Está en la página 1de 34

Bietuanum Humanum

E X D E C R E T O
SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI
R E S T I T U T U M
s. Bit V. fiontifidjS fflapimi
J U S S U E D I T U M
ALIORUMQUE PONTIFICUM
C U R A R E C O G N I T U M
E u S a p a e X
A U C T O R I T A T E R E F O R M A T U M
Editio juxta typicam amplificata
PARS jESTIVA
ROM.SE, TORNACI, PARISIIS
Typis Societatis S. Joannis Evangelistse
DESCL^E & Socii
S. Sedis ApostolicEE et S. Rituum Congreg. Typographi
ImboWcug eltmittc
DEI ET APOSTOLICvE SEDIS GRATIA
EPI SCOPUS TORNACENSI S
Omnibus has visuris salutem in Domino
{SjgjSiJ UM juxta tenorem authenticorum S. R. C. decretorum
XSal l i at^normam Canonis 1390, nulli typographo fas sit
librorum liturgicorum in totum vel ex parte editionem
suscipere vel evulgare, nisi prius eam Ordinarius loci
declaratione munierit, qua de perfecta ejus concordantia cum
archetypis Romanis exemplaribus constet; hinc est quod Nos
dilectis Filiis D e s c i . e e & Sociis in hac nostra civitate Torna-
censi, novam editionem liturgicam parantibus, censorem peri
tum deputavimus, qui collatione facta diligentissime testaretur
illam cum authentico suo Originali rite omnino convenire.
Oblatum vero opus absolutum cui titulus : B r e v i a r i u m
R o m a n u m in-18 [Pars .lEstiva] juxta editionem typicam;
postquam, ex pradicti censoris testimonio in scriptis obtento,
fuimus legitime informati illud cum originalibus a S. R . C.
approbatis necnon cum recentioribus decretis ad amussim concor
dare, excusum approbavimus evulgandique licentiam dedimus,
prout per prasentes approbamus ac licentiam damus.
In quorum fidem hasce litteras subsignavimus, sigilloque
nostro ac Secretarii nostri chirographo muniri fecimus,
Tornaci, die 6a mensis J unii anno MCMXLII.
L. f S. !<Ludovieus, Epus Tornac.
De mandato Illmi ac Rmi DD. Episcopi :
A. C r a m e , Can. a Secret.
SUMMA BULLARUM
SUMMORUM PONTIFICUM
PRO EDITIONE HUJ US BREVIARII
ius V Bulla, qu;e incipit : Quod a nobis, data Roma;
H septimo Idus J ulii anno 1568, significat causam edendi
li ht'i lls Breviarii, nempe ad tollendam orandi varietatem.
lw* S S || Enarrat ea, qu* in hac re praestitere Paulus et Pius
nomine Quarti, et quam ipse adhiberi operam curavit, ex Decreto
Concilii Tridentini. Tollit et abolet omnino Breviarium, a Cardi
nale S. Crucis compositum, quod erat brevissimum. Item alia
Breviaria Romana, et alia, qua ex institutione, vel consuetudine
legitima non superant ducentos annos. Permittit tamen ut anti
quiora ducentis annis possint mutari in hoc Breviarium, iis omissis,
si Episcopus, et universum Capitulum consentiant. Revocat
omnes permissiones, consuetudines, statuta, privilegia, licentias,
et indulta precandi, et psallendi more et ritu praedictorum Brevia
riorum suppressorum. Pracipit observari hoc Breviarium in toto
orbe, cum exceptione 200 annorum, de quo supra. Statuit in eo
nihil mutandum, addendum, et detrahendum. Obiigat quosque,
qui tenentur Horas Canonicas recitare, ut hoc utantur Breviario,
alias non satisfaciant muneri suo. J ubet omnibus Prailatis, ut hoc
introducant tam in choro, quam extra chorum. Tollit peccati
obligationem, quae erat, recitandi in choro Officium parvum
B. M. V. et Defunctorum, Psalmos Poenitentialcs et Graduales,
juxta Rubricas Breviarii. Hortatur, ut recitentur eadem, propo
sitis indulgentiis dierum centum recitantibus Officium parvum
B. M. V. et Defunctorum : quinquaginta recitantibus Psalmos
Poenitentiales et Graduales, quando Rubric ea praescribant.
Non tamen tollit laudabilem consuetudinem, ubi est, recitandi
Officium parvum B. M. V. in choro, imo eamdem confirmat, et
tandem tempus decernit obligationis ad usum Breviarii post
ejusdem publicationem.
irsjijjsgwi ius X in Bulla Divino afflatu edita Kalendis Novem-
i nl l l l bribus anno 1911, exorsus a laudibus Psalmorum, qui
jf l i tf ac* excitanda virtutum omnium studia mirifice valeant,
veterem illustrat Ecclesi consuetudinem integrum
Psalterium in divino Officio per singulas hebdomadas usurpandi :
quam consuetudinem S. Pius V, Clemens VIII, Urbanus VIII
cum Breviarium Romanum recognoscerent, confirmarunt. Hanc
ipsam ut revocaret, quae sensim, ob auctum Officiorum de Sanctis
numerum, defecerat, negotium se dedisse ait delectis aliquot
N?" 28. M. #
iv Summa Bullarum Summorum Pontificum
viris, qui alia quadam ratione Psalterium per hebdomadam
disponerent, cauto quidem ne de Sanctorum cultu quidquam
decederet, neve Clericis divini Officii onus molestius; quin etiam
temperatius evaderet. I taque dispositionem Psalterii ab iis factam
cum suis Rubricis et Regulis, ratam habet, ejusque editionem
authenticam e Typographia Vaticana evulgari jubet : simul
abolito Psalterii usitato ordine, et ejus usu inde a Kalendis J anua
riis anni 1913 interdicto, omnibus, quicumque Horas Canonicas
juxta Breviarium Romanum debent quotidie persolvere, praecipit,
ut ex eo ipso die Psalterium novum adhibeant edicitque, secus si
fecerint, officio non satisfacturos.
DE ANNO ET EJUS PARTIBUS
tj j j i jNNUS menses habet duo-
B j | decim, hebdomadas duas
iSeSl et quinquaginta, et diem
unum: dies vero trecentos sexa-
ginta quinque, et fere sex horas;
tanto enim temporis intervallo
sol Zodiacum perlustrat. Quater
autem sex hora singulis quater
nis annis diem constituunt; hinc
annus ille intercalaris, Bissextus
vel Bissextilis dicitur.
De anni correctione ejusque ne
cessitate, ac Kalendario gre-
goriano
Q
Uod dictum est, annum con
tinere trecentos et sexaginta
quinque dies, et fere sex horas,
intelligendum est sex horas non
esse integras, cum ad earum
complementum aliqua minuta
deficiant.
Ex quorum minutorum negle
ctu progressum est, ac si annus
ultra dies 365 contineret inte
gras sex horas ; et factum est,
ut minuta, qufe ultra debitam
quantitatem annis singulis tri
buebantur, tractu temporis ita
excreverint, ut invicem juncta
constituerint dies decem; qui
causam dederunt ut /Equino-
ctium vernum sedem suam
mutaverit.
Cui malo occurrens Grego-
rius XIII, non solum yEquino-
ctium vernum restituit in pristi
nam sedem, a qua jam a Concilio
Nicaeno, decem circiter diebus in
anno correctionis 1582 praece
dendo recesserat, quod a Conci
lio ad xij Kalendas Aprilis fuerat
constitutum, et xiv Lunam
Paschalem suo in loco reposuit;
sed viam quoque tradidit et
rationem, qua caveretur ut in
posterum et /Equinoctium ver
num et xiv Luna Paschalis a
propriis sedibus numquam re
moverentur.
Ut enim /Equinoctium vernum
ad xij Kalendas Aprilis restitue
retur, statuit ut dicti decem dies
in mense Octobris ipsius an
ni 1582 eximerentur; ut post
quartam diem Octobris sancto
Francisco sacram, sequens dies
non esset quinta, sed decima
quinta Octobris. Et ita error, qui
in praeteritum tot annorum cir
culis irrepserat, in momento
temporis fuit correctus.
Ut autem in posterum idem
error vitaretur, ne a xij Kalen
das Aprilis /Equinoctium ver
num recederet, statuit idem
Gregorius, Bissextum quarto
quoque anno (ut mos est) conti
nuari debere, praeterquam in
centesimis annis : qui quamvis
Bissextiles antea semper fue
rint, qualem etiam esse voluit
annum 1600 anno correctionis
proximum, post eum tamen qui
deinceps consequentur centesi
mi, non omnes Bissextiles essent,
sed in quadringentis quibusque
annis primi quique tres centesimi
sine Bissexto transigerentur;
quartus vero quisque centesimus
esset Bissextilis, ita ut an
nus 1700, 1800, 1900 Bissextiles
non sint, anno vero 2000 more
Vj
De anno et ejus partibus
consueto dies Bissextus interca
letur, Februario dies 29 conti
nente; idemque ordo intermit
tendi intercalandique Bissextum
diem in quadringentis quibusque
annis perpetuo conservaretur.
Quatuor Tempora
Q
Uatuor Tempora celebrantur
quarta et sexta Feria ac
Sabbato post tertiam Domini
cam Adventus, post primam
Dominicam Quadragesima;, post
Dominicam Pentecostes, post
Festum Exaltationis sanctae Cru
cis.
De nuptiarum celebratione
Atrimonium quolibet anni
tempore contrahi potest.
2 Solemnis tantum Nuptia
rum benedictio vetatur a Domi
nica 1Adventus usque ad diem
Nativitatis Domini inclusive, et
a Feria IV Cinerum usque ad
Dominicam Paschatis inclusive.
3 Ordinarii tamen locorum
possunt, salvis legibus liturgicis,
etiam praidictis temporibus, eam
permittere ex justa causa, moni
tis sponsis ut a nimia pompa
abstineant.
Tabula Paschalis antiqua reformata
a
3
r.
65
<
C
Y
C
L
U
S
E
P
A
C
T
A
R
U
M

o
a
h
o
<
D
H
a,
u:
ai
D
I
E
S

C
I
N
E
R
U
M
ac
u
**
0
S75
U
V5
h
St
O
o
h
z
K
C
O
R
P
.

C
H
R
I
S
T
I
I
D
O
M
.

P
.

P
K
N
T
.
D
O
M
.

I
A
D
V
.
16 xxiij J an.
Febr.
Mar. Apr. Maii Maii
5 xxij
d 18 4 22 30 10 21
28 29 N.
xxj e 19
5
23 1 Maii 11 22
28 30
13 XX f 20
6
24
2
12 23 28 1 D.
2
xix
S
21 7 25 3 13 24
28 2
xviij A
22
8
26 4 14 25 28 3
10
xvij
b 23 9 27 5 15 26 27 27 N.
xvj
c 24 10 28 6 16 27 27 28
18
XV
d 25
11 29 7 17 28 27 29
7
xiv
e 26 12 30 8 18 29 27 30
xiij
r
27 13 31 9 19 30 27 11).
15
xij s
28 14 1 Ap. 10 20 31 27
2
4
xj
A
29 15
2
11 21
1 J un. 27 3
X
b
30 16 3 12 22 2
26 27 N.
12
ix
c 31 17 4 13 23
3
26 28
1
viij d
1 Fe. 18 5 14 24 4 26 29
vij e
2
19
6
15 25 5 26 30
9
Vj
f 3 20
7
16 26 6 26 1D.
V
S
4 21 8 17 27 7 26 2
17
iv A 5 22 9 18 28 8 26 3
6
iij
b
6 23 10 19 29 9 25 27 N.
ij
c
7 24 11 20 30
10 25
28
14
d
8 25
12 21 31 11 25 29
3
*
e 9 26 13 22
1 J un.
12 25 30
xxix f 10 27 14 23
2
13 25 1 D.
11
xxviij
O-
U 28 15 24 3 14 25
2
_ xx vij
A
12 1 Mar. 16 25 4 15 25
3
19
XXVJ
b 13
2
17 26 5 16 24 27 N.
8
xxv xxiv
c 14 3
18 27 6 17 24
28
d 15 4 19 28 7
18 24
29
e 10 5 20 29 8 19 24
30
f 17 6 21 30 9
20 24
1 D.
S
18 7
22
31 10
21 24
2
A 19 8 23 1 J un. 11
22 24
3
b 20 9 24
' 2
12 23 23 27 N.
c 21 10 25 3 13 24 23 28
Tabula Paschalis nova reformata
L i t t .
/'vn no PDATTi DT1M
SKPTUAGE- DIF.S
domi n.
LYLLUb RrAL AKUM
SIMA
CINERUM
23. 18 J anuarii
4 Februarii
22. 21. 20 19. 18. 17. 16. 25 J anuarii 11 Februarii
D
l.V 14. 13. 12. 11. 10. 9. 1 Februarii 18 Februarii
8. 7. 6 5. 4. 3. 2. 8 Februarii
25 Februarii
1* .29.28. 27. 26. xxv 25.24 15 Februarii 4 Martii
23. 22. 19 J anuarii
5 Februarii
21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 26 J anuarii
12 Februarii
E
14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 2 Februarii
19 Februarii
7, 6. 5. 4. 3.
2.
1.
9 Februarii 26 Februarii
*. 29. 28. 27. 26 xxv 25 24. 16 Februarii 5 Martii
23. 22. 21. 20 J anuarii 6 Februarii
20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 27 J anuarii 13 Februarii
F
13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 3 Februarii 20 Februarii
6. 5. 4. 3. 2. 1.
*
10 Februarii 27 Februarii
29. 28. 27. 26. xxv 25. 24.
17 Februarii 6 Martii
23. 22. 21. 20. 21 J anuarii 7 Februarii
1. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 28 J anuarii 14 Februarii
G
12. 11. 10. 9. 8.
7. 6. 4 Februarii 21 Februarii
5. 4. 3. 2. 1. *. 29. 11 Februarii 28 Februarii
28. 27. 26.
xxv
25.
24] 18 Februarii 7 Martii
23. 22. 21. 20. 19. 22 J anuarii 8 Februarii
18. 17] 16. 15. 14. 13.
12.
29 J anuarii 15 Februarii
A 11. 10. 9. 8.
7. 6. 5. 5 Februarii 22 Februarii
4. 3. 2. 1. *. 29. 28. 12 Februarii 1Martii
27. 26
xxv 25. 24.
19 Februarii 8 Martii
23. 22. 21. 20. 19. 18.
23 J anuarii 9 Februarii
17. 16. 15. 14. 13. 12. 11.
30 J anuarii 16 Februarii
B
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 6 Februarii 23 Februarii
3. 2. 1.
*
29. 28. 27. 13 Februarii 2 Martii
26. xxv
25. 24.
20 Februarii 9 Martii
23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 24 J anuarii 10 Februarii
16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 31 J anuarii
17 Februarii
C
9. 8. 7. 6. 5. 4 3 2. 7 Februarii 24 Februarii
1.
*
29. 28. 27. 26. xxv 14 Februarii 3 Martii
25. 24. 21 Februarii
10 Martii
Tabula Paschalis nova reformata
PASCHA ASCENSIO PENTEC.
CORPUS
CHRISTI
. H
S ^
o U
o n.
a
i.
DOM. I.
ADVENTUS
22 Martii
30 Aprilis 10 Maii 21 Maii 28
29 Novembris
29 Martii
7 Maii 17 Maii 28 Maii 27
29 Novembris
n Aprilis
14 Maii 24 Maii 4 J unii 26
29 Novembris
12 Aprilis
21 Maii 31 Maii 11 J unii 25
29 Novembris
19 Aprilis
28 Maii 7 J unii 18 J unii 24
29 Novembris
23 Martii
1 Maii 11 Maii 22 Maii 28
30 Novembris
30 Martii
8 Maii 18 Maii 29 Maii 27
30 Novembris
6 Aprilis 15 Maii 25 Maii 5 J unii 26
30 Novembris
13 Aprilis 22 Maii 1 J unii 12 [unii 25
30 Novembris
20 Aprilis 29 Maii 8 J unii
19 J unii
24
30 Novembris
24 Martii
2 Maii 12 Maii 23 Maii 28
1 Decembris
31 Martii 9 Maii 19 Maii 30 Maii 27 1 Decembris
7 Aprilis 16 Maii 26 Maii 6 J unii 26 1 Decembris
14 Aprilis 23 Maii 2 J unii 13 ]unii 25 1Decembris
21 Aprilis 30 Maii 9 J unii 20 J unii 24 1 Decembris
25 Martii
3 Maii 13 Maii 24 Maii 28 2 Decembris
1 Aprilis 10 Maii 20 Maii 31 Maii 27 2 Decembris
8 Aprilis 17 Maii
27 Maii
7 J unii 26 2 Decembris
15 Aprilis 24 Maii 3 !un ii 14 J unii 25 2 Decembris
22 Aprilis 31 Maii 10 J unii 21 J unii 24 2 Decembris
26 Martii
4 Maii 14 Maii 25 Maii 28 3 Decembris
2 Aprilis
11 Maii 21 Maii 1 J unii 27 3 Decembris
9 Aprilis
18 Maij 28 Maii
8 J unii 26 3 Decembris
16 Aprilis
25 Maii 4 J unii 15 J unii 25 3 Decembris
23 Aprilis 1 J unii 11 J unii 22 J unii 24 3 Decembris
27 Martii 5 Maii 15 Maii
26 Maii 27 27 Novembris
3 Aprilis 12 Maii 22 Maii 2 J unii 26 27 Novembris
10 Aprilis 19 Maii 29 Maii 9 J unii 25 27 Novembris
17 Aprilis 26 Maii 5 J unii 16 J unii 24
27 Novembris
24 Aprilis 2 J unii 12 J unii 23 J unii 23 27 Novembris
28 Martii G Maii 16 Maii 27 Maii 27 28 Novembris
4 Aprilis 13 Maii 23 Maii 3 J unii 26
28 Novembris
11 Aprilis 20 Maii 30 Maii 10 J unii 25 28 Novembris
18 Aprilis 27 Maii 6 1u n i i 17 J unii 24
28 Novembris
25 Aprilis 3 J unii 13 J unii 24 J unii 23 28 Novembris
Tabella temporaria Festorum mobilium
o 's
S
v .
X
S S
!/)
V) D
R *
Uj [rj
f
u
SEPTUA GE h i e s
PASCHA
5 o
* a g S
Ch
a.
U-
SIMA CI NERUM
1942 d 5 xiij 1 Februarii 18 Februarii 5 Aprilis
1943 c 6
XXIV
21 Februarii 10 Martii 25 Aprilis
1944
b A
7
V 6 Februarii 23 Februarii 9 Aprilis
1945
K
8 xvj 28 J anuarii 14 Februarii 1 Aprilis
1946 1' 9 XXVlj 17 Februarii 6 Martii 21 Aprilis
1947 e 10 viii 2 Februarii 19 Februarii 6 Aprilis
1948 d c 11 XIX 25 J anuarii 11 Februarii 28 Martii
1949 b 12
*
13 Februarii 2 Martii 17 Aprilis
1950
A
13
XJ
5 Februarii 22 Februarii 9 Aprilis
1951 14 XXi) 21 J anuarii 7 Februarii 25 Martii
1952 f e 15
i i j
10 Februarii 27 Februarii 13 Aprilis
1953 d 16 xiv 1 Februarii 18 Februarii 5 Aprilis
1954 c 17 25 14 Februarii 3 Martii 18 Aprilis
1955 b
18
>j
6 Februarii 23 Februarii 10 Aprilis
1956
A g 19 XV1J 29 J anuarii 15 Februarii 1 Aprilis
1957 f
1 xxix 17 Februarii 6 Martii 21 Aprilis
1958 e
2
X 2 Februarii 19 Februarii 6 Aprilis
1959 d 3 XXJ 25 J anuarii 11 Februarii 29 Martii
1960 c b 4
il
14 Februarii 2 Martii 17 Aprilis
1961
A
5 xiij 29 J anuarii 15 Februarii 2 Aprilis
1962
O*
6 XXIV 18 Februarii 7 Martii 22 Aprilis
1963 f 7
V
10 Februarii 27 Februarii 14 Aprilis
1964 e d
8
xvj
26 J anuarii 12 Februarii 29 Martii
19C.5 c
9 xxvij 14 Februarii 3 Martii 18 Aprilis
1966 b 10 V11J 6 Februarii 23 Februarii 10 Aprilis
1967
A 11 XIX 22 J anuarii 8 Februarii 26 Martii
1968
gf
12
&
11 Februarii 28 Februarii 14 Aprilis
1969 e 13
'j
2 Februarii 19 Februarii 6 Aprilis
1970 d
14
XX1J
25 J anuarii 11 Februarii 29 Martii
1971 c
15
J
7 Februarii 24 Februarii 11 Aprilis
1972 bA 10 XIV
30 J anuarii 16 Februarii 2 Aprilis
1973
R
17 25 18 Februarii 7 Martii 22 Aprilis
1974 f
18
VJ
10 Februarii 27 Februarii 14 Aprilis
Tabella temporaria Festorum mobilium
o 5
z S

a
o
C/5
Z
K
U
m
<
PENTE
COSTES
CORPUS
CHRISTI
o
P
y
z
^ y
5 H
5 H
o *
a s
DOMINICA 1.
ADVENTUS
C H
S *
E c
J S
1942
1943
1944
14 Maji
3 J unii
18 Maji
24 Maji
13 J unii
28 Maji
4 J unii
24 J unii
8 J unii
10
11
12
26
23
26
29 Novembris
28 Novembris
3 Decembris
u
F.
c
1945
1946
1947
1948
10 Maji
30 Maji
15 Maji
6 Maji
20 Maji
9 J unii
25 Maji
16 Maji
31 Maji
20 J unii
5 J unii
27 Maji
13
14
15
1
27
24
26
27
2 Decembris
1 Decembris
30 Novembris
28 Novembris
]
H
1>
u
1949
1950
1951
1952
26 Maji
18 Maji
3 Maji
22 Maji
5 J unii
28 Maji
13 Maji
1J unii
16 J unii
8 J unii
24 Maji
12 J unii
2
3
4
5
24
26
28
25
27 Novembris
3 Decembris
2 Decembris
30 Novembris
P
1
C
1953
1954
1955
1956
14 Maji
27 Maji
19 Maji
10 Maji
24 Maji
6 J unii
29 Maji
20 Maji
4 J unii
17 J unii
9 J unii
31 Maji
6
7
8
9
26
24
25
27
29 Novembris
28 Novembris
27 Novembris
2 Decembris
P
F
1957
1958
1959
1960
30 Maji
15 Maji
7 Maji
26 Maji
9 J unii
25 Maji
17 Maji
5 J unii
20 J unii
5 J unii
28 Maji
16 J unii
10
11
12
13
24
26
27
24
1 Decembris
30 Novembris
29 Novembris
27 Novembris
N
k
B
b
1961
1962
1963
1964
11 Maji
31 Maji
23 Maji
7 Maji
21 Maji
10 J unii
2 J unii
17 Maji
1 J unii
21 J unii
13 J unii
28 Maji
14
15
1
2
27
24
25
27
3 Decembris
2 Decembris
1 Decembris
29 Novembris
E
e
i
1965
1966
1967
1968
27 Maji
19 Maji
4 Maji
23 Maji
6 J unii
29 Maji
14 Maji
2 J unii
17 J unii
9 J unii
25 Maji
13 J unii
3
4
5
6
24
25
28
25
28 Novembris
27 Novembris
3 Decembris
1 Decembris
H
h
u
i
1969
1970
1971
1972
15 Maji
7 Maji
20 Maji
11 Maji
25 Maji
17 Maji
30 Maji
21 Maji
5 J unii
28 Maji
10 J unii
1J unii
7
8
9
10
26
27
25
27
30 Novembris
29 Novembris
28 Novembris
3 Decembris
i
C
c
P
1973
1974
31 Maji
23 Maji
10 J unii
2 J unii
21 J unii
13 J unii
11
12
24
25
2 Decembris
1 Decembris
F
K a l c n b a n u m
JANUARIUS
A Kal.
1
29
b iv 2
28
c
iij
3
27
d
Prid. 4
20
e
Non.
5
25 25
f
viij
6
24
g vj
7
23
A
vj
8
22
b V
9
21
c iv
10
20
d
j
11
19
e Prid.
12
18
f Idib.
13
17 S
xix 14
16
A xviij 15
15
b
xvij 16
14
c
xvj 17
13
d XV 18
12
e xiv 19
11
f xiij 20
10
S
xij
21
9
A
xj
22
8
b X
23
7
c ix
24
(i
d
viij
25
C i r c u m c i s i o D o m i n i e t Octava Nativitatis,
duplex II classis.
Dom. inter Circumcisionem et Epiphaniam
S s m i N o m i n i s J f . s u , dupl. II class.
Octava S. Stephani Protomart., simplex.
Octava S. J oannis Ap. et Ev., simplex.
Octava Ss. I nnocentium Mm., simplex.
Vigilia Epiphania;, semidupl. Com. S. Teles-
phori Papse et Mart.
EPI PHANI A DOMINI, dupl. I cl. cum Octava
privilegiata II Ordinis.
Dom. infra Octavam Epiphania; Sauctee
Familiae, J esu, Maria;, J oseph. dupl. maj.
Com. Dominicae et Octavae.
De II die inCra Oct. Epiphaniae, semidupl.
De III die infra Octavam, semidupl.
De IV die infra Octavam, semidupl.
De V die infra Octavam, semidupl.
De VI die infra Octavam, semidupl. Com.
S. Hygini Papae et Mart.
De VII die infra Octavam, semidupl.
Octava Epiphaniae, dupl. maj.
S. Hilarii Ep., Conf. et Eccl. I )oct., dupl.
Com S. Felicis Presb. et Mart.
S. Pauli primi Eremitae, Conf., dupl. Com.
S. Mauri Abb.
S. Marcelli I Papae et Mart., semidupl.
S. Antonii Abb., dupl.
Cathedra S. Petri Roma:, dupl. maj. Com.
S. Pauli Ap. ac S. Priscae Virg. et Mart.
Ss. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum
Mm., simplex. Com. S. Canuti Regis, Mart.
Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm., dupl.
S. Agnetis Virg. et Mart., dupl.
Ss. Vincentii et Anastasii Mm., semid.
S. Raymundi de Penafort Conf., semid. Com.
S. Emerentianae Virg. et Mart.
S. Timothei Ep. et Mart., dupl.
Conversio S. Pauli Ap.. dupl. maj. Com.
S. Petri Apostoli,
:.e . i
5
4
S
o
1
2!)
28
27
i 26
i 24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
In
Kalendarium xiij
><)
27
28
29
50
51
S. Polycarpi Ep/et Mart., dupl.
S. J oannis Chrysoslomi Ep., Conf.'et Eccl.
Doct., duplex.
S. Petri Nolasci Conf., dupl. Com. S. Agnetis
Virg. et Mart. secundo.
S. Francisci Salesii Ep., Conf. et Eccl. Doct.
dupl.
S. Martime Virg. et Mart., semidupl.
S. J oannis Bosco Conf., dupl.
FEBRUARIUS
S. I gnatii Ep. et Mart., dupl.
P u r i f i c a t i o B. M. V. dupl. II class.
S. Blasii Ep. et Mart., simplex.
S. Andreae Corsini Ep. et Conf., dupl.
S. Agathae Virg. et Mart., dupl.
S. Titi Ep. et Conf., dupl. Com. S. Dorothese
Virg. et Mart.
S. Romualdi Abb., dupl.
S. J oannis de Matha Conf., dupl.
S. Cyrilli Ep. Alexandrini,Conf. et Eccl. Doct.,
dupl. Com. S. Apollonia Virg. et Mart.
S. Scholasticae Virg., dupl.
Apparitio B. M. V. Immaculata;, dupl. maj.
Ss. Septem Fundatorum Ordinis Servorum
B. M. V. Confessorum, dupl.
S. Valentini Presb. et Mart., simplex.
Ss. Faustini et J ovitae Mm., simplex.
S. Simeonis Ep. et Mart., simplex.
Cathedra S. Petri Antiochise, dupl. uiaj. Com.
S. Pauli Ap.
S. Petri Damiani Ep., Conf. et Eccl. Doct.,
dupl. Com. Vigilise.
S. Ma t t h i a k A p o s t o u , dupl. II class.
S. Gabrielis a Virgine Perdolente, Conf., dupl.
iextili Februarius est dierum 29,. et Festum
:bratur die 25, ac Festum S. Gabrielis a Virg.
rdo'
: 24
mia
mii
l i t i
R. L
20
28
27
26
25
2+
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
U
10
9
8
7
(i
5
4
3
2
1
Kalendarium
28 Februarii, et bis dicitur Sexto Kalendas, id est
et littera Dominicalis, quae assumpta fuit in mense
itur in praecedentem; ut, si in J anuario littera
rit A, mutetur in praecedentem, quae est g etc.;
servit, 24 et 25.
28
29
30
31
MARTIUS
S. Casimiri Conf.. .semidupl.. Com. S. Lucii 1
Papae et Mart.
Ss. Perpetua et Felicitatis Mm.. dupl.
S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct..
dupl.
s. J oannis de Deo Conf., dupl.
S. Franciscae Romanae Vid., dupl.
Ss. Quadraginta Mm., semidupl.
S. Gregorii I Papae. Conf. et Eccl. Doct., dupl.
S. Patricii Ep. et Conf., dupl.
S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl.
Doct.. dupl.
S. J OSEPI 1, SPONSI B. M. V. Conf., dupl.
1 cl.
S. Benedicti Abb. dupl. maj.
S. Gabrielis Archang.. dupl. maj.
ANNUNTIATIO B. MAR1/E V., dupl. 1 ci.
S. J oannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct.,
dupl.
S. J oannis a Capistrano Conf., semid.
Feria VI post Domin. Passionis Septem
Dolorum B. M. V. dupl. maj. Com. Fer.
29
28
27
26
2*
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
A
2
]
*
29
28
27
Kalendarium xv
APRILIS
'.M.
1
2
3
4
S. Kraneisci de Paula Conf., dupl.
S. Isidori Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
S. Vincentii Ferrer Conf.. dupl.
S. Leonis 1Papse, Conf. et Eccl. Doct., dupl.
S. Hermenegildi Regis, Mart., semid.
S. J ustini Mart., dupl. Com. Ss. Tiburtii.
Valeriani et Maximi Mm.
S. Aniceti Papa: et Mart., simplex
S. Anselmi Ep., Conf. et Eccl. Doct. dupl.
Ss. Soteris et Caji Pp. et Mm., semid.
S. Georgii Mart., semid.
S. Fidelis a Sigmaringa Mart., dupl.
S. Ma r c i E v a n g . , dupl. II class.
Ss. Cleti et Marcellini Pp. et Mm., semid.
S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct., dupl.
S. Pauli a Cruce Conf., dupl. Com. S. Vitalis
Mart.
S. Petri Mart., dupl.
S. Catharime Senensis Virg., dupl.
Feria IV infra Hebdom. II post Oct. Paschae
SOLEMNITAS S. J OSEPH, Sponsi
B. M. V., Conf. et Eccl. Univers. Patroni,
duplex I cl. cum Octava communi.
Feria IV infra Hebdom. I II post Oct. Pascha:
Octava S. J osepli, duplex majus.
MAIUS
Ss. P h i l i p p i e t J a c o b i A p p . , dupl. II class.
S. Athanasii Ep., Conf. et Eccl. Doct. dupl.
n
E . ]
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
*
29
28
27
26
24
23
Kalendarium
I n v e n t i o S. C r u c i s , dupl. II class. C o m .
Ss Alexandri 1. Papa, Eventii et Theoduli
Mm. ac J uvenalis Ep. et Conf.
S. Monics Viduae, dupl.
S. Pii V Papae et Conf., dupl.
S. J oannis ante Portam L atinam, dupl. maj.
S. Stanislai Ep. et Mart., dupl.
Apparitio S. Michaelis Archang.,dupl. maj.
S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl.
Doct., dupl.
S. Antonini Episc. et Conf., duplex. Com.
Ss. Gordiani et Epimachi Mm.
Ss. Nerei, Achillei et Domitillfe Virg. atque
Pancratii Mm., semidupl.
S. Roberti Bellarmino Ep., C. etE. Doct., dpi.
S. Bonifatii Mart., simplex.
S. J oannis Baptistae de Ia Salle Conf., dupl.
S. Ubaldi Ep. et Conf., semidupl.
S. Paschalis Baylon Conf., dupl.
S. Venantii Mart., dupl.
S. Petri Caelestini Papa; et Conf., dupl. Com.
S. Pudentiana: Virg.
S. Bernardini Senensis Conf., semidupl.
S. Gregorii VII Papa; et Conf., dupl. Com.
S. Urbani I Papie et Mart.
S. Philippi Nerii Conf., dupl. Com. S. Eleu
therii Papae et Mart.
S. BedcC Venerabilis Conf. et Eccl. Doct.,
dupl. Com. S. J oannis I Papa; et Mart.
S. Augustini Ep. et Conf. dupl.
S. Marice Magdalenae de Pazzis Virg.,
semidupl.
S. Felicis Papae et Mart., simplex.
S. Angelae Mericia; Virg., dupl. Com. S. Pe-
tronillae Virg.
JUNIUS
Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi Mm.
simplex.
S. Francisci Caracciolo Conf., dupl.
Kalendarium xvij
22 b Non. 5
21 c viij 6
20
d
viJ
7
19 e
vj
8
18
f v 9
17
g
iv 10
16 A
'ij
11
15
b Prid. 12
14
c I dib. 13
13
d xviij 14
12
e xvij 15
11
f xvj 16
10
S
XV 17
9 A
xiv 18
8
b xiij 19
7
c
xj
20
6
d
xj
21
5
e X 22
4
f ix 23
3
S
viij -!4
2
A
vij
25
1
b
vj
26
*
c V 27
29
d
iv 28
28 e
"j
29
27
f Pri d.
30
26
R
Kal.
1
25 25 A
vj
2
24
b v 3
23
c iv 4
22
d
"j
5
21
e
Prid
6
S. Bonifatii Ep. et Mart., dupl.
S. Norberti Ep. et Conf., dupl.
Ss. Primi et Feliciani Mm., simplex.
S. Margarita; Reginae, Vid., semid.
S. Barnabae Apost.,dupl. maj.
S. J oannis a S. Facundo Conf., dupl. Com.
Ss. Basilidis, Cyrini, Naboriset Nazarii Mm.
S. Antonii de Padua, Conf., dupl.
S. Basilii Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae Mm.,
simplex.
S. Ephraem Syri Diaconi, Conf. et Eccl.
Doct., dupl. Com. Ss. Marci et Marcelliani
Mm.
S. J ulianae de Falconeriis Virg., dupl. Com.
Ss. Gervasii et Protasii Mm.
S. Silverii Papae et Mart , simplex.
S. Aloysii Gonzagae Conf., dupl.
S. Paulini Ep. et Conf., dupl.
Vigilia
NATIVITAS S. J OANNIS BAPTISTAE,
dupl. I class. cum Octava communi
S. Gulielmi Abb., dupl. Com. Oct.
Ss. J oannis et Pauli Mm., dupl. Com. Oct.
Pe IV die infra Oct. S. J oannis, semid.
S. I rena:i Ep. et Mart.. dupl. Com. Oct. et Vig.
SS. PFTRI ET PAULI APP., dupl. I cl.
cum Octava communi.
Commemoratio S. Pauli Ap. dupl. maj. Com.
S. Petri Ap. et Oct. S. J oannis.
JULIUS
PRETI OSISSI MI SANGUINIS D. N. J . C.,
dupl. I class. Com. diei Oct. S. J oannis.
V i s i t a t i o B . M . V . , dupl. II class. Com.
Ss. Processi et Martiniani Mm.
S. Leonis II Papae et Conf., semidupl. Com.
Oct. Ss. App.
De VI die infra Oct. Ss. Petri et Pauli, semid.
S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. dupl. Com.
Oct. Ss. App.
Octava Ss. retri et Pauli App.. dupl. maj.
/iij
i. L
20
19
18
17
16
15
14
18
12
11
10
9
8
Ii
4
3
1
29
28
27
26
24
23
22
21
20
Kalendarium
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et Cc.. dupl.
S. Elisabeth Reginae, Vidua;, semidupl.
Ss. Septem Fratrum Mm. ac Ss. Rufinac et
Secunda; Vv. et Mm., semid.
S. Pii 1Papa; et Mart., simplex.
S. J oannis Gualberti Abbatis, dupl. Com.
Ss. Naboris et Felicis Mm.
S. Anacleti Papae et Mart., semidupl.
S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct. dupl.
S. Henrici I mperatoris, Conf., semid.
Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.
d u p l . m a j u s .
S. Alexii Conf., semidupl.
S. Camilli de Lellis Conf., dupl. Commem.
Ss. Symphorosse et septem Filiorum ejus
Martyrum.
S. Vincentii a Paulo Conf., dupl.
S. Hieronymi J J miliani Conf., dupl. Com.
S. Margarita: Virg. et Mart.
S. Praxedis Virg., simplex.
S. Maria: Magdalena: Poenit , dupl.
S. Apollinaris Ep. et Mart., dupl. Com.
S. Liborii Ep. et Conf.
Vigilia. Com. S. Christinae Virg.
et Mart.
S. J a c o b i A p . , d u p l . II class. Com S. Chri-
stophori Mart.
S . A n n j E M a t r i s B . M . V., d u p l . II c l a s s .
S. Pantaleonis Mart., simplex.
Ss. Nazarii et Celsi Mm., Victoris I Papae et
Mart. ac I nnocentii Papae et Conf., semid.
S. Marthae Virg., semidupl. Com. Ss. Felicis II
Papa:, Simplicii, Faustini et Beatricis, Mm.
Ss. Abdon et Sennen Mm., simplex.
S. I gnatii Conf.: dupl. maj.
AUGUSTUS
S. Petri ad Vincula, dupl. maj. Com. S. Pauli
Ap. ac Ss. Machabaeorum Mm.
S. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf. et
Eccl. Doct., dupl. Com. S. Stephani I Papa:
et Mart.
I nventio S. Stephani Protomart., semidupl.
S. Dominici Conf., dupl. maj.
Dedicatio S. Mariae ad Nives, dupl. maj.
Kalendarium xix
C.li. I..11
i.M
19
A viij G
18
b vij 7
17
c
vj
8
10
d v 9
15
e iv 10
H
f
ij
11
13
g
Prid 12
12 A
I dib. 13
U
b xix 14
10
c xviij 15
'J
d xvij 16
8
e xvj 17
7
f XV 18
6
<r
xiv 19
5
A
xiij 20
4 b xij 21
3 c
xj
22
>
d x 23
1 e ix 24
*
f viij 25
29
R
vij 26
28 A
vj
27
27
b v 28
2
c iv 29
25 25 d
j
30
24 e Prid. 31
23
f
Kal.
1
22
S
iv
o
T r a n s f i g u r a t i o D. N. J . C. dupl. II class.
Com. Ss. Xysti II Pap;e, Felicissimi et
Agapiti Mm.
S. Cajetani Conf., dupl. Com. S. Donati Ep.
et Mart. '
Ss. Cyriaci, L argi et Smaragdi Mm., semid.
S. J oannis Maria; Vianncy, Conf., dupl. Com.
Vigiliae et S. Romani Mart.
S. L a u r e n t i i Mart., dupl. II class. cum
Octava simplici.
Ss. Tiburtii et Susanna; Virg., Mm., simplex.
S Clarae Virg., dupl.
Ss- Hippolyti et Cassiani Mm., simplex.
Vigilia. Com. S. Eusebii Conf.
ASSUMPTIO B. M. V., dupl. I class. cum
Octava communi.
S. J o a c h i m , p a t r i s B. M. V., Conf., dupl.
II class.
S. Hyacinthi Conf., dupl. Com. Oct. Assum
ptionis ac diei Oct. S. Laurentii.
De IV die infra Oct. Assumptionis, semid.
Com. S. Agapiti Mart.
S. J oannis Eudes Conf., dupl. Coni. Oct.
S. Bernardi Abb., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
Com. Octavae Assumptionis.
S. J oannae Franciscae Fremiot de Chantal
Vid., dupl. Com. Octavae Assumptionis.
Octava Assumptionis B. M. V.. dupl. maj.
Com. Ss. Timothei et Soc. Mm.
S. Philippi Benitii Conf., dupl. Com. Vigilia;.
S. B a r t h o l o m / e i A p o s t o l i , dupl. 11class.
S. Ludovici Regis, Conf., semidupl.
S. Zephvrini Papae et Mart., simplex.
S. J osephi Calasanctii Conf., dupl.
S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
Com. S. Hermetis Mart.
Decollatio S. J oannis Baptista' dupl. maj.
Com. S. Sabinae Mart.
S. Rosae Limanae Virg., dupl. Commem.
Ss. Felicis et Adaucti Mm.
S. Raymundi Nonnati Conf., dupl.
SEPTEMBER
S. vEgidii Abb., simplex. Com. Ss. Duodecim
Fratrum Mm.
S. Stephani Regis, Conf., semid.
XX Kalendarium
C.E. L.D D.M
21 A
'.i
3
20
b Prid. 4
19
c
Non.
5 S. Laurentii J ustiniani Ep. et Conf., semid.
18
d viij 6
17
e
v'j
7
16
f
vj
8 Na t i v i t a s B. M. V., dupl. II class. cum Octava
simplici. Com. S. Hadriani Mart.
15 g
v 9 S. Gorgonii Mart., simplex.
14
A
iv 10 S. Nicolai de Tolentino Conf., dupl.
13
b
'ij
11 Ss. Proti et Hyacinthi Mm., simplex.
12
c
Prid.
12 Ssmi Nominis Marite, dupl. maj.
11
d
Idib.
13
10
e xviij 14
Exaltatio S. Crucis, dupl. maj.
9
f xvij 15
S e p t e m D o l o r u m B. M. V., dupl. II class.
Com. S. Nicomedis Mart.
8 g
xvj 16 Ss. Cornelii Papae et Cypriani Ep. Mm.,
semidupl. Com. Ss. Euphemiae, Luciae et
Geminiani Mm.
7
A XV 17 Impressio Sacror. Stigmatum S. Francisci
Conf., dupl.
(j
b xiv 18
S. J osephi a Cupertino Conf., dupl.
5
c xiij 19 Ss. J anuarii Ep. et Socior. Mm., dupl.
4
d
xij
20 Ss. Eustachii et Soc. Mm., dupl. Com. Vigiliae.
3
e
xj
21
S. Ma t t h ^ i Ap o s t o l i f . t E v a n g e l i s t ^e ,
dupl. II class.
2
f X 22 S. Thomae de Villanova Ep. et Conf., dupl.
Com Ss. Mauritii et Soc. Mm.
1
g
ix 23 S. Lini Papae et Mart., semid. Com. S. Theclae
Virg. et Mart.
*
A viij 24 B. M. V. de Mercede. dupl. maj.
29
b
vij
25
28
c
vj
26 Ss. Cypriani et J ustinae Virg. Mm., simplex.
27
d v 27 Ss. ( osme et Damiani Mm., semidupl.
' I n 26
e iv 28 S. Wenceslai Ducis, Mart., semidupl.
25 24
f
iij
29
DEDICATI O S. MICHAELIS ARCHAN-
GELI , dupl. I class.
28
g
Pri d.
30 S. Hieronymi Presb., Couf. et Eccl. Doct.,
dupl.
OCTOBER
22
A Kal. 1
S . Remigi i Ep. et Conf., simplex.
21 b
vj
2
Ss. Angelorum Custodum, dupl. maj.
20 c v 3
S. Teresise a J esu I nfante Virg., dupl.
19 d iv 4
S. Francisci Conf., dupl. maj.
18 e
iij
5 Ss. Placidi et Socior. Mm., simplex.
17 f
Prid. 6
S. Brunonis Conf., dupl.
E. 1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
29
28
27
26
. 25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
.15
14
Kalendarium xxj
S s m i R o s a r i i B. M. V., dupl. II class. Com.
S. Marci I. Papje et Conf., ac Ss. Sergii et
Socior. Mm.
S. Birgittae Viduae, dupl.
S. J oannis Leonardi Conf., dupl. Com.
Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii Mm .
S. Francisci Borgia; Conf., semidupl.
Ma t e r n i t a t i s B. Ma r i ,e V i r g . dupl. II class.
S. Eduardi Regis, Conf., semidupl.
S. Callisti I Papae et Mart., dupl.
S. Teresiae Virg., dupl.
S. Hedwigis'Viduae, semidupl.
S. Margaritae Mariae Alacoque, Virg., dupl.
S. L u g e E v a n g e l i s t ^e , d u p l . I I c l a s s .
S. Petri tle Alcantara Conf., dupl.
S. J oannis Cantii Conf., dupl.
S. Hilarionis Abb., simplex. Com. Ss. Ursula:
et Sociarum Vv. et Mm.
S. Raphaelis Archangeli, duplex majus.
Ss. Chrysanthi et Dariaa Mm., simplex.
S. Evaristi Papae et Mart., simplex.
Vigilia.
S s. S i m o n i s e t Ju i v e Ap p ., dupl. II class.
Vigilia.
Dominica ultima Octobris FESTUM D. N.
J ESU CHRI STI REGI S, duplex I classis.
NOVEMBER
1 OMNIUM SANCTORUM, dupl. I class. cum
Octava communi.
2 Commem. Omnium Fidelium Defunctorum,
dupl.
3 De III die infra Oct. Omnium Ss., semid.
4 S. Caroli Ep. et Conf., dupl. Com. Octavae
ac Ss. Vitalis et Agricola; Mm.
5 De V die infra Oct. Omnium Ss., semid.
6 )e VI die infra Oct. Omnium Ss., semid.
7 De VII die infra Oct. Omnium Ss., semid.
8 Octava Omnium Sanctorum,dupl. maj. Com.
Ss. Quatuor Coronatorum Mm.
j
E . I
13
12
11
10
9
8
6
5
4
3
2
1
*
29
28
27
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Kalendarium
M.
9 D e d i c a t i o A r c h i b a s i l i g e S s m i S a l v a t o r i s ,
dupl. II class. Com. S . Theodori Mart.
10 S. Andrese Avellini Conf., dupl. Commetn.
Ss. Tryphonis, Respicii et Nymphae Virg.
Martyrum.
11 S. Martini Ep. et Conf., dupl. Commemoratio
S. Mennae Mart.
12 S. Martini I Papa; et Mart., semidupl.
13 S. Didaci Conf., semidupl.
14 S. J osaphat Ep. et Mart., dupl.
15 S. Alberti Magni Ep., C. et Eccl. Doct., dupl.
16 S. Gertrudis Virg., dupl.
17 S. Gregorii Thaumaturgi Ep. et Conf., semid.
18 Dedicatio Basilicarum Ss. Petri et Pauli App.,
dupl. maj.
19 S. Elisabeth Vidua;, dupl. Com. S. Pontiani
Pap;e et Mart.
20 S. Felicis de Valois Conf., dupl.
21 Prsesentatio B. M. V., dupl. maj.
22 S. Ca:ciliae Virg. et Mart., dupl.
23 S. Clementis I Papae et Mart., dupl. Com.
S. Felicitatis Mart.
24 S. J oannis a Cruce Conf., et Eccl. Doct.,
dupl. Com. S. Chrysogoni Mart.
25 S. Catharinae Virg. et Mart., dupl.
26 S. Silvestri Abb , dupl. Com. S. Petri Alexan
drini Ep. et Mart.
27
28
29
iO
Vigilia, et Com. S. Saturnini Mart.
S. A n d r e , A p o s t o l i , dupl. II class.
DECEMBER
S. Bibianae Virg. et Mart., semidupl.
S, Francisci Xaverii Conf,. dupl. maj.
S. Petri Chrysologi Ep., Conf, et Eccl. Doct.,
dupl. Com. S. Barbara; Virg. et Mart.
Com. S. Sabbae Abb.
S. Nicolai Ep. et Conf., dupl.
S. Ambrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
CONCEPTIO IMMACULATA B. MARIAE
VI RG., dupl. I cl. cum Octava communi.
De II die infra Oct. Concept. I mmac., semid.
De 111die infra Oct. Concept. Immac., semid.
Com. S. Melchiadis Papae et Mart.
Kalendarium xxiij
C.I5. . . n n.M
10 b
j
11 S. Damasi I Papae et Conf., seniid. Com
Octavae.
9
c
Prid.
12 De V die I nfra Oct. Concopt. immac., semid.
8
d
Idib.
13 S. Luciae Virg. et Mart., dupl. Com. Qct.
7
c xix 14 De VII die infra Oct. Concept. immac., semid
t; f x viij 15
Octava Conceptionis immaculatae B. M. V.
dupl. maj.
5
g
xvij 16 S . Eusebii Ep. et Mart.. semidupl.
4
A
xvj 17
3
b XV 18
2 c xiv 19
i
d xiij 20 Vigilia.
* e xij 21 S. T h o m /k Ap o s t o l i , dupl. II class.
29
f
xj
22
28

x 23
27 A
ix 24 Vigilia.
26
b viij 25 NATIVI TAS D. N. J . C., dupl. I class. cun
Octava privilegiata III Ordinis.
- j 25
c
vij
26 S. St eph a n i Pr o t o ma r t y r i s, dupl. II cl
cum Oct. simplici. Com. Oct. Nativitatis.
24
d
vj
27 S. J oannis Ap. ut Ev ., dupl. II cl. cum Oct
simplici. Com. Oct. Nativitatis.
23
e v 28 Ss. In n o c e n t i u m M a r t y r u m , dupl. II cl
cum Oct. simplici. Com. Oct. Nativitatis.
22
f iv 29 S. Thomae Cantuariens. Ep. et Mart., dupl
Com. Oct. Nativitatis.
21 g iij
30 De Octava Nativitatis, semid.
19 20
A
Prid.
31 S. Silvestri I Papa; et Conf., dupl. Com. Oct
Nativitatis.
Haec Epacta 19 nigra nunquam est in usu, nisi quando eodem
anno concurrit cum Aureo numero xix.
DILE TABELLAE
EX RUBRI CI S GENERA L I BUS BREV I A RI I J UX TA CONSTI TUTI ONEM
DI V I NO AFFL ATU REFORMATI S EX CERPTA
in quarum prima statim videri
poterit de quo celebrandum erit
Officium, si plura eodem die
Festa vel Officia sive perpetuo
sive accidentaliter occurrant; in
altera vero, quomodo Officium
praecedens concurrat in Vesperis
cum Officio sequentis diei.
In alterutra Tabella hoc or
dine reperietur quod quaeritur :
P
Rimum inveniatur numerus
positus in quadrangulo illo,
in quo Officia, de quibus est
controversia, sibi invicem oc
currunt; deinde legatur regula
juxta dictum numerum descri
pta, et ex ea clare videbitur quid
sit agendum.
Exempli gratia : Quadran
gulum, in quo sibi invicem oc
currunt, in prima Tabella, Du
plex I classis et Dominica I clas
sis, erit quod invenitur ultimo
loco in eadem linea in qua
inscribitur Duplex I classis, in
quo signatus est numerus 6;
quia, si ad ipsum quadrangulum
tam Duplex I classis quam Do
minica I classis ex eorum locis
recto tramite pergerent, in eo
sibi invicem occurrerent. Regula
autem juxta dictum numerum 6
apposita sic habet :
6 Officium de secundo, Trans
latio de primo. Id est Officium
fiat de Dominica I classis et
Duplex I classis transferatur
juxta Rubricas; quia, cum iu
his regulis dicitur de primo,
seu praecedenti, intelligitur de
Festo vel Officio in superiori
parte Tabellae apposito, ut Du
plex praedictum; cum de secun
do, vel sequenti, de Officio in
inferiori parte sub numeris appo
sito, ut Dominica praedicta.
In aliquibus autem quadran
gulis positus est 0, quia nullus
occursus aut concursus esse po
test inter Officia simul ad diem
quadrangulum occurrentia.
Scire tamen oportet quae sint
Dominicae et Feriae majores, qua
Vigiliae privilegiatae, et quae Du
plicia I et II classis et majora,
tam Primaria quam Secundaria;
sicut et quae Officia, ad effectum
tit. II, n. I superiorum Rubrica
rum, cum Feriatione vel cum
Octava celebrentur.
DOMINIC/E MAJ ORES
DI V I DUNTUR I N d u a s c l a s s e s :
Dominica I classis
quae in occurrentia, etiam accidentali, Festis quibuslibet pro
feruntur :
Prima Adventus
Prima Quadragesimae
Secunda Quadragesimas
Tertia Quadragesimae
Quarta Quadragesima
Passionis
Palmarum
Paschatis
In Albis
Pentecostes
x xv
quae in occurrentia accidentali
praeterquam Duplicibus I classis
Secunda Adventus
Tertia Adventus
Quarta Adventus
Dominica! I I classis
Festis quibuslibet praeferuntur
Septuagesimae
Sexagesimae
Quinquagesimae
FERI /E MAJ ORES
DIVIDUNTUR IN DUAS CLASSES :
Feria; privilegiatce
quae in occurrentia Festis quibuslibet praeferuntur :
Feria Quarta Cinerum
Feriae omnes Majoris Hebdomadae
Feriae non privilegiatce
quae in occurrentia Festis tantum Simplicibus praferuntur :
Adventus
Quadragesimae post diem Cine
rum
Passionis anteDnicam Palmarum
Quatuor Temporum Septembris
Secunda Rogationum
VIGILI/E PR1VILEGIAT/E
DIVIDUNTUR IN DUAS CLASSES
Vigilia I classis
qua; in occurrentia Festis quibuslibet praeferuntur:
Vigilia Nativitatis Domini | Vigilia Pentecostes
Vigilia I I classis
quae in occurrentia praefertur Festis quibuslibet, praterquam
Duplicibus I vel II classis et Festis Domini:
Vigilia Epiphaniae
DUPLICIA I CLASSIS PRIMARIA
Nativitas Domini
Epiphania Domini
Pascha Resurrectionis cum tri
bus antecedentibus et duobus
sequentibus diebus
Ascensio Domini
Pentecostes cum duobus sequen
tibus diebus
Festum Ssmae Trinitatis
Ssmi Corporis Christi
sacratissimi Cordis J esu
D. N. J . Christi Regis
Conceptio immaculata B. Mariae
Virg.
Annuntiatio B. Mariae Virg.
Assumptio B. Mariae Virg.
Dedicatio S. Michaelis Archan-
geli
Nativitas S. J oannis Baptistae
Festum S. J oseph, Sponsi B. Ma
riae Virg., Conf.
Solemnitas S. J oseph, Sponsi
B. Mariae Virg., Conf. et Ec
clesiae universalis Patroni
XX vj
Festum Ss. Petri et Pauli Apo
stolorum
Festum Omnium Sanctorum
Dedicatio Ecclesiae propriae,
ejusque Anniversarium
Dedicatio Ecclesia; Cathedralis,
ejusque Anniversarium
Titulus propriae Ecclesia:
Titulus Ecclesiae Cathedralis
Patroni principales Oppidi, vel
Civitatis, Dioecesis, Provinciae
et Nationis
Titularis et Sanctus Fundator
Ordinis seu Congregationis
DUPLEX I CLASSIS SECUNDARIUM
Pretiosissimi Sanguinis D. N. J . C.
DUPLICIA II CLASSIS PRIMARIA
Circumcisio Domini
Transfiguratio Domini
Dedicatio Archibasilicae Ssmi
Salvatoris
Purificatio B. Mariae Virg.
Visitatio B. Mariae Virg.
Nativitas B. Mariae Virg.
Festum S. Andreae Ap.
S. Thornae Ap.
S. J oannis Ap. et Ev.
S. Matthia: Ap.
Ss. Philippi et J acobi
App.
S. J acobi Ap.
Festum S. Bartholomaei Ap.
S. Matthaei Ap. et Ev.
Ss. Simonis et J udae
App.
S. Marci Ev.
S. Lucae Ev.
S. Stephani Protomar-
tyris
Ss. Innocentium Mm.
S. Annae, Matris B. Ma
riae Virg.
S. Laurentii Mart.
S. J oachim, Patris
B. Mariae Virg., Conf.
DUPLICIA II CLASSIS SECUNDARIA
Festum Ssmi Nominis J esu
Inventionis S. Crucis
septem Dolorum B.M.V.
mense Septembri
Festum Ssmi Rosarii B. M. V.
Maternitatis B. M. V.
DUPL I CI A MAJ ORA PRI MARI A
Dies Octava cujuslibet Duplicis
I classis Primarii
Festum Sancte Familiae J esu,
Mariae, J oseph
Dedicatio Basilicarum Ss. Petri
et Pauli App.
Dedicatio S. Mariae ad Nives
Praesentatio B. Mariae Virginis
Festum S. Gabrielis Archangeli
S. Raphaelis Archangeli
Ss. Angelorum Custo
dum
Decollatio S. J oannis Baptistae
Festum S. Petri Ap. ad Vincula
S. Barnabae Ap.
S. Benedicti Abb.
S. Dominici Conf.
S. Francisci Assisiensis
Conf.
S. Ignatii Conf.
S. Francisci Xaverii
Conf.
Patronorum minus prin
cipalium
x x v i j
DUPL I CI A ' MAJ C
Dies Octava cujuslibet Dupli
cis I classis Secundarii
Exaltatio S. Crucis
Apparitio B. Mariae Virg. imma
culatae
Festum septem Dolorum B. Ma
rite Virg., tempore Passionis
Commemoratio B. Maria: Virg.
de Monte Carmelo
Festum Ssmi Nominis Mari
ALIA FEST.
Dies Natalitia. vel quasi-Natalit
ALIA FESTA
Impressio sacrorum Stigniatum
sancti Francisci Conf.
Inventio S. Stephani Protomar-
tyris
Festa sive Domini, sive B. Ma-
?A SECUNDARI A
Festum B. Maria; Virg. de Mer-
cede
Apparitio S. Michaelis Archan
geli
Cathedra S. Petri Ap. Romae
Cathedra S. Petri Ap. Antiochiae
Conversio S. Pauli Ap.
Commemoratio S. Pauli Ap.
Festum S. J oannis Ap. ante
Portam Latinam
PRIMARIA
a, cujusctimque Sancti.
SECUNDARIA
ria; Virg. sub aliquo pecuiiaii
titulo, sive Sanctorum, praeter
eorumdem Natalem diem, uti
Inventionis, Translationis, Pa
trocinii et hisce similia
FESTA FERIATA
Dominicae omnes
Nativitas Domini
Circumcisio
Epiphania
Feria H et III Paschatis
Ascensio Domini
Feria II et III Pentecostes
Festum Sanctissimi Corporis
Christi
Inventio S. Crucis
Conceptio immaculata B. M. V.
Purificatio B. Mariae Virg.
Annuntiatio B. Mariae Virg.
Assumptio B. Mari Virg.
Nativitas B. Mariae Virg.
Dedicatio S. Michaelis Archan
geli
Nativitas S. J oannis Baptistae
Festum S. J oseph, Sponsi B. Ma
riae Virg., Conf.
Solemnitas S. J oseph, Sponsi
B. Mariae Virg., Conf. et Ec
clesiae universalis Patroni
Festum S. Andreae Ap.
S. Thomae Ap.
S. J oannis Ap. et Ev.
S. Matthiae Ap.
Ss. Philippi et J acobi
App.
Ss. Petri et Pauli App.
S. J acobi Ap.
S. Bartholomaei Ap.
S. Matthaei Ap. et Ev.
Ss. Simonis et J udae
App.
S. Stephani Protomar-
tyris
Ss. Innocentium Mm.
S. Annae, Matris B. Ma
riae Virg.
xxviij
Festum S. Laurentii Mart.
S. J oachim, Patris
B. Maria; Virg., Conf.
Omnium Sanctorum
Festum Patronorum principa
lium Oppidi vel Civi
tatis, Dicecesis, Pro
vincia; et Nationis
Festum Feriatis aequiparatum :
Festum Sacratissimi Cordis J esu
FESTA QVM CUM OCTAVA CELEBRANTUR
alia gaudentOctava privilegiata,
de qua semper fit aut Officium,
aut saltem Commemoratio; alia
Octava communi, de qua etiam
Commemoratio quandoque omit
ti potest, juxta Rubricas ; alia
Octava simplici de qua fit tan
tum in die Octava.
o c t a v a : p r i v i l e g i a t a :
de quibus semper fit aut Officium aut Commemoratio
dividuntur in tres ordines
Octavae I Ordinis
quas in occurrentia Festis quibuslibet praeferuntur :
Octava Paschatis I Octava Pentecostes
Octavae II Ordinis
quje in diebus infra Octavam Festis quibuslibet praeferuntur
praeterquam Duplicibus I classis, in die autem Octava etiam
Duplicibus I classis quae non sint Ecclesias universalis :
Octava Epiphania; Domini I Octava Ssmi Corporis Christi
Octavae III Ordinis
quae in occurrentia iisdem tantum Festis prasferuntur atque
Octava communes :
Octava Nativitatis Domini
Octava Ascensionis Domini
Octava
J esu
Sacratissimi Cordis
o c t a v a : c o m m u n e s
quae infra Octavam praeferuntur tantum Officiis Simplicibus, et
in die Octava omnibus Duplicibus quae non sint I aut II classis :
Octava Solemnit. S. J oseph
Octava Ss. Petri et Pauli App.
Octava Omnium Sanctorum
Octava Dedicationis et Tituli
propria1Ecclesia;
Octava Conceptionis immacu
lata; B. Maria; Virg.
Octava Assumptionis ejusdem
Octava Nativitatis S. J oannis
Baptista;
xxix
Octava Dedicationis et Tituli
Ecclesiae Cathedralis
Octava Patroni principalis
Oppidi vel Civitatis, Dioecesis,
Provinciae et Nationis
Octava Tituli et Sancti Funda
toris Ordinis seu Congregationis
Octavae aliorum Festorum Du
plicium I classis, quae alicubi
cum Octava celebrentur
OCTAVIE SIMPLICES
quae in die Octava Festis Simplicibus praeferuntur et Officio
Sanctae Mariae in Sabbato :
Octava Nativitatis B. Mariae
Virg.
Octava S. J oannis Ap. et Ev.
Octava S. Stephani Proto-
martyris
Octava Ss. Innocentium Mm.
Octava S. Laurentii Mart.
Octavae aliorum Festorum Du
plicium II classis, quae alicubi
cum Octava celebrentur.
S
I

O
C
C
U
R
R
A
T

E
O
D
E
M

D
I
E
O 'O ^r T TT
'i'
*t
o et Dominica 1classis
M
'-D
* -f c
tT U
Dominica II classis
1
e
co T =t
*T
o
rr

Dominica minor vel


Vigilia Epiphaniae
O
CO
O 'T
rj-
O
CN
O TT
n
Feria privrleg., Vigi
lia I d., vel dies
infra Oct. I ord.
00 O TT O) CN iN M
Duplex I classis
m oc rr Ol
t T t *r
Duplex II classis
<o o *T TT 'T ^r
O
Dies Octava II or
dinis
co ro TT *T
Dies Oct. Communis'
vel III ordinis
ro co CO t- r
rf tt

Duplex majus
co co CO 00 t- rr v TT B Duplex minus
00 co CO 00 co r-- r ^r tJ* TT

Semiduplex
co co
Tf
"3" tt Tp
Tp

Dies infra Octavam


II ordinis
CO 00 oo 00 00 00 ^r m*
Tf
n
Dies infra Octavam
III ordinis
- -
co co 00 00
r- Tf- -t Tf

Dies infra Octavam


communem
CO ITO co co co co C0 m Tj-

Feria major non pri-


vilegiata
-
co co co 00 co CO 00 t- ^r
Dies Octava simplex
o o o o o O o o o
S. Maria in Sabbato
D
u
p
l
e
x

I
c
l
a
s
s
i
s

.
.
.
.
|
D
u
p
l
e
x

I
I

c
l
a
s
s
i
s

.
.
.
.
|
D
i
e
s

O
c
t
a
v
a

C
o
m
m
u
n
i
s

.
.
I
D
u
p
l
e
x

m
a
j
u
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V)
C
I
X
JK
c.
3
Q
X
i)
o.
c
4>
in
1
D
i
e
s

i
n
f
r
a

O
c
t
.

c
o
m
m
u
n
e
m

.
1
I
V
i
g
i
l
i
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
D
i
e
s

O
c
t
a
v
a

S
i
m
p
l
e
x

.
.
.
1
S
i
m
p
l
e
x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

1
,

n
i
h
i
l

d
e

2
.
2
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

2
,

n
i
h
i
l

d
e

1
.
3
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

1
,

c
o
m
.

d
e

2
.
4
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

2
,

c
o
m
.

d
e

1
.
5
.

O
f
f
i
c
.

d
e
i
,

t
r
a
n
s
l
a
t
i
o

d
e

2
.
6
.

O
f
f
i
c
.

d
e

2
,

t
r
a
n
s
l
a
t
i
o

d
e

1
.
7
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

n
o
b
i
l
i
o
r
i
,

c
o
m

m
e
m
o
r
a
t
i
o

d
e

a
l
i
o

.
.
8
.

O
f
f
i
c
i
u
m

d
e

n
o
b
i
l
i
o
r
i
,
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o

d
e

a
l
i
o
.
QUANDO CONCURRI T
Domi ni ca........................................................................................... 4 0 4 4 4 4 4 4 3 3 0
Duplex 1classis................................................................................. 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4
Duplex 11classis................................................................................. 2 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4
Dies Octava pri vi l egi ata.............................................................
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
Dies Octava C ommuni s.............................................................
4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 3
Duplex m aj u s................................................................................. 4 4 4 4 4 4 5 3 3 1 3
Duplex minus . . . . . . . . . 4 4 4 4 4 5 3 3
3 1 3
S emi dupl ex ................................................................................. 4 4 4 4 5 3 3 3 1 1 3
Dies infra Octavani pri v i l egi atam......................................... 4 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
Dies infra Octavani communem................................................... 4 0 0 0 3 3 3 3 1 1 3
1. Totum de sequenti, nihil de praecedenti.
2. Totum de praecedenti, nihil de sequenti.
3. Totum de sequenti, Commemoratio de praecedenti.
4. Totum de praecedenti, Commemoratio de sequenti.
5. Totum de nobiliori, Commemoratio de alio; in paritate,
a Capitulo de sequenti, Commemoratio de praece
denti.

D
i
e

O
c
t
a
v
a

v
e
l

F
e

s
t
o

S
i
m
p
l
i
c
i

S
.

M
a
r
i
a

i
n

S
a
b

b
a
t
o

D
i
e

i
n
f
r
a

O
c
t
a
v
a
m

c
o
m
m
u
n
e
m

D
i
e

i
n
f
r
a

O
c
t
a
v
a
m

p
r
i
v
i
l
e
g
i
a
t
a
m
c/>
re
3
D.
5_
o"

D
u
p
l
i
c
i

m
i
n
o
r
i

D
u
p
l
i
c
i

m
a
j
o
r
i

D
i
e

O
c
t
a
v
a

D
u

p
l
i
c
i

m
a
j
o
r
i

D
u
p
l
i
c
i

I
I

c
l
a
s
s
i
s

D
u
p
l
i
c
i

I
c
l
a
s
s
i
s
c
u
m

D
o
m
i
n
i
c
a

v
e
l

V
i
g
i

l
i
a

E
p
i
p
h
a
n
i
a
e
NOTANDA IN PR/ECEDENTES TABELLAS
1Quando in regulis alterutrius
Tabellae invenitur Officium de
Nobiliori, vel Totum de Nobi
liori, intelligi debet de illo ex
duobus occurrentibus aut con
currentibus Festis vel Officiis,
quod, ad normam tituli II praece
dentium Rubricarum De Festo
rum praestantia. alteri praeferri
debeat.
2 Dominicae quaevis assigna
tionem perpetuam excludunt cu-
jusvis Festi, excepta Dominica
inter Circumcisionem et Epi
phaniam, in qua fit Officium
Ssmi Nominis J esu; Dominica
infra Octavam Epiphaniae, in
qua Festum agitur Sanctae Fa
miliae J esu, Mariae, J oseph; Do
minica I post Pentecosten, in
qua celebratur Festum Ssmas
Trinitatis et Dominica ultima
Octobris, in qua recolitur Fe
stum D. N. J esu Christi Regis.
3 Vigiliae communes, si in
aliquam Dominicam inciderint,
anticipantur Sabbato, juxta Ru
bricas, etiam sicubi a Duplici
I classis occurrenti sua die perpe
tuo impeditae fuerint; Vigiliae
vero privilegiatae ipsa die Domi
nica celebrantur, ut propriis locis
habetur.
4 De Octavis quae non sunt
in Breviario Romano, nihil fit
a die 17 ad 24 Decembris, a
Feria IV Cinerum ad Dominicam
in Albis, et a Vigilia Pentecostes
ad Festum Ssmae Trinitatis,
semper inclusive.
5 De quolibet Duplici majori
vel minori aut Semiduplici, quod
a Festo Duplici I classis primario
Domini Ecclesiae universalis im
pediatur, nihil fit; de Festo
hujusmodi, a ceteris Duplici
bus I classis impedito, nisi hoc
fuerit Domini Festum in Domi
nica quavis aut in Vigilia Epi
phaniae occurrens, fit tantum
Commemoratio ad Laudes.
6 Item de die Octava Simplici
vel Festo item Simplici ab occur
renti Duplici II classis impeditis,
fit tantum ad Laudes, et insuper,
de Festo, etiam ad Matutinum,
si legi possit IX Lectio historica
vel stricte propria.
7 Festa tamen alicujus Natio
nis, Dioecesis, Ordinis, I nstituti
vel particularis Ecclesiae propria,
qu in tota Natione, Dioecesi,
Ordine vel I nstituto aut in sua
particulari Ecclesia perpetuo im
pediantur, si celebrentur sub
ritu Duplici majori vel minori
aut Semiduplici, reponuntur in
proxima sequenti die, quae libera
sit a quolibet Officio Duplici,
a Festo Semiduplici, a Vigiliis
privilegiatis et ab Octavis II or
dinis.
8 Si duo Officia ejusdem Per
sonae eodem die occurrant, fit de
nobiliori juxta Rubricas, et
omittitur, nisi agatur de myste
riis Domini diversis, Commemo
ratio alterius. Idem servatur in
concurrentia, et in paritate nobi
litatis Vesperae non dimidiantur,
nisi pariter agatur de diversis
Domini mysteriis, sed integra
dicuntur de praecedenti sine
Commemoratione sequentis. Si
xxxl ij
tamen aliquod Festum Duplex
majus aut minus vel Semiduplex
vel Simplex occurrat infra ali
quam Octavam communem ejus
dem Personae, vel in ipsa die
Octava, etiam Simplici, Officium
fit de Festo sub ritu et cum pri
vilegiis ipsi Octava convenien
tibus, nisi illud sub altiori ritu
sit celebrandum; et additur vel
omittitur Commemoratio Octa
va, ut supra.
t) Feria VI post Octavam
Ascensionis in occurrentia et
concurrentia, et Vigilia Pente
costes in concurrentia tantum,
iisdem gaudent privilegiis ac
dies infra Octavam communem;
sed hac illis praefertur.
10 Festa Domini, et dies
Octava item Domini qua in
universali Ecclesia sint privile-
giata, in occurrentia accidentali
et in concurrentia, Dominica
minori praferuntur.
11 De VII die infra aliquam
Octavam nihil fit in II Vesperis,
si die sequenti persolvendum
sit Officium de die Octava; di
cuntur autem integra Vespera
vel fit Commemoratio juxta Ru
bricas, si die sequenti nihil fa-
cicndum sit de die Octava, vel
etiam si concurrens dies VII in
fra Octavam, juxta ordinem in
titulo VII, num. 5, De Com
memorationibus prascriptum,
praferri debeat diei Octava,
in Officio nobiliori commemo
randa.
12 Item nihil fit ad II Vesperas
de Dominicis post Octavam Epi
phania vel Pentecostes, qua
Sabbato anticipari debuerint
juxta Rubricas, quamvis Domi
nica sequens commemoranda
tantum sit; eis tamen integra
manent privilegia Dominica tam
in occursu, quam in concursu ad
I Vesperas.
13 In Nativitate Domini et
tribus sequentibus diebus, in
Circumcisione, in Officio Ssmi
Nominis J esu, et in Epiphania
ejusque die Octava, nulla fit
Commemoratio de Dominica
occurrenti, nec etiam, praeter
quam in II Vesperis sanctorum
Innocentium et Epiphania, et
utrisque Vesperis diei Octava
ejusdem, de Dominica concur
renti. Officium tamen Ssmi No
minis J esu tam in occursu quam
in concursu admittit Commemo
rationem de Vigilia Epiphania.
Circumcisio autem Domini pra-
fertur in occurrentia cuilibet
Festo, etiam Duplici I classis,
et in concurrentia non admittit
Commemorationem Officii pra-
cedentis, quod non fuerit Du
plex II classis. Dies vero Octava
Corporis Christi cedit in occur
rentia Festis Duplicibus I clas
sis primariis F.cclesia univer
salis.
14 Infra Octavam Nativitatis
Domini, praterquam in Officio
Circumcisionis, Vespera usque
ad Capitulum dicuntur semper
de Octava, sub ritu Officii in
concurrentia nobilioris. A Ca
pitulo autem ipsa Vespera juxta
nonnam consuetam fiunt de
Officio ex concurrentibus nobi
liori, exceptis II Vesperis S. Ste
phani Protomartyris. cum Com
memoratione alterius, si hac
agenda sit juxta Rubricas; sed
in paritate nobilitatis fiunt sem
per de Officio pracedenti, cum
Commemoratione sequentis.
15 De Feriis Adventus et
Quadragesima, quando a nobi
liori Officio impedita fuerint,
semper fit Commemoratio ad
xx x iv
Laudes et in Vesperis; de Fe
riis vero Quatuor Temporum
et II Rogationum, fit ad Laudes
tantum. I temque ad Laudes tan
tum fit Commemoratio de Vigi
liis communibus, quando agenda
est, juxta superiorem tabellam.
Et tam de Feria quam de Vigilia
commemoratis, dummodo in eis
idem atque in Officio currenti
non habeatur Evangelium, dici
tur IX Lectio de Homilia, pra;-
terquani de Feriis Adventus
extra Quatuor Tempora.