Está en la página 1de 121

Chng 1.

Thit b Vi ba s RMD-1504
PHN I. L THUYT
Chng I : THIT B VI BA S RMD-1504
I/- CH TIU K THUT
1. c tnh c
* My pht RMD 1504
- Kch thc (2RU) 88 x 436 x 230 mm
- Trng lng 4,5kg
* My thu RMD 1504
- Kch thc (2RU) 88 x 436 x 230 mm
- Trng lng 3,5kg
* B lc song cng RMD 1500
- Kch thc (3RU) 130 x 436 x 230 mm
- Trng lng 6,0 kg
* B my n RMD 1504
- Kch thc (7RU) 310 x 436 x 235 mm
- Trng lng 17,0 kg
2. c tnh v mi trng
* Phm vi nhit hot ng
- Danh nh 0
0
C n 50
0
C
- C th hot ng -10
0
C n 60
0
C
* m tng i 95% RH 40
0
C
3. c tnh in
3.1. H thng
- Dung lng knh thoi
- Di tn s v tuyn 1427 - 1535 MHz
- Cng sut pht o ti cng an ten +36dBm 1 dBm
- Mc ngng my thu ti BER = 10
-3
-92 dBm
- Phng php iu ch ca lung s liu OQPSK
- Dung lng lung s liu vo 2.048Mbit/s hay
2x2,048Mbit/s
75 khng cn bng m
HDB3
- Phng php iu ch ca knh nghip v FM
- p tuyn tn s ca knh nghip v +2/-3 dB t 300 Hz n 2,2
kHz
- Mc vo ca knh nghip v 0 dBm 600
- Mc ra ca knh nghip v 0 dBm 600
- T s tn hiu trn tp m ca knh nghip v> 40 dBm 0p/chng
- Tn s m hiu gi 2,0 kHz
- Phng php iu ch cho knh gim st FM
- di tn knh gim st 5kHz 0,5 kHz
PHNG KHOA HC Trang 1 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- p tuyn tn s cy knh gim st +2/-3 dB t 2,7kHz n
5,0kHz
- Mc vo ca knh gim st -10dBm 600
- Mc ra ca knh nghip v -10 dBm 600
- Cng sut tiu th tng cng cho cng sut ra RF:
+ Tng ng 5w 63 w
+ Tng ng 1w 43 w
3.2. My pht
- Cng sut pht 37 dBm
- Tr khng ra 50
- n nh tn s 15 ppm
- Bc thay i tn s nh nht 100kHz
- pht nhiu 70dBm
- Cng sut tiu th cho cng sut ra RF
Tng ng 5w 51w
Tng ng vi 1w 31w
3.3. My thu
- Nn tp m 2,8dB
- Mc ngng ti BER = 10
-3
-94dBm
- Tr khng vo 50
- n nh tn s 15ppm
- p ng nhiu < -70dB
- Bc thay i tn s nh nht 100kHz
- Tn s IF 35 MHz
- Di thng IF 2,6 MHz
- Tm hot ng ca AGC 50bB
- Phng php gii iu ch kt ni
- Cng sut tiu th 12W
3.4. B lc song cng
- Khong cch tn s gia Tx/Rx
Ti thiu 40 MHz
Thng thng 60,5 MHz
- Suy hao b lc
Rx < 1,5dB
Tx < 1,5dB
- Suy hai phn hi
Rx < - 20dB trn 6 MHz
Tx < - 20dB trn 6 MHz
- Gii thng 3 dB
Rx 10 MHz danh nh
Tx 10 MHz danh nh
II/- S KHI CA THIT B RMD-1504 V NGUYN L HOT NG
TRN S KHI
PHNG KHOA HC Trang 2 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
1. My pht
1.1. Cu to: My pht RMD-1504 c cu to gm 4 khi
- Khi bng tn gc: khi bng tn gc gm c cc mch
+ Bng tn gc chnh
+ Bng tn gc ph
+ Mch giao tip cnh bo
+ Mch cp ngun
- Khi kch thch: Khi kch thch gm c cc mch
+ Mch iu ch QPSK.
+ Bng tn gc ph.
+ Mch giao tip cnh bo.
+ Mch cp ngun.
- Khi khuch i cng sut
+ Mch nh thin.
+ Mch khuch i.
- Khi hin th
Cc khi ni trn u c lp trn mt b my ni chung, cc u ni t bn
ngoi nh lung s, ngun..v.V u c u n my pht ti khi bng tn gc.
u ra ca my pht c mt b cch ly gn bn cnh khi khuch i cng sut. Bn
hng ca my pht c chit p iu chnh mc cng sut pht, ngng cnh
bo...v.V. Trn khi kch thch c cc chuyn mch xoay chnh tn s ca my pht.
1.2 Nguyn l hot ng trn s khi
A. Khi bng tn gc
* Khi bng gc chnh
Khi bng gc chnh nhn hai lung s 2048kb/s vi m ng HDB3 u
vo thng qua bin p sau thc hin bin i t HDB3 sang NRZ v khi phc
xung nhp. Hai lung tn hiu NRZ sau c a n khi ghp khung v tuyn
(DIGITAL MULTIPLEXER). Ti y hai lung s c ghp vi nhau v c b
sung thm cc t m ng b khung v tuyn, cc bit kim tra chn l, cc bit nhn
dng tuyn..v.v. Lung s sau khi ghp khung v tuyn c tc l 4,245Mb/s c
thc hin ngu nhin ho ti mch ngu nhin ho SCRAMBLER nhm tng chuyn
i mc ca lung s. Tn hiu sau khi ngu nhin ho c chia 2 v m ho vi sai.
Hai lung s thu c sau khi m ho vi sai c a n mch iu ch QPSK
trong khi kch thch.
* Khi bng gc ph
Cc tn hiu nghip v, gim st v tone gi c x l khi bng tn gc
ph v c gi l tn hiu bng tn gc ph. Tn hiu thoi nghip v t micro c
x l qua cc mch nn v hn bin sau c lc bi mch lc thng thp 2,2Khz.
Tn hiu sau khi lc c khuch i n mc ln a vo u vo mt mch
khuch i cng v mt phn c a vng v tai nghe ca t hp nghip v. Cc
tn hiu nghip v. Cc tn hiu nghip v t cc my thu ti trm, tn hiu knh
gim st c bng tn 2,7 n 5Khz v tn hiu tone gi 2Khz c to ra t mch to
tone 2Khz cng c a n u vo ca mch khuch i cng. Mch khuch i
PHNG KHOA HC Trang 3 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
cng thc hin khuch i tt c cc tn hiu ni trn n mc ln theo yu cu.
Tn hiu ng ra ca mch ny c a qua mt mch hn ch bin v sau
c lc bi mt mch lc thng thp 5 Khz. Tn hiu sau lc c a n khi kch
thch thng qua mt chit p iu chnh mc ca tn hiu bng tn gc ph SBB (Sab
Base Band Level Set).
PHNG KHOA HC Trang 4 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
1

S


k
h

i

c

a

m

y

p
h

t

v

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
B. Khi kch thch
* Khi iu ch QPSK
Khi iu ch QPSK nhn hai lung s m ho vi sai t khi bng tn gc
chnh sau thc hin chuyn i m t NRZ n cc sang NRZ lng cc v lc
thng thp hn ch ph ca tn hiu. Tn hiu sau khi lc c a n hai b
nhn iu ch nhn vi hai sng mang trung tn lch pha nhau 90
o
(sng mang
Sint v sng mang Cost). Sng mang trung tn c to ra t b dao ng thch
anh 220MHz. Sau khi nhn, cc tn hiu c cng li vi nhau c tn hiu
QPSK. Tn hiu ny c khuch i n mc -9dbm v a n mch trn nng tn
pht.
* Mch trn nng tn pht
Mch trn nng tn pht nhn tn hiu sng mang trung tn pht 220MHz
iu ch QPSK t khi iu ch QPSK sau trn vi tn hiu dao ng c to ra
t b dao ng VCO. Sau khi trn ta thu c tn hiu c tn s :
Fct = fvco + f
tt
= f
vco
+ 220MHz (f
ct
l tn s cng tc ca my pht, f
tt
: Tn s
trung tn, f
VCO
: Tn s dao ng ca b dao ng VCO)
B dao ng Vco hot ng tn s thp hn tn s cng tc ca my pht
mt khong bng 220MHz v c iu ch FM bi tn hiu bng tn c s ph.
Tn hiu to ra t b dao ng VCO c khuch i n mc ln v c chia
lm 2 ng. ng th nht i qua 2 b chia 4 (to thnh mch chia 16) v a ti
tng hp tn s. ng th 2 c a n mch trn nng tn trn vi sng
mang trung tn pht 220MHz. Tn hiu sau khi trn c bng tn trong khong 1427
n 1535MHz. Tn hiu ny c lc thng thp loi b cc thnh phn khng
mong mun pht sinh trong qu trnh trn. Sau tn hiu c a qua mt mch
suy hao c iu khin t ng hiu chnh mc. Cui cng tn hiu c khuch
i n mc +8dbm sang mch khuch i cng sut.
* Mch tng hp tn s
Mch tng hp tn s c nhim v thit lp v n nh tn s ca b dao ng
VCO. Vic thit lp tn s c thc hin bng cch iu chnh cc chuyn mch
BCD trong mch tng hp tn s. Mch tng hp tn s nhn mu VCO qua chia
16 thc hin x l v so snh vi mt tn hiu chun nhm pht hin s sai pha v
tn s ca VCO, cc sai s c th hin bng in p a v iu chnh tn s
v pha ca VCO.
2. My thu RMD - 1504 :
2.1 Cu to my thu : gm 4 khi chnh
- Khi i tn : Rx CONVERTER
+ K tp m nh
PHNG KHOA HC Trang 5 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
+ Trn h tn
+ Tng hp tn s (to ra dao ng ni my thu v nh tn s)
- Khi trung tn : IF MOUDULE
+ Lc trung tn : m bo chn lc my thu
+ K trung tn : m bo tn hiu c mc ra n nh
- Khi bng gc :
+ Gii iu ch QPSK
+ X l tn hiu bng gc
+ Bng gc ph
+ Khi cp ngun
- Khi hin th :
2.2 Nguyn l hot ng :
- Khi trn h tn :
Tn hiu t nten qua diplexer n u vo my thu a n u khi trn
h tn trc ht mch a qua mch K tp m nh K b vo nhng suy hao
trn ng truyn v a n mch trn h tn trn vi tn hiu dao ng ni
my thu ly t b dao ng VCO v u ra mch trn ta thu c tn hiu trung
tn 35MHZ a n mch trung tn.
Vic trn h tn p dng cng thc : f
tt
= fct fvco fct - fvco = 35MHZ
1427 fvco = 1427 - 35 = 1392MHZ
1535 fvco = 1535 - 35 = 1500MHZ
Mch trn h tn cn loi tr tn s nh, tn s nh l tn s i xng vi tn
s vco qua tn s cng tc 1 khong trung tn thu.
Tn hiu t vco cn c trch 1 phn a qua 2 mch chia 4 (tng ng
vi chia 16) a n mch tng hp tn s so snh vi mu chun trong mch
tng hp tn s nhm pht hin sai pha v tn s ca vco th hin bng in p li
a v diu chnh tn s v pha ca vco.
* Khi trung tn IF :
Tn hiu trung tn 35MHZ c a vo khi trung tn c a qua lc
thng gii m bo 1/2 chn lc ca my thu, sau tn hiu c K m
nng mc tn hiu v tip tc a qua mch lc thng gii th 2 m phn
na chn lc ca my thu, cui cng tn hiu c a qua mch phi hp tr
khng T v n mch K trung tn, sau tn hiu c K qua 5 ln K c iu
khin AGC m bo 1 mc ra n nh - 5dBm a ti mch gii diu ch v khi
bng gc tn hiu AGC to ra bng cch trch 1 phn tn hiu u ra nn to thnh
in p DC a v iu chnh h s K ca tng K - a qua hn bin v bng
gc.
* Khi bng gc:
-Bng tn gc chnh :
Tn hiu trung tn c mc n nh vi tn s = 35MHZ c a n mch
gii iu ch QPSK, mch thc hin gii iu ch ly li lung s iu ch
bn pht , ng thi n cng tch tn hiu vo bng tn c s ph iu tn VCD
my pht .
PHNG KHOA HC Trang 6 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Cc lung s sau khi gii iu ch c a n mch khi phc ng h tn
hiu khi phc li xung nhp t cc lung s, tn hiu sau c gii m vi sai
v bin i song song sang ni tip ri c thc hin gii ngu nhin ho ly li
lung s khng ngu nhin, tip a n mch phn khung v tuyn loi b
cc bit ng b khung, bit kim tra, bit chn, bit ch th tuyn v c tch thnh 2
lung nguyn thu ban u.
Cui cng 2 lung s c lp m NRZ thnh HDB3 v a ra ng truyn
thng qua cc bin p.
- Bng tn gc ph :
Tn hiu bng tn gc ph trc ht c a qua mch lc thng thp 5
KHZ sau c chia lm 3 ng.
ng 1 a qua VR n mch lc thng cao 2,7 KHZ ly li tn hiu
knh gim st a ra ngoi.
ng 2 a qua mch K v a ra u ra knh nghip v. u ra ca knh
nghip v c ni ti gim st my pht
ng 3 c a vo mch lc thng thp 2,2 KHZ qua K v qua mch lc
pht Tone 2KHZ
Khi c tn hiu Tone 2 KHZ th Tone s c nn thnh in p 1 chiu kch
thch cho Role ng tc cc tip im a tn hiu tone ra loa.
III. GII THIU MCH IN
III.1 My pht
1. Khi bng tn gc pht
A. Khi bng tn gc chnh
Khi bng tn gc chnh c nhim v nhn 2 lung s liu HDB3 2048kb/s
u vo, thc hin bin i HDB3 sang NRZ v khi phc xung nhp sau ghp
khung v tuyn, ngu nhin ho, chia 2 v m ho vi sai. Hai lung s thu c sau
m ho vi sai c a n mch iu ch QPSK khi kch thch.
* Mch giao tip s liu vo 2048kb/s.
Lung s HDB3 2048kb/s th nht c a n khi bng tn gc chnh
X1:26, 27, 28 v c ghp qua bin p T1. Cun th cp ca bin p T1 c du vi
cc cp diode V1 v V2 hn ch bin tn hiu a vo cc b so snh. Tn hiu
HDB3 cm ng trn cun th cp ca bin p T1 c cc b so snh N4(a): 4+5+12,
N4(a): 1+2+4, N1(b): 7+9+10 v N1(b): 9+11+12 bin i thnh 2 lung HDB3+ v
HDB3- ri a vo IC chuyn dng D1:16 v D1:17.
Lung s HDB3 2048kb/s th hai a n khi bng tn gc X1: 29+30+31,
c ghp qua bin p T2. Cun th cp ca bin p T2 c u vi cc cp diode
hn ch bin V3 v V4. Tn hiu HDB3 cm ng trn cun th cp ca bin p T2
c cc b khuch i so snh N3(a): 4+5+12 v N3(b): 7+9+10 tch thnh 2 lung
HDB3+ v HDB3- ri a vo IC chuyn dng D1:22 v D1:23.
* Mch khi phc xung nhp
PHNG KHOA HC Trang 7 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Cc lung HDB3+ v HDB3- ca lung s th nht c cng vi nhau thng
qua cng OR D2(b): 4+5+6. Tn hiu thu c sau cng OR kch thch cho mt mch
dao ng LC gm C4, C6 v bin p cng hng T3.
Mch dao ng LC ny dao ng vi tn s 2048Khz. Tn hiu thu c sau
cun th cp ca bin p T3 l tn hiu hnh sin 2048 Khz. Tn hiu ny c a vo
2 b khuch i so snh N2(a): 5,6,12 v N5(a) 1,2,4 mc song song vi nhau, ng ra
ca hai b so snh ni trn l xung nhp 2048Khz. Xung nhp khi phc c a
qua cng OR D2: 11+12+13, Jack x 21 v a vo D1:6.
PHNG KHOA HC Trang 8 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
2

M

c
h

n

c

a

k
h

i

b

n
g

t

n

g

c

c
h

n
h

t
r
o
n
g

m

y

p
h

t

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Cc lung HDB3+ v HDB3- ca lung s th 2 c cng vi nhau thng
qua cng OR D2(a): 1+2+3. Tn hiu thu c sau cng OR ny kch thch cho mch
dao ng LC gm C5, C7 v bin p cng hng T4. Tn hiu thu c trn cun th
cp ca T4 l tn hiu hnh sin 2048Khz. Tn hiu ny c a vo hai b khuch i
so snh N2(b): 7+9+10 v N5(b) mc song song vi nhau. ng ra ca hai b so snh
ta thu c tn hiu xung nhp 2048Khz. Xung nhp ny c a qua D2(c): 8+9+10
v a vo D1:66.
* Mch cnh bo mt s liu vo v iu khin chn AIS cho lung 2048kb/s
Mch bng tn gc chnh c cc Jack x18 v x19 cho php cm cnh bo mt
s liu vo (Data In). X18 dng cho lung 1, x19 dng cho lung 2. Khi s dng
lung s no th Jack tng ng vi lung s phi c t sang v tr U (Use),
nu khng s dng lung s th Jack tng ng c t sang v tr NU (Not Use).
Khi c lung HDB3-1 u vo th sau Jack X21 s c xung nhp. Ngoi vic a vo
D1: 6 xung nhp ny cn c a vo mch pht hin lung s vo v iu khin
chn AIS. Xung nhp sau X21 c R27 v C10 tch phn to 1 in p n nh v t
vo N17(a):2 lm cho in p chn ny dng hn in p N17(a):3 do ng ra
N17(a):1 c mc thp, khng tc ng cnh bo mt s liu vo v khng iu khin
chn AIS.
Khi lung HDB3-1 b mt th sau X21 s khng c xung nhp, in p ti
N17(a):2 bng 0v. Lc ny, N17(a):3 c in p dng hn N17(a):2 lm cho ng ra
N17(a):1 c mc cao. Mc cao ny a vo D1:24 iu khin chn AIS vo thay
th lung s th nht. Khi , nu Jack X18 t v tr NU th mch khng tc ng
cnh bo, nhng nu X18 t v tr U th mc cao ny c t vo D3(c):9 lm cho
D3(c):8 c mc cao, D3(b):5 dn n D3(b):6 c mc cao tc ng cnh bo mt s
liu vo (Data In).
Tng t, khi c lung s HDB3-2 u vo th sau N2(b) v N5(b) s c xung
nhp. Xung nhp ny ngoi vic a vo D1: 66 cn c a vo mch pht hin
lung s vo v iu khin chn AIS. Xung nhp ca lung s HDB3-2 c tch
phn bi R28 v C11 to mt in p n nh t vo N10(a):2 lm cho in p
N10(a):2 dng hn in p N10(a):3 v do ng ra N10(a):1 c mc thp, khng
tc ng cnh bo v khng iu khin chn AIS.
PHNG KHOA HC Trang 9 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Khi lung s HDB3-2 b mt th sau N2(b) v N5(b) s khng c xung nhp.
in p t vo N10(a):2 bng 0v. Lc ny, N10(a):3 c in p dng hn N10(a):2
lm cho ng ra N10(a):1 c mc cao. Mc cao ny a vo D1: 36 iu khin chn
AIS vo thay th lung s 2. Khi nu x19 t NU th mch khng tc ng cnh
bo, nhng nu x19 t U th mc cao sau N10(a): 1 s t vo D3(c):10 v cui
cng lm cho D3(b):6 c mc cao tc ng cnh bo mt s liu vo (Data In).
Trong trng hp lung s vo b mt th xung nhp nhp cho lung s AIS thay
th c ly t mch to xung nhp 2048Khz khi bng tn gc ph thng qua R53,
Jack X23 (AIS CLK) v a vo D1:28.
* X l s liu trong IC D1.
D1 l mt IC chuyn dng. Cc lung s liu HDB3+ v HDB3- a vo IC
c bin i thnh NRZ, sau thc hin ghp khung v tuyn (Ghp 2 lung s
li vi nhau v ghp thm t m ng b v tuyn cc bit kim tra chn l, cc bit
nhn dng v tuyn...). Sau khi ghp khung v tuyn lung s c tc l
4,245Mb/s. Lung s ny tip tc c ngu nhin ho, chia hai v m ho vi sai.
Hai lung s m ho vi sai mi lung c tc 2,1225 Mb/s c a ra D1:2
v D1:3. Xung nhp dng cho mch ghp khung v tuyn, ngu nhin ho v m ho
vi sai c ly t mch to xung nhp gm thch anh G2, cng o D6(a):1+2 v cc
mch kt hp.
Nu v mt l do no m khng c s liu a vo u vo mch ghp
khung v tuyn th mch ny s to ra mt tn hiu iu khin v a ra D1:56
iu khin mch mt trng thi n nh D10. Khi c iu khin th ng ra D10:13
c mc cao (bnh thng D10:13 c mc thp) a vo D3(c):4 lm cho D3(c):6 c
mc cao thng bo s c s liu vo.
* Mch m s liu ra
Cc lung s m ho vi sai a ra D1:2 v D1:3 c a qua mch m
s liu D5. Tn hiu iu khin cho D3 hot ng c khng ch bi chuyn mch
S3. Khi S3 v tr English (ENABLE: cho php) th mc 0v c a vo D5:9+12 cho
php D3 hot ng a cc lung s liu A, B qua mch iu ch QPSK. Khi S3 t
v tr DIS (Disable: cm) th mc cao (5v) c a vo D5: 9+12 khng cho php D5
hot ng do cc lung s khng c a n khi iu ch QPSK.
Khi thit b hot ng bnh thng th S5 phi c t v tr English. S3 ch c
t v tr DIS khi cn pht song mang khng iu ch hay khi cn o tn s cng
tc ca my pht, o tn s xung tn ca my pht.
B. Khi cp ngun.
Khi cp ngun cho my pht c nhim v nhn ngun trm -48v (-40 n
-60v) hoc -24v (-20 n -30v) bin i thnh cc ngun thnh phn: +36v, +20v,
+10v, +5V, -5v cung cp cho cc mch trong my pht. Ngun trm c du n
thit b RMD-1504 tm mch in pha sao Diplexer v c dn vo my pht bng
ng dy cp dt X1 (cc m ca ngun c dn n X1:32,34,36,38,40). Nguyn
l hot ng ca khi cp ngun c th phn tch nh sau:
PHNG KHOA HC Trang 10 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* Cc mch bo v u vo:
- Hai cu ch bo v (F1 v F2) c gi tr 3,15A.
- V32 chng o cc: khi cc tnh ca ngun c u ng th V32 khng
dn do b phn cc ngc. Khi u sai cc tnh ca ngun th V32 c phn cc
thun, V32 dn, dng qua V32 rt ln s lm n cc cu ch bo v v do bo v
c cc mch in trong my.
- V29, V33 v V34 to thnh mt mch chng qu p. V29 v V34 to thnh
mch chng qu p khi s dng ngun -24v. V33 v V34 to thnh mch chng qu
p khi s dng ngun -48v. Vic chuyn i ch chng qu p c thc hin bi
Jack X37. Khi in p vt qu ngng cho php th tu tng ch cng tc (-24v
hoc -48v) m V29 hoc V33 s b nh thng, khi s c dng kch cho Thysistor
V34 lm cho V34 dn. Dng qua V39 rt ln s lm n cc cu ch, ngt mch in
bo v cho cc phn t trong my.
PHNG KHOA HC Trang 11 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
3

M

c
h

n

c

a

k
h

i

c

p

n
g
u

n

t
r
o
n
g

m

y

p
h

t

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* Mch bin i DC/AC
Sau khi qua cc mch bo v u vo v mch lc hn ch nhiu gm C204,
L1, L2 v C200, ngun trm c cp cho mch bin i DC/AC. Mch ny gm cc
phn t c bn nh: b iu ch rng xung N20, hai Transistor chuyn mch V30
v V31, bin p T3 v mt s mch ph tr khc. Hai tn hiu xung ngc pha nhau
v c tn s 30Khz c N20 a ra N20:14 v N20:11, v a vo cc cng ca cc
Transistor chuyn mch V30, V31 iu khin. Khi V30 c iu khin th V30
dn, trong khi V31 khng c iu khin do V31 tt. Lc ny c dng in
chy t 0v qua na di ca cun s cp ca bin p T5, X30, V31, S1 v m ngun.
na chu k sau th V30 khng c iu khin do V30 tt, V31 c iu
khin, V31 dn. Lc ny c dng in chy t 0v qua na trn ca cun s cp ca
bin p T5, X30, V31, S1 v m ngun. Xt trong c chu k th dng in trn cun s
cp ca bin p T5 l dng xoay chiu. Dng in ny to ra mt t thng bin thin
qua cun s cp v gy ra trong cc cun th cp cc sut in ng cm ng khc
nhau. in p cm ng trn cc cun th cp s c nn thnh cc in p mt
chiu theo yu cu.
Trong trng hp dng qua V30 v V31 qu ln th mch pht hin qu dng
gm V46, V47 v R278, R320 cng mt s phn t kt hp s tc ng v iu khin
N24 to ra mt xung N24:3 thng qua V45 v X27 iu khin vo N20:9 lm ngt
mt xung u ra N20:14 v N20:11 trnh hin tng qu dng.
* Mch bin i AC/DC
Ngun +36v c nn bi mch nn bi p gm V5s, V53, t C230, c lc
bi C232, n p bi V63 v a i cp ngun thng qua X35.
- Ngun +20 c nn bi V54(a), V54(b), dc lc bi L4, C234, L3, C239,
c chng qu p bi V64 v V65 v c a i cp ngun thng qua X36. Ngun
+20v c hi tip v N20:1 thng qua R305, R256 v V37. Khi in p ra +20 thay
i th in p hi tip v N20:1 cng thay i iu khin N20 thay i rng
PHNG KHOA HC Trang 12 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
xung ra N20:14 v N20:11 thay i dng qua V30, V31 v do n nh c
in p ra +20v.
- Ngun +10v c nn bi V56, V57, lc bi C240, C245, n p bi N21 v
a i cp ngun thng qua X32.
- Ngun +5v c nn bi V58 v V59, c lc bi C241, n p bi N22 v
a i cp ngun thng qua X33.
- Ngun +5v cn c dng cp cho n ch th ngun H1 trn mt my.
Khi khng c ngun n H1 tt khi ngun tt, n sng xanh. Khi ngun b qu ti
n H1 s nhp nhy.
- Ngun -5v c nn bi V60 v V61, c lc bi C247, n p bi N23 v
a i cp ngun thng qua X34.
* o th v iu chnh:
Trc khi cp ngun cho thit b, cc Jamper chuyn i ch ngun trm
gm X28, X29, X30, X37 phi c t ng v tr -24v hoc -48v. gim to nhit
trn bin p T5 th hai tn hiu xung u ra ca N20:14 v N20:11 c iu chnh
bi chit p R306.
Cc im o kim tra ngun DC u ra c lit k bng sau:
Ngun DC im o Dung sai cho php im iu chnh
+ 20v X36 0,2v R305
+10v X32 0,3v R301
+5v X33 0,3v R300
+36v X35 +3/-1,5v
-5v X34 0,3v
C. Khi khuch i logarit v x l cnh bo
Khi khuch i logarit v x l cnh bo thu thp cc tn hiu thng bo
cnh bo v in p mu t u ra ca mch khuch i cng sut x l thnh cc
tn hiu iu khin, ch th cnh bo, ch th mc pht v tn hiu t ng iu chnh
mc.
in p mt chiu RF MONITOR t u ra ca mch khuch i cng sut
c a n khi bng gc pht u RF MONITOR X4:3. in p ny c
khuch i bi N5(b). Tn hiu ng ra ca N5(b) c s dng cho 3 mc ch:
- To tn hiu t ng iu chnh mc ALC: in p N5(b):7 c a n
mch t gm N16(c) v cc in tr kt hp. in p ra sau mch t c khuch i
bi N16(a) to thnh in p ALC. Nu cng sut ra tng khuch i cng sut
tng th in p RF MONITOR tng in p N15(b):7 tng lm cho in p
N16(c):8 gim do in p ALC N16(a):1 gim lm tng suy hao nn diode PIN
khi trn nng tn pht. Nu cng sut ra tng khuch i cng sut gim th in
p RF MONITOR gim, in p N15(b):7 gim lm cho in p N16(c):8 tng do
in p ALC 16(a):1 tng lm gim suy hao trn diode PIN khi trn nng tn
pht.
PHNG KHOA HC Trang 13 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- To tn hiu ch th mc pht: in p RF MONITOR sau khi khuch i
bi N15(b) c a vo mch khuch i logarit gm N15(a), N15(c), N15(d),
N16(d), V69 v cc phn t kt hp. in p ra ca mch N16(d):14 bin thin theo
hm logarit. in p ny c s dng hin th mc pht di dng dBm bng
dy LED hin th mc pht trn mt my pht.
- Gim st mc pht v a ra cnh bo: in p RF MONITOR khuch
i bi N15(b) c a vo N17(b):6 so snh vi mt in p ngng N17(b):5,
in p ny c thit lp bi chit p RE FAIL R311. Khi cng sut ra ln th in p
RF MONITOR ln lm cho in p N17(b):6 dng hn in p N17(b):5 nn
in p ra N17(b):1 c mc thp, khng tc ng cnh bo mc pht thp RF
LEVEL. Khi cng sut ra gim qu ngng th in p N17(b):6 m hn in p
N17(b):5 lm cho in p N17(b):1 c mc cao tc ng cnh bo mc pht thp
(s c mc pht) RF LEVEL. Cnh bo ny lm sng n RF LEVEL trn mt my
pht. Khi N17(b):1 c mc cao th N17(c):10 c mc cao lm cho N17(c):8 c mc cao
s tc ng cnh bo TX FAIL lm sng n TX FAIL trn mt my pht.
Khi mch kch thch b s c (mt s liu vo khi kch thch hoc mch tng
hp tn s b s c) th tn hiu cnh bo EXCITER FAULT mc thp c a n
mch x l cnh bo X3:5. Lc ny, ng ra D7(f):14 c mc cao, N17(c):10 c mc
cao lm cho N17(c):8 c mc cao tc ng cnh bo TX FAIL.
Khi s liu vo khi bng tn gc pht b mt th tn hiu cnh bo s c s
liu DATA FAIL mc cao c a n mch x l cnh bo. Mc cao ny t vo
N17(d):12 lm cho N17(d):14 c mc cao tc ng cnh bo s c s liu vo lm n
cnh bo DATA IN trn mt my pht sng. Khi tn hiu DATA FAIL c mc cao th
N17(c):10 cng c mc cao lm cho N17(c):8 c mc cao tc ng cnh bo TX FAIL
lm sng n TX FAIL trn mt my pht.
D. Khi bng tn gc ph.
Tn hiu nghip v t t hp c khuch i qua N11(c), N11(d) v N11(a),
cc mch khuch i ny u c t ng iu chnh mc nhm mc ch nn tn
hiu. Tn hiu sai khi khuch i c a qua mch hn ch gm cc diode V7, V8
v c ua qua mch lc s thng thp N7 vi tn s ct 2,2 KHz. Tn hiu ta chn
7 ca N7 c a qua chit p iu chnh mc R303 v c khuch i bi N12a.
Tn hiu ra sau N12a c a ti mch x l tn hiu ra v ng thi c a n
ng vo ca mch khuch i cng N12c.
Tone gi nghip v 2 KHz c to ra t mch dao ng thch anh hot ng
vi tn s 4096 KHz. Tn hiu nu c da qua cc mch chi c tone 2 KHz.
Khi cng tc S2 c n th cc xung 2KHz c a qua D3d vo mch lc tone
to tn hiu hnh sin a vo u vo ca mch khuch i cng N12c.
Tn hiu knh gim st c khuch i, nn v lc qua mch lc thng cao
vi tn s ct l 2,7 KHz v cng c a vo u vo mch khuch i cng N12c.
Ba tn hiu thoi nghip v, tone gi v tn hiu gim st c mch khuch
i cng N12c khuch i sau a qua chit p iu chnh mc R312 a vo
mch lc s thng thp N8 vi tn s ct l 5 KHz. Ng ra chn 7 ca N8 l tn hiu
PHNG KHOA HC Trang 14 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
bng tn c s ph c bng tn t 0 n 5 KHz. Tn hiu ny c a ti khi kch
thch iu tn vo VCO.
PHNG KHOA HC Trang 15 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
4

M

c
h

n

c

a

k
h

i

b

n
g

g

c

p
h


t
r
o
n
g

m

y

p
h

t

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
2. Khi kch thch
Khi kch thch gm 3 phn mch chnh l mch iu ch QPSK, mch trn
nng tn pht v mch tng hp tn s.
A. Mch iu ch QPSK
Hai lung s A v B m ho vi sai t khi bng gc chnh c a n
khi kch thch v a vo mch iu ch QPSK 9X3 v 9X2. B khuch i so snh
N1(a) v b khuch i hn bin N2 bin i lung s A t mc 0 v 5v thnh mc
0,7v. Lung s B c b khuch i so snh N1(b) v b khuch i hn bin bin
i t mc 0 v 5v thnh mc 0,7v. Mc 0,7v ca hai lung s A v B c gim
bi mng diode N4.
Tip sau cc lung s A, B c lc hn ch ph. Lung s A c lc
bi cc tng lc thng thp gm L1, L2, L5, L7 v cc t C8, C9, C12, C13, C16, C17.
Tn hiu sau khi lc c a n b nhn U1:3,4 (chn 3 v 4 ca U1).
Lung s B c lc bi cc tng lc thng thp gm L2, L4, L6, L8 v cc t
C10, C11, C14, C15, C18, C19. Tn hiu sau khi lc c a n b nhn U2:3,4
(chn 3 v 4 ca U2). Sng mang trung tn 220 MHZ c to ra t b dao ng
thch anh G1, V2 v mch nhn ba V3. B dao ng thch anh G1, V3 v cc phn t
kt hp hot ng tn s 73, 3333 MHX. Tn hiu sau dao ng c ghp qua bin
p T1 a vo mch nhn 3 gm V3 v cc phn t kt hp. Sau khi nhn 3 ta thu
c sng mang trung tn c tn s 220MHz. Tn hiu ny c ghp qua bin p T2
v c mch khuch i V4 khuch i n mc ln theo yu cu. Tn hiu sau
khi khuch i c ghp qua bin p T3 v c chia lm 2 ng. ng th nht
PHNG KHOA HC Trang 16 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
qua mt cun cm mch in v a vo U2:2, ng th 2 qua t dch pha 900 C57 v
a vo U1:2. T C57 iu chnh m bo pha ca hai sng mang a vo V1 v
V2 khc nhau 900. Cc b nhn V1 v V2 nhn sng mang trung tn a vo chn 2
vi cc s liu s a vo chn 4. ng ra ca U1:7 v U2:7 ta thu c cc sng
mang iu ch 2PSK. Hai tn hiu ny c cng vi nhau trn in tr R21 v
R22 c sng mang iu ch QPSK (Sng mang iu ch 4PSK). Tn hiu
QPSK 220MHz sau c V1 khuch i n mc -9dbm v a sang khi nng
trn tn pht. u vo ca mch iu ch QPSK c mt mch pht hin mt s liu
vo. Mch ny gm 2 b so snh N5(a), N5(b) v cc phn t kt hp. Lung s A
c nn thnh in p 1 chiu bi V6 v a vo N5(a):5. Lung s B c nn
thnh in p mt chiu bi V5 v a vo N5(b):3. Trong trng hp cc lung s
A, B u tt th in p N5(b):5 ln hn in p N5(a):6 v in p N5(b):3
dng hn in p N5(b):2 lm cho cc ng ra N5(b):7 v N5(b):1 u c mc cao
v khng tc ng cnh bo. Trong trng hp s liu vo b mt (mt t nht mt
lung) th in p N5(a):5 s m hn in p N5(b):2 lm cho cc ng ra N5(a):7
v / hoc N5(b):1 c mc thp tc ng cnh bo s c s liu vo (INPUT FAIL).
Cnh bo ny c du chung vi cnh bo v s c ca b tng hp tn s cng
a ra mt cnh bo chung v s c ca khi kch thch (EXITER FAULT).
PHNG KHOA HC Trang 17 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
5
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

k

c
h

t
h

c
h

t
r
o
n
g

m

y

p
h

t

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
B. Mch trn nng tn pht
Mch trn nng tn pht gm mt mch dao ng VCO (Mch dao ng c
tn s iu khin bng in p), mt mch trn tn kt hp vi cc mch lc, khuch
i v mch suy hao c iu khin. Mch in c th phn tch nh sau:
Tn hiu trung tn pht 220MHz iu ch QPSK c a n mch trn nng
tn 8X10. Tn hiu ny c lc bi mch gm L103, L104, C132, C133 loi b cc
hi v sau c a vo mch trn nng tn. u vo th hai ca mch trn nng
tn l tn hiu dao ng ly t dao ng VCO. Mch dao ng VCO gm V102, V101,
V103 v cc phn t kt hp. Mch ny hot ng tn s thp hn tn s ca my
pht mt trung tn pht (fvco = tn s my pht - tn s trung tn = tn s my pht -
220MHz) v c iu tn bi tn hiu bng tn c s ph vi di tn cc i l
15Khz. Tn hiu dao ng tn ly ra cc C ca V102 v c chia lm hai ng bi
cc in tr R111, R112 v R113. ng th nht c mch khuch i vi ba chuyn
dng (MMI) N101 khuch i v c chia 16 bi hai b chia tc cao ECL v D1
v D2, mi b chia thc hin chia 4. Tn hiu chia ra sau b chia D2 c a n
mch tng hp tn s. Phn tn hiu cn li c khuch i bi cc mch khuch
i vi ba chuyn dng (MMI) N102 v N103 ti mc +7dbm a n b trn.
Mch trn nng tn gm cc diode Schottky V105, V106 v bin p T1 thc hin trn
tn hiu dao ng VCO vi tn hiu trung tn pht 220MHz. Sau khi trn ta thu c
tn hiu RF (Radio Frequency) c tn s l tn s cng tc cu my pht (nm trong
bng tn 1427 ( 1535MHz). Tn hiu ny c khuch i bi MMI N104 v lc bi
PHNG KHOA HC Trang 18 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
mch lc elip 5 cc C137, C138, c139, C140, C141 v cc mch kt hp loi b cc
thnh phn khng mong mun sau khi trn. Sau khi lc tn hiu c khuch i bi
MMI N105, qua mch suy hao c iu khin s dng diode PIN V107 v tip tc
khuch i bi MMI N106. Tn hiu ra sau MMI N106 li c lc bi mt mch lc 5
cc gm C152 C156 v cc phn t kt hp. Cui cng tn hiu c V1 khuch i
n mc ln +8dBm a sang tng khuch i cng sut.
Trasistor V1 cng cc phn t kt hp to thnh mch nh thin cho V8. Suy
hao trn diode PIN c iu khin bi in p 1 chiu ALC ly t tm bng tn gc
thng qua R128.
Trong trng hp my pht hot ng bnh thng th u Tx Mute (lm cm
my pht) v u LOCAL MUTE (lm cm ni b) u c mc thp. Lc V7 tt, V3
dn cp ngun cho N106 v nh thin cho V2. V2 dn. C dng mt chiu chy
t ALC IN qua V7, R129 v V2 v mass m bo cho mch suy hao c iu khin V7
hot ng. Khi c lnh lm cm my pht v/ hoc b tng hp tn s b s c th
u Tx Mute v / hoc u Local Mute c mc cao lm cho V5 v /hoc V6 dn, V7
c nh thin. Khi V7 s dn a mc )v vo ng ra ca N106 lm cho N106
khng c cp ngun v do N106 khng hot ng, ng thi 0v c t vo
cc B ca V2 lm cho V2 tt, khng c dng mt chiu chy qua diode PIN V7 lm
cho suy hao trn V7 bng v cng. V suy hao trn V7 bng v cng v n106 khng
hot ng lm cho tn hiu khng th ti c tng khuch i cng sut. Lc ny
khng c tn hiu ra u ra ca my pht.
C. Mch tng hp tn s
Mu VCO c a n khi tng hp tn s 10x1 sau c ghp qua
bin p T
1
c vo b chia D
2
: D
2
ny chia 10 hoc chia 11 tu theo tn hiu iu
kin chia chnh D
1
. Tn hiu sau D
2
c chuyn thnh CMOS nh V
44
, V
46
, V
47
sau
a n D
1
chn 20. n y D
1
chia vi h s chia c th lp trnh c bi m
diode v chuyn mch thp phn S
1
, S
2
, S
3
, S
4
. Khi iu chnh cc S1 S
4
ta thay i
c f
VCO
dn n thay i tn s my pht.
Lu : hng ngn u cng (khng thay i)
- S
1
: iu chnh hng trm
- S
2
: iu chnh hng chc
- S
3
: iu chnh hng n v
- S
4
: iu chnh hng thp phn
My pht cng tc tn s = 1.453,5 MHZ
S
1
= 4 ; S
3
= 3
S
2
= 5 ; S
4
= 5
=> FVCO = 1.453,5 = 220 MHZ
u ra D
1
chn 25, 27 gm 2 tn hiu c
u ra nhanh : f = 62,5 KHZ
u ra chm : f = 6,25 KHZ
V a vo D
3
so snh vi 1 mu chun to ra t b dao ng thch anh G
1
(G
1
dao ng vi tn s = 5 MHZ) tn s c D
3
chia 80 or 81 to thnh mu
chun so snh vi mu VCO. Kt qu so snh tn s v pha gia mu chun v mu
PHNG KHOA HC Trang 19 Phn I. L thuyt
Thay i ln l 100KHZ
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
VCO s c th hin bng cc .p li v pha v tn s chn 8 v 9 ca D
3
cc p
ny c cng vi nhau ri c lc vng v thng qua N
1
. in p sau khi lc c
t vo diode bin dung V
101
thay i tn s v pha ca VCO sao cho tn s v pha
ca VCO hot ng n nh.
Nu nh mch hot ng tn s b li th u ra chn 4 ca D
3
s c mc cao
thng qua V
41
a vo chn 12 D
1
Reset li h thng chia ca D
1
.
Nu nh mch vn tip tc b s c th D
3
chn 4 lun mc cao tc ng cc
B ca V
48
lm cho V
48
dn a mc 0v ra u Eciter fault cnh bo v s c ca
khi kch thch, ng thi mc cao chn 4 D
3
cng c a vo chn B ca V
49
lm
cho V
49
dn a mc cao ra u local mute iu khin lm cm ng ra ca b trn
nng tn pht.
Cng tc S
5
ni vi chn 12 ca D
1
c tc dng t li h s chia cho D
1
. Khi
t li tn s cho my pht th ta phi n cng tc ny ti vo D
1
h s chia mi.
3. Mch khuych i cng sut.
A. Phn nh thin:
Nhn ngun +10 or + 20v to ra cc thin p cn thit cho cc transistor
trong tng K ng thi thc hin chc nng n nh lm vic tnh cho cc cho cc
trasistor K. Mch ny cng lm cn mch KCS khi c iu kin.
mch nh thin hot ng c th u Tx mute phi mc cao khng
lm nh hng n V
1
khi s c dng in chy t + 20 R
1
R
2
R
3
to thin
p cho V
1
dn vo cho php mch nh thin hot ng.
PHNG KHOA HC Trang 20 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
6
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i
k
h
u
y

c
h

i

c

n
g

s
u

t

t
r
o
n
g

m

y

p
h

t

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* nh thin cho V
1K
: Dng in t +10v R
5
V
7
R
6
V
1
Mass, to
thin p cho V
2
dn, khi V
2
dn c dng chy t +10v R
7
V
2
R
8
vo cc B ra
cc E ca V
1K
dn khi V
1K
dn s c dng +10v chy qua R
7
cc C ra E V
1K
. Gi
s 1 l do dng Ic V
1K
tng th st p trn R
7
UBE ca V
2
gim lm V
2
bt thng
dng in qua V
2
gim Ib ca V
1K
gim IC V
1K
gim. Nu Ic V
1K
gim
dng trn R
7
gim lm U
BE
V
2
tng V
2
thngmnh
Dng qua V
2
tng Ib ca V
1K
tng Ic ca V
1K
tng kt qu Ic ca V
1K
n
nh.
* nh thin cho V
2K

Dng in t + 20v qua R
9
R
8
R
10
R
11
V
1
Mass to thin p cho V
3
dn khi V
3
dn c dng chy qua + 20v R
12
V
3
R
13
a vo cc B ca V
2
ra cc
E ca V
2K
Mass nh thin cho V
2K
dn khi V
2K
dn s c dng + 20v R
12

Cc C ra cc E ca V
2K
v Mass. Khi dng IC ca V
2K
tng th st p trn R
12
tng
UBE ca V
3
gim v
3
bt thng dng in qua V
3
gim Ib ca V
2K
gim
Ic ca V
2K
gim.
Nu Ic ca V
2K
gim R
12
gim U
BE
ca V
3
tng V
3
dn dng qua V
3
tng lm cho Ib ca V
2K
tng Ic ca V
2K
tng V
2K
n nh.
* nh thin cho V
3K
PHNG KHOA HC Trang 21 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Dng in t + 20v qua chit p R
14
, V
9
, R
15
, R
16
V
1
Mass to thin p cho
V
4
dn. Khi V
4
dn dng t + 20 v R
17
V
4
R
18
vo cc B ca V
3

K
ra cc E ca
V
3K
Mass nh thin cho V
3K
lm cho V
3K
dn. Khi V
3K
dn s c dng t + 20
R
17
cc C ca V
3K
ra cc E ca V
3K
Mass.
Khi Ic ca V
3K
tng st p trn R
17
tng UBE ca V
4
gim V
4
bt thng
Ic V
4
gim Ib ca V
3K
gim Ic ca V
3K
gim.
* nh thin cho V
4K
Dng in t + 20v qua chit p R
19
, V
10
, R
20
, R
21
V
1
Mass to thin p cho
V5 dn. Khi V5 dn dng t + 20 v R
22
V
5
R
23
vo cc B, ra cc E ca V
4K

Mass nh thin cho V


4K
lm cho V
4K
dn. Khi V
4K
dn s c dng t + 20 R
22

cc C ca V
4K
ra cc E ca V
4K
Mass.
Khi Ic ca V
3K
gim st p trn R
22
gim U
BE
ca V
4
tng V
5
thng
mnh Ic V
5
tng Ib ca V
4K
tng Ic ca V
4K
tng.
B. Phn khuch i :
Tn hiu SCT t khi kch thch vi mc + 8 dbm, tr khng 50 c a n khi
kch thch X
2
a qua mch suy hao phi hp tr khng R
1
R
2
R
3
sau ln lt
c K qua tn K cng sut cao ch A V
1
, V
2
, V
3
, V
4
( tn hiu ra cc C ca
tng trc c a trc tip vo cc B ca tng sau.
Ng ra ca V
4
tn hiu ca mc t 30 n 37 dbm,k tn hiu c a qua
mch cch ly n Diplexer. Mch cch ly c nhim v chng hin tng phn x
ST u ra ca mch KCS. Ng ra ca mch KCS (sau V
4
K) tn hiu c
trch 1 phn nn qua V
5
to thnh in p 1 chiu v c chia p qua R
25
R
26
R
27

a ra u RF MON. Tn hiu RFMON c dng ch th mc pht, gim st
mc pht v to tn hiu t ng iu chnh mc AGC.
III.2. My thu
1. Khi RF CONVERTER
A. B i tn
Tn hiu SCT vi bng tn t 1427 1535 MHz c a vo u vo khi tn
17X1. Sau tn hiu c khuych i bi 2 tng Ki tp m nh V107 v V106.
V108 v V105 to ra cc ngun dng cung cp thin p cho V107 v V106 m bo
V107 v V106 lun thin p n nh.
Nu v mt l do no m dng in nh thin trong V107 v V106 thay i
th cc ngun dong ny s t ng iu chnh chng li cc s thay i .
Gi s dng in Ic trong V107 tng th st p nn R105 tng

VBE ca V108
gim

V108 bt thng

dng in thin cho V107 gim

VBE ca V107 gim

V107 bt thng

a dng IC v gi tr n nh.
Gi s nu dng IC trong V106 gim th st p trn R101 gim

UBE ca
V105 tng

V105 thng mnh

dng nh thin cho V106 tng

V106 thng
mnh a IC v gi tr n nh.
Tn hiu SCT sau khi khuch i c a n mch trn h tn loi tr tn
s nh (c to bi 1 mch 90
0
, 1 mch sai ng 90
0
, cc i ot pin V101V104 v cc
PHNG KHOA HC Trang 22 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
t in, cun cm) trn vi tn hiu dao ng ni ca my thu c to ra t b
dao ng VCO (mch ny bao gm V111, V109 v cc phn t R,L,C kt hp) qua
khuch i bi N102 v N103.
Sau b trn ta thu c tn hiu trung tn 35 NHZ a sang khi trung tn
Tn hiu t b dao ng Vco c trch 1 phn khuch i qua N101, a n
2 b chia tc cao D1,D2. Mi b thc hin chia 4, 2 b tng ng vi mch chia 16,
u ra D2 ta thu c 1 mu thc hin VCO c tn s t 87 n 93, 75 MHZ a n
mch tng hp tn s.
B. Mch tng hp tn s
Mu VCO c tn s nm trong bng 87 n 93,75 MHZ c ghp qua bin p
T1 v a vo b chia ECL D2. i y tn hiu c chia 10 hoc 11 tu theo tn hiu
iu khin t b chia vn nng hp tnh c D1.
Tn hiu ra sau D2 c chuyn i mc thnh CMOS nh Transitor V47 v
cc V44, V45,46. Sau c a n D1.
Mu VCO lc ny c tn s t 8,7 n 9,375 MHZ c D1 chia theo h s
c lp trnh bi cc chuyn mch thp phn S1,S2,S3,S4 v mng Diode.
Trong S1,S2,S3,S4 xc nh tn s cng tc ca my thu. V d my thu
cng tc tn s 1452,5 MHZ th hng tn s cao nht 1000 c u cng
S
1
= 4, S
2
= 5, S
3
= 2, S
4
= 5
S
1
iu chnh hng nm MHZ
S
2
iu chnh hng chc
S
3
iu chnh hng n v
S
4
iu chnh hng thp phn
Sau khi chia D1 a ra 2 mu VCO 1 mu c tn s 6,25 MHZ v 1 mu c tn
s 62,5 MHZ. Cc mu VCO ny c a n D3 so snh vi 1 mu tn hiu
chun c ly t b dao ng thch anh 5MHZ c D
3
chia 80 hoc 81.
PHNG KHOA HC Trang 23 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
7
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

R
F

C
O
N
V
E
R
R
T

s
u

t

t
r
o
n
g

m

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Sau khi so snh ccv tn s gia mu VCO v mu chun c th hin
bng cc in p li v c lc vng qua N
1
a v t vo 2 u diode bin dung
V109 thay i tn s v pha ca VCO m bo tn s v pha ca VCO lun lun
n nh.
Nu D1 c s c th D3 : 4 c mc cao a qua V41 v reset li b chia D1. Nu
mch vn tip tc b s c th mc cao D3 : 4 lm cho V48 dn

a ra cnh bo
v s c ca mch tng hp tn s.
2. Khi trung tn :
A. Khi lc trung tn
Tn hiu trung tn 35 MHZ t khi i tn a vo trung tn 20 x1 c
ghp qua bin p phi hp tr khng T
1
sau c khuch i bi 2 tng khuch
i V
1
v V
2
, trong V
2
l transistor thng t trong hp kim loi v v hp c
ni t trnh cc nh hng nhiu. Sau khi tn hiu a n mch lc thng gii
PHNG KHOA HC Trang 24 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
gm L
1
, L
2
, L
3
, L
4
, cng vi cc phn t t kt hp vi n. Mch lc ny m bo 1/2
chn lc ca my thu v tn hiu ra sau mch a n mch khuch i m V
3
.
Sau c bi mch lc gm L
5
, L
6
, L
7
, kt hp vi cc t in. Mch lc ny
m bo 1/2 chn lc li my thu, sau khi lc th tn hiu a qua mch suy hao
phi hp tr khng R
17
, R
18
, R
19
, a n khi khuch i trung tn.
Tt c c lc trong hp kim loi kn trnh nhiu.
B. Khi khuch i trung tn;
Sau khi th tn hiu trung tn c a vo 20 x 20 qua mch phi hp tr
khng L
5
, L
6
v ln lt c khuch i qua 5 tng khuch i gm : V
1
- V
2
, V
4
- V
5
,
V
7
- V
8
, V
10
- V
11
, V
13
- V14, cc tng khuch i ny mc theo kiu Dalington nhm
tng h s khuch i ca mi tng.
5 Tng khuch i th c iu khin bi 2 mch AGC.
- Mch 1 iu khin 4 tng u.
- Mch AGC iu khin tng cui.
* Nguyn l ca mch AGC th nht
ng ra ca tng khuch i th 4 tn hiu c trch 1 phn nn thnh
in p 1 chiu chnh diode V
17
sau lc bi C
36
v thng qua X6 t vo N
1
chn
3 (chn khng o) chn o N
1
(N
1
: 2) l p chun c ly t mch phn p R
65
,
R
69
. Nu mc ra ca tn hiu sau tng th 4 tng th . p 1 chiu nn c s ln
ng ra N
1
: 6 tng cc B ca V
15
lm U
BE
ca V
15
gim V
15
bt thng dng qua
V
15
gim dng qua cc diode pin V
3
, V
6
, V
9
, gim lm tng suy hao ti cc diode
pin ny dn n gim mc vo ca cc tng khuch i. Do mc ra ca tn
hiu s gim.
* Mch AGC th 2 :
sau tng 5 tn hiu c trch 1 phn nn qua diode V
23
lc bi C
45
a
vo N
2
chn 3 (chn khng o) chn o ca N
2
l p chun c ly t chit p
R
17
. Nu mc ra sau tng 5 ln th . p 1 chiu nn c cng ln. Ng ra N
2
ln
lm UBE V
21
gim v do dng qua V
21
gim dng qua diode pin V
12
gim
lm tng suy hao u vo ca tng khuch i th 5, do mc ra gim xung.
PHNG KHOA HC Trang 25 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
8
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

I
F

t
r
o
n
g

m

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Ngc li mt ra nh . p 1 chiu v V
23
nh dn n sau N
2
gim U
BE
V
21
tng (thng mnh) dng qua diode pin V
12
tng lm tng khuch i 5 thng
mnh tr li.
Tn hiu u vo ca mch khuch i trung tn bin ng trong khong 50
dbm sau tng khuch i th 4 th tn hiu bin ng khong 10 dbm v sau tng 5
th tn hiu bin ng trong khong 2 dbm. V tn hiu ra lun n nh mc - 5
dbm 1 dBm.
C. Mch khuch i logarit v gim st mc thu.
Mu tn hiu AGC th c a vo N
3
d sau a vo mch khuch i
logarit gm N
4
a N
4
b, N
4
c, N
4
d v N
3
a, N
3
b, to 1 in p logarit bin thin ph
hp vi mu p AGC. in p logarit s c a n mc ch th mc thu hin
th mc thu ca my thu.
PHNG KHOA HC Trang 26 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
ng thi mu AGC sau N
3
d c a vo chn khng o ca N
3
c, khi tn
hiu vo my thu ln th mu . p AGC ny s nh Ng ra N
3
c c mc
thp v khng tc ng cnh bo.
Ngc li th in p AGC s ln lm cho ng ra N
3
c c mc cao iu kin V
29
dn a mc cao ra lm sng n led level my thu cnh bo v s mc thu.
Ngng cnh bo ca mc thu c thit lp chit p R
109
thng thng
ngng cnh bo - 80 90 dbm
3. Khi bng tn gc
A. Khi bng tn gc chnh
* Gii iu ch QPSK
Tn hiu trung tn c a n khi gii iu ch QPSK X24, trch 1 phn
a n IFMonitor (gim st tn hiu trung tn). a n bng tn c s ph
(mch gim st v x l tn hiu cnh bo)
Tn hiu trung tn ng thi a vo chn 8 ca cc b nhn N
1
,N
2
nhn
vi tn hiu song mang khi phc t b dao ng VCO v tn hiu sng mang khi
phc c a vo b nhn N
1
, N
2
sau khi nhn tn hiu sau N
1
, N
2
a mch lc
thng thp loi b cc thnh phn tn s cao khng mong mun.
Sau N
1
mch lc gm : L
3
L
4
L
7
L
8
Sau N
2
mch lc gm : L
5
L
6
L
9
L
10
Tn hiu sau khi lc th c a n 2 mch so snh tc cao N
5
a, N
5
b,
u ra b so snh l tn hiu gii iu ch a qua X53, X54 n D
1
(IC ln)
Sau khi tn hiu cn c nhn cho vi nhau ti N
3
, N
4
(b nhn M
3
my
pht, M
4
) pht hin li pha.
Tn hiu ra 2 b nhn th c tr vi nhau ti N
15
c lc thng qua N
10
v N
11
a v t vo gia cc diode bin dung V
41
a, V
41
b hiu chnh tn s v tn
s ca sng mang khi phc. Sau N
11
nhn c tn hiu bng tn c s ph.
Sau N
15
cn a ra tn hiu gim st sng mang khi phc.
* Mch khi phc ng h k hiu STR
Tn hiu sau gii iu ch X53,54 c a vo mch khi phc ng h k
hiu dng vng pha BANG BANG khi c mt ca s liu iu ch th sau D
10
c s xut
hin cc xung ngn tc ng vo D
13
to ra 1 mc logarit a vo mch so snh N
12
chn 2 in p so snh sau N
12
c t vo gia V
42
a v V
42
b iu chnh tn s v
pha ca mch dao ng. Tn hiu sau khi dao ng th c qua X 26 ng. Tn
hiu sau khi dao ng th c qua X26 chia 2 D
13
d a v D
1
thng qua X27.
Tn hiu sau b chia 2 D
13
b th cng c a vo chn khng o ca N
12
.
* Mch x l s liu :
Tn hiu sau gii iu ch X53, X54 c a vo D
1
c gii m visai,
ghp 2 lung s li vi nhau, gii ngu nhin ho v phn khung v tuyn loi b
cc bit ng b, bit chn, bit kim tra v tch thnh 2 lung s ring bit. 2 lung s
sau c cn bng tc tr li tc c nguyn thu ban u 2048 Kb/s nh
ng h c to ra bi cc vng kho pha c mt thch anh G
3
v G
4
.
PHNG KHOA HC Trang 27 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Lung s sau khi cn bng tc bin i NRZ HDB3 v a ra D
1
cc
chn 13,12 v 10, 14 m qua D
5
v c a ln ng truyn thng qua bin p T
1
,
T
2
.
D
1
s a ra cc tn hiu gim st vi ng h k hiu khi phc (STR
Monitor), t s li bit vt qu ngng (BER Monitor) v cc tn hiu thng bo v
s c ca khi phn khung v tuyn (MUX Fail)
Khi s liu iu ch c s c th ng h t dao ng AIS thng qua X29 s
c a vo D
1
thay th ng h khi phc, khi chn AIS cho cc lung s
u ra s c ly t bng tn gc ph.
B. Khi bng tn gc ph :
Tn hiu bng tn c s ph t khi gii iu ch c a qua X32, qua D17
sau tn hiu c khuch i bi N
19
a sau tn hiu c chia lm 2 ng.
ng 1 i vo mch lc s thng cao. N
9
vi tn s ct l 2,7 KHZ lc ly
Tn hiu knh gim st. Tn hiu knh gim st chit p iu chnh mc R
344
khuch
i bi N
19
c a n cc thit b gim st
ng 2 a qua mch lc s thng thp N
8
vi tn s ct = 2,2 KHZ lc
ly tn hiu knh nghip v v tone gi, tn hiu ra N
8
c chia lm 2 ng.
+ ng 1 qua chit p iu chnh mc R
345
khuch i b N
19
d a n u
ra knh nghip v v a n tai nghe t hp nghip v
+ ng 2 a xung mch x l tn hiu nghip v v tone ra loa.
S
2
: Thao tc bng nhn cng :
Vic a tn hiu ra loa c th thc hin bng vic bt cng tc S
2
sang v tr
on. Khi c tone gi v ting ni u c a ra loa.
Khi S
2
v tr OFF th ch c Tone gi c a ra loa.
Khi c Tone gi 2 KHZ th Tone s c a qua C
132
vo N
26
, N
26
s cm nhn
tn hiu tone v to ra tn hiu iu khin c dng 1 chiu chy qua Role K
1
, khi
K
1
c dng DC chy qua th tip im K1/1 chuyn t 9 5 v K1/2 ng vo 6
a tn hiu tone qua N
25
khuch i v a ra loa.
- Con tc S
3
: Lm cm or khng lm cm knh nghip v
PHNG KHOA HC Trang 28 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
9
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

b

n
g

g

c

c
h

n
h

t
r
o
n
g

m

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
PHNG KHOA HC Trang 29 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
1
0
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

b

n
g

g

c

p
h


t
r
o
n
g

m

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
C. X l tn hiu gim st cnh bo.
* Tn hiu cnh bo v s c khi tng hp tn s (SYNTHESISER FAULT)
Khi c cnh bo th tn hiu SYNTHESISER FAULT c mc thp qua cng
o D
8
s c mc cao, mc cao ny s c a qua D
3
d, D
3
c, D
3
b vo chn 10 ca
N
18
c in p chn 10 ca N
18
c dng hn chn 9 ca N
18
c ng ra chn 8 ca
N
18
c c mc cao lm sng n Rx Fail
PHNG KHOA HC Trang 30 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
ng thi mc cao sau D
3
b a qua D
4
c v D
4
d tc ng vo D
17
c ng ra
chn D
17
c c mc cao iu khin my thu chn AIS vo thay th cc lung s.
* Tn hiu cnh bo v s c mc tn hiu trung tn (IF MONITOR)
Tn hiu trung tn c nn qua V
30
v c tch phn thnh in p 1 chiu
t vo chn khng o ca N
16
a, khi tn hiu trung tn c bin ln th in p
N
16
a, khi tn hiu trung tn c bin ln th in p N
16
a chn 3 s dng hn
N
16
chn 2 lm cho ng ra N
16
a chn 1 c mc cao, mc cao ny t vo chn o
ca N
16
b lm cho in p 16b chn 5 s ln N
16
b chn 6 ng ra N
16
b chn 7 c
mc thp khng tc ng cnh bo.
Khi bin ca tn hiu trung tn gim xung 1 ngng no th in p
N
16
a chn 3 s thp hn N
16
a chn 2 ng ra N
16
a chn 1 c mc thp lm cho in
p N
16
b chn 5 > N
16
b chn 6 Ng ra N
16
chn 7 c mc cao tc ng tn hiu
cnh bo lm sng n Rx Fail v iu kin my thu chn AIS.
* Tn hiu cnh bo v s liu gii iu ch (SIGNAL MONITOR)
T khi bng tn gc chnh to a/10 ni ti khi tn hiu sau gii iu ch
tt th u Signal monitor s c cc xung ngn, cc xung ny s c tnh phn to
thnh in p a vo chn o ca N
17
c lm cho in p N
17
c chn 9 dng hn
N
17
c chn 10 Ng ra N
17
c chn 8 c mc thp v khng tc ng cnh bo khi s
liu gii iu ch c s c th s khng c cc xung a vo u Signal monitor
in p N
17
c chn 9 = 0 khi in p N
17
c chn 10 dng hn N
17
c : 9 Ng ra
N
17
c c mc cao tc ng cnh bo lm sng n Rx Fail v iu khin chn AIS.
* Tn hiu cnh bo v s c ca mch khi phc
Khi mch khi phc ng h k hiu hot ng bnh thng th u STR
Monitor s khng c cc xung tc ng.
Khi mch khi phc ng h k hiu c s c th s c cc xung c a u
STR Monitor cc xung ny s c tch phn thnh in p 1 chiu a vo chn
khng o (chn 12) N
17
d lm cho in p chn 12 > chn 13 ng ra ca N
17
d c
mc cao tc ng cnh bo lm sng n Rx Fail v iu khin chn AIS.
* Tn hiu gim st v s c mch khi phc sng mang (CR Monitor)
Bnh thng th u CR Monitor th c xc nh in p no v in p
ny c tch phn C
150
, R
162
a vo chn o ca N
17
a lm cho N
17
a chn 2 > N
17
a
chn 3 Ng ra N
17
a c mc thp a vo chn khng o ca N
17
b lm cho N
17
b
chn 5 < N
17
b chn 6 ng ra N
17
b c mc thp v khng tc ng cnh bo.
- Khi mch sng mang c s c th u CR Monitor c in p rt thp N
17
a
chn 2 < N
17
a3 Ng ra N
17
a c mc cao a vo N
17
b chn 5 lm cho N
17
b chn 5>
N
17
b chn 6 ng ra N
17
b s c mc cao tc ng cnh bo lm sng n Rx Fail v
iu khin chn AIS
* Tn hiu gim st BER (t s bit li)
PHNG KHOA HC Trang 31 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Bnh thng khi s liu tt th u BER Monitor s c mc 0 qua cng o
D
17
a c mc cao a vo chn 2 ca N
6
N
6
khng hot ng.
Khi ng truyn b li th u BER Monitor s xut hin cc xung thng bo
li thng qua D
17
a t cc mc thp vo chn 2 ca N
6
kch thch N
6
hot ng khi
s c cc xung c to ra N
6
chn 3. Tu theo X52 c t v tr 10
-3
or 10
-6
m cc
xung ny s c a vo cc mch tch phn khc nhau to in p 1 chiu a
vo chn khng o ca N
18
a lm cho N
18
a chn 3 > N
18
a chn 2 ng ra N
18
a c
mc cao t vo N
18
b chn 5 lm cho N
18
chn 5 > N
18
b chn 6 ng ra N
18
b c mc
cao lm sng n cnh bo BER v tc ng iu khin chn AIS.
Khi c s c khi MUX hoc khi EB fail th my thu s chn AIS (tn hiu
u c mc cao MUX Fail v EB Fail nm trong D
1
nn khng cn thit a ra, cnh
bo.
E. Mch cp ngun :
* Mch bo v u vo :
Cu ch F
1
, F
2
= 1A, diode chng o cc V
1
chng qu p V
3
, V
11
, R
251
, R
250
C
204
, L
20
, L
21
, L
22
: mch lc ngun.
* Mch DC sang AC
Khi S
1
ng mch c cp ngun V
12
dn ko theo V
14
dn a + ngun
cp vo chn 15 ca N
20
khi in p gia chn 8 v 15 l 8 13V.
Khi c cp ngun th N
20
hot ng v to ra chn 11 dy xung c tn s =
30 KHZ, cc xung ny thng qua V
8
v V
18
x 35 t vo cc cng ca transistor
chuyn mch chy t OV S cp bin p V
19
v m ngun. ng qua bin
p l dng xung bin thin s gy ra 1 t thng bin thin cm ng sang th cp qua
S cm ng v cc cm ng ny s c nn thnh DC mong mun khi trong mch
s cp c dng in th 1 phn in p cm ng sang cun th cp (2 - 1) c nn
v lc thnh DC 1 chiu, n nh thng qua V
21
a v cp cho N
20
v lm tt V
14
.
Khi trong mch ca cun s cp xy ra hin tng qua dng. Th in p trn
R
326
cm bin dng ln lm cho V
16
tt V
15
dn a mc trong vo chn 2 ca
n
24
kch cho N
24
hot ng to ra xung chn 3 N
24
R
274
iu kin cc B ca V
17
lm
V
17
dn vo a mc trong thng qua x 34 vo chn 9 ca N
20
lm gim rng or
ngt i 1 s xung iu khin trnh hin tng qu dng.
* Mch bin i AC sang DC
+ Ngun + 36v th c nn bi V
2
lc C
230
, C
230
v n p V
7
, a qua X 39
cung cp cho my thu.
+ Ngun + 10v th c nn bi V24 lc bi C
240
n p N
21
, a qua X 36
cung cp cho my thu. C th iu chnh R
335
+ Ngun + 5v th c nn bi V
25
lc C
241
n p N
22
iu chnh mc ra R
336
v
cung cp thng qua X37. Ngun + 5v cn cp cho n H
1
trn my.
+ Ngun - 5v c nn bi V
26
, lc bi C
248
, n p bi N
23
v thng qua X 38
cung cp cho cc mch trong my thu.
PHNG KHOA HC Trang 32 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
CHNG II. THIT B VI BA S DM2G 1000
PHNG KHOA HC Trang 33 Phn I. L thuyt
H

n
h

1
.
1
0
.

M

c
h

n

c

a

k
h

i

c

p

n
g
u

n

t
r
o
n
g

m

y

t
h
u

R
M
D
-
1
5
0
4
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Thit b vi ba s DM2G-1000 l thit b vi ba dung lng trung bnh do Hng
Fusitsu - Nht Bn sn xut ang c s dngrng ri trong mng truyn dn
Vit Nam. Thit b c kt cu gn nh v thng tin n nh.
I. TNH NNG K THUT C BN CA THIT B
1. Thng s chnh
- Bng tn cng tc : 2025 n 2110MHZ
2200 n 2290MHZ
- Dng iu ch : QAM
- Dung lng truyn dn : 8 lung s 2,048Mbit/s
- Cu hnh h thng : 1+0
- Cc u ni cp
+ Cc u ni cao tn RF : loi N ( ci c c vn) : Z
0
= 50
+ Cc u ni tn hiu bng tn c s : u ni nhiu chn
- Ngun cung cp : - 24V hoc -48V phm vi bin i cho php ca ngun t
- 19V n -60V
- Cng sut tiu th : 75W
2. Suy hao b lc phn nhnh anten
a. Pha pht :
Suy hao pha pht gm b lc pht, chuyn mch pht v van 1 chiu
(circulator) (TBF : TSW, CIR) : 3dB n 3,5dB, cao nht 5,5dB
b. Pha thu ;
Suy hao pha thu gm b lc thu, b ghp, van 1 chiu l : 5,5dB. Cao nht l
6dB
3. My pht vo tuyn
- Cng sut a ra l 33dB
- n nh tn s l 10
-5
- Phng thc iu ch : iu ch trc tip tn hiu s vo sng mang RF
2GHz
- Tc d liu s liu u vo : 2 lung s liu 8,448Mbit/s v 2 lung s
liu nghip v 140,8kbit/s DSC
4. My thu v tuyn
- Loi my thu : i tn 1 ln
- Tp m hnh : 3,5dB - 4dB
- n nh tn s dao ng ni (VCO ) 10
-5
- Mc tn hiu u vo my thu ln nht cho php : -42dBm
- Ngng thu ti BER = 10
-3
l -89dBm
- Tn s trung tn : 70MHz
- Tc s liu u ra l : 2 lung d liu c tc 9,01764Mbit/s
5. Giao tip tn hiu bng c s
PHNG KHOA HC Trang 34 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- Tc d liu vo ra : 8 lung s liu 2,048Mbit/s
- Tr khng u vo :
- Tr khng u ra :
+ 75 cn bng/khng cn bng
+ 120 cn bng
- Dng m s dng : HDB3 hoc AMI
6. Giao tip knh nghip v s :
- T d liu : 2 ng 140,9kbit/ng
- Dung lng truyn : 4 ng 64kbit/s (4 knh 64kbit/s)
7. Giao tip tn hiu s :
- Tc 64kbit/s
- iu kin giao tip s : CCITT G703
8. Giao tip tn hiu tng t (giao tip tn hiu tn s m thanh)
- Bng tn : (300-3400)Hz
- Mc tn hiu vo : (-16 1)dBm iu chnh c
- Mc tn hiu ra : (-8 7)dBm iu chnh c
- Tr khng vo/ra : 600 cn bng
9. Giao tip my in thoi ko di (Giao tip thoi m rng)
- Bng tn : (300-3400)Hz
- Mc tn hiu vo : -4dBm
- Mc tn hiu ra : -4dBm
10. Cu hnh h thng
Cu hnh 1+0 ca 1 thit b DM2G-1000 c m t nh hnh 2.1.
11. Phn b tn s
Na bng thp : fn = f
0
-130,5 + 14n(n=1,2,3,4,5)
Na bng cao : fn = f
0
- 44,5 + 14n (n=1,2,3,4,5)
II. S KHI THIT B VI BA S DM2G-1000
II.1 My pht
1. S khi
S khi thit b pht c trnh by trn hnh 2.2
My pht DM2G 1000 c cu trc gm c 4 khi :
PHNG KHOA HC Trang 35 Phn I. L thuyt
X: Khong cch knh ln cn : 14 MHz
Y: Khong cch thu pht : 28 MHz
X
Y 119 MHz
175 MHz
2155 MHz 2025 MHz 2290 MHz
1
2 3 4 5 1 2 3 4
5
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- B x l d liu pht : TDP
- Dao ng : OSC
- iu ch : MOD
- Khch i cng sut siu cao tn : HPA
PHNG KHOA HC Trang 36 Phn I. L thuyt
Hnh 2.1 Cu hnh 1+0 ca mt thit b DM2G 1000
TDP MOD HPA
OSC
U-B
B-U
DEM RIF
R CONV
1
3
RSW
B IN
B OUT
LC PHT
LC THU
RF IN/OUT
OSC: B dao ng
TDP: Khi x l s liu pht.
MOD: Khi iu ch
HPA: Khi khuch i cng sut
B IN: cc lung s 2Mb/s vo
B OUT: cc lung s 2Mb/s ra
DEM: Khi gii iu ch
R CONV: Khi bin i h tn
RIF: Khi trung tn
RF IN/OUT:
im ni anten
Lung tn hiu chnh
Lung tn hiu ph
VF/
DGTL
DIG
CONN
DSC INTF
(MUX/
DEMUX,
STF/DSTF)
TEL/
BR NET
Hin th
Khai thc
DRV
PIU
30 EXL INTF MPU
DI
SW CONT
1
3
DSPL 2
DSC 2
SV LGC 1
- VF/DGTL: Knh in thoi tng t hay s
- DIG CONN: u ni s
- DSC INTF(MUX/DEMUX, STF/DSTF): Giao
tip DSC (Ghp knh/Phn knh)
- TEL/BR NET: Mng chia nhnh in thoi
- SPK: Loa - DRV: iu khin
- MPU: Khi x l chnh
- SW CONT: iu khin chuyn mch
- PIU: Giao tip ngoi vi
SPK
VF/DGTL
Cc AS-30
EXL khc
Lp/
phn nhnh
Phn nhnh
in thoi
nghip v
Gim st
v tuyn
nhiu mc
Hai mc
cnh bo
iu khin
RSW
T hp
ni
nghe
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
PHNG KHOA HC Trang 37 Phn I. L thuyt
H

n
h

2
.
2

S


k
h

i

m

y

p
h

t

D
M
2
G

1
0
0
0
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
2. Chc nng ca cc khi
a. Khi x l tn hiu pht TDP
S khi b x l d liu pht m t trn hnh 2.3. Khi x l tn hiu pht
nhn 2 lung s liu 8Mbit/s t khi B-U/U-B a ti tin hnh cc khu x l
sau a sang khi iu ch MOD. Qu trnh x l l thc hin bin i lung s
t ni tip thnh song song, bin i tc lung s c tc cao hn, a thm
vo lung s cc bit ca knh nghip v s, thc hin ngu nhin ho s liu. Ti
khi TDP cn c mch iu khin cng sut ra ca my pht mt cch t ng ALC,
c mch giao tip s liu cho gim st ca SVLGC1, cnh bo cng sut pht cnh
bo vng kho pha PLL, m tt mch iu khin mc t ng (ALC). thc hin
cc nhim v trn th khi TPD phi c cc khu x l tn hiu sau :
- Bin i tc lung s liu chung
- Kim sot cc bit chn l
- T chc ghp s liu gm :
+ Cc bit s liu lung chnh
+ Cc bt ng b khung
+ Cc bt kim sot chn l
+ Cc bit s liu knh nghip v s DSC
+ Cc bit iu khin chn
+ Cc bit nhn dng tuyn
- Ngu nhin ho lung s liu
- M ho vi sai s liu
- Gi tn hiu nhn dng cnh bo AIS
- Khi x l TDP gm c 4 b phn l :
+ Mch x l tn hiu s bng IC t hp cao LSI (DP)
+ Mch giao tip s liu gim st v iu khin
+ Mch giao tip s liu gim st
+ Mch iu khin ngun cp in
Nguyn l hot ng ca khi c m t tm tt nh sau : Hai lung s
chnh v ng h ca n t khi B-U/U-B a sang v ti mch LSI tc
8,448Mbit/s qua mch bin i ni tip thnh song song qua b nh n hi, y
s liu c vit vo v c ra nh ng h ch. Tn hiu s li c a qua khi
iu khin AIS. Khi ny chu s iu khin bi tn hiu s c s liu a t khi B-
U/U-b ti. Sau cc lung s liu c ngu nhin ho nh chui bit gi ngu
nhin c to ra trong IC. Hai dy s sau ngu nhin ho c cng thm cc bit
ca knh nghip v s, cc bit kim tra chn l, cc bit ng b khung, cc bit nhn
dng tuyn ID.
Hai lung s c tc 9,0176Mbit/s tip tc c a qua b m ho vi sai
c u ra hai lung s S1,S2 a sang khi iu ch sng mang MOD. Khi mt s
liu u vo th LSI s gi i tn hiu AIS thay th lung s vo. Qu trnh x l tn
hiu AIS cng ging nh qu trnh x l tn hiu s trnh by trn.
PHNG KHOA HC Trang 38 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Vi knh nghip v s DSC th : hai lung s liu ca cc knh nghip v s
c ng b bi ng b bi ng b DSC CLK v c ghp vo lung s chnh
nh m t trn.
Hnh 2.3 S khi x l s liu pht
Nu mt trong hai lung d liu DSC IN b mt, cnh bo SIG In xut hin v
SIG IN LED sng trn panel ca my pht sng.
Khi TDP cn tham gia mch giao tip tn hiu gim st v cnh bo, mch
iu khin ALC. Mt b tch sng mc cng sut pht khi khuch i cng sut
HPA lun lun theo di mc cng sut ra ca my pht. in p 1 chiu DC u ra
b tch sng (TL VL DET) s dng cho ALC v gim st mc pht (TLVL MON).
thay i cng sut ra RF c th thay i iu khin ALC bng b suy hao c th thay
i AVTT khi HPA. Tn hiu u ra b TLVLs (Transmit - LEVEL) DET c a
qua mch logic gim st mt (SVLGC1) ti b gim st cng sut ra ca my pht.
PHNG KHOA HC Trang 39 Phn I. L thuyt
MCH X
L S LIU
LSI
(DP)
8,448 Mb/s s liu vo t B-U
8,448MHz ng h vo t B-U
Mt tn hiu vo t B-U
1
2
VCXO
9,01764 MHz
CONT
OUT PUT
2
1
140,8 Kb/s t DSC
CW
CONT
SW2
9,01764
Mb/s
9,01764
Mb/s
Ti mch iu ch
CW ON TO SV LGC 2
SIG IN
T PWR
PLL
ALC CONT &
SV DATA
INTERFACE
CIRCUIT
Mt DSC vo SV LGC 2
Pht hin mc pht t HPA
iu khin mc t ng cho HPA
Gim st mc pht ti SV LGC 2
Cnh bo cng sut pht ti SV LGC 2
ng m ALC ti SV LGC 2
SV DATA
INTERFACE
CIRCUIT
Cnh bo PLL t b dao ng
Cnh bo PLL ti SV LGC 2
POWER
SUPPLY
CONT
Ti khuch i cng
sut siu cao tn
T khi cp ngun
+ 10V
+ 5V
+ 5V
+ 10V
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Khi TDP nhn cnh bo vng kho pha (PLL-ALARM) khi b dao ng OSC
khng c kho pha.
Chuyn mch SW2 dng iu khin mch iu khin sng mang (CW
CONT). Khi SW2 c t my pht CWON v mt sng mang khng iu ch
c a ti u ra Tx
ip p ngun ly t khi ngun nui PS : ip p + 10V + 5V cp cho khi
khuch i cng sut HPA chu iu khin bi mch chuyn mch ngun khi TDP.
Chuyn mch ny v tr ON khi vng kho pha PLL ca b dao ng OSC hot
ng bnh thng, n s t ng t ti OFF khi pht hin c cnh bo vng kho
pha v ct ngun cung cp cho khi khuch i cng sut HPA.
b. Khi dao ng ch sng OSC
Khi OSC l mt b phn to tn hiu RF c s dng cho h iu ch trc
tip tn hiu RF. N cung cp sng mang RF ti MOD. Phn ch yu l b to dao
ng iu khin p VCO, b dao ng VCO c n nh tn s - pha bng vng
kho pha PLL. Di tn sng mang nm trn bng tn : 2000MHz - 2150MHz v
2150MHz - 2300MHz . n nh tn s cng tc : 10
-6
Mc cng sut u ra kim tra -15dBm. B dao ng VCO thc hin vng
kho pha vi tn s dao ng chun l 8MHz, dao ng chun ny c chia thp
c tn s so snh ti 250kHz. thay i tn s RF khi cn thit thit b c b phn
chnh knh vi bc nhy l 500kHz. Tn s cng sut ca my pht c th iu
chnh c nh cc chuyn mch t SW1 n SW4.
c. Khi iu ch MOD
Khi MOD ly sng mang RF t khi OSC a ti v tn hiu s n c
iu ch trc tip vo sng mang ny vi phng thc 4QAM
Khi ny c c tnh k thut sau :
Di tn cng tc : 2000MHz - 2150MHz
2150MHz - 2300MHz
Mc tn hiu u vo -5dBm 1bB
Tn hiu u ra sau iu ch c mc : 5dBm 1dB
Li pha nh hn 5
0
in p iu ch 800mV
Hot ng ca khi c trnh by nh sau : Sng mang RF ly t b dao
ng VCO sau khi c lc v khuch i th chia lm 2 ng nh cu chia. Mt
ng RF a ti u ra mt my LOF MON kim tra. ng th 2 sng mang
RF c chia 2 v lch pha 90
0
, a ti b iu ch 4QAM. Hai lung s S1,S2 c
tc mi lung l 9,0176Mbit/s t khi x l bng tn pht TDP n iu ch
sng mang RF.Sng mang sau iu ch c khuch i ti -5dBm, ri a sang khi
khuch i cng sut pht.
d. Khi khuch i cng sut pht (HPA)
Khi khuch i cng sut pht HPA c nhim v khuch i sng mang
iu ch t u vo ln cng sut yu cu u ra, khi gm c cc khi nh : b
PHNG KHOA HC Trang 40 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
khuch i cng sut siu cao tn RF, b suy hao c th thay i AVTT, b chia v
tng hp cng sut, b khuch i cng sut ln siu cao tn. Khi nhn tn hiu
u vo t khi iu ch sang mc +33dBm. Sau a n b phn nhnh siu cao
tn BRNTWK n f, n anten bc x ra khng gian.
3. Nguyn l hot ng
Hai lung s liu chnh BB DATA IN cng vi 2 lung s liu DSC DATA IN 1
v DSC DATA IN 2, cng vi cc ng h tng ng c a n khi STB. Cc s
liu ny a n IC tch hp mt cao trong TDP, tn hiu s c chuyn i
tc , pht hin AIS khi tn hiu vo c s c, v c ngu nhin ha v thc hin
ghp khung v tuyn. Vic ghp khung v tuyn c thc hin bng cch ghp cc
s liu chnh 8,448 Mb/S vi s liu nghip v 140,8 Kb/s cng vi cc bit ng b
khung, kim tra chn l, cc bit chn v nhn dng tuyn, sau khi ghp khung ta thu
c 2 lung s 9,01764 Mb/S (S
1
v S
2
) a sang khi iu ch MOD iu ch
trc tip vo sng mang SCT. Cc lung s S
1
, S
2
ng thi c a ra ngoi
phc v cho vic u vng.
Sng mang siu cao tn a v khi iu ch MOD c ly t b dao ng
VCO thng qua tng khuch i v 2 mch suy hoa. tn hiu ra u VCO c
trch 1 phn a v vng kha pha PLL. Ti vng kha pha PLL tn hiu c so
snh vi 1 mu chun c tn s = 8MHZ, Vi tn s so snh l 250KHZ cc in p
sai pha v tn s PLL c lc vng v iu chnh tn s v pha ca VCO.
Khi vng kha pha b s c th tn hiu cnh bo c a n u PLL A
lam thng bo v s c ca vng kha pha ng thi iu khin khi cp ngun
ngt ngun cung cp cho my KCS v ng thi tc ng Led cnh bo PLL trn
mt my pht.
a tn hiu siu cao tn vo khi iu ch MOD, trc ht tn hiu a qua
1 mch chia, chia lm 2 ng.
ng 1 qua 2 mch suy hao v 1 mch khuch i a ra u gim st tn
hiu dao ng ni (vi mc -15 dbm/50)
ng 2 thng qua 2 suy hao Mch khuch i ri chia lm 2 ng
a vo mch iu ch MOD cc lung s S
1
, S
2
trc ht lc thng thp hn ch
ph sau c khuch i v c a n mch MOD nhn c sng mang,
sau khi iu ch ta thu c tn hiu 4QAM, tn hiu ny c khuch i n mc
-5dBm n khi KCS.
tn hiu siu cao tn vi mc -5dBm c a vo khi KCS HPA trc ht
tn hiu c qua 1 mch suy hao phi hp tr khng tng khuch i th 1
suy hao c iu khin (iu khin t khi iu khin ALC) tip tn hiu li c
a qua 2 tng khuch i c chia lm 2 ng a ti 2 tng khuch i
mc song song vi nhau, cng sut ra 2 tng khuch i ny c cng vi nhau
a ra u RF out.
ng ra ca tng KCS c a 1 phn v suy hao n gim st. Ngoi
ra ng ra KSC tn hiu c trch 1 phn nn thnh DC a v khi ALC Cont
PHNG KHOA HC Trang 41 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
thc hin iu chnh mc ra ALC. tn hiu ny c a n mch suy hao c iu
khin iu khin.
Khi cn pht sng mang khng iu ch th Contac S
2
sang on cm cc
lung s S
1
, S
2
a vo khi iu ch MOD.
Khi cng sut ra my thu c s c th mch ALC Cont cng tc ng tn
hiu cnh bo lm sng n TPWR.
Nu 1 trong cc tn hiu vo b mt th STP tc ng cnh bo lm n SIG IN
II.2 My thu DM2G-1000
1. S khi
S khi my thu DM2G-1000 biu th trn hnh 2.4
My thu gm c 2 khi chnh :
- Khi bin i h tn thu RCONV. Khi ny c nhim v bin i tn s sng
mang t siu cao tn RF xung tn s trung tn IF.
- Khi trung tn v gii iu ch IFDEM : Khi c chc nng lc ly ph sng
mang trung tn IF, n nh tn hiu u ra bng AGC v gii iu ch 4QAM, khi
phc nh thi, pht hin li.
2. Chc nng cc khi
a. Khi bin i h tn thu RCONV
Sng mang RF thu c t anten qua f vo b lc phn nhnh anten
BRNTWK ti u vo my thu tc l vo khi bin i h tn RCONV. Sng mang
c khuch i vi b khuch i tp m thp LNA (Low Noise Ampliter). B dao
ng ring vi tng hp tn s s dng vng kho pha PLL to ra tn hiu ngoi sai
nhm mc ch i tn thu. Tn hiu RF v tn hiu ngoi sai c trn vi nhau
ly ra sng mang trung tn 70MHz sau tn hiu trung tn c khuch i tip
a sang khi trung tn thu.
b. Khi trung tn thu v gii iu ch IFDEM
Tn hiu trung tn t khi bin i h tn RCONV a sang khuch i vi h
s khuch i ln, khi trung tn c h thng t ng iu chnh h s khuch i
AGC m bo mc tn hiu ra n nh a sang gii iu ch, trong khi c s
dng b lc SAW gii hn rng ph ca tn hiu trung tn, khi cng c ng
a ra dn ti ch th cnh bo nu c s c IF.
Phn gii iu ch bao gm gii iu ch 4QAM. Vi b khi phc sng mang
CR, khng phc ng h BTR, sng mang c tn s trung tn thu c khi phc ti
b CR c kho pha theo sng mang ti IF nh vng kho pha DET

A/D

ROM

lc tch phn ti b dao ng VCO. Ti DET trung tn n so pha vi sng


mang khi phc ly ra cc tn hiu a sang b bin i tng t s A/dBm di
tc ng ca ng h khi phc BTR.
B bin i A/D v FF to li hai lung s a sang b x l s dung
lng nh SRP. S khi IFDEM biu din trn hnh 2.4
Chc nng ca khi x l s dung lng nh SRP (Small Capacity Receive
Digital Processor) nh sau :
PHNG KHOA HC Trang 42 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- Hai lung s t khi gii iu ch a sang, y khi SRP s thc hin cc
chc nng sau :
+ Phn knh cc bit ng b khung
+ Tch bit kim tra chn l
+ Phn knh cc bit knh nghip v
+ Tch bit kim tra chn
+ Tch cc bit ch th tuyn
PHNG KHOA HC Trang 43 Phn I. L thuyt
H

n
h

2
.
3

S


k
h

i

m

y

t
h
u

D
M
2
G

-
1
0
0
0
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Ngoi ra trc khi SRP cn phi thc hin gii m vi sai, gii ngu nhin
ho s liu. u ra ca khi SRP ta ly c cc tn hiu sau :
+ Hai lung s liu DATA1, DATA2
+ Hai ng ng h cho cc lung s
+ Hai lung knh nghip v s DSC1, DSC2
+ Mt ng dn tn hiu ch th cnh bo BER
+ Mt ng tn hiu ra ra cnh bo mt ng b khung.
Cc u ra s liu ca khi c a sang khi B-U/U-B v khi knh nghip
v s DSC2, khi hin th DSPL
Hnh 2.4 S khi mch trung tn thu v gii iu ch IFDEM
PHNG KHOA HC Trang 44 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
3. Nguyn l hot ng
Tn hiu siu cao tn t Anten vi tn s trong khong 2000 2300 MHZ
c a vo u vo khi bin i h tn RF IN.
Trc ht a vo mch khuch i tp m nh sau lc thng thp li b
tn hiu nhiu v cc tn hiu pht sinh sau khi khuch i tn hiu c chia hai
ng a vo mch trn h tn loi tr tn s nh. Tn hiu dao ng ni
ca my thu c ly t b dao ng VCO thng qua cc mch khuch i v suy
hao, tn hiu dao ng ny cng c chia lm 2 ng a n 2 mch trn Mix
sau khi trn tn hiu c ghp li vi nhau thc hin chc nng loi tr tn s
nh v ta thu c tn hiu trung tn c tn s f
TT
. Vi:
f
TT
= f
cng tc
- f
VCO

hay f
cng tc
- f
VCO
= 70 MHz.
Tn hiu ny c khuch i qua 2 mch khuch i a n khi trung
tn.
ng ra ca VCO c trch 1 phn tn hiu a v vng kha pha PLL. Tn
hiu VCO c chia xung tn s = 250 KHZ so snh vi mu chun in p li
pha v tn s c lc vng v thng qua mch thng thp a v iu chnh pha
v tn s. Nu kha pha PLL c s c th 1 tn hiu cnh bo c a ra u PLL
ALM thng bo cnh bo v s c PLL, ng thi tc ng lm n led cnh bo
PLL trn my thu sng mu .
Tn hiu trung tn 70 MHZ c a vo khi trung tn, tn hiu c
khuch i qua cc mch khuch i c iu chnh AGC ng thi c lc mch lc
SO FAW m bo chn lc my thu. Sau khi khuch i tn hiu c mc n
nh a n khi gii iu ch 1 phn tn hiu trung tn s c a n u
gim st tn hiu trung tn IF Monitor vi mc l 10 dBm.
Vic to tn hiu AGC c thc hin bng cch ly 1 phn tn hiu u ra
nn to thnh in p 1 chiu a v iu khin cc tng khuch i.
Mu tn hiu AGC c s dng a ra tn hiu cnh bo v mc thu
(Level 1 v Level 2) ng thi mu AGC ny cng c use gim st mc thu ca
my thu (Rlevel Mon)
Nu mc thu gim qu ngng th cc thng bo cnh bo Level 1, Leve 2 s
tc ng lm sng n Level trn my thu. Cc in p trn u Level 1 v Level
cng c s dng ch th mc thu.
Tn hiu trung tn vi mc n nh c a vo khi gii iu ch 4 QAM.
Tn hiu c khuch i v chia lm 2 ng a n 2 b phn nhn vi
sng mang khi phc c ly t b dao ng VCO thng qua cc b nh ROM v
cc mch bin i A/D trn vi VCO. Sau 2 b phn tn hiu c lc thng thp
loi b cc thnh phn tn s cao sau c khuch i v bin i A/D v a
qua 1 mch Flip Flop a n khi x l dung lng nh.
Vic khi phc ng h bit cho s liu gii iu ch c th hin bng b
dao ng VCXO.
Khi SRP nhn 2 lung s sau gii iu ch thc hin gii m visai, gii phu
nhin ha v phn khung v tuyn tch cc bit lung s chnh v cc lung s ph
PHNG KHOA HC Trang 45 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
ng thi loi b cc bit ng b, bit kim tra chn l, bit chn, bit nhn dng tuyn.
Cc lung s chnh c a vo a vo khi B - U/ U B, cn cc lung s
ph 140,8 Kb/s c a n DSC
2
. Khi SRP cng thc hin kim tra cc t m
ng b v tuyn v nu mt ng b th n s a ra tn hiu thng bo v mt
ng khung (Frame) v lm sng n Frame trn my thu. Khi SRP cng tnh ton
cc bit b li trong lung s a ra BER cc lung s b li trong tnh ton.
II.3 Khi bin i lng cc/n cc v n cc/lng cc (KHI B-U/U-B)
1. Chc nng ca khi
- Pha pht : Thc hin cc chc nng sau :
+ Bin i lng cc thnh n cc
+ B tiu hao cp
+ Khi phc cc xung ng h
+ Pht hin AIS
+ Gii m HDB3 sang NRZ
- Pha thu :
+ Bin i tc xung
+ Pht AIS
+ Bin i n cc thnh lng cc
+ M ho NRZ sang HDB3
2. Nguyn l hot ng
a. Phn lng cc - n cc (B-U)
8 lung s 2,048 Mb/S 50 ppm c a n 8 khi B - U tng ng. Ti B-
U tn hiu s c bin i t lung cc n cc v ti sinh tn hiu v ti y
cc lung s cng c b cn bng cp.
PHNG KHOA HC Trang 46 Phn I. L thuyt
B-U
HDB3
lng cc
2,048
Mb/s
B-U
B-U
B-U
B-U
B-U
B-U
B-U
Bin i
HDB3
sang
NRZ v
khi
phc
xung
nhp
Bin i
HDB3
sang
NRZ v
khi
phc
xung
nhp
12
MUX1
12
MUX2
1
2
3
4
5
6
7
8
No1 S1 out 8,448 Mb/s
No1 CLK1 8,448 MHz
No1 S2 out 8,448 Mb/s
No1 CLK2 8,448 MHz
No2 S1 out 8,448 Mb/s
No2 CLK1 8,448 MHz
No2 S2 out 8,448 Mb/s
No2 CLK2 8,448 MHz
XO
1/2 XO
16,384 MHz
(8x2,048 MHz)
16,896 MHz
(2x8,448 MHz)
B IN LOSS 1
B IN LOSS 8
OR
B IN LOSS
AIS RCV 1
AIS RCV 8
OR
AIS REC
AND
OR
B IN LOSS 1
B IN LOSS 4
12 MUX1 OUT FL
DATA FL 1 No1 SYS
DATA FL 1 No2 SYS
AND
OR
B IN LOSS 1
B IN LOSS 4
12 MUX2 OUT FL
DATA FL 2 No1 SYS
DATA FL 2 No2 SYS
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.5: S khi phn bin i lng cc thnh n cc (B-U)
Tn hiu sau bin i thnh n cc a n khi gii m HDB3 NRZ v
khi phc xung nhp . Sau cc lung s c a n 12MUX 1 v 12 MUX 2 v
chng c chia lm 2 nhm thc hin ghp knh cp 2. Cc lung s vo t 1
n 4 c a n 12 MUX1 s c khi ny ghp knh to thnh 1 lung 8,448
Mb/s. Cc lung s vo t 5 n 8 c a n 12 MUX2 s c khi ny ghp
knh to thnh 1 lung 8,448 Mb/s. Cc lung s u ra ca 12MUX 1 v 12 MUX 2
c chi lm 2 ng ng thi a n cc my pht lm vic v my pht d
phng (trong h thng 1 + 1), cn cc h thng 1 + 0 ch c 1 u ra ca cc u ra 12
MUX 1 v 12 MUX 2. Cc xung nhp tng ng vi 2 lung s n cng ng thi a
n my pht.
u vo ca tng khi B -U tng ng vi cc lung s s c cc mch gim
st s liu vo.
Nu s liu vo b mt th s c 1 tn hiu thng bo cnh bo mc cao c
a n cc u vo BIN LOSS tng ng thng bo cnh bo mt s liu vo
(BIN LOSS). (Bnh thng cc ng vo cng OR = 0)
u vo ca khi B-U cn c cc mch gim st tn hiu AIS, khi pht hin
lung s u vo l tn hiu AIS th 1 tn hiu thng bo thu c tn hiu AIS
mc cao s c a n 1 trong 8 u vo cc cng OR tng ng vi thng bo
cnh bo thu c tn hiu AIS.
Cc tn hiu gim st mt s liu vo c chia lm 2 nhm cc cng and
khc nhau. tn hiu gim st ca lung 1 n 4 s c n cng anh th 1. Ng ra
ca cng and ny c n u vo cng OR cng vi tn hiu cnh bo v s c s
liu ra ca 12 MUX 1 thng bo v s c ca lung s th 1.
Tng t tn hiu gim st s liu vo ca lung s 5 n 8 th ng thi a
n cng and th 2. Ng ra ca cng and c a n cng OR kt hp vi tn
hiu cnh bo v s c s liu ra ca 12 MUX 2 thng bo s c ca lung s th
2.
Nu s c ca MUX 1 or MUX 2 th u B IN LOSS tng ng c mc cao
thng qua cng OR a ra thng bo tng ng (s liu lung)
b. Phn n cc - lng cc (U-B)
PHNG KHOA HC Trang 47 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Cc lung s S
1
, S
2
vi tc 9,01764 Mb/s t cc my thu c nh a n
cc mch chuyn lung s trong h thng 1 + 1 khi CM s chn cc lung s S
1
, S
2
c
cht lng tt nht.
Cn h thng 1+0 cc lung s S
1
, S
2
c a trc tip qua khi chuyn
mch chn lung s vo cc khi 12 DMUX 1 v 12 DMUX2 cc lung s S
1
v S
2
tng ng s c thc hin cn bng tc sau thc hin phn knh to
thnh 8 lung s 2,048 Mb/s a n khi lp m HDB3 sau khi lp m tn hiu
c bin i n cc/ lng cc a ra u ra tng ng.
Vic phn knh s liu lp m HDB3 c th hink bng cc ng h to ra
t cc b dao ng VCXO hot ng vi tn s = 16,384 MHZ. Cc xung nhp ny
c chia 8 to thnh xung nhp 2,048 MHZ.
Trong h thng 1+1 nu cc my thu 1 v 2 ng thi c s c th cc tn hiu
thng bo cnh bo No1 RxALN v No2 Rx ALM s c mc cao lm cho ng ra ca
cng and s c mc cao a ra ch th tn hiu chn AIS vo thay th cc lung s.
Trong h thng 1 + 0 th 1 u vo ca cng and c u c nh mc cao.
- Bout FL : cc ng ra ca khi U - B tng ng vi lung s v s c mch
gim st ra. Nu lung s ra no b s c th mch gim st tng ng ca lung s
s gi 1 mc cao n u Bout FL tng ng ca cng OR 8 li vo thng bo
cnh bo v s c ca lung s ra. Nu tn hiu ra cc ng 2Mb/s l AIS th cc
mch gim st AIS s a ra tn hiu cnh bo mc cao n cc u vo AIS SND
tng ng ca cng OR 8 li vo thng bo cnh bo gi tn hiu AIS.
PHNG KHOA HC Trang 48 Phn I. L thuyt
2/1
DEMUX
VCXO VCXO VCXO VCXO
LP
M
HGB3
U-B
U-B
U-B
U-B
2/1
DEMUX
LP
M
HGB3
U-B
U-B
U-B
U-B
VCXO VCXO VCXO VCXO
HDB3
lng
cc
2,048
Mb/s
SSW
1/2
VCXO
16,896 MHz
1 / 2
V C X O
1 6 , 8 9 6 M H z
SW
CONT
SEL s 1
SEL s 2
MNL SW
USW DRV: iu
khin chuyn
mch n cc
No1 S1 In 9,01764
Mb/s
No1 S2 In 9,01764
Mb/s
No1 CLK1 In 9,01764 MHz
No1 CLK2 In 9,01764 MHz
No2 S1 In 9,01764
Mb/s
No2 S2 In 9,01764
Mb/s
No2 CLK1 In 9,01764 MHz
No2 CLK2 In 9,01764 MHz
AND
No1 Rx ALM
No2 Rx ALM
AIS CONT
OR
1
8
B OUT FL 1
B OUT FL 8
B OUT FL
OR
1
8
AIS SND 1
AIS SND 8
AIS SND
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.6: S khi phn bin i n cc thnh lng cc(U-B)
II.4 Khi knh nghip v s (DSC2)
S khi ca khi knh nghip v s hnh 2.7
1. Cc chc nng chnh ca khi DSC2
- Ghp knh v tch knh ca :
+ Tn hiu in thoi nghip v s 64kbit/s
+ Knh iu khin v gim st t xa
+ Knh s 64kbit/s : 64kbit/s x 2
+ Knh m tn (0,3 3,4)KHz (tng ng vi 64kbit/s x 2)
- Ni tn hiu s vi thit b v tuyn khc :
+ Tn hiu in thoi nghip v
+ Knh iu khin v gim st t xa
- in thoi nghip v
+ Phn nhnh (5 hng) ca tn hiu m tn
- Bo cnh nghe c qua loa
PHNG KHOA HC Trang 49 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.7: S khi ca khi knh nghip v s
2. Nguyn l hot ng
Khi DSC2 c nhim v pht 4 lung d liu 64kbit/s
- pha pht : bn lung s liu 64kbit/s c bin i thnh mt lung s
liu ni tip 281,8kbit/s cng vi bit ng b khung, bit chn, bit iu khin chn,
lung s liu 281,8kbit/s c chuyn thnh 2 lung s bi b bin i ni tip
thnh song song v gi ti b iu ch.
- pha thu : Khi nhn 2 lung s liu 140,9kbit/s t b gii iu ch. Hai
lung s liu c bin i thnh mt lung s liu 281,8kbit/s bi b bin i
song song thnh ni tip ri qua tch thnh 4 lung s liu 64kbit/s sau khi tch
chn.
II.5 KHI CH TH (DSPL)
Khi ch th gm c cc n LED ch th, cc chuyn mch, nt n. Khi hin
th ny c th gip cho ngi cn b qun l vn hnh thit b thc hin vic kim tra
cc gi tr tham s, cc trng thi bo cnh thit b trong trm v gim st cc gi tr
tham s, cc trng thi bo cnh ca cc trm khc trong tuyn, ng thi n cng
gip ta nh gi c cht lng ng truyn.
- in thoi nghip v : TEL
- Hin th chung : COMMON
- Hin th gim st : SUPERVISORY
- Hin th cnh bo v i trng thi : TSW v RSW
S khi ca khi hin th nh hnh 2.8
PHNG KHOA HC Trang 50 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.8: S khi ca khi hin th
PHNG KHOA HC Trang 51 Phn I. L thuyt
H

n
h

2
.
9

M

t

h
i

n

t
h

a

t
h
i

t

b


D
M
2
G
-
1
0
0
0
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
1. in thoi nghip v (TEL)
Phn hin th in thoi nghip v gm :
+ n TALK mu xanh : n TALK sng khi ta nhc in thoi nghip v.
n tt khi ta ci in thoi nghip v vo v tr t ca n.
+ Volume (VOL) : l chuyn mch trt. m lng loa c th c iu chnh
bng chuyn mch trt ny. Ta mun nghe to hn th gt sang phi, ta mun nghe
nh hn th thc hin ngc li.
+ Jack Telephone : v tr cm in thoi nghip v
2. Bng hin th chung (COMMON)
Tc dng ca cc LED v phm n trn bng hin th chung nh sau :
- Cc n LED :
+ n LED SVALM (khi sng mu ). n ny sng khi bo cnh gim
st. Nguyn nhn gy ra cho n SVALM sng l do khi knh nghip v s DSC2
hng hoc n v x l trung tm CPU trong khi SVLGC1 hng.
+ n LED NORM sng mu xanh. n ny sng mu xanh khi thit b trong
trm lm vic bnh thng. Khi thit b trong trm c s c n ny s tt.
+ n LED AL-RA : sng mu vng khi n nt AL-RA
- Cc nt n :
+ DISP - OFF : khi n nt ny ta thc hin tt ton b bng hin th, lc n
LED mu vng ca nt DISP-OFF s sng. Khi mun s dng bng hin th ta n nt
DISP-OFF mt ln na, lc bng hin th s tr li trng thi bnh thng.
Ch : Khi thit b DM1000 ang tt ta bt my ln th bng hin th lc ny
s tt (LED DISP-OFF sng vng)
PHNG KHOA HC Trang 52 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
+ Nm BZ RST : Khi m mt bo cnh xy ra, chung bo cnh bt ku, ta
thc hin n nt BZ RST, chung bo cnh khng ku na. Sau mt bo cnh xut
hin tr li, nh vy ta bit c mt bo cnh khc li xy ra.
+ Nm BZ OFF : tt chung. Khi ta n nm BZ OFF n LED mu vng nm
di nm BZ OFF s sng. Ta thc hin tt chung bo cnh nu c s c xut hin
s khng c chung ku.
+ Nm AL-RA : Khi m nm AL-RA c n n LED AL-RA s sng vng.
Khi thc hin bo dng thit b nhng bo cnh khng mong mun c th c
a ra v nhng bo cnh ny c th m rng ti thit b bn ngoi, iu gy ra
thng tin bo cnh khng cn thit. n nt AL-RA ta thc hin ngn chn cc bo
cnh a ra bn ngoi.
+ Nm HST RST : Khi m nm HST RST c n th cc n mu vng s tt.
Khi n nt HST RST th SYS ALM c ch th.
+ Nm IND CHK : Khi nm IND CHK c n ta thc hin kim tra cc n
LED cc bng sau (cc khi trong phn hin th) :
* TEL * ALM/STATUS
* COMMON * MONITOR
* SUPERVISORY * TSW v RSW
Cc n LED cc khi ny ln lt sng sau li tr li trng thi bnh
thng. Vic kim tra ny thc hin trong 5 giy.
3. Bng hin th gim st (SUPERVISORY)
Bng hin th gim st gm c cc nt n v cc n LED, sau y chng ta s
cp n tc dng ca cc n LED, cc nt n.
a. Cc n LED
- EQP ALM t s 1 ti s 8 : Cc n LED ny cho ta bit bo cnh thit b ()
hoc (vng)
Khi mt thit b bt c trm no trong mt tuyn b bo cnh (gi s thit b
s 6 chng hn). Khi n LED EQP ALM s . Trong trng hp ta cn quan tm
c th thit b s 6 bo cnh g s c xt phn sau :
- n MASTER (mu xanh) : n Master s sng khi ta n nm MASTER, lc
trm ca ta s l trm ch. Khi LED MASTER khng sng trm khc s l trm
ch.
- EQP NO biu th tn ca thit b t 1 ti 8 : n LED ch th /vng. n
LED sng kho m c 1 bo cnh ca thit b . Khi bo cnh c x l xong th
n LED ang s chuyn sang mu vng.
Khi m nm HST RST ca bng hin th chung COMMON c n th n
LED EQP ALM mu vng s tt.
b. Cc nt n
- Nt n EQP NO : gip ta chn la tn thit b cn gim st. Mi mt ln n
phm ny s trn bng hin th tng ln mt n v. Tng s thit b DM1000 ln nht
c th c gim st l 8. Tn th t t 1 n 8 c quy nh c th cho tng ln ln
lt t 1 n 8. Tn th t t 1 n 8 c quy nh c th cho tng tuyn v tng
trm nhng tng thit b c th gim st ln nht l 8.
PHNG KHOA HC Trang 53 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
V d : 1 tuyn vi ba gm c 5 trm dng thit b DM1000 nh :
Trm : A,B,C,D,E
Ti trm A l thit b s 1, tip theo trm B s l thit b 2 v 3, trm C l thit
b 4 v 5, trm dBm s l 6 v 7, trm cui E s l 8. iu gip ta c th gim st
c cc thit b ca trm khc nh vic a s trn bng hin th v s trm tng
ng.
- Nt n MASTER : nt ny c n n LED MASTER s sng lc trm s
l trm ch. Trong trng hp nhiu trm cng 1 lc n nt MASTER th trm n sau
cng s l trm ch.
4. Bng hin th bo cnh v trng thi (ALM/STATUS)
Trong bng phn ny s dng chung vi h thng d phng nng 1+1. Vi
cu hnh 1+0 h thng bo cnh No2 (TALM, RALM, CH ALM, PS ALM) khng s
dng. n LED sng khi m c 1 bo cnh. Khi bo cnh c xa, n LED s
i thnh mu vng.
Nm HST RST ca phn COMMON nhng tin tc ny c ch th bng n
vng
s tt.
- n LED T.ALM mu hoc vng. Khi LED T.ALM my pht NI1 hng
- n CH R. ALM (/vng), LED ny sng my thu NO1 hng
- n CH ALM (/vng). Khi n LED ny l mt khung v tuyn hoc
t s bit li xu.
- PS. ALM (/vng), LED l khi cung cp ngun PS c s c
- WS ALM khng s dng
- n SV FL (/vng) khng tr li trn mch gim st (ch th ca vic
khng thu c d liu gim st ca cc trm khc gy ra li truyn)
- n AIS REC (vng) khi sng vng tc l thit b ca trm ang thu AIS.
- n AIS SND (vng) khi sng ngha l thit b ca trm ang pht i AIS.
- n MAINT (vng) thit b trm hin ang bo dng.
- n AL RA (vng), ch thu bo cnh, LED sng khi m nm AL-RA c
n.
5. Phn do hin th s MONITOR
Trc khi cp n tc dng ca cc n LED, cc nt n chng ta cn ch
rng : phn ny m t cho h thng c d phng nng (1+1). V vy thit b ca ta
phm chn la tn thit b (No SEL) c n sao cho n LED s 1 lun sng. Nu
n LED s 2 sng trn bng hin th s ch c 1 dy gch ngang (---)
a. Tc dng ca cc n LED
* TLVL (dBm)

mc cng sut pht


* RLVL (dBm)

mc thu
* +5,3V

ngun cung cp +5,3VCO


* -10V

ngun cung cp +10VCO


* -10V/-5,5V

ngun cung cp -10, V hoc -5,5V


* DC IN (V)

ngun cung cp 1 chiu vo


PHNG KHOA HC Trang 54 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* EC

m li
* BER

T s bt li nghim trng
* ES

Nhng giy li
* SES

Nhng giy li nghim trng


* DM

Nhng pht suy gim


* PT

m thi gian
(n PT sng xanh trn bng hin th ch cho ta bit s giy ta thc hin do
li ng truyn. iu ny ch c khi ta ang thc hin o, bng hin th s ch 0 nu
ta
khng o)
- n LED 1

h thng s 1 : nh trn ni n ny phi lun sng xanh


- n LED 2

h thng s 2 : n ny lun tt v ta khng s dng my 2


(my d phng nng)
- LED COUNT : n ny sng khi thc hin m li, nu khng o n
(COUNT)
s tt
b. Tc dng ca cc nt n
- Nt n No SEL

nt chn la h thng (h thng 1 hoc h thng 2). Nt


ny ta phi n sao cho lun chn la h thng 1 (n LED mu xanh s 1 lun sng)
- ITEM SEL

nt chn la tin tc cn kim tra. Khi bt my v bt bng hin


th (nt DISP) n LED TLVL lun sng trn bng hin th, s ch cho ta bit mc
cng sut pht my s 1 ca 1 trm no trong tuyn. Ta n nt EQP.No ca bng
ALM/STATUS sao cho n ch ng tn thit b trm ca ta (v d s 3 chng hn).
Nh vy cng sut pht ca my s 3 c hin th trn mn hin th (+33dBm), n
nt ITEM SEL khi n TLVL s tt v n RLVL s sng, trn bng hin th s ch
cho ta bit mc thu ca thit b s 3 (V d -54dBm). Ta tip tc n nt ITEM SEL cc
n +5,3V, +10V, -10V/-5,5V.
DC IN (V) s ln lt sng, khi trn bng hin th s ch ln lt cc gi tr
in p +5,3V, +10V, -10V/-5,5V v in p vo mt chiu m ta cn kim tra trong
khi ngun ca thit b DM1000 s 1. Cc gi tr EC, BER,ES,SES,DM,PT cng s
c ch th ra trn bng hin th nu nh ta tip tc, n nt ITEM SEL. Khi n PT
ang sng ta n nt ITEM SEL mt ln na, khi n li quay tr v v tr u tin
kim tra cng sut pht n T.LVL sng.
- Nt ST v SPON

nt lnh khi ng hoc ngng o


- EXEC

nt thc hin hot ng. Khi o hoc dng o ta thc hin n


ng thi c 2 nt ny.
6. Phn iu khin chuyn mch (TSW v RSW)
Phn iu khin chuyn mch c phn chia lm 2 nh sau :
a. Phn iu khin chuyn mch pht (TSW)
- NO1/NO2 INI

B s 1/s 2 ch trng thi ca lnh chuyn mch


- NO1/NO2 OP

ch th h thng s 1 hay s 2 hot ng


- NG

khng tt (n ) tc chuyn mch khng thnh cng


- AUTO

t ng (n xanh) ch trng thi chuyn mch t ng


PHNG KHOA HC Trang 55 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- Nt n s 1

kho h thng NO1


- Nt n s 2

kho h thng NO2


b. Phn iu khin chuyn mch thu (RSW)
- NO1/NO2 INI

B s 1/s 2 (n ) ch trng thi ca lnh chuyn mch


- NO1/NO2 OP

b s 1/s 2 hot ng
- NG

(n ) chuyn mch khng thnh cng


- AUTO

n xanh ch trng thi chuyn mch t ng


- Nt n s 1

kho h thng NO1


- Nt n s 2

kho h thng NO2


Cn ch : phn iu khin chuyn mch pht TSW v thu RSW ch c s
dng vi cu hnh 1+1 cn cu hnh 1+0 th khng s dng
II.6 KHI LOGIC GIM ST 1 (SV LGC1)
Khi ny thu nhp 52 tin tc ca thng tin tnh trng thit b v tuyn v 32 tin
tc thng tin kim tra, thit b v tuyn v gi lnh iu khin thit b s 1 v s 2 ti
nhnh mng (BR NT WK) v b B-U/U-B. Khi ny giao tip thng tin vi thit b v
tuyn khc cng loi, cho php pht v thu s liu iu khin xa v gim st.
Khi logic gim st 1 (SVLGC1) c cc chc nng chnh sau :
- Thu thp thng tin tnh trng thit b v tuyn v s o tng t
- iu khin chuyn mch NO1 v NO2 (khng dng)
- m s hoc cc xung li v a ra khi hin th (DSPL)
- Ch bo tnh trng thit b v gi tr o trn khi hin th
- Thng tin s liu vi thit b v tuyn cng loi khc trong khu vc
* Nguyn l hot ng ca khi l :
PHNG KHOA HC Trang 56 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.10: S khi ca khi logic gim st 1 (SVLGC1)
Thu thp thng tin tnh trng thit b v tuyn v s liu kim tra v nh s
liu nhn c cui cng cho tt c cc tin tc. S liu ny c pht ti trm khc
khi c yu cu ca trm ch ca h thng gim st. Tc truyn l 64kbit/s vi
HDLC (iu khin lin kt ng s liu bc cao)
Trm ch vi chc nng qut ca h thng gim st, yu cu tt c cc trm
khc thng xuyn gi mi s liu v.
S khi ca khi logic gim st 1 (SVLGC1) hnh 2.10.
Al-RA

Ch cnh bo thu
PTM

Khi lp trnh thi gian


RL

Rle
MPSC

B iu khin a giao thc


DMAC

B iu khin truy nhp trc tip


II.7 KHI NGUN (PS)
Khi ngun cung cp cc mc in p cho cc mch trong thit b DM -1000
c chc nng sau :
- Thc hin chuyn i in p 1 chiu vo t -19V n -60V thnh cc mc
in p ra +10V,-10V,+5,3V.
- n nh in p ra v dng ti
PHNG KHOA HC Trang 57 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
- Ra bo cnh cho chc nng gim st
mt trc khi c v tr kim tra cc gi tr in p ra, in p vo ng
thi cn c cc v tr iu chnh cc mc in p ra rt thun tin cho cn b vn
hnh khai thc thit b.
III. THIT B DM2 G 1000 TH H MI
1. Ch tiu k thut. (Phn ny ch nu mt s im khc so vi thit b c)
- Bng tn cng tc : 2000 MHz n 2300 MHz c chia lm 9 knh v
tuyn.
- Cng sut tiu th : 40W (Khng c cc khi tu chn)
- Cng sut a ra l : 30dB danh nh
- n nh tn s l: 1 x 10
-5
- Phng thc iu ch : iu ch trung tn.
- Tn s trung tn pht:
+ 758 MHx i vi bng thp
+ 963 MHz i vi bng cao
- Tc d liu s liu u vo : 8lung s liu 2,048 v 4 ung s liu
nghip v 64kbit/s.
- Loi my thu : i tn 2ln
- Mc tn hiu u vo my thu ln nht cho php : -50 dBm (danh nh)
- Ngng thu ti BER = 10
-3
l -90dBm
- Tn s trung tn :
+ 933 MHz v 70MHz i vi bng cao
+ 788 MHz v 70MHz i vi bng thp
- Tc s liu u ra l : 2 lung d liu c tc 9,372327 Mbit/s v 4
lung nghip v s 64 kb/s.
PHNG KHOA HC Trang 58 Phn I. L thuyt
H

n
h

2
.
1
1
:

S


k
h

i

c

a

t
h
i

t

b


D
M
2
G


1
0
0
0

t
h

i
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
2. S khi v nguyn l hot ng.
a. Phn pht :
* Khi BB (bng gc)
8 lung s 2,048 MB/s c a n khi BB c bin i t lng cc/ n
cc v a gii m HDB3 NRZ sau c a n khi x l thu pht dung
lng nh 4QAM (STRP 4 - LSI).
Khi STR - 4 s thc hin bin i tc lung s sau thc hin ghp thm
cc tn hiu nghip v, cc bit ng b khung, cc bit kim tra chn l, cc bit nhn
dng tuyn cng vi cc lung s chnh to thnh 2 lung s 9,372327 Mb/s. Sau
tn hiu c ngu nhin ha v m ha visai c a n khi thu pht
thng qua mch lc hn ch ph.
* Khi TR (thu - pht )
khi TR 2 lung s 9,372327 Mb/s c iu ch vi sng mang trung tn,
c to ra t b dao ng TLO vi tn s = 75 MHZ (bng thp) or 963 MHZ (bng
cao), sau iu ch ta thu c tn hiu 4 QAM, tn hiu ny c lc thng thp
loi b cc thnh phn khng mong mun, sau tn hiu c a n mch trn
nng tn trn vi tn hiu dao ng c to ra t mdch Synt. Sau khi trn ta
PHNG KHOA HC Trang 59 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
thu c tn hiu siu cao tn tn s cng tc ca my pht. tn hiu ny c a
qua b lc bng, m bo bng tn cng tc ca my pht a n khi KCS cao
HDA khuch i n mc +30 dBm +1 v a n mch phn nhnh siu cao tn
a ra Anten.
b. Phn thu :
* Khi TR
tn hiu siu cao tn thu c t Anten a qua mch phn nhnh siu cao
tn n u vo my thu, trc ht tn hiu vo mch khuch i tp m nh, sau
lc loi b nhiu v a n mch trn h tn th I trn tn hiu dao ng
c to ra t mch Synt, sau khi trn ta thu c trung tn th I vi tn s = 933
MHZ vi bng cao hoc 788 MHZ vi bng thp. tn hiu trung tn th I c a
qua mch lc trung tn (R -1St - IF) n mch trn h tn th II trn vi tn
hiu dao ng c to ra t mch dao ng RLO, sau khi trn ta thu c trung
tn 2 = 70 MHZ.
tn hiu ny c lc bi mch lc trung tn II v c a n mch khuch
i trung tn c iu chnh AGC m bo 1 mc ra n nh - 10dBm a n khi
bng gc.
* khi bng gc :
Mch gii iu ch thc hin gii iu ch s liu ly li 2 lung s
9,372327 Mb/s, khi phc xung nhp 9,372327 MHZ v sng mang trung tn 70
MHZ, hai lung s 9,372327 Mb/s c a n khi x l dung lng nh 4 QAM
(STRP 4) y s liu c gii m visai, gii ngu nhin ha v phn khung v
tuyn tch thnh 8 lung s chnh 2,048 Mb/s v 4 knh nghip v s 64 Kb/s
ng thi loi b cc bit ng b khung, cc bit kim tra chn l, cc bit chn v ch
th chn, bt nhn dng tuyn.
Khi STRP 4 cng pht hin mt ng b khung v tuyn v tnh ton chn l
a ra cnh bo BER v thc hin chuyn my thu t ng (trong ch 1+1)
8 lung s 2,048 Mb/s c a n khi U - B lp m NRZ HDB3 v
bin i t n cc/ lng cc v a ln ng dy.
Ti cc khi B-U/ U-B cc lung s cng c gim st .
- Nu s liu vo b mt th a ra cnh bo BINLOSS (Cnh bo gim st)
- Nu s liu vo l AIS th a ra cnh bo AIS REC
- Nu s liu ra c s c th a ra cnh bo BOUT FAIL
- Nu s liu l AIS th a ra cnh bo AIS SND
PHNG KHOA HC Trang 60 Phn I. L thuyt
TALK VOL
BZ OFF BZ RST IND CHK
HST RST
COMMON
AL-RA DISP
OFF NORM
SYS
ALM
SV
ALM
MASTER
SELL
EQO No.
8
7
6
5
4
3
2
1
SUPERVISORY ALM/STATUS
MAINT
AIS SND
AIS REC
SC FL
WS ALM
PS ALM
CH ALM
R ALM
AL-RA
T ALM
ITEM SELL
No. SELL
1
T LVL
EXEC
ST & SP
ON
COUNT
R LVL
5,3 V
+ 10 V
- 10/-
5,5 DC IN
EC
BER
ES
SES
DM
PT
MONITOR
No.2
No.1
AUTO
No.2
No.1
AUTO
No.1
No.2
No.2
No.1
INI INI OP OP NG
NG
TSW RSW
EXEC
ON
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Hnh 2.13. Mt hin th ca thit b DM2G-1000 th h mi.
CHNG 1. VN HNH - KHAI THC- BO DNG
THIT B VI BA S RMD - 1504
I. LP T
1.1. YU CU CHUNG :
1.1.1. Cng tc lp t thit b c tin hnh khi cc giai on thit k, xy dng c
bn v nh trm, ct an ten, ngun in hon tt. Quy trnh lp t gm cc bc:
* Kho st v thc hin cc cng vic chun b.
* Thi cng lp t.
* o th
1.1.2. Cng c, thit b s dng cho cng tc lp t :
- Dng c c kh :
* B c - l : 10 - 19mm.
* M lt 300mm
* Khoan, ca
PHNG KHOA HC Trang 61 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* Tuc-n-vit dt
* Dao ct
* Rng rc
* Dy ko.
* Dy an ton, m bo h
* Thc dy.
- Dng c in :
* ng h vn nng hin s (DVM)
* Vt chnh cao tn.
* My o li bit (BER)
* My phn tch ph.
* My b m
* La bn
* ng ngm
- Ti liu :
* H s kho st v thit k tuyn.
* Ti liu k thut ca thit b RMD 1504
1.2. KHO ST :
Trc khi trin khai lp t tuyn, cn thc hin kho st c c cc s liu cn
thit, t thc hin cc bc chun b lp t, gm :
1.2.1. Gia cng gi an ten : Tu thuc loi an ten v thp an ten, gia cng b gi
an ten thch hp.
1.2.2. Chn ph kin an ten v kp cp : Tu thuc vo chiu di loi phi , chn
loi ph kin (u ni, b tip t) v loi kp cp vi s lng thch hp.
1.2.3. Gi my : Chn loi gi my tiu chun 19" (483mm).
1.2.4. Giao tip : Truyn dn lung 2 Mbit/s vi thit b ghp knh DMS-2 hoc vi
tng i. T xc nh loi cp truyn dn, chiu di ca dy cp ni, loi u ni
cp, giao tip nghip v gim st...
1.2.5. Cp ngun : Thit b s dng ngun cung cp danh nh 24VDC hoc 48VDC.
1.3. THI CNG LP T.
1.3.1. Lp t thit b :
Thit b c kim tra ng gi cn thn trc khi xut xng v km theo cc
bng k v cch ch dn o th cc thng s k thut. Cng vic lp t ti trm bao
gm :
1/ Tho d bao b ng gi :
2/ Kim tra s b thit b trong qu trnh vn chuyn c th c hin tng b va p gy hng.
tho cc my pht, my thu, b lc song cng ra khi v my :
* Xoay cc cht gi mt trc nhiu vng ngc chiu kim ng h.
* Ko ngn my trt ra trc.
* Tho cc u ni cp pha di mi my.
* Tho u ni SMA - 50 bn tri mi my.
* Rt ngn my ra khi v my bng cch n cht ci bn di.
Lu : Cn thn, trnh chm tay vo cc linh kin nhy tnh in.
PHNG KHOA HC Trang 62 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
3/ Kim tra v t cu hnh cho thit b :
+ My pht :
Cc u ni X16, X17 phi t v tr 4T.
Cc u ni X21, X22 phi t v tr HDB.
Cc u ni X28, X29, X30, X37 dng chn ch cp ngun (24VDC
hoc 48VDC).
Cu ni X31 phi t v tr NORM.
Kim tra cc u ni, khp ni t mch kch thch (Exciter) n mch
khuych i cng sut (PA), n mch bng gc (BB) v t mch khuych
i cng sut n b cch ly (ISOLATOR)...
Kim tra tn s ca mt pht bng cch kim tra v tr ca cc chuyn mch
S1, S2, S3, v S4 trn khi kch thch. Mi chuyn mch c 10 v tr c
nh s t 0 n 9. Th d : Tn s ca my pht l 1445,5 MHz th S1 phi
v tr 4 v S2, S3, S4 cc v tr tng ng l 4, 6, 5.
+ My thu :
My thu hot ng c 24VDC v 48VDC m khng cn chuyn i g.
Cu ni X51 v tr cao v ch sang v tr TEST khi thc hin kim tra
ti xng.
Cu ni X52 dng chn ch cnh bo (BER = 10
3
hay 10
-6
)
Cu ni X55 phi c t v tr VCO
Cng tc S3 phi c t v tr ENABLE.
Lu l cc cu ni phi c t ng v tr, khng t sai cng nh g ra
ngoi.
Kim tra cc u ni, khp ni t b i tn (converter) n trung tn (IF),
v n b bng gc my thu (Rx baseband).
Kim tra tn s my thu bng cch kim tra v tr ca cc chuyn mch S1,
S2, S3 v S4 trn b i tn. Mi chuynmch c 10 v tr c nh s t 0
ti 9. Th d tn s ca my thu l 1495,5MHz thid S1 phi t v tr 4 v
S2, S3, S4 cc v tr tng ng l 9, 5, 5.
+ B lc song cng : Kim tra cc dy ni, u ni ti cc nhnh lc pht, lc thu...
4/ Lp t gi my : Xc nh v tr t my sao cho thng thong, d quan st, d
dng trong thao tc lp t, khai thc, sa cha v an ton.
Thit b c t trn gi my tiu chun 19" (483mm), chn gi cao hay thp tu
iu kin thc t. Gi my phi c lp t chc chn, c nh bng 4 vt n 12 -
14 chn xung nn nh trm. Tip t cho gi my.
Thit b tiu th cng sut t 43w n 134w tu thuc cu hnh, do cn b tr thit
b ni thng thong, nu c iu kin th b tr thit b trong phng c iu ha
nhit .
5/ Lp t v my vo gi my : Tt c cc kt ni giao tip ra ngoi (tr kt ni an ten)
thng qua bng i ni, cc cng vic thc hin trn bng u ni (nm trn ngn
cha b lc song cng).
6/ u ni dy cp ngun u ni X6 : (lu u dng ni t). Ni t ti bng phn
phi ngun bn di. bng phn phi ngun, dy c ni ti tip im qua
PHNG KHOA HC Trang 63 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
cng tc RMD. Sau , c nh dy ngun vo lng my (pha trong) bng hai kp
nha.
Lu : Kim tra cc tnh ngun trc khi u vo X6 (bn phi c bng u ni).
7/ u ni hai ng s liu pht vo X1, X2, (A, B) HDB3 IN bn tri bng u ni.
8/ u ni hai ng s liu thu vo X3, X3 (A, B) HDB3 OUT. c tnh giao tip s liu
3Mbit/s :
Tr khng 75 khng cn bng.
Suy hao cc i trn cp cho php : 6m bo 1,024MHz.
Loi u cui : 1,6/5,6 mm ng trc. Nn dng loi u ni Siemens v
cp ng trc tng ng RG 59/U c t tnh nh sau :
- in mi : Polyethylene 0,146" v ngoi li ng.
- V bc : Nha en Vinyl ng knh ngoi 0.242".
- Suy hao/100m : 1MHz 0,3dB
2MHz 0,6dB
T ta tnh c chiu di cp ng trc RG 59/U cho php ni lung s
liu. Tu theo dung lng khai thc ta dng 2 hay 4 dy cp ng trc RG59/U.
9/ u ni gia b lc song cng v my thu pht : t my pht, my thu vo ngn
my ng v tr, u ni cp n b lc song cng qua u ni SMA, u ni cp
t X10 bng u ni ti my pht, X11 ti my thu.
10/ u ni dy phi : S dng cp nhy Cellfex 1/2" di 3m - u ni N c
(male).
11/ Gn t hp vo cm mt trc my pht, gn tai gi t hp vo bn hng tri
my pht, ng cc khi my vo ngn cha, dng cht gi kha cht my.
1.3.2. Lp t an ten - phi .
T bng thit k tuyn ta c cc s liu : Loi an ten s dng, cao an ten v
loi v phi c s dng, loi phn cc an ten. Qua kho st, xc nh c kt
ni ca thp an ten v chiu di phi cn thit ni an ten n thit b.
1/ Cng vic chun b :
Gia cng b gi an ten thch ng vi kt cu thp an ten v loi an ten c s
dng. Cc chi tit b gi c gia cng phi c tnh chu lc ln m bo an
ton trong nhng iu kin mi trng khc nghit nh gi bo.. tng ng vi
ch tiu k thut loi an ten cho. Cc vt liu gia cng t cht lng tt, m
bo bn theo thi gian, cn thit phi s dng loi thp tt, sau m km
bo v b mt. Nu s dng cc bu-long bng thp khng r.
Cc loi an ten phi c lp rp k lng, ng k thut, nht l an ten pa-ra-
bol loi 1,8m tr ln... (Xem ti liu hng dn lp rp an ten km theo khi nhn
an ten), ng phn cc quy nh trc khi ko an ten ln cao yu cu. Nu
trn thp c sn nhiu an ten v nu l loi an ten 1,8m tr ln, ch nn lp
chn t sau khi treo xong li an ten.
2/ Thc hin treo an ten :
PHNG KHOA HC Trang 64 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504

Treo rng rc ln cao thch hp, nu s dng loi an ten v cp ln, cn thit
phi s dng 2 rng rc (trn, di) b tr dy cp, dy li thch hp m bo an
ton trong thi cng. Lu chn hng mang dy ko ln thp.

Treo b gi an ten cao nh trc, kho cht b gi vo ct.

Treo an ten vo b gi an ten.

Lp rp u ni vo phi : An ten RFS c u ni N ci (female), do u ni


lp vo vo phi pha an ten gi l N c, v pha thit b l loi N ci. Cc bc
lp rp u ni phi phi c thc hin ng hng dn, chc chn m bo
tip xc tt, chng nc (s dng keo Plast 2000 cung cp).

S dng r ko cp kp phi , vi loi phi 7/8" ca hng RFS c quy nh


khong cch cc r ko 1m/kp.

bo v an ten trnh st, cn thit phi tip t tt hai u cui phi , s


dng b tip t tng ng. Vic thi cng b tip t phi m bo tip t tt
ng thi ng k thut chng m, chng nc cho phi .

u cp nhy loi cp mm t phi ni vo thit b.

u phi vo ng phng (Feed Assembly).


Lu :
+ Khi s dng loi phi 7/8" hay ln hn, trc khi u vo ng phng an
ten phi un cp theo cong thch hp (cho php ng knh un cong nh nht R
= 0,7m vi cp 7/8"). Trnh phi b gp khc hoc khng thng hng vi ng
phng d gy hng u ni khi u ni.
+ Lc iu chnh xoay hng an ten phi s dng mt on cp mm 50
u ni gia phi v ng phng an ten trnh lm hng cc u ni. Sau khi
iu chnh ng, b on cp mm ra, u ni phi vo an ten chc chn, phi s
dng cc loi cao su non, bng keo chng nc bo v cc khp ni trnh nc,
hi m, pha chn thp an ten, khi ko phi n thit b, phi lp t gn v gi
cht trn mng cp.
+ m bo an ton cho ngi thao tc lp t trn ct cao cng nh ngi
ang lm vic bn di an ten, phi tun th theo nhng nguyn tc an ton lao
ng : dy an ton, m bo h, dy ko chc chn, tc phong cn thn, tuyt i
trnh ri vt, dng c t cao xung. Khng c thi cng trong iu kin
thi tit xu, ban m.
Sau khi lp t xong thit b, an ten, phi , cc giao tip, ngun, cn kim tra
li ton b cng vic, bo m ng quy ng, ng k thut.
1.4. KIM TRA :
1.4.1. Quy trnh kim tra hiu chnh tuyn :
* Kim tra ngun cp in : Dng ng h o vn nng hin s DVM
+ Vi ngun danh nh 48VDC : 40V - 60V, dng ni t
+ Vi ngun danh nh 24VDC : 20v - 30v, dng ni t
* Kim tra tip xc gia phi , an ten : Dng ng h vn nng s DVM.
(Lu loi an ten ca hng RFS c kt cui ni t)
* Kim tra cc dy cp tn hiu HDB3, dng ng h vn nng s
* Kim tra vic u ni cc thit b thu pht vi b lc qua u ni SMA 50
PHNG KHOA HC Trang 65 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
* Kim tra u ni cp tn hiu HDB3 tng ng c ni gia phn v tuyn
vi cc thit b khc.
* Kim tra ln cui tn s lm vic ca my pht, my thu ng vi b lc
song cng
1.4.2. Chy th :
* Bt cng tc RMD trn b phn phi ngun .
* M my thu, khi trm xa cha pht, m thu khng c ch th mc thu (LED
ch th - 50 n - 100 dBm).
* M my pht LED vch s ch th mc cng sut pht ng danh nh ( v
d 35 hay 37 dBm)
* Thc hin cc thao tc tng t trm x
Sau khi hai trm m my, i chiu kt qu mc thu pht thc t hai trm
vi kt qu ca bng thit k tuyn, ghi nhn s sai bit c bin php x l hiu
chnh thch hp.
1.4.3. Hiu chnh s b tuyn thng tin
1. Chnh hng an ten
Thng thng vi tuyn thng tin s dng an ten nh hng, phi iu
chnh hng an ten sao cho hai my thu hai trm thu c mc tn hiu cao tn
(RF) cc i. Thit b vi ba ca hng AWA c ch th trc tip mc tn hiu thu RF
trn mt my. Do vy, vic iu chnh hng an ten tng i d dng.
Vic iu chnh hng tnh an ten c thc hin c hai trm cho kt qu
mc thu, pht hai ni ng u nh nhau. i chiu vi kt qu thit k tuyn, ch
cho php sau lch 1-3 dB. Nu c s khc bit nhiu, nht thit phi kim tra li ton
b qu trnh thit k lp t tuyn.
2. Phng php chnh an ten :

Nn dng la bn xc nh s b hng an ten. n gin nht l dng my b


m lin lc gia ngi thao tc trn tho an ten v ngi theo di ch th mt
my.

Thay on dy cp mm 50 vo gia an ten v phi .

Ni lng cc bu lng b gi ph an ten xoay hng an ten thch hp . Ln lt


xoay theo gc phng v, sau n gc ngng. Nn thc hin cc bc trn tng
trm ring bit, khng nn thao tc cng lc hai trm.

Sau khi iu chnh ng phng hng an ten, xit cht cc bu lng gi an


ten, tho on dy cp mm 50 ra, u ni phi vo an ten.
Sau khi lp t v cn chnh an ten ti u, nu nh kt qu thu c sai lch
vi bng thit k qu 3dB, cn kim tra li suy hao phn hi ca h thng an ten bng
cch thng qua mt ng h o cng sut (wattmeter) hoc b ghp trc tip v mt
miliwatt k t u cui dy phi an ten (xem hnh 1). Nu dng dy phi loi
1/2 di hn 20m, loi 7/8 di hn 40m th khi o suy hao phn hi ca an ten, suy
hao ca cp cng cn c quan tm.
PHNG KHOA HC Trang 66 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
T s gia suy hao phn hi v in th sng ng phi m bo ch tiu xut
xng. i vi h thng thit b ny suy hao phn hi c chp nhn l 12dB.
3. o d tr pha inh : sau khi chnh an ten, o li d tr pha inh theo s sau :
Theo s trn th tn hiu bng gc (lung s liu HDB3) s c u vng
trm xa t thu sang pht, nh vy ton b vic o th s c thc hin ti mt trm
gn. Dng mt b suy ho c th diu chnh c t gia my pht v b lc song
cng, thay i gi tr suy hao sao cho t c li bt theo yu cu ti mc
ngng ca my thu trm v tuyn u cui 2. Lc ny ti trm v tuyn u cui
2, my thu phi t cng tcS3 v v tr cm ci tn hiu AIS (AIS DISABLE)
Gi tr dB c c trn b suy gim chnh l d tr pha inh ca h
thng my thu hot ng gn xp x thm mc ngng, li bit do khai thc vin
to ra lc ny s ln nht, tng t lc khai thc thc t trn tuyn, mc thu ang b
nh hng bi kh quyn.
4. u ni truyn dn s liu : sau khi iu chnh hng an ten, thc hin u ni
truyn dn s liu 2 Mbit/s.

Dng my kim tra li bit BER (Measurement test set PF2). T u ra ca my


PF2, pht s liu 2,048 Mbit/s - HDB3 75 vo u pht ca lung A (DATA IN
A XI bng u ni.

Ly tn hiu u thu A (HB3 OUT X3 trn bng u ni) a vo my o kim


tra libit (BER). i chiu kt qu o vi kt qu trong bn tng trnh k
thut khi xut xng .

Thao tc tng t vi lung s liu B.


i chiu kt qu, x l vv hng hc (nu c) trc khi a vo khai thc.
Ghi nhn kt qu thc t lm lun c cho cng tc bo hnh, bo tr, khai thc
thit b.
PHNG KHOA HC Trang 67 Phn I. L thuyt
H thng
v tuyn
u cui My o
cng sut
My o
cng sut
Chiu di dy feeder
Hnh 1. mch o suy hao phn hi
B lc
song cng
My
thu pht
Trm v
tuyn u
cui
My
kim tra
BER
20dBm
5W
0 - 30
Trm v
tuyn u
cui 2
u
vng
d liu
HDB3
Hnh 2. Mch o d tr pha inh
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
5. Kim tra ch th v cnh bo
My pht :

Kim tra LED ch th mc pht RF ban u

Kim tra cc cnh bo


+ DATA IN (LED sng khi mt s liu 2 Mbit/s)
+ RF level : Mc pht xung thp hn 3 dB so vi mc ban u
+ Tx Fail : lED sng khi c cc s c trn hay s c bn trong my
Kim tra chung

Dng tiu th theo mc danh nh


+ Vi ngun 48VDC khng qu 1,3A
+ Vi ngun 24VDC khng qu 2,6A

Kim tra tn hiu nghip v qua t hp nghip v, loa, tn hiu gi ...

Kim tra tn hiu gim st theo iu kin thc t cho php. Nu trong mng c
chuyn tip, tn hiu bng tn gc ph ny c u ni qua im ni X5 (loi
D) trn bng lin ni.
Sau cng, i vi nhng thng tin c ly ngn c d tr pha inh ln, cn
thit iu chnh gim mc cng sut pht RF thp nht c th c (trong
khong 30 - 37dB). Khi gim cng sut ngun tiu th, my s t tn hao cng
sut, t b nng, v ko di c tui th cc linh kin cng sut cao tn.
II. QUY TRNH KHAI THC
2.1. YU CU CHUNG
Vi cu trc khi v mch giao tip tun theo cc yu cu ca CCITT, thit b
vi ba s RMD 1504 c u ni vi thit b ghp knh DMS - 2/DMD - 2 hoc vi
cc thit b khc (theo tiu chun CCITT), thc hin vic thng tin lin lc trn
tuyn trc hoc cc tuyn nhnh r, mi tuyn c th l mt chng hoc gm nhiu
chng. Trm vi ba s c th lin kt vi cc tng i s hay cc tng i tng t
thng qua mch giao tip ca cc thit b ghp knh DMS/DMD.
Thit b truyn dn mt hay hai lung tn hiu 2.048 Mbit/s tng ng vi kh
nng truyn ti a 60 knh thoi tiu chun PCM. Nh thit b tiu th cng sut
thp, tin cy h thng cao, vi phm nhit hot ng rng v c h thng gim
st nn thit b c th c lp t ti nhng trm c t hoc khng cn nhn vin
trc my nh nhng trm chuyn tip s dng ngun nng lng mt tri.
2.2. CU HNH C BN
Nhiu dng kt cu c thc hin d dng nh vo cu trc khi ca thit b
RMD 1504. Khung my c chn thch hp cho cc dng kt cu v tng ng vi
s khi v tuyn cn thit. Nhng dng kt cu chnh gm c :
- Cu hnh 1 + 0 : B n khng d phng
- Cu hnh 1+1 : B n c d phng
2.2.1. Cu hnh 1+0:
PHNG KHOA HC Trang 68 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
y l cu hnh n gin nht thc hin lin lc im i im. Vi tin
cy ca h thng cao cho php ta s dng ch 1 my pht v thu mi trm m
khng cn thit b d phng. Trong trng hp h hng, nh vo cu trc khi v h
thng cnh bo, ta c th pht hin v sa cha nhanh chng bng cch thay th khi
my tt vo ch khi my h hng.
2.2.2. Cu hnh 1+1
Nhm tng tin cy truyn dn, thit b v tuyn c ghp i theo cu
hnh 1+1 vi thit b v tuyn c d phng nng hoc m (trng thi ngh).
Cu hnh 1+1 gm c mt b v tuyn (pht v thu) chnh v mt b d
phng. Tt c c kim sot thng xuyn bng thit b chuyn i bo v PSD
(Protection swith) v khi b phn chnh c s c, b phn d phng s t ng
chuyn qua thay th.
Cu hnh 1 + 1 c dng chnh sau :
- D phng (nng hoc m)
- D phng c phn tp khng gian
- Phn tp tn s 1 an ten
- Phn tp tn s 2 an ten
a.D phng (nng hoc m)
* D phng m
My pht thu d phng hot ng cng tn s vi my pht thu chnh. My
pht d phng c u ra l b ngn cch (Isolator), my thu d phng nhn tn hiu
cao tn (RF) t b chia (Splitter) suy hao 3dB. Nhng my pht thu c kim sot
lin tc v iu khin qua b PSD mt cch t ng.
* D phng nng :
My thu pht d phng hot ng khc tn s vi my thu pht chnh,
thng cch nhau 4 knh v tuyn (tng ng 8 MHz). Vi dng d phng nng,
my pht d phng lun hot ng, cn trong dng d phng m, mch khuych
i cng sut RF ca my pht d phng khng hot ng nhm tit kim cng sut
tiu th. Dng ny thch hp khi s dng ngun nng lng mt tri.
b. D phng c phn tp khng gian
My pht hot ng ging nh dng trn (nng hoc m). V mt thu, mi
my s thu tn hiu RF t mt an ten cho php trnh c suy hao qua b chia, ng
thi bo m chng li pha inh giao thao qua vic thu phn tp khng gian.
c. Phn tp tn s 1 an ten v 2 an ten
Hai my thu pht hot ng thng xuyn trn cc knh tn s RF khc nhau
vi 1 an ten (c u ni qua b phn hng an ten) hoc 2 an ten (khng u ni qua
b phn hng an ten).
Dng d phng tuyn ny c chi ph xy dng cao hn cc dng trn v phi
thm mt tuyn ring, tn s ring lm d phng nhng c nhiu u im : khc
phc nh hng pha inh, c th tin hnh bo tr, bo dng ton tuyn m khng
gin on thng tin. Ngoi ra, ta c th gim chi ph ton b nu chn mc d
phng mt cch tng i nh nhiu knh RF hot ng dng chung 1 knh d
PHNG KHOA HC Trang 69 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
phng (kt cu N +1), hoc chng c knh d phng s bao gm nhiu chng trung
gian.
2.3. QUY TRNH KHAI THC
2.3.1. Bng iu khin trc mt ny
Trong khai thc, yu cu c bn ca khai tjc vin l phi bit chc nng ca
cc cng tc v cc cnh bo bng n, hin th trc mt my.
1. i vi my pht
My pht viba RMD 1504 c cc ch th v iu khin trc mt my nh sau :
Cng tc tt m ngun cho my : ty iu kin ngun in hin ti ca i
trm, chuyn cc cu ni thch hp v v tr ngun tng ng, my hot ng c
hai ch ngun 24V v 48V. Sau khi chuyn ng ch ngun tng ng, ri mi
tin hnh m my. Cng tc m my l loi cng tc ko ra, bt v cht li, do cn
phi lu trnh lm h hng.
n led bo ngun : Mt n Led mu xanh l cy s bt sng ln khi ngun
c cung cp vo my, n ny s chp sng lin tc khi my b qu ti.
Ch th mc ra ca cng sut : Trn mt my c mt dy Led ch th t
30dBm n 40dBm biu din mc cng sut ra thc t ca my pht (tnh bng
dBm).
Ch th cnh bo h hng my pht : Cc cnh bo sau y s c ch th
bng cc Led mu .

Cnh bo hng ng truyn s liu (Data fail) khi my pht khng nhn c
tn hiu HDB3 u vo.

Cnh bo RF Level khi mc cng sut ra thp hn 3dB so vi lc lp t ban u.


Trong trng hp cng sut u ra t nhin gim i 3 dB so vi iu kin
hotng bnh thng th Led ny sng, v tt khi cng sut tr li bnh thng.
Trong ch d phng m, nu n ny sng th khai thc vin s bit c phn
khuych i cng sut ca my c ngt.
Ch th Tx fail cho bit c mt khi trong mt pht b hng. Cnh bo ny l
tng hp ca cc cnh bo.
PHNG KHOA HC Trang 70 Phn I. L thuyt
RMD 1504
TRANSMITER
AWA
POWER ON CALL HANDSET
DATA IN
RF LEVEL
Tx FAIL
30
dBm
40
dBm
Hnh 3. S mt my pht
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
cm t hp (Handset socket) : gn t hp vo cm ny s dng knh
nghip v. Trong trng hp my hot ng ch b i, c hai cm hai my
phi c ni li vi nhau.
Nt nhn gi chung (Call tone) : Khi khai thc vin nhn nt ny th m hiu
2kHz s c a ln mch nghip v pht n trm xa. Trong h thng RMD
1504 khi nhn nt ny th ton mch s p ng, trong ch b i, khai thc vin
c th bm nt ny 1 trong 2 my pht khi cn.
2. i vi my thu
My thu vi ba RMD 1504 c cc ch th v nt iu khin trc mt nh sau :
Cng tc tt m ngun trong my : tng t nh my pht sau khi chuyn
i cc cu ni v cc v tr thch hp vi cc in th 24VDC hoc 48VDC. Ko cng
tc v bt v v tr ON hot ng.
n Led bo ngun : Mt n Led mu xanh l cy s sng ln khi ngun
cung cp vo my, n ny s chp sng lin tc khi my b qu ti.
Ch th mc thu tn hiu cao tn : khi my thu hot ng, mc tn hiu thu s
c hin th ln dy Led pha trc mt my, tm ch th t -100dBm n -50dBm,
khai thc vin ch cn nhn vo c mc thu khi khai thc.
Ch th cnh bo h hng my thu : cc cnh bo sau y s c ch th bng
cc Led :

Cnh bo mc thu thp (RF level) : Khi mc thu xung thp qu mc ngng th
n ny s cnh bo.

Cnh bo t l li bit (BER = Bit Error Rate) :khi mc thu gn mc ngng th s


c li bit. Nu h thng hot ng ch phn tp hay d phng nng th my
s da vo rn hiu ny m chuyn mch, cn nu h thng n th tn hiu AIT
s c chen vo.

Cnh bo h hng my thu (Rx Fail) : ch th h hng cc khi my thu, mt


s thng tin v h hng bn trong cc khi s c mch cnh bo tng hp
a ra hin th trn n Rx fail. V vy khai thc vin phi xc nh c khi no
hng m kp thi thay th cho ng. Trong ch thu b i th b chuyn i
cng da vo tn hiu ny m chuyn i my thu.
PHNG KHOA HC Trang 71 Phn I. L thuyt
POWER ON
BER
RF LEVEL
Rx FAIL
-100
dBm
-50
dBm
Hnh 4. S mt my thu
SPEAKER ON
RMD 1504
RECEIVER
AWA
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Loa (speaker) : Loa trong my thu RMD 1504 lm nhim v chuyn i tn
hiu knh nghip v ra m thanh, gip cho khai thc vin hai u c th lin lc
c vi nhau, mc in th ra ca loa c th chnh c.
Cng tc loa : Khi khai thc vin khng mun nghe m thanh nghip v qua
loa th c th tt bng cng tc ny.
3. i vi b lc song cng
u ra Tx Monitor dng kim tra my thu ti ch bng cch u vng t
pht qua thu thng qua mt suy hao 40 dB sau khi chuyn tn s my thu ging
nh tn s pht.
Mt trc b lc song cng nh sau :
2.3.2. t trc cc cng tc v cu ni
Mt s chc nng khai thc ca thit b c th c thay i bng cch t cc
cu ni v cng tc cc v tr thch hp khi kim tra tnh trng hot ng ca my,
trong thc t vic t trc cc cng tc ny rt thun tin cho k thut vin o th
cui.
Khi thay th mt khi h hng cng cn phi xem xt li cc v tr cc cu ni
v cng tc c t ng cha.
Cc phng php hiu chnh v t cc cu ni, cng tc ny hu ht u
c thc hin trn cc mch bng tn gc my thu v my pht. Sau y l v tr ca
cc cu ni, cng tc m khai thc vin cn phi kim tra trc khi a my vo hot
ng :
1. i vi my pht :
a. Khi cng sut :
Kim tra dy cp ngun v mch cnh bo phi c ni xung X4 ca mch
bng tn gc my pht.
Kim tra dy dn tn hiu t X2 ca mch phi c ni n X1 trn khi kch
thch
b. Mch kch thch :
Kim tra dy cp ngun v mch cnh bo phi c ni xung X3 ca mch
bng tn gc my pht.
PHNG KHOA HC Trang 72 Phn I. L thuyt
RMD 1504
DIPPLEXER
AWA
RF
MONITOR
Hnh 5. Mt trc ca Diplexer
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Kim tra cc cng tc chn tn s cho h thng my pht da vo cc cng tc
S1,S2,S3 v S4 nm cc khe hnh vung trn mt che ca khi kch thch. Cch chn
ny do xng sn xut cung cp v ph hp vi quy hoch tn s c quc gia
quy nh trc, nhim v ca khai thc vin l kim tra li cc v tr ny theo bng
o th cui.
Trong h thng RMD 900, 1500, 1800 cc cng tc chn tn s cho my pht
c chnh trc tip bng tay vi mi bc chnh khc nhau 100 kHz . Ch cc
bng tn hot ng trn 1000MHz th v tr 1 khng cn chnh.
c. Khi bng tn gc my pht

X28, X29, X30 v X37 dng chn ch ngun cung cp cho my pht l 24V
hoc 48V.

X31 t ch NORMAL khi khai thc. ch d phng m th chuyn cu


ni ny sang v tr LOAD WARM.

X22, X33, X34, X35 v X36 dng cung cp cc in th +10V, +5V, -5V, +36V,
+20V cho cc mch bng tn gc my pht, mch kch thch v khi cng sut.

X27 dng th mch bo v qu dng

X16, X17 c t v tr 4T.

X18, X19 dng t cnh bo h hng ng s liu vo. X18 dng cho lung
A, X19 dng cho lung B. khi s dng th t v tr U, khi khng s dng phi
t v tr NU khi pht sinh cnh bo.

X21, X22 dng chuyn chc nng s dng m ng truyn HDB3 hoc NRZ

X24 MUX CLK to xung ng b cho mch ghp a hp ca IC chuyn dng.

X23 to xung chun cho mch AIS.

X26 to xung chun ng h cho cc mch nghip v.

Cng tc S3 : Bnh thng khi khai thc t v tr ENABLE. Khi t v tr


DISABLE, my pht s tnh trng pht sng mang khng c iu ch.

Kim tra dy dt t mch cnh bo n mch bng tn gc my pht.


2. i vi my thu
Tng t my pht, my thu cng c mt s cu ni v cng tc c t
trc mch bng gc my thu.
a. Mch i tn
Cc u ni phi c thc hin ng nh sau :

u vo RF X1 ni n b lc thu

u vo IF X2 ni n X1 ca khi IF

Dy cp dt cung cp ngun v cnh bo ni n X4 ca mch bng gc my thu


Tng t nh my pht, vic chn la tn s cho my thu cng c thc
hin bng cch t cng tc S1, S2 , S3 v S4 trn khi i tn.
b. Mch trung tn

u vo X2 ni n bng gc my thu

Trn khi trung tn, 2 u ni X1 v X2 phi c ni vi nhau bng 01 dy cp


ngn.
Dy cp dt cung cp ngun cnh bo ni n X3 ca mch bng gc my thu.
c. Mch bng gc my thu
PHNG KHOA HC Trang 73 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Quan st cc cu ni v cng tc sau y c nm ng v tr quy nh hay
khng.

X35 kch xung m ngun cho my thu

X34 bo v qu dng

X36, X37, X38, X39 cung cp ngun cho cc khi my thu nh + 10V, 5V, -5V

X53, X54 tch 02 lung s liu A v B

X30, X31 dng ni tn hiu dao ng 4096MHz n mch chia 2

X29 kt ni giao ng AIS vo IC chuyn dng

X33 to xung cho cc IC knh nghip v

X52 t cnh bo li bit BER 10


-3
, 10
-6

X28 on mch chn 63 v 64 ca IC chuyn dng

X32 ni tn hiu SSB cung cp cho cc nghip v

X55 v X51 dng cho k thut vin o th giao ng trung tn 35MHz.

X27 v X26 y l t hp ca mch phc vhi k t thi gian

Cng tc S3 (Mute switch) : Bnh thng t v tr ENABLE, mch ny s khng


cho php khai thc vin o th BER, hay khai thc knh nghip v di mc
ngng s liu
2.3.3. o th v kim tra h thng trc khi khai thc
o th v kim tra h thng trc khi a vo khai thc l khng nh
rng h thng RMD - 1504 ang lm vic ng vi cc ch tiu h thng ca n, khi
khai thc vin t my vo hot ng thng thoi chnh thc.
1. Bc chun b s b
Trc khi m cng tc ngun cho mt h thng mi c lp t hot ng, yu
cu khai thc vin kim tra s b cc mc sau y :
a. Ngun cung cp in th : o in th ngun cung cp v kim tra cc tnh
ngun u ra trc khi gn vo thit b.
b.An ten : Kim tra an ten v dy phi c c gn vo h thng cha
c.Bng tn gc : Kim tra cp u vo - ra ca bng tn gc c u ni
hon chnh cha.
d.Dy kt ni bn ngoi : Kim tra cc dy kt ni bn ngoi nh : cp dt,
cp tn hiu ... u ni ng v tr cha.
e.V tr cc cu ni : Kim tra cc cu ni cc khi t ng v tr khai
thc v thch nghi vi cu hnh h thng hay cha. c bit ch n cc
cu ni chuyn i ch ngun my pht.
f.o th lung : a mt lung tn hiu HDB3 ca my o n u vo s
liu ca my pht o th lung.
2. M my :
M cng tc ngun cho ton b cc khi thu v pht hot ng, quan st xem
n bo ngun cho my thu v pht khng tnh trng chp sng lin tc (qu
dng). Nu trng hp s dng h thng l b i, khai thc vin nn t li bng
nt RESET cho my pht chuyn i v my pht A.
PHNG KHOA HC Trang 74 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Lp li cc bc t (a) n (f) cho trm xa, ri sau mi m ngun
Quan st pha trc mt my thu v pht, ton b cc n cnh bo phi
trong tnh trng tt, cng sut u ra ca my pht s c biu th trn mt ch th,
ch hot ng bnh thng cng sut c chnh t 35 dBm n 37dBm, ng
thi lc ny t ch th mc thu cng s xut hin mc thu c phi xp x vi mc
c tnh ton trong thit k tuyn. Sau nn lm mt cuc in m thng qua
knh nghip v vi u bn kia nu c th c ...
Lu : Nu cng tc mute S3t v tr Disable, th c ngha l knh nghip
v c th lm vic c ti mc thp hn 3 dB so vi ngng s liu, iu ny rt c
li khi t s tn hiu trn tp m qu xu hoc dng lin lc vi trm xa trong sut
qu trnh cn chnh an ten.
2.4. NHIM V CA KHAI THC VIN
2.4.1. Nhim v hng ngy :
Hng ngy phi theo di thng xuyn cc thng s k thut, cc ch th cnh
bo trn mt my v ghi vo s bo co.
- Kim tra my pht :

Cng sut pht

Cc mch ch th cnh bo DATA In, RF LEVEL, TX FAIL ...


- Kim tra my thu :

Mc thu trn ng h ch th trc mt my

Cc cnh bo BER, RF LEVEL, RX FAIL ...


Ghi li tt c cc thng s k thut trn. Nu cc thng s ny vt qu ch
tiu cho php hoc thay i t ngt, phi bo co cho b phn qun l k
thut, tin hnh sa cha, hiu chnh li.
- Kim tra ngun DC :

in p

gn sng

Cc tnh nng hot ng ca b np np (np nm v np thc)

Lm v sinh v kim tra nc bnh in


- H thng an ten, phi : Kim tra tip t phi v h thng tip t ca
phng my.
- V sinh cng nghp thit b
2.4.2. Nhim v khi c s c :
Khi c s c mt lin lc trn tuyn thng tin, khai thc vin cn phi :
- Xc nh trng thi s c bng cc ch th, cnh bo trn mt my pht hoc thu
- S dng knh nghip v, dng phng php u vng xc nh phn h
hng.
- X l s c theo quy nh chc nng ca khai thc vin. Trng hp khng x l
c ngay th thay my d phng duy tr lin lc.
- Bo co trng ca v ghi vo bin bn trc ca
Ghi ch : Khi thay my d phng, mi ch ca my phi c t ging nh my
c nh m t trong phn 3.3.2
PHNG KHOA HC Trang 75 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
III. QUY TRNH BO DNG
3.1. YU CU CHUNG
Thit b qua qu trnh hot ng, khai thc trn mng cn thit phi tin hnh
kim tra, bo dng theo nh k. Cc ch tiu cn kim tra, hiu chnh m bo
ch tiu lp t ban u :
- My pht :

o, hiu chnh mch phn cc khi cng sut pht

o cng sut ra ca my pht

Hiu chnh ng h o cng sut trn mt my

Kim tra cc ch th cnh bo trn mt my

o kim tra di tn knh nghip v, knh gim st


- My thu :

Hiu chnh ng h ch th mc thu trn mt my

Kim tra nhy my thu

Kim tra, hiu chnh cc ch th, cnh bo ca my thu

Kim tra knh nghip v v knh gim st


- B lc song cng : o suy hao b lc pht, thu ti tn s lm vic
- H thng an ten, phi : o, kim tra suy hao phn hi ca h thng
- H thng truyn dn : o BER ca h thng truyn dn nh gi tin
cy, d tr pha ing ca h thng.
3.2. KIM TRA, HIU CHNH MY PHT
Hnh 6 : s b tr mch o my pht
Thit b o gm :
- My o cng sut cao tn
- B suy hao 20dB/25w
- ng h vn nng hin s DVM
3.2.1. Kim tra mch phn cc khi cng sut pht
- o in p v dng phn cc bng ng h vn nng s
- im o :
PHNG KHOA HC Trang 76 Phn I. L thuyt
My pht
RMD-1504
My pht sng
m tn
My pht
BER
My o
cng sut
My o
Di tn
20 dBm
20 dBm
2 x 2 Mb/s
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
+ im dng ca ngun 20V
(X3) vi X12 (VV4). Hiu chnh bng
bin tr R19 trn mch phn cc ca
khi cng sut t gi tr VV4 theo
bng 7.
+ im dng ngun 21V(X3)
vi X10 (VV3). Hiu chnh bng bin
tr R14 t gi tr VV3 theo bng 7.
Bng ch tiu gia mc in p
ti cc im o ny v cng sut ra ca
khi cng sut cho bng 1.
Lu :
Khi o v hiu chnh mch phn cc, phi gim cng sut my pht 32 dBm
bng bin tr RF LEVEL bn hng tri ca my pht, sau khi hiu chnh xong cn
chnh cng sut v li mc c.
3.2.2. Kim tra cng sut pht
M my pht, c cng sut ch th trn my o cng sut, i chiu vi ch
th mc cng sut trn mt my. Nu cng sut ch th trn mt my khng ng vi
cng sut ch th trn my o cng sut, phi tin hnh hiu chnh thang o cng
sut my pht v cnh bo mc pht thp RF LEVEL.
Trnh t tin hnh :
1.Hiu chnh bin tr RF LEVEL bn hng tri my t c mc cng
sut ra 30 dBm (ch th trn my o cng sut l 30 dBm tr suy hao ca b
suy hao v suy hao ca dy o). Chnh bin tr LOG OFFSET 11R309 trn
mch bng gc my pht ng h mt my ch th chnh xc l 30 dBm.
2.Dng bin tr RF LEVEL chnh cng sut my pht n 37 dBm v chnh
bin tr LOG GAIN 11R308 trn mt bng gc my pht ng h mt
my ch th ng 37 dBm.
Do cc bc chnh ny tng tc ln nhau nn phi lp li bc 1 v bc 2
ln na s hiu chnh ny c chnh xc.
3.Chnh cnh bo mc pht thp RF LEVEL. Mc cnh bo ny c chnh
mc thp hn 3dBm so vi mc cng sut pht. V d cng sut pht l 37
dBm th cnh bo pht thp c chnh 34 dBm.

Hiu chnh bin tr RF LEVEL a cng sut n mc cnh bo l 34 dBm.

Chnh bin tr RF FAIL bn hng tri my ht sao cho n cnh bo mc pht


thp RF LEVEL trn mt my tt, sau chnh ngc li cho va chy sng
(chnh cng chiu kim ng h n sng, ngc li th tt). Ch khi tng cng
sut ln 1 dBm so vi mc cnh bo th n ny phi tt.

Chnh bin tr RF LEVEL a cng sut pht v li mc c.


3.2.3. Kim tra cnh bo DATA In
Khi mt lung 2Mbit /s HDB3 n cnh bo DATA IN trn mt my s sng.
Kim tra bng cch ngt 1 hoc 2 lung 2 Mbit/s HDB3 khi u vo my pht. Ch
PHNG KHOA HC Trang 77 Phn I. L thuyt
Bng 1 :
Cng sut VV3 (R14) VV4 (R19)
(dBm) (Volt)(mA)(Volt) (mA)
30 0,370 370 0,600 150
31 0,445 445 0,640 160
32 0,520 520 0,690 173
33 0,600 600 0,750 187
34 0,710 710 0,820 205
35 0,825 825 0,900 222
36 0,950 950 0,990 248
37 4,100 1100 0,110 275
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
l nu X18 v X19 trn mch bng gc my pht u v tr U th khi ngt 1 trong 2
lung HDB3 s gy cnh bo DATA IN. Nu X18 v tr U. X19 v tr NU th cnh
bo DATA IN ch xy ra khi mt lung A (lung 1). Nu X18 v tr NU, X19 v tr U
th cnh bo ch xy ra khi mt lung B (lung 2).
3.2.4. Kim tra di tn ca knh nghip v v knh gim st
Thit b o gm :
- My o di tn MARCONI
- My pht sng m tn
- B suy hao cao tn 20 dB/25w
- Hp u ni bn ngoi BREAK OUT - BOX cho mch nghip v v gim
st. Hp ny u ni t X5 (trn EXTERNAL CONNECTION BOARD) v
a ra ngoi cc tn hiu vo ra ca knh nghip v, knh gim st, tn
hiu cnh bo, c th u ni n cc h thng cnh bo ngoi.
1. Kim tra di tn knh nghip v
- My o bin iu (MODULATION 2305) ch sau :
* Prequency: Auto Tune ON
carrier ON
Mod ON
* Filters : 300Hz - 3 kHz (khi o knh nghip v )
50Hz - 15 kHz (khi o knh gim st )
* Deemphasis OFF
* Function FM ON
ABS ON
NOISE AVG ON
- My phn tch m tn (AUDIO ANALYZED UPA3) ch sau :
* output C ON
L/R ON (Ty u ra tng ng)
- iu chnh my pht m tn c u ra 1kHz/0dBm/600 v ni n u
vo knh nghip v qua b ni ngoi BREAK OUT BOX. B lc trn my o c t
300Hz - 3kHz.
- Chnh di tn n 15 kHz bng bin tr R307 trn mch bng gc my
pht. Mc sai s cho php l 0,5 kHz so vi 5 kHz.
3.3. KIM TRA, HIU CHNH MY THU
3.3.1. Chun suy hao ng truyn
m bo mc tn hiu cao tn thu c (ch th trn mt trc my thu)
chnh xc, phi chun b suy hao ng truyn : Bao gm b suy hao v dy ni gia
my pht v my thu. thc hin iu ny, suy hao ni ti ca mi phn t trn
ng truyn phi c o lng.
S thit tr mch o chun suy hao ng truyn.
PHNG KHOA HC Trang 78 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
a.Ni my o cng pht vi my pht qua b suy hao theo hnh 7
b.t suy hao ca b suy hao iu chnh tng nc v mc 000
c.M ngun cho my pht, c cng sut o c trn my o cng sut cao
tn. Cng sut ny thng nh hn 0dBm, v d l : -10dBm. Khi mun
t mc tn hiu RF bao nhiu u vo my thu th ta tng hoc ginm
suy hao ca b suy hao tng nc, ri cng vi gi tr c c trn my o
cng sut, trng hp ny l 10 dB. Nh vy, mun t mc tn hiu vo
ti u my thu l -85dBm th b suy hao tng nc phi t l 75 dB.
3.3.2. Kim tra tn s IF ca my thu
S thit tr mch o kim tra tn s trung tn my thu
Kim tra tn s trung tn ca my thu l phng php gin tip kim tra
chnh xc v n nh ca cc tng : dao ng ni dung tng hp tn s, tng trn
tn v trung tn.
* Tin trnh thao tc :
- t tn s lm vic ca my thu theo tn s ca my pht
- t cng tc S3 ca b suy hao tng nc mc tn hiu ti u vo my
thu l -85dBm.
Tho dy dn ng trc ra khi u ra ca khi trung tn. Ni mt dy dn t
u ra khi trung tn ti my m tn s. Tn s trung tn ny khng c lch qu
0,015MHz so vi tn s 35 MHz.
3.3.3. Kim tra mch bo ng
Khi do trung tn, n LED bo thu sai (Rx FAIL) s sng v cng tc mch bo
ng ngoi ca my thu v tr ng mch. Ni li cp ng trc SMB t mch bng
gc my thu n u ni 21X2 ca khi trung tn. n bo thu sai (rx FAIL) s tt v
cng tc bo ng ngoi ca my thu v tr h mch.
3.3.4. Kim tra mch ch th mc thu
Khi bit suy hao ni ti ca nhng phn t xc nh trn ng truyn tn
hiu cao tn, iu chnh b suy hao thay i c c mc -85dBm ti u vo ca
PHNG KHOA HC Trang 79 Phn I. L thuyt
My pht
RMD-1504
20 dBm
Suy hao
iu chnh
0-139 dBm
My o cng
sut
20 dBm
Hnh 7. S u ni chun suy hao ng truyn
My pht
RMD-1504
20 dBm
Suy hao
iu chnh
0-139 dBm
Mythu
RMD-1504
20 dBm
Hnh 8. S u ni kim tra tn s trung tn ca my thu
My m
tn s
u ra
IF
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
khi i tn my thu. Hiu chnh lc vch o ch th mc thu mt trc my c
c - 85dBm, bng cch s dng bin trchun mch ch th mc thu (RF Meter
Cal) trn khi trung tn. Sau hiu chnh b suy hao chnh c sao cho vch o
mt trc ca my thu c c tun t l - 55dBm, -65dBm, -85dBm, -95dBm. Bng
cch tnh ton, ghi li mc cao tn thc s ti u vo khi i tn ca my thu. Tr
s ny nm trong khong 3dB so vi tr s ch th danh nh .
3.3.5 Hiu chnh mch cnh bo mc thu thp.
My thu c cnh bo khi mc thu thp - 90 dBm. Chnh b suy hao tng
nc mc thu l - 90dBm. S dng bin tr RF Level Fail trn khi trung tn
chnh mc cnh bo. u tin chnh bin tr ny cho ti khi dn bo mc thu thp
( RF level) tt, v sau chnh li cho n im n ny sng ln. Gim b suy hao
2dB, en bo ny phi tt, v tng li n 2dB n phi sng.
3.3.6 o nhy my thu.
kim tra nhy my thu, cn bit chnh xc mc tn hiu trn u vo
my thu, nn mt my pht hiu chnh ng c dng nh mt ngun tn hiu
chun iu chnh my thu.
Bit dc cng sut u ra my pht, c th t chnh xc mc tn hiu trn
my thu nh b suy hao chnh c.
S thit tr mch o kim tra my thu.
a. Ni my pht BER ti hai u HDB3 ca my pht. Dng tn hiu gi ngu
nhin 2
15
- bin 2,37V vi 2Mbit/s.
b. Ni my pht, thu qua ng truyn c chun.
c. Chnh mc tn hiu nhn c ti - 85dBm u vo khi chuyn i
(converter ) my thu.
d. Chnh cng tc S3 mch
bng tn gc my thu ti v tr
DSABLE ngt AIS . Ni may o
li bt ra ti u ra HDB3 ca my
thu (X3) trn tm mch EXTERNAL
CONNECTION BOARD ca thng
may cha my thu ang kim tra.
li bt c trn my o phi l 0.
PHNG KHOA HC Trang 80 Phn I. L thuyt
My pht
RMD-1504
20 dBm
Suy hao
iu chnh
0-139 dBm
Mythu
RMD-1504
20 dBm
Hnh 9. S u ni kim tra nhy ca my thu
My pht
BER
B ni
ngoi
My phn tch
m tn
B ni
ngoi
My thu
BER
Bng 2
Mc tn
hiu thu
Mc li bit
cho php
Mc li bit
thu c
- 70 0 x 10
-7
- 87 0 x 10
-6
- 88 0 x 10
-5
- 89 0 x 10
-4
- 90 0 x 10
-3
- 91
- 92
- 93
-94
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Kim tra nhy my thu vi ba s l kim tra mc li bit vi tn hiu thu c mc
thp gn ngng. Kt qu o mc li bt ch th trn my thu BER ti mi mc tn
hiu thu theo bng 2.
Mc sai s khng c vt qu mc ch nh theo bng trn.
Ni dy HDB3 t u ra 2 ( X4) ca my thu RMD n my thu li bt. Lp li
tin trnh o li bt nh trn.
3.3.7 Hiu chnh mch bo ng li bt.
Vi mt my thu c iu chnh chnh xc, mc ngng cnh bo li
bt( BER ALM ) c hiu ng ch th mc hot ng ca ngng ( c dng
cho h thng i tc ng trn mch chuyn i bo v s PSD chn thit b d
phng hay ng truyn khc chm duy tr thng tin).
Tin trnh thao tc.
- t cu nhy X52 v tr 10
-6
. Ch b suy hao ti mc m li bt nm gia
5x10
-5
v 5x10
-6
. Chnh R337 cho ti khi n bo li bit ( BER) tt. Song li chnh R337
cho ti khi n ny sng li. Gim b suy hao 2dB n bo BER phi tt, v khi tng
suy hao th n BER phi sng mc suy hao mong mun.
- t cu nhy X52 v tr 10
-3
, chnh b suy hao c mc sai s bt gia
5x10
-4
v 5x10
-3
, chnh R338 cho n khi n bo BER tt, song li chnh R338 cho n
imt n BER sng. Gim b suy hao 2 dB n BER tt v kim tra n BER sng
mc mong mun. Cng tt S3 t li v tr ENABLE. Sau cu nhy X52 v
tr 10
-3
.
Ghi ch: Trong trng hp my thu lhng t nhy theo ch nh kim tra,
phi tin hnh hiu chnh p[hc hi sng mang v phc hi xung mu.
3.3.8 Hiu chnh mch phc hi sng mang
Vic phc hi sng mang l nhm tch hai dng s liu I,Q v tn hiu bng
gc ph c iu ch FM. Vic ny c thc hin bng mch gii iu vng
Costas, tt hiu ng b a vo mch gii iu ny l tn hiu trung tn dng mch
vng kha pha 35 MHz.
Trnh t cc bc thc hin trn mch bng gc ph my thu nh sau:
. Di cu nhy X51 n v tr TEST.
. Ni my n tn s vi u ni SMB n x10.
. Kim tra tn s VCO l 35 MHz 0,01MHz.
. Chnh C71 vi vt chnh bng nha hoc phi kim loi khi tn s vt quch
nh l 35 MHz 0,01MHz.
.Chnh tn s my pht lch i 0,1 MHz.
.Ni Von k s n im 1 ca X32 v t o c in th l 0V, sai s cho
php 10mV.
. Chnh R341 t mc din th l 0V, vi sai s cho php 10mV nh bc
trn ...
. Chnh tn s my pht v li tn s ng v nhn reset.
Chuyn cu nhy X51 tr li v tr bnh thng.
PHNG KHOA HC Trang 81 Phn I. L thuyt
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
3.3.9 Hiu chnh mch phc hi thi gian mu
Mch phc hi thi gian mu dng tch xung nhp v hai dng s liu t
tn hiu I v Q.

o in th trn 2 u t C83 bng Vn k s

Dng dng c chnh phi kim loi, chnh C72 mc in th trn C83 t 0V, sai
s cho php 10mV.

Sau khi hiu chnh li mch phc hi sng mang v khung thi gian mu,
kim tra li mc li bit nh phn kim tra nhy my thu.
3.3.10. Hiu chnh h thng mch bng tn gc ph
a.Hiu chnh p tuyn tn s knh nghip v

Ni u vo my phn tch m tn UPA 3 n u ca knh nghip v qua b ni


ngoi BREAKOUT BOX.
M b lc (theo tiu chun
TELEPH CCITT WTD).
iu chnh bin tr SER
VICE bn phi my thu
mc tn hiu knh
nghip v u ra my
thu c trn my phn tch
m tn UPA3 l 0dBm.

Thc hin vic kim tra


p tuyn tn s knh
nghip v theo bng 3.
p tuyn ny cho
php khng bng phng
mc - 3dBm v + dBm so vi mc 0dB. Mc tn hiu ngoi di tn knh nghip v
phi - 30 dBm.
b. Kim tra p tuyn tn s knh gim st

Ni u ra my phn tch m tn UPA3 n u vo knh gim st ca my pht


qua b ni ngoi, mc tn hiu u ra ca my phn tch m tn l 4kHz/600 /-
10dBm.

Ni u vo my phn tch m tn UPA3 n u ra knh gim st ca my thu


qua b ni ngoi.

M b lc (theo tiu chun TELEPH CCITT WTD)

iu chnh bin tr SUPER VISORY bn phi my thu mc tn hiu knh


gim st u ra my thu
c trn my phn tch m
tn UPA3 l -10 dBm.

o kim tra p tuyn tn s


knh nghip v theo bng 4.
PHNG KHOA HC Trang 82 Phn I. L thuyt
Bng 3 :
Tn s Gii hn cho php Mc tn hiu
o c
500 Hz T - 3dBm n 2dBm
500 Hz T - 3dBm n 2dBm
700Hz T - 3dBm n 2dBm
1000 Hz T - 3dBm n 2dBm
1500Hz T - 3dBm n 2dBm
2000Hz T - 3dBm n 2dBm
2200Hz T - 3dBm n 2dBm
2700Hz < - 30dBm
4000Hz < - 30dBm
Bng 4 : o kim tra p tuyn tn s
knh gim st
Tn s Gii hn cho php Mc tn hiu
o c
2200 Hz - 8dBm n -13dBm
2700 Hz - 8dBm n -13dBm
3500Hz - 8dBm n -13dBm
4000 Hz - 8dBm n -13dBm
4500Hz - 8dBm n -13dBm
5000Hz - 8dBm n -13dBm
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Bin tn hiu trong gii tn knh gim st cho php mc 98 dBm n
-13dBm, mc tn hiu ngoi gii tn knh gim st -30dBm.
c. Kim tra chc nng knh nghip v :
Tho my phn tch m tn UPA3 ra khi h thng, cng tc loa OFF. Nhn
nt CALL trn my pht, kim tra tn hiu gi 2kHz trn my thu.
Gn t hp (hand set) vo my pht, kim tra ting ni my thu trung thc
v mc khng. Nu khng mc, chnh bin tr SPEAK bn hng tri ca
my thu.
3.4. KIM TRA B LC SONG CNG
Trong qu trnh lp t v khai thc, di s tc ng v c hc, nhit mi
trng, p tuyn ca b lc c th b thay i, dn n suy hao ni ti ca b lc
thay i. V vy phi tin hnh kim tra li suy hao ca b lc song cng.
My pht RMD 1504 c coi nh l mt ngun pht tn hiu dng kim
tra b lc song cng.
3.4.1. Kim tra suy hao ni ti b lc pht
u ni cc thit b o
theo s 10
t tn s my pht
RMD 1504 tn s lm vich
ca b lc pht. o cng sut
u ra ca my pht, gi l
P1.
Ni u ra ca my
pht n u vo ca b lc
pht. Ni my o cng sut
cao tn n u ra ca b lc pht. o cng sut ca my pht u ra b lc pht
(chnh l cng ni ra an ten ca b phn hng an ten trn b lc song cng), gi l
P2. Chnh lch mc cng sut gia P1 v P2 chnh l suy hao ni ti ca b lc pht.
Nu suy hao ni ti b lc pht vt qu 20% so vi mc suy hao cho php
(1,5dB) th cn phi gi n nh sn xut chnh li.
3.4.2. Kim tra suy hao ni ti b lc thu
t tn s my pht RMD 1504 tn s lm vic ca b lc thu. o cng sut
u ra ca my pht, gi l P3.
Ni u ra ca my pht n u vo ca b lc song cng. Ni my o cng
sut cao tn n u ra ca b lc thu. o cng sut ca my pht u ra b lc
thu, gi l P4. Chnh lch mc
cng sut gia P3 v P4 chnh l
suy hao ni ti ca b lc thu.
PHNG KHOA HC Trang 83 Phn I. L thuyt
My o
cng sut
B lc
pht
B lc
thu
My pht
RMD - 1504
B phn hng
anten
Hnh 10 : S b tr mch o kim tra suy hao ni ti
b lc pht
My pht
RMD - 1504
B lc
thu
B lc
pht
My pht o
cng sut
B phn hng
anten
Hnh 11 : S b tr mch o kim tra suy hao ni ti
b lc thu.
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
Nu suy hao ni ti b lc thu vt qu 20% so vi mc suy hao cho php
(1.5dB) th cn phi c gi n nh sn xut hiu chnh li.
3.5. KIM TRA H THNG TRUYN DN
Kim tra h thng truyn dn chnh l kim tra mc ngng BER thc t ca
h thng 10
-6.
S mch o nh hnh 12.
Phng php o :
Ti trm my B ni lung 2Mbit/s HDB3 t u ra A(hoc B) ca my thu n
u vo A (hoc B) ca my pht.
Ti trm my A dng my pht BER pht lung 2Mbit/s HDB3 vo u vo
my pht ti u vo A(hoc B). Ni lung 2Mbit/ t u ra A(hoc B) ca my thu
n my o BER. Suy hao ca b suy hao iu chnh c t mc odB. c mc
li bit trn my BER. Tng mc suy hao ca b suy hao iu chnh n khi v tr
s BER c trn my o BER l 10
-6
. c mc thu trn ng h ch th mc thu ca
my thu. Gi tr ny chnh l mc ngng thc t ca h thng truyn dn. Gi tr
suy hao trn b suy hao iu chnh c chnh l mc d tr pha inh ca tuyn
truyn dn.
Trong trng hp mc sai s BER i c khi suy hao ca b suy hao iu
chnh mc 0dB, hoc khi mc tn hiu thu khong > - -85dBm l 10
-6
th tuyn
truyn dn ang b gim mc ngng, tin cy. Khi cn kim tra li h thng an
ten, phi , nhy my thu, cng sut pht, suy hao b lc song cng, can nhiu
cao tn knh ln cn ... xc nh nguyn nhn x l.
PHNG KHOA HC Trang 84 Phn I. L thuyt
Hnh 12 : S b tr mch o kim tra h thng truyn dn
My
thu
BER
My
pht
BER
My pht
RMD-1504
B lc
pht
B lc
thu
My thu
RMD - 1504
0 120 dB
My pht
RMD-1504
B lc
pht
B lc
thu
My thu
RMD - 1504
B suy hao iu
chnh c
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
3.6. KIM TRA H THNG AN TEN
H thng an ten - phi qua thi gian s dng cn c kim tra. C th s
dng my o cng sut cao tn vi cu o kim tra, hoc dng my o phn tch
mng SCALAR NETWORK ANALYZER.
S thit tr mch o dng o cng sut tn v cu o.
Bc 1 :
Ni u ra my pht qua b lc song cng, qua suy hao 20dB/25W n cng
s 1 ca cu o.
Ni my o cng sut n cng s 2 ca cu o
Ni ti 50 n cng s 3 ca cu o
M my pht, c cng sut o c trn my o cng sut. Ghi li gi tr ny,
gi l P1.
Bc 2 :
Ni u ra my pht qua b lc song cng, qua suy hao 20dB/25W n cng
s 1 ca cu o.
Ni h thng an ten - phi n cng s 2 ca cu o
Ni my o cng sut n cng s 3 ca cu o
M my pht, c cng sut o c trn my o cng sut . Ghi li gi tr
ny gi l P2.
Nu mc chnh lch cng sut gia p1 v P2 nh hn -15dB cng vi suy hao
ca dy phi th h thng an ten - phi tnh trng tt.
Nu mc chnh lch cng sut gia P1 v P2 ln hn -15dB cng vi suy hao
ca dy phi , th h thng an ten - phi tnh trng xu. C th u ni phi
tip xc xu hoc b m, thm nc. V vy phi tin hnh kim tra li cc u ni v
tnh trng dy phi . Sau khi kim tra xong phi tin hnh o th li nh ban u.
Nu kim tra phi tt, nhng o c h thng phi - an ten khng t yu
cu th c th b phn bc x ca an ten b h hng do thm nc hoc tip xc xu.
Kim tra s b li v c kh v hnh dng bn ngoi sau tin hnh o li, nu
khng t phi thay bc x mi v gi bc x hng v nh sn xut x l li.
H thng dy ni t ca phi cng phi kim tra c tip t tt hay khng.
PHNG KHOA HC Trang 85 Phn I. L thuyt
My pht
RMD - 1504
Diplexxer
20 db
25 W
My pht o
cng sut
Cu o
Hnh 13
My thu
RMD - 1504
H thng
anten, feeder
1
2
3
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
PHN II. VN HNH KHAI THC - BO DNG
THIT B DM2G-1000.
I. CC BC CHUN B VN HNH
1.1. NM VNG MT MY V V TR CC KHI
Trong khi khai thc yu cu c bn ca k thut vin l phi bit chc nng
ca cc cng tc v cnh bo bng n hin th trc mt my.
V tr cc ngn b kt ni bn trong thit b DM2G - 1000 c cu hnh 1+0 nh
sau
- Pha trc mt my c :
+ DSPL 2 : B hin th
+ TEL SET : B thoi nghip v cm tay
- Pha sau np my c cc ngn b :
+ TX (No.1) : B pht s 1
+ DSC2 : B knh nghip v s
+ B-U/U-B : B bin i tn hiu bng tn gc
+ RX (No.1): B thu s 1
+ PS (No.1) : B cp ngun s 1
- Pha di cc ngn b v sau b hin th l mng phn nhnh cao tn BR
NTWK
1.2. U NI CP
Ton b cc u ni cp t thit b chnh n thit b bn ngoi c b tr mt
sau thit b nh hnh 2.1.
1.2.1. Ni cp phi - an ten v cp
ngun
- u ni ng trc RF
IN/OUT c ni n cp phi -
an ten qua mt on cp ng trc
mm hoc bn mm.
- Ngun cung cp u vo
c a n khi u cui G-V
bng loi cp ngun c tit din
6.6mm
2
n 10.5mm
2
, thng
thng l 8mm
2
.
- im ni t FG trn khung my phi c ni vi dy t trm
PHNG KHOA HC Trang 86 Phn I. L thuyt
My s 2
No2
My s 1
No1
G -V G -V
EXT
ALM
EXT
SV
CONT EX F/DGT
L
Ext TEL
RF
IN/OUT
u ni Feeder
loi N
B
IN/OUT
EXT
Hnh 2.1
Chng 1. Thit b Vi ba s RMD-1504
1.2.2. u ni cp tn hiu bng tn gc (B IN/OUT)
C 8 lung s 2Mbit/s c u vo u ni 50 chn. u ni 50 chn chia
lm 2 dy, dy bn phi nh s t 1 n 25, dy bn tri nh s t 26 n 50, c th
u giao tip 120 hhoc 75 theo yu cu thc t.
PHNG KHOA HC Trang 87 Phn I. L thuyt
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
B tr chn tn hiu trn u ni B IN/ OUT theo bng sau (bng 2.1)
Chn Tn hiu Hng Chn Tn hiu Hng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B IN 1
B IN 2
G
B IN 3
B IN 4
G
B In 5
B IN 6
G
B IN 7
B IN 8
G
G
B OUT 1
B OUT 2
G
B OUT 3
B OUT 4
G
B OUT 5
B OUT 6
G
B OUT 7
B OUT 8
G
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
B IN 1
B IN 2
G
B IN 3
B IN 4
G
B In 5
B IN 6
G
B IN 7
B IN 8
G
G
B OUT 1
B OUT 2
G
B OUT 3
B OUT 4
G
B OUT 5
B OUT 6
G
B OUT 7
B OUT 8
G
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
n B - U/U -
B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B
T B - U/U - B

- Nu u giao tip tr khng 120 u u vo v u ra c 2 dy chn
phi, tri (1-25 v 26-50)
Th d : u lung 1: 2 dy vo (phi) , chn s 1 v 26
PHNG KHOA HC Trang 88 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
1 dy t , chn s 3 hoc 28
2 dy ra (thu) : chn s 14 v 39
1 dy t : Chn s 16 (hoc 14)
1.2.3. u ni cp tn hiu nghip v VF DGTL
u ni cp dnh cho tn hiu nghip v theo bng sau
PHNG KHOA HC Trang 89 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
Bng 2.2.
Tn u
ni
S
chn
Thit b ni Phng php
u ni
Loi tn hiu
ALM 32 Thit b bn
ngoi
Qun dy trn
u ni
in p AGC u ra cnh
bo t b RX
EX 32 DM - 1000 dung
lng
thp/trung bnh
Qun dy trn
u ni
Knh tn hiu iu hnh
Knh tn hiu gim st v
iu khin t xa
DM - 1000 dung
lng cao
Knh s liu nhn dng cc
tn hiu iu khin v gim
st t xa, chuyn a cc tn
hiu gim st
VF/DGT
L
EXT TEL
32 Thit b bn
ngoi
Qun dy trn
u ni
Giao tip cc knh m, tn
hay s liu
Thoi nghip v m rng
DM - 1000 dung
lng cao
Knh m tn nhn dng cc
tn hiu iu khin v gim
st t xa, chuyn a cc tn
hiu gim st
DM - 1000 dung
lng thp/
trung bnh
Ni bng cp
dt loi M66L -
1361-0344
Knh iu hnh
Knh tn hiu iu khin v
gim st t xa.
B tr chn tn hiu trn u ni ALM theo bng sau:
Bng 2.3
Chn Tn hiu Hng Chn Tn hiu Hng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
No.1 T ALM
No.1T ALM
No.1 R ALM
No.1 R ALM
No. 1 CH ALM
No. 1 CH ALM
No. 1 PS ALM
No. 1 PS ALM
No. 2 T ALM
No. 2 T ALM
No. 2 R ALM
No. 2 R ALM
No. 1 CH ALM
No. 1 CH ALM
No. 1 PS ALM
No. 1 PS ALM
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
WS ALM
WS ALM
MAINT
MAINT
AIS REC
AIS REC
AIS SND
AIS SND
AL - RA
AL - RA
SV ALM
SV ALM
No.1 LVL OUT
G(R LVL OUT)
G(R LVL OUT)
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
T SV LGC 1
B tr chn tn hiu trn u ni EX theo bng sau:
Bng 2.4
PHNG KHOA HC Trang 90 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
Chn Tn hiu Hng Chn Tn hiu Hng
17
18
19
20
21
22
EXL SV CH2 D OUT
EXL SV CH2 D OUT
EXL SV CH2 S CLK OUT
EXL SV CH2 S CLK OUT
EXL SV CH2 D IN
EXL SV CH2 D IN
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
n DSC2
n DSC2
23
24
25
26
27
28
EXL SV CH2 R CLK IN
EXL SV CH2 R CLK IN
EXL OW CH2 R CLK OUT
EXL OW CH2 R CLK OUT
EXL OW CH2 IN
EXL OW CH2 IN
n DSC2
n DSC2
T DSC2
T DSC2
n DSC2
n DSC2
Ch : cc k hiu ch nghing ch tn hiu m tn VF , cc k hiu khc l giao
tip V.
Cc chn tn hiu t 1 n 16 dnh cho b DSC2
B tr chn tn hiu trn u ni EXL theo bng sau:
Bng 2.5
Chn Tn hiu Hng Chn Tn hiu Hng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EXL SV CH1 D OUT
EXL SV CH1 D OUT
EXL SV CH1 T CLK OUT
EXL SV CH1 T CLK OUT
EXL OW CH1 OUT
EXL OW CH1 OUT
EXL OW TALK OUT
EXL OW TALK OUT
EXL OW DATA OUT
EXL OW DATA OUT
EXL T TIMING OUT
EXL T TIMING OUT
EXL T CLK OUT
EXL T CLK OUT
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
EXL R CLK IN
EXL R CLK IN
EXL R TIMING IN
EXL R TIMING IN
EXL OW DATA IN
EXL OW DATA IN
EXL OW TALK IN
EXL OW TALK IN
EXL OW CHI IN
EXL OW CHI IN
EXL SV CH1 R CLK IN
EXL SV CH1 R CLK IN
EXL SV CH1 D CLK IN
EXL SV CH1 D CLK IN
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
n DSC 2
Ghi ch : cc k hiu in nghing ch tn hiu m tn VF, cc tn hiu khc l tn
hiu giao tip V11. Cc chn t 15 n 26 khng dng.
B tr chn tn hiu trn u ni VF/DGTL & EXT TEL theo bng sau
Bng 2.6
Chn Tn hiu cho tm DGTL Tn hiu cho tm VF Hng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CH 1 DATA OUT
CH 1 DATA OUT
CH 1 T CLK OUT
CH 1 T CLK OUT
CH 1 DATA IN
CH 1 DATA IN
CH I R CLK IN /OUT
CH I R CLK IN /OUT
CH 2 DATA OUT
CH 2 DATA OUT
CH 1 DA TA OUT
CH 1 DA TA OUT
CH 1 DA TA IN
CH 1 DA TA IN
CH 2 DA TA OUTt
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
n DSC2
n DSC2
n/t
DSC2
n/t
DSC2
PHNG KHOA HC Trang 91 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
11
12
13
14
15
16
CH2 DATA OUT
CH2 T CLK OUT
CH2 DATA IN
CH 2 DATA IN
CH 2 R CLK IN/OUT
CH 2 R CLK IN/OUT
CH 2 DATA IN
CH 2 DATA IN
T DSC2
T DSC2
T DSC2
T DSC2
n SDC2
n SDC2
n SDC2
n SDC2
17 EXT TEL OUT T DSC 2
18 EXT TEL OUT T DSC 2
19 EXT TEL IN n DSC2
20 EXT TEL IN n DSC2
Ghi ch : Cc k hiu in nghing ch tn hiu m tn, cc k hiu khc l tn
hiu V11
1.3. CI T BAN U V CC V TR IU CHNH
1.3.1. Khng c thay i cc chuyn mch ci t m khng c ch nh trong phn ny, v
chng c ci t trc mt cch ti u.
1.3.2. Ci t b pht Tx
a. Cc ci t chuyn mch
* Trn khi TDP
SW1 : chn chc nng iu khin mc t ng ALC (SW 1 v tr ON) hay
iu chnh mc nhn cng MNL (SW1 v tr OFF).
SW2 : Chn mc nng iu khin sng mang cho php sng mang cha c
iu ch s c a ra t b Tx (SW2 v tr CW ON) hay chn ch bnh thng
(SW2 v tr NORMAL)
* Trn khi OSC :
SW1 n SW4 : t tn s knh v tuyn lm vic theo bng 2.7
Bng 2.7
Di tn Knh Tng s RF/dao ng
ni
SW1 SW2 SW3 SW4
Na
bng
tn
di
1
2
3
4
5
2038.5 MHz
2052.5 MHz
2066.5 MHz
2048.5 MHz
2094.5 MHz
A
2
A
2
A
1
1
0
0
3
F
0
1
2
2
8
8
8
8
8
Na
bng
tn
di
1
2
3
4
5
2213.5 MHz
2227.5 MHz
2241.5MHz
2255.5 MHz
2269.5 MHz
8
E
6
E
6
1
0
0
3
3
A
B
C
C
D
8
8
8
8
8
Trn khi MOD
SW1 : t di tn lm vic theo bng 2.8
PHNG KHOA HC Trang 92 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
Bng 2.8
Bng tn Di tn (MHz)SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6
Di 2000 n 2050
2050 n 2100
2100 n 2150
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
Trn 2150 n 2200
2200 n 2250
2250 n 2300
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
b. iu chnh cng sut pht nh sau :
- Trng hp c iu khin mc t ng ALCON th chnh cng sut pht
bng RV8
- Trng hp c iu khin mc nhn cng ALC OFF th chnh cng sut pht
bng PV9
1.3.2. Ci t b thu Rx
a. Cc chuyn mch ci t
- Trn khi 1F EM
SW1 : Chn ch iu khin li t ng hay nhn cng AGC ON/ OFF
SW2 : t ch iu chnh MNL DATE (cn bng thi gian tr sai lch tuyt
i) nhn cng iu chnh lch bit
gia lung s t hai b Rx trong thit b c
cu hnh 1+1, nhm mc ch chuyn mch
khng gy li tn hiu bng tn gc . Thng
thng, SW2 ny c t v tr 7. Trong
thit b c cu hnh 1+0, chuyn mch ny
c t v tr 6 hay 8.
SW3 : Ci t ngng khi u cho
cnh bo BER
SW5 : Ci t ngng kt thc cho
cnh bo BER theo bng 2.9
- Trn khi R CONV
SW1 n SW4 : Ci t tn s dao ng ni thu theo bng 2.10
Bng 2.10
Bng tn Knh Tn s RF Tn s dao ng niSW1 SW2 SW3 SW4
Di 1
2
3
2038.5
2052.5
2066.5
1968.5
1982.5
1996.5
2
A
2
0
3
3
B
B
C
7
7
7
PHNG KHOA HC Trang 93 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Bng 2.9
SW3/SW5 Ngng cnh bo BER
0
1
2
3
4
5
6
7
1 x 10
-4
1 x 10
-5
1 x 10
-6
1 x 10
-7
1 x 10
-8
1 x 10
-9
1 x 10
-10
1 x 10
-11
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
4
5
2080.5
2094.5
2010.5
2024.5
A
2
2
2
D
E
7
7
Trn 1
2
3
4
5
2213.5
2227.5
2241.5
2255.5
2269.85
2143.5
2157.5
2171.5
2185.5
2199.5
E
6
E
6
E
3
3
2
2
1
5
6
7
8
9
8
8
8
8
8
iu chnh mc trung tn (IF MON) nh sau :
- Nu ch iu khin li t ng (AGC ON) th iu chnh mc trung
tn bng RV5
- Nu ch iu khin li nhn cng (AGC OFF) th iu chnh mc
trung tn bng RV6
1.3.3. Ci t b B-U/U-B
a. Ci t cc b chuyn mch
SW1-1 : ON : M tn hiu HDB3
OFF : M tn hiu AMI
SW1-2 v SW1-3 : chn dung lng E/M pha thu
Khi xut xng : SW1-2, OFF, SW1-3 : ON
SW1-4 : Khng s dng, t v tr OFF
SW2-n (n=1...8) t ON cm cnh bo AIS SND cho lung 2Mbit/s th n
SW2 : iu khin chuyn mch nhn cng tn hiu n cc pha thu
V tr No.1 : Chn tn hiu u ra b Rx No.1
V tr AUTO : Chn t ng tn hiu thu nh b SV LGCI
V tr No.2 : Chn tn hiu thu t b Rx No.2
Vi cu hnh 1+0, chuyn mch ny c t v tr No.1
-SW5-n(n=1...8) : t ON cm cnh bo B IN LOSS cho lung 2Mbit/s th n
b. Ci t cc cu ni
- CN1, CN8, CN9, CN12, CN13, CN 32, CN35, CN39 : chn tn hiu lng cc
vo/ra b chuyn i B-U/U-B l tn hiu cn bng hay khng cn bng
- CN2 n CN7, CN10, CN 11, CN14 n CN25, CN 31, CN33, CN34, CN36
n CN 38, CN 40 n CN 48 : chn tr khng ng truyn tn hiu lng cc
vo/ra b chuyn i B-U/U-B l 75 hay 120
- CN26, CN27 : Chn th tc chuyn mch
Ch A : c dng cho hot ng bnh thng
Ch B : c dng cho tuyn SD
Ch : Nu u 75 khng cn bng (cp ng trc) cn t thm cc cu
ni sau y :
CN8 - CN1 - CN9 - CN13 - CN12 - CN32 - CN35 - CN39 sang v tr UNBAL
PHNG KHOA HC Trang 94 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
120 75 UNBAL BAL
Hnh 2
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
1.3.4. Ci t b DSC2
a. Ci t cc chuyn mch v v tr iu chnh ca bng chnh
- Bng chnh
Cc chc nng chuyn mch SW1
Bng 2.11
Bi
t
V
tr
Chc nng
1 ON
OFF
Cho php truyn tn hiu nghip v s
Khng cho php truyn tn hiu nghip v s
2
3
ON
OFF
ON
OFF
Thit lp ch ng b ngoi (tn hiu pht i ng b vi tn hiu thu
v)
Trm u cui
Trm u cui kp
Trm u cui
Trm u cui kp
4 ON
OFF
To cnh bo knh nghip v
Pht cnh bo khi c hai h thng s 1 v s 2 c s c
Pht cnh bo khi mt h thng s 1 hay h thng s 2 c s c
5 ON
OFF
S dng knh 3 ca khi DIG CON trong b DSC 2
Khng s dng knh ni trn
6 ON
OFF
S dng knh 4 ca khi DIG CON trong b DSC 2
Khng s dng knh ni trn
7 ON
OFF
Chuyn mch thu tn hiu nghip v ph thuc vo vic chn h thng
thu s liu chnh da vo cc tn hiu iu khin n t cc ngn b khc
Chuyn mch thu tn hiu nghip v khng ph thuc vo vic chn h
thng thu s liu chnh : Khi tn hiu n khi DEMUX trong b DSC 2
mt ng b khung hay mt ng h tch tch knh 140.8KHz tn hiu
cng ra b DEMUX bnh thng s c chn
8 ON
OFF
t ch loop vng khi MUX/DEMUX
Thng thng
Cc chc nng chuyn mch SW2
Bng 2.12
Bi
t
V
tr
Chc nng
1
2
ON
OFF
Khng ngu nhin ha cho lung tn hiu no.1
Ngu nhin ha cho lung tn hiu no.1
Khng dng
PHNG KHOA HC Trang 95 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
3
4 ON
OFF
Khng dng
Khng ngu nhi ha cho lung tn hiu no.2
Ngu nhin ha cho lung tn hiu no.2
SW5 n SW7 v SW8 n SW10 : y l cc chuyn mch xoau, dng t
s gi cho b thoi nghip v. Chuyn mch c 10 ch s, cc ch s ny nm trong
phm vi t 0 n 9. Cc v tr chuyn mch t A n tn s khng c s dng. C
th t 2 s gi mt cch c lp vi nhau.
Gi tng trm : dng SW7 n SW5
Gi ng thi cc trm : Dng SW10 n SW8
Mt trong hai s ny s c dng
gi chn tng trm, s kia c dng
gi ng lot trong khu vc iu hnh.
SW4 : Nt kim tra cc LED : Cc
LED D57 n D62.D123 n D134 v D136 s
sng khi n chuyn mch ny.
ATTI n ATT6 : y l cc b suy hao ci t, c dng cho cc knh
nghip v . c th iu chnh mc cc tn hiu vo/ra ca knh nghip v theo bc
0.5 dB . Thit b c t sn mc cho c tn hiu vo v ra l -4dBm.
Bng gi tr ci t suy hao
Bng 2.13
u vo (ATT1 n ATT3) u ra (ATT4 n ATT6)
Mc tn hiu
(dBm)
Gi tr suy hao
(dB)
Mc tn hiu
(dBm)
Gi tr suy hao
(dB)
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ghi ch : Phn c t l gi tr t trc ti xng : vo -4dBm, ra -4dBm
Hnh v
PHNG KHOA HC Trang 96 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
SW7
0 - 9
SW6
0 - 9
SW5
0 - 9
SW10
0 - 9
SW9
0 - 9
SW8
0 - 9
Hnh 3
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
Ci t giao tip tn hiu s DGTL ca bng ph
- SP 1 : Chn thit b u cui mch s liu (DCE) loi ng hng hay ngc
hng
Ci t giao tip tn hiu m tn ca bng ph
- SP 1 : t ch u vng tn hiu m tn
- ATT1, ATT2 : Cc b suy hao thay i c dng cho tn hiu m tn. Cc
mc tn hiu m tn vo/ra c th thay i c theo bc 0.5 dB
Bng cc gi tr ci t suy hao
Bng 2.14
Mc tn hiu
(dBm)
Gi tr suy
hao
(dB)
Mc tn hiu
(dBm)
Gi tr suy hao
(dB)
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ghi ch : Cc gi tr nh du c t trc
1.3.5. Ci t b SV LGC 1
- SW1 : CPU RESET : Dng khi ng li CPU
- SW2 : OFF LINE : Dng sa li, thng thng khng dng
PHNG KHOA HC Trang 97 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Hnh 3
DCE ngc hng DCE ng hng
Hnh 4
Bnh thng Ch u vng
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- SW3 : LED TEST : Dng kim tra LED
- SW4 : V tr v chc nng nh bng 2.15
Bng 2.15
Mch V tr Chc nng
1
2
3 n 8
OFF
OFF
ON
OFF
u tin khi thit lp cnh bo knh ALM
Hot ng bnh thng, khng c u tin
Dng cho tuyn SD : u tin 1 : cnh bo mt ng b khung
u tin 2 : cnh bo BER
SW5 : t s hiu trm - V tr v chc nng nh bng 2.16
Bng 2.16
Mch V trChc nng
1
2
3
4
2
0
= 1
2
1
=
2
2
2
=
4
2
3
=
8
t s thit b t 1 n 8
5
6
7
8
2
0
= 1
2
1
=
2
2
2
=
4
2
3
=
8
t s thit b trong khu vc iu hnh t 1 n 8
- SW7 : C v tr v chc nng nh bng sau :
Bng 2.17
Mch Ci t Ci t trc
1 t in p kim tra
ON : -5,5V
OFF : -10V
ON
2
3
Phn bit loi b DSC
2 : OFF .3 : OFF : 1 x 2M (DSC 3)
2 : OFF .3 : OFF : 4 x 2M (DSC 2)
2 : ON .3 : OFF : 34M (DSC 1)
2 : ON .3 : OFF : 34M (DSC 1)
2 : ON
3:ON
4
5
t s knh cho b B-U/U-B
4:OFF.5 : OFF : 1 knh
4:OFF.5 : ON : 1 n 2knh
4:ON.5 : OFF : 1 n 3 knh
4 : OFF
5 : OFF
PHNG KHOA HC Trang 98 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
4:ON.5 : OFF : 1 n 4 knh
7
8
t rng xung tn hiu u ra iu khin t xa
7 : OFF : 8 : OFF : 200ms
7 : OFF : 8 : OFF : 500ms
7 : ON, 8 OFF : Is
7 : ON , 8 : On ....
7 : OFF
8 : OFF
3.6 B cp ngun PS
-S1 : Cng tc ngun cung cp u vo
- Cc v tr iu chnh mc in p
iu chnh in p ra + 10V bng chit p RV2
iu chnh in p ra + 5.3V bng chit p RV4
iu chnh in p ra - 10V bng chit p RV3
2.3.7. Cc ci t khc
a. Ci t m nhn dng lung
Ci t m nhn dng lung cho mi tuyn truyn dn cho php phn bit
nhiu pht sinh trn cc tuyn cc trong h thng v tuyn. Chc nng ny c ci
t trc mc 0. C th ci t li bng cc chuyn mch xoay trn mt trc ca
bng u dy sau Tx No.1. Trnh t ci t nh sau :
- Tho np thit b
- t v tr chuyn mch ni trn n gi tr tng ng vi m xc nh
ca tuyn theo mong mun nm trong phm vi t 0 n 7.
- y li np thit b
b. t chuyn mch pht TSW
t chuyn mch ny trong mng phn nhnh cao tn n v tr No.1 i vi
thit b c cu hnh 1+0.
2.4. CP NGUN V KIM TRA CC CH TIU CHT LNG C BN
a. Cp ngun
Trc khi cp ngun cho thit b, dng ng h o in p mt chiu kim
tra cc tnh v in p u vo. in p cp ngun phi nm trong phm vi cho
php t -19V n -60V cc dng ngun c ni t. Sau , ng cu dao cp
ngun.
b. Kim tra cc ch tiu cht lng :
Kim tra cc mc cp ngun th cp, mc cng sut pht, mc thu, tn s dao
ng ni theo cc bc nu trong quy trnh ny.
2.5. S DNG THOI NGHIP V OMNIBUS CM TAY
B thoi nghip v c cc nt n nm mt pha trc quay s. Cc bc
thit lp v kt thc cuc gi nh sau :
- Bc 1 : Nhc ng thoi gi
PHNG KHOA HC Trang 99 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- Bc 2 : n s gi gm 3 ch s trong vng 8 giy, c hai kiu quay s gi :
Quay s gi tng trm v quay s gi ng loi tt c cc trm. Nu cn
sa li s gi, n phm # hhoc t li ng thoi v gi li. Khi n s gi c
nghe thy m a tn DTMF, sau nghe thy hi m chung.
- Bc 3 : Khi nhn c tn hiu bo gi, LED TALK bt u nhp nhy v
loa pht ra m gi. C th chnh m lng nh nm VOL. Nu bn c
gi khng tr li sau khong 16 giy , m bo gi s tt.
- Bc 4 : Khi bn gi nhc ng nghe, m gi s tt v ng truyn c
ni thng
- Bc 5 : khi kt thc cuc thoi, c hai bn t li cc ng thoi, knh thoi
s c gii phng.
II. CNH BO, GIM ST V IU KHIN T XA
2.1. KHI QUT
2.1.1. Cc tn hiu cnh bo ch bo thay i trng thi t cc ngn b kt ni
trong thit b s c thu thp v b SV LGC 1 a n hin th trn b DSPL2
di dng t hp cnh bo. C hai loi t hp cnh bo :
+ Cnh bo h thng xut hin khi xy ra cnh bo u tin trong thit b.
Cnh bo ny s to ra m thanh cnh bo.
+ Cnh bo gim st xut hin khi h thng gim st c s c k c trng
hp s c CPU. Cc cnh bo ny vn xut hin trng thi tt hin th (DISP OFF)
2.1.2. Cc thng tin gim st v iu khin t xa trao i gia b SV LGC 1 v
b DSPL2 c truyn i gia cc thit b khc nhau thng qua knh nghip v s
ca b DSC 2. Ti thit b v tuyn ch, c th gim st v iu khin 7 thit b khc.
2.1.3. C th phn bit cc loi ch bo nh cc mu LED khc nhau :
a. Trn b DSPL 2
+ Cc cnh bo T ALM, R ALM, CH ALM v PS ALM : dng cc LED 2mu
( v vng)
+ Cc mc thay i trng thi AISREC v AIS SND : dng LED mt mu
(vng)
+ Cnh bo chung NORM : dng LED mt mu (lc)
+ Lu nhn c cnh bo AL - RA : Dng LED mt mu (vng)
Ch nh chung v cc mu LED trn b DSPL 2 :
+ Mu dng ch th cnh bo
+ Mu vng dng ch bo s kin qua, cho bit c thay i trng thi
t cnh bo sang bnh thng v cng c dng gi s ch .
+ Mu lc dng ch bo trng thi lm vic bnh thng
khi c cnh bo, LED ch th v loi cnh bo s sng . Nu nguyn nhn
a n cnh bo c loi tr, LED s chuyn sang mu vng ghi nhn mt
cnh bo xy ra v s tip tc sng cho n khi n nh HST RST tt i.
b. Trn cc ngn b khc
+ Cc LED ch bo AIS c mu vng
+ Cc LED cnh bo khc c mu
PHNG KHOA HC Trang 100 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
2.2. CC N LED CNH BO TRN CC NGN B
2.2.1. Trn b pht Tx Bng 2.1
Tn LED M Mu
LED
ngcha ch bo khi sng
TPWR D5 Mc cng sut pht gim i 3dB hay nhiu hn so vi
mc ban u
PLL D8 Mch kha pha c s c
SIGIN D12 Mt lung tn hiu chnh hay knh nghip v u vo
2.2.4. Trn b DSC 2 :
M
LED
Mu ngha ch bo khi sng
D62 Ch bo s c ngn b
D133 H thng No.1 ang lm vic
D134 H thng no.2 ang lm vic
D136 Mt tn hiu ng h cung cp cho khi DIG CON
D123 Mt tn hiu ng h cho h thng pht No.1
D124 Mt ng h cho chc nng gii ngu nhin ha tn hiu No.1
D129 Mt ng b khi tch knh No.1
D131 Mt tn hiu ng h cho mch vng kha pha No.1
D127 Mt tn hiu ng h cho h thng pht No.2
D125 Mt tn hiu ng h cho h thng thu No.2
D126 Mt ng b cho chc nng gii ngu nhin ha tn hiu No.2
D130 Mt ng b khi tch knh No.2
D132 Mt tn hiu ng h cho mch vng kha pha No.2
D128 Mt tn hiu ng hpht hay thu cng 1 mch LSI khi DIG CON
D57 Mt tn hiu ng hpht hay thu cng 2 mch LSI khi DIG CON
D58 Mt tn hiu ng hpht hay thu cng 3 mch LSI khi DIG CON
D60 Mt tn hiu ng hpht hay thu cng 4 mch LSI khi DIG CON
D61 Tn hiu ng h mch LSI khi DIG CON b sai pha
2.2.5. Trn b SVLGC1
M Mu ngha ch bo khi sng
D3
D57 n D64

Lc
S c CPU
Gim st s liu trn bus 8 bit sa li, bnh thng :
tt

2.2.6. Trn b PS
Tn LED M Mu ngha ch bo khi sng
NORM
ALM
D14
D
-
Lc

Hot ng bnh thng


in p ra xung thp
PHNG KHOA HC Trang 101 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
2.3. MT HIN TH DSPL2
Mt DSPL2 gm cc LED ch bo v cc nt n c chia thnh cc phm chc
nng nh sau :
- Thoi nghip v TEL
- Hin th chung COMMON
- Hin th gim st SUPER VISORI
- Hin th thay i trng thi v cnh bo ALM/STATUS
- ng h o bn trong MONITOR
- iu khin chuyn mch TSW v RSW, phn ny khng c s dng
trong cu hnh 1+0
2.3.1. Phn thoi nghip v (TEL)
- Chc nng ca LED ch th : LED TALK (mu lc) : sng lin tc khi b
thoi nghip v ang lm vic, nhp nhy khi ang pht ra tn hiu gi.
- Chc nng ca chit p m lng loi trt (VOL) : iu chnh m lng
bng cch di chuyn con trt .
3.3.2. Phn hin th chung (COMMON)
- Chc nng ca cc LED :
Bng 3.7
Tn LED Mu ngha khi sng
SYS
ALM
/vn
g
Cnh bo h thng : Khi c t nht 1 s c thit b (ngoi tr
thit b gim st)
SV ALM Cnh bo gim st : B SV LGC 1 c s c
NORM Lc Trng thi lm vic bnh thng
AL - RA Vng Lu nhn c cnh bo
- Chc nng ca cc nt n
Bng 3.8
Tn nt n Chc nng
DISP OFF Tt hin th, LED mu vng trong nt n s sng khi trng thi
DISP OFF
BZ RST Reset chung. Khi xut hin cnh bo, s bt u c chung, sau khi
ghi nhn cnh bo gay n nt ny tt chung.
BZ OFF Tt khung cnh bo, khi trng thi ny, LED vng trong nt n
s sng
AL-RA Ghi nhn cnh bo. Khi n nt ny, LED AL - RA s sng. Khi thc
hin vic bo dng, c th xut hin cc cnh bo ngoi mun v
chng c th a ra thit b bn ngoi, do dn n cc thng tin
cnh bo khng cn thit. n nt AL - RA ngn khng cho tn
hiu cnh bo a ra bn ngoi. Rin cc loi cnh bo nh AL - RA
MAINT, PS ALM, AI S SND v AIS REC l khng th ngn c.
HST - RST Reset s kin qua. Sau khi ht cnh bo, n nt ny, cc LED
PHNG KHOA HC Trang 102 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
cnh bo my vng s tt.
IND CHK Kim tra kt qu cc LED ch bo. Khi n nt ny, cc LED ch bo
trn mt DSPL 2 s c ln lt sng theo th t cc phn sau :
TEL & COMMON, SUPERVISORY & ALM/STATUS, MONITOR,
TSW & R SW. Ton b qu trnh ny din ra trong vng 5 giy.
2.3.3. Phn gim st (SUPER VISORY)
Chc nng ca cc LED Bng 3.9
Tn LED Mu ngha khi sng
EQP ALM LED
S 1 n s 8
/vn
g
Cnh bo cho 8 thit b trong khu vc gim st
MASTER Lc n sng : thit b ch c chc nng hi vng
n nhy : thit b ang yu cu tr thnh thit b ch
EQPNO Ch s thit b c chn trong phm vi t 1 n 8
- Chc nng ca cc nt n: Bng 3.10
Tn LED Chc nng
EQPNO
MASTER
Chn ch s ca thit b cn gim st v iu khin, ch s ny s tng ln
I sau I ln n, cc ch th v cnh bo, trng thi v ch tiu li ca thit b
wc chc s hin th trn mt DSPL 2 ca thit b ch. Cc ch th v
chc nng ca cc nt n trn hai phn TEL v COMMON l c lp cho
tng thit b ring bit, khng th truy nhp c t thit ch.
Cho php chn thit b ny tr thnh thit b ch.
2.3.4 Phn hin th ALM/STATUS:
- Chc nng cc LED:
Bng 3:11
Tn
LED
Mu ngha khi sng
TALM /vn
g
Cnh bo h thng pht: B Tx b s c hoc mt tn hiu bng
tn gc u vo.
RALM /
vng
Cnh bo h thng thu : B Rx b s c hoc mttn hiu bng
tn gc u ra
CHALM /vn
g
Mt ng b khung hoc t s li bt (BER) cao.
PSALM /vn
g
B cp gm ngun b s c.
WSALM /vn
g
Khng s dng
PHNG KHOA HC Trang 103 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
SVFL /vn
g
Khng nhn c tr litn mch gim st, tc khng nhn
c s liu gim st ca trm khc do s c ng truyn.
AISREC vng Thit b ang nhn AIS
AISSND vng Thit b ang pht i AIS
MAINT vng Thit b ang c bo dng nh khi tt AGC b Rx hay
thc hin chuyn mch nhn cng trn b DSPL 2.
AL-RA vng Ghi nhn cnh bo khi n nt AL-RA
Cc LED nm theo hai ct dc cho bit h thng no ang pht ra cnh bo.
Cc LED nm trn mt ct dc l chung cho c hai h thng . Cc LED nm trn mt
ct dc l chung cho c hai h thng No.1 v No.2. Trong h thng c cu hnh 1+0
ct LED No.2 khng c s dng.
2.3.5. Phn hin th MONITOR
- Chc nng cc LED, cc LED mu xanh sng cho bit kt qu mc kim tra
tng ng ang c hin th trn mt hin th s.
Bng 3.12
Tn LED Mc kim tra hoc ngha nu sng Di cho php
TLVL (dBm)
RLVL (dBm)
+5,3V
+10V
-10/5,5V
DC IN (V)
EC
BER
ES
SES
DM
PT (sec)
COUNT
1
2
Mc cng sut pht tn cao
Mc thu tn cao
Mc cp ngun u ra +5,3V
Mc cp ngun u ra +10V
Mc cp ngun u ra -10V
Mc cp ngun u bo DC
S li
T s bit li
S giy c li
S giy c li nghim trng
S pht b suy gim cht lng
Thi gian tri qua trong qu trnh nh
gi ch tiu li
Qu trnh nh gi ch tiu li ang tin
hnh
H thng No.1 ang c kim tra
H thng No.2 ang c kim tra
+27,5 n 33,5dBm
-27 n -89 dBm
+5,3V + /10 %
+10V + /-10 %
-10V + /-10 %
-19V N 60V
0 n 999999 giy
XE n XX
0 n 999999 giy
0 n 999999 giy
0 n 999999 giy
0 n 999999 giy
- Chc nng ca cc nt n :
Bng 3.13
Tn nt n Chc nng
Bo.SEL
ITEM SET
ST & SP On
EXEC
Chn h thng 1 hay 2
Chn mc kim tra (khi n, 12LED gia ln lt sng)
Bt u v kt thc lnh nh gi ch tiu li
n ng thi hai nt ST & SP ON thc hin nh gi li
PHNG KHOA HC Trang 104 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
2.3.6. Phn hin th TSW & RSW
- Chc nng cc LED
Bng 3.14
Tn LED Mu ngha khi sng
No.1/No.2 INI
No.1/No.OP
NG
AUTO

Lc

Lc
Khi ng h thng 1 hay 2
Cho bit trng thi lnh chuyn mch
Cho bit h thng 1 hay 2 ang lm vic. ngha ny
khng c dng cho thit b c cu hnh 1+0
Cho bit chuyn mch khng thnhg cng
Cho bit ang ch chuyn mch t ng
- Chc nng cc nt n
Bng 3.15
Tn nt n Chc nng
No.1
No.2
AUTO
ON & EXEC
Chuyn mch nhn cng n h thng No.1, LED vng bn trong
s sng
Chuyn mch nhn cng n h thng No.1, LED vng bn trong
s sng
Chn ch chuyn mch t ng, LED vng bn trong s sng
n ng thi thc hin lnh cho cc nt trn
- Chn ch nhn cng
+ Chn h thng No.1 (hoc No.2) l nhn cng. n nt No.1 (hoc N0.2) L
vng trong nt n sng. Sau n ng thi 2 nt ON & EXEC thc hin lnh.
Nu lnh c thc hin th LED xanh OP h thng No.1 (hoc No.2) pht sng.
Nu LED NG sng, bo l lnh khng thnh cng.
Chn ch t ng
+ n nt AUTO LED vng trong nt n sng. Sau n ng thi hai nt ON
& EXEC thc hin lnh. Nu lnh c thc hin th LED xanh AUTO sng ,
nu LED NO sng, bo l lnh khng thnh.
2.4. KO DI CH TH CNH BO V TRNG THI RA NGOI
Bng sau cho bit cc u ra cnh bo v trng thi c php a ra ngoi
thit b
Bng 3.16
Tn u
r
a
Chc nng cnh bo
No.1 T
ALM
Cnh bo pht do :
- S c cng sut pht
PHNG KHOA HC Trang 105 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- S c giao ng ni pht
- Mt tn hiu lng cc u vo b B-U/U-B
- Mt lung tn hiu chnh hay tn hiu knh nghip v s u vo b Tx
No.1 R
ALM
Cnh bo thu do :
- S c tn hiu trung tn ra
- S c dao ng ni thu
- Mt tn hiu lng cc u vo b Rx
No.1 CH
ALM
Cc cnh bo knh do
- Cht lng BER suy gim (b Rx)
- Mt ng b khung (b Rx)
No.1 PS
ALM
S c ngun cung cp
SV ALM Cnh bo phn gim st do :
- Hng CPU trong b SV LGCI
- S c b DSC2
- Mt tn hiu knh nghip v s u vo b Tx
AIS REC Nhn c AIS b B-U/U-B
AIS SND Pht AIS b B-U/U-B
AL - RA Trong trng hp tin hnh bo dng
- Khng cho php iu khin mc t ng (ALC OFF) hay cho php
pht sng mang (CW - ON)
- Khng cho php iu khin li t ng b Rx (AGC OFF)
AL - RA Cho php ghi nhn cnh bo trn b DSPL 2

III. O TH KIM TRA THIT B
3.1. O KHI PHT :
3.1.1 o cng sut pht.
Php o ny c thc hin ti u ra an ten, tc im u phi vo.
A/ Dng c o.
- My o cng sut 436A
- u cm ng cng sut (Powr sensor)
- Dy cp (50)
- u ni chuyn i (convergion connector APC.3.5N)
- B suy hao c nh 20dB.
B. Trnh t do
1.Ni u cm ng cng sut vi my o cng sut thng qua u cm (#
14)
2.Bt cng tc in (#9)
3.t cc cng tc cn li nh :
CAL FACTOR % (#12) : 100
POWER REF (#7) : tt
MODE (#15) : Wantt
RANGE HOLD (#11) : Tt
PHNG KHOA HC Trang 106 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
4. n v gi nt SENSOR ZERO (#10), i cho mn hin th (#1) n nh, n
ZERO (#5) phi sng v mn hin th (#1) ch 0.00+0.02
Ch : Trong qu trnh ny khng c php ni bt k ngun RF no ti
my.
5. thi khng gi nt SENSOR ZERO (#10) v i cho n ZERO (#5) ht sng
6. Ni u cm ngcng sut vi PPOWER REF (#8) v bt cng tc POWOR
REF (#7) . Dng tuc n vt nh iu chnh CAL ADJ (#13) sao cho mn hin th (#1)
ch th chnh xc l 1.000mW.
7. Tt cng tc (#7) POWER REF v tho u cm ng cng sut ra khi u
ni POWER REF OUTOUT (#8)
8. Xc nh ch s % CAL FACTOR chnh xc i vi tn s 2GHz da trn
bng % c ghi trn u ni cm ng cng sut v t CAP FACTOR (#12) theo con
s phn trm .

9. t MODE (#15) theo n v dBm v u ni b cm ng cng sut vi u
ra cao tn ca khi pht. u ni c m t trn hnh (3.1). B cm ng cng sut
ch c th o c trn gii cng sut nht nh, chnh v vy ta phi dng mt suy
hao thch hp.
10. Bt my pht v c s liu hin th. Cng sut thc c tnh theo cng
thc sau
Ppht= Phin
th
+ Lsuy
hao
+ Lcp

+ Lb
ni
Trong : Ppht: cng sut pht
Phin
th
: Suy hao ch th my o
Lsuy
hao
: Suy hao ca b suy hao
Lcp : Suy hao on cp ni
Lb
ni
: Suy hao b ni
c. nh gi kt qu o :
My DM2G - 1000 c cng sut pht u ra l 33dBm 1dB, cng sut pht c
th iu chnh bng vic chnh RV8 trn mt ca khi pht.
3.1.2. o tn s cao tn
Trong my DM2G -1000, tn hiu s c iu ch trc tip, v vy vic kim
tra tn s c th c thc hin ti nhng im o khc nhau trn my.
- RF MON vi cc c tnh k thut : 50 0dBm. 2.000 - 2.300 MHz
PHNG KHOA HC Trang 107 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Tx
DM2G1000
My o cng
sut 436A
Dy cp
50
Suy hao
c nh
Cm ng
cng sut
Hnh 3.1 o cng sut my pht
RF
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- u ra an ten vi cc thng s sau : T 31 - 33 dBm 50
a. Dng c o
- My m tn s HP 5351B
- Cp ng trc 50
- B ni chuyn i
- Suy hao c nh 10dB n 30dB
b. Trnh t o
1.Bt cng tc ngun (#1)
2.t phn gii tn s cho php o : n nt ENTER/SET (#20) v (#6) sau
dng cc nt (#4) v (#5) t phn gii cho my l 1Hz.
3.t nt AUTO (#4) cho cng INPUT 1 (#19). My s t ng tm tn s ca
sng c bin ln nht.
4.t thang (scale) 100Hz
5.u ni nh hnh v (3.2). My o ch cho php u ni vi ngun cng
sut cc i nht nh, do vy m bo an ton ta phi dng suy hao
trc u vo ca my o. Nu o RF MONITOR th khng phi dng
suy hao.
6.Bt my pht v c kt qu o. Trong khi c kt qu o nn ch hng
ch s nhp nhy trn mn hin th.
c. So snh kt qu o
Thit b DM2G - 1000 c tn s pht nm trong gii t 2.100 - 2.300 MHz v
c sp xp nh sau :
Bng 3.1
1 2.038,5 MHz 1 2.213,5 MHz
2 2.052,5 MHz 2 2.227,5 MHz
3 2.066,5 MHz 3 2.241,5 MHz
4 2.080,5 MHz 4 2.255,5 MHz
5 2.094,5 MHz 5 2.269,5 MHz
Trong cc ti liu k thut km theo ca tng thit b DM - 1000 c ghi r tn
s pht. So snh kt qu o c vi tn s pht ca tng my. Nu c s sai lch
ngoi phm vi cho php, phi kim tra li b o mch hay i tn s.
PHNG KHOA HC Trang 108 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Tx
DM2G1000
My tn s
5351B
Dy cp
50
Suy hao
c nh
Hnh 3.2 o tn s my pht
RF
RF Monitor #19
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
3.1.3. o tn s dao ng ni pht
Trong thit b khi pht DM 1000 c b tr 1 im o dao ng ni LO tn s
MON vi cc thng s sau : 2.000 - 2.300MHz, -15dBm 50.
Vic tin hnh o c thchin nh miu t ti phn 4.1.2 nhng cn lu
nhng im sau :
- Khng cn phi u suy hao trc u vo ca my o
- Trong khi c kt qu o cn ch nhng ch s nhp nhy trn mn hin
th ly gi tr trung bnh. Nhng con s ny ch th s khng n nh
ca tn s.
- Trong khi so snh kt qu o, ch tiu ca s n nh tn s dao ng ni
ca my DM - 1000 l 10
-5
(tc l mt n nh ca tn s dao ng ni
nm trong khong 20000Hz 2.10
4
HZ).
3.1.4. o ph ca tn hiu
a. Dng c o
- My phn tch ph
8.569B
- Cp ng trc 50
- B suy hao
b. Trnh t do
Tin hnh php o ph
tn hiu ca thit b vi ba s
DM2G - 1000 s kim tra c t tnh chn lc tn s cao ca thit b. Cc bc tin
hnh nh sau :
1.Bt my o, hiu chnh mn hnh ph hp, d nhn
2.PREQUENCI PEAK (#23) chn trc nh chun (nu cn o bin ) theo
dao ng chun ni b ca my.
3.PREQUENCI SPAB/DIV (#25) bng 2MHz . Nh vy ta c th theo di
c mt gii ph l 20MHz
4.FREQUENCI BAND GHz (#20) ti gii tn s l 1,7 - 4,1 GHz
5.SWEEP SOUCE (#32) t INT . Tn hiu o c Trigger bng mt ngun
ni
PHNG KHOA HC Trang 109 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Tx
DM2G1000
My tn s
5351B
Dy cp
50
Hnh 3.3 o tn s dao ng ni my pht
RF
RF Monitor #19
LO Mon
Tx
DM2G1000
My phn tch
ph 8569B
Dy cp
50
Hnh 3.4 Phn tch ph tn hiu
RF
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
6.SWEEP trigger (#33) t PREERUN
7.SWEEPTIME/DIV (#34) t AUTO
8.AMPLITUDE SCAL (#30) t 10dB
9.REF LEVEL (#28) t -10bBm nh vy ta c th o c tn hiu c bin
ln nht l -10Bm.
10.ATTENUATOR t 20dB . cng vi mt b suy hao c nh bn ngoi ta
to ra mt suy hao tng cng l 50dB.
11.c kt qu trn mn hin th (#39) . c rng ca ph ti nhng im
c bin thp hn so vi bin tn s gia l 3.0-4.7 - 9.77 dB. y
chnh l ph ca 90% , 95%, tn hiu.
c. So snh v nh gi kt qu
o ph cao tn ta tin hnh hai bc : Ph cao tn c iu ch v ph cao tn
khng iu ch. Ph cao tn khng iu ch phi t c yu cu l :
- rng : Hp
- Bin : Ln
- ng bao: Trn, nhn
Ph cao tn b iu ch phi c
rng cha di thng v khng c
hai bc cao ca tn hiu iu ch.
Dng ph tn hiu l dng gn
hnh sine c un l 50% do vy
90% , 95% , 99% cng sut ca tn
hiu phi c tp trung trong di
thng l 6,3 - 8,46 v 9,99 MHz. So
snh kt qu o c vi nhng
thng s trn.
3.2. O KHI THU (Rx)
3.2.1. o t l li bit theo mc thu
Tin hnh php o ny s to lp c mt th ch s lin quan gia BER
v cng sut thu. T th ny xc nh c mc thu hai ngng BER = 10
-3
v
BER = 10
-6
, nu thit b trng thi BER 10
-3
th khng dng c cho lung tn
hiu c bn 2MHz m ch m bo truyn dn cho knh nghip v. Khi thit b
BER 10
-3
knh nghip v khng m bo tin cy. Trn mt tuyn thc, php o
ny cng cho php ta nh gi cht lng ng truyn trong cng tc bo tr nh
k.
A. Dng c o :
- My o cng sut 436A .
- u o cng sut
- B suy hao c nh
- My phn tch ng truyn ME 520B
- Suy hao thay i c (Variable attennator)
- B phi hp tr khng 75 120 . (Hoc ci t v 75 b B-U/U-B)
PHNG KHOA HC Trang 110 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
+1
0
-10
-20
-30
-40
-50
0 5 10 15 20
Cng sut
Tn s (MHz)
5
8,5
11
16
Hnh 3.5 Mt ph cng sut my pht
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- Dy cp (50 )
B. Cc bc tin hnh :
- o cng sut thu :
tin hnh c php o ny phi to lp mt tuyn gi,; gm mt b suy
hao thay i ni gia hai im ra an ten ca mt cp vi ba. B suy hao ny phi
m bo sao cho khi u ni cng sut my thu khng vt qu di thu cho php 1
thit b (theo ti liu thit minh). Khi cng sut thu s l :
P
thu
= P
pht
- L
suy hao
- L
khp ni
- Lcp
Trong :
P
thu
: cng sut thu
P
pht
: Cng sut pht
L
suy hao
: Suy hao ca b suy hao
L
b ni
: Suy hao b ni
L
cp
: Suy hao dy cp
- o t l li bit theo mc thu :
Thc hin php o cng sut pht ca my (1) (xem mc 3.1.1) nh ta c
cng sut thu c tnh cng sut ghi trn sau tin hnh cc bc sau :
i vi phn pht ca my o
1. u ni thit b nh hnh v. Ly lung 2MHz m HDB3 t phn pht ca
my o ME520B thng qua b Adaptor a vo mt lung (gi s lung 1). Phn B -
U/U/B ca th b vi ba (1) bng cp ng trc HDB3. Ni b suy hao c nh v b
suy hao thay i c gia hai im ra an ten RS ca hai thit b vi ba s DM2V -
1000. Sau ly tn hiu t lung 1 t phn B - U/U-B ca thit b vi ba (2) a vo
phn thu ca my ME520B thng qua cp ng tr HDB3.
PHNG KHOA HC Trang 111 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
RF OUT RF IN
Tx Rx
B-U/U-B B-U/U-B
OUT
Pht
ME520B
IN
Thu
ME520B
Adapter 8 lung
OUT OUT
IN IN
Adapter 8 lung
Hnh 3.6: o t l li bit theo mc thu
Suy hao c nh Suy hao thay i
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
2. t Bit Rate l hai MHz, t FORMAT l HDB3
3. t PAT TERN l 2
15
-1 khi cn thit thay th ZERO, s dng phm ^
4. S dng MODE t ERROR ADDITION l bit , v dng RATE t
OFF .
5. t OUT PUT LEVEL l 2,37V
6. Dng MODE t FREQ OFFSET/ INTER MOD Normal of.
i vi phn thu ca my o :
7.Dng RECOVER t BIT RATE nh
bn pht. t FORMAT c gi tr nh
bn pht.
8.t PARTERN c gi tr nh bn pht
9.S dng MOD t INPUT l TERM
10.t GATING PERIOD l TIME s dng
phm v t thi gian cn o
11.SINGLE trn phn
MEAS/EVALUTION. Chn la
CURRENT DATA
12.t ERROR MODE l BIT. t
SYNC l AUTO
13.Chn ch RATE o bit li.
14. c kt qu . Thay i suy hao
theo cc bc nh ghi trong bng di y
v c kt qu trn mn hin th.
Cng sut thu c tnh theo cng
thc trn
15. ta c th in kt qu thng qua
my in bn phi phn thu
Ch : - Nu nh mn hin th Jitter
cn nhp nhy th my thu cha n nh
- Trc khi thc hin php o ta cn
i mt thi gian nht nh cho my thu
c th phn tch c tn hiu.
c. So snh kt qu. Hnh 3.8 o t l li
bit theo mc thu
Thay i suy hao cho mc thu thay
i t -42 dBm n -90dBm (nh bng 4.2).
Lc chng ta o BER tng ng.
Kt qu thu c ny s so snh vi
thuyt minh k thut ca thit b. Mc ti
a l -42dBm. BER 10
-6
tng ng vi
mc thu -85dBm v BER 10
-3
tng ng
vi mc thu -91dBm.
PHNG KHOA HC Trang 112 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
BIT RATE /FORMAT704
2048
8448
34368
68376
139246
RECOVER
AMI
HDB3
CMI
NRZ
RZ
FORMAT
Hnh 3.7 Phn BIT RATE/FORMAT
ca my thu phn tch ng truyn.
Bng 4.2
STT Mc thu
(dBm)
BER o c
01 -45 10
-11
02 -50 10
-11
03 -55 10
-11
04 -60 10
-11
05 -65 10
-10
06 -70 10
-9
07 -75 10
-9
08 -76 10
-9
09 -77 10
-8
10 -78 10
-8
11 -79 10
-8
12 -80 10
-7
13 -81 10
-7
14 -82 10
-6
15 -83 10
-6
16 -84 10
-6
17 -85 10
-5
18 -86 10
-5
19 -87 <10
-5
20 -88 <10
-5
-90 -92 -88-87 -84 -80
10
-3
10
-6
Hnh 3.8 o t l li bit theo mc thu
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
3.2.2. o tn s dao ng ni, trung tn thu
a. Dng c o
- My m tn s 5351B
- Cp mm 50
- B ni chuyn i (APC - 35N)
b. Cc bc tin hnh
Trong khi thu DM2G - 1000 c b tr mt im o dao ng ni LO F MON
vi cc thng s sau : 2000 n 2300 MHz - 15dBm, 50 v mt im o trung tn vi
cc thng s sau : -10dBm, 75
o tn s dao ng ni ca phn thu : u ni nh hnh v (4.9) theo cp s
(1) tin hnh o theo cc bc c m t trong phn o tn s dao ng ni ca
phn pht.
o tn s trung tn
1.u ni nh hnh v 4.9 theo cp s (2). Thit b DM2G - 1000 c tn s
trung tn l 70MHz nn phi u ni tn hiu trung tn vo cng INPUT 2
c di o t 10Hz n 500MHz.
2.t tr khng vo l 1M
3.c kt qu o
c. So snh kt qu o
So snh kt qu o c ca tn s dao ng ni vi tn s c tnh nh sau:
F
ni
: tn s di rng
F
thu
: tn s
F
ni
= F
thu
- F
trung tn
Theo ch tiu k thut, n nh ca tn s dao ng ni ca phn thu l 10
-5
.
3.2.3. o mc tn hiu trung tn so vi mc tn hiu cao tn
Trong phn thu tn hiu cao tn c bin i thnh tn hiu trung tn v
c khuych i t ng (AGC). Chnh v vy mc tn hiu trung tn lun c
m bo trong mt di cng sut thu nht nh . Php o ny cho php chng ta xc
nh c di cng sut .
Trn khi thu ca my DM2G - 1000 c b tr mt im o IF MON, o
mc ca tn hiu trung tn.
PHNG KHOA HC Trang 113 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
My n tn s
5351B
#13
#19
(1)
(2)
Connector
RF
LO MON
RF MON
Hnh 3.9. o tn s dao ng ni v tn s trung tn ca phn thu
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
a.Dng c o
- My o cng sut 436 A
- u o cng sut c di -30dB n -20dBm
- Suy hao thay i (viriable attennator)
- Cp 50
- B u ni chuyn i (APC - 3.5N)
b. Cc bc tin hnh
1.Tin hnh o cng sut pht ca my (1)
2.u ni trn hnh v (3.10)
3.Thay b cm ng c th o c trong di cng sut t -30dBm n
0dBm. c kt qu. Thay i suy hao theo cc bc nh ghi trong bng
di y v c kt qu hin th trn my o cng sut. Cng sut thu
c tnh teo cng thc sau
Pthu

= Ppht- Psuy
hao
c. So snh kt qu :
Theo ti liu thuyt minh khi mc
thu t -42dBm n -80dBm th cng sut IF
lun c m bo l -10dBm v sau
dn dn tt xung, ti cng sut thu l
-87dBm th cng sut IF thu c l
-15dBm.
3.3. KHI CHUYN I B-U/U-B
3.3.1. o kim ng h ca u ra 2Mbit/s
Thit b DM2G - 1000 bao gm 8
lung 2Mbit , nhng vic to ra cc lung
2Mbit/s c iu khin bi mt tn hiu
ng h duy nht. V vy vic o kim ch
cn thc hin trn mt lung dy. y l
mt cch o gin tip thng qua vic kim
tra tn hiu AIS.
a. Dng c o
PHNG KHOA HC Trang 114 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Bng 4.3
STT Cng sut
thu
Cng sut IF
o c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-15
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
RF
Tx
DM2G-1000
(1)
RF
Tx
DM2G-1000
(1)
IF
MON
Suy hao
My o
cng sut 436A
Hnh 3.10. Mc tn hiu trung tn so vi mc tn hiu cao tn
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- My m tn s ME 520B
- Cp 120
- B suy hao
b.Cc bc tin hnh
1.u ni nh hnh v 4.11. u ni tn hiu c bn 2Mbit /s vo INPUT 2
ca my m tn s.
2.t Scale bng 1Hz
3.t tr khng u vo 1M
4.Bt my DM2G-1000
5.c tn s c hin th trn my o
c. So snh kt qu
V thit b khng nhn c tn hiu vo do vy tn hiu lung ra 2Mbit/s l
tn hiu AIS. Tn hiu AIS di dng m ng HDB l tn hiu tun han
c tn s 1/2 tn s ca ng h cho nn kt qu o s l 1024 kHz
3.3.2. Kim tra mt n xung
a.Dng c o
- My hin sng
- B phi hp tr khng
- Cc ng trc 75 - 120
b. Cc bc tin hnh
PHNG KHOA HC Trang 115 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Tx
B-U/U-B
My m tn s
ME520B
RF OUT
Cp 120
Suy hao thay i
Rx
B-U/U-B
RF IN
Cp 75
Cp 50
B phi hp
tr khng
Hnh 3.11. o kim tra tn hiu ng h
Tx
B-U/U-B
My hin sng
RF OUT
Cp 120
Suy hao thay i
Rx
B-U/U-B
RF IN
Cp 75
Cp 50
B phi hp
tr khng
Hnh 3.12. o kim tra mt n xung ca giao din 2 Mb/s
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
o kim tra mt n xung ca giao din 2Mbit/s : u ni nh hnh 4.12
1.t bin l 1V trn mt chia (Division)
2.t thi gian l 100ms trn m chia
3.t trigger ch t ng (AUTO)
4.u ni u ra ca tn hiu c bn 2Mbit/s vi my o thng qua b phi
hp tr khng. Vic thc hin o chi thc hin trn mt my nhng vn
phi u ni lp tuyn gi trnh sng phn hi.
5.Bt my DM2G -1000 c u ni vi
my o.
c. So snh kt qu :
Hnh v 3.13. ch th mt n xung ca tn
hiu 2048 Kbit/s theo khuyn ngh G.703 ca
CCITT. Da trn mt n xung so snh xung
thu c. Nu kt qu so snh khng m bo
th my thu khng t, phi lp bin bn v bo
co cp trn.
IV. BO DNG THIT B
4.1. PHN CP QUN L V BO DNG
Mng vi ba hin nay, c th chia ra lm ba
cp qun l
- Bo dng cp 1 : Bo dng do cc
xng, cc trung tm thc hin
- Bo dng cp 2 : Bo dng do cc
i, tuyn thc hin
- Bo dng cp 3 : Bo dng ti cc trm vi ba
4.2. NHIM V BO DNG TRM
1. Bo dng hng tun
- Dng my ht bi, ht sch bi trn u cp, sau bng in, xung
quanh my
- M np trc ra, ht bi bn trong my, c bit l di y, lu hai b lc
thu - pht di y. Tuyt i khng dng chi qut, khng dng khen lau,
vic lm ny phi thn trng, bn b, khng vi vng, trnh xy xc v, mt my,
mch in, t dy dn.
- Kim tra dy phi t my n an ten, ch no kp cp khng m bo,
thay li kp cp khc cng chng loi, ch no b hng, xit cht vo, tuyt i khng
dng dy thp ht phi .
PHNG KHOA HC Trang 116 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
10 %
100 %
50 %
219 ms
488 ms
Hnh 3.13. Mt n xung ca giao
din 2Mbit/s
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
- Kim tra li bng cao su bt cc u ni gia phi v ng phng. Nu bng
cao su c b km phm cht, phi dng loi mi buc li.
- o in tr t ca ct an ten v t cng tc. Nu in tr ti thi im
ln hn thit k, phi tng cng thm cc t m lu ngy c th b r n mn nn
dn in km. Sau vn cht thm cc im tip t.
2. o cc ch tiu hng tun :
- o ch ngun 1 chiu : n nt ITEM SEL cc n LED sau y sng
mu xanh : +5,3V, +10V, -10/-5,5V, DC IN . Led no sng, ta xem trn mn hin th
c tr s ca n. Nu sai khc vi gi tr danh nh ghi th iu chnh li cho t
yu cu. Cc nt c iu chnh tng ng c gho r b nh ngun PS nm
st thnh bn phi. Ring DCIN , khi kim tra gi tr khon 52V - 54V. Nu khng t
phi kim tra li c quy v my nn.
- o mc pht : n nt ITEM SEL Led TLVL sng xanh. c tr s trn mn
hin th vi n v o l dBm ta c cng sut ra ca my pht ti thi im o. Nu
cng sut pht ra b thp ta c th iu chnh t yu cu. Chnh cng sut pht
bng chit p R257 khi pht Tx.
- Tra mc thu : n nt ITEM SEL n Led - RLVL sng xanh c tr s trn
mn hin th vi n v l dBm. Ta c mc thu. Mc thu, ch yu l kim tra mc
thu ti thi im bo dng.
4.3. NHIM V BO DNG CC I TUY
- C k hoch kim tra nh k v bt thng cc trm nm c mt cch
r rng tnh hnh ca trm mnh qun l.
- Hng thng, hng qu v hng nm phi bo co ln cp trn tnh hnh k
thut ca ton b thit b trong i hoc trong tuyn mnh qun l.
- Khi cc i c s c, phi nhanh chng a cc ngn, b v khi d phng
n thay th ngy bo m an ton thng tin . Sau gi ngay nhng ngn, b c
s c v xng bo dng hoc cc n v c nhim v sa cha .
Bt k trm no c s c, d nh cng phi lp bin bn v tm ra nguyn
nhn xy ra s c v gi ln cp trn gii quyt.
4.4. NHIM V BO DNG CA XNG, TRUNG TM BO DNG
1. iu kin bo dng, thit b phi c y my o v ngi bo dng phi
nm rt vng thit b.
- Phi tin hnh kim tra nh k trng thi hot ng ca h thng. Thng
xuyn km tra cc ch th ca ng h trn mt hin th nht l trong nm u tin
khi lp t, kim tra ch
tiu cht lng ca ton b
h thng hai ln trong nm
u v sau 1 nm 1 ln.
- Lu h s bo
dng cho tng trm, ghi
PHNG KHOA HC Trang 117 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Bng 4.1
Mc kim tra Thi hn kim tra
Lau chi v kim tra bn ngoi
c s o ca ng h
Cng sut pht
Cng sut/ tn s dao ng ni pht
Cng sut/ tn s dao ng ni pht
Cng sut/ tn s dao ng ni thu
Mc tn hiu trung tn b Rx
BER
Mc tn hiu cao tn thu
Hng ngy
Mt ln/thng
Mt ln/6thng
Mt ln/6thng
Mt ln/6thng
Mt ln/6thng
Mt ln/6thng
Mt ln/6thng
Ty theo yu cu
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
chp cn thn ton b cc kt qu kim tra khi bo dng, thi gian xy ra s c,
cch khc phc v cc vn c lin quan khc tham kho khi cn,; c th da
trn kt qu cng vic bo dng iu chnh thi hn kim tra hp l nht.
2. Cc mc v thi hn kim tra bo dng nh k nh lit ke bng 4.1:
3. Cc thit b kim tra dng trong vic bo dng
Bng 5.2
Thit b kim tra c tnh yu cu ti thiu Mc kim tra
ng h o DC Thang o cc i : 100v,
10M
ng h o cng sut cao tn Thang o cc i : 3GHz,
+20dBm
T.hiu cao tn u ra
b Tx
B suy hao 30dBm, 1W, 8GHZ T.hiu cao tn u ra
b Tx
B m tn Thang o cc i : 3GHz,
50
Tn s tn hiu
B pht tn hiu 10Hz n 10MHz,
75/600
Thu/pht
ng h o mc tn hiu 10Hz n 10MHz
-50 n +20dBm
Knh nghip v s
ng h o mc c kh nng
chn lc
10Hz n 10MHz
-100 n +20 dBm
Knh nghip v s
My phn tch ph 10MHz b 3GHz Ph tn hiu b Tx,
Rx
My v biu u vo : 0n 5V Mc tn hiu
4. Cc bc kim tra
a. Kim tra bng ng h bn trong
Kim tra cc chi tit c bn ca thit b.
Chn h thng cn kim tra bng cch n nt No. SET, chn ln lt cc mc
kim tra bng cch n lp li nt ITEM SEL. Ghi li cc s liu c c vo s lu
Phm vi gi tr cho php nh bng 4.3.
Bng 4.3
Mc kim tra Gi tr chun
TLVL
RLVL
+5,3V
+33+/-1
ty thuc vo tng thit b
+5,3+/-0,2
PHNG KHOA HC Trang 118 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
10V
-10V/-5,5V
DC IN
+10+/-0,3
-10+,-0,2
-19 n -60
Kim tra cc ch tiu li : Nh ng h bn trong, c th xc nh t s li BER
gn ng ca mt chng v tuyn m khng phi ct thng tin. Khi cn gi tr chnh
xc hn, phi dng thit b o. Quy trnh kim tra BER bng ng h bn trong nh
sau :
n nt No. SEL chn h thng 1 hay 2
n nt ITEM SEL cho n khi n Led - Ber sng
n ng thi cc nt EXC v ST & SP ON, qu trnh o BER bt u v LED
COUNT s sng.
c v ngh li gi tr ch th trn mt hin th
n ng thi cc nt ST & ON EXEC kt thc php o
Theo phng php tng t nh trn, c th m s li EC, s giy c li ES,
s giy c li nghim trng SES, s pht suy gin cht lng DM.
b. o bng cc thit b kim tra
- o in p cp ngun
- o cng sut ra b Tx
- o cng sut ra cao tn u ni RF OUT b pht Tx
- Ly chun zero cho ng h cng sut v t thang o 5dBm
- Ni b suy hao vi b cm ng cng sut ri ni b phi hp vi b suy
hao.
3. Tt ngun cung cp
4. Tho cp bn nn ni gia b Tx vi BRN NTWK
5. Ni u kia ca b phi hp vi u RFOUT trn b Tx , nu cn c th
dng cp bn nn ni trn.
6. Bt ngun cng tc sau c gi tr ch th trn ng h
c c gi tr cng sut thc + gi tr c c vi gi tr ca b cm ng
cng sut.
- o cng sut ra cao tn u ni kim tra tn hiu cao tn RF MON.
- Php o ny khng i hi phi ct thng tin, tuy nhin kt qu o khng
chnh xc bng phng php o ni trn. Mc cng sut y nh i
vi sensor, cng sut (0dBm + /-3dB) nn khng cn dng b suy hao.
+ Ly chun ZERO cho ng h cng sut v t thang o +5dBm.
+ Ni sensor cng sut trc tip n u ni RF MON/b Tx, nu cn c th
dng cp bn mm ni trn .
+ c c gi tr cng sut thc, hy cng gi tr ch th trn ng h o
cng sut vi h s phi ghp trn nhn dn pha trc b Tx.
Ngoi ra, cn c th kim tra cng sut pht thng qua mc in p gim st
trn khi TDP (T PWR LVL MON). Mc in p o c t 0 - 5V tng ng vi
cng sut pht xp x +27 -> +35dBm.
- o tn s v cng sut giao ng ni pht :
PHNG KHOA HC Trang 119 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
+ Cc thit b o :
B m tn, di tn 2GHz, tr khng 50
Cp ng trc (M66L - 1281 - 0001 #2000)
Cp ng trc bn mm (M29L - 1052-0325 # 100)
B phi hp JACK SMA - JACK N (M63L - 1022 - 0017)
B phi hp JACK SMA - chn cm N (M63L - 1022 - 00180
ng h cng sut cao tn, gii tn 2GHz, tr khng 50 vi SENSOR
cng sut 50.
+ Cc gi tr chun :
Cng sut ra : -15 dBm + /-3dB
Tn s : sai lch trong phm vi + /-2x10
-5
+ Quy trnh o :
- o cng sut dao ng ni pht :
+ Ly chun ng h o cng sut v t n thang o -10dBm.
+ Ni b phi hp ng trc vi SENSOR cng sut ri ni cp ng tr bn
mm vi b phi hp.
+ Ni u kia ca b phi hp vi im kim tra tn s dao ng ni trn b
TX(LOF MON)
+ c gi tr ch th trn ng h o
- o tn s dao ng ni pht
Dng cp ni u vo ca b m tn s vi im kim tra LO tn s MON
ca b Tx ri c gi tr ch th trn my o.
- o tn s v cng sut dao ng ni thu :
Thit b v quy trnh o cng tng t nh khi o tn s v cng sut cho dao
ng ni pht, ch khc im cn o y l Lo tn s MON ca b Rx
- o mc ra trung tn ca b Rx
+ Thit b o
ng h o cng sut, di tn 70MHz, tr khng l 75
Cp ng trc (M66L - 1360 - 0583# 2000)
+ Gi tr chun : - 10dBNm - 1360 - 0583 # 2000)
+ Quy trnh chun :-10dBm +/-1 dBm
+ Quy trnh o : dng dy phch mm ng trc ni ng h o cng sut vi
u ni IF MON trn b Rx ri c gi tr ch th trn ng h o.
- Kim tra mc tn hiu cao tn thu c
C th ghi nhn mc tn hiu cao tn thu c thng qua in p gim st
mc thu (AGC) trn u ni ALM
+ Mc in p 0 n 5V
+ Tr khng : 50
PHNG KHOA HC Trang 120 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000
Phn 2: Thc hnh thit b vi ba s
PHNG KHOA HC Trang 121 Chng 2. VH-KT-BD thit DM2G-
1000