Está en la página 1de 87

MC LC

BI 1: MY PHT LASER IU CH NGOI ................................................ 1


M u OptiSys_Design ...................................................................................... 1
Tng quan v Giao din ....................................................................................... 2
S dng Component Library................................................................................ 2
Kt ni cc phn t .............................................................................................. 4
Quan st kt qu .................................................................................................. 5
Kt ni cc my quan st ..................................................................................... 7
Cc my quan st v gim st d liu .................................................................. 8
Cc tham s ca phn t .................................................................................... 10
Hin th cc tham s trong layout....................................................................... 10
Thay i n v ca tham s .............................................................................. 11
Thay i cc mode tham s: biu din s hc .................................................... 11
Cc tham s ca my quan st ........................................................................... 12
Chy m phng ................................................................................................. 13
Hin th kt qu t cc my quan st .................................................................. 14
Oscilloscope ...................................................................................................... 14
My phn tch quang ph................................................................................... 15
My quan st tn hiu quang trong min thi gian .............................................. 16
Thu phng v ln vt ......................................................................................... 17
Lu li th ..................................................................................................... 19
Lu kt qu m phng ....................................................................................... 20
BI 2: H THNG CON - M PHNG C PHN CP.................................... 21
Ti file mu ....................................................................................................... 21
To mt h thng con ........................................................................................ 22
To cc cng u ra ........................................................................................... 23
Cc thuc tnh ca h thng con: tn v biu tng ........................................... 25
Thm cc tham s ton cc vo h thng con .................................................... 27
S dng cc tham s ton cc ............................................................................ 28
Thm thnh phn vo Th vin ......................................................................... 30


To th mc ph trong Th vin ty chnh ........................................................ 30
Thm thnh phn vo th vin ........................................................................... 31
To thm cc cng ............................................................................................. 32
Chy m phng ................................................................................................. 34
BI 3: H THNG QUANG THIT K WDM ................................................ 35
Tham s ton cc ............................................................................................... 35
Thit b pht ...................................................................................................... 35
Nhm tham s ................................................................................................... 38
Th nghim thit b pht .................................................................................... 39
EDFA + si quang ............................................................................................. 40
Thu kt qu sau khi tch knh ............................................................................ 43
Thm b thu ...................................................................................................... 44
My o BER ...................................................................................................... 45
Nhp p chut vo my o BER hin th kt qu v hnh ....................... 46
hnh v kt qu ............................................................................................. 46
Mu BER........................................................................................................... 47
hnh BER 3D ............................................................................................... 48
BI 4: THAM S QUT BER x CNG SUT VO ....................................... 50
La chn cc tham s lp bng cch s dng ch Sweep .............................. 51
Thay i s ln qut lp li ................................................................................ 51
Thay i cc gi tr qut lp li .......................................................................... 52
Chy m phng ................................................................................................. 53
Ly kt qu bng cch s dng Graph builder ................................................... 54
Graphs v Views ............................................................................................... 55
Duyt tham s qut lp li ................................................................................. 55
Tng hp th t vic qut lp li ................................................................... 56
BI 5: CC PHIN BN THIT K - C TNH EDFA .................................. 58
BI 6 : TI U HA BIN H THNG ................................................... 60
BI 7: TI U HA CHIU DI SI EDFA .................................................. 63
BI 8: B TN SC S DNG CHO H THNG CON V TP LNH ........ 65
BI 9: THIT K CA MT B KHUCH I BNG THNG RNG
RAMAN S DNG H THNG CON................................................................ 71


Gii thiu tng quan .......................................................................................... 71
nh ngha ngun nhiu line .............................................................................. 71
nh ngha ca mt h thng ph vi ngun nhiu line ..................................... 73
Thit k mt b khuch i Raman vi bng thng tng v phng trong din
rng. .................................................................................................................. 76
S dng cc ha 3D tng tc ...................................................................... 78
BI 10: TI U HA GI TR TNG PHNG CA B KHUCH I
RAMAN BNG THNG RNG ......................................................................... 80
Ti u ha chiu di ca si .............................................................................. 80
nh hng ca suy hao si quang ..................................................................... 821

Gii thiu
Cch hiu qu nht lm quen vi OptiSys_Design l hon thnh cc bi hc
trong ti liu ny, ni bn hc cch s dng phn mm bng cch gii quyt cc bi
tp.
BI 1: MY PHT LASER IU CH NGOI

Bi hc ny hng dn cch to mt my pht s dng Laser iu ch ngoi. Gip
bn lm quen vi th vin, cc tham s, trnh bin tp layout, cc cng c quan st.
M u OptiSys_Design
bt u OptiSys_Design, t Taskbar :
Start Programs OptiSys_Design 1.0 OptiSys_Design
Khi ti xong, giao din ha ngi dng ca OptiSys_Design s xut hin

Hnh 1 - Giao din ha ngi dng ca OptiSys_Design

2

Tng quan v Giao din
Nhng phn chnh ca giao din OptiSys_Design gm Layout Editor, Project
Browser v Component Library. Layout Editor dng nh v cc thnh phn khc
nhau, bin tp v to kt ni gia chng. Project Browser tm v tr thng qua D
n hin ti, v c cu mt D n sao cho cc kt qu t c mt cch hiu qu.
Component Library gip truy xut cc phn t dng cho thit k.
Project Overview dng thu phng cc thnh phn trn Layout. Parameter
Groups t chc cc tham s ca cc phn t theo cch , gip cho ngi s dng
khng cn thay i cch tham s nh Bc sng Lasers trong mi phn t. Output
Window hin th cc thng bo sinh ra trong qu trnh m phng.

Hnh 2 - Cc thnh phn chnh ca giao din ha ngi dng

S dng Component Library
v d di y chng ta s thit k my pht iu ch ngoi. a tt c cc phn
t cn thit ra t Component Library. OptiSys_Design cung cp 1 b cc phn t
mc nh.
To D n mi, t menu chnh, vo File New
T th vin, vo mc Default Transmitters Optical Sources.
Chn CW Laser 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th biu tng.
3


Hnh 3 Thm mt CW Laser vo layout

T th vin, vo mc Default Transmitters Optical Modulators.
Chn Mach-Zehnder Modulator 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko
th biu tng.

4

Hnh 4 Thm b iu ch Mach-Zehnder vo layout
T th vin, vo mc Default Transmitters Bit Sequence Generators
Chn Pseudo-Random Bit Sequence Generator 1.0 v t n vo vng lm vic
bng cch ko th biu tng.
T th vin, vo mc Default Transmitters Pulse Generators
Electrical.
Chn NRZ Pulse Generator 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th
biu tng.

Hnh 5 Thm mt b to dy bit gi ngu nhin v b to xung NRZ vo layout

Kt ni cc phn t
gi tn hiu t phn t ny n phn t khc ta phi ni cng u ra ca phn t
trc vi u vo ca phn t sau
Khi kt ni cc phn t, khng th ni nhiu u vo ti cng 1 u ra. Ngha l:
Kt ni cc phn t bng cch click vo cng ca phn t th nht v ko n
cng ca phn t tip theo:
5

B to dy bit gi ngu nhin n cng u vo b to xung NRZ
Cng ra b to xung NRZ n cng u vo b iu ch Mach-Zehnder
u ra CW laser n u vo b to sng mang the Mach- Zehnder

Hnh 6 Kt ni cc phn t.

Quan st kt qu
C nhiu cch quan st kt qu trong OptiSys_Design, th mcVisualizers trong
Component Library cho php ngi dng hin th kt qu m phng. Ty vo loi
tn hiu u vo m ta c b hin thi in hoc quang
quan st tn hiu in to ra t b to xung NRZ trong min thi gian, ta c th
chn b hin th Oscilloscope Visualizer:
T th vin, vo mc Default Visualizers Electrical
Chnt Oscilloscope Visualizer 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th
biu tng.
6


Hnh 7 Thm my quan st Oscilloscope Visualizer vo layout

Tn hiu quang c th biu din bng cch chn cc my quan st t th vin.
quan st tn hiu quang iu ch trong min thi gian ta s dng My phn tch
ph v My quan st tn hiu quang trong min thi gian:
T th vin, vo Default Visualizers Optical
Chn Optical Spectrum Analyzer 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko
th biu tng.
Chn Optical Time Domain Visualizer 1.0 v t n vo vng lm vic bng
cch ko th biu tng.


7Hnh 8 Thm my quan st quang optical Visualizers vo layout

Kt ni cc my quan st
quan st tn hiu t mt phn t, ta phi ni u ra ca phn t ti cng u vo
ca my quan st.
Khi ni cc phn t vi my quan st, c th ni nhiu my quan st ti cng 1
cng ra ca phn t.
Ni phn t v my quan st bng cch click vo cng u ra ca phn t v ko
th ti cng u vo ca my quan st:
u ra ca b to xung NRZ ti cng vo ca Oscilloscope.
u ra ca b Mach-Zehnder ti my phn tch quang v ti my quan st tn hiu
quang trn min thi gian.
8


Hnh 9 Ni cc my quan st

Cc my quan st v gim st d liu
Khi ni 1 my quan st ti u ra ca 1 phn t, OptiSys_Design u tin s chn
mt Data Monitor mc nh vo cng ra ca phn t, sau my quan st s c
kt ni.
Cc my quan st lun c kt ni ti gim st, l do nhiu my quan st c th
cng gn vo 1 cng l do chng cng gn vo cng 1 gim st. Gim st d liu
c i din bi hnh ch nht xung quanh cng u ra ca phn t.

Hnh 10 Cc gim st v my quan st

9

Cc my quan st x l d liu lu t gim st d liu, ta c th chn thm gim st
vo 1 cng m khng cn ni ti 1 my quan st no, gim st s lun lu d
liu sau khi qu trnh m phng kt thc. Ngha l nu bn chn mt gim st vo
mt cng trc khi qu trnh m phng bt u, sau khi m phng xong bn c th
ni my quan st vo gim st ny m khng cn chy li m phng t u.
T thanh cng c Layout, chn cng c Monitor, con tr chut s chuyn sang
mode gim st
Click vo u ra ca phn t CW laser
Click vo thanh cng c Layout tt mode gim st

Hnh 11 To ra mt gim st

Gim st s lu tn hiu ti u ra CW Laser, khng cn tnh ton li h thng nu
bn mun quan st tn hiu v b qua vic thm my quan st vo cng .
Tuy nhin phi nh thm gim st vo cng

10

Cc tham s ca phn t
Click p chut vo bt c phn t no, s xut hin 1 hp thoi cho php chnh sa
cc thuc tnh ca phn t
Trong phn bin tp layout, click p vo biu tng CW Laser. Cc tham s ca
phn t c sp xp theo mc. C 5 mc tham s: Main, Polarization, Simulation,
Noise v Random numbers. Mc Main bao gm cc tham s thng truy nhp bi
ngi s dng nh tn s v cng sut.

Hnh 12 Cc tham s ca phn t

Vi mi mc, c 1 danh sch cc tham s. Cc tham s c cc thuc tnh: Disp,
Name, Value, Units v Mode

Hin th cc tham s trong layout
Thuc tnh u tin l Disp. Khi thuc tnh ny l tn ca tham s, gi tr v n
v s c hin th trong layout. Ch rng Tn s v Cng sut c Disp c
kim tra v cc tham s ny c hin th ngay trong layout
11


Hnh 13 Hin th cc tham s trong layout

Thay i n v ca tham s
Mt s tham s c nhiu n v khc nhau, nh Tn s c th l Hz, THz v Cng
sut c th l W, mW hay dBm. Qu trnh chuyn i s din ra t ng.
Nhn Enter hoc click sang khc cp nht gi tr va nhp

Hnh 14 Thay i n v ca tham s

Thay i cc mode tham s: biu din s hc
Mi tham s c th c 3 mode: Normal, Sweep v Script
Mode Script cho php ngi dng nhp biu din s hc v cng nh truy nhp
tham s nh ngha ton cc.
Ti CW Laser, click vo thuc tnh Mode.
12

T menu danh sch, chn mode Script
Trong mc Value, nhp biu thc 193.1+0.1
Click vo nt Verify Script
Bn s thy gi tr ca biu din dng kch bn bn trong danh sch thng bo trong
hp thoi v kt qu bng 193.2

Hnh 15 S dng biu thc s hc

Cc tham s ca my quan st
truy nhp n tham s ca my quan st, bn phi chn biu tng v click p
vo . S xut hin hp thoi dng quan st cc th v kt qu c to ra
trong qu trnh m phng
13

Trong trnh bin tp layout, chn biu tng my phn tch quang
Bm chut phi vo n, xut hin mt thc n.
Chn Component properties.

Hnh 16 Truy nhp vo my quan st

Chy m phng
OptiSys_Design cho php ngi dng iu khin qu trnh tnh ton theo nhiu
cch:
Tnh ton ton b d n: nhiu bn thit k, qut lp ton b
Tnh ton bn thit k hin ti: qut lp ton b
Tnh ton ln lp hin ti: ln qut lp hin thi trong bn thit k hin thi
V c bn, ta s tnh ton ton b d n, v ta khng c nhiu bn thit k v khng
qut lp.
T thc n File chn Calculate :
14


Hnh 17 Chy m phng

T hp thoi tnh ton, chon PLAY bt u qu trnh m phng

Hin th kt qu t cc my quan st
p chut vo bt c my quan st no cng u xut hin hp thoi quan st
cc th v kt qu to ra t qu trnh m phng. Click p ln na ng hp
thoi

Oscilloscope
Tn hiu in c quan st trong min thi gian s dng oscilloscope
Click p vo my quan st Oscilloscope Visualizer
V OptiSys_Design c th truyn tn hiu v nhiu tch bit, ngi dng c th
quan st kt qu tch bit. Trong oscilloscope, ngi dng c th truy nhp tn hiu
khng c nhiu, ch nhieux, c tn hiu cng nhiu, hoc tt c mi th trong cng
th.
15


Hnh 18 Oscilloscope

My phn tch quang ph
Tn hiu quang c quan st trong min tn s s dng OSA (My phn tch
quang ph)
Click p vo my phn tch quang ph
V OptiSys_Design s dng tn hiu trn tng trng, ngi dng c th quan st
tn hiu ty vo tn hiu tng trng. Mi th tng ng cho 1 tn hiu tng trng
nh: tn hiu ly mu, tn hiu biu din bng tham s v cc bao nhiu, hoc biu
din tt c trn cng th.
S phn cc tn hiu quang c th truy nhp s dng cc th bn di: Cng sut
tng cng (Total power), Cng sut ca phn cc X v ca phn cc Y
16


Hnh 19 My phn tch quang ph (OSA).

My quan st tn hiu quang trong min thi gian
Tn hiu quang c quan st trong min thi gian s dng my ny
Click p vo My quan st tn hiu quang trong min thi gian
Trong min thi gian, OptiSys_Design s bin dch tn hiu quang v mt ph
cng su ca nhiu sang nhiu s hc trong min thi gian
S phn cc tn hiu quang c th truy nhp s dng cc th bn di: Cng sut
tng cng (Total power), Cng sut ca phn cc X v ca phn cc Y. Khi chn
phn cc X hoc Y ngi dng cng c th chn pha hoc Chirp ca tn hiu ca
phn cc ring .
17


Hnh 20 - My quan st tn hiu quang trong min thi gian

Thu phng v ln vt
C nhiu cng c u gip bn phn tch v xut thng tin t th
Nu my phn tch quang ph hin th qu gn, click p vo n
Chut phi vo pha trn th chn biu tng Zoom, hoc click vo nt v
chn cng c Zoom
Cng c ny gip cho vic thu phng cc vng trn th
18


Hnh 21 Cng c Zoom
Bn c th ln vt tm ra gi tr cho mi im trn th.
Click vo nt Menu gc trn bn tri chn ca s Info
Click vo nt Menu gc trn bn tri chn Tracer.
Cng c ln vt cho php bn quan st gi tr ca mi im trn th trong ca s
thng tin.
19


Hnh 22 Cng c ln vt Tracer

Lu li th
Bn c th to bng gm cc im vi gi tr mi im thuc th v lu vo 1
file, copy th vo clipboard di dng nh bitmap hoc xut ra nhiu nh dng
file chng hn meta file hoc bitmap
Click vo nt Menu gc trn bn tri chn Table of Points.
lu d liu di dng file text, trong hp thoi bng lu gi tr cc im click
vo nt Export to file
20


Hnh 23 Bng tp hp cc im

Lu kt qu m phng
OptiSys_Design cho php ngi dng lu d liu t cc gim st. C ngha l bn
c th lu file project vi cc tn hiu t cc gim st, ln tip theo khi bn ti file
project vo, cc my quan st s tnh ton li th v gi tr t cc gim st .
Sau khi qu trnh tnh ton kt thc, vo thc n File chn Save As
Trong hp thoi Save as tch vo Save monitor data.
Nh vy tt c kt qu s c lu li.

Hnh 24 Lu li d n v cc kt qu m phng
21

BI 2: H THNG CON - M PHNG C PHN CP

Mi h thng con ging nh mt phn t, c biu tng, tham s, cc cng u vo
u ra, tuy nhin chng c xy dng t mt nhm cc phn t hoc nhm cc h
thng con khc. Bn c th d dng to mt h thng con bng cch nhm cc phn
t trn layout
Cc h thng con s gip bn to ra cc phn t ring da trn th vin m khng
cn phi lp trnh, hay t chc layout theo phn cp khi lng phn t cc mc
khc nhau kh ln

Hnh 25 M phng s phn cp.

Bi hc ny s ch ra cch to mt h thng con s dng li Laser iu ch ngoi
phn trc ca bi 1. Bn s thy quen thuc vi cc h thng con v th vin phn
t.

Ti file mu
Chn thc n File/Load,
22

Trong th mc bi mu Samples, ti file Lesson 1.osd
Hoc s dng ngay bi 1.

To mt h thng con
Chn tt c cc phn t trong layout,
Bm chut phi ln vng chn,
Xut hin thc n, chn Create subsystem
Xut hin mt biu tng mi thay th cho cc thnh phn trc
Ta thy cacsv my quan st khng thuc vng c chn s b ngt kt ni. Bi v
cc h thng con khng thm cc cng b sung ni ti cc my quan st.

Hnh 26 To mt h thng con.

Xem bn tron h thng con
Chn biu tng ca h thng con,
Chut phi vo ,
T thc n, chn Look inside
Ta quan st thy 1 th mi c thm vo th layout, t gi ta c th thay i cc
tham s v to ra cc cng truy nhp d liu t h thng con ny
23


Hnh 27 Hin th bn trong mt h thng con

quay li h thng chnh, tt h thng con bng cch click chut phi vo vng
nn chn Close Subsystem hoc click vo th Main layout v vn m h thng
con

Hnh 28 ng h thng con
To cc cng u ra
Trong thanh cng c layout, chn cng c Draw Output Port,
24

nh v con tr gn vi ng bin ti liu, click vo ,
Ni u ra b iu ch Mach-Zehnder Vi cng ca h thng con.
Cng c to ra, nu quay li Main layout ta s thy biu tng u ra ca h
thng con. to cc cng u vo ta thc hin th tc tng t. V y l mt
my pht nn trong v d ny khng c phn to cng u vo.

Hnh 29 To cng kt ni cho h thng con
25

Bn c th thay i v tr cng bng cch click p vo cng trn h thng con

Hnh 30 Cc thuc tnh ca cng

Cc thuc tnh ca h thng con: tn v biu tng
Bn c th thay i tn v biu tng ca h thng con bng cch thay i cc tham
s ca n.
Trong layout chnh, click p vo biu tng h thng con
Trong hp thoi thuc tnh ca h thng con, thay i Label thnh External
Modulated Transmitter
Bm vo nt OK
Tn ca phn t v th c cp nht.
26


Hnh 31 - Thay i tn phn t

thay i biu tng ca h thng con ta c th ti hnh nh ty t mt file no
.
Trong layout chnh, click p vo biu tng h thng con,
Trong hp thoi thuc tnh ca h thng con, tch vo tham s Use Image
Click vo gi tr ca tham s Filename, x
Bn c th dng tn External.bmp.
27


Hnh 32 Thay i biu tng cho phn t

Thm cc tham s ton cc vo h thng con
Trong v d ny chng ta c 1 h thng con c tn External Modulated Transmitter,
nu ta cn truy nhp bt k tham s no bn trong my pht ny ta phi xem bn
trong ca h thng con ny.
thay i gi tr tham s phn t ca h thng con m khng cn xem kin trc
bn trong mi ln truy nhp, ta c th to cc tham s ton cc
Trong cc bc tip theo ta s xut cc tham s Cng sut v Tn s ra truy nhp
m khng cn xem cu trc bn trong ca External Modulated Transmitter.
Trong Main layout, click p vo the External Modulated Transmitter,
Trong hp thoi thuc tnh click chn nt Add Param,
Trong hp thoi tham s nhp cc gi tr sau:
o Name: Frequency
o Type: floating-point
o Category: Main
o Minimum value: 100
o Maximum value: 200
o Current value: 193.1
o Units: THz
28

Bm vo nt Add
Tham s Tn s s c thm vo External Modulated Transmitter.
Trong hp thoi thuc tnh click chn nt Add Param,
Trong hp thoi tham s nhp cc gi tr sau:
o Name: Power
o Type: floating-point
o Category: Main
o Minimum value: -100
o Maximum value: 30
o Current value: 0
o Units: dBm
Bm vo nt Add

Hnh 33: To cc tham s

S dng cc tham s ton cc
mc cui ny, chng ta thm 2 tham s vo h thng ph, by gi chng ta
cn to mi lin h gia cc thnh phn bn trong vi cc tham s ton cc
Chn Mun pht ngoi vi v chiu vo trong n
Nhn p vo thnh phn CW Laser
Trong hp thoi properties, chn tham s Frequency
Thay i ch tham s thnh Script
Thit lp n v thnh THz
29

Trong khung gi tr tham s, nhp Frequency
Lp li tin trnh trn vi tham s nng lng, nhp Power v khung gi tr tham
s v thit lp n v l dBm

Hnh 34: S dng cc tham s kiu ch

Bn cng c th chn gi tr tham s v chut phi vo n, t menu mi m ra cho
thy cc tham s ton cc sn c cho h thng ph

Hnh 35: S dng cc tham s ton cc

Nhn nt OK
ng h thng ph
30

Vi cc bc trn, chng ta thit lp cc gi tr tham s cho tn s v nng lng
ca CW Laser c cc tham s ton cc trong h thng ph di tn
Frequency v Power

Hnh 36: Tham s ton cc v cc b

Thm thnh phn vo Th vin
Trong th vin ca OptiSys_Design c 2 th mc chnh: Mc nh v Ty chnh.
Thnh phn mc nh ca th vin tc l ch c, ngha l bn khng th thm hay
thay i cc tham s ca thnh phn ny. Th vin ty chnh cho php ngi dng
pht trin th vin v thm vo cc thnh phn. Cc thnh phn mi c th da
tn cc thnh phn ca th vin mc nh, tuy nhin cn phi mang mt ci nn
mi. Ngi dng cng c th to h thng ph trong th vin Ty chnh

Hnh 37: Th vin thnh phn

To th mc ph trong Th vin ty chnh
thm mun pht ngoi vi vo Th vin ty chnh, chng ta to mt th mc vi
tn Transmitters.
Chn th mc Ty chnh trong thnh phn Th vin
31

Chut phi vo nn ca th vin ty chnh
Trong menu va m ra, chn Add Folder
Trong hp thoi New Folder, nhp Transmitters vo khung chnh sa.
Nhn nt OK.
Trong th mc Ty chn th vin Thnh phn, mt th mc mi c tn
Transmitter xut hin.

Hnh 38: To th mc trong th vin thnh phn.

Thm thnh phn vo th vin
Bn c th ko th cc thnh phn vo bt k tp tin no trong th vin Ty chnh.
Chng ta s thm mun pht ngoi vi vo th vin Ty chnh/Truyn dn.
Chn th mc Truyn dn t th vin Ty chnh
Trong trnh chnh sa thit k, chn thnh phn Mun pht ngoi vi.
Ko Mun pht ngoi vi v th vo th mc Truyn dn.
Biu tng h thng ph s c to cng vi thnh phn c tn: Mun pht ngoi
vi.
32


Hnh 39: Thm thnh phn vo th vin ty chnh

To thm cc cng
ly tn hiu in t B to xung NRZ bn trong Mun pht ngoi vi, chng ta
c th to thm mt cng ra trong h thng ph.
Nhn vo bn trong Mun pht ngoi vi
To mi mt cng ra trong h thng ph.

Hnh 40: Thm mt cng ra trong h thng ph

Tuy nhin chng ta khng th kt ni u ra ca b to xung vi cng ny v n
ang ni vi u vo ca Mun Mach-Zehnder. gii quyt vn ny chng ta
33

c th sao chp tn hiu t B to xung v kt ni c 2 cng: u vo Mun Mach-
Zehnder v u ra H thng ph.
T th vin thnh phn, chn Default > Tools
Chn Fork 1x2 1.0 v thay th n trn khng gian lm vic bng cch ko
biu tng t th vin, ri th n vo khng gian lm vic
Vic sp xp thnh phn tr nn d dng hn nu bn thay i kch thc ca bn
thit k. Bn c th thay i kch thc ca bn thit k bng cch nhn Ctrl+Shift
v ko tren nn ca bn thit k thay i kch thc cho ph hp.

Hnh 41: Thm b chia nhnh (Fork) vo h thng ph

Chn v xa kt ni mu xanh gia B to xung v Mun
Kt ni u ra B to xung vi u vo ca b chia nhnh
Kt ni u ra th nht ca b chia nhnh vi u ra ca ca h thng ph.
Kt ni u ra cn li ca b chia nhnh vi u vo ca Mun.

34

Hnh 42: Mun pht mgoi vi vi 2 u ra

ng h thng ph
Nu bn mun quan st thay i bn to ra trn h thng ph, bn phi xa Mun
pht ngoi vi t Th vin ty chnh v cp nht th vin bng cch ko th Mun
pht ngoi vi vi 2 cng t bn thit k.
Chy m phng
Bn c th kt ni cng ra ca mun pht ngoi vi vi cc thnh phn hoc thit b
o lng khc.
Kt ni u ra u tin ca Thit b truyn dn vi xil
Kt ni u ra th 2 n my phn tch ph v my phn tch t tnh theo
thi gian
Chy m phng
Cc thit b phn tch s cho ra kt qu v th t cc u ra. Ch rng tn s
trung tm v nng lng ca thit b pht c inh ngha l cc thng s
Frequency v Power.

Hnh 43: Kt qu t Mun truyn dn ngoi vi
35

BI 3: H THNG QUANG THIT K WDM

Chng ny s ch ra cch lm th no m phng mt h thng WDM vi 8
knh. Bn cng s lm quen vi cc thnh phn trong th vin, nhm thng s cng
nh cc thit b o mi nh: Phn tch Eye/BER.

Tham s ton cc
thc hin m phng chng ta s s dng cc tham s mc nh cho Tc bit,
di chui v tc ly mu.
Chn File>New
Nhn p vo hnh nn thit k.
Ch tham s ton cc s dng cho m phng:
Tc bit = 2.5Gb/s
di chui: 128 bits
Khe thi gian = 5.12e-08

Hnh 44: Tham s ton cc

Thit b pht
To mt mun laser ngoi vi theo cc bc hng dn bi 1
36

Chn cc thnh phn t mun laser ngoi vi
iu chnh kch thc ca bn thit k bng cch nhn Ctrl+Shift, nhn vo
nn ca bn thit k v ko con tr khp bn thit k.
Sao chp/dn cc thnh phn to ra 8 b pht.

Hnh 45: To 8 b mun pht laser

T th vin thnh phn, chn Default > WDM Multiplexers Library >
Multiplexers
Chn WDM Mux 8x1 1.0 v thay th n vo khng gian thit k bng cch
ko biu tng t th vin.
Kt ni u ra Mun Mach-Zehnder vi u vo ca b Mux WDM 8x1
Bn cng c th chn la cc gi tr c hin th bng b lc bn trong b Mux
bng cch chn Disp trong th Channels ca hp thoi Properties Mux.
37


Hnh 46: Hin th cc knh ghp nhiu tn s

T th vin thnh phn, chn Default > Amplifiers Library > Optical > EDFA
Chn EDFA Ideal 1.0 v t n vo khong khng thit k bng cch ko biu
tng t th vin.
Kt ni u ra b Mux WDM 8x1 vi u vo ca EDFA Ideal

Hnh 47: Thm b khuch i vo B pht

38

Nhm tham s
nhp gi tr ca tn s vo mi knh bn c th nhn p vo mi CW Laser v
nhp gi tr tn s. n gin ha qu trnh nhp liu bn c th s dng Nhm
tham s.
Bng nhm tham s cho php bn truy nhp vo cc tham s ph hp trong m
phng WDM v d nh Frequency v Power. Ngha l bn khng cn thay i tng
thnh phn m s nhp gi tr cho mt lot cc tham s.
T menu chnh, chn View/Parameter group, hoc nhn Ctrl+5.

Hnh 47: Nhm tham s

Trong bng nhm tham s, bn c th can thip vo cc tham s nh: Tc bit,
tn s, phin, dng tn hiu u ra, nng lng v tc ly mu. Bn cng c th
nhp n v ca nhm tham s bng cch nhp gi tr mi hoc s dng cng c t
thanh menu context.
Trong bng nhm tham s, chn ct Value
Chut phi vo cng c chn
T menu xut hin, chn Spread
T hp thoi Parameter Group Spread, nhp tn s u tin ca knh v
bc nhy: 193.1 v 0.1
Nhn OK
39

Gi tr ca cc tn s sau khi cp nht s hin ra 8 tn s ring bit, t 193.1THz
n 193.8THz.

Hnh 48: Nhp gi tr tn s

Th nghim thit b pht
xc minh cu hnh h thng ca thit k, chng ta s dng mt OSA v mt my
phn tch WDM thu li ph tn hiu v tng nng lng ca mi knh tn s
T th vin thnh phn, chn Default > Visualizers > Optical
Chn Optical Spectrum Analyzer 1.0 v t n vo khng gian thit k bng
cch ko th biu tng trong th vin
Kt ni cc thit b o vi u ra ca EDFA
Chy m phng
Nhn p chut vo cc thit b o hin th kt qu v cc th
Bn nn chn hin th ng thi ph ca 8 knh tn hiu, my phn tch WDM s
cho ra 8 knh song, nng lng trung bnh ca mi knh s vo khong 17dBm
bng thng 0.1nm.
40


Hnh 49: Kt qu thu c t cc my phn tch.

EDFA + si quang
to ra si kt ni vi b khuch i EDFA, thc hin theo cc bc sau:
T th vin thnh phn, chn Default > Optical > Optical Fibers Library
Chn Nonlinear Dispersive Fiber 1.0 v t n vo khng gian thit kt
bng cch ko th biu tng trong th vin.
Trong hp tnh nng Nonlinear Dispersive Fiber, i tham s chiu di thnh
80km.
T th vin thnh phn, chn Default > Amplifiers Library > Optical >
EDFA
Chn EDFA Ideal 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th t th
vin.
Kt ni u ra ca si Nonlinear Dispersive vo u vo ca EDFA ideal.
41


Hnh 50: Si quang + b khuch i EDFA

tnh ton hiu nng ca h thng da trn s lng si quang v b khuch i
EDFA, bn c th s dng b iu khin lp
B iu khin lp cho php bn thit lp s ln tn hiu s truyn qua cc thnh
phn kt ni gia u vo v u ra ca b iu khin lp.
T th vin thnh phn, chn Default > Tools
Chn Loop Control 1.0 v t n vo vng thit k bng cch ko th t th
vin
Kt ni EDFA Ideal (u kt ni vo b mux) vo u vo ca b iu khin
lp
Kt ni u ra b lp vi si phi tuyn
Kt ni EDFA Ideal (u kt ni vi si quang) vo u vo ca b iu
khin lp.

Hnh 51: B iu khin lp
42

Tham s Number of loops trong b iu khin lp l s ln tn hiu quay tr li
trong vng lp.
Trong tnh nng ca b iu khin lp, thit lp s vng lp ln 3

Hnh 52: Tham s ca b iu khin lp

Ngha l chng ra s truyn tn hiu qua 3x80km = 240km.
T th vin thnh phn, chn Default > WDM multiplexers Library >
Demultiplexes.
Chn WDM Demux 1x8 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th
biu tng trong th vin.
Kt ni u ra b iu khin lp vi u vo ca b Demux 1x8 WDM.
Bn c th cho hin th gi tr tn s ca cc knh ln giao din thit k:
43


Hnh 53: Tch knh

Thu kt qu sau khi tch knh
xc minh cu hnh h thng ca thit k, chng ta c th s dng OSA, my
phn tch WDM v my phn tch ph thi gian thu c nng lng ca tn
hiu theo tn s v thi gian sau khi tch knh.
T th vin thnh phn, chn Default > Visualizers > Optical
Chn Optical Time Domain Visualizers 1.0 v t n vo vng lm vic
bng cch ko th biu tng trong th vin.
Sao chp my phn tch ph v my thu WDM
Kt ni cc my phn tch vi u vo th nht ca b tch knh (193.1THz)
Chy m phng m phng ny s tn mt cht thi gian.
Nhn p vo cc my phn tch hin th kt qu v hnh.
44


Hnh 54: Kt qu m phng t cc my phn tch.

Thm b thu
Pha sau b tch knh, chng ta s lp thm: photodetector, b khuch i in v
b lc Bessel
T th vin thnh phn, chn Default > Receivers Library > Photodetectors
Chn Photodetector PIN 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th
biu tng trong th vin.
T th vin, chn Default > Amplifiers Library > Electrical
Chn Electrical Amplifier 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko
th biu tng trong th vin.
T th vin, chn Default > Amplifiers Library > Electrical
Chn Low Pass Bessel 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko th
biu tng trong th vin.
Kt ni u ra th nht ca b tch knh vo Photodetector PIN
Kt ni u ra ca Photodetector PIN vi u vo ca my khuch i in
Kt ni u ra ca my khuch i in vi u vo b lc
Thit lp li ca b khuch i l 0dB.
45


Hnh 55: Thm b thu vo h thng WDM

My o BER
tnh ton hiu nng ca h thng chng ta s dng my o t s li bit
(BER). Thnh phn ny c th d tnh BER, Q-factor, hiu nng v nhiu
mt. Bn c th m hnh BER v gi tr BER ti mi im trn th mt s
dng hnh 3D.
T th vin, chn Default > Amplifiers Library > Electrical
Chn BER Analyzer 1.0 v t n vo vng lm vic bng cch ko
th biu tng trong th vin.
u vo th nht ca my o BER nhn tn hiu nh phn
Kt ni u ra ca b to chui bit gi ngu nhin ti u vo th nht
ca my o BER.
u vo th 2 nhn tn hiu nguyn mu ban u, b tr gia tn hiu bn
pht v bn thu.
Kt ni u ra
Kt ni u ra ca b to xung NRZ u tin vi u vo th 2 ca
my o BER.
Kt ni u ra ca b khuch i in ti cng th 3 ca my o BER
46


Hnh 56: Kt ni my o BER

Chy m phng qu trnh ny tn mt t thi gian
Nhp p chut vo my o BER hin th kt qu v hnh
hnh v kt qu
Trong my o BER, chn Show Eye Diagram ( hnh mt)
Khi m my o BER bn c th thy cc hnh i km vi hnh mt:
Q-factor: y l gi tr cao nht ca Q-Factor tc thi
Min BER: y l gi tr thp nht ca BER tc thi
Ngng: y l gi tr ngng tc thi cho ta max Q-Factor v min BER
nh: y l nh ca Eye vi gi tr tc thi
Mu BER: khi kch hot, cho ta thy vng m gi tr BER thp hn gi tr ngi
dng thit lp.

47

Hnh 57: hnh phn tch BER

Bn cng c th phn tch cc kt qu chnh t hnh trong khung phn tch: Gi
tr Q-Factor ln nht, gi tr BER thp nht, m ln nht ca mt, ngng tc
thi ti Max Q-Factor/Min BER.

Hnh 58: Kt qu phn tch BER

Mu BER
tnh ton mu BER bn cn chn check box trong khung hin th kt qu BER,
hoc bn c th chn tnh nng ny t cc my phn tch.
Chn Mu BER t check box my o s tnh ton li v a ra kt qu, hnh
mi
Trong khung hin th BER, chn th BER pattern

Hnh 59: Tnh ton mu BER
48


hnh BER 3D
tnh ton BER 3D, bn phi cho php tnh ton mu BER v hnh 3D
Chn biu tng my o BER trn thit k
Chut phi vo n, t hp thoi mi m chn Component properties
Chn th BER Patterns
Bt cc thng s tnh ton mu BER v hnh 3D
Nhn OK my s tnh li v a ra hnh mi

Hnh 60: Tnh ton hnh 3D
hnh 3D c tch hp trn th graphs ca project
Trong menu chnh, chn View > Project Browser, hoc nhn Ctrl+2
Trong th Project, chn tip Graphs
T biu cy, chn my o BER
Trin khai biu cy v chn hnh mu BER
Chut phi ln n, t menu mi m ra, chn Quick View
49


Hnh 61: hnh 3D ca mu BER

50

BI 4: THAM S QUT BER x CNG SUT VO

Cc th tc sau y s ch cho bn cch tng hp cc kt qu t BER/Eye
Analyzer. ( th BER v biu mt). Phn tch kt qu vi cng sut tn hiu
u vo thay i nh s dng phng php qut tham s. Trong bi ny, bn s lm
quen vi cc khi nim nh qut tham s (parameter sweeps), to th (graph
builder), kt qu (results), th (graphs) v mn hnh (views).
Trong v d ny, chng ta s thc hin lp li tham s Power (Cng sut) ca phn
t CW Laser. y, ta c File "BER_InputPowerSweep.osd" c chy
to ra kt qu, chng ti s gii thiu cc bc cn thit c c nhng kt qu
vi cc thit k khc nhau.


Hnh 62 - Mu v d v tnh ton BER x Input Power (Cng sut vo)

51

La chn cc tham s lp bng cch s dng ch Sweep
u tin, chng ta s chn vic lp li tham s Power bng cch s dng tnh nng
qut tham s (parameter sweep). Chng ta c th tnh ton thit k bng vic s
dng cc gi tr khc nhau ca cng sut u vo:
Kch p vo phn t CW Laser,
Trong cc hp thoi Parameters, kch vo ct Mode ca tham s Power
Chn ch Sweep.
Cc bc ny c m t trong Hnh 63:


Hnh 63 - Thay i ch sang Sweep

Thay i s ln qut lp li
xc nh s ln qut lp li bn phi thc hin theo cc bc sau y:
Vo Tab Parameter Sweeps
T menu Design Version. Chn Set Total Sweep Iterations
Nhp vo Total Iterations gi tr l 10 (Nh vy tng s ln qut l 10)
52

Cc bc ny c m t trong Hnh 64:

Hnh 64: Gn s ln lp

Thay i cc gi tr qut lp li
Trong tab Parameter Sweeps bn c th nhp gi tr trc tip vo trong bng, hoc
bn c th thit lp gi tr u v gi cui v sau s dng cng c Sweep
Iterations Spread.
Trong tab Parameter Sweeps, nhp gi tr cng sut u tin l -50
dBm,
Nhp gi cng sut cui cng l 0 dBm,
Chn ton b ct,
Trong menu Tools, chn Sweep Iterations Spread->Linear
Cc bc ny c m t trong Hnh 65:
53Hnh 65 - Nhp tt c gi tr lp li

Chy m phng
T menu File chn Caculate :


Hnh 66 - Chy m phng
54

Ly kt qu bng cch s dng Graph builder
to ra mt th biu din BER theo cng sut, bn cn phi truy nhp vo cc
kt qu to ra bi BER Analyzer.
Trong menu Tools, chn Graph builder
Trong cc cng c Graph builder, chn tham s Power ca phn t CW
Laser lm trc X (trong vng X coordinate source)
By gi chn cc kt qu Min. BER t BER Analyzer lm trc Y (trong
vng Y coordinate source).
Nhp chut vo nt Add, th s c b sung vo tab Graph trong
Project Browers
Cc bc ny c m t trong Hnh 67

Hnh 67 - Xy dng th
55

Graphs v Views
Sau khi m phng chng ti xy dng cc biu hnh dung BER so vi u
vo in, biu ny l b sung vo tab th trong trnh duyt d n, bn c th
truy cp vo biu ny sau ny th tc.
M Project Browser ln (Ctrl +2),
Trong Project Browser chn tab Graphs,
Trong tab Graphs, kch vo "Power vs Min. BER ",
Bng cch kch chut phi trn tn th, bn c th chn Quick View hoc
Add to View xem th.
Cc bc c m t trong hnh 68:

Hnh 68: Chn tab Quick View v Add to View

Duyt tham s qut lp li
Bn cng c th m BER visualizer v c c nhng Eye diagrams (biu
mt), th Q factor v BER cho cc ln qut lp li khc nhau.
56

Kch p vo BER Analyzer,
Chn Show Eye Diagram,
Trong thanh cng c, thay i Sweep iteration,
Quan st thy trong hnh s thy mi ln lp bn s c c kt qu khc nhau, mi
mt gi tr tng ng vi mt gi tr cng sut u vo.
Cc bc ny c m t trong Hnh 69:


Hnh 69 - Duyt qua cc tham s qut lp li, biu mt, v Q-Factor cho mi
gi tr ca cng sut u vo

Tng hp th t vic qut lp li
Visualizer c th to ra cc th cho tt c cc ln qut lp li, tuy nhin cc
Visualizer s ch hin th phin qut hin ti khi ngi dng truy cp cc th
bng cch kch p vo n v duyt cc ln lp li khc nhau.
57

N c th truy nhp vo cc th ca tt c qut lp li bng cch s dng cc tab
Graphs trong Project Browser.
Vo Project Browser (Ctrl +2),
Chn tab Graphs,
Trong tab Graphs, chn cy BER Analyzer 1.0,
La chn t th Q Factor,
Nhp chut phi vo n, sau chn Add to View hoc Quick View
xem.
Quan st trn hnh bn s thy mt mn hnh hin th vi cc th cho tt c cc
ln qut lp li, mi mt ci tng ng vi mt gi tr u vo.
Cc bc ny c m t trong Hnh 70:

Hnh 70 - Tng hp cc th t cc ln qut lp li khc nhau trong mt hnh58

BI 5: CC PHIN BN THIT K - C TNH EDFA

File mu "EDFA Characterization.osd" cho thy cch s dng OptiSys_Design
vi nhiu phin bn thit k. Trong v d ny, chng ti s m t b khuch i
quang si EDFA bng cch s dng qut cc thng s u vo ca b khuch i.

Hnh 71- EDFA Characterization.osd

V d ny s dng tham s qut khc nhau cho mi phin bn thit k:
Chiu di: Chiu di si EDFA t 1-20 mt.
Cng sut tn hiu vo: Cng sut tn hiu ca CW Laser t -40 n 0 dBm.
Cng sut ngun bm: Cng sut laser bm t 10 n 200 mW.
Bc sng: Bc sng ca CW Laser t 1525-1600 nm.

59


Hnh 71 - Cc phin bn thit k EDFA v cc tham s qut

Vi mi phin bn thit k chng ta c ba th th hin cng sut tn hiu u ra
(Output Power), li (Gain) v h s tp m (Noise Figure) vi cc tham s qut.
Ba th c tng hp vo mt hnh, iu ny c ngha chng ti c bn hnh:
li, h s tp m v cng sut ra so vi chiu di, cng sut vo, cng sut ngun
bm v bc sng.


Hnh 73: Graphs and Views


60

BI 6 : TI U HA BIN H THNG

OptiSys_Design c th ti u ha cc thng s ti a, gim thiu hoc tm gi
tr mc tiu cho kt qu.
iu ny c ngha bn c th ti u ha chiu di si ca EDFA c c li
ti a, tnh ton s suy hao/ li t c v mc tiu Q-Factor (cht lng tn
hiu), gim thiu BER bng cch ti u chiu di ca lin kt,
File mu "System Margin.osd" cho thy lm th no c lng bin h
thng; bin ny cho thy mc thit hi cng sut c th c b sung vo h
thng. Vi mc tiu BER l 10

, c ngha l mc tiu Q-Factor bng 6.
Hnh 74 - System Margin.osd


Trong v d ny h thng con (Subsystem) "System under test" l mt h thng
rng. Vic ti u ha s ti u thng s suy hao t phn t Attenuator t c
61

mc tiu gi tr Q-Factor t kt qu BER Analyzer. Thng s suy hao s trong bin
h thng l dB.


Hnh 75: Ti u ha tham s

Bn phi hot ti u ha trong hp thoi tnh ton chy ti u.

Hnh 76: hot ti u ha

62


Hnh 77 Ly kt qu63

BI 7: TI U HA CHIU DI SI EDFA

File mu "EDFA Fiber Length Optimization.osd" cho cch ti a ha li nh
ti u ha chiu di si EDFA.


Hnh 78 - EDFA Fiber Length Optimization.osd

Trong tab Optimization, bn c th chn cc thuc tnh Optimization truy nhp
vo cc thng s c s dng cho ti u.
Trong v d ny, chng ti tm kim trong khong chiu di ca si t 1 n 20 mt,
gi tr ti a ha li c o t WDM Dual Port Analyzer.
64


Hnh 79 - Tham s cho si di ti u ha

Bn phi kch hot ti u ha trong hp thoi tnh ton chy ti u.
Trong v d ny, li ti a t c l 36 dB, v vi chiu di si l 8 mt.

Hnh 80 - Kt qu sau khi tnh ton

65

BI 8: B TN SC S DNG CHO H THNG CON V TP
LNH

Bi hc ny s minh ha mt m phng n gin v s b tn sc dn n cc khi
nim nh ngha cho H thng con v tp lnh.
Tip theo, hy thit lp mt v d vi cc b tr sau y, trong bao gm

Hnh 81 B tn sc trn mt khong lin kt

1. Mt ngun tin c trch t xung Gauss RZ theo quy tc c ngi s
dng xc nh chui bit.
2. Tng cng b khuch i v b lc.
3. SMF v DCF
4. Trong dng b khuch i v b lc.
66

5. Quan st tn hiu.
Hy cng chng ti kim tra cc dng sng tn hiu u vo, sau khi SMF v kt
thc on tn hiu. Chng ta c th nhn ra rng sau khi SMF cc xung tn hiu b
suy gim, m rng theo cc h s xp x 2 v c s tc ng ng k gia cc k
hiu.


Hnh 82 Tn hiu pht trin trong mt on b tn sc trn mt khong lin
kt.
By gi chng ti c th s dng cc tnh nng tp lnh mnh hn ca Opticsys
nhm trnh s khng cn thit khi phi xc nh li nhng thng s c b tr ph
thuc vo cc tn hiu trong nhng trng hp tn hiu u vo thay i. Mt trong
nhng thng s l bng thng bn trong ca hai b lc. M hp thoi thng s b
67

lc v bt Mode ca Bandwidth ti Script. Chut phi vo gi tr v chn
Bit rate. Sau them 3* c ton b gi tr 3* Bit rate.
Click vo vng lm vic v hin th hp thoi Global parameters. Tng gp i t
l bit v tnh ton li. Hnh di y cho thy s khng ph thuc vo tn sc m
rng trong SMF, tn hiu c lu gi mt ln na sau khi hon tt tp lnh, c v
ngun v hnh dng xung.

Hnh 83 Cc kt qu v tnh ton cc tp lnh ca b tn sc trong khong
lin kt.
Rt c th lin kt n gin ny c th c ch cho vic xy dng H thng a
khong rt ln. Trong trng hp n c khuyn khch gi gn n vo mt
h thng con, m sau ny s cho php ti to cng mt kt hp ca cc thnh phn
mt cch nhanh chng v hiu qu.
Chng ti to ra mt phin bn thit k mi. Chn Design Version/Add Design
Version t menu chnh ca Optisys v thay i tn thnh Amplified Dispersion
Compensating Subsysteam. Sau chng ti sao chp v dn tt c cc thnh phn
ca phin bn 1 trong n.
68

Tip theo, nh th hin bi 2: Subsystems-Hierarchical simulation, chng ti
chn tt c cc thnh phn, ngoi tr cc ngun tn hiu v b khuch i tng
cng (bao gm ton b hoc b qua cc dng tn hiu), chn Create subsystem
bng cch nhp chut phi t menu n. B tr ca chng ti b gy ra thnh cc
cc tn hiu trc quan ca mt h thng con. u tin chng ta to ra mt cng u
ra trong h thng con bng cch chn Look Inside t menu chut phi v s
dng cng c Output port. Sau chng ta c th thay i tn ca cc h thng
con mi cung cp thm thng tin mt ci g , v d: Amplified Dispersion
Compensated Span, s dng Component Parameters t menu n.

Hnh 84 B tn sc biu din nh mt h thng con

Tip theo, chng ta c th s dng cc h thng con mi c to ra xy dng
cc on lin kt ln hn. Chng ta hy to ra mt phin bn thit k v thay i tn
ca mnh Multi-Span Link. Sau , chng ti sao chp v dn tt c cc thnh
phn ca Amplified Dispersion Compensating Subsystem trong .
By gi chng ta c th sp xp mt h thng khong 3 on bng cch sao chp v
dn Amplified Dispersion Compensated Span thnh thnh phn con v lin kt
u vo v u ra tng ng.
69


Hnh 85 Xy dng mt h ng a khong s dng ngi dung nh ngha h
thng con.

By gi chng ta nh ngha mt dng sng phc tp hn v thc hin cc tnh ton.
Sau chng ta c th hin th v so snh cc u vo v u ra tn hiu v bin
v hnh dng xung.
70


Hnh 86 dng sng u vo v u ra ca mt ng dn b tn sc.

71

BI 9: THIT K CA MT B KHUCH I BNG THNG
RNG RAMAN S DNG H THNG CON.

Gii thiu tng quan
S lng cc knh c trin khai trong h thng ng di DWDM ang nhanh
chng tng vt hang tram knh trong band-C (1528-1563 nm) v band-L(1575-
1610 nm). Nhu cu ny cho nhiu bng thng l hng tm kim cho cc b khuch
i si mi v tinh vi hn m phng trong mt phm vi quang ph rt rng
truyn bng thng max trn mt on ng di.
Cc chi tit c th ca hiu ng Raman kch thch cho php mt k thut th v cho
thu c s tng din tch phng ca b khuch i bng rng Raman (Y. Emori,
K. Tanaka and S. Namiki, Electron. Lett. 35, 1355, 1999). N ch i hi mt cu
hnh nhiu bm ph hp v khng da vo b lc thu ng, li che, vv
nh ngha ngun nhiu line
giai on u ca h thng bm cho php thit lp mt nhm mi hai iot lazer
bm c Parameterized biu din tn hiu v cc bc sng tip theo v ngun:

Sau chng ti gp knh kt qu qu u ra ca n s dng, v d, hai b gp
knh v mt ngun 2x1 kt hp. Cc knh ca cc b ghp phi c iu chnh
cho ph hp vi bc sng ca cc my bm, nh i vi trng hp ca mt ghp
knh a truy nhp 8x1.
72


Hnh 87 iu chnh cc knh a truy nhp
Chng ta xem layout sau y v by gi c th tnh ton v quan st u ra phc
hp.
73


Hnh 88 B cc ca mt ngun nhiu line

nh ngha ca mt h thng ph vi ngun nhiu line
N s tin dng cho vic s dng kt hp ca cc yu t xc nh c 2 my
bm v cc ngun tn hiu ca b khuch i bng rng Raman. Cch d nht
t c iu ny l n cc chi tit trong mt h thng ph, m l c s
dng sau ny cho cc ng dng khc nhau vi mt s iu chnh nh cc thng s.
u tin chng ta m mt phin bn thit k mi c tn Multi-Line Sources.
Sau khi to cc h thng con nh trong Creating a Subsystem chng ta sao chp
v dn 2 ln. Hai trng hp mi h thng con s c s dng nh ngun tn hiu
trong khu vc lm vic 1510 1630 nm. Hy chng ti thay i tn ca cc h
thng con tng ng ti Multi-Line Pump 1400 - 1510 nm, Multi-Line Source
74

1510 - 1570 nm v Multi-Line Source 1570 - 1630 nm bi mt click duuble vo
biu tng ca h v in cc trng Label trong hp thoi tham s.
By gi chng ta cn phi iu chnh cc thng s bn trong ca 2 trng hp trn
h thng con s dng chng l ngun tn hiu. Cc bc sau y l cch nhanh
nht lm iu :
1. Nhp chut phi vo biu tng ca Multi-Line Source 1510 - 1570 nm
2. Chn Lock Inside t menu n. Cc chi tit bn trong c hin th trong
layout ca ngi chnh sa.
3. M Parameter groups bng cch nhn t hp phm Ctrl+5.
4. Trong Group t danh sch th xung chn Power, trong Units t danh
sch th sung chn dBm.
5. Bm vo nt Value chn tt c cc gi tr trong ct .
6. Nhp chut phi vo Value v chn Assign multiple t menu n. Trong
hp thoi bt ln nhp -10.

Hnh 89 Trin khai nhanh chng vic tng thch cc thng s ca mt ngun
nhiu line
75

7. Tip theo trong Group t danh sch trt xung chn Frequency, trong
Units t danh sch trt xung chn nm.
8. Chut phi vo Value v chn Spread t menu n. Trong hp thoi
hin ra nhp vo gi tr 1510 ca Start Value v 5.2 ca Increment.

Hnh 90 Trin khai nhanh chng vic iu chnh mt nhiu nhiu line n mt
vng quang ph mi.
9. Chn Output Signal Type t Group. Nh m t trn Multiple Assign
0 t Value ca tham s Parameterized. iu ny c ngha l cc tn hiu
s c to ra vi ph ly mu y , s dng Sampled signal i din
thay v mt Parameterized signal .
10. ng h thng con
11. Lp li cc bc tng t cho cc h thng con tip theo thit lp bc sng
ngun ca n t 1.572,6-1630 nm v ngun t -10 dBm.
By gi chng ti c cc my bm cn thit v cc tn hiu v c th bt u xy
dng cc b khuch i Raman.
76


Hnh 91 B khuch i Raman ca mt h thng con

Thit k mt b khuch i Raman vi bng thng tng v phng trong din
rng.
u tin chng ta m mt phin bn thit k mi c tn l Broadband Raman
Amplifier.
Sau chng ti sao chp v dn tt c cc h thng con t phin bn thit k trc
vo ci mi. Sau khi thm cc thnh phn b khuch i Raman t th vin
thnh phn "Amplifiers", 2x1 kt hp v mt s xung tn hiu OSA chng ti n
cc layout nh sau:
77


Hnh 92 Bng thng tng v phng trn di rng ca b khch i Raman.
i vi cc tnh cht ca si khuch i chng ta nhp cc gi tr in hnh ca mt
si SMF-28 v thit lp chiu di ca n ti 40 km.
Tt c mi th by gi thit lp v chng ti bt u tnh ton ca phin bn thit
k hin ti. Khi n c hon tt, chng ti c th hin th v phn tch ph tn hiu
ti cc im khc nhau ca h thng v d nh ngun u ra.
78


Hnh 93 - Chuyn tip ph u ra ca tn hiu khuych i v my bm tn x
ngc

N c xem l mc tng ca thit b ny tng i bng phng trong mt vng
ph rng. Bi hc tip theo s hin th nh th no ci thin tnh nng hn na
bng cch s dng cc cng c ti u ha ca OptiSys Design.

S dng cc ha 3D tng tc
Cc thnh phn b khuch i Raman cung cp thng tin th gic phong ph trong
cc hnh thc b mt 3D l tng tc trong thi gian thc. Nhng khu 3D hin th
s tin trin dc theo chiu di si trong nhng c im quan trng sau y ca
thit b:
1. Tn hiu ph nng lng
2. Ph tng
3. Ph h s tng
79

4. Ph nhiu s
5. Quang ph kp tn x Rayleigh
Hai th 3D ca tng loi c h tr - cho cc tn hiu v pha trc v pha sau
lan truyn tng ng.
Cc hnh nh sau y cho thy s tin trin ca s tng tri nghim bi nhng bc
sng pha trc lan truyn. Mc tng cao ca ASE trong vng c bc sng ngn
hn (phi) l do thc t l n tri nghim c hai Rayleigh v kch thch tn x
Raman trong trng c my bm ln.
Mt khc n c xem r rng rng s khuch i Raman kt hp gn nh hon
ho
b cho mt mt si dc theo ton b chiu di ca b khuch i.

Hnh 94 - S pht trin theo chiu dc ca quang ph thu c v pha trc
trong s tng bng thng rng phng khuch i Raman.


80

BI 10: TI U HA GI TR TNG PHNG CA B
KHUCH I RAMAN BNG THNG RNG

bng phng ca vic t c ca b khuch i trong si l mt vn quan
trng hng u cho cc h thng WDM. Bi hc ny s chng minh lm th no
ti u ha hn na tnh thng nht thu c ca cc b khuch i Raman c m
t trong Lesson 9: Design of a broadband Raman amplifier using subsystems.
C rt nhiu thng s nh hng ng k hiu sut ca b khuch i Raman,
nhng mt trong nhng iu d dng kim sot nht c l l chiu di si.
Ti u ha chiu di ca si
Trc tin chng ta thit lp ch ca tham s "Fiber Lengh" ti "Sweep". Tip
theo chng ta iu chnh s ln lp li n 13 bng cch s dng trnh t cc bc
c m t trong Thay i s ln lp li qut.
Tip theo chng ta xc nh phm vi ca cc gi tr cho chiu di cp quang t 10
n 40 km, nh trong thay i cc gi tr lp i lp li qu trnh qut.

Hnh 95 Sweeping(qut) chiu di ca khch i Raman tng v phng trn
bng thng rng.
Tip theo chng ta phi thm "Results" " Maximal Forward Gain [dB] " v "
Forward Gain Flatness [dB] " vo bng hin th kt qu nh trong hnh sau y:
81


Hnh 96 La chn kt qu
By gi chng ta thc hin cc tnh ton bng cch kim tra " Calculate all
iterations in current design version ". Khi hon tt cc " Results " ca s tab cha
cc gi tr tng ng ca hai kt qu nh mt chc nng ca cc tham s qut chiu
di si.
82


Hnh 97 - Kt qu l mt hm ca cc tham s qut chiu di si
N ngay lp tc cho thy rng tng phng ti u <1 dB c th t c bng
cch s dng di si khong 25 km.


nh hng ca suy hao si quang
Trong trng hp thit b phi tuyn nh vy bng thng rng b khuch i Raman
n khng phi l lun lun ng l tn tht si nn t m bo hiu sut tt hn.
xc nh s lng nh hng ca tham s ny trn phng li ca b khuch i,
chng ti c th thc hin mt " Sweeping" tnh ton. Hy gi tr ca s suy
gim khc nhau trong khong 0,2 -0,3 dB / km.
83


Hnh 98 Sweeping(qut) suy hao ca si
Sau khi tnh ton chng ti nhn c kt qu nh sau, trong cho thy phng
ti u v im tng nh tng ng vi h s suy gim 0,22-0,23 dB / km.

Hnh 99 - Kt qu l mt hm ca suy hao si trn cc tham s qut
l thng tin cng hin th v phn tch u ra pha trc tng ph chng thu
c cho cc gi tr khc nhau ca suy hao nh trong hnh sau y:
84


Hnh 100 - u ra pha trc tng ph l ty thuc vo s suy gim ca cc si