Está en la página 1de 18

1

nNG DN S DNG OPTISYSTEMA. GII THIU CHUNG V PHN MM OPTISYSTEM

1. Tng quan
OptiSystem l phn mm m phng h thng thng tin quang. Phn mm ny c kh nng
thit k, o klm tra v thc hin tl u ha rt nhiu loi tuyn thng tin quang, da trn
kh nng m hlnh ha cc h thng thng tin quang trong thc t. Bn cnh , phn mm
nay cng c Lh d dng m rng do ngi s dng c th a Lhm cc phn t t nh
ngha vao.
Phn mm c giao din thn thin, kh nng hln th trc quan.

2. CC NG DNG CA OPTISYSTEM
Optisystem cho php thit k t ng hu ht cc loi tuyn thng tin quang lp vt l, t
h thng ng trc cho n cc mng LAN, MAN quang. Cc ng dng c th bao gm:
- Thit k h thng thng tin quang t mc phn t n mc h thng lp vt l
- Thit k mng TDM/WDM v CATV
- Thit k mng FTTx da trn mng quang th ng (PON)
- Thit k h thng ROF (radio over fiber)
- Thit k b thu, b pht, b khuch i quang
- Thit k s tn sc
- nh gl 8L8 h thng vi cc m hnh b thu khc nhau
- 1lnh Lon 8L8 va qu cng sut tuyn ca cc h thng c s dng khuch i quang.
2

B. nNG DN S DNG PHN MM OPTISYSTEM

Khl ng Optisystem:
Meu Start Progras Optiae Softare Optisyste 7 Optisyste.

1. CC C IM CHNH CA OPTISYSTEM
1.1 1h v|n cc phn t (Component Library)
Optisystem c mL Lh vln cc phn t phong ph vl hang Lrm phn t c m hnh
ha c p ng ging nh cc Lhlt b trong thc t. C th bao gm:
- 1h vln ngun quang
- 1h vln cc b thu quang
- 1h vln si quang
- 1h vln cc b khuch l (quang, ln)
- 1h vln cc b MUX, DEMUX
- 1h vln cc b lc (quang, ln)
- 1h vln cc phn t FSO
- 1h vln cc phn t truy nhp
- 1h vln cc phn t th ng (quang, ln)
- 1h vln cc phn t x l tn hiu (quang, ln)
- 1h vln cc phn t mng quang
- 1h vln cc thit b o quang, o ln
Ngoi cc phn t c nh ngha sn, Optisystem cn c:
- Cc phn t Measured components. Vi cc phn t ny, Optisystem cho php nhp
cc tham s c o L cc thit b thc ca cc nh cung cp khc nhau.
- Cc phn t do ngi s dng t nh ngha (user-defined Components)

1.2 Kh nng kt hp vi cc cng c phn mm khc ca Optiwave
CpLlsysLem cho phep ngi dng s dng kt hp vi cc cng c phn mm khc ca
CpLlwave nh CpLlAmpllfler, CpLl8M, CpLlCraLlng, WuM_hasar va CpLlllber thit
k mc phn t.
3

1.3 Cc cng c hin th
CpLlsysLem c y cc thit b o quang, o ln. Cho php hin th tham s, dng tn
hiu, chL lng tn hiu ti ml lm trn h thng.
Thit b o quang:
- Phn tch ph (Spectrum Analyzer)
- Thit b o cng sut (Optical Power Meter)
- Thit b o mln thi gian quang (Optical Time Domain Visualizer)
- Thit b phn tch WDM (WDM Analyzer)
- Thit b phn tch phn cc (Polarization Analyzer)
- Thit b o phn cc (Polarization Meter)

Thit b o ln:
- Oscilloscope
- Thit b phn tch ph RF (RF Spectrum Analyzer)
- Thit b phn tch biu hnh mt (Eye Diagram Analyzer)
- Thit b phn tch li bit (BER Analyzer)
- Thit b o cng sut (Electrical Power Meter)
- Thit b phn Llch sng mang ln (Electrical Carrier Analyzer)...

1.4 M phng phn cp vi cc h thng con (subsystem)
vic m phng c thc hin mt cch linh hot v hiu qu, Optisystem cung cp
m hnh m phng ti cc mc khc nhau, bao gm mc h thng, mc h thng con v
mc phn t.

1.5 Ngn ng Script mnh
ngi s dng c th nhp cc biu din s hc ca tham s v to ra cc tham s ton
cc. Cc tham s ton cc ny s c dng chung cho tt c cc phn t v h thng
con ca h thng nh s dng chung ngn ng VB Script.

1.6 Thit k nhiu lp (multiple layout)
4
Trong mt file d n, Optisystem cho php to ra nhiu thit k, nh ngi s dng
c th to ra v sa i cc thit k mt cch nhanh chng v hiu qu. Mi file d n
thit k ca Optisystem c th cha nhiu phin bn thit k. Mi phin bn c tnh
Lon va Lhay i mL cch c lp nhng kt qu tnh ton ca cc phin bn khc nhau
c th c kt hp li, cho php so snh cc phin bn thit k mt cch d dng.

1.7 Trang bo co (report page)
Trang bo co ca Optisystem cho php hin th tt c hoc mt phn cc tham s cng
nh cc kt qu Llnh Lon c ca thit k ty theo yu cu ca ngi s dng. Cc bo
co to ra c t chc di dng text, dng bng tnh, th 2u va 3u. Cng c Lh kt
xuL bo co di dng file HTML hoc di dng cc file mu c nh dng Lrc.

1.8 Qut tham s v t| u ha (parameter sweeps and opt|m|zat|ons)
Qu trnh m phng c th thc hin lp li mt cch t ng vi cc gi tr khc nhau
ca tham s a ra cc phng n khc nhau ca thit k. ngi s dng cng c Lh
s dng phn ti u ha ca CpLlsysLem Lhay i gi tr ca mt tham s nao
L c kt qu tt nht, xu nht hoc mt gi tr mc Llu nao ca thit k

2 GIAO DIN NGI S DNG (GUI)
Cc phn chnh ca GUI bao gm (xem hnh 1) :
- Project layout: la nl ma ngi s dng th hin thit k ca mnh
- Dockers, bao gm:
1h vln cc phn t (Component Library): nl ma ngi s dng truy
nhp vo ly cc phn t thit k h thng
Project Browser: cho php truy nhp n cc tham s v kt qu ca thit
k mt cch thun tin.
Description: nl ma ngi s dng m t tm tt v thit k
- Menu bar (xem hnh 2): cha cc menu c trong Optisystem

5

Hnh 1. Giao din ngi s dng ca OptisystemHnh 2. Menu bar ca Optisystem


- Toolbars
Standard

Cha tt c cc nt thc hin cc hoL ng Lhng Lhng ca
wlndow nh: Lo file, m flle, lu, ln n, copy, .. v chc nng Lnh
ton ca h thng.

Layout

Thc hin cc chc nng nh xa, sao chep layouL Lrong d n. Ci
6
t chu ky qut v mt s ty chn tl u ha Lhlt k.
Docker

Thc hin chc nng cho phep hoc loi b docker trong main layout.

Layout Tools

Thc hin cc chc nng nh dl chuyn, kt nl, Lhay i cc phn t,
v cc cng vo v ra ca phn t.

Draw Objects

V cc hnh ch nhL, hlnh Lrn, ng thng, a Lhm LexL hoc
bitmap vo layout.

Layout
Operations

Thc hin phng to, thu nh thit k hoc ca s thit k. Cho php
hoc loi b chc nng L ng kt nl, lu khin s hin th ca
layout.

Script

Chy, to ra, lu gl hoc ti cc file script

3. TM T1 nNG DN S DNG MT S CHC NNG C 8N CA OPTISYSTEM
3.1 M mt d n c sn:
- Vo File menu, chn Open
- La chn ng dn trong File name ly c file mong mun
3.2 To mt d n mi
- Vo File menu, la chn New, ca s Project layout xut hin (hnh 3)
7
Hnh 3. Ca s Project layout


- Vo Component Library, dng chut ko phn t cn s dng v th vo Main
Layout (xem hnh 4)
n|nh 4. t phn t vo Main layout

8

- Vic kt ni gia cc phn t trong thit k c th c thc hin mt cch t ng
hoc bng tay nh vic s dng cc nt chc nng Lrong Layout Operations (xem
hnh 5, 6).
Hnh 5 . Kch hot kt ni t ng


Hnh 6. Hy b ch kt ni t ng


3.3 Thit lp cc tham s ton cc (global parameters) ca d n
Khi to mt thit k mi trn Optisystem, phi thit lp cc tham s ton cc. Cc tham
s ny s lln quan n tc , chnh xc v yu cu v b nh cho vic thc hin m
phng thit k. Cc tham s nay c gi l tham s ton cc v n nh hng n tt
c cc thnh phn trong thit k c s dng cc tham s ny. Trong Optisystem, cc
tham s ny bao gm:
- Tc bit (bit rate)
- Chiu di chui bit (Bit sequence length)
- S mu trn mt bit (Number of samples per bit).

Cc tham s nay c s dng tnh ton Time window (ca s thi gian), Sample
rate (tc ly mu) v Number of samples (s lng mu) nh sau:
- Time window = Sequence length 1/Bit rate
- Number of samples = Sequence length Samples per bit
- Sample rate = Number of samples / Time window
Optisystem dng chung tham s Time window cho tt c cc thnh phn trong thit k,
tc l tt c cc thnh phn u c Time window ging nhau nhng c Lh c Sample
rates hoc Number of samples l khc nhau.

thit lp tham s ton cc ca d n, thc hin cc bc sau
- klch up chut vo ca s Project layout
9
- Hoc La chn Layout > Parameters t thanh cng c Menu
Hp thoi Layout parameters xut hin (xem hnh 7).

Hnh 7. Hp thoi Layout parameters


3.4 Hin th v thay i tham s ca cc phn t trong d n
- klch up chut vo phn t cn Lhay i tham s
Hp thoi v cc tham s ca phn t xut hin
- Di chuyn con tr n cc gi tr tham s cn Lhay i
- Nhp gi tr tham s mong mun
Lu y: C 3 ch ca tham s l Normal, Script v Sweep:
- Ch crlpL c s dng khi tham s ny l tham s ton cc, c nh hng n
tt c cc phn t khc ca h thng.
- Ch weep c s dng khi thc hin qut tham s
10Hnh 8. Hp thoi v cc tham s ca Laser Measured


3.5 Chy m phng
- T File menu, la chn Calculate. Hp thoi Optisystem Calculations xut hin (hnh
9)


11
Hnh 9. File menu


- Trong hp thoi Optisystem Calculations (hnh 10), kch chut vo nt Run
Hnh 10. Hp thoi Optisystem Calculations

3.6 Hin th kt qu m phng
- klch up chut vo cc phn t hin th trong thit k hin th th v cc kt
qu m qu trnh m phng to ra.
12

Hnh 11. Kt qu hin th trn thit b phn tch ph (v d)3.7 Thc hin qut tham s (Parameter Sweep)
Trong mi bn thit k s c mt s cc tham s nhL nh c th a vao ch qut
(sweep mode). ngi thit k c th nh ngha s ln queL c thc hin trn mi
tham s. Gi tr ca tham s s Lhay i qua mi ln qut. Qu trnh ny s cho cc kt
qu thit k khc nhau ty theo s Lhay i gi tr ca tham s.
thc hin qut tham s, tin hanh cc bc nh sau:
a. Thit lp s ln qut:
- 8c 1: Kch chut vo nt Set Total Sweep Iterarions trn Layout tool bar
Hp thoi Total Parameter Sweep Iteration xut hin gi tr hin ti (v d h tr
hnh 12)
- 8c 2: Nhp vo s ln qut
- 8c 3: Kch chut vo nt OK

13

Hnh 12. Hp thoi Total Parameter Iteration

Hoc:
- 8c 1: La chn Layout > Set Total Sweeps Iterations trn Menu toolbar (xem hnh
13)
Hp thoi Total Parameter Sweep Iteration xut hin gi tr hin ti (v d h tr
hnh 12)
- 8c 2: Nhp vo s ln qut
- 8c 3: Kch chut vo nt OK

Hnh 13. Truy nhp qua Layout - Set Total Sweep Iterations


b. 1hay i s ln qut
Sau khi tnh ton, Lhay i s ln qut hin th trn bn thit k (layout), thc
hin cc bc sau:
- 8c 1: La chn Layout > Set Current Sweep Interation trn Menu toolbar
14
Hp thoi Set Current Sweep Iterarion xut hi h tr hh 14
- 8c 2: Nhp vo s ln qut mun hin th trn bn thit k
- 8c 3: Kch chut vo nt OK
Hnh 14 . Hp thoi Current Sweep Iteration


S dng nt Previous Sweep Iterarion hoc Next Sweep Iteration trn Layout toolbar
chuyn gia cc ln qut.
Hoc: La chn ln qut trn Set Current Iteration drop-down box nh Lrn hlnh 13 di
y
Hnh 15 . Set Current Iteration drop-down box


c. 1hay i gi tr tham s qut:
Sau khi la chn s ln qut tham s, phi thc hin nhp cc gi tr cn qut ca
tham s. 1rc khi nhp, tham s cn qut phl c chuyn sang ch Sweep
Mode.
La chn Sweep mode
chuyn sang Sweep mode cho tham s cn qut, thc hin cc bc sau:
8c 1: La chn Layout > Parameter Sweep trn Menu toolbar.
Hp thoi v cc tham s ca phn t xut hi h tr hh 17
trong ct Mode, la chn ch Sweep mode (xem hnh 16)


15
Hnh 16. Sweep mode
Hnh 17. Tham s ca phn t - Tham s ch Sweep mode


Kch chut vo nt Parameter Sweep trong ct Value ca tham s cn qut
( weep Mode) (nh mlnh ha trn hnh l tham s Power). Hp thoi
Parameter Sweeps xut hin nh Lrn hlnh 18 dl y.

16
Hnh 18. Cc gi tr tham s cn qut ca phn t trn thit k

Nhp gi tr tham s qut:
nhp cc gi tr cn qut ca tham s, thc hin cc bc sau:
8c 1: La chn Layout > Parameter trn Menu toolbar
8c 2: Kch chut vo nt Parameter Sweep trn ct Value ca tham s
8c 3: Nhp d liu bng tay hoc s dng cng c Spread Tool nhp d
liu
(Tham kho thm trong ti liu v vic s dng Spread Tool)

d. Chy m phng (thc hin Lng L nh 3.5)
e. Hin th kt qu m phng qut tham s:
hin th kt qu m phng qut tham s (i vi thit k h thng, Lhng hin
th s Lhay i BER theo gi tr ca tham s qut), thc hin cc bc sau:
8c 1: La chn Report tab trong ca s Project Layout
8c 2: Kch chut vo nt Opti2Dgraph trn Report toolbar
8c 3: Trong Project Browser, la chn tham s Sweep Mode, ko
tham s ny v th vo trc X ca th 2D
8c 4: Trong Project Browser, la chn tham s Min. Log of BER ca thit
b phn tch li bit, ko tham s ny v th vo trc Y ca th 2D
17
Kt qu Lhay i BER theo tham s qut s hin th Lrn th 2D.

n|nh 19. Cc bc hin th kt qu m phng qut tham s


3.8 a kt qu m phng vo bo co
a kt qu m phng vo bo co c th s dng k thut chp man hlnh. Cc bc
thc hin nh sau:
- Bm t hp phm Alt + Print Screen SyRq lu Lm thi ca s mn hnh mun
chp vo Clipboard
- Bm vo Start > Programs > Accessories > Paint khl ng chng Lrlnh alnL
- Vo menu Edit trong Paint ri bm chn Paste (hoc t hp Ctrl + V) dn ca s
man hlnh chp t Clipboard vo ca s lm vic ca Paint
- S dng cc cng c Select trong Paint ly phn thng tin mun sao chp li theo
mun.
18
- Bm vo menu File > Save As t tn cho tm hnh vo chn nl lu Lm hlnh
chp vo my tnh. C th lu di dng *.bmp, *.jpg, *.jpeg hoc *.dib. Hoc dn"
ngay vo trong file bo co (s dng phm Ctrl + V)