Está en la página 1de 27

HIDDEN IN THIS PICTURE

d'Aaron Sorkin
Traducci de Marc Tinent
Un petit i verd tur des d'on es veu un paisatge immens. A dalt del tot hi ha posada una cadira de
director. Al costat de la cadira hi ha una ampolla de xampany i dues copes.
En obrir el tel veiem a RO!RT" dempeus i donant un cop d'ull a l'escena. #s un home so$re la
trentena. %a am$ texans" una gorra de $eis$ol" anorac i ulleres de sol. &orta pen'ada del coll una
lent de c(mera. Tot i )ue mostra tots els signes d'un home )ue no ha dormit prou" se'l veu" en
a)uests moments" totalment satis*et. !s mira el rellotge. +espr,s d'un instant" entra R!U!-. #s
un home d'uns )uaranta anys i va inapropiadament vestit am$ camisa" cor$ata i americana. Se li
ha comen.at a acumular el *ang a les sa$ates i als $aixos dels pantalons. !st( sense al/.
REUBEN Eh... Robert... Qu fas?
ROBERT (Sense parar massa atenci) Hm?
REUBEN (0ridant *ora d'escena" avall a la dreta) s aqu!
ROBERT s perfete! te "#a$o"es?
REUBEN (0ridant) %&'()a! s aqu!
ROBERT s u" p'a perfete.
REUBEN Robert...
ROBERT s u" p'a $)*"e $#u" Osar.
REUBEN Robert! qu h) est+s fe"t aqu $a't?
ROBERT ,)ro e' meu p'a $)*"e $#u" Osar.
REUBEN Es $o"e" Osars a 'es pel1l2cules! Robert! "o a's p'a"s. - s) $o"ess)" u"
Osar a u" p'a! em .u*o e' o'' que ser)a a u" que fos part $#u"a pel1l2cula
sencera. No /s que pu*uem o"()$ar e's membres $e '#0a$m)a a' "ostre
ro$at*e ) $)r1'os 2,)reu aquest p'a3! o) que m#e"te"s? 4a'te" quatre m)"uts
perqu es po"*u) e' so'.
ROBERT Quatre m)"uts ) $eu se*o"s.
REUBEN 0h! b/! per$o"a! "o ho sab)a. 0prof)tem per a"ar a sopar.
ROBERT No em bur5)s! Reube". Est) $e bo" humor. Tot ) que m#)"te"t) autoo"("er
que "o ets aqu.
REUBEN Robert! Bobb&! e" 6)"$strom ) e" %ahs esta" ome"7a"t a empre"&ar1se.
8ome"e" a estar tota'me"t empre"&ats! (a.a! reu1me. No te")m m/s $)"ers.
No e"s que$a u" "t)m. No e"s e" que$a(e" fa $ues setma"es qua"
port+(em ro$a"t .a tres setma"es $e retar$ ) e"s ha(em po')t s)s m)')o"s ) m)*
$e m/s. 9a "o h) ha()a $)"ers llavors. - ara! o*icialment! .a "o e" te")m ") e"s
e" $e)5e" m/s. ,)ra! "o m#a*ra$a ser u" torrao''o"s! per: /s 'a me(a fe)"a.
%; e' <)retor $e =ro$u);! em (au o"tratar perqu m#asse*ur/s que tot
fu")o"/s sobre e' a'e"$ar) ) sobre e' pressupost.
ROBERT Tres setma"es $e retar$ ) s)s m)')o"s ) m)* $e m/s?
REUBEN 0)5: mate)5.
ROBERT Bo"a fe)"a! Reube".
REUBEN s '#>'t)m p'a! Robert! un pla ) '#equ)p artst)! e's ators! e's s)s1e"ts "ora"ta1
quatre e5tres! e's +meres! e's e'tr)s! e's $e' +ter)"*! e's tra"sport)stes!
e"s e" po$rem a"ar ap a asa.
ROBERT E"s "#a")rem a asa! Reube"! tot est+ sota o"tro'! o"f)a e" m).
REUBEN 0)5: .a m#ho has $)t a'tres ops.
ROBERT ,e"t)a.
REUBEN No h) ha u"a se*o"a oportu")tat aqu! ho e"te"s! o)? No po$em $ema"ar1') a'
so' que tor") a sort)r ) es tor") a po"$re perqu '#hem a*at e' pr)mer op.
ROBERT 0h! "o po$em?
REUBEN No.
ROBERT N) s) ') $ema"em amab'eme"t?
REUBEN 8a*umtot111
ROBERT - s) truquem a' m+"a*er $e' so'?
REUBEN No est) fote"t broma.
ROBERT 9o tampo. Trua a' ?)'')am ,orr)s! m)ra a (eure qu) t/ e's $rets $#e5p'ota);
$e' so' ) $)*ues1') que "eess)tem u" pet)t fa(or. <)*ues que h) ha 'a
poss)b)')tat que ha*uem $e tor"ar a *ra(ar e' p'a ) que! e" as que ho
"eess)tem! e"s a'$r)a que e' so' tor"/s a sort)r ) es po"*u/s $e "ou. <)*ues1
') que e' posarem a a*ra@me"ts.
REUBEN Tres m)"uts ) m)*! Robert. No et semb'a que haur)es $e ser a ba)5 amb 'a
resta $e '#equ)p artst)?
ROBERT 6#equ)p artst) sap e' que ha $e fer.
REUBEN 8om o''o"s ho saps?
ROBERT (&er primer cop deixa de mirar a la dist(ncia. !s treu les ulleres de sol i mira
directament al R!U!-) =erqu portem s)s hores assa.a"t. =erqu! tot ) que
aquesta s)*u) 'a me(a pr)mera pe'A'u'a! u" fet que has estat $)sposat a
reor$ar1me quatre ops a' $)a $es que est+(em a pre1pro$u);! "o s;
)$)ota. =erqu! ho s+p)*ues o "o! ) sosp)to que "o e" te"s ") )$ea! aquest /s e'
p'a m/s )mporta"t $e 'a pe') ) "o t)" ap )"te"); $e a*ar1'a. =erqu "o he
$e)5at abso'utame"t ap $eta'' se"se e5am)"ar. 0 'es set tre"ta1set! e' so'
ome"7ar+ a po"$re#s. 0 'es set tre"ta1set 'es +meres ome"7ara" a ro$ar.
Tres a'hora. <ues =a"a1f'e5 B1BC ) u"a 0er)1B6. H) ha f)'m a 'es +meres ) e's
fous esta" e"*e*ats! ho he ompro(at tot s)s ops. H) ha *uar$es $e
se*uretat a' ostat $e a$a +mera a ba)5 $e' tur; ) h) ha ()"t1)1s)s bear)s $e
'a U")(ers)tat $e 8a')f:r")a amb Da'E)e1ta'E)es $)sposats pe' permetre $e' p'a.
O"Fe m)"uts ) tre"ta se*o"s. 6es +meres ro$ara" $ura"t o"Fe m)"uts ) tre"ta
se*o"s. - $ura"t aquests o"Fe m)"uts ) tre"ta se*o"s! e's "ostres s)s1e"ts
"ora"ta1quatre e5tres! que .a esta" (est)$ets! orrera"! e" u" 'e"t per:
)"essa"t ) s)mf:")ame"t teatra' *ote)* hum+! $ura"t u" E)':metre tres1e"ts
"ora"ta metres e" $)a*o"a' $es $#aque''a arbre$a! f)"s que pass)" 'a ba"$era
b'a(a que )"$)a que esta" fora $e' p'a. - t)rarem e's r$)ts. Ho hem assa.at
$ura"t s)s hores! Reube"! h) haur)es $#ha(er estat. E's he fet repet)r1ho )
repet)r1ho ) repet)r1ho. - ho ha" fet b/ $es $e' pr)mer assa)*. E" 8ra)* /s a''+
ba)5! a' set $e ro$at*e! e'' /s qu) e's r)$ar+. - qua" ho fa)! "o h) haur+ home!
$o"a o "e" que "o s+p)*a qu /s e' que ha $e fer. 0)5 que .o em que$ar/
aqu $a't $e' tur;! ) e' 9eff ()"$r+ tamb/! ) m)rarem p'e*ats om es rea '#art.
REUBEN Esta" empre"&ats! Robert! s)mp'eme"t. T#h) est+s .u*a"t tot e' que te"s! ) s) 'a
pe'A'u'a "o s#estre"a! t#e"fo"sar+s. T#e"fo"sara". 9a pots pu.ar1h) $e peus
que s#ho po$e" permetre.
ROBERT No m#ha()es $)t que "o e's que$a(e" a'ers?
REUBEN No per "osa'tres. No per u"a pe') sobre so'$ats $es)'A'us)o"ats a G)et"am que
tothom a 'a )"$>str)a sap que "o arrasar+ a 'es sa'es.
ROBERT (&ausa) %) "o e's agrada 'a pe')! perqu 'a produeixen?
REUBEN - .o qu o"& s/? E's a*ra$e" 'es te(es obres $e teatre.
ROBERT No s;" 'es me(es obres! s;" 'es obres $e' 9eff.
REUBEN 6es te(es obres! 'es $e' 9eff! a qu) o''o"s ') )mporta?
ROBERT 0' 9eff! probab'eme"t. - a 'a se(a mare.
REUBEN Ga" a"ar a No(a HorE! (a" a"ar a' teatre! (a" (eure u"a obra. 6#ha()es
$)r)*)$a! e' 9eff '#ha()a esr)t! us (a" $)r 2Go'eu fer u"a pe')? 0qu te")u u" sa
p'e $e a'ers3. Us (a" $o"ar $)"ers! u" equ)p artst)! mater)a'! ators...
ROBERT 0tors...
REUBEN 0'*u" prob'ema amb e's ators?
ROBERT No! se"&or.
REUBEN 0quests ators s;" a$e''s! Robert. %;" t)te''es a 'es te(es ma"s.
ROBERT No e's he a)*ut ma) b/.
REUBEN E''s t#a$m)re"! Tu ets )"apa7 $e reor$ar om es $)ue". s a tu a qu) "o ')
aue" b/ e's ators.
ROBERT Te"s ra;! se m#ob')$a(a.
REUBEN - a (eure! $)*ues! has t)"*ut a'*u" prob'ema amb aquests ators? U" $e so'
que t#ha*) portat 'a o"tr+r)a? 0'*u"a $)(a? 0'*u"a estre''a re*u$a? Em pots
$)r qu)"s prob'emes t#ha" $o"at?
ROBERT No! "o ere" u" prob'ema. =er: e's fa'ta ta'e"t ) esta" bu)ts! m)ra. Ere"
)"sp)$s! f+)'s! $e sa"* $#or5ata... 0ra! *uapos! a)5: s. 0'*u"s $e's ators
m/s *uapos que he ()st ma)! t#ho .uro.
REUBEN <o"s ho se"to! ompa"&! per: h) ha u" 'm)t amb e' que pots fer amb e' que
te")m.
ROBERT E' 9eff ha treba''at mo't $ur e" aquest *u);.
REUBEN %? B/! $o"s /s $o'e"t. Est+ p'e $e mer$a $ram+t)a a'ter"at)(a. %) s#ha*u/s
que$at a's ese"ar)s $e's bars $e' %oHo! o" e's espeta$ors "o e"te"$r)e" u"
borra'' $e' que est+ passa"t a '#ese"ar)! ') ha*uess)" posat u"a p'aa ) tot.
=er: t)" "ot)es per (osa'tres! be"()"*uts a' m;" $e' )"emaI s) e's
espeta$ors "o e"te"e" qu o''o"s est+ passa"t! fote" e' amp. - ') $)ue" a's
seus am)s. - "o ompre" e' <G<. - per$em e' merat europeu. - "o h) ha
se*o"a part. - "o h) ha be"ef))s a$$))o"a's. - s) reus que s; u" ap)ta')sta
a"t)1artst) t)te''a $e 'a pro$utora! que "om/s es f)5a e" e's $:'ars ) e's
e"taus! te"s tota 'a ra;. =er: /s 'a me(a fe)"a. - tot e' que et pu $)r /s que
s) esperes que et $e)5)" $)sset m)')o"s $e $:'ars per fer u"a pe'A'u'a! amb
$eu m)')o"s e5tres per promo)o"ar1'a! m/s (a' que t#asse*ur)s que a'*> a
%eatt'e omprar+ a'*u"a e"tra$a. Et que$e" $os m)"uts ) ()"t se*o"s.
!ntra en 3!44. T, si *a no *a la mateixa edat )ue el RO!RT i porta texans" $am$es i una
ca.adora.
9E44 Reube"! 4a"t+st)! T)" u"a pre*u"ta per tu. 0que''a *e"t $e ba)5! e's $e's
Da'E)e1ta'E)es... treba''e" per "osa'tres?
REUBEN %.
9E44 B/. ,#he e"amorat $#u"a $e 'es "o)es. No s/ om es $)u! per: /s p'1ro.a )
porta u"s pa"ta'o"s b'aus ) u" .erse) b'a". %) asua'me"t ') pots ome"tar u"
pare'' $e $eta''s )mpress)o"a"ts sobre m)! em far)es u" fa(or. (R!U!- se'l
)ueda mirant. 3!44 treu un $loc de notes i un $ol2gra*) 9a te#'s apu"to.
ROBERT E' Reube" est+ $e ma' humor! 9eff.
9E44 =er qu?
ROBERT 6) semb'a que hem *astat massa temps ) massa $)"ers fe"t u"a pe'A'u'a
sobre so'$ats $es)'A'us)o"ats a G)et"am ) que e' teu *u); est+ p'e $e mer$a
$ram+t)a a'ter"at)(a ) que "o h) haur+ ")"*> a %eatt'e que ompr) u"a
e"tra$a.
9E44 No est) se*ur que e's so'$ats est)*u)" $es)'A'us)o"ats.
REUBEN ,e#" (a)* ap a' set $e ro$at*e. Te")u $os m)"uts.
9E44 (0ridant5lo) Reube"! (3!44 apunta alguna cosa a una nota i li entrega) s
)mporta"t. ='1ro.a! pa"ta'o"s b'aus! .erse) b'a". <)*ues1') que s; fam;s. (Al
RO!RT" )ue ha tornat a )uedar5se a$sort mirant el paisatge) Jampa"&?
ROBERT - ta"t.
!ntra en 0RA67. T, si *a no *a la mateixa edat )ue en RO!RT i en 3!44. &orta ulleres i duu un
8alkie5talkie al cintur.
8R0-K Bob! estem a '#a*ua)t.
ROBERT 8om p)"ta 'a osa?
8R0-K Tot perfete.
ROBERT - que $ur).
8R0-K Et (o')a $o"ar 'es *r+)es.
ROBERT 0 m)? =er qu?
8R0-K B/! per $o"ar1me e' o"tro' $#a)5:. =er $e)5ar1me r)$ar 2a);!3 a u" p'a.
%)*")f)a mo't per m).
ROBERT Has fet u"a bo"a fe)"a! home. No m#has $#a*ra)r res.
8R0-K s "om/s que he estat a.u$a"t $e pro$u); $ura"t quatre a"&s! ) '#>") que
m#ha()e" $e)5at fer era or*a")tFar e's horar)s $e's +ter)"*s.
ROBERT Est) o"(e"7ut que ho po$r+s fer! 8ra)*.
8R0-K - (o')a... e5pressar e' meu a*ra@me"t per 'a te(a o"f)a"7a e" m)! Bob.
ROBERT No a'.
8R0-K s "om/s que (o')a que sabess)s que ets 'a pr)mera perso"a que rea'me"t ha
re*ut que .o pu te")r! b/! .a saps! a'*u"a me"a $e ob.et)us a ba"$a $e ser
e' pa)o que or*a")tFa e's horar)s.
ROBERT 8ra)*! "o m#a*ra$ar)a semb'ar fre$ ara mate)5! perqu me "#a$o"o que est+s
par'a"t $e oses mo't perso"a's! ) ho trobo perfete! per: e" aquest mome"t
se suposa que haur)es $e ser a' set $e ro$at*e per r)$ar 2a);3! "o et
semb'a?
8R0-K E5ate. (-o es mou)
ROBERT Gu'' $)r que e"te"s que 'es +meres "o es posara" a ro$ar f)"s que r)$)s
2a);!3. Ho e"te"s! o)?
8R0-K No s; )$)ota! Bob.
ROBERT (&ausa) No! /s 'ar que "o. %)mp'eme"t "o esta(a se*ur $e s) eres o"s)e"t
que ome"em e" $os m)"uts.
8R0-K (!s mira el rellotge) %. U" m)"ut tre"ta1)".
ROBERT Neess)to a.u$a! 9eff.
9E44 8ra)*! e' Bobb& (o' que tor")s a' set $e ro$at*e ara mate)5. Go' que ba)5)s
perqu te"s u"a fe)"a )"re@b'eme"t )mporta"t per fer ) (o' estar se*ur que 'a
far+s ta" b/ om e'' sap que pots fer1'a.
8R0-K B/! a)5: /s e' que ') esta(a $)e"t a' Bob. Que est) mo't a*ra@t pe' fet que
m#ha*)" $o"at aquesta respo"sab)')tat ) que apre)o $e tot or 'a o"f)a"7a $e'
Bob e" 'a me(a hab)')tat per...
ROBERT B0-J0 06 %ET <E RO<0TKE! 90! O B0-J0R 0 8R-<0R 2088-L3 9O
,0TE-J - T#0%%EKURO QUE ET QUE<0R0% 4ENT KR0E66E%
HORMR-E% 60 RE%T0 <E 60 TEG0 G-<0.
8R0-K Kr+)es! Bob. <e $eb:. (Marxa)
ROBERT s e"a"ta$or.
9E44 %! ) mo't r+p)$.
ROBERT %.
9E44 =er qu e' $e)5es r)$ar 2a);3?
ROBERT Que e" 8ra)* r)$) e' que (u'*u)! 'es +meres esta" ro$a"t $es $e fa $eu
m)"uts.
9E44 Est+s $e o"&a.
ROBERT E" u" m)"ut quara"ta1)" se*o"s! 'a H)''ar& r)$ar+ ()a Da'E)e1ta'E)e a'
,)hae'! que /s a' 'm)t $e' bos! ) e" ,)hae' $o"ar+ peu a's so'$ats.
9E44 Has $e)5at que 'es +meres ro$)" $es $e fa $eu m)"uts?
ROBERT E" 8ra)* "o t/ per qu saber1ho. Qu)" /s e' prob'ema? E'' se "#a")r+ a asa
o"te"t! ) po$r+ e5p')ar a 'a *e"t que ha r)$at 2a);3 a' $arrer p'a $e 'a
pe'A'u'a! ) *r+)es a "osa'tres '')*ar+ e' tr)p'e.
9E44 Bobb&! tres +meres ro$a"t $ura"t $eu m)"uts! ) ara ha" $e ro$ar $ura"t o"Fe
m)"uts ) m)* m/s? 0 e"t $:'ars e' metre $e )"ta per +mera?
ROBERT 9a so"es om e' Reube"! 9eff. No s;" e's "ostres a'ers.
9E44 %;" e's a'ers d'alg9! ) e's estem *asta"t )rrespo"sab'eme"t.
ROBERT Gu'' aquest p'a.
9E44 E' t)"$r+s.
ROBERT ,e "#est) asse*ura"t.
9E44 T#est+s obsess)o"a"t.
ROBERT %) "o m#obsess)o"o ara! qua"! 9eff? 0 'a sa'a $e mu"tat*e? %aps qua"ta *e"t
reta''ar+ 'a pe') aba"s que .o ho fa)? ,/s o me"&s 'a mate)5a qua"t)tat que
e's que 'a reta''ara" despr,s $e m). E' pa)o $e '#empresa $e +ter)"* t/ m/s
o"tro' artst) sobre aquest pro.ete que .o. Que e's $o")" pe' sa! 9eff!
ao"se*u)r/ ro$ar aquest p'a. He reat u"a pe')! ) m#est) omu")a"t amb
u"a )mat*e. He omu")at u"a )$ea! u"a emo);! 'a meva )$ea! ) '#he fet ta"
breu om u"a bo"a seqN")a ) ta" po$erosa om u"a bo"a s)mfo")a. 6a
resta $e 'a pe'A'u'a pot aabar semb'a"t1se a Rambo! per: aquest p'a!
aquesta )mat*e! fu")o"ar+.
9E44 Bo"a sort.
ROBERT (Mirant el seu rellotge) Quara"ta1)" se*o"s.
9E44 (&ausa) Qu) /s 'a H)''ar&?
ROBERT ='1ro.a! pa"ta'o"s b'aus! .erse) b'a".
9E44 H)''ar&.
ROBERT (&ausa) Tre"ta1)" se*o"s. Tre"ta1)" se*o"s perqu e' meu som") es fa)
rea')tat. Qua"ts ops pots $)r1ho! a)5:?
9E44 Et refere)5es a qua"ts ops pu $)r1ho r+p)$ame"t? s u"a osa que ma) se
m#ha $o"at massa b/.
ROBERT %) us p'au! </u. %) us p'au! fes1ho perfete! </u. %)*ues be"e(o'e"t ) s)mp+t)
) a*ra$ab'e! </u. %e"se errors. No est) $ema"a"t1te ap fa(or espe)a'! ")
que )"terfere)5)s. Ho t)" tot obert! "om/s a' que em $e)5)s fer1ho. <ura"t
e's propers o"Fe m)"uts ) m)*! "om/s fes que e' so' es po"*u) rere aque'' tur;
) $espr/s preoupa#t $e 'es te(es oses.
9E44 Bobb&...
ROBERT %sh. (&ausa. :iuxiue'ant) 0);. (&ausa) Oh! s. Oh. Oh! "o). 0questa (a pe's
meus "a"os! 9eff. Ga per 'a 9e"")fer! que s#ho m)rar+ amb e's seus am)*uets )
po$r+ $)r 2E' meu pare (a fer a)5:3. Ga pe' meu f)'' que e"ara "o ha "asut!
que s#ho m)rar+ ) $)r+ 2Gu'' ser om e' meu pare3. 0)5: "o /s pe's ators! 9eff!
"o /s per 6)"$strom ) %ahs! "o /s ") per tu. 0quest p'a /s per m). ,)ra1ho!
9eff! m)ra1ho.
9E44 Est) m)ra"t.
ROBERT %! per: ho est+s o"temp'a"t?
9E44 Em semb'a que s. ,#ho m)ro! (a.a.
ROBERT -"te"ta o"temp'ar1ho. -ma*)"a#t u" mar ) o"temp'a 'a )mat*e.
9E44 (&ausa) 0h+.
ROBERT 6#est+s o"temp'a"t?
9E44 6#est) o"temp'a"t! Bobb&.
ROBERT 8omu")a"t u"a )$ea. 8ausa"t emo)o"s. %e"se parau'es. %e"se so"s.
%e"se p)"tures. %e"se p)"Fe''s. Nom/s )"qua"ta het+rees a No(a HorE! s)s1
e"ts "ora"ta1quatre e5tres orre"t pe' tur;! tres! quatre! s)s a'hora! ) u"a
posta $e so' perfeta. Em semb'a que ma) em po$r/ se"t)r ta" p'e om ara.
9E44 (&ausa) No sabr+s per asua')tat s) 'a H)''ar& est+ asa$a ) tot a)5:! o)?
ROBERT 9eff.
9E44 =er$o"a.
ROBERT %e"&or.
9E44 Est) m)ra"t! est) m)ra"t.
ROBERT Qua" has esr)t u"a ese"a! ) est+s mo't emo)o"at pe' que has fet! m#a*ra$a
pe"sar que et $o"o for7a suport. ,#a*ra$a pe"sar! .a saps! que qua" has
reat a'*u"a osa que et sat)sf+! omparte)5o e' teu e"tus)asme! *e"u@"ame"t
o "o.
9E44 Ke"u@"ame"t o "o?
ROBERT %! 9eff. No sempre est) ta" f')pat per 'a te(a $ramat>r*)a om! )ma*)"o!
a'*u"a (e*a$a t#he $e)5at pe"sar. E" a'*u" as. =er: "o estem par'a"t $#a)5:.
<e' que par'o /s que s; e' teu am)! s; u" art)sta! ) s/ om "#/s $#)mporta"t
se"t)r que est+s )"sp)rat ) que! b/! (a.a! que...
9E44 Que et $o"e" suport.
ROBERT E5ate.
9E44 Ke"u@"ame"t o "o?
ROBERT %. T#a")mo. Et $o"o suport. Ho e'ebro amb tu.
9E44 0 ba"$a $e' fet que ets e' meu am) ) u" a'tre art)sta! tamb/ has estat e'
$)retor $e 'es tres $arreres obres que he esr)t. Has estat e' $)retor! Bobb&. -
om a $)retor que ets! $epe" $e' teu u'' h+b)'! e"tre"at! e5per)me"tat )
ob.et)u per *u)ar1me per u" pro/s ru)a' $e po')me"t $e' *u); pre() a's
assa.os. Kr+)es pe' *est! per: $#ara e" e"$a(a"t prefer)r)a! ) re que ser+
mo't m/s )"teressa"t ) mo't m/s >t)'! que em $)*uess)s e5atame"t qu
pe"ses $e's meus *u)o"s.
ROBERT Em semb'a que e's teus *u)o"s te"e" erta te"$")a a e"re(essar1se u"a
m)a ) a ser u" p' ")s! ) em semb'a que et oste" 'es $esr)p)o"s! ) que
sempre passa massa esto"a aba"s "o prese"tes e' su/s )"$utor! ) em
semb'a que 'es $o"es que esr)us atue" ) par'e" om s) aabess)" $e sort)r
$#u" apto' $e 4r)e"$s.
9E44 He $)t 2e" u" futur3! Bobb&. E" u" *utur m#a*ra$ar)a que foss)s ho"est! )
espec2*ic! sobre prob'emes que pu*u)s te")r amb 'a me(a fe)"a! $e ma"era
que .o pu*u) $e)$)r s) he $e fer as a 'es te(es su**er")es o s) m)''or em
buso u" a'tre $)retor. E" u" futur! Bob. No me"tre m)ro! per$o"a! contemplo
aquesta omu")a); $#u"a emo);. (&ausa $reu) - $e)5a#m afe*)r que tot )
que et $o"o r$)t tota' per rear a)5:! '#ese"a f)"a' $e 'a pe')! se"se so"s!
se"se p)"tura! se"se p)"Fe''s! per: que s) "o fos per 'es OPQ p+*)"es $e $)+'e*
que pree$e)5e" 'a te(a rea);! a)5: "o ser)a m/s que u"a ese"a sobre u"
mu"t $e pa)os orre"t per u" tur;. <ura"t o"Fe m)"uts ) m)*.
!ntra en 0RA67.
8R0-K Tot (a b/! tot *e")a'.
ROBERT Est+s fe"t u"a fe)"a fabu'osa! 8ra)*. Tot fu")o"a a 'a perfe);.
8R0-K Tot est+ a"a"t ta" b/ om ha $e ser! Bob.
ROBERT ,e "#a'e*ro. 8om a"em $e temps?
8R0-K Hem ome"7at u"a m)a massa r+p)$! per: he truat a' ,)hae' ) e's hem
ra'e"t)t.
ROBERT Qu ') has $)t?
8R0-K Que fes que e's so'$ats a"ess)" u"a m)a m/s a po a po.
ROBERT Be" fet! 8ra)*. Has fet e' que toa(a.
8R0-K Kr+)es! mo'tes *r+)es.
ROBERT B/... me "#a'e*ro $e omptar amb tu a''+ ba)5. (&ausa $reu) 0' set $e ro$at*e.
8R0-K No! *r+)es $e $eb:. %/ que te"s u" mu"t $e oses a' teu ap e" aquests
mome"ts! ) que! b/! (a.a! que $eus estar es*ota$ss)m! per: "o s/! pe"so
que! (a.a! /s mo't amab'e per part te(a que ha*)s *astat e' temps ) ha*)s
t)"*ut e' $eta'' $e! .a saps! $)r1me a)5:.
ROBERT 8ra)*! et "eess)to a' set $e ro$at*e.
8R0-K Nom/s he pu.at per $)r1te que tot a"a(a perfetame"t.
ROBERT - t#ho a*rae)5o. =er: pu (eure que tot (a b/ $es $#aqu $a't. =u (eure1ho tot
$es $#aqu $a't. s per a)5: que s; aqu. %) 'es tres +meres s#)"e"$)ess)"
$e op ) a'hora! ho sabr)a a' mate)5 mome"t que tu.
9E44 =otser aba"s! f)"s ) tot.
ROBERT E' que "o pu fer $es $#aqu /s a"ar (e)e"t om a"em $e temps e" fu"); $e'
que $)*u) 'a H)''ar& ) a"ar $o"a"t )"$)a)o"s a' ,)hae'.
8R0-K Go's que et pu*) u" Da'E)e1ta'E)e?
ROBERT E' que (u'' /s que... (!s resigna i demana a'uda) ... 9eff.
9E44 No s/! Bobb&! per qu "o )"te"tes omu")ar u"a emo); a e" 8ra)* amb u"a
)ma*e? No "eess)tes parau'es. %)"; far)es u" $)surs e"re(essat! ")! amb
u"es $esr)p)o"s pobres! se"se te"s)o"s! se5)sta ) que semb') sort)r $#u"a
sr)e $e 'a te'e.
8R0-K Bob! me#" (a)* a' set $e ro$at*e. 8ompro(ar/ om a"em $e temps.
ROBERT Kr+)es. (0RA67 marxa) 9eff! ho se"to. No et (o')a ofe"$re. 9o "o... ,#ho he
)"(e"tat! per$o"a! he estat u" ma'e$uat. Esta(a a pu"t $#arr)bar e' mome"t
+'*)$ $e 'a posta $e so' ) "om/s e' (o')a (eure. (Mentre en RO!RT diu aix;"
en 3!44 s'ha )uedat mirant un punt concret en la dist(ncia" cap a la dreta)
<e)5a#m ()ure e's propers $eu m)"uts amb 'a te(a be"e$)); ) amb e' teu
per$; ) $espr/s po$rem $)sut)r1"os s) (o's. 4ar/ e' que (u'*u)s! ') $)r/ a 'a
H)''ar& que te"s pata$es tres pe'A'u'es m/s amb 'a ?ar"er. %) us p'au! fem
'es paus ) o"temp'a 'a me(a ese"a.
9E44 Bobb&?
ROBERT 9eff?
9E44 (&ausa) 0abe" $#e"trar tres (aques a p'a.
ROBERT (&ausa llarga. <o deu haver sentit malament) =er$o"a! qu aabes $e $)r?
9E44 0abe" $#e"trar tres (aques a p'a.
E" ROBERT es *)ra ) m)ra.
ROBERT Tres (aques a p'a.
9E44 Tres.
ROBERT Tres (aques a p'a.
9E44 0h+.
ROBERT No ho e"te".
9E44 Tres (aques esta" pastura"t a' m)* $e' p'a.
ROBERT %a"ta ,ar)a ,are $e </u. (aixa corrent el tur. !l sentim cridar" cada cop
m,s lluny a la dist(ncia) %OU 06 ,-K <E6 =60! 4OR0 <E6 =60! G0QUE%!
4OTEU E6 80,= <E6 =60!
=ausa ''ar*a. E" ROBERT tor"a.
ROBERT 0ba"s que ome") a )"te"tar so'u)o"ar aquest prob'ema! (o'$r)a que em
$)*uess)s! 9eff! tu que has esr)t e' *u);! tu que (as estar fe"t reera! tu que
(as fer mesos ) mesos $e reera! tu que (as ''e*)r '')bres! $)*ues! h) ha
(aques a' G)et"am?
9E44 No a 'es bases m)')tars.
ROBERT ,er$a. (&ausa $reu) ,er$a! mer$a! mer$a. (&ausa $reu) 8ap ") u"a?
9E44 8ap ") u"a. No h) ha (aques a 'es bases m)')tars. E"''o. G)et"am! N)ara*ua!
Ber'"! "o h) ha (aques.
ROBERT No em $)*u)s que "o h) ha (aques! h) ha tres (aques p'a"ta$es a' m)* $e' p'a!
9E44 0)5: /s perqu som a qu)"Fe qu)':metres $e ?)h)ta! e" u"a *ra".a. Nom/s
estem fe"t (eure que som e" u"a base m)')tar. 6es (aques "o esta" $o"a"t
pe' sa! "om/s s;" a u"a *ra".a. Bobb&! "o passa res. 4es que u"s qua"ts
bear)s (a*)" f)"s 'es (aques ) 'es espa"t)".
ROBERT Que 'es espa"t)"?
9E44 0h+! que u" pare'' $e pa)os orr)" f)"s a''+ ) fa)" que 'es (aques se#" (a*)"
ap a '#esquerra.
ROBERT 9eff! u" esqua$r; se"er $#)"fa"ter)a est+ a"a"t ap a 'es (aques amb
metra''etes. - "o es moue".
9E44 0)5: /s perqu esta" $#esque"a. =robab'eme"t ") e's ha" ()st. E"()a a'*u"a
*e"t $)reta o"tra 'es (aques ) que 'es fa)" a"ar ap a''+ a '#esquerra. =ots
e$)tar aquest tros ) fer que '#ese"a $ur) "ou m)"uts e" ''o $#o"Fe. (&ausa)
Bobb&! /s '#>") que po$em fer.
ROBERT 6es (aques esta" a set1e"ts metres $e' 'm)t $e' bos. E"s que$e" (u)t
m)"uts. Qua"t et semb'a que tr)*ara" e's bear)s e" re;rrer set1e"ts metres!
espa"tar 'es (aques! fer1'es sort)r $e' p'a ) sort)r $espr/s e''s mate)5os? =u/
collons hi *oten all(>
9E44 %emb'a que me"*e".
ROBERT 0h! $#aor$. - e" u"a *ra".a $e )"qua"ta het+rees a' be'' m)* $e' no5res! /s
)mporta"t que aquestes (aques me"*)" a)uesta fra".a e" o"ret $#herba. -
se*ur que /s molt )mporta"t que se 'a me"*)" 'ust ara! est) o"(e"7ut que
te"e" u" mu"t $e oses a fer qua" es fa) fos! ) "o te"e" ap a'tra op); que
posar1se a fer u" mos $ura"t a)uests pre)sos o"Fe m)"uts.
!ntra 0RA67.
8R0-K Bobb&! ha" e"trat tres (aques a p'a. ,#ha semb'at que era u" fet $estaab'e.
ROBERT Oh? - qu t#ho fa pe"sar? Qu et fa pe"sar que era $estaab'e?
8R0-K B/! que... $estaque"! a''+ a' m)*.
ROBERT 9eff...
9E44 Eso'ta#m! seu u" se*o".
ROBERT E' so' es po"! 9eff. - semb'a que ho fa m/s $e pressa que hab)tua'me"t.
9E44 =o$em sa'(ar prou *ra(a); ) empa'mar1'a amb )mat*es $e 'a posta $e so'.
ROBERT %) 'es (aques es moue". %) $e)$e)5e" a"ar1se#" $e' p'a.
9E44 E5ate.
ROBERT - s) "o ho fa"?
9E44 6'a(ors est+s fotut.
ROBERT Qu passa! </u? =er qu em fas a)5:? %) us p'au! mou 'es (aques. ,ou1'es
seta"ta metres a '#esquerra! (a! ta"t et osta? <e $eb:! qu (o's que fa)?
Est+s... U" mome"t! u" mome"t! u" mome"t! qu fa"? Esta" $)e"t que s
amb e' ap o a'*u"a osa. Qu (o'e" $)r? %)*")f)a que esta" prepara$es per
mar5ar? 0 tu et semb'a que (o'e" mar5ar?
9E44 9o "o... No s; u" ps):'e* $#a")ma's $e *ra".a! "o e" t)" ") )$ea $e s) (o'e"
mar5ar.
8R0-K 0 m) em semb'a que (o'e".
9E44 0ra b/! e" 8ra)* /s u" e5pert e" b:()$s ) reu que (o'e".
ROBERT ,)reu aque''s pa)os. 8orre"t ap a 'es (aques om s) "o h) foss)". 4e"t1ho
e5atame"t om qua" assa.+(em. 9a po$r)a a'*u" $#e''s posar1se a pe"sar.
2Hm! s; u" ator! ) se suposa que est) )m)ta"t 'a ()$a rea'. 9ust ara )"terpreto
u" so'$at tor"a"t a's barrao"s. H) ha u"a (aa. %) fos u" so'$at!
probab'eme"t pe"sar)a que est+ for7a fora $e' "orma' (eure u"a (aa $e
am a's barrao"s. 4ar)a ser()r e' que t)" a' meu (o'ta"t. 4ar)a ser()r e' que
rea'me"t est+ passa"t! e5ter"ame"t ) )"ter"ame"t3. 9a po$r)a u" $#e''s a$o"ar1
se $e' fet que est+ orre"t a' ostat $e tres (aques e"m)* $e' seu tra.ete pe'
tur;.
8R0-K Truo a' ,)hae'?
ROBERT %) us p'au.
8R0-K Qu ') $)?
ROBERT Que a()s) qua'se(o' perso"a que h) ha*) a''+ $a't que ara '#ese"a )"'ou tres
(aques. Que a()s) qua'se(o' perso"a que h) ha*) que "o )*"or)" 'es (aques!
que "om/s e"s far+ semb'ar )$)otes.
8R0-K ,#he $e)5at e' 8alkie5talkie a' set $e ro$at*e.
ROBERT G/s. (0RA67 comen.a a marxar) <e)5a1ho! /s )*ua'. E's e5tres ha" ()st 'es
(aques. Esta" atua"t amb 'es (aques. E's e5tres esta" .u*a"t amb 'es
(aques. O$)o aquestes (aques. (&ausa $reu) %aps qu pe"so? Que "o /s ")
$e bo" tros u" prob'ema ta" *ra" om semb'a.
9E44 0)5:! aquesta /s '#at)tu$!
ROBERT =erqu! saps qu? Em semb'a que ap espeta$or se "#a$o"ar+. Gu'' $)r!
$#aor$! s que se "#a$o"ara"! (eura" tres s)'uetes $e (aa reta''a$es e" u"a
posta $e so' me"tre RST so'$ats tor"e" a's barrao"s $espr/s $e' $)a m/s $ur
$e 'es se(es ()$es. %e*ur que e's espeta$ors (eura" 'es (aques! per; no
crec )ue les tro$in estranyes.
9E44 0h! "o?
ROBERT No.
9E44 =er qu "o?
ROBERT =er qu haur)e"? Nom/s s;" (aques. Tothom ha ()st (aques. Qu)" /s e'
prob'ema? %;" (aques.
9E44 E" u"a base m)')tar? 0' G)et"am?
ROBERT 8reus que e's )mportara" aquests $eta''s?
9E44 Espero que s. Gu'' $)r que s) s#ha" empassat $ues hores $e pe') ) "o s#ha"
a$o"at que tot t/ ''o a u"a base m)')tar a' G)et"am! o"&! re que po$em
posar e' ,o"stre $e 'es Ka'etes tamb/ ) "o e's far+ res.
ROBERT No s/! $)*ue#" )"st)"t! per: "o re que 'a *e"t ho trob) estra"&.
9E44 9o ho trobar)a estra"&. Tu ho trobar)es estra"&.
8R0-K 9o ho trobo estra"&.
9E44 E' 8ra)* ho trobar)a estra"&.
ROBERT (A en 0RA67) Ho trobar)es estra"&?
8R0-K 4or7a estra"&! s.
ROBERT (+ecidint5se) 0()sa e's $e' set $e ro$at*e. 0 'a H)''ar&. 0o"se*u)u u" $e's
po'))es. E"ara e's te")m ')m)ta"t 'a Fo"a perqu "o e"tr)" hoo')*a"s?
8R0-K 0h+.
ROBERT =erfete. Trua 'a H)''ar&! ) que $)*u) a's po'))es que $)spar)" a 'es (aques.
9E44 Bobb&...
ROBERT Trua1'a!
9E44 8ra)*! qu)et. Bobb&! "o pots $)r a 'a po'))a que $)spar) a 'es (aques.
ROBERT =er qu "o?
9E44 =er qu "o? =er u"es $eu rao"s $)fere"ts.
ROBERT No t)" temps per $eu rao"s! $;"a1me#" u"a.
9E44 No pots matar (aques per fer u"a pe').
ROBERT ,atem (aques per fer hambur*ueses! per qu "o 'es pu matar per fer u"a
pe')? Qu)"a /s 'a $)fer")a?
9E44 Qu)"a /s 'a $)fer")a e"tre e' me".ar ) u"a pe'A'u'a? <e $eb:?
ROBERT Tampo a' que 'es mat)"! "om/s e's ha" $e fotre u" tret. Que 'es fere)5)" )
que 'es fa)" aure! que se#"s aaba e' temps.
9E44 Eso'ta#m! $e)5a#m p'a"te.ar1te u"a s)tua); h)pott)a r+p)$ame"t. 0ssum)m
per u" mome"t que e's a*e"ts $e po'))a te")m per aqu porte" p)sto'es amb
prou pot")a om per $)sparar a BCC metres $e $)st+")a ) que te"e" prou
pu"ter)a om per fer)r se"se matar u"a (aa. 0(a"7a u" a"& e" e' temps. No
et semb'a! (a.a! $) .o! "o et semb'a que f)"s ) tot 'a *e"t que no ha*) trobat
estra"& que h) ha*) tres (aques e" u"a base m)')tar ()et"am)ta s que es
que$ar+ u"a m)a sorpresa qua" $e sobte 'es (aques! se"se ra; apare"t!
a)*u)" a terra?
ROBERT Te"s ra;.
9E44 Ho s/.
ROBERT Te"s u" u per e"t $e ra;.
9E44 Re'a5a#t. 6es (aques mar5ara" ) t)"$r+s metrat*e suf))e"t. <e tota ma"era!
'#ese"a era massa ''ar*a.
ROBERT ,#ho he estat p'a"te.a"t $e ma"era )"orreta. ,)ra 'es (aques. 0 qu et
reor$e"?
9E44 6es (aques?
ROBERT %.
9E44 0 part $e a (aques?
ROBERT 0 part $e a... %! a qu et reor$e" a part $e a (aques?
9E44 No s/ s) et se*ue)5o.
ROBERT Gu'' $)r que et m)r)s 'es (aques ) em $)*u)s a qu et reor$e" a ba"$a $e a'
que s;".
9E44 Ho se"to! Rob! est) e" b'a". ,e 'es m)ro ) '#>") que (e)* s;" (aques! (a.a.
ROBERT No et reor$e" u"a m)a a tres ta"s?
9E44 Ta"s?
ROBERT Ta"s. Ga.a! a)5 $e ''u"& ) te")"t e" ompte que "om/s s;" s)'uetes o"tra 'a
posta $e so'! "o reus que s#assemb'e" u"a m)a a tres ta"s?
9E44 No.
ROBERT - a qu reus que s#assemb'e"?
9E44 0 tres (aques.
ROBERT Ob')$a#t $e 'es (aques. 6es (aques "o s;" u"a op);! "o pots tr)ar (aques! "o
s;" (aques.
9E44 =er: s;" (aques. - semb'e" (aques. 6a qua' osa t/ for7a se"t)t! perqu /s e'
que s;".
ROBERT T#est) $ema"a"t que fa)s ser()r 'a )ma*)"a);! 9eff. T#est) $ema"a"t! per
u"a (e*a$a a 'a te(a ()$a! que s)*u)s emo)o"a' e" ''o $e ra)o"a'. T#est)
$ema"a"t que )"te"t)s $)r1me! $es $e 'a pa"5a! $es $e' or! qu (eus! e" ''o
$e (aques! qua" m)res aque''es (aques.
9E44 Go's que s)*u) emo)o"a' e" ''o $e ra)o"a'?
ROBERT %) us p'au. =er u"a (e*a$a. =er m).
9E44 Ge)* amor. Ge)* "e"s .u*a"t a p)a paret e" u" prat asso'e''at. Ge)* 'a
8)"que"a 0()"*u$a 'a ")t $e Na$a'. Ge)* u" $)ume"*e p'u.;s a' (espre a'
ostat $e 'a ''ar $e fo. Ge)* u" home e" pau amb e'' mate)5.
ROBERT <e $eb:? Ne"s .u*a"t a p)a paret?
9E44 %eig va)ues" o$$y?
ROBERT No et reor$e" tres ta"s?
9E44 Est+s per$e"t e' o"tro'.
ROBERT Ho t)" tot o"tro'at. %/ e' que em $). =u fer1ho. %) tu! eso'ta#m! s) ta"ques
u"a m)a e's u''s! a)5! tot s#esborro"a u"a m)a! .a (eur+s! ) et semb'ara"
ta"s. - ")"*> trobar+ a)5: estra"&! o)? Gu'' $)r! tres ta"s e" u"a base m)')tar
s;" "orma's. (&ausa $reu) No et semb'a que t)" ra;?
9E44 No.
ROBERT =er qu?
9E44 =erqu em semb'a que u" op e's aomo$a$ors $e's )"emes ha*)" a()sat 'a
*e"t que ha" $e ta"ar u"a m)a e's u''s! a'*u"s $#e''s! part $e' p>b')! e's
$e)5ara" oberts. Em semb'a que h) haur+ *e"t que per ur)os)tat "o ta"ar+
u"a m)a e's u''s. Em semb'a que f)"s ) tot /s poss)b'e que a'*u"s $e's rt)s
"o ta"qu)" u"a m)a e's u''s. - aquesta *e"t pe"sar+ que e's ta"s semb'e"
(aques. - t)"$ra" ra;.
ROBERT No prete" que e's espeta$ors ta"qu)" e's u''s. Qu (o's? Que t)"*u) u" pa)o
a"a"t $e )"ema e" )"ema r)$a"t que ta"qu)" e's u''s u"a m)a qua"
s#est)*u) a pu"t $#aabar 'a pe')?
9E44 - qu /s e' que prete"s?
ROBERT Te")m *ra(a)o"s $e ta"s. Gu'' $)r! que .a e's hem ro$at. Te")m metres )
metres $e )"ta sobre ta"s. Nom/s a' que posem m)* se*o" $#)mat*es $e
ta"s a$a J m)"uts! a"ar1ho fe"t $ura"t u"a bo"a esto"a! posa"t tres o
quatre foto*rames $e ta"s per p'a! ) e's espeta$ors aabara"
sub')m)"a'me"t o"(e"7uts que esta" (e)e"t ta"s.
9E44 Rob...
ROBERT Aca$aran su$liminalment conven.uts.
9E44 =erqu e's has e"se"&at ta"s a$a $os per tres reura" que 'es (aques ho
s;"?
ROBERT %!
9E44 Qu et pe"ses que s;" e's espeta$ors?
ROBERT -$)otes! 9eff. Em semb'a que 'a )mme"sa ma.or)a s;" )$)otes *a"$u's )
est>p)$s a qu)! se*o"s e' meu parer! u" $)retor prou ''est ) amb prou metrat*e
a 'a se(a $)spos));! pot o"("er que tres (aques s;" e" rea')tat tres ta"s.
9E44 B/! $o"s t#equ)(oques. 6#>")a perso"a que pe"sa que aquestes (aques s;"
a'*u"a osa m/s a ba"$a $e (aques ets tu.
ROBERT 8ra)*! a qu et reor$e" 'es (aques?
8R0-K 0que''es (aques?
ROBERT No! "o aque''es (aques! 8ra)*! u"es a'tres. 0que''es (aques.
8R0-K No ha()a aabat $#e"te"$re 'a pre*u"ta.
ROBERT Qu et reor$e" aque''es (aques? 0que''es (aques $e' m)* $e' p'a que estem
ro$a"t?
8R0-K s *ra);s! tot .ust pe"sa(a! per 'a ma"era amb qu esta" mo(e"t e' ap
amu"t ) a(a'' me"tre me"*e"...
ROBERT %? Qu?
8R0-K ... ) pe' fet que "om/s 'es (e)em a)5 om e" ombra...
ROBERT 8ra)*...
8R0-K =e"sa(a que semb'e" pet)tes barquetes.
ROBERT Barquetes.
8R0-K 0h+. Barquetes '')*a$es a' port. ,o(e"t1se amu"t ) a(a''.
9E44 s que "o te")u ap se"t)t $e 'a m)$a? <e 'es formes ) 'es propor)o"s? No
e"te"eu que u"a bara ) u" ta" ) u"a (aa s;" tres oses $)fere"ts! o /s que
qua'se(o' osa que es mou 'a poseu a' mate)5 sa?
ROBERT No! per: som )"eastes ) "o e"s ta"quem $)"s $e 'es "ormes ) 'es et)quetes
o"(e")o"a's. E"s $o"em 'a '')bertat $#e5p'orar ) omu")ar 'es "ostres
)mpress)o"s ) "o emma*atFemem e' m;" $)"s $e pet)tes a)5es $e sabates )
'es $)()$)m e"tre b'a"ques ) "e*res.
9E44 %;" (aques! Bobb&.
ROBERT 8om ho saps? E" 8ra)* ha $)t que ere" barquetes.
8R0-K He $)t que sem$laven barquetes.
9E44 %E,B6EN G0QUE%! =asture" om (aques! Rum)e" om (aques! %;"
(aques! 0epta e's fets. No et me"t)r)a sobre u"a osa a)5. 6es barques
f'ote" ) e's ta"s s;" $e meta'' ) 'es (aques s)mp'eme"t esta" a' m)* $e' amp.
- $estaque". =ots ta"ar u"a m)a e's u''s $es $#ara f)"s $)marts ()"e"t s) (o's
) se*u)ra" se"t (aques. - em semb'a que s;" e' m)''or $e 'a pe'A'u'a.
ROBERT (&ausa. Tran)uil1lament) Te"s ra;. Te"s ra;. %;" (aques.
9E44 Qu?
ROBERT %;" (aques! No po$em e()tar1ho. =e"sa(a que po$r)a! per: /s )mposs)b'e.
%;" (aques. - se*u)ra" se"t1ho. <o"s $#aor$. ,o't b/. H) ha tres (aques
p'a"ta$es a '#>'t)m p'a $e 'a pe'A'u'a. (&ausa) Qu (o')a $)r amb a)5:? Qu
esta(a )"te"ta"t $)r! em pre*u"to? He $e p'a"te.ar1m#ho. Qu s;" 'es (aques?
Qu signi*i)uen 'es (aques? 6es (aques s;" (aques. Qu fa"? 6es (aques
$o"e" ''et. 6a ''et /s ()$a. s ()$a? No! "o e5atame"t. 6a ''et /s ''et. =er:
tamb/ /s ()$a se*o"s om. %e*ur. 6'et. 6'et mater"a. 6a ''et $e 'a ()$a.
(&ausa) %o'$ats .o(es ) $es)'A'us)o"ats... %o'$ats 'oves ) $es)'A'us)o"ats... Qu?
Ju'a"t 'a ''et $e 'a ()$a... 6es $arreres *otes $e 'a 'et $e 'a ()$a! "o? ... 6a
posta $e so'? E' f)"a'? 6es <arreres Kotes? (<o decideix del tot) %o'$ats
.o(es ) $es)'A'us)o"ats 5u'a"t 'es $arreres *otes $e ()$a a u"es (aques...
=erqu 'es se(es mares "o s;" amb e''s a' G)et"am! (&ausa $reu) Qu
esta(a $)e"t?
8R0-K Bob?
ROBERT (Tran)uil1lament) 0pa*a 'es +meres! 8ra)*.
8R0-K %e*ur?
ROBERT 0pa*a1'es. G)"$r/ e" u" m)"uts. Nom/s ser+ u" m)"ut ) ba)5o a' set.
8R0-K E"ara te")m "ora"ta se*o"s.
ROBERT No ma'*ast)s )"ta. Ta''a ) a"em1"os1e" a asa.
8R0-K <#aor$. (Marxa)
ROBERT E"$a(a"t. <)*ue1ho.
9E44 E' qu?
ROBERT Que ma) he t)"*ut e' o"tro' $#aquesta pe'A'u'a. Que se me "#ha a"at $e 'es
ma"s. Que he t)"*ut tot aquest som") $e ser e' 2*ra" )"easta3 ) e' 2.o(e
pro$)*)3 ) tot s#ha a"at tre"a"t a' meu (o'ta"t! ) ara tot est+ perfetame"t
ro$at! totes 'es me(es a*a$es! totes ) a$asu"a $e 'es p)t.ors $e)s)o"s que
he pres e" aquests o"Fe m)"uts que! .a que h) som! tothom po$r+ (eure a's
)"emes. E5epte s) t)" prou sort ) e" 6)"$strom ) e" %ahs $e)$e)5e"
remar e's "e*at)us. E"$a(a"t. <)*ue1ho.
9E44 =er$o"a! pots repet)r tot e' que se suposa que t#he $e $)r?
ROBERT Kr+)es! 9eff. Tota 'a te(a ompass); ) se"s)b)')tat em ommoue" $#u"a
ma"era )"re@b'e.
9E44 Rob...
ROBERT No! e"$a(a"t. <e $eb:. R)u1te u"a m)a $e m).
9E44 Rob! "o a"a(a a fer1ho. 0"a(a a $)r1te que e"s "#a"em a asa. 0"a(a a $)r1te
que 'a >")a ra; per 'a que aquesta pe') fa a*ar ) "o t/ ap *r+)a /s que tu
"o h) has t)"*ut res a (eure. ,a) has t)"*ut e' o"tro'! s! ) .o tampo. E"s (a"
$)r que ha(em $e a"()ar oses! e"ara "o s/ per qu! ) ho (am fer. E"s (a"
$)r que h) ha()a $#ha(er u"a ese"a $e '')t! ) 'a (a)* esr)ure! ) "o... "o te")a
ap re'a); amb e' que est+(em )"te"ta"t e5p')ar. Et (a" ro$e.ar $e... Tu has
o"tratat algun $#aquests pa)os? Tu "o has fet aquesta pe')! Bobb&! '#ha" fet
e" 6)"$strom ) e" %ahs. - tamb/ ha" estat e''s e's qu) '#ha" esr)t. 9o '#he
mea"o*raf)at! a)5: /s e' que he fet. <#aqu a tres mesos e"s "#estarem r)e"t
$e tot a)5:! .a ho (eur+s. Ga! home! /s u"a pe') $o'e"ta! ) .a est+. - "o /s u'pa
"ostra. Nom/s /s u"a pe'A'u'a. No s#ha mort ")"*>.
ROBERT ,#a*ra$ar)a que $e)5ess)s $e fer a)5:.
9E44 E' qu?
ROBERT 8omparar qua'se(o' prob'ema amb u" a'tre $e p)t.or. Nom/s perqu u"a osa
"o s)*u) ta" $o'e"ta om que a'*> s#ha*) mort! "o (o' $)r que s)*u) bo"a. No fa
que tot est)*u) b/. 0 Beaumo"t! Te5as! u" tor"a$o $estrue)5 m)* pob'e. =er:!
e)! 2qu)" prob'ema h) ha? No ha e5p'otat ap bomba "u'ear3. s u" ostum
mo't ''e)*.
9E44 No s) estem par'a"t $#u"a pe'A'u'a.
ROBERT 0questa "o /s 'a qNest);.
9E44 - qu)"a /s?
ROBERT 6a qNest); /s que e" 6)"$strom ) e" %ahs po$e" estre"ar 'a pe').
9E44 - qu?
ROBERT QUE H- H0 E6 ,EU NO,! Qu)" prob'ema te"s? 0 No(a HorE et pots passar
m)t.a hora pre*u"ta"t1te s) a"()es o "o u"a oma. No $orms qua" estem a
pu"t $#estre"ar u"a obra. T#hem ha*ut $e portar a '#hosp)ta' $espr/s $e a$a
estre"a. =er qu o''o"s tot t#)mporta u"a mer$a ara?
9E44 =erqu "o h) (e)* ap empremta me(a e" aquest *u);. =erqu aquest *u);
est+ per sobre $e 'a me(a hab)')tat o e' meu )"ters per arre*'ar1'o. =er: em
pa*ue" u" mu"t $e a'ers! a)5 que... ) qu?
ROBERT 0)5: "o /s u" hobb&. No /s u" part)$et $e te")s u" $)ume"*e a' mat. %e
suposa que /s 'a "ostra ()$a. %e suposa que /s e' que e"s ma"t/ treba''a"t!
"o pots asseure#t ) $)r 2B/! $e (e*a$es es *ua"&a! $e (e*a$es es per$3.
9E44 Te"s ra;. =er: "o /s 'a meva ()$a. N) 'a te(a. s "om/s e' que fem per ()ure.
- som rea'me"t bo"s e" a)5:. - treba''ar e" a)5: /s e' que m/s m#a*ra$a $e'
m;". 6a te(a ()$a /s 'a Na"&! ) 'a 9e"")fer! ) e's U")Es! ) 'a bara! ) e' teu
pare! ) 'a tomaquera que (as p'a"tar fa u"s $)es... 'a me(a ()$a /s 'a H)''ar&... -
"o pu pe"sar e" res m/s ara mate)5! per: e' que est+ be" 'ar /s que a)5:
"om/s /s u"a pe'A'u'a.
ROBERT E"te" e' que $)us.
9E44 =er:?
ROBERT ,)ra! $#aor$! te"s ra;. No /s 'a p)t.or tra*$)a $e' m;"! per: /s $o'e"tV (u''
$)r! $e)5a que t#ho e5p')qu) amb... "o s/! 'a me(a bara e"fo"sa"t1se. WQu
$)r)es s) et truo ) et $) 29eff! he a"at a' port per fer u" (o't e" bara ) he m)rat
a '#a)*ua ) he ()st $e sobte 'a me(a bara! o" he passat esto"es mera(e''oses
amb 'a me(a $o"a ) amb 'a me(a f)''a! *au$)"t $e's p'aers $e 'a se(a
ompa"&)a! ) o" he passat tamb/ mome"ts tota'me"t memorab'es .o so' amb
'a $)sreta ompa"&)a $e' mar! que sempre $) a' or! aquesta bara! s#esta(a
e"fo"sa"t se"se reme)3 $emostrar)es u"a m)a $#empat)a?
9E44 %. Em sabr)a *reu que s#e"fo"s/s 'a te(a bara.
ROBERT - "o et semb'a que a)5:! tot ) que e()$e"tme"t "o /s u"a tra*$)a a' ")(e'' $e!
per e5emp'e! '#assass)"at $#0braham 6)"o'"! /s om a m")m ta" $o'e"t om
que 'a me(a bara s#e"fo"s)?
9E44 H) ha()a a'*> a 'a bara?
ROBERT No! "om/s /s 'a bara. (&ausa) U"a bara $e quara"ta1)"1m)' $:'ars que
e"ara "o he aabat $e pa*ar ) a 'a que (a)* posar e' "om $e' meu pr)mer
*os.
9E44 %. 8re que /s )*ua' $e $o'e"t. Em sap *reu que h) ha*) (aques a 'a te(a
pe').
ROBERT Kr+)es.
9E44 Ho se"to.
ROBERT 0.u$a#m! $o"s.
9E44 8om?
ROBERT <;"a#m u"a m)a $e mer$a $ram+t)a a'ter"at)(a.
9E44 Qu?
ROBERT Neess)to u"a e5p')a);. =er 'es (aques.
9E44 U"a e5p')a);.
ROBERT 0h+.
9E44 =er qu?
ROBERT =er qu?
9E44 %.
ROBERT =er qu "eess)to u"a e5p')a);?
9E44 0h+.
ROBERT =erqu ') he $ema"at u" fa(or a </u ) "o m#esta(a eso'ta"t. 0)5 que ara t#ho
$ema"o a tu. Em a' u"a e5p')a); per 'es (aques. 0'*u"a osa bo"a.
0ut"t)a.
9E44 0ut"t)a. 8om u" *rup $#ators fe"t $e so'$ats asse*ura"t1se que esta"
perfetame"t pe"t)"ats aba"s que ome"em a ro$ar. 8om 'a *uerra ) 'a mort
) '#e5term)") re$u@ts a u"a sr)e $#absur$es ese"es que pu*u)" pa)r e's
espeta$ors $e OT a OB a"&s. %aps u"a osa! Bobb&? =orta"t u" a"&
emmer$at amb tot a)5: em semb'a que rea'me"t a' u"a m)a $#arro*+")a
per reure que s) tres (aques ha" fet m)* qu)':metre per e"trar a '#ese"a f)"a'
$e 'a pe'A'u'a! </u "o t#eso'ta(a.
ROBERT Tu "o reus e" </u.
9E44 No! "o h) re. - tampo re e" 'es pe'A'u'es. 8re e" 'es (aques. 0qu te"s
u"a m)a $e mer$a $ram+t)a a'ter"at)(a. (&ausa llarga. !n 3!44 mira les
va)ues. Somriu) Bobb&! $e qu (a aquesta ese"a?
ROBERT No! te"s ra;. ,ar5em ap a asa.
9E44 Eso'ta#m. <e qu (a aquesta ese"a?
ROBERT Em re"$e)5o.
9E44 No! t#a*ra$ar+. <e qu (a aquesta ese"a?
ROBERT %e suposa que $e' f)"a' $#u" $)a! $e 'a f) $#u"a etapa.
9E44 %! per: .a "o. <e qu (a ara?
ROBERT <e tres (aques.
9E44 No. <e qu (a?
ROBERT <e 'a )"o"*ru")a $e...
9E44 Nop.
ROBERT Ga $e... u" mome"t... 'a $)fer")a! e' o"trast e"tre...
9E44 No! "o! "o.
ROBERT %! om pots! f)"s a ert pu"t! .u5taposar...
9E44 Bobb&...
ROBERT 9eff! t#ho est) $)e"t! e' que (e)* a...
9E44 Qu passa a '#ese"a? Rea'me"t. Qu passa en a)uest moment a '#ese"a?
ROBERT (&ausa) U"s so'$ats ba)5e" u" tur;.
9E44 Qu)?
ROBERT U"s so'$ats.
9E44 Qu) s;" en realitat?
ROBERT E" rea')tat?
9E44 %.
ROBERT %;" e5tres.
9E44 %;" actors. E"...?
ROBERT U"a pe'A'u'a.
9E44 Qua" $e sobte...?
ROBERT Tres (aques e"tre" a' p'a m/s )mporta"t.
9E44 <e...?
ROBERT 6a pe'A'u'a.
9E44 Que (a $e?
ROBERT %o'$ats $es)'A'us)o"ats a' G)et"am.
9E44 ,o't b/. 0ra. <e qu (a '#ese"a? Rea'me"t. No e's so'$ats. No 'a posta $e
so'. Qu est+ passa"t e" rea')tat?
ROBERT %#est+ $estrossa"t u" p'a $#u"a pe'A'u'a.
9E44 - s) "o et semb'a que aquest /s u" f)"a' e"ertat per aquesta pe'A'u'a! "o
saps reo")5er 'a mer$a $ram+t)a a'ter"at)(a ") que ()"*u) ) et mosse*u) e'
u'.
ROBERT (&ausa) U"a ese"a sobre om es $estrossa e' p'a $#u"a pe'A'u'a.
9E44 No e' po$r)a ha(er esr)t m)''or ") que ha*u/s t)"*ut e"t a"&s.
ROBERT 6#ese"a /s sobre u" p'a se"t $estru@t per tres (aques.
9E44 E5ate. - tu ets e' $)retor m/s atre()t $es $e '#Orso" ?e''es.
ROBERT U"a ma'a pe')! que ome"7a om u"a bo"a pe')! sobre u" *rup $e %o'$ats
que e"tre" a '#e5r)t amb u"a )mat*e )$ea')tFa$a! a'*u"s f)"s ) tot $)r)e"
ho''&Doo$)tFa$a! $e' ser(e) m)')tar! per: 'es se(es fa"tas)es es tre"que" a' seu
(o'ta"t! e"tra"t a' f)"a' tres (aques a' $arrer p'a $e 'a se(a pr:p)a pe'A'u'a.
9E44 - tu $e)es que </u "o orr)a per aqu?
!ntra en R!U!-.
REUBEN Robert! e's busos se#" (a". Robert?
ROBERT 9a ()".
REUBEN 0que''es (aques ha" estat u" *ra a' u'! eh? Qu o"&! .a 'es ')qu)$arem a 'a
sa'a $e mu"tat*e. ,#ha tret $e po''e*uera (eure1'es. T#ho .uro! m#he a*at a
'es a'es.
ROBERT 6)qu)$ar1'es a 'a sa'a $e mu"tat*e?
REUBEN 0h+. E"s portar+ m)* $)a.
ROBERT 6)qu)$ar 'es (aques?
REUBEN 0h+! par'a amb e' 6eo"ar$ 'a setma"a ()"e"t.
ROBERT =er qu haur)a $e (o'er ')qu)$ar 'es (aques?
REUBEN 8om?
ROBERT He assa.at amb aquestes (aques! (a)* fer u" +st)"* amb prop $e quatre1
e"tes (aques. 0questes ere" 'es me(es prefer)$es! 'a me(a pr)mera op);.
Ho has $#a$metre! 'a +mera 'es est)ma! Reube".
REUBEN Ha()es p'a")f)at 'es (aques?
ROBERT T#ho pots reure? Reube"! "o ho e"te"s?
REUBEN Go's $)r...
ROBERT 6#ese"a. @'escena. s 'a $e'ara); f)"a' $e 'a pe'A'u'a.
REUBEN 6es (aques.
ROBERT 0h+.
REUBEN Oh! et refere)5es a... s 'ar. Em pe"sa(a que par'a(es $#u"a a'tra osa.
(&ausa) ,#ha" a*ra$at. (&ausa) <e $eb:. (&ausa) E's busos se#" (a".
ROBERT Et se*ue)5o.
REUBEN (S'atura a$ans de marxar) Em semb'a que fu")o"ar+. (R!U!- marxa)
9E44 =reparat per mar5ar?
ROBERT (0ontemplant la dist(ncia) Espera... 0ra se#" (a". (0ridant5les) ,O6TE%
KRM8-E%! -... T066E,!
FOSC