Está en la página 1de 24

Allahova Vlast na Zemlji

1


Allahova Vlast na Zemlji
2


Autor
Ebu Hamza El-Misri

Preveo
Ebu ZerrEl-Banjaluki


Izdvac
Ensarije serijata
drugo izdanje
1432 /2011

Allahova Vlast na Zemlji
3
Sadraj:Jedina Preostala Ideologija ta irk u Haakimijjetu.....................6-10Kakav je Propis za one koji su pod Kiobranom Demokratije......11Propis Vezan za onoga Koji Ulazi u Parlamen.........................12-18Onaj Koji je Umjean u Djelo Glasanja...................................19-21

Allahova Vlast na Zemlji
4


Rije Prevodioca


Bismillah!

`Elhamdulillah


Prevedeni odlomak, poglavlje o demokratiji, preuzet je iz
istraivakog rada po imenu Allahova Vlast na Zemlji koji je
prebaen na papir u obliku knjige iz ciklusa predavanja od 7 kaseta
odranog na zahtijev neke brae o ovoj temi. Knjiga je prvi put
tampana 1422/2001 na engleskom jeziku. Ovo je drugo izdanje na
bosankom jeziku sa poboljanim prevodom i ispravkom nekih
greaka iz prvog izdanja. itaoci mogu slobodno da koriste sadraj
iz ove knjige, ali nikakve promjene ili izmjene u tekstu nisu
dozvoljene bez predhodnog pismenog odobrenja autora.


Ovo poglavlje ima za cilj da na jedan saet, ali rijeit nain prvo
objasni itaocu koje su to stvari koje demokratiju ine velikim
kufrom kada su u pitanju Allahova prava i meuljudski odnosi, a
nakon toga detaljno objanjava propise i djeli muslimane koji
prihvate demokratiju, ulaze u parlament i glasaju na grupe i onda
iznosi propis za svaku od tih grupa, uzimajui u tome sredinu
islama izmeu dve krajnosti, bilo da se radi o izbjegavanju/
poputanju po kojem se niko iz ovih grupa ne moe odmetnuti od
vjere ili pretjerivanju u kojem se svaki musliman iz ovih grupa
pojedinano proglaava nevjernikom bez ispravnog primjenjivanja
erijatskih zapreka i uslova za tekfir, ali se istovremeno kategoriki
i odluno odrie ove pogrene metode za uklanjanje dananje fitne
suenja prema onome to Allah nije propisao, a prije toga fitne
legalizacije ne-islamskih zakona preuzetih od drugih nevjernikih
naroda ili samoizmiljenih, i na kraju daje ispravno razumijevanje
Kur`anske i Sunnetske metodologije za uspostavljanje Allahovog
vjerozakona erijata.Molim Allaha da se okoristimo sa ovim radom.

I neka je hvala Allahu, i na poetku i na kraju.


Allahova Vlast na Zemlji
5

Demokratija

Allahova Vlast na Zemlji
6
Jedina preostala
ideologija za irk u
Haakimijjetu

Od svih raznih ideologija, mnoge od njih su sruene ili su pale u
potpuni zaborav. Komunizam, koji je isjeckan na komade od
Muslimanske sablje, izumro je i vie ne postoji kao stvarna
svjetska sila. Faizam je ubijen sa Benito Musolinijem u Milanu, a
Nacionalni Socijalizam poinio je samoubistvo sa Hitlerom u
njegovom bunkeru. Meutim, mi trenutno vidimo kako se jedan od
preostalih sistema kufra vraa, ta se ideologija iri preko itve
zemlje putem televizije koja se koristi da dostavi njenu poruku.

Ukratko, sa islamske take gledita, demokratija je veliki kufr. Ovo
je radi injenice da je to sistem koji vrijea Allaha (swt), Njega
samog u vezi legalizovanja, a ovjeanstvo u vezi poslovanja i
sebinosti ljudskih prohtjeva. Ovo moe biti prikazano kada mi
analiziramo etiri najozbiljnija pitanja kufra u demokratiji:

1. Zakonodavni sistem demokratije, koji je totalni kufr.
Upotreba ovoga zakona je takoer lana. Svake godine
novi zakon koji treba da se donese mora se razmatrati
mjesecima prije nego se upie u zakon. Ovo je nastojanje
da se pokua provjeriti mogunost nedostataka u ovom
novom zakonu. Ali ne zadugo poto to postane dio
vrhovnog vladajueg sistema te zemlje, pojave se
komplikacije koje ovi doktori za legalizovanje i politiari
nisu mogli predvidjeti. Svaki put kada zakon doe od
ljudskih umova, ove komplikacije i katastrofe e se
pojaviti, gdje e krivac biti poaen a nevini e biti
primorani da ponieni obore njihove glave. Meutim, u
islamu, ova drama nee se dogoditi. Niko drugi do Tvorac
ovjeanstva formulisao je zakone u islamu. Stvoritelj
subhanehu we te`ala ima najbolji sistem i zna ta je korisno
za ovjeka. Njegovi zakoni nikada ne trebaju prepravku,
niti su previe neodreeni ili izbueni sa rupama da bi se
zloinci kroz njih mogli provui ili ponuditi kompromis u
prikladnom trenutku.

Allahova Vlast na Zemlji
7
2. Socijalni sistem u demokratskom drutvu, koji je zasnovan
na liberizmu sa ne-integracijom u drutvo. Ovo dolazi sa
moralnim zanemarivanjem koje zarazi itavu populaciju.
Seksualne norme se ne potuju i pregaene su, jer prema
demokratiji, istina i dobro i loe su povezane komponente u
svakom drutvu, podreene promjeni i modifikaciji u svako
vrijeme. Pa i ako prostitucija u jedno vrijeme moe biti
smatrana velikim zlom u ovim drutvima, novo
legalizovanje je doneeno da to zatiti poto su istina i
pojmovi dobro i loe vezani za vrijeme i mjesto. Isto vai i
za ubicu, pedofila i lopova, koji se svi odmaraju pod
zatitom ovih reima. Ono to je Allah subhanehu we te`ala
rekao muslimanima jeste da su loe i dobro univerzalni
zakoni koji postoje od stvaranja ovjeka. Ovi zakoni su za
zakon i red na planeti Zemlji, sa socijalnim aspektima o
kojima se takoer vodi rauna. Oni koji su smatrani od
drevnih poslanika kao zloinci, kao to su homoseksualci u
vrijeme Luta alejhi selam, lopovi u vrijeme uaiba alejhi
selam i idolopoklonici u vrijeme Nuha alejhi selam, se jo
uvijek smatraju istim i danas. Nema promjene u nebeskom
sistemu upute koju je Allah subhanehu we te`ala usavrio
za ljudski rod.

3. Finansijski sistem demokratije, koji ima tri velike vrste
kufra u njenom linom pogledu.

a. Nepotrebno sakupljanje poreza od zarade ljudi
umjesto njihove uteevine, koje je lopovluk i
bezpravno otimanje njihovog novca. Ovo je
efektivno oduzimanje njihovog kapitala prije nego
to ga oni i vide. Ponekad ove takse dostignu i 30%,
premda Kuran kae da samo 2,5% moe biti uzeto
od uteevine, ako je nedirnuta godinu dana. I kako
ljudi da naue vjerovati reimu koji bezpravno
otima od njihovih teko zaraenih nadnica?

b. itav finasijski sistem je baziran na kamati. Tako da
svaki vei napredak postignut u drutvu mora biti
kroz kamatu. Oni koji to odbiju moraju susresti
budunost da budu izbaeni i sprijeeni od svih
unapreenja obeanih njima. Ovo je protiv svih
vjera koje imaju nebesko porijeklo.

c. Legalizovanje svega to moe biti izvor prihoda,
ak i ako je to haraam. Ovo djelo je porobilo itavu
civilizaciju sa takvim zastraujuim obiajima
Allahova Vlast na Zemlji
8
poput prostitucije, puenja, opijanja itd., koje oni
koriste kao turistike atrakcije za imune ljude iz
njihove goleme nacije da dou i zloupotrebe to.
Kockanje je takoer predstavljeno kao zdrav oblik
poveavanja imovine, a ovo ostavlja glavni
nacionalni produkt svake zemlje u nemiru, dok u
Islamu, svaki haraam za potronju jeste haraam i za
trgovinu takoer.

d. Odbrambeni sistem demokratije je kompletno
baziran na injenici osnivanja organizacija kao UN,
NATO i VARAVSKI Pakt. Oni koji slijede
pravila, bie vjerni njihovim predpostavljenim, ak i
ako su ti ljudi najvei kaafiri. Ovo je povreda
pitanja Ljubavi i Mrnje, koja zahtjeva da odanost
bude samo prema vjernicima a mrnja je osobina
koja se ini prema neprijateljima Allaha subhanehu
we te`ala. Ali ovde pokvareni i pobunjenici postaju
kompletno jednaki sa ispravnim i istim. Dugi i
skupi ratovi su takoer voeni u korist
ovozemaljskog dobitka, a ne radi samo-odbrane ili
radi sigurnosti ljudske vrste. U nekim sluajevima,
manje i slabije zemlje su koritene kao pogodno tlo
za testiranje nove tehnologije od vojno nadmonih
naroda (u rtve spadaju Panam, Irak i Zair). Ovo su
etiri glavna pitanja, i premda mi ne vodimo istragu
o demokratiji, mi ipak moemo zapaziti neto od
onoga to ini tjelo ovog zakonodavstva. Nauiti
neto o ovome pokvarenjatvu je nuno za itaoca
da on/ona vide protiv ega su.

Demokratija je izrasala i postala najizdrljiviji od svih raznih
oblika irka koji se suprotstavljaju Allahovom subhanehu we
te`ala Hakimijetu. Demokratija je jasan i glasan poziv u samo-
boanstvo, u kojoj prava jedne grupe ljudi, koji su postavili
njihovu ideju za glasanje, postavili su njihove ideje i njihove
odluke iznad Allahovih (swt) odluka. Ovo ima dvije
manifestacije koje to mogu predstavljati,

1. Primarni tip demokratije jeste isto i nesveto
zakonodavstvo demokratije, koje je kao i komunizam
apsolutno ateistiko i bez najmanje veze s Boanskom
Opskrbom. Ova vrsta demokratske mainerije postoji u
zemljama kao to su Sjedinjene Drave, koje od njihovog
postanka oholo tvrde da: Nema boga osim slobode i
pravda je njen jedini poslanik, kao to je spomenuo Tomas
Allahova Vlast na Zemlji
9
Deferson
1
. Oni ne pruaju tvrdnju koja se podudara sa
zakonima Gospodara Univerzuma, a ako oni to rade, to je
puka sluajnost, nita vie.

2. Postoje takoer i oni sistemi koji mjeaju Islam i neto od
demokratije i tvrde da je to sve islamski. Ovo je sluaj sa
zemljama kao to su Saudijska Arabija, Kuvajt, Katar,
Banglade i tako dalje. Ova vladajua tjela predstavljaju
najopasniju vrstu irka radi injenice da su oni prekrili
njihov grijeh sa nekim islamskim zakonima tako da bi oni
mogli biti vieni kao poboni. Ovo je bio naroito sluaj sa
Indonezijom, kada su 1988 godine za vrijeme izbora,
dobronamjerni ljudi Indonezije uenjake koji su se
suprotstavili demokratiji zatvorili kao Wehhaabijje i
protivnike pravde. Ova prevara dola je sa injenicom da je
goli kufr demokratije nosio prozirnu haljinu islamskog
erijata nastojei da izgleda i pojavi se erijatskim u oima
150 miliona muslimana ovoga ostrva. Meutim, mi ne
trebamo da se udimo zlu demokratije, jer Allah subhanehu
we te`ala nam je ve dao sasvim dovoljno upozorenje o
ovakvim vrstama zakonskih sistema,I Allah, On Sudi, i nema niko ko bi zadrao Njegovu
presudu. I On je brz u obraunavanju
2
.Suenje/Zakonodavstvo je samo za Allaha
3
.I On (Allah) nema druga u zakonodavstvu
4
.

U ovome ajetu, Allah subhanehu we te`ala nareuje svim
stvorenjima da ne pridruuju u Njegovom Hakimijjetu, ali
demokratija je upravo to, pridruivanje u Njegovom
legalizovanju/zakonodavstvu.

Ovi ajeti vrlo jasno pokazuju da Allah (swt) ne djeli ni sa
kakvim ljudskim biem Njegovo pravo na

1
Crescent Obscured, str. 7-21
2
Surat ur-Rad, ajet 41
3
Surat ul-Anaam, ajet 57
4
Surat ul-Kafh, ajet 26, Surah Jusuf, ajet 40
Allahova Vlast na Zemlji
10
legalizovanje/zakonodavstvo. Tako da onoga koji trai neko
drugo legalizovanje/zakonodavstvo umjesto Allahovog (swt),
mi moemo samo upitati,Je li to presudu/zakonodavstvo Daahilijjeta (iz vremena
neobrazovanosti, irka i kufra) oni trae? A ko je bolji u
presuivanju/legalizovanju od Allaha za ljude koji su
uvjereni
5
!?

Prirodno je da e svaki iskreni Musliman odgovoriti sa ne na
prvo pitanje koje Allah subhanehu we te`ala postavlja u ajetu
iznad i da e rei ne na drugo pitanje s kojim Allah
subhanehu we te`ala ispituje u istom ajetu. Ovo mora biti tako
jer Allah subhanehu we te`ala je prikaio jekin (uvjerenje), koji
je jedan od sedm uslova ehaadeta, za vjerovanje u samo
Njegovo legalizovanje/zakonodavstvo. Ako bi neko odgovorio
neko drugi je na drugo ispitivanje, ili da na prvo, onda on
nema uvjerenje, to ostavlja jedino sumnju, i sa posljedicama,
(da vie) nema imaana (tj., osoba postaje kaafir).

Poslije svega, hajmo se prisjetiti da kada su ovi kaafiri izmislili
demokratiju i druge ideologije, oni su (tada) ispunjavali
potrebu u njihovom drutvu za zakonom i redom. Oni su
zapoeli govorei da e oni objesiti zadnjeg kralja sa crijevima
zadnjeg svetenika. Ali u muslimaskom drutvu, mi smo imali
isto svjetlo naeg praktinog erijata. Mi nismo imali potrebu
da ga zamjenimo sa smeem ljudskih miljenja i ideologija.

Allah (swt) kae,Oni su oni koji su kupili la sa uputom, pa je njihov nain
zaraivanja bezvrijedan i oni nisu upueni
6
.5
Surat ul-Maida, ajet 50
6
Surat ul-Baqara, ajet 16
Allahova Vlast na Zemlji
11
Kakav je propis za
one koji su pod
kiobranom
demokratije?

Kao to smo to opisali kao modernu bolest naeg vremena,
demokratija je postala jedna od najrairenijih zaraza naeg
vremena, inficira svakog umjeanog i unitava one koji im se
priblie kao njihovi spasioci. U skorija vremena vjernici su postali
jo vie zbunjeni, jer su neke grupe uenjaka i neke vlade
deklarisale demokratiju i Islam sinonimnim. Vjernici su se
neodluno pokorili onima sa autoritetom i ubacili njihove listie u
glasake kutije, s time da neki od njih ak ulaze i u parlament,
vjerujui da oni tako nareuju dobro a zabranjuju zlo.

Oni meu murdiama (ekstremno opasni ljudi koji se poigravaju
sa islamskim zakonima i pokuavaju da ih izbriu ili sakriju)
veselili su se ovoj ansi i doli otvorenih usta da se napiju
skuhanog mlijeka irka koje im se kljuka od umokrenih bolniarki
demokratije. Oni meu tekfirijjatom (ljudi koji pretjeruju u
tekfiru), su priredili zabavu, deklariui kaafirima glasae kao i
one koji ulaze u parlamant. Ovo je odvelo u tekfir naroda
Indonezije, kao i svakog drugog zbunjenog musliman koji je
moda ubacio njegov glasaki listi za MP ili bilo kojog drugog
dravnog predstavnika. Ono to treba da se iznese na vidjelo jeste
balans izmeu ove dvije grupe baziran na razumjevanju Ehl us-
Suuna walDamaah. Ovo je nuno radi injenice da glasa ne
dobija upravo istu presudu kao i vladar sa pouzdanim
razmatranjem, tako da ovo treba preciznost i razraenost. Mi emo
onda ovo podjeliti na dva pitanja:

1. Kakva je presuda za onoga koji ulazi u parlament?

2. Kakva je presuda za onoga koji je glasa ili koji razmilja o
glasanju?

Allahova Vlast na Zemlji
12
Propis vezan za
onoga koji ulazi u
parlament

Pitanja u vezi onih koji ulaze u parlament jesu jedna od najveih
kontraverzija naeg vremena i to postaje sve vie omrznuta tema sa
svakim danom koji prolazi. Ova stvar dolazi do nas u svjetlu
injenice da u ovom vremenskom periodu nema hilaafeta i da
muslimani vie nemaju dominaciju u vladanju svjetom. Ono to se
desilo jeste da su demokratija sa kufrom koji je okruuje postali
nevidljivi kao i crn mrav puui na crnom kamenu u najcrnjem
djelu noi.

Kada su Muslimanske zemlje bile ozbiljno napadnute u vrijeme Al
Allamah Muhammeda ibn Ibrahima i Al Allamah Ahmeda akira
(Allah im se smilovao), legalizacije drugih sistema i parlamenti su
uvedeni i to je uspostavljeno nad glavama muslimana. Ova dva
uenjaka su estoko odgovorila na ovo i borili se protiv ovih
sistema sa svom snagom koju su oni imali. Oni koji sprovode kufr
i oni koji sprijeavaju Allahov subhanehu we te`ala put su
oznaeni kao grupa kufra.

Meutim, svaki pojedinac od njih ne radi kufr koji izvodi osobu iz
vjere. Oni imaju istu presudu kao grupa kufra i oni su nazvani
Mala (voe/glaveine naroda). Ovo je spomenuto u Kuranu i mi
smo ranije napravili opirne biljeke za to. Ovako su oni nazvani
svialo se to njima ili ne.

Kada Allah subhanehu we te`ala spominje Faraona i Mala, to su
ministri, senatori i ljudi u parlamentu na koje On upuuje u ovim
ajetima. ak i ejhovi i ueni ljudi kada uu u parlament, oni su
dio scenarija. Oni su ili izdajnici, ili njihovo znanje kada je u
pitanju tewhid nije ispravno. Kao to mi vidimo u mnogim
zemljama, ljudi koji imaju ogromno znanje o hadisu, fikhu,
prenoenju, ali kada doe do `akide, oni su Aarije, ekstremne
Sufije ili kaafiri. Ovo samo dokazuje da biti genije u jednoj oblasti
znanja ne uzrokuje da ti stekne drugu vrstu znanja.

Allahova Vlast na Zemlji
13
Dosta je zastraujue saznati da ak i na El-Azharu oni ue
Aarijski mezheb, koji je zastranio u vjerovanju vezanom za
imena i atribute Allaha subhanehu we te`ala. Ova grupa je zalutala
u mnogim drugim stvarima poduke, i oni su predstavili zabludjelo
znanje kao znanje od Ehl us-Sunneta, to je ista la. Dodajui na
to, veina ovih ustanova (kao Umm ulKurraa, Muhammed ibn
Saud Univerzitet, Medina Univerzitet, El-Azhar itd), ako ne sve,
su samo Faraonove ustanove, koja najee daju diplome onima
koji su odani Faraonu, kao to se deava u Saudiji, Egiptu, Maraku
i tako dalje.

Tako da je itav parlament grupa kufra, ali nije svako u parlamentu
kaafir. Ovako,

1. Imaju oni koji vjeruju u demokratiju kao izvor legalizovanja ili
dozvoljeno legalizovanje, ili oni ne moraju vjerovati u to, ali
legalizuju s time. Ovi ljudi su kaafiri, bez obzira kakve druge stvari
oni radili. Nema veze koliko oni mnogo ibadete ili koliko puta odu
na hadd, oni ne mogu da se priblie islamu ni za pedalj radi
ovoga djela. Allah subhanehu we te`ala je porekao njihovo
vjerovanje upravo radi njihovog postojanja u parlamentu, radi
njihovog branjenja demokratije i njihovog propagiranja
demokratije.Ja sam danas vau vjeru usavrio za vas i kompletirao Moju
uslugu vama i Ja sam zadovoljan sa Islamom kao vaom
vjerom
7
.

I Allah (swt) je takoer rekao,A svako ko izabere drugo umjesto Islama kao vjeru, to nee
nikada biti primljeno od njega i on e biti meu gubitinicima
na onome svjetu
8
.

Mi ponovo naglaavamao da su ovi ljudi kaafiri i da se ne slijede i
ne prihvataju na bilo koji nain, obliku ili formi.

2. Drugi su oni koji su prevareni ili im je dato pogreno tumaenje
ili je pogreno protumaeno od njih samih. Oni znaju da je
demokratija kufr i da nije dozvoljena u islamu, ali je oni vide kao

7
Suart ul-Maida, ajet 3
8
Surah Aali Imraan, ajet 85
Allahova Vlast na Zemlji
14
opasnost i rizian nan da se malo po malo ukloni erijat, putem
legalizacije. Ovi ljudi onda odlue da se oni ele pridruiti
zakonodavnom tjelu bez legalizovanja kako bi mogli zaustaviti
svako legalizovanje koje je suprotno erijatu. Ono to se desilo
jeste da je ovim ljudima takoer dato ili su prihvatili neku vrstu
tevila (tumaenja). Tumaenje prema njihovom razumijevanju
bazirano je na dva dokaza. Prvi od njih jeste ovjek koji je rekao
Faraonu,

A ovjek vjernik iz porodice Faraona koji je skrivao svoju
vjeru rekao je, Hoete li ubiti ovjeka zato to on kae, Moj
Gospodar je Allah, a doao vam je sa jasnim znakovima od
vaeg Gospodara? I ako je on laov, onda je njegova la na
njemu, a ako je iskren, onda e neto od tete kojom on vama
prijeti stii do vas. Uistinu, Allah ne upuuje onoga koji je
musrif (prestupnik pagan) i laov
9
.

Hajde da sada pokuamo razumjeti ovaj ajet. Ovde imamo ovjeka
iz porodice Faraona kako nareuje ispravno a zabranjuje pogreno,
a on stoji na Faraonovoj platformi. Na ovoj platformi gdje su
Faraon, Hamaan i Karun. Faraon je oito bio vladar i zakonodavac,
sa Hamaanom i Karunom kao ministrima u vladi, tako da su (oni)
bili udrueni zakonodavci. ak i pored ove injenice, Allah
subhanehu we te`ala ipak naziva toga ovjeka vjernikom, zato to
je ovjek pokuavao da naredi ispravno a zabrani pogreno i on
nije legalizovao. Ali prije nego to je on otkrio njegovo vjerovanje,
on je po izgledu bio u grupi kufra. Onda kada je objava dola, mi
smo saznali da je on bio vjernik. Mi koristimo ovaj ajet ali ne da
kaemo da su oni u grupi kufra perfektni vjernici, ve mi koristimo
ovaj ajet da pokaemo da mi ne moemo nazvati pojedinano i
svaku osobu u parlamentu kaafirom, jer pojedinac mora biti mnogo
prouavan prije takve optube.

ovjek je pokuavao da blokira njihovo legalizovanje koje je bilo
da ubiju Musaa alejhi selam, kako moete proitati u ajetima 24-26
iz iste sure spomenute u fosnoti. Ovaj vjernik je ovo radio dok je
bio na platformi sa tumaenjem da je on mogao promjeniti stvari.
Ova slinost moe izgledati ista za onoga koji ue u parlament ali
on ne legalizuje. On smatra da radi upravo istu stvar kao ovjek
vjernik premda je ovjek vjernik bio Faraonov roak. Onaj u

9
Surah Mu-min, ajet 28
Allahova Vlast na Zemlji
15
parlamentu sjedi za stolom zakonodavaca i on pokuava da blokira
haraam legalizovanje.

Ovo je zato kao vjernici, mi dajemo povlasticu sumnje prije nego
mi skoimo i damo presudu. Hajde da ne zaboravimo da je Allah
subhanehu we te`ala nazvao ovu osobu, onoga koji je skrivao svoju
vjeru, vjernikom. ta je sa onima koji izjavljuju da su vjernici i da
je demokratija kufr, i pokuavaju da blokiraju kufr u
legalizovanju? Zar ne bi trebali dobiti vie od povlastice sumnje,
premda se mi ne slaemo sa metodom i mi takoer ne vjerujemo da
dihaad treba da bude odgoen za jednu sekundu radi povlastice
sumnje koju mi njima dajemo. Ovo je upravo radi injenice da mi
znamo da je njihova metoda mrtva, a nareenja za mudahide da
zaustave fitnu sa metodom dihaada, su odluna, jasna i dokazana
autentinim.

Sljedea stvar koju oni citiraju jeste incident gdje je, prije nego je
on bio zaduen sa poslanstvom, Muhammed sallallahu `alejhi we
selem zakljuio mirovni ugovor sa svim kaafirima da nee biti
agresije ili nepravde prema bilo kome. Ovo je bilo ubrzo poto je
Poslanik sallallahu `alejhi we selem pomogao njima da stave crni
kamen nazad u Kabu. Ovaj sporazum je nazvan Half ulFudul
(Savez Blagostanja)
10
. Poto je zaduen od Allaha subhanehu we
te`ala da bude poslanik, Muhammed sallallahu `alejhi we selem
nastavio je sa mirovnim ugovorom, govorei, Ja sam bio dio
saveza koji sada ne bih elio zamjeniti za bilo ta
11
.

Premda je ovaj savez bio sa nikim drugim osim sa kaafirima, i zato
to ishod toga i razlog za okupljanje nisu kontradikovali islamu,
radi ovoga je Poslanik sallallahu `alejhi we selem prihvatio to ak i
poto mu je dato poslanstvo. Bilo kako, to je drugo tumaenje, koje
se koristi od onih koji ulaze u parlament a ne vjeruju u
demokratiju, pokuavajui da se podudare sa nekim ishodima koji
su doli iz mirovnog ugovora Poslanika sallallahu `alejhi we selem.
A da je ovaj savez bio djelo kufra, ili da je sjedenje sa kaafirima u

10
Ali ovi ljudi ne treba da budu upravnici bilo kakve borbene sile, sve dok su u
parlamentu. Ovo je zato to krv mudahida i princip dihaada ne treba da bude u
rukama izdajnika ili budala. Ako im mi dadnemo povlasticu sumnje, to ne znai
da ih mi prihvatamo za voe vjernika. Mi emo njima rei da pravo mjesto za
njih jeste da se pridrue mudahidima. Ono to se dogodilo u Aliru kada je
vojni poglavar FIS-a pregovarao sa vladom jeste dobar primjer da nam pokae
da kada izgubite rat, izgubite i svaki doprinos koji ste namjeravali uiniti, i
nijedan jedini kaafirski zakon nije povuen. Takozvana islamska vojska FIS-a
predala se da bude razvrstana od vlade zemlje bez ikakavog islamskog razloga.
Veliki je grijeh za svakog borca da obraa panju na ove pregovore u
parlamentu.
11
Pogledaj knjige o siri od Ibn Hiaama, Ibn Kesira, Ibn Ishaaka i drugih.
Allahova Vlast na Zemlji
16
suenju bilo ega djelo kufra, onda Poslanik sallallahu `alejhi we
selem ne bi sjedio s njima. Ovo je zato to su svi poslanici
bezgreni od svih oblika kufra i irka, od samoga njihovog roenja.
Pa iz ovoga mi moemo izvui da sjedenje sa kaafirima u
odluivanju stvari nije u i od sebe kufr osim ako se to sudara sa
erijatom. Neki od ovih koji pokuavaju da donesu odluku se
pridruuju da okrenu diskusiju prema erijatu. Mi ponavljamo da
se mi ne slaemo s ovim, ali da je to vaee tumaenje da zaustavi
nepromiljenu i surovu osudu protiv njih da se proglase kaafirima,
direktno i kompletno, bez izuzetka.

Drugi nain za povlasticu sumnje u stvarima ovih tumaenja jeste
da e oni govoriti da se oni pridruuju parlamentu da kau vladi da
oni predstavljaju veinu naroda. A poto vlada govori da ljudi,
ivei u demokratiji, treba da budu slobodni da odlue stvari sami
za sebe, oni (ljudi koji ulaze u parlament) e samo rei vladi jedino
ta narod eli a narod hoe samo erijat. Oni koji ulaze u parlament
jesu ljudi koji ele da vlast bude samo za Allaha subhanehu we
te`ala. Ovi ljudi nastoje da ometaju kufr koristei njihov vlastiti
ljek protiv njih.

Ovo je bio sluaj u Aliru, kada je narodu dato da glasa. I kada su
ljudi glasali da uvedu erijat i demoliraju demokratiju, lani
zakonodavci su slatko zamirisali.

Meutim, izbori nisu funkcionisali, i ako je 98% ljudi trailo
erijat. Allah subhanehu we te`ala nam je rekao da je jedini nain
koji On subhanehu we te`ala eli da mi koristimo za uklanjanje
fitne sa borbom, a ne kompromisom.

Da naglasimo poentu, ovi ljudi iskreno misle da uu i da ne donose
zakone, i kada bilo kakva nova kufr legalizacija doe, oni e to
oponirati i zabranjivati. Premda je svrha vrijedna pohvale, to to
oni rade je veliki haraam i veliki grijeh. A ponekad taj haraam
moe takoer biti i kufr, premda zapoinje s dobrom namjerom.
Ovo je posebno sluaj kada ljudi koji ulaze u parlament uivaju
bilo koju privilegiju sa pridruivanjem ovim institucijama, kao to
je dobivanje plate, ili sticanje politikog imuniteta. Pozicija koju
oni zarade kroz ovaj politiki imunitet/zatitu u parlamentu moe
biti veliki haraam ili veliki kufr. Razlog je taj da to moe biti
vieno kao va lini nain pridruivanja kaafirma. Allah
subhanehu we te`ala kae,
Allahova Vlast na Zemlji
17

A to je ve bilo objavljeno vama u Knjizi da kada ujete da
Allahovi znakovi bivaju poricani ili izrugavani, onda vi ne
sjedite s njima sve dok ne promjene temu u drugu umjesto te.
Inae, vi ste kao i oni. Istina je, Allah e sakupiti licimjere i
kaafire zajedno u vatri
12
.

Allah subhanehu we te`ala ih u ovome ajetu naziva kaafirima i
licimjerima, premda su neki meu njima ak vjernici. Oni su jo
uvjek u grupi kufra. Oni meu njima koji su licimjeri ali se
smatraju muslimanima na ovome svjetu, bie na Sudnjem Danu sa
njihovim kaafirskim istomiljenicima
13
, jer Allah subhanehu we
te`ala zna da su oni skrivali veliki nifaak i da je njihov islam bio
puko pokazivanje. Radi injenice da ovo djelo ustvari rotira
izmeu kufra i licimjerstva, bolje je ne nazivati svakoga u
parlamentu kaafirom. Na ovaj nain vi dajete povlasticu sumnje za
one koji ne propagiraju demokratiju i pokuavaju da koriste to da
zaustave zagovaranje kufra u legalizovanju. Sada je vano
zabijeiti da to ne znai da se mi slaemo sa ovom metodom ili da
mi kaemo da je to ispravno, jer jedina ispravna metoda jeste,I borite se s njima sve dok vie ne bude fitne (irka bilo koje
vrste, oblika ili forme) i vjera je kompletna za Allaha u
cjelini
14
.

Mi ne predlaemo da mi povrijedimo njihovu krv nazivajui
svakog od njih kaafirom, ali oni jesu grupa kufra. Svi oni, i
prevareni, i kaafiri, i odpadnici, i zgrada, inae jesu svi meta koju
vjernici mogu gaati i svako udomaen pod krovom ove zgrade
moe biti poslan Allahu subhanehu we te`ala (tj., ubijen) da bude
provjeren prema njegovoj namjeri.

Mi moramo biti disciplinovani i ne koristiti emu piramide za
tekfir
15
. Dunost je povui liniju sigurnosti izmeu kaafira i

12
Surah un-Nisa, ajet 140
13
Tako da presuda u ovome ajetu ne moe biti koritena da se svi ljudi koji
ulaze u parlament nazivaju kaafirima. Allah subhanehu we te`ala oslovio ih je
kao kaafire i licimjere, tako da je postojao raskol napravljen meu njima. Ovako
na ovome svjetu, mi njih vidimo da pokazuju Islam, ali unutra je nifaak
(licimjerstvo), mi ih ne moemo nazvati kaafirima sve dok zapreke za tekfir ne
budu istraene za takvog pojedinca. Premda je presuda za ovu osobu na ovome
svjetu prema vanjtini da je musliman, Allah subhanehu we te`ala zna da je ova
osoba licimjer. Ponovo, to nas ne sprjeava da ih klasifikujemo kao grupu kufra,
jer legalizacija je kufr.
14
Surat ulAnfaal, ajet 39 i Surat ulBaqara, ajet 193
Allahova Vlast na Zemlji
18
muslimana, premda muslimani mogu meu njima imati munafike
(licimjere), neznalice i budale. Manja je teta za neiji islam da
uvrsti kaafira meu muslimane radi njegovog licimjerstva i sumnje
nego da nazove muslimana kaafirom kada on ne zasluuje taj naziv
i kada nema dovoljno priloenih dokaza
16
.

Zakljuak: Ima mnogo dokaza da se povlastica sumnje treba dati
iskrenim muslimanima koji koriste ovu neispravnu metodu. I neka
Allah subhanehu we te`ala oprosti njima i pokae im uputu na prvi
put. A one koji po ovom pitanju deklariu svakoga kaafirom, neka
ih Allah subhanehu we te`ala uputi da pogledaju na stvar sa vie
zrelosti.15
Nain piramidske eme injenja tekfira jeste da se uini tekfir nad svakim
umjeanim u djelo, to izaziva domino efekat. Ovaj domino efekat vodi da svako
bude oznaen kao kaafir (onda) kada svako ne zasluuje takav naziv. Model
takve tekfirske piramide je sljedei. Prvi na vrhu su vladari, u sredini su uenjaci
i vojska, a na dnu su obini ljudi, koji sainjavaju osnovu piramide. Sa
injenjem tekfira bez razlike nad svakim u vojsci i bilo kime na mjestu
autoriteta, onda dno, na kojem su obini ljudi, takoer pati pod udarcem tekfira
krivnje radi povezanosti, ili radi pasivnosti ili izgleda da pomau druge djelove
piramide. Ovo e biti pokriveno u sekciji o glasanju.
16
Ovaj primjer moe biti pronaen kada je Poslanik sallallahu `alejhi we selem
znao licimjere po njihovim imenima, ali ih ipak nije upitao da se rastave od
njihovih ena, ak i ako su bili poznati kao licimjeri kod Poslanika sallallahu
`alejhi we selem a neki i kod Ashaba radi Allahu anhum. Ovo je radi injenice
da su oni bili unutar zajednice i zapreke za tekfir u vezi njih nisu mogle biti
uklonjene.
Allahova Vlast na Zemlji
19
Onaj koji je
umjean u djelo
glasanja

Druga kategorija koja mora biti spomenuta jesu oni koji glasaju
17
.
Ova kategorija je ponovo ta koja je dovela do mnogih razilaenja
meu nekim muslimanima naeg vremena i odvela je ljude koji
pretjeruju u tekfiru da krenu na divlje tekfiranje u vezi glasanja.
Ovo se desilo radi ne razumjevanja zapreka i uslova za tekfir kao i
presude za odpadnike ili onoga ko uznevjeruje poslije njegovog
islama. Onaj ko hoe da koristi princip tekfira prikladno treba prvo
razumjeti poglavlje o tome ta izaziva da neko uznevjeruje poslije
njegovog imaana. Samo tada e pravilno razumjevanje vjere biti
uinjeno poznatim za njega. Prije toga, jedina stvar koju pojedinac
moe uraditi jeste da uini tekfir bez razloga ili bez dovoljno
dokaza
18
.

U vezi onih koji glasaju, imaju tri glavne kategorije:

1. Oni koji vjeruju u demokratiju i oni glasaju i ne smeta im
da budu izabrani ili da donose zakone kada im se ukae
prilika. Ovi ljudi su odpadnici. Ali mi jedino moemo
poznati njih ako oni izgovore njihovo vjerovanje.

2. Oni koji glasaju radi injenice da im je dat mito, obeanja
radi ovosvjetskih dobiti i tako dalje. Ovi ljudi su
najvjerovatnije fasici (greni pobunjenici) radi njihove

17
Prije nego to zaponemo poglavlje mi bi voljeli da naglasimo dve vane
stvari:
1. Napadanje demokratije ne znai da mi prihvatamo bilo kakvu diktaturu ili
tiraniju ak i ako je to vaee u Islamu.
2. To ne znai poto mi napadamo neke od mehanizama postojee demokratije,
da mi ne moemo koristit neke od ovih mehanizama sve dok je erijat nedirnut.
Mnogi mehanizmi demokratije su haraam i kufr zato to ne donose pomo i
potporu za erijat. Radi svrhe ove knjige, ova pitanja e biti istraivana u
drugome radu. Islam ima mnogo bolje, jasnije i praktinije mehanizme sve dok
je to primjenjeno pravilno i u potpunosti.
18
Mi obavezno preporuujemo da se ljudi vrate na na rad, Hawaarid i
Dihaad, tako da oni mogu stei vie discipline po pitanju tekfira.
Allahova Vlast na Zemlji
20
tenje za vlau, koji ne samo da prodaju vjeru za mizernu
cjenu, ve i same sebe.

3. Ovo su muslimani koji su prevareni od zlih uenjaka;
daahili (ekstremne neznalice) i neobrazovani ljudi ili
zagovornici zla koji ine da zlo izgleda lijepo. Ovi ljudi
izmeu sebe imaju tri grupe:

a. Oni koji slijepo slijede njihove uenjake. Oni znaju
za Allahovu (swt) zabranu a mi smo to spomenuli
ranije, Ne sjedite s ljudima koji ismijavaju
Allahove znakove. Ovi ljudi su murici (pagani)
zato to su uinili irk u pokornosti slijedei slijepo
uenjake i uzdigli rijei njihovih uenjaka iznad
(Allahove) Knjige i oni dozvoljavaju ljudima da
legalizuju sa erijatom i pomau u irku.

b. Ovo su ljudi koji su prestraeni od uenjaka da ako
oni ne glasaju, to znai da oni nisu nareivali
ispravno a zabranjivali pogreno sa njihovim
jezicima. Oni su prevareni i njihov glas ne biva
koriten da pomogne Allahovu subhanehu we te`ala
vjeru. Oni su zaplaeni da ako ne glasaju i izaberu
vjerske ljude da ih predstavljaju u parlamentu, onda
e erijat biti gori nego to je to sada. Ova vrsta
ljudi grijei, ali oni sigurno nisu kaafiri ili licimjeri,
radi tumaenja koje im je dato. Neka Allah
subhanehu we te`ala oprosti njima, jer oni trebaju
daavu, obrazovanje i dovu za uputu.

c. Ovo su ljudi natjerani da glasaju kao to se ponekad
desi sa tiranskim reimima, posebno na Srednjem
Istoku, gdje e vlada zaustaviti osnovne potrebe
svakom dravljaninu ako on ne glasa. Primjer bi bio
da on nee dobiti nikakvu medicinsku ili drugu
pomo ako on ne napravi svoju glasaku karticu.
Nekima mogu biti oduzete licence za njihovo
poslovanje ili njihovi putni dokumenti za odlazak
izvan zemlje. Ova vrsta ljudi je primorana i Allah
subhanehu we te`ala e se obraunati s njima prema
njihovoj namjeri, upravo koliko mnogo sile je
primjenjeno na njih i da li se to moglo izbjei ili ne.

Ali za nas da osuujemo ove ljude, i da ih osuujemo da li su ili
nisu oni imali sposobnost da izbjegnu ovu stvar ili ne, nije poteno
niti je to islamski nain. Bilo kako, radi svega gore, vrlo je
Allahova Vlast na Zemlji
21
neispravno oznaiti sve glasae kao kaafire, kao to (o.p. to rade)
Tekfirija ili Havaridi, bez razumjevanja situacije ljudi u
odsutnosti erijata i svake druge alternative za one koji su
ugnjetavani. Uistinu, svaki sluaj mora biti prouavan pojedinano,
ako neko eli da izda presudu o nekoj odreenoj vrsti ljudi. (Ali) to
ne znai odgaanje ili usporavanje zalaganja mudahida zato to su
neki od ljudi bili natjerani ili su skrenuli. Ove ne treba zaustaviti
Allahove subhanehu we te`ala borce da napadaju mjesta za
glasanje ili da unite mjesta sastajanja toga novog bidata poznatog
kao demokratija, i svakoga ko to propagira. Ali braa ne treba da
gaaju ljude bez potrebe. Ako se greka desi, povlastica za sumnju
treba se dati mudahidima i ljudi ne treba da prihvate nikakvu
propagandu od lanih zakonodavaca protiv onih (mudahida) koji
se bore za Allahovu subhanehu we te`ala stvar.

Poslanik (savs) kae,

Najbolja osoba u (vrijeme) fitne jeste osoba koja jae svoga
konja, teroriui Allahove neprijatelje i oni teroriu njega.
Druga najbolja (osoba) poslije toga je osoba koja ivi u
planinama, oboavajui Allaha, i daje zekat i eka da umre
19
.

Nema tree kategorije, radi toga, oni koji pate, ako se ne mogu
boriti, oni treba da se isele. Mi trebamo razumjeti da oni koji se
bore za Allahovu subhanehu we te`ala stvar, oni su sreni i
uspjeni, a oni koji su se iselili i rasistili okolinu od fitne, irka i
ugnjetavanja, oni su spaeni. Oni koji ne mogu uiniti ni jedno od
ovog dvoga, oni e biti proivljeni prema njihovoj namjeri i djelu
ali oni ne treba da budu na putu ili da pokuavaju usporiti ili
ponititi glavno zalaganje za ALLAHOVU VLAST NA
ZEMLJI.19
Zabiljeeno u Muslimovom Sahihu.
Allahova Vlast na Zemlji
22
Pisana djela od autora na bosanskom jeziku:

1. Testament
2. Vladanje sa Ljudskim Zakonom
3. Potreba za erijatom
4. Put do erijata
5. Hawaarid i Dihaad
a) Vrste Tekfira
b) Adab Ehl su-Sunneta kada raspravljaju o Tekfiru
c) Kako to da je Muhammde ibn `Abdul Wehhaab kao
vjerski poglavar na Poluotoku bio prevaren da izda
fetwu koja daje vlast porodici el-Saud?
d) Savremeni Hawaaridi u Svjetu Danas ( nije
kompletno)
6. Allahova Vlast na Zemlji
a) Demokratija: Jedina Preostala Ideologija za irk u
Haakimijjetu
I. Propis za one koji su pod kiobranom
Demokratije
II. Propis za onoga koji ulazi u Parlament
III. Onaj koji glasa
b) Poglavlje o Grijesima
c) ta je Precizno Allahov Hukm
d) Veza izmeu Allahovog Zakona i Tewhida
e) Veza izmeu prihvatanja Allahovog Zakona i
vjerovanja u Allahovog Poslanika
f) Tewhiid Haakimijjah: Bid`a ili ne!
I. ta je Tewhiid Haakimijjah?
II. Haakimijjet je direktno povezan sa Tewhiidom
III. ta mi mislimo sa izrazom Haakimijjet?
IV. Primjeri za uvoenje novih izraza
g) Borba Protiv Allahovog Zakona
I. Ko su Tatari?
II. Primjer Starih i Novih Tatara
III. Jueranji i Sutranji El-Jaasik
IV. DOKAZ DA JE TO VELIKI KUFR, kada je u
pitanju ne-vladanje po Allahovom Zakonu
V. Veza izmeu ne-vladanja po Allahovom Zakonu
i Kufra
7. itska Akiida 1 dio
8. Tefsir Sure Tewbah 1 dio
9. Budi na Oprezu od Tekfira
Allahova Vlast na Zemlji
23
s.O.s.
ensarije erijata
1415-1432/1994-2011