Está en la página 1de 818

S egunda E di ci n

d e
Afta_ ' y E xtra Alta T el l si n
'
S US E S TCIONE S DE ' ALTAY E XTRAAl.TA TE NS IN
S ~unda ~t~i6n
Prd>i l l da ia ~ toJ al o ~1 -.~ ollfa por
ci u'.qul er medi o, i J n .1U J otl zC l i l f l
,C >'l 991, C "'8 F~ R1ml rez.
I SB N 95-9b-i 412,9 ( i J R'nra ~ti C l l ,! I ~ 1'~\..,
OE RE C..OS R!!S E RVAOOS C 2003. ~.., ~S: -
r 1
'~~~1 , - ~(tia.
t .l l preeo otn bl! lrfm bfa -'1J ';f nl ~t~ 'C ol qmbl &
1 22 ~FINIClNE S . ,. ..
IN1' .AOOUClN . .. .. . .. .. , .. . , .
( ,... . ... ... "
C1' PiTUL02
pNFIGU~CIONES ,. . , . ~ , .. . : " .. " :
" .
...... ' .
21
. ' ' , - : ' .
.... ~ . PLANOS Y DIAGRAMAS ......... :? .
1.7.1 .Planos-y dla11t4mu eJ ctricos ...
1 : 1.2 Pl enos d& obr$ci vi l es ..
f .'7
1 .6.5; Monlii)e, pruebas puesta en servielo . : , .... , . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1.6.6 lngerlerJ a, adintnlstrec: in e mpre\' !stl>s , ......... , .. . . . . .
Compra de prd\os selVliMnbres vras de 11-00E 1S O. . . . . . . . . . . . . . .
Obre cKllles .. .. .. . . .. .. , ,. " .
E gull;)<>s materiales . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . , ..
Fl etes, aeguros y gastos de Importacin , , . .
i -.6.1
1J r.2
1.,6,
1.6.4
f.6c E LABORACIN DE PRE S UPUE S TOS ,' ;.,,. ~: ,: ; -, . .' \ ...
1.5 PLIE GO DE CONDICIONE S .
... ~ \ .. P' ri: edm(enlo' gflmiral de disello
Reccmendeelones normas ...
1.4.2
1: 4.3'
5
! J
.. ' . . . ' , . DJ S E ~O DE S UBE S TACIONE S ., . , .. ; , ... ,
1.4.1' . a.~111l da<l el l ' ' . ' : ' .
t~. T E ~$1,0N E $ ASI GN ADAS Y T E ~l pt.i _,E S QE SE R,.V J qJ Q DE . LAS S UBE S TA: ;IONE S ,. . . . ~
1
........ ' .. ' ..... ' " ... ' ....
1 .. ' ' .. ' . ' . .". . INTROOUCC.IN ... , ..
' t
l~ DE FINICIONE S ........
CAPiruLO 1 .
CONSl~RACIONES y ASPECTOS GENERALES DEL of seao DE
S.! ; IBES' fACIONES......... . , .- . ,,,., ,., , . ... , . , . . . . 1
PRLOGO
Co nte nid o
.
" '
- '
63
63
65
as
67
70
,72
59
' '
59
59
40
56
39
39
3,
37
38

33
34
!' ' ~.
-35
36
38
27
29
30
31
32
33
CARACTE RrS TtCAS 0.E LOS ME CANIS MOS DE PROTE CCIN CNTAA
S BRE TE NS ION.E S . . . .. .. .. .. . .. . . . . , ,... .
3.5
. . NIVE LE S De AIS L.AMIE NTO NOAMAUZAOOS .. , . . 3.4
: i .3.6 -S ob(alenslones de fronte muy i )l do . _ ..
3.3.1 l l pos de sobreteilsiones , , . , .......... , , . , .
3.3.2 T ensk>nH continuas {f1' ecuencla Industrial) , ., , : .
-~-~-3 .&OOralBnsiOnes lllmporale& .. .. .. .. , ,. . , , _ , .
' . .
3: 3' ..4' S obrecenslones de t1'8111e lenta ..
3.3: 5 S obfMnsion de frente (pido . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. , . . .
~ ,, ~ 11 ' ', .... , S OS FIE TE NS IONE S 3: .3
' . ' . .. ' .. ' .. ' . DE FINICIONE S . 3.2
. - . ~.-. ' : .. . : . - .. INTRODUCCIN 3.1
~
~PITUL03
COORDINACIN DE AIS LAMIE NTO. , .............. , , .. , ...
.. ' . ~ ..... ~. . . . . .... , M.iodolog' fa de eeleccln ........ ,. .. .. .. .. .. . .
.... .~- ' .
AnalisiS detallado de los aspectos que intBMeoen &ll la, sel~n di! la
C 011f l guraol n , .
lntormaclo re(lueride , .
2.6.3
2.6.1
2.8.2
' ' .................. ~ .
S E L: E OCft.i DE LA' t: ONl' IGOAACIN DE ' UNA S UBE S TACIN ..... : ....... , .. - 2.6
.. , ,, ' ' ' .
lntem.4)tor tres cuartos " .
Mal l ;l , , ..
Dobl e transferencia .
2.S.1
2.5.1!
2.! ).3
' _ , . ! . _ : ~..
2.5 OTRAS CONFIGURACIONE S ..........
. ' ~ ... t ' ' ~
' ~ ' , I ' ,
-,
Millo , ..
lnlllrrupk>r )' me<llo .. .. . .. .. .. .. . . .
Doble barra con dol l l e Interruptor .
Anillo cru;i: ~ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ..
2'4.1
2.4.2
24.3
2.4.4
2.4 CONFIGURACIONE S DE CONE XIN. DE INTE RRUPTORE S . TE NDE NCIA
AME RJ CANA . .. . .... .......... .. . .
Doble barra ms secoionador de 1ranS ferencia . . . . . . . . .
Doble barra ~-barra de transterenll . . . . . . . . . . . . . . . .
Barra princlpi!!.' bar~.~ imnsff~ .,~.. , .. , .... . . . ' .. " .... .. , .. , . ,
Doble barra , .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .
Dobl barra m6.S MCCionador de b)'91W o paso directo .. .. .. .. ..
Barra ncilla ~. ,., .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . 2.3.1
23.2
2.3.3
2,3.4
2.3.5
2.3: 6
2.3 CONFIGURACIONE S OE CONE XIN DE BARRAS TE NDE NCIA E UROPE A . . . . . . . . . 27
vi. ao~rE N I OO
1 22 ~FINIClNE S . ,. ..
IN1' .AOOUClN . .. .. . .. .. , .. . , .
( ,... . ... ... "
C1' PiTUL02
pNFIGU~CIONES ,. . , . ~ , .. . : " .. " :
" .
...... ' .
21
. ' ' , - : ' .
.... ~ . PLANOS Y DIAGRAMAS ......... :? .
1.7.1 .Planos-y dla11t4mu eJ ctricos ...
1 : 1.2 Pl enos d& obr$ci vi l es ..
f .'7
1 .6.5; Monlii)e, pruebas puesta en servielo . : , .... , . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1.6.6 lngerlerJ a, adintnlstrec: in e mpre\' !stl>s , ......... , .. . . . . .
Compra de prd\os selVliMnbres vras de 11-00E 1S O. . . . . . . . . . . . . . .
Obre cKllles .. .. .. . . .. .. , ,. " .
E gull;)<>s materiales . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . , ..
Fl etes, aeguros y gastos de Importacin , , . .
i -.6.1
1J r.2
1.,6,
1.6.4
f.6c E LABORACIN DE PRE S UPUE S TOS ,' ;.,,. ~: ,: ; -, . .' \ ...
1.5 PLIE GO DE CONDICIONE S .
... ~ \ .. P' ri: edm(enlo' gflmiral de disello
Reccmendeelones normas ...
1.4.2
1: 4.3'
5
! J
.. ' . . . ' , . DJ S E ~O DE S UBE S TACIONE S ., . , .. ; , ... ,
1.4.1' . a.~111l da<l el l ' ' . ' : ' .
t~. T E ~$1,0N E $ ASI GN ADAS Y T E ~l pt.i _,E S QE SE R,.V J qJ Q DE . LAS S UBE S TA: ;IONE S ,. . . . ~
1
........ ' .. ' ..... ' " ... ' ....
1 .. ' ' .. ' . ' . .". . INTROOUCC.IN ... , ..
' t
l~ DE FINICIONE S ........
CAPiruLO 1 .
CONSl~RACIONES y ASPECTOS GENERALES DEL of seao DE
S.! ; IBES' fACIONES......... . , .- . ,,,., ,., , . ... , . , . . . . 1
PRLOGO
Co nte nid o
.
11
10~
106
10'6
109
100
"
;.- ..
DIS TANCIAS PARA E L DIME NS IONAMJ E NrO: DE ~IJ BE S T: t\CIGl\IE S ' 1r .. ,. ! .<~' ' .
\nd1fde-b)(.fas . : . . . t" . : .
' 4,s,a Ailcfli!ecamp0 -' ' , ' .. .. ' : .,... . . , , , .
........ ' _ ;., , (' , l~' ' .
D!S ' fANCIAS .,0-F,S E } URJ QAD , . , ...
4.4, 1
4~: 2'
,4,' 3: rt OiME NS IGAMIE NiO DE DIS TANCIAS M[Nl" ' IAS E N AJ RE ....... , .~.,, .. 1 ._ 97
~NICLOl>IE S .. , .... - .... , . .. .. . . . .
~Pf tU LC i 4 . '. .,, " '
eJ ..~'tA~f eM'~MI N ,l ~S E N E LAI RE Y-OIS TANG~' ~C? ~ ~~9R19l 'D . , ., . ..,, . ": ..: .~ . 97,
J .1 f .[! ': ROOl )C C LN ,,... .. . . . .. .. .. . . . . . . , . . . ,, ... ,, .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 97
,,._ ... , j"~i ~~
"' i 1 T .... . ' ) . . ,. . ,. ,- .
: .l .: . .,., ". : .... ~ .: .. ,. .: r . - :1 -; ; t ~
91
~l
92
93
94
95
95
88
8?
87
. t. . .,11" T S_
1)- ~ -
E J E MPLO DE COORQINACION OE AIS LAMIE NTO
. ~
S. ~ 1 tetermlna~9' J de laS ,l~icnllS re~ntativas . . ..... , ..... , ..
~.9.~ Detor: .iin~ci d~1a~'i e~sl o~es de ccordine.ci .' , ' .' .. ,' ;., . , ~- ' . , , .' , ' " .. ~J 0t1
~;9..3.. Determin~ <1.e f.ll.$ 1tljl' is/On~es;<1e s0portabilid<10 reqeridas' .... : .... '
S: : '9.4 Conversin .a lilnskmes de sopor1abl l i <i a1i hh'rma1l zed8s'.: .', , .
&.,,.: > , Resumen de l os valoes de s(tPOftabilidad requeridos- .. , .. , .. ' , ?: , .
-3-.9,6 S eliCCin de aiolamiento normalza<!o
.. ' i
,. ' .
F~C1i;>(' .es para ~~ny.r$ 1r\-de pruebas ... ,.,, . .- ._,;.,? ... " , .... ,
o,...rml' l.an da 1a.iqioittabUllJ <ld del a1s1;'! ': mt~~P.f : m!? dj~_ .? ~rue~
i jpo . . . '.
..f 'BlJEBA .. !" ' : ,: .~ .. ~-: , ... ._ , .~ ...... , - :- . . . . . . ,. . , ~ ~ ~ . . . . . . ). , ~ . ,. . . 87
3.8.1
.3..11..2
$: 8.3
~ ~
84
as
86
16
76
~el TE NS IN DE S OP.ORT" AB1LIDAD NORMALIZAOAV.PROCE OIMIE Nl' 0S 0E ' : ;
, e ' .: .~r.
,\ -..: .-,- ~ ( ~';"'
T~~.S IN DE S OPOFitABlUO~ AE 9lJ E AiOA .... ..,.,. ;,, .... ,
. . ' 1 ~oc- ...
3. 7. 1 Ol i servoi : i 'ones general es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. orreecln at~~;lca .. , .
3.7.~ f a~ores ~~~~J i dad .....
~ 1
' 1 ~ ,
1 . ;J
I ," ;.' ,L; ,,,~' ,/: ,, s.e: 1 ~ 61J rf i jrf sttcns- l!l: rllJ lnez: del sislamlennr. , .... , ... ,
3.6.2. llr.Q~Qlm!enl0$ -ll!!rB-f O(>Ol' (iJ nacJ n de aislamiento . , .
COORDlACIN OE AIS l.J IMIE NTO . '3.6
' ' 1 .......
... , . O~ervacj9nas, generales . . . .. ., , , .. , , . , , , .
r.@!arra,yos del . ti po resi.~tencia no linMI ecn Oescarga(lere&' en 6' jfie .
P.ran;ay: os <l e xl.lo metlillco sio .descargador.os .
E xpl 0$( )( ~ , .. . , ,., , .
3.6.~
9..,?-
: i.s.l)
Tlpos decanexln : : _,,,,,,.,_ . ; ,., 1, ;J ;.. 145
. '"- f f ~~ . J' ""_ """-
Oi s~"1'1MJ 'l ~6V cfie~urida!l , . . .. -., . , . . . . . . . . . . . : . : , . 15~
6.3.4
6.$-,5
141
142
14i
'11115
9.E fU~ICl(jNE S ,-; ' .' o . : ..... : ...
1! 11
CAl!' ITULO&
l4P.0.ICItft' FlS l<M.DE S UBE S TACIONE S " ,;.: " ' " .. 1.
.. ; ,.
S..5.1 ~: ..... ! \~1 ~ : .r?>~l "-vi .~. e .,.,...,.: : <) ...... .., .......
5;5' .2' ~liel.~k$ M.G, . _ ,, 132.
~.. ~~ Cable de g.uard~..)t\r ~~ 1 .. e- O.;' !' i ~ ,_ .-.., ,_ , .... , .. ,_ ...... ~ i~ ~ ,. ~ ' ' " - ~h ~ ~ r t .
r5t' i Mstiles " ' " " " " : .,.,, ,; ' . 135
>,~~~\C' -~!llJ !~~f!ll' ilk.~ 137.
S : S .6- E jemplos * aplicacin " .. , , .................. , ' " 1~!t
se" . .. ~~. . . W~ I .1: );;y, ' l' l a r: .Lli-\ f 31 ' ? !A .13 ,..., " i t. .~1/.;
,, OQ~US IONE S YllcCvME NDXCIONi: S - ' " .. " ' ." ' 140
117
11&
11'8'
11: S
120'
120
122
122
122.
12, 3
123
121
13i
117
. . .
5.: 1. ..t ~l-.J : e(U~>J ~.-,..).../. ;.. ~A.: J , ... , 1\t...1. ' i ,~ : ... e . t',', ~.. 1\.1. . ~r .... ~.--.: . ,{, . 1- :- . ,,.
. . . . . ' -rr-. " ' ~j i J '"
5.a.5 ; . Oel1slt;lild de ray,os a lllfra (ur u) . . . .. . .. . . . . .. . . . . . : . : . :
,.... " " " = " ,_;.! )' I} . ... t ..
5
., .,. ~-"' s Ae de ~ """" ..,, f ,., .. ,_ r ,
~ .. y. ....: : r \ol ~UVD. - ~: , ~ , .~ .- - O: .
~ . . :- . . . r .... ) ... . ~
... a.7 DiS J )08111vosapanfaUador9s . .., i . ,': - : . . .
~~ ~~ .
. J --1~ . y ..... . ~~~11: 1 .... i ;
~000$?~Dl ! ?~11i ;1111P RI C OS. . . . . . . . . . . . .. , . ; .
5.<IJ Mt~. de I06ngukn; f i jos . . . . . , .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .
i.. ~ ~.... ... ~ .: '4: l i ~-" t: ~..._\.: : i . .r ., .1 . . : c-- 111"
a.4.Z- Mf todo de ... a<: urvas emp1tfCllll-: . , ..... .. . . . . .. . . . . . . ..... ., .. . . . . .
OE FINtCIONE S .. . . .. . , .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . ..
.. -t.. ... .. 1 ~1 .... ~ ' ... - ; -; . ,,!" -'
_...,,................ ' .... ._, >V- I' . " I
.: -vi" " ' crrV<: > FUNDAME NTA......, .. , . . . . . , .......... , .
5'.s;1 . tr\troduoci n . . . ... . . . .. .. .. .. . . . . .. .... : . .'.".' .~- .. -~' , .. _. ;., .. , ..
. t . " I .;
~i nodi f 'l ent'Peno . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ...
,, ~.. . . . . ..
Mjnlriid de 18!.dscerga -: - . : .,.., . .. . . .. .. .. . . . .
............ , _ -./ .. ~ . e: '!
A: Pc ...... T~klAM~D.~. , . ,-.,..~. ,. ~~, ......
- . ..
j! ) .: ,. .
11: 1\~CCIN ....
' C' APITULOl 5
114
4"$.3' . /l l tu & 1: {& ,C emp0.: ~ . . ;, . .. ~ . '. '';';<.~1 : .. .: -,. }; : .. : . . 111
~U d de: ': eacnpo .. J a" : ' ,!.,. X.\. ! . ~ J . . . - . - :. ,. . _ . , . . . ,. , .
-
. .. ,\;.;. J ......
194
. ~
195
f.it. l - ~ '")~., ... -
.. : 194
f-RRE GLO FI SI C 9 DE LAS S UBE S Ti*.OfONE S GIS .
z..s.1 ~.1r~ : , .
7.5.2 C!lagr.ama unlfllar ..
7.~t3 C~ldiln al 8Cp.J lp0 de alia te1'1816n ..
. 19J
J o( .._". : ' < 1 u, :
7;J C ARAC T E Rl & '.f l C AS'GE LG1';S SF~Y S U S UPE RVJ S IN , .
7;,. : CARACTE RS J ICA.S CQN$ TR.UC' TIVAS .' . . , ....... , .. ., : .. . : . ,, : .' ... . 190
1 ,a .. 1 En~r1u)~~~~. : . ~ ; . . _ :,;. :, '. . . . . . . 1 .,,.
1
. , ,
17'6.-2 S eparadofes _ ,. , . . .. .. 193
7..: J .3 ~86 . . . .. .. . . . . . . . . . . ' "" ... -: .... , , .. . 1 93
190 .. ~ .~ ~ . ' DE F!NlCIONE S , . . .
189 ................... ' ' ' , . . . . . .
189
, ; .
~PI T I J U >.7
~J IE S TAlONE S E NCAPS ULADAS E N S Fe .. , : ...... " ,.
186
................. ,
CONCLUS IONE S . : , .
1 -. ;~ ..
182
"&J be staclo ne s PIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . .,. , .~. , . , .
MI X! ul O'S C' or: ~s-<le al l a tensin .. ., , .... , .... " . : : : ... . .. . . . . . . . . ' . ,
' {tl 11)
S \,l.BE S Tl\CION!OS CQMPAtTAS HBRlqAs ....
179
17t
l 8D
6.5 S S E S TACIONE S COMPACTAS .
...... ' ' .
173
174
176
~ ~ ' ' 1 -
l.o\' llllZacin del transformador de .corriente
'
Caml)OS je transfom-raC,i~ . : ..........
Campo&~ acople y/o de trancilereooia
DitippS li;ln oS cionede con fll8$ en ~tjtransv11tsal .... , ......... ; . . . . 1 60
E llspotleioo atneada de MeciOnadores . . . . . . . . . . . . . . . l SO
Qispo;jJ oiOn etev~ " .. " " " " . 162
" Frmas' C!)ltsifuetives' .eoih.ee.onal.oi: eiU~o pant.grato,o semtpaalgrafo . . 163
FormasCl: J i\&tfiicliVas combinidas.o espe<: lales .. ,, .- : " . l i ;S
Frmlls' Qcinttrueilvas pa: a la mo.dulacln . .; . ~ , r: . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
153
158 - J ~.: ....
OlspoS !e!n .cl i & l i : ;l . ,.., .
01$ p" Oalbn esca!onada con f i l as en &enUdo lo11itudinal .
1 1 .. ' ...... ! ..... 153
8: 4.1
6.4 .. 2
. i l -4.3
6: 4..4
6.4;5
f i .4.6
6.4.7
6.4.6
i l .4,9
~.4.10
e.4: 11
" '
6~~ FOAIMS ' OOHS TAUCTIVAS OE OIS POS J CIN RslCA ...
.............. ' .. I~ amllte~ .
. ~....
... ' .' ' .
151
152
152
153
153
. ,, .. ' ' .
rea <lispolllbl8iace&oe posi 11 ori11nfoori dil l as' J i mi as.
Coalos .. .. .. .. .. ..
Fa: ilid11da pa' rll el illaritenirTilento y para la exte06i61l.
Hl sl bi l a y tradi ci n .' .. : ..
e;: i .~-
6: 3.7
6-.
' &' 3.9
as.te
. . .
. . . . . . . . . DE FINICIONE S . 225
~ . .
4""-, '
225 INTAOOUCCIN
'
8.1
225 ..... ' ... ... " ' .tr .-.
CAP!nJ L08
E q.l l POS.DE PA.: J l O. . . . . . .
223
223 : ...
TenS ions asignadas, fnH: u.tncia y presiones de opracln para los
circuitos auxiUar86 . . . . . . . . . . i'
Priie b as .. , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -' ."\.. f ,
.. -'.
7.9.H
1.9: 10
r .,.,9.7 eome asignada 60P"Oada de co<ta durooi n
7~9.8, C 'on'J tni . ~ .. ~.asi gnada . . ..........
7 .9.9 E levaci6r1 de temperatura . . . . . . . .
. . . . ...... ~ . . ...
J'
22' 1
221
222
2 22
22' 1
2: 1. 2
222
222
22: 1
223
Nrmas ....
COndic' ionee de servlelo .....
Tens' iones asignadas . . ..
' N\lels de alslamient<> ~nados
Ff~~ia iaigl);ll!a ..
Comen1e asignada .
21.9
~1!1
220
7.9.1
7.9.3
7.9: 4
7.9.6
7 : 9
J .81
1St$T l : : MA$
DE SUPERVISlN . . . . . . . .. ~.. ..- .
J .~1. S! ! l tcf f t~e "ni l n . . ,, . : '. .
7.&2 ~-pata el rnonitoroode la p~ del qas .. .: , .
E S PE CIFlC" ACION.E S . . .. . . .. . .
... .
~,. ' . ~
. ' .
213
214
215
: u~
.. 216
eues ci. coneJ <il ''l t<, : "' '?!':.
P611!1111Y()$ " .. ..
T ~l )l ro de control . . . '
slemas madurares in!egraelos 7.7.1!
. 7.7.6
7.7i1 inlerruptores 21.1
7,.7 2'~ ~na<lol' es l)ll8$ la a tlen' a , . , , 212
Tral\S lcirmadof8s de cortiete ,;{.. ,< . , ........ .c., .. ,, .. .. .. . .. .. .. . 21 2
210 . . ... . ' ............. >- ... E OUIPOS ..
l 09
COO_ ROINACIN " AIS LMIE lllTO . . . . . . . . ..
1 t'. '. ... ....
. .- ... Potibllld~s de ampiac1' ([ . . v:, . . ". . . . . . . . .
Anegios tlj: lcos . . : . , ..
196
196
187
197
1!J l1
197
........ ' ... Diagramas hl brl dQS ..
.. ,... .
Ori entaci n de l os tr*!mi}ooies
~tenimjenlO y pruebas . . . . . .
Colocacin de los lransformadores d11corriente .
7.5.5
7.!\-6
r@.7
7.SJ l
7.5.9
7.5.10
7.5.4 CQml)atacin enJ re lns1<11acln Interior y a la Intemperie de l a subestoclon .
~...... . . . 196
2.7'8
278
2t8
280
re
219
27 6
2i!!
27 8
....... __.
1'"'}"t~9R! )4f i >ORE S OE ~RI E N T E ' .. .' .. -~ : ~?: . ,',: .. : ': .. e ..i ....... ,
' .D.7.1' : .ih b 1f i 1'Q>J 1..~~r: ai "n'us_,."'. -. . v_>"J l .. ~-' " .!. '."! .' .,t_ :- ;= ,. _ ~ . . ' .e: ' " !' 1f ' .. ~
o t<!Wl.i" ' u.u .. - . (- ,: : .. : ~~ ;1 19i .;.;. ..
i l : 1"'1/ ': ,. N' O-' fmas tcnl ai : . .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .
8
., 3 CI . f i "'~ . " .1 Ir -" " - " " ' ... ~ -.-.. ' " ' .,
;..., .-~.~~,>;'.e.~_,ar.i s~,,,.....,._,f : ..,.rn@~"" .. ~ ."..
8.7.4 Caiictarslicas para la .aspecil' k: aci#I de un transformador de corriente .
r~ 1 l -, ! - , '""""'
Pl 1J ebas.. ~ - ....
E spaci f i ceci ones d11 caracterlstcas tcni cas . . . . . . . . . . .
Fe1To1TellO(laniaen tra!l3f0rmadores ~tensin cal)(!l!: itMS ~: , ; ' . " : ' : ;._ .
8.6-5
~M q
;..&,6;J ) : : .
TRANS FQRpt1~DORE S DE TE NS IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f). ,;,r' ' il~7
\ . ; "-- ~rl Ol : : l 'O ' "t C 3f tt1J to\ : .--i. ;.;~~h f .~-~f 1t.;1",: : -,~.f" ' "
8.8. t lnt-odu!: cin . . .. . . .. . .. . .. " .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . 215'1
a.&2? ' -1\foima& tcnicas . .. . . .. . . ' ., .. " . .. . .. 2&8.
11'
2 a 8.6.3 -~~del tjpo de transformador de tensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .....
8,6: 4 C~erisl1' ~ ~afll lf<~llc.acin de un transformador de ten$ in v 269
243
" f ..
243
2!15
~4.1
2s2
25~
i s &
255
256
257
~~-~
258
2$9
261
261
236
~~.,.
! ! '.5.19
........
.. ' ' h
8.5: 2' N o"'l l as*nl <: a$ .,,, , .. . " - -;
f .s,a -- Ftlndlliles de$ empel\a(js p: or 1os A' ~f ades e ~111~~f ..
&5.4 Tipos eonsfi' uellV~. . . . ,;: .) .. , , ' " e", .
8.5.5 Meo-anisrno-Q' bpftracin. . , ............ , 1 !l\' ~ ._..1).: ;1 . t.""1.;.: .
1.~.6' ~g~~-esdll car~_ crterslicas tcnica$ . .. . . .. ,,.,.,,0.~ , .
1
...... , .. ,,
B.5.7, D\l~mp,etlo de IQ$ .~~d.Rr.E l~~-L1" 11118c;Q.~i s;c\! 11! ) .i , " " ' ,~, ... ,. .., .-., .
&5;8 E sfoerzouncnicos.il' ominaies sobre.k>s ierminales,, .. ,. . . ,_ , ..
~: ~-!l ~,~e! @d di ! - int~1r11p91~n &; < IG ,l< k\~ : ~ P.Qnlente. ~p,-~il' !)Afl~es .Y _. _
S ecciOnatll' es de J " ie~ta a tierra : . .. . . . . . , ..
' ..... ' -&? 'P. ..... -~~ "" ' 1 f
PrUf.lbas .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .
~-J I{;; . ' .- .. ~ ~,
'.5. t
.. ' t.' ~ i. .
,N 9! J ! : l ,f f .~ ~~-s ->. ~. r_ ,-.,.. _;-., .. -~ ~ - t c \. ;
Acc9actrl ! 'S' - -~: .. ' . . . . . ' ' ~. ' .. ' : : ~. . '"' ~.~.
. C.racferi~ieas>(IU' .les: a otrol' ~il)Qj: lle patio _ ,, - .. : .: ' . . ' .' .,.
. -,>-: ' . t'.),I .' \)
c,a,r11~1S tl\)!!8 esieeH~S . ife l{lll interrucoref,: . . . . . . . . . . . . , ...
...-.,, )o .. ,,,;.;)~ 1 ~~ ..... .!
OtJ : ~caraci ~l st ca$. .
S.4,.4
. ,.
8.4.5
IM~&
!Hit
8'.1.6
8.4: Q
- .. ' .: !~ ~ .., .. ~; : ,-,
l.!" TsAAUPTqR,E S DE .,f i OT E N 01A,~: : c~.;;.7~. ., 1 r. 236
8
41 l -' ..... A1: 1,.,..J n .i \1',"'. "- t. _ . : ~ , ,- . , ,;,\ >! J :' I ' ,l "'f l -'0 ' , ./.< . , "3"'
. ' ' ' " " " " ' " " " " . -~-" " ........ ' .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . ... ..
8.4;2 C oO.Si 9traci ones ~i l rf ~: -~ . "."'.r"": "'. l .. : ~~~-;'" .. : . : ~ .1( ~.~': -,~~ . ,.-;. : i.
S .4.3 T~Prti~fe&~-~~-t~;i .. - :??~ "':> . . "'~ : ."~ ?,'\! . . ~ . : ~"! ... -, : .,. ~1.1~ . .. : . ~' i <.
235
. ,, .. : . : i .211
: Hli
227
C orl & ktMI C l ti es ~till . .. . . . . , ~.
CaradlbefstiOl!IJ ~es al-equipo de.c! ! l l a tensin . . . . . . . . . . . . ,,
. , ' . t; _ _ P1 ~( ) .;li ~ \.l t' .,t1J .-;. .: ,, _ . ,,. .. ' " J -{. "t1.: >~1,
Proi bu . : , ..
. . ,r- l """ . _ .
I: I: .ONC: : E PTOS ' r: lE N.E RAi.E S ." .. , .. , .i .. , ' .\>l..: : >: .... ;e ... ,: .... . ~
8.3.t
$ .3-2
.8: 3.3
336
336
>f <. l ~ ,
BARRAJ E S COLE CTORE S .. . . .. . .. . . . . . . . . 9. 6
. ' " ' , . E IARBA: J E ' DE -QAMPQ , ,, ..... ,,,, , : : ... 9 5
S : 4 .. t: t>Ri: ltE NtE AS IGNADA . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. ~ 330
9~4,1 T8f11)eratwa auperflolal de oondoolotei8 ~," J ' \> " " . ,., ,,,,, .. : . ; .. 330
' 9'.42"' ~ <11 ttmperat\a'a tn eon<I U cl orM ( 118)d! )tes en l l ( e),Y C l enti dl d i: lt
C: onllnte en cortocln: ullo " . . 334
321
321
321
321
310
310
310
310
311
313
31&
305
301
30.
301
301
303
303
303
305
300
~ t , ' ' , ~ , t '
' i ~-., : 1 . . . .
ltf: ' I N T ROOU C C I N . . . . . . . . . . . ~ .
. " '
>.
.C API T U LOt
r.I Dl )C T ORE S, B ARRAS, AI SLADORE S Y C ON E C T ORE S .
= _ ,
A', 1(1.3, par.a,tray06~o (ll) cerbro de t!Uick> . . .
r~ " "
l!-10.ll P~deZliO' : ..
~ to.s ' " ' eara.CtiiS 11co ~ d& i oe Pl!iarri\yos zno .
8.~0;8 Claae de~ ~l i nee ..
.... : : ! . ll1iloduccign " . "
N l T nas 14cnleas .
i.t.it
S: to.: 2
e.o.a r~~caracterrsuca de 1a 11r1ea ..
' F .. _ ..,..: ;- . -t
flARAARAYdS . .. .. . .. . .. . .
8.8.S Tran1ptormadonte mecida el edrra (TME ) pasillO .
'~ . . r . ~ 1
80lllNAS DE BLOOUE O . . . . . .. , .. , .
".. ".f ' IA-
~J nt.ro ch J cc~" , , . . , , , , , , , , .. , . , , , .. . , , .
8-! l .2 NOnnas l onl e8s . . . : . ..... . .;, ... .. ~.. . .. . .. . .. . .. .
i .9.3 illlitlCacin de l aS bol)naa de bqveo . . . . .. . .. .. . .. , .
, ." ' . . ' )\, . ,. . . . . .
8.9.4 Craci((sticas.para .. ~ ' ' . ' ... ' .. ' '
M.5 Pntet>as . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .
u.8 Relad6ri emre la lr' f1)edaucia -~ NS !stencia di bioqlieo~y
ancl' IO de banda bMaOo e,n la resilllel\cia de blOqueo ..
8.'l .S ~-~l l l cac1611 a. l at c1raol 9l 'f l l i cta " 1licb , . . . . . .. . 281
8.7.11 Pnlobas .. . . .. . . . . ,. .. e.. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . 294
1~t~' 1 ..
a.i TRANS FOaMADQRE S O~~11.1., so CQN.VE NCIONALE S .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . 295
8,e.1 ~- ats
~.z r~.que Ullllzan *' 111IO!I a.~., .. us
! 1.8~ TIWllJ o~ Qp)~por el ecto Falllldey . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . 29.7
.8.&.4: Tra~ de medi da etedr6" 1co (TME )acli\lO ... ,. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
xl l C Ol mHI DO
f' .3' RE QUE R1M1E NTos. GE NE RALE S DE UN S lsTe.tl\lie coH1-Ao_ . . . . : . . . . ... . . . . . . 4C ! ~
: : -vUI! - ./ ~ , q
10.3. 1 FaciHdd de exparisin .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 406
405
405
405
'' '' 'f't. "i. ' -c~ 't~ '~ . 'f' ' 1 ' ' f' 1\'"' '\'' I '~ ~ ' '''
DE FINICIONE S
- - ~ '
INTAOOUCCI 10.1
~ . ,.i ,., <: : ~ ~ ~.~ ,l t .; , .

) '
. .......... ~ ' -..,,. 1V: l
CAP.iTUl.O 1o
S TE MAS . DE CONTROL
\_.tg_ COAAOS IN " . ' , , , . . . . .. T" . 4()3
9, 15.1 Tlp.os de ~f' l , , ., , ... , (' , : ..,, , ,. . 403
9.15.2 ~oandi eoycatdi co.,.,. J '"' : , 403
~
~9
'
3P1
.. ;.,a,.
3'94
4oo
376
376
385
,. r 1
. -: " ;. ~ , .. ~. . . ~ . . t .. : ,
OOE CTORE S .. .. .. .. .. , ..
. ' .. ' ..
1
... ' . .. : ~1 ..... , , <; ! .: ' ' . :
S lacin de caralllr' h;llcas . .... , ... , , ., . , .. , ..............
... ,J ~
T l po1nl e ai sl adores
9.1a.1
9.13.2'
9.13.3:
' . .. . ~ ' :. . . . . . . . . ' .
AJ S b.ADORE S . _ ~...... ,. ... : ~: . v-. . .. ~. '\ ~1 . . . . , +. ~.... ~ -: ~: .r.... ~. .~ 1 . . ,_ . ;, . , . :
9.13

E FE TOS . DE COATOCJ ~: ;ur: o .<N !$ TE MAS , Qt;. BAA~S . Fl.f: : t<l~LE S y'
BAf!Rf..$ AJ IOAS . : : . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. . , ..
9.11.1 S J stemasde,~misflexlbles ...
9. 11.2 S istemas de barras rlgldas
S .ELE CC I N

.. J ...< c' . ABLE oe' ' " o" ' u' A;J .J ...
t: L MU" " .. '"-' .. ... ,,J > ' . : .: .
. . . . . . ': r \ -
~ l' ,.
v..
' .
369
...... : . 369
. .......
Tlll!las. de.tendido , .
J
Clcuto de esfuerzos en l)arra;enlgldos . . . . . ....
Introduccin , , " ' ,..~ , ., " ' ' .. .. . 345
E valuacin de cargas . . . . . , ..... , , , , , .. . . . . . . . .. . .. 34 7
Clculo de tsnstcnes mecniceis ll~ha.en 0Qnd11~Q.rl!s IJ 9xiblea . . . . . . . 356
9.10.1
.9.10.2
9.10.3
9.10.4
9.10.5
~.J l ., E S PACJ AMIE NTO E NTRE HACE S DE CONOUCT~ ,. ' " , .- , , 1. 344
9.10. CLCULO DE E S FUE RZOS E LE CTROME OlflCOS . E N BAAAAJ E S : , -. : . 345
] 37
3.38
J .39
,341
342
343
3,43
.. 343
E FE CTOCOAONA E N CONDUCTORE S RfGIDOS
.... ' .. },' ...
T ensi n crfttea , .
. ..... . ..
.... ~- .. . ..... Ve ril~ efecto oorooa .... , 'I '. , , ;-: : ' :
Gradiente $ uperficial pr.omec: t : . .. . .. .,
! .
s.e'
9, 7 . 4
9. 7 . 5
9. 7 . 6
E FE CTO .~ONA E N CONDUCTOR.E S FU5XIBLE S , ..... ,, .. ; ..... , 1 .
.e .7. 1 Campo elgtrioo disn: J p!M> , . . .. .. . . . : ,. .
9.7.2 CoE !flf8(tes cfeMaxweU ,, .............. " .. ' " . : .. 'v , .
9.7.3 T -i n f ase tierTa . . . . . . . . . ........ , .' ., , ... , ...
.OJ N: l' E NJ Dp J dH
437
7
~3,~
438
.
'
10.11.2 Cb;mj.,~tl.n..: .NM>I 1.,;,l' lly!,!I 2, , .... , ... , . , . ,,. "''"'" . . " . . . . ,. ' I' .. ~..
J ' (J : " ? ' frf.C~l' ." " " ) ... a ... ,.. _ " 1 .o.. ...: i o,
10.11.3 ~NMll2 Nivel3 ,. , .
'
10.11.1 ~i cadones N N & J O - Nivel 1
10.11
to.1.Q.2 F~~l jj~~J 2 .- ..
001\4.Ut.tl~IQNE S l: N ~Q$'SA.S . . . . . . . . . . . . . . . . .
~dlOin de e'wgra ......
Re!blm de Idas . . . . . . ..
lmetfaz con el centro de oonl tol remolo
E nClavlmie!P& <N operacin ....
~ .. .... -
FUNClOlllE S AOICIOHAl.E S ,PUE IN.CORPORAN LOS S AS . . . . . . . . . . , ' '.J ;l 'f J ~~
to~~ f ~adi ci oJ 11111esN ~e11 . -~-' . "r.: r~11' .~ . .. c,.~, . , .. 14J 4
10.10
422
422
425
428
' "
42'
431
432
. . '
........... .. -. . ' :r- '< ~ - , .
l nl el f a: z de Opilracin ( I HM) .
~l 11J cq1 'ioom.ndolo_ .. ,
- _ .. '~ ..
'
420
A;l l i
41J
417
418
411
410
- . 412
413
,11;1.9.-l
v'"'-)\"'
-i .9.!
10.~.3.
j0.9..tl
10.~.5

10,9.6
rol ! CRITRIOS 1PARA LA AOOPCIN DE S IS TE MAS AUTOMTICOS DE
s~~lQN sss . - .oto , ,.i .~ , -
.,.,.., .,,. .. } ,, 1
10,A FUNCIONE S liAS ICAS OE LOS S IS TE MAS OE OONTR~ . ; .... ;,. ... , .
, ?
r
" " " - t1~ .}
AAOU I T E ~RASo.E LQSSl srav.sO~~.< -v : " .- , . ,.
1O_ <@)1 ~qui l ecl l : ra de l oa. S AS . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. ..
)P.6.2~ ~Ut de~ l ~1>m8: i J 1N l Ol 1i rol 11XW 11 enl : i orf ul .. _ l' . . . . .1 \: . . !lt: :
J .6.$ fi.!odos de operacin para los eq<.iipos de lta tens[6n .
~.. _.>-: ;;..... V, ~ ,)f , 1.~ ~ ''"
1 O: c! ~ " " " " " de operacian para l os !IGMel08auxiliares . . . . . . . .
,.,~y \
SJ ;t.ema de controJ -conv~aJ . .. . . .. .. . . .. . . . . ~, .
~ ~.OO!' I~.Q( )ORl _l nado scc.; .. . . : ..
Si l l l l ml -'d<t 1Uto1Nrtinein' d ~net S A6' 1 , ': ' ,,:
.! ' ...... ...... . -
10.5~1
1o;15.;.2i
J O.S.3
: .... , .... t.J .I '~~~ .J ,., ~-; ,.,: : ~t,, ., ., ., ,, Jq S ifl1' .)licidad
Manlenlrriiel' lto .
Disponibilidad ~....... ~. .: i..( ~ e, ":i :"': - - ;- . . . :. ~ . "';.
~ , ..
Fl eJ C l bl l l dad ' .. ' {' (! ~ .
. .,.~.~ " ' ! ~-) ' : S e!Ol1clad .
fo.4 CLS IFICACIl!I. DE S IS J E MAS OE CO." liTRQL oe. S US E S T~CIONE S DE
AGYE RDq,cpNS U_ UBICAC;INFS ~ ' r: < <~~ ' ' ' -' ' ~ ~ ! 408
10.4. 1 S~tema de control c: .ntr111izado .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 408
10.~.2 S t s l e ma d e o o n l l ' C I di 9tri bU tdO' ~ <1;-' .. .~ ' ' -'.'! . .' ': ' ', 409
406
407
' '
4o7
407
408
.. .... A~mentzacln de i 1J f 1el on98 , . , .. . , ~'\'. .. , .. , .. i ~.
10~
10',G..3
10.3.4
...
10.3.5
10.3.6
10.3.7
479 ' , ,., ,. , . PROTE CCIN DE BARRAS . , .. , . . . . . . .
P~eccl n de bl OC O& de oondel l U doree..ep;cterjvaci n t . ,. .
1
~
> ...... ". f
OtJ : as proteccl oni l de re eompensacin serte . . . .. .. . . .. . . .. .. ..
Prolecclon coofra sobf' etenslones
Proteccin lndMdual de OOlldenaadOres .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. 475
~ ' r
Proteccin de desbalance .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . . 475
<\7'
475
itXJ
11.6.1
11 .8.2
1 t .8.3
11.6-4
11.6.5
fHl' ? AOTE CC!N DE BANCOS DE CONOE NS AOOAE S .......... ~.: ' .. J ... . ~1.>. ' A73
472
n .4.S. E tcl uema O. prol ecx: i n . . . . .. . . .. . . ..... , ....
PAOTCCIN DE FIE ACT~E S DE OE AVACIN . , . , . , . 11.5
,,
465
466
466
Conslderaciooea generales .. ,. . . . , ., - . .. . . .. : .. , .......
11.A.1
11..2
1;1' 4 PAOTE CC!QN DE ~" " 4AOOAE S .. .. .. : .. . . . .. 465
.................... ' . . . . . . . - .
.
1 1 .3.8 T_ eriqerialas .
E .valuaoln OCQl' 1mloa
~ .. ,,,,
4412
462
463
444
Ptotec: cl ones integradas o multifuncionales . . . . . . .
. S illlemas absolulamente o relalivam91!te ~Yos : .. , . ,. , : ., : , . 453
Requerimientos de protaodn , . . , , , . . . , , . , . . . . . . . . 455
'
. ' ' .- . . . .. ' .
.... ; 1
. . . . . . . . . . . . FallaS
,;.,, .,. ;- ,: .. Funcin~._ ,.: ._ .,~;-~ , ..
1._,
4 .,; , .,, 11.3.1
11.3' .2
11.3.3
\ 1.3.4
11.3.S
f 1: 3.6
, 1.3: 7
CONCE PTOS Get.E AALE S . 449
449
" 50
" ,.
DE FINICIONE S
.
449 . ~. ~ ; .: : ..' ;: r ' ,; <.
'
449
' 1
INTRODUCCIN
449
rr.1
C )I T uLO 11
S IS TE MAS DE PROTE CCIN ....
.:
'
444
447
1o.14.3 f l '0)'9C I O UCA de la E PRI la normalizacin IE C 61 IJ 50
10.14.4 CIGA .
10.12.1 Modemir.acioo ck!.J a U nl dad T ~l nat flemota.,(' J TA) . , , .. ,. . 438
10. 12.2 Modemlzacln del sistema de control COllVWldof\al. . . , .. , _ 439
10.1 : t3 Mgdemizooin del 'i stema,~! 11tq ~.. IJ .Ot' l<;cin contrqtct?nyencl onal 439
1~: 13 FIE QlJ E F11MIE NTOS [)!;L CBLE AOO PARA t.OS S IS TE MAS DE CONTA0l . . . . , , . . 439
f ( 1. 14 NORMAS V PFIOVE 6TS DE INVE S TIGAClNY DE S AFIROl: L0 . .. , ...... , . . . . 443
10.14,1 Nbnrtas . . . . . . . . . .... -... . .... ;.... 4~
10.14,? Prolocolce lE C 60870 . . . . . . . . . . . . .. 444
438
1(),12 MOOE FINIZACIN DE $ 1S TE MAS DE CONTROL CONVE NCl.Ol\IALE S CON
S IS TE MAS S AS . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... ,. : ..
543
543
543
541
53!1:
531
532
532
534'
537
5\J 7
539
527
5.26
..
.. ' .
TE NS IONE S .OE TOQUe Y PP: S O
113 FlJ NcJ QNE $ ' .eE LA MAUAOE TIE RRA , .... .: ' .... ~. <.? .. : . ;-., : : .. : . r, . ' 54!1.
. ' '
! Pf l , INT,R9CCI}j ......
~ D.E fff(ill!l91' l E S ,,. .....
CAPJ f.lJ !.Q 12-
... ,.. L,& .. 0: - TmDDA ~ <" ' ~._ j!~ \... , f '. ">
"":.r -n~ ~ , f' " 1.1 -: , . \.
~--t' ;\~: ~J )<t t ' ~' 1 - ..: .<.;..J .Y 1J J ~ >-l,1," \' ,(, 'pf .-,.
E OtJ J J !O ' D fM~DO S INCRONIZADO (E MS ) . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . , . .. ..
u ..... . .,,_ .;_ l ''c<; :. 1'. '. ,
t~:t2.1 Be ne raJ id ad e s .. , el . , ,. : , ;.: .f t ' . ... _,._.,,_?. _ . . ~
.ff.' {2' : ~" ' " ' Ai>llCel6n.a los rel l' mando sin0<onimdo ... ,
1
, .
'i .-: tt-- .,.u . . ! i _J _ ~ ,
.tz.S' E )' ilirgiZaCIOn dabanoosdeoondensaclores.,
1~
,. ,. ,, , . , .
~rtJ !plclcjnde,lran#.otmad_ on!s,deBOt~ ,: .,,
1
. . . . . . . . . . . _ .
11.1.2,s ."1"1'1U r~1tetta~rroadp.res .
. ' ;;. .. ' ' ': .J "' ""
n.t2.6 -' eetluradereartores , : : .. ~: : : ' ' , . .. - .. : ..
N " -: .i; ;) ,
1~~,1~) ~e~aci.9n. (le lfn' !l8 ' . . f'! > ' ." : e . . ~ r .: . : '
11.1,2: a : CQn~gllas operatiVa11. del ' " ' -ndo sinoroni.i: fl,do para dHeri ml es
r -, ~,..~ ~ 1'! '"' ~ ~ - .. ' '
~1 .. 1~~ .,.de..atl pe! V l ~16n dl i i ri i ti i ttf d l ! I Sl )ato . . .. .. . . , .. , ; .. _ .
f ~: $ ._ ,._ 1
~~-- ~~~~R~T: c.c~~- ~~~~ .RE ~AIJ )~OONT~F~~ ~ ..... . ~
. . .,,
n,?, Ree~eRR~A~W.r1co . _ ,, ,.... .. .. .. .. . ..~ ~... ~, . ., .. 522
~11.~9~1 ~ )< "'1. . v~ , .-11' ,_.~ ' " ' ' , ' t" ,_.,., ); H" ' ,,. ~ '>! "- ,,.1 , ~ , '52<2
,(' . .. -~: .., ,.,,., f,~(,f; . f .J , ;-.. j ' ' ""''1
1' 1: 1).2 R11cletremnnopolar , ., . ,..! ' ' !' " " " 52.3
~l ( 9,3. ' f.l~erre. ltluilvarheirte trip' olir. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . 524
1' \: ti9<I ~' ~rl? Bdo .. ;" . .. : . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. , .... ,, 52~
"f \.1.,.l ., .~.
i tta.s. R stti l rael MI U toni l i ea . : . .. . . . .. t-, ..,,~, .. ,., ., .,.~.-s2s
. , - > i'- Jr _ . . . ,, . . . . . J 17 ... "! ,,
;1.1..10 l" RQTE GJ J IONE S COMPLE ME NT~RIAS . .. ,, .. ., . " " " ' " ' ' ' -. S~
,f <f 110;1~f W -, de, VIJ ritioaciftije ~ronifimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
1: 1;11).~ 9! l l dedl sparoybl Oql J eo. . .. .. . ,. 526
486
486
49.1
491
492
11.lj
PRQ'l '~l jj OE Li N E '11'& , . , .. , . , , , , ,, .. , ' . , , . _. -' ..
..,: $,;. " : " ~1
J 1~1M i "roj8oci n de cl standa ( 2i ) .... ., . ..... . . . . . .. . .. .. .. . . . .. : ......
n .. d!J : ;~<" . H, . .-, .. ,., 1 .,. r ,
1 i ;,a.2 ~~$ .proce.IOh l' Weoinpraaon de fase ' (TI!} . . . . . : ... ..... : .. ,. ..
- L . . M, ' .lld: : <~-1" -j!l . ' ' ' l o "' i ,
1 t.B.3 ~1ufe prolllclgn .~ iongffulllnl ~S7l .) .. " . . . . .. .' : ..
<, ..i i ..'.,, ' .J .: ' r}, ~ . ,. ~ .M,\ ' \' .+1<i/' . ' ' ' ' ' ' ' '
U .8,4 -" " " !" ~Qlll orecaon 1J Uff;;!lfl1piltl!Q111n df recci nal .
t1,,t}' .5 ~ ' .G~ P~ ~' IQ@S . !J !ll~ ~le.!Tlll!1~.C: i9{1&!> (OIG' *- . , .
( 1~)1, ' : .. .. . .. . . 49
~1 t.&.(\ .E ~mas lfp~~.P(Ot;lcain de 1111 '.det~i . ~.. ; : ., . ; ,. . Si ~
12.11.1 Clljaa da pruebe , . ., , , .- , . 594
12; 11.2' eon.xin de. los cables-de guarda de la mellli .... r , ' 59il
12, 11.3 C ab*"de-.gu.ard4 ,~ , .. , ,,,. 594
12.11.4 Conexin de-.tlenMn!QS ~lleos a llerra , . ,. ,, , .. .,. ; .. .. 594
1.2.11 .,! 5 Reoubri mi el 'l to de trtuado _ ' ,,, .... .., < r ';' , <
1
594
594 . t ,. ~ ., ~
'\''
., .....
12.z: tl OT AAS CONS IDE RACIONE S .
l g~1J ) 01$ E f;iQ DE L,SJ T I ! J 4P. l ( E P,utSJ A AJ ,IJ ;!I~- , . , ~, ., ..... : ,, ... -, .. , , . , .. ' ," . 580
12.10.1 Prcx;edimiento ~ ( I U l \o '"".,.... v.. . . 580
1: llJ 0 .. 2 C' ? AO de ~ te~Q.l ! "'~ m.11! 1,de r,J C I AB ~de IJ lll!Q . - , ~ . , . ~8)
12.10.s S lc: ulo ~la ~ltud.!f.llnJ ma cle.J : ll>tf~ilnte!l' e.,d.o ., . . s"
12.10.4 E j) .. s.!fe.~ de_ ~rl)&lla ,, . , --~. , r - , ,. 586
12.10.5. Refin~1~~.P~tmlner ..., . ., ... , , , ,, .... " .. , , .. 590
t2'.1i l : ! I Anl i l l i 8 del di sef l o de la mal l a por- canputador . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 59-1
12. to. 7 APeml l l l aml ento el ~ai jl tkx> d i : rui eti i s . . . . . . - .. : . : .. . . .. . 593
566
566
568
570
51' !1
5!90
...........
J l l ~ci n,de_ l a,J al l a - . -~ ,. , .. , . , . , " . ... _. . . , .
Fector de divisin de corrlenl8s , .. ,., ...
. .. ' ,., .
Et&Cto 0e asi~4 r. !- . , . . . . : : , ~ - , ~ - - - - - "". : i - .... ~-
E fecto eje fulllms.camblos en el sislema .. _ .. _ ,, ......
12.9 . 1
1.2.9.2
12.9.3
12.9.4
J 2..9.S
' !" ' . .,~ 12.8..1 ' -l,19~" mplllicado de la norma. l E E E .S,1.l ~g._., .. , ... , ... ,
oE TE RMINACIN DE LA CORRIE NTE ' M!l' .IMA oe LA MALLA . . . . . . . . . 12.11
5&3
... , .. 1 -.: ( , ....... Comparacin de los mod.&los uniforme y de las dos 911pai ' .. t2.7.7
M: f E L SU E LO . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. , . . . . 554
12.7.1 Resl l i l Mdad ele! suelo , . .. .. . , . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 554
. ' 1 ' l' i' '
12,7.2 . M~s de.resi sti vi dad .: ; -~, J i .. , .. ,, ,,: iil~
12.7.: J Pl' ocesamiento de meddas : : . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 557
12'..7.4 S oelo hom<l ~.o uniforme .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . , , ,, .. , ... . ! $ ! ! 8
12.7.5 S Uelosnofiomogneos .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . ........... 559
{2.7.6 M'todssl ~! B ml i tl l h.dos : ............... . ~- S62
f 2.5.1 C .oncemo ~neral : '.''... . . , . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . 549
12.6.2 l\spec: llloMBicoiten el di$ eo de la malla " . : . 550
-r ..,. -
1,i ~f l SE Ll ~C C I N QE .OON U C T OR Y DE LAS U N \Of i E S." , . ,, .,, .. , -,. , . . , . 551
12.6.1 C on.~f ! l ( l i on~.s. P'! ner.al aa .. , , +. . .... . . ... ,. , -~ , . ., . 551
12"'6.2 Tamal\oclel09" d\.lCI01' 9!1 ...... .. .~ .... ,, -.;J .. ~- , . 551
1' 2.6.3 S aleccin ci. las unS DMe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_ , ~., .-. " . ,, 551
. ..
~1;6.4 Ot raacposkfenlclones . . . . . . . . . . .. . . . .... , , , , .. , .. . 553
12-5' P,RINCIPAt.E S OON.S IOE RACIQNE S DE L DIS E O ...................
CONTe<!OO a XV
. . 623
' &23
623
625
626
626
634
602
603
603
04
604
605
&OS
605
605
606
606
610
616
618
620
.. ~ .. ' . 623
601
601
601
597
597
597
598
598
598
598
'! '
~Isla de cortocircuito .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .
Coi: rillte asignada 811 bilrrill\S ' .. .. .. . .. . ' ." . : : .. .. '
l!llNI~ .;. .. ., . . ' .. ' .. . .. .. .. . . .
Banc de baterlas . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. ..
C 8i gadooi f de bai ..- .. . ;ti .' ..
Caraclerfs: ticas generales . . . . . . . . . .
wusre de cargas . .. ..
t: l .7.1
1'3.'l .2'
)3.7.3
13.7.4
13,7.5
13.7.6
13.7.7
, . .....! i i l J ( '"- - 1L
1: H i;ovt.E ' QS J )E L S IS TE MA DE S E R,\11~0,S AVXILIARE S , <. ,, ...
. .
Confl: iuracianes da media 1Dn616n .
Comiluracloner de t: bmeh\iJ ' allema en bti J a ti J ri sl <I .
Cohflguraoionef! de 'C Ol 'rl enl e continua '
f .-,
Configuraciones de corriente ahema regulade .
ConfigUJ acln ~-al para alslemas-ceilll' alizlulos 'I distribuidos ...
.
1S.Sc1'
l s.s: : i
13.11.: 9
1 3J },4'.
13.6.5
fil -oN 'J GU RAC I ON E S OE SE Al l l C I OS AXIARS ' oe S UBE S T' ACIONE S
T i anstor.mador reductor . . . . . . . , , . . ..
un~ a~ de distribucin I J 'l f stcas urbanas o rural s . . . . . .
.GruPQ electrgllno , .. : . . .. .. .' .... .. . ..
13.5.~
1$ .S.2
1~.5.3
t! .5[1.
13.4.~ ~de tensin n,onnaf i i ados . .. .. .. .. . .. ' .........
1a.+.2 Umitff el e t&nsl~~~i. e1), ~S,,<f 8'P.9 . . .. . . . . . ,. . . , .. .. .
~: s; FU~S DE ALIME NTACIN oe LOS S E RVICIOS AUXILIARE S
NIVE LE S ' y LIMITE S DE TE NS IN' ' .. :
1 -

. ., ... ' ... ~.... ,. ,, ... - ... ..... ' ...
f~f IN' l' RQOl/CCIN .
t.a.v OE RN[CIONE S .
~4' truL013 .
S E RVICIOS .AUXILIARE S
~- .
12.11.: 13 E dlfl<il' Cls' . ,
12.1_14. Mal l a& adyac8nl6s ..
12.1 f .15 Medida.de la. impedancia de una malla construida
12.11.i ..1 S istema tlde<tor d.e gua i tt* ' . : '.: ~! : .
12.11.12 Bande;as pot1acal l l es ' . '
12 .11.IJ ~.de baja l $J 1$16n ~ .
12.t1.10 Sl s! B mal ntemocap~ ~ .
12.11.s Vlllilud8tiel' Tll..... .. -~;1 , 1. 59.5
12 .. t L7 Cerco perimetral (malla de tetc: amientD) .,, . , , 595
12. f 1' .8 C orrosi n g!llvnlca r .<;,,, , ... , .. , ' . .,,, ., , , , , 995
&il C oN ml J OO
.,
656
~7
~.i : J
658
'
6~.!
. ~. . . . . . ~' ' .. 6~
&51
6~2
.\'
.s~
653
I H
655
ADE CUACIOO . . . _ . ' . : , , ,~. ,_ .
1, '\.! <l 'l ( 1 f/l ,~
~~ : - .. "''-1r' " ~ ' . . . . .. . . . . . ' .. . .. . . .. " . .. . ;48
e~~~.,,., , ' -- -- -- 649
. ': . ~- ~- ~: OJ I J T J I
.uq~nJ &~ : : .. _ - --. .: ~ . : : ~-!.; lh1 1r>+cArrtrr: i uR~~
~!O a las lriv~&tlgaciO!ll!S bs1oa . . . . . . . . . . . .. . -, ~59
.1.41'.411.
,14.4.Z
'4~,3
,'1.4.4.4
. . .. . . . . . . . . . ~ .
. - . ;., .- ... \., - . .. :- . ~- : - ~ ..
14J .,_ PONCE PTO.S GE N.E RA~$ ....
1 t.: h.. "
648
. . , . l k -~'"-""" "' "
PRE DIO PARA" " S >: !l><: i: : n " " ' " ' . . . .
. . . . ' . ' .. ' .
f.!~ ... _ .. - - ... '1: ,; . . _ ..
O' E F.' ll' .illq\~.E _ S ' ' .
.. ' ' ' .. ~-.: ' .... J
t!' IU!Po~~t_ i i'
,'t ,,,..
645 ' ' t ' ~ ' . ; .. ....
~{tf T J J ~g
OBRAS CIVlt.E S
. ,.v-, .. - ' " ' " ' " ' " " " " ' -" U" -' l """"~-, e ,,, .. ,,..,.,i "" , . .., ....
1~7-o 'T t. cqu .... ose8: ' ~w~1t1t1P W I 01B : >n~u1;Q..f en$K)f t . .-~-...,.': '".).'~ 1 .tH.r. !..,..., ~.- .... t~~ : - ...rr'. r;i .. w.~.v
t3.7.9 Transformador de disl.ribocin . . .. . . . . . . . . . . .
1.,.,.,
~,. ,,_ , .,.,.. 636
'- :'i f. i .t -t..!)4{~' ~' .l-: .: . ,,,,,_,: J Y ,_: : ,..
1_.: .;:
~ ~7
13.7.Hi' Grupo~no .... .. .. .. : v
~ .. . v ~ "'t.""""'' ~ :C r ,.. t t.r tt: .< 3 a
f o. fj l r\"! i l 'Oi )t0r9 d& ; baj! l l - I ) . ,. .. .. , . ,. , . , . " .. ., ., . .. , "., . " . .,., ., , V
. . . . rr :!- ". 't_ ~ . :. . . ~..: 1~t;1! , . ' !' !\; tJ i ;l ' ~-
f3 .. 7 .1-Z 6J .t
\: -P .i ) ..: ."'l .: J t. l ai&.~ .
1
~-
~17.1.3. : MMl~~;til!I(~ ;: : e. , . f44
. ' "'' ' > .
OE FINICION: S ..
693 .J NT' R~ ,,._ .. ,. v-'. ._ . ,. .' .
693
B =1( '
~-y PUE S TA E H S E RVICIO .
15.6 .DlS iAO: FABRICACIN Y . S U~INIS TAO O.E E S TRUCTURAS ME TLICAS . . . . . . . . . . . . 688
1' &8.1 G-ralj<ladlil , ..... , .. , ,., ~: 688
,,
1"2 l>iaeo -*ulial ~.... - ..... - . . . . .. . .. .. . . . ... ' ... ! .... ' .0' . 819
~.~.3 ' ' Feblic&cf6n sumlnliltro .. . (. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .690
,s;s efureRIOs BS ICO.S E N a OIS E fk> DE E S TRUCTURAS ME TALICAS . . . . . . ' . . . . . . 612
. ' .
fs.6. 1 E atudl oS preliminares . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . u2
' ~;5.2 C ondi ci one ~ 1)11111 el d sel l o .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . .. 612
"
679
679
680 ............... - . -,., . 16_: i tl 2 E 8f ruotuta; ,matllcaa ...... , ..... , ... , ...
GONGE l' rrOii GE NE RAL.E S ... . . . . . . . .
Si t.eC C I N DE L ' TIPO DE E S TRUCTJ AA .. .. . . . .. . . .
. ,
i s.4.1 E S1rucnn. milltU .n concreto y ~ro ......... . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .....
.. ' !" -_ q
15.3
677
.. ~
~U DE FINICIONE S . . . .. . .. . . . . ,
67 7 f .. 4
67'7
-~LQ15
!t!RUqD' RAS ~E TLICAS _ .: .. : ,;~% . . .
1\f.J .3 ~~ bOMPLE ME NTARIAS . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 673
14: 13. 1 Al: abado de pati o . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . '.. . . . 673
14.1 3: 2 Cerramienlos .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 673
1i ,;13,a P1otecdn de l al udaa . . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. 873
~"'1'-4 Q.mamanl l l cl n . .. .. . . .. . . . . . : ~ .. .. . . . . . . . . . 674
14.13.5 l l U ml naci n .xteor ' ' . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 674
- 7,. . . , - . . J~ '-
C Atl ( ;AMOS Y DU C f OS . 14._12
67-1
~7i
672
-~ .. -- t
' '
-: t4"1'U i .E l tmtt: b no estruoturalee ..
14.11.8' " Ail' ll: acoodlclcnado ' .
f of ;! 1 E Pl~-' CIONE ;,s ' " ' . , .. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 668
tll..11.t ~-i: ontnll ; .. 670
111." lt.2 Sal a-d tl etel tae " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 670
i 4}11..3 'Sal a para pjanjadi eael . '.. .. '.. .. .. . 671
tl ! : i t.\i D!Mt.lO~ .... - ' ' . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 671
14,lO FOS OS PAAA TANS FORMAOORE S Y RE ACTORE S Y .MUROS CORTAFUE GO . . . . 665

.722
723
723
7.23
72 3
725 .. ' .
\6-14(.t ~et~..... )o. ! '-" 4-"' ; ' . ,.""' .. , .
111.1+.a. PIO().edlltliento , .. , .. ,, , .. , ' , . _ .
tfl .. t 4,;l F,f~J PQ<l!l!i\ ;: ,; .. ; ,._ , ' ...... ' .
~ - .* .'.t: Q." .: : : ' ,,. !<~'
1& 1 ~- ME DI C I N DE PARME TROS ce L.I N E AS OE TRANS MIS IN . ' ..................
.: 18;13.S -AnHl b.a& '8l 'l l l ! I C 8 i i .cwnun\e;u;i ona.s , .. , .. .. .. .. , , ,
16.13.l -' Pi U a~f unci ri a19S : .. . .. . . . ..
~6~13.1 V ~~s~,.: ; : : .. : ., ,722
18l ~3.2c .Aju$ 18ll,yprpgJ ' llnl<)iOl' I de qui pos . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 7~2
7.22 l ~i a P!" \.IE BAS .DE L SI SU : ~PE ;OOM.l l ,l l C AC l O~ ... ............. , .
t 1, .~ - '
. . .. .... . .. 7-i i
71 9
1
719
.720
720
71l i
7 18
7 19
719
..... ~ ' f t.l 2 PAUE BAS FUNCIONAt.E .s' ' S IS TE MA oE PROi' E CCIN
1e. 1.2. t " NI~ pt um1nar~.- .. . .. .. .. . . .......
.; : ~ -;,: t ' -,,_ ~~f .i ! : ..2-r . ..,--;: , _J
16.12;2 Prutiu " " " " Olles . . . . . . . .. .. . . . , .
! . <
~ , . ._ .
.. 1 :
1
611 "'.;tf i hl ~i .: 'l : .<: & .~"J .: l L.1..1..i ,.! . .;1 .: ... L! >I ., . ~.' .
\ ~ . - I W "'l "f "'"'"' .. " .. " ' ' '
' .
16.H.1 _ ~Mdades prllmlnarN , .
~ 1
~
" 16: 10 .. 1 ' Verificaciones iniciai!IS ..
... ' .... 1. 1 . ~,_. ~ ' ~
16.10.2 Proframacli1 , . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

4
l. " ' " t1 ~!'"e : ,pt ~t! . l: - , ,. . ~ ' . .'i .
' 16.10,3" PruebllB ~ .. .. .. . . . . . . . .. .. . . ......
to .,t~ ,M.- f }: "" ")-: r ,I _
1~ ~a!J E ~,$ ~.O,E ,!;,ONTROL .
1 i
i a.1' .PRUE BAS Si sT E MA OE ' RE G' IS TRO.DE FALLAS .
' - ~- ~
1J l? ,,.. p~UE ,B.A~~ gF,~E ,PIDJ ,. ,. . . . .. .. . . . . ..,. ~!.: .!Y..~;l]
" "~& OOeS: "'""'"'""' ", .. , .. ._.~y' -.,~, ,, ~. ~ : >; - ""'18
16 ... 1, .... lf.~ . .n.1U 111d i t,-~/l \ . . .-1.'': ' ' .l \ t~ ,'\\,. ' .-;>1.) ,1, ~: .'1 "" .~ ; '.! .'. ;tt. ...
~,e.a.l ! . ,.,! .f 'r9J 1ra,macl q , ,. , .. ~ "'. . . . . . , . . . . 718
: 111.& .~ J ?ru~~ ' , ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. _ . . 718
~ . ' t . ~- ...
; ,,, .'. j ., ', : '. <- : '71'
'~ :i:f. . r. .
. . .. .. 715
16.6.1 s~ade pro1eocin , , .
1e..a' "Pte6ai l n11V rdual e8da rels de prolecci6n .
' )~ t4q ,, 1 '
16.7 PRUE BAS INDIVIDUALE S DE E QUIPOS DE ALTA' TE NS IN . . . . 697
1~ . 7. 1 E qr.~tP~.~~~ ~ .. ; .. ,, .... " ........ .. . .. . .. .. ......... h -._ ,., n~ ~?
1e.i.lZ T . eor l i mcodoe, oe prulll>a de equip& de.al ta lenakln>a., t.: . ;,d~.1z .l. ~69.9
' .' 1 \;. ~ T. . f~ . . . . . _ . , t
18: 8 PRUE BAS INDIVIDUALE S DE L. S IS TE MA DE PFIOTE C.lN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 14
696
.~
........... ' PRUE BAS . PRE OPE RATIVAS E QUfPOS DE ' ' Al T-J I! TE HS lN ' ,,. : -' .' .. : , .' : ....
1: 5 P~UE S AS S IS TE MA DE S E flVICIOS AU~ll .. lARE S ... <~ ~>-.: .>ii.., ., -acl . , r: ,. ,, . . 6911
16.S.. 1 Pru!tbllS lrld\lt~llAles ,,., .. " ' 1., 4 ~ f ' . ,_ , ~ . . , ,, , . : r- . , . .6it6.
" llfV.., ..... ... -' l.~ - () i - ,. . ~
695
' 695
695
7.- ~ . i ..t,.~l ~... .f ;;. .. 1:- ~ . . . . . . . ~
!;<~ ACTIVIDADE S PRalMIN~flE S , .>," ,_ . , ; ., , . : .. .,. . , .
A ..... ~ ' ~ : .; .. t " ' H .,
16.4: 1 Gabl rretf - ... , ....................... . : : ,. : _ , . ;;.. . . . .., " -' " .
16: 4.2 Corl' txionldo ., ,, ,
1
: , .
,, .. ' h ' > ,.; ! ! '
fAl: .3 PRUE BAS PARA PllE S TA E N S E RVICIO .. . . . ., ., .. . ... ,. .. . .' " , . .. ...... .. . ,a9A
- .
. ,765
7'57
~--" tl(" ' : /11' , ~ -; , .,,.. ' ~' ~ J I."
I N AOOOCCN ; . .,,,-,f ''i ."''i
757
'l RB mtC E 'C ~ ~
~~-S E S IN ATMOS F~OA Y FAC T ORE S O.E ,C ORRE C C Ll l l .,
753
' . ~
72_7
' lii!Vfe: i' : I ' (erj(l)iei~NPr~s: a ,_ . ~Mrgf Z ~ ,'. 1..,: : ;;"' "r .... -~ i ..; . '.~"'"- , .. \.l l ~ . 7J l: 7
7l l S
?.~6
7 26
_7'?_f
7 26
7~J
'
'
' * .' " " ' " "''"E "e --~._, .. NAL T<: ' ' " ' ' INAL" ~ - ' .. > ~ - ' " ~1v ; 10 Pti:S"- 1,cnf l'n ' " ' ' ' ' " ' ' " ' ' , ~\,-1, ~ - ,.l ..... e .. ~ ~.~.J '.; ~ .
Rura 3. 1 - e ra- y f oones tensiones y sobretensi ones
Figura 3.2 - E valuacin del lactor de coordinacin estadlstlca
Fl gl wa 3.3 - E val uaci n del ri esgo l al l l l
F' ' l!Ura 2. 1 - B arra an: i l l a
Figura 2.2 -C onf V ndn en H
Figura 2.3 - SU ~staci ontt l.llllwlu
Fl gura 2A - B arra pri nci pal y de tranS! erencl a
F'l g ri 2.5 - OOble b.aria
F.ig!J ra 2.6- Doble .baml ms aeccl ouadOr bH)aU o paso di recto
F10U1112: 7 - Dobl e berra msecci onad de trani l erenol a
FJ go.f ra 2.8- Oobl e baml m68barra J ransflwencla
Figura 2.9 -Anillo
Figura 2.10 - lnbmUplDr y meclo
flgura 2.11 - D.oble barra oon dobl e Interruptor
~-2.12 -Anilo CRIZ8.do
Figura 2.13 - lntllmJ ptor y tras clllll' I06
F!gQra 2.14 - Mal l a
Fjg!.lra 2.15 - D.oO~tfJ ll!tlertnc~
Fig!ra" 2. 16- C ompanl ci n de confiabilidad de aube81aciones
Flglra 2.17 - De$errol l o de conexl6o. de bal 'T 8$
F.lgl,._ 2. 18- Dffarrollodt
l 'tgura. 2. 19 - Coml)&Alctn de we.a alternativas pera S is campos
RQura 2.2<1- C ompanl dn d l i ru8 campos
FJ oura 2.21 - Curva de coel OS oomo !111\0in de la conjlabilld.ad
Fi gura 2.22 - Gl i l l co de C Oi toa
Fl!iJ !lra 2,23 - Comparacin de coetos.( de Inversin y mantenimiento) en subestaciones
encapai "adat y convenclotlales
Rura 2.24 - Compaiacin ele C OSI OS C' 9 encap$ uladas va. oonvenclnaJ e8
Figura 1. 1 - Prooedlmienlo de dlseilo subealaclon&S
Figura 1.2 - Olgrilma unifl' far general '
Lista d e Figuras
Figure 6.1 - &eoclonaL!or de ~ cerrtral
Fi gura 6.2 - Secci onador de rouel n <*l tral
Fi gura 6.3 - Seoel onador di apemn ve111ca1
Figura 6.4 - S eccionador pantgrafo
Figura e.s - Secci onador i ani panl gndo
Figura s. 1 - Prooeso de la descaiga " ' 106frica
Figura 5.' 2 - Piobat>lldad de que una descarga el l oodi l l e corriente pico
Figllm 5.3 - Mapa isocetiunlco de Colombia
Figura S.4 -ngul0$ f i jo$para cables de guarda
Figura 5.5 -ngulos f i jo$para mstile8
Figura 5.6-e~rtmlento con matlles
Fi gura 5. 7 - PllMCcin : on un mstil
Rgura 5.8 - Prolec>cin oon dos mstilee
Fi gura 5.9- Pl 'Ol 8c: ci n con cabl e de guarda
Figura s.10 - Proleccln oon cJ os cablee de guarda
. .
i= : iguraS .11 - 11111 protegl de por dos mstii.s.
F' igura 5.12-lluatraoin del ccmc: eplxl ~ laesftra de radio igual aJ .a dlelanoia de daacarga
Fgun15.13 - Apanlllllami.tto con eal l l a ele guarda cada ~ o cacll! dos cempoe
Fig<ire !S .14-Aree proleglclll por un m&tll
Flgu1115.15- P10l 9C n con C U aJ ro msti l es
Agura 3.4 - Dependenci a del .xponente' " en la lensin de coortlnacln sopor1ada al lml)Ulso de
m1111obra
Figura 4. 1 - Olneniones meclaa de un opera( l or
Figra 4.2 ~Circulacin de pei i onai
Figura 4.3 Proteaci 6n para equipos en b.tljo nivel
' Flgura4.4-c.lrculaclrl de vehcoloe
Figura " i.S L Manlenlmfento da rutina
Figura 4.6- T rabajo utilizando maqutnal1a pesada
Figura 4.7 -MdwJ de barras barra ' lgkla
Figura 4,8- E feeflos el e C l el l exl n de alaladoree
~.9-At)ChO de campo determinedo por los eql.pos
Flgur!r4. f O - Aneho de campo con aea: ionado< de apertura ce11tral (fue cennl C811trada en el
campo)
Flg11ta 4: 11- Prllcllcu para reducir anchos de campo
Fi gura 4.12-Altura de barra&
Figura 4.13 - Altura de barras c0n seooionadores tlpo panl6grato
~ta4.14." ;" Altufa de l empl a superior
Figulil t5 - Oistanciea mlrirnas al cerco o muro
xxl w llsT oe FlGIJ RAS
Fi gura G.6- Secol Qnacl or ~ral l l 'hori zontal
Figura 6.7 - Conexin ellea - .banafe .fl.xilli., conexin llelclble
Figura 6.8 - Co11~in ot&kl11< l)arilije 1f gi do, oonexin rlglda
Flg!J a &.9 - ~exin clsica -~bat!' aJ e i!fgldo, conexln flexible
Figura 6. 1 o - Conexin een paotgr' 81l, bif!aje .flil!ble c!!Kin !lexible
Figura 6. 11 - Coneicln con pantgratc - , b!J rr' 1& r. g! do, barraJ e ftexlble
Figura 6. 12 - Cone>cin ""'I Qrl a,C l a ;11~ fl.><ibJ
Rgura 6. 13 - Conexl611 c111qa-. !? Nr&je.,flexibl
Figura 6. 14 - Conei<ln con pantgrafo - b.artaje flexible
Flguni. a, 1 s - Conexin con ~ralo batra)e .rfglt19 .
Agu( a 6. 15 - CoMxln clsica mod.lficada - barraje fleldble
~.a 6. 17 - ConBJ Cin con barras colactoas,,' -b!' IJ o barral e. fte~lble
f,lgura S.. 18- Conexin eS (: alona<ta trafllver: sal - barraje 11exi>le
Fi gura 6.. 19 - ~alineada.de ~~res ~aje rgido
~a 6.2Q - B i rra iiencllla d~l~fl ciS IQa
~J s.21. - Barra senqtlla, lll!l~s ~pfr~ dklpa: llcin ds! oa
Figura 6.22 - Barra p~r,iclpal y. de 1ran.sferenoi8- diS posicln clsica
Agura 6.23 : - Doble bar,.. dlsosicJ 9n c;J ;.,sic.a.
Fi guni 6.24 - Doble barra ms. by pust1 o paso directo disposicin el sf ca
Agura E i.25 - Dable barra ms barra de transferencia - (!isposicin, clsiea
Figura 6.26- C onexi n de int~n;uP~.res. cone)(J n f!exib!e di~cln.clslca
Figura e .. 27 - CQ!lBXln de lnterruptol' 8!), cOllej(ln rgida - dlsposJ oln clsica
E iQUm 6.28-Anillo cruzado - disPQslcln clsica
d ..,.e - ;,: _ r
Fig\l,. 6.29- lmerNplOr y tnel l o, barrajes aCyl.(: entea
Fi' !ura 6.30 - lnterruplOr y medo
Figura 6.31 - Dlsposloln escalonad!! en filas longi1~n1ti11s. dOble bari'
Flqura 6' .32 - Disposicin esoalonada en fil116 transversales, dob!e: barra
Figura 6.33 - Di$ posicln alineada de &eoclonedores, doble barra
F.~u ~6.34 - Disposicin elevada. b.ar,.. principal y d lr' 1111S 1erencia
Fi i f ura 6.35 - Dlsposioln e~eaa.,cjc!ble . ~ r:ra
FlQUra 6.36-Arreglo dla!J .Qn..i c-o.n b~ ~as arrib!I .<lob~barra
Figura 6.37 -An: eglo diagonal con l >.a.l l 'l l ! I c;<olecioras arri ba, interruptor medio
. ~ ~ . . . ~
F]gura 6,38 -Arreglo diagonal con ball' llS colectoras abalO. dobl e barra
Flgu' 111 6.39- DiaposlCin cli&iCa modificada, barra prin~I de. tran&lere.noia
Fgura 6..40 - DisposKiln,olsloa mOdlftC8da, doblo ba" "
Aura 6: ,41 - Disposlctn Clsica modificada, doble .b.arra
F-l gu,_ 6.42 - Dieposlcin ci' 8k: a. rnodlf;ada. doble barra oon by- pass o paso dlrec;II!
Flgull!,6.43 -Otsposloln clsica mbdlllcada, dobl e barra i: on seccionador de ~efencla
fjgl' f!. 6.44 - Disposicin dsl ca modifica~, entra~ por uri aoto l ado . !l<l!lle bllfra cen ~cc[onador
dll trans.f erncl a
f i ))um6.45 - Dfsposli: ln el' alca mod111ceda. doble barni mts barre de tren$ 1erencla (entl' ada .de
l i nee. y c: ampo .de ao: i pl e)
U ST ~OE FI GU RAS XXV
FI l ! n 1. 1 - COnllguraein bi sl C a de ti l l a Gis
Figura 7.2- C onl l guraei on1111 bdsl caa de erMltveilles
Flgura T.3 - Mdul o a 123 kV de translom1ador (Mlirlkl' aertn)
Figura 7.4 - Mddl.llO de l l nee a 420 kV (Mtrtin ' Gtlln}
~ ,. ~ ~
Flguta . r. - Bari8 ai tncl 11 123 kV (Merlln Gerin)
F1gurl r: e"': : : '~f ra Mi l enl aecclonaaa a 245 kV (Merlln Geriri)
F1gura 7.7- ~.~,a~45 kV conei dcl n subtemlnoa ( AS8)
Figura 7.8- Dble barn a 245 kV conexin a&rea
Figura B.811- S lb_ 961$ Ci0n tnl8(tof compartfmentaa.a (PtC)
Fl l l J ra 8. 70 - Reducci n de espaol o con mddul o C l 'N S
Fjgura 8. 71. - M6Wlc de amada de llnea
Flgllra a.n-MdulO MCI
Figura S. 73 - S ub$ S taoi6n oompoota C.fdS
Figura 6.74 - Diagrama unfllar 1111ra cl Ol l l e barra. ~ PAS S y coovendonal
Flgura 8.75 - sub.estacin con conf i guraci n dobl e barTa con mdoloe PASS
~a B.78 - &J bestaci6n can. ooofiguracln de' lnteruptor medio on mcUoa PAS S
Figura 8.64 - Campo de aoople d~le berra
Fi gura 8.85 - C8IT' OO de acopl e i l l l emal l V a dtile i .ra
Flg\J ra 8.66- C ampo de ll' llnierencia c!obfe berra mala barra de transferencia
Flguta &.67 -'C empo de aoop1e dobl e bmr ns barra de transferencia
FiAlra 8.88 - C ampo de acople y trentfenmcla (barra ri gl da pan!l)ratos dOble barra m barra
del ~} .
Figura 8.54 - Mociilacln~.barra sencma
Ftgora 6.$- Mocl J l l l cl ti , bal T a ortnc: lplll y de transleranclll
Figura 15.56- MocUaclf)t doble barra
f9ra 6.57 - Moclllldn. dobl e barra in t>ana de lnlnsferencia
Figura 8.58 - Oobkl barra, allematlVa No. 1, eoMJ ( J n a trari&fonnadores
Figura 8.59 - Oobe b1m1, 11118matlva N o. 2. ooneidOn a l rn$f 0nnadorf f
Figura 6.80 - Configuracin een trans!erenola, conexin a transformadonts
Fl gl l ra 11.81 -C onf i guraci n de inlafruplores, CCJ nllilOO a trmnlformadOres
F1gra B.62.: Pllnta tpica de transforme.dores
Fi gura 6.63 - ~ de tran9ferencla barra principal transferencia
Flgura 6.46- Dl 91l ( )Sl d" clslea moctllcada, doble barra mlla barre de " 8." sferencle
Figura 8.47-Al ragl odl egonal modi f i cado, barra Pl qw y de trlllfsfenn: la
Figura 6.48 - Panf0gratos en 111Teglo dillgonal ;>i.i' l' a rfQide, !Mirra ptlnclpa;I de transfeter1ei.
F1gura 6.49 - Dobl e batra con bira gl da
Figura 6.50 - Ooble bll' fa ms beifa de tuttftrllllClil ton barra rgida
Figura 6..51 -A~ dl e_gonal modl tl cado, barra& coleclOias abal<>, dobl e barra
Figura 6.52 - F1Ms mH~adat. barral cOleCIOlas arriba, dobltl-Mrra

Figura 6.53- Ol 8posi dn de Figura 11.41 con 11118rrup(or puantebl e, dable barra
XXV 1 tl ST J o l l E .l l l l ! .I QS
.
Figura 8.3 - Interruptor ele lanque vlv~
Figura 8.4 - Reslslfnclas oo l>re1nserei6' n .
. ~ . ., . ' ~ ' ~
Fl' gura a.s - Corr1entes' .cle ci rr~y l*tur .dli un lr\lltrruptor
Figura 8: 6- Porcentaje de l a comPonente aporldloo en funcin del ilempo
Fig,ura e.7 - Fenmno de la 1811S16n transitol' fa de ~ble\: imiento
Figura 8.8 - Representacin de la 1ensin transffurta de re~atiieclmlento
Fi gura as - NM!I i te ai9lamien! 68J >ci tl ead0,;: ra secJ lonadorea
Figura 8.10- Fue1%a$mecnlcaa sol l l 'e tfrrnin!ll ele un seccionadOr de dos cllumnas
Figilra e.11 - Fuerzas mec~i caa te~l es de un s&ccfonador pamgrai o
FlQI!~8.12: : . TranS 1orma~ de ten~n lnd.: tlvo
F' iwa 8.1~- T nw;l o'! "ador de tensin capi30[~vo
Figura 8.i 4- R~ue&t$ un n<: *>TPZ y un ncleo convencionaf.ante cornentes de
cortOciiculto
F' igura 8.1S - Anillo de Rogowsk]
..._ "'?"
Figura 8.16- tf ecl o Fi radaj
Fi gura 8.i 7 - S ensores 6Pfcs' tiiitfriseco$
Figura 8. 18 - Dlagram~de bloques del ' TM' actlvo
F~ilra 8. 19- U.nielad de. medida de corriente del TME
Figura 8;<!() - E squem!J bblna di l bloqueo
Figura 8.2 - lntbrruptor de tanque moeno
Agu(a 8.1 - esairolio d lnterrupcl6n en wi falla iffsica
Figura Doble barra a " 20 kV (A~)
Fljura 7.1o - Doble barra ml b bemi.d&llanstell!flCia a -42(} (AB6)
Figura 11 - " H" a 525 kll (Mertln Glfin)
Figura 7. 12 - Anillo a 245 k\!iMef' llni.Gem)
Flill!ra V.l3.-Anillo.modltlar' ahlit.rruPIQf y n' le.diO.S .25 kV (Mettin Gerin)
Fl gU l l l 7. 14 - lntonupf0ryrii8i: lll1: S OOl6h
FbJ ra 7.' 1 6-S \J lleataoioMS hfbndas a 2115 ~V oonvnciOnal +GIS (ABB)
Flgura 7.16.-lr' blTUPIOf
Figura 7.17 - S ~lonadores
Flgilt' a 7. 1s - Tfans!orma&r-de eelfriente.
Figura7.' 19- Tiansformadorde tensi i i i" cliVo en dlsalto ti po monolsic
F' igura 7.20' -Transformedor de lilnal C 81)8ci l l l l o
Figura 7.21- Bujes dl! COl1$ )(1h
Figura 7.22-Pararrayes
Flg!J la 7.23- S lslema de control y, prot~ln lntegraclo par sube!ll' ciones eneap&Ulildas (ABB)
Fi gura 7.24a - S islema modular imegrado
Figura 7.24b -S IS 1ema modular iniegrado
Figura 7.24c - S istema modular Integrado
Flgura7.26- MMJ ljPAS S iABs).
U ST A DE f l GU R! I S W V l l
FIQ.ura 9.1 - Densidad relatlva del aire
Fi gura 11.2- T~ conductofes de alunno, aleaciOO de aluminio y ACS A ~cortoetrcuito
Figura 9.3- Temptraaira conc: l.uellll' as de cobre-y ac81o ao ~ortoeirl)Ulto
f' 9ra 9.4 - P....in atmoafrlca
Ffl!ura 11.5 - Teorema de Imgenes
Figura 9.8- ~ subvanos
Figura 9. 71: <. ~~ t( Pl ca.ce eonexl onn e.n subestacl c,_
Flgura 11.e- Fllcior" '
Fi gura 9.9 ,.. FICIOr
F9J 1a &.1Q - Velooidad bsi ca de viel1IO
Flirura 9. \ 1 - Factor de respueele de rfaga para COrlductOl98 calegOrla de axpo11lcln C
Figura 9.1~- Coallclante de aoelemcl6tl 9l ami ca A.
f i gura 11. 13 - Carga 11111unan111t 80bnl un cati!e oon ~19( : al 'g! I S slmu~as de hielo y ylanto
Figura 9.14 -C oncl J ctores con carQM concamradu
FJ Qura I.16 - Diagrama de f uerzas en ul' \8'l l ga slml)llm81M ~a
Flgura 0.18- Ranga de movlmlenlo de conduotores llexiblea dlM' 8tlte un eortoci reui l o
f l qui a 917 - Tra~ panabl i ca ~de un oon" ' otor con apoyos a nMll
Fi gura 9.1.S- T ~ parabl i ca aproxl ma~de un condudof con apoyos a desn" ' 61
~ 9.19 - C onV 111l dn de dl mel l l l i ol 1ps de~ y cadMU
AQutl l 9~ - Cet,na!ia deeetlta por I CQflductor
Fi ml l l ' 9.21 - Factores. o. ~y yy ~ mldmo pera rarlles oondiones de epoyo
!' lgtlra 9..22 - Facl of
~~9.23 - O& ci l aci n de fases d11mnte dlle!)us de conocirclllto trifsico
. .
FlglJ .ra 8.24- Localizacin de movi mi ento& de OOl~es an1es d88l )u8 de C O! toci n: ul to fase-
. . fes
Agura 11.25 - Vano& L 1, L2 durante un oortoolrcuito fase-fase
Agura 9.26-ArraJ .o
r: ' lpa 9.27 -ngulo \ji
Fipura 9.1!8- l;)lspoelcln de conclores y dlAICCl6n de fuen: as elllc~0111<1grMi .l k: as
figura l ! ,29 - Ael ac: i n de luel' ZllS dinmica y esttloa de l os puntos de apoyo
f!Qura.f' -30 - RllllCin de klerzaa di nmi ca y estlica del oolldl/Clllr Y< t
Figura 9.31 - CacMoaa C Drl 1l )U 9l l aS
Ff l pa 9.32 - C adenu 111$10 o porc: .l ana
Flgin 8 .. 21 - Umites de las band.llS obtenlblH en bobinas d8 bloqueo > 400 n
Rgi.q &.22-Umlte&de l as bandU ~., bOMllS ' dllbleqoeo > eoo o
Figura 8.23 - E equema de un oerarrayo: s convencional
F! gU f l l 8.24 - E l l l ql *N tl p oo lmemo de un PMl ml 'J W de xl<IO rMtl l eo ( ZnO)
Figura 8.25- .E nerga npeclflca en kJ l1<V O&-tensln. asignada coo reepecto a ta ,.,.cl6n tensin
~I al 11111)( 119o de mani obra N aJ or ef i caz de J a tanal n aal gnada
Figura 8.28 - OlagtW11& de flujo para l a 11e~ln de un pararrayos
Fl,11\iJ I\ 11.1 - FallBS p~s,J I ! ~tel' )f-111! P!ll,eni;i.a
FI )l l ( B 11 .2 - f ~! l ,0.( l derivacin
Figura 11.3- Fal l a en serie
Figura t 1.4 - Red de gestin de prote<;ciones
f ~r i 1.5 - S istemas absolutos y relall\' 0$ ~ proteccin
FlgiJ ra i .a - Relaiir: ip~~ : k)xire~ c;.Ql i l i abi l ~d
~ura 11.! -; ~91,1ema g~~ ~Pf ( ! )ei tei onu . ,
Agora 11.8- E squema de r.mtlilOl;I~ t~af!$ {Dnpador
,~ . . -
F~u.ra 11,~,.... l' _ rPl~ri,@.all)pllJ l!!~ rmacjores te.~11to clelcWgad
>" ' t .... '
f l jjora 1Ulb- Protecc;J o;)l: I ~te~ll,do_ pe.eutotransfoimar y_ lransfontiadcr zigzag.
_ ..
f-' rra rr. 1oa - Proteccin conl!xi_ r Y-trans.{oll' fla.<IO( oo.n dp dlfe.reno;iate.s porcenw~es
Fl~ra 11.1Ob- PT? !e' <C' 6~d_ ltereJ ' .I? ~90"- ~orce~tUI!! ~ dos dlfe~nclales de alta lmpedancl,a
~ura 11. 11 -.S isteina de prol8Ccl6n de translonna<k>r 9C OOOi T l l zando el titerft4tor del ldo de
" alta t9nsln , .
f 'l guni 11. t 2 - S litema ile' p(oteQ: in ~ ~aco~.
e: i gu.., f t .13 - Protecci n de bancos da oo~n l 'l ! S en se.r: te
Fi~u' la f 1 .14 - Pl' Oteccl de bancos d8oci4ll&~ores en dob~estrella con neutro flotali1
Flilurit 1; .15 - ~n de ba: niS C l o ~J !~d,oras en ~~ella slmpl,$ . con Mu\ri: ! (lotante
f i r'gurw11.1 e- ProW ccl n de ~s de C,Ol]den~oores ! "1_ estrella con neu11;o at~rnzado
Fl i l ! J l i l 1' 1.17 - Otros es[Ul!miJ S de'-pri i l eccl 9,Q,de ,desb,;J a~ Pl!I& ba: n~ de (l(lllillJ !!l!.9(lores
Figura 11 1 8 - Protetcin cdnti' a sobfllca~a col10tircuiro o. banOs .de conc;iensacloi: e.J
~11.19- Proteccin de barras doble barra
Fl g1.1ra 11.2C l - Proteccin de barT i ui . barra prlntipJ v ,da lrll/1S fere" != ia
Figura 10.1 - Prtcij)io de los sls' fm~de control centralltados
Flg_ ura 10.2 " " Pl' lnolpl de toa<slstemas cl e-conl rol : dlslribudOs
AgUra 10.3 -S lit&ma de QX!lrol QO.!Wenclonai _centraU ado
!Olmo 1n.;c,..: : s()S ' >;; ~C e l l ""l 'Ol l )oOi dl i i ai l O:
--r" ' ' .; . - ' " ' .
fl$ !lCfl 10.S - Pncjpio Cle lo& sistemas C1&: 111U1omatilaei6" .de subestaclonll!I S AS
Figura 10.6,..' DiS pooitM$ <1E O' ir' .,
Flgur 1 Arqullc: IUra t pi OA de un sitema ~: automatlzaeirHte su~cin-S AS
Figura 10.8-' E jeri>tDB de lMM en sisleiTiaS S AS
f ~ura to.~- ti i mi cO <i u~s: >estaci n con control convencional
Figura 10.10- ~rama general de un sistema de reglsfro anlisis de ~alla
Figura 1o.1 1 - E J emplo de puesia' a &ira ~ seeu~rlo de. 1r~st011T 1edor de cornent
Flflura 10.12- E jemplo de puesta a ti.erra de secundarios cii\ransformadoJ BS de corrientl! para
<sbestacl()M' S d' ~)O1errptores l)OY98ltd
Fl gu~10.13..'.1i n,W ~'ci " l l c~2 .o'en la LE C ' e18so
~ ,~~ ., . ..
Fil!ura 9.33 - Tensiones crlloas de llameo para conllguracin p\J nta plano para Cllstancias en aire
Flgura 9.: J 4 - Conectol' es de al 1a len9in
LI ST A DE f )GU MS a J CX' fx

Figura 11 .2l - ~ de barrea interTl.lp!Or y medio
Fi gura 11.22 - P1ol aoci n de banaa dobl e~
Fi gura -11.23 - Protecci n dl l anl l o
Flgura 112 - Zona de V $l 'l tl caci ! I
F" igi)ra 11.25 - .Dl.p!lro franaferido por l al l a 6( l tre 81lransfonnador de corriente et lnterrul)IOr
Fl gura 11.26 -AI C ance de l a prOl ecci n de di 8l ancl l l
Frgura 11.27 - E jemplo de prnleceln de di 918nci a de aequema COll1j)l&to esquema conmutado
Figura 11.28 -Ajusle normal dl l lllllfl\8. de potecco de di sl ancl a debajo al cance
Figura 11.29- Plfnclplo baieo del esquema de bloqueo baeado en 11: dll' 9CCin de l a cQfl' lente
Flgra 11 'SO- Si stema de pro1l l Oci Qo de dl l tmi e! e de balo aJ canoe perml eM>
Figura 11.31 - S istema de proteocin de cl al ancl a de befo alcance con ttanslerenoia dlr' llella da
dl aparo
Figura 11.32 - S istema de prol eocl n do di l sl l l rl da celerad
Figura 11.33 ~S ie!ema de Pl9,~ 99 cht1K1C l a de sotn&J cance permtilvo
F.lgara 11.3' - S pbreaical)C&.~rmislvo en lfneas cor1B8
1 .
Fl gul a 11.35 - S istema de pro1eocln de clalan(le con bloqueo del sobte~ - arreglo tfploo
con elemenlcs de Impedancia mlrend<> l 'l l l C i l l a!TM o " impedancia di reccl on8I '
F.jgyra 11.3& - Arregl o tpico del al B l ema de protecci n de distancia con bloqueo del s.obreal ean~
sin el en\ento de medida mirando haci a a1rs
Flgura 11.37 - S istema de proteceln de distancia con dMbloqueo del IObrlleance
F1gura 11.3& - ProW>.,,, dJ reocl onal de sob<eciomenle sensible para tallas de aJ l a resistencia
Flgura 11 ;39 - Principios bsicos de la plOleccln diferencial
Flgura 11.-40 - Prol8Ccin dlferenclll loogitudinlll por hilO pi l Ol o
Figura 11.41 a - Si stema de proteccin dllerenclal d& com&ht FM
Figura 11.41b - Sel l al de onda porladora da Li1 alstrJ ma de1)ro1eccl 6n cl f l l ranci al de col' lien18 FM
Fl(ura 11.42 - E jempo de un sistema de proteccin cliferem;iat de corrienle PCM no seg(&glldo
Flgura 11.43 - S istema de prOMeCil de C 01'11)81'11cl n de fases de media onda
Flsura 11 Prolaccin de (? 001)8r&Cl(ln de fase el e media onda no eegr&gade con arrancador
Flgura 11.46- Prolacx: i6n de ~o d fase d onda completa no aegregada
Figura 11.46- S l11ema de pr~ de ~racin de fases Mg~ada
FV ua 11: 47 - P1ol adl l l 1 de con1)8racin cl reocl onal por ondas "'8jel as o magn11udes
. ~ .t;~rlmpuu!U
Flgur 11.' 811- P1011B cdcl 11 de lneU de transml ekl n - eequema 1a.
Figura 11,/181)- ProteociOn d8trneea de transmisin - eequema 1b
Agura 11.49- Prol8Cdn cle l,_ de nnsmitln. squema 2
Figura 11.60-' F' rolecclir de finw de trinmltilcln 9S q1J ema 3
Figura 11.s 1 . 1: Pri>l8Ccin de lf nllllil dlf ~ " quema 4'
Figura 11.52- S l-.na 1IPlco el e )( oteoel & i de ' uM llllftl cU axtia INl' lln
F9,l ra 11.53 .: Dellnlciof.a en el cempo del rectene Ml!Mllico
Fl g! l f & 11.64 - Reclerre monoplar
Flgura t1.55 - Rect.n-. trfpolat
Figura 11.66- Rel de eupel" lbln de cfrculto de disparo
Fi ~1114\'1.2. ~.., Mafia d ' ie' rf , ;
' -
' " !ij\!r: f~)!- TenlllOl\eS de lcQue; pase, lazos 'I tranS hireru;ia 9!J rY? ~S Y~siacjo
Figura: ' 2: 3.._ S Htlaoionas i l pl Ssi f a puii!n(jat&J J 1Nisi~iile5' el<!et~ , . ' : ,
Fi gur,a: 1.2.4 - Fai J ! r {18 f eduedQn C OJ @.._~f ! : I QtjQ.$1_ ~( lt' I ef l 11.xl ko #; el. oopi asor .d~. la
cpoocasoo~J i .; ..
Flgglta .f a;s " ' s11u~Qtl!!I! de ~ tp1~~~ ' . m~.1~1: ! ": o~~.
f' 9ira i 2: e .. - Diferentes til)OS de con8l(in
" - r 1 ' ;..: rH~
~ra.12.: r- .Pe.tl r: i i ei /\ de~,
' "-,, . .,. '-. f ~,..! 11' qt; ,: .i ,1t "~ 1. V !
Figur~~' ;~~~e;n~- r~q 't'.: ~;; o " , ,, . . . -
Fil\J a 1~;s - P11ntos de, mediein de. re.s.lsllllldad en un 10.te rectangular
;.-: t .,;,{ >{r : i t- "l ;;i f . f i l ~14 ~oti t'1i ~ f! .. ;.
F~... : j2. 1~" - l~,c!fl.~to.: !l!l;d~~.
F~,.~2, 11 .,,~t~ ~tn~nMa.!lalJ )afa tl ~l Oi ,cl e.J as,dQt, ~s,
f i ur~12,;,2- Mf i ~oC l o gtllcp di ! l l i nde '
Fi . : f ~=..i .~...r-1~=,,"tr""' ' dor'
~,, 1~1 ~~~.~... ~ ~ ~l)Ula
fi$ ' u~!)4 - Real sl Mda<t ;lel 5UCllo .
. . . J ob,.,..., ~: i '11~~ ~ ~( .[~ .. ~.a en. .J .o.''f
FI S~J .Z.15.-: ~~erj)u;d_ e J a_ ~ula de Sehw$J '1
~~t~~16'- ~a ~t_ l oe~* cte ! .(jy,P;paa," l" f.J all_ aoCO!i duFacir 1,
~11112,1 '&- F.~~,e.11)\\ !i" ~~6~~P!J f!!il9 a~" " ~~ ..
~ra ~?~1 ~- f f '! l ,~n.1a: .su~~ci 9J ); ~ulf o.!l' !e,s~~.rra ,~~.sta<;i6(t remo.ta
.~ra 12.19.,. Fl l l l a en : l a-Sl l b8S1l u;i 6h, sti tem~~.a, '11.t.rnl c.M> ll! s,l : >el ! ~ .Y ~lll" nl~
, ~
Rgura 1 U l Ol : l - S.~~l a cj~9rn1rgtuI ;l n el .e. beAC!) d11 Qt1~es rMl111ivacintneMOr
- en ~i' lla: tc: lit f .8l r0.p: i f t'l i a l i l i rrl l ~ ... . - . e- ., '
' ~..... u
F'i guf a-11 .61a - B htxf d'e O,dO.Ma'dOran n ~rtvacln con ~11,,.Xi oo .,,~~t~l t~! .f o,l l ~te,
Figura 11 .~1b- S oouencia" fte en '\~zaJ oh di '/;an i tt i: O.ndt9a<fl>1l.5 IBn' ): !~E @ic.in ' 9dQ
~~n' 11f 1 estrella y f 1utro f l otan1e ~ ' _.,.. ' ,,,.
Fi gU ( a 11.&2 - ~ct~~ootr.: "! .nl e ( ! a.magnti zaci n, e~ergi Zaci 'n' de tti l nsl i l i m.l i dors ciii
l>Ot,ric~ , .- 1c, , .. ,_ o r "-
F~I!.~;). 1: ' 63 - .Fel).ni,eno d!l ~nerglz~ci6~de transformado.re.$ de~' " ~
Ftgum 11.64- Cul' v.a<1le ma~flE llJ ZClll - , ' -,
Figur: a 11.65 -.seti.n1ncla dene~ ~ata.un transformadorurlfi: is!G1>;tipa : Ocl0Q; con el
Q9~nijlr1niart(l l i ~T AA1g 1fn e~lre!e: .at~rri~~~''<>" ,. ., ,, _
Flgura 11.S68 ~AeaCtllr' trifsiro, ti po r,i]o~ao, oooexi,rren. e: \!r1111a con et netlrQ aterri ZM9
"' ~ ~ ~ 11o l i ,.. '_ ,t : ;. ~
FI Ql .! 111 1 t .S8b--<S ocuericill' de. ~.ene.9)~Pl \c.df .(8ilpir J !' .if#$ 1~o\J lJ ? O n~cJ ~o. cpnei;t? ~ - en,,
1 1 ~ ' ,, ' ~ rr- 1.1"l .: i
Figra. 1t.S 7a - Reaooir,trlfS lca, iipo nOOlilo. oone.KiQn en estr!' )lla C: n ' e' nlOtTO' lloanh!.
,.. ' ..... - ~ e ... ,. l f l 1 . i
F' igui;i! 1i .87!> - ~99~an~i ! '-,.d.~;f f nar~);"e! 6n da. re_ ae1onrifsco, t1p() n.ool e c6' fectal: !o en e&trella
' c: : iri tlu.tr<flOtanie - " , 1 ~' < ~,, - .r, ;
Figura 11: $ 1.- sl!!l.e.ltlA' l*i' pralillGpift..oomra t~~INI lmtfrup.tor,~.tieJ TIP!l' de;op.el)ICln
., ... - . rrn' -
Flgur~ 11-S & ~S ~ll' l<l>de l )l 'Ql eeel ntocaH: omra: f al l as dJ ! l Interruptor'
Fi gura: 1 1 .59' - 'S l 'nbQ'Ol l l ,.dti l OI : eq~-W.prleockin
Fi gura 11.60a- aan!)!) ~n~e&til\: ~iVacin con~dO en 'ei trl l u con netro pooS'to~i l
t.,~ ........ 1,t,P-1 7) -s;.t
.~ ,, .... ~ " J J '
Flwra ~;u - E squemll rac! l al y un sol o almetador de medi a tensin
~ra 13.2 -Ati Mntan media MJ \Sl n radi.11dobl e
fgura 4),3 - Alknel118dn. medi a t~ een aUq1erllador d.e reeerva
Figura J a4 -Si & tema de baja l.&nsin wi ., baml je secx: ionado IMl aBmenlador de medi a tensi n
"' _ .. l " ,,. - ' ~ .
Figura 13.5 - S illtma de' biillt tensi' c.a: : banas acoplada& con dos allmenia<lores en mecta
l al tl dn .
Figura 13.8- S ialema de baja l 8i 'l l i l l ~. ~ildb. liai' ras atoplClaS ciOn 11n llmen1811or de
' medi a tar: >916n
'
f 9ra 13.7 -Si stema de baja tensi n e.a., barras ~<l!!si: on ~.al mentadorea de m,e.dia
19nS16n y doe grup<l4 el ec1! genoa
f' llOra 13.8' - S lslema de baja lenlli6n e.a, modificado, be.naja secc: iofiada C on alimentador da
. meda wntln ~doe Qr\lPOS eleWQenos - ~ ' " ' ' ~
~ 1;u1- ~ma ilQ' o.c, url cergalor y tianeo de baterfli$ 001rnna bai ra je <ll' stHbuol6n
Ruu"- 13: 1G - S ~(nfl de e.e; l>jlllje iilll: Cklnado y d8' '*f adal 9s da batti
.Figura l .3.11 -S la1Mll-.: 1a. reg11i l l l 0;1~ S imP..-
Flgl.!ra 13. f2..CS l8iM' ll e.a.,~; ! Ql l & -l mi enKJ J


Flgule ~2.35 - E jemplo de mana de tl eml y ruta de perftl
;ura 1 6- P9.i t. ~teri sl nJ oque
: l" l~ 1w,- Plltll de,~~l ')..P~ .
~J ~.3$- S upedlcie de l pnsi t) toque
8qura 12.39-Mto<lo de la& i ~nes
~ 12.l - J ailta.de Far.day
~ra 12.41 - Mtodo d l i 11: 111da dJ J ple' )oiol
~ '12.A? - ~oci o de. ca da de pi )l l l f l l l Clrll' a: citl!lkli
fjgllra ~~43' - ~ dt QJ a el l 4' potenci a~ curv sin ., .. plena
Agura 2.33 - Fator de cflitrbKiln ~vt, 111
l= lgift 12.34 - Ol~a dt' l i J O para el ckU o de ' ia mafia de liefra
. .
F" igura 12.20 - OMakln ,tfpli: B d6.ootrientas por. una falla en el lado de alla tensin el e una
~de dlstnt~ "
f i gura , 2,21 - DlstrtbUGIM de 'oomen1e de f al l a"
Ag1,1ril 1,~;;t~r Qf!~S ln.$ .t: ' (ll.R.
~ 1~ -Fac1or ~<lii~
flgur.a 1 ~~ Facl Or de>d4sb1bucin s,,vs.
~ ~;l .25- Factor, de dlBl!llucln 1
Fi gura 1 ~ -f: ~.de dJ l W f uci ~Svt .
f i 1! U r*l 2.ZJ - F~or' el e <~ci6n
~ 122-Factor._ped~n,~~~
Figura I~ -Fac)or de di stri buci n
Figura 12.30 - FC tOr ' de <llslbllcili' *" '
i= li)Ufll 12.31 - Feetor d-Cli91J ltllJ dn s,..vs.
F1i jul a 12.32i .. l ;ao1or d dl strtbudn .SJ -V a. J I
_,
AQ!J lil. 1' 6. t CIW!D ~enl e 9111f i e
~ .1 ~.a- OJ agi: a!Uil ~jl aJ .sl~lto- serie
Flgvta aa -' cnc!o eaulvalent' e paralelo
Ftg1nt1.4 - Dlljmtl(tasoriai etri .i l to p.a: t l el o
Fl,OU: !a 1i5.s-.' Comete: i: lli ruua .
A$ J ~'\6.6- Medi da d6~el e ~s
Fi1J J 1ra1.7 ... MedRJ a ~~ncl 'a i i ei *-'anacl os
RlJ w 1~.8 - Verttk: acln de polaiidad
Fl i i l te 1e.9. ! .. P! i l rKl ad 'sl J $tt: e;ctl \/11 -
FI J i i ra;1l l .t O - Poi rkl 8i i ' adi ti V
Rgi 'J i ( . 16.11 - Mtbdi i de l mi el J ~gQ! pj iducli' i' O
..... .~ ~ ~.lt> " \
Fg!I~) tk 1~- ~todc?'1tpn;i ebe ~~lfl8. ae te,nai ooes
Fi gura l .tl .1 a - Medid de relacin lle !lnS foimaclo
Fl gl ,J i : a 15.1 - i ;~~ra: ml Xl a "1 onc,.to yac.ero tipo 'A"
1 t
F1Qtlra~5.2
7
E structura ni xb'.. en concrete y acero tipo ' H"
\ " ~ " ' ' . , ..... , ..,
Fi gl 4a 15 .. 3- ~~r8m~t~.f l ! '~l oal l l
Figu" - 15.4 - Ol pi l el an"'de eWJ ras metlicas en celosfa en una subestacin
... -.
Flgu1;11-S .S - Factor do 1eapufl8l3 de rfaga para astrueturas
Flgl.J i: a 1s: s-E g~~-d~ s~o de estructuraa
Flgu~ 14.1 ~}lde<i;1,1ael6J t.e' J predl O plaTibin t.
fi.1~!$ t4.2.-.A<1~n.del pral l o. .sedl l i oo
F~ra-t4,3- ~P8r&;~l9 ~~ m~dlos equ11!9len1es en clmtentoo exQntricamente
cmyaaos
Figura 14.4- E squema 1fpioo de awgas en equipos
Fgura 14,5-C i mi entoe tf pi ooa para estructuras.de s0pe>rte de.equipos y prtloos - seool6n
lrriS Wl' S al , . '
Flgra 14: 6- Cimiento f oso para transfomiador - esquel l l l ! tpico
.Fiiri. 14. Plnl.l)' lttl e(sili;lo: di' i Cmto1
' . -
Fl gura 1'4.8- C ate\a, de control
Fi gr~ 1i .9;. ~11f aU ! I S~i pl ~; crcamos y duel os bajo v a
figura 1: l.13 - S lslllma ~ auidllarlJ & oentrafzado
Flgwa 1' 3..14 - s~ lll1Vlolm .auxl l i .anJ & ~n.buit)
fl!WJ .' - 13.. i 5 - .DiAQ~ ~ !*- 1,o de ~ll>
figura 13. 16- S eccibne&' Upk: 88, de ck: IO dt trabajo
Figura l ~.17 - Curva tiip~ de cap;! C i dad
Figura 13' ..1! - Comente. soportadll por conducl()f' 9s de.cobre ais1' ldos en cortpcirculto
Fl gur,a 1.S .1g - Con*1!e S Oj)Ortadlitl)Qf ~resxte ~ ai sl ados en cottirGtJ ikl
Figura ' 13' .20- eoritente soportada porrpanlllas;d&c.plomo. .cobl' e yalumlrile en cortoc1M1itcf
"
1.' ~Pl(l' ~1- ~iu,!l\os ~~ (!pf!!,,\ll~~cin.de eguli>\is.
T ab! a' B . f - N i vel es de ai ~l $t i '\i l 'i i i di 'f ,t8' "91n~8$1gr1adi i 9 de l a gama S'tl e 1
TaPfil .9\3 - Nlv11le~de ~i sl ami er\W ,l s1g11ta& i pal ti J i $ ~ llli{gn~" ae IJ ~am' !I r - ~~le ii
& l ut]J tza.~Am(ricaid e l N.o ct)"t' .. !' : " : ~;v f t~..: -,.. .; ' '' :.f ""Mt ,., ;.'1~11 J ~11.: ..u: '\""i 1
Tabia !U- Nlvels de aisU!mlentQ' .aslgradoS para l as tensiones aslgMdas de la galW~'n "
...
.. ,.... i :' ......: '"' ~.
-: i ;_~~-~.l -Aig~lo d~-~~~
T ~a 1. -'teti i i c>Ri l i f ~s~~i e rrt611ff 36I N -
ifabi -.~12 : : ,f~M ~~s.~~" !llM ~~ ~" '
l ~~-"-' - E i;tu<lklil ~- ~st~.rn.
usta~d e.Tab1as
1 - .. '
T abl a 9' " ~ --caraoterl stl cas materiales

'T .i l t l i l 9.1--e& i aeter1$1Qs con0uctllr~s de cl)re


ir.-~i- Oil@cierls1ioas oonductcres de alumloio.
i' 1!1df" ' -,,~,l!l: (ll~f~ cpndumires ACS R ll!lO~J lll ' Ilirias capae
'"' ... l f J .."' ~: : ;,--tI T "J ,,,;J : Lf '
~~;a-! -: ~.-1~ ~P,f 1~,~~~l \~;-"-qsn,~es de un,_qapa
i 'i wl _,. 9-~1r"": ~l s J C condUCIOfes ACS R conductores de una capa yana .re151$l l ! ncl a (cable
: <! : 111,! P~ ,_. " ' ,,., : -
Tabla 9. 1- S iu: acleffstfcas banas-tubulares de cobre
,, '
Tabla 8. 15 - Tesln soportada a frewenoia, lndusll' lal para 106devanadas primalios de
lninsrormadores con i*isin i\ixll)a.U., >.~DO kV
Tabla 8. ; &- i: ensln de prueba de (liecargas pal' Clales niveles admlslblos
Tabia;I!> 17~lllj'j~ ~ ~9.9.fn),f, p~ra !~res ~i11t1sin para IJ ll!dicin
Tebl !J B- l f ml tes de error para transformadores de tensin para p.-o\eocin
Tabla 8.1' 9' - poi' ente atlgnatlll' ~t~transfOll' lla' doreM&' Oorrinle oon una o dos relaelono9'
T abl a s-;20'.-C orri el l l l l asignada para.transfonTladores d oorrien.te mltirrelacin
T .i i l & ~~~6n de$~~,.~ei c~.~tj,J ~ admisibles
T!itlla,1J R' 2- lfmltes de Cl' l' .OI' para transformedOies de' oorriehte pahi mdlla
r '8.i ~- Lritifes~di 11i1b1' rarli tf i l i i ki tl ti ~resw corri ent ~nvem: l dr\l & f 'Pai a Plti~ln
. . ~ ;:v '- c: ;,t': sf t ') ,. ~-tt " ' .. ;,' "
T8* .8,2~" ' C1mJ tet de etrcx para transformadores de c,Qnien\e ~ l)roi~n dpo P.;\.
T abl e.i f : 25-MtQdos de agpecificacin para transformadores de comente
T/ibl;a.~-,U r\t1! i i a! ).mi r l \l l f ! J ,tr.)l n~rr,oa<tor .. _ ~,co,t1~1J te,con !X)mportamiento lranstl)rio
T .-8.2;; - Asgriacin de corrientes en bobi MS de bloqueo
l 'i l bi l i ,~~-Rai i ga5'~im,edilnl: iil' Q!tattfsrtl!i,en l l neas l: le trfir1,9mlllln
Tllib!i ~g$;-I ~~ asignadas de pararrayos
T abl a a~30- ' b~: i' de i~ p;ra;{.Oi' ~~\i' i l a.no~; ' f E E $te1 cea 1 .
. . . -
TiilJ ~~1 -Tenines reslduale,i mlC!mastfpieB: s, pamrmy<! 41~.~9~ A)! j( ),go,QA
T ~.8,~- V a,l ores ti pi cos de Impedancias oaracterf s~s sope~en& i .911,! 1! _..,
T: ibla B ~- Nlvtil~ge aislamiento suplamarlhuios utilizados en N orte Am(ica para la& tensiones
~-~ d i. q~ma 11
Tabla 8,6- LJ 11111eS: Oati l mperarura y elav.adaide l a lemp,;,.atra para dfferentes parles, materiales
- ' l y-dl el ~~ de 91Ulo5 decor.tede-a1ta tensin
~ ., . ' ' . ' .
Tabla 8 .'i ! - PN .. tipo
T-abl&ir.' 8' - ' Fuers' mdnfcas aslgi\a: !as recam>n.dadas sobre lermlne.l&s de saocionadores
Tabla 8.9: .!: J 11nsin asi9r1Qda de transfetel1Cla de bar: qs para los seccionadores
Tl>l e.10- -1/al oi as notmafi: zados da cortlantes y 1e11siones asi!lnadas de induccin para los
. ' '$111: C l 9r\8~- en pu. lieq_
T ab.l a-8 . \ 1- llrolles.d i~ d.e temperal!J ra en transf ormadores de tensi n
"
l ;abl f ,'l f ~l 2.- Yalorfl!l ! 'I O~i i Zl \dOS da f ,OI Ql 'l ! S de tensi n a~lgna!!Qs
T.ablitft Hl - Nivel de alslamlento asif118do para ~dos primari9s,~e ttanstotnadores oon
tensin mi(ima <' 3()D J cV
T: !l.blil 6,.14- Nivel de aislamiento asignado para ~imadils primaribs de transformadores con
.1ensin mldma u";: 300 rN
l ( J Q! : ! l l U ST A DE T AB LAS
C arl os F. Raml rez
Autor .Pri mera edi ci n
Mucha gente ha col aborado de una u otra f orma para l ograr esta gran obra. Sena
i mposi bl e tratar de menci onarl os. a todos si n caer co penosas omi si ones. C Ol I O representante
de l a B mpresa, qui ero "& f l l di l ter a todos y a el i da U J l O de el l bs J X1f sus .apo~.y dedi caci n.
E n esta segunda versi n se h11 dado cabi da a J os nuevos desarmi l os del tema y se han
reorgani zado y compl ementado al g\l nos cap tul os. Para el l o, un eqi po mul qdi sci pj.i nari o de
peof es oaal es de Mej a V i l l ef l ! S S.A ha trabajado con gran dedi caci ! J \. C ada uno de el l os, en
f orma desi nteresada, ha pl asmado l o .o: i ejar de sus conoci mi entns para l ograr e& re l i bro que
si n l ugar a dudas f ! l l l resenta una gui a de di seo muy i i nportant, tiio' t .a ri i vel ui vi : rs tari o
como prof esi onal , sobre l as subestaci ones de al ta y extra al ta tensi n.
E n 19& 9 publ i camos l a pri mera edi ci n de este l i bro, como un gran ejerci ci o de
reoopi l aci o tem~a sobre el di seno de subestac cnes de l l ! tl l y extra al t11 teosi o. Su 1>a~
( updamental f ueron l ! J S trabajos de normal i zaci n desarrol l ados para I nt=oncxl .n
E l ~ctri ca S: A. - 1SA y l as ml ti pl es subestaci ones di seadas durante l a.S dW as de -l os
setenta y ochenta por l a firma de I ngeni er a Mej a V i l l egas S,A. C onsi dero que el oti jeti v'o de
esa pri mera edi ci n se cumpl i con sati sf acc i o.
Prlo ao
. . . . - ' ~ 1 . !; ~ ). ; ~ . . " . . . . !' , ~ -
A conti nuaci n se,pto.~11*11 al nas.def i ni .ci oaes .de ~l : mi oos .eooi ~tn.te,mJ i i zadQSi M
~l teu1a.4.e l as. J >U ~~.nes y ,C l \.l P ~e el }r,ontr,~n, en ~! : ~ f ~ni ~~tpl -0s 4! f fi.br?
, v , pipie; o,Pet.~i ~ ~l ame l a '~ , S? ~an; l l .l ! l l 1 tw.l 'l l i ~ ,C ansti mrl v0.~-de una
subeSl l [ci n. N omhre que se asi gna al .campo@c;oi Mi ,gQ.de..~J e.,i . "' .
~.l l i J i l ! ;f e: p.tW;J P, }~.. co~i '>n .~'l oo d f erel tes ~ui W S : asac ado.s . a: una
9'J b,e~i i ;: i A: cl ".( n~d,e.i -& i ~a)-. . ;\J:, ,. . . . : - . , ~ .,., l t/ .'' '- ..-.,.
C antpo ! J e .conutn ( bah a: , !lld~}; i ;onJ u;rto de l os equi ( )OS cte una sube~! Of f "pai a
1,14 .~~ gi ;pl e,c~4)11l r J PewduJ ,e: J .l ! l 'C i wui ~.<Mtue ~~-: aseJ J ..;., = .
e9},lfipr: lt61l!' oi demu;ni edto d' a.dQ a 1os eq11i pas'.de mani ebra de 'una su\)el i taei 'du'qqe
penni te de: fuiir ,~us .p.ropi cdadcl l Y 't'\1'$~& ti i as de r6Pef ndi t: . , ~
' t1~ttcf6i: wnji: m: l\I? ' di!-~tfi\,idll(ii: itque,' 111n~~~' pll' ra adl atl l ! l f 'i a 6jeeuc ti de i~
obras f t~( ,c>.a~dB f a S: l : ;e$l : a: f 6. . ; . . . . . '
1.2 DE ~INICIONE S
. .LX. ' ir.i: ~.... "\1
\'
-, ,~uf ! . ~
' .
. ' - . '
. 1~~.I J oi ' J .\. i : J ;11J ! ~
U na sukstad-On el C tri : C a .as f o, exteri ori 1..ae OO: f f ai 0a de un ood iJ e un : J stt: .tM ~lfe
ae. po : crl da\' n 'l c'i .i al j l a' i l "etgf l l ije tton! l i 'ori ml a ri i \>61& ~liuaild' s ll!~tt..frl" p1J a s
trampone, di stri buci n o consumo, e.n detenni rti i l i oo' reqtl l sf tos tie cai i a'd. E st' eo tf tl l f a'.da
por. UJ l .C O! l ju~p-de . equi pos ~s para contl V 1ar .i tl dl ujo <l e e~f l } ~y
1,i mntl zar
l a
$ $ Undiuf del si stema pormedi o de di .'i pooi l i ~os;auf ol l i oo& <de pcp~.W .n. . . .
{J na subC ! i l aC i n . puede estar ' asoei ada coo i ti na .eeoi tl : 1gencrad& a, -0.oni : rcl ando.
df p,ctamente1c1 f l ujo de.p.otenc al si stema. w1: ransf ori natescde potel l C i a\C Dl ! V i i ti eootl a
t~nsi n de ~ a ni vel es n$ . al tos o ms Qajes, puede-,conQt: a,: .di 'f l l eo.i e.stf ;tl .ta,S.,00
f j.11j~~;m~l W ' 111xeJ . de,tel '\~i f l : . Al g~, veces .un: a sbesta.ci n %~~i~~cll? ~q_~f s .00
e stas. unci ene, . , . * i , . ,.. " : ff' :
. B ~si ~n~. w.ia. J U ~sy11pi 6n ~o.nsi stcf J l . .i ,n P., l l >C ! ~de ?f ;: 1;l i to,s, ~.';en~~ ~.j5al i da1
<;1.7peya~, a;~ puq~~ e~~ ~~e ;4" < 4, su~~i ~n: . $l ~9o_: e';i ~0t0\' el .~cipa\
~~nte-. ;* . ~,: qrc}U t( \ . y coi m.'l f ~~~s~..... ~~~ ].os.: ~an~oi : mf l 4o~ ,~
m.s~enJ aG1on. secc1~adof es y, p~~'~J o-99,r~~~~~! l 1q .11 tJ <\l ~1~~de ;111;ro,e~1~x
con Sl $tem~sccunda: ws come son l os el e control , prorecc e, eemumcaci ones y. seJ Y 1qns
ll\l#J i~~ ' ' , ' ' ' ff: uf i
., .. 1f -
,
l ' I 1
, . . .. ,.

\~
' '
.,,
1~i '
,,
H
: ,
'
I ,.
11
1
1
'

1
11

I
' ;
-,

Di ! .PP-dn f si ca: ordenami ento t si co de l os di f erentes equi pos y barrajes
oonstl tpti ;t's del pa_ti aj: ]e ccnex ones enl azados de acuerdo con el ti po de conf i guraci n de 1 a
subesti \c~o (laya t~ .
E ~~~~4p,hpues .. a. n servi ci o: -p~o.cedi mi C j: to que se real i za ,>af a l a torna de tensi n
y la tom~~~f ~e l oS~f u~'.,f '~f f i ~~e la stl i es4C i 6i f 'y de l os ci rcui tos asoci ados,
para d.i sppoer-en'J 'peraB n c6 eref aAa f oStl ac'i 6n
'
E qui pe$ de pati o: el ementos el ectromecni cos de al ta tensi n uti l i zados para real i zar l a
mani obra, protecci n y medi da de l os ci rcui tos y barrajes de una subestaci n (swltchge ar).
GPS: i nstrumento que permi te establ ecer l as coordenadas geogrf i cas de un si ti o a
parti r de un si stema satel i tal ,
I nterruptor: di sposi ti vo de mani obra capaz de i nterrumpi r,,,es{a~f eccf l r .Y .,P,evar ,l as
corri entes normal es o asi gnadas del ci rcui to y l as anormal es o de 'cori .oci i l l f f o, medi ant.e t~
conexi n o descone.xi ~n de ci rcui tos.
( ~ f 't-<N ~l ') wr r )1.,; ft ~~ ,, ;' r .; ~. . :
f ~f ~f l _da~; Pt'?pi et;l ad medi ante l a sual ~posi bl e m~fiC!lf l a conf i guraci n <1F la
~~~! ~qi edi aJ \te,J a ad c,i )n de.rndul os.; , , . , .. ,. . , ., ..
~l l Montaj.e: <'C : Ol l junto de. acti vi dades 'que se real i zan para ejecutar el ensambl e y coeex on
de los eq.i l ?<>s y si stemas que conf orman l a subestci ! I '. . ., ,,,
>
1;h 1 Par91;rayos: -: .J i sptY 1i ti vo para l a proteeei n-del si stema .de potenci a y sus componentes
oonml a: s'"90bretens ones,1.ya ~o;ea'Produci da: i qxi r descargas atmosf ri cas o. por mani obras en
cl si stema duran'te f al l as.. '>L ., .' ~\t . ' ,., , , .,
J i . 'P tto ~c t cW e~i i l nes: ta en donde se i '.I f S.tal an''l os equi pos de pati o y barrajes1hmi
mi smo ni vel de tensi n (swltchyard). '
= . 1~e~'S.: 1 ~ri!~l \le .i f ti .v! d.a~s ~~-s7 rei l i i an.para_Y eri f i ~~el ~i keb;}a-f a.OO.~~~i n.,
~Ci: lrfCCtb' 1ri ! W qf aJ .~'.( proebas i nd1\'i du.f i l es)"5' l f unci onal i dad ( pttrebas f unci onal es) de' l os
tq. w~ ?'( 1.S~bl rde. l a si )estac'f f i de1 ac' rlm con l as tspe'ci f i ~a'i o f os tni C a: s; l os
af ten: o~<f l a't'J .~~1&fe&dlCi~: ~tativ~c1er: ui i das. '"' ' '
'f .J .~: 1~-;;-;. l '! tt-'/'.._.,q.. ~ ,- j: ; ,. ') .1..f . : tl ' ~- t ~
Seedonadnr: di sposi ti vo de maniobro uti l i zado para ni sl .ar l os i nterruptores, porc. ( J ne;
de I n subestaci n o ci rcui tos, para manteni mi ento; en conf i guraci n de barras son uti l i zados
para sel ecci onar l a f orma de conectar l os ci roui tos a l os barrajes.
Si l tema de comani caci ones: conjunto de di sposi ti vos que opei i ur de . acuerdo oti
condi ci ones preestabl eci das que permi ten el manejo de seal es de comuni caci n segn l os
teql 1mhl i C .otos de--of 6raci ti ct~'l os equi pos: >" Si sl ei nas l l e l a su& cstaci oo.
Si l tf t! .l a it
1
6~tt1: -' c0njl l i rt~ & ;tusposl i r\ os 'qu opera'n de i cuerd con' condl ci ones
preestbl ~i dU l 1y. : ~ em}l J ean"'par11 real i i arel >'tn.nnejo y superv.\s'i n de todos l os equi pos,
di spoai tl vos y si stcmas i nstal ados en l .: su: besumi .! Sc): 1 ,, ,, . , .,,". , ,. '
Shtedi a' 'del <protecci nr conjui i to l l e' d ! >posi ti vos 'que! operan si gui edo condi ci ones
preesrabl ec des para proteger l os ci rcui tos, si stemas y di .Sposi ti .vof ;. i i l stl a: d{)s -en 'W l a
~~~Q.-ti u.: i .;, ..: -.t : : _-.- ~ ; : <& '.\( . ~'. T ,rJ .J J tj) i l f }J ... -t4-< ! . < I ' '
Si l te.ma d.e sen i ci os'au: si J .i ates,: 'conjunto.de di sposi ti vos que optta: ri "de c'tl erdo con
coti r;tl ! ! @! \~. preestab! ec~- Dl!1J l rel \W ! ar ,~I s~I $tto . de, l l l ; potenci e ,nc~a_rl ! I para J a
oper: aci n~e.l os: equi pos y s stemas.i ,nl tal a4os.en.l a subestac n., .. ,
~1 .,S~~,,I J HC ! l ! l d ~<>.s: $i .S.t.eQ1q.~;uti l i ".~os en J i sul i e~~l )i .~ eje~utar; el control , la
protecci n, l as' comuni caci ones y el sumi ni stro <l e servi ci os aux,\l i .r~s.
.
2 CAi>truLO l

La tensi n de seryi ci o .de 11WI red ~petm'I J l .e~constante, I!~- que var a de acuerdo con
l as condi ci ones de f unci onami ento del si stema el ctri co. E stas vari aci ones de tensi n deben
mantenerse dentro de lc!t l mi tes establ eci dos por: )ali .c: aracteri sti ca& del ai sl ami ento de l os
equi pos para evi tar l a _apari ci n de f al l as de .ai sl ami ento. Por esta -razn, l os equi pos
consti myentes de l as ~i ~staci ones se 'consrruyen para una determi nada tensi n asi gnada y
para una tensi n mxi 4}~_de servi ci o; coeceptos qt~se deti nen a cont nuac n,
La t~si n 'asi gna: di de un si stema se def l ne,,; sei n I a I E C 60038, como aquel l a con l a
cual se des gua el si stema. y a l a cual se ref ercnci an ci ertas caracter sti cas de opcraci .n. Por
otro l ado; l a tensi n de servi ci o en un punto cual qui era de un si stemael ctri co es el val or
real mente exi stente' cn,di cho punto, en uni nstante determi nado. E l val or d't( l a tensi n de
. . ~ -~- ~
_servi ci o podr vari ar en .J os di f erentes puntos de l a red para qe l a tensi n en l os tcml i nal es
de toma de l os usuari os ~mantenga dentro de l os l mi tes admi si bl es; el mayor val or de esta
tensi n que se presenta .C ! l cual qui q: nstante y punto, bl l jo condi ci cnes normal es de
expl otaci n de J a. red, se, denomi na tensi n mxi ma dd si stema. ~..<1qtse deri va que l a
tensl n.,qi .xi ml l de uq gul~ es el mxi mo val or de la ~psi n ~s~guada, del . si stema para l a
. cual el equi po ol materi al 'puede ser uti l i zado: Adi ci ol '.l ~l i nente, l a 'tensi n 111J l gnada
corresponde al l mi te -superi or ~e l a tensi n mxi ma del s stema para la cual un eq: u.i po est
previ sto.
. - .. - . .
De acuerdo con estas di sposi ci ones, en l as'T abi as 1~1 y 1.2 se i l ustran l os val ores de
tensi o~ asi g~~. y .l as tens ones J : I i Mi i nas de. servi c o ncnna zados .. por l .a C omi si n
E l ettrotcni ca I nternaci onal C E J o I E C ( T E C 60038( 2002)].
TE NS IONE S AS IGNADAS Y TE NS IONE S DE S E RVICIO DE LAS
S UBE : S TACIONE S .. ' . "
1.3
' .
' < I ~
,. .,. ~
-
'
T ransf ormadores de i nstrumentos: di sposi ti vos de momtoreo que<sensan, por r: eio
de un acopl e i nducti vo, capaci ti vo u pti co. el cambi o de estado de l os parmetros de tensi n
y corri ente del si stema .
. U rl ;>anl zaci n: di stri buci n de l as di f erentes re! I S que c9J l f orman i a.su)l sta<i n dentro
_del p~o di spuesto para ~u construeei n. ,
' >
T ransf reoda: operaci n medi ante l a cual S conmuta un ci rcui to desde su
campo de conexi n hasta el barraje di spuesto en l a subestaci n para di cho propsi to.
N ombre, que .se asi gna al bu-raje sobre el cual se- conmuta un ci rcui to conectado a l a
subestaci n'. ' ''
'
Subestaci n encapsul ada: subestaci n cuyos componentes se i n staJ .an en duetos
metl i cos de mi f orma que el ai sl ami ento para su ni vei de tensi a se obti ene con un gas
,di f erel \ti ; ~~. normal mente $F~.a presi n por encuna de l a aunosf r ca, Son tambi n
den\)ttl i najas;)I S subestaci ones ai sl adas en gas.
Sobestacl o co11-ve11cl ~oal o, a~~: -~sl ;aci n cu,y,os compo~tes se i nstal an de tal
f orma que el a.i sl wni enwpara su ni vel de tensi u se obti ene a travs del . ai re a presi n
atmosf ri ca. Son tambi n denomi nadas AI S, subestaci ones
a sl adasal ... are," : l .-: - " / ' : -- 1.. 1i "". .;...... ,;," ~ f i : ,t r ' ;! 11:
, ... ~
' I'
1' 1: i
,,
\I;
i' ' '
,;-1:
' .1
u-
: !
. ,
' l j( ! I U :
,,;: , ,; ~u. ~L!> ~ ~res s0n ~l l ca~es pera : f >s &9' 19$
1
. "'"' -Los .valdtis i l l i ce! doonori mro rues" " ' A ' ' ' ' ' .
1 < O ~ , l -1! 4 -..iq.u~ eh.H parlln!Mls' no 8G11 ilon\unea y no deben ~r usaoos para 8islen' >M ntJ el l ! j8'
Y l V a'"'f nq ~peci f i <: ados pdr la h" , " .'
,. ;1..20( ). ' ,_. 1 t ..... 1 . - .
'-' .,
, . 550 9. 525
( l j
i- -.-, - ' ' ... ., 1 ;
_'( I ) . .
t . . 1
... _... ' ~ ..
'
(fi
362
. 420,
.
. ..
'
24! 5 '
, '( ~O)
s' . '. '
..
1
. .
>
~ >
.,.,., f "J }?! P'-.: .; -~ J 1. Tiblii1f2- Tl'8',,. . panr_Sl sr-.s t1e
ttm.;,trr~~ : J .! 1 .: ..... _ .- ~ . i. i .1 : - l : J , ~ ! 'd 1~ (t ~ 1 . . . . <<J .
, ~;: : S t >et>.;dc: r1. ' ftns.lrilg.nad~[kVJ t" > ;,,; .,Te.nslli mblma lkVJ
,,;..._,,n<: ...t 451< .1l ., ;;, ~' ;
t~-.\! ~ii !tl- 4~ : 1~fs1: t.1 1, r,: ni : ...1l i ~,69
i .." ''rl f" .
u~! l el ~ pra so 'j 60 Hz
se\19')1.~;~edl-!zJ Pilict~ndrteii~na) ' ' ' ' ' , \;
Loa .va1011111 Indicados scll entre 1asea son uttllzados para sistemas de 3 hilos salv que Indique otta coaa
Lo. ~' di eadoa """"parnl e! i s oo 80l l eomur.e y no df t6en "''" 1& drl s P""' sistemas nu<MI S
<f ( E stO. wokrii no dobwl r usado pilCasislmu-da di stri buci n l >U bl i oa
4~ ~! l l l '\i para;"6tem'I S'def .~! OI S( : '>i 8i -.1J 1T V ! ..
i..a 1#11f ocw: .i n do astos valores est bajo cons~. ) , ~
1

~: t ;t/'f J 1 ~~ .;. -,
!!;< 'T 1 . ' i ! ,,.. b~>
j.~ ~y;
#;,,,
..
. "
,,.
..
'
..
'
t,
.,
l
'~""3<'"' ! r ,f .r-,i -l ! W l e I
!. . ,, .. ,
! : y
Serl e l l :
Tenain 11a1an.l!da [kVJ TeNl6n mhlmli lkVl. Tensin ealanade rllVI Tensin mllima [l ( V J .
3,3 {\,\ t-1' ' 3 J l " 3,6( 11
-
4,16' l 4,4 (t)
, --s;s ni< " '
u ~' e( ')
,
- . . . . . ,"- < 1- 'J?2'~ h
.
' "'
' " ....
'

..
- -
..
;>! .'
ti j
-J ; ,
10 ,..
,,.
' .,
-
"
.' '
. ;-~
'
. , . - '
'
,
12
.
...-. '.<J e. .1~~
'
. ,,.t~n ,; : >
,. ~'
" .
> . ) ~
'
1
'12,47 : '13.,2 C U -
.
'
.. l
,,,
' .'
.
-~
,, .
.,
' . 13;2 ~
'. ) - .. \
'18.97 Q). . .
' 1;3,8~
-
1;4152. C l ? : .. ,-; .... ~
,.
1'
... ..
-. -~
.
,
.
,.. ,
'

" . -
;
(15) .
'
.
07,5)
'
..
.
-
. .
22.,,., _ ,. .. ,20
-
. 24
'
.
"
-
.
-
.
24,9'4 12)
-
26,4 ( >) .
.
. .
' ... - w .
36'3)
,
33.
. . .
....
~,..,
1~ <.J l ... ii.-
'
,. 34,&Pi . , : 36,S ~J ,~: --..,P-l -
J '
l ~t; r f:
.- '
,
' ' i
...
'
f -""r-;: ,,-~": ;/'>.
1 di735,\~) -. l , .. 40,s,l ~J
. ~.
.. . l
.
I
111
'
:
.
..
- - '
, .
4 C Al 'f T U LO l
1
' J
1
1
l
'
i
1
1
(
'
1.4.1_ Generall(lades - . . .. q.
~. ,r;a ' b.ase. ~( des~ol l o, tcni co n pi -~~p.~, 11( ~.P7s~c~o~ li. \W~!~~v~~
tecnol og as y tos requi si tos que i mponen l as compa as de SU l l U .Dl SU '8 'f~l US l!atll> .
f i nal . L-Os l ogros en cuanto a l a rel aci n benef i ci o/costo y el dcsacroo tcni co han ogi nadd
una rl i p'i d- f ol f uducci n denueves productos y'Si l l temi ts-. ,. ' '
...... 1 - , .... ; . J -., ,, ., j ' '
Hoy en di n, l a apl i caci n de tecnol og as punta y del estado del arte permi te
l ncremetar i ' '& >nf i bi l i dd''. y di ~pon bi l i dad de l as 'subestaci ones, tanto para la
actul i zl ri o extensi n de -~'b'e'staci ones''1cxi steotes' como" J ! Ara 1a tonstrutci n de
sbest'ati ooes nevas'. 'basd~~ en ll utilta: ~i6o ci e ' inodtrllb\ si sttt s de' c6n1: rol ,
i nuni tore ' y pro.tecci n. as como' eri el ef npl e0. de'f oI U ci bnes i l i novadoras' f ;i ati vas a I os
e;ui .~ds.a ai i o"de suhe~taci n. \;.-.. _ .su r. ,. ' ., ' _r-"11' "'-r: . '' .. - : .1
$ .... Pr o : J r.. ' ~ !. .! r- ~ . ~ ~ <_.: .'. .. ~ : i
- c La posi bi l i dad de. coQ,Segui ,t f \l ( l 11ci ;i oi ;i 11~en J Qs co~to_s .coosl i ! uy,~,Hl l . vjgo.l '( l ! <o i r,c~t\yq
el d~S{l rgl l o, La estructura, y ( )per8.C i J I . 1c! e l os nuevos .negoci os de transFW ~i ..dt)
! jner,gf a.)! .a l l egl ! ( l o a .ser e.pel curso a,ctual dp, l ! el \regul wi QJ I ,. cada ve~~-'1113 consi deraci n
enge ~I , costo del ,ci ql o W, v! da,;', l a.conabi l i dd _\l e ~ nstal aci n, . ' ,
La capaci dad de soportar esf uerzos i mpuestos por l as cocd ci oues l l l l >i eutal es y de
~n: i ci o y, de ,cumpl 4 cqn l as demandas ( unci ooa! es.,e),ci gi da_s,.f oi ;ma l a base general del
_( i j,$eji .o, C ual qu~er cambi o C ! l ;l as ~i genci ~: Ser1.i mpqrtan~;para el peSJ 1I T Ol l o..,,,Se esti ma que
l os ,( actpes ,rel atj( )nados ~.Qll l a, $.C guf i \i a9.. .c: ;Qnf i a))i l i _114<1. r~ntabi l i dad, mai \tcni mi eot.o,
c.omwtaci .n f 'homb~-mqui na". medi o ambi e! ).te y_. cs.paci <>. aumeruan, en i l pPI J ~
onJ ugndoseJ 9( 1Q en-ua anl i si s si ste~ti _co l i el costo cjc,! cl o. de vi da de s~! 9: .;de: la
sobestac.i n. ~
1
. : .,, r , - ,. .... " 1 ' . rl l - 't1 ':"(
",r. E l di seo i neci f u co f te~tr : co i tcgt'ai de_tas subestaei nes pres-C hta uilll 'compl ei a gai i rl
de probl emas al i ngeni ero 'di sl f tador, qui en del : J i tener en euenta"adtci l dn ''i l te: 'sel ci ' i
de l a conf i guraci n de barrajes, conSi duando que ~llJ mucho~l o.s, ti po.sr.de,,coof i gutaci ones
que bri ndan l os 'di f erentesi grad os de .conf i ab.i l ,i dad, f i el ti bi l i dad y 'Seguri dad ;requeri dos por
l as di f e.teJ l tes subestac ones del si Ste,ma;.: prestpci a .de cond.uctoi : es pesadcs necesari os. para
transpoi tal i l as el evadascomentes -que, t: OOl : l evan a> l a-.cxjgenei a de,estrU C turas,metl i cjl S: .y
obras con' mayores sol i ci taci ones ,y 'a. lllllyore> pF( l i da'S .de onet: g a; l '.C ( l ui si t( ?S' de. di scf i o
especi al es para, uti l i zaci n d-equi pos en, ai : nbi ~t.es hosti l es; waoteri stjcas de: -ai sl ami enl d
para Ias i nstal sci enes. y equi pos. de. acuerdo ?cQQ f su ni vel de"~nsi n y ubi caci n i nl 'ensi i l ad
de campo.el ctri co Y ,>presenc a -de ef i ctu U J n'.l l l l i ; col l Xi .n .a 1ti emi ,-para l a> seguri dad.;.de\
P~rsowdveto .. ,. J i ;" : -1.t: , -,_12~1u ... : -- ~i !1 1.
hh & n re~pecwa J . nf l uenci a'de nui voS 'd : "s'arroi l 's lt i nn{i aci ti . ten( )]}i a e1i ''ei di scl i o
de.su~staci ones pueden hacerse l as si gui entes preci si ones: "' .;, "'
e ,
1.4 DIS E O DE S UBE S ' TACIOlllE S
. '
' "
. l
' . '
f
- .
Los ni v~J eS de tensi n anteri ores se. pucdcm i J gi : upar en l as si gui entes categor as:
'Ai tat~sl "6n.AT : S2kV S: V ,.<'300 kV ''
~ ~ r:- ' - ! ' ~} ' ..,.: .J }o i -
: c E xtra al ta tensi n1E : AT : .,: }Q( }kV .s; !f. , : S: ,550.: kV i' . 1t
'
1
U l tra a ta teri s n, U AT : f!;,, ~ ' 800'kV
1 ' ~ j .> .
'
1
f
i
i
\
i
E n l os. equi pos dt. al ta tensi n J a i nnovaci n ha estado rel ati vamente l i mi tada en l as
( i l ti mas dcadas.. Al gunos el ementos corno J os qterruptores ( ai re, acei te haci a SF6),
pararrayos ( Si C haci a ZnO). transf ormadores de cOrri eote y tensi n ( acei t haci a SF6 y
medi dores. pti cos) han experi mentado ~o.s .. cambi os tecnol gi cos sin cambi os
sustanc_i al es en sus di mensi ones externas. C onsecuectemente, no. h1 si do posi bl e .real i zar
grandes modtcac ones en l as di sposi ci enes de l as 'subestaci ones, con excepci n de l as
modi f i caci ones i ntroduci das en la dcada del sesenta del si gl o anteri or con l a tecnol og a GI S
l a cual .permi ti un~>'! '~ ~J ~~ncl i c! oo~1~ op,eraci ~
y en l os requeri m entos de espaci o para l a subestac n en zonas al tamente pobl adas o en
re& ! unes de i ntensa contami naci n.
E n ,: ambi o, con respecto a l os si stemas de control . moni toreo '. ! protece n, se ba teni do
un f urte r novei k)so. desarrol l o en l as l t mas tres dcadas con el acel erado avance de l as
t'c"i 'cas: i i jgi ta h )i de l i 'di sposf vo& 'cteti 'i l i cos, lo qu' ha apl i cado con ~n l os
).rd)! ettos de'Si i '.bC stac.f oo,es. ' " ' _ '. ' '
1: J kf I>!~~ ,t, ~-<.{,r 11, H , H , ; t . .; t ' -~ ,
T arnbi ~n 10$' nuevos desarrol l os r;: p,l u; ttcngJ og a; ,i J .e cqropenentcs ha conrr bui do n l a
i ntroducci n de nuevas tendenci as para subestaci ones:
~,,_ tq ... ,. J ""' ' l' - - . . . -i ;- ., ~~.. ~
., .._l ! _oy. en c! f a es ~oij.i~~spone~.i ntecrup,tore~4,e u J a ,cm~a deJ nt;en;upci n hasta J Vel~~
de te~~-l l ! ! e 3~ty,, ~~~as J ?,ar& e! ni vel de, tensi ~de 550,l f .Y : ,Y cuatro cmaras pata
e~~~\ de;;teA~i Q~_ pe 800, ~Y: C ?D el .aui i ;i e.of o de l a uti l i zaci n. de ! l uto.sopl ado en estos
'~W .~. ~~aJ ~ud~o ,el ~ue~e~t ~_ener~~p~a ~~~i n y, por consi gui ~o~e. l a
cpi : i abi l di d meci i i ca del i nterruptor ha aume'tl 't'aoo, s1end menor el mantenuruento
necesari o. ~ uti l i zaci n de di sposi ti vos de mani obra si nc~ i ada contri buye a si mpl l f i c~r
l os' equi po5<y~a,ptoouc1r ua operaeoon ool menoreS''esf uerzos en estos equi pos y en l os
e<)u: i i )Os'asoi i des. Los ai 'sl adore s de 'pOroel ana SOD s& t: i tni d06 pl )i ' ai sl adores ce1i l 1'estosJ
1?ooocki ~tcri r permi te tener i nterruprores si l l l pl es y de 15ajo pese. ;se ti ene l a'~l l pectati va
de que en, un f uturo cercano en tod el rarig0 de tcosi n se-tengan i nterruptores de una sol a
srtui ra..de. m~~~j( l p., ., , > - .
. . . ~. .
...... ~Y a'.t'! J l J C ~l os i hteml ,)'}tord estn si endo' ms- -s mpl es y pequeos, l a f unci n del
S( ! cci on'dor-"tmed~.ser 1i nte-grnda> en et i nterruptor mi smo; pudi ndose combi nar vari as
f OOi ones d deseoI .l el l i i ri y"de+puesta ~ti err--Debi do l reduci do roantenl mi entO' que se
requerii: li )' : ' a- l .ruta : ..conf i abi J i dad, al gunl ; de l os seccl ceadores- 'qe 'se d spooen
nodl i ai ni ente- el l ''l a.~subestacl ones. no : S Tll necesanus,' con lo que podra reduci rse d rea
para l a subestaci n, obteni endo tambi n una reducci n del costo del ci cl o de vi da'deI a
i nscal ai 6n~,Y al ~1t.)i abi a cJ el 2~-. entre,~trus tl ! f ! C 'I C ! I J l ,<! r,l ~el i mi naci n de I ~;i ccjones
~$11an .. ~~~ ,9H~s,e,tetui ~reni aptu~el ! ~e,~este. ti po ~e ~ui _pos. . . -
l!I' . ;;,~el ! ! C '>e,;i ste una gran.vanedad-de.senscees de corri ente y tensi n basados en
~df f eos ~l 'e~f \l ni onami e.nto el otri cos. 'y 6Pti C QS''C On sus correspondi entes I nterf aces de
com~C acSn. con--~os si stemas de . .eonttot. Y proteC ci n. l a mayor a de l os- cual es se pueden
l l tegi 'at .. en;el i nterruptor .o 'en l o~;ai sl adores' ~: buje, l ogrndose de esta f orma el i mi nar l as
toairt1uertai. de protecci n tn .l as sbestaci ones. u .gran" mayori a de l os f abri cantes
bi ! sel i rl i : .i tuef os..di sef i OS' de transf ormadt'C s"de,: l l i : strwnentos.,con un-ancho .derbanda, ms
ah! i l el J ~OOO Ca cunta' l osi reguerjni l entos de medi da ,asoci ~OS a1 l os C ODtral : O'S de .cal dad de
ptenci a': qge< sC , tenqrn, 'en el f uturo.'-Larot: i l i zaci 11 .de. -cste ti po- De nansf oemedores de
~$! 1U J l l enta: ei 6o<. pwmi tc reduci r l oSc recursos de manteni l l ) ento al oo necesi tarse' l a
~: f ~: ca Y ~m! tj,-~i ~~ .pi ".~! !fl!? ~_mu.es~ de aeei tc pa~veri f i caci n del
. . , < '. . . . ~ ~ , ' . .
1
J . .
' ' i> J. '> ',',- . :. ~)f ; ,.- ; i 1 .,
A conti nuac n se descri be el procr{l i mi entQ $eneral 1;1ara el di seo de una. subestaci n
con base en J os cri teri os expl J C .<i t.OS eri' . l os di f ereni C s cap tul os'"de '1bstei ' I i br f 'eo l as
exi gen"1as y te.nde.nci .as modernas, de f orma tl ( l que permita al ~nal responsabl e del
di seo-t e llili sbesta~l 6i l Ll et~ada', segui r un prooc( ti f ui nto s'i stemti oo y. orgahi zdo
que' ! ~ 'vi ya U vai f do a travs .de" ras: dl J erenti ;l cS eti vi da& s, parti endo, desde 'unos
requeri mi ctOs1t i ci al es hasta l l egar a el : f oE ar'f o: l )l i egf l de ! on'di cf ons respecti ves
cotl z.adti de la subestaci n. A. : "' , . _ r, : ;' ,.. , ,,,.,, '. " t . _ ,
.. ' ,. l . ! .,. ..
1.4.2 Pro ce d imie nto ge ne ral d e d ls.e o
E n l a aetual i dad se encuentran en ei ,,. n: i ero,ad.o equi pos. de protecci n que requi eren
muy bajos. ni vel es de energ a para l as seal es atl l ogas. y ~stn eo.censi deraci n equi pos
que puedan trabajar di rectamente con seal es 'di j;i tate1> i proveni entes< . <je l os.
transf ormadores de i nstrumentaci n pti cos. Los si stemas de eoatrel se .}~Stn
compl emcn! a~do con si stemas de i nf ormaci n ( moni tereo de i ntermpi o.r~,- mon toreo de
transf ormadores) con el objeto de di sponer de estas medi ci ones pra di agnosti car e.J estado
del equi po y determi nar 1a necesi dad de manteni mi ento o reparaci n, La tendenci a es que
una o dos uni dades de proceso combi nen todas l as. f unci ones de control , protecci n y
di agnsti co. La transmi si n de datos se hace cada vez ms a travs de f i bra pti ca,
d smi nuyendo l a ul i l .i .Z: tdn de cabl es de control , l o que est creando la tendenci a de
uti l i zar casetas de. control pref abri cadas di stri bui das a travs del pati o, l ugar de un sol o
edi f i ci o de control . Lo anteri or reduci r l as I i l bortf s C l i : i ngeni er a de di sef l o,
l ogrndose requ,C J i r entonces menos pl anos-' eu f a subestaci n para su operaci n. La
operaci n de l as subestaci ones segui r en aumento haci a obras no atendi das, con control a
travs de I nternet.
Los ai s af ores compuestos son usados actul mente en l as conexi ones de al ta tensi n de
]as subestaci ones y en l os. equi pos de pati o; como se menci on anteri ormente.
C onseeuentemenre l os pesos se reducen con respecto a l os de porcel ana, f avoreci endo l os
di seos de ci mentaci ones y el i mi nando la necesi dad de l i mpi eza y apl i caci n de grasas
especi al es en l os ai sl adores.
La el ectrni ca potenci a ( V SC - I GB T
se' est~ uti l i zando ms ampl i amente para control de potenci a
reacti va/acti va, conti ~l , ~f l ujo de.carga, 14ni ! ~i tt de corri ente, reempl azo de i nterruptores
de medi a tensi ( my de cambi adores de tomas en transf ormadores.
~ r
C on I as anteo~ ~vol uci one.~ en desarrol l o e I nvesti gaci n, ori entadas a atender
econmi camente al usuari o f i nal , se est creando una nueva concepci n para el di seo de l as
subestaci ones con sof uci sJ 1eS: l ! D! ! V ,u90~s,;-t@Ml .4e~1~I punto ~.vi sta de l os si stemas
secundari os como de l os equi pos de pati o, que l l evar a reduci r l os costos de ci cl o de vi da de
l a i nstal aci n e i ncrementar ta conf i abi l i dad <l e l a subestaci n, medi ante l a consi deraci n de
sta como un si stema ni co y no como un conjunto compl ejo de'eqyi l )Q& .,y si s.te.mas; C Pi n0
hasta.ahQra se ~~co! l ,c,bi ~. . , , l . , ., '"'"'"' e t
r N o puede dudarse tampoco que J a mental i da.d.ambi ental i sta de l as nuevas genei 'aci Ol ! e~
as como I as-normas y regl amentaci one'$. .e.statal es, tmi>o11ei: i cada vez ms unos UisellS lde
subestaci ones ori entados n produci r el menor i mpacto posi bl e en el medi o. . : - , s ,
Los anteri ores aspectos dan una i dea general del reto que un ngen ero.proyect sea ti ene
cuando i ni ci a el di seo ele una subestac n, si endo este l i bro una gu a ~~.~pft~~lo,
C .oN S l l l E AAC I OHE S J \Sf 'f C l 'I Xi GE l .E R U S OO. DI SE AO DE SJ J l ! l '$T ;AC I Ol '<! S a
{
'
1
,,
~.
' .
"

- t
' '
.' 1;4;2. t, ~Dafm,id9' en(rada .: " r .
f ' ~ ~- ' -,
J ..a i pi daci 6o de l os di sees parte del establ eci mi ento de f a necesi dad de una nueva
, sul f ~n o de l a ~pl i ai n'de. una y.a~stent.e' en el si stema;.para l o cual . se requi ere que
. ~l : i ~qoa( depl ~adn <haya,estabi eci < pti a si gui ente i nf ormaci n antes de comenzar l as
acuyi ds: .. ' ~ , ,., ' ' . ; i " .,.. . ,
,- ~ .-" ' . -~ .... . .
7! ~~l i Z! l l l i .geoeral } ' ) ;
e,_. r~nae d'i l i & . J k .,,;{ : ,
. . ~tbeto de ci rcui tos i ni ci al es , ""'! ''. "' -..; " <
~ \; . - . . ~ '
. - E <ui ~ de..transf 9rmaci o y/o compensaci n requeri dos
r- : ; ,~ . . . ,. . . :' ,,( A~ fin' l d 1 ! ~ - - ~ : ~ '6'')\ ' , : ! : " j,
~;;,"" I DP)1e?J W 'e~. ~': ' ~ros. ' f!ffl;r ~' e .. a, ~F" lillfl,
,, .La.uni dad.de pl aneaci ~n de una comp! ;W a de prodocci ! l .Y '! I ansmi si n de energ a o el
~~. ~gg adQt: : >d' ' lii e~n i : l c.l si steri : ut de ,ttansmi si n de, .W l pas, o regi n, J }S qui en se
"qi : ! r-g11o.de de.tedni tw l el nmero de ci rui ws de transmi si n y transf ormaci n, el 11mero de
pMJ j>S de-~hei ti n ' !' ta .~i h>.general .de~~,o;ube.stad~en,,el si stema, E u el caso-de una
S'ubestaci n asoci ada ~QP. una pl anta generadora. el nmero de ci rcui tos de generaci n .. esU .
,_ .} . r
. " . ,, . ,.
-,
,-"'
.< ' : 1.. ; . '> ; ~ .
r, Fi gura f ,
~-
~ \. __ ....... ..,! ,...,,- .. """. - .. ----.- -~ ...,.~- . ..,...,.;-,.._..: ,f .i ..l c+I L.. .. -.---J
. 1
....... 1 ~-' ' ~-t\
; ~ ~ \; ~,., ~
' . : ;Y l ,.: .. ~.. J : : . $ .. -'-i .: t>
~
~
,_ > '
4
p
l
1
. .
a
Q
' <
d

\,C .
o
n
d
I
1
o
..
n
'
....
,,
.~,
;,_
. , . . ,
' - : l
..
. ..
l
~
' 4" ;. "'! ,
.J .
: .'.,
.
; .
)
. ..: : : .=.
~
-,..
..r-1~~: )
i " " "
;
l!
'
..= ;,,.
j
~-: ~~~~~~~~~~: : : ;;: : : : : : ,~~~~~~~~' ,..: _ : _ .. _ _ ...,_
' ._...
( f ...,._
. l l
.......
' ' t
. . I
~
'
l f
~da Fi gura l .hse rejl resei na, medi ante Ul!J di agrama de b oques.. el procedi mi ento
general de: di sei l o derumksubesto.ci n,>mostrandl ). l as di f cren~& acti vi dades que l o conf orman
.l >f l jo de i l i f ol l l l a( .i n entre el l as, ~ .,, ' "' ,,. ! .
~l .
1 . . ~ ,'
' '
. '
.... : l' ' ~ef ss- : " ' r ~1i "- , , 1: r .. , -: : 1'.')'
1.4.'2~2.l D{l tos! de .. s1.~? se! ec9~nad9r~ . . .,~
7: .
.. , .: ~
Al tura sobre el ni vel del mar
T emperaturas m ni ma, medi a y mxi ma anual y mensua: h; , , .i . '1 "
1 ( ' 1 , --: r. ..... ~~
~~8,~Z ~.,hay.. d,~,t~a~o e},Pr~o, el l ~l r- ~ue se
1con~! -f U i r}a
.ob;o1, se debe proceder
8;: ~~1?'C d11f ..1~.~~tar,l ~ ~i gu1~n,te~o~~11.! \
1
\. . ' ' -' .: ..,~ .
'
,, '
f._ ,:
' .
"
: ." - r
.,
,. t

t___,_J
' Aa~n
V I
230kV- - +- - - +. - - - - +- - - - < . _ , ~_ . , . _ . . . . : ~f ~ . . . . . . . , . . _ . , . . . . . ~, l . . . , ~~_ . . -
I 1
1 1"
1 1
1 ;!d~ . 1
1 1
1 1
1 \
1 e , 1
1 1
11 ~'l .: ...: ... 1
1 .1
I ' 1
" 1
1
f. ! ' .. 1
. :' : ~.,l. ' - ,1
1 ~~~-~ .
.1
J 1
' - - - - , - . - 4- x - 2' 0o ~ - . l i l - , ~- ~- , - . - . - ~- ' ~. ~~,
;.
;
A SU bOSl aei n
11
; .. 1
" " ' .
2003
za. etap0
...
, 2008
3a. etapa
2001
ra. e tapa
Dato s gene rale e
'- - - ~ - - }
' !>: i: ' : A ou~clOri
ry' ~ Af' .' 'r.. v> .
: .
1
>< -
l
., 1
A 5U bel 1acl n
!
determi nado por el di seo mi smo de l a central . E ~ta i nf ormaci n es entregada en f orma de
di agrama uni f i l ar general , tal como se i l ustra en J a Fi gura J .,2; acada ~~~~s~de.be~si gnar
el ao de entrada y J a etapa de desarrol l o a la que pertenezca, .
' '
, '
/
;.ft(!,." " ' --: ' ~(-" " ' ~ -tf1~''H?'F' , , ... ~ \ ~ ~
~4t~~J 'J o~! ! 'J ~~j~~~;~: ~{n ' , !.: . . ., ! , , , : : , : ," , '
.,~": ~nti ~uac.f o se .presen~an l as ~~~;,! _\C ri v~~~~,;el .tr,~( J ! ! ~_9a.~con l os ~11~
-el eetroi tl eci 'l l : os; ci vi l es y amb ental es f e una subestacl n. er orden en q'U e se descri ben no
rcp~~nta cn forma ~stri cta'. u.na secuenci a do.tjc<;.i ,c~..,'?~~ !!~~' !ch" : ~~. l ,as acti vi ~
.. ~di sct o ~p__de1,1 real i zarse, sU W treaI ! I Pnte, ~al cQmi t~e f uU 'stta' dti l o Fi gura l. l. -
: ;.: .i .4 ~ - " . ' ~- ' ~- . , -
U .>.f f l ..c o - vs: + l ~f
. - ..~~~ ;, ~ .
. 1~lf~J .\--;, E ( tdi ~del 'si s~m.a- .. ; ' , = : ,, ,,. . , ,.i ,;, , " '
... " 4; ~,,. ' ~- ' '
: ,~J i aJ c! 11~-a;~v-i dad s.e I l ezan a- cabo l os estudi os el ctri cos ,que p,e: mi ~n .den r
,..,p,~me! : T Q'i tjl ef l . ~ el -Qi ~j\o de l a subestaci n. E stos estudi os se rea! i +~A. P~de l as
'C ( J l l tj.i ci ones esl {tc! o.nari u y transi tori as del si stema de potenci a en eJ cual ser i mp~tada la
! ~ . p . ' J. , ' : n
Sbrerens ones transi tori as y de rgi men permanente del si stema, especi al mente para
si stemas E AT. y U AT
Requeri mi entos de compens~ci ~reacti va del si stema en ci punto de la subestaci n.
. !
U na: vez se tengan di sponi bl es estos datos i ni ci al es se determi nan J a i mportanci a y l as
.necesi dades de l a sube~_3ci n en e~ s1s~ma, Se l de! J ttf : o_.e~ji ( l 2*J l ! ..su~.s~6n,Y se l e
asi gna una congnractoo, Para ! ! asi gnaci n de l a conf i gurnci n se deben tener en cuenta l os
requeri mi entos y pref erenci as de l a compa a duea de l u subestaci n. De acuerdo con l as
cl i f e~ntes etapas de ~aI T Ol l o .s~.de~~a si se .justi f i oa ef ectuar un desarrol l o modul ar
( caJ J : i bi os de conf i goi -aci n en .di f erentes etapas de la subestaci n establ eci dos desde el
di .$el l .o i ni ci al ). t
.. i t7c'on ~pmtf i gurad~asi ~. se. procede a ef ec~ar yQa sel ecci Q..n prel i mi nar de l a
f orma. 'canstructi va o di sposi ci n si ea; la .sel ecci n es prel i mi nar ya que puede ser
modi f i cada.< una. vez se ten_ga con~ento. ~l ad.o de~predi o di sponi bl e J lM!I l a
i n: i be.sta,.1.u o se tenga: n en'-cC i l a1 ' " ' t0s~i i bhnauvos"''8.'"e pref erenci as de l a cari dad
propi etl ri a de l a i nstal aci n.
' .
C ondi ci ones de suel os del terreno
Resi s\i 'vi dl f i l tl ~l terreno."
'( .f
-....>- ... f -.....,.~
1 Datos del si stema
T ensi n y f recuenc a'asi gnadas de l a i nstal aci n
'B studi o de f l ujos de : argas Pf l ra di f erentes m1os
C orri ente de cort> ci rcui to mxi ma .
- . ; .
Requbi mi ~ntoscde-estabi l i d11-& del -si srema - : --~ - ...... : .- '
. , .
C apaci dM. mxi ma de transpone y l ongi tud.de l as l neas de transmi s n
' .-. l k
' ..
'""' 1.i l & xpo$i '9i ti ,,rol ath ~ ;"''"' .,, . . 1 .,t
'~J ! S: eret~~t i ( i 1~~ f f : " .; . ,, e < ~
=' '"-"1 _j_~ I ' \' 1 1' l "l .1i ' , : J ': .t: \. (
N i 'V el d.e-~cargas atmosf ri cas. ' ' -
-~ .
- " A.men~s _smka
eara~ti c8s ti >pogrf kas
f. r
Pl anos general ee del rea, con i ndi caei n de '' as de y l neas de transmi si n.

~~~.. t72 ~~c;ci t,! d~l si ti o ' . . \ " ,. ' ; ' ' .,, .
. .: ,'.J hjei : esta: acti vi duJ .se- I l eva a. i;;illo: el proceso -de sel ci cci n 4cl. si ti o p111a una nueva
subestaci n, para l o cual se parte de unos requeri mi entos tcni cos o restri cci onesespeci al es
. .
S elcgr' i p~ratry' os
OQo' diOa.cin de alslamielo
! -, ' ' )'
Dirner1!>()namleno reactari ci s'
.: llm~oc ,; ,,
1.; , S el~n, F.l~t,rayos.
~ -S intor!zacl~ racto,res de
neutro (vi1HicaciS ' n de lomas)
S el~n lnterruplores
. . , : S eleoctn,dlsposlttvos de
orotecotn t>oblnas Sl i ! bloauoo
a) S obretenslones de maniobra
' '< I E nergizacion' 8$
1 ~
1. ' ;.\Mlrtullls
' ~c:; . Ae cie rres. ~
Recierre monopolar
Descarga capaclfores
' Despeje de fallas
S obrelel' lsiones mximas
Crrientes de energzaci.n h
' TJ R 11n interru~l' !ll!l: deana
, !ens_ in, . .. -,
Corriemes mximas
Bobina~fimitadoras
E nergla ~rrayos
t
E studios transltor!Os
oater' miliacin de l a nei: esJ (jq
de filtrbs (para el caso de
&i~as de com~nsacinl
; , Frecuencias e reso~0""'a
--l
(polos y cero$ ) ' -
. . ,. . t C J '
e) ! j~tu~~Z1( o>);f ~i cos
. ..
S el~ooiQ pararrayos
' S eleccin interruptores
~~-co,m11~ciones
,~stes de lel&s,de
sobre1en$ in ..
di S obrotenslones temporales
E feC10 Ferranti
' * Rec' l1~o' CI& carga ...
, Por' falla monol.slca
Tiempos mximos para
despojo dO ranas
. . S ob~lenslone11 poi: ~haz o
i . - . . . ~~~~- - ' ' ~- ~' ' - ' - ~~" - ~d e c a r ga , .
Corrient ' Capacitiva de lneas
Mxima tensln extromo
1 abierto, ,
l S obre,1enslonol! ~s san~s
1
c)-E stsbiidad S e' l' pcl!: I 11.ern,gos de recierre ;
S elecci9n prarrayos
.,
.. ,

E " qlllvlentes Thlivenln
Coo' l' dtnacln de protecciQnes
. S elecc!A pam111yos
,A!u~s de pr~~;~ , ~
: siablece~n~~i ~~1de
oomp&nsacin.. ' . .,
Rell: : iones de' : C 's v f rs
t. , t_l , ,
Corrlentell te cortOClrcito '
r Distribucin de. corrlentesy -
aporle6
.13elllclt' l1)
S obeleMiones tallas
asimtricas
% de corriente cd a" " ' ri<fica
.
b) 0ortiicircuito
1.a).f' .ujO,j: le.eargs , Flujos m4xlmos decpofenpl;I -~
CorentBS mQxima~ .
f ' ~ fl' \ , .. -.
Tensione$ ' m8xlnias y mrntmas
,, i : ;,
' '
- \ 'i:
E 9tudlo1 ~I 11' .' formacfn obtenida Utllzacl6n de la lnfonnac.in
1-E at_ u_ d_ io_ s_ ~-u-nd_ a_ m_ e_ n_ ta_ le_ s _ _ -L._ _ _ " ' ' ' ,.
,
'
. '
H
T ab! 1. j - E 11titdl0s 11IS1itma
. .,,..,
' '
'
. 'f.
su.bestaci n y. permi ten def i ni r l os parmetros f undamental es exi gi dos para-su cooexi rual
si stema y para. su1 correcta operacin. Puesto que. cen nase en l os : .da.tos de pl aneaci o se
oon>e~l ": upi ! : : a~i .n aproxi mada d~.I a s_u~~i i ?n y i u po~bte al tur.t ~P,bre el ni vel d~mar,
~pu~e.11.Sl gtf l l l '_cl ni vel d~ai sl anuent<;> ~e lo~eq11 p9. , . . .. , .
E n l a T abl a L3 se presenta un resumen de l os estudi os a real i zar, con l u i nf ormaci n que
es obteni da y con la uti l i zaci n de esta i nf ormaci n dentro del di seo de l a subestaci n.
l
'
J .4.2.3.6 B studi os s smi cos
estudio p~a J a eval uac n de l a amenaza s smi ca l ocal , se real i zan con el f n df
_esJ al ~l eJ l o$ ef ectos .s smi cos a consi derar en el di seo de l as obras ci vi l es y estructuras
f f i : ~~-11$.Y C O l a& ~ri f i tac.i ( jnes;'C l .c J a conf i abi l i dad sf ami ca del os-equi pos el ccl l omcni cos
. , - - .
del proyecm. r,: : ..' .. , ,, . , 11

1.4.1.3.4 ( '! ~studi s topogrf i cos
rll' :
E stos estudi os .determi nan el l evantami ento pl ani mtri co y al ti mtri co del .rea del
proyecto, y su amotre al si ~tema de coonl enadas establ eci do para l a subestaci n. E l amarre
n11e00 reai i wni e i&' GPS. ' . ' - ., - . ' ' ' ' ' . .; " <
.ft t~i 'h"' : ; . .,,.... 1-.; ... ,
1
' ~ e$tai ci S topograf i oS' se real i zan con base J a i nf ormaci n recol ectada en l a vi si ta
de i ceri oei ti l i en~i )~dd predi o, en l as vf : ui a J evani l i r tsi se 'reqi eren) y en l a i denti f i caci n de
~ti i .d~i i p~: ,e otl ~n4en l os r~l ! etj.mi entos d mf ormaci n m ni ma para I a i j.ecuci n
: c1e f os;al ~t,4c. ~~9b.ra5 ci vi l es d la subest~ n ypara establ ecer l os l m res del predi o,
~~ll!lq!' ." ' " - .. ,, . '
1 :4 2.3S E studi os geotcni eos " ' ., .. .,
)~: !: ~. ~ l f l t " . .: .. _, ...._. ~- . ' . i "e (
, f: J n. ~tu~o _geptcni co se def i p6'C OOl O un-conjunto de acti vi dades que tienq;i !>' ? " ~jeto
.~~\( esti gal : i oo del Sbsu~ o con ei -.f i ri "de"tecomendar l os cri teri os necesari os, pl \1: 11. ~l di seo
~Y la ~ns'I Li cci 6~ti : 1f l ~'Of uas en contacto con el suel o' ~a garanti zar su comportami ento
,_ _ ;._ .-~." >- -~ .& .: . ' ,( ,. _ , ! .. ......~..... ~--: . ~: 1- ,;t"~
.iU.ICCt~~P- $ "'.': 1;,,_"t .t< i : . - - , ., ~
E l ~i i l cart }l e .]os estudi os geotci cos se determi na co~b.se.- et f i \, ~i si t~ de
.~qnocl m enttf y'1cn.1a-s, c~eri sti ca~- geomorf ol ,gi 1: as del s~l;io donde se construi r l a
sy~ta)l ! i ! ''en~& ;l d~ti f j.caei ~.n ~e v: as,.,~-1~e?o ~.1i ?: C s}~~requi er~n), ' e '1a
,rban~l cS~,( l ~prcdi o y i ;.n l as. c~ter{$ti C Q.S ~.~jl }~o,de.coo.l ror'y de'l os equi pos.
, Pazy,B ~ner_J [~e~l ~l~ ~aracterf at ~~r! a ~o~aci ~?rel aci onada con.ei si ti o ?onde
,c;era~'1~ddl l .!!' ~~~tac1~~.-.~'J .~\: l a,5 .. para .. real i zar l os respecti vos di seos
~l eci roPi l ! f 4f i l l >OS: ' y cu{l l es; es nec: esi i real i zar una vi si ta el e reconoci mi ento y l as
'.aei f ri dade<J .*re<l opi l aci Qi i de i nf ortn@C i n rel adon.l l da con el si ti o, tanto en ~l l ugar; como
~, laS ' - enti d: des,<"pbl i caS y pri vl l das, ubi caci n v ori entaci n de l a subestaci n,
establ eci mi e.nto'd 100 : jirinetios ambi ental es. Y . meteorol gi cos, determi naci n de J a
.contam'i na~i n ambi ental presente en el 'rea doQdt sed nstal ada l a subestaci n y medi da de
~.resi sti V i dad del tene.no. ' '' < ,. '
'
tal es cerno ni vel esrde-tensi n, tamao de J a subestaci n, numero de ci rcui tos, ampl i aci ones
f ututaS.- te., basta l l egar a la def i ni ci n o propuesta. 'f i nal del si ti o recomendado.
,. ~p~a1 e~g.;Se "d~tmei i ' unas' cB .hdi ci 's' mf ri f rl ras del si ti ; nas ri ! stri l ! ci ones y unas
cti ti ci des sus respecti vos pes.Os';"ae .. a'dl t: rdo en l as- di f erentes d mensi cnes xtel
~J i Si J : e econmi ca, pol ti ca, soci o-cul tural , s ca, bi ti ca y. tcni ca. Puede empl earse un
an1l si s SI G,si stcma de i nf ormoci n,geogr: f i cc., , ,,
Luego. de J a veri f i caci n de cor di ci ones m ni mas y de la' eval uaci n ambi ental en campo
de l as. al temati vas pl anteadas .,f ,l ,\'f f f l tc .,c,I C;?~ ! sp sel ecci ona l a mejor opci n para la
l ocal i zac~\$1\ de b... nueva subestaci n.
-"
t' t l""C:J f \ ~.... {.?i "'1 _,.."- . !. *1 t -.r.o.'- ... .,... '
-l .4.2.3.'3 C aracter! sri c11s general es del si ti o
C l P.tl '.l l LO' l ., ._ -"
1.4.2.3.8 U rbani zaci n y di sposi ci n s ca
E n esta etapa se real i zan l a urbani zaci n del predi o y l as di sposi ei enes f i sl cas df i ni ti vas
de l os di f erentes pati os de conexi n que pueda tener la sul pe~tatjn. B l r.esul tacjo final son l os
pl anos de pl anta y St<X,' n de l a di sposi ci n f si ca y l as canti dades de materi al es que se
i ncl ui rn en l as especi f i caci ones del proyecto, : presentndose enc'detaJ l e l os a1seoo&" de la
di sposi ci n f si ca, en donde se tendr en cuenta el desarroJ l o f i nal de l a subestaci n dado por
el estudi o de pl ari eaci n y su si ti o de i nstal aci n. . ' < ;
C onoci endo la C OJ .l f l gnnl ei n, 'di sposi ci n f si ca y ni vel es de ai sl ami ento 'se pueden
el aborar pl anos'prl tmi nares de predi seo determ nando l as reas de l es pati os. Adems, se
deben'tentr en cuentl ! otras i i reas para casetas y edi f i ci os de control , v as peri rnettal es de
ci rcutaci n y l e acceso, zonas de parqueo, bodegas y tal l eres, pati os de transf ermadores con
sus carri l eras para movi l i zaci n y servi dumbres de acceso de ci rcui tos d,e l i neas; & i n ol vi dar
l as reas para ampl i aci cnes f uturas.
.;: !. , ; , ' - ,,.;i : .,.,,;. .-
U na vez que se han determi nado l as di f erentes reas se procede a ''U f butl zar" el predi o
de J a subestaci n, l o cual consi ste en di stri bui r di chas reas en tal f orma que se ocupe el
menor espaci o si n que exi stan i nterf erenci as entre el l as, ni probl emas de acceso y
ci rcul aci n.
E s tambi n de i mportanci a ef ectuar un estudi o detal l ado de J os accesos de l neas de
transmi si n a l os di f erentes pati os de conexi ones,, para poder ordenar adecuadamente J a
entrada de l as l i neas a: l a subestaci n y hacer la adjudi caci n d T us e;ai l l ps a 'di chas l neas,
Se i deut f l can y eval an l os i mpactos .que podr a causar una subestacl n haci a.el entorno
en eada una de sus etapas de construcci n y operaci n, bajo' J a mi rada objerl v de ci nco
di mens ones de anl i si s: cul tural , pol ti ca, econmi ca, f si ca y bl : rl : ca. '"
Se el aboran documentos de di seo para l a eval uaci n de posi bl es escenari o~''con l os
cual es se puede construi r un documento ambi ental , segn la l egi sl aci n vi gente, en el si ti o d.e
i nstal ac n .de l a subestaci n. C ada uno de l os documentos -se or enta bat a
<
especi f i cec ones tcni cas correspondi entes y presenta en detal l e" l a metodo[Qg a ' para l a
i denti f i caci n y eval uaci n de l os i mpactos ambi ental es que permi ta al eval uador construi r
J os programas del pl an de manejo ambi ehtl i .l {PMA) ae acuerdo con el entorno caracteri zado
erteJ ~sttl Q.i o,<l e i m~t9,ai p: bi e.ntal {E ~) de la obra.para l ograr, una. ,l \dccuada ,l \Serei n del
proyecto en l a regi n en l a cual se construye, teni ndose, ~n cpel )ta. aspectos tal es como:
contrataci n de mano de obra l ocal , capuci taci n y edu9atjn ambi ental , seal i zaci n vi al ,
protecci n del patri moai o arqueol gi co, gesti n de- e~~d.i cf oi i s atms ri cas'.' abasteci mi ento
de agua, ge l l i ( J J de resi duos l qui dos, gesti n de resi duos sl i dos, .cml tro) de erosi n y
sedi mentaci n, normas bsi cas para el desmonte, descapote re-vegeta zac n, adecuac e
pai saji sta y ornamentaci n. control de vegetaci n en el pati o, manejo de l a f auna, entre otros .
i' ,,. ' ~ ~
1
1.4.2-.3.7 Aspectos ambi ental es
i Los estudi os para l a eval uaci n de J a amenaza s smi ca l ocal .se. real i zan, para el caso
col ombi ano, con base en l os c~oaoS> s smi cos1de ta, Red S~m,o)gi ca N aci onal .y de
I ngeomi nas, eh l a i nf ormaci n geol gi ca di sponi bl e de J a zona del proyecto y en l os-estudi os
de suel os correspondi entes al si ti o del proyecto. " r
lNS J OfAACJ O~s y AS HCTOS GE NE IW..E S DE L orse' lo DE S IJ BE S TAQOlleS 13
' ' , l -.~
' .
.1 _.;-',}, ; " .. J >.
-~,, 1 .
\
~t - . ' !>
- .. '-1''1
"J .
' ' .
..
. ,. .
.a, ''si sk: ma~de cabl eado. ' 1 1 .,. , ' '' , ;: i ' - .' ' 1 > ~ 1
.L ~ , ,~;,. -~ ': ! --: -,r-1.! - - ,- ;+ t ~: !i ;_ 'H': '-l S .~ t" j. , ..... ,J ~ : rr : 1t: rh1.11
e, tf : or- .... }1 ,..1. d-_; ., -1 -~- ~~.~-: ~~t ;r: i ~.1t,.1 ): ;;"t;~~<~
( .4;~,?.J ~l : s;a?: ,~r~i l e 111;e<J ~.Y ~': ! .~l l ,! J . _H~ . 1 }. . i , ,;. . -; . . t
.,.._, ;.B ajo: ~sta .a;cti vi d~se detemi i } an. l as-caati dades- )~1oal i bmde l o& dl es ai sl ados de
medi a y baja-~.nsi oo para. l os sevi c osaauxi l i ares de equi pi s de.;pati o;1gabte.tea: y ~tros
equi pos . tanto en edi l i ci o como en casetas de ,control . Adems, SC J ( l .Ol l s: i dcn an l os di f erente& .
Z' J I
T
- . C ongurac n
: ";,.,;rc~\>,~i .d$f ,~~ti ~i .~y: ,~~tqb~<;t~,-~.
1
' < ,,
-1 C apaci dad, ti po,y caracter sti cas deequipos que.eomponen el si steman-, - . ;.";
.E sta ac.11, f dad comprende l a ef i ni C i n d'eti l .H'atja de. l os-si gu ehtes ai i peecs'tehi ci on al : tos.
cosrl os serv c cs'auxi l i ars: ....
1
'"1 , ; i, -: t.;d .: v 1,-1..i :
l .4.2.3.15 Sen1ci os_aux~s
. .
' . . .. '
, , : , ;: ., d < : .z,;
. ,. rJ 1)fr- , . . . wi;trfl . . -
! ,, {' E nl ace de onda portadora por l nea de potenci a - PLP
-~ E staci .n atel l raJ . ,. . .i: .'.1, .
;: Abonatl oS'l l e l a red'tel ef ni ca pbl i ca l ocal '- RT PL "'"' ' "
- ': 'R~g'de"rtl i ." ~~vi l .' '' -
: ! . ~ .. > ,. ',, . . l ...
,B aj9, e~,l \B ti vi l l 4 ~e,,re! l l l za,.,l a se~ec~n 4i: ! ~te~~ te\eeqmuqi cjl ci _i l Pl l J 1- 5ada
coeex n de,l a s~~staci n. con l as.otr~,s1;1,sPl s: ~qnes .as,octada.~al e,wy;~to y ~l ,c~! f Q
de, ~l \~l r~o,tc;i <.l e ~a~I J ! taci qn qi~lq;!.f~P,iadp R@f l~sy,l >9f o.f act6'1 te1;1l eoi l l q J ,cu~i t~1e,11.
el di seo roisq\q . ,$\hSo~f ~ci PJ I , su f 3'i \l ac\ Y : ~.~J n.~<J .~~.d~l ~i $t~~ ~~?,D?,1,~
rel ecomun cac ones. E l si stema de comuni caci ones deber ser sel ecci onado entre l os
,. , -~or ,f , .lf, .,, j. ".- - - r ~ .... ~' f' -1~ ~- ,.. ; 1 .,_,, i f
,.tJ . , _)<~ _ I ., . ~J 11_. H-1 -~,,. .
r ~ ...... ~l!: l.: ;.. , ' , ~ ~ : t-jf)J ;1: ;,i : )\
Red de radi o mi croondas , : , : . . . ... - , , : < ,.,~.;, ,,
Si stema de f i bra pti ca
,,, ..
1.4.2.3.14 Si stemas de tel ecomuni caci ones
L4.2.3.J 3 . Si stemas de protecci n y 11Al i si s-de f al l as.; . ;. . .t , , ,.
'E stl i acti V i dad cubre l sel eeci n d l os si stemas de protecci n y ati l i si s de f al l a' que 5e
requi eren: dentrri eFproyecl de.oon'stri l cci n ' dC-tiii.a subestac oo, teni en'do en cueeta s-r l as
l nas' l nvol ucri i .das son 'nuevas' '; sor ''Xi stef ues/y Su i ntetacci n' con' campos ae
subestaci ones remotas, nuevos o exi stentes. '
Para el di seo ef e J os si stemas de protecci n y regi stro de f al l as se requi ere conocer l a
i nf ormac n acerca de ti pos y canti dades de campos que conf urmatn l a -subesl \ci n.da
LC J }.gi .ni <! de l as U neas,,$i ~! l .m1cvas o.~~nt~.. I},~t~ ~~.d~~~pe.p_s~i ;i .r9,~i va
C ! W -19.U i er~.de J OS. dOS eJ ( tC ! }l )l OS )' ,~ requ eree. oontrpl 4~, W 1).i : ctcn_si o,~s. oor. d,i sparq
transf eri do. -, -! 1;r: i ~1 : -"'! l 1 , - ' 11
;_,. ' . . .. ' , . ' ' ' i ... ; p,.. ; ~~
E l cl cul o de J a mal l a de ti erra y l a el aborsc n , de' I os' pl anos correspohdi eotes S e
real i zan con base en l a medi da de l a resi stenci a del suel o y en l a urbani zaci n del predi o .
'


~ : ri: ~;_ . f ;1
1.4.2i _.2~ " Di ~ ~d; obras ci vi l es ' < -
E st,a acti vi dad cubre l a ejecuci n de J os. di seos de l as v as i nteri ores y de accesode la
sqbestci i rf areo'ajes de aguas l l uvi ru , t}PQ$y. J ongi f u~~d~c~s y duetos, uQc.aci n de
e-l i jas de urv. cerrami entos, sef l .al i zaei n i nteri or y ubi caci n de l as casetas .para el . si ~tema
contti i ncendi o, ci mentaci ones de -prti cos y equi pos, f oso y ci mentaci n para
tran.~f ~o~.~y u,utptrunsf o~res. reactores de l nea, reactores de terc"': ri ~ re.ac~ores
d,,~~ ~adoce~. z1gza_ g! carri l eras y tanques sepm: adores .de acei te, muros
~~& -9 -~w~p,& j\tef ! ~J \ .pt}~P'}r ~1-,j! l ! J J ti J : ml ~ppqj.m~l f -8.! d~s9g191d.ad .y de
papo. " 1 al umb~ del pati o de equi pos y el al umbrado de ]l _l s v p.s el e. ac;ccs,o .de J a.
-~~ ..
5Ubc!S taeJ bn. .
, .,.. '" ' ! _ }
E l di sei i o de. l as v as de l a subestaci n de~ndc ~e, Las c~ndi ci o;nes, tOp>J V ~~a; del
mdi o yde1'~ condi c.i ones de estabi l i dad del seI O;%l i taccerf si f o'as que se del ernl mn' a parti r
de l s .e~d os i co~spon! 'l i entc~i l os>radi os de' cur: v.atura: .de }as-, '-<i a& dependen -del i ti po de
vh cul os que i n~sarn a l .a subestaci n 'idel ti po de veh cul os ! l .~e ~~!'li)j~ :\n. para el
mant~n mi entQ. E l 'ai seo si stema de drenaje depende de l a di sposi ci n f si ca establ eci da
p,ua l a $11l ! e.sr.ac.i ..n; adems-. para l a ejecuci n de l os di seos, se tomap como i nf ormaci q
l os.~ aJ OS de v as )! acabados de pati o. Los di sei l bs''~a( a 'J os C ei 'r l mf entos del pref i l o se
r1vu1.ceill ~ ~ l l f i nf oan~i n corresp( l ndi en~a topograa del predi o ( demarcaci n de
l i nderoS); ad~& hi .;! genera)r-~I <>ptedi o; i jrl )Qjjz.aci n del predi o y detal .! es par l a
i n'St8l : a<l i ~l e.~~~ ~1,l e;$~a.ti eb: a.
0"1l f l ! '>';
.,; ' r~ . .. '. ' . ' . , .
1.4.2.3719 , Adecuaci n del predi o ' ' ' -; r :
'~~-~~l ~-"~oh pi C n~ 1rl s e~di os'_ f f .i ~~bl ecer l os rno~ents de . ti e~a
r~~~a?~~~'et.;"tl ~ ! ! ! f ~-p~ce~ari a,s e~. proy~f : ; ~nl i l derao~ .en.renos
& o'l 6i i . f ~"l i i cOs. t''n 51C : i \'tates; v 'ehi i sdi o d''l as obras de' protecci n de l os ta udes y
l S slil' e' " ' J is agi~tlS J ~ciii &' .~ rRl i ti cas $." dt 'escoi .rebt a sbt>re' l os oi smt ~. . . t
.-;J ' ~~ctt~i 6i t~~i tl va i J ~~;~n'de'J i k s ~ndi ~i o~;~~ti cas del l ~e~,
de l as C ndi ci nes de estabi l i dad del suel o V de J a di sposi ci n f si ca de l a subestajn con
sus di f rentes pati os, de cori exi ones. ' - ;,,,- i ; ;J .
~ . . " ' ' .
..
J I > f .
J ,4,2.~,S;: i ;t~~turas me~ca~ . , ., . .: ,,,,, , , , . , . .
.v _ . ' -
"' 'l l i i Sta: ~v.Hl al l -se tei l i z.u l os 'cl l i l eos C l e e.~ti 'i l cturas metl i cas de pn eos y soportes
11e 'qui pSi 'paf a' f a71.b~stiK,irt ti ! mei i do rt' euenta l as- i 'J l l ri i 'erer: f sti ca~ especi eas de l os
equi pos que se sunti ni sb: arn para el proyecto.
' . .
~.. -~
ci rcu tos .de control y . seal zac a de l os equi pos de pati o, control adores y equi pos de
p~~..'~~~$PFJ ~x s~~~.d( l .cotcol , " ., .. ' . J ; . J. "; ;: .: ; '
14if ~... f i i f "'.1,. Xi .c.i 1'-1-~ . .: . .. ~ - _l .~~ ;, ~ > ~ ; ~ 1 : , , ~~ ' ,, 1 ~f ' . ,_) , .
1.4,2.S.17 .: Si stema de automati zaci n de l a subestaci n
, E sta ~ti vi dad se ref i ere a la sel cccl 'n de: l osrti pos y canti dades de control adores que
~QQ1J l0$ ;fl.: l .sjs~ de a}l ~Ql );\l l ti zacj! )e, dc,,,l a ~U~~~j.n,;J ! l gs {e~pec.l i V j8l i 8La~08 de
~~! ! J .~~i ~11~a.c: t! i .8,t;iRq J ;l ~19,n~o\\l l l .<?! n>\)l l p~ , en J il if,~rmi~in, sun~! ).i stra,d.a. P.01'
!lis !C.!~<lild~: tfte,' .iJ : !ip~~taciql) e.l ct;i .c;a,~J i stema de pwtcs~n y regi stro de f al l as y
-.. T
i .11 r . ,,, . " j .1 : -1
. !
l 'l l E C 6: ( )ti 94 : C l nsul as cemenes para.el equi po-de al ta .tW J ,si n
I E C 60815 S~tti cc n de a sl adores con respecto a cerrdi ci oes eommi nadas
I E C !>0865. C l c l o de corri entes de cortoci rcui to
I E C 60870 E qui pos y si stemas de tel econtrol

E qui pos de comuni caci ones PLP
C abl es de potenci a XLP~}! .~~b: nf ~~~~O),.. . . ,,. ,.,
E qui po encapsul ado para tensi ones s\i 'peqores-1 ~2: ! ;'kV
I E C 60481
I E C 60502
I E .C . 605 7.
I E C 60376 E speci f i caci n y aceptaci n del hexaf l uoruro de azuf re
, J.
Acei te mi neral
.,
Di ,m~si pncs de tabl eros }' basti dores (19" )
.. . ' . . .
B obi nas de bl oqueo .
. '
I E C 60353
I E C 60296
J E C 6QZ9.7
., 1
. '
,
. '
I E C 60114 B arrajes de al umi ni o
l E C 60120 Ai sl adores de suspensi n ( tambi n I .E C 603~, ( : )0372, ( -038_3, 60672)
I E C 60137 B ujes para tensi ones mayores de l 000 V
! }i c'ooi 43 C Qn~~saaores en seri e. " ''
' . ~ ' ' " l '
l E C 60168 Ai sl adores de poste ( tambi n l E C 6( 12{.3)
I E <2 OOl l ?i "C bl C : S de control ( tambi n I E C 60228) "
.~ : ~.- --~ ... 1 f' 1 1f' : l '
me '6.0255 _,! ! l $de projeoci n
J ' 'r
I E C 60289 Reactores
' i
. . - I'
I E C 60038 T ensi ones asi gnadas
'.'1- . ;, ~ , ~ ""''- . - '
. . me. 60044 T ransf ormadores de i nstrumentos
-" , \.. .. .\ . . .
I E C .60071 .. C oordi naci n de-ai sbuni ento-
I E C 6! )076 T ransf ormadores 'de poteecl a "'
I B C ,60099 Pararrayos
- .-~ <
1.4.3 Re co me ndaclone S. no rmas
Para la el aboraci n de di seos metodol og a de sel ecci n de equi pos se consi dera l a
uti l i ZaC '. n de l as 1toi mas establ ec des poda : i ;oJ l ! pai al d'ue.a 'de ta i ri st! aci u; dntt ' C!o las.
rccomi noac.i ons' 'd'e. l a- {E ,C , las si gui entes. sotl .1 ls ms i mportaotes' el ( ' tl ''rJ ";>d~
1 !r' _! ~~! ,{ . , .- ,, . t # ... ,.~ ,f ;.+
Sbe.stac1oru: s. '
B ajo esta acti vi dad se sel ecci onan l as edi f i caci oece queconf orman l a subestaci n como
son: edi f i ci o de control , casetas de C 01\9'0I , porter a y ..
1
p,arg_y,ea( J ero . dependi endo de l as
caracter sti cas tcni cas del proyecto.
Se real i zan adems otras acti vi dades ef w; eoi bpJ ~entan estas edi 'f i ;nci o~ como son: 111
sel ecci n del ~i stema de abasto de agua. potabl e para el proyecU >;-i : l trazado de l as redes
exteri ores de. al cantari l l ado de aguas resi dual es, la .. sel eeci a de, l os" si stemas de ai re
acondi c onado y l a conexi n de l a acometi da tel ef ni ca de. ta si ,bestac n.
' '
1.4.2.3.21 E di f i caci ones
.... ~ -~l
,.
' t.
tf1~ 'f- r r, '
;
,.
i 1
. ;. '
<,.'
' -
i
.,J .5 } p.i.;tpa U CONDICIONESi
1/ 1 !> ;;; . ' ' . ~
E l resul tado f i nal de l as acti vi dades de di seo es l a el aboraci n de l os pl i egos de
eondi ci nes que permi tan' adel antar J a real i zaci n 'i l e l i c ti dooes'.pbl i cas o coti zaci ones
di rectas p;lI? el -sumi ni stro. ,de eqw).! : l s1el ectrp~tni cos; de protecei 6t1, cm! '! ur\i cm: i on1: : s,
, ~g9s a~i U af ~s y control ;,ara ~ rf l J I Stc~ci 9J k4e.]J ! ~qbri ! & l <i vi l e~;y para-el mon! /J je y
- pqe~en sen.yi o, de l a _sube& .taci i L E l pl i ego de. condi ci ones para real i ;ac l a. l i c\tacjpn de
~S~l i sti ;_o;e i nstal aci n ~e l as obras, puede estar e& tructhJ : i : td"de l a 's: gU f ri l e f~: - .
.: . .. ~()ft del -proyecto y al eancede.l as obras ' :
": . ;c;~ei ~n~s Gontrnctual es y l egal es '" ., ~. r- , ' ' _: : ~ H
~ JI ~ . - . . . . . ~-f ~ \.; . & . ' 1 ...... . . \
,--: , E onnul 1'.i os de canti dades_;prec'.i bs y. \al -.l os equi pos, e i caci esti .cM' gru J ! ti '~ .f uK
...: i: E sp'& : i f i cacf ones tcni cas ( sumi ni stros, obras ci vi l es yld'fuon~ jli) ' -
' ~.: . ~
r..l ~f ,;,U ;~;/~ ~~' f ! i -" , ' "," ; 1 ~ , L"V 1 J ' . ~ .
;;;! ,,_ E ag~ .~! : ~~e! l 9_.~e, ~a, mal l a c: !e ~~J i ti ,J a nqnna.,pl ~ ~ada es la .!Pf: l,i Std 80; para el
~~ei i o .de-b.atepas, ti.B Stsl 450,y; l a,~4J d ~85;.,para el di s,eo, si stno: .re~i step,te l a
W -E E > Std 6Q3 : y, pu: _a el di seo de si stemas contramcendi o l a I E E E Std 979. Po/ Qt!V, l ado,
para el di sef i o de l os conectores se empl ea l a N E MA C C 1 .
. ;. ~.-~. P,1H -~ -: ~. i
.... ' Calle anotar que l as normas estn conf ormadas por una o ms partes r ,que est~en
conti nua acrual i zac n y pueden reemp! azi td i s por otras,' E l usuari o de este' I i bro deber
comprobi r 1a apl i ca: bi l f dad de f as normas aqu .descri tas yavque en el momento' de edi ci n
. o?t"" . d ' ' .
,,. al gu~ e~8! '": ~ ~n pro~~~- de.~,~1ac1p~por ~J ITTe .~f J a}! ~<;: __ ,
,,. . , Otr.U opwi as apl i cabl es ~e menci onan en cap tul os posteri ores. . , , .
z ."; 1
,
'
. ' ...
... _ ~ '-' '.: ,i ; .- I
-. I E C 6087-1 C ondensadores en deri vaci n
\, r , . :.
.. ;mdE C.6)89,6: 1,.: S ater{ni;,deipfomo.: iicido . ;: : , 11-"' t.,
.,. I E ,C ~~7 ';t)g~u po'd i nati l 0bta d Uja to~i 'n
. " ' -L ' _ ,..-_ ;, < .- ~
l E C 61000 C ompati bi l i dad el ectromagnti ca
F~ .. <4J f ' f ' ~l' i.)' t\ )- ; itJ r : i -t_ -~'-"" J "'t: H1f .J O' .. - ... - ,~; ...
'" ,J .l l Q: 6.J .f ,l 8j; .Qc;i nduc1ori ;s . - , ,,, . ,, ~ ,,,,
. - .
-~ l E C fi1 l f l 9. Ai s adre8compuestos
wc 100 ~tri terhi i 1o1: t .l >' J ., : -
. -, ~ ~
I E C 62271-102 Secci onadores
.
l
~ .
'
- ;l ;~'.~1< ~- "~-,,-r . ; ,. ~ - -
1.6.3) .. - i; iqu,ip9$ mate riale s .
. > rp;r'ti ns arpri supuesro'sc.puc;dei i dvi ~i r en l af orma si gui ente:
~~' ( 1. '
T al como ya se anot anteri oemente,' l as obras ci vi l es comprenden dos. etapas muy
def i ni das como son l a adecuaci n i ni ci al del .predi o y l a construcci n ,propi au: i ente .l i cha.
T ampoco en este caso es posi bl e establ ecer un enred generar~para cuari ti f i car. el
presupuesto, ya que ste quedar. condi ci onado J )Of l as canti dades de obra asoci adas.,al di seo
parti cul ar .y por l as ci rcunstanci as propi as de' f a regi 6n.i 'u ' ' '"' '
1.s.2 Ob ras civile s
1.,6.1,. Co mpra d e P,r,e ! !i,ps, $e rvldim:~b re s ~- ~s~~e . aeeese
F..n el predi seo de l a subestaci n se esta'bl ec~1r l as 'i l hi i eos ones m ni mas requeri das,
pt: ro en muchas ocasl ones l a compa a propi etari a se ver obl i gada a adqui ri r un: terreno que
no se ajusta necesari amente a el l as. E n l a comparaci n de l p~,di f erentes predi os di sponi bl es
es necesari o tener en cuenta tres aspectos nti mamente l i gadas a l os mi smos, a saber: .
j' . . . ' ! . : .,;' _ ...... . .: . ~ ' f; ,. ~ ' " - '1 ; ~ : ~ . ,.
La exi steoci a o necesi dad de nuevas vi .as de acceso, o ref orma de l as di sponi bl es.
La i nf l uenci a que l a topograf f a o construcci ones per metrl es al rededor del si ti o
'scogi do pbedatrtenr-sobre T a ruta yubi cac n de torres termi nal es de l as l neas de
transmi si n, E l mayor costo que el l as tengan consti tuye una penal zaci n para el costo
del terreno.
La di sponi bi l i dad o f aci l i dad & o5tei i ci 6n' dti 'servi ci os pbl i co?( necesari os para l a
'. ~,;c?n~cr4,c: cJ t19. y.,oP,e~i,9!1 de la ,sqbe,s}a.C i 9n, co~ ~ne.~g a, ~edP,cto, al cantari l l ado,
; ttf )tf pn9.-Y . ~\~1, ~l. Pf ~sup~~sto 4'be;~, por l o ut~, tener, en cuen,t;a, el ~v~l . de ~stos '"!
a ~g: f ~n y 'l a mc~dencrn de l os ( actores anotados, as corno ! ? .cost9~ 9.~! .! l l l
servi dumbres requeri das.
Obras regi onal es f uturas que puedan uf ectar l os predi os ( nuevas v as, ampl i aci n de l as
exi stentes, etc.],
,-r I ngeni er a')'.admi ni straci n. ' '" '
,. . ' : E .1 mecani 'smo" para l a'l >drar' u1f 'Presi i puesto;coi i si 5ti en i denti f i car en J u f orma ms real
( ! <)8;.bl e'''I os oost~S';rel ac~ados con l a' subestaci & n que & est consi derando, 'hacer su
di sdti mi 'n~n'5eg\ i t' s~trate a desembol sos ~ti' monC d 'mi ci oti a o tx rdl l jeri l . 'y f i l gnar una
parti da apropi ada'para costos i 'mpl : evi stos: .. "'' -
C orno se'eomp~nder;l e~'i mpi J s'i ti te' geri .cral i i ar'( el proces, puesto 'que ' d f i f 'cas"o
consti tuye u i a p! J eaci h )arti cl l l at. Si 'n emoorgct;''a conti nuaci n se dan al gti s gu i -s que
pueden contri bui r a hacer cl ari dad &Obre l es i tems..<f e'costo prf t'una substaci n'cual qui era,
. ,
. . '
.., E qui pos.y rnateal es.de-i mportaci n ,, . '
Fl 'etes, seguros'. y gastos de i 'mportac 'n deJ os eq1pos anteri ores
E ~~~~ ~ n,d~i ~nrd~~ ' .: , '; : ' '
. FJ \: te' .Y ~8\l ros .ua~i Q! )'l \l ~s ( ~asta-1i ~si o q~lii [.J bra).,.. , , ,
Mqptajc,, pm~~'.1$Y J l U ~~~en, sm,i 9jo<
C ON S: a! AA( I ON E S Y ASl 'KT C S GE N E M~: S DE I . DJ Sf O DE SU B E ST t.cl C l l E S li9
Para la ejecuci n. de estas obras en una subestaci n. puede el aborarse el presupuesto
apl i cal )do un;..f a.ctOf al val or resul tante de sumar el costo FOB ("Fi'e e de 'l oS
eq! ~S i mpQnados y ~~.~~to -~,,~ri ca ~e l os naci onal es. _E ste f actor se determi na
gcoera1tn-ente con base en datos hi stri cos que posee cada compa a,
S.~~ro terrestre
': ''1>-Ql l $l l )9 de puerto ( n: a( l i ( l n111i 1.aci 6n derbi enes i mportados).
'.~7 "De .i ;cti ci s'de>i l tl ul l nu, brlanho sea apl 'k: abl e. . .,, '
" " " ' ' . _ , ~ .w~ . . ~ <. .,;]).
l' ~ ' f~'!- ~ 'J ,, .' ' ' ' f l
1.6.5 M' 9ntaje, pruebas y puesta en servicio
,. }. J ~ . - ;,
.
'.f "'~ f : i F~,s.~s,eguros y gasto~dt,- lmp9rtaeln
,;! ! \~-;.'i ;. ' : rl r " -' ><t . ~' -
~u val 9 f i n811depender del ori gen de l os' equi pos, de su costo, del vol umen y peso de
~}r T ~ .;.,.. , ,
el l l ~que v C l l : s ti o 4e l a : : ;ube: : ;t11ci n. Debe- tenerse -en cuenta que es necesari o consi derar
f ~ ,~~ ti .' .
l os srgui ~te.-; ,o.<pectos: .
. - ... ..
T ranswrte mar t mo ( para bi enes i mportados)
~ .,/-~'\.~ . ~ :
Segu! '! ? rnaf ti mQ ( para bi enes i mportados).
. -~~- .
T rans~rte. \q"restrc
E qui pos de transf ormaci n y compensaci n: su presupuesto se puede esti mar con base
en.un val or p( )r kV A. qu~~nde d$1J OS ,Qi vel es de t: eosi n,.de l a capaci dad en kV A y
del tipo de M<J U ,Po ( tri f si cu o moi n( .,i c"1, cl ase de ref ri geruci n, transf ormador o
autotransf ormador, etc.). Las estad sti cas de adqui si ci oees reci entes de' l as empresas de
set-vi ci y de otr~si mi l ares pr0i 50f C l rl ah J ja gu a'Scgura pata l a asi gnaci n 'de costos,
E qui po ~~ati o: i ncl uye i nterruptores, secci onadores; trampas de onda, transf ormadores
<f e medi da y pararrayos, todos el l os con sus correspondi entes estructuras de soporte .
.. E s~eq,i ~,s
1Sl J de'!
ser. objeto d~,~a .l i cjtaci 11.~ntema;i oo,al y para esti mar 111} costo es
11,
~~ccS ll,tj~fC~f ,A estad ~J i ca~,de p~r,i ~f l e tas ~ti mas C ~! J l PW , hechas. por empresas
c ' ~i : ;.srvi 9i os .de AAerg ~e)~c~: ~.cad~i i p)i ci tci p parti cul ar debe .def i ni r~ por J o
tanto l a canti dad de equi po requeri da y val orarl a CQP l os.costos uni tari os,
~ Dtni ~a,~~ )i ci taci .n.anteri .C ?r, s~P,U e~ ,in~): tJ ir .adems otros equi pos como l os
; tabl eros11dt; ,C Qrttrol ,, p.edi $1a;y,- ~ro~ecci Q,; materi al el e. cp~e~! n ( ai sl adores, cabl es,
.... tu~i : ( ~)'J ptrol J ,U l t~al wenpr ( o~~1~$ ;i accesori os),
- . ~
Por l ti mo, en la l i sta de eqnl pos pueden i ncl ui rse:
'termi na.l es de' 'tei ecori tunf oaE i t ,""cuand~'' sn rii(iueridos' parl t' f i nes de
,~, ,1~.)~'P~S~~~t: S y/o W l f ! S'?J -i ~,B n, 4e,.dat.o~.r
,J E structmas metl i cl l l l ' - , . '
' ;, '>: ' uasi f ,( W col i trol y f uerza ~'
: r.~ t j 1 ' ! , : A
~i xi ~~~: .Pabi netes, bater as, ~argadores, P! ~tas de emergenci a, etc.
, , Postes-y l umi nari as.
,;*'~1,... ;'( ;. ,: . " 1
,& ,.f ! l l 'ai estos -, l ti ~os, el ementos deber esti marse wi preci o con base en, l os ~s ~ l as
l ~i t.acjon~q cotQP@ reci entes. ' .
120 .C AP \J l : C 1
.. , , ' s _ ...
1. 7.1~6 Dfagtamas de servlclCMI auxiliaras
Di agtarnas uni l ares 120/208 V ea
Di sposi ci n si ca de prti cos y templ as - pl anta general y l ocal i l aei tl
l somtri co de prti cos y cargas de conexi n de cabl es
. . ' ~ . - y: ~.: : ,,V i .-, ~-t-" ii( )~J ' -l
E structuras soportes de equi pos
Pl acas de i ! l ~nti f i c~i ,g~~' ;? }J ic,~ Y ,;s~p~f t~;,. ~i Ki : : n: . f tt<
,, ...
1. 7.1.5 Plands de it' streturas- met611Cas ' ,
' r.
.,
Secci n y pl anra campo de acopl e
Li sta de materiales y detal l es de conexi n -,
Secci n y pl anta sal i da autotransf ormador o transf ormador . ' i r:
Secci n y pl anta sal i da de l nea ,. ,;; ' L~ "''
,,,
-n '
1;, )J .. ~ .
1. 7 .1.4 Planos de dlspoeicin flslc;a
- - Pl anta general
~t?~~C t\;~f : \! "'': '-i '' t:'": ~ . ,. . . , . . " ~ ,. ,_ . ,, e.. ~.
Diagramas unifllares y nomenctatra operiitlva
.d .. .,,
1.7.1.3
1. 7 .1.2 Planos de equipos de transformacin c: ompensacln
"
. '
Gl i bos, carreteras y f errocarnl es
E spectro para d see-s sm co. "'
. ' '
' '
' ,.
1. 7 .1.1 Pl anos generales
Li sta de pl ! I I l OS
Local i zaci n del proyecto
S mbol os y convenci ones
Al gunos de l os pl anos y di agramas el ctri cos que se d~b~n dSaf f Ol l ar d f ttnreucl ' di sei f o
de un.a subcstaci 9 so.n l os si gui entes: '' r.:
1.7.1 Plano y diagramas elctricos' . ., !: ;.
' ,; . . . ; ! ~ .r .: . , : ,._
1.7
Las pf ti da.S a asi gnar por estos conceptos pueden est i harJ e co l i jf brchmjes d~l os
total es presupuestados pru.: a: l os rengl ones anteri ores.si r", ! i l , ., 1ru;1~,,- :
- Para ngeni er a y admi ni straci n: porc.enmje a def i ni r sobre el total general . . .
. . . . r\~: ! ..~t~:< S ~~ r ,, c.t.t "~"~''- ~~)'d1.'1 ~~rttt.ii~~1t: J "\ ~
- [! _ara i mprevi stos: porcentajes a def i ni r sobre l a componente en moneda l ocal y en
mn~exttanJ e.ra,'Stgnada ~dl ares. ""'~ ' ' ' " -i.' '' -c "- '! ' ... ~ - '' '
.' ~r_ ' i l : .. - ,( 1.6.6 lngeniea, admlnlstrac~n e Imprevistos
I_ .! / . ~ '
~ ~ Pl anos<topogrf i cos del predi o
1.t.2'.1 ""Pl eno. da l ocai 1c16n oner' lill' : l1fM: uTCi6' t.i" Cial htfo' ' ? '"" ,,
: 'l o"'"' .... ~rl ;. -' ."
1;" 1'

-_ - -, l oQah~<;i n del proyecto ,,,..,l i l l i i wi ; .;~; ,..,, 'f ? tr.m- y1At . ~! \' . t
~ ' '--: . J
1. 7 ;1,1,tl .otros do.cumantoe
- E l \,.~i .ual ~tl e operaci n y puesta en servi ci d " ' -, ' ,, ., r. '
- ". M.an~ de manten .P)i entQ ( & eer~e~tp ~rM0111ppi ;,e~ l l b.ri ~teh~ \~,q
- ~~;-))ocU,lt}~ntoS ,<J e ~~tl ~.l .J t;.~~t~~t'>.~~l f ',;~ - )~J i f ~- . j ~ ;: t;'".tO ;.-tt}' " l~! i:. JJ '!~ 1'
- .;. Di sposi ci n f f si cn de .gabi netes de p( Otecci n .... ;i t~1i ,,: ;.f : 'l <,; : .t ~ t; ~e .. ' ! , ~ i.
~";~: : : c,,;i Oabi Kei e t ni <l o vi sui -i i teri ot' '
~ _t I' '-! )" ~... ! ~ ; lli-.
-: : : Di bopeS ci n de borneras '1';1;. -: rn tt .. T ~rr t1 o l t , r" .: ,e- t, .: 1 ( : ' i .. ..' . ,i
. . , - . :; ~ tJ' _ . . , t -.. ! .
Di stnl l uci 6n de pol ari dades y servi ci os auxi l i ares. ,' 1;: .;,, , ., ~ >ili: ..~ .. -;: ( m: ~;: ~
( \ J : "":. i. ,, . . - "', . _ . . . . . , . ,,
i < (
' .
., .:
. j t
1.7: 1.9 Dl c ri n as de lo& sistemas de protec: cin
- Aeci n.de protecci ones - C ampo o bah a de l nea
Ai .?ci 1 i pr( i tecci one.~_,,C ampo o bah a de acopl e . J .. ,.
- ~ci 6: d ( J e pro'tecci ooes ....: -Auto11: a11sf onnador/transf m1m~r , . , , ve: .. , ,,,
, XcC i 6h l e protecci ones - C ampo Q bah a de bater a de c,( )J l ,( i ensa4o~~~ ,, i;
-' : i \c,i n de prte<: ei ones - Reactores.
. ,. ,, ;,,,. . - "' - ,1g ')C l ~f t( t: "11'00 ' t 11~ ,;t! 'k: '>r, t ,. ,. . r . '' + c: ' l
1.7.1.1G Planoe de disposicin de gabinetes
! : Oh.-p( )Sl ci ~n'e'equi pOl l 'OOi : rf c'i b"'& ~~l t>L ~FtN I \' ; >. ' .
,\ .
-' 'Di agrama'.general de si stemas del a subesta~l l ' h~19 "": ;.."' .,~...: ;1L, !\" ' H , .. ,
- . . ,I . , . , . . ,
- cb: cui o de cieIT~i ntmuDi ;or
~~i01#,>' ~L\J i;~l..;.t.fW~~1r~r1~) ~,. ;;i: ;~. f: .tl~f~~f ., ~~ .H,t;~. '
- C i rcui tos de apertura i nterruptor
"1 t< ";cr' . .. ~~ ' 1 . ... .
. i rcui to de apertura .; ci erre de secci onadores .
. . .

1. 7 .2. 7 Plano s d e ad lf tclo d e contro l o tras e d if icacio ne s
Arquitec.t6nicos
E structural es
Al umbrado y ci rcui tos el ctri cos
Abasto de aguas
1. 7 .2.6 Plano s d e malla d e pue sta a tie rra e n patios
Pl anta general pati o
Mal l a de ti erra edi f i ci o de control
Detal l es mal l a de ti erra.
1.7.2.5 Plano s d e alumb r' ad o e xte ,.o r
Detal l es para al umbrado y tomas exteri ores
Al umbrado peri rnetral de v as y pati o subestaci n.
1. 7 .~.4 Plano s d e f o so 11, l' l' .IUro s co r1af ue go y e structuras asociad as
Muros cortaf uego
Fosos y estructuras asoci adas
C arri l eras exteri ores para aur.ottansf onnadores o transf ormadores
T anque col ector y separador de acei te.
Di sposi ci n genera] de la subestaci n
Detalles d e sealizacin
Pl anos de. v as y acabado de. pati os
Pl anos ~ara l a v a de acceso
Pl anos de drenajes
Pl anos de crcamos y duetos
Di sposi ci n de ci mentaci ones, crcamos y duetos
Detal l es t pi cos de cajas de ti ro y duetos embembi dos.
1. 7.2' .3 Plano s cimentacio ne s para prticos sopo rte d e e quipo s
C i mentaci ones para prti cos
C i mentaci ones para soportes de equi pos.
. ' ' I' , '
Planos planta ge ne ral, vias, d re najes, crc; amo s y d ue to s
Di seos estructural es y detal l es de muros de contenci n. ',,
... ;,. . ' .-'' -
;~ . . . .~..
'
Pl anos topogrf i cos de l a v a de acceso
Adecuaci n general del predi o
Detal l es de.adecuaci n del predi o
C orl SJ DE AAC ON l 'S y AS>E C 1'05 GE N ! l tOL! S Da DI SE N o OE SU l ! E ST AC I ON E S.
~T ~'"'" ""'""""' ...... ~
.. . - ;
!' :
~~ fJ ,~f{-~
. . .
' . '
: ! ~- !
v
'} .. " '
a. .J . c
s, f ~~~~~-~~~i : .. r\( ,, -.
-1~1 1' ! : J
. '
.- .
: .. ~ " ' I
c.s \ j
l
' .
. 1.rJ 1a l i l tf t,;.. M,\ .1;: ;."''"i : -.;r1 .,, . ~
, ' ,. _. .rl _.f f '.J b.: . : ! "~;t c .. LJ -J ( 1 11 . ..-t~~~r
v~~' ({~~Vl,1 'l . t.;~. ~ .;-- '/ .. ~~.~""' . ..... .
, .
-,
,,
.?: .f ~J
1{!" ' J
.J ,.;; ;~ rtt -e !'. . I~ '- : 4'"' , ,, r r.u .w.f.
: .i.-. .
. -
'('> : . .
. .... ,,
~- l " ' .. - .
r A~~.,: : ..;: 01,;.
~~~<"'-\
.
,....( ;i .. ....,.r, " ' ! >~<;f ....w: i t~"" .ws: 1;~'.l $~! ;,-> J,4 ~~u~,,..1 .... t ., . !
. f " . "'"',o;._<;~.''1." .
.. d)J dl 'h~: i ~'> 'f. J< h ( ,,, ,,._~~)1>'3 ' ih " " ~ ~ . '\tlk~ '
t.: -: .~.s ! i )~: ,1 . s 1, : .'~' ! >- '.
'W f .l "...: n "! ?.{.>;>! ;( .~;o ''''
# ~~.i;~!ft J {; -s.. ... ......
' . ..
c ~t- "~;;n-s !~ - : a~-,. i -
'
{: ilJ ~i 'l : J -~
'
.,
- ~~')"') '

1
1
t~'\~t~ ~.. ....... .. ,i. ~
,~.
. . '
propi edad de J a i nstal aci n para acomodarse-a: l as di f erentes cond ci enes
que s~l )l }~an pre~n~cs~i al J l \cnte pqr cambi os operati vos en el .si .~te]pa s2 adems, por
conti pgenci as y/o manten mi cni del mi smo. ,
f ,., ~.,, T ,j.
4'
' }'' .
Los cambi os operati vos que peeden-darse en un,,9i $l em! ! se real i zan buscando;
C ontrol de .potenci a acti va, y reacti va paca opti mi zar J a carga. de l os generadores, E sto
i mpl i ca.al guna ( orma de i n~di z-o ~grupar c.i rcui t~4ei earga y/o.generaci n.
- I : .i mi tat .ni vel e& de cortoc rcu to. C ul qi er arregl o o c8 l f i guraci on que i ncorpore
medi os para di vi di r J a subestaci n ea dos ( o ms) secci ones i ndependi entes. pue ae.
reduci r. -l os ni vi : l es de 1..'0r: 19C i rcui 10,. LaJ educci .1Fde~ni vel de conoci rcui to A,e debe ser
,: : .., un parrnb: ~i l ).i <: i al -~di seo de l l ! mi sm11 .... ms.. bi en ~l l Pc ser 'Qtl a,c~ndi ci n o~rati ya
.. -de l a,,i nS l }ac,i n para pm! Qn,gai ; l 11;'( i d,u,"6ti l de.J os equi pos y,mtjorar1J a"estabi l l d.ad ! kl
si stema, como se menci ona a conti nuaci n. , _, . 1 , , -e
;
DEFINICIONES
' .
. .
..
INTRODlJCCIN 2~1
, -
.,, ' l > ) ,)J J ! ,'I )~
" ' -
' \ l,: ;, .... ! ~1..: ,, ~' ~~J ~' t'
. i~ s dnorni oa conf i guraci n al arreglo' de' l os equi pos .el ectromecn cos consi i mti v5;
de' C ( l ( 'pati o de conexi cnes perrene'ci 'eri te! a un mi smo ni vel de tensi n de una
sub'esl ';l ci ri ': : ~tet'al f orm que ! su ope'J -aci n penruta dar a l a s,i i bes1'.a9i n di f erentes grados
de conf i abi l i dad, seguri dad o f l exi bi l i dad para et manejo, trari sf of mai o y d stri buc~u de
! .....,! .. 't 1 .. .. , , ;1 , ...
\. , .,,, ' ,i . - ~ ' ' ... - --. ' '>.
Rl1~erite exi sten dos 'tcndeoci s. generales con respecto a l os ti pos 'de
cci nf i ~adn'es para subc,staci ortcs 'de,: ;ata tensi n ,( A T ' y extt,a ~ta. tensi n ( E A ' !' ): ' E s~~
t'eMnci i s si i : ll' eti rop'ea o d c~exi n . de.' batrS y l a ameri cana" o~& coc.i xi l i de
J ' r .
1
: - ... ... 1 , t
i nterruptores. Cada una de l as tendenci as ti ene di versos ti pos de conguraci ones,' si endd l l l i l
pri nci pal es l as descri tas en este C ap tul o.' .Oi ,: cbas-conf i guraci ones son l l pl i cabl es- tali: i' para
snbestec ones convenci onal es come para subestaci ones encapsul adas-en SF6
'La 'ti l ' : i : ~l n de una tendi i nci a 'ol ?vi amhte es14 condi ci onada por l a tradi ci n y
uniform.iciid de operi i ci n y manti l .i f ui ento, 'mi entras que l a utilizacln de una conf i guraci n
est l i g~a rti gu~rf uentos de l a hJ ,Presa C i ados pi i ncl pSl i nent~~-el si stema d p( tei ~i a.
E n. ~ste: C .W [~I ~, ad1i ci <_ nal me?te ~ l a desb\! i pci '~ l a~c~g~,aci ones, se expl i ca una
breve met! XI Ol ogi a pata l a sel ecci n de una conf i guraci n. .
1 r-
~ ' . ~)
..
,,
. ~! '" t__, ~ "
~, ..
.. , ..
. .. )
'
j
I!
1
Si n embai ;go, def i ni r el grado de conf i abi l i dad que requi ere una subestaci n para una
apl i i a~i o parti cul ar puede resul tar al go compl ejo, y en al gunos casas l i t experi enci a de J o~
i ngeni eros de di seo y operaci n ser un f actor determi nante para establ ecer f i nal mente e1.i l
eonf i ~ri 'de sul : l estabi : n'.permi 1e'l ogrl i r'l acoof i abi l i d<td requeri da. . . ' ~,,.,
~' -s~~' kr)? J pied~le" tih' a" istlcilrae aar. ~nl i ~ui .& i i 'd! ?' ~c~i o ( sum ni stro de
energ a)'si p, >i nterrupci n al guna dur.ant.e f al l as ' d' C' 11 }ui pbs de' ptenci , especi al mente
1.ntef i : optoregy t>artajcs; l ! a scgU ri dadl ti npJ i ca: ct>tl f hbi l dad7 ~lJ .,. , ' .' -~, ,
rJ ! t<Zt: Al ~l l 'al que;: en'C l 'C as l a trtf i abtl i dad,: es di f f ci J tl etemi l nar el grad 'de seguri dad
requendi j: eW i i i l a'i l bestal : 'i n>'parti cul ari . PQr J gel f el 'l . 'l a~l l od 'e"st determi nada por la
~i "1-4u;s.~~.e.d~ty lq. ( 9].J ,~,;u,i ~tpJ i n 1.,,es! f l l 1i l '! 4~: .; e~.el ,wu1p~ento
-t.1ti l 't . ;.;' t_""',-11' rt ;_ , ' ,. , .~
G.di : )et~;'uwsi sf ehi a 'sguro ' Y 't'"nf i l l e 't: s 4qd .en donde todos sus el emenl l ts estn
dji l cl i 1f S'q\. f a: : tpi di '.da de' Y: fifur.d~ el l os i i l .0~f 'e( jja')l 'ni ngwb 'de ' los otros. 'Por-rrasones
cQJ ~f t~ni n~tem o-sti besta"i n~ sei 1i aee 1~5'.gur~Y ~"Ob base en este-se' debe
ef ectuarel di sei i o. """ . J 11< : . -, e
r .
'
j
'
~ ~/U entar l a: ~ta: bi l i dad en el si stema. La reducci n de cortoci rcui to no sol o trae como
Gh~.f .~~~ a ~! . tener equi pos de menor capaci dad, si no que tambi n i ncrementa l a
, ~l : l 1l i ( W d.de1~1i .terna. ~
~' *" ' " ' ' . ' .
t -.- " ~ r--~ - .....---- .. __ ........._ ----
I ndC J l mtE f '"~~l \.~~i ~de al gunas cargu o ci rcui tos perteneci entes a s.ub-
si St.~~e~por ~s caractert~Mas pueden af ectar l a seguri dad, estabi l i dad, etc., del
si stema del ptenci a. ..
Si e! si e ms de una compa a de energ a en l a mi sma subestaci n se puede tener l a
f aci l i dad de i ndependi 1.arl a.~para l i mi tar la i nf l uenci a de una obra sobre l a otra, por ejempl o.
durante per odos el e raci onami ento, pol ti cas operati vas durante conti ngenci as o
manteni mi ento, controJ de potenci as acti va y reacti va, etc.
C oof 111bi l l dal l : se def i ne como la probabi l i dad de que una subestaci n pueda
sumi ni strar energ a durante un per odo de ti empo dado, bajo l a cQndjpQn de que l l J ..menos, un
componente. de. l a subestaci n est f uera de servi ci o. E s deci r, que cuando ocurra una f ul l a en
i m,~~mj)! l p..,,d.g,J ~ S'l >e~\~C ~~q,( jq~ptQi yb& i ;rJ l j~ .~) 5,e,P.l l ~ f Ont,i n~con el .summi stro
de .,~i ~<! es)3! l ~~. df ." ef SC '! tW ~i W ~J ;1pe_ac).J p~i nJ 9A"% ( c~T \rnJ J J 00\95 4e .1~ s~i ~nadoce.s
~tt~'! ,S PP.;Sl 6! 11P( 1?2 .~f f i ! C ! l f l '~~..S-~ 5f Sf f 9.11 F.}f l W l ~~-
! B ~~i l ?1~~e;f ~~! 1cm~~~l W W ~1~;., <,,,.,, . ., ' , , : .' 1 ~n;: i{;
Dereotes estudi os y art cul os tcni cos i ncl uyen ci f ras o grf i cas que permi ten -hacer
er;m~i -0~~ ~e & p,.q,,1gener.i J .. so~~r-~~ ~oni ]~~~i d~d ,1de . \l ! 13 . u, ~ conf i guraci n de
~~J ~ .e~geJ l l ~. T o-i s ,B f ef ~~os,PPf i .FW bt& d, ~e1c,h1ert, )' S~! f dC ?J ~979), que. se
1al en en. l aJ l g~i : u 2, 1.J t. medi ante 1,l to1dps -,estoc~ti .C ;O$como e( d. e l a~cadenas de M,arl Qv
~" ~e 'f f t'ci o' i B a' s ~CM. el f ut& i Monteearl o~' ;'"" "'
-~?"' e- -- r;r~%,~_: \ ,J ;1 Q ~ : 1.i ..' .J , h ;,., . . .. _t ,." ; ;: r.~
l tl f .\o PJ U '.D;pnJ 4i ..Pl i ca,gi n dada,;es ;1;( 11i N e1ente poder ef ectuar .un c.studi .o patti sl 3! '.Q\J f .11C .
excepci n de l osc! )a.~os 'l l l l l .snpl es txi g~;una. SQ]U C D"medi an.te. ej,uso degO,! l l p.uta4o.f ,_E U Q
Y nl ?l i c;11;tgmbi n mabl ecer '~tasas de ~ueoci a y duraci n de f al l as que deben ser usadas,
mi m;B~l~\ii~f Pc\~~Qg~~,,F~l _l f 1i ar -~~~~1" 1h~f<\ ~~1~?f ~ct0s de, J os .c_omp.onentcs del
Si ~~~\;8~ !f., q~orf ~~J ~f f ~~}\\\~~~~.~es, c~tp<)., l ,a .. c~p~
P,,en,~J p~1l ~1gn~s .~;! ;I R~~~e pum~)llS t! l .~: .s d~
f i ecuen.C J a y de Cilraei~de f al l ~s.; de ~os.~e9w.ws .,con,s111~vps de l as sub~~mnes,
o& tei ti dsdeencuestasi nternaci onal es:
1
~.... .,,,, ' ' J r' t, '
. ~ y -
U na apl i caci n prcti ca del secci onami ento del barraje ocurre cuando se ti enen dos
ci rcui tos . proveni entes de una mi sma eubestaci n y al i mentan dos .. traosf on: nadores para
conf ormar l as cf i graci oncs- denomi nadas l f i ,;.t( '.' ~guf ~~2.l ). $i l os .aos ci rcui tos
provi ~en d,e sube~i ones '.di $ti ntas . el . secci o~ami epto no debe comjtotetet" l a seguri dad
de di chas subestaci ones por 4 .~t~~sJ N ~SJ tJ m~~,n,;f .Ol re el l as .
, Figura 2. . 1- sene/l l e
'
1 .1, -, ,,
)
J
'
. . l
.J 'e
,l
'
.1
\
'
'
l 1
. , .
' .. ' . "
}.. ~
j 1 l l -
C omo su nombre J o i ndi ca, es una conf i guraci n que cuenta con un sol o barraje col ector
al cual se conectan l os ci rcui tos por medi o de un i nterruptor ( Fi gura 2.1). E s econmi ca,
si mpl e, f ci l de proteger, ocupa poco espaci o y no presenta muchas posi bi l i dades de
operaci n i ncorrecta, C omo desventaja pri nci pal puede ci tarse J a f al ta de conf i ab l tdl d,
seguri dad y f l exi bi l i dad teni em! o,.as ,4ue;,<s.~der-.el servi ci o en f orma total cuando .s' i!o
requi era hacer una revi si n o reparaci n en la barra col ectora, o del ci rcui to cuando la
revi si n o reparaci n es en el i nterruptor; si n embargo, con un secci onanento l ongi tudi nal
se bt>ti ee al guna ~uf i f i atl i l l dd f 'f l extn'l i d l pues si 'hace pos bl e'separar en dos partes el
b}: rf aJ e,"?.'.'.cb~l . f ac_i l : i ~~.s"'r~ar: i c! s~s; d' '.1mp~a~i .n_. ~n det~~das.
c1runstanc1as; ar l adperaci n de l a'i i i .i sma su't esf c1rr. S1 ef seccronl l ttuento1ael barraJ ~'se
ef ecta con el f ui de l ograr f l exi bi l i dad en l a subestaci 6n. s.C 'requi ef c'\\'n pl l me'ai ti i e.i i t 'muY
cui dadoso ya que-durante.l ai operaci n oorri l aJ ,oo\sc pueden cambi ari 'l ~s ci rcui to.s .de una
barra a l a otea. U n seeci onami ento mal .pl aneado puede i ncl usi ve' atei l tar. contra I a seguri dad
del si sterna.- ~;)' ,,. _ ~.( 1: ~ -"! 1r;-,~: , _, t, .! ,.. i,.. ,~~'-4 ,_ ,.- 1 : ~1
[ ~ , l ~)~ji (' : ~ q AJ -.; > " ,,~~' ,f .. ,
2.3.1 Barra sencilla
Por conf l guraci o~. de~ cone: xi n~de barras se enti enden aqul l as en l as cual ~s cada
ci rcui i o ti ene un. .i nterruptor, con 'ta posi bi l i dad de conectarse a una o ms barras por medi o
de secci onadores. Las congurac ones m4.~uti l i zadas en esta tendenci a para ni vel es de kr y
E 'AT son: '
CONFIGURACIONES DE CONEX' IN DE BARRAS TENDENCIA
EUROPEA
2.3
1
'
,
ll
;!
.J ~, r , ' -" ' " " ~ -= ~2"------------------------------
1
,.
j
1
1
"
l
1 .
~

!
C on esta conf i guraci n cada ci rcui to se puede conectar por medi o del i nterruptor de
transf erenci a a l a barra de i gual nombre, conservando en esta f orma el servi ci o del ci rcui to
respecti vo durante el manteni mi ento del i nterrupeor,o f al l as del mi smo, si empre y cuando no
e'xi staQ f al l as en el ci rcui to, J o que demuestra -~buena conf i abi l i dad que l a conf i guraci n
presenta bajo estas ci rcunstanci as. Si la . barra pri nci pal se di vi de por medi o de un
secci onador, para cada parte de el l a, y el i nteI T U J )! OT de transf erenci a se col oca entre l os dos
secci onadores, se ti ene l a posi bi l i dad de hacer manteni mi ento de ' barras ,dejando si n serv ci o
ni camente l a mi tad de 'J a subestaci n, y an se puede mantener en si : f 'Y jef o por ~d.q d'f ,
i nterruptor de transf erenci a y l a barra de transf erenci a uno di : l os ci rcui eos correspend enl es a
l a 'barra que se qui ere ai sl ar, l ogrndose en esta f orma al guna f l exi bi l i dad ( con l as
l i mi taci ones descri tas para l a barra senci l l a). Adems, con el secci ona: m: i ento se l ogra al guna
conf i abi l i dad por f al l as en l barcaje.
E sta conf i guraci n es econmi ca: en co.sto initihl yf i nal a pesar de. exi gi r i nterruptor de
transf erenci a. E s posi bl e tambi n eo casos especi al es usar l a barra de transf erenci a como
puente ~ paso de una J ,i nea que entra a la S IJ ~S ~I}, y V)lclve a ~<j]jf .de e~ eot otra parte,
una fati,.-~el J )arraje o en up i nt~pro.r, saca 4e,, s~i tjo to<\a-i ! I : s~.tl l ;,i n.. o el ci rcui to
~ia al .uc~ptor h~ta .que pueda al s~ 111 f l i tl a, l o . cual .i mpl i ca ( wta .de seguri dad.de
! a conf i guraci n, ,. - >r ,: , ., " , . ~ 1.
'Para el 'di seo se debe tener en cuenta l a ubl caci i detl os trrl stbnnacl Ores,de corri ente
en tal 'f enf " que ' ' tlxistan probl emas l< prt>tecci ri eon l os ci rcui tos-a l os cual es se l es est
ef ectuMdo .l a traasf ereuci a ( su 'b: : -aci n dtl>e ( er en el I ao de l f noa): ''E l cmpo de
transf erenci a no requi ere transf ermador de'corri ente si . stos aHos ci rcui tos son ubi cados
. . . . _ . ,. . _ ~ . . . + . . . -
.. -- .~ - .. ;. -,,... ... . ..
Flgun1 Btrra prfnclp I tnnsfe nmal
''\! '
. '
Barra de
____ .._ ..._ __ -+- __ .._ lrans! ere h cia
' ....
\
<
'
_ _ _ _ _ ..: f_ _ _ .,L1~
1
1
__._,.... Barra princil)QI
\..!. " ... : ,'1 ' * : ;: _ .
;..
" '
. ,
BP
.J .
. ..,
( . t-
. :
'
J
1,
..
M
-
' .
. , . .
. . .. \.
1
,.,,.
'
BT
. ,' ),...,, .... ' \! .. '?' ,, .
Para mejorar l a conf i abi l i dad por f al l a en i nterruptores n la conf i guraci n de barra
s bnci l l i i .. 'a S la s~l e puede agregar' una batt- a' ii;lttar o \i ti af i sf erenci a, a aa ci rcui to un
secci onador ( de transf erenci a) 'pr' l a 'cneMn a' di cha ' l )atr ; un i nterT ptoru( i f e
transf erenci a) para uni r l as dos barras, conf ormndose as una conf i guraci n l l amada de
bari a pri nci pal y de transf erenci a ( Fi gura 2.4). I' ' ' ,
, OpOi _onl l l
2 ..3.2; Barra ,principal b al' f tR1nsf ar' e llf ,; l .a ,
l
1
1
r
!
1
1
r
' ,
r
i
,
1
: ,
ji
<
~,<;qu~i ~th n;: n ~ . ,, .: . FJ~ ura2. 6ir. '!,O #. f1ba~ ,. _ .
'{tf ''>~ 11.\)l '.t! /1-i l ~: ._; l t ;~.t ;- ',.,_i : -: ~J ',t < , .J i .-' J '') t,J f ;I ,
.: .: h.,,E n J r<J i sl of S i f i ecesrl o"C onsi l eru ql l " l as' dOS bi "ras del )en"f e l er 'l a i l i .i : sma capaci dad
yl ~u Y k4'! ~Poi daf . tOtat 'de' J .-1s i 8cstaci 6n; e1 i ttt' t J tl ' de acop e b'c'e parte' de I os
bi xf i jci ''f ;por l o i ttnto>aeoer tei l ! l '-4l l 'i ni smI 1 i e'api d'ad que. estos tr/par l o menos. l a capaci dad
equi vi tl ente a J a mxi ma transf erenci a posi bl e entre J os dos barrajes en cuaJ <jl l i ei 'tpf ogf a
d~~;;,moo-111~..,,A.~M.,. ~ d.ej)~f & l l C l ': : ( {l s~a1-,gui dado, con ~t ti po d~l a: prp~$C 6n
~c l ! i i ~M gu.e;1 J gQl ~f <;i U ~.MS">l ! J l .l l Sf Q.QU ;i dox;es de c9r: i ent! l P! l C de11 ~tL[
~i \;l f ?;w! ,os;i ai tY _g! l l ~.,.n ,kJ s ; l l i l e~ptQ,l 'C j,. ,,i J >.C ~ .de . ,a,qopl ami c1: uo, .rcqui ere
g: ~i W p~q~s( l tT i ( }n~para.m~~~jcui i k,ren.ci al ~~~as. r ,. , ,,,_
t ,
' :
11
,
1
: 1
1

.,
t -~-
\ _ ~... : \
' t" . . ,.
~/. !
.. , ' ACople
' \),; .
81
~--~----~~~--------~~~~ .... ~--~~ 82
1
!l

1
l
~
Para aumentarl e l a f l exi bi l i dad a I a barra .senc l l a se puede adi ci onar una segunda barra
pri nci pal y un i nterruptor para el acopl ami ento de l as dos banas conf ormndose as una
conf i guraci n, l l amada de-dobl e-barro.{F\i gura 2.5). - ... - - - ~- ' ''
'E sta conf i guraci n es f l exi bl e- pues permi te separar ci rcui tos en cada una de l as barras,
pudi ndose as di vi di r si stemas; adems, ti ene conf i abi l i dad pero no seguri dad por f al l a en
barras y e11 i nterruptores; es posi bl e tambi n hacer manteni mi ento en barras si n suspender el
servi ci e y por el l o se usa en reas de ! l l ta, contami naci n ambi ental . Se adapta muy bi en a
si stemas mus enmal l ados en cf ooae es ri ecestjh di sponer de f l exi bi l i dad; debi do a esta
f l exi ): )i U ( l ad se puede usar el acopl e como secci oeador de barras, permi ti endo as conectar a
una y otr.a..-b..an,a. c i tcui to.s proveni entes de una.mf m: i a f uente si n n.ec~i : d.a.d; ~h \C e( C ! \l de
l as-.l neas J l J a entrada.de l a subesei e n. T i ene l a ventaja adi ci onal , sobre, el : secc~o;un.i e,nto
i pngi tti d J ! ! l ] ~D l ~.9onf i gw: aei oocs anteri ores, de que l a conexi n de un ci rcui to a una, barra
u otra ,p,u~~11\! i ,ef c,g~da en cual qui er momento dependi endo de ci rcunstanci as o consi gnas
opc~ati vas del ~i s1hi ;i , -- - - - - - ------ ~ ..
,, ... ~. (. ' .< '
correctamea te. Adetl )s, la capaci dad de J a ba: rra.yodel csampc>: -<f e\ tr: orsf etenci a debe ser ' gua
a l a de cual qui era de l os otros campos o ci rcui tos.
'7~u ts 1.1., ' f}-i}' l 1~ ; : ;. 1 11:. '1 -: o..i ~1 ~ t.: L;l > ' ~ 1;rL11 ;-.'b .a~' ... ~;i " ,. ,
ni : ~l .5'~.~~u5d<,\6,v, ,es, J 1l~Y: ~u~taci .ol l es ~c~ttt,e~ qe .g,~eE ~\n.
l ! '~an~~~f 3.>'.-1s cO! l ;l O ,ef ! ,~ubr,'l ti l c.~( l .de transf ormac n. ., , 1:;,. ,,,. ,,
i a~ :t_ flii1 h?' ~ti\" : ; t11. . . "; u ; ._=~ J. !. . ,. , . , ~ ~ v. -
1
2.3.3 Dobla barra

1
!
2.3.4 Do b le barra ms se ccio nad o r d e by-pass o paso d irecto
Rene, pero no si mul tneamente. l as caracter st cas de la barra pri nci pal y de
transf erenci a y al a dobl e barra. -E sto. se,..f oi ! .ra a -partl r '<l e 'f a. 'dobl e bni ta \ conectando un
secci onador de o paso di recto al i nterruptor de cada sal i da y adi ci onando adems
otro. secci onador . l l ;'i yacente al . ~~pt_~r para Fer ~'.sl nrl o ( Fi g~~a 2.6? _ \on ;sJ os
secci onadores adi c onal es s pdede1 l f perf -) J a''sU beStaC J onf coi pl emental 'l amente r11- lii
o~,~ci ~~onn?l . 4e ,cpbl\l_ ,~arra.. yo1g W ?.~ b~. _s~~nd_o ~.J '~P~l Y . 1~. p~a 1f de
tr~~~~i a, ~nhzan<\?,J l , u;ter~pto~ de ~? ft,ai;i<: ~~ d.~,-~~nsf erymc1a p~ uno
cuakju\era de J os mterruptores de I aea que se encuentre en manteni m ento. C uando se ti enen
~ul i ~c6neef dns,'un~_y'oti ~ ~an~nq 'es]jos~! _ h~-9~r m;al oti hi i n e~i o'i i i nterruptores si n
sspeni i ef el . servi t,i o. --pu'es' 'para el i p s necsi i a,a 'que una'' de l as barras estuvi era
cof f i l ?1~b,m~te li~) \)~ i {'u~arl a ' c9D: io. b~a ' ~e. tri msf erencf a: no presu~dQse ) aS
cemjnci i i htnte l as propi edades de tl e: l l )mc! d y cori f i abi l i di i d. ! ' , . : ' "
1
-
~ - M . J
E sta conf i gw-a<: i .n es l a que requi ere un mayor nmero de equi pos por campo,
presentndose a~; J l ! ! .s'E .<?_. ~pa~_e_l .i : : '.~.~si ~~l ! _dad _de_2~~~i n i n.i ~C ta durante J t~
mamobras. Por l o general , a esta conguraci n no se Le expl ota su exi bi l dad, pues se usa
una de l as barras-como si mpl e barnnte--re.serva-yto transf ttci '! f 't1( 5 compensndose as l a
al ta i nversi n que el l a i mpl i ca.
E l materi al adi ci onal necesari o para l a dobl e barra con secci onador o paso
di recto. equi val e aproxi madamente al que se requeri da pata agregar id dobl e brraje una
barra de transf erenci a. conf i guraci n que desde-el punto de vi sta de servi ci o ti ene mejor
uti l i dad.
La conf i guraci n de dobl e barra con secci onador de permi te adems al gunas
vari antes entre l as cual es. se. pueden menci onar. ta parti ~i 9n de. una de l as banas medi ante
i nterruptor, scC Qi O~~ri . l a 11ti l i zat.jn de i nterruptores de acopl e en una o en ambas
mi tades de l a ' barra secci onada, etc .. pero esto hace l a subestaci n ms costosa y ms
compl eja e! l suoperaci n.
- - <
E n el di seo se debe tener en cuenta l o csti pul a,( l .o ~teri orm! =l l ( e para l a barra pri nci pal y
de-transf erenci a y l ~~oP,l ~~,. ,,~.i \""' '""''': ~,,, ~..~ .-c-__; .. 1<
J
Para el manteoi ml ento- de i ntcrruptore os necesarto suspender -el servi ci o de la
respecti va sal i da. Si n.embargo, ..cuaudo-_e.J .-..si stcma..es.muy enmal l ado y di seado para
operaci n conti nua durante l a sal i da de un ci rcui to, l a desconexi n de un: ci rcui to no ti ene
mucho ef ecto en su comportami ento. E n al gunos si stemas, l as l neas son de dobl e ci rcui to
cada uno puede soportar l a capaci dad totl de la l nea; por l o tanto, no es esenci al tener
f orma. de dar manteni mi ento a i nterruptores conservando eJ ci rcui to energi zado. Al guas
di sposi ci ones f si cas de 'esta conf i gurac n permi ten ef ectuar un o paso -di recto
temporal o permanente por medi o de cambi os en l as conexi ones de l os equi pos y barrajes,
para permi ti r una' conti nui dad en l servi ci o durante prol ongados per odos de
mnteni ni ento O reparaci n del nteeruptor; esta di sposi ci n f si ca es l a denomi nada
"puenteabl e". La conf i guraci n de' dobl e barra es objeto de especi al pref erenci a en E uropa
para subestaci ones a 220 kV y an para ni vel es ms el evados de tensi n, l o mi smo que
para subestaci ones encapsul adas con ai sl ami ento' en SF, y tensi ones hasta 400k-V
i ncl usi ve. C uando se requi ere una gran f l exi bi l i dad se col oca una tercera barra. pero esto
es en cesos demasi ado especi al es.
,.
,'
;..'1-: 'f <A~i oi t; . ~ ,,.,. ., . ez_ ., , !
1!!~ ;i' f. J ;. t''J 4 )' t .t,' ~..)l .<~;:~\ a{ 1t{ ' ~ Tl ~1J f ' tJ .>: ~-H~~t
1 ' 'l "'Hi do/,;.t -', ~ .< l .L, . .!~1-- . }l r,:;; !Yl'. ~ h ;.uj ;.t: '! l
- t~f t0,.::J ~~<J ' (t u. ' - 1 t 4 -: o. e t,.. .
f 1 ... , ! ! # 1;
( l l l i ; Mt( J ' 'c,~.I S! .H' f l w/;oopl e
;f : 1 i1. " ' ...
J l l ' t~b: ;q ,..,,.,.,l j. ,\\,; \ ., : ;
-. .,.,,. ,.,. . i ' 1
' 6~ilf "f tj~}o t= J r - ~t .,, ; -t t.~ 1
.;~'.l .: . t1 X ;J o! ,' i\'
1: .
..
~>: : ~-.ui .11 ~~ : ~" ~ : 1. ,, s , 1,,1 '"' "'"' r ' ' .;,' 1 ' l: l. ' ,
~u ,. ~l ?: .1 ..... 't 1 r~, , ,.: .~ 1 ,..
~r~,.,J W ~\"~1: ~11! ! .<+;;. ' \1 ~ ..; -s J ,.i 1 i "2't f l r. : ~ ' ~- ..
,. . . . . . . ~ 1' )' ! . fri' " t' 1: it, .. ~~-~ .... f .., ) ,-.
, x ,_i . =1
'( ,f ,}11'h ., .;..;f < .; : o?~~-.'~t~. ,,.t; ;p~>; I ~_: -)~. ~<' " f< ;,G( j i ! ( 1<)l j . ,t.: ,_~,;o
~~( ~~- tt~~ .1' > < t' ~; ,, ~ \ C -\ ( " ;
,,:r:1fl!~ ~ F,lgu111 ~; f ifi/Joli# . . ,,. . , mlt1S geionllf
_,,.,... , , ......... __ ..... b ,. . 1 ' i " . 1 ,
,~' :wn~}' r' ~ ,1 ;_ ~;~~ . t1),i '"' > int ~ ' -> ; ' "
2.4 CONFiGURACIONES DE CONEXIN DE INTERRUPTORES ;
,,. ., , ~ljl,QJ ;N<; IA~f l\ l C.ANA .... ' , .. ' ,, ,. ... ,, ' .
~-~"<: {',.\",;') ! '+.; ' {: ~.. ~ : ~ !' -r- ! it ;., . ~ 1
1J
~ P.or col i .f 1g.uraei phQl ! de conexi J }de i ! 1t~ptQr\l s ~enti epcl eu aquel l a~enl as C U 4l es 10! '
~ui ~: i J l e ,4ope;tao .a. l as .b,aml .s o e)'11;re .el J : s por.: i ne.ci l .Q de .i ptemi pt~ . E sta.'
conf i guraci ones Dcl uyen l a barra sene.i J J ~1\ql l ! '.cY f~descri ta anteri @ente), el an l l c, r.l
, l - ,\ : - -~ : .. ' 1 - ...,. ,.. - '
E n E urop. esta.: dl .s~~i 9i n el }.C U ent: a' ~c~~o ~c. ~pl ! cac.J -0.p~uY -~l i o a ni vel es de
220 kV . C omo desventa)puede an.omi ;;e que requi ere una rb.i yor rea en comparaci n con
l s'c"onf i & 'U 'raci nei 1l mterl ore~: : u ' '' -: ,,,, ,, .. ,, . '' o - '
(~ - :. i " t1\1) 1' : .1 tni t,.;,"'! , J ;[r '~: i <-;;. .. "Y . - \ , __ ..;
.
2.s., ~,_,,,,. "! ~ rra~
'.
. > ,. ,. .
; .
~ ! H l

~
Tnansfereno1a
. 't -. ~1.... i
, _ . . . . . . . . . . . - . . . . , . . . , . . . . . . . . . . _ . . ~, _ . . . . . . , . . . , . _ _ . . . . . , . _ . . . , . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . , . . _ _ BT
--
,,.-.
. 1
'l t.l i \"
l .. ' ~~.. 'j):
..,,, . \,~- ., .
..... 1,d,t
,,
.......... .-.
.. _ ' ,.
2,,3.6 D.o b le b"rra ms b arra d .e transf ere ncia.. , ' ' . : . "
'l ~ 1-;._;, ... ,L 11,,,_ ,..i : t ; .~... - J "' , 1 . .. ~ , ,
E s una combi naci n de l a barra pri nci pal y de transf erenci a y l a dobl e barra, ya que se
ti enen dos barra& pri nci pal es ms una de transf ereni .. ri a, dando como resul tado vn ~: regl o que
bri nda si mul tneamente conf i abi l i dad y f l exi bi l i dad ( Fi gura 2.8). '''' -,
N .orl tl i l m~nte se usan dos jti t'errU ptorestpara 1as f trnci onesde acopl e y transf erenci a,
teS! )e! : tl V ~C Dte, pU di OO! ): i e' .a'81 ef ect\l 'ar- <'en>' f rtna -Si mU l l ~ . amba8 .operaci onesi E .n
al g\l , f s ~s; uf i l i 7;l l -uo sl ~i ri tetruptor'( on1el 'deb dd arregl o;..d'e seci oi l adores) para l as
doscoperac oi i 'ei i ,' pe'rdi i ndose asi '<~a f ~i n f uh.dmnenta1' de l as tres barras con' l o cual se
asi n: f i l a esta
1c0n: ti g\l raC i 6n
' las dos ntei i dres' sl r embai 'gbi 'cuandb se pref i ere dejar uo: e de
l os f i atmje8'c i i l 'i 'e8erva'( por-ejempto en zona ci e'atta el>nl' al' i: nacio en doode"stos exi gen
l i mpi e-i n peri di ca) se puede di sponer de un s61o i nterruptor que cumpl a ambas f unci ones
con l o cual i a 'sol uci n pasa a ser i .111uy econmi ca ( l a al ternati va se muestra tambi n en la
F gura 2. 8). ' ,
E n el di seo se debe tener en cuenta l o esti pul ado anteri ormente para J a barra pri uci pa y
de transf erenci a y l a dobl e barra,
'
' " --
1
1
'
1
1
'
1
1
1
f

:"~ " Fifua C()l): tigu.rncin econmi ca y segura; adems <le conf i abl e, pero si n f l exi bi l i dad. E s
segura y"C oi i .f tubl e pi.ir penni ti r conti nui dad de sewi ci o por f al l a o durante manteni mi ento de
W i tertupl i r.' ya quecada l i nea o drcui to est asoci ado a dos i nterruptores. E l pri nci pal
i l coovtj)i 'enl '' coo,~i sce en que, en caso de f al l a en un ci rcui to mi entras se hace
manteoi .neoi i ei Fat.ro;-eHl ni J i o pued~uedardi vi di do y-pn: serrtar+.i l i a de~rvi ci o para
alguna de l as paq;es, o perderse;l a se~ en el .si stema. Para cumpl i r l a f unci n de
~guri dad y conf i i '6l l i i ~tt~at;i 1ti s cual es csci i 'Sb3taci n f ue i deada . es necesari o operarl a
en. todos l os i nterruptores cerrados ( tal como es su operaci n nonnal ); por J o tanto, bajo el
pu'1) de vi sta de l al l eXi bi l i f i l ; .l a ! ub"est'C i dn'es's tl f ar a'na
1barf ai
Sl mci l l a.
Pllr~ef eeros de di stri buci n de corri entes, l os ci rcui tos conectados al ani l l o s=deben
~ &; i' ru ~r~ qti e ! i i S' f u~ts'd~~?gJ ~': : l i .i ernn'coJ 'i l as f gas. , .. '. ,
. r11~ ~ ?~~ 1 ~~"' ''tAi r ... ~J a , r i -l t'~ ;~; _,_;~: L.J ! ui t ... t . .. , , _ .. ,. J ~
Por consi deraci ones prcti cas convi ene l i mi tar el uso de ~ta,i ;~gyrAAi .J ;l -.1\ ,l ! n ~i m( )
de sei s sal i das; E n caso de ser necesari o agregar ms, es pref eri bl e cambi ar l a conf i guraci n
a 'i O l l ml pto.r y. medi o. P-0r l o anteri or, el diseno i ni ci al de. l 1t subestaci n debe. prever este
~11I tOl l ode.wtj)! u~! l ~i n~p19: ry.meQi : ohr) x 1,, r.,. so '"J ~-': '<1'.,;,'.l -f . : .I ' ''1D~ ' l >.s;.
. La #pl i eado de l a di sposi ci n en ani l l e exi ge es{ ecwc u'i i 'd6,e'nl l cl -rerer'e'a1e a ci ertos
aspectos . como J a operaci n de dos i nrermptores con f al l a en una sal i da, el reci erre
ilut~. to ~ q11e.J a' 1)rothcctt' y>lli~mdlchf. E l daf l c deun i nterruptor dura.lte l a
f l i l )af en~,d'e.l 'bl ei l tui tos"de''sl i da;'ori gi i t l i i ptdi d'a 'de trO' ci rcuo debi 1J a.! a 1ta .
,o~i l i 16h}dc.J a;prot 91\eonth.f i l l a'W l ml f f i l ptores. ._,, , .. ' : .... '
Figura 2. 9 - Anfllo

..
' ' ~ ,'
,,
rJ IT' l t~,.\ ,,: r ,, . . , ),.,,... ,( J i rt , J
" ' !.!$ ., 1(1 ,.J . ,1 ~ ~, .. '. "" X . . ~ . . '1
--;5-.;-.-i ,.,... ,..,..---: ,..--,,--_,~, ,; ,_,,..~: - .;; l - ~/ ..... , . '
- ...- ..... _ _ .... - -
! !;: ; ... ~ - < " ...... ---- ... ..,_ , .......... ~ ~ ,.,,....._ _ ,,.,.._ _ ,
1-,../~,..----;_,..J
1 ' l
,..;: ;r~: ~.~cpnf i gucaci n, Q! }.W ( . l te una, bprr3 iC.Q~.ctora como tal , l a ooneKtn de l os
ci tc~~i .'"l '~al i za.! sobte n-vani l l o, oo.nf Qrmadi >;.por j{I J : ei ( upt,ores, con l os ci rcui ros
~t~~;~aQI ! dossde.el l es 1,( F.i gul '.'l l <2.9}. ~ant.ai sl w,un"c r.cui to es necesari a I n
ape( t\! ta~~ ( jp$ i nte! l l l ptQre.si _C QQ'~pE l ( l di e.oui .s...-abri ti dose 11s .et-~' C 11~do..se.11ui en:
~l ,1' ~l ;l j~l )jtotpqr up,,per QOQ<.l p.rgl ).<SJ : .cl ebe..abri t,el ~ci o.n~or de cQ.Qe.Xi .n..d.el mi smo
pai : ~W '\ei ;.,i ;enp . .( 9~i nte.l l 'l l l )t9ru as! ;l ei ad$.a di cbo-ci mJ l jW 1: Y a.o;~d3I ' ! ?J >ndn1,1J ~4al l i l to, ...
'ti f l ( )')mt) 1'.."t( f : ,$4 ti l r: t ; ~1
1'f "''.,..J n
,.: \? y , ~, ... ~ ,: - .t , .~.,, n.'
i .ntemi ptor y me4\d,-l . ani l l o cruzado, y;: {i t;U bl ei l i ai T a'.oon dObl e'.i ntmuptOr, l 'nl i smo que
otras versi ones.que-son poco prcti f ti as )' por el l o no .. Sl ! rn descri tas,
,; : n,.p: a: .r~t;W i i C J : -.ti ( ~f J '" -. '( .~'1r.,,': >. ' ' ~.L y J : ~ T ;.,,.,.,.. ' "~) ...... ""' n
2.l .. ~f .t: J .~.;! "~,.;: i ~ch> .. ,. I ( . J prl ~'~' "-...L: . ..... ~
-. ~. 1~ 1' '.h : ,. ~ t: ;u tri

C b: ';wi : . : }~hr~f- I\ .'.t ~
"E sr.a -contjguraci n: admi te .ci ertas modi f i caci ones para ahorrar al guna canti dad de
'
~ui po: tre~s11l l ~s v( )O,( a tran.c ~adores,,, ooJ ocaodo: : .un, sl o ant.ettuptor -por campo :y un
secci oi uul oua 'mdo'.1de .. trati sf ren'i a,cooetand<b ~otedo.S! ;transf nndorcs, a l as
ba-as. ,enmoj~: i l u& tra l ! rrJ a E i ~ura'2.,l 0;. i .i 2?! >> L <! u.J . r ;,;. , ', - , L. r. .,,, .,, , . .,.,
C omo en el caso del ani l l o, l a. d~o.ne.tjn; de: iMi ardi,_ j!l,pli~.- f i l : P~Pn" d~~
nreeuptores. La protecci n y el reci erre automti co se di f i cul tan por el hecho de que el
i nterruptor i ntermedi o (q~~! J ~s 8-fc' !-ito~.) ~~,;~~~~~f{l' ! J .! nQ u otro de. l os ci rcui tos
asoci ados. Por otra parte, l a f al l a de un unerruptoe en el peor 'l i t; l os casos sl o saca de
servi ci o un ci rcui to adi ci onal .
l~ ~2i;~Ld~fil~~j)if di { iic~1dad e. f~ ' eqfPk$ es. ( i i f ci 1
1;> (!t
cua i to exi ge ~ver l a
arsl ni i gf ri de -~' r<l~' i entei : ~'es: i eci aY ~i i tc '.duci f e coni l i i genci a$'. 'E ~l caso de .oue 'l a
;a,1i : . ..... ~~i ~ ~2 t ~u l ' , 1 ,i ;.1'; 1~( 111.i <ta ! '1! ., : ,: y, H: -.i : n.;4;1 ..,....: : i .: .-_.~i .J t , - , 1.
suuei S 'I U n a n ero un ar e'crrc tos,,u19 o.e e es1'4U a =s.1 tors, o
~l i ,! J ~ ,gf "'ti "'"Pr,_l ' ' " t ' tal!" - l , ~dc ,! J i ?S_r 1-. -~ ., ._. i .~ l J '" >: .;! ~.i
"U l l .l ;_rep~esenta un s~cosw. ~: !\. ~-\.11~. . J OO. usan e, ~~~r 1.J l ~~e. o ~- posi me
di r d
\<. 'i l .l ~.,-! '"" ' 6(. 1.11;,y,. ,,_. c. ~.lli' -n ,l : ': c ''-'e]l .
p~ . ectamente a trav s e i a sueestaci on un c rcutto que normai me te entre a a que
sal ga por eJ mi smo campo.
Figura 2. 10- lnte ""ptor y medio

;,r(B-
C <>M l 6n de
tran!l1ormador
di ree1amon1e
a barras-
.
------l ~ - 1
/
--<y--t--.----
'
y
_ ,.? " " -1---i----

1---------- .... --: .1'~-;
182 B1
~I ~ l . J : #. ,;;..> i - , .1. - ,;< f
;_ l. .1 '4.''"' ~U~.!l>J ,.: -C" . l "": " .. ~~ .'"'~~V ..l ,,., ~ U ;J .,,.: '-~_l : ~
~.2 lnt1trrupto r me d io
.. ';)i -\( I J i i th,i ~l ! J v. : w ........ ~ i;l~v .. ,.
1
~
E sta congurac n debe su nombre al hecl i o de exi gi r tres i nterruptores por cada dos
Sl l l i ~: ( F\i ~ 2-;l l l )>,U n grupo de l re~i nterrupwres, l l amado i l i mel l o,( b,h a: enJ o.s E 8.tados
J J .ni de: a .r: kl ?An.i rjcai )J 'i i se -conectar enl teri J Q!i) dos f 1 barc-jes,; pci i l i pl e.s.~S e1.puej: le,riJ 1acCJ
~.llimieni(Y ~W ,erl l i n~tP.tw b.l i }"I : ! i je. 11m.,s11.s~nder~I '11e: : rv'i ci o: 'f si n: al ~ui rnel
s'i Stema1d.e'; pf ! }tetci nl e~J : : l ~,-,.W l a;.: f ~ ~ barra je ~o<i ;01C mi l npe d. ,servjci o. a ;llingn
ci l : e i i t<kp~tal i l l oi a un..al t~Wli~~ .conf i al >i ;)i c4<t y dc<,segud! f di ;tanto.wrJ : l ta en I cs
ill~t!)[t $-'Qtnl : C ! J 1~ ~'ui ! O.s ,y 'e.n l as: J >arrn.., N onnal mentc; se.opera .con! embas b,m: r.s
~eJ : ~"f ... tQOQ.s ks. i n~ml l f )res .cen4os_: y, poi ;;ta.l moti vo ( i ~l ! Ll -qut 'en-el .caso~J
J l l l i l l o.).;.~o.,M~b~; aI J : i s.- el t.enel '.! d~_.,-as,,no+si gni f i ca,-.gue; ;J ps c.i r.wi .to.sa~l ! I ~
conectados i ndependi entemente a cual qui ero.l l e.eJ hs i nan,teni endo l a conf i gw: aci i l ,.oom'o.~~
el caso de la dobl e barra.
.;,: : rf : tl l i stcma en api l l o .0B 1muy utizado en l os<E stadqs1U .n.i dos, de AmricJ tpar.altodo, ti po
de, s.ubestac"i l i ! ne! I .')' i nU ~el ,murui i al para & ubestadmi es,,e.neaps~~n.1SF5 en l '\ T. iY' E A]' : .~1
~
1 . ,
~. -'
1
1
1
J
1
- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - =- - - - - - - - - - - - - - - - ,
~-------+--<,,.--C : )--:
1
1
1
* 1
_________ _J
1
1
t;l 1,f ,' ,, ..-(lf)--..:
.1. ~- .' - ~...~. " i ,-. . '\to: .. ,, ' ** 1
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 1 ..... J ;,~ ~
. .

81
i.
1
1 !
" .l-' ti! d ~po: si dn~<! i l i l \remi .pto_r y .mcd e bs .ba$tani c'+uti ji ~da. rcl l \'{).l l SC s. no europeos,
parti 'l tl nf i re c! l E s( ados. l ! J ..ni oos de.<!J l1~ pm tod0 ti po dc<subcstacl n y a ni v.cl
mundi al para subestaci ones encapsul ada en SF6en A T y E AT .
~f -, .. ........ , : ...
q::_ ~ :~ ~ tl! c: ~~-d! '~'~1L~'-rup~~J
.: : ;-. .i rE i t es~ cortf i i \)C aci d.nrse dup) 9an '8Dtt> 'l aS barras. como l os i nterruptores de cada
;ci rci tol .( f i l ! ~ 2, l l '}f ' hes~! I U t' .f a}mayor seguri dad, tanto.: por f al l a en barras- como: en
,~mip~.-- i o: da3. I u conf i ~i Qnc~rgradi berf adpar! i : oper& l i : i n, para i rabaj~de
~l /J si n ~teoi roi C Qto. Pui ;.wl ( l g: i u'. br '.J ri ay{m~g.i i tl dad c* ci rcui t0<~'l l : Ql l ootB , u.11mb& s
,h l i r! ).s ">'! l ea q~l a~pl .W aGi OO,no~ eS, con tbdos I Os.i i : r.torruptores. Ql l f l 'l l OS. y l a! ! 'cl og .barts
eoa: gi udl f s E n "al gunos casos, I os' e rcui tes se pueden separar en dos 'grupc)PGonectndol os
i : d cuno 'ai .wta b~; en tal .cO l di ci n; ! 3 f al l a ~f f tma de: l as barras saa del servi ci o tedo to
quere>st+co11C;' .cta!O,a, eU a;.perdi nf ose I acsegri dad -que bri nda l a operaci n normal ,y! .110
jusl i tl c~el c;i tl 'aosto con.respectoa .ba dobl e barra, .,,, ,..,. 1 .' '"' < ,, ' .
,,'t )_{_: . .., .
1
I!

C l l l ' ! J ,11.0 2
\
E sta conf i guraci n es una vari ante del i nterruptor y medi o, l a cual se ha uti l i zado para
rcducci ndC i equi ps.( Fi gura 2.13). ~.W.M-f>t < t."~\l '~


2.5.1 Inte rrupto r, cuarto s
Otras. conf i guraci ones no tan convenci onal es como l as descri tas anteri ormente que se
encuentran en al gul l l l $ de l a,~ ref erene ase.de l a l i teratura sobre ssubestaei oaes. soa l as
. ~ . . .~ ,, ~ ~ . ..., . '
si gui entes:
2.5 OTRAS CONFIGU,RACIONES
Figure Z. f
\'

r
'
v--..-.,.,/~,,.;_,,,.~/~"'~-i
'
"pl l r.i l el o': ;( si gn f i cando-est que estas conf i guraci ones uti l i zan redundanci a de i nt.crrupl ore.s
para asegi i ~a ~raci n bai o condi ci ~ne~.de c_~nti n~enci a). ;
La di s.pon .bi l i dad de ci i da c rcui ro pu~ .~ obvi amente i ncrementada. usando tres
i ntef i : uf l 'oj'es en . "p~el o~~en l ugar de dos'. E sto ~ ser e~ut~o de m~c~. f Ol '~a$,
si ~?J a~ f acti ~e de l ograr desde el punto de vi sta p.jcti ci ;>, b1 coi ;tl ! gu~aci d en ~J I .o
c~zado ( agwa 2.12)._ 1
,. . ... , ~, ... ~ 1
La capti dad requeri da de i nterruptores es +n/2), en donde es el nmero de nodos
( suponi endo un nmero paa: ), si endo esta canti dad la mi sma requeri da por la conf i guraci n
de i nterruptor y medi o. C uando se ti ene un nmero impar de nodos, se puede i ntf nduci r un
nodo "f i c~ci o" tal como se hace para el i nterruptor y medi o. La operaci n normal de J a
subestad.1n es oo~_todos l os i nterruptores cerrados. '.
. F.stl i 9c)nf i gui ci n f ue i deada por i ngeni eros de l a f i rma B B C (Brown Bove n and Co.
Lsd. de 5128> a pri nci pi e de l a dcada de 1986. - J

1
,, .
' .
l1;L.
2.5,2 M! ll/~. , .
;;.,ta conf i guraci n es de ori gen i ngl s ( en donde se l e conoc tambi n por el nombre de
ani l l o) y ~i ! i te bsi camente en una barra senci l l a U l \ da ; por l os dos extremos e
i ntroduci endo un secci onador de barras entre. cada ci rcui to ( Fjgi ta 2.l 4), Presenta
co;iai>c~ por f al l a en barras, si endo l as dems caracterf sti cas si mi l ares a l a de l a
. conf i gurad6n de barra senci l l a.
' - .
. ~-~ - " .. ~ ..
~ r lrws G' Ullfloa
' l
'1
1
;
1
1

1
r~
~

h
' ' .
. <, <, f ~
SELECCIN f :!~- - ~- ~ONFIGURAC.I' N Q.~= ~NA StJBESTACIN
- ' . > , . - ---_ _ . ... _ ,_
\ - ... .... ...--. ,,, ... - -~- . . f
1'
.
'B ar~: 'se}~ ~ coof i g11rai qn i i \l ~'tu~taci n.,es nec~sari o conocer o e.vi ~,
entJ C o~ ~ ~ ,\'J!,i~ ~ ~ ~ ~ U. ),f. > . , . . . ,,. , . . & i ...,,..,,;,t. ~t - ., ,.. "-' , .. ,, .. ~
.'

.... >
. '
' ' .
BT
_t''. : 1.
l ,ti. ;..; c.,f ,i .....
~ ~. : .. : .; - . .: ~~- ) l .~~t -~1<f.t_ ' , -
, . . . l+ . ; ! .: ~: : - .}"~ ~.! 1: . :~ . ' . . . . . . ". t
'
'"' ~ .: " l : .,; ~ ' i .. '
' '
.... \.., . . . ,,. .. .
~ ,-. ~. ...._ ~ .
~' \..~~' - - '. '> < "1" ". i\t
, "! i ,..l 'f . ~~ '!~ ~ '~ !
r , .}' '
l ..
I'
,,..
;
\
t' ' J
Do b te.trana~re ncta .i : ,, ' " ' ; "11, ; . . -e,., 'u1 111 ;, : ; ,, ',
E sca qonf i gu~i ~! I ~ : o~f ~~' p;;;'d~~,~,p~pa ~t~e~~dl ~~~~~una
~ : & e1\tl G.std1C i .e'm'~~'l i '! ~m: ci ~i l ml '~: i i ~ bi ~~~i S~r~c}ai '~~- rtovee
medi o para que 'cths"'l 11! 8.5 ' pitdii' !l!t ~~'sl n' 'tntf ' tDf t! i l l 'bl f f i : ~' prn?i pal es
( Fi gura 2.15). C on conf i guraci n se -p~'i de)ar di s.P".i U "bl eS- l 'as des l : a! ta~ pri nc;'i prues
Q! ul 'i )el i l 'QpQ~ten mi e.n~i osuspai si n;del .seroeM ,;n ., ' " i .-: : .>! ~.~!>b 1,..,,,,_,.,
to~... l' ! ~l' ,'
,
..
,_......__ . .., _ _,,..,.c. 1 - . ,, . -,--.,1 ~' ~etal ~d$1C 8 '. ..-,- ,- . .1 't 'I
,.': '-c~Mi : i ;a: ~.. ? ~ ~~ ,., , ... . ,. . . ,. - ~ - ~ ~ "' ~IM~- 1~1 t-; -' - ~- ' .. -
- ) T asa de tal l a d .;ma subestaci n de d~~en f ~~n de l a ~. i i e'J al l a ete kiS i nte<r..P: o~t. ,,., >
'
l
I
1'
' .

0.5
2.6.2 Anllsls d e tallad o d e lo s- aspe cto s que inwrvie ne n e n la se le ccin d e
I ,co nf lgura'cl6n
~~~
A conl f nl i htrt' se ef ecta un anl i si s detal l ado de l os di f erentes aspectos o
requeri mi entQs descri tos en el , numeral ante;i vr i re'5e deben tener en cuenta para ef ectuar l a
oo.J illC!;a sel ecci n de la conf i guraci n para subestaci ones de al ta o extra al ta tensi n. Los
.P1,lllW' o requeri mi entos que se anal i zarn pueden estar en conf l i cto unos con otros y de aqu
l a~c~y responsabi l i dad del i ngeni ero de subestaci ones de eval uarl os y determi nar
l o mi s onv~~.! 51~S! <: .~-- --..,...,-. _ _ ..
ft~ t " -~ ~~: i. ,. . .l ... , ' .,.... .
2.$'{2. t-: : ~ jo ,q~_ ..J le se mpe f ta.11"- *ut; >e stacln e n,e ulste RM1.<19rpo ~ncla
-~i ,.: Gua ! cki se qui ere sel ecc onar l a conf i guraci n de una subestac n C $ necesari o anal i zarl a
no'on;i q.i un pur to i ndependi enre o ai sl ado, si no 001110 una parte l ntegl '! l f de todo el si ste.ml i ,
de 'ti i l f f 'mi l ;que-porf al l as li<l se af ect~l a seguri dad o capeci dad operati va de ste.
_ ~- acuerdo con el papel que cumpl e dentro de un si stema, una subestaci n requi ere
di sponer de pn mayor o menor grado de f l exi bi l i dad, conf i abi l i dad seguri dad. B stos
conceptos f ueran def i ni dos en el N umeral 2.2. E n l a Fi gura 2.16 se muestra una comparaci n
de hf i bi l i dad de subestaci ones.

10;.( 1~"! ~r;: ;.'
. I ~ . ,,.

'
. -~ -~ -----------------
2,6.: .2.1 Subestaci ones de generaci n '" ,. '~' '' h ... " ,, 1/ ~
~t<: S e- c\onsi deta & ul l Stai n de : gen l tacf .n a.q)l l l a' qutLsi rve-~o j: ,unt.o t~ oQnexi n, al
si st.enui 1 de: w'a : cci nl rl l l ' gener-ddof .i La' 'becesi dd 1)ti .l Do di al de ' 'l i na ~subC stl i ci n de
gene?aci n ! ~$l a ~'b.f i l i bi l l < jj( ); 'l a seguti da<f l y1ta ' flXWliaiiii tst dal: IU' J t J i mpnai a
de la suestaci Oi l t y-por su ul l cal oo ei f el l ' i i stema\f )311 ' " . ' " : , ,.. 1 ,,,
i ' '
~;. , ' ~ .: ri
1
~.~t . ,;. ,:f ' f . '.' t>l -~J . ~~ .
o o
, L : .tf~( " ' -~ n~1io .. .l 1 0. 20 ~~ 5o' 00 7cf~ 90 ib(t ~ "' , ~ ~ - ' t': .. ~.
'~ {J ~ .c;1c,,.f ~-;_ ~f ! .i "..: ", >J f ~) r . J ' ~nte1miti' todei1Ce 1' .t ~ ( '. ,, t .. ,,. " . ~ ,! -.7
.;, .. '( b,: ;,: 1 "' f 'l h; ', ', :;~ ~ . ,j - '~ ( tmrwl ol 1 t .<: " a ,1v :l 1, 1 ;- . ,rB~ l "i f ~-r1~1u t~'{f ' .1~ ( ..
' l f N o cl sponi bi i d~d 'U & ti .tbestaci ri de'1ni nml sk i on f unbto ~ef 11i np0l i ri a~1~i o di ~ ~~~f
}:9;. ' t' 1w . _ i;~ dPJh ' fi ~ oM~ blfde d ~
1
J ) '' r ( '>! l '"~ w ~
~ . : ., , "'1~.;~ ./ et.._ fr1 ~t: , ~.> t~J ': ~.l s_}: i sHc. . > :";' ~ . . . . 1 -: -. ,J i .. '
~ t~.) 1: ., ;.J 'l J ",l ~1 .. ,: ~L ;.,. )! '.;.t ',. J. r, ,; ~ ;.-1
2: ~: 1.2 'l T l pOS"de l l i bamcl on ., 1 . " ' 1 . ,u " .; . ,,.,
1
Fundamental mente pueden di sti ngui rse ti pl i s' 'a ~l i eS( aC i ones; generpci ,
tt'I U \l f o: i i nai n y ml i ~brd. tlls necesi da( ks oi ~queri mi ntos>d e~ .ti po de subei i l l wi n .se.
dc-Seri bena.conti W tci J l .~> r ~ - ..J ! ,,,.; .: .. ~t i.. l ,,..,: ; T fH)i.;tn ~ ,;, ~-t~; ~1 -10 ... ~
,~ . . : J (~
A: Barre aenella aecdonada
B: An!lo
A
1 --: ' 1 ..
i : : t: ~ t.J q. . ,_!
_..: .. /'.,.'t ,; ~ ~f,.I
~... ,, ~..

~ 1 ~1., .....
~ i~ , ~ . . .
1C ?r'r~
~,
11,u hor85
. :it: - ~ . , ) ;~i.' .: .J
- c$W ,
G.5
~. ' 1 :
.t 10,0
"1". . . . : H ...
. .,
1
l ..--1 ( )\ ~.. ;~ :- , 1 . ~ I'- . :, ~ . .. At~ ~! .o J ': -: _ f ,J ;: : 1.'.1'! . .. ' " ,
l . , . : ,. . . _ ~~"'.0;l 10,i l 20 3..Q1: 4.0{,f 01 80.J 'G 1( )190 f o: J ~........ -: _.,~... ' .. u.;;.' J ;,.;' . i ."
! "'.'t ,-o h, .. ~)4 1<j. (i ~ _ . . . , . . ~ !' f' !\; 'l. rJJ ,...,_e,n.~9,! I C B , " ..,U H 't! ... ) ; ...... 1 i l ~c~t .. ., "..{ .l },_.J T +C l -'i P,tf
(hura1 af i o] ' { .: ! ! J e.
;,,;.l "' : i -- ... ..c ' l 1'i .t.."1. 'i ~~J . 1n.;.. ~ ,1 ;t~- f ''1 ?' , t r4" : ., .. ~tr: ,, ~u~~ "''1{J 6-
'6}''taa8>de'f i l l I N subeW K: i h dt al s.l i l >dl "te! ! i ni l e f c: & nti ,el ti .l ri po-de rnarterimi8rill>di-i6a Wt~cliMl
);r" - ' lir ' ~ ;
r;;q ,,f ( ~ ~-<f ,! f ,.,t.; U~ '-'~-v: ~
.......
~d h 1. :t, 1, ' o; ; ),
Y . ~r ;t .. ~l ?'.1~, .r: ~u i ! .;.J ....
! r) i' ru. t: ! 11 : ... -;: ..;,--~~ -1~.J
J .- ' ;, ,. .~t-0: .t G~~-: .
,-: ..-- ;. ~
,: ~t l ., ,. ' ' [" "
..,., ~c: rrrH - nato .
; .~ Z01 ~ iito;O pf!lirfOOaftoe : . : - 1 e --<{_,
' '
;; ".L~l l .i i & i ~qui .~b! l .sti ttjon.es deti ap! ! ( oi maci q. 'l ! G\W ~l m ,cjtyO; objeti vo pl 1i J 11QJ '.Q.i ~;: es el
de $J .mi n ~! tat e11~..g a 11 J ! l \ , si ~a tW ! P "'! ! .. ni vel ef e, tepsJ n , di f ererue, ~ l l amarse
lJ l.!tt' !li~n ~i 6n~yn,@rg.. ctl W 140 ,tl l t~i 6i t t!!l ;[~da es .ms el e v: l \I J a;qpe l a ~.i n .di
entrada, l o tvntr: .ui? seri a una.J >: ubes.l <l ci n ~.P'<I J X: l l di .stti buci n o de ,cu;ga, ~" ><! ! '" .. ~,
2.6.2.2.3 Subestaci ones de transf ormaci n -
2.6.2.2.2 Subestaci oaes-de mani obra -. . ,.
'" \' l }na subest8ci ,;i '~ T i i ti ~a ~aquel l a que si rv~pf ~f uterp~ectar f i l i e nl l 8 o, dentro
. . .~ . .,, ~ . '~-\ - ' . .... ........... .
de' un >m& f e n: r,-es l ,que t;! J .$( nbuye l aeuerg a a subestaci ones de transf ormacf n. E n este caso
l a ~i..~jll.. ~! Pl a Ocxi bi l i dad; ~ .ecesi qa._! ! es ad c onal es de conf i abi l i dad y
l : guri da4.. estarn l l adas por el papel que cl esem~ en el sl s.tema... :
.~: _-,,.._De acU tl 'do l: OD Ia def i ni ci n j,tte~q)~llfO)li~J ; ,Un!,. S! : \be~taci n de mani obra es Un
.nodo ~1 'Si s1ema que-reci be energ a de c rcu jos proyeajemcs de central es generadoras o de
si stemas ntercoeectedcs y l a di stri buye a subestaci ones de carga o a otros si stemas
. i nte.rco! : l .~~s J >9E ,,,es.to."~ ~.l l a,~ub~ta1; n debe ,i ! Pf "'c,paz, de .: acql ).l C ! dase p. dl f ~ntes
si l uacl ones, l o que~=2,6! 18'-'i ,~}& J ss51;qg..,e~n.]t~.~~! ! f 2 ~0~e t\6.x.i bjf l ~
E n trmi nos general es, una subestaci n de mani obra requi ere conf i abi l i dad y/o
seguri dad por f al l a en barras ya que, como su def i ni ci n l o di ce, es el punto de uni n entre
si stemas,o entre generaci n y carga. La conf i abi l i dad y/o ~guri aadLP9E . l ! l l ;a: eu i nterruptQrt: ! l
.de.omi der de cada ci rcu to.en parti cul ar. . _ . .
~r: 5f" it' .~~ ~.,..-vtt (r . ~ ": ~ 1l -~rr; d.-
1 ~r. .
1t1! ,11 ~--! ~')' .. : L1)' ," f ,
-~~e.qu~,rjmi e.MO$;i adi ejonal ~,dev~.nf i ~bi l i da4.,.y.Lo ~egurul .a<I . 4,e~ndjlrn .de,, si ex..i st( }
adems gettraci 6n o transf ormaci n y de.J a i mportanci a del ' estos en d.. $ Stema. l r , v ,. ,
1
1
1
H
I!
..
,.
I
1,
1
: 1,
. . '
E n general , si l a central generadora es de una capaci dad e i mportanci a tal que su sal i da
del i >i stema produsca suspensi ones, i nestabi l i dades .y probl emas de raci onami ento en el
mi smo, l a s11bestaci n de di cha. central requi ere un ~to grado-de s,eg.uri ( l .ad. Determi nar qu
capaci dad de Li l ;pl anta. es i ~T taDt~~n l o ref erente a l a seguri dad, es al go que depende de
cada si bl apn ~cular y d~ber ser cOOrdi ~do con el personal ~pl aneaci n y operaci n
del si stema.' ' " - ""-- - . ;
l l roi ;i r d carga de una cetcal ( {>otenci a promedi c/pote! l ci a pi co) puede tambi n
i mpl i car ~x genci ns especi al es desde el punm.,de vi sta de. conf i abi l i dad y seguri dad, aunque
no $ posi bl e establ eeer un.a re af n mi J y def i ni da E Q pri nci pi o) para una central con un
f actor d. & i rga baj seri a pc.mf l e dmmr, una e<1n i gl l taei 0n di ! Ql l ! ! J or conf i abi l i dad que otra
ante 4l pql ! i bi l l dad de ef ectuar man~i mi ~nJ 9_ f f reY ~$i '9q-cQn: t;r~nci a, coi nci di endo con
per: !<>S e- de baj'a generaci n; porte] cti ntrarl o;: si e-1 'f actor de' pl anta es el evado ser ms
i mportante l a conti nui dad del sumi ni stro d ~n~i -a.'C uno y otro caso. Si n embargo, el
~l 1?Zf acl 9[, d~c11ga ~o,~,sti rui ; ~1 cri,tmq' ?de1$naotc .<k l a coW i abi l i dad o seguri dad
i : eq\l ~~.si ,9o.que.~<111tc.es>d.,zyl l f ui l ! ~c;t;O! tal ~,S& Ql l ;)gJ a w.~ntji de l a C C l ).tr
con rel ado. a l a carga del si stema, el rgi men de operaci n de l a central , etc.
'Si 'l a sbesi m: i l de f a . central g~nerador'.f ti ~ne UD gran nm: eto de c rcui os de
inleinexi' 6ri' ' ~ adeni as el l os pertenecen -a di f erentes si stemas o C ompa as, o ti enen
f on'g11.i 1U es l di t~ntes que se i eqw)re wl eontro'tetedti vo de l as potenci as acti va y reacti va
i .a'r: r opti mi z,at l i ' r.;' ifa e l os g~netaaores: 'o 'se'~i k'1l nul M l os ni vel es de cortoci rcui to
. dicl' i;i sl l bei ~n requi ere Oexi b'i l i dati -~ademS de l a conf i abi l i dad propi a exi gi da por l a
~-- -r .-J t r, ( ~- .... (
geoerac1on. '
,: t--~" t ~ J l . - - . '
J ......... " - ~,,,,,~. ,,..,. ... -
"' . F._.; > ~ l r,I o;,.
1
1
l
I r
1

1

t
1
;
'1; . ' , ,t ,l , ,' .,. ,-. "
2.6.2..3 Caracter.~ti!= ll~.de. laJ ~r,iftgur!' ~!Qn~. . . . , ..
. , .+i l s ~p.te.$, C Qn( '1g~i ol )es q't~P,': '-e~i i . '1'~~I ~~~statjones, f ueron descri tas. en
l o.s.t! ~'?~~t: $.~.~' f ~y 2.5,_( l e.l v.s. coa)e~~e~~~~x\J U c! M l o~i ,gui ~nt~! . .. . ..
- '"l i .as scbestae ones con bari a .,dedransf erenci a bri ndan conf i abi l i dad por f al l a o
, 'manteni ml ento<en i nterruptores.. ,.( .,.,, t , ' .. - ; , .i
Las subestaci ones con dobl e barra bri ndan I l exi bi l i dad para J a operaci n def s sreni i ( y
,, , copf i abi J .i dad porf al l a o manteni mi euto en-barras, .; -r.
- r'.aS"sbektC i ~con dobl e bari a'. en don'd~uha d~el l as tl l i bi n si rva como barra de
, ;~s! & .i _;: ?~~ti .~su~ui _mnba~~11: 1~e~~W <;l l l d c~nf i Dl i i ~i a~d: ., .
- ,~1 , sec~Ol l a! J ti eno de. barras bt1nf l a. parci al mente .cqof i abi l i dad por f al l a o
manteni mi ento en barras. .. '
1
-.1
-: i.. t.a..,_,,. sube~1a9i 0nes ~- R conexi n de i nterruptqres brindan. mejor conf i abi l i dad y
. <. ,seguri tJ ad ~c{W c11ndo l a f l exi bi l i dad. ... , . , , . , , ,
. La conf i gura'cl n en ani l l o si empre se'debed sear-en'f orma modul ar,'tal que se' puti al i
.: o' cbnverri r en ntcrruptor y medi e ( N ul l l C i 'al '2.4). " s , -- , 11 s , .,f .1,..,
.th ' .,; .<'.'. ... -. l. .... . ..... . > ' : )-,..;.. -~ ..
4s . ~c.ajjgur~i one~ 'l l l : s uti l i zadas Pf .3;, sqqesr.i cmes ~capsul ~ _en SF6 en ~ta
tensi n son: dobl e barra, ani l l o e i ntei ;rup.to1' y medi o: para extra al ta tens on
adi ci onal mente dobl e i nterruptor. ''
- i' .: barra s~nh'i l l ~s una .cnf i 8uraci n si n c0n! abi 4dad; seguri ~d f l eri 1>i l i ctact, que se
... , r'.l k~ l l i ~f s6i o, pi{ sul >estac1o~es peq~l e~a{y/o' de medi a y_ baja. tep~ri o de ~e~or
i n poha11ci 1 eri el si steni : "' .. ' "
, ;, 1., -r.-- '. c-. ~~;. ;1, __ ' 1
- ,.La dpbl e barra .~.: s.ecci pnodo.r de, o ~o ~tq, es .una. conguraci n que
, .. ~! 1! 1f l a. .~rl ? nq ,~i mul ~e~~ f jl '._x.i pi J i 41l d. y . .;cf }.nf i _i ,bi .l i .Pf l d~co;n,pl i c~da ,en .su
.,,-. .,?~~~~n. C ?~~l ?I . '>-'! : ,_J ?l l ede ~ei : u~J jpd.l }! .71), sgb.i ~.~,t: ~i ;i ~1tes de, ~~ba. con
ft; l .: ; a;y.,v \; . ' . , ,
La doJ >l e-bami -_m.'! ,. sec( ; o,nad9r d~.transf e~ni ei J -es: I U ! a conf i guraci n si mi l ar a l a
anteri or pero wi poco ms si mpl e en su operaci n y control .
1. La>necesi dad. de l a.. subestaci n de transf ormaci n reductora es pri mordi al .mente de
oortf i ahi l i dad, aunque puede l l egar a ser i mportante tai nbi n.J .a,seguti dad dependi endo de I as
necesi dades del si stema secundari o y de l a di sponi bi l i dad de transf ormaci n. E stn es, si el
si stemu secundari o ti ene ms de una al i mentaci n y/o. 106.. transf ormadores. .esl n1 cargados
muy,P.Or debajo del 100%, l a necesi dad pri n5i pal ser a la conf i abi l i dad; pero si el si stema
~ecuW dano no tl ne sl .n una al i i rl entci >. y/ l os transf .mi adr es < stri carg~os cerch del
' f 00%, di chi necesi dad ser a J a segri dad ( l gi a : hent esto dpnl er 'a'del r tl J ?'i l e l a cargn y
OY ~I ....,' ..,. ~. i a) .: ) f. , . .
uc su'f mporta: ncaa . ' , ...
.: !" " H > f,~r
1
, ,r,, .-: , ,
,,,. "~<>4.an adems .~~tas. s.ubestaci ynes; requeri r tl exJ ,bi l i ~ en stl \SP. ~,exi sti r un _,gran
11~ero d~.~U : ui t\l ~~;o.i wxi qn. , ,,
, ~CuE lJ ld.o. >s.on ,mbesta<;i oncs el e;v;i doras, f a necesi dad pri mordi al es l a seguri dad, J a cual
debe estai ; ~.l ! C ~Po: C Qn 1,$.~gori dad prgpi a d.e1 si stema de ni s al to ni v.e1~ l f ;! l si 6J J ,_p sea
que .i: ~,}}. ~ ~ ~ 9 det.etroi qar. pri m<;rf ?.~as. ~~~M~ d.~.. este si stema, y, .a, ?Onl i ,n~atjjl q.i l e
~~ \5- , detew.i .\n~\),! 1-~~1 si stema lle D! epor ni V .e~de I F,n_~n;,,
.- 1 t, 'r 1_' 1
..,., ,E l ani J I Q5n11: ~es una.conf i gucaci n,U J : l ~o ms oonf mb~e que el i nterruptor ymedi o
;, ~b ms ( Xl m'pf i eada ! ! J I su..cooU : Ol ;y. o: ~aci ~n. ,, ,t, ," ' 1- _,, ; , 1
d : 1,;. ": {! '1'"'l 1~aj f' r
0
~ t J , ' . )~
. 2.&jV Facnict.d : modl ! l ael n1 .,, < . 1, " ,.
~: r ~: el ;av~l f rd., l as -~hf i '~a'd~e~ a'tes' tkscri tas son de f ci l extensi n, en el ~ot! d~'a'i
L ... 1 j! ;1t: r) ,. .1 W :} t'f .J -1\'.-J ,.,~.' )Q.tJ f ",. ~t_ lL
.9.'t,f l .~~~e~"'~~: i pn: -r,~~\.Si el nP.,f C . ,Y.. cuando el l os ~an i gual es a I Q$ cxl stentes ( del
1rusmo ti po ce l a conf f guraci h de l a subestaci n). Si n embargo, a medi da que l a ~ubestaci : i
Y' el si stma-creecn se pueden tener necesi dades decambi ar l a conf i guraci n debi i : l o a nuevas
exi geoci ~di ! l eonf i abi l i 0acf , 5egt rl i : I OO'f o f l exi bi l i dad; E l 'i nonveni ente de 'esto,~s l I f ui ere
tener una o i f i gura.ci n sati sf actori a en la etapa f i nal de 'a'1suti e's~i n: corl si ste n ~q\r
. i i _s~a1bi entb S' debe dejat'eqwpa err exceso en l as etapas f oi ci aks; sacr f l hdos'e;as l a
9#J llic: i!,lill oki i di ei na! e '~( ! 1knni l o un ~l evatt\Y costo i ni ci al ; adem~ .- puede l l egar 'a
shcedef )i f conf i gurei .n i l i i c al me'd.te 4ei i gnad pata l etapa f i nal de l a s-ubci ta.ci n no
ourrcs~a al as necesi dades qu1pueda teri erC l .si Stma ei r"el : f uturo. 'Sdl arnetc -s'puedc
ju& ti f i c1r U U f L subestaci n ms costosa de l o requeri do en etapas i hl ci .aJ es, cuando se est
~Qmpl etl \tl l ~te'seguro dl creci mi ento y cf ormac.i 6n''en l as"l apas flrtlt' -~ ' : ) u ~
. '.! .! )~ . E fu~~' (. f ~"d~fustJ ouftniiltu1~ ~)>t' dos tij>O~-b,si oos 'd'e c~xi .n
subcstacf ones .( ~neXi n''de bartf )''conei dD' de i 11tcm1p 9res) de Uil manera'qe i cf ul l t
carnoio& 11.~conf i guf aci n a .J ledid que,el ~sat: rol l o del si stema l o requi era, si n mayores
al teraci ones en l a -subestaci n mi sma, el i mi nndose as l os,.i nconveni entes de<J a expansi n
.{!}{~ (i ,i. ,,, ;;.~..! .,1; v . l "' 1:. v ,,~ , . . . ~ ~ - ~
;; . E f pri l ! l ero de estos desarrol l os.es el ,de conexi n debarras: consi ste en una i l ni : aei n de
~sub.eStaci n,c~ R~.~n9i ~Y f ~~l i J ~c,e~l ad_g9.l e ~m~Pil%~~i,,~a~f~re' l~ o
,q! l n l a dobf ~~l *T .a ms secci o~'?r~~transf ~~n~1a1P,~n.do y~~~ p.qr, I ~~fa!P!}lict(I~y de
, J r'ansf ereoo1a o por l a ~obl e barra, E ( cambi o de una conf i gu: acLn a otra, lal como se i l ustra
~ l l i 1,W i gw.t' 2.I J : t?-,i i o1'cktetmi _nrurQ11$"l 1eesi da( ,1esjde tl e: xi b,l l i dad y c'nf i abi l i dad q\J e se
prei i enta: n'con l as ampl i aci ones de J subestaci n. . r -,
"' - ,.
.<{
1)l ~i '1rttt;i ~~I l o
es- i 'd,cone~i ' ti i l e~i 'nteml ptC i tes.. y consi ste en una subes( aqi rt que
~i ni ci a oomo-Qn ani l l o y concl uye como i nterrupter Y . 1hedi o! E ste desarrol l o o cambi o de
-~iigpicil' ~" ' 1i1' ~no ~& ,~: ;Proceso qu~~epej! ~e,.de la ;vol untad P,el ~~s.~ p del
propi -eta i o de l a subestaei n, como en el ~~ g~ cp~g J ~barras, J J \Q de\C i '9C i i mi ~n.to de
l a i nsta1Mi : Qn. es deci r, el cambi o hace necesari o con el paso desde sei s c rcu tos hasta
.J i ~Af '-f m~. n Lf' ;fil: ltb- '2) 8 ~I l \i ~stt~...,.P~sp l( creci .ri ri ~nto;( y de' " c a ! T 16i o .,. lO una
~stc.1n~ei f ailliJ .J .1hna eri 1ti terrupt0i : Y mJ do. ' ' . , . .
' ,.... .- . " ' ' H .. . ..
~"'~~sarroU o .f uod\11"" de conexi n"" barras sl o debe ef ectuar si en l as necesi dades
.. : k~~da' l ~I rr J d16b1f i i tae 1,~~~l )t;~ $1 ~ul e~ ~l eg~~sta' ui ta J i ,i rl tg\i f ~n de
'& bi a \)~~gh,b'.ri a".de.' tf ~~c'f u.' ~, i J Obl ~l )ana.'rol s 'seeci l {;;: l 'nr,;I ,. ~Sl erncf a; en
{ ~J ";o-ti 'f ..,..'t' ...,.. f i 1
caso de. que no se l l egue a tal necesi dad, se puede prever un desarrol l o desde l a harr.i .
i bi Da': ' y'Kf : ~1i ast.W l aJ l ah'a pri 1ti pl y de l tasjerbi ci d O-l a dobl e barra, o' puetl e' dat: se el
'i l as& "dewnsW wt': una
1suSl f sf a'ci & i t
deSde uh pf ,1nci i ;i i a en si: f mutef i ni ti va coft : cui J quf era de
il~' ~: Mi o?i es i hel 'i 2i l rna~~. cab anQ' fut qu~. l i or ~on.es pr. dt cas, er en ~i l i ente
. . . . uc~." " ~\ , <' -...-~ ~ 1.-r~ ~
1,.detetn: un.ar $de un lDICIO cl ser el estado f i nal de l a coi : I f i gw: acwn, es decl t l a C l obl e
. -bari aJ i & barf .~o,.transf erencl a O' l a dbJ e I atra mS sec.ci onador de trl i nsf ere'ncf a.'
C Ae( tU LO .2-: .,. '
----------- --------~ ---
..
~1 J . ,. ~'' .! 1 ~ ! t ..... - jo. ~
' .I' i, ,..~.~,~~~< ' : " - t,"o*: .'-- ~- &r . ~"':l} . ,~t.1.' " I ., .. ..Q f~-t : t-: .'''~~~
Del uirroJl o con8JtJ6n tia ,,.,,..
- - - 4- +- - - _ . - - - BT
l.
!
+
\ ~
\
!
'
...-4---...-----..---- 82 (BJ )
' ~\- \l ,1 \-
1., \I' )J ' 1~
J . ~ ' Oobl ~bari a ms
j ' HC C tOAl l dor ~
I trn..,.ncia
\
Dobl e barra
ma bami de
tran&ferancia

Barra, principal y"
de transferencia
_ _. .... ,._ _, -
-,~-- --;-1--,li-- ... -' .[--- _ .:
' y\ ' y\ Doble
. . b alTll
. {..
~l )
- -~-j~. ~ -- -!
BP
\
'
--- .......... -- -- ---- -
.J J
" 1 1
\ \
J . - -- .l
' 1 .. , . : ' l
\ ....... ~-; .
-~ ~'
. .
- ~
,.
..
J
\
J
\
-"I : : l ~.i i ! ~ .$ o;t'<'.h: t.
!r~~/ ,-,.: ;~ ;;; : ~ 1
'
! '
.;
' .-
\,
'
\
~-.
l -
~
\ .
'
'
\.
~.t: : .~- . .}~! t-, n'i ! -1
\
s-s, ! ~ l -.: ...i
" <( -~ 1t ' 1..U.1~ i i !
r; . . ' \f" ' . , ;A~ ~. . \
v ,{ ~l o: .;~" , r _ .
r, '"~ ; :i
ot.."f ;; n..: -a { ... .-
. .
'...-_.--;.'-' . ..,_,\.._> . ....;....: : .,=.t: : t-: : r: : : t=-
,.;;_.\l l l )f ! >'l < ....
'",. -e \ ... [; ~ ~' )lo ' \-
~
-t. ..... ~ ~
,_.
__ 1! \
!
J .~
<r . --
1 .
\ J
..

l
i e: i i _ Faci l i d;l ( l es de mani .nhnl en~ .. ' t ,
1..r. - : ffj - ; ..; ,... -~ \ l ...... .
Hay ci ertos [l rf odos en 1a operaci n de una subestac1on en l os 1.: ual es se l l ene que l l evar
atal <l 'f unl ni rrehi o. i i ei t<por un1J l an-prog\'ai nado r:ipor una el hec~end. La i mportanci a
de esl speetotdepede 'l l e' l a f i l os'0f a ' tle pl aneanl l eri ! O d'1's ste1na y del couo mi ento, ~
2 .6': : 2.5'' Sl i npl i cl d~d en el i!lilquema de control y protaecln - ' - ~ ~,r; ~ *-
. t' :),. . . ,. . . . ) . . . . \. . . . , '- . . '. : . ' ; . , ' _ , : J t; l ;)
, : Mjei i tr~ Ff )f i Y "! I sea el .nmero de. i n~1wptoi ;e~. ~ue .se deben di sparar durante
c~ndi ~~1one.~de. J ~11<? ~co~pl ejo ser e~ 'si stpma de control y protecci ones. E sto es
parti cul armente ci erto cuando exi ste reci erre .J l ~i : nti co. . .
La conf i guraci o que bri nda 1U 1a mayor si mpl i ci dad en l os esquemas de control y
protecci n obvi amente es l a barra senci l l a; e$t~, se <;W ,J l Pl i G~Q' .ls a -medi da f l U C J a
conf i guraci n va teni endo ms equi pos y barrajes, hasta "l l egar l as coeguraci ones en
dohl l ': ,l os: 'i nterri i ptbrci hacen pl l rte de dos zonas.' di f erentes de "( ?l 'Otecci n de l i neas
ec6nf i gur9f ol l C S. de' ooncxi n de 'l nterraptres) 'O ' Cn dorl de se 'ti enen ncl vami entos muy
co!fipll: caa<>s pata ta operaci n de rg0 f os 'eqcl ~s (dos barras' o mas en coi l f i gi l racf n' de
'C i ne'i rtf de'bi f a5).! .. : l ' . . ' - ,. . .1 '
.;t"'\ .. fi1 ! \~.. " l ... J .' , ( ' , ,. ~. . .. ': . . . . .
La S J J ! pl j.ct4ad e.~e.I ~squ~on de control y ~~i n ;i u~ te11.er una rel ati va i nuenci a
en l a stl ccci Qf 1 ~e li conf ~go! .aci n;,por,rjempl o.,e~.~1. caso de _;upesaj1,mei ;ajejadas de
e.entro~J U : banQ~y de di f f oi l acceso, y especi al men~ de q~19ri .. ! oc.al , J'iQ tendr a tanta
i nf l ut1~i a .Pl jf f i e). caso ~e la subestaci n de; l f f l l l c. i ;enLc4. g1: ue~'l ( l or,a, en. d911de exi stan
f aci l i dades para el personal de, operaci n, o ,de s.uti esi : : tci ones eJ LO cerca de c.eun: os urbanos y,
menos an, en subestaci ones no atendi das o de operaci n remota y' automti ca. en muchas de
Su'S f uocl c1f rs. .., '""1 ' : f. L ,
1 r'.. l ( " ..... ' ' . , , ..... ~ ~.. - ' f, r
. C on. l as tecnol og as actual es .. d~ control numri co de s.ubcs,t~i ,n, ;~ ,coi ~e.'?,,.~~
s~pl i ~\~aj ~n. el si s~nta d~, control de IM\ S)J bestaci \S,n !}~ rel ati vo, ya que I os ~_tema~d~
encl avami entos y l as l gi cas de operaci n se l ogran por medi o de no de l gi cos
cabl eados como es el caso de control es convenci onal es.
De ci erta f orma se puede deci r, en trmi nos general es, que et si ~~'l \3 de control para
una subesraci n con conf i guraci n de i nterruptor y medi o es ms si mpl e que el control de l as
subesi u;f on.'1 on conf i gurdc n de 'aecc nadors; porque par: f fa pri mera no se requi ere
l r te: rc''mbi ar i nf ormaci n entre di metros c'bah as;'com-s se r'qui ~re1pri t l as segundas, Lo
co tf uri ocurr' en 'et S o i f 'l : li: lten1a Ue. pf utecci des porque mi ei tras pra 'J l l 'pri mera s
i i l ari i obranl ao5 i uterruptores, para l as 'segundas 'ti no sol o; " '
.. r )t .: 2 -: .. . ., 11 - ;,l .. _ .. 1
~ l ? : ever- el ~a necesari a para todo el desarrol l q.; ' ., ,
;.Di 8ei i ar' l as esttucmras eii una f orma modul ar, de tal ' manera. que.l as ampl i ac one'S'')I
' ' , ci unbf o~4e~_'C of i gut11ci 'O 'se efecten en ' fo' mia .. sf m i e: "si n' gravs perri .l rbai ones al
,, '.'! SeFvi l f i o y n U n mJ i l R.l l l l i l ! ! : empo.. ' ' ' ., ,

Di sear l as barras para l a capaci dad def i ni ti va de l a subestaci n.
Di sear el control y I a.protccci n j.c tal manera que . se ~11pren f ~U mente (l. cual qu er
ti po de conf i guraci n del desarrol l o. E speci al ' cui dado se debe dar al mi mero de ncl eos
I) sec'U n0ri 0s de. l os tra l sf bri nadots de comente. pi ul i eri ni ti r el paso de una

1
' cori f i ~~i n en ani l l o a 11i tr up,wr >-: md o. r
" > 1Li ' ' H~ .... ~' . -:
Los 'anteri ores desarrol l os modul ares, no son, los ni co~. q,~e ~e pueden ef ectuar,
encontrndose otros posi bl es en la l i teratura de subestaci ones [Maneati s ( 1976)1 .
. ,, : ; ' l, .,; ' . ~ ~ . ' ' t
2;6.2.6. ;~ ' re! i di sponi bl e
~ t ~ ~ "' ~ . . / " j' ~i ~ . ' f
, 1~11' f/, pi Sl )( ,I f f b.J 1)si ~d d~un si ti o. Pw,i d~se~s_l .: ~peC to ms i m~! ! f ~en el pl aneami ento de
~ P.;~c& ~i ~,~t~i ~n, .C )u~do ~q~a.80. l i mi tado s. ~eos~o ,i woner restri cci ones ~n
et. di 99, ~,~9; cup) poedp dar oomp1esu}~l l 4o \J l \a subest',a: ;jf n con cpeterjsti cas i nf eri ores a
l as requeri das l l Or el si stema, U s~yAJ p.,aq~l l l ! S,. S Ub,~tafi.ones. ,\}Ue son si mpl es qi, un
di agrama y uti l i zan menos canti dad de i nterruptores ocupan l a menor rea. C uando l as
restri cci ones del rea, por ejempl o.enreas urbanas _O; e,tt ~r): enQS.o\D( )ntai \osos, psu C Ql l ~~l l ~
adecuaci n son exce.'! i vos St: deben 8egui r un di seu del ti ;i o encapsul ado en SF6.
- ,. Jo;l;r~ ~ L ?f , 1 ' '' '. e . , o f o
1 .~~~.iJ .I!! ;eomparac.i q ,ge~f l ! l : del . ~spaci o requedo para ,tas 4i f erJ i ntes
<t! s~j,cjo.J ).~~~g@: jl , Y. qu.e,.se pre?C ntan en cada conf i gw acjn si tuaci ones. 'l ari adas, tal
. "" ,p
2:6. ~ :6 . Faci l ,i ddes pata el manteni mi ento
" ~'U ~d~l as I ~~e~de l as con,f i gu~ci o! i es de conexi n de i nterruptores es J a necesi dad
~m~t,e.J }M pn servi c~'?ri l J I durante .m,anteni ,mi ento, Si n embargo. p~epe re,suJ t.a.r
UIJ ~~ .~onpm a {educi r. el 1.19mero_ tot~c;l e )ntei 'r);l ptore~, .si ~l l )Pf e. y c~anQ( ) c;l ! os p.uedan
ser manteni dos o reparados rpi damente. nst: o puede l ograrse, ya sea ten1en,d~e! eql!lp<,l. de
manejo ( gni as . etc.) rpi damente di sponi bl e, o ef ectuando un di seo que permi ta una rpi da
s~rut& i ~f ."~'i ~'U ! teri J .i ;;to\es'p'Or'u11~~1l ~dd~- ~uesto di ! >pO~bl ~~n ~! si ti o. to anteri or
( tf n.<: tenet~e~~! _rcf e~'! 1~.ai ma~te~l l l ! ~n~o- ~ subes~ac10~1?s) ~pl i ca tener petso~al ,
eq'i f i p& s"'-eme.i <J 'y ~uipos' de repue~tb' di sp<>wbl es en l os si ti es el e as-subestaci ooes, l o
'~~~~~'1: : h~~~( )l f t~bl ,e' r. nu~f u. medi o"por t~'nes econmi cas y por l o al ejado, en
ajgqn ~'.c;i si >S: .~l as substa-c1011s con rspecto al os centrosurbanos.
~ ~t l' IDJ . ..,l ;J ~1) ,i }: : rd1 ~ , y !
L.Os si stemas modernos de supervi si n y di agnsti co de l os equi pos de subestaci n estn
~uci endo el cambi o de ori entaci n del manteni mi ento en l as compa as de servi ci o a
e~ecf f i rto f orma~eri O'di ca si no sol amentebasndo en l a condi c n'del equi po,' l o cual
se"g~tl i f i : \i 't' l a' ru: t,i pci gn 'de b<.i nJ i : gurnci one's ms
1si i npl cs
y, por' ct>nsi gu\ente: f us
B conri tl {aS.W '"( : t,\' '' ,. ,. l' tt! f _.,,. ~ r, ~
. . . .
Z. 6'. ~ . 6:f' E f ectotdel 0manteni i ni ento'sobre l a seguri dad del si stema
(,tri' !~: .....h .. ~.. ~'.f i l ( ' ~ . n. .
' . ~g~~,e) ere~o.~e l ! l l suspe,osi .Pn,prqgr~ de e.nerg ~por un_ manteni ~cnto de
ruti na no es tan perjudi ci al corno el que pueda oeumr en, c.ual qui eJ ; momento, d<b1( 10 a una
f.!1!~ .puest?)! ~.l as suspensi one~ pl ane~~son l l ev~ a cabo en ti empos de baja cru,-ga y
cuandc: rc;J Sl stnl a e~t en-per odos de b8J O nesgo. ~
~ .,;1: ._, ; .r1 - ;
E l manteni mi ento de i nterruptores se ef ccta ms f ci l mente en l as conf i guraci ones de
conexi n de' i nterruptores y en ~-q~,ti epeq, batT ~de tr~f eren;: i a, aunque se puede, dejar
~l ~~f ~ d,c _pas~.~.i re': 'o .~ al _ ~t~rruptor, y~ ~ permanente ten;i poral , por
~e~m c~1).~~en. l a'~neXJ _i l d' l os
0eqw~s
o ~e l o~~~1.po_s a l os b,ll!Tl\J ~, par~el caso
de I ! f ~enc1I l a ro;l a dobl e barra. La. f aci bC l ad de mantei nento en barras depende del
nmero de al ternati vas de conexi n di 'spbci bl e~. ., ' ' ' i .,,,. .. '
experi enci a, de la conf i abi l i dad del equi po. E n l a 'f abl a 2.1 se i l ustran l as f aci l i dades de
i : na,n~~~ep.52 Y: ! f s. ventaj_,;s 'fd~~V l \'l taj~s q\l F bri ndan l as di f er~ntes co.nf i g1: 1! ,aci one~en el
a,~~ ~! l }~~er,i to,. E l ,c\es,e~p~ , ~l as. subestaci ones .d11ra1w: .el q;an,~epi mi ento
tambi n depend del esquema de protecci n y del ri esgo .que l a e~sa, de en9rg a est
di spuesta a correr.
' . ;t" l ' ~
48 a CilPfrvLo 2
L
A manera.de ejemel o. l as Fi guras 2.19 y 2.20 i l ustran l os I ndi ces de rea paca di f erentes
conf i guraci ones, con al ternati vas p~a ~ubeAA3~i ~nes con sei s Y .~~ C ~PQS de c~ne1'.i n. E n
cada una de estas f i guras SC consl deran oos ti pos d.e di sposi ci n si ca, La pri mera es l a
cl si ca con dos ...... 6.1.as dC ,.i pten: uptores 1!f. \1.11& ,$al i ~PQ,r-~O 'J )arad1~( c.o! )f i guraci ones de
conexi n de barras; para l as conf i guraci ones de"conexi n de i nterruptores tambi 6q se uti l i za
~ C oi i & gurac: jonM
~ . ' .
Ffglra- 2. ff- CompfKln de kN a para se is CMJ POS
. o.e
1,0
...
1
1.2
l
~ 1.e
f~
1,8
2.2
11 ~I I V V
'
Cla~ca inodllicada
V 11 111
e~
ConfiguradOMe
-
1 88na prlnclpal y de transferencia
r~ : ;
11 - Oob~ba;ra
'
.... ,. ... 111 Doble brra m
'
'

I V Doble barr mU trwia!ervnctil
..
'
r -~ ,,
V l l l l enuP10r y meel l O
, J.
..
'
ndic ,l .00 6700 m
:

.
,

-
..
-
.
'
,
'
..
-
.
'
-

...;.
'
'
i
.
!
'
!
-
-
-
'
..
'
j
.
~
.
-
I
I ,
1
'
n n
'. 1
'
.
.
-
1,4
2,4
. . ... 1 ....
como se.i l ustra en el C api tul o 6, Di sposi ci n F si ca-: de Subestaci ones. Se pueden comparar
en.pti m~r,,l ugar; l os .e$paci os requeri dos-por l os di ~J 'l l e$ ~gl os f si cos de un.a mi sma
eonf i gurac,i ;~n y-ren s.egu.t\do l ugar. l a's te11.a.ncccS llrias para l as d f erents> .cOnf i guraci ones
uti l i zando uqa dererm nada d spos e n f si ca. ... , , ., ;, ll , , . '. . ~
.,
t ~

;
':
. '
1
-.'
,,
..
'
c '

. r
1

t
'
'
..
t
-
'
'
~
. <.
}i t#.
,.
'
l ~
de;1~si d~eJ .Sl r: ;~~s6l o~>Sl ! l )totnpara\ el 1' iitteniJ ptOt,<iy1 medi -o,; yar,quec el l .ani l l o res
~c~ntei f i ! cept: ! tb1~h~sei s,~s .y,S1p ~ea- ~sl dpl ka><a,: l a debi l ! l n1-pxor..yi : ~di o.
~~dh;posiruffsjcd esf dr.: cl f i ~di f i i l da C O! l ; U l l l 'l f i ! : a';de f ut~ptoresi ;y;una
t;sati .4-~J n?o~ai u l as congurac cees. de c-i : i oe: Xf i : t -de! . bai : rns; p' aral el i ntc: 'rropcer.,)! .medi o
' iie tn1J nt11v J u~di .sposi ci n cl si ca,
~
: : >
. ' tr
~i ..
; ' : . 1
l.~.
- f .
~
1
' 1 1
' 1
1 -. ~
CONrtGIJ IW' .llONl' S $: t.
, .A)( : , o _ ( I AT B F) Onf l aj)l l dad
'
' ,'
f ~ ., t .., ,..
, ~; : un1o ~ ~ ms ecoonico pi ba l a confiabl: dad del sll>teina.
l '~ i: l : '1: 1m .1 ~costi rua: i al rrJ i .ti i ~ por la tedenc! 4 do mi n! nl i l ar, el . l' OOIO
'_ ~ "~ ~-~' il f al i : ts '" u;l i 'l fwlcin eit,: iieftO modo del tHtmo medi en~ i 1~. ~
fMUif"''~ F . . . . . . . } . ' '.
. ~ ~ ~ : .r: : .~i " - f . ~ . '
1 ~ 2.21 - c tos i : omo fund6n ta contlabllldad
t ; r ,
f .~; ,.,
_ 1 \ . ~ - .
Ql al ql : }l ~ deci si n : pra adop~ . U!}! <sei!O part eutf u: : de: conf i guraci n en una
subcsl ,ac,i n ~ ;er to,I t\dq~cori )as~ ci _ l os, i eg_\l er~entos .tcni cos; previ endo que; en l o
e00,n6'mi qi , s.ea aceptabl e. C ual qui er ahorro ef ectuado por el -sol o hecho de ahorrar en el
coaw~i1J se encuentra. usual mente que es 'Ol l b: aproducenl e en n ti empo o eJ otro,
! - .
. l : : l f -i todo_ si m~~f i cado ~ar.a com~ar el costo de di sti ntas conf i gur! 1"i on~consi ~te en
wgna,r '! 11,j'al ot de'l ,O a I osi merruptotes y de 0,2, 0,25 y 0,3 a l os scccl onadores, As1, por
eje~pj.o.;f ~~se_ql l i . c;mp tr~.P~ rni a -s {~s~i n de ocho c~tos ~ni vel 550 kV l as
conf i gurac! ones.l ! j dob.l e J >! aa e i nterruptor medi o, se procede de ' la si guteme f orma:
' ..
.,
,.
'
.,; ~;
l
-
z.e: .2.7 ~ .
~ ; .~ . r- ,' ~ ,
E l costo de un, subestaci n est cqnsti tui dQ I J ( >r el costo ori gi nal ( i : ostQ de equi pos, del
tecr,enE ~y. o~ co~pl ementari ! I S) iiW el cost margi nal , el cual puede resul tar de l a
~\.<J ! ( : h: \~.: : W i ni ni ~l ral '. ~e.rgia a. l ps consumi dores o J a i nhabi l i dad de hacer uso en l a
f onna! ni '$,cf u;i me'~e l a caJ ,aci dad di ~ni bl e de generaci n durante toda-l a vi da ti l de J a
i nstaJ 4ci : }E D.'J l Fi gura 2,21 se PKSenl a una. grf i ca que comnmente se uti l i za para
J '.l 1P'C ~ntarf i i rel ncf n - entre el costo de l a subestaci n y la conf i abi l i dad expresada en el
empe : an,~curri do~ttef al l as. ,
" } y' f- ...
r' -
' l ~i -
: ' 1
,u ,.
-
(.) .
~ ~

Rgura :t. :t:t - Grffco compat'acin de co. tos
NO..,.ro O. ctn\P"S
l .. ~ - - 9' rii- o no lla .,l rl V l Qotu'l : i i 'rrri M.0~1~3 .. J ~1.i
11 111\n f)l~po.l mtl tronofaMnd.._ ,.-, V ,.>;{l oi l l o ~ rra ~~- ~- VII Doble tarra ms m.1l f Xi l )l e
111- crra VI . IX IHterruplol'
: . 1 j , )-! ,,;- '
11,0.
'
2 3

5 e 1 8 ~ 10. 11 12 13 14
1
- i
;
4,0 ,----,--,----.-----,---,,-,,--,;--...---7i-~-,.---: 7" -7V i
' ' ' .r;
, 1 1 V
~ : : : : 1
- -,.: -r r .. -: T -------r----;----~--
1 1 1 1 1
.. 1 1 1 1 r
- - - ~i - - - - ! - ~- - ~- - - - - L - - - - L ~~- - ~~
.. : : " ' : : : :
1 1 1 i 1 1.
... ~ -1 1 -1~ -1
----.,L----~ ----.J -----' --- /[ /
- : .. - ! : :
1 ' 1
1 ' 1
--' --f -" " --{s. . :
1
'

1
_ _ _ _ <T" .....
' '
1- - ~~
M
r ,
,
r -
! ,
2.0
i
~ . ~ . ,,.. .
" ;Lo cual si gni f i ca-que: J a conf tgurci n.en I nterraptor )1 medi o pan una-subesteci n con
ochoi e rcu tos a 550 kV -es aproxi madamente 2.9;6% ms ~opo'sa que la conf i guraci n de
del>le.barra.r ;., ! -! .. ,.,,_ , .i; , ! '
Se debe tener en cuenta que para obtener al guna de l as conf i guraci ones l i forma
~ti ca es necesari o uti l i zar .secci onadores del tipo ymtgraf o, .l os cual es, para tos ni vel es
~~~: : i cv~.~' i 2{ ~y; sO'n: ge )~ni l r'e~- ur _'.~5 ~' ;#s .~~1so.~ que 1~s s~i ~~dort> ~: Otros
ti ! )OS como e] tte apetturn'cni : rhi c;I rolacin centrar! ' ' - ' .
~ ' l ' l ...
La anteri or metodol og a ti ene f i nes -comparati vos sol amente. Para poder ef ectuar un
presupuesto detal l ado es necesari o cooccer, por un l ado, el val or FOB puerto de embarque
del equi po, ms l os costos de transporte, seguros e i nstal aci n y, por el otro, l os costos del
terreno . su adecuaci n y l as obras ci vi l es necesari as, A manera de ejempl o se presenta l a
l ! i gt1ra 2.22, .donde se compara. el costo FOB del equipo de al gunas conf i guraci ones .en
f unei n del nmero de campos, cal cul ado en f orma muy deraada.
V al r eoai jl i 'ati : v =l 2'+ 32-( 0;2) 6l S;4
e '- =- ~ . . . . '
. ! . ~t}j ,, ." .-' ." : ~i
f .bJ ~ ~
' . ,
z, ' I nterri .i pti " y' medi o:
;~-; .
1
1 : .~r _'i J ;;
,
i<" r1 J I '., ' ti.
~+l i nterrupwr~=9
'24 +'2 secci onadr's'="26 .,
' l(.<i" l ' : > -s -
. V ajor c,mptrl W vo =~- +, ~;( 0,2). : ;;~~].
. : " 'a'x f;~ i ntm.1ptores: .: l Z' ' '
8x4 secci onadores =3 2
.. r ~
C ON FC GU I W l i oN E ! .53
a)S uhe.itiorle&.eneai>sulildas ., . b) subestaciones encap$ \J tdas
~!: t' ' : )tllOflS ia!lj)jOnales-a 1'16 k\i ' ' "'- -~ ,,g'd-. ~ -"~ - "'""! c!)nvenc!Onalft i l -515 kV
: ~j;_ w : 1 . \I " ' : : - ~ ~- r , .: .(i ;.
~ ~ ~ t . . . ~ . ;;;. ,~ . ;. ~ ~ ! :
' . F. ~23 ~eo1r1J >1tracfn,de ~tos lnve r:sl~ n Y;mnfwtlmle mo) en aube staclone s
... S-1.~""",.' ... ""'-' 'V 4111ci i l l s41Mdasyc: ori '"'1~ ~ " ., ~
~ !i> ;:; - ~ - :. (~ ,~~u ~
1t~" " ' tr-
! ',.;. ~~ ~" ; . ~
-f o.
~~.. l ~~ )-si ti \~~ eq-J \"'~; St~, ~-'
t: : : =: : t==: : : : : : : : : =.L_J o
GIS
so
100
1 :.
r
1
..
- - -
. ~.
E quipo ~' ~lja 1ern;i~
- Pta.-el n dot cl i ente.
" : .
Acero, puentegra,
' !Undaciones, maJ 111
' . C QOexl o a tl W ra.
-'i ng.,.18f l ','montai e
-: .. T ran~. proi ecoJ ~n. .
C' ontrol, au~llia_ es cable
- ...... '
: ' <l.. : , .. ~ .! .-~ - =- -
. -' ~.
100
% Man1e nimlento
t
aurante SO a~os
- C onstrucci n
t
. "
... _,_ ....
.. ,... ~
t : : : =: : : : : == : : =: : : L _ J o
;!,. _ l';;y:,;c-
GIS'
~: -
J
; ;C u~g\)_~cal cul a el costo de una.subestani n.ehcapsul ada en SF6se ti ene.que-tener en
w~~ta si J a,.~f tal ~n es del tj~ i qtezyRt1~f r ?,> ! ! ~i or.~P.~f l L ~! J ?ri ~~~cas~. se ti ~ne ~ue el
~mpo mee W l ct etre y 10% pot'enl '.J i 'I l a del equi pe para ~c1one.s jntenores.
.ata'i i dO $C l l .ne" ei ~i po ~n 'i i ~ri of 's-St'"~ao tener en cuenta el 'toSf ~ '.cf ef ~di f i ci o as
'. ' ? l;ii:od~ e~~~ Uil 'pueri t~g~-f ( ! .-s~13b1e para el montaje y. m~t~n! i rl ~~ti i 'f de l os
cqui(oj"~K ~} ' , ! . ~ . . ~1: ..- " ~ - v-~f ' l .'.
>! ,_ ~~ ~ ~) : : .n j -t I '. '( ,-". '}~'. ~- '
,'{',<""'13Si 'ab e-cec uqos'f acJ O! : ,~S 5k C OJ DJ ),a( j~~f : re.eJ .cpsto de subestaci ones convenci onal es
. '"}' ~~u~'n SF~es i f i l porque f ur.ef vi enen muchos aspectos parti cul ares en cada
caso. Def i Di ti : Y amente;.en sbesumi oo~de l '\.'l l cuaado Qj) exi sten mayores .probl emas! para
di spi )n.erv~f rea tequeri davpara i J wsabesl aci : 6l l 'I H~s.ms<recpnmi co ! C nstmi rl as del oti po
convenci onal ; para subestaci ones en E AT se pueden tener val ores del mi smo. ocd~l .d'e
maSW ~ t! 't1t;) __ .;: ~- -'"' ,.f. -t. ,r,, ) ~ l . . . '"! t": ... 1;~: -;: .. ~ ...
l. _ l- ,:J~ (f~ '~ t"l" 1 t .. .- : .... \;;;~ .,. ...
"'"",.p~~1t?S,,t,rt ~i ai os ~! 1 f <?~, y ,g~~.q~s pe f abri ~ai ,1~~: ~.,~l \~e~~Fi 0nr~ _ _: ~~~I J .l q<! a_s
en SFe, SC pu~ extractar grf i cas comparAf i )[~S ~-Q~I f ~$P,,C ~~p' ~,flma~.~ ' };Y~tiCt~PJ
como 1.a cl ui da~en l as Fi guras 2.23 y 2.24.
ttl> n- ':;, ;;:! : : " ' .t /i 1 ' 'ti v '' : : ;. it -" : ,; 4.i f ~{.i : .: ,;_ ;: } ~r~:b ih . :
ou-r~~ ~_;-,l ! "J : ~f fj! ' ' l !> , ,-.~ .... f l ' t? ,,._ .., : r ~ it C ,f i o\-~( .u-1 )1l j
J : Xt ~ti~~ ,.f l ''J ~ !t 1 t. ( ' j 1 t: t
. .
. 4i ~t . ~ ~ 1 ~1~{~! ' ... i ~ t;1 J i l .?. : ~
n .. ~1 : -,... ... )~.. -- i i
? ~tt.~l : J ;.: q ' ' 1 ;} < , .v-

.: ';., Otros aspe'.ctos 'qu~'se deben tcti eh: i f 'cunta'j: i ari ur'sel e'cci i Sn de 'l i l 'C onf i gnraci n son J 05
si gu eates: i: r-: ..... ~;'..
' I ! " ,. .fi!' ' lt;ll ~~~~n.ct~~'" ~~f t~ui .111_~
J .;,.t~ - : 1 ~,- ; 1: : ;... , l , .i l .! ' ;J 'b)I . . ).!~ .~ 1. ' 1
1 ~t .'~! ~- : : 1;J 1: i '; ;... ! ,.. .L._ ' 1.,~ 1
r, '
100 200 a 400 500 800
1, ., .. ... ,J 1: 1 '' J .) I ,: \; J "' : s.tL.'f .: ~: ~ , ... ~ ~Tanin'lV~.
A. R8! aci n da C OS1o! l equi po de AT encapsul ada/ corweMklnal'
B . Rer.acl n de coel OS de lnvenln 10tal encapsul ada I convenci onal
" . , '" l ci .Rel cl r<~.~~.l nY 'ersl n -J l l l k.C ri todl i i ai i i i '*"i etl to '
' r . . . ' , ,. ,, . ; - ' ~ l; 'l d a,/' "= co nwl"'' ' /! <- ..
4 r ~ . .,e ! ' . . ,~ ~ . '. J ,..-.-"I '.,: . ~ J. ~ 1c ... ~w14.i i 1~--, ' 1 ~ ... - "
I b) ln~uelcl8< !: J e 18lillns16n en la relaetif cl 8costos en $ ubliliiil: lbnes tipo Cnvenclonar y
J ,; 1.): 1.J ~ 1. 1'. J d : J ! ~. :9t)C8pa.J! Ad a~:." . 1 .': : ~~ : 1,-1, : t ; ...
. . . ' ; .t
. n: : t
~. ,. .
' . .~.J ... ~
),
Rel aci n da
costo
GI S' llS bi l v .
. ,
' .
,.'
' .. ' . : ~; . . ; 1 : ~~, ; 2.0'
>f '
a) Distribucin de oostos en d&staciones tipo convencional y encapaulada
- 1 : _'1 - ,; ~ 1. 1' - w
1
'~ PQes a en S i;M() 11 N i ero. al $1adores'. ~: ,,;
1
~ : i r .: ! ): ' . ,~
ne ' ,.,,, ; .f ( " ... " ri .. t ~
,-
1 ~.. -
. ~h ,..,. V~ ... ,.' \ \ ~"tt";#~ : \~.of l . : t l l P: \'."-"" 1. l' l" ~, ~< ;('< "'\ n-; , , 7' ,
De 8C Qf do con ei numero de campos del l tanl i l l l ! Ston, generaci n o transf ormaci n y
con s,a..i pportanci a, i denti f i car el -ti po o- f unci n. pri nci pal de l a subestaci n. Debe
tenerse en cuenta que cada subestaci n por l o general ti ene una-f unci n securi dnri a; a=sf ,
l t.: P<.! rt~.i em11I ~u,nl J .r! \U ~~J 'PC j.9_n : P.u$~ ... s'e .g~~aci 6n corno ti po, Pri %i pal , y J ~er. una
f um... "J n.secundarui de traDSf o! 'DI J I C l n. . ..... , ..
1
La tnetodQl ogf a J I segui ~'para 'determi ~ar l a conf i guraci n de una subestaci n se puede
estab ecercomo si gue.;;""_ ,.. ~_ _ ;-
- ~ ' ~1f-' .., ,,,... ....... ' ~ , .
- D_etermi nar el nmero. de mdutes-c-carapos-de . conex n, def i ni r si l os ci rcui tos son de
~ ttl l l '! ~~! .I J \, g~ei : aci n o trausf onnacl 'n y e~ abkcer su procedenci a. C abe anotar que
cl rcn .J l )s,_ ~,,i oY J *i Q_n,,pro: v~_ecntcs .de tr~i f oi : ma{I O[e~-09 tem I LSY Re?l '.1 se pueden
"''l l t;i n~i ( l ci ai - como .ci rcui tos de generaci n.-asi mtsroo ci reui tos haci a una subestaci n de
al' pse~ considerar comode transformacin .
- _ ... . .' " " ' .
2.j,2.9 Te nd e ncias
--- - ..... - . .,,_ _ ...,, .
Desde hace vari os aos se presenta a ni vel i nternaci onal J a tendenci a de l a l i beraci n o
desregl ac.i i i 'de l os si stemas el ctri cos. crendose as l a competenci a en l a prestaci n de l os
s~mci os, de .gef terai n, transmi si n y di stri buci n de energ a el ctri ca. E sto hace que l os
agt! D~que paf ti ci pan en l os di f erentes negoctos, de prestaci n de I O! i di f erentes servi ci os
db: l ' o' i' gariii~gasws, ya sea en .l ~.i nve.i sj,n: i ni ci al o durante l a operaci n y manteni mi ento
de tas i.nsl' a: lacooes. - ~ -
~ -e " 1 ,..
E sta ~en~b.c.11 'J ;e r.ef l ej1tr. en .. eonf l guraci oncs ~- S~Sf aC QDeS mas si mpl es y
onmi ~s#y"-en, f a uti l i zaci n cada vei .mtts-'dc si stemas expertos de supervi si n y
d agnsti co pai a un manten m enjo tmssclo -sel amcnte en l a condi ci n de J os equi pos,
el m1nand0 esto ,111ti mo la neeesi dad, - en ci ertas subestaci ones, de contar con l os
secci oad! >r;J ' cj; paso'l l ~cto o
.
-~ ~ 't r
2.8.3 M.wctplo gla d e se le c~ln
.. .
i
1
1
1
1
~
2.6.2;8,Z Hi stori a .u: adi ci r
Ali despi u& de' 1a8 eval uaci ones sobre l os re.queri ti l i entos del si stema v l os estudi os
estadl sl & s sobre cori f i abi l i dad, es di f .t;i l concl ui r cual es l a conf i guraci n. i deel en una
su'ti bstac'l n e n prti cul atl . B n l l f mayor a de l os casos l a dci si 6n. firral sobre l a conguraci n
que se debe uti l i zar estar tambi n condi ci onada por J a hi stori a y tradi ci n de l a compa a
duca;.r ~ ~~jp,~ni eros de di seo r. oper~g o, i ocl us: \y~, P,OT )a i nf l uenci a que puedan
tcnq. o hyan: i : t~do f i rmas de i ngeni er a de consul ta en di cha .: ompaf l a, 'I ntroduci r .nuevas
tendC \ci as y f i l osof as sobre l a sel ecci n de una conf i guraci n es tarea di f ci l y a veces
' ,, ~ - .
unpoSl..,,Le .. ~: ' l<) t ' \_ ( /ft" .,. .~- ., .. Gt .. ~...,, .. J ~
2.6.2.8.1 . I nf l uenci a.ambi ental
La. cbntam Dai ti ; ya sea slin11 o i n_dstri al , es et aspe<;! & ai nb~ental que ns puede
i J l ue11ci ai ' en l a' sel eoci n -de una oo!iglirc.in, ya que cuando es ..,,_~vern trae como
cqn~ecue,~1a.t,a: .n~ccs'i daf de .uti l i f ar una conf i guraci n que permi ta ef ectwu: mantepi mi e.nto
en ban: as si n'i ntem{pci n del suml ni stro de energ a, aunque di cha conf i guraci dn oo sea J a
scl eeci onad despus de anal i zar l os requeri mi entos del si stema.
f
!
!

1
!
i
1
' .
'
' <
De acuerdo con el ti po pri nci pal de l a subestaci n, establ ecer sus necesi dades de
f l exi bi l i dad, conf i abi l i dad y seguri dad. Adems, dterm).nar .l~necesi dades deri : i adas
de su f unci n secundari a.
Detcnni nar las conguraci ones qu~U e,neo J os ~ui si J .OS antqi oJ es. '"'"
- . '~ !: .
E val uar costo, rea requerida y conf i abi l i dad de f as conf i guraci ones que l l enen l os
requi si tos exi gi dos.
E val uar otros f actores ( manteni mi ento, tradi ci n de l a compa a, contam naci a, nuevas
tendenci as, etc.) y l a i nf l uenci a que puedan tener sobre l as conf i guraci ones que U enan
l os requi si tos exi gi dos.
C on base en l o anotado en l os numeral es anteri ores. determi nar l a conf i guraci n, el ti po
y el estado del desarrol l o; asi mi smo, l os cambi os que puede tener di cho desarrol l o con
ampl i aci ones' f uturas.
CoxF!GUAACJ CiNE S 57
i
L
. ,. -~: f W S4RJ t<cteh~l n ~m~o;& i : ''i ;obr~ki <i A
rC J ati vameote 1 arga.
.,.
9 \i sl ami ent'o
'l l t-rti ei l f f ~ttvi l : '''el 1 'ai i J f tl : i i i ento
1
qe" recobra ' compl etamente S U8
propi edades de ai sl ami ento despus de una descarga di srupti va.
~: "' '. A: tsl i ;n1~i rt?,'."'rl 19 ! "ut'-! r+i r ti v'O: ~~" ' llsli,ifuento ' qe' _pi e~~ proji i edades de
~~~l n! *f ~~~? ~'~-~~f f l .'.~u.l l \f ~~t~f C l e~o.u ~i ~1i a: ~s~arg~~~ptiv~.
'" i ti 1U l t1~ : J 4njl e .i eml oMS y;sobr: etensl ones: -de acti erdl >con i su.f orma.y duraci n, l as
ten.si ones_y~sqprctt: nsl ?nes se di v.i del \;ei l : J os,si gui enres0lli8li: s1 t . . , ,,. _ , e ,
T nsl n c-0nti nva {a f recuen.ci a l ndustri al ): tensi n a f recuenci a f uei ustttal , que se
1 ,, ,, r eonsi deca que-t ene un. Y l or! l ": ni .SJ .constantef oonti n~nte'.: apl i cad a eual qui er par
' t . <. rOc<tenni nal C $de.una conf i guraci n de-a sl anncnt, ' ' .- , .

'

.,, 'Ai sl ai ni ento edern: ' sotl l s'di stanci as en ti ai re y l as superf i ci es en"contacto con a re
de~ai sl ami ento sl i do ~I equi po. que e~tn sujetas a l os esf uerzos di el ctri cos'y a l os ef ectos
a~w~ ot,ra.s i ;orui i ci 9)l .e~~: ;~~tal ~s ~;Q cQPJ i ! I l l J l l l t\~~n, l )um~d., er,c.
'11''J t1s l i l ento l n~tno: : son.]as pa tesl }~thl .i i 'sl i da! J ; l i qbi ( l ai ' gaseoS'~def ! l Sl ami C l ! 'O
del equi po, l as cual es estn protegi das .de ef ectos atmosf ri cos y' oti ;as1'~c ol l ~
l os trmi n_os "f def i ni ci ones ms uti l i zados 'en este C ap tul o
: .~l ~_.., ~: "J H~. ' 1 . . . ,;
1~ - 1to'-._. _,_ r'
.. . .
,,
3.: 2 DE FINl.CIONE S
' r
1Los
si gwel i tes -son
[J E C 60071-1 ( 199'3) J .
r
!
... ;.
. ' ,.. ~ -.' ...
'q\
,1 .11.J tL' k'~f l ' r. rl ~,. : i ,. , i . '~ ;'\ . : : -11 ~ .f.
; 1.- -: E rre! >' e G11p tul o,se descri ben1J as bases para l a sel ~.~i n-de l os ni vel e.s de-a sl ami cnto y
oootwn'aci n de-ai sl aunel ttoS": def l as: subesi : ackroes,de -l ta~y,~xi ra.-aha. ten.si Q (U. ,~ 52 kV )
de acuerdo 00n l as recomendaci ones de l as si gui entes publ i caci ones de l a .J E C :
J E C 00001 t T ti ni .ns'; def mi ci <1nes, .pri nci 1;1i osi y.re-gh1s a, ' ; .,~,..j,! ~ .
. . . .
J E G 60071 2 Gu ade apl i caci n, '" '"
I E C 66694 "' dusul as cb'i ri l i s p<a 10~equi P<>s de al ta tensi n.
f .
' " " _ ; .. " !
., ,,
<
. ~ . . r-
'1 ~
' ! .. - .. ~. ~ t,
' .
.,, . ' ...
< . , - ' '' . . ,1 . . . :
, iarH~ r' ., :i.t: .i.-f~f
" -e , 1
: .-~l ''t r i ~ - -;: : t~ ,frr. i ..wf f ! ..
'~} , J .."11: .,'. -.;.( ~)1 1.f ;: ot ,4,.2? : "~
,.P . ' ').! ~l L;{
- f 'me-f ase: et> una conf i guraci n de ai sl ami ento tri f si ca donde un termi nal detf ase
"'~ i ,o: ;: SC <~ oesi d .. ra..E p caso. $.par: ti cnl 2r~ I os .,terwi nal es,de.neutro y Y .e11a1,tammco se
71" TJ~ f ~ ,~~ ~. \" 'G 1 . ~ t.
e ran. . ... ~... l . "l ~,.)~ si ._. -, .f' ,,, .,: .; !
: : , - LJ H! ,~i tud}! 'al < ~ni en,t\9 .~~ t~l 'rrW ~?a! .cs . p~ . f a~ )'..,; u~.,~~~.n.al ~~hti ~W l - Los
enw~al $l ~ ~P~~Pl jU ! 1,~~~1B '1.~f as J ep~s1'~U W - trf 3.?~cp, 111m11wab: \1t! r
. . separada' en l os partes energi zadas mdepecf i e'ntemente ( equi pos de mamobra
~~rtpS'), & os.cuatro termi nal es perteneci entes ii J ro; o~dosi f a.i eS'i l O'se .cbnsi deran
-o se-encuentran aterri zad0s.1B n C i so8'pi l rti cul arei t tm de <l os dos .termi nal es ti e<f ase
",12; ~ .f~~~!til~i.~ ,, 1! ..,tt'Y l ! tl mf "' ?f l 'l l l ~'Y I ' a) 1: arni 1 irt, ,,,,, .,
' ili{ O J dl f ! l dl l "~ aJ sJ aml entD: re& <l a seteec n de- a mgi dez di el cujca de un.equi po en
"'1acl n con l as tensi ones que pueden aparecer. eni el si ];i ma en el t.cual el equi po operar
to na.l h.1 ,en 'cuenca l as condi ci ones de servi c..-i l as ( f ar.u: ter sti ca.~de J os equi pos de
! f .'>J ;t?~c o conf ra 'ro6h: 'i bnsi bi l es'~i 8~oi b1er~o.f >'.>~ < .;, ; >'.;i ,,, ... , .,,, . .,
pruce,c * ., r
~'0h
~i i ~ko~~~nj\~te,~n q-~s ~rmi nal e~l.y, f ase. un jermi nal de neutro y un.termi nal
eji J : ! J l ,i l l ~- ' 1,1;"l .,.. t H : 1
F.ae-tU cr : s ti d<r C O.i i f i gur-ac i de' ai sl ami ento l ri i $i co' en I a ~uaJ dos termi na es
l" x' limi~4,~fa!; _1}.2. ~C J ;)C ~,C ,l 1)81: ! C i ?J ~,: >'J ,'Y X,S~~~p. S~~S parti cjl l ! ! f C S,,y! _ ~~ ,~utro
~;l ..5' 3.....+i 7' M.,.. ,;,; . ')"'l t '' ~ ~ ,_; r' PI "' 1' ., '' ' 'I ' I ;
-_....! ... ~ ~~~"''U . ..,., 1 ~ . . . >- ..1.;;J '' : 1), ,U ; .>.,"6.) ,; ')~.,., . { t .._
C ondk~ntl atmosf ri cas. n~rm.U : i adas: cond c ones-de ref erenci a norml i zadm,; son:
T emrw.i ratl l l 'a . T a0 "' 20 C
Presi n ,,., .~4i ,,,. "f , 1.q~.. 1f )?a0 9~ 3 n;i ,\)ai ). u .
}{on~$d absol uta =11 gl ml .
C onf '.l l U 'tacJ 6n de al daml ento: l a conf i guraci n geomtri ca compl eti f coO: sj$~1l ~del
t;sl ami eoW y de todos l os termi nal es. E sto i ncl uye codos l os el ementos ( ai sl ados y
cQl l 9p~19~) f o~qu~~.ri ~ i ~uC n! J i l ! ,9! \ s,.;pmpo11.~~C A! di cJ 4W co. ,Se ,i ~ti f i .c1! l as
si gqi cnt'i ts_ conf i guraci ones de ai sl ami ento: . .
Sobretensi n de f rente muy rpi do: sobretensi n transi tori a, usual mente
uni di ~ci onal , con ti empo de pi co TF S 0,1 us, duraci n total < 3 us, y con
osci l aci ones supe ti ro puestas a f recuenci a 30 kHz < l 00 MHz.
Sobretensi n combi nada ( temporal , f rente l ento, f renre \pf ci o: 'f tcl i i ef 'muy
ri pi do ): consi stente de dos componentes de tensi n apl i cadas si muhneamente
t f J '! i l ~m. l acent : e;cdnrp l l de'.tenni naf eS'& ,f ase de-un oi sl runi ent( )'.)f ase f ase ( o-l ongi tudi nal )
' ; i~ < '. < .: );) t : mo : "B sta sobretens on e'st cl asi f i .cadro1)( )1' l a1 oompeeeei e-con el l l al o~pi co
.o ~' ' " h~l~iH: ,..~~;,. " ' : 1n Fh. :. ~ )';i:a- 11. :. . ~ r- MTH;. . ~ ,: iJ m ~tt' ( >t: )J
'
i
1
' .
, - ~bretel \l l l 4n, transl tof l a: sobretensi n de corta duraci n de unos pocos
1 )OW W 8J m.d9s Q ,1,11enos, osei l atori a o no osci l ator a, por l o general al tamente
I -----~. < ~ i .t~: ~: : : ~: t~s;~~~t~~~;te ui di f cci o~
' con l ramp d p1c~O s < ,, s 600 us, y duraci n de col a T s 20 s.
: i- Sobretensi n de f rente rpi do: sobreteusi n transi tori a, usual mente
I auni di recci onal , con ti empo de pi co 0,1 s <T 1 ~20 us, y duraci n de col a
, .300 s.
.
'
l
eo <: NilT\11.o 3
,,>,,tF.J a.meo l nV : eno~-desarga que parte del cabl e i l e..rguarda< haci a .l guna de l as. f ases,
debi ~gerl etal mente.i 1 una dcscar.ga.atmosf ri can i(.. ,.- ,.-) ,,, ' ' " .. '
,, ? J e .E orml l i .de'l ensi n.nonnal l zadas-: l as sl gumtes f prl l l l l ~de tensjn i estn no11'nahz.acl as:
qc - tri : r'esl oo i i 'orri : l al i zl l d de'c'o ta dorC i On a1'f reeenci a i rt1l sm'a1: 1ensi 11 senoi dal con
,;,., ~' t'i '& I J C ~C J 'i i 'ntti ~8 ru;~"d.-aC i n de'
~" I' ' -~ I f pul so c e rl tai l i obr notm'f rl ! i l o: hnp l s'd Y tensi i que ti ene W J ti empo de pi co
de~SO'syU : nti eml po'aerl ti l i l di je'nda'd2'500pi 1'' ,,,.,,,. ~ ' ~' '

1
- ' ~Pd k~uoosf l i cG'jonnal i zado! neri l l l P dt~si 9n qu"e t 'en~l1!l 'f l .f npo de f rente
( l e 1.2 s y un t empo de mi tad de onda de s. . .. , '
E nsayos con i mpul so de mani obra
., . : ..'.<t.-ri f us'3yo~_ cof ;f u{j,ti i sq atmo~f f i q '.' , . m, ~,". ,~..
..... l J,. , rr
- E nsayos de tensi n oomb neda. .
. -,. - )' t." ' : ' } f .' ~. (~~ : , .t .' .t ii< f. :'"J~ ,. e -: s. ; ,
j , Fac.tor de1.,l .l ordi nadn, Kc.: es el - f atl ' .~n., el ;u.a}. se .. de.~t .mul ti pl i car l a
sobretensi n representati va para obtener el val or de J a tensi n de coordi naci n soportada.
~ ~ 1
. J Fau: f or de col i vi u: si 6n del e11ssyo~K11 e~el f actor apl i cado a,: l a .tensi n de, soportabi l i dad
rtq~d, en el .caso en ehque l a {ensi n de.soportabi l i dad normal i zada se sel ecci ona con
una f orma de onda di f erente, para obtener eHi mi te i nf eri or .de l a tensi n dl l soportabi l i dad
normal i zad: r que.)ued ser asl l ni do para orobat el ai sl ami ento. .
' .J ~ "J ~~~( ;..l f : >t tl l J '~! ~ ... <": ( ">t( .1;,,. i .tf \.,,. ~"~.... , ': : pl ''., l .b. . ! - ~ ~ . . ~
, ~u4;tor dJ ' currl ! C 4'i n atQ1o~f rko, J f ..: es .el f : ! ( ( l ; que debe ser apl i cado a l a t~nsi n .di
~O<?r?i n~c~p. soP?: '~d~.P~~~r~t;r .. en ~u~ta1;! 1 d,! f ~i ~~~e ~as co~! f l ~~atmosf ! J cas
pr~_~edw .e'\ serv1c1g y_ l as f }?i ! i c~oncs ~m}~\~d~-~~~F l )J l l i C ~- a a! s1anucotq
extemo n camente.
.( " . . . t .,
,F,~ox de f al l a. a ti err.a: en un punto t1<190 de un si stema tri f si co, y para una
donf ~t~i 6n ;dada, 1; rel aci ~J l "ettl el yal of i .m.s l l ).s- iilto ~e-1~'l '.eJ tSi : f ase-ti erra a
~ef l cf i d~i ri '.t
1tit
11~f ~se'~~na.'au~te 'hi ja taJ l a ~~: q: i e: w~cta (in p. mk 'f ases en
cu~qu er . .QU i to.r del ~i $l eJ l ! I y J ..a 't.nsi 'l l 1#6i 'e-ncf i ndustri al . ( s.ti etra obteni da en el
purto da~enl a l \U S( '.l l cl ~decc.ual qui ental l ar~m . ; ,, >i ~~ t'M'l < . ~. .J "
'
1F';~~1i e
seg'undi cl , K. ; 's 'ef f i l .1f .rotl que ae~~-~-~e/apl i ~i .dp' a l a ! e_nsi n_ de
coordU J ,a1;apsoportada, despus de l a apl 1cac16n .del f actor de .coc: reccLn acrnos enco ( si se
;equi ~re),-1)at; ebteeer l a. tel )si n de sop~rtabi l i datl ~uedl i , para. t~er erri C u.enf i l todas l as
otras, Ldi f crenqi as, ~cnttc< J as.--condi ci ori cs.i n. scn>i ci o .y l as del ensaye, de soportabi l i dad
u , - ... 1 _ . .1,: r' .) ; ~ >. ., )' . ...... ,,. ,.. 1 ~ , " . .
, ....
' '
-J 11 C ri teo ~e i .dt~e: tnp~l l o: .es- l a base sobre- l a.cual , se sel ecci ona el ai sl ami ento para
reduci e acnn' 11i Y el .econmi oo, Y ' QMrn.t : van enta, areptabl edawpro! J abi l i dd .de' que l os
esf uem;os~di el ctri c~;e,~ul l l mtes .i rnpestos a.J 1i S1 equi pas causen daoab ai sl ami ento del
equ p( > o'af ecten,l a"onti nai dl l d de seni ci ( ).'.E i l te cri teri o s expresa usua mente-en.term nos
de una ratai de f aJ .bi l i i cep( i bl e ( nmet, de: f al l al i i )O{ .ad, ,ai l osl entrei f ai l f l s , ri esgo de f al l a,
etc.c).dql aqonf i guraci n.del .ai sl ami entu.;t;' J ;;' 1) . J ,, ,, "' .
E nssys'' ac -f tnsl n de soportabl l l i sd "'nrmoU z1i dns: e~'<l mf 'ensayo di el ctri co
real i zado bajQ< cu,n.di ci ori es 'l ! ! f ,l eC i f i eul l l .\j>-t.q-a prohl ! r que. el . ai sl ami ento cumpl e cO! ) l a
ten6i 1ni e: ;sQpOJ i tabi l i dadooQnal i tada,1quecomprcnde: .~ . ~ " .~, : . .- "
' .-..: . ""E n: sayoi 'di coit~ d0rad6i h1' f receoci a ndustri l ' r ,
h..i 'l f l 'f ~! l et,f f e.ot~ci J I 1 i i l ! paJ a '1ttni 0Sf ri col ( o mani obra): es eJ . yal ot. : pi oo de l a
tenSjJ : P,~~hni .& i bl e en. tos.trmnaes de un-equi po de protecci n sujeto a i mpul sos
nhosf ~~Q- el e maruobra, bjo .: : ondi ti oi i 's especcas,
t, '-, _,- . ;: ~ . ,
'f ens~n asi gnada del sbtema: n val or adecuado d tensi n asumi do para desi gnar o
jden~)caFJ ,i 'i ,i ~i 8tei : ba.'< .. . ~-' ~- ''' ., ; \ -. -;;1 {; ,,,.,,,~t ,,, .,
: .. l T ,,! 'f ~~-~~cJ i ~i ~a_ ~~\~~o~~d,~~ p~~: ~p~a ~~~!\~~e}~_~i ~1 ~s ~J , v! l l o[,;.~.f ~
tens ?ni Opo~ada oc T u ~~guracf i l <l e ai sl ami ento que cumpl e el cti teq~i .de,,~~uni i po -~! l
<cndtci bnes real cs de semci o. . .
1
r. .., .'tnl l 6u a!1~~J >~J f l l i da.cf : . ;_ s etja,or,f )e ~. l el l l i i n_ de Pl l ! l l ! xi a ser apl i cado bajo
~ci one ~~9,~~~e}';W J : 8i .~~~ba, df .. S?~i l 1e,ad. ~~_ante i~cual se ~ol e.ru uJ J m ~o
. ~c~~Pe~~g~.i l ts-$.~~~~,,p,t;~J 6~.#- s~~~~~i l i dad .s~dene corno:
- - . ' t~i l l e soportabi l i dad asumi da >ccom;encl onaJ : cuando .el ' nmero .de
. : ,., 'destar. : 2 t: ~rupti yas tol etacl as es1-cero. E sto correSP,C >nde ll qn,a prQbabi ! _i dad -de
: : \! ." " '*s "bi l i dacl ~too%~1 ,., ., : u: .
1

ee r -~ "\.14)._j~J i . _,: ;: 1 ;.~ ' ' '.5 .. -.' 1 'f ..tt,~'..t ~: ' ,, : / '~ f_ ~ . '. '
>.1 ,,,.,-i 1'~i .de soportabU l dad 'estadf sttca: cuando.el nmero dedescargas i sni pti vas
! ;J i l i l 1 i ; f ol eradas ts~rel aci onada' c( l i l W a'l )ni babi l i dad : de soportabi l i dad especi f i cada. De
acuerdo c.011 la norma I E C 6oo71, l a probabi l i dad especi f i cada es
~~T enl dwi -mi m'a,.del sJ ste8'_1l ,"-C l ,: $, Iii nl ci ma tensi n de -operaci n que se puede
pce~nti Fdwi i l l e;pp.eraci rr notm.al en cual qui erm\omcnto y en-cual qui er punto del si stema-.
~Y_ ' ~m: M ... ~tJ '.p! 'ra el equ! Po! V -.: e( V ,do/ esai J 1-( nm.~: ),dns.al to de l a tensi n
{~~f ase,par-~.}, cl i ,j! l f ,1-~~~;-~~.. ~eaf i o"~.<?l l -_,l 'C J ~C ! P ~su ~~~nto1 asl 90moJ : >ara
l '.)tta.S : ~er suc~s ~ue .~n;J .aC 1~~ co0: ~~~9,Sti l f nJ ~s esp,ee! f i .yacto~s <J e~! ?~equi pos .
~T ~mi aal ~~~ - cop.f i au~ci & del , ai sl aml ! 11,tg; ~P1J '9.l l ,~f .t de el ~s que
, ~99,'! \C t\,do_s -a~e_$f ue~o d~J -~sl ~e~ti J ,.os ! J ! ~de t~~&. sou: . . ,
;~~f i : i t..~i ! J J .~l ! , de !l~~.- ept,r~4~y,,~J ,i ~eutrQ,_.e ~pl i c_p,d,a ,_ ~~in f ase . .ueutro del
s1s.tema.~.1~ '; .; ~ ~'J ': : -.. .. _J ~ ; ,, _
f
<
.- I nl pl i l so .. de mani obra comb eado- nori ua: l i zado: i mpul S<i -~ tensi n -combi nado que
,,,. e .. ti anescdot: . componentes deri gual . Y al or pi co ;y pol ari dndropueSl l l . E t componente
' 1L .>l>i p( l Si ti v.o.: es'l i l l i mpul so dei mmi .obra norma zao el negati vo- es uni mpul so de
' ! m ~m~ob.? eon -.;~o~.-4"t ~po dc: pi co y de mi tad ddi l l nda qu1w~w: ~ehenu;er
, ~; ~.i. ~ores que l ossl <i .mp~~posl ti v. Amoos i mpul sostde.geni rl 'J ogt~'.sq._'! al orp.i c
en el mi smo i nstante. E l val or pi co de la tensi n combi nada es, por. l o tantc: 1~l asuma
: .,., < !: le l os val ores pi cos de J o~oo~tes. . . ,
~.. _ ., <" ) : ,;o fff/!l-frf .;~~ $'f .l _ :t 'vs ,
J r~eeani 1~0 .-e-tl i mi tadn 4e sobi : etensi ones: son l os mecani smos que l i mi tan l os
val ores pi cos o J a duraci n de l as sobretensi ones o ambos. Se cl asi f i can como equi pos
preventi vos'( jj~r'-ejempl o, una resi ~tC ! l ci ~~P~7,en~n~i doJ o ~~o equi pos .de, protecci n
( Por ejerupl l : l ; u1i ' pararrayos ).
~ .: .. ~~ ; ,1 " !'
N i vel de al i l amJ ento asi anado: es el conjunto de tensi ones de soportabi l i dad
normal i zadas 'i as<9ua1es caracteri zan l a ri gi dez di el ctri ca del ai sl ao i entb.
t .. , H ' l'~ . l. , .
N i vel ck al sl _am.i ento normal i zado: es. el ni vel de i sl auti ento asi gnado, cuyas tensi ones
de sopti 11 i l l i dad: m\\ri nal i zada: s1 estn ~i a: cl J i s. e u;,,; como se- recomi ende en l as T abl as 3.l
;.-1l~i: : f~ .""'..~t,;;1.1 .~ h;, - ''.t. J "' b~ -l ~-~ .11 ._ .. : 1/f .): ;: ( 1..: .'t'j',.~ -r:
./ -;_~,~~ - _I
6.2. Qptrui.o. 3
._! ;:
3.3.1. : .. Tipos de sobretenslones
y .. ~ 1 . : a.: . : . .,_ .. t ~ '
La .. l l Ol 'l l )l l I E ( 660071-1 cl asi f i ca 100 esf uerzos a I os-cual es sern someti dos J os equipos
por par! J l etros l ;Pi : o~ados tal es comol a duraci n de l as tensi ones a f recuenci a i ndustri al o-l a
f orma dl o1J 'da de'l l l l a sobrerensi n; en f unci n de su.ef eeto sobre el ai sl ami ento o sobre el
equi po d~prol e~;~~& LOS esf erzd~;~cl asi f i eados d ~t'a maner, ti enen di f erentes. or genes
(.F
. 311) ' "'' '! "" ~" 1 k
!" - , I: ' f t
1
, .
.
-- _.. .
3.3 $ 0' BFlE TE NS IONE S
. ' .
1
1
1
'
.;;. -

t
1
\
1
i
1
'
'
T ern l na.l de -neutro, representa n_ est conectado, al punto de neutro del si stema
( ~rmi rutl de.neotro de transf ormadores, etc.). ' T.~ . :
1
. T erml .naJ . de. deJ T a, si empre sl i gamc91e~~oecwdo. a l a ti erra ( tangue de
transf ~dores, base de secc onadores, csti ucruras de td~Fetc.): . .
l . - ~ : : ,. ,.;;: :
Si stema aterri zado por i mpedanci a: un si stema i l ondc todos l os pwi {oS,-( l e. neutro estn
atcrri z.ad.ds por medi o de .i mpedanci as que limj~ l as i ni cntes de f ul l ' 11 ti e1T a. ~
;,;. -
Si stema _de neu.tro ai sl ado: un si stema .donde el punto n~tro no es : 011.~ta~o a
ti erra. i ntenci onal mente, excepto para . conexi ones de. al ta I mpedanci a con propsi tos de
(' I' . , ;,_ . ,. - - ~
medi da o-prqtecc16n~ :
... '\ . ' -
. . -
Si stema de ti erra resonante~ un. si stema en el cual ' uno o ms.puntos de neutro son
conectados a ti eW a travs de eac'tnci as,' l as cu"'.al es aprox madamente compC ,nSl l l l el
. . ' . .. .
compone?te ca~j\vo de una corri ente.de f al l a monotf si a a ti erra. . -'_ .
~Si stema 'l l l d~! ,l l eate aterri zado: un si stema donde' todos J os puntos de neutro estn
ate ri zados di rectamente..
~. -- ~ -
Z.sobrctcnsl 6i cual quter tensi n entre un conductor de f ase y ti erra o entre conductores
de ?f ase cuyo vaJ ot: pi co exceda el correspondi ente val or pi co de l a tensin ms al ta del
.. ~ . :. . : : : : ;: , ~ . .... - ..... :;.
eq1,11po. . >. ' ' ~~ " ' - ~
,..( ~';.- ";
~& obrejensl onei repres.cntadvas, sobretensi nes-asumi da que producen el -mi smo
cf ~ d,i ~l ptri ro,.e ~l ni sl jmventq. que l as sobretensi ones de. una cl ase dada ocu~J 4,f ~n
seryi ci o )( debi AAs a di f erentes or genes, Son : : ten: oncs con l a ~oona de ouda noonal i ~da
( >.! l ( i cada cl ase y pu~ s~ d~i 9as. PQr un val or un qoajunto de val ore.~ o .una
di s.tri buci n de frecuei)cfas de val ores quecarlltcriza l as-condi ci ones de servi ci o. "
. .
'
~T ensjb de s?f ortabl l l dad requeJ : i da, tcnsi de prueba que el ai sl ami ento deber
soJ ortar fD 'un .. eqsa)o de . soportabi f l i i d normal i zado para asegurar que el ai s14mi emo
cumpl i r el cri ten~& desempeo ci i ahdo es~someti do a una cl ase de sobrerens ons. dada
ett-\,condi ci 0nes ~~es de servi ci o: ypai a todo el ti empo de servi ci o. La tensi n requeri da de
soportabi l i dad ti en~f a f orma de l a ten.~Pi de. coordi napn soportada, y est espec cada con
ref ere'Dci l t a: tedas.J as condi ci ones dei ensayo de- sl )P<>nabi l i druf normal i zado sel ecci onado
pl l tl t'V eri f i carl ,, : . _.' , .
.. - 1 1
~T ensi on de soportabU l dad Drmal l zad.a, U ,.: val or normal i zado de l a tensi n de
prueba apl cada-en un ensayo de sDpQ]\tabi l i dad normal i zado. E ste es' el va'J or.asi g~do del
ai sl ami ento y prueba que e) ai sl ami cn! o cumpl e C OD U na.O nW tensi ones de. soporrabi l i dad
requeri das. . - r~ "
.r,
" '
t
.,
,,
,.
VI ~, ! ,
~.:.r
. '

~ .
r .
, .
1\

!
l t
1
'
1
!
[
. ,
,,

: I
,.
' ,J
;.~
J '
,,
:1 l - e-
'i
, y J .
Si la _l ti ma caracter sti ca no es conoci da, _a maner<\J l e si mpl i f i caci n puede tornarse la
~l i l ! J d i mU l t. a l a ~'?,bf ~~si ~n mxi ma,real con .una duraci n ~enQI ' de l mi n en servi ci o, y
J a duraci n puede tomarse como 'l mi n.
. '
Ll l _ {l ;l l l Pl ~d X d~raf J ,n, de 11);sobretens n real en .sqvi ajo
. .
: .: La ~ctel : sttca' 8l ;l l pl l tud/d .J raci n de la s( ,ponabi l i dad a l a f recuenci a i ri dusmal del
-' >~ al sl f utehto eon~ derado. ' y . ' . ,, .
; (' f '9 .' t. .... ._ - ... ~ ~
. : ., i: ,as ,~o'r<_t! nsl ?i _qS ~mp<>rl ~s' son .carai c: "~~das por su amr: [i tud, su f orma .de ond~Y . su
~~. J Qd~,~~S ~~troS d.e~nden ~~~;Oflp~Qc? ]~~S~~C tC RSl <~~_l ' ~U S anmJ l!11~: J .~
sus f ormas de o'i i da pueden cambi ar i ncl usi ve, oucmrastx1s~l a sobrett,ns1n.
1
.
' : J ' .' \-{ .. f ~ j 1'1. ! .. ~ l. " r,.) (; ~ ,' -_ ,
Par~propsi tos' de' 111 coordi naci n de ;i i sl am: i ento, c.onsi dera-.que l a sobrctcnsi ~
tempora~reJ >t.esenJ ati va ti ene .l!\ f orma, de, J a-,te.nsi l ) normal i zada a f recuenci a i ndustri al
de corta ~1.ra.~i ~~(1 _m,i .n) .. Su ampl ,i .J \l ~ puede $C J d,ef i ni dn p.oi ,1.1,,0, ~;i .l 9r {el mxi mo
asumi do), un grupo de val ores pi co o una di stri buci n estad sti ca compl eta de val ores
pi co i . , La1a~pJ ! tu~. sc! ec~i ona~1~)'~r~. l a sobre_'.~nsi n t~tyP.C ;: .aJ r,epres~ntati va debe, ~ener
en e en~: , , ,
'': . - ~ ' '. , . . ,. . - .
r
1
1
3.3.3 S obretensiones temporales
'
1
1
1
1
r
1
!
'
1
_/
', B a.l o coi l i l f oi ones deoperacl n normal , I U : tensin a f recuenci a i ndustri al puede vari ar e11
et' i empo"y'sdr di f erente de' un punto-a otr del s stei na: Si n enl bargo, .i ara ptopsl tos de
di seo y coordi nac n de a sl ami ento, l a tensi n representati va a f recuenci a i ndustr l ~er
consi derada como constante e i gual a l o rensi 6,n mxi ma del si stema, E n J a prcti ca, para
si stemas con tensi n hnS111 de 12,5 kV , .l a rens n mxi ma. del si stema; rJ,, puel l ser
~i ,sta~C : i ~entc que la tensi n ~ ,p;mdel c;.qupo, f. },,. ,, r.r1i o;ntqi i que ,p;I K.i tensi ones
I J 'l l l .Y Q.T C S; ai ybos yah]reS ti enden ;t .se,rjgu;t)4jS,. b ' ,
r
. ,
f ,
Ten~iones c~f' tlnuas (f,..c~ene<ia in~striat)
f~ t;I - . . . .. ' .. ' t ~ .. - 1 ' '
. '
Sl *etens oneSC combi nadas: ( >\l eden . tener a g& n ori geA de . l os . menc onados
af i l eni l nen'te. ~urr entre' l as Y ase~'i i e1 'si stema ( f ase-f ase) . en' l a mi sma f ase entre
partes separadas del si stema ( l ongi tudi nal ).
t t t . '"'
. .
Sobretensi ones de f rente rpi do: pueden ori gi narse por mani obras, descargas
: atmsf ri cas ' f al l as.
1 ~~->~ T : ~ : : " : ' _
- ,_ Sol .l f e,tensi ones de f rente muy rpi do; pueden 9ri s.i narse por f al l as o .mani obs, en
subestac~o~s aj$f a4as en gas. , ,, , " .. ' : , .'
t~ ;..~,, .-~ ,,.,,,~~ ~
-,. Sebretens ones de f rente l ento; pui ;den QJ : i gi n~ se p0t f al l as.unani obras o por descargas
atmo~f .ri cas di rectas sobre l os conductores de l as l neas areas, ,,
J 1 .<- , ' J i'
Sobretensi ones temporal es: pueden ori gi narse por f al l as, mani obras tal es como rechazo
de carga, condi ci ones de resonanci a. no l i neal i dades ( erronesonanci as) o pqr la
"11 , J ;._ -~ .,.
cembinaein de estas. .
~ T ertsi ones-cconti nuas ( f recuenci a i ndustri al j- ori gi nadas por la operaci n del si stema en
eoad ci oees normal es. ' ''\ . . ,
,
rt
'
!j .
1
1
1
i
ll
' l
h
' I
i'

; '
I!
1
,E J 1 _easM.1pankl ! 18t-Gs, .puede adoptarserun.procedi mi ento. ~ coordi naci n -estad sti co
descri bi endo l a sobretens oo temporal representari va por una di st;l ;J uci n de f recuenci as
ampl i tuW duraci n de sobretensi ones temporal es esperadas en servi ci o.
~J '. ;; ' I;.., .;: " .,.-om-t: ~ " ~-' . .1 ~ . , .. t ~;." .' ' ~ ~- .,
J : .,! , <._ , -,: ' : !." ' ;u
. .- ~_ ..... i" i
U na f al l a f ase a ti erra puede ptoduci r sobretensi ones f ase. a ti erra que af ectan l as f ases
sna~/ '1: as sobectcns ones' temporal s. <ert~ f ases.o a travs de ai sl ami entos l gi tudi i l l l l es
nonf \: i l i nenre no aparecen- l ! .-0 f otmn. de l f tl rob: retcnsjn es l a -dc una tensi n -a -f reccenci a
i nd'1$1l i al .
1": '1tt .rl i ~t't- u. n ~ t -i c ,. ~ ~ 1. _ _;. t't! .
1.a 'l l ! t)Pl i tud de l as sobretensi ones depende ' ctet ni vel de puesta a ti erra .\'! el neutr-9 del
si s;tenl y de ta I ocal i zaci n de l a f al l a. E n si stemas con conf i guraci n normal , l a ampl i tud de
111 sooi et~nsi o: .representati va' se dtbb asi nl r i gu al l a so val or mni i uo." E n si ste'm: aS: con
conf i gu{aci n .no normal , como por- ejempl o, parte de un si s'te'ma" con neutro' 'ai sl ado en un
~t~~U n~~tmn~orro?,l 1l \r~~e ! l ,te~za~q _deby, ser an~.,.s,ep~e~te. ~n,ei go en
P.t~;P~J ~~~~J .! ~i ~R .~OC l f l l Y ! 1f : f ~~.~~~s ,c,~m~~i ?n~~ snp.utneI 11~Pte,f Q~f a1l as a
nerra\ 1f. G r. . ,. ....f , r ' .~. --. ,,, ; .. t
La daraci n de la sobretensi n corresponde a l a duraci n de l a f ol l a .( hasta el despeje-de
l a .f al l a). E si stemas ~on neutr?i r~tei ! }U ! ~I ?~lleE ~~. esl f : ~ef ! l .P,O ~e,s .zi ~npr1a 1 ~~E f
s1stma~con puesta a ti erra resonant.e"con de >pJ e de f al l a el ti empo es menor que 1 O s. 'E .n
~q~..$i n,,de~peje di : ,f ~l a .~y~ l a d.L! {l 1Pi ..l )l 1W ede ~ de vari as horas, J ;i 11 tal es casos, es
]!~~ ~J .l l i : r,l t_~nsi 9n,,~ontl ~a,f cecq~ci ~i ajl \~i ~corno el yal o1) ~l a oobnteqs,n
tJ -1 f! .: ! ;: > ,1
~l ..f l ~~--t;" J .J U : i _ ! ': i J . ! t;, _v-. 1 . >'1
~.. 3.3,g;;;R~~Q dit.c11rga. , . , ,, ' .. - " , ... , ,,.
t> ' 'al .'-'1sOOi etel . si c ri es''temporal S'i d6-f se ri ti erra y l ongi tu<l i n! i l es 'dbi ds' a : rc.cha! o'de
cai g ~dependen de l a carga rechazada, de J n" r. di ( l ( l osi ci i l del si steni a despus 'de -l a
desi : on~l l y d: ras caracter sti cas de l as f uentes ( ni vel de cortoci rcui to en I n subestaci n,
v-ei ~l ~i y reg'l ac n de tensi n de l os generadores. etc,)\l ~l ..,I - . , ' .i: . l
. 1r_ "' . .
. , E l . a ente- ep las tres tensl ones f ase a ti erra es i dnti co y, por tanto, aparecen l as
MiS ~. SOb dsioods '\.-l l f ti 'v'.s ' ta~r inl: -" ' ' & e-t~."'E ste aurt t to , .. 'ue& ser
el~ '~1 tl i m~tc-~{a851dc f & : h.; o l e'C ar '{en J b1Xi tti ri 'bi ref ui ol <J uha ~
1: 1 ( ei ctQ: _Fti f ~uj''y'''j,u~d~")i cbt l f '"prf uci ph)i i te'' 's bqui ~ de .,l a suf >eSf .\c n
<\O,~f ! d~~n ... ~ d,~.1. f e.nr~_en)el ~o remeto ~eJ m~~~pton1bi erto_._.,,,. _ ....
.111;i bi f s. ' '.i : l rel mi onei ;"tei poral .s 10gtt: udi naJ bs -dependen ' de J a
1di f ercnC i a
cntte- l os
.-gl l i ?d'ef ( s{despuSde. l a' spl '.i n d l s~reds, el por- ea8o tser la oposi ci n de
f a~, ~b J ! f ~""') I .J l .J .;.;.~'1 l ." ~ri1 ,[, ; fl ;, L : , . ' ' j - , " ' 1i .
J ~i ~~_..b. s. ~,-.i j;-...: , .. : r .. 11 ;;.~1 ~r""1 ~.. ;i .-: ~:> i'":; ~ '~ ': . :. i. j u~J i ' J 1
E n el anabs1s de sobretensi ones temp0raJ .es, se reco1menda que se tengan en cu1mt: a l a;
si g,'{enterrecome11daci ones ( donde la tensi n de ref erenci a 1: 0 p.o. es i gual a J 2 : /3 ): '
- Y en case de n rechazo 'de attgii 'f ot'a ' Bii si stems i nO<I ;racl i mente granctes 1as
. . . {} ~Qt>rctsl ! ~i ! J ..DJ i hf ~~i l ! ;t\~~soo;,,~al men~,me.1;1%c;& \,d~1 l ,l B : \-,,~d~~'i n, rle J a
J Obrctens _?O pepe~de d.e l a operaci n del equi po de co1,1! 0J ,,,<J F t~~i ~J ! ._y ,puede
-~11C C C J .'. P! ?f vanos mmutes.
3 ~~S ~lll!!-r~~1!i!e.;r~-< 1te u,r~haz~1~ cru: ga t'tai , l as. so~~.~s( 9n~s d~. ta~ ~ a
"'ti e.-ra p i edeB ~can zar l P,u. ]' an'm's cunndo J i ay ef ecmF'cttal ! tt o tes~s.i SU
duraci n pu~e ser del orden.rl e vari os segundos. .. ' . ni ,/: ~.,,"., .. i , '
- '
. ! 1 ~~
.e ,
,.
<') .~"?: ) .! ;, ... ., U 1"" ;. ;' ,i
3.3.4 $obr8t nsl ~nes'C l 4i f ~i l te ento
,,1 ,J ... as s~nsi oi +~$. l e. f J ei ,l ooto, ti emn tcJ ttcs.( ! ~91l f ~i n o1ewe al gu11as d! l ~a.~de
ro.i crosegu! ).( l osJ 1_asta ,n,J es -de-.m.i Qroi e~ ~dur~i ;on~s d.!!, col a.del , m smo .pf dcmy son
9J jQJ _a,~a.H1or.,n11j.tl l : l l l eza E l l ;ts son ~on3j)a general mente por: ~ ''
3.3.3.4 S ob{etenslones l~ngltudinales durante alncronizaeln
,'; Y ,i ;~~<: oord,gi ~J l ! J l .~t~m~or.~J s.~~tud n,a)~ ~~p~e~U i l i v~s son o~tei das a parti ~de la
sobrerensi trn esperada en & erV i t: i o; J a cti al ti ene una ampl i f i uf -i gl l l a dos veces l a tei l s16'n de
servi ci o f ase-ti erra y una du.mctJ ) de vanos segundhs algtios mi nutos.' .. - ' -1 ~! 141
' j " '
A~: s, cuanai ,i , L~.. ~i _;gcr~p,i _~ac;i t~O ~~~c'f ,e~ ~e~d~be,ronsi de~l a_ pro,bapi l i ~<W de
ocurrenci a de una f al l a a ti erra y su sobi xl ens1n cousecuente: "E : 'n tal es C l l $0S, l a ampl i tud de
! ~~sb.bretenSi n ~ri sentati v~'es' l a; snf a de J a's( i bteti J S.i 6n 1nXl '1i l ;I asumi da por f al l a a
i i ~tra en' h tn~'}' l a ... tens16i ( cnf i tu.i a de"opd''C i ! Sn en j)osi ci on de f ase en el otro
tetmi nal . .;. ~,: .~l .: ' . ~ ~ "ti ~ . . '. ,. . . . . . ,11, t" f" " -: >; , ' 1 . " :
01;ft ,. , ,1: . .,. ; ,;..I "'
3'.3.~.5.; Cpinbina.cion' es ae ' soti: 111tensio.nes tamporates.
Las sobcetensi ones temporal es de di f erentes or genes se deben anal i zar suponi endo su
probabi l i dad de Ouf renetsi l nl tne. T al : e's combi nae ones pueden l l evar a'especi f i cacl ones
! l l s a-1taS ' ' P,ara tos pacartay( )'s'y< C tl 'O~l C l l ttmi l tC a n vel es <fe' ' prot.' CC!I' y ' d 'i l 81ami ento
ms al tos; esto es tcni ca v. econmi ca t enf u'justi f tcabl e si la pi 'ooobi l i di i d ije ocurrenci a
si ml l f f nea es-l o suf tci nt~ef e al ta. >
1"
11
Si en el l ado.rechazadd hay sol o>cargas' vestti cas;>.l a sobretensi n 'temporal l ongi tudi nal
normal mente es. i gual a,)~,o,b~'C l eJ ..! ~! ?9 f~. ,a ti eqa. 9,1 ,si s~n,i as co11,,pwto~es o
generadores en e,l l ado del . rechazo, una ~epar.9l n en ' a red puede ocasi onar una
sobretens n temporal l ongi tudi nal coni puesi a""a~Q" ds. sobtethsi ones1f ase~ a 'C rf a en
J , .O.[)S C n- derf ase, C U )'~~htud u : ( ma;~normal mente .menorra 2;5"p: u. ( pueden
encontrarse val ores ms g;andes,para,dasos.exccpci o.nl s tal es romo en si ,s.tema.s-d. al ta
-.>ti <~J ~ns~~p~! aDt<;e{'ten~~~)1..;~ -~.1. ' : .: ,.~ .. ~- , ,,, , , ,, ~,,. ,. ,,
.,.~~~.t ~q: t>~1~ il,J ltt ~" l.~: 1. &{-i ~. ""\j.; : .: ,~ i ( ~.~; ~ ! ' .. # -1.'1' 1. .~1
3~~.3,., f l <! M~~ ,Y f el '.! '( )! 'l 'a! l f >DI P! c;l a. ' - . , ,, . . . . .,
1 - . .... - ~. . _.: ;- - 4 - . ' .
' .i i t<f ,i .~'t.~i : i b".'e& i ( i j)& ter,f i ptl f al e,~: ~bl d: : i a ests 'ca'us~-surgen general mente-cuando se
e111,ugi 7.rul . l : i 'd tos ol i . elemhrs T uu )i '. c11pati .ti vS' .~U heas/. cabl es, compensaci ones seri e} y
'bl jl mentOS f u.i l ucti V _o~f ( rasf ~res;J ! i actorts 'enl ootvaci n)~ni endo 'carl f tel i ~ti ca's de
3gneti zac n' i i ri eal e-'i , o como resul tado de un rechazo de carga. ' " ,,.
'Las 'sb~~n~i ooi s ~mpof l tcs -dc-ti i das ' lil' ' fen' inen' ' d''.i 'esorumcl a al cdnzan vaf ores
ex.ttemadmente"1i i 1tos~-l o~'cual es &bn preverud'os o i f mi t l dos: ' Por esf mi smo, no
detleri ser oonsi C l ~~os_ on i )~e ( ata: l gel cci n ( kl l ! -retf si c'.l n os! gnad"i l e tos pdrarrnyos
O' J i' i,f el .\i i seti <Y deU .i sf ai i i i ni .b' a' no 'Si 'que l as mecti das"remedi i l l e'.s no-sei ui . suctenres.
tl i .~t'H /.; 1-1'! i ,1''1f ~)1-'t1f ,f t~l ' ~ : >-."'"sl .~ ,,.., ,
~ 'Desc_argas atmosf ri cas di stnti ! s sobre un conductor de una. l i nea area,
r' ]: t e'Sf eao de tensi on represei i tati vo est cara'ter~ddpot. . f. ,
: .: . 4t<; ~ " .l {"( -t: ~ ... 1 - t'.J 1b."" t: f '.l ~
- U pa fOIJ lla,de oi : i d9 d.e tensi n r~rcsei ta1i y.
\ ~ ,,. - :. ,. . . t .H' f' ~~ . . ;, J
7 ' una npl i f ud representath 1da cual puedei ser.una aobretensi n mxi ma asumi da o una.
dl stri bu,oi J l ;pE Obab l sti ca d.I as ampl i tudes de sobretnsi n. ' "" -,"'
La f onpa: de onda .tens nrepresentati va e{l a normaJ i z tda al i mpul so d' 'i nani obru
C ti l m\po oo pi co 2~0 s, y ti empo a l a mi ta.d .Qe ]jl col a 2500 s), La ampl i tud representati va
es J a ampl i tud de I n sobretensi n consi derada i ndcpndi entem: ent dC 'su ti empo-de pi co-real ,
. Si n e~argo...;, en,I gnos sj~t~as en. d . .r~ I l , pu~~n p~cme ~gwi as. sol )reteusi ones
C 'mf rep~de. en911 _i p.uy ~gQst y la ! l mPl i $ud ~pres~t4t Y l l ..tl ~de ser con~i cl era~teq~endo
: n uenta, l a i nf l J ei ;i e;'a -Oe J 11 .c! U J '@i p. -d~. J r~te"'S<l .b.( e, l a,,. r~~tenci a di el ctri c~gel
ai sl anl l ento _ ., _ - L -
1
1 -~- ~, ' , - }. ~ ,,, + ,
-: i .., ,' i ,j.. ' ... , -'( "~ ~ - -- _.
M La di stri ~ci n.2roj),11bi j.i sti ca de l as sobreteasi ones sin, .l .a pperaci l \. rl e.,p( l mrra_y9s se
s: ~! C ~a p! )i el ,val or 'del 2~. su,desvi aci n ;; su val or ,de ! J ,U ( ! ,cam~eDJ O., A1,1ngue. no ;es
~~t@.)~n! ~y,l ~dq, ! .a di stri \)us: i de pi 'Qb;l bi l i dad ~i te . ser "J l i o~i mada por mm
disiri~n, G~si an C ( nt~ el val Qr d.i ;L SQf e, y, ejyal o,r de, ;uncami entu egci mJ ~del cual se
."i Smi uci no ei i sJ .en val ores. Al teruati vameute, 'se puede usar una di stri buci n V {ei bul l
mo< i f i C ad.. ; .. ,.. . ;.~ l .< .-.-i ~ .,. ~;d~._ ., ;.1 .. -~ -~,~;.#'~,,,. ~ .. < f,. . . ~ "
E J ..;~wui : ~SPrni .~pm.xi n~... 4t ! P- -~obr~.~ensi ~11 reP,res~~v~~i gual al val or de
! f f i ! t: ~~to J i el ~s~e~n~O! l ~'i -'1 i ,o~I al .~vd ~~.P~P,t~c1Qn ~i mpul so de. ~<mi .obra del
par~ayps, ~qui er~s,e-4 e,l ~ f m,P~! J l l J O. . . ,, , . . ,. ..
. : f .;: 4~~sol i ~ .i ;.i ons debi i l J .s a - .,.ru1za1t re~'""" de 11neas
J ! - : l ... ~ ) ' -' \ 1 ; ' - ) .. 1
!l "{E l ~~~la C l l C ~~~,D tJ i f ~s~tt cle<IJ .!!llJ pea E ! 'Od\l C C .s9,br"'.l e! 1S Ones de mani obra
el }: l as ~ase.! J d4i . l a J jnei i : , ~gr: : J ~tanto, cada operaci n. d mani obra produce tres
sobrercns ones f ases-ri erra y. correspondi entemente, tres sobretensi ones f ase-f ase. .'
. ' E n J a'' evi tl utaci n de l as sobretensi ones para npl i caci ones practi cas, se han real i zado
muchas si mpl i i caci ones, C on r~s~.to, ol n_me,r.s d~s~br~Ql si si ne.s P9r apqatjn _de
llliilli<ibl' ;l; se utilizan dos mtodns: ,
;~M( ~~t\. vaku pi;: or "ra~: .: P.ai : a''cd~1 ~pef <! ci .n. de ~a,n,i obra ~'~J uyl ;! ~en I ~
~! f l .l i .l l ( : i 'Q: ni <W probabY i l l ~de .sobreter si ones., el . val or pi co, ms,al to de I a,l i qbJ ! <l : eJ ]si n
ei l J : [t.f c~ f~ y,J l \C ! f a,o,~l )trc '1l l d.11.oni bi J 1a~i n, de tases, o sea que cada operaci n
C : Qnqi b1,1,y~;eon .. tres val ores. pi cos a J a di stri buci n de p~bi l i d ! d repr~nl ati .v.<1 de
;. 1 sobrctensi ol l ( '.S. Se asume entonces que. esta di sjri buei n es i gual para cada uno de l os
- tres ai sl ami entos i nvol ucrados en cada ti po ,?e a~.l anJ .i ento, f ase-tjerrl ,, f ase-f ase o
l ong tudl nal , ' ' -'1 ~r ' ' , " < ~ "
,.; l>' ,M: ftle aecval~ai pJ n por- easo~pnl' J l' 1cat111 oPcraci n de mani pbra S e i ncl uye en l a
"'~~ ~mbuci nde probabi l i dad"' de sbcetem1 ones .. el "V al or pi co m.s al to d l as
Subre~ri ~i ,ones, 'en.tte fas l rs f ase.ci y .l o"t erra o entre I s tres,.,f ases; o sea-que cada
<>~rai @ cqtf i boye. con un ~ l l >I ' u l a di stri buci n ,rcB f e~tati v~de S<l bre.J C ! )Si ones .
~sta di strl b~n es entonces apl i cabl e a un ai sl anenl o en c,a~a ti po. .. ' 1.
: Las ~l t1,1des de l as sobretensi oncs. debi das ! ~energi zaci n de la l i nea dependen de
.much ... ~ores ~I uyen<10.ti p ( je i nterruptor ( resi stenci a de pre-i nserci n o J i o), natural eza
y pol enci 'a. de cct( o ci rcui to de la barra d la cual 5e est energi zando l a l nea, l a.'l l attl tl eza
r.i - ~
l

1 68 C: : ..PITIL0' 3
'
f actor de f al l a a ti erra. ,
'E n el . rango r,' las sobretensi ones causadaS0por f a! l ~a ti erra' de6edri ser "i i si di rada's
para si stemas coaneutros de transf ormadores ai s]ado~o con ti erra resonante en l os cual es el
f actor de f al l a a_ti eJ Fa ~ap;ro ~entQ i gl J l l l a 111'3',."J J ?rat..-estos,si stem11s), C OQl 'di rul ci n
~~;U sl .~~N f l i l l ,~e~e.v~~ -~8s.*_e1~ ~sp~~.,~si '5g_ ~1~~,~~~a y e~! ! l ~ari o
e n.i ;~'1erar fa prof ! aqnl 'Oa<t ~ornpten<,'l : t c},e arn2l i tdes t e sobretensi n. , -. .. ~
1: ,, ~ . .;s\ ',_,,~-.]_-.--: -1: -: ;;'<-.o( .1 f ! <: j l' t' . l h -
1: 1q B n-l tingo I i ',.\'cl l adO' l as''kobrc-tcnsi ( )ri es "debi ds- 'a-1a energi tadl l 'de l a l nea < 1 re-
energi t.aei h kon l i ni i ~dasJ a val otts par'dbjo de 2 p: tt: l as~sobreteo'Si ol i e-s de despeje d'e:
f l J l ')l i f al l a req" uierefi>UI\ CU!Cla: dS O exabll) .sj el l S i l O! SOD"l i i ni tadas' a' t mismO' valor. ' r< '
r
1
. '
;,. '..( ~ . ~ _. ,. ..t ~ !: 1 ~ -- . . t_v~1111~.: 1 l
1'
. r ' ...
Donde:
...: . ~. ( ' . ' :
.
..
A< . , - , n;- ';;
1
- ' ' (2~-1 )u ;fi. ' ' .
- ' ! >'l n'i ci aci : n d1dal l a ; 1 ). lJ ~ } = ' . , , \QV cresta, '
~,.: .J , .._J ')J t .1 : _i _ vi . ,. - .... ru ...
: J .3;4.2'( i Sbbttal l s onea por falla y dnj)eje' de f al l as
'.,.: -. .. L: s s._ ~\tcl i s~"'~_~r~'t~~! 1h;\e11~.3;0~' g_~nern1~~ e~'.el i ni ci o ~y p~ ei des~je ~~e ,' 111 f {U ,a
por ! l ,L f ~mb10. de 111 .t~~t\Sp,de ppsr.~c1611 a, ~~W ~~si ~p,. u;mp?r~. '! n._l as.J ~e~s~~4_pl .
retomo de un val or cercano a cero de J a tens~n de peraci n en l a : sl l f l ! d'a. Amoos
l , .~ 'r, ~ ~ ~ , - ~ '
or genes causan ni camente sobretensi ones entre f ase y ti erra, Las sobretensi ones entre f ases
pueden ser despreci adas. E sti maci ones cooser-val i vas. para el val or mxi mo asumi do de l a
sobrerens n represenf i f f i ~a"& ;;s~i i esdi l teni l wi i i i n'i o;-"'' ' > .,. " ' ~" ' ' ~'
4
.: .,)_ ~..
- .
...
,,
"t , )
Bri si stemas"rtl l nnal e~e.l reci rM monof si 'co no genera sobretensi ones al tas que l as
de. encrg zaci n. Si R< embargo, para l neas en l as cual es el ef ecto Ferranti puede ser
si gni cati vo, ~ reci erre monof si co PlfCA~t ocasi O[l [! f , sobretensi ooe.-: . ~ al ~_ q~. ~n la
energi zaci n tri f ~si ca.
;
4~1'
'! 't . r.;f ~ y, ,- ,:1n , . ~ . , . , - ~ . - "'' ; ) ~ , : ' 'i a~J
La correcta di ]tl : i b06.o,qe probabi l i dae~,4e, J ;}~.~J l t114f 4 .. de J as soo/e~~i gnes_,puf .de..,'
ser <>~t.en di ! ni camente de una cui dadosa si mul aci n de l as operaci ones de mani obra por
i: ili: J lo1& '-<: bmputadores-tl i gi tal es, ati f i za3ores ttan.~i tori oi , tC ". T odas l as consi detae ones
rel aci onadas con l as sobretensi ones son en el extremo abi erto de' fa l i ea- ( extremo que
reci be). Las soorctens encs en ~l , e! ( l l '.,C l 11Q guet;e)l vja .pueden, .ser S)! s~anci al mi : n_! .e ms
pequeas que l as del extreme abi erto. ,
l.
'
W: I acompensaci u usada y la l ongi tud de l a l neate-ncrgi z: ada. ti po i dc I a tc mi hadn d l a
l na.,( I J i ! J _i ~r~,.i .traf ! .~Rf 'na_! i ~r,, P,_?nu;rayos)~,~~ ,, , , - ,
' Los -rci eJ l l 'C s tri f si os- pueden generar' i .a'.l tns Sl 5brerens ones -de f rl i ote l ento debi do a
atni pdas 'crl 11a J nea rC .emul a: '. E n' el ti empo- ae 'reci erre, J a ampl i tud dC 1 I a
sebretens n que~ece;en l a l ea ( debi do-a l a.C l tl "ga. at.rltp!ida) p' ued11r tan al ta-como
el pi co de. J a sobretensi n pi co. La descarga de J a carga atrapada depende del equi po que
permanese ( ! Ql l ~o;a l arl f nea. de-i : Y conducti v-.i dad de l a.superf i ci e d'ei rai sl ador. o.de f as
c( )J l rf : i ppi : i ; ,1,,, c~1;cimr del .conductor y_ .deHi emRO ~;l l l C i eue.
1, ";;;r I : : ..; .,. ~ J 19 ... r < f , . " ' ,

l.
~
'
,,
! :
'
,,
1
& '3.5, 1'1> SOti i 'i tenstonn'pori doargui atmorsf i rl cl l 8--1: r. l l nel l l i ai rea '< . :. . -
~~)6]~~si ~ai ol dMri ~~soh"ei .i i 's'i ct; { ot aes'ti r( i S : al i c~n1 f os on'du'.C tores .
.de f ase -rPl!r l l amebs'f uv~ru>~cf : i i t i n J l c'.i dM pr d~af gas 'ab : i bSf ri '<! s""a''ti etr l cerca 'de
f ln9. ~~bkte__RV ~~ ,l )i w.sf ~d.i ;a;pd\l & ! d~gentmente'~<ml ! ~a: n1sol ,)l ;e.ten$i on~.s por
~- ~! @,,.,~;~~St! ~J a l n,e: 4.: J l 9-i i ~: E ~J l .. f.Q~t.lo,.J ljllw, de pl p@T i l ! l l c.i l l " 1J li~3J ]len~~
'& i sten' as, 4l i t~~I ti r! l s-hl i jl ! ti ~bi do)l l i ~a ! I ta SQpqJ l ahi l i dl ! ( I ;del , m sl at;J l i q..~. I Q$>. f l ~m~~
! .
-3: 3.~.a" S,obr wn.J onn.4ebl 'daa a rechazo. de carcga. : ;. ,,, ..
Las sobrctensi ones de f rente l ento debi das l i '-reehazo-cte carg s\J i ci t euen i mpoi ta.Dc. a"eri
si stema~, ~J '! U l ~ol J '.el l ;.i os -~~s\J as. so1rl ! C teasi gp~s de-.e~,rgJ _i a,ci p'l y _re-ei >er_gi i .aci vo son
l i mi : uf l ,\l a,Y p,l ~I J ! O& ~pajp 2_ p,\l.~n .~tp.s;casQs;.,de~n s~r. .ex.ami nut~,~~p,e~al meute
c,p,agJ ,9 : i m_'OJ qqa~! )sf omi ,114Q.res-d~\g~erMJ 0n p. l i pe~.~tr~smi ~i ,n )arsas ...
- .1'_". J .~~ ~ . ~, t" , - . ~
)!tj) t" }-1' ., .c .. hJ "-')1.1 ;,.;J i ,1 ., ;. > ,. . r , : ..f ,
3>3 .... ~'. S QtirMn.elOnM ~blda' a maniol>ras te con1e' ntes lilctucti~aa y .capaci ti va ,
"' ; '"'ij ~~6ri 'de comentes ( ti J cavas "o capac' itr~& p e<i e'da: f l ugar a 'sbrl i tnsl o~; 1s
,.~ui U ~t~c;.! J .el ! l r,AA11eJ i c-~~i QJ . E i ki W ,~uJ af , ~. deben .l l J }aya l as,si gui el }tes man~br{l s de
' ~~~ t~-li4 . )~l ": '~ i '-,: .~~;! . l ~i ," ' ,."',;;,c: ': .J f f ~-' " I' -; ,: . \ ;.,
"'- : {n~E ti ni .. de'l i C .om1edi rranq i eae'mdf ure5 .. ,., ... ,., . ' _
: '.._ ~.I nterrupci n de corri entes i nducti vas, por ejempl o cuando se i nterrumpe l a corri ente de
,;,-~t g i [ l ( ci 61l de'ai l f f i m~ronf atl 0r-c'a.db 'se: de$eoncta un reactor.~- ,.:
~~(~ .... r-. ~( "';i t. , : ; : -t : t -.,; .. _ .; ... : .{~' -' .ti: - -~,. ?1: ,,.{.'.~ ~ --~.; ,. ., ~ < . . J ~I : .t ' J .
;'! ! ~Man1o~r~y_ol ?J '.Ol C J 1}<! e ! ,>.oro.o~.@ aeco ;;,~~tr& l f <>! 'Pl ad! )f f : ~, J9~ C ! J al e~p~e~n l ).ev,ar
<' - v' ~~.. ~9! ;\'1~nre.. .! '
,.: .,pf : M'l ! l i 0l l i ~'C f 6\f abl i s si n cargay ef e l >l i nc( )s-de-capaci tres~ ' ;_.,--.,'
"i t ~.n.i: rupein de comen res por f usi bl es de alta tensi n'. . ~-. ,, ' .
. ! L,o;~~;.en~di . i ~.s de i ~-~ri u( l tf l ~tde.l >J q9s~.a J a cx: ti nci ,9,11 de cpqi e{l ,t;,capaf i ti ,va
( descone-x;i ."oo de I neas si n carga, cabl es o bancos de capac tores) pueden generar
OO~tel i sl nee f tf tro~a'.s ; y sg.,._.deh& t us~i l i rerrqptores 1i bt6' d i 'e-epcen'di d! )".' Adems,
c~aJ '~f i l i : gi zl l ~'ti ~'C b.: $-~e'.~~ai i o'f e( {: : .e~~ '~antci i l aj: ban~QS 'no pu~s_to~)~ti ~~a, ~
a'6br'rel l r.' : ui f do de val 'r"r'l a: ?: 'l OhreteDSi ones f asi 5-f a~e: '' "'
".,--a/;~( ~"~~ZC .! '~ 1 '! '2""~t-r~; . ., ~r.t11" ' " ,10 .; o.;-~ ~.,,._, .rt: ~,: ; f. 4_1.,"
. ~.~.. -"~nf t..;.: i ~ ..-- ;: , . . -. ~.. u;.;. __ ". .
i: _~~,~~~~I ones por des~r! Hl }1; tm;~"~s de f tente l ~I ,'! ~ .
_l l n si stemas con l neas l argas ( ms l argas de HK> km), l as sobretens ones atmosf ri cas de
f rente l ~rtta sb'i i t>ri g nadas por descargas atnl qsf ri a~j: l jre.l as sobre J os conductores de f ase,
' .,_ . r - -\
ctl mq ta corri ,Fl i te' de1 rayo es ta1t.baja qqe u"o causa f l ameo en el ai sl ami ento de- l a- l f nea y
C uaqd1: 5 l a lescU: ga ocurre a una di stanci a suf i ci ente-para produci r UD f rente l ento.
I s <: Ptri entes de descarga atmosf ri ca ti epen ti empos de mi tad de onda que
ramn: i ente, exc~den f l os us, no QC l l ( [QJ ;s..obrctensi ones .en gran ampl i tud'. .y ,ti eJ pos de
cte~;J 1i ~os el ai sl ami enf o: Por l anteri or, l as sobeetns ones ennos r cas de f rente
l ento -~"'i f e'menQ\' i rttportanci a i J ara l a co<>rdi rl aci o de ai sl atui ento nomi l i l rnente y son
des~adas'..''~V , l ~ '
!~ :f ~ . ='_ . . . ,
..,, .. E l
1'<1.esempei i o
ant,e"'des.carga.~ ! U i n.osf rtcas de J ll,s l uea-s areas .c~.tl l di ! ( .a l a
'.LJ ;,S\ l ! e$.W 1~~. ,, .- < , ',i . ) -,, ; l -,-,"
: ...: ''La'ru~oS 'i '~ de si l be~l i , l ri eti s ;."ri : ~cS0 en ~cul at ~1 iifu: i~.J : li~~
.. _ tt: ei ~di ~a sl 'a~.. .... ~: , ; ~ , , .. ,~. /.! ~..,.,\ -: '.; -.: - ~J . ~ - ,
! ~ f' : J ' .(!I . :':"1: ,. - , ~ ~ ,, rr ,-t~ ~' ~tt-<.' '~ -., j .- ' -,
E l val or i nstantneo de l a tensi n de operaci n ( en el momento de. l a descarga),
L~severi dad de l as sobretensi ones atmodri cas para l os equi pos de l a subestaci n
est determi nada ' por l a combi naci n detf os' trb.s f act.ores antbti ores}y ~.req ten vanas
era,~ para asegurar. una adecuada protecci n. Las ampl i tudes de l as sobretensi ones ( si n
i i mf 1'ci n~ de ' pari l i ayos~soi i ''usual mentl ! "i uy hl tas-''pata : i )asar fa 'coortl i i tacl n de
fs~tiqent{);e~1' {ut~1%: ~s.1ili iiJ ~a}o' s cas\9~s: Hi el p.t[~g, en ~c\l l atl : qn cab e8 'que
se! coctMl ., ~' S U. 1! ;s~.ones; ! l auwpr: . )recci i .i ti rov. s't.a. ,ot'f a hja '( 't~C l l wci a a! i O.
cabl e$~.pi 1~af ' red\l .ir' l i l s i unpl i tu( )cS . de' l ns-' so~retensi ori s' t! l os ncs ' " ll' ' vlilo&s
Sf i cl entemei i te'i >jos. :
".1 ~: i : - .. .r: -Ptt! ~ .1 : ~- ~;.-..['~ ,..: ,-; i ").: ! .~ . ,, ' ( - .
. Para l os ai sl ami entos ( a~;f ~s~ l p~gi tl 4! ! yi l , ,d_eti f cpn_~derar: se.ei val er i : n~tapt.neo .de
te~i o _aJ r~c~1enci 11-,! _n~~al .~n l os ,t~~es o~to~: t>aa el, ~l a~~t?,f ~s.e-f 11;5e se
~~.,.~
1qi .; J os.
~~~f-. d },i -~trn : a f : tec~~a. md~! ~. .f e! , atopl l l l l 1;1~.! 1to en~
cdud'qres .~n 'l i neas '\1ereas se can\: ei ap-y el tcn'runai topaesto ~e consi derarse como
i tB rri i a1kf .! 1f m' l!l a sl i enf o l ongi rui : l na: l ;'s rt mbar~~tai es ef ee! Os de canctf a: d6n l o
*1sl .eti ytil-1t'tf .~i 6n a''f run\.i a ml ustti al deb' ~r-tl i i ri da en c\i ehta: '' '
1
' ~' '
~. aj: ,j: , : - ~ ~ ~J I l -! --1.# _; : . l !,: tl , f 1 '"'-~' .; ~-"'.. 1 "~, ~ : : ;-. I .1 ;,-~. -~.}( !
..., . ' -' ;J i
3;3,.e,.3 so! J tet.'ni ton debki as {o~ra'cl o~~'de mani hrai f al l as' . : ~q,x;-
\ ~ _ '.'>-' _q " ' _I ,/" ": ~ f' " f <"f , .. , 1( 1' ! J ,.. - ii11 ~
. ' i.: as sqi )~tepsi ~de.roi ~obra,.,d~f r~nte"r,pl .cl o ~~~<;.l ! ~J ps Mui ~s $ e conectan
~<! F~~/~._! 1.e~_~ute~~P!l ,.1e*~'~e ,~9n;f ~ne~?~,P~c1i _gal ~~c, ~trO de l ns
SU besf uLOV .C S. 'Las .$bbretesro1,1es C - f reo~.I Ml dO taJ J J bJ n p11edl n OctltI1t cuando f l amean
1,;i s f 4Mf i i oo'f s ext~1n?~: 'tai es ~c't8S.)>~ c~usar es~os pal i l ~~tarmcnte severos n
l i jsl i i ' nl htnki n ef i f 's d6n: an! ( tdes. cdi f o #'l l i l l hl entbs). -1 t '' ~ . '
1t_--,;;: .i i /.-t~. ,.,_ 1 ;: -J ~l 1.J .: ~,. . : : ..,.,-l r: : J ; .. 1~.. t t: -J ~1 y ... .,
Aunque en general se trata: ~_ pnqe~QS 9~1.tol jps..: para proB $_i tos de, coordi i ;i aci n
de ai sl ami ento ~ede . consi derarse ' que J a f orma .de l a soi ?f etcnsi n. represe~ti V a
~< l tt~P<. n~' ai iID utsJ i l unosf rl d '~ sti i ei a-l f f .: tt: So')tsj". Si n. elli\latgc, ~e' : ' bcr tc~r
~1~t~~~f a 'bi 'f u~~i qoi P,o~~11-1i l roi 1~.~i ef tf 4eb{i i a: }& s i l tg ' ueri o~tte ,espi raS'.
~ ........ "",, .~ ';: o-pr ~-'U : : -.. 1?, r"' ! t : - ~ ;.,;. ,,,,.,_., .: . -.! '' .. _ -~.i t, 1 .. 1 .;.. ~ ~'.-
c l ,,. ! .E <.P)I W J nQ ,pjco .d.P ~pbt;e.tei ;;u;i 6q1 ~: enl i ~-del Pl )O .,y, ,i <omp.o.rtanl l c: ni o def eqMi po de
mai i o)ra .. ;Qom0 J Qs .val ores,. pi co: de' so.bretensl ~n- s.oo,, u.~ual ..mette, ni s; pequeos qut: l os
debi dos a dt: scargas atmosf ri cas, su i mportanci a es restri ngi da a casos especi al es. Por I O
La f orma de tensi n representati va .d~1.l ! l ~tf t~~~o anv9'1f ~ca1 es. ,~l i mpul so
atm.6~f ri co estndar. ( l ,_21.50 us), La ~8~~d r~~i : es7,_nwi ~ ~.,es 1,~~~7 ya1 s~~'f ;~? ~>mo
asumi do o por una di stri buci n probabi l sti ca d vl ores pi co usual mente expresada como el
vlilotpicben1{.nci oo: ae l a'tasa de retoi <U : f e }a.sobi etens 'n .. , F>i '1 : , : '
1
;t'o: ,r;'r! .... i.' r1" 1rf~~~.... ~--- ._ ~ : : .r; ~ 11 4. ;f ltt -: ... ~~r~ ~,..r- ,. .,~ .t: . , r: '. : r: 1 ~-- - 1 ' t ..
3;3;5.z) sob' retenlonill j)ordnargas l tmosf 9 'i eai 1obre' la1 .sukstcl ri es ",. .
f ,- . "
. Las sobrcrcnsi ones atmosf ri cas eh subestaci ones y S I.IS val ores de. ocurrenci a dependen
de
.. ..,. . . . """ . : ' , . . f" . ' - ,.
. . . . ~.. . . .,
'
i nversos. son menos probabl es cf t.rango-I l ,queen rango I y sen raros en si stemas de 500 kV y
ms. \ ', ~'>."J ;,~ .;{ _1~ _jtjl -e, t
1
L
f l ~,._t.,1: ~1.l ;~" " " - ~ \J a1,., ..- .: -~ ; ~ ~. t: : rtH ,,, u. ,~-
3.3.,8, S obr: atenslones .de frente muy rpl do
: - ~ : " r.~ ..... t --- '
f l tel ,! )1( 1,)~ l / " ' ~) . ,, ! .,~ ' l. .t, . ,~ ' . ... >
: J t i ,M6~~nsi ~ , ~ f r~nte, !PU),'
1,r,pi do
, .s,t, oi gi pl \! 1 P~-~~. ~~c;.i n de ,' J os
~ f~ o~ f a! W U ~r~~~~u,l ~)ubestaci o~~1t po. G! S._,( l sbi da~al J ! .i pi do f l ameo
~l & L~: Y ,ji a [>.QS~ei \_w: PI ~.E i ~J )~o 111)).~ epel i qreri or de la ors. [u. ai vpJ i ~
i : s f ! Pi daf ! i ent~pi ~.! ! Pa.yc~s~d~ Aa GI S, PI ?~ejeI I J l ?~ ~o l os bujes tf <f f i ti qal ~~Y ~~-
ti e,~pP el .e }rente ~i ncreme~a en el rango corres~ondi eute a ~a~sobr~tensi 9nr; <\4r.l 17nf ~
rpi do. ~ ocumr, tamb1_n, sobretensi ones de f rente muy rpi do en transf onnadores el e
medi acr,ensi n,,ti ~ .s~co, c: on~coneXib~s' corti.s l l }i l mtecru,ptores.
1
'
~~-~~ ' (' 6 ~. r: ! f , " 1 --t;ai ~J t.," 'r . f r '
'>i _,Li i J orma d~-1P: ~_si brccco.si p...se ca.cte~a pqr ~p..rpi d_o i nc~menLl A de J a ,te~i n s: ez;ca
,<lf .m~W ~4._e Ri w~11.il~ ~J i em~dc {ret! te.po.i ; ~ajo de Oi l s. Para operaci on,~s ~e
s~nare! este fiiJ # Ci ~g'! i d~_ge~erl J ! m~nte. ~or un. osql ~cjn C Qn f yecu~l qi as~,PQ!
~~de 1 ~ La dur;i .ci ~-! l .~J a.. si ~usi ?nes ~,fref!r ' Pu>' !-W.do ,e~m~p,or de 3 ms,
pero estas ,RU ede ocurri r ' Varias veces. La ampl i tud de la sobretensi n depende de J a
C OD$trl 1C C R1 de) sC J bci uJ W l oi ,y: f ,e)a coP& gl J ! C i ! l ,, de I a S\l beStac.i n,J 'U C .~C Sti o.i l l ( l l e: 9,U C es
p0( t61e l i mi tar 1as ampl tudl s rn~xi as a.'2,"l > p..'E tt-: S sobr~~si ons'pueden.' sui embargo.
c~l : D'ere r.i i ( Mi s,l bv~as en )Qs transf l mi i dores di i : ecti i mehte couectaC os: '
1
~ eb do~i i i ~7f ~T ~s. 4- ~ fiJ df 'ti ! )f S 10~ c"o~~1~o~'( p.e .. ti ;ai {sf ~nndoi : e~)
~~,;s.o~~~.. ~~~f W ~,d_e~1qos ! : .\~s s~l ,l ret~nsi o~es. ( ~.f o~a ,Y .. l a an~l i ~~d de_ l a
SQ"J : i i 'etsum~nn de~opo 4c. co~n <lf.f t?')I po ' l \\1 G\S. ,Y de ,l a J ocal i ~~~l <?n de l a
f U a- f!ll l a GI S. : C al i sobreteosi ones nenen ampl i tudes haSta de I .6 v<: ces l as tensiones de
a: f >ett'rtC yti enn~~c~l l ci af "de: 'hasi i a'2: l >-MI J x~u l a1Sti 0estl i ci i a.i .. ~, : ':
~~~. ~~e~;J ';l i ~ i '~~~i l ~~~~c~ji & on)i ( ~~- ~iia~ a s91'~s~cf pn~
GI S., l as ~P?~s -~f~: ~breten~o~eJ ,: I ~ues~J ~~~-enti ai ~ ~I rapgo ~e,Q,~.~,~
2;J l ME z y, ampl i ru.'es: asta a r'.: 5 veces la tens1on -de J l a'.011: 0.. E o ~te caso es posi bl e
ptc~er e! ~.i k) to1i 'J l al '.atry~s. 'Si . rl 1bl l i : go~ 1a- f i ! C ui ! c a'. de l as sob( etensi ncsi puede
a'n causar 'es uehotrl temosc1tos' en.l O! I l evanados,del trun! i J o.rmador debi do a,'re.sonanchrs
e.a lo i.tis nQS.. ~ . t> "J rlh ~~1'4( ,.._ -f . :. J .,.i ! . -~-4~! : -,.
l
1
1
1
,_J
t,;ml o,"e~ ~ni camente_ju~ti f i c.a.de caracteri zar l a-am~i tud de. la sobretensi n representati va
por el mxi mo. de I os.si gui entes val ores ( en p.u, de 2 J 3 ): -
'-" '1. -M'n obni de i nterruptores f i l o re-ertcei l di d: 2 p. u.
' e ,- r- . , . . , . l. .ti : ,. ; ~f: .
; ~o,~ ~.! 11! ~;~pto1~.~c~.re-~~;i : e>: ~,g.u.
C uando se mani obran ca~ga $ reacti vas, .~J g.u~os ti po.s .de . i nterruptores de- med a
te~si n puejl en;,P.ro.dui : ,'.i r i nte.rrupci ol )e.s ml ti pl es di; l a corri ente transi tori a l o que puede
ocasi onar '8ob.~: c~~nsi on,\! S: -ha~t{I , el .e ? p,,.,., ao.mcnos q9e se ~Omf n mi ;: f l .as~prote-.;ctp
~\e.cu~~,~... : : -. ._, ! ",,_ ~ : ".. .v. .. , : ~ t' . .f _ . ~
- Mani : o.bra de secci onador: 3 p.u.
'J GQmo es af uun.enJ e i l '( l prol >ab.J e l a.ocwreoci a de.sobretensi ones de mani obra . der f rente
rpi do-en ms de una f ase.~puede asumi r que no exi sten sobreteusi ones I ase-I ase.rns al tas
~ J ~&1b~11B>~f ase-ti erra . , Por. l o anteri or, l o~ val ores rnxnos asumidos
~~i J \i ente p~& i en te~ usados pa -~ch.( J uea.r 1a: ai '"i \ortancf a de''1a1es sobr~i .ei 'i p'n~x. si el l as
determi nan I n tensi n- de soportabi l i dact- al i mpul so atmosf ri co. se .;: -t: i : o~e'nda 'rel i t.ar
estudtos n;i W ( f e'i f i l f ados .l > ">t ,,,,. ' " l .. s - ,, " ,
1
Las tensi ones, nonnal i zrul 'l ! s de ~sop0rtab l i d~ad estn asoci adas con l a tensi n mxi ma
para equi pos~de. acerdo: con l a T abl i i t.'\3;.l l cpar: a<el ral \g~ I y c: on l a-f f i abl nJ >.i : para.rel <i ango
I ]. Gl tl 'I O <.: iqmj l : O ! >O~: ! H: ;rr'\.l ' tl t><>;.}--b '{) >+'..;M'-01" '
t~rf t"<.>v~l .: ~i ',a~~i : i . ~ . ;. ""I
Para si stemas con tensi ones comparati yamcnte_. bajas ha si 9o oposi bl eJ normal i : ~r
ni camente' 'i f ns".poos J )jve~e~de ai f : nl i jent( l f 'e ''l gu1os ~tS Qs_ sQl o l ! 1l vaj;or. p,~a cda'
si stema.~ teJ 1Si 6j,_( l ebi 9,Q ~@e estos si stef l l _3f >estn bi en establ eci dos. a.,.que di spone de
una gran canti dad de experi enci as en el comportami ento, del si stema y a que el costo del
r .
ai sl ami ento eS-cDnparati va.me.n).e bajQ, f ara s~.mas de C ct).$., ODC S ms al tas se ha i ncl ui do un
gomnmero de'n! vel es de ai ,sl a,mi en~para i .n-di seo eoonmi oo,-pardal mente debi do n que
estas tensi oees ~ apl i cadas -tanto a si st.e~~grandes y bi en establ cci do~como a si stemas
!)INUCos y ret~enteri l ente consti tui dos. E l ~osto del ai sl ami ento es tambi n un f actor
i mportante. .. : ..
r' . .
.......... - ... ~; ' 1 " '
A conti nua~ 611 se descri ben l os ni vel es. de ai sl ami ento normal i odos por l a I E G,' ' de
acuerdo. C -00 i r,cl a,si f i eaci n par el ni vek: de tensi n asi gnado y e~~l as si gui entes'
cl asi f i caci ones 'D~a ai sl ami ento f ase-f ase y al sl ami ento l ongi tudi nak "'
l j.,
~- - - /. ~
Para al sl ani c.Dl o f ase-f ase, rango I , l as tensi ones f ase-f ase de soportabi l i dad a f recuenci a
i ndustri al .il~, corta. .duraci n e i mpul so atmosf ri co S on i gual es a - l as tensi ones de
. sopona.bi l i l i i 4 f ase-ti erra. respecti vas ( 'rabi a 3.1). Los' val ores en! parntesi s, si n
. embargo, ~~Men ser - nsuf i ci ente8 p.J i probar que l as tensi ones "de' sc>~rtabi l tdad
, reqi eri das-'.5e cumpl en y pedr a ser nece~ o real i zar pruebas de sopottbi l i da<l f ase-f ase
adi ci onal ~~: \f .~ . ~ , - -
P~a ~l aaen~f ase-f ase, .rango U , l a ti f ui n de soportabi l i dad normal i zada al i mp~tsot
atmosf ri cd'es i gual al i mpul so atmosf tf e f ase-ti erra. - . . .. ~ '
. ~ ' -> ' ~.;; . '
- : ~Par: a_ ~i s~to l ongi tudi nal , rango 1, -1~tensi ones de soportabi l i dad normal i zadas a
f recu~ci a
1[dustri al
de certa dl l f aci l f ~)i .. al i mpul so. atmo! l f ~d! X) son i gual es a l as
respect ves'tens oees de soportabi l i dad ( ~~ti err'.
. ~~i .-..: ' ~e~_.a~
Para ai sl ai : n~to l ongi tudi nal , rango ~el componente -del i mpul so de mani obra
normal i zado.de l a tensi n de sopoi abtl i dad combi nada est dado en l a T abl a 3.2, con: el
val or pi co.;;~J a comP..onente _ de . .f receC ! ~, i .4ustf al de poJ ari dad opuesta i~ a
U y e.! c~mponente normal i zado del i rnpul so.;atmosf ri c. de. la .censi n de
soportabi l i dad combi nada es i gual a l a respecti va tensi n de soportabi l i dad f ase-ti erra,
con el vfilor pi o de l a componente de f recuenci a i ndustri al de pol ari dad opuesta i gual a
0,7 u. . ,. ,,,fi. /Ji. . . . . ' ,, '
La sobretensi cn representati va . na puede ser es;pbl eci da ya que no exi sten
normal i zaci ones adecuadas en el presente. se consi dera, si n embargo, qu' e l as sobretensi oees
de f rente muy rpi do no ti enen i nf l uenci a en l a sel ecci n de l as tensi ones nomi nal es de
soportabi l i dad. .. , ,
CooRCINl\Cl6N PE AlS IJ ' l' ll!llTO 73
L
~
'
1
l
'

l
' t
"
' .
'
"'f '~.--t( ~~- {~," ' .~~~\f ~' fi _,.~'* .i '~( )._
-l1~7~ii~. ~; ;i .. ~~!-r,: . ,.-,. 65Q.
. (2301 . (550)
(185}
'
: ! .,=: ~' tr . - ,,,
" T: Y< ' ......... ... , .: . -~--" ' " ' ...;.~
.... ,. - . i '
- .. 4~
I'
!
!
1
'
' i
i
1:
J i '. )i . fj
(,
) -

L_
-, '": .. L,.. ~11~- /
Se requi eren ni camente dos i ensi cees de soportabi hdad nonnal .i zadas para def i ni r el
ni vel de ai sl ami ento del equi po: ,,r.a ! , . t - '-' . u ~' .,,
~)Wi*arn equip(i en. M:rlgo't:,- H , . ' ..: t H" ' . ; ;~ i' ,-'.<! "'-! : _,: ,,-
. ; La tensl ~n c1e'soportabi l i dad ~a<! ~a\1mf ~I sp_l l t~?st'~?co1 ,Y .
: La tensi ~.11 ~"'~~;\I J d~~.~~~~.a ~c.'u~ te;i p.jr,<! 11r-P~~~~~.
al
Notas:
<ll Tomada de IE C 80071 1 (1993); norma en revisln.
"~~-V l r e1g,i o fll\l)dlleme dei i mp( j1so de" 1al )ri i bi C mbl naGa' peri i neni e: "
<Ol La ln!rO<lJ OClo de ~O W( en l i gar de 521? l e.V ). 800 IN {& .n lugar .<!4165 l!V),. 1200' .kV,; de wi valor mtru.
766kV y 1 200 kV, y O. laa hlnion de -' >rtabildlld normalizadas asociadas, esbl ti .j cpnsJ deraciOO.
. . 1~,11 1 ,.i 'f ' ~. l f 'J ~- -! . : .~;\( ! .-, . -~ {' . l. t..: ~~;.i
'
'1
-
- . . . .
_ T en1l 6n T i ns1h c1e'8oportab111i f ad,ari n'a( l tW . .i 1111Pu~'trpo
.t
renel 6nde
mxl mo.d ! mllll!obra
aci portabi l l dad
. 1 ~ ~m l l ;mda
~T~.l~ l '. f : : '.
... - ... ~ ' .... ... ., ...... " -
. ,. A. . . . . . . . k<" I ,,,
. - : ~ > ~
, _
. , 'Al ami ento
' Fse-tWra
. .
Faae.f ae , ,
' 1mprl f so111Po: : '
(vtllor 4iflcaz}
l on11l tudl nal l' 1 [kV]
(.re lacin co n 81 ' ~~
; f l V P CliYf,-'
[kV] ( val or pl o) ( val or pl i ;o)
valor pico faoe-derra)
( val or pi co)
'
. .
-
. '
, ..
850
,
750 750
' r..r. . ,,.'6! 10 J ,._s-oi
-,
. .. "~ ., ")i 9sti 5 -
300
,950
,;..1"~;;: .'4 1! t. s l J -c75QJ ._ \. t \ ' . 850 . 1.50
'
,
'
,
:
1 050
1 f" '
.o;: .
>: : .+!
t-
;i, ..... J f '"'.C
,,
.
,.
' '
.\950;r.;c: ' f
aso 850 1,SO
,1 950
362
"'" .. P. .
850
95~ : )
1,1! ( >,
! 050
'
,,
. .' lri' ~ L.;; ,,,
'
..
' .
'
'
, .. ~
.
.
1 175
-
I
, . ,; .
'
F ..
.,_
..
1
'
"- . (
. '
}-, 1
'
'
.. - . ,, .
1 050
l 1-
: >
{ . :
. Jl!Sli1 . . .
' '
~~.~. . .
1,( l ( ) ..
, ., . .
.. 1
175
... .
'
,r.
1175
,,
420
'
9SQ 950. 1,50
I ,1, 30! ) . .; ~
'
,
tv
'
.. ' h ,,
, '
.,
,.
..
t'J .! ~~ ..;. . J ' ..
. ~~.,}
956
- ~ ~
! ' r:
r1o50.
j ! : ;.,/t ~
. . . . J " .
, .
. .1 '300 .I
'1,50
,
., ,,
"
.
'_J ~ ' 1
-
-1 42.5
.: ': ,.,..
...
f 'I '. : .: 95( ).'
1
175
' 950-
, .
'
J t;?O
.,
.
1 300
'
... : t .. ~" ' ' .' )
~- ' ,, s ,
r
- .,
"
.
'
. - .
'
.
.,,., ' !l'
-
.
52's<l l )
- 1 300
960 1 050 1,60
425
.
1
!;:
" .!r ~ .r: .
~. n -" ..... .;'~
. '"
- ....
' " '
. . - ~ 1 J '--'
'"ti
425
960 1 175 1,50
.! i ?O _,,.,
~ -
,' f t ~,,\ ~s ,.
'
- ' ' '
-
1
.
..
'
'
.
1 675
..: . ~ J ');;~'.\ ~~!
1' 175
.: , f 3oo ). j
'
1;70
_,. .
'
,.
'~ ! (~ 1:, .y .. : r- J ~ ,
'
1
1
t100
,. ;55~,'r '
,: ,- , t 425, , y,; ,,<;f
1 800
,, ; ,l,j:j
'
_,,
175 ,it'
.
'
'
'
, .. . . . . . . J
950
'
1 95o
..~.. ~
1 175 1 550 t.60
2100
. ..,J t ... , ~ ~ \;1,. ; :1~ ij. t;J'f. ~.. ,
"
<-4,'1'1-)". t . f' I ... ~t.J ',J '! 'C ' ~. .... J .,
'
' - .. rh ~
'
"
Tabla U - Nlve lw. de alslamfe nfo nonn"iados para ras tvrisl~ aslgnilrlrhr f i n;,G U
',11 M 1! -: ... a{.. > ~~ lc'VI~J'~ , L i .h" : .
1
~,
, .
'
~.
. J ?~~U J J qdeJ l \! l l ! O i j: c. " . .,, .- . ~ .: : ~~ ' .. ,,.
La tensi n de sopoetabi l i ded ri ormal l zda al i m'pul so de mani obra, y
T "' remi rrde sotJ 9C 13bi l i ~<W l .nrn: tal ~: da,ai i ,l pul sq atmosf ri co;
~1t~ ~ f ~-(i)ii-..: qr,.' " ' T!!: ;~ ~" ' fi ' 1 ~;,;,: \{ "p' ...... ~ .
. , tu.,.~~ ! .n: 4.l t1L.,~._m "'"' , .
, ~~~~n ' w ~tJ ~ -
3.Si t .~: : - -. E ~~: '-~~.. ~r ,~~J ,MQS .. ~: ; .~'.;~~E C ~ ~N ~~~T RA
- {~~ ! {$~ .... <"l n..,-qeyos.: ,.'. -{~.\.C l ~t: ,,.: .. \1 '! --,;.,.,. 1 ""'
' ~~ ..... ,,... _ J . - t : ... - ----- ... - .: .
: ,; 1);.& ' - l '
~.a~1~" " Q~efvaiones generalas : : '
. ~E xi st . o;;i pos .oorm~ados ~,~~~sl e protecci ~contra sobreten~~ones:
l J t<i .. l ~ (t
~ 'l 'ararN y.Pstf C ti po rc& i ste: i i cf ano l i n'ea! con'dscargadores en seri e
..... " " " " _ ........_ _ _ ~ .... t f 1""' l
.Paral dji s: de.xi do.metl i co si n descarg~ores. .J
. ~} ' . .
""Aat4}9ajrq.ejt.e, J os expl .osorcs -son c.ob.stderado.s: como i l na al ternati va para l i mi tar
s~reum~i f u! .es ~n.<fue no h_an si do cs'tand~s por 111 me. C uan( l o s empl ean otros tipos
~mi i rajp,sn: o1-de1 protecci n, su comportami ento debe ser 'i rescri to por el f abri cante o
es~I C i W l ~ri tl i o-de pruebl i s. -, - --
- ,< :~ - - - ..,..._f T };: e ..!1.4
.~La ~c;! a entre y~1os )l ).C C ~smo~. que. no of rece~ el mi sn_i o ni vel de pro~ecci n
de~de>& ;V J ! rl 0$1f i ~orcs ' ~ l.11 por eJ e~~t': ! ,11' unportanc a del equi po a ser protegi do, l as
co sccu~1-.poda mterruJ ?: C to del servi ci o, etc.
---~ . ~~ _ .. - l .. .-~, ...... - .. . .,
L.9s ~i ni snqs de protecci n deben se.Mhseado~e i nstal ados para l i mi tar l a magni tud
dE f s.SQ& rei l .nsi ones.a un val o.1?que.no.de~er;.e.xcedi do en el equ po proregi do,
r . . '
.._ A~i. :. '. f ~ '. J . . . . . ,;. ;.
3~!5~ ' " " ' !" ' irr;ayos det tipo resJ stencla no l' lneal con descargadores en serle
~ : J : : - - ' ,_ ' ' ~t t e
( : ,r: N orni ~'f .D{me .estos se.compcnen.de una resi stenci a no l i neal ele carburo.de si l i ci o y sus
~tf s~~if dadas w. t,a norn;i a me l. E n el cago ~ que l a resi stenci a sea de
~f o.~etL~'d~~ref eri uJ a.noqnal E C 6009.9-4. . . _ .
J i be1i ai ;~- ~e co~.: i ~~!. d.'.' l 'f ,1 pt~ay~ de ~O, dos ti po vl vul a ya no se
t . .. ' ;;.) i;.
' : f~ r -' : ' t" ' j<F . ,. i
.3.5: 2~1 " ' C41' 11tte' 1tlcu de prot9' ci: : l6n reiatfo' nadas con- sobretanslanes de rral tt.
.' rf i i do ' :
.i..~. ,.., " llt~. .. ... (; . .. " l . ;l. ~ ,. . . '
< Las caracttr sti cas de p~i ;i l l qde...un ~arr.-yos es~-def uti ! l ! l s J lO!~.;illS si gui entes
tensi oes [I E ;;Q0099-1 ( 19.W H: ,...,,, ~ ~~! : \Si l '-'>~t.v.,' u " , ,. ~
4-*' t fMM_ .-. ob: ,...~.i ~i .~~i e \0-' l' ' f: ~ - ..,,,.- ;,;t .. '-, " ~ <
--: T ~si n,d.e-9ebado para i mpul so ti po l a: i . .s: [ri c.o. normal i zado
- 'T ;.n it resi dual a J a corri ente de desc i p'l l Si gnl ! da sel ecci onada
i t$11t) ~ ~,;J a fl.t- jtt ~~t4'tt<>J wn."'f ~~--,;~: u..~ - ~.J ; ._, f i ;r ! .. ;
- " " l' ~~i!l de ceba al f rente de l a onda. , ,.,. ; .
1
. '
E l ni vel ~pi otecci u al i mpul so atmosf ri co se toma como ,e. ~Y Q~4~l os si ~i entes
v'1oi f s
. M~a t~i ~'dt~~i .aa6'C f i l J i C W J i J o ak1 ,215( ) ~: : , '
-i '>'""'i " tb.l l tt"<i '~" r~~,, .1: 1! . ,,l '\Jt:. , r '
Mi XJ ma wnsi n res1dai " a l a c.oi ri ete de UC5i: arga asi gnada sel ecci onada.
L.. ' E J expf osor'e~un' mecani smo de protecci n .: C ontra npul sos, el cual 'consi ste en un
espad a.bl erto con ai re entre 1d's tetmiitie!i def eq1I i p0 ~rotegi do.' Aui l que ros expl osores no
/. ;h.' ' " :
,.
J :
J
... . ' .. '
-~~~;;?1' _.crr~~.~-~~! ~/~. p~~~~~,re1ay1~~~~~o~s~b~n,~i o~~ de,~nt_ lento
. . La protecci n es caracteri zada por l a tenSJ H_l l : . rcs1~u,! '1 !l- -~~ ~PRJ sps. de comente de
maui ~ra. especi f i cados. _ .
;. ;t4 : : : 't"': : ;, >. "'"1'" ;: .,,i ! ... - ' .c r ~ ' : .." ,.
;r~l _n,i Y ~ ! J e .P~~! x.i ?-~l [npl l l ~A!l i nl l ,l )i p~~a se l .\>~, para pro( ! .si to$pe,, cqqcdi ,naci I : '
de . ai sl ami ento, como la mxi ma tensi n resi dual . al I mpul so .de corri ente de mani obra
~; ~cf f i t! hd. '...i > r!" - .; ., .. .! ;..1! 111! ,. ' ~ 1 ,: , J ~ '. ~ 1t.'
La eval uaci n. del ni vel de protecci n da un val or que general mente representa una
aprti i i h'a8'6ri 'l i epi abl e.' " " ' .; ' ' ' ' ' '
........ . }i ' . ..,.t ', . J '. ; . ' . : , 1-t r.f ... ' ' !

j
3.5.3.1 caracter' lstlcas de pi otecc: i 6n re1acl onedas. con. aobretensl onea de f renl e
rllpid ~,., l .i ' ;f \,
. ~ ni vel ~ protece;i n. de.}?,S,P~Y },.: i e ?xi do ~i ~9 es "'."! ,'.! ~~~por l as
s1gw_entes tensi ones:
.,tf, N .l ,-"-' _J . l ~ .. f ~ ,- < " l: \ ~ ; ; " ..... 1 .~.... --
- T ,~si on resi d,uat;a l a comente de descarga nomi nal sel ecci onada
. ~ . ... - . . ' ,: -
T ensi n resi dual al i \l l pul s~1es~! I P do .de cqri ~~~~ 1
. . E l ~,.e~. ~protc~i pal i mpul se aqposf r.jcc se toma, nl)l' ll pr.pp~i tgs de coore nac on
.!. .,1 r:~ . . . 1 , t ,~ ~ _ ar ., . - : .. , ti 1
de? ai ~l ~e.n~p. ~~nw.I a mx! i ;i )a ~ensi ~n1~~1( 1ual a l a cuni ~.i e d,~Sf ~Si ,,as~si ~_t~,, . _
... ' ..
. ~df {i ]i 'C l U 'cJ e estd~'..~l l ! ( aY oS~ y ,S~S
l E C 6~994 ( 200I ). . . . .
-~' - ~ ~<- i
~~ f ;\_ ':;:u~ "!: "" . J ' '. t" "'
3,~,3 . ,, Pararrayqs d.e l!ido.met.Uc0 aio .d.~~rgtdqres
'-~..;: .~l i ,i : ,"".: ; . -( ': '", : .... ~ .. ! l 1.. ' -t J
3)1~'.Z' Gari: twistlc: .!,s, ' de: prOteeC[l" f~~l.clna.das c: on sobrei.nsloites de' -f renta
J ento.
-B l ni vel de protecci n de un pararrayos es caracteri zado por bis f ormas de tensi ones de
cebado para i mpul so de mani obra especi f i cadaf ;e.,l ! m<! l ~~99-l l ( N u~l 8.1.! i )..l ,i jl . ni yp)
de protecci n al i mpul so de. mani obra de un pararrayos esl a mxi ma tensi n de celi111lQ Pi!&
esas f ormas de i mpul so.
Si el pararrayos c.ooti ene 'dscf i : .gi 1o~-ccf v: ~,,~l a 1en~i r ~1l ;tt" ri i ostri da por ei
p;arrJ l ty~~l l l l ! 1dc?. de~;& ! l >.m,p.ul .S-Os de l .l ;l l l ni o~ra debe. \"'r sumi ni strada por el f abri cante, ya
q,1.1e
1~f 31
pueP,e s;r,may~r -9,l l .e l a t~l de ,~e.l ;)a_d,1>. ~' .;;
1
. , _
E sra : ev al u: aci n de), ni vel -de protecci n da un val or-qee-representa una aproxi masi n
aceptabl e: $ 1
htJ T t11af l ori al mente: l a ~.si n d cebado ~ f rente de l a oOda di vi di da por' 1,15 f ue
l nl ui i i l i 'en1a ( re( en nacl n'del ni vel de ptte'cci n af npurso'atn)sf ri C o: E t f actrde' 1 J 5'
es tcni camente justi f i cado sl o para i .sl ami .ento acei te- papel o i nmerso en acei te ol o
thi ntf nnadoces; su': pl i caei 6n .en ~ojti p0 & equi pu: i me<resul tar en un di sei \o con un
n argen ' de ai sJ rni entc reduci do1. .,,.,, . u ' . . .:
~ . . , ,
3,6_.f ; ~~. a~~ci i >ri ~tl ca~. ~i .a .ri gl de: ...tl el ai . l arni .ento . ,. .
~..... ~ "'"' ._._..,.. J nr tf : ",-u, ".~, ~' ~_.~~ """"
"14, . .,''~.;-', ~~< .
I; ~r~ J o.s"~~l es, f a: con\fu.c: ~vidl!,d' se5 ~~' J a' bi' fgra(\i.n de pai tl cul as'cargatl as.
C ( ! l 4~f ( )S ti ene.11- gnl J l nmero de c: l ec'on: ~.l l brti i os C ual es'. se. mueven cui l .do ' se
.~ l ! Pl i .~un.>C .campo~e),ctri co,. I Qs materi al es ai sl antes ti enen muy pocos el ectrones l i bres.
,. 'C uan.do se .i ri ere.menumJ os'.e! i f l i i i os 1ef : etri cos.e'ui i ai sJ ami to.a.U n ni vcl sf i i nteu ente
~~;, l ~r.es ~f f vi d~( I en eJ 'ai s! ao i eni o cambi a de un val or al to a UD val or comparabl e con e) de
un ~.u& ,,.E S~pam l f ( f .~e~J f f uri a 'a.l srupci 9n -0. f atl a''de i usti l mi cnt. ' ' ' ~
~ . -~. ~! ,l' -" - .~ ' ~
~j'! J l ; dej ai l ;nnJ e1! .ro se desarrol l a en tres pasos pri nci pal es:
-~r4. oi ji zji c 4): )i ~i : aL~muoo'o. vari 'os-~un& os- f' . -..-,,,;;.,,...,q .,,, ,.,, , .,
E l C reci mi eti to de un canal i oni zado a travs de l a di stanci a de ai sl ami ento ~
~... AJ ! ari ci i .;'jf ~ri i xi 'Y 1i i trruf si .ci '6h l 1ni 1&e!iargdi.uro i ri at'teni al ' .. -
'' },i jgi l l i o,J , J '.a9tpres i l e~g.. i nf l uenci a en, l a ri gi -dez di .el cajcu .del ai sl ami ento .. T al es
&. ~ . . . . ,,. ~ ,, rJtJ~ ~ r ~1: ', f ! : .. f ~.. J _J J . '"' . .,. .: . ~: : '! ' r._; ,.: .1
.ai : .... ,.~ ! >J t;. ( "Si , , . ,
' ~ .. ~ ,,.~' ' Y t ,.. .,._ ., ,.J j l
....: ; I .;>1i l gni m.d. f orma, duraci n y pl .ri dad de l a l e'l ! s16n 'apl i cada
- .. ",.,.cf d s1rl "1'Hi 16: ~"'t~~.ci tf c1 en ~'t'~L~i pi ebt~: '& t& 'l f o e"i ctrl co homog~ ~no
'...., "i ;: : ~ rv,,,1z-..,,.: ;: ,., .-1; ' ''te'' ' .t 1J . ""ta ;.. '"'de ~1 w.i to' ' i d ~~.,.
'\f ~f f i vgl i : w'! " ... cuocos a yacen S a w rns n .. 10 ....,. amren C ODSl eraca y SU
. tenci al .
~-.: "E 1 dMi s1 -~~;: g~~~s~~f f qui ~~;J J i {~ 'ti i a -~~~ a~I ri ~"'e;! ~s: f f ote~f cto
~ -_. ~~dC 'l i n.~za ~megri l ari d~s ~c'l s: '! i .: : . ,,,.. ' : , <e ,.
1
..J
. ~ - , ~l ei ;~~ci i ~1 rv- w.stn._mi ei i ~o: rei ~l per~ra~~S i.n, y ~~s ~~i ?~;mbi c i ~;~.
~e ~s J tJ .<: f i l 1df l s,i l etc."C a J l l .Sto.n"l d'el 'aI Sl a'mi to pc'J e tambi n tenr1mporta~1c1a.
_l '~~ef ti : c~>a~1 ;J s1~~nt}; b~jk~;r'ei i O'. ~ie: -: t~t 4tf ';i 6o: s; de 11) ~~ i erl ',d~
~ ' ,... .
del cductor,.etc. - . ,, . , ' ,. ...
h.~tJ !i~~ft' ' ~ .J "l '-t~,j._.;' ZJ ~j -, _,, f ' r. ,; . , 'f 1 ; " L ,~< ' ~' r; ;
LaGf aJ }adel ai sl ami ento en me.depende mucho de I A couf i gurac~,~. d~J a (li~ci~J !e
ai sl ami e~to, ~1~)>q! ar.i dat;I Y .; f~ ~,9! 1~~I ~t~nsi ?o .~l i c~. ~ms, l as condi ci onJ i ;
at~'W ~nca.,. nf ectl l l l . l a ~tstencaa de ai sl ~~to tndepeodi .ente~g~ ~,,~
3
f o~'! -'.
pol aqdad ef e ta f en$1n apliqada. Las caracter: i sqcas de l a resJ Stenci a d c1cl dca del ai re
m: o& ~9! 1 r}e ,.;P,! d88 .dC ,~_ l~ !JO ta~ \> !i9"y :1s~. ~d;;', ,a, unas cOl ,l ( l i cjone$ . ~Qsf ~ri cas
~~.qo,1: ap~rJ ! ?ti ne ~n l j'_J E f : ~l ~J ,~~9~,( B Or c,1cnpl o: . . n . , , ,1 , .


" h tl!' i[l ~cwi i ~~.., : : f 'l 'l 1f > . ,, ~.. ,
3.8' COORDIN' ACl' N DE A(S i.>tMIE NT.O . . 1
~ ~.J b ~\ts.f" tl.r tJ1 : t.! "1"! ~~! $;.J . ~ ' $ ~' tl. ;l.~(
' .
se><apl i can qsual meI ! ~ en si stemas.cen U. , igual o mayor .a l 23'k\l , han .. mostrado en l a
prcti ca u'l comportami ento sati sf actori o en _pa ses con moderada acti vi dad atmosf ri ca y en
'~~~ ~mi~~1d, ~?n sJ l ! f i i or .a.. 4~kV . E ,,aju~te de l os paru~ del
~f t'h..~11! 1.E f . WPmm~1~n~t~W 9~F! : n ~bsol u~y l as consecuenci as de l a o~~~
~J P. os~ -.; .1' : " I ; 1, J . " ,.: .;_J .'
~' ~l ! I RteC ci nr cpntra, ~ob~si e.ne.s est .def i ni l i a por .l.!l cai : acteri sti ca tensi a ,~po
del expl ?W ! . 1J lr~ var~as _l 'onnas de onda, l a vari aci n de. l a" tensi n, de cebado y su
dependenci a de f a pol ari dad. C omo no exi sten normas al respecto, estas caracter st cas deben
~.t11l H1\W StrM.P9J ;sf }l i f a.b~ant~tP,i C ,St: l \\)l cc~tP9C o.~J , )! SU ari o0~0 .en, sus P.J ~
<'peci f i caci o~i ! : : ! ;;.,,, , , ,.,, " ,
' 'E l 'f i i tOde- deteni n sl i ci : >es. apl i cado normal mente' cuai i d bo 'SC : ti ene i nf ormaci n
estcl stf oa );ove~te1de prue.bas reJ i -0'nada'c00 l a ps-i bl e tasa de'f l l as 'del equi p0-que se
pondr en servi ci >: ,.~h' ,. ~ ., .' ' : " ' ' ' "
'

'
.t .... : ! 'l 1 ,.._,
;l.6).1 .M~o c: letenl!lni .. lco .

La determi naci n de la coordi naci n de l as tensi ones de soportabi l i dad corts.i : stetn
sel ecci onar el val or ms bajo de l as tensi ones soportadas por el ai sl ami ento que cumpl an con
el ._ai teri o .desempeo cuandQ,; ebi -ai sW ni ento. esf , -sujeto ; " ;.tas-. soeretcns ones
representati vas en condi ci onesde serv.i .ci o." o--;"' - ; . df' ..; ,
1 E xi sten dos mtods para coordi naci n de-ai sl ami emo de -sobretensi ones. transi tori as: un
mtodo ostad stko '': Y uno .determi rr sri co. Muehos de l os proced m enrosapl i cados, si n.
embargo, 80I r una. mezcl a de ambos rri todos. Per ejempl o,1-al gunosi f l l l .'l Ores. usados en el
~t9R-9i ~ti : r;i ni n sti e9 !1lUJ , .~do es~b~i dcJ l ,! 1 P! f ,de cpnsi ! i 't+1W i 9p~~. ei i ,t;uti ~t.,ca~y c~ertas
~Mi aq~~l es ~st~Sl i f .Of 11~si do .desl l J 'eci ad~! : n ~J ~s. e$.~s! jcos., ,


3'.e.t" Pro'cf i ci l ml entos'para'l a cdOrdl acl n de al sl aml entb
,.,. ?,;; ;~1''" ?~,' '~ . 1 ;.' ......
~ . li:. ,~ ,. , , . . . ,. ,. ' !~" ' .~ ~. : fM' t ;
...: Pre.Si i f : J ." Q: C? t i : 'P~( t'on 'mbarr 1 ~ '-'i e !<> ' ,,. ' '' '
~ .._, 1,.. ... ,t_ + ;i- ~ . ;, 1. ~-~ . ' ,,. ,f ;.H '. ~~~1 .. ...,l' i t: .; 1 r - ~ - : ~ .
- _.f l umedad absol uta; J 1 ( g/m?). _ -~,,;. ,. . : : > ; , , , ",
J ! t i .: af i ed das de l ah9ratori tani b n f ueron'l rchas pai eonmci .ori es ll 'es~f l dt 'omo
densi dad -1i e1 ai re baja, humedad f e1ati V a 'al ta: : on~i n: 'ruel ' y ~_w, aiw
temJ )! : _.catras')' l i tprcsenc a de: parucul as de eombusu( >o;. .,., ., .. , ...... , .
1.
.,
~1i i .~1f n"i i SAf o'~"xte"i ! l J : l ( )~'ef ecl l l s de: ,h~~ I l avi a, y oi ! ~nc' o~ g ga;l a ser
parti cul armeate i mportantes. La 1E C 6oo66.i ' tl ! i b f u'<'.i ef i n' proce.di mi nt'o .ae' prucbils en
cODdf i ( i ~ s'eas y\f i i nda: s. Para subestaci ones ai sl ads' en gas, el ef ecto de'1~'presi 6n
in tema y temperatura as como la presenci a de I mpurezas ti enen un paper.si gni .f i cati v~ y
1
' r
E n ' s'l mmentd f qwd. '~as n~ureza$7 b,urb~j~causada.-~ ef ecto~s~o~y _9.~~cos
o por descargas l ocal es, pueden reduci r c rsti camei l te l a ngrdez def -ai Sl am: i nto. E s
importa.lte. ootar-q31e: l a'degradaci n -qu mi ea del ai 'Sl ami ento puede render a .aumcntar con' el
tiempo. to mi smo 'apl i ca -en el caso: de ai sl i l m.i ento . .sl i do-."i E n .'esto~.casos, la. ri gi dez
di el ctri ca podr a ser af ectada: tambi n por J os esf uerzos mecni cos.
' E l proceso~f l \l l a del ai s~cnto es tambi ~de natural e cSt'dI Si i c'y-e~o debe ser
teni do e11 cuenta.Debi do a i a caractesti c.a de;re_genccaci n del ai sl ami ent-0 a: ut.Q i : egenerabl e,
surr~spnesta estai l i sti ca a J os esf uerzos puede sct-'del d'ml rtada por ensa: )( O~atl eeuad_Q& i . Por l o
aotrl .OI ': el ai sl ari i i ctt! O .auti> ~~bl e es caracteri z ado por J a tensi n de soponabi l i dad
esi ad s~a co : T ~$pi l di ente a l a probabi l i dad de.s.opoi i ta: bi l i dad,deJ Para ai sl ami en( os,no
'r.egenerati vos .o -es.generl mentepcs bl e caracteri zar estad sti c.amntc f a : ri gi dez di el c.a: i ca;
poF: l o- tanto, l a te: nSi n: de sopdi tabi l i dacr asl .i mi dar00rtesponde a l a probabi l i ddcde1 s~p.o.l : te
-' ' ' I _ ~ : -.\; ~ jj' !,; ~ ._ . -~ " ' : . , .i
. - .
_ -_ p~
E l vi ento ti ene i nuenc a en el di Seo del ai sJ ~eri i o, esPe! ci al mente n el casode l neas
. ar.11as que empl ean 'cadenas. de ,ai s1adote& l i e scspens orc-U sual mente el ef ectoes. i mportante
,-ei ! Pf a: se,1ecci n de ta'l ongi tud de' l a di stanci a de al sl a.l l cnro para garnti zar .. l a soportabi l i dad
. a>l amcuenei a i ndu Stri af y a: l os'i i npul ss de: mani obl a: : '
,;. ,r;!" 1i ! .. ' 1't ~1' ,;
. ~.11.;: 2 M! ,o~~stad ,sti co ~ ..., , ,
..-i l o' E l i i : l tf ode estad sti test basado en.l a f recuenci a de' ocurrenci a de un ori gen-espec f i co,
' fa ~bui' 61);(le probabi l i 'etad~s. -de -sobrtensi ones que son de- este ori gen y l a probabi l i dad
'de' cksatg' del ai sl ami ecnto. E l i 'ri esgo. de f al l a tambi rr puede ser determ nado.combi nande
cl cuf os de '5obmesi ri y de probabi l i dacl de~descar.ga s mul taneamente, tomando en cuenta.
J a. )J at'tal eza: ejtad sti ea' de l as, sobretensi ooes >" descargas ... E sto puede hacerse. por
p?i >_C ~entci $''~~s como l og mtodbs de> Monte C ari o. Repi ti endo J os cl cul os para
di f erentes ti l )Os de ai sl ami ento y para di f erentes estados de l a red, se puede hal l ar el ri esgo
total f 'C ~ ~,el ~~~ 4,~b~do a l ~f f ~as de ai sl aqri nto. . .
n 90l ! ~cuenci a.. J a apl i caci n de tl l l , coord nac on' de ai sl ami ento estad sti ca da la
j)Q.t-;hi l i dad. de ~ti mar f a f rec.uenc;i .11,de f al l a ' eetMUIJ lte como una f unci n de l QsJ : ( actorcs
de di seo del si stema sel ecci onado. E n pri nci pi o, an l a. opti rni ui ci n del ai sl arn cnto podr a
ser si l os costos de sal i da pudi eran ser rel nci onndos .con l os di f erentes ti pos de f al l as.
E n _l a prti C a, e~_mejor ~~r~l }.l e~si opqr J i ~'! ~~f 1 ,ri 8teJ N l .~.~~l ~ento, e! l l ~;;de
opti nuzarl o. f di Se o del a sl ane i to est basaoo entonces en l a comparaci n de l os ri esgos
~re~p.,ondi edte a l as di f e: entes. al te.mati v;t.s . , ".
U t.l 'l {"" .;t' 1' ikt.: >ilV cte ,. '
3.6.2' .3 -Procedlmlento1 para i ai coordin1cl6n de alsl11ml1nto para 1-ns.lon es continuas
~frec1MJ nc: : la lndustrlal) y sobrelenslones temporales. ,, .
r . . , ~ teQsi.l: ! <i Qocl l ,i naci n sopotta4a para l a- tensi n conti nua ( f recuenci a i ndustri al ) es
igual a a tensin ms l ta del si ~ema pai a i i sl anri e.nto-enl re.f ases; para ai sl ami ento f ase-
ti erra.<~bi ~i o se 'di Y i de por ./'i ..i coo ua duraci n i gual a J a vi du de servi ci o. ,.
-- - V { '
' J C o' el i l i t& i o dtertl i i n sf i co~l tenh1n-So~ ( ada de corta 1o.radn de cord nac n es
i&ual a l t ,,sob~teqsi i i ."-1\e~i l ri i .t represehtati V a: ' eari do se addpta utl ' procedi mi ento
C i stadi stj.co y l a sobreteus n temporal representati va est dada por una caracter sti ca de
di stri buci n ~ 'f reeuen~i as ~ J a rel aci n ampl i tud/f recU el f i a; del i er tl et1. i narse ' e1
i i i stanueDto qj C l l ! ! 1,Pl e con el cdteti o-de deseropeji o, y l a-31l l }2l i tud,de l a te11Si 6i ;i soportada
aicoordpta%on dcbet, ~... i gqal ~J a ,4QJ eS>Ol l ,Qi ente. ! \,l ,a, duraci n de un rn_i n~o 4e l a
cara~tdsti ca ampti tud/<l .uraci .n de l a .soportabi l i dl }d del ai ~J ami ento. .
1
.
. .. . .
C uando el .ai sl ami ento. se caracteri za por su tensi n de soportabi l i dad asumi da
cenvenci enal =100%), .el val or de soportabi l i dad se sel ecci ona .i gual a l a tensi n
soportada de coordi naci n obteni da .de mul ti pl i cM l a sobretensi n re)reseJ ttati Sa ( un
mxi mo. asumi do) por el f actor de coordi naci n K,. que ti 'eoe en cuent el ef ecto'de l as
.n-.,i n~d~s ~~ ! ~s,1.con.s,\<J _~~ac~o11.~s. J .ec~ para l os dos val ores ( ! a . te.ns~~de
s~ti t)i l i ~~4as111l l J i l ~ Y . '! t~os1n ~wsen~ti va). . i .J , . .,
~ C uando, cemo en el ai sl ami enco,exrerno, el aj.<;l.r.W.ento escarserenzedo por: l a.teas on
' j; ~ sy~rta~~~esradf ~ti ca (Pw =. 9,0%), ~debet; ten~r. en. cu~nt~ tambi n l as
.
1
-d1f C .l l c1a'S. cutre. esta tensi n v l a tens1i n as~da de soportabi l i dad.
~ 1 .. : ~! ; ti .. 11}' ~: f }""1' ....... 1 1r,.w e ~, , . ' .
' . ~ ~'\C J mJ Qdo no S! ) hace ~,f ~I }ci a 11,. posi bl es tasas de DA del equi po en servi ci o.
E jcmp~ t pi p4 son: . " " , . ,. ,.. . . . ,
: -0 .. ;~~ili. ye,a: ! sl ami eqo de ai shu;r_)i tmos. i nternes contra sobretcnsi oncs de f rente
! en.tQ.,p~ d ai sl ~nto es p~ot~gj.doJ mP! 'f '.mayo~.
- ; r~ l l roo! l ti l ; i r: por-pararrayos-.contra 'sobretensi oaes atmosf ri cas para equi pos conectados a
: ' ! i i i J neas aere~s para1a ewse tl ene ei peri enci ac'on equi pos si mi l ares. '
{\ : f t ,., v ,
80 11 C A! 'f ruLO 3
(a) Factor da COCRlinaci a)ffcado ei nivili de.p~del pf tmi yce para oblener la lllnain ele
coord)i acl n soportada f ~-: i erJ 'l ! .l ! I Pl i cJ I tambin a ai .sl ami .""' l ~ui f 1al )
(b) J iactor de coordinacin aplleada al . doble del nl val de proeocldn del pararravoe para Ol>1ener l a
tensin d8coordinacin S Oj)()ftada ta~ .
- ' \ ' .
F#gut'll 3. 2- E _ valuaci6n dttl r.ctor e oordtne c16n esf l l dl stl c /( ,_.
Ked 1,10
1 1 1 1 ' ~ ' 1 ' 1 1
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - 4- - - -
1 1 1 1 ' 1 ' 1 1
. . . - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - , - - - - , - - - -
1 1 ......... 1 1 .(a).1 . 1 . , 1 1 1
. - - --7-: --7----~-: .: --~~- --- . ~---~----: -----: -----r-- +---~----
,
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1.,05 - - --T --. - _T r---.- -: ;--r- .... - -r --r ----r- - - " " " r--- 1- ---..,- - - -
' ( I ' _,..,. --- 1 L . 1 ' 1 '
---- ---+--- .. .L--..J = = ' ---.,;~---- .... _ -" -----k--- ..1-----..J --- ..
1 1 - , ' .,,.._ 1 ... 1 f 1 1 1
1 1 1 f' I f ,J ....... 1 ~- 1 " 1 1 1
1,0Q, ---,----,----,----------" l' ~---" 1" " -' l" " -r----.--- \ A ---
-----~-- __ l t~ : _ _
7"l -~b.
__ i ._L : .. ~~~-J J -
1 : ;. .l 1 ~, .1 ~ ... f~ - 1 . . 1 1 1 1
0,95 1 1 1 , - 1 1 1 ,1 1 ~
0,3
1,15 ~--------------------------~
'" ~ tespue.'tl l j del os ai sl ami entos externos a l as teQsi o11es di \ p.ote! : l ei a i ndu.91J 'i nl .J l 'ga a
ser i mportante ,cuando_,hay t! Ontami naci c'\n y puede .dreJ ' llil.l.t el -di seo. rdeJ rai s)omi entn
externo, U ~ f l ar.el ;)f dl ai sl ami ento geoernl ront' <OCUIJ : OO C U ! 'l l l OO )a superf i ci e est
contami nada f l l ega a .e-~1i l r hmeda debi do a l l uei a l i gera, ~oi e-y~,, f ! )C ~o. _ni ebl a si n ,ul !
s_i sajtl cati vo .11f ecto de l a''ado . _ , . . . . _
,J .. -;#, .y'.f '} ' "'"'.i : ~ : e- ,.1 \,1- ). \11 .I' ' " ~ , '..p.,;
,, ~ ,ttnsi ,n ,, ~J arga durac.i 1,1, ~po(\ad~ 1 n~ueu~i a i,nq~tr~al _de coorl j.i qac~11
~~~ri de a la tensi n ms p.J .tadel si stema~p'ar.a'.s.l addres f ase-f ase y a este val ordi vi di do
f u- ~3- ~- t) 1 - " lb 'J ~.... , i >bo f,f ; :,' 1 ! ~. <: . ( r
O'?~; u gj~f~-~~1;5 ~a.~;~f _J J ?';..,: , L .' ~ 1< ') . :< ' 1 ; .: 1 . < '
~ ::~ 1 "'- t~ (}t , l ',i \ ~ V .J i '.1 ;,_f ~ : _, j~ , , ,; , -/.;.J I ,~ !
~ti ~ f ~l ! ! ! i "! C ?.! para J a,~~gcf ! 'J i ,i ,Ol ! l i i n. de: ~f ! l aml ,_nto. p111r~aotwe.~nai o'! a~..: <?~
franlill lanto, , . . . ;
,: : .;~" " -' t ~ 1,-: - .-";rr .... ,.,~ .. , ) - J L .;. t : f, ... ~ , ' . _ , .... ( " " . ,., ,,,,,
!. ~"'J I ' - . ' lt J > 1 \''4"l l
3.~.;~: .1: L, '~~ ~C f Fsti c1> - i ;_ ' , .. '-"n l
, i jl .l \)619d~. <: \e~l1,l!;lins~ con~ste, en, c\etennjna.r l ; teti si u ~ a: l a que es.t
soeoetl do el equi po para escoger l a m ni ! l l ~Hi ,gi de71 di el oom,qa,de ste con. un .margt<D que
cubra l as I ncerti dumbres i nh: mi tes en l a dete,.mi n-ac n de stos val ores. La tensi n
-~opOri & dk'ti e '~ti Ori l f u'acl n 's bl i tne ~'muhtpl i car: cl val or
1ri i xi m'o
asumido de l a
correspondi ente sobretens n por el f actor de coordi naci n determi n sti co
,;: , Pa~eef ui pbs prtegi cl s por parartaY o5 i l so~thnsi n 'i nf i ~ tm: i dl i el i gual 31 hl vel
de protecci n al i mpul so de mani obra del P811l l '.J 11Y OS, Si n: e; i l i argo. ~h' ' i.a(J s casos, una
desvi aci n i eveta ~ l a di sti i l >uci n-'C stad : st ca: .de' 'sobret1! s'i 6nes~pude temac l t! gar. 'E sta
desvi aci n es mi ,, ?tonunci dl l 'en l oS'.'l l i S bi l jo~ni 'V e~s lid protec'ci i l o ' can respcto a la
unJ 1l i l ! J d de lit w.b~tepsi uJ ! ,f evi sta J e f rel J ! e~l en! ': ! ','}i e tli1 ,I .N Ql ! ra que pequeas .. Y arj;t,ci ones
~- l a, ri ~z .l/e 1! 9J l qnal l i J .i ~1Ael -~ento {o -e] vi l .or . del ti ~ ~l *' pi ;qtecci n~del
_pararrayq). p.ued~"' te! i er un gran . mpacto en el r4j~g_o : l e. f al l a, Pafa.1cubi i i .,~ste. ef ecto, se
propoee eval uar el f actor determi n stl co de coordi naci 1i 'K,.i que depende de l a rel aci n del
ni vel de. protecci n aJ i mpul so de. mani obra del 'pararrayos at val or de
02%
de
probabi l i dad de l a sobretensi n previ sta f ase-ti ecra Ua- ~La Fi gura 3.2 establ e<: esta
' .
dependencJ a: .
: ,, ' ~
.
( 3.1)
-: ;.~ ' .. ~ ' .
,,. . ~ ~-t-. ~.. 1
. ,-~ _ _ u50-
: -".i ,..1,,1' "- = "' . . . ' : ;,.
" " ' .f' <, ,,~ ....i ~f ;;...,,.,, ,< 3~3 . . ,;:11aJuacf(n'de l nn,a. a f aU a.
. .: {... a.,,,,..._ , -- ' -
.\. \., . . ., ,. "
' ~ i~: ~t -.-~_ _ _ : _ : _ ;.!,' ;: ; ~~~= = ~~_ J
. :
~"' ~..J ~~~rffrtt (" .~
~ t~~....;{~~,-
'
r ... ., ~ ....
r.&~.....
~- .,
r .Para cqutpo Fi l O-protegi dos.por pararrayos, l a sobretensi n: .mxi ma supuesta es. i gual al
val oodel runcarui htl );,( U ,; U p1) .y el J actot determi a sti co de.coosdi nac n es J .,,,
- f:r'. ;. ~ ~ t . _ . . '- > ;. o't,)E ~ I;. . . . - '{\_;'! -~~ $1~\;~! l f '.~"",,;'i l : , "! '! ,,~ .;. ;, - 'f : 'l ~- .
3.6.f i ! '4.~~: Mt0doest8d si i co : -: , " ,., ; " ... ' .t .... -.~.: .
. . . . . . r : . ~ . . ' . J . - . ;: 1: ;: -,,
, ~o, se apl i ca el mtodo e.stndf sttoo, es necesari o pri mero establ ecer un nesgo
ae,ta& ttY "derf al l a. bf tsad ~ti anausi & t~l t.11 \r' conmi 'cosy en l a experi enci a'd sen>16i o.
,h~1"tk~g'.O'~aJ J ~v.i b; pr~da1i r'dtrl & C i ei ai sl ~i ~to. t,a ~~ de ( aU ~~e
en ! #~.de f tecuenci a promedi o. esperada,4e f al l as _del ai S'tani C nt '( por ejempf o nf u.etd
~f ,'~al l as~r a: ~.c?mo ~s~ado ~~ventos,,~~~~u~ e: J oe;a: s_f ! or ~'tren~~,ncs,: l'Bf~
evl ! l ua?l s~l 1S'a-t1.enen que 'ser tf srodl ak l os C V f r to~quc B ai i 1ugar a esms w~~si on'es.
"A~nadmen.te,' l os ti pos de eventos que son si gni f i cati vos en el d set16'a6 msl nl n1ento son
I Xl l l : Y peces : ra,zn por l a cual el mtode es practi co. _
'"'. -' , ro/ . ' . ' ' ' .. _, .,., . ~~
''E l 'mtodo stad sti co recomendado eSt basado en el val or pi co de l as sobretensi ones.
Ll l 'd sl ri b~i q,.<l e' ~endai i de<s'o6f tmi l hes otte 'f ase y ti erra para un evente particular
si l etef i na,a de i as'~i ui etds i ~Si cl oneS: '-' ., '" . x;: . ' ' . ,, .. , ' J . -'
;~ e & l can'i i "i . 0s"c~ti j ~hs'~'~: f hl 'to''kn f a f<irml ~1<i ri aa de' cuji m i er'sobreteosl I )
~ ~.. ~ ..; t.U U .: ... ~,f " -~' ~ . d.' ' > 1 ~ , J,;r 1. ..... .~ t~ -'t' 1r n
.~. Al~ ~~(.~~-- ... '
- _: t\~-;._._. 1 ;-,~~-: ..' _ ,,-- ., -., .., 1 ' . , - - . ,. . ;- . r
t,~S~.~~1 ~'\;c?.f }P,.,~PJ ,! ',! 'L~e .. 2~~,.~,tl ,,?<i f ~o.~.. al ro,es i ~n~ca. ; I ~: del i npul so
, norma 1zaoo.: 11e mamol l l ... . ,_ .
;;-tt: 'l .l _ .d: ' .: t f '" ..w; ft>l - ,,:i~ - . . _ , ,_; . . : ~ . 'i ~.r~ - ,,> (;
1
r , . . i t : ; 1 , , .,. .'
;~~ ' w-. ' ~.. .,.,_ - 4 " ~ .. , .
i: : u 'l .o5o.pl ~)Ae- sbbretel l ,S,l ).J Qa$ al tos ~~ todos. de l a ltll$ ~ pol ari dad, o sea l a
d ~~1'df c~~ s~~a 4e.Sde\.c1p: yi i t'1@- ~'i Sta ~l ai sl am ento,
~""~a .Y : ! i . 9b.f cl aa8U i di kt i bi i ci cSD de i 'tr~cenci de)as'.5o1)rete1U i os v l t di stt 1'ui 6n
&: pi Q,J >i ~i f l t ~fJ IDl. <! ~st~ento; .e1 W & -go 'de f ai f a del .! tl sf ani i i : htdl ci l tt .f a: S~i y t.iei: rh
P,U dt;set caf U }~tnetl i nf e !ll' ~j)~n ( 3.l )~J - rl .)rei ebtaci n1grf i ea'semuesl f n en 1i i
.; . F~, }f!_ ;' t. ~6h !: ht1" " ~f' L ''4:~ . . , {l. : 1,,: ,.t>f , : t~". ~. ,i : " ~. - t ' , ' , -: 1
j( \ ~~'4- .. ~~' i: } -f~ ' ' J ,;, ,i .' t- ,l~ ., .. , ' i~; . .. :
~' 1~~)~ + . ~ . ' t.
> ti'" . . . . ~ ;. ~ ~ . ,. _ .
' ... ;\, .
! ' . '
E l mtodo estad sti co basado en l as ampl i tudes i l c l as sobreteasi ones, puede
si mpl i f carse si se asume que se pueden def i ni r l as 'f f i 'sf ri bui o& ue ooretcsi ooes y d'e
~t\1e~)l el ~~,~~~~ ,P~u_n ~_tO.e~,: ~~.. ~ d~~~s~ ~ur;;,as: 4, ~~~f r! ~u~~n de
~bre~f oncs _s~,1d~~7a por. la s~bre~n! l l on el rtaf : ~ti ca, .f ~'cual e; \! ! S<>b~tns1on que
~' WnPah 2%' d ro'babi l i dad de 'set s e111a: l ! mi tri bui tf de c~f ti erzs c! et"al 'sl ami ento
s~~ti : f i caa~~l l ~ ~nsi n U e s~rr,ai i 'f c1i i f : ~a, que sr ta: i e i si ! 1' ~1a k1 l
~f ,J #htb''~prsl [-~ ~% .de Pf{>i,;ahm<la~ ~d~ S<?P~- E l f act~de coo,di u( i u
e~ti d s'i i c/Kc.' M ent911eeS l a rel aci n de 1a'. teri si 'n d '~ortabi l i dad Stawsti ca'. ' y J a
sobretensi on estad sti ca. '' - ; "' ' o
La correl aci n entre el f actor de1coordi haei 6n ef ud Sti co y el ri esgo de f al l a parece estar
ni eameate af ectada .. , por cambi os l i geros endes. p~. de ' la di stri buci n de
1 l 1'. , i .-''' . r) ;- -, ,,J I .,~ .!
3.6.2.4.3
'1 1 sl i "l ni tod'q pi co por'caso, el Hesgo ftaf~: RrorAL
-c.. ;..'l ~~f _f ;)-: . . ..i - _,..f .-i ,,,,~( .. ~1( -r ;,..; l' .!l ,-~,.. ' ,,~t~ ,. l
. m.. ~i un-'~.1~P9J l l rjd~e,s de sob~l $D~i on~w,e~: sustl l J ! C i ~me~l t.e rp.s sexera pa.ra l a
so~bi .l j~tad,_del ~~~ti t\A! P, i Q~va,l ~e;! l e~w~ J~ \a puci : ! C l l ! ,cr,~j4,i dqs.pqr dos,
' E l ri esgo de fal' .r;i de l os ai sl ami entos f ase-ti erra y fiis~fit: se se ' puede 'aeteti ni nnr
separacW nc11te de,,<! Sti i _r'I l l l U l e( a si mpl e ~"'amente, si ,l a ._djsmn,ci 4 i tnjl 'e l os dos
~uf i .si ep~i : ~e ~e.de f 4).f orpl 8,q;~;t\~'l ~ . .n ti mi i ,,Y : ~J .l ,~.f ase~no esJ ~a( jo en e)
! J l i smo, 0e~ entp ~1i;~.. E lo .~., v~J .i dQ, si , J os, ~s.I 11.111i ~nto~r. f ase-ti erra. y ,f ase~f a.te .no ti enen
el ectrodos en comn. E n caso de exi sti r el el ectrodo en comn, el ri esgo de f al l a es
usual mente ms pequeo que el cal cul ado separadamente.
;< -Si 'l a di stri buci n de '~obttensi ones est" bai ad'a en el mtodo. pi co ]l Or f ase y el
ai sl a! ni ento'eQ.J 4s tres f as~s ei tel i ni smo, ehi esgo tti tal 'def aU wes: e
~l..: ~..: . ~,, ..! - ', ! ;, 'J. :;. i . . : . >, ..: ;. ~s t . ,_ ,,,.
RrorAL = I-(1-RY . ., (3~)
f,' .~: ,W~~Q!,li.~9? ~e f ! am~~ ai sl ~e~to f i e~cr ~por una f unci n W ei b1dl m,odi f i cada
u;: ' 1"-val Qt del cpi t~de'1a;di ~bi l ci 6n d: P.toblibilidad<k $0bretcni i Qnev '
.; '>: i ! f rti ...( ~-rt t1_ 1 1 ~': . . i _ .. i ,-;.~ F J .._1.,.~ ;1''5: .;i ~l .z ~1
g~4~, va~qr~,C qrt~.'1p;J a dj;~bm .. -j~i el e ): irobaJ !lli_ ~cl~e. descargas.. ,
, Si ,oc! 1rre m$de un pi co jpdependi en~, el ri esgo total para una J ase se pude-cal cutar
totnal )! l q .en cuenta el ri esgo de f al l as para todos l os pi cos. Por ejempl o, si un i mpul so de
mani obra en una f ase i ncl uye tres pi cos posi ti vos con ri egos de f ol l a-Ru R2y el ri esgo 'de
f~la f i ,sejf i J rt: F.Pi \f ! l f f Pcf i f .i 9.t\ ~.\Uai),iobpt es: ,,,,.... , " . . ' " . ~
,;.., " ' ' .. ,_ , : ;;~ ~')' r. ,, ,,, R = t...: ( f t! R;)( I '-R-2)( 1'.: ..~3') -1 ( 3: 2)
)~ . l <.- ... ~ , ...... ~ ., ~'""; . l . . . . . . .
. '
-,
D-olfde1~-,1: : t;.{~~+- .J rl -;: ''1'i t'i i ..t-$1'L ! ~,. . ~"~ h..-~ ~l r_ f ') " ......... ,... ,~-~ .-: .: " 1
{ ;<!' ,..., 1 ... ' ..
densi dad de probabi l i dad de ocurrenci a de sobreteesi ones dci crl ta por una f unci n
Gaussi ana tnmcada o por una f unci n W ei bul l
1
3.7 TE NS IN DJ : S OPORTA81LIDAD RE QUE RIDA
i (,,.' .' \.. , ~(' \ t ,.) .r..~h;. ).-~ _~4-! l ov, r.W) > l tl 1-t
" ' ~,.. ~' -" r.C .l l .
3.6.2.5. l -Mtodo determi n sti co
~~i 'ar i ,ob.ret~I bnes atmosf n& s ditrei ttf rapi do se apl i ca un f actdr l f 1{cool i nat.i n
d'etm.ni i i sti co d K~ ) l al 'ya).bl : ~!mil asl ! _ de J a~s,brc~,Ps! ones, B ~tq e~.porque,
pad.de,scm: gas a'tmosf i ri cas l a sobretensi n. representati va i nduye ef ectos probabi l sti cos.
Para 110brete t.s ones d naruobf' a" l1e f .i i te 1]l i dci ;i i pl i ;$ ~xci smas rel aci ones quepara
~t!W .. n9,~Ge l 'l I l l e,J ,el l ,l pl l l .j: ~I )1 '"ti '; I ' ( ;t,/ ''
4
l
~~~: h}.. ~ : 1ttjnr~,., -f ' i . ~ } ' : _ ~ ~f .;, : 0 ~-;,~"; : ,. fl' ' ~
~6t~~>'.f f ~~ 090 es: ~~co J ;> . .. , ,-
L~l "" ~to~, e~,tad s.ti oo est: i bas~do n'.'' l a di s't~bu7 n . probabi l stf oa. de l as
& 0bretcns,10nes otm0$f ncas rei ?zys..ei l tati vai ;. Y .a que l a di stri buci n de f recuenci a de l as
i "brci ensi ones,. se Qti tl ~e di vi di 'ri '( l ri ~~"' vai or de i ef omo por el nmero tota de
.'SObrete.n1o~s ,,, ~densi ( l adde_ 1P..f Q.~bi l i do.d.i f U J ,,es la. deri vada.del resul tado, -el ri esgo
-, de f al l a se c~cul i f por l os.-p~i ,mi ~ntos .~eri J os. en .d NQtei;at 3.6. 2: 4 .2d~laje{lgo: de
f al l a de ai ~l ami eol o es i gua: l al ri esgo de f al l a mul ti pl i cado por el nmero total de
sl : i ~te~. ,QO'e~atmos ri cas. , , ;, , ..
'l i ;; ~ '- ..
.I T a p~bi l i dd de que)q.s ~sl amje}}J OS }~J f P'l os ~. f a)l ep. Cllj!O,do son someudes a la
tensi n<desqp>rtabi l i dad asui i da es del 100%; 'se asume que l a probabi l i dad de soporte de
: t'enstooe~rqa~sces cer: ~E st-0 si gni troa que-f a l i i l si n,sof nada'! d cbrdi naci n es i gual a
l a amp]~ <te! : l a
0sObretenSi i S .'.i l tmoSf ri ca"
: r: e{i t~tl l ati va cuya-tasa de-retoeno sea'i tual a l a
~'-~'~bte,s;l ~! a! ! l ! '~~~a: ,"' .,,1;~ .,,~ r ~.' . ' ' ; . .., ,,.r...
' : : P!ii: : J el ai sl ami nf ~X! f eri ro, l a ctesvi 'ad8b t pi ca de l a''probabi l i dad de-descarga 'ea
.. general J nei l t~pquefta cotn' )' arala con la ! l : i : sprsi n de-l as 'sobretensi ones. sta puede ser
l )Ot~l ( I tanto ~spreC i i l 'Ol i 'y-apl i car l a"T 1ni srrut expresi n empl eada para el ' ai sl ami ento
i o-.~: ~?J t\ .... ~ < . , r . ,: .. ,~., ' : . ~ 1 ,,_: .'. .~ fr
' .
3.6.2.5 ~i ml entmpra i e coordi naci n de ai sl ami ento para sobretensl one.1 di
. .. ' {N tDf i i r' ipfdo . .
.t ,f ": f "\f 'Y r! ) .: : ~J J : 1Qt -. 1 < ~ ~l d .. .,. . . A) t;' ,. ,;.rt r : _ ' t.
1
_ ... w t t ... : ., ) ' _ ., _1
el val or del exponen( e"' es como si guf : : r;,. ,,, . f" ,. ,, .,, , . . <
1
a) 1,0 para coortl i naci n del ai sJ ami eni o)1,i mPOl so.s ti ~a,tmosf r.i co.. ,. , .
. . . .1: ! .,"11)! r'-J 1"" JI'~ ~ 1
b) . de acueroo on l a Fi gl i ta 3 .4 para C OQrdi naci n de i s[ami ento a i mpul so ti po
- . ;. !. mani 6ra.; en f unci n de )a tnS n de C oi di naC l l S~'tl a& t 'Uar . . ;M' ;.
' c)" 1'.o para &ll~~fo~t1ai 86P{~f i l acN i 'Mda 'draei b ~'i erti enci a i nausf ri al con
di stanci as en el aire y ai sl adores l i mpi os. ,.,.1,: i.i; . > . . . '
m:
H~ ,. / al tura sobre el ni vel del mar, m
Donde:
( 3.4)
.,( _! ! ._)
K. = e : 81~0
: t~,.;,,~,,-: 'f i > _q.,.~. \,> ', t
3.f .: d: co;~e 6rt por al tl tu.d
: te
E l f actor de correcci n K. se basa en l a dependenci a de J a presi n atmosf ri ca con l a
al ti tud, como se muestra en, l a nQnT \n I E C ' 607.Zl -2-3 ( 98i ). E l f actor de correcci n puede
ser c~cul ~ con l a ecuaci n ( 3.4) [J E C 6007~-2 ( 1996)],, t~en( jo en cuenta que:
~~~~ ~' ! t1i -?,M': M\~, ... ~" ~' .;+; ~\~' t1~fr1~~tJ ~ .. swt' ~
- Para i nst31ac~ones .. 'l ~a~,~ ;ajti .tyd~~.~~~J 1! J OO m: N. n. m., el f actor de
correec n por al tura ser si empre el correspondi ente a l a al tura de 1 000 ms. n, m.,
dado que l os equi pos ti enen ai sl ami ento normal .i zado hasta ese punto [l E C 60694
( 2,00~l l - . . r .. - ..,... -, .
" " ' .r" .. h....,_ ..... ~: t- . 1 : H'l ( , ~ . ~ J t" .' " ! ~i t.;J . .,,-, "-
Para i nstal eci ones con al mud mayor a l 000 ms. n. m., el f actor de correcci n por al tura
1& betA,sf <et.\i c: meSJ Oi i wenwh
I n i l l tnrf oml de l l l i hstl l l aru~'"' ' .,r; rtt NJ
- , ~ ' ( ' ! . J ~> ) ' .,. ...~ .t_;): hn O , . .., ~ 1 ~ i' l
- Las di stanci as f ase-neutro Y . f ase.-f ~t -~~~~ .f l ?~l ! J l .l l ~i ! ei . ~~.as ~s! J l bl eci das, J !I.
norma I E C 60071-2 para el ni vel de 31'8J anuenl f i nal ri ente.sel ecci onado .
-.~1_ ... , ,~~
a.1~2~eorr.ec' Cl6nJ atmoifrl ca " " >ti ... : .. s , ,.,,
.; tit).t~u~; tJlr. {J ' 1~} r: .. i: .t .. rl" ft " 1.. : '1 J - ~ b1 ~... ~C)J ~i .:
~.~~0o~}\..~ 8~es'~ner~! a~" - ;;,.~; ' ', : ''.: : . . i . L;" ' ,, ;:
[
P~ai sl ami ento .i ntemo se euede suooner que l as .coud ci ones a~sf ri cas no af ectan
1-g
~(' .. ~!S f~ ~~1 J : 'b: 'd1..-..-f l '\: l f ; -;l ~1 ,_ - . Ff~ ;- ~ , JI> u . ; l .,.t~t: >_;;,,- ~~.i. : ti
"'~prop~eua~s a~ai s ami ento, ,.,. .. ~.,
, Las regl as para l a correcci n atmosf ri ca de tensi ones de soportabi l i dad del ai sl ami ento
ei terno ~titl establ eci das en l a .ooi ma me 60060-1. E stas regl as estn. basadas en medi das
en al ti tU ~ d.e basta 2 000 my su apl i eaci n a al ti tudes mayoresdeber hacerse coacni dado.
Para Pf OP~i ros de coor~n ~ai sl ami eato, .~Si gui en~ : ~o~ndaci one~adi cjonal es
deberi l cons derarse: ,/ ,, ,. ,,
,..- . -, . ' ! .- . / I
Para di stanci as de ai re y _ai sl adore~)i ni pi o~, ~ oorrec~! 1es debern, h~ef SC '. para las
tensl "'i e'! .. al ~l l l 1f ul S9 - .! l tmosf ,9cO .X de ?W U Obra de ~C OOf dW l l C ,! n. Pl l l ;;I ,, ,
"a ! i l i dorC ! l '<t: Que requi erett yn prueba,.,de contami naci i l es tani bi o neceSari 'a~una
certeci 'n de l a tensi n d.~oporW )i l i C ! nd de J ,arga duraci n a f J : e ueoci a i ndustri al , '
' / .-
Para determi nar el f actor de correcci n ..ati oosf ri ca apl i cab1e, se puede suponer quc l os
. . / . ,,...
ef ectos. de ~peratra amb~te >'J wmedad se canc,e)i n mutuamente. Por l o tanto, para
J .: \~~! 9,S'.., ~. ,;f oordi naci n de ai sl ami e~! o: ''i i ni camente l .a presi n del ai re
1t.~~P.4t.~l,.a al ti t.ud del l ugar <!e_ Oe; s~teni da en cuenta <J 1af ai sl adores secos y
.l tl n~'l ~ )l l <?..... 1'> -" ,,..
C l : i cf t! >! N l l C I N DE A! ~I E l l T O a 85
, ~ -...
-~ '
2000 kV
'! . ; ) .. >
a) Aislanienlliase Nrra
b) AislM1infcl' IOngllucllnaJ
' .. ~
~
1
1
~ f .i . 1
; ( ..
~! .. } 1 y!I" lA . . y l" . . . ~ + ~ ; =~.- t~,~- ~
, ., : ~l ~~f a~w.es ~~~pf i os . n9 est~~.sJ l O,n~bl e~,( pespcc f i cados PC ?C ~l ,i ;.o~~ de equi pos
re~.@rB l "! ~-~1l ?}i c~l os. f ai ;o~.f l e ~Y~~Qi,,de prue;g~i nd! ~a9os ~! a; T abl a 3.4
p~J a ,_1;0ny: m! 6,<}e 111 .teosi 611 ,de soP.o~i l ~. de corta l ! ! f aci /l a/J ec9enci a .i n,4~tQ.al
req~4~,, .f i ,qwpl s9~. A~,; mani ql M.~ .,~! P~, tactsi .cAA .... ~P.i l ! ;J I Pl J ca11. al ~l ani e~t,o
l 9tl i {N 4J pal ~ : ~ ,I~ J _C l -, ,f ..,~! , (,f _ , ! ~ ,> _ , : .l.
'3.8.~.1 Rango _ I _ _
Si l os f actoresedecuados no estn di sponi b es ( o especi f i cados por el comi t de equi pos
respecti vo), se pueden apl i car l os f actores de conversi n i ndi cados en J a T abl a : 3.3 a l as
tensi ones de soportabi l i dad i mpul so de mani obra requeri dos. E stos f actores apl i can a l as
te~'i ones'1'ti qtteri d3.<;rde ~opd f ahi l i d.dl f ~e't MAl '~como a.J a -suma 'de hrs'( ;)mp'1entes de
l a tens'i 6n f ase.cf ase y J a tensi n de soportabi l i dad l ongi tudi nal . ~ ;J . . ,,,; \. .
: .4
_ . ~~~~H
'.3.8.2 Facto.res para conversin de pruebas.
~'
f i n rango t, tas tensi onede soponabi l i dad normal i zadas i ncl uyen I n tensi n de
,Si J pc)rtabi l i ~de cm: ta,~ci 6n. a ,f recuen! l i P i ~.dustri al y l a tensi n de soportabi l i dad al
~I l l ]l \S, atmosf ri co. E n rango 11, l as tensi ones de soportabi l i dad nQrma1i zadas i ncl uyen l a
i te.Mi n de soponabi l i dad al i mpul so de mani obra, y l a;tensi n de soportabi l i dad al i mpul so
~tm,os.f ri co,. , ~
La T abl as 3. L y 32 especi f i can l as tensi ones de soportabi l i dad normal i zadas U,. para
rango I y r~o respecti vamente .. E n ambas tabl as, l as tensi ones. de soportabi l i dad estn
agru.J ?,aAAi ~p.~ve~~d~asl l ! l ni ento .Illl!' J l!? .li' f~~asQci ado.,! i : C <J D v'l tor: ~s .ncrmalzados <l e I n
tnS al ta"ten.si mpora ehequi po fujf. ">Y 1 t ''~ , s, . -'7- .~ - ' I\.' , ,; ,,.,
--!)~~ " _ ,. u1t-: :
3: 8 TE NS !ON DE S OPORTABIL!PAD NORMALIZADA Y PROCE DIMIE NTOS . OE '
PRE A . ,,. ! ' ' "" .A
' ,. ~"' . ' .! . '
Paca a stam ento externo K, = 1,0S.
~,OI ~~ tf u\go IJ , puedei l .w apl i cados f actores de seguri dad ms al tos. E n este~o.
pueden ser consi derados ensayos en si ti o .
. --
3~7.3.1 . Factores de seguridad recomendados
-. ... ... ' y ., ,,. ... 4 _, -
~ . ' l' t ..., -r ' ,
n J nI \~: : ~~i : i : s~.9;\f ! .c~o p9r. et &pl..il!f ;de ~u pos respecti vo. f o~s gu entes f actores de
~guod44: .b;.{mi ser apl i ~s; ~~'., v. ,. ._ 1-
: ..... .,: ~' ~ . .i -St.
"",. Paca i l i sl am e1 to i nterno =I .15
. . '
.: : ~ .,. "'- : ... ... \ _.-'),.U : . .,...,.. .'
E l peso rel ati vo de estos. f actores y modos de operaci n puede vari ar entre di f erentes
ti d e ., .. - ,... ~ .~ _ .) t .--- ' " " ' .~ ~ ~~..,..._ . - ....... --~ ,. ..... .,.
: ; v ,, .._ ~ ' 1-P<. " '..: -'.-r.~' , t ,,;_ ' I' - ~
C 00Rl )J ""'N DE I J SW 41E HT O 87
j
' .
' : ' .' ? ' t: ..,k" !-(.f;l*t' .: ?-~ . '
3.8.3.1 R i ~16n enu. I procedimiento el e prueba y el tipo de alslamienf6' ' 9'.! ' '
~tttv& f f i a'c1n ' 1 l a s'o\o'rtabi i l l l ui 'el ctrl ~~~I ai sf ami ei i tci se J ogra"a travs de
~a~[~,ti i W ,~! ,~aY l ) ~ i sef >i i i l l ~qoo<I O''par.i l l l i .';equi po cfui: I ' deblin co'ns1l err' f a
~D Cie: SU i i l i ai f uei l i : t1l tl f f i t"''5( i Q<t'110 J 1 ( 1993) d1vi d el 'af staf u( enf .ol : e las' cf ases j
~erati v y"nf f i gen~tav1f ~snf '( )$1i ,ogi . ai 11i ;$~1eec 6tl tl er procedi l i e-Kwpara .l i rt1eb j
de un ~.1'0 par: t: i al ar de: acuerdo C : Ol l l a. l i sta de J a mi sma norma ( cl usul a 5 .3},J a cual se
~~-~pJ i~~- de~~a.en l a no.tma I E C 6006( )-1 ( 1989).
~.( )d ~t.~\: . 11 . ~" ;\: - ~ t~Q e :~ "" ~t,.,' i: ..1 .. 1..F l
1,6
- A1$ 11lmienll> lnmelllO en lquldo 2,3
J . . l ' . . ',; ~ .
Ai & l aml l l f l l o l l f i dO. . 2.0 "'-'' t
t~~~J llll' ll: .~lpcluyompnfac!.<11' !lt ,Ji. RJ l(a coryertl r d& l .'l ( l l l or.~81 1111J j)( r pJ oo,
~ ~ {~ ;~ 6J. ~? '"r- . > 1> ,. '"' '- ~ <: i .~ '' 1 . 1
4 ~1\..r~ .i: : /~.;1 : - ~ * ( tt: 1 ~ .
~8.3J ~l!~rm_ l11aQl60t deJ sop~bllJ .ded .dlaisJ amlf' !tO por me.dl 01de,.
' ~. ' pru e' --tpo ' " " ' ...,.i l r'! ' l" l ' tu' ,,,.,, u: ! , 1 [ <' ' "
-..,..- .1111.> _ 1.1 .-y . -- V , .l - .,.. .. .. _.-_,) ,, . :
" ~ ~tl 'i ( ! j.i .l ! f " ,p. ' . ~, i; . ..-: : : ;;;.. '.! l : -<~+r , \> 1. t: ;J . : .i' 1;i: -ur- ,.>1.
LO~ ;..j i l "r& ,y. l i a-res lnf!i.OS . .sebo 1 : c'a dr. , , . - : 1,1. ' , ,, , . '
' .- AIS ladores' [r' npios, ht' .lmedo 1,' 7 .: i ,,,.~
~~ a,} ~i btr.1.<'! t: .t"f ... l. _ J l 1.~,. ": - /"'f
l l AI .~h: ;b1l ~1'" > ? " . . , ; .
~ 't~~...\M! Omde p;arw,.'ng'l { ,wa Ml i al ons cHI
de coi ta ~ - fe ntil-
Jmpulso
~~.~ tJ t'~ ,- ;~ "') " t -'_.h .;..n !a" " J .,r.l i i ? )> 1; ( l , ~'i 'T ~: l
r 11.li" l ' AWamlenlO' ' 1 1 i: : lu~l rH Tensl6rt;desop0rullilldadil lmllQlsG' ~m ri l bl >nl
Ho~ ;
<l l .e ~or.ae de oonveraln para pruebas Incluyen un 1a010r de 1( ,./i. ~ ~ L ~,P{ ~~"~ '". J' ef~
i' i ea la-tene: n requerida d& ~lelad al lmpuiso ae msilobra on l <V ,
.~- 1,2&,. .. ~- t-
.. -" .. !l.. ' ' - " ' } -
1,10 . ..: ,
l 1~t) " >..,
1,0u
Alslam)el' l10 li' lternb
~,I S : t' iitS l,~.: : tyf<" -' ' l' AOA'\W J l ..f e.H; ){; e ;.0Pi ! --' ;;,,~., .:
' ;o;is 19nl 0 1nmenio en lquido "
Al~le{ll !161.ldo 0,5
;
"' : .. '' ' _. , 1
- Ol 8tancl aa J 111 aire aisladores limpios, seo.o:
. F~"! ! ! "* -
.~' ' l j'G: W jjsa"J )_1h ~.-: "'" ::,1;;:~ . ,~ Jr . : l ~ ..a
- Aiilareli lirjlplos, hmedo
~ '
0,!5 +U-/B!IOO 1,05+ UNf6000
,,, o.e+ u..,112 700 . 1 ' . '( ,os~ 000.
0,6 . ., ' . 'f ;3 .l .
Ai tl l l nl ento externo
-~i l ~~ 11' '.'{ '~ ,. .~ ,, . ~ . l
;r' " " 8 3.3..., . F~ ~ eonursl n para prue bllS PMa rango 1, para e ivflltfr ~
. nquti{dN. t# al lnJPul. o de lnnlobra soportabntdd rrecuw111
., v~;ti ; ~ \ ' ll , industl'illl. ft Cortf t(u,. ~ n )' 111 Impulso ~co
. , _ .. . ~$ 1 ~: ;...)1!!J ~ Ui.!J ' 1 L : ti ' - .. <

3.8.3.A Al1lamlento mbcto
~> F ' J I t J -J : ' : :
Un compromi so en el mtodo de P,1: Ueb;l. deber hacerse para equi ~-cu_yo ai sl ami ento
auto-regenerai l vo no puede ser probado aparte de su ai sl ami ento no auto-regenerauvo ( por
ejempk> bajes y transt'ci rma( l orcs de i nsttum2ntni n).'' E s necesari o qu 'ri o 'se dae el
ai sl a ni ento no l l . tn-r~encl : a i vo mi entras que/ al . n\i sni b ti empo, se busca aseg\i rar qut el
ert~ayo ~di scf un: i i e decuadf utei l te entre el ai sl ai rl l eti to regcnerati vo sti s 'ctO'ri o' y eJ que 'no
es sati sf aei or.i o~De nn parte'. 'l a s&lcn de' ai sl ami ento 'no. auto-regeneratl 'vo .requi ere" l a
apf ;acjn, d,e unas- pocas p! V C bas ~de .,~ns.-i n. De, oea parte, .. la s.ecci oo ( je ai sl ami ento
regenerati vo demanda la apl i caci n de muchas pruebas de tensi a ( por propsi tes de
3.8.3.3 Ai sl unl ento auto-r.generati vo
,,., ' Con ai sl ami ento autG-rcgenctaf i v es posi bl e apl i car. ua gran numero de' tensi ones de
prueba; el nmero es ni camente ce do por l i mi taci ones d' J ll' S pruebas y no por el
ai sl ami ento en s . mi smo, an.en presenci a de descargas di srupti vas. ,La ventaja de apl i car
muchas 'tens ooesrde, pruebar es -que,, la .i nf ormaci n estad sti ca- .rel aci onada con J a
soportabi l i dwbdel ai sl ami eato puede ser deduci da. La norma I E C 6006( ).1 estandari za tres
mtodos al ternati vos para esti mar l a tensi n de soportabi l i dad del 90%. P: aca propsi tos de
coordi naci n de ai sl ami ento, el mtodo, de ~of t~b,i U daf l del conr.si ete
i mpul sos por grupo y, al menos, ocho grups es el mtodo prB f eri do de determf nr ~~U
puede ser deduci do asumi endo un val or de la desvi aci n dpi ca e esta l ti ma puede ser
determi nada por una prueba de ni vel ml ti pl e;
-. .,. t >( . ; /
' . '
..
3'~8'.3.2 Al sl aml eni Q no.,.gen,eratl vo , _ tt ,
, U na des~a di srupl i .J a d~gradi { 1s' propi edades ' i 'stani es de aJ sl ami et\tos no-
autoregenerenvos; i ncl uso, las pruebas de tensi n que no 'C <U l san ..na desarg'tl i srupti va
p.ueden al 'ectarl os. Por ejempl o, l as pruebas de'><i bretenstn af recuenci a-mdustri al y l as
pruebas de i mpul so con. pol ari dad 'i nverti da .pueden i ni ci ar degenerami ento del ai sl ami eni o
pol i m6: : i c: ;o 1y ~ l ugar. a g~qi qn .de gas.,~ ai sl ami entos l qui dos y en ai sl ami entoS
l mpregndos en l qu cl os. Por estas razones, el ai sl ami ent no autorcgeneeati vo- se prueba
medi ante: la apl i caci n, de un m1mero l i mi tado cde tensi ones. de ensayo en ni vel es- de
soportabi dad ncnnal i sados. esto es, con ba$C : en el .proced mi cnro de: soportabi l i dad
A, zct.i , propuesto p<)r l a I E C 60060-1. en el cual son apl i cados tres i mpul sos para cada
pol ari dad, y l a prueba es exi tosa si .no ocurrendescargasedi srupji vas.. .. ,, ,. ,;
- ", .rara
1pt9.P9'~ os"
d~9.00i di i i .-aci 6n de, al sl ami ento deber coes deearse que el equi po que
Pl *S~ -f t>ta',,ww;b.a .~ne- ~ tms.i n de $.opqnabi l i dad.oasumi da ~~a l a tensi n de, pt1,1e~
tpl i cada ( esto es, la tensi n desopwtabi i dad .a.si gnad,). Puesto-que el Q Ql C rQ de prue,bas--de
unpul so es l i mi tado y no se permi te f al l a, no se puede deduci r i nf ormaci n estad sti ca ti l
wa.da en l a tensi n'C eal de'Sbprtahi : l i i l aa: ' ' ' ' '
'-.! : .t~ ,
E n al gunos equi pos que ti enen ambos ti pos de ai sl ami entos. estos pueden ser
consi derados'' romo ai sl ami entos n~mi 'rorogeneraf i vo.~i 'Para propsi tos de prueba si l a
dseatga di srupti va 'durante la prueba produce 'daf l .o si gni f i cati vo a raparte del ui sl ami ento no
autO~rcge: q'rati \l o ( por ejempl , prueba -cn tranSf Qrmadores cuyos bujes'rer gan' una tensi n
mayof de seportal f i dad' al i mpul so normal i zao). ,, s.
3: 8.1.s.2"'l 'eni l i ~s de prueba cuando e] ai sl ami ento exte~';;5'-'tti eo; qu~el in~~
~;,..1...tl i "- ( f i l of ..de'correcC i '.n atri 10\1f i f oo~0';9'5~- 1
1 1
' ~ '' >' '111"' i .- ,r'
;'~~~~U i 'J ~t~~: ~~ ~s;~~~c1~~en\i ' .prob~~! ?. ;t11rrec.~~n1e,: .cuap~o. ~i
! .~~n ~$ xKm,a,,t~ ,,so~~~1.onl f do1.,E ~~asorcq~pn. o.,~ i ,S}aq.i en~extpnS!
~.M ~o ~~P. ~~~~~o~.~. .. ~~: ai ~! .~9 ,i ! qerno, l a~. ,41gu.i ,e'! .\~
. ; ~~vi ~~~HJ ~l 'f )~n~d: c,~~s,J ?O~'.el , conu,f ~~.~9-~1pos ~~C <[S o P9' a~: . .,
" . ~e\i a C l el ~i i stam1~nto i n~emi > ~o< cun f tpuJ so; pol ai : i .7.J i do ( general mente d 'maneta
. <\l l C ~V i ) di i i c~e#te: ;r ''.~, -' 1 ,: ~ . , : r>;, ' ,, ,
~ - - _ , "]. . ;. . . "- . -
.,;i .... ,....., : ... ": ...~ ;
j. ~, !,,!' " " r' l!n!" .. trrr: r1A ;. ;.
. 8.3..~- c: ,-: T ensi ones( 'l el orue.]: >a .c11.o.qo 111. ai sJ ;qoi .ento .e.& L~rnn. P.J < 11.}l or.,.gwy~el . i ntemo
, ~'j1~tQf ',qA\~t,~i ~q.11i ~~s~cQ'\"l ,05)' .. ~-,- .i l ! ! .,,
1
: ... '.~'.A. ''''- . ,
....,- /l ! i .Sl mi etQ )ei ttmo puede _ser correctamente probado i j: ni camente cuando el
r sl : ani eto i nl 'ro '.est sob.rei l i sedo~E n caso contrari o, el ai sl ami ento -i nterno debera>i ser
.. ~db~i ;l ! l ~jal ai '.oortl i al i zado y .. pta.el ai sl a: tni ent externo, l as si gui entu'al temati vas
~d1ec..cqnsi derai l aS: ;, bi 1 .i 1r . -'i -' J ,,,,. 1: :
ri ~ ,..~""'...,..r.: , ,: i r..; Lr ;.;.;j.! 11 . ~,_;. ..: : f
-: -;J l ;'( l l "tbas, ~s! ~~-~f al l ]e1t~el ' p.rotot1P,<?~ , , -, . , i ,
~- . ;;.,~! aci n epf ! e res0: l ~i o11i sl ~nf esi , : J ' !: 1
- .E sti maci n de l as tensi ones de soportabi l i dad pamr'd: c. a sJ di m'eh~i d l es.'' ....
- .
-0-1'- Pa~eqwpos. que>C ontl oe& 'ti i cami : l te ,-t! ;J ami ento externo 'al ai re l i bre, l a pruba se
1.re"'.""a~caS-O oon l a tensi n' d' sopei qd;i l i l l e: d! noni ui l i t.ada apf : and J os- f acf u'tes de
correcci oni tf O& ari ea e~pl : i f i cadB s on l a' i omt& i E C : 6( )( )6( )~ t-" ' ' 1 ' ;
rl ,.,rud_"-: ' ' >' ~ 'l e , ._ Ll 1 j , ' ll )' , O 1 ' I -< ., , \ ' '
'~~--r.~~.. t_ -i tl u .,_ ..,, ~. "...t >: ,
,. .. Par11 equi pos que conti enen ni camente a1sl am1f i "tP i J l tei 'Do,.: J ai J >! l l Fb,.S i .4rY 3.: acC J ~
con l a t$si n de soportabi l i dnd normal i zada no corregi da. ..
't'J : . Mt"+~ ~i!!O._ . _ ....,, ... r- ,J t;,.: ~ o. . :_ : li: ~ 1 ,;~~O<-, \.: e-- i -t-
.; ,: Paro 00.,W J l l ?S gu,e;, ru,nti pue! J ,~s.l ap_J j,~n~._ ~~mos ,e i n,temos, el f actor de correcci n
~~-~o~de~~' npl i c1! 40 y, l ,a pnreb~)l e,yj! C ;i a a1 cabo ,cpu el val or corregi do, si emp1~
q_e-J l ;f jl f .<t~r~c: 11;regi d,0 ~.~l )tre 0.9.~ l .Q5,.-Q.anf j.q aj- f actor-de, correcci n es\;i .f uenL l l e
e~tc: .,,~~;' ""~ al tem'ati vas dadas . a conti ri ui yi i 6n son cepcabl es par~.pi np~i w~: . ~
coorl 'i naci oo de ai sl ami ento. , '
sel ecti vi dad) .. La e~ri enci a muestra que l os procedi mi entos de>pruebac: B ,.,uumeral -20~ J ,Z,dC
l .f t9'11W . PI: ~ ~ ) OS ~u~so~ ~,W1~f <! .~F~as"df ~l 'l l J l tl ''.~m.1! Q~s en l as ,partes
~lfC~~~n~~;.: : i~~so,n;a~~p~bl e.-;: . . . ''. ,: , r,, ,. , . , : : ni . .. .. .
-r. U naml ten al h: i o.a.L prucedi mi emre de . prueba, anteri or es .el procedi mi ento dc: i prueba C ;
numetal i '20. J .3- de l amorma ;l E C '60060, ~, el J e! .e& uoa;ni odi ji <;~jpn de una, pqi ca ~
E .stadosctl 21ni do.s;de Amri e. E n este procedi mi ento,sort apl i cados tres i mpu]sos de pni eba ; )"(
baS( a; \ll\lli d: cscarga..( i jsrup,ti va a travs1deJ : a,i 8l ami enw. uuto-regeneruti vo permi ti da; en tal
i ?i sg;')soy '~l i ea~os; nueve - mpul sos adi ci onal es y l os 'requeri mi entos de, l a prueba .se
~1tf 1raj: ~s1.o o.cu'rrel l 'ms.desctu: gas di srupti vas. ,.,_ ,.,,,,. "' - ; , ,.,
P...bi ~... ~ ~ . iL'\'. 1ff1'~ :: _ - .
1
. J ,1!.-
11
U " . 1: ~ 1 .. . 1,: ~,.
3.8.3.5 S el11CCln de1las-tensloneS ' d1flas-prilbas tipo ., 11 " i'
'
Fase-f ase:
kVp
kV
V ,,,=780 I r.V
.. '
(ll: VillOrJ !ll ct.!C(llladoc a l)lirlir de U,,. ~ 1,9p.u. faso-tierr&y i : I ..,,~2,9 p.u. fa&IU<I ~lo llUQirldo eo
<.; .. ,.,..,~r An8Xo.Hd - - 1a- lEG8007' Y'- 2(1996); " : l: f;Qlffl~' ' -' " 1 ~.A;_. '.. ~' i( r..J j..t' " - ... - : :
... , .
! '..=-- ~n1'r: i f .~- ; -t ,_,~. 1- . ,1:. - 1 ..-." -!.~rr f ~ ..
Parana: os en l ~.~n~d~~~g,\z;.c~.,d~~;~~n;~.~~~o~
1,.
'%'-~.,.
~e. u~an l os v: I O! f s.'.ct$,Proto: ci \W ~\l os pararrayos a i nst.i l ar en l a subestaci n que.
por eJ ~! J l f l o: ~~~jJ ! .f ~~~; '"! " <' t.,
N i vel de protecci n al i mpul so de mani obra: .'1 1)1' ' ' ' .,, u,. ;; 3~0 kV p
-... .- . ' ..
N i vel de protecci n al i mpul so atn ~f ri co:
- l .Hr ~ f
Fase-ti erra: (Up&) para cual qui r;~tti pg;. ,
1.:
.f l ru; 1:. . . . . i i f : rrt"' : .i 11
( l ....: ) 'para equi po de~
/' " ' .
(Up1) para cual qui er ~~P: ea~~f u.'f u-J a' ci ti tad: '.l ~=~'39 kV
- . "'! ~ ~ -
t
1
1
-s , ._.
r
1

i
i
f ase-f ase 343 Ir.V
3.9.1.1 Sob;i tMi s16n tmnporal
' t
, S~.consi cl 2ri n l os val ote'S'para.J as.sobtetensi ones.-suseri das en l anorma I E C 60071-2,
l os cuai es i ncl uyen f actores que l l evan a resul tados conservati vos. ": : y" , . ~ r.
i W~ ! . ;.,, ': - .
1t.-1
' > . ~.Fal ~'f ~ti '& ;a: ~ ' U. = 1 = 212 kV f ase-ti erra
~ - - - - - ~ ~ ~ ~ . ,. _ _ _ l'f' ' - . ~ . -
.... _ - ... ,
Reehazo de carga: 1,4
. ~..; ,. "".. -y- ~- t: 1 ~~ '"t ~
~ 1: . . . . . . .
Para este ni vel de tensi n se ti ene una. tens n mxi ma de operaci n U,= 245 kV , J o que
cocrcspoAdf .i' .~ f ~~ n ~! i f t@.-de o;etaci n de J 41 xv r: i se-ti erta ( 2tXl kV p).
0-~ - - -- -- - "'

A modo de ejempl o se mueSti i er'};rl : 'd l nl Xf i >araL}'coord ndn de ai sl ami ento
,ara l os equi pos de una su\>C staci n a 230 ~V ubi c<1~,;\/ ~ m~; n, m;,. ..
3~9.f ' ! ~te m1nC i f i J de ~- ten,1& e. rp~ ~~~( ! va.s -;.; . ' .. -
3.9 E J E MPLO DE cooR01Nic10N oE " AIS LAMIJ : .NT<r .
\ l /;,.. ~- ( .: r: t tt .-'. .}~ l .
Prueba dl . -ai sl a! l l i enl 0J i ntei noci n: cre'me111ando .l a sopobabi f i dad del ai sf ami ento.
exf ortul ;. pos, ejempl o. el ectrodos de control de ef ecto corona con di f erentes
di stanci as. La medi da de J a ri gi dez no debe~J _C C J f i l ; E l .... ~i ! DP,OMm,l i J n~o, ~e~
ai sl ami ento i nterno.
-- ...
...
' ,
r
'
i

. , -
' r
'
Fase-f ase
}..' -"' _, ;,..: : _;. ;,
= I , 10 x390 429 kV p para equi pos de entrada
Uc = 1,03 x 3J X) '5 : 4U 2& V P>P11J A ~! P.s1l Q! l i ~.
=I ,Ol .~ ;'?0_ ='Z88k.Y ,p. para, equi pos de entrada
=l ,OO x 639 =639 ~V.p para todos los. equi pos
.
~ 1 . . . ~q_ ....
' ' ' '
v- ;
,
" ' l<I : ,: ..: ~i' : ' J . . . ~ ,. .
" Rillcl6n1 . K,, (Fl11r 3.2f
E qul~ ntnda
'
. 11! $1 118rra'
-
U,. ! U,, o,65 r
>
' 11<1.;1: 0.dl ! t~

taae-faa$
.. - '; ,.
r . .
,2: N/
.. 0,8.7., .. f ),.Ot
' "
Ptl 'a ': ;: .;: .,_ l oe equi nas
-
.,
~
-
,.
-.-e..
,., !
. "
. .
.(MsJ:'tie ~ rTa
,. -
UHl'Ur. 1,03 1,03
tas&: la: s 1 f l
'
--' ~2U-.! G~
'
1,3# .. ; .
'
.,,..OQ '.~
! l
-
'
-
.i : - . \
de acuerdo C OI ) J o
1 ~~~_4 ~..,
=,J l ,Q.( Z~J "~i ! ,.,,,,,;.' Unw=j 212 kV . ,. ~
' : ~) <: !" v-;,..,i" " {~' l 1'. ,, t: ;J ,., ... . -
FaS-f a.~: =l ;'
1
. 343 kV
" l.~r'.) 1,,)"t "' ,.,
. l ~;;( ~~;'19,~1d~! ~~ ~pf & S\l \'i .~3( 2,~ ,l i l l ~C & 0071'2 ( 19ts). ,
( ~l f l .;,f .~-.;~f~ .l.J l' . ;1 t.J . _-.~
3.9~2.2 -Sobretensi onn de f rente l ento
~. ,. Fact6r ~de coordi i aci n i tt~s co ~ val ores cal cul ados
recomendado en l a I E C 60071: '2'( 1996)~ ,y, "'94~')"'''" ,,. . '
i J U p.oI ./' ~,,; ~': '> f. tt l -tf ~~1;~.L~l i 1~ ... ;.
;
. ' .
3.9.2frtiiDetermlnac16n de las tenslones de coor.dlnacl6nr f ,.~
~ "t"> 1n 1 ~: ~ < ~ 1.: ~tt,, ' ' 1 ,-l f u~ 4-r ~ ' (\. t: ..; ~
3'.~.2.~11'f to'b~s 0n~i l f u! >'orare~'~11 J ..
.,. : aiU 1" .1.
-;!,: .. ,_
~11-~i.
.
-
---
.. ...
,_.,_
H 1060 I m n. m.)
~" " ;? .'": i .r""-' ~~- -t .... ~' l
S Oprmbl~ l l uenl a llauS tril -- rase=l ase y f 8i ?ti i rr7: ; -
i >: "'V ... ~~: f J
.
-
.. ..
-
f,alif-tlerra
.
_ ,
-
,
.
1,13
,_. " j ..
. -.021? r: tabllii.lli.d: al rripulso de ni,nlob!' a
r ....
. ' i
F~-tase 1
"
0"f 1
: 14
.t"J H
.......
'
-~~rtabllldlld" lll lmpur!IO atros~lleo- - FaJ sl f 'f a~V 'l l i S8'tl emr
-- -i ;t4 - -
-.L..-.-r
..
'
.. ;. t
: ..1....,; re ' . <: )
valo,i;e,s correspondientes de K,, p~,ai sl ai n ento ~~ ~on:
;-- ..... ~
. .......... 1
e .,3
___ f ase-f ase: U ..,=788.kV .... . m=l,00
f Q~i wi ,m tia 1-- dJ f "l c--.r~... t".< ~~Q bti l : 4ti J .,~C f ( l i .:
r_)V .l i ~~l\j i t..: l ,\( ,~.j'j 1 _f l '"'i ( ) ';.J : i .1 .! '""
Para soportabi l i dad al i mpul so ati i l .Osf i ri oo~.. .,
L- f ase-f af i ~l U =788kV Y l f \,,_ - =1.00
~fil p : .
; ~ . .~
! t'1l -6S} f i tf 11( t! t}r;"'_-: i ! i -.$f .c. '".: : - ' f.~ v".J t .. , . , : ' -~' t. ;
' !t "'~en" !' ( . ! '. ' . , .( . , . .
G
1,,~~-~J ,i ~J ,: .c& .~i f i ,,f f e,.~i i erH: l R! J 1eJ
~u~3_.7.~r2 PM4.H =l apo ms. u, m...
k1,;.;r ~i ,o: t~- Htsi ~ne1f a ~~i a'! i n i U stnahJ e oot : duraci n.
1

h};t,-i ! ! ;tl , ( f ' '"-' t' ' 1"' t '1'l tl '~ \> ,. , ~ ~ ' f" 1t
1 Par~ ;;~ilichd ~i mpul w.d'e ~~brll (d 1~~i g~a).1}i . : -,1 ~;: : ' .' , .: ' " ~, ~;,: ~;: ;
f ase-ti erra: kV = 0,95
Ai sl ami eutoextemo: K,= 1,05
'
..; .~~~ tf
-
' l. '
.-t
3.~'~1 ~ ~et ~1_1rl d1d.
! : ,~~gn'e! 1~umtr~3: 7.-3. ~ .. -
Ai 'sl am eri to i nterno: K, = 1,15
... ..:
. .
0.~1' !1' 1na~6.n de lf. tenJ <>nJ ; c1t soportabllldad req uerldas
~ ~....: .J +,_ . ,dJ
" e ,;;
~R' 4500 30 < : . . ' ,. . ;'
Cll' r . -. 44,3;+--_ -~ 'oo -S6'6kV
.. -J ' .-., -3 +250
. '
4500
=443+=-;;-"'x .. ,.,.. -~,,--;;750k'l
v; , . 3vv+.o0
.-- ._ ~-y ...... , J -f )I ~
){ ,r ~~- ~~J f;f
Al sl af .ni enro i ntmi 'f '
[ ..... -, ....
Apl i cando l a f ormul aci n recomendada en l o T E C 60071-2:
' . .
,_,Ai sl ami tntotx,tcmo1~ .,.: i -! t'_ ... ; t, r.- _., H 1iMr!~ "' ~ . f~ ;r..;.. ~;
..
, , '
.,,.. t
,_ _ r tH 1
L =R. =250m
' '
t' '
-' Longi tud equi val ente de l nea que. ~ruti mmeri : rde ( ! >a']: i da.'l 'jgul d"a 1a tasade
1 J ~~~eP,tabl ~., : ; , i : .
.
r
..
.. _l , 1
867-- - - - _ -
57B . . .
809
231
-
. "
247 E ntrada
.. - Soportabl l l dad de corta
E qul ""' ., d11racl91\-& frec uencla
... - l nu..-rrl l SO IM '. ;.
1 lkV],~
Soportabi l l dad I l mpul 10
ti po rayo UW
.. .
-: _ ; : ....! . ~~"' t" .f. ~ .. !
508
_3.9.4 i '.c.~on.veral n a tensi ones de &oportabllidad normalizadas
.. - . . .. ' ., .il f .. " !~~ tng~f1C1 ~"tta"" 1{_ . '"'r~ :\ - ~
. Para equtl ?;28 ~nec1entes . a! . rango. I' ' de tensi ones, el ni vel de ai sl ami ento es
lrol' lllliJ rdentfspeci' fiedo p.srrdS val ores?J l a~t~hsl 6nwe''sopottal Sf i l d': d '3e-cotta dui aci n a
f i : e~ i enc~e,jn.d-! ! strl ~l y- . .m: t~l l Sl n de, ~J l bi : f uW l ;: al -i mpul so. ann.o.si f d: . E o. el : N i .uneral
3: 8..2 se .e.xl '. ~l l l J l os f actores _de convers}J '.l que se apl i can a l 11 tensi n de sopoetabi l dad
~uedd_a pd 'i f upul sc: i s di f reti l J eni n.;;ti ara determi nar l os val o,res. egui val cntes a l as
.__.: .: ._f t.~ ,._ tertormente'd ... 1t .l _ f : 1u~"'i .t.f -.~.;,f i i '1 ' l! ~, : rts~ 1. :~ ~ re r) . . . ,;,,
. ..,...,1ones,.an ..... J .U rmen ...,,.cni i s. '
' ~ ... -: ~- ~~ ~- -. -~-_ ;- ,,: . )i _ . . r,; > ~ . :,. . 1
' ~~' 1!{ t>r.1.: ~'
.~
~
" -
- ,] . . ~ ~ - -
.
. ~... ..
- - -
.
~
' t. : l ~"' .,~,
. .,
' !tt i '
.
.

..
Uar [I C V ]"
.
[kV J
Aislamiento E q!!lpo
L
... - ;): ' ; .. : ; &: : ;~... .....: ,, :
' _,... - ,
E xt. l nt E .xt. 1.nl .
Sob.retem;i oQe, 111n1x>ral es
Fase-tierra
212
l
21: : ! '
" ' -254..!-
,~~244
,fa~..fa6l!_
i)~ u: '
, : _343
\ 343
4~.0
,394
'
.
-
,.
~
SR ,.r.-
!-emrada
429 '-'
'
429
.
509 493
-\_ ' . -
t. ... ~: : .
Fase.tierra
Otros
.4~9 Sobrete.nsi i : l hes e f rente
402 462
..
, l tnto -=' -"''.. . ~". "
' " ellita8' a: " " 1lls
"'} '768'""' i -i 94f w~
906- <
. . 'i \~ : ; hJ .j'.)'} : ti .
Fase-fase ( , . -- ... -~...
Oti 'OS
"'- ,~ ... ,,.
639 639 764 735
Sobrel en~ de trente
Fase-tierra
~~
.;~~'-
.
a9'/" 651'
rpl" dl)
FaS &-fase
-
'
l ~ ~ . ,, I ""
'1 651
7 50 666 1197'
~ . ~, t
1
Apl i candl > kmf actores de se.guri dad, se obti enen l os si gui enres resul tad( )! ); . -r
AW ami ento externo: U,. ,'= u< l',KS Ka
Ai sl adl i ettl o i nterno:
Los val ores d tensi ones de soportabi l i d;l d obteni dos despus de ser consi derada l a
cotrcccl n P9r.al tura son: ;.
.~. t
.,

V
~-
1
1

>
- ., .
. ..
r
'
'
'
'
"
'
'

..
t
!
3.9,&.2 E xt.nq
Para sta subestaci n ubi cada a una al tura de 1 060 msobre el ni vel del mar se deben
uti l i zar. equi pos con una soportabi l i dad m n ma al i mpul so atmosf ri co de 950 kV ; que
corresponde a Ulia soportabi l i dad a'f recuenci a i ndustri al . de 395 kV y una 245 kV .
'3.9.'6.1 tntem '
. ,E l I l l l \: L~r val or encontrado para l as sobretensi ones a f recuenci a i ndustri al corresponde a
394 kV f ase-f ase; se sel ecci ona J a tensi n normal zada de val or superi or correspondi ente a
395 kV , l a cual e8t asoci ada a una soportabi l i dad al i mpul so atmosf ri co de 950 kV . E s1e
~val or es, 1o~or.~_J .11,tensi n de so portabi l i dad requeri da segn l os cl cul os, J a cual resul t
de651 kV . .
3,9.6 S ale~in da aislamlel' )to normalizado
'
e . ,
:
_ _ _ E Qemo.
, . . Interno
N o eonV.rtido - c: Onverti: lo ' Noconverttcfo Convertido
f k\11 1 L'N ( <> (kV]
e :~ > (kVI
u~,..l kV J
Impulso atmosfrico 897 57 8 651 543
lmriulao de manlobra Faee- terra 609
.
-493
.
Fr.eouenola lnGlstrial 254 336 244 247
lmpulS o .atmo$ 1.rlco 897 1oae 651 997
lmpulS o de maniobra Fese f ue 941
.
906
.
Frecuencia indtstrial : 410 634 394 453.
.
3.9.5 Resumen de los valores de soportabllidad requeridos
: \. . .._
De l os resul tados obteni dos se puede extractar l o si gui ente: ,
..
' t. E n J : ai huoestc ob. dnde' no es pbsi bi e,.ptbarf as dmo un tci do ant~l a s0portabi l i dad
a 16& '-~l f of J rens16i i '-l ! Po rayo; i mi i obra o! i 1S'obtetensi of tes i i f rt': C ~n1.i a i ndustri al , es
oecesar ~t: gtaf Hi sbprtabJ i dd di J C tti ui i ?e f ocl l i ai lid~lida: mei l i nte'J a di stanci as
~~tri R<I S entre l ps,di ! .cre~tes ~~l e~D! ! 'J S qu,e 1m5~tpy.en ~.~': l ~t! C ~n'. : r. ,,, , . " ,.
; .. .: La.) soportab.i .l i dad .a"tensi ooes "de- .. i mpi l l so ti po . ra~=o mani obra. en1.condi ci ons
a1J no.sf 6rl cas n.otDl ~ad11$, debe se~i gual -'" mayoL que-, hn val or~, especi f i cados en l a
")b~~.m9 ~#~-4 paral as tensi ~~s de sopo): ta,bi l i da( \-.~zadp,aj,i mpul .sQ,J .\p..Q
ray~,. '?1 ~9b? Si ~';l ~~! );d: o ,~~ p~~i pi f ?~ qsap~~, ip.ni~~
1
en i jre han .. ~~
dettt ni n.ad~ para I P$. .di f erentes congurac ones de el ectrodos, Las di stanci as nni mas
es~jti .l l a& s' n-ta-reeomendaei n: I E C }6001 t constderati una aptoxJ mnci 11> 'C 0119eri ti va,
lnindi>' e'.cuent i ' )as: experi enci as prcti 1srl a: ebnonf l o en J a.i nstal aei n de, l t subestoci n
y J os eqei pos- f abri cados en' l a prcti ca.para i nsral aci ones qua coesi demndtstanci as m n mas
menores 11 1 m.
1
r
~ .
1-1.
~r, . . i : /r
'. 4: '! ' : ,~~' ;11_.: , ~ ,, , , ,i r~ ...... . . . ~ ,,
4.3 . DIME NS IONAMIE Nl: O DE QtS J !\N.~I~ MiNIMl\S E N,A[R~
r
1
-;; ,~j,~ci as m~as t: _ !l el ai re,.toJ ps \U l l l e! l os~vJ ores q~gari .nti 1._11I 1 _l a soportabi l i dad
djp,( ~1--1,tjca, .~~. l a
1
;11u1>.9stac! qn . aate . J IJ S ,. i J I W l sos, d,e ,t~i I J o.. ti po n,yo, mani obra o
sobretensi ones aecq.e;ri ,4t( l sq'l l l l .1,.1 , , '"r''" : ., ;- ,, .. ,
,t;1 ~~-~~~~,att~~~anc~$ ~~\q11e;~ ~ ~.a1: 1teni ~_e~( f J aire entre
~~ ~~i ~~~~s ,a11~,,eqq~=~?~d~~tbo~,, Y , ti~,. ;,ntr~equ1~s~( conductores) sobre, ~os
c ..... es.es necesar o; evar a. un tta aJ O. .
' : ~ ., . t ' !
.
~ r . .
-j,._ol
~ J ~
._ ' l dHI '>f >
: ~ . . ~ ' ' . i'
4.2 .r, DE FINICIONE S '
. ; ~
.- ' .
E n este C ap tul o se ef ecroa un anl i si s sobre el d ruensi onam ento de l as di Stari .;i ;g
m.f nJ .mas,.en aiwquese debe'n.~tener en 'SU beStaci one.s~x~eri ores ( con-ai sl ami ento en ai re)
para .garanti zar .el adecuado ni vel ;,dc.c,ai sl aJ Di enoo,,. teni endo en -caenta l as condi ci ones
atmosf rl casrpreval epi entes en, et ! Si ti o. Los requeri mi entos de seguridad para la operaci n y
manten: i mi enm de J a i .nsml eci n resul tarn en di stanci as sustanci al mente mayores, come se
. ~ ' " . . .
~l ! el \ta en este C ap{tul o. .. .
,_)& t~i .i H.: l ~J .f 'l : .J -{J -;: .a ~ ,;. -_ ~t ., ~ ;: . _ ,., -~;_ _ , " . .
.. 1.;;. -
h
i ... -,J
' ..
" - f e - "t 1 -:A.
_ : : :~_ a,~pl, U, O .,.,,
,.._i ~ ~ l -0 .~ ......... fi' .~
1

1
i
'
l
l
,. " ' - .. .,,'

'! ~ .,~1111,,,,
LM tensi ones soportabl es de i mpul so atmosf ri co, de mani obra y de f recuenci a
i ndustri al para equi pos con 300 kV , denomi nado Rango I l ( T abl a 3.2, C ap tul o 3).
Para el di mensi onami ento de l as di stanci as m ni mas en ai re sl o es determi nante aquel l a
ccmpoeeate que produce el esf uerzo ms f uerte para un ti po dado de el ectrodos. E n el rango
de U; < 300 kV , sta es general mente J a tensi n de i mpul so l!ll,IQ~~f ri co C QI } pol ari da~
1 de 300 k\i ' a1men 1 '' ~l _l ;.j ,,_i q- "4'obr J
pos va; y en e rango v,. "' , gener te o teas on oc 1mp o oe maru a con
Dotari dad i ti va. . . . .
f .<.: l ,. ... J r.J ( ,f i J . 1hJ ... l. ~ ~ .,,, 1.- : , ~! ;4 ;'\ ,, ''' ' i
~'1\i 1E n l ai T abl as it L A.2. y. 4,3,se.pceseot& dos: val ores: e~'tabl esi doo.en ~w.recomendaci n
I B G.6007l ;.2'rC 199.6). pane l as.separaci ones.m ni rnas.en ai re. f ase-ti erra yf ase-f ase-parados
di f erente ~l i kl resl '.de l oo .n vel es ncrmal zades .de' ai sl ami ento a? i mpul so. ti po; tayo '')".al
tip~1ilaIolftn-. i c: .J t_..f ~,: .-: 4;! J l x: ;111~.; t - - ~: ~. J "1: . -~ 1 ~r : ,, ,,
. .
La T abl a 4.J correl aci ona l a separaci n m ni ma en ai re con l a tensi ~ de soponabi l i d~d
n~l i zadl l l l i mpul so ti po rayo para l as conf i guraci ones de el ectrodos del ti po punta-
e.stn~ra y, adi ci onal mente, para el rango 11 del ti po conduct0rtrtf U S\W '! ! ;>! ~i \~SPal es ! ti ?! !
apl i cabl es pata l as di stanci as f ase-ti erra y f ase-f ase.
~' U 1' at>l1i" 4/l l f rretai bn~: l a' set.l l aci h m ni ma t: ri fil re ~a.ra di .stanc'i as f Se: l aetri l ~ara
i as: ~guras;robeS de''el ecl .rodos dl ti po : ci f nductot~ti ucruro y del 'ti po pnra-estrti cmra
con l as. tsi o,nes. de soportabi l i dad normal i zadas al i mpul ~& de rf umi obraf ' r , :
~ , ~lf~' b' li. J f rof tMaci 'ol i i 1i r-~"l i i ei i t l i i i ruma en i ur'~i a' di stanci as f ase-ri ~cd i i Ma l as
wnf i i 'u1~1on: el ~'ei ~o di 1Y s"ti ~s''i n~i ' ~'.'po.g f a 'i ~i si Sn l~' sof i 9i u~i u,1ul 1
l l oi : mal i zal a al i mpul so de mani obra. ' " ~. '' -
" .s. di stanci as en ai re apl i cabl es en servi ci o se determi nan de acuerdo con l as si gui entes
: i " ., >U r<<,,... " " ' " " " . ,_ r. , 1 > n ~
regl as, ,eg~n S,e . i ! J 101ehe1en 18f 'C C omedti Gi oi rW t: i M;I i l -2: ;{ ,_ / \)1 '- V >'
btt~~a,~! tt~a~,~W ,t.,C ~1 i : q I : i ?J ! ! S! f i ti J i g;( ! ,Y /~;~~e s~,,dete: ~1,1 de l ; J ;'apl a 4.1
pJ l!I}~tl' ~i. f l e.i .s.PP9': 1-C : 111 , ,m! l t11,sc;i f : ! w,>,,r,r,o,,f l .~~,r~<4_ p~)a,i nst~ac~911,,,se~ 11'
.~: !J i{qj~l .P.~f i \i Scl .~t.2 r~~~da~sJ & J J i ! '.! 19.9;)0;.e~! >l i ;c~i ;n ~i <;;ani ! ul {l 3.-
. : .Para ;~si i .1acro! ! d'~on kns1W eri 6i3Rango'I I ,'h 'dl 's~'c : l tf i S'i \i 'erra ~'e1 Ms
al ta.i i etl l ~aci 'n detcrm .nada,parai l l a eonf i guracl u- de el ectrodo. punta-esrmcuna.de J a
i f a6J a 4' .1, Of.<ip(!ndtent' e n J . tensi n cte i Sb,pori abi l i dd a: J . i mpuJ f ( ) ti po ray sdec>ei onada
~lb Q' lb).ijf? ~en.-el C l )i tutui '3~; del J a" T ahf '14'.2: eorrespondi .e! K a' l a ''tm 6i : ' e
,~atd af 'jpi f >( l l sd'i i . >s>mihlbbfh sef ~cl haf i l f ' l egi 1'.'l o"f f l ~cadb cn el C ap. tul o 3'.''
1
f.RE itf-fdm~W ~wtn -a.J '~~~t .: 1 .t.! : . 11. ' : tJ : : t }l ,,...., '"J. 11"' ,:1 tJ t ,. _ : ,..... ,\i : ;; .~.. ,~ ;! J
~'l i i l l -tf .! l rl ..~! '4\a.ci 9! 1J ': .Stc~n t~si o,n~s 1eJ l el J {ango U . la gi s~~i ~{~~ f ase. ~,eLva): qr~p
i ! l tQJ ~l trscpa<ri ni determi l J ada par& l un;f i gumci qn,de,el e& tr.odo punte-estrnctura.de
4a! )11: f l a: 4: ~ . ~crrespo'ndi entet p --l ai : tensi rel de~ ~po~ab,i l i dad 'al ui mpul so .ti po; rayo.
j
'
!
La eubHcaci n I B C 60071- 1 def i ne l os ni vel es de ai sl ami ento normal i zados para
i nstal ~! ,dnes, C l etri cas C OJ T espoOOi entes o l as tensi ones mxi mas U,. permi si bl es, con
.... ,...... ~ .I "
, . __ _.: '.: m~af ~de doS compo~s; a saber~ - _ ,. _ . . . . _ _ __
Las f egsi ~~19I l .9! 1abl ~s ~~'.i ! Ml l l .J >J ! l l l ( J ;i l ~: tsf ~ri ~p y de f recuenci a i odU Stri al
de. cpi a u aci n ~a.ra eu~pgs.oon,,r.r,...ti V 1 kV , denomi nado Rango 1 ( T abl a 3.1.
e
, J j
3)
-4-"" .. s- c ~11.J J ' F> -
. apduo .
'
1
98 c J ( T uto ~
.: j;. . : . \, .. ~
~ -.- - .
. '
N otae:
1 1i ! /i \:
1
.. ! -95 lmf)oAl!O& ~~ri oQ! ! '~Zl l d<l al "! 'l ,api k;l ! bl @'! 1111110 l aJ ! t'POI J ! t-DOm_o [aee-f<,u!e,. . ,
' 1l Las dlstaniali' pur= -structura y ~-tructui a son ~lcal: !IK a a' ls18tninlbs IM tiarra.
131
La ditw: ia punta~structura e.a'tmb~Mt4P1.da'B 'i tt a sl ai f ehi wf af f i f -8~1.~.. 1~~i: " ,'( i h,' )l
~;1.;.;J '- . !!~ 1 r. ~-;~--~~t' ffi ( .?~,~~,~.: f ;2t; rai JI J 1-1.: > : -;~,;,t>'v ... " ,l l ... ~1lb ~.: t: t~ i i 1 . {~! 1
3350 1 675
2900 3100 - 1 550
1 425
-- -
- ... ~--: : - .
1 300
2400
- -
1 ~75"'
2600
. - : -,~--"''2200'
. .
. .
--- --
' " " ' ,
- --- 850 -
950-
, 050
' . . . l
_ .,.._ .;.," " ti
. '
1 600:
1 7'90
1 900:
. , '
. ,.. .,... 1 ? Ob.
. 1-.-
2 )'Q( ): ---- -
" ..
__ 650_
. .
i ~( t! f.
,.....-. ~- ~- . ...
: t.,: : . t
.. -- -----
.7.: ,<
.l ~'.
-~_ ....
-
..
3. 100
630 1
t70 l 320
~1: ..;,: .;;,.-,: : ;-
1- - ~~_ _ , . ~_ : _ ~- ~" " - - " ~ ~~~- +~~~~. . . . : : ; ; : =. . ~~~~~~~~~~~- - ~~- 1~
-crr1_..;tt 2_0orJ J ;,n ~-,~.. ~. s1--'b11tt 1 , ~aa orH .~- ' !' 1 1~- " ;~..... - > ~ ~ - :~ ol \t~~u .... t! s'J f ..
4$ t;)~J "1;;: ~11"'1l : Y ~~~....-~.~ >!
. - .
~.,,.,;.~e1'451i ni : n~: ;r: ,..J ;;: : c 27-0F : : -1-f l : l ~;r1 tr ~ -. ;f ~/: 4--' ~~~,r<.~.
~o ...
.
.
40. 60
1
1
l
.1
;_ . ...... _ ........ ~
f t ~
4,4 . DJ S fA" NCIA DE S E GURIDAD "
: .."- _: .'.: : : ~=;: ; ~_ _: : _ ' -. ~~
' 1' c~' l' f: ll: I
4del
lo b" -
a CU O V8. r aSI C O
t ,. ' .
'E t yal or bsi tti '~e]>er: g~! i zar e~espaci ~n! <;r. adeeuad( ! ~para preveni r cual qui er
ri csgc;>' .nai necraW 'bajoJ .s ~<U ,ci ~s, ms ~~orabl ~... ' ' . ; ':
,-~'~-~-~ ..... .
: , ,E \ . vul or b~si cn est determi nedo con base eo J u di stanci a m ni ma en ai re f ase-ti erra
sl : abl .'i da en. l a f orma descri ta en el numeral anteri or y correspondi ente al ni vel de
- .
'
.
'
l(;;' b
C )B ~
: \. t
.
.
.
.
.
.
1, ' t..,J ~aln ~oinlnat.-opo.rt.d.~I i mpul so dll Distancia mnima f ase.f ase
..
. . mnlobr . ,,
(mm]
.f ..-,tl erra Valorl-.fllae
- -
, .......
Conductor-conductor Punta-
.~[lcVJ '
Velor ..... tleri' a l kVJ
penlelo conductor

'75o' -
1,5 1125 ; 2300
2600.
'
e5o~'
..
-
1,5 1 27-! l , 2l!o
~-
3100 -r
"-
-=... SSQr~
r .......
-x 1,6
~..,..,...
..
,~-~ 2 loo 3400
f
-950}',,: '7.,~~
e
-
1,5
. , ~25.
3 10.0 3600
~ .
. r-r: : ll,60 : .-
- ~.~ ... .- 1,7
'
1,6\5 3700 4300
'
.: ~1-050 : ;"- ..;"'Z,. - -1 . s
-
- - 1"! '175.
-
3'600 4200
" ' '
. 1 oso- -,... ,- . 1,6
1-~ 3900 4600
- 1175
,,
':. : . . . . ~
1,5
- .
1 : 7A3
.
4200 5000
,;ef 300
; -~, .
1,7' - -2-2'.10 _: -- - fi 100 7400
-1-42t1 "
.,., ..
1.7
2423: ?_
7200 ' 9000 . ........ -
..
.... 156Q--
._,.,; ' :
.1.6 2-48b 7600
_,
9400
;,. . . . ,. . . . ,. _ , F- . .
-
,_
. -
f 116111 ... CO lnfacl6n . ~ ntre Ml al anea C i '10p011ab/lltJ. d 111Impulso rJNllllobra
(U. >
...._ ~ --- ..
..
..
T ensi n noml nal Ql s~ncl a ml nl i ri a f aH tl wra
oport.l iif l ml )\l l ao de"
,' ,
.-: ."
' .
.)
.,. [mm]
mamobi . [kV J
c1! nduc: ti i r..e1i t"'l i i ura Punta structura
' -r-
760 1 600 1 900
850 1 800 2400
1,..~..n<.l ' ~itsst .... ' ;: ,,' f' ;'
,
2.200

" "'
... ~ ,~~
Z'900
...
' .
' "
1 ~o
, 2' 000
..
'
.;,.,;
3 "
'
.1-115 3100
..
.4100
.
.
' ..
. ,
, ' .
. e . r-
48.00
-a.
-;; d
.,
1 300 3600
, .
s
t:
--
~1~- . .
. - -
- 4.200. .. . . 5600
i,-' i,.' > " ' 1~i ~sso ..: " ' ,,. ;
s . ~ .. 90_; ,1;.
6400'
- -.~
1
'
!
1'
; .cI: ~' .l. tlfll'tll "" Wat1t1 (U. > JO O 'kV) ~
, .
' - ! ..'
...
~. ,. ,
.. ,p~"l 1J
: ~,,,.~
) ! t
,_ .
. ,,
" ----1,n: m---1
' ai1uralne.da' ....
f. lJ - '
-~. ;.l :
-...r-
2,2S m
4.4.2 De te rminacin 11 zo na d e se gurid ad .
~
t
!.
1
~
'
J l _ t;: .i;. ~-. i" ! 1. ... ' ' ., ,~- ... >- ,..
, i ,_J .. ~.~: ''h ' ''t..... l t~t.( t ,,. -, , ~ '
vJ _ ! , ~);brazos ~&lir-~. ~ri ~I J );l i J l l a-., _,., Q}-J J 1-~!19 : "~ga ~ pl ano. de l r111l l ! jo
f J . Dliins ifti8~ m'Mlt4,#'utt O pitrl{dor '" -
ai sl ami ento d~ pai : a>l a i nstal aci n; i ncrementada un .5% J 0% ' COO\O f actor de
seguri dad p'ar@ tener en cuenta,tol eranci as: en l a 'f abri caci Sn.y montaje del equi po as como
di f erenci as de un f abri cante a-otro.. .. l ~ '' .. , .
m'ti tri o \i ti l i zado P8tii oe~mi i nar'l as di Stari ~! a'dt segti ri i a<I sbasa en l o 'publ i cado f '? l
C omi tN o.23del aC I GRE [Pari zyy~( 197t)): ' 1 ''
Se deben. tomar en cuenta l as si gui entes consi deraci ones g1;1mi r;.t1es: ' .,, , ,,,,
-;r ;.Pi Af f i l l <,: i as ~de F: f actores .! A,)~s c~m9 .~l \Sl l l 1 d,e la ~O,~! f ! -l aci i , al tura de una
i r P,ef ~~. ~a d~,]liyve ~onde sea ~x~~1C,iall\ll' a~b~.,prc. . ,,,, .
'." ' : J ;>i s! anl ! i ~: ' veQi cdo.~: .,al tura t pi c.a
1
de, J 9s. ,vebi cu,l oS' de mani cni mi pnto,'. as como
, .. ! l t! nbi ~.al .tl l f <l ,Qe.l ~sauPones que s.Qn.us~para eJ l f l l l l $pQrl ,~<!e equpos mayores.
- 1 muros.etc, -, 1- ~ .: r-' <' ii~ ~ ~ --r r.ii" ;;; ~ .I n
~ .. l a ( ! i ~'tanc 'a'd'seguHdad es la suma'de l os s gl .i i 'ntes val ores: ' ' '
1
U n val or bsi co rel aci o'ni do ~n el ni v~l i k~.ru~i -;ru~~( ~;el ~l determi na ~a "w~'ai
guarda" al rededor de l as partes energi zadas. ,.
U n val or que es f unci n de movi mi entos del personal de manteni mi ento as como del
ti po de trabajo y J a maqui nari a usada. B sto determina una "zona de seguri dad" dentro de
l a ual queda el i mi nado cual qui er pel i gro rel aci onado con acercami entos el ctri cos.
"
DI ST AN C I AS M N I MAS B' I E L 4ttE Y DI ST AI C l AS De S{{l l J I U l >l D l:Ot
.,
l
J
.. ~...
' '
~ ... ,_ ~
. ,, l E $J J J eeesari o j~roentar;.el wal Ol '>bsi co. en una cant dad -que depende de la ratmra.dcl
person.'11.l ~de! ~~i m~l 'i ~~~~l ~ narurt.ezl l dyl -' U : abai 0: .sobre! ,l _ ~oi po, i i re1}: endo J os
requeri mi entos de movi mi ento y acceso. Las di mensi ones! medi as aeonsi derar .son .una
funiiJ .;r.;.1a~al hl ro1 d l o~,P""., T ;;r! n. "'-<J t: ,l qs di f ~r;i t.es,.movJ mi ento& oue estns~.nuedan
~~ ~ . < ll'"'!f . . . r: r~r1;: .~~ifu;.,_ . w;o7~! j,- ) ~ i'~ ~ ,~_,,, -u; Yn ~T-: j
erp~J .c'l \.3$.aunensi one;s se uustran en ,~.i f ~.yra 4. ~ < " ' ' " '
1
.: ;;.. , , ) . , . ;_, ; , , ' l ., 1 tri" } >
J ~~~ ! V '. ..;;. - . . -- .
Movimi.nto d'*! Pi ri orf a"' . t'll:. - r. t '1''i '.''l - ... tr: ,;d: : \J ~ ~' .. r,5 ~G. ne. t' i i ., ,,2 '
~E ta~l ~ct~tt~ ~t1ros'l '8'i ni l l ~~protti : ta: s;f d1stanci l l ''.de scg'trri i 11l ' entre
ti erl a.yl a ]xute~~pergi i .f ul l l m"S''& 'l j~~r ,S\l ~f aci n t' ~~~ tener en ~6.til 'f f i l a l l f i l i f e
C i rtl J aci ~ ( l ~f i l o f f i r& f i di s ! i l f a- ~_psoocr. : ni vaI Oi 'l ;~~( }! .tooi 'ef n.enl l l i l W b"'! ,25 m
( Fi gura ~11)) ~lr.Ia <f ts! f ti i i l tte l a"ti 'as~ coal qui e'r i sl aor'de J ori t~ l i uj yt 'erra 110
de~. ~: F'.~f i i 2,2~m: E l ai sl ad~q ,ti ' l je debe ser. co~si derado-co~ un;~omponeute
enc! rgi zad<i el l ~~de se T ed~c_cr;~1te! }~~<W ;i ca4q! )'l j,~~,y ,s,oJ q },l!-,J P~_l l l ~.'- W 'ef l p; est
~~~~~.: a: ~'~i ~~~~~.~~~f ~S~si \~~f ! 1 k~f~~~ ~}' ,~' -;" ' J 1 't. V 1' - '.
'.tt.: ~f ,!; -i : t~ .J ! _ il .. : ;..: ..: l t,'.J "".
....... . .
. J ~_ n-w~~t1i: n: ti1' (1 .. ~rr,; 1 ,} l rr. ,,ri " , - ,, '"" . : r ,: .. ! "{, ., n , "11 1i .. 1( : p l ~J ; ,l rt ,
'4}b ( .J ": .C rnl .3 "'1W ~~ .nt , . r.r-f \..! ... t.: : -'-
1,: u.
. l ! ;.. ~I' J l i I f ki i l 5~) r;qtl
v,1t-tcr.u~,._~t }J t;;: i ~" l # ~.i r.: .o-.-.t: i ttt. , ;)~ tn.~1~i i l

'.J .~... --/1 ! i l .,.H ~ ' . f .cdn1 t,,: ..... .: .~: : : 4~t: : ; \,, .t: ..-1: ~ , ... ; -$i ecel ~2-2,J ~ i.;
t, ,,H 8}: -~_ 8Xio,~ flextblM r- ~ ''" .. ~ ~ "'Jti r~. 1~14.b}pot'l 8~~96, r{giqas , : 1
Rgra4.~,,,.f /~f J 1dV l 'l tcatos'... >( "~" .,: .. ,,- . ,
'
~l '"'hrtl cti .tv9h ci l kJ ""t;~~-w. !: ~ ';\)i~
Zona de 'C i r-..ul aci on
dl 4 1ehl cul 0
Porcin extrema m
baja del eon.-i ctor
zona dt a ridal!
e roulad6n del V f l hi cul O
Pl enl a
Pl&ma
4.4.2.2 ~vimiento de vehlculos ~ .: ~ 1._,' . -: , ;,, > :
Para el montaje y manteni mi ento de al gunos equi pos como i nterruptores, es necesari o
uti l i zar una gra y, por l o canto, se debe prever una i on de seguri dad para estos casos. E sta
zona de seguri dad ( Fi gm-a.~4.4a y 4.4b) .est del i mi tada por el perf i l del veh cul o ms 0,7 m
para permi ti r i nevi tabl es mprev s oees en l a: conducci n. De i gual f orma se debe prever una
-.~ ~;' " !) ...... ~\ I' ~
zona de ci tcJ acj'! '~nmel ral . ,,..,~;... .
. . . . . . . . . . . ,, '!":. . . . . . .
"
,,
. ~ , ' ' " " '
' ., ... .: , 1 ~miMil~
f r;. .f .~t i;{i !~" I ,.,,..~v: i i >
' } ' \. ! ;,
J . ... i
, .. : ;' ~
'
. , ...
Mtodo 1: U n comparti mi entcco. mal l a prorectora: de> l ,25 .m, de al tura, .separada del
cqpdp~~r ~e~u~ <: i r pna,,~i Sf ,anci e,i gpi ~yal ~~.~~i C <>, .1, ., ... ' " , : ,,,, ,
;b .Mtocm2: , U na baraada de .i .i <l mcdc al tw-aaseparada del eonduc;,taro equi po.poe una
di stanC i a i guaL-aLval or bs,i co! W SJ 0,60 m~-c~.nni mo~n;,,r, ,1 _ ~,,,..,t , , ,. -,; ' l
' ' r.tt ' .> ~>I~. .' ' 1 . ., ,. , I, f _ .. , 'J .i '"''
r
0.1$T AN C I AS Mf Hl MAS E N E ~ AI RE Y J )I ST AHC l AS DE SE QJ I U l ),tl ) a 10: J
..: ...J ~ --
Olmw~iQIJ llJ .<lll' m
-, , . ~ ) ' - t. . -
;'.)! ,~'
co uctcres
! . 1
Vf18'.~J-:+D ,,_ ... ~1.0;;;-;i,.r; L!tr tnn 1: ~rl q,1; ,,~J J ~L
' t.l(rnf - . ~: -1~ ~ ;..~. ~!, . . . . ' : ...en ~. tu - ,
t ,f; ,. r l 'J L.! ,,,,. "" 1.,,. r'->"'-'""7-"--'""": f --'..,;r"'r'-.,.._..._..,._,__,__..,,.., -: . .,
~1~l ~~"'
i ,. .;~' .
euani l o 11e ef ecto un trabajo en f uf a~ 'SU i est! I O'i h' c~ri i reseot f a 'tebsi h en I d~
eonductores ~~ui ( l oS.i rde l l s f ci reu t1W <18dY acemes]' es ~beceKti i o' prever na>zona de
prol tci n l acui t[ 8~debe dete1'1111nar oonl basem'tf tnsmd pri hci pi o'de 'l os casos~anteri : ore8;
Di cl i l i zoa OOm: prnde el val or bsi co mi un' val or que ser determi nado para cada equi po
de acuerdo con el trabajo demmtteru.,l l enro, el veh cul o y J s hcrrl l O;l i entas que normal mente
>-v, ,,. --
se 11f i l i zan. ~N una debe tener en vl or-i nf eri or a 3 m.
. . . . . ... -. . ,: . . . - --\ .....
Ll i sta'ci a de ! >guri da,d se .enti ende entre l o posi ci n extrerea que puede ocupar l a
~~n'~t~~ cneti >z: C I O f e( borde "1el . equi po sqbre, el c!J !I] ~es~l l evi mdo a cabo el
ifebf ~stab1ecy,9u,~~; ru .. aguna ci r~unstanci a ' ha~r. pene~i n ~~la ~! ,l a del
' I{ bsi co. . ' ., ''
"" ~ . . . . . . ; . ; . . . . . . ,~ ;;,_ ~ . . - - ":_ .,..;t .. .;.. ; f ]" '
~ '.... . . .
.. ~~m: ~ de manteo: ui ento ae ruti na que requi era sol amente e) uso de herrami entas
l i vi anl s-( Fi gura"4.S), el f actor que se l e adi ci ona l val or bsi co debe ser:
i <- ' , _ ;,_ ._ : _ . -
Hori zontal mente ~ ,1~ g\ que corr~~e o l as di mensi ones promedi as de un operador
con l os brazos esti rados, Fi gura 4.l c.
S\t'\.;j~'.""\\" ' '' t ! ~- ~
Y ~al m( ! Qte 1,25 mpor enci ma del pl ano de trabajo que corresponde al operador en J a
posi ci n ~U .strada en l a Fi gura 4.l d. ._,-;.1 ... 'b' t. ,,-n,.,._. s. .. ,
1

. l. , : L . - .
--
,1 .~ l 't'
....
~b,.,_11, , ' :
~/11 i L ! J o-' ~''~'.
' ..
,
' h
IILJ _ ;
' .1 '
l ..
1,l ,-n{l /' ,J -'- ;~~: -, C ( ! )
" u. A . ,
,, t : ,.,
.. )J
a) Plan1!1 ganeral
ZL-
.r
. i .. :!' . . ,.1
; q .. ~: ~t~n~ ,-' .! ".,b,.: : i i 1t_, ;~~~
: >t l l f l ';1;;f ~~~ v- .. 1~1! >. ! :~ ,.
~~! J J S'_;.": f ... 1' ~ t;;. !:. ) i - ..,~ '
10$ 0T
li
:~
~ ~ ,.. ,}..-~ ...
4.5i1 ~cho .j tiarni.s'
''!{' '
~ ' ' " ' ., ..
Las barras de una subestaci n pueden ser- del ti po r gi do, general .mente tubos de
aluminio o~cobre, o del ti po f l exi bl e en donde se uti l i za cabl es r e cobre, .nl mi ni o, al eaci n
de al umi di ~o AC SR.
~ ,i ..... ... ~ ..
E n: ~I ~o de l os casos se uti l i zan,di rC i 1tat l .en~l as-<ti scanci a's m ni mas f ase-f ase en et
ai re entre conducseres, tOO)l l U 9,Q..l i l l ,, a.st9{4.@;.~e.guri d.ad ~~-5%~~ 10%. E n l as f ases
exter{ores dS-<i a;'. ~ i s necesnri o conservar- ta d stane a ! ! ( J ! i tna f ase-ti erra con cual qui er
06j~t0 al 'dedbf d~r: ' Si exi sse otro barraje adyaccnt~'enf rrl as f ases ms cercanas de i os
dQ~~aje.f : C S 0$~sari o conservar una di stanci a i gual a l i .J a,,~( 9;e i ncrementada en, por l o
menQS'f 25%; '1, l que J os dos barrajes pueden estar -someti d'oS t1 sobretensi ones di f erentes
( e~aJ n~b: te ~toi i f i guraci out! S de 'dobl e ~~ : ..e: ! -oJ J i el i neremenco del 25% ya que la
i Ori Hi ''I E G OO'reco ni enda val ores mi ta estos asos, Lo : l n$C ri or se i l ustra en I n Fi gura 4.7.
~ 1A ... ";.~?J .t\ rY .P,r'l \'<.t\l ~ ~ ~i(\j' i1! ,;.~. L"S j , , ... ~~~_ ,.,
E stos aspecl '.0$: soo una apl i caci n di recta de l as di stanci as m ni mas y l as di stanci as de
seguri ~ descri ta$ antcrl OPV .'C l \te,. dems se-consi deran otf,Os aspectos tal es como f aci l i dad
J *l.T3 ~I man{!_ ~~ : l e! ! l ~! f oa.. _: _ _, _: : _ . , _ _
-~\.<J f "'t ... ;. ;J
Ser a. muy amb ci osc tratar de cubri r aqut"todos l os aspectos y al ternati vas posi bl es
e11.eoni md11s en l a prcti ca, de tal f orma que ' S C puedan general i zar y establ ecer unas
di mensi : ~es t pi cas de subestaci ones. Lo C J ,U j: : s~~.e P.Y ede es i l ustrar a conti nuaci n al gunas
pautas gen~ para f acf tn l a dete_rtni n_ai de di meosi ~es de una subestaci n .
. '
Loagirud de campo.
f
Anch( ,) de campo
i.
Al tur deo'a~po. '
..
: ~-7 ' ~
4.5 DIS TANCIAS PARA E L D.IMNS IONAMIE NTO DE S UBE S TACIONE S
~-'- . . . -:
tJ .'i .,f 1) .i )~I ."*( ~
E l di .~tonami ento de ~ subestaci n con una conf i guraci n. d sposi ctn f si ca y
ni vcl -Oe_ tensi ~.~nados, e~l condi ci onado bsi camente por J o si gui eni e:
. ~
Ancbdtl e f i i i ras
. . '
~ (\'[;. :
Las di stal : l ci l i s- de seguri dad se pueden resumi r tal como se muestra en l a T abl a 4.4.
~\! ' i ~ ~, : f 1.J .....: ......-- .~ .... ,... ... . - ... ..,-. ~-- . . ....
1
'_,,, _ _, . -
E n" ' U l s''Sube$i : a~i ot1es se deben seal i zar permanentemente l as zonas de seguri dad,
cspeci aht! ente.l a rel 'ci onda coo eJ .: p)J i n;( i ent de veh cul os. l : atetal nenl e esta seal i zaci n
se debe ef ecnl a1 cow emf cacl qn~s~e111 l a mpef f i de del pati o."'V ec'ti cal mei i te se debe
v~ri f i caf qu~todo\ : ~ l )I ~~ q~ ~i re-~n & ~ti ~J i ?.exce,! ! a I ~'1atores de di seo de
J a zo~a. Duta'! tC ?el mon~J C o pl ahtel l l J l l l .enl l as zonas d stgnaad. aet>eu .SC ( demarcadas
per'bl i deras v1s1b~s iil Pei ,sonal . C i i 'u d~~'e( ~an trabajos extensi vos, Por ejempl o de
: OO.Pl ( aci ~,J ~~on~~se~ ~e d~bf ,tJ : C md~qol l b~ ~paU as, e i ncl usi ve col ocar
aV J .~~1! 51 gi ;o: ~( r, t , f . ~ -
., ... ' " ,1 .~ .' l
-t_,,_ .~' _,.F -- ~: ~--~. .,. "' : ~~.... ,.: -.. ';: .,,,,.
4~3 . Resumen de 1J s dl~tanct11~ ae segqrtdad ' . ?
r . ~
,,\ ~1 I .-> ; _ _ : ,.~;
..
'
<
\
( 4.4)
( 4.3)
( 4. l )
( 4.1)'
> ,,
1
a=De 1,06a 1.10 La dl stancl a rnl ni ma 1- tase, ~
"b',. ( l ;;,1anel 11J .nrrrne, __ ,11;i rra (\lakr bk: ~) ; 7
t' " ~ - ' I ..... ..>" -: ...
e~1,25 d.i . l anC l l l mlnlrri11l.-la9e, ceble-cabta
~ .~
- " ~-. , d' Di merro dl l l 'C Onl l i otor! I D l aae- I>. ;; ,
~ ~ f. r1"- . ~ . . . ' . - r: - , " ; :. . '::~ ~ i~ < ' : g 1 '
-.. r- .. ~ r ~ .. ,, .- r " i " ' ' .. : r - . -i
1Mrrn', lt ' ,
) . ~ ~;: .\ : ~ifl ~
'"l' ~ '""". ' - , , . ; , , ~ ;;
C and se- i i ti l i ~an conducto~f l exi bl es es necesari o r.ener en cuenta l despl azami ento
hori zonl ' l l 'i 'duf af i 1.e0cf utoci teui to.$. La J E C y l a' C I GR pre: sent: n~una, metodo~og a para
eru;qQ)l ;ar i a. tctl s~n de ai sl adores ( cuya f ormul aci n se encuentra en ~e( C i p W l o 9) y el
~ J . . . ~ ~ ;. . ,- - ~ - : .2. \;,,
despl azamre11-to,de l os conductores debi do al cortoci rcui to quc,dcpende11 de lii rel aci n
/ril~ {f tf l 'i a ,! l ec~~g'~~ca/! ! C ~, de~C Ol )duct'or}, de. J a~SJ : ba =eSt( ! ca '..y de l as
.el '-mg1~i l >X ~~y tri ni ca ~~~co~ctor. . . . : . _ -'.;: ,. ~
,I f ,e~~~oc~.~~9J ~5);utjl i ~l f l ,l os .C l : s~~o~~e Lehmann, LU i ep~y Orki sz
( 19_$2}}' ~~Lari~rr y. otros ( 1975) pantpl ! s~ntar p.u;a met< l c;>g' a si mpl e que determi na el
.4 SJ l ~i wi i e~dl c~duc.f f ;i r drante cortoci rcui tos, lti cual ~.prestpt: a en el C ap tul o 9. De
el ,l a se cf el tuce qi,t: 1 ebri wgo de: mo~ento del . conductor ~st: .da4,0 tpor rK}, e) cual se puede
t
~. ' .... ~~" '"'! l '-'-"1 !':;,;. ,:~ - '- (;. tti ' y, ' "- . . , 1' '
. omar en, . ,ci up ac- a .,.,., .. """""""'e~ ca, n- ; ~- .. ~
" ;i!i' - -: : r~. ,~p._;.; u...-. - ~ ~ ... , ~ . . .... . : 1
~\"~ ~~ -~ ~. -f t.( ~ ~ . 2 o ~
=l, ,s.en,40 Y 0,, m
"'- : ~ti .al t~1.Z,
1
~-.~' .. .: ~
. ~ l '.t =0,7713Y 0,m
-~
, , ~I
,.
, .
;
'
2.25m
' ' .
.. ~ .
' li: .
~
l ~
e
e
I
~.
' .
j;J S '
e
/
B arraje
i? ~~~l ""~ - t~ ,. . .
~_,!
e, 1 1i " '
> .. ~. l . - 1 .. '
C omo ancho de campo se desi gna l a di stanci a entre l os ejes de l as.col umnas que f orman
el prti co de entrada de l neas. E l ancho de campo de runa subestaci n est determi nado por
l a conf i guraci n y l as di mensi ones de l os equi pos: y .de l os barrajq.Pti l i zados.
B si cameote l os aspectos determi nantes del anl ?J }o de campo son:
T empl as o barrajes superi ores il 10 l argo ~" campo. cuya separaci n entre f ases se
cal cul a con base en l o descri to en el N umeral 4.S.1.
Di mensi ones de l os equi pos, tal como se i l ustra en l a Fi gura 4.9.
Cuando se ti enen secci ~nadores de pertut! I central , stos ti enen gran i nci denci a en l a
determi naci n del ancho de campo, ya que-en-pesi e n abi erta sU B brazos o cuchi l l as
penuan~e~e~eJ ~~W os_( Fi gur! - 4: J O). ,,._,,"
0
,,, .,, "'., -e
C ando se ti enen c'oeXi l : m-s .. i i J gl l S entr" equ i J os 'c f u'"-Ondul .res f l exi bl es y
especi al mente para bajantes de -templ as -super U RS""o: -b: i rrajs a equi pos; es necesari o
tener en -~i ,~f l t+,; e.t,~sp~tl ! : ( .l .41f u19~%t,~l str~_di .y;;mte,,,,wrtoci rcui tos. La
metodol og a ( si mpl i f tcadac),a,~gui r.~l a 4es.cri .i a e1i .el .owneral anteri or.
4.5.2 Anch o ca'mpo
" ' ,;:_ :
Para cal cul ar l ngul o de def l exi n de l as cadenas es necesari o tener en cuenta J a
l ongi tud. el rea equi val ente y l a-vel oei dad rnxf ma-del vi eato. E s normal uti l i zar ngul os de
15 paro el ci l cul o del ancho, de tW rns.
Nota: E sta defle>ln pu-81nir" ' 1S e si se utiNza un af&lador d.e paste inve~illo-en lugard.,l isladortipo e-na.
. Flgvn E fe ctos de ddcu/6n alsladol'fts.
~tr_~ f }.~-,
cable - esvuCllJ ra
- _ ,
. Prtico d8" t!OpQM
' debamis
. ,...
'
Remde y N eumstockl i n ( 1985) establ ecen que el val or de se puede reduci r hasta el
50% del val or dad~en J a 'f abl a 4.3 'para J a di stanci a mnima f ase-f ase. Obvi amente, el val or
de debe ser mayor que el ci ado en di cha tabl a.
. . "
La def l exi n de l os conductores tambi n de~ser consi derada en l os barrajes soportados
por cadet,l as de ~~! ~s. E sto es debi do a'que se debe tener en cuenta el paso i nf eri or por
l os ~~cos i ntermedi os, tal como se muestra en l a Fi gura 4.8. '
( ' ,
O! ST AHOAS H! N J W .S 8'1 a AI RE Y Ol ST AN C ! AS DE SE GU U DAD
,.
-;. '
........
;;,,

... _
l
~
' . - . .
,.... i" i: ' ; Qlstanda mfnlma f ea& i = An<: ho de l a estcuctra _
" 4~ ! b= Dla!Mcia mrn.,~f Me ~rr~ : z .. Andl o ~ equi P'! ~ ancho del campo
-: .e ~: 11 . b) E strucll.lras adyacentes
112
,
r
>
1
La' atrura de l os prti cos de un campo i.;st determi nada pri nci pal mente por el ti po de
coeductores que se uti l i cen. as como tambi n ixJ F el numero de ni vel es de conexi n que
requi era J a cooi jgU raC i n de la subestaci n. ' ,
. : f .
E l p~e l l i ve\ qe C : R_I j~>ti n .11.ue s~s-n.eue"tr,tb~,'! l ! l l su~beS,~.i ;i es,t~c.?,! o)f omi ,arl ,o por l a
C Q11C xi 69 ~tre eqti i pos, cuya rutllf!I est4 determi nada por l as di stanci as de seguri dad
descri tas anteri ormente. ~ " ' ' "- !.;. ' ~ >\ ' ,
" .
4.5.3 Altura d e campo
b).S alidas enfrenta~ a) S ecciDnador desplazado
1 i
- ~ . :. . . . "- .. ' - -~
\
\
/ \
I \
--, --, ........ 1
,
1
..
..
-, -, '
\
' '

'
\
~ __ ,
'
_ _
_ ..J
-
;
- 1
I
\ I

'
B x stere.a gunas prc.ti as para redec r-el sncbe-de -campo de l as-subesteci enes, l as
deel l as-son: .., : . _ . <,. i .. 1" ~F. t ... r ' } 1 h ... r.: ',
U ti l i zar conductores r gi dos entre equi pos ( J o cuat pil~\J casi o'mi rl .)uayoi es esf eri s
,,.,, en sus-rerm oa esj.. ~ 1t~ ' ' ;'J : . . : ! .>l : ;t;"'": L . ,: ~..
i. ' E vi tar'P& i cos i i l teri res o i ntehri edi o~! ' ... -l ' -; : .--
. . . ! . 1,ti , ~ ~ ! '1 'J .. ...: 1-.~l -.} . > , : r ': 1 ' ~- .. : ~~- . ! !
- , U Q).i ~~sl acJ q;;,~del ,ti po poste fil l ~~ P': I Pl l '~~sopq~~e baqAi >~, .. -': ,
I nstal ar : J os secci onadorea de.apertura. centr-.i .J : ;cen tos-pol os despl azados del eje central
del campo bac a el l ado opuesto de s'u apertura.
- U ti l i zar secci onadores : di f erentesr11 I os.dc.apcrtra centtal ,.taJ e,~ccmosecci onadores de
dobl e apertura, secci onadores pntgraf o o smi pontgr: i f o; secci nadores de. apenuia
verti cal .
N o uti l i zar secci onadores adyacentes a estructuras y prti cos.
Al gunas de estas prcti cas se i l ustran en J a Fi gura-~. l l. . ,
0(%\HCIAS M' .NlMAS E l' I E L AIRE Y i l J ST N l .: I AS Lle Sl GOJ Rl U AI > f 11
r
-
' I 1 : '
rq 1 y' I
.-~
qrll!~: b 'l 'J I e
.111T
es
'"-11
'
f
l
'
, r .
' f l
,t . . . 1 .r 1
Banaje' .
1~
.J l ! '~ 1A>W : .: ; ~<.;
.: _ )'..,"
a Oi e.1m1ci a taae-tasef
b=Valor bsico l
e = Di atnel a 1Me l l l 9e l nl m8
a) Altura de barrajes flexlb188
'- ~ .
-~~
l '
E
.t' J .
" '
"1:1: ~
\.t'i h
ir
,_: ...... ~,-
. '
. .
!<b.1: ~oi ~u~ secci onadores del .Qp.o . ,pantgra,f u; son ~o.'l ~'l : oo que determi nan l a
~~~~}U l ,( tomose~sen'8,enl l i i gura4.13.,. ?'. , ,. . . ,,> . > '> ' 1.., .. ~., ' : i
1,- __ .'
~"' E l ~.u: od011n,i m d co,nexi o\ general mente.i t conf ormado .gor .. J os_ : barrajes; 'cuya
ai t\D: a C ebe-estar por enci i na del ni vel de equi pos en di stanci a pondo .i .en~ i ~ 41 i 11
m.l!!: !l~-4~~.= : i.l~~~~t.~J I" ) f' l" >' j; .v!
C uando se ti nen condtores f l ei ti bl es es necesari o tener en cuenta l a. f l echa le J os
baaajes,-ta ooneX,i tl e l es secci onadores de c~r~l f ,,f wt,m! 1M"B ~_,.4! ;1 bl f f i l j~ el
acercam ento' ti ci esras..oonexi ones a J os Ruentes bajo l as estructuras ae soporte de barras e en
! l l guoos cases P! i ra: e"nf M'~ B i i t( i a~~~'i sf af i ".\hl ars1\i dr de J >S'tl f tn l a
~i i nt~f ~onacl pLf "l l ,l aqf ~) ~~ -al pjada)l ! '11o 1anterot; se .i l ustra en l a
.i =;.?u"'~ < ,..,..,.,..).1.H .; "\l )i : ... s' ~ ~ . . . - ~ ; ~ . , . - .

- - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
L
.. .,,. . .. . 1
A l as di stanci as nni mas que dererinliiaron' l as al turas de c~po es . conveni ente
phearl es un f acrol de'seguri dd de, pot'l omeo"S, un 1o%. Cimriifu i a.empl ns supertQres y
.... 1, J t.J 1' r . l "'J -'~o . ,,., ). . .r:
1
I. --1 ."' I" '

E { ,teru;r ni vel de con;i uones general mente est conf ormado por templ as superi ores,
cuya a1tuE a debe ser superi or a la de l os barrajes en, como m ni mo, l a di stanci a f S;~f ase,
cabl e-cabl e, aumentada en l a tl eha mxi ma de la templ a, E s necesari o tener ei~tll
acercami entos que se pueden presentar con J os bajantes de l as templ as su~.s.
(F(gura 4.14).
C uando se uti l i zan secci onadores de apertura verti cal es necesari o consi derar l a
d staacta' en: f tt! el t>tawdt S-ei oadOr cuan i oett i b erto y l a templ a superi or con f l echa
mxima como una di stan<?i a m ni ma "f ase"'f se, pU Dta- abl e para detei mi nar la al tura de di cha
templ a.
La al tura de l os casti l l etes para cabl e de guarda est de~mi naQ<\ -por .el J l i se o del
apantal l nmi eoto de la subestaci n como se descri be en el C ap tul o
~ ~ 1 ... t- t1 ' e -,,J _ .... t 1 ,'. , i . 1
E s necesano consi derar l as d1st.anc10.'I mf nnnns de l as ~< l \l l &e l neas que pasan ,por
enci ma de cercos peri metral es; l a norma I E E E Std 1119 ( 198! ! ) l as determi na como se
muesl l 'a-enl ~Fi 'gura4: 15. '1 " '' " ' '
x l,c!n.\l" ud del oontraoontaoto
y s Altura tlel pantgrafo en posin abierto
~ Flecha mxima
Figura 4. 13 - Altura de Nml con se ccionado,. . ,,. ntg,. . fo
~: . .
d & Distancia ,....,.fase mnima ~da por 411" 1.lvel de
alalamiento enn contac\os abi9rtos del .s.ccloneoor
segn .. OOMml ! I J E C -6227 1: ~02 e l E Q.60e94 . ..;
b v.J cr bhl co
2,25 m
e
y
d
-
Yo
_____ _,_
X
... ~. ! ,;
OIS TNICJ AS Mf..-S !11 8- AIRI! Y DIS TANCIAS DE 58lURJ DAD 113
;
'
'
. )
'<! ',~ oo.i t.l tl <\<1.\: 16" .-. w
4,9 3.7
1
~>ii l ~g . .. lt " : ; ,,. ' fi~ : t0i o; /-,, .. .r ,,1. , L .t, ' c , f'
.~11\ \: r .fr" " 1&t( t~;1;ni1i~' 0. " ''i!!'Jl ft !" ~} : 1. , , /: .,.,, . w: ,,. <"
~1 ~ ~: ,t1 wg,.-,,.1 .},0d .. ,,, ~ v; ..r , t.' '" . v,li'
il- .; _ .. ... " ' .: ;_ ~,, 'J ,;- . . h- '.t , '"( t~. , ;_1, !; . . ,. : ,,,. ~ ~ J : ... v
1 1 > ' . ,;.. ' ,L' z "
: tf. W' i~ oi ,~;: t;r.: : -.~ f f ~ ,.~f ti i - 'J '1 i J~ ' . . 1\ .,. f ~""f -,r.: _tl r: _.. .. ,. "l L- .I J i ~
1
!:L. . :~ . i'. 1{.
~- -t' i(IO ~~1M- '4~ .,; ( 't'" 1'. ... r: J .;: ~_._ ~ .. . i . .: .1-;. ... ..,.,,,si ;: J i >rt
Y;W..ibf)ln~t~1~ffg.11.,.J d4~~~~~~~ ,,_;, . ;H: ' " 1<. . . IS
B[m) T 11nl i 0n [kV ) A J m]
a Oialllnela mlnlma 1aa.18se
o! l ..b: i _ ~l t)l ,9l 00 ': ~v1< )1. -q~- "' ,.-,~. : -: .0'~'.
11_' 'et ;_,. 'Y ) ',.~~'-1.""r',.& i .\~ ~.(E r;j~)I' .' .: ~. ,~ ! ' ~;: "": ',,
Rgiin '4:1!1- (j(/flf;a. ,fe ~ sv,,.,tor-

batta.J $ tienen e~ s tensi ones de ci rcui tos .. di sti ntos durante ci erras operaci ones de l a
s~taci n. ~~mi ~.nda i ncrementar estG"f ~or el e seguri dad en un 25%. '

- - -~~------------~--------------
L
E quipos Dlatanala llplca 11111
(enln 9,qUipo y equi po) 72,SkV 123kY 245 kY 550 kV I OOkV
1. Transformdor d& lnstrumentaln y
2,0 3,0 4,0 6,0 7,S
secclont1dor
2. lnte rruptor y seccionador
2,0 3,0 4,5. 5,5 7,0. 8,0 9,0. 10,0
3. Interruptor y seocionador con vla c e
5,5 7,5 8,0 9,S 12,0. 14,0 14,0 -16,0
clrcuJ ac: : ln
4. Interruptor y transformador de
1,5 2,0 3,5. 4,5 6,5 8,5
lnatrum~ntal;lri
5. lntrruptQr.y trenslormador de '
instrumentacin con va de Cirrulilcin
5,0 6,5 6,5 10,0 12,0
12,0. 14,0
6. S eccionador y seoclonador
3.0 3,5 6,0 7,0. 8.0 9,0 - 10,0
7. S eoclooador pantgralo seccionador
3,0 4,5 6.5 8,0
, pantpgraf9 ,
.
-
8. S eccionador pantgrafo tran!formador
2,5 3,5 5,5 7,0
d& inswmentacln
.
9. Interruptor seccionador pantgraro
.
3,0 5,0 10,0 13,0
10. Interruptor y seccionador pantgraro oon
7,0 7,.5. 9,0 1L0 13,0 13,0 15.0
va de ctrclacln
'
11. S ec: clonadot y MCCionador pantgrafo
.
3,5 4,5 7.0 9.0
12. E ntre transrorrnadores de
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
, i~rumenlac: i.6n
13. >aterra~oa transfcrmadc>res de
1 ,5 2,0 3'.0 5,0 6,0
instrumenlaci6n
14. E ntre alculer equipo el cerco
3,7 4,0 4, 9 6,4 7 , 0
PMr.ne! rl l i ( I E E E Sl d 11191
Tabltl 4.5 - DlstaJlcl tf PJ c .,,.,.. ptl to
C uando se ti enen equi pos de aspecto exteri or si mi l ar, por .ejempl o transf ormadores de
i nstrumentaci n y pararrayos, pero de di mensi ones l i geramente di sti ntas, se puede, por
raz .. ones estti cas, Adoptar di stanci as i gual es entre estos equi pos.
E n l a T abl a 4.5 se i l ustra un i nterval o t pi co de separaci n entre centros de equi pos para
di f erentes ni vel es de tensi n.
Para l a di stanci a desde el l ti mo equi po hasta el cerco peri metral es necesari o consi derar
l a v a peri metral , espaci o para crcamos de control y de i l umi naci n peri metral y espaci o
para cunetas y de obras ci vi l es. E n subestaci ones en donde oo se vaya a real i zar la ubi caci n
<l e uqa '1a'~a1 es necesari o tener en cuenta l as di stanci as m ni mas y de seguri dad
entre l as partes energi zadas y el cerco peri mctral .
f
aceptabl e entre termi nal es de equi pos es de 1,0 ma 1,5 mpara subestaci ones con ni vel de
tensi n 72,5 kV . Parti endo de esta base y de l as di mensi ones de J os di f erentes equi pos se
puede determi nar l a di stanci a entre equi pos de un mi smo campo.
. .
l : nST .l l l C J AS Mf N J W .S a11a. AI RE Y DI ST AN C I AS DE S E liUUCAD 115
Ri e.110 de f al l a del apantal l ami ento, R.: pdmero e~ado ' de aos antes de que eJ
apan~ento de l a subestaci n permi ta i nci di r ~f~'"pi /f ui ~bri l 7Adas, de ' rit
f ~~! J e.st, ~~a n.~-~e,l .ai ~t~ento. , ;: ; , 1 " , ,
~. l l ! ottel l tl je'~~po! l .l l ) porceht11jt<de rayos qc se e~a,no $1! 11n,ef ei ;ti vamel ! t.e
. r. . . '. . . -
apan~ad ot: (~<' - > 11f 1 ' 1, .: ~ - ~ J .1, J . ...,i 1, ! :
-T ensi n cri ti ca de nameo, tensi n qu~apl i cada como una ond''negati V de
i l npul f o'< 'l ol 'f nl i i a~ l ~2 so1s,Pr-oduce f l ameq'en ehl i ! l al i te bajo prueb.a, en el : SO<J l hl e tos
. ; 1 l ' ,
1.~.\~l' ... ,.,. , J,1 : ~ . . ' . . . ;~\1"'- )l .: : - - r .~ J ;'! .;' )-: .
'1' 'Di stl \nel a de -descarg,: l ongi t'd del di ti mo paso de l a gu de un rayo, l>aji> J .'
i nf l uerl bi a'ae l a t'l ei -T a<o dkf i l i 'tenni nal qo J o 'a\rae?1' "" ' .. 1 l . '*
corri ent~de retrti e, corri ente que ci rcul a entre Ia ti erra y l a nube; una vez 1a gu a
de 'bi 'y estabi ec1't l l i i ti l i i oi l adl V i )ot11 ' Cu&jlfa ti erta 'f rata ife i i etral .i zar'l a carga de l a
~L , , . 1
' .
. ,,
. : j
5~2 DE FINieiE ' S 11 ., ' ' !
t;l 'r.~~t: .t -: i "f tr: "': J : )G r'_t1J n d
t
1
Se conoce como apantal l ami ento de una subestaci n al conjunto de el ementos i nstal ados
cou el objeti vo pri nci pal de proteger l os equi pos y el ementos de l f t 'si rbstsci n, contra
fles' illfl? ~.~Wt ~rn.ri~.~c~( r~yo~>: u ., .. , ., , . .
,~,, ,. B i tc._,~ap tuJ o. rprx: senta trc~~'metodol og as para , el di stji j) , dl -, apantal l ami ento de
subestaci ones descri tas en l a norma
~J d 998,( J 99~~]1q\11.s.\I ! l l S.;unp\\~n.ep.te 1;1ti l j.zadasi ,.
~~p Mt.dpcl si co de angul os.jos ,. ,, ' .. > . ' . ' !--'
t;t r: ;1C : rodo ci di co 'f e cf 1rvi ts mpf ri cas' -, ... .. f ;
1
. :;;
6V 1 '~l t q : .> .: .J f : : C 1 ~r~ " .; ; ~: ...! ,.i ( . 'l _ r .!
- Mtodo el ectrogeomtri co.
4s-4<>8 \\l~plll!;,~e,ba.~\!Yill,ll l os .trab~jps ~W-llB!l~r ~E E .{199,6)) y ~1o~1sa (1976) que a su
~ez ~~~n . d~f %.~.l ,l ~~' parti ~~.,.49-l ]l -l Xl ~l o,. e~~trogeog~tti oo ~.. 0J m119 ,Y W hi tehead
{1~_73),p ' : U T ~} '-''l <\f ,1'' ( . - - '
t
5.1 INTRODUCC10N
IA ' ,. ' ' 1~) ' ;
1.' . " " .
. '
~ ' \_ "" : t 1 ,.
.l
.: f ' ~... ,. ,t;
: ..- ;. .
,
' !~ 1t d_
1 -
! ; ~ ~ ' ~ft" li: : .-..J t rr ,r: - .s. -.-kr1. ~ ~,1: ._l ',e: ..-' ! : ~
1
~3~ . e! ~~~., .og,~f '! _f e~, ~"'?'? ... : h~r C ' , .,
Desde ti empos de B enjam n Frankl i n s-sabe ql l t U 'Objeto el evado y conectado a ta
ti ,~r! l ! l ..~1! prpt~cci n ~ti ;a -descargas atnosf ri cas di re,c~ .a. objoJ .Qs, col oeedos por
debajo de l . Si n embargo, l a f orma y l a extensi n de J a zona de protecci n ~tinan
~l i cud~n~>q,; . , ~- ...
. ~" l) . i. tf(1:rr. ~ . ,. if Ot: ' f!; Cft11 ~ ,) 1 ' fh ~~~ : t < i,,, ~ ,. . ,' ) .
;.d ~ ~9! 1 ! ! 'L .e! l t.Q.,de J ~. f or~~Qrr de- l ~( k$cai ;gas el ctri cas es de ran uti l i dad pa! 'a
entender cmo J os di versos el ementos ( cabl es de guarda, msti l es, etc.) of recen protecci n. 1
J
1
1

'
1
Las condi ci ones de ai sl ami ento en subestaci ones de transri si n requi eren l a
cl msi .& rl i Gi l f tC l e' mag utud<~uenci 'a< de ecurrencta y. ti po de soeretens oees que puedan
preseri tati ;e: uro.ntei : ju: .opetac n.' ,., ,. ' ' ,. ' ,.
U na sebreteosi 'l i 'trani i i 'ri unf rtai l te s 'f a produci da Por l as descargas atmosf ri cas
que i nci den en l a subestaci n; bi en sea que l l eguen a travs de J a l nea de transmi si n' o que
se deban a descargas di rectas sobre l os equi pos de la subestaci n. produ~dns por f ol l as del
apantal l ami ento. E ste l ti mo ti po de descargas conl l eva a unas condi ~i ooes di f i ci l es para l os
ai sl ami entos. -: , , '
aa f> ~'i l tl .a' d~;argl f 'i nrosi i i ca al canz uh si ste't;i a de potenci a, una sobretens n
~V ~J i i 1~ai : e~11t i raJ s d2)bs'eqi ps; en ' ti, s~ stcr"'n: ' Si " ia s-Obretens1n excede l
soportabi l i dad del ai sl ami ento, ste se romper y aparecer un arco de potenci a que ser
manteni do por 13 tensi n a f recuenci a i ndustri al del si stema. Se hace necesari a entonces l a
operaci n de i nterruptores para el i mi nar el cortoci rcui to. Si l a descarga_s.~er~ ' .l. ~Y ~S
del . ai re, de una cadena de ai sl adores o de equi pos con ai sl ami ento autorregenerati vo,
enF_f tl ~e~~o~e,,p;o9.nSi ! 1, Ag.\ ~
1
~!' P~F t oTf_ ~ , parte . l a,: ~SC M: gl \, .~; pr~ en
ai sl ami entos no autorrgenerati vos co.I OO, en : mP,f ,o~s . o .. i ,r~Sf 1?1V 1ui or$', .el dae- ~
i wrmanente. .
.rt& ,$ nt ~~V ,')I A /" ' fIJ ~.. l ti ~.,,,- . .,, t;, .~ t . )~ ' _ ,{ .' ,,~ ,~..
,. -~l i t;~<'! ;i yt.,. ! ai f uci q,de\~an~awi eotq i ;oos & ~en protegera .l os equi pos de ~
~ubestnci n contra esas descargas di rectas.
4 ; ~.._ ,," " ' .. j..~J "'J : .il' l!;.' J : " ft" ' f ~" " : .'r
l? i~' 1 . J n~~uc.cl,9.n~.
5.3 CONCE PTOS FUNDAME NTALE S
i
~ta ef ccdva del apantal l ami ento, h,: al tura sobre l a parte superi or del prti co que
sosf o . l ps.,oon( i ,i ,ctPrE 1s. d,e ! i ~s ms. el evados de l a subestaci n, a l a cual debe i nstal arse el
cabl e.( 1e)gu8ri l al pare I n apantal l ami ento ef ecti vo .
. ~. - ... -. ,..-.- .. ~----" " " ->--~ -- - . .;.-----~.... - -~ - - - - .
Al tuf l \f l W hn1,1: -..J i ]W 3) ~.J a j: ua11a_ebe ubi carse el cabl e de guarda por enci ma de l as
partes e11r~al f .o~ l i oi ma q~~se ubi ca a una nl turn menor, se produci r una zona de
no apantl \ l ami ento en al gunos puntos, que dcbcan ser apantal l ados por di cho cabl e.
N l veC i er.i i 1111i co, N m1mero promedi o de d as por ao durante l os cual es se escuchan
truenos en un si ti o espec f i co.
Densi dad de rayos a ti erra, nmero promedi o de descargas a ti erra por uni dad
de rea. y t" uni dad de ti empo en un si ti o determi nado.
r
118 CA~truLO
La gu a de un rayo ( trayectori a del rayo en el ai re). ori gi nada en una nube cargada
( posi ti va o oegati va), progresa en f orma de _pasos di scretos' de una l ongi tud vari abl e ( entre
10 my 80 m) y en un. ti empo cercano a SO s por paso. La l ongi tud predomi nante de l os
pasos es de 50 my cada paso ti ene una di reccjn-vari ahl e de acuerdo con l as condi ci ones
attnosf ~~! \S_( Fi g! l f ! ! }: l a). -
' i i camente cuando l a cabeza de l a gu a del ryo, l l ega a una di stanci a i gual a la l l amada
"di stanci a de descarga de un<.cuerpo de pel ari dad contrari a, empi eza .a progresar en
di recci n de ~~te. ~~.. e~ren~l ~~~St ~eJ ~ ,11.\1"~<1..U ~~~c de$C ~ f .l ~~C a desde el
objeto, di ri gi da lf encuentro de fa gu a <tC Li ayo ( Fi guras s: r&- y 5.1 e). -
U na vez l a gu a del rayo ha tocado e) objeto, se ~I eee una ruta i oni zada entre la nube
y el objeto, por l a que ci rcul a una corri ente haci a la nube ( .coni ei u'de rtni o) que mi enta
11E ( q~r.a! ~.f ~ ~! r mi s.~ro~v1: 11,s . w.i ,1 , , .,,
C a: beJ i i i .i l l l l f '_que no.s mpre l a -gu ,procede -l i ~la nube si l w,que 1pUede gcnc: rars.e desde
: ) .
estrucmras en punta a'grandes al turas. .1. " ,; ;. . ' '. -' ''"
Figura f - Proceso duc111 f111afmosfl' le
,
dj Comente. de rel01110 e) Rul esleblecida

+ + +
+
+
.H _ ;..,;. ;;
b) ltimo peso del lder a) Inicio de la prq>agecin
,. ' , ' ..,.;.>.
\
'
-
'
+ + + + . . + l + +
1, '' ' : ,
' . . \o
,,
' -

'
,,
- .
.
1
1
\
l
1
:
j.

' .t .
~ ;- - - ~ ~ ~ "- . l~ - l
. '
'.( .
1
1 "
'

'J
1

1

l
i
l
( S,l )
E l . fenrnneifo de l descarga' atl l 10$f ri ca es de carcter al eatori o. T odas l as
ca~c,f ertsi i cas del 'T yo sn al eatri s; P0r estas razones el ef ecto de l as descargas debe
e~p '& arstl 'e'. tni nos i : l e proba~es. - ---
. A! : . ~ j,; ~ ,, . / >
5.3.3~<' >~gnltud tlf i,la d i; tsca; lga , , .
-- ~ _,,..-- ' ' - .
bt .. r .. . ~ : ." ,, -.: " . .
U no .d.e l os val ores mas representati vos y de mayor i mportanci a de un rayo es l a
m11g,ni t'c: f . del a ~tn~pi co de'i a des~arga. Anderson ( 1987) def me que l a magni tud medi a
de 1ana' es&rg1es ae <31 'l i A y que l a probabi l i dad de que ci erta magni tud de corri ente sea
excedi da en una desc11f 8i 9-est def url da>por l l i -si gui ente ecuaci n:
. ~ ~.t -"-O ~ '1~ ~.;.. ;M ~ . " ~~j..
~ 'J P(lj= 1 ~ )M
tt: _......... ---~ l +l-
-.;;. ~ . . _ - - - - 31 " - ..
MJ tl pJ httJ <.)l .: l A~ ,...- t\._ ' ) ~f ' .... ~ 1~ . : . 1
~ ; y;i '' ,, : -,~8f l '/.811f ~.,,J ! O,~: i ~~~(~ l,. . ,
,. " - . :. v;f~ t _ . ~ < ). t;).U l .: J ' t;..: ')f ~,n.., .. ' '-~" ), .'': -' I
, L~grQmedi os, ,anual es de ,l o; ni vel es. ccrwos,,P.~ una. reg n en C ol ombi a pueden
~rj: o! i suf tat1Qki t1f i l ptah~d,f rti : V 'el eS" ~ . ' , . el e\Shl ' sbdi .uestta.cn ta'Fl. ie :5:3; 'C abe
! : ngti : i te~i i ju~i i 1rc$ai i & 1~stb.~ru~. ~stV Fffimdo! r<f ~ctos & bxt! ~hi i ons,
<I J : b ~ H .i b~c.~ .J .c1! f l - {) , .... 1r~: " r_t;( tl . ~ ,1 ttg.1.: ..n .f '! l H.
1
~1: t J ,
, ..
' ..,
'
1 - ...
,t)j .t J
,.
.
.,~,1,
'~
- ~11J ;
'
! .t l
'
,.
1''
J
. .. ;
. '
; 1: .1'"'
'
:
" H., rr:\~ .. : ....~
1
" -
'
.. ... ,
>Pv_ r
~
2
..i;: , ; 1..
I
I
o
,\' ' t
2
,-, -_ ._ , t.i1f ... ' \
' ..
,
Venezuela
-- . . .
12 _ ... -
"
11
! ,,
i
> I ~ . j.
o,-, " t!.~ > ~ - . ~~f '..;t.~.l t.: -78! >r . . .- ~ "' 14' - ":,.,; l i : i '.: : ...i ..+~J _.,.i i -t ;'( 1'1.,,.t~;/>'( ,-t_, ,~--...' }- 1
.,: -.!};;-: -~ "LA .. ',.. ;. l f ...
!
1
.
j

~~ . ,..,_,..~
. 53: .' l.11$~. .l~ de gua~a /.
: M. ~: ~ . - - ~
. S on C ! l bJ ;es ubi cados \por en.ci mgi 'del ~ui P.9 a proteger y conectados a l a ti erra a travs
_& tos-~~$'.'cte l n subes\ac{n: Prese~~ i ~~as caracter sti cas i mportantes, tal es como:
e ;oregen a l o l argo de ' r.odO el cabl e. _
' .S oo ~~m. cos- en c~ i ~a que son conductores l i vi anos con tensi ones de templ a
paj;~: go~-..l e que. no requi eren estructura.s,,muy f uertes.;
A~t;~;~.prticq~ ~.~tt,furaJ l.~ y sl o ttqui ere un casti l l ete como
esttucU J tl \ RJ i ci onaL
-~~~tv~%yovra1~ ~ D ~1effii: >re' b" 1fi' ' os' di recci ones del & .b1l : , con 10 cual l a
: ,.. . corri ente>ue deb di si par cada estructura se reduce.
u.( "" ~,. ...-~ ' . ,_ '
i : --.,.11~ ~ '~-- " .tt.oo~~~f .. : u ~,..~.i -~">~i f 'l : 1~H: 1 .... ;; : ) ..,..~ r. , : t0,, ~
- ~,i m . - c1a: -0cl 1T f l 9f ttf ~ca.J ?~~~t~#R.,f .1;~~,~@m.ne: roe_te; J iit' ~r,i.or,(..r: e~~-~ ~
;''. . tr! de ~ J ! ~: &r..e.i: 5-? iW~~.!!,~1/W ! ~Sf ~J ! )T I )) ~19~ij~- a~f ,ta mc! u~t~l )_~J : ~~. ~
-. 'e~w.;ai . y ei ni : onsecucnc1a; -el nesgo de l l ameo mversn en i l ~ai sl adores de
, .5.: 3..6. . R~ de deteccin de descargas .
.?ro~i ~~--t;nol ~I a -para dteF111i nar l a densi dad de rayos a derra ~sr si endo
=-i #i P.~mentl ! l ~por .vari as empre~o.<; .del se~i tor: ._e~er~ti co en C c omb e, E s& recnol og a
-censi ste enf .una red. de sensores c,l i $1)\'l rsos.en d_1sl .ml .os l ugares l os cual es detectan l as
.l ntedei enci ~ei tl ;.~gl i tj.cs. generadas . por ~1.: a: gas a ti erra. Medi ante el uso de
si stei a~d~tri l jguf ac n,. ~i sternas de' posi ci n por satl i te ( GPS).i Y el empl eo del
comp~rf es posi bl e establ ecer con preci si n el si ti o donde, cae l a de'sparga atmosf ri ca.
su lllllgnltuf y o~os parmetros del rayo. ;4' \
: E $,! ! '-i 1J f ori 'uaci n ha si do al macenada en bases ~datos durante vari gs J !i6 ~h. endo
. e~b~~~l l }t?''! ' e1! ~s1n l os val ores de densi dad de rayos, para muchas ! f '.~ons en
<;oto,ni ~I P -~ ,,, ..
J o
,
': ;Dt posl l i voS-pantal l adores
' ~ < .. l
-~_: a ~- ~
"N omi a;tmente se ergpl ean tres di sposi ti vos con f i nes de apantal l am entc en
SU be'.'ttaOi 'tl .es: . "6;<"'~~ F (;! ,,.
' <
,,
ni vd ceruni co.
,,
'
d~n~i dad de rayos a ti erra
. .,
/
~ ~ .
Donde:
( S.2)
(
'
por 'l o tanto se <tecomi cnda: J a uti l i zaci n del mapa -sl o para predi seos, Para un di seo
detal l ado-es necesari o sol i ci tar datos. ms-concretos al a compai a duea de J a subestaci n .
~ l" ' ..
~5: 3.5 Densi dad d. rayos a tter1,a.( Gf D) . ...... . . ,
" J ~J lli ; ,, ~ " ' ~.: ' )\, " " - -
4 cjens,~~t.l de rayos a ti erF..i "esf f f ui i dt .~omo, el nme_ro promedi o ~e descargas ~ un
.J : ea de-un.ki l metro cuadradO'dur.m.~un peodo .de un ail' Q est rel aci onada con el . ni vel
cetJ J .l i i co l l l tl di 'ant' l a si gui ente f rtn~J f u ~ ~ T
, r ~, ..
0,12.~,,
" " " " ~ r ... .,..,.
-..... / 1
ate.mtodo, tilza n: gul ~.vqti cal cs paratdetenni nar, l a ~al l t dad,' posi ci n y al tura de
l os cabl es de guarda o msti l es. La Fi gura 5: 4 f nsrrael mtodo uti l i zando cabl es de guarda! )'
la Fi gura i l ustra el mtod uti l i zando m~ti l e....-
,... ,,Hay.. dos mtedes.cl si cos.de di seo quei han sido usados.hi str camente, y an -en l a
acn: i al i dad ;rpam;)f ( )teger l as, subestaci enes. contra J as .des~s : djrc;ctas y con I os. cual es
g~nergQl ecJ C ,J l f PY ~e l ! O. w'v_el ,ac~~bl ~_~e. : p~~i ! j. & .P..11 .l l l l l l l a.~o~tl l rrl ! >i ~ ~.l oQ! )S
geomtri cos y son;gi .todo ~ l os ngul os fijq~ y ~p$l q ~e.J a~cucyas: ;ernpf pc4$. . -e
~
1
1
j
j
j

_ . f,
-.
SJ 4 '1MTDOS DE'b SEO.(EMPIRICOS-
Presentan adems, como desventaja adi ci onal a l as ya a~otads para l as puntas, l a gran
canti dad de di si paci n de eorri ente requeri da, dada su tendenci aa i ri crementar l as corri entes
de retomo, ya que l a comeme se de.be- di si p l l '"'- travs -de xuna sol a estructura por el
desconoci mi ento que an exi ste sobre J a zona de protecci n del msti l .
Para ef ectos de cl cul os de puntas y msti l es se si gue J a mi sma metodol og a.
l
1
1
1
l
,
I
'
I '
5.3.7.3 Mist!les ,
.~ . ~ ,,/\. - :
Requi eren ~s'.U ctu~a propi a por l o que resul tan ser l os ms costosos .. Su yti l 1?-aci 6n debe
restri ngi rse a casos-especi al es en l os que se requi ere proteger equi pos ai sl ados que no tengan
prti cos al edaos. ' , ' '
suspensi n, f enmeno que puede produci rsecuandn.hay descargas repeti das.a travs del
mi smo gtq1al i omzado por el rayo.
"
Los 'f i apl ~rde guarda-ti enen una [X'! 'l i i enta<;.i n muy si mi l ar al a.de l as.l neas, por l o cual
no con.traS;tl l l i estti camente con l a subestaci n.
' J ; ~ ~
Para OC OtC gec rQa,s, peque~y ajsl adps de l a subestai n, el cabl e de guarda puede DO
resul tar ms econmi co que l as puntas'. ' '
r, .,-p.., f ' ~ ~ . l ' ~ _ .
- Mejora rn~ eonC ji ci ~nes de d si ;l i cpq. de J a mal l a ;oo ti erra al traosportar- parte de l a
corri .. te de scc~n~i a cero. C I. c~os. d e. cortoci rcui tra ti erra.: ,
, ~-'. !~~. <' ' ,;
~ . ( - - . ,. .
5.3,.7.2 P.untas .. . ! , 1 e, ~ :
estd Ol ~cadas~sobre l os p "rti C os y.requ eren como estruC tura ~aaf ctoni i l un.eaSti J : tei '.
E conmi camente puede~competi r coa l os cabl es de guarda ya g,ue presentan -rner ores
probl emas para su .lntlac' ion manteni mi ento, aunque ti enen un as l -.ahi cterl l i ti cas el ctri cas
l i geramente i nf eri ores al as,e e~tos, tal es.~omo: ;-. ~{ \\."'"
T i enen tendenci a a aumentar l as comentes de retomo, con l o cual se hacen atracti vas a
l os rayos, pero a l a vez presentan mayores probl emas para l a di si paci n de esa corri ente.
A medi da que el rea de l a subestaci n aumenta, el apantal l ami ento con puntas se hace
ms costoso que c~n cabl es de guarda debi do 11 que una protecern ef ecti va con puntas
se l ogra sl o con.d staactas -rel at vamente cortas entre el l as, ya que el rea u proteger -
debe tenr': i na f orri i a. aproxi madamente cuadrada. '~'. e
r t
.. ;, -~
1
l
l
l
.: ,: -: ;: , sur9ni endo~una, pi t! \- de ~~.entre, 0,.1 y O,Z f o/l l S r cadl l 100
1km./af to
( apl i cab]&
tam)1.6ni 1 ~es) aJ gunot autores re.comi -edar\' ai f g\l i ~f '~"'~o'f u~;._~-a! "ao a i s
~ ~t!' t ,, ;;M_ ~Q~ al~IU@: J ~m;y my ~.r-~20 para.i al turas .basta
~-~~ ... - ..... 9J --r! ~1LJ .u_~~l ~L{~f i i : f ! i ~1: ~~: ~"'! \.--'_< i ... 1,, : Y "" 1 t - r)~- ~J I - _ ;
} " _ .. ,.. ;.,.>J ' ~J l " < . t i. ; 11_ '~-v. ,
1~
ta' ' ., ; ? ,
. ~ \\',;. :. ~ y(
. ,' , - /;'.
' . ~}l!.,~~ ~~~fE i~~c' ffii: : . ,r.r' J : '.' . '' '.' e, ' bi 'P1an1a' " i
1 :e '\..J . ~-'1~.~--;d ~..... tf -: .~ f L ,~~, ., 1 ~i 1 .... J .. ! ~."'
i ;a( i K~ -.: t ,. . , ngujcl
, ,d,1~\.J I ..,~ k{ }~ .~7,.l ! jl 'l ';. ~ j f t! l ~~~ '/: ' ; f!..1 ' 11-P t.
. ..
h
\
1
\,
1
1
' ~: ....J l.!!..I
.\
Of" = ll" -" -' " " - ...... "'-"'-""'-'-M"'"',.._.: . \.; ._} -, : . .;.~( t\ ;~
~J
, .
.da
"i- i
,catJ I .. ~ ;., ..,f !
/ gutuda \
, ;
t: -n-~' ~J -,l : tt~<t;,c,: ,~ et .... ~
.- '! ~

L
'
'
b) Cubrimiento oon dos mbtiles
Figura 5.e- Curlmle nto con msftfu
f

'> ). 1...
,. / ~r1-f t f --. ;! .~ #
.I , _,
'
,,
<,
Plama
A
-)~! ~
L
. ' .
,
' 1"
. ) t- H ).,.
+' '
: - -t !) t , -: '~ t . ,. . ~ ~ 1
~~ .-,<r.;u ,. j, 11 )
1
1
1
1
j
t
r.
' '
i
l
r
..
. f ., ' ~ - .,,, '
..... - J -. -,
. ' J
; :~ ;( ', . . . J -;;
d
Altura equipo
o o b&m1je
. ,
CUortmlento
J l(h-d9)1M
Alll.lll de
apantallamiento
-
,~,
- :> ;
,J
! :
;> ' 'tni -"! 'l , : ~~<;.1 " " ' ! : : t>.;,'1
Altu 1'11 del
i ,,_
'
Fal i . de'l l i l l l l i tal l ~l 9ri to'1>orcm l a 100'ki n'/'al l o'
caa.
( ~o <MI i ngul o de protec: c;16n)
: "9U i i rda ( mt. ~ <'1S0 ;I
..... ; 20:; ..
~ ' 2sO-"F
J t/~ 300~'1
IJ: "35~>.t) . 1: 00' ~,;,I : '
-.s ,
~
'i I \ -. 1
10
.
1, 1.1: 4 0,0087 0.0383 0,1032 0.2286
',tl t\;-<~~: 51 ~
-
ti Q
' );
. i ,f ri l ,4E 5' .
.o,oee , . '
,035'1'. ff1o' ~($ 82' ;; 0 .2182 ,, . . 04i rsa .
20 8.SE -l >h ! : 0.0026''' l f ! O.;o2~ 4 " 0.071 t.: ~-0,1695;,
' 0;3466
'Oi 890S
25 0,0011 0,0087
--
0,0404 0, 1123 0,2468 0,4819 0,9429
I . 30 0.0035 0,0170 0,0620 ,_,_O.l ~~,. .0.~75
_ . o.e2oa_. _ 1,2008,-
35 0,0069 0,0269 0,0853
-~0.2024 - ~o;4't'b0 - -O;i 616 1: 4608
' ' .
t .o 0109 O,Q378,. ., 0,1096 ,
. .Q,2494 .,0,<( 936 0,9.0$5 .l .7214,
f _ ' ' - , -
'
"l ~.. ~'
.10,01~. , Q,0493. ,,Q,296~ ',& 776
1.0462 .. ... ts82' 1
'"- .,,;...f 5~- ll' ~ ~..... !).~: - .. P.061?, 0.~7.. 0.19
.
"1,J 892. ,2,24~~.:
'

-~
. -
~' ~;! )l ! ,l .cu\a el
1yal or
y= el cual se l ocal i za en l a ordenada de l a grf i ca emp ri ca
fu. 11pl i ~bl ~)' ~despl aza b91i l .onLal men.t: e hasta i nterceptar .la curva apl i cabl e ( l a cual se
,,,Y Y J l }\~d! 1._ ~-%ernol i r . en ~aso neci : s~~k e~di cha i 111ei ;secc! ~1. se. desci ende verti cal mente
,, ,;.J i of ota i n~epwel eje de l as. ab111i >as-, en _ eJ cual . se obten~~~di stanci a o hasta l a
. .,,~U ~~i ': Obert.ura.cf el ~p: i l l l i i i i i . 1"t0. ~- -- ----' -
~;.. 'i ~ ~ ~ : ~I ' ft ' - r ' ' , .;,' ,
- E p. i,~~ ... d~.1,)0 ?btenerse el . .cubrl mi ento deseai ;l o: ] se modi f i can l a al tura o
.: .,.,.,J ~! tz~ ~.,l i ; . .msti l e8o cabl i S: degf rda! ).sf ai l i cf o1\a 1 el a entos hasta l ograr el
i' 1r~s}J ! t~~2: .,des~ad9. " ;."<~.. o ,
. ~ "{1 : t, . o,,, ~ ~ :,it: i. '. ;. ~'.,,,,.,. ~4 ~- .-,J f ' ~
l
. .
-. l ' ~ , (
se detel" lJ \Ulan l a al tura, de cabl es. equi pos o estructuras a proteger, y el ancho del
. campo, o l a di stanci a.hori zontal des~~el m.~ti l o cabl e de guarda hasta el equi po a
proteger .. T, segn sea el caso ( ti po de, a{)antal l ;n eu,to ). .
. - . . . , _ _ .. , --4f . - : : .
3. S, ~gn~ti naal tura dd cabl e "de guarda o ni sl l l
. i1: ~
1. Se sel ecci ona un ni vel de, exposi c! n P.;: : ;! l enen1l meme. pa_ra di seo se consi dera una
._ eJ tposi d6rr del O;i %: -'';t ' "' -,
,- _ .... _ ,,,. .,,.;,.
S: 4.21t- Ap,~~ci n d~, ~~ ~tu~as empl ri ~s '
Otl gi ri i nente l as c~;~as f eron desarrol l adas para ni vel es de exposi ci n P, de 0, 1, 1, 5,
i O. ! S<J t.."L~f tgl l tas para l as-di f erentes-conguracf ones de: apantal l ami ento empi cando cabl e
de guarda~! >'N _sti l e.s se J jl uestta_n <;;n l ~~.f 'i ~u-~ ?-( a ?-J O en l as cual es se consi deran ni vel es
de ex,p9' $ iciQn P, de 0,1 y J %. " t. ~ .v, -~ .e, -
..... .,......_ - " -
. -! tJ
_ _ E -1.Pr~e.1J 111! ;i ~nto de a)J i cl \ci ti consi sre en)o. sj,gui .ente:
L11 apl i caci n del . mtodo es como. se-i ndi ca '8 conti nuaci n:
l . -Se. SU poi \el f .U ~ ! i l tu.l l l o ~ J nPSI J ,.o c4W e. Q~: garda,;~su.l ocal i zaci n. ,,
.., 1,. J -V~' -" ~<t ~ ~L!.J rr f.;;!~ r: . . ;11(' (ff.t.rt" . ' ... ;.,.,
2.; ~: ~~rt~~~- f f ~en O pai ;[ equi posjo barraj de acuerdo con l os ngul os
wup;estui >_( ~gura 5,.6). _ _ _ _ , _ _ _ _ . . _ _
, ~.e n Sto1 : ; ! : < .1 ,,- ': , : ,
3. [Sc: .i D,tr& ental ai al tui ai l ei -masti Lo"de ubi caci n de k>s-.cabl es de guarda. se rel ocal i zan
~~ .._. - . - - - -- - . ~ . .
l ! i s)U ~W e! 'l >~~~i Qn~,par! -o~~~! ~~! ;! ~pn~~m_pl et~. r
Qt~': ~.f ?_g1r: ; 3~' ~~~~: ' : .. t'-'l : -- i : ( l .~J ~ 1 ' ;" : .,,. - ~ > r , ..
! 'l tl ;V ' . J r t ;. - . Le ce . "'<-<. >,. '
5.4-..Z "'.Metodo e-l as curv as.empi ~l cas - - ''
; ~~\J 1 tt~ .. .,.,l .,1 t '. !:' - - ~ 1 -. _ -~L
-~.E l miE Mlo de~as'ci l rvl l s.'ei p ri ca'S f i ti 1C satt9U ad por W agner en 1941 [I E E E Std 998
U 9gl f i .Mai i tePet" uso cte''bn tnooe1& >e1ctr0ge0ni tti co "desarrouaci enJ aboratori o tras 1a
expen~~kcdn m~el ds. fi esc.: l i i l : de' l as .si l ~swci ones }'. de .et& trodos s: i mu18dores de
descargas, s.te proporci o.9 catos estad sti cos P! construi r l ! I S- f \gl l ras que rel aci onan l os
di nl Q! I Si Ql )C S. de l a subestaci n con un ni vel ~ exposi ci n o porcentaje de rayos no
apantal l ados -ef ecti varnente Los resul tedosodgi nadcs del estudi o i ni ci al se conti nan
uti l i zandl ;i . - <, -~ ' .
. . l.: ' \ " " "
l
' ' .
., . _, ~
\,.,. -. -
5,0
' .
_ .....
3,D
e e
r,, .... -
~?o;o"'--~.,
'. ~ ?;:d& "
1,0 ..,_..: : --;--~--...--~--....,----,----,----,,....--,,,-.'-
- - !
0,9 ~e ..: : : : -= . f: : . '3.-.1- - J . - -: : . .... - - _ l ~ : : ;: -{' : : . _
'
1
- ..... r -- 1
0.11 . : ..: : ~L - - - - - ?rl =---;: ,. : .L._ ..~....: .. r - -1- - -,
1 1 1 . . . 1--... 1
t: !-= --: ,=i -'- -;-- . .. : .- --...J : - - -1- - -1 !
. . . ~ . - ~ :- ~ , - ~ . > _ ) -i ~,..,;oJ /I ' 1 _, J ....... 1 ~~= : ;l
.;_ ,6_ -~...,... +-.-.. .i : : . - -: l.- - - -;-- - -+- - ' .: : : : ,,, k - - - - .
- 8 . . . 4.... . . 'y . "'. f 1 . . ,. 1 1 ........ 1 .
'j~ o.a --c. T - ?' . ---,"-- ~-.1.. - -, ....,...._ +< ~. - ~,.-J '-"1,.,.. . - r,
' ..... : <,.,.. ' - ...... 1 --
. ,4 - -.-+' - - +- : ._ : . -.!- - ... : .r_ : _ +~_ .. J J - - ~'- _; - - ~- ....! . "' ! !
;h" " ; . - ~?. ,; i : _ ' . 1 L.. , t . ,' .; , -, ~ , . t ' .. ,- ,)
'
-,,.o.;: ..... .--'---. - ... ,,~ --.---...l L___ -' +
., " : .. : , ~ : .,r : 1. 1 1 ,
"'_0.2 t "" 'Q;i -': ;--: - .... ~-r-~~- -T ~f -1-: .... -: - -,-
, 0.1~ - - ,". ". ;)'%. -.,.---L--1---1--+--L ----
. .. . ". . . ' 1 . .. . . 1 . . 1 . .,
. '
,.,, .... u ..... , .
Flgu,. $. 7..; 'Pr'O t&&ln con un m' '"
C Qt: r--t: t~<: ;_,f t ~.. -~' i- ~-: ,',tv'...,.,
' ,_,, . " <;. ~... 1.!.f \" -~--..{ ,...,. ..
<
r
!
1
'
1,e
>: ~f ; -~,J ~~ .i -.t-{<o ~
~ . ;;. ~ . {). ": :. ! . . . ~ J 1'
9J '-4c~l ~~t.J l c
Figura l'rvtKcllm con cable guarda
1,4 1,2 1,0
~ '! ''~..\0.1
-f!' . f~.1~ .,... . ..;. 1 %
'~..,.\f ."ti {.,;.: ,. ' "
., , -~..... _ 9,_ Q -1----+----+---_ ,f----+----+----1-----+------I
o.o 0.2 o,.4 "0~11 ' Ai' ~" ' o.e

- >
"
_,
y
...
_ _.,

h 1

J
~
l
,_
1
'
l
,

Donde;
G FD: .densi dadde rayos a ti erra, deseargasl al i ol knY - - ..
A: rea d l a sube"aci n, m2. .-, l-' ' ' ~ '
.,
.
5.4.2.3 Riesgo de fall.a deJ apantal~i: n!ant: '
1 r ,
E l ri esgo de f al l a del apantal l ami ento se def i ne como el nmero de aos durante 106que
se espera no ocurra una f al l a del mi smo. U na'1)rci i ca usual para di sear apantal l ami entos en
suqe~ci ones de ana y,ex.tra.al ta tenSi Ol l eSl l nte W o')ger_ un ri esgo de LOO aostf ~a !? n-
nuestro medi o se puede tomar un ri esgo de 200 af i os/f al l a; esta prcti ca resul ta conf i abl e si ti
i C i dl P preci abki ente en l .'C 1C ODomi l l : 1 ' : o
1"
o;. , ,.,. ' " . ,
1-.: f ,f ,.l" ' ~t-(" t )~ ' " \ ~ r -, \ .t' " i '";r -,, ,
. Pi a tval uar el nesgo de f al l i \ ( l e] apanta'U atrento 'de una s0estac16D:
.. . ,._ ..... -t. 1
- Se ~.l l l ~p.l a.. l a densi da4 de rayo~a ti ~ G f:q ea el si ti ! >. de l l ' sub.e~~ci 9n medi ante 1.a
ej,i )rcSi ( s.1> . ' " ' , , .
Se cal cul a el nmero de descargas en ~I ~ de J a substaci 6n empl eando la si gui ente
r,'n,. . ~. t ... f: -,. ' ';{'.,~>.
j .
' .
< ~:
' ' ' . j -.. ' 1
~ F111ira A,. . . p,. otvgfdi do m~atJ I H'
r
l
"
l ~~~.. 1.
r
'
! '
1 . . .J ~
:
'
,.
- J .r'
1:
'
I' tU
" . .' t' .<iro~
o.;-J ~ "! : ! ~1~ ~ ~}tl ,(
1
. ' ;, i '
Sl2
. .
.
a }
s
1
1
1
. ,.
E n l a Fi gura 5.11 se muestra el rea protegi da Poi dos tn.~ti l e8. 'E sta i ea est
~f ormada por el resul tado de dos cu,rvas, em~C a$: ,i a pri .w.~ra es l a Fi gura 5.1 l a l a cual
derermi na l a protecci a del punto B l ocal i do en l a mi tad de l a di stanci a entre l os dos
ri : l ,'t l es S, y l a Fi gura 5.1 l b que def i ne f a semi ci rcunf erenci a de radi o al rededor d l os
msti l es. E l rea protegi da puede ser m.ej~a ecereendo l os.: n: i sti l es: , por ejempl o hasta l a
i pi ta.d de.l a Ai ~tal i ci f , de separaci n ori gi tl al esti ! ]l ada en J a F,i l l ura 5.l l a ( S/2), como se
api ci a'bi "i a'Ff gt: 5.l l b.'c ' '
- ' ' '., ' -, 1 -,
' . '
.
'
;~ : f ..... ~ ~ .. .
l
5.4.2.4, ,, E jemplo de dJ sef' lo ~. . _
Se ti ene l a si gui ente i nf ormaci : ; p ara uo~~~tac: i on-a,2~0 kV :
-,, Al .tur'8. de cooex: i .~h de barra je superi or d. : i S in
"
- _Ancho de campo S: .l 8.5 m
" ' - ..
~. ~del pati o de conexi ones 7 400 m1
( 5.5)
- : 1.
,; .u
I
' ..

.,
Luego se cal cul a el nmero de descargas por aQ que,peneani cl : ;apM.! ai l ami en.t<1
,., cmo)eantf<> la si g~~"'-e.cuai : i o~ . . . ., , .
1 t,,...,.f 'J -~fl ..t\ ~,-,on: , --r ---: . ... " -v. ' i , ~-. ' 1 ..
r fl ! . ; l : t;i l ! 'i '' r: sp :::: N ,P.\'C i esf f i ga: sl a: n"'O: .
i 1~) ;,rd ~41 C: : ttt;~1' fff-; ? l t~J ttt r,$ tt: ' .I r,11~: '.'?', _, ,, ,, :
~9 .J ~~: _ \(ih <>. ..! ~;. _ .. - .. ,,., ; 1r~i : ,: #J #;~~ 1~ ;;.
. - ~ .
~,;H. ~.411.V eJ ~,'exPQsi ci b sel ecti onadO e! Pel di sco . : '-' . ;, ,
~'-"S-'t'~ ~i ~'Af ~i ( ;''i l e an~ ef f ~~l\' i l l a~l l i : ~gt'pei tef ra e ~~e~ 5). ~' .~k
. .subttac;i 6n N, empl eando l a si gui ente ecnaci n: ' '
.,.\ . ~-, ._ ]
. N1 .= - , atl osl desc: arga
SP ,
"
- N i vel oeruni co de l a zona'N 1: 80 <i.s tonentosos por af i o.
Se consi dcu apantaU ar.: oon cabl t de .S! ! a;rd Y aaa C <\l l l Poi por l o que se debe determi nar
J a al tura del ~hl>l: o de guarda c: pnsi 4,~ un m.ve! Ac C XJ ! P& i ci n del O, J %. Adems se desea
conocer'el ri esgo de f al l a del apan.taJ l amje.qto_,
Para. resol ver este probl ema--se a.;i gna una al tura i ni ci al del cabl e de guarda y se
esti rnari f ~~1aci ones S!h y d,jh. C on estas rel aci ones se veri f i ca en la Fi gura 5.10 que el
mvcl de,cxtl O C jrt sea i wal , nepr al ni vel de ~_sjci J 5n.asi l mada.
. --,..-~ "2'~tt1f ~~tt\.~~M>)Q: : ;ti ;;'t~)-,,,.,,. - l .-.; \t;: -~.,.
Asi gnl nd0ouoa al tura del cabl e de guarda h =J 7 mse obti ene l as si gui entes rel aci ones:
=15~<\;..1);88f ""'".'" i. . i ' . ' . < ;. ~
.. r",;i . . 17,0 ., ,
~( ?.1.~f i H.'~rl l ~l "<) tt f .. , ~~: ~~~ .: t ~~ f ' .};.!rJ ~' .< >} l 'f { ' -: ,!> .f . ~ : (
~ ~n! ! J l #f bu,r\"'F 1 ~ .dA .'S')i L.i f ~";: C t11 ~'~ ~-~1 f} . ~ ;. , ?- ~-, , > - ~
,.: !~-i~~.tli.> ~,l)t ~{> r o! P'. t> : ;, 1n.J J ' '}! J 110)j'l ,Q .1 ,,, : ~ k
~~' (i: !dE fint): ;t ~J IU L- Ji _, ''l ' ~ ~ 1~h-! 4" .." t~{t\ : ~. {' 1 ~r ~; t -J i.' 1! ~_,. , -,1 L. : : ,
V ~i f i cando en J a Fi gura 5.10 se ti ene que. el n vel .de exp0si ci n eS; deJ ( };l % . el c: ual es
el l l h'el ~expoSi cW ,n asi enad,o nar' la .subes~j_~n;J l <? J o l al l t9 la .al t11ra dr .17 ~del , cabl e
da
~- l .! ~~~J ."j'.tf ..h~7~#J ,n~..... ~! l l ~~U .i ..... -' ~ _ t..-t.,,, .. ~.. J kJ .1._11 . ,.
de guar , C : ,S'.af >'! Op........ ., ,
_ ! ~tcr' f <$ tdf' a~{tg~g~' df tl f l ste~\Matf f u ecuci Des. ( ~.2);'( 5.3,), ( 5: 4) y ( S;~:
, ... ~!\ : . ~ ..... 1.} j,.~ ... 1~ J
~;~W ;J i ~lfly.\: ' l 1! 1 ,,.~R,;;: : 0,~~~Q~=;~.~.d~?~81t~! -~' . '. : .
N, =9,6x7400/J 0002 ='0,07104 descarga/ao ' :
i t-~t . , sP : : -o.o7'l 4~e.oo'f ~\,oooo71041l es'l arga1ai 10
. La di stanci a de descarga determi na l a posi ci n de l a estructura apantal l adora con
respecto al objeto que se qui ere proteger, tomando en cuenta la al tura de cada uno respecto a
l a ti erra. Di cha di stanci a est rel aci onada con J a carga del canal de l a gu a dcl rayo Y '( l Of l o
U!J !LO es una f unci n de l a corri ente de retomo del .mi smo. La ampl i tud de l a corri ente de
ref uhto es una vari abl e al eatori a que ha si do amp~nte estudi ada por Mousa ( 1991, 1993)
y su .rel aci n con l a di stanci a de descarga ha' si do encontrada experi mental mente por
di versos autores [Andersoe ( 1987), Mousa ( 1991, 1993) y Gi l man y W hi tehead ( 1973)]'. ''
Aproxi madamente el 50% de f as empresa5 'l {ti l i zn eI model el ectrogeomtr co para
dl sel l ar e~,PV .~~;~to,de.~~bes,tacon_esbl ,. ,, .. ,,. ,. ,, ,, . , ... ~ .. . ;.1
E n_ l a prcti ca, para. dete~nar gro/i 1~~~9t~.~a. ~tur: i -~~ci p.a -~~- l os ~i ;~o.~i ~v~~~
protecci n; se trazan arcos de ci rcunf erenci a, ton radi o 1guhl a l a l 1i s6 r! cf d de! : arga a ros
'
' '
. " \
,.
Figure 5. 12 - /lustrac/6n del concepCo de hl - ~ radio igue l e /e dlUlncia cteacerp S. ,
\ /
E
. \ /
qu~ V
proteges
desprotegido
E o,uJ )o
\
' '
. '
1 . ~
, . Oi l man y W bi tehead ~1973) desarrol l aron. mi si sternu.anal t'i ce-: ref eri do a un model o
el ectrogeomtri co ( E MG) para. determi nar J a ef ecti vi dad de l os apantal l ami entos. E n l se
pretende que l os objetos a ser protegi dos sean me~9,11 atr~~~ !~~ray: o~,9u~l os el emeetos
apantal l sdores, esto l ogra det~11Po.J 11 l l amada "di stanci a de descarga" del rayo a un
objeto;;C U ): O si gni f l cai : I S)-es ri a l ongi tud, de1 l ti mo paso de l a gu a,'.( l e, un ra;vo: bajo l a
jnf l uenc~de l a ti erra o de.un teo: i no: t que I D atrae". , .. : ~ , . . . i ,, ,. i!t>
. ;
5.5: 1'" l ntrt>ducel ri
~$1 ~<. i ~; ~ . _; ' \.. : ..
.~... .
5: 5 M9.D~b'? E l ,E C T ~OOE ( ?M'f RI C O .
! - --e,. UJ r: .. ,,, . -, ' -~
. . '
;1 1
,. l : i 1 val or. de falla de apantal l ami ento esti ma i i ue .cada, 14 076: ai i o.s .cae- un rayo que
produce 11~'f .i l l a del apantal l ami ento de l a subestaci n. ...... -v. : ,; .,. " <- . -, 1
Zo~l f l '.i mPl l d.~l l .gr3ct~.~l\tJ b~j~B tpt;ot.eger, O i ~ . ..
BJI,; te~si 'n soportada al i mpul so ti po atmosf rl oo dtai "sl al ni ~nt1del tq\il!' >o. rv '
1'
~~=i \bcA'f i ca >lij' nruD.~C l e"l ri s .l~.i,: ,griV. ! '
~ '(~ [l!:). iO O ',- U lrtm~f.f1;, GJ . 1.~1 .1f f ,.t'.;"'7;'{; '. '. _ ,
. -
( S.7)
,.
.. : '~ - -, - .
5.5.2.2 Co.rrtente critica' - - - - - _ .._ .,_
' DoDde: U '
-e '
1,: ~ . g_orri ente cri ti ca de f l ameo, kA
. ..... .. ~.
t ,.co;c( i .ci e: ti tc" que ti ene encueuta l as ~f eret}teS<,& sranci as de descarga:
"'~ a) : t;O para ea'al es de guarda ... " ' ' P l.' ' {'
b) l ,2i i ara msti l es y punta pararrayos.
La coo;i ente cr ti ca ! es aquel l a q11e ~C asi ona una sobretensi n pel i grosa para el
ai sl ami ento': E st dada por l a expresi n: ' -
' .. ?._.. .... ~\~.lt ..... ' ' ...... ( .o't.., ~ ~' ,,
. '"' ' ,.b .,. = kA
1t)'l i dr: l i -' " ill~ ~i u; ,,,,,,.. ~ " ow ! l ., -
j'-~J W f t-..;t;'F.?;& uh r (~,. ' ' ' .1
\).t ~ ~ : l 'Ki n'.~1\H.1,. { J ~.J f --'t : .
1..,.: 'l
~4....... ,, , e t: ~,.
~~ ~ l i -. : .> .J ' 2,00SC J .: '-. )!
:. r. + ,;,1( '\l ( )~: ,;M 1 .L
Liq ~.: ~tl rua-,C ?tr ... rir : "'1.l , ,. n~ ,,: .v.:
Dond~: : f ~I )hP.. .. ;rt1: .r1 I - , , ~1'';: : ,., .. ) -.f . t(' t ... ,}
S.5.2.1 Dl s"1: 1cta .dl t ! carga cri ti ca
La djstagci a <! e< d~ga cr ti ca B. , corresponde al l ti mo paso del l der de l a descarga
at1119sf f \qa PW I ! ~c~)T i entc cr ti ca. E st dada por:
. , ,, t-' .-. .,
\~ ; '" ; . . :; = m (5-6)

obje! Qs aserproteg dostde tal f orma : qQC l oS'.11.( C OS sean tangentes a,l af i en: a.y a l os objetos,
o tai J gcntei entre l os objetQS. C ual qui er.equi po poli debajQ deJ Os. are9s' estar protegi do.por
el o l os objetos que conf orman el arco y cual qui er objeto que sea tocado por el arco estar
expuesto a descargas di rectas.
.. ,} ;r. ..... 1\- "'';.: ~ : ", '"".._.,'! j\ - . ~ ~ t . . - ,
Otra f orma de vi sual i zar este concepto consi ste en i magi nar un bal n ( esf era) de radi o
i gual a.l a di stanci a -de descarga, rodando sobre l a superf i ci e de l a subestaci n y sobre J os
~bjtl : PS ;<! c-! ,a.,i ajspi ,a. T odos l os equi po~,q'l C l ogre tocar el bal ~: ~ ~scepti bks ~
descargas .. ~ras. E L propsi to es qu9 _l o$, ni cos objetos que roque el bal n sean l os
di s~i ti i i os apl i nt& l l adores: 'E n J a J i 'i g'U rd. 5c,}2 sesl ustra este ceeepto.>: 1 1 ' L "
'7. r ,: 0J tet ro.e}I t h'd: .( f ' .t ;-L r ?~ r }*
s.5: l ''b41>i$ crtpcllS n de1 m~elo-E MG
1
"
~;. : " *l -.f ! '-"l : ~b,, J ~: : J ..l : l : ~_;,.,U ;, !.}> ... ,: ' ~ t
~ ;~~~~ ~o: l l ,sa ( 1976', 19.91) y. Mousa.y: W ehl i l l g .( 1993)], permite sel ecci onar J a
ri!tnra ef ecti va del apantal l ami ento teni endo ya deti : ni das das d mensi eees.de I os prti cos y
l u.~a'tutas de 'vanos y 'barraji : i s dentro de I a subestaci o.'
1: J 2 CA~frol.0' 5' " "
Donde:
I engi tud del v ano, m f;,. e ': . . ,; , _ . ,, <;, .,.
Gf : ''' C r ! i tante 4' ? 1rel acl oi i a: f a'tl ecl l 'J naXU H~'f ./-o,n 1a l >t\i t: ud del vno L-;-usual men,te
,. ~ptre.0,02 y 0,06. "'.'.'e ~ ' "- J ;~ ,. ,; -1
Pr&<el cl cul o c1e h. v puede empl earse aef ttati v i ~nte 111 e11)resi 6n ( 9.2! ! ).
( S.12)
\
, " .. ', ,.,_i ! _.
1~1 . - .
~- =.' ~~~~conexi n del cabl e de ~a,s~! ,e,. ,,, <': : ' ,;<: .,, . ; '
al tura en l a mi tad del vano, m.
~ . -
cuando no se conoce puede cal cul arse empl eando la expresi n ( S.1'2).f !"
Dende:
( 5.11)
'
" ' : &~l.rH~
5.5.2.4 : ..1tuni p~medl o
~ o . '.I A
t l . La i l l t .1tl f prtJ m~di 6'de" los~cabl es de f ase ha'I cal cul a como:
fl.r' /" "
Donde:
h,,. ,: al tuta'P'tuni ~i l i '~del condi i ctr,'i i i ' ' '"'' . ,., .,
>: : -~ l radi o del cabl .e ( f ases conf or~ Pr .un "sol o conductor) para un haz de
conductores, segn el caso, m
' } j. '
radi o corona si es un conductor si mp~,Q-& ,~~j& 1; trAf a .4~li' l haz),.,-01.
~ ~ ,.
( 5.10)
: .. ." i1'
J '
_, '
'! - : 1 ; ,
1- ) . tn ' .
, \./ t tjr
8.5.2.3 Impedancia caracterfs' ca
tJ 1 t' .tf ~uin ..>'t 1 boi c'1f ': ;.-.-11 _
1: : ,.11,.
1
ba' mpedanc a e.~i : sti ~~-~~s_t ~d,~pqi : : n
t ! J : /
l ongi tud de l a cadena de ai sl adores, m. w:
Donde:
CF(> : tensi a cr ti ca de f l ameo nverso de l os ai sl adores y expl osores ,( cmos), kV .
( 5.l l )
La ecuaci n ( S.7) es empl eada cuando el apanta l am ento protege0un barf aje sopoi tl l do
nor,ajsJ adores ~no, ~1n pqni f '! '~. 61 v~l or..d"'t nu. - ""~ el determi nad" para,l a ;n.a~1~,,i n
" ' ? .... .r rt_~! '! "t,.~r~,,. ~ !.),~ ... tj. 1~ ~ - r"v ,. !<..~~' .J J ' .~" ' T(f" " i: . ..-.: T i 'l r-: ;1 -r, 4 J ,.--- ~
segn l os estd os de coordi naci n oe ai sl ami ent. . ~ ~
1:
_,~'I ' t.h r n ~: > ! .
el tl 4 ~uaci u.( S 8). es .empl ead.a euandp,,cl l apaJ ).tal l aml ento pretege.un bacr;aje.soportado
por cadenas de pl atos ai sl adores. E l val or de puede ser esti mado por l a f rmul ai . de
An,dersoo ( 1987):

'
'
'
.,
1
. -
' " -. ~- - l
'! .5.a-: 1 Altura efectiva del ~ble de guarda
" 1 . i l .l 'i f ..';c~~.-l : '.;" d 1 tAl f ' ' t' abl - .-lo l al d l . hr;o_
~l l }t~j""~J i ~~V .~{, ~ti 'eJ .! '911"! l \U R;~ep~\l i mi -~a. T ~~-.~ar~C S a., ti .ra 1~ S0-: 1J
,e$;.1~quees111l )f otegi enoo, seoa1cu1a~rr. . .. \ lhi .: -: .
;' .~ .-.,.,,.~ ' {i" .: s: ;11_ 1 >1(1-,h_r: : : S.,;;,.mJ ~l ti d: ~r.'>J h ' ,,". (;'. i ,,[,,: ,;,., : ;( ~ ~I )
fi .; f
t t ! -J U ~acl .n puede apan,ral )arrse ~ C j~l es ~e,.gl @[~nbi cados cada campo o cadados
c$ 1)9' S (F.igl!l' a 5.13).
e: ! ~1.; ll ~1sf~j.; L. : , .
1r
f
"
' 1 .r~ i : s ~-.. . , ~
...,.: i f ( j
i' ! 1
"
"
Do11~ 1 -' ;- t '
& i o lid subcondnctor, m
,. . i 1
df stru: ! C i a 'entre dos subcondnctores adyacentes, m.
. ,
( 5.17)
bl 4Zde cuatro conductores
'O
( 5.16)
'Donde: : ,,. t; . '
R: ,,: til' di~'C 'orona-i )ar un S'f o OOJ f U C tr, m. mi o ' ' , ,T '
Rii~ radio l el haz <i conductores, m.
': " #
.. ) (!!.1!)
,J '1 ';t .. ,'. , L.;; n, .. ~..,1 " ., vr ., . F. + ,R. , i n.,
~ ~ v ~rl - t .,,._,, H.<-: - - .
( 5.14)
. .,~J
1
al ~~.Pf O~epi o del conductor, m .
~ente. ~corona l mi te, se toma i gual a.l SOO kV /m
: s, -,~.J t: -;t~-~ .... : ' : J .... _ .-~~ 't- . ~ ,, ,;I
' ID: Wilinll< <tensi n soportada por el ai sl ami ento de l os ai s.l udores pl i ca 'i i na oncta de
i mpul so con pol ari dad negati va con u f f rente ~onda d 6')l s, kV . '. - . '; '
' -'La i Of t-i \Si i .'( J e R/se el cuentl apl i G! l ! l f el ,i ptodo de. N ewton Raphson, tomando l a
!igdi: en~l i OJ qci n i r1;'i l ! L -~ : ;- ;: , "' "
\ ,
._ ... -4 J
R =tzx 10 V m
.. I; ;, .r
; : "
: ~-1 ! .
.~ ' .. ., ....... ,.,,_! ..~- ..
. . ... ~~- ,_ ...
~ 1 . ,1 . ,.
.4 : ,_,
b;cte:
( 5.13)

. <
xrn( 2hw_ )~v" . . . ,. (\
.v Do " t

...
,. .,
S..53; 5~~Ra! f -l0,_ C~n.i.:' .. ,- :- - ~;_tt,--.;,;~ .. fwc~ '':; ~ - ,l . ?,': ... o; : -~;; _ ... {~i 1r . l , : ....
" ' . ' ~ClttM~ia#ie~mlrie.1a rel l i do! <I ~part et c'kcO! tti tadi o't.: C )rona "pres~tal i en
el Al i txd C' i: IO' ta' IE E E ' S i: d' W!i (19%}, -.;i . ....,;p!i.: 1'" l .: ,. iJi. ; . . : )!' , ' ,,, .. : ' , -1~ ~ ~
ol;B~ t~ ilfil ~ol ~ .l ond'oti ~por f ase, e).: ;radi o OO-rooa' sreal cal a-rnedi ante l a
~ . . :~ 'lf~ : " ti: ~f' ~-t' !1- ~.. .,( ,..;'! ~-~-~~te! ' f ~.J t.;: .r ~ .f o.""~.. i" ~C -f .! ; t. : r1' ., : o: ~;~~'l ~


d,: al turn~del eqe po a proteger, m .
i : r..>.; .di stanci a.rnxi ma h.o~ontal des4e l a' pu~ta ~: i a,-el objeto .que se. desea proteger a
i U '.-~.,una al tura d,, m..
1,
. : ,, ... , t. ,
Donde': " '"'
}': f 1! 14ra,l : J el msti ], I l ! t\1tt! -,n om-v .;
- .. ...:
5.5,4 Mi&tiles ' L ' ' , ... s
~ Hi~ t- tl~ '. > 4 .: "J J rt J t1~~;~.d ,1 _ 1: L~-i ) i : ~1 : .i ,,~ ,.. ~
1
..- ~~~, 1 : ..... ~.. ...
E l .! 'sq ~<;,,~m~ no es recomendado debi do a l as razones expuestas en CJ N umeral
~~: -1.3. Si p .e~argo, . .C \l .~ se.haga apreci abl emente costoso apantal l ar oon cabl es de
guarda, p i ede 'resul tar suf i c entemente seguro el apantal l ami ento con msti l es.
): \ '~.,1! . ~t \, -~ . . . .
u! 'eAM -' , r.: . .t.,
5.5.4.' i Dl f tf to on lin $010 mltll
I '
' ( ~ el -ef cul o l re de protecci n de un sol o l l sti l se empl .ei un ptcedi mi ,l 'nto
.geo~eo. en el que se ti enen en cuenta lJ t. al tura del ~til l a al tura del ~ui pO ,J l Y J a
.. di st40ci a de. descarga cr ti ca ( o ra~o de l a esf era S,. ). ' E ! procedi mi ento se describe
00~1.s\d~~dq, un I D,~i l l l obre el cual se .a~y~ l a esf era del m~o.el ect: rog,eomtri co ..
; J .
llJ .' lJ V;: Ya que h < S. , se .emplea )1,1 e<: ulll.iigo; : , ... ~ r
" <A,,,.. ' , .: -' ... t! J : 11~... ~- j
' ., ,. ~,.~ ~>,
_, ,-: ~ x= J s! -cs;'-i i )~-J s,.,2._( S,.-dj)2 ,m ,_ ( 5.20)
,. - ~ - ... ,. ......,{..~- ....... _ _ ...., _ ..;;~ .1...,.,... - - j ..
5~5.3'a 1 \: i ttel )rt C o'P.ra 18' s' J aHk\i6rfaii' Mi' i: alJ ' titi' ile ' buir' da " ac!Yacents
.- ~ ! 1! : 101. '> . 1' . i1. - G 1 c tiJ .' y: lf1f ~;rn1f ri ~J ,-r: ;; _ ..
E l l j.mi te prcti co para l a separaci n entre cabl es de guarda adyacentes est determi nado
i )O't~''*~U l '.>1't~~,.4;-h;..~~ . . ;~-~-+\i' ~. .;;y.! ~~-1_! ..o: ,~-~9u 11i 1i .. n ~ .~ ~, < ' ..;~A0
<...t"f Hi p'l 1. "'r: ;.i '_11! J l f .: \! .- .: .tl ! t> 11 <.. .! ~-: _4 fi: ' ' * 1: ' ' ., . -~. ., ~- i : i ..'J '
~{>~i m-t11J ;_f 'Qt~-;-_;kt' .. ~l ! .tx>.'" J t 2dJ I Mr~~I ASJ . ,_ m .,~~ , ;! . ~ ' ' .J -_f i ...,.,'14.f .( 5zl 9,)
h)J J -t~,ey.,: ~ .~-t1J .: /t~ ~~: .i-1: -~ur-. {'1( . !' < t .. i '*;: ,,~, .. ,,~. -,: n(cil.i. ... i.fU" J tr" 1ti
1
2d l 1 2d ~. ,."
.i----= ---l 1---.,.---=c......: ...c: .___: ;_--l
. ~ \~.~.l '"': i . i-.t~ "11)' t.'5~\l ~t~' f o?.~~" ~)'~~1.'1,).,
Figura $. f3-Ap.t~ con ;abl guarde cada e~po o cada dos campos
~ . ~ 0< 1 .;: J " I: '~11 ~'" .... flt~ ,l. .
'.. : u .;: o,i , ~.,.. ~"': . 11 -~!" \;
,I (' )f. (~
\ .
/
,
,
,
l\a
,.I ,. ...
~-
'
;
h
l
!
J

f
i
,,
' l.
- ,. . .
' rr -,
.
. ,
,_
,,
/
/
/
/
. ;~ !'
/
J
;;{ rE J p.armeJ ;md>Qon~ p~mde.: a la mi tad de l a c: l i : stam;i a entre cal : l k! s de. gl!llfd~2Ci.
''
,.
l

'
t '
-y-,m '1
..
' " " *
( 5.21)
( 5.21)
; y_ =h- d
... , t ~" i' !f ,;, ~
;
5.5.4.2 Dlsefto con cuatro mstl.les
. S ~$~J 1M81! i m,._M~tn~S9J l S~ J l '.W }e,s -*.J ~S! P~i .J : l l c_~~i ;i ~.1~,a),~,.dl l l os
~;ti .l es )ue~se cl etermjnu l a mxhna separaci n entre el l os.
.-;,J i-o" t' H. it~ -: ' <.. .... ~~
Para el cl cul o de la separaci n mxi ma de l os msti l es se empl ea un procedi ouent~
ge( l ~tr C Q"en el que se ti enen en cuenta la al tura de l os msti l es h, la al tura del equi po y
l aHdi stanci a de descarga cr ti ca ( o radi o de l a'- esf era S,;,). E n el p.rocedi mi eoto descri to a
oonti nuaci n se considera que Ia esf era de] model o el ectrugeomtri co se apoyar en l os
~msti l es. . J j, ? .,li' -
1;
La ~~.i~,m: tjma. entre l os msti l es est dada por l as si gui entes ecuaci ones
( Ft'gi i ~.'1.'S)P! I . ~~,-~,_,~;' " . -- ,. . ..
!} T i ! ~ ; ' ' ,,. ' .

; "' e-
. .
.
. ~w.;H~'! ~ : V l ~ '1 .;~:
~ .}t; ~~.x >
_,,...-..-~...... ~ --~, ... - -
, ~ 1a)E l e~ b}Pl anja
--~ ._. ,.
FIQ U1:- _ 14- t'Mpro'- 9f~ pol'un mstil
'
<,
...........
_ ... _
E l c reul o l: Oli i t rad o z- al rededor de l a punta es el rea de-protecci n- que bri nda J a
punta co~~i f i ,u~~ar~di recta de I nl ! -gl l ~d un objeto ubi cado a uno al tura ~- E n J a
Fl gU D. 5.,14 .~apf~m 111$ di stan~.copsi deradas.
l .
Si se desea usar msti l es ~\q<: t\i zal \ C ~,e! ~~~te p~i mi ento:
1. Se asi gna una al tura i l .i ci 31 del msti l , h
2. C l cul o del rea de protecci n del i o sol o msti l ,,"'' ~
1
, '
'
3. C l cul o de l a' nuW ma 'sepraci n 'd.c l os l l i sdl es , li
4. C on esta i nf ormaci n J os msl ,i l es pueden_sei ; ubi cados en J a subestaci n, ajustando su
.l ocal i zaci n ho.Si 'obteJ tret di sei 1o i 'ns ) ti l no. 'h . , .
' . .
Si se desea usar cabl es de guarda se el si gui ente procedi mi ento:
1. C l cul o de l a al tura ef ecti va del cabl e de guarda,
2. C l cul o de l a max ma separaci n de l oscabl es de guarda. 2d,. ,,,
~ : -.- -;
. . ' ' " . ,, '")
4. C l cul o de l a di stanci a de descarga cr ti ca S,. ,. l a cual se convi erte en el radi o de l a
esf e.ra. ,. ' : - '.: ' ';
Para el cl cul o del . apaut.-.l l a,ni enJ ,?~,.i ;el \l R-a._el , si ,sui ~te procedi mi ento, tanto para
cabl es de guarda como pa,ra msti l es: .
. ;-' ... \ ; f;: .,, t ;.. ..: ;,~ ., ,I'~ ~ 1,
t. C l cul o de l a1al ~a p~m~1i~.~~os,z~J ~~~
2. C l cul o del a i mpedanci a i mpul so del brraje teni endo en cuenta el radi o corona, Z,.
3. C l cul o de J a corri ente cn1.i ca de descarga, 1~
..
1 ' i (" .
e
La apl i taci n & J mtodo el ecuogeomtri co i nvol ucra una esf era i magi nari a de radi o S,.
que se va despl azando por enci ma de l os di sposi ti vos apnri taJ l adores ~la subesU I C i n, 'i i omo
cabl es de guarda o msti l es, protegi eodo a.: ti qoi ~ o bl l m jes: par: n. no sevl ucados .por J a
esf era
M.'5 ' Pro~e d lmient~'para e l d lse l\ o
,,
, "
di stanci a di agonal entre msti l es, m
8: di stanci a horizontal entre msti l es, m?" {
1
, .... ,;,. ' '
' .
'

al tura del equi po a protegecrtn""~ n -~'' e
J X" ;,,,\i i f ereni a 'de 'el evaci n catre l msti l y el 't'qhl po, rii
~ t!~ :< - . ~ . 1 t;~ . f : .i !. !i .! ' .
di f erenci a de el evaci n entre el msti l y el centro de l a esf era. m
q;stanc~a hori zontal eji l re el msti l y el ceatro de 111 ~~r11; ~
~
' 1
! -..t
' j , >
.. .
j t- ' J : : :. ! "7' 1'! .. ,._ ~ t ~~........
~ s= L,m .. ' \ .
: ' ./2 t
, .. ,, J ., . . ,
Doni f ! : : .. "
al tura del msti l , m
"'l ~
' .
( .: ~;;. .
( S.: 24)
' .. , )
-
! /
. .lf " ; _ , '
.
( 5.23)
. '
: .; ~ "! : -. 'j! .O_;..... ..

S;r;~Skl '.d! l l ;;, 8;: : f ~s$39 6.S ;,.'i i J i .;; ,; i ; ' I , '
,,, e ,, e,
~ Al tw: a ef ecti va del cabl e de- guama t,,tri.' i .,,' );_ ;i f -;! f ~ : .,..,,.. : .... '. , ,;;, i
catcuJ ndo,el apautal l ami ento CQi,I wtcabl e -~ e~ C J .I I DP! ),.~, tl e~: , : .;.. .1' i
.. ,... . . .. . .~.. . : ' .
tt-' hi).;' ~ .OO : l l Sf ~,: ! mi J _ Hf . '1 '..'"~<f .: : -~" H~s,~ -. - .-,. .... 1 .. _-~-. -2~'1 . ::1 " '". ,' . . . ) t : '
. h0 - S,,. '\IS111':'. tj s -: -,,~ . ~;74}~4 il,S . . ~U 9 o,_ , , ,: ,
r Di .stanci <t de""pe~'Mga cri ti ca; },t)}J tf : <J ~ ,,: {,
. ~- .. l.: .
,... ~ ~.t ~ ut. ~ ~~~ .)rr ~Ll i ;: -;t;: h);_j! ~.t; 'l t,~<;;-L'l
" " ' !-~--~~
.

" e ,~~
1
;
j
n .r. < ;{ , '
, , ~ 1L.- ,
5'5.t.1 ,,Apj'r1~11aml ento.eeJ 1J .eabl .. de guantl l , ., ~: ; .. rn , ,. : ,. 't! '. ., .;
4~~i l i l Strar
i <i ~pro'.-C ai i ni ents p8r.! . cabl es' de guarda se supone l a si gui ente subestaci n
a ZkV i n.' j<.uaf ~1 bartajsuperior est couf~ ~.Y J i h]ca;: l \i i l MPS: ~c.caden,a$.1.9~
~l i l l l i l dottf s~daS: C "n prticos. -, . . . . -~ .. . .
<~-. >' 4' . .J l -~ 1::;;~ ~ y >l' <<l' >~.!.' ;r.. ~- ~( : .;: ~~t/~. ~e~~ 1)p : : ,.,l . t: t '' .
\;p~~Qti o e. ~~~ ~~t1J l : ~ H. . . . r~ < . (1'. Jtti:. ' J J l : .: .,.. ;'.t;_': 'C : : > ~': ~ : 1;. . ~ f ~ t,. .' C: ~. r ~ ~
i l l l >~i arcaracter : stjca;cjekbl i .rraje.'Zo~3360
_l r,en$f n.C r tl ca de f )a'meo de l os ;ti sl l i dun: s, 900 kV
: ri : 1tMti l t-ef ': i f V .de~ca'btc1dc! g1i ! i tda'oon~9i l ! i rand9? '1 '
. _,. . . ~'1-i 1J ~-~ : ~ ,.. . ""11
1: . Apant~ami ento cada campo con dos cabl es de guarda (d = 7,5 ro)
2. Apantanam ento cada dos campos 'ds~E i b.l es d;tg~a~(d = ~i n)
~ & J I Ol t}~}~l ~~~~ ... tu-: ~.,J l "..J <: ht ' rt: "; .... 1~>f ~.i j1!hl: .bf' I~' ' .,' : .. ,-c.~1.: .;'( . : ,_ ;;'
. -
. . ~ , ~ l'I
. - "-C orri ente-cr ti ca de. descarga .
~-~ ol }jM is 1t:i ~Y >' "'r'"'' ,, jj;,
' .
. , . r. = 2,068x900 =
5 539
kA
' . . :r . . ""6
1>: 1tr"" v-r: tl . ! i ~;.r...-..-o ;H;" l~: r ;s~ ~Lai.u: . : ;
.. ..- .,_
.,
'
,. . ' .
t. 5A.1,.eables C l e-guanta cni : uaos -: .: : . - '
'. '. " ,~ ai jl l l ;as '1! .! ~St~i o~s, ~or ejempl o .i en l a~ ~ cori f i guraci n dobl e barra en
~i ci 6i \cl si ca'modi f i cada. para ra.s cual es..,cQl ~ l oo cabl es de guarda en el senti do del
canpo podr a resul tar cosroso debi do a que se requi ere comprar muchos msti l es
adJ .;i ooal es, se recomi enda cruear l os cabl es de guarda entre msti l es col ocados
~~gi cal nenJ e entre l ?s campos. Para tal e,s c#sQS ;\l l model o es i gu": l l nent,e .apl i c~J e,
tonl ndo eomo separaci n entre cabl es de gl i l p'da l a. ~yor di ~.taru: aa, de separaci n
enconttad~en l a 3~stl l l )i 9J i . e~~ base ~e. cl cul o, i n~ndi entemente del ti po de cT I F ~Y
l os cabl es de guarda.' ' .' . . - ' ~
't .. ~ ~ ' i' J fr~ ~\
. . : >.' t:
5.5.5.2, ~Pu~""rf o.apaQtal l ados por el cabl e de gua~. .: .. .: . .. . ,;,_. "' ~
-~ ................ 1 ...... _ . .
C uando resul ta muy costoso qa~i .eg~f l f ct1: b,l ,e : de,guarq11.a ~.de!em.til' .l.ado, : into de
ta subestaci n eti : putsto a descargas, se recomi enda i nstal ar una punta en di cho si ti o r .
ti . 1. v. ; .f~ ~ ~,; '*~)~ ) / ! tJ ;.1.: 1 1 ;c''c: : : 1 ~ > ~ !! ; . r n ," Y)1'
s.s.e E jemplos de pllacinl : i : n~' l ., i ' .. ' .. /-' . ' . '
.
7
,
Por l q tato, se puede apantal l ar el campo col ocando dos msti l es de 25 mde al tura cada
31,88 m,
=. . !!:. _ =
45 08
=31,88 m
J 2 ' .
,_
E = S. , - y= 30,41-10=20.41 m
J =Js;. - E =J 30,412 -20,4l 2 =22,54rn
K= 2J = 2X22,54 = 45.08DI
y=- h- d =25-15=1( ) m
Di ~an.ci . entre.msti l es, de l as ecuaci ones ( 5.21) a ( 5.25):
=1,2
Slil = &k l~ ,IP =~l ,21XS,'892u..~=3'0,4! m
Di standa de l i sca 'ga cr ti ca
. l :,
2,2x900
S ,892.kA
336
.-
Zu
C al eul 111 f a mxi ma separaci n para msnl es de 25 mde al tura ( h) con l os que se qui ere
apantal l ar un campo:
C orri ente cr ti c4 ( l e descarga
.. .
, .. ,,L .. ~.. : ;. : : .f 1?: r-~~ -: r~: : = -li,1? ~: . , -, . ;'
., .J I , , .. ~ ~ ~. \;.: ../t: - . l:. ~- ~.l. .)h ,._,t;( .t.yt: J : _l . ~l:
1;, ~ ~ .. ,
, .. R9,ry)P., t~tq . _prai ~mui i l \l l i m;C OO (jq~,cp,l )J ~s d~, ~arpa e<al l ! l . j: al i J M ;S! ! A~ui e! 'l : un
cesti l l ete con una al tura mnima de 1,19 m, mi entrasque . .pop! ,a~J l 'I J W ,! ! ~'~s ~al f f l 1PS la
al turun ni ,ma debe ser ~.17 m.
i l -.I ...~-;hl {tl f : ;, i <1.~;,,1U f s 91~i . '~
1H
. . . . . . ~ . - . ~ ~ "';"J': ' : ' ;> -~~t.i f 1: _;~ L . ~r;'
1
;.-_;~ : ~'l ,! . t: Z-~-: ~ 1
{i "'V ~~ t: -J ;f : ~ ~..-' "1tl _,,,c..,_.,~ .: ,.
1j. ~ \t;
. ~~~J ~~! .'I >'\'J 1 -. : ..., ),'" .... , ,, ..
5.5.'5.2 Apantal l Mni ento c: on mst~ , ~. ,,. . : . ,, ., . , ,
,i , J ~a1l l ! s,! l l l tel pmcedi n)i ento,s~1u114Sl i l e.s se supope ~ si gi ep.~: i ubestaci n: a 230 .kV ,
en l a. c1111J .'.el bl ! r,aj! ';,8U ~f }r.,e11ta J Q! ') Qtml l do Por tu.QoS SO,p.o.{tad.os cpn.~ai s! a4prc~d~: poste
apo)l ~f tel ..1 ~l .J ~~ .
Al tura del barrai e, L~ro
- I mpedanci a caractef {s.ti ca del barraje, Z,: 33Q O
t~nsi n so_portada,al i mpul so ti po ~osf i i co de l os ai sl adores poste. BlL: 900 kV .
\ ~ ~... _ ~ .. 'i - "
C al cul ando el apantal l ami ento con ~ ~l!lf: ~.g~~~ do&;qll)lPQ!l.S ~ uene: . _
APAN T .61.1.A1! 11! MO. U!
. .
l
i
.1
. ;j
l
j

l
!
l, ~ ,> , i.
,A' \ !>tw-.: 1 -01( ;( ~~.. : i \ ..
~~~.~' idi) ~l ,, ..
: t. ' -
. ' . ,
. i l htf ..al l l l Ll : l l i l : m l '.S_t1b .,,,,,,.,..,.wt \J l ;i .i ...: l l : > ')<l F( l ;.{ t: . ..,,n1;r;.
< ~ -.. -t_ '
.\
.
- ~~--1 .> '( "4'-.( -\\-"/,
,.. ~ .}..i~ +" : : >,: ' ---~~ .~. ... - .. -
' .- . ' . ~ '
' ' .
--~
.\ .
~ ( 1 ,, . . - )
l~l f .,i ,~._. ... ~! t .. 1;: ~ ;. ~~" }: ~:
f l ,, ~J - ~ . ,. ~ , \ . 1
. . 't .
..
! ~~~> 1 4 ! ! . . e : _..,p , . . ""'"' .ttr
1r .-if'
,..,.: 1: r --~~;-: t -l .... _,,
,. : .,
" l' ' \' ;1.1~
: -.i)}t~~Af' ~
... ,..: ..;: ...
,.
,
--
1'.! 11\',{~).~i . "-'
"' ' ~! ',;,\w<l ~'f 14 aJ ): i ': ) '1.r'

., ' .
. , \
'
,lt(l~i .~u; .t.,
,
l t~~'! ' -: do~-;
{;: ~~f~~re, ~- 1f t.;J ~ l : ,~ 1
' .
. '
."rJ : 4-00Q Ltla ... ~: ;,,c .l ~~! : ~f l : J f i ;/l .! . r~ J ~b<i ~_t~i : .tr-~?n~t , J. fl;. r.i .?J ~;q. f J ;, J I 1 : 7121".I _,. .f f l ~l r~ ~
ApM~: .s.t~h ... m'" x . ,!f< i. ~ . . .
1i- :[);

1! i ! M-h~i tf '--RG: t 1\~j;. -~l )~;ti f t: ~1~~: ?t?t.t! ,~~;.1;.,,r l ..! '. .J ~. '~), ... ~... ,~~, ~, -: 1.1,
t ~Xf-~\" , C "tl ~ -{,_: .J : , 1\" e ,.-r-
1
-v., rv;~.
: $ .~: ~Mtli!IJ S IOfll,E l' tV>RE &ME NDAGJ ONE S ,,,, 11tr1wn. .t> ,,,.. r,,. ;.,,. :
1i ;v~( j~.E 9\f ~i ~@~f ~~~;~;a's~~~~~.~an c~usar f l ameo;
~;! -2-5 9~~ ~on~~~~d! o.~.: ttaJ e.d( f f al l a ~! ! l l )a! l ta]]ami entor .
-""~i ue.ncf a eV ti f ten ~~itiltt~tluio de msti l ~' t' 5lil6!1' &i~lemel!t0s de
til~~~' lbalf' Ia ~sQC i t'i ;,l t)Ml ,l l ,1 ~ i1~i SJ a< ,>; ;s):. , ' li.;
! : : , "'~' ,,. "~'"~~,: p~I ~i ~ 'n y ~~rumi "'uf i 'g~a1' m ~ero d~' iildi<~
"' ~ '"'~ : .. ~ "''''H '"' J ''t~~: .i ' r -, de.' . 1 7 al ' .\...,._ ' >
.: ea, uo w.suwcres, se el l LU I e uso exposares ~cuernos s tac~pas.
" '~m~ el CFO tan constante como se pueal l ~_.mroo;, 01mi: rt: l' .li.\lm1>~A ~(H!.~
~~~ e : 11t,i l i : l \_~.J ! 'bJ # ~,~Qi '~\ ~'i z4d~i ti taf 318"ry '! 116" ~ilo ~15l e de
~ l}lii' liiJ E jt<~s slitititcaneli' tpibi!' n~~16J lt.iy1 cabl es' de AJ \ll,loWell 7"N '0'.'9 ,! ,:
f tt-r,Q..,~.J --~ : ;l! -" " ' " : ~~,,_ -~ : ....." : ' ~!" " - 3 -, -: : 1' , :~ ,: .tw K ~ &~ ;.,~>J i J >',,.,' ~-
y.i: ..\t.J .b: ;~~jp.. "t",~ n->_.,~,< : A ......... ,, ,,,.,, 1 ~ , .' ,_ '
' ' ,. f. ?1 ' t,t; ~1t .. , : i f
- . ., - e
: -: .,.,. C ~l ?! l res noqri q~l e~,,, de,.coi : to ,c~i ~o. para sel ecci onar el ti po de barra, -, J ~ms
" ' " ti~ -~ do ~~ 100 o tl exi ~te)'.'s . ' ,. ) .
..... ,~1.P.,
l..l . ..t;l 't! ".{: ,., ... ...., ~ y 1 .... -_! ' e "... '
Di spesi ci onea f l si cas, que se pueden~uti l i z.ar, temenoo en cuenta .l l l s recomendaei ones de
esta secci n.
~: : : ) 1: ' ;)} J ' fP)J ;r." ...1 ~ " ' 1" . ..._' ~"' ,- .' 1
Di stanci as m ni mas y de seguri dad que se deben uti l i zar para l os ni vel es dt: J ens.i n y
a sl ami ento de l a subestaci n ( C ap( tul o 3), de acuerdo con l os cri teri os establ eci dos en
'-el C i 'S tul 4~u, . .- __ ,
1
- ; .] . ~. ,, ' ' : '
11
~ '.'} ~ ._: ... ,, ,
~i .;;,__;~_. ~ r: .J t ~t"tt ;.-.: 1J !" ' ;..,+ ~ ' -' t.i ,~;.
-, . .Mpa1~poni ~l ~accesos y p9si bl e ori ~ta.tjpnes ds ~l nea~..
ii: : ,"-~pqsi dl i ~: ~~~t=: <>t~ani ~19 de l os c! i f ~~~s~q\l ,i ~C ,Sti tgti vo~4e W M;>l l .ti o de
~J i 9n~s ~ J ,t~ S\l ~Sb).C i p el t: \Q: ~par;~ca,4a un02,~l oj~~~c9Qf i g11taC i ones1
11 , 11rat14r
d6. eol i di bes-~oojuntO d1 qU i pos>y 'barraJ C $-que ti enen el mi smo ni vel de
( f esi on resti f .l ocal i i l i aos n ' ef ! ni mi o scci r : o .f de l .' sl i bestai On
~'...-~~ ot.t r- :1~ . co~ j: - rJ 1 .... {.; ;, .. -. -;, ~-~" : : -; .1-1 .. .; ,11 , .
o1. ~- -1 .. ..l ,;~: 1Hl -J ,/11.rt: J C ( 1: r.: ~ td .. _ : ;~. ' _ .. -i
.&.3 : sE l.E G6tN DE 11: A.1DIS POS ICIN;FS ICA DE 1UNA S UBE S TACIN
: 1: ,1: : ;;~ .J " l' .. )1tl l . ,_1 ,j~ -,.,.'.4 !~ 1~' 'i IJ ' ~: "'i - : 1 ... ~-, -. ) ~ -.. )<" ' 1 : 1'
t> ! e.La se~n ' de l a di s>Osi ci 6J i f l 'si ca."de' una subestal n requi ere el conci dento y
eval uaci n de l os si gui entes aspectos:
1
"' ;.. , _ "
: : ..,r. ! l ( ! J i f i gui ati n sel eec onada; de, acuerde> con ia metodol og a y recomendaci ones del
;{ ncap tl l l Z.Hr: l ;-~.. - .. ~ ' - ,1' : i~' " l ! ' : ,_,.._ '--t: (;T
;-..~;, '1H2 ,' f l.' t. : ,.,. , .. d~ J ..
- equi pos a uti l i zar.
. . ..... \ ,\:. . :. .
. ~ ....... r.
'
6.2 DE FINICIONE S
. ' ;{;~ ., .,. ' ,f .~1 ;
; ' ( : > f _ ,
>. f-bO
E n este C ap tul o 11e ef ecta una descri pci n de l os pri nci pal es ti pos de di sposi ci n si ca
para subestaci ones convenci onal es de AT y E A T , asf como' al gunos aspectos que i ntervi enen
en su sel ecci n para una determi nada subestaci n. T ambi n se hace un descri pci n de
M>l u~i ones ~.op s~J ac.kw\.s coJ l l Pl l Fl l l Sdas cual es h! \11; skl o des.J l l 10)111dl l 8por al gunos
.f abri cantes ~ ,,,.,,. , .,1 L 1 , ,., .
~ )'i ! ' f .. ' l . ; -~
t._;,_ ..
.( t,1 .. r, ... #"--- ;,i L
' \" l~t. .~~;i .... ~,.r.: s + . .
~.11, l ~~OPY C : C l tt:
..
' .
)
-...: , ~e~de rot~i ~& eJ J tQ.l i f i guta ,Q,2)1, au oque,~ .C O$toS9S qi e,J N ! ~~~pore.~,
ceepen menos espaci o y presentan menos i nconveni entes desde el punto i ! e.m! l ( a de
i ;ti stancl i s el ctri cas requeri das permi ti endo reducci n en el ancho de punpo, y~que sus
.cocl l i l l as en posi ci n abi erta quedan desenergi zadas. ' ' '' ' ,.,,~,,.! '-
s~ - ! ! i J ~~-9.!' J hd 1-. i;t' ' )j)' i.' }r' M .l\' ll;Q,.Q.i: ' !' ' r.6.' ,\~" ' . tilit ;~. ,l " ' E A' T . : J ori)l .
- .. eccronaaooes e apertura verncar ~r1gwa " ), u zacos en ; por e evar
. reductdc$ anchos de campo. Son i deal es para di sposi ci oA~ti sl ca Y '& l c& modi f i cada
~'"';l i : M~pero.tmpl i ci tn.--u: l l l l 3 ~ri l mf l '.dd campo mayeres qeom.0tl' (jg. eecci onadores,
Los tres ti pos menci onados de secc onadorcs real i zan In conexi n ( /J 1~sohG'~f o11 en
j:; "' \ ,. , r t)' e- 1
r,~ZQO. \~l O ~} ~" l~~z tt;! ,.: ~_J l i <..}~' J -.. ~~z..;-r;p 1 .: .~;.,~: ,., ( .J f si l ... , 1 .' .~ J t
?J hi ~-" ~.-! '?".J l T 'J lJ1~ 11:f5J l ~J U .',,- ti 11,i~ l). . . J . ;.1 ;.,, ~ ~ t : t-; H'..)bf ~: ~: .: f
-: Secci qi adores ti po pantgraf o ( Fi gura 6.4}, l os cual es ejecutan, 111,,f ,OJ i ~dn o
desoonexi 'i l verti cal mente entre dos ni vel es di f erentes. U na vari ante' de estos
secci onadores es el ti p( ) l b'ti i pa1-'gt f '-( Ff gurn ~' .-se pueden''oti l l t.ar ' nlfodo ni vel de
;: : -j~( l : _ .il~' t-~3~~ \,"i
E n-,generaJ , sobre l os di f erentes ti pos de secci onadores se puede deci r:
: i: : r ni $ci "1J r& l ore'~1di tptrhl .n{ eoml ~'( Fi gti ra 6tt ); , cuyos f f ds: 'Se i den ci el ocari no al
. ~"<J i ~paf al do)?'i i {dh1tsl l l i i ''l i l i 'o '( f i 'ea); o' -en 1f oani l .'~rotf epe'nl i i i nte. l l as>dos
ti> l l ;~Stl o.l U l 8$$Ql ,o. reqi i ~~eJ \1~;m~~SP! O 4,o, \l p,err~i v para J Q& ,! )~PC l ! -os,n)i .~ntras
que la l ti ma. nec~m,yn ;l l '! ! l 'l l l J l i ~l W : Pf l ~PPl '! ,So~l s,}J l ! S, ~OJ t~C!)S , pe[e. determi l \~J ,I
un ~yor ancho de campo, requi eren ajuste peri di co y no se recomi endan para
tensiones por enci ma de 245 k V , dado que en posi ci n abi erta sus cuchi l l as quedan con
es~i f m,,v;o1;! di .zo; @ .I Q i gl ti jd: J ~: tsi as-: eai 1l Mi i i l l l i tante: i p.: a ~tl ti l i uci : n..i : btE A T:.
Ad ci onaf mente, como estas quedan energi zadas en l a posi ci n abi erta. requi eren
r,~~.J W q! ! os,,! i ;. 9~l \1J >4?~~"& 011$4C l ! eI \~)l l ~J l te ! J l l l Y ,O~--~ par~,.ad~.u~ en J a
1,,1.~?1, t.', -' ~ . ; .. ,
, ..... ....-1 -~- - 2 - ' .
6~3:2'- t~s ;: ...-~q,a J .,<~?i ..-.;1 ,: t-;;<" r, J. t.. ;_~ ~. _, t ~: > : : : 1 ;" . $~ ..'1;t ': r~H 1
~-. tl \l ! ;)( Ol : . _ f ! 'l ~ ... _ J -' J J .: . !~ :> . :. ~ :. - ,. ,,_ . ,,,_ et.;...; , ~ ,;-: ..: t . : ! : ' t' ~ - .( ; , . .;; 1
~1! 9s 'C ( jl i i ptl ~r d~rra: 1ra~teni d ( <E ap tul o 8~, .y-,en',espl ! tjal -l os--sr.cc'i ei nl l oreS\ dete'rmi nan, l a
9i sJ i <>Si ci 6u f i ska de una subestaci n. La sel ecci n de l a di sposi ci n se facil.ill 'si ;de
.antci tarto se conoce el ti po de secci onador que se debe uti l i zar, ya sea porque se poseen, son
.d_e'f abri cacl n l ocal o por ser l a prcti ca tradi ci onal de l a compa a,
La.~~o! ~a a 'segui r pata determinar i a conguraci n ms adecuada para una
subesti i ci 6n se descri be en el C ap tul o 2. Adems de conocer el ti po de conf i graci n es
necesari o -saber si es modul ar y cu.U ser su desarrol l o f i nal , es di f ! ePnl f Af er( )l 't& tat'. de
c a mpo s .
~' \,. ~1 . f . : r.
i,: ;,t~J " i ( 1f .O~i "'".J ~>: , -,{l .>'_~ t : l ' ~ >: v : " -,._ ...: . L~'l .>- -
i
'"- : .. QQstk del : predi .O y so adecuaci n, deestructuras metl i cas y de equi pos, especi al mente
~ .'
~-Ol l aP~ !!: ~fr} ..
l r"l ! ~~ ~l .11( "' 1) - ' ~ " " ~ . . .
i : i l jddes.par.t.el manteni m.l ~ti Ltpara..J as.J uturas extens ones.; --- - - - . ---
' ' t ~ - ' ~;.. "-'~: : J AAE ~o 11 ' " hJ ~t 1 ~f: ,,~ ~ r. ~ ~
<Q~_~,P.Sf t . ~l~ el l oro)uf .,actQ .atnbi e;tat,_ hi~Pl 'i 3)' ~c10I l 'deta coml ?8)i ~duea
de,~stal ac16n. .
~ ~ '";~;~~~.ef ecta un anl i si ~-general de J os aspectos descri tos anteri ormente .
..... ~ ;. ~ '- ....
6.3.1. Confl.guracln seleccionada, forma dedaaarrollo y &tapa final
1 .
'
142 CA,? trULO 6
a) lsomlrico b) Planla e) S eocln
\
........
[[]
91
1
.1; ~...
Figura S.1 - Secc/onedor de ape rture wnval
c)~l.n ' " '
l l
L
I 1
\~
: /\
L// " ' --
b) Pl anta
l
f / \ .,
11}l $0ml rteo
,
tensi n. pero pref eri bl emente para tensi ones por i gual es o mayores 9.\1e: 245 kV . Si se
col ocan en f orma i ndependi ente requi eren un mecani smo de operaci n por pol o .
'! ,'- V ' '- ." i-
Secci orui dores P,i l "tgrf o hori zontal ( Fi gura 6.6), son ~s ~l os d~apertura verti cal
pero 0011,una cuchi l l a o brazo del ti po pantgraf o. Muy41ti l i i ados en E AT . i
Los seccion~ pantgraf os o s'emi pantgraf os~hori z.oJ a1 y f etti cal ) ~n l os que
determi nan una meadr rea c1e,..11ube.sf L-: i o e i mpl i can sl l be~i ones con estructuras

meUJ .icas ;J b.s reduci das, pero son l os ~ costosos. '
e) S !ICC!n
1 '
e) seccin
o
e) S eccin
' -
L
' : : - . J
t; ~f '' .... : .\ ..
~: \ .;-- ~j " " ' -f' ~ 1 l - .
.. . . . ~)< somtl l eo ,,,,Ms" .,~;,;~ ><1"1bJ 'b1 Ptaifla- >.~ ~-,,,,, ~
~,~...._ o: i ! i i ': '\.t. .... , . ..
"""""( ;;~' .li' r.' e!. ' : : -l' lfura e.f -
Q E
'
; 1
l -{~ ;;.~> - v .
~l t.h>,<~~
- '
'
' b) P.lanta
F(gwa '6. 4 ,;; SM;lon11dior
,. "'-'t-' -; "': . : . ,./. - .
..l . ....
,, ~;e~ l soml ri co
.... ~ l .C ~t.r: {
~~"r"'l ..,l ~l t">''
O{fi-l ' }- ~ --~~ .,. -
ti ?~r -~
,. ":Z ~ ,- :- ~ - . ~
"'"" _~~': : '1.~_;,; .: . ~-,
t~~~s.r. ~
'j
.>
.;J i fk< ~
~~"'..,.~_,,! u' '
-': t'J J .t'i '
- '
'
Flg. ut'fl. l J .$.,. S~ londor a,19rl ura ve rtical
b) Pl _l l nta ,
- ,,,,, .. a) lmetrico
~ _ . . :; . . 1 . . . ~ ~ . . f '
\; . r <'"'J
'
,-r .: ....
- '- '""" ' 1
-
: : -;,_ a.~f f ejol '~ "--~..

1
~11 e-~< ~.1r_ ;1. ~
;'lb"'t. . ~ . . t'(f J . .1 ( ?_,_~J t-( _,;J f A ,_a: 11')~'.: f -,.,. .~: J ,~ ,.,_, ....
,...: ;~~;-<.4.~t.! ( }~~ ,~;~1~: -;: .,i 1! .'~- ' " l" ' v1r ..
\;! ! i .4: 'ti .~bi {1"U,_ g_~j; ! : ;.q tJ f 'jT ! ~ 1:~ i. -! ;,\,t'J ';
, .
1 , {(~ :i1ttf~ ~.)U r~-! . i l ' tt1t : 1~~ .; : 1* 1~ . .
' ~ ns"' ~ ;p f ~ o: )~" J 1 ~ii:~ ~ - - ~
" ' . . . . ~ r: n,- TI. t. ~ li'I . ; '- /i- f ~ ' ~~
) 1
,; ~ -l l 'tt Y .r ~, t \ -.,_ ,.. _ ,
b) S eotln e ~
a) Pla~ta,'
, .
!!" " "
1
. .
' " ' - \\ I~
<, ' "
!
_ l_ l_ ---' -_ ! _1.u..L..>-..
'
.-
i
.
.
. '
De l os di f erentes i i ps de secci onadores y de l os dos ti pos de barraje se obti enen vari as
combi naci ones de f ormas de conexi n a barras, i l ustrndose a conti nuaci n al gunas de el l as:
C onexi n cl si ca. B arrajc f l exi bl e, conexi n f l exi bl e. ( Fi gu~'6: 7~
C onexi n cl si ca. B arraje r gi do, conexi n r gi da ( Fi gura 6.~) .
C onexi n cl si ca, B arraje ri gi do, conexi n f l exi bl e ( Fi gura 6.9)
C onexi n con pant~~~~ ,~i i rraje f l exi bl e, conexi n f l exi bl e ~~l .i ;u~a 6J 0)
C onexl o C l 1J l .;l 1l l l ),t,g,r~,~rJ .aj~r( gi 411,~i ~ tl 1: ~l ~~~f ./J SW .t {,U .)-
C onexi n e.scaJ MQ .. B ! l .1'! '11je f l ~xi bl e. ( f i gura 6.12).
6.3.4 Tipoa de conexin
,/ } ' '
. otro aspe'to determi nante en l a conf o~aci n de l as di f erentes. di sposi ci ones f si cas es
el tipode herraje a uti l i zar; es deci r, r gi do ( general mente tubos de al umi ni o) o f l exi bl e
(cables de al umi ni o, aleacin de al umi ni o, ACS R y, en al gunas ocasi ones, cobre),
6.3.3 Tipo~ barraje (rgido o flexible)
a) lsomfrltli' i ~af\tr.} " ' e,.. 'l <l <> "i i }Plariia: -S> a.. s . 1>~ \i ) S eocin
Figura U J - Se cclondol' pantgrllfo hortront. l
riJ
l ~
J 1
'
, .
. \i
,-.;,
, 11
I \
1 \ 1
~
ii ~.
'j;J '
'
f \ l ... .
I
'
-
'
....................
1
~~,,~/ffi
1
~
;'
<
LJ
001
& i!i z: t
~ "
OI SPOSI C l N Ff sl \ DE SU ! l E ST .>.C l l l N E S 145

e
..
~
.--
, : .~-
l ., .... '- ili.
'
..: ; .........
:- ,. ,
_...,"-+-: -l --
.'... -~~~ '
--~
~ f l
~--
~
-
.
'
--- : : : : 181
'
.,-. t
~,1\....." l {
!
i : ..' .f!t .... . \itl
' _.,_,,,, '. ;,.J .,,.t.i "p '-<.." .... ,~ _,,,..,
. .,.,, t: . t .. rh- 1'.."i , 1
- -~ ' - ' ~
llitl" \t.' ' ~11.,~, : ~-~ ;: i y.,,
: itiU,- ~~- ~14 -' *' ' ' ' .
1----ih+l!!l' I+!,~ ~ f : . ~i r__ ': _ rrt
1---1---j.lo .... ' ' !; ... ~(1! -.t~~: !>"
,,: 1;: 1 '
.
; I . . ) - .
"
'
_,

B ) Pl anl a -~~- f 'b) Secci n


Mir~~? -~ch' t.s -
J

t
, ;
'
.

~
r \
'
t
' )
\
,
: ~.
. " ' ~

~
'
'
,-_ .
..
Adi ci onal mente, cuando se. t eeen eongureci onea de, dobl e barra, l a conexi n a el l as se
puede ef ectuar de vari as f ormas; al gunas de el l as son:
C ooexi n cl si ca. B arraje f l exi bl e ( Fi gura 6J 3l

C onexi n con pantgraf o. B arraje tl exl bJ e ( Fi gur 6.14)
C ooexi n con pantgraf o. B arraje rl $i dQ ( Fi gura 6.15)
C ooexi n cl si ca modi f i cada. B arraje f l exi bl e ( Fi gl i rt 6.1"6)
1
C onexi n con barras col ectoras abajo .. .B 'ai r.i je J l ( l i J ,bi e ( Fi gura 5.17)
C onexi n escal onada transversal . B arraje f l erjbJ e ( Fi gura 6.18)
C onexi n al i neada de.seccenadorcs, B amje'gi : do-( Fi gora 6.19).
Figura 6. G onuln e s"' 611ld~ bamlje flexff>fe
b) S eccin
" .
,,_./--
1

" '
-
\
. Figura 5 . . 11 - Comud6n ,_ , pantgl' flfo - bamlje rlgldo, banl!/e "9xlbl9
--
b) S ec<*n
a) Planta
~
1', : ''>'-\ .....
a) Planta
1 1

l
~
-.- '
~ . ~ ..
_...,, "
~,~
~ .. -
~
'
~~~$11i t. ~1: ~/gu1.1ts: 1f ,5'"'1C O MJ l '_,l e.on: ;Ai l .tf orwf ol ~krra} '#Q/do ' r ' ." , ,,,
. e_ : ._: 1l {;~ ~~~ .: .f .: - ( ;t.~ . : ./ L ';;.1"' 1'' ! ;'1 ~:
. ' '
' j !
:
,

~
\
'
'
\
'
~
~
: ~i
e
---------;\
1

~ ! 1
- . .
... .... : -~-: r ...
'
p
.... ~-.--- - _ ....... ,>,
- - - .........
. .. .....
'
.
'
. " ~ li e , ,. 1 ~ . . > . . ; <.-v
. .
-
l'
u-~
. . .
... ....:
'
~ .
a) Planta
',
~ !Y~
~,tJ
: xJ
- .. -
_ C 1
;:
-
"
,, -' f,;
-f-1 i
- ~.. ," '

' ! ': >"*'-"- '
----~1
"
-
-- .
.
- - ----
,
'
1--I ) .. n
-
>
'
1
.
-1 . ,..,_
-
'
;;;
" " ~.
X:
1
... -: o"'
(

?
'
DI Sl 'OSI QN F Sl tA ~ suee5T AQC N E S

J
.. _ _ tt' : . ...,.~
~~
. ...;
. -~
-,
...
~?
. 1
. :
I \
'
1
\

\
: 1
1
'
.

CoMJ#Qn c~d ,,..,_,.,..., ~ fl exlbl


. '
t ~

1: 1) S eccin
j .
'
I
..
"
~~
.
~ -
. .
'
. '
.
-
'
! ; t.
.
[
.
'
'
'
......
1 1
~ ~- ~
= - ~ -
-
1
. ~.l ......... . . . .-.. ~.;.!: ' - ....
" ' ~
"
(
e
1
.,
'
--
l 5<l
1 >_]
'
.
..
.
-
'
~

.
'
l
l.
"


.
,.
~
-
'
' ,.
~ -- '
~
i
-
.-, .,.. ' l
~" ~Aunque el rea' d na' su~tl l 'C i n"dber scr'.dctcmnada tomo consecuenci a: d'e l os
cri teri os .de'tl i .~l l or este: hl eddos en el i da compa'f t a de st\I 'V i ci ( >;,de-1en: erg a y de 1$- gu i s
sugeri ds eh -este-l i bnvy col i f .base en'dl eha ~ se' deom procedee-a l a adqtri si ci i t de!
J ! redi o; rtl .i f ul i al i .i veceS sucede qu ames-de-ceneeer l a.oi i gro dt\, 1a d 9pos1ci nl sf o y el
rea que debe ocupar, "se ha adqui ri do' O\ l l ! f i enei "d spombl e' el >pred ov y;' tanto l a
~gf i gu_rapi n cp1110J a di sP! l i ;>9,Q_ ft~ se, @he1,1,,l .)C omo9ar ,! Ll as l l P,tf l ci oncs del rea
i 'f ~ .-: _.$ r ~ ~,)' ,J ' -, ._ ~;,' f : "! .t~'f ; (. , . ,. s 'L,.,
~'\N Otf nS V eC e! 'se Sel eci ~nan bi 'cl l f i gml tdi i , J a'di spb-si ci c5l i f i 'si cl t'y e}'rea que Se del: )cr
ocupar, pero es i mposi bl e encontrar 'tn'. '1ptem_o ~n: : l as'"rl : tensti aS_' ~ teri das' 'y S
necesari o.entopces i ;,l l J l )hi u: el di S#l o jl i i cja1~arl 'i aoom9( 1a~8I rca,di spoi b.J e:
.~ P~fr 11 ~lito, ~~i i i ponante ! ori dcr ~ 'hl l y'rdsi n& i dnc?enel rea del 'pred o de ta
~u~i i l par e( ef i uatl as mo. f i caci ones a I a 'ti s'oosi di : f si ea e a i,i~lna- ' .
, J \ -..~ 1 J i 1 .1 ' Hr. .
1
-~f" ; )..;- .f c. b-C ~~ '1-,. >'..;f .; r ~. ! .. .~ : . _.
J ! J l l l t'adaRt! l C ,}l comn. <! e l l 1U l d~pos~ci 6i >f ~~'pi \Fl l awmodwc a .Wl p1'C dja.con .una
pendi ente consi derabl e es constr\J i r,1a,su~n en..tmaza$,a,di f cre9tes .ni vel es ( terreno
: 5al ~~) ~ ~l ~~! l ti v,,,M " i1~~,~-l~~~~,F~~~~l.~v,~~~qon ,1?.~,sc. l ~ l opgi tudcs
~am~.m~po~." ,.,,.,, ., .., , ... . , . . . ..
... t: ' I _ ,. ;, ..... .;,. t .
E s necesari o tener en cuenta que l as di stanc~,~~a.$,>Y ~cl c ,eg_uri dl l 4 para. ni vel es di ;
~~i n y .tl hl a~cnt~.. ~! ~~~.de ~l l l ,m~~~d qu~~ ~ue al ~vnas, d,i spesi ci ones f si cas,
~~~ ~1~en~~1~fl:~ ~Y ,~en,~~~.,ni ycl ,~~J t,~~~~~l i . s~~ ~reti c. ~s. '. . .
s- r .. ~: .... .- _ ;. : --J -; ,, ,_. : ,.( ;t .i ,. rr z .;_ _ 1' 1. ~'
6.3.6 i ea di sponi bl ;,,,2'C ~s.os y PQ! l l l l )l e,pri 11tac: J n ~e l as l i neas . ;
..
6.3.5, ~ Distahclas' inlnmll' s y de ~urldad
t: ) ,J . ' ;< ,-~ ,.: _. __ , >: n ... : 14 . 1 1 . . . 1;i . . . . . . .
,. Las 'di '$tancjas m ni mas, ~Y de; seguri dad.,. .descri tas -en el C ap tu o 4, son l as que
determi nan el dirtiensi' onaminto de l as di f erentes di sposi ci ones f si cas para cada una de l as
conf i guraci ones. T .a) como se menci on al l , se def i nen de acuerdo con el ni vel de tens n y
el ni vel de ai shu: o.i em_. as como tambi ~i t ~gl J l 'J as. condi el obes_aurwsf ri ~'d5~: eH;i ti u: l eJ ~
s)xs.taci n.
. ..
1
E n el N umeral 6.4 se presenta una expl i caci n de l as anteri ores f oml l ! S0dt;,..cooex! n ~
barras se real i za una descri pci n de l as di f erentes f ormas constructi vas de di sposi ci n
.., . ' . . " . , . ' .
r~1ca1 .. 1: n ... ' .. '/, t~ : .. .... .v, ; ~~...... ,_,rr -: : t' '._ .
11
q,: ....;,1.1: -
~ ' .,
'\f , ' . I" ~ . . , : _< '. : -> .;.,~ , .. ,
':I
"" 1)) Secyi n: kA . " ' < . ,,,-._ : .-: . : : i 1 , - e) .Secci n B B
i " ,.., : .. ;: ~ sJ 9': .. lfn~ d. i ~c/Qnal : l m- ~. rfgldo
'?"' J , f ~.u-._ ~ >' " ~ t~J V )t." .. : , \.i ...: p -
..
,,
'
!
; '"\ :;t
l - ~ j r: . ; I'
(.f ... ,.1_ .: ; ' 1tt~.I" .: ,ti'
. '
r.

i .
.1
1 -,
I
\
. '-......-
' /.
_ _ , ..
' ' '
' f '1 r F
' 1
1
1J
'_ \ H .
r1 ...
/
'

l i 3'.I J ~.1;'f >f acl l l .( l ae/-pi l 'a ee"'f l l ante.nl ml ehtci l .l l ,.j.: -,i l ~ ''" r " - ~ ,._ .,, - ,,,, 1
~-E A ifs <l 1~i ci on~~1f s~caf ~ri ~: tu1f f i i an ~' & r~~s: tq~,p;i otQgtaf u : Semi p,anl & i ~o
se f ei l i ta el m11i i ~~ml ' cmto af sqm( i ty-l ;ma1i svd-'.'sri best'aci '6n ya q'de e~'su psi 'i
abi C : rta: qucdan com,l ctameme desenerg zados, l o que no ocurre con l os de apertura central
pues pu: i e-~esf s'puei i e~qi l ~df ttl ergf tl kra'l i \' i i re s' p0!>ibi' 6iralll: rt" q;; , <;~;~. a.< 3
~: ;t.- E ~~~cj~I I & i ca& j( _9f up.anl ggr,f oi i .Q,: ;eJ J J i _p~! 6gmf ps .y ! );ras .col eC J -~T .l l ! l .arr ba
~.~e;~~~.f .! ;11 a.,-0~_,J o.~-eq_i pps,.del ,c! l 111po cuando ;J a, i f n,~.esr~
~_ _ sil}. que~ta~~ ~~rr~pci ~: po.r~~~ec;ei : .e.ner,gjzados J 9~l >J .l ~.
~~mi f .n.~~n ~s, ~ e?<jgi q l a, 4e~e1}~gi z.aci l \tqe1 ~W ( l ( l ;oi e.~poJ J qj~nt! l .llO~
19$~qu\;'-9~c-el traj: ! a~.-W l .i s : Pi u'ws_o~ ~~i p.o energjz.ado.i , "'' ! ,, , .,, ,
f om~ aiilpsf~s' fiscas2' od' pan~: io sef ul Pah~af f ~barts - col ce oraS"'al >ajo
-permi ten ef ectuar manteni mi ento eo una barra y secci onadores de barras si n desenergi Zai ' l
~
~-~~aJ ~C gapd~J # 4~! i M S! f f ! J C ~cf pcf l i .r,~tC J l i xni ~n.to .\l n. todos
: equmA .del camnn 1: -l Mnn no~l l os secc onedorcs de barra. ., ,,, _ u .. , . .,
1i !('t!< lto< o, Y-.l<i= _ ' !l: l ul' .,/.' " 1i;i>~ "'<'l l 'ro,. ;." . , ,.,,,,,,_ ,1 - ,.
' I J as.di l i i rsi ci h~f f si as c-Oq' l(~ID!dre&1de apertura-eemral sepuede' ef ectuar
~~lO" N se~ l os e~ui "')s.,dej: ,_pan nl p: i 1-l qs,,1'.l nrrajcs1 dP.1 nendi endo1d~.cH"' est
l \L ' .i;),J -i1Utw , J i ~-l l .>1h t ~lI,;. _ .._ .,_ ,. ;: ~~ ~ ~.tq\-f" ! ~ : _ -: -J ~ 1. 1, 1 ~
aes~oe@ --~ ~ e,o~.~os,~~'f l gl \,._,,_ r .... '\J >.J W ~~ - : ! f : ! \e,""91\~-~i : i <th;~ ~?'i 9'1'? 4'1,w
C ~l po .cooespc>-11U J e.nte estn desem: i : gi z..uos. zor segun durante el mantemrmento en
bi f t'8i ef P.rel 'erl 516pl l ra 'eSW i l i Sposi ci 'of i es f i ti C 's l f esei ergi 1.ai : ' ,l tJ mp i c: i mspondi ente
e.YJ ta: l{s ~nef cqqi p'M energ: i zal 'os del >i tjo'<l e"tas baf r~;'f ?ml ) .. ' '.! -: ,i .w-.,,-, ., ' q
.. ~ ~s;~i o11 : .f i i i as '~u'f '~& tan"'tri b'l i i ke'i ones'J e s' &i~~&U ' & 'af ubos ti {s~f ai
ej~tnpJ o la ~si ca modi f i cada, presentan asi mi smo una combi naci n cig' tas ' ventl i jas - y-
.,
.,
1
:
E n al gun9s casos l as l i mi tnci oees del rea del prcdi Q o.bJ .i g;I J l uti J i z- subestaci ones
encap~_uf .,f OJ S, ?: as -cual es ~u~n f u~nor re.a, tal como se presenta ,en el C ap( tul o 7.
T amb1 puedeq u_ti hz~ subestae nes ornpactas. -
,.....,. ... , . . ' ....
Otros aspectos tel atbnados con el predi o de l a sbel : taci ~n y que ti enen i nf l uenci a eo l a
sel ecci n de la dl : spsi ci n f si ca son l os accesos y J a ori entaci n de l as l aeas don respecto al
barraje, E s ! I ee;~es necesari o saoer cmo l l egan l as l neas al predi o paradeterm ner si en l a
di s,posi ci 6nf $i c debe preverse sal i da de ci rcui tos a ambos l ados del o de l os barrajes, o por
el co~o, a.i ,l n.l o l ado. E n casos en l os-que se necesi te tener sal i das de ci rcu.i tos a ambos
l ados d' ! a subestaci n y el espaci o sea l i mi mdo, es recomendabl e una di sposi ci n de l os
barrajes -en/'tr\ l;o ameri ri se puede ! \Pl i ( : ar tambi n para l a--conf i guraci n de barra
prmei pal y bT~m~;.1! '32sf erenc e;''~~.. l ~.~~i ci gri ,,~~~3do1?1e,. ! \~a, ms barra de
traastereuci a no se uti l i za puesto que i mpl i car a Fampos demasi ado l argos.
' 1
l
;
J .' ...
B
.
B arra senci l l a ( Fi guras 6.20 y 6.21)
B arra pri nci pal y de transf erenci a ( Fi gura 6.22)
. , f" .~(. ~V l i ~~- ...r: i .~~14~;~ -- ,,i ~" ;!.
Dobl e barra ( Fi gura 6.7.3)
8.4.1 Dispoalc!.n cl si ca
-e-
E ste N umeral descri be l as di sposi ci ones f si cas ms uti l i zadas para cada una de las
conf i guraci ones. establ eci das en el C ap tul o 2.
'
8.4 FORMAS CONS TRUCTIVAS DE DIS POS ICIN FiS ICA
E n este caso, como i mpacto. ambi ental se. consi dera. l a estti ca de l a di sposi ci n f si ca.
E n general , l a tendenci a moderna i ndi ca que mi entras menos ni vel es.de conexi n se tengan y
ms bajos sean J os ni v! : l es de barras, ! l }s estti ca es l a>,.apapcnci a de 1a subestaci n; stgn
este punto de vi s.ta. l as di sposi ci ones menos es~ti cas son l as el evadas y cl si ca_s.
;.-.;. "! \-=- .J l ~<: .1~1~ io\ .,,, :( . . . . < ;. . . tt'b'( l \J \_t' ,..-. .~ ._,\6" '
1
f \: .1
6.3.10 lmP' cto ambiental
8.3.9 Hia(Qfl.a y tradlc;: ln.
Aqu , como en l a sel ecci n de l ~coaf i guraci n, la deci si n f i nal sobre l a. di sposi ci n
f i si c de una subC staei n estar <: oo l onada por i a hi stori a y tradi ci n de la com-pl i
duea y de sus. .ngeri i ~s . .,d~.C l i se o,~. .oper~i n ,i l l C hi si ..ve, por J aof i ~J l ci a que puedan
tener f i rmas asesoras en di cha compa a, E n uno u otro caso, l a experi enci a obteni da a travs
de I a hi stori .y l as pecti cas o.perati vas y de i ngeni er a tradi ci onal es pueden dar pref erenci a a
una di sp( ?si ci ~cul ar a pe~ar de que un anl i si s acadmi co asi gne mayores ventajas a
otra.
6.3.8.2 Faci l i dad df extensin
T i enen 'una mayor I aei l i dad de extensi n. l as di spos ci oues I si cas con barras col ectoras
arri ba ya que, sol amente es necesari o. uni r l os puentes de. barras para conectar l as nuevas
adi ci ones. C uando se ti enen barras. col ectoras abajo es muy compl i cado bacer adi ci ones
sobre l a mi sma barra por requeri rse general mente equi po adi ci onal del mi smo f abri cante;
adi ci ones de campos adyacentes son ms f ci l es, si endo necesari o construi r un si stema-de.
templ as de barrajes nueyos, para'l l ni r <tl os el d: stentes. "' ,, .o i i ;,?
E xtensi ones con barrajes r gi dos requi eren una mayor suspensi n de servi ci o que
extensi ones con barrajes exi bl es. C omo es obvi o, l as conf i guraci ones de dobl e barra
requi eren menor ti empo de suspensi n para l as extensi ones que l as otras conf i guraci ones de
conexi n de barras. '
desventajas menci onadas en l os prraf os al l ( er ores. Los di eposi cl ones.s cas el evadas son
l as que presentan mayor di f i cul tad .P~l e1,;111;a~t~-! : l ~~~l l ,t~,.11Qr i en~r .d9hl ~~.i veJ ~! l .bl .rmq;
general mente, cuando se hace manrenumemo -a una barra, es necesari o sacar roda I n
subestaci n de servi ci o, l o cual i mpl i ca perder [as vent: 1jas de l a segunda barra ( si endo
adems l as que presentan l a menor seguri dad por f al l as en barrajes y, en general . pur f al l as
i nternas).
019'C SJ C I N FiS ICA DE suiresrAOcrr: s 15l
l

.l
'
! -,
...
l
1
; . ,, ~ .; ( l .. l f
. ~.~~, , -"'
.. !' ~ ! -X1 ; tC : t 1t-: : ~Ck! : ~ i <'. , ... -. -~ .;
: ~t: '.J .~'t,1-).r~t.J i ~~- .. J n .. : f : :
' .
~,~l ! f ;l ~: , ,. ,~ 4t. i f : .i;' ~ .... t#~~~.,.: .: . ' r:~ ~ t~ '1(! P~~t}...~' .~ l t~~l J ..,'. ~' , } r t, , '~ ~ . ~ <
, ~ t; "
~~ ~r1! ~~-R g ~rif.2 1-~' i~Ml 6n1~ ~~.
/
Figure e.as - C onexi n lnte nvptonul, conul dti f l eJ db/e - dlaposlcl/Jn t:J#ca
t ' 1 .
e
11 c" '
,., t
t , ' ~ l ~ ' . .. ' ~ J ~
,'r . ~ i -
CL
C onexi n de i nterruptores ( f i guras 6.26 y 6.27)
Ani l l o cruzado ( Fi gura 6.28),
!
_ _ ,,,- -- I' -
.--,
I
--~
..
1
-~' Fi gura li. 2ol- Dolile _ lNim o p1110. dlre oi. ~ . ucl6n cl si ca
T
I
1
r
' ~

'
~ ~ ....
1

1
\ \ /
' (
\
'
""-\1/
'
J/
'
>
.
..
-
. '
' .
~ ,. f. :15 - Dobf ,,.,.,. - b. ra tnnafe re nclrdfaposlcln c1'slc
11 .r 1 .: 1
h ~ l '
C abe anotar que para l as anceri ores di spos ci ones f si cas se uti l i z J a barra ex bl e, peto
bi en se podr a uti l i zar l a barra r gi da con conexi ones r gi das o l a barra r gi da con eenex ones
f l exi bl es. >;l' f l
. '
- ..~..
' u 1
l~ ' l' l\) ~\1~\o.' e'! ( ,. . , '' ' ~ I' " \
1
. ' f __ t
- .. ~ '
-
.-,
~;
11 j '.1 .... il; -;, .~
. .. ,. . ll
~
01~) ,,;tri .;<~~~ ,ci t",\f i i i t~ ' -: t..~ ?f t i ' : ,..P'.'_ti '')l r'.~A71?: r., ...,._1-...B ';tJ J ,
~ ~ s. =- . . i!!- '~ . - : ..l .j: t.~i l ..L: th: .~l J ! ~.. ! f~ ~ "'.: J L-. ~;; ;ct .. u . 11A.i ,;;: : .
" " " \, .
a) Planta
- r{
Al.KA~ro. . b\ iw~ "'t- .
1
.... ~
. . ~
,
l ;
-
}
. ,
1 1
.
~' t' ~ ' -' , r ~
'
.,
,..

>;..
- - -
'
T
'
1
1

1, K
" '
f
, ..
)
..
'
,..
" ... " '
"""
'


' 1
1
1
1
1
1
.
i
1
!
1
t
'
t
f

'. .; .
1

1
.J .f ~ Mt~J f(;i ' ei ~ 'J t~ '~ : "' _r: i ,t; [;f~ , : ;!~ . f{7)i;. ;ji~ ~ ff' ' > ~t-i i rJ l <.o;t rt; _;t~' t '~;/'
?'.>'l i mi : i l ': : i l i 'W i . .i t- " l '' ' i
n ! 1! $1-~: t1: ubi 'l ~~1111: ~: .f .h~ ~J . .. ~~f ~d gff ~,.~~~1~Uw ~: r i "( ;i ( l .1 ';"" : -.~1~~~) i; ;. .,t.
~11! ; ~.. : : .: ( .. : . ~ 't ": nl .. ! l "l "')t: -;,;J rJ ;~l )_( _\~r ....., uf u .. 1$1"f W 'p[t: 4l ;' f ri t<t ;).)! ''i : ;r ,;. '.J f s 1: .__ ... )
.- i # ~ ~ ..
i ~l t: 4i .ti ~rH: i l Gbi i r1f tt: 1)~~1~ ~~1ol l l : ><"'} r: nhi. cr: ~ , . . ~
- . E il: J lol!I ._ .;i 1 L: .o l . L
e) S eccin' 8-B

l ;, ..,
i : .. .iur
--
--- _ ...
-
---: -- --------------=-- -,,.--------- ~ - - - r
----
_ ;_ ~~
J
I
' '
. - ' .
' .
e _.,. ~....
~: =: =: : j i l ! t : : : ~~~; . , ~: : : : : : t i t = == ~=- : : 1] t 1; : t : : : t ==t : : : : : : : , : t : ~: : t =- , . ~- : ] ! .
---!!t: : 1l!~~~~' f.,' --" ,: ;; ,.., t. -~ rl , : : ' ~ ~~: C '! si ~i ~~~
~ l " {
,
" ~!: \ll ... ' ~
- ...,
0 ,' - t''f ; .;
' '
l

i
l
.). . :
a) Plailta
~ - ~ 1
,~
" '
-
-
-
.., - ~
~ : : ;:
- -
: -
- -
-+' .
!
'
-
.,
..
l .
a ~ ' ... ...~
......_ " " ." ,.~ ' N
~~ : -t.
< ... _ . .... e: --
1 1 u_ ~...
" " ' ~ .;;..
.... ~-
,_ >

1 1
_
-
f

~
' l \ I ~
J

,
!

'
1 . . ,_ .,.. --
. \'
f ' . ' "
... .a,,., . r
e
' . t
{ .. " (. . '
\il VJ V
'
'
-, !
e
' {

'
i

'

. ~.
' ' ' '( 1
..
V
.
'
' ( \
.. '
>
J
-
'
1
,, A;
-
1.
1
- - '
~ ' ' ' " "
.
1
... ,_ .~
'
~
-
-
--
1
1
' " ' " : ' -.-~
-~~.
.
.
'
J
a}lsmttico
: ; .
de campos con ,_.eSpe( : to111 di sposi ci n~en,seci e .. E as : c-0rwMl l l l el >': l l e-secci ( l uador.a i nterruptor
se hacen cn.,cabl e, el cual se soporta en l os mi smos aparatos. C omo desventaja de esta
sof i n~,Pueae mtse 111 l i i f l cbl tad pa.T : N : hi l aji ei f i l na barra wl ecttri pu l tasi cone doues
si nf u'd11e&j' a : i e'r rutcei 1hni 'gi i a: t: 1l l E li 'mttphrl ci f r' de'. s& : f nadotes 'a id f argo\i el
bhl tf je 1~ .-realizl" n ' fifmm senc l l i l : . "E ttnl l rFl gi l i l l ti : J '.f ) se 1I t sti a' i : f t'di 5j'x).Si i 8n pai 'a: ,.l l i i a
~'-. ."'. _. ,t ,(-.;. f: .J _ , ..2! ..t.J "'.--'-'""' .~._ .. <?,,_,. ' ,.,t~. ,..-,.j "t"! .,.jt l f ll-1 l -' "'''I J " >' > ,- -_ -, ,, hc.f
cvn.n~uracJc1n ... ue ouu CRl[(1r;. .t ,., " ' _ _ ' ,. _ , .;. A ... , - - ~ .... ,,-.. -. - . ~
~'! : \)U .-,;l ! .~: ( .'f ' 11J 'l ~f .t.~: ;..- tW 1~.') /( : {,; 1i - -" L~~>J .
1
r~ ~ )~ ,,~ ~ 1 . ;; ~ t, . J .
t'i , )"}~., .~'".>! '~ . )lt~ ~ ~ i':; tf ! : r;.~k.. t;; .l .! .1. 1. J ,,,: l .
~)1 }> L: - _ ,. ~; ~ ~. ! 't, '"!
,
6~4,4 D~~cf n ~i i 'nai i : de aeci ci on~ctbres
. ....!' -~L.. . .
. ~.e~;~~~.i ~~J os pol os i ndi vi d~Q~J os secci onadores de barras se col ocan en
l ~~~nJ a~~l 1l ~ S! o .~l l ~.ta.n g9rti .cf )$ J i.~ ~s .~al i das- d,,e U ne~l o que reduce l os
~sto~~l 'L'e$i i i i l rn.~1 E ~': 'l ,l i 1'._Ft'guta" 6.'33. ' S ev 'l : J : s1l '' esta ''di spsf c rf f sf oa .pm: a una
~~? jj,fu~ll(!, parr~con, barras qgid~.
e: 32 - D/spos/cJ n ~ nada en filas rrans11ersel es, doble ! )erra
--
~-
>
. '
..; "
- -
b)~~:
1 l
,
/
t

/.
"
i a) Planta
- '
IT. j

1
- -
- .-
--- 1 - - -
-
-
...
'
6;4,3,,. ,;f>lsl)Otilc661reseatonada con filas en sentido-tra' nsversI- ,,
~" .. ~'.jf i &lf' ~!r" ~~t: i,bf~' ) ~f; , n '- .,. 1- i ttr, .~ . ~
. -_l i d~ - oi l ~DO& i i w1-' col eca .l os - "''l U i l c. i ndi w-i i l ual es de: l os, secci onadores de barras
ro~..,~-._-.~-;.-., '~t"r- ., ' J 1 -~ ~. " ~ ~
~~c~~8<! ! ,i l ! _S ~~ col ~l QF! h~;I \~b;i nas coJ ectoI ".tS c.ol ~,11.o~ni ~e~i p( e~or,~-
ap~y,m~yite l Ql l l af f 9! i ~\i z1W t$~P, ! o.! ' spcQonado! es y.se o_on~ : i ,~tos. C O! l cab\es
E J t J os extremos de l a i nstal aci n I as barras se templ an sobre pqi : ti cpsJ ;i ajqs . a .f i n de.,ti ~rac
J os pol os de l os secci onadores de la tensi n de l os cabl es y de J os esf uerzos de cortoc runos,
Sobre 1{1'8 parras col ectoras estn, a J a al tura correspondi ente, l as l neas de conexi n a J os
i ntcmi ptQres. La canti dad necesari a de materi al es de l nea es el evada. La accesi bi l i dad a l os
aparatos ( ! 's, si n embargo, ml l y' I nena. E n l a f i gux: a 6.32 se presenta esta di sposi ci n f si ca
parn una oooti gurnci ri -de dobl ebarra
'S .. , ~
I
1
1
'
;
e) s.cc6n
Figura &.33 - ~ ICl6n de .. r: r: i of l f l dorN , dobt. ba,,.
1. 1l>
' l
.,
1 ' l
a) l somtri co
. : ~
: ?-".! t. .t.
. ~ . ';'I'~ ''1-: t')
1
L~
l
r
,
' .
. '
'
'
l
. 1
#t~..... ~t .: .: / !~" : <: ...
~1~4,_! "l ]f .. 7.~~~~~
e: : ; ;..,, ,j,, ~ " !Ii ;: r' "
- ~ ~ . ~ :!~ ,. ~:1:~~~ ~~ ~\.Q~: J .-;: "~;?.~~ 4 .~,~i ;,,. ~.
_ J
\
\
.l
\ /
'
I
-
I
./~ "'-.....: ~\ ..
--d
ll..
.
., ,
- ...,
~
. , .
La mxi ma reducci 1 n del rea para una subesteci n exteri or con una conf i guraci n del
ti xrde- cl i ei i lle barras puede 'I ograrse 8i en un mi smo campo se acomodan sal i das a
mW 's'I l d< k>en J a di sposi ci 6n ef vada J os s stemas '.l e barras se tel)S fonan uno enci ma del
otto. toa' ~ ol i : OOres' de b'rra.J e del si stema super or estn apoyados en vi gas i utemi edi as,
f 'tds .;eJ .~i sl cm. f uf e: cl or se apoyan di rci i tamenr.e en el pi so. La prcti ca ha demostrado que
f odas'I as-ma Qbts"n~esari as, aun l a opersei n' nonnahmemergenci a de l os secci onadores
ool oeado~n f as'V gas in.tCnndias, pueden ~i i arse en f orma correcta ..
i' .~...~~ ~: } 'J : J _ : ~ Js; ~ ; . . ~ ;. . ,. ,_ " - ~ - ' .
:. .,,Lo~.~~ndores de bm: i~gel si stema superi or d~re~nai el ancho de campo. Dos
~- f ueden acomodarse en 1111 mi s"l ? campo. U na di s]l ( )sjc 6n c<>! f to l a aqu descri ta se
uti l i za rara vez, ya que presenta cnqpl i C u;i one.s para el mantenl m ento e i ncrementa l as
, posi bi l i dades de cortoci rcui to en b~,-adem'~deJ . al t si mo ~osto de l as estructuras.
~ ~ { '
Q.rado: se ti .~etf -J eas pequeas es p~f eri bl e recurri r a subestaci ones encapsul adas en
SF;, GI S. : ,, .: . ... . ,
E n l ai Y i g\! l 'as 6.34 y 6.3_5,.se i l ustra esta di sposi ci n si ca para. l as conf i guraci ones de
dobl e. barra y b..aaa pri nci pal y de trans erenci a,
Dispo sicin e le vad a
t,'tc
-. :
l "'>: i ;
1 1
!
-
..
-
~
-

.. . t~
\
. '
.!'
-
: ;_!

.

.
' . i:
,

..
..
. ;
,.
1. q
'
. ,,
t - !
~ ,.
,.
;i
'
'1S ..
,.
b) S eccin.
i' ~
a) Plilnta ,
, ...
- 1 ... <. ~ !
I;
...
'
'
,
..
-1-
' .
' .,
1
..
! '. ~ '
1
'
8(4.8 .1 Arreulo dlauonal con las barras: coleGtoraa arrlba
" Af i i n8J i z l a' pl anta de una subestaci se bse: ' V que la l i nea de sal i da de un campo
est oti ent( f en 'f i i a perpendi cul ar .al barcaje. E o el 'punte de crucede cada f ase, el
secci onador pantgraf o enl aza oon su cuchi l l a de movi mi ento verti cal l as sal i das de l neas
( si tuadas en un pl ano i nf eri or) con el barraje ( que est en un pl ano superi or) si gui endo la v a
ms corta; l a cuchi l l a del secci onador, al . conectar, agarra un contacto f i jado en l a barra. E l
si stema d: ! sujeci n de l os secci onadores modernos no sol amente hace posi bl e una uni n
segura ~-,l l ~.contactos, an bajo ~-~ f uerte. si no que tambi n garanti za una adecuada
conti nui dad cuando por vari aci n de temperatura se modi f i ca l a extensi n de l as barras. E sto
f enmeno es tol erabl e si n necesi dad de medi das especi al es l i asta una extensi n del barraje de
40 m. E n vanos mayores y hasta 60 mse agregan resortes de compensaci n en l as f ases de
barraje jque a fa vei rebajan l os esf uerzos sobr l os prti cos. U na f ormaci n ci J "V " d~l as
cadenas dobl es que soportan el barraje reduce el movi mi ento de l os cabl es que f orman l as
barras por acci n del vi ento. Para hacer l i mpi eza y revi si n de l os secci onadores de barraje y
de l os aparatos de ~rui 'l ''d'e ' lfneil en e.,i n f orm: a 'de dl sposi ci 6o, 'debe desenergi zarse l a l nea
correspondi ente, pero l as 'barras pueden quedar con tensi n. Subestaci ones con barras
col ectoras col ocadas en un pl ano superi or requi eren menos el ementos y materi al es de
consi rucci ri ya que 'l as'conexi ones ae' fiin en f os'espC 'f s'dC -l l ts bmas col ectoras se hacen
cl f .~ta.rne1ue ~l os ~paratos. .. ,, " , . ,. , >
6.4.6, F.ormas construetlvas co.n a.ccionadores ti po pantgrafo o
.. ' . se.mipantgrafo . ... .., . ;
DI SPOSI C I N f i stcA C E ! i l tl E ST AC ! DN ! S 163
'
-~ ..
E n
7est,a
di sposi ci n ( ms uti l i zada para conf i guraci ones de dobl e barra) l as hartas
eol eetoras se apoyan en l os secci onadores ( apoyo desl i zante y conexi n f l exi bl e) y se
t npl an, en l os extremos de su l ongi tud usando prti os
1bajos.
Los enl aces de l as l neas de
~al i .di t se templ an con cadenas en ''V " y l l evan col gados l os contactos de ci erre de l os
secci onad"ers pantgraf o: E ste arregl o reduce el espaci o necesari o y bl i nda ventajas para
l i tnp,! cza y revi si n. Si uno de l os si stemas de barrajes se des energi za, todos l os
sepci ( )na( j,or.es ~tgraf os de d cho si ~t~)Pl l pueden l i l ppi arse 'I .i : e".i sarse. Las sal i das de
l nea pueden- entonces ser al i mentas 'por otro barruje. E l i rregJ o hace posi bl e el
01 i ote.i mi en tl e l os ' pamgrnf os del barraje- si n tener que-+"C l .e.-i energi znr el campo
~on: espndi en.teJ ~s,f anos ~l ati vame,nt~coryo( no exi gen resortes de. compensaci n ni para
'el barraje; para l as sal i das de l nea. E ste tnei l o presenta ventajas parti cul armente para
su.bes~f on.e! en ni vel es de cortoci rcui to._el tv-Ml s ( mayores de 31,5 kA) y adems es muy
..... 1 -
economrco,
. . .
,. . ~ - . . -
;.. .tir f 1gur 6.38i l ustra esta di sposi ci n para una conf i guraci n ~dobl e barra. C omo en
el caso anteri or, se requi eren dos p)l s de i nterruptores y prti cos para obtener sal i da por
.ambPs .I Ado.s ~e l o~barrajes, - '
N ~tese Que '1i i 1.aS'Ftguras 6.36 6.3& se esi l col ocando el transf ormador de corri ente al
bWo de. ~i l 0e11; mi entras que en al gunas de l as di sposi ci cnes si cas previ as sucede l o
: cOi l t: rari o.,en e: tos dos arf C g1os, i: t i ntercambi ar I osjequ pos teoci onados. uo i mpl i ca
$ J ! pl i f i ear er ~ l J si ~o de l a di sposi cjn, r l a ni ca di f erenci a con respecto a l as otras
Ol l l J .'l i ste en que.pi . lpWlt.eninentd,_ de l o~rl ! J l nsf onni l drf : S de corri ente se ti ene que programar
cooj~n~n! ~conel de l os transf ormadores de teesn y no con el de l os i nterruptores.
,.
.. ,..
"- , f ara ~cner-S-a! t<f a;de: ,9i rou.i tos en.m.b'o: s-1.ado: s <i e'l OS,"bartaj.es l o ms 1i i mpl e es col ocat
dos f i l as de i nterruptores y prti cos de sal i da ( uno a cada l ado del bauajt). C abe anotar que
l as sal i da$.d! : ! )en ser en campos di f e~te$; no pueden enf rentarse,
', ~ Las F.J 1u: c~ y 6.37 mueslI' llJ I~tl ! \f arl i "spos: i ci rr para, f as cooti graci J l D$<tl e dobl e
bl : i ..._4'. ! }te_qi f pf t y~I\ i ;e,sR~cj.i v~e_J J i e~~La P! l l l ~! l l ,de J ,~s f i g~T l ! l ! . se"ha i l w>i roi I D con
bJ l rrl l jel ,J et~. 1;~~\Q! S : u.~~_sgul l d_~c,SB .~oJ i r q'.gi ~ .e~~xi Qpe.s f kxi b! es._ , '-
~~' ..: . ~-r- ( ~~?"J ~ t-V - 1 .tf; ... ~; ' ' . ~ -~. . "'..,' ., : " v ," ' 1 ~ ~'
J .~ tJ ~ .. ;~- : 1 / L. , H.: ..: t;, ~1 l ~... <1,o; .J .F. i , : .>f! ~ ; / _ ; . . ..., ;j
..
Para si mpl i f i car al gunas di sposi ci ones cl si cas se pueden cambi ar I os secci onadores del
barraje del I ndo de l a l nea por secci onadores del . ji po pantgraf o col ocados di agonal mente
( o al ternari vamente, para W J ni vel de medi a tensi n, del ti po de apertura central col ocados en
di agonal o en l nea con operaci n i ndi vi dual ). E sta vari ante el i mi na un ni vel de conexi ones y
al mi smo ti empo permi te wi ahorro consi derabl e de estructuras.
'
E n l a Fi gura ~.39 ;e muestraun ejempl o de esta di sposi ci n pap una conf i guraci n de
barra pri nci pal y de transf erenci a, E n l as Fi guras 6.40 y 6.4.J sri i l ustra l a conf i guraci n de
dobl e barra con el transf ormador-de ccl ni el e adyacente al i nterruptor o al l ado de l a l nea,
respecti vamente. E n l a Fi guro 6.42 se presenta esta di sposi ci n para l a dobl e barra con
o pai ;o di recto. . . ..- ,,, ., c.: ""-""' .. ., ,
Por su parte, l as Fi guras 6.43 y 6.44 i l ustran la dobl e barra con secci onador de
transf erenci a, l a Fi gura 6.45 i l ustra esta mi sma conf i guraci n de dobl e barra ms
secci onador de transf erenci a y l a Fi gura 6.. 46 presenta l a dobl e barra ms barra de
transf erenci a.
6.".7 .1 Clsica modifieada
Adems de l os arregl os normal es ya descri tos para subestaci ones exteri ores exi sten otras
di sposi ci ones especi al es, al gunas deo l as cual es ti enen en cuenta ci rcunstanci as parti cul ares,
condi ci ones de i ;ervi ho Q de terreno que al sel ecci nar el arregl o constructi vo deben tenerse
en cuenta. E n estas di sposi ci ones se combi nan l os secci onadores del ti po pantgraf o o
serni pantgraf o con l os otros, Las f i guras que i l ustran estas di sposi ci ones contempl an, por
si mpl i ci dad, l a uti l i zaci n .d~sec,: i opaQo,t: es ti J ?9. paq! Qgraf 9 y de apertura central Al gunas de
l as ms i nteresantesen l a prcti ca se 'descri ~n -~conti nuaci n.
6.4.7 Formas constructivas combinadas o especiales
1'19Ura - Arre glo dlagonf ~ on ba"as .col ecl onts atnjo, dobl9 ""
a) Pi anta
- :;-
i
~
O.
o
.
i
~
l 1
\
/
., -
.... _ .
"
.- . -.1'' . ' 'J ~.1-: i .
b) Secctn
r-
1
1
lt>
~
1
1
~
- -
,_
- -
- -
-
~
'
-
--
1
'
'
> 1 ;f .. ~ ;,,': .i ,,..,,
' {J .~.i~TJ 1" J ~t
tJ ;Y rJ ): ): " !~ 11 . ' "
~ .f ?f ;. ~ . ;.> ., .
l ' ~
. . ;, 1t ' " ~ l. '
..
4l V i ~~: ~ ., ,r.
f\ ~ t;t(i > t
\: >~-. ) ;~ ~)l(J ' ... ~1
A: .i J 1. t, .> ., r'
;~
.
. ' ' . ' ~" ' . - : ' ..;,
~.~n\f 1~' : ~~~;, .! .. ~--~ ~-~ ~~~,)' \.--. " ' ' ' ' : ." ;\; 5\. . ;. ~
..
" ' " . , . , - - . , , ; ~: - ; f . ; r : ; r : ; , : - - ; : ; : - : l ' : ; , . . - - ; : - ~- c . ; . ~~ ~~ - , , c : ~~- - . ; ; ~, ~i ~- ~~~- ~, . ~- ~1- - ~~~. ~; : : - , . . _ ~~. \ - ~~~~~~~~~~, . . , , - - - , - , . . . . ~
l {\'; f ""t~~ " .r.t
-. " ' . . .,,
." ' t ~ f . . . . . . .
- -
~
- ': t

,}.e~ .,,.
iC -.
,. . ,. 2;;_
"
~
-'
~-
-
f. ~
'

.,
'
-c ,
{
~
..._ ,_
I
/ '
'

. . , , , 11- , . . . . . J . ; J - ~, . , U , - - - - , , - " : . , , - , , . i . J , _ , . , - : ! - . . . . , . - . , , , . . , , . , : : ' - : : - . J . L l ~- : : : " L . . . . . J ' " ' - ' " " ' - , , . . , ~L , . - u~. L l ~L _ L _ . . l l . . . . ! : i : i a l ~
1J ..~t: ( \?f .., ,__., \'. J- . 'i. \r\ J'f' ~ . ~o~.... l ,.,_,t\~... -: ;
4M.., D111poslci6n ci ja/ca modi f i cada, barra mis bamt dt tnl l uderenci a (e ntr. da
llnM campo acople )
(
'
/

-~--- J : ~.
-r--------------------------rr- --~.,..,,.- > :
Rgun 4 .U- O l. poalr;fn cliskmodtncada, entni de por un . olo l ado, dlll* be rn con
' secci onador nnst. re ncl
. ,
. ,,..
.
- - - - - - - - ry,:~ - "- - - - - - - - '- '- - - - - '- ' - ~ - - - - - - ~
' t~i 1
' ' . ~
e' >
,~.
'
... ... t ,,.
f'lflun 4;43 - Di8poslc/6n cl l s/oa modlflr;11d11, dO b/e b111ra ( On s~ ~ ,
. '
s: : . - ~ -~ .. ' t ll
.,, ' -. : ,- .... -. -- .... , -.1 ]-_ ..,, ---.,.---.,., . .,,,: -,.--.-_--. --.,..--,--,..---- ~--\-' -t+--- ~- -
( / I f ~: t ,T ! .;\
~
r-c.: t c
~ ji
r
-------! '\-----,---------------~
~w
' .
. '
. ,;
1
: l
'
1
/
/
\
" , I ' . 1 ;o - r 1 1 ~
. Ftpure . 41- Art'flO lrlm,{lfil> al ~ fi~ flo. l l arM principal J e tlllnate wn~
' ~-,~ ~~;4 ... ~~~_. .
~ ;;,.: ~~ ...
~' l ~ f"' ,on.,. ~~,)e~ f l l ~~<l " - ~ ,.r,oSi 'l ?~l l '">~t. :. . . . . ~ ~ :. :; . - , . . . . . . "',,;i 1 ..... ,. : '~. .--. ~
~ ~I~\i' fl~~~b\t>~f ~t.: ;;1 ..' ... ~ ,
.. .
'
'
1 .
. -;
'
'

- - ---- - ----r---
1
1
'
- '
1
1
1
1
'
1
J
,
1 11
H---' -~-' - ..... --------., --;.-,,, - --- -- -------
' , ..
'
~.-4. 7 J __ Am: gl o ~l l l QOnJ J modifi~~. ba! ra eol ectoras amba
Si en l "<I T s~i ,'C f f ei a,nt~ri Qr se, u.ti ! i z;w,ti t: W i onadoce~pantgraf os e".~f us barrajes se
wovi ~~en. ~;.enegl u. ?i agooal i : no'! tf oado C ?n. barras col ectoras arri ba, teni endo una
redq'C 2~6n-adi c10ni i J : del ancho t!e campo: .
. t.. . ' 1 1
i , E n .l i sFi g! AF4! 6A7 a 6.S se i l ustra.esta di sposi ci npara l as conf i guraci ones de barra
prl nqi Pf I '~d ;~~~~enci a, do~I ~~~ i ~ ~~a ms ~arra de tr~_tf ren~i l l e(in~erruplur
y J .Ue9i. , J i tOS,~l i l .gunas var antes y"al teri avs con el ti po de barraJ e ( r gtdo f l exi bl e).
' ,.,.t ~-~~ .. . . . . ,
-~'\& ~--;.c.: t;_r.{'\.: ')\'."' : \.; ......... ~ '): ) ~~) -l ~I "'\ ~ .. ~i ~J ,r...ti 1~ t-: 1,".: "~1-: , ~\~ . /l : t. )~.. ~.,; ... !' ~: 1 : : ; . .,t'( ~... ~
l
l
~
.j
,,
'

Figura S.51 - Atre glo dfIJ Oll' I' mod/fkaq~ ,. barras colltctonta abl l }o, dable barra
. t: '
i
' l
6.A.7.3 Arreglo dlagonal modificado, barras colectoras abajo
- 1.,.-' -,1.- n " ~ ..... 4t ~ ., .. ,- .._
E l arregl o di agonal con l as barras col ectoras abajo 'se puede si mpl i f i car col ocando un
secci onador de apertura central , rotaci n central o apertura verti cal en l a entrada de la l nea.
E n la conf i gtl raci n de dobl e barra, l a l ongi tud de campo se reduce notabl emente ya que no
se requi eren l as dos f i l as de i nterruptores paca sal i r por ambos )ados del ~,~l oo.a up
ahorro de estructuras consi derabl e con respecto a l a cl si ca, y al mi smo ti empo se obti ene
ul 1a 'rna-yor cl ari dadvi sual , E n l a Fi gura 6,51 se i l ustra i a antcri OI ' di sposf oi n P'f f i l as
c~f i 'gmaci on~de dobl e barra, . ' ., ' : '
;.,.,, -: r . . " 1
. Fluun 0.50- Doble bami 1114 ~nci a con,,. " riQ (da

' .
.. ' ;~ ...
. '
.'L
l;;r
;;'
" '
o o e o
.
<, / <, ' ><~ <, .
f . L . - - ' " i F " " - ' ' c i ~; . . . . ~i F ' ~~~ ~ " " r - .;xc.
o
'
'
' '
,,
,.
/
. , ~: J - .t,>
<
" ----' ----------- - -
~
.. -~~
.J ,,! ... <J i )J(i'. - ;. :. _ :,;- $ 4:,;. . . :, ~{,' r' .: : : .io; t: ..: .)f ~l i V > T ~' rf>~ -f .;'- ' ......... e
, '.-ga ~_,. /:/!!f~ !~ S,~ - ~ ~ ~ "},~ . . ~'( : J : ,~l ec,to~s.~': ',~
1' .. t! Mf f .l ~ ~~-u! f1 ,_ .. ,, _ ,i_ : ....: o.v s- ;~ o :'!'r j~_,.-,., .i , ~,
11
=- , )
... ~ .... -
6.4.7.4 Dlsposli;ln de f asH mezclildas, cen pantgrafo, barTas colectoras arriba,
s~lidaa deeplazadas
E ste si stema consi ste en agrupa _ l as f ases i gual es de J as dos b~rras, tal -~opio. se muestra
en l a f : gura para l a conguraci n de dobl e barra. Las ventajas de esref arregl o son el
notabl e ahorro : de terreno y la consi gui ente econom a e11 materi al de construcci n. Las
sal i das al temades esl no. despl azadas 1/3 de campo y l e bri ndan al arregl o, debi do a l a
ci ~._, d~, ej~?Pi ?n, ,~oda~1~~. v~r~9: 8~s.catl cs para, servi d.o y revi si ~. Las barras
co: l ~! Of 8s: ~mvel su~nor ha._c;-~n J )QSi bk q!IC eni l "_ campo de ~ab~desc: nergi ~o puedan
l
. ~ _ ~nsarse~mul tneaT ! f nl e todos l os,; aparatos. ~ol amente ta l i ri l .p1eza ~l os si stem~s de
~G,i . '.i cul tal )Or,razn ,del .an: egl o.,me.l d~~ l l $es ( A A', B B ', C ..C '), Laa uni ones
e~e apa.rat.os de un C 8111PO de sl i da en el espi o de l as barras col ectoras ~e hacen con
eal eees cortos 'sobre l os mi .smos aparatos, 6n ancoos.i de l C a! l l po-;bastante reduci dos se pueden
acoqi odat'<i os;.sal i das, una f rente'a.etra, , " . .
~J )J l : ;Pst.e;1arr~gi o de f ases. mezcl adas se pueden uti l i zar otras di sposi ci ones f l si cns
e h,,Pl ei l l l do el -e~i oador <l e apertura.cmral y_di sponi endo l as barras ~ba o.abajo ~
~r9an: que oo1o : ;l ni i o l as bru.To.~ abuje y a?oyndol as sobre l os secci onadores es necesari o
1''< . . ~ . ~ ~ f Onl ;tel os,.~l i zantes sJ o i i : nuu;rar y r~~ar l as barras en I ~extremos. '
;,.. '?( -,
; ; >: 'tt{.~1--t., 'Z 1' 1~' $ 1" (~ " f - . . , ; .
I>> <'
,.. ! .~ ' ri- ,..~1
i . ~ . ;. . \~ ::. < . ,:. t: :::. . . . . ::. '~ . - =- - =- ""~ _ . '::! ~ '~ , ~
- 1;. tf ---' ---~~
1 t ' .,
. , . . . . : : : . : : ; =~" " " " " ' : : ; ==; : : " " ' r r " ; ; ; ; ; : : : : : - - ; ' : ' ~
''.. ..
.
' . ~
1n ,_;f J tt ..... ~..: ! ~.r, .': _,L ,_,,: '._ ( ~ : .: .r,
a;4,?,1P 1n~i rul ~wpt.i i ni eaa1 .. 1C . ' .; .15 r ... n .,;.;, .. , . .. , "'. - ~
~l ( V ': l }: 0 l l -- , . J fif t.)lri!!i.' e
;,11, ~ c.,t1l ( l 13~ n.~~E jl ~ctri c\dJ /~r'c;f esean,oquc .el ,l al ,gu,nas .l e~~s.u~sJ acjon~d,~.dob.l e ,
ban: a_ ~.puedan; con sol o una corta i nterrupci n de servi ci o, ~ l l ,J ~c_a.., jl ~~P! l .~,-l os
_ ~es,dpl J ntei ;ruptor y col ocar l os el ementos para hacer el puente ( Fi gura 6.53), dejando
. ! ef .i nt! ! U pl or di sponi bl e para J os trabajos de manteni mi ento. La l nea correspondi ente al
~ - ~i oteml ptr pu~1,11~ se conecta a un barraje l i bre y ste se conecta al otro barraje a travs
del i nterru.1: 1t~d~acopl e. .
E n l a Fi gura 6.53 se i l ustra. el i nterruptor puenteado para una di sposi ci n f f si ca cl si ca
~eruta; ntese q_ue se'ueees ta un prti co adi ci 0Gf 1: l S campos no pnenteabl es sern tal
C ! )~~~ll. ra Qjspo~ cto ori gi na~La f a,i l i dad ~ puente~un i nte?"ptor se puede apl i car de
.l ~.nu~ : ~a f l as ~s 'spos1ci ones f i scas descn! as en es\b Qap l ul o mpdi f i cando o
~i e~~g~a~structura. 1 .
; ... A ~~~-.s."'k\~a-"' ~~"'.( ~..: : : . ~~~" .~tb--.1~~~, .,. 1~ ~~\\ ~ [\r t,. - t " ' -' " ' ~, ~
. ' .
b)~n,, ..
. ~: : ''$,~H;
~ 7'J'85l!!J~
. '
. , .
------- ------- _ _ ,, --_ -~ --- -----
a) Planta
1\ 1\ /\.
-
.,
La modul aci n se enti i ru! e .,co11! 9 J a propi edad de una subestac\n concebi da con una
conf i guraci n i ni ci al de ser modi f i cada en un f uturo a upa conf i guraci n ms segura,
conf i abl e y/o f l exi bl e, de una.maneraf ci l y con la menor i n.terrupci n del servi ci o medi ante
la adi ci n de m< dul os. C on'vaqas de I U -di s : >osi ci ones ,f i si cas,d~scri tas se puede ef ectuar el
arregl o modul arde J os desarrol l os d.~conexi n de barras y deconexi n de i nterruptores.
Las Fi guras 6.S-4 a 6.57 i l l l 'st~ el desarrol l o de un campo t pi co para un arregl o de
conexi n de barras en una di sposi ci n cl l i Si crt'm: .Odi f i cada. E ste cnteno de l a modul aci n se
puede apl i car con cu~qui e@,~~P.'1"! \l l ;;.di s;R\),si ci >_qe,~,auW ~a~. . -~., , .. , ,, )
6,4.8 -Formas constructivas para la modulacln
- .
Flflura 6. 1!3 - Disposicin Figura e . ,. 11con lnte nvptor plMflfuble, doble bllln
- ........
o o
..
1
'
' .
' .
\
-----"
bl sil&ksn' -
.~l. a1a@l l c~, dO& Rt tia~~
., .
-
-, ,
- .\.-
. '
J \ /\ J \
~. . , . - ~~, ~- - . . . - - ~ . . . . . . . . i . +~~~~~~~- - ; r -
c. f: . ~
-
-
, ..
......
,
-
' ' il'
' .~
j: -
.
.,,.,
'
,,
' .
t .
f
,,
'., ~J '
_,,;.;
o1l' f4o' J J ~ -! Si ~~-
{;( ;J }if: i( !' l~: I
0,ff.? lliciiiklQil,' bn1i' P/tii~ I it9 'fn~
' L, ,4,
1 ; bLSef l ! i ~
1 {'._ 1r
- l :ir .
(~ ~ , -
~(._ .~' \ +.
'
" '
r
-
~
., )o 1
1
'
.,..;{.'-~ T i
; ,, ._.. '
. f
.,
' '
- ,-
J\J\j\
.. 7'-' .. ~. -: : e
'' 1
.
-- -l
..
~.1o;.;~.<l "~t.'Y .
.. .,.t1}-'t.~f : ''"': t;: , -t"': '

V ~
L

C omo se puede. observar de l as di f erentes di sposi ci ones f si cas de l a conf i guraci n de


dobl e barra, el \rl l nsf on.ador de corri ente puede estar I ocal zado adyacente al i nterruptor o al
l ado de 1l ~ ~a. La pri mera- f orma .es ttJ : : A uti l i zada ya que durante operaci ones de
manteni mi ento el transf ormador de corri ente permanece ai sl ado de l a l i nea. evi tndose as
que ocurran posi hl es sobrecorri emes en sus devanados secundari os produci das por descargas
atmosf ri cas que ci rcul ar an de l a l nea al secci onador de puesta a ti erra. E n l as
oonf i guraci On'e's'',J o paso di i ''cl d; W 'ri ~~te : i ci a' o''1ntE ttupt6i 'puenteabl e, -.el
transf ormador de corri ente si empre debe estar al l ado de l a l i nea para as mantener l as
protecci ones de' l a l nea i ntactas cuando se ef ecta manteni mi ento al i nterruptor y para evi tar
conmutaci n de secundari os.
Los campos de transf erenci a no ti enen transf ormadores de corri ente, pero sf l os ti enen
J os. campos de acopl ami ento ..
Para l a conf i guraci n de i nterruptor y medi o, l os transf ormadores de corri ente asoci ados
con l os i nterruptores de barras deben estar l ocal i zados al l ado opuesto de l as barras, l os
asoci ados al i nteW pi or del ceiiirU pueden estar l ocal zados ,_'cual qui er l ado del i nterruptor
( al gunas compa as acostumbran col ocar un transf ormador de comente a cada l ado del
i nterruptor central para obtener el trasl apo de las zonas de protecci n).
E n el ani l l o~. l os tri sf onna( l ores de corri ente ( )! I C den estar col ocados a cual qui er l ado de
l os i ntemi ptf ues pef f i '?ref f f i bl ei rl ent~' ahn Sf uO l ad' P u-a tooos en6s. . .
C uando se trata de un desarrol l o modul ar l os transf ormadores de corri ente deben estar
col ocados en J a posi ci n de l a conf i guraci n f i nal .
' .
b) S eoc: .in
Figura. IJ . 57- IAoduJacl6n, doble be rn m barn tranmn. nclli
. '
1 '~ 1
-Localizacin del transformador de corriente
' '
'
'~~~ 1 ' i.
'J -. )
~ ' .. '; ; .j
'
l . ......
. ' :- }
' , l1 ....
a) P~nta .
j\. J. ~ . ,J\
' )
- .
; ,
'
/ : ~
'
.
, ..
' .
' * r f
" ' /!f/" _ ' "
ol ~H! . ~,-;. r. ;;
1 ;
1 1
1

,J
! 1 ; J
,,
1$7~ : ,Y j~- ~ 1.-wt,. : ... ;.t~. -~,, -~~-~ri i -.n.J .-i .--;M'
' '
,
'
,,
~
-
.,
I
I
,
'
,
/ ;
/
'. ;< ' ,1~
'
.,
.. ;i ',
' ' '
.. ~
'
~
' -~,,q ~" ' l - t:!. ~ ,. . . :. ; .,
~-. -~ ;;-e-....,. .
' .,
. '
~~;f f ~;"""" S -lf: J i' ijr" :- ~ ~ i > : _: .f ~J , . ._,,. ~f.. ,"J. :. 1i
.,.;~;1 j. ;:t _B t~! \ l . S o: , J J. < . 1 .t.~ .! ' ' .,. : ~ . ~- ~ ' .
,. 1!i;<;" .iI' l.: ;;,{m-.a.~;-Do,~~ ?'~ . ~ t11f. ,~ . ? ~a "- nfoff1!8do~ ,
~t: i ~~.u: ;tl ) ~-, F- /. ,r;. 1 -f f) ~)f ~': t - att~,_, .: - r ' . "'
t~i _m.... " ' iii~' t. U.rt~ {t~r' \: : -r.': .; r-: : t' 1 ;,:: . . - ,
I H
,: . .,,
" ' J
'
-or--.: ......_..: __~: .___ __: : ~~~_: : __: : _~"~~....: ...: ......~--~~-- -~~~-,
~._ .~.-j: i-~ ---- ---.,,-_,_,_,,....-,.-.,-".J '""I ....,;( "t,_,t>m ~,,~. " ' Ki-' " ' ' ,..~_ ~t"" -,.--'...,,,.,,.-: ; .,., ~': ;,,-.;: ,,: -: ;.: y-. -- -: .-;: .,s_.,.,: _: : ;---,.,~ - ;-.
,f ~~~~- ~l
1: -
. Los ! Dd.u)os de. conexi n a tran.sf ot! l l ! l _dorei <o sutotransf ormadores pueden vari ar
~notrn,emen e depc: ndi endo de l a topograf i a del terreno y de l a di stanci a entre l os pati os el e
conexi ~~ejei Qpl o entre 'J )ati OS',de-?30 l l N '1' 115 kV ). E n 1as Pi guro.r6;58 a 6.62 se
: : : .~1\)as,,P~nte'~coi i g~~nes ~~oc; de conexi n. Al respecto, es, mportanrc
.... ~.>,_. t" - ~' 7" "'"!:, . . - . . - ;- . . ~ ' ~ . . ~ . ,
E l trarL~f orJ ni i dor de rtnsi men 1a sal i da a un transf ormador o: antotransf ormador se
i 6.~tai ~i eni i o del esquema iie 'medi da-y si ncroni smo. "' -
;i t~t'l , J .-J
Para una mc_j( l r protcoci n contra sobretenskmes, l os pararrayos deben estar montados
)! Obre. l os trnnsf onnadores y autottansf ormadores. E n caso de DO SC ! _l l S ~e debern
cpl ucU .sobro el Pi so pero J O .m: s cerca poi l i bl e de estos equi pos .
y.
E ii S f di spi )si ci one{ i rt sti adas l a di stanci a entre l os transf ormadores o
aui otransf ormadores y el prti co de l a, subestaci n est dada de tal f orma que se
conserv~J ~djs~~s de,~gq i dad corJ os dei Ms : eq~s de sal i da q~estn en el
mi s~ ,senttdo que el ' t;ransf om\a~or q auttran: sf n: i i ! or. E sta di stanci a 'se 'puede
re~de~do de l a necesi dad de i nsf al ar el transf ormador de tensi n y de J a
u'l l i cat: oode;l ospararrayos: ,-,. ,- ,,, ,
,
8~4.1 O Campos. de transformacin
.,,,_ .
j
~.
l .
. ;, ~
~
~-
. .
t ;: _ '
l> "~ f' p.,. .
-
-
._. __ ...
1
J
'f .
l
.
b
'


l
~
.
. " \,
.
I
..
.
.
-
"
'
'
" ' .
\
I
.
" .
\
I
I
'
I
\ l T
r
\
l
11
rr
I '
1
~~~
.... '
~
...
~-~l .
m
l
y.
.. ~
.
V~ "
-.,
/
'
~/
'
.

e-
'

. ..
'
1
r .._
-
i
' t..
.
' i
iJ
1 _ _ [
r
' .
'o < <
l"
...
<
. ..
r
1
. t
~
.
.
.
!
.
1
~
"
;v~: .. ~ iJ
tr.l: >~it' ft~ ~. ?A\'O.i \. '\~ t: f f X.- "--~~~ .. ~
{_'r<~~-~-. ' ~~~it i." \~~ ' ." \
--0-
Flgurw' IS .6t - Confltlu,. . cl6n 1"'8mlplO IU, canul6n a transf onn dorM
-~l ..... ~""~ ~ --~ i: - ;. ': t."J .' .._
" " Ktru . .: t.. l
~
et, ...... n~- ~ f!!ti;.;..J u,. ,.,_ ; r;1,,1r;. .._.; : o: t ti
'
,i ;~: ;~l : l .K1'J H i ; ,c_...,_1 " f~.dJ ;S'i t".t.5 .1?! 1tL .. ;}... ,;'1 . : "~ ,.;._, J ~~; 1 ~.tn ) ,_: '! *'
l'lgu,. . IS. e o- con lnlnfe t'e ncla, c: onexl I '.! ;~ ... ,
~.. ~! t! --''' ?ti h -: ~ J ~ I r
o~~... ~.. 1. , . . . .
t
i
L ..
.
1
' '

t.
\
.... r
1
~
I
1
. ' l ,
.. ~ _,.,,'
. ,
~- i
l
. :
11 :
a) Planta
,/'.
>)'~ '
; ! . 1 t ' ' . ' . ' '

s " f ' J
.: ~' J .. ,\.
, ,, r ,

-
1
' .
/
'
1
t; "l

'
- ~
., .
.
..
- v-
- ...
~
'
!\
a)Planla
-\: - l # ~ t f,
. j
..
=- - - - J . - - - - < 9- - - +- - ~. - . i - - - - - 1- - +- ~
- - r---" ' ii;;: : = = = ' l!l' = _ = = = = l: = = i!i= = = l= = = ;;;;;;ol: : = = = l= = = --IH
'.
- ~
.
,b)-~I~
z1. ,.,. ,~~~ ~ ' " 1> cfil po"'"~ ti b1'1Mf'rl l e" I\" ~
' .
r ' t
1 ~
1
/ ...... ,
... __ ..... 1


........ -
a).Plinla
-
.
.
-
.: .......
-- .
1
-
114>
-
' .
-
"
-
~
. .
1 !
. t \
/\
I \
!
1

,.
I .
- .
'
i: : ........
.
~C I N f l SI C A DE ~
1
j
.J

J
~
';._ ..
.1
J jt;f i t"c)~ill
a)' Planta
,. "":. ''
'
r
.,
' ..
lf>' t~ii\
-~ -
-~ f .,l f -: - CM!#!IMf~fg,~~~~J >!ml.lJ !h,~ transf wenci l l
. ~ ,; . J
\."'
..
~... ~! ~{j#l -.,: ;)C .- .( --. ~-
. 1--, ... ------
: ~{-iA~.o.~t i ~~z;: ,_,_1.f { .;
r~~- ~: {r~'-& J t.~~f ,~-~! _: ; ,, ~
'
6.5.1 S ubestaciones PI C
l "'j ;: - .Hq t{~j~"' 1~~} ..; ~--~i "=" ~ L\: ' .'o. .~'.,-}t,._J 'j-.;. t;ttt .. !f '"'J i , . t
,,.,,. E mel .ao.de l 9621Metl jn.Ge.ri n cooci bi J a 6U l >e& taGi 6n i nteri o.i comparthnentada ( ~I C ;
pocri su si gl a' qi f ans), l a-scual consi s~en( dl opoi l er;l l o~ ~uipos x e al ta. tcnsi 'n.cn un
edi f i ci o adaptado segn l as di stanci as el ctri cas necesari as para,~ni vel 4e'tens'i n, tal cop)O
~~,~~9A.t' : ll' l.f.~~6,6~. ;f ! "' ' . 1b ;l .h
0V' .f.
j, ;' l. ' ' ' .
~ Lsroqui pos de al ta: tensi n,pueden ~orl .si dem~ ba< ni vel es'de tensi n de l l l cV con
a OOi ri ente de cortoe rcu to-as gaada de'31,~\My;de;eJ l O! l .sol ~Lerel secoi onaor, es de
eons! l tl ci n .especi ah( hujes rrotati vos. de dobl e eerti I );.oomo,puede' : apreci arse. en ,~f i gura.
Los, ~j)ost~.i dstal ( l ~eh .l ( nJ e4tf ;l 1l i oi cgn~o: cql l f se>l ogr. l a: redocci n *1 espaci o necesari o
para l a 'su~taei o: ."/Se-recbnenda l cut. f i zaci ~n.de este.apo d subestaci n 11n. zonas de al ta
b) Secci n'
" ' ~ ... : f' I <J . .. .
~ 11. ff - C;ampo ~ aco,,,. fMl'11H:!JJldll pantgrafos doble ms batr11
..,,~~~~'~.
w ~'. ' t
'X><~-
1
:
r
11
J
-~
: ' .>
"
'
'
\
1
1
J I
11:
.> l 11 [J : i ~.,...,.._.: ,,. .;,: .-nt" ~-._ ,,,fliii . .-.+._.._.__.~. ,.i .... H ' .l~t' t-1 .~ 11! <-~=l i r--1)_.,..,-;;F'"o-"'"-3& )
,.., ~;' ),; f
11
':_ ~ - 'L /- ' " .J .'; ;" . - 1 . ; ~ ~ 1 > r; l . '. ~' -! 1l ,
--=~;;c,E i l <'": : : ;,-r-, .R. ,;;: " : -= -- ;;;~j~= ; .-: = ;" TftF.= " 7.),' i' ..C : 'f i ;,~~,_i =~. 7', l =,;;;.,.711 = r_ i i "'i i i r._._1;;;. "",;;: ;,7 .. l =.;;;,.r.,.7! , .=: =. = ;;;;r-: : ' : ti
1 ~ .
1. c_.m,....,_._
' i . "r
'
l
..

oont11~aci 611rY ~-que contri trure- a.reduci r l as acci ones de-manteni mi ento; este ti po de
i nstMadi 6f l ,-.C ~ ptQtoet;l 6n coqtrn el rui dj), l as i nterf erenci as el ectromagnt cas y el ri esgo
de sal xl i i l je, .a kv~q'i i e. permi te reduc;ir el ji npocto sobre l medi o ambi ente,
" J t. ' ' ; l. 1
. =- ! __ i lb " . -
" , i ?b" - --i ... -f ~ -
' "~HI J sta'el ni vl tc1e J -70 {>V ~o~.f bri can.tes l 'l m desarrol l ;.ui <i mdul os de1mani obra en l os
que 8~rhf cf l 'i y~'I a~1 <f ooci oti e{ de' lcorte' ' y ! d
18e~e f i ati eti f o;'
que' p! i ni ten reducci ones de
- ' '
,-
. . ,.,.
'
',.

e-
1.:
.
' "

'
'
: ~ ,
- . ~TI-
' '~J .
j , ~t .. ) )-
.. , ~
t. . ,
.. espaci o b~ta dc( ;$0%, entre l os que se destacan l os mdul os con i nterruptor extra bl e
. ref erenci a l AI S ~- ~B y 'sI MOV E R de SI E ME N S, en l os cual es l os i nterruptores se
l espl U an l oof 1tudi i i al O: ttnrtsversaf ni ! .te,' respecti vamente, desde su posi ci n cerrada, una
vez. ba si do al >i erto el i nterruptor coo el objeto de secci onar el ci rcui to. E n otros mdul os
como e\-SC M de SC HN E I DE R y el SI MOB .RE AKE R de SI E ME N S se uti l i za el giro del
i nterruptor o 4el 'secc'ol l ndo: t; respvcti vamentc, rara r,enU v.D.l ' el osecci of ani i cnto1del ci rcui to
d'espl .l s de ~aber ef ec~ lp. ~pemJ a, del f uterrupkn: ; E n a gunos casos se' .compl ementan
e51( >s ~os: tl .mani obra con #l l i dores ~ corri ente y tensi n ti po pti co y con el
secc onador- de puesta a: ti ei : ra, resul tando en una i nstal aci n an mas compacta. E n la
' F.jguta6.72 se presenta l m6?U 1o : MC Lde SC HN E I DE R compl eto con todas l as f unci ones
i nnci onadl l : S. f . . . - ~ . ,
l . J
1
1
!
. ..........
( -

E l mdul o ms (Highly desarrol l ado por SI E ME N S hasta un ni vel de
tensi n de 145 kV , i ntegra l as f unci ones de corte. secci oeami cnto y medi da de corri ente con
tecnol og a GI S, con l o que se pueden desarrol l ar di sposi ci ones si cas h bri das de reduci do
espaci o ( del orden del 40% del espaci o requeri do con una subestaci n del ti po
convenci onal ).
La mayor i nnovaci n que se ti ene actual mente para conf ormar subestaci ones h bri das
que permi tan reducci n de espaci os es In uti l i zaci n de l os mdul os PASS de AB B
desarrol l ados para ni vel es de t_ensi n hasta de 550 k V , en l os cual es se i ncl uyen todas l as
f unci ones. necesari as para un campo de conexi n, medi ante l a combi naci n del i nterruptor,
l os secci ondores de conexi n a barras, el secci onador de puesta a ti erra, sensores de
corri ente y tensi n y bujes de conexi n de materi al es compuestos dentro de un
comparti mi ento comn con gas SF6, compl etamente ensambl ado y probado en f bri ca, l o que
reduce si gni f i cati vamente l os requeri mi entos de espaci o, obras ci vi l es y ti empos de
i nstal aci n y en el que se ha el i mi nado el secci onador de conexi n de ci rcui to ( aunque puede
adi ci onarse si se requi ere), tal como puede apreci arse en el di agrama uni f i l ar de J a
Fi gura 6.7t, E ste ti po de l l )dul os puede apl i carse en l a actual i zaci u y ampl i aci n de
subestaci ones exi stentes o en l a i mpl antaci ~D: d; nuevas subestaci ones.
Fi gura 4. 73 - SubHhl C l n compacta CA/S
'
'
'
i nstal ado J os transf ormadores de corri ente; se uti l i zan secci onadores especi al es para l a
conexi n a J os barrajes di agonal es el evados de l a subestaci n, resul tando el arregl o en una
subestaci n muy compacta.
1
,,
_
1
1,
!l
. ' '
~ _
Cll. .
. ,.
'
,,
:
.1
I
\
....... \,_' : .
!1
i
1,
11
. , .
; i; ,il41 A ,.; .
--1-..,,;-,-n- .. -L-.-;, 1.
1
~ ( :
....
-
-
~, ! ~1 H J }W w<f ,. ;... ! ! '''.: .-1.<.o! '-'4"''1+';: : : .-"'-,;...;.+"'"'! 1.~..: ..;..-...._-""""-'~-....-.___-',: _ _.i
( trf j )ffl~F' ..~ Ir. J /,'), "': : ;~~! ;: : '.~*~E ~
>! : i i ol .l b.'f l i . f ,. . ' t
: n;f!l~ ful)
ul. ittt:f. . ~ ' 11=: ~-+1: -__..,.=-1---,,-tt==-i ;f -ott--+---: : -,.,,..,-+--+---: -,i ..,,,....,,...,,,,, r -1, ~.
~,.ti f ~. 11J 1 : r J .,. ;
;.ti '. ~.. ~. : )t' !.4 ; ' ; .. ,;
* .\1-"-~Lf ..,.: .>;.': -": +l ,-! ;-J .....: .~r;: ~,.+..p..: ="-"'-"-l -'-;l ;! - ~ ~-il!----' I.. a-,
,}f j ""'- ;i ~ - ""'- - ''- '- - ""'- ""- '- "- "'- - "' . . . . . . . . ' -' -' ' --' --" -' -' " -' -' lf-' lil-l!--' .1: .
.5e S<l O
' .
. ,
,,
i _ ~ ' 'x:
-a
1l 1V -
t ' 01 ' 1
. ,
1
,.
i> 1 ,~seg u 'l'' i' M&luloPAS !t ,, . ,
J ,J : '" ! '?' '


1
1
!
.. ,,
"
' J
..
..... : -: J ,.ff; . ,;' -' ;' ~~~-4,...J .,;.,., ,.u 4-t~~d.J ;..,..'-'-..! -.._,,..: ._..i l ,-~
,.,.,...,. ., -r~-
: .-U~;.);.; b" )' ~F. ~~., ~J R~1J ;i, e,.ss.~.u , t. 1H - i: : ' : ll" ..;~,.,W~ ~r } P~
'! J 1,.,, : ti ..> b}_5~~A.J \~L", , ..
Figura 6. 74 Subatacl 6n con con in'tduiaS
..
'
. - ~. t
-,
111 ; 1 1r.., rl~' !!t.
, u- ,T ~J ! './ l' I
" '
1: . " ' ! ~ ' : i;~i,
' J ,
/
-, /,,.
--~,-: ... /1~
d ..
. j
-
' .
1
)
H' .., . ~.- ,. l ~! .'
-t,
. s "
' . :;; .
~;J I
'!
r,
. "" 1' ~.
~ '~- j' ~ I
( ' 1.
. ' ~._t! ( }~ J : 1~t1,
' \ ~;' !,!~~fil
:L. ,1 t ;1., (
~ rt .: ..~~J t.""1 ~: .
. )'lt. ~
. '
. . ' ~
_: l .
. r- '! .
: .c .. ,.,_, . i sU be$i a1: 1& rt~n'& >nn11.J rj~n dobl e 1
.. ~ . ' .~)' f _ : ? ' \ ._ ~~' " \ r A". ti .'1'. ~
Pass
d).Seoci R .C ;C
' .
- .. ~
-
~; ~ ~~ , !ji
j ' J : ': : i 'J .i 4 .
~ ~-! "*( $), : J , !JitJ~ ~
' ; ..Pss ,.t1.1? . f
' '; ~ ' BJ S <1: .
~-n.,,.,,,..,~,.h: 'l ,~-"! ! '.~~"'"': ."~4~ ~a~.~.-r.1-.~.t .,,..i ,.t;..,,.,,
.-,n: t;'f ~ebe: Rf ri t/>: A"'x.,, v...
... '
,_..,. .... ,.
' ...,.: .1l .. : -,., \~ i' . n .' .
~ r1
,, '


'
j
l
l
J ;'uede djrse que el f actor determi nante en el rea requeri da por una conf i guraci n est
rel aci onado con eHi ! )Q .de tccnol Qg a y de secci onador uti l i zados;
. ~ ~ .
Anal i zando l as di f erentes di sposi ci ones f si cas se ,PU ede C OOC ! U i r l ecomendar J o
' ~ '? . ... ~
s1gu1ente , .,, . .,,.
' ..
- E l uso-de-secci onadores d,apertura central o rotaci n central en f orma-escal onada exi ge
un ancho: de cam~41! E '~r~uc el obteni do con secci onadores t ~. PR! I tgraf o.
N o~recomi enda uti l i zar el secci onador de apertura central en E A'.[.

Las ~ampl i aci ones de subestaci ones con secci onadores de apertura cenrral de pol os
i hdependi eotes ( como l os que se usan para di sposi ci ones c011 barras col ectoras abajo)
~ compl i cadas, pues obJ l g~tori amente ti enen que hacerse, con el mi smo ti po de
s;ec~i onador {pol os i ndependi entes .ci : ml actos! ctesl i zante~para barras abajo).
. .
6.7 CONCLUSIONES
Ampl i aci ones de di sposi ci ones de barras abajo toman ms ti empo que ampl i aci ones en
otros cal i $)S. Y l que l as templ as de l as ban1'.s se ti enen que movi l i zar de acuerdo con l a
li
- l. , , _ :: ~ : ti
amp acmn. - ~..
tas- di sP;l )l ! i : c ones que. usan secc onadores t po.pantgraf o o semi pantgraf o para todos
"'' l os ~os de secci onam entl l ~W un,_ppco comol U : adasj: ara.l a, yi sta en l o ref erente al
- .~;..tW "' .. ~ : '\( , 1..~-,~.\.'5"-~-0 .,.,.,1f . .,}~J .~
,.: i; seeci onami en o de entrada <J e l nea,
Di spcsi ci ones .de f ases mezcl adas di f i cul tan l a vi sual i zaci n del si stema de barras que l
. eSt conectado: en caJ a momento, y son especi al mente compl i cadas para la operaci n
,.,. I l anu'al .. ~C ~( mal mc-nte,, en-esta di sposi ci n el barraje es de di f ci l manteni mi ento.
< c. i.di si )oskl 6-n. ~l si ca ti ene un ni vel de conexi ones ms que l as otras di sposi ci ones, l o
que i rnpl i 9a un mayor costo en estructuras,
'
Las di s~i i ones el evadas; adems de presentar I Ol l casi os ms al i .ns en estructuras,
-~~en .;! .,.~~e mayor_: dt 1~11~di ~as ya _q~e esta~ ~t: m superpuestas. Pa_: ~_el
maoterunuento en una el e l as banas es necesane deseerg zar f uda l a subestaci e,
perdi ~l i Ose as una de l as ventajas de la dobl e barra, "'- '
- ~ dr: i Posi ci n cl si ca moqi f i cada para l as 'cnnf i gumci ooe~de dobl e barra no presenta
- mayores col pi i caci ones con respecto al manteni mi entc de l as barras. aunque no se
pueda hacer maeteni mi ento a l os sec;to ui dores del barraje si n sacar de servi ci o el
camp( >correspondi ente; ademas. presenta un si stema de estructuras si mpl e l o que l a
l 1c: e ;J ara pata : l a oper~i n. Puede censtrui rse dependi endo del rea- con una o dos f i l as
de- ~17~ptores. --
T -dI I l l >i D 'C on la anteri or conf i guraci n se puede acomodar el transf onnador de corri ente
'Y sea'adyacenre al i nterruptor o al l ado de l a l i nea con una m ni ma vari aci n.
. . - {
.. ' ~ . ~ . ..
l a al turr-de l os .casbl l etes de l as estructuras se debe deten'ni nar. de acuerdo con el
C apf tuJ P: s.-Ap~]l tal ~~nto. . '
' f' ' -;
Las subestae ones 'con'conf i guraci n de conexi on de barras general mecte deben
di sei 'i a: & . con una sol a ID de i tl temi ptores y una sal i da por campo. Si el rea adecuada
es f!~li1 poco costosa, se puede: utf zar-un a di sposi ci n con dos f i l as de i nterruptores
~enet' alid~f ~l 'l }bos, s.~~~~~c111t;1P'? . . ... > r- ,' ,,,,.
1
J
~
'
~
1
1
Hasta donde sea posi bl e, se deben evi tar )as di sposi ci ones f si cas con barras en "U ", ya
que di f i c,! ! l tan el manteni mi ento, l as amp ac ones y l a cl ari dad para l a operaci n ..
C uando se ti ene un rea con una contami naci n ambi ei i ti i l al t que exi ge manteni mi ento
~- I i mpi eza peri di cos en. l os bauajes; se puede uti l i ur Wla di sposi ci n con l as banas
col ectoras abajo. E n el caso-de requeri rse subestactl l con un ni vel de tensi n menor a
115 kV , existe l a al ternati va de l as subestaci ones PI C .
La di f erenci a de costos entre dos d spos c cees de l a misma conf i guraci n no es el f actor
nrs i mportante para l a sel ecci n.
La hi stori a y tradi ci n de di seo de l os i ngeni eros de l a compa a duea de la
subestaci n puede converti rse en el f actor f undamental para la deci si n en el ti po de
di sposi ci n f si ca.
Adenrs de. "l as concl usi ones antes menci onadas se pueden establ ecer l as si gui entes
recomendaci ones:
C uando. se uti l i cen sece onadores ti po pantgraf o o sem pantgref o se deben proyectar
vanos cortos, no mayores de 40 m. Si se requi eren. l ongi tudes mayores, estas. pueden ser
. basta de 60 msi empre y cuando se uti l i cen resortes de- compensaci n en l as templ as de
., J os banajes.
E 1 apoyo de l as barras col ectoras sobre secci cnadores debe hacerse sobre conectores
desl i zantes', y di chas barras se deben templ ar en prti cos bajos -col ocados sol amente en
fosextiemos de l a subestaci n ..
- E l .desattol l o real i zado p0r J os f abri cantes-ti ene boy a di sposi ci n de 11)$. di seadores
mdul os compactos de al ta tensi n, ti f os para casos en que se presenten di f i cwtades
con el espaci o di sponi bl e para la subestaci n.
La tccool o_g a de l as subestaci ones GI S permi te concebi r actual mente subestaci ones
h bri das que, aunque ms costcses i n ci ahnente, . pueden tener menores costos de
( ' ~ - . .
_ monJ ,aJ c y mantenmuento.
' '
~
l
1
1
]
Dl SFOSI C I N Ff s! C A l>ll SU RE ST AC J ON el
'
' .
' ' ~' 1
., ' ..
Requi eren menor manteni mi ento.
, 'B rl ndai {t i i i uayol ' segttri dad para'l os operadores.
i. n11 , ( 'i l ' > '1 / ' ' 1 '
,, N p.,,prodJ .19~11.r! ! _<l joi n~l : f ~rJ i ~i '-. , , . ,1, ' .
11
.{. ,
' ->tta 1vettlaja 1esnci a: J . de olas OI S 1 es l a posi brl i ded de ensaf f i bl r l as partes . m's
i rportat11.ei . de I a.subestactc antes ~f sl i .l .i 'da' re'f b.ti ca;,E s1Q<'J )eti ni .te mantener una aha-
dl i di i .d )''rl 5duci f 'co 1si derabl emente el 'ti empo cie: inohtaj-~~l 1gai 'tl e la i stal adn. : .
: ; ; E .~n~i,7,1.~i: ii~i 1: kH ;i ri pl i ;u.' ~~GIS e~si ent ~~d- s h ~e~i s~<i des~e e ~~~~i Q
y se usa equi .po del mi smo, f abri cante durante l as di f erentes f ases. Dado que no hay una
ni ;i l i b : ri 3l i '1 d~t"di rni si ol i es'"y''di spQsi t! i onC S" tS' ( l i Sti nts' pi i .as: es' ms. djf f cj)
i bl erd)'neeta 'rGI S( f 1l l .f ett'i l i ~'f al i r 'dl n( ? "" . ' GMt '1 '.,W .. 'l '"' -' "' 1 ' '
?. 1 '"t i { j 1 ~' 11: '! ~ ~ i, 1 ;r \: .~ r-
i
J
1

1
l
1
Las subestaci ones encapsul adas ( bl i ndadas) o subestac oues ' ai sl adas en SF6
GI S). f ue: ron;i nttoduci das en el mercado al f i nal -de -l a dcada de 1960
y dutante el 1i l ti mo deceni o han l l egado a poseer una tecnol og a ampl i amente aceptada,
abri endo auevos cam nos e11 el di seo de subestaci ones. Las pri meras subestaci ones se
di searon para tensi ones rel ati vamente bajas, normal mente entre 60 l c! V y .: i: oo kV . S in
embargo, una vez di spou bl e el equi po. l as apl i caci ones creci eron enormemente, al pri nci pi o
pi l ra1 1ensi n'! l 4'a~t' ! '200 kV , -despus," cuando qued den1'oS1rado -su extraordi nari o
servi do, hasta tensi ones consi deradas E A T . Debi do a sus cru acter sti i i 'S, ! con b' ,redi dd<l ,
ti i : ~~i ~aaQ a al tas t~$i <! n.es, l as-OJ S son- p.ar,ti .-cul amentc adcctl a<l as rwa este
rango de tensi ones extra-al tas, ""' b

, E i i mu1i .t: i os- l ti mos aos .el nmero de subestaci ones -encapsul ads en SFc de. tensi ones
comprendi das entre 400 kV y 500 kV ha aumentado rpi damente, exi sti endo tambi n equi po
de .1! 09 i<.~ero ,sel jy .! ) O. p~s.e i os plC~l o<o kV y .1, 60PJ ;V ~~~si endq .de~arrol l ad?s en J a
actual i dad. . ,, . , "
Las ventajas pri nci pal es de l as subestaci ones GI S son:
T amao reduci do. La superf i ci e neces~ PPf <t'l 1J l 4';SU 9e~i g)! GI S ei ! J .d~l l ,( )f f ei 1 15.%
de l a superf i ci e requeri da para una subestaci n convenci onal .
Son a.prueba de contami naci n ambi ental .
, ,( i
11\ aTROOUCCIN
."! 1
,.

' ' .
' '
.- .at :.f. ' " ;
. - ..
~~t ~,)t, ; -r..;~ ~.... ( ' - . ~ 1
.
J ...
)!(,: ' !, ..~
: E l ~o bsi co es el que puede v,g~~~-l a: J ! 1gl ! ?}.. 1 ~ ~ una ~nvo\vep~1 que se
conec~~J .c~camente a ti erra y que ti ene f ormade tubo. E ,n"su.c~~.".el ~! l d.~~r s)! i eto
poi: .ni edi o~de .conos ai sl antes ( separadores); estos tres_ef emento s son comunes a tOdos l os
upooep,~s de l a.si @I S. La ~na Q.Offi1~~ ~tt: ei e1 c0/: )d9ctor ;y .. l a eni o.l xe_n.te se'U ena
.. C 9! 4-l ..~l j;-Q,i .e{taprC ~ D qqe l l QT i n.l bn,nt.eP yq el l .f ! e ~tl 'C S-~~.J r si eti b11N $-;;-. ~<
'envol v~,,.t~i ~~OR~nen ,J o~: ;djf e( C J l ~s .~i J i ws ,de .9111! /tj: ri ,c.01;1Sti J W }.yo~! .Qe, da
subestaei ' ( i ntemi otores, ~secci on.adores, barras, transf ormadores de i nstrumentaci n, etc.)
~~ta~eoct;~Qi hi l i : ebtdS.-, ! t;.( l ! )l : f : .~J j : l l ';l .~_;;: . ~ ": . '1j .: : ;_ t ; .... 1. 1: . -1! ti ;<! ) "'." Sl "
'"'~"""" ~ '".' . . -a: ' e
A~' (.t)i_ -' ~-tA." V!! ' " ~" ' ~.A~J o.~.: : 1tJ . ,. _ : : ~! ; ! i r t! ,..r , ! . ~t : . : ~ 1
. ~~o~;~~ ~.!ll!J tl1ct,f R' ~l~!jl ~vol ~r~.. ~o,_! l i ca~~~u;f oam~n~~la: ~t~~~,
. gru: i ttoga~~sui -tacu.m, que propi )rC J ona asi una ef i ~~>..pi ! ~C .f l .?P.ri ~i f l .., _! l .eJ 'l f <..~f .e~~~: ,~.l ~
- ~$ en: ( e'n~i n y que si rve de el emento. de cootenci 6i 1 del gas a sl aute. Las envol ventes
- . . ..
E nvol ventes 1.3.1
t.: f : dAMC T E Rl snC AS eotl S-T RU C T rV 'AS ' ' -: .
t.;;Lo "\~;"),,"l l ~r. : ( ! : . rtc-: Y 1 "'
.: ~1ut-~l i 'i .~_1~1~1r! '..t~~' : 1 1 .r ._,. .l '';~.. ,: ~te- t. 'i W : _ .. : '1 ~/ . 't ,
1~QJ .Q'! l k.~o~ndU C \Qr~ r ! W ! o eq;si ! jnteri Qtde l ~... '1U ~si .aci 11 ~ncap~~~a ,e,nc,;,r,g~. de,
~~~~)lt~.i... ' ,.. ~~.. ,)t.~ : ' "l <'.H<" .. ,,;<;ot; ~.. , -' ~' !. ~"1---
;..: $1l Y ( )J t.e11te: -cnb: i erta: ei ( t.eti t\'D'.~( O. shi ! si .ci 111 encapsul da que coot ene' l os equ pos y
l gas SF6: ~ ~ '' ., . "' .1.;.
.>,M11: ~! di doi -i ai ! l ador: ,soperte,;c.ni co"de -l os conductores y. l as -partes al: ti.VllS l de! l os
eq\,lp -~41fITT.fj r.: .~.ht''J .,: . ~j c , '1~: t J 1J : h r ,;t'3
1 ~ 111.,
.r .; : ~ 1 ~ ) : " ;
.. , SFY : l i @i ti o\: u'ro'de azU!rC\ as-: .ri cl cf ri 6& i nMoco: 'i i i cl t'.;no i nf l amabl e, no tXi eo
Y qu mi c~ente i nerte. u ~
'""'tci : .'J E -sl ~~'~y~y~n~s, ,_, 1 ;. ;;,,. , ~ -l .ui ... ..: ": 1rt : -o;,i _ H -~. : f ....... ! !: -> ~.' f
..: .~ <Dohde~6.l l aya~trl l .-al temati : va .para'ampf tf .'U na. subestaci n ei i steute. ,.? ,
.... -.~' !: .~~ ~t: t: ..m: .!Vf1t. .J ~- 1t~J : )1 !. n!!- ::~ . - . . . ~ J ; _t. _ t. ? ~- ; .. .;11_ u i "' ~, .. ,
~~ ?~i ! J f t( ;.J 1).J t: : i d: ~~,;;,. r! ... -._ . " ~ : ;. f H ,1-s : ~ '{> tJ ,( . i L - .. ,,,)'Jt' CLf
DE f l l \l J C I P''E S.: 1 .,. ,. _;1i ')'.. ,~! .. -r, ,_, , ,
E n el ~sente C ap tul o se descri ben J os pri nci pal es aspectos de l a.'! GI S en cuanto a l as
tcni n. <pm~~vas, el ,ga~SF6 ~-l as pri nci pal es conf i guraci on~~y di sposi ci ~ne~s cas,
con ~ ~~~1!!131i tec.ru~.v~ntes ( N umeral 7.9.1) y en di l 'erentes pubhcaci oues de
,,. ,....J @ri .cMtel i ~u,erwpjJ 2_8-2jJ = -- - --- - --- . - -- .. . - .. . . -- ....
LasJ qi1a1~&u' ~ofu.~l da1g: si l : 1 ..
1c
' : . : : ~,
A.reJ i ndustri al es ( ai re contami nado) -.~. ....,.
Areai urbanas
: ooi i as moataoses ( espaci os reduci dos, ni eve, probl emas con el hi el o en donde sea
apl f oabte):
Zonas costeras ( probl emas de sal i ni dad)
Zonas desrti cas ( probl emas de contami naci n por arena)
en donde sea necesari o mi ni mi zar el i mpacto ambi ental
1
1 <
1
190 CN>jn.tLO 7
'
O
f '.>'
! .,.-
- - - - 1- +- - - - - - - - - - - -
racr
1
1
1
1
1
l
'
s
1
1

~
wnbi ~J l , suje~ l as' p.arte& -1: i ntemas 'eJ l tensi n del si stema de ccaduerores p.oi: medi o de l os
sepa: r<tdores.asl antes. ' ! ;, , . .' ., ,
,, .
. , u''subC ! stact i 'est soportadasobre U 11l eS'troctura ni tl i '-0-.i y i as' nvol vcn.tes estn
d mensi oaadas de f orma que puedan soportar partes de l a GI S que no estn apoyl l ds
di r.ecta1pente en la estructura. La ,envol v~re ei i si : i oonjunto. es ,puesta a ti erra en . di f erentes
s,i ri os y: si ,di s~ntas par: ( es.deben estar el i ctri camente: : co~as,-ootre.el l .l l ..-. de f ermaque no
~cr~.di f ereti c~de putenci al pel i gr0$8S en'~ de.cortoci rcai to, ., . >
' Y a que'l 'i f V o1*rtt'ti ene l .l : l : i si 'de'contchr l "t.i s1Y '.;l a sn& Staci n deti e poder
f unef ui l ar m."ch. ti empo. smi nspecci onesces i mportl i nte que J a.-;f ugas de-gas sean m ni mas;
. de" . ,t a. , '"' " ,. '' f .)OT- ~'lf ll' Qt ,'-- z.,~ r, ~ . . ~ . . ~ ;- :: 1'
Ll envol l ura metl i ca es general mente de <J .i n rtl b' o di. af : erh. Si n 'embargo, es
necesari o tener.en.cuenta que debi do .a.J a i ndu.cci 6n.: una comente-que se -opene.a J a del
.c-0o f uctor'C i tcul arr..por, -Ia, envol vente' ~: -;J .a$ si l bestaci ones'. i l e di sef to,', mooof s-i co. B sta
corri ente; que es .del mi smo;erden. 'de J l l goi tud que l a : pri 11Qpal , .da l u.gar a.unas prdtdas
resi sti vas en l a cnvol \! C l l f e' i rodl i ci e~ -cal eatami ento-. en_ eJ J a, .: roi i ci nal mente, si .una
e~y~l yei ;rr ~s. ~~l O/~! ~f~~g).lptic_ Q ~~\.el _ acei: o,_ f i ene,,t~bi ~n un~_coosi der~bl cs
P,f i l i ~! l ,S ,.~! C ?! 11e~tes . d~,Fo_y~1n1l t .. De ,acl \~rdp: c! l n .e;l p,. : en .sube& ta;i ooes de di seo
~?n$.f s~~P,~S 1~coi .i yC J 11epteus;1.rl '~~o. .. ' .
. - - i
C omparada cQl : t'el acero, el val um ni o ti ene.J as ventajas de ser ms l i vi ano, no ser
magnti co o/ ~ener meeor osi J .ti yi dad el ,etri ca que el .acero del mi smo espesor, pero 1ti ~ne
I J )l ( OOt.resi stel ! c~1.Q)f ;C ni ca y-menor ti empo de perf oraci n po.ri a.~o i nterno: Pur l o ant.erjr
una envol vente de al umi ni o debe ser ms gruesa que una de acero, aunque por f o,~
si s_uen si endo ms l i vi anas, i mpl i cando menores cargas de apoyo y por tanto menores costos
de obra ci : vi } mohraje.
sueE S TAC' IONE S ~E N S I' > 191
.,
'1
. :J;. > _ ,. ,,. . . . ,: ~
_[~etterson
~ ~ . ; ~ . 1 ~ R.., r -
<S pu~en' ci tar l as si gui entes ventajas i mportanl ds de l as envol ventes tri f si cas
compit~das .o'Ol i .1asi i i onof si .cas: - : __ . . - -- .: . ,,
-~ ~ ' l- ~- -;: : ,,,;. : ~. ,_ l
-;...-: ~~~: hwers~o~es mi ci al es, ~que el costo de J a envol vente es m: nor,
,;,;1 Menor espaci ~ocupado_ ~.......: .. : ... . :'"V! - . . '
"""' 6j e *'~~i+ - . . . 1T ~" r
-~~.MOi i f uje.~s ,r pi qo y si mpl e .. Los di f ere~,J AA4l i l os ~n_,p: ef abri ~os y embal ados
, "'~~~~?,/~es,! ~qi a4as" l o que minimiza el ti empo y el costo del mbn~je en el si ti o.
~~... .. .. -, .,_ ~ . ~
~- {fil manteni mi ento. Durante el manteni mi e~to y re\ i si QDes', toda; l as [I Q( l es
.> in~ d~t,l ~tl l ~~l ' \ ~jJ J tl \f .,s<m_ .sac~p ~;J a .eny0J ~~nte con ayuda de
. .,,. b~~Ogl ~mP-l eS. .,. "
- .;ro .. " ~
E' n\ lo lYe n! e monof sica "
' .
.. ' .... ~ ,..
l . ; J '. ,, .. ( ,l , ,
U a$'bnvnl : vei tcs>V "al l i uni das-entrl f s <medi ai l ~tomi l l cr a. T odas l as bri das van equi padas
con rnro o dos 'ani l l os de sel l ado. E l segundo ani l l o. es deci r el -exter or, re\J .of rece
e~~~;~qp~.,pnp y,.ji : ;~.~er c,~msi ci e: ade ~Rm~~l l ptote-9cf 6~1 ~el ~runo
I R( ! l P)O ' __ ,/"4"-
;.r.s~ f ""' ll~{ ) ' h ,.~ 1t .t 't t: '
;>: "Y l nAl l nql i _e,J as,~v.otv.entcs serur ~pri nci pi Q dc,-di 'seo J i g,ero: ; robusto, por l o. que-en gran
medi qa py~e~~J 1utoropo~ . e.n~rel ! : sueI 01y . a basei de l a.envol vente es, necesari a unn
estructura sopq: te que debe set di seada no.sl epara sopor;tar el '( J l ! -'K) de J u snbestaei n, si no
tambi ;i c9. ~l i .ci .,nte,f J e.xi bi ji rl ad comq,.para cpmoe~sar l a.4i l a~i 6,n.tnnl c.n
1 ~~B' : ' : .J - ;: ., , . l} > ~ ,i- rcr- , .. -: .l -~i 1 .: pr;.~!l" " -- ~ , ~J l .: .1 " ' \ - ...~.. ..)
,vl i l l t'Adi ei ~~at: M,,i ese.i nstal n;;1qol l l Ol prte, de J a-envol vente, el ementos ex bl es -f uel l es-
para" compensar l as tol eranci as de f abri caci n, permi ti r di l ataei r y"evi thrr .J a vi braci n
p_~U f da~~9i i ?f ! s,c;: omotrai l ,~tW .~#Pr~. )'"'i " '-: . 1 , .
l ".)f i C unqu~patl l as GI S d 'probl em: a: : s sni i co es .consi drabl emente menor. que pata l os
.e.qu1ps : .conve'nci onal es1- el -f abru: aDt& dbe consi derarl o' ! especi al mente. en. et <di seo de l a
es\nl .du~t, mi i ( .l i c,a y<~uje~..ti t1U J i nl }es. E wel .disejia de l a estrucrure general mente basta eon
agregar f uel l es e'.si ti o~estl 'l l t,gi coS1l "e$\l l ( ! l 11t~.de estudi es especeahzados: '
~~i: 1*~ ~41'~ _: : ;;,~~ ;' <1" " !.J _ , ~ -: \J !' ~ ) ~~7_ : . ' t~ t ... ,,, ' ' .~ : '' ''(
. ,,., ~}f >_s~ pi f ai ~o~~~~~~~r: 1caa~~ a.1~~8?ri ;ca9~, ~f \ ol ~~ntes s~n e1
o: ronof d%1.c.r"f el f rl f 81co ( F1gura '7.2): Las envol ventes mo'nf s1cas l as'usan l a mayona de
f os: f aor: f cari tes~casi . que excl usi vamente parai rtenSi on'es'?.>de serV 'i cl p'r"enci 'm"d~'1os
2~1.tV ,,J i l i eti tra: s quedas 'C l l vOI V -ents tri f si cas son 'usadas '\'Or debajo de estatensi n,
l l : l q l 6'~ruganas'1i l i taci 'ones''SC p'ue"den uti l i zar -pat tertsi ooes entre 200 kV -y 300 J cV ..
E 1i i tl g'vl )S,_c~1;1~l rt.So.I S pi l Men' i eDeJ " bm: ajes en arregl o tri f si co corr apaeatosen arregl o
l tf o.nof ~i c . ~N < ; 'J A "l i l ~"">. : .. . ., ,, : , .;,1 ,, r 1 . "' ,
~..1-~J ~'1n J ! '! 'l r z" t: : .. ~: , ~ . : t r. i ... ..
1 ' .~f
1
~ - -.~... .--, } '4 "' ~~'
,.. . l ei e.mento ~ i m.~re ea J a,teenol Qg{a,GJ .S;~H1ex$.oruro de.azuf re ( SF6), .. gAS
u~ . como , ai sl ante de . barras. y equjgps,.y , taml;? t~n como medi o ,,! ;l e . el' <tiu~~, en
l ,l \t~rruptres. La norma I E C 60376,
trata todos l os aspectos rel aci onados con el gas uti l i zado en l as GI S.
t'.c.J I : ~"-~ _,: .
7.4,C ARA~tE R,i sT l ~S PE L GAS Sf 5)' S ~~S UP.E RVIS J M
Los conductores son tubos de.al umi ni o que se unen medi ante contactos en l os extremos.
E st0S-'C ntactos. Sel err ser ei rehuf abl es y 'compri mi dos pik mul l cs. La parte de l os -contactos
esti t-ni ml l 1-te rodea4a de.p! l l l tal l : ~.purd gu.i ar el eampo e! tctrko. ., ''
..r.': : : -"rs; _ ~ ..... r _.; L.; ,, ,,
1.3.3 C onductores
, . Los sepradore-s ai sl antes -suponen un a sl aroi .ento sl i do general mente de resi na
~r!a. en paral el o .corto.e) gas, entre el ' si stema de: conductores bajo tensi n y l as
euvol y.ei l .~puestas a ti erra que l o rodean. '.E stos. soportan 1l s conductores y al gunos de el l os
di vi den l a: .subl : staei n en -di f eremes- secci ones estancas; Deben tambi n soportar. di f erentes
campos el ctri cos y f ormar una barrera-segura para el gas .dur.l nte el serv ci o. Los f abri cantes
de GI S usan nol "J D81menre dos ti pos de separadores; uno de el l os es empi cado pata di vi di r l a
-OI S en di sti ntas secci ones estancas de gas. mi entras. que el otro, el de ti po agujerado, Li ene
sl o
4
: ~ ::;:;. ~ r;. . . ({:' ! ~ ". . .: .}f t.1 ,J I ~. ( D: J ~~. .f \ e "( "
'
. ' ...... ~.
.: .f ' ~
7.3..2 ' S~paraci ~res'
.. J , . 1 .;
; 1
..
. Los' anreri ores hechos se apl i can bs camente .a ~n: s .oDcs de servi ci o por debajo de
aproxi mad: artreni .e;W f i kV .; si n en1barg depende. de l as'prcti cas n~mnal i zadas por cada
f abri cal l l C l B l .di sei l .o monof si co ti ene.S'us1cve11tajas para tensi ones por enci ma de este ni vel ,
d( )ndei l arsobretel l S oneS. de mani obra entref ases detemnnan el mmao de l a -GI S. Das
eavol ventes tri f si cas 'ser ao di f J 'ci l es. de C undi r en.una pi eza as como de. manejar durante l as
etapas de transporte y mQtl taje: ,,E l di seo monof stcn ti ene una mej<l f capaci dad de soportar
conocjrcui tqs l o que.es un11 V C J J taja para subestaci ones con corri entes muy por.enci ma M l os
~ ;;'""l~ !~ - ~ ,; ,.l ;1> ... 1; ... ( t;... 1 --c r-i 1-
'l O ~. . ' .
, . ~ ~ J. - . ""'~ . . . . . . . ~ >
E n l a prcti ca no tcs.ul ~a rentabl e un di seo d f erente de GI S para cada tens b Y l 1 que
,.,.~-t: : .~,,, .. ~ .. -l ~ -, 'v;! f-. l,h , r s.e. .... 1. :; . . . . . , . ,. ' ' '/ . . _ ~
e~cp~~~tro de, 1 ~n,~;~l v~~~e depcn~~pe ! ,t_i : : ,?s~n ... f. f, el l o .. cada ,f abncal f tc l' i : u1~li~~s~
! l i sef i o, de f ~i : .ma ~ur l l aya un .~q\.l!P, com110. para un ci erto . ~a~q : l e tensi ones. Por
~je~i ')e,. 1.~A~~i ~1& ,f ~~v y s~k'_V ~uedc sr eubirta.~ _cual i o. di seos de 1a f orma
t _ _ , , ~ . .. l , _ \
\ .. Rango.l >, 6~kV : -; 170 kV .
Rmgo 2: ' 2001k V - 362-kV - ~
. J. f ug'3: ' 400kV -500kV
~go 4: 700 k.V - 800 kV .
' 1t; l,
-' Me,jor vi si n de con] unt. Se ti ene una vi si n de conjunte de I a nstal aci n l gi ca y
~ 1 si mpl e. ;_".. ~? , _ ;_ .: . , ... \"
' B aja ~tobabi dal de perf oraci n ya que una f l i l l a tl ei ra 'se convi erte ms f ci l mente en
una f al ta-tri f s ca.
1
1
1
L
f
'
'
.
i
1
~1: 1 : 1.: " " " ' .. _ ,' } ; ~
7: 5.1;- !f!!rodu,~l~n .
. .;t~~~~.~.f fi! .ill!J tt: ~. 1: 1, '[; il : ~ . ' ,. p . , 'o . ' ... ' . '
\~f )B l htregJ o;.f ti j~: pdJ sw~ci <$P"si ea ~uni GI S es determi nado por 11,l l ,-ci e[f o tl \ l l l t': l OJ de
reque.ti m eqoo! l 'y tendel l ci 3s lllts <>nnl eoos .m.n99i das: \ E l 'parrt)e~~.i co determi nante es el
<U agraq1t! U ,\i f i l l ! ',~~a.do en l a conf i guraci n de l a subestaci n el cual se determi na segti n l as
recom~ ones del C ap tul o 2. Las c;ondi ci ones externas de contorno, como l a$
l l QO'e)i oi i eJ l Pa1 dui po d~i ri l #f u"l 1rf m'de 1s 'na& i edre$, . .yarse-ai l @i 'a~- aCieV,' -' <lah!ts" de.
l l egda, 'l f ra#s 'rnrares y/o rea: ctore.s, r.ambi n i nf l uyen en el artegl o. Por otra ~arte,
di~~~~ ci i .l ti ,l o: 'el >i nl ! f ~<ento, l a aoeesi bi l i : d.ad i para ni vel es al tos, l a'f adi l i l ad de
~l i f j'C ,'i l e,;;;l oS'i 'l l P~atos: ,< te.t$.i e.ni pre i m: i l i can ' UD' - mayor
1espaci o
~<-por 'l cr un
mcre'rnen.J Q& ,prci i \'1": ' \J : ', ...... ~, ' . ' : 1 ,f . . ... ' ' f(, ,;;,
.. .i tl } ..-,uf tt''t'_h~-." ;.4~. '( O > t'
: .. l ;J f S~6~~911a,g: -~~,ve.nraja.,, i n_c! J i yepdo 1;1~ i : .educci n sustauci >U .-taota en el
tamal ' o ~ ID J J J el i ~o dd_ ~q;uip<>. Pste ~as $ lo es un-buen di eJ el rtcu que. evi ta.que se
~UZ.CllJ l ~ibl 0111: nco$- en el l nt! '.! PJ ' ( i eb.eqU i p0 encapsul atl o,."Si no que, an -en el .evento
enl --ql l ~esf us.;scl f prodtdcan;, l' eeobr tpi jl atttente. si J .s. cual i dad~ di el ctri cas una . vea
.ei l i o& i tl O. o~bi ~( I ~a ~te .e~ecto., -el SF,;.proporei 9na una ex~l ente ~: ef i caz atm( >sf era. para l a
! l ~i ! ! M( l l ry: i os<espeoi '! l dl Ql te en tl l Si .cnl ar~ de J os-i r terrupteres; ; ,,.., " ' '" ~
~i l ;l a: .i l i : i l i i a~i i ( 16e1'sF reqiii l '1' l to 'gr~do"i k l i hl P: i ef ya'qu''de. ci f ra f ml a' el
coef i .C i nte di e}gtri co del gas se red( {. -, ~
' <1~La ~t&i' it1di ei ctri c~1-1~pacld;<l' J e 'ai s1am enro'~n ~ ri 1s : ~pcn<l e ~'ci pal i i i nte
~ ) ~ ~ ~ ~ ~ l&~ , i ,.as: ,~ai ~h.~.: ~ p~ ~I n de~i ~;;s ! ' vari ,a~i ~es' ~t~~a~a no
~~( anuf ! -~~~.~~cti ;\~Mentr~ ~Pl '.r~~~n9ba)e n~~l!,UIJ gr~o l J 9ue .~
p~a;. co~J n, nsl O se supervi sa .con un sensor de densi dad, que nonJ i al jnent.e
! ( 2Dsi I X: en q,pi ~di dor de presi n compensado en tempera~a ... E stos seusore~ti ei l e' I ' cki S
J i i ;yef e~de al ! ! srn~s di f erentes. La pri mera al arma i ndi ca que' es i i ecesar o' aadi r gus SP;': ' Si la
~idad ~,gni nuye hastaal canzar el segundo ni vel de al arma, el equi po debe desconectarse
drJ a red, i auque, se b,a l l egado al l i mi te por debajo del cual , l a potenci a di el ctri c~deJ gas
re~'! 119J B ~f i ci ente. , .
. ..: 1'""'
e- ._.Paf ~.f i i l es de supervi si n del gas, el equi po de conexi n se di vi de en vari as secci ones.
'l i sta di vi si n .puede adaptarse a l os requeri mi entos especi al es. ~ wpac. i:g~ te.pendo. e~
cuenta l as propi edades corros vas de l os productos en descomposf ci O
1debi db-al
arco, el
i u,l enpptgr .g i p: mJ A en copparti .~ntos 'i ndependi entes con l 'I J propi a supervi si n de gas,
~l usi Y .,~( ;,OJ l U J 131mayol presi que.e .resto de l os comparti mi entos para. ef ectos de
i ~f '611.1~l ~o ... 1A.di ci ooal ~w1~.te.~esta.di l 'i si n en ;secci one~~~ta. el ~~taje de
~ll!po;;~ 1d9,.seMt1<: > cnar d uenerqoe extraerse el gas; muunuza1 l os -etectos que
c~sadan'i .N os i ntei nos-y f acl l i i l a deteeei n de f ugas. . . . , r:
i t ~i rl ti ~: ~r-.J ql
1;)
t',;; if}i' ,.-~! ( ~...... \
}t)~ ...(;){~~~ t{J tj-t .... " "",~- .ri ..- 1:- t-. .: ;i.ur ... ~ ~'~t .;;. . - ,: .1 ~ : ...
7.5 ARRE GLO FS ICO DE LAS S UBE S TACIONE S GIS : L 1:
. ~ t~ ': ' . - :
# '
. ~~l gas C$ f i si cay qu mi eameote i nerte y.no i n11ama: b1e. E : ~ un di el ctri co dos o tres veces
mejor que. el .ai re! a'l .J a mi sma presi n. A 11Da presi n de tres atmsf eras, el . coef i ci ente
qicl,t~~j\~m ~~, 3P,fOX: ima~~~- l ! l i rn10 ; que C}, del ac~i ! e, Usad<I_ e} J OS
traasf onnadores.
7 .. ~.o n~xlQ11<- l~.lpo d .e al.ta,t~n~li,
"f tLos' i ri rl ci p e~r extrns que' ti en'n i nf l uenci a en el arregl o f f ~;cc} S1i 'l a.
di recci n y el nmero de l as l neas areas de l l egada y l a ci nti dd,0 l uaJ i i a<: n tama {fu
l os ~~f oU ! ! ~resy.re~ores .que deban.conectarse a l asubestac n.
' .; 1 E sjl ecl a: f i note
1a
l ~m~s'1al tas' tensi ones. J a d ~tanda' entre f ases en 'l as l neas areas es
ni i l cl i 'o ,mf yr 'que~erl l as GI S . E sto 'Si gni f i ca con f recuenci a- que la ventaja del pequeo
espaci o ocpadb por-l a 015- no. puede 'ser total mente uti l i zad; ya que l os i nterruptores y
'asci ado - 'aeben ser- col ocados: en: pequeos grupos "i nterconectados por 'l as
envol ventes de barras, La otra posi bi l i dad tener-l argas' envol ventes E f e-conductores en el
exteri or, O bi e;n. cabl es desde un prti co exteri or termi nal de l a l nea area hasta l a
subestaci n construi da en f orma compacta. La al ternati va a el egi r debe determi narse en cada
caso parti cul ar,
",.con respecto ;a l a coeexi n de J a GI S a transf ormadores de Potenci a, b$ cameni hay
tres 1 ... -- ~ , ~ .
.... , . .,
- C onexi n por l nea area: l a GI S termi na en u'o buje SF6/i re.
j~ - :. : . - . ~ ~ : ,; t . . -. ) . .
- _, .C onexl nJ i l i ndada cf i rccl 4;,by un conductor, ai sl ado .por gas en su envol vente, entre l a
: : 915y~f~ir~~dQr; .-.~ " , . , - .
\ .li.. _ _ ).,;.,_ ,,, .. _ .. .... ... ,,,. ... - ..
.C Qnexi n por cabl e.
La sel ecci n del ti po de conexi n se hace pri nci pal mente a parti r de l a tensi n del
si stema, el grado de contami naci n ambi ental s-I a-conf i guraci n de l a.sbestaci n7yet
anl i & i s de costos.
1 t.a
cdn'~ di 'rccta entre la ots y un' transf ormador nnal ment conti ene un buje
Sf .i i 'acel 'te, cuy9 l l l .tU j.or es i ndependi ente. tanto del gas como del acei te del transf ormador.
f! 1 . _;_; ~ , . '~ ' -.: : ,,
, . Los. bujes, s~C l l ' eo,q( : g'1'Se f ormando l )l l rte.~I n: aosf o1'1J l ad,or.;;La envol vente que rodea
I ~p~~~upefi~~~~ti ui e~s. norti a~nte re~ponsabi J .i i 8d c! el f abri cante-de J a,GJ S.
E n el caso de conexi n di recta, dos grandes pi ezas r gi das del equi po se conectan entre
l '}~,~~.~~esatjo -, en e~~-~30 tOl l 'o/ pr~cauc_of .l ,C l l contas, i oJ er~ci as de.montaje, oebi do al
~O,~t,~9 d~1,o~
1;~i p.! ep~s
. _l l J S d: f o~~.I \es .RU and~se ~n~a el transf ~~'. I ~
v1'6tac1on~ del 1 ~sm<J y djl atac1ones ~I f $.U i p-O, etc. l .os f abri ,1;antes de GI S toman ci ertas
~f ec~c~.~~~~oji ~~I .l j~pe ~e8url ! i ' 1~' i }~e~,i ~! "l ~~~~~~ad n~~I pi .Dte ~r !QC~~~p~
f l 't~es: D~endi ndo pf i ti c Pal i ! i : nte cf 1as t: 0J ,C i anc1as-c! .~i <f n en el .~scn! mi ento ( I C )
transf ormador, estas precauci ones sern o no suf i ci entes ci nsi eteti ui do la 'substaci n en sil
conjunto.
,,..
7~.'2" ' ' 'DiaQrama o nlf llr . ' '
)-,.).: : )l , "'! ': 1 c..H": . t f' . ~ ,. . . ' . ' . \
~; , ,,,Hast~ ~, ' ' h~si '! ? ~~t3tbl 1<ci do _i ngn di agl "\\! 1) 9.ni f tl .ar especi al P~! I . equi po
bl i ndado, pero l a mayor conf i abi l i dad resul ~te,,de\ .hecho , cffi. l)Ut; l os ai sl adores es~
protegi dos contra La contami naci n jusdca al gunas si mpl i f i caci ones. E xi ste l atendenci a de
utiJ .izar C.Q.nfig~aci~~~~' ~" ,IJ ~l' .fllpt? J YJ !1!~~p~a. E ~T J ., eS <lUeffi,!ts de bPJ ! aje dobJ e Plll' \\
AT, lal como se met1ct9116en 'l api hi 1o'2'.' ' " .. ,t ' .
. . . . .. ~ . ': -" '
i.' Y a que i scl e-rel . f abri cante es el que real mente puede determi nar con exacti tud l a
i nf l uenci a de cada f acterses. conveni ente eensuhar e en.l as etapas -de di seo,
t
1
'
,,
1
;!
,I
(' " !.
'
. ni . r
j: - t ~ ' f --~~ jti ~ 't i f t; r, }: "' .~~~,~. 1: . u--w
7.5.6~" Qr,ienta' cln de 1os Interruptor.es '
.i ~1-J .: - ' .. ~ .. ..... ~ ~\ ..
~ i L.a deci s.i ,n J Qpcl l : de cooexi tt entre la OJ & y un 'tr! U l sf Ql 1t! J i dor debe besarse en un
an~si s,de @sto~~a: .c: <ada caso.Parece qee itas conexi ones por l nea: area o'medi anteoeati l e.s
de PQ]i eti l enci reti cul ado son en, l l )~S casos l as ahemat vas ~ econmi cas fl l as
teri & l neS'r'tn.s bajas, puesto que l os bujes SF6'ai re y l as termi naci onea-para, '. i bl cf ;..$Qi i
comwr~\'11.1J 1eJ l l ! ; ms econmi cos a tensi ones menores o i gual es a 245 l Y . Para ms al tas
ten: ' ))' \e~. la ( i ( J n Xl ( J I 'bl l ntl l l l : l i i ~~l ~4'.~.f ul ei : i W s cl 'l stoS'a( i C I U S oo.~i f erandfos 'tbstos
: f" ton' ~ TllO ~ \\l ~.... oi '.) di~~ >: ';t ...: ,..A: .f .. f ' -' ~J \t' : i.4' " ' ) -f J ,:- - ;. (; '. ,, " i{ ~ l
e~.,.,.,s "l .': l 'f supone a QQQr )nac.on mec;.i 11ca: . . .
,,..,..,l l ttv . ,. ,.,.i ,,.; " .,,;,N ~,ryz ~,, ''4' ,, . <l ...: . .: ,! e,.! ! '.~
: ~-~ ~1d~~{.lf~. >ii _,.~,,.1. 1'~ >~1\-: ;~ ' f . .J l ~'l ".: ,.f ,, ...... ~.~~.. .,-;-, .J ' ~~
7.5.~ ' C o~mparf ! ct016. !' I a8ntr11 i ns.1;1l a~i an ,l n,t~o .y;af l : '! t'W ,B 'f ,~'! ctt: l f .
1.,,
_. . ,,
, ..r.. ~~ n GI .. - _,
'Debi do a si Mi attal eza bl i ndada, l as GI S soi i '1a~i l sl 15I es a' !Os ef ei )toS' de T as C 'ondf oi Of tes
. am& i $l ! Al ~~V,~~<Sf ' ?~-~~.f AtrjMeW ~n l a ~ryf .e~pep,e;. Si ~.! ! I T 1.~l f '.8Q, ~,m~Yo/,!1de l as
S s.~'5f ~a~.tten: w,,4e.~c~~'.! l i , hi .>
1
, ... ,.-,,,;~.ti , , , ,.., ,,. .,. . r: . , J,
~" LU f i nstal ai nes nteei orescti eneml a-ventaja de.que.es ms f ci l ; consegui r el grado .de
1i ! P~~a m;~~~~~r~ ~l },C ?9~J e,: y ! ! ? ~?,a~~;<l e t,nyi ~eni ?,ri ~f o pa~as,;l a~~~das
~mcos' ~<!f I ! ;~~$t8~q. t,a, ~qst,1cc,i 9J l ~~AAi f i cjo ~~sl o ~~~q~~~
.1 . . j~~ -~f ;1q. ! ~~u~~~i : i on~,a.. 'J ntempri c ~b.e.J cn~c cu s! _a4o-,cp;! l l C jqrar J a
~j i l dl ).l : t. ~! ,a>'C b! T OSi f i nl 'l y C Rr;'C O~nprob.a( qu~J OS<l l l C C ~Sl l l OS, <ge O~~i i l : ~,J o
si ste! J l l s difcmrtrolft.ll..g!IB, se, ad~tan, al i cl i ~ ~- ,,, ,, , '"'l ,,,, .. ~ ,' ..r; i : i v'. J :
' 1 ...... ,,,,.,., "'' ,_.., ll . . , . . .... . .
t: .. 'A-l _~ -: 41b: .i J : l i : f '< 4 - "1 ' ti l<' ' : - ~" ' . ~ r;; ~ 1 .~: 1~7J ' i
7-: ' 5.5 " Dlagnm: ias tllbrldos " ;i ,,y"'' . ' .. , . ~.,, , ,. , r<" " '
. " ~,.. . . '' "
' ' .;ipJ ! tm un ~~n de y~~~49, el ~~j~cs n~a~q;i ,t; ~1 ti ~ c;.ony~n~o~,
.w~nl ta~qut: 1~ i .n,i ?~ul ost p~equi pos son @.l sl ados por gas. E sto si gn f i ca q11,~es,~;,~~
wne' ujes.tSf i sl ai f e. entre mdul os .barrajes. . . . . . .
_ :- . . . . _ (Z- &;~ '.~l 1 ' ~"1: 11~ ~tt, !i:i . . F . . ~ r" ' : -#~ t
; .pL"OS' co~~~df .,l a.;s,u~taci ?.n. J C ;'tf l .uy~n~( ~l 1~tajf ;en_ el ,~i ti o. Y. .. la ~-~.. ~i vi l \ son
genera: l l i ! enui i : penui ! k i ar' la 11iibesf.iti' l ti al i 'n~nte b'l ndada qU 'c'para l a : sol uctti ',jbri da
. C i l nndo : i e: ,aaden l os costos de-montaje -y.obra ci vi l que son i nayres'ji J i rj1i f atttnattv,a
'b: ! b.rl da, u: .di f ereoci a total . aumenta- ... , . ' .... ',,,, .,.. '
!
r
!
~ ~ . ,. ')llX: -
E n l as Fi guras 7.3 a 7,.15, se ni estral l l gunos arregl os t pi cos propuestos por l os
pri nci pal es f abri cantes GI S Oas di mensi ones estn i ndi cadas e1 mi l f tnetrO$).
. \,..,._,.,~p,..,...,;.: , ..,1-,,,.,,: r,,..,.,.~ ,,b. .,., .. ~q-." " " ~ :;. - :
-e
7 .5.1 O Arregl os t pi cos
U na subestaci n se an: l pl a normal mente- al brgando J os barrajes y aadi endo ms grupos
de i nterruptores. E n general es f ci l gi ranti zar - l as posi bi l i dades de extensi n y esto
normal mente sl o i mpl i ca l a reserva del espaci o necesari o. ~-
U n caso f recuente consi ste en poner grupos adi ci onal es entre l os anti guos,
aprovechando barrajes ya exi stentes. E n estos casos l a secuenci a de montaje debe ser
comprobada con detal l es. Otra cuesti n a i nvesti gar es la posi bi l i dad de mantener en servi ci o
l a mayor parte posi bl e de l a GI S exi stente mi entras se construye l a extensi n. Los
procedi mi entos de ensayo, despus de J a i nstal aci n de l as partes nuevas. tambi l rreq: ui eren
ti na ci erta atenci n.
Para ampl i ar una subcsmci n el e otro f abri cante se requi ere el uso de adaptadores, ya
que l as dos subestaci ones normal mente tendrn di f erentes di metros y presi ones del gas. E s
necesari o def i ni r l a di vi si n de responsabi l i dad, el di seo con sos tol eranci as, I ~
coordi naci n del ai sl ami euto, l as especi f i caci ones trmi cas y mecni cas, l a transmi si n de
l as corri entes de l as envol ventes. l a presi n del gas y l os procedi mi entos para el montaje y
para tas pruebas.
7.5.9 Posibilidades de ampliacin
! ~ ( 1
La experiencia general indica que es ms cconmi co col ocar J ns transf ormadores de
corri ente en l os tabl es de sal i da o en l os bujes SF,/ai re, que nsral arl os dentro de l a GI S; si n
embargo, cuando son col ocados dentro de la GI S exi ste J a posi bi l i dad de, col ocar ncl eos a
l ado y l ado del i nterruptor l o cual permi te obtener un adecuado trasl apo en l as zoeas de
cubri mi ento entre l as protecci ones de barra y l as de l nea.
7.5.8 Colocaeln de los transfonnadores de corriente
7.5.7 Mantenimiento y pruebas
L0r p~atos.~.stn ~~s~de f orma tal que l q.J l arte-5 _gue Q;! l _U eJ en ser accesi bl es
durante el ' servi ci o l o son si n necesi dad de desmantel ar l a envol vente, C uando se di sea el
arregl o de una subestaci n debe dejarse el suf i ci ente espaci o para estas partes y para el
personal d servi ci o. E sto es de mxi ma I mpostanci a en el caso. de-l os i nterruptores.
C uando se trabaja en el di seo de J a subestaci n debe, por J o tanto, consi derarse el
acceso a l a GI S desde l os puntos de vi sta de operaci n y manteni mi ento. Si empre $C r ms
di f ci l obtener una buena vi si ~de '?.eJ ~o .%~J ~~~~f erentes i ndi cadores de J os aparatos
cuanto ms compacta sea l a conl ormaci n. -
C omo se especi f i can ven ani l l as.en J os secci onadores y i \~~yjonadores de puesta a ti erra,
debe tambi n coes derars' el espaci o m ni mo que se necesi ta para poder mi rar a travs de
el l as.
.
~ 1, -
' ;
l
1
,.: ,~~~1' !-~fit~ ~~~ ~! , ;~i -~" ~, ~ ~"'i i ~~~ ~" i : i ~;;,.~.l i ~~i ~. ~ o~ ~ ~"'~-: ~i '! ~ .: ~,,,.~~~1 ~~<: 1i >t~-- -~~oq .! f >: ~ '
.-~ , .. u'~,, -.... -,..,- -" l- .... ' (: -1~: ..~: ,_ ~~ ,: ; ;.;_-1
. ..,-., .. " ' " ~ , . .
~ *" J ..; ;,..: _ T ! ; <I
~~;;~.r-- ..,i . ," -t;;~ \ 0~ 1~--: : ~.-.}~! '.)f ~_~,., ;.~14f t';~~*"~" f: <;. [.~~ f n~! j ,{,~, .. .,,
.: --. " ~~n~~: 1ifeJ _ tt...qtt( ~ -. '~ t< - :t~ > . : n~ "1t~111J ~\a- ~,,;..~,. .. ~~.: ;-;;t1-.;;r~._ ~ l -,
~C >.t~~ .: tr ! J ;f : i .~.)'.~-, r!)i!' - f~' " ~~~.~.~: . ' \. -.~~1." l: . -~ : .-,: 1i : ! f t r;1106r~.
~..J : . .... Aa.-'! dm~tt ~5 -u~~r~.l \ ~~;...; tJ . ,l t,A! /11 .~ ,: 1J : . J ) ;f f ! .. .. .J i 1 . 1r> :. l
~~-~: -11.i 'f '! ~.>- ~b.~ n~~..,1 .~i n-_,j.~f A ".1 ; : J ! ti ;h. : .i;r1 ..1tl -'t'j 1;: ~.
~~ ~A'a~;~~'\ ~~n~tzt ~t J ;... >;~7' . . n .J J , ! tt~U f "Ft~: ; , '"
.

6~2i ... ~;rtrs;_1: : .: t l .c: i .~~ :i, t.l .: ': ;t,.)
i t"'i -: ;: i ,,,: : ;f '""'~t.: : ;~i ;;;,,,,.~~-': l ~: 7"f : ti -i f f ' T .=',,.,,,,...;;---,; : .., - : "... . . ; . : .,~ .... -.. "' ' j ...
i ~ ~~~ -~ ~~ tf .~l ;b_~' il. : ! ~~l ( ;J ~_~- ~~; :
.- -- ;.. . ' ' "
: . ' ir:
: ?n9l hi . : ,.eq , ".'t~~~m .}i : .tr! ~lt a{/ ri(' l: )L~.1t.a: ' \'
' ' : - 1 - -
~ ~;' p\ .. : ~: ;_V .J ~i l l ' ;i<;;,~.;;,.~<f j,~HJ .ti e
J ~.wh: : 1l ;l );: ~.p , ': .. ~,.-n, ,,,: 1~ . :n. w ~ . ~l d;i .v .... J ! .n1.11'Fi .;~.,."
J ,r ;--.J i 1f ( f t1,.,..1~ -;;l A: t .. -~ . : ti ., ~1-i t~,1_~'1"'\l i ,tt' ~r.<: i: ~... : ..;.. {' -, i ;t;t,..").-~'l '~~.tf : ( l r1'1~
~ ~'1-: -.~;tf t'J t4~-. ,,, .. n f -: .: - -, f 1,. ,~~trl '-~ '.tY
,n;_").rri i .)f: . l : : }J " f;J. :, - ~ " " J {, ;''"i i '\ ' l .....
,,
... ,; : ..t: : -1 ~'\,} J ~1 A. .ft
1.;it.' ~~(lr) ~,~,;~: _,: 't
;..: ,,, - ,r~ :- :tr/. t t. . r1' : ~1.t..-.i ;.
)~ ; .
. -
' ' - ,.._._#
Figura 'T. 4 - Mdulo ,,,,.. 420 kV (Marlln G arln}
.~.,.\\t b ~;.. . ~\ l ~.., -;,. f \)~U l t'; -,r~~ , \'f \l ~, \.
;
'
b) Planta y S eeciii
---~- 1 -~-
7500
'
.
'

l '"i \t>t..l;lt' "'! : i ( l .'}t\ ~11 ~,.~ t" <>' ' " ~' " ' " " ' " " " ' ~\-' ; ,
RgMn 7.5 - S.m1 a kV (Marl l n Gtl l 'fn)
' .
'
:
' fi
'
rt' ; ~J 'l ';" i ., 1! ~.~ . -; .
b) Planlll y secd6n
\,
....,. ... ~.. ""-.,; .
. ' .' --~-" " -
182oo
. .
'
'
f
,. }\ ...
.,.; ' - ... .J i. .
a) Diagrama unifilar
.... ,..,,.

. . _ . ). :_ ,. . - - - = 1 , " 1 ,,"
..J . ' .L
' \
-l __

,,
.,
. :'
'
I
'

---- ~-
,
,.
;
I! I I
,
/
1: ~
~--~..: ~;a'.~; / '
r
11200
J _._~ ~~~;~~~.~~: : : : J ;.: ~,8001. ~?g~-~~i .~i ~._m, -1- ..
1
!
l
r
t
..
t '
..
trifbie
~- Y; ~1.;. t ~~>
;;J ;t $ ~ ...
~-i" ~' f' li~~r,_ ~i;..-;>: f,~I!- ~\' -..~" " ' " ' " ' " ' " - a" : " " " \\' -: \
.;: fl~' .... : .- (; -- ... : .,t~;: - ... .;.r.t'l : 'f i ,.
'
,--;_ ..
'
: ~
1
l.
1
>
I \


a) ~a unifilar
,
' '

t~ \
..
,
~ .~-
_ ___: r;~bt~
!' ;- ' " ' .
'J
1800
.,,.,
. . '
..
~
.,
. ~
.-
. ,
,; .
> i . ,.
.. j
&8!)0
~-----
#! ....
~ .
-;~'-
~ -~
~" : ' ....
... ..-~~....,....,, ~
'..,"'.! '",- .....
........
, .
... .
6400

'
l

.. .
'
...


\,: ~i ... , ~ .! .\- ,~ \. . .t c-t~~ t ~ ' I; , ..,,. e-: : :
Figura 7. 11- 625 fcV(Mettl n G e rin)
b) Planla y seocln
' , 1
#
,.. ~'
1;: ': ' 'l "' .' -,
- ....
_
x
,-
1_
... -
- . \ (,. '
li
1,1.
. f
a) Diagrama unililar
cr: T r7 _ _ ,~---J -+o---7----+-0--J -~
' , ' \
j l l
. . ~
_ /_ ,
! /
,,
'
-,,,.-
Q
. ~ -
. -
~ ~_ ~ ..: _~c>eo,
secci n
'\\'l ! e*' I ' '1 .''
.
'
3700
7660
~: ~ ,,., ....... ,,,,.,,.
~~
,-
t' ; ' : ~o- ;,. '
a) Diagrama unifilar
' .
-ee, , .
.
.
- -
- --
.
. :. lt '. . . . . . . . _
b) Pl anl a y s.eccl n ~. r-
r: L.
'
..
-..--- '4----
,_
t
.......... _
- =
'

i,: .. .J ~
I'
.,
~-
- f

" .....
<
b
~~: ~~b=J l o
..
-
a) Ol agti une. unifilllr
,J -: _-.
l~c-
.. /
.
: . , ... ().: : ~ : ..' ------" ' -~-- c. 'c.''c: 'l : ;-: .;'~: ;,"- ..J . :;:- . ':' ~ ~ ~e- -J : --. t- r L.i . -'"''-' ..-' -----------(>
. , : .. ~'
...
,.
Rflun- 1. f5 ~Sllbfcllclon hl~ rJ,. s 245 kV ~ nwm:fonaf+G IS (ABB)
.
i~ . ~ - .
1

. '
j
l
'
7. e., ..
~ . - ~w..o .. .,$., dlll i Mprf 4*1t
,~-~ dlf ..a: lenatlOI'
\~--.,.,,,.,....;,pe<_...,
~ 4111it}MtotptMlfn
12 ~IOdlllif.il ... .t~Pft
: i-s : m: i.
' ~ 3 . ~d9pa.1111 tr.Y
~ Tl' Wl6bmlc: ot di~
e T ~\19-cor~
fl. c-J llt\l~ -- ...
. '
" " '
,.l.J na f jj}l a,del ~lamiento e.11.11na G1S P,Ucde . .daar el ~qui pa;,.ooi ru>e~nsecenci a, l a
sube~~n i f ebe p.onerse,f 1era.. d~i ~rvi <l i o,par~ tep~n. R&ilk~ J a,~ci ,6i tde
~os1i i nddentesv l os; .equ~: GJ S. ~}Y en \ser Pt( \tegi dp111porr1)1U 'J l nl l Y QS ,;y, $11 -f l i vc.Lde
l i sl ami ~w ~..b.c ser .! kteymi n~: 11tb~e : M. el .peor ~ P! i bl e q I Pl i AA~.wi anl i i ~del
d e J &,.~d e .f aJ Jas... =- . , \ l. .. i . ~ ,_;. -: -..-'11' .~.. , ~ f 1l ;'I ... __..,, _, : ~
1' a- ei l i rto ti ei npo pederi ocurri r' s-br'etei i s1oi 1C S d' i aruobr- ~e ti p tmosf ri c'O.
tas< sooretensi es "f emporl es : son i nS f i 'ecuhtes: y se' prbtl . crl ;l ~pr' ejempl o," por
aesconexi n .l i ! e : catga\ l i as '~obreui n'si ones i de~ I ui bf "ni ): sue]ert tl nca' sol J rejl 1f 1f el
ai sl aml ent.6; de la' GI S: . 8ebi <1o' a s'tpequef l .a pendi ente' de crec rtti enttv Por. todo' el l o>J a
si gui ente di scusi n se concentra en l a pro~ci o con,respbcto a l as sobrerensi one8 .( l ~rti po
a~~i ~~~'.porl ?f f l f f ~, ; ' .,,, , . ,. ' : . ''"" ,.,, , .. n< . . , . ,,, ,. 1
e : ;l i 'J uando.una sol rretensi n atmosf ri ca-entra enl una ( ';J f S, es parcf al mente- ref l ejada( )'
parci al mente ftrnsmitiaa al ; ntml .J f debi cf o; a ~lit . di seont: n i dadde l i r,<i mpedl mci u, pani este
ti po de onda. en el punto de l a entrada. La i mpedanci a de l a l nea suel e ser de-unos 300 fi.
mi enttas( l ! l ed,'\\l ortC Orrespon.di en~para--l a GI S1es,deLo.rdend.ef /J .O,,E sto: si -gni f i caque se
ti : ansmi te.cercadel a tercera partc; del r4l yo, 10;.. '' , ,,;,.~ ,f '".~J '"' ' 'i ,.,,, ,.,
La onda~v( j~i ti i v$ ae l a Gi S'btta''D i ntC ni l ptor abi ert ri i l i l f .i ri s( i mMr donde
~l ugar una ref l exi n qu~ ~n~el ni vel de tensi n. Ouando esta nda rcf l ejada l l ega al
~di: ! eDtmda, J )arte l dc el l a es nue~cnte'ref l jada haci a l a<GI S-y i as sl l e5i vameme.1<De
este .modo, ef 'l l i ve-l 'l i l e. tensi n aU I I Q! hta .. progr~i vm'enb! , hasta -que se al canza el T i i ~ef .111!
protecci n dl pararrayos y, empi ewd4i mi l ul '\: i i cl l a,sobcetenl ;i n. ' : , .. "" : '
Los pararrayos se col ocan nonna,l mente en. el punto de entrada. E sto qu re acdr cje l a
ms al ta sobretensi n tendr J ugar en el punto ms'~l ejaoo de la G1S .-ya1que es necesari o
ci erto ti empo antes de que l a i nf l uenci a del pararrayos ~DQte ;l l l .l}~. pu11l o. .: \s . pues.
cal \tO mayor s~.1~,djstnpci a entre l ,a ~fn;a ~ntrada y. e~nm,to de_ref l e;ti n .l l l l ! Y r ,ser l a
sobreten~i 6n af caozadl o1os'eq xi s'.''0 - ~ . '. ,,, . '
1
..... ,
. . .. ! i , ,.. "" ~. <" -,. nl . . ,
C abe ano~9-ue uno ,d)~; as~! ~s,q,ue .~.t h~, i : pe~i ~C ! , t}S ~~? ~~el 111'Ri Rrumcon
l as sobretensi ones de al ta f recuenci a, produci das especi al mente por ( a apertura de
seeci orradFes' ntetnoS'-tl 'e la GI S cuf i db' se'ei l cucnb'an'& .i .J O'ten'Si rr'en uno de ss ex.ti truo5,
o-tambi n origin~ por l os..tl ao: l e.os: mtem.08: ;i 'ti emr..en: e~ eocupslltl!dlJ . .,. ,. , ..
La mani obra de secci onadoreri "~i utj eHte' i.ivofoe' ' eT1i : rrovi l i ti e i to' de contactos de
operaci n l enta, l o que da ori gen a numerosas descargas entre el l os, ocasi onando
sobretensi ones al i nteri or del equi po con ti empos de cresta muy cortos ( de ~~s'. ~
1t0.n& )
y
muy al ta f recuenci a ( 1 MHz - 20 ~I H.z), l os cual es son determi nados bs( c~~>i or' el
corto ~empo de estab~ec mi ento de ~s ~8F;l!!' e},F.~~f.;~~. R,l ;~~i ~n, De~do
esto, di chas sobretensi ones presentan i recuei {c1a: ~'f i f n mayore& que l as 'corre.pondtenl es a l as
descargas atmosf ri cas, por l o que se l es deomi ni . 'sobrerens ones transi tori as 'i ny rpi das
( V FT O), y se propagan en l os equi pos de acuerdo con I n teorf a de ondas \i ,o.je~. ,, r. _ ,
Las sobre~n.~~J )e.'i rpi das al .~pJ ~~l f l jp~9; del ,,11q11i po,S011J l ;l ~#! l , : _s)uni ento a
un esf uerzo, si endo su magni tud y f recuenci a el -resul tado de. ~,a, s,u.peqos.i ?~~,un~.~~e de
ref l exi ones y ref racci ones que ocurren en todos l os puntos de transi ci a tal es como
"uni ones T' y di sconti nui dades, wmd'onl f en geti eraf meni .e i i 'ooda~cya pri hi el 'o5ci '.I ai ..i n
r..
; : . '.; '
7~6 CGORDINACIN'DE AISUMIENTC> ' . ' . J : <' '
SU B E ST AOON E S E NCAf5' J tACAS fl< SI ',.
1
1

i .- ~... :
, .
1
!
est en el rango de MHz a 10 MHz, auOQ,up.,..ex: i sti ~nc/D, ~wpoqi : ot~s .. co ;el -r~ .de
100 MHZ'dl bi d al cono ti empo de f reme de onda.
~~ . -
> : Al l h~.e esW tOO : Las no soo. : e'1.~tal nei l l e .i g'dl es a l as deseargal : atmoi >f ri cas, se. puede
cons~;qi l e l -'E l ap;w: tdatl ->del i cql l i J ! 'C ) paca soportar-tal es sobretens ones, es i gual al ni vel
.bl l sjoo ~ ai i l ami e~i ,oi ubi ! J l pi l l so tl pd 'gn'eral l asi ~hretehsi ones l ransi ti l f i as
tpi daS' li ! SOl l l un~ riesgo: ' !ltio, '])ara ~i l f l : .ai sl mi ehtO l d~;11 ebeapsulador y SU S' n1lfgniruCles
~ .l l .Rmt~te no s~~~- e! -: 7.~~~1 val ot del Si n embargo,' di ch: as
~~~1\5j~,,J 1Sjl al J 11en}C ~~sm~l h"'.ta. p~ e.xtel : J )a ~! encapsul ado. dando- ori gen a
~ll, ~!l~~. , . , . ~: ~,/a .! ). nv~I Y ~l l ~: ;T 1$.PC ~~a ti erra, .al cal quajwi C )l pesto~~
~~~--O~n, y_ .~cqWI)9. ~c~~,;adY l \! .: J : nte ,.d~ .C O)l ~I ;y .pr~" 1Q,
! : Y C ! l tul l i m~asi ol l ,l l B <I Q: 41 J o~a~i \5J J ._ ~i r_\1( 1.~,tanto
1c;nt@-di f erente~,envol ventes
_ deJ
eq~ap$ !~' .Q,Q1QQ' >eQ!J e: J .as eovol ~ntes y o~ ~ a~da$ .- ' " . r , ,.,
. ( , . . . .
Por SJ 1 parte. l a porci n de sobretensi n transmi ti da al ' equi p exteri or eon'ctadd'a l a
~be& uwi n . sea unct: cansf onnadr, una l i nea. de..transnsi _o,.o un cabl e .de,.potenci a, someter
e), qi ! i l n1J } i l l i tmde d,i eho equi ( l Q,al correspond ente 'esf uerzo -de acuerdo con l a ': magni tud con
~1t '1 . . ;. s- J 1 .... b..,. ,;;,-..~ i ~: i 1~. , c.): 1: : : -, : -.' t: ; -11
'liO '. r. ' ~ir 'g1i .etat,..,pi acre3.l i zar ,una adecuad.l t cobrdi naci n: .d~ai sl atni ent: o7de una> GI S'> es
oecesari o, para cada caso, real i zar si mul aci ones di gi tal es para- determi nar con.exacti md. la
~~tyl' d .~ ..,C ?2~nsi on~1~1co~o ~I P,~f f i C C '?, ~1~~c~n., ~.P.~l l l ! f yos ': '.
: , r;-.,.~~l c;_ti mandQ.para ray.os.del ti.PQ1ZnO, por proportjonar un mayor margen de
pi j)tecc Qn;~eJ -0$ eonverte~ooaJ es, es.posJ bl eprol eger casi toda.l a snbestaci n GI S medi an! ~
pararrayos, xl cmos. del ti P,.O i ntemperi e tnsW ~yn el punto-de' uni mde l a,GI S con l a l i nea
mi i . Al g~os casos en l os1cf e seaJ ~ari o,i Qtroduci .r, p.ai : af ! ! l yOs. encapsul ados C!l' : SR~
dp.nwdi l GJ '~on
~. :i}J ' ' ~ iji,;,~ - :. . : -l" )J - .,.,f t J ~ >}Qi i '! ~1 rr. ": .: ,~J . ,,. ~~. 1 - : .. (
ti : ;fi; , t ~1 tt: i ;
' -'-~E n s'& bsuru. OOeS l y .J .argas ',,.~ . ti' 1. 4.: ~ ' , '
': i f i ~i o.l ~~~ ~'};r't>tehcf n '( l i ' tra& f o i nacf or. si l a' ( /I ~est; conect~d~' a. 611 de
' ( (V 1 < / ,~ f-- ;
f orma- bl i ndada o medi ante cabl es , . . -
~.. , ''E -J '~n~l ! asi i i i akl ( '11i i bel f i l eti 1s'f 'J netta a 18' dis J travs' oe'cnbl e's .
); ~~ttt ~1(>1" } ,ht: _: rt ..;t): t''i ~-) ..- > . . . . "P'"' .~ '-~- .'; , }~tJ , ?.- . ; r- , - ~
-: .,-0.~~ ~! : m~~tepo~t4! ?~ se de1>,ea f c;ductr ~l ,ai J arri i : nl .o .Y ~! f : J D( ) .. ,
Los pri nci pi os gene~ de' prol tc'ci nT e-Or ~sobrttensi 'Ones en una .. GI S se -Oi scuttn
! 'P~~~pJ os,ar;t,( cuJ 9s.~y.~,~l G~J $~: .r. i rr. ; , "', .;n, :
{)~~ .,,;t-6-~ ~-j1~ ~ ~' \,U.: _ , 'i .l ;.]J ;J _J ~tt J f f i ~ : ..: - t , .,1.)
_ -~' : U~\(' ' .t ~J .J ~t -~ ~~J I ' i '~.: .~;.l 'J : .3l f i '-f .J i 1J ( \~.t_ n _ i .- ~.!~ ! . ,
7: r7 e~" 1 ' . J ,
,,, i" \f-. 1*-;i~i: \' > . :t- , ~ (1!;Y. }- . H tr .: .,.to_ r~ ;;. ; 1 3: f t_.'l .l ' ~ ', O. ( ~ 1 ,
V l ~~: ~;){: l ',.h.bf ~Q_J j _: --,-' ~.. ," ~ (~ 'j:" ,. "; t{ .;"''~" i l 'X ( '. _;~ , l , ; ~, 1"
-' ,,E : ea i l r>Q.~o! )St1~ti vojj,e l ~,~, .. ~! J .l ~e.nl f ,~,! ( jl .sjgajeJ ! ~~: ~- .. , .... , , ,,,,
..9Q ~"~.. 1 ' '+' "''-' J -~ ,
"': ,~~~rrq~~S,'Ajp,i c,; .... .;,.; ': -~H ..., J _,-! . 1cr, /J - ~ ' ' .1L ~ ' ( 1 li
- - '~-<> . ~f i 1 ;.n' a""n....s ~.-, ' ~... . ' . - ""-'"""'Y : : : t ... ;J - -.,;._ f J .;, \ \ ,~- . .' ;
- , : ~f i d~s.deru.es1a~a,?rra {ci erre sobr& f aJ l a yp11ra 'I T I .~i mi ento)
~M..: c ~;: ( e.~.: ..,'l .: L: & 1"'1,-. 1...... ,. , ~. , , . ,.,,,,.. . ,. , .. ,,, . "
- 1uws or.l dres ae 1<uuu: w e '
J ~! : : J cf '$f ?) ~f~ }C J ..t; : ' ';~: . 1 l ;: / .. : -~ .: .,J ..,: : ~jf : i i - , ,_ ; ' ;..~~: Ji~
?i o;~~orm~~'~"~si ~I ,tf l J l ~\! c.f t'l f 9.S: Y ~ c,a-P.1,d~i Y Q~) , ,. ,1
. ,.
. ' - -
J .c ,.i ,).' ~, ~ 1 '.A.{;: .! '~! J S: J .,, ~
7.~ :'"> t!. f'!l!U9tw',
-.. ~
' - J "': i s'
: ~.,- , ' f: i ' I J
r ....... ( ~... .' i.
,,_, j 1'! "- 1 . :. _ ;::. ;:. ,. . . . . . . ,;,,: -;;~
l ~ ., ;..... -~,.( { :! - ," l t ~ ;; ':f:
-v. '." -~~-.
. .
, .. ,..._ ....... ----- ... ...,.. : . ~,,.-1
l ;
,
Los i nterruptores son casi yxcl si v~ente ~! J i po "ni ~i : ptesi n de Sp ado ,1i l : 40"e>
! .~). ; \ ' > PN J ;} \l L<~ ~- 'i 1 '.C t).J -~f } -~h"! A f
->'l "' E n l os ~tertuptol 't'! s del ti po "sopl ado" e) -gasi 1es. compri mi do en <tJ t1. tjl i .l i dro y : de.~.este
modo se produe W f l .t: i i pi -es -<i ri mi .entras,se moe.ve ehccemcro, Y nl \.Y ~produci do el : aroo
el gas compi mi aP es. d ri gi do haci a ~l para enf ri arl o.
t. -~j(' ,
. ,
. - ~
Pararrayos deZnO .r -, 1 ,,- r.' : .i\ ,, ;-t~oh,,n">i ;}~S~ ,: tti ;: ,i : ! ,,, ,: 1: -~ ;.
rL , .,~' J i~~~C .~~ne~l l . . : . ' >j~ ' ' ,. f 1
- B ujes para conexi n con l neas a~ ,;:
1
_ ,,. <J ,
<: : l .~~~,rar~. C I J .?.ex1~~<! i ~~?, ~s~o~i r;s ;,_ : : ) . ~,: ,;,, '"
T ermi nal es para cabl es i sl ~( ai sl ai we9J '1'.J jl i do,Y .>"~~f e): ,,: ,,,
f

1
!
j
b) S 11con,.dor de tierra
~ J ~,.
\ J " -,~
;,
! "~J ~4 .. ~;J t.<).?, ,. J
~.: ~~.t' ,.;1~~ ~n d~
<~ (;. ~
_ a) S eccionador
.!..~ -., ~~ .: {. ,: ~~ .
(1
e
1
~ ! l '- S
FIGiva 1111 . . . ~ -
! ;;,.......
~ - , ,l ~ 'i' ~
r L (
. . . ~
T raT f ormadores de cor: ri f i '"l ]1
, ~~~~z: es obvi as, l os ncl eos de 16& ! ! J ro~l i ooores de corri ente se si tan dentro de
I P, en: vol V eDte '.C D~l ci s di seos tri f si cos. E n 1 . ~. 1~f : .i cos pueden si tuarse dentro o f uera
( E l gti rt "1, 18), B a pref otl .bl e ponerl os en l e el 1: f ~f ya que de esta f orma no se af ecta el
~l l P: ! l >! ! J n_te! l l C ! ! l ! l }l e el conductor y l a rl v'6i 1e E el ~dems, exi sten l as ventajas de que el
' . : ..-~. .....( . ) deal ,j .( <' X, ! d ha ;n d
n~ oz: unpureza., en. a parte ..., ta tel ! : s10,q . ~nor y e que no y peugro e que un
' lTfO ~l ;t l ! J J S~f C {! }a J os-arrol l ani i ~ l l o ~~~d~,s' 1
' ~ ~" " ifft' I;;. ' . . ' < . --- -- ...
. C anC l o sea'_prcti c.o, y el di agrama uni f i l ar l o permi ta, l os transf ormadores de corri ente
se ~)} 4 sbl .f 1t'c' l os cabl ~f i l sl ai l os~dC iafid' ae l i l 'GI S. '
~ ~~~- f cj~J ~f~: />{~ ~: : ~~,q~t.: ..
<l ti g: ;i_ .j,ft~' .rl1' )f}~ ..... : ~~ _c.;.~~ lf' , ;: ;. i.
! ! 4~~~~~4 ' t~ : ' .7'1 ' ''l ?l l l \'..>' f '"' .;., " .
S ec: clon..-dor.S y seccionadores de puesta a tierra : , : . . ;.
1
~ );-l ~... i J ... ,i ~' ; 1 s. ' . .
~,_ ,.)/ . ! .. ~
.Secci onadores y secci onadoresde puesta a ti erra de di f erente f orma f si ca permi ten al
%~l l dot oE Pjn,er ~n~? ptim.a ,c0nf i i ur: wl n ~l a GI S: " . .,,r, ' .t
: .,., Aunque l os secci ooadors ti enen un ~~ ~'bok l i espi : i ci abJ e; Pude1; ~p3ri ar l as
rorderi tes capaci ti vas i nl i ere1 ai ! f bi s~i : i entS' de' maruotirtl;,i~.. " 1" ' ,., ;, ., "'
: .' ~' ~. !it~~-ffb~' " } . <~1l ~t~i : ).1! .._.f r, "d' .I ll:::~ "' ;,! _: .ti " J. ;! ,,. , , .~
'- :!; ~ . ~ ~i mtes p.. en DOQll' !-' mi: nte o ,ec~ o upos "" secc1ow1uu~~ce, p~estt ~
!i.r~\lWl. para ser -q~ado CD m.apJ .enncnt.o, prOVl,stO de UD mecarusmo de baja ve( oc1aaa (e
~pe~~i . y ~o ~pn,.~~dad ?e c~c. ~ carga con mcc: mi smo""'dc f t. v_el oc! d,ad. I,.o~
~p.1ol 'l adQre~~,e.~e~ta. a ti erra ~~1n ,11.epcn aJ .suna. cap~1daQ. p~ ~Por( af ' ~omente~ y
i [l: IC~. nducti vas d~~l ne~" ., ~..
, ~M" " -.~- ~ ~' !" l" !lr-.+- .s: ......,, ~ i. i- i~ t i ).l ~! f : .o)! ! _~ v>.. .ti' ...,: -." . ~t,,, :
La I l ! l l Y f )l ; .! l ~de-. 11)! >, [al : ! ri cantcs of recen mecani smos de operaci n manual es ' o
~~oS! ~ajQ~qq;{f ottmecci oJ l l l l l ores puedenvseF pro;v sto.s. .de. Wl,tl' peiuefia ventalla
qllJ ' ~!e ~vi $u~t.e. l a;ppsi ( )i J \'~cootad! )s.{~i gura,1: 17). ''' q
l: ;" -~~~, .., v ..t1l 16.i i f i '1 j;L;~~ o. ';t.d \ }f!!' .i.l,, U ?;; - ' ' .J : i t f ...
Los transf ormadores de tensi n capaci ti vos se han di seado bajo el mjs! l l o pri ri ~i b 'quJ
l ,os1~nV .~al es'.,es~etjr;. u' ~&Y~de tefi.S i' U, ,~: S-rao capa.di dad <i nterconeo~do con un
~~sf QC 'l l dOT ,~dc-: .: ttpp-4od.ueti .v~.1d . .a~1 pl u1c": del eoi l e~r f J sl ..,J deada
~~f<l0.lf l )mi .env0N en1e, Ql C tl i c ~l 'a( "' ! i -eua.;y, acopl ~a .al a;~~~i ;tacwn; G'5
SF6a una dei cnni nada pres~: a ,\l ~\i rwn4en~f 4e. l V J tV 9l ~Qte.e11tetj,o{,,pste,~jo es
..
. ,
: )1'e,.,.. ;~~.,}.. ,.;,; >J - l t ' ' 1~ 1t "v
!-: ' ~.................. - ...... ,,.... ..... .,...,......,17.,.._ "l ..G~;_~ f. : , . . . . ; ; . '
;;,,,. ; ' 1_.. " l ';: .tl l 'I '~ ' ,, ~ ' ,,.._. ,; . i": l <; : t
E nvolvente
: i ! ( e, ..
.;: HJ ~~ ... - l r f ~..;~~~.<" ,, .~~ ~1..1.,q
tr .. .;;--( 1-1 .: ..~J . ~. , ;ff *- t J ,~
f _'J f ! l ~L. 1 ,
... I : .. ! -' ; ..
' ..
J ~;., ! _ t , ,.).! -t, \
. . . . _ ~~~~. U - - - ' - A r r o l ~=l a m: : . : =l ! l : l _ ! Ol ! , ~. ! 8' 1~6n
Arro llamie nto ., ' .MQ.tniJ ai10 (ih ,,.o.;;~t.! .
! '.! l b ~i ,;~-: : - 1'.Al l ".;
r_.~J >-~ ... ; ~J : i t.
-n
"
S U!J E S TACIO!IE S E ~~ E N Si '<
l
1
l
j
l
;
j
' ' ,
! . -,
. .;- L ... : ~ : tbk
.. . 5e nva1Ve nt8 1 J
r'! : ....n l
t ! -
~ = ::::7?"1: . . . . . . . - Rflllr. 1. 20 -" ;Tr~J *li . te nsl6n c~ pacltlv;, . . _
~~~ ~' .;. J ..-.,.... ,; ~ T ' " '"\.. ,.._~.._j ...... --~. ~
': . .; . ;.. ' ~ { ' .....
1- . e-~.... -.. . ~ .. -.- - -~ t
- ~ ~ - '" - i,:i J 'i"( . ~ ._'I ".~~ .. - ij. .. ;
~ \_ .. ~ _.;,. "
7.J ; J llujas de conexi n': - - :- IC " . ,,, ~ :. . - '. s: - . - !
. .... ................. , ...... 1
; . _- f ,-~ i ~
LS bU )'e..s para c~~xi ..i de l as GI S cott)\nC as are: i s s~~~<?~al medte, l l enados coe SF6
p.ara l l l ;S~pi s bajas tensi ones. Para ~nsi on~~ms'af tas -s~usan 1t: l tef jos l ~nados con acei te
cO: IP() eoJ i S~~- ~ bujes usados para cone~i ~~l i nda?._a ( ~o_p.envol tura metl i ca) entre l as
,,01$ y- l os_ .. transf onnadores de pcU ?n~~a_son l f tena( j( >s con~! ~ y hacen parte del sumi ni stro
_ci el 'f ran~f ortna;.dor. ..,. ~
1
- ~ !
1
.,! .~ ttrm.i naci o.n~l l ~ cabl es,conJ .l .oos'-a ' ls hasi i de 550 kV , I .a experi enci a del
' cOD.C >~.jnado, tanto para cabl es de ai sl amte'i i h: f por at: ei te como-pap~'k s de ai sl ami ento
. p~ i et ~l i ti i coo teti cul ado: XLPE ); 'ea ~b1.rea>~... , . ...- . ' -' .,.; :>
~~f~t: " ' ~ .
-~.--#.. ;M,~~~c_ ati~~~~~ento: ;P.Qr"acci ~~cone~ta ;a,unl h GI S debe' empl earse un co~o
,~~~?! an.~y.S ll>lll' aC~n., _nn~ntr~,que l os cabks_XLPE pueden =~onectados con o si n
~~-.~~..#<l" : ? f.~t~~" -;. : f t'! ~.t~.,?"' v r; .: i l i i ..., ~, ~! - :i" '"1.-t"tt. ; 4_,
' -" Ar- ' J r: i epi l .o''.U .ms"e"C ci ooadoP',C e,rca de.-l a wmi nac.16n es posi bl e : probar. en el si ti 'eJ ,cabl e-y
. l j: Ol S. se~nte~ E s( o es '! eseabl e en. muches.casos, Y!l~ue l os 'C abl es nonnal meotc: tSe
-~ rei s'i i i de-i oomen~cnti nuan : d~ntras-q,ue>-ta: maytf a de l os f abri ci i hl es tl OI S
; ~<t~~)t~ su~di ;b~~l f i P<i de te~n {Fl 'gW ' T .21)." , ,. s- ,,,,'
11
' , 1"
;
1
-~
es de 18rJ Tiinalu .. - ...
. L
' ... : ~'; ' -.' .r-.', ;;! t
E leciro<IO&. del condentador
~..
. 1 . ~ i : , .
... ,/ "
>
.. '
.... s
- '
ny e pl & do en N orte Amri ca. Actual rnente'e~ncuenttan en servi ci o uni dades de este
..... .., ...... -., .... -- - ... l
tip,o hasta una tensi n de SO k: V. .
~~- - : : .. .... i.: . o.~ ;.. '"-~ ., -~ #$ ~ ""=~ "
. .- .;1'14 l l bi ~n 1: & J >QSi bl e di se~.,u! ! ~~1''*1?r de te! l aj_l l consi stente en un di vi sor de
tensi n. de baja capaci dad eonectdO a-i m ! f pl i f i adbr. el ~tr-Oni co. ~ l as GI S, la capaci dad
entti ~~ tobd 'ctr'i nl ri .Qr~{~}el ec;tFodo .. oOT J C ngi ~o_ qe)~di d<t; si tuado cerca de l a
' -envol vei i tg'}es 'usadl t ! como coi i d'ensa4ot cl C atta terl & i n. E n J nj Fi gura 7.20 se muestra l a
cl U pps~e~f t$i ca ?e eJ ;e~a: dor.' E $_1e;<ppo.,.dc-i rts~ento-el cl l l ~di .da es especi al mente
. ,,v! l -Q.tajQ99 ~.i!~ 1;1$ -al ta$ }C \l l i e1\t~~-: l "-~~i ~9'J COJ I s~temas de protecci n
el ectr-On 110S.~en cuyo-yaso es pos: i bl ~-p~~r~~rri pl i f i ci tdor. !
-.-.~K'.J '! . _rt~..-.: .~ ~ .,.., .. ~: z .. L: -: : . -J .
~ ' . .. ~ ~ ,
Fig ura 7. Paramiyo&
'
' '
'
,, '
. . '
Adyacente a ~ .m~l ( ,) .,o.tt: ~J 'P~.4.e .... ,.. ~-' .
conexi n. se acostumbra i nstl i l ar "l l n ;tab)erooor."<r.;,t""'J "'
ki osco d.e control ( Fi gura 7 .23), el cnal conti ene
todos J os el ementos de control y supervi si n.del ,. ,. . -~
gas, un pequei k>m mi co desde donde se ;contr't & f: " 1(' -' .l rn ,"
~~. ~f~{~fZS . ,_equi ~ f ~1~P?.~."'i ;e1~~, de -, , , . ,
mr,erpo~1c16n v transc;J cl 01*l .necesari os para, el
C O l tri >J '. ~tri ~.' \~11'''l .;uhal ' : : Oi oaruas'"di f '~1 ' ,
l .t"\1'i i : ,..~, ~"~"..:1.1< r. ' 1' ~ ~r,.""1-'l .-1~ ;.{ ""''
~~r". C ,1<?i i: e m~~an., os, retes u.e ero~c~10~ .. . . .
oonvu.1i ''i l l l t~asi L eb \( rortttl at~b'i di l kt J a ~>I
~i J esi l t,i 'b ( C api tl Ol OJ '.' '" ' ' '1' ' ." ' ' ;" " '
' .
! ~-- ---~ 1 ; !
1
La .protecci n prin$ ipal de; l as GI S: contra
sobrrten~~! se re! 1i za c~n y~ayos ~xj! l c,.
d~~ ~~! .,mgne es su~cunte proteger con: '
pararrayos exteri ores si tua~os ep l a remti naci 6h _
del l a l nea de l l cgi l dl i , pero, j s l l egruj a ser
~esarl os pararray<?s "* encapsul ados ep gas,
tambi n pueden ser -sumi ni strados PO! , al gunos
f abri cantes ( Fi gura 7.22). : '
L- - - - """' ~... ' """"- - . .. _ .. 1.~
' ! .: -~
't' .
' ;' - '
- ~... _,.
7.7.7 Tab :le f ro d e'control
! "'~
l

1 ~
- - J
'
:
' '
r
~ . ,,_ . ,. _ - : r=
S UllfS TACIONE S E NCIPS ULIOAS . E N sr,
l
1
j
1
1
.
t
1
'
;.,J f , d
~~
.. .. . . ~ ..
! .-...: 1. : 1; "".: ";.
i r .-
i.--. -.-.,.,... -r ';
. fu~.
;( i -1.
.-,_, L. ~r: I
?: ! '. t . L - 1 ..,,
1
~~~J r~\ f ~~~ ~.~. l i - -~;i t ".;C ... +. r. ~~.i.~'
1 ~-1" ~..... . ,,,1 . , f 4 ..... '1 )'.".' ' j' ..
..l.!!!l~~1118" -' !_ ,~ .. ur ) -s, 1 1. 11 . . ,;;
t5.> t ~... ;;1 1 ~ . - '
t
l
f Ae <lida
'
l
1
.
..
,
1
1 -
..
~-1111: ...
(
. '- :t
_,..,_. .J . .;/
.. ,.. -
. '
FTgura 7. "24b. :. . S~ modular lnlflgrad
r ,
t
800
1
3310
. -~
,--
o,
' . f i l ! ]
'
~
r
Ll
1E \ ! l l -
Di
2400
1
.
'
o

' .
~ ... ..... ' 1\; .,
Figura 1. 24#1- S i.stemll modular
9.I B E ST AC I OS[5 f N C AP..U ADl l S Uf S .. 11 217
1
1
j
Las reducci ones en tamao el e estos mdul os se l ogran pri nci pal mente por el uso de
di sposi ti vos -que agrupan di f erentes f unci ones: el secci onador/cuchi l l a de ti erra y el
J nrecruetQrl secci ooador.
Can .el secci onadorrcuchi l l a de ti erra se obti ene una reducci n en el cosro .inicial,
teni endo en cuenta que el di sposi ti vu es operado por un sol o mecani smo de mando y
adi ci Ol l l l l m~te agrupa dos f unci ones en un espaci o muy reduci do. Desde el punto de vi sta
"de W ~sti : U C '-: i Qn, el 'eqei po consi ste bsi camente en .una cuchi l l a que rota entre dos termi nal es
o contactos f i jo~: el del secci onador el de l a cuchi l l a de ti erra. E n el p.unto' medi o del
i e9s>f .l : i db se -ti ene. 1;!113 posi ci n neutra en la que. se encuentran abi ertos tanto 'ta cuchi l l a de
t erracoruo el secci onador.
1 .",
i n'temi ptorJ s~i onadOr col )l bi ni f ~. fUQCio,nes de. i nterru ptor, y Las caracter sti cas de
. I J i sl ,mi ento,de im secci onador. Agropai : ~as t\mci J ;l ei . si gni f i ca que se puede presci ndi r del
se.( f .ci onador de l nea.y por l . mnte se obti ene u n'di agpuna uni f i l ar ms s mpl f i cado.
J , ,;... - - .- ._ l
f ( J ) .mtro "1e h1 tec;n,ul p,g u de '08QI S l os [abri cani es tambi n eotraron en J a tendenci a de
di sear .,s~ma_s. compactos en el rango de tensl ~m.es b.astl l "300 kV y .'l O kA de corri ente de
~.91-: 'i i -c~~'J l i ;i gn~; l i l e.s coqi o-er PASS TYllk~ ~ 'rcnSftte mT ae AB B , el c.ual p~~e
..p'~'i i l rS : 'eQ 1l l Fi gura 7 .25, el HI S de SI E ME N S l os mdul os
son uti l i zad?! .~,~~~,~~ 091~c! de ALS,T OM.
' ' E st' ttl i sduf s son preel l Sambl adS en f bri c.i l o que l i n m za el espaci o, -el ti empo y
to~~C QSto! de i ~i al aci n manteni endo- l a -di spoai bi l dad y conf i abi l i dad de l as GI S. al
neJ 'ui [se ~<b el ' mdul o l os el ementos de mani obra como son J os i nterruptores y
f
'

1
1
' .. ., ,,
l
., r;;;'sens'res 'de l en ~n se.ba1n ~~' a' ~i l i z~cf 1i ' ci e ;1 di vi sor capaci ti vo de tensi n
aprovechando J a estructura coaxi al de l a GI S. Presentan l a gran ventaja de peo-seer un
f n'portam nto l i ne-.n, n: i i ni mi tando l Ken'ores d 111 med da )' l i mi nando l a pogbi l i l ad de
oouri 'r c' i l . l ! e ( ef i i l l .resonanci a del : f i a I a. ai l senC 'ra tl e t: l ei l l entos mgnti cos: ' ' r- -
..;: 1 :.:J ' f ,1
1
. '
~~~..,, ~,-...t'.>! _~ n~1: f ~ .. ~ d
1.
' : o.
7 d e co rrle nt. .y .
()l~ :i ,,. - . ~ - . . :,. . . . . ~ ,,
.,. 1 E n l os l ti mos ao.s .l os, deserro l cs .tecnol gi cos en el campo de l as subestaci oees.
c0cap~ul adas se han .presentado en el I re.a_,-de l os. s sremas.z e control , supervi si n r
meni toreo de l aS: eond c oees. de: l os compoeentea ,y del . gas, medi ante l a uti l i zaci n de
si stem.a~-: 'i nJ el i geruesl ' basados en cl ~ni ca di gi tal ;
: ''Para ! st"propSi ta ha desarrol l ado \i na: ; sene de di sposi ti vos -que permi ten el
moni toreo permanente )'en l nea de~estado de1 l l i ' mayor a 'de J os' componentes de 'l a GI S e
i ncgm<mt~~%,i i i f onnaci n sopre la r,ed.d~qatos ;y .c;( ),,'91, Deul rQ,~e estos di sposi ti vos se
C.UFP~ l os ~gajentps: ' . ,, . . ,,,. . , , ; , ,
~-
1: 8SIS.TEMAS O.E SUPE,VISIQN ~
, f71gur. - 1.2;
7,M6,dul .
PASS (AIJB)
' ~' I
.;; ;. ;, I'
' - l
; 1 < : 1 l ! .
1 ~
~l : ~ .' 1,I ' <to
'{
secci onadores de conexi n y de puesta a ti erra y sensores de.tensi n-y.eorri entc. La conexi n
a l os si stemas' de,control : y protecci n se real i za por.i 11e.di o.de. el ementos enchuf abl cs-enrre
cabl es de'f i bt: a 6pti ea,l o cual reduce sustanci al al ~nte C <l cabJ e~o ~control necesari o para la
subcstati n> . ;. . ,
r
,.
J '
~
"'' , ~ ~
7.8.2 . Se R~o re s P,11~ e l m.o ntto re o pr~ln d e l gas
Para el n1oi l i t.te0. de l a presi n ! 1e gasc s hao desarrQl l ado nuevos ti pos de sensores,
entre l os que se pueden menci onar tos l >asado.s' en esci l adores ( l e: cuarzo, E ! .1s di sposi ti vos
di sponen de un osci l ador de cuarzo eh el -g~~' " J : ' )I 6tro que ~i r.V e de ref i ;i l nc a' i nstal ado en
una pequef i i ci nar.t l vac o. La- f re~ul \nci ~-de : i i : s( ! Dal )( ..;a del cuarzo di smi nuye con el
aumento de. ta de! ! sl dad del gas, de mOdo que l : i "di f ereni a de. f f ecueni a~eni re ambos
osci l adores. resuJ ta ( l T hpol 'C l ol U l l ,a di cha de,ns dd del gas: )\.di ci 'o! l ]i nenre, tambi n se
dispone de sensores de ~s ti po tmnsd l ~tor : op,sai tda d 4.roA, - 20 niA. :
~ '. ~ e
~ A d f erenci a de !~s: ensres .convem: -i onal es 9u~generahnente poseen sol o un par de
etapas de-,al '.11C J n11.-c;sJ C O ti~ se-nsor~~te.$C al i zar un mon roreo permanente, si endo
pos1bl e obten'e.r t1p.ryas el e tendenci a Y . df i ni r con suf i ci ente anti ci paci n l as ruti nas de
manteni mi ente y recargue de gas. E stos sensores tambi n pueden sumi ni strar i nf ormaci n
l a l ocai ~jn de arcos i nternos en el C l l ! ,;J l pSul ado medi ante ehadecuado anl i si s de l a
f l uci u: aci 6n el e l apresi n del gas en J os di f erentes comparti mi entos .
.J ..l " .,_ ' . "' .t
,., E n l a ~actual i dad se cuenta con otr gran' \' l ri cdad de 'sensores como son l os de descargas
pari aJ C S. detectores pti cos de arcos. sensores de temperatura y de posi ci n y,
adi _c ooaJ me11tl : , se ha avanzado de manera consi derabl e en el desarrol l o de sensores para ser
'i ncg.cpo: rados d ti ;ctamente en I s armari os de mando de los equi pos ;de u ani obr" de modo
9,-U e "~a grai l cantf cf ad ?e seal es de conl .rQI e i l l ~_cac n que deben ser ~~vadas ~esde estos
armanos ha$1a l os gabi oetes de contrel -protecc n, pueden ser transmi das seri al mente a
' trave~de: l a.i i rdes~de1proceso, E n este senti do, con l os nuevos di sposi ti vos el ectrnrcos
resul t! i ~si b1~ m~ocear no sdl amente .. seal es como l a posi ci n de' J os equi pos-,' si no
't.whbi " real i 1.ar' un regi stro permanente 'de. vari abl es tal es como l a vel oci dacl de
-,
d9$pl a~ami .enw. qe l o~. conr: i c~os"qtre 1\ st1 vez permi tan detectar con suf i ci ente l l l ! ~i paci n
J I O~Pl f \tf al l as Q~s~pp~ ~el l ( l f e! l el J J i e~W J i ,sm,o, ~operac q, , , .
~o"f 'J e~si srnmas~l e nomtorbo en l nea permi ten aumenta! l os de por s( al tos ni vel es de
di spori : l bt1i dad de l as GI S. Por ejempl o, el moni toreo coati nuo de l as condi ci ones de gas,
prmi t- ~s..~J ecet 1~ratas de f uga de ste e i nf ormar al personal de manteni mi ento con
Sf i & e.oi e a11ti ci f a.ti n, de modo que l e peni l i r Pl anear l os petf odos o.f eches e1i cual eS'Se
~: u: e! I ~~;~~~~~ si i ~~ec~~d~d .: e te~~r ,que ~F,~a ??.e. se l l egue a ni veI 5s de
~-;k, ~~~~~aJ w~~~ada R~r .l ~& uni dades ~ contr~l d~p~eso R~Si bi l i ta. ~~b;.o
Y r ri f i car l p. op,rac! nri i di ;cuad J 1 I os .d f ct~ l t~componentes, .tal es, como l as v~~l as .de
rii .,Lo.c1"Sel l sores de corri ente se basan-en e! pri nci pi o, de J a bobi na de .Rogowski , l a cual
consi stet.erunn toeo de de. materi al no f erroso y .l a cual genera -una tensi n: secundari a
proporci onab: : a.J .a coJ 'l ! i eote del ;'.conductor pri mari o. E n este caso- f ambi n se obti ene un
eomportami cnto l i neal el i mi nando a! l os probl emas de saturaci n de l os transf ormadores de
corri ente convenci onal es,
Las sel i ah: s de 't! )oSi PP y ~orri ei .i ;te ~bt~nl das PQr 1~~ns.ores .s'On di gi tal i zdas uti l i zando
una tasa al t~de ~c~co 'fson,~ansl i ti t dl $,si ri ,al ~nt,c ; ti avs d l a red' de ptoccso a l os
el ementos de-medi da y ~ecci on .. - ' . - .._
g ~ "' , ~}-" C~
Adi l ;i onal mmtt a los prjlLipi(>~cl e-~di <l i ndi ~do.~11i teci i 1T l l ! e.P.i e, l os ;e11J l 1>res pti cos
de tensi n y coro ente 119eden ser .tambi n i nteg~s a l as "9I S. -~. '
I E C 60376
I E C 605l 7
E speci f i caci ones y aceptaci n de hexaf l .oruro de azuf re nuevo.
. : . J;:l' f 'I <..'.,., ' ~~ ~ 5. v~. f1 ~~' " ~' ;,: ,- ...
E qui po de l ta tensi n encapsul ado para tensi ones nomi nal es de 72,5 kV y
t ~ , ,,
C l usul as comunes pa: ra: i l ui po de.al ta .tesi n. .J I E C 60694
Las pri nc pal es normas apl i cabl es soo l as si gui entes:
I E C 60137 B ujes para tensi ones por enci ma de i 000 V ea.
7.9.1 No rmas
;f)f. 1 / t
E n esta secci n se menci onan l as. carcl r s i cas cai nunes. al equi po GI S que deben ser
i ncl ui das en unas especi f i caci ones tcni cas, en l o rel aci onado especi al mente con condi ci ones
de servi do 'f caract~sti cas el ctri cas. L~p~i nci pal es F3! 1Fmr1wca~,l f ~! l & ,.~qi .vas~_.B ?r
ejempl o materi al y tipo de envol vente ( tri f si co o moeof si o), esquema construct vo,
cl i agrama;uni f i l arti po de equi pos, tip de.i nstal aci n. ( i nteri o1'<>,i ntempcri e'), eee., pueden ser
especi f i cadas teni endo como gu a l o descri to en secci ones anteri ores.
C abe anotar que las caracrer sdcas el ctri cas propi as ti c cada equi po son l as mi smas que
para l os equi pos convenci onal es. l os cual es son descri tos en et C ap tul o s.-
7.~.ESPECIFICACIOHES ,
al i vi o de presi n y l os si stemas de protecci n mei jl l ( l t~.i a dctenn naci n del ti empo de
acl ,araci n de l as f al l as,
.,; .. E n .ge.nC raJ : .el objeti vo pri mari o de l os si stemas- de monnoteo es el aumento de l a
di sponi bi l i dad del equi po y. l a di smi nuci n-de -I cs. cestos .deaexpl otacl n, debi do. a .l a
f ,l ! j~.J i n,,P~J Q_S ci $.I ?.~~. J ): l .?-! l ( f tqmi ~m( ) y _su,s ~orre~pondi ~nt~~_c<: )st?~de i ~Q.i ~P?ni bi l i dad.
l o cu~! puede ser l ogrado medi ante l a uti l i zaei n de al gunos conceptos si mpl esja es como:
,:,J . , ' .l ., ~.~ F_ l , ' , t
Senso~s comunes para l os si stemas de moni toreo, cop,V-O}Y. Q.T? ~ci!J .
U ti l l zaci n de uni dades de proceso y adqui si ci qn de )nf or! n~i ~n comunes a l as
di f erentes f unci ones ( computadores de campo).
, 1
- . U ti l i zaci n de, una i n raestructra ni ca de eomunicacin para el i ntercambi o de
' .-i i ormai n ntre J o1f i l l l : etentes ru~l s~d,cdtrl cy operci u.
U so. de una' j,~uilohi: {omri ' ,p -~~,. 1a60're~1 de proceso,' ''8e i i i trzac on
,; al ni .acaarhi eto de'i nf rrnaci n.'- : " ;.., < ,,, : 1 1 : . ,: J
"- .i '-'.-! L1".,1 ~ -r! f t;.>- .. , {.(t~;~.?.. {C . : ,_ )1,t.;;;. ., ~- ~ ~ r._. .
4 uti ,l i za.ci n de di chos si stemas. i ntroduce a l as i nstal aci ones ventajas adi ci onal es tal es
, . t"\ . ."! . ;~ . . "- .... ..,.~., - .....
corno: "
1
' ~ -- ' ......
'Di smi nuci n C onsi derabl e del cbi eado entre J ds equi p~k-pri rtmri os lle mani obra y l os
i .
. equi pos de control , mdi d~protecci n y mo~toro. .
U ti l i zai n de' una mi sma seal para di f erentes f unci Q~ . f l ~l ~srema,s~c'! -ndari o-, Por
ejempl o una sol a seal de posi ci n del i nterruptor puede ser uti l i zada para J a f unci n de
. eoel i l : l l arni ~tQs entre-equ pos.tpara ta seP.al i za.i 6 de po.s_i oi n en, l os despl i f g~e.1de1as
i nterf aces humano-mqui na, para el moni toreo <kd~: v,el qci dad de ,d_e.sptazi mtl e! \19 de
contactos y para J a i ndi caci n a l os rel s de protecci n.
Su8SST ~C C ON E .S E N C APSW DAS E tl S f8 ~21
f
l
j
j
' \,.: ..: ~,
.... +
,.,
, I <o~i ml ores~omeodados por J af f i C i ;qn:
2.~( k,'A.: : : ,3,s kA-50kA-W 1kA-'8ot-A""l OOk..l \: .
...

;
1
J
'Ls vtot.s de comente asi gnada. ya sea para ci rcui tos 'de al i tnentaci ~~ sal i d, as
com d hl i '~, se sel ecci onan 1os.si gui ent1;11: .. ' .
, f ~OA;".'.'2000A-3 I S-0~ ,,..400QA-,6300A.; ,
~ }~t -' .,
- . .... . , . ..... ,.
l. J "4....... . . . ;I'" ,. . . . 1 ,. , ... ' "
'>l l tu nmsi oncs asi gnadas de l ~s .( ;-J S>c-01T C $ponden .a l as' tensrones mxi mas del ;si stema
~aescri t'.! S: ~11.el C ap tul of 8( N umcrars..3,2).1J . 1.,. . ' ' -' . - .
.~ ., ~1; . \~ J ' ,. JI
1
1
.. (
'~\
~ic: 1 .P~ai 'f i ~~i bes.tni eM 'J res~SC '' ,
- !. ~ - ! t .., ~~
e , . Pata i rts'cl i aci ones aI ntemeeri e -25C ., .
1 ~"' t}t ~.- _1r ! . ..,
- .La al asra sobre el ni vel d~: ~ mD.no~nf tuy~ep,1-0s ni ;v,eks .l )i sl ami ento~l -eqwpo GI S. E s
~}e~& J ! ~~n~f ta~~- cu~~1,J ara ~s b: i l 9s Sf : {aq~y el _ equi ~~uajl i ar . .: : . ,
'Aunqe J a. c.ont.atr i oaci n ambi ental no i nf l uenci a # ats! mi ;nto. i atcrno, el ai re. debe
-: -estar l i bre j:lc c.ontnnMteS que puedan deteri orar l a envol vente o' si ste11111S auxi l i ares.
~;,t"'tl s'~;~ki l ,~bi .r~~dn.~~-f : d! ~e.~~~ti rn~~ o' ~~bl~~,d~ti ~J ~"debn s'l : r'ni tl ~..
.. . - . .- .- -
ur ~t~~~'e~? ~"wi a.pr~,~~\: ~.! 1c i qi o,ne,f al l ),bl ~u~~~anormal es (difer~y.t~~.~l as
de_scntaul )~normeote) debe ex;i sr Q.'): : jl C ;\1,V ~M~~~J l~llf' : y ~l ~cante.,,
1 ~
. Sepl i r l~nQjma;I E t .60694 ( 2002), a. no ser que se especi f i que l o contrari o, -el equi po
GI S,i 1be! es~l d$ef l 11dc,i para 1 as si g l i eni eS: eoooi cf one.'I ambi ental es: 1 . ' , ,;
~... ~~. ." . rii' furtr amh~~i l l e l ?;'x~~tte ros ao-c y su val i i r pro111ed <>, ~~re uq p~Odo de
.\241 'C i 1i W ~oel edef os35"C .' "'- "~ "" "' '1 ,b,. t 1 ' ~- "
~ . La tem~tl i f ~'hi l l : i i i i a' det -~es: ""'
1
' ' ' ,, i , ' " < '
t. . . ~ l l
7:9.2,- - ~COndtclo ne e d seNlclo. . ,, . .
1 ' ~ ! '>'_ .. _ /! ,.~
-e, Prueba de ! 00$i n ( l e @di o i nterf erenci a, .@...l l AJ )do se. ti enen bujes externos
'Prueba de el evaci n .de temperatura
Prueba de resi stenci a del ci rcui to.pri nci pal ~
Prueba de cOrrl e.Dte de corta duraci ndel 'ci rcui to pri nci pal
Pruebaal af recuenci ai ndusw~ . ,.,, '"'~' ,1, ;: < . ,, ... ,. "
Prueba de ai sl ami ento ex~emo ( baJ ?.y,~~!t~,~~~({~~!i~,It ~ure externos
Pruebas de estab l i dad trmi ca , .. "'"' .,.
Prueba de des~argas parci al es
.4' . .
Prueba de i mpul so de mani obra
- . ;~
7~9:t1' ;1 ,,PrU8tias ..ttp :- ~ f1 1.! d'U -C ! ( ! 1' .l-~: , ~v.. ~ ~ : .. : ,.-11 ;~: r
., ,, ''E D geota1' l aS Pni ebl 'f .i p 's'n'"l l eV a'l f a~ a cabo sbrensambl e compl eto, 'tri f si 'co o
mbnof sf cf <de'U 11 campo- t pi c0 d l l i H: ac '. i to-, ')' eoi i i p : enden: l : J , '
-" ' ' ' Mue~~1de1n#jboan~ti l i ~' ,, .: i ')>c,,~i ._,-.,, /! " ': " "'
,. ' S egf J a: f i t~S I E C ;-I as'si guf ontes pt~l 5al 'son apl i cabl s'e;b( g'OI S.
~ . '~rJ o i f ,; 1 ,~,-,_;_;~f J _; ", q : -r -: 1i H
7.9.11 Pruebas
~. t La 'el e\ ci n d te'mpe'ratta de cual qui er ce ponenre 'O equi po 'comeni do en l i ti a' GI S
no debe exceder l os l mi tes permi ti dos en l as normas correspondi entes a'di cbosrqui pos. h! f k'!
i . ' ' : ' .. ,
Para l as conexi ones pri nci pal es, i ncl uyendo l i arrajesjytpata'l & l ~nvo1V eri tes, 11rbte-v'aci n
detemperatura a l a corri ente y f recupJ ,\~ f o-119)1.l ~C J 119 dC : ~,.exceder l os val ores i l ustrados
en la _T a)jl a 8.< ( C ap tul Q 8). . d' " "
7 .J .1.o T a.n~l onas asl gnada~;l reeuncl a presi on'i de' operacJ n para' I ~
circuitos auxiliaras .. r ~ .,, .
~tol val ores deben estar de acuerdo con l o esti pul ado'ti el C ap hi i g: Adi ci onal .i nente,
se debe especi ti car-ei -gradoce protecci n de 108-tabl eros 'de- l os'cl t'cU i ~au'xi 1i i f t'$>y de
contro! de acuerdo con. l as exi genci as del si ti o y l as ~pom~pa,c~O\l el l . de. l a, norma
I E C 6o529.
7.9.9 E levacin de temperatura
1
7.9.8 Corriente pico soportada asignada
.,.. .
p. = conSi nte .
E l val or asi gnado de duraci n de J a Con: icnt~dc .cortoc rcui to es' 1 s- .. Para duraci ones
may~ se ~ ~mi enda 3 .s..y l a rnh1ci p.entre, C 9f tj~nte y ,ti ,em{\2 debe tomarse <l e acuerdo
'taf J ',T f i ~.( J ' ,.J f ,J , .~_,. .,, , .) '' . ,,, - .t~" .. A. ,.,, ._ .
con urmu :
{A: 1" )1 ( l ~...
SueE ST AC I ON E S E N C APS>J W I AS E N Sf <B 223
1
~
j
i
. l
j
..
,
l
1
t
;
..
..
.t' {~~: \]~ ~ . f
" " ' ' - ._- ...
.. l ,: 5-.;.~..?t ~' : 11. ... t. ~
.> .,.- .. ,
, ' l
< v ' .? J :
.. ~, 4 "' - ' -
t .. ~ -~. 1 - - '. - - ~
- . 1,~PAe .... d.e verfflcacln despus del' montaje
~eba i kte! I Si o para el ci rcui to pri nci pal . ,,.;, ( , t :
" ' _ \ -" .' 1
: >t; t, PN C ~~e. J i ;.oS.i ~ ~.hae~f at~~l .l )~ q! l -0-! ~pn: taj~f i _l ,l l l ]. ~IJ . s do .cjc.ctl l ( l o de
forma ~ti l . qu~el ai sl ami ento el ctr co cumpl e l os requcnnnentos esti pul ados. La prueba
~~al i i ~ eon di f erentes ti pos de tensi ones, pero pref eri bl emente.con '<Of P~.n~al terna,
'.~r: . t ~' lti" .: .1 ;.,,, ., ,_ d a . 1 1 d
~~"4-uju)"( l .,! .l l <_f ~)'O;~~~! l ~Q~)! l ~i jq: u;! ! l e...~J Y Da Y ~9U ! ;U C l ,3.J jl ustn, .,e mve e
~~ rec~\),!.lci,es del 7~~}~Q.% ( ! e;l ~~nsi Q.n.;~~ l P.,.Pl )sa: l '\O~tJ -RQ;e,s~! f ~cao,que
... debe liOP(lrlai' durante un mi nuto. Hay ci erta tendenci a a requem; el l OQ% en sub~sta~ones
deE AT .. - , > . ' ' .
--: --: -~- ! ", ~ . ~ ' '" , - < : - ~ .
- "'Frtba' ! 1e.J ensi 6D'pata ci rcu ros auxi l i ares ' "
1,'>J u,a ~.!' lt v~car_l a resi stenci a del ci rcui to pri nci pl I
~eoal i ~ci ~eJ ~"'d~f ~~4s ~i nI O~~l tt'e'S' '1! ,. f
. , !.;H .. l. ~ H;
~ .Prl l eba& d~f \l a o hermeti ci dad.
.
-. "- Me,di ~.! f eJ a hl l l 1l .edd en el SF6.
, ~ -
_ . . ..... .atn: T t1 -.. .. ;, .I' ... l ~ r
t;c1,: ~1,!' ... #.,,.. ~, .- ... ,,,_
' ;
' .,
. ;
. '
' '
l .t ~~i- t. .
7.9. t1,2 ~rueba. ct' rut! ri a
i l D Las pl '.Qeb~~~cuti ! ,l l l )1~be11 ef ec.tuai ~_e 11\ . todos l os e.o.sambl ajes tr)U 1Sp\>l 'tl l bl e$en l a
( bf i ~i \7Y .bC OW .D~j .U ; :i. 1- - . . ,,v~ _t ,, , ~ ~ -~~ ;, t: 1.~: 1 . ,' r _1 ,_.,' - '~. -' --
if. -~
: ;rb-J ~~.de~11.f r~uepci .1! }rul usl ri ! i l .( ,. .. , .. ,,., - ' ~,- .. ,,.. , ,,.., -.. .. ' '"l
l l i i l l f i l l l ba.tl e"te~i ( f u l t'drc'u tos'l l uf ai l i . i t~s.yl ae con.trol ... , ' "l ,-
~. "' 11. ;1 '
,. . .B rjl eba] de, dyscar: gas parci al es
~,: : Prueba de;crri i : nte l l e cortaduraci n del ci rcui to de ti erra 1
o: t \rei i rl : bti Ma~l h capacktai l s < Irt~pl: ih' y Cierre de Orri etes de cono i rc i t
' <;a; ..,. ' J A ~" , , : 1 ,,, 1' 1 ~~ .
- .. ~a de' ~tecc1n i l e1 pers1,n11l
' f ,..f .;! 'l ,. '"'- ;, ti '{ I ' , ~~fA,;~. , '
Prueba de arco I nterno
t"t-t.,y 4" ;: .l'
Prue.b~de operaci n mecni ca '"! ! t , h,;tn ., .,. .) ,., , . ~. ,, 1i
- Pr;u.el i _as O)'l emci onal es a temperaturas l mi tes
~h~-!i: ' 1 ir-l- ~J "'J
1~
.... ' i.. ~_..J J : l .1~ _~l J -, ., ,! . j " , t: . . i r) . . '
- }Z~rifi1~~1~~,deJ ~gtado de proteccin,. Y. w;.~1~1ento. d.e,19~ ~tr~~~I PS au;p}: i ~s y de
control .
. "
.....
l
' E nvol vente: el emento que sumi ni stra protecci ! 1,a)o~_C 9W l l {l S;C On,f 5ti .j;l .crtM.}f l ~nc~
externas y, en cual qui er di recci n, contra contacto di recto.
,.. .tr: ;; r: 1 .--. '
Grado de protecci n: .ni vel de protecci n dado por una envol vente contra el acceso a
parces pel i grosas, oonrra"l : fngre~d?'cui j6s S i dOO X'i tai 'l ~1y/o contri el i ngreso de agua,
y que es veri f i cabl e medi ante prueba~,,,, ''"' i 1 i 1 , ,,
' l>' f l ospeci ;i n: _ exameawi sual .peri di co ide tas pri nci pal es earacter sti oas-de' l os equi pos en
sei vi <i i o;tsi ro.desmantel arl os. .E sta i nvesti gaci 'n se : i : C al i zl gtl el 'al mnt-a l as presi ones y/o
,ni vel es cl e>..1l i qui dos,: ;.~l u.quei datl . po,i ci oHl e "'f ~ .yi pol uci .6.n tk- tasi i partes -aislantes ' ,
,001p: eode'l i .i gual mente, -accrones ... como- l ubi i c~i : n,.J .i mpi eza;,)3v-ado,..~I C : \ que pueden. ser
~l i tadas..e11J l oS ~qwpos.en~sei : vi do.1.1 <J .7i ! l i ; ~ A~ t . t> . ~ "'' 1.,,.,r. " .: . '"
' J .\f antai i mi enf o: combi naci n de rodas ' f .~.l.\bcioi\ts tcnf o: S ..., , adB.i.ni: S ic' ativaS ,
i nl uyendo sa'cl ;i ones,;de supervi si n,, tl esti nawuHkmante.nt: .D a restaurar-un el ementW a un
estadmtal j,: ~'P*'1~re: i l i zar- J a.f .um,'i n-tequ'e.ri ,AA. para.~t. ~ .,,.,,,.,;. ' - '_,,.,1. ,;,,
~i pf ~i ~~~i S gnad i : ' c1e: i l i i do ~ai J . ~1f ~l i t Pte' ( d~& 1i dad 'Pre)'( ; pri : l l \>er,a6 i
Prl i f ( e~~i c d P1ri a): '~ehl i ehrl 'pas~~; ~~'ru;f i m1enC > y71r;p 1'~1ani 06ra,' reilri#
a l as corrdl c ones atm.osf r ca.-.;norrnal i zadas ~'f 20"C y-101;3 k.P~~'qtl ;,~~de'ser e~pi: ' esilda
t
1
Ai sl ami ento externo: di stanci as en el ai re y sobre l as: f upetf i ci es de: .a! Sl n i enf u'tsl i O: Qs
de l os equi pos en contacto con l a atmsf era que estn someti dos a esf uerzos di el ctri cos y a
f a i nf l uenci a el e l as cced e ones atmosf ncas.y'de otras condi ci ones externas como pol uci n,
humedad, ani mal es, etc. ~~, '"''"'t~~;;;- .; <> : ;.
,,., ~,co,.~d,9r~di ~si ti v<,> q~. iy<l.i,c;a_ ,eJ ! ! 9I DJ 'I f ?.. de, cj;J os d~qper~ci n real i zados por un
.~<J ilf ipo. : ' ; ; : .,,
8.2 DE FINICIONE S

..
'
. .
E n este C ap tul o. se presentan l as pri nci pal es caracter sti cas, f si cas y el ctri cas de l os
~~., tl}e. w,i .~o, ~ef .ui .& jP l l f l ~?~. l oz. ~jl i PPs ~~~~$J ~ciWJ ~~ l ?s,., cri teri os paca J a
sel e.c'c~n. del ~P. ef e equi po, de ~;~ f ! l f f ;~,! ! C G<~i d\l de.S,)~~u~cntos del si stema
donde stf r uti l i zado. Se presentan l as .gui as. .para l a e5peci f i cac16n de l os di f erentes
p"! H': l l i {etf ui l '~1~[l : tti .o't 'l l e' 'un -equ' f >o~'d 'af ta/y extra 'ttl ta f tc-nsi ~n. General mente se
compl ementa todo lo anteri or con breves conceptos de f abri caci n y operaci i l '! ' -
1
: a. t' iN' l" RDuCCIN ,- ,,f ,; 41. , - .. .,1'
. . . . r. ~ ("'. ~1 _ ,,~~ .... -: ' r1 ., -, ~ ~ _ ,, ~r' L-n.; .,
,
' 1'
~ ..
.
1
' ! n ;; ~-. !
_,1,; tf .J . ,.;{L~ < 14 ~J ~.~ : ): ., t .1: ..: hnf t 'i ,,_ .
... '"" : . ~,' ' .
1 .... ~ ... -, r .. v 1 .1..1 l j.,1 ;.-t ,.~1. )': : ' ;V : - 1.--~1 J .. 1 r ,
,...-, }<\-;' .f " j;i' -' )j ' ' " l ., t 11 l 1
-- -.

'
'
1
l
'

1
'
f
l
~
f l
jt -.' .- 1
' '
, .. : , _. ,...J
8.3~,C.ONCE PTOS GE NE llALE S
J ; ~ bC J i l : .~~,l u ~., . '.! J , -~ -~ f '."1,,tr~. 1'
' wa: l ~<'\ti ~l l -l l '..i ' t;;?'V ~ !Ji
~- 8.~.,1 ,,Got? a!~t1ric: !ories gentH: i l l ~s
<\! J . ;[ f f i sef i O'y l a Sl C C i n dei l as' c i f ater sti as el ctri cas' de -tos equi pos 'de subsf uci n se
' b$ llll-CD l os ~g'J l i entes f actores:
. .: t: 'I D.Resul ~f '& l o's'esro'l i tb~rdcl . s'f stef ul i ~ - " , ,. ., . - ~ ., s ,-1,.,
< :. - ',r- 4 ! J ,1..,..t<,~... 1 ,._, ,. : ! . "~1 -i , '.r
- . N bJ : ms. ! ecoi cas apl i c'abf es
~- ~11~ pl i l ;' ~'r,t?: ~i . ~ } .;~J ) i t, .-i ".' r- , ~.i . _ '1' {-i t . \ ~\i '\,t' ! 1~~4.
.~ E x~i .: .u;~qi J -~tRP".! 1<..l i r5.'P ! =i j),J tl _l ~,! ~i ;~~cl n.de~ui _p06 ... . ; .; , ! .,
.: ... : : ,l 'Oji bi J i dades de normal zac n de l a compa a propi etari a, , ,,.;, . , i'
i 'j: ;_ ~el ci .~ti i tmLS4' descri ben de'T nl i )jei <a general .l os .estul l i os del si stemn r.equei ;j,,doo para
e1r ~i ~~qe ~besi ttgi ~ -~- y1. 11'.~bl ai 851 ~~.!}~cul arl zan. estos e_studi os haci a l os
.pati l l ef ros )l~feriS ti~.el ctri cas-que debwM: speci f i carse~eml OK' equi pos: Loo estadi os
: .sp11~-e~1pi i rti cul ar( i & -de ki si s s~;y deben ser teni dos encuenta donde sea
~. ~pl i cal i l ~E n'J a& ~pl i aci ones de-subestaci ones deben ser-eousi deeados rambi rul os estudi es
d~1: 111p! tjbi .1,i cl adconl us.~ui no~! ;J ti Stentes., 1 ... ,i J
~ ;:;; . . . . . . ~ ~ ~ '\; - ~ ,r.)J .,..; " f' .~' ' ~ ,.;J . ' ~ ( ~ .v .. \
1'
0 ! _ -., ~ ~o ~jA_'
! $.( ;~9: ;i l 0$1esul tados rde-105\r.es.tudi os.~consi deraqdo J a experi enci a -naci onl e
i ri tel '! l ac;i onl en l a uti l i zaci n de cada equi pq, se demni nan con "l a ayuda~de [l a'.s, normas
. c~i ~~,( ~i l )~~~.. J M,.sam~fi~}\~~#1tsm' W.~ .P.E ?;en;,! ,t: P~s~. ~J l f i l 'ml a ~~,s l as
J l 1jl b~e . d.\;, non,nql 1z~~10~~d~)Qs ~q,wpos, 11.ues ~to se. ( e_f l eJ a en, ;e '1 co.sto. . y cn,..I a
~
~
"" "' '~f .;.. ~ ~ J;. . 1 ~ - "'''~ ~: ;.J b.~... d1" ' ' " ' ~" " . 1! ., -.... ~- , r\ 1 + i c. !i.V -~ } )1> ~
. _ "' .e)J tal ttenmuel ! t,9. .
1
,, , . ,,,... , . . .. . .. , .
~.f #l J f ,tt1( , )T I , ;t.- .). ,, t ~ .. l .: /. ... ~ ~ s ..... ~.J )., , ~ . , l _
' I
j,
'
1
1

' 1
en trmi dos rel ati vos 0 absol utos, a l a cual se l l ena un equi po antes de ser puesto en servi ci o
o qui se l nant ene autonl ti camente'.
r--.....: : r'~ _! ! ~al i rl l l ! l ! l l r~bl a mi ento .~ ( dens! da1t rae) 0_11_ari t. ope;ra~~ J >am
( densi l hi )_ l l ! m} q: si g,ngJ ! l .f "t'l .~l ami emo y/o mani obra, ref eri da a l as condi ci ones
atmPsf ~"f O: S n.orml l .J .i zadas if +20"C y 101,3 kPa, que puede ser expresada en trmi nos
rel ati vas p'aoool nto$, n-l a.eual se debe generar umi SC l l aJ de al arma para i ndi car que el equipo
de~ser kcurg,ad! ;J en un ti ! 'l l T /P.. r.el ati vatti eni e corto.
_.Pemi ,i mi oi ma_. para ai sl am.i eQto--Pme ( densi dad Pme) o pua operaci n Pmm
( densi ( hi d Pmm): presi n ( Pa) para ai sl ami ento y/o mani obra, ref eri da a l as condi ci ones
atmesf r casnonnal i zadas de +20"C y 101,3 kPa, que puede ser expresada en trmi nos
.tei avo.s, .Oi ! abscl uoos, a. la cual o por enci ma de l a cual se conservan l as caracter sti cas
asi gnagas ( l e. l ps ~q~i PQS y .a.I a cual se requi ere una recarga para e,! , l ! f j\l i po, t~'! ~P! 'esi n
.~& ~~;;.~~u~da como presi n de encl avami ento.
rl : rSl stel i ta serundari M si stcm11,conf orqi a001por: " . , . I - ) ' ' i
l e" ~tb?'.tk1~o l ttC J ';, ;.i i uxi 1i are8'~onl i l dmen' un' equt~- l l yace1nr,es' l l l eqi po,
mn4ncl l l yooo I o ti f m-ts'dgl i l i l 'neti 'sd coi ttrol ~nf i al . '' . ,._,. ''.: "'' ... "'''' ,.,
_1'J ;7 b.-;~ ~ .. ~+ .. ~i ~,..;. " LhA,r" " ' -t : J ; j*: : '1f '~ ' . ~ 1. . .... ! " .: t .~ . t
~ -: ~~J l l ,9~i ~vd~de s~penf rsi q)f di a~n_~ti ~~;,que, na.e~~ de l os,;i rcui tos ~i ,res
ael l .ncq~.PSt~t-i : ! I ~~i -: ,S 7"t'1! ." .. .-/ 1 : .~.f~' } -r . I!" > ,r. . ,.1 - ~#~ . ~-,
tost eqJ i i pQ.s~conectados a l os termi nal es secundari os de l os transf ormadores de
iii;is~nio~-. ,, .
! .
'
'
2.268 C~PITULO 8
i
!
l
l
La temperatura ambi ente en el ai re no excede 40C y su val or promedi o, medi do sobre
un peri odo. de 24 b, no excede 35,C . La temperat11ra ambi cm,~mf u.i m3'eJ 1 ~tai J : e es para
equi po cl ase "i nteri or -5", -15 C para equi po C l ase "i nteri or -15, C" y ,~ ~ SC ~ ~ equi po
cl ase "i nteri or -25C ". '" .
E l val or promedi o de humedad rel ati va para uJ pet dl ' de 24 h no ~cde 95%1: ''' '
E l val or promedi o de la presi n de V & J 'OI ', para un petl : ~o de uh~ no' excede' kbar.
' . '
E l val or prom& l i de ta.J i i 'n.Mad rel l i ti .va;~ uJ Y penodri l l e un mes, no excede 90%.
E l val or promedi o de l<I presi n de vapor, l 'l l 1i penod( .)'de ua mes, no. excede 1 ;s kbar.
.. '
8 . 3 : 2.1.;l ' C ondi ci ones nermal e.de servi ci o . 1
a) E quipo para i nteri or
- .
,.
.. , ~ '
8.3.2.1 C ondl cl on de 11& rvl cl o

1

1
La,p111,J l ! i ;;ac 9p I E C 6PP9.4 high- wltage and
establ ece l as carac~r & ti ~ comunee . ~a equi pos de corte
0
mani obra de ~ tensi n, para i nstal aci n i nteri or y a l a i ntemperi e y . operando . a una
f ret~i ci a 'servtcf o'-i hsta - 6<'. f l ri cl usi f e. ~A_. cO'ti nuaci n se 1i i c1uye11' l as pr i i 'C i P.al es
cdo~i derati oi i 'es <J e l ap6bl i .ci n,i 'E C ' 6069'4 ( 2Q02( u.n ' ' " ' - )
,1'~._.,i ! -..: -: ... <: ,< '<. ~ _;,.j,~ ,.,.~ /-; .'1" ..! '.' , .~ .. ~~' " ~ff
r
l
8.3.2 Caracterfstlcas comunes al equipo de alta tensin
. ,~. . .
.. .
' . ,. .
' .
E sluc;llo
' ' '
P11rmetro,d,.e~p.citcacl6n
Flujo de .c.araa ,
' . "
.
. '
..
Cor.riente .asipda de srvlolo,contlnuo
._ ~umes.1 1 : .
<
~ , ,.. - ,j
S eccln' adorea
Tensiones mximas y mfnlmas
. "
' Tensin primara asi onada

Ti" ansformadores de tensin

Trarndormadores de C Of ri entl i l Coren.te primaria i;islgnada
'
.
'" 1
., Tensi,n mas .l!levada.para 11.l rra$ rial ' . ;'-' 1' ~ -
.
'
1 CortoGlrcuHo ~ I
'
'
,,
.
11 ,
l[ll&f{uptoies Corriente asl~a de interrupcin
~... H
.,
'
,,
ci >acl dad de cierre $i gnaaa
'

Transformadores de corriente
Corriente asignada de corta duracin
,.
S eccionadores,
' cotrinle c11n'm1ea

Bobinas de bloaueo

Pararrayos Capacidad de disipacin del dlspostivo de alivio de presin
sobnlttnslonia ' "
.,
'
,, .. '
'

Interruptores Caracier!itica de la Tensin Transitoria de Recuperacin, TTR
. ,,Pararrayos .: .
"
I Tnsln continua de dperacln'
'
"
, ... .,
..
Tensin a$ ignada, '
'
,-. ,
'
. 1);}~,;t1;.: : ~;
C OI DQ se me! l ci ( )n en, el C ap( tul o l , se xec,QI D e.n9a . .uti l i zl l r ,,f undl }mental mente l as
normas dol a C omi si n E l ectrotcni ca I ntemaci onal ( I E C ) compl ementadas etJ cuanto haya
l ugar coo l as del I nsti tuto Ameri cano ~e N ormas ( A,N & Q y <Ojl J !" ? deJ 11 f -s1~i 11cj( >~N aci onal
de Fabri cantes de E qui pos B l ctri cos de l os E stados U ni dos ( N E MA).
. ~ ..~r ~L ! t
1
1 , -; ~- ,,.~ , l , 1
E QU I FQ$ DE PAT I O a 227
. ' ~ ~ '. t. t:~ r
! ..2i 2""~tr: : wri st caa a1i gn1d.as
f 'ar11 llis equ pos y di sposi ti vos auxi l i ares. es convni enre sel eeci onat J as caracter: sti cas
asi e: n'~~ntre l as si gtti cn1cs: , .. , ., ,
- ' j" . ~ P! : ~ :t;, ~ . ,; ~ ~ . , ,, - '
~..it}' C )i Sti l ~i ~ada_, U ,'\J "' ,. "t >~'>t\.~T .1" ., . ' ;1' " "1 . , " : ;
~1tN 'f el 'cl eal sl ml enP1 rl grtado ~J .& ,,.,~, - "~" ..... ,,;: ;_. ' ' .,.~
1.
e.vi 1.
,~ ~~: : , , ... ;,.;_;, . --,,,t,.: ~t: . t<"~., I -! { } : , ,. . ,i -t ,')L.' , tf ti };-- ,
- ,. f f e( enc.\~asi gnada/ .. ,, , ... ,
~ te~~ f~,8f ! "'W ! 0 ~,'?.Pf i ?t19 ~' , ' r,,,,,,. ,i t ,.,,,-,~;1 ,
1_
., ; .,
..;i <"e~ ;;: ....,, enre de 1.1"'dnl \l C i ": adm,i i ti hl e D$i gnadq}4
1,
,,, 1 - . . . , 1.
~~ ,,._ ~'"I {t,: ;-rV l r: . ~ .. : 't. .. ~o.~..,. .,. . ...... ~..... ~ v, .. ,_ .. u _1
~: -& @i Qr~~~~! acpl '{i _~n~q;n~sJ ~l ~ a~i ~ pari ~i M)l o~d~m,D.l!i9l)9 !
..,...;~t,aei i i I Pro.~i .bJ ~ J L~i gi ;uga~J a C f 'i : denJ e Ae .oo~i r~ui to t< ,,, ,1 1 , ,
' .
:~ ~ "a' . : ta a.t)c~~j -"f " ~~~ r~ ~ . ' ~i : ').'.J ~F.~/,'.\. IC)t;:~ . ~ =. r ~
8.~2,.l .2, , ~pondi ci ones es~cjal es de srvi ci o
~"'~DC oe ( ;,jsi jr owubueT do entre- ef f ubri i .! .i mte' y el u'.~l l uri o euado s'e1ti enn co di ei dnes de
seri 'jf u ( l i f eren~s -a tast! e.scrl tas antC ri onC i l l t~: n~ -, t !-;." -,;t tf.,~,.
1
: . ~r .. , .. '! >,. ~ .i: r.l J .. '.;i ..._,-
~~Pai ~e! i tsr~'te~9k, ~.J i f ~m;.c_~~~~~~~~e\~~c~1P-~; ~~~i qW ,~ Y.
~ ~esan ! omar' nmguna. prec: au~\~- f <l t~.,C 9u! ~.. ~~: ,9$ .~~J ~l pl st?D: . ~9"c~
necesano toI Ql ! t.,-rungu.na precauci n si l a l utud esta por debaJ O de 2 ~ m.

~I Li as >1 b1"a0l n'C si - j)oi causas externas al -equi o;; o por 1uo'1i nentos de l a ti erra, son
desprei abl es,~;.tcJ : .r~J '~: 2 ~t'"t- ~' 1-, .r ..-.: . _ ~, 11; 1 ~ ~ '~
1' '
~ ta~ui;d ' sbte. e( n ~el dt'mar.'J d' : : f oede) OO m.
1 ~ < l 4'' ., 1 : ~ ~- _,!
" E l ui i e 'no .ti ene contami nnci n 'pteei ab1. por pol vo, humo, ga.~es i numabl es y/o
OOnu~~Y os, ~por~ 11 \.J r. !+ ~ tu )'. ~ ~~' ,;~ ' \J. J~ ~ . . ~ , 1 .. -a .1 ' !' ~
' A;~q!li]lo para i g~f ! ;! ~ri e o ~x~eri QC ,.. . _ .
f .. .. I! 'I '-<;- ' ?. t " " ~~.~'( ! ,fl ~ 1 ' . _ ,
t-L~~cmpei : a~ra: .: ambi nro ' en c1 'a re no e: x: c~ 4( )~C . y su val or. promedi o, _! 11~di do ~~~: e
un per odo de,' ;24. h, no. excede 3.5
6.C .
La tempetatura nununa en. el ai re. es -1 O" ~parl Pqwpos
cJ 11se ~exte.ri 0r' [1C ", : 25( : ' pl tr~qui oof ef se '.'exteri or Li5 C' y -4C pi l tl ttTp6cl ase
'~~teri or-~: ~ -~\ ~"~-"' .. ~' ? ' ' .}_ 'T ,..: ( ~ ."'~1 ...... ~... ,l - t ' ... ~~_ ,. ......,~. l : .. ;; ...
- ~--~~~... , ? : i i} ~- '1 ;l. : -. : .: ' " - ' ~ ' ~l :. J
r La 1tl t\! d.sbre el ni vel dl m' QQ eg: ~e.l .000. m. ~ .' "" ~'" . "',. '
t E l ~ puede.estar .l: ootfu' dinatk{-ipor J ol v( i ~nui n, 'gas o vapor corrosi vos, o ~al._ La
pol uci n nP: deb.e: 1: cx;;e,der el N i vel I I - Medi o. , e . "' v: ~' '-='
' ...... }..~-~ ' tf' ~/" I! l" ' tJ 1( _~ _ ' ; l 1\ T -~ 9' ' ; ,,
: La vc]Qtjdad ~;t vi ento n~,~X~f p.y,s;s~on~p'ondi ente a una presi n de 700 Pa
sobmsuperf i c1es ci l ndri cas). ' ' . .
l - { : r.'~J t; ;;u... t ~ , ' >,(1 ~- - ,, -'
S,~ tener en cuenta cOndensaci Qn,_J l y~a, p,a,m~o.s rpi dos de temperatura-yef ectos
d~1ai rjl i i ]~c{n sol ar. - - - .. ' .'-"" ;. +' ,._ > !:e '
rq&Cc~ dt. c.. .~;.-Y . _._ ~ l -.: _,, ~ t' ..... $
'h'I W V )bf .i onts7por causas externas al .equi po, o por movi mi eotos qi : ,J a; .. .f f e~,?011
desP,teci _! & l ~~): ,,.;1 ''" 'o) , . ;: r f,I . .: : , ~~,,. .- . ,,. , ,,,, ,. q ~
E l val or de cresta _de l ai hpe.rtui .baci o.nes ,ei ectrom~ti cas i nduc.i das en-el si ~tema
~C U ! ! ;dari o no ~~d~1 ! 6~V , en mod\>. comn para cl ase normal de se vendad de condi ci ones
e1cttom11gi i tks:
1
1
Los "val ores comunes" uti l i zados en l as T abl as 8.2 .Y 8,3, apl i can a ai sl ami entos f ase-
ti erra, entre f ases y entre bornes del equi po de conexi n abi erto. Los val ores de l as tensi ones
soportadas "sobre la di stanci a de secci oeami ento" son vl i dos ni camente para equi pos de
mani obra donde l a di stanci a entre J os contactos abi ertos est di sef i ada para cumpl i r oon l as
exi genci as de seguri dad especi f i cadas para l os secci onadores.
' ' .
Para l a mayor a de 1as . tensi ones asi gnadas exi sten vari os ni vel es de ai sl ami ento
permi ti endo l i "apl i caci 6n de di f erentes cri teri os QC f unci onami ento O ( l e di f erentes C ODjU T I ! OS
de sobretens ones. La sel ecci n deber hacerse consi derando el grado de exposi ci n a
sobreteas ones de f rente. rpi do y d f rente l ento. del ti po <le. puesta a ti erra de neutro del
si stema y del ti po, de di sposi ti vos l i mi tadores de .~bf ! teDsi ones, tal como se i ndi ca .en el
C ap tul o 3; C ooi l l l at.i n de i .sl ami ento e. '"' . '. .
Los f f i ores de, la. tensi n sopoetada i i l di i : ~os en di chas tabl as, corresponden a l as
i : oml i ci orte~ atmosf ri cas n,Qn.11al es de ref erenci a- ( temperatura, . presi n y humedad)
e~peci f i c~da.~en l a publ i caci n l E C . 6007-1-1 . .( 1993) y-menci onadas en l os C ap tul os 3,
( : oordi nacton de ai sl ami ento; 5' 16, Pruebas y puesta en servi ci o.
- _,.._ . - - ~ ---~ ,,.. : ; ' ;.' ~
fil ni v1 ,d,e,ai ~l ami ento.asi gna4t) se especi f i ca pur l l ! . .tensi Qn soportada al unpul so t pg
i: a yo e.nrre ! i l $C y rerrs " , '
. '
.
- . '
E s el conjunto de tensi ones soportadas que camcteri zan f a ri gi dez di el ctri ca del
ai sl ami ento. E l ni vel de ai ,S13! 1l l ertto asi gnado QC un equi po debe sel ecc onarse entre l os
val ores-i ndi cados enl as T abl as 8.2"a S: 5.
8.3,2.2.2 . - r hvel de ai sl ami ento asl guado
..
-
8.3.2.2.1 . ,, T ens n.as gnada e>: ' - c.
~ : . \ -: ~ . ~-'- J '"'.t fi -! '~ j. : . .- .. ~
La tensi n asi gnada corresponde al l i mi te superi or <! e,J a tensi n rns el evada del si stema
para el cual s~ ( >f evi ,t;l ~i po. Los val ores normal escde l a tensi n asi gl i ada''sgn l a
cl a's f i c.ai : : i 'ri l e-C ha en 1a J ?U bl i oao1n I E C 60694 se i ndi can a cont mrae on.
e , __ , ', ~ei-;;
Rango T para l a.'<tensi ones asi gnadas I nf eri ores o i gual es a 245 kV
Seri e 1: 3,6kY .- 7,2k: V - t2kV - 17,5kV - 24kV - 36kV - 52kV -72,5kV -
1oo: kV -123kV -14SkV -170kV -245kV
Sene 11: ( basada en l a prcti ca corri ente de Amri ca del N orte) 4,76kV - 8,25 kV -
l 5"kV -- 25,8kV - 38kV - 48,3 f cV - 72,5 kV . -
Rangq ll para l as tensi ones asi gnadas superi ores a 245 kV
' .
300 kV - 362 kV -420 kV ..: . 550 kV - 800 kV .
T ensi n asi gnada de al i mentaci n de l os di sposi ti vos de ci erre, de apertura y ci rcui tos
auxi l i ares
Frecuenci a asi gnada de al i memaci n de l os di sposi ti vos de ci erre, de apertura y ci rcui tos
auxi l i ares
Pr~si b'! l i si gnad\f de al i mentaci n de gl urcompri i ni oo'para ai sl l l l ni ei i to )' /' l a mniobraf
E Q\J J POS l l E P,\T I O
r
'
l ! '. t ....

~
J
.
'
T~sin ~ Tat1J ,ln ~rtada aal l l ~d de cqrta T 11J l J ! .SOPQl '9'djl aJ l goada! J .
.
. ,'81gna~a ~uracl ol '! a f '! t! l l ! e! I C l a l n.~.! l ~tal .uf Impulso tipo rayo
dhj! ~V J ;. J ttr ,,t, " ' ''- '.! _, , (liV], ~'.<-' : ., ~
'"'''' ~ sr , - !:. {kY]
\.: r, . .11 : ,
1( f C ~~~~h . ~. " (' (ii.!O: .~ ) '1 ;;r,, r:
.,
.
'
.~
'
1 ( nk>r1pl e1>) ~ t"'. '. :- :' r~
.1Y - l qr eomn i; : ,Sol )f f I 4i.t-lJ . <V -l or : qm~l '.l l .SO! ! ~l apl @n~1
de aeeei qna"l l nto de aeeel onami ento
(1)
.
,t21: r.,.: .
;
~L .~I , ( l J l 1,ti l ;_ '.
J .. /-4)
n ....
- ~I ( SJ ]".l ,.i 'l
.
"
; .J ~~-
;.: 2.0 ~3.: : ~.: .
.
"
r . : / -r1~2.
;
'
:
J !
-~~6.,,.r,)
,10)'
.
~H
, ._
~o 4e

s
.

...
,,
g<l .
23'
40 46
,,, ;
'
. ..
,;.. . ;. .r. > I'
., l
60
l
.
. ,;; : 1
ll
.
....._ . ,.,,. ,.
. '
.
-.' " ~
,. .

'
'60'
,
\, ...
1, 1(i' '
<;
12 28
3lt'
'
~.-~
' 75 .,85
'
, . .
''
. ,
J ... .
7 5
- .
a s
..
17,5 38
~~ -~
45
. . ):~1!
.
' , : ~95: . .';\10
,- i
! j .
( ,OJ : .. _
y .;i;
.
' ' ;
,l ~~
95 110
24 50 60
'\ ' ;- : 12Si : : .
~<(
145'
~
. . f tt,~'j
'
J ~ ; "' j
.,
~~u
r
Y -! ,i ~~& . '
.,
~o 80
1115 165
~.!
.J : .~' " "
'
~ 1!;. \. .
'
.
t., -r:
. ' ' i'fO ' . ,
'
"'?
19'5
.,;.'.
.
.
""'<52
~i ( J ;;{: ~ 1 .. 1J ;...: - ..
95-"
..
}>l. ;;J ~~.'
"l '1 ( ).
; . l
.. ,
'
J : '
'25o"
' '
'
.
290''"' ''
.t
-
72,,5 ~40 1.60
.
, .
325
J ;,
.... <l J .J _
, ... ..
.
,t5Q .J ,75 .. aeo .. .. 440
;i;J
. ,.: 1 Ol )~! )( } "T
.. . ,
'

.'
. .-: J .
' ,;1 : .,
185
-
'2( 0,, .:
~ 520
.
.
'
~
.,._ . .-. _ ; - ..., ' i'
: '1.85
.

: . (:~ ~ ,. ,~ '
. ,
450
t~ 123' ,(J .>: .' }.f
-
,.,-
.. ; . . 520_' .
' "
230
.... ~--
-
~2~5
"5so
.. ..
'63Q
. .. .
.,.n.~.... ~~ ... ,
: - 1 ". 1 ..
e
.. .
. .
265'
~ . ..
s s o
, .
sa.
..
1 . .45 .
( .
'
230
..
.
'
" " W1All-t. ' i.f' ~ : u -' " " h' <r-. u275 ..