Está en la página 1de 5

Een geheel op letters

gebaseerde mens
- De op Yahoo baserende mensenschepping -
jwr47
De geheel op woorden gebaseerde mens
In zijn essay De geheel op woorden baserende mens
1
beschrijft de Zwitserse dichter,
romanschrijver en essayist Hermann !rger het mensenconcept, dat hij vaa" tegen"omt bij het
doorbladeren van woordenboe"en
#
$
De geheel !it woorden samengestelde mens al even moeilij" te beschrijven als de losse
woorden zelf%
Zij omh!lling bestaat !it adjectieven, s!bstantieven en wer"woorden&%
'olgens zijn biografie heeft Hermann Burger eens gesteld$
dat een a!te!r als schrijver zich alleen maar door diens geschreven te"sten !iten "an&%
(
De a!te!r comm!niceert d!s afgezien van de gespro"en woorden in toneelst!""en, voordrachten en
theateroptredens alleen via zijn te"sten en woorden&
Dit idee geldt echter alleen in een groter samenlevingsverband met miljoenen mensen& )rincipieel
"an de eerste mens *dam zich oo" door middel van losse letters defini+ren& ,n dit principe heeft
"ennelij" al vanaf het begin der religie!ze definities bestaan&
De geheel op letters gebaseerde mens
I" bescho!wde Burger's idee van de geheel op woorden gebaseerde mens als een prima
!itgangsbasis voor een essay met de titel De geheel op letters gebaseerde mens&
,en tweede f!ndamenteel concept was door de introd!ctie van de naam Yahoo ontstaan, die
Jonathan Swift voor de mensachtige, respectievelij" menselij"e wezens had ge"ozen in zijn
beroemde satire Gulliver's reizen (1726)& In deze satire was de naam vermoedelij" opzettelij" als
een variant van -ahwe bedoeld& .o" was mij be"end, dat de a!te!r vanwege die naamgeving voor
belediging van /od en de mens% was aange"laagd$
0et name de 1ahoos in het vierde boe" van /!lliver2s 3eizen was door 'ictoriaanse
critici als belediging van /od en de mens% waargenomen 4!lwer56ytton7, zodat men
het !it el" fatsoenlij" gezin% had moeten verbannen 4,& /osse7
8
&
1 D!itse titel$ Der 0ann, der n!r a!s 9:rtern besteht
# Der 0ann, der n!r a!s 9:rtern besteht, ist so schwer z! beschreiben wie 9:rter& ;ein /ewand ist
z!sammengeflic"t a!s *dje"tiven, ;!bstantiven !nd 'erben&
( Der ;chriftsteller, der diese ezeichn!ng verdient, hat a!<er seinem =e>t nichts preisz!geben ? bron$ Der )!c"
43eclam Heft @ABAC, I;D (51B5CCABC5#, 1EAE7 door Hermann Burger 4;eite AA7
8 pagina #CF in Die Klassiker der englischen iteratur 5 Gatalog der H - *!te!rs Iwe :"er, Horst re!er en 3olf
re!er, ,= ? ,J.D =aschenb!ch 'erlag7& /edoc!menteerd 4in D!its7 in 'on Den IrsprKngen Der 1ahoos
Yahoo
Inderdaad "an Yahoo als volgt worden vertaald
B
$
1& 1ahoo 4 Gulliver's !ravels 7, mensachtige wezens in het boe" Gulliver's !ravels van -onathan
;wift
#& 4in de godsdienst7 als alternatieve naam voor de naam 1ah! en de -oodse /od 1ahweh&
In het Hebree!ws wordt de naam van de ;chepper als een ree"s mede"lin"ers geschreven, die door
middel van de 6eesmoeders 40atres lectionis7 als "lin"ers moeten worden gelezen, waardoor de
ontcijfering van de "lin"ers en de naamgeving van /od als ree"s "lin"ers bemoeilij"t wordt$
1eh!a, 1awhanan 41Lhanan7, Ia5!5a 4Ia5!7, 1H9, 1ah, -ehovah, 1H 41ah7, 1ah!
4Hebree!ws7, 4"aho in 6atin7, Ia M IaL 4/rie"s7, I*N
F
, OPQNRST
U
, Iao!e, I*V 4OWX
in /rie"s en YIahZ in 6atein7, Iabe
A
4voor ;amaritanen7, resp& *[a voor -oden
E
, I.* 4ONT7,
Ie!e, Ie!e, 1oho!a, 1oho!ah, Ieoa, Iheho!a, -ehovah
1C
, Hieho!ahi, Ihevhe, Io!a, Ieho!a 4\
"oua #"oue 5 -!piter7, Ioha!ah, Ieho!ah 4in plaats van "oua7, Ieh!e
11
$ OW]^_
1#
` Iaoo!ee,
Iabe, Iao!iee
1(
&
,n omdat de ;chepper 4respectievelij" Yah7 de eerste mens als zijn evenbeeld had
geschapen "on deze eerste mens analoog aan de ;chepper oo" het best "ahu$ %ah of %ahoo genoemd
worden&
0eestal worden de namen voor de ;chepper en diens schepsel als ree"sen van verschillende
"lin"ers gedefinieerd&
Dantes Goddelijke Comedie
In zijn beroemde wer" Divina commedia 5 )aradiso, Janto bb'I
18
heeft Dante de eerste variante
van de ;cheppersnaam als losse "lin"er I gedefinieerd$
)ria ch2i2 scendessi a l2infernale ambascia, 1(( 2efore I descended to ang!ish of Hell,
I s2appellava in terra il sommo bene 1(8 I was the name on earth of the ;overeign /ood,
onde vien la letizia che mi fasciac 1(B whose joyo!s rays envelop and s!rro!nd me&
,n als de ;chepper de eerste mens inderdaad als diens evenbeeld heeft geschapen "an deze eerste
mens zich eveneens I hebben genoemd& In het ,ngels heeft men inderdaad een persoonlij"
voornaamwoord I van de eerste persoon en"elvo!d ingevoerd&
De eerste mens werd d!s destijds analoog aan zijn ;chepper I% genoemd en sommige vol"en
wer"ten inderdaad met persoonlij" voornaamwoord van de eerste persoon en"elvo!d 4iau, ieu, iou7,
die !it de bijbehorende ;cheppersnamen 4Diau, Dieu, Diou7 zijn afgeleid
1B
&
B ron$ 1ahoo
F =he Dame OTN
U =he Dame OTN
A =he b in Iabe may have been !nderstood as the w% or !!% 4do!ble !7
E d!aestiones in ,>od!m cap& b' ? e!oted in =he Dame .f /od 1ehowah& Its ;tory, y /frard /erto!>
1C =he Dame .f /od 1ehowah& Its ;tory, y /frard /erto!> *U 5 Is /alatino the first who introd!ced the name
-ehovah in 1B1Ag
11 res&' "ehoua or "ihue not derived from "oue 4-!piterh7, b!t from from *ramaic (ihweh, respectively Hebrew "ehoua
1# However, there are other ee!ally rep!table scholars who can provide evidence that the !nderlying /ree" of -ave is
ijW]^i and not ijW]^_i&
1( 6ondon )apyri& blvi, 88F58A#
18 ron$ Divina commedia 5 )aradiso, Janto bb'I
1B =he )I, Joncept 5 Decoding the )roto Indo ,!ropean 6ang!age
De eerste (androgyne) mens Adam Kadmon
De eerste 4androgyne7 mens noemde zich met beh!lp van een ree"s "lin"ers iau, ieu, iou
16
, of nog
"orter ia
1U
respectievelij" I, omdat zijn ;chepper een soortgelij"e naam droeg en er tijdens de eerste
generatie mensen oo" geen naamverwarring "on optreden& Het aantal eerste mensen was zo gering,
dat zij zelfs in de periode van *dam, ,va, Jain en *bel nog precies wisten, dat met I"% *dam
bedoeld was, die samen met ,va de eerste mens *dam Gadmon vormde&
Het go!probleem
Dit concept van De geheel op letters gebaseerde mens werd n! echter gecompliceerd door de
mede"lin"ers in het midden van het belangrij"e woord ,go%& Het was n! nodig een oplossing te
vinden voor de ver"laring waarom de centrale letter g% in ,go% van een "lin"er in een
mede"lin"er veranderd was& .o" voor het omge"eerde geval van een mede"lin"er in een "lin"er
moet een ver"laring worden opgesteld&
I" wist int!ssen al, dat de ;cheppersnaam als een serie "lin"ers was gevormd, die in sommige o!d
talen zoals in het Hebree!ws oorspron"elij" als mede"lin"ers geschreven waren& Gom men ,go%
wellicht als een t!ssenfase of overgangsfase t!ssen de op "lin"ers en op mede"lin"ers gebaseerde
varianten bescho!weng
=aal"!ndigen leiden het 6atijnse woord ego van de )roto5Indo5,!ropesche wortel *!h, af die in
het /ermaans en in het Daderlands in ke", ki" 4in het ,ngels en o!d Dederlands *"#$ veranderd zijn,
respectievelij" /rie"sl6atijn in _mn 4ego7&
0ijn concept baseerde n! op het idee dat de centrale letter m% respectievelij" de c% of "5
mede"lin"ers !it de H% afstamden, die wij in het midden van de op mede"lin"ers gebaseerde
;cheppersnaam 1H9 "!nnen waarnemen&
"# (eg$) als a%leiding &an (')()* en+o% (')()*(,-.)
/0
In dit geval stamt het ontwerp voor _mn 4ego7 !it de oorspron"elij" op "lin"ers gebaseerde form!le
OPQN door het weglaten van de beginletter I, respectievelij" bij het D!itse woord eh door het
weglaten van de beginletter I en de .mega 4N7 !it 4O7PQ4N7&
Het ego5pronomen _mn 4ego7 was d!s afgeleid !it de ;cheppersnaam 4O7PQN en de woorden ja!
in het -a!er 43!mantsch /risch!n7 dialect, het ;!rsilvaanse je!, ;!tsilvaanse jo!, ;!rmeiriaanse ia,
de )!ter5variante ea!, de 'allader5variante e!, het ;iciliaanse i!, Italiaanse io, de ,ngelse I,
respectievelij" 9ycliffe2s schrijfwijze 1 baseerden niet op der )I,5"ern _mn 4ego7 of kfph , maar
op de "lin"ers M mede"lin"ers van de ;cheppersnaamversie 4O7PQN, die oo" mocht worden
gelezen als de !it het =etragrammaton
1E
afgeleide ;cheppersnaam 1ahoo&
De woord&orming &an h1maan 1it 2h1!mens o% 2ah1!mens3
Het was d!idelij", dat _mn 4ego7 !it een ree"s "lin"ers was afgeleid& .o" h!maan% had men op een
soortgelij"e wijze als ih!5mens moeten interpreteren& In feite bete"ende h!maan% I%5mens of
,go%5mens, maar in een z!ivere omgeving van "lin"ers is h!man% ee!ivalent aan 1ah!5mens&
-onathan ;wift heeft het d!s vol"omen correct gezien& In een rechtszaal en in een rechtszaa" had
de belediging van /od en de mens%ongetwijfeld verd!idelij"t, waarom h!man!s 4mensachtig7
als Iah!man!s 4godgelij" schepsel of 1ahoo5mens7 moet worden ge[nterpreteerd&
1F -a!er 43!mantsch /risch!n7$ ja!, 4;!rsilvan7 je! , 4;!tsilvan7 jo! , 4;!rmeirisch7 ia , 4)!ter7 ea! , 4'allader7 e! ,
;izilian i!, Italian io, ,nglish I, respectively 4in 9ycliffe2s wor"7 1
1U ;!rmeirian
1A ;o!rce$ =he Dame OTN
1E Het =etragrammaton bestaat !it de mede"lin"ers 15H595H
4ynthese
Iiteindelij" heeft de best!dering van Hermann !rger2s essay De op woorden gebaseerde mens
#C
mij geholpen de laatste mede"lin"er 4de g% in ,go%7 te ontcijferen&
Zelfs de /ermaanse eg5pronomina en de 6atijnse !itdr!""ing h!maan stamden as van de
;cheppersnaam 1ahoo 4Iah!7&
De mede"lin"ers in %&' 4ego7 en het D!itse ich stamden van de letter H in de op mede"lin"ers
baserende versie van de naam 1H9, respectievelij" de op "lin"ers baserende variante 1ahoo 4of
Iah!7&
*lgemeen baseren d!s de woorden ich% en de diverse vertalingen en ee!ivalenten ic, ich, "a, i!,
jau, jeu, jou, %&' 4ego7 als oo" het woord h!maan op de door -onathan ;wift toegepaste
;cheppersnaam Iahoo 41H97 waarin de 1% enlof I als /od2s evenbeeld mochten worden
bescho!wd& ,r zijn op die manier diverse elementaire woorden ontstaan, die de naam ontlenen aan
de schepping van de eerste mens als een evenbeeld van /od&
Hermann Burger2s concept van een op woorden gebaseerde mens%, of liever gezegd een op
letters gebaseerde mens% zijn in de scheppingslegende en bij het ontwerp van een aantal woorden
toegepast&
.o" Dante heeft aanged!id, dat de ;cheppersnaam oorspron"elij" als I% werd bescho!wd, dat
wellicht als af"orten in de vorm van een letter 1od% aan het begin van de naam Iahoo 41H97 is
ontstaan& Deze eerste mens was aanvan"elij" als eenzame mens met de naam I% naast zijn
;chepper I% ontstaan&
In eerste instantie had i" als titel voor dit aan de schepping van de eerste mens gewijde essay )en
geheel o& klinkers ge*aseerde +ens% ge"ozen& Deze titel had echter tot nadeel, dat de rol van de
versl!ierende mede"lin"ers bij de woordvorming naar de achtergrond werd verschoven& Daarom
heb i" dan toch ge"ozen voor de ne!tralere titel$ )en geheel o& letters ge*aseerde +ens%, die
zowel op de "lin"ers als mede"lin"ers als gelij"waardige elementen der woordvorming wijzen&
#C =itle in /erman lang!age$ Der 0ann, der n!r a!s 9:rtern besteht
2nho1d
De geheel op woorden gebaseerde mens&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
De geheel op letters gebaseerde mens&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
1ahoo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#
Dantes /oddelij"e Jomedie&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#
De eerste 4androgyne7 mens *dam Gadmon&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
Het ,go5probleem&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
,mn 4ego7 als afleiding van 4O7PQN enlof 4O7PQN4RST7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
De woordvorming van h!maan !it Ih!5mens of Iah!5mensg&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
;ynthese&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8