Está en la página 1de 140

Alaje a Plejdokrl

zenetek
2007 2013
Az itt olvashat zenetek a http://www.youtube.com/user/777ALAJE webolalon
me!tekinthet" #$ r%szes viesorozatbl k%szltek.
www.alaje.hu 2. oldal
Els Rsz
2007
&v'zletem( Ala)e va!yok.
A *le)+ok csilla!renszerb"l )'ttem.
A ,alaktikus -z'vets%! ta!)a va!yok( amelyben ezen univerzumnak t'bb
ezer )inulat. /a)a ol!ozik e!ytt.
Ez nem tuom+nyos /antasztikum.
0a intelli!ensek va!ytok( me!vizs!+l)+tok ezt az in/orm+cit miel"tt
kritiz+ln+tok azt.
-ok el"a+st atam a tuat /e)leszt%s%r"l 1%metorsz+!ban( -v+)cban %s
Ausztri+ban.
-okan k'zlnk itt %lnek mint 'nk%ntesek( azon c%lbl( ho!y me!szntess%k
a ne!ativit+st a 2'l'n.
3inenkinek me!vannak a sa)+t k%pess%!ei %s /elaatai.
Az univerzumok kl'nb'z" imenzikban term%szetszer4en tele vannak
%l"l%nyekkel.
5e ez titokban van tartva a boly!tokon.
A s't%t korm+nyaitok nevets%!ess% teszik a /'l'nk6vliekr"l %s a tuat
/e)leszt%s%r"l szl t%m+kat( annak %rek%ben( ho!y ne le!yen
%rekl"%setek ezek ir+nt( %s nevessetek ra)tuk.
A hatalmon l%v" emberek %vezreek ta hazunak az embereknek a
/'l'nk6vliekr"l %s a kozmikus t'rv%nyekr"l.
1em akar)+k( ho!y tu)atok ezekr"l( mert /%lnek elvesz6teni a hatalmukat
/elettetek.
0a ezt nem hiszitek el( prb+l)+tok me!tal+lni az i!azs+!ot( ho!y bizonyosak
lehessetek.
A bizony6t%k l%tezik( e ma!atoktl kell azt me!tal+lnotok.
7sak azut+n /o!tok hinni %s tuni.
Azt akar)+k( ho!y ne!at6v ener!i+kat teremtsetek( %s ol!ozzatok nekik mint
rabszol!+k a h+bor.ik aitokbl val p%nzel%s%vel( %s minannak a
ki!.nyol+s+val aminek valami k'ze van a spiritualit+shoz %s a
/'l'nk6vliekhez.
3e!hamis6tott k%peket mutatnak nektek az 4rb"l( ho!y azt !onol)+tok( ott
kint nincs semmi.
J+r)atok ma!atok ut+na.
1a!yon m%r!esek lesztek( ho!y "k mini! is hazutak nektek.
3+s boly!krl sz+rmaz ma!asabban /e)lett emberek ki akarnak
szaba6tani benneteket ebb"l a renszerb"l.
www.alaje.hu 3. oldal
Az i!azs+! az( ho!y az 'sszes univerzum lakott.
Ez e!y term%szetes olo! %s semmi k'ze a tuom+nyos /antasztikumhoz.
8'bb /'l'nk6vli akik a m.ltban a 2'lre l+to!attak( a primit6v /'llakk +ltal
.!y voltak tisztelve mint an!yalok va!y istenek.
Ez az oka annak( ho!y mi%rt vannak m%! mini! vall+sok %s hitrenszerek a
2'l'n.
Azokhoz a /'l'nk6vliekhez im+koztok akik %vezreekkel ezel"tt %ltek a
2'l'n.
*ozit6v %s ne!at6v /'l'nk6vliekhez.
Az i!azs+!on nem v+ltoztat( ho!y elhiszitek9e va!y sem( ez mini! vals+!
volt.
*rb+l)atok ut+na)+rni.
A /'li emberek ezrei tu)+k ezt m+r( e p+r %ven bell minenki l+tni /o!)a(
ho!y nem va!yunk e!yel az univerzumban.
1e essetek p+nikba( mikor ha)k ezreit /o!)+tok l+tni az %!en.
8al+l)+tok me!( ho!y melyik kl k'zlk szeretet.
Ezek a spiritu+lisak.
1%h+ny ne!at6v /'l'nk6vli azt tetteti( ho!y "k mi( a ple)+iak.
1%h+ny embernek kapcsolata van velk( %s t%ves in/orm+cikat
ter)esztenek.
1e le!yetek elvak6tva vali u/ k%pekkel.
2ontosabb az( ho!y ki van azokban a ha)kban.
0+bor. /olyik a s't%ts%! %s a /%ny k'z'tt a h+tatok m'!'tt.
Annak %rek%ben( ho!y /elszabaul)atok a tuat rabszol!as+!+bl( amiben
m+r :#.$$$ %ve %ltek.
1em va!ytok szabaok a 2'l'n.
El/ele)tett%tek m+r( ho!y mi a szabas+!.
Az e!yeli ol!ok amit ismernek az emberek az a !y4l'let( er"szak( terror(
ci!arettaro!ok( ak( hamis korm+nyok a 8v9ben( /%lelem( hitrenszerek %s
babon+k.
A 8itkos ;orm+ny teremti ezeket a ol!okat az%rt( ho!y ir+ny6thasson
benneteket.
<k ma!uk teremtik a terrort( ho!y 6!y le!+lisan t'bb hatalmat tu)anak ani
a hasere!nek %s a kontrolltechnol!i+knak.
A c%l)uk a ne!at6v ener!ia /eler"s6t%se.
=lyen vil+!ban akartok %lni>
8u)uk( ho!y sokan nem hiszitek ezt el( 6!y ism%t? )+r)on minenki ma!a
www.alaje.hu 4. oldal
ut+na.
A bizony6t%k ott van( e nektek kell er"/esz6t%st tennetek( ho!y azt
me!tal+lhass+tok.
*rb+l)+tok t'r'lni a mesters%!es ne!ativi+st az elm%tekb"l.
;oncentr+l)atok a pozit6v ener!i+ra.
Ez az er"t'k a !onosz ellen.
<k er"tlenek ezzel az ener!i+val szemben.
Ez%rt akarnak minenkit ki/or6tani az ere)%b"l.
1e ha!y)+tok( ho!y a s't%t korm+ny manipul+l)on benneteket.
<k erre a telev6zit( r+it( .)s+!okat( ci!arettaro!okat( vall+sokat( 8@
politikusokat( hasere!et( elektrom+!neses hull+mokat %s 'n9csin+lta
h+bor.kat haszn+lnak( azon c%lbl( ho!y ne!at6v +llapotban tartsanak
titeket.
3inenki aki nevet ezeken az in/orm+cikon( m+r manipul+lva van( %s t'bb
tanulnival)a van mint m+soknak.
Az intelli!ens ember el"sz'r ut+nanyomoz a t%m+nak( miel"tt v%lem%nyt
alkotna rla.
A vil+!minens%!et sok/%le l%ny lak)a.
Emberszer4ek %s nem emberszer4ek.
A korm+nyok m+r kapcsolatban voltak velk %s ezt titokban tart)+k.
Ez%rt /e)l"'tt a technol!ia az utols A$ %vben oly rohamosan.
Az%rt %ltek ezen a boly!n( ho!y me!tanul)atok pozit6vak marani( e!y ilyen
ne!at6v vil+!ban is.
Az %let %rtelme a tuat( a sz6v( az elme %s a karakter /e)leszt%se e!y
nemesebb szintre.
-piritu+lisnak lenni( m%! akkor is ha ne!at6v ener!i+k vesznek k'rl.
Ez t'bb %leten keresztl t'rt%nik %s t'bb boly!n( mert a l%lek minent me!
akar tanulni.
3inen boly! e!y iskola( amelyben e!y l%p%ssel ma!asabbra lehet )utni.
3inen l%lek c%l)a( ho!y /el)ebb /e)l")'n( vissza a 2orr+shoz( a ;ozmikus
k'zponti tuat+llapothoz.
Az emberek B=stennekC nevezik( e ez nem e!y szem%ly.
Ez az ener!ia( amelyb"l minen l%tezik.
Az embereknek nincs tu+suk az univerzumrl( mert a korm+nyok %s a
papok t%ves in/orm+cikat atak nekik.
3%! a 2'l t'rt%nelm%nek k'nyveit is a k'z%pkorban +t6rt+k va!y t'r'lt%k.
A /'l'nk6vliek telepl%seir"l t'rt%nt /el/eez%sek va!y titokban tartva va!y
www.alaje.hu 5. oldal
pei! t'r'lve lettek.
0elyettk valamely +llat csont)ainak a /el/eez%s%t muto!at)+k( %s
szenz+cik%nt a)+k el nektek.
Dut+nak %s tuatlannak akarnak tartani minenkit( ho!y 6!y csak nekik
le!yen tu+suk %s hatalmuk.
Ez tisztess%!es sz+motokra>
A bizony6t%k m%! mini! ott van( e ma!atoknak kell me!tal+lnotok azt.
<k nem /o!)+k ezt elmonani nektek a nyilv+nos 8v9ben.
0a valban me! akar)+tok szerezni a tu+st( a L%t mini! /o! utakat
mutatni a sz+motokra( ho!y azt me!tal+lhass+tok.
A le!t'bb ember a 2'l'n el/ele)tette( ho!yan hall!asson a lelk%re.
-z+n%kosan sz%t vannak zil+lva a k'rnyez" ne!at6v t+rsaalomban.
Dar+taim( ezt ie)e me!v+ltoztatniE
F%m+lomban %ltekE
8'r'l)etek ki minen ne!at6v %rzelmet ma!atokban.
3+s civiliz+cikhoz hasonl6tva az univerzumban( a /'li emberek m%!
/iatalok %s az vo+ban vannak.
;oncentr+l)atok a pozit6v %rzelmekre.
Le!al+bb prb+l)+tok me!.
8eremts%tek me! a bels" v+!yat a tu+s me!szerz%s%hez a
vil+!minens%!r"l.
1e ha!y)+tok a ne!at6v embereket( ho!y me!zavar)anak.
Ellop)+k az ener!i+tokat %s primit6vnek akarnak tartani benneteket
amilyenek "k ma!uk is.
Msodik Rsz
2007
Le!yetek vatosak a oh+nyzkkal %s az alkohol/o!yasztkkal.
<k ne!at6v asztr+lis l%nyek be/oly+sa alatt vannak( akik az aurameze)kben
%lnek %s /al)+k az %letener!i+)ukat.
3inenki aki spiritu+lis er"vel renelkezik l+that)a ezt.
0a valami ma!asabb szinten reze! mint te( az l+thatatlan sz+mora.
Ez nem term%szet/eletti.
Ebben nincs semmi term%szet/eletti olo!.
Ez e!yszer4en ma!asabb spiritu+lis tuom+ny( amelyet a le!t'bb ember
nem ismer.
www.alaje.hu 6. oldal
A ne!at6v emberek prb+lnak veszekeni veletek( ho!y h'ss% %s
er"tlenn% te!yenek.
A pozit6v emberek szeretet( er"t %s tu+st anak nektek.
3ini! a tietek a v+laszt+s( ho!y kit akartok az olalatokon.
A fnt va!y a s't%ts%!et( a szeretetet va!y a !y4l'letet.
1e ha!y)+tok( ho!y me!t%vesszenek( mikor azt mon)+k( ho!y spiritu+lisak
%s u!yanakkor oh+nyoznak %s vall+sk'vet"k.
A spiritu+lis ember t'r"ik az e!%szs%!%vel( mert ismeri az !nszeretetet( %s
nem hol senkinek( mert felelss"et v+llal az %let%%rt.
0a szeretitek 'nma!atokat( csak akkor va!ytok k%pesek i!az+n szeretni
m+sokat.
A oh+nyos aki 'nma!+t t'nkreteszi( nem szereti ma!+t( %s el"sz'r ezt kell
me!tanulnia.
3inenkinek me! kell hoznia a 'nt%st most( ho!y a pozit6v%rt va!y a
ne!at6v%rt akar %lni.
1e pocs%kol)+tok el az %leteteket hlye 8v m4sorokkal( !yors %telekkel(
k+b6tszerekkel va!y vall+sokkal( amik a m.ltban t'bb milli embert 'ltek
m+r me!.
Amikor a 2'lre %rkeztetek a tervetek az volt( ho!y valami ma!asabb+
/e)l")etek( nem pei! valami alacsonyabb+.
,onolko)atok ra)ta.
8'bb ezer %v alatt az emberek milliitl sz+rmaz ne!at6v !onolatok arra
k%nyszer6tik a 2'let( ho!y me!szabaul)on t"lk.
Ez%rt vannak a boly!n kaotikus i")+r+sok( /'lren!%sek( +rvizek %s
t4zh+nykit'r%sek.
A 2'l nem csak a l%!szennyez%st"l szenve( hanem a "ondolati
szennyez%st"l is.
A "ondolatok ener"ik( %s az ener!i+knak mini! hat+suk van az
univerzumra( mert az L%tez%sben minen 'sszek'ttet%sben van.
Ez ma!asabb tuom+ny.
*rb+l)+tok /elt'lteni !onolataitokat pozit6v ener!i+val( amikor csak lehet.
;oncentr+l)atok a #arts"oss"ra( ne a !y4l'letre.
;%pesek va!ytok ezt me!tenni>
8'bb ezer olyan ember van itt a 2'l'n( mint %n( akik se!6teni tunak nektek
ezt el%rni.
3i va!yunk a 2%ny munk+sai( akik a L%t ma!asabb vals+!ainak /%ny%t
haszn+l)uk a ne!at6v me!szntet%s%re.
A t'rt%nelemben an!yaloknak h6vtak az emberek bennnket.
www.alaje.hu 7. oldal
3inenki aki a fnnek ol!ozik( kem%nyen t+ma+s alatt +ll a s't%t
olalrl.
Emiatt m%! ink+bb /ontos( ho!y a /%nymunk+sok tov+bb n'vel)%k /%nyket.
1e ha!y)+tok( ho!y a ne!at6v emberek va!y a probl%m+k melyekkel
szemben +lltok elb+tortalan6tsanak.
8arts+tok a /i!yelmeteket a c%lon: se!6teni ezt a boly!t belemerlni a
s$irit%lis fn#e( ahol semmi ne!at6v nem tu l%tezni.
A 2'l9k6s%rlet( amelyben l+tni akartuk( ho!y tu)uk9e tartani /%nynket a
ne!at6v k'rnyezetben is( lassan a v%!%hez k'zeleik.
A s't%t olal ezt me! akar)a aka+lyozni.
1e ha!y)+tok a k%telke"ket( arro!+ns embereket va!y a hamis /izetett
pszichol!usokat( ho!y elb+tortalan6tsanak.
<k /%lnek a szeretett"l %s azoktl az emberekt"l akiknek t'bb tu+suk van
mint nekik.
-ok %letre van szks%!k( am6! k%szek lesznek a ma!asabb b'lcsess%!re.
Ez az " szaba akaratuk.
3inen vir+!nak me!van a ma!a ny6l+si ie)e.
3in%l t'bb /%nyt kl't'k ki sz6vetekb"l( ann+l !yen!%bb% v+lik a s't%t
olal.
3in%l t'bbet t+ma benneteket ez%rt a s't%t olal( ann+l ink+bb bk ez a
sz+motokra( ho!y )l v%!zitek a ol!otokat.
A harc a !onosz ellen ink+bb bell /o!lal helyet mintsem k6vl.
A sz6vetekben %s a !onolataitokban.
Az ener!ia amit su!+roztok /ontos.
0a elm%tekben ne!at6van !onolkotok( n'velni /o!)+tok ma!atok k'rl a
k+oszt( mert t+pl+l)+tok azt.
0a me! akar)+tok szntetni a k+oszt a boly!tokon( a szeretet "ondolatait
k&ldjtek szt'
Ezek a mor/o!enetikus mez"n keresztl el)utnak az e!%sz boly!ra.
Ez az aho!yan a s't%t olal terv%t el tu)+tok rontani.
G4rzavart terveznek nem csak ezen a boly!n( hanem az e!%sz !alaHisban.
3e!en!e)k ezt>
A s't%t olal arra haszn+l)a a telev6zit( ho!y hazu)on nektek.
A 8v m4sorok I$J9+nak az a /elaata( ho!y elbut6tson.
1em akar)+k( ho!y az %let %rtelm%r"l !onolko)atok.
Azt akar)+k( ho!y elhi!!y%tek minen renben van.
A le!na!yobb hazu!s+!show9k azok amelyek a politikusokkal
www.alaje.hu 8. oldal
kapcsolatosak.
8v politikusokat %s hamis v+laszt+sokat mutatnak( ho!y azt !onol)+tok
me!van a )o!otok a v+laszt+sra.
A vali hatalmon l%v" emberek soha nem szerepelnek a 8v9ben( %s a sa)+t
csal+ta!)aik +ltal vannak me!v+lasztva.
Amei! ha!y)+tok( ho!y ilyen emberek uralko)anak /elettetek( a
rabszol!+ik maratok( ho!y a h+bor.ikat p%nzel)%tek az aitokbl.
;%pzel)%tek el ma!atokban mi/%le vil+!ban akartok %lni.
;%pzel)etek el e!y vil+!ot er"szak n%lkl( hasere!ek n%lkl( politikusok va!y
k%pmutat papok n%lkl( babon+k n%lkl( hitrenszerek n%lkl( hazu!s+!ok
n%lkl.
($zeljtek el a )il"ot* a+ol ,sak a szeretet %ralkodik* ahol minenkinek
minene me!van ami szks%!es( ahol a tu+s renelkez%sre +ll minenki
sz+m+ra( %s ahol a kapcsolat a ma!asabban /e)lett boly!kkal term%szetes
olo!.
2el kell %p6tenetek az er"s bels" v+!yat( ho!y ilyen vil+!ban %l)etek.
3in%l t'bb ember k%pes elk%pzelni( %s sz%tkleni ezeket a !onolatokat(
ann+l e!yszer4bben tu)+tok a boly! /e)l"%s%t pozit6v ir+nyba terelni.
;ez)etek el +all"atni a lelketek sza)aira( nem azokra a szavakra amelyeket
a telev6zin %s r+in keresztl klenek nektek.
7sak akkor tu)+tok hallani a lelketek han!)+t( amikor csenben va!ytok
stressz %s za) n%lkl.
A le!t'bb ember naponta koncentr+l !y4l'letre( iri!ys%!re( vit+kra %s
arro!anci+ra.
Kntuatlanul( nem tuatosan %lnek %s elpocs%kol)+k az %letket.
0ozz+tok me! a 'nt%seteket -ostE
3i/%le vil+!ban akartok %lni>
;l)etek !onolatokat a szeretet ere)%vel az e!%sz boly!nak.
Ez )obban me!zavar)a a s't%t olalt( mint b+rmi m+s.
;%pzel)%tek el( ho!y az e!%sz boly! a szeretet /%ny%vel van /elt'ltve( %s ez
a /%ny minen !onoszt el%!et.
3ost )'tt el az i"( ho!y bizony6ts+tok ma!atoknak( ho!y valban /eln"ttek
va!ytok9e tuatotokban( va!y sem.
Aki szereti a !y4l'letet %s az er"szakot( az kev%sb% /e)lett mint az +llat va!y a
n'v%ny.
Az let rtel-e a t%dat s a sz.)#en l) szeretet fejldse.
1em az auttok( a mobiltele/onotok( a banksz+ml+tok( a vall+sok( sportok(
horror/ilmek %s a m+sok /eletti er"szak.
E!yszer4en csak a szeretet a sz6vetekben.
www.alaje.hu 9. oldal
7sak a sz6vetekkel !onolkova lehettek a !y"ztes olalon.
Ez a kulcs a ma!asabb l%thez.
0aszn+lni /o!)+tok ezt a kulcsot( va!y ink+bb elha)6t)+tok>
A 'nt%s a tietek.
/ar-adik Rsz
2007
A 2'l e!y +tv+ltoz+s /olyamat+ban van annak %rek%ben( ho!y e!y
ma!asabb /rekvenci+ra kerl)'n.
3inen boly! keresztlme!y ilyen +talakul+sokon.
Ez a /e)l"%s term%szetes .t)a.
Az univerzumokban minen /e)l"ik.
-emmi sem +llan.
A 2'l /rekvenci+)a lassan emelkeik( ma!asabb mint %vtizeekkel ezel"tt.
Ez%rt n%h+nyotoknak az9az %rz%se( ho!y az i" !yorsabban m.lik.
Ez arra a nektek lehet"s%!et( ho!y a tuatotokat m%! !yorsabban
/e)lessz%tek( mert t'bb olo! t'rt%nik me! r'viebb i" alatt %s
!onolataitok !yorsabban v+lnak szemmel l+thatv+.
Ezekben a ma!asabb /rekvenci+kban semmi !onosz nem tu l%tezni.
Ez az oka annak( ami%rt a /'li ir+ny6tk( melyek /'li emberekb"l %s !onosz
/'l'nk6vliekb"l +llnak( minent me!tesznek( ho!y a 2'l /rekvenci+)+t
alacsonyan tarts+k.
Atombomb+kat robbantanak a /elsz6nen %s ma!asan az %!en( ho!y
me!zavar)+k a 2'l m+!neses meze)%t.
8er)esztik a h+bor. ener!i+)+t( a !y4l'letet( a m%i+n keresztl az
iitas+!ot %s a versen!%st( a !azas+! manipul+l+s+val pei! /%lelmet
teremtenek.
Lvsz+zaokon keresztl tanulm+nyozt+k az emberi viselke%st( %s
kihaszn+lt+k a t'me!ek primit6v 'szt'neit %s v+!yait( ho!y 'ntuatlannak %s
but+nak tarthass+k me! "ket.
2%lnek( ho!y a n%pess%! t.ls+!osan me!n" %s /e)l"ik( ez%rt repl"!%pekkel
ve!yi anya!okat szrnak sz%t( ho!y a lakoss+!ot me!bete!6ts%k.
5e m%! enn%l is t'bbet tesznek( tel)es ir+ny6t+st akarnak minen /elett.
5e van e!y er" mely k%pes me!+ll6tani "ket.
Ls ez az er" a spiritu+lis ener!ia.
3in%l t'bb ember haszn+l)a a vali univerz+lis szeretet spiritu+lis ere)%t(
ann+l k'nnyebb me!szntetni ezt a /enye!et%st.
www.alaje.hu 10. oldal
Amei! a 2'let mint kl'n+ll orsz+!okat l+t)+tok( melyek nem szeretik
e!ym+st %s versen!%sben +llnak( ai! na!yon me!k'nny6titek a !onosz
/'lir+ny6tk ol!+t.
0a me! akaro v+ltoztatni az alacsony ener!i+t( a ma!asabb ener!i+t kell
haszn+lno.
Dizonyos esetekben ez ma!+tl bek'vetkezik( mert min%l t'bb ember
szenve( ann+l ink+bb /o!nak .) utak ut+n n%zni( ho!y ezen t.l)uthassanak.
Elkezik keresni az i!azs+!ot %s a L%t spiritu+lis ener!i+)+t.
Ez%rt tekintsetek erre .!y mint kih6v+sra %s !yakorlatra( ho!y t.ll%phessetek a
bels" %s kls" ne!ativit+son.
;ez) el ol!ozni a bels" !y!yul+soon %s /e)l"%seen.
A ma!asabb /rekvenci+k( melyek a /%ny /orr+s+bl valk( /elsz6nre hozz+k az
'sszes bels" !+tat( a be nem !y!yult %rzelmi s%rl%seket( s 6!y ol!ozhattok
ra)tuk %s me!!y!y6that)+tok "ket.
1em tutok a ma!asabb imenzikba )utni blokkol ener!i+kkal(
me!olatlan ol!okkal( !y4l'lettel %s arro!anci+val.
Az "r)'n!" emberek !y4l'lettel( arro!anci+val( e!val %s kapzsis+!!al nem
b6r)+k elviselni a szeretet ma!asabb ener!i+it.
Mt+l)+k a szeretetet( ut+l)+k az embereket akik a szeretetr"l besz%lnek %s
t+ma)+k "ket.
Mt+lnak minent ami szeretetet /e)ez ki( mint p%l+ul harmonikus zene( a
term%szet !y'ny'r4 sz6nei.
Le!/"k%ppen azokat az embereket ut+l)+k akik az i!azat mon)+k( mert
ett"l az +larcaik lehullanak.
3e!van a lehet"s%!k %s az es%lyk( ho!y t.ll%p)enek az e!)ukon( va!y
ne!at6vak maranak %s me!tanul)+k a leck%t a k'vetkez" %letkben.
2ontos !y!y6tani a szem%lyis%!i hib+kat( !y!y6tani az 'sszes karmikus
!yet %s a /+) %lm%nyeket ebb"l va!y a m.ltb%li %leteinkb"l( %s me!v+lni a
/'li t+rsaalom ne!at6v pro!ram)aitl( mint a versen!" !onolko+s(
'nz%s( iri!ys%!( kultuszok( hamis hitrenszerek %s a !y4l'let a boly! m+s
r%szein %l" emberek ir+nt.
Ez szaba+ teszi az utat a spiritu+lis %bers%!etek /e)leszt%s%re.
3a!asabb tuattal me!%rtitek( ho!y minen ener!ia.
,onolatok( %rz%sek( t+r!yak( sz6nek( zene( /orm+k? minen.
3inen 'sszek'ttet%sben van e!ym+ssal.
A spiritu+lis ener!ia( va!y az =sten( a 8uat( a L%t( a 2orr+s.
A tuat pei! t'bb/%le alakban )elenhet me!( /izikaiban va!y nem
/izikaiban( a /rekvencia /ok+tl /!!"en.
Az ener!ia a /orr+sa minennek( %s haszn+lhat)+tok ezt a spiritu+lis ener!i+t
www.alaje.hu 11. oldal
a vals+!otok me!teremt%s%re.
@al)+ban m+r most is ezt teszitek( e nem tuatosan %s keverve ne!at6v
tuatmint+kkal mint a /%lelem %s !y4l'let.
El tu)+tok k%pzelni mi t'rt%nne( ha ele!en" ember haszn+ln+ a kozmikus
ener!i+t tuatosan 'sszpontos6tva a minent +t/o! szeretetre>
Ez /elkelten% a tuatoss+!otokat %s me!emeln% az %letmin"s%!eteket.
Ls amikor azt monom szeretet( nem a torz szeretetre !onolok amit a
vall+sokban( szekt+kban va!y p+rkapcsolatokban haszn+lnak.
A vali sz6ntiszta univerz+lis szeretetre( a spiritu+lis /%ny ere)%re !onolok.
Ez elkezi tiszt6tani a testi ener!i+tokat %s me!v+ltoztat)a annak szubatomi
szerkezet%t.
;%sztet%st %reztek a testetek tiszt+n tart+s+ra( ho!y me!tarthass+tok ezt a
ma!as ener!i+t.
;eresitek a harmni+t %s kerlni /o!)+tok az er"szakoss+!ot %s a ne!at6v
embereket.
Az er"szakoss+!( !y4l'let( /%lelem %s a szomor.s+! az ener!i+tokat
alacsonyan tart)a.
3e!v+ltoztat)a a test molekul+ris strukt.r+)+t( ezzel a testet !yen!%v% teszi(
%s sz6vrohamot( r+kot( /ek%lyt( vakb%l!yulla+st( reum+t %s m+s
neh%zs%!eket okoz.
Ez%rt kerl)%tek a !onosz embereket( a stresszt( a ro!okat %s az
e!%szs%!telen %teleket.
8al+l)+tok me! a kapcsolatot vissza a 2orr+shoz.
J+r)atok !yakran a term%szetbe me!tiszt6tani a testeteket a ne!at6v
ener!i+ktl.
A bete!s%!ek ne!at6v ener!i+kbl va!y visszatartott( !y!y6tatlan
%rz%sekb"l sz+rmaznak( e!yeseknek karmikus okaik vannak( m6! m+sokat a
titkos vil+!korm+ny okozta %s hozta l%tre.
A kozmikus szeretet ma!as /rekvenci+)+val minen ne!at6v ener!i+t
+talak6thattok.
Ezzel a szeretetener!i+val n'velni tu)+tok a b'lcsess%!eteket.
D'lcsess%!!el t'r'lhet" a ne!at6v karma( %s tuatos teremt"i lehettek az
%leteteknek( mert 6!y e!yttm4k't'k a spiritu+lis t'rv%nyekkel.
A b'lcsess%! az 'sszes el"z" %let tapasztalatainak me!%rt%s%n %s
t'k%letes6t%s%n keresztl )'n.
Ez /elemeli a spiritu+lis tuatoss+!otokat.
3iel"tt a 2'lre szlettetek( kiv+lasztottatok bizonyos leck%ket( melyeket
tapasztalni %s t'k%letes6teni akartatok az%rt( ho!y spiritu+lisan n'veke)etek
%s /e)l")'n a lelketek.
www.alaje.hu 12. oldal
A m+s boly!krl sz+rmaz )akarat. emberek nem /o!nak me!zavarni a
tanul+sotokban.
3i soha nem /o!)uk t"letek elvenni ezt a lehet"s%!et a /e)l"%sre.
Mtakat mutatunk nektek( ho!y mik%nt tu)+tok minezt ma!atok
me!csin+lni.
7sak akkor van )o!unk k'zbeavatkozni( ha mi szint%n a 2'lre szletnk.
Ls ez sok ember eset%ben t'rt%nt 6!y a )akarat. boly!k sz+zairl.
8'bbnyire t"lnk a *le)+okrl( mert neknk er"s kapcsolatunk van a 2'lel
a m.ltbl( %s mert mi ezt m+r me!tettk m+s hasonl boly!kon( s ebb"l
ki/olyla! tapasztaltabbak va!yunk.
Ez.ton mi k'zvetlenl tuunk veletek besz%lni( %s m+!nesk%nt m4k'ni a
ma!asabb kozmikus ener!i+k /el%.
A /%ny munk+sai va!yunk sok tehets%!!el.
-zeret)k a m4v%szetet %s minent ami harmonikus.
-emmi k'znk a /'li szervezetekhez %s kultuszokhoz.
1%h+nyan k'zlnk na!yon ma!as imenzikbl %rkeztek( ahol minen
sz6ntiszta /%ny.
3inen amit tesznk 'sszhan!ban van a L%t t'rv%nyeivel( a karm+val %s a
me!/elel" i"ben t'rt%n" cselekv%ssel.
Azt is tunotok kell( ho!y t'bb kl'nb'z" ple)+i csoport van.
8'bb mint #$$$ boly! van a ple)+i csilla!renszerben( mine!yikk
elt%r"en /e)lett %s kl'nb'z" imenzikban van.
@alamelyek a ,alaktikus -z'vets%! r%szei %s valamelyek nem.
E!yesek k%pesek e!y i"ben itt lenni %s u!yanakkor a )'v"ben is( a tuatuk
kett%v+laszt+s+val( %s k%t testbe val +tkl%ssel.
0a in/orm+cikat olvasol a ple)+iakrl( haszn+lno kell a /els"bb %neet(
ho!y me!kl'nb'ztes azok t"lnk )'nnek( va!y rosszinulat.
/'l'nk6vliekt"l akik a nevnket haszn+l)+k t%ves in/orm+cik ter)eszt%s%re(
va!y csak e!yszer4en e!oista emberekt"l( akik /i!yelmet akarnak kapni.
@annak kapcsolataink veletek( e t'bbnyire az asztr+l szinten( amikor a
racion+lis e!o9elm%tek alszik.
3a!asabb tuattal k%pesek lesztek %rezni mikor i!az az in/orm+ci( %s mikor
nem.
1em a behat+rolt line+ris( racion+lis !onolko+sotokat /o!)+tok haszn+lni.
Az +t6vel"( sz/erikus !onolko+st /o!)+tok haszn+lni( ho!y a t%m+t minen
olalrl l+thass+tok.
=ntellektu+lis elm%vel nem tu)+tok el%rni a spiritu+lis %bers%!et.
7sak a hitrenszerekt"l mentes szeret" sz6vvel.
www.alaje.hu 13. oldal
7sak ha e!yttm4k't'k a L%ttel %s a /els"bb %netekkel.
-z6vener!i+tokat haszn+lva %rt%kes szol!+latot tesztek a boly!nak.
3inen tett( !onolat va!y %rz%s v+ltoztat)a a )'v" ir+ny+t.
3ert a j!) ne- -e"sza#ott dolo"'
,onolataitok %s %rz%seitek v+ltoztat)+k a )'v"t minen pillanatban.
N!y a )'v"nek sok eshet"s%!e van.
1incsenek v%letlenek az %letben.
3inennek ami t'rt%nik oka van.
3%! akkor is ha az okot nem l+t)+tok azonnal.
0e"edik Rsz
2007
8e vonzo ma!ahoz az embereket %s a szitu+cikat( amikor
me!teremtette a hozz+ me!/elel" ener!i+t.
A sz6vener!ia haszn+lat+val %s meit+cival !yorsabban /e)l"sz( mert ekkor
'sszhan!ban va!y a 2orr+ssal( a ;ozmikus k'zponti tuattal.
3inen meit+ci( ami nyu!ott+ %s /eszlts%!mentess% tesz.
8eh+t nem csak az amikor csenben lsz( hanem az is amikor olvasol( /estesz(
%nekelsz( s%t+t teszel a term%szetben( va!y szeretet asz valakinek.
3inen ami az a!yaban al/a %s th%ta hull+mok kibocs+t+s+t okozza.
Ennek tuat+ban v%!ezznk e!y r'vi meit+cit( ho!y aktiv+l)uk az
ener!i+at %s me!tiszt6tsuk a boly!t a !onosz ener!i+ktl.
lj le knyelmesen.
Fontos knnyednek lenni, hogy az energia knnyen tudjon ramolni.
Hunyd le a szemeid, hogy ne zavarjon meg semmi.
Laztsd el tested minden rszt.
Kezd az aroddal! laztsd el a homlokodat! laztsd el az arodat, s ne
szortsd ssze a "ogaidat.
Laztsd el a nyakadat! a karjaidat! az ujjaidat, ne szortsd kl#e a
kezedet.
$rezd a lazasgot a l#aid#an s a tal%ad#an.
&ost vgy hrom mly llegzetet, s ahnyszor #ellegzel, szvd magad#a
a kozmikus "nyenergit amely kr'lvesz.
&ikor killegzel, lsd ahogy a "ny kitisztt minden rossz energit a tested#(l,
amire nins sz'ksged.
F)jj ki minden sz'ksgtelen energit, s hagyd (ket elt*nni.
www.alaje.hu 14. oldal
&inden alkalommal mikor ezt sinlod, "nyese## s "nyese## vlsz.
+mlkezz, a gondolatok energik, amelyek az teri szinten kezd(dnek, s
hatssal vannak a "izikai testedre is.
,gy minden alkalommal amikor #e s killegzel, "nyese## s "nyese##
vlsz.
- testedet tiszta, "ehr, szeretetteljes "nnyel tltd meg.
+z a Forrs ragyog. "nye.
- Lt tudata.
- "ny nagyo##ra s nagyo##ra n(, s egy izz. "nygm# #urkol #e tged.
$rezd a #kt, a #lsessget s a Lt szeretett.
+ngedd ezt a "nyt, hogy harmonizljon s meggy.gytson ahol az
sz'ksges.
Lsd ahogy az sszes
sakra/energia%ontod aktivl.dik
s harmonizl.dik.
&ind sszeka%sol.dnak s
kz%en a szved#en tallkoznak.
$rezd ahogy a szved melegg s
er(teljess vlik.
&ond magadnak0
Kszen llok a blcsessgre,
kszen llok a szeretetre.
Tudatom s kreativitsom
folyamatosan nvekszik.
Egszsges s mentes vagyok a blokkol !rogramoktl s energiktl.
"entes vagyok a vallsoktl s #itrendszerekt$l, s felel$ssget vllalok az
letemrt.
%l&aim ssz#angban vannak a 'ttel.
(artsgos s egy)tt rz$ vagyok.
*zeretet adok s fogadok.
*zeretettel&es letet lek.
&ost %edig lsd ahogy a "nygm#, amely 1e vagy, oly nagyra n(, hogy
#etakarja az egsz #olyg.t.
- szeretet "rekvenija megtiszttja a Fldet az sszes negatv energit.l.
Lsd ahogy a stt energik elgnek s egy "nyrvny els%ri (ket.
Az asztr+lis mez"ben ez valban me!t'rt%nik( %s hat+sa lesz a /izikai mez"re
is.
www.alaje.hu 15. oldal
Ezt a meit+cit b+rmikor elv%!ezhete( amikor csak akaro.
Ez /eler"s6ti a spiritu+lis ener!i+t a boly!n( 6!y minenkinek lehet"s%!e lesz
/e)l"ni.
Eml%kezz( minen ener!ia( %s a ma!asabb vals+!okban az i" nem
l%tezik.
Az i" csak e!y /'li O imenzis elk%pzel%s.
Az i" %s a t%r ru!almas.
,onolko) sokolal.an.
,onolko) szeretettel.
A szeretet a kulcs.
1t!dik Rsz
2002
&v'zletem( Ala)e va!yok a *le)+ok csilla!renszerb"l.
Aho!y montam az el"z" zeneteimben( a szeretet a le!/ontosabb olo!
amire szks%!e van a 2'l'n.
1em tuo ki/e)leszteni az 'ntuatoat( ha az elm% tele van !y4l'lettel(
!"!!el( iri!ys%!!el( /%lelemmel va!y versen!" !onolko+ssal.
A 2%ny ,alaktikus -z'vets%!e /i!yeli az zeneteikre %rkez" v+laszokat.
A reakciibl l+thato( ho!y a tuatoss+! mely /ok+n tartasz( %s ho!y
k%szen +llsz9e e!y !lob+lis tal+lkoz+sra.
Krl'k( ho!y sok /'li ember szeretettel v+laszolt a szeretetzenetnkre.
-a)nos( m%! mini! t.l sok ember van( akik s%rte!etik a szeretettel)es
embereket( %s me!prb+l)+k azokat le)+ratni .!y( ho!y hazu!s+!okat
monanak rluk.
3i /i!yel)k minezt.
3%! mini! olyan mint #$$$ %ve( amikor az %!i testv%rnket( akit itt J%zusnak
h6vnak( ezek a /a)ta emberek me!/esz6tettek.
7sak azok akik /e)lett 'ntuattal renelkeznek( k%pesek /elismerni a
/%nymunk+sokat.
0a valakit t+masz az%rt( mert " szeretetet( tu+st %s b'lcsess%!et a
neke( az tiszt+n mutat)a( ho!y rossz ener!i+k uralkonak benne( %s
k%nyszer6tenek a szeretet elutas6t+s+ra( !+tolva t%!e ezzel a spiritu+lis
ener!i+k me!%l%s%ben.
0a a spiritu+lis /%nyt %s b'lcsess%!et szeretn% me!tapasztalni( prb+l) me!
meit+lni.
8iszt6ts me! ma!a a /%nnyel %s hall!ass az i!azi 'nma!ara: A Lelkere.
7sak a lelke tan6that me! r+( ho!yan ismer /el az i!azs+!ot( a szeretetet
www.alaje.hu 16. oldal
%s a /%nymunk+sokat.
1em az intellektu+lis9%rtelmis%!i elm%.
0a m4k'%sbe hozta a szeretetet a sz6veben( soha senkit nem t+man+l
csak az%rt( mert " m+sho!y nz ki mint te( m+sho!y #eszl mint te( va!y
mert " m+shol l mint te.
Aho!y montam kor+bban( minen boly! e!y iskola a spiritualit+s %s a
szeretet ki/e)leszt%s%re.
Fa)ta m.lik( ho!y haszn+lni /o!o9e a szeretetet ebben az %letben va!y
sem.
3i nem /o!)uk a munk+t elv%!ezni helyette.
Az univerzumokban minenki keresztl me!y ezen a /ontos leck%n.
Az intellektu+lis9%rtelmis%!i elm%el nem tuo el%rni a spiritualit+st( mert
az elm% hitrenszerekkel( hamis in/orm+cikkal %s t+rsaalmi
korl+tozotts+!!al van pro!ramozva.
5e .)ra tuo pro!ramozni az elm%et( ho!y k%pes l%!y kinyitni a sz6ve a
ma!asabb 'ntuatnak.
7sak ha me!nyito a sz6vcsakr+at( akkor tuo haszn+lni az i!azi
szeretetet ma!a%rt( m+sok%rt %s a term%szet%rt.
*rb+l) kapcsolni a szeretetener!i+val( ami a lelkeb"l )'n( a
sz6vcsakr+on keresztl.
0a ezt me!tesze( akkor 'sszhan!ban va!y a kozmikus k'zponti 'ntuattal(
va!y aho!y te h6vo( =stennel.
@annak a 2'l'n emberek akik nem szeretik a szeretetet( mert e!%sz
%letkben .!y lettek pro!ramozva( ho!y ne mutassanak szeret" %rz%seket(
6!y nem szeretik 'nma!ukat( ez%rt h+t m+sokat sem szeretnek akik ki/e)ezik
szeretetket.
Az 'nszeretet hi+ny+ban( alkohollal %s ci!arett+val k+ros6t)+k ma!ukat.
2%lnek a szeretett"l( mert a szeretet r+'bbenten% "ket micsoa ne!at6v
ener!i+kat teremtenek 'nma!uk %s m+sok ellen.
Ezt n%h+ny oh+nyos r+!alomnak /o!)a /el.
5e ez nem az.
Ez tu+s( ami se!6t abban( ho!y me!%rts%k %s me!!y!y6ts+k 'nma!ukat(
ho!y el%rhessenek e!y ma!asabb /ok. 'ntuatot.
3i se!6tnk nekik me!%rteni( ho!yan m4k'ik az univerzum.
3a!a teremte az %leteet( !onolatai %s %rz%sei ener!i+)+val.
A L%t ener!i+val ol!ozik( %s b'lcs olo! ezt az ener!i+t szeret"( spiritu+lis
mon haszn+lni.
1em 'npuszt6t mon.
0a szeretet van a sz6veben( akkor szeretn%( ho!y minenki e!%szs%!es
www.alaje.hu 17. oldal
le!yen( 6!y h+t minenkinek me!an+ a szks%!es orvoss+!ot.
Ls a le!)obb orvoss+! a szeretet %s a b'lcsess%!( a spiritu+lis ener!ia.
*rb+l me!%rteni( ho!y nekem mint ple)+inak( semmi k'z'm a /'li
emberek politikai bete!s%!eihez( szervezeteihez( kultuszaihoz( vall+saihoz
va!y ak+rmelyik nemzethez.
Ln elmonom neke( ho!yan szaba6ts /el 'nma!a ezekt"l a blokkol
ener!i+ktl.
E!yetlen /%nymunk+snak sincs k'ze ezekhez az ener!i+khoz.
Ln a /%ny ma!asabb imenziibl )'ttem le e!y /izikai testbe( ho!y k%pes
le!yek kommunik+lni vele( azt a nyelvet haszn+lva melyet me!%rtesz.
Az%rt va!yok itt( ho!y eml%keztesselek a szeretet .t)+rl( ho!yan /e)lesz
sz6ve %s 'ntuato.
3ert ez szks%!es( ha szeretn%l e!ytt halani az +talak6t ener!i+kkal(
melyek a 2'lre )'nnek.
8'bb ezer tov+bbi /%nymunk+s van( akik u!yanezen okbl )'ttek a 2'lre.
L%!y b'lcs %s hall!ass r+)uk.
Az %let %rtelme( ho!y spiritu+lis szeretet le!yen a sz6veben.
-emmi m+s.
0o!y ezt el%r( me! kell szabaulno a ne!at6v ener!i+ktl.
8iszt6ts me! 'nma!a a !y4l'lett"l( iri!ys%!t"l( ro!oktl( !"!t"l(
versen!%st"l( va!y m+sok s%rte!et%s%t"l.
Ez nem az i!azi term%szete.
Az i!azi term%szete spiritu+lis( a lelkeben van( %s ezt vissza kell hozno a
/elsz6nre.
3inenki a ma!asabb boly!krl se!6teni )'tt neke( ho!y me!tal+lhas az
i!azi term%szete.
1e pazarol el az %lete er"szakoss+!!al.
A !y4l'let ener!ia csak me!bete!6t( /izik+lisan %s ment+lisan.
*usztul+shoz vezet %s elz+r attl( ho!y ma!asabb szintre /e)l"'tt boly!kra
inkarn+l).
-okkal b'lcsebb szeretetener!i+t teremteni.
A szeretettel +talak6thato a t+rsaalma valami )obb+ %s
me!9!y!y6thato a term%szetet.
;%pes leszel me!%rezni( ho!y valaki ma!asabb b'lcsess%!et mon neke
va!y sem.
3ert a b'lcsess%! a szeretetb"l /aka.
0a az emberek t'bbs%!e a 2'l'n szeretetener!i+val renelkezne( a
spiritu+lis emberek m+s boly!krl lesz+lln+nak %s tal+lkozn+nak veletek
www.alaje.hu 18. oldal
!lob+lisan.
5e nem sz+m6thatsz kapcsolatra( amikor az er"szak ener!i+)a van benne.
3i na!yon %rz%kenyek va!yunk %s %rezzk a !onolatai %s %rzelmei.
0zz #ele a +tk!zna$i leted#e* s fi"eld* +o"an rea"lsz k&l!n#!z
+elzetek#en'
Lelki b'lcsess%!eb"l rea!+lsz( va!y .!y rea!+lsz( mint e!y robot a 8v9b"l
pro!ramozva>
Els"sorban az =nternetet sok ember eszk'zk%nt haszn+l)a( ho!y m+sokat
s%rte!essen %s vitatkozzon velk.
Azt !onol)+k +rthatnak m+soknak( mert senki sem l+that)a "ket( e a
vals+!ban 'nma!uknak +rtanak( mert ne!at6v karm+t teremtenek( %s azt
me! kell tiszt6taniuk e!y m+sik %letkben.
3inen amit csin+lsz %s !onolsz vissza)'n( el"bb va!y utbb.
Ez e!y univerz+lis t'rv%ny amely se!6ti az emberek /e)l"%s%t.
N!y pillanatnyila! csakis szeretettel)es spiritu+lis emberekkel tart)uk a
kapcsolatot.
3i minenkit szeretnk( m%! akkor is ha valaki t+ma bennnket( mert mint
l%lek minenki /%ny.
5e )elenle! csak /%nymunk+sokkal tart)uk a kapcsolatot.
Az els" kapcsolat mini! +lmoban t'rt%nik( az asztr+lis t%rben.
;%s"bb /izikaila! is lehets%!es.
-ok embert me!l+to!attam az asztr+lis t%rben( m6! m+sok l+tt+k a
/%nyha)inkat.
1%h+ny %vvel ezel"tt ma!ammal vittem O szem%lyt /%nyl%nyekkel( a
csilla!csal+ommal val tal+lkoz+sra.
El"ttnk +lltak %s t'bb /%nyha) lebe!ett /elettnk.
Azok a ha)k !onolatokkal %s spiritu+lis ener!i+val replnek.
7sak akkor +llhatsz /%nyl%nyek el"tt( ha az aur+ tiszta( amikor a
/rekvenci+( a szeretetener!i+ szint)e ele!en"en ma!as.
;l'nben( az ener!i+)uk t.l er"s lenne a sz+mora.
;%s"bb( ha el%! ember /el%bre( a /%nyha)inkrl szl %szlel%sek
me!emelkenek.
0a szeretet van a sz6veben( nem lesz probl%m+ az +talak6t ener!i+val(
mely e!yre er"s'ik ezen a boly!n.
0a szeretet van a sz6veben( nem /%lsz azoktl az emberekt"l( akik szeretetet
%s kozmikus b'lcsess%!et anak neke.
@iszonozn+ nekik a szeretetet.
-zabaul) me! a /%lelmeit"l.
www.alaje.hu 19. oldal
A /%lelem e!y /'li ir+ny6tpro!ram( amit a m%ia %s a vall+sok haszn+lnak(
ho!y me!aka+lyozzanak abban( ho!y spiritu+lis lehess.
1yis me! a sz6vcsakr+ %s en!e( ho!y a lelke szeretete +tvil+!6tson.
-zeretettel k%szen +llsz a boly! el)'ven" +talakul+s+ra.
-zeretettel k%sz va!y kiszabaulni a kett"ss%!b"l.
-zeretettel a sz6veben k%sz va!y a ma!asabb /%nyener!i+ra.
;l) minen nap szeret" !onolatokat az e!%sz boly!nak.
=ly mon se!6teni tusz m+s emberek /e)l"%s%ben( ho!y )obb %letet %l)nk(
e!y %letet ami a szeretetr"l %s a b"s%!r"l szl.
-zeretete %r)en el minenkit.
3inny+)atoknak szabas+!ot( +l+st %s tuatoss+!ot k6v+nok.
/atodik Rsz
2002
&v'zletem( Ala)e va!yok a *le)+ok csilla!renszerb"l.
3ostan+ban sok transzk'zvet6t%st olvashatsz %s hallhatsz( amelyek +ll6tla! a
2%ny ,alaktikus -z'vets%!%t"l sz+rmaznak.
8uno kell( ho!y le!t'bb)k nem t"lnk sz+rmazik( hanem m+s
/'l'nk6vliekt"l( akik nem a /%ny szol!+lat+ban +llnak.
Plyan embereket haszn+lnak( akik tunak k'zvet6teni( e nem spiritu+lisak
el%!!% ahhoz( ho!y l+ss+k kit"l is k'zvet6tenek.
A nevnket haszn+l)+k( ho!y elhi /%lrevezet" in/orm+ciikat.
Az e!yik trkk)k az( ho!y elk+b6tanak !y'ny'r4 hossz. t'rt%netekkel( ho!y
milyen !y'ny'r4 a helyzet itt a 2'l'n( %s ho!y neke nem kell tenne
semmit( va!y me!tiszt6tano ma!a a bels" !+t)aitl( mert az ma)
ma!+tl me!tisztul.
Azt akar)+k( ho!y az +lom +llapot+ban mara).
Ezt a trkk't le!/"k%ppen olyan emberekn%l alkalmazz+k( akik nincsenek a
8v k+b6t hat+sa alatt.
Azt akar)+k( ho!y e!y v%!et nem %r" v+rakoz+sban mara)( ne csin+l)
semmit( %s azt v+r( ho!y "k ma) minent elv%!ezzenek helyette.
Lvtizeeken +t olyan k'zvet6t%seket anak az embereknek( ho!y Ba
tal+lkoz+s k'zel van( mi pei! )'vnk ebben %s abban az i"pontbanC( e
%veken +t semmi sem t'rt%nik.
Az emberek elvesz6tik az ie)ket a v+rakoz+sban( ahelyett( ho!y a bels"
me!tisztul+sra %s n'vekv%sre t'reketek volna.
E!y ) p%la erre az amit #$$Q oktber%ben l+thatt+l.
Rszerkeszt"i me!)e!yz%s:
www.alaje.hu 20. oldal
olyan h6reket lehetett olvasni akkoriban( ho!y ) sz+n%k. /'l'nk6vliek
%rkeznek ma) nyilv+nosan 4rha)val a 2'lre( se!6teni az embereknek
A 2%ny ,alaktikus -z'vets%!e soha nem tenne ilyesmit.
3i csak akkor sz+lln+nk le t'me!esen a 2'l'n( ho!yha az emberek
t'bbs%!e me!h6vna minket.
Ez e!y kozmikus t'rv%ny.
Ls ha )'nn%nk( azt minenki tun+( %s minen /%nymunk+s %rezn%( mert
telep+ti+t haszn+lunk.
Az zeneteinkben mi mini! #!l,sess"et aunk sz+mora( ho!y
ki/e)leszthes az 'ntuato %s !alaktikus emberr% v+lhass.
A mi in/orm+ciink r'viek %s k'zvetlenek( arrl ami a le!/ontosabb.
1em besz%lnk r+kon keresztl e!yetlen olo!rl.
Az csak ener!ia %s i"pazarl+s.
-oha nem besz%lnk semmilyen /'li +tumrl( mert tu)uk( ho!y a )'v" nem
e!y me!hat+rozott olo!( %s nem /!! semmilyen /'li i"ponttl.
A j!) -inden -sod$er,#en )ltozik* !ssz+an"#an a 3!ld lakinak
"ondolatai)al s rzsei)el'
4e+t sok le+ets"e )an a j!)nek'
3i nem tartunk rarenet( naplt va!y kalen+riumot a /alon l!atva( ho!y
me!tervezzk a cselekeeteinket.
7seleksznk( amikor az i"( a hely( az ener!ia( %s a kozmikus t'rv%nyek
me!/elel"ek.
;or+bban m+r montam neke( aho!y az ener!i+k emelkenek( az
e!yir+ny. line+ris !onolko+s m+r nem /o! m4k'ni( a sz/%rikus
!onolko+st kell ma) haszn+lno( me!/i!yelni e!y t%m+t minen olalrl(
sz'!b"l %s ma!asabb pontrl.
/asznlnod kell !szt!n!s -e"rzseid* a sz.)ed s a lelki #!l,sess"ed(
ho!y me!%rts az %letet %s a l%tez%st.
3%! e!y olo!( amit me! kell )e!yezne( ho!y azok a /'l'nk6vliek( akik
nem a /%nyt szol!+l)+k( szint%n renelkeznek 4rha)kkal.
2e)lett sz6v %s spiritu+lis %rz%kenys%!!el me! tuo kl'nb'ztetni az "
ha)ikat a mi%nkt"l.
Lehets%!es( ho!y ezt e!y nap ma) me! kell tenne.
Ebben az esetben( e!y na!y tisztul+s inulna me! a 2'l'n( %s mi
evaku+ln+nk az embereket a ha)inkkal.
Ls e!y ilyen helyzetben a s't%t olal szint%n )'nne a ha)ival.
Ls akkor tuno kell hova sz+ll) /el.
Ez csak a )'v" e!y lehets%!es v+ltozata( %s s$irit%lis t%dattal s szeretettel a
sz.)ed#en* fel )a" ksz&l)e -inden +elzetre'
www.alaje.hu 21. oldal
Az +talakul+s b+rmelyik pillanatban bek'vetkezhet( ha el%! ember
'sszpontos6t a sa)+t spiritu+lis /e)l"%s%re.
A term%szetes /olyamatok az univerzumban szint%n /!!etlenek minen /'li
napt+rtl.
A spiritu+lis ener!i+tl %s az evol.citl /!!enek.
A 5t teszi a dol"t* a-ikor az id alkal-ass )lik'
3i( a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!%t"l( minent a L%t b'lcs ir+ny6t+sa alatt
csin+lunk.
2i!yel a !onolatai( ho!y a )'v" milyen lehet"s%!eibe /ektete az
ener!i+.
3ost m+r %rthete mi%rt /ontos a spiritu+lis /e)l"%s.
Ele!en" s$irit%lis "ondolat* s$irit%lis j!)t t%d tere-teni.
A ne!at6v !onolatok kellemetlen )'v"t teremtenek.
Ez%rt /ontos me!!y!y6tani minen blokkol ener!i+t( mely ebb"l( va!y az
elm.lt %leteib"l sz+rmazik.
8'r'l a korl+tolt !onolko+st( mint: t.l !yen!e va!y( nem va!y el%!!%
m%lt a b"s%!re( az 'nszeretet %s az 'n%rzet hi+nya( !y4l'let( iri!ys%! va!y
/%lelem valamit"l.
Az 'sszes ilyen !onolat olyan mint e!y v6rus( ami blokkol t%!e 'nma!a
ki/e)leszt%s%ben.
5e b+rmikor me!v+ltoztathato ezt az ener!i+t e!y pozit6v ener!i+v+.
1incs szks%!e en!e%lyre valaki m+stl.
Ez csakis a te v+laszt+so.
A "ondolatok s rzsek az okai -inden tere-tsnek'
-zval arra !onol) amit szeretn%l( %s ne arra amit ne- szeretn%l.
8eh+t ha ki szeretn% t'r'lni ezeket a !+takat( csin+l)unk e!y r'vi
meit+cit( ho!y .)rapro!ramoz 'nma!a.
Helyezkedj el knyelmesen! s hunyd le a szemed.
K%zelj el egy "nyrvnyt, ami az univerzum#.l rkezik s megtlti az egsz
tested.
$rezd ezt az energit s llegezd #e.
1edd a kezeid a szvedre s k%zeld el, hogy egy vagy a lelkeddel.
&ost mond nmagadnak0
2+yitott vagyok arra, #ogy befogad&am a 't sszes b$sgt.
Engedem a lelkemnek, #ogy szeretettel gygy,tson s tan,tson.
-rmmel tanulok.
Ksz vagyok a blcsessgre.
www.alaje.hu 22. oldal
Ta!asztalataim sszes blcsessgt a mindensg &avra ford,tom.
*zeretem nmagam.
(artsgos s szeretettel&es vagyok.
Egszsges vagyok.
(tor vagyok.
.)ggetlen vagyok s a sa&t dntseimet #ozom.
.elel$ssget vllalok az letemrt.
-sszekttetsben llok a tudat kozmikus kz!ont&val.
Te#etsgemet a fny szolglatban #asznlom.
Egy)ttrzs van a sz,vemben.
/ls vagyok minden & dologrt az letemben.
*zeretetet adok s ka!ok.
*zeretettel&es letet lek.
.el#asznlom a szeretet, #ogy tvltoztassak minden blokkol energit.
0 szeretet a legnagyobb er$ ami ltezik.
3on ezeket a ki)elent%seket ma!anak amilyen !yakran csak tuo( ho!y
n'vel az ener!i+ %s a tuatoss+!o.
A L%t /%nye vil+!os6tsa me! lelkeet.
/etedik Rsz
2006
&v'zl'k minenkit( Ala)e va!yok a ple)+i /%nyimenzikbl.
0o!y se!6thessem a 2'let +talakul+si /olyamat+ban( alkalmazkonom
kellett az alacsonyabb /'li /rekvenci+khoz.
Ez%rt sz%tv+lasztottam a tuatomat k%t testbe.
M!yanebben az i"ben itt %lek %s e!y 4rha)ban e!y ma!asabb
/rekvenci+n.
A ma!asabb /%ny szint)ein a /%ny i"utaz)a va!yok.
Ez ott norm+lis olo!( mert isteni ener"i)al -inden le+ets"es.
Ln %s a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!%nek m+s ta!)ai( itt va!yunk( ho!y
se!6tsnk neke ki/e)leszteni a sz6ve %s az 'ntuato.
Le/ilmeztem n%h+ny 4rha)nkat( %s azokat me! is mutatom neke a viem
nyolcaik r%sz%ben.
3inen nap kapok leveleket olyan emberekt"l( akik tal+lkoztak velem az
asztr+lis t%rben.
www.alaje.hu 23. oldal
Dolo!!+ tesz( amikor azt 6r)+k nekem( ho!y milyen /%nnyel teli mon %lik
az %letket( miut+n l+tt+k a vieimat.
Ez a szeretet ener!ia( amire a 2'lnek szks%!e van.
A 2'l ener!ia+talakul+si /olyamatban van( %s a szeretet a k%l,s a
z'kken"mentes +talakul+shoz.
A le!na!yobb i!azs+!ok e!yszer4ek( tiszt+k %s nem bonyolultak.
Amikor in/orm+cikat olvasol az Mniverzumrl %s a /'l'nk6vliekr"l( mini!
)izs"ld -e" a lelkeddel s a fels## neddel( mely /orr+sbl )'nnek( %s
milyen az ener!i+)uk.
0a azok az in/orm+cik r+kon +t tartanak %s le/+rasztanak( az az%rt van
mert ener!i+t vesz6tesz.
Azok az in/orm+cik nem e!y /%nytel)es /orr+sbl sz+rmaznak( hanem a
s't%t olalrl( 6!y prb+l)+k /i!yelme elvonni( attl ami a le!/ontosabb.
A sz.)ed s a s$irit%alitsod kifejlesztse'
A /%nytel)es l%nyek er"t anak neke( %s ett"l /elt'lt"ve( %bernek %s
er"tel)esnek %rze ma!a.
-piritu+lis embereknek( akiknek val tapasztalatuk volt a /%nnyel( a
besz%k han!)+ban is %rezhet" a szeretet %s az %rz%seik min"s%!e.
Az aur+)uk /%nytel)es.
A racion+lis emberek( akiknek csak a /e)kben vannak az in/orm+cik( .!y
besz%lnek mint e!y !%p( han!)ukban nincs semmi %rz%s va!y spiritu+lis
ener!ia.
A racion+lis /'li emberek .!y !onolkonak mint e!y robot( %s azt
!onol)+k minen ma!asabb olo!nak bonyolultnak kell lennie.
<ket )obban %reklik a ne!at6v /'l'nk6vliek( katasztr/+k( manipul+cik(
pr/%ci+k %s hamis t'rt%netek a m.ltbl( %s kev%sb% a sz6v spiritu+lis
/e)leszt%se.
-zval ne en!e( ho!y me!zavar)anak.
A ma!asabb ren4 /%nyl%nyek r'vien %s hat+rozottan besz%lnek(
elmon)+k ho!yan aktiv+l a szeretetet a sz6veben.
Mi +asznos infor-,ikat k!zl&nk )eled* a-elek se".tenek a s$irit%lis
fejlds#en'
Mi az i"azs"ot -ondj%k a+o" az )an* anlk&l +o" #.rlnnk akrkit is'
A ne!at6v emberek nem %rtik a szeretet isteni e!yszer4s%!%t( %s s%rte!etik(
b6r+l)+k a /%nymunk+sokat( mert nem k%pesek elviselni a szeretet %s az
i!azs+! ener!i+)+t.
A szeretete- -e"+aladja ezeknek az e-#ereknek a felfo"st( nem %rtik
ezt( mert nem hall!atnak a sz6vkre.
=nk+bb a ne!at6v asztr+lis l%nyekre hall!atnak( akik manipul+l)+k "ket.
www.alaje.hu 24. oldal
A szeretetener!i+mmal n%h+nyszor m+r me!v%tem ma!am a !onosz
szrke %s reptili+n /'l'nk6vliekt"l %s a titkos vil+!korm+ny /ekete
helikoptereit"l.
1em tu)+k elviselni a szeretet /rekvenci+)+t.
1e ha!y( ho!y ne!at6v emberek me!zavar)anak %s 'sszekusz+l).
Az a%rdat tartsd tisztn a ne"at.) ener"iktl'
1e pazarol az i" webolalakon( ahol ne!at6v emberek s%rte!etnek
m+sokat urva( !onosz szavakkal( mik'zben spiritu+lisnak %s intelli!ensnek
vall)+k ma!ukat.
A ne"at.) ener"ik melyet azok az emberek teremtenek( krt okoznak az
ener"ia-ezd#en s a tested sejtjei#en'
N!y e!y alacsonyabb /rekvenci+n marasz( ahol nincs szeretet %s /%ny.
;l) nekik szeretetet( #o,sss -e" nekik* -ert ne- t%djk* +o" -it
tesznek'
Ezut+n n%zz ma!as 'ntuattal renelkez" emberek ut+n.
0a kapcsolatba l%psz a 5t szeretet)el* akti)lni fo"od a s$irit%alitsodat s
sajt szelle-i ta$asztalataid lesznek'
;%s"bb i"azi t%dssal fo"sz rendelkezni( an%lkl( ho!y az "rlet %s a k+osz
me! tuna zavarni.
7sak a szeretettel )a" k$es felis-erni a szeretetet'
,y4l'lettel %s arro!anci+val nem l+to a szeretetet %s me!t+mao azt.
4artsd az ener"id -a"as szeretetteljes frek)en,in'
4)ol.ts el a k'rnyezeteb"l -indent a-inek ne!at6v kisu!+rz+sa van %s krt
okoz #enned'
3ara) t+vol a ne!at6v( /anatikus emberekt"l( akik nem /o!a)+k el a
szeretetet.
-ok alacsony szint4 asztr+lis l%nnyel vannak me!sz+llva.
Az aur+)ukban is l+thato.
-zabaul) me! a ne!at6v k'nyvekt"l melyek h+bor.krl( szrke
/'l'nk6vliekr"l( rakoniaiakrl ( elrabl+sokrl szlnak.
-zabaul) me! a ne!at6v poszterekt"l( cser%l "ket sz6nes( bar+ts+!os
poszterekre( szabaul) me! s't%t ruh+itl( ne n%zz !onosz /ilmeket %s ne
hall!ass %moni sz've!4 !onosz zen%t.
8arts a lelke %s a teste !y4l'let %s /stm%re! mentesen.
Ezek ron!+l)+k az aur+( alacsony /rekvenci+n reze!sz t"lk %s me!!+tolnak
t%!e a ma!asabb imenzik /%ny%nek el%r%s%ben.
Alacsonyabb /rekvenci+val csak az alacsonyabb imenzibeli %letet
ismerhete.
www.alaje.hu 25. oldal
8'r'tt l+bbal nem tusz he!yet m+szni.
El"bb me! kell !y!y6tano ma!a.
7sak a fn -arad+at a fn#en'
Az emberek akik nem sa)+t6t)+k el a szeretet k%pess%!%t ebben az %letben(
me!kap)+k az es%lyt a k'vetkez" %letkben( e!y m+sik boly!n.
Ez az evol.ci term%szetes .t)a.
A l%lek tanul+si /olyamata.
3inenki el'nti ma!+nak( milyen !yorsan va!y lassan akar tanulni.
Mindenki felels a sajt letrt* "ondolkodsrt s tetteirt'
A kulcs a ma!asabb imenzikhoz a szeretet/rekvencia a sz6veben.
-zeretet 'nma!a( m+sok %s a term%szet ir+nt.
A szeretet a k%l,s a kommunik+cihoz a spiritu+lis /'l'nk6vliekkel.
0o!yha e!y 4rha)t l+tsz az %!en( prb+l me!%rezni milyen ener!i+)a van.
0a szeretetener"it su!+roz akkor az t"lnk val.
3inen !onolatot %s %rz%st l+tunk.
0a a 2'l 'ntisztul+sa me!t'rt%nne( a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!e
kl'nb'z" 4rha)kkal evaku+lna.
3ivel nem minenkinek van me! a szks%!es /rekvenci+)a( ahhoz ho!y
/%nyha)kkal men)en( ez%rt renelkeznk alacsonyabb /rekvenci+). /izikai
ha)kkal is.
5e ez csak e!y lehet"s%!.
G'kken"mentes +talakul+st szeretn%nk l+tni( %s sok ember akiket a s't%t
olal be/oly+solt( ink+bb z4rzavaros +talakul+st akarnak mint sim+t.
Ez%rt lesznek h'sek azok az emberek( amikor me!hall)+k( ho!y sok/%le
eshet"s%!e van a )'v"nek.
0a el%! ember teremtene szeretetener!i+t( az +talakul+s z'kken"mentes
lenne.
5e ha az emberek t'bbs%!e ne!at6v ener!i+kat teremt( a boly! e!y m%ly
'ntiszt6t+son /o! keresztlmenni( %s csak a spiritu+lis emberek /o!nak k%szen
+llni.
Ez%rt fontos -a"as t%datoss""al rendelkezni( ho!y /el l%!y k%szlve
minen szitu+cira.
www.alaje.hu 26. oldal
0ol,adik Rsz
2006
3inen ener!ia.
3inennek az oka az ener!ia.
3inen amit a /izikai vals+!ban l+tsz( csup+n s4r4s''tt +llapot. kozmikus
ener!ia.
Alacsony rez!%sen /izikai /orm+nak t4nik( ma!asabb rez!%sen /%nynek va!y
l+thatatlannak.
M!yanezt az elvet haszn+l)uk a /%nyha)inkn+l.
A ha)ink nem csup+n t+r!yak( t%dat%k is )an* mert isteni ener!i+val
replnk'
Ezzel az isteni ener!i+val b+rhov+ el tuunk replni az Mniverzumban e!y
pillanat alatt.
D+rmilyen /orm+ban me! tuunk )elenni.
3int krist+ly( /elh"( /%ny( repl"!%p( +tl+tszan va!y l+thatatlanul.
-ok helyre elutaztam a 2'l'n %s minenhol l+ttam az 4rha)imat.
#$$A9ben 1%metorsz+!ban le/%nyk%peztem e!y 4rha)t( mely +ttetsz"
+llapotban volt.
www.alaje.hu 27. oldal
#$$$9ben e!y csoporttal voltam *uerto Ficban %s e!y ha) lebe!ett
/elettnk.
#$$#9ben e!y csoportom volt Ausztri+ban %s e!y %)szaka sok /%nyha) t4nt
/el( %s e!yet k'zlk le/ilmeztem.
:IIA9ben kapcsolatba l%ptem a csilla!csal+ommal %s a /els"bb %nemmel.
#$$O9ban /ilmre vettem e!y /%nyha)mat Avebury9ben An!li+ban.
7sak azok a f!ld!nk.)&liek akik a /%ny szol!+lat+ban +llnak( t%dnak
s$irit%lis ener"i)al re$&lni.
A betlehemi moz!csilla! csak e!y volt a /%nyha)ink k'zl.
3inah+nyszor a Diblia olyan /elh"r"l besz%l aminek a belse)%b"l han!
hallatszik( azok a mi ha)ink voltak /elh"nek +lc+zva( ho!y az emberek ne
essenek p+nikba.
3i va!yunk a Dibli+tokban le6rt an!yalok.
8'bbnyire ple)+iak %s v%nusziak.
Az emberek mint 3zes( Lli+s va!y Ez%kiel nem pr/%t+k voltak( hanem a mi
kapcsolattartink.
A ha)ink /%nye nem technikai /%ny( hanem spiritu+lis /%ny.
A ha)inknak szeretetsu!+rz+sa van.
Ez az aho!y me! tuo kl'nb'ztetni a mi ha)inkat a s't%t olal ha)itl.
www.alaje.hu 28. oldal
Annak %rek%ben( ho!y l+thass+tok a ha)inkat( cs'kkentennk kell a
/rekvenci+nkat.
A s't%t olal ha)inak technikai /%nye van( mint e!y autnak( %s olyan
technikai ol!okat tunak tenni( amelyek a /'li emberek sz+m+ra
cso+nak t4nnek.
0amis cso+kat tunak l%trehozni O59holo!ramokkal %s
anya!9manipul+cival( ho!y az emberek hi!!yenek a vall+sokban %s
/e)letlenek mara)anak.
5e ha me!van benne a spiritu+lis %bers%!( senki sem tu becsapni( mert
minen m'!'tt l+to az ener!i+t.
0a !ssze va!y ka$,sold)a a 5t szeretet)el( vali cso+kat l+thatsz.
0a a kozmikus ener!ia szeretetrez!%s%t haszn+lo( +t tuo v+ltoztatni a
/izikai vals+!ot ma!a k'rl( mint azt aho!y %!i testv%rnk J%zus mutatta
#$$$ %vvel ezel"tt.
1em " volt az e!yetlen tan6t akit hozz+tok kltnk.
3inen korban voltak t"lnk spiritu+lis tan6tk a 2'l'n.
A vali spiritu+lis mester mini! azt mon)a nektek( ho!y mik%nt v+lhattok
mesterr% ti is.
Ls nem akar)a( ho!y hol)atok neki.
-ok spiritu+lis mester van az 4rha)inkon.
<k olyan lelkek( akiknek t'bb tapasztalatuk van %s se!6tenek m+soknak a
b'lcsess%!kkel.
Ezek a spiritu+lis mesterek nem ismertek a 2'l'n.
A tanul+s sosem /e)ez"ik be.
3%! a le!ma!asabb imenzikban is tanulsz valamit.
Aho!y a /rekvencia a 2'l'n emelkeik( v+ltoz+sokat %rzel a /izikai %s
%rzelmi testeben.
A kezetben( teste me!szaba6t)a ma!+t a r%!i zavar ener!i+ktl.
Ebben az i"szakban sokat akarsz aluni.
;%s"bb t'bb ener!i+t %rzel a testeben( %s akkor kevesebb alv+sra lesz
szks%!e.
www.alaje.hu 29. oldal
A /%nytest aktiv+lik.
1%ha han!okat /o!sz hallani a /leben( mert a teste hozz+i!az6t)a ma!+t
a ma!asabb rez!%sekhez.
A tobozmiri!y a szemei k'zt in!erelve lesz( %s keze l+tni az %teri ener!i+t.
;6v+nni /o!o az e!%szs%!es testet( ho!y me!tarthas ezt a ma!as
ener!i+t.
Az %rzelmi testben minen me!olatlan blok+ /elsz6nre )'n( %s 6!y me!
tuo ma!a szaba6tani a r%!i terhekt"l.
A spiritu+lis emberek /elismerik ezt( %s "k ez%rt !yorsabban /e)l"nek.
Az 'nz" emberek nem ismerik /el ezt( %s me! akar)+k tartani e!)ukat %s
maszk)ukat( arro!+nsak maranak %s s%rte!etik a spiritu+lis embereket.
0a ma!asabban reze!sz( v+ltoz+sokat /o!sz %szlelni a k'rnyezeteben.
A rossz emberek va!y elha!ynak( va!y t+mani /o!nak mert az e!)uk /%l
az i!azs+! isteni /%ny%t"l.
A ma!asabb szeretet/rekvenci+val a testeben intuit6v kezesz lenni( %s a
/els"bb %nere hall!atsz nem pei! az alacsonyabb %nere.
2i!yelsz arra( ho!y mit !onolsz( besz%lsz %s csin+lsz.
0aszn+lo a lelke min"s%!%t.
8aldi szeretetet S #!l,sess"et S sz$s"et S !r!-!t S )aldi intelli"en,it.
A szeretet9vibr+ci me!nyit)a az utat a ma!asabb tu+shoz.
A /%ny %s a szeretet a kulcsok a ma!asabb imenzikba.
1em az intellektu+lis aatok a /e)eben.
-piritu+lisan %lni minennapi %leteben.
1em csak olvasni rla.
A t%ds szeretet nlk&l &res s korltolt'
A spiritu+lis /%nynek tuata van.
3a!asabb imenzibeli in/orm+cikkal
renelkezik.
Ez%rt mini! fontos fnt +asznlni a
-edit,iid#an'
3in"s%!!el t'lthete /el ezt a /%nyt.
=tt e!y kis meit+ci melyet mini! haszn+lhatsz.
8eremts a !onolatai ere)%vel e!y /%nyoszlopot( amely 'sszek'ti testeet
az univerzummal.
Amikor bel%le!zel( vonz az Mniverzum ener!i+)+t a testebe( %s t'lts /el a
/%nyt ezekkel a szavakkal:
2-z 3niverzum szeretete.4
www.alaje.hu 30. oldal
2-z 3niverzum #lsessge.4
2-z 3niverzum tudsa.4
8'lts /el ma!a ezekkel az ener!i+kkal %s %rez az ere)ket.
L%!y e!y a kozmikus ener!i+val.
L%!y /%ny.
L%!y szeretet.
A szeretet a me!ol+s minenre.
Az let rtel-e* szeretettel rendelkezni a sz.)ed#en'
(ilen,edik Rsz
2006
&v'z'llek( Ala)e va!yok a *le)+ok /%nyimenziibl.
3inen zenetemben arrl besz%ltem( ho!y mennyire /ontos ki/e)leszteni a
-piritualit+st( a /%nyener!ia teremt%se c%l)+bl.
A 2'lnek e!y /%nytel)es ener!i+ra van szks%!e( ho!y me!szntesse az
'sszes ne!at6v ener!i+t.
Ebben a ma!asabb /rekvenci+ban semmilyen ne!at6v ener!ia nem tu
l%tezni.
Emiatt a s't%t korm+ny uralkoi prb+lkoznak me!aka+lyozni ezt.
1em csak lnek %s /i!yelnek.
8erveik vannak.
Az e!yik tervk pei! az( ho!y ri+si k+oszt keltenek( ahol csak a ma!asabb
spiritu+lis ener!i+val renelkez" emberek
tun+k a tiszta elm%)ket me!"rizni.
3ost elmonom neke az e!yik na!y
tervket( ami rem%lem( ho!y soha nem /o!
me!t'rt%nni( mert -e" akarjk akadlozni
az talak%lst* s #e akarnak ,sa$ni titeket'
1%h+ny /'li ember tu)a( ho!y a s't%t uralkok m+r t'bb nemze%k ta
hall!atnak a /'l'nk6vliek l%tez%s%r"l %s a velk val kapcsolatukrl( %s a
szemtan.kat me!'lt%k( va!y nevets%!ess% tett%k.
3ivel most m+r e!yre t'bb embernek van sa)+t tapasztalata( %s sok 4rha)t
is l+tott( ez%rt ezt m+r b+rmennyire is szeretn%k nem tu)+k tov+bb titokban
www.alaje.hu 31. oldal
tartani minezt.
Ez%rt lett e!y m+sik tervk.
Az a tervk( ho!y a b+b)aikat( a 8@9 politikusokat
haszn+lva hivatalosan elismer)%k( ho!y vannak
ie!enek( %s m+r /elvett%k a kapcsolatot velk %s
e!yttm4k'nek.
A s!tt kor-n ,sak olan infor-,ikat ad ki* a-i az 9 rdekeiket
szol"lja'
A m%i+n keresztl me!prb+l)+k ma!ukat h"sk%nt be+ll6tani( aho!y mini!
is tett%k( ho!y a nyilv+noss+! bizalm+ba /%rk"zhessenek.
M!yanakkor csak kis( l%nye!telen i!azs+!okat monanak el( %s elre)tik a
vali in6t%kaikat.
Azt /o!)+k monani( ho!y ezt az%rt tartott+k titokban( mert a nyilv+noss+!
nem volt /elk%szlve ilyes/a)ta in/orm+cikra.
2%ltek volna a t'me!es p+niktl.
Pka van annak( ami%rt ezt a /a)ta besz%et hallhato a /ilmekben.
-z+n%kosan %p6tik ezeket bele a /ilmekbe( ho!y az emberekre
pszichol!iaila! hassanak.
8erm%szetesen ta!ani /o!)+k az elrabl+sok t%ny%t.
Ezen t%ma hosszas me!besz%l%se ut+n( az lesz a tervk( ho!y nyilv+nosan
bemutass+k a ne!at6v ie!eneket( akikkel kapcsolatban +llnak.
Ezek az +ll6tla!os )sz+n%k. humanoiok( akik az%rt vannak itt( ho!y
se!6ts%k az emberis%!et.
Ls term%szetesen ezt e!y na!y 8v9s esem%nyk%nt akar)+k bemutatni.
Az%rt rak)+k bele sok /ilmbe ezeket a )eleneteket( ho!y ment+lisan is
/elk%sz6ts%k r+ a /'li embereket.
Ekkor kell( ho!y kapcsol) %s %szreve mi t'rt%nik.
3ert a spiritu+lis /'l'nk6vlieknek a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!%b"l nincs
semmilyen kapcsolatuk a 2'l s't%t korm+ny+val.
A se!6ts%!nket m+r %vtizeekkel ezel"tt visszautas6tott+k.
www.alaje.hu 32. oldal
A korm+nyok elutas6tottak minket( mert technol!i+k va!y /e!yverek helyett
csak spiritu+lis se!6ts%!et kapn+nak( am6! sa)+t ma!uk nem lenn%nek el%!
spiritu+lisak a ma!asabb technol!i+khoz.
A 3!ld kor-nai ,sak ne"at.) f!ld!nk.)&liekkel -:k!dnek e"&tt'
8ov+bb+ csakis az a c%l)uk( ho!y ir+ny6t+s alatt( rabszol!ak%nt tarts+k a /'li
embereket.
3iut+n a /'li emberek
hozz+szoktak az ie!enekhez( a
korm+nyok hiret%seket akarnak
ma) k%sz6teni( ho!y
me!9er"s6ts%k az
ellen"rz"9ir+ny6t technol!i+kat(
mint pl. a b"r al+ ltethet"
chipek.
3inezt persze )t%kony /orm+ban( ho!y a 2'li emberek szaba
akaratukbl k%r)%k( el/o!a)+k ezeket( mint azt aho!y tett%k a vakcin+kkal
%s a t%r/i!yel" kamer+kkal.
2olyamatosan azt /o!)+k monani( ho!y ez csak a 8e %rekeet(
biztons+!oat szol!+l)a %s 6!y tov+bb.
3e!vezetett( le/izetett emberekkel /o!nak inter).kat mutatni( ahol csak arrl
/o!nak besz%lni milyen /ontosak ezek a chipek.
M!yanakkor tov+bb akar)+k szervezni a terror t+ma+sokat( ho!y
kihirethessenek e!y nemzeti v%szhelyzetet( azzal a c%llal( ho!y m%! t'bbet
haszn+lhass+k a hasere!et.
1e /ele)ts%tek el( ho!y <k mini! probl%m+kat hoznak l%tre( 6!y k%s"bb
me!ment"k%nt tntethetik /el ma!ukat( amikor az emberek
k%ts%!beesetten k%rik a se!6ts%!ket.
www.alaje.hu 33. oldal
A k%s"bbiekben azt tervezik be)elenteni( ho!y vannak m%! )obb ie!enek
is( %s be akar)+k mutatni nektek a -zrk%ket %s a Feptili+nokat.
Azokat( akik rabszol!as+!ban tartott+k
a 2'let %vezreeken keresztl.
3a) azt mon)+k( ho!y ne /o!lalkozz a
kin%zetkkel( hanem tarts szem el"tt
az emberis%! ir+nt %rzett +ll6tla!os szeretetket.
1e /ele( ezek olyan l%nyek( akiknek a technol!iai /e)letts%!e %vmillikkal
el"r%bb tart mint a 8i%tek.
=lyen pl. a O imenzis holo!ramok( amikkel +ll6tla!os cso+kat /o!nak
mutatni az embereknek.
Emellett ment+lis er"kkel renelkeznek( melyekkel k%pesek me!b%n6tani
benneteket.
8uom( mert tal+lkoztam minkett")kkel %s ra)tam is me!prb+lt+k
haszn+lni ezt( %s csak a /%nyener!i+mmal tutam "ket elker!etni.
Dete!s%!eket /o!nak me!!y!y6tani( ho!y ma!ukhoz vonzz+k az
embereket.
5e persze azt nem /o!)+k elmonani( ho!y <k ma!uk hozt+k l%tre az 'sszes
bete!s%!et( ho!y azt+n k%s"bb me!ment"k%nt )elenhessenek me! a
tal+lkoz+s alkalmakor.
Az e!%sz /ell%p%sknek csak az lenne a c%l)a( ho!y bemutassa a
hatalmukat( %s ho!y pszichol!iaila! elltesse az emberekben( ho!y <k az
uralkok.
Azt akar)+k( ho!y nnepel)%k "ket.
A Feptili+nok term%szete me!t%veszt"( 6!y a t'me! nem veszi %szre( ho!y
mit terveznek.
A technol!ia se!6ts%!%vel a s't%t olal term%szeti katasztr/+kat akar
l%trehozni( ho!y p+nikot( /%lelmet %s k+oszt hozzon l%tre.
Azut+n azt mon)+k( ho!y el)'tt a vil+!v%!e %s( ho!y a 2'l me! /o!
semmislni.
Ez az oka annak is( ami%rt e!%sz i" alatt katasztr/a/ilmeket mutatnak
nektek.
www.alaje.hu 34. oldal
N!y az emberek /%lelme m%! t'bb ener!i+t a a tervknek.
Az emberek akik r%mltek %s k%ts%!beesettek( minent el/o!anak( amit
csak /elk6n+lnak nekik.
A korm+ny terve( ho!y azt mon)a neke( csak akkor tusz %letben
marani( ha elha!yo a 2'let az ie!enek 4rha)ival.
Azokat( akik ezt visszautas6t)+k( a katonas+!!al akar)+k k%nyszer6teni.
Ez%rt /i!yelmeztetlek( ho!y so+a ne en!e ma!a chippel beltetni( ha
korm+nyok valaha is hiretn%k ezt.
Azok( akik a Feptili+nokkal replnek el( k%s"n veszik ma) %szre( ho!y az e!y
csapa( mert szol!ak%nt( k6s%rleti alanyk%nt va!y %lelemk%nt /o!)+k "ket
/elhaszn+lni.
A Feptili+nok m+r %vmillik ta ezt csin+l)+k( %s az 'sszes boly!ra a
birtokukk%nt %s %lelem /orr+sk%nt tekintenek.
7sak a spiritu+lis emberek lesznek k%pesek me!%rezni( ho!y valami nincs
renben.
M!yanakkor a s't%t korm+nyok ha)+ratot akarnak in6tani a )
/'l'nk6vliek ellen( %s ne!at6v me!sz+llk%nt /o!nak h6vni minket.
Lrthete( ho!y mi%rt monom az 'sszes zenetemben( ho!y mennyire
/ontos ki/e)leszteni a spiritualit+st.
7sak a s$irit%lis e-#erek fo"jk t%dni -e"k&l!n#!ztetni a fnt a
s!tts"tl'
7sak a $ozit.)* kollekt.) szeretet !nt%datos%lsa k$es -e"ll.tani a s!tt
oldal ter)t'
0a el%! embernek volna szeretetener!i+)a( akkor a kollekt6v 'ntuat e!y
pozit6v v+ltoz+st tapasztalna( %s a 2'l +talakul+sa z'kken"mentes lenne.
A /'li embereknek el kell 'ntenik( ho!y milyen )'v"t akarnak.
3ontam m+r neke( ho!y a szeretet a kulcs.
A ) /'l'nk6vliek spiritu+lis szeretetener!i+t su!+roznak a testkb"l %s az
4rha)ikbl is.
0a nem %rze a szeretetener!i+t a /'l'nk6vliekn%l( akkor ink+bb t+vozz.
3i( a 2%ny -z'vets%!%b"l is me! /o!unk )elenni( e e!y tel)esen m+s/%le
mon.
www.alaje.hu 35. oldal
A 2%ny /'l'nk6vliei soha nem k%nyszer6tenek semmire( %s szaba
v+laszt+so( ho!y el/o!ao a szeretetnket va!y sem.
8isztel)k a szaba akaratot.
3ost minen l%leknek el kell 'ntenie( ho!y a 2%ny .t)+t v+laszt)a va!y sem.
3inazoknak( akiknek van
spiritu+lis tuatoss+!uk( nem
lesz neh%z /elismerni %s %rezni
minket.
5e azok( akik ro!okkal %s
!y4l'lettel puszt6t)+k az
aur+)ukat %s az ener!i+)ukat(
neh%zs%!eik lesznek a szeretet
ma!as ener!i+inak elvisel%s%ben( %s m%! ezen/ell me! is r%mlhetnek.
A s't%t olal az emberek /%lelm%re %s s't%t ere)%re sz+m6t( azokra akik m%!
csap+ban vannak az alacsonyabb rez!%sekben.
Ezek a lelkek a tutuk n%lkl t+mo!at)+k a k'rl'ttk l%v" k+oszt.
3e!int csak ism%telni tuom .)bl %s .)bl( v+l) vali 2%nymunk+ss+( mert
csak ha er"s 2%ny van az aur+ban( akkor tu)uk e!ytt pozit6van
+talak6tani a @il+!ot.
8arts a teste tiszt+n minen/%le ro!( va!y ne!at6v %rzelemt"l( mert ezek
miatt !yen!e az ener!i+.
,yen!e ener!i+kkal semmit sem tusz el%rni( %s a
s't%t ener!i+k be/oly+sa al+ kerlsz( ezzel pei! a
s't%t olal terv%t t+mo!ato.
A szeretet a le!na!yobb /%ny ener!ia( a le!9
na!yobb er".
Ez csakis e!y e!%szs%!es tuatoss+!!al renelkez"
e!%szs%!es testben k%pes me!tartani ezt a ma!as
ener!i+t( ho!y erem%nyesen me!v+ltoztassa a vals+!ot.
www.alaje.hu 36. oldal
4izedik Rsz
2006
&v'z'llek( Ala)e va!yok a *le)+okrl.
A 2'l )'v")e nincs el"re me!hat+rozva( hanem ru!almas.
Tllanan v+ltozik.
3inenki a sa)+t %let%t( %s ezzel a boly! sors+nak alakul+s+t ir+ny6t)a.
A "ondolatok* az rzel-ek s a ,selekedetek ener"ij)al a-it -indenki
ltre+oz'
N!y m4k'ik az Mniverzum.
3inannyian e!y 8uatoss+!nak( e!y ener!iarenszernek va!yunk a r%szei(
amit L%tnek va!y =stennek h6vnak( %s minannyian spiritu+lis kozmikus
ener!i+kkal +llunk kapcsolatban.
Ebben a renszerben minen hat+ssal van minenre.
3%! ha nem is l+to.
3%! ha nem is hiszel benne.
0a +rtasz valakinek va!y valaminek( azzal sa)+t ma!anak +rtasz.
0a ) ol!okat teszel m+soknak( azzal sa)+t ma!anak is ) ener!i+kat
teremtesz.
www.alaje.hu 37. oldal
A le!t'bb /'li ember elvesztette a 2%ny .t)+t( %s azt !onol)a ho!y az
"rlet %s az elmeba) norm+lis ol!ok.
<k rossz ener!i+kat teremtenek( mert nem tanult+k me! haszn+lni a
szeretetet( %s ne!at6v ener!i+k +ltal vannak be/oly+solva.
8.l sok embert manipul+lnak a s't%t er"k( %s ez a 2'l sz+m+ra e!y
kellemetlen )'v"h'z vezet.
8.l sok a !y4l'let( az a!resszivit+s( az er"szak a oh+nyz+s( a pazarl+s( a
t.lz+sba vitt /o!yaszt+s( az emberek %s a term%szet manipul+l+sa.
Ez%rt /elk%rek minen 2%nymunk+st %s -zeretettel)es embert( ho!y v%!ezze el
a k'vetkez" 2%ny9ener!ia !yakorlatot( ho!y me!!y!y6tsa a 2'let az
'sszes ne!ativit+sbl.
@e!yk a keznkbe az ir+ny6t+st %s navi!+l)unk e!y /%nnyel tel)es )'v"be.
A /'li emberis%!nek me! kell tal+lna a 2%nybe visszavezet" utat.
A)uk me! a lehet"s%!et az 'sszes /%lrevezetett l%leknek( ho!y %letkben
el"sz'r szeretetet %rezzenek( %s me!el"zzk a katasztr/+t.
8'lts%tek tele ma!atokat kozmikus /%nnyel( %s kl)%tek el a 2'lnek.
0aszn+l)+tok a k'vetkez" ki)elent%seket.
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet az sszes gonosz
energit.l, minden gy*llett(l, minden agresszivitst.l, minden elnyomst.l,
minden er(szakt.l, minden h#or)t.l, minden katonasgt.l s minden
"egyvert(l.4
2&inden agresszv em#er rezhesse a szeretetet a szv#en s jrhasson a
Fny )tjn.4
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet a "ogyasztsi
(r'lett(l, a verseng( gondolkodst.l, az er("orrsok s az energia
%azarlst.l.4
2&inden "ldi em#er legyen sza#ad a gazdasgi ra#szolgasg al.l.4
2&inden "ldi em#ernek legyen elegend( ennival.ja s egy hza ahol
www.alaje.hu 38. oldal
lhet.4
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet minden titkos
trsasgt.l, minden gonosz %olitikust.l, minden gonosz "ldnkv'lit(l,
minden illumintust.l s minden ka%zsi em#ert(l.4
2&inden gonosz dolog amit ltrehoztak elg a Fny#en.4
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet az llatok elleni
er(szakt.l, az llati #rtnkt(l s az i%ari ma""it.l.4
A !yilkol+s hozza l%tre a le!rosszabb ne!at6v karm+t.
A 2'lnek +rvizekkel( sz'k"+rakkal( hurrik+nokkal %s /'lren!%sekkel kell
me!tiszt6tania ezeket a rossz ener!i+kat.
A /'li embereknek me! kell tanulniuk( ho!y minen kapcsolatban van az
ener!i+val.
D+rmit tesznk valaki m+ssal( va!y a term%szettel az vissza)'n hozz+nk.
Ez az ok %s okozat kozmikus t'rv%nye.
A !ym'lcs'k %s a z'ls%!ek ma!asabb ener!i+val renelkeznek.
Az +llatev%s e!y alacsony +llatias rez!%sben tart)a az ener!i+at.
F+a+sul ezzel me!esze a me!'lt +llatok hal+l/%lelm%t is.
8eh+t( ha 'sszhan!ban szeretn%l lenni a ma!asabb +talak6t ener!i+kkal(
akkor abba kell ha!yno a hullaev%st.
www.alaje.hu 39. oldal
A /'li embereknek me! kell tanulniuk tisztelni a term%szetet %s 'sszhan!ban
lenni vele.
7sak ezut+n r%szeslhetnek a term%szet b"s%!%ben.
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet minden mregt(l
s #etegsgt(l.4
2- leveg(, a vz, a talaj, az em#erek s az llatok minden mreganyagt.l
sza#add vlnak.4
2&inden #eteg em#er meggy.gyul.4
2&inden dohnyos s alkoholista talljon r az nszeretetre s hagyjk
a##a nmaguk s msok krostst.4
2- Kozmikus Fny s szeretet erejvel meggy.gytom az sszes em#er
sakra%ontjait.4
2&inden em#er 567/e meggy.gyul s
helyesen m*kdik.4
2- kozmikus "ny s szeretet erejvel
megtiszttom a Fldet minden vallst.l,
szektt.l, "anatizmust.l s #a#ont.l.4
8'bb milli ember %let%t vett%k el( %s
me!!+tolt+k a tuatoss+! %s a tuom+ny /e)l"%s%t.
www.alaje.hu 40. oldal
2- "ldi em#erek talljk meg az igazi ka%solatukat a Lttel.4
2- 1udatossg kozmikus kz%ontjval.4
2&indennek a "orrsval.4
2- Kozmikus Fny s szeretet erejvel megtiszttom a Fldet minden
tudatlansgt.l, minden (r'lett(l, minden nteltsgt(l s minden
kegyetlensgt(l.4
2&indenki legyen k%es meggy.gytani minden mag#an hordozott gtat
s kezeletlen karmikus 'gyet.4
2&indenki rendelkezhessen egy magasabb tudatossggal.4
2&indenki rendelkezhessen az 1niverzlis tudssal.4
2&indenki lehessen s!iritulis.4
2&indenki lthassa a .nyt.4
2&indenki aktivlhassa a szeretetet a szv#en.4
0a e!yszer me!tapasztalo az i!azi kozmikus szeretetet( 'r'kre me!v+ltozol.
-zeretetener!i+val /el va!y k%szlve az +talakul+si /olyamat ma!asabb
ener!i+ira.
A szeretet a koz-ik%s k!z$onti t%dat ener"ija'
A szeretet a -e"olds -indenre'
4izene"edik Rsz
2006
&v'z'llek( Ala)e va!yok a *le)+okrl.
:#$$$ %ve sok kl'nb'z" /'l'nk6vli %lt a 2'l'n.
-ok atomh+bor.)uk volt e!ym+ssal( rossz c%lokra haszn+lt+k /el az ener!i+t(
puszt6tott+k a term%szetet.
www.alaje.hu 41. oldal
Ez%rt a 2'l m+!neses plusai me!v+ltoztak( %s az Atlantisz kontinens
elsllyet az Atlanti ce+nban.
Ezut+n a /'l'nk6vliek elha!yt+k a boly!t.
Az atomh+bor.k raioaktivit+sa mut+cikat
okozott az emberekben.
Az %lettartam( az %rtelem %s az eml%kez%s
k%pess%!e cs'kkent( az emberek va t'rzsekben
%ltek.
-z+zaokkal k%s"bb( a /'l'nk6vliek .)ra
me!l+to!att+k a 2'let.
E!yesek )inulat.ak voltak( e!yesek pei! ne!at6vak.
A )akarat.ak me!tan6tott+k az embereknek a kozmikus t'rv%nyeket.
1ap)ainkra az "si civiliz+ciknak csak kev%s lesz+rmazott)a eml%kszik a
spiritu+lis tan6t+sainkra.
www.alaje.hu 42. oldal
Az elm.lt U$$ %vben a /anatikus vall+sok %s titkos t+rsas+!ok ezen
lesz+rmazottak milliit 'lt%k me!.
5e minm+i! prb+l)+k me!tan6tani a moern /'li embereknek( a
B2iatalabb testv%reknekC( ho!yan %l)enek harmni+ban a term%szettel.
3ert ha a term%szetet puszt6to( azzal sa)+t ma!aat puszt6to el.
3inen kapcsolatban van minennel.
A ;P,i mam+k zenete ;olumbi+bl
Vr%szlet e!y okumentum/ilmb"lW
3ama :: =tt va!yok( min itt va!yunk( ho!y +ta)uk a /i!yelmeztet%st.
3:: 3inannyiunk nev%ben besz%lek( ho!y zenetet kl)ek sz%t minen 2iatalabb
testv%rnek( %s .!y /o!om ezt elmonani( ho!y azt <k is me! tu)+k %rteni.
www.alaje.hu 43. oldal
3:: 1em csak e!y zenet azoknak az embereknek akik most el)'ttek k'z%nk(
le!yen az b+rmely hely is ahonnan )'ttek. 1em csak azoknak( akik el)'ttek.
3:: Azt akarom( ho!y az e!%sz vil+! /i!yel)en a /i!yelmeztet%sre( amir"l
besz%lnk nektek.
3ama #: A 2'lanya tan6tott. 8a Kogik a Fld s%iritulis energijt 2Fldanynak4
hvjk9
3#: 8an6tott a helyesr"l %s a helytelenr"l( %s sohasem t%rtnk le arrl az
%letmrl( aho!y azt < tan6totta neknk.
3#: Eml%ksznk a tan6t+saira %s e szerint %lnk.
3#: A 2'lanya tan6tott %s tan6tott.
3#: A 2'lanya me!ata neknk azt( amire szks%!nk volt( %s tan6t+sait a mai
napi! nem /ele)tettk el.
3#: 3%! mini! .!y %lnk.
3#: 5e most az Anya sz6v%t szak6t)+k ki( /el+ss+k a tala)t %s kiv+!)+k a m+)+t %s a
beleit.
3#: Az Any+t arabokra szabal)+k %s tel)esen lepuszt6t)+k.
3#: 3+r az els" partrasz+ll+suk ta ezt csin+l)+k.
3#: A 2'lany+nak is van sz+)a( szemei %s /lei.
3#: ;iv+!)+k a szemeit %s a /leit.
3#: 0a elvesztnk e!y szemet akkor szomor.ak lesznk( ez%rt az Anya is szomor.(
www.alaje.hu 44. oldal
%s me! /o! sz4nni( 6!y a vil+! is me!sz4nik( ha nem /e)ezitek be az +s+st %s az
+s+st.
3ama: 3ost elkl'm ezt az zenetet %s me!k%rezem( ezt v%!i!hall!atv+n
tunak9e arra !onolni( ho!y 3i az ="sebb testv%rek va!yunk azok( akik
minent elpuszt6tottak>
3:: 8uom( ho!y nem 6!y !onol)+k?
3:: 1%h+ny tan+csot szeretn%k ani( ho!y elmon)am a vali i!azs+!ot a
2iatalabb testv%rnek.
3:: 0a tov+bbra is 6!y %lnek( %s nem v+ltoztatnak a mszereiken( akkor ma)
me!l+t)+k mi /o! t'rt%nni.
3:: 3a) me!l+t)+k mi /o! t'rt%nni.
3:: 1em tuom( mikor /o! a vil+! v%!et %rni( e a /oszto!at+suk el /o!)a
puszt6tani.
3:: Annyi minent elvettek?
3:: Elvett%k a 1ap %s a csilla!ok "rz")%t( a vil+! s't%ts%!be /o! borulni.
3ama O: 3i !onoskounk a term%szetr"l.
3O: 3i va!yunk a 3am+k %s ezt csin+l)uk itt( %s mi 3am+k l+t)uk( ho!y
puszt6t)+tok <t( azzal amit csin+ltok.
3O: 8'bb% m+r nem tu)uk helyrehozni a vil+!ot.
3O: 0ektek kell;
1arr+tor: A 3am+k me! akar)+k tan6tani neknk( ho!yan is k%szlt a vil+!.
1: Azt mon)+k( ho!y me!csonk6t)uk a vil+!ot( mert nem eml%ksznk a
2'lany+ra.
1: < nem e!y t+voli isten( < a term%szet belse)%ben lakoz tuat.
3ama X: A kezetekben a 2'lanya /elosztotta a 2'let.
3X: 3esszire( messzire( messzire kl'tt titeket innen.
3X: Ls erre a helyre? erre helyre rakott minket.
www.alaje.hu 45. oldal
3X: Azt+n a 2iatalabb testv%rek vissza)'ttek a vil+!
ezen olal+ra( vissza)'ttek( %s elkeztek puszt6tani
%s me!'lni bennnket.
3ama A: Az embereknek v6z kell? v6zre van
szks%!k az %letben mara+shoz.
3A: A 2'ln%l u!yan.!y.
3A: ;or+bban t'k%letes volt( e most !yen!e %s
bete!.
3A: Az +llatok me!halnak? a /+k kisz+ranak?
me!bete!enek? sok .) bete!s%! /o! me!)elenni( %s nem lesz semmilyen
!y!ym va!y orvoss+! a sz+mukra( %s ennek az oka( ho!y 2iatalabb testv%r
/olyamatosan alapvet" szab+lyokat s%rt me!
3A: 2.r+s( b+ny+szat? t.lzott k"ola) %s +sv+nyi anya!ok kitermel%se? sz%tszeik
a vil+!otE
3A: Ez /elbor6t)a az e!%sz renet %s me!k+ros6t)a a vil+!otE
3A: DD7( mon me! a 2iatalabb testv%reknek( ho!y nyiss+k ki a szemketE
3A: 0all)+tok a 3am+k t'rt%net%t %s szab+lyait( %s tanul)+tok me! azt( aho!y a
ol!ok val)+ban vannakE
3ama U: El kell ma!yar+znunk ezeket a ol!okat.
3U: 1em szaba /enye!et"znk va!y s%rte!etnnk.
3U: 5e az ) ho!y besz%lhetnk.
3U: 3e! kell mutatnunk nekik( ho!yan ol!ozunk %s mik%nt /e)ezzk ki
elismer%snket a 2'lany+nak( tuniuk kell( mi az%rt va!yunk itt( ho!y a
2iatalabb testv%r%rt is ol!ozzunk.
1arr+tor: A 3am+k nem csak a ;o!ik%rt ol!oznak( hanem a vil+!on %l" 'sszes
ember%rt. VA 3n-%nks "ondjt )iseli az e"sz #ol"nakW
1: A 3am+k ki+llnak.
1: A 3am+k nem h'sek( m%! a 2iatalabb testv%rekre se( annak ellen%re(
www.alaje.hu 46. oldal
ho!y s%rl%seket szenvenek el miattuk.
1: A 3am+k vi!y+znak a 2iatalabb testv%rekre %s az ="sebb testv%rekre is.
1: Az +llatokra( a n'v%nyekre? %s minenre ami term%szeti.
1: 3ert a 3am+k k'teless%!e( ho!y t'r")enek minen teremtm%ny %s minen
ember )'v")%vel.
3ama U: Arany orsink voltak? am6! a 2iatalabb testv%rek el nem vett%k "ket.
1arr+tor: A ten!er( amir"l az =ni+nok .!y hitt%k( ho!y az aott minennek
%letet( t+vol tartotta "ket Eurpa kir+lys+!aitl.
1: 5e a ten!er ha)kat sz+ll6tott.
1: :A:X9ben me!%rkeztek( %s a parancsnokuknak volt e!y okumentuma( amit
/elolvasott a parton: BDiztos6thatlak benneteket( ho!y =sten se!6ts%!%vel
h+bor.t /o!ok in6tani ellenetek minen helyen %s az 'sszes l%tez" mon(
aho!y csak tuok( %s al+vetlek titeket az e!yh+z i!+)+nak(
en!eelmess%!%nek( %s urais+!ainak. Elveszem a /'l)eiteket( az
asszonyaitokat( !yermekeiteket %s rabszol!+kk+ teszem "ket. Elveszem a
)avaitokat( %s minen !onoszs+!ot %s b+ntalmat elk'vetek ellenetek.C
3ama :: Az emberek b%k%ben %ltek ezen a /'l'n.
3:: 1eknk az ="sebb testv%reknek semmi ba)unk nem volt a 2iatalabb
testv%rekkel.
3:: 3ini! b%k%ben? b%k%ben? b%k%ben? 6!y volt ez.
www.alaje.hu 47. oldal
3:: Azt+n me!%rkezett( 2iatalabb testv%r me!%rkezett %s elkeztek !yilkolni
minket %s puszt6tani.
3:: ;uty+kat kltek ut+nunk( %s mi min na!yon me! voltunk r%mlve( az
emberek p+nikba estek( %s nem tut+k( ho!y mit%v"k le!yenek( %s csak
/utottak( ahov+ csak tutak. N!y t'rt%nt ez.
1arr+tor: Ezen a terleten az %let kie!yens.lyozott ren)e 'sszeomlott( aho!y a
menekltek t6zezrei vonultak vissza a he!yekbe.
1: A le!t'bb)k az %hez%st"l halt me!.
3ama :: D%k%ben %ltnk ezen a /'l'n( %s most azt k%rezem ma!amtl(
ho!y? ho!y tutak ie)'nni>
3:: 0o!y tut+k ezeket a sz'rny4 ol!okat me!tenni>
3:: 3enekl%sre %s re)t"zk'%sre k%nyszer6tettek minket a he!yekben.
3:: Annyira me! voltunk i)eve a kuty+iktl %s a pusk+iktl( %s csak l'ztek?
l'ztek? l'ztek? %s ellopt+k a /'lnket.
3:: Ls amikor arra !onolok( ho!y csak az%rt )'ttek ie( ho!y me!'l)enek
minket? ho!y puszt6tsanak.
3:: 1em? nem? nem? ez hihetetlen? me!loptak minket.
3:: Elvett%k a /'l)einket( ho!y <k itt tu)anak %lni.
3ama A: E!ykoron voltak aranyt+r!yaink( a )'ven'l%shez( aranyk%peink(
www.alaje.hu 48. oldal
minezek.
3A: Arannyal )soltunk.
3A: -ok minennk volt.
3A: 2iatalabb testv%r min elvette.
3A: Ez%rt b+natosak %s !yen!%k va!yunk.
3A: L+t)uk( aho!y a 2'l elvesz6ti az ere)%t a kapzsis+!otok miatt.
3A: ;iveszitek az aranyat %s az 'sszes +sv+nyt a /'lb"l.
3ama U: Ami%rt ennyi k"ola)at %s +sv+nyt vesztek ki a 2'lb"l( ez%rt az
/olyamatosan !yen!l.
1arr+tor: A k'rny%ken minen s+r!a( holott z'lnek k%ne lennie.
1: Ezek a kis bokrok e!ykoron bebor6tott+k az e!%sz terletet.
1: 3ost viszont pusztulnak.
1: A v6z elt4nt.
1: A he!ytet" kisz+ra.
1: =tt minenhol havat lehetett l+tni.
1: 3ost azonban na!yon !yors tempban visszaszorul.
1: Amikor a ko!ik azt mon)+k( Ba vil+! sz6ve haloklikC( ami na!yon me!r%m6ti
<ket( az ezen terlet( a he!ytet" hal+la( mert amikor ez me!hal( minen ami
alatta van( ami t"le /!! annak .!yszint%n me! kell halnia.
1: Ezt %rtik azon( amikor az mon)+k tu)+k( ho!y ha mi nem tesznk valamit(
akkor a vil+! a v%!%hez %r.
www.alaje.hu 49. oldal
A /'li emberek tuatoss+!+nak me! kell v+ltoznia az%rt( ho!y me!el"zzk
a term%szeti katasztr/+kat.
Az zeneteim X. %s :$. r%sz%ben tal+lo a meit+cikat( a szks%!es
ener!iamunk+hoz.
4izenkettedik Rsz
2010 <=ni%s
&v'z'llek( Ala)e va!yok a ple)+i csilla!renszer /%nyimenziibl.
Ala)e a ple)+i nevem %s semmihez sincs k'ze itt a 2'l'n.
A 2'l e!y +talakul+s /olyamat+ban van( ho!y v%!l e!y ma!asabb
/rekvenci+ba kerlhessen.
Ahhoz( ho!y ez me!valsulhasson( a boly!nak me! kell szabaulnia a
ne!at6v ener!i+ktl.
=tt az ie)e( ho!y a /'li emberek elkez)enek a boly! !y!y6t+s+ra
!onolni.
=tt az ie)e( ho!y haszn+l az i!az szeretetet ma!a( m+sok %s a term%szet
sz+m+ra.
A v+ltoz+snak a sz6vben kell me!t'rt%nnie( ho!y 6!y az ener!ia hat+ssal
lehessen a klvil+!ra.
www.alaje.hu 50. oldal
Ez az a lecke amit a /'li embereknek el kell sa)+t6taniuk( ho!y a /e)l"%s
e!y ma!asabb /okozat+ba kerlhessenek.
Az i!az szeretet haszn+lata( az i!az szeretet a me!ol+s minenre.
Az %letben minennek az oka az ener!ia.
Minden a-it ltsz* rzkel+et) )lt ener"ia'
Az !sszes "ondolatod s rzel-ed +ozza ltre azt az letet* a-it k.)&l
lt+atsz'
Am6! a le!t'bb /'li ember a !y4l'letet( a !"!'t( a /%lelmet( az e!t( a
kapzsis+!ot( az er"szakot %s a perverzit ics%ri( ai! a L%t e!yetemes
t'rv%nyei ellen( a szeretet ellen cselekenek.
Ami term%szetesen 'nut+lathoz( szenve%shez( k+b6tszer /o!yaszt+shoz %s
b4n'z" ma!atart+shoz vezet.
A ter-szet* a 5t -e"tiszt.tja ezeket az rtal-as ener"ikat r)izekkel*
f!ldren"sekkel* )%lknokkal s )i+arokkal'
Am6! a na!yv+llalatok puszt6t)+k a 2'let azzal( ho!y a v%!leteki!
kihaszn+l)+k a pro/it%hs%!k miatt( ai! k'rnyezeti katasztr/+kat %s
ne!at6v karm+t teremtenek( ezzel pei! millikat l'knek a szenve%sbe( a
pusztul+sba( az %hez%sbe( a sze!%nys%!be %s a bete!s%!be.
A-." a $nz ltezik a 3!ld!n* addi" +asznld #!l,sen s$irit%lis ,lokra*
+o" lele-+ez* szlls+oz s az >ni)erz%- t%ds+oz j%t+assanak az
e-#erek* s 0E ,i"aretta* fe")erek* $olitikai s+o? -:sorok s
s$ortstadionok t-o"atsra'
A titkos korm+ny( aki a boly!t ir+ny6t)a( milli+rokat k'lt arra( ho!y a
n%pess%!et tuatlans+!ban tartsa ci!arett+val %s primit6v
sportesem%nyekkel( ar%na harcokkal %s moern !lai+torokkal( %pp.!y
mint %vezreekkel ezel"tt( ho!y a /'li embereket orsz+!okkal me!osztva
tartsa( 6!y azok 'szt'n'sen( tuatuk ellen%re is ut+lhass+k e!ym+st.
Ezalatt a h+tt%rben( titkos /'lalatti b+zisokon tov+bb /olytat)+k s't%t
terveiket( ho!y rabszol!ak%nt tarthass+k az embereket.
www.alaje.hu 51. oldal
0a el akaro tntetni minezeket a ne!at6v ener!i+kat( akkor az
ener!iaszinten kell me!!y!y6tano( az okn+l.
7sak amikor a 2'l'n az ener!ia ne!ativit+soktl mentes( csak akkor
hozhatsz l%tre e!y /%nnyel tel)es vals+!ot( mint aho!y az m+s boly!kon is
van.
E++ez a le"erse## "".t er a @zeretet koz-ik%s ener"ija'
-ok /%nymunk+s %s /'l'nk6vli a boly! +talakul+s+nak se!6t%se c%l)+bl
szletett a 2'lre.
<k k'zvet6t"kk%nt m4k'nek a L%t kozmikus /%ny%vel( ho!y semle!es6ts%k a
ne!at6v ener!i+kat( %s se!6ts%k azokat( akik k%szen +llnak ebben az %letben
tuatoss+ v+lni %s me!%rteni a L%tet.
7sak a bar+ts+!os emberek k%pesek /elismerni a /%nymunk+sokat.
1eknk /%nymunk+soknak semmi k'znk sincs e!yetlen szervezethez va!y
hitrenszerhez sem a 2'l'n.
3i a 2orr+s /%ny%t( a teremt%s ener!i+)+t haszn+l)uk.
Amikor e!yel( va!y e!y csoporttal csin+lom a 2%ny9ener!ia munk+mat(
!yakran keresek /el ener!iahelyeket( mint "si k"k'r'ket( he!yeket(
piramisokat va!y !abonak'r'ket( ho!y n'vel)em a csoport
szeretetener!i+)+t.
Ez az er"s ener!ia az e!%sz boly! mor/o!enikus meze)%n +t ter)e( %s
me!n'veli a !lob+lis tuatoss+!ot( mert minen 'sszek'ttet%sben van az
ener!i+val.
Minl t!## e-#er +asznlja a s$irit%lis fn erejt* annl "orsa##an le+et
-e"sza#ad.tani a #ol"t a ":l!lettl s t%datlans"tl* -e"elzni a
ter-szeti katasztrfkat s -e"fkezni a titkos kor-nt'
Lvek ta vezetek csoportokat ener!iahelyekhez( ho!y i!azi /%nymunk+t
v%!ezznk.
#$:$ ).nius+ban An!lia ener!iahelyeihez mentnk( itt tal+lhatak a Follri!ht
k'vek.
www.alaje.hu 52. oldal
A ter-szet koz-ik%s ener"ijt +asznlj%k a #ol" -e""".ts+oz'
Ennek a kozmikus /%nynek semmi k'ze sincs az +rtalmas /'li vall+sokhoz
va!y m+s babon+khoz.
Ez a 5t fne'
Minden s -indenki a rszt k$ezi ennek'
5e ez attl /!!( ho!y mik%nt haszn+lo ezt az ener!i+t.
A le!t'bb /'li ember elvesztette a 2orr+ssal a kapcsolatot( mert !y4l'letet
teremtenek va!y a term%szet t'rv%nyeivel szemben %lnek a tuatlans+!uk
/olyt+n.
=tt ,lastonbury 9n%l va!yunk( %s a /%nyha)im /olyamatosan k6s%rnek
bennnket /elh"nek +lc+zva va!y l+thatatlanul.
0a tal+lkozol e!y /%nymunk+ssal va!y ener!iahelyet l+to!atsz me!( l%!y
tiszt+ban azzal( ho!y a ma!as kozmikus ener!ia( amit su!+roznak( elkez
me!tiszt6tani minen ne!at6v ener!i+tl.
www.alaje.hu 53. oldal
0a valakinek bete!( blokkol !+t)ai( ne!at6v pro!ram)ai va!y
szem%lyis%!beli hib+i vannak( ha valaki me! van sz+llva( ha valaki rab)a a
oh+nyz+snak %s az alkoholnak( akkor minen ilyen ne!at6v ener!ia a
/elsz6nre t'r( 6!y ezek az emberek me! tu)+k !y!y6tani ma!ukat.
Azok( akik ezt nem ismerik /el( me!v+olhat)+k %s t+mahat)+k emiatt a
/%nymunk+st va!y a t'bbi embert.
E!y intelli!ens szem%ly be/o!a)a a szeretetener!i+t %s b'lcsen haszn+l)a.
E" t%datos sze-l is-eri az ok s okozat ala$el)et* s e" -a"asa##
s$irit%lis szintre e-elkedik fel* +o" e" ok t%datos tere-ts) )ljon'
Az i!azi /%nymunk+sok tu)+k( ho!y minen oknak van e!y k'vetkezm%nye
%s minen k'vetkezm%nyek van e!y oka.
3%! a spiritu+lis /'l'nk6vliek is( akik nem a 2'lre szlettek( se!6tenek a
2'l %s a 8e tuatoss+!o +talakul+s+ban.
@alamikor a szakr+lis !eometria univerz+lis nyelv%n +t kommunik+lnak( ho!y
ener!etikaila! serkents%k( va!y !y!y6ts+k a boly!t %s benneteket.
=tt va!yunk a -ilbury 0ill 9i !abonak'rn%l.
E!yes /'l'nk6vliek )elk%peket hoznak l%tre az 4rha)ikkal .!y( ho!y
kozmikus ener!i+t su!+roznak.
1%h+ny ma!asabb %teri imenzikban %l" l%nyek csup+n a !onolatuk
ere)%vel teremtik me! ezeket( %s /%ny9plazma!'mb'ket haszn+lnak.
E!yes !abonak'r'ket k'zvetlenl a 2'l tuatoss+!a hozza l%tre.
www.alaje.hu 54. oldal
Ahhoz( ho!y me!%rts ezt a nyelvet( a lelkeet kell tolm+csk%nt haszn+lno.
Lrezne kell az ener!i+)+t a !abonak'rnek( %s be kell /o!ano az
in/orm+cit amit szol!+ltat.
0a /el%p6tesz e!y er"s /%ny9ener!i+t el"/orulhat( ho!y a s't%t olal e!y
/ekete helikoptert kl ennek az ener!i+nak a me!vizs!+l+sra.
1ekik olyan titkos technol!i+)uk van( amivel k%pesek %rz%kelni az
ener!i+kat a 2'l'n.
0a e!y i!azi !abonak'rben )+rsz( amit spiritu+lis /'l'nk6vliek kozmikus
ener!i+val k%sz6tettek( akkor %remes n%h+ny szem !abon+t enne( 6!y a
bennk l%v" in/orm+cinak %s az ener!i+nak er"sebb lesz a hat+sa a
testere %s a tuatoss+!ora.
Ezek a !abonak'r'k me!e!yeznek az ener!iatesteben l%v" szakr+lis
!eometri+val %s aktiv+l)+k a tuatoss+!oat %s %rz%kenys%!eet a
ma!asabb rez!%sekhez.
Amikor elmentnk az Pl -arum 9ban tal+lhat !abonak'rh'z( k%s"
%)szak+i! maratunk( %s a 2'l boly!nak sz+nt szeretetmeit+cink ut+n
sok /%nyha) )elent me! /%ny)elz%seket ava sz+munkra.
E!yes !abonak'r'k az%rt k%szltek( ho!y se!6ts%k me!v+ltoztatni a
tuatoss+!oat %s ener!i+at( ho!y /el!yors6ts+k az e!y%ni /e)l"%seet.
www.alaje.hu 55. oldal
Ezen k'r'k e!yike Yiltonban
volt.
Ez a !abona pikto!ram e!y
/or! kereket mutat( ami a
8e Bbels" /or! kerekeietC
szimboliz+l)a( a csakr+iat.
8eh+t amikor ebben a
!abonak'rben lsz( akkor el
kell k%pzelne a meit+ci
k'zben( aho!y a !abonak'r /oro!.
Ez elkezi /or!atni a csakr+iat %s t'bb spiritu+lis tuatoss+!ot aktiv+l a
sz+mora.
8'bb spiritu+lis tuatoss+!!al k%pesek va!yunk aktiv+lni %s sz%tkleni a
szeretet %s tuatoss+! ma!asabb v6zi)+t.
3ost na!yon /ontos( ho!y /%nymunk+t v%!ezznk a boly!n( ak+rhol is
va!yunk( ho!y me!tiszt6tsuk az 'sszes ener!i+t.
-zaba6tsuk me! a boly!t a bete!s%!ekt"l a hanyatl+stl %s az 'nz"
tuatlans+!tl.
-zaba6tsuk me! a boly!t a hasere!t"l( a babon+ktl( a hazu!s+!oktl(
a titkos t+rsas+!oktl %s a politikusoktl.
-e!6tsk a /'li embereket( ho!y /elismerhess%k az %let %rtelm%t.
Az let rtel-e* +o" akti)lj%k a sz.)#en az i"az szeretetet s fel$.ts&k a
t%datoss"ot'
(&ldj&k szt a szeretet ener"ijt s a f!ldi trsadalo- s$irit%liss s
t%datoss )lik'
(rj se".ts"et a (oz-ik%s t%datoss"tl s +a"d* +o" az ener"ia rajtad
kereszt&l dol"ozzon'
5" a szeretet k!z)et.tje'
www.alaje.hu 56. oldal
4izen+ar-adik Rsz
2010 A%"%szt%s
&v'z'llek( Ala)e va!yok a ple)+i csilla!renszer /%nyimenziibl.
#$:$ ).lius+ban elutaztam 1%metorsz+!ba e!y !abonak'rh'z( %s ezen az
zeneten keresztl 8e is r%szt vehetsz abban a kozmikus ener!i+ban( amit ott
tapasztaltam.
Aho!y a kor+bbi zeneteimben is montam( a L%tez%sben minen kozmikus
ener!i+bl +ll.
A fino- ana"i ener"ia az oka -indennek az let#en'
Aondolatok* !tletek* rzsek* #ete"s"ek* tr"ak* sz.nek* zene s for-k'
3inen a /inom9anya!i ener!iaszintb"l ere( %s ez sok/%lek%ppen tu
me!)elenni a vil+!ban.
Ez%rt minen szorosan 'ssze/!!.
Ez a spiritu+lis ener!ia a L%t tuatoss+!a( amib"l minen l%tezik.
Ez az( ami%rt a spiritu+lis ener!ia minenen keresztl( m%! e!y vien( va!y
e!y k%pen +t is hat.
Minden &zenete-#en )an e" -a"asa## s$irit%lis ener"ia* a-it ,sak
t%datosan t%dsz rezni* a-ikor nitott )a" a szeretetener"ia sz-ra* s
www.alaje.hu 57. oldal
se- a ":l!let* se- a fltkens" ne- "tol t"ed'
Amikor bel%ptem ebbe a !abonak'rbe( a l%!k'r szeretettel %s harmni+val
volt me!t'ltve.
Lreztem a kozmikus ener!i+t( amit a csilla!bar+taim haszn+ltak( ezen mez"
l%trehoz+s+hoz.
A mez" mele!( arany sz6ne )t%kony hat+ssal volt a testre( az elm%re %s
er"s6tette a szeretet ener!i+)+t.
Lreztem( ho!y a mez" ener!i+)a se!6t kapcsolni a 2els"bb %nhez.
Ez%rt mutat a )elk%p k%t 'sszekapcsolt
1apot.
A na!y 1ap a 2els"bb %nt( a kis 1ap
a 2'li %nt szimboliz+l)a.
3inkett" e!yesl ezen a mez"n( %s
e!y na!yobb spiritu+lis /%nyt hoz l%tre.
Ls e!y er"s /%nyener!ia k'zel%ben
mini! vannak spiritu+lis
/'l'nk6vliek.
A csilla!csal+om 4rha)i mini!
k'zel vannak hozz+m.
A szeretet a kulcs a spiritu+lis
/'l'nk6vliekkel val kommu9
nik+cihoz.
A szeretet a le!/ontosabb olo! a
L%tben.
3ert szeretet n%lkl nem tusz
tov+bb/e)l"ni.
A koz-ik%s ener"ia -indi" s$irlis
for-#an ra-lik a 5t#en'
www.alaje.hu 58. oldal
E" i"azi "a#onak!r#en* a-i koz-ik%s ener"i#l ksz&lt* lt+at* +o" a
szrak e" ener"ia!r)nt alkotnak'
A term%szetben sok m+s minenen is me!/i!yelhete a spir+lis /orm+t( mint
a ka!ylkon( napra/or!kon va!y csi!+kon.
3inen "si kult.ra tuta( ho!y a kozmikus ener!ia spir+lis /orm+ban +ramlik.
Ez%rt a spir+lt l+that)uk k'vekbe v%sve( t+r!yakra /estve va!y %kszerekbe
beleol!ozva.
Az emberekn%l a spir+lis alakzat me!tal+lhat az u))ak v%!%n( %s a /e)
tete)%n( mert ott +ramlik be %s ki a kozmikus ener!ia.
Ezrt n!)ekszik s$irlis for-#an a +aj a fejnek a fels fel&letn'
8ov+bb+ a ha)nak m%! a molekul+ris szerkezete is spir+lisan van kialakulva.
A ha)a az antenna a kozmikus ener!ia sz+m+ra.
A n'v%nyek a boly! sz"re %s e!yben antenn+k is a kozmikus ener!i+knak.
3%! a szitu+cik is spir+lis /orm+ban )'nnek vissza.
8eh+t ai! kerlsz hasonl helyzetekbe( am6! me! nem %rtette a
b'lcsess%!%t %s tan6t+s+t annak az aott szitu+cinak.
Az %letben minen spir+lis /orm+ban +ramlik.
A+o" fent* =" lent'
A+o" a na" dol"ok#an* =" a kis dol"ok#an'
A+o" a -akrokoz-osz#an* =" a -ikrokoz-osz#an'
Ez az e"ik e"ete-es t!r)n* e" e"ete-es ala$el)'
Ez%rt l+that)uk a spir+lis /orm+t a !alaHisban( va!y a naprenszerek
moz!+s+ban.
Az zeneteimben a szeretet /rekvenci+)a is spir+lis /orm+ban +ramlik( %s se!6t
+tv+ltoztatni a ne!at6v /'li )ellemvon+sokat pozit6v ener!i+kk+.
3o"add #e a szeretetet a-i az &zenetei-#en )an trol)a* s +asznld a
s$irit%lis t%datoss"od kifejlesztsre'
www.alaje.hu 59. oldal
Ez+ltal is se!6te az e!%sz 2'let( ho!y e!y pozit6v helly% v+lhasson.
Az zeneteimet me!tal+lhato a Zou8ube csatorn+mon 777Ala)e n%ven.
Elk%sz6tettem "ket kl'nb'z" nyelv4 /eliratokkal.
Emberek ezrei m+solt+k le a vieimat %s rakt+k /el sok m+s internetes
olalra.
E-lkezz* ,sak akkor t%dsz )ala-i $ozit.)at tere-teni a )il"#an* +a
szeretetener"it +ozol ltre'
Lp6tsnk e!y /%nyhiat( ami olyan mint e!y sz6nes sziv+rv+ny( 6!y a
ma!asabb spiritu+lis /%ny a 2'lre tu %rkezni %s minen ne!at6vat el tu
t'r'lni.
3nt s szeretetet -indenkinek'
4izenne"edik Rsz
2011 Mr,i%s
3inen boly! e!y %l"l%ny( %s renelkezik e!y elektrom+!neses
ener!iah+lzattal a biosz/%r+ban.
Ez az elektrom+!neses mez" a boly! ie!renszere.
3inen %s minenki ezen a boly!n ener!etikaila! 'sszek'ttet%sben van
ezzel a h+lzattal %s ez%rt minen hat+ssal van minenre.
3inen /'li ember !onolatai %s %rz%sei +thalanak ezen a mez"n %s
be/oly+sol)+k minen /'li ember !onolatait %s %rzelmeit.
@annak /kuszpontok a 2'l'n( ahol a kozmikus ener!ia er"sebb mint m+s
helyeken.
A 2'l'n az e!yik ilyen hely Arizon+ban( -zeon+ban tal+lhat.
Lvmillikkal ezel"tt Arizona ezen terlete v6z alatt volt( mert ez volt az
Lszaki9sark.
www.alaje.hu 60. oldal
Amit ma -zeon+ban l+tunk( az e!ykoron a ten!er /eneke volt.
Abban az i"ben( ezen a terleten e!y v6zalatti krist+lyv+ros volt.
A plusv+lt+s ut+n( a v6z visszah.zott %s /elt+rta ezeket a !y'ny'r4
sziklaalakzatokat.
Lvezreekkel k%s"bb .)ra /'l'nk6vliek %rkeztek erre a terletre %s
/elhaszn+lt+k az itt tal+lhat ener!ia'rv%nyeket.
3a sok %teri krist+lyv+ros tal+lhat -zeona alatt( e ezek az 't'ik %s
hatoik imenzikban vannak.
-zeona minen szikl+)+nak a belse)%ben e!y krist+ly helyezkeik el.
A ma!as vaskoncentr+ci miatt a k"zetek v'r's sz6n4ekk% v+ltak.
A -zeona alatti vas %s a
krist+lyok er"s6tik az ener!ia9
'rv%nyeket.
Az ener!ia'rv%ny e!y 'ssze9
k'ttet%si pont( ahol a spiritu+lis
imenzik bel%pnek a /izikai
imenziba.
1ap)ainkban sok 2'l'nk6vli
haszn+l)a ezeket az ener!ia9
www.alaje.hu 61. oldal
'rv%nyeket( .!y ak+r e!y csilla!kaput.
;l'n'sen azokn+l a szikla9alakzatokn+l( ahol az ener!ia t'lcs%rk%nt
koncentr+lik.
-ok imenzikapu van -zeon+ban.
@alamelyek +llan helyen vannak( m+sok pei! csak e!y kis i"re )elennek
me!.
-zeon+ba bel%pve kapcsolatba kerlsz a ne!yeik s4r4s%!4 rez!%ssel.
A szeonai ener!ia'rv%nyek /el!yors6t)+k a spiritu+lis /e)l"%seet %s
/eler"s6tik a !onolataiat.
,y!y6t hat+suk van a /izikai %s spiritu+lis testre %s tuatoss+!ra.
Aho!y m+r a kor+bbi zeneteimben is montam: A !onolatok ener!i+k %s
hat+ssal vannak a k'rnyezetnkre.
#$:: m+rcius+ban %s +prilis+ban :7 /%nymunk+ssal e!ytt me!l+to!attuk a
szeonai ener!ia'rv%nyeket.
Elmentnk az 'sszes ener!ia'rv%ny ponthoz( %s arra haszn+ltuk "ket( ho!y
szeretetet kl)nk a boly!nak %s me!emel)k minen /'li ember
tuatoss+!+t.
3+s szval( ho!y a 2'l'n a ne!at6v ener!i+kat +tv+ltoztassuk pozit6v
ener!i+kk+ %s e!y szeretettel)es boly!t teremtsnk.
Emellett minen r%sztvev"nek atam e!y ener!iat'lt%st( ho!y k'nnyebben
kapcsolatba kerlhessen az ener!ia'rv%nyekkel.
www.alaje.hu 62. oldal
A szeonai ener!i+kat csak szeret" sz6vvel( spiritu+lis c%lokra szaba
haszn+lni.
-zeret" sz6v n%lkl az ener!ia +rtani tu neke( mert a sa)+t ne!ativit+soal
szembes6t.
8eh+t miel"tt ilyen ener!iahelyekre m%sz( l%!y biztos abban( ho!y tiszt+k a
!onolatai %s az aur+.
Ezen okbl a /%nymunka utunkat e!y kl'nle!es helyen a Fe Fock /oly
+tkel")%n%l keztem.
Ez e!y +t)+r a ple)+i %s arkturiai ener!i+knak.
A szeretetmeit+cink ut+n e!yiknk le/%nyk%pezte az Prbokkal teli
szeretetener!i+t( amit l%trehoztunk.
Az Prbok tuatoss+!ok.
2%nyl%nyek m+s imenzikbl(
akik /i!yelnek( tanulnak %s se!6te9
nek.
,yakran l+thatak olyan helye9
ken( ahol ) ener!i+k va!y
imenzikapuk vannak.
=tt l+thato( ho!y mik%nt vonzom
az Prbokat a szeretetener!ia
www.alaje.hu 63. oldal
se!6ts%!%vel.
Az ener!iahelyeken /i!yelne kell arra( ho!y mire !onolsz %s milyen
%rzelmei vannak( mert !yorsabban me!9nyilv+nulnak( mint az +tla!os
helyeken.
=ly mon minenki me!tanul tuatosabb+ v+lni az ener!i+kkal( amit
teremt.
0a ener!iahelyekre m%sz( va!y i!azi /%nymunk+sokkal tal+lkozol( az er"tel)es
/%nyener!ia minent a /elsz6nre hoz( ami benne re)lik.
3inen ener!ia( ami benne van( a /elsz6nre kerl.
;%nyszer6tve leszel sokkal !yorsabban me!tiszt6tani a sa)+t %leteet.
0a m+r renelkezel szeretetener!i+val( akkor m%! t'bb szeretetener!i+t
/o!sz %rezni %s k'nnyen me! tuo tiszt6tani a bels" blokkokat.
0a el/o)tott ne!at6v %rzelmei vannak( mint a !y4l'let( !"!( 6t%lkez%s(
/%lelem( iri!ys%!( akkor ezek is a /elsz6nre /o!nak )'nni( %s 6!y l+thato( ho!y
mi az amin ol!ozno kell.
;'vetkez"nek Airport @orteHet l+to!attuk me!.
3inen olyan helyen( ahol ener!ia'rv%nyek vannak( sok me!csavaroott
/+t lehet l+tni( mert a kozmikus ener!ia mini! spir+lis /orm+ban +ramlik.
Ennek az ener!ia'rv%nynek Anrom%a ener!i+)a van( ami ) az %rzelmi
!y!y6t+shoz.
www.alaje.hu 64. oldal
;l'n'sen a !y!yker%kn%l.
A !y!yker%k e!y )el'l%s( ami me!mutat)a( ho!y hol a le!er"sebb az
ener!ia.
3e!mutat)a azt( ahol a 2'l k%t ener!iavonala keresztezi e!ym+st( %s e!y
ener!iahelyet alkot.
-ok ilyen !y!yker%k tal+lhat -zeon+ban.
1%melyikk n%h+ny %ves( m+sok viszont m+r "siek.
Ezt a helyet haszn+ltuk e!y er"tel)es !y!y6t !yakorlathoz.
www.alaje.hu 65. oldal
A -chnebly he!y ener!ia'rv%nye az ener!ia %s a szellem helye.
Tt)+rk%nt haszn+lhat a tuatoss+!nak a )'v"b"l.
1e /ele( ho!y az 'rv%nyek ener!i+i m%! ezekben a /elv%telekben is
t+rolva vannak %s hat+ssal vannak r+.
3ert minen ener!ia %s minen 'sszek'ttet%sben +ll az ener!i+val.
8eh+t koncentr+l)atok a pozit6v !onolatokra( %rzelmekre( %s /eler"s6tve
kap)+tok vissza az ener!i+t( 6!y azt /elhaszn+lhat)+tok a sa)+t spiritu+lis
/e)l"%setekre.
E!y na!yon kl'nle!es ener!ia'rv%ny tal+lhat a 7atheral Fock nev4
helyen.
Az itt v%!zett meit+l+ssal b'lcsess%! ener!i+hoz )uthattok.
Ennek a k%pz"m%nynek a h+ts olal+n tal+lhat e!y kis piramis( aminek a
t'bbi szikl+tl elt%r" sz6ne van.
Ezen a helyen a ple)+iak e!y lila krist+lyt helyeztek a szikla belse)%be( ho!y
se!6tsenek az embereknek alkalmazkoni a ma!asabb ener!i+khoz.
Ezen a k%pen e!y 4rha) /%nysu!ara l+that( ami me!mutat)a a krist+ly
hely%t.
www.alaje.hu 66. oldal
A m+soik k%pen pei! a krist+ly ener!iasu!+rz+sa l+that.
Elhelyezketnk a piramison a meit+l+shoz( %s ma!unkba sz6vtuk az
ener!i+t.
A 7atheral Fockkal szemben tal+lhat e!y szikla( ami e!y m+sik
imenzikapu.
Ezt a szikl+t mi az B<si /'l'nk6vli romoknakC h6v)uk( mert a szikla tete)%n
t%!la alak. k'vek tal+lhatak( amik .!y n%znek ki( mint e!y templom
alapzata.
www.alaje.hu 67. oldal
[!y n%znek ki( mintha l%zerrel v+!t+k volna ki "ket t'bb milli %vvel ezel"tt.
Ezekb"l n%h+ny lezuhant( e nem t'rt el.
2ell a szikl+n az ener!ia na!yon intenz6v %s er"t a neke.
=tt is me!csin+ltuk a /%nymunka meit+cinkat.
Dell Fock a le!h6resebb 'rv%ny -zeon+ban.
Dell Fock e!y inam a kozmikus ener!i+k sz+m+ra.
A 2'let k'rl'lel" elektrom+!neses h+lzat e!yik /" !y4)t"pont)a( mely sok
m+s ener!iaponttal +ll kapcsolatban szerte a boly!n.
Ez%rt itt is elv%!eztk a /%nymunk+nkat( szeretetet %s /%nyener!i+t kltnk
sz%t a boly!n( ho!y semle!es6tsk a ne!at6v ener!i+kat.
www.alaje.hu 68. oldal
A ne!yeik zenetemben bemutatott meit+cit haszn+ltuk.
Eml%kezzetek( a "ondolatok s az rzel-ek ener"ik* s ezek tere-tik -e"
a j!)t* az ener"ia ne--s -int infor-,i'
A Doynton kanyonban tal+lhat vorteHn%l( a ;achina Yoman n%ven ismert
szikla alatt sz6riuszi ener!ia %rezhet".
A k'vetkez" napon e!y .)abb ener!iahelyre l+to!attunk el( amit -+m+nok
barlan!)+nak h6vnak.
Ebben a barlan!ban krist+lyok vesznek k'rl a szikl+ban( %s ez+ltal m%lyebb
www.alaje.hu 69. oldal
'sszhan!ba tusz kerlni a boly! ener!i+)+val.
=tt csenben lehet meit+lni( mivel messze van a k'zismert szeonai
helyekt"l( %s csak a helyb%li emberek tu)+k( ho!yan lehet ie el)utni.
Ebben a barlan!ban e!y mantr+t %nekeltnk V0M mantraW( ho!y serkentsk
a harmaik szem m4k'%s%t( %s a testet e!y ma!asabb rez!%sbe
hozzhassuk.
Ezut+n minenkire kivet6tettk a ma!as /rekvenci+nkat a boly!n.
0onanki amerikai "slakosok rom)ain+l 'sszekapcsoltunk az ini+n
szellemekkel %s e!ytt l%trehoztunk e!y er"tel)es spir+lis ener!i+t a 2'l
me!tiszt6t+s%rt.
=tt 0onankin+l az ener!i+k na!yon )k( %s ez%rt az e!yik %)szaka sikerlt
n%h+ny 4rha)t %s orbot le/ilmeznem.
Ezek a /%nyha)k csak az %))ell+t kamer+m se!6ts%!%vel voltak l+thatak(
mert m+s /rekvenci+n reze!nek.
A k'vetkez" nap elmentnk a Yest 2ork 'rv%nyhez.
Yest 2ork e!y 't'ik s4r4s%!4 nem /izikai bel%p%si pont a -z6riusz csilla!k%p
tuatoss+!+nak.
5e term%szetesen az 'rv%nyener!ia /elhaszn+lhat szem%lyes spiritu+lis
c%lokra is.
www.alaje.hu 70. oldal
;'zvetlenl 7himney Fock mellett tal+lhat 8huner 3ountain S 7apitol
Dutte.
7apitol Dutte alatt e!y /'l'nk6vli b+zis %s e!y lem.riai krist+lyv+ros
tal+lhat e!y ma!asabb /rekvenci+ban.
Enn%l a he!yn%l e!y ri+si barlan! helyezkeik el( ahonnan %rezhete a
lem.riai %s az amerikai "slakosok szellem%nek ener!i+)+t.
A szeretetmeit+cink alatt %s az ut+n( ezek a szellemek ri+si orbokk%nt
)elentek me!.
0a a me!/elel" ener!i+val )'ssz( a szeretet ener!i+)+val( akkor kapcsolatba
www.alaje.hu 71. oldal
kerlhetsz velk( %s be/o!ahato a spiritu+lis ener!i+t %s b'lcsess%!et.
Ez az ener!ia %s b'lcsess%! az %lete /olyam+n a me!/elel" i"ben /o!
kibontakozni.
3+snap elmentnk e!y .)abb barlan!hoz a Lon! kanyon 'rv%nyhez.
A barlan!ban szem%lyes !y!y6t szertart+sokat atam a r%sztvev"knek(
e!yttm4k've az itt %l" szellemekkel.
A szertart+sok k'zben se!6tek a r%sztvev"knek me!tiszt6tani a bels"
aka+lyokat %s emelni a /rekvenci+)ukat( ho!y k%szek le!yenek a
ma!asabb /rekvenci+kra( amit a 2'l el akar %rni.
Az%rt( ho!y zavartalanul %s k'nnye%n el lehessen )utni ezekbe a ma!asabb
spiritu+lis /rekvenci+kba( a 2'l'n minen ne!at6v ener!i+t me! kell
!y!y6tani %s +t kell v+ltoztatni szeretet ener!i+kk+.
A boly!nak me! kell tiszt6tani minen ilyen ne!at6v ener!i+t a test%n( ho!y
harmni+ba tu)on kerlni a ma!asabb /rekvenci+kkal.
0a nem v+ltoztat)uk me! ezeket az ener!i+kat( akkor az +tv+ltoz+s na!yon
kellemetlen lehet a hurrik+nok( +rvizek( /'lren!%sek %s vulk+ni
tev%kenys%!ek miatt.
3inenki ezen a boly!n /elel"s az%rt( ho!y milyen mon za)lik le az
+tv+ltoz+s.
7sak a szeretetener!i+val tu)uk me!!y!y6tani ezt a boly!t( mert a
www.alaje.hu 72. oldal
szeretet r%v%n 'sszhan!ba kerlsz a L%ttel.
A szeretet a me!ol+s minenre.
3in%l t'bb ember kl spiritu+lis szeretetener!i+t a boly!nak( ann+l )obban
tuunk se!6teni m+soknak emelni a tuatoss+!+t( %s me!+ll6tani "ket a
term%szet %s m+s emberek b+ntalmaz+s+ban.
D+tor6tok minen szeret" embert( ho!y csin+l)on /%nymunk+t a boly!
sz+m+ra most( ho!y +tv+ltoztassa a 2'l'n az 'sszes ne!at6v ener!i+t
pozit6v( /%nytel)es ener!i+v+.
0a ezt ener!iahelyeken v%!ze( akkor az ener!i+ sokkal er"sebb %s
hat+sosabb lesz.
3e!v+ltoztato az ener!i+at e!y ma!asabb spiritu+lis szintre( ezzel
me!kevere %s +tv+ltoztato az ener!i+kat( az embereket ma!a k'rl.
A szeretet %s a kozmikus /%ny csatorn+)+v+ v+lsz.
E!y /%nytel)es 'rv%nny% v+lsz.
4izen!t!dik Rsz
2011 <=ni%s
&v'z'llek( Ala)e va!yok a *le)+ok /%nyimenziibl.
Ala)e a ple)+i nevem( %s e!yetlen /'li nyelvhez sincs k'ze.
A lelkem e!y r%sze )elenle! a 2'l'n( e!y /izikai testbe szletett.
3ita a 2'lre %rkeztem( se!6tek a /'li embereknek a spiritualit+s
ki/e)leszt%s%ben( a sz6vkben l%v" szeretet aktiv+l+s+val.
-ok !y!y6t+st %s szemin+riumot atam( %s #$$79ben elkeztem a vieimat
a Zoutube9on k'zz%tenni.
;%rlek l%!y tiszt+ban azzal( ho!y a spiritualit+snak semmi k'ze a vall+sokhoz.
A s$irit%alits e" k$ess" a++oz* +o" !ssz+an"#an le"&nk a 5ttel* %s
semmi k'ze sincs a /'li emberek babon+ihoz( o!m+ihoz( /anatizmus+hoz(
elnyom+s+hoz %s kizs+km+nyol+s+hoz(
www.alaje.hu 73. oldal
-piritu+lisnak lenni azt )elenti( ho!y haszn+l)uk a szeretet /%ny%t.
;%rlek )e!yez me!( ho!y )elenle! az interneten csak a sa)+t Zoutube
csatorn+mon tusz en!em me!tal+lni( 777Ala)e n%ven.
-ehol m+shol nem va!yok el%rhet" az interneten( %s nem 6rok semmit m+s
webolalakon.
Rla- to)##i infor-,ikat =" t%dsz ka$ni* +a akti)lod a szeretet a
sz.)ed#en s -e"krdezed a 5tet BCstentD* fnlneket* s$irit%lis
f!ld!nk.)&lieket )a" a fels## nedet'
Aho!y az 'sszes viemban is montam( az %let %rtelme( ho!y le!yen
szeretet a sz6vben %s a spiritu+lis /e)l"%s.
A szeretet a me!ol+s minenre( mert ez a L%t le!/els"bb ener!i+)a.
A szeretet a k'zponti kozmikus tuatoss+!( amit a 2'l'n B=stennekC h6vnak.
7sak a szeretet ere)%vel tu)uk elt+vol6tani a ne!ativit+st err"l a boly!rl( %s
l%trehozni e!y olyan boly!t( ahol az emberek szabaok %s bolo!ok.
A L%tnek van e!y tan6t+si renszere( amely Bok %s okozatC n%ven ismert.
=ly mon /e)l"ik a l%lek.
3inen ener!ia.
Minden "ondolat%nk* rzel-&nk s ,selekedet&nk e" ener"it tere-t* a-i
ltre+ozza a k!rnezet&nket'
Amikor pozit6v ener!i+kat teremtesz( akkor e!y szenve%s( er"szak %s
term%szeti katasztr/+ktl mentes pozit6v( szaba %s e!%szs%!es boly!t
hozol l%tre.
www.alaje.hu 74. oldal
Amikor ne!at6v ener!i+t teremtesz( akkor e!y !y4l'lettel( 'ntelts%!!el(
er"szakkal( "rlts%!!el( hasere!!el( h+bor.val( politikusokkal( titkos
korm+nyokkal( vall+si /anatizmussal( /o!yaszt+si "rlettel( /'lren!%sekkel(
+rvizekkel( vulk+n kit'r%sekkel %s kaotikus i")+r+ssal( szennyezett %lelemmel(
oh+nyz+ssal %s bete!s%!!el teli boly!t hozol l%tre.
7sak akkor l+etsz e"szs"esen* a-ikor +ar-ni#an )a" a 5ttel s a
szeretettel'
-ok ezer csilla!renszerb"l %rkez" /'l'nk6vli emberek( spiritu+lis mesterek
%s /%nyl%nyek mini! tan6tott+k a /'li embereket erre a tu+sra.
Ezen /%nymunk+sok k'zl sokan 'nk%nt szlettek a 2'lre( ho!y se!6tsenek a
/'li embereknek szeretetben %lni %s ki/e)leszteni a tuatoss+!ukat.
3= /%nymunk+sok a 2orr+s kozmikus /%ny%nek a k'zvet6t"ik%nt cseleksznk( %s
+talak6tunk minen ne!at6v ener!i+t.
2%nyt %s szeretetener!i+t klnk az e!%sz boly!nak( ho!y 6!y minen /'li
ember haszn+lhassa a spiritu+lis /%ny ere)%t( a szeretet ener!i+)+t( ez+ltal
me!szaba6tsuk a 2'let a !y4l'lett"l( a szenve%st"l %s a tuatlans+!tl.
3+r sok %ve v%!zek /%nymunk+t szeretettel)es emberekkel k'z'sen( ehhez
pei! az e!%sz boly!n haszn+lunk kl'nb'z" ener!iahelyeket az%rt( ho!y
er"sebb% te!yk az ener!i+nkat.
#$:: ).nius+ban( O$ /%nymunk+ssal elmentem ,'r'!orsz+!ba az "si
templomokhoz( mert ezeket min ener!iahelyekre %p6tett%k.
A r%!i i"kben( k'rlbell :$($$$ %vvel ezel"tt( t'bb /'l'nk6vli csoport is
tev%kenykeett a 2'l kl'nb'z" pont)ain.
3inen .!ynevezett B=stenekC a 2'l t'rt%nelm%ben /'l'nk6vliek voltak.
Az "si /'li emberek =stenk%nt( =stenekk%nt va!y An!yalokk%nt im+t+k "ket(
mert nem %rtett%k a technol!i+)ukat %s a tu+sukat.
L+tt+k( aho!y a /'l'nk6vliek 4rha)kkal replnek( e mivel nem tut+k mi
az az 4rha) ez%rt az +ltaluk ismert szavakkal %s t+r!yakkal ma!yar+zt+k
"ket.
www.alaje.hu 75. oldal
A m4v%szek repl" szekerekkel( va!y ma+rsz+rnyakkal 'r'k6tett%k me!
"ket.
Eurp+ban volt e!y olyan /'l'nk6vli csoport akiknek a b+zisa az Plmposz
he!yen volt.
@ez%rknek Geusznak e!y olyan technol!ia +llt a birtok+ban( amivel k%pes
volt az elektrom+!neses ener!i+t haszn+lni.
3+sok( mint *oszein is renelkezett
ezzel a technol!i+val.
Az "si i"kben a )inulat. /'l'nk6vli
emberek +llan kapcsolatban voltak az
intelli!ens /'li emberekkel( %s prb+ltak
nekik se!6teni szellemile! ki/e)l"ni.
3atematik+t( csilla!+szatot( m4v%szetet(
mez"!azas+!i ismereteket %s orvos9
tuom+nyt tan6tottak nekik.
Azonban a sok %vsz+za alatt a /'li
emberek sok minent /%lre%rtettek %s
www.alaje.hu 76. oldal
me!v+ltoztattak a sa)+t hitren9szerknek me!/elel"en.
Ezen /'l'nk6vlieknek ismereteik voltak a 8eremt%s terv%r"l( a 51-
+ta9lakul+s+rl %s a tuatoss+! b"v6t%s%r"l.
@olt e!y technol!iai eszk'zk( e!y ener!iabot)uk( amivel e!y emberi l%ny
51-9%t me! tut+k v+ltoztatni( annak %rek%ben( ho!y me!!y!y6ts+k %s
kisz%les6ts%k a tuatoss+!+t.
;%s"bb a /'li emberek .!y h6vt+k ezt a
!y!y6t eszk'zt( ho!y B=sten bot)aC va!y
B@ar+zsp+lcaC.
Ezt a botot !'r'!l ;irykeion9nak h6vt+k( ami a
B8an6tk bot)+tC )elenti.
Latinul ;auceus9k%nt ismerik( az kori
E!yiptomban pei! mint Ank( va!yis az %let
kulcsa.
-ok e!yiptomi omborm4v'n %s /al/estm%nyen /'l'nk6vli h6rn'k'ket lehet
l+tni( akik ezt az ener!iabotot az emberek !y!y6t+s+ra %s tuatoss+!uk
+tv+ltoztat+s+ra haszn+lt+k.
=ni+ban a /'l'nk6vli -hiva ezzel a bottal +br+zolva l+that.
www.alaje.hu 77. oldal
A /'l'nk6vli emberek az Llet bot)+val tutak !y!y6tani( ez%rt v+lt ez a
!y!y6t+s szimblum+v+.
Az orvosok %s a !y!yszert+rak a mai napi! is a !y!y6t+s szimblumak%nt
haszn+l)+k( m%! ha nem is tu)+k annak vali ereet%t.
Eurp+ban a le!h6resebb /'l'nk6vli h6rn'k 0erm%sz volt.
=t+li+ban 3erk.rnak h6vt+k( E!yiptomban pei! 8hotnak.
0erm%sz helyr"l helyre replt 4rha))+val( ez%rt az kori m4v%szek .!y
+br+zolt+k( ho!y cip"in sz+rnyak vannak.
A sz+rnyas sisak a /e)%n a repl" 4rha))+t szimboliz+l)a.
A kezeiben az .!ynevezett B=stenek bot)+tC tart)a( az Llet bot)+t.
www.alaje.hu 78. oldal
3%! a mai i"kben is a /'l'nk6vliek az Llet bot)+nak ezen )elk%p%t
mutat)+k a !abonak'r'k'n keresztl( ho!y az emberek eml%kezzenek r+.
Ez az ener!iabot a 8eremt%s terv%nek a tk'rk%pe( ami minen %l"l%nyben
l%tezik.
E!yszerre t'bb ol!ot is szimboliz+l.
3e!mutat)a( ho!y a L%tez%sben minen spir+lis /orm+ban /e)l"ik.
A bot az %letutat )elk%pezi( ami spir+lis mon hala.
Azt szimboliz+l)a( ho!y a kozmikus ener!ia haszn+lata r%v%n ma!asabb
imenzikba /e)l"hetsz.
A kezetle!es emberb"l az %!i emberekk% t'rt%n" +tv+ltoz+st szimboliz+l)a.
www.alaje.hu 79. oldal
2ellkerekenek az alacsony( ne!at6v 'szt'n'k'n %s a szeretet ener!i+)+t
haszn+l)+k.
A 51- +tv+ltoztat+sa( ami szint%n e!y spir+l %s a csakrarenszer /e)l"%s%t
szimboliz+l)a( amit az "si szanszkrit nyelven ;unalini9nek h6vnak.
A ;unalini a B;unalaC szbl sz+rmazik( ami csavartat va!y tekereettet
)elent.
A ;unalini ener!i+nak csak term%szetes .ton lenne szaba ki/e)l"nie( a
tuatoss+! b"vl%se %s a szeretetener!ia haszn+lata +ltal.
0a t.l kor+n( az ehhez szks%!es b'lcsess%! n%lkl akaro /el%breszteni ezt
az ener!i+t( azzal ment+lis s%rl%st okozol ma!anak( azt+n hib+kat k'vetsz
el( 6!y ne!at6v karm+t teremtesz( amivel aka+lyozo a sa)+t /e)l"%seet.
Ezen ener!ia aktiv+l+s+nak
term%szetesen( a me!/elel" i"9
ben kell t'rt%nnie.
A boton l+that spir+l azt
szimboliz+l)a( ho!y mik%nt emel9
kesz( /e)l"sz /el/el% az %letuta
ment%n.
A L%lek szlet%sek ezreit %li
www.alaje.hu 80. oldal
!+zk%nt( +sv+nyk%nt( n'v%nyk%nt( +llatk%nt %s emberk%nt( ho!y
tapasztalatokat !y4)ts'n %s spiritu+lisan /e)l")'n.
A L%lek mink%t polarit+st me!tapasztal)a: /%r/i( n"( pozit6v %s ne!at6v.
0a me!tanulo haszn+lni a szeretet /rekvenci+)+t %s nem a !y4l'letet( e!t
%s arro!anci+t( akkor elsa)+t6totta az alacsonyabb imenzik polarit+s+t(
%s ma!asabb imenzikba szlethetsz.
A ma!asabb imenzikat sz+rnyakkal +br+zol)+k.
3inen viemban azt monom: BAz %let %rtelme a sz6v %s a tuatoss+!
ki/e)l"%se.C
A 2'l'n( az Llet bot)+t .!y is h6v)+k( ho!y az BLlet /+)aC( %s a m4v%szek
)elk%pesen e!y n" %s e!y /%r/i mellett e!y /ak%nt +br+zol)+k.
Az elm.lt #$$$ %vben ezt a k%pet a /'li vall+sok arra haszn+lt+k( ho!y
b4ntuatos %s v%tkes %rz%sekkel bepro!ramozz+k az embereket( ez+ltal a
papoknak p%nzzel /izetve prb+l)+k me!v+ltani ma!ukat.
A vals+!ban viszont( az Llet bot)a azt az alapelvet szimboliz+l)a( ho!yan
v+ltoztas +t ma!a a szeretet kozmikus ener!i+)+val( %s l%p) az evol.ci
ma!asabb st+iumaiba.
0a bekerlsz a ma!asabb imenzikba( akkor a szeretet kozmikus ener!i+)+t
minenben haszn+lhato.
A ma!asabb imenzikban a szeretet ere)%t nem csak ma!unkban( hanem
a ha)ink repl%s%hez is haszn+l)uk.
A s$irit%lis f!ld!nk.)&liek a szeretet frek)en,ij)al* a 5t koz-ik%s
ener"ij)al re$&lnek'
A ha)ink a tiszta szeretet ener!i+)+bl k%szlnek %s b+rmilyen /orm+ban
k%pesek me!)elenni.
A /'l'nk6vli 0erm%sz( Geusz /ia volt.
Geusznak e!y m+sik /ia is volt( Apoll.
3inketten haszn+lt+k az Llet bot)+t.
www.alaje.hu 81. oldal
A /'l'nk6vli Apollnak volt e!y /'li n"i t+rsa %s e!y /ia( Aszkl%piosz( aki
,'r'!orsz+!ban %lt.
Apoll +tata a bottal kapcsolatos tu+s+t Aszkl%piosznak( aki 6!y az kori
,'r'!orsz+! le!h6resebb !y!y6t)+v+ v+lt.
Aszkl%piosz na!y templomkompleHumot %p6tett /el Epiavrosz e!yik
ener!iapont)+n( ahol emberek ezreit !y!y6totta a sa)+t %s a hely
ener!i+)+val.
Ez e!y /r"kkel( %ttermekkel( sz6nh+zzal( hotel %s !y!ykezel" szob+kkal
renelkez" kori /r"%plet volt.
-ok !y!y6t ener!ia t+rolott ebben a templome!yttesben( 6!y ezen a
helyen keztem a /%nymunk+t.
=tt me!tiszt6tottuk ma!unkat !y!y6t ener!i+kkal %s /%nyener!i+t kltnk
sz%t a boly!n.
Az \rtestv%reim itt is /i!yelemmel k6s%rtek bennnket t+vm%r" koron!okkal.
A t+vm%r" koron!ok kicsi( t+vir+ny6t+s. 4rha)k( amelyek hasonlak e!y
spiritu+lis kamer+hoz.
1em csak k%peket( hanem %rzelmeket %s !ono9
latokat is r'!z6tenek.
Aho!y m+r kor+bban is montam( az %rz%sek %s
!onolatok min ener!i+k.
www.alaje.hu 82. oldal
L)szaka elmentnk az Ath%nhoz k'zeli *eneli helyhez( ahol a he!y
ener!i+)+t haszn+ltuk arra( ho!y /%nyt %s szeretetet kl)nk a 2'lnek.
=tt .)bl sok orbk%pet csin+ltunk( akiket a szeretetener!i+nkkal vonzottunk
ma!unkhoz.
Aho!y az utbbi zenetemben is montam( az orbok sok m+s %l"l%ny
tuatoss+!ai( m+s imenzikbl.
="nk%nt m%! arcokat is l+thatsz az orbokban.
Az al+bbi k%pen amit #$:: ).lius+ban csin+ltam l+thato J%zus spiritu+lis
mester arc+t.
< %s sok m+s spiritu+lis mester tan6tott+k a /'li embereket arra( ho!yan
v+lhatnak "k ma!uk is mesterekk%( %s e!yik tan6t sem akarta( ho!y
im+)+k.
J%zus ereeti tan6t+sai a szeretetr"l( a kozmikus tu+srl( az .))+szlet%sr"l %s
az i!azi spiritu+lis /e)l"%sr"l szltak( nem pei! arrl( ho!y /anatikusok( va!y
a vall+sok rabszol!+i le!ynk.
www.alaje.hu 83. oldal
Ezt k%s"bb a papok %s a kir+lyok hozt+k l%tre.
J%zus tan6t+sai csak a sz6vb%li szeretet haszn+lat+rl szltak.
<( csak .!y mint %n( ta!)a a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!%nek( ahol a
)inulat. /'l'nk6vli /a)ok ezrei szervezetten ol!oznak e!ytt a 2orr+ssal.
A k'vetkez" nap e!y ener!iahelyre mentnk( amit 5el/inek h6vnak.
A B5el/iC sz a !'r'! B5el/iniC szbl ere( ami 5el/int )elent.
A 5el/inek a -z6riusz csilla!renszerb"l ieszletett /'l'nk6vliek.
Ezt a helyet 5el/inek h6vt+k( mert er"s sz6riuszi ener!i+)a van.
E!y na!y templomkompleHumot %p6tettek ie( ho!y hasznos6ts+k a he!y
ener!i+)+t.
Ebben a templomban olyan emberek voltak( akik ezt az ener!i+t /el tut+k
haszn+lni ahhoz( ho!y betekinthessenek a )'v" lehets%!es vonalaiba.
Ez volt az e!yik le!h6resebb )sa az "si i"kben.
Ezt k'vet"en elmentnk az e!yik Geusz templomhoz a he!yre.
Ez a templom szint%n e!y ener!iahelyre %plt.
=tt r'!z6tettnk e!y ri+si /%ny!olyt( ami 'r'k i"n +t kozmikus /%nyt kl az
emberek tuatoss+!a n'vel%s%hez.
www.alaje.hu 84. oldal
A k'vetkez" nap elmentnk a -o.nioni templomhoz( amit a /'l'nk6vli
*oszein tisztelet%re %p6tettek.
3int minen kori templom( ez a templom is e!y ener!iahelyre %plt( ho!y
az ie%rkez" emberek /elhaszn+lhass+k ezt az ener!i+t.
=tt ism%t szeretetener!i+t kltnk a 2'lnek( ho!y minen ne!at6v ener!i+t
pozit6v ener!i+v+ v+ltoztassunk( mert a !onolatok %s %rzelmek ener!i+k(
amik l%trehozz+k a vals+!unkat %s a )'v"nket.
E!y olyan i"ben va!yunk( ahol minenkinek el kell 'ntenie( ho!y a
szeretetnek akar %lni( %s ez+ltal tov+bb /e)l"ni( va!y e!y alacsonyabb
tuatoss+!ban akar marani.
A ne!at6v emberek( akik a szeretet %s a L%t ellen vannak( a szenve%s
alacsonyabb imenziiban maranak( am6! ki nem /e)l"nek.
;'zlk sokan %leteik ezrein keresztl ism%tlik ezt az iskol+t( mert a szeretet
helyett ink+bb a !y4l'letet v+laszt)+k.
4e+t le"l tiszt#an azzal* +o" +a fn-%nkt )"zel s szeretetet
k&ldesz* akkor a ne"at.) e-#erek -e" akarjk akadlozni ezt'
Ezek az %tlattal teli e-#erek* ne"at.) lnek ltal )annak #efolsol)a az
ala,sona## asztrlis di-enzik#l* akik arra +asznljk az e-#ereket*
+o" -e"t-adjk a fn-%nksokat'
www.alaje.hu 85. oldal
=lyen emberek p%l+ul azok( akik az interneten s%rte!etnek en!em.
<k r+a+sul spiritu+lisnak +ll6t)+k be ma!ukat( e val)+ban a /%ny %s a
szeretet ellen vannak( %s 'ssze akar)+k zavarni a t'bbieket.
-okan k'zlk .))+szletett reptili+nok.
Ez e!y olyan /'l'nk6vli /a)( amelyik /%l a /%nyt"l %s !y4l'li a szeretettel)es
embereket(
8+ma)+k a /%nymunk+sokat( %s amikor me!v%e ma!a( azt mon)+k(
ho!y nem va!y spiritu+lis.
Ez e!y na!yon r%!i trkk)e a s't%t olalnak( ho!y a szeretettel)es embereket
!yen!%v% %s bizonytalann+ te!ye.
Ee az i"azs" az* +o" nek&nk fn-%nksoknak jo"%nk s k!teless"&nk
-e")deni !n-a"%nkat s -sokat'
0a el%! /%nymunk+s /olytat)a a 2orr+s kozmikus /%ny%nek k'zvet6t%s%t( akkor
se!6thetnk ki/e)l"ni ak+r ezeknek az 'sszezavaroott lelkeknek is.
A /%ny se!6ti "ket( ho!y e!y nap %szreve!y%k( ho!y a !y4l'let csak
puszt6t+st hoz( %s ,sak a szeretet ener"ija )ezet siker+ez* #oldo"s"+oz s
"!n!r:s"+ez'
3%! mini! t.l sok a !y4l'let( pusztul+s( bete!s%! %s szenve%s ezen a
boly!n( %s ez az ener!ia e!y kellemetlen )'v"t hoz l%tre.
Ctt az id* +o" -inden f!ldi e-#er +asznlja az i"azi e"ete-es szeretet
s$irit%lis erejt* +o" t)ltoztassa a jelenle"i ne"at.) ener"ikat a 3!ld!n
s e" fnes j!)t tere-tsen'
7sak a ma!asabb ener!i+val lehet me!v+ltoztatni az alacsony ener!i+t.
A szeretet /rekvenci+)a a le!na!yobb ener!ia( %s az %let minen terlet%t
k%pes +talak6tani.
A szeretet /rekvenci+)a minen probl%m+t /ellm.l a 2'l'n( mert ez a 2orr+s
ener!i+)a( az B=stennekC h6vott tuatoss+! ener!i+)a.
A vieim a B777ALAJEC Zoutube csatorn+mon vannak( ahol minent
www.alaje.hu 86. oldal
me!tal+lsz e!y szeret" boly! l%trehoz+s+hoz %s a tuatoss+!o
/e)leszt%s%hez.
@+ltoztassuk +t ezt a boly!t e!y /%nyes %s b%k%s helly%( mint aho!y ez m+r
m+s boly!kon is me!t'rt%nt.
Le!yen /%ny( le!yen szeretet( le!yen bolo!s+!.
4izen+atodik Rsz
2011 A%"%szt%s
A L%tez%s sok univerzumot tartalmaz.
3ine!yik univerzumot m+s/%le emberek( /a)ok %s %let/orm+k lak)+k.
<k kl'nb'z" s4r4s%!ben( /rekvenci+n %lnek a imenzi)uknak me!/elel"en.
A ma!asabb imenzikban( ahol az ener!ia is ma!asabb( az ott %l"knek
/%nyb"l +ll %teri testk van.
Az alacsonyabb imenzikban %l"knek( ahol az ener!ia alacsonyabb( /izikai
testk van.
www.alaje.hu 87. oldal
Az emberek minenhol ott vannak az univerzum kl'nb'z" imenziiban(
kl'nb'z" boly!kon %s kl'nb'z" tuat+llapotokban.
3%! n%h+ny holon %s
napon is van %let.
A napok emellett +t)+rk is
m+s imenzikba.
-ok olyan boly! van(
amelyen a 2'livel me!9
e!yez" /rekvenci+). %let
van( e a le!t'bb boly! enn%l /e)lettebb %s ma!asabb imenzi). %letnek
a otthont.
Ez azt )elenti( ho!y t'bb a kozmikus ener!ia %s ezeken a helyeken minen
szebb %s /%nyesebb.
A term%szet ra!yo!( a vir+!ok allamokat sutto!nak %s az +llatok
!yen!%ek %s bar+ts+!osak.
3inenki telepatikus k%pess%!ekkel b6r( %s nincs hazu!s+!( bete!s%! va!y
a!resszi( csak szeretet.
A /e)lettebb boly!kon az emberek e!ys%!ben %lnek a L%tez%ssel.
Az univerzumot amiben most va!yunk( sok /e)lett /a)( k'ztk emberek
%vmilli+rok ta 4rha)kkal( asztronaut+kk%nt( va!y mint /%nyl%nyek
l+to!at)+k %s /eezik /el a L%tez%st.
www.alaje.hu 88. oldal
Eme 4rutazk miatt van a 2'lboly! ben%pes6tve emberekkel( kl'nb'z"
+llatokkal %s n'v%nyekkel.
Lvmillikon +t /orm+lt+k ennek a boly!nak a t'rt%nelm%t.
Az univerzumnak ezen r%sz%n van e!y t'bb ezer spiritu+lisan /e)lett
csilla!nemzetet 'ssze/o! csoport( a 2%ny ,alaktikus -z'vets%!e.
3i a /%ny "rz"i va!yunk( %s se!6t)k az alacsonyabb szint4 boly!k
/e)l"%s%t.
Az univerzum m+s r%szein m+s sz'vets%!ek vannak.
Az%rt mutat)uk me! /%nyha)inkat az %!en( ho!y se!6tsnk a mit sem se)t"
/'li embereknek annak a me!%rt%s%ben( ho!y az univerzumot m+s
emberek %s %let/orm+k is lak)+k.
Emellett m%! ha)ink serkentik a spiritu+lis %bre%st( mert a 2orr+s kozmikus
szeretet%t su!+rozz+k( m%! a vieo/elv%teleken keresztl is.
3ost( ho!y a 2'l e!y ener!ia %s tuat+llapot /e)l"%sen me!y keresztl( itt
va!yunk( ho!y a /'li embereknek se!6tsnk( a ne!at6v ener!i+kbl a /%ny
ener!i+iba t'rt%n" /e)l"%shez.
A /'li embereknek me! kell tanulniuk 'sszhan!ban %lni a term%szettel.
A boly! e!y %l"l%ny( %s a leve!"t( a vizet( a n'v%nyeket %s az +llatokat
tisztelettel kell kezelni.
0a a /'li emberek tov+bbra is a term%szet %s a szeretet ellen /o!nak %lni(
t.lzott /o!yaszt+sukkal( hatalom%hs%!kkel( a m%r!ek %s az atomener!ia
ipari haszn+lat+val( %s ezut+n is !y4l'letener!i+kat hoznak l%tre e!ym+ssal
szemben( akkor a /'li %let na!yon kellemetlenn% v+lik( mert az univerzum
%s a boly! k%nytelen lesz a ne!at6v ener!i+kat me!tiszt6tani.
0a a term%szetet puszt6to( azzal sa)+t ma!aat puszt6to.
3inen /'li ember /elel"s az%rt( ho!y milyenn% v+lik a /'li t+rsaalom.
A "ondolataid s az rzseid tere-tik -e" a j!)det'
Az univerz+lis szeretet a me!ol+s minenre( mert az a 2orr+s ener!i+)a( a
www.alaje.hu 89. oldal
tuatoss+! kozmikus k'z%ppont)+%( minen /orr+s /orr+s+%.
3inen neh%zs%!en( minen aka+lyon /ell tuunk emelkeni( ha a
kozmikus szeretet ener!i+)+t haszn+l)uk.
3%! a na!y vil+!m%ret4 probl%m+kra is me!ol+st tal+lhatunk( ha kibont)uk
a kozmikus szeretet ere)%t.
/a a ne"at.) e-#erek s szit%,ik elszo-or.tanak s "en".tik a
szeretetener"idat* akkor $.tsd az fel =jra'
A szeretetener!i+ mini! e!%szs%!es( er"s +llapotban kell le!yen.
www.alaje.hu 90. oldal
Az let rtel-e* +o" szeretet le"en a sz.)ed#en s s$irit%liss )lj'
A k'vetkez"ket tehete( ho!y a teste( a szelleme %s az ener!i+
ma!asan vibr+l)on a szeretett"l:
(er&ld a ka$,solatot a ne"at.)* -r"es e-#erekkel* )a" az olan
e-#erekkel* akik el akarjk lo$ni az ener"idat s irn.tani akarnak'
A ne!at6v karm+)uk me!zavarhat)a az %letutaat. ;l) nekik
szeretetener!i+t a t+volbl( ho!y "k is me!tal+lhass+k az utat a
/%nyhez.
(eresd a ka$,solatot #arts"os* szeretetteljes s s$irit%lis
e-#erekkel' A pozit6v emberek szeretetet( /%nyt( er"t( e!%szs%!et(
tu+st %s b'lcsess%!et anak neke. A spiritu+lis embereknek semmi
k'zk sincs semmilyen szervezethez va!y hitrenszerhez a 2'l'n. A
spiritu+lis emberek sohasem t+manak senkit( mert m+r /e)lett a sz6vk.
A spiritu+lis embereknek nincs e!)uk( nem /%lt%kenyek( %s nem
ut+lnak senkit %s semmit. A spiritu+lis emberek pozit6v ener!i+kat
teremtenek minenki )av+ra.
Mindi" a szeretetre s a #arts"oss"ra fk%szlj' 1e en!e
m+soknak( ho!y a ne!ativit+sba h.zzanak. 3e! tuo v%eni
ma!a er"sen an%lkl( ho!y !y4l'letener!i+t haszn+ln+l. 8'r'l) ki
minen !y4l'letet( arro!anci+t( e!oizmust( iri!ys%!et( kapzsis+!ot %s
!onosz viselke%st. ;%pez ma!a pozit6v emberr%( a kozmikus
szeretet %s bar+ts+!oss+! haszn+lat+val. A szeretet haszn+lata nem
)elenti azt( ho!y !yen!e va!y. Azt )elenti( ho!y a sz6vet"l t+vol tarto
a !y4l'let ener!i+it( %s a /els"bb %neet haszn+lo.
4artsd a tested s a szelle-ed e"szs"esen az !nszeretettel' Aki
szereti 'nma!+t az nem k+ros6t)a ma!+t ro!okkal( oh+nyz+ssal(
alkohollal( +llati tetemekkel( va!y m+s m%re!anya!okkal( mert az
k+ros6t)a a /izikai %s az ener!iatestet %s me!aka+lyoz abban( ho!y
ma!asabb szint4 tuat+llapotra l%p). 0a elpuszt6to a teste( a lelke
templom+t( azzal azt mutato a L%tez%snek( ho!y nem vi!y+zol
ma!ara %s nem va!y tisztelettel a teremt%sre. Ebben az esetben a
www.alaje.hu 91. oldal
szeretet ellen va!y( az 'n/e)l"%s ellen( %s ezt me! kell !y!y6tani.
,y!y6ts %s m%re!telen6ts ma!a az 'nszeretettel %s term%szetes
!y!yn'v%nyekkel( ho!y me!tal+l a /%nyt %s spiritu+liss+ v+lhass.
Menj "akran a ter-szet#e* +o" -e"tiszt.tsd az ener"iid* s +o"
=j* tiszta ener"ikkal t!ltdj fel'
0e k!tdj a f!ldi #a#onk+oz s -s +itrendszerek+ez' 1e /!!)
szekt+ktl( mint a vall+sok( va!y m+s ir+ny6t+si szervezetekt"l a 2'l'n.
Ezek eltorz6t)+k a term%szetes( spiritu+lis %letszeml%lete( emellett csak
a p%nze %s a behol+so kell nekik. 3inen amire szks%!e van(
azt me!tal+lo a sz6veben( .!y h6v)+k szeretet. J%zus %s sok m+s
spiritu+lis tan6t %vezreek ta ezt mon)+k.
J%zusnak( va!y m+s spiritu+lis l%nyeknek semmi k'zk sincs a /'li
vall+sokhoz %s a hatalom%hes papokhoz( %s soha senkinek nem mont+k(
ho!y e!y vall+s rabszol!+)a le!yen.
7sak azt mon)uk( ho!y merl) ma!aba %s meit+l) a szeretet su!+rz
sz6v%ben.
3%lyre merl%s 'nma!aban a le!/ontosabb utaz+s amiben csak r%szt
vehetsz.
Ez e!y utaz+s az i!azs+!hoz( a /orr+sok /orr+s+hoz(
Ez az a hely ahol spiritu+lis er"t %s b'lcsess%!et tal+lhatsz( ho!y e!y /%nyes
szem%lyis%!et alak6ts ki ma!anak %s kit'r'l a ne!at6v !onolatok %s
%rz%sek puszt6t hat+s+t( kit'r'l a ne!at6v karm+t.
A meit+ci elcsenes6ti a szelleme %s bels" me!l+t+sokkal me!%rte a
spiritu+lis t'rv%nyeket %s a teremt%s ir+nyelveit( ami harmni+t teremt a
minennapi %leteben.
A meit+ci k'zben kapcsolatba kerlsz a /els"bb %neel( ma) v%!l a
tuatoss+! kozmikus k'zpont)+val( %s elkezesz 'ntuatos lenni( ami az
'nme!vals6t+shoz vezet.
A /els"bb %ne a kapocs( az 'sszek't" csatorna a lelkehez( %s a
www.alaje.hu 92. oldal
tuatoss+! kozmikus k'zpont)+hoz.
A /els"bb %n v%!reha)t)a a l%lek v+!yait.
A /els"bb %n e!y eszk'z( amivel a l%lek ki tu /e)ezni valamit( %s teremteni
tu valamit.
Ak+rh+nyszor csatlakozol a lelkehez( te ma!a leszel a /els"bb %ne %s
e!y% v+lsz a 2orr+ssal.
3inenki l%lek( a 2orr+s !yermeke.
3inenki a 2orr+s r%sze( a tuatoss+! kozmikus k'z%ppont)+nak( amit
=stennek h6vnak.
3inen spiritu+lis mester( k'ztk J%zus is( mini! err"l besz%l.
3inenki reinkarn+lik e!y /izikai /orm+ba a /els"bb %n)%b"l( ho!y
tapasztalatokat !y4)ts'n a /izikai 2'lboly!n.
Amikor e!y emberi l%ny me!hal( az /els"bb %n)%b"l sz+rmaz ener!ia
ki+ramlik %s elha!y)a a /izikai testet.
A /els"bb %n mini! kapcsolatban van minen e!yes szlet%ssel( %s
v%!i!vezeti az e!y%nt az %leten.
Az ener!ia+ram be/e)ezi az %lm%nyeit( azt+n visszaolva a /els"bb %nbe.
3inen /els"bb %n e!y( %s az univerz+lis tuat r%sz%t k%pezi.
A /els"bb %nt .!y is szokt+k h6vni( ho!y az "ran!yal( %s tel)es tu+sa van az
'sszes m.ltb%li %leter"l.
;inyit)a %s becsuk)a a tapasztal+sok a)ta)+t( annak me!/elel"en( ho!y a
lehet" le!)obb mon szol!+l)a az e!y%n v+lasztott .t)+t.
Amikor 'sszhan!ban va!y a L%tez%s /%ny%vel( akkor k%szen +llsz az
+talakul+s ma!asabb ener!i+ira( amelyek %ppen most ol!oznak a 2'l'n.
8e e!y 'rv%ny va!y( ami /%nyener!i+t ter)eszt( ak+rhova is m%sz.
*ozit6van hatsz a k'rl'tte l%v"k tuat+llapot+ra m%! akkor is ha cs'nben
va!y.
www.alaje.hu 93. oldal
3ert minen ener!ia %s minen 'sszek'ttet%sben van az ener!i+val.
8e e!y /%nyviv" va!y( e!y /%nymunk+s( %s m+sok /e)l"%s%t se!6te.
8e mint /%ny'rv%ny( /%nymunk+s( se!6tesz m+soknak( ho!y /elismer)%k( ha
r%!i aka+lyok( karmikus !yeik vannak 'nma!ukban( amelyek !y!yul+sra
szorulnak.
3inen traumatikus %lm%ny az el"z" %leteikb"l( mint a h+bor.k( /%lelmek(
%hez%s( bete!s%!( /+)alom( /izik+lis %s ment+lis s%rl%sek( !y!y6tatlan
hara! va!y s%rt"%s( minen szenve%s az elm.lt kapcsolataikbl(
csal+sok( /%lt%kenys%!( va!y vita m+s emberekkel( a 8e /%nye /elsz6nre
hozza ezeket az aka+lyokat( az%rt( ho!y me!vizs!+lhass+k %s
me!!y!y6thass+k azokat.
Ez hara!ot kelthet e!yesekben a /%nymunk+sokkal szemben( mert szeretn%k
me!tartani a ne!at6v szok+saikat( va!y mert ne!at6v l%nyek be/oly+sa alatt
+llnak.
Ezeknek az embereknek t'bb i"re( esetenk%nt t'bb %letre van szks%!k(
am6! /elol!ozz+k az aka+lyaikat.
Aho!y a 2'l /rekvenci+)a /olyamatosan emelkeik( minen !onolatunk %s
%rzelmnk hamarabb me!testesl %s a szitu+cik !yorsabban v+ltoznak.
Ez a me!tisztul+s ie)e( k6vl %s bell is.
2olytas 'nma!a me!tiszt6t+s+t a L%tez%st"l kapott /%nnyel.
8'lts /el ma!a a L%tez%st"l %rkez" szeretettel.
0a az %lete !+tol)a valami( k%r me! a L%tes%st( ho!y mutassa me! mit
kell ma!aon me!!y!y6tano.
2i!yel a !onolatai( %s ha azt l+to( ho!y ne!at6vak( akkor /or6ts me!
az ener!i+t pozit6v ener!i+val.
@izualiz+l( ho!y szeretetet( /%nyt %s b'lcsess%!et kapsz a L%tez%st"l.
A kozmikus szeretet a le!na!yobb er"( a bolo!s+! %s a !y'ny'r4s%!
kulcsa.
www.alaje.hu 94. oldal
;6v+nom( ho!y minenki tal+l)a me! ezt a kulcsot( %s nyissa ki az a)tt a
ma!asabb szint4 tuat+llapotokhoz.
4izen+etedik* 4izennol,adik Rsz
2011 0o)e-#er
&v'zletem( Ala)e va!yok a *le)+i csilla!renszerb"l.
E!y spiritu+lis +talakul+s van /olyamatban a 2'l'n( mert a L%tez%s
ma!asabb ener!i+kat kl a boly!nak( ho!y /elemel)e azt az evol.ci e!y
ma!asabb /ok+ra.
Azon szem%lyek( akiket a szeretet ezen ma!asabb szint4 ener!i+)a
me!%rintett( se!6teni akarnak a boly!nak ezen /olyamat k'zben.
:# %v alatt sok szeretettel)es emberrel e!ytt utaztam el a 2'l
ener!iapont)aira( ho!y a szeretet ma!asabb rez!%seit k'zvet6tsk( %s
me!tiszt6tsuk a 2'let a ne!at6v ener!i+ktl.
#$:: november%ben t6z szeretettel)es emberrel a Dermua 0+romsz'!beli
Dimini szi!et%re utaztam.
Dimini kor+bban Atlantisz r%sze volt( %s hozz+ k'zel helyezkeett el Atlantisz
le!na!yobb ener!iak'zpont)a.
Ez volt Atlantisz ener!ia'rv%nye.
3iel"tt besz+molok az utaz+somrl( el"tte ha mon)am el Atlantisz
t'rt%net%t( %s az azt me!el"z" civiliz+cik%t( mert a 2'l mai civiliz+ci)a is
na!yon hasonl viselke%st mutat.
Az elm.lt :$ milli %vben Q technikaila! /e)lett civiliz+ci puszt6totta el
'nma!+t( mert vissza%ltek a technol!i+)ukkal %s hatalmukkal( %s nem %ltek
spiritu+lisan.
0umanoi %s nem humanoi 4rutazk civiliz+cii voltak( akik az univerzum
m+s r%szeib"l %rkeztek.
A /e!yvereik ezerszer puszt6tbbak voltak( mint a mostani /'li emberek%(
mert vissza%ltek a kozmikus ener!i+kkal.
www.alaje.hu 95. oldal
Ez nem kital+ci( ez a 2'l szomor.( e i!az t'rt%nete.
A h+bor.ik er"s r+iaktivit+st okoztak( ami eltorz6totta az %l"l%nyeket.
N!y alakultak ki a inoszauruszok( melyeket k%s"bb m+s 4rutazk
elpuszt6tottak( ho!y e!y .)abb civiliz+cit %p6tsenek /el.
Ez a civiliz+ci is vissza%lt a /e!yvereivel( %s elpuszt6totta azt a boly!t( ami
kor+bban a 3ars %s a Jupiter k'z'tt volt.
1ap)aink ;isboly!'ve az ami marat az elpuszt6tott boly!bl.
;'rlbell : milli %vvel ezel"tt m+s 4rutazk %rkeztek( %s !yarmatos6tott+k a
2'let.
<k %p6tett%k Lem.ria %s Atlantisz civiliz+ci)+t.
Akkoriban a 2'l m+sk%ppen n%zett ki mint ma.
Lem.ria e!y kontinens volt a mai 7senes ce+n terlet%n.
Atlantisz e!y kontinens volt az Atlanti ce+nban.
Az atlantisziak /e)lettebbek voltak( mint a mai /'li emberek( %s hatalmas
krist+lyokat haszn+ltak( amik er"s kozmikus ener!i+val b6rtak.
Az %lethosszuk ak+r :$$$ %v is lehetett( %s k%pesek voltak ma!asabb
imenzikkal kommunik+lni( tov+bb+ az i"utaz+s is ismert %s haszn+lt volt.
Atlantisznak sok szi!ete volt %s sok kolni+)a a 2'l t'bbi r%sz%n.
www.alaje.hu 96. oldal
-ok /'l'nk6vli /a) %lt itt t'bb sz+zezer %ven +t spiritu+lisan( %s harmni+ban
a L%tettel.
Ebb"l is aott( ho!y a tu+suk a kozmoszrl /olyamatosan n'vekeett( %s
me!tanult+k a kozmikus ener!ia haszn+lat+t.
1a!y)+bl 7$$.$$$ %vvel ezel"tt kez"'tt a hanyatl+suk( mert sokan
e!oizmust %s arro!anci+t n'vesztettek ma!ukban( %s azt hitt%k( ho!y
istenek.
A le!t'bben elvesztett%k spiritualit+sukat( %s kihaszn+lt+k a kozmikus
ener!i+kat m+sok !onolatainak manipul+l+s+ra( va!y az emberek %s az
+llatok !enetikai +llom+ny+t v+ltoztatt+k kevkre.
Ennek erem%nyek%pp )'ttek l%tre az "si sell"k( minotauruszok( kklopszok
va!y ten!eri sz'rnyek.
A hatalom %s a technol!ia me!sz+llott)ai lettek( %s h+bor.kat in6tottak
Lem.ria ellen( mert azt hitt%k az e!%sz boly! az " tula)onuk.
1a!yon komolyan vissza%ltek a /e!yvereikkel %s a krist+lyaikkal( %s k'rlbell
:# ezer %vvel ezel"tt az e!%sz kontinenst elpuszt6tott+k a h+bor.kban.
Az ener!ia szinte minent elporlasztott( 6!y nem sok minen marat
Atlantiszbl.
1%h+ny spiritu+lis atlantiszinak sikerlt 4rha)kon elmeneklnie a katasztr/a
el"tt.
Ez a katasztr/a plusv+lt+st okozott( %s aho!y ti h6v)+tok a B1a!y
Kz'nvizetC.
Lvekkel k%s"bb( az atlantisziak %s m+s /'l'nk6vliek visszat%rtek a /'l e!yes
r%szeire( ho!y tov+bba)+k a tu+sukat m+soknak.
Ez az oka annak( ho!y a katasztr/a ut+n m+s kult.r+k( mint az e!yiptomi %s
a !'r'!( hirtelen na!y tu+sra tettek szert a matematika( az asztronmia( az
orvosl+s %s az %p6t%szet ter%n.
A lebe!tet%s technol!i+)+t haszn+lt+k piramisok %p6t%s%re a 2'l t'bb
pont)+n.
www.alaje.hu 97. oldal
Az atlantiszi civiliz+ci v%!%n za)l hatalommal( /e!yverekkel %s ener!i+val
val vissza%l%s( e!y kisebb m%retben nap)ainkban .)bl me!t'rt%nik.
3%! most is vannak hatalommal b6r emberek( akik minent ir+ny6tani
szeretn%nek /e!yverekkel( h+bor.kkal( vall+sokkal( ro!okkal( !enetikai %s
ment+lis manipul+cikon keresztl( %s kapzsi mon kizs+km+nyol)+k a 2'l
er"/orr+sait.
Az uralkok a 2'l'n t'bb billi oll+rt k'ltenek /e!yverekre %s ro!okra(
ahelyett( ho!y az e!%sz boly!t se!6ten%k abban( ho!y a harmnia
szi!et%v% v+l)on( ahol senkinek sem kell n%lkl'znie.
Ez min az%rt t'rt%nik me!( mert a le!t'bb /'li ember m%! mini! nem
tanult me! a /%nnyel %s a szeretettel 'sszhan!ban %lni.
A le!t'bb ember kineveti a /%nyt %s a szeretetet %s az e!oizmust(
arro!anci+t( kapzsis+!ot va!y a !y4l'letet im+)a.
Ez az ir+ny pei! az 'nme!semmis6t%shez vezet.
Ez m+r sokszor me!t'rt%nt m+s civiliz+cikkal is.
7sak mikor a /'li emberek me!tanulnak a spiritu+lis /%nnyel %s az univerz+lis
szeretettel %lni( akkor %lhetsz bolo!( /%nnyel teli %letet szenve%st"l
mentesen( %pp .!y aho!y azt m+s boly!kon is teszik.
Emiatt( az e!%sz %letem /%nymunk+val t'lt'm( ho!y 6!y a /" ener!ia a
)'v"ben a szeretet le!yen( %s ne a !y4l'let( a puszt6t+s %s a szenve%s.
-zeretettel)es emberekkel ener!ia'rv%ny helyekre utazok( ho!y a
szeretetnk /%nye m%! er"sebb% v+l)on( ez+ltal na!yobb !y!y6t ere)e
le!yen a 2'l'n.
#$:: november%ben a bahamai Dimini szi!etekre utaztunk.
Dimini Atlantisz nyu!ati r%sz%n volt( k'zel Atlantisz 'rv%ny%hez.
Ez az 'rv%ny AI km9re keletre van Diminit"l.
;or+bban ott e!y krist+lytemplom %s m+s piramisok voltak( ahol a kozmikus
ener!i+kat arra haszn+lt+k( ho!y i"ben utazzanak( va!y ma!asabb
www.alaje.hu 98. oldal
imenzikkal kommunik+l)anak.
Amikor Atlantisz elpusztult ezen er"k +ltal( akkor ez a templom is vele e!ytt
me!semmislt( %s az ener!ia anom+li+kat %s imenzikapukat hozott l%tre
azon a terleten( amit ma a Dermua 0+romsz'!nek h6vunk.
A L%tez%s en!em %s :$ m+sik szeretettel)es embert kl'tt a /'lnek ezen
r%sz%re( ho!y me!!y!y6tsuk ezeket a r%!i ener!i+kat %s a /%ny%rt
haszn+l)uk "ket.
Diminin !y!y6t templomok voltak( amikor Atlantisz m%! spiritu+lis volt.
El"sz'r a !y!y6t templomok hely%t l+to!attuk me! az%rt( ho!y
me!er"s6tsk a sa)+t ener!i+inkat( miel"tt az 'rv%ny k'zel%be %rn%nk.
Az els" nap a B,y!y6t LyukhozC mentnk( e!y term%szetes
!y!y/orr+shoz( ami a man!rove er"kben /olyik.
Enn%l a pontn+l helyezkeett el a sok atlantiszi !y!y6t krist+lytemplomok
e!yike.
Az itteni v6znek er"s az ener!i+)a( %s ma!as a l6tium( ma!n%zium %s
k%ntartalma.
-ok iel+to!at ember ment+lis %s spiritu+lis me!.)ul+sra tal+l( %s sokan
bete!s%!eikb"l !y!yulnak me!( va!y me!szabaulnak szor6t
/!!"s%!iekt"l mint p%l+ul amilyen a oh+nyz+s.
0a semmilyen bete!s%!e sincsen( e!y ener!etikai /elt'lt"%st %s +ltal+nos
) k'z%rzetet tapasztalsz.
A Dahama szi!etek tel)es l+ncolata tele van term%szetes !y!y6t
/orr+sokkal( mert az atlantiszi krist+lytemplomok ener!i+)a m%! mini!
m4k'ik.
3+snap me!l+to!attuk a B2iatals+! 2orr+s+tC( ez szint%n e!y olyan hely(
ahol kor+bban e!y krist+lytemplom +llt.
Az atlantiszi i"kben ezt arra haszn+lt+k( ho!y kozmikus ener!i+val t'lts%k /el
ma!ukat( %s 'sszhan!ba hozz+k a )in! %s a )an! ener!i+)ukat( ez+ltal
/iatalon tarts+k ma!ukat.
www.alaje.hu 99. oldal
1em a v6z tart /iatalon( hanem a v6zben l%v" kozmikus ener!ia.
Ez a titka annak( ho!y sok /'l'nk6vli mi%rt lehet t'bb sz+zezer %ves( %s
ek'zben m%!is /iatalnak l+tszik.
;ozmikus ener!i+t haszn+lnak( a L%tez%s kozmikus k'zponti tuat+nak
ener!i+)+t.
-ok atlantiszi templom m%! mini! l%tezik az %teri szinten.
-a)nos a /orr+sk.t( ami ezen a helyen %plt( na!yon szennyezett( ez%rt
ink+bb ne i!y+l a viz%b"l.
E!y kis vizet vettem a kezembe( %s me!%rintettem vele a r%sztvev"k
homlok+t( ho!y aktiv+l)am a harmaik szemet.
Ezut+n meit+ltunk( ho!y /elt'ltsk ma!unkat a hely ener!i+)+val( %s
!y!y6t ener!i+t kl)nk a boly!nak.
3inen r%sztvev" %rezte az ener!ia hat+s+t.
F%sztvev" :: BLn a rzsasz6nt k%pzeltem el az elm%mben( ezut+n rzsasz6n
aur+t keztem l+tni minenkib"l el"b.)ni( ma) spir+lisan 'rv%nyleni( %s
amikor a kezei a v+llamra tette( az ener!ia me!er"s''tt( %s ezut+n
%reztem( ho!y a testem e!yens.lyba kerl. E!y na!yon9na!yon b%k%s
+llapotban voltam( .!y %reztem( minannyian 'ssze va!yunk
kapcsolva u!yanazon ener!ia +ltal.C
www.alaje.hu 100. oldal
F%sztvev" #: B3ele! ener!i+t l+ttam a szemeimn%l? sok/%le sz6nt? /or!
/%nyt? kl'n'sen lila sz6n4t? sok h+romsz'!et? e!y piramist?
!eometri+kat? /%nykaput? arany h+romsz'!eket? %s na!yon er"snek
%reztem ma!am.C
F%sztvev" O: BLreztem( ho!y bizsere!nek az ener!i+im( %s hull+mszer4en
mozo!nak. -ok ener!i+t %reztem( am6! mellettem volt+l( %s am6! a
kezei a v+llamon voltak. 1em l+ttam semmit( e k%peket %reztem a
testemben.C
Ala)e: BLrezte( ho!y az ener!ia 'sszhan!ba hozza a testeet>C
F%sztvev" O: B=!en( a sz+mn+l nem volt e!yens.ly %s %reztem( ho!y valami
me!mozult.C
F%sztvev" X: B-ok ener!ia )'tt abbl a k.tbl( ami min /el6velt e!yenesen
bel%tek( mert l+ttam /elt4nni. 1ekem szem%ly szerint olyan %rz%sem
volt( mint amilyen i%n volt( amikor itt voltam( %s minen alkalommal
ener!ia +ramlik bel%m( %rzetem aho!y moz!ott( %s most is ez volt. =tt a
/e)emen is %reztem ezt a moz!+st... olyan mintha e!y arc mozo!na.C
Ala)e: B=!en( az ener!iatestek e!ym+shoz i!azotak. -ok/%le ener!iatestnk
van( %s ha az ener!iatestek Vmint az asztr+ltest isW nincsenek
'sszeillesztve a /izikai testeel( nem %rze koncentr+ltnak ma!a
Vnincs e!yens.lyban( bizonytalan( nem tuatosW. Ls ho!yha minen
ener!iatest e!ym+shoz van illesztve( amikor minen test e!ytt van(
akkor va!y tel)es tuat+llapotban.C
F%sztvev" A: BLreztem( ho!y a tobozmiri!yem reze!. Ls l+ttam... Vnem
tuom( ho!y azok mi voltunk9e ott AtlantiszonW e!y ilyen helyet l+ttam...
%pletszer4 szerkezetekkel. Az emberek sorban ltek %s meit+ltak...
Lehet( ho!y mi voltunk azok va!y pei! az "si emberek. 3usz+) volt
me!%rintenem a /'let... ho!y me!%rintsem a tala)on l%v"
n'v%nyeket... k'vettem az %rz%seimet.C
A k'vetkez" napon ha)ra sz+lltunk %s me!l+to!attuk az atlantiszi kik't"
rom)ait.
www.alaje.hu 101. oldal
Diminin ezt Atlantiszi 2alk%nt %s Atlantiszi [tk%nt ismerik.
A marav+nyai a szi!et %szaki part)+n helyezkenek el.
A hatalmas /al e!y r%sze kil! a ten!erb"l.
Ezek a romok m%! mini! ) ener!i+kat su!+roznak( ez%rt arra a terletre
mentnk( ahol a v6z csak X m%ter m%ly( ho!y az al)+ra merlhessnk.
Ezek a romok e!y v+ros r%szei voltak kor+bban %s t'bb mint Q$$.$$$ %vesek.
E!yike azon kev%s marav+nyoknak( ami Atlantisz elpusztul+sa ut+n marat(
mert ez a v+ros Atlantisz sz%l%n helyezkeett el.
3%! 6!y is( ho!y na!yon r%!iek %s a k"arabok erzi)a er"s( m%! 6!y is l+tni
a k'vek n%!ysz'!letes /orm+)+t.
www.alaje.hu 102. oldal
A k'vetkez" napon a part melletti romokhoz mentnk( ho!y /elt'ltsk
ener!i+nkat %s( ho!y /%nymunk+t v%!ezznk.
A 1ap( a szi!et( a 2'l( a v6z %s a skrist+lyok ener!i+)+bl t'lt"tnk .)ra.
0a a 2'l %s a 1ap ener!i+)+hoz kapcsolsz( akkor az aur+ /%nyes %s
er"tel)es lesz.
0a ezt mez6tl+b v%!ze( akkor %rezhete( aho!y az ener!ia +ramlik a
talpa %s a /'l k'z'tt.
0a a ten!erben /resz( akkor sz szerint /%nyener!i+ban /resz.
Ez az%rt van( ho!y e!%szs%!es tu)on marani a teste( mivel a test ener!i+i
'sszhan!ban vannak a 2orr+s spiritu+lis /%ny%vel.
0a nem %lsz ten!erparton( akkor elmehetsz e!y er"be %s me!'lelhetsz e!y
/+t.
www.alaje.hu 103. oldal
Az er"ben is tusz kozmikus ener!i+ban /reni( ha e!%szs%!es az az er".
A /+k a kozmikus ener!i+k antenn+i.
Akkor kapo a le!ma!asabb %s le!/%nyesebb ener!i+t( ha 'r'mmel(
)kevvel %s szeretetben tesze minezt.
Ezzel az er"s /%nnyel %s szeretetener!i+val te ma!a v+lsz ener!ia'rv%nny%(
%s ekkor k%szen +llasz /%nymunk+t v%!ezni.
=lyenkor minen szeretetet %s 'r'm't( amit %rzel elkl' az e!%sz
boly!nak( minen embernek( minen +llatnak %s minen n'v%nynek.
=lyenkor a /'let a ne!at6v ener!i+tl me!!y!y6to( mert aho!y kor+bbi
zeneteimben m+r eml6tettem( minen ener!etikusan kapcsolik a
kozmoszhoz(
0a az alacsonyabb /rekvenci+kat szeretn% me!v+ltoztatni( akkor
ma!asabb szint4 ener!i+t kell( ho!y haszn+l).
Fs a le"-a"asa## szint: ener"ia a szeretet ener"ija'
A szeretet ener!i+)a a L%tez%s ener!i+)a( a 8eremt%s%( a 2orr+s%( %s ezt a
spiritu+lis ener!i+t haszn+lhato arra( ho!y pozit6v %letet teremts.
A szeretet ere)%vel bete!s%!eket !y!y6thatsz( /!!"s%!eket olhatsz /el( %s
me!szntethete a !y4l'letet( a /%lelmet( az er"szakot %s n'velhete a
www.alaje.hu 104. oldal
tuatoss+!ot.
Ener!i+t klhetsz m%! a /'l uralkoinak is( ho!y 6!y az " sz6vk is
me!ny6lhasson( %s me!v+ltozzon a viselke%sk.
0a %rezn%nek a sz6vkkel( akkor lenne bennk e!ytt %rez%s( %s arra
haszn+ln+k a p%nzket %s a hatalmukat( ho!y minenki sz+m+ra )obb
le!yen( ahelyett( ho!y /e!yverekre %s ellen"rz"9ir+ny6trenszerekre
k'lten%k.
A p%nz az ener!ia e!yik /orm+)a ezen a boly!n( %s spiritu+lisan kellene
haszn+lni arra( ho!y az m+sokat se!6tsen.
A szeretet ere)%vel +talak6thato a /'li t+rsaalmat a b%ke %s az 'r'm
t+rsaalm+v+( u!yan.!y( aho!y ez me!t'rt%nt m+r m+s boly!kon is.
A k'vetkez" napon els%t+ltunk a szi!et %szaki r%sz%re( ahol a le!er"sebb az
ener!ia.
=tt is /elt'lt'ttk ma!unkat szeretetener!i+val %s ut+na sz%tkltk az
ener!i+t az e!%sz boly!n.
Emellett( e!y%ni besz%l!et%seket is v%!eztem( ho!y a szem%lyes
probl%m+kban se!6thessek.
3inen este kimentnk a partra( ahol orbok l+to!attak me! minket.
Az elm.lt napok mine!yik%n /%ny %s szeretetener!i+val t'lt'ttk /el
ma!unkat( 6!y a k'vetkez" napon k%szen +lltunk arra( ho!y me!l+to!assuk
az Atlantiszi Krv%nyt.
Az Atlantiszi Krv%ny AU km9re keletre tal+lhat a Dimini szi!etekt"l a Dermua
0+romsz'!ben.
www.alaje.hu 105. oldal
E!y ha)nak O r+ba telik( ho!y oa%r)en.
A ha).t csupa szeretet %s 'r'm volt sz+munkra.
Ez a le!ma!asabb szinten tart)a a spiritu+lis ener!iaszintet.
Aho!y k'zelebb %s k'zelebb %rtnk az ener!ia'rv%nyhez( e!yre )obban
%reztk az ener!ia me!v+ltoz+s+t.
Az 'rv%ny elektrom+!neses ener!i+)a nyu!talann+ tette a /izikai ir+nyt4nket(
%s a i!it+lis ir+nyt4nk sem m4k''tt tov+bb.
3%! a ha) ir+nyt4)e is el/orult.
0a)s: B1em m4k'ik az ir+nyt4m( ilyen m%! sosem volt.C
Ala)e: B5e tuo hol va!yunk>C
0a)s: B=!en( a ,*- m4k'ik( e az ir+nyt4 nem.C
Ezen a helyen volt Atlantisz le!er"sebb ener!iak'zpont)a.
Ez e!y krist+lytemplom volt( amiben a kozmikus ener!i+t arra haszn+lt+k(
ho!y utazzanak az i"ben( %s ma!asabb imenzikkal kommunik+l)anak.
Ez a templom m%! mini! itt van az %teri imenziban( %s ma!asabb
imenzik spiritu+lis mesterei m%! most is haszn+l)+k ennek ener!i+it.
Amikor me!%rkeztnk( meit+ltunk( ma) /%nyl%nyekkel %s spiritu+lis
mesterekkel e!ytt /%nymunk+t v%!eztnk %s !y!y6t ener!i+t kltnk a
2'lnek.
www.alaje.hu 106. oldal
A tel)es meit+cinkat az Atlantiszi Dimini 'rv%nyn%l me!n%zhete a
k'vetkez" /ilmemben( ahol ener!etikaila! is bekapcsolhatsz( %s r%szt tusz
venni a /%nymunk+ban.
A meit+ci ut+n elmentnk .szni az 'rv%nyben.
A v6z itt csak # m%ter m%ly( viszont messze a ten!erben tal+lhat.
Ennek oka az( ho!y az atlantiszi i"kben a Dahama szi!etek ma!asabban
voltak( %s ez%rt e!y na!y szi!etet alkottak.
;%s"bb a Daham+k na!y r%sze lesllyet p+r m%tert %s csak kis r%sze marat
a /elsz6n /elett.
Ala)e: BAz %let vir+!a.C
Az e!yr+s ener!ia/r%s ut+n
k%szen +lltunk arra( ho!y
vissza9ha)zzunk Diminire.
@issza.ton me!lepet%s %rt minket.
El"sz'r l+ttunk e!y %teri 4rha)t
/elh"nek +lc+zva.
Ala)e: Bk'z%pen( k'z%pen van... mintha szil+r /orm+)a lenne...C
Ez az 4rha) el/in k%p%ben )elent
me! el"ttnk.
Ezzel a k%ppel )elezt%k 4rtestv%reim(
ho!y hamarosan el/inek /o!nak
%rkezni( ho!y k'sz'netet mon)anak
a /%nymunk+%rt.
E!y r+val k%s"bb h+rom el/in %rkezett( %s a ha)nk el"tt .szott.
www.alaje.hu 107. oldal
3%! ebb"l a t+vols+!bl is %rz"ik a el/inek szeretetener!i+)a.
Dolo!ok voltak( ho!y spiritu+lis ener!i+t kltnk a boly!nak.
A el/inek spiritu+lisan ma!asan /e)lett /'l'nk6vliek( a -z6riusz D boly!rl.
-z6riusz D e!y v6zi boly! e!y ma!asabb /rekvenci+n( ez%rt is v+lasztott+k(
ho!y a 2'l ce+n)aiba szletnek el/inekk%nt %s b+ln+kk%nt.
A b+ln+kn+l csoporttuatot /i!yelhetsz me!( mert sok l%lek a -z6riusz D9r"l
e!ytt szletett e!y b+lnak%nt.
Emberi /orm+ban is .))+szlethetnek %s %teri /orm+ban is.
Azt is lehet monani( ho!y a b+ln+k or!anikus 4rha)k( amikben n%ha ak+r
:$$( csoportban reinkarn+lott tuatoss+! is lehet.
Ez%rt a b+ln+k na!y moz! 'rv%nybe)+ratok.
3i ple)+iak a el/inekkel %s a b+ln+kkal e!ytt ol!ozunk az%rt( ho!y
+tse!6tsk a 2'let a tuatoss+! +talakul+s+nak /olyamat+n.
Amikor a el/inek u!ranak %s p'rlnek a leve!"ben( akkor l%trehoznak e!y
bolo!s+! ener!ia'rv%nyt( %s ez az ener!ia /eler"s'ik a csoportban.
0a k'zel va!y hozz+)uk( akkor %rezhete a szeretetener!ia !y!y6t ere)%t.
3%! ezeken a /elv%teleken keresztl is me! lehet kapni az ener!i+)ukat.
Az ce+nban sok term%szetes ener!ia'rv%ny %s +t)+r van( a el/inek pei!
hatnak ezekre %s me!er"s6tik "ket.
A /'li embereknek me! kell tanulniuk /elismerni ezeket a spiritu+lis
www.alaje.hu 108. oldal
mestereket( akik az%rt vannak itt ( ho!y minenkinek se!6tsenek.
A b+ln+k %s el/inek barb+r !yilkol+sa %s me!ev%se v%!et kell( ho!y %r)enE
Aho!y azt m+r eml6tettem kor+bbi zeneteimben( a !yilkol+s a le!rosszabb
ne!at6v karma.
1em v%letlen( ho!y term%szeti katasztr/+k t'rt%nnek( ho!y me!tiszt6ts+k ezt
a ne!at6v ener!i+t.
A el/ineknek %s b+ln+knak u!yan az a l%lekener!i+)uk( mint az
embereknek( m%! akkor is ha m+s /izikai testben %lnek.
1ekik ma!asabb a tuatoss+!uk( mint a /'li embereknek( %s se!6teni
akarnak az embereknek ma!asabb szinteket el%rni.
A /'li embereknek me! kellene v%eni "ket %s tanulni t"lk.
Az %let %rtelme az( ho!y spiritu+lis( e!yetemes szeretet le!yen a sz6vnkben(
%s 'sszhan!ban %s harmni+ban %l)nk a L%ttel.
Ksszhan!ban a /orr+sok /orr+s+nak /%ny%vel.
Az e"ete-es szeretet a le"fontosa## dolo"* a-it a f!ldi e-#ereknek -e"
kell tan%lni%k'
Az alacsonyabb imenzikban sok %letet %lsz( kl'nb'z" boly!kon( az%rt(
ho!y ezt me!tanulhas.
0a elsa)+t6totta ezt( akkor szlethetsz m+r ma!asabb imenzikba is( ahol
az e!y%nek /%nnyel teli %letet %lnek( /+)alom %s szomor.s+! n%lkl.
Ez nem e!y hitrenszer(
Ezek az %let %rtelm%nek e!yetemes i!azs+!ai.
-ok l%lek( akik m+r %ltek a ma!asabb imenzikban( a 2'lre szletnek(
ho!y az e!yetemes szeretet ener!i+)+t el%rhet"v% te!y%k minen /'li
ember sz+m+ra.
Azon emberek akiknek e!yetemes szeretet van a sz6v%ben /%nymunk+sok(
mert a L%tez%s szeretet%t arra haszn+l)+k( ho!y e!y szeretettel)es boly!t
hozzanak l%tre.
www.alaje.hu 109. oldal
A /%nymunk+soknak semmi k'zk a vall+si szekt+khoz.
A szeretet a L%tez%s l%nye!e( %s semmi k'ze a boly! vall+si szekt+ihoz( akik
a /'li emberek milliit kirabolt+k( me!k6nozt+k %s me!'lt%k.
A vall+sok a /'l'n vesz%lyes szekt+k /anatikus k'vet"kkel( akik t+ma)+k a
szeretettel)es /%nymunk+sokat( %pp .!y aho!y azt J%zussal is tett%k.
A vall+sok %s a !y4l'let mesters%!es ol!ok( amiket csak az 'ntuatlan(
alacsonyan /e)lett boly!kon tal+lsz( %s ren!ete! h+bor. okozi.
A ma!asabban /e)lett boly!kon t%datosan %lsz( 'sszhan!ban a kozmikus
k'zponti tuatoss+!!al( harmni+ban a szeretettel.
Az univerz+lis szeretet b%k%t %s harmni+t teremt( %s ez nem e!y vall+s va!y
hitrenszer.
A s$irit%lis fn ereje s lne"e a szeretet'
1a!yon /ontos( ho!y sok ember haszn+l)a az e!yetemes szeretet ener!i+)+t(
ho!y elt4n)'n minen ne!ativit+s a 2'l boly!rl.
8.l sok ne!at6v ember van a 2'l'n( akik )obban koncentr+lnak a
technol!i+ra( hatalomra( vall+sokra( kapzsis+!ra %s !y4l'letre( a sz6vk
ki/e)leszt%se helyett.
A technol!ia %s a hatalom( szeretet %s b'lcsess%! n%lkl na!yon vesz%lyes(
mert rossz c%lokra haszn+l)+k a /'li emberis%!!el %s a term%szettel
szemben... ez v%!erem%nyk%nt pei! 'npuszt6t+shoz vezet.
Ez a boly! a szeretet %s az 'r'm vi%k%v% v+lhat( amint az 'sszes
embernek a szeretetere)e a sz6v%ben lesz.
Ez me!szntetn% az 'sszes ne!ativit+st a boly!n.
8+vol6tsuk v%!le!esen el az er"szakot( a !y4l'letet( az iri!ys%!et( a
kapzsis+!ot %s az elnyom+st err"l a boly!rl.
D+tor6tok minen /'li embert( ho!y a /%ny .t)+n hala)on( %s le!yen
'sszhan!ban a L%ttel.
Az 'sszes zenetemben elma!yar+zom( ezt mik%nt te!y%k.
www.alaje.hu 110. oldal
A 5tezs fne )il"os.tsa -e" szelle-ed'
5" a ,satornja s forrsa a 5tezs szeretetnek'
A szereteted rjen el -indenkit'
Az e"ete-es szeretet a -e"olds -indenre'
Loka samasta sukhino bhavantu.
Le!yen minen %l"l%ny bolo!( !onolataim( szavaim %s cselekeeteim
valamilyen mon )+rul)anak hozz+ minen %l"l%ny bolo!s+!+hoz.
4izenkilen,edik Rsz
2012 3e#r%r
A 2'l'n az elm.lt :#.$$$ %vben sok ne!at6v %s kaotikus olo! t'rt%nt( amik
ne!at6v ener!i+kat hoztak l%tre.
Ezek a ne!at6v ener!i+k tov+bbra is be/oly+sol)+k a !onolatokat( 6!y a /'li
emberek cselekeetei %s %rzelmei hat+s+ra sok k+osz keletkezik a boly!n.
Ezek miatt a le!/ontosabb %s le!szks%!esebb ener!ia %s er"/orr+s az
E!yetemes szeretet /rekvenci+)a.
Az i!azi e!yetemes szeretet k%pes me!v+ltoztatni a /'l/elsz6ni t+rsaalmat
a b%ke %s harmnia hely%v%.
www.alaje.hu 111. oldal
Ez%rt /ontos( ho!y a /'li emberek univerz+lis szeretetben %l)%k a minennapi
%letket.
A szeretetener!ia e!y olyan /rekvencia( ami me!v+ltoztathat)a a /'li
t+rsaalmat -inden szinten( -inden t%ren( -inden mez"ben( mert ez
hat+ssal van minenkire.
A szeretetener!ia se!6t minenkinek bar+ts+!osan( szeretettel)esen %s
spiritu+lisan viselkeni( %s ez+ltal t'r'lni a ne!at6v karm+t.
A szeretetener!ia se!6ti a tuatoss+! n'vel%s%t( %s se!6t elen!eni az
'nz"s%!et( !y4l'letet %s arro!anci+t.
Ez nem e!y /'li hitrenszer( hanem e!y ma!asabb spiritu+lis kozmikus
tuom+ny.
Ez%rt /ontos( ho!y a /'l'n sok szeretettel)es ember 'ssze)'))'n %s
szeretetener!i+t kl)'n a boly!nak.
-zeretettel)es csoportok olyan helyekre mehetnek /%nymunk+t v%!ezni( ahol
) term%szetes ener!ia tal+lhat.
Ezeken a tal+lkozkon /ontos( ho!y valban spiritu+lis emberek ve!yenek
r%szt( %s nem olyanok akik csak me!)+tssz+k azt.
A ne!at6v emberek me!zavarn+k az ener!i+t( %s kellemetlen szitu+cikat
okozn+nak ut+latbl( /%lt%kenys%!b"l( e!bl %s arro!anci+bl.
<k .!y 'nt'ttek( ho!y lassan /e)l"nek( 6!y me!kap)+k a lehet"s%!et e!y
m+sik %letben.
Ezen ne!at6v emberek k'zl sokan me!sz+llottak( %s ne!at6v l%nyek klik
"ket( akik nem szeretik a szeretet %s a /%ny ener!i+)+t.
A /%nymunka csak akkor m4k'het( ha a le!ma!asabb /%ny %s szeretet
/rekvenci+)+t kl' sz%t a sz6veb"l.
Az i!azi /%nymunk+s e!y /e)lett l%lek( akik elsa)+t6totta a vali univerz+lis
szeretetet t'bb %leten keresztl( %s vali tapasztalatai vannak a /%nnyel.
1em minenki /%nymunk+s( aki annak mon)a ma!+t.
www.alaje.hu 112. oldal
-okan vannak a 2'l'n( akik azt +ll6t)+k( ho!y /%nymunk+sok( csak az
e!osita viselke%sk miatt( mert m+sokn+l /els"bbren4bbnek akar)+k %rezni
ma!ukat( va!y az%rt( ho!y /i!yelmet kap)anak.
Elolvastak e!y k'nyvet( azt +ll6t)+k az interneten( ho!y "k /%nymunk+sok(
va!y renelkeznek e!y Breiki oklev%llelC va!y b+rmely m+s /'li oklev%llel(
azonban ezek m%! nem tesznek senkit sem automatikusan /%nymunk+ss+.
Az i!azi /%nymunk+soknak nincsen e!)uk( va!y arro!anci+)uk( %s "k soha
nem t+manak( s%rte!etnek va!y b+ntanak senkit.
Az i!azi /%nymunk+sok szeretettel besz%lnek( nem !y4l'lettel( arro!anci+val
%s e!val( ezen/ell na!yon vatosan %s k'rltekint"en cselekszenek( mert
ismerik a karma m4k'%s%t( az ok %s okozat elv%t.
Az i!azi /%nymunk+sok az i!azi szeretet a)+n%k+t ny.)t)+k( %s nem v+rnak
cser%be semmit.
Az i!azi /%nymunk+sok t'r"nek m+sok )l%t%vel is.
Ez azt )elenti( ho!y nekik ,so$ortGt%datoss"%k van.
A csoport9tuatoss+! e!y olyan )ellemz"( amit minen ma!asabban /e)lett
l%lek hoz ma!+val a ma!asabb imenzikbl.
7soport9tuatoss+! %s vali univerz+lis szeretet n%lkl nem lehets%!es
ma!asabb imenzikba szletni.
Az i!azi /%nymunk+sokat nem be/oly+solhat)a semmilyen !onosz ener!ia(
mert /%nyk %s tuatoss+!uk na!yon /e)lett.
Az i!azi /%nymunk+st /el lehet ismerni az auramez"ben l%v" /%nyener!i+rl.
A /%nyt az aur+ban nem lehet me!)+tszani.
Ez minen an!yal %s spiritu+lis mester sz+m+ra l+that.
Az i!azi /%nymunk+s /%nye k%pes leleplezni b+rmilyen ne!at6v szem%lyt.
Az olyan szem%ly( akinek ne!at6v ener!i+)a van k%nyelmetlenl %rzi ma!+t a
/%nymunk+s k'zel%ben( %s t+mani( s%rte!etni kezi "t.
A ;ozmikus tuatoss+! V=stenW !yakran k'zel hozza ezeket a ne!at6v
www.alaje.hu 113. oldal
embereket a /%nymunk+shoz( ho!y lehet"s%!k le!yen me!tal+lni a /%nyt
%s elen!eni a !onosz viselke%st.
Az %let %rtelme( ho!y i!az szeretet le!yen a sz6vben %s a tuatoss+!
ki/e)l")'n.
3inenki sok %leten me!y keresztl sok lehet"s%!en( teszten %s leck%n( ho!y
me!vals6tsa ezt.
3inenki .!y 'nt'tt( ho!y me!teszi ezt az utaz+st( %s e!y napon( ebben
va!y e!y m+sik %letben( e r+ /o! %breni minerre.
E!yetlen spiritu+lis tan6t( /%nyl%ny( an!yal va!y b+rmely m+s szem%ly sem
teheti me! ezt az utat helyette.
<k nem akar)+k( ho!y im+)+k "ket( %s nem hib+ztathatak( ha blokkolo a
sa)+t lelki /e)l"%seet.
A spiritu+lis /e)l"%st minen e!y%nnek a sz6v%ben kell elsa)+t6tania t'bb
l%p%sben( %s a vali spiritu+lis tan6tk )avaslatokat anak ennek el%r%s%hez.
1em hib+ztathat e!yetlen vali spiritu+lis tan6t sem az%rt( ha valaki
helytelenl haszn+l)a a pozit6v tan+csokat( eltorz6t)a( el/er6ti azokat valami
ne!at6vv+.
A l%tez%sben minenki /elel"s az%rt( ho!y milyen !yorsan va!y lassan /e)leszti
'nma!+t.
3inenkinek szaba akarata van( %s el tu)a 'nteni milyen !yorsan k6v+n
/e)l"ni.
Amikor vali /%nymunk+sok spiritu+lis /%nyt %s szeretetet klenek( azzal
se!6tenek minenkinek a r%!i ne!at6v blokkol pro!ramok %s lenyomatok
kit'rl%s%ben( ebb"l %s az el"z" %letekb"l.
A spiritu+lis /%ny a ;ozmikus tuatoss+!bl k%pes me!!y!y6tani b+rmit( ha
k%szen +llunk a tuatoss+! ma!asabb szint)eire /e)l"ni( %s a minennapi
%letnkben haszn+lni azt.
A tuat ki/e)leszt%se e!y olyan e!y%ni /olyamat( aminek i"re van szks%!e(
annak %rek%ben( ho!y me!%rtse a b'lcsess%!et a tapasztalatokon
www.alaje.hu 114. oldal
keresztl.
0a sok /'li ember v%!ezne /%nymunk+t( %s klene szeretetener!i+t a
boly!nak( akkor e!y b%k%s t+rsaalmunk lenne( spiritu+lis tula)ons+!okkal(
%s a szenve%s lassan elt4nne.
A ne!at6v emberek elkezen%nek hall!atni a sz6vkre( %s me!v+ltoztatn+k a
viselke%sket m+s emberek %s a term%szet ir+nt.
;oncentr+l)uk az ener!i+nkat erre a )'v"beli lehet"s%!re.
A )'v" nem me!hat+rozott( hanem +llanan v+ltozik a !onolataink %s az
%rz%seink r%v%n( mert ezek ener!i+k.
Ez nem hit k%r%se( ez a spiritu+lis tuom+ny %s a kozmosz alapelveinek
ismerete.
8al+lkozzunk sok szeretettel)es %s bar+ts+!os emberrel( %s kl)nk
minenkinek %s minennek szeretetener!i+t ezen a boly!n.
3ert a vali univerz+lis szeretet a me!ol+s minenre.
/%szadik Rsz
/alad fn-%nka
A ne"at.) ener"ikkal #.r +elek -e"tiszt.tsa
2013 Mr,i%s
&v'z'llek( Ala)e va!yok( a *le)+ok /%nyimenziibl leszletveE
Ala)e a ple)+i nevem %s semmi k'ze sincs semmihez a 2'l'n.
A nevem e!y ple)+i n%v( ple)+i rez!%ssel.
A ma!asabb imenzikban a neve az ener!i+ erem%nye amivel
renelkezel( visszatkr'zi az ener!i+t amit kisu!+rzol %s az ener!i+t ahonnan
%rkezt%l.
@isszatkr'zi az ener!i+t arrl a helyr"l( ahov+ a le!er"sebb az ener!etikai
kapcsolato.
Az utols r%szben a vali /%nymunk+rl %s a vali /%nymunk+sokrl
besz%ltnk az%rt( ho!y beazonos6thassuk azokat( akik a !y4l'letet %s az e!t
www.alaje.hu 115. oldal
ter)esztik( e spiritu+lisnak +ll6t)+k ma!ukat.
A vali /%nymunk+sok a kozmikus /%nyket %s szeretetket ter)esztik a
sz6vkb"l( ho!y se!6ts%k a boly!t ma!asabb imenziba emelni( ahov+
csak a szeretet ener!i+)a tu el%rni.
A !y4l'lk'" %s e!oisztukus emberek( akik !y4l'letet teremtenek(
me!t+manak %s zaklatnak m+sokat nem /%nymunk+sok( m%! ha azt is
+ll6t)+k.
Ezek az emberek le!ink+bb ne!at6v entit+sok +ltal vannak be/oly+solva(
va!y m%! az el"z" %leteikb"l me!van a ne!at6v )ellemvon+suk.
0a nincs ele!en" kozmikus szeretet az auramez"ben( hanem le!ink+bb
e!o( arro!ancia( /%lt%kenys%! %s ut+lat( akkor a ne!at6v entit+sok be
tunak hatolni az aurapa)zsoba %s ir+ny6tani tu)+k a !onolataiat %s az
%rzelmeiet.
A /%nyt %s az ener!i+t az aur+ban nem lehet me!hamis6tani.
Ez a tuatoss+! ener!etikai lenyomata( amivel minenki renelkezik.
E!y vali /%nymunk+st /el lehet ismerni az aurameze)%ben l%v" /%nyr"l %s a
szeretetener!i+rl( illetve a szeretetb"l /aka tetteir"l( amellyel szeretetet
teremt.
A vali /%nymunk+sok szeretettel besz%lnek %s nem ut+lattal( nincs bennk
semmi /%lt%kenys%! %s a tetteik a vali kozmikus szereteten alapulnak
az%rt( ho!y szeretet ener!i+t teremtsenek.
#$:# ).nius+ban e!y csoport vali /%nymunk+ssal me!l+to!attam e!y )
ener!i+). helyet -zerbi+ban az%rt( ho!y !y!y6t ener!i+t kl)nk a
helynek %s a boly!nak.
www.alaje.hu 116. oldal
3inen /%nymunka e!y bels" tiszt6t 'ssze)'vetel is( e!y ener!iamunka(
ho!y me!szabaul)unk b+rmilyen !+tl ener!i+tl.
3inen /%nymunka tal+lkozn( ener!ia helyekr"l sz+rmaz ma!asabb
ener!i+kkal n%znk szembe %s /%nyl%nyekkel( akik r%szt vesznek ra)ta.
A ma!asabb /%nyener!i+val a /elsz6nre
/o! t'rni( b+rmi is re)t"zik bent a
tuatoban az%rt( ho!y me!l+ssa %s
me!!y!y6tsa.
Ezek az ener!i+k /olytat)+k a munk+t a
/%nymunka ut+n is.
A ne!at6v ener!i+k t'rl%s%re ir+nyul
szem%lyes bels" munka( a le!/on9
tosabb a szem%lyes spiritu+lis
/e)l"%sben.
Elolvasni e!y k'nyvet nem ele!en" 9 e!y k'nyv csak e!y in/orm+ci.
A vali munk+t szem%lyesen kell me!tenni.
3inenki keresztlme!y ezen a leck%n az %letben( ak+r tu rla( ak+r nem.
3inen /%nymunka e!y lehet"s%!( ho!y me!szaba6tsa ma!aat a
ne!at6v %rz%sekt"l( ne!at6v !onolatoktl( va!y ne!at6v karm+tl.
7sak( miut+n me!szabault+l az alacsony ener!i+ktl( +llsz k%szen a
ma!asabb ener!i+kra %s a ma!asabb imenzikba val leszlet%sre.
www.alaje.hu 117. oldal
Az %let c%l)a( ho!y /e)lett tuatoss+!. szeretettel)es emberr% v+l)+l( e!o(
arro!ancia( /%lt%kenys%! %s !y4l'let n%lkl.
@annak /%nymunk+sok( akik kez"k %s csak most keztek el ol!ozni
'nma!ukon.
@annak tapasztaltabb mesteri /%nymunk+sok( akik sok boly!n( sok %letben
sa)+t6tott+k el az e!yetemes szeretetet( b'lcsess%!et %s vali
tapasztalataik vannak a /%nnyel %s a ma!asabb imenzikkal
kapcsolatban.
<k ma!asabb /%nyl%nyek +ltal lettek beavatva %s me!van a k%pess%!k
arra( ho!y t'bb kozmikus /%nyt horozzanak a testkben( mint m+sok az%rt(
ho!y me!!y!y6ts+k %s me!tiszt6ts+k a ne!at6v ener!i+ktl a 2'l boly!t.
Ez az in/orm+ci a lelkkben %s az aurameze)kben van elt+rolva( mint e!y
ener!etikai lenyomat( amely m+s spiritu+lis emberek +ltal l+that.
Az ener!ia mini! l+that %s nem lehet me!hamis6tani.
Azok( akik spiritu+lis mestereknek tettetik ma!ukat %s e!bl( illetve
!y4l'letb"l t+manak m+sokat( ne!at6v karm+t teremtenek ma!uknak %s
!+tol)+k a sa)+t /e)l"%sket.
Az i!az+n pro/i tapasztalt
/%nyhorozk olyan na!y b'l9
csess%!!el renelkez" lelkek(
akik ma!asabb /%nyimen9
zikbl szlettek le a 2'lre
az%rt( ho!y k%pesek le!yenek
/izikai testben tev%kenykeni.
E!y i!azi /%nyhoroznak nincs e!)a( !y4l'lete( /%lt%kenys%!e( va!y m+s
ne!at6v viselke%se %s elkl'n6ti ma!+t b+rmi /a)ta !y4l'lett"l( vall+stl(
kultusztl( hitrenszert"l( babon+tl( va!y politikai n%zett"l %s ez%rt
semmilyen mon sem lehet kapcsolatba hozni ezekkel.
A vali /%nymunka nem csup+n e!y esem%ny k'nny4 pozit6v helyeken(
ahol a /%nymunk+sok ) ener!i+t haszn+lnak( ho!y sz%tszr)+k a boly!n az.
www.alaje.hu 118. oldal
A tapasztalt mesteri /%nymunk+sok( !yakran l+to!atnak me! ne!at6v
ener!i+). helyeket az%rt( ho!y !y!y6ts+k %s +talak6ts+k ezeket az
ener!i+kat a kozmikus /%nnyel( amelyet a testkb"l su!+roznak ki.
Ezt h6v)+k hala /%nymunk+nak( melyet csak er"tel)es /%nnyel %s kozmikus
szeretettel teli aur+val renelkez" embereknek lenne szaba me!tennik
az%rt( ho!y v%ve le!yenek a ne!at6v ener!i+ktl.
A hala /%nymunk+kban %monokkal %s m+s ne!at6v entit+sokkal n%zel
szembe( akik ne!at6v helyeken !y4lnek 'ssze.
A 2'l boly! e!y pol+ris imenziban van( ahol a ne!ativ6t+s m%! l%tezik.
3ost( ho!y a 2'l boly! ma!asabb imenziba akar emelkeni( minen
ne!at6v ener!i+t me! kell tiszt6tani pozit6v ener!i+val.
A ]pozit6v] a kozmikus szeretet haszn+lat+t( a ]ne!at6v] a szeretetener!ia
hi+ny+t )elenti.
@annak pozit6v ener!i+). helyek a 2'l'n %s vannak ne!at6v ener!i+).
helyek.
Ami a /'li emberek +ltal e!y i"szak alatt( va!y %ppen )elenle! is teremtett
ener!i+ktl /!!.
A pozit6v ener!i+). helyek 'rv%ny helyek( ahol a kozmikus ener!ia )obban
/eler"s''tt( mint m+s helyeken.
A ne!at6v ener!i+). helyek olyan helyek( ahol a ne!at6v ener!i+t emberek
teremtett%k( va!y ahol vulk+nok vannak.
www.alaje.hu 119. oldal
A vulk+nok a boly! szelepei va!y prusai( ahol a boly! a ne!at6v
ener!i+t kibocs+)t)a.
A boly! e!y %l"l%ny %s prusai vannak( ho!y elen!e)enek e!y /ert"z%st(
.!y mint az emberi test.
3inen kapcsolatban +ll a /inom anya!i ener!i+val( minen ener!i+nak
hat+sa van minen m+sra 9 az emberekre %s a k'rnyezetre.
Ez nem e!y zavaros( misztikus olo!( ez ma!asabb spiritu+lis tuom+ny(
amelyet szks%!es( ho!y tu)unk( ha me! akar)uk %rteni az %letet %s( ho!y
ho!yan %l)nk harmni+ban %s b%k%ben.
Az elm.lt :#.$$$ %vben( a /'li emberek sok kl'nb'z" helyen( sok ne!at6v
ener!i+t teremtettek a h+bor.k( !y4l'let( arro!ancia( vall+sok %s e!y%b
kultuszok( hatalomv+!y( ne!at6v /'l'nk6vliek( illetve az alacsony asztr+lis
entit+sok %s %monoktl sz+rmaz manipul+cik kombin+ciinak
erem%nyek%ppen.
Az elm.lt :O %vben sok csoporttal( sok helyen csin+ltam /%nymunk+t( ho!y
me!tiszt6tsam a ne!at6v ener!i+kat a 2'l'n.
#$:# m+rcius+ban %s +prilis+ban( a ;ozmikus 8uatoss+! en!em %s n%h+ny
bar+tomat elkl'tt e!y hossz. /%nymunka k'r.tra Amerik+ba( ho!y
me!tiszt6tsuk a r%!i ne!at6v ener!i+kat 2lori+ban( ;ali/orni+ban %s
0awaiion.
Az els" hely -t. Au!ustin volt 2lori+ban( ahol a brut+lis *once e Leon sz+llt
www.alaje.hu 120. oldal
partra :A:O +prilis #9+n.
*once e Leon e!yike volt a sok /el/eez"nek( akiket az e!yh+z %s a
spanyol kir+ly nev%ben kltek( ho!y me!er"s6tse a !aza!s+!ot( ho!y
!yilkol)on %s ho!y rabszol!+kat szerezzen.
*once e Leon %s #$$ katon+)a me!h6totta *uerto Fico9t %s sok m+s
helyet 2lori+ban( .!y mint -t. Au!ustin9t( minezt renk6vli brutalit+ssal az
amerikai bennszl'ttek /el%( k'vetelve "ket a spanyoloknak.
Az%rt( ho!y e!y er"tel)es
/%nyener!i+nk le!yen( el"sz'r a
term%szetben t'lt'ttk /el
ma!unkat( k%s"bb pei! e!y
-t. Au!ustine9ban l%v" U$$ %ves
/a ener!i+)+bl( miel"tt be9
l%ptnk a helyre( ahol a spanyol
b4n'z"k me!'lt%k az amerikai
bennszl'tteket.
Aho!yan keresztls%t+ltunk ezen a helyen( %reztem azon tettekb"l sz+rmaz
ne!at6v ener!i+kat %s traum+kat.
-ok me!!yilkolt amerikai bennszl'tt lelke m%! mini! traum+ban volt( %s
nem tuta me!tal+lni a /%nyt.
Ezen hely me!tiszt6t+sa na!yon /+)almas volt( %reztem a me!!yilkolt %s
me!k6nzott amerikai bennszl'ttek /+)alm+t %s a b+nat+t.
8eremtettem e!y /%ny'rv%nyt %s a lelkek v%!l bel%ptek a /%nybe(
h+traha!yva a r%!i traum+kat %s /+)almakat.
A /'li ,er!ely napt+r szerinti U$$ %s :Q$$ k'z'tti %veknek( na!yon er"s
be/oly+sa van a mai emberek !onolko+s+ra.
-ok mai babona %s !y4l'letener!ia !y'kerezik azokbl az i"kb"l %s ez az
oka( ami%rt a /'li emberek nem /e)lesztik a kozmikus szeretetet a sz6vkben
%s a ma!asabb tuatoss+!ot.
www.alaje.hu 121. oldal
Ebben az i"szakban a /'li emberek t'bb sz+z csat+t v6vtak( millik haltak
me! a vall+si /anatizmus( babon+k %s a hatalomv+!y( a /'l %s az arany
miatt.
A moern t'rt%n%szek elkeztek r+)'nni( ho!y a U$$ %s :Q$$ k'z'tti i"szak
az( ahol a papok %s a kir+lyok sokszor me!v+ltoztatt+k a napt+rat %s a
okumentumokat a t'rt%nelmi szem%lyr"l J%zusrl az%rt( ho!y passzol)on a
k'z%pkori hieelmekkel %s babon+kkal( valamint( ho!y k'nnye%n
ir+ny6thass+k a t'me!eket a /%lelemmel( p+nikkelt%si mszerekkel( %s
me!!y"zz%k az embereket( ho!y k'vess%k az e!yh+zkultuszt.
3ivel ezek a okumentumok m+solatok m+solatainak a m+solatai voltak
m+s nyelvekr"l %s m+s emberekt"l( e!yre t'bb hiba( babona %s
/%lre%rtelmez%s aott hozz+)uk.
A moern /'li ,er!ely napt+r( olyan k'z%pkori papok teremtm%nyein %s
hieelmein alapul( akik el'nt'tt%k( ho!y a napt+r els" nap)+nak( a J%zus
n%ven ismert szem%ly k'rlbelli szlet%si nap)+t +ll6tott+k be.
Ezel"tt a /'li emberek m+s hitrenszerekkel sz+molt+k a napt+rat.
A moern /'li napt+rat( csak az eltelt( hozz+vet"le!esen #.$$$ /olytonos
/'li %vre vonatkoztatva tu)+k haszn+lni( e nem haszn+lhat kozmikus
esem%nyek kisz+m6t+s+ra az Mniverzumban.
A ;ozmikus 8uatoss+! 9 a 2orr+s 9 +talak6t+sokat %s kozmikus v+ltoz+sokat
v%!ez( amikor az i" %s az ener!ia hely%nval.
1em haszn+l /olytonos /'li napt+rakat.
8'rt%nelmile! bizony6tott az( ho!y a k'z%pkori i"k voltak azok az i"k(
www.alaje.hu 122. oldal
amelyekben az e!yh+zkultusz hasere!e millinyi embert k6nzott %s !yilkolt
me! e!y elk%pzelt ]isten] nev%ben %s !aza!oott me! m+s orsz+!ok
ki/oszt+s+val.
An!lia( -panyolorsz+!( *ortu!+lia( Plaszorsz+!( 2ranciaorsz+! %s 0ollania
kapzsi pap)ai %s kir+lyai( t'bb sz+z !yilkost %s b4n'z"t kltek( ho!y sz+mos
helyet h6tsanak me!( .!y mint az amerikai kontinenst( sok szi!etet az
Atlanti 9%s 7senes ^ce+non( sz+mos helyet A/rik+ban( =ni+ban( Tzsi+ban
%s Ausztr+li+ban az%rt( ho!y !yilkol)anak( rabszol!+kat szerezzenek( lop)anak
az emberekt"l %s( ho!y k%nyszer6ts%k "ket arra( ho!y k'vess%k az e!yh+zat.
Ez na!yon )l okument+lt a /'li t'rt%n%szek +ltal( %s b+rkinek k'nny4
me!szerezni manaps+! ezt az in/orm+cit.
Azok a !yilkosok i!az+n hatalmas karm+t teremtettek %s sok %letkben kell
azt me!tiszt6taniuk.
A -panyol !yilkos h6t utaz+sok csaknem k'zel #$$ %vi! tartottak :X$#9t"l
:U$$9i!( e sok m+s h6t is volt( sok ha)val %s katon+k sz+zaival.
Ezekben az i"kben t'bb( mint :$$ milli amerikai bennszl'tt ini+nt
!yilkoltak me! brut+lisan az e!%sz amerikai kontinensen az e!yh+z nev%ben
%s az aranyl+zban.
A n%pess%! ma)nem I$J9a me!halt.
Ez volt a le!na!yobb n%pirt+s az elm.lt :$.$$$ %vben %s e!y renk6vl
ne!at6v karm+t teremtett a !yilkosoknak.
A -panyol e!yh+zkaton+k hal+lra ol!oztatt+k "ket a k%nyszermunk+val( %s
www.alaje.hu 123. oldal
a le!ke!yetlenebb mon m%sz+rolt+k le "ket.
Az ini+nokat :O9as csoportokban l!att+k /el e!y t4z /'l%( monv+n: ]J%zus
;risztus %s a :# apostol ics"s%!%re]( 6!y e!yszerre /ullatak me! %s %!tek el.
Az ini+nokat kihe!yezett kar). !'r'kbe ha)tott+k( me!csonk6tott+k( va!y
elevenen a vakuty+kkal etett%k me! a !yermekeiket.
A /%r/iak( n"k %s !yermekek( akik t.l%lt%k( arra lettek k%nyszer6tve( ho!y
szol!+l)+k az e!yh+zat( mint rabszol!+k az%rt( ho!y kiel%!6ts%k a papok %s a
katon+k perverz /ant+zi+it.
Ezek az eurpai kir+lyok %s papok +ltal /elb%relt !yilkosok voltak a moern
amerikai vil+! alap6ti 9 aho!yan ma l+t)uk 9( miut+n ma)nem minen
bennszl'tt amerikai ini+nt me!'ltek.
Ezen !onosz tettek erem%nyei a mai napi! is l+tszanak( %s a ne!at6v
ener!i+k a mai napi! be/oly+sol)+k a /'li emberek elm%)%t( ho!y ne!at6v
mon cseleke)enek.
3e!teremtette a rasszizmus( vall+si !y4l'let( er"szak %s b4n's tettek
!onolat+t( %s ez tart)a az embereket t+vol attl( ho!y el%r)enek e!y
ma!asabb tuatoss+!ba %s t+rsaalmi harmni+ba.
A b'lcsess%! e!y )ele lenne( ha minen vall+sos szervezet nap)ainkban %s
n%h+ny korm+nyzat( visszaszol!+ltatn+ a va!yon+t azoknak az orsz+!oknak(
melyeket "k raboltak ki brut+lisan( %s visszaan+k a !aza!s+!ukat a
millisz+mra %hez" embernek vil+!szerte( ezzel e!y i"ben pei!
me!szntetn%k az uralmat( vall+sokat( /%lelmet %s hazu!s+!okat.
www.alaje.hu 124. oldal
3anaps+! a bennszl'tt amerikai ini+nok lesz+rmazottai( nyomorultan
sze!%ny k'rlm%nyek k'z'tt %lnek a sivata!ban( ahol nem lehet termeszteni
semmit. #$::9ben me!l+to!attam a 0opi rezerv+tumot Arizonaban( %s
na!yon elszomor6tott a l+tv+ny( ho!y mik%nt %lnek ott az emberek.
A ne!at6v er"szakos betolakok arra k%nyszer6tett%k "ket( ho!y a
sivata!ban %l)enek( ahol nem tunak %telt termelni.
Amikor me!l+to!attuk a sze!%ny /alvakat( l+ttuk( ho!y a!ya!bab+kat
prb+ltak elani a t.l%l%s%rt.
A /'lnek ott ne!at6v ener!i+)a van( hasonlan az alacsony asztr+lis
imenzihoz.
0a itt emberekkel besz%lsz( /elismere( ho!y a le!t'bb)k elvesz6tette a
tu+st %s a kapcsolatot a r%!i b'lcsess%!!el.
A le!t'bb ember me!v+ltozott a moern t+rsaalom +ltal %s alkohol
probl%m+ik vannak.
A kl'nb'z" t'rzsek sz%tv+ltak %s elkl'nltek.
0a e!yesln%nek %s az +talak6t ener!i+ra koncentr+ln+nak( akkor k%pesek
lenn%nek me!v+ltoztatni a helyzetket.
=tt l+that)uk a r%!i mon+st a !yakorlatban: ]osz me! %s uralko)]( mivel az
er"szakos betolakok /elosztott+k a kl'nb'z" t'rzseket( elkl'n6tett%k "ket
a r%!i tu+stl( arra k%nyszer6tett%k "ket( ho!y me!tanul)+k a betolakok
nyelv%t %s arra( ho!y nyomor.s+!ban( sze!%nys%!ben( alkoholban %s
rem%nytelens%!ben %l)enek.
www.alaje.hu 125. oldal
A !onosz tettek ne!at6v karm+t
teremtenek azoknak( akik ezt az
ener!i+t teremtik me! %s ez a
karma term%szetesen e!y napon
vissza)'n( mivel ez az ok %s okozat
e!yetemes t'rv%nye.
8eh+t nem v%letlen az( ho!y sok
term%szeti katasztr/a van az
amerikai kontinensen.
A boly! prb+l)a me!tiszt6tani a ne!at6v ener!i+t a test%n.
Az "si i"kben az emberek nem csak a h+bor.kban haltak me!( hanem a
kir+lyok szrakoztat+s+ra( vall+si /ela)+nl+sra %s azok%rt( akik szenveni %s
me!halni akartak l+tni m+sokat.
Az e!yik ilyen hely a rmai ;olosszeum volt.
Emberek ezreit 'lt%k me! itt szrakoztat+sbl %s vall+sbl.
;ar +ltal( va!y az oroszl+nok +ltal %lve el/o!yasztva.
;%pzelhete( ho!y milyen ne!at6v ener!ia t+rolott ezen a helyen( %s a
me!!y't'rt lelkek ezrei( akik m%! itt vannak %s nem tal+l)+k a /%nyt.
N!y ie is elmentem( ho!y me!csin+l)am az ener!iatiszt6t+st( %s
www.alaje.hu 126. oldal
/elszaba6tsam a sok lelket.
E!y m+sik brut+lis vall+si !yilkol+si m volt a k'z%pkori Fm+ban az
.!ynevezett 3azzatello.
Ez e!y a p+pai +llam +ltal haszn+lt !yilkoss+! volt a :Q. sz+zatl( :Q7$9i!.
Azokat( akik nem en!eelmesketek a p+pai ir+ny6t+snak( a k'zt%ren
v%!ezt%k ki Fm+ban( e!y na!y kalap+ccsal 'sszez.zt+k a /e)ket( %s k%ssel
elv+!t+k a torkukat.
Fma az e!yik hely( amelynek sok ener!iatiszt6t+sra van szks%!e.
Ez%rt is voltam itt /%nymunk+t v%!ezni.
-ok m+s helyen a 2'l'n( /anatikus vall+sos emberek( m+s emberek milliit
!yilkolt+k %s k6nozt+k me! %s sokuk a mai napi! is ezt csin+l)a.
Ez a ne!at6v ener!ia be/oly+sol)a a moern /'li t+rsaalom viselke%s%t.
A k'z%pkori i"kben 9 a :O. %s a :Q. sz+za k'z'tt 9( az e!yh+zkultusz az
inkviz6cival me!alapozta a tel)es uralm+t.
A ma t'rt%n%szei .!y becslik( ho!y t'bb( mint :$ milli embert 'ltek me!
csak Eurp+ban.
-z+mtalan embert zs./oltak be %vekre s't%t t'ml'c'kbe( k6noztak me!
k6nzeszk'z'kkel %s k%nyszer6tett%k ]vallom+st%telre].
www.alaje.hu 127. oldal
A va!yonukat elkobozt+k %s na!y r%sze az e!yh+z% lett.
A rokonaik le!ink+bb utcai nincstelenek voltak %s senki sem mer%szelt
se!6teni ra)tuk.
A k'z%pkori i"kben( ma)nem minen kast%lynak volt k6nzkamr+)a( ho!y
me!k6nozz+k %s me!'l)%k minazokat( akik nem en!eelmeskenek az
e!yh+z %s a hasere! parancsainak.
-ok l%lek( aki szenveett %s me!halt azokban az i"kben m%! mini! le van
ra!ava a traum+ktl azokon a helyeken %s nem tal+l)a a /%nyt.
Ez nem e!y /+tyolos( misztikus olo!.
Ez e!y ma!asabb spiritu+lis tuom+ny( amely a spiritu+lis emberek sz+m+ra
l+that.
-ok helynek ezek k'zl ener!etikai tiszt6t+sra van szks%!e a kozmikus
szeretet +ltal( ho!y me!tiszt6tsa a r%!i traum+kat %s se!6tsen sok l%leknek(
akik me!haltak azokban az i"kben( ho!y me!tal+l)+k a /%nyt %s /olytass+k
a /e)l"%sket.
Az ener!ia nem t4nik el csak az%rt( mert r%!en t'rt%nt.
A ne!at6v ener!ia sok+i! k%pes e!y helyben marani( ha senki sem alak6t)a
+t a szeretet ener!i+)+ba. -ok kast%lyba( k6nzkamr+ba %s e!yh+zs6rba
mentem el ;'z%p9Eurp+ba az%rt( ho!y se!6tsek a me!k6nzott %s ottra!at
lelkeknek me!tal+lni a /%nyt.
1%ha lehets%!es e!y in/rakamer+val me!l+tni a lelkeket( akik v%!l
me!szabaulnak %s /%ny!'mb'kk%nt t4nnek /el.
3inenkinek( akinek er"tel)es szeretetrez!%s van az aur+)+ban( ezt a tiszt6t+st
kellene csin+lnia a ne!at6v ener!i+). helyeken.
2olytattuk a hossz. /%nymunka k'rutaz+sunkat %s me!l+to!attuk az e!yik
le!)obb 'rv%nyhelyet a 2'l'n a -hasta 0e!yn%l. #O::O
Ez az a hely( ahov+ a spiritu+lis lem.riaiak menekltek( miut+n a kontinensk
elpusztult.
www.alaje.hu 128. oldal
<k most a -hasta 0e!y alatt %lnek az A. imenziban.
Az%rt )'ttnk ie( ho!y
/elt'ltsk ma!unkat a he!yi
'rv%ny %s a lem.riaiak
ener!i+)+val( mivel azt
terveztk( ho!y k%s"bb ezt
az ener!i+t 0awaii me!9
tiszt6t+s+ra haszn+l)uk /el(
ami az elsllyet lem.riai
kontinensb"l me!marat( ahol a puszt6t+s r%!i ener!i+i m%! be/oly+sol)+k a
boly!t.
Aho!y a meit+cinkat v%!eztk a -hasta 0e!yen( %rezhettk a lem.riaiak
)elenl%t%t /inomanya!i +llapotukban.
2%nyener!i+t atak neknk a k'vetkez" /%nymunk+hoz( amit 0awaii9on
terveztnk.
A /%nymunka k'rutaz+sunk k'vetkez"
me!+ll)a( az ri+s v'r's/eny"/+k voltak
a kali/orniai 3uir Yoos9ban.
Ezek ::A m%ter ma!asak %s n%h+9
nyuknak :# m%teres az +tm%r")e.
Ezek a /+k er"tel)es ener!i+kat t+rolnak(
mivel O.#$$ %ve !y4)tik a kozmikus
ener!i+kat.
A /+k a kozmikus ener!i+k antenn+i( %s
min%l 're!ebbek( ann+l t'bbet t+rolnak
ma!ukban.
A ) ener!i+). helyeken( sok ener!ia9
!'mb't lehet /otzni.
8eh+t az%rt )'ttnk ie( ho!y /elt'ltekezznk a /+k ) ener!i+)+bl.
www.alaje.hu 129. oldal
2elt'lt"ve er"tel)es /%nyener!i+val( most m+r k%szen +lltunk arra( ho!y
elv%!ezzk a /%nymunk+t 0awaii9on( #$:# +prilis+ban.
3e!l+to!attuk a 1a!y -zi!etet %s ;auait az%rt( ho!y sz%tszr)uk a
/%nyener!i+nkat a 0awaii szi!etl+nc minen szi!et%n.
A /%nymunk+nk volt az els" i!azi ener!iatiszt6t+s %vezreek ta ezeken a
szi!eteken.
0a me!l+to!ato 0awaii9t %s %rz%keny va!y az ener!i+kra( akkor %rezni
/o!o( ho!y 0awaii az e!yik le!)elent"sebb hely a m.ltbl( amelynek m%!
mini! me!olatlan ne!at6v ener!i+i vannak.
Ez az a hely( ahol a lem.riai kontinenst elpuszt6tott+k e!y az atlantisziakkal
v6vott borzaszt h+bor.ban a 7senes9^ce+non.
-ok trauma %s ne!at6v ener!ia teremt"'tt Atlantisz v%!nap)aiban( mert
n%h+ny atlantiszi istennek !onolta ma!+t %s kozmikus ener!i+t haszn+lt a
h+bor.khoz.
Azoknak az atlantisziaknak( akik ezt a katasztr/+t okozt+k( me!tiszt6tan
ne!at6v karm+)uk van( ez%rt szlettek le sokszor a 2'lre( ho!y me!tiszt6ts+k a
karm+ikat.
-okukkal tal+lkoztam( akik )elenle! a 2'lre szlettek( %s t'bbeknek van m%!
me! az arro!+ns )elleme.
8+ma)+k a /%nymunk+sokat( akik arrl besz%lnek( ho!y mit tettek a
m.ltban.
A 0awaii -zi!etek a le!ma!asabb cs.csa az elsllyet lem.riai
kontinensnek.
A na!y puszt6t+s Lem.ri+n t'r%st hozott l%tre a 2'l /elsz6n%n( a l+va
elkezett /elt'rni( %s a le!ma!asabb he!yek vulk+nokk+ v+ltak.
Ebben a katasztr/+ban emberek millii szenvetek( haltak me! %s a
teremtett ne!at6v ener!ia %vezreek ta be/oly+sol)a ezt a boly!t.
A 7senes9^ce+nban sok ne!at6v ener!i+). helyet tal+lhatunk( kannib+l
szi!eteket( mint amilyen 2i)i( -amoa( *+pua .) ,uinea %s 0awaii.
www.alaje.hu 130. oldal
0awaii ne!at6v ener!i+i sok brut+lis harcos t'rzset vonzottak oa
*olin%zi+bl a 7$$9as %vekben.
A h+bor.k %s a brut+lis ritu+l%k amiket csin+ltak( sok alacsony asztr+lis
entit+st %s %mont vonzottak oa.
E!y "rszemnek( aki elhanya!olta a poszt)+t( e!y el'l)+r)a kiloccsanthatta az
a!y+t( va!y me!/o)thatta.
E!y csat+ban /o!lyul e)tett ellens%!nek kiszehett%k a beleit %s minen
csont)+t mszeresen elt'rhett%k( mik'z9
ben m%! %letben volt.
N!y a test%t ]/elk't'zhett%k] %s kicipel9
hett%k a mez"re( mint e!y +lozatot a
%monoknak( amikhez im+koztak.
A h+bor.k :Q:I9i! /olytattak.
3ivel ezek a szi!etek t+voliak( %s messze
vannak a ben%peseett helyekt"l( a r%!i ener!i+k %vezreeki! /enn tutak
marani( mert nem volt ele!en" m+s pozit6v ener!ia( ho!y me!tiszt6tsa a
r%!i ne!at6v ener!i+kat.
-ok helyi ember m%! mini! me!%li a r%!i babon+k ritu+l%it a m.ltbl( mert
sokuk a kor+bbi lakosok reinkarn+cii.
8erm%szetesen ezeken a szi!eteken is van n%h+ny kiv%tel( e "k nincsenek
ele!en( ho!y me!tiszt6ts+k a ne!at6v ener!i+kat.
El"sz'r a 1a!y -zi!etet l+to!attuk me! %s az e!yetlen pozit6v ener!ia( amit
itt %rz%kelni tutunk( az a el/inek% volt a k%tl%p%snyi parton %s n%h+ny
%rintetlen helyen a term%szetben.
3iel"tt el/inekkel tal+lkozol( %remes meit+lno( %s me!teremteni a
me!/elel" ener!i+t.
A el/inek %rz%kenyek az ener!i+kra %s olvasni tunak a !onolataiban %s
az %rz%seiben.
;'zel .szni e!y el/inhez( az e!yik le!na!yszer4bb tapasztalat( amit csak
www.alaje.hu 131. oldal
+t%lhetsz( ha kozmikus szeretettel a sz6veben tal+lkozol velk.
Az els" napot .sz+ssal t'lt'ttk
a el/inekkel %s )+tszottunk e!y
ten!eri tekn"ssel.
A k'vetkez" napon a 1a!y
-zi!et %li /el%re mentnk( a
z'l homok partra.
A part z'l( mivel a homok z'l
krist+lyokbl +ll.
N!y meit+ltunk ott( ho!y /elhaszn+l)uk a krist+lyokat( mint na!y6tt a
/%nyener!i+nkhoz.
L)szaka a %li ponton meit+ltunk( .)ra l+ttuk a /%nytestv%reim n%h+ny
/%nyha))+t.
A k'vetkez" hely( amit me!l+to!attunk az a *olou @'l!y volt(
'sszekapcsoltunk a term%szettel %s /elt'lt'ttk ma!unkat a /+kon a kis
'rv%nyener!i+kkal.
Az ener!i+t haszn+ltuk( ho!y .)ra e!y tiszt6t meit+cit v%!ezznk.
Az ener!iamunk+nk ut+n( az i")+r+s t.l vihaross+ v+lt( ho!y /olytassuk a
tiszt6t+st.
0a e!y er"tel)es /%nyener!i+t haszn+lsz( ho!y me!tiszt6ts e!y helyet( !yakran
%szrevehete( aho!y a term%szet se!6t neke a tiszt6t+sban a sz%l %s az es"
ere)%vel.
A 1a!y -zi!eten e!y %rz%keny spiritu+lis ember k%pes %rezni %s l+tni sok
%mont( amelyek sz+mos helyen me!maratak a szi!et k'rl az alacsony
asztr+lis imenziban( sok elhunyt hawaii9i harcossal e!yetemben( mivel
"ket a kannibalizmus( a brut+lis +lozatok( %s a kor+bbi lakosok h+bor.i
vonzott+k oa.
Ezek a ne!at6v entit+sok sok moern lakost be/oly+solnak( ho!y !y4l'lettel
cseleke)enek %s ro!okat sze)enek( mivel "k ne!at6v ener!i+val
www.alaje.hu 132. oldal
t+pl+lkoznak.
Az e!yik ilyen hely a *uu9kohola 0eiau kast%ly.
3ikor leltnk meit+lni %s /%nyt kleni( sok elhunyt hawaii9i harcos
elkezett r+nk t+mani %s me!prb+lt ener!etikaila! lenyomni minket a
he!yr"l.
A /%nyener!i+nkkal biztons+!ban tutunk marani( %s +lozatok sz+zait
tutuk me!szaba6tani( akiket azon a helyen 'ltek me!( e nem tal+lt+k
me! a /%nyt( ho!y elha!yhass+k a helyet( mert az "si harcosok illetve a
ne!at6v entit+sok visszatartott+k "ket.
A ne!at6v alacsony asztr+lis entit+sok 0awaii9on nem szeretik a /%nyt( amit
hoztunk ma!unkkal %s sokszor me!t+matak minket( min szem%lyesen(
min ener!etikaila!( va!y ne!at6v embereket be/oly+soltak( ho!y
t+ma)anak %s /enye!essenek me! bennnket.
1%h+nyan azok k'zl( akiket be/oly+soltak %s me!t+matak minket h's
!y4l'lettel( helyi emberek voltak( aki spiritu+lisnak +ll6tott+k be ma!ukat( e
val)+ban er"s e!o %s !y4l'let ener!ia van elt+rolva bennk( ez%rt is tut+k
manipul+lni "ket a ne!at6v entit+sok.
E!y ne!at6v helyen letesztelhete a spiritu+lis tuatoss+!o m%rt%k%t.
3a!a l+thato( ho!y van9e er"tel)es szeretetener!i+ va!y sem.
0a ma!as spiritu+lis tuatoss+!o van vali kozmikus szertettel a
www.alaje.hu 133. oldal
sz6veben( %s nincs benne e!o va!y arro!ancia( akkor nincs ne!at6v
ener!ia( ami manipul+lni tuna az%rt( ho!y m+soknak k+rt okozz.
0a van e!( arro!anci+( iri!ys%!e( /%lt%kenys%!e %s m+s ne!at6v
%rzelme( akkor k'nny4 +lozata leszel a ne!at6v asztr+lis entit+soknak(
va!y az alacsony asztr+lis %l"sk'"knek.
Akkor ez e!y lecke( amit az e!oista( me!sz+llt embereknek me! kell tanulni.
-ok nem spiritu+lis ember k'zvet6t !onosz( ma!+t +lc+z entit+sokat az
alacsony asztr+lis imenzibl( e nem k%pesek /elismerni ezt( %s hamisan
!onol)+k azt( ho!y /%nyl%nyekkel( spiritu+lis /'l'nk6vliekkel( J%zussal( va!y
spiritu+lis tan6tkkal vannak kapcsolatban.
-okszor tal+lkoztam J%zussal az asztr+lis imenziban( %s na!yon szomor.
amiatt( ho!y sok /'li ember vissza%l a nev%vel az%rt( ho!y kiel%!6tse %s
i!azol)a a v+!y+t az e!ra( !y4l'letre( /%lt%kenys%!re( h+bor.ra %s m+sok
ir+ny6t+s+ra.
@$irit%lis lnek ne- akarjk* +o" i-djk ket* -ert az a koz-ik%s
t!r)nek ellen )al'
A k!z)et.ts k$ess"e ne- e" jele annak* +o" s$irit%lisak )a"%nk'
A k!z)et.ts ,sak e" jelzs* +o" )alaki ener"it fo"ad -s lnektl'
L+ttam na!yon !onosz embereket( akik k%r%sre %monokat tutak
k'zvet6teni.
L+ttam s+m+nokat 3eHikban %s 1ep+lban( akiket %monok birtokoltak.
1em volt uralmuk a tetteik /elett %s !y4l'lettel v'lt'ttek m+sokra.
8eh+t a k'zvet6t%s nem e!y )ele annak( ho!y spiritu+lisak va!yunk.
@$irit%lisnak lenni azt jelenti* +o" +asznlj%k a sz.)&nk#en a koz-ik%s
szeretetet* a-elet "akorlssal s #!l,sess""el sz&ks"es fejleszteni sok
leten kereszt&l'
Azon e-#ereknek* akik k!z)et.tenek* na"on )atosnak s k!r&ltekintnek
kell lenni&k* +o" kitl s -ilen infor-,it fo"adnak'
www.alaje.hu 134. oldal
0a e!y %mont k'zvet6tesz( ami J%zusnak +ll6t)a be ma!+t( va!y e!y
spiritu+lis /'l'nk6vlinek( akkor ez az entit+s azt /o!)a monani neke( ho!y
men) a szeretettel)es emberek ellen( a /%nymunk+sok ellen( azon emberek
ellen( akik a kozmikus szeretetet ter)esztik.
0a ilyen /a)ta entit+sokat k'zvet6tesz( akkor !y4l'let %s arro!ancia van a
tuatoban( %s arra /o!o haszn+lni( ho!y me!b+nts m+sokat az%rt( ho!y
t+pl+l %s kiel%!6tse az entit+st.
Az utols napon a 1a!y -zi!eten e!y hossz. meit+cit v%!eztnk a
-pencer parton( /elt'lt'ttk ma!unkat a 1ap ener!i+)+val.
A 1ap e!y +t)+r( ahol a 2orr+s ener!i+)a )'n keresztl.
Ebben a meit+ciban el"sz'r csukott szemekkel meit+lsz %s amikor a 1ap
alacsonyan van %s v'r's( akkor k'zvetlenl belen%zel a 1apba %s /elsz6vo a
kozmikus ener!i+t a szemeien keresztl.
2elt'lt' ma!aat a kozmikus ener!i+val( %s k%szen +llsz a k'vetkez"
/%nymunk+ra.
A 1a!y -zi!et me!tiszt6t+sa ut+ni hatoik napon( elmentnk ;auai -zi!et%re.
0a me!l+to!ato ;auai -zi!et%t( akkor valamivel )obb ener!i+t %rezhetsz itt(
mint a 1a!y -zi!eten( amiatt( ho!y a le!t'bb szi!eten nem %lnek emberek(
mivel s4r4 n'v%nyzet bor6t)a.
A szi!et kls" sz%l%n sok helyet tapasztaltuk( ahol elhunyt emberek voltak az
"si i"kb"l( %s sok %mon is %l %vezreek ta a szi!eten( mivel senki sem
kezte el me!tiszt6tani ezeket az ener!i+kat vali kozmikus /%nnyel.
-ok helyet l+to!attunk me! k'rbe a szi!eten.
www.alaje.hu 135. oldal
;ezetben ) ener!i+). helyekre mentnk az er"ben( ho!y /elt'ltsk
ma!unkat %s k%szen +ll)unk a ne!at6v helyekre.
E!y m+sik ) ener!i+). hely az a
part volt( amit 8itkos partnak
h6vnak %s %szakon tal+lhat.
Az%rt h6v)+k 6!y( mert el van u!va
az er" m'!'tt.
7sak miut+n k'vete az 'sv%nyt
le/el% az er"b"l( %re el a turist+k
n%lkli %s term%szetes ener!i+).
partot.
A k'vetkez" napon a ;e9e 0eiau Deach9et l+to!attuk me!.
=tt az er" k'z'tt e!y /enns6k tal+lhat r%!i romokkal elu!va a part /'l'tt.
Az "si i"kben az emberek itt brut+lis +lozatokat %s !yilkoss+!okat
!yakoroltak( 6!y %rezhete a ne!at6v ener!i+t aho!y su!+rozik a helyb"l.
2%nyl%nyek se!6ts%!%vel elkeztnk /%nyener!i+t kleni erre a helyre az%rt(
ho!y me!tiszt6tsuk azt.
A %monoknak( akik ezt a helyet ir+ny6tott+k( ez nem tetszett %s elkeztek
t+mani bennnket.
Ebben a pillanatban( ha nincs er"tel)es szeretetener!ia pa)zso az
aur+ban( akkor azok az entit+sok be tunak hatolni az ener!iamez"be(
birtokba vehetnek %s /elhaszn+lhatnak arra( ho!y me!t+ma)+k +ltala a
t'bbieket.
*ontosan ez t'rt%nt az e!yik r%sztvev"vel is.
,onosz %monok ker6tett%k hatalmukba( %s azt+n elkezett han!osan
v'lteni( "rlt m)+ra( %s s%rte!et%ssel t+mata a t'bbieket.
Pnnantl /o!va( mini! !onosz volt a t'bbiekkel %s nem /o!ata el m+sok
se!6ts%!%t.
www.alaje.hu 136. oldal
Ez me!t'rt%nik n%ha az emberekkel( 6!y l+that)+k 'nma!ukat( ho!y
val)+ban milyen tuatoss+!i szinten is +llnak( ez e!y /i!yelmeztet")elz%s a
sz+mukra( ho!y a s't%ts%! .t)+n )+rnak %s ir+nyt kellene v+ltaniuk.
A tiszt6t+sunk ut+n /elt4nt e!y b+lna %s me!k'sz'nte neknk az
ener!iamunk+t( amit elv%!eztnk.
0a hala /%nymunk+t szeretn%l v%!ezni( ahol me!tiszt6to a ne!at6v
helyeket( akkor na!yon /ontos( ho!y vali szeretetrez!%se le!yen( re)tett
e!o( arro!ancia( va!y m+s re)tett ne!at6v %rzelmek n%lkl.
0a hazusz 'nma!anak( akkor me!sz+llhatnak( ezzel ma!aat %s
m+sokat is vesz%lybe hozol( mivel azt vonzo be( amit kisu!+rzol.
0a spiritu+lis szeretn%l lenni( akkor "szint%nek kell lenne 'nma!ahoz %s
m+sokhoz( %s ol!ozno kell a bels" aka+lyt )elent" va!y ne!at6v
%rzelmeien.
E!y /%nymunka tal+lkozn a kozmikus /%ny ener!i+)a /el /o! /eni minen
ne!at6v ener!i+t( amely el van re)tve a tuatban.
E!y tal+lkozn( ahol vali /%nymunk+sok vannak( az ener!ia /el!yorsul( %s
lehet"s%!e lesz arra( ho!y r'vi i" alatt sok leck%t tanul) me!( amelyeken
norm+lis esetben csak sok %v alatt menn%l keresztl.
A /%nymunka tal+lkoz e!y ener!iamunka( amelyen /el kell ismerne azt(
ho!y olyan leck%kkel /o!sz szembeslni( amelyeket a lelke !yorsabban
akar elsa)+t6tani.
Ezt .!y is aktiv+lni lehet( ho!y k'zel va!yunk e!y vali spiritu+lis mesterhez.
A spiritu+lis tan6tk a kozmikus /%ny 'rv%nyei( %s az ener!i+)uk m%! akkor is
ol!ozik( ha %ppen nem monanak semmit.
-ok ember nem szereti a kozmikus /%ny ener!i+)+t( mert az /el/ei "ket( %s
minent a /elsz6nre hoz.
N!y elkezik t+mani %s s%rte!etni a spiritu+lis tan6tt( illetve m+sokat( %s m%!
t'bb ne!at6v karm+t teremtenek 'nma!uknak( amit me! kell olaniuk az
elk'vetkezen" %leteikben.
www.alaje.hu 137. oldal
A !y4l'let( e!o %s arro!ancia mini! !+tol)+k a spiritu+lis /e)l"%seet.
E!y probl%m+kkal %s bete!s%!ekkel teli %letet teremt ebben( illetve a
k'vetkez" %letben.
0a nem !y!y6to me! a r%!i ne!at6v ener!i+t( akkor sok leck%t ism%telsz
me! sok %letben minai!( am6! el nem sa)+t6to a kozmikus szeretet
ener!i+)+t a sz6veben %s a tuatoban.
Ez az( aho!yan a ;ozmosz m4k'ik.
Ez a L%tez%s kozmikus alapelve.
A k'vetkez" napon elmentnk e!y ha).tra ;alalau partra.
=tt me!tapasztaltuk a r%sze! korm+nyosokat( akik m%! ro!okat is k6n+ltak
neknk.
<k a szi!et entit+sainak ir+ny6t+sa alatt +lltak azzal a klet%ssel( ho!y
vesz%lybe hozzanak minket a ten!eren.
0a hala /%nymunk+t csin+lsz %s ne!at6v helyeket akarsz me!tiszt6tani(
akkor !yakran l+tsz ne!at6v entit+sokat( akik ir+ny6t+suk alatt tart)+k a helyet(
%s me! akarnak t+mani( e!yr%szt k'zvetlenl( va!y m+s ne!at6v ener!i+).
embereket /elhaszn+lva.
Donyolult helyzetekben l+thato me!( ho!y valban spiritu+lis va!y9e.
E!yszer4 helyzetekben sok ember lehet( ho!y spiritu+lisnak tetteti ma!+t( e
bonyolult helyzetekben l+thato a vali ener!i+ikat.
Az %letben sok teszt van %s sok tan6t+s( amin minenki keresztlme!y az%rt(
ho!y elsa)+t6tsa a vali spiritualit+st.
0a e!y bonyolult helyzetben va!y( %s me! tuo tartani a
szeretetener!i+at %s az e!ytt%rz%seet a sz6veben !y4l'let %s e!o
n%lkl( akkor elsa)+t6totta a leck%t.
0a e!y bonyolult helyzetben va!y %s e!bl( !y4l'lk've( arro!anci+val
va!y /%lt%kenys%!b"l cselekszel( akkor b'lcs olo! lenne elkezeni a
ne!at6v karm+nak az elt'rl%s%t m%! ebben az %letben.
www.alaje.hu 138. oldal
3ivel az ener!ia( amely a tuatoban %s a sz6veben van( me! /o!)a
hat+rozni a )elenle!i %s az elk'vetkezen" %lethelyzeteiet.
8eh+t b'lcs olo! lenne elkezeni haszn+lni a kozmikus szeretetet a sz6vben
%s bocs+natot k%rni minenkit"l( akit me!b+ntott+l %s akinek /+)almat
okozt+l.
A !onosz %moni t+ma+sok %s a renk6vl ne!at6v emberek ellen%re sok
helyen csin+ltunk ener!iatiszt6t+st a 1a!y -zi!eten %s ;auai9n /%nyl%nyek
se!6ts%!%vel.
5e mivel sok r%te!e van a ne!at6v ener!i+knak 0awaii9on( sok vali
/%nymunk+snak kellene oamennie %s me!tiszt6tania azt( amennyire csak
lehet.
-ok m+s ne!at6v ener!i+). hely van a 2'l'n( amelynek tiszt6t+sra van
szks%!e az%rt( ho!y szeretetener!i+t %s e!y b%k%s t+rsaalmat teremtsen
ezen a boly!n.
1%h+ny helyet /izikaila! is me! tuunk l+to!atni( viszont az olyan helyekre(
ahol h+bor.k za)lanak( klhetnk t+volrl ener!i+t.
A #$:#9es m+rciusi %s +prilisi /%nymunka k'rutaz+sunk na!y siker volt( ahol
kozmikus szeretetener!i+t teremtettnk az%rt( ho!y se!6tsk a 2'l boly!t.
-ok l%leknek se!6tettnk( akik %vezreek ta ne!at6v helyeken voltak
bez+rva( ho!y kiszabaul)anak a r%!i traum+kbl %s vissza tu)anak t%rni a
/%nybe( ahol eltervezhetik az elk'vetkezen" leszlet%sket %s a /e)l"%sk
www.alaje.hu 139. oldal
k'vetkez" szint)%t.
A 2'lnek sok ener!ia!y!y6t+sra van szks%!e sz+mos r%!i %s .) ne!at6v
ener!i+). helyen.
3a!asabb /e)letts%!4 boly!kon( e!y+ltal+n nincs ne!at6v ener!ia.
Ez%rt vannak 'sszehan!olva a ;ozmikus 8uatoss+!!al( %s 'r'mmel %lnek
minen probl%ma n%lkl.
Ez a 2'l'n is lehets%!es lenne( ha minenki haszn+ln+ a kozmikus szeretetet
a sz6v%ben %s senki sem haszn+ln+ t'bb% a !y4l'letet va!y az e!t.
Ez mini! a boly! civiliz+ci)+nak a viselke%s%t"l /!!( ho!y a boly! a
harmnia helye( va!y a katasztr/+k%( er"szak% %s szenve%s%.
3inen ener!etikai kapcsolatban +ll az Mniverzumban a /inom anya!i
kozmikus ener!ia +ltal.
A !onolatai( %rzelmei %s tettei ener!i+k( amelyek me!teremtik azt a
vals+!ot( amit ma!a k'rl l+tsz.
F+han!olva a L%tez%sre az e!yetemes szeretet +ltal a minennapok
sor+n( )elenti az %let c%l)+t %s leck%)%t.
HARI4@IAJ@0A( F@ @KERE4E44E5<E@0E( 5E00C AK F5E4 7F5<A* F@ A
H157@E@@FA* C04E55CAE07CA F@ HJ5EJA@IA A5AP<A'
Ala)e a ple)+i.
www.alaje.hu 140. oldal