Está en la página 1de 13

DEDICATORIA

La vida es una oportunidad, aprovchala.


La vida es bella, admrala.
La vida es bienaventurana, saborala.
La vida es un sue!o, hala realidad.
La vida es un desa"o, en"rntala.
La vida es un deber, c#mplela.
La vida es un tesoro, cudala.
La vida es una ri$uea consrvala.
La vida es amor, %&ala.
La vida es un misterio, desc#brela.
La vida es una promesa, realala.
La vida es tristea, suprala
La vida es una lucha, acptala.
La vida es una aventura, arris%ate.
La vida es "elicidad, mercela.
La vida es vida, de"indela
GEOGRAFIA Pgina 1
EL MAR PERUANO
I. UBICACIN Y LIMITES:
El Mar del Per ! Mar de Gra"#
$!r%a &ar'e del O()an!
Pa(*+(! , -e en("en'ra -i'"ad!
en la &ar'e !((iden'al del Per#
.a/and! la- (!-'a- del Per.
A.ar(a "n 'erri'!ri! 0"e
(!%&rende de-de la- $r!n'era-
(!n el %ar de E("ad!r en el
&aralel! de B!(a de Ca&!ne-#
en T"%.e-# 1a-'a la al'"ra de
la l*nea de la C!n(!rdia en
Ta(na# l*%i'e (!n el %ar de
C1ile en el &aralel! del 2i'!
Nr!. 1. El Mar Per"an! 'iene
"na a%&li'"d de 344 %illa-
%arina-# l! 0"e re&re-en'a
"n!- 563 7%. a&r!8i%ada%en'e# , e- de la %i-%a $!r%a 0"e el
li'!ral &er"an!. E- (!n-iderad! (!%! "na ("ar'a Regi9n Ge!gr+(a
el ("al 'iene "n rea '!'al de :16#;44 7% ("adrad!-
a&r!8i%ada%en'e# en (",a <!na el Per 'a%.i)n e=er(e -"
-!.eran*a.
II. AMPLITU>:
S" a%&li'"d e- de 200 millas , el g!.iern! del Per# en -" l*%i'e -"r
%an'iene "na di-(re&an(ia (!n el g!.iern! de C1ile. O("&a "na <!na
%ar*'i%a (!%&rendida &!r el li'!ral &er"an! ?1a(ia el e-'e@ , "na
l*nea i%aginaria a 344 %illa- de di-'an(ia ?564.A 7%@ del &"n'! %-
(er(an! de la (!-'a. O("&and! "n rea ge!gr+(a de 1B1A4#:A:.C 7%D
a&r!8i%ada%en'e.
Par'e del 'erri'!ri! &re'endid! &ara el %ar Gra"# Per -e l! di-&"'a a
C1ile 0"i)n e=er(e -!.eran*a en la <!na.
El %ar de Gra" &!-ee "na gran Eariedad de re("r-!- 1idr!.i!l!gi(!- ,
%inerale-.
La Eida , el de-arr!ll! del &!.lad!r &er"an! 1an e-'ad! Ein("lad!- al
%ar , -"- re("r-!- de-de 'ie%&!- in%e%!riale-. >e ell! -!n
'e-'i%!ni! i%&!r'an'e- Ee-'igi!-# (!%! la red de &e-(ar de l!-
&ara(a- F&r!.a.le%en'e la %- an'ig"a 0"e -e (!n-erEa en el
%"nd!G (!n (er(a de H.444 a/!- de an'igIedad# a-* (!%! re%!-
1allad!- en %!n"%en'!- ar0"e!l9gi(!- ?("l'"ra C1in(1a@ e
GEOGRAFIA Pgina 3
inn"%era.le- re&re-en'a(i!ne- ar'*-'i(a- de
ani%ale- , aEe- %arina- en 'e8'ile- , (era%i!- del An'ig"! Per.
III. SECTORES >EL MAR PERUANO:
EL ZCALO CONTINENTAL
F!r%a &ar'e de la Pla'a$!r%a C!n'inen'al 0"e -e en("en'ra (".ier'a
&!r la- ag"a- %arina- 1a-'a l!- 344 %. de &r!$"ndidad.
En )l -e di-'ing"en llan"ra- (!n -"aEe de(liEe 1a(ia el !e-'e# alg"n!-
Ealle- , %"(1a- %!n'a/a-# (",a- (i%a- -!n la- i-la-.
Sector norte o septentrional
U.i(ad! $ren'e a l!- de&ar'a%en'!- de Pi"ra , T"%.e-. S"
(ara('er*-'i(a &rin(i&al e- la de -er ang!-'!# (!n "n!- ;4 7% de an(1!
a la al'"ra de T"%.e-# A4 7% a la al'"ra del de-ier'! de Se(1"ra# ,
%", ang!-'! a la al'"ra de &"n'a Bal(!ne-# Pai'a , la &en*n-"la de
Ille-(a-.
Sector central
C!%&rende de-de la &en*n-"la de Ille-(a-# &!r el n!r'e# 1a-'a la
&en*n-"la de &ara(a-# &!r el -"r. Se (ara('eri<a &!r -er el %- a%&li!
de l!- 're- -e('!re- del <9(al! (!n'inen'al. Llegand! a al(an<ar "n!-
1A4 7% de an(1! a la al'"ra de C1i%.!'e# 134 7% $ren'e a Tr"=ill! ,
64 7% $ren'e a li%a.
Sector Meridional
E-'e -e('!r (!%&rende de-de la &en*n-"la de Para(a- 1a-'a la
$r!n'era (!n C1ile. Se (ara('eri<a &!r -er e-'re(1!# (!n "n an(1!
&r!%edi! 0"e Ear*a en're 3 , A 7%.
LAS OSAS MARINAS!
El relieEe -".%arin! $ren'e al PERU# de-(iende .r"-(a%en'e a
&ar'ir del! .!rde del <9(al! (!n'inen'al# lleEnd!n!- dire('a%en'e
1a-'a la- $!-a- %arina- 0"e -e e8'ienden a l! larg! de n"e-'r!
li'!ral# de-de d!nde -e a-(iende &ara llegar a la &la'a$!r%a
!(eni(a# a di$eren(ia de l! 0"e !("rre en !'r!- li'!rale- del
%"nd!.
GEOGRAFIA Pgina 5
Fren'e al PERU 1a, d!- $!-a- -".%arina-: la
"osa Meridional 0"e -e e8'iende de-de Arica #asta Mollendo$
al(an<and! -" %8i%a &r!$"ndidad $ren'e a Tacna ?:#C:6@# , la
"osa Central# 0"e -e e8'iende de-de I(a 1a-'a Pi"ra# al(an<and!
%8i%a- &r!$"ndidade- $ren'e al Callao ?:#C:C %.@# C#im%ote
?:#3:5 %.@# Ica ?:#313 %.@ , Anc&n.la- $!-a- 0"e 'ienen $!r%a
alargada , -e e8'iende &aralela- a la C!-'a# -!n $ra('"ra- ! $alla-
de la (!r'e<a 'erre-'reJ , de'er%inan la ine-'a.ilidad del 'erri'!ri!
Per"an!# !riginand! l!- %!Ei%ien'!- -*-%i(!- 0"e a %en"d!
a<!'an a la C!-'a Per"ana.
IK. CARACTERISTICAS:
TEMPERATURA: La- ag"a- del MAR PERUANO -!n $r*a-# (!n "na
'e%&era'"ra %edia an"al de 31 C. Sin e%.arg!# den'r! de
e-'a $rialdad 1a, Earia(i!ne-: en 'erano la 'e%&era'"ra e-
%a,!r# (!n "n &r!%edi! de 31 , en in'ierno e- %en!r#(!n
"na %edia de 16 J en el Norte ?T"%.e- , Pi"ra@ e- %a,!r
0"e en el S(r ?M!0"eg"a , Ta(na@J en la -"&er+(ie e- %a,!r
0"e en la- &r!$"ndidade- , %ar aden'r! e- %a,!r 0"e en el
li'!ral.
La $rialdad dela- ag"a- del MAR PERUANO -e de.e al $en9%en!
de a)oramiento# &!r el ("al la- ag"a- &r!$"nda- a-(ienden a
la -"&er+(ie.
COLOR: El (!l!r de la- ag"a- del MAR PERUANO Ear*a del
'erde claro en el li'!ral al 'erde osc(ro den'r! de la- 344
%illa- %arina-. E-'e (!l!r Eerd!-! -e de.e a la &re-en(ia del
plancton ?+'!&lan('!n , <!!&lan('!n@ 0"e a."nda en la-
ag"a- $r*a-. Ma- all de la- 344 %illa- '!%a "n (!l!r a*(lado#
&!r (are(er de +toplancton ! Eege'ale- %i(r!-(9&i(!- 0"e
a."ndan en la- ag"a- $r*a-. Alg"na- Ee(e- la- ag"a- del MAR
del PERU a&are(en (!n di-'in'a- (!l!ra(i!ne-: r!=i<a-#
a%arillen'a- ! &l!%i<a-# de.id! al a,(a-e# 0"e -e $!r%a &!r la
%"er'e del &lan('!n.
SALINI>A>: La- ag"a- del MAR PERUANO 'ienen "n 5; &!r %il
de -alinidad# l! 0"e 0"iere de(ir 0"e en "n li'r! de ag"a de %ar
1a, 5; gra%!- de -al# (!n &red!%ini! de la sal com.n. En el
li'!ral e-'e &!r(en'a=e de -alinidad di-%in",e# de.id! a la
inL"en(ia de l!- r*!- 0"e de-ag"an en el.
A"%en'a la -alinidad %ar aden'r! , en la -"&er+(ie# de.id! a
la eEa&!ra(i9n.
GEOGRAFIA Pgina A
K. CORRIENTES MARINAS:
CORRIENTE PERUANA >E 2UMBOLT: C!rrien'e de 2"%.!ld' !
C!rrien'e de Per# (!rrien'e !(eni(a $r*a 0"e L",e en dire((i9n
n!r'e a l! larg! de la (!-'a !((iden'al de S"da%)ri(aJ 'a%.i)n
-e la (!n!(e (!%! (!rrien'e Per"ana ! del Per. F"e
de-(".ier'a en 1C44 &!r el na'"rali-'a , e8&l!rad!r ale%n
Ale/ander 'on 0(m%oldt# al %edir la 'e%&era'"ra de la <!na
!rien'al del !()an! Pa(*+(! $ren'e a la- (!-'a- de Calla! ?Per@.
Se $!r%a $ren'e a la- (!-'a- de C1ile# Per , E("ad!r de.id! a
0"e l!- Eien'!- reinan'e- 0"e -!&lan &aralel!- a la (!-'a
arra-'ran el ag"a (alien'e de la -"&er+(ie. P!r e-'e %!'iE!# la
'e%&era'"ra de e-'a- ag"a- e- en're ; , 14 MC %- $r*a de l!
0"e de.er*a -er# in(l"-! en la- &r!8i%idade- del e("ad!r. El
ag"a $r*a (!n'iene ni'ra'!- , $!-$a'!- &r!(eden'e- del $!nd!
%arin! de l!- 0"e -e ali%en'a el +'!&lan('!n ?&lan('!n de
&lan'a-@# el ("al -e re&r!d"(e r&ida%en'e# $aE!re(iend! a-* el
de-arr!ll! del <!!&lan('!n# 0"e -e n"'re del an'eri!r. A -" Ee<#
l!- &e(e- 0"e -e ali%en'an de <!!&lan('!n -e %"l'i&li(an (!n
ra&ide<# l! 0"e &r!&!r(i!na a."ndan'e- $r"'!- &ara l!-
&e-(ad!re- , la- aEe- %arina-. 2a, !(a-i!ne- en la- 0"e e-'a
(!rrien'e n! llega a e%erger , l!- Eien'!- del n!r'e lleEan ag"a-
(alien'e- 1a(ia el -"r. C"and! e-'! -"(ede# "na (!rrien'e (lida#
0"e -e (!n!(e (!n el n!%.re de El Ni/!# ree%&la<a a la
1a.i'"al (!rrien'e de 2"%.!ld'J El Ni/! (!n-'i'",e "na
e8'en-i9n de la (!rrien'e e("a'!rial , &r!E!(a "n a-(en-! de la
'e%&era'"ra de la- ag"a- -"&er+(iale- de "n!- 14 MC. E-'!
-"&!ne "na di-%in"(i9n del &lan('!n 0"e -e de-arr!lla en la
(!rrien'e %- $r*a ,# &!r (!n-ig"ien'e# "na (a'-'r!$e &ara la
ind"-'ria &e-0"era , &ara la -"&erEiEen(ia de la- aEe- %arina-
de la <!na.
GEOGRAFIA Pgina ;

CORRIENTE OCEANICA: Se de-&la<a al !e-'e de la an'eri!r# , llega


1a-'a "n!- 644 %e'r!- de &r!$"ndidad. S"- ag"a- -!n %-
(lida-# &!r en(i%a de l!- 31N C. P!r al'era(i!ne- en la
C!rrien'e Per"ana# -"- ag"a- &"eden llegar 1a-'a la (!-'a.
LA CONTRACORRIENTE >EL PERU: Se de-&la<a en -en'id!
(!n'rari! ?n!r'eG-"r@ de la- d!- an'eri!re- , &!r de.a=! de ella-.
GEOGRAFIA Pgina :
E- la re-&!n-a.le &rin(i&al del aL!ra%ien'!
de ag"a- &r!$"nda- , -e %ani+e-'a en're l!- A4 , l!- A44 % de
&r!$"ndidad. Se&ara la C!rrien'e Per"ana de la O(eni(a#
-iend! -"&er+(ial ?Eeran!@ ! -".-"&er+(ial. En el &ri%er (a-!
e-' *n'i%a%en'e ligada al Fen9%en! de El Ni/!.
CORRIENTE SUBMARINA O SUBSUPERFICIAL: 'e %ani+e-'a en're
l!- 144 , l!- 344 %e'r!- de &r!$"ndidad# , -e de-&la<a en
dire((i9n n!r'eG-"r# %", &egada a la (!-'a.
CORRIENTE >EL NIOO: C!rrien'e de El Ni/!# $en9%en! !(eni(! ,
a'%!-$)ri(! l!(ali<ad! en el oc1ano Pac2+co d"ran'e el ("al
a&are(en# de $!r%a in"-"al# (!ndi(i!ne- (lida- a l! larg! de la (!-'a
!((iden'al de E("ad!r , Per# l! 0"e &r!E!(a al'era(i!ne- (li%'i(a-
de di-'in'a %agni'"d.
E-'e ')r%in! -e "'ili<9 en &rin(i&i! &ara de-(ri.ir la (!rrien'e (lida
0"e -e dirige 1a(ia el -"r , 0"e -e da en e-'a regi9n (ada %e- de
di(ie%.re# a"n0"e 1!, -e re-erEa a (ir("n-'an(ia- e8(e&(i!nal%en'e
in'en-a- , &er-i-'en'e-. Tiene "n den!%inad! 3periodo de
rec(rrencia3 de en're -ie'e a (a'!r(e a/!- de.id! al &r!gre-iE!
de.ili'a%ien'! de l!- Eien'!- ali-i!- &r!(eden'e- del Pa(*+(!
-"r!rien'alJ &"ede
a$e('ar a la (li%a'!l!g*a %"ndial d"ran'e %- de "n a/!. El n!%.re
de El Ni/! al"de al Ni/! Pe-- , e-' rela(i!nad! (!n el 1e(1! de 0"e
la (!rrien'e (!%ien<a n!r%al%en'e d"ran'e la NaEidad# )&!(a en la
0"e -e (ele.ra el na(i%ien'! de Pe-"(ri-'!. Una L"('"a(i9n en la
&re-i9n del aire# a(!%&a/ada de Eien'! en el Pa(*+(! %eridi!nal#
1a(e 0"e el $en9%en! -e (!n!<(a (!%! la O-(ila(i9n Meridi!nal de El
Ni/! ?OMEN@.
La- al'era(i!ne- (li%'i(a- &r!E!(ada- &!r e-'e $en9%en! -e
&r!d"(en ("and! la- (!rrien'e- !(eni(a- -!n l! -"+(ien'e%en'e
(lida- , &er-i-'en'e- (!%! &ara !(a-i!nar la inEer-i9n de la-
(!ndi(i!ne- n!r%ale- de 'e%&era'"ra del Pa(*+(! !rien'al ,
!((iden'al. N!r%al%en'e# la- ag"a- del Pa(*+(! !((iden'al 'r!&i(al
-!n (lida-# (!n 'e%&era'"ra- de %- de 14 MC# e- de(ir# %- al'a-
0"e la- de la- ag"a- !rien'ale- de la- (!-'a- de Per , E("ad!r. La
&re-i9n del aire e- .a-'an'e .a=a -!.re la- ag"a- %- (lida-. La
1"%edad rela'iEa del aire -e eleEa en la regi9n# generand! n".e- ,
$"er'e- ll"Eia-# %", (ara('er*-'i(a- del S"re-'e a-i'i(!# N"eEa G"inea
, el n!r'e de A"-'ralia. En el Pa(*+(! !rien'al el ag"a e- $r*a , la
&re-i9n del aire e- al'a# l! 0"e &r!E!(a la- (!ndi(i!ne- (li%'i(a-
'*&i(a%en'e rida- de la <!na (!-'era de S"da%)ri(a. L!- Eien'!-
ali-i!- -!&lan de e-'e a !e-'e# de-&la<and! a-* la- ag"a- (lida- de la
GEOGRAFIA Pgina 6
-"&er+(ie 1a(ia el !e-'e# , &er%i'en 0"e aL!re
el ag"a $r*a &r!$"nda a la- (a&a- %- -"&er+(iale-.
N! !.-'an'e# (!n la (!rrien'e de El Ni/! l!- Eien'!- ali-i!- del e-'e
de-a&are(en ! in(l"-! inEier'en -" -en'id!. La Earia(i9n de la &re-i9n
a'%!-$)ri(a a"%en'a (!n l!- -"aEe- (a%.i!- de la 'e%&era'"ra de la
-"&er+(ie del ag"a# &r!d"('! de la a((i9n de "n!- Eien'!- -"aEe-. El
ag"a (lida del Pa(*+(! !e-'e L",e de re'!rn! 1a(ia el e-'e# , la-
'e%&era'"ra- de la -"&er+(ie a"%en'an -igni+(a'iEa%en'e a la al'"ra
de la (!-'a !((iden'al de S"da%)ri(a. C"and! e-'! !("rre# el 'ie%&!
a'%!-$)ri(! &re-en'e en el Pa(*+(! !e-'e# general%en'e 1%ed!# -e
de-&la<a 1a(ia el e-'e# , la- (!ndi(i!ne- %e'e!r!l9gi(a- de (ar('er
-e(!# (!%"ne- en el e-'e# -e dan en el !e-'e# l! 0"e &r!E!(a $"er'e-
ll"Eia- en S"da%)ri(a , &"ede a la Ee< %!'iEar -e0"*a- en el S"re-'e
a-i'i(!# India , -"r de Q$ri(a# ade%- de generar (a%.i!-
%e'e!r!l9gi(!- en e8'en-a- regi!ne- de A%)ri(a del N!r'e. La
-i'"a(i9n -e 1i<! an %- (!%&li(ada (!n la- al'era(i!ne-
a'%!-$)ri(a- de-en(adenada- de-de 1HC3 &!r la er"&(i9n del E!l(n
%e8i(an! C1i(19n# 0"e a Ee(e- &r!l!ngan el %!Ei%ien'! de la
(!rrien'e 1a(ia el -"r.
L!- e$e('!- e(!n9%i(!- 0"e &r!E!(a la (!rrien'e de El Ni/! -e
a&re(ian de $!r%a e-&e(ial en la regi9n (!-'era de Per , E("ad!r.
E-'a- rea- li'!rale-# de ag"a- $r*a-# ("en'an n!r%al%en'e (!n
grande- .an(!- de &e(e-# en e-&e(ial de .!0"er9n. La &e-(a a0"*
'iene +ne- (!%er(iale- , de a&!r'e a la ali%en'a(i9n a la- aEe-
%arina-# (",! g"an! (!n-'i'",e "n i%&!r'an'e (!%&!nen'e de la
ind"-'ria de a.!n!- de la regi9n. Per! !("rre 0"e d"ran'e el
$en9%en! de El Ni/! "na (a&a de ag"a (alien'e , &!.re en n"'rien'e-
de &r!(eden(ia !((iden'al# (".re la- ag"a- (!-'era- !rien'ale-
ri(a- en n"'rien'e-. L!- &e(e- , aEe- %arina- %"eren ! a.and!nan la
regi9n en ."-(a de (!%ida# l! ("al re&er("'e nega'iEa%en'e en la
e(!n!%*a de la regi9n.
La- al'era(i!ne- &r!E!(ada- &!r la (!rrien'e de El Ni/! en're 1HC3 ,
1HC5 , en're 1HH6 , 1HHC $"er!n la- %- (a'a-'r9+(a- de la-
!("rrida- en el -igl! RR. En $e(1a- re(ien'e- (!%! 1H63# 1H6:# 1HC6#
1HH1 , 1HHA -e 1an &r!d"(id!# de ig"al %!d!# $en9%en!-
rela(i!nad!- (!n la
(!rrien'e.
GEOGRAFIA Pgina C

KI. FENOMENO >EL NIOO:
El Fen9%en! de El Ni/!# (!n!(id! 'a%.i)n (!%! O-(ila(i9n del
Pa(*+(! S"r ?ENSO S El Ni/! S!"'1ern O-(ila'i!n@ e- "n -"(e-! 0"e
!("rre en (ier'!- a/!- (!n %ani$e-'a(i!ne- &a'en'e- en el %ar , la
(!-'a del Per# ,# (!%! -e 1a de%!-'rad! re(ien'e%en'e# 'iene
(!ne8i!ne- (!n -"(e-!- en !'ra- &ar'e- del &lane'a. C!n-i-'e en "na
-erie de al'era(i!ne- !(ean!gr+(a- , (li%'i(a- (!n (!n-e("en(ia-
i%&!r'an'e-:
La &re-en(ia de temperat(ras anormalmente altas
en el mar# (!n inEa-i9n de ag"a- (lida- 0"e aEan<an en
el -en'id! (!n'rari! a la C!rrien'e Per"ana# ! -ea# de
n!r'e a -"r.
Alteraciones %iol&,icas en el mar (!%! el Tag"a=eT. El
%ar -e 'i/e de r!=! &!r la &re-en(ia de an!%al*a- en el
&lan('!n# la an(1!Ee'a , la -ardina -e &r!$"ndi<an# , 1a,
%!r'andad de aEe- g"anera-# 0"e n! en("en'ran
ali%en'! (er(a de la -"&er+(ie.
Se &r!d"(e "n incremento de las ll('ias en la costa
per(ana# &rin(i&al%en'e al n!r'e# &er! 0"e &"eden
llegar %- al -"r# -egn el aEan(e de la- ag"a- (lida-.
E-'a- ll"Eia- !riginan de-a-'re- na'"rale-# (!%!
in"nda(i!ne-# , a$e('an la in$rae-'r"('"ra ?E*a- de
(!%"ni(a(i9n# (i"dade-# e'(.@.
An n! -e (!n!(en (!n e8a('i'"d la- (a"-a- de e-'e $en9%en!# &er!
-e 1an &!did! de'er%inar alg"na- &i-'a-:
45 >"ran'e el Fen9%en! de El Ni/!# el anticicl&n 6 los 'ientos
alisios se de%ilitan %- de l! n!r%al# , la $"er<a de la C!rrien'e
Per"ana (ede 'a%.i)n %- de l! n!r%al en l!- Eeran!-# (!n l! ("al la
C!rrien'e de El Ni/! 'iene %a,!r $"er<a , -"- %a-a- de ag"a- (lida-
aEan<an %- 1a(ia el -"r. El %!'!r &rin(i&al de la C!rrien'e Per"ana
e- el anticicl&n del Pac2+co S(r# "n -i-'e%a de .a=a &re-i9n de
GEOGRAFIA Pgina H
Eien'!- 0"e (ir("lan en -en'id! (!n'rari! a la-
ag"=a- del rel!=. L!- Eien'!- ali-i!- del an'i(i(l9n -!n %- in'en-!- en
!'!/! e inEiern! , e%&"=an la- ag"a- 1a(ia el n!r'e. >"ran'e '!d!-
l!- Eeran!-# el an'i(i(l9n -e de.ili'a , (ede la $"er<a de la C!rrien'e
Per"ana.
25 Al de.ili'ar-e la C!rrien'e Per"ana %- de l! n!r%al en el Eeran!#
la- a,(as c7lidas sit(adas al oeste de la %i-%a 'a%.i)n &ene'ran
1a(ia la (!-'a. E-'a- %a-a- de ag"a# en (!ndi(i!ne- n!r%ale- de la
(!rrien'e# -e %an'ienen ale=ada- &!r el %!Ei%ien'! -"rGn!r'e de la-
ag"a- (!-'era-.
85 C!n el (alen'a%ien'! del %ar a(menta la temperat(ra de la
atm&s"era 6 se prod(cen ll('ias m7s intensas. En l!- a/!-
n!r%ale- n! -e &r!d"(en ll"Eia- Eeraniega- en la (!-'a &er"ana al -"r
de l!- ;1 L. S.# a (a"-a de la inEer-i9n ')r%i(a !riginada &!r la- ag"a-
$r*a-# 0"e n! &er%i'e la (!nden-a(i9n , eleEa(i9n de la- n".e- a %-
de C44 %.
En l!- a/!- 1CH1# 1H3;# 1HA3# 1H;6G;C# 1H:;# 1H63# 1HC3GC5 , 1HH6G
1HHC -e 1an regi-'rad! $en9%en!- de El Ni/! e-&e(ial%en'e in'en-!-#
(!n graEe- (!n-e("en(ia- -!.re el %ar , la (!-'a. La (i"dad de Sa/a
?La%.a,e0"e@# $"ndada en 1;C: a !rilla- del r*! del %i-%! n!%.re#
$"e de-'r"ida en 1:C: de.id! a '!rren(iale- ll"Eia-# 0"e (a,er!n
d"ran'e 1; d*a- , la in"ndar!n '!'al%en'e. 2a-'a 1!, 0"edan la-
r"ina- de i%&!r'an'e- 'e%&l!-.
KII. IMPACTOS NEGATIKOS Y POSITIKOS:
IMPACTOS POSITIKOS:
El %ar del Per ! UMar de Gra"V e- "n! de l!- %- ri(!- del
%"nd!# &"e- en -"- ag"a- $r*a- en(!n'ra%!- gran Eariedad de
e-&e(ie- de-'inad!- al (!n-"%! 1"%an! ! a la $a.ri(a(i9n de
1arina , a(ei'e de &e-(ad!.
L!- $a('!re- 0"e $aE!re(en -" ri0"e<a# i('i!l9gi(a de n"e-'r!
%ar -!n:
G La $rialdad de -"- ag"a- ?(!n el $en9%en! del aL!ra%ien'!
0"e e- el $a('!r %- de'er%inan'e de la ri0"e<a i('i!l9gi(a@.
G La a."ndan(ia del Plan('!n ?+'!&lan('!n , <!!&lan('!n@.
GEOGRAFIA Pgina 14
G La a%&li'"d , &!(a &r!$"ndidad de la
&la'a$!r%a (!n'inen'al.
G La- (!rrien'e- %arina-J e-&e(ial%en'e la UC!rrien'e Per"ana !
de 2"%.!ld'V.
L!- re("r-!- 1idr!.i!l!gi(!- del Mar del Per# -!n re("r-!-
na'"rale- -e en("en'ran a di-&!-i(i9n de la &!.la(i9n Per"ana
,# &!r 'an'!# de.en -er e8&l!'ad!- en $!r%a ra(i!nal.
L!- re("r-!- 1idr!.i!l!gi(!- del Mar del Per -!n re("r-!-
na'"rale- (!n l!- 0"e -e (!%&en-a la aride< de la C!-'a. P!r
'an'!# de.en -er (!nEer'id!- en ri0"e<a &ara &r!-(ri.ir el
Lagel! del 1a%.re , la de-n"'ri(i9n de grande- -e('!re- de
n"e-'ra &!.la(i9nJ &ara &r!-(ri.ir la de-!("&a(i9n , la &!.re<a#
%edian'e -" "'ili<a(i9n ra(i!nal.
La e8&l!'a(i9n ra(i!nal de e-'!- re("r-!- n!- &er%i'e n! -9l!
ali%en'ar a la &!.la(i9n# -in! 'a%.i)n &r!d"(ir 1arina , a(ei'e
de &e-(ad! 0"e# (!%! &r!d"('!- de e8&!r'a(i9n# -!n $"en'e-
de diEi-a-.
El $en9%en! del ni/! 'rae Een'a=a-# (!%! la regenera(i9n de l!-
.!-0"e- del n!r'e &!r la- in'en-a- ll"Eia-# A('"al%en'e# (!n la
a,"da de -a')li'e- %e'e!r!l9gi(!- e- &!-i.le# 1a-'a (ier'!
&"n'!# de'e('ar a 'ie%&! la- an!%al*a- , &reEenir l!- de-a-'re-#
aler'and! a la &!.la(i9n , '!%and! la- %edida- &reEen'iEa-
ne(e-aria-. En l!- 'ie%&!- %!dern!- l!- i%&a('!- &r!d"(id!-
en la (!-'a -!n %a,!re- &!r el a"%en'! de la &!.la(i9n
1"%ana , l!- (en'r!- &!.lad!-.
IMPACTOS NEGATIKOS:
El Mar Per"an! e- "n! de l!- $a('!re- (li%'i(!- %-
i%&!r'an'e- de la C!-'a. Cli%'i(a%en'e# &!de%!- a+r%ar 0"e
la C!-'a &er"ana# (!n -" d!%inan'e aride<# la a"-en(ia de
GEOGRAFIA Pgina 11
&re(i&i'a(i!ne-# -" (iel! en(a&!'ad!
&er%anen'e%en'e &!r den-a- n".e- e-'ra'!-# la &re-en(ia de
ne.lina- , .r"%a- 0"e di+("l'an la Ei-i.ilidad en l!- %e-e-
inEernale- , "na 'e%&era'"ra %!derada a l! larg! de la %a,!r
&ar'e del a/!# e- "n &r!d"('! del Mar Per"an!. El !rigen de
'!da- e-'a- %ani$e-'a(i!ne- (li%'i(a- e-' en la $rialdad de la-
ag"a- del Mar del Per. El Mar Per"an! inL",e de la -ig"ien'e
%anera:
>i-%in",e la Te%&era'"ra A%.ien'al de la C!-'a.
(roduce el )en&meno de Inversi&n Trmica.
In"lu*e en la )ormaci&n de las +ubes Estratos.
)orma las +eblinas * ,rumas del (aisa-e Coste!o.
Termina con la Inestabilidad del Aire.
Determina la Ausencia de Lluvias en la Costa Central * .eridional.
In"lu*e en la +aturalea Desrtica de la Costa.
Determina la )ormaci&n de las Lomas.
KIII. ILUSTRACION >EL TEMA:
GEOGRAFIA Pgina 13
GEOGRAFIA Pgina 15