Está en la página 1de 24

Lengua Compendi odeLet r as I D

9 SISTEMAHELICOIDAL
CAPTULO
COMPETENCI AS
Ti eneunpanor amaampl i oacer cadel as l enguas exi st ent es enel Per .
I dent i f i cal as pr i nci pal esl enguas amer i ndi asy el pr ocesodeext i nci ndeal gunadeel l as.
Reval or al ar eal i dadl i ng st i caper uanayl at r ascedenci adel asl enguasamer i ndi as.
I . I NTRODUCCI N
Se pi ensa er r neament eque enl a mayor ade pa ses sehabl auna sol a l engua monol i ngi smo Si n embar go l o ( ). ,
nat ur al es queenunpa s sehabl ems deunal enguamul t i l i ngi smoopl ur i l i ngi smo ( ).
Est ar eal i dadmul t i l i ngepuedeest arconf or madaporl enguas nat i vas opr opi as deunt er r i t or i oy porl enguas
ext r anj er asol enguasquehansi doi nser t adosporr azonespol t i cas geogr f i cashi st r i cas t ecnol gi cas yecon , , ,
mi casEl mul t i l i ngi smoi mpl i car l adi ver si daddecul t ur as educaci nr el i gi nvi vi endas comi dasmsi ca . ( , , , , ,
vest i do et c porl ot ant o est ar emos f r ent eadems auna , .) , , r eal i dadpl ur i cul t ur al.
Segn l o di choant er i or ment e l a l engua expr esauna cul t ur a Ahor a bi enest a l t i ma puede gozar de mayor o , . ,
menorgr adodeacept abi l i dadsoci al Si gozademayor gr adodeacept abi l i dadl al enguat endr mayorpr est i gi o . ,
soci al Por consi gui ent e el pr est i gi o del que gozan al gunas l enguas se debeen sent i doest r i ct o a r azones . , ,
ext ral i ng st i cas.
Desdeunaper spect i val i ng st i canohay l enguas ens super i or es aot r asnohay gr amt i cas ms l gi cas ni ms , ;
r azonadas queot r as.
Loques sepuedeobser vares l aexi st enci adegr amt i cas ms compl ej as queot r asPer oest onoes uni ndi cador .
desuper i or i dad es sl ounr ef l ej odel pr ocesodeevol uci ndeunal engua , .
I I . PER REALI DAD MULTI LI NGE :
Nuest r opa smani f i est aunar eal i dadmul t i l i ngeat r avs del usodel enguas amer i ndi asnat i vascomoel quechua ( ,
y el ai mar ay l enguas noamer i ndi as ext r anj er ascomoel espaol y el i ngl s ) ( , ).
Las l enguasamer i ndi as est nconf or madas asuvez pordi eci ochof ami l i as l i ng st i casdos habl adas enl ar egi n :
andi nay di eci si shabl adas enl ar egi namazni ca porl aquel aconvi er t eenl ademayorcompl ej i dadl i ng st i ca , .
Est as l enguas son usadas apar t e del cast el l ano En cambi o l acost a es una zonat ot al ment e cast el l ani zada . , ,
aunquet ambi ngozadel apr esenci adehabl ant es del enguasnat i vas debi doal osf uer t es movi mi ent os mi gr at or i os.
As enel Per exi st enhabl ant es monol i nges y habl ant es bi l i ngesopl ur i l i nges , , .
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 0 PASCUALSACOOLIVEROS
P E R
Castellano
Ingles
Francs

AMIGO
CUMPN
KUCHUQMASI
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 1 SISTEMAHELICOIDAL
LENGUAS EN EL PER
Amaznicas Andinas
FamiliaArahua
FamiliaArawak
FamiliaBora
FamiliaCahuapana
FamiliaCandoshi
FamiliaHarakmbut
FamiliaHuitoto
FamiliaJbaro
Culina
Campaashninca
Campanomatsiguenga
Campacaquinte
Chamicuro
Iapari
Machiguenga
Piro
Resgaro
Yanesha(Amuesha)
Bora
Chayahita
Jebero
Candoshishapra
Harakmbut
Huitoto
Ocaina
Achuarshiwiar
Aguaruna
Huambisa
FamiliaPano
FamiliaPeba
Yagua
FamiliaSimaco
FamiliaTacana
FamiliaTicuna
FamiliaTucano
FamiliaTupi
guaran
FamiliaZparo
Amahuaca
Capanahua
Cashibocacataibo
Cashinahua
Mayoruna
Matssmayorun
Nahua
Sharanahua
marinahua
Shipiboconibo
Yaminahua
Yagua
Urarina
Eseeja
Ticuna
Orejn
Secoya
Cocamacocamilla
Omagua
Arabela
Iquito
Taushiro
FamiliaAru
FamiliaQuechua
Aimara
Cauqui(Jacaru)
Incluyevarias
lenguasquechuas
LenguasAmerindias LenguasNoAmerindias
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 2 PASCUALSACOOLIVEROS
A) LENGUAS AMERI NDI AS
Tambi n denomi nadas l enguas ver ncul as nat i vas abor genes opr i mi das mar gi nadas Son aquel l as que , , , , .
t i enenpr esenci aennuest r oTer r i t or i odesdeant esdel al l egadadel osocci dent al esocur r i daapr oxi madamen ,
t eacomi enzos del at er cer adcadadel si gl oXVI .
st as secl asi f i canenl enguas andi nas y l enguas amazni cas.
1 . LENGUAS ANDI NAS
Ennuest r opa st enemos dosi mpor t ant esf ami l i as l i ng st i casandi nas LaFami l i aQuechuayl aFami l i aAr u : .
a) Fami l i a Quechua
Unagr anvar i edaddel enguas cl asi f i cadas conl aet i quet adequechuaor unasi mi seusanal ol ar go
y anchode nuest r o pa s.
Adems del Per t r adi ci onal ment e se habl a el quechua en Ecuador y Bol i vi a Ent r e est os t r es , .
pa seshayapr oxi madament e mi l l onesde quechuahabl ant es si endo el Per el que t i ene l a 10 ,
mayor var i aci ndi al ect al Segndat os del I NEI l al enguaamer i ndi ams i mpor t ant edenuest r o . ,
pa s es el quechua si endoel quechuasur eoel ms expandi doy conms habl ant es monol i nges ,
ybi l i nges.
Tambi n el quechuaes habl ado enl os pa ses deAr gent i naBr asi l Col ombi a y Chi l e , , .
FAMI LI A QUECHUA
VARIEDAD LOCALIZACIN
QUECHUANORTEO
Chachapollas(Amazonas)
Cajamarca,Querocotillo(Cajamarca)
Ferreafe,Incahuasi,
Caaris(Lambayeque)
CallejndeConchucos(Huanuco)
CallejndeHuaylas(Ancash)
Quechua Yaru:
Cajatambo,Chancay(Lima)
Yauyos,
Junn,Yauli,Tarma(Junn)
Quechua Hua nca :
Jauja,ConcepcinyHuancayo(Junn)
QUECHUACENTRAL
Quechua cos t eo
PacaraosHuaral(Lima)
QUECHUASUREO
Ayacucho,Huancavelica,parteoccidentalde
Apurmac.
Cusco,partesdeArequipayPuno.
QUECHUADELASELVA
QuechuasdelNapoydelPastaza(Loreto)
QuechuadeSanMartn
Quechuasantarrosino(MadredeDios)
QuechuadelTigre
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 3 SISTEMAHELICOIDAL
b ) Fami l i aAr u
Const i t ui dapor dos l enguas ai mar ay j acasuy unal enguaenpr ocesode ext i nci n Cauqui : , :
Ai mar a Tambi nconoci dacomo ar u sur eao ai mar a sur ea Tr adi ci onal ment ese habl a en . .
nuest r o pa s y enBol i vi aPer oes enest e l t i mopa s endondeencont r amos mayor cant i dad .
de aymar ahabl ant es msde mi l l ones segui do del Per msde mi l habl ant es Tam ( 2 ), ( 400 ).
bi n se usa en Chi l e y Col ombi a.
En nuest r opa s se usa enPuno Moquegua Tacna y debi do a l a f uer t emi gr aci n de puneos , , , ,
t ambi nenAr equi pa.
Est al enguanosl ot i enecomoenemi goensul uchaporl asobr evi venci aal cast el l anosi no , , ;
t ambi nal quechuacusqueo.
Jacar u l engua del hombr e Lengua habl ada enl os puebl os de TupeCol ca Ai zaCot ahuasi . ( ) , , , ,
Chav n y Canchn t odos el l os en l a pr ovi nci a de Yauyos al sur de Li ma ; , .
Ti eneapr oxi madament e habl ant es y seencuent r aenpel i gr oext i nci nporsust i t uci nes 900 ,
deci r est si endodespl azadaporot r al enguaenest ecaso el cast el l ano , , , .
Cauqui Al gunos l aconsi der anl enguaext i nt aot r osenpr ocesodeext i nci nSehabl eel . , , .
di st r i t odeTupe pr ovi nci ade Yauyosdepar t ament ode Li ma , , .
2. LENGUAS AMAZNI CAS
Est asl enguashansi doagr upadasendi eci si sf ami l i asl i ng st i cas.
Al gunas del as l enguas t i enenel nombr edesupr opi af ami l i al i ng st i ca.
Seencuent r andi st r i bui das ent odoel t er r i t or i odel aamazon aper uanaaunquedi al ect os deest as ,
l enguas seusan enpa ses veci nos como Br asi l Col ombi aEcuador oBol i vi a , , .
Muchas deest as l enguas seencuent r anenpr ocesodeext i nci nporsust i t uci npues el cast el l anoha ,
i nvadi domuchas deesas cul t ur as cast el l ani zaci n ( ).
Las l enguas sel vt i cas ms habl adas sonel aguar unaconms de mi l habl ant es y el Ashani nka con 34
ms de mi l habl ant es segui das del Shi pi bo con ms de mi l habl ant es el chayahui t a con ms de 30 ; 13 ,
mi l habl ant es del Machi guenga con msde mi l habl ant esy del Huambi sa con mi l habl ant es 7 , 5 4 .
Al gunascomo l asl enguasChami cur o Res gar o I apar i poseen menosde habl ant es , , 15 .
B) LENGUAS NO AMERI NDI AS
Las l enguasamer i ndi asconst i t uyenel cuer podel enguas quei ngr esar onanuest r ot er r i t or i oapar t i rdel si gl o
XVI Det odas el l asel cast el l anoapar ececomol amsi mpor t ant esi nembar go exi st epr esenci asi gni f i cat i . , ; ,
vadeot r as l enguas noamer i ndi as comol apor t uguesal achi nay l aj aponesaqueapesar denot ener mucha ,
r el evanci aenel mapal i ng st i coper uanot i enen s unaval i os si mapr esenci acul t ur al y econmi ca , .
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 4 PASCUALSACOOLIVEROS
I . Col ocael nmer odel apal abr aof r asequet i eneal gunar el aci nconl os enunci ados queencont r ar s acont i nuaci n:
1 Castellano
2 FamiliaLingsticas
3 Quechua
4 Multilingismo
5
SuexpansinTerritorialfueinterrumpidaenel sigloXVI.
Esla lenguapredominante en elPer.
Esunalenguanoamerindia.
Implicalapluriculturalidad.
Esla lenguaamerindiamsimportantedel Per.
Muchasdeellashansidosustituidaporelcastellano.
Son16en lareginamaznica.
Esconsideradalengua extranjera.
Enlasierra,lasmsimportantessonlaAruy laQuechua.
Muchasdeellastienenmenosde15hablantes.
SehablatambinenEcuador,Colombia,Bolivia,Chile,ArgentinayBrasil
Esla concentracindevariaslenguasenunTerritorio.
I I . Escr i beV ver dader o oFf al so r espect oal enguas enel Per ( ) ( ), :
_ _ _ _ _ _ El espaol i ngr esal Per enel si gl oXV.
_ _ _ _ _ _ Act ual ment e ademsdel Per sehabl aquechuaenUr uguay , , .
_ _ _ _ _ _ Las l enguas amer i ndi as gozandemenos pr est i gi oquel al enguaespaol a.
_ _ _ _ _ _ Enel Per exi st ent ambi nmonol i nges gr af os , .
_ _ _ _ _ _ El cast el l anoest sust i t uyendoal as l enguas amazni cas.
_ _ _ _ _ _ El quechuasehabl a en t odos l os depar t ament os del Per .
_ _ _ _ _ _ Enel Per l aamazon aes l ar egi nms compl ej al i ng st i cament e , .
_ _ _ _ _ _ Lal enguacauqui es habl adaenvar i os pa ses.
_ _ _ _ _ _ La l engua espaol a esi di oma en t oda Sudamr i ca.
_ _ _ _ _ _ El ai mar asehabl at r adi ci onal ment eenBol i vi ay Per .
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 5 SISTEMAHELICOIDAL
1 . Lasoci edadper uanaes l i ng st i cament e , :
A) bi cul t ural
B) mul t i t ni co
C) monol i nge
D) pl uri l i nge
E) pl uri cul t ural
2. El mul t i l i ngi smo:
A) es pr opi odepa ses subdesar r ol l ados.
B) noexi st eenl os pa sesdesar r ol l ados.
C) exi st esl oenl os pa ses sudamer i canos.
D) sedacuandocoexi st enl enguas enunt er r i t or i o.
E) sei mpl ement acuandosur geel anal f abet i smo.
3. Las l enguas naci onal es secl asi f i canenl enguas:
A) Amer i ndi as y no amer i ndi as.
B) Andi nas y amazni cas.
C) Romni cas y nat ur al es.
D) Cast el l ano y quechua.
E) N A . .
4 . Las l enguas amer i ndi as son denomi nadas adems ,
l enguas:
A) Ver ncul as B) Abor genes
C) Opr i mi das D) Nat i vas
E) TA . .
5. Seal el aaf i r maci ni ncor r ect a:
A) El quechua es l engua andi na.
B) El quechua y el ai mar a no son l enguas
i ndoeur opeas.
C) El quechuanoes di al ect odel cast el l ano.
D) El quechua y el cast el l ano son l enguas
i nd genas per uanas.
E) El quechua yel cast el l anosonl enguasof i ci al es
del Per .
6. Seal el aopci nenl aquef i gur anombr es depa ses
enl os quese habl aquechua t r adi ci onal ment e:
A) Bol i vi aChi l e Ur uguay , , .
B) Ecuador Col ombi a Venezuel a , , .
C) Br asi l Ar gent i na Panam , , .
D) Ar gent i na Par aguay Chi l e , , .
E) Per Bol i vi a Ecuador , , .
7. La var i edad quechuaque cuent a act ual ment e con
el mayor por cent aj edehabl ant es es el:
A) Quechua cent r al.
B) Quechua nor t eo.
C) Quechua cost eo cent r al.
D) Quechua sur eo.
E) Quechua huanca.
8. Seal el aaf i r maci ncor r ect a:
A) El guar an es uni di omaof i ci al del Per .
B) El quechuasl osehabl aenl asi er r aper uana.
C) l a ca da del I mper i o I ncai co pr opi ci l a
ext i nci ndel as l enguas andi nas.
D) El quechua es conoci do t ambi n como
Runasi mi.
E) EnChi l e no sehabl a quechua.
9. Mar que l a opci n en l a que apar ecen nombr esde
pa ses enl os quesehabl eai mar at r adi ci onal ment e:
A) Per Ecuador ,
B) Ur uguay Bol i vi a ,
C) Bol i vi aPer ,
D) Brasi l Bol i vi a ,
E) Col ombi a Chi l e ,
1 0. El ai mar a t ambi n se habl a en:
A) Ar gent i na
B) Ecuador
C) Chi l e
D) Brasi l
E) Ur uguay
1 1 . Seal eel enunci adoconcept ual ment ecor r ect o:
A) El bi l i ngi smoapar ecesl oenl ospa ses
subdesar r ol l ados.
B) La l engua espaol a es demogr f i cament e l a , ,
ms i mpor t ant e del mundo.
C) En el Per l a Amazon a es l a r egi n ms ,
compl ej al i ng st i cament e.
D) Las l enguas amer i ndi as noevol uci onar ondesde
el si gl oXVI .
E) Demogr f i cament e l enguaai mar aes l ams ,
i mpor t ant e de Amr i ca.
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 6 PASCUALSACOOLIVEROS
1 2. Seal esi l assi gui ent esaf i rmaci onessonver daderos
of al sas:
I . En l a amazon a haymsl enguasamer i ndi as , .
I I . Lal enguaespaol aevol uci onapar t i rdel l at n
vul gar .
II I. El quechuaesl apr i mer al enguanat i vaen
nmer os dehabi t ant es en el Per .
I V. La f ami l i a Ar per t enece a l a amazon a.
A) FFVV
B) VFFF
C) FVFV
D) VVVF
E) VVFF
1 3. Seal el a al t er nat i va en l aqueapar ecen sl o
nombr esdel enguasamazni cas:
A) ar ahuaca nagua cauqui , ,
B) bor achayahui t ahui t ot o , ,
C) yahua por t ugus omagua , ,
D) quechua Ti cuna ai mar a , ,
E) ai mar a quechua cauqui , ,
1 4. I ndi quecul noes l al enguasel vt i ca:
A) Bor a
B) Aguar una
C) Jacar u
D) Ashni nka
E) Machi guenga
1 5. No son l enguas de l a sel va per uana:
A) ashni nkaaguar una cul i na
B) hui t ot oaguar unacul i na
C) campa condoshi shi maco
D) hot ent ot enavaj ocul l i
E) t ucano shi maco aguar una
1 6. El shi pi boy el amueshaest nenr el aci n
A) l engual engua
B) habl adi al ect o
C) habl a habl a
D) di al ect odi al ect o
E) l enguadi al ect o
1 7. Li ng st i cament e el shi pi boes consi der ado , :
A) di al ect ogeogr f i co
B) l enguasi nprest i gi o
C) di al ect ograf o
D) di al ect osoci al
E) l enguanat ur al
1 8. Soci al ment e el aguar unaes consi der ado ,
A) di al ect ogeogr f i co
B) l enguasi nprest i gi o
C) di al ect ograf o
D) di al ect osoci al
E) l enguanat ur al
1 9. La l enguaamazni caque posee l amayor cant i dad
dehabl ant es es:
A) Aguar una
B) Machi guenga
C) Ashani nka
D) Shi pi bo
E) Huambi sa
2 0 . Mar quel aal t er nat i vaenl aqueapar ecennombr es
del enguas amer i ndi as:
A) Ur ar i na secoya vasco , , .
B) Yami nagua por t ugus i qui t o , , .
C) Romanche pr ovenzal cat al n , , .
D) Cashi nahua quechua ai mar , , .
E) I apar i ar abel ai ngl s , , .
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 7 SISTEMAHELICOIDAL
1 . Escr i bel al ocal i zaci ndel as si gui ent esl enguas amazni cas:
Lengua Ashani nka : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lengua Machi guenga: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lengua Shi pi bo : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lengua Aguar una : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Segnel Ar t cul o del aConst i t uci nPol t i caQul enguas per uanas sonof i ci al es 48 , ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. En qu r egi ones del Per se habl ade l engua ai mar a?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 . Escr i beci ncopal abr as deor i genquechua:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Escr i beel pr omedi odehabl ant es enel Per del as si gui ent es l enguas:
Quechua _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ai mar a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aguar una _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ashani nka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shi pi bo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 8 PASCUALSACOOLIVEROS
CAPTULO
COMPETENCI AS
Al f i nal i zarel pr esent ecap t ul oel l ect orest ar enl acapaci dadde:
Conocerel or i gensoci al del l enguaj e Espec f i cament e el papel del t r abaj oenl af or maci ndest e . , .
Di st i ngui rl asf unci ones del l enguaj eensi t uaci onescomuni cat i vas dadas.
Anal i zarl ar el aci nent r el enguayhabl aenl asoci edad descr i bi endosi t uaci ones deusoencont ext os det er ,
mi nados.
I . I NTRODUCCI N
Seconsi der aal acomuni caci n comounf enmenoenel quepar t i ci panosl oel hombr e si noot r os ser es vi vos.
Si n embar go hay que dest acar l a comuni caci n pr oduci da por el hombr e , .
Lacomuni caci nhumanaesi ncompar abl ement emscompl et aycompl ej aquecual qui er ot r a comuni caci n
ani mal.
Laenor medi f er enci aqueexi st eent r eunay ot r aespar al el aal adi st anci aent r eel gr adodei nt el i genci aconsegui do
por el hombr ey el quesemani f i est aenl os ani mal esi ncl usoenl os ms desar r ol l ados , .
As el hombr eha podi docr ear y ut i l i zar un medi o decomuni caci nt anper f ect ocomoes el l enguaj e , .
I I . DEFI NI CI N
El l enguaj ehumanoes uni nst r ument odecomuni caci nquet i enel os hombr es par a podersi mbol i zar y expr esar
l oquepi ensanosi ent enat r avs deunsi st emadesi gnos l i ng st i cos or al esoescr i t os.
I I I . FUNCI ONES DEL LENGUAJE
El l enguaj ehumanodi sponedeuncdi godesi gnos capaz de emi t i r di f er ent es y var i ados t i pos de mensaj es y
capaz dedesempear di st i nt as f unci ones:
1 . Funci n Repr esent at i va
Laf unci nr epr esent at i va odecomuni caci nes l af unci ncent r al del l enguaj e Lout i l i zamos par acomuni car , .
i deas concept os Por eso se di ceque est a f unci n ser el aci ona con el pensami ent odel hombr e , . , .
At r avsdel af unci nr epr esent at i va el habl ant et r ansmi t eal oyent eunos conoci mi ent osl ei nf or maacer ca , ,
de al go.
* Los mani f est ant es pr ot est ar onporel al zadepasaj es.
* CsarVal l ej omur i enPar s.
* El mi ni st r o deEconom a di j oque nohabr medi das sor pr esi vas.
* El mar per uano es f uent e dei nmensa r i queza.
2. Funci n Expr esi va
El l enguaj et i eneunaf unci nexpr esi vacuandoseut i l i zapar at r ansmi t i rsent i mi ent os oemoci ones del que
habl a.
Lengua Compendi odeLet r as I D
1 9 SISTEMAHELICOIDAL
Por t ant oat r avs deest af unci nel habl ant ecomuni caal goquel e conci er necomoi ndi vi duo , .
* Fel i z Cumpl eaos Ant oni o , !
* Megust ar aquel aguer r at er mi nepr ont o.
* Los d as del mes de j uni ohan si do ms f r os que st os.
* No t esopor t o!
3. Funci n Apel at i va
El l enguaj et i eneunaf unci napel at i vacuandoseut i l i zapar al l amarl aat enci ndel oyent eypr ovocarenl
una r espuest a.
Por t ant oat r avs del af unci napel at i vael habl ant et r ansmi t esuvol unt addeact uarsobr eot r aper sona , , .
* Seor nopi se el csped , .
* Al umnos pasen a sus sal ones por f avor , .
* Comun camecont uj ef e!
4 . Funci n Pot i ca o Est t i ca
El l enguaj eadqui er eunaf unci npot i cacuandoel habl ant eut i l i zael l enguaj edet al modoquel as pal abr as
usadas y l ami smaconst r ucci ndel mensaj er evel anunavi si nest t i cay l ai nt enci ndeexpr esaresavi si n.
Cuandoel pl i doy ogni cosol del at ar decerseocul t abacuandol af r gi l car abel aseper d aenel i nmenso " ,
mar el pobr emi si oner of r anci scanomur i dul cement eenol or asant i dad , ".
5. Funci n Ft i ca
Seencuent r aenl os mensaj es dondesepr est aat enci nal canal As el emi sorsepr eocupapor est abl ecer o . ,
i nt er r umpi r l acomuni caci nei ncl usosecer ci or adequeel canal f unci onadequeel r ecept orl oescuchao , , ,
l oat i ende.
* Al !
* Me oyes?
* Cambi o yf uer a!
6. Funci n Met al i ng st i ca
Seencuent r aenl os mensaj es dondeel i nt er s secent r aenel cdi goes deci r seut i l i zael l enguaj epar a ,
r ef er i r nos aal gnaspect odel mi smol enguaj e.
* Las pal abr as agudas t i enenel acent oenl apenl t i mas l aba.
* Enel pr edi cadopodemos encont r arel obj et odi r ect oy l os ci r cunst anci al es.
* Qusi gni f i cal apal abr asucul ent a?
I V. PLANOS DEL LENGUAJE
El l enguaj e semani f i est a at r avs dedos pl anos el pr i mer o es el PLANOSOCI AL r epr esent adopor l a : l engua;
el segundoesel PLANOI NDI VI DUALr epr esent ado por el habl a.
LaLengua:Esun si st ema de si gnosconvenci onal esque exi st e en l a conci enci a de l os i nt egr ant esde una
comuni dadl i ng st i ca.
Habl a: Es l ar eal i zaci nconcr et i zaci n mat e ( r i al i zaci ndel al enguaporpar t edecadaunodel os i ndi vi duos ) .
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 0 PASCUALSACOOLIVEROS
CARACTER STI CAS
LENGUA HABLA
1. Es squica. La lengua es la manifestacin
del sistema cognitivo dependiente de la
mente cerebro. Los signos virtuales
tienensuasientoennuestramente.
2. Es social. Es un producto de la convi
vencia social y es compartida por los
miembrosdeunacomunidad.
3. Es un sistema. Porque los elementos que
la conforman (signos) estn ntimamente
relacionadas. Su organizacin interna
recibeelnombredegramtica.
4. Es producto histrico. La lengua es una
herenciaculturaldeunapocaprecedente.
5. Es terica. Toda lengua puede ser
analizadaydescritatomandoencuentalas
normasyprincipiosquelarigen.
1. Es sicofsica. El acto del habla implica la
participacin de nuestros rganos de la
respiracin y articulacin controlados por el
cerebroatravsdeimpulsosnerviosos.
2. Es individual. El hablar es un acto de voluntad
personal. La manera de hablar est determinado
pordiversosfactorespersonales:edad,sexo,etc.
3. Es el uso del sistema. El habla es la realizacin
concreta de la lengua mediante la emisin de
sonidosarticulados.
4. Esactomomentneo.Elhablasloseverificaen
elinstanteenqueseestpronunciando.
5. Es prctica. Porque es accin concreta. Adems
la forma ms habitual y mejor de comunicarnos
eshablando.
V. EL DI ALECTO
Es un t r mi not cni co que se usapar a desi gnar a cual qui er var i aci n que suf r e una l enguaAl a var i aci n .
mot i vadaporf act or es geogr f i cos sedenomi nadi al ect or egi onal ohabl ar egi onal As porl apar t i cul ar i dadde ( ).
su habl a podemos deduci r el l ugar de pr ocedenci ade una per sona.
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 1 SISTEMAHELICOIDAL
1 . Laf acul t adhumana quesemani f i est aa t r avs de
l as l enguas nat ur al es es denomi nada:
A) habl a
B) l enguaj e
C) di al ect o
D) escri t ura
E) i di oma
2. Como si st ema de conoci mi ent o el l enguaj e ,
humano:
A) Semani f i est aenal gunas l enguas.
B) Sef or mal i zaat r avs del as habl as.
C) Es de car ct er i nnat o en el hombr e.
D) Noes decar ct eruni ver sal.
E) Es dependi ent ede l al engua.
3. Enel enunci adonocr ucesl acal l e r espet al aseal " ,
del semf or o l af unci ndel l enguaj equedest aca ",
es l a:
A) Expr esi va
B) Met al i ng st i ca
C) Apel at i va
D) Repr esent at i va
E) Ft i caodecont act o
4 . Laf unci ndel l enguaj equedest acaenl aexpr esi n
t odo en el l a encant aba t odo en el l a at r a a su " , :
mi r ada su gest o su sonr i sa su andar es , , , ...", :
A) Est t i caopot i ca
B) Apel at i vaoconat i va
C) Ft i caodecont act o
D) Expr esi vaoemot i va
E) Repr esent at i vaodenot at i va
5. La f unci n del l enguaj e que pr edomi na en el
enunci ado cr eo que hoyno habr cal or esl a " ", :
A) Repr esent at i va
B) Est t i ca
C) Met al i ng st i ca
D) Expr esi va
E) Ft i ca
6. En el enunci ado l os pr i mos deEl ena al mor zar on "
l asemanapasada con susami gos pr edomi nal a ",
f unci n del l enguaj e denomi nada:
A) Apel at i va
B) Repr esent at i va
C) Expr esi va
D) Est t i ca
E) Ft i ca
7. Enel enunci ado al al Car l i t osEst s t odav a , , !
enl al nea l af unci ndel l enguaj equepr edomi na ?,
es:
A) Expr esi va
B) Repr esent at i va
C) Met al i ng st i ca
D) Ft i ca
E) Apel at i va
8. En el enunci ado el ncl eo de l a f r asenomi nal "
puedet enermodi f i cador es di r ect os ei ndi r ect os",
hay pr edomi ni o de l a f unci n del l enguaj e
denomi nada:
A) Expr esi va
B) Repr esent at i va
C) Ft i ca
D) Met al i ng st i ca
E) Conat i va
9. Cuandoel l enguaj ecumpl ef unci nr epr esent at i va
y met al i ng st i cadest acanr espect i vament el os , ,
el ement os:
A) Emi sor y cdi go.
B) Canal y ci r cunst anci a.
C) Mensaj e y cdi go.
D) Recept or y mensaj e.
E) Ref er ent ey cdi go.
1 0. Cuandoel l enguaj ecumpl ef unci npot i ca el ,
el ement o de l a comuni caci n que dest aca es:
A) El canal
B) El ref erent e
C) El mensaj e
D) El cdi go
E) Laci r cunst anci a
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 2 PASCUALSACOOLIVEROS
1 1 . Cuandoel l enguaj ecumpl el as f unci ones expr esi va
y apel at i va dest acan r espect i vament e l os , ,
el ement os:
A) Cdi go ycanal.
B) Mensaj er ef er ent e.
C) Emi sory r ecept or .
D) Ci r cunst anci ay canal.
E) Recept or y cdi go.
1 2. Enl asor aci ones si nt ese porf avor el pa s t i ene :" , ", "
muchos r ecur sos nat ur al es y el pai saj emeagr ad " "
mucho dest acanr espect i vament el as f unci ones ", , , :
A) Expr esi vadenot at i vay conat i va , .
B) Apel at i va r epr esent at i vay expr esi va , .
C) Emot i vaf t i cay r epr esent at i va , .
D) Apel at i vaemot i vay met al i ng st i ca , .
E) Denot at i vaapel at i vay expr esi va , .
1 3. Mar que el enunci adoenel quedest acal af unci n
expr esi vadel l enguaj e:
A) Seor m o aydanos por f avor , , !
B) El pr esi dent eGeor geBushvi noal Per .
C) Tus l gr i mas l l enar onel i nmensomar .
D) Todas l as l enguas vi vas est nenvar i aci n.
E) Aquel l a ni a es l a ms her mosa!
1 4. I ndi que l a expr esi n donde dest aca l a f unci n
pot i cadel l enguaj e:
A) Cr eoqueest ei nvi er nonoser t ani nt enso.
B) Cl audi a not e al ej es demasi ado det u casa , .
C) El marper uano es f uent e dei nmensa r i queza.
D) Amar no esun del i t o por que hast a Di osam.
E) Oj al t odos ust edes i ngr esenal auni ver si dad.
1 5. Seal e l aal t er nat i vaen l a quepr edomi na l a
f unci nmet al i ng st i ca:
A) Cunt agent e l l egpar aapoyar al equi po!
B) Al umnos pasen a sus sal ones por f avor , .
C) Ennovi embr eser nl os comi ci os r egi onal es , .
D) El ver boes unel ement onucl eardel pr edi cado.
E) Est avez obt endr emos mej or es r esul t ados.
1 6. Ladef i ni ci n usodel si st emaquesecar act er i za "
por ser moment neo i ndi vi dual ypsi cof si co , ",
cor r esponde al concept ode:
A) Lenguaj ecol oqui al
B) Lengua est ndar
C) I di oma
D) El di al ect o
E) El habl a
1 7. Lavar i edadgeogr f i co soci al deunsi st ema
l i ng st i coes:
A) El l enguaj e
B) El i di oma
C) Lal engua
D) El di al ect o
E) El habl a
1 8. Con r espect oa l a l engua el habl a es , :
A) Ps qui ca
B) Pr oduct ohi st r i co
C) I ndi vi dual
D) Soci al
E) Abst r act a
1 9. Lengua y habl a son r espect i vament e , :
A) Concr et ay abst r act a.
B) Psi cof si cayps qui ca.
C) Moment nea y pr oduct o hi st r i co.
D) Si st ema y usodel si st ema.
E) I ndi vi dual ysoci al .
2 0 . Lal enguaof i ci al deunanaci ndef i ni dapol t i ca,
econmi cacul t ur al y soci al ment ees denomi nada , :
A) Di al ect o
B) Habl a
C) I di oma
D) Lengua est ndar
E) Lengua sub est ndar
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 3 SISTEMAHELICOIDAL
1 . Escr i bal af unci ndel l enguaj equecumpl ecadaunodel os si gui ent es enunci ados:
a) La s l abaes l a uni dad m ni ma de pr onunci aci n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Por f avor no dej es a medi as l o que empezast e , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) Qu cal or hace en est e her mosobal near i opi ur ano! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Tant o va el cnt ar o al agua quet er mi na por r omper se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e) El l aest udi ayerconsus ami gos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f ) Hast a una nueva opor t uni dad! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Escr i bael el ement odel a comuni caci nquedest aca encadaunadel as si gui ent es f unci ones:
a) Met al i ng st i ca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Ft i caodecont act o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) Est t i caopot i ca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Apel at i vaoconat i va _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e) Expr esi vaoemot i va _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f ) Repr esent at i vaodenot at i va _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Anot el as car act er st i cas del al enguay el habl a.
Lengua Habl a
a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 . Escr i beuna V ouna Fsegnseanver dader as of al sas l as si gui ent es af i r maci ones ( ) ( ) :
a) Lal enguaevol uci onaat r avs del t i empo. ( )
b) El l enguaj esecar act er i zaporseri nnat ayuni ver sal . ( )
c) Muchas l enguas del mundo car ecen de di al ect os. ( )
d) El habl asecar act er i zaporserhi st r i ca. ( )
e) El i di omaes l al enguaof i ci al deunanaci n. ( )
f ) Al gunas l enguas pr esci ndendel agr amt i ca. ( )
5. Compl et al as si gui ent es or aci ones conel t r mi nocor r espondi ent e:
a) Var i edadgeogr f i co soci al de unal engua . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Uso i ndi vi dual deunal engua. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) Es decar ct eruni ver sal ei nmut abl e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Si st emadesi gnos l i ng st i cos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 4 PASCUALSACOOLIVEROS
CAPTULO
COMPETENCI AS
Conoceel si st emaf ont i cof onol gi codesul enguamat er na .
Reconocel apr oducci ny car act er st i cadecadaf onema.
Ref l exi onasobr el acapaci daddi st i nt i vadel soni do.
1 . LA FONOLOG A
Es l aci enci al i ng st i caqueest udi al os soni dos desdeel punt odevi st adesuf unci nenel si st emadecomuni ca
ci nl i ng st i ca esporesoquel ei nt er esael papel di st i nt i vodeunsoni do , :
Su uni dadde est udi o es el f onema. b | |
pat a / / peso / / mesa / /
bat a / / beso / / mi sa / /
P b / P b / ei /
2. LA FONTI CA
Es l aci enci al i ng st i caqueest udi al ossoni dos ensur eal i zaci nconcr et aomat er i al esdeci r sus pr opi edades , , ,
l osr ganos ar t i cul at or i osyl os movi mi ent os quer eal i zancar ct erar t i cul at or i opar apr oduci rsoni doscar ct er ( ) (
acst i co su uni dad de est udi o es el ) f ono. b | |
[p]
oclusiva
bilabial
sorda
[b]
oclusivo
bilabial
sonora
[e]
anterior
media
abierta
[i]
anterior
alta
cerrada
Recuerdaqueelfono
tambinesindivisibley
notienesignificado
FONEMA FONO
Tipo ideal del sonido
(abstracto).
Seda en el nivel de la
lengua.
Sonlimitados
Se representan entre
barras./P/
Materializacin de un
fonema(concreto)
Se da en el nivel del
habla.
Sonilimitados
Se representan entre
corchetes[p]
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 5 SISTEMAHELICOIDAL
3. LOS FONEMAS
Def i ni ci nEs : l am ni mauni daddi st i nt i vaabst r act aquecar ecedesi gni f i cado Es m ni mapor quees i ndi vi si bl e . ;
di st i nt i vapor quedi st i nguesi gni f i cadosy es abst r act apor queest enl ament edel habl ant e , .
Lal enguaespaol aposee f onemas 24 .
El si gui ent eej empl oi l ust r al af unci ndi st i nt i vadel f onema.
| luna|
Sonopuestosentreslosfonemas| l| y| p| .
| puna|

El al f ono: Enl acomuni caci n or al unf onemapuedeconcr et i zar se at r avsdemsdeun f ono Aest as , .
var i ant es que pr ovi enende un mi smo f onemay que poseen l os mi smos r asgos que di f er enci an aest e f onema de
l os r est ant es sel es denomi nanal f onos:
[n](interdental) enfado
[n](dental) diente
[n](alveolar) ancestro
[n](palatal) cancha
[n](velar) tango
[n]

/n/
Fonema
Alofonos
Gr af ema:Es l a r epr esent aci n del f onemaen l a escr i t ur aTambi nsel e conocecomo . gr af ao l et r a.
CLASES DE FONEMAS:
Los f onemas se cl asi f i canen dos gr upos:segment al es y supr asegment al es Los pr i mer os seconcr et i zan en .
sucesi nmi ent r as quel os segundos ocur r enensi mul t anei dadconl os segment os vocl i cos ,
1 . FONEMAS SEGMENTALES
Est osf onemaspr esent anl as si gui ent escar act er st i cas.
A . LAS VOCALES
Soni ndependi ent esyaquepar aserpr onunci ados nonecesi t andeot r of onema pues t i enensuf i ci ent e , ,
percept i bi l i dad.
Nohay obst r ucci nde l a sal i dadel ai r e pul monar enl acavi dadbucal.
Todas sonsonor as es deci r sepr onunci arconvi br aci ndel as cuer das vocal es , , .
Const i t uyenncl eodes l aba.
Secl asi f i cansi gui endol ossi gui ent escri t er i os:
a) Posi ci ndel al enguaal ar t i cul ar .
b) Segnel gr adodeaber t ur aent r el al enguay el pal adar .
Segnlaabertura
delacavidadbucal
Porlaposicindelalengua
Anteriores Central Posteriores
Cerradas
Medias
Abiertas
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 6 PASCUALSACOOLIVEROS
B . CONSONANTES
Est osf onemaspr esent anl as si gui ent escar act er st i cas:
Son dependi ent eses deci r nosepr onunci ansol as , .
Hay obst r ucci nt ot al opar ci al del asal i dadel ai r epul monar enl acavi dadbucal.
Sonsor das y sonor as es deci r sepr onunci ansi nocon vi br aci ndel as cuer das vocal es , , .
Noconst i t uyenncl eode s l aba pues sl o puedenapar ecer comomr genes si l bi cos , .
CLASES DE CONSONANTES
a. Segn el punt o o zona de ar t i cul aci n:
BI LABI ALESSear t i cul andespl azandoel l abi oi nf er i orhaci ael l abi osuper i or p b m . :/ /, / /, / /.
LABI ODENTAL Sear t i cul aapr oxi mandoel l abi oi nf er i or al osbor des del osi nci si vossuper i or es f . :/ /.
DENTALES Sear t i cul an al cont act odel pi ce de l a l enguacon l a car ai nt er nadel os i nci si vos .
super i or es t d :/ /, / /.
I NTERDENTAL Sear t i cul aubi candoel pi cedel al enguaent r el os bor des del osi nci si vos super i or es .
ei nf er i or es:/ q Enel Per noempl eamos est ef onemaes sust i t ui dopor s seseo / , / /( ).
ALVEOLARESSe pr oducen con despl azami ent o del pi ce de l a l engua haci a l a zona al veol ar . :
s l r r r r n //, //, // , //, //.
PALATALES Se ar t i cul ancon despl azami ent o del dor sode l a l engua haci a l azona al veol ar c . :/ /
Ch y ( ), / /, / /, / l l l Seconsi der anconsonant es post er i or es /( ). .
VELARES Sepr oducen con despl azami ent o del post dor sal de l al engua haci a l a zonavel ar k . :/ /
x g Seconsi der anconsonant es post er i or es , / /, / /. .
b . Segn el modo de ar t i cul aci n:
OCLUSI VASOEXPLOSI VAS Se ar t i cul an con obst r ucci n t ot al y moment nea del ai r e en .
al gn punt ode l acavi dadbucal p b t d k g :/ /,/ /,/ /,/ /, / /,/ /.
FRI CATI VASOCONTI NUASSear t i cul anconobst r ucci npar ci al del ai r epul monar enal gn .
punt odel a cavi dad bucal f O s x :/ /, / /,/ /, / /.
AFRI CADAS Sear t i cul an medi ant e una ocl usi n segui da casi si mul t neament e por una f r i ca . , ,
ci n c :/ /.
LI QUI DAS:
LATERALESSear t i cul anconsal i dadel ai r epul monar por unooambosl adosdel acavi dad .
bucal l l :/ /, / /.
VI BRANTES Se ar t i cul anmedi ant e el cont act o del pi ce de l a l engua una o ms veces con l a . , ,
zonaal veol ar r r :/ /, / /.
NASALESEl ai r e sal e por l a cavi dad nasal . .
c. Segnl aacci ndel ascuer das vocal es:
SORDAS Sear t i cul ansi nvi br aci ndel as cuer das vocal es p t k f O s x c . :/ /, / /, / /,/ /,/ /, / /, / /, / /.
SONORAS Sear t i cul anconvi br aci ndel as cuer das vocal es b d g y l l r r m n . :/ /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / /,
/ /.
d . Segn l a r esonanci a:
NASALESCuandol a r esonanci a del segment o se pr oduce en l a cavi dad nasal m n . :/ /,/ /,/ /.
ORALES Cuandol ar esonanci a se pr oduceen l acavi dad bucal p t k b d . :/ /, / /, / /, / /, / g f s /, / /, / /, / /, / q /,
y x c l / /, / /, / /, / /, / l r /, / /, / r
gg
/.
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 7 SISTEMAHELICOIDAL
FONEMAS Y GRAFEMAS DE LA LENGUA ESPAOLA
F ONEMA GRAF EMAS
p // p
b // b
t // t
d // d
k / / k qu o , ,
g / / g gu ,
f // f
/q/ d
s // s x
y / / y
x / / j g ,
// oh
r // r
/r
:
/ rr
l // l
/l/ l l
m / / m
n // n
//
i // i y ,
u // u
a // a
e / / e
o // o
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 8 PASCUALSACOOLIVEROS
C
O
N
S
O
N
A
N
T
E
S

D
E
L
A
L
E
N
G
U
A
E
S
P
A

O
L
A

C
o
m
p
l
e
t
a
r
e
l
c
u
a
d
r
o
:

B
i
l
a
b
i
a
l
e
s

L
a
b
i
o
d
e
n
t
a
l
e
s

D
e
n
t
a
l
e
s

I
n
t
e
r
d
e
n
t
a
l
e
s

A
l
v
e
o
l
a
r
e
s

P
a
l
a
t
a
l
e
s

V
e
l
a
r
e
s

M
o
d
o

d
e

A
r
t
i
c
u
l
a
c
i

s
o
r
d
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

s
o
r
d
o

s
o
n
o
r
o

O
c
l
u
s
i
v
o
s

F
r
i
c
a
t
i
v
o
s

A
f
r
i
c
a
d
o

V
i
b
r
a
n
t
e

S
i
m
p
l
e

V
i
b
r
a
n
t
e

l
t
i
p
l
e

L
a
t
e
r
a
l
e
s

N
a
s
a
l
e
s

N O L Q U I D O S L Q U I D O S
N
O

N
A
S
A
L
E
S

(
0
R
A
L
E
S
)

C O N S O N N T I C O S
Lengua Compendi odeLet r as I D
2 9 SISTEMAHELICOIDAL
1 . Acont i nuaci nt epr esent amos l acavi dadbucal y l os r ganos i mpl i cados enl aar t i cul aci nConl a agudadel .
pr of esorcol ocal os nombr es del os r ganos dear t i cul aci n:
2. Escr i bel os f onemas cor r espondi ent es acada gr af ema:
Enriquesecomprunpardezapatos.
CeciliayJavierviajaronaChina.
Losconejossonhervboros.
Hugollamaasuhermano.
3. Compl et a el si gui ent ecuadr o de vocal es col ocando o segn cor r esponda "+" "" :
alta
baja
posterior
nasal
sonora
Lengua Compendi odeLet r as I D
3 0 PASCUALSACOOLIVEROS
4 . Compl et a el si gui ent e cuadr o de consonant es col ocando o segn cor r esponda "+" "" :
nasal
anterior
continua
sonora
1 . Ladi sci pl i nal i ng st i caqueest udi ael si st ema
f onol gi codel asl enguasysusr egl ascombi nat or i as
se denomi na:
A) Font i ca
B) Mor f ol og a
C) Semnt i ca
D) Fonol og a
E) Si nt axi s
2. Laf ont i caesl adi sci pl i nal i ng st i caqueest udi a:
A) Lar el aci nent r el os f onosl os f onemas y l os ,
gr af emas.
B) Lascaract er st i casart i cul at ori asyacst i casdel
f ono.
C) Las uni dades m ni masdi st i nt i vas del al engua.
D) Lasuni dadesm ni massi gni f i cat i vasde l a
l engua.
E) Lascaract er st i casdi st i nt i vasdel asconsonant es
y l as vocal es.
3. Mar que el enunci ado cor r ect o r espect o a l a
f onol og a:
A) Descri bel ascaract er st i casf si casdel osf onos.
B) Est udi al as uni dadesm ni mas di st i nt i vas del a
l engua.
C) Descri bel ascaract er st i casart i cul at ori asdel os
f onemas.
D) Det er mi na l a pr onunci aci ncor r ect a de l os
f onos.
E) Est udi a cmo se pr oducen l os soni dos del
l enguaj e.
4 . En l a comuni caci n or al un f onema puede ,
concr et ar se at r avs de ms deun f ono l l amado:
A) Al omor f o B) Al of onema
C) Al f ono D) Mor f ema
E) Ar chi f onema
5. El el ement oque per mi t e l adi st i nci nent r el as
pal abr ascanaycaasedenomi na:
A) gr af ema B) s l aba
C) f ono D) al f ono
E) f onema
6. Laconsonant en segnsupunt odear t i cul aci ones " ",
y segn su modo es ... .... ... . .... .... ..
A) vel ar or al
B) nasal pal at al
C) al veol ar f ri cat i va
D) l qui da ocl usi va
E) al veol ar nasal
7. El acent oy l a ent onaci n:
A) No son f onemas.
B) Sonf onemas segment al es.
C) Apar ecen en sucesi n.
D) Nosondi st i nt i vos.
E) Son f onemas supr asegment al es o pr osdi cos.
8. La al t er nat i va en l a que apar ecen consonant es
l at eral es:
A) Madr e m a ven , .
B) I r emos pr ont o.
C) Beber emos agua.
D) Tenemos ms panes.
E) Ll amen a l osni os.
Lengua Compendi odeLet r as I D
3 1 SISTEMAHELICOIDAL
9. El f onema esdef i ni do como:
A) Una uni dad concr et ade l a l engua.
B) Launi dadm ni madi st i nt i vadel al engua.
C) Unauni dadsi gni f i cat i vadel al engua.
D) Una uni dad depr onunci aci n de l a l engua.
E) Launi dadm ni madepr onunci aci n.
1 0. Respect o al osf onosdel al engua espaol a es ,
cor r ect oaf i r mar que:
A) Al gunos sonpr oduci dos conai r ei ngr esi vo.
B) Todos pr esent an vi br aci nde l as cuer das
vocal es.
C) Son l aconcr et i zaci ndel os f onemas.
D) Ni ngunoes pr oduci dopor r esonanci anasal.
E) Todos sonpr oduci dos consal i dal i br edel ai r e.
1 1 . Mar quel aaf i r maci ncor r ect ar espect oal as
vocal es del al enguaespaol a:
A) Car ecen de sonor i dad.
B) Al gunas son sonor as.
C) Const i t uyenncl eodes l aba.
D) Const i t uyemar gensi l bi co.
E) Pr esent aobst r ucci ndel ai r e.
1 2. Dur ant el apr onunci aci ndel as consonant es:
A) La l engua nor eal i za movi mi ent oal guno.
B) Las cuer das vocal es vi br ansi empr e.
C) El ai r epul monarsal esi nobst cul os.
D) El ai r ei ngr esaporl acavi dador al.
E) Hay obst r ucci ndel asal i dadel ai r e.
1 3. Laal t er nat i vaen l a que apar ecen dosvocal es
post er i ores:
A) agua B) h gado
C) di ent e D) pant en
E) hugo
1 4. Las pal abr as quecont i enen consonant e af r i cada
est nenal t er nat i va:
A) El l a compr un t oal l a.
B) Yo i r con Yol anda.
C) El sbadosal dr emos sol os.
D) Ocho muchachas t i enen chompas.
E) Fel i pef uemuyf el i z conel l a.
1 5. Dur ant el apr onunci aci ndel as:
A) Vocal esel ai r epul monarsal el i br ement epor ,
l as f osas nasal es.
B) Lat er al es el ai r epul monar sal e con br eves ,
i nt er rupci ones.
C) Nasal es el ai r e pul monar sal esl opor l a ,
cavi dad nasal.
D) Ocl usi vasel ai r epul monarsal et r asunabr eve ,
i nt err upci n.
E) Fr i cat i vas l asal i da del ai r epul monar se ,
i nt er r umpet ot al ment e.
1 6. La f unci n di st i nt i vade l os f onemas vocl i cos
cer r ados ant er i or y post er i or se cumpl e , , ,
r espect i vament eenl as pal abr as , :
A) Pl at o pl at a /
B) Ti na t una /
C) Sol o pol o /
D) Masa musa /
E) Lema l oma /
1 7. I dent i f i quel aal t er nat i vaendondel apal abr aest
const i t ui doporci ncof onemas:
A) Mi rel l a B) Bho
C) Char r o D) Ahor r o
E) Taxi
1 8. Seal e l a pal abr a que pr esent a un mi smo f onema
congr af emas di st i nt os:
A) azcar
B) bebi da
C) rosari o
D) canci oner o
E) azucena
1 9. Mar que l a opci n en l a que hay consonant es
pal at al es:
A) Yat enuevo.
B) Vi edogr ande.
C) Chi ncha y aa.
D) Chul ucanas her moso.
E) Buenosar equi peos.
2 0 . Mar quel aal t er nat i vadondesl o hay vocal es
abi er t as:
A) Laguer r aes cr uel.
B) Hui mos de Lui s.
C) I ns nocr al eones.
D) Sl o est oy de paso.
E) La pesada ol l a cay.
Lengua Compendi odeLet r as I D
3 2 PASCUALSACOOLIVEROS
1 . Conr espect oal as consonant est odas l as vocal es ,
sear t i cul an:
A) conbl oquet ot al del ai r eenl acavi dadbucal.
B) si nvi br aci ndel as cuer das vocal es.
C) conbl oqueopar ci al del ai r eenl acavi dadbucal .
D) convi br aci ndel as cuer das vocal es.
E) con sal i dadel ai r e pul monar por l a cavi dad
nasal.
2. Por el mododepr oducci ny por el punt odear t i
cul aci n el f onema b es / / :
A) Ocl usi voy l abi al .
B) Ocl usi voy dent al.
C) Ocl usi voybi l abi al .
D) Ocl usi voyl at er al .
E) Ocl usi voy l abi odent al.
3. Los f onemas del cast el l ano son:
A) 2 3 B) 24
C) 2 5 D) 2 6
E) 1 9
4 . Son aquel l os f onemas que se r eal i zan con una
exhal aci ndel ai r epor l os l ados del al engua:
A) Ocl usi vos
B) Fri cat i vos
C) Nasal es
D) Lat er al es
E) Vi brant es
5. Enqual t er nat i vados gr af emas di f er ent es noco
r r espondenaun mi smof onea:
A) Ki l omt r i co
B) Guaj i r a
C) Sapi enci a
D) Vagabundo
E) Per suasi n