Está en la página 1de 14

LA IDENTIDAD DE JESUCRISTO

GIACOMO CARDENAL BIFFI


En HUMANITAS Nro.22

Con estas notas en busa !e" rostro #u$ano !e Cr%sto&' es nuestra %nten%(n aerarnos a")o $*s a
Jes+s !e Na,aret' en-oa!o .re%sa$ente en su ar*ter onreto e %n$e!%ato' o$o "o /%eron
0u%enes estu/%eron on 1" en "os !2as !e su /%!a terrena". 3rourare$os .or tanto !e"%near su .er-%" 4
su ar*ter en "a $e!%!a !e nuestras .os%b%"%!a!es. 5...6 De Cr%sto no .osee$os -oto)ra-2as' retratos'
aut()ra-os n% )raba%ones !e su /o, en /%/o. Con to!o' tene$os )ran ant%!a! !e !atos e"ouentes 4
.untua"es !e !%st%ntos t%.os7 sus .a"abras' "os test%$on%os !e 0u%enes estu/%eron a su "a!o 4 "os !atos
#%st(r%os on 1" /%nu"a!os. Son antee!entes .re%osos' reo.%"a!os' or!ena!os 4 ote8a!os entre
s2 on e" -%n !e ""e)ar a una %$a)en "o $enos a"e8a!a .os%b"e !e "a rea"%!a! e-et%/a.
Una es.e%e !e 9%!ent%:%t;. Con e" -%n !e a"arar nuestra %nten%(n' nos .er$%t%$os a!o.tar e"
one.to !e 9%!ent%:%t;' e$."ea!o .or "os uer.os !e .o"%2a !e to!o e" $un!o.
Ante "a aren%a !e una e<.er%en%a $*s %rrebat%b"e' en e" %!ent%:%t se reonstru4e "a -%sono$2a !e "a
.ersona busa!a bas*n!ose en "os reuer!os e %n!%a%ones !e to!os a0ue""os 0ue .or !%st%ntos
$ot%/os 4 !e !%/ersas $aneras estu/%eron /%nu"a!os on e""a. La trans.os%%(n !e se$e8ante
/oab"o en nuestro onte<to es %ns("%ta 4 .o!r* .areer a")o atre/%!a' 4 #abr* 0u%en "a ons%!ere
#asta %rre/erente. S%n e$bar)o' 0u%en ten)a un %nter1s $*s !%reto ta" /e, nos .er!onar* .or "a
$%s$a' !es!e e" $o$ento 0ue n% s%0u%era 1" /a%"( en o$.ararse on un $a"#e#or uan!o
!esr%b%( su ""e)a!a -%na" o$o "a sor.resa !e un "a!r(n 5-. Mt 2=' =2&==6. 3or "o !e$*s' e" Se>or
es rea"$ente un ser 9busa!o; en e" sent%!o $*s -uerte !e" t1r$%no7 busa!o .or e" !eseo !e /er"o'
e"e$ento %ntr2nseo !e nuestra /%!a en "a -e? busa!o .or "a tens%(n !e nuestra es.eran,a' 0ue es
as.%ra%(n a "a .oses%(n ."ena 4 ab%erta? busa!o .or nuestro a$or' 0ue o$o to!o /er!a!ero a$or
se -at%)a so.ortan!o "a "e8an2a 4 "a %n/%s%b%"%!a! !e" a$a!o. 5...6
A" ter$%nar esta %n/est%)a%(n' 0ue as.%rar* a re.resentarnos en /%/o e" 9t%.o #u$ano; !e Cr%sto'
nuestra se! !e onoer"o' en su te$.era$ento' en su ar*ter es.e2-%o !e #o$bre' en "a r%0ue,a !e
su .ersona"%!a!' no se #abr* a"$a!o rea"$ente? .or e" ontrar%o' o$o es .re/%s%b"e' se a/%/ar* en
nosotros e" !eseo 4 "a %$.a%en%a !e enontrar"o -rente a -rente 4 -%8ar nuestros o8os en "os su4os.
5...6
@era%!a! !e "os test%$on%os. E" 1<%to 4 e" /a"or !e un %!ent%:%t !e.en!en !e "a /era%!a! !e "os
test%$on%os. A" res.eto' nos enontra$os a-ortuna!a$ente en una s%tua%(n .r%/%"e)%a!a7 o$o
re4entes' .o!e$os ontar on !e"ara%ones on )arant2a !e as%sten%a e %ns.%ra%(n !%/%na. Esto
no !ebe$os o"/%!ar"o 8a$*s' ten%en!o s%e$.re on%en%a a" $%s$o t%e$.o !e 0ue "a $e!%a%(n !e
"os re!atores !e "as .*)%nas saras se e<."ora on .re%s%(n ta$b%1n on e" au<%"%o !e "as
!%s%."%nas -%"o"()%as e #%st(r%as. En to!o aso' aun uan!o se ons%!ere e" .er-%" !e "a
o$.eten%a .ura$ente #u$ana' "as narra%ones e/an)1"%as son -uentes e<e"entes !e !atos 0ue se
%$.onen a to!o %n/est%)a!or #onesto.
5...6

E" as.eto e<ter%or
Nuestro e<a$en t%ene su .unto !e .art%!a en to!o uanto era $*s /%s%b"e en "a -%)ura !e Cr%sto 4
a0ue""o 0ue en 1" .er%b2an en -or$a $*s %n$e!%ata 0u%enes "o enontraban en "os a$%nos !e
3a"est%na.
La $anera !e /est%r. AC($o se /est2a Jes+s !e Na,aretB Contrar%a$ente a to!a %nter.reta%(n .re/%a
!e ar*ter .au.er%sta' !ebe$os !e%r 0ue se /est2a b%en.
Se .resentaba on un 9"oo:; $u4 !%-erente a" !e Juan Baut%sta' on e" ua" 1" $%s$o se ontra.one
e<."2%ta$ente ba8o e" .er-%" !e" as.eto e<ter%or 5-. Mt CC' CD&CE6. Se /%ste o$o "os %srae"%tas
obser/antes 4 "os #ebreos notab"es' "os ua"es' .or res.eto a "o .resr%to .or "a "e4 5-. N$ CF' GD?
Dr 22' 26' so"2an a!ornar e" bor!e !e sus tra8es on -"eos !e o"ores. En to!o aso' re.ro#a a "os
-ar%seos 4 esr%bas .or su /an%!a! a" a"ar)ar esos -"eos %n!eb%!a$ente 5-. Mt 2G' F6. Con to!o' 1"
ta$b%1n "os "u2a' o$o se !es.ren!e !e" e.%so!%o !e "a $u8er 0ue !esea sanar !e" -"u8o !e san)re 4
-urt%/a$ente' aer*n!ose a 1" .or !etr*s' "e to( .re%sa$ente una !e esas or"as 5-. Mt E' 2H&226.
La t+n%a !e Jes+s no es !e #e#ura or!%nar%a' s%no te8%!a to!a !es!e arr%ba' s%n ostura' tanto 0ue
ba8o "a ru,' "os so"!a!os' .ara no !e.re%ar"a en su /a"or ort*n!o"a' e#an suertes sobre e""a 5-. Jn
CE' 2G&2=6.
Se>or2o 4 ar*ter -%!e!%)no. No se trataba +n%a$ente !e "a /est%$enta. Su as.eto estaba
entera$ente $ara!o .or e" se>or2o 4 e" ar*ter -%!e!%)no. Iu%en se !%r%)e a 1"' aun uan!o sea
e<tran8ero no .ue!e $enos 0ue ""a$ar"o res.etuosa$ente 9se>or;. As2 ourre' .or e8e$."o' on e"
entur%(n !e Ca-arna+$ 5-. Mt D' J&D6 4 "a $u8er ananea 5-. Mt CF' 22&2D6. A $e!%!a 0ue su
.a"abra se /a ono%en!o' ""e)a a ser nor$a" as%)nar"e e" t2tu"o !e 9$aestro;' 4 ta$b%1n se "o
atr%bu4en sus o.onentes7 "os -ar%seos 5-. Mt 22' CJ6' "os sa!ueos 5-. Mt 22' 2=6 4 "os !otores !e
"a "e4 5-. Mt 22' GJ6.
Su se>or2o "e .er$%te ser %n/%ta!o a asa !e "as .ersonas $*s !%st%n)u%!as so%a"$ente' tanto "os
-ar%seos $*s ono%!os' 0ue "o re%ben re.et%!as /e, a o$er 5-. L' K' GJ&FH' CC' GK? C=' C6' o$o
"os aau!a"a!os 4 o$enta!os .ub"%anos' on )ran es*n!a"o !e "as .ersonas $*s $o!era!as 5-.
Mt E' CH? L F' 2E? CF' C&26. 3re%sa$ente .or ser reono%!o un%/ersa"$ente o$o 9$aestro;'
.ue!e e<."%ar o-%%a"$ente "a .a"abra !e D%os en "as reun%ones !e" !2a s*ba!o' o$o ourre en "a
s%na)o)a !e Ca-arna+$ 5-. M C' 2C&226 4 en "a s%na)o)a !e Na,aret 5-. Mt J' 26. L no re#a,a en
$o!o a")uno estas a"%-%a%ones #onrosas' s%no $*s b%en "as ons%!era .ert%nentes7 9@osotros $e
""a$*%s Maestro 4 Se>or' 4 !e2s b%en' .or0ue !e /er!a! "o so4; 5Jn CG' CG6.
Las .ersonas a 0u%enes -reuenta so%a"$ente. AA 0u%1nes -reuenta so%a"$ente Jes+sB
In!u!ab"e$ente no t%ene %$.e!%$entos. Los !est%natar%os !e su ense>an,a son sobre to!o .astores'
.esa!ores' a$.es%nos 4 8orna"eros' o$o se !es.ren!e !e "a a$b%enta%(n !e sus .ar*bo"as? .ero
ta$b%1n son "os #o$bres !e u"tura es.e2-%a 4 su.er%or' o$o "os esr%bas 4 -ar%seos. S% t%ene una
.re-eren%a' %erta$ente es .or "os #u$%"!es 4 !es/entura!os7 9@en%! a $2 to!os "os 0ue est*%s
-at%)a!os 4 ar)a!os' 0ue 4o os a"%/%ar1; 5Mt CC' 2D6. S%n e$bar)o' no re#a,a n% a "os 8e-es !e "a
s%na)o)a n% a "os entur%ones ro$anos. Sabe 4 a-%r$a 0ue no son "os 9.r%$eros !e "a "ase; 0u%enes
t%enen "a /enta8a !e a.ren!er "as osas %$.ortantes 5Mt CC' 2F7 9Ou"taste estas osas a "os sab%os 4
!%sretos 4 "as re/e"aste a "os .e0ue>ue"os;6. Con to!o' no ons%!era .er!%!o e" t%e$.o !e!%a!o a
"ar)os o"o0u%os noturnos on un 9$aestro en Israe";' o$o N%o!e$o 5-. Jn G' C&2C6.
Sabe 4 a-%r$a !e" $%s$o $o!o 0ue en "a arrera #a%a "a sa"/a%(n es )ra/e "a !es/enta8a !e "os
r%os' $%entras "os .obres son %erta$ente 9b%ena/entura!os;' .or0ue .ara e""os es $*s -*%" tener e"
Re%no !e "os %e"os 5-. Mt CE' 2G&2J? L J' 2H&2F6? .ero ta$b%1n sabe 4 a-%r$a 0ue na!%e !ebe aer
en "a !eses.era%(n' 4a 0ue to!o es .os%b"e .ara D%os' #asta #aer .asar "os a$e""os .or "os o8os !e
"as a)u8as 5-. Mt CE' 2J6. 3or otra .arte' es %nne)ab"e' a .esar !e "as e<a)era%ones .o.u"%stas' 0ue
Jes+s $ant%ene nu$erosas 4 s%)n%-%at%/as re"a%ones on "as .ersonas ao$o!a!as. Baste reor!ar
a Jos1 !e Ar%$atea 5-. Mt 2K' FK7 un 9#o$bre r%o;6? a" .ro.%etar%o !e "a sa"a !e" Cen*u"o 5M C='
CF7 9E" os $ostrar* una sa"a a"ta' )ran!e' a"-o$bra!a' .ronta;6? a Juana' "a $u8er !e" a!$%n%stra!or
!e Hero!es 5-. L D' G66? a "a -a$%"%a !e Betan%a' en "a ua" Mar2a .ose2a 4 .o!2a sar%-%ar
tran0u%"a$ente !e una so"a /e,' .or a$or a Jes+s' un .re%oso 8arr(n !e a"abastro 4 un un)Mento
e/a"ua!o en tres%entos !enar%os .or un e<.erto o$o Ju!as 5-. Jn C2' G&F6.
Las 9asas; !e Jes+s. A")unos !e estos ono%!os !e a"to n%/e" est*n !%s.uestos a re%b%r a" Maestro
s%n !%-%u"ta!es n% $o"est%as' !e ta" $anera 0ue .ue!e ontar .r*t%a$ente en to!as .artes on
/er!a!eras asas 0ue "e s%r/en !e bases -un%ona"es .ara su $%n%ster%o %t%nerante.
Es %$.ortante %nter.retar on sensate, estas -a$osas .a"abras7 9Las ra.osas t%enen ue/as' 4 "as
a/es !e" %e"o' n%!os? .ero e" H%8o !e" #o$bre no t%ene !(n!e re"%nar "a abe,a; 5Mt D' 2H6. Ante "a
a-%r$a%(n !e un esr%ba 0ue !esea se)u%r"o' Jesur%sto 0u%ere a"arar !eb%!a$ente 4 a!/ert%r on
e-%a, sent%!o !e "o .ara!o8a" 0ue su $%s%(n es %no$.at%b"e on una on!%%(n !e res%!en%a
estab"e 4 se)ura 4 on .ers.et%/as t2.%a$ente bur)uesas. S% se ent%en!e "o !%#o en -or$a "%tera"'
to!a "a narra%(n e/an)1"%a "o !es$ent%r2a. En Ga"%"ea' su !o$%%"%o #ab%tua" es "a asa !e 3e!ro
5-. M C' 2E&GF6' !es!e !on!e se !%r%)e a .re!%ar en "os .ueb"os eranos' .ero on e" -%n !e
re)resar a" -%na" !e" reorr%!o7 9Entran!o !e nue/o' !es.u1s !e a")unos !2as a Ca-arna+$' se su.o
0ue estaba en asa' 4 se 8untaron tantos' 0ue n% aun en e" .at%o ab2an; 5M 2' C&26.
En to!o aso' son -reuentes "as a"us%ones a su .er$anen%a en asas' aun uan!o sea .ro/%sor%a7
9L"e)a!os a asa' se /o"/%( a 8untar "a $u#e!u$bre; 5M G' 2H6. Entre uatro .are!es' e<."%a $*s
($o!a$ente a "os !%s2.u"os "o !%#o a to!a "a )ente a "a %nte$.er%e7 9Cuan!o se #ubo ret%ra!o !e
"a $u#e!u$bre 4 entra!o en asa' "e .re)untaron "os !%s2.u"os .or "a .ar*bo"a; 5M K' CK6. L
res.on!e en -or$a reser/a!a %n"uso sus .re)untas .r*t%as 4 .ersona"es7 9Entran!o en asa a
so"as' "e .re)untaban "os !%s2.u"os7 A3or 0u1 no #e$os .o!%!o e#ar"e nosotrosB; 5M E' 2D6.
Ta$b%1n en e" e<tran8ero' en Fen%%a' t%ene un te#o ba8o e" ua" re-u)%arse7 93art%en!o !e a""2 se -ue
#a%a "os on-%nes !e T%ro. Entr( en una asa' no 0uer%en!o ser !e na!%e ono%!o; 5M K' 2=6.
Cera !e Jerusa"1n' en Betan%a' #a4 una res%!en%a a$%)ab"e en 0ue "e o-reen un .oo !e !esanso
4 a"or -a$%"%ar' !on!e /%/en Marta 4 Mar2a 4 t%ene "u)ar "a #er$osa .e0ue>a esena !esr%ta en e"
E/an)e"%o se)+n San Luas 5-. L CH' GD&=26 4 !on!e su.uesta$ente a"o8ar* "os +"t%$os !2as antes
!e" arresto 4 "a $uerte.
E" /%)or 4 "a buena sa"u!. En "a narra%(n e/an)1"%a' Jes+s a.aree o$o un #o$bre sano'
-2s%a$ente /%)oroso' on res%sten%a a" ansan%o 4 a" traba8o e<es%/o. Le )usta o$en,ar $u4
te$.rano su 8orna!a7 9A "a $a>ana' $u#o antes !e a$aneer' se "e/ant(' sa"%( 4 se -ue a un "u)ar
!es%erto' 4 a""2 oraba; 5M C' GF6. En "as oas%ones es.e%a"$ente %$.ortantes' .er$ane2a en /e"a
en -or$a a+n $*s .ro"on)a!a7 9Sa"%( E" #a%a "a $onta>a .ara orar' 4 .as( "a no#e oran!o a D%os.
Cuan!o ""e)( e" !2a ""a$( a s2 a "os !%s2.u"os 4 eso)%( a !oe !e e""os; 5L J' C2&CG6. Res%ste b%en
"os r%t$os !e una at%/%!a! 0ue a" abo !e $u4 .oo t%e$.o ""e)a a ser !eb%"%tante7 9No .o!2an n%
o$er;' obser/a re.et%!a$ente Maros 5-. M G' 2H? J' GC6.
Sus 8orna!as son a)ob%antes. Hasta $u4 entra!a "a no#e ""e)aban $u#2s%$as .ersonas7 en-er$os
busan!o a"%/%o' .ersonas */%!as !e /er!a! 0ue .e!2an esu#ar"o' a!/ersar%os teo"()%os 0ue "o
ob"%)aban a entrar en a)ota!oras !%sus%ones.
A.enas ons%)ue a"e8arse .ara tener un .oo !e !esanso' !e %n$e!%ato se re+nen on 1" 4 "o
aosan7 9Fue !es.u1s S%$(n 4 "os 0ue on 1" estaban' 4 #a""a!o' "e !%8eron7 To!os an!an en busa
!e t%; 5-. M C' GJ&GK6. Jes+s era un e<traor!%nar%o a$%nante. Ta$b%1n 1" se ansaba' o$o
obser/a e" E/an)e"%o se)+n San Juan7 9Jes+s' -at%)a!o !e" a$%no 5!e Ju!ea a Sa$ar%a6' se sent( s%n
$*s 8unto a "a -uente; 5-. Jn =' J6? .ero su $%n%ster%o -ue un .ere)r%na8e ont%nuo .or to!a 3a"est%na
e %n"uso -uera' #asta Ces*rea !e F%"%.o 4 e" terr%tor%o !e T%ro 4 S%!(n. 5...6
La be""e,a. AEra #er$oso o -eo Jes+sB Sor.ren!ente$ente' #a #ab%!o una -a$osa ontro/ers%a
!es!e "os .r%$eros s%)"os !e" r%st%an%s$o' s% b%en "os ar)u$entos o.uestos eran so"a$ente !e
ar*ter %!eo"()%o' !e $anera 0ue no se "o)raba es"are%$%ento a")uno.
En "as -uentes an(n%as no #a4 %n-or$a%(n e<."2%ta sobre este te$a. S%n e$bar)o e<%ste un
e.%so!%o' narra!o +n%a$ente en e" E/an)e"%o se)+n San Luas' 0ue .ue!e a4u!arnos en %erta
$e!%!a. 9M%entras !e2a estas osas' "e/ant( "a /o, una $u8er !e entre "a $u#e!u$bre 4 !%8o7
D%#oso e" seno 0ue te ""e/( 4 "os .e#os 0ue $a$aste. 3ero E" !%8o7 M*s b%en !%#osos "os 0ue
o4en "a .a"abra !e D%os 4 "a )uar!an; 5L CC' 2K&2D6. La a!$%ra!ora !esono%!a' 0ue no .ue!e
ontener e" entus%as$o 4 !e #e#o %nterru$.e e" !%surso !e" Se>or' nos re)a"a un %n!%%o na!a
!es.re%ab"e sobre "a -as%na%(n 0ue e" 8o/en .ro-eta !e Na,aret !eb2a .ro!u%r on su .restan%a 4
su enanto. Lo !e!u%$os' entre otras osas' !e "os t1r$%nos su$a$ente 9or.ora"es; en 0ue se
e<.resa e" e"o)%o 4 sobre to!o !e "a res.uesta !e Jes+s' 0ue %n/%ta a .restar una aten%(n $*s
.ert%nente a "a .a"abra !e D%os.
Los o8os. Ha4 un e"e$ento !e "a be""e,a 0ue aun uan!o en s2 $%s$o es !e natura"e,a -2s%a' es as%
un re-"e8o !e "a /%!a es.%r%tua"' 4 es e" res."an!or !e "os o8os. E" $%s$o Maestro "o #ab2a a!/ert%!o7
9La "*$.ara !e" uer.o es e" o8o. S%' .ues' tu o8o estu/%ere sano' to!o tu uer.o estar* "u$%noso;
5Mt J' 226. Los o8os !e Jes+s !eb2an ser rea"$ente enanta!ores' .enetrantes 4 as% $a)n1t%os' 4
0u%en "os #ab2a /%sto nuna "os o"/%!aba. S("o as2 se e<."%a "a e<traor!%nar%a -reuen%a on 0ue "os
e/an)e"%stas 54 es.e%a"$ente Maros' 0ue a"u!e a "os reuer!os !e 3e!ro6 !estaan su $%ra!a. Es
%$.ortante a.tar "os $at%es !e "os te<tos or%)%na"es. E" /erbo 9$%rar; se e$."ea en tres /ar%antes
!e e<.res%(n7 9$%rar en torno;'N$%rar #a%a arr%ba; 4 9$%rar #a%a a!entro;.
La $%ra!a en torno. Cuan!o Jes+s /ue"/e "os o8os' to!os en$u!een ate$or%,a!os 4 -as%na!os.
Con esta $%ra!a %n/%ta a" reo)%$%ento antes !e "a .re!%a%(n 5-. L J' 2H6. Con esta $%ra!a
$an%-%esta su a-eto 4 su /%)orosa o$un%(n on "os !%s2.u"os7 9L e#an!o una $%ra!a sobre "os
0ue estaban senta!os en !erre!or su4o' !%8o7 He a0u2 $% $a!re 4 $%s #er$anos; 5M G' G=6. Con
esta $%ra!a .re.ara "os ora,ones .ara 0ue ao8an "as ense>an,as $*s or%)%na"es e %nes.era!as7
9M%ran!o en torno su4o' !%8o Jes+s a "os !%s2.u"os7 OCu*n !%-2%"$ente entrar*n en e" re%no !e D%os
"os 0ue t%enen #a%en!aP... Es $*s -*%" a un a$e""o .asar .or e" #on!(n !e una a)u8a; 5-. M CH'
2G&2F6. A /ees es una $%ra!a s%"en%osa' .ero tan %ntensa o$o .ara ser un -%n en s2 $%s$a7 9Entr(
en Jerusa"1n' en e" te$."o' 4 !es.u1s !e #aber"o /%sto to!o' 4a !e tar!e' sa"%( .ara Betan%a on "os
!oe; 5-. M CC' CC6. En otras oas%ones es una $%ra!a tan ""ena !e %n!%)na%(n 4 su-r%$%ento 0ue
"os .resentes a""an 4 no osan res.on!er osa a")una7 9L !%r%)1n!o"es una $%ra!a a%ra!a'
entr%ste%!o .or "a !ure,a !e su ora,(n' !%8o a" #o$bre7 E<t%en!e tu $ano; 5M G' F6.
La $%ra!a #a%a arr%ba. Los o8os !e Cr%sto ta$b%1n saben $%rar #a%a arr%ba' en a.as%ona!a ."e)ar%a
a" 3a!re .ara 0ue "o at%en!a 5-. M J' =C? K' G=6? .ero ta$b%1n 1" $%ra #a%a arr%ba .ara busar
sonr%en!o entre e" -o""a8e a un -un%onar%o !e a"to n%/e" !e" -%so' 0ue .ara /er"o ($o!a$ente se
#ab2a enara$a!o sobre "as ra$as !e un s%($oro o$o un #%o a""e8ero7 9Cuan!o ""e)( a a0ue"
s%t%o' "e/ant( "os o8os Jes+s 4 "e !%8o7 Qa0ueo' ba8a .ronto' .or0ue #o4 $e #os.e!ar1 en tu asa; 5L
CE' F6.
La $%ra!a 9#a%a a!entro;. En to!o aso' "os o8os !e Jes+s .ro!u2an )ran %$.res%(n sobre to!o
uan!o 9$%raba !entro; !e "as .ersonas' o$o .ara ""e)ar a su ora,(n. Lo #ae uan!o !ebe
o$un%ar a")una /er!a! %ns("%ta 0ue !esea %$.r%$%r !eb%!a$ente en "a $ente !e 0u%en esu#a.
As2 ourre en M CH' 2K7 9F%8an!o en e""os Jes+s su $%ra!a' !%8o7 A "os #o$bres s2 es %$.os%b"e 50ue
se sa"/en "os r%os6' $as no a D%os;. As2 ourre en L 2H' CK&CD7 9E"' -%8an!o en e""os su $%ra!a' "es
!%8o7... To!o e" 0ue a4ere ontra esa .%e!ra 5e" Mes2as' #%8o !e D%os6 se 0uebrantar* 4 a0ue" sobre
0u%en e""a a4ere 0ue!ar* a."asta!o;. Ante e" 8o/en r%o !e /%!a %noente' 0ue .%!e "a 9/%!a eterna;'
Jes+s &se>a"a e" E/an)e"%o& 9.on%en!o en 1" "os o8os' "e a$(; 5M CH' 2C6.
La e<%sten%a !e" a.(sto" 3e!ro 0ue!( $ara!a .ara s%e$.re .or !os $%ra!as7 en su .r%$er
enuentro' 9Jes+s' -%8an!o en 1" "a /%sta' !%8o7 T+ eres S%$(n' e" #%8o !e Juan? t+ ser*s ""a$a!o Ce-as'
0ue 0u%ere !e%r 3e!ro; 5Jn C' =26? en e" $o$ento !e su tra%%(n' 9/ue"to e" Se>or' $%r( a 3e!ro' 4
3e!ro... sa"%en!o -uera' ""or( a$ar)a$ente; 5L 22' JC&J26. 5...6

La .s%o"o)2a
Una e<."ora%(n e$o%onante. E" $un!o %nter%or !e" #o$bre es s%e$.re un $%ster%o en e" ua"
nuna es .os%b"e .enetrar o$."eta$ente. Con $a4or ra,(n' es !%-2%" .ara nosotros a.ro<%$arnos a
"a r%0ue,a !e es.2r%tu !e Cr%sto 4 a!entrarnos en su rea"%!a! .s%o"()%a. Es un b+s0ue!a es.e%a"'
.rob"e$*t%a 4 e$o%onante' .ero ta$b%1n -as%nante e %ne"u!%b"e. Se e$.ren!e on #u$%"!a! 4
ten%en!o s%e$.re on%en%a !e "o %na!eua!as 0ue son nuestras .os%b%"%!a!es o)nos%t%/as. En
to!o aso' en "a tarea nos a"%enta "a a4u!a !e%s%/a 0ue nos o-reen "os e/an)e"%os' 0ue nos re/e"an
)enerosa$ente &aun uan!o sea $e!%ante test%$on%os !%s.ersos' oas%ona"es 4 a $enu!o %n!%retos&
"os .ensa$%entos' "a $enta"%!a!' "os a-etos' "os sent%$%entos' e" te$.era$ento 4 "a -or$a !e
e<.res%(n 4 o$.orta$%ento !e nuestro Sa"/a!or.
Una )ran "ar%!a! en "as %!eas. Lo 0ue $*s %$.res%ona !e" $a)%ster%o !e Jes+s es "a "ar%!a! !e "as
%!eas. To!o est* enun%a!o on "u%!e,' s%n a$b%)Me!a! n% /a%"a%(n. Los t%tubeos' e" re-u)%o en "a
sub8et%/%!a!' "as -(r$u"as !ub%tat%/as 59ta" /e,;' 9se)+n $2;' 9$e .are%(;6' tan -reuentes en
nuestra #ab"a' 8a$*s se enuentran en sus !%sursos' !e "os ua"es est* su$a$ente a"e8a!a "a
a-eta%(n' as2 o$o "a o0ueter2a 4 "a a.arente !o%"%!a! !e" 9.ensa$%ento !1b%";.
Jes+s $an%-%esta !e este $o!o una se)ur%!a! 0ue .o!r2a ser #asta %rr%tante s% no nos on0u%stara en
e" onte<to "a ob8et%/a e"e/a%(n 4 "u$%nos%!a! !e su ense>an,a. A .esar !e "a )ran /ar%e!a! !e
on$o/e!ores t(.%os' no #a4 -ra)$enta%(n n% %no#eren%a en "a /%s%(n !e Cr%sto. To!o est*
reun%!o 4 un%-%a!o en torno a !os te$as -un!a$enta"es s%e$.re reurrentes7 e" 93a!re; 5un .a!re
0ue est* en e" or%)en !e to!a e<%sten%a6 4 e" 9Re%no;' $eta !e to!a tens%(n !e "as r%aturas 4 su
.ere)r%na%(n en "a #%stor%a.
La aten%(n en "a rea"%!a! #u$ana onreta. Na!a #a4 en 1"' s%n e$bar)o' !e" .ensa!or !%stra2!o'
tan absorto en sus e"e/a!as e"uubra%ones o$o .ara no .eratarse s%0u%era !e "as .e0ue>as osas'
n% !e" su.er#o$bre 0ue !es.re%a "a .os%b%"%!a! !e 0ue!ar %n$erso en "os #e#os s%n %$.ortan%a n%
)"or%a. 3or e" ontrar%o' Jes+s !a .ruebas !e ser un obser/a!or atento !e "a rea"%!a! ot%!%ana en "a
ua" to!os esta$os %n$ersos' .or "o !e$*s %nteresa!o 4 a )usto on "a $%s$a. En sus !%#os 4
.ar*bo"as a.areen en )ran n+$ero "as .e0ue>as esenas nor$a"es !e "a /%!a !e entones 4
s%e$.re7 e" n%>o 0ue obra a su anto8o .ara onse)u%r a")o 0ue o$er' "os $u#a#os 0ue 8ue)an en
"as ."a,as reurr%en!o a "as ant%ne"as tra!%%ona"es 5L K' G27 9Son se$e8antes a "os $u#a#os
0ue' senta!os en "a ."a,a' %n/%tan a "os otros !%%en!o7 Os toa$os "a -"auta 4 no !an,aste%s' os
anta$os "a$enta%ones 4 no ""oraste%s;6' e" /e%no -ast%!%oso 0ue nos .erturba #asta !e no#e 4 no
nos !e8a en .a, $%entras no "o ontenta$os' "a $u8er 0ue no se res%)na s% no enuentra "a $one!a
0ue a4( !eba8o !e "os $ueb"es' "a .artur%enta 0ue su-re 4 "ue)o o"/%!a "os !o"ores 0ue e<.er%$ent(
ante "a a"e)r2a !e onte$."ar a" re%1n na%!o 8unto a e""a' "os s%r/%entes 0ue se !an "a )ran /%!a en
ausen%a !e" .atr(n' e" a!$%n%stra!or !es#onesto 4 astuto' e" a"boroto !e una -%esta !e bo!as' "os
ban0ueros 0ue o-reen %ntereses .or e" a.%ta"' e" "a!r(n 0ue -uer,a "a erra!ura !e una asa s%n !ar
a/%so .re/%o' e" transe+nte 0ue tro.%e,a on "os asa"tantes' "os 8orna"eros esantes 0ue es.eran una
buena o.ortun%!a! en "a ."a,a' "a !ue>a !e asa 0ue a$asa "a #ar%na 4 "ue)o "a !e8a -er$entar' et.
Iu%en #ab"a as2 es e/%!ente$ente a")u%en 0ue no se #a enerra!o n% .rote)%!o en s2 $%s$o' s%no un
ser a.a, !e $%rarse en su entorno 4 .art%%.ar on s%$.at2a en "a !%ar%a o$e!%a #u$ana. En "as
o$.ara%ones' se e$."ean "as osas $*s #u$%"!es7 "os /asos 4 "os ."atos .ara "a/ar' e" /e"(n 4 e"
.%e !e an!%"' "a sa" .ara usar en "a o%na' e" /aso !e a)ua -resa' e" /%no a>e8o 0ue es $e8or' e"
/est%!o re$en!a!o' "a .a8a 4 "a /%)a' e" o8o !e "as a)u8as' "os !a>os .ro/oa!os .or "as .o"%""as 4 e"
$o#o' "as e-2$eras -"ores !e" a$.o' "a .r%$eras #o8as !e "a #%)uera' e" arbusto !e $osta,a' "a
se$%""a 0ue ae en terrenos on !%st%nta ao)%!a 4 .ro!ut%/%!a!' "a re! !e "os .esa!ores 0ue
reo)e a" $%s$o t%e$.o .esa!os o$est%b"es 4 !ese#ab"es' "a o/e8a 0ue se a"e8a !e" reba>o 4 se
.%er!e. L esta "%sta .o!r2a a"ar)arse en )ran $e!%!a.
To!o "o !%#o !eber2a ser su-%%ente .ara on/enernos !e 0ue Jes+s no t%ene se$e8an,a a")una on
e" %!e("o)o' 0ue atra.a!o entera$ente en sus )ran!%osas teor2as 4a no "o)ra /er n% to$ar en uenta
"as .e0ue>as /%%s%tu!es !e "a )ente o$+n. L .re%sa$ente su sens%b%"%!a! ante "as .e0ue>as osas
onretas 4 su arte %n%$%tab"e .ara %n"u%r"as en "os ra,ona$%entos $*s e"e/a!os "e .er$%ten #ab"ar
on to!os' #asta "as .ersonas sen%""as' !e "as /er!a!es $*s sub"%$es reurr%en!o a un "en)ua8e
"aro 4 or%)%na"' un "en)ua8e 0ue se nos .resenta en -or$a $u4 !%st%nta a" !e $u#os .ensa!ores
.ro-es%ona"es 4 no .oos atores !e" esenar%o .o"2t%o.
Una /o"unta! -uerte. En e" br%""o !e su %nte"%)en%a 4 "a e-%a%a !e sus .a"abras' se enuentra una
/o"unta! s%n -"a0ue,a' en on!%%ones !e a%onar r*.%!a$ente on o.%ones o.erat%/as 4 atenerse a
"os .ro.(s%tos estab"e%!os s%n /a%"a%(n a")una. T%ene una $%s%(n 0ue #a a!o.ta!o or!%a"$ente' 4
no se !e8a !es/%ar !e "a $%s$a.
Esta -%r$e,a sue"e /%s"u$brarse ta$b%1n en "a at%tu! e<terna. Los .resentes se %$.res%onan 4 "a
narra%(n e/an)1"%a se /e ob"%)a!a a !ar uenta7 9Se !%r%)%( resue"ta$ente a Jerusa"1n; 5L E' FC6.
E" te<to or%)%na" es a+n $*s s%)n%-%at%/o7 9.uso r2)%!o su rostro .ara .art%r en !%re%(n a
Jerusa"1n;. Es un 8e-e 0ue en %ertos $o$entos' a/an,an!o !e"ante !e to!os .or e" a$%no 0ue #a
!eter$%na!o .re/%a$ente' %rra!%a tanta reso"u%(n o$o .ara %ns.%rar en 0u%en "o s%)ue aso$bro'
su8e%(n' %n0u%etu!7 9Iban sub%en!o #a%a Jerusa"1n? Jes+s a$%naba !e"ante' 4 e""os %ban
sobreo)%!os 4 "e se)u2an $e!rosos; 5M CH' G26.
L%berta! ante "os .a!res 4 o.onentes. Jes+s s%e$.re a.aree o$o un #o$bre soberana$ente "%bre.
Na!%e ons%)ue !es/%ar"o !e sus .ro.(s%tos. Es "%bre ante "os %nte)rantes !e su 9"an;' "os ua"es'
!es.u1s !e reer"o "oo 5-. Mt G' 2C6' %$a)%nan "a .os%b%"%!a! !e saar a")+n .ro/e#o !e su 1<%to 4
su notor%e!a! 4 .rouran reanu!ar "as re"a%ones 5-. M G' GC? G=6.
Es "%bre ante "os 8e-es !e su .ueb"o 4 sus a!/ersar%os' 0ue %ntentan obstau"%,ar su $%n%ster%o' 4 a "os
ua"es res.on!e sea$ente7 9M% 3a!re s%)ue obran!o to!a/2a' 4 .or eso obro 4o ta$b%1n; 5Jn F'
CK6.
Reonoe 4 res.eta "a autor%!a!' .ero no e<.er%$enta te$ores re/eren%a"es ante 0u%enes est*n
%n/est%!os !e a0u1""a. Es su-%%ente .ensar en "as %n/et%/as !%r%)%!as a "os -ar%seos 4 esr%bas 5-.
Mt 2G' G26. No /a%"a en $an%-estar ante "os sa!ueos' 0ue ou.aban "os $*s a"tos ar)os
saer!ota"es' su !%sent%$%ento en "os t1r$%nos $*s resue"tos7 9Est*%s en un error 4 n% ono1%s "as
Esr%turas n% e" .o!er !e D%os; 5Mt 22' 2E6. Con Hero!es' e" tetrara !e Ga"%"ea' no t%ene
.re%sa$ente ons%!era%ones7 9I! 4 !e%! a esa ra.osa...;5-. L CG' G26.
3or "o !e$*s' su -ran0ue,a es reono%!a e<."2%ta$ente ta$b%1n .or 0u%enes son #ost%"es on 1"'
ta"es o$o "os -ar%seos 4 "os #ero!%anos' 0ue en una o.ortun%!a! "e !%en "o s%)u%ente7 9Maestro'
sabe$os 0ue eres s%nero' 0ue no te !a u%!a!o !e na!%e' .ues no t%enes res.etos #u$anos' s%no 0ue
ense>as se)+n /er!a! e" a$%no !e D%os; 5M C2' C=6.
L%berta! on "os a$%)os. Se $ant%ene "%bre' osa %n!u!ab"e$ente $*s !%-2%"' ta$b%1n !e "as
aten%ones a-etuosas !e "os a$%)os uan!o se o.onen a su $%s%(n. E" aso $*s t2.%o 4 -uerte es e"
!e 3e!ro. En Ces*rea !e F%"%.o' e" a.(sto" es e"o)%a!o .or su %ns.%ra!a .ro-es%(n !e -e on
e<.res%ones !e %n%)ua"ab"e e<a"ta%(n. S%n e$bar)o' %n$e!%ata$ente !es.u1s' uan!o se .er$%te
!es/%ar a su Maestro !e" 9a$%no !e "a ru,;' re%be una e$best%!a !e .a"abras su$a$ente !uras7
93e!ro' to$*n!o"e a.arte' se .uso a a$onestar"e' !%%en!o7 No 0u%era D%os' Se>or' 0ue esto sue!a.
3ero E"' /o"/%1n!ose' !%8o a 3e!ro7 Ret2rate !e $2' Satan*s' t+ $e s%r/es !e es*n!a"o' .or0ue no
s%entes "as osas !e D%os' s%no "as !e "os #o$bres; 5Mt CJ' 22&2G6.
En un $o$ento r2t%o' uan!o es aban!ona!o .or $u#os !%s2.u"os 0ue no saben ae.tar e"
!%surso sobre su 9arne; 4 su 9san)re;' .ro.uestos o$o a"%$ento 4 beb%!a' no e!e en abso"uto'
no sua/%,a sus !uras a-%r$a%ones .or a$or a" !%*"o)o 4 a una 9o$un%(n s%n /er!a!;7 9D%8o Jes+s
a "os !oe7 AIuer1%s %ros /osotros ta$b%1nB; 5Jn J'JK6. Rsta es una !e "as -rases $*s !ra$*t%as e
%$.os%b"es !e o"/%!ar .ronun%a!as .or e" Sa"/a!or.
L%berta! !e "os 8u%%os !e "os !e$*s. Jes+s est* "%bre !e "as a.ar%en%as !e "a /%rtu!' es !e%r' no "e
.reou.an en abso"uto "os 8u%%os $a"1/o"os 4 $an%-%esta$ente %n-un!a!os 0ue "a )ente .ue!e
-or$u"ar sobre 1". A/an,a .or su a$%no' %n"uso a osta !e" !eter%oro !e su buena -a$a7 9@%no e"
H%8o !e" #o$bre' 0ue o$e 4 bebe' 4 !%en7 Es un o$%"(n 4 un bebe!or !e /%no' a$%)o !e
.ub"%anos 4 .ea!ores; 5Mt CC' CE6. 3o!r2a !e%rse 0ue ta$b%1n es /*"%!a .ara 1" $%s$o "a
a!/erten%a 0ue !%r%)e a "os !e$*s7 9A4 uan!o to!os "os #o$bres !%8eren b%en !e /osotros; 5-. L
J' 2J6.
La sens%b%"%!a! !e" *n%$o. A $enu!o ourre 0ue un es.2r%tu abso"uta$ente aut(no$o 4 e$an%.a!o
es ta$b%1n *r%!o' %n!%-erente a "os $a"es a8enos' !ota!o !e esasa sens%b%"%!a!. No es e" aso !e
Jes+s7 en 1"' "a soberana "%berta!' 0ue se #a /%sto' /a un%!a on una -uerte e$ot%/%!a! 4 una a$."%a
)a$a !e sent%$%entos.
3or e8e$."o' ante "a %nstru$enta"%,a%(n 9teo"()%a; !e "a !es/entura' no .ue!e re.r%$%r "a %ra'
o$o se /e en e" e.%so!%o !e" #o$bre on "a $ano sea' 0ue se .one !e"ante su4o .re%sa$ente
.ara 0ue "o ure un !2a s*ba!o 4 as2 .ue!a ausar"o 5-. M G' C&J6. L"a$a entones a" .obre%""o a"
$e!%o' a "a /%sta !e to!os 4 &se)+n e" te<to or%)%na"& "es !%r%)e una $%ra!a a%ra!a' entr%ste%!o .or "a
!ure,a !e su ora,(n.
La o$.as%(n. Con $u#o $*s -reuen%a' "os e/an)e"%stas !an uenta !e su o$.as%(n .or to!as
"as !es)ra%as #u$anas. Lo #aen e$."ean!o s%e$.re un /erbo 0ue en su et%$o"o)2a e/oa una
on$o%(n ta$b%1n -2s%a7 9sent%r o$.as%(n;' !e 9/2seras;. Es un esta!o !e *n%$o 0ue
e<.er%$enta e" Sa"/a!or a" o2r e" tr%ste "a$ento !e !os %e)os !e Jer%( 5Mt 2H' G=7 9Co$.a!e%!o
Jes+s;6? a" /er "a an)ust%a !e una $a!re en e" -unera" !e su #%8o +n%o 8o/en 5L K' CG7 9@%1n!o"a e"
Se>or' se o$.a!e%( !e e""a 4 "e !%8o7 No ""ores;6? a" !arse uenta !e 0ue #a4 una $u"t%tu!
#a$br%enta 5M D' C7 9Ten)o o$.as%(n !e "a $u#e!u$bre' .or0ue #ae 4a tres !2as 0ue $e
s%)uen 4 no t%enen 0u1 o$er;6? a" onte$."ar una #u$an%!a! !%s.ersa 4 e<tra/%a!a 5M J' G=7
9@%o una )ran $u#e!u$bre' 4 se o$.a!e%( !e e""os' .or0ue eran o$o o/e8as s%n .astor;6.
La a$%sta!. Jes+s t%ene $u4 /%/o e" sent%!o !e "a a$%sta!' on to!os sus !%st%ntos )ra!os !e
%ntens%!a!. L"a$a 9a$%)os; su4os a "os a.(sto"es 5-. Jn CF' F6. L es una a$%sta! obse0u%osa 4
!%"%)ente' tanto 0ue se .reou.a !e su e<es%/o ansan%o7 9@en%!' ret%r1$onos a un "u)ar !es%erto
0ue !esans1%s un .oo; 5M J' GC6. Entre "os !oe' s%ente $*s %nt%$%!a! on 3e!ro' Sant%a)o 4
Juan' 4 0u%ere tener"os era tanto en e" $o$ento res."an!e%ente !e "a Trans-%)ura%(n 5-. M E'
2D6 o$o en e" !o"oros2s%$o $o$ento en Getse$an2 5-. M C=' G2&=26. S("o a Juan se "e as%)n( "a
on!%%(n !e 9!%s2.u"o 0ue Jes+s a$aba; 5-. Jn CG' 2G? CE' F? 2H' 2? 2C' K' 2H6.
Fuera !e" 2ru"o a.ost("%o' se !a test%$on%o !e" )ran a-eto 0ue sent2a .or "os $%e$bros !e "a
-a$%"%a !e Betan%a7 9Jes+s a$aba a Marta 4 a su #er$ana 4 a L*,aro; 5Jn CC' F6.
Los n%>os 4 "as $u8eres. Era ono%!a "a a$ab%"%!a! !e Jes+s on "os n%>os7 93resent*ron"e unos
n%>os .ara 0ue "os toase' .ero "os !%s2.u"os "os re.ren!2an. @%1n!o"o Jes+s' se eno8( 5"%tera"$ente7
9no .u!o so.ortar;6 4 "es !%8o7 De8a! 0ue "os n%>os /en)an a $2 4 no "os estorb1%s .or0ue !e "os
ta"es es e" re%no !e D%os. L abra,*n!o"os' "os ben!%8o %$.on%1n!o"es "as $anos; 5M CH' CG&CJ6.
Man%-%esta )ran )ent%"e,a !e *n%$o #a%a "as $u8eres 4 $*s !e una /e, %nter/%ene en su !e-ensa.
Sa"/a !e ser a.e!rea!a a "a !esono%!a sor.ren!%!a en a!u"ter%o 5-. Jn D' C&CC6? e"o)%a' en ontra
!e "os .ensa$%entos $a"%)nos !e" !ue>o !e asa' a "a .ea!ora 0ue !urante un ban0uete o-re%!o
.ara 1" .or un -ar%seo' se atre/%( a aerarse a .er-u$ar"o 4 ba>ar"o on sus "*)r%$as 5-. L K' GJ&
FH6? re.ren!e sea$ente a Ju!as 4 otros o$ensa"es 0ue r%t%aban a Mar2a' "a #er$ana !e L*,aro'
.or su )esto %nes.era!o 4 su e<es%/a )eneros%!a!7 9De8a!"a? A.or 0u1 "a $o"est*%sB Una buena
obra es "a 0ue #a #e#o on$%)o...; 5-. M C=' J6.
E" ""anto 4 "a a"e)r2a. En Jes+s son e<e.%ona"es "a so"%!e, .s%o"()%a 4 e" !o$%n%o !e s2 $%s$o.
3er$anee tran0u%"o e %$.*/%!o en $e!%o !e una te$.esta! 0ue a$ena,a /o"ar su e$bara%(n
5-. M =' GF&=C6. De" $%s$o $o!o' on %$.res%onante -uer,a !e *n%$o' en-renta 4 as% #%.not%,a a
"a $u"t%tu! en-ure%!a !e Na,aret 0ue .reten!e !ar"e $uerte7 9A" o2r esto se ""enaron !e ("era
uantos estaban en "a s%na)o)a' 4 "e/ant*n!ose "e arro8aron -uera !e "a %u!a!' 4 "e ""e/aron a "a
%$a !e" $onte sobre e" ua" est* e!%-%a!a su %u!a!' .ara .re%.%tar"e !e a""2? .ero E"' atra/esan!o
.or $e!%o !e e""os' se -ue; 5L =' 2D&GH6.
En to!o aso' no es un %$.erturbab"e )ent"e$an !e "a so%e!a! /%tor%ana' 0ue ons%!ere .arte !e"
#onor no $an%-estar e<ter%or$ente "as e$o%ones. 3or e" ontrar%o' Jes+s no se .r%/a en abso"uto !e
$ostrarse a"tera!o' o$o "e ourre' .or e8e$."o' ante "as "*)r%$as !e Mar2a' "a #er$ana !e L*,aro7
9@%1n!o"a Jes+s ""orar... se on$o/%( #on!a$ente;? 94 se turb(;' se>a"a a!e$*s e" e/an)e"%sta 5-.
Jn CC' GG6. L a" .ensar en "a $uerte !e su a$%)o' 9.rorru$.%( en ""anto; ta$b%1n 1"' tanto 0ue "os
.resentes o$entan7 9OC($o "e a$abaP; 5-. Jn CC' GF&GJ6. Conte$."an!o Jerusa"1n !es!e "o a"to'
ante "a .ers.et%/a !e su !estru%(n' no .ue!e ontener "as "*)r%$as7 9As2 0ue estu/o era' a" /er
"a %u!a!' ""or( sobre e""a' !%%en!o7 9OS% a" $enos en este !2a ono%eras "o 0ue #ae a "a .a, tu4aP;
5-. L CE' =C&=26.
Ta$b%1n se entus%as$a' en to!o aso' !e8*n!ose onta)%ar .or "a a"e)r2a !e "os !%s2.u"os' -e"%es !e
#aber ""e/a!o a abo su .r%$era e<.er%en%a !e e/an)e"%,a%(n7 9@o"/%eron "os setenta 4 !os ""enos
!e a"e)r2a... En a0ue""a #ora se s%nt%( %nun!a!o !e )o,o en e" Es.2r%tu Santo 4 !%8o7 Lo te a"abo'
3a!re' Se>or !e" %e"o 4 !e "a t%erra; 5-. L CH' CK&2C6.
As2' Jes+s era un #o$bre a.a, !e ""orar 4 a.a, !e estar ontento. E" #e#o !e 0ue ""oraba est*
e<."2%ta$ente !ou$enta!o' o$o se #a /%sto? 4 0ue a!e$*s estu/%ese a"e)re$ente en o$.a>2a
!e "os !e$*s' se !e!ue s%$."e$ente !e" ."aer on 0ue "os .ub"%anos' o$+n$ente )o,a!ores 4
8uer)u%stas' "o ao)2an en su $esa. Cuan!o estaba on .ersonas ansa!as' se ou.aba !e a.o4ar"as?
.ero %erta$ente no aostu$braba .robab"e$ente a"terar "a seren%!a! 4 "a a"e)r2a !e un on/%te on
re-"e<%ones !e$as%a!o $e"an("%as o on a"us%ones %nte$.est%/as a" #a$bre en e" $un!o.
Aten%1n!ose .re%sa$ente a" e8e$."o !e" Se>or' San 3ab"o enun%ar* .ara "os r%st%anos "a re)"a !e
oro !e" o$.orta$%ento7 9A"e)raos on "os 0ue se a"e)ran' ""ora! on "os 0ue ""oran; 5R$ C2' CF6.
La 9#ebra%%!a!; !e Jes+s. Su )ran ."en%tu! en "o #u$ano .o!r2a ""e/ar a ons%!erar"o un ser tan
su.er%or e %!ea" o$o .ara estar $*s a""* !e to!a "as%-%a%(n antro.o"()%a 4 ua"0u%er
es.e%-%a%(n 1tn%a 4 u"tura"7 .r*t%a$ente un #o$bre s%n ra2es en una so%e!a! n% ne<os. S%n
e$bar)o' eso no ser2a 8usto. E" ra,ona' #ab"a 4 at+a o$o aut1nt%o #%8o !e Israe". Su
9#ebra%%!a!; es %n!%sut%b"e. Iu%en no "a o$.ren!a' no .o!r2a !e%r 0ue #a a.ta!o su /er!a!
e-et%/a' 4 ser2a un %!ent%:%t !e un Cr%sto a"tera!o e %$.robab"e. La $enta"%!a!' "a one.%(n
)enera" 4 e" "en)ua8e !e" Na,areno son e"e$entos t2.%os !e su .ueb"o. En sus "ab%os' "as %tas
b2b"%as son es.ont*neas 4 -reuentes. Los no$bres $*s ono%!os 4 a$a!os .or sus on%u!a!anos
5Abra#a$' Mo%s1s' Da/%!' Sa"o$(n' Isa2as' Jon*s6 a!ornan on natura"%!a! sus !%sursos.
Do$%na "a !%a"1t%a .eu"%ar !e "os rab%nos 4 se /a"e !e "a $%s$a en sus !%s.utas' o$o ourre
uan!o re!ue a" s%"en%o a esr%bas 4 -ar%seos .art%en!o !e su .ro.%a %nter.reta%(n !e" sa"$o CCH
5-. M C2' GF&GK? Mt 22' =C&=J6. 5...6
E" 9ora,(n;. Ta$b%1n e" ora,(n !e Jes+s es un ora,(n !e #ebreo. T%ene un a$or es.e%a"$ente
%ntenso 4 .re-erente .or su t%erra 4 su .ueb"o7 a su t%erra 4 su .ueb"o se s%ente .r%n%.a"$ente
en/%a!o7 9No #e s%!o en/%a!o s%no a "as o/e8as .er!%!as !e "a asa !e Israe"; 5Mt CF' 2=6. A su t%erra
4 su .ueb"o est* !est%na!a "a .r%$era $%s%(n .ro/%s%ona" !e "os a.(sto"es' 0ue re%ben on este -%n
%nstru%ones restr%t%/as .re%sas7 9No /a4*%s a "os )ent%"es n% entr1%s en %u!a! !e sa$ar%tanos? %!
$*s b%en a "as o/e8as .er!%!as !e "a asa !e Israe"; 5Mt CH' F&J6. L 4a #e$os /%sto ($o e"
.ensa$%ento !e" -uturo -%n !e "a %u!a! !e Da/%! "o on$ue/e #asta "as "*)r%$as 5-. L CE' =C&=26.
Un 9%nte)ra!o;. Es un %srae"%ta obser/ante' 0ue r%n!e #onor a to!as "as tra!%%ones "e)2t%$as !e "a
na%(n. As%ste' o$o e" resto' to!os "os s*ba!os a "a s%na)o)a. To!os "os a>os e"ebra "a 3asua !e
auer!o on e" r%to .resr%to. 3a)a' o$o to!os' e" tr%buto .ara e" te$."o7 9Se aeraron a 3e!ro "os
.ere.tores !e "a !%!ra$a 4 "e !%8eron7 A@uestro Maestro no .a)a "a !%!ra$aB L 1" res.on!%(7
C%erto 0ue s2; 5-. Mt CK' 2=&2F6. Ca!a %erto t%e$.o a a")u%en "e )usta %n"u%r a Jes+s entre "os
re/o"u%onar%os .o"2t%os o "os a)%ta!ores so%a"es' .ero "os test%$on%os nos on/enen $*s b%en !e
"o ontrar%o. S% 0u%s%1ra$os !eno$%nar"o !e auer!o on e" /oabu"ar%o !e "a !estrut%/a %!eo"o)2a
$o!erna' !eber2a$os a"%-%ar"o $*s b%en o$o 9%nte)ra!o;. Res.eta to!o or!ena$%ento'
%n"u4en!o "a .resr%.%(n 0ue atr%bu2a a" saer!ote "a -un%(n !e autor%!a! san%tar%a .ara on-%r$ar
"a ura%(n !e "os "e.rosos7 99I! 4 $ostraos a "os saer!otes; 5-. L CK' C=6. L !e #e#o no
.reten!e #aer "as /ees !e 0u%en est* a ar)o !e "a a!$%n%stra%(n !e "a 8ust%%a or!%nar%a7 9D28o"e
uno !e "a $u#e!u$bre7 Maestro' !% a $% #er$ano 0ue .arta on$%)o "a #eren%a. E" "e res.on!%(7
3ero' #o$bre' A0u%1n $e #a onst%tu%!o 8ue, o .art%!or !e /osotrosB; 5L C2' CG&C=6.
As2' su 9%nte)ra%(n; es tan es.era!a 4 tota" 0ue e/%ta !e8arse %$."%ar en "a o.os%%(n a "a .resen%a
ro$ana en sue"o 8u!a%o' 4 as2 reonoe' a" $enos en sent%!o .r*t%o' e" !ere#o !e" %n/asor a
%$.oner su $one!a 4 obrar un tr%buto 5-. M C2' CG&CK6.
E" .rob"e$a -%nan%ero. Contrar%a$ente a "o a-%r$a!o a /ees' Jes+s' o$o buen #ebreo' no
on!ena e" !%nero. Lo res.eta 4 se .reou.a %n"uso !e ontar en su at%/%!a! on una base
-%nan%era rea"%sta. Su .e0ue>a o$un%!a! t%ene un tesorero !es%)na!o .er%(!%a$ente 5-. Jn C2' J?
CG' 2E6' 4 se a.o4a en una es.e%e !e 9%nst%tuto .ara e" $anten%$%ento !e" "ero7 9Le ao$.a>aban
"os !oe 4 a")unas $u8eres 0ue #ab2an s%!o ura!as !e es.2r%tus $a"%)nos 4 !e en-er$e!a!es7
Mar2a' ""a$a!a Ma)!a"ena' !e "a ua" #ab2an sa"%!o s%ete !e$on%os? Juana' $u8er !e Cusa'
a!$%n%stra!or !e Hero!es' 4 Susana 4 otras /ar%as 0ue "e ser/2an !e sus b%enes; 5L D' C&G6.
La 9reo$.ensa en "os %e"os;. Jes+s !e$uestra "a 9#ebra%%!a! !e su -or$a $ent%s ta$b%1n a"
en-oar "a /%!a !e" es.2r%tu 4 "a re"a%(n on e" Crea!or' enar)a!o !e #aer 8ust%%a en to!o. Nuna
o"/%!a #aer .resente "a 9)anan%a; 5aun uan!o sea una )anan%a u"traterrena"6 o$o est2$u"o .ara
"as buenas a%ones7 9@uestra reo$.ensa ser* )ran!e en e" %e"o; 5-. Mt F' 2? L J' 2G6. Se
.reou.a !e %n-or$arnos 0ue e" D%os /%/o 4 /er!a!ero no es un se)u%!or !e "a 1t%a :ant%ana 4 .or
tanto no est%$a 0ue e" !es%nter1s sea "a onnota%(n esen%a" 4 neesar%a !e "a bon!a! $ora" !e un
o$.orta$%ento7 9Tu 3a!re' 0ue /e en "o sereto' te reo$.ensar*; 5-. Mt J' =? J' CK6.

La or%)%na"%!a!
9Una !otr%na nue/a on autor%!a!;. Jes+s es .or tanto un #o$bre .er-eta$ente %nserto en "a
so%e!a! 4 "a /%!a !e 3a"est%na? es un #ebreo 0ue .art%%.a en "a u"tura 4 "a #%stor%a !e su .ueb"o 4
"as onoe? es un 9rab%no; 0ue #ab"a' ar)u$enta 4 onoe 4 %ta "as Sa)ra!as Esr%turas o$o uno
!e "os nu$erosos 9$aestros en Israe"; 5-. Jn G' CH6. Con to!o' su .resen%a' su at%tu! 4 su
$a)%ster%o a.are%eron !e .ronto o$o una e<."os%(n !e no/e!a! s%n .ree!entes n% .untos !e
o$.ara%(n. 9Ja$*s #o$bre a")uno #ab"( o$o 1ste; 5Jn K' =J6' !%en estu.e-atos 4 -as%na!os
"os )uar!%as !e" sane!r2n en/%a!os a arrestar"o.
Des!e e" o$%en,o !e su $%n%ster%o .+b"%o' 0u%enes "o esu#an se .eratan !e 0ue est*n -rente a
a")o %nes.era!o' %n1!%to 4 .erturba!or' 4 se s%enten %nt%$%!a!os. A" res.eto es s%)n%-%at%/a "a
e<"a$a%(n !e "os #ab%tantes !e Ca-arna+$' ta" o$o "a re-%ere Maros en su "en)ua8e !%reto 4
.o.u"ar7 9Iue!*ronse to!os estu.e-atos' !%%1n!ose unos a otros7 AIu1 es estoB Una !otr%na
nue/a 4 re/est%!a !e autor%!a!; 5M C' 2K6. S%n !u!a' en esa %runstan%a ta$b%1n #ab2an entra!o
en 8ue)o "as sor.ren!entes !otes tau$at+r)%as !e" Se>or' sobre "as ua"es no nos !eten!re$os a0u2.
Con to!o' .ara "os -%nes !e nuestra %n/est%)a%(n es %$.ortante !estaar "a %$.res%(n !e or%)%na"%!a!
4 /%)or 0ue !e8aba en "os o4entes e" 8o/en .ro-eta !e Na,aret on su ense>an,a tan !%st%nta a "a 0ue
#ab%tua"$ente o-re2an "os esr%bas.
Los esr%bas se "%$%tan a ana"%,ar "os te<tos sa)ra!os' .rouran!o a#on!ar en e""os on su
obst%na%(n !e e<1)etas? Jes+s .one a to!os en ontato 4 en o$un%(n on una 9rea"%!a! 0ue #a
ten%!o "u)ar;7 9Ho4 se u$."e esta esr%tura 0ue aab*%s !e o2r; 5-. L =' 2C6' !%e en "a s%na)o)a
!e Na,aret.
3o"2t%a$ente %norreto. Dentro !e este t%.o !e e<.er%en%a' ta$b%1n a!0u%ere otro /a"or e"
.atr%$on%o !e /er!a! 0ue 4a .osee 4 usto!%a Israe". Los "ab%os !e este .eu"%ar $aestro o$%en,an
entones a !%-un!%r $ensa8es %nau!%tos' 0ue a"teran 4 .ro/oan r%s%s en $u#as on/%%ones #asta
ese $o$ento %n!%sut%b"es' as2 o$o en )ran ant%!a! !e "u)ares o$unes. De este $o!o' Jes+s'
0ue ta$b%1n o$.arte on ."ena "ea"ta! "a -e 4 "a orto!o<%a !e "a s%na)o)a 4 est* e/%!ente$ente
%$.re)na!o !e "a "u, 0ue #ab2a s%!o re/e"a!a a Abra#a$' Mo%s1s' Da/%! 4 "os .ro-etas' a $enu!o
.aree ser un ant%on-or$%sta %rre!ut%b"e. E$."ean!o una e<.res%(n !e $o!a en "a atua"%!a!' en
!%/ersos as.etos .aree ser 9.o"2t%a$ente %norreto;. Las rea%ones %n$e!%atas !e" a$b%ente nos
se>a"an $u#as /ees "os asos en 0ue se$e8ante !%/er)en%a en re"a%(n on "as %!eas o$+n$ente
ae.ta!as t%ene "u)ar !e $anera $*s ru%!osa. Es 9.o"2t%a$ente %norreta; .ara "a so%e!a! !e su
1.oa' .or e8e$."o' "a at%tu! !e Jes+s on "os .ub"%anos' "os r%os' 0u%enes o"aboran on "os
%n/asores 4 notor%a$ente on "os "a!rones' as2 o$o on "as .ea!oras .+b"%as.
C%erta$ente' 8a$*s se obser/a en 1" atenua%(n a")una en uanto a "a on!ena !e to!a trans)res%(n
$ora"? .ero est* "aro 0ue no obstante a0ue""o' su "en)ua8e 4 su o$.orta$%ento .ro!uen %$.ato
4 es*n!a"o en e" onte<to so%a". Eso no "e .reou.a' s%n e$bar)o' 4 $*s b%en ""e)a a .ronun%ar
senten%as 0ue -ata"$ente !eb2an ons%!erarse e<es%/as 4 .ro/oat%/as7 9En /er!a! os !%)o 0ue "os
.ub"%anos 4 "as $eretr%es os .ree!en en e" re%no !e D%os; 5-. Mt 2C' GC&G26.
3r%$a2a !e "a %nter%or%!a!. Jes+s se n%e)a a a.robar e" "e)a"%s$o 4 e" r%tua"%s$o e<as.era!o !e "os
-ar%seos' 0ue #ab2a ""e)a!o a ser e<es%/o 4 o.res%/o' 4 a-%r$a en a$b%o "a .r%$a2a !e "a
%nten%ona"%!a! 4 "a .ure,a %nter%or. En /%rtu! !e" $%s$o .r%n%.%o' re#a,a "a !%st%n%(n entre
a"%$entos .uros e %n$un!os 5!%st%n%(n 0ue se)+n e" Le/2t%o se a."%aba a" ar*ter o$est%b"e !e
!%/ersos )1neros !e an%$a"es6. 3ara 1"' to!os "os an%$a"es' en on-or$%!a! on e" !es%)n%o or%)%na"
!e" Crea!or' .ue!en ser a"%$ento .ara e" #o$bre.
La narra%(n e/an)1"%a !a uenta !e "a rea%(n !e" a$b%ente o-%%a" ante esta to$a !e .os%%(n no
on-or$%sta7 9L ""a$an!o a s2 a "a $u#e!u$bre "es !%8o7 O2! 4 enten!e!7 No es "o 0ue entra .or "a
boa "o 0ue #ae %$.uro a" #o$bre? .ero "o 0ue sa"e !e "a boa' eso es "o 0ue a" #o$bre "e #ae
%$.uro. Entones se "e aeraron "os !%s2.u"os 4 "e !%8eron7 ASabes 0ue "os -ar%seos' a" o2rte' se #an
esan!a"%,a!oB; 5Mt CF' CH&C26.
A#ora b%en' en este .unto 1" no est* !%s.uesto a e!er n% a ""e)ar a auer!os. Lue)o' en "a asa'
e<."%a ana"2t%a$ente su .ensa$%ento7 9To!o "o 0ue !e -uera entra en e" #o$bre no .ue!e
$an#ar"e' .or0ue no entra en e" ora,(n' s%no en e" /%entre' 4 /a a" seeso;. De ese $o!o'
!e"araba 0ue to!os "os a"%$entos son .uros. 3or ons%)u%ente a>a!%(7 9 Lo 0ue !e" #o$bre sa"e' eso
es "o 0ue $an#a a" #o$bre' .or0ue !e !entro' !e" ora,(n !e" #o$bre' .roe!en "os .ensa$%entos
$a"os' "as -orn%a%ones' "os #urtos' "os #o$%%!%os' "os a!u"ter%os' "as o!%%as' "as $a"!a!es' e"
-rau!e' "a %$.ure,a' "a en/%!%a' "a b"as-e$%a' "a a"t%/e,' "a %nsensate,. To!as estas $a"!a!es !e"
#o$bre .roe!en 4 $an#an a" #o$bre; 5M K' CD&2G6.
La .obre,a o$o -ortuna. Jes+s es 9.o"2t%a$ente %norreto; ta$b%1n uan!o a-%r$a'
ontrar%a$ente a to!a "a sens%b%"%!a! %srae"%ta' 0ue "as r%0ue,as' $*s 0ue una ben!%%(n' onst%tu4en
un r%es)o' 4a 0ue "a on!%%(n !e "os .obres se ons%!era un .r%/%"e)%o en una /%s%(n es.%r%tua" 5-.
Mt F' G? L J' 2H&2F6. Los !%s2.u"os e<.resan ense)u%!a su aso$bro7 9L Jes+s !%8o a sus
!%s2.u"os7 En /er!a! os !%)o7 0u1 !%-2%"$ente entra un r%o en e" re%no !e "os %e"os;. A" o2r estas
.a"abras' "os !%s2.u"os se 0ue!aron estu.e-atos' .ero Jes+s .ros%)u%(7 9De nue/o os !%)o7 es $*s
-*%" 0ue un a$e""o entre .or e" o8o !e una a)u8a 0ue entre un r%o en e" re%no !e "os %e"os. O4en!o
esto' "os !%s2.u"os' a+n $*s estu.e-atos' !%8eron7 AIu%1n' .ues' .o!r* sa"/arseB; 5Mt CE' 2G&2F6.
La on!ena !e" !%/or%o. E" !%/or%o' .a2-%a$ente a!$%t%!o 4 .rat%a!o en Gre%a' en Ro$a 4 en
to!as "a so%e!a!es ant%)uas' ta$.oo era re#a,a!o en e" $un!o #ebra%o. A "o $*s e<%st2an
!%/ersas o.%n%ones en "as esue"as rab2n%as sobre "as $ot%/a%ones a!$%s%b"es. A#ora b%en' Jes+s'
ontrar%a$ente a" onsenso e<."2%to aor!a!o .or "a "e4 $osa%a' !e"ara s%n /a%"a%(n7 9E" 0ue
re.u!%a a su $u8er 4 se asa on otra' a!u"tera ontra a0u1""a' 4 s% "a $u8er re.u!%a a" $ar%!o 4 se
asa on otro' o$ete a!u"ter%o; 5M CH' CC&C26. L .ara a"arar !eb%!a$ente 0ue e" .r%n%.%o nuna
.ue!e %n-r%n)%rse' n% s%0u%era en bene-%%o !e" (n4u)e aban!ona!o' 0ue no !ese( "a ru.tura' a)re)a7
9E" 0ue se asa on "a re.u!%a!a' o$ete a!u"ter%o; 5Mt F' G26.
Ta" /e, en n%n)una s%tua%(n !a $uestras o$o en 1sta !e ser 9.o"2t%a$ente %norreto;' tanto 0ue
"os !%s2.u"os rea%onan reurr%en!o' se)+n e""os' a "a .ara!o8a' bor!ean!o e" saras$o7 9D%81ron"e
"os !%s2.u"os7 S% ta" es "a on!%%(n !e" #o$bre on "a $u8er' .re-er%b"e es no asarse; 5Mt CE' CH6.
La .ro.uesta !e" e"%bato .ara e" Re%no !e "os %e"os. 3robab"e$ente "os !%s2.u"os 0ue!aron
su$a$ente !esonerta!os a" esu#ar "a res.uesta !e" Se>or' 0ue en /e, !e %$.res%onarse on "a
.ara!o8a 4 e" saras$o' .ro.one on )ran ser%e!a!' ontrar%a$ente a to!a .ersuas%(n !e #ebreos 4
no #ebreos' o$o .os%b"e 4 !eseab"e .re%sa$ente e" %!ea" !e "a ast%!a! .er-eta7 9E" "es ontest(7
No to!os ent%en!en esto' s%no a0ue""os a 0u%enes #a s%!o !a!o. 3or0ue #a4 eunuos 0ue na%eron as2
!e" /%entre !e su $a!re' 4 #a4 eunuos 0ue a s2 $%s$os se #an #e#o ta"es .or a$or !e" re%no !e "os
%e"os. E" 0ue .ue!a enten!er' 0ue ent%en!a; 5Mt CH' CH&C26.
Ja$*s se #ab2a esu#a!o en Israe" una o.%n%(n tan ontrastante on e" sent%r o$+n 4 tan -uerte 4
.ro/oat%/a #asta en e" "en)ua8e e$."ea!o.
La -uente sereta !e "a or%)%na"%!a!. ADe !(n!e obtu/o Jes+s "a "u, 4 "a ener)2a re0uer%!as .ara
!otar a sus .a"abras 4 atos !e una or%)%na"%!a! tan se)ura 4 /a"erosaB AIue -uente ou"ta %rr%)a 4
-eun!a e" .ensa$%ento' "as !e%s%ones 4 e" o$.orta$%ento !e este %ns("%to 9$aestro en Israe";B
AIu1 un%-%a 4 trans-%)ura to!as "as e<.res%ones 4 at%/%!a!es !e Cr%sto 4 "as .one a" ser/%%o !e un
$a)%ster%o !e /er!a! 0ue' s% b%en s%)ue s%en!o -%e" a "a ant%)ua Re/e"a%(n' aso$bra 4 se %$.one
.re%sa$ente .or su no/e!a!B
La e<."ora%(n !e "a .s%o"o)2a !e" Na,areno nos on!u8o' o$o se /e' a "os u$bra"es !e su sereto
$*s !e"%a!o. Nuestra %n!a)a%(n .rourar* ""e/arnos a /%s"u$brar"o' aten%1n!ose en to!o $o$ento
en sus nor$as 4 $e!%!as a uanto nos #an re-er%!o "os esr%tores !e "os te<tos sa)ra!os.
De !%#a %n!a)a%(n !e %n$e!%ato se !es.ren!e a")o e/%!ente7 to!as "as .*)%nas e/an)1"%as
ons.%ran .ara !e%rnos 0ue e" ora,(n 4 e" sent%!o !e "a /%!a %nter%or !e Jes+s es su $u4 /%)oroso
9sent%!o !e" 3a!re;. 5...6
E" sent%!o !e" 3a!re en e" a"$a !e Cr%sto. En to!o aso' na!%e en Israe" #a /%/%!o en re"a%(n on "a
.atern%!a! !e D%os una e<.er%en%a "+%!a' %ntensa e %n$%nente o$.arab"e on "a !e Jes+s. E"
reuer!o *"%!o 4 a-etuoso !e" 3a!re $ara en s2 $%s$o to!os sus !%sursos' to!os sus atos' to!os
sus $o$entos7 no #a4 .*)%na 0ue no !1 test%$on%o !e esto en "os E/an)e"%os.
9ANo sab2a%s 0ue es .re%so 0ue $e ou.e en "as osas !e $% 3a!reB 5L 2' =E6 es "a .r%$era -rase
reo)%!a !e sus "ab%os 4 trans$%t%!a. La +"t%$a es 1sta7 93a!re' en tus $anos entre)o $% es.2r%tu;
5L 2G' =J6. Entre a$bas' se .ue!e !e%r 0ue to!as sus -rases se !%r%)en a" 3a!re o se re-%eren a"
3a!re 4 su !es%)n%o !e sa"/a%(n.
3ara #ab"ar on e" 3a!re a sus an#as 4 on tota" aten%(n' es !e%r' .ara orar' Jes+s o.one on
onstan%a "os es.a%os !e s%"en%o 4 a%s"a$%ento a una 8orna!a en to!o $o$ento atarea!a. Ora en e"
$o$ento !e ser baut%,a!o en e" Jor!*n 5-. L G' 2C6? ora antes !e %nter/en%r en -a/or !e "os
!es/entura!os 0ue a 1" son on!u%!os 5-. M K' G=? E' 2E? Jn CC' =C? Mt C=' CE' et.6? ora to!a "a
no#e antes !e e"e)%r a "os a.(sto"es 5-. L J' C2&CF6? ora .or "ar)o t%e$.o a" ter$%nar "a +"t%$a
ena 5-. Jn CK' C&2J6? ora a" .re.ararse a en-rentar "a tre$en!a .rueba !e "a .as%(n 5-. Mt 2J' GJ&
=2? M C=' G2&GE? L 22' GE&=J6.
La ."e)ar%a !e Jes+s. AIu1 "e !e2a a" 3a!re en esos o"o0u%osB To!os "os sent%$%entos .r%n%.a"es
0ue !an substan%a a "a orreta ora%(n !e "a r%atura' ta$b%1n !an substan%a a "a su4a7
"a a!ora%(n 4 "a a"aban,a 5-. Mt CC' 2F6?
e" a)ra!e%$%ento 5-. Jn CC' =C6?
"a s+."%a .or "a )"or%a !%/%na 5-. Jn C2' 2D7 93a!re' )"or%-%a tu no$bre;6?
"a s+."%a en -a/or !e "os a$%)os 5-. Jn CK' CC7 9)uar!a en tu no$bre a estos 0ue $e #as !a!o;6?
"a s+."%a en -a/or !e "os ene$%)os 5-. L 2G' G=7 93a!re' .er!(na"os' .or0ue no saben "o 0ue
#aen;6.
Lo 0ue en 1" no se enuentra es e" arre.ent%$%ento' e" .e!%r .er!(n 4 "a .erturba%(n 4 e" te$or 0ue
e<.er%$enta to!o es.2r%tu no su.er-%%a" uan!o se .one 4 se s%ente en .resen%a !e a0ue" 0ue es
9santo;' o sea' e" trasen!ente' e" eterno' e" %n$enso' es !e%r' ese esta!o !e *n%$o 0ue /e$os
e<.resarse' .or e8e$."o' en "a /%s%(n !e" .ro-eta Isa2as en e" te$."o 5-. Is J' F6.De to!o esto no #a4
ras)o a")uno en "a ."e)ar%a !e Jes+s.
La so"e!a! an%$a!a. Se o$.ren!e entones ($o Jes+s .ue!e rebat%r on tran0u%"%!a! #asta "as
o.%n%ones $*s are!%ta!as 4 "os o$.orta$%entos so%a"es ae.ta!os .or to!os7 .re%sa$ente "a
o$un%(n -%"%a" on D%os "e !a una "u, 0ue tras%en!e to!a "()%a .ura$ente #u$ana 4 una -uer,a
0ue "o .one en on!%%ones !e a!o.tar 4 $antener serena$ente .os%%ones %n"uso %$.o.u"ares 4
so"%tar%as.
La narra%(n e/an)1"%a a!/%erte $*s b%en "a -a%"%!a! 4 e" a)ra!o on 0ue ae.ta a%s"arse' sobre
to!o uan!o no 0u%ere !e8arse on!%%onar .or .ers.et%/as 0ue "e son a8enas7 9Se ret%r( otra /e, a"
$onte E" so"o; 5-. Jn J' CF6. 3or otra .arte' su so"e!a! 8a$*s es so"e!a!7 9No esto4 so"o' .or0ue e"
3a!re est* on$%)o; 5Jn CJ' G2? -. a!e$*s Jn D' CJ' 2E6.
9S2' 3a!re;. Lo 0ue rea"$ente "e %$.orta es "a onsonan%a on e" 3a!re 4 "a .er-eta a!#es%(n a su
/o"unta!. Esto "o sustenta 4 "e !a /%)or7 9M% a"%$ento es #aer "a /o"unta! !e" 0ue $e en/%( 4
aabar su obra; 5Jn =' G=6. Haer "a /o"unta! !e D%os no s%e$.re es tarea -*%" 4 s%n !o"or' ta$.oo
.ara 1". As2 "o re/e"a !ra$*t%a$ente "a a)on2a !e Getse$an27 93a!re $2o' s% es .os%b"e' .ase !e $2
este *"%,7 s%n e$bar)o' no se #a)a o$o 4o 0u%ero' s%no o$o 0u%eres t+; 5Mt 2J' GE6.
E" autor !e "a e.2sto"a a "os Hebreos !a un .re%oso test%$on%o .oster%or !e ese %$.res%onante
e.%so!%o' a)re)an!o una obser/a%(n 0ue ta" /e, nos sor.ren!e' .ero no .asa$os .or a"to7
9Hab%en!o o-re%!o en "os !2as !e su /%!a $orta" ora%ones 4 s+."%as on .o!erosos "a$ores 4
"*)r%$as a" 0ue era .o!eroso .ara sa"/ar"e !e "a $uerte' -ue esu#a!o .or su re/eren%a" te$or. L
aun0ue era H%8o. a.ren!%( .or sus .a!e%$%entos "a obe!%en%a; 5Heb F' K'D6. 9S2' 3a!re; 5Mt CC'
2J67 estas .a"abr%tas 0ue reo)e$os !e "ab%os !e" Se>or son ta" /e, e" $e8or o$.en!%o !e to!o su
$un!o %nter%or 4 e" $anant%a" sereto !e to!o uan!o !%8o e #%,o. San 3ab"o .robab"e$ente no
0u%ere !e%r otra osa uan!o esr%be7 9Cr%sto Jes+s... no #a s%!o S2 4 No' antes #a s%!o S%; 52 Cor C'
CE6.
Un Crea!or 0ue a$a. As%)nar on esta %ns%sten%a 4 "u%!e, a" D%os !e Israe" "a .rerro)at%/a !e
93a!re; s%)n%-%a en !e-%n%t%/a to$ar en ser%o en to!as sus onseuen%as "a !otr%na !e" or%)en en
Je#o/* !e to!as "as osas' .ro.%a !e" #ebra2s$o. S%)n%-%a sobre to!o !arse uenta !e "a )ran
%$.ortan%a !e" a$or !e" Crea!or .or "a obra !e sus $anos. 9E" 3a!re os a$a; 5Jn CJ' 2K67 1sta es
"a sen%""2s%$a 4 e<traor!%nar%a /er!a! 0ue e" Se>or !e8a .r*t%a$ente o$o su "e)a!o es.e2-%o a
sus !%s2.u"os.
E" D%os !e Jes+s es un D%os 0ue .or a$or se ou.a !e to!o uanto #a ""a$a!o a "a e<%sten%a' #asta
!e "as a/es !e" %e"o 4 "as -"ores !e" a$.o 5-. Mt J' 2J&GH6. Con $a4or ra,(n a$a a "os #%8os !e
A!*n 4 se ou.a !e e""os' %n!e.en!%ente$ente !e su o$.orta$%ento7 9Hae sa"%r e" so" sobre $a"os
4 buenos 4 ""ue/e sobre 8ustos e %n8ustos; 5Mt F' =F6. En su .r%$era e.2sto"a' San Juan enontrar* "a
-(r$u"a esen%a" .ara e<.resar en "a -or$a $*s s%nt1t%a .os%b"e "a /%s%(n teo"()%a !e su Maestro7
9D%os es a$or; 5C Jn =' D6.
Nuestra res.uesta !e a$or. 3or ser 8usto 0ue "os #%8os sean se$e8antes a" .a!re' !e esta one.%(n
!e D%os e$ana e" %!ea" !e /%!a .ara nosotros7 9Se! .er-etos' o$o .er-eto es /uestro 3a!re
e"est%a"; 5Mt F' =D6. E/%!ente$ente' es una $eta %na"an,ab"e' 4 .or este $ot%/o es .ara!o8a" "a
-rase? .ero es una $anera !e !e%r en "a -or$a $*s en1r)%a 0ue ta$b%1n en nuestra a%(n' o$o
en "a a%(n !%/%na' to!o !ebe estar %ns.%ra!o .or e" a$or. 3or eso' Jes+s ense>a7 9Se!
$%ser%or!%osos' o$o /uestro 3a!re es $%ser%or!%oso; 5L J' GJ6? 4 ""e)a a !e%r' o$o
reo$en!a%(n $*<%$a7 9Un .ree.to nue/o os !o47 0ue os a$1%s "os unos a "os otros; 5Jn CG' G=6.
3or en%$a !e to!o' es 8usto 0ue a" a$or se res.on!a on e" a$or7 e" a$or !e" 3a!re .or "os #%8os
so"%%ta 4 e<%)e e" a$or !e "os #%8os .or E". En esto' 4 no en "a "%sta $%nu%osa !e .ree.tos 4 r%tos'
res%!e "a substan%a !e "a re"%)%(n.
No nos sor.ren!e entones "a reso"u%(n on 0ue e" Na,areno es.e%-%a "o 0ue es e" n+"eo 4 e"
o$.en!%o !e to!o e" !%surso !e" D%os !e Israe"7 9L "e .re)unt( uno !e e""os' !otor' tent*n!o"e7
Maestro' Au*" es e" $an!a$%ento $*s )ran!e !e "a "e4B E" "e !%8o7 A$ar*s a" Se>or' tu D%os' on
to!o tu ora,(n' on to!a tu a"$a 4 on to!a tu $ente. Este es e" $*s )ran!e 4 e" .r%$er
$an!a$%ento. E" se)un!o' se$e8ante a 1ste' es7 A$ar*s a" .r(8%$o o$o a t% $%s$o. De estos !os
.ree.tos .en!en to!a "a Le4 4 "os 3ro-etas; 5Mt 22' GF&=H6.
E" -%n !e" na%ona"%s$o re"%)%oso. En esta .ers.et%/a se #a su.era!o to!o en%erro na%ona"%sta. L
as2 Jes+s t%ene otra oas%(n !e ser 9.o"2t%a$ente %norreto;' es !e%r' !e ontrar%ar "a $enta"%!a!
!e sus on%u!a!anos.
A" res.eto es e"ouente e" %n%!ente !e "a s%na)o)a !e Na,aret' uan!o a sab%en!as e"%)e en "a
#%stor%a #ebra%a %ertos #e#os .ro/oat%/os7 9Mu#as /%u!as #ab2a en Israe" en "os !2as !e E"2as'
uan!o se err( e" %e"o .or tres a>os 4 se%s $eses 4 sobre/%no una )ran #a$bre en to!a "a t%erra' 4 a
n%n)una !e e""as -ue en/%a!o E"2as s%no a Sare.ta !e S%!(n' a una $u8er /%u!a. L $u#os "e.rosos
#ab2a en Israe" en t%e$.o !e" .ro-eta E"%seo' 4 n%n)uno !e e""os -ue "%$.%a!o s%no e" s%r%o Naa$*n.
A" o2r esto se ""enaron !e ("era uantos estaban en "a s%na)o)a' 4 "e/ant*n!ose' "e arro8aron -uera
!e "a %u!a!' 4 "e ""e/aron a "a %$a !e" $onte sobre e" ua" est* e!%-%a!a su %u!a!' .ara
.re%.%tar"e !e a""2; 5L =' 2F&2E6.
E" $ensa8e !e Cr%sto en "a #%stor%a !e "a re"%)%os%!a!. Na!%e #a a-%r$a!o on $*s -uer,a 4 $*s
%ntens%!a! 0ue Jes+s "a .atern%!a! un%/ersa" !e D%os. Inansab"e$ente se>a"a a sus o4entes 9e"
3a!re /uestro;' e" 93a!re /uestro 0ue est* en "os %e"os;' e" 93a!re /uestro Ce"est%a";' e" 93a!re
/uestro 0ue /e en "o sereto;7 es "a /er!a! 0ue est* en e" entro !e su .ro.uesta e<%sten%a".
Na!%e #a se>a"a!o on $*s e<."2%to ono%$%ento a" a$or o$o e" a"$a' e" sent%!o' e" /1rt%e !e
to!a re"a%(n on D%os' 4 o$o "a at%tu! es.%r%tua" -un!a$enta" 0ue !ebe re)%r "a on/%/en%a entre
"os #o$bres. Na!%e antes 0ue 1"' en "as !%/ersas %nter.reta%ones antro.o"()%as' #ab2a subra4a!o
on tanta e-%a%a "a .r%$a2a !e" 9ora,(n;' es !e%r' !e" $un!o %nter%or' .or en%$a !e to!a
%n-or$a"%!a! 4 to!o e<tr%ne%s$o.
To!o eso bastar2a .ara on/enernos !e 0ue en rea"%!a! e" r%st%an%s$o #a s%!o en "a #%stor%a !e "a
re"%)%os%!a! una /o, sor.ren!ente 4 una aut1nt%a re/o"u%(n %!ea". Con to!o' a+n no #e$os ""e)a!o
on esto a o$.ren!er e" $ot%/o es.e2-%o 4 !e-%n%t%/o !e "a or%)%na"%!a! !e" .ro-eta !e Na,aret' e"
n+"eo !e su /%!a %nter%or' "a -uente .ro.%a 4 $*s !eter$%nante !e su %!ent%!a!. A+n esta$os en "os
bor!es !e esta .eu"%ar .s%o"o)2a' a+n no nos #an !a!o "a "a/e 0ue rea"$ente entreabra en %erta
$e!%!a e" $%ster%o !e esta e<e.%ona" .ersona"%!a! 0ue !es!e #ae !os $%" a>os !o$%na 4
on!%%ona "a e<.er%en%a es.%r%tua" !e "a #u$an%!a!.
E" 93a!re $2o;. Lo 0ue #ae a Jes+s !e Na,aret ser un aso abso"uta$ente %n1!%to es su on/%%(n
!e enontrarse en una re"a%(n rea" on e" D%os !e Israe"' 0ue t%ene "u)ar 4 /a"%!e, +n%a$ente a
tra/1s !e 1". S% #a .o!%!o .ensar en e" Crea!or !e" %e"o 4 "a t%erra o$o en un 9.a!re;' es .or0ue
antes a+n se #a .er%b%!o a s2 $%s$o o$o su .ro.%o #%8o7 9#%8o; en un sent%!o +n%o'
%non-un!%b"e' 4 en su ."ena autent%%!a!' abso"uta$ente no .art%%.ab"e. D%os &re.%te
ont%nua$ente& es e" 93a!re $2o;7 to!os sus sent%$%entos' to!as sus .a"abras' to!os sus atos est*n
%ns.%ra!os 4 !o$%na!os .or esta on/%%(n' 0ue on s("o una bre/e re-"e<%(n no .ue!e s%no
!e8arnos estu.e-atos. Los !e$*s son 9sus #er$anos;' .or0ue e""os ta$b%1n son 9#%8os !e D%os;7
9$%s #er$anos $enores;' sue"e !e%r 5-. Mt 2F' =H6. Le a)ra!a es.e%a"$ente ""a$ar 9#er$anos; a
sus !%s2.u"os7 9@e a $%s #er$anos; 5-. Jn 2H' CK6' !%e a Mar2a Ma)!a"ena. En to!o aso' "a
re"a%(n !e -%"%a%(n !e e""os no es %!1nt%a a "a !e 1".
En sus "ab%os 8a$*s enontra$os e" a.e"at%/o 93a!re nuestro;' sa"/o .ara su)er%r a "os !e$*s una
."e)ar%a a "a ua" no se une7 9As2' .ues' #ab1%s !e orar /osotros7 3a!re nuestro...; 5Mt J' E6. En "a
"u, $%ster%osa !e "a $a>ana !e 3asua' su "en)ua8e a" res.eto .aree a!o.tar una .re%s%(n
%erta$ente .unt%""osa7 9Subo a $% 3a!re 4 a /uestro 3a!re; 5-. Jn 2H' CK6.
Una or%)%na"%!a! abso"uta. Las !%/ersas narra%ones e/an)1"%as' 0ue #an reo)%!o on %$.as%b"e
!%"%)en%a "as .a"abras !e Cr%sto a .ro.(s%to !e" 3a!re 9su4o; 4 !e" 3a!re 9nuestro;' o%n%!en en
esto !e $anera %ns%stente e %ne0u2/oa. As2' ta$b%1n en un ."ano .ura$ente #%st(r%o es !%-2%"
""e)ar a otra on"us%(n7 %n!e.en!%ente$ente !e ser o no re4ente' na!%e .ue!e !u!ar "2%ta$ente !e
0ue Jes+s !e Na,aret #a4a esta!o tota"$ente on/en%!o !e ser #%8o !e" D%os !e Israe" en un sent%!o
abso"uta$ente .eu"%ar 4 !e un $o!o tota"$ente %no$un%ab"e.
N%n)+n #o$bre' na!%e entre "os )ran!es $aestros !e "a #u$an%!a!' na!%e entre "os -un!a!ores !e
re"%)%ones' #a s%!o toa!o "%)era$ente .or un .ensa$%ento o$.arab"e on 1ste. E"' en a$b%o'
ent%en!e esta on!%%(n o$o a")o .ro.%o !e $anera abso"uta$ente e<"us%/a.
Tota" re"at%/%!a! res.eto a" 3a!re. 3re%sa$ente en esta or%)%na" /%s%(n' Jes+s %nserta "a on%en%a
!e su .ro.%a )ran!e,a 4 su s%n)u"ar%!a!' una )ran!e,a 4 una s%n)u"ar%!a! 0ue a!/%erte ser !e
ar*ter %ntr2nsea$ente re"at%/o' .or uanto .ro/%enen entera$ente !e a0ue""o 0ue re%be !e" 3a!re
!e un $o!o 4 en una $e!%!a 0ue +n%a$ente onuer!an on 1". L esto .ue!e e<."%ar una
arater2st%a t2.%a 4 aso$brosa !e "a .re!%a%(n !e Cr%sto7 Jes+s #ab"a ont%nua$ente !e s2
$%s$o' e %n"uso !%%en!o osas 0ue en "ab%os !e ua"0u%era otra .ersona ser2an %nto"erab"es' no !a
"a %$.res%(n en rea"%!a! !e ser arro)ante n% 8atan%oso.
Na!%e se #a atre/%!o 8a$*s a a-%r$ar7 9A to!o e" 0ue $e on-esare !e"ante !e "os #o$bres' 4o
ta$b%1n "e on-esar1 !e"ante !e $% 3a!re' 0ue est* en "os %e"os; 5Mt CH' G26. O b%en7 9E" 0ue a$a
a" .a!re o a "a $a!re $*s 0ue a $2' no es !%)no !e $2? 4 e" 0ue a$a a" #%8o o a "a #%8a $*s 0ue $2'
no es !%)no !e $2; 5Mt CH' GK6. Son a-%r$a%ones 0ue %n!u!ab"e$ente !eson%ertan s% se obser/an
en s2 $%s$as? .ero est*n .er-eta$ente !e auer!o on "a .s%o"o)2a !e 0u%en' o$o !%r* San Juan'
sabe estar %nter.retan!o -%e"$ente e" .ensa$%ento !e su Maestro' e" 9Un%)1n%to !e" 3a!re; 5-. Jn
C'C=6.