Está en la página 1de 2

Ngy 3 thng 8 nm 2014 tim hieu mang aon - Tm vi Google

https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tim+hieu++mang+aon 1/2
Khong 26.600 kt qu (0,39 giy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tip
Tm hiu Cng ngh Internet Cp quang AON v PON
cmctelecom.org/tim-hieu-cong-nghe-internet-cap-quang-aon-va-pon/
ca L nh Ngc - AON (Active Optical Network mng cp quang ch ng) l kin
trc mng im im (point to point); thng thng mi thu bao c mt ng cp
quang ...
[PDF]
VI QUANG HIEU.pdf - Ti nguyn s
dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/.../VI%20QUANG%20HIEU.pdf
vit bi QH Vi - 2011
C th tm hiu lun vn ti: - Th vin ca Hc ... Chng 2: Cc cng ngh mng
truy nhp quang tch cc (AON) & th ng (PON). Chng 3: ng dng ...
Bn truy cp trang ny 3 ln. Ln truy cp cui: 28/05/2013
Cng ngh cp quang Gpon l g? - Lp mng FPT
1fpt.net/cong-nghe-cap-quang-gpon-la-gisu-khac-biet-giua-gpon-va-ao...
16-02-2014 - ... quang Gpon l g?S Khc bit gia GPON v AON-Fpt Telecom ...
Trc ht chng ta tm hiu s lc v h tng mng. Mng quang b ...
Ti liu Tm hiu cng ngh mng AON v PON ... - iDoc.Vn
idoc.vn Cng Ngh Thng Tin Chng ch quc t
Tm hiu cng ngh mng AON v PON,MC LC CNG NGH MNG AON V
PON 2 1.Gii thiu chung 2 2. Mng quang tch cc AON v mng quang th ...
Tm hiu v mng FTTx trn nn cng ngh GPON | Tin ...
internetfptonline.net/.../Tim-hieu-ve-mang-FTTx-tren-nen-cong-nghe-G...
20-11-2013 - AON (Active Optical Network mng cp quang ch ng) l kin trc
mng im im (point to point); thng thng mi thu bao c mt ...
AON v PON(phn 1) | SNT
snt.com.vn Blog K Thut
23-02-2011 - gip cc bn c c mt s phn bit tng i v 2 cng ngh ny,
ti xin post mt s tm hiu ca mnh cc bn tham kho. S khc ...
Tm hiu cng ngh truy nhp quang ch ng AON
www.kilobooks.com ... K THUT Vin Thng
30-03-2012 - Ngy nay, s pht trin bng n ca mng Internet trn ton cu gy nh
... TIU LUN Tm hiu cng ngh truy nhp quang ch ng AON. S.
n Mng FTTH (Fiber - To - The - Home) Gigabit/s - Lun ...
luanvan.net.vn/luan.../do-an-mang-ftth-fiber-to-the-home-gigabits-2177...
02-05-2013 - Ni dung n gm 4 chng : Chng I : Tm hiu mng FTTH, kin
trc mng .... Mng quang tch cc AON v mng quang th ng PON .
CNG NGH MNG AON v PON - 123doc.Vn
123doc.vn Lun Vn - Bo Co Cng ngh thng tin Lp trnh
19-12-2013 - Ta s tm hiu s lc 2 kin trc ny. 2.1 Mng quang tch cc AON
(Active Optical Network) Mng quang tch cc s dng mt s thit b ...
VNPT hin nay dng cng ngh quang no? - Trang 3 - VNT
vntelecom.org ... Truyn thng quang
10-02-2011 - 9 bi ng - 9 tc gi
+ Hin ti ton b u dng AON ht cc Bc . Trc dng ... Ni dung thc tp
chnh: Tm hiu mng FTTH Nh B ca VNPT 1. Tm hiu s ...
Web Video Hnh nh Tin tc Cc cng c tm kim Thm
+ho tim hieu mang aon
Ngy 3 thng 8 nm 2014 tim hieu mang aon - Tm vi Google
https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tim+hieu++mang+aon 2/2
Tr gip Gi phn hi Bo mt v iu khon