Está en la página 1de 34

B QUC PHNG

TNG CNG TY VIN THNG QUN I


TI LIU
KHO ST V TI U V TUYN
( Dnh cho nhn vin k thut sau tuyn dng)
LU HNH NI B
P. CC!SS " TTH KT# VI!TT!L T!L!CO$
H NI THNG %&'(()
$*C L*C
Li ni u 3
Chng 1. thit k , kho st trm BT .!
1" #in th$% khi tit k trm m&i...!
1.1" 'ui tr(nh thit k ) trm m&i *+o hot ,ng !
1.-"C%h thit k *. tr/ 0)nh .nh.. 1
1.3"2h3ng 45u %67 khi thu5 *. tr/ 8t trm.......9
1.!"2gu45n t:% thit k t;i u *7ng <h= *+ gim nhi>u....?
-"'ui ho%h tn s; %ho mng 0i ,ng ..1@
-.1"#5nh tn s; .1@
-.-"Thit k tn s; ....1@
Chng -. T;i u mng *A tu4n ..1!
1"T;i u <hn %$ng ...1!
1.1" C% thAng s; BT, thAng s; %h/nh %=) %BCC....1!
1.-" T;i u ti BT .....1D
-"Eh6n t/%h s; CiFu th;ng k5 .--
-.1" C% %hG s; #EH %h/nh .--
-.-" I&ng 0Jn <h6n t/%h t;i u %hG s; CKL ..-3
2
L+, -., /01
T+i CiFu n+4 ni *M thit k *+ t;i u mng *A tu4n N)o gOm %%
khi niFm % Nn, <h6n t/%h, */ 0P %P thQ, t +i CiFu n+4 khAng % R
.nh th)4 th %% t +i CiFu kS thuTt nhng % thQ th)m kho
trong Uu tr(nh thit k t;i u ti .
3
CH2NG 3
THIT K KHO ST T45$ BTS
Chng n+4 gi&i thiFu *M kin th$% thit k , kho st trm BT m&i,
t(m hiQu *M tn s; sV 0Png trong mng , thit k tn s; %ho mng 0i
,ng WiBttBC.
3&#N 6 7 - 8 9 , :- ;6<= 9 6, ;6 , :; 9 : ;> ? @ @ A , .
XQ m No % YZ% m,t mng C&i t;t th( *iF% thit k *+ kho st trm
m&i ng *)i tr[ r\t Uu)n tr]ng s)u 64 C+ nh3ng kin th$% % Nn *M thit
k.
" 'u4 tr(nh thit k trm m&i
" ^% .nh mP% /%h 8t trm m&i * + %%h thit k t]) , 0)nh .nh
" 2h3ng 45u %u khi thu5 *. tr/ 8t trm
" 2gu45n t:% thit k t;i u *7ng <h= *+ gim nhi>u
" C%h o kiQm ) trm m&i *+o hot ,ng.
1.1- Quy t r nh t h i t k! "#a tr $% % &i vo h o $t " ' n g.
X64 C+ U_) tr(nh thit k, triQn kh)i ) m,t trm m&i *+ )
*+o
hot ,ng, 64 C+ %% N&% %n % sY th)m gi) nhiMu N, <hTn trong T`ng Ct4
Q % thQ ho+n th+nh nh)nh %hng *+ hiFu Uu nh\t.
(au "y ) *ui trnh v c+c ,' -hn tha% gia.
4
BC= /D-6 ;EF /G HF-6 /D-6
P6I H1JK; LD ;>M HF-6 /D-6
T,:- 6N-6 ;61I LD ;>M
no
yes
T6,:; 9:
GS$O TPO -6N ;>?@
LQR /S;O ;M=6 6TRO -86,K@ ;61
UF ;>?@ LNV 6V?; /G-8
BC= /D-6 ;EF /G HF-6 /D-6
P6I H1JK; LD ;>M HF-6 /D-6
T,:- 6N-6 ;61I LD ;>M
T6,:; 9:
GS$O TPO -6N ;> ?@
LQR /S;O ;M=6 6TRO -86,K@
;61
UF ;>?@ LNV 6V?; /G-8
"P6W-8 TK X T KV
" P6W-8 TK X T KV
" CC= P.B =6<= -Y-8 CTTPO TCT
# TT VT ;Z-6
# P6W-8 TK X T KV
" BM -86,KR KSTK
" C[-8 ;J ;>1J\- H]-
# C[-8 ;J =[-8 ;>^-6 KV
# P6W-8 VHKT KV
# P6W-8 VHKT KV
# P6W-8 TKX T KV
# TT VT ;Z-6
5
1..- / + ch t h i t k v0 tr1 d anh " 0nh 2
XQ thit k trm %ho m,t khu *Y% n+o %n t/nh ton n 8% t/nh mA
h(nh tru4Mn sng, thit k n+4 Z% 0Y) *+o %% %Ang %P Y% trZ gi_< Nang
m4 t/nh *+ kS thuTt o % *&i mA h(nh tru4Mn sng, %% %Ang %P n+4 %ung
%\<.
" C% gi .nh *M *7ng <h=.
" bhc< *7ng <h= t`ng hZ<.
" C% gi .nh *M nhiMu Ong k5nh .
" C% gi .nh *M nhiMu %Tn k5nh.
Tu4 nhi5n 0o iMu kiFn thY% t ti trung t6m #T tGnh %h) % = thit N.,
%Ang t/nh ton hd trZ n5n *iF% thit k 0)nh .nh 0Y) *+o t(nh h(nh thY% t *M
Cu CuZng, %h\t CZng sng *A tu4n %=) teng khu *Y% trong teng tGnh.
)u khi t/nh ton %n f% .nh mP% /%h 8t trm C+ g(, % h)i mP% /%h
Q thit k m,t trm m&i C+.
" gP% /%h *7ng <h=.
" gP% /%h Cu CZng.
)u 64 C+ nh3ng */ 0P thit k %ho nh3ng .) h(nh kh% nh)u
h #hu 06n %i
X;i *&i khu 06n % th( %n thit k trm gOn 3 %BCCs s)o %ho %% %BCC
% thQ Ong thi <hP% *P % khu *Y% nh h(nh s)ui
h #t hZ< khu 06n % *+ tu4n gi)o thAngi
6
X;i *&i .) h(nh nh th n+4 th( thit k 3 %BCCs, - %BCC <ohP% *P
[ng %[n 1 %BCC <hP% *P khu 06n % nh h(nh *j s)ui
h Xng %ongi
X;i *&i .) h(nh nh th n+4 t) % thQ thit k h)i %BCC N:n
thBo h&ng ng i nh s)u.
h 2gk 3i
nh s)u.
X.) h(nh nh th n+4 t) thit k 3 %BCC <h= % 3 h&ng ng
7
h #hu 06n % r,ng, Ang _% l thit k thBo mA h (nh m:t C&ii
1.3- 4 h5ng yu c 6u k hi tin h nh th u v0 tr1 " 7t t r $ % _
" 2am trong Nn k/nh t (m kim %ho <hc< l nham m No hiFu Uu
*7ng <h= *+ gim nhi>u.
" ThuTn CZi %ho thit k tru4Mn 0Jn.
" ThuTn CZi %\< nguOn %ho trm .
" K> 0+ng triQn kh)i thi %Ang *+ $ng %$u thAng tin .
1.!#4 g uy n t 8 c t h i t k t 9 i #u v: n g - h ; v g i < % nh i=u2
" Trng hZ< <h= ngi
8
P ` H3 a H'.
Ki khong %%h gi3) h)i trm BT
01, 0-i Nn k/nh <h = %=) mdi %BCC.
CELL 001 CELL002
d1
d2
" Trng hZ< thBo ngu45n t:% m:t C&ii
P ` 3&%H3 a H'.
Ki khong %%h gi3) h)i trm BT
01, 0-i Nn k/nh <h = %=) mdi %BCC.
d1
d2
' #Q 1, 6 V ?=6 ; 0- bc =6V @ ?-8 H, / G - 8_
.. 1 - > nh t 6n s92
9
89
0
45MH
z
91
5
93
5
960
Uplink
25MH
z
20MH
z
Downlink
25MHz
Ki tn ?@@ Y% %hi) C+m h)i 0i g]i C+ tn s; song %Ang.
h Ki sV 0Png %ho ng m< Link tn s; 9?@gIn n ?1DgIn.
h Ki sV 0Png %ho ng Koon Link tn s; ?3DgIn n ?1@ gIn.
XZ% %hi) C+m 1-D tn s;i @pq n pq1-!.
1 k5nh sng m)ng rcarriers % , r,ng -@@#In
#R hiFui tLuC2 l Absolute Radio Frequency Channel Number,rns.
Xng C5ni uCrnsq 9?@ h @.- v n rgIns
Xng fu;ngi uurnsq uCrns h !D rgIns
WHwTTwLi !3 x n x 93
.. . - ? h i t k t6n s 92
X64 C+ Uu tr(nh t/nh ton Q % Z% tn s; Q \n .nh %ho mdi %BCC
trong hF th;ng bg C+m s)o %ho nhi>u gi3) %% %BCCs <hi Z% gim t&i
m$% t;i thiQu. Thit k tn s; % mP% /%h s)u.
yn .nh sng m)ng %ho %% %BCC nham to k 5nh kt n;i.
Th)4 `i tn s; nham gim thiQu nhi>u trong mng 0i ,ng.
26ng %\< %\u h(nh trm Nzi *\n M Cu CZng.
" WiF% thit k tn s; Z% thY% hiFn Nang h)i %%h.
h Thit k Nang t)4 .
KY) *+o kin th$% thY% t %=) ngi C+m %Ang t% thit k, t/nh ton
thBo mJu ti sV 0Png tn s;, .) h(nhQ trnh nhi>u Ong k5nh *+
%Tn k5nh, tu4 nhi5n t;% , t/nh ton thit k sj % gi&i hn.
h Thit k Nang TooC i
KY) *+o %% %Ang %P hd trZ sV 0Png Nang m4 t/nh, 03 CiFu u *+o C+
%% Nn tin o %=) g *+ %h$% n{ng %)n tn s;, bhi nhi>u %=) hF
th;ng r h)4 %[n g]i C+ Nng nhi>u *+ Nng Cu CZngs %ho r) Z% kt
10
Uu tn s; t;i u %ho mdi %BCC. C%h n+4 % thQ thit k tn s; %ho m,t
khu *Y% r,ng, kh;i CZng C&n %% %BCC *&i t;% , nh)nh, hiFu Uu %)o .
" Trong U_) tr(nh thit k tn s; th( <hi ti sV 0Png Ci tn s; Qgii
Uu4t *\n M gi&i hn <h` tn, %%h sV 0Png ti sV 0Png Ci tn s; trong
0i ,ng thBo mJu thng thBo mJu 3|?, !|1- ho8% }|-1i
C1 A3 A2
C1
A3 A2
C1
A3 A2
C3 C2 B1
C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3
A1 B3 B2 A1 B3 B2 A1 B3 B2
A3 A2 C1 A3 A2 C1 A3 A3 C1 A3
B1
C3 C2
B1
C3
C2
B1 C3 C2
B3 B2 A1 B3
B2 A1 B3 B2 A1
B3
C1 A3 A2 C1 A3 A2 C1 A3 A2
C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3
$[ 6^-6 bd He-8 @]1 %&f
11
C1 A3 A2
C1
A3 A2
C1
A3 A2
C3 C2 B1
C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3
A1 B3 B2 A1 B3 B2 A1 B3 B2
A3 A2
C1 A3 A2 C1 A3 A3 C1 A3
B1
C3 C2
B1
C3 C2
B1 C3 C2
B3 B2 A1 B3 B2 D1
B3 B2 A1
B3
D2 C1 A3 A2 D3 D2 C1 A3 A2
C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3
$[ 6^-6 bd H1-8 @]1 g&3'
h #hong %%h sV 0Png Ci tn s; K|L, Z% t/nh 0Y) *+o k/%h th&%
%Pm r2s.
D
= 3 *
N
R
2i #/%h th&% %Pm Nang r 3, ! ho8% }s.
Ki #hong %% h)i trm %7ng tn s;.
Li Bn k/nh *7ng <h= %=) %BCC.
h 2hi>u Ong k5nh rCo-channels <hP thu,% *+o khong %%h sV 0Png
Ci tn s;.
rK|Ls~ q 1 v rC|Hs
W&i ~ C+ hF s; tru4Mn sng, % gi tr. te - n ! rthAng th ngi
~ q 3.Ds.
12
h 5u %u thit ki
2hi>u Ong k5nh rco-channelsi
C|H% ? 0B
2hi>u k5nh C6n %Tn th$ nh\ti
C|H)1 "? 0B
2hi>u k5nh C6n %Tn th$ h)ii
C|H)- "!1 0B
" 'ui ho%h tn s;i
h Chi) t`ng N{ng tn Z% <hc< th+nh - nhm nh
BCCH TCH
WHwTTwLi
BCCI i !! x n x 13
TCI i 1D x n x 9-
bu)r0N)n0i n q !3,1!,93.
h WiF% sV 0Png Ci tn s; <hi kh% nh)u ;i *&i % h)i nhm
BCCI i gJu !f3, C|H 1-0B
TCI i gJu 3f3, C|H ? 0B
13
CH2NG '
TI U $5NG V TUYN
h4NO_ @ adio 4 AtBork C -ti%aDationi
T;i u mng *A tu4n khAng %hG C + <h6n t/%h %% 0 3 CiFu %=) mng
*A tu4n rN)o gOm %% BT, %% BC...s Q ) r) %% 45u %u t% ,ng
*+o hF th;ng m+ %[n Ci5n Uu)n n %% %Ang *iF% #ho st, Thit k, L:<
8t, WTn h+nh hF th;ng .*.*..Ko 8% th7 %=) mAi trng tru4Mn 0Jn C+ *A
tu4n *+ 0o 4Mu %u <ht triQn mng C &i CuAn CuAn Nin ,ng teng
ng+4 n5n T;i u mng *A tu4n C+ hot ,ng th n g x u y n , li n t c, !o
d " i %7ng *&i sY tOn
ti *+ <ht triQn %=) hF th;ng , T;i u mng *A tu4n Z% %hi) C+m - <hn,
t;i u <hn %$ng ti trm thu <ht r BTs *+ t;i u %% thAng s; %=) mng
*A tu4n 0Y) *+o Nng th;ng k5 s; CiFu .
3. T c , U 1 R 6 0 - = <- 8 h T c , U 1 ; ? , ; > ? @ BTS i _
1.1. / + c t h E n g s 9 c ; a F ? ( ! t h E ng s 9 c h 1 n h c ;a / A ) )s 2
)" W. tr/ .) CR %=) trmi rLong|L)t s
" Longitu0Bi #inh , %=) trm rWKi Long q 1@D
o
-@1}s.
" L)titu0Bi W , %=) trm rWKi L)t q -1
o
1@-1s.
N" X, %)o %=) tntBnn)i rIBights
WKi IBight q 3Dm .
L+ , %)o t/nh te %h6n %,t n mc< 0&i tntBnn).
%" b% <hng *. %=) CBCCi rtnimuth s
WKi tnimuth q D@
o
rb% so *&i h&ng B:%, thBo %hiMu
thuTn
%hiMu kim Ong hOs.
0" b% ngng %=) tntBnn) %=) CBCCi rTiCts
" b% ngng iFn tVi rwCB%tri% TiCts W Ki "1
o
" b% ngng % kh/i rgB%h)ni%)C TiCts WKi -
o
" b% ngng t`ngi rTot)C Ti Ct q wCB%tri% TiCt h gB%h)ni%)C TiCts
WKi Tot)C TiCt q "1
o
h -
o
q "!
o
rb% so *&i m8t <hng nam
ng)ngs.
14
B" C\u h(nh %=) trmi rBT Conigur)tions
" mu;n ni trm % m\4 B%tor, mdi B%tor sV 0Png m\4 TL^.
" WKi -|-|! q BT % 3 B%tor B%tor 1, - sV 0Png - TL^,
B%tor 3 sV 0Png ! TL^.
" Tn s; sV 0Png %=) CBCCi rCBCC C)rriBrss .
" WK CBCC sV 0Png 1 tn s; C + D@ th( BCI C)rriBr q TCI C)rriBr
q D@.
" WK CBCC % %\u h(nh - tn s; C+ !D *+ 9@ th( BCI C)rriBr q !D
%[n TCI C)rriBr q 9@.
" 2go+i r) %[n %n Uu)n t6m fBm %\u h(nh tn s; %=) CBCC
C + Cg rComNin)tions h)4 2Cg r2on "ComNin)tions. Th
ng *&i %\u h(nh 1 TL^ rsV 0Png 1 tn s;s th ( C+ Cg
%[n te -
TL^ trz C5n th( % %\u h(nh C+ 2Cg.
g" CAng su\t <ht %=) BT, tntBnn)i rtntBnn) EooBrs
WKi BT EooBr q !} r0Bms.
tntBnn) EooBr q D? r0Bms.
h" C% m;i Uu)n hF nBighNour %=) CBCC rCBCC nBighNour LBC)tionshi<ss
L+ %% m;i Uu)n hF %hu4Qn gi)o %=) CBCC. WKi % m;i Uu)n hF
nBighNour gi3) I2H@3@3 *+ I2H@!33, % ngh) C+ %u,% g]i %=) thu5
N)o % thQ Z% %hu4Qn gi)o te CBCC I2H@3@3 s)ng I2H@!33 *
+ ngZ% Ci.
i" 2go+i r) %[n % %% thAng s ; <hn mMm kh% nh i Bt List
rB CI t CCo%)tion Listi K)nh s%h % \< <ht BCIs, Ct List
r C)rriBr t CCo%)tion Listi K)nh s%h % \< <ht sng m)ngs, BHC r
B)sB t)tion H 0Bntit4 C o0Bi gk nhTn 0ng trm g;%s, gCC r g oNiCB
Countr4 C o0Bi gk Uu;% gi), WKi WiFt 2)m % m k Uu;% gi) C+
!D-s, g2C rg oNiCB 2 Btoork Co0Bi gk mng 0i ,ng, WKi WiBttBC
goNiCB % m k mng C+
@!s, LtC rL o%)tion t rB) C o0Bi gk *7ng .nh *., WKi I+ 2,i % mk
*7ng .nh *. C+ 11111s, CH rC BCC H0Bntit4 %o0Bi gk nh Tn 0ng
CBCC, WKi 1@-91 % ngh ) C+ CBCC 1 %=) trm s; -9 z I + 2,i, *+ *(
0i CH %=) I+ 2,i C+ te 1@@@@ n 1!???s..*.*...
1... ? 9 i # u t$ i F ? (2
15
)" Chun N. 0Png %Pi
Tr&% khi n trm %hun N. 0 Png %Pi
- C)CC o uormi thit k bg %=) trm.
- C sz 03 CiFu %=) trm r% thQ C\4 te CKKs nh i tn s; BCCI *+
BHC %=) %% CBCC, %Ang su\t <ht %=) %% CBCC, ....
- O \u %\u h(nh trm.
- L) N+n, bE, Nn O, m4 nh rnu %s, ;ng nh [m rnu %s.
- g4 tC%)tBC ho8% TBms Eo%kBt ho8% TBms Hn*Bstig)tion nu %.
- g4 t/nh f%h t)4 r% gTs, m4 Bir0 rn u %s
- itB t%%B<t)n%B rmJu nghiFm thu trm BTs.
- K64 No hiQm, #C513, K64 L^, T^, nhkn 0n ui
- .KPng %P C+m Ci %onnB%tor trong tr ng hZ< trm N. Cdi rm\t <h6n
tT< thu, Cdi ui,...s
- ; CiFu th;ng k5 khiu ni %=) kh%h h +ng thu thT< Uu) C)CC
CBntBr, i CR *+ %% nguOn kh%.
N" C% N&% thY% hiFn ti trmi
" #iQm tr) %% thAng s; % kh/ %=) trm BT rkiQm tr) N 5n ngo+isi
h tnimuthi sV 0Png L) N+n
h To ,i sV 0Png bE
h TiCti 07ng ;ng nh[m ho8% kiQm tr) trY% ti<
h X, %)o %,t , tntBnn) *+ kiQu tntBnnn).
Cn so snh %% s; CiFu o Z% ti trm *&i s; CiFu thit k trong C)CC
o uorm fBm % s)i C F%h h)4 khAng Q % sY iMu %hGn h.
" #iQm tr) N5n trong nh+ trmi
h #iQm tr) %\u h(nh trm so *&i thi5t ki %% 064 nh4 % \u _ng
*&i %\u h(nh khAng, ui % Z% 0n nhkn *+ \u _ng *&i %\u
h(nh khAng. 2u <ht hiFn % s)i st th ( <hi iMu %hGnh ng)4.
h #iQm tr) %% 064 nh4i %% 064 T^ * + L^ <hi m No \u n;i
%h:% %h:n Q khAng N. su4 h)o 0Jn m\t <h6n tT< thu, N. NCo%kB0
T^ h)4 N. m\t kt n;i. 2u <ht hiFn 064 ho8% u kt n;i N.
nng %n kiQm tr) kS.
h #iQm tr) %% %nh No t r5n K^m gOmi LB )uCt, wEC )uCt,
gL )uCt tr5n 0TLm g Omi Lo%)C, Lu, u)uCt. 2u % %nh No
th( %n kiQm tr) Q f% .nh ngu4 5n nh6n Q fV C/.
Ch# $% &'y quang ()C bus d*ng +, c-nh b.o m/t +i0n 1 "
m/t
lu2ng, n3u thi3u ho4c h5ng c6n thay th3 ho4c s7a ngay.
h V 0Png gT Q kiQm tr) * + f% .nh %P thQ Cdi nu % %nh No
N5n ngo+ii
16
#iQm tr) ng kt n;i *A tu4n trongi WiBo " 4stBm
" L)0io Q kho)nh *7ng <hn N. Cdi nam te 0TLm " CKm h)4
te CKm " )ntBnn).
#iQm tr) sY <h7 hZ< gi3) gi tr. trong kh)i No HKB *+ <h n
%$ngi g)intBrn)n%B " Com<)rB I )n0 HKB, n u th\4 N. s)ii
*/ nh kh)i thiu h)4 the) Em, 0TLm %n kt hZ< *&i BC Q
Co)0 C. HKB %ho <h7 hZ<.
#iQm tr) %% %nh No, nu %h ) kh)i %nh No th( tin
h+nh kh)i %nh No %ho trm. IiFn ti, )ng sV 0Png - Coi
%nh Noi m\t iFn *+ m\t CuOng tng $ng *&i %nh No s;
- * + 11 *+
gi tr. H0 q 1 *+ u.
IiQn th. %% n *. Cdi Lmi g)intBr)n%B " Kis<C)4 " )uCt4
Lms
bim st <h6n t T< trong trng hZ< N. m\t <h6n tT<i
g)intBrn)n%B " Ki*Brsit4 " %h]n TL^@ l TL^11 *+
st)rt monitor Q f% .nh gi tr. N. m\t <h6n tT<.
#iQm tr) 0ng Cdi * + mk Cdii g)intBrn)n%B " g )uCt4 m)<s,
f% .nh mk Cdi, mA t *M Cdi * + )%tion gi_< kh:% <hP% Cdi.
h #iQm tr) iQu ho+, hF th;ng %:t C]% sct *+ *F sinh nh+ trm.
h K7ng m4 Nir0 r n u % s kiQm tr) su4 h)o BB0Br, hF s; WL
" #iQm tr) <hn *A tu4n rkiQm tr) N 5n ngo+i trms
h V 0Png m4 tC%)tBC rho8% TBms Eo%kBt ho8% TBms Hn*Bstig)tion
nu %s Q kiQm tr) tn BHC, BCCI, m$% thu % =) %% %BCC *+ m
No rang %% %BCC k <ht _ng tn s;, _ng h&ng. ThAng
thng khi <ht hiFn s)i %%h %h/nh f% nh\t C+ CBo %,t kiQm tr)
uBB0Br *+ 0[ng te tr5n fu;ng 0u&i fBm % N. %hco h)4 \u 064
s)i khAng Q \u Ci.
C.c trng h89 +/u sai Fi+ : thng x;y ra < tr=m 1" c.ch x7 l$%
2u s)i gi3) - %BCCi W/ 0P %BCC t <ht tn %=) %BCC B * + ng%
Ci, th( kt hZ< *&i ngi <hP tr%h khu *Y% * + No %ho BC
Q tin h+nh `i %8< BB0Br gi3) - %BCC t * + %BCC B.
2u N. s)i *[ng tr[n ho8% N. s)i CJn C,n, t) tin h+nh sV) tng
tY nh mJu s)u 64i CBCC t <ht tn %BCC B, %BCC B <ht tn %BCC
C *+ %BCC C Ci <ht tn %BCC t nh h(nh 0&ii
17
Ante
n
Thu Z%
tn %BCC B
Thu Z%
tn %BCC C
Thu Z%
tn %BCC
Feede
CD
U
Cell A Cell B Cell C
#t hZ< *&i ngi <hP tr%h L2 * + BC Q tin h+nh sV)i C8<
BB0Br hiFn ti tr5n %BCC B %hu4Qn s)ng %BCC t r$ng h &ng %BCC t
thu Z% tn %BCC B % ngh) C + )ntBnn) *+ BB0Br %BCC t )ng % :m
*+o CKm %=) %BCC Bs, %8< BB0Br tr 5n %BCC C %hu4Qn s)ng %BCC B
r$ng h&ng %BCC B N:t Z% tn %BCC C % ngh) C + BB0Br
*+ )ntBnn) %BCC B )ng %:m *+o CKm %=) %BCC Cs, *+ %8< BB0Br
%BCC
t %hu4Qn s)ng %ho %BCC C. )u khi sV) %n kiQm tr) Ci.
>hi ch#% ?/n +@ n"y sA +8c hBng dCn D h:n trong 9h6n E FBng dCn
so.t 1" s7a lGi Fi+:HI
" #iQm tr) *7ng <h=i
h Tr&% khi kiQm tr) * 7ng <h= %n <hi kiQm tr) %h/nh f% Coi
)ntBnn)i
tntBnn) Coi }3? 13@ % tiCt iFn q @ rg )ntBnn) 8t tr 5ns
tntBnn) Coi }3? 131 % tiCt iFn q 1 rg )ntBnn) 8t 0 &is.
Ch_ Ri X;i *&i trm hot ,ng z 0i tn 19@@gIn )ntBnn) %ng
% TiCt iFn C+ 1 rg )ntBnn) 8t 0&is.
h 2u % N, TBms Hn*Bstig)tion th ( tin h+nh Kri*ing tBst kt
hZ< *&i <h6n t/%h s; CiFu * + <hn nh %=) kh%h h +ng Q kiQm tr)
*7ng <h=, %h\t CZng t/n hiFu r, nhi>u * + %ng , t/n hiFu s
* + kh n{ng h)n0o*Br gi 3) %% %BCC trong * + ngo+i trm. 2u
khAng % N, TBms Hn*Bstig)tion th( s V 0Png m4 t%)tBC i o *
[ng Uu)nh trm
*+ hi R kin %=) ngi 06n fung Uu)nh trm Q nh gi *
7ng
<h= %=) trm.
18
hTe kt Uu nh gi * 7ng <h= z tr5n kt hZ< *&i *iF% kiQm tr)
%% th)m s; % kh/ r tnimuth, TiCt, IBights so * &i Nn thit k
%ng nh <hn nh te kh%h h +ng sj % sY iMu %hGnh *M TiCt,
tnimuth ho8% %% th)m s; <hn mMm %ho <h 7 hZ< *&i thY% t,
Ch# $% Jhi cK sL +i@u chMnh c6n thNng b.o 1 " 3t h89 1Bi ngi
9h tr.ch RNO hu 1LcI
%" ThBo 0i s)u khi th Y% hiFni
Kri*ing tBst Uu)nh tr m Q kiQm tr) *iF% thY% hiFn t;i u % t;t
hn khAng, k kh:% <hP% Z% sY %; %h), nu %h) Z% thY% hiFn
Ci *+ s)u Kri*ing tBst C i.
ThBo 0i s; CiFu tr5n hF th;ng %ountBr, <hn nh %ustomBr %om<C)int,
<h;i hZ< *&i mCTT tGnh Q f% .nh *iF% t;i u thY% hiFn ti trm
% hiFu Uu khAng.
0" I&ng 0Jn kiQm tr) Cdi tntBnn), BB0Bri
Thng 1 trm BT sj % 3 sB%tor rho8% - sB%tors t ng $ng
*&i g% <hng *. rtnimuths nam trong khong @ " 31@
o
Z% t/nh
thBo %hiMu kim Ong hO. B%tor 1 C + sB%tor u ti5n t/nh te
h&ng %h/nh B:% r2orths *+ t/nh thBo %hiMu kim Ong hO.
W/ 0P i Trm IT@@1 % %% th)m s; Z% thit k nh s)ui
Th)m s; thit k B%tor 1 rts B%tor - r Bs B%tor 3 rCs
b% rtnimuths !@
o
1-@
o
3-@
o
Tn s; rBCCIs !9 D1 1!
BHC !- D- D@
"3 rCs "1 rts
IT@@1
"- rBs
19
WiF% \u nhm i Z% nhTn Nit Nang %% th)o t % kiQm tr) nh s)ui
V 0Png C) N+n f% .nh gi tr. g% %=) %% sB%tor te f% .nh
CBCC t, %BCC B, %BCC %.
K7ng m4 tC%)tBC 0i %hu4 Qn thBo h&ng %=) mdi %BCC *&i
khong %%h te 1@ l 1@@ rms Q f% .nh tn s; <ht r BCCI,
BHC, ..s hiFn ti tr5n mdi %BCC.
o snh *&i tn s; thit k Q f% .nh %% %BCC <ht _ng tn h)4
s)i.
W/ 0P m,t trng hZ< <ht s)i tn s; r s)i BB0Brs, sV 0Png
m4
tC%)tBC D-D thu kt Uu *+ <ht hiFn Cdi <ht s)ii
Tn s; thit ki
Th)m s; thit k B%tor 1 rts B%tor - r Bs B%tor 3 rCs
b% rtnimuths !@
o
1-@
o
3-@
o
Tn s; rBCCIs !9 D1 1!
BHC !- D- D@
Tn s; thu Z% tr5n %% B%tor nh s)ui
kt Uu1 i
Th)m s; thu Z% B%tor 1 rts B%tor - r Bs B%tor 3 rCs
b% rtnimuths !@
o
1-@
o
3-@
o
Tn s; rBCCIs D1 !9 1!
BHC D- !- D@
#t Uu -i
Th)m s; thu Z% B%tor 1 rts B%tor - r Bs B%tor 3 rCs
b% rtnimuths !@
o
1-@
o
3-@
o
Tn s; rBCCIs D1 1! !9
BHC D- D@ !-
Xnh gii
#t Uu 1i
o B%tor t )ng <ht t n %=) %BCC
B o B%tor B )ng <ht t n %=)
%BCC t o B%tor )ng <ht t n %=)
%BCC C
2hTn fcti 2hm gi3) - %BCC t * + %BCC B, %[n %BCC C * Jn <ht _ng.
#t Uu -i
o B%tor t )ng <ht tn %=) %BCC B
20
o B%tor B )ng <ht t n %=) %BCC C
o B%tor C )ng <ht t n %=) %BCC t
2hTn fcti 2hm tr5n t\t % %% %BCC t, %BCC B, * + %BCC C.
Tr5n 64 %h_ng t) k th\4 Z% %%h <ht hiFn Q thY% hiFn %hGnh
sV) ;i *&i %% trm % s)i st *M \u n;i i thng g8<. Tr5n thY%
t %[n % trng hZ< \u nhm 1 sZi i gi3) %% sB%tor. WiF% <ht
hiFn iMu n+4 <hi 0Y) tr5n *iF% o kiQm Nang m4 o Twg. Ko
*&i iMu kiFn hiFn % ti %% tGnh hiFn n)4 %h_ng t) sj Uu)n
t6m nhiQu n trng hZ< \u nhm m,t %8< gi3) %% sB%tor nh k
n5u. Tu4 nhi5n nu % nghi ng %h_ng t) % thQ tin h +nh kiQm tr)
Nang %%hi ot Ci to+n N, hF th;ng BB0Br te tr 5n )ntBnn) fu;ng
trm *+ tin h+nh hon `i nu <ht hiFn r) s)i st.
W\n M Uu)n tr]ng C+i
2:m r %% thAng s; rtn s;, BHCs thit k %=) %% %BCC khu *Y%
m(nh Uun CR q ET#T sj %ung %\< %ho %% Tr zng N)n kS
thuTt %=) %% TTWT tGnh.
V 0Png C) N+n *+ m4 o _ng %%h Q %hn on %h/nh f% %%
trng hZ<, te m&i thY% hiFn \u %h u4Qn nh h&ng 0Jn z tr5n
rTrnh %hn on nhm 0Jn n r) Uu4t .nh s)i, thTm %h/ %hu4Qn
_ng th+nh s)is. C% 0n nh kn hiFn % tr5n i, um<Br %h G 07ng
Q th)m kho %h$ khAng n 5n 0Y) *+o Q f% .nh C+ %% sB%tor
N. so)< i *( r\t nhiMu trm N. nh nhkn s)i trong Uu tr(nh C :<
8t.
Trong trng hZ< % m4 gT 0 7ng m4 n+4 Q .nh 0)nh|f%
.nh %% kh;i thit N. 1, -, 3 th)4 * ( 45u %u BC t:t rCo%ks sB%tor
*( %%h n+4 g64 nh hzng n 0.%h *P )ng %ung %\< %ho kh%h
h+ng. 2hng 07 s V 0Png %%h n+o th( %ng <hi m No C + n:m
*+ Nit r 6u C+ kh;i thit N. 1, 6u C + kh;i thit N. -, r%
m,t s; trng hZ<, trong Uu tr (nh \u n;i trm, %% kh;i
thit N. Z% .nh 0)nh khAng _ng thBo th$ tY Uu4 .nh, ngh) C
+ %% <ort tr5n
u t= BT m8% 0 7 ghi C+ t, B, C nhng khAng tng $ng
*&i sB%tor 1, -, 3, %ho n5n khAng Z% %h= Uu)n m+ N Uu) N&%
kiQm tr) n+4s
Tr&% khi tin h+nh %hGnh sV) Cdi \u n;i i r%ng nh m,t s;
t% nghiF< kh% nh %hGnh tiCt, )nimuth,...s <hi thAng No %ho
21
ngi <hu tr%h *+ <hi thAng No E.WI#T rBC i @!.-11@1@@,
@!.-113-@3s *+ }9 khi t% ,ng *+o trm )ng %ung %\< 0.%h *P.
'. P 6j- ; M=6 bc k,K1 ;6 c -8 9I h T c, U1 H lF L NV = 6Z bc K P Ii_
XQ C+m Z% %Ang *iF% t;i u *A tu4n [i hi nh6n *i5n <hi h]% hi,
t(m hiQu Q % kin th$% nh\t .nh *M mng 0i ,ng, 8% NiFt <hi n:m N:t
Z% kin th$% *M Uu tr(nh thit CT< %u,% g]i, hiQu Z% %% thAng s; kS
thuTt *M <hn %$ng %ng nh <hn mMm. *+ 8% NiFt <hi Z% t/%h C4
kinh nghiFm thY% t m&i C+m hiFu Uu Z%. Eh6n t/%h s; CiFu th;ng k5 C+
mAt kh6u r\t Uu)n tr]ng trong t;i u r &P li0u thQng 1@ m=ng lBi
+8c tRng h89 1" l/y ra bSng cNng c Tusinness ObUect +'y l" 9h6n
m@m giao di0n +2 ho= tr8 gi#9 truy 1/n c : s< dP li0u thQng cVa c.c
CellI WhLc ch/t
l" 9h6n m@m tr8 gi#9 thLc hi0n c.c c'u l0nh XYZ [ X tructured
Y uery Z anguage% NgNn ngP truy 1/n cK c/u tr#c \ Wruy 1/n c: s< dP
li0u bSng c.ch nh/9 chu]tI NK gi#9 l/y dP li0u thQng 1@ t^nh tr=ng
ho=t +]ng cVa c.c Cell < m]t ho-ng thi gian nh/t +_nhs. Trong <hn n+4
sj t(m hiQu *M %% khi niFm %% %hG s; #EH % Nn r #B4 EBrormBn%B
Hn0Bfs %=) mng 0i ,ng *+ <h6n t/%h m,t %hG s; CKL r C)CC Kro<
L)tBs %[n %% %hG s; #EH kh% sj t(m hiQu th5m s)u khi kin th$% *M 0i
,ng Z% n6ng %)o r W^m hi,u t"i li0u trong th 1i0n Alexs.
..1- / +c c hG s9 >HI ch 1 n h ( >Ay H A r J o r % AncA I n d A K) 2
#EH C+ %% %hG s; thQ hiFn %h\t CZng mng,C+ %hG s; C+m ti5u %h/ nh
gi mng 0i ,ng t;t h)4 tOi. g,t nh6n *i5n Thit k t;i u mng C&i %n
n:m r %% %hG s; #EH, Nit <h6n t/%h, nh gi *+ ) r) Uu4t .nh h+nh
,ng t;i u nh\t Q n6ng %)o %h\t CZng mng C&i %ng nh %i thiFn %%
%hG s; . )u 64 C+ gi&i thiFu, gii th/%h R ngh) %% %hG s; #EH %h/nh.
# CP4 i C)CC Kro< L)tB. r T)rgBtipq @.9 s
r T CF r&t %u,% g]i q r T`ng s; %u,% g]i N. r&t| t`ng s; %u,% g]i k Z%
thit CT<sv 1@@s.
# CSS4i C)CC Btu< u%%Bss L)tB.r T)rgBtiq??s
r T CF thit CT< %u,% g]i th +nh %Ang q r t`ng s; %u,% g]i Z% thit CT<
th+nh %Ang |t`ng s; Cn thit CT< %u,% g ]isv1@@ s
# SP4 i KCCI Kro< L)tB ..r T)rgBtipq@.}3 s
22
r T CF r&t tr5n k5nh No hiFuq r T`ng s; %u,% g]i N. r&t tr 5n k5nh No hiFu |
T`ng s; %u,% g]i k thit CT< k5nh No hiFusv1@@ s.
# 4S4iL)n0om t%%Bss u%% L)tB .r T)rgBtiq??,D s
rT CF tru4 nhT< ngJu nhi 5n th+nh %Ang q r T`ng s; Cn tru4 nhT< ngJu
nhi5n th+nh %Ang|T`ng s` Cn tru4 nhT< ngJu nhi 5ns v1@@ s
# TCH CongBstion.r T)rgBtipq@.1 s
r 2gjn k5nh thoi q r T`ng s; Cn %\< <ht k 5nh TCI khAng Z% 0o ht
k5nh | t`ng s; Cn %\< <ht k5nh TCI sv1@@ s.
# SP CongBstion .r T)rgBtipq@.!s
r 2gjn k5nh No hiFu q r T`ng s; Cn %\< <ht k 5nh No hiFu khAng Z% 0o
ht k5nh| t`ng s; Cn %\< <ht k 5nh No hiFus v1@@ s.
# TUi Tr)i% mtiCis)tioni
r IiFu su\t sV 0Png Cu CZng q rLu CZng thY% t %=) thu 5 N)o trong khu
*Y% | Cu CZng m+ hF th;ng % thQ < $ngs v1@@ s.
# CS4_ C)CC u%% L)tB i.r T)rgBtiq?},9s
r T CF %u,% g]i th+nh %Ang q r 1"CKLsv CL. s
# HIS4i Hn%oming I u%% L)tB ..r T)rgBtiq?},Ds
r T CF I)n0 *Br * +o th+nh %Ang q r T`ng s; %u,% I)n0o*Br * +o %BCC th+nh
%Ang | T`ng s; %u,% I)n0o*Br * +o %BCCsv1@@ s
# HOS4_ utgoing I u%% L)tB .r T)rgBtiq?},D s
.
r T CF I)n0 *Br r) th +nh %Ang q r T`ng s; %u,% I)n0o *Br r) khi %BCC
th+nh %Ang | T`ng s; %u,% I)n0o*Br r) khi %BCCsv1@@ s
` Ch# $% a'y chM l" +_nh nghDa nhSm gi-i thbch r c c.c chM sQ J)d hNng
9h-i l" gi-i thbch tbnh to.n e thuft gh
'.'# L # & ng dMn -hn t1ch t 9i #u chG s9 / D@ N/ a )) D r o- @ at A O2
#in th$% nMni
2u m,t %u,% g]i N. r&t m,t %%h ,t ng,t, m,t 4 5u %u fo kt n;i
sj Z% gVi t&i gC. #iQm tr) %% iQu kiFn khn s)u * + sY tng th/%h
*&i CountBr l sj t{ng C5n tng $ng *&i %% trng hZ< %)CC 0ro<.
23
WZt Uu Tt r timing )0*)n%B " N, .nh th&i s
Cng , t/n hiFu th\< r Loo s
Ch\t CZng tOi rN)0 Uu)Cit4s
L&t ngJu nhi5n rsu00Bn 0ro<s.
L&t 0o thBr LB)son.
L&t 0o I)n0*Br.
)" Tti N, %ountBr tng $ng C+i TuKHTt. CountBr n+4 s j t{ng nu gi tr.
Tt q TtLHg *+ khi k t n;i sj N. ng:t.
o Tt % gi tr. tei @ l 13, tng $ng *&i Nn k/nh * 7ng <h= %=)
trm C5n t&i 3Dkm rTt q gt^Tt q 13s.
o Trong trng hZ< trm sV 0ungi wftBn0B0 r)ngB r mz r,ng * 7ng
<h= s, t) sV 0Png Tt o C + WTt gi tr. C&n nh\t WTt q gt^Tt
q -1? tng $ng *&i Nn k/nh *7ng <h= C5n t&ii 1-1km.
L&t 0o *Zt Uu Timing t0*)n%B
#iQm tr) gi tr. TtLHg
#iQm tr) *. tr/ trm * 7ng <h= Uu r,ng, *7ng <h= %h/nh % thQ
z U_) f) so *&i m)in NB)m hiFu 0Png %=) )ntBnn)
bii <h<i " Thit CT< Ci gi tr. TtLHg st *&i gi tr. 13
" ChGnh )ntBnn) r0oon tiCts, gim , %)o )ntBnn),
%Ang su\t <ht, ..
N" X;i *&i Coo i % 3 %ountBr m trong hF th;ngi TuKHKL,
TuKHmL, TuKHBL tng $ng *&i r&t Coo tr 5n ng
fu;ng, ng C5n *+ tr5n % - ng. B, m sj t{ng nu r% ng ,
t/n hiFus
pq gi tr. LKL, LmL %=) t`ng +i, khi kt n;i N. r&t ,t
ng,t.
bi tr. ngng LKL, LmL )ng sV 0Png %ho BC hiFn
n)4i
LKL q " 1@- r0Bs r%ng , t/n hiFu 0oon Cink te BT
pq "1@- th( N. r&t Coo 0oon Cinks
LmL q " 111 r0Bs rCng , t/n hiFu u< Cink te g pq "
111 th( N. r&t Coo u< Cinks.
T`ng r&t 0o Coo i
mg q TuKHKL h TuKHmL h TuKHBL
L&t 0o %ng , t/n hiFu th\< ng C5n *+ ng fu;ng
LR 0o % thQ 0o *7ng <h= % Uu /t sitBs
CAng su\t <ht thiu, sB%tor N. *Tt %h:n
Thiu thit N. <h= in0oor rHn "NuiC0ings.
Ko Cdi thit N.i Trm m\t <h6n tT< thu sj 0Jn t&i r&t nhiQu 0o
Coo
24
Thiu Uu)n hF nBighNour g64 C 5n r&t Coo
bii <h<i " #iQm tr) *7ng <h=, N; tr/ th5m trm m&i ho8%
rB<B)tBr Q t{ng *7ng <h=.
" #iQm tr) %Ang su\t <ht, t{ng %Ang su\t nu
<ht
thiu.
%Ang su\t <ht C&n nh\t ;i *&i bg ?@@i !} 0B
bg 19@@ C+i !D 0B
" T{ng tCCgH2 ;i *&i r&t Coo ng C5n
" ThY% hiFn 0ri*ing tBst r nu % s
" #iQm tr) Cdi trm
%" X;i *&i N)0 Uu)Cit4i % 3 %ountBr m trong hF th;ngi
TuKH'tKL, TuKH'tmL, TuKH'tBL % ng gi;ng nh N, %ountBr
Coo . bi tr. %ountBr sj t{ng C5n nu %h\t CZng o Z% f\u hn gi
tr. ngng rZ% .nh ngh) %ho teng BCsi BtK'KL, BtK'mL, khi
kt n;i N. $t
,t ng,t.
T`ng r&t N)0 Uu)Cit4i
mgK' q TuKH'tKL h TuKH'tmL h TuKH'tBL
bi tr. ngng BtK'KL, BtK'mL sV 0Png %ho BC hiFn n)4i sV
0Png gi tr. m8% inhi BtK'KL q DD r0tUus or KoonC ink
BtK'mL q DD r0tUus or m<Cink
L&t 0o N)0 Uu)Cit4 u<Cink ho8% 0oonCink
bii <h<i
#iQm tr) gi tr. C|H * + C|t
#iQm tr) k ho%h tn, %h)ngB tn nu th\4 N. nhi>u Ong
k5nh, ho8% %Tn k5nh
ThY% hiFn 0ri*ing tBst
0" L&t ngJu nhi5n rsu00Bn 0ro<s.
" L&t ngJu nhi5n C+ hiFn tZng r&t khAng <hi 0o N)0 Uu)Cit4, Coo
h)4 Tt. L&t ngJu nhi5n sV 0Png khi mng khAng thQ thit CT< Ci kt n;i
*&i g k N. m\t s)u m,t %hu k thi gi)n Z% .nh tr&%
rLLH2#Ts, %ountBr su00Bn 0ro< sj t{ng nu Nn No %o %u;i gVi te g
khAng %hG r)
0o m,t trong %% ngu45n nh6n tr5n.
" g,t kt n;i Z% %oi C+ r&t su00Bn Coss nMu n khAng thu,%
m,t trong 3 trng hZ< r&t n5u tr5n *+ th= tP% %T< nhTt %hG r) rang Nn tin
kt
Uu o %u;i gVi te g N. Cdi.
B" L&t 0o othBr rB)sons th ng Ci5n Uu)n n Cdi <hn %$ng, kh)i No
s)i <hn mMm *+ nh3ng ngu45n nh6n kh% nh W \n M 2BighNour,
urBUuBn%4 Mu % thQ g64 r)
25
" L&t 0o h)n0o*Br )uCt .
Trong su;t Uu tr(nh h)n0o*Br, CFnh %hu4Qn gi)o Z% gVi t&i
g h&ng 0Jn n %hu4Qn s)ng tn s; m&i, T m&i %=) %BCC m&i.
2u N. nhi>u, g khAng thQ to kt n;i *&i %BCC /%h, s)u n sj %;
g:ng thit
CT< Ci kt n;i *&i %BCC %. 2u N. Cdi, s)u khi Uu N, m thi gi)n
LLH2#mL, kt n;i sj N. ng:t * + Z% %oi C+ r&t 0o h)n0o*Br )uCt.
bii <h<i t) % thQ th)4 `i th)m s; LLH2#mL Q t{ng kh n{ng
s;ng st %=) g trong Uu tr (nh h)n0o*Br.
Qui hoch tn s tt.
'ui ho%h nBighNour t;t.
26