Está en la página 1de 168

- 1 -

S Sa am m B Bo ou ur rn ne e


L LO OS S 3 36 6 H HO OM MB BR RE ES S J JU US ST TO OS S

C Ca ap p t tu ul lo o 1 1
V Vi ie er rn ne es s, , 2 21 1. . 1 10 0 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
L La a n no oc ch he e d de el l p pr ri im me er r a as se es si in na at to o e es st tu uv vo o l ll le en na a d de e m m s si ic ca a. . L La a c ca at te ed dr ra al l d de e S Sa an n P Pa at tr ri ic ci io o, , e en n M Ma an nh ha at tt ta an n, , s se e
e es st tr re em me ec c a a c co on n l lo os s s so on ni id do os s d de e E El l M Me es s a as s, , d de e H Ha ae en nd de el l, , l la a g gr ra an n o ob br ra a q qu ue e s si ie em mp pr re e c co on ns se eg gu u a a c co on nm mo ov ve er r h ha as st ta a a al l
p p b bl li ic co o m m s s a ad do or rm me ec ci id do o. . S Su us s c co or ra al le es s a as sc ce en nd d a an n h ha ac ci ia a l lo os s a al lt to os s t te ec ch ho os s d de el l t te em mp pl lo o, , c co om mo o s si i p pr re et te en nd di ie er ra an n s sa al li ir r y y
a al lc ca an nz za ar r l lo os s m mi is sm m s si im mo os s c ci ie el lo os s. .
E En n e el l i in nt te er ri io or r, , c ce er rc ca a d de e l la as s p pr ri im me er ra as s f fi il la as s, , s se e h ha al ll la ab ba an n s se en nt ta ad do os s u un n p pa ad dr re e y y s su u h hi ij jo o. . E El l d de e m m s s e ed da ad d t te en n a a l lo os s
o oj jo os s c ce er rr ra ad do os s, , c co om mo o s so ol l a a h ha ac ce er r s si ie em mp pr re e q qu ue e e es sc cu uc ch ha ab ba a a aq qu ue el ll la a m m s si ic ca a, , q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba a e en nt tr re e s su us s f fa av vo or ri it ta as s. . L La a
m mi ir ra ad da a d de el l h hi ij jo o i ib ba a d de e l lo os s i in nt t r rp pr re et te es s l lo os s c ca an nt ta an nt te es s, , v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o, , y y e el l d di ir re ec ct to or r, , q qu ue e m mo ov v a a
e en n r rg gi ic ca am me en nt te e l la a c ca ab be ez za a d de e c ca an no os sa a m me el le en na a a al l h ho om mb br re e q qu ue e s se e s se en nt ta ab ba a j ju un nt to o a a l l. . L Le e g gu us st ta ab ba a o ob bs se er rv va ar rl lo o y y
a an na al li iz za ar r s su us s r re ea ac cc ci io on ne es s. . L Le e g gu us st ta ab ba a t te en ne er rl lo o a as s d de e c ce er rc ca a. .
A Aq qu ue el ll la a e er ra a u un na a n no oc ch he e d de e c ce el le eb br ra ac ci i n n. . U Un n m me es s a at tr r s s, , W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e h hi ij jo o h ha ab b a a c co on ns se eg gu ui id do o e el l t tr ra ab ba aj jo o c co on n e el l q qu ue e
h ha ab b a a s so o a ad do o d de es sd de e q qu ue e l ll le eg g a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e t to od da av v a a n no o h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o l lo os s t tr re ei in nt ta a a a o os s, , y ya a
e er ra a u un n p pr ro om me et te ed do or r r re ep po or rt te er ro o d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s. . M Mo on nr ro oe e p pa ad dr re e s se e m mo ov v a a e en n o ot tr ra as s e es sf fe er ra as s: : e er ra a a ab bo og ga ad do o, ,
u un no o d de e l lo os s d de e m m s s x xi it to o d de e s su u g ge en ne er ra ac ci i n n, , y y e en n a aq qu ue el ll lo os s m mo om me en nt to os s e ej je er rc c a a d de e j ju ue ez z f fe ed de er ra al l e en n e el l s se eg gu un nd do o n ni iv ve el l
d de e a ap pe el la ac ci io on ne es s d de en nt tr ro o d de el l T Tr ri ib bu un na al l d de e A Ap pe el la ac ci io on ne es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . T Ta am mb bi i n n l le e g gu us st ta ab ba a r re ec co on no oc ce er r u un n l lo og gr ro o
c cu ua an nd do o l lo o v ve e a a, , y y a aq qu ue el l j jo ov ve en n s se en nt ta ad do o a a s su u l la ad do o, , c cu uy ya a i in nf fa an nc ci ia a l l s se e h ha ab b a a p pe er rd di id do o, , h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o u un na a p pr ro oe ez za a. .
C Co og gi i l la a m ma an no o d de e s su u h hi ij jo o y y l le e d di io o u un n c ca ar ri i o os so o a ap pr re et t n n. .
E En n e es se e p pr re ec ci is so o i in ns st ta an nt te e, , a a n no o m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a m mi in nu ut to os s d de e d di is st ta an nc ci ia a d de e t tr ra ay ye ec ct to o e en n m me et tr ro o, , p pe er ro o a a u un n m mu un nd do o
d de e d di if fe er re en nc ci ia a, , H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e o oy y u un no os s p pa as so os s a a s su u e es sp pa al ld da a. . N No o s se e a as su us st t . . L La a g ge en nt te e q qu ue e n no o e er ra a d de el l l lu ug ga ar r
s se eg gu ur ra am me en nt te e s se e h ha ab br r a a m ma an nt te en ni id do o a al le ej ja ad da a d de e a aq qu ue el l b ba ar rr ri io o d de e B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e, , e en n B Br ro oo ok kl ly yn n, , q qu ue e e er ra a f fa am mo os so o p po or r s su us s
p pr ro ob bl le em ma as s c co on n l la as s d dr ro og ga as s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , M Ma ac cr ra ae e c co on no oc c a a t to od da as s s su us s c ca al ll le es s y y c ca al ll le ej jo on ne es s. .
F Fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de el l p pa ai is sa aj je e. . U Un n p pr ro ox xe en ne et ta a q qu ue e l ll le ev va ab ba a m m s s d de e d do os s d d c ca ad da as s e en n c ci ir rc cu ul la ac ci i n n; ; l l y y B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e e er ra an n
i in ns se ep pa ar ra ab bl le es s. . T Ta am mb bi i n n h ha ab b a a s si id do o h h b bi il l a a l la a h ho or ra a d de e m ma an nt te en ne er rs se e a al l m ma ar rg ge en n d de e l la as s l lu uc ch ha as s e en nt tr re e l la as s d di is st ti in nt ta as s
b ba an nd da as s q qu ue e c co on nt tr ro ol la ab ba an n e el l b ba ar rr ri io o. . S Si ie em mp pr re e h ha ab b a a s sa ab bi id do o p pe er rm ma an ne ec ce er r n ne eu ut tr ra al l. . L La as s f fa ac cc ci io on ne es s p po od d a an n e en nf fr re en nt ta ar rs se e o o
c ca am mb bi ia ar r, , p pe er ro o H Ho ow wa ar rd d h ha ab b a a s se eg gu ui id do o s si ie em mp pr re e e en n s su u s si it ti io o, , c co on ns st ta an nt te e. . N Na ad di ie e l le e h ha ab b a a d di is sc cu ut ti id do o e el l t te er rr ri it to or ri io o d do on nd de e
s su us s p pu ut ta as s e ej je er rc c a an n e el l t tr ra ab ba aj jo o d de es sd de e h ha ac c a a a a o os s. .
P Po or r l lo o t ta an nt to o, , a aq qu ue el l r ru ui id do o a a s su u e es sp pa al ld da a n no o l le e p pr re eo oc cu up p . . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l le e p pa ar re ec ci i e ex xt tr ra a o o q qu ue e l lo os s p pa as so os s n no o s se e
d de et tu uv vi ie er ra an n. . S Se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s se e a ac ce er rc ca ab ba an n. . P Po or r q qu u i ib ba a a a s se eg gu ui ir rl lo o a al lg gu ui ie en n? ? V Vo ol lv vi i l la a c ca ab be ez za a p pa ar ra a m mi ir ra ar r p po or r
e en nc ci im ma a d de el l h ho om mb br ro o y y d di io o u un n g gr ri it to o s so of fo oc ca ad do o m mi ie en nt tr ra as s t tr ro op pe ez za ab ba a. . U Un n a ar rm ma a, , d di is st ti in nt ta a a a c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a q qu ue e h hu ub bi ie er ra a
v vi is st to o, , l lo o a ap pu un nt ta ab ba a. .
D De en nt tr ro o d de e l la a c ca at te ed dr ra al l, , l la as s v vo oc ce es s d de el l c co or ro o f fo or rm ma ab ba an n u un n t to od do o, , y y s su us s p pu ul lm mo on ne es s s se e a ab br r a an n y y s se e c ce er rr ra ab ba an n i ig gu ua al l q qu ue e
e el l f fu ue el ll le e d de e u un n n ni ic co o y y p po od de er ro os so o r rg ga an no o. . L La a m m s si ic ca a e er ra a i in ns si is st te en nt te e: :
Y Y l la a G Gl lo or ri ia a d de el l S Se e o or r s se er r r re ev ve el la ad da a, ,
y y t to od do os s l lo os s s se er re es s j ju un nt to os s l la a v ve er r n n
p po or rq qu ue e a as s l lo o h ha a d di ic ch ho o e el l S Se e o or r. .
I In ns st ti in nt ti iv va am me en nt te e, , H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e s se e h ha ab b a a v vu ue el lt to o h ha ac ci ia a d de el la an nt te e e en n u un n i in nt te en nt to o d de e e ec ch ha ar r a a c co or rr re er r, , p pe er ro o n no ot t u un na a
e ex xt tr ra a a a y y p pu un nz za an nt te e s se en ns sa ac ci i n n e en n e el l m mu us sl lo o d de er re ec ch ho o. . S Su u p pi ie er rn na a p pa ar re ec ci i p pe er rd de er r f fu ue er rz za a y y c ce ed di i b ba aj jo o e el l p pe es so o d de el l
c cu ue er rp po o, , n ne eg g n nd do os se e a a o ob be ed de ec ce er r s su us s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s. .
T Te en ng go o q qu ue e c co or rr re er r! !
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s su u c cu ue er rp po o n no o r re es sp po on nd di i . . T Te en n a a l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e e es st ta ar r m mo ov vi i n nd do os se e a a c c m ma ar ra a l le en nt ta a, , c co om mo o s si i
v va ad de ea ar ra a u un na a c co or rr ri ie en nt te e d de e a ag gu ua a. .
L Lu ue eg go o, , e el l m mo ot t n n s se e e ex xt te en nd di i a a s su us s b br ra az zo os s, , q qu ue e q qu ue ed da ar ro on n p pr ri im me er ro o a an ne es st te es si ia ad do os s y y d de es sp pu u s s i in ne er rt te es s. . S Su u m me en nt te e s se e
a ac ce el le er r a an nt te e l la a u ur rg ge en nc ci ia a d de e l la a s si it tu ua ac ci i n n, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n e el ll la a p pa ar re ec c a a a ab br ru um ma ad da a, , c co om mo o s si i l la a h hu ub bi ie er ra a s su um me er rg gi id do o e en n
- 2 -
u un n s s b bi it to o t to or rr re en nt te e d de e a ag gu ua a. . S Se e s se en nt t a a t ta an n c ca an ns sa ad do o. .. .. .
S Se e v vi io o e en n e el l s su ue el lo o, , s su uj je et t n nd do os se e l la a p pi ie er rn na a d de er re ec ch ha a, , c co on ns sc ci ie en nt te e d de e q qu ue e e el l r re es st to o d de e s su us s m mi ie em mb br ro os s s se e r re en nd d a an n
t ta am mb bi i n n a a l la a p pa ar r l li is si is s. . A Al lz z l la a m mi ir ra ad da a, , p pe er ro o n no o p pu ud do o v ve er r n na ad da a a ap pa ar rt te e d de el l d de es st te el ll lo o d de e u un na a a af fi il la ad da a h ho oj ja a. .
E En n l la a c ca at te ed dr ra al l, , W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s su u p pu ul ls so o s se e a ac ce el le er ra ab ba a. . E El l M Me es s a as s e es st ta ab ba a a al lc ca an nz za an nd do o s su u c cl l m ma ax x, , y y t to od do o e el l p p b bl li ic co o l lo o
p pe er rc ci ib b a a. . L La a v vo oz z d de e l la a s so op pr ra an no o s se e e el le ev v s so ob br re e e el ll lo os s: :
Y Y s si i D Di io os s e es st t c co on n n no os so ot tr ro os s, ,
q qu ui i n n e es st ta ar r e en n c co on nt tr ra a n nu ue es st tr ra a? ?
Q Qu ui i n n a ac cu us sa ar r a a l lo os s e el le eg gi id do os s d de e D Di io os s? ?
E Es s D Di io os s e el l q qu ue e j ju us st ti if fi ic ca a, ,
q qu ui i n n e es s e el l q qu ue e c co on nd de en na a? ?
M Ma ac cr ra ae e n no o p po od d a a h ha ac ce er r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e m mi ir ra ar r m mi ie en nt tr ra as s e el l c cu uc ch hi il ll lo o o os sc ci il la ab ba a s so ob br re e s su u p pe ec ch ho o. . I In nt te en nt t d di is st ti in ng gu ui ir r a a l la a
p pe er rs so on na a q qu ue e h ha ab b a a d de et tr r s s d de el l a ar rm ma a, , a au un nq qu ue e s so ol lo o f fu ue er ra a a at ti is sb ba ar r s su u r ro os st tr ro o; ; p pe er ro o l le e f fu ue e i im mp po os si ib bl le e. . E El l b br ri il ll lo o d de el l
a ac ce er ro o l lo o c co on nf fu un nd d a a. . P Pa ar re ec c a a c co om mo o s si i s su u d du ur ra a y y b br ru u i id da a s su up pe er rf fi ic ci ie e h hu ub bi ie er ra a a at tr ra ap pa ad do o t to od da a l la a l lu uz z d de e l la a l lu un na a. . E El l
p pr ro ox xe en ne et ta a s sa ab b a a q qu ue e d de eb be er r a a e es st ta ar r a at te er rr ro or ri iz za ad do o. . L La a v vo oz z d de e s su u i in nt te er ri io or r l le e d de ec c a a q qu ue e l lo o e es st ta ab ba a; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, ,
s so on na ab ba a e ex xt tr ra a a am me en nt te e d di is st ta an nt te e, , c co om mo o l la a d de e u un n c co om me en nt ta ar ri is st ta a q qu ue e r ra ad di ia a u un n l le ej ja an no o p pa ar rt ti id do o d de e f f t tb bo ol l. . H Ho ow wa ar rd d v vi io o
q qu ue e e el l c cu uc ch hi il ll lo o s se e a ac ce er rc ca ab ba a; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , s si ig gu ui i t te en ni ie en nd do o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e a aq qu ue el ll lo o l le e e es st ta ab ba a s su uc ce ed di ie en nd do o a a
o ot tr ra a p pe er rs so on na a. .
E En n e es so os s m mo om me en nt to os s, , l la a o or rq qu ue es st ta a t to oc ca ab ba a a a p pl le en na a p po ot te en nc ci ia a, , y y l la a m m s si ic ca a d de e H Ha ae en nd de el l r re ec co or rr r a a l la a i ig gl le es si ia a c co on n f fu ue er rz za a
s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a d de es sp pe er rt ta ar r a a l lo os s d di io os se es s. . L La a c co on nt tr ra al lt to o y y e el l t te en no or r s se e h ha ab b a an n f fu un nd di id do o e en n u un no o y y e ex xi ig g a an n s sa ab be er r: :
O Oh h, , m mu ue er rt te e, , d d n nd de e e es st t t tu u a ag gu ui ij j n n? ?
W Wi il ll l n no o e er ra a u un n f fa an n t ti ic co o d de e l la a m m s si ic ca a c cl l s si ic ca a, , c co om mo o s su u p pa ad dr re e, , p pe er ro o l la a m ma aj je es st tu uo os si id da ad d y y l la a f fu ue er rz za a d de e a aq qu ue el ll la a o ob br ra a
l le e e es st ta ab ba an n p po on ni ie en nd do o l lo os s p pe el lo os s d de e p pu un nt ta a. . M Mi ir ra an nd do o t to od da av v a a f fi ij ja am me en nt te e h ha ac ci ia a d de el la an nt te e, , i in nt te en nt t i im ma ag gi in na ar r l la a e ex xp pr re es si i n n
q qu ue e t te en nd dr r a a e el l r ro os st tr ro o d de e s su u p pr ro og ge en ni it to or r. . S Se e l lo o i im ma ag gi in n a ar rr ro ob ba ad do o, , y y c co on nf fi i e en n q qu ue e, , b ba aj jo o a aq qu ue el ll la a e ex xt ta as si ia ad da a
a ap pa ar ri ie en nc ci ia a, , t ta am mb bi i n n s si in nt ti ie er ra a e el l p pl la ac ce er r d de e c co om mp pa ar rt ti ir r a aq qu ue el l m mo om me en nt to o c co on n s su u n ni ic co o h hi ij jo o. .


L La a h ho oj ja a c ca ay y . . P Pr ri im me er ro o, , s so ob br re e e el l p pe ec ch ho o. . M Ma ac cr ra ae e v vi io o e el l f fi in no o t tr ra az zo o r ro oj jo o q qu ue e d di ib bu uj j , , c co om mo o s si i n no o f fu ue er ra a m m s s q qu ue e u un n
s si im mp pl le e r ro ot tu ul la ad do or r d de e e es se e c co ol lo or r. . L La a p pi ie el l p pa ar re ec ci i h hi in nc ch ha ar rs se e y y a ab br ri ir rs se e. . E El l p pr ro ox xe en ne et ta a n no o e en nt te en nd d a a p po or r q qu u n no o s se en nt t a a
d do ol lo or r. . E El l c cu uc ch hi il ll lo o d de es sc ce en nd di i y y a ab br ri i s su u e es st t m ma ag go o c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un n s sa ac co o d de e g gr ra an no o. . E El l c co on nt te en ni id do o s se e d de es sp pa ar rr ra am m ; ;
u un na a m ma as sa a d de e b bl la an nd da as s y y v vi is sc co os sa as s e en nt tr ra a a as s. . H Ho ow wa ar rd d l lo o o ob bs se er rv v t to od do o, , h ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e l la a d da ag ga a s se e a al lz z y y
q qu ue ed d s su us sp pe en nd di id da a e en n e el l a ai ir re e. . S So ol lo o e en nt to on nc ce es s p pu ud do o v ve er r e el l r ro os st tr ro o d de e s su u a as se es si in no o, , y y s su u l la ar ri in ng ge e l lo og gr r a ar rt ti ic cu ul la ar r u un n
a ah ho og ga ad do o g gr ri it to o d de e s so or rp pr re es sa a y y r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o. . E En nt to on nc ce es s, , l la a h ho oj ja a l le e a al lc ca an nz z e el l c co or ra az z n n, , y y t to od do o f fu ue e o os sc cu ur ri id da ad d. . L La a
m mi is si i n n h ha ab b a a c co om me en nz za ad do o. .
- 3 -

C Ca ap p t tu ul lo o 2 2
V Vi ie er rn ne es s, , 2 21 1. . 4 46 6 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
E El l c co or ro o y y l la a o or rq qu ue es st ta a s se e l le ev va an nt ta ar ro on n p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir r l lo os s a ap pl la au us so os s m mi ie en nt tr ra as s e el l s su ud do or ro os so o d di ir re ec ct to or r p pe er rm ma an ne ec c a a d de e p pi ie e. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , W Wi il ll l s so ol lo o o o a a u un n s so on ni id do o: : e el l d de e s su u p pa ad dr re e a ap pl la au ud di ie en nd do o. . E En n l lo os s p po oc co os s a a o os s q qu ue e l ll le ev va ab ba a c co on no oc ci i n nd do ol lo o, ,
s se e h ha ab b a a m ma ar ra av vi il ll la ad do o a a m me en nu ud do o d de e l lo os s d de ec ci ib be el li io os s q qu ue e a aq qu ue el ll la as s d do os s e en no or rm me es s m ma an no os s e er ra an n c ca ap pa ac ce es s d de e p pr ro od du uc ci ir r
c cu ua an nd do o e en nt tr re ec ch ho oc ca ab ba an n c co on n u un n r ru ui id do o s se ec co o q qu ue e s so on na ab ba a c co om mo o m ma ad de er ra a g go ol lp pe ea an nd do o c co on nt tr ra a m ma ad de er ra a. . E Er ra a u un n s so on ni id do o
q qu ue e d de es sp pe er rt ta ab ba a e en n W Wi il ll l r re ec cu ue er rd do os s q qu ue e c ca as si i h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o: : e el l d de e u un n d di is sc cu ur rs so o e en n e el l c co ol le eg gi io o d de e I In ng gl la at te er rr ra a, , l la a n ni ic ca a
v ve ez z q qu ue e s su u p pa ad dr re e h ha ab b a a e es st ta ad do o a al ll l . . E En n a aq qu ue el ll la a p po oc ca a l l t te en n a a d di ie ez z a a o os s y y, , a al l s sa al li ir r a a r re ec co og ge er r e el l p pr re em mi io o d de e p po oe es s a a, ,
e es st tu uv vo o s se eg gu ur ro o d de e e es sc cu uc ch ha ar r l lo os s d di is st ta an nt te es s a ap pl la au us so os s d de e s su u p pa ad dr re e p po or r e en nc ci im ma a d de el l e es st tr ru ue en nd do o q qu ue e o or rg ga an ni iz za ab ba an n l lo os s
c ci ie en nt to os s d de e p pr ro og ge en ni it to or re es s. . A Aq qu ue el l d d a a s se e s si in nt ti i o or rg gu ul ll lo os so o d de e l la as s p po ot te en nt te es s m ma an no os s d de e r ro ob bl le e d de el l d de es sc co on no oc ci id do o, , m m s s
f fu ue er rt te es s q qu ue e c cu ua al le es sq qu ui ie er ra a o ot tr ra as s e en n e el l m mu un nd do o; ; d de e e es so o e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o. .
A Aq qu ue el l r ru ui id do o n no o h ha ab b a a d di is sm mi in nu ui id do o c cu ua an nd do o s su u p pa ad dr re e, , q qu ue e e en n e es so os s m mo om me en nt to os s t te en n a a u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s, , e en nt tr r e en n
l la a m me ed di ia an na a e ed da ad d. . E Es st ta ab ba a t ta an n e en n f fo or rm ma a y y d de el lg ga ad do o c co om mo o d de e c co os st tu um mb br re e, , c co on n s su u b bl la an nc co o p pe el lo o m mu uy y c co or rt to o. . N No o c co or rr r a a
n ni i i ib ba a a al l g gi im mn na as si io o, , p pe er ro o l lo os s f fi in ne es s d de e s se em ma an na a q qu ue e p pa as sa ab ba a n na av ve eg ga an nd do o a a v ve el la a p po or r S Sa ag g H Ha ar rb bo or r l lo o m ma an nt te en n a an n e en n
b bu ue en n e es st ta ad do o f f s si ic co o. .
S Si in n d de ej ja ar r d de e a ap pl la au ud di ir r, , W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i p pa ar ra a o ob bs se er rv va ar rl lo o, , p pe er ro o l la a m mi ir ra ad da a d de e s su u p pa ad dr re e n no o s se e d de es sv vi i . . F Fu ue e e en nt to on nc ce es s
c cu ua an nd do o s se e f fi ij j e en n e el l l li ig ge er ro o e en nr ro oj je ec ci im mi ie en nt to o q qu ue e r ro od de ea ab ba a s su u n na ar ri iz z y y s se e d di io o c cu ue en nt ta a c co on n a as so om mb br ro o d de e q qu ue e l lo os s o oj jo os s d de e
s su u p pa ad dr re e e es st ta ab ba an n h h m me ed do os s; ; l la a m m s si ic ca a l lo o h ha ab b a a e em mo oc ci io on na ad do o, , p pe er ro o n no o q qu ue er r a a q qu ue e s su u h hi ij jo o v vi ie er ra a l la as s l l g gr ri im ma as s. .
W Wi il ll l s so on nr ri i p pa ar ra a s su us s a ad de en nt tr ro os s a an nt te e a aq qu ue el ll la a i im ma ag ge en n: : u un n h ho om mb br re e c co on n u un na as s m ma an no os s f fu ue er rt te es s c co om mo o r rb bo ol le es s
c co on nm mo ov vi i n nd do os se e a an nt te e e el l c ca an nt to o d de e u un n c co or ro o d de e n ng ge el le es s. . E En nt to on nc ce es s n no ot t l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s. . C Co og gi i s su u B Bl la ac ck kb be er rr ry y y y v vi io o
q qu ue e t te en n a a u un n m me en ns sa aj je e d de el l d de es sp pa ac ch ho o, , d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e L Lo oc ca al l d de el l d di ia ar ri io o: : T Ti ie en ne es s t tr ra ab ba aj jo o. . B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e, , B Br ro oo ok kl ly yn n. .
H Ho om mi ic ci id di io o . .
E El l e es st t m ma ag go o l le e d di io o u un n l le ev ve e v vu ue el lc co o, , u un na a c co on nt tr ra ac cc ci i n n e en n l la a q qu ue e s se e c co om mb bi in na ab ba an n l lo os s n ne er rv vi io os s y y l la a e em mo oc ci i n n. .
F Fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e l la a l li is st ta a d de e p po ol li is s d de e n no oc ch he e d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, , e el l
t tr ra ad di ic ci io on na al l b ba au ut ti is sm mo o d de e f fu ue eg go o p pa ar ra a j j v ve en ne es s p pr ro om me es sa as s c co om mo o l l. . Q Qu ui iz z e es st tu uv vi ie er ra a d de es st ti in na ad do o a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n e el l
c co or rr re es sp po on ns sa al l d de el l d di ia ar ri io o p pa ar ra a O Or ri ie en nt te e P Pr r x xi im mo o o o e en n e el l j je ef fe e d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e P Pe ek k n n, , i in nc cl lu us so o a a l ll le eg ga ar r a a l lo o m m s s a al lt to o e en n
l la a d di ir re ec cc ci i n n; ; e es so o s s , , p pr ri im me er ro o t te en nd dr r a a q qu ue e a ap pr re en nd de er r l lo os s r ru ud di im me en nt to os s d de e l la a p pr ro of fe es si i n n. . A As s p pe en ns sa ab ba an n e en n e el l d di ia ar ri io o. .
T Te en nd dr r s s m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o p pa ar ra a o oc cu up pa ar rt te e d de e g go ol lp pe es s m mi il li it ta ar re es s; ; p pe er ro o a an nt te es s d de eb be es s a ap pr re en nd de er r a a c cu ub br ri ir r u un na a e ex xp po os si ic ci i n n
f fl lo or ra al l l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o G Gl le en nn n H Ha ar rd de en n, , e el l j je ef fe e d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e L Lo oc ca al l . . T Ti ie en ne es s q qu ue e a ap pr re en nd de er r a a c co on no oc ce er r a a l la a g ge en nt te e
y y e es so o p pu ue ed de es s h ha ac ce er rl lo o a aq qu u . .
M Mi ie en nt tr ra as s e el l c co or ro o d di is sf fr ru ut ta ab ba a d de e l la a o ov va ac ci i n n, , W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i h ha ac ci ia a s su u p pa ad dr re e c co on n e ex xp pr re es si i n n d de e d di is sc cu ul lp pa a y y l le e m mo os st tr r
l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y. .
E El l t tr ra ab ba aj jo o m me e l ll la am ma a l le e d di ij jo o e en n v vo oz z b ba aj ja a m mi ie en nt tr ra as s r re ec co og g a a e el l a ab br ri ig go o. .
A Aq qu ue el ll la a i in nv ve er rs si i n n d de e p pa ap pe el le es s l le e p pr ro od du uc c a a u un n e ex xt tr ra a o o p pl la ac ce er r. .
T Tr ra as s a a o os s v vi iv vi ie en nd do o a a l la a s so om mb br ra a d de e l la a d de es sl lu um mb br ra an nt te e c ca ar rr re er ra a d de e s su u p pa ad dr re e, , a ah ho or ra a l le e t to oc ca ab ba a a a l l a at te en nd de er r l la a
l ll la am ma ad da a d de el l t tr ra ab ba aj jo o. .
T Te en n c cu ui id da ad do o l le e s su us su ur rr r s su u p pa ad dr re e. .
U Un na a v ve ez z e en n l la a c ca al ll le e, , W Wi il ll l p pa ar r u un n t ta ax xi i. . E El l c co on nd du uc ct to or r e es sc cu uc ch ha ab ba a l la as s n no ot ti ic ci ia as s e en n l la a N NP PR R, , y y W Wi il ll l l le e p pi id di i q qu ue e s su ub bi ie er ra a
e el l v vo ol lu um me en n, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e n no o e es sp pe er ra ab ba a o o r r n na ad da a r re ef fe er re en nt te e a a B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e. . W Wi il ll l l lo o h ha ac c a a s si ie em mp pr re e q qu ue e s su ub b a a a a u un n
t ta ax xi i, , i in nc cl lu us so o e en n b ba ar re es s y y c co om me er rc ci io os s. . E Er ra a u un n a ad di ic ct to o a a l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de es sd de e l la a a ad do ol le es sc ce en nc ci ia a. .
S Se e h ha ab b a a p pe er rd di id do o l lo os s t ti it tu ul la ar re es s, , y y y ya a e es st ta ab ba an n d da an nd do o l la as s n no ot ti ic ci ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s. . D De ec c a an n a al lg go o s so ob br re e I In ng gl la at te er rr ra a. .
W Wi il ll l a ag gu uz z e el l o o d do o. . S Si ie em mp pr re e l lo o h ha ac c a a c cu ua an nd do o o o a a c cu ua al lq qu ui ie er r n no ot ti ic ci ia a r re el la ac ci io on na ad da a c co on n e el l p pa a s s q qu ue e l l s se eg gu u a a
c co on ns si id de er ra an nd do o s su u h ho og ga ar r. . A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s su us s a a o os s d de e f fo or rm ma ac ci i n n, , e en nt tr re e l lo os s o oc ch ho o
y y l lo os s v ve ei in nt ti iu un no o, , l lo os s h ha ab b a a p pa as sa ad do o e en n G Gr ra an n B Br re et ta a a a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e en n e es se e m mo om me en nt to o, , a al l o o r r q qu ue e G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s, , e el l
m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a, , s se e h ha al ll la ab ba a e en n a ap pu ur ro os s, , W Wi il ll l p pr re es st t a a n n m m s s a at te en nc ci i n n. . E Em mp pe e a ad do o c co om mo o e es st ta ab ba a e en n
d de em mo os st tr ra ar r a al l T Ti im me es s q qu ue e s su u t ta al le en nt to o i ib ba a m m s s a al ll l d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s y y e en n q qu ue e s su us s s su up pe er ri io or re es s s se e
e en nt te er ra ar ra an n d de e q qu ue e t ta am mb bi i n n h ha ab b a a e es st tu ud di ia ad do o e ec co on no om m a a e en n O Ox xf fo or rd d, , e en n s su u s se eg gu un nd do o d d a a e en n e el l p pe er ri i d di ic co o, , W Wi il ll l e en nt tr re eg g
u un na a h hi is st to or ri ia a p pa ar ra a e el l s su up pl le em me en nt to o s se em ma an na al l. . I In nc cl lu us so o p pr ro op pu us so o u un n t ti it tu ul la ar r: : S Se e b bu us sc ca a u un n b ba an nq qu ue er ro o p pa ar ra a e el l m mu un nd do o . .
E El l F Fo on nd do o M Mo on ne et ta ar ri io o I In nt te er rn na ac ci io on na al l a an nd da ab ba a t tr ra as s u un n n nu ue ev vo o p pr re es si id de en nt te e, , y y s se e d de ec c a a q qu ue e C Cu ur rt ti is s e er ra a e el l c ca an nd di id da at to o m me ej jo or r
s si it tu ua ad do o. .
L La as s p pr ri im me er ra as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s h ha an n s si id do o p pr re es se en nt ta ad da as s p po or r u un n d di ia ar ri io o b br ri it t n ni ic co o d de ec c a a l la a v vo oz z d de e l la a N NP PR R q qu ue e
a as se eg gu ur ra a q qu ue e s se e h ha an n e en nc co on nt tr ra ad do o i ir rr re eg gu ul la ar ri id da ad de es s e en n l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l T Te es so or ro o. . U Un n p po or rt ta av vo oz z d de el l s se e o or r C Cu ur rt ti is s h ha a
n ne eg ga ad do o h ho oy y c cu ua al lq qu ui ie er r i in nd di ic ci io o d de e c co or rr ru up pc ci i n n. .
W Wi il ll l e es sc cr ri ib bi i u un na a n no ot ta a m mi ie en nt tr ra as s u un n r re ec cu ue er rd do o a ac cu ud d a a a a s su u m me em mo or ri ia a y y l l l lo o d de es sc ca ar rt ta ab ba a r r p pi id da am me en nt te e. .
T Te en n a a a as su un nt to os s m m s s u ur rg ge en nt te es s d de e l lo os s q qu ue e o oc cu up pa ar rs se e. . S Se e m me et ti i l la a m ma an no o e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o y y c co og gi i e el l m m v vi il l. . M Ma an nd da ar r a a u un n
b br re ev ve e m me en ns sa aj je e a a B Be et th h, , q qu ue e h ha ab b a a a as si im mi il la ad do o s su u b br ri it t n ni ic ca a a af fi ic ci i n n a a e es sc cr ri ib bi ir r. . C Co on n u un n p pu ul lg ga ar r q qu ue e s se e h ha ab b a a v vu ue el lt to o
p pr ro od di ig gi io os sa am me en nt te e v ve el lo oz z t te ec cl le e l lo os s n n m me er ro os s, , q qu ue e s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ro on n e en n l le et tr ra as s: :
M Mi i p pr ri im me er r a as se es si in na at to o! ! V Vo ol lv ve er r t ta ar rd de e a a c ca as sa a. . T Te e q qu ui ie er ro o. .
N No o t ta ar rd d e en n v ve er r c cu u l l e er ra a s su u l lu ug ga ar r d de e d de es st ti in no o. . U Un na as s l lu uc ce es s r ro oj ja as s g gi ir ra ab ba an n s si il le en nc ci io os sa am me en nt te e e en n l la a o os sc cu ur ri id da ad d d de e
a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e d de e s se ep pt ti ie em mb br re e. . P Pe er rt te en ne ec c a an n a a d do os s c co oc ch he es s d de e p po ol li ic c a a q qu ue e e es st ta ab ba an n a ap pa ar rc ca ad do os s, , m mo or rr ro o c co on nt tr ra a m mo or rr ro o, ,
e en n p pu un nt ta a d de e f fl le ec ch ha a, , c co om mo o s si i a as s p pr re et te en nd di ie er ra an n b bl lo oq qu ue ea ar r p pa ar rt te e d de e l la a c ca al ll le e. . A An nt te e e el ll lo os s h ha ab b a an n l le ev va an nt ta ad do o
a ap pr re es su ur ra ad da am me en nt te e u un n c co or rd d n n p po ol li ic ci ia al l c co on n c ci in nt ta a a am ma ar ri il ll la a. . W Wi il ll l p pa ag g l la a c ca ar rr re er ra a, , s se e a ap pe e d de el l t ta ax xi i y y m mi ir r a a s su u
a al lr re ed de ed do or r. . C Ca as sa as s d de e a ap pa ar rt ta am me en nt to os s e en n d de ec ca ad de en nc ci ia a. .
S Se e a ac ce er rc c a al l c co or rd d n n y y u un na a m mu uj je er r p po ol li ic c a a f fu ue e h ha ac ci ia a l l p pa ar ra a i im mp pe ed di ir rl le e e el l p pa as so o c co on n e ex xp pr re es si i n n a ab bu ur rr ri id da a. .
N No o s se e p pu ue ed de e p pa as sa ar r, , s se e o or r. .
W Wi il ll l m me et ti i l la a m ma an no o e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o i in nt te er ri io or r d de e l la a c ch ha aq qu ue et ta a. .
Y Y a a l la a p pr re en ns sa a? ? p pr re eg gu un nt t m mi ie en nt tr ra as s m mo os st tr ra ab ba a l lo o q qu ue e c co on nf fi ia ab ba a q qu ue e f fu ue er ra a u un na a s so on nr ri is sa a a ar rr re eb ba at ta ad do or ra a y y
e en ns se e a ab ba a s su u r re ec ci i n n e es st tr re en na ad do o c ca ar rn ne et t d de e p pe er ri io od di is st ta a. .
A Ap pa ar rt ta an nd do o l la a v vi is st ta a, , l la a a ag ge en nt te e l le e h hi iz zo o u un n b br re ev ve e g ge es st to o c co on n l la a m ma an no o p pa ar ra a q qu ue e p pa as sa ar ra a. .
W Wi il ll l s se e d de es sl li iz z b ba aj jo o l la a c ci in nt ta a y y s se e t to op p c co on n u un n c co om mp pa ac ct to o g gr ru up po o d de e u un na a d do oc ce en na a d de e p pe er rs so on na as s. . P Pe er ri io od di is st ta as s. .
- 4 -
L Ll le eg go o t ta ar rd de e , , p pe en ns s , , i ir rr ri it ta ad do o. .
U Un no o d de e e el ll lo os s e er ra a d de e s su u m mi is sm ma a e ed da ad d, , a al lt to o, , c co on n e el l c ca ab be el ll lo o i in nc cr re e b bl le em me en nt te e l li is so o y y u un n m ma aq qu ui il ll la aj je e a an na ar ra an nj ja ad do o m mu uy y
p po oc co o n na at tu ur ra al l. . W Wi il ll l e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e c co on no oc ce er rl lo o, , p pe er ro o n no o r re ec co or rd da ab ba a d de e q qu u . . E En nt to on nc ce es s v vi io o e el l c ca ab bl le e e en n e es sp pi ir ra al l q qu ue e
s sa al l a a d de e s su u o or re ej ja a. . C Cl la ar ro o! ! C Ca ar rl l M Mc cG Gi iv ve er ri in ng g, , d de e l la a N NY Y1 1, , l la a c ca ad de en na a d de e n no ot ti ic ci ia as s p po or r c ca ab bl le e 2 24 4 h ho or ra as s d de e l la a c ci iu ud da ad d. . L Lo os s
d de em m s s e er ra an n m ma ay yo or re es s, , y y l lo os s a aj ja ad do os s c ca ar rn ne et ts s d de e p pr re en ns sa a q qu ue e l ll le ev va ab ba an n c co ol lg ga an nd do o d de el l c cu ue el ll lo o r re ev ve el la ab ba an n s su u
p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a: : P Po os st t, , N Ne ew ws sd da ay y y y d di iv ve er rs so os s p pe er ri i d di ic co os s l lo oc ca al le es s. .
U Un n p po oc co o t ta ar rd de e, , n no ov va at to o d di ij jo o e el l d de e a as sp pe ec ct to o m m s s c cu ur rt ti id do o, , a ap pa ar re en nt te em me en nt te e e el l d de ec ca an no o d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e
S Su uc ce es so os s . . Q Qu u t te e h ha a e en nt tr re et te en ni id do o? ?
W Wi il ll l h ha ab b a a a ap pr re en nd di id do o e en n s su u p pr ri im me er r t tr ra ab ba aj jo o e en n e el l B Be er rg ge en n R Re ec co or rd d d de e N Ne ew w J Je er rs se ey y q qu ue e u un na a d de e l la as s c co os sa as s q qu ue e t to od do o
p pe er ri io od di is st ta a n no ov va at to o t te en n a a q qu ue e a ag gu ua an nt ta ar r e er ra an n l la as s p pu ul ll la as s d de e l lo os s v ve et te er ra an no os s. .
D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , n no o s su uf fr ra as s p pr ro os si ig gu ui i e el l a ab bu ue el lo o d de el l N Ne ew ws sd da ay y . . N No o e es s m m s s q qu ue e o ot tr ra a v ve er rs si i n n d de e u un n
a as se es si in na at to o d de e p pa an nd di il ll la as s. . P Po or r l lo o q qu ue e p pa ar re ec ce e, , l lo os s c cu uc ch hi il ll lo os s s se e h ha an n p pu ue es st to o d de e m mo od da a l lt ti im ma am me en nt te e. .
C Cu uc ch hi il ll lo os s. . L La as s n nu ue ev va as s a ar rm ma as s. . P Po od dr r a a s se er r u un n b bu ue en n a ar rt t c cu ul lo o p pa ar ra a l la a s se ec cc ci i n n d de e M Mo od da a i in nt te er rv vi in no o e el l d de el l P Po os st t
p pr ro ov vo oc ca an nd do o l la as s r ri is sa as s d de el l C Cl lu ub b d de e R Re ep po or rt te er ro os s V Ve et te er ra an no os s, , c cu uy ya a r re eu un ni i n n W Wi il ll l t te en n a a l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e h ha ab be er r
i in nt te er rr ru um mp pi id do o. . S So os sp pe ec ch ha ab ba a q qu ue e a aq qu ue el ll lo o e er ra a u un na a i in nd di ir re ec ct ta a p pa ar ra a d da ar rl le e a a e en nt te en nd de er r q qu ue e l l y y s su u p pe er ri i d di ic co o e er ra an n
d de em ma as si ia ad do o d de el li ic ca ad do os s p pa ar ra a o oc cu up pa ar rs se e c co om mo o e er ra a d de eb bi id do o d de el l n ne eg go oc ci io o d de el l c cr ri im me en n, , q qu ue e e er ra a c co os sa a d de e m ma ac ch ho os s. .
H Ha ab b i is s v vi is st to o e el l c ca ad d v ve er r? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l, , s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e e en n l la a p pr ro of fe es si i n n e ex xi is st t a a u un n t t r rm mi in no o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e
d de em mo os st tr ra ar r q qu ue e n no o c co on no oc c a a. . F Fi ia am mb br re e , , q qu ui iz z ? ?
S S . . J Ju us st to o a al ll l c co on nt te es st t e el l d de ec ca an no o, , i in nd di ic ca an nd do o c co on n u un n g ge es st to o d de e l la a c ca ab be ez za a l lo os s c co oc ch he es s d de e l la a p po ol li ic c a a m mi ie en nt tr ra as s s se e
l ll le ev va ab ba a a a l lo os s l la ab bi io os s u un na a t ta az za a d de e p pl l s st ti ic co o l ll le en na a d de e c ca af f . .
W Wi il ll l s se e e en nc ca am mi in n h ha ac ci ia a e el l e es sp pa ac ci io o e en nt tr re e l lo os s d do os s v ve eh h c cu ul lo os s, , u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e c cl la ar ro o h he ec ch ho o p po or r e el l h ho om mb br re e e en n m me ed di io o
d de e l la a j ju un ng gl la a u ur rb ba an na a. . H Ha ab b a a u un n p pa ar r d de e a ag ge en nt te es s q qu ue e i ib ba an n d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o t to om m n nd do os se e l la as s c co os sa as s c co on n c ca al lm ma a. . U Un no o
d de e e el ll lo os s s so os st te en n a a u un n s su uj je et ta ap pa ap pe el le es s, , p pe er ro o n no o h ha ab b a a n ni in ng g n n f fo ot t g gr ra af fo o d de e l la a p po ol li ic c a a. . S Se eg gu ur ra am me en nt te e W Wi il ll l s se e l lo o h ha ab b a a
p pe er rd di id do o. .
Y Y a al ll l , , e en n e el l s su ue el lo o, , c cu ub bi ie er rt to o p po or r u un na a m ma an nt ta a, , y ya ac c a a e el l c cu ue er rp po o. .
W Wi il ll l i in nt te en nt t a ac ce er rc ca ar rs se e p pa ar ra a v ve er rl lo o m me ej jo or r, , p pe er ro o u un no o d de e l lo os s a ag ge en nt te es s l le e c ce er rr r e el l p pa as so o. .
L Lo o s si ie en nt to o, , s se e o or r. . A A p pa ar rt ti ir r d de e a aq qu u s so ol lo o p pu ue ed de e p pa as sa ar r e el l p pe er rs so on na al l a au ut to or ri iz za ad do o. . S Si i t ti ie en ne e p pr re eg gu un nt ta as s, , h h g ga as se el la as s a a
I IA AR RP P. .
A A I IA AR RP P? ?
L Le e d di ic ce en n a al lg go o l la as s p pa al la ab br ra as s i in ns sp pe ec ct to or r a ad dj ju un nt to o d de e R Re el la ac ci io on ne es s P P b bl li ic ca as s ? ? p pr re eg gu un nt t e el l a ag ge en nt te e c co om mo o s si i
e es st tu uv vi ie er ra a h ha ab bl la an nd do o c co on n u un n n ni i o o m me ed di io o t to on nt to o q qu ue e h hu ub bi ie er ra a o ol lv vi id da ad do o l lo o m m s s e el le em me en nt ta al l. .
W Wi il ll l s se e m ma al ld di ij jo o p po or r h ha ab be er r p pr re eg gu un nt ta ad do o. . T Te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er rl lo o a ad di iv vi in na ad do o. .
L La a I IA AR RP P s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a a al l o ot tr ro o l la ad do o d de el l c ca ad d v ve er r, , h ha ab bl la an nd do o c co on n e el l t ti ip po o d de e l la a t te el le ev vi is si i n n. . W Wi il ll l t tu uv vo o q qu ue e d da ar r l la a
v vu ue el lt ta a h ha as st ta a s si it tu ua ar rs se e a a u un n p pa ar r d de e p pa as so os s d de el l c cu ue er rp po o d de el l d di if fu un nt to o H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. . M Mi ir r f fi ij ja am me en nt te e l la a m ma an nt ta a, , c co on n l la a
e es sp pe er ra an nz za a d de e a ad di iv vi in na ar r e el l r ro os st tr ro o q qu ue e h ha ab b a a d de eb ba aj jo o. . Q Qu ui iz z l la a m ma an nt ta a l le e r re ev ve el la ar ra a e el l p pe er rf fi il l, , c co om mo o l la as s m m s sc ca ar ra as s d de e
a ar rc ci il ll la a q qu ue e u ut ti il li iz za ab ba an n l lo os s e es sc cu ul lt to or re es s. . S Si ig gu ui i o ob bs se er rv va an nd do o, , p pe er ro o e el l g gr ri is s y y a an no od di in no o c co ob be er rt to or r n no o l le e d di ij jo o n na ad da a. .
L La a I IA AR RP P e es st ta ab ba a l la an nz za ad da a: :
S Su up po on ne em mo os s q qu ue e s se e t tr ra at ta a, , b bi ie en n d de e u un n a aj ju us st te e d de e c cu ue en nt ta as s e en nt tr re e l lo os s S SV VS S y y l lo os s W Wr re ec ck ki in ng g C Cr re ew w, , b bi ie en n d de e u un n
i in nt te en nt to o d de e l la as s r re ed de es s d de e p pr ro os st ti it tu uc ci i n n d de e H Ho ou us st to on n d de e h ha ac ce er rs se e c co on n e el l c co on nt tr ro ol l d de el l t te er rr ri it to or ri io o d de e M Ma ac cr ra ae e. .
E En n e es se e m mo om me en nt to o p pa ar re ec ci i f fi ij ja ar rs se e e en n W Wi il ll l; ; s su u e ex xp pr re es si i n n v va ar ri i a al l i in ns st ta an nt te e y y s se e v vo ol lv vi i f fr r a a. . H Ha ab b a a e ec ch ha ad do o e el l c ci ie er rr re e, ,
y y W Wi il ll l c ca ap pt t e el l m me en ns sa aj je e: : a aq qu ue el ll la a c ch ha ar rl la a i in nf fo or rm ma al l e er ra a s so ol la am me en nt te e p pa ar ra a C Ca ar rl l M Mc cG Gi iv ve er ri in ng g. .
N No o p po od dr r a a d da ar rm me e a al lg gu un no os s d de et ta al ll le es s? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l. .
S Se e t tr ra at ta a d de e u un n h ho om mb br re e, , a af fr ro oa am me er ri ic ca an no o. . C Cu ua ar re en nt ta a y y t tr re es s a a o os s. . N No ov ve en nt ta a y y t ta an nt to os s k ki il lo os s. . H Ha a s si id do o i id de en nt ti if fi ic ca ad do o
c co om mo o H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e, , y y f fu ue e h ha al ll la ad do o m mu ue er rt to o a a l la as s o oc ch ho o y y v ve ei in nt ti is si ie et te e m mi in nu ut to os s d de e e es st ta a n no oc ch he e e en n l la a e es sq qu ui in na a d de e l la as s
a av ve en ni id da as s S Sa ar ra at to og ga a y y S St t. . M Ma ar rk ks s. . L La a p po ol li ic c a a f fu ue e a av vi is sa ad da a p po or r u un n r re es si id de en nt te e d de el l b ba ar rr ri io o q qu ue e l ll la am m a al l n nu ue ev ve e- -u un no o- -u un no o
t tr ra as s t tr ro op pe ez za ar rs se e c co on n e el l c cu ue er rp po o c cu ua an nd do o i ib ba a a al l 7 7E El le ev ve en n. . L La a m mu uj je er r h hi iz zo o u un n g ge es st to o c co on n l la a c ca ab be ez za a i in nd di ic ca an nd do o l la a
t ti ie en nd da a . . P Pa ar re ec ce e q qu ue e l la a m mu ue er rt te e s se e d de eb bi i a al l s se ec cc ci io on na am mi ie en nt to o d de e l la as s a ar rt te er r a as s y y a a u un n p pa ar ro o c ca ar rd d a ac co o t tr ra as s r re ec ci ib bi ir r
v va ar ri ia as s p pu u a al la ad da as s. . E El l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e p po ol li ic c a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha a c cl la as si if fi ic ca ad do o e el l c ca as so o d de e h ho om mi ic ci id di io o y y n no o r re ep pa ar ra ar r
e en n e es sf fu ue er rz zo os s p pa ar ra a s se en nt ta ar r e en n e el l b ba an nq qu ui il ll lo o a al l c cu ul lp pa ab bl le e. .
S Su u t to on no o m mo on no oc co or rd de e i in nd di ic c a a W Wi il ll l q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n m me er ro o f fo or rm mu ul li is sm mo o, , a al lg go o q qu ue e t to od do os s l lo os s I IA AR RP P e es st ta ab ba an n
o ob bl li ig ga ad do os s a a r re ep pe et ti ir r. . S Si in n d du ud da a l lo o h ha ab b a a r re ed da ac ct ta ad do o u un n g gr ru up po o d de e a as se es so or re es s e ex xt te er rn no os s, , l lo os s m mi is sm mo os s q qu ue e s se eg gu ur ra am me en nt te e
h ha ab b a an n e es sc cr ri it to o l lo o d de e n no o r re ep pa ar ra ar r e en n e es sf fu ue er rz zo os s . .
A Al lg gu un na a p pr re eg gu un nt ta a? ?
S S . . Q Qu u e es s e es sa a h hi is st to or ri ia a d de e l la a p pr ro os st ti it tu uc ci i n n? ?
E Es s c co on nf fi id de en nc ci ia al l? ?
W Wi il ll l a as si in nt ti i p pa ar ra a i in nd di ic ca ar rl le e q qu ue e u ut ti il li iz za ar r a a t to od do o l lo o q qu ue e l la a I IA AR RP P l le e d di ij je er ra a, , p pe er ro o s si in n a at tr ri ib bu u r rs se el lo o a a e el ll la a. .
E Es st te e h ho om mb br re e e er ra a u un n p pr ro ox xe en ne et ta a c co on no oc ci id do o t ta an nt to o p po or r n no os so ot tr ro os s c co om mo o p po or r l la a g ge en nt te e d de el l b ba ar rr ri io o. . E Er ra a p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de e
u un n b bu ur rd de el l e en n A At tl la an nt ti ic c A Av ve en nu ue e, , c ce er rc ca a d de e P Pl le ea as sa an nt t P Pl la ac ce e. . U Un na a c ca as sa a d de e p pu ut ta as s a al l v vi ie ej jo o e es st ti il lo o: : c ch hi ic ca as s, , h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s, ,
t to od do o b ba aj jo o u un n m mi is sm mo o t te ec ch ho o. .
V Va al le e. . Y Y q qu u h ha ay y d de e q qu ue e l lo o e en nc co on nt tr ra ar ra an n e en n m me ed di io o d de e l la a c ca al ll le e? ? N No o e es s e ex xt tr ra a o o q qu ue e n no o i in nt te en nt ta ar ra an n e es sc co on nd de er r e el l
c cu ue er rp po o? ?
L Lo os s a as se es si in na at to os s d de e b ba an nd da as s f fu un nc ci io on na an n a as s . . C Co om mo o l lo os s t ti ir ro ot te eo os s d de es sd de e u un n c co oc ch he e, , s se e h ha ac ce en n a a c ca am mp po o a ab bi ie er rt to o y y
n na ad di ie e i in nt te en nt ta a o oc cu ul lt ta ar r e el l c cu ue er rp po o; ; p pr re ec ci is sa am me en nt te e d de e e es so o s se e t tr ra at ta a. . E Es s u un n m me en ns sa aj je e, , y y c cu ua an nt ta a m m s s g ge en nt te e s se e e en nt te er re e, ,
m me ej jo or r: : L Lo o h he em mo os s h he ec ch ho o n no os so ot tr ro os s, , y y n no os s i im mp po or rt ta a u un na a m mi ie er rd da a q qu ue e s se e s se ep pa a. . T Ta am mb bi i n n p pu ue ed de e o oc cu ur rr ri ir rt te e a a t ti i . .
W Wi il ll l l lo o a an no ot t t to od do o t ta an n r r p pi id da am me en nt te e c co om mo o p pu ud do o, , d di io o l la as s g gr ra ac ci ia as s a a l la a I IA AR RP P y y c co og gi i e el l m m v vi il l. . H Ha ab bl l c co on n l la a s se ec cc ci i n n
d de e L Lo oc ca al l y y l le es s c co on nt t t to od do o l lo o q qu ue e t te en n a a. . L Le e d di ij je er ro on n q qu ue e v vo ol lv vi ie er ra a a al l d di ia ar ri io o p po or rq qu ue e t to od da av v a a e es st ta ab ba an n a a t ti ie em mp po o d de e
s sa ac ca ar rl lo o e en n l la a e ed di ic ci i n n d de el l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e. . N No o n ne ec ce es si it ta ab ba an n m m s s q qu ue e u un no os s p po oc co os s p p r rr ra af fo os s. . A A W Wi il ll l n no o l le e s so or rp pr re en nd di i . .
L Ll le ev va ab ba a l le ey ye en nd do o T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s e el l t ti ie em mp po o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a s sa ab be er r q qu ue e a aq qu ue el ll lo o n no o e er ra a p pr re ec ci is sa am me en nt te e m ma at te er ri ia al l
d de e p po or rt ta ad da a. .
L Lo o q qu ue e n no o d di ij jo o a a n na ad di ie e d de e l la a s se ec cc ci i n n, , n ni i a a l la a I IA AR RP P n ni i a a n ni in ng gu un no o d de e l lo os s r re ep po or rt te er ro os s p pr re es se en nt te es s f fu ue e q qu ue e a aq qu ue el l e er ra a e el l
p pr ri im me er r c ca as so o d de e a as se es si in na at to o q qu ue e c cu ub br r a a. . E En n e el l B Be er rg ge en n R Re ec co or rd d, , e es so os s a as su un nt to os s e es sc ca as se ea ab ba an n y y p po or r l lo o t ta an nt to o n no o c ca a a an n e en n
- 5 -
m ma an no os s d de e n no ov va at to os s c co om mo o l l. . E Er ra a u un na a l l s st ti im ma a, , p po or rq qu ue e h ha ab b a a u un n d de et ta al ll le e q qu ue e l le e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n p pe er ro o q qu ue e s se e q qu ui it t
d de e l la a c ca ab be ez za a c ca as si i a al l i in ns st ta an nt te e. . L Lo os s d de em m s s c co ol le eg ga as s e es st ta ab ba an n d de em ma as si ia ad do o h ha as st ti ia ad do os s p pa ar ra a h ha ab be er rs se e f fi ij ja ad do o, , p pe er ro o W Wi il ll l l lo o
h ha ab b a a v vi is st to o. . E El l p pr ro ob bl le em ma a f fu ue e q qu ue e p pe en ns s q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e r ru ut ti in na a. .
E En n a aq qu ue el l m mo om me en nt to o n no o l lo o s sa ab b a a, , p pe er ro o e es st ta ab ba a l le ej jo os s d de e s se er rl lo o. .
- 6 -

C Ca ap p t tu ul lo o 3 3
S S b ba ad do o, , 0 00 0. . 3 30 0 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
W Wi il ll l s se e h ha al ll la ab ba a e en n s su u o of fi ic ci in na a. . p pu ul ls s e en n e el l t te ec cl la ad do o E En nv vi ia ar r , , s se e e ec ch h h ha ac ci ia a a at tr r s s e en n l la a s si il ll la a y y s se e e es st ti ir r m mi ie en nt tr ra as s
m mi ir ra ab ba a a a s su u a al lr re ed de ed do or r. . E Er ra a p pa as sa ad da a l la a m me ed di ia an no oc ch he e, , y y l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s m me es sa as s e es st ta ab ba an n v va ac c a as s. . T Ta an n s so ol lo o q qu ue ed da ab ba a
e el l p pe er rs so on na al l d de e l la a s se ec cc ci i n n n no oc ct tu ur rn na a, , q qu ue e c co or rt ta ab ba a, , m mo on nt ta ab ba a, , r re ee es sc cr ri ib b a a y y t te er rm mi in na ab ba a e el l p pr ro od du uc ct to o q qu ue e u un na as s h ho or ra as s
d de es sp pu u s s s se e d de es sp pl le eg ga ar r a a e en n m mi il le es s d de e m me es sa as s d de e t to od do o M Ma an nh ha at tt ta an n a a l la a h ho or ra a d de el l d de es sa ay yu un no o. .
S Se e l le ev va an nt t y y d di io o u un na a v vu ue el lt ta a p po or r l la a r re ed da ac cc ci i n n, , e es st ti im mu ul la ad do o p po or r l la a c co om mb bi in na ac ci i n n d de e a ad dr re en na al li in na a y y a al li iv vi io o q qu ue e
e ex xp pe er ri im me en nt ta ab ba a c ca ad da a v ve ez z q qu ue e t te er rm mi in na ab ba a u un n a ar rt t c cu ul lo o. . P Pa as se e m mi ie en nt tr ra as s l la an nz za ab ba a m mi ir ra ad da as s d de e c cu ur ri io os si id da ad d h ha ac ci ia a l la as s
m me es sa as s d de e s su us s c co ol le eg ga as s, , i il lu um mi in na ad da as s p po or r e el l r re es sp pl la an nd do or r d de e l lo os s m mo on ni it to or re es s q qu ue e e em mi it t a an n s si in n s so on ni id do o l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de e l la a
C CN NN N. .
L La a r re ed da ac cc ci i n n e er ra a u un na a p pl la an nt ta a d di i f fa an na a; ; e el l s si is st te em ma a d de e p pa ar rt ti ic ci io on ne es s d di is st tr ri ib bu u a a l la as s m me es sa as s e en n g gr ru up po os s d de e c cu ua at tr ro o. . C Co om mo o
r re ec ci i n n l ll le eg ga ad do o q qu ue e e er ra a, , l la a s su uy ya a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n u un n r ri in nc c n n. . L La a v ve en nt ta an na a m m s s p pr r x xi im ma a d da ab ba a a a u un n m mu ur ro o d de e
l la ad dr ri il ll lo o: : l la a p pa ar rt te e t tr ra as se er ra a d de e u un no o d de e l lo os s t te ea at tr ro os s d de e B Br ro oa ad dw wa ay y, , d do on nd de e c co ol lg ga ab ba a e el l d de es sc co ol lo or ri id do o c ca ar rt te el l d de e u un no o d de e l lo os s
m mu us si ic ca al le es s q qu ue e l ll le ev va ab ba a m m s s t ti ie em mp po o r re ep pr re es se en nt t n nd do os se e e en n l la a c ci iu ud da ad d. . A Al l l la ad do o t te en n a a a a T Te er rr ry y W Wa al lt to on n, , e el l a an nt ti ig gu uo o
d di ir re ec ct to or r d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e D De el lh hi i, , q qu ue e h ha ab b a a r re eg gr re es sa ad do o a a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en nv vu ue el lt to o e en n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e o os sc cu ur ra a b br ru um ma a. .
W Wi il ll l t to od da av v a a n no o h ha ab b a a a av ve er ri ig gu ua ad do o l la a n na at tu ur ra al le ez za a d de e l la a f fa al lt ta a. . S So ob br re e l la a m me es sa a d de e W Wa al lt to on n s so ol lo o h ha ab b a a u un no os s p pu ul lc cr ro os s
m mo on nt to on ne es s d de e h ho oj ja as s a al lr re ed de ed do or r d de e u un na a s so ol li it ta ar ri ia a l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. . S Su u c ca al li ig gr ra af f a a e er ra a t ta an n d de en ns sa a y y p pe eq qu ue e a a q qu ue e
r re es su ul lt ta ab ba a i il le eg gi ib bl le e a a n no o s se er r q qu ue e s se e e es st tu uv vi ie er ra a m mu uy y c ce er rc ca a. . W Wi il ll l s so os sp pe ec ch ha ab ba a q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e a al lg g n n m me ec ca an ni is sm mo o d de e
s se eg gu ur ri id da ad d i id de ea ad do o p po or r s su u c co ol le eg ga a p pa ar ra a q qu ue e l lo os s f fi is sg go on ne es s n no o m me et ti ie er ra an n l la as s n na ar ri ic ce es s e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , W Wi il ll l
t to od da av v a a t te en n a a q qu ue e a av ve er ri ig gu ua ar r p po or r q qu u a al lg gu ui ie en n c cu uy yo o d de es st ti ie er rr ro o a a l la a s se ec cc ci i n n d de e L Lo oc ca al l s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e d di if f c ci il lm me en nt te e
t tr ra ab ba aj ja ar r a a e en n h hi is st to or ri ia as s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a af fe ec ct ta ar r a a l la a s se eg gu ur ri id da ad d n na ac ci io on na al l s se e p pr re eo oc cu up pa ab ba a p po or r t to om ma ar r t ta an nt ta as s
p pr re ec ca au uc ci io on ne es s. .
E El l s si ig gu ui ie en nt te e e er ra a D Da an n S Sc ch hw wa ar rt tz z, , c cu uy ya a m me es sa a e es st ta ab ba a a ab ba ar rr ro ot ta ad da a. . E Er ra a p pe er ri io od di is st ta a d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , y y a ap pe en na as s t te en n a a
e es sp pa ac ci io o p pa ar ra a l la a s si il ll la a, , p pu ue es st to o q qu ue e e el l s su ue el lo o e es st ta ab ba a o oc cu up pa ad do o p po or r m mo on nt to on ne es s d de e c ca aj ja as s d de e c ca ar rt t n n. . L Lo os s p pa ap pe el le es s c ca a a an n
u un no os s s so ob br re e o ot tr ro os s. . I In nc cl lu us so o l la a p pa an nt ta al ll la a d de e s su u o or rd de en na ad do or r r re es su ul lt ta ab ba a c ca as si i i in nv vi is si ib bl le e p po or r c cu ul lp pa a d de e l la a c ca an nt ti id da ad d d de e P Po os st t- -i it t
q qu ue e h ha ab b a a p pe eg ga ad do os s a al lr re ed de ed do or r. .
L La a m me es sa a d de e A Am my y W Wo oo od ds st te ei in n n no o e er ra a n ni i t ta an n p pu ul lc cr ra a c co om mo o l la a d de e W Wa al lt to on n n ni i t ta an n c ca a t ti ic ca a c co om mo o l la a d de e S Sc ch hw wa ar rt tz z, , p pe er ro o
e es st ta ab ba a d de es so or rd de en na ad da a c co om mo o c co or rr re es sp po on nd d a a a a u un na a m mu uj je er r q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a a aj ju us st t n nd do os se e a a s su us s m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar re es s f fe ec ch ha as s
l l m mi it te e: : s si ie em mp pr re e c co or rr ri ie en nd do o p pa ar ra a r re el le ev va ar r a a l la a n ni i e er ra a, , o o d de ej ja ar r o o r re ec co og ge er r a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e s su us s n ni i o os s e en n l la a g gu ua ar rd de er r a a. .
A Am my y u ut ti il li iz za ab ba a e el l p pa an ne el l d di iv vi is so or ri io o p pa ar ra a c cl la av va ar r e en n l l n no o p pa ap pe el le es s, , c co om mo o S Sc ch hw wa ar rt tz z, , n ni i v vi ie ej ja as s p po os st ta al le es s, , c co om mo o W Wa al lt to on n, ,
s si in no o f fo ot to os s d de e s su u f fa am mi il li ia a. . S Su us s h hi ij jo os s t te en n a an n e el l p pe el lo o r ri iz za ad do o y y m mo os st tr ra ab ba an n a am mp pl li ia as s s so on nr ri is sa as s. . A Ap pa ar re ec c a an n c ca as si i s si ie em mp pr re e
c cu ub bi ie er rt to os s d de e p pi in nt tu ur ra a. .
W Wi il ll l r re eg gr re es s a a s su u e es sc cr ri it to or ri io o. . T To od da av v a a n no o h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o l la a v va al le en nt t a a n ne ec ce es sa ar ri ia a p pa ar ra a p pe er rs so on na al li iz za ar rl lo o. . E En n e el l
t ta ab bl le er ro o s se eg gu u a an n p pi in nc ch ha ad da as s l la as s n no ot ta as s d de e l la a e em mp pr re es sa a q qu ue e e en nc co on nt tr r a al l l ll le eg ga ar r. . V Vi io o q qu ue e l la a l lu uz z d de e s su u t te el l f fo on no o
p pa ar rp pa ad de ea ab ba a. . T Te en n a a u un n m me en ns sa aj je e: :
H Ho ol la a, , c ca ar ri i o o. . Y Ya a s s q qu ue e e es s t ta ar rd de e, , p pe er ro o t to od da av v a a n no o t te en ng go o s su ue e o o. . S Se e m me e h ha a o oc cu ur rr ri id do o u un na a i id de ea a d di iv ve er rt ti id da a, , d de e
m mo od do o q qu ue e l ll l m ma am me e c cu ua an nd do o a ac ca ab be es s. . E Es s c ca as si i l la a u un na a. . N No o t ta ar rd de es s . .
W Wi il ll l s se e a an ni im m a al l i in ns st ta an nt te e. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o p pe en ns sa ab ba a q qu ue e l lo o n ni ic co o q qu ue e l lo o a ag gu ua ar rd da ab ba a e er ra a e en nt tr ra ar r d de e p pu un nt ti il ll la as s
e en n s su u a ap pa ar rt ta am me en nt to o y y c co om me er r u un n t tr ri is st te e c cu ue en nc co o d de e c ce er re ea al le es s a an nt te es s d de e m me et te er rs se e e en n l la a c ca am ma a. . Q Qu u s se e l le e h ha ab br r a a
o oc cu ur rr ri id do o a a B Be et th h? ?
L La a l ll la am m . .
C C m mo o e es s q qu ue e s si ig gu ue es s l le ev va an nt ta ad da a? ?
N No o l lo o s s . . Q Qu ui iz z p po or rq qu ue e e es s e el l p pr ri im me er r a as se es si in na at to o d de el l q qu ue e s se e e en nc ca ar rg ga a m mi i m ma ar ri id do o? ? P Pu ue ed de e q qu ue e s se e d de eb ba a a a t to od do o l lo o
q qu ue e e es st t o oc cu ur rr ri ie en nd do o. . S Se ea a l lo o q qu ue e s se ea a, , n no o p pu ue ed do o d do or rm mi ir r. . T Te e a ap pe et te ec ce e q qu ue e n no os s t to om me em mo os s u un no os s b ba ag ge el ls s
1 1
? ?
C C m mo o? ? A Ah ho or ra a? ?
S S . . E En n l la a c ca af fe et te er r a a d de el l C Ca ar rn ne eg gi ie e. .
A Ah ho or ra a? ?
C Co og ge er r u un n t ta ax xi i. .
A A W Wi il ll l, , l la a i id de ea a d de el l C Ca ar rn ne eg gi ie e l le e g gu us st ta ab ba a m m s s i in nc cl lu us so o q qu ue e s su u r re ea al li id da ad d. . U Un na a c ca af fe et te er r a a q qu ue e n nu un nc ca a d do or rm m a a, , d do on nd de e l lo os s
c co om me ed di ia an nt te es s m m s s v ve et te er ra an no os s d de e B Br ro oa ad dw wa ay y y y l la as s c ch hi ic ca as s d de el l c co or ro o r re ec ci i n n l ll le eg ga ad da as s s se e r re eu un n a an n p pa ar ra a c co om me er r u un n l lt ti im mo o
s s n nd dw wi ic ch h t tr ra as s e el l e es sp pe ec ct t c cu ul lo o, , m mi ie en nt tr ra as s l le e a an n l la as s p pr ri im me er ra as s e ed di ic ci io on ne es s d de e l lo os s d di ia ar ri io os s d de e l la a m ma a a an na a, , b bu us sc ca ab ba an n e en nt tr re e
s su us s p p g gi in na as s l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de e s su us s l lt ti im mo os s x xi it to os s o o f fr ra ac ca as so os s, , y y l le es s l ll le en na ab ba an n u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z l la as s t ta az za as s c co on n h hu um me ea an nt te e
l l q qu ui id do o n ne eg gr ro o, , l le e p pa ar re ec c a a q qu ue e r re es su um m a a l la a e es se en nc ci ia a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k! ! L Le e g gu us st ta ab ba a q qu ue e l la as s c ca am ma ar re er ra as s p pa ar re ec ci ie er ra an n
h ha as st ti ia ad da as s y y q qu ue e l la a g ge en nt te e s se e a am mo on nt to on na ar ra a y y t tu uv vi ie er ra a q qu ue e h ha ac ce er r c co ol la a. . A Aq qu ue el ll lo o c co on nf fi ir rm ma ab ba a l lo o q qu ue e l l s sa ab b a a q qu ue e s so ol lo o
e er ra a u un na a f fa an nt ta as s a a d de e l lo os s t tu ur ri is st ta as s. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , s so os sp pe ec ch ha ab ba a q qu ue e a aq qu ue el ll lo o s se e a ac ca ab ba ab ba a: : a al l f fi in n y y a al l c ca ab bo o, , l ll le ev va ab ba a
c ci in nc co o a a o os s v vi iv vi ie en nd do o e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . A Au un nq qu ue e t ta am mp po oc co o p po od d a a p pr re et te en nd de er r c co on ns si id de er ra ar rs se e u un n n na at ti iv vo o. .
L Ll le eg g a an nt te es s q qu ue e e el ll la a y y c co on ns si ig gu ui i u un na a m me es sa a t tr ra as s u un n r ru ui id do os so o g gr ru up po o c co om mp pu ue es st to o p po or r p pa ar re ej ja as s d de e m me ed di ia an na a e ed da ad d. .
E Es sc cu uc ch h f fr ra ag gm me en nt to os s d de e s su u c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , l lo os s s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pa ar ra a d de ed du uc ci ir r q qu ue e n no o e er ra an n d de e M Ma an nh ha at tt ta an n, , s si in no o q qu ue e
h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o d de e J Je er rs se ey y. . S Su up pu us so o q qu ue e h ha ab br r a an n a as si is st ti id do o a a a al lg gu un na a f fu un nc ci i n n d de e n no oc ch he e, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e a a u un no o d de e l lo os s
m mu us si ic ca al le es s d de e m m s s x xi it to o, , y y q qu ue e e en n e es so os s m mo om me en nt to os s c co om mp pl le et ta ab ba an n s su u e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co on n u un n t te en nt te em mp pi i
d de e l lt ti im ma a h ho or ra a. .
E En nt to on nc ce es s l la a v vi io o, , p pe er ro o s se e c co on nt tu uv vo o u un n s se eg gu un nd do o a an nt te es s d de e s sa al lu ud da ar rl la a c co on n l la a m ma an no o. . S Se e c co on no oc ci ie er ro on n d du ur ra an nt te e l la as s
l lt ti im ma as s s se em ma an na as s d de e s su u e es st ta an nc ci ia a e en n C Co ol lu um mb bi ia a, , y y s se e e en na am mo or r d de e e el ll la a h ha as st ta a e el l t tu u t ta an no o. . S Su u b be el ll le ez za a s se eg gu u a a
p pr ro od du uc ci i n nd do ol le e p pa al lp pi it ta ac ci io on ne es s. . E El l n ne eg gr ro o c ca ab be el ll lo o q qu ue e e en nm ma ar rc ca ab ba a s su u r ro os st tr ro o d de e b bl la an nc ca a p pi ie el l y y s su us s o oj jo os s v ve er rd de es s. .. .. . U Un na a
s so ol la a m mi ir ra ad da a b ba as st ta ab ba a p pa ar ra a n no o p po od de er r d de es se en ng ga an nc ch ha ar rs se e d de e e el ll lo os s. . E Er ra an n c co om mo o p pr ro of fu un nd do os s y y f fr re es sc co os s l la ag go os s e en n l lo os s q qu ue e
s so ol lo o d de es se ea ab ba a z za am mb bu ul ll li ir rs se e. .
S Se e p pu us so o e en n p pi ie e p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir rl la a y y p pe er rc ci ib bi i a al l i in ns st ta an nt te e s su u a ar ro om ma a. . E Em mp pe ez za ab ba a e en n s su u p pe el lo o, , c co on n u un n o ol lo or r a a s so ol l y y a a

1
Bollos tpicos estadounidenses. (N. del T)
- 7 -
a ar r n nd da an no os s q qu ue e p po od d a a p pr ro ov ve en ni ir r d de e a al lg g n n c ch ha am mp p , , p pe er ro o q qu ue e, , c co om mb bi in na ad do o c co on n s su u p pi ie el l, , p pr ro od du uc c a a u un n p pe er rf fu um me e
t to ot ta al lm me en nt te e n nu ue ev vo o y y e ex xc cl lu us si iv vo o d de e e el ll la a. . S Su u e ep pi ic ce en nt tr ro o s se e h ha al ll la ab ba a j ju us st to o d de et tr r s s d de e s su u o or re ej ja a. . W Wi il ll l n no o t te en n a a m m s s q qu ue e
a ac ce er rc ca ar r a al ll l l la a n na ar ri iz z p pa ar ra a l ll le en na ar rs se e d de e B Be et th h. .
D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , e er ra a l la a b bo oc ca a l lo o q qu ue e l lo o a at tr ra a a a e en n e es se e i in ns st ta an nt te e. . B Be et th h t te en n a a u un no os s l la ab bi io os s g ge en ne er ro os so os s y y b bi ie en n
d di ib bu uj ja ad do os s. . W Wi il ll l n no ot t s su u c ca ar rn no os si id da ad d a al l b be es sa ar rl lo os s. . S Si in n p pr re ev vi io o a av vi is so o s se e a ab br ri ie er ro on n, , j ju us st to o l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e l la a
l le en ng gu ua a d de e B Be et th h r ro oz za ar ra a l lo os s s su uy yo os s. . E En n v vo oz z b ba aj ja a, , m mu uy y b ba aj ja a, , p pa ar ra a q qu ue e n na ad di ie e l la a o oy ye er ra a, , d de ej j e es sc ca ap pa ar r u un n l le ev ve e g ge em mi id do o
d de e p pl la ac ce er r q qu ue e e ex xc ci it t a a W Wi il ll l a al l i in ns st ta an nt te e. . S Se e l le e p pu us so o d du ur ra a. . B Be et th h l lo o n no ot t y y s so ol lt t u un na a e ex xc cl la am ma ac ci i n n d de e s so or rp pr re es sa a y y
a ap pr ro ob ba ac ci i n n. .
P Pa ar re ec ce e q qu ue e t te e a al le eg gr ra as s d de e v ve er rm me e d di ij jo o s se en nt t n nd do os se e f fr re en nt te e a a l l y y q qu ui it t n nd do os se e e el l a ab br ri ig go o c co on n u un n s su ug ge es st ti iv vo o
c co on nt to on ne eo o. . E En nt to on nc ce es s, , v vi io o q qu ue e W Wi il ll l l la a e ex xa am mi in na ab ba a . . E Es st t s s h ha ac ci i n nd do om me e u un n r re ep pa as so o? ? p pr re eg gu un nt t . .
P Po od dr r a a d de ec ci ir rs se e q qu ue e s s . .
B Be et th h s so on nr ri i t tr ra av vi ie es sa am me en nt te e. .
Q Qu u v va as s a a t to om ma ar r? ? Y Yo o h ha ab b a a p pe en ns sa ad do o e en n p pa as st te el l d de e q qu ue es so o y y c ch ho oc co ol la at te e c ca al li ie en nt te e, , a au un nq qu ue e p pu ue ed de e q qu ue e u un n t t s se ea a
m me ej jo or r. .. .. .
W Wi il ll l s se eg gu u a a a ad dm mi ir ra an nd do o a a s su u m mu uj je er r, , d de el le ei it t n nd do os se e c co on n l la a m ma an ne er ra a e en n q qu ue e e el l t to op p s se e p pe eg ga ab ba a a a s su us s p pe ec ch ho os s. . S Se e
p pr re eg gu un nt t s si i n no o s se er r a a m me ej jo or r q qu ue e s se e o ol lv vi id da ar ra an n d de el l C Ca ar rn ne eg gi ie e y y c co or rr ri ie er ra an n d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a s su u g gr ra an nd de e y y c c l li id da a c ca am ma a. .
O Oy ye e! ! e ex xc cl la am m e el ll la a f fi in ng gi ie en nd do o i in nd di ig gn na ac ci i n n . . D De e v ve ez z e en n c cu ua an nd do o t ta am mb bi i n n m me e g gu us st ta a q qu ue e m me e m mi ir re es s a a l lo os s o oj jo os s! !
E El l s s n nd dw wi ic ch h d de e p pa as st tr ra am mi i d de e W Wi il ll l, , d de eb bi id da am me en nt te e c co on nd di im me en nt ta ad do o c co on n m mo os st ta az za a, , l ll le eg g j ju us st to o c cu ua an nd do o l l l le e c co on nt ta ab ba a e el l
t tr ra at to o q qu ue e l le e h ha ab b a an n d di is sp pe en ns sa ad do o s su us s c co ol le eg ga as s m m s s v ve et te er ra an no os s e en n l la a e es sc ce en na a d de el l c cr ri im me en n. .
. .. .. . e en nt to on nc ce es s, , C Ca ar rl l c co om mo o s se e l ll la am me e. .. .. .
E El l t ti ip po o d de e l la a t te el le e? ?
S S , , e es se e. . E Em mp pe ez z a a s so ol lt ta ar rl le e e el l r ro ol ll lo o a a l la a m mu uj je er r p po ol li ic c a a e en n p pl la an n R Ra ay ym mo on nd d C Ch ha an nd dl le er r, , y ya a s sa ab be es s. .
A Al lg go o c co om mo o: : M Mi ir ra a, , m mu u e ec ca a, , n no o t te e q qu ue ed de es s c co on nm mi ig go o, , q qu ue e t te en ng go o u un n a am mi ig go o a ab bo og ga ad do o ? ?
E Ex xa ac ct to o. . Y Y y yo o, , e en nt tr re et ta an nt to o, , n no o e er ra a m m s s q qu ue e e el l s se e o or r D Do on n N No ov va at to o, , d de el l c ca ad du uc co o T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s. .
A A j ju uz zg ga ar r p po or r l lo o q qu ue e h he e v vi is st to o h ha ac ce e u un n m mo om me en nt to o, , y yo o d di ir r a a q qu ue e n no o t ta an n c ca ad du uc co o r re ep pu us so o B Be et th h e en na ar rc ca an nd do o l la as s
c ce ej ja as s. .
P Pu ue ed do o s se eg gu ui ir r? ?
L Lo o s si ie en nt to o. . B Be et th h v vo ol lv vi i a a c co om me er r s su u p pa as st te el l d de e q qu ue es so o, , n no o p pi ic ca an nd do o t tr ro oz zo os s p pe eq qu ue e o os s, , c co om mo o W Wi il ll l h ha ab b a a v vi is st to o q qu ue e
h ha ac c a an n l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s m mu uj je er re es s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s si in no o a a g gr ra an nd de es s b bo oc ca ad do os s. .
E En n f fi in n, , c co om mo o t te e d de ec c a a, , e es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e l l s se e i ib ba a a a l ll le ev va ar r l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n y y q qu ue e y yo o n no o; ; a as s q qu ue e s se e m me e o oc cu ur rr ri i
q qu ue e q qu ui iz z s se er r a a b bu ue en na a i id de ea a q qu ue e e em mp pe ez za ar ra a a a t tr ra ab ba aj ja ar rm me e a al lg g n n c co on nt ta ac ct to o d de en nt tr ro o d de e l la a p po ol li ic c a a. .
P Po or r e ej je em mp pl lo o, , b be eb be er r c co on n e el l c ca ap pi it t n n O O' 'R Ro ou ur rk ke e h ha as st ta a q qu ue e p pi ie er rd da as s e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o? ? L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e n no o t te e v ve eo o. .
A Ad de em m s s, , n no o c cr re eo o q qu ue e t te e q qu ue ed de es s m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o d do on nd de e e es st t s s a ah ho or ra a. . C Ca ar rl l c co om mo o s se e l ll la am me e s se eg gu ui ir r c cu ub br ri ie en nd do o l lo os s
a at ta as sc co os s d de e t tr r f fi ic co o e en n S St ta at te en n I Is sl la an nd d, , p pe er ro o t t y ya a e es st ta ar r s s o oc cu up p n nd do ot te e d de e a al lg go o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e e en n. .. .. . N No o s s , , e en n P Pa ar r s s
o o e en n l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a. .
W Wi il ll l s so on nr ri i . .
T Tu u f fe e e en n m m r re es su ul lt ta a c co on nm mo ov ve ed do or ra a. .
N No o b br ro om me eo o, , W Wi il ll l. . S S q qu ue e p pu ue ed de e p pa ar re ec ce er rl lo o p po or rq qu ue e t te en ng go o l la a c ca ar ra a l ll le en na a d de e p pa as st te el l, , p pe er ro o l lo o d di ig go o e en n s se er ri io o. . C Cr re eo o e en n
t ti i. . l l l le e t to om m l la a m ma an no o, , y y e el ll la a p pr ro os si ig gu ui i : : S Sa ab be es s q qu u c ca an nc ci i n n h he e o o d do o h ho oy y e en n e el l t tr ra ab ba aj jo o? ? H Ha a t te en ni id do o g gr ra ac ci ia a
p po or rq qu ue e n no o s su ue el le en n p po on ne er r e es se e t ti ip po o d de e c ca an nc ci io on ne es s e en n l la a r ra ad di io o, , p pe er ro o e es s m mu uy y b bo on ni it ta a. .
C Cu u l l? ?
U Un na a c ca an nc ci i n n d de e J Jo oh hn n L Le en nn no on n. . N No o r re ec cu ue er rd do o e el l t t t tu ul lo o, , p pe er ro o h ha ab bl la ab ba a d de e l la as s c co os sa as s e en n l la as s q qu ue e c cr re ee e l la a g ge en nt te e y y
d de ec c a a: : N No o c cr re eo o e en n J Je es su uc cr ri is st to o, , n no o c cr re eo o e en n l la a B Bi ib bl li ia a, , n no o c cr re eo o e en n B Bu ud da a y y c co os sa as s a as s , , H Hi it tl le er r, , E El lv vi is s, , y ya a s sa ab be es s. . Y Y a al l
f fi in na al l c co on nc cl lu u a a: : N No o c cr re eo o e en n l lo os s B Be ea at tl le es s, , s so ol lo o c cr re eo o e en n m m , , e en n Y Yo ok ko o y y e en n m m . . M Me e d de ej j d de e p pi ie ed dr ra a, , j ju us st to o e en n l la a s sa al la a
d de e e es sp pe er ra a d de el l h ho os sp pi it ta al l, , p po or rq qu ue e. .. .. . B Bu ue en no o, , p pe en ns sa ar r s s q qu ue e e es s u un na a b bo ob ba ad da a, , p pe er ro o m me e p pa ar re ec ce e q qu ue e e es so o e es s e ex xa ac ct ta am me en nt te e
e en n l lo o q qu ue e y yo o c cr re eo o. .
E En n Y Yo ok ko o O On no o? ?
N No o. . W Wi il ll l. . N No o e en n Y Yo ok ko o O On no o. . C Cr re eo o e en n n no os so ot tr ro os s, , e en n t ti i y y e en n m m . . E En n e es so o s s c cr re eo o. .
E El l i in ns st ti in nt to o d de e W Wi il ll l l le e d de ec c a a q qu ue e t te en n a a q qu ue e b br ro om me ea ar r e en n m mo om me en nt to os s c co om mo o e es se e. . E Er ra a d de em ma as si ia ad do o b br ri it t n ni ic co o p pa ar ra a
d de em mo os st tr ra ac ci io on ne es s a ab bi ie er rt ta as s d de e s se en nt ti im me en nt ta al li is sm mo o. . A Ad de em m s s, , t te en n a a t ta an n p po oc ca a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n e ex xp pr re es sa ar r a am mo or r q qu ue e
d di if f c ci il lm me en nt te e s sa ab b a a q qu u h ha ac ce er r c cu ua an nd do o s se e l lo o d de em mo os st tr ra ab ba an n. . A Au un n a as s , , r re es si is st ti i l la a t te en nt ta ac ci i n n d de e s se eg gu ui ir r b br ro om me ea an nd do o o o d de e
c ca am mb bi ia ar r d de e t te em ma a. .
T Te e q qu ui ie er ro o u un n m mo on nt t n n, , y ya a l lo o s sa ab be es s. .
L Lo o s s . .
S Se e q qu ue ed da ar ro on n e en n s si il le en nc ci io o, , e es sc cu uc ch ha an nd do o c c m mo o e el l t te en ne ed do or r d de e B Be et th h r ro oz za ab ba a e el l p pl la at to o. .
T Te e h ha a o oc cu ur rr ri id do o a al lg go o h ho oy y e en n e el l t tr ra ab ba aj jo o q qu ue e t te e h ha ag ga a e es st ta ar r t ta an n. .. .. . p pe en ns sa at ti iv va a? ?
Y Ya a s sa ab be es s a a q qu ui i n n e es st to oy y t tr ra at ta an nd do o. .
A Al l n ni i o o X X? ? b br ro om me e W Wi il ll l. .
B Be et th h r re es sp pe et ta ab ba a e es sc cr ru up pu ul lo os sa am me en nt te e l la as s n no or rm ma as s d de e c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d e en nt tr re e m m d di ic co o y y p pa ac ci ie en nt te e, , y y s so ol lo o e en n m mu uy y
c co on nt ta ad da as s e ex xc ce ep pc ci io on ne es s, , y y s si ie em mp pr re e c co on n l la a m ma ay yo or r d di is sc cr re ec ci i n n, , h ha ab bl la ab ba a d de e s su us s c ca as so os s f fu ue er ra a d de el l h ho os sp pi it ta al l. . l l l lo o
e en nt te en nd d a a y y l lo o r re es sp pe et ta ab ba a, , p pe er ro o e es so o l le e i im mp pe ed d a a a ap po oy ya ar r a a B Be et th h e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o e en n l la a m mi is sm ma a m me ed di id da a q qu ue e e el ll la a l lo o h ha ac c a a
c co on n l l. . S So ol lo o u un na a v ve ez z, , c cu ua an nd do o l la a p po ol l t ti ic ca a d de el l h ho os sp pi it ta al l t to om m u un n g gi ir ro o d de es sa ag gr ra ad da ab bl le e, , W Wi il ll l l ll le eg g a a f fa am mi il li ia ar ri iz za ar rs se e c co on n
l la as s d di is st ti in nt ta as s p pe er rs so on na al li id da ad de es s d de e l la a g ge en nt te e d de el l c ce en nt tr ro o y y d di io o a al lg g n n c co on ns se ej jo o a a B Be et th h s so ob br re e q qu u c co ol le eg ga as s d de eb b a a c co on ns se eg gu ui ir r
c co om mo o a al li ia ad do os s y y a a c cu u l le es s d de eb b a a e ev vi it ta ar r. . E En n s su us s p pr ri im me er ro os s m me es se es s d de e v vi id da a e en n c co om m n n, , l l i im ma ag gi in na ab ba a q qu ue e p pa as sa ar r a an n
l la ar rg ga as s v ve el la ad da as s d di is sc cu ut ti ie en nd do o l lo os s c ca as so os s m m s s c co om mp pl li ic ca ad do os s y y q qu ue e e el ll la a l le e p pe ed di ir r a a s su u o op pi in ni i n n a ac ce er rc ca a d de e a al lg g n n p pa ac ci ie en nt te e
q qu ue e s se e n ne eg ga ab ba a a a a ab br ri ir rs se e o o s so ob br re e a al lg g n n s su ue e o o i im mp po os si ib bl le e d de e i in nt te er rp pr re et ta ar r. . S Se e v ve e a a a a s s m mi is sm mo o m ma as sa aj je ea an nd do o l lo os s
h ho om mb br ro os s d de e s su u m mu uj je er r m mi ie en nt tr ra as s l le e b br ri in nd da ab ba a h hu um mi il ld de em me en nt te e l la a i id de ea a q qu ue e p po or r f fi in n c co on ns se eg gu ui ir r a a h ha ac ce er r h ha ab bl la ar r a al l s su uj je et to o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , B Be et th h n no o e er ra a a as s . . P Po or r a al lg gu un na a r ra az z n n p pa ar re ec c a a n no o n ne ec ce es si it ta ar rl lo o t ta an nt to o c co om mo o W Wi il ll l a a e el ll la a. . P Pa ar ra a l l, , a al lg go o n no o
h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o d de el l t to od do o h ha as st ta a q qu ue e n no o l lo o h ha ab bl la ab ba a c co on n e el ll la a; ; p pe er ro o B Be et th h f fu un nc ci io on na ab ba a c co on n s su us s p pr ro op pi io os s c cr ri it te er ri io os s. .
S S , , a al l n ni i o o X X. . Y Ya a s sa ab be es s p po or r q qu u l lo o e es st to oy y t tr ra at ta an nd do o, , n no o? ? L Lo o h ha an n a ac cu us sa ad do o, , y y e en n r re ea al li id da ad d e es s c cl la ar ra am me en nt te e
c cu ul lp pa ab bl le e, , d de e d di iv ve er rs so os s i in nc ce en nd di io os s i in nt te en nc ci io on na ad do os s, , u un no o c co on nt tr ra a e el l c co ol le eg gi io o y y o ot tr ro o c co on nt tr ra a l la a c ca as sa a d de e u un n v ve ec ci in no o. . L Ll le eg g a a
- 8 -
q qu ue em ma ar r i in nc cl lu us so o l lo os s c co ol lu um mp pi io os s d de e u un n p pa ar rq qu ue e. .
L Ll le ev vo o m me es se es s t tr ra at t n nd do ol lo o y y n no o m me e p pa ar re ec ce e q qu ue e h ha ay ya a m mo os st tr ra ad do o e el l m me en no or r a ar rr re ep pe en nt ti im mi ie en nt to o, , d de e m mo od do o q qu ue e h he e
t te en ni id do o q qu ue e v vo ol lv ve er r a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , p pa ar ra a i in nt te en nt ta ar r q qu ue e v ve ea a l la a d di if fe er re en nc ci ia a b b s si ic ca a e en nt tr re e l lo o q qu ue e e es st t m ma al l y y l lo o q qu ue e e es st t
b bi ie en n. . P Pe er ro o l ll le eg ga a h ho oy y y y a a q qu ue e n no o s sa ab be es s q qu u h ha a h he ec ch ho o? ?
B Be et th h h ha ab b a a v vu ue el lt to o l la a c ca ab be ez za a y y m mi ir ra ab ba a h ha ac ci ia a u un na a m me es sa a d do on nd de e d do os s c ca am ma ar re er ra as s t to om ma ab ba an n u un n t te en nt te em mp pi i . .
T Te e a ac cu ue er rd da as s d de e M Ma ar ri ie e, , l la a r re ec ce ep pc ci io on ni is st ta a? ? E El l m me es s p pa as sa ad do o p pe er rd di i a a s su u m ma ar ri id do o y y e es st t d de es st tr ro oz za ad da a. . T To od do os s
h ha ab b a am mo os s h ha ab bl la ad do o d de e e el ll lo o. . D De e a al lg gu un na a m ma an ne er ra a e el l c ch hi ic co o h ha a d de eb bi id do o d de e e en nt te er ra ar rs se e, , p po or rq qu ue e n nu un nc ca a a ad di iv vi in na ar r a as s q qu u h ha a
h he ec ch ho o h ho oy y. . S Se e h ha a p pr re es se en nt ta ad do o c co on n u un na a f fl lo or r, , u un na a r ro os sa a p pr re ec ci io os sa a c co on n u un n t ta al ll lo o m mu uy y l la ar rg go o, , y y s se e l la a h ha a r re eg ga al la ad do o a a
M Ma ar ri ie e. . E Es s i im mp po os si ib bl le e q qu ue e l la a h ha ay ya a c co og gi id do o p po or r a ah h , , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e t ti ie en ne e q qu ue e h ha ab be er rl la a c co om mp pr ra ad do o. . P Pe er ro o a au un nq qu ue e l la a
h hu ub bi ie er ra a s sa ac ca ad do o d de e p po or r a ah h , , n no o i im mp po or rt ta ar r a a; ; s se e l la a h ha a e en nt tr re eg ga ad do o a a M Ma ar ri ie e y y l le e h ha a d di ic ch ho o: : E Es st to o e es s p pa ar ra a t ti i, , p pa ar ra a q qu ue e
r re ec cu ue er rd de es s a a t tu u m ma ar ri id do o . .
M Ma ar ri ie e s se e h ha a q qu ue ed da ad do o a an no on na ad da ad da a, , h ha a c co og gi id do o l la a r ro os sa a, , l le e h ha a d da ad do o l la as s g gr ra ac ci ia as s c co on n v vo oz z q qu ue eb br ra ad da a y y s se e h ha a i id do o
c co or rr ri ie en nd do o a al l c cu ua ar rt to o d de e b ba a o o p pa ar ra a l ll lo or ra ar r a a m mo oc co o t te en nd di id do o. . T To od do os s l lo os s q qu ue e h ha an n v vi is st to o l lo o q qu ue e h ha a h he ec ch ho o e el l c ch hi ic co o, , l la as s
e en nf fe er rm me er ra as s y y e el l r re es st to o d de el l p pe er rs so on na al l, , s se e h ha an n e em mo oc ci io on na ad do o. . E En nt to on nc ce es s, , y yo o h he e s sa al li id do o y y m me e h he e e en nc co on nt tr ra ad do o c co on n e el l
p pa an no or ra am ma a, , y y c co on n e es se e c ch hi ic co o q qu ue e d de e r re ep pe en nt te e p pa ar re ec c a a l lo o q qu ue e r re ea al lm me en nt te e e es s, , u un n n ni i o o p pe eq qu ue e o o q qu ue e n no o s sa ab be e
e ex xa ac ct ta am me en nt te e q qu u h ha a h he ec ch ho o. . Y Y e es so o h ha a s si id do o l lo o q qu ue e m me e h ha a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e e es s s si in nc ce er ro o, , p po or rq qu ue e n no o p pa ar re ec c a a
s sa at ti is sf fe ec ch ho o d de e s su u a ac cc ci i n n, , c co om mo o a al lg gu ui ie en n q qu ue e l lo o h hu ub bi ie er ra a c ca al lc cu ul la ad do o y y d di ij je er ra a: : " " E Eh h, , m mi ir ra ad d l lo o q qu ue e a ac ca ab bo o d de e h ha ac ce er r! !" ". .
H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o, , y yo o s so ol lo o h ha ab b a a v vi is st to o a a e es se e c ch hi ic co o c co om mo o u un n c ca as so o p pe er rd di id do o. . Y Ya a s s , , y ya a s s , , y yo o a an nt te es s q qu ue e n na ad di ie e
d de eb be er r a a s se er r l la a p pr ri im me er ra a e en n n no o p po on ne er r e et ti iq qu ue et ta as s. . H Hi iz zo o u un n g ge es st to o d di ib bu uj ja an nd do o u un na as s c co om mi il ll la as s e en n e el l a ai ir re e c co on n l lo os s d de ed do os s
m mi ie en nt tr ra as s d de ec c a a: : " "e et ti iq qu ue et ta as s" ", , p pa ar ro od di ia an nd do o a a l la a g ge en nt te e q qu ue e h ha ac c a a e es se e g ge es st to o . . P Pe er ro o s si i s so oy y s si in nc ce er ra a h he e d de e r re ec co on no oc ce er r
q qu ue e p pa ar ra a m m n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un n g ga am mb be er rr ro o d de es sa ag gr ra ad da ab bl le e q qu ue e n no o m me e g gu us st ta ab ba a e en n a ab bs so ol lu ut to o. . Y Y d de e r re ep pe en nt te e v va a y y
t ti ie en ne e e es se e g ge es st to o t ta an n a au ut t n nt ti ic co o. . Y Ya a s sa ab be es s a a q qu u m me e r re ef fi ie er ro o, , a a u un n s si im mp pl le e a ac ct to o d de e b bo on nd da ad d. .
B Be et th h c ca al ll l , , y y W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a p po or r s si i e el ll la a q qu ue er r a a a a a ad di ir r a al lg go o m m s s. . A Al l f fi in na al l f fu ue e B Be et th h l la a q qu ue e r ro om mp pi i e el l s si il le en nc ci io o. .
E En n f fi in n, , n no o s s d di ij jo o e en n u un n t to on no o q qu ue e d da ab ba a a a e en nt te en nd de er r q qu ue e e el l a as su un nt to o q qu ue ed da ab ba a z za an nj ja ad do o. .
C Ch ha ar rl la ar ro on n u un n r ra at to o m m s s d de e l lo os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s d de el l d d a a, , y y W Wi il ll l s se e i in nc cl li in n v va ar ri ia as s v ve ec ce es s p pa ar ra a b be es sa ar rl la a e es sp pe er ra an nd do o e en n
c ca ad da a o oc ca as si i n n q qu ue e e el ll la a r re ep pi it ti ie er ra a s su u j ju ue eg go o d de e a an nt te es s c co on n l la a l le en ng gu ua a, , p pe er ro o B Be et th h n no o l lo o c co om mp pl la ac ci i . . C Cu ua an nd do o e el ll la a s se e
e es st ti ir ra ab ba a, , W Wi il ll l v ve e a a l la a c cu ur rv va a d de e s su u e es sp pa al ld da a y y e el l b bo or rd de e d de e l la a r ro op pa a i in nt te er ri io or r e en nt tr re e l la a p pi ie el l y y l lo os s v va aq qu ue er ro os s. . L Le e
e en nc ca an nt ta ab ba a c co on nt te em mp pl la ar r a a B Be et th h d de es sn nu ud da a, , p pe er ro o v ve er rl la a e en n r ro op pa a i in nt te er ri io or r l lo o p po on n a a c co om mo o u un na a m mo ot to o. .
L La a c cu ue en nt ta a, , p po or r f fa av vo or r p pi id di i , , i im mp pa ac ci ie en nt te e p po or r l ll le ev va ar rl la a a a c ca as sa a. .
M Mi ie en nt tr ra as s s sa al l a an n, , d de es sl li iz z l la a m ma an no o p po or r d de eb ba aj jo o d de e l la a c ca am mi is se et ta a y y l la a b ba aj j h ha ac ci ia a e el l p pa an nt ta al l n n. . E El ll la a n no o s se e l lo o i im mp pi id di i . . L Lo o
q qu ue e W Wi il ll l n no o s sa ab b a a e er ra a q qu ue e r re ev vi iv vi ir r a a e es sa a s se en ns sa ac ci i n n e en n s su us s m ma an no os s y y e en n s su u c ca ab be ez za a u un n m mi il ll la ar r d de e v ve ec ce es s a an nt te es s d de e q qu ue e
l la a s se em ma an na a a ac ca ab ba ar ra a. .
- 9 -

C Ca ap p t tu ul lo o 4 4
S S b ba ad do o, , 8 8. . 0 00 0 h h, , B Br ro oo ok kl ly yn n
E Es st ta a e es s l la a e ed di ic ci i n n d de el l f fi in n d de e s se em ma an na a, , t ti it tu ul la ar re es s d de e l la a m ma a a an na a: : l lo os s p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s d de e v vi iv vi ie en nd da as s p po od dr r n n b be en ne ef fi ic ci ia ar rs se e
d de e l la a s su ub bi id da a d de e u un n c cu ua ar rt to o d de e p pu un nt to o d de e l lo os s t ti ip po os s d de ec ci id di id da a p po or r l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l. . E El l g go ob be er rn na ad do or r d de e F Fl lo or ri id da a
d de ec cl la ar ra a a al lg gu un na as s " "z zo on na as s c ca at ta as st tr r f fi ic ca as s" " t tr ra as s e el l p pa as so o d de e l la a t to or rm me en nt ta a t tr ro op pi ic ca al l A Al lf fr re ed d. . U Un n e es sc c n nd da al lo o a al l e es st ti il lo o
b br ri it t n ni ic co o. . P Pe er ro o a an nt te es s l la as s n no ot ti ic ci ia as s. .. .. .
E Er ra an n l la as s o oc ch ho o d de e l la a m ma a a an na a, , y y W Wi il ll l a a d du ur ra as s p pe en na as s e es st ta ab ba a d de es sp pi ie er rt to o. . l l y y B Be et th h s se e h ha ab b a an n d do or rm mi id do o p pa as sa ad da as s l la as s
t tr re es s d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a. . C Co on n l lo os s o oj jo os s c ce er rr ra ad do os s a al la ar rg g e el l b br ra az zo o h ha ac ci ia a d do on nd de e s se e s su up po on n a a q qu ue e d de eb b a a e es st ta ar r s su u m mu uj je er r. .
T Ta al l c co om mo o i im ma ag gi in na ab ba a, , n ni i r ra as st tr ro o d de e e el ll la a. . Y Ya a s se e h ha ab b a a m ma ar rc ch ha ad do o. . B Be et th h t tr ra ab ba aj ja ab ba a e en n u un na a c cl l n ni ic ca a u un n s s b ba ad do o d de e c ca ad da a
c cu ua at tr ro o, , y y a aq qu ue el l e er ra a u un no o d de e e el ll lo os s. . E El l v vi ig go or r d de e l la a j jo ov ve en n l lo o s so or rp pr re en nd d a a; ; a ad de em m s s, , s sa ab b a a q qu ue e l lo os s n ni i o os s y y s su us s p pa ad dr re es s
n nu un nc ca a t te en nd dr r a an n l la a m me en no or r i id de ea a d de e q qu ue e l la a p ps si iq qu ui ia at tr ra a q qu ue e l lo os s a at te en nd d a a e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o h ho or ra as s e ex xt tr ra a: : c cu ua an nd do o B Be et th h
e es st ta ab ba a c co on n e el ll lo os s e er ra a a a p pl le en no o r re en nd di im mi ie en nt to o. .
W Wi il ll l s se e a ar rr ra as st tr r f fu ue er ra a d de e l la a c ca am ma a y y s se e d di ir ri ig gi i h ha ac ci ia a l la a m me es sa a d de el l d de es sa ay yu un no o. . N No o l le e a ap pe et te ec c a a c co om me er r n na ad da a, , l lo o q qu ue e
q qu ue er r a a e er ra a v ve er r e el l p pe er ri i d di ic co o. . B Be et th h l le e h ha ab b a a d de ej ja ad do o u un na a n no ot ta a: : B Bu ue en n t tr ra ab ba aj jo o, , c ca ar ri i o o. . H Ho oy y e es s u un n d d a a i im mp po or rt ta an nt te e. .
E Es st ta a n no oc ch he e l lo o c ce el le eb br ra ar re em mo os s p po or r t to od do o l lo o a al lt to o . . Y Y t ta am mb bi i n n l la a s se ec cc ci i n n d de e n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s a ab bi ie er rt ta a p po or r l la a
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e p p g gi in na a B B3 3. .
W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e p po od dr r a a h ha ab be er r s si id do o p pe eo or r. .
E El l t ti it tu ul la ar r q qu ue e e en nc ca ab be ez za ab ba a u un na a d do oc ce en na a d de e p p r rr ra af fo os s d de ec c a a: : A AS SE ES SI IN NA AT TO O E EN N B BR RO OW WN NS SV VI IL LL LE E R RE EL LA AC CI IO ON NA AD DO O C CO ON N
L LA A P PR RO OS ST TI IT TU UC CI I N N. . D De eb ba aj jo o e es st ta ab ba a s su u f fi ir rm ma a. . C Cu ua an nd do o e em mp pe ez z e en n e el l p pe er ri io od di is sm mo o d de e h he ec ch ho o f fu ue e d du ur ra an nt te e s su u
e es st ta an nc ci ia a e en n O Ox xf fo or rd d, , c co om mo o c co ol la ab bo or ra ad do or r d de e C Ch he er rw we el ll l, , l la a g ga ac ce et ta a d de e l lo os s e es st tu ud di ia an nt te es s t tu uv vo o q qu ue e t to om ma ar r u un na a d de ec ci is si i n n: :
f fi ir rm ma ar r a a c co om mo o W Wi il ll li ia am m M Mo on nr ro oe e J Jr r. . o o s si im mp pl le em me en nt te e c co om mo o W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e? ? E El l o or rg gu ul ll lo o l le e d di ic ct t q qu ue e t te en n a a q qu ue e s se er r l l
m mi is sm mo o, , p po or r l lo o q qu ue e f fi ir rm ma ar r a a c co on n s su u n no om mb br re e: : W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e. .
E Ec ch h u un na a o oj je ea ad da a a a l la a p pr ri im me er ra a p p g gi in na a d de e L Lo oc ca al l y y a al l r re es st to o d de el l p pe er ri i d di ic co o p pa ar ra a c co om mp pr ro ob ba ar r q qu ui i n n d de e s su us s n nu ue ev vo os s
c co ol le eg ga as s y y p po or r l lo o t ta an nt to o r ri iv va al le es s i ib ba a e en n a as sc ce en ns so o. . S Se e f fi ij j e en n s su us s n no om mb br re es s y y f fu ue e a a d du uc ch ha ar rs se e. .
U Un na a i id de ea a e em mp pe ez z a a t to om ma ar r c cu ue er rp po o e en n s su u c ca ab be ez za a, , u un na a i id de ea a q qu ue e f fu ue e c cr re ec ci ie en nd do o y y h ha ac ci i n nd do os se e m m s s f fu ue er rt te e t tr ra as s
v ve es st ti ir rs se e y y s sa al li ir r a a l la a c ca al ll le e, , d do on nd de e j j v ve en ne es s p pa ar re ej ja as s p pa as se ea ab ba an n a a s su us s h hi ij jo os s r re ec ci i n n n na ac ci id do os s o o d di is sf fr ru ut ta ab ba an n d de e u un n
d de es sa ay yu un no o e en n C Co ou ur rt t S St tr re ee et t. . C Co ob bb bl le e H Hi il ll l e es st ta ab ba a l ll le en na a d de e g ge en nt te e c co om mo o l l y y B Be et th h: : j j v ve en ne es s p pr ro of fe es si io on na al le es s d de e e en nt tr re e
v ve ei in nt te e y y t tr re ei in nt ta a a a o os s q qu ue e h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fo or rm ma ad do o u un na a t t p pi ic ca a z zo on na a d de e B Br ro oo ok kl ly yn n e en n u un na a p pe eq qu ue e a a c co om mu un ni id da ad d q qu ue e e er ra a
u un n p pa ar ra a s so o p pa ar ra a y yu up pp pi ie es s. . M Mi ie en nt tr ra as s s se e d di ir ri ig g a a h ha ac ci ia a l la a p pa ar ra ad da a d de e m me et tr ro o d de e B Be er rg ge en n S St tr re ee et t, , W Wi il ll l r re ep pa ar r e en n q qu ue e
a an nd da ab ba a m m s s d de ep pr ri is sa a q qu ue e l lo os s d de em m s s. . P Pa ar ra a l l t ta am mb bi i n n e er ra a u un n f fi in n d de e s se em ma an na a d de e t tr ra ab ba aj jo o. .
U Un na a v ve ez z e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n, , f fu ue e d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a v ve er r a a H Ha ar rd de en n, , q qu ue e e es st ta ab ba a r re ep pa as sa an nd do o l la as s p p g gi in na as s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k
P Po os st t a a u un na a v ve el lo oc ci id da ad d q qu ue e d de en no ot ta ab ba a d di is sg gu us st to o. .
O Oy ye e, , G Gl le en nn n, , q qu u t te e p pa ar re ec ce er r a a u un n t tr ra ab ba aj jo o? ? l le e p pr ro op pu us so o . . U Un n r re ep po or rt ta aj je e t ti it tu ul la ad do o: : A An na at to om m a a d de e u un n a as se es si in na at to o: :
l la a v ve er rd da ad de er ra a n na at tu ur ra al le ez za a d de e l la as s e es st ta ad d s st ti ic ca as s d de el l c cr ri im me en n . .
T Te e e es sc cu uc ch ho o. .
Y Ya a s sa ab be es s, , a al lg go o d de el l e es st ti il lo o: : H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e p pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r o ot tr ro o b br re ev ve e p pe er rd di id do o e en nt tr re e l la as s n no ot ti ic ci ia as s, , u un na a v v c ct ti im ma a
m m s s d de el l c cr ri im me en n d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , p pe er ro o c c m mo o e er ra a? ? Q Qu u v vi id da a l ll le ev va ab ba a? ? P Po or r q qu u l lo o a as se es si in na ar ro on n? ? . .
H Ha ar rd de en n d de ej j d de e p pa as sa ar r l la as s p p g gi in na as s y y a al lz z l la a m mi ir ra ad da a. .
W Wi il ll l, , n no o s so oy y m m s s q qu ue e u un n t ti ip po o q qu ue e v vi iv ve e e en n e el l e ex xt tr ra ar rr ra ad di io o y y c cu uy yo o m ma ay yo or r p pr ro ob bl le em ma a c co on ns si is st te e e en n l ll le ev va ar r
p pu un nt tu ua al lm me en nt te e a a d do os s h hi ij ja as s a al l c co ol le eg gi io o t to od da as s l la as s m ma a a an na as s. . A Aq qu ue el ll lo o n no o e er ra a n ni in ng gu un na a m me et t f fo or ra a, , e er ra a l la a r re ea al li id da ad d . .
P Po or r q qu u v va a a a i in nt te er re es sa ar rm me e l la a m mu ue er rt te e d de e u un n p pr ro ox xe en ne et ta a d de e B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e? ?
T Ti ie en ne es s r ra az z n n. . N No o e es s m m s s q qu ue e o ot tr ro o n no om mb br re e e en n l la a l li is st ta a d de e l la a p po ol li ic c a a; ; p pe er ro o n no o c cr re ee es s q qu ue e a a n nu ue es st tr ro os s l le ec ct to or re es s l le es s
g gu us st ta ar r a a s sa ab be er r q qu u o oc cu ur rr re e r re ea al lm me en nt te e c cu ua an nd do o a al lg gu ui ie en n m mu ue er re e a as se es si in na ad do o e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d? ?
W Wi il ll l v vi io o q qu ue e H Ha ar rd de en n n no o a ac ca ab ba ab ba a d de e d de ec ci id di ir rs se e; ; a an nd da ab ba a e es sc ca as so o d de e r re ep po or rt te er ro os s: : e er ra a e el l A A o o N Nu ue ev vo o J Ju ud d o o, , y y e es so o, , e en n
T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, , s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e l la a p pl la an nt ti il ll la a s se e h ha al ll la ab ba a m mu uy y d di is sm mi in nu ui id da a, , p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e e en n f fi in n d de e s se em ma an na a. .
E El l d di ia ar ri io o t te en n a a a a m mu uc ch ho os s j ju ud d o os s e en n n n m mi in na a, , y y l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s t to om ma ab ba a v va ac ca ac ci io on ne es s p pa ar ra a r re es sp pe et ta ar r a aq qu ue el ll la a f fi ie es st ta a
r re el li ig gi io os sa a. . A Ad de em m s s, , t ta am mp po oc co o d de es se ea ab ba a a ad dm mi it ti ir r q qu ue e p po or r c cu ul lp pa a d de e l la a r ru ut ti in na a y ya a n no o l le e i in nt te er re es sa ab ba a n ni i s si iq qu ui ie er ra a u un n
a as se es si in na at to o. .
T Te e d di ir r q qu u h ha ar re em mo os s c co on nt te es st t H Ha ar rd de en n . . H Ha az z u un na as s c cu ua an nt ta as s l ll la am ma ad da as s. . M Mi ir ra a a a v ve er r q qu u p pu ue ed de es s a av ve er ri ig gu ua ar r. . S Si i
c co on ns si ig gu ue es s a al lg go o, , l lo o h ha ab bl la ar re em mo os s. .


W Wi il ll l p pi id di i a al l t ta ax xi is st ta a q qu ue e e es sp pe er ra ar ra a. . D Du ur ra an nt te e l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s h ho or ra as s n ne ec ce es si it ta ar r a a p po od de er r m mo ov ve er rs se e, , y y e es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a
d di is sp po on ne er r d de e u un n c co oc ch he e. . A Ad de em m s s, , p pa ar ra a s se er r s si in nc ce er ro o, , n no ot ta ar r c ce er rc ca a l la a p pr re es se en nc ci ia a d de el l v ve eh h c cu ul lo o h ha ac c a a q qu ue e s se e s si in nt ti ie er ra a m m s s
s se eg gu ur ro o. . E En n a aq qu ue el ll la as s c ca al ll le es s n no o d de es se ea ab ba a d da ar r l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e e es st ta ab ba a s so ol lo o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a al l c ca ab bo o d de e u un no os s p po oc co os s m mi in nu ut to os s e em mp pe ez z a a p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i e el l t tr ra ay ye ec ct to o h ha ab b a a v va al li id do o l la a p pe en na a. . E El l
a ag ge en nt te e F Fe ed de er ri ic co o P Pe en ne el la as s, , q qu ue e h ha ab b a a s si id do o e el l p pr ri im me er r p po ol li ic c a a e en n p pr re es se en nt ta ar rs se e e en n l la a e es sc ce en na a d de el l c cr ri im me en n, , s se e m mo os st tr ra ab ba a
r re ea ac ci io o a a q qu ue e l lo o e en nt tr re ev vi is st ta ar ra an n y y s se e l li im mi it ta ab ba a a a c co on nt te es st ta ar r c co on n m mo on no os s l la ab bo os s. .
S Se e p pr ro od du uj jo o a al lg g n n t ti ip po o d de e b ba ar ru ul ll lo o c cu ua an nd do o u us st te ed d l ll le eg g ? ?
N No o. .
Q Qu ui i n n h ha ab b a a? ?
S So ol lo o u un na a o o d do os s p pe er rs so on na as s. . L La a m mu uj je er r q qu ue e n no os s a av vi is s . .
H Ha ab bl l u us st te ed d c co on n e el ll la a? ?
S So ol lo o a an no ot t l lo os s d de et ta al ll le es s d de e l lo o q qu ue e h ha ab b a a v vi is st to o y y l le e d di i l la as s g gr ra ac ci ia as s p po or r h ha ab be er r l ll la am ma ad do o a a l la a p po ol li ic c a a. . A A W Wi il ll l
a aq qu ue el ll lo o l le e s so on na ab ba a n nu ue ev va am me en nt te e a a f fr ra as se es s a ap pr re en nd di id da as s. .
F Fi ig gu ur ra a e en nt tr re e s su us s o ob bl li ig ga ac ci io on ne es s c cu ub br ri ir r a a l la a v v c ct ti im ma a c co on n u un na a m ma an nt ta a? ?
P Pe en ne el la as s s so on nr ri i p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z. . S Su u e ex xp pr re es si i n n e er ra a m m s s b bu ur rl lo on na a q qu ue e a ag gr ra ad da ab bl le e. . N No o t ti ie en ne es s n ni i i id de ea a. .
A Aq qu ue el ll lo o n no o e er ra a u un na a m ma an nt ta a d de e l la a p po ol li ic c a a. . L La a p po ol li ic c a a u ut ti il li iz za a b bo ol ls sa as s c co on n c cr re em ma al ll le er ra a. . E El l t ti ip po o y ya a t te en n a a l la a m ma an nt ta a
e en nc ci im ma a c cu ua an nd do o y yo o l ll le eg gu u . .
Q Qu ui i n n s se e l la a p pu us so o? ?
- 10 -
N Ni i i id de ea a. . S Su up po on ng go o q qu ue e l la a p pe er rs so on na a q qu ue e l lo o e en nc co on nt tr r , , i im ma ag gi in no o q qu ue e p po or r r re es sp pe et to o o o d de ec co or ro o. . P Po or r l la a m mi is sm ma a r ra az z n n q qu ue e
l le es s c ci ie er rr ra an n l lo os s o oj jo os s a a l lo os s m mu ue er rt to os s. . L La a g ge en nt te e h ha ac ce e e es sa as s c co os sa as s p po or rq qu ue e l la as s h ha a v vi is st to o e en n l la as s p pe el l c cu ul la as s. .
P Pe en ne el la as s n no o q qu ui is so o d da ar rl le e e el l n no om mb br re e d de e l la a p pe er rs so on na a q qu ue e h ha ab b a a h ha al ll la ad do o e el l c ca ad d v ve er r, , p pe er ro o, , t tr ra as s u un na a l ll la am ma ad da a, , l la a I IA AR RP P
s se e m mo os st tr r m m s s d di is sp pu ue es st ta a a a c co ol la ab bo or ra ar r, , a au un nq qu ue e s si ie em mp pr re e o of ff f t th he e r re ec co or rd d. . W Wi il ll l t te en n a a a al l f fi in n u un n n no om mb br re e c co on n e el l q qu ue e
t tr ra ab ba aj ja ar r. .
T Tu uv vo o q qu ue e a an nd da ar r u un n r ra at to o p po or r e el l b ba ar rr ri io o p pa ar ra a d da ar r c co on n l la a m mu uj je er r. . C Co on n s su u m me et tr ro o o oc ch he en nt ta a, , s su us s p pa an nt ta al lo on ne es s d de e
a al lg go od d n n, , s su u c ch ha aq qu ue et ta a a az zu ul l y y s su u a ac ce en nt to o i in ng gl l s s s se e s se en nt t a a r ri id d c cu ul lo o y y l ll la am ma at ti iv va am me en nt te e b bl la an nc co o e en n a aq qu ue el l m mi is se er ra ab bl le e
b ba ar rr ri io o n ne eg gr ro o. . N No o t to od do os s l lo os s e ed di if fi ic ci io os s s se e h ha al ll la ab ba an n e en n r ru ui in na as s, , a au un nq qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n b ba as st ta an nt te e
m ma al l e es st ta ad do o. . H Ha ab b a a p pi in nt ta ad da as s p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s, , l lo os s r re el ll la an no os s a ap pe es st ta ab ba an n a a o or ri in ne es s y y s se e v ve e a a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e
v ve en nt ta an na as s r ro ot ta as s. . I Ib ba a a a t te en ne er r q qu ue e a ab bo or rd da ar r a a l la a p pr ri im me er ra a p pe er rs so on na a q qu ue e v vi ie er ra a p po or r l la a c ca al ll le e y y c co on nf fi ia ar r e en n q qu ue e h ha ab bl la ar ra a. .
T To om m u un na a r r p pi id da a d de ec ci is si i n n: : l li im mi it ta ar rs se e a a l la as s m mu uj je er re es s. . S Sa ab b a a q qu ue e e er ra a u un n i im mp pu ul ls so o c co ob ba ar rd de e, , p pe er ro o s se e d di ij jo o q qu ue e n no o
t te en n a a p po or r q qu u a av ve er rg go on nz za ar rs se e. . U Un na a v ve ez z h ha ab b a a o o d do o d de ec ci ir r a a u un n f fa am mo os so o c co or rr re es sp po on ns sa al l q qu ue e l lo os s m me ej jo or re es s r re ep po or rt te er ro os s d de e
g gu ue er rr ra a e er ra an n l lo os s c co ob ba ar rd de es s: : l lo os s v va al li ie en nt te es s e er ra an n d de em ma as si ia ad do o a au ud da ac ce es s y y s si ie em mp pr re e a ac ca ab ba ab ba an n m mu ue er rt to os s. . A Aq qu ue el l b ba ar rr ri io o n no o
e er ra a p pr re ec ci is sa am me en nt te e O Or ri ie en nt te e P Pr r x xi im mo o, , p pe er ro o l lo o m mi is sm mo o d da ab ba a: : y ya a f fu ue er ra a p po or r l la as s d dr ro og ga as s o o p po or r l la as s p pa an nd di il ll la as s, , l la a g gu ue er rr ra a s se e
h ha ab b a a a ap po od de er ra ad do o d de e s su us s c ca al ll le es s. .
L La a p pr ri im me er ra a m mu uj je er r a a l la a q qu ue e a ab bo or rd d n no o l le e d di ij jo o p pa al la ab br ra a; ; y y l la a s si ig gu ui ie en nt te e t ta am mp po oc co o. . A A l la a t te er rc ce er ra a e el l n no om mb br re e l le e s so on na ab ba a, ,
p pe er ro o n no o s su up po o s si it tu ua ar rl lo o. . L Le e e en nc ca am mi in n a a o ot tr ra a v ve ec ci in na a, , y y W Wi il ll l f fu ue e d de e u un na a a a o ot tr ra a h ha as st ta a q qu ue e a al l f fi in n e es st tu uv vo o c ca ar ra a a a c ca ar ra a
c co on n l la a m mu uj je er r q qu ue e h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o a a H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. .
S Se e l ll la am ma ab ba a R Ro os sa a y y e er ra a u un na a a af fr ro oa am me er ri ic ca an na a d de e u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s. . W Wi il ll l d de ed du uj jo o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a f fi ie el l
p pa ar rr ro oq qu ui ia an na a, , u un na a d de e e es sa as s m mu uj je er re es s n ne eg gr ra as s q qu ue e l lo og gr ra ab ba an n e ev vi it ta ar r q qu ue e l lo os s b ba ar rr ri io os s c co om mo o a aq qu ue el l s se e h hu un nd di ie er ra an n p pa ar ra a
s si ie em mp pr re e. . L La a m mu uj je er r a ac ce ep pt t h ha ab bl la ar r c co on n l l d de e l la a e es sc ce en na a d de el l c cr ri im me en n. .
B Bu ue en no o, , y yo o v ve en n a a d de el l s s p pe er r, , d de e c co om mp pr ra ar r u un n p po oc co o d de e p pa an n y y g ga as se eo os sa a, , c cu ua an nd do o m me e f fi ij j e en n q qu ue e e en n l la a a ac ce er ra a p pa ar re ec c a a
h ha ab be er r u un n b bu ul lt to o. . R Re ec cu ue er rd do o q qu ue e m me e m mo ol le es st t . . P Pe en ns s q qu ue e a al lg gu ui ie en n h ha ab b a a a ab ba an nd do on na ad do o o ot tr ra a v ve ez z s su us s t tr ra as st to os s e en n p pl le en na a
c ca al ll le e; ; p pe er ro o, , c cu ua an nd do o m me e a ac ce er rq qu u , , m me e d di i c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o e er ra a n ni in ng g n n s so of f . . N No o, , n no o. . E Er ra a p po oc co o v vo ol lu um mi in no os so o y y t te en n a a
p pr ro ot tu ub be er ra an nc ci ia as s. .
S Se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c cu ue er rp po o? ?
S So ol la am me en nt te e c cu ua an nd do o m me e a ac ce er rq qu u m m s s. . H Ha as st ta a e en nt to on nc ce es s p pa ar ra a m m n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un n b bu ul lt to o. .
E Es st ta ab ba a o os sc cu ur ro o. .
P Pu ue es s s s , , y y e er ra a t ta ar rd de e. . E En n f fi in n, , e el l c ca as so o e es s q qu ue e c cu ua an nd do o l lo o t tu uv ve e d de el la an nt te e m me e d di ij je e: : E Es st to o n no o e es s n ni i u un n s so of f n ni i u un na a
s si il ll la a. . L Lo o q qu ue e h ha ay y b ba aj jo o e es sa a m ma an nt ta a e es s u un n c cu ue er rp po o . .
P Pe er rd d n n, , p pe er ro o l lo o q qu ue e l le e p pr re eg gu un nt to o e es s q qu u v vi io o a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , a an nt te es s d de e q qu ue e c cu ub br ri ie er ra an n e el l c cu ue er rp po o c co on n u un na a m ma an nt ta a. .
Y Y e es s l lo o q qu ue e l le e e es st to oy y d de es sc cr ri ib bi ie en nd do o! ! L Lo o q qu ue e v vi i f fu ue e u un na a m ma an nt ta a o os sc cu ur ra a c co on n l la a f fo or rm ma a d de e u un n c cu ue er rp po o h hu um ma an no o
d de eb ba aj jo o. .
L La a m ma an nt ta a y ya a e es st ta ab ba a a al ll l ? ? E Es so o s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e u us st te ed d n no o f fu ue e l la a p pr ri im me er ra a q qu ue e v vi io o e el l c cu ue er rp po o. .
N No o, , y yo o f fu ui i l la a p pr ri im me er ra a. . F Fu ui i y yo o q qu ui ie en n l ll la am m a a l la a p po ol li ic c a a. . N Na ad di ie e l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o. . M Mi i a av vi is so o f fu ue e e el l p pr ri im me er ro o q qu ue e
r re ec ci ib bi ie er ro on n. .
P Pe er ro o e el l c cu ue er rp po o y ya a e es st ta ab ba a t ta ap pa ad do o? ?
E Es so o e es s. .
S Se eg g n n p pa ar re ec ce e, , R Ro os sa a, , l la a p po ol li ic c a a c cr re ee e q qu ue e f fu ue e u us st te ed d q qu ui ie en n l le e e ec ch h l la a m ma an nt ta a p po or r e en nc ci im ma a. .
P Pu ue es s s se e e eq qu ui iv vo oc ca an n. . D De e d d n nd de e i ib ba a a a s sa ac ca ar r y yo o u un na a m ma an nt ta a e en n p pl le en na a n no oc ch he e? ? O O a ac ca as so o c cr re ee e q qu ue e n no os so ot tr ro os s, , l lo os s
n ne eg gr ro os s, , n no os s p pa as se ea am mo os s c co on n u un na a m ma an nt ta a b ba aj jo o e el l b br ra az zo o p po or r s si i l la as s m mo os sc ca as s? ? S S q qu ue e l la as s c co os sa as s e en n e es st te e b ba ar rr ri io o e es st t n n
b ba as st ta an nt te e m ma al l, , p pe er ro o n no o h ha ay y p pa ar ra a t ta an nt to o. . N No o d di ij jo o a aq qu ue el ll la as s p pa al la ab br ra as s c co on n a am ma ar rg gu ur ra a. .
B Bu ue en no o. . W Wi il ll l h hi iz zo o u un na a p pa au us sa a, , s si in n s sa ab be er r p po or r d d n nd de e c co on nt ti in nu ua ar r . . E En nt to on nc ce es s, , u us st te ed d d de ej j e el l c ca ad d v ve er r c cu ub bi ie er rt to o c co on n
l la a m ma an nt ta a, , n no o? ?
L Le e e es st to oy y c co on nt ta an nd do o l lo o m mi is sm mo o q qu ue e l le e c co on nt t a al l a ag ge en nt te e d de e p po ol li ic c a a. . A As s f fu ue e c co om mo o l lo o e en nc co on nt tr r . . Y Y l la a m ma an nt ta a e er ra a
b bu ue en na a, , m mu uy y s su ua av ve e. . P Pu ue ed de e q qu ue e f fu ue er ra a d de e c ca ac ch he em mi ir ra a. . E En n c cu ua al lq qu ui ie er r c ca as so o, , e er ra a d de e c ca al li id da ad d. .
L La am me en nt to o v vo ol lv ve er r s so ob br re e l lo o m mi is sm mo o, , p pe er ro o h ha ay y a al lg gu un na a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e n no o f fu ue er ra a u us st te ed d l la a p pr ri im me er ra a q qu ue e l lo o
e en nc co on nt tr ra ar ra a? ?
N No o v ve eo o c c m mo o. . E Es st to oy y s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e l la a p po ol li ic c a a s se e l lo o h ha ab br r c co on nt ta ad do o. . C Cu ua an nd do o l le ev va an nt t l la a m ma an nt ta a, , e el l c cu ue er rp po o
t to od da av v a a e es st ta ab ba a t ti ib bi io o. . E En n a aq qu ue el l m mo om me en nt to o n no o e er ra a u un n c cu ue er rp po o, , e er ra a t to od da av v a a u un n h ho om mb br re e. . S Sa ab be e a a q qu u m me e r re ef fi ie er ro o? ?
T To od da av v a a e es st ta ab ba a c ca al li ie en nt te e, , c co om mo o s si i a ac ca ab ba ar ra a d de e o oc cu ur rr ri ir r; ; l la a s sa an ng gr re e t to od da av v a a m ma an na ab ba a, , a a b bo or rb bo ot to on ne es s, , i ig gu ua al l q qu ue e u un n
e es sc ca ap pe e d de e a ag gu ua a. . E Er ra a t te er rr ri ib bl le e, , s si im mp pl le em me en nt te e t te er rr ri ib bl le e. . Y Y s sa ab be e q qu u e er ra a l lo o m m s s r ra ar ro o? ? P Pu ue es s q qu ue e t te en n a a l lo os s o oj jo os s
c ce er rr ra ad do os s, , c co om mo o s si i a al lg gu ui ie en n l le e h hu ub bi ie er ra a b ba aj ja ad do o l lo os s p p r rp pa ad do os s. .
N No o i ir r a a d de ec ci ir rm me e q qu ue e n no o f fu ue e u us st te ed d q qu ui ie en n l lo o h hi iz zo o. .
P Pu ue es s n no o f fu ui i y yo o. . N Nu un nc ca a h he e d di ic ch ho o q qu ue e l lo o h hi ic ci ie er ra a. .
Y Y q qu ui i n n c cr re ee e q qu ue e p pu ud do o h ha ac ce er rl lo o? ? M Me e r re ef fi ie er ro o a a c ce er rr ra ar rl le e l lo os s o oj jo os s. .
S Se eg gu ur ra am me en nt te e p pe en ns sa ar r q qu ue e e es st to oy y l lo oc ca a. . A A p pe es sa ar r d de el l m mo od do o e en n q qu ue e e es se e i in nf fe el li iz z h ha ab b a a s si id do o a ac cu uc ch hi il ll la ad do o. .. .. . N No o, , n no o. .
U Us st te ed d d di ir r q qu ue e e es st to oy y l lo oc ca a. .
N No o, , p po or r f fa av vo or r. . S Si ig ga a. . N No o c cr re eo o q qu ue e e es st t l lo oc ca a, , e en n a ab bs so ol lu ut to o. .
W Wi il ll l s se e h ha ab b a a i in nc cl li in na ad do o h ha ac ci ia a d de el la an nt te e e en n u un n g ge es st to o i in nv vo ol lu un nt ta ar ri io o. . N No or rm ma al lm me en nt te e, , s se er r a al lt to o s su up po on n a a u un na a v ve en nt ta aj ja a
p po or rq qu ue e p po od d a a i in nt ti im mi id da ar r. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e en n e es so os s i in ns st ta an nt te es s n no o d de es se ea ab ba a i im mp po on ne er rs se e a a a aq qu ue el ll la a m mu uj je er r; ; l lo o q qu ue e q qu ue er r a a
e er ra a q qu ue e s se e s si in nt ti ie er ra a c c m mo od da a, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e s se e p pu us so o a a s su u a al lt tu ur ra a p pa ar ra a p po od de er r m mi ir ra ar rl la a a a l lo os s o oj jo os s s si in n q qu ue e e el ll la a
t tu uv vi ie er ra a q qu ue e l le ev va an nt ta ar r d de em ma as si ia ad do o l la a v vi is st ta a. .
M Mi ir re e p pr ro os si ig gu ui i e el ll la a , , s s q qu ue e e es se e h ho om mb br re e f fu ue e a as se es si in na ad do o d de e u un n m mo od do o e es sp pa an nt to os so o, , p pe er ro o p pa ar re ec c a a c co om mo o s si i s su u
c cu ue er rp po o h hu ub bi ie er ra a s si id do o. .. .. ., , y ya a s sa ab be e, , d di is sp pu ue es st to o p pa ar ra a e el l d de es sc ca an ns so o e et te er rn no o. .
W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a y y s se e l li im mi it t a a m mo or rd di is sq qu ue ea ar r e el l e ex xt tr re em mo o d de el l b bo ol l g gr ra af fo o. .
L Lo o v ve e? ? c co on nt ti in nu u l la a m mu uj je er r . . C Cr re ee e q qu ue e e es st to oy y c ch hi if fl la ad da a. . N No o s s , , p pu ue ed de e q qu ue e l lo o e es st t . .
W Wi il ll l l le e d di io o l la as s g gr ra ac ci ia as s y y s si ig gu ui i s su u r re ec co or rr ri id do o. . T Tr ra as s a an nd da ar r u un na as s p po oc ca as s m ma an nz za an na as s s se e a ad de en nt tr r e en n u un na a z zo on na a
d de eg gr ra ad da ad da a, , d do on nd de e l la as s v vi iv vi ie en nd da as s t ta ap pi ia ad da as s s se er rv v a an n p pa ar ra a m me et te er rs se e c cr ra ac ck k y y l lo os s j j v ve en ne es s s se e p pa as sa ab ba an n p pa ap pe el li in na as s
m mi ie en nt tr ra as s m mi ir ra ab ba an n s su ub br re ep pt ti ic ci ia am me en nt te e p po or r e en nc ci im ma a d de el l h ho om mb br ro o. . A Al ll l e es st ta ab ba a l la a g ge en nt te e c co on n l la a q qu ue e t te en n a a q qu ue e h ha ab bl la ar r s si i
d de es se ea ab ba a s sa ab be er r m m s s d de e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. .
- 11 -
S Se e h ha ab b a a q qu ui it ta ad do o l la a a am me er ri ic ca an na a, , a al lg go o n ne ec ce es sa ar ri io o e en n a aq qu ue el ll la a s so ol le ea ad da a m ma a a an na a d de e s se ep pt ti ie em mb br re e, , p pe er ro o s se eg gu u a a
e en nc co on nt tr ra an nd do o m mu uc ch ha as s r re et ti ic ce en nc ci ia as s. . S Su u r ro os st tr ro o e er ra a d de em ma as si ia ad do o b bl la an nc co o; ; s su u a ac ce en nt to o, , d de em ma as si ia ad do o d di if fe er re en nt te e. . L La a m ma ay yo or r a a
d de e l la a g ge en nt te e l lo o t to om ma ab ba a p po or r u un n p po ol li ic c a a d de e p pa ai is sa an no o. . D De eb b a an n d de e c cr re ee er r q qu ue e p pe er rt te en ne ec c a a a a l la a b br ri ig ga ad da a a an nt ti id dr ro og ga a; ; y y p pa ar ra a
a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e s se e f fi ij ja ab ba an n e en n e el l c co oc ch he e q qu ue e l lo o s se eg gu u a a a a p po oc ca a d di is st ta an nc ci ia a, , e el l v ve eh h c cu ul lo o n no o a ay yu ud da ab ba a a a c co on nv ve en nc ce er rl lo os s d de e l lo o
c co on nt tr ra ar ri io o. . T To od do o e el l m mu un nd do o a ap pr re et ta ab ba a e el l p pa as so o c cu ua an nd do o W Wi il ll l s sa ac ca ab ba a l la a l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. .
L La a p pr ri im me er ra a g gr ri ie et ta a e en n e el l h hi ie el lo o l la a a ab br ri i , , c co om mo o s su ue el le e o oc cu ur rr ri ir r, , u un na a s so ol la a p pe er rs so on na a. .


W Wi il ll l e en nc co on nt tr r a a u un n h ho om mb br re e q qu ue e c co on no oc c a a a a H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. . E El l t ti ip po o p pa ar re ec c a a v va ag ga am me en nt te e s so os sp pe ec ch ho os so o, , p pe er ro o s so ob br re e
t to od do o s se e l le e v ve e a a a ab bu ur rr ri id do o y y s si in n n na ad da a m me ej jo or r q qu ue e h ha ac ce er r q qu ue e m ma at ta ar r e el l t ti ie em mp po o h ha ab bl la an nd do o c co on n u un n p pe er ri io od di is st ta a. . D Du ur ra an nt te e
u un n b bu ue en n r ra at to o l le e e es st tu uv vo o c co on nt ta an nd do o l la as s d di is sp pu ut ta as s l lo oc ca al le es s, , c ca ar re en nt te es s p po or r c co om mp pl le et to o d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a
m ma at te er ri ia al l d de e p pr ri im me er ra a p pa ar ra a T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s. .
A Am mi ig go o, , q qu ue er rr r q qu ue e e es st to o a ap pa ar re ez zc ca a e en n s su u p pe er ri i d di ic co o! ! n no o c ce es sa ab ba a d de e r re ep pe et ti ir r e en nt tr re e r ri is sa as s a as sm m t ti ic ca as s d de e f fu um ma ad do or r, ,
m mi ie en nt tr ra as s W Wi il ll l a ad dm mi it t a a q qu ue e r re e r r l la as s g gr ra ac ci ia as s d de e t ti ip po os s c co om mo o e es se e f fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e l lo os s g ga aj je es s d de el l o of fi ic ci io o. .
B Bu ue en no o, , y y q qu u m me e d di ic ce e d de e e es se e t ta al l H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e? ? p pr re eg gu un nt t p po or r f fi in n W Wi il ll l c cu ua an nd do o s su u i in nt te er rl lo oc cu ut to or r s se e t to om m u un n
r re es sp pi ir ro o e en n s su u r re el la at to o d de el l m ma al l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e l lo os s s se em m f fo or ro os s d de e F Fu ul lt to on n S St tr re ee et t. .
A Al l f fi in na al l r re es su ul lt t q qu ue e n no o h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o a a M Ma ac cr ra ae e t ta an nt to o c co om mo o a as se eg gu ur ra ab ba a, , p pe er ro o s s s sa ab b a a d de e o ot tr ro os s q qu ue e l lo o c co on no oc c a an n, , y y
s se e o of fr re ec ci i a a p pr re es se en nt t r rs se el lo os s a a W Wi il ll l c co on n l la a i in na ap pr re ec ci ia ab bl le e f fr ra as se e: : E Es s d de e f fi ia ar r . .
W Wi il ll l n no o t ta ar rd d e en n f fo or rm ma ar rs se e u un na a i id de ea a. . M Ma ac cr ra ae e e er ra a e ev vi id de en nt te em me en nt te e u un n t ti ip po o d de e m ma al la a v vi id da a. . D De e e es so o n no o c ca ab b a a d du ud da a. .
H Ha ac c a a a a o os s q qu ue e r re eg ge en nt ta ab ba a u un n b bu ur rd de el l, , p pe er ro o e el l v ve ec ci in nd da ar ri io o p pa ar re ec c a a t te en ne er rl lo o e en n a al lt ta a e es st ti im ma a. . S Se eg g n n p pa ar re ec c a a, , e er ra a
f fa ab bu ul lo os so o c co om mo o p pr ro ox xe en ne et ta a. . S Su u c ca as sa a d de e p pu ut ta as s f fu un nc ci io on na ab ba a y y t te en n a a b bu ue en n a as sp pe ec ct to o, , i in nc cl lu us so o l ll le ev va ab ba a l la a r ro op pa a d de e s su us s
c ch hi ic ca as s a a l la a l la av va an nd de er r a a. . W Wi il ll l f fu ue e a a e ec ch ha ar r u un n v vi is st ta az zo o a a l la a c ca as sa a y y s se e m me et ti i e en n a al lg gu un na as s d de e l la as s h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s. . L Lo o m me ej jo or r
q qu ue e p po od d a a d de ec ci ir r e er ra a q qu ue e n no o p pa ar re ec c a a t ta an n h ho or rr ri ib bl le e c co om mo o h ha ab b a a i im ma ag gi in na ad do o. . T Te en n a a e el l a as sp pe ec ct to o d de e u un na a c cl l n ni ic ca a d de e b ba ar rr ri io o
p po ob br re e, , n no o s se e v ve e a an n j je er ri in ng gu ui il ll la as s t ti ir ra ad da as s p po or r e el l s su ue el lo o, , e e i in nc cl lu us so o h ha ab b a a u un n d di is sp pe en ns sa ad do or r d de e a ag gu ua a f fr r a a. .
T To od da as s l la as s p pr ro os st ti it tu ut ta as s l le e c co on nt ta ar ro on n l la a m mi is sm ma a h hi is st to or ri ia a: :
M Mi ir re e, , s se e o or r, , q qu u v vo oy y a a d de ec ci ir rl le e q qu ue e n no o l le e h ha ay ya an n d di ic ch ho o y ya a l la as s o ot tr ra as s d de e p po or r a aq qu u ? ? E Es se e t t o o v ve en nd d a a s se ex xo o. . E Es so o e er ra a
l lo o q qu ue e h ha ac c a a. . C Co ob br ra ab ba a e el l d di in ne er ro o, , n no os s d da ab ba a u un na a p pa ar rt te e y y s se e q qu ue ed da ab ba a c co on n e el l r re es st to o. .
H Ho ow wa ar rd d p pa ar re ec c a a u un n p pr ro ox xe en ne et ta a s sa at ti is sf fe ec ch ho o. . E El l p pr ro os st t b bu ul lo o f fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e s su us s d do om mi in ni io os s, , y y e es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e e er ra a
u un n a an nf fi it tr ri i n n s si im mp p t ti ic co o y y a af fa ab bl le e. . W Wi il ll l s se e e en nt te er r i in nc cl lu us so o d de e q qu ue e p po or r l la as s n no oc ch he es s p po on n a a l la a m m s si ic ca a a a t to op pe e y y b ba ai il la ab ba a. .


E Er ra a y ya a e en nt tr ra ad da a l la a t ta ar rd de e c cu ua an nd do o W Wi il ll l e en nc co on nt tr r l lo o q qu ue e l ll le ev va ab ba a t to od do o e el l d d a a b bu us sc ca an nd do o: : a al lg gu ui ie en n q qu ue e d de e v ve er rd da ad d
l la am me en nt ta ab ba a l la a m mu ue er rt te e d de e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. . S Se e h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l lo os s d de e l la a f fu un ne er ra ar ri ia a, , q qu ue e e es st ta ab ba an n
e es sp pe er ra an nd do o q qu ue e l le es s e en nv vi ia ar ra an n e el l c cu ue er rp po o d de es sd de e e el l d de ep p s si it to o d de e c ca ad d v ve er re es s d de e l la a p po ol li ic c a a, , y y f fu ue e e en n t ta ax xi i h ha as st ta a a al ll l , , u un n
e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to o t ta an n d de es sv ve en nc ci ij ja ad do o q qu ue e r re es su ul lt ta ab ba a d de ep pr ri im me en nt te e i in nc cl lu us so o p pa ar ra a a aq qu ue el l b ba ar rr ri io o. . W Wi il ll l s se e p pr re eg gu un nt t d de e
c cu u n nt to os s a as se es si in na at to os s c co om mo o a aq qu ue el l s se e o oc cu up pa ar r a an n. .
S So ol lo o e es st ta ab ba a l la a r re ec ce ep pc ci io on ni is st ta a, , u un na a j jo ov ve en n m mu uj je er r n ne eg gr ra a c co on n l la as s u u a as s m m s s l la ar rg ga as s y y e ex xt tr ra av va ag ga an nt te em me en nt te e p pi in nt ta ad da as s
q qu ue e W Wi il ll l h ha ab b a a v vi is st to o e en n s su u v vi id da a. . E Er ra an n l la a n ni ic ca a n no ot ta a d de e c co ol lo or r q qu ue e h ha ab b a a e en n t to od do o e el l l lu ug ga ar r. . l l l le e p pr re eg gu un nt t s si i a al lg gu ui ie en n, ,
a al lg g n n p pa ar ri ie en nt te e, , s se e h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a f fu un ne er ra ar ri ia a p pa ar ra a o or rg ga an ni iz za ar r e el l f fu un ne er ra al l d de e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e, , p pe er ro o
r re es su ul lt t q qu ue e n no o. . L La a r re ec ce ep pc ci io on ni is st ta a t te en n a a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e e el l d di if fu un nt to o c ca ar re ec c a a d de e f fa am mi il li ia a. . W Wi il ll l c co on nt tu uv vo o s su u
i im mp pa ac ci ie en nc ci ia a; ; n ne ec ce es si it ta ab ba a r re eu un ni ir r m m s s d de et ta al ll le es s p pe er rs so on na al le es s, , a a a ad di ir r m m s s c co ol lo or r, , p pa ar ra a q qu ue e s su u a ar rt t c cu ul lo o c co on ns si ig gu ui ie er ra a s sa al li ir r
p pu ub bl li ic ca ad do o, , d de e m mo od do o q qu ue e i in ns si is st ti i . . N Na ad di ie e l lo os s h ha ab b a a l ll la am ma ad do o p pa ar ra a e el l a as su un nt to o d de e M Ma ac cr ra ae e, , n na ad di ie e e en n a ab bs so ol lu ut to o? ?
O Oh h, , a ah ho or ra a q qu ue e l lo o m me en nc ci io on na a c co on nt te es st t l la a c ch hi ic ca a d de e l la as s u u a as s p pi in nt ta ad da as s , , u un na a m mu uj je er r l ll la am m a a l la a h ho or ra a d de e c co om me er r
p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar r c cu u n nd do o i ib ba a a a s se er r e el l f fu un ne er ra al l. . Q Qu ue er r a a p pr re es se en nt ta ar rl le e s su us s r re es sp pe et to os s. .
L La a j jo ov ve en n e en nc co on nt tr r u un na a n no ot ta a d do on nd de e h ha ab b a a a ap pu un nt ta ad do o l lo os s d da at to os s, , y y W Wi il ll l l ll la am m d de es sd de e a al ll l m mi is sm mo o. . C Cu ua an nd do o r re es sp po on nd di i
u un na a v vo oz z d de e m mu uj je er r, , l l l le e d di ij jo o q qu ue e t te el le ef fo on ne ea ab ba a d de e l la a c ca as sa a d de e p po om mp pa as s f f n ne eb br re es s y y q qu ue e d de es se ea ab ba a h ha ab bl la ar r c co on n e el ll la a
a ac ce er rc ca a d de e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. .
P Pu ue ed de e v ve en ni ir r a ah ho or ra a, , s si i q qu ui ie er re e r re es sp po on nd di i l la a m mu uj je er r. .

D De e v vu ue el lt ta a e en n e el l t ta ax xi i, , W Wi il ll l c co og gi i l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y y y e en nv vi i r r p pi id da am me en nt te e u un n c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o a a B Be et th h. . A Aq qu ue el ll lo os s
m me en ns sa aj je es s e el le ec ct tr r n ni ic co os s t te en n a an n s su u p pr ro op pi ia a l l g gi ic ca a: : d du ur ra an nt te e e el l d d a a, , c cu ua an nd do o s sa ab b a a q qu ue e s su u m mu uj je er r t te en n a a c ce er rc ca a u un na a
t te er rm mi in na al l d de e o or rd de en na ad do or r, , u ut ti il li iz za ab ba a l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y; ; p po or r l la as s n no oc ch he es s, , c cu ua an nd do o n no o e er ra a a as s , , e es sc cr ri ib b a a u un n m me en ns sa aj je e d de e t te ex xt to o. .

N Ne ec ce es si it to o u un n c cu ur rs so o a ac ce el le er ra ad do o d de e p ps si ic co ol lo og g a a: : v vo oy y a a e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a u un na a m mu uj je er r q qu ue e c co on no oc c a a a a l la a v v c ct ti im ma a. . L Le e h he e
h he ec ch ho o c cr re ee er r q qu ue e t tr ra ab ba aj jo o p pa ar ra a l la a e em mp pr re es sa a d de e p po om mp pa as s f f n ne eb br re es s. . T Te en nd dr r q qu ue e c co on nf fe es sa ar rl le e l la a v ve er rd da ad d. . C C m mo o l lo o h ha ag go o
p pa ar ra a q qu ue e n no o s se e e en nf fa ad de e y y m me e e ec ch he e a a p pa at ta ad da as s d de e s su u c ca as sa a? ? N Ne ec ce es si it to o t tu u r re es sp pu ue es st ta a l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e p po or rq qu ue e e es st to oy y a a
p pu un nt to o d de e l ll le eg ga ar r. .
B Be es so os s, , W Wi il ll l. .

E Es sp pe er r , , p pe er ro o n no o r re ec ci ib bi i n ni in ng gu un na a r re es sp pu ue es st ta a. .

O Os sc cu ur re ec c a a c cu ua an nd do o W Wi il ll l l ll la am m c co on n l lo os s n nu ud di il ll lo os s e en n l la a p pu ue er rt ta a d de e r re ej ji il ll la a. . U Un na a m mu uj je er r s se e a as so om m a a l la a v ve en nt ta an na a d de el l p pi is so o
s su up pe er ri io or r. . W Wi il ll l c ca al lc cu ul l q qu ue e t te en nd dr r a a u un no os s c cu ua ar re en nt ta a a a o os s. . E Er ra a n ne eg gr ra a y y a at tr ra ac ct ti iv va a, , y y s su us s c ca ab be el ll lo os s a al li is sa ad do os s t te en n a an n
t ti in nt te es s r ro oj ji iz zo os s. .
A Ah ho or ra a b ba aj jo o d di ij jo o. .
A Al l a ab br ri ir rl le e l la a p pu ue er rt ta a, , l la a m mu uj je er r s se e p pr re es se en nt t c co om mo o L Le et ti it ti ia a, , p pe er ro o n no o q qu ui is so o d de ec ci ir rl le e s su u a ap pe el ll li id do o. .
M Me e l ll la am mo o W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e, , y y l le e p pr re es se en nt to o m mi is s d di is sc cu ul lp pa as s. . W Wi il ll l e em mp pe ez z a a e ex xp pl li ic ca ar rl le e q qu ue e a aq qu ue el l e er ra a s su u p pr ri im me er r
a ar rt t c cu ul lo o i im mp po or rt ta an nt te e y y q qu ue e s si i l le e h ha ab b a a m me en nt ti id do o h ha ab b a a s si id do o p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a d de es se es sp pe er ra ad do o p po or r n no o d de ec ce ep pc ci io on na ar r a a s su us s
j je ef fe es s, , p pe er ro o e en ns se eg gu ui id da a s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e el ll la a n no o d de ec c a a n ni i h ha ac c a a n na ad da a. . N No o l lo o e es st ta ab ba a p po on ni ie en nd do o d de e p pa at ti it ta as s e en n l la a
c ca al ll le e, , s si im mp pl le em me en nt te e l lo o e es sc cu uc ch ha ab ba a c co on n e ex xp pr re es si i n n s so or rp pr re en nd di id da a. . A Al l f fi in na al l, , W Wi il ll l l le e s so ol lt t u un na a d de e l la as s m mu uc ch ha as s f fr ra as se es s
p pr re ep pa ar ra ad da as s q qu ue e g gu ua ar rd da ab ba a e en n l la a r re ec c m ma ar ra a : : E Es sc cu uc ch he e, , L Le et ti it ti ia a, , p pu ue ed de e q qu ue e e es st ta a s se ea a l la a n ni ic ca a m ma an ne er ra a d de e q qu ue e s se e
- 12 -
c co on no oz zc ca a l la a a au ut t n nt ti ic ca a v ve er rd da ad d s so ob br re e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o t ta ar rd d e en n d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o h ha ac c a a f fa al lt ta a. . L Le et ti it ti ia a p pa ar re ec c a a e en nc ca an nt ta ad da a d de e t te en ne er r l la a
o op po or rt tu un ni id da ad d d de e e ex xp pl la ay ya ar rs se e. . L Le e h hi iz zo o u un n g ge es st to o p pa ar ra a q qu ue e p pa as sa ar ra a y y l lo o c co on nd du uj jo o h ha as st ta a u un na a s sa al la a d de e e es st ta ar r r re ep pl le et ta a d de e
j ju ug gu ue et te es s d de e n ni i o o. .
E Er ra a u us st te ed d p pa ar ri ie en nt te e d de e H Ho ow wa ar rd d? ? l le e p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l. .
N No o. . L Le et ti it ti ia a s so on nr ri i . . S So ol lo o v vi i a a e es se e h ho om mb br re e u un na a v ve ez z. .
" "E Es se e h ho om mb br re e" " p pe en ns s W Wi il ll l . . B Bu ue en no o, , a al ll l v va am mo os s. . A Ah ho or ra a s s q qu ue e v va as s a a e en nt te er ra ar rt te e d de e l la a v ve er rd da ad de er ra a b ba as su ur ra a q qu ue e
e er ra a e el l t ta al l M Ma ac cr ra ae e. .
P Pe er ro o u un na a v ve ez z f fu ue e s su uf fi ic ci ie en nt te e a a a ad di i l la a m mu uj je er r. .
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s su u e en nt tu us si ia as sm mo o a au um me en nt ta ab ba a. .
P Pu ue ed de e q qu ue e e es st ta a m mu uj je er r c co on no oz zc ca a a al lg g n n s se ec cr re et to o a ac ce er rc ca a d de e M Ma ac cr ra ae e l lo o b ba as st ta an nt te e o os sc cu ur ro o p pa ar ra a q qu ue e p pu ue ed da a e ex xp pl li ic ca ar r s su u
a as se es si in na at to o. . S Si i e es s a as s , , i ir r p po or r d de el la an nt te e d de e l la a p po ol li ic c a a. .
Y Y e es so o c cu u n nd do o f fu ue e? ?
H Ha ac ce e c ca as si i d di ie ez z a a o os s. . M Mi i m ma ar ri id do o, , q qu ue e e es st t a a p pu un nt to o d de e l ll le eg ga ar r, , s se e h ha al ll la ab ba a e en n l la a c c r rc ce el l. . L La a m mu uj je er r v vi io o l la a
e ex xp pr re es si i n n d de e W Wi il ll l . . N No o, , n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o n na ad da a. . E Er ra a i in no oc ce en nt te e. . P Pe er ro o y yo o n no o t te en n a a d di in ne er ro o p pa ar ra a p pa ag ga ar r l la a f fi ia an nz za a. .
P Pa as sa ab ba a u un na a n no oc ch he e t tr ra as s o ot tr ra a e en n l la a c ce el ld da a y y y yo o n no o p po od d a a s so op po or rt ta ar rl lo o. . E Em mp pe ez za ab ba a a a d de es se es sp pe er ra ar rm me e. . L Le ev va an nt t l la a
m mi ir ra ad da a y y o ob bs se er rv v a a W Wi il ll l c co on n l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a c co om mp pr re en nd di id do o e el l r re es st to o y y n no o t tu uv vi ie er ra a q qu ue e d de et ta al ll l r rs se el lo o c co on n
p pa al la ab br ra as s . . P Po or r a aq qu u s so ol lo o h ha ay y d do os s m ma an ne er ra as s d de e c co on ns se eg gu ui ir r d di in ne er ro o r r p pi id da am me en nt te e, , o o v ve en nd de er r d dr ro og ga as s o o. .. .. . B Bu ue en no o, , y ya a
s sa ab be e. .
A Al l f fi in na al l, , W Wi il ll l l lo o e en nt te en nd di i . .
O O i ir r a a v ve er r a a H Ho ow wa ar rd d, , c cl la ar ro o. .
E Ex xa ac ct to o. . M Me e o od di i a a m m m mi is sm ma a s so ol lo o p po or r p pe en ns sa ar rl lo o. . V Ve er r , , s se e o or r M Mo on nr ro oe e, , y yo o c cr re ec c c ca an nt ta an nd do o e en n e el l c co or ro o d de e l la a
i ig gl le es si ia a. .
P Pu ue ed de e l ll la am ma ar rm me e W Wi il ll l. . L Lo o e en nt ti ie en nd do o p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e. .
M Me e h ha ab b a an n e ed du uc ca ad do o c co or rr re ec ct ta am me en nt te e, , p pe er ro o t te en n a a q qu ue e s sa ac ca ar r a a m mi i m ma ar ri id do o d de e l la a c c r rc ce el l, , d de e m mo od do o q qu ue e. .. .. . f fu ui i a a v ve er r a a
H Ho ow wa ar rd d. .
S Si in n d de es sv vi ia ar r l la a m mi ir ra ad da a, , W Wi il ll l a an no ot t : : O Oj jo os s b br ri il ll la an nt te es s . .
E Es st ta ab ba a d di is sp pu ue es st ta a a a v ve en nd de er r l la a n ni ic ca a c co os sa a q qu ue e t te en n a a s su us s o oj jo os s s se e e es st ta ab ba an n l ll le en na an nd do o d de e l l g gr ri im ma as s , , p pe er ro o n ni i
s si iq qu ui ie er ra a p pu ud de e e en nt tr ra ar r. . M Me e q qu ue ed d e es sc co on nd di id da a e en nt tr re e l la as s s so om mb br ra as s, , d du ud da an nd do o, , h ha as st ta a q qu ue e H Ho ow wa ar rd d m me e d de es sc cu ub br ri i . . C Cr re eo o
q qu ue e e es st ta ab ba a b ba ar rr ri ie en nd do o, , t te en n a a u un na a e es sc co ob ba a e en n l la a m ma an no o. . M Me e p pr re eg gu un nt t q qu u d de es se ea ab ba a, , y ya a s sa ab be e, , e en n p pl la an n E En n q qu u
p pu ue ed do o a ay yu ud da ar rl la a? ? . . Y Yo o l le e c co on nt t l lo o q qu ue e m me e p pa as sa ab ba a y y p po or r q qu u n ne ec ce es si it ta ab ba a e el l d di in ne er ro o. . N No o q qu ue er r a a q qu ue e p pe en ns sa ar ra a q qu ue e. .. .. ., ,
b bu ue en no o, , y ya a s sa ab be e. . E En nt to on nc ce es s, , a aq qu ue el l h ho om mb br re e a al l q qu ue e n no o c co on no oc c a a d de e n na ad da a h hi iz zo o l la a c co os sa a m m s s e ex xt tr ra a a a d de el l m mu un nd do o. .
W Wi il ll l s se e i in nc cl li in n h ha ac ci ia a d de el la an nt te e. .
D Di io o m me ed di ia a v vu ue el lt ta a y y e en nt tr r e en n l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a s se er r s su u h ha ab bi it ta ac ci i n n, , y y, , s si in n m m s s, , e em mp pe ez z a a d de es sh ha ac ce er r l la a c ca am ma a. .
A A d de es sh ha ac ce er r l la a c ca am ma a? ?
E Ex xa ac ct ta am me en nt te e. . A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , y yo o e es st ta ab ba a a as su us st ta ad da a. . N No o s sa ab b a a q qu u p pe en ns sa ab ba a h ha ac ce er r c co on nm mi ig go o. . E El l h ho om mb br re e h hi iz zo o u un n
m mo on nt t n n c co on n t to od do os s l lo os s c co ob be er rt to or re es s y y l la as s m ma an nt ta as s. . L Lu ue eg go o, , f fu ue e h ha ac ci ia a l la a m me es si il ll la a d de e n no oc ch he e, , d de es se en nc ch hu uf f e el l r re ep pr ro od du uc ct to or r
d de e C CD D, , s se e q qu ui it t e el l r re el lo oj j y y l lo o e ec ch h t to od do o a al l m mo on nt t n n. . E En nt to on nc ce es s e em mp pe ez z a a t tr ra as sl la ad da ar r s su us s c co os sa as s; ; t tu uv vo o q qu ue e q qu ui it ta ar rm me e d de e
e en n m me ed di io o. . S Su u c ca am ma a e er ra a d de e l la as s b bu ue en na as s, , c co on n u un n m ma ag gn n f fi ic co o c co ol lc ch h n n g gr ru ue es so o y y p pe es sa ad do o, , p pe er ro o l l l lo o a ar rr ra as st tr r h ha as st ta a
s sa ac ca ar rl lo o f fu ue er ra a. . A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n f fu ue e a a s su u c ca am mi io on ne et ta a, , u un n v vi ie ej jo o t tr ra as st to o h he ec ch ho o p po ol lv vo o, , l la a a ab br ri i y y c co om me en nz z a a c ca ar rg ga ar r e el l
c co ol lc ch h n n y y t to od do o l lo o d de em m s s S Se e l lo o j ju ur ro o, , y yo o n no o t te en n a a i id de ea a d de e q qu u p pe en ns sa ab ba a h ha ac ce er r a aq qu ue el l h ho om mb br re e. . A Al l f fi in na al l, , s se e p pu us so o a al l
v vo ol la an nt te e, , b ba aj j l la a v ve en nt ta an ni il ll la a y y m me e d di ij jo o q qu ue e m me e r re eu un ni ie er ra a c co on n l l a a l la a v vu ue el lt ta a d de e l la a m ma an nz za an na a, , e en n l la a e es sq qu ui in na a d de e F Fu ul lt to on n
S St tr re ee et t. . N No os s v ve em mo os s a ah h d de en nt tr ro o d de e c ci in nc co o m mi in nu ut to os s , , m me e d di ij jo o. .
Y Yo o e es st ta ab ba a e es st tu up pe ef fa ac ct ta a, , p pe er ro o d di i l la a v vu ue el lt ta a a a l la a m ma an nz za an na a c co om mo o l l m me e h ha ab b a a i in nd di ic ca ad do o. . V Vi i s su u c ca am mi io on ne et ta a. . E Es st ta ab ba a
a ap pa ar rc ca ad da a d de el la an nt te e d de e u un na a t ti ie en nd da a d de e e em mp pe e o os s. . Y Y a al ll l e es st ta ab ba a H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e, , d da an nd do o i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s m mi ie en nt tr ra as s u un no os s
t ti ip po os s d de es sc ca ar rg ga ab ba an n t to od do o y y e el l p pr ro op pi ie et ta ar ri io o l le e e en nt tr re eg ga ab ba a d di in ne er ro o e en n m me et t l li ic co o. . L Lo o s si ig gu ui ie en nt te e q qu ue e h hi iz zo o M Ma ac cr ra ae e f fu ue e
e en nt tr re eg ga ar rm me e l lo os s b bi il ll le et te es s. .
A A u us st te ed d? ?
E Ex xa ac ct to o. . A A m m . . F Fu ue e l la a c co os sa a m m s s r ra ar ra a d de el l m mu un nd do o. . P Po od dr r a a h ha ab be er rs se e c co on nt te en nt ta ad do o c co on n d da ar rm me e u un na a p pa ar rt te e, , p pe er ro o n no o. .
I In ns si is st ti i e en n h ha ac ce er r a aq qu ue el l s sa ac cr ri if fi ic ci io o, , c co om mo o s si i h hu ub bi ie er ra a v ve en nd di id do o t to od da as s s su us s p po os se es si io on ne es s d de e e es st te e m mu un nd do o o o a al lg go o a as s . .
N Nu un nc ca a e en n l la a v vi id da a o ol lv vi id da ar r l lo o q qu ue e m me e d di ij jo o a al l e en nt tr re eg g r rm me el lo o: : A Aq qu u t ti ie en ne e e el l d di in ne er ro o. . A Ah ho or ra a v va ay ya a, , s sa aq qu ue e a a s su u m ma ar ri id do o
d de e l la a c c r rc ce el l y y n no o s se e c co on nv vi ie er rt ta a e en n p pr ro os st ti it tu ut ta a . . C Co og g e el l d di in ne er ro o y y l le e h hi ic ce e c ca as so o: : p pa ag gu u l la a f fi ia an nz za a y y n nu un nc ca a v ve en nd d m mi i
c cu ue er rp po o, , j ja am m s s. . Y Y t to od do o g gr ra ac ci ia as s a a e es se e h ho om mb br re e. .
S Se e o oy y u un n r ru ui id do o e en n l la a p pu ue er rt ta a d de e e en nt tr ra ad da a. . W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i y y o oy y u un na as s v vo oc ce es s q qu ue e s se e a ac ce er rc ca ab ba an n: : l la as s d de e t tr re es s o o
c cu ua at tr ro o n ni i o os s y y l la a d de e u un n h ho om mb br re e. .
H Ho ol la a, , c ca ar ri i o o. .
W Wi il ll l, , e es st te e e es s M Ma ar rt ti in n, , m mi i m ma ar ri id do o, , e es st ta as s s so on n n nu ue es st tr ra as s n ni i a as s, , D Da av vi in ni ia a y y B Br ra an nd di i, , y y e es st te e e es s n nu ue es st tr ro o h hi ij jo o, , H Ho ow wa ar rd d. .
L Le et ti it ti ia a d di ir ri ig gi i u un na a m mi ir ra ad da a f fu ul lm mi in na an nt te e a a W Wi il ll l p pa ar ra a q qu ue e n no o h ha ab bl la ar ra a . . M Ma ar rt ti in n, , e es st te e s se e o or r e es s p pe er ri io od di is st ta a, , a ah ho or ra a i ib ba a
a a a ac co om mp pa a a ar rl lo o a a l la a p pu ue er rt ta a. .
C Cu ua an nd do o s sa al li ie er ro on n, , W Wi il ll l s su us su ur rr r : :
L Lo o s sa ab be e s su u m ma ar ri id do o? ?
N No o. . Y Y n no o t te en ng go o l la a m me en no or r i in nt te en nc ci i n n d de e c co on nt t r rs se el lo o. . N Ni in ng g n n h ho om mb br re e d de eb be er r a a s sa ab be er r a al lg go o a as s a ac ce er rc ca a d de e s su u
e es sp po os sa a. .
l l p pe en ns s e en n d de ec ci ir rl le e q qu ue e o op pi in na ab ba a l lo o c co on nt tr ra ar ri io o, , q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s h ho om mb br re es s s se e s se en nt ti ir r a an n h ha al la ag ga ad do os s a al l s sa ab be er r
q qu ue e s su us s e es sp po os sa as s e es st ta ab ba an n d di is sp pu ue es st ta as s a a r re ea al li iz za ar r t ta am ma a o o s sa ac cr ri if fi ic ci io o, , p pe er ro o l lo o p pe en ns s m me ej jo or r. .
Y Y a a p pe es sa ar r d de e t to od do o, , s su u h hi ij jo o s se e l ll la am ma a H Ho ow wa ar rd d. .
Y Yo o l le e d di ij je e q qu ue e e el l n no om mb br re e m me e g gu us st ta ab ba a, , p pe er ro o l la a v ve er rd da ad de er ra a r ra az z n n s so ol la am me en nt te e l la a s s y yo o, , y y c co on n e es so o b ba as st ta a. .
H Ho ow wa ar rd d e es s u un n n no om mb br re e q qu ue e m mi i h hi ij jo o p pu ue ed de e l lu uc ci ir r c co on n o or rg gu ul ll lo o. . S Se e l lo o r re ep pi it to o, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e, , p pu ue ed de e q qu ue e e el l h ho om mb br re e
q qu ue e a as se es si in na ar ro on n a an no oc ch he e h hu ub bi ie er ra a p pe ec ca ad do o t to od do os s y y c ca ad da a u un no o d de e l lo os s d d a as s d de e s su u v vi id da a, , p pe er ro o p pa ar ra a m m e er ra a l la a p pe er rs so on na a
m m s s j ju us st ta a q qu ue e j ja am m s s h he e c co on no oc ci id do o. .
- 13 -

C Ca ap p t tu ul lo o 5 5
S S b ba ad do o, , 2 21 1. . 5 50 0 h h, , B Br ro oo ok kl ly yn n
E Es sa a n no oc ch he e, , e en n l la a c co oc ci in na a, , q qu ue e e er ra a d do on nd de e s so ol l a an n c ch ha ar rl la ar r, , W Wi il ll l h hi iz zo o l lo o q qu ue e t te en n a a p po or r c co os st tu um mb br re e. . B Be et th h e es st ta ab ba a
p pr re ep pa ar ra an nd do o u un n p pl la at to o d de e p pa as st ta a, , y y l l f fr re eg ga ab ba a l lo os s c ca ac ch ha ar rr ro os s y y l lo os s u ut te en ns si il li io os s d de e c co oc ci in na a a a m me ed di id da a q qu ue e e el ll la a l lo os s i ib ba a
u us sa an nd do o. . E En n s su u o op pi in ni i n n s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a h h b bi il l e es st tr ra at te eg gi ia a: : d de e e es sa a f fo or rm ma a s se e a ah ho or rr ra ab ba an n t te en ne er r u un na a m mo on nt ta a a a d de e
c co os sa as s q qu ue e l la av va ar r u un na a v ve ez z t te er rm mi in na ad da a l la a c ce en na a. . E En nt tr re et ta an nt to o, , l l l le e c co on nt ta ab ba a c c m mo o l le e h ha ab b a a i id do o e el l d d a a. .
E Es se e t t o o e er ra a u un n v vu ul lg ga ar r p pr ro ox xe en ne et ta a, , p pe er ro o c cu ua an nd do o v vi io o a a e es sa a m mu uj je er r e en n a ap pu ur ro os s n no o d du ud d e en n v ve en nd de er r t to od da as s s su us s
p po os se es si io on ne es s p pa ar ra a a ay yu ud da ar rl la a. . N No o t te e p pa ar re ec ce e i in nc cr re e b bl le e? ?
B Be et th h s si ig gu ui i r re em mo ov vi ie en nd do o l la a s sa al ls sa a, , s si in n d de ec ci ir r n na ad da a. .
N No o s s q qu u d de ec ci id di ir r G Gl le en nn n p pr ro os si ig gu ui i W Wi il ll l , , p pe er ro o e es sa a m mu uj je er r, , L Le et ti it ti ia a, , c cr re ee e q qu ue e M Ma ac cr ra ae e l le e s sa al lv v l la a v vi id da a. . E Es so o e es s
a al lg go o i im mp po or rt ta an nt te e, , n no o t te e p pa ar re ec ce e? ? M Me e r re ef fi ie er ro o a a q qu ue e e es s u un na a b bu ue en na a b ba as se e p pa ar ra a u un n a ar rt t c cu ul lo o. .
B Be et th h p pa ar re ec c a a d di is st ta an nt te e, , p pe er ro o W Wi il ll l l lo o i in nt te er rp pr re et t c co om mo o a al lg go o p po os si it ti iv vo o, , u un na a s se e a al l d de e q qu ue e s su us s c co om me en nt ta ar ri io os s l la a h ha ac c a an n
p pe en ns sa ar r y y l la a h ha ab b a an n s su um mi id do o e en n u un n s si il le en nc ci io o c co on nt te em mp pl la at ti iv vo o. .
B Bu ue en no o, , y ya a e es st t b bi ie en n d de e m mi is s h hi is st to or ri ia as s. . Q Qu u t ta al l t te e h ha a i id do o a a t ti i e el l d d a a? ?
B Be et th h d de ej j d de e r re em mo ov ve er r, , a al lz z l lo os s o oj jo os s y y l le e d di ir ri ig gi i u un na a m mi ir ra ad da a g g l li id da a. .
O Oh h, , D Di io os s m m o o! ! e ex xc cl la am m W Wi il ll l d de e r re ep pe en nt te e . . L Lo o h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o! !
S Se e h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o d de e l la a n no ot ta a q qu ue e B Be et th h l le e h ha ab b a a d de ej ja ad do o p po or r l la a m ma a a an na a: : H Ho oy y e es s u un n d d a a i im mp po or rt ta an nt te e . . L La a h ha ab b a a
l le e d do o p pe er ro o l la a h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o a al l i in ns st ta an nt te e. .
E El ll la a n no o d di ij jo o n na ad da a. . S Si im mp pl le em me en nt te e d de ej j q qu ue e W Wi il ll l s se e e ex xp pl li ic ca ar ra a. .
L Lo o s si ie en nt to o. . F Fu ui i d di ir re ec ct to o a al l t tr ra ab ba aj jo o y y m me e m me et t d de e c ca ab be ez za a e en n l la a h hi is st to or ri ia a. . D De eb b d de e d de ej ja ar r e el l m m v vi il l e en n s si il le en nc ci io o
m mi ie en nt tr ra as s e en nt tr re ev vi is st ta ab ba a a a e es sa a m mu uj je er r. . M Me e l ll la am ma as st te e? ?
L Lo o h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o. . C C m mo o p pu ue ed de es s d de ec ci ir r e es so o? ? E Es so o e es s a al lg go o q qu ue e n no o s se e o ol lv vi id da a. . L La as s c co os sa as s n no o f fu un nc ci io on na an n a as s , ,
W Wi il ll l. . E Es st ta as s c co os sa as s, , n no o. .
B Be et th h h ha ab bl la ab ba a e en n u un n t to on no o d de e a ac ce er ra ad da a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d q qu ue e p po on n a a l lo os s p pe el lo os s d de e p pu un nt ta a, , p po or rq qu ue e e er ra a e el l q qu ue e r re es se er rv va ab ba a
p pa ar ra a l lo os s m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e e es st ta ab ba a r re ea al lm me en nt te e f fu ur ri io os sa a. . W Wi il ll l s su up po on n a a q qu ue e l lo o h ha ab b a a d de es sa ar rr ro ol ll la ad do o e en n s su u p pr r c ct ti ic ca a c co om mo o
p ps si iq qu ui ia at tr ra a: : n no o p pe er rd de er r n nu un nc ca a e el l c co on nt tr ro ol l. . E En n p pr ri in nc ci ip pi io o, , e er ra a a al lg go o q qu ue e a ad dm mi ir ra ab ba a d de e s su u m mu uj je er r, , p pe er ro o n no o s so op po or rt ta ab ba a q qu ue e
l l f fu ue er ra a e el l d de es st ti in na at ta ar ri io o. .
H Ha ac ce e s se em ma an na as s q qu ue e n no o p pi ie en ns so o e en n o ot tr ra a c co os sa a, , y y t t s si im mp pl le em me en nt te e l lo o o ol lv vi id da as s! ! T Te e h ha as s o ol lv vi id da ad do o p po or r c co om mp pl le et to o! !
S Su u t to on no o a au um me en nt t . . H Ha as s t te en ni id do o t to od do o e el l d d a a y y t te e h ha as s o ol lv vi id da ad do o! !
E Es st ta ab ba a t tr ra ab ba aj ja an nd do o. .. .. .
S Si ie em mp pr re e e es st t s s t tr ra ab ba aj ja an nd do o o o p pe en ns sa an nd do o e en n e el l t tr ra ab ba aj jo o, , y y n ni i s si iq qu ui ie er ra a t te e a ac cu ue er rd da as s d de e l lo o q qu ue e e es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te e
e en n n nu ue es st tr ra as s v vi id da as s. . Y Yo o, , e en n c ca am mb bi io o, , n no o p pu ue ed do o c co om me er r, , d du uc ch ha ar rm me e o o d do or rm mi ir r s si in n p pe en ns sa ar r e en n e el ll lo o. . S Su us s o oj jo os s s se e
e es st ta ab ba an n l ll le en na an nd do o d de e l l g gr ri im ma as s. .
C Cu u n nt ta am me e q qu u t te e h ha an n d di ic ch ho o. .
N No o v va as s a a l li ib br ra ar rt te e t ta an n f f c ci il lm me en nt te e, , W Wi il ll l. . S Si i d de e v ve er rd da ad d t te e i in nt te er re es sa ar ra a l lo o q qu ue e m me e h ha an n d di ic ch ho o t te en nd dr r a as s q qu ue e h ha ab be er rm me e
a ac co om mp pa a a ad do o a al l h ho os sp pi it ta al l. . T Te en nd dr r a as s q qu ue e h ha ab be er r e es st ta ad do o a al ll l c co on nm mi ig go o. .
T To od da as s a aq qu ue el ll la as s p pa al la ab br ra as s c ca ay ye er ro on n e en nc ci im ma a d de e W Wi il ll l c co om mo o u un na a l lo os sa a. . C Cl la ar ro o q qu ue e t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r i id do o. . C C m mo o p po od d a a
h ha ab be er rl lo o o ol lv vi id da ad do o? ? B Be et th h e es st ta ab ba a e en n l lo o c ci ie er rt to o: : d de es sd de e q qu ue e s se e h ha ab b a a l le ev va an nt ta ad do o, , n no o h ha ab b a a p pe en ns sa ad do o e en n o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e
n no o f fu ue er ra a e en n e es se e a ar rt t c cu ul lo o. .
S Sa ab b a a q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a c ca am mb bi ia ar r e el l r ru um mb bo o d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , p pa as sa ar r d de e l la a p pr re eg gu un nt ta a d de e p po or r q qu u s se e h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o
y y e en nt tr ra ar r e en n l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e: : q qu u h ha ab b a an n d di ic ch ho o l lo os s m m d di ic co os s. . P Pe er ro o c c m mo o c co on ns se eg gu ui ir rl lo o? ? S So ol lo o c co on no oc c a a a a u un na a
p pe er rs so on na a c ca ap pa az z d de e r re ea al li iz za ar r c co on n x xi it to o s se em me ej ja an nt te e m ma an ni io ob br ra a, , u ut ti il li iz za an nd do o l lo os s o op po or rt tu un no os s r re ec cu ur rs so os s p ps si ic co ol l g gi ic co os s, , y y e es sa a
p pe er rs so on na a e er ra a B Be et th h. .
C Ca ar ri i o o, , h he e m me et ti id do o l la a p pa at ta a. . M Me e c cu ue es st ta a c cr re ee er r q qu ue e h ha ay ya a o ol lv vi id da ad do o e es sa a c ci it ta a. . N No o m me er re ez zc co o s sa ab be er r c c m mo o t te e h ha a i id do o, ,
p pe er ro o d de e v ve er rd da ad d q qu ui ie er ro o s sa ab be er rl lo o. . T Te e p pr ro om me et to o q qu ue e h ha ab bl la ar re em mo os s d de e e es se e o ot tr ro o a as su un nt to o, , d de e m mi i o ob bs se es si i n n p po or r e el l t tr ra ab ba aj jo o; ;
p pe er ro o a ah ho or ra a c cr re eo o q qu ue e d de eb be er r a as s c co on nt ta ar rm me e q qu u t te e h ha an n d di ic ch ho o. .
B Be et th h s se e h ha ab b a a s se en nt ta ad do o, , t to od da av v a a s so os st te en n a a l la a c cu uc ch ha ar ra a d de e m ma ad de er ra a, , y y h ha ab bl l e en n s su us su ur rr ro os s, , c co om mo o s si i s se e h hu ub bi ie er ra a
q qu ue ed da ad do o s si in n a ai ir re e e en n l lo os s p pu ul lm mo on ne es s. .
N No o m me e h ha an n e ex xa am mi in na ad do o. . H Ha a s si id do o s so ol lo o u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n. . M Me e h ha an n d di ic ch ho o q qu ue e d de eb be em mo os s s se eg gu ui ir r i in nt te en nt t n nd do ol lo o e en n
s se er ri io o d du ur ra an nt te e o ot tr ro os s t tr re es s m me es se es s, , a an nt te es s d de e p pe en ns sa ar r e en n u un n t tr ra at ta am mi ie en nt to o. . S Su us sp pi ir r p pr ro of fu un nd da am me en nt te e y y c co og gi i u un n
p pa a u ue el lo o d de e p pa ap pe el l . . M Me e h ha an n d di ic ch ho o q qu ue e l lo os s d do os s e es st ta am mo os s p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e s sa an no os s y y q qu ue e d de eb be er r a am mo os s d da ar rn no os s u un n p po oc co o
m m s s d de e t ti ie em mp po o a an nt te es s d de e d da ar r e el l s si ig gu ui ie en nt te e p pa as so o . .
E Es so o s so on n b bu ue en na as s n no ot ti ic ci ia as s, , n no o t te e p pa ar re ec ce e? ? d di ij jo o W Wi il ll l, , q qu ue e e en ns se eg gu ui id da a i in nt tu uy y q qu ue e p po on ne er rs se e a al le eg gr re e a an nt te es s d de e q qu ue e
e el ll la a h hu ub bi ie er ra a a ac ca ab ba ad do o q qu ui iz z n no o f fu ue er ra a l la a t t c ct ti ic ca a m m s s a ap pr ro op pi ia ad da a. . S Su u l la ad do o r ra ac ci io on na al l l le e d de ec c a a q qu ue e l lo o q qu ue e B Be et th h m m s s
n ne ec ce es si it ta ab ba a e er ra a h ha ab bl la ar rl lo o, , s sa ac ca ar rl lo o d de e d de en nt tr ro o s si in n t te en ne er r q qu ue e a ar rg gu um me en nt ta ar r n ni i d de ef fe en nd de er r n na ad da a. . E Es so o e er ra a l lo o q qu ue e p pe en ns sa ab ba a, ,
p pe er ro o s su us s l la ab bi io os s q qu ue er r a an n o ot tr ra a c co os sa a: : m me ej jo or ra ar r l la a s si it tu ua ac ci i n n c co om mo o f fu ue er ra a. .
P Pu ue es s n no o. . N No o c cr re eo o q qu ue e s se ea an n b bu ue en na as s n no ot ti ic ci ia as s. . P Pa ar ra a n na ad da a. . S So ol lo o h ha ac ce e q qu ue e t to od do o s se ea a m m s s j jo od di id da am me en nt te e m mi is st te er ri io os so o. .
S Si i m mi is s v vu ul lo os s s so on n t ta an n p pe er rf fe ec ct to os s y y t tu u s se em me en n e es s t ta an n j jo od di id da am me en nt te e b bu ue en no o, , p po or r q qu u n no o p po od de em mo os s t te en ne er r h hi ij jo os s? ?
A Ar rr ro oj j l la a c cu uc ch ha ar ra a c co on nt tr ra a l la a p pa ar re ed d, , d do on nd de e e el l u ut te en ns si il li io o d di ib bu uj j u un na a m ma an nc ch ha a d de e s sa al ls sa a d de e t to om ma at te e a a l lo o J Ja ac ck ks so on n
P Po ol ll lo oc ck k, , s se e l le ev va an nt t y y s se e f fu ue e c co or rr ri ie en nd do o a al l d do or rm mi it to or ri io o. . W Wi il ll l l la a s si ig gu ui i , , p pe er ro o e el ll la a c ce er rr r d de e u un n p po or rt ta az zo o. . L La a o oy y l ll lo or ra ar r. .
C C m mo o p po od d a a h ha ab be er r m me et ti id do o l la a p pa at ta a d de e a aq qu ue el ll la a m ma an ne er ra a? ? L Le e h ha ab b a a p pr ro om me et ti id do o q qu ue e l la a a ac co om mp pa a a ar r a a a al l h ho os sp pi it ta al l y y
q qu ue e s se e t to om ma ar r a a u un na as s h ho or ra as s l li ib br re es s d du ur ra an nt te e l la a t ta ar rd de e. . P Pe er ro o, , e en n l lu ug ga ar r d de e e es so o, , h ha ab b a a i id do o a a t tr ra ab ba aj ja ar r y y s se e h ha ab b a a
o ol lv vi id da ad do o c co om mp pl le et ta am me en nt te e d de el l a as su un nt to o d du ur ra an nt te e t to od do o e el l d d a a. . I In nc cl lu us so o l le e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un n m me en ns sa aj je e c co on n l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y
p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar rl le e p po or r a al lg go o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n e el l t tr ra ab ba aj jo o j ju us st to o a a l la a h ho or ra a d de e l la a c ci it ta a e en n l la a c cl l n ni ic ca a. . S Sa ab b a a c cu u l l e er ra a l la a
o op pi in ni i n n d de e s su u m mu uj je er r c co om mo o p ps si iq qu ui ia at tr ra a, , p pe en ns sa ab ba a q qu ue e l l s se e s su um me er rg g a a e en n e el l t tr ra ab ba aj jo o p pa ar ra a n no o t te en ne er r q qu ue e e en nf fr re en nt ta ar rs se e
a al l v ve er rd da ad de er ro o p pr ro ob bl le em ma a: : q qu ue e t tr ra as s c cu ua at tr ro o a a o os s d de e m ma at tr ri im mo on ni io o, , d do os s d de e s se ex xo o s si in n p pr ro ot te ec cc ci i n n d de e n ni in ng g n n t ti ip po o y y u un no o
i in nt te en nt t n nd do ol lo o e en n s se er ri io o, , B Be et th h s se eg gu u a a s si in n q qu ue ed da ar rs se e e em mb ba ar ra az za ad da a. . W Wi il ll l s sa ab b a a q qu ue e e es so o e er ra a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a, , p pe er ro o B Be et th h
s se e e eq qu ui iv vo oc ca ab ba a. . N No o i in nt te en nt ta ab ba a h hu ui ir r. . S Si ie em mp pr re e h ha ab b a a s si id do o a am mb bi ic ci io os so o, , d de es sd de e q qu ue e e es st ta ab ba a e en n e el l i in ns st ti it tu ut to o; ; c cu ua an nd do o n no o
- 14 -
e es st ta ab ba a d di ir ri ig gi ie en nd do o C Ch he er rw we el ll l, , s se e d de ed di ic ca ab ba a a a v ve en nd de er r h hi is st to or ri ia as s d de e l la a u un ni iv ve er rs si id da ad d e en n F Fl le ee et t S St tr re ee et t
2 2
. . A As s e er ra a l l. .
E El l t te el l f fo on no o s so on n . .
W Wi il ll l? ?
A Ah h, , h ho ol la a, , p pa ap p . .
T Te e l ll la am ma ab ba a p pa ar ra a s sa ab be er r s si i t te e h ha ab b a a g gu us st ta ad do o e el l c co on nc ci ie er rt to o. .
S S , , c cl la ar ro o. . M Me e e en nc ca an nt t d di ij jo o W Wi il ll l t to oc c n nd do os se e e el l c ca ab be el ll lo o y y m mi ir ra an nd do o a al l s su ue el lo o. . C C m mo o e er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a s si id do o
t ta an n e es st t p pi id do o y y n no o h hu ub bi ie er ra a l ll la am ma ad do o a a s su u p pa ad dr re e? ? . . L Lo o s si ie en nt to o, , t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er rt te e t te el le ef fo on ne ea ad do o. . L Lo os s c co or ro os s f fu ue er ro on n
i in nc cr re e b bl le es s. .
P Pa ar re ec ce es s d de ep pr ri im mi id do o. .
E Es s s so ol lo o c ca an ns sa an nc ci io o. . H Ha a s si id do o u un n d d a a m mu uy y l la ar rg go o. . T Te e a ac cu ue er rd da as s d de el l a as su un nt to o p po or r e el l q qu ue e m me e l ll la am ma ar ro on n e en n p pl le en no o
c co on nc ci ie er rt to o, , a aq qu ue el l a as se es si in na at to o? ? P Pu ue es s s se e m me e o oc cu ur rr ri i l la a i id de ea a d de e i in nv ve es st ti ig ga ar rl lo o y y v ve er r q qu u h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o r re ea al lm me en nt te e, , h ha ac ce er r
u un n r re ep po or rt ta aj je e d de el l t ti ip po o r re et tr ra at to o d de e u un n c cr ri im me en n o o a al lg go o a as s . .
L Le e r re es su ul lt ta ab ba a i im mp po os si ib bl le e h ha ac ce er r c ca as so o o om mi is so o d de e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e B Be et th h t tr ra as s l la a p pu ue er rt ta a c ce er rr ra ad da a d de el l d do or rm mi it to or ri io o. . N No o l le e
c ca ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e d de eb b a a i in nt te en nt ta ar r h ha ab bl la ar rl le e p pa ar ra a c co on nv ve en nc ce er rl la a d de e q qu ue e s sa al li ie er ra a o o d de e q qu ue e l lo o d de ej ja ar ra a e en nt tr ra ar r. .
E Es s u un na a b bu ue en na a i id de ea a. . Q Qu u h ha as s a av ve er ri ig gu ua ad do o? ?
P Pu ue es s q qu ue e e er ra a u un n v vu ul lg ga ar r p pr ro ox xe en ne et ta a d de ed di ic ca ad do o a a l la a m ma al la a v vi id da a. .
B Bu ue en no o, , s su up po on ng go o q qu ue e n no o h ha ab br r s si id do o n ni in ng gu un na a s so or rp pr re es sa a. . A Al l m me en no os s e en n u un n b ba ar rr ri io o c co om mo o e es se e. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, ,
e es st to oy y i im mp pa ac ci ie en nt te e p po or r l le ee er r a al lg g n n a ar rt t c cu ul lo o t tu uy yo o s so ob br re e e el l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l. . Y Y s su up po on ng go o q qu ue e t t t ta am mb bi i n n. . D Di is sc cu ul lp pa a, ,
L Li in nd da a m me e e es st t l ll la am ma an nd do o. . E Es st ta a n no oc ch he e t te en ne em mo os s u un na a c ce en na a a a f fa av vo or r d de e H Ha ab bi it ta at t. . E Es st t n n l ll le eg ga an nd do o l lo os s p pe ec ce es s g go or rd do os s y y s se e
s su up po on ne e q qu ue e t te en ng go o q qu ue e h ha ac ce er r d de e a an nf fi it tr ri i n n. . T Te e l ll la am ma ar r p pr ro on nt to o. .
W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e i in nc cl lu us so o e en n s su us s n no oc ch he es s d de e a as su ue et to o s su u p pa ad dr re e y y s su u s so oc ci ia a u un na a p pa al la ab br ra a q qu ue e W Wi il ll l e er ra a i in nc ca ap pa az z d de e
p pr ro on nu un nc ci ia ar r s si i n no o e er ra a p po on ni i n nd do ol la a e en nt tr re e c co om mi il ll la as s s se e d de ed di ic ca ab ba an n a a c ca au us sa as s m mo or ra al lm me en nt te e d di ig gn na as s. . H Ha ab bi it ta at t f fo or r
H Hu um ma an ni it ty y e er ra a u un na a d de e l la as s o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s b be en n f fi ic ca as s f fa av vo or ri it ta as s d de e s su u p pa ad dr re e. . M Me e g gu us st ta a u un na a c ca au us sa a q qu ue e e ex xi ig ge e p pa ar rt te e
d de e t tu u t ti ie em mp po o y y d de e t tu u e es sf fu ue er rz zo o, , y y n no o s so ol lo o t tu u d di in ne er ro o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o s su u p pa ad dr re e e en n u un na a o oc ca as si i n n . . L Lo o q qu ue e t te e p pi id de en n
e es s q qu ue e a ab br ra as s t tu u c co or ra az z n n, , n no o s si im mp pl le em me en nt te e l la a c ca ar rt te er ra a. .
E En n s su u d de es sp pa ac ch ho o d de e j ju ue ez z, , s su u p pa ad dr re e t te en n a a c co ol lg ga ad do o u un n r re et tr ra at to o s su uy yo o c co on n e el l l lt ti im mo o p pr re es si id de en nt te e, , a am mb bo os s s su ub bi id do os s e en n
u un na a e es sc ca al le er ra a p pl le eg ga ab bl le e, , v ve es st ti id do os s d de e l le e a ad do or re es s y y c co on n u un n m ma ar rt ti il ll lo o e en n l la a m ma an no o. . E Er ra a u un na a f fo ot to og gr ra af f a a t to om ma ad da a e en n u un na a d de e
l la as s t t p pi ic ca as s r re eu un ni io on ne es s d de e H Ha ab bi it ta at t: : c co on ns st tr ru ui ir r u un na a c ca as sa a p pa ar ra a l lo os s s si in n t te ec ch ho o e en n u un n s so ol lo o d d a a. . A Aq qu ue el ll la a h ha ab b a a t te en ni id do o l lu ug ga ar r
e en n A Al la ab ba am ma a o o e en n a al lg g n n l lu ug ga ar r p pa ar re ec ci id do o. .
W Wi il ll l s se e p pr re eg gu un nt t p po or r a aq qu ue el l a af f n n b be en ne ef fa ac ct to or r d de e s su u p pr ro og ge en ni it to or r. . E En n r re ea al li id da ad d, , s se e l le e a an nt to oj ja ab ba a s so os sp pe ec ch ho os so o. . L La a
i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n c c n ni ic ca a d de ec c a a q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a n ni ic ca am me en nt te e d de e u un na a m ma an ni io ob br ra a p po ol l t ti ic ca a p pa ar ra a m mo os st tr ra ar r a a W Wi il ll li ia am m M Mo on nr ro oe e
p pa ad dr re e c co om mo o u un n h ho om mb br re e c co on n e el l c ca ar r c ct te er r a ad de ec cu ua ad do o p pa ar ra a o oc cu up pa ar r l lo os s m m s s a al lt to os s c ca ar rg go os s d de e l la a j ju ud di ic ca at tu ur ra a. . M M s s
c co on nc cr re et ta am me en nt te e, , W Wi il ll l s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba a s si i s su u p pa ad dr re e n no o e es st ta ar r a a i in nt te en nt ta an nd do o m me ej jo or ra ar r s su us s r re el la ac ci io on ne es s c co on n l la as s
c ci ir rc cu un ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s e ev va an ng g l li ic co o- -c cr ri is st ti ia an na as s, , q qu ue e t ta an nt ta a i in nf fl lu ue en nc ci ia a t te en n a an n e en n l la a s se el le ec cc ci i n n d de e l lo os s c ca an nd di id da at to os s a al l T Tr ri ib bu un na al l
S Su up pr re em mo o. . A Al lg gu un no os s d de e l lo os s r ri iv va al le es s d de e s su u p pa ad dr re e e er ra an n m mi ie em mb br ro os s d de es st ta ac ca ad do os s d de e e es st ta as s. . U Un n r re ec co on no oc ci id do o l li ib be er ra al l c co om mo o
W Wi il ll li ia am m M Mo on nr ro oe e p pa ad dr re e n nu un nc ca a e es st ta ar r a a a a s su u a al lt tu ur ra a, , p pe er ro o l le e s se er r a a d de e a ay yu ud da a m mo os st tr ra ar r a al lg go o d de e p pi ie ed da ad d. . E Es so o e er ra a, , a al l
m me en no os s, , l lo o q qu ue e s su u h hi ij jo o s su up po on n a a. .
W Wi il ll l f fu ue e d de e p pu un nt ti il ll la as s h ha as st ta a e el l d do or rm mi it to or ri io o y y a ab br ri i l li ig ge er ra am me en nt te e l la a p pu ue er rt ta a. . B Be et th h e es st ta ab ba a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e d do or rm mi id da a. .
C Ce er rr r n nu ue ev va am me en nt te e, , r re ec co og gi i l lo o q qu ue e q qu ue ed da ab ba a d de e l la a p pa as st ta a t ti ir ra ad da a e en n e el l s su ue el lo o y y s se e c co om mi i e el l r re es st to o d di ir re ec ct ta am me en nt te e d de e l la a
c ca az zu ue el la a. . T Te en n a a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e u un n m mu ur ro o i in nf fr ra an nq qu ue ea ab bl le e a ac ca ab ba ab ba a d de e a al lz za ar rs se e e en n m me ed di io o d de el l a ap pa ar rt ta am me en nt to o y y d de e
q qu ue e l l y y B Be et th h s se e h ha al ll la ab ba an n e en n l la ad do os s o op pu ue es st to os s. .
C Co og gi i e el l m ma an nd do o a a d di is st ta an nc ci ia a y y s si in nt to on ni iz z c cu ua al lq qu ui ie er r c ca an na al l; ; e er ra a l la a C CN NN N. .
Y Y a ah ho or ra a, , l la as s n no ot ti ic ci ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s: : m m s s p pr ro ob bl le em ma as s p pa ar ra a e el l m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a b br ri it t n ni ic co o, , G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s, ,
q qu ue e h ho oy y h ha a s si id do o e el l b bl la an nc co o d de e l la as s c cr r t ti ic ca as s d de e l la a I Ig gl le es si ia a. . E El l o ob bi is sp po o d de e B Bi ir rm mi in ng gh ha am m h ha a c co om mp pa ar re ec ci id do o a an nt te e l la a C C m ma ar ra a
d de e l lo os s L Lo or re es s p pa ar ra a a au um me en nt ta ar r l la a p pr re es si i n n. .. .. .
W Wi il ll l s se e i in nc co or rp po or r p pa ar ra a v ve er r m me ej jo or r. . C Cu ur rt ti is s p pa ar re ec c a a m m s s v vi ie ej jo o y y a ag go ot ta ad do o d de e l lo o q qu ue e l l r re ec co or rd da ab ba a. . H Ha ab b a a p pa as sa ad do o p po or r
O Ox xf fo or rd d c cu ua an nd do o W Wi il ll l e es st tu ud di ia ab ba a a al ll l . . E En n a aq qu ue el ll la a p po oc ca a, , C Cu ur rt ti is s, , q qu ue e e es st ta ab ba a e en n l la a o op po os si ic ci i n n y y s se e o oc cu up pa ab ba a d de e
c cu ue es st ti io on ne es s d de e m me ed di io o a am mb bi ie en nt te e, , h ha ab b a a l li id de er ra ad do o u un n d de eb ba at te e d de e l la a O Ox xf fo or rd d U Un ni io on n. . C Co om mo o r re ed da ac ct to or r d de e n no ot ti ic ci ia as s d de e
C Ch he er rw we el ll l, , a a W Wi il ll l l le e c co or rr re es sp po on nd di i l la a e en nv vi id di ia ab bl le e t ta ar re ea a d de e e en nt tr re ev vi is st ta ar rl lo o. .
H Ha ac c a a a a o os s q qu ue e n no o h ha ab b a a p pe en ns sa ad do o e en n a aq qu ue el l e ep pi is so od di io o, , p pe er ro o e en n e es se e m mo om me en nt to o s su u e en nt tr re ev vi is st ta ad do o l le e c ca au us s u un na a
p pr ro of fu un nd da a i im mp pr re es si i n n. . P Pa ar ra a e em mp pe ez za ar r, , C Cu ur rt ti is s l lo o t tr ra at t c co on n m mu uc ch ha a d de ef fe er re en nc ci ia a, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un n v ve er rd da ad de er ro o
p pe er ri io od di is st ta a, , c cu ua an nd do o W Wi il ll l a ap pe en na as s t te en n a a d di ie ec ci in nu ue ev ve e a a o os s. . P Pe er ro o l lo o m m s s c cu ur ri io os so o d de e t to od do o h ha ab b a a s si id do o q qu ue e C Cu ur rt ti is s h ha ab b a a
a ac ct tu ua ad do o m m s s c co om mo o u un n p pr ro of fe es so or r, , u un n m ma ae es st tr ro o, , q qu ue e c co om mo o u un n p po ol l t ti ic co o: : s sa al lp pi ic c l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on n c co on ns st ta an nt te es s
r re ef fe er re en nc ci ia as s a a l li ib br ro os s y y p pe el l c cu ul la as s, , l le e p pr re eg gu un nt t s si i h ha ab b a a l le e d do o a a c ci ie er rt to o d de es sc co on no oc ci id do o t te e l lo og go o h ho ol la an nd d s s o o s si i h ha ab b a a v vi is st to o
n no o s s q qu u c co on nt tr ro ov ve er rt ti id da a p pe el l c cu ul la a p po ol la ac ca a. . C Cu ua an nd do o l la a e en nt tr re ev vi is st ta a c co on nc cl lu uy y , , W Wi il ll l s se e s se en nt t a a c cl la ar ra am me en nt te e i in nf fe er ri io or r a a l l, ,
p pe er ro o a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e C Cu ur rt ti is s n no o t te en n a a f fu ut tu ur ro o e en n l la a p po ol l t ti ic ca a p po or rq qu ue e e er ra a d de em ma as si ia ad do o
i in nt te el le ec ct tu ua al l. . C Cu ua an nd do o s su u e en nt tr re ev vi is st ta ad do o e em mp pe ez z a a a as sc ce en nd de er r e en n e el l g go ob bi ie er rn no o, , W Wi il ll l s se e a av ve er rg go on nz z d de e s su u f fa al lt ta a d de e
p pe er rs sp pi ic ca ac ci ia a p po ol l t ti ic ca a. .
L La a C CN NN N m mo os st tr ra ab ba a l la as s i im m g ge en ne es s d de e u un n c cl l r ri ig go o d de e b bl la an nc co os s c ca ab be el ll lo os s v ve es st ti id do o c co on n u un n t tr ra aj je e g gr ri is s b ba aj jo o e el l q qu ue e
a as so om ma ab ba a u un n a at ti is sb bo o d de e p p r rp pu ur ra a. . E El l r ro os st tr ro o d de el l o ob bi is sp po o, , r ro oj jo o d de e i in nd di ig gn na ac ci i n n, , p pa ar re ec c a a q qu ue er re er r c co om mp pe et ti ir r c co on n e el l c co ol lo or r d de e
s su u c ca am mi is sa a. . L La a C CN NN N l lo o i id de en nt ti if fi ic c c co om mo o e el l l l d de er r d de el l e eq qu ui iv va al le en nt te e b br ri it t n ni ic co o d de e l la a I Ig gl le es si ia a d de e J Je es s s s R Re en na ac ci id do o, , u un n a al la a
r ra ad di ic ca al l d de e l la a I Ig gl le es si ia a e ev va an ng g l li ic ca a. .
E Es se e h ho om mb br re e e es s u un n p pe ec ca ad do or r d de ec c a a e el l o ob bi is sp po o a an nt te e l lo os s m mu ur rm mu ul ll lo os s d de e a ap pr ro ob ba ac ci i n n y y r re ep pr ro ob ba ac ci i n n d de e l la a C C m ma ar ra a . .
S Si i e es s c ci ie er rt to o q qu ue e h ha a m ma al lv ve er rs sa ad do o f fo on nd do os s p p b bl li ic co os s, , d de eb be e s se er r d de es sp pe ed di id do o . .
W Wi il ll l a ap pa ag g e el l t te el le ev vi is so or r y y f fu ue e a al l o or rd de en na ad do or r. . B Be et th h s se eg gu ui ir r a a d du ur rm mi ie en nd do o h ha as st ta a l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e. . P Pe en ns s e en n
d de es sp pe er rt ta ar rl la a p pa ar ra a h ha ab bl la ar r c co on n e el ll la a; ; t te en n a an n p po or r n no or rm ma a n no o a ac co os st ta ar rs se e n nu un nc ca a s si in n h ha ab be er rs se e r re ec co on nc ci il li ia ad do o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, ,
e es st ta ab ba a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e d do or rm mi id da a y y n no o i ib ba a a a c co on ns se eg gu ui ir r n na ad da a m mo ol le es st t n nd do ol la a: : h ha ab b a a v vi is st to o c cl la ar ra am me en nt te e s su u e ex xp pr re es si i n n. .
B Be et th h p po od d a a m mo os st tr ra ar r u un na a i in nf fi in ni id da ad d d de e e ex xp pr re es si io on ne es s d di is st ti in nt ta as s a a l lo o l la ar rg go o d de e u un na a m mi is sm ma a n no oc ch he e. . E En n m m s s d de e u un na a

2
Calle londinense famosa porque en ella se encuentran las redacciones de los principales diarios. (N. del T. )
- 15 -
o oc ca as si i n n W Wi il ll l s se e h ha ab b a a d de es sp pe er rt ta ad do o p po or rq qu ue e s su u m mu uj je er r r re e a a e en n s su ue e o os s p po or r a al lg gu un na a b br ro om ma a s se ec cr re et ta a; ; p pe er ro o e en n e es se e
m mo om me en nt to o, , i in nc cl lu us so o c co on n e el l o os sc cu ur ro o c ca ab be el ll lo o c ca ay y n nd do ol le e p po or r e el l r ro os st tr ro o, , c cr re ey y d di is st ti in ng gu ui ir r l lo o q qu ue e t te em m a a q qu ue e f fu ue er ra a u un na a
a ar rr ru ug ga a q qu ue e c cr ru uz za ab ba a s su u f fr re en nt te e, , c co om mo o s si i e es st tu uv vi ie er ra a c co on nc ce en nt tr ra ad da a e en n a al lg go o. . W Wi il ll l s se e i im ma ag gi in n b bo or rr r n nd do ol la a c co on n l la a s si im mp pl le e
c ca ar ri ic ci ia a d de e s su us s d de ed do os s. . T Ta al l v ve ez z d de eb be er r a a e en nt tr ra ar r e e i in nt te en nt ta ar rl lo o. . P Pe er ro o n no o, , s se e d di ij jo o. . Y Y s si i s se e d de es sp pe er rt ta ab ba a, , y y l la a a ar rr ru ug ga a
r re ea ap pa ar re ec c a a? ? L Lo o m me ej jo or r e er ra a q qu ue e l la a d de ej ja ar ra a e en n p pa az z. .
Q Qu ui iz z p po od d a a h ha ac ce er r a al lg go o q qu ue e l lo o m ma an nt tu uv vi ie er ra a o oc cu up pa ad do o; ; p po or r e ej je em mp pl lo o, , e es sc cr ri ib bi ir r e el l r re ep po or rt ta aj je e s so ob br re e M Ma ac cr ra ae e p pa ar ra a
e en nt tr re eg ga ar rl lo o a a p pr ri im me er ra a h ho or ra a. . A Al l m me en no os s a as s i im mp pr re es si io on na ar r a a a a H Ha ar rd de en n. . Y Y t ta am mb bi i n n s se er r a a u un na a e ex xc cu us sa a p pa ar ra a n no o e en nt tr ra ar r e en n
e el l d do or rm mi it to or ri io o. .
S Se e s se en nt t a an nt te e e el l t te ec cl la ad do o, , p pe er ro o s su u m me en nt te e s se eg gu u a a s si in n c ce en nt tr ra ar rs se e e en n L Le et ti it ti ia a, , e en n H Ho ow wa ar rd d o o e en n l la as s c ca al ll le es s d de e
B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e. . S Sa ab b a a l lo o q qu ue e B Be et th h d de es se ea ab ba a y y t ta am mb bi i n n q qu ue e l la a n na at tu ur ra al le ez za a o o l lo o q qu ue e f fu ue er ra a s se e i in nt te er rp po on n a a e en n s su u c ca am mi in no o. .
L La a a ac ct ti it tu ud d d de e l lo os s m m d di ic co os s l le e h ha ab b a a d da ad do o n ni im mo os s, , p pe er ro o B Be et th h n no o e es st ta ab ba a a ac co os st tu um mb br ra ad da a a a s se er r p pa ac ci ie en nt te e. . L Le e g gu us st ta ab ba an n
l la as s c co os sa as s c cl la ar ra as s: : u un n d di ia ag gn n s st ti ic co o y y u un na a l l n ne ea a d de e a ac cc ci i n n. .
A Ad de em m s s, , e er ra a c co on ns sc ci ie en nt te e d de e q qu ue e l la a c cu ue es st ti i n n d de el l e em mb ba ar ra az zo o e er ra a s so ol lo o u un na a p pa ar rt te e d de e l la a h hi is st to or ri ia a; ; a a B Be et th h l le e m mo ol le es st ta ab ba a
s su u a ac ct ti it tu ud d c co on n e el l t tr ra ab ba aj jo o, , s su u o ob bs se es si i n n p po or r d de es st ta ac ca ar r. . C Cu ua an nd do o s se e c co on no oc ci ie er ro on n, , a a e el ll la a l le e g gu us st t s su u d de et te er rm mi in na ac ci i n n y y l le e
p pa ar re ec ci i s se ex xy y; ; a ad dm mi ir ra ab ba a s su u n ne eg ga at ti iv va a a a c co on nf fo or rm ma ar rs se e y y a a v vi iv vi ir r a a l la a s so om mb br ra a d de el l p pr re es st ti ig gi io o d de e s su u p pa ad dr re e. . P Po or r e ej je em mp pl lo o, ,
W Wi il ll l p po od dr r a a h ha ab be er r v vu ue el lt to o a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t tr ra as s c cu um mp pl li ir r l lo os s d di ie ec ci io oc ch ho o y y u ut ti il li iz za ar r l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e s su u a ap pe el ll li id do o p pa ar ra a
e en nt tr ra ar r e en n Y Ya al le e. . E El ll la a l lo o a ad dm mi ir ra ab ba a p po or r n no o h ha ab be er rl lo o h he ec ch ho o; ; p pe er ro o e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s p pr re ef fe er ri ir r a a q qu ue e l la a a am mb bi ic ci i n n d de e s su u
m ma ar ri id do o s se e h hu ub bi ie er ra a a at te em mp pe er ra ad do o. . E Ex xi is st t a an n o ot tr ra as s p pr ri io or ri id da ad de es s. .
A Al l f fi in na al l, , c ca ay y d do or rm mi id do o p po oc co o d de es sp pu u s s d de e l la as s c cu ua at tr ro o d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a. . S So o q qu ue e s se e h ha al ll la ab ba a e en n u un na a b ba ar rc ca a, , e en n u un n
l la ag go o, , i im mp pu ul ls s n nd do os se e c co on n u un na a p pe er rc ch ha a i ig gu ua al l q qu ue e u un n g go on nd do ol le er ro o. . A An nt te e l l, , e en nr ro os sc ca ad da a b ba aj jo o u un n p pa ar ra as so ol l, , h ha ab b a a u un na a
m mu uj je er r. . S Se eg gu ur ra am me en nt te e e er ra a B Be et th h, , p pe er ro o l le e c co os st t v ve er rl la a c co on n c cl la ar ri id da ad d. . E En nt tr re ec ce er rr r l lo os s o oj jo os s, , d de ec ci id di id do o a a c co om mp pr ro ob ba ar rl lo o, ,
p pe er ro o e el l s so ol l l lo o d de es sl lu um mb br r . .
- 16 -

C Ca ap p t tu ul lo o 6 6
L Lu un ne es s, , 1 10 0. . 4 47 7 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
E EL L B BU UE EN N P PE EC CA AD DO OR R, , H HI IS ST TO OR RI IA A D DE E U UN NA A V VI ID DA A Y Y D DE E U UN NA A M MU UE ER RT TE E E EN N N NU UE EV VA A Y YO OR RK K. .
W Wi il ll l l lo o l le ey y , , n no o e en n l la a p p g gi in na a B B6 6 o o B B1 11 1, , n ni i s si iq qu ui ie er ra a e en n l la a B B3 3, , s si in no o e en n l la a A Al l: : e en n l la a p pr ri im me er ra a p p g gi in na a d de e T Th he e N Ne ew w
Y Yo or rk k T Ti im me es s. .
L Lo o h ha ab b a a m mi ir ra ad do o e en n e el l m me et tr ro o, , m mi ie en nt tr ra as s s se e d di ir ri ig g a a a al l t tr ra ab ba aj jo o, , l lo o h ha ab b a a s se eg gu ui id do o m mi ir ra an nd do o m mi ie en nt tr ra as s c ca am mi in na ab ba a h ha ac ci ia a
l la a r re ed da ac cc ci i n n, , y y e en n e es so os s m mo om me en nt to os s, , s se en nt ta ad do o a a s su u m me es sa a, , h ha ac c a a e es sf fu ue er rz zo os s p pa ar ra a q qu ue e n na ad di ie e n no ot ta ar ra a q qu ue e s se eg gu u a a
m mi ir r n nd do ol lo o. .
A Al l l ll le eg ga ar r, , s se e e en nc co on nt tr r u un n a al lu ud d d de e f fe el li ic ci it ta ac ci io on ne es s e en n e el l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o; ; p pr ro ov ve en n a an n t ta an nt to o d de e c co ol le eg ga as s q qu ue e s se e
s se en nt ta ab ba an n a a m me en no os s d de e t tr re es s m me et tr ro os s d de e d di is st ta an nc ci ia a c co om mo o d de e v vi ie ej jo os s a am mi ig go os s q qu ue e v vi iv v a an n e en n o ot tr ro os s c co on nt ti in ne en nt te es s y y q qu ue e
h ha ab b a an n l le e d do o l la a h hi is st to or ri ia a e en n l la a v ve er rs si i n n o on n- -l li in ne e d de el l p pe er ri i d di ic co o. . E Es st ta ab ba a r re ec ci ib bi ie en nd do o m m s s a al la ab ba an nz za as s p po or r e el l t te el l f fo on no o
c cu ua an nd do o n no ot t q qu ue e u un na a c co or rr ri ie en nt te e d de e e en ne er rg g a a b ba ar rr r a a l la as s m me es sa as s c co om mo o u un na a f fu ue er rz za a m ma ag gn n t ti ic ca a. . E Er ra a T To ow wn ns se en nd d
M Mc cD Do ou ug ga al l, , q qu ue e h ha ab b a a d de es sc ce en nd di id do o d de el l m mo on nt te e O Ol li im mp po o p pa ar ra a h ha ac ce er r u un na a d de e s su us s r ra ar ra as s v vi is si it ta as s a a l la as s t tr ro op pa as s. . D De e r re ep pe en nt te e, ,
l la as s e es sp pa al ld da as s s se e h ha ab b a an n e en nd de er re ez za ad do o, , y y e en n l lo os s r ro os st tr ro os s h ha ab b a a a ap pa ar re ec ci id do o u un n r ri ic ct tu us s e en n f fo or rm ma a d de e s so on nr ri is sa a. . W Wi il ll l s se e f fi ij j
e en n q qu ue e A Am my y W Wo oo od ds st te ei in n s se e a ap pr re es su ur ra ab ba a a a r re et to oc ca ar rs se e e el l c ca ab be el ll lo o, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l v ve et te er ra an no o c co ol lu um mn ni is st ta a d de e S So oc ci ie ed da ad d
b ba ar rr r a a s su u m me es sa a c co on n e el l b br ra az zo o, , e es sc co on nd di ie en nd do o d de e p pa as so o, , e en n e el l c ca aj j n n d de e l lo os s l l p pi ic ce es s, , v va ar ri io os s p pa aq qu ue et te es s a ar rr ru ug ga ad do os s d de e
M Ma ar rl lb bo or ro o. .
E El l a al lt to o m ma an nd do o d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s t to od da av v a a s se e e es st ta ab ba a a ac co os st tu um mb br ra an nd do o a a M Mc cD Do ou ug ga al l. . N No om mb br ra ad do o d di ir re ec ct to or r
e ej je ec cu ut ti iv vo o h ha ac c a a p po oc co os s m me es se es s, , s su u e el le ec cc ci i n n h ha ab b a a s si id do o a at t p pi ic ca a. . S Su us s i in nm me ed di ia at to os s p pr re ed de ec ce es so or re es s p pr ro ov ve en n a an n d de e e es se e
s se eg gm me en nt to o d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d n ne eo oy yo or rq qu ui in na a q qu ue e h ha ab b a a p pr ro od du uc ci id do o a al lg gu un no os s d de e s su us s h ho om mb br re es s m m s s c co on no oc ci id do os s y y c co on nf fe er ri id do o
b bu ue en na a p pa ar rt te e d de e s su u s se en nt ti id do o d de el l h hu um mo or r y y l le en ng gu ua aj je e: : l lo os s j ju ud d o os s l li ib be er ra al le es s. . L Lo os s a an nt te er ri io or re es s d di ir re ec ct to or re es s d de el l T Ti im me es s h ha ab b a an n
t te en ni id do o s si ie em mp pr re e e el l a as sp pe ec ct to o y y l la as s m ma an ne er ra as s d de e W Wo oo od dy y A Al ll le en n o o P Ph hi il li ip p R Ro ot th h. .
T To ow wn ns se en nd d M Mc cD Do ou ug ga al l e er ra a u un na a a ap pu ue es st ta a t to ot ta al lm me en nt te e d di is st ti in nt ta a: : a ar ri is st t c cr ra at ta a d de e N Nu ue ev va a I In ng gl la at te er rr ra a, , c co on n o or r g ge en ne es s q qu ue e
s se e r re em mo on nt ta ab ba an n a al l M Ma ay yf fl lo ow we er r y y m mo od da al le es s d de e W WA AS SP P, , u ut ti il li iz za ab ba a u un n s so om mb br re er ro o P Pa an na am m e en n v ve er ra an no o y y m mo oc ca as si in ne es s d de e
b bo or rl la as s e en n i in nv vi ie er rn no o. . P Pe er ro o n no o f fu ue e e es so o l lo o q qu ue e i in nq qu ui ie et t a a l lo os s v ve et te er ra an no os s d de el l d di ia ar ri io o c cu ua an nd do o s se e a an nu un nc ci i s su u d de es si ig gn na ac ci i n n. .
L Lo o q qu ue e c co on nv ve er rt t a a a al l n nu ue ev vo o d di ir re ec ct to or r e en n u un n e el le em me en nt to o q qu ue e n no o e en nc ca aj ja ab ba a e er ra a, , s se en nc ci il ll la am me en nt te e, , q qu ue e T To ow wn ns se en nd d
M Mc cD Do ou ug ga al l f fu ue er ra a u un n c cr ri is st ti ia an no o r re en na ac ci id do o. .
T To od da av v a a n no o e er ra a o ob bl li ig ga at to or ri io o e el l e es st tu ud di io o d de e l la a B Bi ib bl li ia a n ni i h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su us s p pe er ri io od di is st ta as s q qu ue e j ju un nt ta ar ra an n l la as s m ma an no os s y y
a al lz za ar ra an n u un na a p pl le eg ga ar ri ia a a an nt te es s d de e c ca ad da a e ed di ic ci i n n; ; p pe er ro o, , p pa ar ra a u un n t te em mp pl lo o d de el l l la ai ic ci is sm mo o c co om mo o e er ra a T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, ,
a aq qu ue el ll lo o h ha ab b a a s su up pu ue es st to o u un na a c co on nm mo oc ci i n n. . T Ta an nt to o c cr r t ti ic co os s c co om mo o c co ol lu um mn ni is st ta as s e es st ta ab ba an n a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a u us sa ar r u un n t to on no o
q qu ue e, , s si i b bi ie en n n no o e er ra a b bu ur rl l n n, , s s r re es su ul lt ta ab ba a d di is st ta an nt te e. . L La a c cr ri is st ti ia an nd da ad d e ev va an ng g l li ic ca a e er ra a a al lg go o q qu ue e e ex xi is st t a a a ah h f fu ue er ra a, , e en n l lo os s
v va as st to os s t te er rr ri it to or ri io os s d de el l m me ed di io o O Oe es st te e o o e el l p pr ro of fu un nd do o S Su ur r q qu ue e s se e e ex xt te en nd d a an n e en nt tr re e c co os st ta a y y c co os st ta a. . N Na ad di ie e l lo o e ex xp pr re es sa ab ba a
a ab bi ie er rt ta am me en nt te e, , y y a a n n m me en no os s l lo o e es sc cr ri ib b a a, , p pe er ro o l la a o op pi in ni i n n g ge en ne er ra al l e er ra a q qu ue e l la a f fe e d de e l lo os s r re en na ac ci id do os s e er ra a p pa at tr ri im mo on ni io o d de e
l la as s m me en nt te es s s si im mp pl le es s. . C Co on nf f a a e en n J Je es s s s q qu ue ed da ab ba a p pa ar ra a l la as s m mu uj je er re es s c co on n p pa an nt ta al lo on ne es s d de e p po ol li i s st te er r q qu ue e v ve e a an n a a P Pa at t
R Ro ob be er rt ts so on n e en n e el l 7 70 00 0 C Cl lu ub b o o p pa ar ra a l lo os s a al lc co oh h l li ic co os s e en n p pe er r o od do o d de e r re ec cu up pe er ra ac ci i n n q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba an n d da ar r u un n g gi ir ro o a a s su us s
v vi id da as s y y d de ec cl la ar ra ar r s su u s sa al lv va ac ci i n n c co ol lo oc ca an nd do o p pe eg ga at ti in na as s e en n s su us s v ve eh h c cu ul lo os s. . N No o e er ra a p pa ar ra a l lo os s r re ef fi in na ad do os s p pr ro of fe es si io on na al le es s
s sa al li id do os s d de e l la as s u un ni iv ve er rs si id da ad de es s p pr ri iv va ad da as s. .
T To ow wn ns se en nd d M Mc cD Do ou ug ga al l h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n d du ud da a t to od do os s e es so os s p pr ri in nc ci ip pi io os s. . C Co on n l l, , l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k
T Ti im me es s h ha ab b a an n t te en ni id do o q qu ue e r re ev vi is sa ar r l la a f fr ra as se e q qu ue e d de ec c a a q qu ue e l la ai ic ci is sm mo o e er ra a i ig gu ua al l a a i in nt te el li ig ge en nc ci ia a. . D De es sd de e s su u l ll le eg ga ad da a, , l la a
r re el li ig gi i n n h ha ab b a a d de ej ja ad do o d de e s se er r c co on ns si id de er ra ad da a d de e m ma al l g gu us st to o, , c co om mo o e el l c ca ab be el ll lo o l la ar rg go o o o l la as s c ce en na as s a an nt te e e el l t te el le ev vi is so or r. . D De eb b a a
s se er r t tr ra at ta ad da a c co on n r re es sp pe et to o. . E El l c ca am mb bi io o, , d de es sd de e e en n l lo os s a ar rt t c cu ul lo os s a ac ce er rc ca a d de e l la a m mo od da a h ha as st ta a e en n l la a s se ec cc ci i n n d de e D De ep po or rt te es s, ,
h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a h ha ac ce er rs se e v vi is si ib bl le e a a l la as s p po oc ca as s s se em ma an na as s d de e s su u l ll le eg ga ad da a. . E El l n nu ue ev vo o d di ir re ec ct to or r n ni i s si iq qu ui ie er ra a h ha ab b a a t te en ni id do o
q qu ue e r re ed da ac ct ta ar r u un na a c ci ir rc cu ul la ar r. . N No o l le e h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa al lt ta a. .
E En n e es so os s m mo om me en nt to os s c ca am mi in na ab ba a e en nt tr re e e el l p pe er rs so on na al l d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s c co on n l la a m mi ir ra ad da a p pu ue es st ta a e en n u un na a
n ni ic ca a p pe er rs so on na a. .
O Oy ye e, , s se er r m me ej jo or r q qu ue e c cu ue el lg gu ue e d di ij jo o W Wi il ll l p po or r t te el l f fo on no o e en n l lo o q qu ue e c co on nf fi i q qu ue e f fu ue er ra a u un n i in na au ud di ib bl le e s su us su ur rr ro o. .
N Na ad da a m m s s c co ol lg ga ar r, , M Mc cD Do ou ug ga al l s se e d di ir ri ig gi i a a l l: :
B Bi ie en nv ve en ni id do o a al l s sa an nc ct ta as sa an nc ct t r ru um m, , W Wi il ll li ia am m, , a a l la a p pr ri im me er ra a p p g gi in na a d de el l m ma ay yo or r d di ia ar ri io o d de el l m mu un nd do o. .
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s se e r ru ub bo or ri iz za ab ba a, , p pe er ro o n no o f fu ue e p po or r e el l c cu um mp pl li id do o n ni i p po or r l la a v vo oz z d de e b bo oc ci in na a d de e M Mc cD Do ou ug ga al l a al la ab b n nd do ol le e a an nt te e
t to od da a l la a s se ec cc ci i n n c co on n u un n a ac ce en nt to o q qu ue e c ca as si i p po od d a a p pa as sa ar r p po or r i in ng gl l s s. . N No o, , f fu ue e p po or r e el l u us so o q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o d de e s su u
n no om mb br re e, , d de e W Wi il ll li ia am m . . W Wi il ll l e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e s su u p pa ad dr re e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a u un n a ac cu ue er rd do o c co on n M Mc cD Do ou ug ga al l p pa ar ra a
q qu ue e n no o s se e m me en nc ci io on na ar ra a p p b bl li ic ca am me en nt te e q qu ue e e er ra an n a am mi ig go os s. . W Wi il ll l s sa ab b a a q qu ue e y ya a d de es sp pe er rt ta ab ba a s su us sp pi ic ca ac ci ia as s p po or r h ha ab be er r
e en nt tr ra ad do o e en n l la a p pl la an nt ti il ll la a u un n n nu ue ev vo o y y p pr ro om me et te ed do or r p pe er ri io od di is st ta a y y n no o n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e s su us s c co ol le eg ga as s p pe en ns sa ar ra an n q qu ue e s se e
b be en ne ef fi ic ci ia ab ba a d de e l lo o q qu ue e e er ra a e el l l lu ub br ri ic ca an nt te e d de e t to od da a t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a p pr ro of fe es si io on na al l y y q qu ue e s se e l ll la am ma ab ba a n ne ep po ot ti is sm mo o . .
P Pe er ro o y ya a e es st ta ab ba a d di ic ch ho o. . L Lo os s d de ec ci ib be el li io os s d de e M Mc cD Do ou ug ga al l s se e h ha ab b a an n e en nc ca ar rg ga ad do o d de e d di if fu un nd di ir rl lo o. . E El l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o
i in nt te er rn no o n no o t ta ar rd da ar r a a e en n d da ar r l la a v vo oz z d de e a al la ar rm ma a: : A A q qu ue e n no o s sa ab be es s a a q qu ui i n n t tu ut te ea a e el l n nu ue ev vo o j je ef fe e? ? . . E En n r re ea al li id da ad d, , W Wi il ll l
h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o s su u s so ol li ic ci it tu ud d p pa ar ra a e el l p pu ue es st to o i ig gu ua al l q qu ue e t to od do o e el l m mu un nd do o: : h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un na a c ca ar rt ta a y y h ha ab b a a t te en ni id do o
u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a a p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o, , n na ad di ie e i ib ba a a a c cr re ee er rl lo o. . N No ot t q qu ue e e el l c ca al lo or r s su ub b a a a a s su u c ca ar ra a. .
H Ha a s si id do o u un n b bu ue en n c co om mi ie en nz zo o, , W Wi il ll li ia am m. . H Ha as s c co og gi id do o u un n m ma at te er ri ia al l e en n b br ru ut to o y y l lo o h ha as s c co on nv ve er rt ti id do o e en n a al lg go o d di ig gn no o d de e
a ap pa ar re ec ce er r e en n p pr ri im me er ra a p pl la an na a. . A A v ve ec ce es s m me e g gu us st ta ar r a a q qu ue e a al lg gu un no os s d de e t tu us s c co ol le eg ga as s m mo os st tr ra ar ra an n e el l m mi is sm mo o e em mp pu uj je e y y
c cr re ea at ti iv vi id da ad d. .
W Wi il ll l s se e p pr re eg gu un nt t s si i M Mc cD Do ou ug ga al l e es st ta ar r a a h ha ac ci i n nd do os se el lo o p pa as sa ar r f fa at ta al l a a p pr ro op p s si it to o. . A Ac ca as so o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e a al lg g n n t ti ip po o d de e
r ri it to o i in ni ic ci i t ti ic co o c co om mo o l lo os s q qu ue e p pr ra ac ct ti ic ca ab ba an n l lo os s S Sk ku ul ll l y y l lo os s B Bo on ne e e en n Y Ya al le e, , d do on nd de e M Mc cD Do ou ug ga al l y y s su u p pa ad dr re e s se e h ha ab b a an n
h he ec ch ho o a am mi ig go os s? ? E El l d di ir re ec ct to or r l lo o m mi is sm mo o h ha ab br r a a p po od di id do o d di ib bu uj ja ar r u un na a d di ia an na a e en n l la a e es sp pa al ld da a d de e W Wi il ll l y y r re ep pa ar rt ti ir r a ar rc co os s y y
f fl le ec ch ha as s p po or r t to od da a l la a r re ed da ac cc ci i n n. .
G Gr ra ac ci ia as s. .
A A p pa ar rt ti ir r d de e a ah ho or ra a e es sp pe er ro o m m s s d de e t ti i, , W Wi il ll li ia am m. . S Se eg gu ui ir r t tu u c ca ar rr re er ra a c co on n s su um mo o i in nt te er r s s. .
D Di ic ch ho o e es st to o, , M Mc cD Do ou ug ga al l d de es sa ap pa ar re ec ci i e en nv vu ue el lt to o e en n s su u t tr ra aj je e g gr ri is s, , c co or rt ta ad do o a a m me ed di id da a. . E El l p pe er rs so on na al l r re ec co ob br r s su u a ac ct ti it tu ud d
a an nt te er ri io or r, , y y e el l c co ol lu um mn ni is st ta a d de e S So oc ci ie ed da ad d a ab br ri i e el l c ca aj j n n d de e s su u m me es sa a, , c co og gi i l lo os s c ci ig ga ar rr ri il ll lo os s y y s se e d di ir ri ig gi i h ha ac ci ia a l la a s sa al li id da a
d de e i in nc ce en nd di io os s. .
- 17 -
W Wi il ll l e ex xp pe er ri im me en nt t u un na a u ur rg ge en nc ci ia a p pa ar re ec ci id da a. . S Si in n p pe en ns sa ar rl lo o d do os s v ve ec ce es s m ma ar rc c e el l n n m me er ro o d de e B Be et th h, , p pe er ro o c co ol lg g a al l o o r r e el l
s se eg gu un nd do o t ti im mb br ra az zo o. . U Un na a l ll la am ma ad da a p pa ar ra a c co on nt ta ar rl le e s su u t tr ri iu un nf fo o e en n e el l t tr ra ab ba aj jo o n no o h ha ar r a a s si in no o c co on nf fi ir rm ma ar r t to od do o l lo o q qu ue e e el ll la a l le e
h ha ab b a a d di ic ch ho o l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r. . N No o, , t to od da av v a a l le e q qu ue ed da ab ba a m mu uc ch ha a p pe en ni it te en nc ci ia a p po or r p pu ur rg ga ar r. .
C Ca ar ra am mb ba a, , W Wi il ll li ia am m! ! E Er ra a W Wa al lt to on n, , q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o g gi ir ra ar r s su u s si il ll la a p pa ar ra a s si it tu ua ar rs se e f fr re en nt te e a al l e es sp pa ac ci io o q qu ue e
c co om mp pa ar rt t a an n c co on n W Wo oo od ds st te ei in n y y S Sc ch hw wa ar rt tz z, , y y m mo os st tr ra ab ba a u un na a s so on nr ri is sa a m ma al li ic ci io os sa a. . T Te en n a a t to od do o e el l a as sp pe ec ct to o d de e u un n e es sc co ol la ar r
t tr ra av vi ie es so o. .
A A p pe es sa ar r d de e t te en ne er r c ca as si i c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s c cu um mp pl li id do os s, , h ha ab b a a a al lg go o i in nf fa an nt ti il l e en n T Te er re en nc ce e W Wa al lt to on n. . T Te en n a a l la a i ir rr ri it ta an nt te e
c co os st tu um mb br re e d de e e en nt tr re et te en ne er rs se e c co on n j ju ue eg go os s d de e o or rd de en na ad do or r d de e a al lt ta a t te ec cn no ol lo og g a a m mi ie en nt tr ra as s t tr ra ab ba aj ja ab ba a, , a ap po or rr re ea an nd do o e el l
t te ec cl la ad do o m mi ie en nt tr ra as s l li iq qu ui id da ab ba a d di is st ti in nt ta as s f fo or rm ma as s d de e v vi id da a a al li ie en n g ge en na as s p pa ar ra a p pa as sa ar r a al l s si ig gu ui ie en nt te e n ni iv ve el l. . S Su us s d de ed do os s
p pa ar re ec c a an n e es st ta ar r p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e a a l la a c ca az za a d de e d di is st tr ra ac cc ci i n n. . T Ta an n p pr ro on nt to o h ha ab b a a c co on nc cl lu ui id do o u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n
t te el le ef f n ni ic ca a, , i in ni ic ci ia ab ba a o ot tr ra a. . S Si ie em mp pr re e e es st ta ab ba a c co on nc cr re et ta an nd do o a ac ct ti iv vi id da ad de es s f fu ue er ra a d de el l t tr ra ab ba aj jo o: : u un na a i in nt te er rv ve en nc ci i n n r ra ad di io of f n ni ic ca a
a aq qu u , , u un na a j ju ug go os sa a c co on nf fe er re en nc ci ia a a al ll l . . S Su u t tr ra ab ba aj jo o e en n D De el lh hi i h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o m mu uc ch ha as s a al la ab ba an nz za as s y y e er ra a r re ec cl la am ma ad do o a a
m me en nu ud do o c co om mo o e ex xp pe er rt to o. . S Su u l li ib br ro o, , L La a I In nd di ia a s se eg g n n T Te er re en nc ce e W Wa al lt to on n, , e er ra a f fa am mo os so o p po or r h ha ab be er r i in nt tr ro od du uc ci id do o a al l g gr ra an n
p p b bl li ic co o e en n l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s d de e u un n p pa a s s q qu ue e a ap pe en na as s c co on no oc c a a. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n W Wa al lt to on n n no o e er ra a t ta an n e es st ti im ma ad do o. . W Wi il ll l s se e p pe er rc ca at t d de e e el ll lo o e en ns se eg gu ui id da a. . L La a u ub bi ic ca ac ci i n n d de e
s su u m me es sa a l lo o c co on nf fi ir rm ma ab ba a: : u un n a an nt ti ig gu uo o c co or rr re es sp po on ns sa al l e ex xt tr ra an nj je er ro o r re el le eg ga ad do o a a c co om mp pa ar rt ti ir r m me es sa a c co on n l lo os s n no ov va at to os s d de e l la a
s se ec cc ci i n n d de e L Lo oc ca al l. . D Di if f c ci il lm me en nt te e s se e p po od d a a c co on ns si id de er ra ar r e el l t tr ra at to o q qu ue e s se e d da ab ba a a a u un na a e es st tr re el ll la a. . L Lo o q qu ue e W Wi il ll l n no o s sa ab b a a a a n n
e er ra a q qu u h ha ab b a a h he ec ch ho o W Wa al lt to on n p pa ar ra a m me er re ec ce er rl lo o. .
E Es st t b ba am mo os s h ha ab bl la an nd do o d de e t tu u t tr ri iu un nf fa al l p pr ri im me er ra a p p g gi in na a p pr ro os si ig gu ui i W Wa al lt to on n . . B Bu ue en n t tr ra ab ba aj jo o. . C Cl la ar ro o q qu ue e h ha ab br r
q qu ui ie en n d du ud de e, , l lo os s e es sc c p pt ti ic co os s d de e s si ie em mp pr re e s se e p pr re eg gu un nt ta ar r n n q qu u h ha ay y d de et tr r s s d de e e es st ta a h hi is st to or ri ia a. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , y yo o n no o
s so oy y u un no o d de e e el ll lo os s. . N No o, , W Wi il ll li ia am m, , y yo o n no o. .
W Wi il ll l. . M Me e l ll la am mo o W Wi il ll l. .
P Pu ue es s e el l d di ir re ec ct to or r p pa ar re ec ce e c cr re ee er r q qu ue e t te e l ll la am ma as s W Wi il ll li ia am m. . P Pu ue ed de e q qu ue e t te en ng ga as s q qu ue e a ac cl la ar r r rs se el lo o. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , l la a
p pr re eg gu un nt ta a e es s: : p po or r q qu u , , m me e p pr re eg gu un nt to o y yo o, , e es st ta a p pe eq qu ue e a a h hi is st to or ri ia a d de eb be e f fi ig gu ur ra ar r e en n p pr ri im me er ra a p pl la an na a? ? Q Qu u f fe en n m me en no o
s so oc ci ia al l h ha a d de es sv ve el la ad do o? ? M Me e t te em mo o q qu ue e n nu ue es st tr ro o n nu ue ev vo o d di ir re ec ct to or r n no o a ac ca ab ba a d de e c co om mp pr re en nd de er r e el l s sa ac cr ro os sa an nt to o e es sp pa ac ci io o d de e l la a
e es sq qu ui in na a i in nf fe er ri io or r i iz zq qu ui ie er rd da a. . N No o e es st t d de es st ti in na ad do o n ni ic ca am me en nt te e a a l la as s v vi i e et ta as s i in nt te er re es sa an nt te es s, , s si in no o q qu ue e d de eb be er r a a s se er r u un na a
v ve en nt ta an na a a a u un n n nu ue ev vo o m mu un nd do o. .
P Pu ue es s c cr re eo o q qu ue e e es so o e es s p pr re ec ci is sa am me en nt te e l lo o q qu ue e h ha a s si id do o. . L Lo o q qu ue e h he e h he ec ch ho o h ha a s si id do o c co or rr re eg gi ir r u un no o d de e l lo os s e es st te er re eo ot ti ip po os s
c cl l s si ic co os s d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d: : e es se e h ho om mb br re e p pa ar re ec c a a u un n s si im mp pl le e m ma ac ca ar rr ra a, , p pe er ro o e en n r re ea al li id da ad d e er ra a m me ej jo or r q qu ue e e es so o. .
S S , , e es so o e es s e es st tu up pe en nd do o. . B Bi ie en n h he ec ch ho o! ! U Un n t tr ra ab ba aj jo o f fa an nt t s st ti ic co o. . P Pe er ro o r re ec cu ue er rd da a l lo o q qu ue e s se e d di ic ce e d de e l la a s su ue er rt te e d de el l
p pr ri in nc ci ip pi ia an nt te e: : l lo o m m s s d di if f c ci il l e es s q qu ue e s se e r re ep pi it ta a. . D Du ud do o i in nc cl lu us so o q qu ue e s se ea as s c ca ap pa az z d de e e en nc co on nt tr ra ar r m m s s h hi is st to or ri ia as s d de e g ge en nt te e
c co or rr ri ie en nt te e W Wa al lt to on n p pu us so o v vo oz z d de e f fa al ls se et te e q qu ue e p pu ue ed da an n i in nt te er re es sa ar r a a T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s; ; a al l m me en no os s a a T Th he e N Ne ew w
Y Yo or rk k T Ti im me es s p pa ar ra a e el l q qu ue e y yo o s so ol l a a t tr ra ab ba aj ja ar r. . R Re ec cu ue er rd da a: : u un na a v ve ez z e es s u un na a h ha az za a a a; ; d do os s, , s se er r a a u un n m mi il la ag gr ro o. .
W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i h ha ac ci ia a s su u o or rd de en na ad do or r, , a a s su u p p g gi in na a d de e c co or rr re eo o. . A Ap pa ar re ec c a a e el l n no om mb br re e d de e A Am my y W Wo oo od ds st te ei in n, , y y e en n
A As su un nt to o , , l la a p pr re eg gu un nt ta a: : T To om ma am mo os s u un n c ca af f ? ? . .
C Ci in nc co o m mi in nu ut to os s m m s s t ta ar rd de e, , W Wi il ll l s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n l la a e es sp pa ac ci io os sa a c ca af fe et te er r a a d de el l p pe er ri i d di ic co o, , p pa as se ea an nd do o a an nt te e e el l
e es sc ca ap pa ar ra at te e d do on nd de e s se e e ex xh hi ib b a an n l lo os s o ob bj je et to os s p pr ro om mo oc ci io on na al le es s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s: : g go or rr ra as s, , s su ud da ad de er ra as s y y
m mi in ni ia at tu ur ra as s d de e l lo os s a an nt ti ig gu uo os s c ca am mi io on ne es s d de e r re ep pa ar rt to o. . A Am my y a ap pa ar re ec ci i a a s su u e es sp pa al ld da a l ll le ev va an nd do o e en n l la a m ma an no o u un na a t ta az za a d de e t t . .
S So ol lo o q qu ue er r a a d de ec ci ir rt te e q qu ue e s si ie en nt to o l lo o d de e h ha ac ce e u un n m mo om me en nt to o. . E Es s u un no o d de e l lo os s i in nc co on nv ve en ni ie en nt te es s d de e t tr ra ab ba aj ja ar r a aq qu u : : h ha ay y
d de em ma as si ia ad da a t te es st to os st te er ro on na a. . Y Ya a s sa ab be es s a a q qu u m me e r re ef fi ie er ro o. .
N No o i im mp po or rt ta a. .
L La a g ge en nt te e e es s m mu uy y c co om mp pe et ti it ti iv va a, , e en n e es sp pe ec ci ia al l T Te er rr ry y W Wa al lt to on n. .
S S , , e es sa a i im mp pr re es si i n n m me e h ha a d da ad do o. .
C Co on no oc ce es s s su u h hi is st to or ri ia a? ?
S S q qu ue e f fu ue e c co or rr re es sp po on ns sa al l j je ef fe e e en n l la a o of fi ic ci in na a d de e D De el lh hi i y y q qu ue e s se e v vi io o o ob bl li ig ga ad do o a a v vo ol lv ve er r. .
L Lo o a ac cu us sa ar ro on n d de e m ma an ni ip pu ul la ar r l la a c cu ue en nt ta a d de e g ga as st to os s, , p pe er ro o n no o p pu ud di ie er ro on n d de em mo os st tr ra ar rl lo o. . E Es sa a e es s l la a r ra az z n n d de e q qu ue e s si ig ga a
t to od da av v a a a aq qu u . . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , s su u c cr re ed di ib bi il li id da ad d e es st t e en n e en nt tr re ed di ic ch ho o. .
T Te e r re ef fi ie er re es s c co on n r re es sp pe ec ct to o a al l d di in ne er ro o? ?
O Oh h, , n no o! ! N No o s so ol lo o p po or r e el l d di in ne er ro o. . A Am my y r ri i c co on n u un n d de ej je e d de e a am ma ar rg gu ur ra a. .
P Pu ue es s e en nt to on nc ce es s, , p po or r q qu u ? ?
E Es sc cu uc ch ha a, , y yo o n no o t te e h he e d di ic ch ho o n na ad da a, , d de e a ac cu ue er rd do o? ?, , p pe er ro o m mi i c co on ns se ej jo o e es s q qu ue e t te en ng ga as s t tu us s l li ib br re et ta as s d de e n no ot ta as s a a b bu ue en n
r re ec ca au ud do o s si i W Wa al lt to on n a an nd da a c ce er rc ca a. . Y Y c cu ua an nd do o h ha ab bl le es s p po or r t te el l f fo on no o, , h ha az zl lo o e en n v vo oz z b ba aj ja a. .
N No o t te e e en nt ti ie en nd do o. .
T Te er rr ry y W Wa al lt to on n r ro ob ba a h hi is st to or ri ia as s. . E Es s f fa am mo os so o p po or r e el ll lo o. . C Cu ua an nd do o e es st ta ab ba a e en n O Or ri ie en nt te e P Pr r x xi im mo o l lo o l ll la am ma ab ba an n e el l l la ad dr r n n
d de e B Ba ag gd da ad d . .
W Wi il ll l s so on nr ri i . .
L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e n no o t ti ie en ne e g gr ra ac ci ia a a a a ad di i A Am my y . . E En n t to od do o e el l m mu un nd do o h ha ay y p pe er ri io od di is st ta as s q qu ue e p po od dr r a an n p pa as sa ar rs se e l la a
n no oc ch he e h ha ab bl la an nd do o d de e l la as s j ju ug ga ar rr re et ta as s d de e T Te er re en nc ce e W Wa al lt to on n. . T Te e l lo o d di ig go o e en n s se er ri io o, , W Wi il ll l. . P Po on n b ba aj jo o l ll la av ve e t tu us s n no ot ta as s y y t to od da as s
t tu us s c co os sa as s. . D De e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o, , l la as s l le ee er r . .
D De e m mo od do o q qu ue e p po or r e es so o e es sc cr ri ib be e a as s ? ?
Q Qu u ? ?
W Wa al lt to on n t ti ie en ne e u un na a l le et tr ra a m mi in n s sc cu ul la a, , c co om mp pl le et ta am me en nt te e i in nd de es sc ci if fr ra ab bl le e. . L Lo o h ha ac ce e a a p pr ro op p s si it to o, , n no o? ? A As s s se e a as se eg gu ur ra a d de e
q qu ue e n na ad di ie e m me et te e l la a n na ar ri iz z e en n s su us s c co os sa as s. .
Y Yo o s so ol lo o t te e a ac co on ns se ej jo o q qu ue e v va ay ya as s c co on n c cu ui id da ad do o. .
C Cu ua an nd do o W Wi il ll l v vo ol lv vi i a a s su u m me es sa a, , v vi io o q qu ue e G Gl le en nn n H Ha ar rd de en n e es st ta ab ba a d de ej j n nd do ol le e u un n P Po os st t- -i it t e en n l la a p pa an nt ta al ll la a d de el l o or rd de en na ad do or r
d do on nd de e p po on n a a: : S Su ub be e a a v ve er rm me e e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o . .
A Ah h, , e es st t s s a aq qu u ! ! e ex xc cl la am m . . T Te en ng go o u un n m me en ns sa aj je e p pa ar ra a t ti i d de e l la a s se ec cc ci i n n d de e N Na ac ci io on na al l. . T Te e v va as s a al l o oe es st te e, , c ch hi ic co o. .
C C m mo o d di ic ce es s? ?
A A S Se ea at tt tl le e. . L La a m mu uj je er r d de e B Ba at te es s e es st t d de e p pa ar rt to o y y N Na ac ci io on na al l n ne ec ce es si it ta a q qu ue e l lo o s su us st ti it tu uy ya am mo os s. . S Se eg g n n p pa ar re ec ce e n no o t ti ie en ne en n
a a n na ad di ie e y y t te e l lo o e en nc ca ar rg ga an n a a t ti i. . H Ha ar rd de en n e el le ev v e el l t to on no o . . I In nt te en nt t o of fr re ec ce er rl le es s a a W Wa al lt to on n, , p pe er ro o s se e d di is sc cu ul lp pa ar ro on n c co on n u un na a
v vu ul lg ga ar r e ex xc cu us sa a y y t te e p pr ro op pu us si ie er ro on n a a t ti i. . W Wa al lt to on n c co on nv ve er rs sa ab ba a p po or r t te el l f fo on no o y y n no o p pr re es st ta ab ba a a at te en nc ci i n n . . H Ha ab bl la a c co on n
- 18 -
J Je en nn ni if fe er r. . E El ll la a t te e b bu us sc ca ar r u un n b bi il ll le et te e. .
G Gr ra ac ci ia as s b ba al lb bu uc ce e W Wi il ll l m mi ie en nt tr ra as s u un na a s so on nr ri is sa a s se e d di ib bu uj ja ab ba a e en n s su u r ro os st tr ro o. .
S Sa ab b a a q qu ue e a aq qu ue el ll lo o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a u un n p pa as so o a ad de el la an nt te e, , u un n v vo ot to o d de e c co on nf fi ia an nz za a. . S Si in n d du ud da a s se er r a a a al lg go o t te em mp po or ra al l, , p pe er ro o
e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e H Ha ar rd de en n n no o q qu ue er r a a q qu ue e l la a s se ec cc ci i n n d de e L Lo oc ca al l q qu ue ed da ar ra a e en n m ma al l l lu ug ga ar r f fr re en nt te e a a l lo os s d de e N Na ac ci io on na al l, , a a
q qu ui ie en ne es s t te en n a a p po or r u un no os s e es sn no ob bs s; ; e es sp pe er ra ab ba a p po od de er r m mo os st tr ra ar r e el l m me ej jo or r r ro os st tr ro o d de e L Lo oc ca al l. . W Wi il ll l t tr ra ag g s sa al li iv va a a al l p pe en ns sa ar rl lo o. . Y Y
a aq qu ue el l r ro os st tr ro o e er ra a e el l s su uy yo o. .
A Ah h! ! a a a ad di i H Ha ar rd de en n , , y y n no o t te e o ol lv vi id de es s d de e m me et te er r t tu us s c ch ha an nc cl la as s e en n l la a m ma al le et ta a. .
- 19 -

C Ca ap p t tu ul lo o 7 7
M Ma ar rt te es s, , 1 10 0. . 2 21 1 h h, , e es st ta ad do o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n
C Co om mo o o os s h he e m mo os st tr ra ad do o, , J Je es su uc cr ri is st to o e es s l la a l lu uz z y y e el l c ca am mi in no o. . H Ho oy y h he em mo os s a as si is st ti id do o a a u un n m mi il la ag gr ro o. .. .. . L La as s e em mi is so or ra as s d de e
r ra ad di io o c cr ri is st ti ia an na as s j ju un nt to o c co on n l la as s d de e m m s si ic ca a c co ou un nt tr ry y e er ra an n d de e l la as s p po oc ca as s c co os sa as s c co on n l la as s q qu ue e s si ie em mp pr re e s se e p po od d a a c co on nt ta ar r. .
H Ha as st ta a e en n l lo os s r ri in nc co on ne es s m m s s a al le ej ja ad do os s, , d do on nd de e n no o h ha ab b a a a ap pe en na as s e em mi is so or ra as s, , u un no o p po od d a a b be en ne ef fi ic ci ia ar rs se e d de e l la a p pa al la ab br ra a d de el l
S Se e o or r r ra ad di ia ad da a a a t tr ra av v s s d de e l la as s o on nd da as s. . L Lo os s p pu ue er rt to os s d de e m mo on nt ta a a a d de el l e es st ta ad do o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n n no o e er ra an n u un na a e ex xc ce ep pc ci i n n. .
S Se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s se e e es st ta ab ba a a ac ce er rc ca an nd do o a al l l lu ug ga ar r d de e l la a i in nu un nd da ac ci i n n. . L La as s c ca ar rr re et te er ra as s e em mp pe ez za ab ba an n a a l ll le en na ar rs se e d de e
c co oc ch he es s, , y y n no o t ta ar rd d e en n d di iv vi is sa ar r l la as s d de es st te el ll la an nt te es s l lu uc ce es s d de e l lo os s e eq qu ui ip po os s d de e e em me er rg ge en nc ci ia a. . E En ns se eg gu ui id da a v vi io o a al lg go o
t tr ra an nq qu ui il li iz za ad do or r: : d di iv ve er rs sa as s f fu ur rg go on ne et ta as s b bl la an nc ca as s d de e l la as s e em mi is so or ra as s d de e t te el le ev vi is si i n n l lo oc ca al le es s, , l la a c co on nf fi ir rm ma ac ci i n n d de e q qu ue e h ha ab b a a
l ll le eg ga ad do o a al l l lu ug ga ar r d de e l la a n no ot ti ic ci ia a. .
S Se e u un ni i a a u un n f fo ot t g gr ra af fo o q qu ue e p pa ar re ec c a a s sa ab be er r l lo o q qu ue e s se e h ha ac c a a, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s p po or rq qu ue e l ll le ev va ab ba a e el l e eq qu ui ip po o
a ad de ec cu ua ad do o; ; n no o s so ol lo o l la a c cl l s si ic ca a c ca az za ad do or ra a d de e p pi il lo ot to o c co on n l lo os s b bo ol ls si il ll lo os s n ne ec ce es sa ar ri io os s p pa ar ra a g gu ua ar rd da ar r t to od da as s l la as s p pe er rt te en ne en nc ci ia as s
d de e u un na a p pe eq qu ue e a a f fa am mi il li ia a, , s si in no o t ta am mb bi i n n b bo ot ta as s d de e g go om ma a p po or r e en nc ci im ma a d de e l la a r ro od di il ll la a, , p pa an nt ta al l n n i im mp pe er rm me ea ab bl le e, , c ca al lc ce et ti in ne es s
t t r rm mi ic co os s y y u un no os s g gu ua an nt te es s q qu ue e p pa ar re ec c a an n d di is se e a ad do os s p po or r l la a N NA AS SA A. .
W Wi il ll l s se e m me et ti i e en n e el l a ag gu ua a t tr ra as s l l y y n no ot t e el l f fr r o o q qu ue e s su ub b a a p po or r s su us s p pe er rn ne er ra as s. . N No o t ta ar rd da ar ro on n e en n s su ub bi ir r a a u un na a l la an nc ch ha a d de e
l la a p po ol li ic c a a e e i ir r d de e c ca as sa a s su um me er rg gi id da a e en n c ca as sa a s su um me er rg gi id da a. . V Vi io o a a u un na a m mu uj je er r a a l la a q qu ue e r re es sc ca at ta ab ba an n y y q qu ue e s se e a af fe er rr ra ab ba a a a l lo o
n ni ic co o d de e v va al lo or r q qu ue e t te en n a a e en n s su u h ho og ga ar r: : s su u g ga at to o. . O Ot tr ro o h ho om mb br re e e es st ta ab ba a d de e p pi ie e, , s so ol ll lo oz za an nd do o a an nt te e l la a e en nt tr ra ad da a d de e s su u
c co om me er rc ci io o, , v vi ie en nd do o c c m mo o e el l a ag gu ua a s se e l ll le ev va ab ba a e el l t tr ra ab ba aj jo o d de e t to od da a u un na a v vi id da a. .
T Tr ra as s u un na as s h ho or ra as s, , W Wi il ll l, , e em mp pa ap pa ad do o, , v vo ol lv vi i a a s su u v ve eh h c cu ul lo o y y s se e i in nc cl li in n s so ob br re e e el l t te ec cl la ad do o. .
L La a g ge en nt te e d de el l n no or ro oe es st te e e es st t a ac co os st tu um mb br ra ad da a a a l lo os s c ca am mb bi io os s d de e h hu um mo or r d de e l la a m ma ad dr re e n na at tu ur ra al le ez za a, , p pe er ro o e el l l lt ti im mo o l lo os s
h ha a d de ej ja ad do o a an no on na ad da ad do os s , , e es sc cr ri ib bi i , , y y a ac ct to o s se eg gu ui id do o d de et ta al ll l a al lg gu un no os s d de e l lo os s c ca as so os s m m s s d de es sg gr ra ac ci ia ad do os s. . A A a ad di i u un na as s
c cu ua an nt ta as s f fr ra as se es s c ci it ta ad da as s p po or r l la as s a au ut to or ri id da ad de es s y y u un na a l lt ti im ma a l l n ne ea a, , a a m mo od do o d de e c co on nc cl lu us si i n n, , c co on n u un n c co om me en nt ta ar ri io o, ,
r re ea al li iz za ad do o p po or r e el l p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de e l la a t ti ie en nd da a q qu ue e h ha ab b a a p pe er rd di id do o s su u c co om me er rc ci io o, , s so ob br re e l lo o i im mp pr re ed de ec ci ib bl le e d de el l c cl li im ma a. .
D De e v vu ue el lt ta a a a l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n d de e s su u h ho ot te el l, , l ll la am m a a B Be et th h, , q qu ue e l le e d di ij jo o q qu ue e y ya a s se e h ha ab b a a a ac co os st ta ad do o. . E El ll la a l le e c co on nt t
r r p pi id da am me en nt te e c c m mo o l le e h ha ab b a a i id do o e el l d d a a, , y y l l l le e e ex xp pl li ic c c co on n t to od do o d de et ta al ll le e s su u r r p pi id do o v vi ia aj je e a a l la a z zo on na a d de e l la as s
i in nu un nd da ac ci io on ne es s. . A Am mb bo os s e es st ta ab ba an n d de em ma as si ia ad do o c ca an ns sa ad do os s p pa ar ra a r re ea an nu ud da ar r l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n d de ej ja ad do o s si in n
t te er rm mi in na ar r. .
L Lu ue eg go o e en nc ce en nd di i e el l t te el le ev vi is so or r y y s si in nt to on ni iz z l la as s n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s. . A Ap pa ar re ec ci ie er ro on n i im m g ge en ne es s d de e l la as s i in nu un nd da ac ci io on ne es s e en n
S Sn no oh ho om mi is sh h, , y y W Wi il ll l r re ec co on no oc ci i a al lg gu un no os s d de e l lo os s r ro os st tr ro os s m mi ie en nt tr ra as s s se e a ap pi ia ad da ab ba a d de el l r re ep po or rt te er ro o q qu ue e s se e e en nc ca ar rg ga ab ba a d de e
r re et tr ra an ns sm mi it ti ir r e en n d di ir re ec ct to o: : e es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e s se eg gu u a a a al ll l . .
Y Y t tr ra as s u un no os s m me en ns sa aj je es s p pu ub bl li ic ci it ta ar ri io os s, , m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l a as se es si in na at to o d de e P Pa at t B Ba ax xt te er r. .
W Wi il ll l v vo ol lv vi i a a s su u o or rd de en na ad do or r; ; e es sc cu uc ch ha ab ba a s so ol lo o a a m me ed di ia as s l la as s p pa al la ab br ra as s q qu ue e s sa al l a an n d de el l t te el le ev vi is so or r. .
L La a v v c ct ti im ma a, , d de e c ci in nc cu ue en nt ta a y y c ci in nc co o a a o os s, , f fu ue e h ha al ll la ad da a m mu ue er rt ta a e en n s su u c ca ab ba a a a, , s so ol la a. .. .. . L La a p po ol li ic c a a s so os sp pe ec ch ha a d de e u un n
i in nt te en nt to o f fr ru us st tr ra ad do o d de e r ro ob bo o. .. .. . S Se e e en nc co on nt tr ra ar ro on n m mu uc ch ho os s d de es sp pe er rf fe ec ct to os s, , p pe er ro o n no o f fa al lt ta ab ba a n na ad da a. .. .. . B Ba ax xt te er r l ll le ev va ab ba a a a o os s
s si ie en nd do o v vi ig gi il la ad do o. .. .. . D Du ur ra an nt te e u un n t ti ie em mp po o f fu ue e c co on ns si id de er ra ad do o e el l s so os sp pe ec ch ho os so o p pr ri in nc ci ip pa al l e en n e el l c ca as so o U Un na ab bo om mb be er r. .. .. . N No o s se e l le e
c co on no oc ce en n p pa ar ri ie en nt te es s c ce er rc ca an no os s n ni i f fa am mi il li ia a. .. .. .
W Wi il ll l s se e g gi ir r . . U Un na a p pa al la ab br ra a h ha ab b a a c ca ap pt ta ad do o s su u a at te en nc ci i n n. . T Te ec cl le e U Un na ab bo om mb be er r e en n G Go oo og gl le e y y r re ef fr re es sc c s su u m me em mo or ri ia a
a ac ce er rc ca a d de el l e ex xt tr ra a o o c ca as so o q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o e en n j ja aq qu ue e a al l F FB BI I d du ur ra an nt te e d do os s d d c ca ad da as s. . A Al lg gu ui ie en n e en nv vi i b bo om mb ba as s p po or r
c co or rr re eo o a a d di is st ti in nt ta as s d di ir re ec cc ci io on ne es s d de e e em mp pr re es sa as s d de e l la a c co os st ta a E Es st te e d de ej ja an nd do o u un n r ra as st tr ro o d de e o os sc cu ur ra as s p pi is st ta as s. . A Al l f fi in na al l, , e el l
r re es sp po on ns sa ab bl le e e em mi it ti i u un n m ma an ni if fi ie es st to o, , u un n t te ex xt to o c ca as si i a ac ca ad d m mi ic co o q qu ue e p pa ar re ec c a a o ob br ra a d de e u un n l lu un n t ti ic co o s so ol li it ta ar ri io o q qu ue e s se en nt t a a
u un na a p pr ro of fu un nd da a d de es sc co on nf fi ia an nz za a h ha ac ci ia a l la a t te ec cn no ol lo og g a a. . T Ta am mb bi i n n p pa ar re ec c a a a ab bo or rr re ec ce er r a al l g go ob bi ie er rn no o. . E En n l la a p p g gi in na a w we eb b d de e T Th he e
S Se ea at tt tl le e T Ti im me es s e en nc co on nt tr r u un n a ar rt t c cu ul lo o r re ec ci i n n p pu ub bl li ic ca ad do o. .
E Es se e s se en nt ti im mi ie en nt to o p pu us so o a a U Un na ab bo om mb be er r e en n s si in nt to on n a a c co on n t to od do o u un n m mo ov vi im mi ie en nt to o q qu ue e s se e p pr ro od du uj jo o e en n 1 19 99 90 0, , m mo ov vi im mi ie en nt to o
e en n e el l q qu ue e h ha ab b a a p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o a ac ct ti iv va am me en nt te e e el l d di if fu un nt to o P Pa at t B Ba ax xt te er r. . F Fu ue e l la a p po oc ca a d de e l la as s m mi il li ic ci ia as s a ar rm ma ad da as s, ,
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e s se e a ar rm ma ab ba an n e en n p pr re ev vi is si i n n d de e l lo o q qu ue e e el ll lo os s c cr re e a an n q qu ue e i ib ba a a a s se er r u un n a as sa al lt to o i in nm mi in ne en nt te e p po or r p pa ar rt te e
d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E Em mp pe ez za ar ro on n e en n e el l n no or ro oe es st te e d de el l P Pa ac c f fi ic co o y y d de es sp pu u s s s se e e ex xt te en nd di ie er ro on n p po or r t to od do o e el l
p pa a s s. .
W Wi il ll l e em mp pe ez z a a b bu us sc ca ar r e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s o on n- -l li in ne e d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s y y s se e s so or rp pr re en nd di i p po or r l lo os s p pr ri im me er ro os s a ar rt t c cu ul lo os s
q qu ue e e en nc co on nt tr r , , q qu ue e d de es sc cr ri ib b a an n a a l lo os s i in nt te eg gr ra an nt te es s d de e a aq qu ue el ll la as s m mi il li ic ci ia as s c co om mo o g ge en nt te e b ba as st ta an nt te e i in no of fe en ns si iv va a, , s so ol ld da ad do os s d de e
f fi in n d de e s se em ma an na a, , t ti ip po os s g go or rd do os s y y m ma ay yo or re es s q qu ue e s se e d de ed di ic ca ab ba an n a a s su ud da ar r y y a a j ja ad de ea ar r c co on n s su us s j ju ue eg go os s d de e g gu ue er rr ra a. . P Pe er ro o d de e
r re ep pe en nt te e e el l t to on no o c ca am mb bi ia ab ba a. .
E El l c ca as so o d de e R Ru ub by y R Ri id dg ge e, , e en n 1 19 99 92 2, , e en n e el l q qu ue e u un n d de ef fe en ns so or r d de e l la a s su up pr re em ma ac c a a b bl la an nc ca a p pe er rd di i a a s su u m mu uj je er r y y a a s su us s
h hi ij jo os s e en n u un n t ti ir ro ot te eo o c co on n a ag ge en nt te es s f fe ed de er ra al le es s a al l i ig gu ua al l q qu ue e s su uc ce ed de er r a a e en n e el l a as sa al lt to o d de e W Wa ac co o, , e en n T Te ex xa as s, , u un n a a o o m m s s
t ta ar rd de e , , p pu us so o a al l d de es sc cu ub bi ie er rt to o u un n m mu un nd do o d de el l q qu ue e c ca as si i n na ad di ie e, , p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e e en n l lo os s m me ed di io os s d de e c co om mu un ni ic ca ac ci i n n, ,
h ha ab b a a o o d do o h ha ab bl la ar r. . U Un n m mu un nd do o q qu ue e v ve e a a W Wa as sh hi in ng gt to on n c co om mo o e el l c ce en nt tr ro o d de e u un n o os sc cu ur ro o n nu ue ev vo o o or rd de en n m mu un nd di ia al l, ,
p pe er rs so on ni if fi ic ca ad do o e en n l la as s o od di ia ad da as s N Na ac ci io on ne es s U Un ni id da as s, , c cu uy ya a i in nt te en nc ci i n n e er ra a e es sc cl la av vi iz za ar r a a l la a g ge en nt te e. . Q Qu u o ot tr ra a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n
p po od d a a h ha ab be er r p pa ar ra a l lo os s m mi is st te er ri io os so os s h he el li ic c p pt te er ro os s n ne eg gr ro os s q qu ue e s se e v ve e a an n p po or r t to od da a l la a N No or rt te ea am m r ri ic ca a r ru ur ra al l? ? Q Qu u o ot tr ro o
s si ig gn ni if fi ic ca ad do o t te en n a an n l lo os s n n m me er ro os s q qu ue e a ap pa ar re ec c a an n e en n e el l d do or rs so o d de e l la as s s se e a al le es s d de e t tr r f fi ic co o s si i n no o e er ra an n c co oo or rd de en na ad da as s q qu ue e
a al lg g n n d d a a a ay yu ud da ar r a an n a al l e ej j r rc ci it to o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a m me et te er r e en n c ca am mp po os s d de e c co on nc ce en nt tr ra ac ci i n n a a s su us s c co on nc ci iu ud da ad da an no os s? ?
C Cu ua an nt to o m m s s l le e a a W Wi il ll l, , m m s s f fa as sc ci in na ad do o e es st ta ab ba a. . A Aq qu ue el ll lo os s g gu ue er rr re er ro os s c ci iv vi il le es s c cr re e a an n e en n d di is sp pa ar ra at ta ad da as s h hi is st to or ri ia as s s so ob br re e
l lo os s f fr ra an nc cm ma as so on ne es s, , l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l, , l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e m me en ns sa aj je es s c co od di if fi ic ca ad do os s e es sc cr ri it to os s e en n b bi il ll le et te es s d de e c cu ur rs so o l le eg ga al l y y
e en n m mi is st te er ri io os sa as s c co on ne ex xi io on ne es s c co on n b ba an nc co os s e eu ur ro op pe eo os s. . A Al lg gu un no os s e es st ta ab ba an n t ta an n c co on nv ve en nc ci id do os s d de e q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
g go ob bi ie er rn no o f fe ed de er ra al l l lo os s p pe er rs se eg gu u a an n q qu ue e s se e r re ef fu ug gi ia ar ro on n e en n l la as s m mo on nt ta a a as s; ; s se e e en nc ce er rr ra ar ro on n e en n r re em mo ot to os s r re ef fu ug gi io os s y y
c ca ab ba a a as s d de e l lo os s b bo os sq qu ue es s d de e M Mo on nt ta an na a o o I Id da ah ho o. . C Co or rt ta ar ro on n s su us s v v n nc cu ul lo os s c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o e en n t to od do os s l lo os s s se en nt ti id do os s: :
c ca ar re ec c a an n d de e p pe er rm mi is so o d de e c co on nd du uc ci ir r, , s se e n ne eg ga ab ba an n a a f fi ir rm ma ar r c cu ua al lq qu ui ie er r p pa ap pe el l o of fi ic ci ia al l y y a al lg gu un no os s i in nc cl lu us so o s se e a ap pa ar rt ta ab ba an n p po or r
c co om mp pl le et to o d de el l s si is st te em ma a y y b bu us sc ca ab ba an n s su us s p pr ro op pi ia as s f fu ue en nt te es s d de e e en ne er rg g a a e el l c ct tr ri ic ca a a an nt te es s q qu ue e d de ep pe en nd de er r d de e l la a r re ed d
n na ac ci io on na al l. .
Y Y n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e n ni in ng g n n j ju ue eg go o. . C Co on n o oc ca as si i n n d de el l s se eg gu un nd do o a an ni iv ve er rs sa ar ri io o d de e l la a m ma at ta an nz za a d de e W Wa ac co o, , e el l e ed di if fi ic ci io o
f fe ed de er ra al l A Al lf fr re ed d P P. . M Mu ur rr ra ah h, , d de e O Ok kl la ah ho om ma a C Ci it ty y, , s sa al lt t p po or r l lo os s a ai ir re es s c co om mo o r re es su ul lt ta ad do o d de e u un n a at te en nt ta ad do o c co on n c co oc ch he e b bo om mb ba a
e en n e el l q qu ue e 1 16 69 9 p pe er rs so on na as s m mu ur ri ie er ro on n. . L Lo os s r re es sp po on ns sa ab bl le es s r re es su ul lt ta ar ro on n s se er r, , n no o i is sl la am mi is st ta as s r ra ad di ic ca al le es s, , s si in no o
- 20 -
e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s a a l lo os s q qu ue e h ha ab b a an n l ll le en na ad do o l la a c ca ab be ez za a c co on n h hi is st to or ri ia as s d de e o od di io o h ha ac ci ia a s su u g go ob bi ie er rn no o. .
E En n T Th he e S Se ea at tt tl le e T Ti im me es s h ha ab b a a u un na a f fo ot to o d de e B Ba ax xt te er r e en n u un na a r re eu un ni i n n e en n M Mo on nt ta an na a, , e en n 1 19 99 94 4, , q qu ue e, , a a j ju uz zg ga ar r p po or r e el l
a as sp pe ec ct to o d de e l lo os s t te en nd de er re et te es s d do on nd de e s se e e ex xh hi ib b a an n l lo os s p pr ro od du uc ct to os s, , p pa ar re ec c a a u un na a f fe er ri ia a l lo oc ca al l. . B Ba ax xt te er r a ap pa ar re ec c a a a al l f fr re en nt te e d de e
u un n p pu ue es st to o e en n e el l q qu ue e s se e v ve en nd d a an n p pl la at to os s m mi il li it ta ar re es s, , c co om mi id da a l li is st ta a p pa ar ra a s se er r c co on ns su um mi id da a. . S Se eg g n n p pa ar re ec c a a, , t te en n a a u un n b bu ue en n
n ne eg go oc ci io o d de e v ve en nt ta a d de e t ti ie en nd da as s d de e c ca am mp pa a a a y y a ar rt t c cu ul lo os s d de e s su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a, , e el l t ti ip po o d de e o ob bj je et to os s q qu ue e p po od d a an n c co ob bi ij ja ar r y y
m ma an nt te en ne er r a al li im me en nt ta ad do o a al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se ed di ie en nt to o d de e l li ib be er rt ta ad d d du ur ra an nt te e e el l c co on nf fl li ic ct to o q qu ue e s se e a av ve ec ci in na ab ba a. . D De en nt tr ro o d de el l
o os sc cu ur ro o u un ni iv ve er rs so o d de el l m mo ov vi im mi ie en nt to o a an nt ti ig gu ub be er rn na am me en nt ta al l, , q qu ui iz z B Ba ax xt te er r n no o f fu ue er ra a u un na a c ce el le eb br ri id da ad d, , p pe er ro o s s u un n a as si id du uo o. .
E Er ra a u un n g gr ra an n p pa at tr ri io ot ta a, , y y s su u m mu ue er rt te e h ha a s si id do o u un n g go ol lp pe e p pa ar ra a t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e a am ma am mo os s l la a l li ib be er rt ta ad d" ", , d di ij jo o B Bo ob b
H Hi il ll l, , u un no o d de e l lo os s c co om ma an nd da an nt te es s d de e l la a m mi il li ic ci ia a d de e M Mo on nt ta an na a. .
* * * * * *

M Mi i r rc co ol le es s, , 9 9. . 0 00 0 h h, , S Se ea at tt tl le e
E Ex xt tr ra a a am me en nt te e, , e el l t te el l f fo on no o n no o h ha ab b a a s so on na ad do o. . C Cu ua an nd do o a al l f fi in n s se e d de es sp pe er rt t a a l la as s d do oc ce e d de el l m me ed di io od d a a, , s se eg g n n l la a h ho or ra a
d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k , , v vi io o q qu ue e e en n s su u m m v vi il l n no o h ha ab b a a n ni in ng gu un na a l ll la am ma ad da a p pe er rd di id da a. . M Mi ir r e en n l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y, , p pe er ro o s so ol lo o v vi io o
m me en ns sa aj je es s s si in n i im mp po or rt ta an nc ci ia a. . A Aq qu ue el ll lo o n no o i ib ba a b bi ie en n. .
C Co og gi i e el l o or rd de en na ad do or r d de e l la a m me es sa a y y l lo o l ll le ev v h ha as st ta a l la a c ca am ma a, , e es st ti ir ra an nd do o e el l c ca ab bl le e t to od do o l lo o p po os si ib bl le e. . C Co om mp pr ro ob b l la a w we eb b d de e
T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s: : n ni i r ra as st tr ro o d de e s su u h hi is st to or ri ia a. . F Fu ue e a a l la a s se ec cc ci i n n d de e N Na ac ci io on na al l y y e en nc co on nt tr r e en nl la ac ce es s d de e n no ot ti ic ci ia as s d de e
A At tl la an nt ta a, , C Ch hi ic ca ag go o y y W Wa as sh hi in ng gt to on n. . S Si ig gu ui i b bu us sc ca an nd do o. . V Vi io o a al lg go o s se e a al la ad do o c co om mo o S Se ea at tt tl le e , , p pe er ro o n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un na a
n no ot ti ic ci ia a d de e a ag ge en nc ci ia a e es sc cr ri it ta a a aq qu ue el ll la a m mi is sm ma a m ma a a an na a. . N Ni i r ra as st tr ro o d de e s su u a ar rt t c cu ul lo o. .
M Ma ar rc c e el l n n m me er ro o d de e B Be et th h. . E En n e el l h ho os sp pi it ta al l l le e p pa as sa ar ro on n l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n. .
H Ho ol la a, , c ca ar ri i o o, , h ha as s l le e d do o e el l p pe er ri i d di ic co o e es st ta a m ma a a an na a? ?
S S , , e es st to oy y b bi ie en n, , g gr ra ac ci ia as s p po or r p pr re eg gu un nt ta ar r. .
L Lo o s si ie en nt to o, , e es s s so ol lo o q qu ue e. .. .. . L Lo o t ti ie en ne es s a a m ma an no o? ?
U Un n m mo om me en nt to o. . S Se e h hi iz zo o u un na a l la ar rg ga a p pa au us sa a . . D De e a ac cu ue er rd do o, , q qu u d de eb bo o b bu us sc ca ar r? ?
C Cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a q qu ue e l ll le ev ve e m mi i f fi ir rm ma a. .
L Lo o m mi ir r e es st ta a m ma a a an na a y y n no o e en nc co on nt tr r n na ad da a. . P Pe en ns s q qu ue e q qu ui iz z l le e d da ar r a as s h ho oy y u un n l lt ti im mo o r re et to oq qu ue e. .
W Wi il ll l n ne eg g p pa ar ra a s su us s a ad de en nt tr ro os s. . P Po or r s su up pu ue es st to o q qu ue e n no o i ib ba a a a r re et to oc ca ar r s su u a ar rt t c cu ul lo o. . H Ha ab b a a s si id do o u un na a n no ot ti ic ci ia a e es sc cr ri it ta a s so ob br re e
l la a m ma ar rc ch ha a a ac ce er rc ca a d de el l t ti ie em mp po o. . P Po or r e el l a am mo or r d de e D Di io os s, , e en n p pe er ri io od di is sm mo o n no o h ha ab b a a m ma at te er ri ia al l m m s s p pe er re ec ce ed de er ro o q qu ue e l la as s
n no ot ti ic ci ia as s d de el l t ti ie em mp po o! !
H Ha as s m mi ir ra ad do o e en n l la a s se ec cc ci i n n d de e N Na ac ci io on na al l, , e en n t to od da as s l la as s p p g gi in na as s? ?
S S , , W Wi il ll l. . L Lo o s si ie en nt to o. . E Es so o q qu ui ie er re e d de ec ci ir r q qu ue e n no o l lo o h ha an n p pu ub bl li ic ca ad do o? ?
E Es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a e ex xa ac ct ta am me en nt te e: : q qu ue e l lo o h ha ab b a an n r re ec ch ha az za ad do o. .
S Se e p pr re ep pa ar r p pa ar ra a l ll la am ma ar r a a l la a r re ed da ac cc ci i n n. . S Si i c co on nt te es st ta ab ba a c cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e n no o f fu ue er ra a J Je en nn ni if fe er r, , l la a n nu ue ev va a r re ec ce ep pc ci io on ni is st ta a, ,
c co ol lg ga ar r a a. .
N Na ac ci io on na al l. . H Ha ab bl la a J Je en nn ni if fe er r. .
H Ho ol la a, , J Je en nn ni if fe er r. . S So oy y W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e, , e es st to oy y e en n S Se ea at tt tl le e. .
A Ah h, , h ho ol la a. . Q Qu ui ie er re es s h ha ab bl la ar r c co on n S Su us sa an n? ?
N No o! ! N No o h ha ac ce e f fa al lt ta a! ! S Sa ab be es s e el l a ar rt t c cu ul lo o q qu ue e o os s e en nv vi i a ay ye er r, , s so ob br re e l la as s i in nu un nd da ac ci io on ne es s. .. .. .? ? T Ti ie en ne es s i id de ea a d de e q qu u h ha a
o oc cu ur rr ri id do o? ?
D De e r re ep pe en nt te e, , e el l t to on no o d de e J Je en nn ni if fe er r s se e h hi iz zo o m m s s g gr ra av ve e. .
M M s s o o m me en no os s. . L Le es s o o h ha ab bl la ar r d de e l l. . D De ec c a an n q qu ue e e es st ta ab ba a m mu uy y b bi ie en n, , p pe er ro o q qu ue e t t n no o l le es s h ha ab b a as s c co on ns su ul lt ta ad do o, , q qu ue e s si i
l lo o h hu ub bi ie er ra as s h he ec ch ho o t te e h ha ab br r a an n d di ic ch ho o q qu ue e a ay ye er r n no o n ne ec ce es si it ta ab ba an n n ni in ng gu un na a h hi is st to or ri ia a. .
P Pe er ro o s si i h ha ab bl l c co on n. .. .. .
C Cl la ar ro o, , s so ol lo o h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o c co on n J Je en nn ni if fe er r p pa ar ra a c co om mu un ni ic ca ar rl le e d d n nd de e e es st ta ab ba a y y l lo os s p pl la an ne es s q qu ue e t te en n a a. . H Ha ab b a a d da ad do o p po or r
h he ec ch ho o q qu ue e e en n e el l p pe er ri i d di ic co o q qu ue er r a an n q qu ue e l le es s e en nv vi ia ar ra a a al lg go o. . A Ac ca as so o H Ha ar rd de en n n no o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e c co og gi ie er ra a l la as s
c ch ha an nc cl la as s? ?
E En nt to on nc ce es s l lo o c co om mp pr re en nd di i : : h ha ab b a a i id do o a a S Se ea at tt tl le e s so ol lo o p po or r s si i l la as s m mo os sc ca as s. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o e er ra a
m ma an nt te en ne er r c ca al li ie en nt te e e el l a as si ie en nt to o d de e B Ba at te es s. . T To od do os s l lo os s e es sf fu ue er rz zo os s d de e l la a v v s sp pe er ra a h ha ab b a an n s si id do o e en n v va an no o. . S Si in nt ti i q qu ue e h ha ab b a a
h he ec ch ho o e el l r ri id d c cu ul lo o, , i ig gu ua al l q qu ue e u un n a ad do ol le es sc ce en nt te e i im mp pa ac ci ie en nt te e q qu ue e s se e p pr re ec ci ip pi it ta a. . U Un n e er rr ro or r e es st t p pi id do o. .
N No o c cu ue el lg gu ue es s. . S Su us sa an n q qu ui ie er re e d de ec ci ir rt te e a al lg go o. .
A A t tr re es s h hu us so os s h ho or ra ar ri io os s d de e d di is st ta an nc ci ia a, , W Wi il ll l s se e p pr re ep pa ar r p pa ar ra a u un na a r re ep pr ri im me en nd da a. .
H Ho ol la a, , W Wi il ll l. . E Es sc cu uc ch ha a: : c cr re eo o q qu ue e l la a n no or rm ma a d de eb be er r a a s se er r q qu ue e n no o e en nv v e es s n na ad da a q qu ue e n no o h ha ay ya am mo os s a ac co or rd da ad do o
p pr re ev vi ia am me en nt te e, , v va al le e? ? M Mi ir ra a p po or r a ah h a a v ve er r s si i e en nc cu ue en nt tr ra as s a al lg go o i in nt te er re es sa an nt te e. . E En n c cu ua an nt to o a a l la as s n no ot ti ic ci ia as s c ca al li ie en nt te es s, , n no o
d de es sc co on ne ec ct te es s e el l m m v vi il l; ; t te e l ll la am ma ar re em mo os s s si i n ne ec ce es si it ta am mo os s a al lg gu un na a c co os sa a. .
W Wi il ll l s se e t to om m u un n d de ep pr ri im me en nt te e d de es sa ay yu un no o. . L La a h ha ab b a a p pi if fi ia ad do o, , y y l la a h ha ab b a a p pi if fi ia ad do o b bi ie en n. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s, , J Je en nn ni if fe er r
y ya a h ha ab br r a a h he ec ch ho o c co or rr re er r l la a n no ot ti ic ci ia a e en n e el l r re ed du uc ci id do o c c r rc cu ul lo o d de el l p pe er rs so on na al l m m s s j jo ov ve en n d de el l p pe er ri i d di ic co o, , y y t to od do os s e es st ta ar r a an n
r ri i n nd do os se e a a s su u c co os st ta a. . E El l m mu uc ch ha ac ch ho o d de e o or ro o, , e el l d de el l p pa ap p i in nf fl lu uy ye en nt te e, , s se e h ha ab b a a t to op pa ad do o p po or r f fi in n c co on n l la a c cr ru ud da a r re ea al li id da ad d. .
n ni ic ca am me en nt te e l le e q qu ue ed da ab ba a u un na a s so ol lu uc ci i n n: : e en nt tr re eg ga ar rl le es s u un na a h hi is st to or ri ia a d de e v ve er rd da ad d. . D De e a al lg g n n m mo od do o, , d de es sd de e a aq qu ue el l l le ej ja an no o
t te er rr ri it to or ri io o d de e n ni ie ev ve e, , b bo os sq qu ue es s y y p pa at ta at ta as s, , i ib ba a a a t te en ne er r q qu ue e e es sc cr ri ib bi ir r u un n r re el la at to o q qu ue e d de em mo os st tr ra ar ra a a a s su us s g ge er ri if fa al lt te es s e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k q qu ue e n no o h ha ab b a an n c co om me et ti id do o u un n e er rr ro or r. . S Sa ab b a a p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e p po or r d d n nd de e e em mp pe ez za ar r a a. .
- 21 -

C Ca ap p t tu ul lo o 8 8
M Mi i r rc co ol le es s, , 1 15 5. . 1 13 3 h h, , e es st ta ad do o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n
E El l v vu ue el lo o a a t tr ra av v s s d de el l e es st ta ad do o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n f fu ue e b br re ev ve e a au un nq qu ue e m mo ov vi id do o; ; y y e el l t tr ra ay ye ec ct to o d de es sd de e S Sp po ok ka an ne e, , p pr re ec ci io os so o. .
L La as s m mo on nt ta a a as s o of fr re ec c a an n u un n p pa ai is sa aj je e i in nc cr re e b bl le em me en nt te e b be el ll lo o c co on n s su us s n ne ev va ad da as s c cu um mb br re es s q qu ue e p pa ar re ec c a an n e es sp po ol lv vo or re ea ad da as s d de e
f fi in no o a az z c ca ar r g gl la as s. . L Lo os s r rb bo ol le es s e er ra an n r re ec ct to os s c co om mo o l l p pi ic ce es s, , y y e es st ta ab ba an n t ta an n d de en ns sa am me en nt te e a ag gr ru up pa ad do os s q qu ue e l la a l lu uz z p pa ar re ec c a a
e es st tr ro ob bo os sc c p pi ic ca a. .
W Wi il ll l c co on nd du uj jo o e en n d di ir re ec cc ci i n n e es st te e y y n no o t ta ar rd d e en n c cr ru uz za ar r l la a d de em ma ar rc ca ac ci i n n d de el l e es st ta ad do o q qu ue e l lo o s se ep pa ar ra ab ba a d de e I Id da ah ho o, , e en n l la a
e es st tr re ec ch ha a f fr ra an nj ja a d de e t te er rr ri it to or ri io o d do on nd de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar re ec ce e m mo os st tr ra ar r e el l d de ed do o a a s su u v ve ec ci in no o d de el l n no or rt te e, , C Ca an na ad d . . C Cr ru uz z
C Co oe eu ur r d d' 'A Al le en ne e, , c cu uy yo o n no om mb br re e s so on na ab ba a a a p pu ue eb bl le ec ci it to o d de e e es sq qu u s su ui iz zo o, , p pe er ro o q qu ue e e er ra a m mu uc ch ho o m m s s f fa am mo os so o p po or r s se er r l la a
s se ed de e d de el l m mo ov vi im mi ie en nt to o r ra ac ci is st ta a c co on no oc ci id do o c co om mo o N Na ac ci i n n A Ar ri ia a. . W Wi il ll l h ha ab b a a v vi is st to o l la as s f fo ot to os s d du ur ra an nt te e l la as s m ma aq qu ue et ta ac ci io on ne es s: :
l lo os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s c co on n s su us s u un ni if fo or rm me es s c ca as si i n na az zi is s, , l lo os s c ca ar rt te el le es s d de e S SO OL LO O B BL LA AN NC CO OS S d de e l la a e en nt tr ra ad da a. . S Si in n d du ud da a
p po od d a a r re es su ul lt ta ar r u un n l lu ug ga ar r a ap pa as si io on na an nt te e p pa ar ra a d de et te en ne er rs se e, , p pe er ro o W Wi il ll l n no o s se e d de es sv vi i d de e l la a c ca ar rr re et te er ra a. . H Ha ab b a a o ot tr ro o s si it ti io o a al l
q qu ue e d de eb b a a i ir r. .
S Su u d de es st ti in no o s se e h ha al ll la ab ba a a al l o ot tr ro o l la ad do o d de el l d de ed do o d de e I Id da ah ho o, , e en n l la a z zo on na a o oc cc ci id de en nt ta al l d de e M Mo on nt ta an na a. . L La as s c ca ar rr re et te er ra as s e er ra an n
e es st tr re ec ch ha as s, , p pe er ro o n no o l le e i im mp po or rt t . . L Le e e en nc ca an nt ta ab ba a c co on nd du uc ci ir r p po or r E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l p pa a s s d de e l la as s r ru ut ta as s i in nt te er rm mi in na ab bl le es s; ; l le e
e en nc ca an nt ta ab ba an n l lo os s c ca ar rt te el le es s p pu ub bl li ic ci it ta ar ri io os s q qu ue e a an nu un nc ci ia ab ba an n t ti ie en nd da as s d de e m mu ue eb bl le es s a a c ci in nc cu ue en nt ta a k ki il l m me et tr ro os s d de e d di is st ta an nc ci ia a; ; l le e
e en nc ca an nt ta ab ba an n l la as s p pa ar ra ad da as s e en n l lo os s D Da ai ir ry y Q Qu ue ee en n, , y y t ta am mb bi i n n l la as s p pe eg ga at ti in na as s d de e l lo os s p pa ar ra ac ch ho oq qu ue es s q qu ue e l le e i in nd di ic ca ab ba an n l la as s
p pr re ef fe er re en nc ci ia as s p po ol l t ti ic ca as s, , r re el li ig gi io os sa as s y y s se ex xu ua al le es s d de e s su us s c co ol le eg ga as s c co on nd du uc ct to or re es s. . A Ad de em m s s, , a as s t te en nd dr r a a t ti ie em mp po o d de e t tr ra az za ar r
s su u p pl la an n d de e a at ta aq qu ue e. .
Y Ya a h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o c co on n B Bo ob b H Hi il ll l, , y y e es st te e l lo o e es sp pe er ra ab ba a. . H Hi il ll l r re es sp po on nd d a a a a l la a c ca ar ri ic ca at tu ur ra a q qu ue e l lo os s m me ed di io os s h ha ac c a an n d de e l l, ,
d do on nd de e l lo o d di ib bu uj ja ab ba an n c co om mo o u un n t ti ip po o r r s st ti ic co o p pi ir ra ad do o p po or r l la as s a ar rm ma as s; ; p pr re eg gu un nt t e el l n no om mb br re e c co om mp pl le et to o d de e W Wi il ll l y y s su u
n n m me er ro o d de e l la a s se eg gu ur ri id da ad d s so oc ci ia al l. . A As s p po od dr r c co om mp pr ro ob ba ar rl lo o y y a as se eg gu ur ra ar rm me e d de e q qu ue e e es s q qu ui ie en n d di ic ce e s se er r. . W Wi il ll l s se e
p pr re eg gu un nt t s si i l la as s i in nd da ag ga ac ci io on ne es s d de e H Hi il ll l l lo o s se e a al la ar r a an n c co om mo o b br ri it t n ni ic co o. . N No o e es st ta ar r a a m ma al l; ; p po or r l lo o g ge en ne er ra al l, , a a l lo os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s l le es s g gu us st ta ab ba an n l lo os s i in ng gl le es se es s. . A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e c co on ns si id de er ra ar ra an n a a l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s e eu ur ro op pe eo os s u un no os s
d d b bi il le es s m ma ar ri iq qu ui it ta as s, , l lo os s b br ri it t n ni ic co os s t te en n a an n s su u a ap pr ro ob ba ac ci i n n: : e er ra an n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e a as sp pi ir ra an nt te es s c cu ua al li if fi ic ca ad do os s. . E En n c cu ua an nt to o a a
l lo o d de e t te en ne er r u un n p pa ad dr re e q qu ue e e er ra a j ju ue ez z f fe ed de er ra al l. .. .. ., , p po od d a a o oc ca as si io on na ar rl le e p pr ro ob bl le em ma as s. . E Es sa a g ge en nt te e d de es sp pr re ec ci ia ab ba a a a l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo os s j ju ue ec ce es s n no o s si ie em mp pr re e a ap pa ar re ec c a an n j ju un nt to o a a l lo os s o od di ia ad do os s b bu ur r c cr ra at ta as s
q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta ab ba an n a al l g go ob bi ie er rn no o. . A A v ve ec ce es s i in nc cl lu us so o e er ra an n v vi is st to os s c co om mo o g gu ua ar rd di ia an ne es s d de e l la a l li ib be er rt ta ad d q qu ue e s se e m ma an nt te en n a an n
a al le ej ja ad do os s d de e l la as s g ga ar rr ra as s d de e l lo os s p po ol l t ti ic co os s. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , s si i H Hi il ll l e es sc ca ar rb ba ab ba a l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te e, , e en nc co on nt tr ra ar r a a a ab bu un nd da an nt te e
m ma at te er ri ia al l o of fe en ns si iv vo o e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s d de el l j ju ue ez z M Mo on nr ro oe e. . W Wi il ll l e es sp pe er ra ab ba a q qu ue e s su u a an nf fi it tr ri i n n n no o a ah ho on nd da ar ra a m mu uc ch ho o. .
Q Qu u m m s s? ? U Un no os s p pa ad dr re es s d di iv vo or rc ci ia ad do os s. . E Es so o p po od d a a i ir rr ri it ta ar r a a l lo os s t ti ip po os s d de e l la a m mi il li ic ci ia a, , p pe er ro o a aq qu ue el ll lo o n no o e er ra a A Al la ab ba am ma a, , y y
l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e l lo os s g gr ru up po os s d de e s su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a n no o e es st ta ab ba an n e en n e el l m mi is sm mo o b ba an nd do o q qu ue e l lo os s u ul lt tr ra ac co on ns se er rv va ad do or re es s
r re el li ig gi io os so os s. . P Pu ue ed de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a c ci ie er rt ta as s c co oi in nc ci id de en nc ci ia as s, , p pe er ro o n no o e er ra an n l lo o m mi is sm mo o. .
L La as s r re ef fl le ex xi io on ne es s d de e W Wi il ll l s se e i in nt te er rr ru um mp pi ie er ro on n c cu ua an nd do o v vi io o e el l c ca ar rt te el l, , B BI IE EN NV VE EN NI ID DO O A A N NO OX XO ON N. . P PO OB BL LA AC CI I N N: : 2 23 30 0. . E Ec ch h
u un na a o oj je ea ad da a a a l la a n no ot ta a e es sc cr ri it ta a q qu ue e t te en n a a e en n e el l r re eg ga az zo o, , l la as s i in nd di ic ca ac ci io on ne es s d de e H Hi il ll l. .
T Tu uv vo o q qu ue e g gi ir ra ar r a a l la a i iz zq qu ui ie er rd da a, , e en n l la a g ga as so ol li in ne er ra a, , y y m me et te er rs se e p po or r u un na a c ca ar rr re et te er ra a q qu ue e s se e c co on nv ve er rt t a a e en n c ca am mi in no o. . E El l
c cu ua at tr ro o p po or r c cu ua at tr ro o e em mp pe ez z a a b ba am mb bo ol le ea ar rs se e a al l p pa as sa ar r p po or r l lo os s b ba ac ch he es s, , l la as s r ra a c ce es s y y l lo os s c ch ha ar rc co os s d de e b ba ar rr ro o, , j ju us st ti if fi ic ca an nd do o
e el l a al lt to o p pr re ec ci io o q qu ue e W Wi il ll l y y p po or r l lo o t ta an nt to o T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s h ha ab b a a p pa ag ga ad do o p po or r l l. .
P Po oc co o d de es sp pu u s s l ll le eg g a a u un na a v ve er rj ja a. . N No o h ha ab b a a c ca ar rt te el le es s i in nd di ic ca ad do or re es s n ni i s se e a al le es s. . T Ta al l c co om mo o h ha ab b a an n a ac co or rd da ad do o, , e em mp pe ez z a a
m ma ar rc ca ar r e el l n n m me er ro o d de e t te el l f fo on no o d de e H Hi il ll l; ; p pe er ro o d de e r re ep pe en nt te e v vi io o a a u un n h ho om mb br re e a a t tr ra av v s s d de el l p pa ar ra ab br ri is sa as s. . D De eb b a a d de e t te en ne er r
u un no os s s se es se en nt ta a a a o os s, , v ve es st t a a v va aq qu ue er ro os s, , b bo ot ta as s y y u un na a v vi ie ej ja a c ch ha aq qu ue et ta a. . N No o s so on nr re e a a. . W Wi il ll l s se e a ap pe e . .
B Bo ob b H Hi il ll l? ? p pr re eg gu un nt t . . S So oy y W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e. .
A As s q qu ue e n no o l le e h ha a c co os st ta ad do o e en nc co on nt tr ra ar rn no os s, , e eh h? ?
W Wi il ll l, , e en n u un n i in nt te en nt to o d de e r ro om mp pe er r e el l h hi ie el lo o, , s se e d de es sh hi iz zo o e en n a al la ab ba an nz za as s s so ob br re e l la as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s q qu ue e H Hi il ll l l le e h ha ab b a a d da ad do o. .
E El l o ot tr ro o m ma as sc cu ul ll l a al lg go o e en n s se e a al l d de e a ap pr ro ob ba ac ci i n n m mi ie en nt tr ra as s d da ab ba a m me ed di ia a v vu ue el lt ta a y y e ec ch ha ab ba a a a a an nd da ar r p po or r u un na a p pe en nd di ie en nt te e
d de e b ba ar rr ro o s se ec co o e en n d di ir re ec cc ci i n n a a l lo o q qu ue e a a W Wi il ll l l le e p pa ar re ec ci i u un n d de en ns so o b bo os sq qu ue e. . A A m me ed di id da a q qu ue e s se e a ac ce er rc ca ab ba an n, , W Wi il ll l
d di is st ti in ng gu ui i e el l b br ri il ll lo o d de e u un na as s l lu uc ce es s: : u un na a c ca ab ba a a a h h b bi il lm me en nt te e c ca am mu uf fl la ad da a. .
H Hi il ll l e ec ch h m ma an no o a al l c ci in nt tu ur r n n, , d de el l q qu ue e c co ol lg ga ab ba a u un n a ar ro o c co on n l ll la av ve es s, , y y a ab br ri i l la a p pu ue er rt ta a. .
P Pa as se e. . P P n ng ga as se e c c m mo od do o. . H Ha ay y a al lg go o q qu ue e d de es se eo o e en ns se e a ar rl le e. .
W Wi il ll l u ut ti il li iz z l lo os s p po oc co os s s se eg gu un nd do os s d de e m ma ar rg ge en n q qu ue e t tu uv vo o p pa ar ra a e ec ch ha ar r u un n v vi is st ta az zo o a a s su u a al lr re ed de ed do or r y y v vi io o u un n e es sc cu ud do o c co on n
u un na as s d di if fu us sa as s i in ns si ig gn ni ia as s m mi il li it ta ar re es s c co ol lg ga ad do o d de e l la a p pa ar re ed d. . I In nt te en nt t l le ee er rl la as s: : M Mo oM M , , l la a M Mi il li ic ci ia a d de e M Mo on nt ta an na a. . H Ha ab b a a
a al lg gu un na as s f fo ot to og gr ra af f a as s e en nm ma ar rc ca ad da as s, , i in nc cl lu ui id da a u un na a d de e s su u a an nf fi it tr ri i n n s so os st te en ni ie en nd do o l la a c ca ab be ez za a d de e u un n c ci ie er rv vo o r re ec ci i n n a ab ba at ti id do o. .
E En n l lo os s e es st ta an nt te es s d de e h hi ie er rr ro o h ha ab b a a u un na a c ca aj ja a l ll le en na a d de e f fo ol ll le et to os s. . L Le es s e ec ch h u un n v vi is st ta az zo o: : E El l N Nu ue ev vo o O Or rd de en n M Mu un nd di ia al l: :
O Op pe er ra ac ci i n n T Ta ak ke eo ov ve er r . .
S S r rv va as se e c co om mo o l le e p pl la az zc ca a. . P Pu ue ed de e c co og ge er r u un n e ej je em mp pl la ar r. .
W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i y y s se e e en nc co on nt tr r a a B Bo ob b H Hi il ll l j ju us st to o d de et tr r s s d de e l l. . S Si ie en nd do o e ex x m ma ar ri in ne e y y v ve et te er ra an no o d de e V Vi ie et tn na am m, , s si in n d du ud da a
s sa ab b a a c c m mo o p pi il ll la ar r p po or r s so or rp pr re es sa a a a u un n c ci iv vi il l c co om mo o W Wi il ll l. .
L Lo o e es sc cr ri ib b p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a a ad di i , , c co on n l la a a ay yu ud da a d de el l d di if fu un nt to o s se e o or r B Ba ax xt te er r. .
E En nt to on nc ce es s, , l l. .. .. . e es st ta ab ba a d di ir re ec ct ta am me en nt te e i im mp pl li ic ca ad do o? ?
T Ta al l c co om mo o l le e d di ij je e p po or r t te el l f fo on no o, , e er ra a u un n g gr ra an n p pa at tr ri io ot ta a, , d di is sp pu ue es st to o a a h ha ac ce er r l lo o q qu ue e f fu ue er ra a p pa ar ra a g ga ar ra an nt ti iz za ar r l la a l li ib be er rt ta ad d
e en n e es st ta a n na ac ci i n n; ; p po or r m mu uc ch ho o q qu ue e a a l la a n na ac ci i n n l la a h ha ay ya an n e en ng ga a a ad do o y y l la a p pr ro op pa ag ga an nd da a d de e H Ho ol ll ly yw wo oo od d l le e h ha ay ya a s so or rb bi id do o e el l
s se es so o h ha as st ta a e el l p pu un nt to o d de e i im mp pe ed di ir rl le e c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e s su u l li ib be er rt ta ad d e es st t a am me en na az za ad da a. .
A A h ha ac ce er r l lo o q qu ue e f fu ue er ra a ? ?
L Lo o q qu ue e f fu ue er ra a s si ig gn ni if fi ic ca a l lo o n ne ec ce es sa ar ri io o , , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. . Y Ya a s sa ab br r q qu ui i n n d di ij jo o e es so o, , n no o? ? O O e es s q qu ue e f fu ue e a an nt te es s d de e
q qu ue e u us st te ed d n na ac ci ie er ra a? ?
S S , , f fu ue e a an nt te es s d de e q qu ue e y yo o n na ac ci ie er ra a, , p pe er ro o s s q qu ui i n n l lo o d di ij jo o. . E Er ra a e el l e es sl lo og ga an n d de e l lo os s P Pa an nt te er ra as s N Ne eg gr ra as s. .
M Mu uy y b bi ie en n. . P Pu ue es s s si i e er ra a l lo o b ba as st ta an nt te e b bu ue en no o p pa ar ra a e el ll lo os s e en n s su u l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a e el l p po od de er r b bl la an nc co o, , t ta am mb bi i n n e es s l lo o
b ba as st ta an nt te e b bu ue en no o p pa ar ra a n no os so ot tr ro os s e en n n nu ue es st tr ra a l lu uc ch ha a p po or r p pr re es se er rv va ar r l la a l li ib be er rt ta ad d e en n N No or rt te ea am m r ri ic ca a. .
S Se e r re ef fi ie er re e a a l la a v vi io ol le en nc ci ia a? ? A Al l u us so o d de e l la a f fu ue er rz za a? ?
S Se e o or r M Mo on nr ro oe e, , n no o n no os s p pr re ec ci ip pi it te em mo os s. . P Pu ue ed de e h ha ac ce er rm me e l la as s p pr re eg gu un nt ta as s q qu ue e q qu ui ie er ra a. . D Di is sp po on ng go o d de e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o; ;
- 22 -
p pe er ro o a an nt te es s t te en ng go o q qu ue e m mo os st tr ra ar rl le e a al lg go o. . A A v ve er r s si i e es st to o i in nt te er re es sa a a a l lo os s i in nt te el le ec ct tu ua al le es s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s d de e l la a
c co os st ta a E Es st te e. .
H Hi il ll l s se e h ha al ll la ab ba a s se en nt ta ad do o t tr ra as s u un n v vi ie ej jo o e es sc cr ri it to or ri io o d de e m me et ta al l, , u un n m mu ue eb bl le e q qu ue e n no o h hu ub bi ie er ra a d de es se en nt to on na ad do o e en n l la a o of fi ic ci in na a
d de e u un n t ta al ll le er r d de e a au ut to om m v vi il le es s, , y y e en nt tr re eg g a a W Wi il ll l, , q qu ue e s se eg gu u a a d de e p pi ie e, , d do os s h ho oj ja as s d de e p pa ap pe el l g gr ra ap pa ad da as s. .
E Es st te e t ta ar rd d u un no os s s se eg gu un nd do os s e en n c co om mp pr re en nd de er r l lo o q qu ue e e es st ta ab ba a v vi ie en nd do o. . E Er ra an n l la as s n no ot ta as s d de e l la a a au ut to op ps si ia a p pr ra ac ct ti ic ca ad da a a al l
d di if fu un nt to o P Pa at t B Ba ax xt te er r. .
M Me e l lo o h ha an n e en nv vi ia ad do o p po or r f fa ax x d de es sd de e M Mi is ss so ou ul la a e es st ta a m ma a a an na a l le e a ac cl la ar r H Hi il ll l. .
M Mi is ss so ou ul la a e er ra a l la a c ci iu ud da ad d m m s s p pr r x xi im ma a. .
Y Y q qu u d di ic ce e? ?
V Va am mo os s, , n no o d de ej je e q qu ue e l le e e es st tr ro op pe ee e e el l p pl la ac ce er r. . C Cr re eo o q qu ue e d de eb be er r a a l le ee er rl lo o u us st te ed d m mi is sm mo o. .
W Wi il ll l s si in nt ti i u un na a p pu un nz za ad da a d de e m mi ie ed do o. . A Aq qu ue el l e er ra a e el l p pr ri im me er r i in nf fo or rm me e q qu ue e v ve e a a d de e u un na a a au ut to op ps si ia a, , y y l le e r re es su ul lt t c ca as si i
i im mp po os si ib bl le e d de es sc ci if fr ra ar rl lo o. . T To od do os s l lo os s e en nc ca ab be ez za am mi ie en nt to os s e es st ta ab ba an n e es sc cr ri it to os s e en n l la a j je er rg ga a d de e l lo os s m m d di ic co os s, , y y l lo os s d de et ta al ll le es s
r re es su ul lt ta ab ba an n i ig gu ua al lm me en nt te e i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le es s. . F Fr ru un nc ci i e el l e en nt tr re ec ce ej jo o. . A Al l f fi in n, , h ha al ll l u un na a f fr ra as se e q qu ue e e en nt te en nd di i : :
G Gr ra av ve es s h he em mo or rr ra ag gi ia as s i in nt te er rn na as s q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de en n a a u un na a h he er ri id da a d de e b ba al la a, , c co on nt tu us si io on ne es s e en n l la a p pi ie el l y y e en n l la as s v v s sc ce er ra as s. .
O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s g ge en ne er ra al le es s: : m ma ar rc ca as s d de e p pi in nc ch ha az zo os s d de e a ag gu uj ja as s h hi ip po od d r rm mi ic ca as s e en n l la a p pi ie er rn na a q qu ue e i in nd di ic ca an n u un na a a an ne es st te es si ia a
r re ec ci ie en nt te e. .
L Le e p pe eg ga ar ro on n u un n t ti ir ro o e em mp pe ez z a a d de ec ci ir r W Wi il ll l, , n no o m mu uy y s se eg gu ur ro o , , y y p pa ar re ec ce e q qu ue e f fu ue e a an ne es st te es si ia ad do o a an nt te es s d de e q qu ue e l le e
d di is sp pa ar ra ar ra an n; ; l lo o c cu ua al l s se e m me e a an nt to oj ja a m mu uy y r ra ar ro o, , s se e l lo o a as se eg gu ur ro o. .
A Ah h! ! P Pe er ro o h ha ay y u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. . S Si ig ga a l le ey ye en nd do o, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. .
L Lo os s o oj jo os s d de e W Wi il ll l e es sc cr ru ut ta ar ro on n e el l d do oc cu um me en nt to o e en n b bu us sc ca a d de e a al lg gu un na a p pi is st ta a. . L La a c ca al li ig gr ra af f a a e en n q qu ue e e es st ta ab ba a e es sc cr ri it to o y y q qu ue e
s se e t tr ra at ta ar ra a d de e u un na a c co op pi ia a e en nv vi ia ad da a p po or r f fa ax x n no o l le e f fa ac ci il li it ta ar ro on n l la a t ta ar re ea a. .
E En n l la a s se eg gu un nd da a p p g gi in na a l le e i in nd di ic c H Hi il ll l , , e en n O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s g ge en ne er ra al le es s . .
W Wi il ll l l le ey y : :
D Da a o os s g gr ra av ve es s e en n l lo os s r rg ga an no os s i in nt te er rn no os s: : e en n e el l h h g ga ad do o, , e el l c co or ra az z n n y y e el l r ri i n n ( (e el l n ni ic co o) ); ; o ot tr ra as s v v s sc ce er ra as s, ,
f fr ra ag gm me en nt ta ad da as s . .
Q Qu u l le e i in nd di ic ca a e es so o, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e? ? L Lo o q qu ue e q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r e es s c cu u l l d de e e es sa as s p pa al la ab br ra as s l le e s sa al lt ta a a a l la a c ca ar ra a y y l lo o a ag ga ar rr ra a
p po or r l la a g ga ar rg ga an nt ta a? ?
W Wi il ll l q qu ui is so o d de ec ci ir r v v s sc ce er ra as s , , p po or r l lo o p po ot te en nt te e d de el l t t r rm mi in no o, , p pe er ro o s sa ab b a a q qu ue e n no o e er ra a l la a r re es sp pu ue es st ta a q qu ue e H Hi il ll l e es sp pe er ra ab ba a. .
L La a p pa al la ab br ra a n ni ic co o . .
C Ca ar ra am mb ba a, , u us st te ed de es s, , l lo os s c ch hi ic co os s d de e O Ox xf fo or rd d, , s so on n r re ea al lm me en nt te e t ta an n l li is st to os s c co om mo o d di ic ce en n! ! E Ex xa ac ct to o. . n ni ic co o. . E Er ra a
e ev vi id de en nt te e q qu ue e H Hi il ll l n no o h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n a a l la a l li ig ge er ra a . . D De e q qu u c cr re ee e u us st te ed d q qu ue e v va a t to od do o e es st to o, , s se e o or r
M Mo on nr ro oe e? ? Q Qu u e ex xt tr ra a o os s s su uc ce es so os s t te en ne em mo os s d de el la an nt te e q qu ue e l lo os s e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s d de e M Mo on nt ta an na a h ha an n d de ec ci id di id do o p pa as sa ar r p po or r a al lt to o? ?
B Bi ie en n, , s se e l lo o d di ir r . .
W Wi il ll l s se e s si in nt ti i m mu uy y a al li iv vi ia ad do o. . S Se e h ha ab b a an n a ac ca ab ba ad do o l la as s e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s. .
M Mi i a am mi ig go o, , P Pa at t B Ba ax xt te er r, , f fu ue e a an ne es st te es si ia ad do o a an nt te es s d de e q qu ue e l lo o m ma at ta ar ra an n. . Q Qu ue er r a an n q qu ue e p pa ar re ec ci ie er ra a u un n r ro ob bo o, , u un n r ro ob bo o q qu ue e
h ha ab b a a t te en ni id do o u un n f fi in na al l t tr r g gi ic co o, , c co om mo o d di ic ce en n e en n l la a t te el le ev vi is si i n n; ; p pe er ro o n no o f fu ue e m m s s q qu ue e u un na a c co or rt ti in na a d de e h hu um mo o p pa ar ra a
d de es sp pi is st ta ar r. . L Lo o q qu ue e d de es se ea ab ba an n e en n r re ea al li id da ad d e er ra a r ro ob ba ar r u un no o d de e l lo os s r ri i o on ne es s d de e P Pa at t B Ba ax xt te er r. .
Y Y p po or r q qu u d de em mo on ni io os s p po od d a an n q qu ue er re er r h ha ac ce er r a al lg go o a as s ? ?
V Va am mo os s, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e, , n no o m me e o ob bl li ig gu ue e a a h ha ac ce er r t to od do o e el l t tr ra ab ba aj jo o. . A Ab br ra a l lo os s o oj jo os s! ! T Te en ne em mo os s u un n g go ob bi ie er rn no o f fe ed de er ra al l
q qu ue e h ha a e es st ta ad do o h ha ac ci ie en nd do o e ex xp pe er ri im me en nt to os s c co on n b bi io oc ch hi ip ps s! ! e ex xc cl la am m H Hi il ll l, , q qu ue e e en ns se eg gu ui id da a s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e W Wi il ll l n no o
l lo o s se eg gu u a a . . C C d di ig go os s d de e b ba ar rr ra as s i im mp pl la an nt ta ad do os s b ba aj jo o l la a p pi ie el l! ! A As s p pu ue ed de en n c co on nt tr ro ol la ar r n nu ue es st tr ro os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s. . H Ha ay y
p pr ru ue eb ba as s d de e q qu ue e e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s l lo o e es st t n n h ha ac ci ie en nd do o c co on n r re ec ci i n n n na ac ci id do os s, , d di ir re ec ct ta am me en nt te e e en n l la as s m ma at te er rn ni id da ad de es s. . E Es s
u un n s si is st te em ma a d de e e et ti iq qu ue et ta ad do o e el le ec ct tr r n ni ic co o q qu ue e p pe er rm mi it te e a al l g go ob bi ie er rn no o s se eg gu ui ir rn no os s e el l r ra as st tr ro o d de es sd de e l la a c cu un na a h ha as st ta a l la a t tu um mb ba a. .
L Li it te er ra al lm me en nt te e! !
P Pe er ro o p pa ar ra a q qu u p po od d a an n q qu ue er re er r e el l r ri i n n d de e s su u a am mi ig go o B Ba ax xt te er r? ?
E El l g go ob bi ie er rn no o f fe ed de er ra al l t ti ie en ne e m mi is st te er ri io os so os s o ob bj je et ti iv vo os s, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. . P Pu ue ed de e q qu ue e d de es se ea ar ra an n i im mp pl la an nt ta ar r a al lg go o e en n e el l
c cu ue er rp po o d de e P Pa at t y y l le es s s sa al li ie er ra a m ma al l. . P Pu ue ed de e q qu ue e e el l e ef fe ec ct to o d de e l la a a an ne es st te es si ia a m me en ng gu ua ar ra a y y l l e em mp pe ez za ar ra a a a r re es si is st ti ir rs se e. . O O
q qu ui iz z y ya a l le e h ha ab b a an n m me et ti id do o a al lg go o e en n e el l c cu ue er rp po o a a o os s a at tr r s s y y d de es se ea ab ba an n r re ec cu up pe er ra ar rl lo o. . Q Qu ui i n n s sa ab be e? ? E Es s p po os si ib bl le e q qu ue e l lo os s
f fe ed de er ra al le es s s so ol lo o q qu ui is si ie er ra an n e ex xa am mi in na ar r e el l A AD DN N d de e u un n d di is si id de en nt te e p pa ar ra a v ve er r s si i p po od d a an n l lo oc ca al li iz za ar r e el l g ge en n q qu ue e c ca ar ra ac ct te er ri iz za a a a
l lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a am ma an nt te es s d de e l la a l li ib be er rt ta ad d p pa ar ra a e er rr ra ad di ic ca ar rl lo o. .
E Es so o m me e p pa ar re ec ce e u un n p po oc co o e ex xa ag ge er ra ad do o. .
S Se e l lo o c co on nc ce ed do o, , p pe er ro o t te en ng ga a e en n c cu ue en nt ta a q qu ue e e es st ta am mo os s h ha ab bl la an nd do o d de e u un na a c ci ie en nc ci ia a i in nd du us st tr ri ia al l y y m mi il li it ta ar r q qu ue e h ha a
g ga as st ta ad do o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n t t c cn ni ic ca as s d de e c co on nt tr ro ol l m me en nt ta al l. . S Sa ab be e q qu ue e e en n e el l P Pe en nt t g go on no o t te en n a an n e en n m ma ar rc ch ha a u un n
p pr ro og gr ra am ma a d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r s si i u un n h ho om mb br re e p pu ue ed de e m ma at ta ar r u un na a c ca ab br ra a s si im mp pl le em me en nt te e m mi ir r n nd do ol la a a a l lo os s
o oj jo os s? ? Y Y e es st to o n no o m me e l lo o e es st to oy y i in nv ve en nt ta an nd do o. . S S , , r re ec co on no oz zc co o q qu ue e p pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r e ex xa ag ge er ra ad do o, , p pe er ro o h he e l ll le eg ga ad do o a a l la a
c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e l lo o e ex xa ag ge er ra ad do o y y l lo o f fa al ls so o s so on n d do os s c co os sa as s t to ot ta al lm me en nt te e d di is st ti in nt ta as s. .
A Al l f fi in na al l, , W Wi il ll l c co on ns si ig gu ui i l ll le ev va ar r a a s su u i in nt te er rl lo oc cu ut to or r a a t te er rr re en no os s m me en no os s d de es sc ca ab be el ll la ad do os s y y b bu us sc ca ar r d de et ta al ll le es s d de e l la a v vi id da a d de e
B Ba ax xt te er r q qu ue e s sa ab b a a q qu ue e n ne ec ce es si it ta ar r a a. . Y Y a al lg go o c co on ns si ig gu ui i , , i in nc cl lu ui id do os s a al lg gu un no os s d da at to os s s so ob br re e e el l p pa ad dr re e d de el l a as se es si in na ad do o, , q qu ue e
r re es su ul lt t q qu ue e h ha ab b a a s si id do o u un n v ve et te er ra an no o d de e l la a S Se eg gu un nd da a G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l q qu ue e p pe er rd di i a am mb ba as s m ma an no os s; ; i in nc ca ap pa az z d de e
t tr ra ab ba aj ja ar r, , s se e h ha ab b a a i id do o a am ma ar rg ga an nd do o p po or r l la a i im mp po os si ib bi il li id da ad d d de e s so os st te en ne er r a a s su u f fa am mi il li ia a c co on n s su u m mi is se er ra ab bl le e p pe en ns si i n n. . H Hi il ll l l le e
c co on nf fi ir rm m q qu ue e B Ba ax xt te er r h ha ab b a a c cr re ec ci id do o d de es sp pr re ec ci ia an nd do o a a u un n g go ob bi ie er rn no o q qu ue e e er ra a c ca ap pa az z d de e e en nv vi ia ar r a a s su us s h hi ij jo os s a a m ma at ta ar r y y a a
m mo or ri ir r p po or r s su u p pa a s s y y q qu ue e d de es sp pu u s s, , e en n e el l m mo om me en nt to o d de e r re eg gr re es sa ar r a a c ca as sa a, , l lo os s a ab ba an nd do on na ab ba a; ; c cu ua an nd do o s su u g ge en ne er ra ac ci i n n v vi io o
q qu ue e s se e r re ep pe et t a a l la a h hi is st to or ri ia a c co on n l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e V Vi ie et tn na am m, , e el l r re es se en nt ti im mi ie en nt to o d de e B Ba ax xt te er r y ya a n no o t tu uv vo o l l m mi it te es s. .
W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e a aq qu ue el ll lo o l le e i ir r a a f fa ab bu ul lo os sa am me en nt te e y y q qu ue e l le e s se er rv vi ir r a a d de e c cl la ar ra a c cl la av ve e p ps si ic co ol l g gi ic ca a, , n ne ec ce es sa ar ri ia a e en n t to od da as s l la as s
b bu ue en na as s h hi is st to or ri ia as s, , n no o s so ol lo o l la as s d de e l la a p pr re en ns sa a s si in no o t ta am mb bi i n n l la as s d de el l c ci in ne e. . S Su u r re ep po or rt ta aj je e e es st ta ab ba a c co ob br ra an nd do o f fo or rm ma a. .
L Lu ue eg go o, , p pi id di i a a s su u i in nt te er rl lo oc cu ut to or r q qu ue e l lo o a ac co om mp pa a a ar ra a h ha as st ta a l la a c ca ab ba a a a d de e B Ba ax xt te er r; ; u ut ti il li iz za ar ro on n s su u c co oc ch he e p pa ar ra a s su ub bi ir r p po or r
e el l i ir rr re eg gu ul la ar r c ca am mi in no o q qu ue e r re em mo on nt ta ab ba a l la a e em mp pi in na ad da a c cu ue es st ta a. . W Wi il ll l n no o t ta ar rd d e en n d di is st ti in ng gu ui ir r u un n c co ol lo or r: : e el l a am ma ar ri il ll lo o d de e l la as s
c ci in nt ta as s d de el l c co or rd d n n p po ol li ic ci ia al l. .
E Es st to o e es s t to od do o l lo o c ce er rc ca a q qu ue e p po od de em mo os s l ll le eg ga ar r. .
W Wi il ll l s se e m me et ti i l la a m ma an no o e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o, , y y, , c co om mo o s si i l le ey ye er ra a s su u p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , H Hi il ll l a a a ad di i : :
N Ni i s si iq qu ui ie er ra a s su u c ca ar rn ne et t d de e p pr re en ns sa a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k l le e a ab br ri ir r e es sa a p pu ue er rt ta a. . L La a s se el ll la ar ro on n. .
- 23 -
W Wi il ll l s se e a ap pe e d de e t to od do os s m mo od do os s, , a au un nq qu ue e s so ol lo o f fu ue er ra a p pa ar ra a t te en ne er r u un na a i im mp pr re es si i n n d de e p pr ri im me er ra a m ma an no o. . E El l l lu ug ga ar r l le e
p pa ar re ec ci i u un na a s si im mp pl le e c ca ab ba a a a d de e t tr ro on nc co os s, , d de e l la as s q qu ue e u un na a f fa am mi il li ia a a ad di in ne er ra ad da a p po od dr r a a u ut ti il li iz za ar r p pa ar ra a a al lm ma ac ce en na ar r l la a l le e a a. .
P Po or r s su us s d di im me en ns si io on ne es s, , r re es su ul lt ta ab ba a d di if f c ci il l c cr re ee er r q qu ue e u un n h ho om mb br re e h hu ub bi ie er ra a p po od di id do o h ha ac ce er r d de e e el ll la a s su u h ho og ga ar r, , d de e m mo od do o q qu ue e
l le e p pi id di i a a H Hi il ll l q qu ue e l le e d de es sc cr ri ib bi ie er ra a l lo o m me ej jo or r q qu ue e p pu ud di ie er ra a c c m mo o e er ra a p po or r d de en nt tr ro o. .
E Es so o e es s f f c ci il l l le e c co on nt te es st t s su u g gu u a a . . C Ca as si i n no o h ha ay y n na ad da a: : u un na a e es st tr re ec ch ha a c ca am ma a d de e h hi ie er rr ro o, , u un na a s si il ll la a, , u un na a e es st tu uf fa a y y
u un na a r ra ad di io o d de e o on nd da a c co or rt ta a. .
S Su ue en na a a a c ce el ld da a. .
P Pi ie en ns se e e en n u un n a al lo oj ja am mi ie en nt to o m mi il li it ta ar r y y s se er r m m s s a ac ce er rt ta ad do o. . P Pa at t B Ba ax xt te er r v vi iv v a a c co om mo o u un n s so ol ld da ad do o. .
L Lo o d di ic ce e p po or r l lo o e es sp pa ar rt ta an no o? ?
E Ex xa ac ct ta am me en nt te e. .
W Wi il ll l l le e p pr re eg gu un nt t c co on n q qu ui i n n m m s s p po od d a a h ha ab bl la ar r, , a am mi ig go os s, , p pa ar ri ie en nt te es s. .. .. .
L La a m mi il li ic ci ia a d de e M Mo on nt ta an na a e er ra a s su u n ni ic ca a f fa am mi il li ia a r re ep pu us so o H Hi il ll l; ; e en n o op pi in ni i n n d de e W Wi il ll l, , c co on n d de em ma as si ia ad da a p pr re em mu ur ra a . . Y Y n ni i
s si iq qu ui ie er ra a n no os so ot tr ro os s l lo o c co on no oc c a am mo os s b bi ie en n. . L La a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e v vi i e es st ta a c ca ab ba a a a f fu ue e c cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a m me e l ll la am m p pa ar ra a
q qu ue e i id de en nt ti if fi ic ca ar ra a q qu u r ro op pa as s e er ra an n l la as s d de e B Ba ax xt te er r y y c cu u l le es s p po od d a an n h ha ab be er r s si id do o a ab ba an nd do on na ad da as s p po or r l lo os s a as se es si in no os s. .
H Ha ab bl la a d de e l lo os s a as se es si in no os s e en n p pl lu ur ra al l. .
N No o c cr re ee er r q qu ue e u un na a p pe er rs so on na a s so ol la a e es s c ca ap pa az z d de e r re ea al li iz za ar r u un n t tr ra ab ba aj jo o d de e c ci ir ru ug g a a c co om mo o e es se e, , v ve er rd da ad d? ? T Tu uv vo o q qu ue e
h ha ac ce er rl lo o u un n g gr ru up po o. . T To od do o c ci ir ru uj ja an no o n ne ec ce es si it ta a u un na a e en nf fe er rm me er ra a. .
W Wi il ll l l ll le ev v a a s su u g gu u a a d de e v vu ue el lt ta a a a s su u p pr ro op pi ia a c ca ab ba a a a. . S So os sp pe ec ch ha ab ba a q qu ue e, , p po or r m mu uy y s se en nc ci il ll la a q qu ue e f fu ue er ra a l la a o of fi ic ci in na a d de e
H Hi il ll l, , s su u c ca as sa a d de eb b a a d de e e es st ta ar r e en n o ot tr ra a p pa ar rt te e y y n no o e er ra a n ni i d de e l le ej jo os s t ta an n a au us st te er ra a c co om mo o l la a d de e B Ba ax xt te er r. . E Es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e e el l
a as se es si in na ad do o e er ra a u un n e ex xa ag ge er ra ad do o c ca as so o d de e e ex xt tr re em mi is sm mo o. .
S Se e d de es sp pi id di ie er ro on n, , i in nt te er rc ca am mb bi ia ar ro on n s su us s d di ir re ec cc ci io on ne es s d de e c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o, , y y W Wi il ll l e em mp pr re en nd di i e el l l la ar rg go o t tr ra ay ye ec ct to o d de e
r re eg gr re es so o. . R Re es su ul lt ta ab ba a e ev vi id de en nt te e q qu ue e B Bo ob b H Hi il ll l e er ra a u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e c ch ha al la ad do o, , p pe er ro o a aq qu ue el ll la a, , h hi is st to or ri ia a d de el l r ri i n n r re es su ul lt ta ab ba a
m mu uy y r ra ar ra a. . A A s sa an nt to o d de e q qu u q qu ue er rr r a an n a aq qu ue el ll lo os s a as se es si in no os s a an ne es st te es si ia ar r a a B Ba ax xt te er r? ?
S Sa al li i p po or r l la a r ru ut ta a 2 20 00 0 p pa ar ra a r re ep po os st ta ar r y y l ll le en na ar r s su u e es st t m ma ag go o, , e en nc co on nt tr r u un n r re es st ta au ur ra an nt te e y y p pi id di i u un n s s n nd dw wi ic ch h y y u un n
r re ef fr re es sc co o. . H Ha ab b a a u un n t te el le ev vi is so or r, , s si in nt to on ni iz za ad do o e en n l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de e l la a F Fo ox x. .
M M s s n no ot ti ic ci ia as s d de e L Lo on nd dr re es s y y d de el l e es sc c n nd da al lo o q qu ue e a am me en na az za a c co on n d de er rr ri ib ba ar r a al l g go ob bi ie er rn no o b br ri it t n ni ic co o. .
A Ap pa ar re ec ci ie er ro on n i im m g ge en ne es s d de e u un n G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s c co on n e el l s se em mb bl la an nt te e p pr re eo oc cu up pa ad do o a ap pe e n nd do os se e d de e u un n c co oc ch he e e en nt tr re e d de es st te el ll lo os s
d de e f fl la as sh h y y f fo oc co os s d de e t te el le ev vi is si i n n. .
S Se eg g n n u un n d di ia ar ri io o b br ri it t n ni ic co o d de e h ho oy y, , e en n l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l T Te es so or ro o h ha ay y c ci ie er rt ta as s d di is sc cr re ep pa an nc ci ia as s q qu ue e s so ol lo o p pu ud di ie er ro on n s se er r
a au ut to or ri iz za ad da as s d de es sd de e l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l la a o op po os si ic ci i n n e ex xi ig ge e q qu ue e s se e p pr re es se en nt te en n t to od do os s l lo os s
d do oc cu um me en nt to os s, , e el l p po or rt ta av vo oz z d de el l s se e o or r C Cu ur rt ti is s s se e h ha a l li im mi it ta ad do o a a d de ec cl la ar ra ar r q qu ue e n no o h ha a h ha ab bi id do o m ma al lv ve er rs sa ac ci i n n. .
S Si in n p pe en ns sa ar rl lo o, , W Wi il ll l e em mp pe ez z a a t to om ma ar r n no ot ta as s. . N No o e er ra a q qu ue e f fu ue er ra a a a n ne ec ce es si it ta ar rl la as s. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s l la as s p po os si ib bi il li id da ad de es s
d de e q qu ue e C Cu ur rt ti is s l ll le eg ga ar ra a a a p pr re es si id di ir r e el l F FM MI I p po od d a an n c co on ns si id de er ra ar rs se e n nu ul la as s. . M Mi ie en nt tr ra as s o ob bs se er rv va ab ba a l la as s i im m g ge en ne es s d de e c c m mo o
c co on nd du uc c a an n a a C Cu ur rt ti is s a a t tr ra av v s s d de e l la a m mu ul lt ti it tu ud d d de e p pe er ri io od di is st ta as s, , s su u m me en nt te e s se e d de es sl li iz z h ha ac ci ia a l lo o t tr ri iv vi ia al l. . C C m mo o e er ra a p po os si ib bl le e
q qu ue e s su u v ve eh h c cu ul lo o f fu ue er ra a t ta an n v vu ul lg ga ar r? ? G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s e er ra a e el l s se eg gu un nd do o h ho om mb br re e m m s s p po od de er ro os so o d de e I In ng gl la at te er rr ra a; ; s si in n
e em mb ba ar rg go o, , i ib ba a d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o e en n l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a e el l c co oc ch he e d de e u un n h hu um mi il ld de e v ve en nd de ed do or r. . A Ac ca as so o t to od do os s l lo os s m mi in ni is st tr ro os s
b br ri it t n ni ic co os s v vi iv v a an n c co on n i ig gu ua al l m mo od de es st ti ia a o o e er ra a c co os sa a d de e G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s? ?
L Ll la am m a a l la a o of fi ic ci in na a d de el l s sh he er ri if ff f d de el l c co on nd da ad do o d de e S Sa an nd de er rs s y y l le e d di ij je er ro on n q qu ue e a a p pe es sa ar r d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s f fe ed de er ra al le es s
y y d de e l la as s p pe es sq qu ui is sa as s e en n t to or rn no o a a U Un na ab bo om mb be er r, , B Ba ax xt te er r c ca ar re ec c a a d de e a an nt te ec ce ed de en nt te es s c cr ri im mi in na al le es s. . E Er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e h ha ab b a a s si id do o
s so om me et ti id do o a a v vi ig gi il la an nc ci ia a, , p pe er ro o s si in n r re es su ul lt ta ad do os s; ; s so ol lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o u un n p pa ar r d de e v vi ia aj je es s s si in n m mo ot ti iv vo o a ap pa ar re en nt te e a a S Se ea at tt tl le e, , y y
n no o e ex xi is st t a an n p pr ru ue eb ba as s d de e n ni in ng gu un na a i il le eg ga al li id da ad d. . W Wi il ll l r re ep pa as s s su u l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. . H Ha ab b a a t tr ra an ns sc cr ri it to o t to od do o l lo o q qu ue e h ha ab b a a
p po od di id do o d de el l i in nf fo or rm me e d de e l la a a au ut to op ps si ia a, , i in nc cl lu uy ye en nd do o e el l n no om mb br re e d de el l f fi ir rm ma an nt te e d de el l d do oc cu um me en nt to o: : e el l d do oc ct to or r A Al ll la an n R Ru us ss se el ll l, ,
m m d di ic co o f fo or re en ns se e d de e l la a U Un ni id da ad d F Fo or re en ns se e d de el l L La ab bo or ra at to or ri io o C Cr ri im mi in na al l s st ti ic co o d de el l E Es st ta ad do o. . Q Qu ui iz z e el l t ta al l R Ru us ss se el ll l p pu ud di ie er ra a
c co on nt ta ar rl le e a al lg go o q qu ue e l lo os s c ca am ma ar ra ad da as s d de e B Ba ax xt te er r d de e l la a m mi il li ic ci ia a n no o h ha ab b a an n p po od di id do o: : d de e q qu u m mo od do o h ha ab b a a m mu ue er rt to o B Ba ax xt te er r y y
p po or r q qu u ? ?
- 24 -

C Ca ap p t tu ul lo o 9 9
M Mi i r rc co ol le es s, , 1 18 8. . 5 51 1 h h, , M Mi is ss so ou ul la a, , M Mo on nt ta an na a
H Ha ab b a a l ll le eg ga ad do o t ta ar rd de e; ; e el l l la ab bo or ra at to or ri io o f fo or re en ns se e e es st ta ab ba a c ce er rr ra ad do o, , y y n no o h ha ab b a a m m t to od do o a al lg gu un no o d de e p pe er rs su ua as si i n n q qu ue e
p pu ud di ie er ra a a al lt te er ra ar r a aq qu ue el l h he ec ch ho o. . E El l p pe er rs so on na al l s se e h ha ab b a a i id do o a a c ca as sa a y y n no o r re eg gr re es sa ar r a a h ha as st ta a e el l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e. . E Es so o
s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e t te en nd dr r a a q qu ue e p pa as sa ar r l la a n no oc ch he e e en n M Mi is ss so ou ul la a. .
A Au un nq qu ue e s so ol lo o f fu ue er ra a p po or r l la a g gr ra ac ci ia a d de el l n no om mb br re e, , s se e h ha ab b a a s se en nt ti id do o t te en nt ta ad do o b br re ev ve em me en nt te e p po or r e el l C C' 'm mo on n I In nn n
3 3
; ; p pe er ro o
p pe en ns s q qu ue e n no o t te en n a a p po or r q qu u q qu ue ed da ar rs se e y y q qu ue e p po od d a a a av vi is sa ar r a a l la a g ge en nt te e d de el l p pe er ri i d di ic co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . A As s p pu ue es s, ,
a ap po os st t s so ob br re e s se eg gu ur ro o y y o op pt t p po or r p pa as sa ar r u un na a t te er rc ce er ra a n no oc ch he e e en n e el l H Ho ol ll li id da ay y I In nn n, , c co on n s se er rv vi ic ci io o d de e h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s, , m ma an nd do o
a a d di is st ta an nc ci ia a y y l ll la am ma ad da a a a B Be et th h i in nc cl lu ui id da a. .
T Te e e es st t s s c co om mp pl li ic ca an nd do o l la a v vi id da a l le e d di ij jo o e el ll la a m mi ie en nt tr ra as s l l l la a o o a a c cl la ar ra am me en nt te e s sa al li ie en nd do o d de el l b ba a o o. .
P Pe er ro o e es s c co om mp pl li ic ca ad do o. . A A e es se e t ti ip po o l le e f fa al lt ta ab ba a u un n r ri i n n. .
D De eb be er r a as s c co om mp pr ro ob ba ar r s su u h hi is st to or ri ia al l m m d di ic co o. . P Pu ue ed de e q qu ue e. .. .. . c c m mo o h ha as s d di ic ch ho o q qu ue e s se e l ll la am ma ab ba a? ?
B Ba ax xt te er r. .
P Pu ue ed de e q qu ue e e el l t ta al l B Ba ax xt te er r h hu ub bi ie er ra a t te en ni id do o p pr ro ob bl le em ma as s d de e r ri i n n. . C Cu ua al lq qu ui ie er r m me en nc ci i n n d de e e es so o o o d de e u un n t tr ra at ta am mi ie en nt to o
d de e d di i l li is si is s y y t te en nd dr r s s t tu u e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. .
D Du ur ra an nt te e u un no os s s se eg gu un nd do os s W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a. .
T Te e l lo o e es st to oy y e es st tr ro op pe ea an nd do o, , v ve er rd da ad d? ? p pr re eg gu un nt t e el ll la a. .
B Bu ue en no o, , s si i h ha ab bl la am mo os s d de el l v va al lo or r d de e l la a n no ot ti ic ci ia a, , l la a e el le ec cc ci i n n e en nt tr re e l la a m mu ue er rt te e d de e u un n v vi ie ej jo o c co on n a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e
e en nf fe er rm me ed da ad de es s r re en na al le es s y y e el l i in nt te en nt to o d de e r ro ob bo o d de e u un n r ri i n n e es st t b ba as st ta an nt te e c cl la ar ra a. . P Pe er ro o s s , , p pu ue ed de e q qu ue e t te en ng ga as s r ra az z n n: : e el l
r ro ob bo o d de e u un n r ri i n n l ll le ev va a u un na a m m n ni im ma a v ve en nt ta aj ja a. . W Wi il ll l s se e a al le eg gr r d de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra an n v vu ue el lt to o a a l lo os s c co om me en nt ta ar ri io os s j jo oc co os so os s. .
Y Ya a h ha ab b a an n t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o v va ar ri io os s d d a as s d de es sd de e s su u d di is sc cu us si i n n, , y y l la a h he er ri id da a p pa ar re ec c a a q qu ue e e es st ta ab ba a c ce er rr r n nd do os se e. .
* * * * * *
J Ju ue ev ve es s, , 1 10 0. . 0 02 2 h h, , M Mi is ss so ou ul la a, , M Mo on nt ta an na a
A A l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e a ac co om mp pa a a ar ro on n a a W Wi il ll l a al l d de es sp pa ac ch ho o d de el l d do oc ct to or r R Ru us ss se el ll l. . L Lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e v vi io o f fu ue e u un n
c ce er rt ti if fi ic ca ad do o c cu uy yo o e em mb bl le em ma a, , u un n l li ib br ro o a ab bi ie er rt to o e es sc cr ri it to o e en n l la at t n n y y r re em ma at ta ad do o p po or r d do os s c co or ro on na as s, , r re ec co on no oc ci i a al l i in ns st ta an nt te e. .
V Va ay ya a, , a as s q qu ue e e es st tu uv vo o u us st te ed d e en n O Ox xf fo or rd d. . I Ig gu ua al l q qu ue e y yo o. . E En n q qu u a a o o? ?
Y Yo o d di ir r a a q qu ue e a al lg gu un no os s s si ig gl lo os s a an nt te es s. .
L Lo o d du ud do o m mu uc ch ho o, , d do oc ct to or r R Ru us ss se el ll l. .
L Ll l m me em me e A Al ll la an n. .
P Po or r f fi in n u un n p po oc co o d de e s su ue er rt te e. .
V Ve er r , , A Al ll la an n, , n ni i s si iq qu ui ie er ra a e es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e v va ay ya a a a e es sc cr ri ib bi ir r e es se e r re ep po or rt ta aj je e p pa ar ra a e el l p pe er ri i d di ic co o; ; p pe er ro o d de eb bo o
c co on nf fe es sa ar r q qu ue e e el l c ca as so o d de e P Pa at t B Ba ax xt te er r m me e t ti ie en ne e i in nt tr ri ig ga ad do o c co om me en nt t W Wi il ll l c co om mo o s si i s se e d di is sp pu us si ie er ra a a a i in ni ic ci ia ar r u un na a
a am mi ig ga ab bl le e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n. . N No ot t q qu ue e s su u a ac ce en nt to o i in ng gl l s s s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o m m s s p pr ro on nu un nc ci ia ad do o. .
D De ej je e q qu ue e e ec ch he e u un na a o oj je ea ad da a r re ep pu us so o e el l f fo or re en ns se e v vo ol lv vi i n nd do os se e h ha ac ci ia a e el l o or rd de en na ad do or r . . A Ah h, , s s : : G Gr ra av ve es s
h he em mo or rr ra ag gi ia as s i in nt te er rn na as s q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de en n a a u un na a h he er ri id da a d de e b ba al la a, , c co on nt tu us si io on ne es s e en n l la a p pi ie el l y y e en n l la as s v v s sc ce er ra as s. .
O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s g ge en ne er ra al le es s: : m ma ar rc ca as s d de e p pi in nc ch ha az zo os s d de e a ag gu uj ja as s h hi ip po od d r rm mi ic ca as s e en n l la a p pi ie er rn na a q qu ue e i in nd di ic ca an n u un na a a an ne es st te es si ia a
r re ec ci ie en nt te e . .
Y Y d d g ga am me e, , A Al ll la an n, , e en n e es st te e c ca as so o, , c c m mo o d de ef fi in ni ir r a a u us st te ed d r re ec ci ie en nt te e ? ? W Wi il ll l c co on nf fi i e en n q qu ue e s su u t to on no o d de en no ot ta ar ra a u un n
s si im mp pl le e i in nt te er r s s a ac ca ad d m mi ic co o. .
C Cr re eo o q qu ue e e es st ta am mo os s h ha ab bl la an nd do o d de e h he ec ch ho os s s si im mu ul lt t n ne eo os s. .
P Pu ue es s v ve er r , , d do oc ct to or r, , e es so o e es s p pr re ec ci is sa am me en nt te e l lo o q qu ue e m me e i in nt tr ri ig ga a. . P Po or r q qu u i ib ba a a al lg gu ui ie en n a a a an ne es st te es si ia ar r a a s su u v v c ct ti im ma a
a an nt te es s d de e m ma at ta ar rl la a? ?
Q Qu ui iz z i in nt te en nt ta ab ba an n r re ed du uc ci ir r s su u s su uf fr ri im mi ie en nt to o. .
E Es s e es so o l lo o q qu ue e s su ue el le en n h ha ac ce er r l lo os s a as se es si in no os s? ? N No o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o, , a a m me en no os s q qu ue e. .. .. .
A A m me en no os s q qu ue e e el l a as se es si in no o f fu ue er ra a a al lg gu ui ie en n d de el l m mu un nd do o d de e l la a m me ed di ic ci in na a, , a al lg gu ui ie en n a ac co os st tu um mb br ra ad do o a a p po on ne er r u un na a
i in ny ye ec cc ci i n n a an nt te es s d de e p pa as sa ar r a a l lo o i im mp po or rt ta an nt te e. . Q Qu ui iz z l la a f fu ue er rz za a d de e l la a c co os st tu um mb br re e. .
T Ta am mb bi i n n p pr re et te en nd d a a h ha ac ce er r a al lg go o a an nt te es s d de el l a as se es si in na at to o, , r re ea al li iz za ar r a al lg gu un na a o ot tr ra a o op pe er ra ac ci i n n. .
C C m mo o c cu u l l? ?
B Bu ue en no o, , t te en ng go o e en nt te en nd di id do o q qu ue e a a B Ba ax xt te er r l le e f fa al lt ta ab ba a u un n r ri i n n. .
R Ru us ss se el ll l s se e e ec ch h a a r re e r r, , a au un nq qu ue e W Wi il ll l n no o c co on ns se eg gu u a a e en nc co on nt tr ra ar rl le e l la a g gr ra ac ci ia a. .
Y Ya a v ve eo o a ad d n nd de e q qu ui ie er re e i ir r a a p pa ar ra ar r. . E El l f fo or re en ns se e s so on nr re e a a m ma al li ic ci io os sa am me en nt te e . . D D g ga am me e, , W Wi il ll l, , h ha a v vi is st to o a al lg gu un na a v ve ez z a a
u un n m mu ue er rt to o? ?
A Al l i in ns st ta an nt te e, , W Wi il ll l s se e a ac co or rd d d de el l c cu ue er rp po o d de e H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e, , c cu ub bi ie er rt to o p po or r u un na a m ma an nt ta a e en n a aq qu ue el ll la a c ca al ll le e d de e
B Br ro ow wn ns sv vi il ll le e. . S Su u p pr ri im me er r c ca ad d v ve er r. .
S S . . E En n m mi i t tr ra ab ba aj jo o e es s i in ne ev vi it ta ab bl le e. .
B Bi ie en n, , e en nt to on nc ce es s s su up po on ng go o q qu ue e n no o l le e i im mp po or rt ta ar r q qu ue e l le e e en ns se e e e o ot tr ro o, , v ve er rd da ad d? ?
N No o h ha ac c a a t ta an nt to o f fr r o o c co om mo o W Wi il ll l e es sp pe er ra ab ba a. . H Ha ab b a a i im ma ag gi in na ad do o e el l d de ep p s si it to o c co om mo o u un n e en no or rm me e f fr ri ig go or r f fi ic co o p pa ar re ec ci id do o a a l la as s
c c m ma ar ra as s d de e a al lm ma ac ce en na am mi ie en nt to o d de e l lo os s g gr ra an nd de es s h ho ot te el le es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , s se e a as se em me ej ja ab ba a m m s s a a u un na a s se ec cc ci i n n d de e h ho os sp pi it ta al l. .
U Un no os s a ay yu ud da an nt te es s e es st ta ab ba an n t tr ra as sl la ad da an nd do o u un n c cu ue er rp po o e en n u un na a c ca am mi il ll la a a a u un na a z zo on na a s si it tu ua ad da a t tr ra as s u un na as s c co or rt ti in na as s. . W Wi il ll l
s su up pu us so o q qu ue e s se e t tr ra at ta ar r a a d de el l l lu ug ga ar r d de es st ti in na ad do o a a l la as s a au ut to op ps si ia as s. . S Si in n p pr re ev vi io o a av vi is so o, , R Ru us ss se el ll l r re et ti ir r l la a s s b ba an na a. .
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s se e l le e e en nc co og g a a e el l e es st t m ma ag go o. . E El l c cu ue er rp po o e es st ta ab ba a t ti ie es so o, , t te en n a a l la a t te ex xt tu ur ra a d de e l la a c ce er ra a y y u un n c co ol lo or r a am ma ar ri il ll lo o
v ve er rd do os so o. . E El l h he ed do or r q qu ue e d de es sp pr re en nd d a a e er ra a r ra an nc ci io o y y l le e l ll le eg g e en n o ol le ea ad da as s: : d du ur ra an nt te e u un no os s s se eg gu un nd do os s p pe en ns s q qu ue e h ha ab b a a
p pa as sa ad do o o o, , a al l m me en no os s, , q qu ue e s se e h ha ab b a a a ac co os st tu um mb br ra ad do o, , p pe er ro o e en nt to on nc ce es s v vo ol lv vi i a a a as sa al lt ta ar rl lo o, , p pr ro ov vo oc c n nd do ol le e g ga an na as s d de e
v vo om mi it ta ar r a al ll l m mi is sm mo o. .
C Cu ue es st ta a a ac co os st tu um mb br ra ar rs se e. . L Le e p pi id do o d di is sc cu ul lp pa as s. . A Ah ho or ra a e ec ch he e u un n v vi is st ta az zo o a a e es st to o. .
W Wi il ll l s se e a ac ce er rc c . . R Ru us ss se el ll l s se e a al la ab ba a a al lg go o e en n l la a z zo on na a d de el l e es st t m ma ag go o, , p pe er ro o W Wi il ll l e es st ta ab ba a h hi ip pn no ot ti iz za ad do o p po or r e el l r ro os st tr ro o d de e
P Pa at t B Ba ax xt te er r. . L Lo os s d di ia ar ri io os s h ha ab b a an n p pu ub bl li ic ca ad do o f fo ot to og gr ra af f a as s, , p pe er ro o t to od da as s e er ra an n d de e b ba aj ja a c ca al li id da ad d y y e ex xt tr ra a d da as s d de e i im m g ge en ne es s

3
Juego de palabras intraducible donde se juega con el significado de in, entrar, y el de inn, posada. (N. del T.)
- 25 -
d de e t te el le ev vi is si i n n. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s p po od d a a v ve er r l la as s c cu ur rt ti id da as s m me ej ji il ll la as s, , l la a b ba ar rb bi il ll la a, , l lo os s o oj jo os s y y l la a b bo oc ca a d de e u un n h ho om mb br re e a al l
q qu ue e h ha ab br r a a d de ef fi in ni id do o c co om mo o b bl la an nc co o, , d de e m me ed di ia an na a e ed da ad d y y p po ob br re e. . L Ll le ev va ab ba a u un na a b ba ar rb ba a b bl la an nc ca a q qu ue e e en n o ot tr ro o c co on nt te ex xt to o
h ha ab br r a a p po od di id do o p pa ar re ec ce er r e el le eg ga an nt te e e e i in nc cl lu us so o s se e o or ri ia al l; ; e en n l la a m me en nt te e d de e W Wi il ll l s su ur rg gi i l la a i im ma ag ge en n d de e C Ch ha ar rl le es s D Da ar rw wi in n. . N No o
o ob bs st ta an nt te e, , d da ab ba a a al l r ro os st tr ro o d de e P Pa at t B Ba ax xt te er r a as sp pe ec ct to o d de e m me en nd di ig go o, , c co om mo o e es so os s i in nf fe el li ic ce es s q qu ue e d do or rm m a an n e en n l la a c ca al ll le e
a ar rr ro op pa ad do os s p po or r c ca aj ja as s d de e c ca ar rt t n n. .
R Ru us ss se el ll l s su ub bi i l la a s s b ba an na a h ha as st ta a c cu ub br ri ir r e el l t to or rs so o d de el l c ca ad d v ve er r, , y y W Wi il ll l a ad di iv vi in n q qu ue e e es st ta ab ba a i in nt te en nt ta an nd do o o oc cu ul lt ta ar r a al lg go o, ,
s se eg gu ur ra am me en nt te e l la as s h he er ri id da as s d de e b ba al la a, , y y m mo os st tr ra ar rl le e a al lg go o m m s s. .
M Mi ir re e d de e c ce er rc ca a. . L Lo o v ve e? ?
W Wi il ll l s se e i in nc cl li in n h ha ac ci ia a d de el la an nt te e y y v vi io o l la a l l n ne ea a q qu ue e e el l d de ed do o d de el l f fo or re en ns se e i in nd di ic ca ab ba a e en n l la a b bl la an nc ca a c ca ar rn ne e. .
E Es st to o e es s u un na a c ci ic ca at tr ri iz z a a a ad di i R Ru us ss se el ll l. .
E En n l la a z zo on na a d de el l r ri i n n, , n no o? ?
Y Yo o d di ir r a a q qu ue e s s . .
P Pe er ro o n no o p pu ue ed de e s se er r d de e l la a n no oc ch he e d de el l c cr ri im me en n, , v ve er rd da ad d? ? M Me e r re ef fi ie er ro o a a q qu ue e u un na a c ci ic ca at tr ri iz z t ta ar rd da a t ti ie em mp po o e en n f fo or rm ma ar rs se e. .
R Ru us ss se el ll l c cu ub br ri i e el l c ca ad d v ve er r p po or r c co om mp pl le et to o, , s se e q qu ui it t l lo os s g gu ua an nt te es s d de e l l t te ex x y y s se e d di ir ri ig gi i a al l l la av va am ma an no os s q qu ue e h ha ab b a a e en n e el l
r ri in nc c n n. .
B Bu ue en no o, , d de es sd de e l lu ue eg go o e es s d di if f c ci il l e es st ta ar r s se eg gu ur ro o c co on n t ta an nt to os s t tr ra au um ma at ti is sm mo os s e en n l la a p pi ie el l y y e en n l la as s v v s sc ce er ra as s. .
P Pe er ro o c cu u l l e es s s su u o op pi in ni i n n p pr ro of fe es si io on na al l? ?
M Mi i o op pi in ni i n n? ? E Es sa a c ci ic ca at tr ri iz z t ti ie en ne e c co om mo o p po oc co o u un n a a o o, , p pu ue ed de e q qu ue e d do os s. .
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s se e l le e c ca a a a e el l a al lm ma a a a l lo os s p pi ie es s. .
P Po or r l lo o t ta an nt to o, , n no o p pu ud do o p pr ro od du uc ci ir rs se e l la a n no oc ch he e d de el l a as se es si in na at to o. . L Lo os s a as se es si in no os s n no o s se e l ll le ev va ar ro on n e el l r ri i n n d de e B Ba ax xt te er r. .
N No o. . M Me e t te em mo o q qu ue e n no o. . P Pa ar re ec ce e u us st te ed d d de ec ce ep pc ci io on na ad do o, , W Wi il ll l. . E Es sp pe er ro o n no o h ha ab be er rl le e e es st tr ro op pe ea ad do o l la a h hi is st to or ri ia a. .
P Pu ue es s s s q qu ue e m me e l la a h ha a e es st tr ro op pe ea ad do o, , i id di io ot ta a , , p pe en ns s W Wi il ll l. . T To od da a a aq qu ue el ll la a c ca ac ce er r a a h ha ab b a a s si id do o e en n v va an no o. . E En nt to on nc ce es s s se e
a ac co or rd d d de e l lo o q qu ue e B Be et th h l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o p po or r t te el l f fo on no o l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r. .
H Ha ay y u un na a l lt ti im ma a c co os sa a q qu ue e p po od dr r a a s se er rm me e d de e a ay yu ud da a. . C Cr re ee e u us st te ed d q qu ue e p po od dr r a am mo os s c co om mp pr ro ob ba ar r l lo os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s
m m d di ic co os s d de e B Ba ax xt te er r? ?
R Ru us ss se el ll l l le e s so ol lt t u un n s se er rm m n n s so ob br re e l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d e en nt tr re e m m d di ic co o y y p pa ac ci ie en nt te e, , p pe er ro o n no o t ta ar rd d e en n c ce ed de er r y y c cu ua an nd do o
v vo ol lv vi ie er ro on n a a s su u d de es sp pa ac ch ho o s sa ac c e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e. .
Q Qu u e es st ta am mo os s b bu us sc ca an nd do o? ?
L La a f fe ec ch ha a e en n q qu ue e e ex xt ti ir rp pa ar ro on n e el l r ri i n n a a B Ba ax xt te er r. .
E El l f fo or re en ns se e e em mp pe ez z a a r re ev vi is sa ar r l la as s p p g gi in na as s. .
E Es s e ex xt tr ra a o o d di ij jo o a al l f fi in na al l , , n no o h ha ay y r re eg gi is st tr ra ad da a n ni in ng gu un na a o op pe er ra ac ci i n n d de e r ri i n n. .
W Wi il ll l s se e a ac ce er rc c y y r re ec co or rd d l la as s p pa al la ab br ra as s d de e B Be et th h. .
N No o h ha ay y n na ad da a a ac ce er rc ca a d de e p pr ro ob bl le em ma as s r re en na al le es s, , n ni in ng gu un na a e en nf fe er rm me ed da ad d n ni i m me en nc ci io on ne es s d de e f fa al ll lo o d de e l lo os s r ri i o on ne es s, , d de e
d di i l li is si is s? ? N Na ad da a? ?
R Ru us ss se el ll l g gu ua ar rd d s si il le en nc ci io o u un no os s s se eg gu un nd do os s. . L Lu ue eg go o, , e en n t to on no o d de e s so or rp pr re es sa a, , c co on nt te es st t : :
P Pu ue es s n no o. .
W Wi il ll l p pe er rc ci ib bi i q qu ue e e en n e es so os s m mo om me en nt to os s e el l f fo or re en ns se e y y l l t te en n a an n a al lg go o e en n c co om m n n: : a am mb bo os s e es st ta ab ba an n i ig gu ua al lm me en nt te e
p pe er rp pl le ej jo os s. .
Y Y e es se e h hi is st to or ri ia al l m m d di ic co o, , h ha ab bl la a d de e a al lg gu un na a e en nf fe er rm me ed da ad d e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r? ?
P Pa ar re ec ce e q qu ue e t te en n a a p pr ro ob bl le em ma as s e en n u un n t to ob bi il ll lo o c co om mo o c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e l la a g gu ue er rr ra a, , l la a d de e V Vi ie et tn na am m. . A Ap pa ar rt te e d de e e es so o, ,
n na ad da a. . Y Yo o h ha ab b a a d da ad do o p po or r s se en nt ta ad do o q qu ue e e er ra a u un n p pa ac ci ie en nt te e c co on n p pr ro ob bl le em ma as s r re en na al le es s a al l q qu ue e l le e h ha ab b a an n e ex xt ti ir rp pa ad do o u un n
r ri i n n. . E Es st te e e ex xp pe ed di ie en nt te e e es st t c co om mp pl le et to o, , y y s si in n e em mb ba ar rg go o n no o d di ic ce e n na ad da a d de e e el ll lo o. . M Me e v ve eo o o ob bl li ig ga ad do o a a r re ec co on no oc ce er r q qu ue e
e es st to oy y m mu uy y s so or rp pr re en nd di id do o. .
A Al lg gu ui ie en n l ll la am m a a l la a p pu ue er rt ta a, , y y e en nt tr r u un na a m mu uj je er r a a q qu ui ie en n R Ru us ss se el ll l p pr re es se en nt t c co om mo o l la a p po or rt ta av vo oz z d de el l l la ab bo or ra at to or ri io o
c cr ri im mi in na al li is st ta a. .
L La am me en nt to o i in nt te er rr ru um mp pi ir r, , d do oc ct to or r R Ru us ss se el ll l, , p pe er ro o e es st ta am mo os s r re ec ci ib bi ie en nd do o u un n m mo on nt t n n d de e l ll la am ma ad da as s s so ob br re e e el l c ca as so o B Ba ax xt te er r. .
S Se eg g n n p pa ar re ec ce e, , u un n c co om mp pa a e er ro o d de el l d di if fu un nt to o h ha a l ll la am ma ad do o h ho oy y a a u un na a e em mi is so or ra a d de e r ra ad di io o y y h ha a d di ic ch ho o q qu ue e c cr re e a a q qu ue e e el l
s se e o or r B Ba ax xt te er r h ha ab b a a s si id do o v v c ct ti im ma a d de e u un n c co om mp pl lo ot t d de e r ro ob bo o d de e r rg ga an no os s. .
B Bo ob b H Hi il ll l , , s se e d di ij jo o W Wi il ll l. . A Al l c cu ue er rn no o s su u e ex xc cl lu us si iv va a. .
C Cl la ar ro o, , e en ns se eg gu ui id da a e es st ta ar r c co on n u us st te ed d r re ep pu us so o e el l f fo or re en ns se e f fr ru un nc ci ie en nd do o e el l e en nt tr re ec ce ej jo o. .
W Wi il ll l e es sp pe er r a a q qu ue e l la a p pu ue er rt ta a s se e c ce er rr ra ar ra a p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar r a al l m m d di ic co o q qu u p pe en ns sa ab ba a d de ec ci ir r a a l la a p pr re en ns sa a. .
B Bu ue en no o, , n no o p po od de em mo os s d da ar r l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n m m s s s se en nc ci il ll la a, , q qu ue e s se er r a a q qu ue e B Ba ax xt te er r t te en n a a u un n h hi is st to or ri ia al l d de e p pr ro ob bl le em ma as s d de e
r ri i n n. . Y Ya a n no o. . W Wi il ll l t te en n a a l la a c cu ul lp pa a: : s sa ab b a a d de em ma as si ia ad do o . . L Le e a ac co om mp pa a a ar r a a l la a p pu ue er rt ta a. .
W Wi il ll l s se e d di is sp po on n a a a a s sa al li ir r d de el l a ap pa ar rc ca am mi ie en nt to o c cu ua an nd do o o oy y q qu ue e a al lg gu ui ie en n g go ol lp pe ea ab ba a l la a v ve en nt ta an ni il ll la a d de el l c co oc ch he e. . E Er ra a R Ru us ss se el ll l, ,
q qu ue e s se eg gu u a a e en n m ma an ng ga as s d de e c ca am mi is sa a y y e es st ta ab ba a s si in n a al li ie en nt to o. .
A Ac ca ab bo o d de e r re ec ci ib bi ir r u un na a l ll la am ma ad da a. . A Al lg gu ui ie en n q qu ui ie er re e h ha ab bl la ar r c co on n u us st te ed d d di ij jo o e en nt tr re eg ga an nd do o a a W Wi il ll l u un n m m v vi il l a a t tr ra av v s s d de e
l la a v ve en nt ta an ni il ll la a. .
S Se e o or r M Mo on nr ro oe e, , m me e l ll la am mo o G Ge en ne ev vi ie ev ve e H Hu un nt tl le ey y y y s so oy y c ci ir ru uj ja an na a e en n e el l S Sw we ed di is sh h M Me ed di ic ca al l C Ce en nt te er r d de e S Se ea at tt tl le e. . H He e v vi is st to o
l la as s n no ot ti ic ci ia as s s so ob br re e e el l c ca as so o d de el l s se e o or r B Ba ax xt te er r, , y y A Al ll la an n a ac ca ab ba a d de e c co on nt ta ar rm me e l lo o q qu ue e u us st te ed d s sa ab be e. . C Cr re eo o q qu ue e t te en ne em mo os s q qu ue e
h ha ab bl la ar r. .
D De es sd de e l lu ue eg go o r re ep pu us so o W Wi il ll l b bu us sc ca an nd do o s su u l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. .
V Vo oy y a a n ne ec ce es si it ta ar r q qu ue e m me e d d a al lg gu un na as s g ga ar ra an nt t a as s, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. . M Me e f fi io o d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s y y e es sp pe er ro o q qu ue e
e es sa a c co on nf fi ia an nz za a s se ea a r re ec co om mp pe en ns sa ad da a. . L Lo o q qu ue e v vo oy y a a d de ec ci ir rl le e e es s a al lg go o q qu ue e j ju ur r n no o d de ec ci ir r a a n na ad di ie e, , p pe er ro o s si i e es st to oy y d di is sp pu ue es st ta a
a a c co on nt t r rs se el lo o e es s p po or rq qu ue e t te em mo o q qu ue e n no o h ha ac ce er rl lo o s se er r a a t to od da av v a a p pe eo or r. . N No o p po od de em mo os s p pe er rm mi it ti ir r q qu ue e l la a g ge en nt te e c ca ai ig ga a p pr re es sa a
d de el l p p n ni ic co o p po or r c cu ul lp pa a d de e u un n r ru um mo or r s so ob br re e r ro ob bo o d de e r rg ga an no os s. .
L Lo o c co om mp pr re en nd do o. .
N No o e es st to oy y s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e l lo o e en nt ti ie en nd da a. . D De e h he ec ch ho o, , n no o e es st to oy y s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e n na ad di ie e l lo o e en nt ti ie en nd da a. . L Lo o q qu ue e l le e p pi id do o e es s
q qu ue e t tr ra at te e c co on n r re es sp pe et to o, , h ho on no or r y y d di ig gn ni id da ad d l lo o q qu ue e v vo oy y a a c co on nt ta ar rl le e, , p po or rq qu ue e e es so o e es s l lo o q qu ue e s se e m me er re ec ce e. . H He e h ha ab bl la ad do o
c co on n c cl la ar ri id da ad d? ?
D De es sd de e l lu ue eg go o. . W Wi il ll l n no o t te en n a a l la a m me en no or r i id de ea a d de e q qu u i ib ba a a a o o r r. .
D De e a ac cu ue er rd do o. . L La a p pr ri in nc ci ip pa al l p pe et ti ic ci i n n d de el l s se e o or r B Ba ax xt te er r f fu ue e l la a d de el l a an no on ni im ma at to o. . E Es so o f fu ue e l lo o n ni ic co o q qu ue e m me e p pi id di i a a
- 26 -
c ca am mb bi io o d de e l lo o q qu ue e h hi iz zo o. .
W Wi il ll l d de ej j q qu ue e l la a m mu uj je er r p pr ro os si ig gu ui ie er ra a. .
P Pa at t B Ba ax xt te er r a ac cu ud di i a al l S Sw we ed di is sh h h ha ar r u un no os s d do os s a a o os s. . T Ta al l c co om mo o a av ve er ri ig gu ua am mo os s m m s s t ta ar rd de e, , h ha ab b a a t ta ar rd da ad do o e en n
e en nc co on nt tr ra ar rn no os s. . C Cu ua an nd do o a ap pa ar re ec ci i , , l la as s e en nf fe er rm me er ra as s s su up pu us si ie er ro on n q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o p pa ar ra a U Ur rg ge en nc ci ia as s: : p pa ar re ec c a a
u un no o d de e e es so os s m me en nd di ig go os s d de e l la a c ca al ll le e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no os s d di ij jo o q qu ue e g go oz za ab ba a d de e p pe er rf fe ec ct ta a s sa al lu ud d y y q qu ue e s so ol lo o n ne ec ce es si it ta ab ba a
h ha ab bl la ar r c co on n u un no o d de e n nu ue es st tr ro os s m m d di ic co os s d de e l la a U Un ni id da ad d d de e T Tr ra as sp pl la an nt te es s p po or rq qu ue e q qu ue er r a a d do on na ar r u un no o d de e s su us s r ri i o on ne es s. .
N No os so ot tr ro os s l le e p pr re eg gu un nt ta am mo os s d de e i in nm me ed di ia at to o a a q qu ui i n n d de es se ea ab ba a d do on na ar rl lo o, , s si i s sa ab b a a d de e a al lg g n n n ni i o o e en nf fe er rm mo o e en n c co on nc cr re et to o
o o s si i a al lg g n n m mi ie em mb br ro o d de e s su u f fa am mi il li ia a n ne ec ce es si it ta ab ba a u un n t tr ra as sp pl la an nt te e. . " "N No o. . S So ol lo o q qu ui ie er ro o d do on na ar rl lo o p pa ar ra a q qu ue e u us st te ed de es s s se e l lo o
t tr ra as sp pl la an nt te en n a a q qu ui ie en n l lo o n ne ec ce es si it te e" ", , d di ij jo o. . F Fr ra an nc ca am me en nt te e, , m mi is s c co ol le eg ga as s y y y yo o d di im mo os s p po or r h he ec ch ho o d de e i in nm me ed di ia at to o q qu ue e
e es st t b ba am mo os s a an nt te e u un n c ca as so o d de e t tr ra as st to or rn no o m me en nt ta al l. . U Un n c ca as so o a as s e es s d de e l lo o m m s s i in nf fr re ec cu ue en nt te e, , y y d de es sd de e l lu ue eg go o e er ra a e el l
p pr ri im me er ro o q qu ue e l ll le eg ga ab ba a a a n nu ue es st tr ra as s m ma an no os s. .
A As s p pu ue es s, , m me e q qu ui it t a a B Ba ax xt te er r d de e e en nc ci im ma a y y l le e d di ij je e q qu ue e l lo o q qu ue e p pe ed d a a e es st ta ab ba a f fu ue er ra a d de e n nu ue es st tr ra a c co on ns si id de er ra ac ci i n n; ; s si in n
e em mb ba ar rg go o, , v vo ol lv vi i a a a ap pa ar re ec ce er r, , y y y yo o m me e d de es se em mb ba ar ra ac c d de e l l n nu ue ev va am me en nt te e. . L La a t te er rc ce er ra a v ve ez z q qu ue e v vi in no o t tu uv vi im mo os s u un na a
l la ar rg ga a c ch ha ar rl la a. . M Me e c co om me en nt t q qu ue e d de es se ea ar r a a h ha ab be er r n na ac ci id do o r ri ic co o p po or rq qu ue e d de e e es se e m mo od do o, , y y r re ec cu ue er rd do o e ex xa ac ct ta am me en nt te e s su us s
p pa al la ab br ra as s, , p po od dr r a a d da ar rs se e e el l p pl la ac ce er r d de e d do on na ar r g gr ra an nd de es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o. . M Me e d di ij jo o q qu ue e h ha ab b a a t ta an nt ta a g ge en nt te e n ne ec ce es si it ta ad da a
d de e a ay yu ud da a. .. .. . R Re ec cu ue er rd do o q qu ue e m me e p pr re eg gu un nt t : : " " S Sa ab be e q qu u s se en nt ti id do o t ti ie en ne e l la a p pa al la ab br ra a ' 'f fi il la an nt tr ro op p a a' '? ? P Pu ue es s q qu ui ie er re e d de ec ci ir r
a am mo or r a al l p pr r j ji im mo o. . B Bi ie en n, , d d g ga am me e e en nt to on nc ce es s p po or r q qu u s so ol lo o l la a g ge en nt te e c co on n d di in ne er ro o p pu ue ed de e p pe er rm mi it ti ir rs se e a am ma ar r a al l p pr r j ji im mo o. . Y Yo o
t ta am mb bi i n n q qu ui ie er ro o s se er r u un n f fi il l n nt tr ro op po o" ". . B Ba ax xt te er r e es st ta ab ba a d de ec ci id di id do o a a e en nc co on nt tr ra ar r a al lg gu un na a f fo or rm ma a d de e d da ar r, , i in nc cl lu us so o a au un nq qu ue e e es so o
s si ig gn ni if fi ic ca ar ra a d de es sp pr re en nd de er rs se e d de e s su us s p pr ro op pi io os s r rg ga an no os s. .
A Al l f fi in na al l m me e c co on nv ve en nc c d de e s su u s si in nc ce er ri id da ad d. . L Le e h hi ic ce e d di iv ve er rs so os s a an n l li is si is s y y n no o e en nc co on nt tr r n ni in ng g n n i im mp pe ed di im me en nt to o d de es sd de e e el l
p pu un nt to o d de e v vi is st ta a m m d di ic co o. . I In nc cl lu us so o l le e h hi ic ci im mo os s a al lg gu un na as s p pr ru ue eb ba as s p ps si ic co ol l g gi ic ca as s q qu ue e n no os s c co on nf fi ir rm ma ar ro on n q qu ue e e es st ta ab ba a e en n s su us s
c ca ab ba al le es s y y q qu ue e e er ra a t to ot ta al lm me en nt te e c ca ap pa az z d de e t to om ma ar r a aq qu ue el ll la a d de ec ci is si i n n. .
S So ol lo o h hu ub bo o u un na a c co on nd di ic ci i n n, , q qu ue e l l m mi is sm mo o i im mp pu us so o. . N No os s h hi iz zo o j ju ur ra ar r t to ot ta al l s se ec cr re et to o y y c co om mp pl le et ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d. . E El l
p pa ac ci ie en nt te e r re ec ce ep pt to or r n no o d de eb b a a s sa ab be er r d de e d d n nd de e p pr ro ov ve en n a a e el l r ri i n n q qu ue e r re ec ci ib b a a. . A Aq qu ue el ll lo o e er ra a m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te e p pa ar ra a
B Ba ax xt te er r: : n no o d de es se ea ab ba a q qu ue e n na ad di ie e s se e s si in nt ti ie er ra a e en n d de eu ud da a c co on n l l. . T Ta am mb bi i n n h hi iz zo o h hi in nc ca ap pi i e en n q qu ue e n no o d di ij j r ra am mo os s u un na a s so ol la a
p pa al la ab br ra a a a l la a p pr re en ns sa a. . I In ns si is st ti i m mu uc ch ho o. . N No o b bu us sc ca ab ba a l la a g gl lo or ri ia a. .
W Wi il ll l p pr re eg gu un nt t e en n v vo oz z b ba aj ja a, , c ca as si i t t m mi id da am me en nt te e: :
A As s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a ad de el la an nt te e, , v ve er rd da ad d? ?
S S . . Y Yo o m mi is sm ma a h hi ic ce e l la a e ex xt ti ir rp pa ac ci i n n. . Y Y p pu ue ed do o a as se eg gu ur ra ar rl le e q qu ue e n nu un nc ca a e en n t to od da a m mi i c ca ar rr re er ra a h he e h he ec ch ho o u un n t tr ra ab ba aj jo o d de el l
q qu ue e m me e s si in nt ti ie er ra a m m s s o or rg gu ul ll lo os sa a. . Y Y n no o s so ol lo o y yo o, , t to od do os s t tu uv vi ie er ro on n l la a m mi is sm ma a s se en ns sa ac ci i n n: : e el l a an ne es st te es si is st ta a, , l la as s
e en nf fe er rm me er ra as s. .. .. . E Es se e d d a a e en n e el l q qu ui ir r f fa an no o h ha ab b a a u un n a am mb bi ie en nt te e e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o, , c co om mo o s si i a al lg go o f fo or rm mi id da ab bl le e e es st tu uv vi ie er ra a
o oc cu ur rr ri ie en nd do o. .
Y Y t to od do o t tr ra an ns sc cu ur rr ri i s si in n p pr ro ob bl le em ma as s? ?
S S , , t to od do o f fu ue e c co om mo o l la a s se ed da a; ; y y e el l r re ec ce ep pt to or r d de el l r rg ga an no o n no o t tu uv vo o p pr ro ob bl le em ma as s d de e r re ec ch ha az zo o. .
P Pu ue ed do o p pr re eg gu un nt ta ar rl le e d de e q qu u t ti ip po o d de e r re ec ce ep pt to or r e es st ta am mo os s h ha ab bl la an nd do o? ? J Jo ov ve en n, , v vi ie ej jo o, , h ho om mb br re e, , m mu uj je er r. .. .. .? ?
E Er ra a u un na a m mu uj je er r j jo ov ve en n. . N No o p pu ue ed do o d de ec ci ir rl le e m m s s. .
Y Y a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e e el ll la a e er ra a j jo ov ve en n y y l l y ya a e er ra a m ma ay yo or r, , t to od do o s sa al li i b bi ie en n? ?
B Bu ue en no o, , e es so o f fu ue e l lo o m m s s e ex xt tr ra a o o. . A An na al li iz za am mo os s a aq qu ue el l r ri i n n y y m mo on ni it to or ri iz za am mo os s s su us s f fu un nc ci io on ne es s m mu uy y
e es sc cr ru up pu ul lo os sa am me en nt te e. . Y Y s sa ab be e q qu u ? ? B Ba ax xt te er r t te en n a a m m s s d de e c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s, , p pe er ro o a aq qu ue el l r rg ga an no o f fu un nc ci io on na ab ba a c co om mo o s si i e el l
d do on na an nt te e t tu uv vi ie er ra a d di ie ez z a a o os s m me en no os s. . E Er ra a m mu uy y f fu ue er rt te e y y e es st ta ab ba a c co om mp pl le et ta am me en nt te e s sa an no o. . E Er ra a p pe er rf fe ec ct to o. .
Y Y p pa ar ra a l la a m mu uj je er r s su up pu us so o u un na a g gr ra an n d di if fe er re en nc ci ia a? ?
L Le e s sa al lv v l la a v vi id da a. . E El l p pe er rs so on na al l d de el l h ho os sp pi it ta al l y y y yo o q qu ui is si im mo os s o or rg ga an ni iz za ar r u un na a p pe eq qu ue e a a c ce er re em mo on ni ia a p pa ar ra a B Ba ax xt te er r y y
d da ar rl le e l la as s g gr ra ac ci ia as s p po or r l lo o q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o, , p pe er ro o n no o l le e s so or rp pr re en nd de er r s sa ab be er r q qu ue e n no o p pu ud di im mo os s. . B Ba ax xt te er r s se e l la ar rg g a an nt te es s
d de e q qu ue e t tu uv vi i r ra am mo os s o op po or rt tu un ni id da ad d d de e d de es sp pe ed di ir rn no os s s si iq qu ui ie er ra a. . S Si im mp pl le em me en nt te e d de es sa ap pa ar re ec ci i . .
Y Y e es sa a f fu ue e l la a l lt ti im ma a v ve ez z q qu ue e s su up po o a al lg go o d de e l l? ?
N No o. . T Tu uv ve e n no ot ti ic ci ia as s s su uy ya as s u un na a v ve ez z m m s s, , h ha ac ce e j ju us st to o u un no os s p po oc co os s m me es se es s. . B Ba ax xt te er r q qu ue er r a a h ha ac ce er r a al lg gu un na as s
d di is sp po os si ic ci io on ne es s p pa ar ra a d de es sp pu u s s d de e s su u m mu ue er rt te e. .
E En n s se er ri io o? ?
N No o s se e e en nt tu us si ia as sm me e, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. . N No o c cr re eo o q qu ue e s su up pi ie er ra a q qu ue e i ib ba a a a m mo or ri ir r. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , d de es se ea ab ba a
a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e t to od do o s su u c cu ue er rp po o s se er r a a u ut ti il li iz za ad do o. . L La a d do oc ct to or ra a s so ol lt t u un na a c ca ar rc ca aj ja ad da a . . I In nc cl lu us so o m me e p pr re eg gu un nt t c cu u l l
e er ra a l la a m me ej jo or r f fo or rm ma a d de e m mo or ri ir r. .
L La a m me ej jo or r? ?
S S , , p pe er ro o d de es sd de e n nu ue es st tr ro o p pu un nt to o d de e v vi is st ta a: : c c m mo o i ir r a a m me ej jo or r e en n c ca as so o d de e q qu ue e, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , q qu ui is si i r ra am mo os s
t tr ra as sp pl la an nt ta ar r s su u c co or ra az z n n. . C Cr re eo o q qu ue e e es st ta ab ba a p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or rq qu ue e, , v vi iv vi ie en nd do o t ta an n l le ej jo os s, , s si i s su uf fr r a a u un n a ac cc ci id de en nt te e, , s su u
c co or ra az z n n p po od d a a s se er r i in ns se er rv vi ib bl le e c cu ua an nd do o l ll le eg ga as se e a al l h ho os sp pi it ta al l. . N Na at tu ur ra al lm me en nt te e, , l la a n ni ic ca a h hi ip p t te es si is s q qu ue e n no o c co on ns si id de er ra ab ba a e er ra a
l la a d de e s se er r v v c ct ti im ma a d de e u un n b br ru ut ta al l a as se es si in na at to o. .
T Ti ie en ne e u us st te ed d a al lg gu un na a i id de ea a d de e. .. .. .? ?
N No o t te en ng go o l la a m me en no or r i id de ea a d de e q qu ui i n n p po od d a a d de es se ea ar r l la a m mu ue er rt te e d de e e es se e h ho om mb br re e. . L Le e h he e d di ic ch ho o l lo o m mi is sm mo o h ha ac ce e u un n
m mo om me en nt to o a al l d do oc ct to or r R Ru us ss se el ll l. . S Si im mp pl le em me en nt te e m me e p pa ar re ec ce e u un n c cr ri im me en n h ho or rr ri ib bl le e y y t to ot ta al lm me en nt te e a al l a az za ar r, , p po or rq qu ue e n na ad di ie e q qu ue e
c co on no oc ci ie er ra a a a B Ba ax xt te er r p po od dr r a a d de es se ea ar r q qu ue e l lo o a as se es si in na ar ra an n. .
L La a d do oc ct to or ra a c ca al ll l , , y y W Wi il ll l d de ej j q qu ue e e el l s si il le en nc ci io o s se e p pr ro ol lo on ng ga ar ra a. . S Sa ab b a a q qu ue e, , e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a, , c cu ua an nd do o e el l
e en nt tr re ev vi is st ta ad do or r n no o d de ec c a a n na ad da a, , e el l e en nt tr re ev vi is st ta ad do o t te en n a a t te en nd de en nc ci ia a a a l ll le en na ar r e el l s si il le en nc ci io o c co on n l lo o q qu ue e s so ol l a a s se er r l la a m me ej jo or r
f fr ra as se e d de e t to od da a l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n. .
A Al l f fi in na al l, , l la a d do oc ct to or ra a H Hu un nt tl le ey y v vo ol lv vi i a a h ha ab bl la ar r, , y y a a W Wi il ll l l le e p pa ar re ec ci i d de et te ec ct ta ar r u un na a n no ot ta a d de e t tr ri is st te ez za a e en n s su u v vo oz z. .
E En n e el l h ho os sp pi it ta al l h ha ab bl la am mo os s d de e e es st to o c cu ua an nd do o o oc cu ur rr ri i y y h he em mo os s v vu ue el lt to o a a h ha ab bl la ar r d de e e el ll lo o h ho oy y. . L Lo o q qu ue e e es se e h ho om mb br re e
h hi iz zo o, , l lo o q qu ue e P Pa at t B Ba ax xt te er r h hi iz zo o p po or r u un na a p pe er rs so on na a a a l la a q qu ue e n no o c co on no oc c a a, , n ni i l ll le eg ga ar r a a a a c co on no oc ce er r, , f fu ue e d de e v ve er rd da ad d e el l a ac ct to o
m m s s j ju us st to o q qu ue e h he e v vi is st to o n nu un nc ca a. .
- 27 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 10 0
V Vi ie er rn ne es s, , 6 6. . 0 00 0 h h, , S Se ea at tt tl le e
W Wi il ll l s se e d de es sp pe er rt t a a l la as s s se ei is s d de e l la a m ma a a an na a, , d de e v vu ue el lt ta a e en n s su u h ha ab bi it ta ac ci i n n d de el l h ho ot te el l d de e S Se ea at tt tl le e. . H Ha ab b a a e en nv vi ia ad do o s su u
r re ep po or rt ta aj je e d de e M Mi is ss so ou ul la a, , y y d de es sp pu u s s h ha ab b a a h he ec ch ho o e el l l la ar rg go o t tr ra ay ye ec ct to o d de e r re eg gr re es so o e en n c co oc ch he e. . M Mi ie en nt tr ra as s e es sc cr ri ib b a a l la a h hi is st to or ri ia a
s se e h ha ab b a a s se en nt ti id do o i in nv va ad di id do o p po or r u un n n ni ic co o y y a ag gr ra ad da ab bl le e p pe en ns sa am mi ie en nt to o: : T Tr r g ga at te e e es st to o, , W Wa al lt to on n . . Q Qu u l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o
a aq qu ue el l g gi il li ip po ol ll la as s? ? U Un na a v ve ez z e es s u un na a h ha az za a a a; ; d do os s s se er r a a u un n m mi il la ag gr ro o. .
H Ha ab b a a r re ez za ad do o p pa ar ra a q qu ue e l le e s sa al li ie er ra a b bi ie en n. . S Su u p pr ri in nc ci ip pa al l t te em mo or r e er ra a q qu ue e e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n e en nc co on nt tr ra ar ra an n s su u r re ep po or rt ta aj je e
d de em ma as si ia ad do o p pa ar re ec ci id do o a al l d de e M Ma ac cr ra ae e, , o ot tr ro o h ho om mb br re e b bu ue en no o e en nt tr re e c ca an na al ll la as s; ; d de e m mo od do o q qu ue e e ex xa ag ge er r l la a v ve er rt ti ie en nt te e d de e l la a
m mi il li ic ci ia a, , a a a ad di i t to od do o e el l c co ol lo or r l lo oc ca al l p po os si ib bl le e y y c co on nf fi i e en n q qu ue e s su uc ce ed di ie er ra a l lo o m me ej jo or r. . I In nc cl lu us so o s so op pe es s l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e
e el li im mi in na ar r l la a c ci it ta a d de e l la a d do oc ct to or ra a a ac ce er rc ca a d de e l lo o j ju us st to o d de el l a ac ct to o d de e B Ba ax xt te er r, , l la a m mi is sm ma a p pa al la ab br ra a q qu ue e a aq qu ue el ll la a o ot tr ra a m mu uj je er r
h ha ab b a a u ut ti il li iz za ad do o p pa ar ra a r re ef fe er ri ir rs se e a a M Ma ac cr ra ae e, , p po or rq qu ue e p po od d a a p pa ar re ec ce er r p po oc co o n na at tu ur ra al l. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , p pa as sa ar rl la a p po or r a al lt to o a a n n
h ha ab br r a a s si id do o m me en no os s n na at tu ur ra al l. .
S Se e i in nc co or rp po or r y y c co og gi i l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y; ; l la a l lu uz z r ro oj ja a p pa ar rp pa ad de ea ab ba a e es sp pe er ra an nz za ad do or ra am me en nt te e: : n nu ue ev vo os s m me en ns sa aj je es s. .
U Un no o d de e G Gl le en nn n H Ha ar rd de en n: : B Bu ue en n t tr ra ab ba aj jo o e el l d de e h ho oy y, , M Mo on nr ro oe e . .
A Aq qu ue el ll lo o e er ra a l lo o q qu ue e h ha ab b a a e es sp pe er ra ad do o e es sc cu uc ch ha ar r. . S Si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e h ha ab b a a e ev vi it ta ad do o l lo os s e es sc co ol ll lo os s. . O Oj ja al l p pu ud di ie er ra a v ve er r l la a
e ex xp pr re es si i n n d de e W Wa al lt to on n. . E El l s si ig gu ui ie en nt te e m me en ns sa aj je e t te en n a a l la a a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e u un n s sp pa am m: : e el l n no om mb br re e d de el l r re em mi it te en nt te e n no o a ap pa ar re ec c a a
c co on n c cl la ar ri id da ad d, , s so ol lo o h ha ab b a a u un na a s se er ri ie e d de e c ca ar ra ac ct te er re es s s si in n s se en nt ti id do o. . W Wi il ll l s se e d di is sp po on n a a a a b bo or rr ra ar rl lo o c cu ua an nd do o u un na a p pa al la ab br ra a e en n l la a
c ca as si il ll la a d de e A As su un nt to o l ll la am m s su u a at te en nc ci i n n: : B Be et th h . .
T To od da av v a a n no o h ha ab b a a a ac ca ab ba ad do o d de e l le ee er r t to od da as s l la as s p pa al la ab br ra as s c cu ua an nd do o n no ot t q qu ue e s se e l le e h he el la ab ba a l la a s sa an ng gr re e e en n l la as s v ve en na as s. .

N NO O L LL LA AM ME E A A L LA A P PO OL LI IC C A A. . T TE EN NE EM MO OS S A A S SU U M MU UJ JE ER R. . A AV VI IS SE E A A L LA A P PO OL LI IC C A A Y Y L LA A P PE ER RD DE ER R . . N NO O L LL LA AM ME E A A L LA A
P PO OL LI IC C A A O O L LO O L LA AM ME EN NT TA AR R P PA AR RA A S SI IE EM MP PR RE E. .
- 28 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 11 1
V Vi ie er rn ne es s, , 2 21 1. . 4 43 3 h h, , C Ch he en nn na ai i, , I In nd di ia a
L La as s n no oc ch he es s e er ra an n c ca ad da a v ve ez z m m s s f fr re es sc ca as s, , a au un n a as s , , S Sa an nj ja ay y R Ra am me es sh h p pr re ef fe er r a a p pe er rm ma an ne ec ce er r e en n l la a o of fi ic ci in na a, , c co on n e el l a ai ir re e
a ac co on nd di ic ci io on na ad do o, , a a a ar rr ri ie es sg ga ar rs se e a a s sa al li ir r a al l s so of fo oc ca an nt te e c ca al lo or r d de e l la a c ci iu ud da ad d. . D De ec ci id di i q qu ue e a an nt te es s d de e r re eg gr re es sa ar r a a c ca as sa a
e es sp pe er ra ar r a a a a q qu ue e e el l s so ol l s se e h hu ub bi ie er ra a o oc cu ul lt ta ad do o p po or r c co om mp pl le et to o. .
D De e e es se e m mo od do o e ev vi it ta ar r a a n no o s so ol lo o e el l p pe eg ga aj jo os so o c ca al lo or r, , s si in no o t ta am mb bi i n n e el l c ca al lv va ar ri io o d de e e en nt tr ra ar r e en n s su u c ca as sa a. . E Er ra a a al lg go o q qu ue e
o oc cu ur rr r a a t to od da as s l la as s n no oc ch he es s: : l la a s se es si i n n d de e c cu uc ch hi ic ch he eo os s y y q qu ue ej ja as s q qu ue e s su u m ma ad dr re e c co om mp pa ar rt t a a c co on n l la as s v ve ec ci in na as s m mi ie en nt tr ra as s s se e
q qu ue ed da ab ba an n s se en nt ta ad da as s f fu ue er ra a, , c ch ha ar rl la an nd do o h ha as st ta a t ta ar rd de e. . E En n a aq qu ue el ll la a c co om mp pa a a a s se e s se en nt t a a c co oh hi ib bi id do o, , y y t ta am mb bi i n n e en n
c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a. . A Ad de em m s s, , a au un nq qu ue e e es st te e m me es s d de e s se ep pt ti ie em mb br re e r re es su ul lt ta ab ba a f fr re es sc co o, , p pa ar ra a l lo o q qu ue e e er ra a n no or rm ma al l e en n C Ch he en nn na ai i, ,
s se eg gu u a a s si ie en nd do o a ag go ob bi ia an nt te em me en nt te e c ca al lu ur ro os so o y y h h m me ed do o. . E En n c ca am mb bi io o, , d de en nt tr ro o d de e a aq qu ue el ll la a e es st ta an nc ci ia a, , u un na a o of fi ic ci in na a s si it tu ua ad da a
e en n u un n h ha an ng ga ar r, , l ll le en na a d de e h hi il le er ra as s d de e c cu ub b c cu ul lo os s i in ns so on no or ri iz za ad do os s, , l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s e er ra an n l la as s a ad de ec cu ua ad da as s. . C Co on ns st ti it tu u a a e el l
e en nt to or rn no o p pe er rf fe ec ct to o p pa ar ra a l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a h ha ac ce er r. .
E Er ra a u un n c ce en nt tr ro o d de e l ll la am ma ad da as s, , u un no o d de e l lo os s m mi il le es s q qu ue e h ha ab b a an n s su ur rg gi id do o p po or r t to od da a I In nd di ia a; ; c cu ua at tr ro o p pl la an nt ta as s l ll le en na as s d de e i in nd di io os s
q qu ue e r re ec ci ib b a an n l ll la am ma ad da as s d de e A Am m r ri ic ca a o o G Gr ra an n B Br re et ta a a a, , d de e g ge en nt te e d de e F Fi il la ad de el lf fi ia a d de es se eo os sa a d de e p pa ag ga ar r s su us s r re ec ci ib bo os s
t te el le ef f n ni ic co os s o o d de e v vi ia aj je er ro os s e en n M Ma ac cc cl le es sf fi ie el ld d q qu ue e e es sp pe er ra ab ba an n c co om mp pr ro ob ba ar r l lo os s h ho or ra ar ri io os s d de e l lo os s t tr re en ne es s h ha ac ci ia a M Ma an nc ch he es st te er r. .
P Po oc co os s, , p po or r n no o d de ec ci ir r n ni in ng gu un no o, , s sa ab b a an n q qu ue e s su u l ll la am ma ad da a p pa as sa ab ba a a an nt te es s p po or r l la a o ot tr ra a p pu un nt ta a d de el l m mu un nd do o. .
A A S Sa an nj ja ay y a aq qu ue el l t tr ra ab ba aj jo o l le e g gu us st ta ab ba a b ba as st ta an nt te e. . P Pa ar ra a u un n a ad do ol le es sc ce en nt te e d de e d di ie ec ci io oc ch ho o a a o os s q qu ue e s se eg gu u a a v vi iv vi ie en nd do o e en n
c ca as sa a d de e s su us s p pa ad dr re es s, , l la a p pa ag ga a e er ra a b bu ue en na a. . A Ad de em m s s, , e el l h ho or ra ar ri io o e er ra a f fl le ex xi ib bl le e y y p po od d a a c co om mp pa ag gi in na ar rl lo o c co on n s su us s e es st tu ud di io os s. .
N No o o ob bs st ta an nt te e, , l la a g gr ra an n v ve en nt ta aj ja a l la a t te en n a a a al ll l m mi is sm mo o, , e en n a aq qu ue el l d di im mi in nu ut to o c cu ub b c cu ul lo o d di is sp po on n a a d de e t to od do o l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a: :
u un na a s si il ll la a, , u un na a m me es sa a y y, , l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e, , u un n o or rd de en na ad do or r c co on n u un na a c co on ne ex xi i n n d de e a al lt ta a v ve el lo oc ci id da ad d c co on n e el l r re es st to o d de el l
m mu un nd do o. .
S Sa an nj ja ay y e er ra a j jo ov ve en n, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n u un n v ve et te er ra an no o d de e i in nt te er rn ne et t. . L Lo o h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o c cu ua an nd do o a am mb bo os s e es st ta ab ba an n e en n s su u
i in nf fa an nc ci ia a. . E En n a aq qu ue el ll la a p po oc ca a h ha ab b a a s so ol lo o u un no os s p po oc co os s c ce en nt te en na ar re es s d de e p p g gi in na as s w we eb b, , p pu ue ed de e q qu ue e a ap pe en na as s u un n m mi il ll la ar r. .
S Sa an nj ja ay y y y l la a r re ed d h ha ab b a an n c cr re ec ci id do o a a l la a v ve ez z. . I In nt te er rn ne et t s se e h ha ab b a a e ex xp pa an nd di id do o e ex xp po on ne en nc ci ia al lm me en nt te e 2 2, , 4 4, , 8 8, , 1 16 6, , 3 32 2, , 6 64 4, ,
1 12 28 8 , , d do ob bl la an nd do o s su u t ta am ma a o o c ca ad da a d d a a, , h ha as st ta a q qu ue e e en n e es so os s m mo om me en nt to os s d da ab ba a v va ar ri ia as s v vu ue el lt ta as s a al l p pl la an ne et ta a. .
N Na at tu ur ra al lm me en nt te e, , e el l f f s si ic co o d de e S Sa an nj ja ay y n no o h ha ab b a a s se eg gu ui id do o a aq qu ue el l r ri it tm mo o e er ra a u un n m mu uc ch ha ac ch ho o f fl la ac co o y y l la ar rg gu ui ir ru uc ch ho o , , p pe er ro o
s sa ab b a a q qu ue e s su u m me en nt te e s se e h ha ab b a a m ma an nt te en ni id do o a a l la a a al lt tu ur ra a. . A A m me ed di id da a q qu ue e i in nt te er rn ne et t s se e d de es sa ar rr ro ol ll la ab ba a, , l l c cr re ec c a a c co on n e el ll la a, ,
a ab br ri ie en nd do o c co on ns st ta an nt te em me en nt te e n nu ue ev vo os s t te er rr ri it to or ri io os s a al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o y y l la a c cu ur ri io os si id da ad d. . D De es sd de e s su u d do or rm mi it to or ri io o d de el l p pi is so o d de e
a ar rr ri ib ba a, , e en n I In nd di ia a, , h ha ab b a a v vi ia aj ja ad do o a a B Br ra as si il l, , h ha ab b a a d do om mi in na ad do o l la as s d di is sp pu ut ta as s t te er rr ri it to or ri ia al le es s d de e N Na ag go or rn no o- -K Ka ar ra ab ba aj j, , s se e h ha ab b a a
r re e d do o c co on n l la as s c ca ar ri ic ca at tu ur ra as s i in nd do on ne es si ia as s, , s se e h ha ab b a a a as so om ma ad do o a al l m mu un nd do o d de e l lo os s a af fi ic ci io on na ad do os s a a l la as s c ca ar ra av va an na as s e en n E Es sc co oc ci ia a, ,
h ha ab b a a e ex xa am mi in na ad do o l la as s t ta ab bl la as s d de e e es sg gr ri im ma a j j n ni io or r d de e F Fl la an nd de er rs s y y h ha ab b a a v vi is st to o l lo o q qu ue e r re ea al lm me en nt te e m mo ot ti iv va ab ba a a a l lo os s
p pl la an nt ta ad do or re es s d de e r rb bo ol le es s d de e T Ta ai ip p i i. . P Pa ar ra a l l, , n no o e ex xi is st t a a a ac ct ti iv vi id da ad d h hu um ma an na a q qu ue e n no o t tu uv vi ie er ra a i in nt te er r s s. . E E i in nt te er rn ne et t s se e l lo o
h ha ab b a a m mo os st tr ra ad do o t to od do o. .
I In nc cl lu ui id da as s l la as s i im m g ge en ne es s q qu ue e h ha ab br r a a d de es se ea ad do o n no o v ve er r, , l la as s q qu ue e h ha ab b a an n d da ad do o p pi ie e a al l p pr ro oy ye ec ct to o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e
c co om mp pl le et ta ar r h ha ac c a a a ap pe en na as s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s. . C Co om mo o h ha ac ck ke er r h ha ab b a a t ta ar rd da ad do o e en n d da ar r s su us s p pr ri im me er ro os s p pa as so os s, , a a l lo os s q qu ui in nc ce e
a a o os s, , c cu ua an nd do o l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s e em mp pe ez za ab ba a a an nt te es s d de e l la a a ad do ol le es sc ce en nc ci ia a. . H Ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o l la as s h ha az za a a as s h ha ab bi it tu ua al le es s: :
s se e h ha ab b a a m me et ti id do o e en n l la a l li is st ta a d de e o ob bj je et ti iv vo os s d de e l la a O OT TA AN N y y h ha ab b a a e es st ta ad do o a a u un n c cl li ic c d de e d de es sc co on ne ec ct ta ar r l lo os s s si is st te em ma as s d de el l
P Pe en nt t g go on no o, , p pe er ro o s si ie em mp pr re e s se e h ha ab b a a a ab bs st te en ni id do o d de e p pu ul ls sa ar r e el l l lt ti im mo o b bo ot t n n. . C Ca au us sa ar r d da a o o n no o t te en n a a n ni in ng g n n a at tr ra ac ct ti iv vo o
p pa ar ra a l l, , s so ol lo o s se er rv v a a p pa ar ra a o oc ca as si io on na ar r p pr ro ob bl le em ma as s a a u un n m mo on nt t n n d de e g ge en nt te e, , y y n na av ve eg ga ar r p po or r l la a r re ed d l le e h ha ab b a a e en ns se e a ad do o
q qu ue e e el l m mu un nd do o y ya a t te en n a a s su uf fi ic ci ie en nt te es s. .
S Si in nt ti i g ga an na as s d de e r re e r r, , e en n p pa ar rt te e p po or r s su u g ge en ni ia al li id da ad d y y e en n p pa ar rt te e p po or r l la a b br ro om ma a q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e g ga as st ta ar r a a l lo os s q qu ue e h ha ab b a a
s se e a al la ad do o c co om mo o s su us s e en ne em mi ig go os s. . H Ha ab b a a t ta ar rd da ad do o m me es se es s e en n p pe er rf fe ec cc ci io on na ar rl lo o, , p pe er ro o f fu un nc ci io on na ab ba a. .
H Ha ab b a a d di is se e a ad do o u un n v vi ir ru us s b be en ni ig gn no o, , c ca ap pa az z d de e e ex xt te en nd de er rs se e p po or r l lo os s o or rd de en na ad do or re es s d de e t to od do o e el l m mu un nd do o i ig gu ua al l d de e
r r p pi id da am me en nt te e q qu ue e l la as s v va ar ri ie ed da ad de es s v ve en ne en no os sa as s c cr re ea ad da as s p po or r s su us s c co ol le eg ga as s h ha ac ck ke er rs s, , c cu uy ya as s m ma al lv va ad da as s i in nt te en nc ci io on ne es s l lo os s
c co on nv ve er rt t a an n, , e en n e el l a ar rg go ot t d de e l la a w we eb b, , m m s s e en n c cr ra ac ck ke er rs s q qu ue e e en n h ha ac ck ke er rs s. .
E En n e es so os s m mo om me en nt to os s, , l lo o q qu ue e m m s s e en nt tu us si ia as sm ma ab ba a a a S Sa an nj ja ay y e er ra a e el l m m t to od do o e es sc co og gi id do o, , n no o s su u o ob bj je et ti iv vo o. . C Co om mo o l la a
m ma ay yo or r a a d de e l lo os s v vi ir ru us s, , e el l s su uy yo o e es st ta ab ba a p pe en ns sa ad do o p pa ar ra a e ex xt te en nd de er rs se e a a t tr ra av v s s d de e l lo os s o or rd de en na ad do or re es s p pe er rs so on na al le es s
c co or rr ri ie en nt te es s, , l lo os s q qu ue e e es st ta ab ba an n t to od do o e el l t ti ie em mp po o c co on ne ec ct ta ad do os s a a i in nt te er rn ne et t. . M Mi ie en nt tr ra as s l lo os s u us su ua ar ri io os s d de e T Ta ai ip p i i o o d de e H Ha an nn no ov ve er r
e es st tu uv vi ie er ra an n t tr ra ab ba aj ja an nd do o, , e en nv vi ia an nd do o c co or rr re eo os s a a s su us s a am mi ig go os s o o m ma an ne ej ja an nd do o s su us s c cu ue en nt ta as s, , i in nc cl lu us so o a au un nq qu ue e e es st tu uv vi ie er ra an n
p pr ro of fu un nd da am me en nt te e d do or rm mi id do os s, , s su u c cr re ea ac ci i n n s se e h ha al ll la ar r a a e en n e el l i in nt te er ri io or r d de e s su us s m m q qu ui in na as s, , t tr ra ab ba aj ja an nd do o s si in n p pa ar ra ar r. .
L Le e h ha ab b a a a as si ig gn na ad do o u un n o ob bj je et ti iv vo o p pa ar ra a q qu ue e l lo o l lo oc ca al li iz za ar ra a y y, , c co om mo o t to od do o e el l m mu un nd do o, , u ut ti il li iz za ab ba a G Go oo og gl le e p pa ar ra a d da ar r c co on n l l. .
I In nv vi is si ib bl le e a a l lo os s o oj jo os s d de el l u us su ua ar ri io o, , t tr ra as s l la a p pa an nt ta al ll la a, , s su u c cr re ea ac ci i n n r re ec co og g a a l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s y y l lo os s u ut ti il li iz za ab ba a p pa ar ra a c co om mp pi il la ar r
l lo o q qu ue e S Sa an nj ja ay y c co on ns si id de er ra ab ba a q qu ue e e er ra a s su u l li is st ta a d de e e en ne em mi ig go os s: : l lo os s s si it ti io os s w we eb b q qu ue e s su uf fr ri ir r a an n l la a i ir ra a d de e s su u v vi ir ru us s. . T To od do os s
e el ll lo os s, , c co om mo o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o s si it ti io o w we eb b, , s si in n d du ud da a t te en n a an n a al lg g n n t ti ip po o d de e d de ef fe ec ct to o e en n s su u s so of ft tw wa ar re e. . E El l r re et to o c co on ns si is st t a a e en n
e en nc co on nt tr ra ar rl lo o. . P Pa ar ra a e el ll lo o, , l lo os s h ha ac ck ke er rs s y y l lo os s c cr ra ac ck ke er rs s s so ol l a an n d di is se e a ar r d di iv ve er rs sa as s p pr ru ue eb ba as s p pe en ns sa ad da as s p pa ar ra a p po on ne er r d de e
r re el li ie ev ve e e el l f fa al ll lo o; ; p po od d a a s se er r e el l e en nv v o o d de e u un n p pe eq qu ue e o o p pa aq qu ue et te e d de e d da at to os s q qu ue e e el l s so of ft tw wa ar re e n no o e es sp pe er ra ab ba a, , o o u un n s so ol lo o
s s m mb bo ol lo o a al l a az za ar r, , l la a m mi it ta ad d d de e u un n d do ob bl le e p pu un nt to o p po od d a a l lo og gr ra ar rl lo o. . N Na ad di ie e p po od d a a s sa ab be er rl lo o s si i n no o l lo o i in nt te en nt ta ab ba a. . S Sa an nj ja ay y l lo o
h ha ab b a a i im ma ag gi in na ad do o c co om mo o u un n e en nf fr re en nt ta am mi ie en nt to o m me ed di ie ev va al l: : s se e l la an nz za ab ba an n m mi il le es s d de e f fl le ec ch ha as s c co on nt tr ra a l la as s m mu ur ra al ll la as s d de e u un n
c ca as st ti il ll lo o s sa ab bi ie en nd do o q qu ue e s so ol lo o u un na as s p po oc ca as s h ha al ll la ar r a an n l la as s r re en nd di ij ja as s d de e l la as s t tr ro on ne er ra as s y y c co on ns se eg gu ui ir r a an n p pa as sa ar r. . C Ca ad da a c ca as st ti il ll lo o
t te en n a a s su us s a ab be er rt tu ur ra as s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s y y d di is st ti in nt to os s p pu un nt to os s d d b bi il le es s. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , s si i l la a l li is st ta a d de e p pr ru ue eb ba as s e er ra a l lo o
b ba as st ta an nt te e l la ar rg ga a, , a al l f fi in na al l s se e d de es sc cu ub br r a an n l la as s g gr ri ie et ta as s. . Y Y, , u un na a v ve ez z d de es sc cu ub bi ie er rt ta as s, , y ya a s se e p po od d a a a ac ca ab ba ar r c co on n e el l s si it ti io o y y c co on n
s su u s se er rv vi id do or r. . D De es sa ap pa ar re ec ce er r a a a as s , , s si in n m m s s. .
Y Y, , s si in n d du ud da a, , e es so os s s si it ti io os s w we eb b m me er re ec c a an n d de es sa ap pa ar re ec ce er r. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , S Sa an nj ja ay y h ha ab b a a l ll le ev va ad do o s su u g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a
e el ll lo os s u un n p pa as so o m m s s a al ll l . . L La a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s h ha ac ck ke er rs s c co on ns se er rv va ab ba an n s su us s l li is st ta as s d de e p pr ru ue eb ba as s e en n u un n n ni ic co o s se er rv vi id do or r, ,
n no or rm ma al lm me en nt te e o oc cu ul lt to o e en n a al lg g n n t te er rr ri it to or ri io o p pi ir ra at ta a d de e i in nt te er rn ne et t, , u un n l lu ug ga ar r f fu ue er ra a d de el l a al lc ca an nc ce e d de e l la as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s; ;
R Ru um ma an ni ia a y y R Ru us si ia a e er ra an n l lo os s f fa av vo or ri it to os s. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e es se e s si is st te em ma a c co on nl ll le ev va ab ba a u un na a f fa at ta al l d de eb bi il li id da ad d: : u un na a v ve ez z q qu ue e l lo os s
s si it ti io os s w we eb b a at ta ac ca ad do os s r re ec co on no oc c a an n l la a f fu ue en nt te e d de el l f fu ue eg go o e en ne em mi ig go o n no o t te en n a an n m m s s q qu ue e b bl lo oq qu ue ea ar r e el l a ac cc ce es so o a al l s se er rv vi id do or r
q qu ue e c co on nt te en n a a l la as s p pr ru ue eb ba as s. . A As s , , e el l a at ta aq qu ue e c ce es sa ab ba a. .
P Pe er ro o S Sa an nj ja ay y h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o u un na a s so ol lu uc ci i n n: : s su u v vi ir ru us s o ob bt te en n a a s su u a ar rs se en na al l d de e p pr ru ue eb ba as s d de e d di is st ti in nt ta as s f fu ue en nt te es s e e
i in nc cl lu us so o p po od d a a l ll le ev va ar r c co on ns si ig go o p pa ar rt te e d de e e el ll la as s. . A A n n m me ej jo or r: : l lo o h ha ab b a a p pr ro og gr ra am ma ad do o p pa ar ra a q qu ue e d de es sa ar rr ro ol ll la ar ra a n nu ue ev va as s
- 29 -
p pr ru ue eb ba as s d de e v ve ez z e en n c cu ua an nd do o, , p pa ar ra a q qu ue e s se e m me ej jo or ra ar ra a a a s s m mi is sm mo o. . L Lo o q qu ue e h ha ab b a a c co on ns se eg gu ui id do o e er ra a c cr re ea ar r u un n m ma ag go o c ca ap pa az z
d de e r re en no ov va ar r s su u a ab ba an ni ic co o d de e t tr ru uc co os s. . Y Y c cr re ea ac ci i n n e er ra a l la a p pa al la ab br ra a a ad de ec cu ua ad da a, , p po or rq qu ue e S Sa an nj ja ay y s sa ab b a a q qu ue e h ha ab b a a c cr re ea ad do o
u un na a c cr ri ia at tu ur ra a v vi iv vi ie en nt te e. . T T c cn ni ic ca am me en nt te e h ha ab bl la an nd do o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a al lg go or ri it tm mo o g ge en n t ti ic co o , , u un n f fr ra ag gm me en nt to o d de e
c co od di if fi ic ca ac ci i n n q qu ue e e er ra a c ca ap pa az z d de e c ca am mb bi ia ar r, , d de e e ev vo ol lu uc ci io on na ar r. .
S Su u v vi ir ru us s v va ar ri ia ar r a a l la a l li is st ta a d de e p pr ru ue eb ba as s, , i in nc cl lu us so o e el l m m t to od do o d de e d di is st tr ri ib bu uc ci i n n a a v ve ec ce es s, , a a t tr ra av v s s d de el l c co or rr re eo o
e el le ec ct tr r n ni ic co o; ; a a v ve ec ce es s, , a a t tr ra av v s s d de e r re es sq qu ui ic ci io os s e en n l lo os s b bu us sc ca ad do or re es s d de e l la a r re ed d , , m mi ie en nt tr ra as s s se e e ex xt te en nd d a a p po or r e el l i in nf fi in ni it to o
u un ni iv ve er rs so o q qu ue e e er ra a i in nt te er rn ne et t. . D De e e es se e m mo od do o, , e el l v vi ir ru us s s se e r re ep pr ro od du uc ci ir r a a a a s s m mi is sm mo o, , p pe er ro o s su us s h hi ij jo os s n no o s se er r a an n i id d n nt ti ic co os s
n ni i a al l v vi ir ru us s o or ri ig gi in na al l n ni i a a e el ll lo os s m mi is sm mo os s; ; s si in no o q qu ue e m mu ut ta ar r a an n, , e es sc co og ge er r a an n n nu ue ev va as s p pr ru ue eb ba as s y y h ha al ll la ar r a an n n nu ue ev vo os s m m t to od do os s
d de e p pr ro op pa ag ga ac ci i n n e en n m m l lt ti ip pl le es s f fu ue en nt te es s d de el l m mu un nd do o v vi ir rt tu ua al l. . A Al lg gu un na as s d de e d di ic ch ha as s f fu ue en nt te es s s se er r a an n s se er rv vi id do or re es s s si it tu ua ad do os s e en n
l lo os s p p r ra am mo os s d de es si ie er rt to os s d de e E Eu ur ro op pa a d de el l E Es st te e, , a al lg gu un na as s s se e e en nc co on nt tr ra ar r a an n t tr ra as s e ex xa am mi in na ar r l lo os s b bo ol le et ti in ne es s d de e s se eg gu ur ri id da ad d d de e
l la as s e em mp pr re es sa as s d do on nd de e l la a g ge en nt te e d di is sc cu ut t a a l la as s m ma an ne er ra as s d de e e el li im mi in na ar r l lo os s m mi is sm mo os s v vi ir ru us s q qu ue e S Sa an nj ja ay y h ha ab b a a d de es sa ar rr ro ol ll la ad do o. .
S S , , s se e s se en nt t a a o or rg gu ul ll lo os so o d de e s su u c cr re ea ac ci i n n, , q qu ue e v vi ia aj ja ab ba a p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o, , c ca am mb bi ia an nd do o y y m me ej jo or r n nd do os se e a a s s m mi is sm ma a d de e
u un n m mi il ll la ar r d de e f fo or rm ma as s d di if fe er re en nt te es s y y c co on ns si ig gu ui ie en nd do o d de e e es se e m mo od do o q qu ue e f fu ue er ra a i im mp po os si ib bl le e d de e l lo oc ca al li iz za ar r y y e el li im mi in na ar r. . I In nc cl lu us so o
s su up po on ni ie en nd do o q qu ue e n no o v vo ol lv vi ie er ra a a a t to oc ca ar r n nu un nc ca a m m s s u un n o or rd de en na ad do or r, , e er ra a c co on ns sc ci ie en nt te e d de e q qu ue e h ha ab b a a a aj ju us st ta ad do o l lo os s
p pa ar r m me et tr ro os s d de e b b s sq qu ue ed da a l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e e el l v vi ir ru us s a af fe ec ct ta ar ra a s so ol la am me en nt te e a a l lo os s s si it ti io os s e es sc co og gi id do os s. . E En n c cu ue es st ti i n n
d de e h ho or ra as s, , t to od da as s l la as s p p g gi in na as s w we eb b d de el l m mu un nd do o d de ed di ic ca ad da as s a a l la a p po or rn no og gr ra af f a a i in nf fa an nt ti il l d de es sa ap pa ar re ec ce er r a an n. .
R Re e a a p po or rq qu ue e s sa ab b a a q qu ue e l la a i in ns st tr ru uc cc ci i n n f fi in na al l q qu ue e h ha ab b a a p pr ro og gr ra am ma ad do o e en n e el l v vi ir ru us s t ta am mb bi i n n e es st ta ab ba a s su ur rt ti ie en nd do o e ef fe ec ct to o. .
T To od da as s l la as s p p g gi in na as s q qu ue e h ha ab b a an n m mo os st tr ra ad do o i im m g ge en ne es s v vi io ol le en nt ta as s o o p po or rn no og gr r f fi ic ca as s d de e n ni i o os s e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o s su us st ti it tu ui id da as s
p po or r u un na a n ni ic ca a i im ma ag ge en n: : u un n d di ib bu uj jo o d de e l lo os s a a o os s c ci in nc cu ue en nt ta a, , a al l e es st ti il lo o d de e N No or rm ma an n R Ro oc ck kw we el ll l, , q qu ue e m mo os st tr ra ab ba a a a u un n n ni i o o
s se en nt ta ad do o e en n l la as s r ro od di il ll la as s d de e s su u m ma ad dr re e y y b ba aj jo o e el l c cu ua al l h ha ab b a a u un n s si im mp pl le e m me en ns sa aj je e d de e c cu ua at tr ro o p pa al la ab br ra as s: : L LE EE E A A T TU US S
H HI IJ JO OS S. .
S Sa an nj ja ay y s se e d di ir ri ig gi i a a c ca as sa a s so on nr ri ie en nd do o p po or r s su u b br ro om ma a y y p po or r s su u h ha az za a a a. . N No o e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e n na ad di ie e s su up pi ie er ra a l lo o q qu ue e
h ha ab b a a h he ec ch ho o. . l l l lo o s sa ab b a a, , y y c co on n e es so o t te en n a a s su uf fi ic ci ie en nt te e. . E El l m mu un nd do o s se er r a a u un n l lu ug ga ar r m me ej jo or r. .
I In nc cl lu us so o d de e n no oc ch he e, , C Ch he en nn na ai i e er ra a u un na a c ci iu ud da ad d r ru ui id do os sa a, , t ta an n e es st tr ri id de en nt te e c co om mo o c cu ua an nd do o s se e l ll la am ma ab ba a M Ma ad dr r s s. . Q Qu ui iz z p po or r
e es so o, , y y p po or rq qu ue e s su u m me en nt te e e es st ta ab ba a b bo or rr ra ac ch ha a d de e x xi it to o, , n no o o oy y l lo os s p pa as so os s q qu ue e l lo o s se eg gu u a an n. . Q Qu ui iz z p po or r e es so o n no o v vi io o n ni i
s so os sp pe ec ch h n na ad da a h ha as st ta a q qu ue e e en nt tr r e en n e el l c ca al ll le ej j n n q qu ue e c co on nd du uc c a a a a s su u c ca as sa a, , c cu ua an nd do o n no ot t q qu ue e a ap pr re et ta ab ba an n u un n p pa a u ue el lo o
c co on nt tr ra a s su u c ca ar ra a y y o oy y s su us s p pr ro op pi io os s g gr ri it to os s a ah ho og ga ad do os s. . E En nt to on nc ce es s n no ot t u un na a a ag gu ud da a p pu un nz za ad da a e en n e el l b br ra az zo o y y s se e d de es sl li iz z
h ha ac ci ia a u un n s su ue e o o i in nc co on ns sc ci ie en nt te e. .
C Cu ua an nd do o l la a s se e o or ra a R Ra am me es sh h h ha al ll l a a s su u n ni ic co o h hi ij jo o m mu ue er rt to o e en n e el l s su ue el lo o, , g gr ri it t l lo o b ba as st ta an nt te e f fu ue er rt te e p pa ar ra a q qu ue e l la a o oy ye er ra an n
a a v va ar ri ia as s c ca al ll le es s d de e d di is st ta an nc ci ia a. . N No o l le e s si ir rv vi i d de e c co on ns su ue el lo o q qu ue e s su u c cr ri ia at tu ur ra a q qu ue e a al lg gu un na a v ve ez z h ha ab b a a s so o a ad do o c co on n h ha ac ce er r
a al lg go o p po or r l lo os s n ni i o os s y y q qu ue e h ha ab b a a s si id do o a as se es si in na ad do o a an nt te es s d de e p po od de er r h ha ab be er r h he ec ch ho o n na ad da a h hu ub bi ie er ra a s si id do o a as se es si in na ad da a
m me ed di ia an nt te e u un na a i in ny ye ec cc ci i n n a al l p pa ar re ec ce er r i in nd do ol lo or ra a. . L La a p po ol li ic c a a r re ec co on no oc ci i q qu ue e e es st ta ab ba a t to ot ta al lm me en nt te e d de es sp pi is st ta ad da a e en n e es st te e c ca as so o
y y q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a v vi is st to o n na ad da a p pa ar re ec ci id do o. . N No o h ha ab b a a s se e a al le es s d de e v vi io ol le en nc ci ia a n ni i, , g gr ra ac ci ia as s a a D Di io os s, , d de e a ab bu us so os s d de e n ni in ng g n n
t ti ip po o. . A Ad de em m s s, , e es st ta ab ba a l la a e ex xt tr ra a a a d di is sp po os si ic ci i n n d de el l c cu ue er rp po o, , c co om mo o s si i l lo o h hu ub bi ie er ra an n m ma an ne ej ja ad do o c co on n c cu ui id da ad do o. . D Di is sp pu ue es st to o
p pa ar ra a d de es sc ca an ns sa ar r , , h ha ab b a a s si id do o l la a f fr ra as se e d de el l p po ol li ic c a a. . D De eb be e d de e s si ig gn ni if fi ic ca ar r a al lg go o, , s se e o or ra a R Ra am me es sh h l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o . . E El l
c cu ue er rp po o d de e s su u h hi ij jo o e es st ta ab ba a e en nv vu ue el lt to o e en n u un na a s s b ba an na a p p r rp pu ur ra a. . Y Y, , c co om mo o t to od do o e el l m mu un nd do o s sa ab be e, , e el l p p r rp pu ur ra a e es s e el l c co ol lo or r
d de e l lo os s p pr r n nc ci ip pe es s. .
- 30 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 12 2
V Vi ie er rn ne es s, , 6 6. . 1 10 0 h h, , S Se ea at tt tl le e
W Wi il ll l s si in nt ti i q qu ue e p pa al li id de ec c a a y y q qu ue e l la a s sa an ng gr re e d de es sa ap pa ar re ec c a a d de e s su u r ro os st tr ro o. . T Tu uv vo o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e l la a c ca ab be ez za a l le e d da ab ba a
v vu ue el lt ta as s y y l la a s si in nt ti i l li iv vi ia an na a. . R Re el le ey y e el l m me en ns sa aj je e d de e n nu ue ev vo o, , b bu us sc ca an nd do o a al lg gu un na a p pi is st ta a, , a al lg gu un na a i in nd di ic ca ac ci i n n d de e q qu ue e p pu ud di ie er ra a
t tr ra at ta ar rs se e d de e u un na a b br ro om ma a c cr ru ue el l. . C Co om mp pr ro ob b q qu ue e n no o f fu ue er ra a u un n s sp pa am m, , y y q qu ue e e el l A As su un nt to o: : B Be et th h n no o p pu ud di ie er ra a s se er r u un na a
c co oi in nc ci id de en nc ci ia a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o h ha al ll l n na ad da a q qu ue e s se e l lo o c co on nf fi ir rm ma ar ra a. . B Bu us sc c a al lg gu un na a f fi ir rm ma a a al l p pi ie e d de e l la a p p g gi in na a, , p pe er ro o n no o
v vi io o n ni in ng gu un na a. . S Su us s m ma an no os s s su ud da ab ba an n c cu ua an nd do o c co og gi i e el l m m v vi il l. . F Fu ue e a a l la a l le et tr ra a B B y y p pu ul ls s B Be et th h , , e el l p pr ri im me er r n no om mb br re e
q qu ue e a ap pa ar re ec c a a. .
P Po or r f fa av vo or r, , c co on nt te es st ta a. . D Di io os s m m o o, , d d j ja am me e o o r r s su u v vo oz z. . E El l t te el l f fo on no o s so on n y y s so on n . . D De e r re ep pe en nt te e, , u un no o d de e l lo os s t to on no os s f fu ue e
m m s s b br re ev ve e q qu ue e l lo os s d de em m s s: : l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n p pa as sa ab ba a a al l c co on nt te es st ta ad do or r a au ut to om m t ti ic co o. . H Ho ol la a, , h ha as s l ll la am ma ad do o a a B Be et th h, , s si i. .. .. .
W Wi il ll l s se e d de er rr ru um mb b a al l o o r r a aq qu ue el ll la a v vo oz z, , a al l t ti ie em mp po o q qu ue e u un n r re ec cu ue er rd do o a af fl lo or ra ab ba a e en n s su u m me en nt te e. . L La a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e l le e
p pi id di i p pa ar ra a s sa al li ir r f fu ue e a a t tr ra av v s s d de e u un n m me en ns sa aj je e q qu ue e l le e d de ej j e en n e el l c co on nt te es st ta ad do or r: : A A m me en no os s q qu ue e t te e p pa ar re ez zc ca a t to ot ta al lm me en nt te e
i in na ap pr ro op pi ia ad do o, , m me e p pr re eg gu un nt to o s si i t te e g gu us st ta ar r a a q qu ue e f fu u r ra am mo os s a a c ce en na ar r e el l m ma ar rt te es s p po or r l la a n no oc ch he e . . L Lo o d de e t to ot ta al lm me en nt te e
i in na ap pr ro op pi ia ad do o f fu ue e s su u m ma an ne er ra a d de e a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e e el ll la a n no o e es st tu uv vi ie er ra a c co om mp pr ro om me et ti id da a. .
L La a r re es sp pu ue es st ta a l le e l ll le eg g i ig gu ua al lm me en nt te e a a t tr ra av v s s d de el l c co on nt te es st ta ad do or r: : H Ho ol la a, , s so oy y B Be et th h M Mc cC Ca ar rt th hy y, , y y l la a r re es sp pu ue es st ta a e es s n no o. . N No o
m me e p pa ar re ec ce e t to ot ta al lm me en nt te e i in na ap pr ro op pi ia ad do o q qu ue e c ce en ne em mo os s e el l m ma ar rt te es s p po or r l la a n no oc ch he e. . L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e m me e e en nc ca an nt ta ar r a a . . W Wi il ll l
e es sc cu uc ch h e el l m me en ns sa aj je e u un na a d do oc ce en na a d de e v ve ec ce es s c cu ua an nd do o l lo o r re ec ci ib bi i . . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s v vo ol lv vi i a a o o r rl lo o e en n s su u m me en nt te e. .
I In nt te er rr ru um mp pi i l la a l ll la am ma ad da a y y m ma ar rc c o ot tr ro o n n m me er ro o. . S Su us s d de ed do os s t te em mb bl la ab ba an n m mi ie en nt tr ra as s c co on ne ec ct ta ab ba a c co on n e el l h ho os sp pi it ta al l. .
H Ho ol la a, , p p n ng ga am me e c co on n B Be et th h M Mo on nr ro oe e, , p po or r f fa av vo or r. . S So oy y s su u m ma ar ri id do o. .
L Lo o d de ej ja ar ro on n e es sp pe er ra an nd do o c co on n u un na a m me el lo od d a a d de e V Vi iv va al ld di i y y r re ez z p pa ar ra a q qu ue e c ce es sa ar ra a, , p pa ar ra a q qu ue e l la a i in nt te er rr ru um mp pi ie er ra a l la a v vo oz z d de e
a al lg gu ui ie en n q qu ue e r re es sp po on nd d a a y y q qu ue e e es se e a al lg gu ui ie en n f fu ue er ra a B Be et th h. .
L Lo o s si ie en nt to o, , s se e o or r d di ij jo o f fi in na al lm me en nt te e u un na a v vo oz z , , p pa ar re ec ce e q qu ue e n no o c co on nt te es st ta a. . H Ha ay y o ot tr ro o d do oc ct to or r q qu ue e p pu ue ed da a a ay yu ud da ar rl le e? ?
D De e r re ep pe en nt te e, , W Wi il ll l l lo o c co om mp pr re en nd di i : : t ta al l v ve ez z h ha ac c a a h ho or ra as s q qu ue e B Be et th h h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o. . Q Qu ui iz z h ha ab b a a s si id do o
s se ec cu ue es st tr ra ad da a e en n p pl le en na a n no oc ch he e e en n s su u d do or rm mi it to or ri io o. . L La a l lt ti im ma a v ve ez z q qu ue e h ha ab bl l c co on n e el ll la a f fu ue e a an nt te es s d de e l la as s d do oc ce e d de e l la a
n no oc ch he e. . C Ca ab b a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s h hu ub bi ie er ra an n i ir rr ru um mp pi id do o a a l la as s c ci in nc co o o o a a l la as s s se ei is s d de e l la a
m ma ad dr ru ug ga ad da a; ; i in nc cl lu us so o e en n e es se e m mi is sm mo o m mo om me en nt to o. . E El l s se e h ha al ll la ab ba a a al l o ot tr ro o l la ad do o d de el l c co on nt ti in ne en nt te e y y p pr ro of fu un nd da am me en nt te e d do or rm mi id do o
c cu ua an nd do o d de eb be er r a a h ha ab be er r e es st ta ad do o e en n c ca as sa a, , p pr ro ot te eg gi ie en nd do o a a s su u m mu uj je er r. .
V Vo ol lv vi i a a l le ee er r e el l e e- -m ma ai il l, , y y e el l c co or ra az z n n s se e l le e e en nc co og gi i a al l v ve er r a aq qu ue el ll la as s p pa al la ab br ra as s. . I In nt te en nt t f fi ij ja ar rs se e, , c co on nc ce en nt tr ra ar rs se e e en n e el l
p pr ri in nc ci ip pi io o d de el l m me en ns sa aj je e, , e en n a aq qu ue el ll lo os s e ex xt tr ra a o os s c ca ar ra ac ct te er re es s. . H Ha ab b a a a al lg gu un no os s n n m me er ro os s, , l la a f fe ec ch ha a y y l la a h ho or ra a, , q qu ue e i in nd di ic ca ab ba a
l la as s 1 13 3. . 3 37 7 h h, , d de e e es so o h ha ac c a a y ya a m mu uc ch ha as s h ho or ra as s. . A Aq qu ue el ll lo o n no o l le e a ap po or rt t n ni in ng gu un na a p pi is st ta a. .
D De es sd de e l lu ue eg go o, , d de eb b a a l ll la am ma ar r a a l la a p po ol li ic c a a; ; p pe er ro o e es sa a g ge en nt te e, , e es so os s c ca ab br ro on ne es s s se e m mo os st tr ra ab ba an n t ta an n d de ec ci id di id do os s, , q qu ue e
p pa ar re ec c a a q qu ue e n no o d du ud da ar r a an n e en n m ma at ta ar r a a B Be et th h! ! S So ol lo o p pe en ns sa ar r e en n a aq qu ue el ll la a p pa al la ab br ra a h hi iz zo o q qu ue e r re et tr ro oc ce ed di ie er ra a. . L La am me en nt t a al l
i in ns st ta an nt te e q qu ue e s se e l le e h hu ub bi ie er ra a o oc cu ur rr ri id do o s se em me ej ja an nt te e i id de ea a, , c co om mo o s si i p po or r e el ll lo o f fu ue er ra a a a h ha ac ce er rs se e r re ea al li id da ad d, , y y d de es se e n no o
h ha ab be er rl lo o h he ec ch ho o. .
E En n u un n i in ns st ta an nt te e d de e i in nf fa an nt ti il l n ne ec ce es si id da ad d s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e ec ch ha ab ba a d de e m me en no os s a a s su u m ma ad dr re e. . P Po od d a a l ll la am ma ar rl la a. . E En n
I In ng gl la at te er rr ra a e er ra a i in ne ed di ia a t ta ar rd de e. . E Es sc cu uc ch ha ar r s su u v vo oz z s se er r a a u un n c co on ns su ue el lo o, , p pe er ro o s sa ab b a a q qu ue e n no o l lo o h ha ar r a a. . E El ll la a s se e d de ej ja ar r a a l ll le ev va ar r
p po or r e el l p p n ni ic co o y y e er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e s su uf fr ri ie er ra a u un n a at ta aq qu ue e d de e a an ns si ie ed da ad d. . A Ad de em m s s, , n no o p po od d a a c co on nf fi ia ar r e en n q qu ue e n no o l ll la am ma ar ra a a a l la a
p po ol li ic c a a o o h ha ab bl la ar ra a c co on n a al lg gu ui ie en n q qu ue e t te er rm mi in na ar r a a h ha ac ci i n nd do ol lo o. . L La a v ve er rd da ad d e er ra a q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a d de em ma as si ia ad do o l le ej jo os s p pa ar ra a
p po od de er r c co on nt tr ro ol la ar r a a s su u m ma ad dr re e, , y y s su u m ma ad dr re e e er ra a u un na a m mu uj je er r q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e l la a c co on nt tr ro ol la ar ra an n. . ( (R Re ec co or rd d e en nt to on nc ce es s
q qu ue e e es sa a p pa al la ab br ra a e er ra a d de e B Be et th h. . E Er ra a l l g gi ic co o q qu ue e e el ll la a f fu ue er ra a u un na a d de e l la as s p po oc ca as s p pe er rs so on na as s q qu ue e s sa ab b a a c c m mo o m ma an ne ej ja ar rl la a. . ) )
P Po oc co o a a p po oc co o, , W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s so ol lo o h ha ab b a a u un na a p pe er rs so on na a a a l la a q qu ue e p po od d a a d di ir ri ig gi ir rs se e, , u un na a s so ol la a p pe er rs so on na a q qu ue e
s sa ab br r a a l lo o q qu ue e h ha ab b a a q qu ue e h ha ac ce er r. . S Su u m ma an no o t te em mb bl l m mi ie en nt tr ra as s b bu us sc ca ab ba a e el l n n m me er ro o d de e t te el l f fo on no o. . A Al lg go o l le e d di ij jo o q qu ue e n no o e er ra a
e el l t ti ip po o d de e l ll la am ma ad da a q qu ue e s se e p po od d a a h ha ac ce er r d de es sd de e u un n m m v vi il l. .
H Ha a t te el le ef fo on ne ea ad do o u us st te ed d a al l d de es sp pa ac ch ho o d de el l j ju ue ez z W Wi il ll li ia am m M Mo on nr ro oe e, , d d g ga am me e. .
J Ja an ni in ne e, , s so oy y W Wi il ll l. . T Te en ng go o q qu ue e h ha ab bl la ar r c co on n m mi i p pa ad dr re e s si in n f fa al lt ta a. . A Al lg go o e en n s su u v vo oz z l le e i in nd di ic c a a l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e s su u
p pa ad dr re e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a v ve er rd da ad de er ra a e em me er rg ge en nc ci ia a. . J Ja an ni in ne e l le e a ah ho or rr r c cu ua al lq qu ui ie er r c ch ha ar rl la a d de e c co or rt te es s a a y y s se e h hi iz zo o
d di is sc cr re et ta am me en nt te e a a u un n l la ad do o, , c co om mo o e el l a au ut to om m v vi il l q qu ue e c ce ed de e e el l p pa as so o a a u un na a a am mb bu ul la an nc ci ia a. .
A Ah ho or ra a m mi is sm mo o t te e p pa as so o l la a l ll la am ma ad da a a a s su u c co oc ch he e c co on nt te es st t . .
U Un n m m v vi il l , , p pe en ns s W Wi il ll l. . N No o l le e q qu ue ed da ab ba a m m s s r re em me ed di io o q qu ue e a ac ce ep pt ta ar rl lo o. . E Er ra a m m s s i im mp po or rt ta an nt te e q qu ue e h ha ab bl la ar ra a c co on n s su u
p pa ad dr re e. .
F Fu ue e u un n a al li iv vi io o c cu ua an nd do o p po or r f fi in n e es st te e d de es sc co ol lg g . . E El l n ni i o o q qu ue e h ha ab b a a e en n W Wi il ll l s se e a al le eg gr r , , i ig gu ua al l q qu ue e e el l m mu uc ch ha ac ch ho o q qu ue e
l lo og gr ra a c co on nv ve en nc ce er r a a s su u p pa ad dr re e p pa ar ra a q qu ue e a ac cu ud da a a a m ma at ta ar r u un na a a ar ra a a a. . B Bi ie en n, , u un n a ad du ul lt to o i ib ba a a a h ha ac ce er rs se e c ca ar rg go o d de el l a as su un nt to o. .
E Es sf fo or rz z n nd do os se e p po or r m ma an nt te en ne er r f fi ir rm me e l la a v vo oz z, , e ex xp pl li ic c a a s su u p pa ad dr re e l lo o o oc cu ur rr ri id do o y y l le e l le ey y e el l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o
l le en nt ta am me en nt te e, , d do os s v ve ec ce es s. .
A Al l i in ns st ta an nt te e, , e el l j ju ue ez z M Mo on nr ro oe e b ba aj j l la a v vo oz z; ; n no o q qu ue er r a a q qu ue e e el l c ch h f fe er r o oy ye er ra a l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n. . P Pe er ro o, , i in nc cl lu us so o c co on nv ve er rt ti id da a
e en n u un n s su us su ur rr ro o, , s su u v vo oz z t tr ra an ns sm mi it t a a l la a a au ut to or ri id da ad d q qu ue e l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa am mo os so o e en n e el l e es st tr ra ad do o. . E En n e es se e i in ns st ta an nt te e, , a al l i ig gu ua al l
q qu ue e h ha ab br r a a h he ec ch ho o e en n e el l t tr ri ib bu un na al l, , p pl la an nt te e l la as s p pr re eg gu un nt ta as s p pe er rt ti in ne en nt te es s y y o ob bl li ig g a a s su u h hi ij jo o a a q qu ue e l le e c co on nt ta ar ra a t to od do o l lo o
q qu ue e h ha ab b a a p po od di id do o a av ve er ri ig gu ua ar r a ac ce er rc ca a d de el l r re em mi it te en nt te e. . P Po or r l lt ti im mo o, , l le e c co om mu un ni ic c s su us s c co on nc cl lu us si io on ne es s. .
O Ob bv vi ia am me en nt te e s se e t tr ra at ta a d de e u un n c ca as so o d de e e ex xt to or rs si i n n. . D De eb be en n d de e s sa ab be er r q qu ui i n ne es s s so on n l lo os s p pa ad dr re es s d de e B Be et th h. . E Es s e ev vi id de en nt te e
q qu ue e p pe ed di ir r n n u un n r re es sc ca at te e. .
L Lo os s p pa ad dr re es s d de e B Be et th h. . W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e t te en nd dr r a a q qu ue e c co on nt t r rs se el lo o, , p pe er ro o c c m mo o i ib ba a s si iq qu ui ie er ra a a a p pr ro on nu un nc ci ia ar r l la as s p pa al la ab br ra as s? ?
Q Qu ui ie er ro o l ll la am ma ar r a a l la a p po ol li ic c a a d di ij jo o W Wi il ll l . . E El ll lo os s s sa ab be en n q qu u h ha ac ce er r e en n e es st to os s c ca as so os s. .
N No o, , n no o d de eb be em mo os s h ha ac ce er r n na ad da a d de em ma as si ia ad do o p pr re ec ci ip pi it ta ad do o. . E En n m mi i o op pi in ni i n n, , n no or rm ma al lm me en nt te e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s d da an n p po or r
h he ec ch ho o q qu ue e l la a f fa am mi il li ia a d de e l la a v v c ct ti im ma a a ac cu ud di ir r a a l la a p po ol li ic c a a y y l lo o t ti ie en ne en n e en n c cu ue en nt ta a e en n s su us s p pl la an ne es s. . T Ti ie en ne e q qu ue e h ha ab be er r u un na a
r ra az z n n p pa ar ra a q qu ue e e es sa a g ge en nt te e t te en ng ga a t ta an nt to o i in nt te er r s s e en n e ev vi it ta ar r q qu ue e i in nt te er rv ve en ng ga a l la a p po ol li ic c a a. .
C Cl la ar ro o q qu ue e n no o q qu ui ie er re en n q qu ue e i in nt te er rv ve en ng ga a l la a p po ol li ic c a a! ! e ex xc cl la am m W Wi il ll l . . N No o s so on n m m s s q qu ue e u un no os s m ma al ld di it to os s
s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s! !
T Tr ra an nq qu ui il l z za at te e, , W Wi il ll l. .
C C m mo o q qu ui ie er re es s q qu ue e m me e t tr ra an nq qu ui il li ic ce e? ? N No ot t q qu ue e s se e l le e q qu ue eb br ra ab ba a l la a v vo oz z y y q qu ue e l le e e es sc co oc c a an n l lo os s o oj jo os s; ; n no o s se e
a at tr re ev vi i a a s se eg gu ui ir r h ha ab bl la an nd do o. .
- 31 -
E Es sc cu uc ch ha a, , W Wi il ll l. . R Re es so ol lv ve er re em mo os s e es st te e a as su un nt to o, , t te e l lo o p pr ro om me et to o. . L Lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e t ti ie en ne es s q qu ue e h ha ac ce er r e es s r re eg gr re es sa ar r
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e. . V Ve e a al l a ae er ro op pu ue er rt to o a ah ho or ra a m mi is sm mo o. . T Te e e es sp pe er ra ar r a al l p pi ie e d de el l a av vi i n n. .
L La as s c ci in nc co o h ho or ra as s q qu ue e p pa as s e en n e el l a ai ir re e f fu ue er ro on n l la as s m m s s d du ur ra as s d de e l la a v vi id da a d de e W Wi il ll l. . S Se e q qu ue ed d m mi ir ra an nd do o p po or r l la a
v ve en nt ta an ni il ll la a, , b ba al la an nc ce ea an nd do o l la a p pi ie er rn na a n ne er rv vi io os sa am me en nt te e c co on n e el l m mi is sm mo o t ti ic c n ne er rv vi io os so o q qu ue e s so ol l a a t te en ne er r c cu ua an nd do o d de eb b a a
e ex xa am mi in na ar rs se e. . R Re ec ch ha az z l la a c co om mi id da a y y l la a b be eb bi id da a, , p pe er ro o n no ot t q qu ue e l lo os s a au ux xi il li ia ar re es s d de e v vu ue el lo o l lo o m mi ir ra ab ba an n c co on n e ex xp pr re es si i n n
s su us sp pi ic ca az z. . P Pu ue es st to o q qu ue e n no o d de es se ea ab ba a q qu ue e p pe en ns sa ar ra an n q qu ue e s se e d di is sp po on n a a a a v vo ol la ar r e el l a av vi i n n e en n p pe ed da az zo os s p pi id di i u un n v va as so o d de e
a ag gu ua a y y p pa as s t to od do o e el l t ti ie em mp po o p pe en ns sa an nd do o e en n s su u a am ma ad da a B Be et th h. . Q Qu u l le e e es st ta ar r a an n h ha ac ci ie en nd do o? ? N No o t ta ar rd d e en n i im ma ag gi in na ar rl la a
a at ta ad da a a a u un na a s si il ll la a, , y y a a u un n s s d di ic co o b bl la an nd di ie en nd do o u un n c cu uc ch hi il ll lo o. .. .. .
T Tu uv vo o q qu ue e h ha ac ce er r u un n g gr ra an n e es sf fu ue er rz zo o p pa ar ra a p po on ne er r f fi in n a a a aq qu ue el ll la as s i id de ea as s a an nt te es s d de e q qu ue e s se e d de es sc co on nt tr ro ol la ar ra an n. . T Te en n a a u un n
n nu ud do o e en n e el l e es st t m ma ag go o. .
C C m mo o e es s p po os si ib bl le e q qu ue e y yo o n no o e es st tu uv vi ie er ra a a al ll l ? ? S Si i l la a h hu ub bi ie er ra a l ll la am ma ad do o a an nt te es s. .. .. . P Pu ue ed de e q qu ue e e el ll la a m me e l ll la am ma ar ra a a al l m m v vi il l
m mi ie en nt tr ra as s y yo o d do or rm m a a. .
A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e l ll le ev va ab ba a l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y a a t to od da as s p pa ar rt te es s, , o od di ia ab ba a t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n a aq qu ue el ll la a m ma al ld di it ta a m m q qu ui in na a. .
L Le e b ba as st ta ab ba a m mi ir ra ar rl la a p pa ar ra a q qu ue e l la as s t te er rr ri ib bl le es s p pa al la ab br ra as s s su ur rg gi ie er ra an n a an nt te e l l. . P Po od d a a v ve er rl la as s e en n e es so os s m mo om me en nt to os s, , f fl lo ot ta an nd do o
e en n e el l a ai ir re e, , a an nt te e s su us s o oj jo os s. .

A AV VI IS SE E A A L LA A P PO OL LI IC C A A Y Y L LA A P PE ER RD DE ER R . .

O Ob bs se er rv v a aq qu ue el l a ar rt te ef fa ac ct to o, , t ta an n p pe eq qu ue e o o y y s si in n e em mb ba ar rg go o t ta an n l ll le en no o d de e v ve en ne en no o. . E Es st ta ab ba a e en n e es sp pe er ra a: : n no o h ha ab b a a s se e a al l a a
a aq qu ue el ll la a a al lt ti it tu ud d. . M Mi ir r e el l s s m mb bo ol lo o q qu ue e l le e i in nd di ic ca ar r a a e el l i in ns st ta an nt te e e en n q qu ue e v vo ol lv ve er r a a a a e es st ta ar r d de en nt tr ro o d de el l r ra ad di io o d de e a al lc ca an nc ce e. .
M Mi ie en nt tr ra as s e el l a ae er ro op pl la an no o i in ni ic ci ia ab ba a e el l d de es sc ce en ns so o l le e l la an nz z f fu ur rt ti iv va as s m mi ir ra ad da as s. . N No o q qu ue er r a a q qu ue e l la as s a az za af fa at ta as s t tu uv vi ie er ra an n q qu ue e
r re ec co or rd da ar rl le e q qu ue e h ha ab b a an n a av vi is sa ad do o d de e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e a ap pa ag ga ar r t to od do os s l lo os s a ap pa ar ra at to os s e el le ec ct tr r n ni ic co os s h ha as st ta a q qu ue e e el l a av vi i n n s se e
h hu ub bi ie er ra a d de et te en ni id do o. .
P Po or r f fi in n p pu ud do o d di iv vi is sa ar r e el l r re es sp pl la an nd do or r d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a al l a at ta ar rd de ec ce er r. . E El ll la a e es st t a al ll l , , e en n a al lg gu un na a p pa ar rt te e. .
L Lo os s p pu ue en nt te es s, , l la as s a au ut to op pi is st ta as s, , l lo os s p pa ar rp pa ad de ea an nt te es s h ha ac ce es s d de e l lu uz z e en nt tr re ec cr ru uz z n nd do os se e a a l lo o l la ar rg go o y y a an nc ch ho o d de e l la a v va as st ta a
m me et tr r p po ol li i. . E Es st t a al ll l , , e en n a al lg gu un na a p pa ar rt te e. .
M Mi ir r l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y, , e es st ta ab ba a h h m me ed da a a a c ca au us sa a d de el l s su ud do or r d de e s su u m ma an no o. . E El l s s m mb bo ol lo o h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o: : l la a l lu uz z r ro oj ja a
p pa ar rp pa ad de ea ab ba a. . S Su u c co or ra az z n n e em mp pe ez z a a l la at ti ir r c co on n f fu ue er rz za a. . E Ec ch h u un n v vi is st ta az zo o a a l lo os s m me en ns sa aj je es s q qu ue e a ac cu ud d a an n, , a al li in ne e n nd do os se e e en n
o or rd de en n, , i ig gu ua al l q qu ue e l lo os s p pa as sa aj je er ro os s e en n l la a c co ol la a d de el l a au ut to ob b s s: : u un n m me en ns sa aj je e d de el l t tr ra ab ba aj jo o a ac ce er rc ca a d de e u un na a l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s
e ex xt tr ra av vi ia ad da a y y u un n a av vi is so o d de e a al le er rt ta a d de e l la a w we eb b d de e l la a B BB BC C. .
L Lo os s h ho om me en na aj je es s h ha ac ci ia a e el l m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a n no o h ha an n d de ej ja ad do o d de e l ll le eg ga ar r d de es sp pu u s s d de e q qu ue e f fu ue er ra a e en nc co on nt tr ra ad do o
m mu ue er rt to o e es st ta a t ta ar rd de e, , s se eg g n n p pa ar re ec ce e a a c ca au us sa a d de e u un na a s so ob br re ed do os si is s d de e d dr ro og ga as s. . L La a p po ol li ic c a a d di ic ce e q qu ue e f fu ue e h ha al ll la ad do o p po or r l la a
m mu uj je er r d de e l la a l li im mp pi ie ez za a e en n s su u a ap pa ar rt ta am me en nt to o d de e W We es st tm mi in ns st te er r y y q qu ue e h ha ab b a a u un n e ex xc ce es so o d de e s se ed da an nt te es s e en n l la a s sa an ng gr re e. . S Se e
c cr re ee e q qu ue e l la a p po ol li ic c a a n no o e es st t b bu us sc ca an nd do o a a s so os sp pe ec ch ho os so os s r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n l la a m mu ue er rt te e d de el l s se e o or r C Cu ur rt ti is s. .. .. .
W Wi il ll l m mi ir r p po or r l la a v ve en nt ta an ni il ll la a, , i im ma ag gi in na an nd do o e el l f fr re en ne es s q qu ue e r re ei in na ar r a a e en n l lo os s m me ed di io os s d de e c co om mu un ni ic ca ac ci i n n l lo on nd di in ne en ns se es s. .
H Ha ab b a a c cr re ec ci id do o a al ll l y y s sa ab b a a c c m mo o e er ra a l la a p pr re en ns sa a b br ri it t n ni ic ca a c cu ua an nd do o o ol lf fa at te ea ab ba a l la a s sa an ng gr re e. . L Ll le ev va ab ba an n s se em ma an na as s a ac co os sa an nd do o
a a C Cu ur rt ti is s y y y ya a h ha ab b a an n c co on ns se eg gu ui id do o s su u p pe ed da az zo o d de e c ca ar rn ne e. . W Wi il ll l n no o r re ec co or rd da ab ba a c cu u n nd do o h ha ab b a a s si id do o l la a l lt ti im ma a v ve ez z q qu ue e u un n
p po ol l t ti ic co o s se e h ha ab b a a q qu ui it ta ad do o d de e e en n m me ed di io o. . P Po or r l lo o g ge en ne er ra al l, , c cu ua an nd do o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e a as su um mi ir r r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad de es s, , a a l lo o
m m x xi im mo o q qu ue e l ll le eg ga ab ba an n e er ra a a a l la a d di im mi is si i n n; ; e e i in nc cl lu us so o e es so o e em mp pe ez za ab ba a a a s se er r p po oc co o f fr re ec cu ue en nt te e. . E El l t ta al l C Cu ur rt ti is s d de eb b a a d de e s se er r
m m s s c cu ul lp pa ab bl le e q qu ue e e el l m mi is sm m s si im mo o d de em mo on ni io o. .
Y Y e en nt to on nc ce es s o ot tr ro o m me en ns sa aj je e a ap pa ar re ec ci i e en n l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y: : l la a m mi is sm ma a t ti ir ra a i in nd de es sc ci if fr ra ab bl le e. . A As su un nt to o: : B Be et th h
H Hi iz zo o c cl li ic c p pa ar ra a a ab br ri ir rl lo o. .

N NO O Q QU UE ER RE EM MO OS S D DI IN NE ER RO O. .
- 32 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 13 3
V Vi ie er rn ne es s, , 1 14 4. . 1 14 4 h h, , B Br ro oo ok kl ly yn n
S Si in n d du ud da a t ti ie en ne e q qu ue e s se er r u un n f fa ar ro ol l. .
P Pa ap p , , y ya a e es s l la a t te er rc ce er ra a v ve ez z q qu ue e l lo o r re ep pi it te es s. . D Di im me e, , q qu u c cr re ee es s q qu ue e d de eb be er r a am mo os s h ha ac ce er r? ? L Le es s o of fr re ec ce em mo os s d di in ne er ro o a a
p pe es sa ar r d de e t to od do o? ? Q Qu u c co o o o h ha ac ce em mo os s? ?
W Wi il ll l, , n no o t te e c cu ul lp po o, , p pe er ro o d de eb be es s c ca al lm ma ar rt te e. . S Si i q qu ue er re em mo os s c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e n no os s d de ev vu ue el lv va an n a a B Be et th h, , d de eb be em mo os s p pe en ns sa ar r
c co on n c cl la ar ri id da ad d. .
A Aq qu ue el l s si i h hi iz zo o q qu ue e W Wi il ll l c ca al ll la ar ra a d de e g go ol lp pe e. .
S Se e h ha al ll la ab ba an n e en n e el l a ap pa ar rt ta am me en nt to o d de e l l y y d de e B Be et th h; ; l la a e en nt tr ra ad da a n no o p pr re es se en nt ta ab ba a s se e a al le es s d de e h ha ab be er r s si id do o f fo or rz za ad da a. . T To od do o
e es st ta ab ba a c co om mo o l la a l lt ti im ma a v ve ez z q qu ue e l l l lo o h ha ab b a a v vi is st to o, , t to od do o s sa al lv vo o u un na a g g l li id da a s se en ns sa ac ci i n n q qu ue e p pa ar re ec c a a d de es sp pr re en nd de er rs se e d de el l
t te ec ch ho o y y l la as s p pa ar re ed de es s: : l la a a au us se en nc ci ia a d de e s su u e es sp po os sa a. .
R Re ep pa as se em mo os s l lo o q qu ue e s sa ab be em mo os s. . S Sa ab be em mo os s q qu ue e s su u p pr ri in nc ci ip pa al l p pr ri io or ri id da ad d e es s q qu ue e l la a p po ol li ic c a a n no o i in nt te er rv ve en ng ga a. . L Lo o d di ij je er ro on n
e en n s su u p pr ri im me er r m me en ns sa aj je e. . T Ta am mb bi i n n s sa ab be em mo os s q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta a d de e d di in ne er ro o. . P Pe er ro o, , s si i n no o h ha ay y u un n r re es sc ca at te e d de e p po or r m me ed di io o, ,
p po or r q qu u t ti ie en ne en n t ta an nt to o i in nt te er r s s e en n q qu ue e l la a p po ol li ic c a a s se e m ma an nt te en ng ga a a al l m ma ar rg ge en n? ? T Ti ie en ne en n q qu ue e e es st ta ar r m ma ar rc c n nd do os se e u un n f fa ar ro ol l. .
P Pe en ns se em mo os s e en n t tu u d di ir re ec cc ci i n n d de e c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o, , q qu ui i n n l la a t ti ie en ne e? ?
T To od do o e el l m mu un nd do o l la a t ti ie en ne e! ! O Oc cu ur rr re e c co om mo o c co on n e el l r re es st to o d de e l la a p pl la an nt ti il ll la a d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, , c cu ua al lq qu ui ie er ra a p po od dr r a a
c co on ns se eg gu ui ir rl la a! !
S So on n u un n t te el l f fo on no o. . W Wi il ll l c co og gi i e el l m m v vi il l y y p pu ul ls s f fr re en n t ti ic ca am me en nt te e l lo os s b bo ot to on ne es s, , p pe er ro o l la a l ll la am ma ad da a s si ig gu ui i s so on na an nd do o. . C Co on n
a ab bs so ol lu ut ta a c ca al lm ma a, , s su u p pa ad dr re e c co on ne ec ct t e el l s su uy yo o. .
N No o t ti ie en ne e n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n e es st to o l le e s su us su ur rr r a a s su u h hi ij jo o a an nt te es s d de e d de es sa ap pa ar re ec ce er r e en n l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n c co on nt ti ig gu ua a p pa ar ra a
m ma an nt te en ne er r u un na a d di is sc cr re et ta a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n. .
W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e s su u p pa ad dr re e n no o e es st ta ab ba a s si ie en nd do o d de e n ni in ng gu un na a a ay yu ud da a. . L La a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n q qu ue e l le e o of fr re ec c a a e er ra a d de em ma as si ia ad do o
m ma as sc cu ul li in na a m m s s p pr r c ct ti ic ca a q qu ue e e em mo oc ci io on na al l y y t ta am mp po oc co o l le es s e es st ta ab ba a l ll le ev va an nd do o a a n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e. . D De e r re ep pe en nt te e s se e d di io o
c cu ue en nt ta a d de e l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e e ec ch ha ab ba a d de e m me en no os s a a s su u m ma ad dr re e. . E Er ra a u un n s se en nt ti im mi ie en nt to o q qu ue e h ha ab b a a i id do o d de es sa ap pa ar re ec ci ie en nd do o a a
m me ed di id da a q qu ue e s se e h ha ab b a a a af fi ia an nz za ad do o s su u r re el la ac ci i n n c co on n B Be et th h. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s s su u m mu uj je er r e er ra a s su u p pr ri in nc ci ip pa al l c co on nf fi id de en nt te e, ,
p pe er ro o d du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e es se e p pa ap pe el l l lo o h ha ab b a a d de es se em mp pe e a ad do o s su u m ma ad dr re e. .
E En n I In ng gl la at te er rr ra a e er ra an n u u a a y y c ca ar rn ne e; ; e es st ta ab ba an n u un ni id do os s p po or r l lo o q qu ue e d de e r re ep pe en nt te e l l c co om mp pr re en nd di i q qu ue e e er ra a l la a s so ol le ed da ad d d de e
a am mb bo os s. . A Al l m me en no os s s se eg g n n l la a v ve er rs si i n n d de e s su u m ma ad dr re e, , e el ll la a y y l l h ha ab b a an n s si id do o a ab ba an nd do on na ad do os s p po or r s su u p pa ad dr re e, , q qu ue e l lo os s h ha ab b a a
d de ej ja ad do o s si in n i im mp po or rt ta ar rl le e q qu ue e t tu uv vi ie er ra an n q qu ue e a ar rr re eg gl l r rs se el la as s p po or r s su u c cu ue en nt ta a. . D De e t to od do os s m mo od do os s, , W Wi il ll l s sa ab b a a q qu ue e h ha ab b a a o ot tr ra as s
i in nt te er rp pr re et ta ac ci io on ne es s, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e s su u p pa ad dr re e n no o e es st tu uv vi ie er ra a p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e d di is sp pu ue es st to o a a c co om mp pa ar rt ti ir r l la a s su uy ya a. . P Pa ar ra a W Wi il ll l
M Mo on nr ro oe e, , l la a h hi is st to or ri ia a d de el l m ma at tr ri im mo on ni io o d de e s su us s p pa ad dr re es s e er ra a u un n m mi is st te er ri io o q qu ue e v ve en n a a d de e l le ej jo os s y y q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o
d de es se en nt tr ra a a ar r. .
U Un na a v ve er rs si i n n d de ec c a a q qu ue e M Mo on nr ro oe e p pa ad dr re e h ha ab b a a a an nt te ep pu ue es st to o s su u c ca ar rr re er ra a p pr ro of fe es si io on na al l a a s su u f fa am mi il li ia a y y q qu ue e u un n e ex xc ce es so o d de e
t tr ra ab ba aj jo o h ha ab b a a a ac ca ab ba ad do o c co on n e el l j jo ov ve en n m ma at tr ri im mo on ni io o. . O Ot tr ra a t te eo or r a a s se e b ba as sa ab ba a e en n l la a g ge eo og gr ra af f a a: : l la a e es sp po os sa a d de es se ea ab ba a
r re eg gr re es sa ar r a a I In ng gl la at te er rr ra a, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l m ma ar ri id do o e es st ta ab ba a d de ec ci id di id do o a a a ab br ri ir rs se e p pa as so o e en n e el l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y s se e h ha ab b a a n ne eg ga ad do o a a a ab ba an nd do on na ar r E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . L La a a ab bu ue el la a m ma at te er rn na a d de e W Wi il ll l, , u un na a m mu uj je er r d de e
p pl la at te ea ad do os s c ca ab be el ll lo os s q qu ue e v vi iv v a a e en n H Ha am mp ps sh hi ir re e y y c cu uy ya a s se ev ve er ra a e ex xp pr re es si i n n i im mp pr re es si io on n a al l m mu uc ch ha ac ch ho o l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e
l la a v vi io o y y d du ur ra an nt te e b ba as st ta an nt te e t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , l le e h ha ab bl l u un n d d a a s si in ni ie es st tr ra am me en nt te e d de e l la a o ot tr ra a g gr ra an n p pa as si i n n e en n l la a v vi id da a d de e
s su u p pa ad dr re e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , c cu ua an nd do o W Wi il ll l f fu ue e l lo o b ba as st ta an nt te e m ma ay yo or r p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar rl le e a a q qu u s se e r re ef fe er r a a, , e el ll la a s se e l li im mi it t a a
e en nc co og ge er rs se e d de e h ho om mb br ro os s. . E En n a aq qu ue el ll lo os s m mo om me en nt to os s, , W Wi il ll l s se eg gu u a a s si in n s sa ab be er r s si i l la a g gr ra an n p pa as si i n n d de e s su u p pa ad dr re e e er ra a l la a l le ey y
u u o ot tr ra a m mu uj je er r. .
S Su us s p pr ro op pi io os s r re ec cu ue er rd do os s l le e e er ra an n d de e p po oc ca a a ay yu ud da a. . A Ap pe en na as s t te en n a a s si ie et te e a a o os s c cu ua an nd do o s su us s p pa ad dr re es s e em mp pe ez za ar ro on n a a
d di is st ta an nc ci ia ar rs se e. . R Re ec co or rd da ab ba a e el l a am mb bi ie en nt te e, , l lo os s t te en ns so os s s si il le en nc ci io os s q qu ue e s se eg gu u a an n t tr ra as s e el l p po or rt ta az zo o q qu ue e d da ab ba a s su u p pa ad dr re e c cu ua an nd do o
s sa al l a a t to or rm me en nt to os sa am me en nt te e; ; o o l la a s so or rp pr re es sa a d de e h ha al ll la ar r a a s su u m ma ad dr re e c co on n e el l r ro os st tr ro o e en nr ro oj je ec ci id do o y y l la a v vo oz z r ro on nc ca a t tr ra as s u un na a d de e
s su us s t te er rr ri ib bl le es s d di is sc cu us si io on ne es s a a g gr ri it to os s. . E En n u un na a o oc ca as si i n n s se e d de es sp pe er rt t e en n p pl le en na a n no oc ch he e y y o oy y q qu ue e s su u p pa ad dr re e s su up pl li ic ca ab ba a: :
S So ol lo o q qu ui ie er ro o h ha ac ce er r l lo o q qu ue e e es s c co or rr re ec ct to o . . W Wi il ll l b ba aj j d de e l la a c ca am ma a d de e p pu un nt ti il ll la as s y y s se e e es sc co on nd di i e en n u un n l lu ug ga ar r d de es sd de e d do on nd de e
p po od d a a v ve er r a a s su us s p pa ad dr re es s s si in n s se er r d de es sc cu ub bi ie er rt to o. . N No o p pu ud do o e en nt te en nd de er r e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de e l la as s p pa al la ab br ra as s, , p pe er ro o s s a ap pr re ec ci i s su u
f fu ue er rz za a. . F Fu ue e e en nt to on nc ce es s, , e es sc cu uc ch ha an nd do o l lo os s g gr ri it to os s d de e s su u m ma ad dr re e i in ng gl le es sa a y y s su u p pa ad dr re e n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a a t to od do o v vo ol lu um me en n, ,
c cu ua an nd do o a aq qu ue el l n ni i o o d de e s si ie et te e a a o os s e el la ab bo or r s su u p pr ro op pi ia a t te eo or r a a: : s su u m ma ad dr re e y y s su u p pa ad dr re e n no o p po od d a an n v vi iv vi ir r j ju un nt to os s p po or rq qu ue e
t te en n a an n v vo oc ce es s d di is st ti in nt ta as s. .
C Cu ua an nd do o r re eg gr re es sa ar ro on n a a I In ng gl la at te er rr ra a, , s su u m ma ad dr re e l le e d di io o e es sc ca as sa as s p pi is st ta as s d de e l lo o q qu ue e l lo os s h ha ab b a a l ll le ev va ad do o d de e v vu ue el lt ta a a al ll l . . A A
W Wi il ll l l le e b ba as st ta ab ba a c co on n p pl la an nt te ea ar r l la a c cu ue es st ti i n n p pa ar ra a q qu ue e e el ll la a s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n u un na a m mu uj je er r q qu ue ej jo os sa a y y a am ma ar rg ga ad da a a a l la a q qu ue e
a ap pe en na as s r re ec co on no oc c a a y y q qu ue e n no o l le e g gu us st ta ab ba a e en n a ab bs so ol lu ut to o, , u un na a m mu uj je er r q qu ue e n no o d de ej ja ab ba a d de e m mu ur rm mu ur ra ar r a ac ce er rc ca a d de e c c m mo o s su u
m ma ar ri id do o s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n h ho om mb br re e c co om mp pl le et ta am me en nt te e d di if fe er re en nt te e. . W Wi il ll l r re ec co or rd da ad da a u un na a N Na av vi id da ad d, , c cu ua an nd do o
a ap pe en na as s t te en n a a t tr re ec ce e a a o os s, , e en n q qu ue e l la a f fo or rm ma a d de e h ha ab bl la ar r d de e e el ll la a l lo o a as su us st t . . L Lo os s d de et ta al ll le es s s se e l le e h ha ab b a an n o ol lv vi id da ad do o, , p pe er ro o
u un na a p pa al la ab br ra a s se eg gu u a a v vi iv va a e en n s su u m me en nt te e. . T To od do o h ha ab b a a s si id do o c cu ul lp pa a d de e l l , , l l l lo o h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o t to od do o. . P Po or r e el l t to on no o
r re es su ul lt ta ab ba a e ev vi id de en nt te e q qu ue e l l e er ra a u un na a t te er rc ce er ra a p pe er rs so on na a, , q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e s su u p pa ad dr re e; ; d de e t to od do os s m mo od do os s, , W Wi il ll l
n nu un nc ca a c co on ns si ig gu ui i a av ve er ri ig gu ua ar r q qu ui i n n e er ra a. . S Su u m ma ad dr re e s se e c co om mp po or rt t c co om mo o u un na a p pa ar ra an no oi ic ca a, , g gr ri it ta an nd do o e en n m me ed di io o d de e l la a c ca al ll le e. .
S Se e s si in nt ti i a al li iv vi ia ad do o c cu ua an nd do o l la a t to or rm me en nt ta a h hu ub bo o p pa as sa ad do o, , y y n no o t tu uv vo o e el l v va al lo or r d de e v vo ol lv ve er r a a m me en nc ci io on na ar rl lo o. .
S Su us s a am mi ig go os s, , y y t ta am mb bi i n n s su u a ab bu ue el la a, , n no o t ta ar rd da ar ro on n e en n i in nt te er rp pr re et ta ar r q qu ue e e el l r re eg gr re es so o d de e W Wi il ll l a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t tr ra as s s su u
p pa as so o p po or r O Ox xf fo or rd d e er ra a u un na a r re es sp pu ue es st ta a a a t to od do o a aq qu ue el ll lo o. . A Al lg gu un no os s d di ij je er ro on n q qu ue e d de em mo os st tr ra ab ba a q qu ue e p pr re ef fe er r a a a a s su u p pa ad dr re e e en n
v ve ez z d de e a a s su u m ma ad dr re e; ; o ot tr ro os s, , q qu ue e e es st ta ab ba a i in nt te en nt ta an nd do o r re ec co on nc ci il li ia ar r a a a am mb bo os s h ha ac ci ie en nd do o d de e p pu ue en nt te e e en nt tr re e e el ll lo os s. . S Si i W Wi il ll l
h hu ub bi ie er ra a t te en ni id do o q qu ue e s su us sc cr ri ib bi ir r a al lg gu un na a t te eo or r a a, , c co os sa a q qu ue e n no o h hi iz zo o, , s se e h ha ab br r a a d de ec ci id di id do o p po or r l la a p pe er ri io od d s st ti ic ca a: : q qu ue e W Wi il ll l
M Mo on nr ro oe e v vo ol lv v a a a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e l la a h hi is st to or ri ia a q qu ue e h ha ab b a a m ma ar rc ca ad do o s su u i in nf fa an nc ci ia a. .
P Pe er ro o, , s si i e es se e h ha ab b a a s si id do o e el l o ob bj je et ti iv vo o d de e s su u v vi ia aj je e a a N No or rt te ea am m r ri ic ca a, , h ha ab b a a f fr ra ac ca as sa ad do o. . E En n e es st to os s m mo om me en nt to os s s sa ab b a a p po oc co o
m m s s q qu ue e c cu ua an nd do o l ll le eg g , , a a l lo os s v ve ei in nt ti id d s s a a o os s. . E Er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e c co on no oc c a a m me ej jo or r a a s su u p pa ad dr re e y y q qu ue e l lo o r re es sp pe et ta ab ba a. . E Er ra a u un n
j ju ur ri is st ta a d de e p pr re es st ti ig gi io o, , u un n j ju ue ez z i im mp po or rt ta an nt te e, , y y p pa ar re ec c a a f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e u un n h ho om mb br re e d de ec ce en nt te e; ; p pe er ro o, , e en n l lo o r re el la at ti iv vo o a al l
g gr ra an n m mi is st te er ri io o, , W Wi il ll l n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o g gr ra an nd de es s p pr ro og gr re es so os s. . E En n u un n p pa ar r d de e o oc ca as si io on ne es s, , e en n e el l p po or rc ch he e d de e l la a c ca as sa a d de e
v ve er ra an no o q qu ue e s su u p pa ad dr re e t te en n a a e en n S Sa ag g H Ha ar rb bo or r, , h ha ab bl la ar ro on n d de el l d di iv vo or rc ci io o, , d de es sd de e l lu ue eg go o; ; p pe er ro o n no o c co on ns si ig gu ui i n ni in ng gu un na a
r re ev ve el la ac ci i n n. .
- 33 -
P Pu ue ed de e q qu ue e e es sa a s se ea a l la a r re ev ve el la ac ci i n n l le e d di ij jo o B Be et th h u un na a n no oc ch he e, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l l v vo ol lv vi ie er ra a a a c ca as sa a t tr ra as s u un na a d de e
a aq qu ue el ll la as s c ch ha ar rl la as s e en nt tr re e p pa ad dr re e e e h hi ij jo o. . H Ha ab b a an n i id do o a a p pa as sa ar r e el l f fi in n d de e s se em ma an na a d de e l la a f fi ie es st ta a d de el l D D a a d de el l T Tr ra ab ba aj jo o c co on n e el l
p pa ad dr re e d de e W Wi il ll l y y s su u s so oc ci io o , , L Li in nd da a. . B Be et th h e es st ta ab ba a t tu um mb ba ad da a e en n l la a c ca am ma a, , l le ey ye en nd do o y y e es sp pe er ra an nd do o q qu ue e W Wi il ll l r re eg gr re es sa ar ra a. .
C Cu u l l? ?
P Pu ue es s q qu ue e n no o h ha ay y n ni in ng g n n m mi is st te er ri io o. . E Es sa a e es s l la a r re ev ve el la ac ci i n n. . S So on n d do os s p pe er rs so on na as s c cu uy yo o m ma at tr ri im mo on ni io o n no o f fu un nc ci io on n . . E Es s
a al lg go o q qu ue e o oc cu ur rr re e, , q qu ue e o oc cu ur rr re e m mu uy y a a m me en nu ud do o. . N No o h ha ay y q qu ue e d da ar rl le e m m s s v vu ue el lt ta as s. .
P Pe er ro o q qu u h ha ay y d de e t to od da as s e es sa as s c co os sa as s q qu ue e d di ic ce e m mi i m ma ad dr re e? ? Y Y l lo os s c co om me en nt ta ar ri io os s d de e m mi i a ab bu ue el la a? ?
P Pu ue ed de e q qu ue e e el ll la a n ne ec ce es si it ta ar ra a a al lg gu un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n g gr ra an nd di il lo oc cu ue en nt te e. . P Pu ue ed de e q qu ue e l la a a ay yu ud da ar ra a d de e a al lg g n n m mo od do o p pe en ns sa ar r
q qu ue e o ot tr ra a m mu uj je er r s se e l lo o r ro ob b . .
N No o s se e t tr ra at ta ab ba a n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e d de e o ot tr ra a m mu uj je er r m mu ur rm mu ur r W Wi il ll l . . L La a f fr ra as se e f fu ue e s su u o ot tr ra a g gr ra an n p pa as si i n n . . P Po od dr r a a
s se er r c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a. .
V Va al le e. . L Lo o q qu ue e q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r e es s q qu ue e c co om mp pr re en nd do o q qu ue e u un na a e es sp po os sa a r re ec ch ha az za ad da a y y s su u m ma ad dr re e q qu ue e l la a q qu ui ie er re e s se e
i in nv ve en nt ta ar ra an n u un na a h hi is st to or ri ia a p pa ar ra a e ex xp pl li ic ca ar r q qu ue e t tu u p pa ad dr re e l la a h hu ub bi ie er ra a a ab ba an nd do on na ad do o. . D De e o ot tr ro o m mo od do o, , h ha ab br r a a s si id do o c co om mo o u un na a
e es sp pe ec ci ie e d de e r re ep pu ud di io o, , n no o t te e p pa ar re ec ce e? ?
E En n a aq qu ue el ll la a p po oc ca a, , B Be et th h n no o e er ra a s su u e es sp po os sa a t to od da av v a a; ; s so ol lo o u un na a n no ov vi ia a a a l la a q qu ue e h ha ab b a a c co on no oc ci id do o e en n C Co ol lu um mb bi ia a d du ur ra an nt te e
l la as s l lt ti im ma as s s se em ma an na as s d de el l c cu ur rs so o. . E El l e es st ta ab ba a e en n l la a e es sc cu ue el la a d de e p pe er ri io od di is sm mo o; ; e el ll la a e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o l la as s p pr r c ct ti ic ca as s e en n e el l
P Pr re es sb by yt te er ri ia an n H Ho os sp pi it ta al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Se e c co on no oc ci ie er ro on n e en n e el l p pa ar rq qu ue e, , d du ur ra an nt te e e el l p pa ar rt ti id do o d de e b b i is sb bo ol l d de e l la a s se em ma an na a
d de el l M Me em mo or ri ia al l D Da ay y, , y y l l l le e d de ej j u un n m me en ns sa aj je e e en n e el l c co on nt te es st ta ad do or r a aq qu ue el ll la a m mi is sm ma a t ta ar rd de e. . E En n l la a m me en nt te e d de e W Wi il ll l, , l la as s
p pr ri im me er ra as s s se em ma an na as s d de e s su u r re el la ac ci i n n e es st ta ab ba an n e en nv vu ue el lt ta as s p po or r u un n p pe er rm ma an ne en nt te e h ha al lo o d do or ra ad do o. . S Sa ab b a a q qu ue e l la a m me em mo or ri ia a
p po od d a a j ju ug ga ar r m ma al la as s p pa as sa ad da as s, , p pe er ro o a au un n a as s e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e e el l h ha al lo o e er ra a u un n f fe en n m me en no o g ge en nu ui in no o y y
p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e v ve er ri if fi ic ca ab bl le e. . S Se e c co on no oc ci ie er ro on n e en n m ma ay yo o, , c cu ua an nd do o N Nu ue ev va a Y Yo or rk k s se e h ha al ll la ab ba a d de e p pl le en no o e en n u un na a g gl lo or ri io os sa a
p pr ri im ma av ve er ra a. . L Lo os s d d a as s p pa ar re ec c a an n b ba a a ad do os s e en n m mb ba ar r, , y y c ca ad da a p pa as se eo o q qu ue e d da ab ba an n r re el lu uc c a a b ba aj jo o e el l s so ol l. . N No o e er ra a e el l f fr ru ut to o d de e
s su u e en na am mo or ra ad da a i im ma ag gi in na ac ci i n n: : t te en n a a f fo ot to os s q qu ue e l lo o d de em mo os st tr ra ab ba an n. .
W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e es st ta ab ba a s so on nr ri ie en nd do o. . A Aq qu ue el ll la a e en ns so o a ac ci i n n h ha ab b a a s si id do o l la a p pr ri im me er ra a q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o
r re el la ac ci io on na ad da a c co on n B Be et th h e en n l lu ug ga ar r d de e c co on n s su u d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n. . E Es st to o f fu ue e l lo o q qu ue e, , c co on n u un n s so ob br re es sa al lt to o, , p pe en ns s a a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n: :
i ig gu ua al l q qu ue e e el l h ho om mb br re e q qu ue e s se e d de es sp pi ie er rt ta a d de e g go ol lp pe e y y d de es sc cu ub br re e q qu ue e e en n r re ea al li id da ad d l le e h ha an n a am mp pu ut ta ad do o u un na a p pi ie er rn na a y y q qu ue e n no o
s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a h ho or rr ri ib bl le e p pe es sa ad di il ll la a. .
S Su u p pa ad dr re e h ha ab b a a v vu ue el lt to o y y l le e e es st ta ab ba a d di ic ci ie en nd do o a al lg go o a ac ce er rc ca a d de e p po on ne er rs se e e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a e em mp pr re es sa a d de e i in nt te er rn ne et t, ,
p pe er ro o W Wi il ll l n no o e es sc cu uc ch ha ab ba a. . Y Ya a h ha ab b a a t te en ni id do o s su uf fi ic ci ie en nt te e. . S Su u p pa ad dr re e n no o d di is sc cu ur rr r a a d de eb bi id da am me en nt te e: : e en n c cu ua an nt to o h hi ic ci ie er ra an n u un n
m mo ov vi im mi ie en nt to o c co om mo o e es se e, , s se e a ar rr ri ie es sg ga ab ba an n a a a al le er rt ta ar r a a l la a p po ol li ic c a a. . E Er ra a p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e e el l p pr ro ov ve ee ed do or r d de e i in nt te er rn ne et t s se e
s si in nt ti ie er ra a o ob bl li ig ga ad do o a a e ec ch ha ar r u un n v vi is st ta az zo o a a l lo os s c co or rr re eo os s e el le ec ct tr r n ni ic co os s d de e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s, , y y e en nt to on nc ce es s n no o t te en nd dr r a a m m s s
r re em me ed di io o q qu ue e a av vi is sa ar r a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s. .
E Es sc cu uc ch ha a, , p pa ap p , , n ne ec ce es si it to o u un n p po oc co o d de e t ti ie em mp po o p pa ar ra a d de es sc ca an ns sa ar r l le e d di ij jo o a ac co om mp pa a n nd do ol lo o s su ua av ve em me en nt te e h ha as st ta a l la a
p pu ue er rt ta a . . N Ne ec ce es si it to o e es st ta ar r s so ol lo o u un n r ra at to o. .
W Wi il ll l, , m me e p pa ar re ec ce e m mu uy y b bi ie en n, , p pe er ro o c cr re eo o q qu ue e d de es sc ca an ns sa ar r e es s u un n l lu uj jo o q qu ue e n no o p pu ue ed de es s p pe er rm mi it ti ir rt te e. . N Ne ec ce es si it ta as s
a ap pr ro ov ve ec ch ha ar r c ca ad da a m mi in nu ut to o. .. .. .
W Wi il ll li ia am m M Mo on nr ro oe e s se e i in nt te er rr ru um mp pi i . . S Se e d da ab ba a c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s su u h hi ij jo o n no o e es st ta ab ba a d de e h hu um mo or r p pa ar ra a d di is sc cu ut ti ir r. . H Ha ab b a a u un n
d de es st te el ll lo o a ac ce er ra ad do o e en n s su u m mi ir ra ad da a q qu ue e l le e o or rd de en na ab ba a q qu ue e s se e m ma ar rc ch ha ar ra a, , a a p pe es sa ar r d de e l lo o e ed du uc ca ad da as s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n s se er r l la as s
p pa al la ab br ra as s q qu ue e s sa al li ie er ra an n d de e s su u b bo oc ca a. .
C Cu ua an nd do o h hu ub bo o c ce er rr ra ad do o l la a p pu ue er rt ta a, , W Wi il ll l e ex xh ha al l u un n p pr ro of fu un nd do o s su us sp pi ir ro o, , s se e d de ej j c ca ae er r e en n u un na a s si il ll la a y y s se e q qu ue ed d c co on n l la a
m mi ir ra ad da a p pe er rd di id da a e en n e el l v va ac c o o. . S Se e p pe er rm mi it ti i e es st ta ar r a as s t tr re ei in nt ta a s se eg gu un nd do os s; ; l lu ue eg go o, , r re es sp pi ir r h ho on nd do o, , s se e e en nd de er re ez z y y s se e
p pr re ep pa ar r p pa ar ra a h ha ac ce er r s su u s si ig gu ui ie en nt te e m mo ov vi im mi ie en nt to o. . A A p pe es sa ar r d de e l lo o q qu ue e l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o a a s su u p pa ad dr re e, , n no o t te en n a a i in nt te en nc ci i n n d de e
d de es sc ca an ns sa ar r n ni i d de e e es st ta ar r s so ol lo o. . S Sa ab b a a e ex xa ac ct ta am me en nt te e q qu u t te en n a a q qu ue e h ha ac ce er r. .
- 34 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 14 4
V Vi ie er rn ne es s, , 1 15 5. . 1 16 6 h h, , B Br ro oo ok kl ly yn n
E El l p pr ri im me er r a am mi ig go o d de e W Wi il ll l e en n e es st ta ad do os s u un ni id do os s h ha ab b a a s si id do o T To om m F Fo on nt ta ai in ne e. . M Me ej jo or r d di ic ch ho o, , h ha ab b a a s si id do o l la a p pr ri im me er ra a
a am mi is st ta ad d q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o t tr ra as s v vo ol lv ve er r a al l p pa a s s s si ie en nd do o y ya a a ad du ul lt to o; ; s se e h ha ab b a an n c co on no oc ci id do o e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
I In ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s d de e C Co ol lu um mb bi ia a, , d do on nd de e T To om m h ha ac c a a c co ol la a j ju us st to o d de el la an nt te e d de e l l. .
S Su u s se en nt ti im mi ie en nt to o i in ni ic ci ia al l h ha ac ci ia a T To om m h ha ab b a a s si id do o d de e d de es sa ag gr ra ad do o. . L La a c co ol la a a av va an nz za ab ba a c co on n s su um ma a l le en nt ti it tu ud d, , p pe er ro o c cu ua an nd do o
v vi io o a a a aq qu ue el l d de es sg ga ar rb ba ad do o j jo ov ve en n v ve es st ti id do o c co on n u un n v vi ie ej jo o i im mp pe er rm me ea ab bl le e s su up po o q qu ue e i ib ba a a a t ta ar rd da ar r m m s s q qu ue e n na ad di ie e. . T To od do o e el l
m mu un nd do o l ll le ev va ab ba a l lo os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s p pr re ep pa ar ra ad do os s, , l la a m ma ay yo or r a a p pu ul lc cr ra am me en nt te e i im mp pr re es so os s; ; p pe er ro o e el l d de e l la a g ga ab ba ar rd di in na a l lo os s
r re el ll le en na ab ba a m mi ie en nt tr ra as s h ha ac c a a c co ol la a, , y y, , p po or r s si i f fu ue er ra a p po oc co o, , c co on n u un na a e es st ti il lo og gr r f fi ic ca a q qu ue e g go ot te ea ab ba a. . W Wi il ll l s se e v vo ol lv vi i h ha ac ci ia a l la a
c ch hi ic ca a q qu ue e t te en n a a d de et tr r s s y y a al lz z l la as s c ce ej ja as s c co om mo o q qu ue er ri ie en nd do o d de ec ci ir r: : H Ha as s v vi is st to o a a e es st te e t t o o? ? . . A Al l f fi in na al l a ac ca ab ba ar ro on n
h ha ab bl la an nd do o e en n v vo oz z a al lt ta a d de e l lo o m mo ol le es st to o q qu ue e r re es su ul lt ta ab ba a i ir r d de et tr r s s d de e s se em me ej ja an nt te e i in n t ti il l. . S Se e s se en nt t a an n e en nv va al le en nt to on na ad do os s
p po or rq qu ue e e el l i in n t ti il l e en n c cu ue es st ti i n n l ll le ev va ab ba a u un no os s a au ur ri ic cu ul la ar re es s e en n l lo os s o o d do os s. .
T To om m r re eb bu us sc c v va ar ri ia as s v ve ec ce es s e en n e el l f fo on nd do o d de e s su u m mo oc ch hi il la a h ha as st ta a e en nc co on nt tr ra ar r u un n a ar rr ru ug ga ad do o p pe er rm mi is so o d de e c co on nd du uc ci ir r, , q qu ue e
i in nc cl lu us so o h ha ab b a a p pe er rd di id do o e el l p pl la as st ti if fi ic ca ad do o, , y y u un na a c ca ar rt ta a d de e l la a u un ni iv ve er rs si id da ad d. . A Aq qu ue el ll lo os s d do oc cu um me en nt to os s c co on ns si ig gu ui ie er ro on n
c co on nv ve en nc ce er r a al l b be ed de el l d de e q qu ue e T To om m F Fo on nt ta ai in ne e t te en n a a d de er re ec ch ho o a a s se er r e es st tu ud di ia an nt te e d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e C Co ol lu um mb bi ia a. .
E Es st tu ud di ia an nt te e d de e f fi il lo os so of f a a. .
C Cu ua an nd do o s se e v vo ol lv vi i p pa ar ra a m ma ar rc ch ha ar rs se e, , T To om m s so on nr ri i a a W Wi il ll l y y l le e d di ij jo o: :
L Lo o s si ie en nt to o. . S S l lo o m mo ol le es st to o q qu ue e p pu ue ed de e r re es su ul lt ta ar r v ve er rs se e b bl lo oq qu ue ea ad do o p po or r e el l i in n t ti il l d de el l c cu ur rs so o. .
W Wi il ll l s se e r ru ub bo or ri iz z . . E Er ra a e ev vi id de en nt te e q qu ue e e el l o ot tr ro o l lo o h ha ab b a a o o d do o t to od do o. . ( (M M s s a ad de el la an nt te e, , W Wi il ll l d de es sc cu ub br ri i q qu ue e l lo os s a au ur ri ic cu ul la ar re es s
d de e T To om m n no o e es st ta ab ba an n c co on ne ec ct ta ad do os s a a u un n w wa al lk km ma an n n ni i a a n ni in ng g n n o ot tr ro o a ap pa ar ra at to o, , s si in no o q qu ue e l lo os s l ll le ev va ab ba a p po or rq qu ue e h ha ab b a a
d de es sc cu ub bi ie er rt to o q qu ue e a as s l lo os s d de es sc co on no oc ci id do os s n no o l lo o m mo ol le es st ta ab ba an n. . ) )
S Se e v vo ol lv vi ie er ro on n a a e en nc co on nt tr ra ar r t tr re es s d d a as s d de es sp pu u s s, , e en n l la a c ca af fe et te er r a a. . T To om m e es st ta ab ba a e en nc co or rv va ad do o a an nt te e u un n o or rd de en na ad do or r p po or rt t t ti il l, ,
c co on n l lo os s a au ur ri ic cu ul la ar re es s p pu ue es st to os s. . W Wi il ll l l le e d di io o u un n g go ol lp pe ec ci it to o e en n e el l h ho om mb br ro o p pa ar ra a d di is sc cu ul lp pa ar rs se e; ; l lu ue eg go o e em mp pe ez za ar ro on n a a c ch ha ar rl la ar r y y
d de es sd de e e es se e d d a a s se e h hi ic ci ie er ro on n a am mi ig go os s. .
T To om m n no o s se e p pa ar re ec c a a a a n na ad di ie e q qu ue e W Wi il ll l h hu ub bi ie er ra a c co on no oc ci id do o. . O Of fi ic ci ia al lm me en nt te e e er ra a a ap po ol l t ti ic co o, , p pe er ro o W Wi il ll l l lo o c co on ns si id de er ra ab ba a u un n
v ve er rd da ad de er ro o r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o. . S S , , e er ra a u un n o ob bs se es so o d de e l lo os s o or rd de en na ad do or re es s, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n e er ra a u un n j jo ov ve en n c co on n u un n p pr ro op p s si it to o. .
F Fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e u un na a c co om mu un ni id da ad d d de e g ge en ni io os s r re ep pa ar rt ti id do os s p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o q qu ue e p pe en ns sa ab ba an n c co om mo o l l y y e es st ta ab ba an n
d de ec ci id di id do os s a a e em mp pr re en nd de er rl la a c co on nt tr ra a l lo os s g gi ig ga an nt te es s d de el l s so of ft tw wa ar re e q qu ue e d do om mi in na ab ba an n e el l m mu un nd do o d de e l la a i in nf fo or rm m t ti ic ca a. . S Su u
p pr ri in nc ci ip pa al l r re ep pr ro oc ch he e a a M Mi ic cr ro os so of ft t y y a a o ot tr ra as s e em mp pr re es sa as s s si im mi il la ar re es s e er ra a q qu ue e h ha ab b a an n i in nf fr ri in ng gi id do o e el l p pr ri in nc ci ip pi io o b b s si ic co o d de e
i in nt te er rn ne et t: : q qu ue e d de eb b a a s se er r u un na a h he er rr ra am mi ie en nt ta a p pa ar ra a e el l i in nt te er rc ca am mb bi io o a ab bi ie er rt to o d de e i id de ea as s e e i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . L La a p pa al la ab br ra a c cl la av ve e
e er ra a a ab bi ie er rt to o . . E En n l lo os s p pr ri im me er ro os s d d a as s d de e l la a r re ed d s se eg g n n l le e g gu us st ta ab ba a e ex xp pl li ic ca ar r, , p pa ac ci ie en nt te em me en nt te e y y c co on n p pa al la ab br ra as s
s se en nc ci il ll la as s, , a a W Wi il ll l, , q qu ue e a al l i ig gu ua al l q qu ue e m mu uc ch ho os s p pe er ri io od di is st ta as s d de ep pe en nd d a a d de e l lo os s o or rd de en na ad do or re es s p pe er ro o n no o t te en n a a n ni i i id de ea a d de e
c c m mo o f fu un nc ci io on na ab ba an n , , t to od do o e es st ta ab ba a a ab bi ie er rt to o y y d di is sp po on ni ib bl le e g gr ra at tu ui it ta am me en nt te e p pa ar ra a t to od do o e el l m mu un nd do o, , y y e es so o s se e h ha ac c a a
e ex xt te en ns si iv vo o a al l s so of ft tw wa ar re e, , l ll la am ma ad do o d de e c c d di ig go o a ab bi ie er rt to o , , c cu uy yo o f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o e es st ta ab ba a a a l la a v vi is st ta a d de e q qu ui ie en n d de es se ea ar ra a
e ex xa am mi in na ar rl lo o. . T To od do os s p po od d a an n u ut ti il li iz za ar rl lo o y y, , l lo o q qu ue e e er ra a a a n n m m s s i im mp po or rt ta an nt te e, , a ad da ap pt ta ar rl lo o a a s su us s n ne ec ce es si id da ad de es s s se eg g n n
c cr re ey ye er ra an n c co on nv ve en ni ie en nt te e. . E En nt to on nc ce es s a ap pa ar re ec ci ie er ro on n l lo os s d de e M Mi ic cr ro os so of ft t y y s su us s a am mi ig go os s, , q qu ue e, , i im mp pu ul ls sa ad do os s p po or r e el l a af f n n d de e
g ga an na ar r b be en ne ef fi ic ci io os s, , e ec ch ha ar ro on n e el l c ci ie er rr re e. . S Su us s p pr ro od du uc ct to os s s se e v vo ol lv vi ie er ro on n s so of ft tw wa ar re e d de e c c d di ig go o n no o c co om mp pa ar rt ti id do o , , y y l la as s
l la ar rg ga as s s se er ri ie es s d de e c c d di ig go os s q qu ue e l lo os s h ha ac c a an n f fu un nc ci io on na ar r p pa as sa ar ro on n a a s se er r s se ec cr re et ta as s. . D De el l m mi is sm mo o m mo od do o q qu ue e C Co oc ca a- -C Co ol la a h ha ab b a a
e er ri ig gi id do o u un n i im mp pe er ri io o b ba as s n nd do os se e e en n s su u f f r rm mu ul la a s se ec cr re et ta a, , M Mi ic cr ro os so of ft t h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o s su us s p pr ro od du uc ct to os s e en n u un n m mi is st te er ri io o. .
E Es so o a ap pe en na as s m mo ol le es st ta ab ba a a a W Wi il ll l, , p pe er ro o p pa ar ra a l lo os s i id de ea al li is st ta as s c co om mo o T To om m s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a f fo or rm ma a d de e p pr ro of fa an na ac ci i n n. . E El ll lo os s
c cr re e a an n e en n i in nt te er rn ne et t c co on n u un n c ce el lo o q qu ue e p pa ar ra a W Wi il ll l r ra ay ya ab ba a e en n l lo o r re el li ig gi io os so o l lo o c cu ua al l n no o d de ej ja ab ba a d de e s se er r u un na a i ir ro on n a a t te en ni ie en nd do o
e en n c cu ue en nt ta a e el l a at te e s sm mo o d de e T To om m , , y y e es st ta ab ba an n d de ec ci id di id do os s a a c cr re ea ar r u un n s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o m mo ot to or re es s d de e b b s sq qu ue ed da a o o
p pr ro og gr ra am ma as s d de e p pr ro oc ce es sa am mi ie en nt to o d de e t te ex xt to os s q qu ue e e es st ta ar r a a d di is sp po on ni ib bl le e g gr ra at tu ui it ta am me en nt te e p pa ar ra a c cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e l lo o d de es se ea ar ra a. .
S Si i a al lg gu ui ie en n d de es sc cu ub br r a a u un n f fa al ll lo o e en n l l, , p po od dr r a a e en nt tr ra ar r d di ir re ec ct ta am me en nt te e y y c co or rr re eg gi ir rl lo o. . A Al l f fi in n y y a al l c ca ab bo o, , p pe er rt te en ne ec ce er r a a a a l la a
g ge en nt te e q qu ue e l lo o u us sa ar ra a. .
E Es st to o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e T To om m g ga an na ab ba a u un na a n nf fi im ma a p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o q qu ue e p po od dr r a a h ha ab be er r c co on ns se eg gu ui id do o, , p pe er ro o l le e b ba as st ta ab ba a
v ve en nd de er r s su us s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s l lo o j ju us st to o p pa ar ra a p po od de er r p pa ag ga ar r e el l a al lq qu ui il le er r. . N No o l le e i im mp po or rt ta ab ba a: : l lo os s p pr ri in nc ci ip pi io os s e er ra an n l lo o p pr ri im me er ro o. .
T To om m, , s so oy y W Wi il ll l. . E Es st t s s e en n c ca as sa a? ?
H Ha ab b a a r re es sp po on nd di id do o d de es sd de e e el l m m v vi il l, , d de e m mo od do o q qu ue e p po od d a a h ha al ll la ar rs se e e en n c cu ua al lq qu ui ie er r p pa ar rt te e. .
N No o. .
Q Qu u e es s e es sa a m m s si ic ca a? ? W Wi il ll l o o a a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a l la a v vo oz z d de e u un na a m mu uj je er r. .
E Es so o, , a am mi ig go o m m o o, , e es s e el l o or ra at to or ri io o H Hi im mm me el lf fa ah hr rt ts s d de e J Jo oh ha an nn n S Se eb ba as st ti ia an n B Ba ac ch h, , e el l O Or ra at to or ri io o d de e l la a A As sc ce en ns si i n n, , y y e el ll la a e es s
l la a s so op pr ra an no o B Ba ar rb ba ar ra a S Sc ch hl li ic ck k. .
D D n nd de e e es st t s s? ? E En n u un n c co on nc ci ie er rt to o? ?
E En n u un na a t ti ie en nd da a d de e d di is sc co os s. .
L La a q qu ue e e es st t c ce er rc ca a d de e t tu u a ap pa ar rt ta am me en nt to o? ?
L La a m mi is sm ma a. .
P Po od de em mo os s v ve er rn no os s e en n t tu u c ca as sa a d de en nt tr ro o d de e v ve ei in nt te e m mi in nu ut to os s? ? M Me e h ha a s su uc ce ed di id do o a al lg go o m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te e. . A Al l i in ns st ta an nt te e
s se e a ar rr re ep pi in nt ti i d de e h ha ab be er rl lo o d di ic ch ho o. . E Es st ta ab ba a h ha ab bl la an nd do o p po or r u un n m m v vi il l. .
E Es st t s s b bi ie en n? ? P Pa ar re ec ce es s. .. .. ., , y ya a s sa ab be es s, , a as su us st ta ad do o. .
P Pu ue ed de es s q qu ue ed da ar r? ? E En n v ve ei in nt te e m mi in nu ut to os s? ?
V Va al le e. .


L La a c ca as sa a d de e T To om m r re ef fl le ej ja ab ba a a a l la a p pe er rf fe ec cc ci i n n s su u p pe er rs so on na a. . E En n l la a n ne ev ve er ra a n no o h ha ab b a a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e n na ad da a, , s sa al lv vo o b bo ot te el ll la as s
d de e a ag gu ua a m mi in ne er ra al l, , u un n h ho om me en na aj je e a a s su u p pa ar rt ti ic cu ul la ar r o op pi in ni i n n s so ob br re e l la as s b be eb bi id da as s d de e c cu ua al lq qu ui ie er r t ti ip po o, , f fr r a as s o o c ca al li ie en nt te es s. .
N Na ad da a d de e c ca af f , , z zu um mo os s o o c ce er rv ve ez za a. . S So ol la am me en nt te e a ag gu ua a. . L La a c ca am ma a s se e h ha al ll la ab ba a e en n m mi it ta ad d d de el l s sa al l n n: : u un na a c co on nc ce es si i n n a a s su u
i in ns so om mn ni io o; ; c cu ua an nd do o s se e d de es sp pe er rt ta ab ba a a a l la as s t tr re es s d de e l la a m ma a a an na a q qu ue er r a a p po od de er r c co on ne ec ct ta ar rs se e a a i in nt te er rn ne et t y y p po on ne er rs se e a a
t tr ra ab ba aj ja ar r a an nt te es s d de e v vo ol lv ve er r a a d do or rm mi ir rs se e c cu ua an nd do o e es st tu uv vi ie er ra a c ca an ns sa ad do o. . N No or rm ma al lm me en nt te e, , s se em me ej ja an nt te es s m ma an n a as s p pr ro ov vo oc ca ab ba an n
q qu ue e W Wi il ll l l le e s so ol lt ta ar ra a d de e v ve ez z e en n c cu ua an nd do o u un n s se er rm m n n s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e q qu ue e v vi iv vi ie er ra a i ig gu ua al l q qu ue e e el l r re es st to o d de e l lo os s
- 35 -
h hu um ma an no os s o o, , a al l m me en no os s, , c co om mo o l lo os s h hu um ma an no os s d de e B Br ro oo ok kl ly yn n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a aq qu ue el l n no o e er ra a d d a a d de e s se er rm mo on ne es s. .
W Wi il ll l e en nt tr r d di ir re ec ct ta am me en nt te e y y l le e h hi iz zo o u un n g ge es st to o a a T To om m p pa ar ra a q qu ue e c ce er rr ra ar ra a l la a p pu ue er rt ta a. .
T Ti ie en ne es s a al lg gu un no o d de e e es so os s a ar rt te ef fa ac ct to os s t tu uy yo os s c co on ne ec ct ta ad do o a al l o or rd de en na ad do or r, , a al lg g n n m mi ic cr r f fo on no o, , t te el l f fo on no o m m v vi il l o o c cu ua al lq qu ui ie er r
c co os sa a q qu ue e p pu ue ed da a h ha ac ce er r q qu ue e l lo o q qu ue e h ha ab bl le em mo os s l ll le eg gu ue e a a i in nt te er rn ne et t? ?
P Pe er rd do on na a, , p pe er ro o d de e q qu u e es st t s s h ha ab bl la an nd do o? ?
Y Ya a s sa ab be es s a a q qu u m me e r re ef fi ie er ro o, , a a u un no o d de e e es so os s c ca ac ch ha ar rr ro os s d de e l lo os s q qu ue e n no o c co on no oz zc co o n ni i e el l n no om mb br re e. . T Ti ie en ne es s a al lg go o q qu ue e
p pu ue ed da a e es st ta ar r g gr ra ab ba an nd do o e es st ta a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n y y l la a g gu ua ar rd de e c co om mo o u un n a ar rc ch hi iv vo o d de e a au ud di io o s si in n q qu ue e n ni i s si iq qu ui ie er ra a t t t te e d de es s
c cu ue en nt ta a? ?
P Pu ue es s. .. .. . n no o. . E El l t to on no o d de e T To om m y y s su u e ex xp pr re es si i n n d de ec c a an n a a l la as s c cl la ar ra as s: : P Pu ue es s c cl la ar ro o q qu ue e n no o, , c ch ha al la ad do o . .
B Bi ie en n, , p po or rq qu ue e l lo o q qu ue e v vo oy y a a d de ec ci ir rt te e e es s a al lg go o t te er rr ri ib bl le e y y a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e s se ec cr re et to o y y n no o p pu ue ed de e, , s su ub br ra ay yo o, , n no o p pu ue ed de e
h ha ab bl la ar rs se e d de e e el ll lo o c co on n n na ad di ie e, , y y m me en no os s c co on n l la a p po ol li ic c a a. .
T To om m c co om mp pr re en nd di i e en ns se eg gu ui id da a q qu ue e s su u a am mi ig go o e es st ta ab ba a s si ie en nd do o s si in nc ce er ro o y y q qu ue e s se e h ha al ll la ab ba a d de es se es sp pe er ra ad do o. . S Su u t te ez z, ,
n no or rm ma al lm me en nt te e c ce en ni ic ci ie en nt ta a, , p pa al li id de ec ci i t to od da av v a a m m s s. .
T To od do o e es so o e es st t e en n m ma ar rc ch ha a? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l s se e a al la an nd do o d di iv ve er rs so os s o or rd de en na ad do or re es s q qu ue e e es st ta ab ba an n e en n u un n b ba an nc co o d de e
t tr ra ab ba aj jo o, , y y c co on nc cr re et ta am me en nt te e u un no o q qu ue e s se e p pa ar re ec c a a m mu uc ch ho o a al l s su uy yo o. . H Ha ab b a a s si id do o u un na a p pr re eg gu un nt ta a t to on nt ta a; ; T To om m n no o l lo os s
d de es sc co on ne ec ct ta ab ba a n nu un nc ca a . . S Se e t tr ra at ta a d de e u un n b bu us sc ca ad do or r? ? L Lo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de e W Wi il ll l l ll le eg ga ab ba an n h ha as st ta a a ah h . .
T To om m a as si in nt ti i . . P Pa ar re ec c a a a as su us st ta ad do o. . W Wi il ll l n no o l le e p pr re eg gu un nt t s si i s su us s o or rd de en na ad do or re es s e er ra an n s se eg gu ur ro os s. . S Sa ab b a a q qu ue e n no o h ha ab b a a o ot tr ro os s
m m s s s se eg gu ur ro os s. . L La a e en nc cr ri ip pt ta ac ci i n n e er ra a u un na a d de e l la as s e es sp pe ec ci ia al li id da ad de es s d de e F Fo on nt ta ai in ne e. .
W Wi il ll l t te ec cl le e l la a d di ir re ec cc ci i n n p pa ar ra a a ac cc ce ed de er r a a s su u c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o; ; l lu ue eg go o, , c cu ua an nd do o l la a p p g gi in na a a ap pa ar re ec ci i , , e es sc cr ri ib bi i s su u
n no om mb br re e y y c co on nt tr ra as se e a a. . M Ma ar rc c l la a b ba an nd de ej ja a d de e e en nt tr ra ad da a, , r re ep pa as s l lo os s m me en ns sa aj je es s y y a ab br ri i e el l p pr ri im me er ro o. .

N NO O L LL LA AM ME E A A L LA A P PO OL LI IC C A A. . T TE EN NE EM MO OS S A A S SU U M MU UJ JE ER R. . A AV VI IS SE E A A L LA A P PO OL LI IC C A A Y Y L LA A P PE ER RD DE ER R . . N NO O L LL LA AM ME E A A L LA A
P PO OL LI IC C A A O O L LO O L LA AM ME EN NT TA AR R P PA AR RA A S SI IE EM MP PR RE E. .

T To om m, , q qu ue e e es st ta ab ba a d de e p pi ie e, , l le ey ye en nd do o p po or r e en nc ci im ma a d de el l h ho om mb br ro o d de e s su u a am mi ig go o, , d di io o u un n p pa as so o a at tr r s s y y d de ej j e es sc ca ap pa ar r u un n
g ge em mi id do o, , c co om mo o s si i l lo o h hu ub bi ie er ra an n g go ol lp pe ea ad do o. . F Fu ue e e en nt to on nc ce es s c cu ua an nd do o W Wi il ll l r re ec co or rd d : : T To om m e es st ta ab ba a c co ol la ad do o p po or r B Be et th h. . N No o
d de es sd de e u un n p pu un nt to o d de e v vi is st ta a r ro om m n nt ti ic co o n no o e er ra a r ri iv va al l p pa ar ra a l l s si in no o e en n u un n s se en nt ti id do o i in nf fa an nt ti il l. . T To om m s so ol l a a r re ec co or rr re er r l la as s
p po oc ca as s m ma an nz za an na as s q qu ue e l lo o s se ep pa ar ra ab ba an n d de el l a ap pa ar rt ta am me en nt to o d de e s su us s a am mi ig go os s p pa ar ra a i ir r a a c co om me er r a al lg go o q qu ue e n no o f fu ue er ra a e el l h ha ab bi it tu ua al l
S Su us sh hi i p pa ar ra a l ll le ev va ar r q qu ue e c co on ns su um m a a a an nt te e l la a p pa an nt ta al ll la a d de e s su u o or rd de en na ad do or r y y q qu ue e f fo or rm ma ab ba a l lo o e es se en nc ci ia al l d de e s su u d di ie et ta a. . E En n
c ci ie er rt to o m mo od do o, , p pa ar re ec c a a a al li im me en nt ta ar rs se e d de e l la as s a at te en nc ci io on ne es s d de e B Be et th h. . E El ll la a l lo o m mi im ma ab ba a c co om mo o l lo o h ha ar r a a u un na a h he er rm ma an na a m ma ay yo or r, ,
y y l l l lo o a ac ce ep pt ta ab ba a; ; i in nc cl lu us so o l le e p pe er rm mi it ti i q qu ue e l le e c co om mp pr ra ar ra a l la a e el le eg ga an nt te e c ch ha aq qu ue et ta a q qu ue e l ll le ev va ab ba a e en n l lu ug ga ar r d de e l la a r ra a d da a
g ga ab ba ar rd di in na a q qu ue e p pa ar re ec c a a t te en ne er r p pe eg ga ad da a a a l la a e es sp pa al ld da a. .
W Wi il ll l n no o h ha ab b a a p pr re ev vi is st to o q qu ue e T To om m t tu uv vi ie er ra a s su us s p pr ro op pi io os s s se en nt ti im mi ie en nt to os s s so ob br re e l la a d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n d de e B Be et th h. .
O Oh h, , D Di io os s m m o o! ! e ex xc cl la am m T To om m e en n s su u s su us su ur rr ro o. .
W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a y y l le e d di io o u un n m mo om me en nt to o p pa ar ra a q qu ue e s se e r re ec co ob br ra ar ra a d de e l la a s so or rp pr re es sa a. . L Lu ue eg go o, , d de ec ci id di i q qu ue e e er ra a m me ej jo or r
a ab br re ev vi ia ar r e el l s si ig gu ui ie en nt te e p pa as so o y y h ha ac ce er rl le e p pa ar rt t c ci ip pe e d de e l la as s c co on nc cl lu us si io on ne es s a a l la as s q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o j ju un nt to o c co on n s su u p pa ad dr re e. . L Le e
e en ns se e e el l s se eg gu un nd do o c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o p pa ar ra a d de em mo os st tr ra ar rl le e q qu ue e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s e es st ta ab ba an n m m s s i in nt te er re es sa ad do os s e en n e el l
s se ec cr re et to o y y e en n q qu ue e n no o i in nt te er rv vi in ni ie er ra an n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s q qu ue e e en n u un n r re es sc ca at te e. . E El l m mo ot ti iv vo o s se eg gu u a a s si ie en nd do o u un n c co om mp pl le et to o
m mi is st te er ri io o, , p pe er ro o e es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e l ll la am ma ar r a a l la a p po ol li ic c a a q qu ue ed da ab ba a d de es sc ca ar rt ta ad do o. .
T To om m, , n ne ec ce es si it to o q qu ue e h ha ag ga as s l lo o i im mp po os si ib bl le e p po or r a av ve er ri ig gu ua ar r d de e d d n nd de e p pr ro oc ce ed de en n e es st to os s m me en ns sa aj je es s. . E Es so o e es s l lo o q qu ue e h ha ar r a a
l la a p po ol li ic c a a; ; a as s q qu ue e e es s l lo o q qu ue e d de eb be em mo os s h ha ac ce er r n no os so ot tr ro os s. .
T To om m a as si in nt ti i , , p pe er ro o s su us s m ma an no os s n no o s se e m mo ov vi ie er ro on n. . S Se eg gu u a a p pe er rp pl le ej jo o. .
T To om m, , s s l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e B Be et th h r re ep pr re es se en nt ta a p pa ar ra a t ti i, , y y t ta am mb bi i n n l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e l le e i im mp po or rt ta as s, , p pe er ro o l lo o q qu ue e e el ll la a
n ne ec ce es si it ta a e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s e es s q qu ue e s sa aq qu ue es s e el l g ge en ni io o d de e l la a i in nf fo or rm m t ti ic ca a q qu ue e l ll le ev va as s d de en nt tr ro o, , v va al le e? ? W Wi il ll l i in nt te en nt ta ab ba a
s so on nr re e r r i ig gu ua al l q qu ue e u un n p pa ad dr re e q qu ue e a an ni im ma a a a s su u h hi ij jo o p pe eq qu ue e o o . . D De eb be es s o ol lv vi id da ar rt te e d de el l a as su un nt to o y y p pe en ns sa ar r q qu ue e s se e t tr ra at ta a d de e
o ot tr ro o r re et to o i in nf fo or rm m t ti ic co o. .. .. ., , y y d de eb be es s r re es so ol lv ve er rl lo o l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. .
S Si in n d de ec ci ir rs se e p pa al la ab br ra a, , l lo os s d do os s a am mi ig go os s i in nt te er rc ca am mb bi ia ar ro on n s su us s p pu ue es st to os s. . W Wi il ll l e em mp pe ez z a a a an nd da ar r n ne er rv vi io os sa am me en nt te e d de e u un n
l la ad do o a a o ot tr ro o m mi ie en nt tr ra as s T To om m s se e p po on n a a m ma an no os s a a l la a o ob br ra a. .


N No o t ta ar rd d e en n a av ve er ri ig gu ua ar r a al lg go o: : l lo os s s s m mb bo ol lo os s q qu ue e h ha ab b a an n a ap pa ar re ec ci id do o e en n e el l e en nc ca ab be ez za am mi ie en nt to o d de el l m me en ns sa aj je e d de e l la a
B Bl la ac ck kb be er rr ry y a ah ho or ra a e er ra an n c co om mp pl le et ta am me en nt te e d di is st ti in nt to os s. .
E Es so o n no o e es s. .. .. .? ? c co om me en nt t W Wi il ll l. .
S S . . H He eb br re eo o c co on nt te es st t T To om m . . N No o t to od da as s l la as s m m q qu ui in na as s t ti ie en ne en n a ac cc ce es so o a a e es se e a al lf fa ab be et to o. . E Es sa a e es s l la a r ra az z n n d de e q qu ue e e en n
l la a t tu uy ya a t tu uv vi ie er ra an n e es se e a as sp pe ec ct to o. . L La a u ut ti il li iz za ac ci i n n d de e o os sc cu ur ro os s a al lf fa ab be et to os s e es s u un no o d de e l lo os s t tr ru uc co os s m m s s v vi ie ej jo os s d de e l lo os s
s sp pa am mm me er rs s. .
W Wi il ll l s se e f fi ij j e en n a al lg go o m m s s. . T Tr ra as s l la a l la ar rg ga a s se er ri ie e d de e c ca ar ra ac ct te er re es s h he eb br re eo os s, , v vi io o a al lg gu un no os s q qu ue e e es st ta ab ba an n e en nt tr re ec co om mi il ll la ad do os s e en n
i in ng gl l s s. . E Er ra a c co om mo o s si i h hu ub bi ie er ra an n a ap pa ar re ec ci id do o e en n l la a p pa an nt ta al ll la a d de e s su u p pr ro op pi io o o or rd de en na ad do or r, , p pe er ro o e er ra an n v vi is si ib bl le es s y y m me en nc ci io on na ab ba an n
u un na a d di ir re ec cc ci i n n d de e c co or rr re eo o n no or rm ma al l: : i in nf fo o@ @g go ol le em m- -n ne et t. . n ne et t. .
g go ol le em m- -n ne et t ? ? E Es s e es se e s su u n no om mb br re e? ?
E Es so o p pa ar re ec ce e. .
N No o e es s u un no o d de e e es so os s n no om mb br re es s d de e E El l S Se e o or r d de e l lo os s A An ni il ll lo os s? ?
N No o l lo o d di ir r s s e en n s se er ri io o, , v ve er rd da ad d? ? E El l p pe er rs so on na aj je e d de el l l li ib br ro o e es s G Go ol ll lu um m, , y y s se e e es sc cr ri ib be e c co on n u u y y d do os s e el le es s . .
D De e r re ep pe en nt te e, , l la a p pa an nt ta al ll la a s se e q qu ue ed d e en n n ne eg gr ro o, , c co on n u un no os s p po oc co os s c ca ar ra ac ct te er re es s q qu ue e p pa ar rp pa ad de ea ab ba an n e en n e el l m ma ar rg ge en n
i iz zq qu ui ie er rd do o. . A Ac ca as so o s se e h ha ab br r a a e es st tr ro op pe ea ad do o e el l s si is st te em ma a? ?
T To om m v vi io o e el l s se em mb bl la an nt te e d de e s su u a am mi ig go o. .
N No o t te e p pr re eo oc cu up pe es s, , n no o e es s m m s s q qu ue e u un na a m ma an ne er ra a m m s s f f c ci il l d de e d da ar r i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s a al l o or rd de en na ad do or r q qu ue e m me ed di ia an nt te e u un na a
i in nt te er rf fa az z g gr r f fi ic ca a d de e u us su ua ar ri io o. .
W Wi il ll l p pa ar re ec c a a t to ot ta al lm me en nt te e c co on nf fu un nd di id do o. .
I In nt te er rf fa az z g gr r f fi ic ca a d de e u us su ua ar ri io o? ? T To om m s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e es st ta ab ba a h ha ab bl la an nd do o e en n u un n l le en ng gu ua aj je e d de es sc co on no oc ci id do o p pa ar ra a
l l; ; n no o o ob bs st ta an nt te e, , i in nt tu u a a q qu ue e W Wi il ll l e es sp pe er ra ab ba a q qu ue e d di ij je er ra a a al lg go o. . P Pe en ns s q qu ue e s su u a am mi ig go o e er ra a c co om mo o e el l p pa as sa aj je er ro o d de e u un n t ta ax xi i
- 36 -
q qu ue e t ti ie en ne e m mu uc ch ha a p pr ri is sa a: : a au un nq qu ue e n na ad da a c ca am mb bi ia ar ra a s se e s se en nt t a a m me ej jo or r s si i s se e m mo ov v a a q qu ue e e es st ta an nd do o p pa ar ra ad do o e en n u un n a at ta as sc co o, ,
i in nc cl lu us so o s si i e es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a d da ar r u un n l la ar rg go o r ro od de eo o. . S Sa ab b a a q qu ue e, , p ps si ic co ol l g gi ic ca am me en nt te e, , W Wi il ll l s se e h ha al ll la ab ba a e en n u un n e es st ta ad do o p pa ar re ec ci id do o
y y q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a s sa ab be er r q qu ue e h ha ac c a an n p pr ro og gr re es so os s. . U Un n c co om me en nt ta ar ri io o s so ob br re e e el l p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o p po od d a a s se er r d de e a ay yu ud da a. .
V Vo oy y a a p pr re eg gu un nt ta ar rl le e a al l o or rd de en na ad do or r q qu ui i n n t te e e en nv vi i e el l m me en ns sa aj je e. .
P Pu ue ed de es s h ha ac ce er r e es so o? ?
S S . . M Mi ir ra a. .
T To om m t te ec cl le e : : Q Qu ui ie en ne es s g go ol le em m- -n ne et t. . n ne et t . .
A A W Wi il ll l s si ie em mp pr re e l le e s so or rp pr re en nd d a a c cu ua an nd do o, , e en nt tr re e t to od do os s l lo os s c c d di ig go os s y y d d g gi it to os s q qu ue e h ha ab b a a, , u un n o or rd de en na ad do or r o o u un n g ge en ni io o
d de e l lo os s o or rd de en na ad do or re es s, , q qu ue e p pa ar ra a e el l c ca as so o v ve en n a a a a s se er r l lo o m mi is sm mo o u ut ti il li iz za ab ba a u un n l le en ng gu ua aj je e n no or rm ma al l, , a au un nq qu ue e f fu ue er ra a c co on n s su u
p pa ar rt ti ic cu ul la ar r e es st ti il lo o. . A A p pe es sa ar r d de e t to od do o, , y y t ta al l c co om mo o s se e c co om mp pr ro ob b , , a aq qu ue el ll la a e er ra a u un na a i in ns st tr ru uc cc ci i n n i in nf fo or rm m t ti ic ca a
c co om mp pr re en ns si ib bl le e. .
Q Qu ui ie en ne es s g go ol le em m- -n ne et t. . n ne et t. .
T To om m e es sp pe er ra ab ba a a a q qu ue e l la a p pa an nt ta al ll la a s se e l ll le en na ar ra a. . N No o h ha ab b a a n na ad da a q qu ue e u un no o p pu ud di ie er ra a h ha ac ce er r e en n e es so os s m mo om me en nt to os s, , m mi ie en nt tr ra as s
l la as s l lu uc ce es s p pa ar rp pa ad de ea ab ba an n y y e el l r re el lo oj j m ma ar rc ca ab ba a l lo os s s se eg gu un nd do os s. . N No o h ha ab b a a f fo or rm ma a d de e m me et te er r p pr ri is sa a a a u un n o or rd de en na ad do or r. . L La a
g ge en nt te e s si ie em mp pr re e l lo o i in nt te en nt ta ab ba a. . P Po od d a a v ve er rs se e e en n l lo os s c ca aj je er ro os s a au ut to om m t ti ic co os s, , c co on n l la as s m ma an no os s e en n p po os si ic ci i n n, , i ig gu ua al l q qu ue e l la a
b bo oc ca a d de e u un n c co oc co od dr ri il lo o, , a an nt te e e el l e ex xp pe en nd de ed do or r d de e b bi il ll le et te es s, , e es sp pe er ra an nd do o a a c co og ge er rl lo os s a a m me ed di id da a q qu ue e s sa al li ie er ra an n, ,
a as se eg gu ur r n nd do os se e d de e q qu ue e n no o p pe er rd d a an n n ni i m me ed di io o s se eg gu un nd do o; ; p po od d a a v ve er rs se e e en n l la as s o of fi ic ci in na as s, , d do on nd de e l la a g ge en nt te e s se e d da ab ba a
g go ol lp pe ec ci it to os s c co on n e el l l l p pi iz z e en n e el l m mu us sl lo o c co om mo o s si i d de e u un n b bo on ng go o s se e t tr ra at ta ar ra a. . V Va am mo os s, , v va am mo os s, , v va am mo os s! ! , , s se e a ap pr re em mi ia ab ba a a al l
o or rd de en na ad do or r o o a a l la a i im mp pr re es so or ra a p pa ar ra a q qu ue e n no o f fu ue er ra a t ta an n l le en nt to o, , p pe er ro o s se e o ol lv vi id da ab ba a q qu ue e a ap pe en na as s d di ie ez z o o q qu ui in nc ce e a a o os s a at tr r s s
l la a m mi is sm ma a t ta ar re ea a h ha ab br r a a o oc cu up pa ad do o t to od da a u un na a j jo or rn na ad da a d de e t tr ra ab ba aj jo o. .
A Ah h, , v va ay ya a! ! E Es st to o e es s i in nt te er re es sa an nt te e. .
E En n l la a p pa an nt ta al ll la a h ha ab b a a a ap pa ar re ec ci id do o l la a r re es sp pu ue es st ta a. . C Cl la ar ra a y y c co on nc ci is sa a: :
N No o s se e h ha a e en nc co on nt tr ra ad do o n ni in ng gu un na a c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a c co on n g go ol le em m- -n ne et t. . n ne et t. .
S Se e l la a h ha an n i in nv ve en nt ta ad do o. .
Y Y a ah ho or ra a q qu u ? ?
T To om m v vo ol lv vi i a al l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o y y s se el le ec cc ci io on n u un na a o op pc ci i n n q qu ue e W Wi il ll l i ig gn no or ra ab ba a q qu ue e e ex xi is st ti ie er ra a: : V Ve er r e el l
e en nc ca ab be ez za am mi ie en nt to o c co om mp pl le et to o . . D De e r re ep pe en nt te e, , u un n m mo on nt t n n d de e l l n ne ea as s q qu ue e l l n no or rm ma al lm me en nt te e h ha ab br r a a d de es sc ca ar rt ta ad do o l ll le en na ar ro on n l la a
p pa an nt ta al ll la a. .
D De e a ac cu ue er rd do o d di ij jo o T To om m . . L Lo o q qu ue e t te en ne em mo os s a aq qu u e es s u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e p pe el l c cu ul la a d de e v vi ia aj je es s. . E Es st to o t te e m mu ue es st tr ra a e el l
t tr ra ay ye ec ct to o d de el l m me en ns sa aj je e p po or r i in nt te er rn ne et t. . L La a l l n ne ea a d de e a ar rr ri ib ba a e es s s su u d de es st ti in no o f fi in na al l; ; y y l la a d de e a ab ba aj jo o, , s su u p pu un nt to o d de e o or ri ig ge en n. . C Ca ad da a
s se er rv vi id do or r c co on ne ec ct ta ad do o t ti ie en ne e s su u p pr ro op pi ia a l l n ne ea a. .
W Wi il ll l o ob bs se er rv v l la a p pa an nt ta al ll la a. . T To od da as s l la as s f fr ra as se es s e em mp pe ez za ab ba an n c co on n: : R Re ec ci ib bi id do o. .. .. . . .
V Va ay ya a, , e es st to os s t t o os s t te en n a an n p pr ri is sa a c co om me en nt t T To om m. .
C C m mo o l lo o s sa ab be es s? ?
B Bu ue en no o, , p po od dr r a as s i in nv ve en nt ta ar rt te e l la as s l l n ne ea as s d de e R Re ec ci ib bi id do o , , p pe er ro o e es so o l ll le ev va a t ti ie em mp po o, , y y q qu ui ie en n s se ea a q qu ue e h ha a e en nv vi ia ad do o e es st to o
n no o l lo o t te en n a a. . O O n no o s sa ab be e c c m mo o h ha ac ce er rl lo o. . T To od da as s e es sa as s l l n ne ea as s d de e R Re ec ci ib bi id do o s so on n a au ut t n nt ti ic ca as s. . V Va al le e, , e es s t to od do o l lo o q qu ue e
n ne ec ce es si it ta am mo os s. . A Aq qu u . . S Se e a al l l la a l lt ti im ma a l l n ne ea a, , l la a d de el l p pu un nt to o d de e o or ri ig ge en n: : R Re ec ci ib bi id do o d de e i in nf fo o. . n ne et t- -s sp po ot t. . b bi iz z . .
Q Qu u e es s e es so o? ?
T To od do os s l lo os s o or rd de en na ad do or re es s d de el l m mu un nd do o, , m mi ie en nt tr ra as s e es st t n n c co on ne ec ct ta ad do os s a a i in nt te er rn ne et t, , t ti ie en ne en n u un n n no om mb br re e. . E Es st te e d de e a aq qu u e es s
e el l o or rd de en na ad do or r q qu ue e t te e e en nv vi i e el l m me en ns sa aj je e. . D De e a ac cu ue er rd do o. . E Es so o s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e h ha ay y o ot tr ro o m mo ov vi im mi ie en nt to o q qu ue e d de eb bo o h ha ac ce er r. .
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e s su u a am mi ig go o e es st ta ab ba a i in nc c m mo od do o. . A Aq qu ue el l n no o e er ra a e el l m mo od do o e en n q qu ue e l le e g gu us st ta ab ba a h ha ac ce er r l la as s c co os sa as s. . S Se e a ac co or rd d
d de e u un na a d de e s su us s p pr ri im me er ra as s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s, , c cu ua an nd do o T To om m l le e e ex xp pl li ic c l la a d di if fe er re en nc ci ia a e en nt tr re e h ha ac ck ke er rs s y y c cr ra ac ck ke er rs s, , w wh hi it te e
h ha at ts s y y b bl la ac ck k h ha at ts s. . A A W Wi il ll l l le e g gu us st ta ar ro on n l lo os s n no om mb br re es s y y p pe en ns s q qu ue e p po od d a an n d da ar r p pi ie e a a u un n b bu ue en n r re ep po or rt ta aj je e p pa ar ra a u un na a
r re ev vi is st ta a. .
S Su u m me em mo or ri ia a e er ra a m mu uy y e es sq qu ue em m t ti ic ca a. . R Re ec co or rd da ab ba a s su u s so or rp pr re es sa a a al l d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e e el l t t r rm mi in no o h ha ac ck ke er r s se e u ut ti il li iz za ab ba a a a
m me en nu ud do o d de e m ma an ne er ra a i in nc co or rr re ec ct ta a. . N No or rm ma al lm me en nt te e s se e a ap pl li ic ca ab ba a a a l lo os s g ga am mb be er rr ro os s a ad do ol le es sc ce en nt te es s q qu ue e s se e i in nf fi il lt tr ra ab ba an n e en n l lo os s
o or rd de en na ad do or re es s d de e l lo os s d de em m s s y y q qu ue e p po od d a an n s se er r l lo os s d de e l la a O OT TA AN N o o C Ca ab bo o C Ca a a av ve er ra al l p pa ar ra a s se em mb br ra ar r l la a c co on nf fu us si i n n; ;
p pe er ro o e en nt tr re e l lo os s d de el l o of fi ic ci io o, , h ha ac ck ke er r t te en n a a u un n s si ig gn ni if fi ic ca ad do o m me en no os s a ag gr re es si iv vo o y y s se e a ap pl li ic ca ab ba a a a l lo os s q qu ue e s se e m me et t a an n p po or r
d di iv ve er rs si i n n y y n no o p po or r m ma al li ic ci ia a e en n e es sp pa ac ci io os s v vi ir rt tu ua al le es s a aj je en no os s. . L Lo os s q qu ue e s se e d de ed di ic ca ab ba an n a a e es sp pa ar rc ci ir r v vi ir ru us s y y a a c co ol la ap ps sa ar r l lo os s
s si is st te em ma as s d de e e em me er rg ge en nc ci ia a d de el l 9 91 11 1 e er ra an n c co on no oc ci id do os s c co om mo o c cr ra ac ck ke er rs s ; ; e er ra an n h ha ac ck ke er rs s d de es st tr ru uc ct ti iv vo os s. .
L La a m mi is sm ma a d di is st ti in nc ci i n n s se e a ap pl li ic ca ab ba a a a l lo os s w wh hi it te e h ha at ts s y y a a l lo os s b bl la ac ck k h ha at ts s. . L Lo os s p pr ri im me er ro os s s so ol l a an n m me et te er r l la as s n na ar ri ic ce es s
d do on nd de e n no o e er ra an n b bi ie en nv ve en ni id do os s p po or r e ej je em mp pl lo o, , d de en nt tr ro o d de el l s si is st te em ma a d de e u un no o d de e l lo os s m ma ay yo or re es s b ba an nc co os s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s , , p pe er ro o s su us s m mo ot ti iv vo os s e er ra an n i in no of fe en ns si iv vo os s. . P Po od d a an n a as so om ma ar rs se e a a l la as s c cu ue en nt ta as s d de e l lo os s c cl li ie en nt te es s e e i in nc cl lu us so o e en nt te er ra ar rs se e
d de e s su us s c cl la av ve es s d de e i id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n, , p pe er ro o n no o s se e l ll le ev va ab ba an n e el l d di in ne er ro o a au un nq qu ue e p po od dr r a an n , , s si in no o q qu ue e e en nv vi ia ab ba an n u un n c co or rr re eo o
e el le ec ct tr r n ni ic co o a al l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e s se eg gu ur ri id da ad d d de e l la a e en nt ti id da ad d e ex xp pl li ic c n nd do ol le e l lo os s f fa al ll lo os s d de e s su u s si is st te em ma a. . E El l m me en ns sa aj je e t t p pi ic co o
d de e u un n w wh hi it te e h ha at t q qu ue e p po od d a a a ap pa ar re ec ce er r e en n l la a b ba an nd de ej ja a d de e e en nt tr ra ad da a d de e c cu ua al lq qu ui ie er r d de es sa af fo or rt tu un na ad do o s su up pe er rv vi is so or r d de e
s se eg gu ur ri id da ad d p po od d a a s se er r: : P Pu ue ed do o v ve er r s su us s d da at to os s. . Y Y s si i y yo o p pu ue ed do o, , l lo os s m ma al lo os s t ta am mb bi i n n. . A Ar rr r g gl le en nl lo o . . S Si i e el l d de es st ti in na at ta ar ri io o
t te en n a a r re ea al lm me en nt te e m ma al la a s su ue er rt te e, , e el l m me en ns sa aj je e e er ra a r re ee en nv vi ia ad do o a al l d di ir re ec ct to or r g ge en ne er ra al l. .
L Lo os s b bl la ac ck k h ha at ts s h ha ac c a an n l lo o m mi is sm mo o p pe er ro o c co on n p pr ro op p s si it to os s m m s s s si in ni ie es st tr ro os s, , y y c cu ua an nd do o s se e i in nt tr ro od du uc c a an n e en n u un n s si is st te em ma a d de e
s se eg gu ur ri id da ad d n no o e er ra a p po or r e el l p pr ri in nc ci ip pi io o E Ev ve er re es st t , , e es s d de ec ci ir r, , p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a a al ll l , , s si in no o p pa ar ra a c ca au us sa ar r d da a o os s. . A A v ve ec ce es s s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n r ro ob bo o, , p pe er ro o l lo o m m s s f fr re ec cu ue en nt te e e er ra a e el l c ci ib be er rv va an nd da al li is sm mo o, , l la a e em mo oc ci i n n d de e c ca ar rg ga ar rs se e u un n s si is st te em ma a
i im mp po or rt ta an nt te e. . L Lo os s v vi ir ru us s q qu ue e e en n e el l p pa as sa ad do o s se e h ha ab b a an n c co on nv ve er rt ti id do o e en n n no ot ti ic ci ia a, , I I l lo ov ve e y yo ou u o o M Mi ic ch he el la an ng ge el lo o , , s se e
c co on ns si id de er ra ab ba an n o ob br ra as s m ma ae es st tr ra as s d de en nt tr ro o d de e l la a h he er rm ma an nd da ad d d de e l lo os s b bl la ac ck k h ha at ts s. .
N Na at tu ur ra al lm me en nt te e, , T To om m e er ra a m m s s w wh hi it te e h ha at t q qu ue e n na ad di ie e. . A Ad do or ra ab ba a i in nt te er rn ne et t y y d de es se ea ab ba a q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ra a. . P Po oc ca as s v ve ec ce es s
h ha ab b a a h he ec ch ho o d de e h ha ac ck ke er r, , y y j ja am m s s d de e c cr ra ac ck ke er r. . C Cr re e a a q qu ue e e er ra a e es se en nc ci ia al l q qu ue e l la a g ge en nt te e l ll le eg ga ar ra a a a c co on nf fi ia ar r e en n l la a r re ed d, , q qu ue e
s se e s si in nt ti ie er ra a c c m mo od da a e en n e el ll la a, , y y e es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e p pe er rs so on na as s c co om mo o l l, , c ca ap pa ac ce es s d de e h ha al ll la ar r l lo os s f fa al ll lo os s d de el l s si is st te em ma a, ,
d de eb b a an n a ab bs st te en ne er rs se e d de e g ga am mb be er rr ra ad da as s. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , e en n e es so os s m mo om me en nt to os s s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n a an nt te e u un na a s si it tu ua ac ci i n n
e ex xc ce ep pc ci io on na al l: : e es st ta ab ba a e en n j ju ue eg go o l la a v vi id da a d de e B Be et th h. .
W Wi il ll l e em mp pe ez z a a a an nd da ar r i im mp pa ac ci ie en nt te em me en nt te e. . N No ot ta ab ba a l la as s p pi ie er rn na as s d d b bi il le es s y y u un n a ag gu uj je er ro o e en n e el l e es st t m ma ag go o. . N No o h ha ab b a a
c co om mi id do o n na ad da a d de es sd de e q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e el l m me en ns sa aj je e, , y y d de e e es so o h ha ac c a a y ya a s si ie et te e h ho or ra as s. . S Se e d di ir ri ig gi i a a l la a n ne ev ve er ra a d de e T To om m, ,
p pe er ro o s so ol lo o e en nc co on nt tr r a al lg gu un no os s V Vo ol lv vi ic c y y u un na a c ca aj ja a c co on n s su us sh hi i d de el l d d a a a an nt te er ri io or r. . L Lo o c co og gi i , , l lo o o ol li is sq qu ue e y y d de ec ci id di i q qu ue e
- 37 -
t to od da av v a a e er ra a c co om me es st ti ib bl le e. . L Lo o d de ev vo or r c co on n a av vi id de ez z, , p pe er ro o s se e s si in nt ti i c cu ul lp pa ab bl le e p po or r t te en ne er r a ap pe et ti it to o m mi ie en nt tr ra as s s su u m mu uj je er r
s se eg gu u a a s se ec cu ue es st tr ra ad da a. . A Al l t tr ra ag ga ar r, , l la a i im ma ag ge en n d de e B Be et th h v vo ol lv vi i a a l l. . L La a i id de ea a m mi is sm ma a d de e l la a c co om mi id da a p pa ar re ec c a a e es st ta ab bl le ec ce er r u un na a
a as so oc ci ia ac ci i n n c co on n e el ll la a: : l la as s v ve el la ad da as s e en n l la as s q qu ue e p pr re ep pa ar ra ab ba an n l la a c ce en na a j ju un nt to os s, , s su u i in ns sa ac ci ia ab bl le e a ap pe et ti it to o. .. .. . P Pe en ns sa ar ra a e en n l lo o q qu ue e
p pe en ns sa ar ra a, , e en n c ca al li id de ez z, , e en n h ha am mb br re e o o e en n s sa ac ci ie ed da ad d, , t to od do o l lo o l ll le ev va ab ba a h ha as st ta a e el ll la a. .
S Se e p pa as se e p po or r e el l a ap pa ar rt ta am me en nt to o d de e T To om m y y o oj je e l la as s r re ev vi is st ta as s d de e i in nf fo or rm m t ti ic ca a y y l la as s i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le es s p pu ub bl li ic ca ac ci io on ne es s
q qu ue e s su u a am mi ig go o t te en n a a a ap pi il la ad da as s a al l l la ad do o d de e l la a c ca am ma a. .
W Wi il ll l, , v ve en n u un n m mo om me en nt to o. .
T To om m o ob bs se er rv va ab ba a l la a p pa an nt ta al ll la a. . H Ha ab b a a m ma ar rc ca ad do o u un n q qu ui ie en ne es s p pa ar ra a n ne et ts sp po ot t- -b bi iz z. .c co om m y y h ha ab b a a c co on ns se eg gu ui id do o u un na a
r re es sp pu ue es st ta a. .
N No o p pa ar re ec ce es s s sa at ti is sf fe ec ch ho o d di ij jo o W Wi il ll l. .
H Ha ay y b bu ue en na as s y y m ma al la as s n no ot ti ic ci ia as s. . L La a b bu ue en na a e es s q qu ue e s s e ex xa ac ct ta am me en nt te e d de es sd de e d d n nd de e f fu ue e e en nv vi ia ad do o e el l m me en ns sa aj je e. . L La a
m ma al la a e es s q qu ue e p pu ud do o h ha ab be er rl lo o e en nv vi ia ad do o c cu ua al lq qu ui ie er ra a. .
N No o t te e e en nt ti ie en nd do o. .
N Nu ue es st tr ro o c ca am mi in no o a ac ca ab ba a e en n u un n c ci ib be er rc ca af f . . E En n e es so os s l lo oc ca al le es s l la a g ge en nt te e e en nt tr ra a y y s sa al le e c co on ns st ta an nt te em me en nt te e. . H Ha ay y q qu ue e v ve er r
q qu u e es st t p pi id do o l ll le eg ga as s a a s se er r! ! e ex xc cl la am m T To om m, , f fu ur ri io os so o, , d da an nd do o u un n p pu u e et ta az zo o e en n l la a m me es sa a . . P Pe en ns sa as st te e q qu ue e
c co on ns se eg gu ui ir r a as s u un na a d di ir re ec cc ci i n n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r l li im mp pi ia a y y c cl la ar ra a! ! I Id di io ot ta a! !
W Wi il ll l s sa ab b a a q qu ue e s su u a am mi ig go o h ha ab bl la ab ba a c co on ns si ig go o m mi is sm mo o. .
Y Y d d n nd de e e es st t e es se e c ci ib be er rc ca af f ? ?
A Ac ca as so o i im mp po or rt ta a? ? N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e es s u un na a c ci iu ud da ad d j jo od di id da am me en nt te e i in nm me en ns sa a, , W Wi il ll l. . P Po or r e es se e l lu ug ga ar r p pu ue ed de en n h ha ab be er r p pa as sa ad do o
u un n m mi il ll l n n d de e p pe er rs so on na as s. .
T To om m, , e es sc cu uc ch ha a d di ij jo o W Wi il ll l c co on n f fr r a a c ca al lm ma a , , p pu ue ed de es s a av ve er ri ig gu ua ar r d d n nd de e e es st t ? ?
T To om m s se e v vo ol lv vi i h ha ac ci ia a l la a p pa an nt ta al ll la a m mi ie en nt tr ra as s W Wi il ll l o ob bs se er rv va ab ba a. . P Po or r f fi in n h ha ab bl l . .
A Ah h e es st t l la a d di ir re ec cc ci i n n. . E El l p pr ro ob bl le em ma a e es s q qu ue e n no o s s s si i c cr re ee er rl la a. .
D D n nd de e e es st t ? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l. .
S Su u a am mi ig go o l lo o m mi ir r d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a l lo os s o oj jo os s p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z d de es sd de e q qu ue e W Wi il ll l l le e h ha ab b a a m mo os st tr ra ad do o e el l m me en ns sa aj je e d de e l lo os s
s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s. .
E En n B Br ro oo ok kl ly yn n, , e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s. .
E Es so o e es st t b ba as st ta an nt te e c ce er rc ca a d de e a aq qu u , , p po or r q qu u n no o t te e l lo o c cr re ee es s? ?
M Mi ir ra a e el l p pl la an no o. . T To om m h ha ab b a a h he ec ch ho o u un na a b b s sq qu ue ed da a i in ns st ta an nt t n ne ea a e en n M Ma ap pQ Qu ue es st t y y h ha ab b a a m ma ar rc ca ad do o c co on n u un n a as st te er ri is sc co o
r ro oj jo o l la a s si it tu ua ac ci i n n e ex xa ac ct ta a d de el l e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to o. . S Se e h ha al ll la ab ba a e en n E Ea as st te er rn n P Pa ar rk kw wa ay y. .
T Te e d da as s c cu ue en nt ta a d de e d d n nd de e e es st t e es so o? ?
N No o. . V Va am mo os s, , T To om m, , d d j ja at te e d de e a ad di iv vi in na an nz za as s y y d d m me el lo o t t . .
E Es st te e m me en ns sa aj je e s se e e en nv vi i d de es sd de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , y y a ah h e es st t l la a m ma ay yo or r c co om mu un ni id da ad d h ha as s d di ic ca a
4 4
* * d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
E El l a as st te er ri is sc co o l lo os s m mi ir ra ab ba a s si in n p pa ar rp pa ad de ea ar r, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a l la a c cr ru uz z d de el l m ma ap pa a d de e u un n t te es so or ro o c co om mo o l lo os s q qu ue e h ha ab b a a v vi is st to o
W Wi il ll l e en n s su us s s su ue e o os s d de e l la a i in nf fa an nc ci ia a. . Q Qu u e es sc co on nd de er r a a? ?
A A p pe es sa ar r d de e l la a u ub bi ic ca ac ci i n n, , e es s p po os si ib bl le e q qu ue e n no o l lo o h ha ay ya an n e en nv vi ia ad do o e el ll lo os s. .
T To om m, , p po or r e el l a am mo or r d de e D Di io os s, , e el l m me en ns sa aj je e e es st ta ab ba a e en n h he eb br re eo o! !
S S , , p pe er ro o e es so o p pu ue ed de e q qu ue e f fu ue er ra a u un na a t ta ap pa ad de er ra a. . E El l n no om mb br re e r re ea al l e er ra a g go ol le em m. . n ne et t. .
B B s sc ca al lo o. .
T To om m i in nt tr ro od du uj jo o g go ol le em m e en n G Go oo og gl le e y y a ab br ri i e el l p pr ri im me er r r re es su ul lt ta ad do o, , q qu ue e r re es su ul lt t s se er r l la a p p g gi in na a d de e u un na a w we eb b j ju ud d a a
c co on n l le ey ye en nd da as s p pa ar ra a n ni i o os s. . E En n e el ll la a e ex xp pl li ic ca ab ba a l la a h hi is st to or ri ia a d de el l g gr ra an n r ra ab bi in no o L Lo oe ew w d de e P Pr ra ag ga a, , q qu ue e u ut ti il li iz z u un n a an nt ti ig gu uo o
e en nc ca an nt ta am mi ie en nt to o d de e l la a c c b ba al la a p pa ar ra a m mo od de el la ar r u un n h ho om mb br re e d de e b ba ar rr ro o, , u un n g gi ig ga an nt te e a al l q qu ue e l ll la am ma ab ba a e el l g go ol le em m . . L Lo os s o oj jo os s
d de e W Wi il ll l s se e m mo ov vi ie er ro on n h ha as st ta a e el l f fi in na al l d de el l t te ex xt to o. . L La a h hi is st to or ri ia a t te er rm mi in na ab ba a e en n u un n c cl l m ma ax x d de e v vi io ol le en nc ci ia a y y d de es st tr ru uc cc ci i n n
d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l g go ol le em m e en nl lo oq qu ue ec ci ie er ra a. . A Aq qu ue el ll la a c cr ri ia at tu ur ra a t te en n a a t to od do o e el l a as sp pe ec ct to o d de e s se er r u un n p pr re ec cu ur rs so or r d de el l m mo on ns st tr ru uo o
d de e F Fr ra an nk ke en ns st te ei in n. .
D De e a ac cu ue er rd do o d di ij jo o T To om m f fi in na al lm me en nt te e , , l lo o a ad dm mi it to o, , p pa ar re ec ce e q qu ue e e en nc ca aj ja a c co on n e el ll lo os s, , p pe er ro o n no o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o. . A A s sa an nt to o
d de e q qu u q qu ue er rr r a a e es sa a g ge en nt te e s se ec cu ue es st tr ra ar r a a B Be et th h? ?
N No o s sa ab be em mo os s q qu ue e h ha ay ya a s si id do o e es sa a g ge en nt te e . . P Pu ue ed de e t tr ra at ta ar rs se e s si im mp pl le em me en nt te e d de e u un n p ps si ic c p pa at ta a q qu ue e c ca as su ua al lm me en nt te e
p pe er rt te en ne ec ce e a a e es sa a c co om mu un ni id da ad d r re ep pl li ic c W Wi il ll l c co og gi ie en nd do o s su u a ab br ri ig go o. .
A Ad d n nd de e v va as s? ?
A Al ll l . .
E Es st t s s l lo oc co o? ?
S Si im mu ul la ar r q qu ue e e es st to oy y r re ea al li iz za an nd do o u un n r re ep po or rt ta aj je e. . E Em mp pe ez za ar r a a h ha ac ce er r p pr re eg gu un nt ta as s, , a a v ve er r q qu ui i n n e es st t a al l m ma an nd do o. .
H Ha as s p pe er rd di id do o l la a c ca ab be ez za a? ? P Po or r q qu u n no o l le e c cu ue en nt ta as s a a l la a p po ol li ic c a a q qu ue e h ha as s r ra as st tr re ea ad do o e el l m me en ns sa aj je e? ? D De ej ja a q qu ue e e el ll lo os s s se e
o oc cu up pe en n. .
Y Y a as se eg gu ur ra ar rm me e d de e q qu ue e e es so os s c ch hi if fl la ad do os s m ma at te en n a a B Be et th h? ? V Vo oy y p pa ar ra a a al ll l . .
N No o p pu ue ed de es s e en nt tr ra ar r a al ll l s si in n m m s s, , c co on n t tu u l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s y y t tu u a ac ce en nt to o i in ng gl l s s. . S Se er r a a c co om mo o s si i t te e c co ol lg ga as se es s u un n c ca ar rt te el l
d de el l c cu ue el ll lo o. .
Y Ya a p pe en ns sa ar r e en n a al lg go o. . W Wi il ll l n no o l le e d di ij jo o q qu ue e c cr re e a a q qu ue e e er ra a b ba as st ta an nt te e b bu ue en no o h ha ac ci ie en nd do o d de e d de et te ec ct ti iv ve e a af fi ic ci io on na ad do o. . S Su us s
t tr ri iu un nf fo os s e en n B Br ro on nw ws sv vi il ll le e y y e en n M Mo on nt ta an na a l lo o h ha ab b a an n a an ni im ma ad do o: : s si i e en n a am mb bo os s c ca as so os s h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o u un na a v ve er rd da ad d
o oc cu ul lt ta a, , c co on n m m s s m mo ot ti iv vo o l lo o l lo og gr ra ar r a a a ah ho or ra a, , q qu ue e s se e d di is sp po on n a a a a e en nc co on nt tr ra ar r a a s su u e es sp po os sa a. .

4
* El hasidismo es un movimiento de renovacin de la tradicin juda que pone el acento en la devocin y no
tanto en el saber religioso, y busca, en consecuencia, devolver un sentido de poder y esperanza a la poblacin.
Una de sus singularidades ms sobresalientes es la intensidad con que sus miembros efectan sus rituales, lo que
le da un carcter mstico que contrasta con el profundo y arraigado sentido racionalista del resto de las
comunidades y tradiciones judas, para las que lo sagrado solo est presente en Dios, en tanto que para el
hasidismo este se manifiesta en cada uno de los actos del hombre. (N. del T. )
- 38 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 15 5
V Vi ie er rn ne es s, , 1 16 6. . 1 10 0 h h, , C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , B Br ro oo ok kl ly yn n
S Su u p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n f fu ue e d de e c co on nf fu us si i n n. . H Ha ab b a a s sa al li id do o d de e l la a e es st ta ac ci i n n d de e m me et tr ro o d de e S St te er rl li in ng g S St tr re ee et t y y s se e d di ir ri ig g a a h ha ac ci ia a
l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a u un na a c co om mu un ni id da ad d n ne eg gr ra a: : e en n l lo os s q qu ui io os sc co os s s se e v ve en nd d a a E Eb bo on ny y, , V Vi ib be e y y B Bl la ac ck k H Ha ai ir r; ; h ha ab b a a p pi in nt ta ad da as s e en n
t to od da as s l la as s p pa ar re ed de es s y y s se e v ve e a an n g gr ru up po os s d de e j j v ve en ne es s n ne eg gr ro os s v ve es st ti id do os s c co on n h ho ol lg ga ad da as s r ro op pa as s m mi il li it ta ar re es s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , u un na a v ve ez z c cr ru uz za ad da a N Ne ew w Y Yo or rk k A Av ve en nu ue e, , n no ot t q qu ue e s su u p pu ul ls so o s se e a ac ce el le er ra ab ba a; ; s su u o ol lf fa at to o d de e r re ep po or rt te er ro o l le e
d di ij jo o q qu ue e e es st ta ab ba a a ac ce er rc c n nd do os se e a a s su u h hi is st to or ri ia a. . L Lo os s c ca ar rt te el le es s y y l lo os s r r t tu ul lo os s e es st ta ab ba an n e es sc cr ri it to os s e en n h he eb br re eo o. . A Au un nq qu ue e
a al lg gu un na as s p pa al la ab br ra as s e es st ta ab ba an n e en n c ca ar ra ac ct te er re es s r ro om ma an no os s, , s su u s si ig gn ni if fi ic ca ad do o n no o r re es su ul lt ta ab ba a m me en no os s m mi is st te er ri io os so o. . C Ch ha az za ak k
V V' 'E Em ma at tz zh h, , p pr ro om me et t a a u un n e en ni ig gm m t ti ic co o r r t tu ul lo o. . H Ha ab b a a u un na a p pa al la ab br ra a q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n l lo os s a ad dh he es si iv vo os s d de e l lo os s p pa ar ra ac ch ho oq qu ue es s, ,
e en n f fo ol ll le et to os s e e i in nc cl lu us so o e en n l lo os s a an nu un nc ci io os s d de e p pa ar rt ti ic cu ul la ar re es s c co ol lg ga ad do os s d de e l la as s f fa ar ro ol la as s, , c co om mo o e es so os s p pa ap pe el le es s q qu ue e d de en nu un nc ci ia an n
l la a p p r rd di id da a d de e u un na a m ma as sc co ot ta a. . A Au un nq qu ue e n no o t te en n a a n ni i i id de ea a d de e c c m mo o s se e p pr ro on nu un nc ci ia ab ba a, , W Wi il ll l n no o t ta ar rd d e en n a ap pr re en nd de er r l la a
p pa al la ab br ra a: : M Mo os sh hi ia ac ch h . .
P Pa as s a al l l la ad do o d de e u un n h ho om mb br re e n ne eg gr ro o, , g gr ra an nd de e c co om mo o u un n a ar rm ma ar ri io o, , q qu ue e l ll le ev va ab ba a a a u un na a n ni i a a p pe eq qu ue e a a d de e l la a m ma an no o y y u un n
c ci ig ga ar rr ri il ll lo o e en n l la a o ot tr ra a. . L La a c co on nf fu us si i n n v vo ol lv vi i a a i in nv va ad di ir rl lo o. . S Se e h ha al ll la ab ba a e en n E Em mp pi ir re e B Bo ou ul le ev va ar rd d, , r ro od de ea ad do o d de e r re es st ta au ur ra an nt te es s
i in nd di io os s y y d de e f fu ur rg go on ne et ta as s d de ec co or ra ad da as s c co on n l la as s b ba an nd de er ra as s d de e T Tr ri in ni id da ad d y y T To ob ba ag go o. . A Aq qu ue el l e er ra a u un n b ba ar rr ri io o h ha as s d di ic co o o o n no o? ?
S Se e d de es sv vi i h ha ac ci ia a l la as s c ca al ll le es s r re es si id de en nc ci ia al le es s. . A Al ll l l la as s c ca as sa as s e er ra an n g gr ra an nd de es s, , c co on ns st tr ru ui id da as s c co on n p pi ie ed dr ra a o o l la ad dr ri il ll lo o r ro oj jo o, ,
c co om mo o s si i e en n d de et te er rm mi in na ad da a p po oc ca a d de e u un n r re em mo ot to o B Br ro oo ok kl ly yn n h hu ub bi ie er ra an n s si id do o l lu uj jo os sa as s v vi iv vi ie en nd da as s. . T To od da as s t te en n a an n u un no os s
c cu ua an nt to os s e es sc ca al lo on ne es s q qu ue e c co on nd du uc c a an n h ha as st ta a u un na a p pu ue er rt ta a d de e e en nt tr ra ad da a s si it tu ua ad da a b ba aj jo o u un n p po or rc ch he e. . W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e e en n o ot tr ro os s
h ho og ga ar re es s d de e N No or rt te ea am m r ri ic ca a e en n a aq qu ue el ll lo os s p po or rc ch he es s h ha ab br r a a h ha ab bi id do o a al lg gu un na a m me ec ce ed do or ra a y y p pu ue ed de e q qu ue e t ta am mb bi i n n f fa ar ro ol li il ll lo os s; ;
d de es sd de e l lu ue eg go o, , u un na a c ca al la ab ba az za a e en n H Ha al ll lo ow we ee en n y y, , a a m me en nu ud do o, , l la a b ba an nd de er ra a d de e b ba ar rr ra as s y y e es st tr re el ll la as s. . L Lo os s p po or rc ch he es s d de e C Cr ro ow wn n
H He ei ig gh ht ts s s se e v ve e a an n p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e v va ac c o os s, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n a al ll l s se e t tr ro op pe ez z d de e n nu ue ev vo o c co on n l la a m mi is sm ma a p pa al la ab br ra a
M Mo os sh hi ia ac ch h e en n u un na a v ve en nt ta an na a, , y y e en n u un no o d de e e el ll lo os s v vi io o u un na a b ba an nd de er ra a a am ma ar ri il ll la a c co on n e el l d di ib bu uj jo o d de e u un na a c co or ro on na a, , q qu ue e
s su up pu us so o s se e t tr ra at ta ar r a a d de e a al lg g n n s s m mb bo ol lo o l lo oc ca al l. .
J Ju us st to o e en nc ci im ma a d de e c ca ad da a p po or rc ch he e h ha ab b a a u un na a v ve er ra an nd da a c co on n s su u b ba al la au us st tr ra ad da a d de e m ma ad de er ra a. . W Wi il ll l p pe en ns s e en n B Be et th h, ,
s se ec cu ue es st tr ra ad da a t tr ra as s a al lg gu un na a d de e a aq qu ue el ll la as s p pu ue er rt ta as s, , y y s su us s p pi ie er rn na as s s se e t te en ns sa ar ro on n c co on n l la a s s b bi it ta a n ne ec ce es si id da ad d d de e c co or rr re er r h ha as st ta a
e el ll la as s y y d de er rr ri ib ba ar rl la as s u un na a t tr ra as s o ot tr ra a h ha as st ta a e en nc co on nt tr ra ar r a a s su u m mu uj je er r. .
C Ca am mi in na an nd do o e en n s su u d di ir re ec cc ci i n n s se e a ac ce er rc ca ab ba a u un n g gr ru up po o d de e a ad do ol le es sc ce en nt te es s v ve es st ti id da as s c co on n l la ar rg ga as s f fa al ld da as s q qu ue e e em mp pu uj ja ab ba an n
c co oc ch he ec ci it to os s d de e n ni i o o. . T Tr ra as s e el ll la as s h ha ab b a a u un na a d do oc ce en na a d de e c cr ri io os s, , p pu ue ed de e q qu ue e m m s s. . W Wi il ll l n no o h ha ab br r a a p po od di id do o d de ec ci ir r s si i a aq qu ue el ll la as s
m mu uc ch ha ac ch ha as s e er ra an n l la as s h he er rm ma an na as s d de e l lo os s n ni i o os s o o m ma ad dr re es s m mu uy y j j v ve en ne es s. . N No o s se e p pa ar re ec c a an n a a n ni in ng g n n t ti ip po o d de e m mu uj je er r q qu ue e
h hu ub bi ie er ra a v vi is st to o a an nt te es s y y, , d de es sd de e l lu ue eg go o, , n no o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . E Er ra a c co om mo o s si i p pe er rt te en ne ec ci ie er ra an n a a o ot tr ra a e er ra a, , a a l lo os s a a o os s
c ci in nc cu ue en nt ta a o o a a l la a p po oc ca a d de e l la a r re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a. . N No o m mo os st tr ra ab ba an n n ni i u un n m mi il l m me et tr ro o d de e s su us s c cu ue er rp po os s. . L La as s m ma an ng ga as s d de e s su us s
b bl lu us sa as s b bl la an nc ca as s l le es s c cu ub br r a an n l lo os s b br ra az zo os s y y l la as s f fa al ld da as s l le es s l ll le eg ga ab ba an n a a l lo os s t to ob bi il ll lo os s. . E En n c cu ua an nt to o a al l c ca ab be el ll lo o, , l la as s m ma ay yo or re es s l lo o
l ll le ev va ab ba an n p pe ei in na ad do o e en n u un n m mo o o o e ex xt tr ra a a am me en nt te e c cu ui id da ad do o, , q qu ue e n no o s se e a ag gi it ta ab ba a c co on n e el l v vi ie en nt to o. .
W Wi il ll l n no o l la as s m mi ir r d de em ma as si ia ad do o f fi ij ja am me en nt te e; ; n no o q qu ue er r a a q qu ue e n na ad di ie e p pe en ns sa ar ra a q qu ue e e er ra a i in nd di is sc cr re et to o. . A Ad de em m s s, , y ya a n no o
n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e s se e l lo o c co on nf fi ir rm ma ar ra an n. . A Aq qu ue el ll lo o e er ra a e el l C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s h ha as s d di ic co o, , n no o h ha ab b a a d du ud da a. . M Mi ie en nt tr ra as s c ca am mi in na ab ba a
h ha ab b a a i id do o p pe er rf fe ec cc ci io on na an nd do o l la a h hi is st to or ri ia a q qu ue e p pe en ns sa ab ba a u ut ti il li iz za ar r d de e t ta ap pa ad de er ra a: : d di ir r a a q qu ue e e es sc cr ri ib b a a p pa ar ra a l la a r re ev vi is st ta a N Ne ew w
Y Yo or rk k y y q qu ue e e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o u un n r re ep po or rt ta aj je e p pa ar ra a l la a s se er ri ie e P Pe ed da az zo os s d de e l la a G Gr ra an n M Ma an nz za an na a , , d do on nd de e a al lg gu un no os s
e es sc cr ri it to or re es s h ha ab bl la ab ba an n d de e l la as s d di iv ve er rs sa as s c co om mu un ni id da ad de es s d de e l la a c ci iu ud da ad d. . S Se e h ha ar r a a p pa as sa ar r p po or r e el l e ex xp pl lo or ra ad do or r v ve es st ti id do o d de e s sa af fa ar ri i
e en nv vi ia ad do o a a t to om ma ar r n no ot ta a d de e l la as s c cu ur ri io os sa as s c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s n na at ti iv vo os s. .
E En n t to od do o c ca as so o, , a aq qu ue el l e er ra a u un n e en nt to or rn no o t to ot ta al lm me en nt te e e ex xt tr ra a o o p pa ar ra a l l. . B Bu us sc c d de es se es sp pe er ra ad da am me en nt te e a al lg go o q qu ue e p pu ud di ie er ra a
a ay yu ud da ar rl le e; ; u un na a o of fi ic ci in na a, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , d do on nd de e p pu ud di ie er ra a p pr re eg gu un nt ta ar r. . Q Qu ui iz z p po od dr r a a e ex xp pl li ic ca ar r l lo o o oc cu ur rr ri id do o y y e el ll lo os s l lo o
a ay yu ud da ar r a an n. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a e er ra a u un n a as si id de er ro o, , a al lg go o e en n a aq qu ue el l e ex xt tr ra a o o l lu ug ga ar r q qu ue e a al l m me en no os s p pu ud di ie er ra a e en nt te en nd de er r. .
P Pe er ro o n no o h ha ab b a a n na ad da a. . T To od do os s l lo os s a ad dh he es si iv vo os s d de e l lo os s p pa ar ra ac ch ho oq qu ue es s p pa ar re ec c a an n l ll le ev va ar r u un n m mi is sm mo o m me en ns sa aj je e, , q qu ue e t ta al l v ve ez z
m me er re ec c a a l la a p pe en na a d de es sc ci if fr ra ar r, , p pe er ro o q qu ue e r re es su ul lt ta ab ba a i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e: : E En nc ci ie en nd de e l la as s v ve el la as s d de el l S Sa ab bb ba at t e e i il lu um mi in na ar r s s e el l
m mu un nd do o . . V Vi io o u un n c ca ar rt te el l d de e u un n e es sp pe ec ct t c cu ul lo o: : L Li is st to o p pa ar ra a l la a r re ed de en nc ci i n n . . H Ha as st ta a l lo os s c co om me er rc ci io os s p pa ar re ec c a an n c co om mp pa ar rt ti ir r
e es se e f fe er rv vo or r r re el li ig gi io os so o. . E El l e es sl lo og ga an n d de el l s su up pe er rm me er rc ca ad do o K Ko ol lT To ov v d de ec c a a: : T To od do o e es s b bu ue en no o . .
S Si ig gu ui i c ca am mi in na an nd do o y y s se e d de et tu uv vo o e en n u un na a t ti ie en nd da a c cu uy yo o e es sc ca ap pa ar ra at te e e es st ta ab ba a l ll le en no o d de e a av vi is so os s e en n l lu ug ga ar r d de e m me er rc ca an nc c a as s. .
U Un no o d de e e el ll lo os s l le e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n a al l i in ns st ta an nt te e. .
C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s e es s e el l b ba ar rr ri io o d de el l R Re eb bb be e. . P Po or r r re es sp pe et to o a al l R Re eb bb be e y y a a s su u c co om mu un ni id da ad d p pe ed di im mo os s q qu ue e t to od da as s l la as s m mu uj je er re es s
y y l la as s j j v ve en ne es s, , y ya a v vi iv va an n a aq qu u o o v ve en ng ga an n d de e v vi is si it ta a, , h ha ag ga an n s su uy ya as s e en n t to od do o m mo om me en nt to o l la as s l le ey ye es s d de e l la a m mo od de es st ti ia a: :
E Es sc co ot te es s c ce er rr ra ad do os s p po or r d de el la an nt te e, , p po or r d de et tr r s s y y p po or r l lo os s l la ad do os s ( (l lo os s h ho om mb br ro os s d de eb be en n p pe er rm ma an ne ec ce er r c cu ub bi ie er rt to os s) ). .
L Lo os s c co od do os s n no o d de eb be en n s se er r v vi is si ib bl le es s e en n n ni in ng gu un na a p po os si ic ci i n n. .
L La as s r ro od di il ll la as s h ha an n d de e q qu ue ed da ar r c cu ub bi ie er rt ta as s p po or r l la a f fa al ld da a e en n c cu ua al lq qu ui ie er r p po os st tu ur ra a. .
L La a t to ot ta al li id da ad d d de e l la as s p pi ie er rn na as s y y l lo os s p pi ie es s d de eb be en n q qu ue ed da ar r d de eb bi id da am me en nt te e t ta ap pa ad do os s. .
N Na ad da a d de e a ab be er rt tu ur ra as s. .
L La as s m mu uj je er re es s y y l la as s j j v ve en ne es s q qu ue e l ll le ev va an n r ro op pa a i in na ad de ec cu ua ad da a y y q qu ue e, , p po or r l lo o t ta an nt to o, , l ll la am ma an n l la a a at te en nc ci i n n p po or r s su u a as sp pe ec ct to o
f f s si ic co o s se e a av ve er rg g e en nz za an n a a s s m mi is sm ma as s a al l p pr ro oc cl la am ma ar r q qu ue e n no o p po os se ee en n c cu ua al li id da ad de es s i in nt tr r n ns se ec ca as s p po or r l la as s q qu ue e d de eb be er r a an n
m me er re ec ce er r r re es sp pe et to o. .. .. .


A As s p pu ue es s, , a aq qu ue el ll lo o e ex xp pl li ic ca ab ba a l la a f fo or rm ma a d de e v ve es st ti ir r; ; p pe er ro o l la a p pa al la ab br ra a q qu ue e h ha ab b a a l ll la am ma ad do o l la a a at te en nc ci i n n d de e W Wi il ll l n no o t te en n a a
n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n e es sc co ot te es s n ni i a ab be er rt tu ur ra as s. . E Er ra a R Re eb bb be e . . S So on na ab ba a c co om mo o e el l h ho om mb br re e a al l q qu ue e W Wi il ll l d de eb b a a i ir r a a v ve er r. .
A Al lz z l la a v vi is st ta a p pa ar ra a s si it tu ua ar rs se e y y s se e f fi ij j p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n e el l n no om mb br re e d de e l la a c ca al ll le e: : E Ea as st te er rn n P Pa ar rk kw wa ay y. . A Ap pe en na as s h ha ab b a a
r re ec co or rr ri id do o d di ie ez z m me et tr ro os s c cu ua an nd do o v vi io o o ot tr ro o r r t tu ul lo o: : I IN NT TE ER RN NE ET T H HO OT T S SP PO OT T. . H Ha ab b a a l ll le eg ga ad do o. .
E El l e es st t m ma ag go o s se e l le e e en nc co og gi i n na ad da a m m s s e en nt tr ra ar r. . S Si in n d du ud da a, , a aq qu ue el ll la a e er ra a l la a e es sc ce en na a d de el l c cr ri im me en n. . A Al lg gu ui ie en n s se e h ha ab b a a
s se en nt ta ad do o a an nt te e u un no o d de e a aq qu ue el ll lo os s b ba ar ra at to os s c cu ub b c cu ul lo os s d de e a ag gl lo om me er ra ad do o, , r ro od de ea ad do o p po or r p pa an ne el le es s d de e f fa al ls sa a m ma ad de er ra a y y s su ue el lo o
g gr ri is s d de e b ba al ld do os sa as s, , y y h ha ab b a a t te ec cl le ea ad do o e el l m me en ns sa aj je e c co on n e el l q qu ue e l le e h ha ab b a an n a an nu un nc ci ia ad do o e el l s se ec cu ue es st tr ro o d de e s su u e es sp po os sa a. .
O Ob bs se er rv v e el l l lu ug ga ar r c co on n l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e q qu ue e s su u m mi ir ra ad da a s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n l la a d de e u un n s su up pe er rh h r ro oe e y y l le e p pe er rm mi it ti ie er ra a
a ab bs so or rb be er r m m g gi ic ca am me en nt te e, , c co on n s su u v vi is si i n n d de e r ra ay yo os s X X, , c ca ad da a d de et ta al ll le e y y t to od da as s l la as s p pi is st ta as s q qu ue e d de eb b a a d de e h ha ab be er r a al ll l . . S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , s so ol lo o c co on nt ta ab ba a c co on n s su us s s si im mp pl le es s o oj jo os s. .
- 39 -
L La a e es st ta an nc ci ia a e er ra a u un n c ca ao os s, , n no o t te en n a a n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n l lo os s l li im mp pi io os s c ci ib be er rc ca af f s s q qu ue e c co on no oc c a a e en n M Ma an nh ha at tt ta an n y y e en n
B Br ro oo ok kl ly yn n. . A Al ll l n no o s se e v ve e a a p po or r n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e n ni i c ca af f n ni i c ca af fe et te er ra as s, , s so ol lo o m mo on nt to on ne es s d de e c ca ab bl le es s a al l a ai ir re e y y g ga as st ta ad do os s
r r t tu ul lo os s e en n l la as s p pa ar re ed de es s, , i in nc cl lu ui id do o e el l r re et tr ra at to o d de e u un n a an nc ci ia an no o r ra ab bi in no o d de e b ba ar rb ba a b bl la an nc ca a, , u un n r ro os st tr ro o q qu ue e W Wi il ll l h ha ab b a a v vi is st to o
y ya a u un na a d do oc ce en na a d de e v ve ec ce es s. . L La as s m me es sa as s e es st ta ab ba an n d di is se em mi in na ad da as s d de e c cu ua al lq qu ui ie er r m ma an ne er ra a, , y y u un na as s e en nd de eb bl le es s s se ep pa ar ra ac ci io on ne es s
l la as s d di iv vi id d a an n e en n e es sp pa ac ci io os s d de e t tr ra ab ba aj jo o i in nd di iv vi id du ua al le es s. . E En n l la a p pa ar rt te e d de e a at tr r s s h ha ab b a a u un na a p pi il la a d de e c ca aj ja as s v va ac c a as s, , d de e d do on nd de e
a as so om ma ab ba an n e em mb ba al la aj je es s d de e e es sp pu um ma a d de e p po ol li iu ur re et ta an no o, , c co om mo o s si i l lo os s d du ue e o os s d de el l n ne eg go oc ci io o s se e h hu ub bi ie er ra an n l li im mi it ta ad do o a a c co om mp pr ra ar r
l lo os s e eq qu ui ip po os s, , a a d de es se em mb ba al la ar rl lo os s y y h hu ub bi ie er ra an n a ab bi ie er rt to o e el l e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to o, , s si in n m m s s. .


E En n c cu ua an nt to o e en nt tr r , , W Wi il ll l f fu ue e r re ec ci ib bi id do o c co on n a al lg gu un na as s m mi ir ra ad da as s i in nq qu ui is si id do or ra as s, , p pe er ro o n no o f fu ue e t ta an n m ma al lo o c co om mo o h ha ab b a a
p pe en ns sa ad do o; ; h ha ab b a a r re ec co or rd da ad do o s su us s o oc ca as si io on na al le es s e ex xc cu ur rs si io on ne es s d de e e es st tu ud di ia an nt te e a a l lo os s p pu ub bs s m me en no os s p po op pu ul la ar re es s d de e l la as s
g gr ra an nd de es s c ci iu ud da ad de es s i in ng gl le es sa as s, , l lu ug ga ar re es s c cu uy yo os s p pa ar rr ro oq qu ui ia an no os s e er ra an n t ta an n h ho os st ti il le es s q qu ue e s se e s su um m a an n e en n u un n h ho os sc co o s si il le en nc ci io o
c ca ad da a v ve ez z q qu ue e e en nt tr ra ab ba a u un n d de es sc co on no oc ci id do o. . L La a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s c cl li ie en nt te es s d de el l I In nt te er rn ne et t H Ho ot t S Sp po ot t p pa ar re ec c a an n d de em ma as si ia ad do o
c co on nc ce en nt tr ra ad do os s e en n l lo o q qu ue e e es st ta ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o p pa ar ra a m mo os st tr ra ar r a al lg g n n i in nt te er r s s p po or r W Wi il ll l. .
E Es st te e i in nt te en nt t e ex xa am mi in na ar r a a c ca ad da a u un no o d de e e el ll lo os s. . P Pr ri im me er ro o s se e f fi ij j e en n d do os s m mu uj je er re es s, , t to oc ca ad da as s a am mb ba as s c co on n b bo oi in na as s. . U Un na a d de e
e el ll la as s e es st ta ab ba a s se en nt ta ad da a d de e l la ad do o e en n e el l t ta ab bu ur re et te e p pa ar ra a p po od de er r m me ec ce er r e el l c ca ar rr ri it to o d do on nd de e l ll le ev va ab ba a a a s su u h hi ij jo o m mi ie en nt tr ra as s
t te ec cl le ea ab ba a c co on n l la a o ot tr ra a m ma an no o. . W Wi il ll l l la a d de es sc ca ar rt t d de e i in nm me ed di ia at to o: : e er ra a i im mp po os si ib bl le e q qu ue e u un na a m mu uj je er r e em mb ba ar ra az za ad da a h hu ub bi ie er ra a
s se ec cu ue es st tr ra ad do o a a s su u e es sp po os sa a. . A A l la a o ot tr ra a m mu uj je er r t ta am mb bi i n n l la a d de es sc ca ar rt t e en ns se eg gu ui id da a: : l ll le ev va ab ba a u un n r re ec ci i n n n na ac ci id do o e en n b br ra az zo os s y y
m mo os st tr ra ab ba a l la a m ma ay yo or r e ex xp pr re es si i n n d de e a ag go ot ta am mi ie en nt to o q qu ue e W Wi il ll l h ha ab b a a v vi is st to o n nu un nc ca a. .
E El l r re es st to o d de e l la as s t te er rm mi in na al le es s e es st ta ab ba an n v va ac c a as s u u o oc cu up pa ad da as s p po or r h ho om mb br re es s. . L Le e p pa ar re ec ci ie er ro on n t to od do os s i ig gu ua al le es s; ; i ib ba an n v ve es st ti id do os s
c co on n a ar rr ru ug ga ad do os s t tr ra aj je es s o os sc cu ur ro os s, , c co on n l la as s m mi is sm ma as s c ca am mi is sa as s b bl la an nc ca as s d de e c cu ue el ll lo o a ab bi ie er rt to o e e i id d n nt ti ic co os s s so om mb br re er ro os s d de e a al la a
a an nc ch ha a. . W Wi il ll l l lo os s m mi ir r f fi ij ja am me en nt te e u un no o t tr ra as s o ot tr ro o. . H Ha ab b i is s s se ec cu ue es st tr ra ad do o a a m mi i m mu uj je er r? ? , , p pr re eg gu un nt ta ab ba a c co on n l la a m mi ir ra ad da a, ,
c co om mo o s si i a al lg gu un na a c co on nc ci ie en nc ci ia a c cu ul lp pa ab bl le e p pu ud di ie er ra a h ha ac ce er r q qu ue e u un no o d de e e el ll lo os s s se e r ru ub bo or ri iz za ar ra a o o s sa al li ie er ra a c co or rr ri ie en nd do o h ha ac ci ia a l la a
p pu ue er rt ta a. . P Pe er ro o n no o s su uc ce ed di i n na ad da a; ; s se eg gu u a an n m mi ir ra an nd do o l la a p pa an nt ta al ll la a d de e s su u o or rd de en na ad do or r y y, , s sa al lv vo o u un no o, , t to od do os s s se e r ra as sc ca ab ba an n l la a
b ba ar rb ba a. .
W Wi il ll l p pa ag g u un n d d l la ar r y y o oc cu up p u un no o d de e l lo os s c cu ub b c cu ul lo os s. . S Se e s si in nt ti i t te en nt ta ad do o d de e e en nt tr ra ar r e en n s su u c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o, , d de e
m ma an ne er ra a q qu ue e, , s si i a al lg gu un no o d de e l lo os s p pr re es se en nt te es s l lo o v vi ig gi il la ab ba a, , n no o t tu uv vi ie er ra a m m s s q qu ue e m mi ir ra ar r p po or r e en nc ci im ma a d de el l h ho om mb br ro o p pa ar ra a s sa ab be er r
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e q qu ui i n n e er ra a l l. . C Ca as si i d de es se ea ab ba a q qu ue e s su up pi ie er ra an n q qu ue e e es st ta ab ba a a al ll l , , q qu ue e l le es s i ib ba a d de et tr r s s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o h hi iz zo o n na ad da a d de e e es so o; ; s se e l li im mi it t a a e ex xa am mi in na ar r l lo o q qu ue e t te en n a a d de el la an nt te e. . T To od da as s l la as s t te er rm mi in na al le es s h ha ab b a an n s si id do o
p pr ro og gr ra am ma ad da as s p pa ar ra a q qu ue e m mo os st tr ra as se en n l la a m mi is sm ma a p p g gi in na a d de e i in ni ic ci io o, , l la a p p g gi in na a w we eb b d de el l m mo ov vi im mi ie en nt to o h ha as s d di ic co o. . A A l la a
i iz zq qu ui ie er rd da a d de e l la a p pa an nt ta al ll la a h ha ab b a a u un n b bu us sc ca ad do or r q qu ue e r re ep pa as sa ab ba a a an nu un nc ci io os s d de e n na ac ci im mi ie en nt to os s: : Z Zv vi i C Ch ha ai im m, , n na ac ci id do o d de e l lo os s
F Fr ri ie ed dm ma an n . . T To ov va a L Le ea ah h, , n na ac ci id da a d de e l lo os s S Su us ss sk ki in nd d. . C Ch ha ay ya a R Ru uc ch hi i, , n na ac ci id da a d de e l lo os s S Sl lo on ni im m. . E En nc ci im ma a d de e l la a p pa an nt ta al ll la a
h ha ab b a a u un na a i im ma ag ge en n d de el l m mi is sm mo o r ro os st tr ro o q qu ue e c co ol lg ga ab ba a d de e l la a p pa ar re ed d, , a au un nq qu ue e a al ll l a ap pa ar re ec c a a s so ob br re e u un n f fo on nd do o d de e l la a c ci iu ud da ad d
d de e J Je er ru us sa al l n n. . D De eb ba aj jo o s se e l le e a a: : L La ar rg ga a v vi id da a a a R Re eb bb be e M Me el le ec ch h H Ha aM Mo os sh hi ia ac ch h, , a ah ho or ra a y y s si ie em mp pr re e . .
W Wi il ll l l le ey y l la a f fr ra as se e t tr re es s v ve ec ce es s, , c co om mo o s si i i in nt te en nt ta ar ra a d de es sc ci if fr ra ar r a al lg g n n m me en ns sa aj je e c cr r p pt ti ic co o. . N No o s sa ab b a a n na ad da a d de e M Me el le ec ch h , ,
p pe er ro o M Mo os sh hi ia ac ch h y ya a l le e r re es su ul lt ta ab ba a c co on no oc ci id do o, , a au un nq qu ue e n no o l lo o h hu ub bi ie er ra a v vi is st to o a an nt te es s e en n e es sa a f fo or rm ma a. . L La a p pa al la ab br ra a q qu ue e
i im mp po or rt ta ab ba a e er ra a R Re eb bb be e . . E El l h ho om mb br re e c cu uy yo o r re et tr ra at to o a ap pa ar re ec c a a p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s u un n v vi ie ej jo o r ra ab bi in no o c co on n l la a b b b bl li ic ca a b ba ar rb ba a
b bl la an nc ca a y y e el l t tr ra ad di ic ci io on na al l s so om mb br re er ro o n ne eg gr ro o d de e a al la a a an nc ch ha a f fi ir rm me em me en nt te e e en nc ca as sq qu ue et ta ad do o e er ra a s su u l l d de er r, , s su u R Re eb bb be e . .
P Pa ar ra a W Wi il ll l f fu ue e c co om mo o u un na a r re ev ve el la ac ci i n n. . T To od do o l lo o q qu ue e t te en n a a q qu ue e h ha ac ce er r e er ra a e en nc co on nt tr ra ar r a a e es se e h ho om mb br re e y y c co on ns se eg gu ui ir r a a l la as s
r re es sp pu ue es st ta as s q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a. . E Es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e u un na a c co om mu un ni id da ad d c co om mo o a aq qu ue el ll la a s se er r a a j je er r r rq qu ui ic ca a y y d di is sc ci ip pl li in na ad da a. .
N Na ad da a o oc cu ur rr ri ir r a a s si in n l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e l la a m m x xi im ma a a au ut to or ri id da ad d, , q qu ue e e er ra a c co om mo o u un n j je ef fe e t tr ri ib ba al l. . S Si i B Be et th h h ha ab b a a s si id do o
r ra ap pt ta ad da a p po or r l la a g ge en nt te e d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , e el l R Re eb bb be e t te en n a a q qu ue e h ha ab be er r d da ad do o l la a o or rd de en n. . Y Y t ta am mb bi i n n s sa ab br r a a d d n nd de e s se e
h ha al ll la ab ba a e el ll la a e en n e es so os s m mo om me en nt to os s. .
S Sa al li i a a t to od da a p pr ri is sa a, , i im mp pa ac ci ie en nt te e p po or r e en nc co on nt tr ra ar r a al l R Re eb bb be e l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e, , p pe er ro o c cu ua an nd do o p pu us so o e el l p pi ie e e en n l la a c ca al ll le e v vi io o
q qu ue e l la a g ge en nt te e s se e m mo ov v a a a a s su u m mi is sm ma a v ve el lo oc ci id da ad d. . T To od do os s p pa ar re ec c a an n p pr re es su ur ro os so os s. . T Ta al l v ve ez z h ha ab b a a s su uc ce ed di id do o a al lg go o. . Y Y s si i l la a
n no ot ti ic ci ia a d de el l s se ec cu ue es st tr ro o h ha ab b a a c co or rr ri id do o? ?


A Al l c ca ab bo o d de e u un n p pa ar r d de e m ma an nz za an na as s e en nc co on nt tr r l lo o q qu ue e a an nd da ab ba a b bu us sc ca an nd do o: : u un n l lu ug ga ar r d do on nd de e l la a g ge en nt te e s se e r re eu un n a a p pa ar ra a
b be eb be er r o o c co om me er r a al lg go o. . P Pa ar ra a l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s, , l lo os s b ba ar re es s y y c ca af f s s e er ra an n e es se en nc ci ia al le es s. . C Cu ua an nd do o h ha ab b a a q qu ue e h ha ab bl la ar r c co on n
d de es sc co on no oc ci id do os s, , q qu u l lu ug ga ar r m me ej jo or r a al l q qu ue e d di ir ri ig gi ir rs se e? ? N No o e er ra a c cu ue es st ti i n n d de e i ir r l ll la am ma an nd do o a a l la a p pu ue er rt ta a d de e l la as s c ca as sa as s, , y y
a ab bo or rd da ar r a a l la a g ge en nt te e p po or r l la a c ca al ll le e q qu ue ed da ab ba a c co om mo o l lt ti im mo o r re ec cu ur rs so o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e en n u un n b ba ar r s se e p po od d a a e en nt ta ab bl la ar r
c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c ca as si i c co on n c cu ua al lq qu ui ie er ra a y y a av ve er ri ig gu ua ar r m mu uc ch ha as s c co os sa as s. .
E En n a aq qu ue el l b ba ar rr ri io o n no o p pa ar re ec c a a h ha ab be er r n ni i b ba ar re es s n ni i c ca af f s s, , p pe er ro o M Ma ar rm me er rs st te ei in n' 's s G Gl la at tt t K Ko os sh he er r l le e s se er rv vi ir r a a i ig gu ua al l. . P Pa ar re ec c a a
m m s s u un na a c ca as sa a d de e c co om mi id da as s q qu ue e u un n r re es st ta au ur ra an nt te e, , u un na a c ca an nt ti in na a d do on nd de e l la a c co om mi id da a c ca al li ie en nt te e s se e s se er rv v a a a a l lo o l la ar rg go o d de e u un n
m mo os st tr ra ad do or r a at te en nd di id do o p po or r r ro ob bu us st ta as s m mu uj je er re es s c co on n a as sp pe ec ct to o d de e m ma at tr ro on na as s. . L Lo os s c cl li ie en nt te es s e er ra an n h ho om mb br re es s e en nj ju ut to os s d de e t te ez z
p p l li id da a q qu ue e d de ev vo or ra ab ba an n s su us s p pl la at to os s d de e p po ol ll lo o g gu ui is sa ad do o c co on n p pa at ta at ta as s y y b be eb b a an n t t h he el la ad do o c co om mo o s si i n no o h hu ub bi ie er ra an n c co om mi id do o
d de es sd de e h ha ac c a a d d a as s. . A A W Wi il ll l l le e r re ec co or rd d e el l r re ef fe ec ct to or ri io o d de e s su u i in nt te er rn na ad do o: : m mu uj je er re es s g go or rd da as s a al li im me en nt ta an nd do o a a c ch hi iq qu ui il ll lo os s f fl la ac co os s. .
S Sa al lv vo o q qu ue e a aq qu ue el ll la a e es sc ce en na a r re es su ul lt ta ab ba a m mu uc ch ho o m m s s e ex xt tr ra a a a. . E Er ra a c co om mo o s si i a aq qu ue el ll lo os s h ho om mb br re es s h hu ub bi ie er ra an n s sa al li id do o d de e u un n
l lb bu um m d de e f fo ot to os s d de e l la a E Eu ur ro op pa a C Ce en nt tr ra al l d de el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o. . A Al lg gu un no os s p pa ar rl lo ot te ea ab ba an n a a t tr ra av v s s d de e s su us s m m v vi il le es s, , p pe er ro o h ha ab b a a
u un no o q qu ue e t te ec cl le ea ab ba a e en n s su u B Bl la ac ck kb be er rr ry y a al l t ti ie em mp po o q qu ue e l le e a a T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k P Po os st t. . E El l c co on nt tr ra as st te e e en nt tr re e l lo o a an nt ti ig gu uo o y y l lo o
m mo od de er rn no o c ch hi ir rr ri ia ab ba a. .
W Wi il ll l s se e p pu us so o e en n l la a c co ol la a p pa ar ra a c co on ns se eg gu ui ir r u un n p pl la at to o. . N No o e es s q qu ue e t tu uv vi ie er ra a h ha am mb br re e; ; l lo o q qu ue e q qu ue er r a a e er ra a u un na a e ex xc cu us sa a p pa ar ra a
e es st ta ar r a al ll l . . D Du ud d a a l la a h ho or ra a d de e e el le eg gi ir r l la a v ve er rd du ur ra a z za an na ah ho or ri ia as s d de em ma as si ia ad do o h he er rv vi id da as s o o c co ol l t ta am mb bi i n n d de em ma as si ia ad do o
h he er rv vi id da a y y n no o t ta ar rd d e en n s se er r r re ep pr re en nd di id do o p po or r u un na a d de e l la as s b ba ab bu us sh hk ka as s d de e d de et tr r s s d de el l m mo os st tr ra ad do or r. .
D De es se e p pr ri is sa a, , q qu ui ie er ro o l ll le eg ga ar r a a c ca as sa a a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a e el l s sh ha ab bb bo os s l le e d di ij jo o s si in n s so on nr re e r r. .
D De e m mo od do o q qu ue e e es so o e ex xp pl li ic ca ab ba a l la as s p pr ri is sa as s: : e er ra a v vi ie er rn ne es s p po or r l la a t ta ar rd de e, , y y s se e a ac ce er rc ca ab ba a e el l S Sa ab bb ba at t. . T To om m l le e h ha ab b a a
m me en nc ci io on na ad do o a al lg go o p pa ar re ec ci id do o a an nt te es s d de e q qu ue e s se e m ma ar rc ch ha ar ra a d de e s su u c ca as sa a, , p pe er ro o l l n no o h ha ab b a a p pr re es st ta ad do o a at te en nc ci i n n: :
l li it te er ra al lm me en nt te e, , n no o s sa ab b a a q qu u d d a a e er ra a. . E En n c cu ua al lq qu ui ie er r c ca as so o, , e er ra a u un na a m ma al la a n no ot ti ic ci ia a. . S Se eg gu ur ra am me en nt te e t to od do o C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s
c ce er rr ra ar r a a e en n u un n p pa ar r d de e h ho or ra as s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e n no o h ha ab br r a a n na ad di ie e p po or r l la a c ca al ll le e, , y y l l n no o p po od dr r a a a av ve er ri ig gu ua ar r n na ad da a. . N No o l le e
q qu ue ed da ab ba a o ot tr ra a o op pc ci i n n q qu ue e a ap pr re es su ur ra ar rs se e y y e em mp pe ez za ar r a al ll l m mi is sm mo o. .
- 40 -
N No o t ta ar rd d e en n h ha al ll la ar r l lo o q qu ue e e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o: : u un n h ho om mb br re e s se en nt ta ad do o s so ol lo o. . N No o h ha ab b a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a c ci ir rc cu un nl lo oq qu ui io os s a a l la a
i in ng gl le es sa a, , t te en nd dr r a a q qu ue e u ut ti il li iz za ar r l la a a ap pr ro ox xi im ma ac ci i n n d di ir re ec ct ta a, , a a l la a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a: : H Ho ol la a, , q qu u t ta al l? ? D De e d d n nd de e e er re es s? ? . .
S Su u n no om mb br re e e er ra a S Sa an nd dy y y y p pr ro ov ve en n a a d de e l la a c co os st ta a O Oe es st te e. . A Am mb bo os s d da at to os s p pi il ll la ar ro on n a a W Wi il ll l p po or r s so or rp pr re es sa a. . H Ha ab b a a d da ad do o p po or r
h he ec ch ho o q qu ue e a aq qu ue el ll lo os s h ho om mb br re es s, , c co on n s su us s b ba ar rb ba as s y y s so om mb br re er ro os s, , d de eb b a an n d de e t te en ne er r e ex xt tr ra a o os s n no om mb br re es s y y h ha ab bl la ar r c co on n
a ac ce en nt to o r ru us so o o o p po ol la ac co o. . P Pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e e er ra a c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de el l c ch ho oq qu ue e c cu ul lt tu ur ra al l q qu ue e h ha ab b a a s su uf fr ri id do o d du ur ra an nt te e l la a l lt ti im ma a
h ho or ra a: : d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e u un n r ri in nc c n n d de e l la a E Eu ur ro op pa a d de el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o v vi iv v a a y y p pa al lp pi it ta ab ba a e en n m mi it ta ad d d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n p pl le en no o
s si ig gl lo o X XX XI I. . S Se e s se en nt t a a i ig gu ua al l q qu ue e u un n n na ad da ad do or r i in ne ex xp pe er rt to o q qu ue e, , d de e r re ep pe en nt te e, , s se e d da a c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e y ya a n no o h ha ac ce e p pi ie e. .
E Er re es s j ju ud d o o? ?
N No o. . N No o l lo o s so oy y. . S So oy y p pe er ri io od di is st ta a. . V Va ay ya a t to on nt te er r a a d de e r re es sp pu ue es st ta a! ! . . Q Qu ui ie er ro o d de ec ci ir r q qu ue e l la a r ra az z n n d de e m mi i p pr re es se en nc ci ia a
a aq qu u e es s q qu ue e s so oy y r re ep po or rt te er ro o d de e l la a r re ev vi is st ta a N Ne ew w Y Yo or rk k. .
E Es st tu up pe en nd do o! ! H Ha as s v ve en ni id do o p pa ar ra a e es sc cr ri ib bi ir r a ac ce er rc ca a d de el l R Re eb bb be e? ? p pr re eg gu un nt t p pr ro on nu un nc ci ia an nd do o l la a p pa al la ab br ra a c co om mo o r ri ib b- -
a ah h . .
S S . . B Bu ue en no o, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s. . Y Ya a s sa ab be es s, , e es st to oy y e es sc cr ri ib bi ie en nd do o a ac ce er rc ca a d de e t tu u c co om mu un ni id da ad d e en n g ge en ne er ra al l. .
A Al l f fi in na al l, , r re es su ul lt t q qu ue e S Sa an nd dy y e er ra a u un n r re ec ci i n n l ll le eg ga ad do o a a C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s. . L Le e c co on nt t q qu ue e h ha ab b a a s si id do o u un n f fa an n t ti ic co o d de el l s su ur rf f
e en n V Ve en ni ic ce e B Be ea ac ch h y y q qu ue e s se e h ha ab b a a p pa as sa ad do o l la a v vi id da a s sa al li ie en nd do o d de e j ju ue er rg ga a y y p po on ni i n nd do os se e c ci ie eg go o d de e d dr ro og ga as s. . S Su u v vi id da a h ha ab b a a
s si id do o u un n c co om mp pl le et to o d de es sa as st tr re e h ha as st ta a q qu ue e h ha ac c a a s se ei is s a a o os s s se e e en nc co on nt tr r c co on n u un n e em mi is sa ar ri io o d de el l R Re eb bb be e, , q qu ue e m mo on nt t u un n
c ce en nt tr ro o j ju us st to o d de el la an nt te e d de e l la a p pl la ay ya a. . T To od do o e em mp pe ez z c cu ua an nd do o, , u un n v vi ie er rn ne es s p po or r l la a n no oc ch he e, , a aq qu ue el l r ra ab bi in no o, , u un n t ta al l G Ge er rs sh ho on n, , l le e
d di io o d de e c ce en na ar r c ca al li ie en nt te e. . S Sa an nd dy y v vo ol lv vi i a a p pr re es se en nt ta ar rs se e e el l v vi ie en ne es s s si ig gu ui ie en nt te e y y e el l o ot tr ro o, , p pa ar ra a e el l S Sa ab bb ba at t. . I In nc cl lu us so o p pa as s l la a
n no oc ch he e e en n c ca as sa a d de e l la a f fa am mi il li ia a G Ge er rs sh ho on n. .
S Sa ab be es s q qu u f fu ue e l lo o m me ej jo or r, , m me ej jo or r i in nc cl lu us so o q qu ue e l la a c co om mi id da a y y e el l c co ob bi ij jo o? ? p pr re eg gu un nt t S Sa an nd dy y c co on n u un na a v ve eh he em me en nc ci ia a
q qu ue e a a W Wi il ll l l le e p pa ar re ec ci i i im mp pr ro op pi ia a e en n a al lg gu ui ie en n a a q qu ui ie en n a ac ca ab ba ab ba a d de e c co on no oc ce er r . . P Pu ue es s q qu ue e n no o o op pi in na ar ro on n s so ob br re e m m , , q qu ue e n no o
m me e j ju uz zg ga ar ro on n. . M Me e d di ij je er ro on n s se en nc ci il ll la am me en nt te e q qu ue e H Ha aS Sh he em m q qu ui ie er re e a a t to od da as s l la as s a al lm ma as s j ju ud d a as s y y q qu ue e H Ha aS Sh he em m c co om mp pr re en nd de e
p po or r q qu u a a v ve ec ce es s t to om ma am mo os s e el l c ca am mi in no o e eq qu ui iv vo oc ca ad do o, , p po or r q qu u n no os s e ex xt tr ra av vi ia am mo os s. .
H Ha aS Sh he em m? ?
P Pe er rd d n n, , q qu ui ie er re e d de ec ci ir r D Di io os s . . H Ha aS Sh he em m s si ig gn ni if fi ic ca a l li it te er ra al lm me en nt te e E El l N No om mb br re e . . E En n e el l j ju ud da a s sm mo o s sa ab be em mo os s e el l n no om mb br re e
d de e D Di io os s, , p po od de em mo os s l le ee er rl lo o, , p pe er ro o n no o p pr ro on nu un nc ci ia ar rl lo o e en n v vo oz z a al lt ta a. .
W Wi il ll l l le e h hi iz zo o u un n g ge es st to o p pa ar ra a q qu ue e p pr ro os si ig gu ui ie er ra a, , y y S Sa an nd dy y l le e c co on nt t q qu ue e h ha ab b a a p pu ue es st to o s su u v vi id da a e en n m ma an no os s d de el l R Re eb bb be e y y
s su us s s se eg gu ui id do or re es s, , q qu ue e h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a v ve es st ti ir r c co om mo o e el ll lo os s, , a a t to om ma ar r c co om mi id da a k ko os sh he er r, , a a r re ez za ar r p po or r l la a m ma a a an na a y y p po or r
l la a n no oc ch he e, , a a c cu um mp pl li ir r e el l S Sa ab bb ba at t a ab bs st te en ni i n nd do os se e d de e t to od do o c co om me er rc ci io o y y t tr ra ab ba aj jo o n na ad da a d de e i ir r d de e c co om mp pr ra as s, , u ut ti il li iz za ar r l la a
e el le ec ct tr ri ic ci id da ad d o o i ir r e en n m me et tr ro o d de es sd de e l la a p pu ue es st ta a d de e s so ol l d de el l v vi ie er rn ne es s h ha as st ta a e el l a an no oc ch he ec ce er r d de el l s s b ba ad do o. .
Y Y h ha ab b a as s h he ec ch ho o a al lg go o p pa ar re ec ci id do o a an nt te er ri io or rm me en nt te e? ?
Y Yo o? ? D De eb be es s d de e e es st ta ar r b br ro om me ea an nd do o! ! P Pe er ro o s si i n no o t te en n a a n ni i i id de ea a d de e q qu u e er ra a e el l s sh ha ab bb bo os s! ! Y Yo o e er ra a d de e l lo os s q qu ue e c co om me en n
c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a q qu ue e s se e m mu ue ev va a: : l la an ng go os st ta as s, , c ca an ng gr re ej jo os s, , h ha am mb bu ur rg gu ue es sa as s c co on n q qu ue es so o. . M Mi i m ma ad dr re e n no o s sa ab b a a d di if fe er re en nc ci ia ar r
e en nt tr re e l lo o q qu ue e e er ra a k ko os sh he er r y y l lo o q qu ue e n no o. .
Y Y q qu u p pi ie en ns sa a e el ll la a d de e. .. .. . t to od do o e es st to o? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l i in nd di ic ca an nd do o l la a b ba ar rb ba a y y e el l a at tu ue en nd do o d de e S Sa an nd dy y. .
V Ve er r s s, , e es s u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e p pr ro oc ce es so o i in ns si is st ti i . . E El l l la ad do o k ko os sh he er r, , e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e y yo o n no o p pu ud di ie er ra a c co om mp pa ar rt ti ir r l la a
m me es sa a c co on n e el ll la a c cu ua an nd do o i ib ba a a a v vi is si it ta ar rl la a a a s su u c ca as sa a, , s se e l le e h hi iz zo o d di if f c ci il l. . Y Y a ah ho or ra a q qu ue e t te en ng go o h hi ij jo os s s se e h ha a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n
a as su un nt to o d de el li ic ca ad do o. . P Pe er ro o l lo o m m s s d di if f c ci il l p pa ar ra a e el ll la a f fu ue e s si in n d du ud da a c cu ua an nd do o d de ej j d de e s se er r S Sa an nd dy y y y m me e c co on nv ve er rt t e en n S Sh hi im mo on n
S Sh hm mu ue el l. . N No o c co on ns si ig gu ui i e en nt te en nd de er rl lo o. .
A As s q qu ue e t te e c ca am mb bi ia as st te e e el l n no om mb br re e? ?
Y Yo o n no o l lo o l ll la am ma ar r a a c ca am mb bi ia ar rs se e e el l n no om mb br re e . . T To od do os s l lo os s j ju ud d o os s t te en ne em mo os s u un n n no om mb br re e a al lt te er rn na at ti iv vo o e en n h he eb br re eo o, ,
a au un nq qu ue e n no o s se ep pa am mo os s c cu u l l e es s. . S Se e t tr ra at ta a d de el l n no om mb br re e d de e n nu ue es st tr ra a a al lm ma a. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , m me e g gu us st ta a d de ec ci ir r q qu ue e h he e
d de es sc cu ub bi ie er rt to o m mi i n no om mb br re e d de e v ve er rd da ad d, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e p pu ue ed da a u ut ti il li iz za ar r a am mb bo os s. . C Cu ua an nd do o v vo oy y a a v ve er r a a m mi i m ma ad dr re e o o
c cu ua an nd do o m me e r re e n no o c co on n a al lg gu ui ie en n c co om mo o t t , , s so oy y S Sa an nd dy y; ; p pe er ro o e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s s so oy y S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l. .
Y Y q qu u p pu ue ed de es s d de ec ci ir rm me e d de el l R Re eb bb be e? ?
P Pu ue es s q qu ue e e es s n nu ue es st tr ro o l l d de er r, , q qu ue e e es s u un n g gr ra an n m ma ae es st tr ro o y y q qu ue e n no os s a am ma a. .
Y Y l la a g ge en nt te e d de e p po or r a aq qu u h ha ac ce e t to od do o l lo o q qu ue e l l d di ic ce e? ?
N No o e es s e ex xa ac ct ta am me en nt te e a as s , , T To om m. . W Wi il ll l h ha ab b a a t te en ni id do o q qu ue e i im mp pr ro ov vi is sa ar r s so ob br re e l la a m ma ar rc ch ha a y y h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o i in nv ve en nt ta ar r
u un n n no om mb br re e f fa al ls so o, , d de e m mo od do o q qu ue e h ha ab b a a r re ec cu ur rr ri id do o a al l n no om mb br re e d de e p pi il la a d de e s su u a am mi ig go o y y a al l a ap pe el ll li id do o d de e s so ol lt te er ra a d de e s su u
m ma ad dr re e, , p po or r l lo o q qu ue e S Sa an nd dy y c cr re e a a q qu ue e h ha ab bl la ab ba a c co on n u un n r re ep po or rt te er ro o l ll la am ma ad do o T To om m M Mi it tc ch he el ll l . . E El l R Re eb bb be e s sa ab be e l lo o q qu ue e n no os s
c co on nv vi ie en ne e. . E Es s n nu ue es st tr ro o p pa as st to or r, , y y n no os so ot tr ro os s s so om mo os s s su us s o ov ve ej ja as s. . S Sa ab be e q qu u n ne ec ce es si it ta am mo os s, , d d n nd de e d de eb be er r a am mo os s v vi iv vi ir r o o
c co on n q qu ui i n n n no os s d de eb be er r a am mo os s c ca as sa ar r, , d de e m mo od do o q qu ue e s s , , e es sc cu uc ch ha am mo os s s su u c co on ns se ej jo o. .
W Wi il ll l v vi io o c co on nf fi ir rm ma ad da a s su u i in nt tu ui ic ci i n n: : a aq qu ue el l t ti ip po o l lo o c co on nt tr ro ol la ab ba a t to od do o. .
Y Y d d n nd de e v vi iv ve e? ?
E Es st t a aq qu u , , e en n n nu ue es st tr ra a c co om mu un ni id da ad d, , t to od do os s l lo os s d d a as s. .
Y Y p po od dr r a a e en nt tr re ev vi is st ta ar rl lo o? ?
D De eb be er r a as s v ve en ni ir r e es st ta a n no oc ch he e a a l la a s sh hu ul l. .
A A l la a s sh hu ul l? ?
A A l la a s si in na ag go og ga a. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , n no o e es s s so ol lo o e es so o. . T Ta am mb bi i n n e es s n nu ue es st tr ro o c cu ua ar rt te el l g ge en ne er ra al l, , n nu ue es st tr ra a s sa al la a d de e
r re eu un ni io on ne es s, , n nu ue es st tr ra a b bi ib bl li io ot te ec ca a. . A Al ll l e en nc co on nt tr ra ar r s s t to od do o l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta as s s sa ab be er r a ac ce er rc ca a d de e n nu ue es st tr ro o R Re eb bb be e. .
W Wi il ll l d de ec ci id di i q qu ue ed da ar rs se e c co on n S Sa an nd dy y. . L Le e h ha ac c a a f fa al lt ta a u un n g gu u a a, , y y S Sa an nd dy y p pa ar re ec c a a i id de ea al l. . N No o e er ra a m mu uc ch ho o m ma ay yo or r q qu ue e l l, , n no o
e er ra a r ra ab bi in no o n ni i e er ru ud di it to o, , y y t ta am mp po oc co o u un na a f fi ig gu ur ra a d de e a au ut to or ri id da ad d c co on n l la a q qu ue e t tu uv vi ie er ra a q qu ue e c co on ng gr ra ac ci ia ar rs se e; ; s si in no o u un n h hi ip pp py y q qu ue e
s so ol lo o p pe ed d a a a a g gr ri it to os s q qu ue e l lo o r re es sc ca at ta ar ra an n. . S Si i l lo os s m mo or rm mo on ne es s h hu ub bi ie er ra an n l ll le eg ga ad do o a an nt te es s h ha as st ta a l l, , S Sa an nd dy y s se e h ha ab br r a a h he ec ch ho o
d de e s su u I Ig gl le es si ia a. . E Er ra a e el l t ti ip po o d de e p pe er rs so on na a q qu ue e n ne ec ce es si it ta a q qu ue e l lo o a ay yu ud de en n a a l le ev va an nt ta ar rs se e c ca ad da a v ve ez z q qu ue e t tr ro op pi ie ez za a. .
S Si ig gu ui ie er ro on n c ch ha ar rl la an nd do o m mi ie en nt tr ra as s a an nd da ab ba an n u un na as s p po oc ca as s m ma an nz za an na as s h ha as st ta a l la a p pr ri im me er ra a p pa ar ra ad da a d de e S Sa an nd dy y. .
D Di im me e u un na a c co os sa a, , S Sa an nd dy y, , q qu u p pa as sa a c co on n l la a r ro op pa a? ? P Po or r q qu u v vi is st te en n t to od do os s i ig gu ua al l? ?
L Lo o r re ec co on no oz zc co o, , a al l p pr ri in nc ci ip pi io o n no o a ac ca ab ba ab ba a d de e g gu us st ta ar rm me e, , p pe er ro o s sa ab be es s l lo o q qu ue e d di ic ce e n nu ue es st tr ro o R Re eb bb be e? ?, , q qu ue e
p pr re ec ci is sa am me en nt te e s so om mo os s m m s s i in nd di iv vi id du ua al le es s p po or r l ll le ev va ar r e es st ta a r ro op pa a. .
Y Y c c m mo o e es s e es so o? ?
P Pu ue es s p po or rq qu ue e l lo o q qu ue e n no os s d di if fe er re en nc ci ia a n no o e es s l la a m ma ar rc ca a d de e r ro op pa a q qu ue e l ll le ev va am mo os s, , n ni i e el l t ti ip po o d de e t tr ra aj je e. . N No o s se e t tr ra at ta a d de e l la as s
c co os sa as s e ex xt te er rn na as s. . L Lo o q qu ue e n no os s h ha ac ce e d di if fe er re en nt te es s u un no os s d de e o ot tr ro os s e es s l lo o q qu ue e s so om mo os s p po or r d de en nt tr ro o, , n nu ue es st tr ro o v ve er rd da ad de er ro o y yo o, ,
- 41 -
n nu ue es st tr ro o n ne es sh ha am ma a, , n nu ue es st tr ra a a al lm ma a. . E Es so o e es s l lo o q qu ue e b br ri il ll la a y y s se e v ve e. . S Si i l lo o d de e f fu ue er ra a e es s i ir rr re el le ev va an nt te e, , s si i t to od do os s t te en ne em mo os s e el l
m mi is sm mo o a as sp pe ec ct to o, , l lo os s d de em m s s p po od dr r n n e em mp pe ez za ar r a a v ve er r d de e v ve er rd da ad d c c m mo o s so om mo os s p po or r d de en nt tr ro o. .
E En n e es se e m mo om me en nt to o l ll le eg ga ar ro on n a a u un n e ed di if fi ic ci io o q qu ue e S Sa an nd dy y d di ij jo o q qu ue e e er ra a e el l d de el l m mi ik kv ve e, , n no om mb br re e q qu ue e t tr ra ad du uj jo o p pa ar ra a W Wi il ll l
c co om mo o e el l d de el l b ba a o o r ri it tu ua al l . . S Se e s su um ma ar ro on n a a u un na a f fi il la a d de e g ge en nt te e q qu ue e h ha ac c a a c co ol la a p pa ar ra a p pa ag ga ar r u un n d d l la ar r a al l t ti ip po o d de e l la a
p pu ue er rt ta a; ; W Wi il ll l l le e e en nt tr re eg g o ot tr ro os s c ci in nc cu ue en nt ta a c ce en nt ta av vo os s p pa ar ra a q qu ue e l le e d di ie er ra a u un na a t to oa al ll la a. . L Lu ue eg go o, , s si ig gu ui ie er ro on n e es sc ca al le er ra a a ab ba aj jo o
h ha as st ta a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a u un na a g gr ra an n s sa al la a p pa ar ra a c ca am mb bi ia ar rs se e d de e r ro op pa a. .
T Ta an n p pr ro on nt to o c co om mo o S Sa an nd dy y a ab br ri i l la a p pu ue er rt ta a, , l le es s g go ol lp pe e u un na a v va ah ha ar ra ad da a d de e v va ap po or r. . E El l a ai ir re e p pa ar re ec c a a g go ot te ea ar r, , y y W Wi il ll l t tu uv vo o
q qu ue e p pa ar rp pa ad de ea ar r p pa ar ra a v ve er r c co on n c cl la ar ri id da ad d. . C Cu ua an nd do o p po or r f fi in n l lo o c co on ns si ig gu ui i , , r re et tr ro oc ce ed di i c co om mo o s si i l le e h hu ub bi ie er ra an n d da ad do o u un n
p pu u e et ta az zo o e en n e el l e es st t m ma ag go o. .
L La a e es st ta an nc ci ia a e es st ta ab ba a a ab ba ar rr ro ot ta ad da a d de e h ho om mb br re es s y y n ni i o os s q qu ue e, , s si i n no o e es st ta ab ba an n d de es sn nu ud do os s, , i ib ba an n c ca am mi in no o d de e e es st ta ar rl lo o. . H Ha ab b a a
h hu ue es su ud do os s a ad do ol le es sc ce en nt te es s, , a ar rr ru ug ga ad do os s a an nc ci ia an no os s y y t tr ri ip pu ud do os s h ho om mb br re es s m ma ay yo or re es s c cu uy ya as s b ba ar rb ba as s s se e e en ns so or rt ti ij ja ab ba an n p po or r
c cu ul lp pa a d de e l la a h hu um me ed da ad d; ; t to od do os s e el ll lo os s s se e q qu ui it ta ab ba an n h ha as st ta a l la a l lt ti im ma a p pr re en nd da a d de e r ro op pa a. . W Wi il ll l h ha ab b a a i id do o a al l g gi im mn na as si io o m mu uc ch ha as s
v ve ec ce es s, , p pe er ro o a al ll l e el l a ab ba an ni ic co o d de e e ed da ad d e er ra a m me en no os s a am mp pl li io o, , h ha ab b a a m me en no os s g ge en nt te e, , y y e el l n ni iv ve el l d de e r ru ui id do o n no o s se e p pa ar re ec c a a n ni i
r re em mo ot ta am me en nt te e. . A Aq qu u t to od do os s h ha ab bl la ab ba an n, , y y s si i e er ra an n n ni i o os s, , g gr ri it ta ab ba an n. .
C Cu ua an nd do o e en nt tr ra am mo os s e en n e el l m mi ik kv ve e, , n no o d de eb be em mo os s l ll le ev va ar r e en nc ci im ma a n ni in ng g n n a ad do or rn no o s si i d de es se ea am mo os s s se er r p pu ur ro os s p pa ar ra a n nu ue es st tr ro o
s sh ha ab bb bo os s d di ij jo o S Sa an nd dy y . . N Nu ue es st tr ra a p pi ie el l d de eb be e e en nt tr ra ar r c co om mp pl le et ta am me en nt te e e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n e el l a ag gu ua a d de e l ll lu uv vi ia a q qu ue e s se e
r re ec co og ge e e en n e el l m mi ik kv ve e. . S Si i l ll le ev va am mo os s n nu ue es st tr ro o q qu ue er ri id do o a an ni il ll lo o d de e c ca as sa ad do os s, , d de eb be em mo os s q qu ui it t r rn no os sl lo o. . A Aq qu u d de eb be em mo os s
p pr re es se en nt ta ar rn no os s t ta al l c co om mo o l ll le eg ga am mo os s a al l m mu un nd do o. .
W Wi il ll l s se e m mi ir r e el l d de ed do o, , e el l a an ni il ll lo o q qu ue e B Be et th h l le e h ha ab b a a r re eg ga al la ad do o. . E El l d d a a d de e l la a b bo od da a, , e el ll la a s se e l lo o d de es sl li iz z e en n e el l a an nu ul la ar r
m mi ie en nt tr ra as s l le e d de ec c a a a al l o o d do o r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a s su u a am mo or r: : M M s s q qu ue e a ay ye er r, , m me en no os s q qu ue e m ma a a an na a . .
E En n e es se e m mo om me en nt to o s se e h ha al ll la ab ba a r ro od de ea ad do o d de e h ho om mb br re es s d de es sn nu ud do os s, , a al lg gu un no os s d de e l lo os s c cu ua al le es s s se e q qu ui it ta ab ba an n u un na a c ca am mi is se et ta a d de e
b bo or rl la as s S Sa an nd dy y l le e e ex xp pl li ic c q qu ue e e er ra an n p pr re en nd da as s q qu ue e s se e u ut ti il li iz za ab ba an n p po or r i im mp pe er ra at ti iv vo o r re el li ig gi io os so o, , p pa ar ra a l ll le ev va ar r u un n r re ec cu ue er rd do o
d de e D Di io os s i in nc cl lu us so o b ba aj jo o l la a c ca am mi is sa a , , y y o ot tr ro os s s se e l la a p po on n a an n, , p pa ar ra a m ma an nc ch ha ar rl la a d de e i in nm me ed di ia at to o c co on n l la a h hu um me ed da ad d d de e l la a p pi ie el l. .
T To od do os s m mu ur rm mu ur ra ab ba an n o or ra ac ci io on ne es s e en n u un na a l le en ng gu ua a q qu ue e W Wi il ll l n no o e en nt te en nd d a a. .
Q Qu u e ex xt tr ra a o o e es s e el l m mu un nd do o! ! s se e d di ij jo o o ob bs se er rv va an nd do o l la a e es sc ce en na a . . Y Y p pe en ns sa ar r q qu ue e m mi i a am mo or r p po or r B Be et th h m me e h ha a t tr ra a d do o
h ha as st ta a e es st te e l lu ug ga ar r y y e es st te e m mo om me en nt to o! !
V Vi ie en ne es s? ? l le e p pr re eg gu un nt t S Sa an nd dy y s se e a al la an nd do o l la a p pi is sc ci in na a. .
A Al lg go o l le e d di ij jo o a a W Wi il ll l q qu ue e s si i q qu ue er r a a g ga an na ar rs se e l la a c co on nf fi ia an nz za a d de e a aq qu ue el l i in nd di iv vi id du uo o t te en nd dr r a a q qu ue e m mo os st tr ra ar r r re es sp pe et to o y y s se eg gu ui ir rl lo o
e en n t to od do o l lo o q qu ue e e el l r ri it tu ua al l e ex xi ig gi ie er ra a. .
C Cl la ar ro o r re es sp po on nd di i q qu ui it t n nd do os se e l la a r ro op pa a y y t ta am mb bi i n n e el l a an ni il ll lo o d de e c ca as sa ad do o. .
S Si ig gu ui i r r p pi id da am me en nt te e a a S Sa an nd dy y m mi ie en nt tr ra as s s se e a ac co or rd da ab ba a d de el l p pa as se eo o h ha as st ta a l la as s d du uc ch ha as s c co om mu un ni it ta ar ri ia as s d de el l c co ol le eg gi io o, , t tr ra as s
l lo os s e en nt tr re en na am mi ie en nt to os s d de e r ru ug gb by y e en n i in nv vi ie er rn no o. . E En nt to on nc ce es s, , i ig gu ua al l q qu ue e a ah ho or ra a, , s si in nt ti i v ve er rg g e en nz za a y y t tu uv vo o c cu ui id da ad do o d de e t ta ap pa ar rs se e
l la as s p pa ar rt te es s c co on n l la as s m ma an no os s. . A Aq qu ue el l l lu ug ga ar r s se e p pa ar re ec c a a m mu uc ch ho o a a l lo os s v vi ie ej jo os s b ba a o os s d de el l c co ol le eg gi io o; ; d de es sd de e l lo os s c ch ha ar rc co os s d de e
a ag gu ua a s su uc ci ia a h ha as st ta a l lo os s r re es st to os s d de e v ve el ll lo o p p b bi ic co o e es sp pa ar rc ci id do os s p po or r e el l s su ue el lo o d de e b ba al ld do os sa as s b bl la an nc ca as s. . V Vi io o u un n c ca ar rt te el l: : A Am ma a a a
t tu u p pr r j ji im mo o. . T To om ma a u un na a d du uc ch ha a a an nt te es s d de el l m mi ik kv ve e . . W Wi il ll l s si ig gu ui i a a S Sa an nd dy y, , q qu ue e p pe er rm ma an ne ec ci i b ba aj jo o e el l h he el la ad do o c ch ho or rr ro o d de e
a ag gu ua a a ap pe en na as s u un no os s s se eg gu un nd do os s. .
A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, , p pa as sa ar ro on n a al l m mi ik kv ve e p pr ro op pi ia am me en nt te e d di ic ch ho o. . E Er ra a u un na a p pe eq qu ue e a a p pi is sc ci in na a e en n l la a q qu ue e h ha ab b a a q qu ue e
s su um me er rg gi ir rs se e: : s se e b ba aj ja ab ba an n u un n p pa ar r d de e p pe el ld da a o os s, , s se e v va ad de ea ab ba a u un n p pa ar r d de e p pa as so os s y y a ab ba aj jo o, , u un na a z za am mb bu ul ll li id da a c co om mp pl le et ta a d de e
m mo od do o q qu ue e n no o q qu ue ed da ar ra a n ni i u un n c ca ab be el ll lo o s se ec co o; ; l lu ue eg go o, , u un n p pa ar r d de e r re em mo oj jo on ne es s m m s s y y f fu ue er ra a. . L La a t te em mp pe er ra at tu ur ra a r re es su ul lt ta ab ba a
a ag gr ra ad da ab bl le e, , p pe er ro o n na ad di ie e s se e e en nt tr re et te en n a a. . N No o e es st ta ab ba an n a al ll l p pa ar ra a d di is sf fr ru ut ta ar r d de e u un n j ja ac cu uz zz zi i, , s si in no o p pa ar ra a p pu ur ri if fi ic ca ar rs se e. .
C Cu ua an nd do o W Wi il ll l s se e s su um me er rg gi i y y c co on nt tu uv vo o e el l a al li ie en nt to o s si in nt ti i u un na a r re ep pe en nt ti in na a i ir rr ri it ta ac ci i n n; ; n no o h ha ac ci ia a l lo os s h ho om mb br re es s q qu ue e l lo o
r ro od de ea ab ba an n, , n ni i s si iq qu ui ie er ra a h ha ac ci ia a l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s d de e B Be et th h, , s si in no o h ha ac ci ia a s s m mi is sm mo o. . S Su u e es sp po os sa a h ha ab b a a s si id do o r ra ap pt ta ad da a y y
p po od d a a h ha al ll la ar rs se e e en n D Di io os s s sa ab b a a q qu u p pe el li ig gr ro o, , y y e en nt tr re et ta an nt to o a al ll l e es st ta ab ba a l l: : c co on n e el l c cu ul lo o a al l a ai ir re e. . N No o e es st ta ab ba a d do on nd de e e er ra a s su u
o ob bl li ig ga ac ci i n n: : e en n l la a c ce en nt tr ra al l d de e l la a p po ol li ic c a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , r ro od de ea ad do o d de e p pa ar rp pa ad de ea an nt te es s t te er rm mi in na al le es s d de e o or rd de en na ad do or r
m ma an ne ej ja ad da as s p po or r e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s e en n s se ec cu ue es st tr ro os s q qu ue e i ir r a an n d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o, , r ra as st tr re ea an nd do o s si in n c ce es sa ar r l ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s
y y c co or rr re eo os s e el le ec ct tr r n ni ic co os s m me ed di ia an nt te e a ap pa ar ra at to os s d de e l lt ti im ma a t te ec cn no ol lo og g a a h ha as st ta a q qu ue e u un no o d de e e el ll lo os s s se e l le ev va an nt ta ar r a a y y
a an nu un nc ci ia ar r a a: : L Lo o t te en ne em mo os s! ! . . A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, , t to od do os s s se e m me et te er r a an n c co or rr ri ie en nd do o e en n h he el li ic c p pt te er ro os s y y e en n c co oc ch he es s p pa at tr ru ul ll la a
h ha as st ta a q qu ue e u un n g gr ru up po o d de el l S SW WA AT T r ro od de ea ar ra a l la a g gu ua ar ri id da a d de e l lo os s m ma al lh he ec ch ho or re es s y y s sa al li ie er ra an n c co on n u un na a t te em mb bl lo or ro os sa a B Be et th h y y s su u
m ma al lv va ad do o s se ec cu ue es st tr ra ad do or r, , m ma an ni ia at ta ad do o o o, , a a n n m me ej jo or r, , m me et ti id do o e en n u un na a b bo ol ls sa a d de e p pl l s st ti ic co o. . T To od do o e es so o c cr ru uz z a a t to od da a
v ve el lo oc ci id da ad d p po or r s su u m me en nt te e m mi ie en nt tr ra as s c co on nt te en n a a e el l a al li ie en nt to o b ba aj jo o l la a p pi is sc ci in na a d de e a ag gu ua a d de e l ll lu uv vi ia a q qu ue e s se e s su up po on n a a q qu ue e
p pu ur ri if fi ic ca ar r a a s su u c cu ue er rp po o. .
H Ha as s v vi is st to o d de em ma as si ia ad da as s p pe el l c cu ul la as s , , s se e d di ij jo o m mi ie en nt tr ra as s r re es sp pi ir ra ab ba a h ho on nd do o y y s se e s sa ac cu ud d a a e el l a ag gu ua a d de el l c ca ab be el ll lo o. . N No o
o ob bs st ta an nt te e, , e el l s se en nt ti im mi ie en nt to o p pe er rs si is st ti i ; ; d de eb be er r a a e es st ta ar r b bu us sc ca an nd do o a a B Be et th h y y n no o d d n nd do os se e u un n c ch ha ap pu uz z n n c co on n e el l e en ne em mi ig go o. .
M Mi ie en nt tr ra as s s se e s se ec ca ab ba a y y s se e v ve es st t a a n no o p pu ud do o e ev vi it ta ar r v ve er r c co on n o ot tr ro os s o oj jo os s a a l lo os s h ho om mb br re es s q qu ue e l lo o r ro od de ea ab ba an n. . Q Qu u o os sc cu ur ro os s
s se ec cr re et to os s o oc cu ul lt ta ab ba an n? ? E Er ra an n t to od do os s e el ll lo os s a aj je en no os s a a a aq qu ue el ll la a s si in ni ie es st tr ra a t tr ra am ma a o o h ha ab b a an n c co on ns sp pi ir ra ad do o p pa ar ra a s se ec cu ue es st tr ra ar r a a s su u
m mu uj je er r? ? S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e a al lg g n n t ti ip po o d de e c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n e en nc ca ab be ez za ad da a p po or r e el l R Re eb bb be e, , p pe er ro o e en n l la a q qu ue e e es st ta ab ba an n t to od do os s
i im mp pl li ic ca ad do os s? ? O Ob bs se er rv v a a S Sa an nd dy y, , q qu ue e e es st ta ab ba a o oc cu up pa ad do o c co on n l lo os s c cl li ip ps s p pa ar ra a e el l c ca ab be el ll lo o m mi ie en nt tr ra as s v vo ol lv v a a a a p po on ne er rs se e l la a
n ne eg gr ra a k ki ip p e en n l la a c ca ab be ez za a. . S Si in n d du ud da a p pa ar re ec c a a i in no oc ce en nt te e, , p pe er ro o c ca ab b a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e f fu ue er ra a u un na a a ac ct ti it tu ud d
h h b bi il lm me en nt te e f fi in ng gi id da a. .
W Wi il ll l r re ef fl le ex xi io on n s so ob br re e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o c co on n l l e en n l la a c ca as sa a d de e c co om mi id da as s. . P Pe en ns s q qu ue e h ha ab b a a s si id do o l l
q qu ui ie en n h ha ab b a a b bu us sc ca ad do o a a S Sa an nd dy y, , p pe er ro o q qu ue e q qu ui iz z h ha ab b a a s si id do o a al l r re ev v s s. . Y Y s si i S Sa an nd dy y h ha ab b a a e es st ta ad do o s si ig gu ui i n nd do ol lo o d de es sd de e
q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , y y s se e h ha ab b a a s se en nt ta ad do o s so ol lo o e en n M Ma ar rm me er rs st te ei in n' 's s j ju us st to o e en n e el l m mo om me en nt to o o op po or rt tu un no o? ?
N No o e er ra a a al lg go o t ta an n c co om mp pl li ic ca ad do o. . A Ac ca as so o a aq qu ue el ll la a g ge en nt te e n no o e er ra a f fa am mo os sa a p po or r s su u a as st tu uc ci ia a? ?
S Se e d de et tu uv vo o. . V Ve e a a c cl la ar ra am me en nt te e q qu u l le e e es st ta ab ba a o oc cu ur rr ri ie en nd do o: : s se e d de ej ja ab ba a l ll le ev va ar r p po or r e el l p p n ni ic co o y y p pe er rm mi it t a a q qu ue e s su u m me en nt te e
s se e n nu ub bl la as se e c cu ua an nd do o l lo o q qu ue e m m s s n ne ec ce es si it ta ab ba a e er ra a p pe en ns sa ar r c co on n c cl la ar ri id da ad d. . L Lo os s v vi ie ej jo os s e es st te er re eo ot ti ip po os s n no o i ib ba an n a a s sa al lv va ar r a a
B Be et th h, , s se e d di ij jo o c co on n s se ev ve er ri id da ad d. . N Ne ec ce es si it ta ab ba a u ut ti il li iz za ar r l la a c ca ab be ez za a. .
T Te en n p pa ac ci ie en nc ci ia a, , m mu u s st tr ra at te e e ed du uc ca ad do o y y l ll le eg ga ar r s s a a l la a v ve er rd da ad d. .
L Lu ue eg go o, , p pa as sa ar ro on n b br re ev ve em me en nt te e p po or r c ca as sa a d de e S Sa an nd dy y, , q qu ue e, , t ta al l c co om mo o W Wi il ll l h ha ab b a a i im ma ag gi in na ad do o, , l le e h ha ab b a a s si id do o
s si im mp pl le em me en nt te e a ad dj ju ud di ic ca ad da a. . E Es st ta ab ba a d de ec co or ra ad da a e en n u un n e es st ti il lo o p pr ro op pi io o d de e l la a g ge en ne er ra ac ci i n n d de e s su us s a ab bu ue el lo os s: : a ap pa ar ra ad do or re es s d de e
f fo or rm mi ic ca a b bl la an nc ca a q qu ue e e en n 1 19 97 70 0 d de eb b a an n d de e s se er r m mo od de er rn no os s y y u un n s su ue el lo o d de e l li in n l le eo o q qu ue e p pa ar re ec c a a d de e l la a p po oc ca a d de e K Ke en nn ne ed dy y. .
L La a c co oc ci in na a t te en n a a d do os s f fr re eg ga ad de er ro os s; ; e en n u un n r ri in nc c n n h ha ab b a a u un n c ca al le en nt ta ad do or r d de e a ag gu ua a d de e a as sp pe ec ct to o i in nd du us st tr ri ia al l, , c co on n s su u p pr ro op pi io o
- 42 -
g gr ri if fo o d de e s su um mi in ni is st tr ro o. . E En n t to od da as s l la as s p pa ar re ed de es s, , y y c co on n d di is st ti in nt ta as s e ex xp pr re es si io on ne es s, , s se e v ve e a an n f fo ot to os s d de el l h ho om mb br re e q qu ue e W Wi il ll l y ya a
c co on no oc c a a c co om mo o e el l R Re eb bb be e. .
E En n e el l s sa al l n n v vi io o e el l n ni ic co o i in nd di ic ci io o d de e q qu ue e l la a v vi iv vi ie en nd da a e es st ta ab ba a o oc cu up pa ad da a p po or r g ge en nt te e j jo ov ve en n: : h ha ab b a a u un n p pa ar rq qu ue e i in nf fa an nt ti il l
l ll le en no o d de e j ju ug gu ue et te es s d de e b br ri il ll la an nt te es s c co ol lo or re es s. . E En nt tr re e e el ll lo os s, , u un n b be eb b h ha ac c a a r ro od da ar r u un n c ca am mi i n n d de e p pl l s st ti ic co o. . C Ce er rc ca a, , s se en nt ta ad da a
e en n l la a e es sq qu ui in na a d de e u un n s so of f b ba ar ra at to o, , u un na a j jo ov ve en n d da ab ba a e el l b bi ib be er r n n a a s su u h hi ij jo o. .
W Wi il ll l t tu uv vo o u un n s se en nt ti im mi ie en nt to o i in ne es sp pe er ra ad do o: : e en nv vi id di ia a. . A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o c cr re ey y q qu ue e e en nv vi id di ia ab ba a a a S Sa an nd dy y p po or rq qu ue e s su u h ho og ga ar r e es st ta ab ba a
i in nt ta ac ct to o; ; y y s su u m mu uj je er r, , a a s sa al lv vo o. . P Pe er ro o n no o e er ra a e es so o. . L Lo o q qu ue e e en nv vi id di ia ab ba a e er ra a q qu ue e a aq qu ue el ll la a m mu uj je er r h hu ub bi ie er ra a t te en ni id do o h hi ij jo os s. . S Se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n n nu ue ev vo o s se en nt ti im mi ie en nt to o; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , a au un nq qu ue e s so ol lo o f fu ue er ra a e en n n no om mb br re e d de e B Be et th h, , e em mp pe ez za ab ba a a a d de es se ea ar r
a aq qu ue el ll la as s c cr ri ia at tu ur ra as s, , p po or rq qu ue e l la as s v ve e a a a a t tr ra av v s s d de e l lo os s o oj jo os s d de e B Be et th h c co om mo o l lo os s h hi ij jo os s q qu ue e e el ll la a t ta an nt to o a an nh he el la ab ba a t te en ne er r. .
P Po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en nt te en nd d a a l la a n ne ec ce es si id da ad d q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta ab ba a p pa ar ra a s su u e es sp po os sa a. . N No o. . E Er ra a m m s s q qu ue e e es so o: : l la a v vi iv v a a e en n c ca ar rn ne e
p pr ro op pi ia a. .
L La a m mu uj je er r l ll le ev va ab ba a e el l c ca ab be el ll lo o c cu ub bi ie er rt to o p po or r u un n p po oc co o a ag gr ra ac ci ia ad do o s so om mb br re er ro o b bl la an nc co o, , b ba aj jo o e el l q qu ue e s se e a ap pr re ec ci ia ab ba a e el l
m mi is sm mo o c ce e i id do o m mo o o o q qu ue e, , h ha as st ta a d do on nd de e W Wi il ll l h ha ab b a a p po od di id do o v ve er r, , l ll le ev va ab ba an n t to od da as s l la as s m mu uj je er re es s d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s. .
E El ll la a e es s S Sa ar ra a L Le ea ah h a an nu un nc ci i S Sa an nd dy y d di is st tr ra a d da am me en nt te e m mi ie en nt tr ra as s s se e d di ir ri ig g a a h ha ac ci ia a l la a e es sc ca al le er ra a. .
H Ho ol la a, , s so oy y T To om m s se e p pr re es se en nt t W Wi il ll l a ac ce er rc c n nd do os se e p pa ar ra a o of fr re ec ce er rl le e l la a m ma an no o. .
S Sa ar ra a L Le ea ah h s se e r ru ub bo or ri iz z y y m me en ne e l la a c ca ab be ez za a r re ec ch ha az za an nd do o c co or rr re es sp po on nd de er r e el l g ge es st to o. .
L Lo o s si ie en nt to o d di ij jo o W Wi il ll l. .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , l la as s n no or rm ma as s s so ob br re e l la as s m mu uj je er re es s y y e el l r re ec ca at to o i ib ba an n m m s s a al ll l d de e c c m mo o v ve es st ti ir r. .
B Bu ue en no o, , n no os s v va am mo os s a a l la a s sh hu ul l! ! g gr ri it t S Sa an nd dy y m mi ie en nt tr ra as s b ba aj ja ab ba a c co or rr ri ie en nd do o l la a e es sc ca al le er ra a. . O Ob bs se er rv v a a W Wi il ll l y y, ,
s se e a al la an nd do o l la a b bo ol ls sa a q qu ue e e es st te e l ll le ev va ab ba a c co ol lg ga ad da a d de el l h ho om mb br ro o, , a a a ad di i : : N No o n ne ec ce es si it ta ar r s s e es st to o. .
P Pr re ef fi ie er ro o l ll le ev va ar rl la a c co on nm mi ig go o. .
D De en nt tr ro o g gu ua ar rd da ab ba a s su u c ca ar rt te er ra a, , l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y y y, , l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e, , s su u l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. .
T To om m, , n no o q qu ui ie er ro o q qu ue e e es st t s s i in nc c m mo od do o e en n l la a s sh hu ul l, , p pe er ro o e es s s sh ha ab bb bo os s y y n no o l ll le ev va am mo os s n na ad da a e en n s sh ha ab bb bo os s. .
P Pe er ro o s si i s so on n s so ol lo o l la as s l ll la av ve es s, , e el l d di in ne er ro o, , y ya a s sa ab be es s. .
L Lo o s s , , p pe er ro o n no o l ll le ev va am mo os s e es sa as s c co os sa as s c co on n n no os so ot tr ro os s a a l la a s sh hu ul l l lo os s v vi ie er rn ne es s p po or r l la a n no oc ch he e. .
N No o l ll le ev v i is s n ni i l la as s l ll la av ve es s d de e c ca as sa a? ?
S Sa an nd dy y s se e l le ev va an nt t l la a c ca am mi is se et ta a p pa ar ra a m mo os st tr ra ar r l la a c ci in nt tu ur ra a d de e s su u p pa an nt ta al l n n. . A Al lr re ed de ed do or r, , m me et ti id do o p po or r l la as s t tr ra ab bi il ll la as s, , h ha ab b a a
u un n c co or rd de el l d de el l q qu ue e c co ol lg ga ab ba a u un na a n ni ic ca a l ll la av ve e p pl la at te ea ad da a. . W Wi il ll l t tu uv vo o q qu ue e p pe en ns sa ar r d de ep pr ri is sa a. .
P Pu ue ed de es s d de ej ja ar r a aq qu u t tu u b bo ol ls sa a l le e d di ij jo o S Sa an nd dy y . . C Co on nf f o o e en n q qu ue e v vu ue el lv va as s p pa ar ra a c co om mp pa ar rt ti ir r n nu ue es st tr ra a c ce en na a d de e
s sh ha ab bb bo os s. . E En nt to on nc ce es s c co og ge er r s s t tu us s c co os sa as s. .
W Wi il ll l p po od d a a a ac ce ep pt ta ar rl lo o; ; d de ej ja ar r a a l la a b bo ol ls sa a y y c co on nf fi ia ar r a a e en n q qu ue e S Sa ar ra a L Le ea ah h n no o l le e e ec ch ha ar ra a u un na a m mi ir ra ad da a. . L Le e b ba as st ta ar r a a c co on n u un n
v vi is st ta az zo o a a s su us s t ta ar rj je et ta as s d de e c cr r d di it to o p pa ar ra a s sa ab be er r q qu ue e n no o e er ra a T To om m M Mi it tc ch he el ll l; ; d de es sc cu ub br ri ir r a a q qu ue e s se e l ll la am ma ab ba a W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e, , y y
n no o l le e h ha ar r a an n f fa al lt ta a g gr ra an nd de es s d do ot te es s d de et te ec ct ti iv ve es sc ca as s p pa ar ra a c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l m ma ar ri id do o d de e l la a m mu uj je er r
s se ec cu ue es st tr ra ad da a, , d de e c cu uy yo o d de es st ti in no o e es st ta ab ba an n t to od do os s a al l c co or rr ri ie en nt te e. . E En nt to on nc ce es s a av vi is sa ar r a a a al l R Re eb bb be e o o a a s su us s s se ec cu ua ac ce es s y y l lo o
e en nc ce er rr ra ar r a an n e en n a al lg g n n z zu ul lo o, , i ig gu ua al l q qu ue e a a B Be et th h. .
T Tr ra an nq qu ui il l z za at te e, , e es so o n no o v va a a a o oc cu ur rr ri ir r. . T To od do o s sa al ld dr r b bi ie en n. .
D De e a ac cu ue er rd do o, , l la a d de ej ja ar r a aq qu u . .
W Wi il ll l s se e d de es sp pr re en nd di i d de e l la a b bo ol ls sa a, , l la a d de ej j a al l l la ad do o d de el l m mo on nt t n n d de e z za ap pa at to os s y y l lo os s c ca ar rr ri it to os s d de e n ni i o o q qu ue e h ha ab b a a j ju un nt to o a a l la a
p pu ue er rt ta a, , d de es sl li iz z s su u c cu ua ad de er rn no o d de e n no ot ta as s e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o d de el l p pe ec ch ho o y y s si ig gu ui i a a S Sa an nd dy y. .
S So ol lo o t tu uv vi ie er ro on n q qu ue e a an nd da ar r u un n p pa ar r d de e m ma an nz za an na as s p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a l la a s si in na ag go og ga a. . G Gr ru up po os s d de e h ho om mb br re es s, , a am mi ig go os s y y p pa ad dr re es s
e e h hi ij jo os s c ca am mi in na ab ba an n e en n l la a m mi is sm ma a d di ir re ec cc ci i n n. .
H Ha ab b a a u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e p pl la az za a a an nt te e l la a e en nt tr ra ad da a d de el l e ed di if fi ic ci io o, , p pe er ro o s se e a ac cc ce ed d a a a al l i in nt te er ri io or r t tr ra as s b ba aj ja ar r u un no os s p pe el ld da a o os s. .
A An nt te e l la a p pu ue er rt ta a, , u un n h ho om mb br re e d da ab ba a p pr ro of fu un nd da as s c ca al la ad da as s a a u un n c ci ig ga ar rr ri il ll lo o. .
E El l l lt ti im mo o a an nt te es s d de el l s sh ha ab bb bo os s e ex xp pl li ic c S Sa an nd dy y, , s so on nr ri ie en nd do o. .
A As s , , h ha as st ta a f fu um ma ar r e es st ta ab ba a p pr ro oh hi ib bi id do o d du ur ra an nt te e l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s. .


E El l i in nt te er ri io or r e er ra a l lo o q qu ue e W Wi il ll l h ha ab br r a a d de ef fi in ni id do o c co om mo o l lo o o op pu ue es st to o a a u un na a i ig gl le es si ia a. . M M s s p pa ar re ec c a a e el l g gi im mn na as si io o d de e u un n
i in ns st ti it tu ut to o. . A Al l f fo on nd do o h ha ab b a a u un na as s p po oc ca as s f fi il la as s d de e b ba an nc co os s y y m me es sa as s q qu ue e d da ab ba an n a a u un na as s e es st ta an nt te er r a as s. . E En n e es sa a z zo on na a, , c co om mo o
s si i f fu ue er ra a u un na a e en no or rm me e a au ul la a, , t to od do os s l lo os s a as si ie en nt to os s e es st ta ab ba an n o oc cu up pa ad do os s y y e el l r ru ui id do o i ib ba a e en n a au um me en nt to o. . W Wi il ll l n no o t ta ar rd d e en n
d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o h ha ab bl la ab ba an n a al l u un n s so on no o, , s si in no o d di if fe er re en nt te es s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s. . P Pa ar re ej ja as s d de e h ho om mb br re es s d di is sc cu ut t a an n
e en nt tr re e s s a al lr re ed de ed do or r d de e l la as s m me es sa as s, , c ca ad da a u un no o i in nc cl li in na ad do o s so ob br re e s su u r re es sp pe ec ct ti iv vo o l li ib br ro o e en n h he eb br re eo o. . E Es st tu uv vi ie er ra an n e es sc cu uc ch ha an nd do o
o o h ha ab bl la an nd do o, , p pa ar re ec c a an n b ba al la an nc ce ea ar rs se e a ad de el la an nt te e y y a at tr r s s, , m mi ie en nt tr ra as s a a s su u l la ad do o o ot tr ra a p pa ar re ej ja a s se e e en nt tr re eg ga ab ba a a al l m mi is sm mo o e e
i in nt te en ns so o d de eb ba at te e. . W Wi il ll l s se e e es sf fo or rz z p po or r e es sc cu uc ch ha ar r. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a m me ez zc cl la a d de e i in ng gl l s s y y d de e l lo o q qu ue e c cr re ey y q qu ue e e er ra a h he eb br re eo o, , t to od do o e el ll lo o e en n u un n t to on no o s sa al lm m d di ic co o q qu ue e s se e
c co or rr re es sp po on nd d a a c co on n e el l m mo ov vi im mi ie en nt to o d de e b ba al la an nc ce eo o: : Y Y q qu u i in nt te en nt ta an n e ex xp pl li ic ca ar r l lo os s R Ra ab bo on ni im m? ? A Ap pr re en nd de em mo os s q qu ue e, , a au un nq qu ue e
l lo o q qu ue e p po od de em mo os s d de es se ea ar r e es s e es st tu ud di ia ar r s si ie em mp pr re e p po or rq qu ue e e es se e e es s e el l m mi it tz zv va ah h m m s s g gr ra an nd de e y y e el l m ma ay yo or r p pl la ac ce er r q qu ue e
p po od de em mo os s a al lc ca an nz za ar r, , e en n r re ea al li id da ad d H Ha aS Sh he em m t ta am mb bi i n n q qu ui ie er re e q qu ue e h ha ag ga am mo os s o ot tr ra as s c co os sa as s, , i in nc cl lu ui id do o t tr ra ab ba aj ja ar r y y g ga an na ar rn no os s
l la a v vi id da a . . A Aq qu ue el ll la a l lt ti im ma a p pa al la ab br ra a h ha ab b a a s si id do o e en nt to on na ad da a c co on n u un na a n no ot ta a b ba aj ja a. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , l la a s sa al lm mo od di ia a e em mp pe ez z a a
r re em mo on nt ta ar r: : Y Y p po or r q qu u H Ha aS Sh he em m d de es se ea ar r a a a al lg go o a as s ? ? P Po or r q qu u H Ha aS Sh he em m, , q qu ue e s si in n d du ud da a q qu ui ie er re e q qu ue e n no os s l ll le en ne em mo os s d de e
s sa ab bi id du ur r a a y y d de e Y Yi id dd di is sh hk ke ei it t, , n no o i ib ba a a a d de es se ea ar r q qu ue e e es st tu ud di ie em mo os s t to od do o e el l t ti ie em mp po o? ? . . L La a v vo oz z s se e t to or rn na ab ba a a ag gu ud da a. . L La a
r re es sp pu ue es st ta a y y u un n d de ed do o a al lz za ad do o h ha ac ci ia a e el l t te ec ch ho o a a a ad di i n nf fa as si is s e es s q qu ue e s so ol lo o s si i e ex xp pe er ri im me en nt ta am mo os s l la a o os sc cu ur ri id da ad d s so om mo os s
c ca ap pa ac ce es s d de e a ap pr re ec ci ia ar r l la a l lu uz z. .
E En nt to on nc ce es s l ll le eg g e el l t tu ur rn no o d de e q qu ue e s su u a am mi ig go o, , s su u c co om mp pa a e er ro o d de e e es st tu ud di io o, , t to om ma ar ra a e el l r re el le ev vo o y y e el l c ca an nt to o: : E En n o ot tr ra as s
p pa al la ab br ra as s, , p pa ar ra a q qu ue e p po od da am mo os s a ap pr re ec ci ia ar r l la a b be el ll le ez za a d de e l la a T To or r T To oy y- -r ra a y y a ap pr re en nd de er r, , d de eb be em mo os s c co on no oc ce er r l la a v vi id da a
f fu ue er ra a d de el l a ap pr re en nd di iz za aj je e. . D De e e es st te e m mo od do o, , l la a h hi is st to or ri ia a d de e N No oa ac ch h d di ic ce e a a t to od do os s l lo os s H Ha as ss si id d C Ch ho os ss si id d q qu ue e n no o p pu ue ed de en n
p pa as sa ar r t to od da a s su u v vi id da a e en n l la a y ye es sh hi iv va a, , s si in no o q qu ue e d de eb be en n c cu um mp pl li ir r s su us s o ot tr ro os s d de eb be er re es s c co om mo o e es sp po os so os s, , p pa ad dr re es s o o l lo o q qu ue e s se ea a. .
E Es sa a e es s l la a r ra az z n n d de e q qu ue e e el l t tz za ad dd di ik k n no o s se ea a s si ie em mp pr re e e el l h ho om mb br re e m m s s s sa ab bi io o d de el l p pu ue eb bl lo o; ; a a v ve ec ce es s, , e el l h ho om mb br re e
v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e b bu ue en no o e es s u un n s si im mp pl le e z za ap pa at te er ro o r re em me en nd d n n o o u un n s sa as st tr re e q qu ue e c co on no oc ce e y y c co om mp pr re en nd de e l la a v ve er rd da ad de er ra a
a al le eg gr r a a d de e l la a T To or r , , p po or rq qu ue e c co on no oc ce e y y e en nt ti ie en nd de e e el l c co on nt tr ra as st te e c co on n e el l r re es st to o d de e s su u v vi id da a. . U Un n j ju ud d o o a as s , , p po or rq qu ue e c co on no oc ce e
r re ea al lm me en nt te e l la a o os sc cu ur ri id da ad d, , a ap pr re ec ci ia a d de e v ve er rd da ad d l la a l lu uz z . .
- 43 -
W Wi il ll l a a d du ur ra as s p pe en na as s p po od d a a s se eg gu ui ir r l lo o q qu ue e e es st ta ab ba a e es sc cu uc ch ha an nd do o; ; e el l e es st ti il lo o e er ra a c co om mp pl le et ta am me en nt te e d di is st ti in nt to o a a t to od do o l lo o q qu ue e
h ha ab b a a o o d do o a an nt te er ri io or rm me en nt te e. . S Se e l le e o oc cu ur rr ri i q qu ue e a as s d de eb b a an n d de e s se er r l la as s c co os sa as s e en n l lo os s m mo on na as st te er ri io os s d de e l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a: :
u un no os s m mo on nj je es s e en nt tr re eg ga ad do os s a al l e es st tu ud di io o d de e l lo os s t te ex xt to os s e en n u un n p pe er rp pe et tu uo o i in nt te en nt to o d de e p pe en ne et tr ra ar r l la a p pa al la ab br ra a d de e D Di io os s. . S Se e
v vo ol lv vi i h ha ac ci ia a S Sa an nd dy y. .
Q Qu u e es st t n n e es st tu ud di ia an nd do o? ? Q Qu ui ie er ro o d de ec ci ir r, , c cu u l l e es s e el l l li ib br ro o q qu ue e t ti ie en ne en n e en nt tr re e m ma an no os s? ?
B Bu ue en no o, , n no or rm ma al lm me en nt te e e en n l la a y ye es sh hi iv va a, , y ya a s sa ab be es s, , l la a a ac ca ad de em mi ia a r re el li ig gi io os sa a, , l la a g ge en nt te e e es st tu ud di ia a e el l T Ta al lm mu ud d. . W Wi il ll l
p pa ar re ec c a a d de es sc co on nc ce er rt ta ad do o . . H Ha ac ce en n c co om me en nt ta ar ri io os s. . L Lo os s r ra ab bi in no os s d de eb ba at te en n e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o e ex xa ac ct to o d de e c ca ad da a p pa al la ab br ra a d de e l la a
T To or r . . U Un n r ra ab bi in no o q qu ue e e es st t e en n l la a p pa ar rt te e i iz zq qu ui ie er rd da a d de e u un na a p p g gi in na a d de el l T Ta al lm mu ud d p pu ue ed de e i in ni ic ci ia ar r u un na a d di is sc cu us si i n n c co on n o ot tr ro o
q qu ue e e es st t e en n l la a p pa ar rt te e i in nf fe er ri io or r d de er re ec ch ha a a ac ce er rc ca a d de e l la as s d do oc ce en na as s d de e p po os si ib bl le es s s si ig gn ni if fi ic ca ad do os s d de e u un na a s si im mp pl le e l le et tr ra a o o d de e
u un na a n ni ic ca a p pa al la ab br ra a. .
Y Y e es so o e es s l lo o q qu ue e e es st t n n l le ey ye en nd do o a ah ho or ra a? ? W Wi il ll l s se e a al l a a l lo os s d do os s h ho om mb br re es s c cu uy ya a s sa al lm mo od di ia a h ha ab b a a e es st ta ad do o
s si ig gu ui ie en nd do o. .
S Sa an nd dy y e es st ti ir r e el l c cu ue el ll lo o p pa ar ra a v ve er r q qu u l li ib br ro o e es st ta ab ba an n u ut ti il li iz za an nd do o. .
N No o. . E Es so os s s so on n c co om me en nt ta ar ri io os s e es sc cr ri it to os s p po or r e el l R Re eb bb be e. .
E El l R Re eb bb be e p pe en ns s W Wi il ll l . . I In nc cl lu us so o s su us s p pa al la ab br ra as s s se e e es st tu ud di ia an n c co on n e el l m mi is sm mo o f fe er rv vo or r q qu ue e s si i f fu ue er ra an n u un n t te ex xt to o
s sa ag gr ra ad do o. .
L La a s sa al la a s se e h ha ab b a a i id do o l ll le en na an nd do o m mi ie en nt tr ra as s c ch ha ar rl la ab ba an n y y l la a g ge en nt te e l ll le eg ga ab ba a e en n g gr ra an n n n m me er ro o. . W Wi il ll l h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n u un na a
s si in na ag go og ga a u un na a v ve ez z a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , c co on n o oc ca as si i n n d de el l m mi it tz zv va ah h d de e u un n c co om mp pa a e er ro o d de el l c co ol le eg gi io o, , p pe er ro o n no o h ha ab b a a t te en ni id do o
n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n a aq qu ue el ll lo o. . E En nt to on nc ce es s s so ol lo o h ha ab b a a h ha ab bi id do o u un n n ni ic co o s se er rv vi ic ci io o y y b ba as st ta an nt te e q qu ui ie et tu ud d, , a au un nq qu ue e n no o e el l
s si il le en nc ci io o a ab bs so ol lu ut to o a al l q qu ue e e es st ta ab ba a a ac co os st tu um mb br ra ad do o e en n l la as s i ig gl le es si ia as s. . A Al ll l , , r re ei in na ab ba a u un na a t to ot ta al l f fa al lt ta a d de e o or rd de en n. .
Y Y l lo o m m s s e ex xt tr ra a o o d de e t to od do o e er ra a q qu ue e s so ol lo o v ve e a a a a h ho om mb br re es s. . P Pa ar re ec c a a h ha ab be er r m mi il le es s d de e c ca am mi is sa as s b bl la an nc ca as s y y t tr ra aj je es s
o os sc cu ur ro os s q qu ue e n no o i in nt te er rr ru um mp p a a n ni i u un na a s so ol la a m ma an nc ch ha a d de e c co ol lo or r f fe em me en ni in no o. .
D D n nd de e e es st t n n l la as s m mu uj je er re es s? ?
S Sa an nd dy y s se e a al l h ha ac ci ia a a ar rr ri ib ba a, , h ha ac ci ia a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a e el l p pi is so o s su up pe er ri io or r d de e u un n t te ea at tr ro o, , s so ol lo o q qu ue e n no o s se e v ve e a a a a n na ad di ie e
s se en nt ta ad do o p po or rq qu ue e l la a v vi is st ta a q qu ue ed da ab ba a i in nt te er rr ru um mp pi id da a p po or r u un na a v ve en nt ta an na a d de e p pl l s st ti ic co o o op pa ac co o. . A Ap pe en na as s s se e a ad di iv vi in na ab ba a l la a
s si il lu ue et ta a d de e l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e h ha ab b a a d de et tr r s s, , p pe er ro o p pa ar re ec c a an n d di is st ti in ng gu ui ir rs se e s so om mb br ra as s e en nt tr re e l lo os s r re es sq qu ui ic ci io os s d de e l la as s p pl la ac ca as s
d de e P Pe er rs sp pe ex x. . W Wi il ll l m mi ir r u un n b bu ue en n r ra at to o, , i in nt te en nt ta an nd do o d di iv vi is sa ar r a al lg g n n r ro os st tr ro o, , p pe er ro o e en ns se eg gu ui id da a d de es si is st ti i p po or rq qu ue e s se e d di io o
c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e en n r re ea al li id da ad d e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o a a B Be et th h. .
L La a s si it tu ua ac ci i n n l le e p po on n a a l lo os s p pe el lo os s d de e p pu un nt ta a. . T Te en n a a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e l lo o o ob bs se er rv va ab ba an n, , c co om mo o s si i a aq qu ue el ll la as s i in nv vi is si ib bl le es s
m mu uj je er re es s f fu ue er ra an n e es sp pe ec ct ta ad do or ra as s e es sp pe ec ct tr ra al le es s q qu ue e e es sc cr ru ut ta ar ra an n l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s h ho om mb br re es s d de e a ab ba aj jo o. . W Wi il ll l p pe en ns s
e en n l lo o v ve en nt ta aj jo os so o d de e s su u p pu un nt to o d de e o ob bs se er rv va ac ci i n n: : l l d de eb b a a d de e d de es st ta ac ca ar r m mu uc ch ho o E Er ra a e el l n ni ic co o h ho om mb br re e q qu ue e n no o l ll le ev va ab ba a
t tr ra aj je e o os sc cu ur ro o y y c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a, , s si in no o p pa an nt ta al lo on ne es s c ca aq qu ui i y y c ca am mi is sa a a az zu ul l. .
E En n a al lg gu un na a p pa ar rt te e s so on na ar ro on n u un na as s p pa al lm ma ad da as s, , y y l lo os s h ho om mb br re es s e em mp pe ez za ar ro on n a a a al li in ne ea ar rs se e e en n d do os s f fi il la as s, , c co om mo o p pa ar ra a u un na a
p pr ro oc ce es si i n n. . L La a m me el lo od d a a s se e h hi iz zo o m m s s r r p pi id da a a a m me ed di id da a q qu ue e c ca an nt ta ab ba an n: : Y Ye ec ch hi i H Ha aM Me el le ec ch h, , Y Ye ec ch hi i H Ha aM Me el le ec ch h . .
S Sa an nd dy y s se e l lo o t tr ra ad du uj jo o: :
S Si ig gn ni if fi ic ca a l la ar rg ga a v vi id da a a al l r re ey y . .
A Al lg gu un no os s d da ab ba an n p pa at ta ad da as s e en n e el l s su ue el lo o, , o ot tr ro os s s se e b ba al la an nc ce ea ab ba an n y y u un no os s p po oc co os s s sa al lt ta ab ba an n y y b br ri in nc ca ab ba an n e en n e el l a ai ir re e. . A A W Wi il ll l
l le e r re ec co or rd d l la as s v vi ie ej ja as s i im m g ge en ne es s d de e a ar rc ch hi iv vo o d de e l la as s a ad do ol le es sc ce en nt te es s q qu ue e e es sp pe er ra ab ba an n l la a a ap pa ar ri ic ci i n n d de e l lo os s B Be ea at tl le es s; ; s si in n
e em mb ba ar rg go o, , l lo os s q qu ue e e es st ta ab ba an n a al ll l e er ra an n h ho om mb br re es s h he ec ch ho os s y y d de er re ec ch ho os s q qu ue e s se e e en nt tr re eg ga ab ba an n a a u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e e ex xp pe ec ct ta an nt te e
f fr re en ne es s . . U Un no o d de e e el ll lo os s b br ri in nc ca ab ba a d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o y y s se e m me et t a a d do os s d de ed do os s e en n l la a b bo oc ca a p pa ar ra a s si il lb ba ar r c co on n f fu ue er rz za a. .
W Wi il ll l e es sc cr ru ut t l lo os s r ro os st tr ro os s q qu ue e s se e a ap pr re et tu uj ja ab ba an n a an nt te e l l. . D De es sp pu u s s d de e t to od do o, , n no o e er ra an n i id d n nt ti ic co os s. . S Su up pu us so o q qu ue e a al lg gu un no os s
p po od d a an n s se er r r ru us so os s; ; o ot tr ro os s, , c cu uy ya as s r ro op pa as s p pa ar re ec c a an n m me en no os s f fo or rm ma al le es s, , e er ra an n d de e t te ez z m mo or re en na a y y p po or r s su u a as sp pe ec ct to o d di ir r a a q qu ue e
e er ra an n i is sr ra ae el l e es s. . S Se e f fi ij j e en n o ot tr ro o d de e b ba ar rb ba a r ra al la a q qu ue e l le e p pa ar re ec ci i v vi ie et tn na am mi it ta a. . S Sa an nd dy y s si ig gu ui i s su u m mi ir ra ad da a. .
U Un n c co on nv ve er rs so o l le e e ex xp pl li ic c s su uc ci in nt ta am me en nt te e, , a al lz za an nd do o l la a v vo oz z p po or r e en nc ci im ma a d de el l g gr ri it te er r o o . . N No o e es s q qu ue e e el l j ju ud da a s sm mo o
p pr ro om mu ue ev va a l la a c co on nv ve er rs si i n n, , p pe er ro o c cu ua an nd do o s se e p pr ro od du uc ce e, , e el l R Re eb bb be e s se e a al le eg gr ra a e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e, , m m s s q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s
j ju ud d o os s. . S Se eg g n n l l, , u un n r re ec ci i n n l ll le eg ga ad do o e es s t ta an n b bu ue en no o c co om mo o a al lg gu ui ie en n q qu ue e h ha ay ya a n na ac ci id do o j ju ud d o o; ; p pu ue ed de e q qu ue e i in nc cl lu us so o m me ej jo or r, ,
p pu ue es st to o q qu ue e h ha a e es sc co og gi id do o s se er rl lo o. .
W Wi il ll l n no o p pu ud do o o o r r e el l r re es st to o p po or rq qu ue e s se e v vi io o a at tr ra ap pa ad do o e en nt tr re e d do os s h ho om mb br re es s q qu ue e s se e a ab br r a an n p pa as so o h ha ac ci ia a d de el la an nt te e; ;
f fo or rm ma ab ba an n p pa ar rt te e d de e u un n n nu um me er ro os so o g gr ru up po o d de e g ge en nt te e q qu ue e, , s si in n o or rd de en n n ni i i in nd di ic ca ac ci i n n p pr re ev vi ia a, , e es st ta ab ba a d da an nd do o l la a v vu ue el lt ta a. . L Lo os s
n ni i o os s p pa ar re ec c a an n i in nd di ic ca ar r l la a d di ir re ec cc ci i n n. . A Al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s, , q qu ue e e en n s su u m ma ay yo or r a a n no o d de eb b a an n d de e t te en ne er r m m s s d de e s si ie et te e u u o oc ch ho o
a a o os s, , i ib ba an n s so ob br re e l lo os s h ho om mb br ro os s d de e s su us s p pa ad dr re es s, , a ag gi it ta an nd do o e el l p pu u o o e en n a aq qu ue el ll la a d di ir re ec cc ci i n n u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z. . P Pa ar re ec c a an n
p pe eq qu ue e o os s h ho oo ol li ig ga an ns s d de e f f t tb bo ol l s se e a al la an nd do o a al l o od di ia ad do o a ar rb bi it tr ro o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o m mi ir ra ab ba an n a a u un na a p pe er rs so on na a, , s si in no o q qu ue e
d di ir ri ig g a an n s su us s e en ne er rg g a as s h ha ac ci ia a u un n t tr ro on no o. .
E Es sa a f fu ue e l la a p pa al la ab br ra a q qu ue e a ac cu ud di i d de e m mo od do o n na at tu ur ra al l a a l la a m me en nt te e d de e W Wi il ll l. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a am mp pl li io o b bu ut ta ac c n n c cu ub bi ie er rt to o
c co on n u un n s su un nt tu uo os so o t te er rc ci io op pe el lo o r ro oj jo o. . E En n u un n a am mb bi ie en nt te e e es sp pa ar rt ta an no o c co om mo o a aq qu ue el l, , d de es st ta ac ca ab ba a c co om mo o u un n o ob bj je et to o d de e a au ut t n nt ti ic co o
l lu uj jo o. . N No o h ha ab b a a d du ud da a, , a aq qu ue el l a as si ie en nt to o e es st ta ab ba a s si ie en nd do o o ob bj je et to o d de e v ve en ne er ra ac ci i n n. .
Y Ye ec ch hi i A Ad do on ne ei in nu u M Mo or re ei in nu u v v' 'R Ra ab bb be ei in nu u M Me el le ec ch h H Ha aM Mo os sh hi ia ac ch h l l' 'o ol la am m v va a' 'e ed d. .
E El l g ge en nt t o o e en nt to on na ab ba a a aq qu ue el ll la a f fr ra as se e y y l la a c ca an nt ta ab ba a u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z c co on n u un n f fe er rv vo or r q qu ue e a a W Wi il ll l l le e p pa ar re ec ci i e ex xt t t ti ic co o y y
a at te er rr ra ad do or r a a l la a v ve ez z. . S Se e i in nc cl li in n h ha ac ci ia a S Sa an nd dy y y y g gr ri it t p pa ar ra a h ha ac ce er rs se e o o r r: :
Q Qu u s si ig gn ni if fi ic ca a? ?
L La ar rg ga a v vi id da a a a n nu ue es st tr ro o s se e o or r, , n nu ue es st tr ro o m ma ae es st tr ro o, , e el l R Re eb bb be e, , e el l r re ey y M Me es s a as s p po or r l lo os s t ti ie em mp po os s d de e l lo os s t ti ie em mp po os s. .
M Me es s a as s. . N Na at tu ur ra al lm me en nt te e. . E Es so o e er ra a l lo o q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a a aq qu ue el ll la a p pa al la ab br ra a q qu ue e h ha ab b a a v vi is st to o p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s: :
M Mo os sh hi ia ac ck k s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a M Me es s a as s . . C C m mo o h ha ab b a a t ta ar rd da ad do o t ta an nt to o e en n d de es sc cu ub br ri ir rl lo o? ? A Aq qu ue el ll la a g ge en nt te e c co on ns si id de er ra ab ba a a a s su u
R Re eb bb be e u un n M Me es s a as s. .
E En n e es se e m mo om me en nt to o, , W Wi il ll l i in nt te en nt t d de es se es sp pe er ra ad da am me en nt te e a al lz za ar rs se e t to od do o l lo o p po os si ib bl le e p pa ar ra a v ve er r p po or r e en nc ci im ma a d de e l la a g ge en nt te e, , q qu ue e
s se eg gu u a a m mi ir ra an nd do o f fi ij ja am me en nt te e e el l t tr ro on no o y y c cu uy ya as s v vo oc ce es s e en nr ro on nq qu ue ec c a an n d de e e ex xp pe ec ct ta ac ci i n n. . S Si in n d du ud da a, , e el l R Re eb bb be e h ha ar r a a s su u
e en nt tr ra ad da a e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m mo om me en nt to o; ; a au un nq qu ue e a a W Wi il ll l l le e c co os st ta ab ba a i im ma ag gi in na ar r q qu ue e s su us s s se eg gu ui id do or re es s p pu ud di ie er ra an n d de em mo os st tr ra ar r m m s s
e en nt tu us si ia as sm mo o c cu ua an nd do o h hi ic ci ie er ra a s su u a ap pa ar ri ic ci i n n. .
E El l r ru ui id do o s se e e es st ta ab ba a v vo ol lv vi ie en nd do o a at tr ro on na ad do or r. . I In nt te en nt t l lo oc ca al li iz za ar r a a S Sa an nd dy y, , p pe er ro o l la a o ol le ea ad da a d de e g ge en nt te e l lo o h ha ab b a a e em mp pu uj ja ad do o
h ha ac ci ia a d de el la an nt te e. . T Te en n a a l la a c ca ar ra a i in nc c m mo od da am me en nt te e c ce er rc ca a d de e u un n d de es sc co on no oc ci id do o q qu ue e l le e s so on nr ri i a al l v ve er r c co on n h hu um mo or r s su u
r re ep pe en nt ti in na a i in nt ti im mi id da ad d. .
- 44 -
Q Qu u d de em mo on ni io os s , , s se e d di ij jo o W Wi il ll l. .
P Pe er rd do on ne e l le e p pr re eg gu un nt t , , p po od dr r a a d de ec ci ir rm me e c cu u n nd do o a ap pa ar re ec ce e e el l R Re eb bb be e? ? E En n q qu u m mo om me en nt to o e em mp pi ie ez za a t to od do o e es st to o? ?
C C m mo o d di ic ce e? ?
Q Qu ue e c cu u n nd do o e em mp pi ie ez za a t to od do o! !
E En n e es se e m mo om me en nt to o, , a an nt te es s d de e q qu ue e e el l h ho om mb br re e t tu uv vi ie er ra a t ti ie em mp po o d de e r re es sp po on nd de er r, , W Wi il ll l n no ot t q qu ue e u un na a m ma an no o l lo o s su uj je et ta ab ba a
c co on n f fu ue er rz za a p po or r e el l h ho om mb br ro o, , y y e en n s su us s o o d do os s o oy y u un na a p pr ro of fu un nd da a v vo oz z d de e b ba ar r t to on no o. .
P Pa ar ra a u us st te ed d, , a am mi ig go o m m o o, , t to od do o a ac ca ab ba a a aq qu u . .
- 45 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 16 6
V Vi ie er rn ne es s, , 2 20 0. . 2 20 0 h h, , C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , B Br ro oo ok kl ly yn n
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e a aq qu ue el ll la a m ma an no o s se e a ap pa ar rt ta ab ba a d de e s su u h ho om mb br ro o y y e er ra a s su us st ti it tu ui id da a a al l i in ns st ta an nt te e p po or r o ot tr ra as s d do os s e en n c ca ad da a b br ra az zo o. .
D De e r re ep pe en nt te e s se e v vi io o f fl la an nq qu ue ea ad do o p po or r d do os s s su uj je et to os s q qu ue e n no o d de eb b a an n d de e t te en ne er r m m s s d de e v ve ei in nt te e a a o os s, , p pe er ro o q qu ue e e er ra an n m m s s
a al lt to os s y y f fu ue er rt te es s q qu ue e l l. . U Un no o l lu uc c a a u un na a b ba ar rb ba a p pe el li ir rr ro oj ja a; ; e el l o ot tr ro o, , a ap pe en na as s u un na a p pe er ri il ll la a. . N Ni in ng gu un no o d de e l lo os s d do os s d de es sv vi i l la a
m mi ir ra ad da a d de el l f fr re en nt te e m mi ie en nt tr ra as s l lo o e es sc co ol lt ta ab ba an n a al le ej j n nd do ol lo o d de e l la a m mu ul lt ti it tu ud d. . W Wi il ll l e es st ta ab ba a d de em ma as si ia ad do o s so or rp pr re en nd di id do o p pa ar ra a
g gr ri it ta ar r; ; d de e t to od do os s m mo od do os s, , n na ad di ie e h ha ab br r a a p po od di id do o o o r rl lo o. . S Sa ab b a a q qu ue e e en n m me ed di io o d de e a aq qu ue el l j ja al le eo o n na ad di ie e s se e f fi ij ja ar r a a e en n u un n
g gr ru up po o d de e t tr re es s h ho om mb br re es s, , y y m me en no os s c cu ua an nd do o d do os s d de e e el ll lo os s c ca an nt ta ab ba an n a a p pl le en no o p pu ul lm m n n. .
L Lo o e es st ta ab ba an n l ll le ev va an nd do o l le ej jo os s d de el l t tr ro on no o, , h ha ac ci ia a l la a z zo on na a d de e l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a, , d do on nd de e h ha ab b a a m me en no os s g ge en nt te e. . W Wi il ll l n no o e er ra a
p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e h h b bi il l a a l la a h ho or ra a d de e c ca al lc cu ul la ar r a a o oj jo o n no o t te en n a a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s p pe er ro o l ll le eg g a a l la a
c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e e en n a aq qu ue el ll la a s sa al la a d de eb b a an n d de e e es st ta ar r a ap pe el lo ot to on na ad da as s d do os s o o t tr re es s m mi il l p pe er rs so on na as s, , y y t to od da as s c ca an nt ta ab ba an n c co on n
t ta an nt ta a e en ne er rg g a a q qu ue e s su us s c ca ap pt to or re es s p po od dr r a an n h ha ab be er rl lo o m ma at ta ad do o a al ll l m mi is sm mo o y y n na ad di ie e s se e h ha ab br r a a p pe er rc ca at ta ad do o. .
B Br ru us sc ca am me en nt te e r ro od de ea ar ro on n l la a e es st ta an nt te er r a a y y e en nf fi il la ar ro on n p po or r u un n e es st tr re ec ch ho o y y v vi ie ej jo o p pa as si il ll lo o. . E El l d de e l la a b ba ar rb ba a p pe el li ir rr ro oj ja a a ab br ri i
u un na a p pu ue er rt ta a y y d de es sp pu u s s o ot tr ra a h ha as st ta a q qu ue e, , f fi in na al lm me en nt te e, , l ll le eg ga ar ro on n a a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a u un n a au ul la a p pe eq qu ue e a a. . H Ha ab b a a o ot tr ro os s
b ba an nc co os s y y m me es sa as s d de e m ma ad de er ra a o os sc cu ur ra a y y m m s s e es st ta an nt te es s l ll le en no os s d de e l li ib br ro os s, , e en n c cu uy yo os s l lo om mo os s, , e en nc cu ua ad de er rn na ad do os s c co on n p pi ie el l, ,
d de es st ta ac ca ab ba an n d do or ra ad do os s c ca ar ra ac ct te er re es s h he eb br re eo os s. . L Lo os s h ha as si id di im m l lo o a ag ga ar rr ra ar ro on n c ca ad da a u un no o p po or r u un n h ho om mb br ro o y y l lo o d de ej ja ar ro on n
b br ru us sc ca am me en nt te e e en n u un na a r r g gi id da a s si il ll la a d de e p pl l s st ti ic co o e en n m me ed di io o d de e l la a s sa al la a. .
N No o e en nt ti ie en nd do o q qu u e es st t o oc cu ur rr ri ie en nd do o p pr ro ot te es st t W Wi il ll l c co on n t to on no o q qu ue ej jo os so o . . Q Qu u p pa as sa a? ? Q Qu ui i n ne es s s so on n u us st te ed de es s? ?
E Es sp pe er re e. .
P Po or r q qu u m me e h ha an n t tr ra a d do o a aq qu u ? ?
H He e d di ic ch ho o q qu ue e e es sp pe er re e. . N Nu ue es st tr ro o m ma ae es st tr ro o n no o t ta ar rd da ar r e en n l ll le eg ga ar r. . E En nt to on nc ce es s p po od dr r h ha ab bl la ar r c co on n l l. .
E El l R Re eb bb be e, , p po or r f fi in n. .
E El l r ru ui id do o d de el l e ex xt te er ri io or r s se eg gu u a a o oy y n nd do os se e. . P Po od d a a s se er r q qu ue e e el l R Re eb bb be e h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o p po or r f fi in n s su u a ap pa ar ri ic ci i n n, , q qu ui iz z
e es st tu uv vi ie er ra a t tr ra ab ba aj j n nd do os se e a a l la a s sa al la a a an nt te es s d de e i ir r a a t tr ra ab ba aj ja ar rs se e a a W Wi il ll l. . E El l g gr ri it te er r o o e er ra a a at tr ro on na ad do or r, , y y e el l s su ue el lo o v vi ib br ra ab ba a
c co om mo o l la as s p pa ar re ed de es s d de e u un na a d di is sc co ot te ec ca a s sa ac cu ud di id da as s p po or r l lo os s s so on ni id do os s g gr ra av ve es s, , p pe er ro o W Wi il ll l n no o t te en n a a f fo or rm ma a d de e s sa ab be er r s si i h ha ab b a a
a au um me en nt ta ad do o d de e r re ep pe en nt te e p po or r l la a l ll le eg ga ad da a d de el l R Re eb bb be e. .
D De e a ac cu ue er rd do o. . E Em mp pe ec ce em mo os s d di ij jo o a al lg gu ui ie en n. .
E Er ra a l la a m mi is sm ma a v vo oz z d de e b ba ar r t to on no o d de e a an nt te es s, , d de e n nu ue ev vo o a a e es sp pa al ld da as s d de e W Wi il ll l. . E Es st te e i in nt te en nt t d da ar rs se e l la a v vu ue el lt ta a, , p pe er ro o d do os s
f fu ue er rt te es s m ma an no os s l lo o s su uj je et ta ar ro on n p po or r l lo os s b br ra az zo os s y y s se e l lo o i im mp pi id di ie er ro on n. .
C C m mo o s se e l ll la am ma a? ?
T To om m M Mi it tc ch he el ll l r re es sp po on nd di i W Wi il ll l. .
B Bi ie en nv ve en ni id do o, , T To om m. . Q Qu ue e t te en ng ga a u un n b bu ue en n s sh ha ab bb bo os s. . D D g ga am me e, , a a q qu u d de eb be em mo os s e el l p pl la ac ce er r d de e s su u p pr re es se en nc ci ia a e en n C Cr ro ow wn n
H He ei ig gh ht ts s? ?
H He e v ve en ni id do o p pa ar ra a e es sc cr ri ib bi ir r u un n r re ep po or rt ta aj je e s so ob br re e l la a c co om mu un ni id da ad d h ha as s d di ic ca a p pa ar ra a l la a r re ev vi is st ta a N Ne ew w Y Yo or rk k. . E En n c co on nc cr re et to o p pa ar ra a
u un na a n nu ue ev va a s se er ri ie e l ll la am ma ad da a P Pe ed da az zo os s d de e l la a G Gr ra an n M Ma an nz za an na a . .
B Bo on ni it to o t t t tu ul lo o. . Y Y p po or r q qu u h ha a v ve en ni id do o u us st te ed d p pr re ec ci is sa am me en nt te e e es st te e f fi in n d de e s se em ma an na a e en nt tr re e t to od do os s l lo os s f fi in ne es s d de e s se em ma an na a? ?
M Me e e en nc ca ar rg ga ar ro on n e el l t tr ra ab ba aj jo o e es st ta a s se em ma an na a, , d de e m mo od do o q qu ue e h he e v ve en ni id do o l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. .
N No o n no os s l ll la am m n ni i a av vi is s c co on n a an nt te el la ac ci i n n. . N No o h ha ab br r a a p pr re ef fe er ri id do o c co on nc ce er rt ta ar r u un na a c ci it ta a? ?
S So ol lo o q qu ue er r a a d da ar r u un na a v vu ue el lt ta a y y e ec ch ha ar r u un n v vi is st ta az zo o. .
V Ve er r c c m mo o v vi iv ve en n l lo os s n na at ti iv vo os s e en n s su u h h b bi it ta at t n na at tu ur ra al l? ?
Y Yo o n no o l lo o d di ir r a a a as s g gr ru u W Wi il ll l. . D De eb bi id do o a a l la a f fu ue er rz za a c co on n l la a q qu ue e l lo o s su uj je et ta ab ba an n, , l lo os s h ho om mb br ro os s e es st ta ab ba an n e em mp pe ez za an nd do o
a a d do ol le er rl le e . . N No o q qu ue er rr r a a p pa ar re ec ce er r g gr ro os se er ro o, , p pe er ro o p po or r q qu u m me e s su uj je et ta an n a as s ? ?
S Sa ab be e, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l, , m me e a al le eg gr ro o d de e q qu ue e m me e l lo o p pr re eg gu un nt te e p po or rq qu ue e n no o m me e g gu us st ta ar r a a q qu ue e s se e l ll le ev va ar ra a u un na a i im mp pr re es si i n n
e eq qu ui iv vo oc ca ad da a d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s n ni i d de e s su us s g ge en nt te es s. . A Aq qu u d da am mo os s l la a b bi ie en nv ve en ni id da a a a l lo os s d de e f fu ue er ra a, , s se e l lo o d di ig go o d de e v ve er rd da ad d. .
I In nv vi it ta am mo os s a a l lo os s v vi is si it ta an nt te es s a a n nu ue es st tr ro os s h ho og ga ar re es s, , y y n ni i s si iq qu ui ie er ra a n no os s m mo os st tr ra am mo os s h ho os st ti il le es s c co on n l la a p pr re en ns sa a. . P Po or r a aq qu u h ha an n
v ve en ni id do o m mu uc ch ho os s r re ep po or rt te er ro os s; ; T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s i in nc cl lu us so o n no os s v vi is si it ta a r re eg gu ul la ar rm me en nt te e. . N No o. . L La a r ra az z n n d de e e es st ta a. .. .. .
a an no or rm ma al l r re ec ce ep pc ci i n n e es s q qu ue e n no o c cr re eo o q qu ue e e es st t d di ic ci ie en nd do o l la a v ve er rd da ad d. .
P Pu ue es s s so oy y r re ep po or rt te er ro o. . E Es sa a e es s l la a v ve er rd da ad d. .
N No o, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. . L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e a al lg gu ui ie en n h ha a e es st ta ad do o m me et ti ie en nd do o l la as s n na ar ri ic ce es s e en n n nu ue es st tr ro os s a as su un nt to os s, , y y m me e
p pr re eg gu un nt to o s si i e es se e a al lg gu ui ie en n n no o h ha ab br r s si id do o u us st te ed d. . L La a v vo oz z, , q qu ue e h ha ab b a a i id do o s su ub bi ie en nd do o d de e t to on no o, , r re ec co ob br r s su u e eq qu ui il li ib br ri io o . .
R Re el la aj j m mo on no os s u un n p po oc co o, , q qu ui ie er re e? ? E Es s s sh ha ab bb bo os s, , y y t to od do os s h he em mo os s t te en ni id do o u un na a s se em ma an na a m mu uy y a aj je et tr re ea ad da a. . H He em mo os s
t tr ra ab ba aj ja ad do o d du ur ra am me en nt te e, , d de e m mo od do o q qu ue e a ah ho or ra a d de es sc ca an ns sa am mo os s. . S Se er r m me ej jo or r q qu ue e n no os s l lo o t to om me em mo os s c co on n c ca al lm ma a. . A Ah ho or ra a
v vo ol lv va am mo os s a a m mi i a as su un nt to o. . H Ha a e es st ta ad do o u us st te ed d h ha ab bl la an nd do o b ba as st ta an nt te e r ra at to o c co on n S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l, , d de e m mo od do o q qu ue e d do oy y p po or r
h he ec ch ho o q qu ue e s se e h ha ab br r e en nt te er ra ad do o d de e a al lg gu un na as s d de e n nu ue es st tr ra as s c co os st tu um mb br re es s. .
M Me e h ha an n e es st ta ad do o s si ig gu ui ie en nd do o , , s se e d di ij jo o W Wi il ll l. .
U Us st te ed d e es s u un na a p pe er rs so on na a i in nt te el li ig ge en nt te e p pr ro os si ig gu ui i l la a v vo oz z , , y y h ha ab br r c co om mp pr re en nd di id do o q qu ue e l la a o ob bs se er rv va an nc ci ia a d de el l S Sa ab bb ba at t
e es s u un na a d de e n nu ue es st tr ra as s n no or rm ma as s m m s s e es st tr ri ic ct ta as s. .
W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a. .
S Se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. .. .. .
S S , , l lo o h he e c co om mp pr re en nd di id do o. .
Y Y s sa ab be e q qu ue e e es st t p pr ro oh hi ib bi id do o l ll le ev va ar r n na ad da a e en nc ci im ma a, , v ve er rd da ad d? ?
S S . . S Sa an nd dy y, , b bu ue en no o S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l m me e l lo o d di ij jo o. . E En ns se eg gu ui id da a s se e a ar rr re ep pi in nt ti i d de e h ha ab be er r a a a ad di id do o e el l n no om mb br re e d de e
S Sa an nd dy y a al l n no om mb br re e j ju ud d o o. . P Pa ar re ec c a a u un n i in nt te en nt to o d de el li ib be er ra ad do o d de e o of fe en nd de er r. .
P Pu ue ed de e q qu ue e l l o ol lv vi id da ar ra a m me en nc ci io on na ar r q qu ue e d du ur ra an nt te e e el l S Sa ab bb ba at t n no o s so ol lo o n no o p po od de em mo os s l ll le ev va ar r n na ad da a, , s si in no o q qu ue e n no o
p po od de em mo os s u ut ti il li iz za ar r e el le ec ct tr ri ic ci id da ad d. . L La as s l lu uc ce es s q qu ue e a ah ho or ra a f fu un nc ci io on na an n f fu ue er ro on n e en nc ce en nd di id da as s a an nt te es s d de e q qu ue e e em mp pe ez za ar ra a e el l
s sh ha ab bb bo os s y y a as s s se eg gu ui ir r n n h ha as st ta a q qu ue e e el l s sh ha ab bb bo os s a ac ca ab be e, , m ma a a an na a p po or r l la a n no oc ch he e. . A As s s so on n l la as s r re eg gl la as s: : n ni in ng g n n j ju ud d o o
p pu ue ed de e a ap pa ag ga ar rl la as s. . A Ad de em m s s, , s se e h ha ab br r f fi ij ja ad do o e en n q qu ue e n no o h ha ay y c c m ma ar ra as s a ah h f fu ue er ra a d du ur ra an nt te e e el l s sh ha ab bb bo os s. . L Lo o q qu ue e h ha a v vi is st to o
h ho oy y n no o h ha a s si id do o f fo ot to og gr ra af fi ia ad do o n ni i f fi il lm ma ad do o, , n nu un nc ca a, , y y n no o s se er r p po or rq qu ue e n no o h ha ay ya am mo os s r re ec ci ib bi id do o p pe et ti ic ci io on ne es s. . V Ve e a ad d n nd de e
q qu ui ie er ro o i ir r a a p pa ar ra ar r, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l? ?
D De es sp pu u s s d de e u un n r ra at to o e es sc cu uc ch ha an nd do o a aq qu ue el ll la a v vo oz z, , W Wi il ll l e em mp pe ez z a a f fo or rm ma ar rs se e u un na a i im ma ag ge en n d de e l la a p pe er rs so on na a. . E Er ra a
- 46 -
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , p pe er ro o s su u a ac ce en nt to o n no o s se e p pa ar re ec c a a a al l d de e S Sa an nd dy y, , s si in no o q qu ue e t te en n a a a al lg go o. .. .. . q qu ui iz z e eu ur ro op pe eo o? ? N No o s su up po o
i id de en nt ti if fi ic ca ar rl lo o, , p pe er ro o l le e p pa ar re ec ci i d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , l li ig ge er ra am me en nt te e m mu us si ic ca al l. . D De en no ot ta ab ba a c ci ie er rt ta a i in nd di if fe er re en nc ci ia a, , c ci ie er rt to o
r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l lo o a ab bs su ur rd do o, , a a v ve ec ce es s c c m mi ic co o, , d de e l la a v vi id da a; ; a au un nq qu ue e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l t ti ie em mp po o, , t tr r g gi ic co o. . D Du ur ra an nt te e
u un na a f fr ra ac cc ci i n n d de e s se eg gu un nd do o v vi io o l la a i im ma ag ge en n d de el l r ro os st tr ro o d de e M Me el l B Br ro oo ok ks s y y o oy y a a L Le eo on na ar rd d C Co oh he en n. . A Au un n a as s , , s se eg gu u a a s si in n
t te en ne er r n ni i i id de ea a d de el l a as sp pe ec ct to o d de el l h ho om mb br re e q qu ue e l le e h ha ab bl la ab ba a. .
S Se e o or r M Mi it tc ch he el ll l i in ns si is st ti i s su u i in nt te er rl lo oc cu ut to or r , , n ne ec ce es si it to o s sa ab be er r s si i e en nt ti ie en nd de e l lo o q qu ue e l le e e es st to oy y d di ic ci ie en nd do o. .
O Oi ig ga a, , n no o l ll le ev vo o n ni in ng gu un na a c c m ma ar ra a, , s si i e es s e es so o l lo o q qu ue e m me e e es st t p pr re eg gu un nt ta an nd do o. .
L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e n no o h ha ab b a a p pe en ns sa ad do o e en n e es so o; ; m m s s b bi ie en n e en n u un na a g gr ra ab ba ad do or ra a. .
W Wi il ll l e es st ta ab ba a l li ib br re e d de e s so os sp pe ec ch ha as s. . A A p pe es sa ar r d de e s su u e ed da ad d, , h ha ac c a a l la as s c co os sa as s a a l la a a an nt ti ig gu ua a u us sa an nz za a: : c co on n l l p pi iz z y y p pa ap pe el l. . Y Y
n no o s se e d de eb b a a a a n ni in ng gu un na a t te ec cn no of fo ob bi ia a p po or r s su u p pa ar rt te e, , s si in no o a a s si im mp pl le e p pe er re ez za a. . T Tr ra an ns sc cr ri ib bi ir r g gr ra ab ba ac ci io on ne es s s su up po on n a a d de em ma as si ia ad do o
t tr ra ab ba aj jo o. . S Se e t ta ar rd da ab ba a m me ed di ia a h ho or ra a p pa ar ra a h ha ac ce er r u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a y y d de es sp pu u s s h ha ab b a a q qu ue e p pa as sa ar r u un na a h ho or ra a p pa ar ra a p po on ne er rl la a p po or r
e es sc cr ri it to o. . L La a g gr ra ab ba ad do or ra a d de e m mi in ni i- -d di is sc c q qu ue ed da ab ba a r re es se er rv va ad da a n ni ic ca am me en nt te e p pa ar ra a a aq qu ue el ll la as s o oc ca as si io on ne es s e en n l la as s q qu ue e c ca ad da a
p pa al la ab br ra a c co on nt ta ab ba a: : e en nt tr re ev vi is st ta as s c co on n a al lc ca al ld de es s, , j je ef fe es s d de e l la a p po ol li ic c a a y y e es se e t ti ip po o d de e p pe er rs so on na as s. . P Pa ar ra a t to od do o l lo o d de em m s s, ,
p pr re ef fe er r a a e el l p pa ap pe el l y y l l p pi iz z. .
N No o. . N No o h he e g gr ra ab ba ad do o n na ad da a n ni i a a n na ad di ie e; ; p pe er ro o p po or r q qu u i ib ba a a a s se er r e es so o u un n p pr ro ob bl le em ma a. .. .. .? ?
D De e r re ep pe en nt te e, , l lo o e em mp pu uj ja ar ro on n h ha ac ci ia a d de el la an nt te e y y l lo o a al lz za ar ro on n. . E El l j jo ov ve en n d de e s su u d de er re ec ch ha a t to om m l la as s r ri ie en nd da as s d de e l la a s si it tu ua ac ci i n n; ;
e en nt tr re e l lo os s d do os s l le e m me et ti ie er ro on n l la as s m ma an no os s b ba aj jo o l la as s a ax xi il la as s y y l lo o l le ev va an nt ta ar ro on n a al l t ti ie em mp po o q qu ue e l le e i im mp pe ed d a an n v vo ol lv ve er rs se e. . A A
c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, , e el l j jo ov ve en n m mo or re en no o s se e s si it tu u a an nt te e l l y y, , s si in n m mi ir ra ar rl lo o a a l lo os s o oj jo os s, , l le e e ex xt te en nd di i l lo os s b br ra az zo os s y y l lo o r re eg gi is st tr r d de e
a ar rr ri ib ba a a ab ba aj jo o, , m me et ti i n nd do ol le e l la as s m ma an no os s e en n l lo os s b bo ol ls si il ll lo os s y y p pa al lp p n nd do ol le e l la a r ro op pa a. . A Ac ct tu ua ab ba a i ig gu ua al l q qu ue e l lo os s v vi ig go or ro os so os s
g gu ua ar rd di ia as s d de e s se eg gu ur ri id da ad d d de e u un n a ae er ro op pu ue er rt to o. .
C Cl la ar ro o. . U Un na a g gr ra ab ba ad do or ra a. . N No o e es st ta ab ba an n b bu us sc ca an nd do o e el l c cl l s si ic co o d di ic ct t f fo on no o d de e u un n r re ep po or rt te er ro o, , s si in no o u un n c ca ab bl le e y y u un n
m mi ic cr r f fo on no o. . L Lo o q qu ue e l le es s p pr re eo oc cu up pa ab ba a e er ra a q qu ue e p pu ud di ie er ra a s se er r d de e l la a p po ol li ic c a a o o d de el l F FB BI I. . Y Y s se e p pr re eo oc cu up pa ab ba an n c co on n r ra az z n n
p po or rq qu ue e e er ra an n s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s y y t te em m a an n q qu ue e l l f fu ue er ra a u un n p po ol li i d de e i in nc c g gn ni it to o. . D De e a ah h l la as s p pr re eg gu un nt ta as s q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o
h ha ac ci ie en nd do o y y h ha ab be er r h hu us sm me ea ad do o s si in n a av vi is so o p pr re ev vi io o. .
N Ni in ng g n n c ca ab bl le e d di ij jo o e el l h ho om mb br re e m mo or re en no o c co on n u un n a ac ce en nt to o q qu ue e l lo o d de el la at ta ab ba a c co om mo o o or ri ig gi in na ar ri io o d de e I Is sr ra ae el l o o d de e a al lg g n n
o ot tr ro o p pa a s s d de e O Or ri ie en nt te e P Pr r x xi im mo o. .
P Pe er ro o a aq qu u h ha ay y e es st to o d di ij jo o e el l p pe el li ir rr ro oj jo o, , c cu uy ya a t ta ar re ea a d du ur ra an nt te e e el l r re eg gi is st tr ro o h ha ab b a a c co on ns si is st ti id do o e en n r re eb bu us sc ca ar r e en n s su us s
b bo ol ls si il ll lo os s, , i in nc cl lu ui id do o e el l i in nt te er ri io or r d de e s su u c ch ha aq qu ue et ta a. .
L Lo os s s se ec cr re et to os s d de e W Wi il ll l n no o o of fr re ec ci ie er ro on n n ni in ng gu un na a r re es si is st te en nc ci ia a. . S Su u l li ib br re et ta a d de e t ta ap pa as s d de e a an nt te e s si ie em mp pr re e a ab bu ul lt ta ab ba a
c co on ns si id de er ra ab bl le em me en nt te e e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o i iz zq qu ui ie er rd do o. . E El l p pe el li ir rr ro oj jo o s se e l la a e en nt tr re eg g a al l h ho om mb br re e q qu ue e s se eg gu u a a a a e es sp pa al ld da as s d de e W Wi il ll l. .
E Es st te e o oy y q qu ue e a al lg gu ui ie en n h ho oj je ea ab ba a l la as s p p g gi in na as s m mi ie en nt tr ra as s l lo o o ob bl li ig ga ab ba an n a a s se en nt ta ar rs se e d de e u un n e em mp pu uj j n n. .
S Si in nt ti i q qu ue e p pa al li id de ec c a a. . S Su u m me en nt te e r re et tr ro oc ce ed di i h ha as st ta a l la a c ca as sa a d de e S Sa an nd dy y, , c cu ua an nd do o s su u a an nf fi it tr ri i n n l le e p pi id di i q qu ue e d de ej ja ar ra a a al ll l
s su u b bo ol ls sa a. . l l h ha ab b a a s si id do o m mu uy y l li is st to o, , l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o p pe er ro o n no o s si in n a an nt te es s c co og ge er r l la a l li ib br re et ta a y y m me et te er r l la a c ca ar rt te er ra a e en n l lo o q qu ue e
c cr re e a a u un n c co om mp pa ar rt ti im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o; ; n no o h ha ab b a a q qu ue er ri id do o q qu ue e S Sa ar ra a L Le ea ah h f fi is sg go on ne ea ar ra a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a l li ib br re et ta a e es st ta ab ba a e en n
e es so os s m mo om me en nt to os s e en n m ma an no os s d de el l R Re eb bb be e. . Q Qu u i id di io ot ta a h ha ab b a a s si id do o! !
W Wi il ll l s se e p pr re ep pa ar r p pa ar ra a l lo o p pe eo or r. . A A m me ed di id da a q qu ue e e el l s si il le en nc ci io o s se e p pr ro ol lo on ng ga ab ba a, , a ac co om mp pa a a ad do o n ni ic ca am me en nt te e p po or r e el l s so on ni id do o
d de e l la as s p p g gi in na as s q qu ue e p pa as sa ab ba an n, , s su us s p pa al lm ma as s s se e f fu ue er ro on n h hu um me ed de ec ci ie en nd do o. .
S Su u m me en nt te e f fu un nc ci io on na ab ba a a a t to od da a v ve el lo oc ci id da ad d, , i in nt te en nt ta ab ba a r re ec co or rd da ar r q qu u h ha ab b a a e en n a aq qu ue el ll la a l li ib br re et ta a q qu ue e p pu ud di ie er ra a d de el la at ta ar rl lo o. .
P Po or r s su ue er rt te e n no o e er ra a l lo o b ba as st ta an nt te e o or rg ga an ni iz za ad do o p pa ar ra a h ha ab be er r e es sc cr ri it to o s su u n no om mb br re e e en n l la a p pr ri im me er ra a p p g gi in na a n ni i e en n n ni in ng gu un na a o ot tr ra a. .
W Wa al lt to on n s s q qu ue e l lo o h ha ac c a a: : u un na a p pu ul lc cr ra a a an no ot ta ac ci i n n e en n l la a t ta ap pa a d de e t to od da as s s su us s l li ib br re et ta as s. . A Al lg gu un no os s r re ep po or rt te er ro os s i in nc cl lu us so o
u ut ti il li iz za ab ba an n a aq qu ue el ll la as s e es st t p pi id da as s e et ti iq qu ue et ta as s. . E En n e es se e a as sp pe ec ct to o, , a al l m me en no os s, , l la a n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a d de e W Wi il ll l p po od d a a s se er r s su u s sa al lv va ac ci i n n. .
P Pe er ro o y y l lo os s c ci ie en nt to os s d de e p pa al la ab br ra as s q qu ue e c co on nt te en n a a, , i in nc cl lu ui id da as s l la as s a ab bu un nd da an nt te es s n no ot ta as s q qu ue e h ha ab b a a t to om ma ad do o a aq qu ue el l d d a a e en n
C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s? ? T Ta al l v ve ez z n no o l le e p pe er rj ju ud di ic ca ar ra an n, , a al l m me en no os s p po od d a an n c co on nf fi ir rm ma ar r s su u t ta ap pa ad de er ra a d de e T To om m M Mi it tc ch he el ll l. . D De e t to od da as s
m ma an ne er ra as s, , n no o h ha ab b a a a ap pu un nt ta ad do o s su u s se es si i n n a an nt te e e el l o or rd de en na ad do or r d de e T To om m? ? S Se eg gu ur ra am me en nt te e e en n a al lg g n n l lu ug ga ar r e es st ta ar r a a e es sc cr ri it ta a
l la a d di ir re ec cc ci i n n d de e c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o d de e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s. .
L Lo os s s se eg gu un nd do os s p pa as sa ab ba an n c co om mo o u un n d di is sc co o r re ep pr ro od du uc ci id do o a a v ve el lo oc ci id da ad d d de em ma as si ia ad do o l le en nt ta a. . P Po oc co o a a p po oc co o, , e em mp pe ez z a a
a ab br ri ig ga ar r a al lg gu un na a e es sp pe er ra an nz za a. . Y Y s si i r re es su ul lt ta ab ba a q qu ue e s su u p p s si im ma a t ta aq qu ui ig gr ra af f a a, , a aq qu ue el ll lo os s v ve el lo oc ce es s g ga ar ra ab ba at to os s, , s se e c co on nv ve er rt t a a
e en n s su u s sa al lv va ac ci i n n? ? H Ha ab b a a d de es sa ar rr ro ol ll la ad do o p pr ri im me er ro o e en n C Co ol lu um mb bi ia a y y d de es sp pu u s s e en n e el l R Re ec co or rd d u un n s si is st te em ma a h h b br ri id do o d de e
t to om ma ar r n no ot ta as s q qu ue e a a l l l le e f fu un nc ci io on na ab ba a, , a au un nq qu ue e s si ie em mp pr re e t te em m a a e el l d d a a e en n q qu ue e t tu uv vi ie er ra a q qu ue e p pr re es se en nt ta ar rl la as s a al l e ed di it to or r o o
a an nt te e u un n j ju ue ez z. . S Se e i im ma ag gi in na ab ba a e en n u un n j ju ui ic ci io o p po or r d di if fa am ma ac ci i n n c cu uy ya a s se en nt te en nc ci ia a d de ep pe en nd di ie er ra a d de e l la a e ex xa ac ct ti it tu ud d d de el l
t te es st ti im mo on ni io o e es sc cr ri it to o d de e u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n; ; t te en nd dr r a an n q qu ue e l ll la am ma ar r a a u un n e ej j r rc ci it to o d de e g gr ra af f l lo og go os s p pa ar ra a v ve er ri if fi ic ca ar r q qu ue e s su u
t te es st ti im mo on ni io o c co or rr ro ob bo or ra ab ba a l lo o e es sc cr ri it to o. . L La a v ve en nt ta aj ja a, , a al l m me en no os s e en n e es so os s m mo om me en nt to os s, , e er ra a q qu ue e s sa ab b a a q qu ue e s su us s n no ot ta as s
r re es su ul lt ta ab ba an n t to ot ta al lm me en nt te e i in nd de es sc ci if fr ra ab bl le es s. .
H Ha a q qu ue eb br ra an nt ta ad do o n nu ue es st tr ra as s n no or rm ma as s, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. . Y Y n no o m me e r re ef fi ie er ro o a a l la as s r re eg gl la as s d de e l la a c co om mu un ni id da ad d d de e C Cr ro ow wn n
H He ei ig gh ht ts s. . Q Qu u i im mp po or rt ta an nc ci ia a t te en ne em mo os s n no os so ot tr ro os s e en n e es st te e a am mp pl li io o m mu un nd do o? ? N No o. . M Me e r re ef fi ie er ro o a a q qu ue e h ha a i in nf fr ri in ng gi id do o l la as s
n no or rm ma as s d de e H Ha a S Sh he em m. .
U Un na a f fr ra as se e a ac cu ud di i e en nt to on nc ce es s a a l la a m me en nt te e d de e W Wi il ll l: : N No o l le ev va an nt ta ar r s s f fa al ls so o t te es st ti im mo on ni io o . . Y Y, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a e el l s si im mp pl le e
d de es st ti in na at ta ar ri io o d de e l la a i id de ea a y y n no o s su u f fu ue en nt te e, , s su up po o q qu ue e e er ra a u un no o d de e l lo os s d di ie ez z m ma an nd da am mi ie en nt to os s. . S Sa ab b a a q qu ue e j ju ud d o os s y y
c cr ri is st ti ia an no os s l lo os s a ac ce ep pt ta ab ba an n p po or r i ig gu ua al l, , y y e es so o d de eb b a a d de e s se er r l lo o q qu ue e e el l R Re eb bb be e t te en n a a e en n m me en nt te e. . A Aq qu ue el ll lo o e er ra a e el l p pr re e m mb bu ul lo o
d de e l la a a ac cu us sa ac ci i n n d de e m me en nt ti ir r. . E Es st ta ab ba a p pe er rd di id do o! !
C Cr re eo o q qu ue e s sa ab be e q qu ue e n no os s t to om ma am mo os s m mu uy y e en n s se er ri io o e es st ta as s n no or rm ma as s. . N No o h ha ay y q qu ue e l ll le ev va ar r n na ad da a e en n e el l S Sa ab bb ba at t. . N Na ad da a, , n ni i
c ca ar rt te er ra as s, , n ni i l ll la av ve es s, , n ni i l li ib br re et ta as s d de e n no ot ta as s. .
S S . .
N No os s t to om ma am mo os s e es sa as s n no or rm ma as s m mu uy y e en n s se er ri io o, , T To om m, , y y l la as s a ap pl li ic ca am mo os s a a n nu ue es st tr ro os s i in nv vi it ta ad do os s t ta an nt to o c co om mo o a a n no os so ot tr ro os s
m mi is sm mo os s. . E Es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e l lo o e en nt ti ie en nd de e y y, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , a aq qu u e es st t u us st te ed d, , c co on n s su u l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s. .
S S . . P Pe er ro o e es so o f fu ue e l lo o n ni ic co o q qu ue e c co og g . . D De ej j e el l r re es st to o d de e m mi is s c co os sa as s, , d de ej j m mi i b bo ol ls sa a. . W Wi il ll l h ha ab bl la ab ba a c co on n u un na a
e es st ta an nt te er r a a. . S Su u i in nt te er rr ro og ga ad do or r s se e h ha al ll la ab ba a d de et tr r s s d de e l l; ; y y s su us s c ca ap pt to or re es s, , a a l lo os s l la ad do os s . . A Ad de em m s s, , n no o s so oy y j ju ud d o o. . Y Ya a
s sa ab be e, , n no o c cr re e a a q qu ue e e es sa as s r re eg gl la as s t ta am mb bi i n n s se e a ap pl li ic ca ar ra an n a a m m . .
D Di ic ch ho o e en n v vo oz z a al lt ta a, , a aq qu ue el ll lo o s so on na ab ba a m mu uc ch ho o m m s s q qu ue ej jo os so o d de e l lo o q qu ue e W Wi il ll l p pr re et te en nd d a a. . P Pa ar re ec c a a u un n c co ol le eg gi ia al l b bu us sc ca an nd do o
u un na a e ex xc cu us sa a p po or r n no o h ha ab be er r h he ec ch ho o l lo os s d de eb be er re es s. . E El l p pe er rr ro o s se e l lo os s c co om mi i . . N No o o ob bs st ta an nt te e, , e er ra a l la a v ve er rd da ad d. . E Es st ta ab ba a c cl la ar ro o
q qu ue e d de eb b a a m mo os st tr ra ar rs se e r re es sp pe et tu uo os so o c co on n l lo os s d de em m s s m mi ie en nt tr ra as s e es st tu uv vi ie er ra a e en n s su u c co om mu un ni id da ad d, , p pe er ro o a aq qu ue el ll lo o n no o t te en n a a
- 47 -
s se en nt ti id do o. . E Es sa a g ge en nt te e n no o p po od d a a e es st ta ar r t ta an n f fu ur ri io os sa a p po or r u un na a s si im mp pl le e i in nf fr ra ac cc ci i n n d de el l S Sa ab bb ba at t, , n no o? ? S Se e s si in nt ti i a al li iv vi ia ad do o. . S Si i
e es sa a e er ra a l la a a ac cu us sa ac ci i n n, , s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e e el l R Re eb bb be e n no o h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o e en n l la a l li ib br re et ta a n na ad da a q qu ue e l lo o c co om mp pr ro om me et ti ie er ra a. .
N No o e es s u us st te ed d j ju ud d o o? ?
N No o. . Y Ya a s se e l lo o d di ij je e a a S Sa an nd dy y, , a a S Sh hi im mo on n. . N No o s so oy y j ju ud d o o. . S So ol lo o s so oy y r re ep po or rt te er ro o. .
V Va ay ya a, , e es so o m me e s so or rp pr re en nd de e. . D De eb bo o r re ec co on no oc ce er r q qu ue e n no o l lo o e es sp pe er ra ab ba a. .
W Wi il ll l e es st ta ab ba a e es st tu up pe ef fa ac ct to o, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n i in nt tr ri ig ga ad do o. . E El l p pe el li ir rr ro oj jo o h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o, , y y s su u n ni ic co o g gu ua ar rd di i n n e er ra a e el l
i is sr ra ae el l . . P Pa ar re ec c a a j jo ov ve en n. . H Ha ac c a a a ap pe en na as s u un na as s s se em ma an na as s, , l la a r re ev vi is st ta a T Ti im me es s h ha ab b a a p pu ub bl li ic ca ad do o u un n r re ep po or rt ta aj je e s so ob br re e e el l
e ej j r rc ci it to o d de e I Is sr ra ae el l. . R Re ec cu ur rr ri ie en nd do o a a s su us s v va ag go os s r re ec cu ue er rd do os s, , W Wi il ll l s sa ab b a a q qu ue e u un n i is sr ra ae el l s so ol lo o n ne ec ce es si it ta ab ba a h ha ab be er r c cu um mp pl li id do o
v ve ei in nt te e a a o os s p pa ar ra a p pa as sa ar r t tr re es s e en n l la as s F Fu ue er rz za as s d de e D De ef fe en ns sa a d de e I Is sr ra ae el l. . D Di io os s s sa ab b a a q qu u h ha ab b a a p po od di id do o a ap pr re en nd de er r a al ll l . .
A Aq qu ue el l s su uj je et to o p po od d a a p pa ar re ec ce er r u un n m mu uc ch ha ac ch ho o, , p pe er ro o e er ra a p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e t tu uv vi ie er ra a a ac ce er ro o e en n l la as s v ve en na as s. . P Po or r q qu u o ot tr ra a r ra az z n n
l lo o h ha ab br r a a e es sc co og gi id do o e el l R Re eb bb be e p pa ar ra a q qu ue e l le e a ap pr re et ta ar ra a l la as s t tu ue er rc ca as s? ? T Ta am mb bi i n n r re ec co or rd d h ha ab be er r l le e d do o e en n e el l m mi is sm mo o
r re ep po or rt ta aj je e q qu ue e m mu uc ch ho os s j j v ve en ne es s u ul lt tr ra ao or rt to od do ox xo os s d de e d di ie ec ci io oc ch ho o a a o os s e er ra an n e ex xi im mi id do os s d de el l s se er rv vi ic ci io o m mi il li it ta ar r d de e m mo od do o q qu ue e
p pu ud di ie er ra an n d de ed di ic ca ar r t to od do o s su u t ti ie em mp po o a al l e es st tu ud di io o d de e l la a T To or r , , p pe er ro o n no o t to od do os s e el ll lo os s: : a al lg go o l le e d de ec c a a q qu ue e a aq qu ue el l i in nd di iv vi id du uo o e er ra a
u un no o d de e l lo os s j j v ve en ne es s q qu ue e h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o l la as s o or ra ac ci io on ne es s p po or r e el l f fu us si il l. .
S Sa ab be e, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l? ? O O d de eb be er r a a l ll la am ma ar rl le e T To om m? ? N No o e es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e e es st te em mo os s h ha ac ci ie en nd do o n ni in ng g n n
p pr ro og gr re es so o. . A Al lg go o f fa al ll la a e en n e es st te e e en nc cu ue en nt tr ro o. .
A Al ll l e es st ta ab ba a d de e n nu ue ev vo o l la a i in nf fl le ex xi i n n s sa ar rc c s st ti ic ca a, , c co om mo o s si i h hu ub bi ie er ra a c ci ie er rt to o h hu um mo or r e en n t to od da as s l la as s s si it tu ua ac ci io on ne es s, , i in nc cl lu us so o e en n
a aq qu ue el ll la a. . W Wi il ll l n no o a al lc ca an nz za ab ba a a a h ha ac ce er rs se e u un na a i id de ea a d de e s su u i in nt te er rr ro og ga ad do or r; ; s su u v vo oz z r re es su ul lt ta ab ba a c c l li id da a, , c ca as si i a am mi is st to os sa a, , s si in n
e em mb ba ar rg go o l la a e es st ta an nc ci ia a e es st ta ab ba a i im mp pr re eg gn na ad da a d de e a am me en na az za a, , y y t to od da a p pr ro ov ve en n a a d de e l l, , a a e es sp pa al ld da as s d de e W Wi il ll l. .
P Pr ro op po on ng go o q qu ue e v va ay ya am mo os s a a o ot tr ra a p pa ar rt te e. .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e h ha ab b a a h he ec ch ho o a al lg gu un na a i in nd di ic ca ac ci i n n, , p po or rq qu ue e e el l i is sr ra ae el l l le e c co ol lo oc c u un na a c ca ap pu uc ch ha a; ; n no o u un na a d de e n ni i o o, , d de e l la as s
q qu ue e d de ej ja an n p pa as sa ar r u un n p po oc co o d de e l lu uz z, , s si in no o u un na a t tu up pi id da a q qu ue e p pa ar re ec c a a a ap pl la as st ta ar rl le e l lo os s p p r rp pa ad do os s e e i im mp pe ed di ir rl le e r re es sp pi ir ra ar r. . S Si in nt ti i
q qu ue e n nu ue ev va am me en nt te e l lo o l le ev va an nt ta ab ba an n d de e l la a s si il ll la a y y l lo o p po on n a an n d de e p pi ie e, , s so ol lo o q qu ue e n no o e er ra a p pa ar ra a r re eg gi is st tr ra ar rl lo o, , s si in no o p pa ar ra a
l ll le ev v r rs se el lo o. .
W Wi il ll l d de ec ci id di i q qu ue e n no o s se e d de ej ja ar r a a l ll le ev va ar r p po or r e el l p p n ni ic co o; ; q qu ue e n no o c ce ed de er r a a a a l la a i im mp pr re es si i n n d de e e es st ta ar r a as so om m n nd do os se e a a u un n
o os sc cu ur ro o y y v va ac c o o a ab bi is sm mo o, , p pr re ec ci ip pi it t n nd do os se e a al l a ab bi is sm mo o d de es sd de e u un n a ac ca an nt ti il la ad do o. . S Se e c co on nc ce en nt tr ra ar r a a e en n e el l t te er rr re en no o b ba aj jo o s su us s
p pi ie es s. . C Ca ad da a v ve ez z q qu ue e l le ev va an nt ta ar ra a u un n p pi ie e i in nt te en nt ta ar r a a r re ec co or rd da ar r l lo o c ce er rc ca a q qu ue e e es st ta ab ba a e el l s su ue el lo o. . Q Qu ui iz z p pu ud di ie er ra a a ar rr ra as st tr ra ar r l lo os s
z za ap pa at to os s p pa ar ra a m ma an nt te en ne er r u un n c co on nt ta ac ct to o l lo o m m s s p pe er rm ma an ne en nt te e p po os si ib bl le e. . T Ta al l v ve ez z f fu ue er ra a e es se e e el l m mo ot ti iv vo o p po or r e el l q qu ue e l lo os s
p pr ri is si io on ne er ro os s e es sp po os sa ad do os s a ar rr ra as st tr ra ab ba an n s si ie em mp pr re e l lo os s p pi ie es s; ; n no o p po or rq qu ue e e es st tu uv vi ie er ra an n d de ep pr ri im mi id do os s, , s si in no o p po or rq qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba an n
l la a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d d de e s sa ab be er r q qu ue e s se eg gu u a an n t te en ni ie en nd do o a al lg go o s s l li id do o, , e el l s su ue el lo o, , b ba aj jo o s su us s p pi ie es s. . S Se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e p pa as sa ab ba an n
p po or r o ot tr ro o p pa as si il ll lo o y y d de e q qu ue e s se e a al le ej ja ab ba an n d de el l g gr ri it te er r o o p pr ro oc ce ed de en nt te e d de e l la a s si in na ag go og ga a q qu ue e, , d de es sd de e h ha ac c a a u un n r ra at to o, , s se e h ha ab b a a
r re ed du uc ci id do o a a u un n f fu ue er rt te e m mu ur rm mu ul ll lo o. . S Se e r re ep pr ro oc ch h n no o h ha ab be er rs se e f fi ij ja ad do o e en n e el l m mo om me en nt to o e ex xa ac ct to o e en n q qu ue e e es so o o oc cu ur rr r a a, ,
p po or rq qu ue e e es se e d de et ta al ll le e p po od d a a s se er r i im mp po or rt ta an nt te e p pa ar ra a s se eg gu ui ir r l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de el l R Re eb bb be e. .
N No o o ob bs st ta an nt te e, , l lo o q qu ue e l le e r re es su ul lt ta ab ba a r re ea al lm me en nt te e e ex xt tr ra a o o e er ra a d de ep pe en nd de er r t ta an nt to o d de el l i is sr ra ae el l q qu ue e e en n e es se e m mo om me en nt to o l lo o
s su uj je et ta ab ba a d do ol lo or ro os sa am me en nt te e p po or r e el l b br ra az zo o. . W Wi il ll l t te en n a a q qu ue e f fi ia ar rs se e d de e l l c co om mo o g gu u a a; ; d de eb b a a d de e t te en ne er r e el l m mi is sm mo o a as sp pe ec ct to o
q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s c ci ie eg go os s, , d de e S St te ev vi ie e W Wo on nd de er r o o R Ra ay y C Ch ha ar rl le es s, , c co on n l la a c ca ab be ez za a b ba am mb bo ol le e n nd do os se e a al l a az za ar r, , h ha ac ci ie en nd do o
m mo ov vi im mi ie en nt to o p po oc co o l l g gi ic co os s. . W Wi il ll l p pe en ns s q qu ue e a aq qu ue el l h ho om mb br re e e er ra a s su u c ca ap pt to or r, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n s su u c cu ui id da ad do or r. .
E En nt to on nc ce es s s si in nt ti i f fr r o o. . H Ha ab b a an n s sa al li id do o a al l e ex xt te er ri io or r, , p pe er ro o s so ol lo o u un no os s p pa as so os s. . O Oy y e el l c cr ru uj ji id do o d de e u un na a p pu ue er rt ta a b ba at ti ie en nt te e, ,
c co om mo o l la a d de e u un n j ja ar rd d n n, , y y, , a a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, , s si in nt ti i e el l c ca am mb bi io o d de e t te em mp pe er ra at tu ur ra a. . E Er ra a c co om mo o s si i s se e h ha al ll la ar ra an n e en n u un n e es sp pa ac ci io o
c ce er rr ra ad do o, , p pe er ro o n no o c co om mp pl le et ta am me en nt te e. . S Se e o o a a c ci ie er rt to o e ec co o. .
M Me e t te em mo o q qu ue e a a n na ad di ie e l le e g gu us st ta a e es st to o, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l, , p pe er ro o v vo oy y a a t te en ne er r q qu ue e e ec ch ha ar rl le e u un n v vi is st ta az zo o. .
E En n l lo os s s se eg gu un nd do os s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n W Wi il ll l l ll le eg g a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e a aq qu ue el ll lo o n no o e er ra a u un n s si in ni ie es st tr ro o i in nc ci id de en nt te e q qu ue e n no o
t ta ar rd da ar r a a e en n r re es so ol lv ve er rs se e, , s si in no o a al lg go o r re ea al lm me en nt te e a at te er rr ra ad do or r. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o s se e h ha ab b a a a af fe er rr ra ad do o a a l la a i id de ea a d de e q qu ue e
t to od do o f fu ue er ra a u un na a e eq qu ui iv vo oc ca ac ci i n n o o i in nc cl lu us so o u un na a c cr ru ue el l p pa ar ro od di ia a d de e l lo os s i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s q qu ue e s se e v ve e a an n e en n l la as s p pe el l c cu ul la as s. .
H Ha ab b a a a al lb be er rg ga ad do o l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e q qu ue e a al l f fi in n t to od do o s se e d de em mo os st tr ra ar r a a u un n t te er rr ri ib bl le e e er rr ro or r, , q qu ue e n no o t ta ar rd da ar r a a e en n c co on no oc ce er r l la a
i id de en nt ti id da ad d d de e s su u i in nq qu ui is si id do or r, , q qu ue e h ha ar r a a a al lg g n n p pr ro og gr re es so o o o q qu ue e l la a s si it tu ua ac ci i n n l ll le eg ga ar r a a a a s su u f fi in n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s se e
c co on nv ve en nc ci i d de e q qu ue e a aq qu ue el ll lo os s e ex xt tr ra a o os s d de es sc co on no oc ci id do os s q qu ue e h ha ab b a an n s se ec cu ue es st tr ra ad do o a a s su u e es sp po os sa a s se e d di is sp po on n a an n a a t to or rt tu ur ra ar rl lo o, ,
y y q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e l lo o h ha ar r a an n d de e u un n m mo od do o t ta an n s s d di ic co o q qu ue e l le e h he el la ar r a a l la a s sa an ng gr re e e en n l la as s v ve en na as s. . P Pe eo or r q qu ue e e es so o l la a
i id de ea a l le e r re ev vo ol lv vi i l la as s t tr ri ip pa as s , , l lo o q qu ue e i ib ba an n a a h ha ac ce er rl le e a a l l, , o o a al lg go o p pe eo or r, , s si in n d du ud da a y ya a s se e l lo o h ha ab b a an n h he ec ch ho o a a B Be et th h. .
N No o! ! g gr ri it t , , p pe er ro o f fu ue e d de em ma as si ia ad do o t ta ar rd de e. .
N No ot t q qu ue e l le e s su uj je et ta ab ba an n l la as s m ma an no os s a a l la a e es sp pa al ld da a m mi ie en nt tr ra as s a al lg gu ui ie en n l le e d de es sa ab br ro oc ch ha ab ba a e el l p pa an nt ta al l n n. . A Al lg gu ui ie en n l le e t ta ap p l la a
b bo oc ca a. . A Aq qu ue el ll lo o n no o p po od d a a s se er r o ob br ra a n ni ic ca am me en nt te e d de el l i is sr ra ae el l , , p pe er ro o d de e d d n nd de e h ha ab b a an n s sa al li id do o a aq qu ue el ll la as s o ot tr ra as s m ma an no os s? ? A A
q qu ui i n n p pe er rt te en ne ec c a an n? ? E En nt to on nc ce es s, , s si in n p pr re ev vi io o a av vi is so o, , l le e b ba aj ja ar ro on n l lo os s c ca al lz zo on nc ci il ll lo os s. .
A Al lt to o. . H Ha a d di ic ch ho o l la a v ve er rd da ad d. . N No o e es s j ju ud d o o. .
W Wi il ll l o oy y l la a v vo oz z y y s se e a as so om mb br r d de e q qu ue e n no o f fu ue er ra a l la a s su uy ya a. . E El l R Re eb bb be e h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o. . T Tu uv vo o q qu ue e l li im mi it ta ar rs se e a a h ha ac ce er r
c co on nj je et tu ur ra as s, , a aq qu ue el l h ho om mb br re e d de eb b a a d de e e es st ta ar r f fr re en nt te e a a l l, , m mi ir r n nd do ol le e e el l p pe en ne e y y l ll le eg ga an nd do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e, ,
e ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e, , n no o e es st ta ab ba a c ci ir rc cu un nc ci id da ad do o. .
N No o e es s u us st te ed d j ju ud d o o r re ep pi it ti i e el l R Re eb bb be e. . Y Y d di ir ri ig gi i n nd do os se e a a s su us s a ay yu ud da an nt te es s, , a a a ad di i : : V Ve es st ti id dl lo o. . B Bu ue en no o, , s se e o or r
M Mi it tc ch he el ll l p pr ro os si ig gu ui i t tr ra as s u un na a b br re ev ve e p pa au us sa a , , e es s u un na a b bu ue en na a n no ot ti ic ci ia a. . A Ah ho or ra a s s c cr re eo o q qu ue e n no o e es s u us st te ed d u un n a ag ge en nt te e
f fe ed de er ra al l n ni i u un n p po ol li ic c a a d de e p pa ai is sa an no o. . C Co on n s su us s f fi is sg go on ne eo os s a aq qu u y y a al ll l y y s su us s p pr re eg gu un nt ta as s, , p pe en ns s q qu ue e l lo o e er ra a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, ,
c co on no oz zc co o a a e es sa a g ge en nt te e y y s s q qu ue e, , p pr ri im me er ro o, , l lo o h ha ab br r a an n e en nv vi ia ad do o a a u us st te ed d c co on n u un n m mi ic cr r f fo on no o y y, , s se eg gu un nd do o, , h ha ab br r a an n
m ma an nd da ad do o a a u un n j ju ud d o o. . Y Y n no o s so ol lo o e es so o: : a ad de em m s s s se e h ha ab br r a an n c cr re e d do o m mu uy y l li is st to os s h ha ac ci i n nd do ol lo o. . O Oh h, , s s ! !, , s se e h ha ab br r a an n
c co on ns si id de er ra ad do o u un no os s g ge en ni io os s p po or r l ll la am ma ar r a al l a ag ge en nt te e G Go ol ld db be er rg g y y d de ec ci ir rl le e: : E Es st ta a e es s u un na a m mi is si i n n q qu ue e l ll le ev va a t tu u n no om mb br re e . . A As s
e es s c co om mo o e el ll lo os s p pi ie en ns sa an n. .
E En nv v a an n a a u un n r ra ab be e p pa ar ra a q qu ue e s se e i in nf fi il lt tr re e e en n l lo os s g gr ru up po os s t te er rr ro or ri is st ta as s r ra ab be es s, , y y a a n no os so ot tr ro os s n no os s e en nv v a an n a a u un n j ju ud d o o. .
P Pe er ro o u us st te ed d n no o e es s j ju ud d o o, , a as s q qu ue e n no o t tr ra ab ba aj ja a p pa ar ra a e el ll lo os s. . A Ah ho or ra a l le e c cr re eo o. . W Wi il ll l n no ot t q qu ue e l le e s su ub b a an n e el l p pa an nt ta al l n n y y q qu ue e l le e
a ab br ro oc ch ha ab ba an n e el l c ci in nt tu ur r n n. . H Ha ab b a a s sa al li id do o d de e u un n a ap pu ur ro o, , a au un nq qu ue e n no o d de el l a ap pu ur ro o: : n no o e er ra a u un n a ag ge en nt te e f fe ed de er ra al l e en nc cu ub bi ie er rt to o. .
T To od do o a aq qu ue el ll lo o l lo og gr r q qu ue e s se e r re ed du uj je er ra a e el l t te er rr ro or r d de e u un no os s s se eg gu un nd do os s a an nt te es s. . L Lo os s l la at ti id do os s d de e s su u c co or ra az z n n, , l la a h hu um me ed da ad d d de e
s su us s m ma an no os s, , t to od do o s su u c cu ue er rp po o h ha ab b a a p pa as sa ad do o d de e C C d di ig go o R Ro oj jo o a a C C d di ig go o N Na ar ra an nj ja a. .
P Pa ar re ec ce e u us st te ed d a al li iv vi ia ad do o, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. . M Me e a al le eg gr ro o. . E El l p pr ro ob bl le em ma a r ra ad di ic ca a e en n q qu ue e, , a au un nq qu ue e n no o s se ea a u us st te ed d u un n a ag ge en nt te e
f fe ed de er ra al l, , d de eb be e d de e t tr ra ab ba aj ja ar r p pa ar ra a a al lg gu ui ie en n. . Y Y e es so o, , m me e t te em mo o, , e es s i in nf fi in ni it ta am me en nt te e m m s s g gr ra av ve e. .
- 48 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 17 7
V Vi ie er rn ne es s, , 2 21 1, , 2 22 2 h h, , C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , B Br ro oo ok kl ly yn n
A Ap pe en na as s t tu uv vo o t ti ie em mp po o p pa ar ra a e es st ta ar r c co on nf fu un nd di id do o. . D De es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l R Re eb bb be e h hu ub bi ie er ra a h ha ab bl la ad do o, , n no o p pa as s m m s s d de e u un n
s se eg gu un nd do o a an nt te es s d de e q qu ue e n no ot ta ar ra a q qu ue e l lo o o ob bl li ig ga ab ba an n a a d do ob bl la ar rs se e p po or r l la a c ci in nt tu ur ra a. . L Le e s su uj je et ta ar ro on n p po or r l lo os s b br ra az zo os s a a m mo od do o d de e
p pa al la an nc ca as s y y l lo o f fo or rz za ar ro on n a a i in nc cl li in na ar r l lo os s h ho om mb br ro os s y y l la a c ca ab be ez za a. .
S Su u n na ar ri iz z f fu ue e l lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e n no ot t e el l a ag gu ua a; ; l lu ue eg go o, , e el l c cu ue er ro o c ca ab be el ll lu ud do o s se e e en nc co og gi i p po or r e el l f fr r o o. . S Su u g ga ar rg ga an nt ta a s se e
c co on nt tr ra aj jo o y y g go or rg go ot te e . . S Se e a as sf fi ix xi i y y j ja ad de e a a l la a v ve ez z. .
L Le e h ha ab b a an n s su um me er rg gi id do o l la a c ca ab be ez za a y y e el l c cu ue el ll lo o e en n a ag gu ua a h he el la ad da a s si in n q qu ui it ta ar rl le e a an nt te es s l la a c ca ap pu uc ch ha a. . N No ot t q qu ue e e el l p pe ec ch ho o s se e
l le e e en nc co og g a a p po or r e el l c ch ho oq qu ue e y y q qu ue e s su u c co or ra az z n n e em mp pe ez za ab ba a a a l la at ti ir r c co on n f fu ue er rz za a. . L Lo o h ha ab b a an n e em mp pu uj ja ad do o c co on n f fu ue er rz za a y y s si in n
a av vi is sa ar r e en n e el l g g l li id do o l l q qu ui id do o. . L Lo o m ma an nt tu uv vi ie er ro on n a al ll l d du ur ra an nt te e c ci in nc co o s se eg gu un nd do os s, , s su uj je et t n nd do ol lo o f fu ue er rt te em me en nt te e p po or r l lo os s
h ho om mb br ro os s p pa ar ra a q qu ue e n no o p pu ud di ie er ra a m mo ov ve er rs se e. . F Fu ue e t ti ie em mp po o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e e el l a ag gu ua a s se e l le e m me et ti ie er ra a p po or r l la as s f fo os sa as s
n na as sa al le es s y y s su ub bi ie er ra a h ha as st ta a s su u c ce er re eb br ro o. . A Al l m me en no os s, , e es sa a f fu ue e l la a s se en ns sa ac ci i n n q qu ue e t tu uv vo o, , l la a d de e a as sf fi ix xi ia ar rs se e. .
C Cu ua an nd do o l lo o s sa ac ca ar ro on n, , r re es sp pi ir r a a g gr ra an nd de es s b bo oc ca an na ad da as s, , e en nt tr re e t to os se es s. . U Un n d do ob bl le e r re ef fl le ej jo o, , c co om mo o e el l d de e v vo om mi it ta ar r. . P Pe er ro o
e en nt to on nc ce es s v vo ol lv vi ie er ro on n a a s su uj je et ta ar rl le e l lo os s b br ra az zo os s y y l lo o s su um me er rg gi ie er ro on n o ot tr ra a v ve ez z. .
E En n e es sa a o oc ca as si i n n l lo o p pe eo or r f fu ue e l la a t te em mp pe er ra at tu ur ra a. . T Tu uv vo o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e s su us s o oj jo os s d da ab ba an n v vu ue el lt ta as s e en n l la as s r rb bi it ta as s p po or r
e el l f fr r o o. . E Es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e p po od d a a o o r r c c m mo o t to od do o s su u s si is st te em ma a, , s su us s v ve en na as s, , a ar rt te er ri ia as s y y c co on nd du uc ct to os s v va as sc cu ul la ar re es s
a au ul ll la ab ba an n p po or r e el l t tr ra au um ma a q qu ue e s su up po on n a a a aq qu ue el l r ra ad di ic ca al l c ca am mb bi io o d de e t te em mp pe er ra at tu ur ra a. .
Q Qu u e er ra a a aq qu ue el ll lo o? ? U Un na a c ch ha ar rc ca a, , u un na a n ne ev ve er ra a, , l la a o or ri il ll la a d de el l r r o o, , u un n l la av va ab bo o? ? L La a c ca ap pu uc ch ha a e es st ta ab ba a e em mp pa ap pa ad da a, , p pe er ro o n no o
s se e s so ol lt ta ab ba a. . P Pa ar re ec c a a q qu ue e s se e l le e h ha ab b a a p pe eg ga ad do o a a l la a c ca ar ra a y y q qu ue e l le e h ha ab b a a s se el ll la ad do o l lo os s o oj jo os s c co on n h hi ie el lo o. .
B Bu ue en no o, , T To om m d di ij jo o l la a v vo oz z e en n u un n t to on no o q qu ue e s so on n d di is st to or rs si io on na ad do o e en n l lo os s o o d do os s d de e W Wi il ll l, , l ll le en no os s d de e a ag gu ua a h he el la ad da a . .
V Va a a a d de ec ci id di ir rs se e a a h ha ab bl la ar rn no os s c co on n s si in nc ce er ri id da ad d? ?
P Po or r t to od da a r re es sp pu ue es st ta a, , W Wi il ll l e es sc cu up pi i u un na a b bo oc ca an na ad da a d de e a ag gu ua a, , v va ac ci i n nd do os se e p pa ar ra a l la a s si ig gu ui ie en nt te e e e i in ne ev vi it ta ab bl le e i in nm me er rs si i n n. .
M Me e p pa ar re ec ce e q qu ue e e es st te e e es s s su u s se eg gu un nd do o p pa as so o p po or r e el l m mi ik kv ve e e en n e el l d d a a d de e h ho oy y. . S Se e e es st t c co on nv vi ir rt ti ie en nd do o e en n u un n f fr ru um mm mi ie e, ,
v ve er rd da ad d, , T To om m? ? Y Y e es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l l le e e ex xp pl li ic c e el l p pr ro op p s si it to o y y e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de el l m mi ik kv ve e. . E Es s u un n
l lu ug ga ar r d de e p pu ur ri if fi ic ca ac ci i n n y y s sa an nt ti if fi ic ca ac ci i n n. . E En nt tr ra am mo os s l ll le ev va an nd do o e en nc ci im ma a l lo os s p pe ec ca ad do os s d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a c co ot ti id di ia an na a y y s sa al li im mo os s
t ta ah ho oo or r, , p pu ur ro os s, , y y e en n e es se e e es st ta ad do o e es st ta am mo os s f fu ue er ra a d de el l a al lc ca an nc ce e d de e c cu ua al lq qu ui ie er r p pe ec ca ad do o, , d de e l lo os s e en ng ga a o os s y y l la as s m me en nt ti ir ra as s. .
M Me e s si ig gu ue e, , T To om m? ?
W Wi il ll l t te em mb bl la ab ba a. . T Te en n a a l la a c ca am mi is sa a e em mp pa ap pa ad da a y y n no ot ta ab ba a c c m mo o l la as s g go ot ta as s d de e l l q qu ui id do o h he el la ad do o b ba aj ja ab ba an n p po or r s su u e es sp pa al ld da a y y
s su u c cu ue el ll lo o. . S Su us s d di ie en nt te es s e es st ta ab ba an n a a p pu un nt to o d de e c ca as st ta a e et te ea ar r. .
L Lo o q qu ue e q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r e es s q qu ue e a ah ho or ra a i in ns si is st to o e en n q qu ue e m me e d di ig ga a l la a v ve er rd da ad d. . Y Y s si i d do os s o o t tr re es s i in nm me er rs si io on ne es s e en n e es st te e
m mi ik kv ve e e ex xt te er ri io or r l ll le en no o d de e l la a m m s s p pu ur ra a a ag gu ua a d de e l ll lu uv vi ia a n no o p pu ue ed de en n s sa ac ca ar rl le e l la a v ve er rd da ad d, , q qu ui iz z l lo o h ha ag ga an n c ci in nc co o, , s se ei is s o o
s si ie et te e. . S So om mo os s g ge en nt te e p pa ac ci ie en nt te e. . S Se eg gu ui ir re em mo os s m me et ti i n nd do ol le e l la a c ca ab be ez za a e en n e el l a ag gu ua a h ha as st ta a q qu ue e s se e d de ec ci id da a a a h ha ab bl la ar r s si in n
d do ob bl le ec ce es s. . L Lo o h ha a e en nt te en nd di id do o? ?
E El l R Re eb bb be e d de eb bi i d de e h ha ac ce er r u un n g ge es st to o, , p po or rq qu ue e W Wi il ll l f fu ue e s su um me er rg gi id do o d de e n nu ue ev vo o. . E El l f fr r o o e em mp pe ez z a a h ha ac ce er r e ef fe ec ct to o e en n l l, , s se e
l le e m me et ti i b ba aj jo o l la a p pi ie el l y y h ha as st ta a l lo os s h hu ue es so os s, , q qu ue e t ta am mb bi i n n p pa ar re ec ci ie er ro on n c co on nt tr ra ae er rs se e, , c co om mo o s si i p pr re et te en nd di ie er ra an n e es sc ca ap pa ar r d de el l
f fr r o o h ha ac ci i n nd do os se e p pe eq qu ue e o os s. .
P Pa ar ra a q qu ui i n n t tr ra ab ba aj ja a, , T To om m? ? Q Qu ui i n n l le e h ha a e en nv vi ia ad do o? ?
S So oy y p pe er ri io od di is st ta a f fu ue e t to od do o l lo o q qu ue e W Wi il ll l c co on ns si ig gu ui i a ar rt ti ic cu ul la ar r c co on n u un na a v vo oz z q qu ue e a a d du ur ra as s p pe en na as s r re ec co on no oc ci i p po or r l lo o
q qu ue ej ju um mb br ro os sa a a a c ca au us sa a d de el l f fr r o o. .
E Es so o y ya a l lo o h ha a d di ic ch ho o, , p pe er ro o q qu ui i n n q qu ue er r a a q qu ue e v vi in ni ie er ra a? ? P Po or r q qu u e es st t u us st te ed d a aq qu u ? ?
Y Ya a s se e l lo o h he e d di ic ch ho o. .
N Nu ue ev va am me en nt te e l lo o s su um me er rg gi ie er ro on n, , p pe er ro o e es sa a v ve ez z h ha as st ta a l la a c ci in nt tu ur ra a. . W Wi il ll l n no ot t q qu ue e e el l a ag gu ua a s se e l le e m me et t a a p po or r d de eb ba aj jo o d de el l
c ci in nt tu ur r n n y y l le e e em mp pa ap pa ab ba a l la a e en nt tr re ep pi ie er rn na a. .
N No o s sa ab b a a q qu u d de ec ci ir r. . D De es se ea ab ba a d de es se es sp pe er ra ad da am me en nt te e p po on ne er r p pu un nt to o f fi in na al l a a t to od do o a aq qu ue el ll lo o, , p pe er ro o q qu u p po od d a a h ha ac ce er r? ? S Si i
d de ec c a a l la a v ve er rd da ad d, , s se e p po on nd dr r a a e en n p pe el li ig gr ro o y y t ta am mb bi i n n a a B Be et th h. . L Lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s h ha ab b a an n s si id do o t ta aj ja an nt te es s: : n na ad da a d de e
p po ol li ic c a a, , l lo o c cu ua al l i in nc cl lu u a a s si in n d du ud da a l la as s m mi is si io on ne es s d de e r re es sc ca at te e c co om mo o l la a s su uy ya a. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e g ge en nt te e v vi io ol le en nt ta a, , q qu ue e i ib ba a e en n
s se er ri io o, , y y l l e es st ta ar r a a r re ec co on no oc ci ie en nd do o q qu ue e h ha ab b a a d de es sa af fi ia ad do o s su us s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s. . Y Y d de e p pa as so o t ta am mb bi i n n e es st ta ar r a a c co on nf fe es sa an nd do o
q qu ue e h ha ab b a a m me en nt ti id do o. . E En n c cu ua an nt to o a a B Be et th h, , l la a h ha ab b a an n s se ec cu ue es st tr ra ad do o c co on n a al lg g n n p pr ro op p s si it to o, , a au un nq qu ue e l l n no o l ll le eg ga ab ba a a a
i im ma ag gi in na ar r c cu u l l. . S Su u p pr re es se en nc ci ia a a al ll l n no o f fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e l lo os s p pl la an ne es s d de e l lo os s d de el li in nc cu ue en nt te es s. . S Su up po on ni ie en nd do o q qu ue e n no o l le e
h hu ub bi ie er ra an n h he ec ch ho o n ni in ng g n n d da a o o t to od da av v a a, , s su u a ap pa ar ri ic ci i n n s si in n d du ud da a l lo o p pr ro ov vo oc ca ar r a a. .
N No o o ob bs st ta an nt te e, , l lo o q qu ue e n no o t te en n a a s se en nt ti id do o e er ra a s se eg gu ui ir r i in ns si is st ti ie en nd do o e en n q qu ue e e er ra a T To om m M Mi it tc ch he el ll l. . N No o p po od d a a d da ar rl le es s m m s s
i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e T To om m M Mi it tc ch he el ll l p po or rq qu ue e n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un na a f fi ic cc ci i n n. . E En n e es se e s se en nt ti id do o, , e el l o ol lf fa at to o d de el l R Re eb bb be e
a ac ce er rt ta ab ba a. . A Au un nq qu ue e W Wi il ll l t tu uv vi ie er ra a l la a c ca ap pa ac ci id da ad d d de e r re es si is st ti ir r l la a t to or rt tu ur ra a, , a al l f fi in na al l c ce ed de er r a a p po or rq qu ue e l la a h hi is st to or ri ia a n no o s se e
s so os st te en nd dr r a a. . A Aq qu ue el ll lo os s e er ra an n s su us s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s c cu ua an nd do o v vo ol lv vi i a a n no ot ta ar r q qu ue e l lo o e em mp pu uj ja ab ba an n y y q qu ue e l lo o s su um me er rg g a an n e en n e el l
f fr r o o. .
Y Ya a b ba as st ta a d di ij jo o. . N No o p po od d a a m m s s. .
Q Qu ui iz z d de eb ba a i il lu us st tr ra ar rl le e u un n p po oc co o a ac ce er rc ca a d de el l j ju ud da a s sm mo o d di ij jo o l la a v vo oz z c cu ua an nd do o p po or r f fi in n l lo o d de ej ja ar ro on n r re es sp pi ir ra ar r. .
A A c ca au us sa a d de e l la a e ex xp pl lo os si i n n q qu ue e s se e d de es sa at t e en n s su us s p pu ul lm mo on ne es s l li ij ja an nd do o a as sp pi ir r a ai ir re e, , W Wi il ll l a ap pe en na as s p pu ud do o e en nt te en nd de er r l lo o q qu ue e
e el l R Re eb bb be e l le e d de ec c a a. .
E El l j ju ud da a s sm mo o j ju uz zg ga a e el l a as se es si in na at to o c co om mo o e el l p pe eo or r p pe ec ca ad do o. . N No o m ma at ta ar r s s e es s e el l s se ex xt to o m ma an nd da am mi ie en nt to o, , y y s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e
e el l a as se es si in na at to o n no o e es st t n nu un nc ca a p pe er rm mi it ti id do o. . S Se e p pr ro od du uj jo o u un na a l la ar rg ga a p pa au us sa a, , c co om mo o s si i e el l R Re eb bb be e e es sp pe er ra ar ra a a al lg gu un na a r re ea ac cc ci i n n
d de e W Wi il ll l, , p pe er ro o e es st te e n no o d di ij jo o n na ad da a p po or rq qu ue e s se eg gu u a a a ab bs so or rb bi ie en nd do o a ai ir re e c co on n g gr ra an nd de es s y y r ru ui id do os sa as s b bo oc ca an na ad da as s . .
D De es sc co on no oz zc co o s si i e es st t u us st te ed d f fa am mi il li ia ar ri iz za ad do o c co on n u un na a d de e n nu ue es st tr ra as s m m s s f fa am mo os sa as s e en ns se e a an nz za as s q qu ue e d di ic ce e: : S Sa al lv va ar r u un na a
n ni ic ca a v vi id da a e es s s sa al lv va ar r e el l m mu un nd do o . . E En n s se er ri io o, , e el l m mu un nd do o e en nt te er ro o. . T Ta al l e es s e el l v va al lo or r d de e l la a v vi id da a p pa ar ra a H Ha aS Sh he em m. . E En n c ca ad da a
p pe er rs so on na a s se e h ha al ll la a e el l m mu un nd do o e en nt te er ro o p po or rq qu ue e t to od do os s h he em mo os s s si id do o c cr re ea ad do os s a a i im ma ag ge en n d de e D Di io os s. . E Es se e e es s e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o q qu ue e
h ha ay y t tr ra as s l la a f fr ra as se e s sa an nt ti id da ad d d de e l la a v vi id da a , , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. . E En n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d s se e h ha a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n t t p pi ic co o, , y y l la a g ge en nt te e
l la a u ut ti il li iz za a s si in n p pe en ns sa ar r, , p pe er ro o q qu u s si ig gn ni if fi ic ca an n d de e v ve er rd da ad d e es sa as s p pa al la ab br ra as s? ? L La a v vo oz z t te en n a a u un n t to oq qu ue e m mu us si ic ca al l q qu ue e W Wi il ll l y ya a
h ha ab b a a o o d do o e en n l la a s si in na ag go og ga a, , a aq qu ue el l t to on no o r r t tm mi ic co o y y c ca an nt ta ar r n n q qu ue e h ha ab b a an n u us sa ad do o e en n l la as s p pr re eg gu un nt ta as s y y r re es sp pu ue es st ta as s . .
P Pu ue es s s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e l la a v vi id da a e es s s sa ag gr ra ad da a p po or rq qu ue e f fo or rm ma a p pa ar rt te e d de e l lo o d di iv vi in no o. . M Ma at ta ar r a a u un n s se er r h hu um ma an no o e eq qu ui iv va al le e a a m ma at ta ar r
u un n a as sp pe ec ct to o d de el l T To od do op po od de er ro os so o. . P Po or r e es so o t te en ne em mo os s p pr ro oh hi ib bi id do o m ma at ta ar r, , s sa al lv vo o e en n e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s. .
- 49 -
W Wi il ll l n no ot t q qu ue e e el l f fr r o o s se e i in nt tr ro od du uc c a a e en n l lo o m m s s p pr ro of fu un nd do o d de e s su u c cu ue er rp po o. .
L La a d de ef fe en ns sa a p pr ro op pi ia a e es s u un n e ej je em mp pl lo o o ob bv vi io o, , p pe er ro o n no o e es s e el l n ni ic co o. . E En n e el l j ju ud da a s sm mo o t te en ne em mo os s u un n c co on nc ce ep pt to o p pr re ec ci io os so o
q qu ue e s se e l ll la am ma a p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h. . H Ha ac ce e r re ef fe er re en nc ci ia a a a l la a s sa al lv va ac ci i n n d de el l a al lm ma a. . Y Y n no o h ha ay y d de eb be er r m m s s s sa ag gr ra ad do o q qu ue e l la a
s sa al lv va ac ci i n n d de el l a al lm ma a. . S Se e p pe er rm mi it te e c ca as si i c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a s si i d de e l lo o q qu ue e s se e t tr ra at ta a e es s d de e s sa al lv va ar r u un n a al lm ma a. . A A l lo os s r ra ab bi in no os s s se e
l le es s p pr re eg gu un nt ta a a a m me en nu ud do o s si i u un n j ju ud d o o p pu ue ed de e c co om me er r c ce er rd do o. . L La a r re es sp pu ue es st ta a e es s: : p pu ue es s c cl la ar ro o q qu ue e s s ! ! S Si i s se e h ha al ll la a e en n p pl le en no o
d de es si ie er rt to o y y s su u n ni ic co o m mo od do o d de e s so ob br re ev vi iv vi ir r e es s m ma at ta an nd do o u un n c ce er rd do o y y c co om mi i n nd do os se el lo o, , e en nt to on nc ce es s n no o s so ol lo o l lo o t ti ie en ne e
p pe er rm mi it ti id do o, , s si in no o q qu ue e d de eb be e h ha ac ce er rl lo o! ! E Es s u un n d de eb be er r, , u un n m ma an nd da at to o r re el li ig gi io os so o D De eb be e s sa al lv va ar r s su u v vi id da a. . E Es s e el l p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h. .
P Pe en ns se em mo os s e en n u un n c ca as so o u un n p po oc co o m m s s c co om mp pl li ic ca ad do o. . E El l h ho om mb br re e h ha ab bl la ab ba a c co om mo o s si i e es st tu uv vi ie er ra a d da an nd do o u un na a l le ec cc ci i n n
m ma ag gi is st tr ra al l e en n e el l B Ba al ll li io ol l C Co ol ll le eg ge e y y W Wi il ll l f fu ue er ra a s su u n ni ic co o p pu up pi il lo o. . E El l h he ec ch ho o d de e q qu ue e e es st te e s se e h ha al ll la ar ra a d de e r ro od di il ll la as s, ,
m ma an ni ia at ta ad do o y y c co on n e el l c cu ue er rp po o e em mp pa ap pa ad do o y y c ca as si i c co on ng ge el la ad do o n no o a al lt te er ra ab ba a s su u t to on no o e en n a ab bs so ol lu ut to o . . S Se e n no os s p pe er rm mi it te e
m ma at ta ar r s si i e es so o p pu ue ed de e s sa al lv va ar r u un na a v vi id da a? ? L La as s r re eg gl la as s d de el l p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h p pr ro oh h b be en n e el l a as se es si in na at to o, , l la a i id do ol la at tr r a a y y l la a
i in nm mo or ra al li id da ad d s se ex xu ua al l a au un nq qu ue e s se ea a p pa ar ra a s sa al lv va ar r u un na a v vi id da a. . S Si i a al lg gu ui ie en n l le e d di ic ce e q qu ue e c co om me et ta a u un n a as se es si in na at to o p pa ar ra a q qu ue e s sa al lv ve e
s su u p pr ro op pi io o p pe el ll le ej jo o, , u us st te ed d n no o p pu ue ed de e h ha ac ce er rl lo o; ; p pe er ro o p po on ng ga am mo os s p po or r c ca as so o q qu ue e u un n c co on no oc ci id do o a as se es si in no o a an nd da a s su ue el lt to o y y t ti ie en ne e
l la a i in nt te en nc ci i n n d de e a as se es si in na ar r a a u un na a f fa am mi il li ia a d de e i in no oc ce en nt te es s. . S Sa ab be em mo os s q qu ue e s si i l lo o m ma at ta am mo os s, , s su us s v vi id da as s s se e s sa al lv va ar r n n. . E Es s
l l c ci it to o m ma at ta ar r e en n d di ic ch ha a s si it tu ua ac ci i n n? ? S S , , p po or rq qu ue e u un n h ho om mb br re e a as s e es s l lo o q qu ue e l ll la am ma am mo os s u un n r ro od de ef f. . S Si i n no o h ha ay y o ot tr ro o m mo od do o d de e
d de et te en ne er rl lo o, , s se e l le e p pu ue ed de e d da ar r m mu ue er rt te e c co on n i im mp pu un ni id da ad d. .
P Pe er ro o c co om mp pl li iq qu ue em mo os s u un n p po oc co o e el l d di il le em ma a. . S Su up po on ng ga am mo os s q qu ue e e el l h ho om mb br re e d de el l q qu ue e h ha ab bl la am mo os s n no o e es s n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e
u un n a as se es si in no o a au un nq qu ue e, , s si i s si ig gu ue e c co on n v vi id da a, , d de e u un n m mo od do o u u o ot tr ro o m mo or ri ir r g ge en nt te e i in no oc ce en nt te e. . Q Qu u d de eb be em mo os s h ha ac ce er r
e en nt to on nc ce es s? ? P Po od de em mo os s h he er ri ir r a a u un n h ho om mb br re e a as s ? ? P Po od de em mo os s m ma at ta ar rl lo o? ?
E Es s l la a c cl la as se e d de e p pr re eg gu un nt ta a q qu ue e n nu ue es st tr ro os s s sa ab bi io os s d di is sc cu ut te en n i in nt te er rm mi in na ab bl le em me en nt te e. . A A v ve ec ce es s, , n nu ue es st tr ro os s d de eb ba at te es s
t ta al lm m d di ic co os s p pu ue ed de en n p pa ar re ec ce er r o ob bs se es si io on na ad do os s c co on n u un n d de et ta al ll le e, , i in nc cl lu us so o c co on n t tr ri iv vi ia al li id da ad de es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo o m m s s
p pr ro of fu un nd do o d de e n nu ue es st tr ro os s e es st tu ud di io os s s se e r re es se er rv va a p pa ar ra a l lo o q qu ue e u us st te ed d d de ef fi in ni ir r a a c co om mo o " "d di il le em ma as s t ti ic co os s" ". . Y Yo o h he e m me ed di it ta ad do o
s so ob br re e e el ll lo os s e en n p pr ro of fu un nd di id da ad d y y h he e l ll le eg ga ad do o a a u un na a c co on nc cl lu us si i n n q qu ue e, , p pa ar ra a s se er r j ju us st to os s, , c cr re eo o q qu ue e d de eb bo o c co om mp pa ar rt ti ir r c co on n
u us st te ed d. . Y Yo o c cr re eo o q qu ue e e es st t p pe er rm mi it ti id do o i in nf fl li ig gi ir r d do ol lo or r e e i in nc cl lu us so o m ma at ta ar r a a u un n h ho om mb br re e c cu uy yo os s s su uf fr ri im mi ie en nt to os s o o m mu ue er rt te e, , a au un n
n no o s si ie en nd do o u un n a as se es si in no o, , p pu ue ed de en n a ay yu ud da ar r a a s sa al lv va ar r v vi id da as s. . C Cr re eo o q qu ue e n no o h ha ay y o ot tr ro o c ca am mi in no o d de e i in nt te er rp pr re et ta ar r n nu ue es st tr ra as s
f fu ue en nt te es s. . E Es so o e es s l lo o q qu ue e n no os s d di ic ce en n. .
P Pa ar ra a i ir r a al l g gr ra an no o, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l: : s si i l ll le eg go o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e u us st te ed d e es s, , e en n e ef fe ec ct to o, , u un n r ro od de ef f y y q qu ue e p po on ne er r f fi in n a a
s su u v vi id da a p pu ue ed de e s sa al lv va ar r l la a d de e o ot tr ro os s, , n no o d du ud da ar r e en n a ac ca ab ba ar r c co on n u us st te ed d. . P Pu ue ed de e q qu ue e n ne ec ce es si it te e u un n m mo om me en nt to o p pa ar ra a m me ed di it ta ar r
l lo o q qu ue e a ac ca ab bo o d de e d de ec ci ir rl le e. .
L La a p pr re es si i n n l ll le eg g m me ed di io o s se eg gu un nd do o d de es sp pu u s s, , c co om mo o s si i n nu ue ev va am me en nt te e e el l R Re eb bb be e h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o u un na a s si il le en nc ci io os sa a s se e a al l. . E El l
f fr r o o v vo ol lv vi i a a g go ol lp pe ea ar rl lo o, , y y W Wi il ll l c co on nt t l lo os s s se eg gu un nd do os s p pa ar ra a p pa as sa ar r e el l t tr ra ag go o. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o l lo o h ha ab b a an n d de ej ja ad do o s sa al li ir r
t tr ra as s d di ie ez z o o q qu ui in nc ce e s se eg gu un nd do os s. . C Co on nt t d di ie ec ci is s i is s, , d di ie ec ci is si ie et te e, , d di ie ec ci io oc ch ho o. .. .. .
F Fl le ex xi io on n l lo os s h ho om mb br ro os s p pa ar ra a i in nd di ic ca ar r a a s su us s c ca ap pt to or re es s q qu ue e y ya a e er ra a h ho or ra a d de e q qu ue e l lo o d de ej ja ar ra an n r re es sp pi ir ra ar r, , p pe er ro o e el ll lo os s l lo o
r re et tu uv vi ie er ro on n c co on n m m s s f fu ue er rz za a a a n n. . W Wi il ll l e em mp pe ez z a a f fo or rc ce ej je ea ar r. . V Ve ei in nt te e, , v ve ei in nt ti iu un no o, , v ve ei in nt ti id d s s. .. .. .
E Er ra a e es se e e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de el l p pe eq qu ue e o o d di is sc cu ur rs so o d de el l R Re eb bb be e, , a al lg go o n na ad da a a ab bs st tr ra ac ct to o n ni i c co om mp pl li ic ca ad do o a a p pe es sa ar r d de e l lo o f fl lo or ri id do o
d de e l la a e ex xp po os si ic ci i n n, , a al lg go o t ta an n s si im mp pl le e c co om mo o q qu ue e l lo o i ib ba an n a a m ma at ta ar r? ?
T Tr re ei in nt ta a, , t tr re ei in nt ta a y y u un no o, , t tr re ei in nt ta a y y d do os s. .. .. . L La as s p pi ie er rn na as s d de e W Wi il ll l e em mp pe ez za ar ro on n a a c co oc ce ea ar r, , c co om mo o s si i p pe er rt te en ne ec ci ie er ra an n a a o ot tr ra a
p pe er rs so on na a. . T To od do o s su u c cu ue er rp po o e er ra a p pr re es sa a d de el l p p n ni ic co o y y d de el l i in ns st ti in nt to o d de e s su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a. . A Ac ca as so o l la as s p pe el l c cu ul la as s n no o m mo os st tr ra ab ba an n
q qu ue e c cu ua an nd do o s se e m ma at ta ab ba a a a l la a v v c ct ti im ma a c co on n u un na a a al lm mo oh ha ad da a o o e en nr ro ol ll l n nd do ol le e u un na a m me ed di ia a a al lr re ed de ed do or r d de el l c cu ue el ll lo o s su us s p pi ie er rn na as s
s se e a ag gi it ta ab ba an n e en n u un na a d da an nz za a i in nv vo ol lu un nt ta ar ri ia a? ?
C Cu ua ar re en nt ta a, , c cu ua ar re en nt ta a y y u un no o. .. .. . O O e er ra a c ci in nc cu ue en nt ta a? ? H Ha ab b a a p pe er rd di id do o l la a c cu ue en nt ta a. . S Su u c ca ab be ez za a p pa ar re ec ci i l ll le en na ar rs se e d de e u un n c co ol lo or r
g gr ri is s c ce eo o, , c co om mo o l lo o q qu ue e s se e a ap pr re ec ci ia a b ba aj jo o l lo os s p p r rp pa ad do os s j ju us st to o a an nt te es s d de e d do or rm mi ir r. . Q Qu ue er r a a l ll lo or ra ar r p po or r l la a e es sp po os sa a q qu ue e i ib ba a a a
d de ej ja ar r a at tr r s s, , y y s se e p pr re eg gu un nt t s si i e er ra a p po os si ib bl le e l ll lo or ra ar r b ba aj jo o e el l a ag gu ua a. . E Em mp pe ez z a a p pe er rd de er r e el l s se en nt ti id do o. .. .. .
A Al l f fi in na al l l lo o d de ej ja ar ro on n s sa al li ir r, , p pe er ro o W Wi il ll l n no o s se e i in nc co or rp po or r e en n u un n d de es sp pl li ie eg gu ue e d de e j ja ad de ea an nt te e e en ne er rg g a a c co om mo o a an nt te es s. . L Lo os s
h ho om mb br re es s q qu ue e l lo o s su uj je et ta ab ba an n t tu uv vi ie er ro on n q qu ue e s sa ac ca ar rl lo o a a r ra as st tr ra as s d de el l a ag gu ua a y y d de ej ja ar r q qu ue e s se e d de er rr ru um mb ba ar ra a e en n e el l s su ue el lo o. . S Se e
q qu ue ed d a al ll l , , c co on n e el l p pe ec ch ho o j ja ad de ea an nd do o c co om mo o s si i n no o f fo or rm ma ar ra a p pa ar rt te e d de el l r re es st to o d de e s su u c cu ue er rp po o; ; o oy y u un na a r re es sp pi ir ra ac ci i n n
d di is st ta an nt te e, , p pe er ro o n no o e es st tu uv vo o s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e f fu ue er ra a l la a s su uy ya a. .
P Po oc co o a a p po oc co o, , n no ot t q qu ue e s su us s o o d do os s s se e d de es st ta ap pa ab ba an n, , y y s su us s e ex xt tr re em mi id da ad de es s r re ec co ob br ra ar ro on n s su u a an nt te er ri io or r f fu ue er rz za a, , p pe er ro o
p pe er rm ma an ne ec ci i t te en nd di id do o e en n t ti ie er rr ra a, , i in nc ca ap pa az z d de e o ob bl li ig ga ar r a a s su u c cu ue er rp po o a a p po on ne er rs se e e en n p pi ie e. . S Si i s su us s c ca ap pt to or re es s q qu ue er r a an n q qu ue e s se e
s se en nt ta ar ra a t te en nd dr r a an n q qu ue e p po on ne er rl lo o e en n u un na a s si il ll la a. .
M Mi ie en nt tr ra as s y ya ac c a a a al ll l , , n no ot t u un n c ca am mb bi io o, , l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e o ot tr ra a, , p pe er rs so on na a e en n e el l g gr ru up po o. . H Ha ab b a a m m s s a ac ct ti iv vi id da ad d, , u un n
i in nt te er rc ca am mb bi io o d de e c co om me en nt ta ar ri io os s y y s su us su ur rr ro os s. . E El l n nu ue ev vo o m mi ie em mb br ro o d de el l g gr ru up po o p pa ar re ec c a a r re es sp pi ir ra ar r p pe es sa ad da am me en nt te e, , c co om mo o s si i
h hu ub bi ie er ra a e es st ta ad do o c co or rr ri ie en nd do o. . O Oy y l la a v vo oz z d de el l R Re eb bb be e, , q qu ue e s so on na ab ba a d di is st tr ra a d da a, , c co om mo o s si i e es st tu uv vi ie er ra a m mi ir ra an nd do o a al lg go o. .
S Se e o or r M Mi it tc ch he el ll l, , M Mo os sh he e M Me en na ac ch he em m, , q qu ue e e es st ta ab ba a c co on n n no os so ot tr ro os s h ha ac ce e u un no os s m mo om me en nt to os s, , a ac ca ab ba a d de e l ll le eg ga ar r d de e c cu um mp pl li ir r
u un n e en nc ca ar rg go o. .
E El l p pe el li ir rr ro oj jo o , , s se e d di ij jo o W Wi il ll l. .
V Vi ie en ne e d de e c ca as sa a d de e S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l c co on n u un na a c ca ar rt te er ra a. . S Su u c ca ar rt te er ra a, , s se e o or r M Mi it tc ch he el ll l. .
S Si i h ha ab b a an n m me et ti id do o m ma an no o a a s su us s c co os sa as s, , t to od do o h ha ab br r a a t te er rm mi in na ad do o. . S Su u c ca ar rt te er ra a p po od d a a d de el la at ta ar rl lo o. . Q Qu u c co on nt te en n a a? ? N No o
t te en n a a t ta ar rj je et ta as s d de el l t tr ra ab ba aj jo o, , e es st ta ab ba a d de em ma as si ia ad do o a ab ba aj jo o e en n l la a e es sc ca al la a j je er r r rq qu ui ic ca a d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s p pa ar ra a q qu ue e s se e
l la as s h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o. . T Ta am mp po oc co o t ta ar rj je et ta as s d de e c cr r d di it to o. . L La as s g gu ua ar rd da ab ba a e en n u un n c co om mp pa ar rt ti im mi ie en nt to o d de e s su u b bo ol ls sa a, , s se ep pa ar ra ad do o y y
c ce er rr ra ad do o c co on n c cr re em ma al ll le er ra a. . L La as s d de ej ja ab ba a a al ll l p po or rq qu ue e p pe en ns sa ab ba a q qu ue e i in nc cl lu us so o s si i S Sa ar ra a n no o p po od d a a r re es si is st ti ir r h hu ur rg ga ar r e en n s su us s
c co os sa as s, , v va ac ci il la ar r a a a an nt te es s d de e h ha ac ce er r u un n r re eg gi is st tr ro o a a f fo on nd do o. . Q Qu u m m s s h ha ab b a a? ? T To on ne el la ad da as s d de e r re ec ci ib bo os s d de e t ta ax xi i, , s si in n d du ud da a, ,
p pe er ro o a al lg go o c co on n s su u n no om mb br re e? ? H Ha ab b a a g gu ua ar rd da ad do o l la as s f fa ac ct tu ur ra as s d de e l lo os s h ho ot te el le es s y y l lo os s r re ec ci ib bo os s d de e l la as s t ta ar rj je et ta as s d de e c cr r d di it to o
d de el l n no or ro oe es st te e e en n u un n s so ob br re e a ap pa ar rt te e, , p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar rl lo os s m m s s a ad de el la an nt te e a al l d di ia ar ri io o c co om mo o g ga as st to os s d de e v vi ia aj je e. . A As s p pu ue es s, , c ca ab b a a
l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e s sa al li ie er ra a d de e a aq qu ue el l a ap pu ur ro o. .
Q Qu ui it ta ad dl le e l la a c ca ap pu uc ch ha a y y d de es sa at ta ad dl le e l la as s m ma an no os s o or rd de en n e el l R Re eb bb be e . . L Ll le ev va ad dl lo o d de e v vu ue el lt ta a a al l B Be et t H Ha aM Mi id dr ra as sh h. .


W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e l la a c co on nf fu us si i n n a af fe ec ct ta ab ba a i in nc cl lu us so o a a s su us s g gl l n nd du ul la as s s su up pr ra ar rr re en na al le es s. . E Er ra a u un n t tr ru uc co o p pa ar ra a q qu ue e
p pr ro od du uj je er ra an n m m s s a ad dr re en na al li in na a y y s se e p pr re ep pa ar ra ar ra a p pa ar ra a e el l c ca al lv va ar ri io o q qu ue e l le e e es sp pe er ra ab ba a o o u un na a s se e a al l d de e q qu ue e e el l p pe el li ig gr ro o h ha ab b a a
p pa as sa ad do o? ? N No ot t u un na as s m ma an no os s d de et tr r s s d de e l la a c ca ab be ez za a y y u un n r re ep pe en nt ti in no o a au um me en nt to o d de e l la a c cl la ar ri id da ad d c cu ua an nd do o l le e r re et ti ir ra ar ro on n l la a
- 50 -
c ca ap pu uc ch ha a e em mp pa ap pa ad da a. . I In ns st ti in nt ti iv va am me en nt te e s sa ac cu ud di i l la a c ca ab be ez za a p pa ar ra a q qu ui it ta ar rs se e l la as s g go ot ta as s d de e l lo os s o oj jo os s a an nt te es s d de e a ab br ri ir rl lo os s. . S Se e
h ha al ll la ab ba a e en n e el l e ex xt te er ri io or r, , e en n u un na a p pe eq qu ue e a a z zo on na a r ro od de ea ad da a p po or r u un na a v va al ll la a d de e m ma ad de er ra a, , l la a c cl la as se e d de e e es sp pa ac ci io o q qu ue e s se e u ut ti il li iz za a
e en n l lo os s g gr ra an nd de es s e ed di if fi ic ci io os s p pa ar ra a a al lm ma ac ce en na ar r l la a b ba as su ur ra a. . S Se e v ve e a an n v va ar ri ia as s t tu ub be er r a as s y y, , e en n e el l s su ue el lo o, , e el l b br ri il ll lo o d de el l a ag gu ua a; ;
p pe er ro o a ap pe en na as s t tu uv vo o t ti ie em mp po o d de e m mi ir ra ar r p po or rq qu ue e s su us s c ca ap pt to or re es s l le e d di ie er ro on n l la a v vu ue el lt ta a. . D De e t to od do os s m mo od do os s, , d de ed du uj jo o q qu ue e e en n
a aq qu ue el l l lu ug ga ar r d de eb b a a d de e e es st ta ar r e el l g gr ra an n d de ep p s si it to o q qu ue e s se e u ut ti il li iz za ab ba a p pa ar ra a r re ec co og ge er r e el l a ag gu ua a d de e l ll lu uv vi ia a. .
L Lu ue eg go o l lo o l ll le ev va ar ro on n p po or r u un na a p pu ue er rt ta a d de e n nu ue ev vo o a al l i in nt te er ri io or r, , a au un nq qu ue e a al lg go o l le e d di ij jo o a a W Wi il ll l q qu ue e a aq qu ue el l n no o e er ra a e el l s si it ti io o p po or r
d do on nd de e h ha ab b a an n s sa al li id do o p po or rq qu ue e p pa ar re ec c a a m m s s s si il le en nc ci io os so o, , m m s s a ap pa ar rt ta ad do o d de e l la a m mu ul lt ti it tu ud d. . S Su up pu us so o q qu ue e s se er r a a o ot tr ro o e ed di if fi ic ci io o, ,
q qu ui iz z e el l c co on nt ti ig gu uo o a a l la a s si in na ag go og ga a. .
P Po or r d de en nt tr ro o n no o e er ra a d di is st ti in nt to o: : e el l m mi is sm mo o s su ue el lo o f fu un nc ci io on na al l y y l la as s m mi is sm ma as s a au ul la as s y y d de es sp pa ac ch ho os s. . G Gu ui i n nd do ol lo o p po or r l lo os s
b br ra az zo os s, , e el l p pe el li ir rr ro oj jo o M Mo os sh he e M Me en na ac ch he em m y y e el l i is sr ra ae el l l lo o m me et ti ie er ro on n e en n u un no o d de e e el ll lo os s y y c ce er rr ra ar ro on n l la a p pu ue er rt ta a. .
D De ej ja ad d q qu ue e s se e s si ie en nt te e y y d da ad dl le e u un na a t to oa al ll la a. . B Bu us sc ca ad dl le e t ta am mb bi i n n u un na a c ca am mi is sa a. .
L La a v vo oz z d de el l R Re eb bb be e s se eg gu u a a s so on na an nd do o a a e es sp pa al ld da as s d de e W Wi il ll l. . L Le e h ha ab b a an n q qu ui it ta ad do o l la a c ca ap pu uc ch ha a, , p pe er ro o e es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e n no o
s se e l le e p pe er rm mi it ti ir r a a v ve er r c ci ie er rt ta as s c co os sa as s. .
B Bu ue en no o, , d de eb be er r a am mo os s e em mp pe ez za ar r d de e n nu ue ev vo o. .
W Wi il ll l s se e p pr re ep pa ar r p pa ar ra a l lo o p pe eo or r. .
T Te en ne em mo os s q qu ue e h ha ab bl la ar r, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e. .
- 51 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 18 8
V Vi ie er rn ne es s, , 1 19 9. . 4 40 0 h h, , R R o o d de e J Ja an ne ei ir ro o, , B Br ra as si il l
E Er ra a e el l f fi in na al l d de e u un na a s se em ma an na a d de e a ag go ot ta ad do or r t tr ra ab ba aj jo o, , y y L Lu ui is s T Ta av va ar re es s n no ot ta ab ba a q qu ue e l la a f fa at ti ig ga a s se e e ex xt te en nd d a a p po or r t to od da as s s su us s
a ar rt ti ic cu ul la ac ci io on ne es s. . A Au un n a as s , , d de ec ci id di i q qu ue e s se eg gu ui ir r a a u un n p po oc co o m m s s: : a a n n h ha ab b a a g ge en nt te e a a l la a q qu ue e t te en n a a q qu ue e v ve er r. .
P Po or r l lo o v vi is st to o, , h ha ac c a a p po oc co o h ha ab b a an n g ga as st ta ad do o a al lg go o d de e d di in ne er ro o. . P Po od d a a v ve er rl lo o a a s su u a al lr re ed de ed do or r. . D De e r re ep pe en nt te e, , l la as s c ca al ll le es s
e es st ta ab ba an n a as sf fa al lt ta ad da as s, , y y e el l a al lq qu ui it tr r n n e er ra a t ta an n r re ec ci ie en nt te e q qu ue e a a n n o ol l a a. . L Lo os s n ni i o os s s se e a ap pe el lo ot to on na ab ba an n a al lr re ed de ed do or r d de e u un n
t te el le ev vi is so or r q qu ue e p po od d a a v ve er rs se e a a t tr ra av v s s d de el l e es sp pa ac ci io o a ab bi ie er rt to o y y s si in n p pu ue er rt ta as s d de e l la a c ch ha ab bo ol la a. . L Lu ui is s s so on nr ri i , , s su u i in ns si is st te en nc ci ia a
a an nt te e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s h ha ab b a a f fu un nc ci io on na ad do o. . O O e es so o o o a al lg gu ui ie en n h ha ab b a a s so ob bo or rn na ad do o a a l la a c co om mp pa a a a e el l c ct tr ri ic ca a p pa ar ra a q qu ue e
c co on ne ec ct ta as se e a aq qu ue el ll lo os s c ch ha am mi iz zo os s a a l la a r re ed d m mu un ni ic ci ip pa al l. . T Ta am mb bi i n n c ca ab b a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e a al lg gu un no os s h hu ub bi ie er ra an n p pa ag ga ad do o a a
e es sc co ot te e a a u un n e el le ec ct tr ri ic ci is st ta a p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra a e el l t tr ra ab ba aj jo o a a c ca am mb bi io o d de e u un no os s p po oc co os s r re ea al le es s. .
L Lu ui is s s si in nt ti i l la a f fa am mi il li ia ar r p pu un nz za ad da a d de e l la a a am mb bi iv va al le en nc ci ia a. . E Er ra a c co on ns sc ci ie en nt te e d de e q qu ue e s se e s su up po on n a a q qu ue e d de eb b a a d de ef fe en nd de er r e el l
r re es sp pe et to o a a l la a l le ey y y y c co on nd de en na ar r c cu ua al lq qu ui ie er r f fo or rm ma a d de e f fr ra au ud de e; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o p po od d a a e ev vi it ta ar r a ad dm mi ir ra ar r a a a aq qu ue el ll lo os s
m ma ar rg gi in na al le es s, , a a l lo os s e es sp pa ab bi il la ad do os s d de e l la as s f fa av ve el la as s, , q qu ue e h ha ac c a an n l lo o q qu ue e f fu ue er ra a p pa ar ra a p pr ro ov ve ee er r a a s su us s c co om mu un ni id da ad de es s. . A Ap pl la au ud d a a
s su u d de et te er rm mi in na ac ci i n n d de e c co on ns se eg gu ui ir r u un n t tr ra am mo o d de e c ca al ll le e a as sf fa al lt ta ad da a o o p pu up pi it tr re es s p pa ar ra a l la as s a au ul la as s. . D De e v ve er rd da ad d p po od d a a
c co on nd de en na ar rl lo os s p po or r i in nf fr ri in ng gi ir r l la a l le ey y? ? Q Qu u c cl la as se e d de e p pa as st to or r n ne eg ga ar r a a l lo o m m n ni im mo o a a u un na a g ge en nt te e q qu ue e a ap pe en na as s t te en n a a n na ad da a? ?
L Le e a ap pe et te ec c a a d de es sc ca an ns sa ar r, , p pe er ro o s sa ab b a a q qu ue e n no o l lo o h ha ar r a a. . L La a m me en no or r p pa au us sa a h ha ac c a a q qu ue e s se e s si in nt ti ie er ra a c cu ul lp pa ab bl le e. . S Se e s se en nt t a a
c cu ul lp pa ab bl le e c cu ua an nd do o s se e d de es sp pe er rt ta ab ba a: : c cu u n nt to o t tr ra ab ba aj jo o h ha ab br r a a p po od di id do o h ha ac ce er r s si i n no o h hu ub bi ie er ra a d do or rm mi id do o? ? S Se e s se en nt t a a c cu ul lp pa ab bl le e
c cu ua an nd do o c co om m a a: : a a c cu u n nt ta a g ge en nt te e p po od dr r a a h ha ab be er r a ay yu ud da ad do o e en n l la a m me ed di ia a h ho or ra a e em mp pl le ea ad da a e en n a al li im me en nt ta ar rs se e? ? A Ad de em m s s, , e en n
l la a f fa av ve el la a S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a s si ie em mp pr re e h ha ab b a a g ge en nt te e n ne ec ce es si it ta ad da a d de e a ay yu ud da a. . L La a p po ob br re ez za a r re es su ul lt ta ab ba a i ir rr re ef fr re en na ab bl le e, , i in ns sa ac ci ia ab bl le e, ,
c co om mo o l la as s o ol la as s e en n l la a p pl la ay ya a, , y y L Lu ui is s T Ta av va ar re es s e er ra a e el l C Ca an nu ut to o l lo oc ca al l, , d de e p pi ie e e en n l la a o or ri il ll la a, , g gr ri it t n nd do ol le e a al l m ma ar r
5 5
. .
S Si ig gu ui i s su ub bi ie en nd do o, , d di ir ri ig gi i n nd do os se e h ha ac ci ia a l la a v vi is st ta a q qu ue e s sa ab b a a q qu ue e l lo o i im mp pr re es si io on na ar r a a i in nc cl lu us so o d de es sp pu u s s d de e t ta an nt to os s a a o os s. .
D De es sd de e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r p pr ri iv vi il le eg gi ia ad do o p po od dr r a a v ve er rs se e t ta an nt to o l la a c ci iu ud da ad d c co om mo o e el l m ma ar r p pe er rd di i n nd do os se e e en n l la a d di is st ta an nc ci ia a. . E En n n no oc ch he es s
c co om mo o a aq qu ue el ll la a, , d di is sf fr ru ut ta ab ba a o ob bs se er rv va an nd do o l la a c ce en nt te el ll le ea an nt te e a al lf fo om mb br ra a d de e l lu uz z y y l lo os s d de es st te el ll lo os s d de e l la as s d de em m s s f fa av ve el la as s q qu ue e s se e
e ex xt te en nd d a an n a a l lo o l le ej jo os s. . Y Y l lo o m me ej jo or r d de e t to od do o e er ra a q qu ue e s se e h ha al ll la ab ba a c ce er rc ca a d de el l l lu ug ga ar r q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa am mo os sa a a a R R o o d de e
J Ja an ne ei ir ro o: : l la a e es st ta at tu ua a g gi ig ga an nt te e d de e C Cr ri is st to o d do om mi in na an nd do o l la a c ci iu ud da ad d, , e el l p pa a s s y y, , p po or r l lo o q qu ue e a a L Lu ui is s T Ta av va ar re es s h ha ac c a a r re ef fe er re en nc ci ia a, ,
e el l m mu un nd do o e en nt te er ro o. .
M Mi ie en nt tr ra as s a as sc ce en nd d a a, , e el l r re el li ig gi io os so o r re ep pa ar r p po or r e en n s si im ma a v ve ez z e en n c c m mo o l la a c ca al li id da ad d d de e l la as s v vi iv vi ie en nd da as s s se e d de et te er ri io or ra ab ba a c co on n
l la a a al lt ti it tu ud d. . A Al l p pi ie e d de e l la a c co ol li in na a s se e h ha al ll la ab ba an n l la as s q qu ue e t to od da av v a a p po od d a an n d de ef fi in ni ir rs se e c co om mo o c ca as sa as s . . S Su us s e es st tr ru uc ct tu ur ra as s e er ra an n
s s l li id da as s, , t te en n a an n p pa ar re ed de es s, , t te ec ch ho o y y c cr ri is st ta al le es s e en n l la as s v ve en nt ta an na as s. . A Al lg gu un na as s d di is sp po on n a an n d de e a ag gu ua a c co or rr ri ie en nt te e, , t te el l f fo on no o y y
t te el le ev vi is si i n n p po or r s sa at t l li it te e; ; p pe er ro o a a m me ed di id da a q qu ue e u un no o s su ub b a a m mo on nt ta a a a a ar rr ri ib ba a, , s se e h ha ac c a an n c ca ad da a v ve ez z m m s s e es sc ca as sa as s. . L La as s
c co on ns st tr ru uc cc ci io on ne es s a an nt te e l la as s q qu ue e p pa as sa ab ba a e en n e es se e m mo om me en nt to o a ap pe en na as s p po od d a an n c ca al li if fi ic ca ar rs se e d de e r re ef fu ug gi io os s . . E Es st ta ab ba an n p pe eg ga ad da as s
u un na as s a a o ot tr ra as s, , s su us s p pa ar re ed de es s e er ra an n d de e o ox xi id da ad da a p pl la an nc ch ha a o on nd du ul la ad da a, , y y s su us s t te ec ch ho os s d de e p pl l s st ti ic co o; ; l la as s p pu ue er rt ta as s c co on ns si is st t a an n e en n
u un n m ma ar rc co o v va ac c o o, , y y l la as s v ve en nt ta an na as s, , e en n u un n a ag gu uj je er ro o. . S Se e a ap po oy ya ab ba an n u un na as s e en n o ot tr ra as s c co om mo o c ca as st ti il ll lo os s d de e n na ai ip pe es s. . A Aq qu ue el l e er ra a
u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s b ba ar rr ri io os s d de e c ch ha ab bo ol la as s; ; e es st ta ab ba a p pr r x xi im mo o a al l l lu uj jo os so o d di is st tr ri it to o d de e l la a p pl la ay ya a y y r re es su ul lt ta ab ba a a ab by ye ec ct to o. .
L Ll le ev va ab ba a v ve ei in nt ti is si ie et te e a a o os s y ye en nd do o p po or r a al ll l , , d de es sd de e q qu ue e h ha ab b a a s sa al li id do o d de el l s se em mi in na ar ri io o. . T To od do os s s su us s c co om mp pa a e er ro os s b ba ap pt ti is st ta as s
h ha ab b a an n t te en ni id do o c co on nt ta ac ct to o c co on n a aq qu ue el ll la a d de es sg ga ar rr ra ad do or ra a p po ob br re ez za a e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o d de e s su us s c ca ar rr re er ra as s, , p pe er ro o a a n ni in ng gu un no o l lo o
h ha ab b a a i im mp pr re es si io on na ad do o c co om mo o a a l l. . N No o h ha ab b a a q qu ue er ri id do o a ap pr re en nd de er r s su us s l le ec cc ci io on ne es s y y s se eg gu ui ir r a ad de el la an nt te e; ; h ha ab b a a p pr re ef fe er ri id do o
q qu ue ed da ar rs se e y y l lu uc ch ha ar r a a p pe es sa ar r d de e l lo o d de es si ig gu ua al l d de e l la a l lu uc ch ha a. . S Sa ab b a a q qu ue e l la a p po ob br re ez za a e es s c co om mo o l la a m ma al la a h hi ie er rb ba a: : p pu ue ed de es s
a ar rr ra an nc ca ar rl la a u un n d d a a, , p pe er ro o r re ea ap pa ar re ec ce e a al l s si ig gu ui ie en nt te e. .
A A p pe es sa ar r d de e t to od do o, , s se e r re es si is st t a a a a c co on ns si id de er ra ar r q qu ue e s su u t ta ar re ea a h ha ab b a a s si id do o i in n t ti il l. . C Ca as si i d di ie ez z m mi il l p pe er rs so on na as s s se e a am mo on nt to on na ab ba an n
e en n a aq qu ue el ll la a l la ad de er ra a, , y y e el l a al lm ma a d de e c ca ad da a u un na a d de e e el ll la as s h ha ab b a a s si id do o c cr re ea ad da a a a i im ma ag ge en n d de e D Di io os s. . S Si i u un no o d de e e el ll lo os s c co on ns se eg gu u a a
c co om me er r, , s si i c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e e el ll lo os s l lo og gr ra ab ba a d do or rm mi ir r b ba aj jo o u un n t te ec ch ho o e en n l lu ug ga ar r d de e e en n l lo os s f f t ti id do os s c ca al ll le ej jo on ne es s p po or rq qu ue e n no o
h ha ab b a a e es sp pa ac ci io o n ni i p pa ar ra a u un na a c ca al ll le e , , l la a v vi id da a e en nt te er ra a d de e L Lu ui is s T Ta av va ar re es s t te en n a a j ju us st ti if fi ic ca ac ci i n n. . A Al l m me en no os s a as s e er ra a c co om mo o l l l lo o
v ve e a a. .
L Le e d de es sa ag gr ra ad da ab ba a n no o e es st ta ar r c co om mp pr ro om me et ti id do o c co on n n ni in ng gu un na a a ac ct ti iv vi id da ad d e en n c co on nc cr re et to o a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e, , c co on n n na ad da a
r re el la ac ci io on na ad do o c co on n c cu ui id da ar r, , d da ar r d de e c co om me er r a a a al lg gu un na a m mu uj je er r h ha am mb br ri ie en nt ta a o o a ab br ri ig ga ar r a a a al lg gu un na a c cr ri ia at tu ur ra a a at te er ri id da a, ,
s si it tu ua ac ci io on ne es s e en n l la as s q qu ue e p po od d a a v ve er rs se e u un n c ca am mb bi io o a al l i in ns st ta an nt te e. . N No o, , s su u t ta ar re ea a d de e a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e e er ra a r re eu un ni ir r d da at to os s p pa ar ra a
u un n i in nf fo or rm me e q qu ue e l le e h ha ab b a an n p pe ed di id do o q qu ue e p pr re es se en nt ta ar ra a a a u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l g go ob bi ie er rn no o. .
S So ol lo o q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra an n i in nt te er re es sa ad do os s e en n r re ec ci ib bi ir r e el l i in nf fo or rm me e y ya a e er ra a t to od do o u un n a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to o, , e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e n nu ue ev ve e
m me es se es s d de e c ca ab bi il ld de eo o. . E El l g go ob bi ie er rn no o y ya a f fu ue er ra a e el l f fe ed de er ra al l, , e el l e es st ta at ta al l o o e el l m mu un ni ic ci ip pa al l h ha ab b a a d de es se er rt ta ad do o h ha ac c a a a a o os s d de e
l lu ug ga ar re es s c co om mo o S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a. . N No o i ib ba a p po or r a al ll l , , n no o e en nv vi ia ab ba a p po ol li ic c a a. . E Er ra an n z zo on na as s a ad do on nd de e n no o l ll le eg ga ab ba a e el l b br ra az zo o d de e l la a
a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n, , d de e m mo od do o q qu ue e s si i s su us s h ha ab bi it ta an nt te es s d de es se ea ab ba an n a al lg go o p po or r e ej je em mp pl lo o, , u un n h ho os sp pi it ta al l o o u un n l lu ug ga ar r d do on nd de e l lo os s
c ch ha av va al le es s p pu ud di ie er ra an n j ju ug ga ar r a a f f t tb bo ol l s se e l lo o p pr ro oc cu ur ra ab ba an n e el ll lo os s m mi is sm mo os s o o d da ab ba an n l la a l la at ta a a al l g go ob bi ie er rn no o h ha as st ta a q qu ue e
l lo og gr ra ab ba an n q qu ue e l le es s p pr re es st ta ar ra a a at te en nc ci i n n. .
Y Y a ah h e er ra a d do on nd de e i in nt te er rv ve en n a a L Lu ui is s. . S Se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n e el l d de ef fe en ns so or r d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a: : u un na a s se em ma an na a l la a d de ed di ic ca ab ba a a a
m mo ov ve er r l lo os s h hi il lo os s e en n l la a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n; ; l la a s si ig gu ui ie en nt te e, , e en n l la as s o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s d de e b be en ne ef fi ic ce en nc ci ia a e ex xt tr ra an nj je er ra as s s so ol li ic ci it ta an nd do o
q qu ue e h hi ic ci ie er ra an n a al lg go o e en n b be en ne ef fi ic ci io o d de e l lo os s p po ob br re es s d de e l la as s f fa av ve el la as s, , d de e l lo os s n ni i o os s q qu ue e c cr re ec c a an n e en nt tr re e l la as s c cl lo oa ac ca as s a a c ci ie el lo o
a ab bi ie er rt to o o o e es sc ca ar rb ba an nd do o l lo os s m mo on nt to on ne es s d de e b ba as su ur ra a e en n b bu us sc ca a d de e a al lg go o q qu ue e c co om me er r. . S Su u a ar rm ma a p pr re ef fe er ri id da a e er ra a l la a v ve er rg g e en nz za a; ;
s so ol l a a p pe ed di ir r a a l la a g ge en nt te e q qu ue e m mi ir ra ar ra a N Na ag go oa a e el l b ba ar rr ri io o d de e l la a c co ol li in na a q qu ue e p pr re es su um m a a d de e s se er r u un no o d de e l lo os s m m s s l lu uj jo os so os s d de e
t to od da a S Su ud da am m r ri ic ca a y y m mo os st tr ra ab ba a a a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n u un na a f fo ot to o d de e a al lg gu un no o d de e l lo os s n ni i o os s d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , q qu ue e e en n u un na a
s se em ma an na a c co om m a a m me en no os s q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e l lo os s m mi im ma ad do os s p pe er rr ro os s d de e N Na ag go oa a e en n u un n s so ol lo o d d a a. .
E Es sa a n no oc ch he e e es st ta ab ba a r re eu un ni ie en nd do o t te es st ti im mo on ni io os s, , h ha ab bl la an nd do o c co on n l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e l la as s z zo on na as s m m s s c ca as st ti ig ga ad da as s d de e l la a
f fa av ve el la a. . E El ll lo os s l le e c co on nt ta ar r a an n q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba an n u un n h ho os sp pi it ta al l, , q qu u s se er rv vi ic ci io os s d de eb be er r a a p pr re es st ta ar r y y d d n nd de e d de eb be er r a a
e em mp pl la az za ar rs se e. . L Lu ue eg go o, , l l t tr ra as sl la ad da ar r a a a aq qu ue el ll la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s e en n s su u i in nf fo or rm me e. . L Lu ui is s i in nc cl lu us so o u ut ti il li iz za ab ba a u un na a
c c m ma ar ra a d de e v v d de eo o p pa ar ra a q qu ue e l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e l la a f fa av ve el la a p pu ud di ie er ra an n h ha ab bl la ar r l li ib br re em me en nt te e. .
E En n e es se e m mo om me en nt to o h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a s su u p pr ri im me er ra a d di ir re ec cc ci i n n, , a au un nq qu ue e n no o p po od d a a d de ec ci ir rs se e q qu ue e a al lg gu un na a d de e a aq qu ue el ll la as s

5
Se dice que el rey Canuto de Inglaterra, para demostrar a sus cortesanos que era un ser humano comn, grit al
mar que se detuviera... hasta que tuvo que retroceder por la subida de la marea. (N. del E.)
- 52 -
c ch ha ab bo ol la as s e es st tu uv vi ie er ra a n nu um me er ra ad da a. . E En nt tr r y y l le e s so or rp pr re en nd di i e en nc co on nt tr ra ar rs se e c co on n u un no os s r ro os st tr ro os s q qu ue e n no o l le e e er ra an n f fa am mi il li ia ar re es s. .
E Er ra an n t to od do os s j j v ve en ne es s. . Q Qu ui iz z d do on na a Z Ze ez zi in nh ha a n no o h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o. .
E Es s m me ej jo or r q qu ue e e es sp pe er re e? ? p pr re eg gu un nt t a a u un no o d de e l lo os s d de el l g gr ru up po o, , p pe er ro o n no o h hu ub bo o r re es sp pu ue es st ta a . . E Es st ta a e es s v vu ue es st tr ra a c ca as sa a? ?
a a a ad di i d di ir ri ig gi i n nd do os se e a a u un n m mu uc ch ha ac ch ho o d de e e ex xp pr re es si i n n l lo ob bu un na a q qu ue e p pa ar re ec c a a n ne er rv vi io os so o y y e ev vi it ta ab ba a s su u m mi ir ra ad da a . . Q Qu u
o oc cu ur rr re e? ? p pr re eg gu un nt t a al l f fi in n. .
C Co om mo o s si i f fu ue er ra a u un na a r re es sp pu ue es st ta a, , e el l m mu uc ch ha ac ch ho o d de e e ex xp pr re es si i n n l lo ob bu un na a s sa ac c u un na a p pi is st to ol la a. . L La a p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n d de e L Lu ui is s
T Ta av va ar re es s f fu ue e p pe en ns sa ar r q qu ue e e el l a ar rm ma a t te en n a a u un n a as sp pe ec ct to o v va ag ga am me en nt te e c c m mi ic co o p po or rq qu ue e e er ra a d de em ma as si ia ad do o g gr ra an nd de e p pa ar ra a l la a
m ma an no o d de el l c ch hi ic co o. . P Pe er ro o e en nt to on nc ce es s l lo o e en nc ca a o on na ar ro on n. . A An nt te es s d de e q qu ue e t tu uv vi ie er ra a s si iq qu ui ie er ra a l la a o op po or rt tu un ni id da ad d d de e d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e
q qu ue e i ib ba a a a m mo or ri ir r, , u un na a b ba al la a l le e a at tr ra av ve es s e el l c co or ra az z n n. .
L Lu ui is s T Ta av va ar re es s m mu ur ri i c co on n u un na a e ex xp pr re es si i n n d de e s so or rp pr re es sa a, , m m s s q qu ue e d de e t te er rr ro or r. . S Si i a al lg gu ui ie en n p pa ar re ec c a a a as su us st ta ad do o e er ra a s su u
a as se es si in no o. . S Su us s v ve er rd du ug go os s c cu ub br ri ie er ro on n r r p pi id da am me en nt te e e el l c ca ad d v ve er r c co on n u un na a m ma an nt ta a, , t ta al l c co om mo o l le es s h ha ab b a an n o or rd de en na ad do o, , y y
d de es sp pu u s s s sa al li ie er ro on n c co or rr ri ie en nd do o p pa ar ra a r re eu un ni ir rs se e c co on n e el l h ho om mb br re e q qu ue e l le es s h ha ab b a a e en nc ca ar rg ga ad do o e el l t tr ra ab ba aj jo o. . C Co og gi ie er ro on n e el l d di in ne er ro o
d de e s su u m ma an no o c co on n o oj jo os s e en nf fe eb br re ec ci id do os s y y n no o l lo o o oy ye er ro on n c cu ua an nd do o l l l le es s d di io o l la as s g gr ra ac ci ia as s. . T Ta am mp po oc co o o oy ye er ro on n s su us s a al la ab ba an nz za as s
p po or r h ha ab be er r e ej je ec cu ut ta ad do o l la a o ob br ra a d de el l S Se e o or r. .
- 53 -

C Ca ap p t tu ul lo o 1 19 9
V Vi ie er rn ne es s, , 2 22 2. . 0 05 5 h h, , C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , B Br ro oo ok kl ly yn n
V Ve eo o q qu ue e l lo os s d do os s h he em mo os s c co om me et ti id do o u un n e er rr ro or r. . E El l s su uy yo o h ha a s si id do o m me en nt ti ir rm me e, , m me en nt ti ir rm me e r re ep pe et ti id da as s v ve ec ce es s y y b ba aj jo o
c co on ns si id de er ra ab bl le e p pr re es si i n n. . T Te en ni ie en nd do o e en n c cu ue en nt ta a l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ue e a ah ho or ra a c co on no oz zc co o, , l lo o e en nt ti ie en nd do o e e i in nc cl lu us so o m me e p pa ar re ec ce e
a ad dm mi ir ra ab bl le e. .
W Wi il ll l a ap pe en na as s p pu ud do o o o r r a aq qu ue el ll la as s p pa al la ab br ra as s p po or r e en nc ci im ma a d de el l m ma ar rt ti il ll le eo o d de e s su u p pr ro op pi io o c co or ra az z n n. . E Es st ta ab ba a a at te er rr ro or ri iz za ad do o, ,
m mu uc ch ho o m m s s d de e l lo o q qu ue e l lo o h ha ab b a a e es st ta ad do o f fu ue er ra a. . E El l R Re eb bb be e h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o l la a v ve er rd da ad d. . A Al lg go o e en n e el l c co on nt te en ni id do o d de e s su u
c ca ar rt te er ra a l lo o h ha ab b a a t tr ra ai ic ci io on na ad do o, , s si in n d du ud da a e el l r re ec ci ib bo o e ex xt tr ra av vi ia ad do o d de e a al lg gu un na a o ol lv vi id da ad da a t ta ar rj je et ta a d de e B Bl lo oc ck kb bu us st te er r. . S So ol lo o D Di io os s
s sa ab b a a q qu u t to or rm me en nt to os s l lo o e es sp pe er ra ab ba an n. .
H Ha a v ve en ni id do o u us st te ed d a aq qu u b bu us sc ca an nd do o a a s su u m mu uj je er r. .
S S . . W Wi il ll l f fu ue e c co on ns sc ci ie en nt te e d de el l a ag go ot ta am mi ie en nt to o q qu ue e s su u v vo oz z r re ef fl le ej ja ab ba a, , y y t ta am mb bi i n n d de e l la a a an ng gu us st ti ia a. .
L Lo o e en nt ti ie en nd do o y y c cr re eo o q qu ue e y yo o h ha ar r a a l lo o m mi is sm mo o s si i e es st tu uv vi ie er ra a e en n s su u s si it tu ua ac ci i n n. . E Es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e M Mo os sh he e
M Me en na ac ch he em m y y T Tz zv vi i Y Ye eh hu ud da a e es st t n n d de e a ac cu ue er rd do o. . D De e r re ep pe en nt te e, , l lo os s d do os s m ma at to on ne es s t te en n a an n n no om mb br re es s . . E Es s u un n d de eb be er r d de e
t to od do os s l lo os s m ma ar ri id do os s a at te en nd de er r y y p pr ro ot te eg ge er r a a s su us s e es sp po os sa as s. . E Es sa a e es s l la a n na at tu ur ra al le ez za a d de el l c co om mp pr ro om mi is so o m ma at tr ri im mo on ni ia al l. .
D De e m mo od do o q qu ue e r re ec co on no oc ce e q qu ue e l la a t ti ie en ne en n a aq qu u ? ?
N No o r re ec co on no oz zc co o n na ad da a y y n no o n ni ie eg go o n na ad da a t ta am mp po oc co o. . E Es se e n no o e el l p pr ro op p s si it to o d de e l lo o q qu ue e l le e e es st to oy y d di ic ci ie en nd do o, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e, ,
W Wi il ll l. . L Lo o q qu ue e i in nt te en nt to o e ex xp pl li ic ca ar rl le e e es s q qu ue e l la as s r re eg gl la as s h ha ab bi it tu ua al le es s n no o a ap pl li ic ca an n e en n e es st te e c ca as so o. .
Q Qu u r re eg gl la as s h ha ab bi it tu ua al le es s? ? Q Qu u c ca as so o? ?
D De es se ea ar r a a p po od de er r d de ec ci ir rl le e m m s s, , W Wi il ll l; ; r re ea al lm me en nt te e m me e g gu us st ta ar r a a, , p pe er ro o n no o p pu ue ed do o. .
W Wi il ll l n no o s sa ab b a a s si i s se e d de eb b a a a al l e ef fe ec ct to o d de el l c ca al lv va ar ri io o p po or r e el l q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e p pa as sa ar r d du ur ra an nt te e l lo os s l lt ti im mo os s. .. .. . q qu u ? ?, ,
h ho or ra as s, , m mi in nu ut to os s? ?, , o o s si i s si im mp pl le em me en nt te e e er ra a e el l a al li iv vi io o d de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a f fi in na al li iz za ad do o, , p pe er ro o e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e h ha ab b a a
a al lg go o d di is st ti in nt to o e en n l la a v vo oz z d de el l R Re eb bb be e. . E El l t to on no o d de e a am me en na az za a h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o; ; e en n s su u l lu ug ga ar r p pe er rc ci ib b a a u un na a t tr ri is st te ez za a, ,
u un na a p pe en na a q qu ue e i in nt te er rp pr re et ta ab ba a c co om mo o c co om mp pr re en ns si i n n, , i in nc cl lu us so o c co om mp pa as si i n n h ha ac ci ia a l l. . P Pe er ro o r re es su ul lt ta ab ba a r ri id d c cu ul lo o. . A Aq qu ue el l
h ho om mb br re e e er ra a u un n t to or rt tu ur ra ad do or r. . W Wi il ll l s se e p pr re eg gu un nt t s si i n no o e es st ta ar r a a s su uc cu um mb bi ie en nd do o a al l s s n nd dr ro om me e d de e E Es st to oc co ol lm mo o, , a al l e ex xt tr ra a o o
v v n nc cu ul lo o q qu ue e p po od d a a c cr re ea ar rs se e e en nt tr re e e el l c ca au ut ti iv vo o y y s su u c ca ar rc ce el le er ro o: : p pr ri im me er ro o, , h ha ab b a a d de ep pe en nd di id do o d de el l i is sr ra ae el l c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un n
l la az za ar ri il ll lo o p pa ar ra a c ci ie eg go os s e en n l lu ug ga ar r d de e u un na a b be es st ti ia a v vi io ol le en nt ta a, , y y d de es sp pu u s s p pe er rc ci ib b a a r ra as sg go os s d de e h hu um ma an ni id da ad d e en n e el l j je ef fe e d de e l lo os s
t to or rt tu ur ra ad do or re es s. . S Si in n d du ud da a d de eb b a a d de e t tr ra at ta ar rs se e d de e u un na a r re ea ac cc ci i n n i ir rr ra ac ci io on na al l q qu ue e t te en n a a l lu ug ga ar r a al l f fi in na al l d de e l la a t to or rt tu ur ra a: : e en n
l lu ug ga ar r d de e f fu ur ri ia a p po or r l lo o s su uc ce ed di id do o, , l lo o q qu ue e s se en nt t a a e er ra a a ag gr ra ad de ec ci im mi ie en nt to o h ha ac ci ia a e el l R Re eb bb be e p po or r h ha ab be er rl le e p pu ue es st to o f fi in n. . E El l
s s n nd dr ro om me e d de e E Es st to oc co ol lm mo o, , u un n c ca as so o t t p pi ic co o. .
A A p pe es sa ar r d de e t to od do o, , W Wi il ll l s se e c co on ns si id de er ra ab ba a u un n b bu ue en n j ju ue ez z d de el l c ca ar r c ct te er r d de e l la as s p pe er rs so on na as s. . S Si ie em mp pr re e h ha ab b a a s si id do o
p pe er rc ce ep pt ti iv vo o, , y y e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e p po od d a a o o r r a al lg go o d di is st ti in nt to o e en n a aq qu ue el ll la a v vo oz z. .
D D g ga am me e u un na a c co os sa a q qu ue e c cr re eo o q qu ue e t te en ng go o d de er re ec ch ho o a a s sa ab be er r e ex xi ig gi i . . M Mi i m mu uj je er r. .. .. . e es st t a a s sa al lv vo o? ? N No o l le e h ha an n h he ec ch ho o
d da a o o, , v ve er rd da ad d? ? N No o s se e a at tr re ev v a a a a p pr ro on nu un nc ci ia ar r l la a p pa al la ab br ra a d de ef fi in ni it ti iv va a: : v vi iv va a . . N No o p po or rq qu ue e t te em mi ie er ra a l la a r re ea ac cc ci i n n d de e l lo os s
h ha as si id di im m t ta an nt to o c co om mo o l la a s su uy ya a p pr ro op pi ia a. . L Lo o q qu ue e t te em m a a e er ra a q qu ue e s se e l le e q qu ue eb br ra ar ra a l la a v vo oz z, , m mo os st tr ra ar r u un na a d de eb bi il li id da ad d q qu ue e
h ha as st ta a e es se e i in ns st ta an nt te e h ha ab b a a c co on ns se eg gu ui id do o o oc cu ul lt ta ar r. .
E Es sa a e es s u un na a p pr re eg gu un nt ta a j ju us st ta a, , W Wi il ll l. . Y Y s s , , e es st ta ar r a a s sa al lv vo o m mi ie en nt tr ra as s n na ad di ie e h ha ag ga a n ni in ng gu un na a l lo oc cu ur ra a o o c co om me et ta a u un na a
e es st tu up pi id de ez z. . P Po or r n na ad di ie e m me e e es st to oy y r re ef fi ir ri ie en nd do o p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e a a u us st te ed d, , W Wi il ll l. . Y Y p po or r l lo oc cu ur ra a o o e es st tu up pi id de ez z q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r
i im mp pl li ic ca ar r a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s, , e es so o l lo o e es st tr ro op pe ea ar r a a t to od do o y y e en nt to on nc ce es s y ya a n no o p po od dr r a a g ga ar ra an nt ti iz za ar r l la a s se eg gu ur ri id da ad d d de e n na ad di ie e. .
N No o e en nt ti ie en nd do o q qu u q qu ui ie er re en n u us st te ed de es s d de e m mi i e es sp po os sa a. . Q Qu u p pu ue ed de e h ha ab be er rl le es s h he ec ch ho o? ? P Po or r q qu u n no o d de ej ja an n q qu ue e s se e
v va ay ya a? ? N No o l lo o h ha ab b a a p pr re et te en nd di id do o, , p pe er ro o s su us s l la ab bi io os s h ha ab b a an n t to om ma ad do o l la a d de ec ci is si i n n p po or r s su u c cu ue en nt ta a: : e es st ta ab ba a s su up pl li ic ca an nd do o. .
E En n e ef fe ec ct to o. . N No o h ha a h he ec ch ho o n na ad da a a a n na ad di ie e, , p pe er ro o n no o p po od de em mo os s d de ej ja ar r q qu ue e s se e m ma ar rc ch he e. . L La am me en nt to o n no o p po od de er r d de ec ci ir r m m s s. .
P Pu ue ed do o i im ma ag gi in na ar r l lo o d du ur ro o q qu ue e e es st to o d de eb be e d de e s se er r p pa ar ra a u us st te ed d. .
A Aq qu ue el l f fu ue e e el l e er rr ro or r d de el l R Re eb bb be e, , a aq qu ue el ll la a l lt ti im ma a f fr ra as se e. . W Wi il ll l n no ot t q qu ue e l la a s sa an ng gr re e l le e h he er rv v a a y y q qu ue e s se e l le e h hi in nc ch ha ab ba an n l la as s
v ve en na as s d de el l c cu ue el ll lo o. .
N No o! ! N No o t ti ie en ne e n ni i j jo od di id da a i id de ea a d de e l lo o d du ur ro o q qu ue e r re es su ul lt ta a! ! A A u us st te ed d n no o l le e h ha an n s se ec cu ue es st tr ra ad do o a a s su u m mu uj je er r! ! U Us st te ed d n no o
h ha a s si id do o z za ar ra an nd de ea ad do o, , e en nc ca ap pu uc ch ha ad do o, , s su um me er rg gi id do o e en n a ag gu ua a h he el la ad da a y y a am me en na az za ad do o d de e m mu ue er rt te e p po or r g ge en nt te e d de e l la a q qu ue e n no o
c co on no oc ce e n ni i l la a c ca ar ra a! ! A As s q qu ue e n no o m me e d di ig ga a q qu ue e p pu ue ed de e i im ma ag gi in na ar rl lo o, , p po or rq qu ue e n no o p pu ue ed de e i im ma ag gi in na ar r n na ad da a d de e n na ad da a! !
T Tz zv vi i Y Ye eh hu ud da a y y M Mo os sh he e M Me en na ac ch he em m, , t ta an n s so or rp pr re en nd di id do os s c co om mo o e el l p pr ro op pi io o W Wi il ll l p po or r a aq qu ue el ll la a d de em mo os st tr ra ac ci i n n d de e i ir ra a, ,
e es st tu uv vi ie er ro on n a a p pu un nt to o d de e l le ev va an nt ta ar rs se e d de e u un n b br ri in nc co o. . W Wi il ll l h ha ab b a a e es st ta ad do o r re ef fr re en na an nd do o s su u f fu ur ri ia a d de es sd de e q qu ue e h ha ab b a a p pu ue es st to o l lo os s
p pi ie es s e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s; ; e en n r re ea al li id da ad d, , d de es sd de e a an nt te es s, , d de es sd de e q qu ue e a aq qu ue el l m me en ns sa aj je e h ha ab b a a a ap pa ar re ec ci id do o e en n s su u B Bl la ac ck kb be er rr ry y: :
T Te en ne em mo os s a a s su u m mu uj je er r . .
B Bu ue en no o p pr ro os si ig gu ui i , , u us st te ed d h ha a d di ic ch ho o q qu ue e e er ra a h ho or ra a d de e h ha ab bl la ar r c cl la ar ro o. . Q Qu u t ta al l s si i e em mp pe ez za am mo os s? ? D De e q qu u
d de em mo on ni io os s v va a t to od da a e es st ta a h hi is st to or ri ia a? ?
E Es so o n no o s se e l lo o p pu ue ed do o d de ec ci ir r. . L La a v vo oz z s so on na ab ba a m m s s c ca al lm ma ad da a q qu ue e e en n n ni in ng g n n o ot tr ro o m mo om me en nt to o, , c ca as si i d de es se en ng ga a a ad da a . .
P Pe er ro o s se e t tr ra at ta a d de e a al lg go o m mu uc ch ho o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de e l lo o q qu ue e p pu ue ed da a p pe en ns sa ar r. .
E Es so o e es s r ri id d c cu ul lo o! ! B Be et th h e es s p ps si iq qu ui ia at tr ra a. . S Se e o oc cu up pa a d de e n ni i o os s q qu ue e n no o q qu ui ie er re en n h ha ab bl la ar r y y d de e c ch hi ic ca as s q qu ue e d de ej ja an n d de e
c co om me er r d de el li ib be er ra ad da am me en nt te e h ha as st ta a q qu ue e s se e m mu ue er re en n d de e h ha am mb br re e. . Q Qu u a as su un nt to o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e p pu ue ed de e a af fe ec ct ta ar rl la a? ?
E Es st t u us st te ed d m mi in nt ti ie en nd do o! !
L Le e e es st to oy y d di ic ci ie en nd do o l la a v ve er rd da ad d, , W Wi il ll l. . E El l d de es st ti in no o d de e s su u e es sp po os sa a d de ep pe en nd de e d de e a al lg go o m mu uc ch ho o m m s s g gr ra an nd de e q qu ue e e el ll la a o o y yo o. .
E En n c ci ie er rt to o s se en nt ti id do o, , s se e r re em mo on nt ta a a a l la a h hi is st to or ri ia a a an nt ti ig gu ua a; ; n na ad di ie e h ha ab br r a a p po od di id do o i im ma ag gi in na ar r q qu ue e i ib ba a a a r re es su ul lt ta ar r a as s . . N Na ad di ie e
p pr re ed di ij jo o e es st to o. . N No o h ha ab b a a u un n p pl la an n d de e c co on nt ti in ng ge en nc ci ia a. . E En n n nu ue es st tr ro os s t te ex xt to os s s sa ag gr ra ad do os s n no o s se e n no os s p pr re ep pa ar ra ab ba a, , a al l m me en no os s n no o
e en n n ni in ng gu un no o q qu ue e h ha ay ya am mo os s e en nc co on nt tr ra ad do o; ; y y c cr r a am me e, , l lo o h he em mo os s b bu us sc ca ad do o. .
W Wi il ll l n no o t te en n a a l la a m m s s r re em mo ot ta a i id de ea a d de e a a q qu u s se e e es st ta ab ba a r re ef fi ir ri ie en nd do o a aq qu ue el l h ho om mb br re e. . P Po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z s se e p pr re eg gu un nt t s si i
a aq qu ue el ll lo os s h ha as si id di im m n no o s se er r a an n s si im mp pl le em me en nt te e v v c ct ti im ma as s d de e a al lg gu un na a a al lu uc ci in na ac ci i n n. . A Ac ca as so o n no o l lo os s h ha ab b a a v vi is st to o a aq qu ue el ll la a
m mi is sm ma a n no oc ch he e, , p po os se e d do os s p po or r u un n e ex xt t t ti ic co o f fr re en ne es s d de e a ad do or ra ac ci i n n a a s su u l l d de er r, , r re ev ve er re en nc ci i n nd do ol lo o c co om mo o s si i f fu ue er ra a e el l M Me es s a as s? ?
A Ac ca as so o n no o e er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e h hu ub bi ie er ra an n c ca a d do o e en n u un n e es st ta ad do o d de e l lo oc cu ur ra a c co ol le ec ct ti iv va a j ju un nt to o c co on n a aq qu ue el l h ho om mb br re e, , s su u l l d de er r, , e el l
m m s s l lo oc co o d de e t to od do os s? ?
O Oj ja al l p pu ud di ie er ra a d de ec ci ir rl le e m m s s, , p pe er ro o l lo o q qu ue e e es st t e en n j ju ue eg go o e es s d de em ma as si ia ad do o. . D De eb be em mo os s r re es so ol lv ve er r e es st to o, , s se e o or r M Mo on nr ro oe e, , y y
n no o t te en ne em mo os s m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o. . Q Qu u d d a a e es s h ho oy y? ? S Sh ha ab bb bo os s S Sh hu uv va a? ? S So ol lo o d di is sp po on ne em mo os s d de e c cu ua at tr ro o d d a as s. . E Es sa a e es s l la a r ra az z n n
d de e q qu ue e n no o p pu ue ed da a c co or rr re er r n ni in ng g n n r ri ie es sg go o. .
- 54 -
A A q qu u s se e r re ef fi ie er re e c cu ua an nd do o d di ic ce e q qu ue e h ha ay y d de em ma as si ia ad do o e en n j ju ue eg go o? ?
W Wi il ll l, , n no o c cr re eo o q qu ue e l le e s si ir rv vi ie er ra a d de e n ni in ng gu un na a a ay yu ud da a q qu ue e m me e e ex xt te en nd di ie er ra a s so ob br re e e es se e p pu un nt to o, , y y p po or r u un na a r ra az z n n m mu uy y
s si im mp pl le e: : n no o c cr re eo o q qu ue e u us st te ed d c cr re ey ye er ra a n ni i u un na a p pa al la ab br ra a. .
S Si i s se e r re ef fi ie er re e a a q qu ue e e es s p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e n no o m me e f f e e d de e u un n h ho om mb br re e q qu ue e h ha a i in nt te en nt ta ad do o m ma at ta ar rm me e y y h ha a e es st ta ad do o a a p pu un nt to o
d de e c co on ns se eg gu ui ir rl lo o, , e es st t e en n l lo o c ci ie er rt to o. .
L Lo o s s . . Y Y a al lg g n n d d a a, , q qu ue e s so os sp pe ec ch ho o s se er r m mu uy y p pr ro on nt to o, , e en nt te en nd de er r p po or r q qu u h he em mo os s t te en ni id do o q qu ue e h ha ac ce er r l lo o q qu ue e h he em mo os s
h he ec ch ho o. . T To od do o q qu ue ed da ar r c cl la ar ro o. . A As s e es s c co om mo o f fu un nc ci io on na an n e es st ta as s c co os sa as s. . L Le e r re ep pi it to o l lo o q qu ue e l le e h he e d di ic ch ho o a an nt te es s: : t te em m a a q qu ue e
f fu ue er ra a u us st te ed d u un n a ag ge en nt te e f fe ed de er ra al l, , y y, , c cu ua an nd do o m me e c co on nf fi ir rm ma ar ro on n q qu ue e n no o l lo o e er ra a, , t te em m q qu ue e f fu ue er ra a a al lg go o m mu uc ch ho o p pe eo or r. .
Y Y q qu u p pu ue ed de e t te em me er r u us st te ed d d de e u un n a ag ge en nt te e f fe ed de er ra al l? ? A A q qu u t te em me e m m s s i in nc cl lu us so o q qu ue e a a e es so o? ? E En n q qu u e es st t m me et ti id do o? ?
A Ah ho or ra a e en nt ti ie en nd do o p po or r q qu u e es s p pe er ri io od di is st ta a, , W Wi il ll l. . S Si ie em mp pr re e e es st t h ha ac ci ie en nd do o p pr re eg gu un nt ta as s. . L Lo o h ha ar r a a u us st te ed d b bi ie en n e en n n nu ue es st tr ro o
o of fi ic ci io o. . E Es so o e es s l lo o q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca a e el l e es st tu ud di io o d de e l la a T To or r : : h ha ac ce er r l la as s p pr re eg gu un nt ta as s p pe er rt ti in ne en nt te es s. . P Pe er ro o m me e t te em mo o q qu ue e s se e h ha a
a ac ca ab ba ad do o e el l t tu ur rn no o d de e p pr re eg gu un nt ta as s y y r re es sp pu ue es st ta as s d de e e es st ta a n no oc ch he e. . E Es s h ho or ra a d de e q qu ue e n no os s d di ig ga am mo os s a ad di i s s. .
Y Y y ya a e es st t ? ? S Se e v va a a a m ma ar rc ch ha ar r y y a a d de ej ja ar rm me e a as s ? ? N No o v va a a a c co on nt ta ar rm me e q qu u o oc cu ur rr re e? ?
N No o. . N No o p pu ue ed do o a ar rr ri ie es sg ga ar rm me e a a e es so o, , d de e m mo od do o q qu ue e s so ol lo o l le e d di ir r u un na as s c cu ua an nt ta as s c co os sa as s p pa ar ra a q qu ue e l la as s r re ec cu ue er rd de e. . M M s s
t ta ar rd de e p pu ue ed de e a an no ot ta ar rl la as s s si i l lo o d de es se ea a. . L La a p pr ri im me er ra a e es s q qu ue e e es st te e a as su un nt to o e es s m mu uc ch ho o m m s s g gr ra an nd de e q qu ue e n ni in ng gu un no o d de e
n no os so ot tr ro os s. . T To od do o a aq qu ue el ll lo o e en n l lo o q qu ue e c cr re ee em mo os s, , t to od do o e en n l lo o q qu ue e u us st te ed d c cr re ee e, , p pe en nd de e d de e u un n h hi il lo o. . L La a v vi id da a m mi is sm ma a. . L La a
a ap pu ue es st ta a n no o p po od dr r a a s se er r m m s s a al lt ta a. .
L La a s se eg gu un nd da a e es s q qu ue e s su u m mu uj je er r e es st ta ar r a a s sa al lv vo o a a m me en no os s q qu ue e u us st te ed d p po on ng ga a e en n p pe el li ig gr ro o s su u v vi id da a p po or r c cu ul lp pa a d de e s su u
i im mp pr ru ud de en nc ci ia a. . L Le e r ru ue eg go o q qu ue e n no o l lo o h ha ag ga a, , n no o s so ol lo o p po or r s su u p pr ro op pi io o b bi ie en n, , s si in no o p po or r e el l b bi ie en n d de e t to od do os s n no os so ot tr ro os s, , d de e t to od do o e el l
m mu un nd do o. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , a a p pe es sa ar r d de e l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e l la a q qu ui ie er ra a y y d de es se ee e p pr ro ot te eg ge er rl la a, , l le e r ru ue eg go o q qu ue e m me e c cr re ea a c cu ua an nd do o l le e
d di ig go o q qu ue e l lo o m me ej jo or r q qu ue e p pu ue ed de e h ha ac ce er r c co om mo o a am ma an nt te e e es sp po os so o e es s m ma an nt te en ne er rs se e l le ej jo os s. . R Re et t r re es se e y y n no o s se e i in nm mi is sc cu uy ya a. . S Si i
i in nt te er rf fi ie er re e n no o p pu ue ed do o g ga ar ra an nt ti iz za ar rl le e n na ad da a c co on n r re es sp pe ec ct to o a a e el ll la a, , c co on n r re es sp pe ec ct to o a a u us st te ed d o o a a n ni in ng gu un no o d de e n no os so ot tr ro os s. .
Y Y l la a t te er rc ce er ra a e es s q qu ue e n no o e es sp pe er ro o q qu ue e l lo o e en nt ti ie en nd da a. . U Us st te ed d s se e h ha a m me et ti id do o e en n e es st to o p po or r a ac cc ci id de en nt te e, , a au un nq qu ue e t ta am mb bi i n n e es s
p po os si ib bl le e q qu ue e n no o s se ea a u un n a ac cc ci id de en nt te e, , s si in no o u un no os s p pa as so os s q qu ue e n ni ic ca am me en nt te e n nu ue es st tr ro o C Cr re ea ad do or r e en nt ti ie en nd de e, , y y e es st to o e es s l lo o m m s s
d di if f c ci il l d de e t to od do o: : l le e e es st to oy y p pi id di ie en nd do o q qu ue e c cr re ea a e en n c co os sa as s q qu ue e n no o p pu ue ed de e c co om mp pr re en nd de er r, , q qu ue e c co on nf f e e e en n m m s so ol lo o p po or rq qu ue e y yo o
s se e l lo o p pi id do o. . I Ig gn no or ro o s si i e es s u un n h ho om mb br re e d de e f fe e o o n no o, , W Wi il ll l, , p pe er ro o a as s e es s c co om mo o l la a f fe e f fu un nc ci io on na a. . D De eb be em mo os s c cr re ee er r e en n D Di io os s a a
p pe es sa ar r d de e n no o t te en ne er r n ni i i id de ea a d de e l lo o q qu ue e l l t ti ie en ne e e en n m me en nt te e p pa ar ra a e el l u un ni iv ve er rs so o. . D De eb be em mo os s o ob be ed de ec ce er r n no or rm ma as s q qu ue e p pa ar re ec ce en n
c ca ar re ec ce er r d de e s se en nt ti id do o, , s si im mp pl le em me en nt te e p po or rq qu ue e c cr re ee em mo os s. . N No o t to od do o e el l m mu un nd do o e es s c ca ap pa az z, , W Wi il ll l. . T Te en ne er r f fe e r re eq qu ui ie er re e s se er r
f fu ue er rt te e, , y y e es so o e es s l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it to o d de e u us st te ed d: : l la a f fe e p pa ar ra a c co on nf fi ia ar r e en n q qu ue e y yo o y y l la a g ge en nt te e q qu ue e v ve e a aq qu u e es st ta am mo os s a ac ct tu ua an nd do o
e en n n no om mb br re e d de e D Di io os s. .
I In nc cl lu us so o s si i e es so o s su up po on ne e p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e a ah ho og ga ar r a a u un n h ho om mb br re e i in no oc ce en nt te e c co om mo o y yo o? ?
S S , , a au un nq qu ue e e el l p pr re ec ci io o s se ea a m mu uy y e el le ev va ad do o. . E En n e es st te e c ca as so o e es st ta am mo os s d de ec ci id di id do os s a a s sa al lv va ar r v vi id da as s, , W Wi il ll l; ; y y e es sa a e es s u un na a
c ca au us sa a q qu ue e p pe er rm mi it te e c cu ua al lq qu ui ie er r i in ni ic ci ia at ti iv va a. . P Pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h. . A Ah ho or ra a d de eb bo o d de es sp pe ed di ir rm me e. . M Mo os sh he e M Me en na ac ch he em m l le e d de ev vo ol lv ve er r
s su us s c co os sa as s. . B Bu ue en na a s su ue er rt te e, , W Wi il ll l. . M Ma an nt t n ng ga as se e a a s sa al lv vo o; ; s si i D Di io os s q qu ui ie er re e, , t to od do o s sa al ld dr r b bi ie en n. . B Bu ue en n s sh ha ab bb bo os s. .
E En n e es se e m mo om me en nt to o, , m mi ie en nt tr ra as s i im ma ag gi in na ab ba a c c m mo o e el l R Re eb bb be e s se e l le ev va an nt ta ab ba a d de e s su u s si il ll la a y y s se e d di ir ri ig g a a l le en nt ta am me en nt te e h ha ac ci ia a l la a
p pu ue er rt ta a, , h hu ub bo o u un na a i in nt te er rr ru up pc ci i n n: : a al lg gu ui ie en n m m s s a ac ca ab ba ab ba a d de e e en nt tr ra ar r e en n l la a e es st ta an nc ci ia a. . Y Y a a j ju uz zg ga ar r p po or r e el l r ru ui id do o, , s si in n p pe ed di ir r
p pe er rm mi is so o. . P Pa ar re ec c a a e es st ta ar r m mo os st tr ra an nd do o a al lg go o a al l R Re eb bb be e. . S Se e o oy y u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en n v vo oz z b ba aj ja a. . L La a n nu ue ev va a v vo oz z s so on na ab ba a
m mu uy y p pr re eo oc cu up pa ad da a y y n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un n n ne er rv vi io os so o s su us su ur rr ro o. . N No o t te en n a an n d de e q qu u i in nq qu ui ie et ta ar rs se e: : l lo o n ni ic co o q qu ue e W Wi il ll l p po od d a a
o o r r e er ra a q qu ue e n no o h ha ab bl la ab ba an n e en n i in ng gl l s s; ; s so on na ab ba a p pa ar re ec ci id do o a al l a al le em m n n, , c co on n m mu uc ch ha as s e eh h y y s sc ch h . . Y Yi id dd di is sh h. .
L La a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on nc cl lu uy y . . P Pa ar re ec c a a q qu ue e e el l R Re eb bb be e s se e h ha ab b a a m ma ar rc ch ha ad do o. . E El l p pe el li ir rr ro oj jo o M Mo os sh he e M Me en na ac ch he em m a ab ba an nd do on n
s su u p po os si ic ci i n n d de e g gu ua ar rd di ia a a al l l la ad do o d de e W Wi il ll l y y s se e c co ol lo oc c f fr re en nt te e a a l l. . E En n s su u m mi ir ra ad da a p pu ud do o l le ee er r a ar rr re ep pe en nt ti im mi ie en nt to o c cu ua an nd do o l le e
e en nt tr re eg g l la a b bo ol ls sa a q qu ue e W Wi il ll l h ha ab b a a d de ej ja ad do o e en n c ca as sa a d de e S Sh hi im mo on n S Sh hm mu ue el l. .
L Lo o s si ie en nt to o m mu ur rm mu ur r , , y ya a s sa ab be e, , p po or r l lo o d de e a an nt te es s. .
W Wi il ll l c co og gi i l la a b bo ol ls sa a y y v vi io o q qu ue e h ha ab b a an n m me et ti id do o l la a l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s d de en nt tr ro o. . S Su u B Bl la ac ck kb be er rr ry y s se eg gu u a a a al ll l , , i in nt ta ac ct ta a. . S Sa ac c
l la a c ca ar rt te er ra a p po or r l la a c cu ur ri io os si id da ad d d de e v ve er r q qu u d do oc cu um me en nt to o o o r re ec ci ib bo o l lo o h ha ab b a a d de el la at ta ad do o. . T Ta al l c co om mo o s sa ab b a a, , e es st ta ab ba a l ll le en na a d de e
a an n n ni im mo os s v va al le es s d de e t ta ax xi i. .
A Ab br ri i l la as s r ra an nu ur ra as s d de es st ti in na ad da as s a a l la as s t ta ar rj je et ta as s d de e c cr r d di it to o, , u un n e es sp pa ac ci io o q qu ue e n nu un nc ca a u ut ti il li iz za ab ba a. . E En n u un na a e en nc co on nt tr r
a al lg gu un no os s s se el ll lo os s d de e c co or rr re eo os s, , e en n o ot tr ra a l la a t ta ar rj je et ta a d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e a al lg gu ui ie en n a a q qu ui ie en n h ha ab b a a e en nt tr re ev vi is st ta ad do o h ha ac c a a m mu uc ch ho o, ,
y y e en n l la a t te er rc ce er ra a, , u un na a f fo ot to o d de e p pa as sa ap po or rt te e. .. .. . d de e B Be et th h. .
U Un na a a am ma ar rg ga a s so on nr ri is sa a c cr ru uz z p po or r s su u r ro os st tr ro o. . H Ha ab b a a s si id do o s su u m mu uj je er r q qu ui ie en n l lo o h ha ab b a a d de el la at ta ad do o. . Y Y e el ll lo os s, , n na at tu ur ra al lm me en nt te e, , l la a
h ha ab b a an n r re ec co on no oc ci id do o. . E El ll la a l le e h ha ab b a a r re eg ga al la ad do o l la a f fo ot to o a a l la as s s se ei is s s se em ma an na as s d de e c co on no oc ce er rs se e. . E Er ra a v ve er ra an no o, , y y h ha ab b a an n p pa as sa ad do o
l la a t ta ar rd de e n na av ve eg ga an nd do o e en n b ba ar rc co o p po or r S Sa ag g H Ha ar rb bo or r. . V Vi ie er ro on n u un n f fo ot to om ma at t n n y y B Be et th h n no o p pu ud do o r re es si is st ti ir rs se e. .
W Wi il ll l d di io o l la a v vu ue el lt ta a a a l la a i im ma ag ge en n, , y y a al ll l e es st ta ab ba a e el l m me en ns sa aj je e q qu ue e n no o d de ej ja ab ba a l lu ug ga ar r a a d du ud da as s: : T Te e q qu ui ie er ro o, , W Wi il ll l
M Mo on nr ro oe e! ! . .
A Al lz z l la a v vi is st ta a c co on n l lo os s o oj jo os s h h m me ed do os s. . A An nt te e l l v vi io o u un n n nu ue ev vo o r ro os st tr ro o; ; s su up pu us so o q qu ue e s se e t tr ra at ta ar r a a d de el l h ho om mb br re e q qu ue e u un n
m mo om me en nt to o a an nt te es s h ha ab b a a c co on nv ve er rs sa ad do o b br re ev ve em me en nt te e c co on n e el l R Re eb bb be e. . S Su u c ca ar ra a e er ra a b bl la an nd da a y y r re ed do on nd da a, , y y t te en n a a a am mp pl li io os s
m mo of fl le et te es s d de el li im mi it ta ad do os s p po or r u un na a b ba ar rb ba a n ne eg gr ra a c co om mo o l la a t ti in nt ta a. . E Er ra a r re ec ch ho on nc ch ho o, , c co on n u un na a c ca ab be ez za a r re ed do on nd da a p po or r e en nc ci im ma a d de e
u un na a r re ed do on nd da a t tr ri ip pa a. . W Wi il ll l c ca al lc cu ul l q qu ue e t te en nd dr r a a u un no os s v ve ei in nt te e a a o os s. .
V Ve en ng ga a, , l le e e en ns se e a ar r l la a s sa al li id da a. .
A Al l l le ev va an nt ta ar rs se e, , W Wi il ll l v vi io o p po or r f fi in n l la a s si il ll la a d do on nd de e h ha ab b a a e es st ta ad do o s se en nt ta ad do o e el l R Re eb bb be e d du ur ra an nt te e e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o. . N No o e er ra a
n ni in ng g n n t tr ro on no o, , s so ol lo o u un na a s si il ll la a. . A Al l l la ad do o h ha ab b a a u un na a m me es sa a a au ux xi il li ia ar r, , c co om mo o l la a q qu ue e u un n c co on nf fe er re en nc ci ia an nt te e u ut ti il li iz za ar r a a p pa ar ra a d de ej ja ar r
s su us s n no ot ta as s o o u un n v va as so o d de e a ag gu ua a. . L Lo o q qu ue e h ha ab b a a e en n e el ll la a h hi iz zo o q qu ue e W Wi il ll l s se e s so ob br re es sa al lt ta ar ra a. .
E Er ra a u un n e ej je em mp pl la ar r d de e a aq qu ue el l d d a a d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, , d do ob bl la ad do o a a p pr ro op p s si it to o p pa ar ra a r re es sa al lt ta ar r s su u r re ep po or rt ta aj je e s so ob br re e l la a
v vi id da a y y m mu ue er rt te e d de e P Pa at t B Ba ax xt te er r. . D De e m mo od do o q qu ue e e es so o e er ra a l lo o q qu ue e a aq qu ue el l j jo ov ve en n c co on n e el l r ro os st tr ro o r re ed do on nd do o l le e h ha ab b a a m mo os st tr ra ad do o
a al l R Re eb bb be e; ; d de e e es so o h ha ab b a an n d di is sc cu ut ti id do o. . W Wi il ll l i im ma ag gi in n l lo o q qu ue e l le e h ha ab br r a a d di ic ch ho o: : E Es st te e t t o o e es s d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s. .
H Ha ab bl la ar r d de e e es st te e a as su un nt to o. . D De eb be er r a am mo os s m ma an nt te en ne er rl lo o a aq qu u , , d do on nd de e n no o p pu ue ed da a a ab br ri ir r l la a b bo oc ca az za a . .
S Sa al li ie er ro on n f fu ue er ra a. . W Wi il ll l s so os st te en n a a l la a c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a q qu ue e e el l h ha as si id di im m l le e h ha ab b a a d da ad do o, , p pe er ro o t to od da av v a a n no o s se e l la a h ha ab b a a
p pu ue es st to o: : n no o h ha ab b a a q qu ue er ri id do o d de es sn nu ud da ar rs se e d de el la an nt te e d de e s su us s i in nt te er rr ro og ga ad do or re es s. . Y Ya a s se e h ha ab b a a s se en nt ti id do o b ba as st ta an nt te e h hu um mi il ll la ad do o c co on n
l la a i in ns sp pe ec cc ci i n n d de e s su us s p pa ar rt te es s y y e el l r re em mo oj j n n e en n e el l m mi ik kv ve e. .
L Ll le eg ga ar ro on n a a l la a c ca al ll le e, , f fr re en nt te e a a l la a s si in na ag go og ga a. . L Lo os s h ho om mb br re es s s se eg gu u a an n e en nt tr ra an nd do o y y s sa al li ie en nd do o. . W Wi il ll l m mi ir r l la a h ho or ra a: : l la as s d di ie ez z
d de e l la a n no oc ch he e. . T Te en n a a l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e e er ra an n l la as s t tr re es s d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a. .
- 55 -
S So ol lo o p pu ue ed do o r re ei it te er ra ar r m mi is s d di is sc cu ul lp pa as s p po or r l lo o s su uc ce ed di id do o a ah h d de en nt tr ro o d di ij jo o e el l j jo ov ve en n. .
S S , , c cl la ar ro o s se e d di ij jo o W Wi il ll l . . R Re es s r rv va at te el la as s p pa ar ra a e el l j ju ue ez z c cu ua an nd do o o os s d de en nu un nc ci ie e p po or r a as sa al lt to o, , d de et te en nc ci i n n i il le eg ga al l y y t to od do o e el l
j jo od di id do o c c d di ig go o p pe en na al l. .
L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n s se er r a a m me ej jo or r q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er r d di is sc cu ul lp pa a. .
U Un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n n no o p pu ue ed do o d d r rs se el la a, , p pe er ro o s s u un n c co on ns se ej jo o. . M Mi ir r a a u un n l la ad do o y y a a o ot tr ro o, , c co om mo o s si i q qu ui is si ie er ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e
d de e q qu ue e n no o l lo o o ob bs se er rv va ab ba an n n ni i e es sc cu uc ch ha ab ba an n . . M Me e l ll la am mo o Y Yo os se ef f Y Yi it tz zh ho ok k. . T Tr ra ab ba aj jo o p pa ar ra a d di if fu un nd di ir r l la a p pa al la ab br ra a d de el l R Re eb bb be e
e en n e el l m mu un nd do o. . E Es sc cu uc ch he e, , s s a a q qu u s se e d de ed di ic ca a u us st te ed d y y e es st te e e es s m mi i c co on ns se ej jo o b ba aj j l la a v vo oz z e en n t to on no o d de e c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n : : s si i
q qu ui ie er re e s sa ab be er r q qu u o oc cu ur rr re e, , p pi ie en ns se e e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o. .
N No o l lo o e en nt ti ie en nd do o. .
L Lo o e en nt te en nd de er r , , p pe er ro o d de eb be e f fi ij ja ar rs se e e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o. . A Ah ho or ra a v v y ya as se e. . Y Yo os se ef f Y Yi it tz zh ho ok k p pa ar re ec c a a n ne er rv vi io os so o . . R Re ec cu ue er rd de e
l lo o q qu ue e l le e h he e d di ic ch ho o: : f f j je es se e e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o. .
- 56 -

C Ca ap p t tu ul lo o 2 20 0
V Vi ie er rn ne es s, , 2 23 3. . 3 35 5 h h, , B Br ro oo ok kl ly yn n
C Cu ua an nd do o e el l t te el l f fo on no o s so on n , , T To om m s se e h ha al ll la ab ba a e en n c ca as sa a y y c co on nt te es st t a a l la a p pr ri im me er ra a l ll la am ma ad da a. . E Er ra a W Wi il ll l, , q qu ue e e es st ta ab ba a d da an nd do o
v vu ue el lt ta as s p po or r l la as s c ca al ll le es s d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s e en n b bu us sc ca a d de e u un na a e es st ta ac ci i n n d de e m me et tr ro o. . T To om m l le e p pr ro op pu us so o q qu ue e c co og gi ie er ra a u un n t ta ax xi i
y y f fu ue er ra a d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a s su u a ap pa ar rt ta am me en nt to o. .
E En n e es so os s m mo om me en nt to os s s se e h ha al ll la ab ba a e en n e el l d di iv v n n d de e T To om m, , a a p pu un nt to o d de e d de es sm ma ay ya ar rs se e d de e a ag go ot ta am mi ie en nt to o, , p pe er ro o t to od da av v a a
d de es sp pi ie er rt to o g gr ra ac ci ia as s a al l e es st ta ad do o f fe eb br ri il l e en n q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a. . S So ol lo o l ll le ev va ab ba a e en nc ci im ma a t tr re es s g gr ru ue es sa as s t to oa al ll la as s. . T To om m h ha ab b a a
m me et ti id do o a a s su u a am mi ig go o b ba aj jo o u un na a d du uc ch ha a c ca al li ie en nt te e e en n c cu ua an nt to o e en nt tr r , , p pa ar ra a q qu ue e n no o p pi il ll la ar ra a u un na a p pu ul lm mo on n a a. . S Sa ab b a a q qu ue e n no o
p po od d a an n p pe er rd de er r e el l t ti ie em mp po o p po or r c cu ul lp pa a d de e u un na a e en nf fe er rm me ed da ad d. .
W Wi il ll l i in nt te en nt t c co on nt ta ar rl le e l lo o s su uc ce ed di id do o, , p pe er ro o s su u r re el la at to o r re es su ul lt ta ab ba a d de em ma as si ia ad do o i in nc cr re e b bl le e p pa ar ra a c cr re ee er rl lo o s si in n m m s s n ni i m m s s. .
A Ad de em m s s, , h ha ab bl la ab ba a i ig gu ua al l q qu ue e a al lg gu ui ie en n q qu ue e a ac ca ab ba ar ra a d de e d de es sp pe er rt ta ar r d de e u un n s su ue e o o e e i in nt te en nt ta ar ra a r re ec co or rd da ar rl lo o: : n nu ue ev vo os s
f fr ra ag gm me en nt to os s d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n y y n nu ue ev vo os s d da at to os s i ib ba an n a ap pa ar re ec ci ie en nd do o s si in n c ce es sa ar r. . L Lo os s e el le em me en nt to os s d de e n no or rm ma al li id da ad d e er ra an n t ta an n
e es sc ca as so os s q qu ue e a al l f fi in na al l T To om m d de es si is st ti i d de e e en nc co on nt tr ra ar rl le es s s se en nt ti id do o. . T Ti ip po os s b ba ar rb bu ud do os s, , u un n a ah ho og ga am mi ie en nt to o, , u un n c ca ar rt te el l q qu ue e
a av vi is sa ab ba a a a l la as s m mu uj je er re es s p pa ar ra a q qu ue e s se e c cu ub br ri ie er ra an n l lo os s b br ra az zo os s, , u un n i in nq qu ui is si id do or r i in nv vi is si ib bl le e, , u un n l l d de er r a ac cl la am ma ad do o c co om mo o e el l
M Me es s a as s, , u un na a n no or rm ma a q qu ue e p pr ro oh hi ib b a a d du ur ra an nt te e v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s q qu ue e l la a g ge en nt te e l ll le ev va ar ra a e en nc ci im ma a i in nc cl lu us so o l la as s l ll la av ve es s. .. .. . T To om m
s se e p pr re eg gu un nt t s si i W Wi il ll l h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s o o s si i h ha ab br r a a p pa as sa ad do o p po or r e el l E Ea as st t V Vi il ll la ag ge e p pa ar ra a d da ar rs se e u un n c ch hu ut te e d de e
c ci id do o y y p pi il ll la ar r u un no o d de e l lo os s v vi ia aj je es s m m s s s su ur rr re ea al li is st ta as s d de e l la a h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s a al lu uc ci in n g ge en no os s. .
P Pe er ro o a a n n l le e c co os st t m m s s r re es si is st ti ir r l la a t te en nt ta ac ci i n n d de e d de ec ci ir r Y Ya a t te e l lo o a av vi is s , , p po or rq qu ue e a aq qu ue el ll la a e er ra a e ex xa ac ct ta am me en nt te e l la a
s si it tu ua ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a a t te em mi id do o: : q qu ue e W Wi il ll l s se e m me et ti ie er ra a d de e l ll le en no o e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s s si in n l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n n ne ec ce es sa ar ri ia a y y, ,
e em mp pu uj ja ad do o p po or r l la a a an ng gu us st ti ia a, , s se e l la an nz za ar ra a a a l lo os s b br ra az zo os s d de e s su us s e en ne em mi ig go os s. .
D De e t to od do os s m mo od do os s, , W Wi il ll l n no o s so ol lo o e es sp pe er ra ab ba a q qu ue e s su u a am mi ig go o s si ig gu ui ie er ra a e el l r re el la at to o, , s si in no o q qu ue e l lo o a ay yu ud da ar ra a a a d de es sc ci if fr ra ar rl lo o. . Q Qu u
s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a a aq qu ue el ll la a r re ef fe er re en nc ci ia a a a s su u t tr ra ab ba aj jo o? ? Q Qu u h ha ab b a a q qu ue er ri id do o d de ec ci ir r e el l R Re eb bb be e a al l m me en nc ci io on na ar r l la a h hi is st to or ri ia a a an nt ti ig gu ua a, ,
h ha ab bl la ar r d de e s sa al lv va ar r v vi id da as s y y d de e q qu ue e s so ol lo o q qu ue ed da ab ba an n c cu ua at tr ro o d d a as s? ?
W Wi il ll l d di ij jo o T To om m i in nt te en nt ta an nd do o q qu ue e s su u a am mi ig go o c ca al ll la ar ra a u un n m mo om me en nt to o d de es sp pu u s s d de e l ll le ev va ar r h ha ab bl la an nd do o s si in n i in nt te er rr ru up pc ci i n n
d du ur ra an nt te e m m s s d de e u un n c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a . . W Wi il ll l, , e es sc c c ch ha am me e. .. .. . N No o h ha ab b a a m ma an ne er ra a, , y y, , c co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a s su u c co os st tu um mb br re e, ,
T To om m a al lz z l la a v vo oz z : : W Wi il ll l! !
E Es st te e c ca al ll l p po or r f fi in n. .
W Wi il ll l, , e es st to o e es s d de em ma as si ia ad do o s se er ri io o p pa ar ra a q qu ue e s si ig ga am mo os s d da an nd do o p pa al lo os s d de e c ci ie eg go o. . N Ne ec ce es si it ta am mo os s a ay yu ud da a d de e u un n e ex xp pe er rt to o, , y y
l la a n ne ec ce es si it ta am mo os s y ya a. .
D De e q qu ui i n n? ? D De e l la a p po ol li ic c a a? ?
C Cr re eo o q qu ue e d de eb be er r a am mo os s c co on ns si id de er ra ar rl lo o. .
P Pu ue es s c cl la ar ro o q qu ue e l lo o h he e c co on ns si id de er ra ad do o! ! L Lo o c co on ns si id de er r m mi ie en nt tr ra as s m me e m me et t a an n l la a c ca ab be ez za a e en n a aq qu ue el ll la a j jo od di id da a n ne ev ve er ra a! !
P Pe er ro o n no o c cr re eo o q qu ue e p pu ue ed da a c co or rr re er r e es se e r ri ie es sg go o. . H He e v vi is st to o a a e es sa a g ge en nt te e, , T To om m. . E Es st ta a n no oc ch he e e es st ta ab ba an n d di is sp pu ue es st to os s a a
m ma at ta ar rm me e s so ol lo o p po or rq qu ue e p pe en ns sa ab ba an n n no o s s q qu u ; ; s so ol lo o m me e h he e l li ib br ra ad do o p po or rq qu ue e n no o l ll le ev va ab ba a u un n m mi ic cr r f fo on no o y y p po or rq qu ue e n no o
e es st to oy y c ci ir rc cu un nc ci id da ad do o. . E Es st ta ab ba an n d di is sp pu ue es st to os s a a l li iq qu ui id da ar rm me e s so ol lo o p po or r e es so o o o p po or r c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a l lo oc cu ur ra a. . E Es se e t ti ip po o m me e s so ol lt t
s su u s se er rm m n n d de e j ju us st ti if fi ic ca ac ci i n n m mo or ra al l e e i id de eo ol l g gi ic ca a, , t to od da a e es sa a m mi ie er rd da a s so ob br re e e el l p pi ic cu ua ac ch h n no o s s q qu u , , s se eg g n n l la a c cu ua al l
p pu ue ed de es s c ca ar rg ga ar rt te e a a a al lg gu ui ie en n s si i e es s p pa ar ra a s sa al lv va ar r v vi id da as s. . S So ol lo o q qu ue e l la a v vi id da a q qu ue e e es st ta ab ba an n p pe en ns sa an nd do o e en n c ca ar rg ga ar rs se e e er ra a l la a
m m a a y y p pu ue ed de e q qu ue e t ta am mb bi i n n l la a d de e B Be et th h! ! D De e m ma an ne er ra a q qu ue e s s , , l lo o h he e c co on ns si id de er ra ad do o, , p pe er ro o m me e p pa ar re ec ce e q qu ue e e el l r ri ie es sg go o e es s
d de em ma as si ia ad do o g gr ra an nd de e. . D De es sd de e e el l p pr ri im me er r m mo om me en nt to o l lo o d di ij je er ro on n: : s si i a ac cu ud do o a a l la a p po ol li ic c a a, , B Be et th h y ya a n no o e es st ta ar r a a s sa al lv vo o. . Y Y
d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er rl lo os s v vi is st to o. .. .. . M Me ej jo or r d di ic ch ho o, , d de es sp pu u s s d de e n no o h ha ab be er rl lo os s v vi is st to o, , c cr re eo o q qu ue e l lo o d de ec c a an n e en n s se er ri io o. . E Es so os s t ti ip po os s
n no o s se e a an nd da an n c co on n b br ro om ma as s. .
D De e a ac cu ue er rd do o, , e en nt to on nc ce es s n ne ec ce es si it ta am mo os s o ot tr ro o t ti ip po o d de e a ay yu ud da a. .
C C m mo o q qu u ? ?
C Co om mo o j ju ud d o os s. .
Q Qu u ? ?
T Te en ne em mo os s q qu ue e h ha ab bl la ar r c co on n a al lg gu ui ie en n q qu ue e s se ea a j ju ud d o o y y q qu ue e p pu ue ed da a e en nc co on nt tr ra ar r a al lg g n n s se en nt ti id do o a a l lo o q qu ue e h ha as s v vi is st to o y y o o d do o
e es st ta a n no oc ch he e. . N No os so ot tr ro os s n no o t te en ne em mo os s n ni i i id de ea a, , l lo o n ni ic co o q qu ue e s sa ab be em mo os s e es s l lo o q qu ue e h ha as s o o d do o y y l lo o q qu ue e h he em mo os s a av ve er ri ig gu ua ad do o
e en n i in nt te er rn ne et t. . Y Y n no o e es s s su uf fi ic ci ie en nt te e. .
W Wi il ll l r re ec co on no oc ci i l la a l l g gi ic ca a d de e a aq qu ue el l r ra az zo on na am mi ie en nt to o. . E Er ra a c ci ie er rt to o: : h ha ab b a a e es st ta ad do o a ac ct tu ua an nd do o s se eg g n n e el l m mo od de el lo o i in ng gl l s s, , t ta al l
c co om mo o e en ns se e a ab ba an n e en n l lo os s m me ej jo or re es s c co ol le eg gi io os s p pr ri iv va ad do os s, , d do on nd de e u un no o a ap pr re en nd d a a a a e es sp pa ab bi il la ar rs se e e ec ch ha an nd do o m ma an no o d de el l
e en nc ca an nt to o p pe er rs so on na al l y y e el l i in ng ge en ni io o. . N Ni i s si iq qu ui ie er ra a s se e h ha ab b a a p pl la an nt te ea ad do o r re ec cu ur rr ri ir r a a u un n a ab bu ur rr ri id do o e ex xp pe er rt to o c cu ua al li if fi ic ca ad do o, , m me ej jo or r
s se er r u un n a af fi ic ci io on na ad do o c co on n t ta al le en nt to o. . Y Y e es so o e es s l lo o q qu ue e h ha ab b a a s si id do o a al l m me et te er rs se e d de e c ca ab be ez za a e en n C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s c co on n s su us s
m ma al ld di it to os s p pa an nt ta al lo on ne es s d de e p pi in nz za as s y y s su u m ma al ld di it ta a l li ib br re et ta a d de e n no ot ta as s, , c co om mo o s si i t to od do o f fu ue er ra a a a s sa al li ir r a a p pe ed di ir r d de e b bo oc ca a p po or rq qu ue e
e er ra a i in ng gl l s s. . S S . . N Ne ec ce es si it ta ab ba an n a ay yu ud da a. .
Q Qu ui i n n? ?
Q Qu u t te e p pa ar re ec ce e J Jo oe el l? ?
J Jo oe el l K Ka au uf fm ma an n? ? H Ha ab b a a s si id do o c co om mp pa a e er ro o d de e W Wi il ll l e en n p pe er ri io od di is sm mo o, , e en n C Co ol lu um mb bi ia a, , y y e en n e es so os s m mo om me en nt to os s e es sc cr ri ib b a a
p pa ar ra a l la a s se ec cc ci i n n d de e d de ep po or rt te es s d de el l N Ne ew ws sd da ay y . . S S , , e es s j ju ud d o o, , p pe er ro o s so ol lo o p po or r a as sc ce en nd de en nc ci ia a. . N No o c cr re eo o q qu ue e s se ep pa a m m s s d de e
e el ll lo os s q qu ue e y yo o. .
Y Y E Et th ha an n G Gr re ee en nb be er rg g? ?
E Es st t e en n H Ho on ng g K Ko on ng g, , t tr ra ab ba aj ja an nd do o p pa ar ra a e el l J Jo ou ur rn na al l. .
E Es s i in nc cr re e b bl le e! ! E Es st ta am mo os s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . D De eb be em mo os s c co on no oc ce er r a a a al lg g n n j ju ud d o o! !
Y Yo o c co on no oz zc co o a a u un n m mo on nt t n n d de e j ju ud d o os s d di ij jo o W Wi il ll l, , p pe en ns sa an nd do o r re ep pe en nt ti in na am me en nt te e e en n S Sc ch hw wa ar rz z y y e en n W Wo oo od ds st te ei in n, , d de el l
t tr ra ab ba aj jo o, , l lo o c cu ua al l a a s su u v ve ez z l le e r re ec co or rd d q qu ue e n no o s se e h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n e el l p pe er ri i d di ic co o e en n t to od do o e el l d d a a y y q qu ue e
h ha ab b a a h he ec ch ho o c ca as so o o om mi is so o d de el l m me en ns sa aj je e d de e H Ha ar rd de en n. .


- 57 -
T Te en nd dr r a a q qu ue e h ha ac ce er r a al lg go o p pa ar ra a r re em me ed di ia ar rl lo o, , n no o p po od d a a s se eg gu ui ir r A AW WO OL L
6 6
, , p pe er ro o y ya a t te en n a a d de em ma as si ia ad do o e en n q qu ue e p pe en ns sa ar r y y s se e
d di ij jo o q qu ue e s se e o oc cu up pa ar r a a t ta an n p pr ro on nt to o c co om mo o s se e m ma ar rc ch ha ar ra a d de e c ca as sa a d de e T To om m . . E El l p pr ro ob bl le em ma a e es s q qu ue e n no o p pu ue ed do o i ir r c co on nt ta an nd do o
e es st ta a h hi is st to or ri ia a a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a. . E Es s d de em ma as si ia ad do o a ar rr ri ie es sg ga ad do o. . T Ti ie en ne e q qu ue e s se er r a al lg gu ui ie en n q qu ue e a ad de em m s s d de e j ju ud d o o s se ea a l lo o b ba as st ta an nt te e
e en nt te en nd di id do o p pa ar ra a c co on no oc ce er r s su us s c co os st tu um mb br re es s, , a al lg gu ui ie en n q qu ue e s se ep pa a d de e e es se e m mu un nd do o d di ij jo o s se e a al la an nd do o l la a p pa an nt ta al ll la a d de el l
o or rd de en na ad do or r, , q qu ue e s se eg gu u a a m mo os st tr ra an nd do o e el l m ma ap pa a d de e E Ea as st te er rn n P Pa ar rk kw wa ay y , , y y h ha a d de e s se er r a al lg gu ui ie en n e en n q qu ui ie en n p po od da am mo os s
c co on nf fi ia ar r. . L La a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e n no o c co on no oz zc co o a a n na ad di ie e q qu ue e c cu um mp pl la a t to od do os s e es so os s r re eq qu ui is si it to os s. .
Y Yo o s s d di ij jo o T To om m s si in n q qu ue e s su u r ro os st tr ro o m ma an ni if fe es st ta ar ra a e el l m me en no or r p pl la ac ce er r a an nt te e e el ll lo o. .
A A q qu ui i n n? ?
A A T TC C. .
N No o h ha ab bl la as s e en n s se er ri io o. . T TC C? ? T TC C p pa ar ra a a ay yu ud da ar r a a s sa al lv va ar r a a B Be et th h? ?
Q Qu ui i n n m m s s p pu ue ed de e, , W Wi il ll l? ? D Di im me e, , q qu ui i n n m m s s p pu ue ed de e? ?
W Wi il ll l s se e r re ec co os st t e en n e el l d di iv v n n a ap pr re et ta an nd do o l la as s m ma an nd d b bu ul la as s, , y y l lo os s m m s sc cu ul lo os s d de e s su u m me ej ji il ll la a s se e t te en ns sa ar ro on n c co om mo o t to oc ca ad do os s
p po or r u un na a c co or rr ri ie en nt te e e el l c ct tr ri ic ca a. . T To om m t te en n a a r ra az z n n. . T TC C c cu um mp pl l a a t to od da as s l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s. . E Er ra a j ju ud d a a, , i in nt te el li ig ge en nt te e y y n nu un nc ca a
c co on nt ta ar r a a u un n s se ec cr re et to o. . P Pe er ro o c c m mo o i ib ba a a a a at tr re ev ve er rs se e a a l ll la am ma ar rl la a? ? H Ha ac c a a m m s s d de e c cu ua at tr ro o a a o os s q qu ue e n no o s se e d di ir ri ig g a an n l la a
p pa al la ab br ra a. .
D Du ur ra an nt te e n nu ue ev ve e m me es se es s, , d de es sd de e e el l c co om mi ie en nz zo o d de el l c cu ur rs so o e en n C Co ol lu um mb bi ia a h ha as st ta a a aq qu ue el l f fi in n d de e s se em ma an na a d de el l M Me em mo or ri ia al l D Da ay y, ,
h ha ab b a an n s si id do o i in ns se ep pa ar ra ab bl le es s. . E El ll la a e er ra a e es st tu ud di ia an nt te e d de e a ar rt te e, , y y W Wi il ll l h ha ab b a a q qu ue ed da ad do o p pr re en nd da ad do o d de e s su u e en nc ca an nt to o i in nc cl lu us so o
a an nt te es s d de e q qu ue e l ll le eg ga ar ra an n a a c cr ru uz za ar rs se e u un na a p pa al la ab br ra a. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , n no o s se e e en ng ga a a ab ba a: : h ha ab b a a s si id do o s si im mp pl le e d de es se eo o. . E El ll la a
e er ra a l la a m mu uj je er r d de el l c ca am mp pu us s e en n l la a q qu ue e t to od do os s s se e f fi ij ja ab ba an n, , d de es sd de e e el l p pi ie er rc ci in ng g d de e d di ia am ma an nt te e d de e s su u n na ar ri iz z h ha as st ta a e el l d de e s su u
o om mb bl li ig go o; ; d de es sd de e s su u p pl la an no o v vi ie en nt tr re e q qu ue e s si ie em mp pr re e e ex xh hi ib b a a h ha as st ta a l la as s m me ec ch ha as s a az zu ul le es s d de e s su u c ca ab be el ll lo o. . P Po oc ca as s j j v ve en ne es s d de e
m m s s d de e d di ie ec ci is s i is s a a o os s p po od d a an n l ll le ev va ar r c co on n t ta an nt ta a g gr ra ac ci ia a a aq qu ue el l a as sp pe ec ct to o; ; p pe er ro o T TC C t te en n a a l la a s su uf fi ic ci ie en nt te e b be el ll le ez za a n na at tu ur ra al l
p pa ar ra a l lo og gr ra ar rl lo o. .
E Em mp pe ez za ar ro on n a a s sa al li ir r e en ns se eg gu ui id da a y y p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e s se e e en nc ce er rr ra ar ro on n e en n e el l p pe eq qu ue e o o a ap pa ar rt ta am me en nt to o q qu ue e W Wi il ll l t te en n a a e en n l la a
e es sq qu ui in na a d de e l la a C Ci ie en nt to o t tr re ec ce e c co on n A Am ms st te er rd da am m. . D Di is sf fr ru ut ta ab ba an n d de el l s se ex xo o p po or r l la a m ma a a an na a, , e en nc ca ar rg ga ab ba an n c co om mi id da a c ch hi in na a, ,
v ve e a an n u un na a p pe el l c cu ul la a y y s se eg gu u a an n c co on n e el l s se ex xo o h ha as st ta a l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e. .
P Pe er ro o l la as s a ap pa ar ri ie en nc ci ia as s e en ng ga a a an n. . L La a g ge en nt te e v ve e a a e el l c ca ab be el ll lo o a az zu ul l y y e el l a ar ro o d de el l o om mb bl li ig go o y y a as su um m a a q qu ue e T TC C e er ra a u un n
e es sp p r ri it tu u l li ib br re e, , u un na a d de e e es sa as s a al lo oc ca ad da as s d de e l la as s p pe el l c cu ul la as s q qu ue e s su ub be en n a a l la as s a az zo ot te ea as s p pa ar ra a b ba ai il la ar r a a l la a l lu uz z d de e l la a l lu un na a. . S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , a a p pe es sa ar r d de e l lo os s p pi ie er rc ci in ng gs s y y d de e l lo os s v va aq qu ue er ro os s d de es sg ga ar rr ra ad do os s, , T TC C n no o e er ra a n na ad da a d de e e es so o. . B Ba aj jo o a aq qu ue el ll la a
a ap pa ar ri ie en nc ci ia a n ne eo oh hi ip pp py y, , W Wi il ll l d de es sc cu ub br ri i u un na a m me en nt te e p pr re ec ci is sa a y y a an na al l t ti ic ca a q qu ue e p po od d a a r re es su ul lt ta ar r a at te er rr ra ad do or ra a e en n s su u e ex xi ig ge en nc ci ia a
d de e e ex xa ac ct ti it tu ud d. . C Co on nv ve er rs sa ar r c co on n T TC C e er ra a c co om mo o a ac cu ud di ir r a a u un n g gi im mn na as si io o m me en nt ta al l: : e el ll la a n no o p pa as sa ab ba a u un na a. .
P Pa ar re ec c a a q qu ue e l lo o h ha ab b a a l le e d do o t to od do o p po od d a a c ci it ta ar r d de e m me em mo or ri ia a u un n p pa as sa aj je e d de e T Tu ur rg gu ue en ni ie ev v y y a a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n l lo os s
p pr ri in nc ci ip pi io os s d de el l l lu ut te er ra an ni is sm mo o y y q qu ue e l lo o h ha ab b a a a ab bs so or rb bi id do o t to od do o. . S Su u n ni ic co o p pu un nt to o d d b bi il l, , y y d de e n nu ue ev vo o e en n c co on nt tr ra a d de e l lo o
p pr re ev vi is si ib bl le e, , e er ra a l la a c cu ul lt tu ur ra a p po op pu ul la ar r. . S Se e l la as s a ar rr re eg gl la ab ba a c co on n c cu ue es st ti io on ne es s r re ec ci ie en nt te es s, , p pe er ro o c cu ua an nd do o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e a ah ho on nd da ar r
e en n l lo os s r re ec cu ue er rd do os s d de e u un na a i in nf fa an nc ci ia a q qu ue e s se e s su up po on n a a q qu ue e h ha ab b a a c co om mp pa ar rt ti id do o c co on n W Wi il ll l, , n no o t te en n a a n ni i i id de ea a d de e n na ad da a. . S Si i l l
m me en nc ci io on na ab ba a G Gr re ea as se e, , e el ll la a p pe en ns sa ab ba a q qu ue e h ha ab bl la ab ba a d de e J Ju ua an n G Gr ri is s, , y y s si i s se e r re ef fe er r a a a a V Va al ll le ey y G Gi ir rl ls s
7 7
, , e el ll la a p pr re eg gu un nt ta ab ba a
D De e q qu u v va al ll le e? ? . . A A W Wi il ll l l le e p pa ar re ec c a a e en nc ca an nt ta ad do or r; ; a ad de em m s s, , e er ra a r re ec co on nf fo or rt ta an nt te e s sa ab be er r q qu ue e h ha ab b a a u un n r re ea a d de e a aq qu ue el l
s su up pe er rc ce er re eb br ro o c co on n e el l q qu ue e s sa al l a a q qu ue e t te en n a a u un n f fa al ll lo o. . A Al l f fi in na al l l ll le eg g a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e a am mb bo os s a as sp pe ec ct to os s e es st ta ab ba an n
r re el la ac ci io on na ad do os s: : m mi ie en nt tr ra as s l lo os s n ni i o os s c co om mo o l l h ha ab b a an n p pe er rd di id do o e el l t ti ie em mp po o v vi ie en nd do o l lo os s t to on nt to os s p pr ro og gr ra am ma as s d de e l la a t te el le ev vi is si i n n
y y e es sc cu uc ch ha an nd do o b ba an na al l m m s si ic ca a p po op p, , T TC C h ha ab b a a e es st ta ad do o l le ey ye en nd do o, , l le ey ye en nd do o y y l le ey ye en nd do o. .
D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , a aq qu ue el ll lo o n no o h ha ab b a an n s si id do o m m s s q qu ue e e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s. . T TC C n no o s so ol lo o h ha ab bl la ab ba a d de e s su u i in nf fa an nc ci ia a e en n
t t r rm mi in no os s a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e i im mp pr re ec ci is so os s i in nc cl lu us so o s su u n no om mb br re e s se eg gu u a a s si ie en nd do o u un n m mi is st te er ri io o; ; s se eg g n n e el ll la a s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n
m mo ot te e q qu ue e l le e h ha ab b a an n p pu ue es st to o d de e p pe eq qu ue e a a y y c cu uy yo o o or ri ig ge en n d de es sc co on no oc c a a , , s si in no o q qu ue e n nu un nc ca a l le e p pr re es se en nt t a a s su us s p pa ad dr re es s n ni i
a a o ot tr ro os s p pa ar ri ie en nt te es s: : e es so o h ha ab br r a a s si id do o i im mp po os si ib bl le e. . A A p pe es sa ar r d de e s su u f fo or rm ma a d de e p pe en ns sa ar r m ma an ni if fi ie es st ta am me en nt te e a an nt ti ir rr re el li ig gi io os sa a
i in ns si is st t a a e en n p pe ed di ir r g ga am mb ba as s g gi ig ga an nt te es s y y c ce er rd do o a ag gr ri id du ul lc ce e , , l le e c co on nt t q qu ue e s su u f fa am mi il li ia a s se eg gu u a a s si ie en nd do o m mu uy y t tr ra ad di ic ci io on na al l y y
q qu ue e n nu un nc ca a a ac ce ep pt ta ar r a a q qu ue e t tu uv vi ie er ra a u un n n no ov vi io o q qu ue e n no o f fu ue er ra a j ju ud d o o. . P Pe er ro o s si i n no o v va am mo os s a a c ca as sa ar rn no os s , , d de ec c a a W Wi il ll l, , a a l lo o
q qu ue e e el ll la a r re ep pl li ic ca ab ba a: : N No o i im mp po or rt ta a. . I In nc cl lu us so o l la a l le ej ja an na a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e p pu ud di i r ra am mo os s h ha ac ce er rl lo o a al lg g n n d d a a, , i in nc cl lu us so o q qu ue e
e es st te em mo os s j ju un nt to os s a ah ho or ra a, , y ya a b ba as st ta an nt te e m ma al lo o . .
D Di is sc cu ut ti ie er ro on n d de el l a as su un nt to o u un na a y y m mi il l v ve ec ce es s. . W Wi il ll l a ac cu us s a a s su us s d de es sc co on no oc ci id do os s p pa ad dr re es s d de e l lo os s c cu ua al le es s n no o l ll le eg g n ni i
s si iq qu ui ie er ra a a a v ve er r u un na a f fo ot to og gr ra af f a a d de e m ma an nt te en ne er r l la a m mi is sm ma a a ac ct ti it tu ud d r ra ac ci is st ta a q qu ue e l lo os s a an nt ti is se em mi it ta as s q qu ue e s se e o op po on n a an n a a q qu ue e
s su us s h hi ij jo os s s sa al li ie er ra an n c co on n j ju ud d o os s. . E El ll la a h hi iz zo o u un n r re ec co or rr ri id do o p po or r l la a l la ar rg ga a y y s sa an ng gr ri ie en nt ta a h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s j ju ud d o os s. . C Co on n s su us s
a am mp pl li io os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , l le e e ex xp pl li ic c d de e q qu u m mo od do o a a l lo o l la ar rg go o d de e l lo os s s si ig gl lo os s y y a a l lo o a an nc ch ho o d de e l lo os s c co on nt ti in ne en nt te es s l lo os s j ju ud d o os s
h ha ab b a an n s si id do o a at to or rm me en nt ta ad do os s y y p pe er rs se eg gu ui id do os s m mi ie en nt tr ra as s s se e a af fe er rr ra ab ba an n d de es se es sp pe er ra ad da am me en nt te e a a s su us s v vi id da as s y y a a l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n
q qu ue e h ha ab b a an n c cr re ea ad do o. . L La a g ge en nt te e c co om mo o s su us s p pa ad dr re es s c cr re e a a q qu ue e l la a c cu ul lt tu ur ra a j ju ud d a a n no o p po od dr r a a s so ob br re ev vi iv vi ir r s si i g gr ra ad du ua al lm me en nt te e s se e
d di is so ol lv v a a a a t tr ra av v s s d de e l lo os s m ma at tr ri im mo on ni io os s i in nt te er rr ra ac ci ia al le es s o o m me ed di ia an nt te e l la a a as si im mi il la ac ci i n n e en n l la a p po ob bl la ac ci i n n e en n g ge en ne er ra al l, , c co om mo o s si i
f fu ue er ra a u un na a g go ot ta a d de e t ti in nt ta a e en n u un n o oc c a an no o d de e a ag gu ua a l li im mp pi ia a. . D De e a ac cu ue er rd do o l le e d de ec c a a W Wi il ll l . . E Es so o e es s l lo o q qu ue e t tu us s p pa ad dr re es s
c cr re ee en n, , p pe er ro o y y t t ? ? Q Qu u c cr re ee es s t t ? ?
P Pe er ro o l la as s r re es sp pu ue es st ta as s d de e T TC C n no o e er ra an n c cl la ar ra as s, , a al l m me en no os s p pa ar ra a W Wi il ll l. . L La as s d di is sc cu us si io on ne es s s se e v vo ol lv vi ie er ro on n d de em ma as si ia ad do o
c co on ns st ta an nt te es s. . A Au un nq qu ue e e en n u un n c co om mi ie en nz zo o l lo o p pr ro oh hi ib bi id do o d de e s su u r ro om ma an nc ce e h ha ab b a a s si id do o e el l a al li ic ci ie en nt te e q qu ue e l lo os s h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o
e en n c co on ns sp pi ir ra ad do or re es s e en n e el l M Ma an nh ha at tt ta an n i in nv ve er rn na al l, , a al l l ll le eg ga ar r l la a p pr ri im ma av ve er ra a e em mp pe ez z a a d de ec ca ae er r. . A A W Wi il ll l n no o l le e g gu us st ta ab ba a l la a i id de ea a
d de e q qu ue e s su u d de es st ti in no o e es st tu uv vi ie er ra a d de et te er rm mi in na ad do o p po or r u un na a f fu ue er rz za a e ex xt te er ri io or r q qu ui in ni ie en nt to os s a a o os s d de e h hi is st to or ri ia a d de e l la a q qu ue e c ca as si i
n na ad da a s sa ab b a a y y s so ob br re e l la a q qu ue e n no o p po od d a a i in nf fl lu ui ir r. . C Cu ua an nd do o c co on no oc ci i a a B Be et th h, , t ta an nt to o l l c co om mo o T TC C y ya a s sa ab b a an n q qu ue e h ha ab b a an n
l ll le eg ga ad do o a al l f fi in na al l d de el l c ca am mi in no o. .
T To od do o a ac ca ab b d de e m ma al la a m ma an ne er ra a. . W Wi il ll l f fu ue e c co ob ba ar rd de e y y e em mp pe ez z a a s sa al li ir r c co on n B Be et th h a an nt te es s d de e h ha ab be er r r ro ot to o d de el l t to od do o c co on n T TC C. .
U Un n d d a a, , e el ll la a e en nc co on nt tr r u un na a f fo ot to o d di ig gi it ta al l d de e B Be et th h e en n e el l o or rd de en na ad do or r d de e W Wi il ll l, , l lo o c cu ua al l y ya a r re es su ul lt t b ba as st ta an nt te e m ma al lo o, , p pe er ro o l lo o
q qu ue e l la a e en nf fu ur re ec ci i t to od da av v a a m m s s f fu ue e e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e l lo o d de ec ci is si iv vo o h ha ab b a a s si id do o l lo o q qu ue e e el ll lo os s d do os s l ll la am ma ab ba an n l la a c cu ue es st ti i n n
j ju ud d a a . . T TC C s se e i in nd di ig gn n p po or rq qu ue e W Wi il ll l p pe er rm mi it ti ie er ra a q qu ue e a aq qu ue el ll lo o s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n u un n o ob bs st t c cu ul lo o, , p po or r r re ec ch ha az za ar rl la a a a c ca au us sa a

6
* Acrnimo de Absent Without Order to Leave, trmino militar para referirse a los soldados que se ausentan sin
permiso. (N. del T)
7
Cancin de Frank Zappa que satirizaba a las quinceaeras de la poca. (N. del T.)
- 58 -
d de e a al lg go o q qu ue e e el ll la a n no o p po od d a a c ca am mb bi ia ar r; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , l l s si ie em mp pr re e t tu uv vo o l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e a aq qu ue el ll la a i ir ra a n no o i ib ba a d di ir ri ig gi id da a
n ni ic ca am me en nt te e a a l l, , s si in no o q qu ue e t ta am mb bi i n n a ap pu un nt ta ab ba a a a u un na a h he er re en nc ci ia a y y a a u un na a c cu ul lt tu ur ra a q qu ue e e el ll la a h ha ab b a a a ab ba an nd do on na ad do o p pe er ro o
q qu ue e, , a au un n a as s , , l la a h ha ab b a a a ap pa ar rt ta ad do o d de el l h ho om mb br re e a al l q qu ue e a am ma ab ba a. . S Su u l lt ti im ma a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n f fu ue e u un n c co on nc cu ur rs so o p pa ar ra a v ve er r
q qu ui i n n g gr ri it ta ab ba a m m s s a al lt to o. . L La a l lt ti im ma a i im ma ag ge en n q qu ue e W Wi il ll l t te en n a a d de e e el ll la a e er ra a l la a d de e u un n r ro os st tr ro o l ll le en no o d de e l l g gr ri im ma as s, , y y a a v ve ec ce es s
t to od da av v a a s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba a q qu ui i n n h ha ab b a a s sa al li id do o v vi ic ct to or ri io os so o: : s si i l lo os s r r g gi id do os s p pa ad dr re es s d de e T TC C o o e el l m mu un nd do o d de e a ar rt te e y y a av ve en nt tu ur ra a
q qu ue e t ta an n e en nc ca an nt ta ad do or ra a h ha ac c a a a a l la a c ch hi ic ca a d de e l la a q qu ue e s se e h ha ab b a a e en na am mo or ra ad do o. .
Y Y e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s T To om m l le e p pe ed d a a n ni i m m s s n ni i m me en no os s q qu ue e l la a t te el le ef fo on ne ea ar ra a. . E Es sa a m mi is sm ma a n no oc ch he e, , c cu ua an nd do o c ca as si i e er ra an n
l la as s d do oc ce e. . P Pe er ro o q qu u i ib ba a a a d de ec ci ir rl le e? ? C C m mo o i ib ba a a a e ex xp pl li ic ca ar rl le e q qu ue e l la a n ni ic ca a r ra az z n n d de e q qu ue e l ll la am ma ar ra a e er ra a p po or rq qu ue e
n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e l lo o a ay yu ud da ar ra a a a r re ec cu up pe er ra ar r a a l la a m mu uj je er r q qu ue e l lo o h ha ab b a a a ap pa ar rt ta ad do o d de e s su u l la ad do o? ? C C m mo o i ib ba a a a h ha ac ce er r
s se em me ej ja an nt te e l ll la am ma ad da a? ? Y Y q qu u l le e i im mp pe ed di ir r a a a a e el ll la a c co ol lg ga ar rl le e e el l t te el l f fo on no o y y j ju ur ra ar r q qu ue e n nu un nc ca a m m s s v vo ol lv ve er r a a a a d di ir ri ig gi ir rl le e l la a
p pa al la ab br ra a? ?
N No o o ob bs st ta an nt te e, , e es st ta ab ba a d de es se es sp pe er ra ad do o, , T To om m e es st ta ab ba a e en n l lo o c ci ie er rt to o. . T TC C e er ra a l lo o m m s s p pa ar re ec ci id do o a al l e ex xp pe er rt to o q qu ue e t ta an nt to o
n ne ec ce es si it ta ab ba a. . N No o l le e q qu ue ed da ab ba a o ot tr ro o r re em me ed di io o. . T Te en nd dr r a a q qu ue e d de ej ja ar r a a u un n l la ad do o s su us s e em mo oc ci io on ne es s, , i in nc cl lu ui id da a s su u c co ob ba ar rd d a a, , y y
m ma ar rc ca ar r e el l n n m me er ro o. . Y Y h ha ac ce er rl lo o y ya a. .
D De ea am mb bu ul l a ar rr ri ib ba a y y a ab ba aj jo o p po or r l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n d du ur ra an nt te e u un n r ra at to o, , r re ep pa as sa an nd do o m me en nt ta al lm me en nt te e c cu u l le es s s se er r a an n s su us s
p pr ri im me er ra as s p pa al la ab br ra as s. . E Er ra a c co om mo o e es sc cr ri ib bi ir r p pa ar ra a e el l p pe er ri i d di ic co o: : u un na a v ve ez z c co on ns si ig gu ui i l la a p pr ri im me er ra a l l n ne ea a, , r re eu un ni i e el l v va al lo or r p pa ar ra a
l la an nz za ar rs se e c co on nf fi ia an nd do o e en n q qu ue e s su u i in ns st ti in nt to o s se e o oc cu up pa ar r a a d de e l lo o d de em m s s. . P Pa ar ra a a au um me en nt ta ar r s su us s p po os si ib bi il li id da ad de es s d de e x xi it to o, , o o a al l
m me en no os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r u un n f fr ra ac ca as so o i in nm me ed di ia at to o, , r re ec cu ur rr ri i a a u un n t tr ru uc co o: : s su up pu us so o q qu ue e s si i l l s se eg gu u a a t te en ni ie en nd do o m me em mo or ri iz za ad do o e el l
n n m me er ro o d de e T TC C e en n s su u m m v vi il l, , t ta am mb bi i n n h ha ab b a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e e el ll la a s si ig gu ui ie er ra a t te en ni ie en nd do o e el l s su uy yo o g gr ra ab ba ad do o. . I Im ma ag gi in n
q qu ue e s su u n no om mb br re e a ap pa ar re ec ce er r a a e en n l la a p pa an nt ta al ll la a d de el l m m v vi il l d de e T TC C, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e l ll la am m d de es sd de e e el l t te el l f fo on no o d de e T To om m, , d de e
f fo or rm ma a q qu ue e a aq qu ue el l n n m me er ro o l le e r re es su ul lt ta ar ra a t to ot ta al lm me en nt te e d de es sc co on no oc ci id do o. . E Er ra a u un na a l ll la am ma ad da a e em mb bo os sc ca ad da a. .
H Ho ol la a, , T TC C, , s so oy y W Wi il ll l. .
A Al l f fo on nd do o s se e o o a a m mu uc ch ho o r ru ui id do o. . E Es st ta ar r a a d da an nd do o u un na a f fi ie es st ta a? ?
H Ho ol la a. .
W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e. .
Y Ya a. . N No o c co on no oz zc co o a a n ni in ng g n n o ot tr ro o W Wi il ll l. . N Ni i d de e a an nt te es s n ni i d de e d de es sp pu u s s. . Q Qu u p pa as sa a? ?
T Te en n a a q qu ue e r re ec co on no oc c r rs se el lo o: : c co om mo o r re es sp pu ue es st ta a i in nm me ed di ia at ta a, , s si in n h ha ab be er r t te en ni id do o a ap pe en na as s u un n s se eg gu un nd do o p pa ar ra a m me ed di it ta ar rl la a, , n no o
e es st ta ab ba a m ma al l. . A Ad de em m s s e er ra a m mu uy y p pr ro op pi ia a d de e e el ll la a: : u un n l le ev ve e i in nd di ic ci io o d de e m me en no os sp pr re ec ci io o, , l la a r re ef fe er re en nc ci ia a a a s su u p pa as sa ad do o, , s su u
r r p pi id da a f fo or rm mu ul la ac ci i n n. .. .. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e d de es se en nt to on na ab ba a e er ra a e el l Q Qu u p pa as sa a? ? . . N No o e er ra a u un na a f fr ra as se e d de e s su u e es st ti il lo o. . S Su u l le ev ve ed da ad d
r re es su ul lt ta ab ba a d de em ma as si ia ad do o f fo or rz za ad da a. . E En n e es sa as s p pa al la ab br ra as s p po od d a a o o r rs se e e el l d do ol lo or r d de e h ha ab bl la ar r c co on n u un n h ho om mb br re e a al l q qu ue e e el ll la a h ha ab b a a
a am ma ad do o y y q qu ue e l la a h ha ab b a a r re ec ch ha az za ad do o. .
N Ne ec ce es si it to o v ve er rt te e l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. . S Sa ab be es s q qu ue e n no o t te e i im mp po or rt tu un na ar r a a a a m me en no os s q qu ue e f fu ue er ra a m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te e. . Y Y e es st to o e es s
m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te e. . C Cr re eo o q qu ue e s se e t tr ra at ta a d de e u un n a as su un nt to o d de e v vi id da a o o m mu ue er rt te e. . S Se e h ha ab b a a t tr ra ag ga ad do o l la as s l lt ti im ma as s p pa al la ab br ra as s, ,
p pe er ro o s sa ab b a a q qu ue e T TC C l la as s h ha ab b a a o o d do o. .
L Le e p pa as sa a a al lg go o a a t tu u m ma ad dr re e? ? S Se e e en nc cu ue en nt tr ra a b bi ie en n? ?
S Se e t tr ra at ta a d de e B Be et th h. . Y Ya a s s q qu ue e. .. .. . N No o p pu ud do o c co om mp pl le et ta ar r l la a f fr ra as se e; ; n no o e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu u d de eb b a a d de ec ci ir r a a
c co on nt ti in nu ua ac ci i n n . . E Es sc cu uc ch ha a, , t te en ng go o q qu ue e v ve er rt te e a ah ho or ra a m mi is sm mo o. .
E El ll la a n no o l le e h hi iz zo o m m s s p pr re eg gu un nt ta as s y y s se e l li im mi it t a a d da ar rl le e s su u d di ir re ec cc ci i n n; ; n no o l la a d de e s su u c ca as sa a, , s si in no o l la a d de el l t tr ra ab ba aj jo o, , u un n
c co om mp pl le ej jo o d de e e es st tu ud di io os s d de e a ar rt ti is st ta as s e en n C Ch he el ls se ea a. . L Le e d di ij jo o q qu ue e e es st ta ab ba a m m s s c ce er rc ca a, , p pe er ro o W Wi il ll l s so os sp pe ec ch h q qu ue e e er ra a p po or r o ot tr ra a
r ra az z n n. . Q Qu ui iz z e es st tu uv vi ie er ra a c co on n a al lg gu ui ie en n, , q qu ui iz z s se e a av ve er rg go on nz za ar ra a d de e n no o t te en ne er r p pa ar re ej ja a o o p pu ue ed de e q qu ue e n no o d de es se ea ar ra a
e en nf fr re en nt ta ar rs se e a a l la a i in nt ti im mi id da ad d d de e r re ec ci ib bi ir rl lo o e en n s su u a ap pa ar rt ta am me en nt to o. .
E Es st tu ud di io os s d de e a ar rt ti is st ta as s. . I In nc cl lu us so o a aq qu ue el ll la a b br re ev ve e i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de ec c a a m mu uc ch ho o. . S Si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e e el ll la a h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o s su u
p pr ro om me es sa a: : s so o a ab ba a c co on n c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n a ar rt ti is st ta a, , h ha ab b a an n h ha ab bl la ad do o m mu uc ch ho o d de e e el ll lo o e en n a aq qu ue el ll la as s i in nt te er rm mi in na ab bl le es s t ta ar rd de es s e en n
l la a c ca am ma a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a am mb bo os s s se e h ha ab b a an n p pr re eg gu un nt ta ad do o s si i t te en nd dr r a a e el l t te em mp pl le e n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a c co on ns se eg gu ui ir rl lo o. . E En n e es se e
i in ns st ta an nt te e, , W Wi il ll l s se e a al le eg gr r d de e q qu ue e l lo o h hu ub bi ie er ra a l lo og gr ra ad do o. . M M s s q qu ue e a al le eg gr ra ar rs se e, , s se e s si in nt ti i o or rg gu ul ll lo os so o. .


M Me en no os s d de e u un na a h ho or ra a m m s s t ta ar rd de e, , s sa al li i d de e u un n a as sc ce en ns so or r d de e s se er rv vi ic ci io o, , u un no o d de e e es so os s a an nt ti ig gu uo os s, , c co on n u un na a p pu ue er rt ta a
m me et t l li ic ca a d de e a ac co or rd de e n n. . S Su up pu us so o q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a n ne ec ce es si id da ad d, , s si in no o q qu ue e e er ra a e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e c ci ie er rt ta a
a af fe ec ct ta ac ci i n n b bo oh he em mi ia a: : u un n g gr ru up po o d de e a ar rt ti is st ta as s t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n s su u f f b br ri ic ca a r re ec co on nv ve er rt ti id da a. . S Sa al li i e en n l la a t te er rc ce er ra a p pl la an nt ta a, ,
o os sc cu ur ra a y y s si il le en nc ci io os sa a. . D Di is st ti in ng gu ui i u un n r ri in nc c n n e en n e el l q qu ue e u un na a e es sc cu ul lt to or ra a p pa ar re ec c a a h ha ab be er rs se e e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n v vi ie en nt tr re es s
f fe em me en ni in no os s. .
P Pa as s a an nt te e l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a e el l t ta al ll le er r d de e u un n h he er rr re er ro o, , p pe er ro o e er ra a e en n r re ea al li id da ad d e el l e es sp pa ac ci io o d de e t tr ra ab ba aj jo o d de e u un n h ho om mb br re e q qu ue e
c cr re ea ab ba a i in ns st ta al la ac ci io on ne es s u ut ti il li iz za an nd do o n ne e n n. . A Al l f fi in n v vi io o u un n r r t tu ul lo o f fo ot to oc co op pi ia ad do o: : T TC C. . N Ni i n no om mb br re e n ni i a ap pe el ll li id do o: : n ni ic ca am me en nt te e
a aq qu ue el ll la as s d do os s l le et tr ra as s. . B Bo on ni it ta a m ma ar rc ca a , , p pe en ns s W Wi il ll l m mi ie en nt tr ra as s l ll la am ma ab ba a d di is sc cr re et ta am me en nt te e a a l la a p pu ue er rt ta a p pa ar ra a a an nu un nc ci ia ar r s su u
l ll le eg ga ad da a. . I In ns st ti in nt ti iv va am me en nt te e h ha ab b a a d de ec ci id di id do o q qu ue e l la a m ma as sc cu ul li in na a e e i in ng gl le es sa a e ed du uc ca ac ci i n n p po od dr r a a s se er r s su u m me ej jo or r d de ef fe en ns sa a a an nt te e
l la a f fu ur ri ia a t t p pi ic ca am me en nt te e n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de e e el ll la a. .
S So ol lo o t tu uv vo o u un n p pa ar r d de e s se eg gu un nd do os s p pa ar ra a a as si im mi il la ar r l lo o q qu ue e l lo o r ro od de ea ab ba a: : p pa ar re ed de es s c cu ub bi ie er rt ta as s d de e l li ie en nz zo os s, , t tr re es s c cu ua ad dr ro os s e en n
s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s c ca ab ba al ll le et te es s y y o ot tr ro os s m m s s, , e en nv vu ue el lt to os s e en n p pl l s st ti ic co o d de e b bu ur rb bu uj ja as s, , q qu ue e d de es sc ca an ns sa ab ba an n a ap po oy ya ad do os s c co on nt tr ra a
l la as s p pa ar re ed de es s; ; u un na a v vi ie ej ja a m me es sa a l ll le en na a d de e c ca ac ch hi iv va ac ch he es s; ; o ot tr ra a q qu ue e c co or rr r a a a a l lo o l la ar rg go o d de e l la a p pa ar re ed d y y q qu ue e e es st ta ab ba a
a ab ba ar rr ro ot ta ad da a d de e m ma at te er ri ia al le es s d di iv ve er rs so os s: : b bo ot te el ll la as s d de e a ag gu ua ar rr r s s, , t tu ub bo os s d de e p pi in nt tu ur ra a m me ed di io o e es st tr ru uj ja ad do os s y y p pi ig gm me en nt to o, ,
p pe eg ga am me en nt to o, , c cu uc ch hi il ll lo os s, , r ra as sq qu ue et ta as s o ox xi id da ad da as s, , c co or rd de el l y y, , e ex xt tr ra a a am me en nt te e, , u un n l li ib br ro o d de e c co oc ci in na a q qu ue e p pa ar re ec c a a h ha ab be er r p pe er rd di id do o
t to od da as s s su us s p p g gi in na as s. .
A Al l f fi in na al l d de e l la a e es st ta an nc ci ia a, , e en n u un n g ga as st ta ad do o s so of f d de e t te er rc ci io op pe el lo o r ro oj jo o, , e es st ta ab ba a T TC C. . E Er ra a m m s s m me en nu ud da a d de e l lo o q qu ue e W Wi il ll l l la a
r re ec co or rd da ab ba a, , p pe er ro o n ni in ng g n n o ot tr ro o a as sp pe ec ct to o d de e e el ll la a h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o. . S Se eg gu u a a s si ie en nd do o u un na a m mu uj je er r q qu ue e l ll la am ma ab ba a l la a a at te en nc ci i n n. .
L Ll le ev va ab ba a e el l c ca ab be el ll lo o a a l la a a al lt tu ur ra a d de e l lo os s h ho om mb br ro os s, , c cu ua an nd do o e en n s su u m mo om me en nt to o h ha ab b a a s si id do o c co or rt to o y y p pu un nk k. . E En n s su u m ma ay yo or r
p pa ar rt te e e er ra a d de e c co ol lo or r c ca as st ta a o o n na at tu ur ra al l, , p pe er ro o s su u m ma ar rc ca a a az zu ul l c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a s se eg gu u a a p pr re es se en nt te e. . A Al l o ob bs se er rv va ar r s su u d de el lg ga ad da a
f fi ig gu ur ra a, , l la a v vi ie ej ja a c ca am mi is se et ta a y y l lo os s v va aq qu ue er ro os s d de es sg ga ar rr ra ad do os s e en n l la as s r ro od di il ll la as s, , v vi io o l la a s si il lu ue et ta a p po or r l la a q qu ue e e en n o ot tr ro o t ti ie em mp po o
h ha ab b a a s su us sp pi ir ra ad do o, , y y d di is st ti in ng gu ui i u un n d de es st te el ll lo o m me et t l li ic co o: : e el l a ar ro o d de el l o om mb bl li ig go o s se eg gu u a a e en n s su u s si it ti io o. .
A Aq qu ue el l f fu ue e e el l i in ns st ta an nt te e e en n q qu ue e t tu uv vo o m m s s d du ud da as s: : d de eb b a a a ab br ra az za ar rl la a, , b be es sa ar rl la a e en n l la a m me ej ji il ll la a, , e es st tr re ec ch ha ar rl le e l la a m ma an no o o o n no o
h ha ac ce er r n ni in ng gu un na a d de e e es sa as s t tr re es s c co os sa as s? ? S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a al l f fi in na al l f fu ue e e el ll la a l la a q qu ue e t to om m l la a d de ec ci is si i n n p po or r l l y y s se e l le ev va an nt t
- 59 -
a ab br ri ie en nd do o l lo os s b br ra az zo os s c co om mo o q qu ui ie en n d da a l la a b bi ie en nv ve en ni id da a a a u un n h hi ij jo o p pr r d di ig go o. . W Wi il ll l c co or rr re es sp po on nd di i a al l a ab br ra az zo o y y p pr ro oc cu ur r q qu ue e, ,
p po or r l la a p po os si ic ci i n n d de e s su us s b br ra az zo os s y y m ma an no os s, , e el l g ge es st to o r re es su ul lt ta ar ra a l lo o m m s s f fr ra at te er rn na al l p po os si ib bl le e. .
C Cu u l l e es s e el l p pr ro ob bl le em ma a, , W Wi il ll l? ?
l l l le e c co on nt t l la a h hi is st to or ri ia a t ta an n b br re ev ve e y y m me et t d di ic ca am me en nt te e c co om mo o l le e f fu ue e p po os si ib bl le e: : e el l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o, , T To om m r ra as st tr re e n nd do ol lo o
h ha as st ta a C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, , s su u v vi is si it ta a a al l b ba ar rr ri io o, , e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , l la a p pr ru ue eb ba a d de el l m mi ik kv ve e. .. .. .
T Ti ie en ne es s q qu ue e e es st ta ar r b br ro om me ea an nd do o c co on nt te es st t e el ll la a c cu ua an nd do o l l h hu ub bo o t te er rm mi in na ad do o c co on n l lo os s d de et ta al ll le es s. . S Su u r ro os st tr ro o m mo os st tr ra ab ba a
u un na a l le ev ve e s so on nr ri is sa a d do on nd de e s se e c co om mb bi in na ab ba an n l la a i in nc cr re ed du ul li id da ad d, , l la a t te en ns si i n n n ne er rv vi io os sa a y y c ci ie er rt to o p pl la ac ce er r p po or r l la a d de es sg gr ra ac ci ia a
a aj je en na a. . P Pe er ro o l la a m me ed di io o s so on nr ri is sa a s se e d de es sv va an ne ec ci i a al l v ve er r l la a r re ea ac cc ci i n n d de e W Wi il ll l y y d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e l le e h ha ab bl la ab ba a
t to ot ta al lm me en nt te e e en n s se er ri io o . . W Wi il ll l, , l lo o s si ie en nt to o. . D De e v ve er rd da ad d. . Y Y l lo o l la am me en nt to o p po or r l la a f fa am mi il li ia a d de e B Be et th h. . B Be et th h , , n nu un nc ca a h ha as st ta a e es se e
m mo om me en nt to o l la a h ha ab b a a o o d do o p pr ro on nu un nc ci ia ar r s su u n no om mb br re e . . L Lo o q qu ue e n no o s s e es s q qu u n ne ec ce es si it ta as s d de e m m . .
N Ne ec ce es si it to o s sa ab be er r l lo o q qu ue e t t s sa ab be es s. . N Ne ec ce es si it to o q qu ue e m me e e ex xp pl li iq qu ue es s l lo o q qu ue e o o . . N Ne ec ce es si it to o. .. .. . N No o s s , , n ne ec ce es si it to o q qu ue e m me e l lo o
t tr ra ad du uz zc ca as s. .
E El ll la a r re es sp po on nd di i c co on n u un na a l le ev ve e s so on nr ri is sa a q qu ue e e en n c ci ie er rt to o s se en nt ti id do o l la a h hi iz zo o p pa ar re ec ce er r m ma ay yo or r. . E En n e es se e m mo om me en nt to o, , W Wi il ll l p pe en ns s
q qu ue e e en nv ve ej je ec ce er r n no o t te en n a a s so ol lo o q qu ue e v ve er r c co on n l la as s a ar rr ru ug ga as s n ni i l la as s l l n ne ea as s d de e l la a p pi ie el l, , a au un nq qu ue e e el ll la as s t tu uv vi ie er ra an n s su u p pa ap pe el l; ; e en n
r re ea al li id da ad d, , l lo os s a a o os s s se e m ma an ni if fe es st ta ab ba an n e en n l la a e ex xp pr re es si i n n q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e v ve er r. . D De e r re ep pe en nt te e, , e el l r ro os st tr ro o d de e T TC C s se e h ha ab b a a
c co on nv ve er rt ti id do o e en n e el l r ro os st tr ro o d de e l lo os s a a o os s, , d de e l la a s sa ab bi id du ur r a a. .
D De e a ac cu ue er rd do o. . D De eb be es s c co on nt ta ar rm me e t to od do o l lo o o oc cu ur rr ri id do o m mu uy y d de es sp pa ac ci io o y y c co on n t ta an nt to os s d de et ta al ll le es s c co om mo o s se ea as s c ca ap pa az z d de e
r re ec co or rd da ar r, , l la as s c ca al ll le es s p po or r d do on nd de e p pa as sa as st te e, , l la as s p pe er rs so on na as s c co on n l la as s q qu ue e t te e e en nc co on nt tr ra as st te e, , l la as s p pa al la ab br ra as s q qu ue e u ut ti il li iz za ar ro on n. . I Ir r
a a p pr re ep pa ar ra ar r u un n p po oc co o d de e c ca af f . .
W Wi il ll l s se e d de ej j c ca ae er r e en n l la a s si il ll la a d de e m mi im mb br re e q qu ue e T TC C l le e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o. . P Po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n d di ie ec ci is s i is s h ho or ra as s p pe er rm mi it ti i
q qu u s su us s m m s sc cu ul lo os s s se e r re el la aj ja ar ra an n. . S Se e d de ej j i in nv va ad di ir r p po or r u un na a s se en ns sa ac ci i n n d de e a al li iv vi io o T TC C e es st ta ab ba a d de e s su u l la ad do o y y
e ex xp pe er ri im me en nt t u un n s se en nt ti im mi ie en nt to o q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a s se en nt ti id do o e es st ta an nd do o c co on n e el ll la a: : q qu ue e i ib ba a a a c cu ui id da ar r d de e l l. .
N No o t ta ar rd d e en n d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e t ta am mb bi i n n e el ll la a e er ra a u un na a h h b bi il l i in nt te er rr ro og ga ad do or ra a, , p pa ac ci ie en nt te e p pe er ro o m me et t d di ic ca a, , q qu ue e l le e e ex xi ig g a a
p pr re ec ci is si i n n e en n t to od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s y y l le e h ha ac c a a v vo ol lv ve er r s so ob br re e l lo os s d di is st ti in nt to os s e ep pi is so od di io os s p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e n no o h ha ab b a a
o ol lv vi id da ad do o n na ad da a. . T Ta am mb bi i n n l le e s se e a al l l la as s c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s c co on n s su u e es st ti il lo o f fo or re en ns se e d de e s si ie em mp pr re e. .
E Es sp pe er ra a u un n m mo om me en nt to o. . H Ha as s d di ic ch ho o q qu ue e e en n l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n s so ol lo o e es st ta ab ba ai is s d do os s h ho om mb br re es s y y t t . . Q Qu ui i n n e er ra a e es sa a n nu ue ev va a
p pe er rs so on na a? ? Q Qu u d di ij jo o e ex xa ac ct ta am me en nt te e? ? D Di ij jo o h ha ar r o o p pu ue ed de e q qu ue e h ha ag ga a ? ?
S Su u p pr re ec ci is si i n n l lo o d de ej j e ex xh ha au us st to o, , y y p pa ar ra a d di is st tr ra ae er rs se e d de ej j q qu ue e s su us s o oj jo os s v va ag ga ar ra an n p po or r l lo os s t tr ra ab ba aj jo os s d de e T TC C, , r re ep pa ar rt ti id do os s
p po or r l lo os s r ri in nc co on ne es s. . E En n s su u m ma ay yo or r a a e er ra an n g gr ra an nd de es s l li ie en nz zo os s q qu ue e r re et tr ra at ta ab ba an n e es sc ce en na as s d de e l la a v vi id da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a: :
p pi in nt tu ur ra as s n na at tu ur ra al li is st ta as s d de e u un n t ta ax xi i a am ma ar ri il ll lo o o o u un n v vi ie ej jo o r re es st ta au ur ra an nt te e; ; a a p pe es sa ar r d de e l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e a ad dm mi ir ra ab ba a s su u t t c cn ni ic ca a, ,
d de e r re ep pe en nt te e s se e p pr re eg gu un nt t s si i T TC C n no o h ha ab br r a a e es sc co og gi id do o u un na a l l n ne ea a d de e t tr ra ab ba aj jo o e eq qu ui iv vo oc ca ad da a: : e el ll la a t te en n a a u un na a m me en nt te e
d de em ma as si ia ad do o l l c ci id da a, , d de em ma as si ia ad do o l l g gi ic ca a y y l li in ne ea al l p pa ar ra a s se er r a ar rt ti is st ta a. . S Si in n d du ud da a, , c co on n u un n c ce er re eb br ro o a as s , , d de eb be er r a a s se er r c ci ie en nt t f fi ic ca a
o o a ab bo og ga ad da a, , i in nc cl lu us so o a ag ge en nt te e d de e p po ol li ic c a a e en n l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s p pr re es se en nt te es s. . P Pe er ro o, , p pr ru ud de en nt te em me en nt te e, , W Wi il ll l n no o d di ij jo o n na ad da a d de e
l lo o q qu ue e p pe en ns sa ab ba a. .
C Cu ua an nd do o c co on nc cl lu uy y s su u r re el la at to o, , W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e h ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o T TC C n no o l le e h ha ab b a a d da ad do o n ni in ng gu un na a
e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. . C Ca ad da a v ve ez z q qu ue e e el ll la a h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o l la a b bo oc ca a h ha ab b a a s si id do o p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e a al lg gu un na a a ac cl la ar ra ac ci i n n o o p pa ar ra a f fo or rm mu ul la ar rl le e
a al lg gu un na a p pr re eg gu un nt ta a c co om mp pl le em me en nt ta ar ri ia a. . S Se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o s sa ab b a a m m s s q qu ue e c cu ua an nd do o s sa al li i d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s y y
c co om me en nz z a a i im mp pa ac ci ie en nt ta ar rs se e, , p pe er ro o n no o s se e a at tr re ev vi i a a m mo os st tr ra ar r s su u d de ec ce ep pc ci i n n: : t te en n a a q qu ue e c co on ns se er rv va ar r a a T TC C c co om mo o a al li ia ad da a; ;
a ad de em m s s, , e es st ta ab ba a a a p pu un nt to o d de e d de es sm ma ay ya ar rs se e d de e c ca an ns sa an nc ci io o y y e em mp pe ez za ab ba a a a a ar rr ra as st tr ra ar r l la as s p pa al la ab br ra as s. .
S Se e d de es sp pe er rt t d de e g go ol lp pe e c cu ua an nd do o s su u c co od do o r re es sb ba al l d de el l a ap po oy ya ab br ra az zo os s. . P Po or r e el l s sa ab bo or r q qu ue e n no ot ta ab ba a e en n s su u b bo oc ca a s su up po o q qu ue e
h ha ab b a a c ca a d do o e en n u un n s su ue e o o b br re ev ve e p pe er ro o p pr ro of fu un nd do o. . H Ha ab b a a s so o a ad do o c co on n c c n nt ti ic co os s y y d da an nz za as s, , c co on n B Be et th h e en n e el l c ce en nt tr ro o, ,
r ro od de ea ad da a p po or r h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s c co on n t tr ra aj je es s n ne eg gr ro os s y y c ca am mi is sa as s b bl la an nc ca as s, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a l la a r re ei in na a d de e a al lg gu un na a t tr ri ib bu u. .
M Mi ir r e el l r re el lo oj j. . L La as s d do os s y y m me ed di ia a d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a. . D De e m mo od do o q qu ue e n no o h ha ab b a a s si id do o u un na a t te er rr ri ib bl le e p pe es sa ad di il ll la a, , s si in no o u un n
l la ar rg go o y y t te er rr ro or r f fi ic co o d d a a q qu ue e p pa ar re ec c a a q qu ue e n no o i ib ba a a a a ac ca ab ba ar r n nu un nc ca a. . T To od do o h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o h ha ac c a a d di ie ec ci io oc ch ho o h ho or ra as s, ,
c cu ua an nd do o c co on ne ec ct t s su u B Bl la ac ck kb be er rr ry y; ; y y e en n e es so os s m mo om me en nt to os s, , i in nc cr re e b bl le em me en nt te e, , s se e h ha al ll la ab ba a s se en nt ta ad do o n ni i u un na a d de e l la as s s si il ll la as s d de e
T TC C y y t to od do o s se eg gu u a a i ig gu ua al l. .
M Me e a al le eg gr ro o d de e q qu ue e h ha ay ya as s v vu ue el lt to o d di ij jo o e el ll la a, , l le ev va an nt ta an nd do o l la a v vi is st ta a d de e r re ep pe en nt te e d de e u un n c cu ua ad de er rn no o d de e b bo oc ce et to os s q qu ue e
t te en n a a s so ob br re e l la as s r ro od di il ll la as s; ; f fr ru un nc c a a e el l e en nt tr re ec ce ej jo o d de e u un n m mo od do o q qu ue e, , s se eg g n n W Wi il ll l r re ec co or rd da ab ba a, , i in nd di ic ca ab ba a q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o
m mu uy y c co on nc ce en nt tr ra ad da a . . E Es st to o e es s l lo o q qu ue e t te en ne em mo os s. . L Lo o p pr ri im me er ro o e es s q qu ue e B Be et th h e es st ta ar r a a s sa al lv vo o m mi ie en nt tr ra as s t t t te e m ma an nt te en ng ga as s a al l
m ma ar rg ge en n. . S Se eg gu un nd do o, , p pa ar re ec ce e q qu ue e e el ll lo os s r re ec co on no oc ce en n q qu ue e e el ll la a n no o h ha a h he ec ch ho o n na ad da a m ma al lo o y y h ha as st ta a p pu ue ed de e q qu ue e n na ad da a e en n
a ab bs so ol lu ut to o, , p pe er ro o n no o p pu ue ed de en n d de ej ja ar r q qu ue e s se e v va ay ya a. . T Ta am mb bi i n n a ad dm mi it te en n q qu ue e t to od do o e es st to o p pu ue ed de e r re es su ul lt ta ar r s so or rp pr re en nd de en nt te e
a ah ho or ra a, , p pe er ro o p pr ro om me et te en n q qu ue e s se e a ac cl la ar ra ar r . . P Po or r s su us s m me en ns sa aj je es s a a t tr ra av v s s d de el l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o s sa ab be em mo os s q qu ue e n no o
q qu ui ie er re en n d di in ne er ro o. . S So ol lo o q qu ui ie er re en n q qu ue e n no os s m ma an nt te en ng ga am mo os s a al le ej ja ad do os s. . E Es so o e es s t to od do o. .
S Si i l lo o s su um ma am mo os s t to od do o n no os s d da a u un n s se ec cu ue es st tr ro o b ba as st ta an nt te e r ra ar ro o. . E Es s c co om mo o s si i e el ll lo os s h hu ub bi ie er ra an n t to om ma ad do o p pr re es st ta ad da a a a B Be et th h
p po or r u un n p pl la az zo o i in nd de et te er rm mi in na ad do o d de e t ti ie em mp po o y y p po or r a al lg gu un na a r ra az z n n n no o e es sp pe ec ci if fi ic ca ad da a, , p pe er ro o e es sp pe er ra ar ra an n q qu ue e n no os so ot tr ro os s l lo o
a ac ce ep pt t s se em mo os s. . L Lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta am mo os s e es s a av ve er ri ig gu ua ar r p po or r q qu u . .
A A W Wi il ll l l le e p pa ar re ec ci i r re ec co on nf fo or rt ta an nt te e q qu ue e e el ll la a u ut ti il li iz za ar ra a l la a f f r rm mu ul la a n no os so ot tr ro os s , , a au un nq qu ue e e el l r re es st to o d de el l r ro om mp pe ec ca ab be ez za as s y y e el l
h he ec ch ho o d de e q qu ue e T TC C n no o l lo o h hu ub bi ie er ra a r re es su ue el lt to o a al l i in ns st ta an nt te e l lo o f fu ue er ra a m mu uc ch ho o m me en no os s. .
Y Y q qu u t te en ne em mo os s e en n c cu ua an nt to o a a l lo os s m mo ot ti iv vo os s? ? p pr ro os si ig gu ui i T TC C . . U Un na a p pi is st ta a e es s q qu ue e t te em mi ie er ra an n q qu ue e f fu ue er ra as s u un n a ag ge en nt te e
f fe ed de er ra al l. . L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n m m s s c ca ar ri it ta at ti iv va a e es s q qu ue e t te em m a an n q qu ue e l lo os s f fe ed de er ra al le es s f fu ue er ra an n t tr ra as s e el ll lo os s p po or r e el l s se ec cu ue es st tr ro o; ; l la a
m me en no os s c ca ar ri it ta at ti iv va a d di ic ce e q qu ue e s su u t te em mo or r n no o t ti ie en ne e n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n e el l s se ec cu ue es st tr ro o y y q qu ue e e es st t n n m me et ti id do os s e en n a al lg gu un na a
a ac ct ti iv vi id da ad d c cr ri im mi in na al l q qu ue e h ha ac ce e q qu ue e e es st t n n p pr re eo oc cu up pa ad do os s p po or rq qu ue e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s l lo os s p pe er rs si ig ga an n, , c co om mo o p pa as sa a c co on n e es so os s
g gr ru up po os s d de e p pi ir ra ad do os s q qu ue e t te em me en n q qu ue e l lo os s f fe ed de er ra al le es s a ap pa ar re ez zc ca an n c cu ua al lq qu ui ie er r d d a a p pa ar ra a q qu ui it ta ar rl le es s s su us s a ar rm ma as s. .
L La a m me em mo or ri ia a d de e W Wi il ll l v vi ia aj j d de e v vu ue el lt ta a a a M Mo on nt ta an na a, , a a P Pa at t B Ba ax xt te er r y y a a s su us s c co ol le eg ga as s. . D De e a aq qu ue el ll lo o s so ol lo o h ha ac c a a u un no os s d d a as s, ,
p pe er ro o p po or r D Di io os s q qu ue e l le e p pa ar re ec c a an n a a o os s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e es so o l lo o h ha an n d de es sc ca ar rt ta ad do o p po or r r ra az zo on ne es s b ba as st ta an nt te e e ev vi id de en nt te es s. . N No o t te en ng go o n ni i i id de ea a d de e l lo o d de el l m mi ic cr r f fo on no o, ,
p pe er ro o s su up po on ng go o q qu ue e t ti ie en ne en n r ra az z n n e en n l lo o d de el l a ag ge en nt te e i is sr ra ae el l e en nc cu ub bi ie er rt to o p po or rq qu ue e, , d de es sd de e l lu ue eg go o, , e es so o s se er r a a l lo o q qu ue e h ha ab br r a an n
h he ec ch ho o l lo os s f fe ed de er ra al le es s S Si in n e em mb ba ar rg go o, , q qu ue e t t n no o l lo o f fu ue er ra as s n no o h ha a p pa ar re ec ci id do o t tr ra an nq qu ui il li iz za ar rl lo os s. . M M s s b bi ie en n a al l c co on nt tr ra ar ri io o. . J Ju us st to o
c cu ua an nd do o d de es sc ca ar rt ta an n q qu ue e s se ea as s u un n f fe ed de er ra al l s se e p po on ne en n d du ur ro os s d de e v ve er rd da ad d y y c ca as si i t te e a ah ho og ga an n. . Y Y e es so o t ti ie en ne e c ci ie er rt to o s se en nt ti id do o: : n no o
s se e h ha ab br r a an n a at tr re ev vi id do o a a m ma al lt tr ra at ta ar rt te e h ha as st ta a e es se e p pu un nt to o s si i p pe en ns sa ar ra an n q qu ue e e er re es s u un n m mi ie em mb br ro o d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s. . U Un na a
v ve ez z q qu ue e h ha an n s sa ab bi id do o q qu ue e n no o l lo o e er re es s, , s se e h ha an n s se en nt ti id do o c co on n l la as s m ma an no os s l li ib br re es s. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , l la a p pr re eg gu un nt ta a e es s p po or r q qu u . .
- 60 -
Q Qu u p pu ue ed de e s se er r, , s se eg g n n s su us s p pr ro op pi ia as s p pa al la ab br ra as s, , i in nf fi in ni it ta am me en nt te e m m s s g gr ra av ve e ? ? U Un na a s se ec ct ta a h ha as s d di ic ca a r ri iv va al l? ? U Un n g gr ru up po o
d de ed di ic ca ad do o a al l s se ec cu ue es st tr ro o q qu ue e l le es s h ha ac ce e l la a c co om mp pe et te en nc ci ia a? ?
W Wi il ll l d de et te ec ct t u un n d de es st te el ll lo o t tr ra av vi ie es so o e en n l lo os s o oj jo os s d de e T TC C, , c co om mo o s si i a a e el ll la a l le e h hi ic ci ie er ra a g gr ra ac ci ia a e el l s se en nt ti id do o d de el l h hu um mo or r d de e l lo os s
h ha as si id di im m, , y y e es so o l lo o i ir rr ri it t ; ; a ad de em m s s, , h ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o n no o h ha ab b a a d di ic ch ho o n na ad da a q qu ue e l l n no o s su up pi ie er ra a y ya a. .
Y Y q qu u m me e d di ic ce es s d de e t to od do o e es se e r ro ol ll lo o j ju ud d o o q qu ue e m me e h ha an n s so ol lt ta ad do o? ? Q Qu u s si ig gn ni if fi ic ca ad do o t ti ie en ne e? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l, ,
d de es se eo os so o d de e q qu ue e T TC C v vo ol lv vi ie er ra a a al l a as su un nt to o. .
B Bu ue en no o, , l la a f fr ra as se e q qu ue e h ha as s o o d do o, , p pi ic cu ua ac ch h n no o s s q qu u e es s e en n r re ea al li id da ad d p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h . . S Se e r re ef fi ie er re e a a l la a
p pr ro ot te ec cc ci i n n d de e u un n a al lm ma a. . N No or rm ma al lm me en nt te e s se e t tr ra at ta a d de e u un n p pr ri in nc ci ip pi io o q qu ue e s se e u ut ti il li iz za a b be en n v vo ol la am me en nt te e p pa ar ra a p pe er rd do on na ar r l la as s
i in nf fr ra ac cc ci io on ne es s d de e l la as s n no or rm ma as s r re el li ig gi io os sa as s q qu ue e s se e c co om me et te en n e en n a ar ra as s d de e u un n b bi ie en n m ma ay yo or r. . P Po or r e ej je em mp pl lo o, , o oi ir r s s q qu ue e l lo os s
i is sr ra ae el l e es s i in nv vo oc ca an n e el l p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h p pa ar ra a j ju us st ti if fi ic ca ar r q qu ue e l la as s a am mb bu ul la an nc ci ia as s f fu un nc ci io on ne en n d du ur ra an nt te e e el l S Sa ab bb ba at t. . P Pe er ro o a al l
m me en nc ci io on na ar rl lo o c co on n r re el la ac ci i n n a a e es sa a h hi is st to or ri ia a d de el l r ro od de ef f l lo o e es st ta ab ba an n u ut ti il li iz za an nd do o c cl la ar ra am me en nt te e p pa ar ra a a am me en na az za ar rt te e, , p pa ar ra a d da ar rt te e
a a e en nt te en nd de er r q qu ue e l la a l le ey y j ju ud d a a l le es s p pe er rm mi it te e m ma at ta ar rt te e o o m ma at ta ar r i in nc cl lu us so o a a B Be et th h. .
W Wi il ll l d di io o u un n r re es sp pi in ng go o. . E En n c cu ua an nt to o a a l lo o d de e s sh ha ab bb bo os s n no o s s q qu u , , e es s r re ea al l. . L Lo o q qu ue e h ha as s o o d do o e es s s sh ha ab bb bo os s s sh hu uv va a , ,
e el l S Sa ab bb ba at t d de e a ar rr re ep pe en nt ti im mi ie en nt to o, , e el l m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de el l a a o o, , q qu ue e, , d di ic ch ho o s se ea a d de e p pa as so o, , e es s h ho oy y. . E Es s e el l q qu ue e e es st t e en nt tr re e
R Ro os sh h H Ha as sh ha an na a, , e el l A A o o N Nu ue ev vo o, , y y Y Yo om m K Ki ip pp pu ur r, , e el l D D a a d de e l la a E Ex xp pi ia ac ci i n n. . E Es st ta am mo os s e en n m mi it ta ad d d de e l lo os s D Di ie ez z D D a as s d de e
P Pe en ni it te en nc ci ia a, , l lo os s D D a as s d de el l T Te em mo or r. . S Se e t tr ra at ta a d de e u un na a p po oc ca a m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te e p pa ar ra a l lo os s j ju ud d o os s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pa ar ra a l lo os s
u ul lt tr ra ao or rt to od do ox xo os s. . P Pe er ro o q qu u h ha a q qu ue er ri id do o d de ec ci ir r t tu u i in nt te er rr ro og ga ad do or r c cu ua an nd do o h ha a c co om me en nt ta ad do o q qu ue e s so ol lo o q qu ue ed da an n c cu ua at tr ro o d d a as s? ?
E Es s v ve er rd da ad d q qu ue e s so ol lo o f fa al lt ta an n c cu ua at tr ro o d d a as s p pa ar ra a Y Yo om m K Ki ip pp pu ur r; ; p pe er ro o, , a a j ju uz zg ga ar r p po or r l lo o q qu ue e t t h ha as s d di ic ch ho o, , p pa ar re ec ce e q qu ue e s se e
e es st ta ab ba a r re ef fi ir ri ie en nd do o a a u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e f fe ec ch ha a l l m mi it te e. . N No o p pu ue ed de e s se er r q qu ue e s se e r re ef fi ir ri ie er ra a s so ol lo o a a q qu ue e q qu ue ed da an n c cu ua at tr ro o d d a as s d de e
a ar rr re ep pe en nt ti im mi ie en nt to o, , a au un nq qu ue e s si in n d du ud da a l lo o c cr re ee en n. . E Es st to o t ti ie en ne e q qu ue e e es st ta ar r r re el la ac ci io on na ad do o c co on n e es se e a as su un nt to o m m s s g gr ra an nd de e q qu ue e
h ha a m me en nc ci io on na ad do o. . Y Ya a s sa ab be es s, , l lo o d de e t to od do o p pe en nd de e d de e u un n h hi il lo o , , l la a a ap pu ue es st ta a n no o p po od dr r a a s se er r m m s s a al lt ta a o o l lo o d de e h hi is st to or ri ia a
a an nt ti ig gu ua a . .
Y Y d de e t to od do o e es so o n no o t te en ne em mo os s n ni i i id de ea a, , v ve er rd da ad d? ?
T TC C m ma an nt te en n a a l la a c ca ab be ez za a g ga ac ch ha a m mi ie en nt tr ra as s c co on ns su ul lt ta ab ba a s su us s n no ot ta as s; ; W Wi il ll l v vi io o q qu ue e s se e d de es se es sp pe er ra ab ba a p po or r e en nc co on nt tr ra ar r a al lg go o
q qu ue e r re es so ol lv vi ie er ra a e el l m mi is st te er ri io o. . H Ha ab b a a r re el la ac ci io on na ad do o l lo os s h he ec ch ho os s l lo o m me ej jo or r q qu ue e h ha ab b a a p po od di id do o y y f fo or rm mu ul la ad do o c co oh he er re en nt te em me en nt te e
a al lg gu un na as s p pr re eg gu un nt ta as s; ; p pe er ro o e es so o e er ra a l lo o n ni ic co o q qu ue e t te en n a a: : p pr re eg gu un nt ta as s. .
N No o r re ep pu us so o e en n v vo oz z b ba aj ja a . . N No o l la a t te en ne em mo os s. .
Y Y q qu u h ha ay y d de el l R Re eb bb be e? ?
A Ah h, , s s . . N Ne ec ce es si it to o q qu ue e p pi ie en ns se es s e en n l l. . T Te e d di ij jo o s su u n no om mb br re e? ? L Ll le eg g a a p pr re es se en nt ta ar rs se e? ?
Y Ya a t te e l lo o h he e d di ic ch ho o. . N Ni i s si iq qu ui ie er ra a d de ej j q qu ue e l le e v vi ie er ra a l la a c ca ar ra a. .
Y Y p po or r q qu u e es st t s s t ta an n s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l R Re eb bb be e? ?
P Po or rq qu ue e t to od do os s c ca an nt ta ab ba an n y y l lo o e es sp pe er ra ab ba an n e en n l la a s si in na ag go og ga a. . E En nt to on nc ce es s s se e m me e l ll le ev va ar ro on n y y l lo os s d do os s g go or ri il la as s m me e d di ij je er ro on n
q qu ue e n no o p po od d a an n h ha ab bl la ar r c co on nm mi ig go o h ha as st ta a q qu ue e s su u m ma ae es st tr ro o l ll le eg ga ar ra a. . Y Y c cu ua an nd do o l lo o h hi iz zo o, , e es so os s d do os s t t o os s o ob be ed de ec ci ie er ro on n t to od da as s
s su us s r rd de en ne es s. . E Es st t c cl la ar ro o q qu ue e e er ra a s su u j je ef fe e. .
C Cu ua an nd do o e es st tu uv vi is st te e e en n l la a s si in na ag go og ga a y y n no ot ta as st te e a aq qu ue el ll la a m ma an no o e en n t tu u h ho om mb br ro o y y l la a v vo oz z d di ij jo o P Pa ar ra a u us st te ed d, , a am mi ig go o m m o o, ,
t to od do o h ha a t te er rm mi in na ad do o , , o o l lo o q qu ue e f fu ue er ra a q qu ue e d di ij je es se e, , e es sa a v vo oz z e er ra a l la a m mi is sm ma a q qu ue e t te e i in nt te er rr ro og g d de es sp pu u s s? ?
S S , , l la a m mi is sm ma a. .
E En nt to on nc ce es s, , s si i l l e er ra a e el l R Re eb bb be e, , c c m mo o e es s q qu ue e l la a m mu ul lt ti it tu ud d n no o e es st ta ab ba a v vu ue el lt ta a h ha ac ci ia a l l? ? D De e h ha ab be er r s si id do o l l, , t to od do os s l lo os s
r ro os st tr ro os s d de e l la a s sa al la a h ha ab br r a an n e es st ta ad do o m mi ir ra an nd do o t tu u e es sp pa al ld da a, , e en nf fe eb br re ec ci id do os s p po or r e el l t ti ip po o q qu ue e t te e e es st ta ab ba a s su us su ur rr ra an nd do o a al lg go o a al l
o o d do o. . P Pe er ro o n no o f fu ue e a as s , , n no o? ?
P Pu ue ed de e q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra a o oc cu ul lt to o a a l la a v vi is st ta a, , e en nt tr re e l la a m mu ul lt ti it tu ud d. .
V Va am mo os s, , W Wi il ll l, , t t m mi is sm mo o l lo o h ha as s d di ic ch ho o: : e es sa a g ge en nt te e a ad do or ra a a a e es se e t t o o c co om mo o s si i f fu ue er ra a e el l M Me es s a as s. . N No o d de ej ja ar r a an n q qu ue e s se e
p pa as se ea as se e p po or r a ah h p pa ar ra a q qu ue e l la as s m ma as sa as s l lo o p pi is so ot te ea ar ra an n. . P Pi ie en ns sa a, , e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o s se e p pr re es se en nt t c co om mo o e el l R Re eb bb be e? ?
W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a, , n no o s si in n e em mb ba ar ra az zo o, , d de e q qu ue e s su u a at to or rm me en nt ta ad do or r n nu un nc ca a h ha ab b a a d di ic ch ho o t ta al l c co os sa a. . A Ah ho or ra a q qu ue e p pe en ns sa ab ba a
e en n e el ll lo o. .. .. .
Y Y t t t te e d di ir ri ig gi is st te e a a l l c co om mo o s si i f fu ue er ra a e el l R Re eb bb be e? ?
T TC C l le e h ha ab b a a l le e d do o e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . D Du ur ra an nt te e t to od do o s su u c ca al lv va ar ri io o, , W Wi il ll l h ha ab b a a d da ad do o p po or r h he ec ch ho o q qu ue e e es st ta ab ba a h ha ab bl la an nd do o
c co on n e el l R Re eb bb be e. . D De en nt tr ro o d de e s su u c ca ab be ez za a s se e h ha ab b a a d di ir ri ig gi id do o a a l l c co om mo o e el l R Re eb bb be e , , p pe er ro o h ha ab b a a u ut ti il li iz za ad do o a al lg gu un na a v ve ez z e el l
t t r rm mi in no o e en n v vo oz z a al lt ta a? ?
A As s r re ep pu us so o W Wi il ll l , , e es st t s s s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e e el l t ti ip po o q qu ue e e es st ta a n no oc ch he e h ha a e es st ta ad do o a a p pu un nt to o d de e m ma at ta ar rm me e n no o e er ra a e el l
R Re eb bb be e? ?
L Lo o e es st to oy y. .
P Po or r q qu u ? ? C C m mo o p pu ue ed de es s e es st ta ar r t ta an n s se eg gu ur ra a? ?
E Es st to oy y s se eg gu ur ra a, , W Wi il ll l, , p po or rq qu ue e e el l R Re eb bb be e d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s e es st t m mu ue er rt to o y y e en nt te er rr ra ad do o d de es sd de e h ha ac ce e d do os s a a o os s. .
- 61 -

C Ca ap p t tu ul lo o 2 21 1
S S b ba ad do o, , 6 6. . 3 36 6 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
S Se e h ha al ll la ab ba an n e en n u un n p pa a s s m mu uy y c ca al lu ur ro os so o, , e en n u un na a g gr ra an n c ca am ma a c co on n u un n d do os se el l d de e d do on nd de e c co ol lg ga ab ba a u un na a e en no or rm me e
m mo os sq qu ui it te er ra a. . E Er ra a l la a s su ui it te e d de e u un n v vi ie ej jo o h ho ot te el l c co ol lo on ni ia al l. . L Ll le eg ga ab ba an n s so on ni id do os s d de e l la a c ca al ll le e: : b bo oc ci in na az zo os s y y l la as s v vo oc ce es s d de e l lo os s
m me er rc ca ad de er re es s. . U Un n m mo os sq qu ui it to o z zu um mb ba ab ba a p pe er re ez zo os sa am me en nt te e. . E Er ra a p po or r l la a t ta ar rd de e, , y y l l y y B Be et th h e es st ta ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o e el l a am mo or r
a ap pa as si io on na ad da am me en nt te e, , c co on n l lo os s c cu ue er rp po os s b ba a a ad do os s e en n s su ud do or r. .
E El l c co or ra az z n n d de e W Wi il ll l d di io o u un n b br ri in nc co o a al l d de es sp pe er rt ta ar r b br ru us sc ca am me en nt te e d de el l s su ue e o o. . M Mi ir r a a s su u a al lr re ed de ed do or r y y l lo o n ni ic co o q qu ue e v vi io o f fu ue e
u un na a c ca am ma a e es st tr re ec ch ha a y y v va ac c a a; ; s so ol lo o q qu ue e n no o e er ra a u un na a c ca am ma a p pr ro op pi ia am me en nt te e d di ic ch ha a. . S Se e h ha ab b a a q qu ue ed da ad do o d do or rm mi id do o e en n e el l
e es st tu ud di io o d de e T TC C, , e en n s su u s so of f d de e t te er rc ci io op pe el lo o r ro oj jo o. . H Ha ab b a a o ot tr ra a c ca am ma a p pl le eg ga ab bl le e e en n u un n r ri in nc c n n, , t tr ra as s u un na a s se ep pa ar ra ac ci i n n, , q qu ue e
s se eg g n n l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o e er ra a p pa ar ra a c cu ua an nd do o s se e q qu ue ed da ab ba a t tr ra ab ba aj ja an nd do o h ha as st ta a t ta ar rd de e. .
I In ns st ti in nt ti iv va am me en nt te e, , W Wi il ll l b bu us sc c l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y. . N No o t te en n a a m m s s n no ot ti ic ci ia as s d de e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s. . H Ha ab b a a d do os s m me en ns sa aj je es s d de e
H Ha ar rd de en n r ro og g n nd do ol le e q qu ue e s se e p pu us si ie er ra a e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l l y y d di ic ci i n nd do ol le e l lo o p pr re eo oc cu up pa ad do o q qu ue e e es st ta ab ba a. . S Su u t te el l f fo on no o n no o
f fu un nc ci io on na ab ba a. . S Se eg gu ur ra am me en nt te e s se e h ha ab b a a q qu ue ed da ad do o s si in n b ba at te er r a a m mi ie en nt tr ra as s e es st ta ab ba a e en n c ca as sa a d de e T To om m. .
F Fu ue e s si ig gi il lo os sa am me en nt te e h ha as st ta a l la a m me es sa a d de e t tr ra ab ba aj jo o d de e T TC C y y c co om mp pr ro ob b c co on n a al li iv vi io o q qu ue e e el ll la a t te en n a a e el l m mi is sm mo o m mo od de el lo o d de e
m m v vi il l q qu ue e l l. .
E En n a al lg gu un na a p pa ar rt te e t te en n a a q qu ue e h ha ab be er r u un n c ca ar rg ga ad do or r. . M Mi ie en nt tr ra as s l lo o b bu us sc ca ab ba a, , v vi io o e el l c cu ua ad de er rn no o d de e l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r; ; l le e d di io o
l la a v vu ue el lt ta a y y v vi io o q qu ue e T TC C n no o h ha ab b a a a an no ot ta ad do o n na ad da a e en n l l, , s si in no o q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o u un n c co om mp pl li ic ca ad do o g ga ar ra ab ba at to o q qu ue e f fo or rm ma ab ba a
u un na a f fi ig gu ur ra a g ge eo om m t tr ri ic ca a: : d di iv ve er rs so os s c c r rc cu ul lo os s u un ni id do os s p po or r l l n ne ea as s r re ec ct ta as s, , c co om mo o u un no o d de e e es so os s d di ia ag gr ra am ma as s m mo ol le ec cu ul la ar re es s. .
A Ac ca as so o T TC C t ta am mb bi i n n e er ra a e ex xp pe er rt ta a e en n q qu u m mi ic ca a? ? A A W Wi il ll l n no o l le e h ha ab br r a a s so or rp pr re en nd di id do o. .
L La a v vi is si i n n d de e a aq qu ue el ll la as s f fi ig gu ur ra as s l lo o d de ev vo ol lv vi i d de e g go ol lp pe e a a l la a p pr ri in nc ci ip pa al l y y m m s s s so or rp pr re en nd de en nt te e r re ev ve el la ac ci i n n d de e l la a n no oc ch he e
a an nt te er ri io or r: : e el l R Re eb bb be e e es st ta ab ba a m mu ue er rt to o! ! A A p pe es sa ar r d de e l la as s f fo ot to os s q qu ue e a ap pa ar re ec c a an n p po or r t to od da as s l la as s p pa ar re ed de es s d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s, ,
d de e l la as s p p g gi in na as s w we eb b c co on n s su u i im ma ag ge en n, , d de e l la as s c co on ns st ta an nt te es s r re ef fe er re en nc ci ia as s a a s su u p pe er rs so on na a h he ec ch ha as s e en n p pr re es se en nt te e y y d de el l f fe er rv vo or r
m ma an ni if fe es st ta ad do o a an nt te e s su u t tr ro on no o, , T TC C h ha ab b a a s si id do o t ta aj ja an nt te e a al l a as se eg gu ur ra ar r q qu ue e e el l g gr ra an n r ra ab bi in no o d de e l la a s se ec ct ta a h ha as s d di ic ca a, , e el l R Re eb bb be e, ,
s se e h ha al ll la ab ba a a a d do os s m me et tr ro os s b ba aj jo o t ti ie er rr ra a. .
H Ha ab b a a f fa al ll le ec ci id do o h ha ac c a a d do os s a a o os s, , m mi ie en nt tr ra as s d do or rm m a a, , y y s su um mi i a a t to od da a s su u c co om mu un ni id da ad d y y a a l lo os s m mi il le es s d de e s se eg gu ui id do or re es s q qu ue e
t te en n a a r re ep pa ar rt ti id do os s p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o e en n l la a m m s s c co om mp pl le et ta a d de es sd di ic ch ha a. . E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s d de e s su u v vi id da a, , s se e h ha ab b a a
e ex xt te en nd di id do o l la a c cr re ee en nc ci ia a d de e q qu ue e e el l R Re eb bb be e n no o s so ol lo o e er ra a u un n l l d de er r e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o, , s si in no o a al lg go o m m s s. .
E El l j ju ud da a s sm mo o s so os st ti ie en ne e q qu ue e e en n c ca ad da a g ge en ne er ra ac ci i n n h ha ab bi it ta a u un na a p pe er rs so on na a q qu ue e p pu ue ed de e s se er r c ca an nd di id da at ta a a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n
e el l M Me es s a as s l le e h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o T TC C . . E Es so o n no o s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e l lo o s se ea a, , p pe er ro o s si i D Di io os s h hu ub bi ie er ra a d de ec ci id di id do o q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o
e el l m mo om me en nt to o, , e en nt to on nc ce es s, , e es sa a p pe er rs so on na a, , e es se e c ca an nd di id da at to o, , s se er r a a e el l e el le eg gi id do o y y r re ev ve el la ad do o c co om mo o e el l M Mo os sh hi ia ac ch h. .
Y Y a as s f fu ue e c co om mo o e em mp pe ez za ar ro on n a a c cr re ee er r q qu ue e e el l R Re eb bb be e e er ra a e el l c ca an nd di id da at to o? ?
E Ex xa ac ct ta am me en nt te e. . A As s e em mp pe ez z . . A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o e er ra a c ca an nd di id da at to o p po or r s su u e ed da ad d, , p pe er ro o l lu ue eg go o l la as s c co os sa as s s se e c co om mp pl li ic ca ar ro on n. . L La a
g ge en nt te e e em mp pe ez z a a d de ec ci ir r q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a p po os si ib bi il li id da ad d r re em mo ot ta a o o a ab bs st tr ra ac ct ta a, , s si in no o q qu ue e l lo os s d d a as s d de el l
m me es si ia an ni is sm mo o e er ra an n i in nm mi in ne en nt te es s, , q qu ue e e el l m mo om me en nt to o s se e a ac ce er rc ca ab ba a. . S Si i q qu ui ie er re es s q qu ue e t te e d di ig ga a l la a v ve er rd da ad d, , c cr re eo o q qu ue e e el l R Re eb bb be e
a al le en nt t t to od do o e es so o y y q qu ue e a at ti iz z e el l f fe er rv vo or r d de e s su us s s se eg gu ui id do or re es s. .
Q Qu u p pa as s ? ? L Le e d di io o p po or r p po on ne er rs se e e eg go oc c n nt tr ri ic co o? ?
N No o s s s si i f fu ue e e es so o. . E Er ra a u un n h ho om mb br re e e es se en nc ci ia al lm me en nt te e h hu um mi il ld de e, , v vi iv v a a c co on n d di is sc cr re ec ci i n n e en n u un na as s e es sp pa ar rt ta an na as s
h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s. . D De es sp pu u s s d de e l la a m mu ue er rt te e d de e s su u e es sp po os sa a s se e c co on nf fi in n y y s se e d de ed di ic c a al l e es st tu ud di io o. . D Do or rm m a a
a al ll l , , p pe er ro o p po oc co o, , s so ol lo o u un n p pa ar r d de e h ho or ra as s; ; e el l r re es st to o d de el l t ti ie em mp po o l lo o p pa as sa ab ba a c co on n l la a l lu uz z e en nc ce en nd di id da a, , t tr ra ab ba aj ja an nd do o. .
P Pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e d di ic ct ta ab ba a c ca ar rt ta as s y y o of fr re ec c a a c co on ns se ej jo o a a s su us s s se eg gu ui id do or re es s, , q qu ue e t te en n a a r re ep pa ar rt ti id do os s p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o. .
D De eb be es s c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e h ha ab bl la am mo os s d de e u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n q qu ue e m mu ue ev ve e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . T Ti ie en ne e c ce en nt tr ro os s e en n t to od da as s
l la as s c ci iu ud da ad de es s d de el l m mu un nd do o, , i in nc cl lu us so o e en n l lo os s l lu ug ga ar re es s m m s s r re em mo ot to os s, , d do on nd de e n no o h ha ay y c ca as si i j ju ud d o os s, , s so ol lo o p po or r s si i a al lg g n n v vi ia aj je er ro o
j ju ud d o o s si ie en nt te e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e t to om ma ar r u un na a c co om mi id da a d de e S Sa ab bb ba at t. . A Aq qu ue el l h ho om mb br re e d de ec c a a a a s su us s e em mi is sa ar ri io os s: : S Se e o os s n ne ec ce es si it ta a
e en n G Gr ro oe en nl la an nd di ia a , , y y e el ll lo os s s se e i ib ba an n a a G Gr ro oe en nl la an nd di ia a. . E El l R Re eb bb be e e er ra a c co om mo o u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e c cr ru uc ce e e en nt tr re e e el l p pr re es si id de en nt te e
e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e u un na a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l y y e el l c co om ma an nd da an nt te e d de e u un n e ej j r rc ci it to o r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o. . T TC C s so on nr ri i . . E Er ra a B Bi il ll l G Ga at te es s y y e el l
C Ch he e G Gu ue ev va ar ra a e en n u un no o s so ol lo o, , y y e es so o q qu ue e t te en n a a n no ov ve en nt ta a y y t ta an nt to os s a a o os s. .
W Wi il ll l i im ma ag gi in n a a u un n a ar rr ru ug ga ad do o a an nc ci ia an no o d de e b ba ar rb ba a b bl la an nc ca a. . U Un n i im mp pr ro ob ba ab bl le e r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o. .
E El l c ca as so o e es s q qu ue e e en nt to on nc ce es s m mu ur ri i , , y y l la a m ma ay yo or r a a d de e l la a g ge en nt te e a as su um mi i q qu ue e s su u d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n e er ra a e el l f fi in na al l d de e t to od do o
a aq qu ue el ll lo o. . A Al l f fi in n y y a al l c ca ab bo o, , s si i h ha ab b a a m mu ue er rt to o n no o p po od d a a s se er r e el l M Me es s a as s, , n no o? ?
S Su up po on ng go o q qu ue e n no o. .
P Pu ue es s t te e e eq qu ui iv vo oc ca as s. . S Su us s m m s s d de ev vo ot to os s s se eg gu ui id do or re es s e em mp pe ez za ar ro on n a a a ac ca am mp pa ar r f fr re en nt te e a a s su u t tu um mb ba a, , y y c cu ua an nd do o l la a g ge en nt te e
l le es s p pr re eg gu un nt ta ab ba a q qu u h ha ac c a an n, , e el ll lo os s c co on nt te es st ta ab ba an n q qu ue e e es sp pe er ra ab ba an n. . Q Qu ue er r a an n e es st ta ar r l li is st to os s p pa ar ra a d da ar r l la a b bi ie en nv ve en ni id da a a al l
R Re eb bb be e e en n e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e s se e l le ev va an nt ta ar ra a d de e e en nt tr re e l lo os s m mu ue er rt to os s. .
E Es st t s s s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e e es so os s t ti ip po os s n no o e er ra an n c cr ri is st ti ia an no os s? ?
L Lo o s s . . S Su ue en na a r ra ar ro o, , v ve er rd da ad d? ? L Lo o c ci ie er rt to o e es s q qu ue e h ha ay y u un n g gr ra an n d de eb ba at te e e en n t to or rn no o a a t to od do o e es st to o. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s j ju ud d o os s
q qu ue e d di ic ce en n q qu ue e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s s se e e es st t a ap pa ar rt ta an nd do o d de el l j ju ud da a s sm mo o y y s se e e es st t c co on nv vi ir rt ti ie en nd do o e en n o ot tr ro o t ti ip po o d de e f fe e. .
A Ar rg gu um me en nt ta an n q qu ue e e el l c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o f fu ue e e en n s su us s i in ni ic ci io os s u un na a f fo or rm ma a d de e j ju ud da a s sm mo o q qu ue e c cr re e a a q qu ue e e el l M Me es s a as s h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o. .
E En n e es st to os s m mo om me en nt to os s, , l la a c co om mu un ni id da ad d d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s e es st t r re ec co or rr ri ie en nd do o e ex xa ac ct ta am me en nt te e e el l m mi is sm mo o c ca am mi in no o. .
L La a d di if fe er re en nc ci ia a e es s q qu ue e e el ll lo os s s si ig gu ue en n e es sp pe er ra an nd do o. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s t ta am mb bi i n n s si ig gu ue en n e es sp pe er ra an nd do o l la a
s se eg gu un nd da a v ve en ni id da a. . T To od do os s e es sp pe er ra an n. .
E En n e el l c ca as so o d de el l g gr ru up po o q qu ue e n no os s o oc cu up pa a, , d de es sd de e l lu ue eg go o. . E Es sp pe er ra an n q qu ue e s su u l l d de er r s se e r re ev ve el le e a a s s m mi is sm mo o, , q qu ue e s se e l le ev va an nt te e
d de e e en nt tr re e l lo os s m mu ue er rt to os s y y l le es s d di ig ga a q qu ue e t to od do o v va a a a i ir r b bi ie en n. .
T Te e l lo o t to om ma as s u un n p po oc co o a a b br ro om ma a, , n no o? ?
M M s s o o m me en no os s. . V Ve er r s s, , h ha ab bl la an nd do o d de es sd de e u un n p pu un nt to o d de e v vi is st ta a t te eo ol l g gi ic co o, , p pu ue ed de e q qu ue e t te en ng ga an n r ra az z n n. . E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e e el l
j ju ud da a s sm mo o d di ic ce e q qu ue e e en n l la a e er ra a m me es si i n ni ic ca a l lo os s m mu ue er rt to os s v vo ol lv ve er r n n a a l la a v vi id da a, , y y e en n n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e e es st t e es sc cr ri it to o q qu ue e e el l
M Me es s a as s n no o p pu ue ed da a s se er r u un no o d de e e el ll lo os s, , y ya a s sa ab be es s, , u un no o d de e l lo os s m mu ue er rt to os s. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , p pu ue ed de e q qu ue e e es st t n n e en n l lo o c ci ie er rt to o. . Y Yo o
n no o l lo o s s , , l lo o q qu ue e s s s s e es s q qu ue e m me e p pr ro od du uc ce e c ci ie er rt ta a t tr ri is st te ez za a. . E Es s c co om mo o s si i e es sa a g ge en nt te e f fu ue er ra a u un n g gr ru up po o d de e c ch hi iq qu ui il ll lo os s q qu ue e
s se e h ha an n q qu ue ed da ad do o s si in n p pa ad dr re e o o a al lg go o p pa ar re ec ci id do o. . C Co om mo o d di ir r a a u un n t te er ra ap pe eu ut ta a: : D Du ue el le en n . .
W Wi il ll l i in nt te en nt t r re es su um mi ir r e el l r re el la at to o d de e T TC C: : u un n c cu ul lt to o d de e g ge en nt te es s t tr ra au um ma at ti iz za ad da as s p po or r l la a p p r rd di id da a d de e s su u l l d de er r, , q qu ue e s se e
a ag gi it ta ab ba an n e en n u un n f fu ur ri io os so o f fr re en ne es s t to od do os s l lo os s v vi ie er rn ne es s p po or r l la a n no oc ch he e j ju un nt to o c co on n l la a p pa an nd da a d de e s si ic ca ar ri io os s q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o
- 62 -
a a p pu un nt to o d de e m ma at ta ar rl lo o h ha ac c a a u un na as s h ho or ra as s p pa ar ra a i in nv vo oc ca ar rl lo o y y q qu ue e r re eg gr re es sa ar ra a d de e e en nt tr re e l lo os s d di if fu un nt to os s. . L Le e c co os st t s se en nt ti ir r
s si im mp pa at t a a p po or r e el ll lo os s. .
C C m mo o e es s q qu ue e s sa ab be es s t ta an nt to o d de e e es sa a g ge en nt te e? ?
L Le eo o l lo os s p pe er ri i d di ic co os s r re ep pu us so o e el ll la a r r p pi id da am me en nt te e e en n t to on no o d de e r re ep pr ri im me en nd da a . . T To od do o e es st to o h ha a s sa al li id do o e en n T Th he e T Ti im me es s. .
W Wi il ll l s se e m ma al ld di ij jo o. . C Co on n t ta an nt ta as s p pr ri is sa as s p po or r m ma ar rc ch ha ar rs se e d de e c ca as sa a d de e T To om m h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o b bu us sc ca ar r e en n G Go oo og gl le e e el l a as su un nt to o
q qu ue e l le e h ha ab br r a a r re ev ve el la ad do o t to od do o l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a s sa ab be er r, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s, , q qu ue e e el l R Re eb bb be e h ha ab b a a m mu ue er rt to o. . P Pe eo or r a a n n
e er ra a p pe en ns sa ar r q qu ue e, , t ta al l c co om mo o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o T TC C, , l la a h hi is st to or ri ia a h ha ab b a a a ap pa ar re ec ci id do o e en n l la a p pr re en ns sa a, , y y l l l la a h ha ab b a a p pa as sa ad do o p po or r
a al lt to o p po or rq qu ue e l la as s n no ot ti ic ci ia as s s so ob br re e c ch hi if fl la ad do os s r re el li ig gi io os so os s l le e p pa ar re ec c a an n i ir rr re el le ev va an nt te es s. .
T To od do o e es so o h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r. . L Lo o p po os si it ti iv vo o d de e a aq qu ue el ll la a m ma a a an na a s se e p pr ro od du uj jo o c cu ua an nd do o p po or r f fi in n e en nc co on nt tr r
e el l c ca ar rg ga ad do or r d de el l m m v vi il l c ce er rc ca a d de e l la a c ca af fe et te er ra a. . L Lo o c co on ne ec ct t y y s su u t te el l f fo on no o c co ob br r v vi id da a s si il le en nc ci io os sa am me en nt te e. . ( (S Si ie em mp pr re e l lo o
t te en n a a e en n m mo od do o s si il le en nc ci io os so o p po or rq qu ue e n no o s sa ab b a a e en n q qu u m mo om me en nt to o p po od d a a i im mp po or rt tu un na ar rl lo o u un n d de es sa ag gr ra ad da ab bl le e a av vi is so o
e el le ec ct tr r n ni ic co o. .) ) L Lo os s m me en ns sa aj je es s d de e v vo oz z a ap pa ar re ec ci ie er ro on n p pr ri im me er ro o: : c cu ua at tr ro o d de e s su u p pa ad dr re e; ; t tr re es s, , c ca ad da a v ve ez z m m s s s sa ar rc c s st ti ic co os s, , d de e
H Ha ar rd de en n. . E En n e el l l lt ti im mo o l le e d de ec c a a: : S Se er r m me ej jo or r q qu ue e a an nd de es s d de et tr r s s d de e u un na a h hi is st to or ri ia a t ta an n b bu ue en na a q qu ue e m me e h ha ag ga a g ga an na ar r e el l
P Pu ul li it tz ze er r p po or r p pu ub bl li ic ca ar rl la a . . Y Y a a a ad d a a q qu ue e W Wi il ll l r re eg gr re es sa ar r a a a a O Ox xf fo or rd d e en n e el l p pr ri im me er r b ba ar rc co o s si i n no o s se e p po on n a a e en n c co on nt ta ac ct to o d de e
i in nm me ed di ia at to o c co on n l la a r re ed da ac cc ci i n n d de el l p pe er ri i d di ic co o. . W Wi il ll l s se e s sa al lt t l lo os s d do os s s si ig gu ui ie en nt te es s p po or r i ir rr re el le ev va an nt te es s. .
A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, , a ap pa ar re ec ci ie er ro on n l lo os s m me en ns sa aj je es s d de e t te ex xt to o: : u un no o d de e T To om m, , q qu ue e l le e d de es se ea ab ba a b bu ue en na a s su ue er rt te e. .
Y Y e en nt to on nc ce es s: :
F FO OO OT T R RU UN NS S. . B B G GA AT TE ES S. .

P Pu ul ls s e el l b bo ot t n n d de e D De et ta al ll le es s , , p pe er ro o n no o c co on ns si ig gu ui i n na ad da a. . E En n l lu ug ga ar r d de el l n n m me er ro o d de e l la a p pe er rs so on na a q qu ue e h ha ab b a a l ll la am ma ad do o, ,
a ap pa ar re ec c a a: : N N m me er ro o p pr ri iv va ad do o . . E En n c cu ua an nt to o a al l m mo om me en nt to o, , e el l a ap pa ar ra at to o s so ol lo o i in nd di ic ca ab ba a l la a h ho or ra a, , e el l m mi in nu ut to o y y e el l s se eg gu un nd do o
e en n q qu ue e h ha ab b a a s si id do o c co on ne ec ct ta ad do o. . W Wi il ll l n no o t te en n a a i id de ea a d de e q qu ui i n n h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a aq qu ue el l m me en ns sa aj je e n ni i c cu u n nd do o l lo o h ha ab b a a
h he ec ch ho o. . T Te en ni ie en nd do o e en n c cu ue en nt ta a q qu ue e e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o e er ra a t to ot ta al lm me en nt te e i im mp pe en ne et tr ra ab bl le e, , s se eg gu u a a c co on n l la as s m ma an no os s v va ac c a as s. .
E En n e es se e i in ns st ta an nt te e, , T TC C s sa al li i d de e s su u i im mp pr ro ov vi is sa ad do o d do or rm mi it to or ri io o e es st ti ir r n nd do os se e y y b bo os st te ez za an nd do o. . I In nc cl lu us so o v ve es st ti id da a c co on n u un no os s
c ca al lz zo on nc ci il ll lo os s c co or rt to os s d de e h ho om mb br re e y y u un na a c ca am mi is se et ta a t te en n a a u un n a as sp pe ec ct to o s su ug ge er re en nt te e. . E El l a ar ro o d de e s su u o om mb bl li ig go o e er ra a c cl la ar ra am me en nt te e
v vi is si ib bl le e. . W Wi il ll l n no ot t u un n c co os sq qu ui il ll le eo o e en n l la a e en nt tr re ep pi ie er rn na a y y u un na a p pu un nz za ad da a d de e c cu ul lp pa ab bi il li id da ad d e en n l la a c co on nc ci ie en nc ci ia a. . D De es se ea ar r a a u un na a
e ex x n no ov vi ia a r re es su ul lt ta ab ba a d de ep pl lo or ra ab bl le e e en n c cu ua al lq qu ui ie er r c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia a, , p pe er ro o h ha ac ce er rl lo o c cu ua an nd do o t tu u e es sp po os sa a h ha ab b a a s si id do o s se ec cu ue es st tr ra ad da a
y y s su u v vi id da a c co or rr r a a p pe el li ig gr ro o e er ra a d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e. . S Sa al lu ud d a a T TC C c co on n u un n l le ev ve e g ge es st to o d de e c ca ab be ez za a, , v vo ol lv vi i a a o ob bs se er rv va ar r e el l m m v vi il l y y
s se e l lo o m me et ti i e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o, , c co om mo o s si i a as s l lo og gr ra ar ra a i in nt te er rr ru um mp pi ir r, , a an nt te es s d de e q qu ue e f fu ue er ra a d de em ma as si ia ad do o t ta ar rd de e, , e el l f fl lu uj jo o d de e
s sa an ng gr re e q qu ue e a am me en na az za ab ba a c co on n c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n u un na a e er re ec cc ci i n n. .
P Pa ar ra a s su u a al li iv vi io o, , T TC C g gu ua ar rd da ab ba a a al lg go o d de e r ro op pa a t tr ra as s l la a m ma am mp pa ar ra a y y d de es sa ap pa ar re ec ci i p pa ar ra a p po on n r rs se el la a. . C Cu ua an nd do o v vo ol lv vi i a a s sa al li ir r, ,
W Wi il ll l l le e e en ns se e e el l m m v vi il l. .
Y Y a ah ho or ra a e es st to o l le e d di ij jo o. .
E El ll la a b bu us sc c s su us s g ga af fa as s; ; e er ra a d de em ma as si ia ad do o t te em mp pr ra an no o p pa ar ra a l la as s l le en nt ti il ll la as s. .
H Hu um mm mm m. .. .. . m ma as sc cu ul ll l m mi ie en nt tr ra as s l le e a a e el l m me en ns sa aj je e. .
W Wi il ll l l le e c co on nt t l lo o q qu ue e h ha ab b a a i in nt te en nt ta ad do o a av ve er ri ig gu ua ar r. .
S Su up po on ng go o q qu ue e d de eb be e d de e s se er r d de e e el ll lo os s, , d de e l lo os s h ha as si id di im m. . S Se eg gu ur ra am me en nt te e c co on ns si ig gu ui ie er ro on n m mi i n n m me er ro o c cu ua an nd do o r re eg gi is st tr ra ar ro on n
m mi i b bo ol ls sa a. .
N No o. . N No o h ha ab br r a an n h he ec ch ho o a al lg go o a as s , , p po or rq qu ue e s su up po on nd dr r a a i in nf fr ri in ng gi ir r l la as s n no or rm ma as s d de el l S Sa ab bb ba at t. . P Po or r l la a m mi is sm ma a r ra az z n n
t ta am mp po oc co o t te e h ha ab br r a an n e en nv vi ia ad do o u un n m me en ns sa aj je e. . A Am mb ba as s c co os sa as s s so on n u un na a v vi io ol la ac ci i n n d de el l S Sa ab bb ba at t. .
A Ah h, , s s ? ? P Pe er ro o s su up po on ng go o q qu ue e i in nt te en nt ta ar r a ah ho og ga ar r a a u un n i in no oc ce en nt te e e es st t p pe er rm mi it ti id do o, , n no o? ?
T T c cn ni ic ca am me en nt te e, , s s . . N No o u ut ti il li iz za ar ro on n e el le ec ct tr ri ic ci id da ad d, , n ni i h hi ic ci ie er ro on n f fu ue eg go o. . N No o e es sc cr ri ib bi ie er ro on n n na ad da a n ni i u ut ti il li iz za ar ro on n m ma aq qu ui in na ar ri ia a
a al lg gu un na a. .
O O s se ea a, , q qu ue e l lo o q qu ue e m me e h hi ic ci ie er ro on n e es st ta ab ba a p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e d de e a ac cu ue er rd do o c co on n l la a l le ey y j ju ud d a a. .
V Va am mo os s, , W Wi il ll l, , n no o m me e l lo o p po on ng ga as s d di if f c ci il l. . Y Yo o n no o h he e i in nv ve en nt ta ad do o e es sa as s n no or rm ma as s. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e t te e e es st to oy y d di ic ci ie en nd do o e es s q qu ue e
e es sa a g ge en nt te e s so ol lo o q qu ue eb br ra an nt ta ar r a a e el l S Sa ab bb ba at t s si i n no o t tu uv vi ie er ra a o ot tr ra a a al lt te er rn na at ti iv va a, , y y p po or r e el l m mo om me en nt to o e es s a al lg go o q qu ue e h ha an n e ev vi it ta ad do o
h ha ac ce er r. .
Y Y q qu u m me e d di ic ce es s d de el l p pi ik ku ua ac ch h n ne ef fe es sh h, , y ya a s sa ab be es s, , d de e s sa al lv va ar r u un n a al lm ma a? ?
T Ti ie en ne es s r ra az z n n: : s si i c cr re ey ye er ra an n q qu ue e e es st t j ju us st ti if fi ic ca ad do o, , l lo o h ha ar r a an n. . D De e a ac cu ue er rd do o, , p pu ue ed de en n h ha ab be er r s si id do o e el ll lo os s. . Q Qu u q qu ui ie er re e
d de ec ci ir r? ?
C Co om mo o s si i l lo o s su up pi ie er ra a. .. .. . P Pe er ro o m me e e es st ta ab ba a p pr re eg gu un nt ta an nd do o s si i F Fo oo ot t , , p pi ie e , , q qu ui ie er re e d de ec ci ir r f fi in na al l o o c co on nc cl lu us si i n n . . Y Ya a
s sa ab be es s, , t ta al l c co om mo o m me e d di ij ji is st te e, , R Ro os sh h H Ha as sh ha an na a s si ig gn ni if fi ic ca a l li it te er ra al lm me en nt te e c ca ab be ez za a d de el l a a o o , , q qu ui iz z p pi ie e s se ea a e el l f fi in na al l. .
W Wi il ll l s so on nr ri i , , e es sp pe er ra an nz za ad do o, , i ig gu ua al l q qu ue e e el l p pu up pi il lo o q qu ue e e es sp pe er ra a u un na a a al la ab ba an nz za a, , p pe er ro o T TC C n no o s so on nr ri i . .
Y Y r ru un ns s , , c co or rr re e ? ?
N No o s s . . P Pu ue ed de e q qu ue e s si ig gn ni if fi iq qu ue e q qu ue e s si ig gu ue e a ad de el la an nt te e, , q qu ue e f fu un nc ci io on na a o o q qu ue e e el l f fi in na al l s se e a ac ce er rc ca a. . P Pu ue ed de e q qu ue e f fo oo ot t
r ru un ns s s se ea a u un na a f fo or rm ma a d de e d de ec ci ir r e en n c c d di ig go o q qu ue e l la a o op pe er ra ac ci i n n e es st t t to oc ca an nd do o a a s su u f fi in n, , y y l lo o d de e B B G Ga at te es s s se ea a s so ol lo o u un na a
m ma an ne er ra a d de e f fi ir rm ma ar r, , n no o s s , , c co om mo o p po od dr r a a s se er r M Mi ic ck ke ey y M Mo ou us se e. .
T TC C n no o s se e i in nm mu ut t . . S Se e l li im mi it t a a c co og ge er r e el l t te el l f fo on no o y y l ll le ev v r rs se el lo o a al l d di iv v n n, , d do on nd de e s se e s se en nt t y y l lo o e es st tu ud di i . .
P Pu ue ed de es s p pa as sa ar rm me e e el l c cu ua ad de er rn no o y y u un n b bo ol l g gr ra af fo o? ?
W Wi il ll l s se e i in ns st ta al l a al l l la ad do o d de e e el ll la a p pa ar ra a p po od de er r v ve er r q qu u h ha ac c a a; ; d de e i in nm me ed di ia at to o s se e s si in nt ti i i in nc c m mo od do o c co on n l la a p pi ie er rn na a d de e T TC C
t ta an n c ce er rc ca a d de e l la a s su uy ya a. . E El ll la a e es sc cr ri ib b a a u un n n nu ue ev vo o m me en ns sa aj je e: :
G GP PP PU U S SV VO OT T
B Bu ue en no o, , e es st te e n no o f fu un nc ci io on na a. . P Pr ro ob be em mo os s d de e l la a o ot tr ra a m ma an ne er ra a. .
E EN NN NS S Q QT TM MR R
Y Y e es st te e t ta am mp po oc co o c co om me en nt t , , m m s s i in nt tr ri ig ga ad da a q qu ue e c co on nt tr ra ar ri ia ad da a. .
Q Qu u e es st t s s h ha ac ci ie en nd do o? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l. .
E Es s u un n s si is st te em ma a d de e d de es sc co od di if fi ic ca ac ci i n n p pa ar ra a a af fi ic ci io on na ad do os s, , d do on nd de e c ca ad da a l le et tr ra a e es s e en n r re ea al li id da ad d l la a q qu ue e l le e s si ig gu ue e o o l la a q qu ue e l le e
p pr re ec ce ed de e. . D De e e es st te e m mo od do o, , f fo oo ot t e es s G GP PP PU U O O E EN NN NS S , , l lo o c cu ua al l s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e n ni in ng gu un no o d de e e es so os s d do os s c c d di ig go os s
f fu un nc ci io on na a. . P Pr ro ob be em mo os s c co on n o ot tr ro o. .
T TC C e em mp pe ez z a a e es sc cr ri ib bi ir r m mu uy y d de ep pr ri is sa a t to od do o e el l a al lf fa ab be et to o. . L Lu ue eg go o, , d de eb ba aj jo o, , l lo o r re ep pi it ti i a a l la a i in nv ve er rs sa a, , d de e m mo od do o q qu ue e b ba aj jo o A A, ,
B B, , C C a ap pa ar re ec c a a Z Z, , Y Y, , X X. .
- 63 -

A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
Z Z Y Y X X W W V V U U T T S S R R Q Q P P O O N N M M L L K K J J I I H H G G F F E E D D C C A A B B

A Ah ho or ra a p po od de em mo os s v ve er r a a q qu u l le et tr ra a c co or rr re es sp po on nd de er r a a y y q qu u n no os s d da a. . S Si ig gu ui i l la a l l n ne ea a c co on n e el l d de ed do o y y a an no ot t : : U UL LL LG G
I IF FM MH H . .
M Mi ie er rd da a! ! e ex xc cl la am m W Wi il ll l . . M Me e e es st to oy y c ca an ns sa an nd do o d de e e es st to os s m ma al ld di it to os s j ju ue eg gu ue ec ci it to os s. . Q Qu u c co o o o s si ig gn ni if fi ic ca a e es st to o? ?
N No o e es st ta am mo os s p pe en ns sa an nd do o c co on n l l g gi ic ca a. . N No o h ha ay y m mu uc ch ha a g ge en nt te e q qu ue e e en nv v e e m me en ns sa aj je es s c co om mo o e es st te e p po or r t te el l f fo on no o. .
L Lo os s i in ng gl le es se es s l lo o h ha ac ce en n. .
S S , , p pe er ro o l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s n no o. . A Ad de em m s s, , h ha ab br r a a s si id do o i ig gu ua al l d de e f f c ci il l q qu ue e s se e c co om mu un ni ic ca ar ra an n a a
t tr ra av v s s d de el l c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o, , y y s si in n e em mb ba ar rg go o n no o l lo o h ha an n h he ec ch ho o. . P Po or r q qu u ? ?
P Po or rq qu ue e s sa ab be en n q qu ue e p po od de em mo os s r ra as st tr re ea ar r s su us s c co or rr re eo os s. . S Su up po on ng go o q qu ue e h ha ab br r n n d de ed du uc ci id do o q qu ue e a av ve er ri ig g q qu ui i n ne es s e er ra an n
a a t tr ra av v s s d de el l l lt ti im mo o q qu ue e e en nv vi ia ar ro on n. .
S Se eg gu ur ro o, , p pe er ro o d de es sd de e s su u p pu un nt to o d de e v vi is st ta a n no o c cr re eo o q qu ue e s se ea a n ne eg ga at ti iv vo o. . P Pu ue ed de e q qu ue e q qu ui is si ie er ra an n q qu ue e s su up pi ie er ra as s q qu ue e e el l
m me en ns sa aj je e p pr ro oc ce ed d a a d de e e el ll lo os s. . N No o. . C Cr re eo o q qu ue e p po or r a al lg gu un na a r ra az z n n h ha an n e es sc co og gi id do o u un n m m t to od do o d di is st ti in nt to o. . P Pu ue ed de es s p pa as sa ar rm me e
t tu u m m v vi il l? ?
L Lo o c co og gi i r r p pi id da am me en nt te e; ; e en ns se eg gu ui id da a e en nc co on nt tr r e el l p pr ro og gr ra am ma a d de e m me en ns sa aj je es s y y e em mp pe ez z a a t te ec cl le ea ar r c co on n l lo os s p pu ul lg ga ar re es s. . W Wi il ll l
t tu uv vo o q qu ue e a ac ce er rc ca ar rs se e t to od da av v a a m m s s p pa ar ra a v ve er r q qu u h ha ac c a a. . O Ol li i e el l p pe er rf fu um me e d de e s su u c ca ab be el ll lo o y y t tu uv vo o q qu ue e h ha ac ce er r u un n e es sf fu ue er rz zo o
p pa ar ra a n no o i in nh ha al la ar r p pr ro of fu un nd da am me en nt te e: : e en n u un n a ab br ri ir r y y c ce er rr ra ar r d de e o oj jo os s, , a aq qu ue el l a ar ro om ma a l lo o d de ev vo ol lv vi i a a l la as s l la ar rg ga as s t ta ar rd de es s q qu ue e
h ha ab b a an n p pa as sa ad do o j ju un nt to os s. .
Y Y e es so o a a s su u v ve ez z d de es sp pe er rt t o ot tr ro o r re ec cu ue er rd do o, , e el l d de el l p pe er rf fu um me e d de e B Be et th h. . C Cu ua an nd do o m m s s l le e g gu us st ta ab ba a e er ra a c cu ua an nd do o e er ra a f fu ue er rt te e, ,
c co om mo o c cu ua an nd do o s se e v ve es st t a a p pa ar ra a s sa al li ir r p po or r l la a n no oc ch he e. . E En n e es se e m mo om me en nt to o p po oc co o l le e i im mp po or rt ta ab ba a q qu ue e e el ll la a e es st tu uv vi ie er ra a
i im mp pe ec ca ab bl le e, , s si ie em mp pr re e l le e e en nt tr ra ab ba an n g ga an na as s d de e d de es sn nu ud da ar rl la a y y d di is sf fr ru ut ta ar r d de e e el ll la a a al ll l m mi is sm mo o. . L Lu ue eg go o, , e en n l la a f fi ie es st ta a, , s so ol l a a
m mi ir ra ar rl la a e e i in nd di ic ca ar rl le e e el l r re el lo oj j p po or rq qu ue e q qu ue er r a a v vo ol lv ve er r a a c ca as sa a l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. . D De e r re ep pe en nt te e, , l lo o i in nv va ad di ie er ro on n r re ec cu ue er rd do os s d de e
B Be et th h y y T TC C, , r re ec cu ue er rd do os s q qu ue e l lo o e ex xc ci it ta ab ba an n, , y y s se e s si in nt ti i c co on nf fu us so o. .
T TC C e es st ta ab ba a t te ec cl le ea an nd do o l la a p pa al la ab br ra a p pi ie e . . S Su us s d de ed do os s b bu us sc ca ar ro on n l la a t te ec cl la a * * . . L La a p pu ul ls s d do os s v ve ec ce es s, , y y u un na a s so on nr ri is sa a
e em mp pe ez z a a d di ib bu uj ja ar rs se e e en n s su u c ca ar ra a. . L La a p pa an nt ta al ll la a d de el l m m v vi il l c ca am mb bi i y y m mo os st tr r l la a p pa al la ab br ra a f fo oo ot t ; ; l lu ue eg go o, , f fo on nt t ; ; l lu ue eg go o, ,
d do on n' 't t ; ; l lu ue eg go o, , e en no ou u ; ; l lu ue eg go o, , d do on nu u , , y y, , f fi in na al lm me en nt te e, , e en nn nu u a an nt te es s d de e v vo ol lv ve er r a a f fo oo ot t . . T TC C a an no ot t l la a p pa al la ab br ra a
d do on n' 't t : : n no o . .
A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n t te ec cl le e c co or rr re e , , y y a ap pa ar re ec ci ie er ro on n l la as s p pa al la ab br ra as s s su um ms s , , s su un ns s , , p pu un ns s , , s st to op p , , r ru um mp p , , s su um mp p ; ;
l la as s f fu ue e a an no ot ta an nd do o. .
Y Ya a e es st t d di ij jo o c co on n l la a s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de e u un na a c co ol le eg gi ia al la a a ap pl li ic ca ad da a q qu ue e h hu ub bi ie er ra a r re es su ue el lt to o u un n p pr ro ob bl le em ma a d de e l lg ge eb br ra a e en n
u un n t ti ie em mp po o r r c co or rd d. . L La as s d do os s p pa al la ab br ra as s s si in n s se en nt ti id do o f fo oo ot t r ru un ns s s se e h ha ab b a an n c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n m me en ns sa aj je e d de e n ni im mo o: :
d do on n' 't t s st to op p , , n no o t te e d de et te en ng ga as s . .
W Wi il ll l s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e n ni in ng g n n c c d di ig go o, , s si in no o s si im mp pl le em me en nt te e d de e l la a u ut ti il li iz za ac ci i n n d de el l l le en ng gu ua aj je e
p pr re ed di ic ct ti iv vo o q qu ue e o of fr re ec c a an n m mu uc ch ho os s m m v vi il le es s. . C Ca ad da a v ve ez z q qu ue e s se e t te ec cl le ea ab ba a u un na a p pa al la ab br ra a, , e el l a ap pa ar ra at to o o of fr re ec c a a d di is st ti in nt ta as s
a al lt te er rn na at ti iv va as s u ut ti il li iz za an nd do o l la a m mi is sm ma a c co om mb bi in na ac ci i n n d de e b bo ot to on ne es s. . S Se e p pr re es si io on na ab ba an n l la as s t te ec cl la as s 3 3, , 6 6, , 6 6, , 8 8 p pa ar ra a d de ec ci ir r f fo oo ot t , ,
p pe er ro o q qu ui iz z s se e h ha ab b a a p pr re et te en nd di id do o d de ec ci ir r d do on n' 't t , , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e l la a f fu un nc ci i n n p pr re es se en nt ta ab ba a o op po or rt tu un na am me en nt te e e es sa a o op pc ci i n n. .
Q Qu ui ie en n h hu ub bi ie er ra a e en nv vi ia ad do o a aq qu ue el l m me en ns sa aj je e h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o u un na a n nu ue ev va a e e i in ng ge en ni io os sa a m ma an ne er ra a d de e u ut ti il li iz za ar r e es sa a f fu un nc ci i n n. .
L La a s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n p po or r e el l a as st tu ut to o t tr ra ab ba aj jo o d de e T TC C n no o d du ur r m mu uc ch ho o. . C Ci ie er rt to o, , h ha ab b a an n d de es sc ci if fr ra ad do o e el l m me en ns sa aj je e, , p pe er ro o s su u
s si ig gn ni if fi ic ca ad do o s so ol lo o e es st ta ab ba a p pa ar rc ci ia al lm me en nt te e c cl la ar ro o y y s se eg gu u a an n s si in n s sa ab be er r q qu ui i n n l lo o h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o. .
Y Y q qu ui i n n d de em mo on ni io os s e es s B B G Ga at te es s? ?
E Ec ch he em mo os s u un n v vi is st ta az zo o d di ij jo o T TC C c co og gi ie en nd do o e el l t te el l f fo on no o d de e n nu ue ev vo o . . B Bu ue en no o, , B B p po od dr r a a s se er r C C o o A A . . T Te ec cl le e
l la a p pa al la ab br ra a g ga at te es s . . Y Y e es st to o p po od dr r a a s se er r h ha at te es s , , o od di ia a , , o o h ha av ve es s , , t ti ie en ne e , , o o h ha at te er r , , q qu ue e o od di ia a . .
Y Y q qu u p pu ue ed de e s si ig gn ni if fi ic ca ar r e es so o? ? p pr re eg gu un nt t W Wi il ll l . . Y Y s si i f fu ue er ra a B B h ha av ve es s c co om mo o b be eh ha av ve e , , c co om mp po or rt ta ar rs se e ? ?
O O t ta am mb bi i n n p po od dr r a a s se er r l lo o c co on nt tr ra ar ri io o d de e q qu ue e o od di ia a c co om me en nt t T TC C, , s s b bi it ta am me en nt te e a an ni im ma ad da a. .
L Lo o c co on nt tr ra ar ri io o? ?
S S , , l lo o o op pu ue es st to o a a a al lg gu ui ie en n q qu ue e o od di ia a e es s u un n a am mi ig go o. .
P Pe er ro o n no o d di ic ce e n na ad da a d de e e es so o. . E Es s s so ol lo o g ga at te es s , , h ha av ve es s o o h ha at te es s . .
O O t ta am mb bi i n n h ha av ve er r , , q qu ue e e en n h he eb br re eo o s si ig gn ni if fi ic ca a a am mi ig go o . . C Cr re eo o q qu ue e B B G Ga at te es s e es s u un n h ha av ve er r , , u un n a am mi ig go o, , y y q qu ue e
e el l m me en ns sa aj je e d di ic ce e: : N No o t te e d de et te en ng ga as s. . U Un n a am mi ig go o . .
T TC C s se e l le ev va an nt t y y e em mp pe ez z a a d da ar r v vu ue el lt ta as s p po or r l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n . . Q Qu ui i n n p po od dr r a a d de es se ea ar r a an ni im ma ar rt te e p pa ar ra a q qu ue e
p pr ro os si ig gu ui ie er ra as s? ? Q Qu ui i n n p po od dr r a a p pe en ns sa ar r q qu ue e e ex xi is st te e l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e p pu ue ed da as s a ab ba an nd do on na ar r? ?
L La as s n ni ic ca as s p pe er rs so on na as s q qu ue e s sa ab be en n a al lg go o d de e t to od do o e es st to o s so oi is s t t , , m mi i p pa ad dr re e, , T To om m y y l lo os s h ha as si id di im m. .
E Es st t s s s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e n no o h ha ay y n na ad di ie e m m s s? ? N Na ad di ie e q qu ue e e es st t a al l t ta an nt to o d de e l lo o q qu ue e e es st t p pa as sa an nd do o? ?
W Wi il ll l p pe en ns s e en n H Ha ar rd de en n y y e en n e el l p pe er ri i d di ic co o. . T Ta ar rd de e o o t te em mp pr ra an no o t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ac ce er r a al lg go o r re es sp pe ec ct to o a a e es so o. .
N No o. . N Na ad di ie e l lo o s sa ab be e. . Y Y p pu ue es st to o q qu ue e n ni i t t n ni i T To om m n ni i m mi i p pa ad dr re e n ne ec ce es si it t i is s p po on ne er ro os s e en n c co on nt ta ac ct to o c co on nm mi ig go o d de e f fo or rm ma a
a an n n ni im ma a, , s so ol lo o n no os s q qu ue ed da an n l lo os s h ha as si id di im m. . C Cr re eo o q qu ue e e es s p po os si ib bl le e q qu ue e e es st te em mo os s a an nt te e u un na a g gr ri ie et ta a. .
Q Qu u q qu ui ie er re es s d de ec ci ir r? ?
W Wi il ll l d di is sf fr ru ut t d de e l la a n no ov ve ed da ad d d de e q qu ue e T TC C f fu ue er ra a u un n p pa as so o p po or r d de et tr r s s d de e l l. . L La a p po ol l t ti ic ca a n nu un nc ca a h ha ab b a a s si id do o s su u f fu ue er rt te e. .
U Un na a g gr ri ie et ta a, , u un na a g gr ri ie et ta a e en n l la as s f fi il la as s d de el l e en ne em mi ig go o. . L La a n ni ic ca a p pe er rs so on na a q qu ue e p po od dr r a a h ha ab be er r e en nv vi ia ad do o e es st te e m me en ns sa aj je e e es s
a al lg gu ui ie en n q qu ue e o oy y c c m mo o e el l R Re eb bb be e, , m me e r re ef fi ie er ro o a al l r ra ab bi in no o c co on n e el l q qu ue e h ha ab bl l a an no oc ch he e, , m me e d di ij jo o q qu ue e m me e m ma an nt tu uv vi ie er ra a a al l
m ma ar rg ge en n. . D De eb be e d de e h ha ab be er r a al lg gu ui ie en n q qu ue e n no o q qu ui ie er re e q qu ue e s si ig ga a e es se e c co on ns se ej jo o, , a al lg gu ui ie en n q qu ue e n no o e es st t d de e a ac cu ue er rd do o c co on n l lo o q qu ue e
e es se e r ra ab bi in no o e es st t h ha ac ci ie en nd do o. . E Es s e es se e a al lg gu ui ie en n q qu ui ie en n n no o q qu ui ie er re e q qu ue e l lo o d de ej je e. . Y Y c cr re eo o q qu ue e s s q qu ui i n n e es s. .
- 64 -

C Ca ap p t tu ul lo o 2 22 2
S S b ba ad do o, , 8 8. . 1 10 0 h h, , P Pu ue er rt to o P Pr r n nc ci ip pe e, , H Ha ai it t
E En n a aq qu ue el ll la a p po oc ca a s so ol lo o b ba aj ja ab ba a a a c co om mp pr ro ob ba ar rl lo o u un na a v ve ez z a a l la a s se em ma an na a. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s, , l la a C C m ma ar ra a S Se ec cr re et ta a
p pa ar re ec c a a f fu un nc ci io on na ar r p po or r s s s so ol la a y y n ne ec ce es si it ta ab ba a u un na a m m n ni im ma a s su up pe er rv vi is si i n n. . A Aq qu ue el ll la as s v vi is si it ta as s e er ra an n m m s s s se en nt ti im me en nt ta al le es s q qu ue e
p pr r c ct ti ic ca as s: : s se en nc ci il ll la am me en nt te e l le e p pr ro od du uc c a a s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n c co om mp pr ro ob ba ar r l lo o b bi ie en n q qu ue e f fu un nc ci io on na ab ba a s su u i in nv ve en nt to o. .
N Na at tu ur ra al lm me en nt te e, , y ya a h ha ab b a a d di is se e a ad do o o ot tr ra as s c co os sa as s a an nt te es s. . E En n l lo os s m mu ue el ll le es s, , s si in n i ir r m m s s l le ej jo os s, , h ha ab b a a i in nv ve en nt ta ad do o u un n
s si is st te em ma a p pa ar ra a c ca ar rg ga ar r y y d de es sc ca ar rg ga ar r l lo os s b bo ot te es s q qu ue e l ll le eg ga ab ba an n d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a y y s sa al l a an n c co on n d de es st ti in no o a a E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. . N No o l lo o h ha ab b a a p pl la an ne ea ad do o d de e a aq qu ue el l m mo od do o, , p pe er ro o s se e d de ec c a a q qu ue e s su u n nu ue ev vo o s si is st te em ma a h ha ab b a a r re ev vo ol lu uc ci io on na ad do o e el l
c co om me er rc ci io o d de e l la a d dr ro og ga a e en n s su u p pa a s s. . l l s so ol lo o h ha ab b a a i in nt te en nt ta ad do o m me ej jo or ra ar r l la a e ef fi ic ca ac ci ia a d de e l la as s e ex xp po or rt ta ac ci io on ne es s e e
i im mp po or rt ta ac ci io on ne es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , g gr ra ac ci ia as s a a s su u i in nt te er rv ve en nc ci i n n, , l la a c co oc ca a n na a p po od d a a l ll le eg ga ar r d de e C Co ol lo om mb bi ia a y y s sa al li ir r h ha ac ci ia a M Mi ia am mi i
d da an nd do o e el l m me en no or r r ro od de eo o p po os si ib bl le e. . D De es sd de e a al ll l , , y y e en n c cu ue es st ti i n n d de e h ho or ra as s, , l lo os s p pa aq qu ue et te es s d de e p po ol lv vo o b bl la an nc co o s se e r re ep pa ar rt t a an n p po or r
t to od da as s l la as s c ci iu ud da ad de es s i im mp po or rt ta an nt te es s: : C Ch hi ic ca ag go o, , D De et tr ro oi it t, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .. .. . L Lo os s j je ef fe es s d de e l la a d dr ro og ga a d de e H Ha ai it t p pr re es su um m a an n d de e
q qu ue e, , d de e c ca ad da a d di ie ez z r ra ay ya as s q qu ue e e es sn ni if fa ab ba an n l lo os s c ci iu ud da ad da an no os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , a al l m me en no os s u un na a h ha ab b a a p pa as sa ad do o p po or r P Pu ue er rt to o
P Pr r n nc ci ip pe e. .
E En n s su u c c r rc cu ul lo o s so oc ci ia al l, , e es so o d da ab ba a p pr re es st ti ig gi io o a a J Je ea an n- -C Cl la au ud de e P Pa au ul l. . E En nt tr re e l lo os s m mi il ll lo on na ar ri io os s d de e P Pe et ti io on nv vi il ll le e, , r re ef fu ug gi ia ad do os s t tr ra as s
s su us s a am mu ur ra al ll la ad da as s y y b bl li in nd da ad da as s v vi il ll la as s, , n na ad di ie e h ha ac c a a a as sp pa av vi ie en nt to os s s so ob br re e l la a t ti ic ca a d de el l o or ri ig ge en n d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s
f fo or rt tu un na as s. . E Er ra a s su uf fi ic ci ie en nt te e c co on n q qu ue e u un no o p pu ud di ie er ra a s se en nt ta ar rs se e a al l v vo ol la an nt te e d de e u un n M Me er rc ce ed de es s y y e en nv vi ia ar r a a l la a e es sp po os sa a a a P Pa ar r s s
t to od do os s l lo os s a a o os s p pa ar ra a q qu ue e r re en no ov va ar ra a e el l v ve es st tu ua ar ri io o y y s se e r re et to oc ca ar ra a e el l t ti in nt te e d de e l la as s m me ec ch ha as s. . C Cu ua an nd do o l lo os s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s
i in nv va ad di ie er ro on n l la a i is sl la a e en n 1 19 99 94 4 b ba au ut ti iz za ar ro on n a a l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e l la as s m ma an ns si io on ne es s d de e P Pe et ti io on nv vi il ll le e c co om mo o M MR RE E l li it te es s
m mo or ra al lm me en nt te e r re ep pu ug gn na an nt te es s , , y y J Je ea an n- -C Cl la au ud de e f fu ue e i in nc cl lu ui id do o e en nt tr re e e el ll lo os s. .
P Pu ue ed de e q qu ue e f fu ue er ra a p po or r e es so o p po or r l lo o q qu ue e h ha ab b a a i in nv ve en nt ta ad do o l la a C C m ma ar ra a S Se ec cr re et ta a: : e er ra a s su u f fo or rm ma a d de e e en nm me en nd da ar rs se e. . N No o
p po od d a a i im ma ag gi in na ar r d de e d d n nd de e h ha ab b a a s sa ac ca ad do o l la a i id de ea a. . P Pa ar re ec c a a h ha ab be er r s su ur rg gi id do o e en n s su u c ca ab be ez za a p pl le en na am me en nt te e d de ef fi in ni id da a, , c co om mo o
s si i n no o h hu ub bi ie er ra a t te en ni id do o n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n l l. .
E En n r re ea al li id da ad d, , l la a c c m ma ar ra a e er ra a u un n e ed di if fi ic ci io o d de e u un na a s so ol la a p pl la an nt ta a p pi in nt ta ad do o d de e b bl la an nc co o. . P Pa ar re ec c a a u un na a c ca ab ba a a a a a l la a q qu ue e l le e
h hu ub bi ie er ra an n l la av va ad do o l la a c ca ar ra a, , y y n no o d de es st ta ac ca ab ba a m m s s q qu ue e u un na a p pa ar ra ad da a d de e a au ut to ob b s s. . L Lo o c cr ru uc ci ia al l e er ra a q qu ue e t te en n a a u un na a e en nt tr ra ad da a
e en n c ca ad da a p pa ar re ed d y y q qu ue e u un na a d de e e el ll la as s s si ie em mp pr re e e es st ta ab ba a a ab bi ie er rt ta a. .
E El l s si is st te em ma a e er ra a s se en nc ci il ll lo o: : e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m mo om me en nt to o d de el l d d a a o o d de e l la a n no oc ch he e, , c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e a aq qu ue el ll lo os s m mi il ll lo on na ar ri io os s p po od d a a
e en nt tr ra ar r y y d de ep po os si it ta ar r u un na a c ca an nt ti id da ad d d de e d di in ne er ro o e en n e el l i in nt te er ri io or r d de e l la a c c m ma ar ra a. . Y Y t ta am mb bi i n n e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m mo om me en nt to o
c cu ua al lq qu ui ie er r p po ob br re e p po od d a a e en nt tr ra ar r y y l ll le ev va ar rs se e l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ar ra a. .
L La a g gr ra ac ci ia a d de el l a as su un nt to o r re es si id d a a e en n e el l a an no on ni im ma at to o. . L La as s p pu ue er rt ta as s s se e a ab br r a an n s se eg g n n u un n s si is st te em ma a d de e a ap pe er rt tu ur ra a a au ut to om m t ti ic ca a
q qu ue e p pe er rm mi it t a a q qu ue e s so ol lo o h hu ub bi ie er ra a u un na a p pe er rs so on na a e en n e el l i in nt te er ri io or r. . D De e e es se e m mo od do o, , e el l d do on na an nt te e y y e el l d do on na at ta ar ri io o n no o s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba an n n nu un nc ca a. . L Lo os s r ri ic co os s n no o s sa ab br r a an n q qu ui i n n s se e h ha ab b a a b be en ne ef fi ic ci ia ad do o d de e s su u g ge en ne er ro os si id da ad d, , y y l lo os s p po ob br re es s n no o s sa ab br r a an n
q qu ui i n n l lo os s h ha ab b a a a ay yu ud da ad do o. . L Lo os s p po ot te en nt ta ad do os s d de e P Pu ue er rt to o P Pr r n nc ci ip pe e t ta am mp po oc co o t te en nd dr r a an n l la a o op po or rt tu un ni id da ad d d de e j ju uz zg ga ar r a a s su us s
b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s n ni i a a o op pi in na ar r s si i e es st ta ab ba an n l lo o b ba as st ta an nt te e n ne ec ce es si it ta ad do os s. . P Po or r o ot tr ra a p pa ar rt te e, , l lo os s i in nd di ig ge en nt te es s n no o t te en nd dr r a an n e el l
s se en nt ti im mi ie en nt to o d de e d de eb be er r n na ad da a, , a al lg go o q qu ue e p po od d a a h ha ac ce er r d de e l la a c ca ar ri id da ad d a al lg go o m mu uy y h hu um mi il ll la an nt te e. .
L La as s c cu ua at tr ro o p pu ue er rt ta as s h ha ab b a an n s si id do o e el l t to oq qu ue e d de ef fi in ni it ti iv vo o: : s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o p po od d a a d da ar rs se e, , n ni i s si iq qu ui ie er ra a
i in nf fo or rm ma al lm me en nt te e, , u un na a e en nt tr ra ad da a d de e d do on na an nt te es s y y o ot tr ra a d de e d do on na at ta ar ri io os s. . E El l s si is st te em ma a f fu un nc ci io on na ab ba a d de em ma as si ia ad do o a al le ea at to or ri ia am me en nt te e
p pa ar ra a e es so o. . D De e e es se e m mo od do o, , s si i a al lg gu ui ie en n v ve e a a a a u un na a p pe er rs so on na a e en nt tr ra an nd do o o o s sa al li ie en nd do o n no o h ha ab b a a f fo or rm ma a d de e s sa ab be er r q qu u h ha ab b a a
i id do o a a h ha ac ce er r. .
S So ol lo o h ha ab b a a u un na a c co os sa a q qu ue e J Je ea an n- -C Cl la au ud de e h ha ab b a a t te en ni id do o q qu ue e h ha ac ce er r p pa ar ra a c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ra a: : a ap pr ro ov ve ec ch ha ar rs se e d de e
u un no o d de e l lo os s r ra as sg go os s e es se en nc ci ia al le es s d de e t to od do o h ha ai it ti ia an no o, , t ta an nt to o d de e l lo os s q qu ue e i ib ba an n a al l v vo ol la an nt te e d de e s su us s M Me er rc ce ed de es s c co om mo o d de e l lo os s
p po ob br re es s d de e s so ol le em mn ni id da ad d d de e C Ci it t S So ol le ei il l: : l la a s su up pe er rs st ti ic ci i n n. .
A As s , , s se e p pu us so o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l lo os s s sa ac ce er rd do ot te es s d de e v vu ud d q qu ue e t te en n a an n m m s s i in nf fl lu ue en nc ci ia a e en nt tr re e l lo os s M MR RE E, , y y r re ep pa ar rt ti i u un no os s
c cu ua an nt to os s b bi il ll le et te es s e en nt tr re e l lo os s m m s s h h b bi il le es s p pa ar ra a d di if fu un nd di ir r e el l m me en ns sa aj je e. . N No o p pa as s m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o a an nt te es s d de e q qu ue e l lo os s m m s s
a ac ca au ud da al la ad do os s d de e P Pu ue er rt to o P Pr r n nc ci ip pe e h hi ic ci ie er ra an n s su uy ya a l la a c cr re ee en nc ci ia a d de e q qu ue e c ca ae er r a a u un na a m ma al ld di ic ci i n n s so ob br re e e el ll lo os s s si i n no o h ha ac c a an n l lo o
c co or rr re ec ct to o. .
J Je ea an n- -C Cl la au ud de e s so on nr ri i c cu ua an nd do o e en nt tr r e en n l la a c c m ma ar ra a y y v vi io o e el l c cu ue en nc co o l ll le en no o d de e d d l la ar re es s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s, , d de e m mo on ne ed da a
l lo oc ca al l, , e e i in nc cl lu us so o t to od da av v a a m m s s c cu ur ri io os so o, , d de e j jo oy ya as s. . L La a g ge en nt te e q qu ue e e es st ta ab ba a e en n l la a c ca al ll le e h ha ab b a a d da ad do o p po or r h he ec ch ho o q qu ue e l l e er ra a
s so ol lo o u un n v vi is si it ta an nt te e m m s s. . S So ol lo o s sa ab b a a q qu ue e l l e er ra a e el l a au ut to or r d de el l i in nv ve en nt to o e el l p pu u a ad do o d de e s sa ac ce er rd do ot te es s a a l lo os s q qu ue e h ha ab b a a
e es sc co og gi id do o p po or r s su us s d do ot te es s d de e p pe er rs su ua as si i n n. .
S Se e e es st ta ab ba a a ag ga ac ch ha an nd do o p pa ar ra a r re ec co og ge er r d de el l s su ue el lo o u un n e en nv vo ol lt to or ri io o d de e c co om mi id da a q qu ue e a al lg gu ui ie en n h ha ab b a a t ti ir ra ad do o c cu ua an nd do o l la as s
l lu uc ce es s p pa ar rp pa ad de ea ar ro on n y y s se e a ap pa ag ga ar ro on n. . C Co on n l la as s c cu ua at tr ro o p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s, , l la a e es st ta an nc ci ia a q qu ue ed d e en n c co om mp pl le et ta a o os sc cu ur ri id da ad d. .
J Je ea an n- -C Cl la au ud de e m ma al ld di ij jo o e en n s si il le en nc ci io o a a l la a c co om mp pa a a a e el l c ct tr ri ic ca a. .
P Pe er ro o l la a o os sc cu ur ri id da ad d n no o d du ur r m mu uc ch ho o. . A Al lg gu ui ie en n e en nc ce en nd di i u un na a c ce er ri il ll la a t tr ra as s l l. . E El l a ap pa ag g n n d de eb b a a d de e h ha ab be er r d de es sc co on ne ec ct ta ad do o
e el l s si is st te em ma a d de e c ci ie er rr re e a au ut to om m t ti ic co o y y h ha ab b a a p pe er rm mi it ti id do o q qu ue e a aq qu ue el l h ho om mb br re e p pu ud di ie er ra a e en nt tr ra ar r. .
L Lo o s si ie en nt to o, , s se e o or r d di ij jo o J Je ea an n- -C Cl la au ud de e . . S So ol lo o s se e p pe er rm mi it te e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un na a p pe er rs so on na a a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o. . E Es sa a e es s
l la a n no or rm ma a. .
C Co on no oz zc co o l la a n no or rm ma a, , M Mo on ns si ie eu ur r P Pa au ul l. .
L La a v vo oz z l le e r re es su ul lt t d de es sc co on no oc ci id da a. . H Ha ab bl la ab ba a f fr ra an nc c s s y y n no o c cr ri io ol ll lo o. .
B Bu ue en no o, , e en nt to on nc ce es s m me e m ma ar rc ch ha ar r p pa ar ra a q qu ue e p pu ue ed da a h ha ac ce er r l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it te e. .
S S , , p pe er ro o l lo o q qu ue e n ne ec ce es si it to o e es s q qu ue e u us st te ed d s se e q qu ue ed de e a aq qu u . .
N No o. . N No o. . S Se e t tr ra at ta a d de e a al lg go o p pr ri iv va ad do o y y c co on nf fi id de en nc ci ia al l, , a am mi ig go o m m o o. . P Po or r e es so o l lo o l ll la am ma am mo os s l la a C C m ma ar ra a S Se ec cr re et ta a. . E Es s u un n
s se ec cr re et to o. .
L La a c ce er ri il ll la a s se e a ap pa ag g , , y y l la a c c m ma ar ra a q qu ue ed d s su um mi id da a n nu ue ev va am me en nt te e e en n l la a o os sc cu ur ri id da ad d. .
H Ho ol la a? ? E Es st t u us st te ed d a ah h ? ?
N No o h hu ub bo o r re es sp pu ue es st ta a. . N No o s se e o oy y n na ad da a h ha as st ta a q qu ue e J Je ea an n- -C Cl la au ud de e d di io o u un n r re es sp pi in ng go o c cu ua an nd do o n no ot t q qu ue e d do os s f fu ue er rt te es s
m ma an no os s r ro od de ea ab ba an n s su u c cu ue el ll lo o. . Q Qu ui is so o p pr ro ot te es st ta ar r, , p pr re eg gu un nt ta ar r q qu u h ha ab b a a h he ec ch ho o m ma al l, , e ex xp pl li ic ca ar r a a a aq qu ue el l h ho om mb br re e q qu ue e p po od d a a
c co og ge er r y y l ll le ev va ar rs se e t to od do o e el l d di in ne er ro o q qu ue e q qu ui is si ie er ra a, , q qu ue e n no o h ha ab b a a u un n l l m mi it te e. . P Pe er ro o e el l a ai ir re e n no o e en nt tr ra ab ba a e en n s su us s p pu ul lm mo on ne es s. .
D De ej j e es sc ca ap pa ar r u un n a ah ho og ga ad do o s so on ni id do o q qu ue e a ap pe en na as s s so on n h hu um ma an no o. . L Le e t te em mb bl la ar ro on n l la as s p pi ie er rn na as s y y s se e a af fe er rr r a a l lo os s
a an nt te eb br ra az zo os s d de e a aq qu ue el l h ho om mb br re e q qu ue e l lo o e es st tr ra an ng gu ul la ab ba a. .
- 65 -
P Pe er ro o n no o s si ir rv vi i d de e n na ad da a. . L La a o os sc cu ur ri id da ad d l lo o e en nv vo ol lv vi i , , y y s se e d de er rr ru um mb b e en n e el l s su ue el lo o. . E El l d de es sc co on no oc ci id do o e en nc ce en nd di i o ot tr ra a
c ce er ri il ll la a, , a ag ga ac ch h y y c ce er rr r l lo os s o oj jo os s d de el l m mu ue er rt to o. . M Mu ur rm mu ur r u un na a b br re ev ve e o or ra ac ci i n n, , s se e i in nc co or rp po or r y y s se e s sa ac cu ud di i e el l p po ol lv vo o d de e l la a
r ro op pa a. . S Se e e en nc ca am mi in n h ha ac ci ia a l la a p pu ue er rt ta a p po or r d do on nd de e h ha ab b a a e en nt tr ra ad do o y y t tu uv vo o l la a p pr re ec ca au uc ci i n n d de e v vo ol lv ve er r a a c co on ne ec ct ta ar r e el l c ci ir rc cu ui it to o
q qu ue e h ha ab b a a i in nh ha ab bi il li it ta ad do o u un no os s m mi in nu ut to os s a an nt te es s. . L Lu ue eg go o, , s sa al li i a a l la a n no oc ch he e, , a an n n ni im mo o y y s si in n q qu ue e n na ad di ie e l lo o v vi ie er ra a, , t ta al l c co om mo o
J Je ea an n- -C Cl la au ud de e P Pa au ul l h ha ab b a a p pr re et te en nd di id do o. .
- 66 -

C Ca ap p t tu ul lo o 2 23 3
S S b ba ad do o, , 8 8. .4 49 9 h h, , M Ma an nh ha at tt ta an n
C Cu ua an nd do o r re ep pa as sa ar ro on n l lo os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s d de e l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r, , T TC C n no o m mo os st tr r n ni in ng g n n i in nt te er r s s h ha ac ci ia a Y Yo os se ef f Y Yi it tz zh ho ok k, ,
y y s se e c ce en nt tr r e en n e el l r ra ab bi in no o, , e en n l lo o o oc cu ur rr ri id do o d de en nt tr ro o d de el l a au ul la a y y, , m m s s t ta ar rd de e, , e en n e el l m mi ik kv ve e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , u un na a v ve ez z
d de es sc ci if fr ra ad do o e el l m mi is st te er ri io os so o m me en ns sa aj je e, , c co on nc ce en nt tr r s su u p po od de er ro os so o i in nt te el le ec ct to o e en n e el l e en nc cu ue en nt tr ro o q qu ue e p pu us so o p pu un nt to o f fi in na al l a a l la a
b br re ev ve e e e i in nf fo or rt tu un na ad da a v vi is si it ta a d de e W Wi il ll l a a C Cr ro ow wn n H He ei ig gt th hs s. .
T Te e e eq qu ui iv vo oc ca as s e en n u un na a c co os sa a l le e d di ij jo o a a W Wi il ll l r r p pi id da am me en nt te e . . N No o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o q qu ue e Y Yo os se ef f Y Yi it tz zh ho ok k l ll le ev va ar ra a u un n
e ej je em mp pl la ar r d de e T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s s so ol lo o p pa ar ra a d de em mo os st tr ra ar r a a s su us s a am mi ig go os s q qu ue e t t t tr ra ab ba aj ja ab ba as s p pa ar ra a e es se e d di ia ar ri io o y y d de ec ci ir rl le es s
q qu ue e d de eb b a an n t te en ne er r c cu ui id da ad do o. . E El ll lo os s y ya a s sa ab b a an n q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba as s p pa ar ra a e el l p pe er ri i d di ic co o: : e el l p pr ri im me er r m me en ns sa aj je e l lo o e en nv vi ia ar ro on n a a t tu u
d di ir re ec cc ci i n n d de e c co or rr re eo o e el le ec ct tr r n ni ic co o d de e T Th he e T Ti im me es s. . E Es s d de ec ci ir r, , q qu ue e y ya a l lo o s sa ab b a an n. . T Ta an n p pr ro on nt to o c co om mo o s se e d di ie er ro on n c cu ue en nt ta a d de e
q qu ue e t t n no o e er ra as s T To om m M Mi it tc ch he el ll l, , s si in no o W Wi il ll l M Mo on nr ro oe e, , s su up pi ie er ro on n q qu ue e e es st ta ab ba an n t tr ra at ta an nd do o c co on n e el l m ma ar ri id do o d de e B Be et th h, , e el l
r re ep po or rt te er ro o d de e T Th he e T Ti im me es s. .
E En nt to on nc ce es s, , p po or r q qu u d de ej ja ar ro on n a a l la a v vi is st ta a e el l e ej je em mp pl la ar r d de el l d di ia ar ri io o c co on n m mi i r re ep po or rt ta aj je e? ? P Po or r q qu u l lo o l ll le ev v a al ll l Y Yo os se ef f? ?
N No o s sa ab be es s s si i l lo o l ll le ev v l l. . P Pu ue ed de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a e es st ta ad do o a al ll l a an nt te es s. .
N No o. . S Se eg gu ur ro o q qu ue e. .. .. . W Wi il ll l s se e i in nt te er rr ru um mp pi i . . D De es sp pu u s s d de e s su u e er rr ro or r c co on n e el l R Re eb bb be e, , y ya a n no o e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e n na ad da a. .
C Cr re e a a h ha ab be er r o o d do o q qu ue e o ot tr ra a p pe er rs so on na a e en nt tr ra ab ba a e en n l la a s sa al la a, , e el l r ru ui id do o d de el l p pa ap pe el l a al l p pa as sa ar r l la as s h ho oj ja as s; ; p pe er ro o n no o h ha ab b a a v vi is st to o
n na ad da a d de e t to od do o a aq qu ue el ll lo o. . P Po od d a a e es st ta ar r e eq qu ui iv vo oc ca ad do o. .
Y Y q qu u h hi iz zo o Y Yo os se ef f Y Yi it tz zh ho ok k? ? S Si i t te e p pa ar re ec ce e, , p pa ar ra a a ab br re ev vi ia ar r l lo o l ll la am ma ar re em mo os s Y YY Y. . Q Qu u t te e d di ij jo o Y YY Y c cu ua an nd do o s sa al li is st te e? ?
S Se e d di is sc cu ul lp p p po or r l lo o q qu ue e h ha ab b a a p pa as sa ad do o d de en nt tr ro o. . E En n e es se e m mo om me en nt to o m me e p pa ar re ec ci i q qu ue e m me en nt t a a y y n no o h hi ic ce e c ca as so o. . N No o
o ob bs st ta an nt te e, , p pu ue ed de e q qu ue e e es sa a f fu ue er ra a s su u m ma an ne er ra a d de e d de ec ci ir rm me e q qu ue e n no o e es st ta ab ba a c co on nf fo or rm me e c co on n l lo o q qu ue e o oc cu ur rr r a a. . I Ig gu ua al l e es s u un n
d di is si id de en nt te e! ! Q Qu ui iz z p pu ue ed da a a ay yu ud da ar rn no os s, , y ya a s sa ab be es s, , d de es sd de e d de en nt tr ro o. .
W Wi il ll l, , c co om mp pr re en nd do o q qu ue e e es st t s s n ne er rv vi io os so o, , p pe er ro o d de eb be es s h ha ac ce er r u un n e es sf fu ue er rz zo o p po or r m ma an nt te en ne er r l la a c ca ab be ez za a f fr r a a. . E Es st to o n no o e es s
c co om mo o e en n l la as s p pe el l c cu ul la as s. . L Li im m t ta at te e a a c co on nt ta ar rm me e l lo o q qu ue e t te e d di ij jo o. .
B Bu ue en no o, , v va al le e. . S Se e d di is sc cu ul lp p , , y y l lu ue eg go o m me e d di ij jo o a aq qu ue el ll lo o s so ob br re e m mi i t tr ra ab ba aj jo o: : S Si i q qu ui ie er re e s sa ab be er r q qu u o oc cu ur rr re e, , p pi ie en ns se e e en n
s su u t tr ra ab ba aj jo o . .
A A v ve er r. .. .. . T TC C e em mp pe ez z a a c ca am mi in na ar r a ar rr ri ib ba a y y a ab ba aj jo o p po or r l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n y y s se e d de et tu uv vo o a an nt te e u un n c cu ua ad dr ro o d de el l e ed di if fi ic ci io o
C Ch hr ry ys sl le er r, , q qu ue e h ha ab b a a p pi in nt ta ad do o c co om mo o s si i s se e d de er rr ri it ti ie er ra a b ba aj jo o l la a l ll lu uv vi ia a d de el l a an no oc ch he ec ce er r . . E Es se e t t o o h ha a v vi is st to o t tu u r re ep po or rt ta aj je e e en n
e el l p pe er ri i d di ic co o y y s sa ab be e a a q qu u t te e d de ed di ic ca as s. . P Pu ue ed de e q qu ue e n no o l lo o s su up pi ie er ra a h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s. .
C Cr re e a a q qu ue e h ha ab b a as s d di ic ch ho o q qu ue e l lo o s sa ab b a an n d de es sd de e e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e m me e e en nv vi ia ar ro on n e el l p pr ri im me er r m me en ns sa aj je e. .
E Es s v ve er rd da ad d. . L Lo o s sa ab b a an n. . L Lo o s sa ab b a a e el l r ra ab bi in no o y y t ta am mb bi i n n e el l e es sp pe ec ci ia al li is st ta a e en n o or rd de en na ad do or re es s q qu ue e t te e l lo o e en nv vi i . . P Pe er ro o
p pu ue ed de e q qu ue e Y YY Y n no o f fo or rm me e p pa ar rt te e d de e s su u c c r rc cu ul lo o d de e n nt ti im mo os s. . Q Qu ui iz z p pa ar ra a l l f fu ue e u un na a n no ov ve ed da ad d. .
A As s q qu ue e e es s p po os si ib bl le e q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra a a al ll l , , i im mp pa ac ci ie en nt te e p po or r a av vi is sa ar rl le es s d de e q qu ue e y yo o e er ra a u un n r re ep po or rt te er ro o y y q qu ue e e es so o p po od d a a
s su up po on ne er r p pr ro ob bl le em ma as s. .
S S . . E Es s p po os si ib bl le e, , p pe er ro o h ha ay y a al lg go o q qu ue e n no o e en nc ca aj ja a. . S Si i e es st ta ab ba a e en n l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n e es s p po or rq qu ue e l le e t ti ie en ne en n l la a c co on nf fi ia an nz za a
s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a d de ej ja ar rl le e s sa ab be er r q qu u o oc cu ur rr re e. . T Ti ie en ne e q qu ue e s se er r o ot tr ra a c co os sa a. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , p pe en ns se em mo os s p po or r u un n
m mo om me en nt to o q qu ue e t ti ie en ne es s r ra az z n n, , q qu ue e n no o l le e g gu us st ta a l lo o q qu ue e e es st t p pa as sa an nd do o e e i in nf fr ri in ng ge e e el l s sa ab bb ba at t p pa ar ra a d de ec ci ir rt te e q qu ue e n no o d de eb be es s
r re en nd di ir rt te e. . P Po or r q qu u i ib ba a a a d de ec c r rt te el lo o e en n f fo or rm ma a c co od di if fi ic ca ad da a c co on n e es st te e m me en ns sa aj je e? ?
N No o s s ; ; p po or r s si i t te en n a a a a a al lg gu ui ie en n m mi ir ra an nd do o p po or r e en nc ci im ma a d de el l h ho om mb br ro o o o p po or r s si i s se e d da ab ba a l la a c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia a d de e q qu ue e
a al lg gu ui ie en n m me et ti ie er ra a l la as s n na ar ri ic ce es s e en n l lo os s m me en ns sa aj je es s q qu ue e e en nv vi ia ab ba a. .
D De e a ac cu ue er rd do o c co on nv vi in no o T TC C . . A Ac ce ep pt t m mo os sl lo o. . S Su up p n n, , a ad de em m s s, , q qu ue e l lo o q qu ue e t te e d di ij jo o a an no oc ch he e, , l lo o d de e p p e en ns se e e en n s su u
t tr ra ab ba aj jo o , , t te en ng ga a a al lg go o q qu ue e v ve er r. . P Pu ue ed de e q qu ue e l lo o q qu ue e p pr re et te en nd da a s se ea a i in nd di ic ca ar rt te e q qu ue e d de eb be es s s se eg gu ui ir r h ha ac ci ie en nd do o l lo o q qu ue e h ha ac ce es s
e en n t tu u t tr ra ab ba aj jo o: : s se eg gu ui ir r b bu us sc ca an nd do o, , s se eg gu ui ir r h ha ac ci ie en nd do o p pr re eg gu un nt ta as s. .
S Su up po on ng go o q qu ue e d de eb be e d de e s se er r e es so o: : q qu ue e n no o l lo o d de ej je e, , q qu ue e s si ig ga a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o. .
D De e a ac cu ue er rd do o, , p pu ue es s. . S Su up po on ng go o q qu ue e e es so o e es s l lo o q qu ue e d de eb be e d de e s si ig gn ni if fi ic ca ar r. .
W Wi il ll l s se e d da ab ba a c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e T TC C s so ol lo o e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id da a e en n p pa ar rt te e. .
Q Qu u v va as s a a h ha ac ce er r a ah ho or ra a? ? p pr ro os si ig gu ui i e el ll la a . . V Va as s a a c co on nt te es st ta ar r? ?
l l n ni i s si iq qu ui ie er ra a l lo o h ha ab b a a p pe en ns sa ad do o, , p pe er ro o T TC C t te en n a a r ra az z n n: : d de eb b a a p pu ul ls sa ar r R Re es sp po on nd de er r , , e en nv vi ia ar r s su u m me en ns sa aj je e y y v ve er r q qu u
p pa as sa ab ba a. . Q Qu ui i n n e er re es s? ? p po od d a a a as su us st ta ar r a a Y YY Y. . Q Qu u q qu ui ie er re es s q qu ue e h ha ag ga a? ? e er ra a o ot tr ra a p po os si ib bi il li id da ad d. . D De eb b a a a ac ce er rt ta ar r c co on n
e el l m me en ns sa aj je e c co or rr re ec ct to o. .
T T q qu u o op pi in na as s, , T TC C? ?
C Cr re eo o q qu ue e n ne ec ce es si it to o u un n c ca af f . .
P Po or r e ev vi id de en nt te e f fa al lt ta a d de e c co os st tu um mb br re e, , e el ll la a e en nc ce en nd di i l la a c ca af fe et te er ra a y y l la a r ra ad di io o a a l la a v ve ez z. . E Es st ta a l lt ti im ma a e er ra a u un n v vi ie ej jo o r re ec ce ep pt to or r
m ma an nc ch ha ad do o d de e p pi in nt tu ur ra a q qu ue e n no o e es st ta ab ba a s si in nt to on ni iz za ad do o e en n n ni in ng gu un na a c ca ad de en na a m mu us si ic ca al l, , s si in no o e en n l la a W WN NY YC C, , l la a e em mi is so or ra a d de e
r ra ad di io o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
W Wi il ll l s se e r re ec co os st t e en n e el l s so of f y y s se e f fo or rz z a a p pe en ns sa ar r. . T Te en n a a q qu ue e o oc cu ur rr r r rs se el le e a al lg go o q qu ue e p pu us si ie er ra a f fi in n a a a aq qu ue el l c ca al lv va ar ri io o. . B Be et th h
h ha ab b a a p pa as sa ad do o l la a n no oc ch he e c ca au ut ti iv va a. . S So ol lo o D Di io os s s sa ab b a a d d n nd de e y y e en n q qu u s si it tu ua ac ci i n n s se e h ha al ll la ab ba a. . l l h ha ab b a a t te en ni id do o l la a
o op po or rt tu un ni id da ad d d de e c co om mp pr ro ob ba ar r q qu u d du ur ro os s p po od d a an n s se er r l lo os s h ha as si id di im m c cu ua an nd do o e es st tu uv vi ie er ro on n a a p pu un nt to o d de e a ah ho og ga ar rl lo o y y
c co on ng ge el la ar rl lo o. . Q Qu u t to or rm me en nt to os s h ha ab br r a an n i in nf fl li ig gi id do o a a l la a p po ob br re e B Be et th h? ? Q Qu u e ex xt tr ra a a as s n no or rm ma as s l le es s p pe er rm mi it t a an n t to or rt tu ur ra ar r a a
u un na a m mu uj je er r q qu ue e, , s se eg g n n s su us s p pr ro op pi ia as s p pa al la ab br ra as s, , n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o n na ad da a m ma al lo o? ? N No o l le e c co os st ta ab ba a i im ma ag gi in na ar r l lo o a as su us st ta ad da a q qu ue e
e es st ta ar r a a. . P Pi ie en ns sa a! ! s se e d di ij jo o . . P Pi ie en ns sa a! ! ; ; p pe er ro o s se e q qu ue ed d m mi ir ra an nd do o e el l m m v vi il l y y s su u c co od di if fi ic ca ad do o m me en ns sa aj je e d de e n ni im mo o
N No o t te e d de et te en ng ga as s y y l la a B Bl la ac ck kb be er rr ry y, , q qu ue e h ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o s so ol lo o l le e h ha ab b a a d da ad do o m ma al la as s n no ot ti ic ci ia as s. . T Te en n a a u un n
a ap pa ar ra at to o e en n c ca ad da a m ma an no o, , p pe er ro o n ni in ng gu un no o l le e s su ug gi ir ri i n na ad da a. .
E En n l la a r ra ad di io o s so on n l la a m me el lo od d a a q qu ue e a an nu un nc ci ia ab ba a l la as s n no ot ti ic ci ia as s. . W Wi il ll l m mi ir r l la a h ho or ra a: : l la as s 9 9. .0 00 0 h h. .
B Bu ue en no os s d d a as s. . E Es st ta a e es s l la a e ed di ic ci i n n d de el l f fi in n d de e s se em ma an na a. . E El l p pr re es si id de en nt te e p pr ro om me et te e u un na a n nu ue ev va a i in ni ic ci ia at ti iv va a e en n O Or ri ie en nt te e
P Pr r x xi im mo o. . L La a c co on nf fe er re en nc ci ia a b ba ap pt ti is st ta a d de el l s su ur r m ma an ni if fi ie es st ta a q qu ue e v va a a a i in ni ic ci ia ar r u un na a g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a l lo o q qu ue e l ll la am ma a l la a " "s so or rd di id de ez z
d de e H Ho ol ll ly yw wo oo od d" ". .Y Y e en n L Lo on nd dr re es s t te en ne em mo os s m m s s n no ot ti ic ci ia as s d de el l e es sc c n nd da al lo o d de el l a a o o. .. .. .
W Wi il ll l h hi iz zo o c ca as so o o om mi is so o d de e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e, , p pe er ro o p pr re es st t a at te en nc ci i n n a a l la a l lt ti im ma a n no ot ti ic ci ia a, , r re el la ac ci io on na ad da a c co on n G Ga av vi in n C Cu ur rt ti is s. .
R Re es su ul lt ta ab ba a q qu ue e a aq qu ue el l r ru ub bi ic cu un nd do o c cl l r ri ig go o a al l q qu ue e v vi io o e en n l la a t te el le ev vi is si i n n l la a o ot tr ra a n no oc ch he e t te en n a a r ra az z n n: : C Cu ur rt ti is s h ha ab b a a e es st ta ad do o
s su us st tr ra ay ye en nd do o e en no or rm me es s c ca an nt ti id da ad de es s d de e d di in ne er ro o d de el l e er ra ar ri io o p p b bl li ic co o. . N No o m mi il ll lo on ne es s, , c co os sa a q qu ue e l lo o h ha ab br r a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n
a al lg gu ui ie en n i in nm me en ns sa am me en nt te e r ri ic co o, , s si in no o c ci ie en nt to os s d de e m mi il ll lo on ne es s. . S Se eg g n n p pa ar re ec c a a, , e el l d di in ne er ro o h ha ab b a a s si id do o d de es sv vi ia ad do o a a u un na a c cu ue en nt ta a
- 67 -
n nu um me er ra ad da a d de e Z Zu ur ri ic ch h. . E El l h hu um mi il ld de e m mi in ni is st tr ro o C Cu ur rt ti is s, , e el l q qu ue e s se e p pa as se ea ab ba a p po or r l la a c ca ap pi it ta al l b br ri it t n ni ic ca a e en n u un n m mo od de es st to o
u ut ti il li it ta ar ri io o, , s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un no o d de e l lo os s h ho om mb br re es s m m s s r ri ic co os s d de el l p pl la an ne et ta a. .
E En n e el l e es st ta ad do o d de e n ni im mo o e en n q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a, , a aq qu ue el ll la as s n no ot ti ic ci ia as s l le e p pa ar re ec ci ie er ro on n d de ep pr ri im me en nt te es s. . N No o e er ra an n m m s s q qu ue e l la a
c co on nf fi ir rm ma ac ci i n n, , a a u un na a e es sc ca al la a m mu uc ch ho o m ma ay yo or r, , d de e t to od do o l lo o q qu ue e h ha ab b a a v vi iv vi id do o d du ur ra an nt te e l la as s l lt ti im ma as s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s: :
u un no o n no o p po od d a a f fi ia ar rs se e d de e n na ad di ie e; ; n na ad di ie e v va al l a a n na ad da a. . E En nt to on nc ce es s, , c co om mo o u un n r re ep pr ro oc ch he e a a s s m mi is sm mo o, , p pe en ns s e en n P Pa at t B Ba ax xt te er r y y
e en n H Ho ow wa ar rd d M Ma ac cr ra ae e. . E En n e ef fe ec ct to o, , l lo os s d do os s h ha ab b a an n h he ec ch ho o a al lg go o b bu ue en no o, , p pe er ro o e er ra an n l la a e ex xc ce ep pc ci i n n. .
E Es sc cu uc ch ha a e es st to o, , W Wi il ll l. .
T TC C h ha ab b a a s su ub bi id do o e el l v vo ol lu um me en n, , y y W Wi il ll l r re ec co on no oc ci i l la a v vo oz z: : e er ra a l la a d de el l l lo oc cu ut to or r p pr ri in nc ci ip pa al l d de e l la a e em mi is so or ra a, , q qu ue e e es st ta ab ba a
d da an nd do o l la as s n no ot ti ic ci ia as s l lo oc ca al le es s. .
L La a I IN NT TE ER RP PO OL L h ha a r re ea al li iz za ad do o u un na a e ex xt tr ra a a a e ex xc cu ur rs si i n n h ha as st ta a B Br ro oo ok kl ly yn n e es st ta a m ma a a an na a q qu ue e h ha a t te en ni id do o c co om mo o e es sc ce en na ar ri io o
p pr ri in nc ci ip pa al l l la a c co om mu un ni id da ad d h ha as s d di ic ca a d de e C Cr ro ow wn n H He ei ig gh ht ts s. . L Lo os s a ag ge en nt te es s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e p po ol li ic c a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha an n
e ex xp pl li ic ca ad do o q qu ue e e es st t n n t tr ra ab ba aj ja an nd do o c co on n l la a p po ol li ic c a a t ta ai il la an nd de es sa a e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e u un n a as se es si in na at to o. . L La a p po or rt ta av vo oz z d de el l
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o, , L Li is sa a R Ro od dr r g gu ue ez z, , h ha a c co om me en nt ta ad do o q qu ue e e el l c ca as so o e es st t r re el la ac ci io on na ad do o c co on n e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de el l c ca ad d v ve er r d de e
u un n i im mp po or rt ta an nt te e h ho om mb br re e d de e n ne eg go oc ci io os s t ta ai il la an nd d s s e en n l la a s se ed de e q qu ue e l la a c co om mu un ni id da ad d h ha as s d di ic ca a t ti ie en ne e e en n B Ba an ng gk ko ok k. . E El l h ho om mb br re e
l ll le ev va ab ba a v va ar ri io os s d d a as s d de es sa ap pa ar re ec ci id do o y y s se e p pe en ns sa ab ba a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o s se ec cu ue es st tr ra ad do o. . E El l r ra ab bi in no o r re es sp po on ns sa ab bl le e d de el l c ce en nt tr ro o d de e
B Ba an ng gk ko ok k h ha a s si id do o d de et te en ni id do o, , y y l la as s a au ut to or ri id da ad de es s t ta ai il la an nd de es sa as s h ha an n s so ol li ic ci it ta ad do o, , a a t tr ra av v s s d de e l la a I IN NT TE ER RP PO OL L, , q qu ue e l la a p po ol li ic c a a
d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k i in nv ve es st ti ig gu ue e e el l c cu ua ar rt te el l g ge en ne er ra al l d de el l m mo ov vi im mi ie en nt to o h ha as s d di ic co o u ub bi ic ca ad do o e en n n nu ue es st tr ra a c ci iu ud da ad d, , p pa ar ra a a am mp pl li ia ar r
l la as s p pe es sq qu ui is sa as s. .
A Ah ho or ra a, , e el l t ti ie em mp po o: : e en n M Ma an nh ha at tt ta an n. .. .. .
T TC C p pa ar re ec c a a m mu uy y p p l li id da a. .
N Ne ec ce es si it to o s sa al li ir r d de e a aq qu u d di ij jo o d de e r re ep pe en nt te e. .
P Pa ar re ec c a a s su uf fr ri ir r u un n a at ta aq qu ue e d de e c cl la au us st tr ro of fo ob bi ia a. . R Re ec co or rr ri i l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n e en n b bu us sc ca a d de e s su us s c co os sa as s ( (e el l m m v vi il l, , e el l b bo ol ls so o) ). .W Wi il ll l
s sa ab b a a q qu ue e n no o h ha ab b a a o ot tr ra a a al lt te er rn na at ti iv va a: : s se e m ma ar rc ch ha ab ba an n. .
A Al l v ve er rl la a a as s , , s se e a as su us st t . . N No o h ha ab b a a d du ud da as s s so ob br re e l la a r re ea ac cc ci i n n d de e T TC C: : e es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e p pe en ns sa ab ba a q qu ue e B Be et th h h ha ab b a a s si id do o
a as se es si in na ad da a o o e es st ta ab ba a a a p pu un nt to o d de e s se er rl lo o. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o, , l la a a an nt te e