Está en la página 1de 129

J onas Blonskis, Vytautas Buknaitis,

Renata Burbait, Danguol Olbutien,


Rima iaulien
INFORMACINI
TECHNOLOGIJ
VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI
J onas Blonskis, Vytautas Buknaitis,
Renata Burbait, Danguol Olbutien,
Rima iaulien
INFORMACINI
TECHNOLOGIJ
VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI
PAVVSWiAi
Scanned by
Cloud Dancing
P A A L 2 A M i N
VILNIUS 2013
UDK 004(079.1)
In 47
Projekto vadov Ieva Mackevi
Autoriai: Jonas Blonskis, Vytautas Buknaitis, Renata Burbait, Danguol Olbutien, Rima iaulien
Redaktor Zita Manstaviien
Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit
Maketavo Sigita Populaigien
Leidinio interneto svetain - http://it.vadovliai.lt
Leidykla TEV, Vilnius, 2013
Virelio dail. Sigita Populaigien, 2013
ISBN 978-609-433-194-7
I mintingas ne tas, kuris daug i no.
o tas, kurio inios naudingos.
Aischilas
Mieli mokiniai!
i knyga skirta XI -XI I kl. mokiniams, besiruoiantiems laikyti informacini technologij brandos egzami-
n (IT BE), norintiems sivertinti informacini technologij (IT) ir programavimo gytas inias, prakti-
nius gdius bei susipainti su IT BE uduoties struktra, vairi srii uduoi pateikimo forma ir j
sudtingumu.
IT BE sudaro dvi lygiaverts turinio dalys - IT ir programavimo pagrind. IT dalis apima XI -XI I kl. ben-
drojo kurso tekstini dokument maketavimo, skaitins informacijos apdorojimo skaiiuokle bei saugaus ir
teisto naudojimosi informacija ir interneto paslaugomis srii inias ir praktinius gdius. Programavimo
dalies turinio reikalavimai i esms atitinka XI -XI I kl. iplstinio kurso programavimo modulio program.
IT VBE uduoties struktra yra tokia:
skyriaus Saugus ir teistas naudojimasis informacija ir interneto paslaugomis" ini testas
(10 tak);
skyriaus Tekstini dokument maketavimas" praktin uduotis (20 tak);
skyriaus Skaitins informacijos apdorojimas skaiiuokle" praktin uduotis (20 tak);
programavimo kurso 2-3 praktins uduotys (50 tak).
Knyg sudaro penki skyriai. Keturi pirmi skyriai pads pakartoti ir sivertinti IT ir programavimo kurs
gytas inias ir praktinius gdius. Kiekvieno skyrelio pradioje pateikti IT BE programoje nurodyti reika-
lavimai mokini pasiekimams egzaminui ilaikyti. (Skaiiuokls ir programavimo skyreliuose pabraukti
odiai ymi tas funkcijas, langeli koordinai tip ar algoritmus, kuri reikia tuose skyreliuose pateiktoms
uduotims atlikti.) Uduotys parengtos pagal iuos reikalavimus ir idstytos sudtingjaniai.
Programavimo skyriuje kiekvieno skyrelio pirmos uduoties pabaigoje, be pradini duomen ir rezultat
rinkinio, pateikiami keli papildomi kontrolini duomen rinkiniai. Jie pads ne tik patikrinti, ar parengtoje
programoje nra klaid ir norimas rezultatas pasiekiamas esant keliems galimiems teisingiems pradini
duomen rinkiniams, bet ir mokytis savarankikai kurti kontrolinius duomenis.
Visoms praktinms uduotims atlikti reikalingus failus galite nemokamai atsisisti i interneto (it.vadoveliai.lt).
Teorin kurs mediag, inynus (jei reikia) rasite IT bendrojo ir iplstinio kurso vadovliuose (r. altini
sra).
Penktajame skyriuje pateikti du IT BE uduot iliustruojantys pavyzdiai (klausim ir uduoi komplek-
tai). Jais siekiama parodyti pasikeitusi atnaujinto IT BE uduoties struktr ir form. Autoriai nori spti,
kad nepretenduoja IT BE uduoties rengj, o j pasilyti pavyzdiai - tikrojo IT BE uduoties prototipo
vaidmen.
Egzaminas nra formalus ini ir praktini gebjim patikrinimas. Jo tikslas - padti jums sivertinti
vidurinje mokykloje gytas inias ir pasirengim programuotojo (arba jam artimoms) profesinms studi-
joms.
Egzamino uduoiai atlikti btina gebti krybikai taikyti gytas inias konkreioms problemoms sprsti,
mokti uduot analizuoti, jai sprsti parinkti efektyv sprendimo bd. Nebijokite, jei uduotims atlikti
reiks papildom pastang, susikaupimo, krybins minties ir, inoma, daugiau laiko, nei skiriama egzami-
no metu. Kuo daugiau uduoi atliksite, tuo daugiau patirties gysite, o kartu su ja ir pasitikjimo savimi,
savo iniomis. Ilgainiui pastebsite, kad toms paioms uduotims atlikti reiks vis maiau laiko.
Autoriai tikisi, kad knygoje pateiktos uduotys pads jums pasiruoti ir skmingai ilaikyti egzamin.
Skms!
Knygos autoriai
Turinys
1 Tekstinio dokumento maketavimas
1.1. Struktri ni ai sraai 7
1.2. Tekstosti l i ai 11
1.3. Turinys, dal yki n rodykl ir numeruoj ami ej i obj ektai ,
kuri ami automati nmi s pri emonmi s 15
1.4. Nuorodos (saitai) dokument e 22
1.5. Teksto dstymas naudoj anti s tabul i avi mo ymmi s 26
1.6. Teksto dstymas skiltimis 27
1.7. Teksto dstymas l entel e 33
Puslapins antrats ir porats.
Dokumento spausdinimas 36
9 iSl^J^iikiiii 1 ^fc S ! ^He II Hfi flf 111 ^C i Ijj
os apdorojimas
v H
iiS If ^ffisI ^fUI ^0^
2.1. Matemati ns, tri gonometri ns ir statistins funkcijos 40
2.2. Logins funkcijos 46
2.3. Datos ir laiko funkcijos 51
2.4. Duomen rikiavimas ir atranka 54
2.5. Duomen vaizdavimas di agrama 57
2.6. Puslapins antrats ir porats.
Dokumento spausdinimas 60
3. Saugus ir teistas naudojimasis
P W
i n f o r m a c i j a b e i e. p a s l a u g o m i s
3,1 Informacijos kompi ut eryj e saugumas 62
3.2. Elektronins paslaugos 63
3.3. Elektroninis paraas 66
3.4. Antrosios kartos saityno paslaugos 67
3.5. Asmens duomenys ir autori teiss 69
4. Programavimas
4.1. Duomen skaitymas i fai l o, rezul tat raymas fai l 72
4.2. Veiksm apraymas funkcijomis 74
4 . 2 . 1 . Funkcija, gri nanti apskaiiuot
reikm per funkcijos vard 75
4 . 2 . 2 . Funkcija, gri nanti apskaiiuot
reikm per parametrus 77
4.3. Masyvai, veiksmai su masyvo duomeni mi s 80
4.4. Paprasiausi al gori tmai 84
4 . 4 . 1 . Sumos ir ari t met i ni o vi durki o skaiiavimas 84
4 . 4 . 2 . Didiausios (maiausios) reikms masyve paieka 88
4.5. Veiksmai su struktromis ir masyvais, kuri el ementai yra
struktros t i po 93
4.6. Didiausios ir maiausios reikmi paieka masyve
su struktros t i po el ementai s 96
4.7. Rikiavimas 101
4.8. Veiksmai su si mbol i ei l utmi s 105
5. Informacini technologij valstybinio
brandos egzamino uduot
iliustruojantys pavyzdiai
5.1. Pirmasis pavyzdys 110
5.2. Antrasi spavyzdys 118
1 Tekstinio dokumento maketavimas
1.1. Struktri ni ai sraai
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Dokumente sudaryti keli lygi numeruojamj ir / ar enklinamj sra.
Tvarkyti (alinti) keli lygi sra formatus: numeravimo (enklinimo) stili, numerio
(simbolio) lygiuot, teksto eilui trauk.
Uduotys
1. Informacijos klasifikavimas
Faile Informacijos_klasifikavimas.doc esant tekst pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos
uduoties pavyzd.
Nurodymai
Sukurkite struktrin sra, kurio pirmojo lygio elementai numeruojami didiosiomis raidmis,
antrojo lygio elementai enklinami nurodytu rifto Wingdings enkleliu.
Pasirinkite iuos struktrinio srao formatus:
pirmojo lygio numeri trauk - O cm,
pirmojo lygio teksto trauk - 0,7 cm,
papildom kiekvieno lygio trauk - 0,7 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobd
A. Tekstin
> vairiausi tekstai
B. Skaitmenin
> Skaiiai
> Lentels
> Matematins formuls
C. Grafin
> Schemos
> Pieimai
> Nuotraukos
D. Garsin
> Muzikos raai
> Natrals ir dirbtiniai garsai
> Kalb tekstai
(5 takai)
2. Iradimai
Faile Eradimai.doc esanti informacija apie kelias ymias asmenybes ir j iradimus informatikos mokslo sri-
tyje pateikta naudojantis struktriniu enklinamuoju srau. Tekst pertvarkykite pagal pateiktus nurody-
mus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Pirmojo lygio enklel pakeiskite nurodytu rifto Wingdings enkleliu.
Nurodykite pirmojo lygio enkleli pusjuod stili ir kit spalv.
Pasirinkite antrojo lygio enkleli trauk - 1,5 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
ymi asmenybi nuopelnai informatikos mokslui
> Alanas Tiuringas (1912 m. birelio 23 d. - 1954 m. birelio 7 d.) - ymus brit
matematikas, logikas, kriptografas ir karo didvyris, laikomas informatikos mokslo
tvu. Jis:
apra abstraki skaiiavimo main (vliau ji pavadinta Tiuringo vardu),
kuri padjo formalizuoti algoritmo svok;
Antrojo pasaulinio karo metu vadovavo darbo grupei, kuri iifravo Enigmos
kod, naudot vokiei karo laivyno.
> Konradas Cz (1910 m. birelio 22 d. - 1995 m. gruodio 18 d.) - vokiei ininierius,
neoficialus pirmojo iuolaikiniais principais grsto kompiuterio sukrjas, pirmosios
algoritmins kalbos autorius, skaitmenins visatos idjos pradininkas. Jis:
sukr kelet automatizuot skaiiuotuv, kurie turjo valdymo modul,
atmint ir aritmetinius veiksmus atliekant procesori;
1936 m. pagamino Zl", pirmj dvejetain aritmetik naudojant kompiuter;
1939 m. pagamino funkcionuojant elektromechanin Z2" model;
1941 m. sukr automatin programuojam skaitmenin kompiuter Z3";
1946 m. sukr pirmj algoritmin kalb, kuri pavadino Plankalkul".
> Styvas Dobsas (1955 m. vasario 24 d. - 2011 m. spalio 5 d.) - JAV verslo magnatas,
vienas Apple" kompanijos krj, iradjas. Jis:
kartu su Apple" krjais Styvu Vozniaku XX a. 8-ojo deimtmeio pabaigoje
sukr vien pirmj plaiai naudojam asmenini Apple" kompiuteri;
1979 m. kr kompiuterins animacijos kino studij, kuri laimjo
26 Oskarus", 7 Auksinius gaublius", 3 Grammy" bei daugyb kit
apdovanojim;
1988 m. sukr pirmj NeXT" kompiuter bei NeXTSTEP" ir OpenStep"
operacines sistemas, kuri pagrindu buvo sukurta operacin sistema
Mac OSX";
2000 m. sukr neiojamj grotuv iPod", kuris gali groti muzik, rodyti
nuotraukas ir vaizdo filmus;
2006 m. sukr pirmj imanj telefon iPhone" su jutikliniu ekranu,
minimaliu standiuoju disku, operacine sistema, fotokamera, neiojamj
muzikos grotuv ir internet;
2010 m. sukr planetin kompiuter IPad" su IPhone" operacine ir
taikomja programine ranga.
(4 takai)
3. odio reikms
Faile odio_reikms.doc esant struktrin sunumeruot sra pertvarkykite vieno lygio numeruojamj
sra pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Paalinkite struktrinio srao antrojo lygio element numeravim ir treiojo lygio element
enklinim.
Atliktos uduoties pavyzdys
odio formatas" reikms
1. Dokumento arba jo dalies (ramens, skaiiaus, datos, pastraipos, lentels ir kt.)
vaizdavimo ir apipavidalinimo bdas. Pavyzdiai: datos formatas, pastraipos formatas,
puslapi numeri formatas, ramen formatas, valiutos formatas.
2. Kompiuteryje laikom duomen apipavidalinimo bdas. Pavyzdiai: AVI garso ir vaizdo
formatas, MP3 formatas, PDF formatas, RTF formatas.
3. Tinklu siuniam duomen apipavidalinimo bdas. Bna dvejetainis arba tekstinis
formatas.
4. Popieriaus lapo matmenys. Nurodomas ilgio vienetais (pvz.: 210x297 mm, 21x29,7 cm)
arba standartini format pavadinimais (pvz.: A4, A5). Pavyzdiai: A grups formatai
(AO - 841x1189, A3 - 297x420, A4 - 210x297, A5 - 148x210), B grups formatai (
- 1000x1414, Bl - 707x1000, B2 - 500x707, B10 - 31x44), C grups formatai (C3 -
460x324, C4 - 324x229, C5 - 229x162, C6 - 162x114), laikinio popieriaus formatas
- raomojo popieriaus lapas, kurio dydis yra 8,5x11 colio (arba 21,59x27,94 cm),
vartojamas JAV.
(2 takai)
4. Kompiuterio sandara
Faile Kompiuterio_sandara.doc esant tekst pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Sukurkite numeruotj struktrin sra.
Pasirinkite iuos struktrinio srao element formatus:
centrin vis lygi numeri lygiuot,
antrojo lygio element stili arabikais skaitmenimis (pirmojo ir antrojo lygio skyrybos
enklas - takas, po antrojo lygio numerio raomas skliaustas),
pirmojo lygio numerio trauk - 0,8 cm,
pirmojo lygio teksto trauk - 1 cm,
papildom kiekvieno lygio trauk - 1 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
Kompiuterio sandara
1. vedimo taisai
1.1) Klaviatra
1.2) Pel
1.3) Jutiklinis kilimlis
1.4) Skaitytuvas
1.5) Sviesplunksn
1.6) Mikrofonas
1.7) Skaitmeninis fotoaparatas
2. Ivedimo taisai
2.1) Spausdintuvas
2.2) Monitorius
2.3) Braiytuvas
2.4) Garsiakalbis
3. Sisteminis blokas
3.1) Procesorius
3.2) Vidin atmintin
3.3) Magistrals
5. Lietuvos valstybins institucijos
Faile Valstybins Jnstitucijos.doc esant tekst pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Sukurkite struktrin sra, sunumeruot romnikais skaiiais.
Pasirinkite iuos struktrinio srao formatus:
pirmojo lygio numerio trauk - 0,5 cm,
pirmojo lygio teksto trauk - 0,6 cm,
papildom kiekvieno lygio trauk - 0,7 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
Lietuvos valstybins institucijos
I. Prezidento kanceliarija
I.I. Bendrj reikal skyrius
I.II. Finans ir apskaitos skyrius
I.III. Informacijos technologij skyrius
I.IV. Komunikacijos skyrius
I.V. Personalo skyrius
I.VI. Transporto skyrius
I.VII. Turto valdymo ir viej pirkim skyrius
II. Seimas
II.I. Seimo valdyba
II.II. Senin sueiga
II-III. Seimo nariai
II.IV. Seimokomitetai
II.IV.I. Aplinkos apsaugos komitetas
II.IV.II. Audito komitetas
II.IV.III. Biudeto ir finans komitetas
II.IV.IV. Ekonomikos komitetas
II.IV.V. Europos reikal komitetas
II.IV.VI. Informacins visuomens pltros komitetas
II.V. Parlamentins grups
III. Vyriausyb
III.I. Vyriausybs atstovai apskrityse
III.II. Vyriausybs komisijos
III.III. Vyriausybs kanceliarija
(7 takai)
1.2. Tekstosti l i ai
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Naudotis dokumento numatytaisiais stiliais ir kurti nauj stili.
Taikyti, modifikuoti esam ir sukurti nauj simboli ir / ar pastraipos stili.
Uduotys
1. Violetos Palinskaits biografija
Pagal atliktos uduoties pavyzd faile Biografija.doc esaniam tekstui pritaikykite nurodytus standartinius
stilius.
Nurodymai
Eilraio pavadinimui pritaikykite stili Antrinis pavadinimas, eilraio tekstui - stili Iskirta
citata, odiams Violeta Palinskait" - stili Knygos pavadinimas.
Tekst tinkamai sumaketuokite (js parengtas maketas turi bti kiek galima panaesnis
pateiktj pavyzdyje).
Atliktos uduoties pavyzdys
Mergait su degtukais"
Sukrei mane, Kristianai keistuoli,
I nieko.
I sapno kaip rinio sniego,
Dabar a po kabaniu pasakos tiltu
Degtuk iebsiu,
Kad pirtai suilt.
VIOLETA PALINSKAIT - poet, dramaturge, scenariste.
Gim 1943 m. lapkriio 20 d. Kaune. Vaikyst praleido aliakalnyje, labai mgo
paklajoti po senamiest. Tvas buvo mokytojas, mama mokjo daug kalb ir
labai mgo deklamuoti eiles. Taip nuo ma dien tvai autor supaindino su
literatra.
Vilniaus universitete 1960-1964 m. studijavo Istorijos-filologijos fakultete.
Eilraius pradjo spausdinti 1958 m., o pirmj eilrai rinkin em kl
ol" 1961 m. ileido bdama septyniolikos met. Poezijos rinkini em kl ol" (1961 m.),
Akmenys ydi" (1963 m.), Aikts" (1965 m.), Kreidos boktai" (1969 m.), Beldimas duris"
(1979 m.), Laiptai" (1985 m.) eilse aptinkamas romantinis pakilumas, dainika lyrin intonacija,
meils, gamtos igyvenim, taikos isaugojimo motyvai. Romantin pakilum, lyrin skaidrum
kartais pritildo yd geto, karo suniokoto miesto detals. Vlesniuose eilraiuose minorikai
kalbama laiko praeinamumo, aminybs ir laikinumo temomis, ikeliama dvasin patirtis.
Poezijoje vaikams dominuoja buities, vaikysts motyvai, mayliams suprantama forma kalbama
apie gyvenimo prasm. Eilraiams bdingos netiktos personifikacijos, lyrizmo bei smojo
derinimas, muzikalumas, eildaros vairov.
2. Antrats stilius
Tekst rengykls (standartin) stili Antrat 3 modifikuokite pagal pateiktus nurodymus.
Nurodymai
Pakeiskite ramen spalv juodj.
Parinkite pasvirj rifto stili.
Parinkite centrin lygiuot.
(3 takai)
3. Naujas stilius
Pagal pateiktus nurodymus sukurkite stilius.
Nurodymai
Numatytojo stiliaus prastasis pagrindu sukurkite i format pastraipos stili Tekstas:
enklinimas - enkliuku ",
teksto trauka nuo kairiosios ir deiniosios parats - O cm.
Sukurkite i format simboli stili Svoka:
riftas - Courier 12 pt,
rifto stilius - pasvirasis.
(4 takai)
4. Citata
Sukurkite fail Citata.doc. Jame atlikite uduotis pagal pateiktus nurodymus.
Nurodymai
Sukurkite simboli stili Fraz:
riftas - Comic Sans MS, jo dydis - 11 pt,
fono spalva - alia,
raidi efektas - Maos didiosios raids",
tarpas tarp simboli - 1,5 pt.
Paraykite fraz Nerasi tokio mogaus, i kurio iminius negalt dar ko nors pasimokyti.
(J. V. Gt)" ir jai pritaikykite sukurt stili Fraz.
(7 takai)
5. Vytautas Kernagis
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sukurkite stilius ir juos pritaikykite faile
Vytautas_Kernagis.doc esaniam tekstui.
Nurodymai
Sukurkite i format pastraipos stili Skyreliai:
riftas - Book Antiqua 12 pt, alia ramen spalva, didij raidi efektas,
centrin lygiuot, tarpas prie pastraip - 10 pt.
Sukurkite i format simboli stili Vardas:
riftas - Arial 11 pt, mlyna ramen spalva, rifto stilius - pasvirasis.
pritaikykite sukurtus stilius dokumento tekstui:
stili Skyreliai - pavadinimams (jie paymti pusjuodiu stiliumi),
stili Vardas - odiams Vytautas Kernagis".
Atliktos uduoties pavyzdys
Vytautas Kernagis (1951 m. gegus 19 d. - 2008 m. kovo 15 d.) - lietuvi muzikos,
dainuojamosios poezijos atlikjas ir autorius, pramogini rengini reisierius, televizijos
laid vedjas. Dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje.
BlOGK A. f IJA
V. Kernagis - meninink Aleksandro Kernagio ir Grainos Kernagiens-Blynaits snus.
Iki 3 klass moksi M. K. iurlionio men gimnazijoje, po to - Vilniaus 23-oje vidurinje
mokykloje. Studijavo aktoriaus meistrikum Lietuvos valstybinje konservatorijoje, kuri
baig 1973 m. Nuo 1975 m. m neakivaizdiai studijuoti estrados reisr Maskvos
A. Lunaiarskio teatro meno institute, kur baig 1980 m.
Mir 2008 m. kovo 15 d. nakt, eidamas 57-uosius metus, po sunkios ligos.
Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinse, Meninink kalnelyje.
VEI K L A
V. Kernagis buvo kolektyv Aisiai", Rups miltai", Dainos teatras", kabareto Tarp
girn" narys. Sukr per 200 dain pagal savo, Sigito Gedos, Marcelijaus Martinaiio,
Juozo Erlicko, Dalios Saukaityts, Vinco Mykolaiio-Putino ir kt. odius. Vaidino
filmuose Kai a maas buvau" (1968 m.), Maa ipaintis" (1971 m.), Atsipraau"
(1982 m.), Kakas atsitiko" (1986 m.). dainavo vairias partijas miuzikluose Velnio
nuotaka" (1975 m., Girdvainio partija), Ugnies mediokl su varovais" (1976 m., Rolando
partija), Dainuojantis ir okantis mergaits vieverslis" (1978 m., Vieverslio partija).
Buvo aidimo Paskutinis ansas" (LTV), pramogins laidos Muzikinis viebutis" (LTV)
vedjas, realybs ou Robinzonai" (TV3) reisierius ir vedjas, Diungls" (TV3),
aidimo Kas laims milijon?" (TV3), muzikins laidos vaigdi duetai" (LNK)
vedjas.
APDOVAMOJ i MAI
1995 m. V. Kemagiui teikta muzikin Antano abaniausko premija, 2000 m. - Bravo"
statull, 2002 m. - Lietuvos didiojo kunigaikio Gedimino ordino Karininko kryius,
2008 m. - Lietuvos nacionalin kultros ir meno premija u populiariosios krybos
profesionalum ir artistikum.
(6 takai)
6. Saityno paslaugos
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sukurkite stilius ir juos pritaikykite faile
Saityno_paslaugos.doc esaniam tekstui.
Nurodymai
Sukurkite i format pastraipos stili Skyrelio pavadinimas:
riftas - Book Antiqua 12 pt, pusjuodis, tarpai tarp simboli - 1 pt,
tarpas prie pastraip - 12 pt, po pastraipa - 6 pt.
Sukurkite i format pastraipos stili Paaikinimas:
riftas - Book Antiqua 11 pt, teksto trauka nuo kairiosios parats - 1,5 cm,
abipus lygiuot, eilui intervalas - 1,5,
kratin kairje.
Pritaikykite sukurtus stilius dokumento tekstui:
skyreli apie paslaugas pavadinimams - stili Skyrelio pavadinimas,
paslaug paaikinimams - stili Paaikinimas.
Atliktos uduoties pavyzdys
Antrosios kartos saityno (WEB 2.0) paslaugos
Antrosios kartos saityno paslaugos leidia kiekvienam naudotojui ne tik skaityti, bet ir
paiam be speciali ini, gdi ir ilaid kurti, tvarkyti, skleisti saityno turin: dalytis
iniomis, nuotraukomis, multimedijos ir garso raais, nuorodomis interneto iteklius.
Tinklaraiai
moni rayti dienoraiai, kuriuose jie amina savo jausmus, igyvenimus, simintinus
vykius, yra labai vertingi. Dienoraiai padeda daugiau suinoti apie ymi moni idjas,
kryb, privatj gyvenim. Popieriniai dienoraiai daniausiai yra asmeninio pobdio,
emocingi ir nra prieinami ar aptarinjami su kitais. Popierini dienorai analogas saityne
yra vadinamieji tinklaraiai. Esminis tinklarai bruoas - jie vieinami ir yra prieinami
saityno naudotojams.
Socialiniai tinklai
Socialinis tinklas skirtas virtualioms bendruomenms kurti. Bendr interes turini asmen
bendruomen (klass draugai, gimins, kolegos ir kt.) kuria konkreios svetains turin:
sienoje skelbia naujienas, bendrauja tarpusavyje ir su kitais socialinio tinklo naudotojais
e. laikais ir inutmis; deda ir komentuoja nuotraukas, multimedijos raus; diskutuoja
forumuose, dalyvauja (vaizdo) konferencijose; ieko draug ar bendramini.
Pagrindin socialinio tinklo svetains informacija yra bendruomens nari veiksmai (k kas
para, su kuo pradjo draugauti, koki nuotrauk kl, prie kokios bendruomens
prisijung, k pakomentavo ir kt.). Kiekvienas registruotas naudotojas gali pasirinkti, ar
rodyti jo profilio informacij, ir jei rodyti, tai kam (visiems naudotojams, draugams, eimos
nariams ar kt.). Iekant kontakt, pateikiamas sraas asmen, kurie savo profilyje paskelb
panai informacij (pvz.: baig t pai mokykl, turi toki pat interes ir kt.). Galima
iekoti pagal naudotojo vard, el. pato adres ir kt. duomenis.
Vikis
Vikis - paslauga, kuri utikrina galimyb patiems naudotojams bendradarbiaujant kurti vikio
svetains turin. Antrosios kartos saityno enciklopedijos (pvz., laisvosios enciklopedijos
Vikipedija") naujus straipsnius kurti, juos pildyti, taisyti, komentuoti savo gimtja kalba
nesudtingai (nesinaudodamas hipertekstins kalbos raykle) gali kiekvienas norintis.
Skaitytojai mato vikio svetains versij po vis taisym. Vikio svetainje yra priemons
paskyrai kurti, iekoti informacijos, straipsniams redaguoti ir spausdinti bei kt.
(8 takai)
1.3. Turinys, dal yki n rodykl ir numeruoj ami ej i obj ekt ai ,
kuri ami automati nmi s pri emonmi s
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Naudojantis tekst rengykls automatinmis priemonmis sudaryti dokumento vieno
lygio (keli lygi) turin.
Naudojantis tekst rengykls automatinmis priemonmis numeruoti dokumento
objektus (paveikslus, lenteles, diagramas, formules).
ymti dalykin rodykl traukiamus odius (odi junginius).
Kurti dokumento dalykin rodykl.
Uduotys
1. Lietuvos reljefas
Faile Lietuvos_reljefas.doc esant tekst sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Teksto antratms pritaikykite stili Antrat 1.
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, dokumento pradioje sukurkite jo turin.
Atliktos uduoties pavyzdys
TURINYS
Lietuvos reljefas 1
Aukiausios ir emiausios vietos 1
Aukiausios kalvos 1
Lietuvos rel jefas
Pagrindins reljefo formos: auktumos, emumos.
Auki ausi os i r emi ausi os vi etos
Juozapins kalnas yra Medinink auktumoje. ioje auktumoje yra ir Zybartoni kalnas.
emiausia Lietuvos vieta yra Nemuno deltoje, Atmatos ir Skirvyts juosiamoje Rusns
saloje.
Auki ausi os kalvos
Pavadinimas Auktis, m
Juozapins 293,6
ybartoni 293,4
Nevaii 288,9
Dunojaus 282,6
2. Istorijos mokslas
Faile Istorijos_mokslas.doc esant tekst sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Teksto antratms Svoka", Istorijos akos" ir Istorijos mokslas Lietuvoje" pritaikykite stili
Antrat I
y
paantratms (istorijos ak pavadinimams) - stili Antrat 2.
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, dokumento pradioje sukurkite dviej
lygi dokumento turin (traukite j antrat ir paantrates).
Atliktos uduoties pavyzdys
I STORI J OS MOKSLAS
TURINYS
S4JVokj . . 1
Istorijos akos 1
SenovOs i"tori| j .. I
Viduramiai . 1
VuijK'l! bik.H .. . I
.Nciuidusk-p ldik.ii 2
istorijos moksli* pjdftb Liftuvoft' 2
Svoka
istorija (gr. Iiistoria - inios, paremtos tyrimu, apraymu, pasakojimu) - mokslo kryptis,
nagrinjanti bei interpretuojanti dokumentuot monijos praeit.
Laikotarpis iki raytini altini atsiradimo danai vadinamas prieistore, arba proistore.
vairiose alyse ratas atsirado skirtingu laiku, todl vienos prieistors-i stori jos ribos nra.
Prieistors painimas danai paliekamas archeologijai.
Istorija turi didiul reikm taut, bendruomeni, kultr ir bet koki kolektyvini grupi
bendrumui ir tapatumui utikrinti. Istorija primena mums tuos praeities vykius ir aplinkybes,
bekuri mes neinotume, kas i tikrj vyksta dabar. Praktin istorijos funkcija yra orientuoti
ms dabartin gyvenim praeities ir dabarties perspektyvoje.
istorijos akos
Senovs istorija
Senovs istorija apima kultros ir politini vyki raid nuo rato altini atsiradimo iki
Vidurami.
Senovs istorija nuo madaug 776 m. pr. Kr. (Senovs Graikijos istorijos pradia) paprastai
vadinama Antika.
Nors dl senovs istorijos pabaigos datos diskutuojama, iuo metu dauguma Vakar istorik
Europos senovs pabaiga laiko Vakar Romos imperijos lugimo dat - 476 metus.
Viduramiai
Europos istorijos epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujj laik. Vidurami pradia
tradicikai laikomi Vakar Romos imperijos lugimo metai. Pabaiga siejama su trimis
svarbiais XV-XVl a. vykiais: Didiausiu geografiniu atradimu, Renesansu ir Reformacija.
Naujieji laikai
Europos ar Vakar pasaulio istorijos epocha. Nors chronologins periodo ribos vis dar
ginytinos, Naujj laik epocha tsiasi po vlyvj Vidurami pabaigos (XV a.) iki
Revoliucij amiaus pradios (XIX a.).
Naujosios istorijos svoka atsirado Europos istorinje ir filosofinje mintyje Renesanso
laikotarpiu, kai humanistai pasil istorij skirstyti j tris epochas - senov, viduriniuosius
amius ir naujj istorij. Naujj laik kriterijais, humanist poiriu, buvo epochos
1
naujovs", susijusios su pasaulietinio mokslo ir kultros suklestjimu Renesanse, t. y. ne
socialiniai-ekonominiai, o dvasiniai-kultririiai faktoriai.
iuo laikotarpiu atsirado nauja civilizacija, europietikasis pasaulis" bei europietikos
civilizacijos ekspansija likus pasaul.
Naujausieji Iaikai
Istorijos periodas, trunkantis nuo 1918 m. (Pirmojo pasaulinio karo pabaigos) iki i dien.
Skirtingose periodizacijos schemose naujausij laik pradia apibriama skirtingai - kartais
naujausiais laikais vadinamas istorijos laikotarpis, prasidedantis Pranczijos revoliucija.
Marksistinje istoriografijoje periodo pradia siejama su Spalio revoliucija. Laikotarpio
pabaiga taip pat kartais laikoma Antrojo pasaulinio karo pabaiga, vlesn laikotarp vardinant
kaip i laik istorij.
Svarbiausi io laikotarpio vykiai yra Pirmasis pasaulinis karas ir po jo susidariusi pasaulio
valstybi sistema bei Antrasis pasaulinis karas,
!stori)os mokslas Lietuvoje
iuo metu Lietuvoje mokslintus istorijos tyrimus atlieka ir profesionalius istorikus rengia ios
institucijos:
LfCiwiifS istorijos institut*, steigtas 1941 m. kaip tuomets Lietuvos SSR Moksl
akademijos padalinys. Jis atlieka mokslinius tyrimus, leidia periodinius leidinius
Lietuvos istorijos metratis", Lithuanian historical Studies", Archaeologia Baltica" ir
kt.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, kurtas 1968 m., padalijus iki to! egzistavus
Istorijos ir filologijos fakultet du (pirmoji Istorijos katedra tuometje Lietuvos
vyriausioje mokykloje kurta 1783m.). ia rengiami istorikai, archeologai, kultros
istorikai ir antropologai, paveldo saugmtnkai. Fakultete tiriama Lietuvos istorija,
leidiamas periodinis urnalas Lietuvos istorijos studijos",
Lietu uos Edukologijos universiteto Istorijos fakultetas, kurtas 1944 m rengia edukacins ir
didaktins krypties istorikus, leidia periodini urnal Istorija".
Vytauto Didiojo universiteto Humanitariniu moksl fakulteto Istorijos katedra rengia
Lietuvos istorijos specialistus.
Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutai, kurtas 2003 m., ir
Humanitarini moksl fakulteto Istorijos katedra tiria regionins istorijos ir archeologijos,
antropologijos problemas, rengia regionins istorijos ir archeologijos specialistus,
leidia periodin leidin Acta Historica Universitalis Klaipedensis", ArchaeoIogia
Baltica".
iauli universiteto Humanitarini moksl fakulteto Istorijos katedra, kurta 1999m., rengia
istorijos specialistus,
Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kurtas 1997 m., tiria
komunistinio reimo nusikaltimus ir pasiprieinimo okupacijai Lietuvoje judjim,
leidia periodin leidin Genocidas ir rezistencija".
(3 takai )
3. Pasaka
Faile Pasakos_veikjai.doc yra pasakos Kaip gaidelis pono dvar griov" tekstas. Pagal pateiktus nurodymus
ir atliktos uduoties pavyzd sudarykite pasakos veikj sra.
Nurodymai
dalykin rodykl traukite pasakos veikj pavadinimus. Pateikite juos vardininko linksniu
didija raide.
Po pasakos tekstu sukurkite dalykin rodykl. Pasirinkite jos apipavidalinimo stili Modernus".
Pateikite veikj sra dviem stulpeliais, su puslapi numeriais, tarpus tarp veikj pavadinim
ir puslapi numeri upildykite takeliais.
Atliktos uduoties pavyzdys
PASAKOS VEIKJAI
A P
1.2 .1.2
G S
1,2 1
Senelis 1
J
T
Jauiai 2
Tarnai 1,2
L
v
Lap 1 '
Vilkas 1
M
Z
Meka 1,2
sys 1
(6 takai)
4. em ir Saul
Faile em_ir_Saul.doc pateiktas straipsnis apie atstum tarp ems ir Sauls. Pagal pateiktus nurodymus
ir atliktos uduoties pavyzd sudarykite straipsnio dalykin rodykl.
Nurodymai
dalykin rodykl traukite odius Potvyni energija".
Sudarykite dalykins rodykls svok ems" ir Sauls" struktrinius raus (ems mas",
ems trauka" ir Sauls orbita", Sauls poslinkis").
Antrame dokumento puslapyje sukurkite dalykin rodykl. J pateikite vieno stulpelio klasikiniu
stiliumi, puslapio numer nurodykite prie odio.
Atliktos uduoties pavyzdys
SVOKOS
P
Potvyni energija, 1
S
Sauls
mas, 1
trauka, 1

ems
orbita, 1
poslinkis, 1
5. Receptas
Faile Receptas.doc pateiktas melion ir braki grimo receptas. Naudodamiesi automatine tekst rengykls
priemone, pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sunumeruokite grimo ingredient
paveikslus.
Nurodymai
Paveikslus numeruokite arabikais skaiiais ir raykite juos po paveikslais.
Nurodykite, kad prie numeri bt raoma (sukurta) etiket pav.". Nepamirkite lietuvi kalbos
raybos taisykli (numeris turi bti nurodomas prie etiket).
Paveiksl numerius eilutje idstykite naudodamiesi sukurtais tabuliatoriais.
Atliktos uduoties pavyzdys
MELION IR BRAKI GRIMAS
Guriniui pagaminti reiks siu produkt:
, kg braki (1 pav.),
0,5 meliono {2 jMv.),
1,51 limonado arba citrin grimo su ledo gabaliukais {3 pav.).
A V
ji pav. 2 pav. 3 pav.
BraSkes nuplaukite, dideles brakes perpjaukite per puse. Meliono minktinta iskobkite auktu.
Paruotus vaisius sudekite duben (arba i iskobt arbz), supilkite limonad ir vitrin grim,
sudkite ledo gabaliukus.
Toks grimas tinka kart vasaros dien. Vietoj braki galima rinktis kitas uogas ai vaisius.
(4 takai )
6. Skritulys
Faile Skirtulys.doc pateiktas skirtulio ir jo ipjovos paveikslas bei j plot formuls. Naudodamiesi automa-
tine tekst rengykls priemone, pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sunumeruokite
paveiksl ir formules.
Nurodymai
Paveiksl ir formules numeruokite arabikais skaiiais po objektais.
Nurodykite, kad prie paveikslo numerio bt raoma etiket paveikslas", prie formuli numeri
- etiket formul". Nepamirkite lietuvi kalbos raybos taisykli (numeris turi bti nurodomas
prie etiket).
Atliktos uduoties pavyzdys
SKRITULIO IR JO IPJOVOS PLOTAS
S = KR
2
S = a
360
1 formuf 2 formul
1 pavei ksl as
7. Valstybi plotas
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, faile Valstybiu_plotas.doc esanias lenteles
sunumeruokite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Lenteles numeruokite arabikais skaiiais prie lentel.
Nurodykite, kad prie numeri bt raoma (sukurta) etiket lentel". Nepamirkite lietuvi
kalbos raybos taisykli (numeris turi bti nurodomas prie etiket).
Atliktos uduoties pavyzdys
P L OT A I
Lietuvos plotas yra 65,3 tukst. km
2
.
1 lentel. Valstybs, kuri plotas didesnis nei Lietuvos
Valstyb Teritorijos plotas tkst. km
2
Ukraina 603,7
Pranczija 547,0
Ispanija 504,8
vedija 450,0
Vokietija 357,0
Suomija 338,1
2 lentel. Valstybs, kuri plotas panaus Lietuvos
Valstyb Teritorijos plotas tukst. km
2
ekija 78,9
Airija 70,3
Latvija 64,6
Kroatija 56,5
Slovakija 49,0
3 lentel. Valstybs, kuri plotas maesnis nei Lietuvos
Valstyb Teritorijos plotas tukst. km
2
Estija 45,2
Danija 43,1
Olandija 41,5
veicarija 41,3
Belgija 30,5
Slovnija 20,3
(3 takai)
8. Funkcij grafikai
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, faile Funkciju_grafikai.doc esanias formules ir
diagramas sunumeruokite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Formules ir diagramas numeruokite arabikais skaiiais vir objekt.
Pasirinkite formuli etiket pavyzdys", diagram etiket funkcijos grafikas". Nepamirkite
lietuvi kalbos raybos taisykli (numeris turi bti nurodomas prie etiket).
Atliktos uduoties pavyzdys
UDUOTI S
Raskite funkcijos apibrimo srit ir apskaiiuokite funkcijos reikmes takriose -Si -2, -1,0, 2.
1 pavyzdys
1 fimKdfOS grafikas
Funkcijos grafikas

;
20
.
f
- 9 f

!
:
- - -10
) 2 i
!
:
- - -10
2 pavyzdys
funkcijos grafikas
Funkcijos grafikas
(6 takai)
9. Ekonomikos schemos
Naudodamiesi automatinmis tekst rengykls priemonmis, faile Ekonomikos_schemos.doc esant tekst
sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Schem pavadinimams pritaikykite stili Antrat 1.
Schem pavadinimus sunumeruokite arabikais skaiiais.
Schemas sunumeruokite po jomis arabikais skaiiais traukdami skyriaus numer ir pasirink-
dami skyrikl - tak.
Pasirinkite schem (sukurt) etiket schema". Nepamirkite lietuvi kalbos raybos taisykli
(numeris turi bti nurodomas prie etiket).
Atliktos uduoties pavyzdys
EKONOMIKOS SCHEMOS
1. Gamybos itekliai ir j duodamos pajamos
Gamybos

em i Kapitalas
I I
Renta
Darbas Verslumas

Darbo
umokestis
: :
2. Gamybos, pajam ir paklausos sraas
Gamyba Pajamos
Paklausa
3. Rinkos funkcijos
Informacin Paskirstomoji
Rinkos funkcijos
Skatinamoji Reitinguojamoji
(7 takai)
10. Kompiuteri taisai
Faile taisai, doc esant tekst apie kompiuterio iorinius taisus sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir
atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, sunumeruokite vedimo ir ivedimo tais
paveikslus. Nurodykite, kad prie numeri bt raoma (sukurta) etiket pav.". Nepamirkite
lietuvi kalbos raybos taisykli (numeris turi bti nurodomas prie etiket).
Teksto antratei Ioriniai kompiuterio renginiai" pritaikykite stili Antrat 1, paantratms
| vedimo renginiai" ir Ivedimo renginiai" - stili Antrat 2.
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, sukurkite dviej lygi dokumento turin
(traukite j antrat ir paantrates). Pasirinkite klasikin turinio apipavidalinimo stili be
puslapi numeri.
Sudarykite pagrindini vedimo ir ivedimo rengini pavadinim (klaviatra", pel", monito-
rius", spausdintuvas") dalykin rodykl. Pasirinkite dalykins rodykls apipavidalinimo stili
Su enkleliais" ir nurodykite svokas pateikti vienu stulpeliu.
Atliktos uduoties pavyzdys
I ori ni ai kompi uteri o rengi ni ai
J vedi mo rengi ni ai
vedimo renginiai (klaviatra, pel, skaitytuvas, mikrofonas ir kt.) skirti informacijai
ukoduoti kompiuteriui suprantama kalba - dvejetainiais kodais.
1 pav. 2 pav. 3 pav.
Ivedimo renginiai
Kad mogui bt patogu naudotis kompiuterio apdorota informacija, ivedimo renginiai
(monitorius, spausdintuvas, braiytuvas, ausins, multimedijos projektorius ir kt.)
atkoduoja duomeni s i dvejetainio kodo mogui suprantamus signalus.
S pav. 6 pav. 7 pav. 9 pav.
1.4. Nuorodos (saitai) dokument e
TURINYS
I oriniai kompiuterio renginiai
vedimo renginiai
Ivedimo renginiai
DALYKIN RODYKL
K
Klaviatra, 1
M
Monitorius, 1
p
Pel, 1
S
Spausdintuvas, 1
(8 takai)
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Sukurti nuorod kit to paties dokumento viet, kit fail, interneto itekli.
Uduotys
1. Lietuva
Faile Apie_Lietuv.doc yra informacija apie Lietuvos Respublik. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos
uduoties pavyzd dokumente sukurkite nuorodas (saitus).
Nurodymai
I odio Lietuva" sukurkite nuorod straipsn apie Lietuv laisvojoje enciklopedijoje
Vikipedija" (http://lt. wikipedia. org/wiki/Lietuva).
Skyrelyje Politin sistema" sukurkite nuorodas valdios institucij svetaines: i odio
Prezidentas" - prezidento svetain (http://www.prezidentas.lt), i odio Vyriausyb" -
LR Vyriausybs svetain (http://www.lrv.lt), i odio Seimas" - LR Seimo svetain
(http://www.lrs.lt).
I odi Valstybs kaimyns" sukurkite nuorod saityne esant paveiksl, kuriame bt Lietu-
vos ir kaimynini ali emlapis.
Atliktos uduoties pavyzdys
& Lietuves Respu Prezident- MaziiIeFSffifox .
VlKffEDfjA
vimktofwd.| ?
Pagrijiiairiis pusiapr
Benaruomens
FoAimas
Hfausi Kgiiimai
1LR Vyriausyb TiteUnis r ilk Firefox
LJeiuye- Vjkipedija.-Mozilfa Firetox
1Lietuvos Respublikos Seimas - MoziUa Hrefo*:
ii
Skaityti iOrft Kod: Istorija j Iekoti
ios savaits iniciatyva: Paartas. Kvieiame prisidti!
Lietuva
Hgf KHosreikms - uelwa {rsiksir&s}, LR (tmSm
Lietuvos Respublika(LR, Lietuva) - valstybe
Europoje. Baltijos jros pietiybnje pakranteje. Ribojasi
su iomis vaisinmis: LaNja (sausumos sienos
ilgis - 588 km. jros siena - 22 km), Baltarusija (sienos
ilgis - 677 km), Lenkija (sienos ilgis -104 km), Rusijs
(Kaliningrado sritis) (sausumos sienos iigis - 255 km.
Lietuvos Respublika
LI EH
Lietuva - alias lygum krat.
isaugojusi daug natralios gamtos i
pajr - ne tik graius smltus p
marias nuo Baltijos jros.
gafas (refymas Zjnttv. gdrasynas
BmlBialMMj
kalb.
v
Prezidentasy
vykdomoji valdia - Vyriausyb (Ministro Pirmininko teikimu skiria Prezidentas),
statym leidiamoji valdia - Seimas (vien rm parlamentas, renkamas tiesiogiai).
Valstybs kaimyns - Latvija (sausumos siena - 588 km, jros siena - 22 km),
os ilgis - 677 km), Denkija (sienos ilgis - 104 km), Rusija (Kaliningrado
siena - 255 km, KuriVnari siena - 18 km, jros siena - 22 km).
Baltarusija (sier
sritis, sausumos
eafas iatsa Sodyfws irnatas fefresynas EfMmonfe &iynai
5 Uatwos Respub^as Seimas +
* I i t
Eaias 'l** ELodwnae i^;.,!. :;--,/ -. ^nynas

J
i wkipecia.trg j
YDuiS
.: . t v J ,
PHtskiU neeJ esems
>Prsziesnto fcritejss
".> &
>
, . Renginiai '
VHKtfi
. Dekrstai
Wesinisi prshimai
Faas 15 gedymas urnalas Sdresynes Pnernones Jinyftas
% LR Vyrtousyb - IiilWs -F
\
lihtailisi
2. Laisvoji programin ranga
Faile Laisvoji_programin_ranga.doc yra straipsnis apie laisvj programin rang. Pagal pateiktus
nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd dokumente sukurkite nuorodas.
Nurodymai
I asociacijos Atviras kodas Lietuvai" logotipo sukurkite nuorod asociacijos svetains
pradios tinklalap (http://www.akl.lt).
Dokumento pabaigoje sukurkite dar dvi nuorodas: i odi Laisvos programins rangos
apibrimas" straipsnio antrat, i odi Keturi ri laisv" - laisvosios programins
rangos naudotojams suteikiamos keturi ri laisvs apra.
Atliktos uduoties pavyzdys
i y e

t
Fpha Jaea txJym syrate A<Jrynas Prfemones nynai
I Ahfras tadestWi/
[ aw.lt ; " e i
istorija moka savo laisv, nes j prarasti .Nepryrekite su savo politika,' atsako
nenonntysrr
RichardStalH
[Laisvosios programins rangos apibrimas
Esmin laisvosios programi nj rangos savyb yra laisv, ne kairia. Teisingai i svok
reikia suprasti kaip odio laisv, o kaip nemokamus saldainius.
Svarbiausias laisvosios programins rangos dalvkas yra naudotojo laisv naudoti kopijuoti,
platinti, nagrinti, modifikuoti ir tobulinti i programin rang. Tiksliau, jos naudotojams
apibriama keturi ri laisv:
(laisv naudoti program bet kokiems tikslams;
U fev studijuoti programos veikim bei pritaikyti j savo reikmms;
la: sv platinti kopijas) tam, kad but galima pagelbti savo kaimynui;
lai sv tobulinti progi am ir skelbti j vieai bendruomens labui.
Taigi naud >tojas turi teis platinti laisvosios programins rangos kopijas bet kam ir bet kur,
tiek atliks pake rimus, tiek be j, tiek dykai, tiek ir imdamas mokest u platinim, ivardytiems
veiksmams atlikt nereikia gauti (pfcz., nusipirkti) leidimo.
Naudotojas taip pat gali lansvai modifikuoti laisvj programin rang ir naudoti iuos
pakeitimus asme: liniams tikslams/ arba juos skelbti vieai niekam apie tai nepraneant. Vi enas i
programos mod kavimo bd) - prie jos prijungti prieinamas laisvsias paprogrames ir
modulius.
Laisv naui loti program j - tai laisv bet kokiam asmeniui ar organizacijai naudoti i
program bet ko] i os ries operacinje sistemoje bet kokioms uduotims atlikti nepranedamas
apie tai jos krjai as ar kitam subjektui.
Laisv plati iti program numato galimvb platinti programos kopijas skaitmenine forma,
taip pat ir tiek mot lifikuot. tiek/ nemodifikuot versij pirminius programos tekstus.
eturi bti ataukiamos tol, kol naudotojas nedaro nieko neteisto.
:rjas turi gali panaikinti jos licencij, programin ranga nra
etuvai "
cjjos, viepianios laisvosios
IC kodo) judjimo Salininkus
interneto svetain ia jfls
ios lais%'s
Jei program; l s rangos
laikoma laisva.
Nuorodos:
Laisvosios
Keturi rusiu laisv.
programins irangos apibrimas.
Atviras
Kodas
Lietuvai
(3 takai)
3. Laboratorinio darbo apraas
Faile Laboratorinis_darbas.doc esant fizikos laboratorinio darbo apra pertvarkykite pagal pateiktus
nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Naudodamiesi automatine tekst rengykls priemone, sunumeruokite elektros grandins
schem, lentel ir funkcijos grafik.
Tekste i odi 1 paveiksl", 1 lentel" ir 1 diagram" sukurkite nuorodas atitinkamus
aprao objektus.
Atliktos uduoties pavyzdys
FIZIKOS L ABOR ATORINIS DARBAS
Lempos galios priklausomyb nuo tampos
Darbo l i ksi s: praktikai sitikinti, kad galia proporcinga jtampos kvadratui.
Darbo pri emons (r. 1 paveiksiu):
1. Regul i uojamas srovs/ altinis su voltmetru i r ampermetru.
2. Tiriamoji lempa.
3. Ampermetras.
4. Voitmetras.
5. J ungiamieji
Darbo ei ga:
1. Sujungi ama grandin pagal duot schem:
t paveikslai Tyrimui naudojama schema
tampos regul i avi mo rankenle U" keiciama/ mai tinimo tampa ir fiksuojami tampos
bei srovs pokyiai suraomi j l entel (r. 1 lentel). Matavimai atliekami 10 kart.
Kekvi enu atveju apskaiiuojama lempos vara R -
Pagal lentels duomeni s nubraiomu
grafikas (r. 1 diagram).*"
prMausomvbs nuo jtampos F ~/ (TIj
5. Paraykite savo ivadas apie darbo rezultatus.

ft t ent ed. Tyrim rezultatai
Paveiksllyje pavaizduotas galios priklausomybes nuo tampos grafikas P - fili).
P(W)
^ 1 diagrama. Funkcijos P=f{U) grafikas
ISvados
Praktikai rodvta, kad galia proporcinga tampos kvadratui. Didjant tampai, didja
srov ir ciidja galia, nes galia savo skaitine reikme Ivgi tampos ir srovs sandaugai.
( 5 t ak ai )
4. Saugus internete
Faile Saugus_internete.doc yra nuorodos leidinius, kuriuose pateikta informacija apie saug darb
internete. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd dokumente sukurkite nuorodas failus,
laikomus kurioje nors kompiuterio iorinje laikmenoje.
Nurodymai
I pavadinimo Kas slypi internete ir k turi inoti" sukurkite nuorod leidinio fail Apie pavo-
jus internete.pdf, i odi Saugus ir draugikas internete" - leidinio fail Saugus ir draugikas
internete.pdf.
Atliktos uduoties pavyzdys
1
' File Edit Sew Favorites " J
k
- K 0>:
Apfepavojus Saugus ir
internete.pdf draugikas
ff internete. pdf
PATARIMAI /
- K 0>:
Apfepavojus Saugus ir
internete.pdf draugikas
ff internete. pdf
Atsisiskite knygel Kas slypi internete ir k turi inoti'.Toje ra&te nauding patarim,
kaip internete galima apsaugoti savo asmeninius duomenis/ bei kelet Jums nauding
nuorod.
Atsisiskite leidin Saugus ir draugikas internete'.Jis parengtas vykdant projekto
Bibliotekos paangai" kampanij Saugus ir draugikas internetas bibliotekose".
Leidinyje patrauklia forma pateikiama informacij apie tai, k turt inoti mokiniai apie
saug elges internete. Leidinyje apraytos ios situacijos: kompiuteris ulo", k apie
tave ino" internetas, jei internetas skaudina!
Parengta pagal svetainje wurw.draugiskasintemetas.lt pateikt informacij
1.5, Teksto dstymas naudoj anti s tabul i avi rno ymmi s
Naudotis skirtingo tipo tabuliavirno ymmis.
Uduotys
1. Preki duomenys
Faile Atmintuk_sraas.doc esanius duomenis sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos
uduoties pavyzd.
Nurodymai
Naudodamiesi tabuliavirno ymmis, atmintuk duomenis idstykite trimis stulpeliais.
Atliktos uduoties pavyzdys
ATMINTUK DUOMENYS
Pavadinimas Talpa Kaina
APACER 2 GB 16,00 Lt
KINGSTON 8 GB 24,00 Lt
A-DATA 16 GB 46,00 Lt
LEXAR 32 GB 268,00 Lt
(2 takai)
2. Planetos
Faile Planetos.doc planet apsisukimo aplink Saul duomenys pateikti naudojantis numatytomis tabulia-
virno ymmis. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd pertvarkykite stulpelio Skriejimo
aplink Saul periodas" duomenis.
Nurodymai
Naudodamiesi deimtainio skyriklio tabuliavirno yme, idstykite planet skriejimo aplink
Saul skaitines reikmes 4 cm atstumu nuo kairiosios dokumento parats. Matavimo vienetus
pateikite 6,5 cm atstumu nuo kairiosios dokumento parats.
Atliktos uduoties pavyzdys
Sauls sistemos planet skriejimo aplink Saul periodas priklauso nuo planetos atstumo
iki Sauls: kuo labiau planeta nutolusi nuo Sauls, tuo periodas didesnis.
Planeta Skriejimo aplink Saul periodas
Merkurijus 88 ems paros
Venera 224,7 ems paros
em 365,25 ems paros
Marsas 687 ems paros
Jupiteris 11,862 ems met
Saturnas 29,46 ems met
Uranas 84 ems metai
Neptnas 164,8 ems met
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
3. Anketa
Gyvn globos organizacijos darbuotojai pareng anket, kuri skirta savanoriams, norintiems padti rpintis
gyvnais. Faile Anketa.doc yra anketai skirta informacija. Naudodamiesi tabuliavirno upildu, sutvarkykite
anket pagal atliktos uduoties pavyzd.
Atliktos uduoties pavyzdys
ANKETA
Vardas , pavard
Amius
Miestas
Veikla
Laikas: nuo iki
EI. patas
(5 takai)
4. Laisvojo kritimo pagreitis
Faile Laisvojo_kritimo_pagreitis.doc yra skaitins laisvojo kritimo pagreiio reikms skirtingose ems
vietose. Sutvarkykite duomenis pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Naudodamiesi deimtainio skyriklio tabuliavirno yme, idstykite laisvojo kritimo pagreiio
skaitines reikmes 7 cm atstumu nuo kairiosios dokumento parats. Tabuliavirno upildu pa-
sirinkite punktyr.
Atliktos uduoties pavyzdys
LAISVOJO KRITIMO PAGREITIS
Bandymai rodo, kad vairiose ems
paviriaus vietose laisvo kritimo
pagreiio skaitins verts yra nevienodos.
Vietov g (m/ s
2
)
Londonas 9,812
Kalkuta 9,788
Tokijas 9,798
Sidnis 9,797
iaurs aigalis 9,832
Lietuva 9,814
(3 takai)
1.6 Teksto dstymas skiltimis
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Tekst idstyti skiltimis.
Nurodyti skili ir tarp tarp j ploius, valdyti skili ilg.
Uduotys
1. Meno akos
Faile Meno_sakos.doc pateikiama meno ak klasifikacija pagal skirtingus bruous. Dokumento tekst
idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Dokumento antrat pateikite viena skiltimi.
Teksto dal iki odi Erdvinio meno svoka" pateikite dviem skiltimis: pirmosios skilties plotis
turi bti 4,5 cm, tarpo tarp skili plotis - 1 cm.
Teksto dal nuo odi Erdvinio meno svoka" taip pat idstykite dviem skiltimis: pirmosios
skilties plot pasirinkite 11,5 cm, tarpo tarp skili plot - 1 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
Pagal specifines
iraikos priemones ir
meno vaizd struktr
skiriamos ios meno
akos: vaizduojamasis
menas (dail), architek-
tra, literatra, muzika,
okis, teatras ir kino
menas.
MENO AKOS
Be skirtum, meno akos turi ir bendr poymi, pagal kuriuos
jas galima suskirstyti tam tikras grupes, arba klasifikuoti.
Kiekvienas klasifikavimas yra slyginis, nes paprastai jo
principai apima ne visus, o tik kai kuriuos vairi meno ak
aspektus. Todl bendro, vis pripainto klasifikavimo nra.
Daniausiai menas skirstomas j tris grupes:
erdvin, arba statin;
laikin, arba dinamin;
erdvin laikin men.
Erdvinio meno svoka apima dail ir architektr, laikinio -
literatr ir muzik, o erdvinio laikinio meno grup sudaro
okis, teatras ir kinas. Erdvin men suvokiame regjimu
(regimasis menas), laikin - klausa (girdimasis menas) ir erdvin
laikin - regjim ir klausa (regimasis ir girdimasis menas).
Taiau tokiu klasifikavimu neatsivelgiama kitus esminius
meno ak poymius. Yra meno ak (pvz., dail), tiesiogiai
vaizduojani tikrov, ir yra toki, kurios atkuria ne
materialin reikini pavidal, o atspindi juos, tiesiogiai
Ireikdamos jausmus (pvz.: muzika, okis). Pagal iuos
poymius galime skirti vaizduojamojo ir iraikos meno akas.
Taiau kai kuriose meno akose ir ie poymiai yra greta.
Pavyzdiui, literatra (ypa lyrika) ir vaizduoja gyvenim, ir
tiesiogiai perteikia moni jausmus bei igyvenimus.
Men dar galima
klasifikuoti paprastj ir
sintetin. Sintetiniame me-
ne susisieja kelios meno
akos ir sudaro nauj.
Pavyzdiui, teatre siejasi
literatra, architektra,
dail ir aktoriaus menas.
Kit meno ak element
turi ir kinas. Taiau tiek
teatras, tiek kinas yra
savarankikos meno akos,
turinios savo specifik.
(7 takai)
2. Kas gyvenime svarbiausia
Faile Kas_gyvenime_svarbiausia.doc esant tekst idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir atliktos
uduoties pavyzd.
Nurodymai
Dokumento antrat pateikite viena skiltimi.
Sra dalyk, kurie svarbiausi berniukams ir kurie svarbiausi mergaitms, pateikite dviem
vienodo ploio skiltimis. Pirmoje skiltyje turi bti berniuk, antroje - mergaii pasirinkimai.
Atstumas tarp skili - 1,5 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
Kas gyvenime svarbiausia, berniukai ir mergaits vertina nevienodai
Berniukams svarbu
Bti isilavinusiems, daug inoti - 37,6 %
Bti sveikiems - 33,6 %
Turti daug pinig - 11,2 %
Dirbti dom darb - 9,3 %
Mergaitms svarbu
Bti sveikoms - 46,0 %
Bti isilavinusioms, daug inoti - 27,3 %
Dirbti dom darb - 5,75 %
Bti graioms - 4,9 %
(3 takai)
3. Nepilnamei aukljimas
Faile Nepilnamei_aukljimas.doc yra patarimai suaugusiesiems, kaip elgtis su vaikais ir paaugliais, kurie
daug laiko praleidia internete. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd dokumento tekst
idstykite skiltimis.
Nurodymai
Patarimus, kaip elgtis su 9-12 met vaikais, pateikite dviem vienodo ploio skiltimis. Skiltis tar-
pusavyje atskirkite skirtuku (vertikaliuoju brkniu) ir tarpo tarp skili plot pasirinkite 1 cm.
Patarimus, kaip elgtis su 13-17 met vaikais, idstykite trimis skiltimis: pirmosios skilties plotis
turi bti 5,3 cm, antrosios - 5,5 cm, treiosios - 5,7 cm. Skiltis tarpusavyje atskirkite skirtuku.
Dokumento antrat ir informacijos altin pateikite viena skiltimi.
Atliktos uduoties pavyzdys
NEPILNAMEI INTERNETINIS AUKLJIMAS"
KAIP UTIKRINTI J SAUGUM?
9-12 met: nepriklausomybs siekis
io amiaus vaikai siekia bti kuo labiau
nepriklausomi, todl tvams sunku vis laik
priirti, k jie veikia internete. Vaik gyvenime
svarbiausi viet pradeda uimti draugai ir
bendravimas su jais.
9-12 met vaikas taip pat jau yra
pakankamai suaugs, kad galt suprasti
intelektins nuosavybs reikm. Jis mgsta
klausytis muzikos ir parsisisti j bei kitok
e. tarin todl jam reikia paaikinti, kas ioje
srityje teista, o kas ne ir kokios galimos
pasekms.
13-17 met: savojo a" paiekos
io amiaus paaugliai
paprastai patiria psichologini
asmenybs transformacijos i
vaiko suaugusj sunkum,
ieko nauj vertybi ir tiksl.
Paaugliai atviri naujoms
idjoms, bet neturi pakan-
kamai patirties, kad kritikai
jas vertint.
13-17 met vaikai
aktyviai naudojasi visomis
interneto galimybmis: paie-
ka, pokalbi kambariais, as-
meniniu el. patu.
Nors tiesiogiai tokio
amiaus vaik kontroliuoti
nepavyks, galima geranorikai
kalbtis su jais apie poten-
cialias interneto grsmes,
skatinti atviram pokalbiui apie
tai, k jie veikia internete, su
kuo bendrauja, kokiose
svetainse lankosi. Taip pat
galima naudoti interneto
tarinio filtrus, kurie i dalies
maina prieig prie nepagei-
daujamo tarinio svetaini.
Paaugliai naudojasi
asmeniniu el. patu, todl
reikt jiems paaikinti, jog
neskelbt jo vieai internete,
kad apsaugot privatum ir
kompiuter nuo lamto (angl.
sparti). Taip pat btina patarti
riboti informacij, pateikiam
asmeninse interneto svetai-
nse ar tinklaraiuose (angl.
blog): neskelbti ten asmenini
nuotrauk, kontaktini duome-
n ir kt.
Dl atsirandanios tam
tikros finansins paaugli
nepriklausomybs (kienpini-
giai, asmeninis mobilusis telefo-
nas ir pan.) reikia ugdyti
paauglio atsakomyb ir ioje
srityje. Svarbu paaikinti, kad
nepasitar su suaugusiais jie
neatlikt pinigini pavedim,
nieko nepirkt, neaist azar-
tini aidim.
Internetas tampa nauja
gyvenimo dimensija, kuri tvai
turi gerai painti, kad galt
imokyti joje tinkamai, saugiai ir
atsakingai elgtis savo atalas.
Parengta pagal projekto Draugikas internetas" svetainje pateikt informacij
4. Biografijos
Faile Biografijos.doc esant tekst idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Raytoj biografijas pateikite dviem vienodo ploio skiltimis: pirmoje skiltyje idstykite
Jurgos Ivanauskaits, antrojoje - Vandos Juknaits biografij. Atstum tarp skili pasirinkite
2 cm.
Skiltis tarpusavyje atskirkite skirtuku.
Atliktos uduoties pavyzdys
Jurga Ivanauskait
Jurga Ivanauskait (19611114 -
2007 0217) - Lietuvos prozinink, eseist,
dramaturge, dailinink.
1980 m. baig M. K iurlionio vidurin
meno mokykl, 1985 m. - grafikos studijas
Vilniaus dails akademijoje. Tais paiais
metais pasirod pirmasis noveli rinkinys
Pakalnui metai". Ileido eis romanus,
pasak vaikams, kelioni trilogij apie
Himalajus, eseistikos ir publicistikos rinkin.
J. Ivanauskaits knyg yra iversta j angl,
latvi, lenk, rus, vokiei kalbas.
1994 m. J. Ivanauskait pirm kart
ivyko Indij, kur Dharamsaloje studijavo
Tibeto budizm. Taip prasidjo naujas jos
krybos etapas. Eseistinius, publicistinius, o
kartais ir mistinius kelioni spdius
J. Ivanauskait stengsi papildyti pieini ir
fotografij parodomis. 1998 m. buvo surengta
pieini paroda 108 Mandalos", 1999 m. -
fotografijos paroda Tibetas - kita realyb".
Kartu su Algimantu Puipa savo roman
motyvais para scenarij filmui
Nuodms ukalbjimas" (re. A. Puipa).
Bendradarbiavo Sjdio iniose",
Sietyne", Atgimime" ir iaurs Atnuose".
Vanda Juknait
Vanda Juknait (g. 1949 m. lapkri-
io 28 d. Papiliuose, Rokikio r.) - Lietuvos
prozinink, dramaturge, eseist.
1972 m. baig VU lietuvi kalb ir
literatr. Mokytojavo, dst Klaipdos
konservatorijoje. Nuo 1975 m. dsto Vilniaus
pedagoginiame universitete, bendradarbiauja
su spauda. Dirba socialins pedagogikos
srityje su benamiais, gatvs vaikais,
negaliaisiais, kuriems steig vasaros stovykl
Inknuose (Anyki r.).
Nuo 1990 m. Lietuvos raytoj sjungos
nar. Igarsjo romanu ermenys".
V. Juknait - jautri, pastabi asmenyb,
savo darbuose apraanti socialines problemas.
Ji kvieia diskutuoti apie svarbiausias
humanistines vertybes - apie atsakomyb ne
tik u save ar kit mog, bet ir u vis
pasaul, apie mogaus vert, meil, pareig.
Raytojos kriniai nra salds - juose
atsispindi kita, tamsesnioji visuomens dalis:
nuemintj ir nuskriaustj", sergani,
keniani likimai. Tekstuose gausu detali ir
nutyljim, kurie sukuria stipri emocin
taig.
V. Juknaits kryba iversta angl,
latvi, lenk, rus, ved, vokiei kalbas.
(3 takai)
5. uolis i kosmoso
Faile uolis_i_kosmoso.doc esant tekst idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Dokumento antrat pateikite viena skiltimi.
Likus tekst idstykite keturiomis vienodo ploio (5,5 cm) skiltimis. Pirmoje skiltyje turt bti
keturios teksto pastraipos, kitose skiltyse - po dvi.
Atliktos uduoties pavyzdys
rI KOSMOSO" KRENTANTI S MOGUS BANDYS VI RYTI GARSO GREI T
Ar gali ne lktuve ar
raketoje esantis mogus pasiekti
virgarsin greit? Tai turt
paaikti netrukus.
I kosmoso" krentantis
mogus bandys viryti garso
greit.
is projektas, pavadinimu
Red Bull Stratos", neoficialiai
pramintas uoliu i kosmoso",
nors planuojamas 36 576 m
auktis anaiptol nra atvirojo
kosmoso riba. Mokslininkai ja
laiko 118 km aukt vir ems
paviriaus, bet tok aukt
negalt pakilti stratosferiniai
balionai, o Red Bull Stratos"
numatytas 36,5 km auktis jau
savaime bt rekordinis.
Jei viskas sektsi gerai,
Felixas Baumgartneris laisvojo
kritimo i stratosferos metu ne
tik pasiekt garso greit, bet ir
sumut dar tris rekordus,
isilaikiusius daugiau nei
50 met. Tai bt uolis i
didiausio aukio, didiausi
aukt ems atmosferoje
pakilusio oro baliono rekordas ir
ilgiausiai trunkantis (madaug
5 min. ir 30 sek.) laisvasis
kritimas, sakoma praneime.
Iki iol Red Bull Stratos"
projekto gyvendinim stabd
teisiniai ginai: tokio uolio
idjos autori turjo nustatyti
teismas. Taiau pasibaigus
bylinjimuisi joki klii
nebeliko: specialus stratosferinis
balionas su skafandr dviniu
F. Baumgartneriu i legenda apie
ateivius garsjanio Roswello
miesto Naujosios Meksikos
valstijoje (JAV) apylinki turt
dang pakilti i met
rugpjio mnes.
Pasak austr sportininko,
jo uolis bus naudingas ir
mokslui: Red Bull Stratos"
specialist grup tirs jo
organizmo reakcij ir uolio i
stratosferos poveik mogaus
sveikatai. Davikli surinkti
duomenys pads mokslininkams
geriau suprasti, kaip mons gali
igyventi kosminje erdvje
naudodami specialius
skafandrus.
Red Bull Stratos" atstov
teigimu, dar n vienas mogus
neband siekti greiio garso
barjero bdamas ne lktuve,
todl projekto ininieriai bando
nauj rang ir ruoia
procedras, kuri btina laikytis
tokiame dideliame auktyje ir
ilgai trunkanio didelio
greitjimo slygomis. Visa tai es
leis padidinti astronaut ir
bsimj kosmoso turist
saugum.
Praneama, kad Felix
Baumgartner numatyt aukt,
daugiau nei 4 kartus virijant
Everesto aukt, ikels madaug
182 m skersmens plastikinis
stratosferinis balionas,
pripildytas helio duj. Prajus
lygiai 35 sek. po to, kai
sportininkas paliks hermetik
gondol, jis pasieks virgarsin
greit ir kris toliau, kol madaug
1,6 km auktyje isiskleis
paraiutas.
Sportininkas vilks
special skafandr, saugosiant j
nuo itin emos temperatros,
emo slgio ir deguonies
trkumo. Jis taip pat turi
apsaugoti nuo nekontroliuojamo
kritimo suktuku: dl to mogus
gali prarasti smon. Praneama,
kad Red Bull Stratos" ininieriai
dal uoliui btinos rangos jau
iband vakuuminje kameroje
Teksaso valstijoje.
Dabartinis uolio i
stratosferos rekordas priklauso
JAV karo pilotui Joe Kittingeriui,
kuris 1960 m. ioko i
31 333 metr auktyje skridusio
baliono. Dabar atsargos
kapitonas J. Kittingeris dirba
patarju Red Bull Stratos"
komandoje, sakoma praneime.
(4 takai )
6. Paryius
Faile Paryzius.doc pateikt trump Paryiaus apraym idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir
atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Dokumento antrat pateikite viena skiltimi.
Paryiaus apraym su paveikslu pateikite trimis vienodo ploio (5 cm) skiltimis.
Skiltis tarpusavyje atskirkite skirtuku.
Tekst nuo odi Kelios lankytinos vietos" pateikite treioje skiltyje.
Atliktos uduoties pavyzdys
AFP/SCANPIX nuotr.
Paryius - Pranczi jos sos-
ti n. Lankytojus traukia
istorinis ir kultrinis pal i ki -
mas. Tai svarbus kultros,
verslo, mados ir pol i ti kos
centras, pel ns vi eno i
romantikiausi pasaulio
mi est vard.
PA RYI US
Paryius sikrs abipus
Senos ups. Mi est kr
galai apie 250 m. pr. Kr.
Paryiaus gyventoj skaiius
perkops per 2 ml n. Pary-
iaus ir jo priemiesi
gyventoj skaiius virija
12 ml n.
Mi esto istorinis centras nuo
1991 m. yra trauktas
UN ESCO Pasaulio paveldo
sra.
Kelios lankytinos vietos
Eifelio boktas. Turjs
bti tik laikinu statiniu,
Ei fel i o boktas yra taps
Paryiaus si mbol i u.
Triumfo arka. Napol eono
pradta statyti tri umfo
arka turjo bti skirta
pergalei Austerlice pami -
nti .
Eliziejaus laukai. Tai
geriausiai i noma Pary-
iaus gatv, kuri oje gausu
restoran, kavini, par-
duotuvi.
7. Pagrindins ekologins problemos
Faile Ekologins_problemos.doc pateikiama informacija apie pagrindines ekologines problemas emje.
Dokumento tekst idstykite skiltimis pagal pateiktus nurodymus ir adiktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Dokumento antrat pateikite viena skiltimi.
Pirmj pastraip su paveikslu idstykite dviem skiltimis: tekst vienoje, paveiksl - kitoje
skiltyje. Pirmosios skilties plot pasirinkite 11 cm, tarpo tarp skili plot - 1 cm.
Kitas tris pastraipas idstykite trimis vienodo ploio skiltimis. Atstum tarp skili pasirinkite
1 cm.
Paskutin pastraip su paveikslu pateikite dviem skiltimis: tekst vienoje, paveiksl - kitoje
skiltyje. Pirmosios skilties plot pasirinkite 11 cm, tarpo tarp skili plot - 1 cm.
Atliktos uduoties pavyzdys
PAGRINDINES EKOLOGINES PROBLEMOS
Miestuose viena i pagrindini problem yra oro tara. Ji
turi neigiam poveik augalijai, gyvnijai ir mogaus
sveikatai. Pagrindins su oro tara susijusios problemos
yra ios: ozono sluoksnio plonjimas, iltnamio efektas,
rgtieji krituliai, smogas ir kt. reikiniai.
Hidrosferoje pagrindins
problemos yra ios: van-
dens telkini ekstrofika-
cija, taip pat j produkty-
vumo majimas. Neigia-
mas poveikis telkiniams
gali atsirasti dirbtinai u-
tvenkus upes, teriant
vandenis nuotekomis i
buitini ir pramonini
altini. Viena i prob-
lem glo vandens kiekio
majimas.
Litosferoje viena didiau-
si problem yra dykum
plitimas ir ems kiui
netinkam plot didji-
mas. Joje pasireikia vjo
ir vandens sukelta erozija,
o taip pat tara vairiomis
mediagomis, ypa sun-
kiaisiais metalais. Dirvo-
emis yra paeidiamas
pleiantis miestams, gy-
venvietms, statant vai-
rius statinius.
mogaus gyvenamoje aplinkoje buitini ir pramonini
atliek kiekio didjimas bei nepakankama j apsauga ir i
lto didjantis radiacinis fonas sukelia neigiamus
fiziologinius pokyius mogaus organizme.
Ekosistemoje maja
augal ir gyvn ri
skaiius, taip pat nyksta
atskiros j populiacijos.
Tai atsitinka dl mik
gaisr, mik kirtimo ir
kit prieasi. Dl miko
kirtimo didja atsis-
pindjusi nuo ems
paviriaus sauls spindu-
li kiekis, o tai yra viena i
prieasi, sukeliani
iltnamio efekt.
(10 tak)
1.7. Teksto dstymas l entel e
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Pateikti informacij lentele.
Automatinmis priemonmis formatuoti lentel.
Nustatyti pageidaujam lentels (stulpelio) plot, eiluts aukt.
Nustatyti langelio parates.
Rikiuoti lentels duomenis didjimo / majimo tvarka.
IlpEljJ Uduotys
1. Gyvn globos namai
Faile Viltis.doc yra gyvn globos nam Viltis" augintini sraas. Pagal atliktos uduoties pavyzd
irikiuokite augintinius abclikai didjaniai taip, kad srao pradioje bt pateikiami unys, po j -
katinai ir kats.
Atliktos uduoties pavyzdys
Gyvn globos nam Viltis"
augintini sraas
Gyvnas Vardas Amius
uo Frankas 2 m. 6 mn.
uo Juodis 3 m.
uo Pifas 2 m. 11 mn.
Katinas Grafas 1 m. 9 mn.
Katinas Vincentas 1 m. 2 mn.
Kat Graut 10 mn.
Kat Pk l m.
(2 takai)
2. Mokini kortels
Naudodamiesi lentels tvarkymo priemonmis ir faile Kortels.doc esaniais duomenimis, pagal pateiktus
nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd parenkite mokini korteles.
Nurodymai
Pasirinkite centrin lentels lygiuot.
Nurodykite langeli aukt 5,5 cm, plot - 8,5 cm.
Langeli paratms skirkite po 0,5 cm.
Tekst langeliuose ilygiuokite horizontaliai ir vertikaliai centre.
Pasirinkite langeli rmeli linij stili punktyr, stor -
3
A pt, spalv - pilk.
Atliktos uduoties pavyzdys
XXX" vidurin mokykla/ gi mnazi ja XXX" vidurin mokykl a/ gi mnazi ja
12/ I V a klas 12/ I V a klas
VARDENI S PAYARDENI S VARDENI S PAVARDENI S
(7 takai)
3. Apskaita
Faile Apskaita.doc dviej eim sunaudoto per metus alto ir karto vandens duomenys idstyti lentele.
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sutvarkykite lentel.
Nurodymai
Pasirinkite centrin lentels lygiuot.
Vir lentels terpkite jos antrat Sunaudoto vandens apskaitos lentel".
Lentels plot pasirinkite 11,5 cm, stulpelio Mnesiai" plot - 3 cm.
Suvienodinkite plot stulpeli, kuriuose yra sunaudoto vandens duomenys.
Eilui, kuriose yra sunaudoto vandens duomenys, aukt nurodykite 0,5 cm.
Lentels antrats langeli parates pasirinkite po 0,1 cm, ilygiuokite tekst juose horizontaliai
ir vertikaliai centre.
Atliktos uduoties pavyzdys
Sunaudoto vandens apskaitos lentel
l -oji eima 2-oji seim
Mnesiai Kartas altas Kartas altas
vanduo vanduo vanduo vanduo
(m?) (m
3
) (m
3
) (m')
Sausis 5 a 3
7
Vasaris 4 7 2 6
Kovas 5 8 4 6
Balandis 8 3 7
Gegu 6 9 5 5
Birelis 5 8 4 7
Liepa 4 8 3 3
Rugpjtis 3 9 2 5
Rugsjis 6 7 3 6
Spalis 5 8 3
7
Lapkritis 6 7 3 8
Gruodis 6 9 3 S
(8 takai)
4. Meno kryptys
Faile Meno_kryptys.doc informacija apie svarbiausias XI X a. pab.-XX a. pr. meno kryptis idstyta lentele.
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sutvarkykite lentel.
Nurodymai
Suvienodinkite stulpeli plot.
Langeli parates kairje ir deinje palikite po 0,2 cm.
Lentelei apipavidalinti pasirinkite stili 3 vidutinis tinklelis ir j pritaikykite antratinei eilutei.
Atliktos uduoties pavyzdys
SVARBIAUSIOS XIX A. PAB.-XX A. PR. MENO KRYPTYS
: - v :
: : :
"'-, S
j J
[kvpimo altinis Praeitis Tikrov spdis, akimirkos
vaizdas
Asmeniniai
igyvenimai
Svarbiausi bruoai Didingumas,
santrios spalvos,
tikslus pieinys,
emocionalumas,
paslaptingumas
Tikrovikumas,
nuotaik
perteikimas,
karikatros
elementai
Atmosferos
reikini
perteikimas, grynos
spalvos, smulks
potpiai
Naujumo siekis,
tradicij lauymas,
stili vairov,
originalumas ir
individualumas
ymiausi
dailininkai
Eenas Delakrua,
Viljamas Terneris,
Kasparas Davidas
Frydrichas,
Frartsiskas Goja
Giustavas Kurb Edgaras Man,
Edgaras Dega,
Klodas Mon,
Ogiustas Renuaras
Edvardas Munikas,
Anri Matisas.
(4 takai)
5. Svarbiausi iradim plitimas
Faile Svarbiausi_iradimai.doc informacija apie svarbiausi XIX a. technikos iradim plitim Lietuvoje
idstyta lentele. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sutvarkykite lentel.
Nurodymai
Lentelei apipavidalinti pasirinkite stili 2 vidutinis spalvinimas ir j pritaikykite antratinei eilutei
bei pirmajam stulpeliui.
Tekst langeliuose centruokite vertikaliai ir lygiuokite pagal kairj langelio krat.
Atliktos uduoties pavyzdys
SVARBIAUSI XIX A. TECHNIKOS
IRADIM PLITIMAS LIETUVOJE
'
^ .. mm
Nutiesta pirmoji telegrafo linija
Ep "i
Pradjo veikti pirmoji geleinkelio linija
Pradjo veikti pirmoji telefono linija
K i l i Pastatyta pirmoji elektrin
Uregistruotas pirmasis automobilis
(3 takai)
6. Didij miest gyventojai
Faile Miestu_gyventojai.doc lentele pateikta statistikos departamento informacija apie gyventoj skaii ir
tautyb didiuosiuose Lietuvos miestuose. Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sut-
varkykite lentel.
Nurodymai
Irikiuokite miestus didjaniai pagal stulpelio I viso" duomenis.
Visus skaitinius lentels duomenis ilygiuokite langeliuose horizontaliai ir vertikaliai centre.
Stulpeli, kuriuose pateikti vairi tautybi duomenys, plot pasirinkite 2 cm.
Eilui, kuriose pateikti miest duomenys, aukt pasirinkite 0,6 cm.
Lentelei apipavidalinti pasirinkite stili 2 vidutinis spalvinimas ir j pritaikykite antratinei eilutei bei pirma-
jam stulpeliui.
Atliktos uduoties pavyzdys
DIDIJ MIEST GYV ENTOJAI PAGAL TAUTYB
Miestas Is viso

Procentais !
Lietuviai' Lenkai Rusai : Baltarusiai Ukrainieiai Kitos
Panevys 99690 96,1 0,2 2,4 0,2 0,3 0,8
iauliai 109328 93,6 0,2 4,1 0,3 0,5 1,3
Klaipda 162360 73,9 0,3 19,6 1,7 1,9 2,6
Kaunas 315933 93,6 0,4 3,8 0,2 0,4 1,6
Vilni* 535631 63,2 16,5 12 3,5 1 3,8
(7 takai)
1.8, Puslapins antrats ir porats. Dokumento spausdinimas
Puslapinje antratje ir poratje urayti informacij.
Puslapinje antratje ir poratje urayti skirting informacij skirtinguose dokumento
puslapiuose.
Uduotys
1. Informacin visuomen
Faile Informacin_yisuomen.doc esant tekst sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd.
Nurodymai
Dokumento puslapinje antratje paraykite odius Informacin visuomen", puslapinje
poratje - odius Informacins technologijos".
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Atliktos uduoties pavyzdys
Informacin visuomen
INFORMACINE VISUOMENE IR INFORMACINES TECHNOLOGIJOS
Informacin visuomen - tai atvira, isilavinusi ir besimokanti visuomen.
Atvira - vadinasi, informacija, inios, duomenys turi bti lengvai prieinami kiekvienam
visuomens nariui.
Isilavinusi - ratinga, gyventojai geba skaityti, rayti ir pasinaudoti informacijos altiniais,
t. y. informacinmis technologijos priemonmis.
Besimokanti - visuomens nariai stengiasi mokytis vis gyvenim. Pereinama nuo mokymo
koncepcijos prie mokymosi. Atsiranda nauji mokymo bdai, metodai: nuotolinis vietimas (angl.
distance education), atvirasis mokymasis (angl. open learning), elektroninis mokymasis (angl. e-
leaming), skaitmeninis mokymasis (angl. digital learning).
Taigi informacins visuomens nariai gali ir geba taikyti iuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis alies bei pasaulio informacijos altiniais,
o valdios institucijos utikrina informacijos prieinamum ir patikimum.
monijos visuomenins raidos bangos (pagal Alvin Toflerj):
I banga - agrarin (apie10000 met);
banga - industrin(nuo 1800m. iki i laik);
III banga - informacin (nuo1980m. ir ateit).
Penki poiriai j i nformaci n vi suomen
Technologinis poiris pabria, kad informacins technologijos suteikia galimyb efektyviai
apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informacij, j susirasti.
Ekonominiu poiriu informacinjevisuomenje pereinamanuo turtoprieini ekonomikos.
Socialiniu poiriu informacinvisuomengali bti suskirstyta grupes:
Specialistai, kuri darbas - nauj technologij krimas ir diegimas (toki turt bti
apie 4%).
Informacini technologij taikymo specialistai, kri darbas - taikyti, priderinti, diegti
naujas technologijas vairiosesrityse (toki specialist turt bti apie16 %).
Informacini technologij vartotojai, kurie yra vairi specialybi bei profesij ir savo
veiklojenaudojasi informacinmis technologijomis (toki turt bti apie80 %).
Erdviniu poiriu informacin visuomen traktuojama kaip pasaulin, neribojama valstybi,
region sien. Informacija tampa vienodai spariai pasiekiama visamepasaulyje, todl galima spariai
darbuotis visosesrityse.
Kultriniu poiriu spariai plintanti informacijaveikiavairi taut kultras, saviti j elementai
greiiau perimami arbaatmetami, suvienodja.
Svarbiausi informacins vi suomens bruoai:
stiprus paties pilieio noras ir gebjimas
nuolatinis mokymasis;
mokymosi priemoni ir form vairov:
mokymasis, skaitmeninis mokymasis;
nuotolinis darbas;
elektroninis verslas;
elektronins paslaugos;
elektroninis valdymas.
kytis;
nuotolinis mokymasis, elektroninis
Informacins technologijos
Informacin visuomen
I nformacin vi suomen ir socialiniai pokyiai:
1) visuomens suskaidymas tuos, kurie turi ir geba naudotis informacinmis
technologijomis, ir tuos, kurienegali ir nemokajomis naudotis;
2) didjantys isilavinimo lygio skirtumai tarp miesto ir kaimo, tarp vyr ir moter, tarp
minimalias pajamas garmani ir turtingai gyvenani ir pan.;
3) moni tarpusavio santyki susvetimjimas, kai labiau bendraujama ne tiesiogiai, o
naudojantis mobiliaisiais telefonais, vairiomis interneto priemonmis;
4) didjantisvisuomens technizavimo, nauj priemoni kaitos greitis;
5) asmenybs paeidiamumas: mogus vis labiau ima jaustis ess tarytum didiulio
mechani zmo sraigtelis, jo veikla vis daugiau priklausoma nuo kit, nuasmeni nama, vis
aktualja asmens saugumo problema;
6) inertikumas, ltumas, negebjimas greitai perimti informacijos, prisitaikyti dirbti
ir gyventi nuolat kintaniomis slygomis.
I nformacins vi suomens pltra Lietuvoje
Nacionalinje informacins visuomenes pltros koncepcijoje numatyti ie informacins
visuomens krimo Lietuvoje udaviniai:
sudaryti slygas, kad kiekvienas moksleivis gyt mokykloje reikiamas informacinmis
technologijomis grindiamas inias;
suteikti galimyb studentams, dstytojams, mokslo, kultros darbuotojams naudotis
informacinmis technologijomis;
sukurti visuomenei lengvai pasiekiam nuotolini studij sistem, naudojani
informacines technologijas;
pltoti darbus, ugdanius gyventoj samprat apie informacins visuomens pltros
svarb.
Informacins technologijos
(2 takai)
2. Novel
Faile Morella.doc yra Edgaro Alano Po novel Morela". Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties
pavyzd sutvarkykite dokument.
Nurodymai
Antratinio (pirmojo) puslapio puslapinje antratje ir poratje nepateikite jokios informaci-
jos.
Novels tekst pateikite puslapiuose, kuri parats (apatin ir virutin - po 2 cm, viduje -
1,5 cm, iorje - 3 cm) idstytos veidrodinio atspindio principu.
Antrojo dokumento puslapio puslapinje antratje paraykite novels autoriaus vard ir pavard,
treiojo dokumento puslapio puslapinje antratje - novels pavadinim.
Puslapinse poratse nurodykite dokumento puslapi numerius.
Sutvarkyt dokument raykite laikmen pdf formatu.
Atliktos uduoties pavyzdys
EDGARAS ALANAS PO
MORELA
NOVEL
Edgaras Alanas Po
Savimi, tiksavimi, aminai vienas ir vienias
PlalonasPuota"
Prie savo biiuls Morelos buvau giliai, nors ir keistai, prisiris. Prie daugel met atsitiktinai
susipainau su ja, ir nuo pat ms pirmojo susitikimo mano sieloje sideg liepsna, kokios ji iki tol
nebuvo patyrusi, taiau tai nebuvo Eroto liepsna; ir mano dvasia kankinosi, kai a pamau su kartliu
sitikinau, jog nesuvokiu tos nepaprastos liepsnos prasms ir negaliu suvaldyti jos neaikios jgos. Bet
mes susitikome, ir likimas mus sujung priealtoriaus; o a niekada nei kalbjau apie aistr, nei galvojau
apiemeil. Taiau ji vengmoni ir, prisiriusi tik priemans, padarmanelaiming. Laimyrapainti,
laimyrasvajoti.
Morela buvo didels erudicijos. Prisiekiu gyvenimu, jos sugebjimai buvo nepaprasti, jos proto
galiamilinika. A tai jauiau ir daug ko i jos mokiausi. Taiau netrukus pastebjau, kad ji, greiiausiai
todl, kad buvo studijavusi Presberge, padjo man krva mistini rat, kurie paprastai laikomi
menkaverte ankstyvja vokiei literatra. Niekaip nesuvokiau, kodl iuos ratus ji susiavjusi nuolat
skaitydavo, o tai, kad ir a juos pamgau, gali bti paaikintatik stipriaproio ir pavyzdio galia.
Visam tam, jeigu neklystu, mano proto pastang daug nereikjo. Idealyb, jei tik a neapsigaunu,
neveik mano sitikinim, ir nei mano veiksmuose, nei mintysenebuvo nelio mistikos, kuri radau
knygose. Bdamas tuo tikras, leidausi savo monos vadovaujamas ir drsiai miau gilintis jos
studijuojamas gudrybes. Ir tada... tada, kai skaitydavau udraustus puslapius, a pajusdavau manyje
bundani udraust dvasi, o Morela, bdavo, udeda savo alt rank ant manosios ir i negyvos
filosofijos pelen ikapsto kakokius tylius, nepaprastus odius, kuri keista prasm idegina ymes
mano atmintyje. Ir tada sdiu valand valandas alia jos ir griuosi jos balso muzika, kol nuo tos
melodijos man pasidaro kraupu, ir ant mano sielos krinta elis; a iblu ir sudrebu nuo ilt per daug
neemik gars. Taip diaugsmas staigapavirsta siaubu, o visa, kas graiausia, tampalykiausi, kaip
Hinonas tapo Gehena.
Nra reikalo dstyti io pokalbio tem, kurias mes rasdavome jau mintuose tomuose ir kurios
mudviem su Morela ilg laik buvo vienintels. Tie, kas imano vadinamj teologin moral, lengvai
suvoks, apie k mes nekdavoms, o nemokyti vargu ar k supras. Neabotas Fichts panteizmas,
modifikuotas pitagoriei siel persiklimas, o svarbiausia - tapatumo doktrinos, idstytos elingo,
bdavo graiausios, Morelos supratimu, ms pokalbi temos. Tapatum, kuris vadinamas asmenybs
tapatumu, misteris Lokas, man regis, teisingai apibria kaip racionalios btybs sveikprot. Ir kadangi
asmenybe laikomemstani esyb, turini prot, o su mstymu visad susijusi smon, visa tai ir daro
mus mumis paiais, iskiria mus i kit mstani btybi ir suteikia mums asmenin tapatum. Bet
mokymu apie principium individuationis (individualumo prad), apie identikum (tapatum), kuris
mogui mirtant aminai inyksta arba ilieka, a visada labai domjaus; ir ne tiek dl stulbinani ir
jaudinani jo pasekmi, kiek dl nepaprasto Morelos jaudinimosi, kai ji apietai usimindavo.
Bet atjo laikas, kai mano monos paslaptingumas m mane slgti lyg apavai. Nebegaljau
paksti, kai ji palytdavo manesavo bekraujais glebiais pirtais, nebegaljau paksti jos tylios melodingos
kalbos, jos lidn aki vytjimo. Ir ji tai inojo, taiau nepriekaitavo; atrod, kad ji supranta mano
silpnumar kvail kapriz, ir ypsodamasi vadino tai Lemtimi. Ir dar atrod, jog ji ino ir mano atalimo
prieast, man neinom; bet ji nei usimin apie tai, nei parod, kad ino. Vis dlto ji buvo moteris ir
silpo su kiekvienadiena. Po kiek laiko raudonos dmels atsirado jos skruostuose, o iblykusiojekaktoje
ioko mlynos gyslos; tarpais man bdavo jos gaila, o tarpais, kai pagaudavau jos suprating aki
vilgsn, pasidarydavo negera ir apimdavo toks svaigulys, kok jauti velgdamas emyn j koki nors
baisi bedugnpraraj.
Ar reikiasakyti, kad a tikrai kartai trokau Morelos mirties? A laukiau tai vyksiant, bet jos trapi
siela laiksi sikibusi savo molio bstdar daug dien, daug savaii ir varginani mnesi, kol mano
ikankinti nervai ugoprot, ir a miau siusti, kad ji taip ilgai nemirta; ir kaip nelabasis miau keikti
dienas, valandas ir apkartusias akimirkas, kurios, jos trapiai gyvybei gstant, rodsi, vis ilgjo, tarsi
eliai, dienai slenkant vakarop.
Bet vien rudens vakar, kai vjai aprimo danguje, Morela paauk mane prie savo lovos. Tirtas
rkas gaub vis em, vir vandens tvyrojo ilta pavaist, o pro veli spalio miko lapij dangaus
skliautevytjo vaivorykt.
- Tai dien diena, - tarji, man prisiartinus,- tai dien dienagyventi arbamirti. Nuostabi
dienaems ir gyvenimo snums... ir dar nuostabesndangaus ir mirties dukroms!
Pabuiavau j kakt, o ji toliau kalbjo:
- A mirtu, bet a gyvensiu.
- Morela!
2
Morela
- Nvienos dienos tu mans nemyljai, bet t, kuriatu gy venimelyktjais, garbinsi mirtyje.
- Morela!
- Kartoju, a mirtu. Bet manyjegldi laidas velnumo - ak, kokio menko! - kur tu vis dlto jautei
man, Morelai. O kai mano sielaieis, kdikis gyvens - tavo ir mano, Morelos kdikis. Bet tavo gyvenimas
bus kupinas lidesio, kuris pastoviausias i vis jausm, kaip kad kiparisas gyvena ilgiausiai i vis
medi. Nes tavo laimingos valandos prajo; o diaugsmo negalima patirti dukart gyvenime, kaip
negalima dukart per metus nusiskinti Pestumo roi. Ir tu daugiau nebeaisi su laiku kaip teosietis, bet
neinodamas, kas yramirta ir vynuog, neiosi iojeemjesavo drobulkaip musulmonas Mekoje.
- Morela! - suukau. - Morela! Kaip tu gali tai inoti?- Bet ji nusisuko pagalv, jos rankomis ir
kojomis perbgo lengvas drebulys ir ji mir; a jau nebegirdjau jos balso.
Taiau, kaip ir buvo ipranaavusi, jos kdikis, kur mirdama pagimd ir kuris nepradjo alsuoti
tol, kol motina neileido paskutinio kvapo, - jos kdikis, dukrel, gyveno. Ir keistai brendo jos figra ir
protas, ji tapo panai t, kurios netekome, ir niekadanebiau pamans, jog iojeemjegalima knors
taip kartai mylti, kaip kad a myljau j.
Deja, netrukus io velnaus jausmo dangus m niauktis, j m temdyti nirs siaubo ir lidesio
debesys, jau minjau, jog vaiko protas ir figra keistai brendo. I ties, keistai ir spariai stambjo jos
knas, bet dvasios - ak, baisios buvo chaotikos mintys, kurios apnikdavo mane, stebint jos proto
brendim. Ar galjo bti kitaip, kai kasdien pajusdavau vaiko protavime suaugusios moters gali ir
inojim? Kai kdikio lpomis kalbjo patirtis? Kai jos didelsemslioseakysenuolat vytjo imintis ar
subrendusio mogaus aistros? Sakau, kai visa tai pastebjs suvokiau, kai nesugebjau to nuslpti nuo
savo dvasios ar toliau tam beviltikai prieintis, - ar begalima stebtis, kad man kilo kraups ir
neraminantys tarimai ir kad su siaubu prisiminiau kapo rsyje palaidotos Morelos beprotikus
pasakojimus ir iurpias teorijas? Paslpiau nuo moni aki btyb, kuri man buvo lemta dievinti, ir,
visikai usidars nuo pasaulio savo namuose, su kankinaniu nerimu stebjau visa, kas darsi su mano
numylta. Ir taip, metams bgant, kasdien irdavau jos vent, rom ir iraiking veid ir
susimstydavau apie brstani jos figr; kasdien atrasdavau vis daugiau vaiko panaum motin,
lidn mirusi jos motin. ie panaumo eliai nuolat tamsjo ir darsi vis gilesni, vis rykesni, vis
labiau stulbinantys ir baiss. Kad jos ypsena buvo panai motinos, dar galjau paksti, bet man
darydavosi kraupu, kai ji bdavo visikai tokiapat; galjau paksti, kad jos akys buvo kaip Morelos, bet
jos per danai velgdavo mano sielos gelmes dmiai ir glumindamos, kaip kad pati Morela kadaise
velgdavo. Ir auktos kaktos linijos, ir ilkini plauk garbanos, ir permatomi glebs pirtai, suleisti jas,
ir lidnajos kalbos muzika, ir labiausiai - o, labiausiai! - gyvos ir mylimos btybs lpose skambantys
mirusios odiai ir posakiai teikpeno grianioms mintims ir siaubui - kirminui, kuris nemirta.
Taip mano dukrai sukako deimt met, o ji vis dar neturjo vardo iojeemje. Tvo meilei pakako
vard mano vaikeli" ir mano meile", o grietas atsiskyrlikas gyvenimas buvo klitis jai bendrauti su
monmis. Morelos vardas numir kartu su Morela. Niekada nekalbjau su dukra apie jos motin -
nemanoma buvo kalbti. Ir i ties, tiek neilgai dar tegyvenusi, dukra nepajuto iorinio pasaulio
poveikio, nebent tiek, kiek leido jos labai apribotas asmeninis gyvenimas. Pagaliau krikto apeigos mano
isekintai ir suaudrintai smonei m atrodyti kaip isigelbjimas nuo man lemt siaub. Bet prie
kriktyklos pasimeiau, kok vard irinkus. Daug vard, iminting ir grai, senovs ir i laik, mano
alies ir svetimali moter vard, daug nuostabi, velni ir laiming, ir ger moter vard nabdjo
mano lpos. Tai kas gi manepaskatino sudrumsti palaidotos mirusiosios ramyb? Koks demonas mane
paskatino itarti t gars, nuo kurio vien tik j prisiminus purpurinis kraujas suplsdavo i smilkini
ird? Kokia piktoji dvasia prakalbo i mano sielos gelmi, kai iose prieblandoje skendiniose navose
nakties tyloje a panibdjau dievo tarnui aus iuos tris skiemenis: Morela? Kas, jeigu ne piktoji
dvasia, ikreip mano vaiko bruous ir nuda mirties spalvomis, kai ji, vos igirdusi tyl gars,
nukreip savo stiklines akis nuo ems dang ir, krisdama paslika ant juod ms eimos rsio
ploki, atsak: A ia!"
Aiks, altai, ramiai aiks, iegarsai suskambo man ausyseir tarsi ilydytas vinas nypdamas
isiliejo smegenyse. Met metai prabgs, bet prisiminimai apie moment neibls! A netik neinojau,
kas yra gls ir vynuogs, taiau cikuta ir kiparisas buvo palink priemans dien ir nakt. Ir daugiau
nebesuvokiau nei laiko, nei vietos, o mano likimo vaigds iblso danguje ir todl emjesutemo, ir jos
gyventojai slinko pro al, tarsi tyls eliai, ir tarp j a maiau tik - Morel!ios ems vjai nibdjo
man aus tik vien gars ir jros bangos aminai niokt - Morela. Bet ji mir; ir savo rankomis
nuneiau j kap rs; ir ilgai ir kariai juokiaus, nerads rsyje n pdsako pirmosios Morelos, kur
paguldiau ir antrj.
3
3. Lietuvi liaudies pasakos
Faile Pasakos.doc esant tekst sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Kiekvienoje dokumento puslapinje antratje paraykite tame puslapyje pateiktos pasakos
pavadinim.
Dokumento puslapinse poratse paraykite odius Lietuvi liaudies pasakos".
Atliktos uduoties pavyzdys
Lap, strazdelis ir varna
LAPE, STRA ZDELI S I R VARNA
Vidury miko, eglelj, susikrov strazdelis sau gtel ir sudjo penkis kiauinlius, o i j
iperjopenkis raibus strazdiukus.
Atbgo lapir sako:
Strazdel, strazdel, veskisvalkelius, kirsiu eglel.
Kad mano vaikeliai dar nepaskrenda. Susimildama lape, nekirsk eglels.
Mesk man vienvaikel, tai nekirsiu.
K veiks strazdas imet vien vaikel, o lap sugrieb ir nusine. Sudusi vien
strazdiuk, lap vl atbgo ir vl gsdina strazdel. Strazdas imet jai ir kit vaikel. Taip
strazdelis imtvisus vaikelius, tik vienas beliko. Nusineus lapei ketvirtvaikel, strazdelis labai
gailiai verk, nesvienui vienas valkelisjambebuvo liks. Atskrenda varnel, gera
monel, ir klausia:
Strazdeli, strazdeli, kogi tu taip verki?
Kaipgi man neverkti, sakostrazdelis, kad lapbaigiamano vaikelius neioti.
O kamtu jai duodi? klausia varna.
Jeigu neduosiu, grasinaeglel kirsianti.
Tu josnebijok ir taip pasakyk: kirsk sau, tik su kuotu kirsi?
itaip pamokiusi, varnel nuskrido.
Atbgo lapir sako:
Strazdeli, strazdeli, veskisvaikelius, kirsiu eglel.
Kirsk sau, atovstrazdas. Pairsiu, kuogi tu nukirsi.
Lap pliaukt pliaukt sudav kelet kart su uodega per med, bet, matydama, kad
strazdelis nebijo, paklaus, kaspamokj itaip elgtis.
Varnel, gera monel, atsak i gtos strazdelis. Uvir lapei irdis ant varnos ir
nusprendjai nedovanoti.
Nubgo pamikn, kur varnos skraidydavo, ir atsigul auktielninka, ddamasi negyva
esanti.
Pamaiusi negyvvr, varnatuoj atskrido, nutpant laps ir mkranksti, varn gimin
puotaukti. Lapcapt jnutvrir jau ketinasti, bet varnelm praytis:
Kdarysi, daryk, tik nedaryk taip, kaip senelis bobutei dar.
O kaipgi jisdar? smalsiai klausia lap.
Ogi pamiiuklyno statinaitbedugno, djojon bobutir tol veiojo, kol jos kaulai
subyrjo.
Lap, nordama ibarstyti varnai kaulus, tupd j statinaitn be dugno, o varnelei to
tereikjo.
Dar ir iandien ji gyvatebeplasnoja ir ilaps juokiasi.
Kaip lap vilkui kailinius si
KAI P LAP VI LKUI KAI LI NI US SI UVO
Einavilkaspagiriu, ogenelismed kala. Paklvilkas galvir sako:
Geneli, geneli, tu kali kali iemvasar ir sau ebat nenusikali.
O genelis atauna:
Man ir nereikia ebat. O tu, vilkeavinyke, aveles pjauni pjauni, o kai ateina iema, tai
li, sau kailini nepasisiuvi.
Vilkas prisimin, kad jis per iemos speigus dantimis i alio kalendavo, nulido ir eina
verkdamas. Susitinkalap. Lap klausia:
Kmuti, kogi tu verki?
Kaip man neverkti, jeigu genys sako: Vilke avinyke, avels pjauni pjauni, o sau kailini
nepasisiuvi"
Bta koverkti. A tau pasisiu kailinius, kmuti, tik tu man atnek vien avel.
Vilkasnujo, papjovavelir atne.
Ateik rytoj, tai bus pasiti kailiniai, sako lap. Lap avel surijo ir raiiojasi pakalnj
soti. ildosi atokaitoj.
Atjovilkas.
Na, lapinaiteuogele, ar pasiuvai kailinius?
Visuspasiuvau, tik apykaklei pristigau. Kad taip arklioodos apykaklei gavus...
Ikur gausim? klausia vilkas. Lapsako:
Netoli nuo ia, dirvone, ganosi graus kumelys, tai jo bt gera apykakl. Pasiimk
vadias, ir eikim. Tu patursi, o a isikirpsiu, kiek man reikia apykaklei.
Lapprijosu irklmpriekumelio ir iauk! jampaausy, o vilkassu vadiomtaikosi.
Kumelys kad pasibaid, kad oks, kad nevilk, vilkui net gaurai dulka. Lapvis rkia:
Kmuti, laikyk kumel, dar neatkirpau.
Vilkas jau nort paleisti vadias, bet sipainiojo ir nebegali. Kumelys nea vilk staiai j
Kmuti, kmuti, laikykis, u varios! rkialapi tolo.
Kaip vilkui besilaikyti, kad jau kaulai barka per em. Taip ir neusivilko jis laps pasit
kailini.
Vys ir varna
VYS I R VARNA
Kart varna, paeerje besivalkiodama, pasigavo v. Vys pamat, kad nekaip bus, ir
pradjo varn girti:
Kokios graiostamstos, varnele, plunksnels, u vis graiausios!
Varna tyli, niekonesako, o viokas toliau giria:
Gal tamstos graus ir balselis?
Vama alpstagiriama, bet niekonesako. Pagaliau viokas dar giria:
Jau tikrai tamstai reikiabti vis pauki karaliene! Varna tik:
Niaugi, niaugi!
Viokas liopt vandenin ir nuplauk, o varnaliko isiiojusi.
A pats maiau: ant mano uodegyts buvo ugriuvs! Nu bgt visi! Nu bgt!
Susitiko mek:
Meka peka, bkim, bkim dangus griva!
O kasgi tau sak?
A pats maiau: ant mano uodegytsbuvo ugriuvs! Nu bgt visi! Nu bgt!
Subgo mikan, rado toki trobel ir jon sujo. Visi labai norjo sti, o ia nieko nebuvo.
Tars tars ir susitarpasivadinti sau bried piet. Sako:
Dabar visi pasislpkim, o kai tik briedisateis, tuojau pulsimej ir sudraskysime.
Lap ulipo ant krosnies, katinukas uoko ant kartels, kikelis palindo po luota, vilkas
jlindo pakrosn, o meka krosnin.
Kai visi isislapst, nebuvo kam eiti ir briedio kviesti. Em lap nuoko nuo krosnies ir,
nujusi pasbried, sako:
Briedeli, briedeli, ateik piet, viskoprisikepm, prisitaism.
Parbgusi lap vl ulipo ant krosnies. Atjo ir briedis. Kai tik duris pravr, puol ant jo
visi, kaip buvosusitar. Bet lapigreitumo, okdama nuokrosnies, nusisuko sprand, katiniukas,
nuo kartels okdamas, kojeles isilau, kikelis, i po luotos lsdamas, akeles isibad, vilkas,
lsdamas i pakrosnio, onkaulius susilau, meka, lsdama i krosnies, nugarkaul persilau. O
briedis ilikogyvas ir parjo namo.
Lietuvi liaudies pasakos
DA NGUS GRI VA
Gyveno senut ir turjo katinuk. Ijojieabudu vien kart vant pjauti. Pasilenk senut
berel, tik lept ir nukritolapeliskatinukui ant uodegyts. Katinukas pradjo rkti:
Senuiut, senuiut, dangus griva bgsiu!
Nebk, katinuk, negriva.
Kitaslapelis vl tiktai lept katinukui ant uodegyts. Katinukas vl aukia:
Senuiut, dangus griva, bgsiu! Nu bgt! Nu bgt!
Susitikokatinukas kik:
Kiki piki, bkim, bkim dangus griva!
Kasgi tau sak?
A pats maiau: ant mano uodegyts buvo ugriuvs! Nu bgt! Nu bgt!
Susitikokatinukas lap:
Lapesnape, bkim, bkim dangus griva!
O kas tau, katinuk, sak?
Apats maiau: ant mano uodegyts buvo ugriuvs! Nu bgt! Nu bgt!
Susitiko katinukas vilk:
Vilkepilki, bkim, bkim dangus griva!
O kasgi tau sak?
Kikis tikis.
Kiki tiki, kas tau sak?
Katins patins.
Katin patin, kastau sak?
Mampaiamant uodegos galo ugriuvo!
Ir vilkas persigands bga drauge. Susitinkamek. Vilkas aukia:
Mekapleka, bkim dangus griva!
Kas tau sak?
Lapsnap.
Lapesnape, kastau sak?
Kikis tikis.
Kiki tiki, kas tau sak?
Katins patins.
Katin patin, kastau sak?
Man paiamant uodegos galo ugriuvo!
Papasakok, kaip buvo? klausia meka.
Ogi man per kopst lysvbeeinant, kain kas t ant uodegosgalo ir ugriuvo!
Ar didelis?
Kaip gaidio sparnas.
Eik tu, paikuti, sako meka, juk tai tikrai buvo kopsto lapas. Grkitevisi namo.
O gal ir teisyb, tarkatinas. Tai dabar bebaims galsimsugrti.
Ir parbgovisi namo.
Lietuvi liaudies pasakos
2 Skaitins informacijos apdorojimas
skaiiuokle
2. 1. Matemati ns, tri gonometri ns ir statistins funkcijos
m
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Sprendiant vairius udavinius formulse taikyti funkcijas abs, sin, cos, pi, round, sumif,
trunc; count, countif, today, date, sum, win, max, average.
Sprendiant vairius udavinius naudoti santykines, absoliuisias ir mirisias langelio
koordinates (atliekant skaiiavimus ir kopijuojant formules)
Uduotys
1. Preki kainos
Lentelje Preki kainos" nurodytas kanceliarini preki savikainos dydis litais ir antkainio, PVM bei nuo-
laidos dydis procentais.
Naudodamiesi formulmis ir funkcijomis, pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd
upildykite nuspalvintus lentels langelius.
Nurodymai
Apskaiiuokite antkainio, PVM ir nuolaidos dyd litais.
Naudodamiesi sumos funkcija, apskaiiuokite preki pardavimo kain (skaitydami antkain ir
PVM) litais.
Apskaiiuokite preki pardavimo kain su nuolaida litais.
Apskaiiuokite didiausios nuolaidos dyd ir pigiausios parduodamos preks kain litais.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F G H
1
2 Antkainis
3 PVM
12%
21 "o
PREKI KAI NOS
5 n ,
Prek
6
Savikaina,
Lt
Antkainis,
Lt
PVM, Lt
Pardavimo
kaina, Lt
Nuolaida Pardavimo kaina
su nuolaida, Lt
5 n ,
Prek
6
Savikaina,
Lt
Antkainis,
Lt
PVM, Lt
Pardavimo
kaina, Lt % Lt
Pardavimo kaina
su nuolaida, Lt
7 Ssiuvinis linijomis
1,60 0,19 0,38 2,17 25 0,54 1,63
S Ssiuvinis langeliais
1,59 0,19 18 19,78 25 4,95 14,84
9 PieShikas 1,09 0,13 18 19,22 15 238 16,34
10 Liniuot 2,65 0,32 18 20,97 20 4,19 16,77
11 Tuinukas 8,00 0,% 18 26,96 10 2,70 24,26
13 Didiausia nuolaida 4,95 Lt
14 Maiausia pardavimo kaina su nuolaida 1,63 Lt
(7 takai)
2. Reikiniai
Naudodamiesi skaiiaus modulio funkcija, apskaiiuokite nurodyt matematini reikini reikmes.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B c
1
Nr, Reikinys Reikm
2
1 13-5 j -12
2
+3 j ' ' -5 '
2
4
0,8
3
2
i 2- ? I
0,8
4
3 13-2x6+7-121 14
1-5 +121
1
s
7
1
(4 takai)
3. Egzaminai
Lentelje surayti Puikiosios" mokyklos IV a klass mokini pirmojo pusmeio vertinimai tik t dalyk,
kuri brandos egzaminus jie planuoja laikyti.
Naudodamiesi kiekio funkcija, apskaiiuokite, kiek mokini planuoja laikyti nurodyt dalyk brandos eg-
zaminus bei kiek brandos egzamin planuoja laikyti kiekvienas mokinys ir upildykite nuspalvintus lentels
langelius.
Atliktos uduoties pavyzdys
A ... 8 C D E F S i J K L M
1
PUI KI OSI OS" MOKYKLOS IV A KLASS MOKI NI PI RMOJ O PUSMEI O VERTI NI MAI
Moki ni o vardas ir
2 pavard
Lietwviij
kai ba
Angl
kalba
Rusii
kalba
Vokiei
kalba
Prancz
kalba
Matema
tika
Bi ol ogi ja Geografi ja Fizika I storija Chemi ja
Pl anuojam laikyti
egzami n skaiius
3 Jurgita Zalyte 8 8 9 9 4
4 Petras ilinskas 7 7 5 7 4
5 Saulius Baikauskas 9 9 10 3
6 Mvkolas Svirskas 8 S 9 8 4
7 AdeJ Vanagaite 8 9 9 3
8 Rta Sabonyt 8 6 9 8 i
9 Dovil saitvt 9 9 9 3
10 Ingrida Pragarauskait 5 5 5 9 7 S
11 Ionas Drazdauskas 9 9 9 10 4
12 Kostas Markuckas - 9 9 3
13 Raminta Laurinskvt 5 5 5 9 6 5
14 Ugn Muzikeviit 8 9 9 10 4
15 Osvaldas Stunda 6 8 B 4
16 Kstas Tatarinavffins 8 8 8 4
17 Laura Populaigvt 9 10 10 10 10 5
Dalyko brandos egzamin
28 laikyti planuoja
15 14 1 1 1 8 1 3 1 13 1
(2 takai)
4. Trikampi duomenys
Naudodamiesi pateiktomis kosinus teoremos formulmis ir inodami trikampi kamp sum,
apskaiiuokite kratini ilgius bei kamp didum laipsniais ir upildykite nuspalvintus lentels Trikampi
duomenys" langelius.
Atliktos uduoties pavyzdys
C D
TRI KAMPI DUOMENYS
Kratins ir j ilgiai Kampai ir ij didumai laipsniais
a b c a

Y
5.0 7,00 8,0 38,2 60,0 81,8
20,0 20,0 15,31 67,3 67,5 45,0
14,77 25,0 24,0 35,0 36,7 108,3
10.0 7,55 8,0 80,0 48,0 52,0
40,0 45,0 31,96 106,6 23,4 50,0
34,07 15,0 24,0 120,0 32,8 27,2
H I i
Kosinus teorema
o
2
=
2
+ c
2
- Ibccos a
h
2
= a
2
+ c
2
- Inc
e
2
=

+ b
2
- Zbccon
Trikampio vidini kamp suma lygi 180
5. Or stebjimas
Lentelje Or stebjim duomenys" surayta hidrometeorologins tarnybos informacija apie trij rudens
mnesi orus sutartiniais ymenimis: S - saulta, A - apniukusi, L - lietinga diena.
Naudodamiesi kiekio skaiiavimo funkcija, apskaiiuokite, kiek kiekvienos ries dien buvo kiekvien
mnes.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F 6 H I
1
OR STEBJIM DUOMENYS STEBJIM ANALIZ
2
Mnesio
diena
Rugsjis Spalis Lapkritis Rugsjis Spalis Lapkritis
3 1 S L L Saultu dien skaiius 9 8 8
4 2 S L L Apniukusi dien skaiius 13 15 10
5 3 A L L Lieting dien skaiius 8 8 12
6 4 L A L
7 5 L A L
8 6 L A S
9 7 A S S
10 8 A S S
11 9 A A A
12 10 S A A
13 11 S A A
14 12 S L A
15 13 S L S
16 14 A L S
17 15 L A A
18 16 L A A
19 17 A S L
20 18 S S L
21 19 A A L
22 20 A L S
23 21 L L S
24 22 L A S
25 23 A A A
26 24 A S A
27 25 L S A
28 26 A S L
29 27 S A L
30 28 S A L
31 29 A A L
32 30 A A A
33 31 S
(3 takai)
6. Biliet usakymas
Lentelje Biliet teatr usakymas" yra informacija apie Puikiosios" gimnazijos ketvirt klasi mokini
usakytus bilietus.
Naudodamiesi sumos ir kiekio skaiiavimo funkcijomis, apskaiiuokite, kiek kiekvienos klass mokini
usak bilietus ir kiek i viso biliet usak kiekvienos klass mokiniai.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
1
BI L I ET J TEA TR USA K Y MA S
2
Kr. Vardas Pavard Klas
Bilietu
skaiius
3
1 Jonas Jonaitis
4
S
a
2
4
2
Petras Petraitis 1
5
3 Juozas Juozaitis 4 3
6 4 Jonas Juozaitis
**
2
7
5 Petras Jonaitis 2
8
6 Juozas Petraitis 4gb 3
9 7 Jonas Petraitis
4g
2
10
8 Petras Juozaitis
V
4
11
9 Juozas Jonaitis 4gb 3
12
13
6 4ga klass mokiniai (-) usak bilietus
14
3 4^klass mokiniai (-) usak bilietus
15
13 bilietus (-) usak 4^klass mokiniai
16
9 bilietus (-) usak 4gb klass mkiniai
(4 takai)
7. Patikrinamasis darbas
Lentelje Patikrinamojo darbo rezultatai" rayti trei gimnazijos klasi mokini matematikos ini pa-
tikrinamojo darbo rezultatai.
Nurodymai
Naudodamiesi vidurkio, kiekio ir skaii apvalinimo funkcijomis, apskaiiuokite:
kiekvienos klass mokini darb vertinim vidurkius pirmojo skaitmens po kablelio tikslumu,
vis darb vertinim vidurk treiojo skaitmens po kablelio tikslumu,
klasi, kuri darb vertinim vidurkis didesnis u 8, skaii,
klasi, kuri darb vertinim vidurkis maesnis u 6, skaii.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C
PA TI K RI N A MOJ O DA RBO
1 REZUL TA TA I
Kl as
2
Moki ni darb
verti ni m
vi durki s
Vidurkis
3 11 a 6,145 6,1
4 l i b 9,198 9,2
5 11 c 9,5455 9,5
6 11 d 7,789 7,8
7 11 e 8,412 8,4
8 I l f 5,911 5,9
S 11 m 7,333 7,3
10 11 ch 6,989 7,0
i i
12 Vis darb vertinim vidurkis 7,650
Klasi, kuri darb vertinim
13 vidurkis didesnis u 8, skaiius 3
Klasi, kuri darb {vertinim
14 vidurkis maesnis u 6, skaiius 1
8. Deimtainis skaiius
Du draugai aidia tok aidim. Vienas j sugalvoja trienkl skaii ir ivardija (nebtinai i eils) skait-
menis, i kuri jis susideda. Kitas draugas j klausindamas pildo lentel Skaitmens vieta skaiiuje": jei
skaitmuo yra nurodytoje skaiiaus vietoje (vienet, deimi ar imt), raomas 1, jei ne - raomas 0.
Naudodamiesi upildytos lentels Skaitmens vieta skaiiuje" duomenimis ir tinkamomis formulmis,
apskaiiuokite, kok skaii sugalvojo pirmasis aidjas.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B c D E
1 Skai tmens vi eta skai i uje
2
Vienetai Deimtys imtai
3 b
4 0 1 0

4 I
7 1 0 0
U,
5
8 0 0 1
6 7 40 800
7
8 Sugalvotas skaiius 847
(4 takai )
9. Ekskursija
Moksliuk" klass mokiniai vyko usien. Kelionei kiekvienas j turjo tam tikr pinig sum eurais, dal
kurios kelionje ileido. inodami, kad sudtinga euro centus ikeisti litus, mokiniai stengsi pasilikti kuo
maiau euro cent. Todl vis mokini likusi euro cent suma nevirija euro.
Naudodamiesi formulmis ir vertimo sveikuoju skaiiumi funkcija, apskaiiuokite, koki pinig sum kiek-
vienas mokinys gals ikeisti litus ir koki pinig sum litais gaus keitykloje.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D
E
1
EK SK U RSI J V Y K U SI M OK SL I U K '
M OK I N I DU OM EN Y S
K L A SS
3 Euro kursas 2,45 Lt
5
Eil.
nr.
Mokinio vardas
Likusi
suma,
Keiiama
suma, f
Gaunama
suma, Lt
6 1 Aist A. 96,32 96,00 235,20
7 2 Auks A. 65,00 65,00 159,25
8 3 Augustas A. 12,35 12,00 29,40
9 4 Dattmantas D. 35,11 35,00 85,75
10 5 Emilija E. 11,02 11,00 26,95
U 6 Ernestas E. 32,15 32,00 78,40
12 7 Evelina E. 19,15 19,00 46,55
13 8 Raminta R, 59,96 59,00 144,55
14 9 Rv t R. 79,99 79,00 193,55
I S 10 Tomas T. 69,19 69,00 169,05
16 11 Vakaris V. 9,99 9,00 22,05
17 12 ygimantas Z. 99,99 99,00 242,55
(3 takai )
10. viesos lis
viesos spinduliai, pereidami i vienos terps kit, lta. viesos lio dsnis sako, kad kritimo kampo a
sinuso ir lio kampo sinuso santykis dviem terpms yra pastovus dydis ir vadinamas lio rodikliu, kuris
apskaiiuojamas pagal formul _
s
i
n a
.
sin
Nurodymai
Naudodamiesi formulmis ir funkcijomis:
apskaiiuokite geltonos spalvos spindulio lio kamp, kai duotas ios spalvos spindulio kritimo
kampas (45 ) ir lio rodikliai spinduliui pereinant i oro nurodytas terpes,
atsakym pateikite treio skaitmens po kablelio tikslumu.
Atliktos uduoties pavyzdys
W: A
B
C D E
1
VI ESOS LIO DSNI S
Kritimo kampo a sinuso ir lio kampo sinuso santykis d\
pastovus dydis ir vadinamas lio rodikliu f; -
iil2
Ji
2 smfi
iem terpms vra
4 Geltonos spalvos spindulio kritimo kampas 45 laipsniai
Terp Lio rodiklis (n) Ltiio kampas (sinp)
7 Oras 1,0029 0,705
8 Ledas 1,3100 0,540
9 Stiklas 1,4700 0,481
10 Vanduo 1,3300 0,532
11 Glicerinas 1,4700 0,481
12 Gintaras 1,3500 0,456
(5 takai)
11. Padang keitimas
Artjant iemai, vairuotojai turi pasikeisti vasarines padangas iemines. mon Padanga" teikia padang
keitimo paslaugas. Dalis vairuotoj padangas keiia naujas, dalis - restauruotas senas.
Lentelje surayti mons Padanga" spalio mn. duomenys, kiek nauj ir kiek restauruot padang buvo
panaudota keitimui.
Pagal pateiktus nurodymus upildykite lentels nuspalvintus langelius.
Nurodymai
Apskaiiuokite:
kiek komplekt nauj ir kiek restauruot padang panaudota keitimui nurodyt spalio mn.
dien (laikykime, kad komplekt sudaro keturios padangos),
kiek nauj ir kiek restauruot padang nurodyt spalio mn. dien nesudar komplekt,
kiek kiekvienos ries (nauj ir restauruot) padang ir j komplekt panaudota spalio mn.,
kiek nepanaudot spalio mn. nauj ir restauruot padang bei j komplekt liko lapkriio mn.
Atliktos uduoties pavyzdys
A
B C D E F G
1
MONS PADANGA" SPALI O MN. DUOMENYS
2
Diena
Keitimui panaudota
padang, vnt
Keitimui panaudota
komplekt
Liko nepanaudota
padang, vnt.
3
Diena
Nauj Restauruot
Nauj
padang
Restauruot
padang
Nauj Restauruot
4 26 16 32 4 8 0 0
S
:
27 9 7 2 1 1 3
6
;
28 19 21 5 3 1
7 29 33 15 3 1 3
S 30 50 26 12 6
2
2
9 31 20 S 5 2 0 0
10 I viso 35 25 7 9
11
12 Lapkriio mn. liko
13 Nauj padang Restauruot padang
14 Komplekt Vienet Komplekt Vienet
IS 1 3 2 1
2.2. Logins funkcijos
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Sprendiant vairius udavinius formulse taikyti funkcijas abs, sin, cos, pi, round, sumif,
trunc; count, countifi today, date, sum, min, max, average.
Sprendiant vairius udavinius formulse taikyti logines funkcijas if, and, or ir not.
Sprendiant vairius udavinius naudoti santykines, absoliuisias ir mirisias langelio
koordinates (atliekant skaiiavimus ir kopijuojant formules).
Urayti sudtingesnes formules skaiiavimams atlikti.
Uduotys
1. Pratyb ssiuviniai
Knygynas pasil nuolaid mokykloms, perkanioms didel kiek pratyb ssiuvini pradini klasi mo-
kiniams. Usakant daugiau kaip 100 vnt. vienos ries pratyb ssiuvini, taikoma 15 % nuolaida, kitais
atvejais suteikiama 5 % nuolaida. Dvi Puikiosios" mokyklos pradini klasi mokytojos nusprend pirkti
pratyb ssiuvinius centralizuotai. Padkite mokytojoms apskaiiuoti kiekvienos ries pratyb ssiuvinio
kain su nuolaida, taip pat kiek pinig i savo klass mokini jos turi surinkti, ir upildykite nuspalvintus
lentels Pratyb ssiuvini kainos" langelius.
Atliktos uduoties pavyzdys
B C D E F
PRATYB SSI UVI NI KAI NOS
2 Nuolaida perkant daugiau nei 100 vnt. 15%
3 Nuolaida perkant maiau nei 100 vnt. 5%
Pavadinimas
5
Usakytas
kiekis
Vieneto
kaina
Ssiuvinio
kaina su
nuolaida
I viso
6 Matematika, I d. 8,90 Lt 8,46 Lt
7 Matematika, II d. 8,60 Lt 8,17 Lt
8 Gamtos painimas 96 9,80 Lt 9,31 Lt 4 094,88 Lt
9 Gimtoji kalba, I d. 8,50 Lt 8,08 Lt
10 Gimtoji kalba, II d. 9,10 Lt 8,65 Lt
11 Matematika, I d. 8,70 Lt 7,60 Lt
12 Matematika, I d. 8,90 Lt 7,27 Lt
13 Gamtos painimas 102 9,80 Lt 8,33 Lt 3 888,24 Lt
14 Gimtoji kalba, I d. 8,70 Lt 7,20 Lt
15 Gimtoji kalba, II d. 9,10 Lt 7,74 Lt
(4 takai)
-- 46
2. Diskinis pjklas
Gaminant diskin pjkl labai svarbi jo charakteristika yra linijinis sukimosi greitis. Jis apskaiiuojamas pagal
formul v=2nRQ. ia v yra pjklo linijinis greitis, R - diskinio pjklo spindulys, ffi - sukimosi danis. Jei
diskinio pjklo sukimosi danis yra 60 Hz, tai maksimalus linijinis greitis neturi bti didesnis kaip 80 m/ s.
Pagal pateiktus nurodymus upildykite lentels Diskinio pjklo savybs" nuspalvintus langelius.
Nurodymai
Naudodamiesi formulmis ir funkcijomis, apskaiiuokite:
linijin greit,
linijinio greiio sveikj dal paalindami realiojo skaiiaus trupmenin dal,
ar linijinis greitis virija maksimal linijin greit.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D
1
DI SKI NI O PJ KLO SAVYBS
3
Diskinio pjklo
sukimosi danis, Hz
60
4
Maksimalus linijinis
greitis, m/ s
80
i*
6
Pjklo spindulys,
cm
Linijinis
greitis, m/ s
Nevirija
greiio, m/ s
Ar linijinis greitis
virija maksimal
linijin greit
7 10 37,6991118 37 Ne
11 41,4690230 41 Ne
9 12 45,2389342 45 Ne
10 13 49,0088454 49 Ne
11 14 52,7787566 52 Ne
12 15 56,5486678 56 Ne
13 16 60,3185789 60 Ne
14 17 64,0884901 64 Ne
15 18 67,8584013 67 Ne
16 19 71,6283125 71 Ne
17 20 75,3982237 75 Ne
18 21 79681349 79 Ne
19 22 82,9380461 82 Taip
20 23 86,7079572 86
Taip
(6 takai)
3. Individualus ugdymo planas
Lentelje Jono Petraiio individualus ugdymo planas" surayta, kokius dalykus ir kokiu kursu Jonas pa-
sirinko mokytis vienuoliktoje ir dvyliktoje klasse.
Naudodamiesi sumos ir kiekio funkcijomis, apskaiiuokite, kiek dalyk ir kiek i viso valand per savait
Jonas pasirinko mokytis kiekvienais mokslo metais.
Naudodamiesi slygine funkcija, patikrinkite, ar Jonas pasirinko teisingai. inoma, kad minimalus privalo-
mas pamok skaiius per savait - 28, maksimalus - 32 pamokos. Be to, per dvejus metus privaloma moky-
tis nuo 8 iki 13 dalyk.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
1
IONO PETRAIIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS
2
Dalykas Kursas
Pasirinkimas
3
Dalykas Kursas
2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m.
4
Etika B
2 _
5 Lietuvi kalba A 5 6
6 Angl kalba A 5 5
7 Istorija A 3 3
8 Geografija - - -
9 Matematika A 5 6
10 Biologija B 2
2
11 Fizika B 2 2
12 Chemija - - -
13
Informacins technologijos B
1 1
14 Menai B
2
2
15 Technologijos B 2 2
16 Kno kultra B
2 2
17 Braiyba - 1 -
18 Ekonomika - - -
1
20 Pasirinkta dalvk 12 10
Teisingai
21 Pasirinkta vai. per savait
32 31 Teisingai
(7 takai)
4. Konkursas
Pagal pateiktus nurodymus upildykite lentels, kurioje surayti Puikiosios" mokyklos mokini dalyva-
vimo Kengros" konkurse rezultatai, nuspalvintus langelius.
Nurodymai
Naudodamiesi tinkamomis formulmis ir loginmis funkcijomis:
upildykite stulpelio Ar pateko geriausij deimtuk" langelius,
atsakykite klausimus Ar bent vienas 11-okas (12-okas) pateko geriausij deimtuk?"
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
PUIKIOSIOS" MOKYKLOS MOKINI DALYVAVI MO
TARPTAUTINIAME MATEMATI KOS KONKURSE
1
KENGRA" REZULTATAI
Ar pateko
Vardas Klas Gauti takai Vieta geriausij
2 deimtuk?
3 Vasaris V. 121,00 10 Taip
4 Emilija E. 119,00 11 Ne
5 Paulius P. 98,00 26 Ne
6 Nojus N. 95,75 37 Ne
7 Monika M.
11
91,75 49 Ne
S Kasparas K.
11
90,00 68 Ne
9 Ieva I. 89,75 72 Ne
10 RvtR. 86,25 98 Ne
11 Tadas T. 85,00 110 Ne
12 Aist A. 78,50 135 Ne
13 Raminta R. 107,25 11 Ne
14 Augustas A. 106,00 12 Ne
15 Radvilas R. 105,50 13 Ne
16 Lukas L. 90,50 45 Ne
17 Kstas K.
12
88,25 57 Ne
18 Julius J.
12
78,50 69 Ne
19 Evelina E. 76,25 76 Ne
20 Ernestas E. 76,00 78 Ne
21 Daumantas D. 74,50 86 Ne
22 Tomas T. 72,25 93 Ne
CI
24 Ar bent vienas 11-okas pateko geriausij deimtuk? Taip
25 Ar bent vienas 12-okas pateko geriausij deimtuk? Ne
(4 takai)
5. Budjimo tvarkaratis
Kiekvien mnesio savait keturi mokiniai - Adl, Kristina, Matas ir Nojus - per tris pertraukas budi po-
romis, o vien pertrauk - kuris nors vienas mokinys. Padkite mokiniams sudaryti budjimo tvarkarat.
Naudodamiesi formulmis, loginmis funkcijomis ir miriosiomis langeli koordinatmis, upildykite nus-
palvintus lentels Budjimo tvarkaratis" langelius.
Atliktos uduoties pavyzdys
; A B C D E
1
BUDJIMO TVARKARATI S
2
I savait
II savait III savait IV savait
3 Vardai Adel Matas Nojus Kristina
4 Adel Adel Matas Adel Nojus Adel Kristina Adel
5 Matas Adel Matas Matas Nojus Matas Kristina Matas
6 Nojus Adel Nojus Matas Nojus Nojus Kristina Nojus
7 Kristina Adel Kristina Matas Kristina Nojus Kristina Kristina
6. Loginis reikinys
Lentelje pateiktos trij logini teigini , ir C reikms.
Naudodamiesi loginmis funkcijomis, upildykite rezultato stulpel, kurio reikm esant visoms nurody-
toms teigini A, ir C reikmms turi bti lygi TRUE.
Atliktos uduoties pavyzdys
A C D
1 Teiginiai
Reikinio X
2 A C
rezultatas
3 TRUE TRUE FALSE TRUE
4 TRUE TRUE TRUE TRUE
5 FALSE FALSE TRUE TRUE
6 TRUE FALSE TRUE TRUE
(4 takai)
7. Lankomumas
aunuoli" klass aukltoja veda apskait, kiek pamok kiekvienas klass mokinys praleidia kiekvien
mnesio savait ir kiek j praleista dl pateisinamos prieasties. Vienos savaits praleistas pamokas mokiniai
gali teisinti dar ir kit savait. Mnesiui pasibaigus, aukltoja nusprend patikrinti, ar visi mokiniai pateisino
pirm trij mnesio savaii praleistas pamokas. Padkite aukltojai isprsti i uduot.
Nurodymai
Naudodamiesi loginmis funkcijomis, patikrinkite, ar kiekvienas mokinys pateisino visas per tris
pirmas savaites praleistas pamokas.
Apskaiiuokite, kiek praleist pamok vidutinikai tenka vienam mokiniui nurodyt mnes.
Rezultat pateikite naudodamiesi vertimo sveikuoju skaiiumi funkcija.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F G H I J
1
AUNUOLIU" KLASS RUGSJO MN. PRALEIST IR PATEISINT PAMOK APSKAITA
2
I savai t I I savai t HI savai t I V savai t
A r vi sos per tri s
pi r mas savai tes
pral ei stos
pamokos
patei si ntos?
Vai das
3
Pral ei st
pamok
skai i us
Pral ei st dl
patei si namos
pri easti es
pamok
skai i us
Pral ei st
pamok
skai i us
Pral ei st dl
patei si namos
pri easti es
pamok
skai i us
Pral ei st
pamok
skai i us
Pral ei st dl
patei si namos
pri easti es
pamok
skai i us
Pral ei st
pamok
skai i us
Pral ei st dl
patei si namos
pri easti es
pamok
skai i us
A r vi sos per tri s
pi r mas savai tes
pral ei stos
pamokos
patei si ntos?
4 Ai st . 1 1 0 0 1 1 1 1 Tai p
5 Augustas . 10 2 18 18 12 12 3 3 Ne
Daumantas D. 2 2 3 3 4 4 5 4 Tai p
7 Emilija E. 0 0 0 0 0 0 0 0 Tai p
8 Ernestas E. 2 2 6 4 5 5 4 4 Ne
9 Evel i na E. 5 5 5 S 5 4 S
5
Ne
10 I eva I. 4 2 14 0 24 2 3 0 Ne
11 J ulius J . 8 6 5 4 5 S 0 0 Ne
12 Kasparas K. 13 10 10 8 8 6 8 0 Ne
13 Kstas K. 10 10
;
5
3 2
1 0 Ne
14 Lukas L. 3 0 3 0 2 0 0 0 Ne
16 Rugsjo men. vi duti ni kai vi enas moki nys pral ei do 20 pamok
(6 takai)
8. Tapetai
Studentas nusprend tapetais iklijuoti bendrabuio kambario sien. Jis imatavo sienos aukt bei plot ir,
nujs parduotuv, usira 6 tapet ri duomenis (ilg ir plot). Jie surayti lentelje.
Naudodamiesi formulmis ir funkcijomis, apskaiiuokite sienos plot, kiekvienos tapet ries rulono plot bei
sienai uklijuoti nurodytos ries tapetais reikaling rulon skaii ir upildykite nuspalvintus lentels langelius.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
1 Sienos auktis 2,45 m
2 Sienos plotis 3,00 m
3 Sienos plotas 7,35 m"

5
Tapetai
Rul ono
ilgis, m
Rul ono
plotis, m
Rul ono
plotas, m"
Rul on
skaiius
6 1 ris 10,00 0,50 5,00 2
7 2 ris 12,00 0,75 9,00 1
8 3 ris 10,00 0,80 8,00 1
9 4 ris 8,00 1,00 8,00 1
10 3 ris 12,00 0,50 6,00 2
11 6 ris 8,00 0,80 6,40
2
(8 takai)
2.3. Datos ir laiko funkcijos
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Sprendiant vairius udavinius formulse taikyti funkcijas abs, sin, cos, pi, round, sumif,
trunc; count, countifi today, date, sum, min, max, average.
Sprendiant vairius udavinius formulse taikyti logines funkcijas i, and, or ir not.
Sprendiant vairius udavinius naudoti santykines, absoliuisias ir mirisias langelio
koordinates (atliekant skaiiavimus ir kopijuojant formules).
Urayti sudtingesnes formules skaiiavimams atlikti.
Uduotys
1. Paimti leidiniai
XXX" informacinje sistemoje laikomi duomenys, kuris skaitytojas kada ir kur leidin pam
Naudodamiesi datos funkcija, apskaiiuokite, kiek dien skaitytojai turi i bibliotekos paskolintus leidinius.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D
1
I BIBLIOTEKOS XXX" PAIMTOS KNYGOS
2
Skai tytojo
kodas
I duoto
leidinio
kodas
I davi mo
data
Lei di ni o l ai kymo
trukm di enomi s
3 46523 235689 2012 08 11 100
4 46432 234569 2012-09-28 52
5 46126 123456 2012-09-16 64
6 46103 456891 2012-10-14 36
7 46232 571256 2012-10-05 45
8 46679 253444 2012-09-15 65
9 46859 356891 2012-09-22 58
10 46222 456891 2012-09-04 76
12 ios dienos data 2012-11-19
Bibliotekos
namus.
2. Mokymo priemons
Puikiosios" mokyklos bibliotekos multimedijos skyrius veda kompiuterini mokymo priemoni idavimo
ir grinimo apskait. Paimt mokymo priemon reikia grinti per 14 dien. Naudodamiesi lentelje
nurodytomis priemoni pamimo ir grinimo datomis, apskaiiuokite priemoni grinimo termin ir
nurodykite, ar priemon buvo grinta laiku.
Atliktos uduoties pavyzdys
A C E F G
PUIKIOSIOS " MOKYKLOS BIBLIOTEKOS MOKYMO PRIEMONI
1 APSKAITA
2
ios dienos data 2012-12-10
i
d
4
EiL
nr.
Skai tytojo
vardas
Mokymo pri emons Ar virytas
5
EiL
nr.
Skai tytojo
vardas
Nr.
Pami mo
data
Gri ni mo
termi nas
Gri ni mo
data
gri ni mo
termi nas?
6 1 Kstas K. CD-1245 2012-05-02 2012-05-16 2012-05-16 Ne
7 2 Lukas L. DVD-547 2012-06-09 2012-06-23 2012-06-23 Taip
8 3 Monika M. CD- I l l l 2012-09-28 2012-10-12 2012-10-11 Ne
9 4 Nojus N. CD-1234 2012-11-13 2012-11-27 2012-11-26 Ne
10 5 Paulius P. CD-6547 2012-09-22 2012-10-06 2012-10-05 Ne
11 6 Radvilas R. USB-1113 2012-01-29 2012-02-12 2012-03-01 Taip
12 7 Raminta R. DVD-157 2012-02-25 2012-03-10 2012-03-05 Ne
13 8 Ryt R. USB-9101 2012-03-16 2012-03-30 2012-03-30 Ne
14 9 Tadas T. CD-9874 2012-04-18 2012-05-02 2012-05-01 Ne
15 10 Tomas T. DVD-842 2012-03-11 2012-05-25 2012-09-04 Taip
16 11 Vakaris V. CD-681 2012-10-09 2012-10-23 2012-11-11 Taip
17 12 ygimantas Z. DVD-364 2012-12-07 2012-12-21 Ne
(5 takai)
3. Darbuotoj atlyginimai
Lentelje Darbuotoj atlyginimai" pateikta informacija, reikalinga vienos mons darbuotoj atlyginimams
apskaiiuoti: bazinio atlyginimo dydis, darbuotoj darbo monje pradios metai ir atlyginim koeficientai.
Naudodamiesi formulmis ir funkcijomis, apskaiiuokite kiekvieno darbuotojo ir vis darbuotoj atlyginim
popieriuje. J sudaro apskaiiuotas atlyginimas ir priemoka u sta. Atlyginimas skaiiuojamas bazin
atlyginim dauginant i atlyginimo koeficiento. Maiau nei penkerius metus monje dirbantiems darbuo-
tojams mokama 100 Lt, kitiems darbuotojams - 20 % j apskaiiuoto atlyginimo dydio stao priemoka.
Pastaba. Skaiiuodami darbuotoj sta, galite pasinaudoti datos funkcija year{data), kuri grina nurody-
tos datos metus.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D
E
F G
i ;
DARBUOTOJ ATLYGINIMAI
2 2012-11-19 metai
3 Bazinis atlyginimas 122 Lt
4
Vardas ir pavard
Pradjo
dirbti
Koefi ci entas Staas Atl ygi ni mas
Pri edas u
sta
Atl ygi ni mas
popi eri uje
6 Jonas Kalpokas 1999 7,6 13 927,20 Lt 185,44 Lt 1112,64 Lt
7 Petras Barawkas 2008 5,9 4 719,80 Lt 100,00 Lt 819,80 Lt
S Stasvs Kazlkas 2003 7,0 9 854,00 Lt 170,80 Lt 1 024,80 Lt
9 Jolanta Musmir 2009 7,1 3 866,20 Lt 100,00 Lt 966,20 Lt
10 Rasa md 1999 6,2 13 756,40 Lt 151,28 Lt 907,68 Lt
11 Giedr Jaurtabud 2000 6,3 12 768,60 Lt 153,72 Lt 922,32 Lt
12 I viso 5 753,44 Lt
4. Banko palkanos
Jokbas 2012 m. spalio 10 d. padjo Miesto" bank 10 000 Lt indl. Bankas moka 3 % metini palkan.
Naudodamiesi datos funkcija, apskaiiuokite banko mokamas nurodytomis dienomis palkanas. Kad bt
lengviau skaiiuoti, tarkime, kad metuose yra 365 dienos.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B
1
MI ESTO" BA N K O
M OK A M OS PA L K A N OS
2 Indlis 10 000 Lt
3 Palkanos 3%
-f
5
Data Pal kanos
6 2012-11-15 29,59 Lt
7 2012-12-20 58,36 Lt
8 2013 01 25 87,95 Lt
9 2013-02-15 105,21 Lt
10 2013-03-20 132,33 Lt
11 2013-04-15 153,70 Lt
12 2013 05 25 186,58 Lt
13 2013-06-10 199,73 Lt
14 2013-07-25 236,71 Lt
15 2013-08-25 262,19 Lt
16 2013-09-20 283,56 Lt
17 2013-10-10 300,00 Lt
(3 takai)
5. Rinkimai
Lentelje Mokini gimtadieniai" nurodyti kiekvieno mokinio gimimo metai, mnuo ir data. Pagal LR
Konstitucijos 34 straipsn rinkim teis turi pilieiai, kuriems rinkim dien yra sukak 18 met. Naudo-
damiesi lentelje pateiktais duomenimis, formulmis ir loginmis funkcijomis, apskaiiuokite, ar mokiniai
gals dalyvauti artimiausiuose rinkimuose (artimiausi rinkim datos skelbiamos LR Vyriausiosios rinkim
komisijos svetainje adresu www.vrkAt/lt/pirmas-puslapis/rinkimai/numatomos-rinkimu-datosMml).
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F
1
MOK I NI GI MTA DI EN I A I
2
Artimiausi rinkim (LR Prezidento) data 2014-05-11
4
Eil.
nr.
Vardas
Gi mi mo
metai
Gi mi mo
mnuo
Gi mi mo
di ena
Ar gal s dal yvauti
arti mi ausi uose
ri nki muose
5 1 Aist A. 1996 8 25 Ne
5 2 Auks A. 1996 5 31 Ne
7 3 Augustas A. 1996 6 26 Ne
8 4 Daumantas D. 1996 2 1 Taip
9 5 Emilija E. 1996 5 11 Ne
10 6 Ernestas E. 1996 6 15 Ne
11 7 Evelina E. 1996 9 18 Ne
12 8 Ieva I. 1996 12 30 Ne
13 9 Julius J. 1996 1 29 Taip
14 10 Kasparas K. 1996 5 12 Ne
2.4. Duomen rikiavimas ir atranka
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Sprendiant vairius udavinius rikiuoti duomenis didjaniai (abclikai) ir majaniai
pagal kelis rikiavimo raktus.
Sprendiant vairius udavinius atrinkti duomenis, atrankos slygoje naudojant logines
funkcijas and ar or.
1
"
I S q Uduotys
1. Degal snaudos
Irikiuokite lentels Automobili degal snaudos 100 km, litrais" duomenis pagal tris raktus: abclikai
didjaniai pagal automobilio marks pavadinim, majaniai - pagal degal bako talp bei degal snaudas
mieste ir greitkelyje.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F
x AUTOMOBILI DEGAL SNAUDOS 100 KM, LITRAIS
Automobilio
mark
2
Automobilio
modelis
Degal snaudos
mieste
Degal snaudos
greitkelyje
Degal snaudos
mieste ir
greitkelyje
Degal bako talpa
3 Audi Quattro 13,4 7,7 - 92
4 Audi Cabriolet 14,8 7,9 - 70
5 Dodge Magnum 16,8 12,4 - 72
6 Dodge Avander 10,7 7,4 - 60
7 Dodge Caliber 12,5 6,8 8,9 52
S Mini One 10 5,7 7,2 50
9 Mini Cooper 9,7 3,3 6,9 50
10 Nissan Navara 10,7 7,3 8,5 80
11 Nissan Almera 8,4 5,3 6,4 60
12 Smart Forfour 8,9 5,6 6,9 47
13 Smart Roadster 6,4 4,3 5,1 35
(3 takai)
2. Darovi ir vaisi sraas
2.1. Irikiuokite lentels sigytos preks" duomenis pagal tris raktus: abclikai didjaniai pagal preks
r ir pavadinim, majaniai - pagal kilogramo kain.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
1
SI GYTOS PREKS
Preks
Ri s
Ki l ogramo Kiekis,
Suma, Lt
2 pavadi ni mas
Ri s
kaina, Lt
kg
Suma, Lt
3 Bulvs Darovs 0,71 Lt 500 355,00
4 Bulvs Darovs 0,69 Lt 100 69,00
S Burokliai Darovs 1,15 Lt 20 23,00
6 Burokliai Darovs 1,00 Lt 10 10,00
7 Kopstai Darovs 0,65 Lt 50 32,50
8 Morkos Darovs 1,10 Lt 100 110,00
9 Morkos Darovs 0,90 Lt 120 108,00
10 Morkos Darovs 0,59 Lt 120 70,80
11 Bananai Vaisiai 2,60 Lt 90 234,00
12 Bananai Vaisiai 2,30 Lt 100 230,00
13 Bananai Vaisiai 2,50 Lt SO 200,00
14 Kriaus Vaisiai 1,90 Lt 50 95,00
15 Kriaus Vaisiai 1,50 Lt 30 45,00
16 Obuoliai Vaisiai 1,20 Lt 100 120,00
17 Obuoliai Vaisiai 0,90 Lt 60 54,00
18 I viso 1 756,30 Lt
(3 takai)
2.2. Atrinkite vaisius, kuri kiekis yra ne maesnis kaip 50 kg.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
SI GYTOS PREKS
Preks
2 pavadi ni ma".
Ri s
.v
Ki l ogramo
kaina, L t.
Kiekis,
kg
Suma, Lt
8 Bananai Vaisiai 2,30 Lt 100 230,00
9 Obuoliai Vaisiai 1,20 Lt 100 120,00
10 Bananai Vaisiai 2,60 Lt 90 234,00
11 Bananai Vaisiai 2,50 Lt 80 200,00
12 Obuoliai Vaisiai 0,90 Lt 60 54,00
14 Kriaus Vaisiai 1,90 Lt 50 95,00
(3 takai)
3. Lietuvos apskritys
Nuo 1994 m. Lietuvos teritorija padalyta 10 teritorini vienet - apskrii. Lentelje Lietuvos apskritys"
nurodytas kiekvienos apskrities plotas, apskriiai priklausani savivaldybi skaiius ir Lietuvos statistikos
departamento 2012 m. pateikti duomenys apie gyventoj skaii apskrityse.
Atrinkite apskritis, kuri savivaldybi skaiius yra didesnis u 6. Lentelje turi bti ir paskutin eilut,
kurioje pateikiami Lietuvos duomenys.
Atliktos uduoties pavyzdys
A 8 C D
1
LIETUVOS APSKRITYS
2
Apskritis
Savivaldybi
skaiius ,
Plotas
(km
2
)
Gyventoj
skaiius .
4 Kauno 8 8 089 600 363
5 Klaipdos 7 5 209 335 304
8 iauli 7 8 540 296 305
12 Vilniaus 8 9 731 806 935
13 Lietuva 60 65 300 3 007 758
(2 takai)
4. Atmintukai
Jolanta nori pirkti ne maesns nei 16 GB talpos atmintuk. Pirkiniui ji gali skirti ne daugiau kaip 50 Lt.
Jolanta atsirinko keli e. parduotuvi pasilymus ir duomenis sura lentel Atmintukai".
Padkite Jolantai i lentels duomen atrinkti tinkamus.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E
1
ATMINTUKAI
2
EiL
nr. V
Pavadinimas
Talpa,
GB ,g
Kaina, Lt Tiekjas
7 5 LEXAR 32 49 AVI
14 12 ADATA 16 44 XER
15 13 ADATA 16 46 NER
(2 takai)
5. Krepinio rinktin
Puikiosios" gimnazijos krepinio rinktins treneris nori i pretendent srao atsirinkti j komand kelis
naujus narius. Jis nutar imti tik tuos mokinius, kurie lanko krepinio brel ir kuri gis yra didesnis u
krepinio rinktins nari gio vidurk. Padkite treneriui atlikti i uduot.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D
PRETENDETAI I PUIKIOSIOS"
1
GIMNAZIJOS KREPINIO RINKTIN
Krepinio rinktins
1,83
nari gio vidurkis, m
1,83
Ar lanko
4
Mas Vardas Ugis, m
Y
krepinio
brel
12 10 Karolis A. 1,90 Taip
13 11 Narimantas T. 1,95 Taip
20 12 Jaunius G. 1,91 Taip
21 12 Kstas L. 1,90 Taip
22 12 Giedrius N. 1,95 Taip
2,5. Duomen vai zdavi mas di agrama
I l
I
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
I duomen lentels sukurti stulpelin, juostin, skritulin diagramas; linijin, takin
(funkcij grafik) diagramas.
Keisti sukurtos diagramos elementus: pridti (paalinti) legend, keisti diagramos elemen-
t spalvas, dyd, rmelius ir pan.
Skaityti, analizuoti diagrama pateiktus duomenis.
Uduotys
1. Komunaliniai mokesiai
Naudodamiesi lentelje Sausio mn. komunaliniai mokesiai" nurodytais duomenimis, apskaiiuokite
mokesi sum.
Mokesi dyd proc. pavaizduokite skrituline diagrama. J sutvarkykite pagal pateikt pavyzd.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B
1
SAUSI O MN.
KOMUNALI NI AI MOKESI AI
2
Pavadi ni mas Suma
3 Elektra (dien)
120,00 Lt
4 Elektra (nakt) 42,00 Lt
5 Dujos 29,00 Lt
6 Sildvmas 430,00 Lt
7 altas vanduo 24,00 Lt
8 Kartas vanduo 80,00 Lt
9 Siukliu iveimas 15,00 Lt
10 Skaitmenin TV 49,00 Lt
11 Rvi paslaugos 79,00 Lt
12 I viso mokti 868,00 Lt
altas vanduo
3%
ildymas
49%
Kartas vanduo
7%
Elektra (dien)
14%
Elektra (nakt)
5%
iukli
iveimas
2%
Ryi paslaugos
,9%
Skaitmenin TV
6
(4 takai)
2. Mokestis u mobiliojo ryio paslaugas
Naudodamiesi absoliuiosiomis langeli koordinatmis, apskaiiuokite kiekvieno mnesio mokjimo u
mobiliojo ryio paslaugas sum. J sudaro abonentinis mnesio mokestis, SMS inui ir pokalbi su kit
tinkl abonentais kaina.
Apskaiiuotus mokesi duomenis pavaizduokite linijine diagrama Mokestis u mobiliojo ryio paslaugas".
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F G H i J K L M
MOKESTI S U MOBI LI OJ O RYI O PASLAUGAS
2 Abonentinis mnesio mokestis 5 Lt
Mokest i s u mobi l i oj o ryi o pasl augas
3 Trumposios inuts (SMS) kaina 0.15 Lt
Mokest i s u mobi l i oj o ryi o pasl augas
4 1 mirt. pokalbi su kit tinkl abonentais kaina 0,29 Lt
250,00 Lt
s
Mnuo
Pokal bi su ki t
ti nkl abonentai s SMS skai i us
Mokji mo
suma
200,00 Lt 4 T
6 trukm (mi n.)
Mokji mo
suma
7 Sausis 123 400 100,67 Lt
8 Vasaris 85 129 49,00 Lt I
9 Kovas 63 98 37,97 Lt
10 Balandis 101 115 56,04 Lt
11 Gegu 129 267 82,46 Lt
\ /
12 Birelis 80 94 42,30 Lt 50.00 Lt
13 Liepa 45 113 35,00 Lt
14 Rugpjtis 56 163 45,69 Lt
15 Rugsjis 90 582 118,40 Lt
0,00 Lt 4- 1 1 T 1 T T I T
16 Spalis 121 326 88,99 Lt
Jt J? </ # Jf f f # <f J?
& ^ ^ & ^ ^of ^ Jt f
17 Lapkritis 144 338 97,46 Lt
Jt J? </ # Jf f f # <f J?
& ^ ^ & ^ ^of ^ Jt f
I S Gruodis ISO 1023 210,65 Lt
(4 takai)
3. Uimtumas JAV kyje
Naudodamiesi lentels duomenimis, nubraiykite diagram Didiausias uimtumo augimas JAV kio
akose". J sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
1998 m. duomenis pateikite linijine, 2008 m. duomenis - stulpeline diagrama.
Nurodykite reikmi (Y) aies reikmes rayti nuo 0 iki 5 000 kas 500.
raykite diagramos ir reikmi aies pavadinimus.
Duomen kategorij vardus (darbuotoj pareigas) pateikite vertikaliai.
Pasirinkite rodyti duomen ymes (etiketes).
Atliktos uduoties pavyzdys
Di di ausi as ui mt umo augi mas JAV ki o akose
5000
4. Ilaidos
Naudodamiesi lentels duomenimis, nubraiykite diagram Met ilaidos u komunalines paslaugas".
J sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd.
Nurodymai
Duomenis pavaizduokite juostine diagrama, kurioje bt matyti kiekvieno mnesio u komuna-
lines paslaugas mokom mokesi dalys procentais.
raykite diagramos ir ai pavadinimus.
Pasirinkite rodyti duomen ymes (etiketes).
Nurodykite reikmi (Y) aies reikmes rayti kas 20 %.
Atliktos uduoties pavyzdys
Met i l ai dos u komunal i nes pasl augas
Mnesiai
(5 takai)
5. Dvirai lenktyns
Du draugai Justinas ir Dainius sugalvojo surengti dvirai lenktynes. Jie papra Onos matuoti j greit
kas penkios minuts. Ona sura lenktyni duomenis lentel Dvirai lenktyns" ir pavaizdavo juos dia-
grama.
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos uduoties pavyzd sukurkite ir js dviej reikmi diagram Dvirai
lenktyns".
Nurodymai
raykite diagramos ir ai pavadinimus.
Pateikite legend virutiniame deiniajame kampe.
Nurodykite kategorij (X) aies maksimum 50 min., o reikmes rayti kas 5 min.
Pasirinkite rodyti tinklel.
Atliktos uduoties pavyzdys
_ . . . . . J ustino greitis, km/h
Greitis, km/h DVI lenktynes Dai ni aus greit is, km/h
10
16
14
17
J
16
14
17
r ~
I
r I
I
i 16
14
17
1 m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
I
r "f W 1 B 1
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
I I 1 I
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
I i ' I i
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
m
%
0
10
8
6
4
2
0 1
I
> 10 1 5 2 0 2 5 3
Lai kas, ir
0 3
t i n.
5 4 0 45 5
m
%
0
(7 takai)
2.6. Puslapins antrats ir porats. Dokumento spausdinimas
Nustatyti spausdinamo dokumento nuostatas, dti puslapines antrates, porates.
Parinkti puslapio parai dyd, puslapio padt (staias, gulsias).
dti puslapines antrates ir porates, jose nurodyti reikiam informacij.
Ispausdinti dokumento dal (atverst lakt, kelis puslapius, paymt srit, diagram,
darbo knyg).
1. Gyventoj tankumas
Pagal pateiktus nurodymus sutvarkykite faile Gyventoju_tankumas.xls esant dokument ir j ispaus-
dinkite.
Nurodymai
Pasirinkite gulsi A4 formato lapo padt.
Pasirinkite parates: virutin ir apatin - po 2,5 cm, kairin - 3 cm, deinin - 1,5 cm.
Puslapin antrat ir porat turt bti 1,5 cm.
Puslapins antrats viduryje paraykite odius Pasaulio gyventojai".
Puslapins porats kairje paraykite odius Darbas parengtas" ir terpkite dat, deinje -
terpkite puslapio numer.
Ispausdinkite lentels dal apie moni, gyvenani nuo O iki 8 000 m auktyje vir jros lygio,
skaii.
Ispausdinkite diagram.
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
2. Mokykliniai baldai
2.1. Pagal pateiktus nurodymus sutvarkykite faile Mokykliniai_baldai.xls esant dokument ir j ispaus-
dinkite.
Nurodymai
Pasirinkite stai A4 formato lapo padt.
Nurodykite kairin parat - 3 cm, visas kitas - po 2 cm.
Per puslapins antrats vidur dkite ios dienos dat.
Puslapins porats kairje paraykite klas, deinje - savo vard ir pavard.
Dokument raykite laikmen pd/ formatu.
Ispausdinkite lentels UAB Baldai" preki kainos" duomenis apie padalini AA, AB ir AC
prekes.
(7 takai)
2.2. Atrinkite kdes, kuri kaina su nuolaida nevirija 60 Lt. Gaut sra irikiuokite pagal du raktus:
majaniai pagal kain, didjaniai - pagal UAB Baldai" padalin.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F
1
UAB BALDAI" PREKI KAINOS
2
UAB
Baldai"
padalinys ,
Preks
tipas

Preks potipis Kaina, Lt
Nuolaida,
%
Kaina
su nuolaida, Lt
S
3 AA Kd Kd mokykl i nj 59,00 15 50,15
4 AB Kd Kd mokykl i nj 59,00 16 49,56
5 AC Kd Kd mokyklin_II 59,00 14 50,74
6 AD Kd Kd mokyklinj! 59,00 14 50,74
26 AE Kd Kd mokyklinJI 59,00 14 50,74
27 AA Kd Kd mokyklinj 53,00 15 45,05
28 AB Kd Kd mokyklinj 53,00 16 44,52
29 AC Kd Kd mokyklinj 53,00 14 45,58
49 AD Kd Kd mokyklinj 53,00 14 45,58
50 AE Kd Kd mokyklinj 53,00 14 45,58
51 AA Kd Kd mokvklinviesi 49,00 15 41,65
52 AA Kd Kd mokykims tamsi 49,00 15 41,65
72 AB Kd Kd mokvklin_viesi 49,00 16 41/16
73 AB Kd Kd mokvklin_tamsi 49,00 16 41,16
74 AC Kd Kd mokvklin_viesi 49,00 14 42,14
75 AC Kd Kd mokvklin_tamsi 49,00 14 42,14
95 AD Kd Kd mokvklin viesi 49,00 14 42,14
96 AD Kd Kd mokvklin_tamsi 49,00 14 42,14
97 AE Kd Kd mokvklin_viesi 49,00 14 42,14
98 AE Kd Kd mokyklin tamsi 49,00 14 42,14
(4 takai)
3.Saugus ir teistas naudojimasis
informacija bei e. paslaugomis
3.1. Informacijos kompi ut eryj e saugumas
Nusakyti informacijos saugumo kompiuteryje problemas.
Apibrti kompiuterio kenkimo ir sukiavimo program svokas, j alos padarinius.
Apibdinti informacijos apsaugos kompiuteryje priemones, paaikinti, kaip jomis
naudotis.
1. Kompiuteri ininieriaus konsultacija
Keli trij didij Lietuvos miest viebuiai nusprend susijungti tinkl. Viename kompiuteryje jie dieg
sistem vis tinklo viebui duomenims apie sveius bei informacijai apie laisvus, rezervuotus ir uimtus
kambarius laikyti. i informacija turi bti prieinama tik tinklo viebui administratoriams. Tarkime, esate
kompiuteri ininierius, kur viebui administratoriai pasikviet konsultacijai. Atsakykite j pateiktus
klausimus.
1.1. Viebui tinklas, prarasdamas informacinje sistemoje laikomus duomenis, gali patirti dideli
nuostoli. vardykite du veiksnius, kelianius grsm kompiuteryje laikom duomen saugumui.
1)
2)
(2 takai)
1.2. Interneto narykls adreso langelyje vedus viebui tinklo informacins sistemos adres, rodomas
praneimai Tinklakpis laikomas kenkjiku!"; Vadinasi, remiantis narykls saugumo nuostatomis
(r. pav.), is tinklalapis ublokuotas.
] Ti nkl al api s tai komas kenkj i ku!
'
Yra praneta, jog is tinklalapis yra kenkejikas, tad jis
ublokuotas, remiantis narykls saugumo nuostatomis.
KenisejtikaiS tinMaiapiais siekiama jdtegt programas, vagianias duomenis.
nawJoianitas f c r t u atakoms ir kenkianias paiai sistemai.
Kai kuriuose tMdatapiume Iai daroma ty6a taiau dairiausiai !a! - nesankoonuotc
isileiimo t !inWalapj be jo savininku iiroos pasekme.
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai

B
a
Uduotys
Tai au pastebta, kad toks pat pranei mas rodomas, narykls adreso langelyje vedus bet kok
(pvz., i nomos svetains) adres. Dl koki os prieasties taip atsitinka?
J s manote, kad tai gali bti kenki mo programos vei ki mo kompi uteryje poymi s. vardykite dar kelis
poymi us.
1)
2)
(2 takai)
1.3. Koki programi n rang reikia diegti kompi uteryje, nori nt duomeni s apsaugoti nuo kenki mo
program?
(1 takas)
1.4. Koki programi n rang reikia diegti kompi uteryje, nori nt apsisaugoti nuo ni pi nji mo program?
Pavyzdiui,
(2 takai)
1.5. Kompi uteryje esani us duomeni s padeda apsaugoti ios pri emons:
Duomen ifravimas
Naudotoj profiliai
Atsargi ns kopi jos
Automati ni ai brukal o filtrai
Kuri pri emon padeda neprarasti j dl aparatins rangos gedi m?
(1 takas)
1.6. Kuri ivardyt pri emoni padeda uti kri nti duomen apie vi ebui o ti nkl o sveius konfi denci al um?
Ukarda
Naudotoj profiliai
Automati ni ai brukal o filtrai
Duomen ifravimas
raykite teising atsakym ir trumpai paaikinkite, kaip gal i ma ia pri emone pasi naudoti .
(3 takai)
3.2. Elektronins paslaugos
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Pateikti el ektroni ns valdios, el ektroni ni o verslo ir kit i uol ai ki ni el ektroni ni paslau-
g pavyzdi.
Paaikinti, kaip naudoti s pasi ri nktomi s el ektroni nmi s pasl augomi s.

JhkI ^^
Uduotys
1. Elektronini paslaug pavyzdiai
1.1. Kuri os svetai ns tei ki a vi esi as el ektroni nes pasl augas (tei si ngus atsakymus api brauki te)?
Ptadi ni s Apie Auksi ns mintys Komentavi mo tai sykl s
Aktyvus, krybingi bendrami ni ai
kvi ei ami pri si dti pri e knygos
kori mo I
Prie"i KU'-;
ifiS-Oiiii i
'.St ' kwvor ~ k3; : darbus .
; proga - : r . 3d ii erti .
-i - ' u it : >: ' il-.brijt
ASMENS DOKUMENT I RAYMO CENTRAS
PME VIDAUS REIKAL MIN(STf RI)OS
Biudiitine si^iga, irmn g. IDi- LT-Oi
7i-;:K,odis,;i| ??5.l5 PVi
i Vilnius Tel. Faks. 1,85)
>* if ?4'dl}0<ni Juridini 434 fi'SlSirS
Navigacija
Struktra ir kontaktai
ir sJrb. grupei
Asmens dokument iraymo centre prie vidaus reikal ministerijos vartotoj
informacija yra tinkamai apsaugota, o vieosioms staigoms ir kitoms
organteacoms paslaugos teikiamos saugiai, Tokios ivados buvo paskelbtos,
atlikus ADiC pne VRM informacijos saugumo valdymo sistem&s iores audit.
2012-10-24. AOIC apsilank Vilniaus kolegijos dstytoju delegacija
i
4 r
20iZ met spalio 24 d. Asmens dokument iraymo centre prie Vidaus
m, i reikal minis^sng^^.gp^ii^nkg Vijriiaus kolegijos Elektronikos ir informatiko;;
Paslaugos
KOS bus

LIETUVOS
NACIONALIN
MARTYNO MAVYOO
BIBLIOTEKA
Svsiames mesji s DUK
Pai ei ka svetainje
Svetainje O Kataloge
C
Pasl augos
Skai tykl os
Katalogai
Kol ekci jos
Lei di ni ai
Duomen bas
Parodos ir rengi ni ai
Apie bi bl i otek
Aktualu
Skaitytoj <fme$Hti
Lapaiio 30 d penkiadien,
(sanitarin diena) - skaitytojai
neaptarnaujami.
Pi^bolaikas I-V 10.00-10.OD Vl 10.00-1 ?.00Vii nedirba
Naujienos
Virtuali paroda Lionginui Ssseesys - 85"
2012-11-2."
Gedi mi no pr, 51, LT-01504 Vilnius
Informacija Q
Registracija Q
Tel. i f , ' , > .
Faks. 0 5) 249 6123
El- p-
United States
a l t a v l s t a
D
Web I mages Video Local Shopping Apps News More
Search
1.2. vardykite el ektroni nes paslaugas, kuri os tei ki amos Valstybins mokesi i nspekci jos pri e Lietuvos
Respubl i kos finans mi ni steri jos svetains naudotojams.
V A L S T Y B I N I : M O K H S C [ I N S P L K C I j A
Xg pr i e L i etuvos Respubl i kos f arssi i i ?i i i i i si eri | s
Turinys
negaliesiems
J U R I DI N I A MS A S ME N I MS GY VE NT OJ AMS
Paieka
. MO K E S I A I
VMI prie FM administruojami mokesiai ir su
jais susijusi informacija t *
M MAfSjO MO K E S I A I
Aktuali informacija juridiniams asmenims: Aktuali informacija gyventojams;
mokesi naujienos, informacija gyventoj pajam mokesio bei turto
pradedaniam verslininkui, darbdaviams ir deklaravimas, mokesi naujienos,
kita. *.: klausimai - atsakymai, ir kita, -m
Susikurkite puslapj! J ame visada
rasite J us dominani informacij.
MOKESI MOKTOJ
^
Apsk r i t i s
Pasirinkite
F'asiauga
Pasmnkite
(1 takas)
1.3. Api bdi nki te vi eosi os el ektroni ns paslaugos svok. Pateikite bent vi en toki paslaug pavyzd.
(2 takai )
1.4. vardykite du bdus, kaip gal i ma identifikuoti naudotoj, nori nt pasi naudoti portal o El ektroni ni ai
valdios vartai " tei ki amomi s pasl augomi s.
Elektroniniai valdios vartai
>Paslaugi! teikjams
f J m galitnaudotis atnaujinto EFASi-AU <50$ portale paslaugomis. Fertt t nauiaj portal
Pasiauto? gyventojams & ..
. Pasl augos veri o subjektams
m ~m

p
i
Populiariausios pasl augos
i aaf ei l

Populiariausios pasl augos
1)
2)
(2 takai)
1.5. Vi ebui sveiai paprastai gali i anksto rezervuoti kambar vi ebui o svetainje. Koki ai el ektroni ni
paslaug grupei pri ski rtumte i paslaug?
(1 takas)
3.3. Elektroninis paraas
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Apibrti el ektroni ni o parao svok ir nusakyti jo paskirt bei teisin gali.
Pateikti el ektroni ni o parao naudoji mo pavyzdi.
j
a
Uduotys
1. Elektroninio parao savybs
1.1. Api bdi nki te el ektroni ni o parao svok.
(1 takas)
1.2. Pratskite sakin apie el ektroni n para.
Elektroninis paraas turi toki pat teisin gali kaip ir paraas raytiniuose dokumentuose, kai
(1 takas)
1.3. Kurios dvi ivardyt savybi ti nka el ektroni ni am paraui apibdinti?
1) Pri emon yra apsaugota nuo kl astoji mo.
2) Pasi naudoti pri emone gali ti k jos turtojas (bandant vesti netei si ng slaptaod, pri emon
automati kai ubl okuojama).
3) Pami rtus pri emons slaptaodius nesunku atspti.
4) Ki ekvi enam dokumentui pasirayti reikalinga vis kita pri emon.
raykite j numeri us: ir
(2 takai)
1.4. El ektroni ni s paraas yra paangus dokument pasi raymo bdas. Nurodyki te dar vi en el ektroni ni o
parao naudoji mo pavyzd.
(1 takas)
1.5. Keli tri j didij Lietuvos mi est viebuiai nusprend susijungti tinkl. i vi ebui savininkai
turi pasirayti nemaai dokument. Dl ios prieasties ji ems tenka danai susitikti. Advokatas patar
vi ebui savi ni nkams naudoti s el ektroni ni u parau. Koki u statymu ji e turi vadovautis?
Lietuvoje elektroninio parao naudotoj teises ir atsakomyb reglamentuoja
statymas.
Koki os rangos reikia vi ebui savi ni nkams, kuri anti ems el ektroni n para, kuri s turt toki pat
teisin gali kaip ir paraas raytiniuose dokumentuose?
(3 takai)
3.4, Antrosios kartos saityno paslaugos
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Api brti tinklaraio, soci al i ni o ti nkl o, vikio svokas ir nusakyti j paskirt.
Paaikinti, kaip saugiai usiregistruoti ir pri si jungti prie tinklaraio paslaugas tei ki ani os
i nterneto svetains.
Paaikinti, kaip saugiai usiregistruoti ir pri si jungti prie soci al i ni o ti nkl o.
Paaikinti, kaip saugiai ir teistai teikti vairi i nformaci j vi eojoje erdvje.
Paaikinti, kaip saugiai ir korektikai bendrauti ir bendradarbi auti vi eojoje erdvje.
Uduotys
1. Saityno paslaugos
Perskaitykite tekst. vardykite technol ogi j, apie kuri raoma ki ekvi ename tekste.
1) Interneto svetainje publikuojam asmenini straipsni (spdi, naujien, vyki, pamstym
ir kt.) rinkinys. Straipsniai paprastai publikuojami atgaline chronologine tvarka ir gali bti vairiai
apipavidalinami (pvz.: kaip sait sraas, straipsni santrauk su saitais vis straipsnio tekst
sraas, straipsni sraas, straipsni ir j skaitytoj komentar sraas). Jie gali bti tvarko-
mi rankiniu bdu, taiau pastaruoju metu atsiranda priemoni, padedani automatizuoti j
tvarkym.
2) Hipertekstin aplinka (daniausiai - saityno svetain), kurios turin(informacij) gali pildyti ir
taisyti jos lankytojai. Tai vienas i bendradarbiavimo tinkleir kolektyvinio saityno turinio formavi-
mo bd. Turiniui (tinklalapiams) modifikuoti pakanka narykls. Panaiai, kaip tekst rengykl,
aplinka turi paprast priemoni tekstui formatuoti, saitams, paveikslams ir kt. tinklalapi el-
ementams terpti ir / ar kurti. Informacijos pakeitimai matomi i karto po koregavimo.
2. Saugus registravimasis svetainje
Parayki te dvi rekomendaci jas, kai p saugi ai patei kti duomeni s nurodytoje soci al i ni o ti nkl o naujo vartotojo
regi straci jos anketoje.
REGiSTRACUA
Prijungimo vdtcbsi
E b pt;
Vardas:
l: ,-in-' : ''i.- -- -
Gimimo data:
Metai -r Mnuo Diena
i".;.'.-. Ki i s:
Maiausiai narnami
D
2)
(2 takai)
3. Saugus ir kultringas bendravimas saityne
3.1. Koki os i nformaci jos nerei kt skel bti apie save raant i nutes ki ti ems forumo (pvz., kompi uteri
program naudotoj) dal yvi ams?
D
2)
(2 takai)
3.2. Tarki me, savo ti nkl aratyje paskel bte nauj strai psn ir susi l aukte ti ek tei gi am, ti ek pi kt ir / ar
ei di ani komentar. Nordami atei tyje apsi saugoti nuo pi kt komentar, js nutarte savo
ti nkl arat dti komentar raymo tai sykl es. vardyki te dvi i j.
D
2)
(2 takai)
3.3. Vi enas komentar, parayt portal e delfi.lt po strai psni o Bendrovei H P gri ntas di di ausi os
kompi uteri gami ntojos titulas", yra toks: Tegul pradi ai i smoksta gami nti kokybi kai , o tai kel i s metus
is eiles gami no vi en brok, o ir dabarti ni ai jos rengi ni ai pasi ti kji mo nekel i a, ypa garanti ni s aptarna-
vi mas.".
vardyki te bent vi en komentar raymo tai sykl , kuri paei di a is komentaras.
3.4. Tarkime, apie savo klass gyvenim nutarte kurti tinklarat. J ame skelbti bt neteista:
klass draug vardus,
klasje vykusi rengini nuotraukas,
klass rengini apraymus,
vairi grupi muzikos raus, kuriuos mgsta visa klas.
raykite teising atsakym
Nurodykite dar vien dalyk, ko negalima skelbti tinklaratyje
(2 takai)
3.5. Asmens duomenys ir aut ori teiss
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Nusakyti asmens duomen saugumo problemas.
i noti , kur galima rasti svarbiausius alies asmens duomen ir autori teisi apsaugos
statymus.
Apibdinti asmens duomen teist naudoji m.
Apibdinti programins rangos licencijavim, autori teises.
^ f j Uduotys
1. Registracijos duomenys
Petras ieko darbo. Jis nutar pasinaudoti specializuotos svetains tei ki amomi s paslaugomis ir paskelbti joje
savo gyvenimo apraym. Taiau i paslauga teikiama tik registruotiems vartotojams. Be kit duomen,
registruojantis praoma pateikti asmens kod.
NAUJO VARTOTOJO REGISTRACIJA CV PATEIKIMUI
ia pateikta js informacija bus konfidenciali ir NEBUS perduodama tretiems asmenims. Manager.LT yra registruota
Asmens duomen valdytoj registre, Duomen valdytojo kodas: P2904.
*- privalomi upildyti laukai
raykite savo duomenis
Var das * Pavar d *
Asmens kodas * Lyt i s *
W Vyras O Moteris
J s asmens kodas naudojamas tik js tapatybs nustatymui, neperduodant jo tretiems asmenims. Valstybs
suteiktas duomen valdytojo kodas: P2904. J ei negalite vesti asmens kodo skambinkite telefonu 8 (681) 32716.
Gi mi mo dat a *
r - sauso - 01
1.1. Kaip manote, ar saugu i oje svetainje pateikti savo asmens kod (Tai p / Ne)?
Savo atsakym pagrskite dviem argumentai s.
D
2)
(5 takai)
1.2. Kur i pateikt asmens duomen
Asmens kodas Vardas Gyvenamasi s adresas Mobi l i ojo tel efono nr.
Asmens duomen teisins apsaugos statymas draudia duomen valdytojui vieai skelbti treti esi ems
asmeni ms? raykite teising atsakym
(1 takas)
1.3. Kuri staiga Lietuvoje rpi nasi asmens duomen teisine apsauga?
raykite staigos pavadi ni m
(1 takas)
1.4. Kuri oje nurodyt svetaini
http://www.lrs.lt http://www.prezidentas.lt
http://www. epaslaugos. It http://www. Ir v. It
galima rasti Asmens duomen teisins apsaugos statymo aktuali redakcij? raykite teising atsakym.
(1 takas)
2. Svetains autoryst
Kel i ems tri j didij Lietuvos mi est vi ebui ams susi jungus tinkl, prireik naujos svetains. Jai kurti
buvo sudaryta grup i di rbani tuose vi ebui uose kompi uteri specialist. Vi enas j buvo paski rtas ios
grups vadovu.
2.1. Kur autori teisi apsaugos enkl rei kjo nurodyti sukurtoje svetainje (teising atsakym api-
brauki te)?
A Krj grups vadovo vardas ir pavard, svetains sukri mo metai
B Vi s grupje di rbani specialist vardai ir pavards, svetains sukri mo metai
C Vi ebui ti nkl o pavadi ni mas, svetains sukri mo metai
D Vi ebui o, kuri o specialistai daugiausia pri si djo prie svetains kri mo, pavadi ni mas,
svetains sukri mo metai
(1 takas)
2.2. vardykite bent du atvejus, kuriais paei di amos kompi uteri program autori teiss.
D
2)
(2 takai)
2.3. Remdami esi Autori teisi ir gretutini teisi statymu, nurodyki te, ki ek laiko saugomos sukurtos
svetains autori asmeni ns neturti ns teiss.
3. Kompiuteri programos licencija
Programi ns rangos l i cenci ja nurodo, koki omi s sl ygomi s programos autori us sutei ki a tei s naudoti s j o
programa. Vi ena sl yg - programos naudoji mo l ai kas.
3.1. Naudodami esi l i cenci jos fragmento pavyzdi u, vardyki te dar vi en slyg, kuri gali bti nurodoma
l i cenci joje. Parayki te, kai p i slyg aprayta l i cenci jos pavyzdyje.
L i cenci j os pavyzdys
Termi nai ir j nutrauki mas
i licencijos sutartis pradeda galioti nuo tada, kai atidaromas programins rangos paketas arba nuo
pirmojo jos panaudojimo (jei ji atsisista), ir galioja deimt (10) met, nebent ji nutraukiama anksiau,
atsivelgiant j ia nurodytas slygas. i licencijos sutart galite bet kada nutraukti paalindami
programin rang ir grindami licencijos idavjui programin rang ir visas kopijas bei iskleistus
duomenis.
Daugiariopas naudoj i mas
Programin rang vienu metu galite naudoti dviejuose ar keliuose kompiuteriuose. Kiekvienam
kompiuteriui, kuriame diegiate programin rang, reikia nupirkti atskir licencij. Licencija yra
susiejama su kompiuteriu, kuriame diegta programin ranga. J ei sigyjate nauj kompiuter, prie
naudodamiesi programine ranga jame turite paalinti programin rang i ankstesniojo kompiuterio.
Programi ns rangos nuoma
Programine ranga leidiama naudotis sistemose, inuomotose js pai klientams. Taiau i
nuostata nekeiia taisykls, susijusios su daugiariopu naudojimu: kiekvienam (inuomotam)
kompiuteriui, kuriame diegiama programin ranga, reikia nupirkti atskir licencij.
Daugkartin laikmena
Programin rang galite gauti daugiau nei vienoje laikmenoje. Viename kompiuteryje galima naudoti
tik vien laikmen. Naudoti, kopijuoti, perduoti, inuomoti, nuomoti, parduoti, priskirti ar kitaip perduoti
kit laikmen kitam vartotojui ar kit kompiuter neleidiama.
Slyga, nurodyta patei ktos l i cenci jos pavyzdyje
i slyga aprayta tai p:
(3 takai)
3.2. Perskai tyki te asoci aci jos Atvi ras kodas Li etuvai " svetai nje (akl .l t) patei kto GN U bendrosi os vi eosi os
l i cenci jos apraymo i trauk.
Dauguma programins rangos licencij draudia naudotojams t rang platinti ir keisti. GNU ben-
droji vieoji licencija, prieingai, suteikia naudotojui laisv platinti ir keisti iuo dokumentu apsaugot
programin rang. Tuo siekiama, kad ji bt laisvai prieinama visiems jos naudotojams. GNU ben-
droji vieoji licencija (General Public License) tinka daugumai Free Software Foundation produkt
ir bet kokiai kitai programinei rangai, kurios autoriai sipareigoja j naudoti. Js taip pat galite i
licencij taikyti savo programoms.
Koki ai programi nei rangai dani ausi ai naudojama i l i cenci ja?
Patei ki te bent vi en programos, apsaugotos GN U bendrosi os vi eosi os l i cenci jos, pavyzd.
(2 takai)
4. Programavimas
i ame skyriuje vartojamos C++ programavi mo kal bos svokos. Programas raanti ems Pascal programa-
vi mo kal ba pri mename, kad C++ programavi mo kal boje:
> struktros duomen tipas tapatus rao duomen tipui Pascal programavi mo kal boje;
> funkci ja, grinanti rezultatus per parametrus arba j negri nanti (funkci ja v oi d) , tapati procedrai
Pascal programavi mo kal boje.
Ki ekvi enos uduoties programos darbui pati kri nti pateiktas pradi ni duomen ir rezultat ri nki nys. Tai au
ji s negarantuoja, kad programoje nra klaid. Nori nt patikrinti, pavyzdiui, ar gerai di rba slyginis saki-
nys ( i f ) , reikia dviej ski rti ng pradi ni duomen (kai slyga tenki nama ir kai netenki nama). Vis pro-
gramos testavi mo duomen ri nki n paruoti sudtinga. Gal i ma pati kri nti program su ri bi nes situacijas
ati ti nkani ai s duomeni mi s (pvz.: kai duomen nra arba yra ti k vi ena rei km, kai duomen daug, yra
keli sprendi ni ai ir pan.). Patari ame ri nkti s nesudti ngus duomeni s, kad bt gal i ma lengviau apskaiiuoti
l auki amus rezultatus.
Ki ekvi eno skyrelio pi rmos uduoties programai patikrinti patei ki ami papi l domi duomen ri nki ni ai . J ie nra
isams, todl silome juos papildyti savo duomeni mi s.
4, 1, Duomen skaitymas i fai l o, rezul tat raymas fai l
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Pradi ni ams duomeni ms ir rezultatams laikyti (saugoti) naudoti teksti ni us failus.
i noti teksti ni fail paskirt.
Parengti fail duomeni ms vesti ir rayti.
Skai tyti duomeni s i failo.
Rayti duomeni s fail.
t ... Uduotys

!
' i
1. Traukinys
Traukinys Varuva-Budapetas ivyko i Varuvos, kai buvo a val and ir b mi nui . Kel i ons Budapet
trukm yra c val and ir d mi nui . Parenki te program, kuri apskaiiuot, ki ek bus val and v ir mi nui m,
kai traukinys atvyks Budapet (traukinys Budapet gali atvykti nebti nai t pai par).
Pradi ni duomen faile Duomenys. txt nurodytas trauki ni o i vyki mo laikas (valandos ir mi nuts) bei kel i ons
trukm val andomi s ir mi nutmi s.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite trauki ni o atvyki mo laik val andomi s ir mi nutmi s.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
20 55 11 40 8 35
(5 takai)
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Nori nt patikrinti, ar skaiiavimai (valand ir mi nui sudties vei ksmai , rezultat verti mas val andomi s ir
mi nutmi s) atliekami teisingai, reikia paruoti kontrol i ni us duomeni s. Lentel je pateikti keli kontrol i ni
duomen ri nki ni ai . Papildykite lentel savo kontrol i ni duomen rinkiniais.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
Paai ki ni mai
a b C d v m
Paai ki ni mai
15 00 1 00 16 00
Ta pati para, mi nui nra
15 15 1 45 17 00
Ta pati para, mi nuts yra
23 59 0 45 0 44
Ki ta atvyki mo para
10 00 48 00 10 00
Dvi paras vaiavo
2. Automobilis
m ki l ometr ilgio kel i on susi ruo n moni . Automobi l i s 100 km sunaudoja k litr degal. Parenki te
program, kuri apskaiiuot, ki ek lit 5 kai nuos kel i on vi enam mogui , jei litras degal kai nuoja kk lit.
Pradi ni duomen faile Duomenys.txt nurodyta:
automobi l i o sunaudojam 100 km degal ki eki s litrais;
kel i ons ilgis ki l ometrai s;
litro degal kai na;
susi ruousi kel i on moni skaiius.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite kel i ons kai n vi enam mogui .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
7. 5 305. 5 4. 09 4 23 .4
(5 takai)
3. Kalorijos
Pasaulio sveikatos organi zaci ja (PSO) rekomenduoja vartoti mai st, kuri ame angliavandeniai sudaryt
a procent, riebalai - r procent, bal tymai - b procent per par gaunam ki l okal ori j (kcal ). Vi ename
angl i avandeni grame yra ak kcal, vi ename ri ebal grame - rk kcal, vi ename bal tym grame - bk kcal.
Parenki te program, kuri apskaiiuot, ki ek gram angl i avandeni ag, ri ebal rg ir bal tym bg turt suvar-
toti mogus, nordamas per par gauti k kcal.
Pradi ni duomen faile Duomenys.txt nurodyta:
angliavandeni, ri ebal ir bal tym ki eki ai procentai s;
1 gramo angliavandeni, ri ebal ir bal tym kcal kiekiai;
mogaus per par suvartojamas kcal kiekis.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite, ki ek gram angliavandeni, ri ebal ir bal tym turt suvartoti
mogus, laikydamasis PSO rekomendaci j.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
55 30 15
4 9 4
2000
275. 00
66. 67
75. 00
(5 takai)
4. aidimas
Du draugai pi rmokai mokosi sudti skaiius ir aidia tok ai di m: n kortel i (n - lyginis skaiius) ji e
pasidalija po lygiai. Ant gaut kortel i ki ekvi enas urao po vi en skaii nuo 1 iki 10. Nei rdami
paraytus skaiius, vaikai sudeda kortel es poromi s: pi rmasi s aidjas deda kortel, alia jos deda kortel
antrasis aidjas. Vei ksmai kartojami , kol sudedamos vi sos kortel s. Po to i ekoma kortel i poros, kuri os
skaii suma yra didiausia. (J ei yra kel i os toki os kortel i poros, tai i mama pi rmoji .) ai di m l ai mi tas,
kuri o i ri nktos poros kortel je uraytas didesnis dmuo. J ei abu dmenys vi enodi , skel bi amos lygiosios.
Parenki te program, kuri apskaiiuot, kuri s pi rmokas l ai mjo ai di m.
Pradi ni duomen faile Duomenys.txt nurodytas kortel i skaiius n ir aidj sudt poromi s kortel i
skaiiai - nuo 1 iki 10, atskirti tarpais (skaiiai gali kartoti s).
Rezultat failo Rezultatai.txt pi rmoje eilutje pateikite didiausi sum ir tos sumos dmenis. Kitoje eilut-
je - l ai mtojo numer (1, jei aidim l ai mjo pirmasis draugas, arba 2, jei aidim l ai mjo antrasis) ar abiej
aidj numerius, atskirtus tarpais, jei skelbiamos lygiosios.
Pradiniai duomenys Rezultatai
10 11 5 6
6 2
7 1
5 6
1 8
4 3
(6 takai)
5. Kalba
Ki ekvi enoje kal boje yra n daniausiai vartojam odi, kurie sudaro pus nekamosios kalbos odi.
I mokus iuos odius, galima ta kalba susikalbti. Tomas ruoiasi po d dien vykti Norvegi j. Nordamas
susikalbti norvegikai, pi rmj mokymosi dien Tomas imoko z odi, o kiekvien kit dien imokdavo
k odi daugiau, negu prie tai buvusi. Parenkite program, kuri patikrint, ar Tomas susps imokti
n norveg kalbos odi per d dien.
Pradini duomen faile Duomenys.txt nurodyta:
daniausiai vartojam kalbos odi skaiius;
po keli dien Tomas ivyksta;
kiek odi Tomas i moko pi rmj dien;
keliais odiais imokdavo kiekvien kit dien daugiau, negu prie tai buvusi.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite:
per kiek dien dt Tomas imoks n norveg kalbos odi;
od TAI P, jei Tomas susps imokti n norveg kalbos odi per d dien, arba od NE - kitu
atveju.
Pradiniai duomenys Rezultatai
100 20 5 1 11
TAIP
(6 takai)
4*2. Veiksm apraymas funkcijomis
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Aprayti veiksmus funkci jomi s (grinaniomis apskaiiuot rei km per funkcijos vard
arba per parametrus) ir taikyti jas sudarant programas.
Analizuoti uduot, skaidyti j struktrines dalis.
Paaikinti funkci jos svok, paskirt.
I skirti udavinio dalis, kurias galima urayti funkci jomi s.
Naudoti parametrus raant funkcijas.
Raant programas naudoti funkcijas.
i noti programos, funkci j vard gal i oji mo sritis.
4.2.1. Funkcija, grinanti apskaiiuot
reikm per funkcijos vard
Uduotys
1. SusitUdmas
Verslininkas ruoiasi vykti greitaisiais traukiniais susitikim su usienio partneriais. Susitikimas numaty-
tas mnesi o ds dien, v valand ir m mi nui . Traukinys Varuva-Budapetas ivyksta i Varuvos mnesi o
a dien, b valand ir c mi nui . Kelions Budapet trukm yra d valand ir emi nui . Parenkite program,
kuri patikrint, ar verslininkas susps susitikim. (Kelion ir susitikimas su verslo partneriais vyks t pat
mnes. Mnuo, kur vyks susitikimas, turi 30 dien. Kelions trukm i atvykimo stoties susitikimo viet
neskaiiuoj ama.)
Pradi ni duomen failo Duomenys.txt pi rmoje eilutje nurodyta trauki ni o ivykimo diena, valandos ir
minuts, kelions trukm valandomis ir mi nutmi s. Kitoje failo eilutje raytas susitikimo pradios lai-
kas - diena, valandos ir minuts.
Pi rmoje rezultat failo Rezultatai.txt eilutje pateikite traukinio atvykimo dien, valandas ir minutes. Kitoje
eilutje raykite od TAI P, jei verslininkas sps susitikim, arba od NE - kitu atveju.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkcij, tikrinani, ar verslininkas sps susitikim.
Pradiniai duomenys Rezultatai
20 20 55 11 40
21 10 30
21 8 35
TAIP
(10 tak)
Programos patikrinimas
Pradiniai duomenys
Rezultatai
a b C d e ds V m
Rezultatai
28 15 00 15 00 29 15 00 29 6 00
TAIP
28 15 00 25 00 29 15 00 29 16 00
NE
28 15 00 25 00 30 23 15 29 16 00
TAIP
28 15 15 48 00 30 15 15 30 15 15
TAIP
28 15 15 48 01 30 15 15 30 15 16
NE
2. Kelion
ei ma i n (1 < n < 5) nari nutar keliauti pasirinktu m km ilgio marrutu. Parenkite program, kuri
apskaiiuot kel i ons nuosavu automobi l i u ir vi suomeni ni u transportu ilaidas. Litras degal kainuoja
kk lit, automobilis 100 km sunaudoja k litr degal. Vi suomeni ni o transporto bilietas kainuoja b lit.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas automobilio 100 km sunaudojam degal kiekis litrais, kelions ilgis
kilometrais, degal litro kai na ir eimos nari skaiius;
antroje eilutje raytas autobus, vykstani eimos pasirinktu marrutu, skaiius a;
tolesnse a eilui suraytos autobus biliet kainos.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite eimos, vykstanios nuosavu automobiliu ir vi suomeni ni u trans-
portu, kelions ilaid skirtumus.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkcij, skaiiuojani, kiek kainuos bilietai visai eimai, vykstaniai
vi suomeni ni u transportu.
Pradiniai duomenys Rezultatai
10.5 130.5 5.09 2 1.75
5.75
34.00 9.75
32 . 00 11.75
30 . 00 9 .75
29.00
30.00
(10 tak)
3. Patiekalas
Regina gamina nauj patiekal. Ji ino, koki ki ekvi eno produkto dal gramais sudaro riebalai, baltymai
ir angliavandeniai. Parenkite program, kuri apskaiiuot, koki patiekalo mass dal procentais sudaro
riebalai, baltymai ir angliavandeniai.
Pirmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas patiekalui ruoti skirt produkt
skaiius n. Tolesnse n eilui rayta po tris realiuosius skaiius - ki ekvi eno produkto riebal r, baltym b
ir angliavandeni a kiekiai gramais, ir vienas sveikasis skaiius - produkto mas gramais.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite, koki patiekalo mass dal procentais sudaro riebalai, baltymai ir
angliavandeniai.
Programoje sukurkite funkcij, skaiiuojani, koki patiekalo mass dal procentais sudaro riebalai, balty-
mai ir angliavandeniai.
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
4.00 27.50 188.00 250
46.55 29.05 0 175
37.10 29.58 0 175
14.61
14.35
31.33
(13 tak)
4. Aritmetika
Pi rmok mokytoja nutar parengti uduotis moki ni ams, kurie mokosi sudti, atimti, dauginti ir daly-
ti sveikuosius skaiius nuo 1 iki 10. Kiekvien uduot sudaro trys sveikieji skaiiai. Tarp pi rmj dviej
skaii moki ni ai turi parayti enkl (+, - , *, / ) aritmetins operacijos, kuri atlikus su skaiiais, bt gautas
treiasis nurodytas skaiius. Atliekant veiksmus, pi rmj dviej skaii keisti vietomis negalima. J eigu n
vi enos operaci jos rezultatas nesutampa su nurodytu treiuoju skaiiumi, tai uduotis yra klaidinga. Paren-
kite program, kuri patikrint, ar mokytojos parengtos uduotys teisingos.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas uduoi skaiius n. Tolesnse n eilui
rayta po tris sveikuosius skaiius.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite i nformaci j apie visas uduotis:
ti nkam aritmetins operaci jos enkl tarp dviej pi rmj skaii, jei uduotis teisinga (kai gali-
mos kelios teisingos operacijos, reikia nurodyti jas visas);
od KLAIDINGA alia uduoties, jei netinka n vienos aritmetins operacijos enklas.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkcij, tikrinani, ar uduotis teisinga.
Pradiniai duomenys Rezultatai
7 3
+
3 = 6
3 3 6 2
+
2 = 4
2 2 4 2
*
2 = 4
4 2 2 4 - 2 = 2
2 2 2 4
/
2 = 2
3 2 1 2 2 2 KLAIDINGA
2 5 3 3 - 2 = 1
10 2 12 2 5 3 KLAI DI NGA
10 + 2 = 12
(10 tak)
5. Planas
Mokydamasi s norveg kalbos Tomas susidar plan, kiek nauj odi z turi imokti per dien, kad
po d dien susikalbt ta kalba. Taiau ne kiekvien dien jam seksi gyvendinti savo plan. Parenkite
program, kuri apskaiiuot, kelias dienas dt Tomas nevykd savo plano ir kiek dien dp papildomai jam
reiks mokytis, kad i mokt likusius nei moktus odius, jei mokysis po z odi per dien.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas dien skaiius d ir kiek nauj
odi Tomas turi imokti per dien. Toliau tarpais atskirti skaiiai rodo, po ki ek odi Tomas imokdavo
kiekvien dien.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite:
kelias dienas dt Tomas nevykd plano;
ki ek odi Tomas nespjo i mokti per d dien;
ki ek dien dp Tomas turs mokytis papildomai po z odi, kad i mokt likusius neimoktus
odius.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkcij, skaiiuojani, ki ek odi Tomas neimokdavo nurodyt dien.
Pradiniai duomenys Rezultatai
10 10 9
5 10 7 6 7 6 5 6 7 6 35
4
(10 tak)
4.2.2. Funkcija, gri nanti apskaiiuot reikm per parametrus
J - - T "-
11
Uduotys
1. Marrutai
Verslininkas, ruodamasis vykti susitikim su usienio partneriais, renkasi greitj traukini tinkl. Jis
planuoja kelion be persdim arba su vienu persdimu. Verslininkas rado saityne visus galimus traukini
marrutus i Varuvos Budapet. Parenkite program, kuri apskaiiuot ir verslininkui pateikt kelions
kiekvienu marrutu trukm (tarkime, kelions trukm negali viryti 20 vai., neskaiiuojant l auki mo laiko iki
antrojo traukinio ivykimo). Traukiniai gali ivykti vakare ir pasiekti galutin marruto stot kit dien.
Pirmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas marrut skaiius n. Tolesnse n eilui rayta:
pi rmojo traukinio ivykimo valandos ir minuts;
pi rmojo traukinio atvykimo stot, i kurios ivyksta antrasis traukinys, valandos ir minuts;
antrojo traukinio ivykimo valandos ir minuts;
antrojo traukinio atvykimo galutin stot valandos ir minuts. (Jei persdi mo nra, tuomet pas-
kutiniai keturi skaiiai yra nuliai.)
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse pateikite po du sveikuosius skaiius - kelions nurodytu
marrutu trukm valandomis ir mi nutmi s.
N ur odymai
Programoje sukurkite funkci j v oi d, skaiiuojani, kokia bus kelions nurodytu marrutu
trukm valandomis ir mi nutmi s.
Pradiniai duomenys Rezultatai
5 9 51
6 34 12 50 13 0 16 35 11
9 30 20 35 0 0 0 0 9 51
12 34 18 50 19 0 22 35 11 40
20 55 8 35 0 0 0 0 14 55
23 30 10 15 1 10 5 20
(10 tak)
Programos patikrinimas
Pradiniai duomenys
Rezultatai
I vyksta pirmas
traukinys
Atvyksta pirmas
traukinys
I vyksta antras
traukinys
Atvyksta antras
traukinys
Rezultatai
vai. mi n. vai. mi n. vai. mi n. vai. mi n.
Rezultatai
00 00 10 00 10 00 20 00 20 00
00 00 10 00 20 00 5 00 19 00
10 10 14 20 20 25 00 20 8 05
20 10 23 10 00 00 00 00 3 00
2. Ilaidos
Verslininkas vainja automobiliu, kuris gali bti varomas arba benzinu, arba dujomis. 100 km benzi no
snaudos yra b litr, duj - d litr. Parenkite program, kuri apskaiiuot m ki l ometr kelions ilaidas
perkant degalus skirtingose degalinse.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje raytos benzi no b ir duj d snaudos 100 km,
kelions ilgis kilometrais m ir degalini skaiius n. Tolesnse n eilui rayta degalinje parduodamo ben-
zino litro kaina bk ir duj litro kaina dk.
I rezultat fail Rezultatai.txt raykite kelions ilaidas automobiliu, varomu benzinu, ir automobiliu, varo-
mu dujomis. Skirting degalini duomeni s pateikite atskirose eilutse.
Programoje sukurkite funkci j v oi d , kuri apskaiiuot m ki l ometr kelions ilaidas abiem atvejais.
Pradiniai duomenys Rezultatai
8.4 10.1 500 3
4.56 2.32
4.66 2.43
4.65 2.44
191.52 117.16
195.72 122.72
195.30 123.22
(10 tak)
3. Energija
Regi na pi etums ruoi a nauj patiekal. J i i no vi eno riebal, bal tym ir angl i avandeni gramo energi n vert
ki l okal ori jomi s (kcal ). Parenki te program, kuri apskai i uot ki ekvi eno patiekalui naudojamo produkto
riebal, bal tym ir angl i avandeni energi n vert kcal ir paruoto pati ekal o energi n vert kcal pp.
Pradi ni duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje raytos vi eno riebal, bal tym ir angl i avandeni gramo energi ns verts kcal ;
antroje failo eilutje nurodytas patiekalui ruoti skirt produkt skaiius n;
tol esnse n eilui surayti ki ekvi eno produkto 100 g esantys ri ebal r, bal tym b ir angl i avandeni
a ki eki ai gramai s bei produkto, reikalingo patiekalui paruoti , mas gramai s.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite ki ekvi eno produkto sudedamj dali (riebal, bal tym ir
angl i avandeni ) energi n vert kcal ir paruoto pati ekal o energi n vert kcal pp.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkci j v oi d , skai i uojani ki ekvi eno pati ekal o gamybai panaudoto
produkto riebal, bal tym ir angl i avandeni energi n vert kcal.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
9 4 4
1 . 6 1 1 . 0 7 5 . 2 2 5 0
2 6 . 6 1 6 . 6 0 1 7 5
2 1 . 2 1 6 . 9 0 1 7 5
3 6 . 0 0 1 1 0 . 0 0 7 5 2 . 0 0
4 1 8 . 9 5 1 1 6 . 2 0 0 . 0 0
3 3 3 . 9 0 1 1 8 . 3 0 0 . 0 0
1 8 8 5 . 3 5
(10 tak)
4. Ketvirtokas
Ketvi rtokas aidia ai di m: isitraukia kortel su sveikuoju skai i umi s i i nterval o [10; 100] ir bando j
ireikti nelygini skai tmen nuo 1 iki 5 suma taip, kad dmenys prasidt didiausiu skai tmeni u ir dmen
skaiius bt kuo maesni s. Parenkite program, kuri padt ketvi rtokui aisti ai di m.
Pradi ni duomen faile Duomenys.txt raytas skaiius 5.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite, koki e skai tmenys ir ki ek j sudaro sum s.
Nurodymai
Programoje sukurkite funkci j v oi d , skai i uojani ki ek ir koki skai tmen sudaro sum s.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
44 5 8
3 1
1 1
(10 tak)
5. Kalbos
Pasaulyje yra k popul i ari kalb, kuri omi s kal ba n mi l i jon moni . i noma, ki ek moni kal ba ki ekvi ena
popul i ari a kal ba. Parenki te program, kuri apskaiiuot, ki ek procent p vis moni kal ba ki ekvi ena kal ba
ir ki ek moni nn ta kal ba nekal ba.
Pi rmoje pradi ni duomen failo Duomenys.txt eilutje raytas popul i ari pasaulio kal b skaiius k ir jas
vartojani moni skaiius - n mi l i jon. Tol esnse k eilui rayta po vi en sveikj skaii kn - ki ek
mi l i jon moni vartoja ki ekvi en i kalb.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite, ki ek procent moni p kal ba ki ekvi ena kal ba ir ki ek moni nn ta
kal ba nekal ba. Vi enai kal bai skirkite vi en eilut.
N ur odymai
Programoje sukurkite funkci j v oi d, skaiiuojani p ir nn reikmes.
Pradiniai duomenys Rezultatai
16 4092 12.51 3580
512 5.99 3847
245 5.16 3881
211 12.17 3594
498 9.56 3701
391 3.05 3967
125 1.83 4017
75 1.74 4021
71 1.91 4014
78 3.91 3932
160 24.44 3092
1000 4.69 3900
192 1.88 4015
77 6.84 3812
280 2.44 3992
100 1.88 4015
77
(10 tak)
4.3. Masyvai, veiksmai su masyvo duomeni mi s
Suformuoti masyv ir atlikti veiksmus su jo duomeni mi s.
Skirti masyvo el emento indeks nuo masyvo el emento reikms.
Aprayti skaii ir simboli masyvo duomen tip, ki ntami esi ems aprayti naudoti
masyvo tip.
Suteikti masyvo el ementams reikmes (priskyrimas, skaitymas i failo).
Atlikti veiksmus su masyvo element reikmmis.
Naudoti masyvo tipo parametrus procedrose arba funkcijose.
1. Atostogos
Per vasaros atostogas n eim ruoiasi keliauti po Europ skirting marrut greitaisiais traukiniais. Keliauti
planuoja kiekvienos ei mos s suaugusij ir v vaik. Bilietas suaugusiajam kai nuoja sk lit, vaikui - vk lit.
Parenkite program, kuri apskaiiuot, ki ek kiekvienos eimos nari zs ruoiasi keliauti ir kokios numato-
mos kelions ilaidos kk.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje raytas eim skaiius n. Tolesnse n eilui rayta
po du sveikuosius skaiius: vykstani kelion eimos suaugusij ir vaik skaiius, ir po du realiuosius
skaiius - bilieto suaugusiajam ir vaikui kaina.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse pateikite i nformaci j apie kiekvien eim: kiek i viso
nari zs ruoiasi keliauti ir kelions ilaidas kk dviej skaitmen po kablelio tikslumu.
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Uduotys
N ur odymai
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j voi d;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j voi d.
Pradiniai duomenys Rezultatai
4
2 2 147.00 80.15
1 2 163.00 95.50
2 1 147.00 80.15
1 1 163.00 95.50
4 454.30
3 354.00
3 374.15
2 258.50
(12 tak)
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Pradiniai duomenys Rezultatai
Suaugusij Vaik Bilieto kai na Bilieto kai na Keliaujanij Kelions kaina
skaiius skaiius suaugusiajam vaikui skaiius
kk
s v sk vk 5 + V
1 0 10 5 1 10.00
1 10 10 5 11 60.00
10 10 10 0 20 100.00
0 5 10 10 5 50.00
2. Automobiliai
Gintaras nori pirkti Toyota" marks automobil. Nordamas atsirinkti ti nkamus i nterneto parduotuvs
pasilymus, ji s pateik uklaus ir nurod automobilio pagami ni mo metus pm, variklio darbin tr v
cm
3
ir pardavimo kain ak. Parenkite program, kuri apibendrint pagal uklaus pateikt i nformaci j ir
sukurt tok automobili sra, kuri ame bt nurodyta: eils numeri s, automobilio pagami ni mo metai,
variklio darbinis tris, pardavimo kaina, naujo automobilio kaina (ji apskaiiuojama vertinant automobilio
nusidvjim).
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje raytas Toyota" marks automobili model i skaiius n;
tolesnse n eilui nurodyta po du sveikuosius skaiius - model i o pagami ni mo metai bei variklio
darbinis tris, ir vienas realusis skaiius - automobilio pardavimo kaina;
paskutinje eilutje rayti automobilio pardavimo metai m ir per ki ek met p nusidvi automo-
bilis.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse pateikite i i nformaci j apie automobilius:
eils numer ;
pagami ni mo metus;
variklio darbin tr;
kai n ak metais m;
naujo automobilio kain, kuri apskaiiuojama vertinant nusidvjim: ak / ((m - pm) /p).
N ur odymai
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite pradins kai nos skaiiavimo funkcij;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
4 1 2003 2000 19000.00 31666.67
2003 2000 19000.00 2 2003 2000 19200.00 32000.00
2003 2000 19200.00 3 2005 1400 15020.00 32185.71
2005 1400 15020.00 4 2003 2000 13462.00 22436.67
2003 2000 13462.00
2012 15
(15 tak)
3. Darovs
August inyne surado i nformaci jos apie darovi energin vert ir nusprend parengti program, kuri
apskaiiuot, ki ek angliavandeni, baltym, riebal ir vandens yra kiekvienos darovs 100 gram.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje rayti trys sveikieji skaiiai ak, bk, rk - 1 gramo angliavandeni, baltym ir
riebal kilokalorij (kcal) kiekiai;
antroje failo eilutje raytas skirting darovi skaiius n;
tolesnse n failo eilui rayta po tris realiuosius skaiius - 100 gram darovi sudedamj da-
li (angliavandeni a, baltym b ir riebal r) energin vert kcal.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite kiekvienos darovs 100 gram angliavandeni, baltym, riebal ir
vandens kiekius gramais. Sakykime, kad darovs sudarytos tik i nurodyt sudedamj dali.
Nurodymai
naudokite realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j voi d;
sukurkite darovs kiekvienos sudedamosios dalies kiekio skaiiavimo funkcij;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
4 4 9 2.8 0.7 0.0 96.5
5.1 1.7 26.4 66.8
11.2 2.8 0.0 6.6 0.8 0.2 92.4
20.4 6.8 237.6 5.0 2.9 0.3 91.8
26.4 3.2 1.8
20.0 11.6 2.7
(15 tak)
4. Kortels
Moksl o met pabaigoje pi rmok mokytoja nutar sutvarkyti mokomj mediag. Korteles, ant kuri
urayti skirtingi sveikieji skaiiai nuo O iki 10, ji sudliojo atskiras krveles, kurias idst i eils. Paren-
kite program, kuri apskaiiuot, ki ek koki korteli trksta, jei moksl o met pradioje buvo parengta po
n korteli su kiekvienu skaiiumi nuo 0 iki 10.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje rayti du sveikieji skaiiai: krveli skaiius k ir
po kiek korteli su kiekvienu ant j uraytu skaiiumi buvo moksl o met pradioje. Tolesnse k eilui
rayta po du sveikuosius skaiius, atskirtus tarpais: ant kortels nurodytas skaiius ir ki ek korteli yra su
tuo skaiiumi.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse raykite po du sveikuosius skaiius - koks skaiius s uraytas
ant kortels ir ki ek korteli trksta iki n.
Nurodymai
naudoki te sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite trkstam korteli ki eki o skai i avi mo funkci j;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
5 15 0 15
2 12 1 2
4 5 2 3
1 13 3 15
5 8 4 10
8 2 5 7
6 15
7 15
8 13
9 15
10 15
(15 tak)
5. Kalbos
Nykstani omi s vadi namos kal bos, kuri as vartoja ti ek maai moni , kad joms gresia pavojus inykti.
UNESCO patei ktame nykstani pasaulio kal b srae jos suskirstytos ias penki as grupes: paei di amos
kal bos; kal bos, kuri oms yra pavojus inykti; kal bos, kuri oms yra didelis pavojus inykti; kritikai nykstani os
bei mi rusi os kal bos. Ki ekvi enoje i kal b grupje yra toki, kuri omi s kal ba iki 10 000, nuo 10 000 iki 100 000
ar daugiau kaip 100 000 moni , arba toki, kuri omi s kal bani j moni skaiius tiksliai nei nomas. Paren-
kite program, kuri apskaiiuot, ki ek i vi so kal b yra ki ekvi enoje nykstani kal b grupje.
Pradi ni duomen faile Duomenys.txt nurodytas skaiius kalb, kuri omi s:
. kal ba 0- 9 999 moni ;
. kal ba 10 000- 99 999 moni ;
kal ba daugiau kaip 100 000 moni ;
kal bani j moni skaiius tiksliai nei nomas.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse suraykite, ki ek i vi so kal b yra ki ekvi enoje nykstani kal b
grupje.
Nurodymai
naudoki te sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite ki ekvi enos grups kal b skaiiaus skai i avi mo funkci j;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
339 150 106 6 601
409 151 60 28 648
430 47 11 38 526
508 15 0 52 575
221 1 0 9 231
4.4. Paprasiausi al gori tmai
Pari nkti udaviniui sprsti ti nkamas duomen struktras ir al gori tmus.
Programose naudoti al gori tmus: sumos, sandaugos, kiekio, ari tmeti ni o vi durki o
skai i avi mo: ri ki avi mo; didiausios (mai ausi os) rei kms radi mo, pai ekos
suri ki uotame ir neri ki uotame masyve.
Pari nkt, modi fi kuot ar sudaryt al gori tm urayti programa.
Kurti programas vai ri ems tai komi esi ems udavi ni ams sprsti.
4.4.1. Sumos ir ar i t met i ni o vi dur ki o skai i avi mas
Uduotys
1. Kelions
Renkama statistika apie vi en di en trauki ni u keliavusius mones: ki ek suaugusij ir ki ek vai k keliavo
pasi ri nktu marrutu ir ki ek kai navo bilietas suaugusi ajam ir vaikui. Parenki te program, kuri apskaiiuot,
ki ek i vi so suaugusij ir vai k keliavo trauki ni u, ki ek kai navo suaugusij ir vaik bilietai, koki a yra
vi duti n bilieto suaugusi ajam ir vaikui kai na.
Pi rmoje pradi ni duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas marrut skaiius n. Tol esnse n eilui
rayta po du sveikuosius skaiius - vykstani suaugusij ir vai k skaiius, ir po du realiuosius skaiius -
bi l i eto suaugusi ajam ir vaikui kai na.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite:
ki ek i vi so suaugusij ir ki ek vai k vaiavo trauki ni u;
ki ek i vi so kai navo suaugusij ir vaik bilietai;
koki a yra vi duti n bi l i eto suaugusi ajam ir vaikui kai na.
Nurodymai
naudoki te sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, kuri skai i uot trauki ni o keleivi skaii;
sukurkite funkci j, kuri skai i uot u bilietus sumokt pi ni g sum.
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
4
2 1 147. 00 80. 15
1 1 163. 00 95. 50
2 1 147. 00 80. 15
1 1 163. 00 95. 50
6 4
914. 00 351. 30
152. 33 87. 83
(15 tak)
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Pradiniai duomenys
Suaugusij Vaik Bilieto kaina Bilieto kai na Rezultatai
skaiius skaiius suaugusiajam vaikui
1 0 10 5 12 25
1 10 10 5 120.00 100.00
10 10 10 0 10.00 4.00
0 5 10 10
1 0 10 10 1 0
10.00 0.00
10.00 0.00
0 1 10 10 0 1
0.00 10.00
0.00 10.00
1 1 10 5 1 1
10.00 5.00
10.00 5.00
2. Pirkimai
Taksi paslaugas teikianti mon rengiasi atnaujinti Opel" marks automobili park. mons pageidavimu
turt bti:
automobilis pagamintas ne anksiau kaip m metais;
variklio darbinis tris ne maesnis nei v cm
3
;
automobilio rida ne didesn u r kilometr;
automobilio kaina ne didesn kaip k lit.
Parenkite program, kuri i silom pirkti automobili srao irinkt monei tinkamus.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje rayti automobili atrankos kriterijai: trys sveikieji skaiiai - pagami ni mo me-
tai m, variklio darbinis tris v cm
3
bei automobilio rida r km, ir realusis skaiius - kaina k lit;
antroje failo eilutje raytas silom pirkti Opel" marks automobili skaiius n;
tolesnse n eilui nurodyti silom pirkti automobili duomenys: po tris sveikuosius skaiius -
pagami ni mo metai, variklio darbinis tris cm
3
bei rida, ir realusis skaiius - pardavimo kaina.
Rezultat failo Rezultatai.txt:
pi rmoje eilutje nurodykite monei ti nkam automobili skaii a ir pinig sum s, kiek monei
kainuos isirinkti automobiliai;
tolesnse a eilui suraykite mons pasirinkt automobili duomenis: automobilio eils numer ,
pagami ni mo metus, variklio darbin tr, rid ir pardavimo kain. Vi enam automobiliui skirkite
vien eilut.
N ur odymai
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, tikrinani, ar automobilis tinka monei ;
sukurkite funkci j v oi d, kuri skaiiuot, kiek yra ti nkam automobili ir koki pinig sum ji e
kainuos;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
2010 2000 40000 25000.00
2008 2400 45000 22000.00
2010 2000 19258 24000.00
2009 2000 22300 30385.00
2008 2400 35500 21900.00
1 24000.00
2 2010 2000 19258 24000.00
(15 tak)
3. Krepininkai
Tarptautinis olimpinis komitetas rekomenduoja sporti ni nkams vartoti tok maist, kad angliavandeniai
sudaryt a procent, riebalai - r procent, baltymai - b procent per par gaunam kilokalorij (kcal).
Parenkite program, kuri apskaiiuot krepinio komandos sportinink maisto sudedamj dali energin
vert, vidutin tyrimuose dalyvavusi sportinink mas ir vidutin g.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodyti trys sveikieji skaiiai a, r, b - rekomenduojamas angliavandeni, balty-
m ir riebal kiekis procentais;
antroje failo eilutje raytas komandos sportinink skaiius n;
tolesnse n eilui yra po du realiuosius skaiius - sporti ni nko kno mas (kg) bei gis (m), ir
vienas sveikasis skaiius - per par sunaudojamas energijos kiekis (kcal).
Pi rmosi ose n rezultat failo Rezultatai.txt eilui pateikite po tris realiuosius skaiius - kiekvieno sporti-
ni nko mai sto sudedamj dali (angliavandeni, riebal ir baltym) energin vert kcal. Paskutinje eilutje
raykite vidutin sportinink kno mas ir vidutin g.
Nurodymai
naudokite realij ir sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, skaiiuojani vidurk;
sukurkite funkci j v oi d, kuri skaiiuot vieno sporti ni nko mai sto sudedamj dali (anglia-
vandeni, riebal, baltym) energin vert;
sukurkite rezultat raymo fail funkcij v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
60 25 15 2164 .80 902.00 541 .20
12 2443 .80 1018.25 610 .95
82.00 1.85 3608 2335 .80 973 .25 583 .95
98.00 1.98 4073 2124 .60 885 .25 531 .15
92.00 1.95 3893 2911 .80 1213.25 727 .95
80.00 1.90 3541 2614 . 80 1089.50 653 .70
125.00 2.08 4853 2620 .20 1091.75 655 . 05
107.00 2.04 4358 2456 .40 1023.50 614 .10
107.00 2.05 4367 2806 .20 1169 .25 701 .55
97.00 2.03 4094 2482 .80 1034.50 620 .70
117.00 2.11 4677 2367 .60 986.50 591 .90
98.00 2.05 4138 2190 .00 912.50 547 .50
93.00 1.98 3946 98.4 1.99
85.00 1.88 3650
4. Uduoi kortels
Mokytoja rengia uduotis pi rmokams. Ji sudl i ojo j atskiras krveles kortel es su skai tmeni mi s nuo 1 iki 9.
Parenkite program, kuri apskaiiuot, ki ek mokytoja turi kortel i su lyginiais ir ki ek su nelyginiais skait-
meni mi s ir koki os yra skai tmen, urayt ant t korteli, sumos.
Pi rmoje pradi ni duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas krveli skaiius k. Tol esnse k eilui
rayta po du sveikuosius skaiius. Pi rmasi s skaiius rodo, koks skai tmuo uraytas ant kortels, antrasis -
ki ek yra kortel i su tuo skai tmeni u.
Rezultat failo Rezultatai. txt pi rmoje eilutje pateikite korteli su lyginiais skai tmeni mi s skaii ir skai tmen,
urayt ant i korteli, sum; antrojoje - korteli su nelyginiais skai tmeni mi s skaii ir skai tmen,
urayt ant i korteli, sum.
N ur odymai
naudoki te sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite kortel i skai i avi mo funkci j ir panaudoki te j korteli su lyginiais bei nelyginiais
skai tmeni mi s skai i ams rasti;
sukurkite sumos skai i avi mo funkci j ir panaudoki te j skaii, urayt ant lygini bei nelygini
korteli, sumoms rasti;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
5 4 20
1 3 7 17
4 2
5 1
3 3
6 2
(18 tak)
5. Nykstanios kalbos
Nykstani omi s vadi namos kalbos, kurias vartoja ti ek maai moni , kad joms gresia pavojus inykti.
UN ESCO patei ktame nykstani pasaulio kal b srae jos suskirstytos ias penki as grupes: paeidiamos
kal bos; kal bos, kuri oms yra pavojus inykti; kal bos, kuri oms yra didelis pavojus inykti; kritikai
nykstani os ir mi rusi os kal bos. Ki ekvi enoje i kal b grupje yra toki , kuri omi s kalba iki 10 000, nuo
10 000 iki 100 000 ar daugiau kaip 100 000 moni , arba toki , kuri omi s kal bani j moni skaiius
tiksliai nei nomas. Parenki te program, kuri apskaiiuot, ki ek yra nykstani kal b pagal kal bani j
jomi s moni skaii.
Pradini duomen faile Duomenys.txt nurodytas skaiius kalb, kuri omi s:
. kal ba 0- 9 999 moni ;
. kal ba 10 000- 99 999 moni ;
kalba daugiau kaip 100 000 moni ;
kal bani j moni skaiius tiksliai nei nomas.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite, ki ek i vi so yra nykstani kal b pagal kal bani j jomi s moni
skaii.
Nurodymai
naudoki te sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite sumos skai i avi mo funkci j ir panaudoki te j sumuodami ki ekvi enos grups kal bas
pagal kal bani j moni skaii;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
339 150 106 6 1907
409 151 60 28 364
430 47 11 38 177
508 15 0 52 133
221 1 0 9
(18 tak)
4.4.2. Didiausios ir maiausios reikmi masyve paieka
1. Atostog kelions
eima, kuri sudaro s suaugusij ir v vaik, keliauja i Varuvos Budapet traukiniu be persdim.
i nomos biliet kainos vykstant kiekvienu to marruto traukiniu. Be to, perkant daugiau nei k biliet, vis
biliet kai noms tai koma p procent nuolaida. Parenkite program, kuri apskaiiuot, ki ek eimai kainuos
kelion kiekvienu nurodyto marruto traukiniu ir kuri uo traukiniu keliauti apsimoka labiausiai.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas keliaujani suaugusij s ir vaik v skaiius;
antroje eilutje yra biliet, kuri ems tai koma nuolaida, skaiius k;
trei oje eilutje nurodytas traukini, vaiuojani marrutu Varuva-Budapetas, skaiius n;
tolesnse n eilui rayti duomenys, keliaujant kiekvienu nurodyto marruto traukiniu: po du
realiuosius skaiius - bilieto kaina suaugusiajam bei vaikui, ir sveikasis skaiius - nuolaida p.
Pi rmosi ose n rezultat failo Rezultatai.txt eilui pateikite trauki ni o eils numer ir ei mos kelions iuo
traukiniu ilaidas. Paskutinje eilutje nurodykite, kuriuo traukiniu eimai keliauti labiausiai apsimoka. Jei
yra keli tokie traukiniai, tai raykite paskutinio i eils ti nkamo traukinio numer .
Nurodymai
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani, kiek kainuos eimai kelion vienu traukiniu;
sukurkite traukinio, kuriuo eimai keliauti pigiausia, paiekos funkcij.
Pradiniai duomenys Rezultatai
3 4 1 685.44
3 2 740 .35
4 3 670 .21
147 80.15 10 4 696.80
163 95.50 15 3
147 80.15 12
163 95.50 20
(18 tak)
Uduotys
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Pradiniai duomenys
Suaugusij Vaik Biliet Traukiniai
Rezultatai
skaiius skaiius skaiius
nuolaidai
Kaina
suaugusiajam
Kaina
vaikui
Nuolaida,
proc.
Rezultatai
1 1 1000 100 50 10 1 150.00
1
50 25 20 1 600.00
10 10 5 100 20 10 2 1080.00
1
100 20 10 1 900.00
10 0 5 50 20 10 2 450.00
2
100 20 10 1 1000.00
10 0 1000 50 20 10 2 500.00
2
100 20 10 1 180.00
0 10 5 50 20 10 2 180.00
2
100 10 10 1 100.00
0 10 1000 50 20 10 2 200.00
1
2. Pirkinys
ei ma ruoiasi pirkti automobil. Tvas irinko n automobili ir sura j duomenis: pagami ni mo metus,
viet skaii, pardavimo kai n ir automobilio prieiros ilaidas. Parenkite program, kuri i srao irinkt
eimai ti nkamus automobilius.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje raytas tvo pasirinkt automobili skaiius n.
Tolesnse n eilui surayti duomenys apie automobilius: pagami ni mo metai, viet skaiius, pardavimo
kaina ir automobi l i o prieiros ilaidos.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse suraykite duomeni s i automobili:
naujausio;
turi ni o daugiausiai viet;
kai nuojani o maiausiai;
kuri o prieira pigiausia.
Pastaba. Jei yra keli ti nkami automobiliai, tai reikia pateikti vis j duomenis.
N ur odymai
naudokite sveik j ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite didiausios reikms paiekos funkci j ir j panaudokite naujausiam ir daugiausia viet
turi ni am automobiliui rasti;
sukurkite maiausios reikms paiekos funkci j ir j panaudokite iekodami automobilio, kuris
bt pigiausias ir kuri o prieira kainuot maiausiai;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
4
2008 5 22000.00 5400.55
2010 5 24000.00 7520.12
2009 7 30385.00 3254.56
2008 6 21900.00 4512.50
2010 5 24000.00 7520.12
2009 7 30385.00 3254.56
2008 6 21900.00 4512.50
2009 7 30385.00 3254.56
(20 tak)
3. Sportininkai
Tarptautinis olimpinis komitetas rekomenduoja sporti ni nkams vartoti tok maist, kad angliavandeniai
sudaryt a procent, riebalai - r procent, baltymai - b procent per par gaunam kilokalorij (kcal).
i nomi sportinink duomenys: gis, mas ir gaunamas per par energijos kiekis kcal. Parenkite program,
kuri pateikt vis sportinink kno mass indeksus (KMI ), kurie apskaiiuojami pagal Adolfo Ketl (Adol -
phe Quetelet) formul KMI = mas {kg) / gis
2
(m
2
), ir aukiausio, emiausio, lengviausio bei sunkiausio
sportinink duomeni s - mas, g, per par gaunam energijos kiek ir KMI .
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodyti trys sveikieji skaiiai a, r, b - rekomenduojamas angliavandeni, balty-
m ir riebal kiekis procentais;
antroje failo eilutje raytas krepinio komandos sporti ni nk skaiius n;
tolesnse n eilui rayta po du realiuosius skaiius - sporti ni nko kno mas (kg), gis (m), ir
sveikasis skaiius - per par suvartojamas energijos kiekis (kcal).
Pi rmosi ose n rezultat failo Rezultatai.txt eilui suraykite kiekvieno sporti ni nko eils numer ir KMI ,
apvalinam iki sveikojo skaiiaus. Tolesnse eilutse pateikite aukiausio, emiausio, lengviausio ir sunki-
ausio sporti ni nko eils numer , mas, g, suvartojam energijos kiek ir KMI . J eigu yra keli aukiausi
(emiausi, sunkiausi ar lengviausi) sportininkai, reikia pateikti vis j duomeni s.
N ur odymai
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite didiausios reikms paiekos funkci j ir j panaudokite aukiausiam ir sunkiausiam
sporti ni nkams rasti;
sukurkite maiausios reikms paiekos funkci j ir j panaudokite emiausiam ir lengviausiam
sporti ni nkams rasti;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
60 25 15 1 24
12 2 25
82. 00 1. 85 3608 3 24
98. 00 1. 98 4073 4 22
92. 00 1. 95 3893 5 29
80. 00 1. 90 3541 6 26
125. 00 2. 08 4853 7 25
107. 00 2. 04 4358 8 24
107. 00 2. 05 4367 9 26
97. 00 2. 03 4094 10 23
117. 00 2. 11 4677 11 24
98. 00 2. 05 4138 12 24
93. 00 1. 98 3946 9 117. 00 2. 11 4677 26
85. 00 1. 88 3650 1 82. 00 1. 85 3608 24
4 80. 00 1. 90 3541 22
5 125. 00 2. 08 4853 29
(20 tak)
4. Darbas
Moksl o met pradi oje pi rmok mokytoja pareng daug korteli, ant kuri ura po sveikj skaii i
i nterval o [O, 10]. Ji sudjo kortel es krveles pagal uraytus skaiius. Ki ekvi enoje i 11 krvel i buvo po
n korteli. Moksl o met pabai goje mokytoja, tvarkydama medi ag, i naujo sudl i ojo krveles korteles su
skirtingais sveikaisiais skaiiais. T krveli gavo k. Parenki te program, kuri apskaiiuot, kuri kortel i
trko daugiausia ir kuri - maiausiai.
Pradi ni duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas korteli, buvusi kiekvienoje krvelje moksl o met pradioje, skaiius n;
antroje eilutje raytas krveli skaiius k moksl o met pabai goje;
tolesnse k eilui rayti duomenys apie kiekvien moksl o met pabaigoje likusi krvel, ku-
rioje yra bent vi ena kortel - koks skaiius uraytas ant kortel s ir kelios kortel s yra su tuo
skai i umi .
Pi rmoje rezultat failo Rezultatai.txt eilutje pateikite, ki ek ir kuri skaii kortel i trksta daugiausia, an-
troje eilutje - ki ek ir kuri skaii kortel i trksta maiausiai. J ei yra keli skaiiai, kuri kortel i trksta
daugiausia (mai ausi ai ), juos visus reikia surayti di djani ai .
N ur odymai
naudoki te sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, skai i uojani , ki ek kortel i trksta;
sukurkite didiausio trkstamo kortel i skaiiaus pai ekos funkci j;
sukurkite mai ausi o trkstamo korteli skaiiaus pai ekos funkci j;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
15 15 0 3 6 7 9 10
2 1 2
2 13
4 5
1 13
5 8
8 2
(20 tak)
5. Mokymasis
Mokydamasis usienio kalbos, moki nys nusprend registruoti, kiek nauj odi i moko per mnes: kelis
odius pri si mena kartodamas prie tai imoktus ir kelis naujus imoksta t dien. Parenkite program, kuri
surast didiausi per dien imokt odi skaii ir maiausi pri si menam anksiau i mokt odi
skaii.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodyta, kelias dienas n moki nys registravo imoktus
odius. Tolesnse n eilui rayta po tris sveikuosius skaiius: kiek odi moki nys pri si mena kartodamas
prie tai imoktus odius, kiek nauj odi imoksta t dien, dienos numeri s.
Pi rmoje rezultat failo Rezultatai.txt eilutje pateikite didiausi per dien naujai i mokt odi skaii ir
dienos numer . Antroje failo eilutje raykite maiausi pri si menam anksiau imokt odi skaii ir
dienos numer . Jei yra kelios dienos, kuri omi s imokta daugiausia odi / maiausiai pri si menama anksiau
imokt odi, tai suraykite atitinkam dien numeri us didjaniai.
Nurodymai
naudokite sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j voi d;
sukurkite didiausios reikms skaiiavimo funkcij;
sukurkite maiausios reikms skaiiavimo funkci j;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
5 6 8 9
5 0 10 5 10
13 6 8
9 5 7
13 6 9
14 5 12
(20 tak)
4.5. Veiksmai su struktromi s ir masyvais, kuri el ement ai
yra struktros t i po
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Atlikti veiksmus su struktromis ir masyvais, kuri elementai yra struktros tipo.
Aprayti struktros duomen tip, masyvo su struktros tipo elementais tip.
Suteikti struktros tipo ki ntami esi ems reikmes (vesti duomeni s) ir jas ivesti.
Atlikti veiksmus su struktros tipo ki ntamj rei kmmi s.
Atlikti veiksmus su struktros tipo masyvo element reikmmis.
Sudaryti nesudtingas duomen struktras, panaudoti struktros ir masyvo
duomen tipus.
Uduotys
1. Studentai
Studentai planuoja vasar keliauti po Europ greitaisiais traukiniais. Saityne ji e pateik uklaus ir pagal
gautus rezultatus sudar kelions marrut. J sudaro keletas tarpini etap su ekskursijomis po miestus.
i nomas kiekvieno etapo traukini ivykimo ir atvykimo kit mi est laikas. Vi eno etapo kelion traukiniu
trunka ne ilgiau kaip par, ekskursi joms taip pat ski ri ama ne daugiau kaip para. Parenkite program, kuri
apskaiiuot, ki ek laiko studentai praleis kiekviename traukinyje ir po ki ek laiko pasieks galutin marruto
miest.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas kelions etap skaiius n. Tolesnse
n eilui nuosekliai pagal suplanuot marrut surayti kiekvieno etapo duomenys: pavadinimas (skiria-
ma 20 pozicij), traukinio ivykimo i pradins stoties laikas (valandos ir mi nuts) ir atvykimo galutin
stot laikas (valandos ir minuts). Vi enam marruto etapui skiriama vi ena eilut. Kelion gali baigtis ir kit
dien.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse pateikite marruto kiekvieno etapo pavadinim ir kelions
trukm valandomis ir mi nutmi s. Paskutinje rezultat failo eilutje raykite visos kelions (skaitant ek-
skursijas) trukm.
N ur odymai
naudokite struktras ir masyvus, kuri elementai yra struktros tipo;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani kelions trukm;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
Varuva-Praha 09 34 17 48
Praha-Vi ena 12 04 18 08
Vi ena-Budapetas 09 54 12 32
Varuva-Praha 8 14
Praha-Vi ena 6 04
Vi ena-Budapetas 2 38
50 58
(15 tak)
93 IS
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Duomenys Rezultatai
1
Vi l ni us- Tal i nas 12 10 12 05
Vi l ni us- Tal i nas 23 55
23 55
2
Vi l ni us-Ryga 12 10 20 10
Ryga-Tal i nas 10 10 10 10
Vi l ni us-Ryga 8 00
Ryga-Tal i nas 24 00
46.00
4
Vi l ni us-Kaunas 12 00 20 00
Kaunas-i aul i ai 12 00 20 00
i aul i ai -Ryga 12 00 20 00
Ryga-Tal i nas 12 00 20 00
Vi l ni us-Kaunas 8 00
Kaunas - i aul i ai 8 00
i aul i ai -Ryga 8 00
Ryga-Tal i nas 8 00
80 00
2. Ilaidos
Verslininkas vainja automobiliu, kuris gali bti varomas ir benzinu, ir dujomis. 100 km benzi no snaudos
yra b litr, duj - d litr. Parenkite program, kuri apskaiiuot m ki l ometr kelions ilaidas perkant de-
galus skirtingose degalinse.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodyti trys realieji skaiiai: benzi no b ir duj d
snaudos 100 km, kelions ilgis kilometrais m, ir vienas sveikasis - degalini skaiius n. Tolesnse n eilui
rayti degalini duomenys - pavadinimas (jam skiriama 15 pozicij) ir po du realiuosius skaiius: benzi no
litro kaina bk ir duj litro kaina dk. Vi enai degalinei skiriama vi ena eilut.
Rezultat failo Rezultatai.txt atskirose eilutse suraykite i nformaci j apie skirtingas degalines: degalini
pavadinimus ir kelions ilaidas automobiliu, varomu benzinu, ir automobiliu, varomu dujomis.
N ur odymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani kelions ilaidas, ir j panaudokite skaiiuodami kiek kainuot
kelion perkant benzi n ir ki ek - perkant dujas;
sukurkite rezultat raymo fail funkcij v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
8.4 10.1 500 3
Orl en 4.56 2.32
Neste 4.66 2.43
Sauri da 4.65 2.44
Orl en 191.52 117.16
Neste 195.72 122.72
Sauri da 195.30 123.22
(15 tak)
3. Maistingumas
August inyne surado i nformaci j apie darovi energin vert ir nusprend parengti program, kuri
apskaiiuot, kiek angliavandeni, baltym, riebal ir vandens yra kiekvienos darovs 100 gram.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodyti trys realieji skaiiai - 1 gramo angliavandeni, baltym ir riebal
kilokalorij (kcal) kiekiai ak, bk ir rk;
antroje failo eilutje raytas skirting darovi ir vaisi skaiius n;
tolesnse n failo eilui yra darovs ar vaisiaus pavadinimas (skiriama 15 pozicij) ir po tris rea-
liuosius skaiius - darovi ar vaisi 100 gram esantys angliavandeni a, baltym b ir riebal r
kiekiai gramais.
rezultat fail Rezultatai.txt raykite kiekvienos darovs ar vaisiaus pavadinim, 100 gram sudedamj
dali (angliavandeni, baltym ir riebal) energin vert kcal ir nurodykite, ki ek procent vandens yra tame
produkte. Tarkime, kad produktai sudaryti ti k i angliavandeni, baltym, riebal ir vandens.
N ur odymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j produkto sudedamosios dalies energi nei vertei skaiiuoti ir panaudokite j
produkte esani angliavandeni, baltym ir riebal kiekiui rasti;
sukurkite funkcij, skaiiuojani, kiek procent vandens yra nurodytame produkte.
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
Pradiniai duomenys Rezultatai
4 4 9 Agurkas 11.2 2.8 0.0 96.5
Avokadas 20.4 6.8 237.6 66.8
Agurkas 2.8 0.7 0.0 Brokol i s 20.0 11.6 2.7 91.8
Avokadas 5.1 1.7 2 6.4 Pomi doras 23.2 4.0 3.6 92.8
Brokol i s 5.0 2.9 0.3
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
(15 tak)
4. Pirmok darbeliai
Pi rmokai per darbeli pamokas karp korteles ir ant j ra tuos skaiius nuo 1 iki 10, kurie ji ems labiausiai
patinka. Parenkite program, kuri apskaiiuot, ki ek korteli su kokiais skaiiais pareng kiekvienas moki -
nys, jei gu inoma, kuriuos skaiius moki ni ai ura ant korteli.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodyti du sveikieji skaiiai: moki ni skaiius n
ir po ki ek korteli k pareng kiekvienas mokinys. Tolesnse n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien
moki n : jo vardas (skiriama 15 pozi ci j) ir k sveikj skaii, urayt ant korteli.
Rezultat faile Rezultatai.txt turi bti n eilui. Ki ekvi enoje eilutje raykite moki ni o vard (skiriama 15
pozicij) ir ki ek korteli su kiekvienu skaiiumi nuo 1 iki 10 pareng mokinys.
N ur odymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j voi d;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j voi d.
Pradiniai duomenys Rezultatai
5 10 Andri us 4 2 1 0 2 0 0 1 0 0
Andri us 5 2 1 5 2 1 1 8 1 3 Tomas 0 1 0 0 0 5 0 2 2 0
Tomas 6 6 9 9 6 6 6 8 8 2 Evel i na 1 0 0 3 0 0 6 0 0 0
Evel i na 7 4 7 7 7 4 4 7 7 1 Rasa 0 3 5 0 0 1 0 0 1 0
Rasa 3 2 3 3 3 2 2 9 6 3 Lukas 1 0 1 0 3 2 0 0 2 1
Lukas 9 9 6 6 5 5 5 1 3 10
(15 tak)
5. Programavimo kalbos
Svetainje TI OBE Software" (ti obe.com) skelbiami populiariausi programavi mo kalb duomenys. Paren-
kite program, kuri apskaiiuot, koks buvo kiekvienos programavi mo kalbos naudotoj skaiius prie me-
tus, jei i nomas dabartinis j skaiius ir j pokytis procentais, palyginti su ankstesniais metais.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys. txt eilutje nurodytas programavi mo kalb skaiius n. Tolesnse
n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien programavi mo kalb:
pavadinimas (skiriama 15 pozicij);
naudotoj skaiius 2011 m. gruodio mn. (procentais);
naudotoj skaiiaus pokytis (procentais), palyginti su 2010 m. gruodio mn.
rezultat fail RezultataLtxt suraykite kiekvienos programavi mo kalbos naudotoj skaii 2010 m.
gruodio mn.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j void, skaiiuojani kiekvienos programavi mo kalbos popul i arumo pokyt;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
5
J ava 17.56 -0 44 J ava 18.00
C 17.06 0 98 C 16.08
C++ 8.25 -0 76 C++ 9.01
C# 8.21 1 52 c# 6.69
Obj ecti ve- C 6.81 3 56 Obj ecti ve-C 3.25
(15 tak)
4.6. Didiausios (maiausios) reikms paieka masyve su
struktros t i po el ementai s
Parinkti tinkamas udaviniui sprsti duomen struktras ir algoritmus.
Programose naudoti algoritmus: sumos, sandaugos, kiekio, ari tmeti ni o
vidurkio skaiiavimo; rikiavimo; didiausios (maiausios) reikms radimo, paiekos
surikiuotame ir neri ki uotame masyve.
Parinkt, modifikuot ar sudaryt algoritm urayti programa.
1. Ilgiausia kelion
Studentai planuoja vasar keliauti po Europ greitaisiais traukiniais marrutu Varuva-Praha-Vi ena-
Budapetas. Saityne ji e pateik uklaus ir gavo vis nurodyto marruto kiekvieno etapo traukini duomeni s.
Parenkite program, kuri apskaiiuot, ki ek laiko trunka veikti kiekvien etap vykstant liausiu trauki-
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas kelions etap skaiius n. Po to surayti
kiekvieno etapo duomenys:
vi enoje eilutje yra etapo pavadinimas (skiriama 20 pozi ci j) ir traukini skaiius t;
tolesnse t eilui raytas traukinio numeri s (skiriama po 15 pozi ci j) ir po 2 sveikuosius
skaiius - kelions trukm valandomis ir mi nutmi s.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite:
kiekvieno etapo pavadinim;
didiausi nurodyto etapo kelions trukm;
traukinius, kuriais keliauti nurodytame etape trunka ilgiausiai.
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Uduotys
N ur odymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani didiausi etapo kelions trukm;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
Varuva-Praha 3
Trai nl l O 8 38
Trai nl l O 8 14
Trai n407 11 5
Praha-Vi ena 5
Trai n60477 6 50
Trai n73 6 4
Trai n75 6 18
Trai n77 4 43
Trai nl 73 4 43
Vi ena-Budapetas 8
Trai n463 2 45
Rai l j et41 2 38
Trai nl 0467 2 23
Rai l j et49 2 28
Trai n2821 2 38
Trai n935 2 23
Rai l j et61 2 38
Rai l j et63 2 23
Varuva-Praha 11 5
Trai n407
Praha-Vi ena 6 5 0
Trai n60477
Vi ena-Budapetas 2 45
Trai n463
(20 tak)
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
Varuva-Praha 1
Trai nl l O 12 10
Praha-Vi ena 1
Trai n75 10 05
Vi ena-Budapetas 1
Rai l j et61 9 12
Varuva-Praha 12 10
Trai nl l O
Praha-Vi ena 10 05
Trai n75
Vi ena-Budapetas 9 12
Rai l j et61
3
Varuva-Praha 2
Trai n407 12 10
Trai nl l O 12 10
Praha-Vi ena 1
Trai n77 10 05
Vi ena-Budapetas 3
Trai n935 9 12
Rai l j et61 9 13
Rai l j et63 9 12
Varuva-Praha 12 10
Trai n407
Praha-Vi ena 10 05
Trai n77
Vi ena-Budapetas 9 13
Rai l j et61
2. Pigiausia kelion
Verslininkas vainja automobiliu, kuris varomas benzi nu ir dujomi s. 100 km benzi no snaudos yra b litr,
duj - d litr. Parenkite program, padsiani verslininkui rasti degalin, kuri oje jam labiausiai apsimoka
pirkti degalus. Verslininkas planuoja m ki l ometr ilgio kelion, pus kurios ada veikti pirkdamas dujas, o
kit pus - benzin.
Pi rmoje pradini duomen Duomenys.txt failo eilutje nurodyti trys realieji skaiiai: 100 km benzi no
snaudos b, duj snaudos d bei kelions ilgis m, ir vienas sveikasis - degalini skaiius n. Tolesnse n
eilui raytas degalins pavadinimas (skiriama 15 pozi ci j) ir po du realiuosius skaiius - benzi no litro
kaina bk ir duj litro kaina dk.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite pigiausios kelions degal ilaidas ir duomeni s apie degalin, kurioje
pirkti degalus labiausiai apsimoka. Jei yra kelios tokios degalins, jas suraykite tokia eils tvarka, kokia jos
nurodytos pradini duomen faile.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani pigiausios kelions ilaidas;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
8.4 10.1 500 3
Orl en 4.56 2.32
Neste 4.66 2.43
Sauri da 4.65 2.44
154.34
Orl en 4.56 2.32
(18 tak)
3. Naudingiausios darovs
Saul inyne rado i nformaci jos apie darovi ir vaisi energin vert ir nusprend parengti program, kuri
apskaiiuot, koki darovi ir vaisi energin vert yra didiausia.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodyti trys realieji skaiiai - 1 gramo angliavandeni, baltym ir riebal
kilokalorij (kcal) kiekiai ak, bk, rk;
antroje failo eilutje raytas skirting darovi ir vaisi skaiius n;
tolesnse n failo eilui yra darovs ar vaisiaus pavadinimas (skiriama 15 pozicij) ir po tris rea-
liuosius skaiius - darovi ar vaisi 100 gram sudedamj dali (angliavandeni a, baltym b
ir riebal r) kiekiai gramais.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite:
produkto (darovs ar vaisiaus), kurio 100 gram energin vert yra didiausia, duomeni s - jo
pavadinim ir energin vert;
produkto, turi ni o daugiausia baltym, duomeni s - jo pavadinim, baltym kiek gramais ir
baltym energin vert kcal;
produkto, turi ni o maiausiai riebal, duomeni s - jo pavadinim, riebal kiek gramais ir riebal
energin vert kcal;
produkto, kuri ame yra maiausiai vandens, duomeni s - produkto pavadinim ir vandens kiek
jame procentais. Tarkime, kad nurodytas daroves ir vaisius sudaro angliavandeniai, baltymai,
riebalai ir vanduo.
Pastaba. Jei yra keli produktai, kurie turi nurodyt savyb, tuomet reikia surayti vis j duomenis.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkcij voi d;
sukurkite didiausios reikms paiekos funkci j ir panaudokite j iekodami didiausi energin
vert ir daugiausia baltym turini produkt;
sukurkite maiausios reikms paiekos funkci j ir panaudokite j iekodami maiausiai vandens
ir riebal turini produkt.
Pradiniai duomenys Rezultatai
4 4 9
Agurkas 2.8 0.7 0.0
Avokadas 5.1 1.7 2 6.4
Brokol i s 5.0 2.9 0.3
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
Avokadas 2 64.8
Brokol i s 2.9 11.6
Agurkas 0.0 0.0
Avokadas 66.8
(20 tak)
4. Mgstamiausi skaiiai
Pi rmokai per darbeli pamokas karp korteles ir ant j ra tuos skaiius nuo 1 iki 10, kurie ji ems
labiausiai patinka. Parenkite program, kuri rast populiariausius ir maiausiai populiarius skaiius.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodyti du sveikieji skaiiai - moki ni skaiius n
ir po kiek korteli k pareng kiekvienas mokinys. Tolesnse n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien
moki n : jo vardas (skiriama 15 pozi ci j) ir po k sveikj skaii, urayt ant kiekvienos kortels.
Rezultat faile Rezultatai. txt:
pateikite i nformaci j apie parengtas korteles: skaii nuo 1 iki 10 ir korteli su iuo skaiiumi
kiek (vienam skaiiui skiriama viena eilut);
tolesnje eilutje raykite, kurio skaiiaus korteli yra daugiausia, ir nurodykite j kiek (jei yra
keli tokie skaiiai, suraykite juos visus majaniai);
paskutinje eilutje nurodykite, kuri o skaiiaus korteli yra maiausiai, ir nurodykite j kiek (jei
yra keli tokie skaiiai, suraykite juos visus didjaniai).
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite populiariausi skaii paiekos funkci j v oi d ;
sukurkite nepopuliariausi skaii paiekos funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
5 10 1
Andri us 5 2 1 5 2 1 1 8 1 3 2
Tomas 6 6 9 9 6 6 6 8 8 2 3
Evel i na 7 4 7 7 7 4 4 7 7 1 4
Rasa 3 2 2 3 3 2 2 9 6 2 5
Lukas 9 9 6 6 5 5 5 1 3 10 6
7
8
9
10
8 6 2
1 10
(20 tak)
5. Populiariausios kalbos
Svetainje TI OBE Software" (ti obe.com) skelbiami populiariausi programavi mo kalb duomenys: pava-
dinimas, pagal popul i arum ui mama vieta 2011 m. gruodio mn. ir 2010 m. gruodio mn. Parenkite
program, kuri padt isiaikinti, kuri kalb populiarumas per metus pakito labiausiai.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas programavi mo kalb skaiius n. Tolesnse
n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien programavi mo kalb: pavadinimas (skiriama 25 pozi ci jos), vieta
2011 m. gruodio mn. ir 2010 m. gruodio mn.
Rezultat failo Rezultatai.txt:
pi rmoje eilutje nurodykite, koks yra didiausias kalbos popul i arumo padidjimas;
tolesnse eilutse suraykite kalb, kuri popul i arumas padidjo daugiausia, pavadinimus;
po j nurodykite, koks yra didiausias kalbos popul i arumo sumajimas;
tolesnse eilutse suraykite kalb, kuri populiarumas sumajo daugiausia, pavadinimus.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, skaiiuojani kiekvienos programavi mo kalbos popul i arumo pokyt;
sukurkite kalb, kuri popul i arumas padidjo labiausiai, paiekos funkci j v oi d;
sukurkite kalb, kuri populiarumas sumajo labiausiai, paiekos funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
20 17
J ava 1 1 Logo
C 2 2
C++ 3 3 PHP
c# 4 5 Python
Obj ecti ve- C 5 8 Del phi / Obj ect Pascal
PHP 6 4 Assembl y
Vi sual Basi c 7 7
Python 8 6
Perl 9 9
J avaScri pt 10 12
Ruby 11 11
Del phi / Obj ect Pascal 12 10
Li sp 13 13
PL/SQL 14 23
Transact-SQL 15 14
Pascal 16 16
Ada 17 18
Logo 18 35
Assembl y 19 17
ABAP 20 25
(20 tak)
4.7. Rikiavimas
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Pari nkti ti nkamas udaviniui sprsti duomen struktras ir al gori tmus.
Programose naudoti al gori tmus: sumos, sandaugos, kiekio, ari tmeti ni o vi durki o
skai i avi mo; ri ki avi mo; didiausios (mai ausi os) rei kms radi mo, pai ekos
suri ki uotame ir neri ki uotame masyve.
Pari nkt, modi fi kuot ar sudaryt al gori tm urayti programa.
Uduotys
1. Trumpiausios kelions
Studentai pl anuoja vasar keliauti po Europ greitaisiais trauki ni ai s marrutu Varuva-Praha-Vi ena-
Budapetas. Saityne ji e pateik uklaus ir gavo vis nurodyto marruto ki ekvi eno etapo trauki ni duomeni s.
Parenki te program, kuri studentams pateikt ki ekvi eno etapo trauki ni sra, suri ki uot di djani ai pagal
kel i ons trukm.
Pi rmoje pradi ni duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas kel i ons etap skaiius n. Po to surayti
ki ekvi eno etapo duomenys:
vi enoje eilutje yra etapo pavadi ni mas (ski ri ama 20 pozi ci j) ir trauki ni skaiius t;
tol esnse t eilui raytas trauki ni o numeri s (ski ri ama po 15 pozi ci j) ir po 2 sveikuosius
skaiius - kel i ons trukm val andomi s ir mi nutmi s.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite i nformaci j apie ki ekvi en etap:
pavadi ni m;
trauki ni su j duomeni mi s sra, suri ki uot di djani ai pagal kel i ons trukm. J ei yra keli
trauki ni ai , kuriais kel i on trunka ti ek pat, j ra tvarka nesvarbi.
Nurodymai
naudoki te struktras ir masyvus su struktros ti po el ementai s;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j v oi d , ri ki uojani trauki ni us di djani ai pagal kel i ons trukm.
Pradiniai duomenys Rezultatai
3 Varuva - Praha
Varuva - Praha 3 Trai nl l O 8 14
Trai nl l O 8 38 Trai nl l O 8 38
Trai nl l O 8 14 Trai n407 11 5
Trai n407 11 5 Praha-Vi ena
Praha-Vi ena 5 Trai n77 4 43
Trai n60477 6 50 Trai nl 73 4 43
Trai n73 6 4 Trai n73 6 4
Trai n75 6 18 Trai n75 6 18
Trai n77 4 43 Trai n60477 6 50
Trai nl 73 4 43 Vi ena-Budape tas
Vi ena - Budapetas 8 Trai nl 0467 2 23
Trai n463 2 45 Trai n9 3 5 2 23
Rai l j et41 2 38 Rai l j et63 2 23
Trai nl 0467 2 23 Rai l j et49 2 28
Rai l j et49 2 28 Rai l j et41 2 38
Trai n2 821 2 38 Trai n2821 2 38
Trai n935 2 23 Rai l j et61 2 38
Rai l j et61 2 38 Trai n463 2 45
Rai l j et63 2 23
(15 tak)
Pr ogr amos pati kr i ni mas
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
Varuva- Praha 1 Varuva- Praha
Trai n4 07 12 10 Trai n407 12 10
Praha-Vi ena 1 Praha-Vi ena
Trai n75 10 05 Trai n75 10 05
Vi ena-Budape tas 1 Vi ena-Budapetas
Trai n935 9 12 Trai n935 9 12
3
Varuva - Praha 2 Varuva - Praha
Trai n407 12 10 Trai n407 12 10
Trai nl l O 12 10 Trai nl l O 12 10
Praha-Vi ena 1 Praha-Vi ena
Trai n75 10 05 Trai n75 10 05
Vi ena-Budapetas 3 Vi ena - Budapetas
Rai l j et63 9 12 Rai l j et63 9 12
Rai l j et49 9 13 Rai l j et61 9 12
Rai l j et61 9 12 Rai l j et49 9 13
2. Geriausi automobiliai
Saulius renkasi automobil interneto parduotuvje. Jis nurod automobilio model, pagami ni mo metus bei
mnes ir kain. Parenkite program, kuri surikiuot Sauliaus isirinkt automobili sra.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys. txt eilutje yra i nterneto parduotuvje Sauliaus rast parduodam
automobili skaiius n. Tolesnse n eilui rayti duomenys apie parduodamus automobilius: automobi l i o
modelis (skiriama 25 pozi ci jos), pagami ni mo metai, mnuo ir kaina.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite sra automobili, surikiuot pagal du poymius: abclikai
didjaniai pagal automobilio model ir nuo naujausio iki seniausio pagal pagami ni mo metus.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j v oi d , ri ki uojani automobilius abclikai didjaniai pagal model ir nuo
naujausio iki seniausio pagal pagami ni mo metus.
Pradiniai duomenys Rezultatai
5
Mercedes Benz C 200 2007 7 54900
Opel Vectra B 1997 2 3850
Skoda Fel i ci a D 1999 5 4700
Mazda 323F I I 1995 5 2300
Opel Vectra B 2000 10 6200
Mazda 323F I I 1995 5 2300
Mercedes Benz C 200 2007 7 54900
Opel Vectra B 2000 10 6200
Opel Vectra B 1997 2 3850
Skoda Fel i ci a D 1999 5 4700
(18 tak)
3. Vertingiausios grybs
Aura rado inyne i nformaci jos apie vairias daroves bei vaisius ir nusprend isiaikinti, kurie i j verti n-
giausi. Parenkite program, kuri padt Aurai surikiuoti darovi ir vaisi sra pagal j energin vert.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas skirting darovi ir vaisi skaiius n.
Tolesnse n failo eilui raytas darovs ar vaisiaus pavadinimas (skiriama 15 pozi ci j) ir po tris realiuo-
sius skaiius - darovs ar vaisiaus 100 gram sudedamj dali (angliavandeni a, baltym b ir riebal r)
kiekiai gramais.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite darovi ir vaisi sra, surikiuot pagal du poymius: didjaniai
pagal baltym kiek ir majani ai pagal vandens kiek. Tarkime, kad nurodytus vaisius ir daroves sudaro
angliavandeniai, baltymai, riebalai ir vanduo.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, skaiiuojani, kiek 100 gram darovi ar vaisi yra vandens;
sukurkite funkci j, ri ki uojani vaisius ir daroves pagal du poymius: didjaniai pagal baltym
kiek ir majani ai pagal vandens kiek.
Pradiniai duomenys Rezultatai
4
Agurkas 2.8 1.0 0.0
Avokadas 5.1 1.7 26.4
Brokol i s 5.0 2.9 0.3
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
Agurkas 2.8 1.0 0.0
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
Avokadas 5.1 1.7 26.4
Brokol i s 5.0 2.9 0.3
(18 tak)
4. Darbiausi mokiniai
Pi rmokai per darbeli pamokas karp korteles ir ant j ra tuos skaiius nuo 1 iki 10, kurie ji ems
labiausiai patinka. Parenkite program, kuri padt mokytojai isiaikinti, kokia yra kiekvieno vaiko urayt
skaii suma, ir pateikt pradinius duomeni s apie parengtas korteles abclikai didjaniai pagal moki ni
vard.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodyti du sveikieji skaiiai - moki ni skaiius n
ir po ki ek korteli k pareng kiekvienas mokinys. Tolesnse n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien
moki n : jo vardas (skiriama 15 pozicij) ir po k sveikj skaii, urayt ant kiekvienos kortels.
Rezultat failo Rezultatai.txt:
pi rmose n eilui pateikite surikiuot abclikai didjaniai pagal vardus moki ni ir j parengt
korteli sra;
tolesnse n eilui nurodykite moki ni o vard (skiriama 15 pozi ci j) ir skaii, urayt ant jo
parengt korteli, sum.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite sumos skaiiavimo funkcij;
sukurkite rikiavimo funkci j v oi d ;
sukurkite masyvo raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
5 10
Andri us 5 2 1 5 2 1 1 8 1 3
Tomas 6 6 9 9 6 6 6 8 8 2
Evel i na 7 4 7 7 7 4 4 7 7 1
Rasa 3 2 3 3 3 2 2 9 6 3
Lukas 9 9 6 6 5 5 5 1 3 10
Andri us 5 2 1 5 2 1 1 8 1 3
Evel i na 7 4 7 7 7 4 4 7 7 1
Lukas 9 9 6 6 5 5 5 1 3 10
Rasa 3 2 3 3 3 2 2 9 6 3
Tomas 6 6 9 9 6 6 6 8 8 2
Andri us 29
Evel i na 55
Lukas 59
Rasa 36
Tomas 66
(15 tak)
5. Programavimo kalb populiarumas
Svetainje TI OBE Software" (ti obe.com) skelbiami populiariausi programavi mo kalb duomenys: pava-
dinimas, pagal popul i arum ui mama vieta 2011 m. gruodio mn. ir 2010 m. gruodio mn. Parenkite
program, kuri surikiuot programavi mo kalbas popul i arumo maji mo tvarka.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje nurodytas programavi mo kalb skaiius n. Tolesnse
n eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien programavi mo kalb: pavadinimas (skiriama 25 pozi ci jos), vieta
2011 m. gruodio mn. ir 2010 m. gruodio mn.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite kalbas majaniai pagal j popul i arumo pokyt. Jei keli kalb
popul i arumo pokytis toks pat, jas surikiuokite abclikai didjaniai pagal pavadinim.
Nurodymai
naudokite struktras ir masyvus su struktros tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d;
sukurkite rezultat raymo fail funkcij v oi d ;
sukurkite funkcij, ri ki uojani programavi mo kalbas majaniai pagal popul i arumo pokyt ir
abclikai didjaniai pagal pavadinim.
Pradiniai duomenys Rezultatai
20 Logo 17
J ava 1 1 PL/SQL 9
C 2 2 ABAP 5
C++ 3 3 Obj ecti ve-C 3
C# 4 5 J avaScri pt 2
Obj ecti ve-C 5 8 Ada 1
PHP 6 4 C# 1
Vi sual Basi c 7 7 C 0
Python 8 6 C++ 0
Perl 9 9 J ava 0
J avaScri pt 10 12 Li sp 0
Ruby 11 11 Pascal 0
Del phi / Obj ect Pascal 12 10 Perl 0
Li sp 13 13 Ruby 0
PL/SQL 14 23 Vi sual Basi c 0
Transact-SQL 15 14 Transact-SQL -1
Pascal 16 16 Assembl y -2
Ada 17 18 Del phi / Obj ect Pascal -2
Logo 18 35 PHP -2
Assembl y 19 17 Python -2
ABAP 20 25
(18 tak)
4.8. Veiksmai su si mbol i ei l utmi s
Informacini technologij brandos egzamino reikalavimai
Atlikti veiksmus su simboli eilutmis.
Aprayti simboli eiluts duomen tipo kintamuosius.
Atlikti veiksmus su simboli eilui ki ntamj reikmmis: vesti, ivesti, palyginti.
Uduotys
1. Kelions marrutas
Studentai vasar planuoja keliauti po Europ greitaisiais traukiniais. Tekstiniame faile ji e nurod kelions
marrut traukini pavadinimus ymdami sutrumpintai. Parenkite program, kuri pagal sutrumpi ni mus
urayt traukini pavadinimus.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas sutrumpi ni m skaiius s;
tolesnse s eilui rayta po du tarpu atskirtus odius - sutrumpi ni mas (skiriama 5 pozi ci jos)
ir visas traukinio pavadinimas (skiriama 15 pozicij);
po j raytas pasirinkt traukini skaiius n;
tolesnse n eilui surayti vis pasirinkto marruto traukini duomenys, atskirti tarpu: sutrum-
pinimas, traukinio numeri s (skiriama 6 pozi ci jos), trauki ni o ivykimo valandos ir minuts.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite vis traukini pavadinimus kartu su numeri ai s ir nurodykite j
ivykimo laik valandomis ir mi nutmi s. Vi enam traukiniui skiriama viena eilut.
Nurodymai
naudokite simboli eilui ( s t r i n g) masyvus;
naudokite sveikj skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkcij, kuri pagal trumpi n urayt vis traukinio pavadinim.
Pradiniai duomenys Rezultatai
2 Trai n463 12 30
TR Trai n Rai l j et41 12 50
RJ Rai l j et Trai nl 0467 13 20
8 Rai l j et41 14 20
TR 463 12 30 Trai n2 821 14 30
RJ 41 12 50 Trai n935 15 00
TR 10467 13 20 Rai l j et41 15 20
RJ 41 14 20 Rai l j et63 15 30
TR 2821 14 30
TR 935 15 00
RJ 41 15 20
RJ 63 15 30
(15 tak)
Programos patikrinimas
Pradiniai duomenys Rezultatai
1
E Kaunas-Vi l ni us
E 872 12 12
Kaunas-Vi l ni us872 12 12
1
EJ Kaunas-Vi l ni us
EJ 12 10 10
EJ 13 10 10
EJ 125 13 13
Kaunas-Vi l ni usl 2 10 10
Kaunas-Vi l ni usl 3 10 10
Kaunas-Vi l ni usl 25 13 13
2. Dominantys automobiliai
Andrius renkasi automobil. Narydamas saityn, ji s susirinko i nformaci j apie vairi marki automobilius
ir j sura tekstin fail. Parenkite program, kuri i srao atrinkt nurodytos marks automobilius.
Pi rmoje pradini duomen failo Duomenys.txt eilutje pateikta domi nanti automobilio mark (vienas
odis iki 10 pozicij) ir interneto parduotuvje parduodam automobili skaiius n. Tolesnse n eilui
rayti duomenys apie parduodamus automobilius: mark ir modelis (keli odiai, kuriems skiriamos
25 pozi ci jos), pagami ni mo metai, mnuo, kaina.
rezultat fail Rezultatai.txt suraykite domi nani os marks vis model i automobili duomenis.
Nurodymai
naudokite eilui s t r i n g masyvus;
naudokite sveikj ir realij skaii masyvus;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
Opel 6 Opel Vectra B 1997 2 3850
Mercedes Benz C 200 2007 7 54900 Opel Omega B 2000 10 6200
Opel Vectra B 1997 2 3850 Opel Vectra B 1998 12 300
Skoda Fel i ci a D 1999 5 4700
Mazda 323F I I 1995 5 2300
Opel Omega B 2000 10 6200
Opel Vectra B 1998 12 300
(15 tak)
3. Lietuvikos grybs
Si mona nori vertinti lietuvik darovi ir vaisi energin vert. I nformaci j apie vairius vaisius ir daroves
ji rado inyne ir j sura tekstin fail. Parenkite program, kuri i nusipirkt darovi ir vaisi srao
atrinkt Lietuvoje auginamas daroves ir vaisus.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas skirting darovi ir vaisi skaiius n;
tolesnse n failo eilui surayti darovi ir vaisi pavadinimai ir simbolis T, jei darovs ar vai-
siai auginami Lietuvoje, simbolis N - kitu atveju;
po j nurodytas nusipirkt skirting darovi ir vaisi skaiius p;
tolesnse p eilui surayti duomenys apie sigytus produktus: pavadinimas ir po tris realiuosius
skaiius - produkto 100 gram sudedamj dali (angliavandeni a, bal tym b ir riebal r)
kiekiai gramais.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite tuos nusipirktus produktus, kurie auginami Lietuvoje. J ei nra in-
formaci jos, ar produktas auginamas Lietuvoje, po j o pavadi ni mo raykite klaustuk ir produkto energin
Nurodymai
naudokite simboli eilui ( s t r i n g ) masyvus;
naudokite realij skaii ir simboli masyvus;
naudokite struktras (raus) ir masyvus su struktros (rao) tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j v oi d , formuojani rezultat sra.
Pradiniai duomenys Rezultatai
3
Agurkas T
Pomi doras T
Avokadas N
Agurkas 2.8 1.0 0.0
Avokadas 5.1 1.7 26.4
Brokol i s 5.0 2.9 0.3
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
Agurkas 2.8 1.0 0.0
Brokol i s ? 5.0 2.9 0.3
Pomi doras 5.8 1.0 0.4
(15 tak)
4. Spalvotos kortels
Pi rmokai ant skirting spalv korteli turjo urayti sveikuosius skaiius nuo 1 iki . Mokytoja pasak,
ant kokios spalvos kortels kur skaii reikia rayti. Moki ni ai neatidiai iklaus mokytojos nurodymus ir
ant skirting spalv korteli ura ji ems patinkanius skaiius. Parenkite program, kuri vertint, kaip
uduot atliko kiekvienas mokinys.
Pradini duomen failo Duomenys.txt:
pi rmoje eilutje nurodytas spalv skaiius n;
tolesnse n eilui yra i nformaci ja apie korteles: spalva (skiriama 15 pozicij), spalvos sutrum-
pi ni mas (vienas simbolis), koks skaiius turi bti uraytas ant kortels, kiek yra tos spalvos
korteli;
po j rayti du sveikieji skaiiai, atskirti tarpu: moki ni skaiius m ir po ki ek korteli k gavo
kiekvienas mokinys;
tolesnse m eilui rayta i nformaci ja apie kiekvien moki n : vardas (skiriama 15 pozicij) ir
k duomen por - kortels spalvos sutrumpi ni mas ir sveikasis skaiius, kur moki nys ura ant
tos kortels.
Rezultat failo Rezultatai.txt:
pi rmose m eilui pateikite kiekvieno moki ni o vard ir nurodykite skaii korteli, kurias ji s
pareng teisingai;
tolesnse n eilui pateikite i nformaci j apie kiekvienos spalvos kortel: nurodykite spalv, kiek
korteli parengta teisingai ir ki ek j nepanaudota.
Nurodymai
naudokite simboli eilui ( s t r i n g) masyvus;
naudokite sveikj skaii ir simboli masyvus;
naudokite struktras (raus) ir masyvus su struktros (rao) tipo elementais;
sukurkite pradini duomen skaitymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j v oi d , formuojani i nformaci jos apie kiekvien spalv sra;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradiniai duomenys Rezultatai
10 Andri us 4
Bal ta B 1 15 Tomas 3
Mlyna M 2 15 Evel i na 5
al i a 3 12 Bal ta 4 2 11
Raudona R 4 10 Mlyna 0 0 15
Gel tona G 5 10 al i a 0 0 12
Vi ol eti n V 6 12 Raudona 3 3
Pi l ka P 7 10 Gel tona 0 0 10
Orani n O 8 12 Vi ol eti n 2 2 10
Al yvuogi A 9 12 Pi l ka 4 3 6
J uoda J 10 10 Orani n 1 1 11
3 5 Al yvuogi 1 1 11
Andri us B 4 P 7 R 4 B 1 V 6 J uoda 0 0 10
Tomas v 6 A 9 B 6 O 8 P 2
Evel i na R 4 P 7 R 4 P 7 B 1
5. Esperanto kalba
Labiausiai paplitusioje di rbti nje nekamojoje kal boje - esperanto - daiktavardiai baigiasi galne -o,
daugiskaitoje pri dedama gal n -j. Pavyzdiui: uo - hundo, unys - hundoj. Bdvardiai esperanto kal boje
baigiasi gal ne -a, daugiskaitoje - -j. Pavyzdiui: rudas - bruna, rudi - brunaj; rudas uo - bruna hundo,
rudi unys - brunaj hundoj. Parenki te program, kuri sudaryt visus nurodyt bdvardi ir daiktavardi
daugiskaitos deri ni us.
Pradi ni duomen failo Duomenys.txt.
pi rmoje eilutje nurodytas bdvardi skaiius b;
tol esnse b eilui rayta po du odius - bdvardi o vi enaskai ta esperanto kal ba ir jo verti mas
lietuvi kalb, atskirti vi enu tarpo si mbol i u;
po j nurodytas daiktavardi eilutje skaiius d;
tol esnse d eilui rayta po du odius - daiktavardio vi enaskai ta esperanto kal ba ir jo verti -
mas lietuvi kalb.
Rezultat faile Rezultatai.txt pateikite visus gal i mus bdvardi ir daiktavardi daugiskaitos deri ni us
esperanto kal ba (ki ekvi enas bdvardis patei ki amas su visais daiktavardiais). Vi enam deri ni ui ski ri ama
vi ena eilut.
Nurodymai
naudoki te si mbol i eilui ( s t r i n g ) masyvus;
sukurkite pradi ni duomen skai tymo funkci j v oi d ;
sukurkite funkci j, formuojani daugiskait;
sukurkite rezultat raymo fail funkci j v oi d .
Pradi ni ai duomenys Rezultatai
3 gr andaj domoj
gr anda d i d el i s gr andaj s t r at o j
nova nau j as novaj domoj
bel a gr a us novaj s t r at o j
b el aj domoj
domo namas b el aj s t r at o j
s t r at o gat v
(20 tak)
5. Informacini technologij
valstybinio brandos egzamino uduot
iliustruojantys pavyzdiai
5.1. Pirmasispavyzdys
1. Saugaus ir teisto naudojimosi informacija bei interneto paslaugomis testas
1.1. Kuri pateikt popul i ari ausi vi ruso ri
Trojos arkliai Makrovi rusai Ki rmi nai Rezi denti ni ai vi rusai
api bdi na is sakinys:
Elektroniniu patu (ar pokalbi kanalais) plintanios ir labai spariai besikopijuojanios programos,
kurios uima kompiuterio atmintin, vadinamos
(1 takas)
1.2. Pateiktas Val stybi ns duomen apsaugos i nspekci jos pranei mo spaudai teksto fragmentas.
VALSTYBIN DUOMEN APSAUGOS INSPEKCIJA
Vi suomens informavimo priemons 2011 m. balandio 29 d. Nr. 2R-1494(1.36)
(EI. patu)
PRANEIMAS SPAUDAI
Bkime atsakingi pilieiai ir saugokime savo asmens duomenis
Valstybin duomen apsaugos inspekcija (toliau - VDAI ) pagal pastarosiomis dienomis gautus
praneimus ir straipsnius iniasklaidoje pastebi, kad gatvse ir pakelse galima matyti besimtanius,
kartu su iuklmis imestus nereikalingus dokumentus ar j kopijas su asmens duomenimis,
privatiems asmenims ir institucijoms adresuotus laikus ir kt., kuriuose yra asmens duomenys, pvz.,
laiko siuntjo ir gavjo adresas, duomenys apie asmens vykdytus mokjimus, kuriuose matyti
sskait numeriai ir pan. Dokumentuose pasitaiko ir konfidencialios informacijos, pvz., i sveikatos
prieiros staig gautos paymos bei kiti duomenys, kurie gali bti panaudoti be duomen subjekto
inios ir paeidiant jo interesus.
Nurodyki te du pranei mo tekstui iliustruoti ti nkamus asmens duomen pavyzdius.
1)
2)
(2 takai)
1.3. Perskaitykite tekst.
Pagrindin io tinklalapio informacija yra vartotojo veiksmai - k jis para, kokia jo nuotaika, su
kuo pradjo draugauti, koki nuotrauk kl, prie kokios bendruomens prisijung, k pakomentavo
ir pan. Veiksmai yra viei, nebent vartotojas nustato privatumo lygius (rodyti visiems, draugams ar
tik sau).
Apie kuri pateikt technol ogi j
Vi ki s Soci al i ni s ti nkl as Ti nkl arati s Bendrasi s dokument rengi mas
raoma tekste?
1.4. Tarkime, turite asmens tapatybs kortel, kurios elektronin l ai kmen rayti asmeniui identifikuoti
elektroninje erdvje ir elektroniniam paraui formuoti naudojami sertifikatai. Ko dar reikia, nori nt
pasirayti kur nors kompi uteryje esant dokument?
(2 takai)
1.5. vardykite bent vi en portale Elektroniniai valdios vartai" (www.epaslaugos.lt) gyventojams teikiam
viej paslaug. Trumpai (2- 3 sakiniais) paaikinkite, kaip ja pasinaudoti.
(2 takai)
1.6. Lietuvos Respublikos ryi reguliavimo tarnybos svetainje Esaugumas.lt" (www.esaugumas.l t) buvo
paskelbtas toks praneimas:
(spjimai
Per Skype* program plinta virusas
2012-02-24
CERT-LT i nformuoj a, kad per Skype' program vl plinta kompiuterinis virusas
(ki rmi nas). Naudojant esamus Skype" ir Face boo k* kontaktus, siuntinjamos inuts,
pavyzdi ui , haha foto h_tp://..,com/al bums.php?Facebook,com-l MG....JPG" ar panaios ir
siloma apl ankyti kenkj i k svetai n, kuri oj e ir yra virusas. Aktyvavus i nuorod
naudotojo kompiuteris gali bti apkrstas.
Demesio: Dauguma antivirusini program io viruso atmai nos dar nepa sta.
At si vel gdamas tai C E R T - L T rekomenduoja:
Pateikite dvi rekomendaci jas, kurios galt bti iame panei me.
1)
2)
(2 takai)
2. Praktin tekst rengykls uduotis
Faile BVP.doc esant tekst pertvarkykite remdami esi pateiktais nurodymais ir atliktos uduoties
pavyzdiu.
Nurodymai
1. Tekst rengykls (standartin) stiliaus Antrat 1 teksto spalv pakeiskite mlyn, lygiuot -
centrin.
2. Pakeist stili Antrat 1 pritaikykite skyreli pavadinimams (jie paymti tekste pusjuodiu
stiliumi).
3. Naudodamiesi automatine tekst rengykls pri emone, sunumeruoki te tekste esanias lenteles:
3.1. Lenteles numeruoki te vir j arabikais skaiiais.
3.2. Nurodyki te, kad pri e numeri bt raoma (sukurta) etiket lentel".
4. Naudodami esi automati ne tekst rengykl s pri emone, skyrelyje Kuo matuojamas alies ne-
darbo lygis?" suteikite formul ei numer . Nurodyki te, kad prie numeri o bt raoma (sukurta)
etiket formul . Nedarbo lygis" (numeri s turi bti nurodomas prie etiket).
5. Skyrelyje Kuo matuojamas alies nedarbo lygis?" esani ai lentelei apipavidalinti pasi ri nki te
stili 2 vidutinis spalvinimas - 1 parykinimas ir nurodyki te j taikyti antrati nei eilutei ir pi rm-
ajam stulpeliui.
6. I skyrelyje Bendrasi s vidaus produktas" esani os pi rmosi os santrumpos BVP" su-
kurki te nuorod Vi ki pedi joje patei kt straipsn apie bendrj vidaus produkt
(http://lt.wikipedia.org/wiki/Bendrasis_vidaus_produktas).
7. Naudodami esi automati ne tekst rengykl s pri emone, dokumento pabai goje sukurkite jo turi n .
Tarp tarp pavadi ni m ir puslapi numeri upildykite l i ni ja.
8. Naudodami esi automati ne tekst rengykl s pri emone, dokumento pabai goje sudarykite dalyki-
n rodykl:
8.1. j traukite iuos odius ir odi jungi ni us: Bendrasis vidaus produktas",
Pavyzdys", Nedarbo lygis".
8.2. Pasi ri nki te dalykins rodykls api pavi dal i ni mo stili Oficialus" ir nurodyki te svokas
pateikti vi enu stulpeliu.
9. Sutvarkykite dokumento puslapines antrates ir porats:
9.1. Nelygini puslapi puslapinse antratse paraykite od Ekonomi ka".
9.2. Lygini puslapi puslapinse antratse nurodyki te dat.
9.3. Vi s puslapi puslapinse poratse nurodyki te dokumento puslapi numeri us.
10. Sutvarkyt dokument raykite l ai kmen pavadi ni mu BVP_atlikta.pdf.
Atliktos uduoties pavyzdys
BenUr asb vi daus produktas
Bendrasis valini' produktas I BVPi via api bri amas kaip gal uti n preki ir paslaug., sukurt
Salyje, rinkos vert per tam tikra l ai ko tarp.
BVP gali bti apskai i uojamas trimis metodais, sumuojant per tam tikri] laikotarp:
. sukurt pri dti n vert (gamubos metodus),
patirtas ilaidas (ilaidu metodas);
. gautas pajamas (pajam metodas).
Pavyzdys, kuris padeda paaikinti BVP svok.
1 lentel. Dviej gamykl, sudarani alies Uk, rodikliai
Pl i eno gamykl a Lt
Pajamos 100
I laidos (darbo umokesti s) 80
Pel nas 20
Automobi l i u gamykl a Lt Lt
Pajamos 210
I laidos 170
Darbo umokesti s 70
Pl i eno pi rki mas 100
Pel nas 40
Ar tai 310 Lt. kuri uos sudaro IIXJ Lt pl i eno gamykl os pajam ir 210 Lt automobi l i
gamykl os pajam? O gal tai galutini produkt vert, i uo atveju - automobi l i , t. y. 210 Lt?
Tiktina, kad tai 210 Lt, nes pl i enas vra tarpi ni o vartoji mo preke, kuri os vert neturi bti
skaityta galutinio produkto (automobi l i o) vert.
Kuo matuoj amas al i es nedarbo l ygi s?
Nordami vertinti nedarbo mast, ekonomi stai pateikia special rodikl - nedarbo lyg
Nexiarhy lygis - tai nedirbanti darbo jga, iSreikta procentais,
formul. Nedarbo lygis
lentel. Nedarbo rodikliai I ietuvu|e 1944- ui
^ .1994 . t p , . im .
Gyventoj*? .
ui mto itws
tyrime
duomeni mi s
Dirbo' bi ros
I Cl 132 14,6 16,4 17,4 13 12,5
. . i " i M
TURI NYS
Bendrasis vidaus produktas
Kuo matuojamas alies nedarbo lygis? _
DALYKI N RODYKL
(20 tak)
3. Praktin skaiiuokls uduotis
Lentel je I semestro rezultatai surayti Technol ogi j" kol egi jos pi rmo kurso student sesi jos rezultatai ir
bazi ns soci al i ns i mokos dydis.
Pertvarkykite faile Stipendijos.xls esani us duomeni s remdami esi pateiktais nurodymai s ir atliktos uduoties
pavyzdiu.
Nurodymai
1. Naudodami esi formul mi s ir funkci jomi s, upildykite nuspalvintus lentels langelius.
1.1. Apskai i uoki te ios di enos dat.
1.2. Apskai i uoki te ki ekvi eno studento gaut verti ni m vidurk. Rezul tat pateikite antrojo
skai tmens po kabl el i o ti ksl umu.
1.3. Apskai i uoki te ki ekvi eno dalyko verti ni m vidurk. Rezul tat pateikite pi rmojo skait-
mens po kablelio ti ksl umu.
1.4. Apskai i uoki te studentui mokamos sti pendi jos dyd. Sti pendi ja studentui mokama, jei jo
visi egzami n verti ni mai di desni nei 7 bal ai ir egzami n verti ni m vi durki s ne maesni s
nei 8 balai. Sti pendi ja yra 2 bazi ni soci al i ni i mok dydio.
1.5. Apskai i uoki te, ki ek yra ki ekvi eno dalyko nepatenki nam verti ni m (egzami n
neilaikiusij student skaii). Egzami nas ilaikytas, jei jo verti ni mas didesnis nei 3
balai.
1.6. Apskai i uoki te student skaii grupse.
1.7. Apskai i uoki te sti pendi joms i mokti ki ekvi enai grupei reikaling sum ir vi s i mok
sum.
Atliktos uduoties pavyzdys
A B C D E F G H I J K
1
I SEM ESTRO REZUL TA TA I
2 ios dienos data 2012-12-17
3 Bazin socialin imoka 130 Lt
5 Dalykai
6
Grup
Vardas ir
pavard
I
n
f
o
r
m
a
c
i
n
i


t
e
c
h
n
.

p
a
g
r
i
n
d
a
i

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

F
i
z
i
k
a

C
h
e
m
i
j
a

P
r
o
g
r
a
m
a
v
i
m
o

v
a
d
a
s

U

s
i
e
n
i
o

k
a
l
b
a

K
a
l
b
o
s

k
u
l
t

r
a

Rezul tat
vidurkis
Sti pendi ja
7 Almant Maliknait 9 8 8 8 7 9 8 8,14 390 Lt
8 1_1 Diana ilinskait 7 2 2 6 5 8 8 5,43 -
9 U Juozas Baikauskas 3 4 4 3 4 4 6 4 -
10 IJi Jrat Mackeviit 8 7 8 9 7 8 8 7,86 -
11 IJ Rolandas Vanagas 8
7
7 6 3 8 8 6,71 -
12 1_1 Silvestras Klimka 7 3 2 3 4 6 7 4,86 -
13 1_1 Zita Vakevii t 4 3 1 7 6 8 5 4,86 -
14
1_2 Darius Jasulionis 7 10 9 10 7 9 9 8,71 390 Lt
15
1J -
Daiva Ivinskait 9 8 8 8 7 8 9 8,14 390 Lt
16 1__2 Gintaras Katkus 9 7 7 8 7 8 7 7,57 -
17 1__2 Gitana Laurinskyt 9 5 5 3 4 6
7
5,57 -
18 1.2 Nijol Austvt 7 6 6 6 5 7 6 6,14 -
19 1....2 Mindaugas Madvs 9 8 9 8 9 7 9 8,43 390 Lt
20 1_2 Tadas Pakeviius 7 5 4 3 4 7 7 5,29 -
21 12 ydrn imknait 5 4 5 6 3 5 6 4,86 -
23
Dalyk vertinim vidurkis 7,2 5,9 5,7 6,3 5,5 7,2 7,3
24 Nepatenkinam vertinim 1 2 3 4 2 0 0
26 1-os grups studentu skaiius 7
27 2-os grups student skaiius 8
28
1-ai grupei imokama stipendij suma 390 Lt
29
2-ai grupei imokama stipendij suma 1170 Lt
30 Imokam stipendij suma 1560 Lt
2. Nubraiykite di agram Dal yk egzami n vertinimai".
2.1. Dal yk verti ni m vidurkius pateikite stulpeline, nepatenki nam verti ni m skaii -
l i ni ji ne di agrama.
2.2. raykite di agramos pavadi ni m.
2.3. Nurodyki te kategori j (X) aies rei kmes - dalyk pavadi ni mus.
2.4. Pasi ri nki te rodyti duomen ymes (eti ketes).
Atliktos uduoties pavyzdys
t.__.: Oalykif vertinim vidurkis " Nepatenkinam vertinim
Dal yk egzami n vert i ni mai
o
informacini Matemati ka Fizika
techn. pagrindai
Chemi ja Programavi mo Usi eni o kal ba Kal bos kultra
vadas
3. Pasi ri nki te gulsi A 4 formato lapo padt.
4. Puslapins antrats vi duryje paraykite odius Pi rmo kurso student sesijos rezultatai".
5. Puslapins porats vi duryje terpkite dat ir puslapio numer (duomeni s tarpusavyje atskirkite
tarpu).
(20 tak)
4. Pirmoji praktin programavimo uduotis
ki ni nkas turguje preki auja irniais, supakuotais po vi en ir po du ki l ogramus. Ki ekvi enas pirkjas perka
ne mai au kaip 1 kg ir ne daugiau kaip 50 kg irni. ki ni nkas i pradi nori iparduoti didesnes i rni
pakuotes. J ei pi rkjas perka daugiau kaip 1 kg irni, ki ni nkas duoda pakuotes po 2 kg ir, jei reikia, 1 kg
pakuot (pvz., perkant 5 kg irni, duodamos dvi 2 kg ir vi ena 1 kg pakuot). Kai 2 kg pakuots baigiasi,
ki ni nkas pardavi nja 1 kg pakuotes.
Parenki te program, kuri apskaiiuot:
ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg irni pakuoi pardav ki ni nkas;
keli pirkjai nusi pi rko bent vi en irni pakuot;
ki ek ki l ogram i rni nusi pi rko paskutinis pirkjas, dar gavs bent vi en i rni pakuot.
Pradi ni duomen failo Zl.txt:
pi rmoje eilutje yra nurodyta, ki ek irni pakuoi ki ni nkas atve turg:
nl (1 <nl< 100)- 1 kg ir
n2 (1 <n2< 100)- 2 kg;
antroje ei l utje uraytas pi rkj skaiius n (1 < n < 100);
tol esnse n eilui nurodyta, ki ek ki l ogram irni pageidauja pirkti ki ekvi enas pirkjas.
Rezultat failo Z lrez.txt:
pi rmoje eilutje nurodykite, ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg pakuoi nupi rkta (jei kuri os nors ries
pakuoi nra parduota, raykite nul );
antroje eilutje pateikite, keli pi rkjai nusi pi rko bent vi en i rni pakuot;
trei oje eilutje pateikite, kelis ki l ogramus i rni nusi pi rko paskutinis pirkjas, dar gavs bent
vi en i rni pakuot.
Nurodymai
Pi rkj pagei davi mams atmi nti nje laikyti naudoki te vi enmat sveikj skai i masyv.
Sukurki te procedr
1
, kuri apskaiiuot, ki ek pi rkj nusi pi rko bent vi en i rni pakuot ir ki ek
ki l ogram i rni nusi pi rko paskuti ni s pirkjas, dar gavs bent vi en pakuot.
Programoje nenaudoki te sakini, skirt darbui su ekranu.
Pradini duomen ir rezultat pavyzdiai
Pradi ni ai duomenys Paai ki ni mas
1 2 nl i r n2
2
Pi rmasi s pi rkjas pagei dauja pirkti 1 kg i rni
3 Antrasi s pi rkjas pagei dauja pirkti 3 kg i rni
Rezultatai Paai ki ni mas
1 1
Parduota vi ena 1 kg ir vi ena 2 kg pakuot
2
Du pi rkjai nusi pi rko i rni
2
Paskutinis pirkjas, dar gavs bent vi en i rni pakuot, nusi pi rko
2 kg i rni
Programos vertinimas
Verti ni mo kri teri jai Takai Pastabos
Testai 20
Takai ski ri ami , jei progra-
ma patei ki a teisingus vis
test rezultatus
Teisingai skai tomi duomenys i failo 3
Verti nama tada, kai neski -
ri ami takai u testus
Teisingai raomi rezultatai 3
Verti nama tada, kai neski -
ri ami takai u testus
Sukurta procedra, skirta apskaiiuoti, ki ek pi rkj nusi pi rko bent
vi en i rni pakuot ir ki ek ki l ogram irni nusi pi rko paskutinis
pirkjas, dar gavs bent vi en pakuot
6 Verti nama tada, kai neski -
ri ami takai u testus
Teisingai skai i uojami parduot i rni pakuoi skaiiai 5
Verti nama tada, kai neski -
ri ami takai u testus
Tei si ngos ki tos procedros ir funkci jos, jei j yra, ir pagri ndi n
programa
3
Verti nama tada, kai neski -
ri ami takai u testus
Teisingai apraytas vi enmai o masyvo duomen tipas (tipai) i r
ki ntami eji
1
Vi sada verti nama
Sukurta nurodyti ems skai i avi mams atlikti procedra 1
Vi sada verti nama
Prasmi ngai pavadinti ki ntami eji , komentuojamos programos
dalys, l ai komasi raybos taisykli
1
Vi sada verti nama
Vi enti sas programos raymo stilius; nra sakini, skirt darbui su
ekranu
2
Vi sada verti nama
I vi so tak 25
(25 takai)
1
C++programavimo kalboje - funkcija.
5. Antroji praktin programavimo uduotis
ki ni nkai turguje prekiauja irniais, supakuotais po vi en ir po du ki l ogramus. Ki ekvi enas pi rkjas perka ne
mai au kaip 1 kg ir ne daugiau kaip 50 kg irni. ki ni nkai i pradi nori iparduoti 2 kg irni pakuotes.
Todl pi rkjai aptarnaujami toki a tvarka:
Ki ekvi enas pi rkjas i pi rmo ki ni nko perka ti ek 2 kg i rni pakuoi , ki ek jam reikia, arba tiek,
ki ek turi ki ni nkas. J ei pakuoi trksta, tuomet perka i antro, trei o ir 1.1, ki ni nko, kol nusip-
erka rei ki am ki ek arba ki ni nkai jau neturi 2 kg pakuoi .
Kai ki ni nkai jau neturi 2 kg pakuoi , o pi rkjui dar trksta irni, ji s i pi rmo ki ni nko perka
ti ek 1 kg i rni pakuoi , ki ek jam reikia, arba tiek, ki ek turi ki ni nkas. J ei dar trksta, tuomet
perka i antro, trei o ir 1.1, ki ni nko, kol nusi perka rei ki am ki ek arba ki ni nkai jau neturi 1 kg
pakuoi .
Parenki te program, kuri apskaiiuot:
ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg i rni pakuoi nori nusipirkti pirkjai;
ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg irni pakuoi ki ni nkai atve turg;
ar ki ni nk atvet i rni pakuoi pakaks vis pi rkj porei ki ams patenki nti ;
ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg i rni pakuoi nusi pi rks ki ekvi enas pirkjas;
ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg i rni pakuoi liks ki ekvi enam ki ni nkui .
Pradi ni duomen failo Zl.txt:
pi rmoje eilutje yra pi rkj skaiius np (1 <np< 100);
tol esnse np eilui surayti pi rkj duomenys: vardas ir pavard (pi rmosi os 20 pozi ci j) bei
pagei daujam pirkti irni ki l ogram skaiius;
po j nurodytas ki ni nk skaiius nu (1 <nu < 100);
tol esnse nu eilui surayti ki ni nk duomenys: vardas ir pavard (pi rmosi os 20 pozi ci j) ir
atvet parduoti i rni 1 kg ir 2 kg pakuoi skaiius.
Rezultat failo Zlrez.txt.
pi rmoje eilutje nurodyki te, ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg i rni pakuoi pagei dauja pirkti pi rkjai (jei
kuri nors pakuot nebus perkama, raykite nul );
antroje eilutje nurodyki te, ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg irni pakuoi ki ni nkai atve turg (jei
kuri os nors pakuots neatve, raykite nul );
trei oje eilutje paraykite, ar uteks irni vi si ems pi rkjams (od Taip / Ne);
tol esnse np eilui pateikite pi rkj duomeni s: vard ir pavard bei tris skaiius - ki ek ki l ogram
i rni pageidavo pirkti, ki ek 1 kg ir ki ek 2 kg pakuoi nusi pi rko (jei kuri os nors pakuots nenu-
sipirko, raykite nul );
po to nu eilui pateikite ki ni nk duomeni s: vard ir pavard bei du skaiius - ki ek 1 kg ir ki ek
2 kg pakuoi liko nenupi rkta (jei kuri os nors pakuots neliko, tai raykite nul).
Nurodymai
Naudoki te masyvus su rao
2
ti po el ementai s.
Ki ekvi enam atski ram skai i avi m vei ksmui paraykite funkci j
3
.
Programoje nenaudoki te sakini, skirt darbui su ekranu.
2
C++programavimo kalboje - struktura.
3
C++programavimo kalboje - funkcija, kuri grina rezultatas per funkcijos vard.
Pradini duomen ir rezultat pavyzdiai
Pradiniai duomenys Paaikinimas
3
Petras Petr ai ti s 15
Rimas Ri mai ti s 3
J urgi s J urgai ti s 17
2
Ri mti s J avai ti s 25 2
Romas Roputi s 2 6
Pirkj skaiius np
Pirmasis pirkjas pageidauja pirkti 15 kg irni
Antrasis pirkjas pageidauja pirkti 3 kg irni
Treiasis pirkjas pageidauja pirkti 17 kg irni
ki ni nk skaiius nu
Pirmasis kininkas atve 25 pakuotes po 1 kg ir 2 pakuotes po 2 kg
Antrasis kininkas atve 2 pakuotes po 1 kg ir 6 pakuotes po 2 kg
Rezultatai Paaikinimas
3 16
27 8
Tai p
Petras Petr ai ti s 15 1 7
Rimas Ri mai ti s 3 1 1
J urgi s J urgai ti s 17 17 O
Ri mti s J avai ti s 6 O
Romas Roputi s 2 O
Pirkjai pageidauja 3 pakuoi po 1 kg ir 16 pakuoi po 2 kg
kininkai silo 27 pakuotes po 1 kg ir 8 pakuotes po 2 kg
irni pakuoi visiems pirkjams pakaks
Pirkjas pageidauja pirkti 15 kg irni, gaus 1 pakuot po 1 kg ir 7 po 2 kg
Pirkjas pageidauja pirkti 3 kg irni, gaus 1 pakuot po 1 kg ir 1 po 2 kg
Pirkjas pageidauja pirkti 17 kg irni, gaus 17 pakuoi po 1 kg ir O po 2 kg
Pirmasis kininkas parsive 6 pakuotes po 1 kg ir nei vienos po 2 kg
Antrasis kininkas parsive 2 pakuotes po 1 kg ir nei vienos po 2 kg
Programos vertinimas
Verti ni mo kriterijai Takai Pastabos
Testai 20
Takai skiriami, jei
programa pateikia
teisingus vis test
rezultatus
Teisingai skaitomi duomenys i failo 4
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai raomi rezultatai 5
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai skaiiuojama, ki ek koki pakuoi reiks pirkjams 1
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai skaiiuojama, kiek koki pakuoi atve kininkai 1
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai skaiiuojama, ar pirkjams pakaks pakuoi 1
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai skaiiuojama, ki ek kuris pirkjas koki pakuoi gaus ir kiek
koki pakuoi liks ki ni nkams
6
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisinga pagrindin programa 2
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u
testus
Teisingai aprayti rao masyvo duomen tipas (tipai) ir ki ntami eji 1
Visada verti nama
Sukurta nurodytiems skaiiavimams atlikti procedra 1
Visada verti nama
Prasmingai pavadinti ki ntami eji , komentuojamos programos dalys, laiko-
masi raybos taisykli
1
Visada verti nama
Vientisas programos raymo stilius; nra sakini, skirt darbui su ekranu 2
Visada verti nama
I viso tak 25
(25 takai)
5.2. Antrasis pavyzdys
1. Saugaus ir teisto naudojimosi informacija bei interneto paslaugomis testas
Atsakykite klausimus apie vien populiariausi iuolaikikoje vi suomenje naudojam elektronini
paslaug - elektronin bankininkyst.
1.1. Kuris pateikt adres
1 ) http://https_e_bank.lt
2 ) https://www.e_bank.lt
3) smtp:// www.e_bank.lt
4) ftp://www.e_bank.lt
galt bti elektronins bankininkysts paslaugas teikianios svetains adresu (teising atsakym
apibraukite)
7
.
(1 takas)
1.2. Tarkime, nusprendte patikrinti elektronins bankininkysts paslaug tei kjo tapatum. Tam atvrte
svetains savininko tapatumo l i udi ji mo duomen lang.
Bendroji Isamesne
Liudijimas patikrintas iems jo panaudojimo atvejams:
SSL serverio liudijimas
Kam iduotas
Vardas
staiga
staigos padalinys
Numeris
ebankas.bankas.lt
bankas.lt
W2
25:EC:90:F2:57:87:E7:19:FA:1E:85:3C:0A:AF:QC:B4
Kas idav
Vardas
staiga
staigos padalinys
Galiojimas
Idavimo data
Galioja iki
Kontroliniai kodai
SHAl kontrolinis kodas A3:FA:50:51:A1:39:00:AF:31:93:43:3C:6A:4C:75:41:EB:31:5D:72
MD5 kontrolinis kodas B1:91:AF:30:71:2E:DF;E5:94;78:E8:DE:95;98;02;53
VeriSign Class 3 Extended Validation SSL SGC CA
VeriSign, Inc.
VeriSign Trust Network
2010-04-13
2012-04-13
Kurie dialogo lange pateikti duomenys padeda jums sitikinti, kad elektronins paslaugos teikjas
utikrina saug ir konfidencial duomen perdavim tinkle?
D
2)
(2 takai)
1.3. Tarkime, prisijung prie elektronins bankininkysts paslaugas teikianios svetains, ivydote tok
praneim:
Kad apsaugot J ua nuo galim sukiavim, praome vesti duomenis *
J s kod korteles, k.id galtumme patvirtinti vartotoj.
i 0791 1034 027
012
072
076 f
082
I 014
010 [
3013 CHI
; " l ttbi l :
021f

17 [ 053 1 1009 1 1026 I l 032 \ \
vardykite veiksmus, kuri uos atliktumte:
(2 takai)
1.4. Kl i entams identifikuoti el ektroni ns banki ni nkysts paslaugas tei ki ani ose svetainse naudojamas var-
totojo kodas ir slaptaodis, kuri s vedamas i slaptaodi kortel s arba slaptaodi generatoriaus.
vardykite dar vi en bd slaptaodiui vesti.
(1 takas)
1.5. Tarki me, skmi ngai pri si jungte prie el ektroni ns banki ni nkysts paslaugas tei ki ani os svetains.
vardykite bent dvi kitas el ektroni nes paslaugas, kuri omi s galite pasi naudoti , jungdami esi ir identifi-
kuodami save el ektroni ns banki ni nkysts paslaugas tei ki ani oje svetainje.
1)
2)
(2 takai)
1.6. I nternete gal i ma rasti daug i nformaci jos, panai os pateikt iame teksto fragmente:
Ne maiau nei 3000 nevardijamo Britanijos banko klient jau prarado 675 tkst. svar. Tutindamas
banko klient sskaitas Trojan" virusas i pradi nesukl joki tarim, nes rod prastus, o i
tikrj suklastotus sskaitos duomenis, - skelbia Dailymail" - tkstaniai internetine bankininkyste
besinaudojani brit tapo nusikaltli aukomis, kai j kompiuteriai buvo ukrsti Trojan" virusu...
vardykite dvi pri emones, kuri os padt apsaugoti js kompi uteryje esani i nformaci j nuo Trojos
arkli.
1)
2)
(2 takai)
2. Praktin tekst rengykls uduotis
Faile Tekst_rengykls_uduotys.doc esant tekst pertvarkyki te remdami esi pateiktais nurodymai s ir atlik-
tos uduoties pavyzdiu.
Nurodymai
1. Suenkl i nt sra Kai kurios alys ir j sostins pateikite romni kai s skaiiais sunumeruotu
tri j lygi srau.
2. Naudodami esi tabuliavirno upildu l i ni ja, mons 2012 m. ilaid apskaitos formoje sukurkite
laukus datai, sumai odiais bei buhal teri o vardui ir pavardei rayti.
3. Tekst Lietuvos krepinio istorija pateikite dvi em skiltimis.
3.1. Pi rmosi os skilties plot nurodyki te 8 cm, antrosi os - 6,5 cm, tarp tarp skili - 2,5 cm.
3.2. Skiltis tarpusavyje atskirkite skirtuku.
4. Sutvarkykite lentel Vieosios bibliotekos (2010 .).
4.1. Pasi ri nki te centri n lentels lygiuot.
4.2. Nurodyki te langeli aukt 0,5 cm.
4.3. Lentels pirm trij stulpeli (Savivaldybs, Bibliotek filial skaiius ir Profesionali
bibliotekinink skaiius) plot pasirinkite 3 cm.
4.4. Suvi enodi nki te dviej paskuti ni lentels stulpeli {I viso ir I j su interneto prieiga)
plot.
4.5. Lentels duomeni s irikiuokite pagal bi bl i otek su i nterneto pri ei ga skaii majani ai .
5. Naudodami esi automati ne tekst rengykls pri emone, sunumeruoki te Salvadoro Dal i biografi-
jos tekste esani us paveikslus.
5.1. Paveikslus numeruoki te di di osi omi s rai dmi s prie paveiksl.
5.2. Nurodykite, kad pri e raidi bt raoma (sukurta) etiket paveikslas" (raid raykite
prie eti ket).
Atliktos uduoties pavyzdys
Kai kurios alys ir j sostins MONS 2012M.ILAID APSKAITA
Teikjo pavadinimas
LIETUVOS KREPINIO ISTORIJA
Buhalterio vardasir pavard
Krepinis - populiariausia Lietu-
vojesporto aka. is komandinis aidimas
Lietuvoje pradtas aisti apie 1920m., o
1922m. balandio 23d. Kaune vyko
pirmosios rungtyns tarp Lietuvos fizinio
limo sjungos komandos LFLS ir
laikinosios sostins rinktins. Jas rezultatu
8:6 laimjo LFLS. Tais paiais metais
surengtos Lietuvos moter krepinio
pirmenybs, o 1924m. - alies vyr
empionatas. 1920m. K.Dineika ileido
vadovl vyrams Krepiasvydis", o
' m. pasirod S. Dariaus paruota
knyga ,.Basketbolo aidimas (krepia-
svydis)" ir Lietuvossporto lygosoficialios
basketbolo taisykls 1926-1927m.
aidimo lygis buvo neauktas, tekdavo
nuolat pralaimti kaimynini Baltijos
valstybi komandoms.
1934m. Kaune pastatyti Kno
kultros rmai su moderniaaidim sale.
1936m. Lietuvos kamuolio
aidimo sjungos krepinio
komitetas priimtas tarptautin
organizacij FIBA, tais paiais
metais K.Savickas ileido knyg
Krepinis".
1935m. Kaun, Pasaulio
lietuvi kongres, buvo atvyk
yms JAV lietuvi krepinio
specialistai: B. Budrikas, J. Knaas,
F. Kriauinas ir K. Savickas
Pastarieji du liko Lietuvoje ii
mokalies krepininkus aidimo
paslapi. Lietuvos rinktin
pirmkart tapo Europosempione
1937m. laimjusi antrsias
Europos vyr krepinio
pirmenybes Krepininkus ruoi
aidiantysis treneris F. Kriaui
VIEOSIOS BIBLIOTEKOS (2010M.) SALVADORAS DALI
ininkas, tapytojas, grafikas ir
Salvadoras Dali gim 1904m. gegus 11 d. Figero mieste (irono provincija Ispanij
urje) pasiturinio notaro eimoje. Vaizduojamj menstudijuoti pradjo miesto daii
mokykloje. Nuo 1914 iki 1918m. buvo aukljamas Marist ordino broli akademijc
Figere.
916m. atostogaudamas Kadakese jis pirm kart susipaino su modernistiniu men
"irmoji personalin Dali paroda jvyko 1919m. Po dvej met tvas nusprend pasi:
lailininkstudijuoti Madrido dailsakademij.
926m., prie pat baigiamuosius egzaminus, Dali buvo imestas i Akademijos
akiplik pasakvm, kad niekas neturi pakankamai kompetencijos j egzaminuo
i. Dali kartu su BunjueIiu dalyvavo siurealistinio filmo Andalzijosuo"krime.
(20 tak)
3. Praktin skaiiuokls uduotis
Pertvarkykite faile Varzybos.xls esani us duomeni s remdami esi pateiktais nurodymai s ir atliktos uduoties
pavyzdiu.
Nurodymai
1. Naudodami esi formul mi s ir funkci jomi s, upildykite l akto Rezultatai nuspalvintus lentels
Lietuvos sporto mokykl lengvosios atletikos vaikin varyb rezultatai langelius.
1.1. Apskai i uoki te vidutin sporti ni nk rezultat bgi mo, uoli ir rutul i o stmi mo rungtyse
antrojo skai tmens po kabl el i o ti ksl umu.
1.2. Apskai i uoki te ki ekvi enos rungti es geriausi rezultat.
1.3. Apskaiiuokite, ar ki ekvi eno sporti ni nko pasiektas rezultatas geresnis u vidutin bgi mo,
uoli ir rutul i o stmi mo rungtyse.
1.4. Apskaiiuokite, ki ek sporti ni nk pasiek geresn u vidutin bgi mo, uoli ir rutul i o
stmi mo rungtyse.
Atliktos uduoties pavyzdys
. .!. A 8 C D F 6 H I J K L M N
1
1 LI ETUVOS SPORTO MOK YK L LENGVOSI OS ATLETI KOS VAI KI N VARYB REZULTATAI
? Spor to mokykl os
pavadi ni mas
3
%
-
e
5
3

K
u
t
u
l
i
o

s
t

m
i
m
a
s
,

m

Pasi ekt
rezul tat suma
A r sporti ni nko rezul tatas geresni s
u vi duti n
? Spor to mokykl os
pavadi ni mas
3
Var das i r pavar d

2

3
1 I
E |
S 2 r, r. J K
u
t
u
l
i
o

s
t

m
i
m
a
s
,

m

bgi mo
vungtvse,
s
uol i
rungtyse,
m
bgi mo
rungtyse
uol i
rungtyse
rutulio
stmi mo
rungtyje
4 : Kauno Vi l ti s" Ai varas Tumnas 837 10,47 50,02 1,40 4,65 12,35 68,86 6,05 Tai p Tai p -
5 Vilniaus l engvosi os atletikos Al gi mantas Putkus 10,13 15,20 56,36 1,47 4,29 12,51 81,69 5,76 - Tai p -
6 iauli l engvosi os atletikos Andri us Savi ckas 9,57 11,02 49,61 1,20 4,85 15,02 70,20 6,05 Tai p Tai p Tai p
7 Vi l ni aus Si etyno" Artras Radzi vanas 8,89 11,80 55,62 1,51 3,55 13,23 76,31 5,06 Tai p - -
S Kauno Vi l ti s" Arnas Usas 8,45 10,14 53,64 1,25 4,53 13,35 72,23 5,78 Tai p Tai p -
9 i aul i l engvosi os atletikos Audri us Pl i knys 9,65 11,14 52,63 1,30 4,84 15,81 73,42 6,14 Tai p Tai p Tai p
10 Vi l ni aus l engvosi os atletikos Dari us Tamauskas 10.26 11,38 57,87 1,46 4,18 15,01 79,51 5,64 Tai p Tai p
i i ; Vi l ni aus Si etyno" J ustas Pel cki s 10,63 14,00 53,24 1,49 4,12 15,02 77,87 5,61 Tai p Tai p
12 Maei ki u Lukas Andri jauskas 9,27 13,56 59,23 1,00 3,66 12,33 82,06 4,66 - -
13 i l al s Mantas i mkus 9,78 14,36 51,65 1,25 4,65 12,33 75,79 5,90 Tai p Tai p
14 i aul i l engvosi os atletikos Mari us Lazauskas 10,59 10,68 51,65 1,41 3,52 13,35 72,92 4,93 Tai p - -
15 V
7
Uniatis l engvosi os atletikos Mvkol as Rai vs 10,38 11,63 59,42 1,43 3,80 14.98 81,43 5,23 - Tai p
16 Maei ki Paulius Gaubas 9,06 14,01 53,24 1,30 3,83 11,92 7631 5,13 Tai p -
17 Vi l i i i aus Si etyno" Ramnas Pilotas 9,24 10,88 57,23 1,25 5,20 14,65 77,35 6,45 - Tai p Tai p
18 Kauno Vi l ti s" Si l vestras Kaval i auskas 8,97 10,26 50,12 1,20 4,23 14,01 6935 5,43 Tai p Tai
19 Vi l ni aus Si etyno" Tadas Butkus 10,11 11,98 54,22 1,50 3,51 13,99 76,31 5,01 Tai p - Tai p
20 Vilitiaus Si etyno" Tomas Arl auskas 10,01 12,32 55,67 1,35 4,3! 13,35 78,00 5.66 - Tai p -
211Vi l ni aus l engvosi os atletikos ydrnas Ratkevi i us 10,76 14.86 60,12 1,32 4,32 9,23 85,74 5,64 Tai p
23
Vidutinis rezul tatas 13,47 76,41 5,56
Sporti ni nk, pasi ekusi geresn
rezultatu, nei vidutinis, skaiius
24
Geri ausi as rezul tatas 8,45 10,14 49,61 1,00 3,51 9,23 6935 4,66 10 11 8
2. Lakte Diagrama sutvarkykite diagram Varyb dalyvi rezultatai uoli ir rutulio stmimo
rungtyse.
2.1. rayki te di agramos ir kategori j (X) ai es pavadi ni mus.
2.2. Nurodyki te kategori j ai es maksi mum 23 m. ir rei kmes patei kti su vi enu skai tmeni u
po kabl el i o.
2.3. Pasi ri nki te rodyti duomen ymes (eti ketes).
Atliktos uduoties pavyzdys
Varyb dalyvi rezultatai uol i ir rutulio stmimo
rungtyse
uolis j auktj, m
:
uolis (tol, m
'. >... . < ^ ^^ ; m RuKiIio stmimas, m
ydrnas Ratkeviius 2 4r32 i
Tomas Arlauskas i: 1,36 4,31 I
TadasButkus I fiSO 3,61
SiivestrasKavaliauskas 1,20 4,23
Ramnas Pilotas \ 1,25 5,20
PauI i usGaubas ; 1,30 3,83
Mykolas Rai ys 1,43 3,80
Mari usLazauskas 1,41 3,52
Mantas imkus 1,25 4,65
Lukas Andrijauskas 1,00 3,66
J ustas Pelckis 1,49 4,12 \
Dari usTamauskas 1,46 4,18 |
Audrius Pliknys 1,30 4,84
Arnas sas 15 4,63
Artras Radzivanas 1,51 3,55
Andrius Savickas 1,20 4,85
Algimantas Puikus i 1,47 : 4,23
Aivaras Tumnas 1,40 4,65
0,0 5.0 20,0
3. Lakte Rezultatai_pagal_mokyklas lentels duomeni s irikiuokite abclikai di djani ai pagal
sporto mokykl os pavadi ni m, sporti ni nkus - pagal geriausi bgi mo rungtyse, po to - pagal
geriausi uoli rungtyse pasiekt rezultat.
Atliktos uduoties pavyzdys
W A B C D E F G H I J
LI ETUVOS SPORTO MOKYKL LENGVOSI OS ATLETI KOS VAI KI N VARYB REZULTATAI
2
Sporto mokyklos
pavadi ni mas
3
i
m
a
s
,

s

3
0
0

m

b

g
i
m
a
s
,

s

- i
>!C
U.
3


Pasiekt
rezultat suma
2
Sporto mokyklos
pavadi ni mas
3
Vardas ir pavard
6
0

m

b

g
i

6
0

m

b
a
r
j

b

g
i
m
a
s
,

3
0
0

m

b

g
i
m
a
s
,

s

in
~q
>-.
i.
3
>'J-J R
u
t
u
l
i
o

s
t

m
i
m
a
i

bgi mo
rungtyse,
s
uoli
rungtyse,
m
4 Kauno Viltis" Aivaras Tumnas 8,37 10,47 50,02 1,40 4,65 12,35 68,86 6,05
5 Kauno Viltis" Silvestras Kavaliauskas 8,97 10,26 50,12 1,20 4,23 14,01 69,35 5,43
S Kauno Viltis" Arnas sas 8,45 10,14 53,64 1,25 4,53 13,35 72,23 5,78
7 Maeikiu Paulius Gaubas 9,06 14,01 53,24 1,30 3,83 11,92 76,31 5,13
8 Maeiki Lukas Andrijauskas 9,27 13,56 59,23 1,00 3,66 12,33 82,06 4,66
9 iauli lengvosios atletikos Andrius Savickas 9,57 11,02 49,61 1,20 4,85 15,02 70,20 6,05
10 iauli lengvosios atletikos Marius Lazauskas 10,59 10,68 51,65 1,41 3,52 13,35 72,92 4,93
11 iauli lengvosios atletikos Audrius Pliknys 9,65 11,14 52,63 1,30 4,84 15,81 73,42 6.14
12 ilals Mantas imkus 9,78 14,36 51,65 1,25 4,65 12,33 75,79 5,90
13 Vilniaus Sietyno" Tadas Butkus 10,11 11,98 54,22 1,51 3,52 13,99 76,31 5,01
14 Vilniaus Sietyno" Artras Radzivanas 8,89 11,80 55,62 1,51 3,55 13,23 76,31 5,06
15 Vilniaus Sietyno" Ramnas Pilotas 9,24 10,88 57,23 1,25 5,20 14,65 77,35 6,45
16 Vilniaus Sietyno" Justas Pelckis 10,63 14,00 53,24 1,49 4,12 15,02 77,87 5,61
17 Vilniaus Sietyno" Tomas Arlauskas 10,01 12,32 55,67 1,33 4,31 13,35 78,00 5,66
18 Vilniaus lengvosios atletikos Darius Tamauskas 10,26 11,38 57,87 1,46 4,18 15,01 79,51 5,64
19 Vilniaus lengvosios atletikos Mykolas Raiys 10,38 11,63 59,42 1,43 3,80 14,98 81,43 5,23
20 Vilniaus lengvosios atletikos Algimantas Putkus 10,13 15,20 56,36 1,47 4,29 12,51 81,69 5,76
21 Vilniaus lengvosios atletikos ydrnas Ratkeviius 10,76 14,86 60,12 1,32 4,32 9,23 85,74 5,64
4. Lakte Geriausieji atri nki te duomeni s t sporti ni nk, kuri rezultatas geresnis u vi duti n
bgi mo, uoli ir rutul i o stmi mo rungtyse.
Atliktos uduoties pavyzdys
A C B E
..' " 6 H . . Y i "' . ' . ' J ' K U N
LIETUVOS SPORTO MOKYKL LENGVOSIOS ATLETIKOS VAIKIN VARYB REZULTATAI
7
Sparto mokyklos
pavadinimas
1
.i
.5

%
S
'Sc

-OCT ( -
"


Pasiekt
rezultat suma
Ar sportininko rezultatas geresnis
u vidutinj rezultat
3
Sparto mokyklos
pavadinimas
Vardas ir pavard
O
-O
O
-C
i" i
.c ^
I
O -
C x>
%
S
'Sc

-OCT ( -


3 ^...
KTj C

KTj
S
3
3 3
& i
bgimo
rungtyse,
s
uoli
rungtyse,
m
bgimo
rungtyse
uoli
.rungtyse
rutulio
stmimo
rungtyje,
6 Siaultij lengvosios atletikos Andrius Savickas 9,57 11,02 49,61 1,20 4,85 15,02 70,20 6,05 Tai p Taip Taip
9 iauli lengvosios atletikos Audrius FlikSnvs 9,65 11,14 52,63 1,30 4,84 15,81 73,42 6,14 Tai p Taip Taip
5. Pasi ri nki te l akto Diagrama gulsi A 4 formato l apo padt.
6. Pasi ri nki te l akto Diagrama puslapi parates: kai ri j ir dei ni j - po 2 cm, vi ruti n - 3 cm,
apatin - 1,5 cm.
7. Puslapins antrats vi duryje paraykite odius Rezultatai uoli ir rutulio stmi mo rungtyse".
8. Puslapins porats vi duryje terpkite dat.
(20 tak)
4. Pirmoji praktin programavimo uduotis
i nomi vi en met naujagi mi gi mstamumo Li etuvoje rodmen duomenys (pavard, vardas, lytis ir gi mi -
mo data).
Parenkite program, kuri:
apskaiiuot, kiek gim berniuk, ir rast populiariausi berni uko vard;
apskaiiuot, kiek gim mergaii, ir rast populiariausi mergaits vard;
apskaiiuot naujagimi skaii kiekvien met mnes.
Pradini duomen failo Duoml.txt:
pi rmoje eilutje yra nurodytas gi mi m skaiius n (1 <n < 10000);
tolesnse n eilui surayti naujagimi duomenys:
pavard (skirta 12 pozi ci j) nurodyta pradedant 1-ja pozicija;
vardas (skirta 12 pozi ci j) - pradedant 14-ja pozicija;
lytis (simbolis v arba m) - pradedant 27-ja pozicija;
gi mi mo metai, mnuo, diena (sveikieji skaiiai) - pradedant 29-ja pozicija.
Pastaba. Duomenys tarpusavyje atskirti tarpu.
Rezultat failo Rezl.txt:
pi rmoje eilutje paraykite tekst Berniukai: " ir nurodykite gimusi berni uk skaii (jeigu
berni uk negim, raykite nul);
antroje eilutje nurodykite populiariausi berni uko vard (jeigu yra keli tokie vardai, tuomet
pateikite pi rmj pagal abcl; jeigu berni uk nra, tuomet raykite tekst Vardo nra");
treioje eilutje paraykite od Mergaits: " ir nurodykite gimusi mergaii skaii (jeigu
mergaii negim, raykite nul);
ketvirtoje eilutje nurodykite populiariausi mergaits vard (jeigu yra keli tokie vardai, tuomet
pateikite pi rmj pagal abcl; jeigu mergaii nra, tuomet raykite tekst Vardo nra");
penktoje eilutje nurodykite, kiek naujagimi gi m kiekvien met mnes (12 skaii,
tarpusavyje atskirt tarpu).
Nurodymai
Reikalingiems duomeni ms atmi nti nje laikyti naudokite vi enmat eilui ir sveikj skaii
masyv.
Paraykite procedr
1
, kuri apskaiiuot gimusij skaii kiekvien met mnes.
Programoje nenaudokite sakini, skirt darbui su ekranu.
Pradini duomen ir rezultat pavyzdys
Pradini duomen failo pavyzdys Paaikinimas
8
Naujagimi skaiius n
Antanai ti s Martynas v 2011 02 16
1-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Gi edrai ti s Antanas v 2011 02 21
2-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Rokai ti s Rokas V 2011 01 01
3-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Marti nai ti s Martynas V 2011 05 03 4-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Gretai te Greta m 2011 02 14 5-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Rasai te Rasa m 2011 01 10
6-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
J uozai ti s Rokas v 2011 12 12
7-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Gerdai te Greta 2011 01 15 8-ojo naujagi mi o pavard, vardas, lytis ir gi mi mo data
Rezultat failo pavyzdys Paaikinimas
Berni ukai : 5
Gi m 5 berniukai
Martynas
Populiariausias berni uko vardas
Mergai tes: 3
Gi m 3 mergaits
Greta Populiariausias mergaits vardas
3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ti ek naujagi mi gi m kiekvien met mnes
Programos vertinimas
Verti ni mo kri teri jai Takai Pastabos

Testai 20
Takai ski ri ami ,
jei gu programa
patei ki a tei si n-
gus vis test
rezultatus
Teisingai skai tomi duomenys i failo 3
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Teisingai raomi rezultatai 3
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Teisingai skai i uojama, ki ek gi m berni uk ir ki ek mergai i 2
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Teisingai randamas populiariausias berni uko ir mergai ts vardas 5
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Sukurta procedra, kuri apskai i uoja gi mstamum ki ekvi en met mnes 3
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Tei si ngos ki tos procedros ir funkci jos (jei gu j yra) bei pagri ndi n programa 4
Verti nama
tada, kai
neski ri ami
takai u testus
Teisingai apraytas vi enmai o masyvo duomen tipas (tipai) ir ki ntami eji 1
Vi sada verti -
nama
Sukurta nurodyti ems skai i avi mams atlikti procedra 1
Vi sada verti -
nama
Prasmi ngai pavadinti ki ntami eji , komentuojamos programos dalys, l ai komasi
raybos taisykli.
1
Vi sada verti -
nama
Vi enti sas programos raymo stilius; nra saki ni , skirt darbui su ekranu. 2
Vi sada verti -
nama
I viso tak 25 j
(25 takai)
5. Antroji praktin programavimo uduotis
i nomi duomenys apie mi esto vi suomeni ni o transporto pri emoni marrutus (marruto numeri s, trans-
porto pri emons ris, stoteli skaiius, atstumai tarp stoteli). Tarki me, mi este gali bti ti k toki os vi suome-
ni ni o transporto pri emoni rys: autobusas, mi kroautobusas ir troleibusas.
Parenki te program, kuri :
apskai i uot ki ekvi enos transporto pri emoni ries marrut skaii ir t pri emoni vis
marrut ilg;
apskaiiuot, kurios ries transporto priemons marrutas ilgiausias, koks marruto numeris ir ilgis;
rast, kuri os ries transporto pri emons marrutas turi trumpi ausi atstum tarp dviej stoteli,
koks marruto numeri s ir atstumas.
Pradi ni duomen failo Duom2.txt:
pi rmoje eilutje yra marrut skaiius n (1 <n < 100);
tol esnse n eilui nurodyti transporto pri emons marruto duomenys: marruto numeri s (svei-
kasis skaiius), transporto pri emons ris (14 pozi ci j), stoteli skaiius m (2 <m <50) ir atstu-
mai tarp stoteli metrai s (sveikieji skaiiai).
Pastaba. Duomenys tarpusavyje atskirti tarpu.
Rezultat failo Rez2.txt:
trijose pi rmose eilutse nurodykite i eils kiekvienos transporto pri emoni ries (autobuso, mi k-
roautobuso, troleibuso) pavadinim (14 pozicij), tos ries pri emoni marrut skaii ir vis
t marrut ilg, duomeni s tarpusavyje atskirdami tarpu (jeigu kurios nors transporto pri emoni
ries marrut nra, tuomet raykite transporto pri emons ries pavadinim ir od nra");
ki toje eilutje pateikite ilgiausio marruto transporto pri emons ries pavadi ni m (14 pozi ci j),
marruto numer ir marruto ilg, duomeni s tarpusavyje atski rdami tarpu (jei gu yra kel i os toki os
pri emons, tuomet nurodyki te pi rmj i eils pri emon, kuri os marruto numeri s mai ausi as);
po to nurodyki te transporto pri emons, kuri os atstumas tarp dviej stoteli maiausias, ries
pavadi ni m (14 pozi ci j), marruto numer ir marruto ilg, duomeni s tarpusavyje atski rdami
tarpu (jei gu yra kelios toki os pri emons, tuomet nurodyki te pi rmj i eils pri emon, kuri os
marruto numeri s mai ausi as).
Nurodymai
Naudokite masyvus su rao
2
tipo elementais.
Ki ekvi enam atskiram skaiiavim veiksmui paraykite funkcij
3
.
Programoje nenaudoki te sakini, skirt darbui su ekranu.
Pradini duomen ir rezultat pavyzdys
Pradini duomen failo pavyzdys Paaikinimas
1 autobusas 3 100 200
2 autobusas 4 111 222 333
3 mi kroautobusas 5 100 200 300 400
3 autobusas 4 150 250 250
Transporto pri emoni marrut skaiius n
Tolesnse eilutse nurodyta:
marruto numeris, transporto pri emons ries
pavadinimas, stoteli skaiius ir atstumai tarp stoteli
Rezultat failo pavyzdys Paaikinimas
autobusas 3 1616
mi kroautobusas 1 1000
trol ei busas nra
mi kroautobusas 3 1000
autobusas 1 100
Autobus marrut skaiius ir vis marrut ilgis
Mi kroautobus marrut skaiius ir vis marrut ilgis
Troleibus marrut nra
Ilgiausias marrutas - treiojo mikroautobuso ir marruto ilgis
Trumpiausias atstumas tarp dviej stoteli pi rmo auto-
buso ir to atstumo ilgis
Programos vertinimas
Verti ni mo kriterijai Takai Pastabos
Testai 20
Takai skiriami, jei gu pro-
grama pateikia teisingus
vis test rezultatus
Teisingai skaitomi duomenys i failo 3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai raomi rezultatai 3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai skaiiuojamas kiekvienos ries transporto pri emons
marrut skaiius
3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai skaiiuojamas kiekvienos ries transporto pri emons vis
marrut ilgis
3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai randamas ilgiausias marrutas 3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai randamas trumpiausias atstumas tarp stoteli 3
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisinga pagrindin programa 2
Verti nama tada, kai
neskiriami takai u testus
Teisingai apraytas struktr masyvo duomen tipas (tipai) ir ki n-
tami eji
1
Visada verti nama
Sukurtos kiekvienam nurodytam skaiiavimui procedros 1
Visada verti nama
Prasmingai pavadinti kintamieji. Komentuojamos programos dalys,
laikomasi raybos taisykli
1
Visada verti nama
Vientisas programos raymo stilius, nra sakini, skirt darbui su
ekranu
2
Visada verti nama
I viso tak 25
(25 takai)
1
C++ programavimo kalboje funkcija.
2
C++ programavimo kalboje - struktura.
3
C++ programavimo kalboje funkcija, kuri grina rezultatus per funkcijos vard.
altiniai
J. Bl onski s, V. Buknai ti s, V. J usas, R. Marci nkevi i us, D. Rubliauskas. Programavimas C++. Vadovlis.
Kaunas, K TU leidykla Technologija", 2005.
J. Bl onski s, V. Buknai ti s, V. J usas, R. Marci nkevi i us, A. Mi sevi i us, S. Turski en. Programavimo kalba
C++. Mokomoji knyga. Kaunas, Smal ti ja, 2008.
J. Blonskis, V. Buknaitis, R. Burbait. iuolaikikas vilgsnis programavim. C++. Pasirenkamasis
informacini technologij kursas XI-XII klasms. Vilnius, TEV, 2011.
J. Bl onski s, V. Buknai ti s, V. J usas, R. Marci nkevi i us, A. Mi sevi i us. C++Builder. Mokomoji knyga.
Kaunas, Smal ti ja, 2005.
A. Dinda. Informacins technologijos. Pasirenkamasis modulis. Programavimas C++kalba. Vadovlis XI-XII
klasms. Kaunas, viesa, 2012.
A. Vidinas. C++ ir objektinis programavimas. Programuotojo vadovas. Kaunas, Smaltija, 2008.
Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. C++How to Program. Third edition. Prenti ce Hall, 2001.
A. Lozdien, I. Mackevi. Pasaulis kompiuteryje. Informacins technologijos XI-XII kl. Bendrasis kursas.
I , I I dalys. Vi l ni us, TEV, 2012.
L. Mol i en, S. Mol i s. mogaus biologija ir sveikata. X kl. Kaunas, viesa, 2005.
A. Mal dei ki en. Ekonomika XI-XII kl. Vi l ni us, Tyto alba, 2004.
V. Dagi en, A. andari s. Informacins technologijos XI-XII kl. I dalis. Vi l ni us, TEV, 2003.
V. Dagi en, G. Grigas, T. J evsikova. Enciklopedinis kompiuterijos odynas. I I papildytas l ei di mas.
Vi l ni us, TEV, 2008. odyno svetain: www.likit.lt/ term/ enciklo.html.
I nformaci ni technol ogi j brandos egzami no programa, patvi rti nta L R vi eti mo i r moksl o mi ni stro
2011 07 01 sakymu Nr. V-1197. [interaktyvus],
<http:/ / www.upc.smm.l t/ ugdymas/ bep/ fai l ai / I nformaci ni u%20technol ogi ju%20BE%20programa.pdf>.
Projekto Draugikas i nternetas" svetain, [interaktyvus], <draugi skasi nternetas.l t>.
N auj i en por tal o Bal sas.l t' svetai n Moksl o i r technol ogi j pasaul i s", [i nteraktyvus].
<http:/ / www.technologijos.lt/ p/ spausdinti?name=S-24228>.
Lai svoji enci kl opedi ja Vikipedija". [interaktyvus]. <wikipedia.org>.
J onas Bl onski s, Vytautas Buknai ti s, Renata Burbai t,
Danguol Ol buti en, Ri ma iaulien
I N FORMA CI N I TECH N OL OGI J VA L STY BI NI A M BRA N DOS EGZA MI N UI .
UDUOI PA VYZDI A I PAGAL A TNA UJ I NT EGZA MI N PROGRA M
2013 01 21. 16 sp. 1.
Leidykla TEV, Akademi jos g. 4, LT-08412 Vi l ni us
Spausdi no A B Spauda", Laisvs per. 60, LT-05120 Vilnius, www.spauda.com
.
1 1 1 1 1 11 m 1 m nnni 1 1 nm ( )