Está en la página 1de 124
~ ~~
~ ~~ """""""'~"""""""''''''''''''''''~=~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~I'''
1
LUISA fERNANDA
COMEDIA LIRICA EN TRES ACTOS
fL SEGUNDO DIVIDIDO ~N TRES CUADROS
PARTITURA
LHRA DE LOS SRES .
MUSICA DEL MTRO.
F. ROMERO y G. ffRNANDEI SHAW
f.
MORENO TORROBA
G
~
((;~ ~ .·
0 \.:-,
V
UNION
MUSICAL
ESPAÑOLA
EDITORES
Carre ra de Sen Jerónimo, 26 y Arenal. 18
16806
MADRID
I
'I¡=
=
\.:-, V UNION MUSICAL ESPAÑOLA EDITORES Carre ra de Sen Jerónimo, 26 y Arenal. 18 16806
LUISA flRNANDA COMEDIA ~L1RICA EN T,RES ACTOS EL ·SEGUNDO DIVIDIDO EN TRI:S CUADROS PARTITURA LETRA
LUISA flRNANDA
COMEDIA ~L1RICA EN T,RES ACTOS
EL ·SEGUNDO DIVIDIDO EN TRI:S CUADROS
PARTITURA
LETRA DE' LOS SRES.
MUSICA D'L MTRO.
¡
IOMERO y 6~ fERNANDEZ ,SHAW
f. MORINO lORRO'¡!!
UNJON
MUSiCAL
ESPAÑOLA
EDITORES
Carr.,. d. San J.,onimo, 26 ., A,.n.l. 18
•• D • I D
LUISA FERNANDA Comedia Uri-ca en tres actos, Libro de , . el segundo dividido en
LUISA FERNANDA
Comedia Uri-ca en tres actos,
Libro de
,
. el segundo dividido
en tres cuadros.
Músicadel Miro:
E ROMERO YG. FERNANDEZ SHAW
AC T O ~l?
E MORENO TORROBA.
INTRODUCCIÓN y N~ t-A.
Rosita, Naritlflo, Carolt'na, Nognlel,y VentlefÚJr. (dentro)
All!to moderato.
.
.
.
:#
~
.~
~
--
---
--
UJlflóN MUSICAL ESPAÑOLA -Editores.
. BHhao,Mldrid,HlrceJon.,Velenci a,
'.ntander;AJic."te, Al baeete y Paris.
Ul806-i.A.
Tous droits d' be~utioDpublique dereproduet
r~5ervt'pour·lous pa, ••
Copyright 1932 by Unió" lIIusi~.l Español.
BOSITl. Mi ma-dre me cri :. a - ha pa cha -le - que -
BOSITl.
Mi
ma-dre me cri :.
a
-
ha pa cha -le
-
que
-
ra, -----
---:-- -----
1
:---
l
I
.
.
.
-
-
r
--
r
I
I
~
r
pe- ro yo
le lle ·sa· -
Ji
.
-
do
pan-ta -lo -
De
-
rae
~
.J
.J
I
~
I
.
{
-
.
.
'
1}
-j. ·r
.
mj'
.1'
.l
~
'nn~n
.,.,
Iq~
~
~
~
.,
.,
.,
.
iI
~
qr~D
~
2.
U¡a06 -t.A.
MUIlN !J Ao L 11 1 . ~l r r al r • r .r
MUIlN
!J
Ao
L
11
1
.
~l
r
r
al
r
r
.r
r
r
,.~r
I
I
o
Hay sus ra -
zo
-
nes,
yes
que te g.us-tan
mu-cho los pan-ta -
~
.
-
-
I~t
I
r
L
I
I
J
I
:>-
-
{
-
r;¡
-
r y
~
~,.
-
'~'--'
-
."d'
p
FJ~ !
,.,
~
1'1
I
I
I
-
I
11 .,¡q4~·' •
I
, ~.I
'tW.
(Ri sa" de las ('oslure·rai)
I
1
I
I
,
r
r
- lo - nes,
y es que te gus-tan
mu-cho los pan-fa -
-
lo - nes.
OOJ
-
-
_'J
~
I
{
-
v.,!
o
'-':J
o
~
~
~
11
fI~,.
I
-
,.~
I
I
~
y;u
-.
.-
".'
-
I
~
~
, 11
::;
li
lOS
MAl
o
o
J
I
11'
I
1
1'1'
I
I
l
,-
V
,-
v
¿Lo
di - ceu~técon se -
gun - da?
Lo
di
-
ro porquees ve~
.
.
.
L =;-.;.
J
1
-
.
~
~
L •
J~
1#-·.L ~
.
I
""" ---
.
.
{
-
.
,'.
I
-
,,~-~
I~q~-~
~
-
1"""
11
f'f
' lE"
'"
:
v
v~
s
11 10
~.L
1
I
.1
~
.
.,
I
v
I
I
"!
-dad.
No te
sien - tas
pu-di - ~un-da.
Se -
ño
-
ra,es-toy en la e - dad.
¿A1JS -
.,
~I
~
Ir--,
:.
.¡,.
.
1
l
_l
ftP
,
{ !J
~
~
"~p-
p
p
Bqt:" ~ ~t1I=.~
.d,j.
--
~
n
.
,,-<"
---
.
VI
r
-
1
I
F"~
'-
3
liAR. -- . -té nolehMlIa-ban an~te8 u-noscal - zo-nes bien pues - tos? Es que
liAR.
--
.
-té
nolehMlIa-ban an~te8 u-noscal - zo-nes
bien
pues - tos?
Es que loshay.• las-ci-
--=--------'
-
t08.----
=
(r~ -
f'----"" ~
.F1
l
~
.
.,
,
r
.
p'
f'
.
4
Van
por el ca-mI-no
re - al-
los
ca -cha-rreros de An-
)
l
{ ~
::::¡
$
i
ppp.
4J.
:
--
FI4,tr pp
.
.,
<.
p
R
-
f
1
l
l
,--
-~-:
,
,
r
r-,.
r
F"
-
1",
r
~
"--"
-dú
-
Jar-
las
t.,l4Ie-ci - taB de' .01
y
las ma-ña-nas de
-
-
.-.
)
l
~
.-.-rI
{ 41
i
., -
l
:; T 1
:;;11"""
"
'*
~
~
-
-
.
-
t7'
:---~
1--'
,
t6806-t.A.
(Alrj';ndo"e) . ( -- Vt:ND.(dentro) -;-- - \ .- -- ~ r r J ¡Quién
(Alrj';ndo"e)
.
(
--
Vt:ND.(dentro)
-;--
-
\
.-
--
~
r
r
J
¡Quién
meonn-prau.naaka-rra-za de ba-rroqne se re - zu-ma!
,
-
\
.
{
-
v
-
Fj'--·
~.
-'--
f
-
pp
-
-
-
.
~,v:---~
F'I tr
-l)
- .-
Sale Nogliles en mangas
d
er.amisa)
NO
&
ALE
S.
-
\
.
-
r
¿Me zur-cie-ron la
I
r
r
r
r
-
le -
VI
-
ta?
~
~lto moderato.
.
.
.~
AH? mod!o
-
t
~
~.u~ Iir
{ v
-
ro=,
,
I
f
m.f'
.
~
1"\
A
r
v
r
~
-
J
s
• lIt L l .-- . I l l I r I . Ya de-be
• lIt
L
l
.--
.
I
l
l
I
r
I
. Ya
de-be es -tar,
don Lui~
¡E-sa
le
- vi
-
ta.--
Ro - si
-
ta!
A
::>
::>.
::>
~: e:t t ;. -:=
:=:,: t ¡. t
l
~I-
~::.~.i:
l
l
~
{
I
r
~
r
-
1/1/
.
.
.
.
l
~.L J
1
I
1
I
I
J 1 J
J
,L
"
-
q'"
e.I
i
·
i
·
IDG.
!Os.
ver
si laeon-clu- Ís.
Rí-en
mu
-
ehoy
eo-sen
po
-
eo.
¿Que
nos
re-
::>
::>.
MAR.
NOG•
- i-mos?-
•La
mar!
¿Es-tá1l.s-tl
lo-eo?
¡Es-toy
1 :.:
MAR.(Recoge la prenda)
ROS.
har-to!
mo- eo-sa~!-
6
NO&- . ROS NDG .f'r t • '" V'" , j ~~ .' -' "
NO&-
.
ROS
NDG
.f'r
t
'"
V'"
,
j
~~
.'
-'
"
JA -
pun-ten!
¡Fue-go!
¡Lo
pa-ga rá Luis No-
!:. 8 =- . I
-
-------.
!~ ~~
.t
:!
.
.~.
t
=
;:-.~, 111
~
JI
~.
f
.;
.
··~~_:::·l-
-
-
"'.'
l
{ eJ
!
~
-
-
-- . ,
-
~··n•• 4
~~ ~
~
.
t
lP
1-
JI
=
V
r¡.
.
ROS
NO~
MlB
l
",-
1
A
r
V
fr '
e.J
1
I
-
ga-les!
Con- for-mes. A-dios. Das-la
Ille- gO.-
All°mod!O
~•.¡,
;,
;,
>.
.
••
L
I
~
I
I
1
{
-
-
.
~
-
f=
fl.
~
J:
b~
~
~
.
.
.'
.1
9=.
(~,S
S
~
~
. :¡
.:¡
~¡.
{.
ROS.
La zur-ci-do'-ra
hue - "na sa-he de
so
-
bra --'---
queaquienmu-cho le
1880e-t. A.
11 -- - l - .- ~ , - -, --- I r ,. r
11
--
-
l
- .-
~
,
-
-,
--- I
r
,.
r
r
co
lur -
ce po-co J~
- bra.
Vaquee)bol-
.
.
'
.>
.
J.-
I~~
l
'
~
I
J
J
.:.
.,
.
-
'
-
'
{ ~
,
~
mJ
l
'
i
~,
-
J-J>, ~
!:
~
"
~
~
~
. '
,'.
'"'p ., ,
-4 ,
i
, 11
~
~
~
'
~:
~
~
L
1
l
'
I
l
i
"
-
."
'.r:-'
,
.
r.
r
r
-
r '
r
.
'"
I
-ti
-
Do
tambieu o&ee-si - fa - babueo !u!Lei - di - llo,
tan-
bien
nooe -,i-
-
L
!>
~
./'
11-
-
.-
.r--
.
-
.
::
~
"$'-
{ mJ:'~
~
~
'~
p
".
A
l
.1.
I
~
-
-
---
.-
I
I
1
I~
~~
",UROtINl 1 •
.
~
L
'
el
I
,
.,.
--
I
r
r
. --'
- fa - ba btwn zur-ci • di •
lIo~
Bue.oosdí •
al, Ma. ria
-
Da.
t
~
L
~
l
{ )
-
-
;
J'
p
I
-
.
~
~
~: .
.
:¡ ,
~
=
.:¡
~
'1
.
lOS
ti
I
l
I
'JI'
I
I
I
1
1
1
,
"
_4'
~
.
'"
I
.
BUNlOS dí - as, se-
ra 4
La
se-ño-ra Du- que-sa ma-dru-ga'a-ho • ra
ño
-
.
--
• -i-_
~
_=--
---
l
I
.
"
I
'
eJI=
)
.
I
-
'l' r
~
,
''»el'
f
.
.".-.
- r-.,.
, b.
.
~
o
I
=
11
8
ItilHHI-t.A.
CAR. MAR. Tu - ve guar - dia en Pa - la - va .
CAR.
MAR.
Tu - ve
guar -
dia en Pa -
la
-
va .
C.IO.
¡Vi
la
.
l
I
.~
I
i
v.I
r
r
r
r
I
f"
¡Yel pei-nedea-roy
pla-ta conque se
pel
-
na! -----
Mi ma-dre me cri -
,
,
I
I.-U
I
-
=
.
~
(Entran en eljardiu Carolinay Geromo)
~
a
-
ha pa cha-le -que -
ra -----
(SaIeporel (ondo.el Saboyano)
17\
.
.
EnlaZllCGD elN~ 1- B. 9
1680S-1.A~
. N~ {-B. HABANERA. El So6oyo"o. EL SABOYANO. S1BOYiKO. Mal' -cha-haa ser sol da -
. N~ {-B.
HABANERA.
El So6oyo"o.
EL SABOYANO.
S1BOYiKO.
Mal' -cha-haa ser sol
da
-
do cuando al
mo - zo
le
sa
lióa des-pe-dir la
.
vuel-veel sol- da
di
- to;
ya
diez
a - ñosquedel
p~e-hlo sa-lió. No
Tpo. de Habanera.
f'~ill~,p~~~~~~
.~~-~~~~~~~~
zaqucle a -
cUln-ple a la mo -
mo-
~a-bay 1ueque -
rÍ.; a.
cOD él
par -
tiro
An- da
con Dios sol.da-
lea-guar':' da peo-
CI
- ta
a
pa
- la- hra · que la eIIi-pe - iíó,
ye-Ua
f'~~~~~~~~~
{.~~~~~~~~~
j
l
1
l
' P'
,
y
r
y
'-""
r
L>
~
-di-.to-
quea las han-dt>- ras te
vas.
Yo te pro-me-t'o y tea - DUJl.CIO -
~ue
-saIJ."do-
que si DO havueltoesqui - zá
pa- ra ve-nir con la
. fa-ja_
, ,
e.
-
-
,.
L
-
I
~
.
,
",.,.
,.
'--""',.
-
{ ¡)
4-
I
-ti
-41
-
:J:
,
,
.
r
,
-1-:
-
.
-
-
¡
-
-----
~
10
~
~
(1) VeáselntroduccionyN!J1-A.
UNiÓN MUSICAL ESPAr;¡OLA-Editores.
Bilbao, Madrid, Derce!(¡ne,Valoneia,
'.ahnder, Alicante, Alb.~etey Pari,.
Tous droits d'ellecutilm publique de reprod••ti••.
reserves ponr toU! pays.
iSBaS-t.B.
Copyriflltt 1932 by ~ni:'n MusicwJ E.pañol••
vas a ser ge,¡,l'le - YelSoI-da - di -to El sol- da - di -
vas
a
ser ge,¡,l'le
-
YelSoI-da - di -to
El sol- da - di - to
le con-tes ~ ta,,:h,a: Pa-Io-ma
mí-a,yohedevol-
ca-pi-tán ge-ne
-
no la . oon - tes,.la cuando le es-cri -be car
tatl
de a -
I
-ver
y,ennue&-tr~ bo:da 'se-rán mis
cha40s de bri-ga - dier.: · Ya-llá
le
- mor
y e-lIa es- tá
tris-te
la po-bre -
a-rras los en-tor -
ci - ta
por que sos -
pe-cha que se IDn - .rió. :¡Quién la .di
I
I
:
,!fln.
que-da so-hreun ri - ba-zo con el
pa - ñue-Io di-cien-do a - diós
- je -raqueelsol-da - di - to
su~íiaenlos bra-zosde o-tra mu - jer
la pro-me -
y que en su
ten.
ti - da del sol-da-
ho - da fue-ron las
- di
-to
has- ta que
a - pe-nas se
ven los
dos.
a-rras los en~tor - clI&<Ios de bri- ga-
1'806-t.8.
(1) A En elleatro!e abretia e!!ta repetieioD taltandode Aa B• . L l L l
(1) A En elleatro!e abretia e!!ta repetieioD taltandode Aa B•
.
L l
L l
'"
-
No
-dierl_-
---
~
~~
~
l
",,-
,.
ji
L.
L
l.
.-
-
{
-
I
r
----.:
~
p
••
I---'=-
(kl•• p
. "'-
,
.
.
-
~
~
~
~
~
~
.~
~
~
<El saboyano, tocando su 8ri~tón,&e\'~por el fondo izquierda)
.
.
'
.
.
,
,.
pp
,.
1":\
~
~
J
.
·L i
I
-
~
.
L
.
~k
t
' \'L '"
J
t:
--
{
,
. --
.
"
IR. l.
,
~
11-
.
c:--- -'
~~
~--=
[
D
12
U808 -I.B.
N? 2. , Javeer y Mariana. P Cu er da. Allegretto. ""'------------- ,JlVIEB • MARI.lNl.
N? 2.
, Javeer y Mariana.
P
Cu er da.
Allegretto.
""'-------------
,JlVIEB •
MARI.lNl.
JAV.
M1R.
---
------
:-
JAV
- -
MAR
JlV
--
I
1'1'
-
.
11'
A
-~••
L
~
r
,.
r
d'
.
,
I
. r d
'
1J - If'r.¡I~uán-totjemposin
ver- la!
v N
o te
ver. , "'Porque
t\-JlU! tu
, e -Jos
e tHJll1 -
fl;.
.•.
~~. ~ ••••
.;
(j
I
~
-
.J
!
.'
-
I
-
I
.
.
{
-- .'
VI
r:;J
-
r~
m
'~-
p
3
.
I
.
El
I
.
;El
J2.
I
I
l
-
- v
I
I
(¡-
1
--- 13
U1UÓt4MUSICAL ESPAÑOLA-Editor.s
Bilb.o, M.drid, Barrelona,Velf'nt'ia,
I ••t ••ul." Alinnl',AlhaC'ele, Plris.
, TOIlS droih d' ~seellticlnpubli'luederepro4I1oti~n
reserY~'PO""'OU8 P'1'.
tl80S-!
Copyrigllt U52 11, U"id'n M••i('81 Espa;!)l••
- me re-tif-lleel de - her. -------- Pe - ro ya sa -= p -
-
me re-tif-lleel de - her. --------
Pe
-
ro
ya
sa
-=
p
-
que nomeol-yi-do
dees-terin-eón.----
y
que a -'luí
ten-go- com~ro-me.
PUR
1
!-
l
A
.
d
X
&J
~
r.
o
mI eo- ra
- zón.
¡Ay,-
jaja
ja!
¡Nomeha-gas re -ir!
- h -
''If
~:- ~-.--------I~
D
!:I .¡; =l
L
~
,
-
-
{~~~-M
'1
l
{ d
.
W:t':
." ===
.
.
.
1
,~
.
-
mJ
-.
tI!'
,
,
.,
.~
.L
---
~
=~I
'---.
., --
--
~
uv
.
MAR
1
L
lO '
v
r
y
~
Se
lo pue
-
do
ju
-
raro
Vue-Ias, hi
-
jo, taD
-
,.,
---
.;J
-~I""'T'T'
---
J
.!
I(~)L-~
r-t
-
{ . J
~
~
r
.,
-
.
IL
~
fe-
.
r
I
~
18806 -2
1 "J V. --- I L l L . - - J r v J
1
"J
V.
---
I
L
l
L
.
-
-
J
r
v
J
.
r
f' .
al- to que
te vas
a es-ca
-
par.
Us
- té
ya
sa
-
be
.:. n.i-.•.
n~ . •.
.
• ;. u
:.
b,
~~.
it.
.L
.:.
;.
!.
!.
-
{
-
-
L~
I
1
I.L .J'Jr
r
-
I
~
¡y
r
r
r
1,
.r
I
r
I
-
que
pa - ra
mi
las
i
- lu
-
Des
es
-
a
S)o
tao
_
3
~;
.
.;
-
'
~
L
~
~
I
{
-
.
-:
LJ
~
!r
:'
s
r~
-----
I'I
,~
~
I
I
~
:;s
¡
I
>}
I
,
r
- qm.
l · nj.
n,
•.
.
ni-.:. •.
.
.
.
;
:
~
:.
:.
;.~
{
-
-
- -
pp
::::::=-
~;:-
t-~:::::::
-~
- ~::::::::::
::::::::
I
L
I
4
Andante mosso•
.;
:.
••
.jL
:.
•• .f-~
L
L
I
l!IIo.
'"
-
{
-
~'1i
.~~
~4.--
:--:
-
P
F'
-------
(~}f-
~~~
~
,n-
-
f'-
~
~
v
-"t
t.-¡
~
~
~
~
ti
-
1680fl 2
JAV. P De es-te a-pa-ci-ble rin - condeMa-drid, don - demis a-ños de mo-zo pa-sé,
JAV. P
De es-te a-pa-ci-ble rin - condeMa-drid,
don - demis a-ños de
mo-zo pa-sé,
u
-
na ma-na-na ra - dia~tepar-tí
--~------
.
/»:> ~
-
l
I
.tI
loe
~
-
---
r
r
r
.'
si n más caudal que mi
fe.
. Porull a-morim-po-
»»
-
- !!!!!!!!!!!
I
~
~~
{ )
-
-
-
'-. f"il "i 11 "t¡ :;
::;
_ip.lI
9t
~
'!l~
"i
In
.f
~
f;' ~~1'-
(~~
"~-fJ- (~~
~
-
V
V
V""
i
.~
11
hIe
- SI
-
dí - as de triun-fo
so -
ñé ----------------
16
t61106 -2
, - cé.-------_ y mi for - tu - na fuétanpro - pi • cIa
,
- cé.-------_
y
mi
for - tu
- na fuétanpro - pi
cIa · queloal
can
.,
1
=
¡CÓDlool-vidarelque-ri-doriD-CÓn
doooeelca - ri.ño
pri-me.rolen-
-
.
/.
pp
• tí!
¡Má-gi-ca 8U - ro
-
ra
de mi co-ra - Ión --.
don4
a-prendi a 80-
'----
i
-~-
tl empo.
rall.
.
1
I
'"
---
1
"T
I
r
I
-
ñar!
Ydea;.IDÍ-Do de la
1'i -da
yo emprendí.iD má. cau- dal --
'
I
,--
l
I
I
I
I
I
{
la/po
.•
·0 ' J,
.
-
, ,-
,
r
Y'
t:I
., iJ-
~'~rall
~
JD'
PP.,
I
I
1
--
,
&t
.
,
.
I
fe
i
l
r
'----'
,
"
17
,,1.--_ queJa alHla-cia por ban - de - ra yun a~morpori -de '"Con,1a for- S
,,1.--_
queJa alHla-cia por ban - de - ra
yun a~morpori -de
'"Con,1a for-
S :':·~' ~~~~~
(
f--"3~
~Jt
J
ti.
r
,. ,
y
y
r
, y
.
y
y
. ,.,
;
-
-
Da
me hede&-po - sa .
,-
tu
do;
bue-na
com-pa -
DI .· ·
8
pa.ra ler lol-da
-
--
--
-.
-
~Jl
1
I
J
.
{ ~
-
, L
J
.
f
3
~
.J
-~
~
'
1.&
~
-
."
. V
'--1
.
~
.
!
t~~
-
::¡
. ,do.
Con lafor '!'" tu
na
por com-~ -
'.
.
'ro!l
pp
L
o,"
11
!
I
Y
Y
Y
I
I
.~
I
./
.
'
.
·ne
ra,
en sus a -las
vue-Io 8-don-de~-lla. quie - rae
Co - moun re-m81MO de
1
.]
'1 '
l
~
'~
o
{
,-tri ti
~
t
i
ro
1
IIJ'
I~·~· pp
~
~mJ1J J
ti t#'HIpo.
o
.
-
-6--./.
J ~r
l'
~
18
---~
16806-2
;::l
- I •. I ,. , - 1) I r r r r. d T
-
I
•.
I
,.
,
-
1)
I
r
r
r
r.
d
T
.
J.
_'.
paz y de a-mo~ -
- eDrnI a-gI
-
ta-
o YJ-VJr
~s
-
te pa- ra-le tan
~
~~~
-~
~
I
I
,.
-j
I
ltJ
"(
~)
~
r,
rJ
~
j)~
~~
j)
~
~
~~
-.
-
~
~
"
r-
o
v
-ll r~r
r--
-lj
are".
¡"qué
co - sas me ha -ce
sen
-
tir!
Es
la
- .,
=~.
I
1 -
~
~
-".
1
-,~
vi -daq~v;el-vedrm{hlHDi~de~
-
ñez.
-
Sien-to
ga -nas
de vi- vir-la o-tra
r--
f*-0
_1'\
I
1
I
~
I
~
¡¡-
---
fIII"
_
~
~.
~ '~"'-4
p
~--
~
~
~J) ~
l'
l
t
,
v
r
r-
-
U
t
J
U
t.-
r-
~
-
-
-
~'---' ~. ~~~>
::>
L
-
-
.1
vez.Pe-roerno·nces ovo - la-ha' .
c(}.mo un mí.se- ro par - da}
iyh"y~i~ 'ft
III!'
,
~
I!:
~"-I-~
~~ '~.!-
~
~
~
~.
,
,.
Jb
~ .p.
~
t
1-
~
I-f-t;-f-
{
tJ mI
., 1JJ
,,~
I . ~~
~
1
l
- ~ _t
~ .: l"resl;P
_~
1=
f
- --
r
1--
~.
- ,r
I------~
~.
b" •
r,
f
pesante
.
19 . ·
. N? 3. DU'O. Luiso Fe.rnanJa!l YiJa/. , z , alpo ~ VIDAL. P rnl.
. N? 3.
DU'O.
Luiso Fe.rnanJa!l YiJa/.
,
z
,
alpo
~
VIDAL.
P rnl.
'.(L' •
;)
,r-
r
En mi tie-rra ex-tre - me - ña
All? no mucho.
-
. r--1
~
.,
u.,
,"
--
r~r'
~-"""q~ T ~
~
=::-
rallo
~
P
-,;fT, rr
-
I
I
~
',_Jf-
V'l -~r"l
-. 1-
*~11- 3
;J
,
I
I
.
r
I
- tt'ngo Ull ni-do de a - mo -
res,
en.treen·d-nas bi '- la -
rras
--
r-r-
~
~
.-
.----
,--"",-
{ '
eJ-
"*
41-
-:ft
,
,
~~.~
~
.,
fr
,rT
'-"'
"'---'
"'---'
Jl't
V"! I
- '
~,~
P '1
,
,.
.
I
~~fL .,."
.,
3
fi.' .
~
r
I
- y cas-ta -ños y
ro
-
bies,
donde el pá - jn -ro
qUle - re
-.
.-----
~
1"
.
"T
{ ¡J
7:-"7
~"
r
i~l
~
~
~."}
~
~j
'---
'---"'
'--"'"
'--""
~
.-:¡P
11
20
UNIÓN MUSICAL ESPAÑOLA-Editores.
BU b.o,M.dri d,Sercel ona,V.1 encia,
Slntander, AJi cante, Atbacetey Parir.
16806 - 3
TOU$ droits d' ex~culionp\lbliquederepro""cti~"
reserves pour 1010$ pa,s.
CopyriBht 1932 by Unión Mnsical Española.
- 'r--- . .,. - - 3 -, fT~ll~ ,.~ -:- - . I r
-
'r---
.
.,.
-
-
3
-,
fT~ll~
,.~
-:-
-
.
I
r
,
-
queu-na pa-Ja-ra
ven - ga
pa':'ra
ser
so - be
-
rn
-
na
--
tl ~.
-
,.
{
-
.•
°eJ
-
.,
-
p~~
~":i
.,
/
'---'"
.,m
-=
~m
t;I
.
-
ffr
--
I
° 1 1
'1
---
3
L lEaIf
.-::.,.
-
ji:
.
JI'
1
v.'·
r
'1
f
-
de mi ca -sa
la
- brie-ga.
Yo,Vi-dal,
lea-gl'a-
.r--r ""'---Ji 11
~
-
'fJ
~
-
.
{
-
.
.
-¡J .
." :¡.
#~~
- -j0f·
r'l
¡ t.l'
• V"':' • ,!"'!"'~'"
IlIf
p
poco rall.
'--::::.
atempo.
h
)
'-'
~'1
'-' .
rn
.
fJ
-
-
3
-
~'1V!6(·.
1
~
,
,.
eJ
1
r
I
-
dez - co
su s pa-la -bra s a
-
ma - bIes;
pe-ro si~n- to
de.
-
!:!:
fj
~
-
-.
11-
{ -
,
-
-
a~lt
.,
.,
~
rT
m
'---'"
1/1'
~~
~.
~
P ., l
.,
I
l
P., I
ti
'
r
~
~
i
~
.,
j
¡
-,
I'lM
~~.
a
,
l
I
I
1
.
-
el
I
----
-cir
-
le
que 8u f a-fán lle- g~
tar -
de
Tengo a-IDo- res an-
i
~-------
::
~
~
i
~
~
fJ
1-
.,
1-
~
II'.S'
~
~ .n~.
0"
{
.---.::
o
.'
I
~
l
p
]
i
J
~J J .,m¡I~1
~
I~
"
~~
~-
~-6"""""""
--'
~,
'
"
.
11
1'806-3
. 'IDlL ,. LTERN ' ~,,. • • , 1\ • l P : r
.
'IDlL
,.
LTERN '
~,,.
, 1\
l
P
:
r
al
v
r
I
~
.
r
"
- tJguos
Q uees ' I .
nu
- til que a - guaF-de. '¡Cuan-to más , ' ,me a-tor - men-tan,más
bro -
sos
me
-
53 -
,
~,. ~.
~
r
-
{
',.
I
1
:¡"
S
p
-
m.f:
-
-
-~~.
-
I
.,1
I
¡
~
VlDiL.
sa~en!-
Yo,
, se-ño - ri
-
la, no soyladróndea-mo- res,ni~i-diocontri~te - 13 la lur-tedeotrOl
.
!-
.~
~
~~
~
I
I
hom-bre~.
¡Yo es que
la
, quie
-
ro
con un «JUHer tan .
~~J.l. ;
--
q
~
~
~
"
--
.
~
--~:t~" ., ,
I~
l
~
L.it--
{
, ,.,
. !.
I
-
~
I
,.
.1'
,
--:
,
~
,
,
~4--l>"!f.4
----
.,
r JIJ
~
'
-
--- -
J.
I
'r L.J-.I
-
-- 1--
., t .
Cf&U--""
---
t
~-
~
L.FEJW.
_
,
A
'.
~
l
~~~/
l
1
l
r
&J
I
r
'
Tambi t'D yo le que - rrí -
_ tro.
a
SI . no qui-siel'a al
o
',
~
·~·f
~- •
~
~~~.
¡¡:=
f!:.~ •
~
.
I
{
-
~I')
~~
=:
~
-
f
crese,
a
.
-
---
-
¡
~
22
rnll. ; VIDAt. *. ;] 2.--- +- • o . , 11- .f'- 11; •
rnll.
;
VIDAt.
*.
;]
2.---
+-
o
.
,
11-
.f'-
11;
-~
~
U -
na es- pe - ran - za
mea
lnm-bra
al
fin.
U - na es-pe -
;
Jt
{
/JI.
4
=-e-
0
0
-
o ;-
-
~
~
O'
~
f./'
p
roll.
1
-
-
:J~"',,;- "
- ran -
la.
No
leÍ-Iu -
sio - ne pen-sar
en
ml.--
Me-jo-res
-
as -----
{
---
_/":\
ten.
'.~
.
.
• ~~o
-
-
o
,
I
I
-
. a-gnar
-
da
ré.
yen - ton-ces a can-tar-l e mis an - ht' -los --
con
AD~?r'!- !- 1" !- ~:
~
.!-:!- !- !-
Jt
1":'\
o
{ I f
pp
1~
.f _,
¡('n.
;r-t
:,
,
,
,,/,,:\
I
¡:
*0
.
.
.
,.
1
d
d,l ,
y
¡Ah!--
_
rus. - b-cos
a -
ar-
es yo
ven -
re
"M()Il-ta -ra - za de mis
~
:
.
.!- :
.
,. - , - -'. - . • ;. - .~ . 1t • r
,.
-
,
-
-'.
-
. •
;.
-
.~ . 1t
r
I
,
moo -
tes,'-:
reJí _
ca
-
rio- de mis
de
la
fe-ría de Tru - ji - 110- te hetra-
8Ue-OOS~
-
~l
-
,--
-
-
I
''!'
!
~
'!'
'!'
'!'
.
--=
)),
~~. "~ "
~3
~=
a¡J
p
{ . ?1
:»/ 1
.
I
I
t
.
"
"
1
J
I
~
r
p
-i -douo-
a - de -
re
-
zo.
, , Te he
tra
- i.douo a -de - re-
zo,-.:
co-mo pi-de la pe
_
.,
-
1':" /ir; _ •.1'='
a le1n/JO.--
-
--
~
rnll
,:4,IPtI.
-
"
.
I
,r
r
)
l'
.
-80-oa:-
dt: f~O-ra-Jt's y de
per. a~,-
u mi!' -
que tu
bo - ca!'
011
- tu- r r
----
-
rnll.
tefl. 'álempo.
~
.1
.
··--11
'
,
1
{ v~
-.
1_-
~
.r
"1
,./
.--- v,,~, r
::
~,--,1I
,pp
I
.
.,
.,
::
~
.
:;t
,~
~
"
11
I
-;
"
~~~
~~
"'JI
"
L.fERN.
Yo mon-ta -
ra - Z3-
se
-
-
a -
de
moo
SU8
1n08-S
" SI nlf'-ra li - bre y " due - ña deo -ir o -tro~
" SI nlf'-ra
li
-
bre y " due
-
ña
deo -ir o -tro~
a
-
mo
-
res.
---:----
"~
lID1L. P
cresc.1';: 111-"0
Il.L;PEBN.
-
111
_
•.
_
1fT "" .;¿
-
111
'"
¡Yo esque la
con un qutH'er tan
hon-do!
rn
Tambienyo le que -
quIN'O-
-
I ~_I
l
--
"""'1
I
-
"p ~"~ ~~ tresc.
¡ "¡:
7!
4
_~
4-
~
~
I
I
,
1J~t'
1.
lb"
!!-
q.
"J
"
11
,)
VIDlL.
~
---------
.",
-rl'l-a-
SI 00 qui-sie-f'a al
o
- tro.--_-
-
Nohayes - pe - rarrza pa-raes4ea-
L.FERN.(ColI medín mutis)
VlDAt.
L.F.
-mor.
Y1JS-té
Lui-sa Fer - oao {la•••
A-
fr--
-dIOS,-
25
~.
16806-3
VIDAL. 1';. ti, - - Los homhresde mi tie- rra,cuan-do <Juie-~en,-- I DO Andante. -
VIDAL.
1';.
ti,
-
-
Los
homhresde mi tie- rra,cuan-do
<Juie-~en,-- I
DO
Andante.
-
I}
I
~:
piN-denlaes-pe-ran-zad~trrun-fJr. ¡Ah! ---
Mon-ta-ra-za de mis
mon- tes,- 8-1Da.
-li
1
l
,
r.\
~
~
~~
~
~
~
.i. ~.~
{
tl
'1
i:
.~
i
f
.
JI
,.
if::
·
--
t6.
~~J
~F
~
.
**
"1,
:;,
,
!.
.
.:.
.,'.
,--
-po -
la- de mis
tri - ios,~
re-Ii-ca-riode mis
sue
- ños,- ma-nan- tial
de- mi ca-
~
~f::I-1'-
--
-
~i- !- .a- !- -t- ~
"
-
~
t=~. ~
l
11-
~
I
- ri _ ño.~,
No
se du~enmis a - mo-res-
del desdén conque)os
tra-tas.-
U~
-t-::::::-t:
l
~--
,.-
.:;
r;----
~
.;;-- -
¡Pa-l'aunrÍ-o de des- de -
nes,ten-goun puen-te- dees-pe - ran
N:'4. DUO. Caro¡'noy Javier. (Dentro) UI . ~H ~. --"L' , v Ca-ba. f, ~
N:'4.
DUO.
Caro¡'noy Javier.
(Dentro)
UI
.
~H
~.
--"L'
,
v
Ca-ba.
f, ~ +fAndante·mosso.
.-
!!s
.jJ
.:.
l
,
{
-
-
pp
It·
:
,/~
P,
ntp~ .
.-
.
mi
rall,
~-
r
.(2-
~
.
i17lJI~-1
I.I.1
.
l
-
~., I
J-~"f.
~~------
-Jl~ -
1'0 del al
-
to pln - me - ro,
¿dón - de ca
- mi
-
Ifa
ta.n
pin-tu - re . - r()? ------
Los ca - mi -
. a
la
glo -
son
110 !'qUHn u
J'la
pa-ra ao.
UNIÓ" MUSICAL ESPAÑOLA-Editores.
Bilbao, Madrid, Barcelona,Valenc:ia,
SlIItandl!r, Alicante, Alblcate y Paris.
Tous droits d' .dcution public¡v' dUlproductill
reser" tI po r tou s '11 s.
Coplri&ht t 932 by Unión Mu.ical Española.
t6806-4
JAV. 171 Se-ño- -dar - 108- cúnpal!.:si -mo - llia.;--==~~======:~;;:===--- - rl - ta que
JAV.
171
Se-ño-
-dar - 108- cúnpal!.:si -mo - llia.;--==~~======:~;;:===---
- rl
-
ta que rie
- .ga
la al - baha
-
ca,-- ¿cuán-tas ho .;. ji
tas--
tip-nt'
la
{~~~~------~~
-
11.
pOI.:O rfl
p
u
;t
,
fj-
~
-
,
,
r
,
r
r
r
I
.r
I
ma
-
ta?
Me
pa -
n-(~e que pa- san de
cien-to,-
C(HUO las
plu - mas- de
mi p u-
-,
~~
u;t
-
iJ:: ';.-i"
~
~
.,
p
{ L~
.
~
¡t"
qt-~
J
Ti
?;-----:¡
:
H
,.-.r.'\ [11'\ .1'P
~
/""
-
I
i
I
V.
r
r
r
-me
-
ro.
Al pa-sar el ca~ba -
He -
ro
por la
puer-ta del Per-
ill
+l
~
-
J
u
1)1:'\
r -
=J
i.
'- v
(a 4)
P
{ 1I ~p'J
1
J
~::-
t
'
1'-. 17\
~
t:
~
.,
r
-4
i
28
16806-4.
ji ------ - It l l ~ I r . ' n " . -dón,
ji ------
-
It
l
l
~
I
r
.
'
n
"
.
-dón,
. de los al-tos hal-co - na - jes
a
sus
pIes ca-yo , u - na .
flor
Jf ft :>------ll
-
-
-::::::.
-
:>
{
,
r'
ffiJi'"
.~ p;r
-&~ t ffL,.-
I
t~
-
.
====--
I ".:f
j
P
-
-
.
-t-
--:,.
-
U.
I
-
-
--
I
r
::¡
-
=
ten
ro
11
~
flf~o.
"
P.
»ji.-
~
.
1
.~
,
,
r
,
r
1
r
r
r
r
T
r
-
. y U-Da da-ma le
de - cí - a, congra-cio-saydulce
. voz:
E -
sa florsernebaca •
J
~ ten.
~
u
ti
"
{
.ll':::-
:;::::::: i~
¡
¡
ti
"-"
1-
~:I
.
~
ten.
J,/,
~
~ ----- -4
H
l.f
cCa. e al suelo una rosa que
1av.ier recoc.)
~
I
_r
r
)
r
r
-í - do. d~l ro-sal del
co - ra
-
zón.
:::::-
~
¡;-"
~
~
I
-
~.
!:
J U H
f'.
I
,
~
""
J
~
~
r-
{ ~
~ pW
~r
I
F ~i
.f'
-==
i!-
I
4-
j
'j
~
~
~
i
P
A
v. PI
-
.~
fl !"I!'o.
t
~
u
ji
1
I
l
l
l
·tJ
r
'
,
~
U- na flnr es e]
co- rnlen-zo
'. de un ca-pí-tu-Io de a-
,
8 -------------------1
,
U
ji Ii= l ~== 1- -e-~ t
j
~~-~
1
¡ ~
::: .'~
l~:
~--y
-
pp
pp
-&.
IL
,~
,~.
'
u
~
L'-
¡
-----
--
':4
~
!
~
.
.
1
11
'j
29
16806-4
- ,fa que rie-gala al- baha- ca, de.tre- -mo~.------------------~------ Se-ño - ri 51 f·~~~~~~~~ (~~~~~~.:.~~~
- ,fa que rie-gala al- baha- ca,
de.tre-
-mo~.------------------~------ Se-ño - ri
51
f·~~~~~~~~
(~~~~~~.:.~~~
" '1eW~
- do no ínetil - da - ~a,------------------.: -_----------
yoal
~«<
~. :~ ,! ;1\ I
ir., .
:¡¡i,
', ';
,
-sal
a-cer-car -
me «¡ni - sie
doo - de no-' re
-
ra
-
cen -
r<Kas tan he - Das. -
1::;[2
Ca-ba- Il~- ro del al - toplu-me -ro,- estttnga-
30
t680'-~
- b•• L ",- ,. r.: . .f I r - lan te -- .-
-
b••
L
",-
,.
r.:
.
.f
I
r
- lan
te -- .-
su a-tre-vi -
mH~n
-
to,
'
que por
DO es di-JI -c¡) la em-
I
r
,r
I
.
r
- pre- sa;-
pues-to que
tie
-
ne-
fran - ca
la
. puer
ta.--------
~
SS) ---
~
j
r
J -
'-
i
.{
el
].
J
~o'----
'
L.I
·
""
I
~
--
wji
(a 4) II J
v.
J
~
r
,
f
"
I
v
-
Al
pa-sar el
.ca- ba . -
lle - ro
por la
puer-ta
~el jar -
dín
.
00
"
---
.' ~-------
~
~
~
~
~
~
f=
--
~
j6 ti _"
1"':\
~
po
~
~
.
.
L
=
I
1-
r
=
l
.
I
(a 4)
pp
-
~Jl
~
.
~.
1"':\
. Ik
·
*
,
.
.
.
11
:¡j '
i
~
i
.6J
ft
-.
P
l
l
I
L
r
'"
'11
.
-
-va he-chi- za:. do por. los
o
- JOS
que le
mi -
ran
des-de a -
lIí.
-:.
be¡
1 ~ ft~
'.~
.,
{ 411
~
"'i;P
r
I
··~f .
r fT
!~
p
--
ü
.
I
I
.-
:::---
·
I
:;
I
r
31
.
16801-lt
- -- ft .- ~- r r r r r r r 4 r r'
-
--
ft
.-
~-
r
r
r
r
r
r
r
4
r
r'
-
Va f!OD-ten-to
de
su
suer-te
y em-bl'ia-ga - (lo
del
o
-
lor
H
,
I
.u ,
-
iJ
1.1
¡-i
-~
::::::: ~
~
~
LJ.-
JI
o
~'----------------
n/empo.
rnll
",C1R•
~
~
P.
I
1
.
,
r
r
e.J
r
~r
r
,
-
r
-
',de es-ta ro- sa des-pren - di - da del
ro- sal del
co -
ra
-
ZOB.
U - na
flor 110 es ~D bi
-
r- I
~
t~
f.\
~
I
I
I
~
--
{ ¡)
11
-
t
p
~r-
pp
,
.,
.•~
f.\
1-
u
~
·
~.
~
~
nv
.
&18
H
.-
'L-_
,.-
Al·
r
-
-
-e.J
I
.,)
.
-,
101'_'
-ne~te pa-raelju~odela - mor.
¡SU- tilo -
¡Tal "el fé'.
-
U H
,--
---
::
~
1
{
---
---
-
,.
pp
)J~
¡I.
~
1-
.~
-~
.t
·
,
,
I
U
}lV. rnll.
.
piu.~. rall.
,. ti
-
--
+
~
.
-=-.-
-
~--
J
v
1
r
r
r
- tal!-- ¡Higllaesla
flor-- de a-que} ro _ sal!
I
f.\~~
.-e::
~
~
:.
~
:.
·
.,. -
·
·
{
pp~
~~~ 1'011.
J:
tn;;
J). r.J!liI~
J
I
~.
.
)
·
t-- ,.
-
~
~'-""
J~
~
32
1.6806-4
.N.°S. FINAL l!l LfitSfl Jl'ernlJnJo, NlJr,tlflO, Vitlnl, A",·6al, NOqiJles. <Dentro ClJrol,;'ay
.N.°S.
FINAL l!l
LfitSfl Jl'ernlJnJo, NlJr,tlflO, Vitlnl, A",·6al, NOqiJles.
<Dentro ClJrol,;'ay Jav,er.)
.
J,.FERN.
A - bra - sa-do en la
Ila - ma de
Violinu 1!15
--------
d4t
l
::>
~
~
1
>
-
,. -
"'i
eJ
.
, f;jII.
-c~ón,
SUS pa - la - Dras 01 -
vi
cla
yhattaoJ-vi
••
da Jua· mor.
~
.-
!S
·v
.J
I
I
,
.>
~
>-
,.Il
'-"1
1
~
. >-
¡)
,
-
fl,
·
-
- ~-~f
'p' .
I.
r
d
- ' ~!-!-~!-
d
- --
---
-
1-
'
-
:;
:~.
.~
~.
'
~
~
--'
¡:. ----
INIB.
Es
la
pu
ra ver- dad.
¡Bien noshi
-
10 trai. ciónl
UIII1Ór¡ MUSICAL ESPAÑOLA-Edit<:lres.
Tous drnitsd'ale,.utioD pllbli'lu, dI! rl!proda.tioll
,f.
Bilhao.MadricJ,O"rcelona,Val@ncia,
resl!ne. ,oar 10U5 p
a."a.du, Alicante, Al h
cete
y Parí••
U\80fl-S
Ce,,",
,
t'S2 h,. Va¡¿. Jlatil'allh,.ñe.a.
'11lL. Mas si 'cu - hre la ha - ja de un trai - dor
'11lL.
Mas
si 'cu
-
hre la
ha
-
ja
de un trai - dor
un
al
,.
:
• •
-
-
b--
i!=.
MAB.
1-
eJ
~r
'1
.
.
ni
fis-té de' - be a-fli - gir
-
se
vo -
so -
tros grl
taro
DI
Notea-fli. jas mu-
,
-
-
,
,
L1
'.
¡t
'. '
{
-t
r
'
t
-ti
-t
q:t ~ :t t: i. ~
~,
l
·
~
.
~J
~
A
--
.-
-
-
l¡t'r ·
,
~:¡
~
1NIB. '1IOG.
[!] L.FERN.
Es la
pu
ra
ver. dad.
¡ Cuán-to die- ra por
ver
le
oo-mo u.
V1DlL~
'.
vi!
Dequecai-ga . por
tie
-
rra
8uor-gu -110 - 8a
cer.
~ I"",po, roll. l6 ~ ~; n • . - .~. u I , el
~
I"",po,
roll. l6
~
~;
n
. - .~.
u
I
,
el mo-men-to Ile -
g6,
si
me de
-
Jan
a
mi.
- VIZ,
. rollo
L.,
J
.
,. ft,
l~
I
I
>-
>-
{
.
~
I
i
::
lj
.~
n lempo.
-=
.f~~==-
~
-.
u
.
.
r
~
~
-
L FERN
-
l6
~.
.
.
1
1
1
1
·
,
,.
1
I
r
.
1,
d'
,1
¡ Q menpen-sa-ra,qmen ., ' "
Je
-
ra
quete -
-
a quea-ca - bar
en dt>s-pe-cho mi ea-
1-
01 '
---
L"'-
,.
H
-- '
.
{
.
¡
d
#:
.
.
~
~:
f ·
·
P
1&
¡.
f'
rg¡ lIDU.
~
t.-.
ño
y en des - dén
mi vo-Iun-tad!
¡Quimd~je-n,quienpt'D-sa - r.,
qu
-
rl
Piú mosso.
.,
,
r-
I
f':¡
,
r
r
. ,.
r
r
-
yo que
ver, ,
-01
a
en las n().Ches de mis
dudas, es-ta luzde3-lm~De- cer!
-
.~
~
~
~oeom~DoS.
-
~
It.
.
~.,
~
.
-
-.
NO • Lo im-:por-tante es de-ci - dir. TpO.010880. »> » > > { ::>
NO
Lo im-:por-tante es de-ci
-
dir.
TpO.010880.
»>
»
>
>
{
::>
::>
ANID.
ft
.
1 • I~,h
if
I
l
1
1
I
.
.
,1
¡La de pa-Iosqllevaah~ber!
¡Aho-ra si que soy fe
-
liz!
b.
'-~~~
--.
U ti
~
And!e mo so,
b
::~I= ~
L
~
.L~\.
l
{
-
---
-
)
.
I
y-
&
:
:
JJ
--:::
l
LhJ~ IlbJ~
.b.))
:1_;'".
~
,
.
ü
.
L
.
.'
=
1-
-- ~
~
'tro. T
~
.
~---------
~----
.~1B. <Dentro)
(Quedan fn fsrenaVidal y Luisa Ft'I' nanda qUf> f>njllgtÍndllseuna lágrima Vil a hacer mutis
cuando oye la voz dr Carolina y despues la dI' Javif>r)
.
JJ!l pa-S8r el ca -ha-
~3
~
q ~
$::::::=====:::::::::::%t ~d.to
\
(L'
U1sa
F
e!'Dan ' a escurha at 11 '¡di
d
11)
L.
~
1
l
-lIe - ro
por
la
puer- ta
df>1
per
-
dón
·de
los al- tos haJ-oo-
-
-
-
I
~
1
-
.
~
-
{
---
I
---"
I
I
J
'-'1
I
--
I
ES '
~
pp
p
.;,-
J
~
)
::::
I
I
~
~
36
•.,01-5
JAVW ent"o J -"- ~- " " r r r r ,r r lJ I
JAVW
ent"o
J
-"-
~-
"
"
r
r
r
r
,r
r
lJ
I
,
I
v
. -na-Jes
a
sus pH'S ca-you,- na
flor
Yu -na da-ma
le
dt>-
.".---
-
-
-
{ )
:j
~ J"
1" o
r
t+j
11
pp$
:j:
~
(~
J
~
1
~
:
-
~ """'----
-.
r;J
~
rall.
len
po-
na nllpo.
t
~
l
l
l
~
I
l
,
r
E -sa flor semeha ca- i - do del
.
r
r
r
r
)
~
Cl- a, con gra-ci<H!aydul-ee
voz:
ro-sal df'l co - ra -
-
~~
t •
l.
{
"
y
~
~1 í-l
V
;~
q-*_ T
T;fI
pp
r~
-6
"
~~
.
I
-;
~
0_
_11
(Con voz enheCorla;;f)
L.FERN.
,
- zon ------,---
U-naflorsemehaca'- i -do del ro-sal del CO-rR-
_ zón
En el ro-sal df'l eo-ra -
zón,--
hay un lu -
gar--
37
i#~.
USOS-!I
ACTO 11. CUADRO PRIMERO. N?6-A. <.EN LA ROMERíA DESAN ANTONIO DE LA FLORIDA.
ACTO 11.
CUADRO PRIMERO.
N?6-A.
<.EN LA ROMERíA DESAN ANTONIO DE LA FLORIDA.
Car~~~·"(J,Ma,.ill"tI,Rosit(J,Jau,er, B,zco, Dam,selas, Pollos ele!lanles,
~
.
AI';Jicos, Y~ndetlo,.y Y~"'deJo,.~
Tpo. de Habanera. <.And te )
.
.-------
í
(felón)
38
V'UÓ'" MUSICAL ESPAÑOLA -Ediloru.
Tovsdroits dt •• ~c"tionPllbliqued. reprod.oti_
IUlleo,Madri4, 8.rttl.n.~.lfnci.,
r•.,r'lis paurtOIl' plys.
"j.r;AIiHnt
Alb.ttt.y
Ptris.
16806-fl.A.
Conri,bt tt!2 b,Vnión Mllrillll Es,.;'ol••
(A parecf'1I unas pllrejas bailando al iOn CConju flto popular de la romf'ria de San
(A parecf'1I unas pllrejas bailando al iOn
CConju flto popular de la romf'ria de San Antonin de la Florida)
de los músicos ambulantes)
rn
-
, MUSICOS.p
,
.t
t
k.
l
J
l
~
1.
L.
&.
r
P
DO: J3 con.; tes-ta cuarHIo le es - cri- he
,.
r:
,
r
J
.Y'
r
r
El
sol- da -
di - to
car~tas de a - mor
y e-lIa es- té
¡i
~
~
{
--
---.::¡
.f'
~ (Sand.en escena)
mf
1-
t
~
~
".
S-
"'-J
V
~
~
'-J
~
po-bre- ci-ta porque8os~pt'-chaqu~se mu- rió.¡Quipniadi - je-raqueelsol~a- di-lo stll"fla~lo5
f~~~~~~~~
t~~~~~~~~~~
ten
pp
nu
.-
~
'
,
,
,
r
,
,
,
P'
r
r
y
Y'
r
~
~
Jo"
~
bra-zosde(}-tra mn - jer
yque,en su
ho-da~ fue- ron las
a - rras los en~tor- cha-dos
de hri-ga-
'en.
U
a
a
a
JIIoo
-
{ ~
-
-
pp
,.
.,.
1-
,.
11tf"
'f-
-
17
-1
~
39
t6806-6.A.
Clar.Cello. ~rompas. ~~~.~~~~~~~~ (~~(oªr~~el'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VEIIDEDDU. (Concluye el bailey las parejas
Clar.Cello. ~rompas.
~~~.~~~~~~~~
(~~(oªr~~el'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VEIIDEDDU.
(Concluye el bailey las parejas pasean del brllzo hasta que poco a poco van desapareciendo de la6!;Cf'na)
¡DelaOa.
- ba
na,
co - cos!-
¡Dul-ces
y
fres - qui-tos! -----------
-
¡Cua-tro cuar-tos
va - len
es:-tos
a -ha - ni-cos!----
t6806-8
00 "" (Crazan hadR la iz- ¡Llf\ovenla~ co-plasdelsol~a-di-to,queesJoqoe ll~anJosse-uo- (Orquf'sta)
00
"" (Crazan hadR la iz-
¡Llf\ovenla~ co-plasdelsol~a-di-to,queesJoqoe ll~anJosse-uo-
(Orquf'sta)
BANllA.
(Ches. Trolllbon y Bajo)
VENDEDOllJ.
DeJa Ha-ha
-
-
na
-
-
li
l~
4!
~.
u
co-cos--
Dul- ces
y
fres - qui -tos
VENDEDOR.
-
-
)
L
a
i~ .~
y
¡)
r
r
r
r
r
. rr
.r
Cua4ro cuar-tos va -
len ¡Ai-re!
Ai
j
-
re. 'A' ¡
l-re.- ,
,
,
-
.t~~ ~
~
.
~
ut
4!
II
• ~~
.
·
{
.r
--
,-
-
-
i>
u
:
--
i
.
~:~ i
l
'-
P
cres.
JJ
uJ;::::=::lJ~
,
-
• • •
~
L
I
.
~
I
.
• •
~
·
-
-
·
,
¡}
V'/
--
4
r-------r ~
11
11
11
4i
U806-t.A.
,,' lB. B ji ,,' OS. ~ ~ l --- --., -- V '. ·
,,' lB.
B
ji
,,' OS.
~
~
l
--- --.,
--
V
'.
· . rF'
~
I
I
l
.
vI
¡No seres - pi- ra!
¡Quéca-Ior
ha- ce!
~pnJt1=j 1
"1 n#J=j
,,,,H 'fJ:
=
.h
,
ti
¡
I
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~pp
==
==
jJ,-
.
i\
:
'"
'"'p
-
-
(a Nogales)
M1B . (al B'
IIlnco.
)
ji
llCO)
"
l
l
I
l
~.
l
l
,
-
-
v
L>
'"'
'---'"
'--"'"
-
¡O.ye, ma .ri. do!
¡Voy al
¡os - tan-te!
l/s-té per-
=
,
ti
,
.
jJ,
1I-fJ-~~
.
.
-
f"
~=
mf.
.
~.,~-:
~
jJ,
• -
- do
-
oe,----
se- ñor
No - ga
les.----
Lle-góelmo- men
-
. to ---
f~VW~~~~~~~
(~~~~~~~~~
IIIUCO.
l
r
v
)
r
v
""'----""
r
,
-
de
coo- vi - dar
-
te.
¿Qué se
teo' -
fre
-
ce?
Li-mon he-
--
-
,.
==
¡
~t
-
• ,.,J
------_-
.~ 117.1
"4
-:
:-4)
r
I
42
16806-6. A.
I L • r r,.,. ,,. v r r fr . .' r -loo. ,Pe-ro
I
L
r
r,.,.
,,.
v
r
r
fr
.
.'
r
-loo.
,Pe-ro ¿no sabes que a f
usea./.e-lao
a
por li - rtJo-ues hasta el mer-coo
h~ tres ho-rasquelehemoll
ft
1 ¡t
. f ' !':t'~ f f:#
I~ ~;"'"
I~r
f
f
f
:1
:t':I :t' ~
f.
r
r
;-
(~~~~~=~~~~m
.
==
==
11
11
11
11
}I1B.
",BOS.
r
,"'-
.J.!.
,.
.
r;
.
,v
r.
,.
.
-dao
y eft-Io- tia - VI- a no ha re-tlre- sao?
¡E-se f'8
A - DI-haH ¡Nosha ma
-
lao!
u
dtri
.
LBO
•• ••
~.
,.
~
~
;:
¡t 1
~~. ~
Tpo. de Habanera.
Viol'n solo.
(Se van chwf'ando los grupos ha!;ta quedar solos en escena los Po1l9s el('J>anles)
,,-;:---;,
_ -"-. -
.
------------ -----
------ ---
Enlaza cOII1'4~)6 - R.
43
N?6-B. MAZURCA. Oarolr:fIO, Joute/', bamtselas!l Pollos. N!' 6.8. MAZURCA DE LAS SOMBRILLAS.
N?6-B.
MAZURCA.
Oarolr:fIO, Joute/', bamtselas!l Pollos.
N!' 6.8. MAZURCA DE LAS SOMBRILLAS.
CABOLllU,J1VIER,DAMISELAS y POLLOS
Tpo. de MazID"ca.:>
.
d
I
~
¡
(S 1
,a en
d
e
I
a e/'mlta seis
amase
all con Carolina)
~
m.~
~
J
~
--;¡---.
'1-
iI.
!I!-
I
-
{ iI
Iiiiiii
JI"
1/If
~
i
t
::
,
.,
.>
::>
~
~
-4-
.JI
I
I
I
'i
.:~
i
.
~
l
'.
~
~
'
;
.
"
.:.
.:.
L
~
.
{
4
::-
.1iiitiíii(I
-
,
IIIf
.>'
.¡.
::-
~
-f*-
'
-f*-
~
-f*-
"1-
I
I
I
~
.:¡
~
~~. #~ ~~--~
lID
r
·
;,.
1-
.
"
-:~
r •.
.- !Ir. ~'I=- L~I=-
1::-
~
l
:.
l
M
/
I
----
I
::----
I
~
. I
t:
i
f
P
~
~
~
-
/'-
>-
'11
(Se acercan a ellas los rahalleritos ya 111 Duquesa Javier)
l
L
-
:J
1 "'--'1
-.!!I
f ¡
¡
¡
r t
I
~
.J
I
~r
.~
:
¡;:
I
I
r
S
t
I
I
r I
t
~
UNIÓ,. MUSICAL Esp"iloLA-Editores.
Bilhao, Madrid, Barc¡el~na,Valenf'Ía,
s.ft.ud.r, Alic.nte, Albac:ett y P.ris.
Tous droits d' be~ution publique de
r4!produt'.H'1I
i6806- 6. B.
resenel pour tous paya.
Copyri$ht un 111 Uni~. M\lsical E.p~~ol.
DAMIS EL'AS. P . I 1\ , L I l ~ I o " o
DAMIS EL'AS.
P
.
I
1\ ,
L
I
l
~
I
o
"
o
.r
-
u
,
,
1
tJ
An -
to - ni~
~~nOer.11I
to
ga - ba
-
ro,
A 81ln
!'311 -
C'1l-sa- men - te
-
so,-'
~Y.':PotIiOS. Me ma - ra - , vi - lla,
c1ia~o l1e,-
lomás
sa - bro
--
-.-.
l
/'""'"_
o
I
~
l
,1
.
o
o
o
{
J
1
,.¡
,pp
'_:= J -f '
~
~
-8-
.
.,
1-
1-
,'-
I
"JI
-
,
1
1
I
l
.
"
iJ
"-di
d
.
'
.
-
1
r
-
pi
eu- oma-trl-mo ,-nio
,
l' ea-go-
I
h· Jan
tan -to
que yo
no
_
que cie-rre la som-hri - lla.--' DAM. Lo hue -
noa
-
ca
-
ha,
si es
pe - li-
~. ~
I
l
~
1
I
~
.
.
o
{
-
-
)
~
~
-
I
t=
-8-
~
~
~
o
~
l
1
.
k
:P
l
L.
-
,
¡)
qult'-ro
--
pe-dip.le al
maS~JI'IlIl~-
-grn- so,,
POLLOS.
t'-¡'o fal
-
san-to
ta - ha
-
~n
f-'J'
~I
~---~
~-~. ,
~.~ ~.
~
-
-
~~
~.
~
.-:::::--
L
.
.
'-
r-
-
,
.
.~
o
'
.
o
=
-!
-=
,;;
~
~~
I
~
~p
~.f
r;
,.:!: !P
ta
~
~
~
t-
I
I
o
:
I
POLLOS.
.
L
I
J
.
11
.
'
1
I
l
-
)
'-
ir~' .
~
E I
r
I~
- mor
SIO
ro.
- ello -so.
ce -
(),
se- no -
rl -
l.
-
la, q
e soy so
- te - ro y en- a - mo-
soy
di
DAM. La
di-chaes eo - sa que no se al-can- za
tan de
re-
---:t. 0
~
~~
!:
=. ~
~
~
~
~~
~o
~~
1-:::
d=
!:o ¡-!:o
.
.,
j
l
I
'!:""
o
-
o
{
--------'j'
aJ
~
~
'
~
/-
pp
~/
.1.1'
~
~
'
l
~
1\
'r"
vq-J-
i
~
::¡
:>
45
lU06~6.B .
fj l I I 'l ~ . - ----,-- -iJ I t - ra -
fj
l
I
I
'l
~
.
-
----,--
-iJ
I
t
- ra -
.-pen - te _
do
1~
-
di-cha es ~a-pri - cho - se,
\'e- o
tan
bo
ni -
ta .
que s~y
-
510
ce - r{)~
POLLOS. La
mas
gt
-
ray
da
·
la
~
---.
1
r~. ,
~
~I:f:
t
~.-::.-:-
l'-~
~'
~.
~
.
-
.
i)
-
;
I
~
. -3 '
a.
"'!-
~
~
•.
------
i
.'
yes-toy pas-ma-
o--~--
dequeunsol-te-ro-----
--
jun-toaI.que sien-te -----
queu-naes-pe-ran-za ---'----
I"""t" .--.
P
I
l
¡}
r
no Ile-\'eus - té a
lea-lulJ)·bra
su
I~ - do.
:
sua
-
ve .-
men - te.
~~.t ~jt ~
1
~
-=~#~ ~ =+-
I
I
t
i
,
-
{ tJ
v_ o l
r
-=
rJ
~
.
"!f
p
-
1
i
D1M'
POLLO~
L;
l
'-.'
.
l
1
l
I
I
1
1.
A
v
~.
.
,
I
I
¡Ay, que za':'l'3-g'a - te - roes
us
-
té.!
Y() soy un ca-ha-
,
.
~
~
.n~#~~~f: ~~ f;~
.~
1=
~
1
----
~
"
;:.:; t-'
t-
~
l
f-
{
¡)
,.
,!-
I
G.~
!-
~
~
I
.
,
4-
"1
ii
~
---
t61106-6, B.
DAM. (Abriendo la somb,·iIIa) i\ J'i L I I L l I I I ,
DAM. (Abriendo la somb,·iIIa)
i\ J'i
L
I
I
L
l
I
I
I
,
)
I
1
--
-,.
.-He -
ro es - pa
-
ñol.
Yo
no soy-
ex
-
tran
je - ra
[IDf!!]
,
L-¡!
~~
-
~
l
L
:.
:.
L
{
lJ
-r
¿:¡
~
-
f
'- ./
.J-¡J
~.
t'.
·
"
·
-
1-
lfiI
11
POLLOS
L
I
I
--
.,-
I
r
lJ
I
~
Ya-breu!Jé elqui-ta- sol
"
mu e- ra
de
ce -
' los
el
sol
A-llra us.téelqui-ta _ sol pa-raque nase
,
I
-
-
-
I
I
L
qT_ v"
-
tJ
~
.,
:t
~
~
~
--.
.f
l-
~
·
---
-
111
-
,o\JAV.
f
.w
,. ~-
L
l
tJ
t.J
A la som-bradeu-na som-l}~i-ll~d[en-ca-jey
~ i!:
~
~
~~
~
~
Ir.
'
~
-
f=
u·f=
¡;:
r=
f::
-
~
¡!:
.'
L
It
la"
~
-
{
-.
,;
---
¡
-
p
Pand. 1'-==== >-
Plato
Ca <t.
'
I
I
I
f
·
,
:!
i
-
L
¡p¡
-
CAR.
/P la 2"vez)
I
1
I
.
v,r I
tJ
I
'
I
r
I
<; e -da,
A la
c onvozmuy <¡u e
-da
can-ta el
a
-
.
mor.
;
;.
"
-
1f. ~~~:;,
I~'~
"1l.J.,1 TI
L
~
~
~
- I
-
í
-r
~
~
t
W
I
~
,
-====
1"
~p
(P2i#~ 1-
!:
S:
~
~
:J:
.-
'"
-C-
·
-
,
~
~
111
47
, 16806-6 . B.
I l I I 1 L 1 , ' ¡) 1 " " somJ»ra d~~na
I
l
I
I
1
L
1
,
'
¡)
1
"
"
somJ»ra d~~na som - br¡ .lla .SQU i . de
a
-
les
los ma-dri. ga • les
-
'>-
.;.-
I
1--
-"
-
I
I
-
--
-
,.,
¡)
I
-
l'
"-
I~ VT~
_i4
.,.
.,
o""
~
1-
J'-
~".
.
",-
I
I
----r·
"'1
r
~r·"
:
~
--
~
1_
r
r
r
I
a "m~d¡a
YOZ.----
J f>-
>-
I
I
{
_1
!J
'
I
.
~
(2~vez f~-=:i
~f
~.
~
'J.
r·~
.3
,
sin trem)
-------
":¿t.
l
t
rOD OS.(t~wel
,
p",,--:::::
l
¡)
'"
I
.'
. A
la
I:~F~:----.:::::l _
,
1Il.l
I
1
(P,~) ~"
t:~
4
~
~
sinClB.yJAV.)
I
i
r
¡)
.'
r
r
r
I
r
som-l,ra dt'lJ-na
ga o.
som'- hri - lla
son'\ - de
-
a
- les
los ma-dri-
les
l
-
' L
~_
:
-
.,
{
~
I
-
I
l
1=-
PI)
Pr:~
~~
J
J
k-t-
J
)
-t
~
~
~
l
r
r
48
1111101\-1. ll.
,-- . !I NIll.) -~ 1~ -~ -- I r - a me-día voz- r~~~
,-- .
!I NIll.)
-~
1~
-~
--
I
r
-
a
me-día
voz-
r~~~
I~--~. r.~. ~
-
.
~-=.~~
~~. c~·~ 1
1:'".
"",
-
ItA
F-
.
-
{
--
--1
II"-U
'
J '
~
-
;
>=:-
o/po
=
p
)
~
~
(i}-
E;:-
JJJ'y eAB'<Damisel"s y
11
2~ a lempo.
voz
{
f
Jalaneshaeen mutis seguidos
e Ja"ier vCarolina)
-
L
i.:\
t\
t'I
.
.
1\
l
.
~
~
~
~
~
~
~
.
.
f\
.
l
,
.
I.J
r
r
·
~
r
V.
¡J." ~J. ~
r
~
~
~
r
~
dad! -
¡Quebue-noelqul-ta- sol!¡
ue
o-zo da
seu - tir
las f e-chasdel
a •
--
1.
.-.-.
-
~
-
.,~
1
;
-.a---
---1.
-
I
1
.
:
{
11
:
11
-~
p
~
~
:¡fl
"r'
=i
fell.
(l tempo.
l J
rall. J
J
.11
H
.
f\
r
~
I
~mor!
¡A~!
-.-:::
::--
_~
,'
ten.
.
-.
,!-
>
.
,l.
1 ü
.
.
-
{
ti
I
ppl
I
----
-;J
rall.
P a lempo.
jj'
.
Il'n (~'t
r:
/'
-
-~
LI
11
ijl-
1i
49
\6806 -6. B.
N? '7. DUO. Coroli,m y "iJnl. - 'IDAL. .1 r . . h d' '.
N? '7.
DUO.
Coroli,m y "iJnl.
-
'IDAL.
.1
r
.
.
h
d'
'.
n
ca-ra comprar a un hombr~,- se De -ce - 81 - ta -- mlH! o
1-
All!to moderato.
~
l
I
{
eJ
.
':'"
.--
'"
r'$
~~
~
f