Está en la página 1de 110

1

MC LC
1.6. Kh nng cung cp dch v.....................................................- 34 1.7.

Mt s vn cn quan tm trong tnh ton thit k mng GPON

1.8.

Kt lun.........................................................................................- 3 7 -

- 36 -

CHNG 3. TRIN KHAI GPON TRN MNG VIN THNG H NI - 39 3.1. Hin trng mng truy nhp bng rng ca Vin thng HN.............- 39 3.2........................................................................ Mc ch xy dng mng GPON:
3.3.

- 43 -

Kho st nhu cu s dng cc dch v mng cp quang ca khch hng trn

a bn TP H ni:..........................................................................................- 45 3.3.1. Nhu cu dch v vin thng ca cc c quan ng, Chnh ph

- 45 -

3.3.2. Nhu cu dch v vin thng ca khi cc doanh nghip, t chc, gio
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

PH LC 1: Tng hp thit b GPON nm 2009-2010 ca Vin thng H ni


(H ni c)...............................
PH LC 2: Tng hp thit b GPON nm 2009-2010 ca Vin thng H ni (KV H Ty c)

3.3.7.

DANH MC CC HNH V, BNG S LIU

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

Ch
3.3.13.
ADM
3.3.16.
APON
3.3.19.

ATM

3.3.22.

AUI
3.3.25.
BER
3.3.28.
Capex
3.3.31.

CDM
3.3.34.
CE
3.3.37.
CIR
3.3.40.
CO
3.3.43.

CRC

3.3.46.

CSM
A/

3.3.49.

DA
3.3.52.
DCE
3.3.55.

DCS
3.3.58.
DFSM
3.3.61.

DLC

3.3.64.

DSL
3.3.67.
DSSM
3.3.70.

DTE

3.3.73.

DWD
M

3.3.76.
E3.3.79.

E3.3.82.
EMS
3.3.1.
3.3.85.

CC THUT NG VIT TT
3.3.11.
Ting Anh
3.3.12. Ting
Vit
3.3.14.
Add Drop
3.3.15.
B ghp knh
Multiplexer
xen r
3.3.18.
Mng quang
3.3.17.
ATM
th ng dng ATM
Passive
Optical
Netvvork
3.3.20.
Asynchrono
3.3.21.
Ch truyn
us Tranfer Mode
ti khng ng b
3.3.23.
Attchment
3.3.24.
Cp ni vi
Unit Interface
thit b
3.3.26.
Bit
Error
3.3.27.
T l bit li
Rate
3.3.29.
Capital
3.3.30.
Chi ph u t
Expenditrure
ban u
3.3.32.
Code
3.3.33.
Ghp
knh
Division
theo m
3.3.35.
Customer
3.3.36.
Thit b khch
Equipment
hng
3.3.38.
Constant
3.3.39.
Tc thng
Inrmation Rate
tin tt nht
3.3.41.
Central
3.3.42.
Tng i trung
Office
tm
3.3.44.
Cyclic
3.3.45.
Kim tra vng
Redundancy Check
d
3.3.47.
Carrier
3.3.48.
a truy nhp
sense
Multiple
cm nhn sng mang/tch
access Destination
collision
xung
3.3.50.
3.3.51.t
a ch ch
Address
3.3.54.
Thit b thng
3.3.53.
Data
tin s liu
Communications
Equipment
3.3.56.
Digital
3.3.57.
B ni cho s
Crossconect
3.3.60.
Si tn sc
3.3.59.
Dispersion
phang
Flattened
single
Mode Digital
3.3.62.
3.3.63.
Sng
mang
Loop Carrier
vng s
3.3.65.
Digital
3.3.66.
Vng thu bao
Subcriber Loop
s
3.3.69.
Si tn sc
3.3.68.
Dispersion
dch chuyn
Shifted
Single
Mode Data
3.3.71.
3.3.72.
Thit b u
Terminal
cui s liu
3.3.75.
Ghp
bc
3.3.74.
Dense
sng vi mt cao
Wavelength
DivisionEthernet
3.3.77.
3.3.78.
Mng
LAN
Local
Area
Ethernet
3.3.80.
Ethernet
3.3.81.
ng
Line
Ethernet
3.3.83.
Element
3.3.84.
Phn t qun
Management
l h thng

3.3.86.
3.3.
87. E
3.3. P
89. E
3.3.
91. F
3.3.
93. F

3.3.
95. F
3.3.
97. F
3.3.
99. F
3.3.
101.
3.3.
103.

HF

3.3. C
105.
IFG
3.3.
107.
3.3.
109.
3.3.
111.

ISO
3.3.
113.
3.3.
115.
3.3.
117.

LM

3.3.
119.
3.3.
121.
3.3.
123.
3.3.
125.
3.3.
127.
3.3.
129.
ME
3.3.
131.
ME
3.3.
133.

MI

Mng quang th ng dng Ethernet


Ethernet
Passive Optical Netvvork
3.3.90.
Ethernet
Virtual Connection
3.3.92.
Frame Check
Sequence
3.3.94.
Frequency
Division Multiplexing
3.3.96.
Full Service
Access
Netvvork
3.3.98.
Fiber to the
Building
3.3.100.
Fiber to the
Curb
3.3.102.
Fiber to the
Home
3.3.104.
Hybrid Fiber
Coax TeleVision System
3.3.88.

3.3.106.

Inter

3.3.108.

Internet
Inter Packet

Gap

Protocol
3.3.110.
Gap

Frame

International
Organization
for
Standardization
3.3.114.
Local
Area
Network
3.3.116.
Logical Link
Control
3.3.118.
Local
MultiPoint Disttribution
System
3.3.120.
Line Terminal
Equipment
3.3.122.
Medium
Access Control
3.3.124.
Metro
Area
Network
3.3.126.
Media Access
Unit
3.3.128.
Medium
Dependent Interace
3.3.130.
Metro
Ethernet Forum
3.3.132.
Metro
Ethernet Netvvork
3.3.134.
Management
Inormation Base
3.3.112.

3.3.
135.

3.3.137.
3.3.138.

Medium
Independent
3.3.136.

Ket ni o Ethernet Dy bit kim tra khung Ghp knh theo tn

s
Tp dch v mng truy nhp
3.3.140.
Cp quang ni n to nh
3.3.141.
Cp quang ni n cm dn c
3.3.142.
Cp quang ni tn nh
3.3.143.
H thng phn phi tn hiu truyn hnh lai ghp cp quang-cp
ng trc
3.3.144.
Khong cch gia hai khung lin k Giao thc Internet Khong
cch hai gi lin k T chc tiu chun quc t
3.3.139.

3.3.145.
3.3.146.
3.3.147.

Mng ni b
iu khin lin kt logic
H thng phn b a im cc b

3.3.154.

Thit b kt cui ng dy
iu khin truy nhp mi trng
Mng din rng
Khi truy nhp mi trng
Giao din c lp mi trng
Din n v Ethernet trong mng din rng
Mng din rng dng Ethernet C s thng tin qun l

3.3.155.

Giao din ph thuc mi trng

3.3.148.
3.3.149.
3.3.150.
3.3.151.
3.3.152.
3.3.153.

3.3.156.
3.3.157.

3.3.
160.

MM
3.3.
163.
3.3.
166.

MP

3.3.
169.
3.3.
172.
3.3.
175.
3.3.
178.
3.3.
181.
3.3.
184.
3.3.
187.
3.3.
190.
3.3.
193.
3.3.
196.
3.3.
199.
3.3.
202.
3.3.
205.
3.3.
208.
3.3.
211.
3.3.
214.
3.3.
217.
3.3.
220.
3.3.
223.
3.3.
226.
3.3.
229.
3.3.
232.
3.3.
235.

WD

Interace
Multi Channel
Multi Point distribution
System
3.3.164.
MultiPoint
Control Protocol
3.3.167.
Multi Protocol
Label Switching
3.3.170.
Network
Interace
cards
3.3.173.
Normal Link
Pulse
3.3.176.
Optical Line
Terminal
3.3.179.
Optical
Network Terminal
3.3.182.
Physical
Coding Sublayer
3.3.185.
Protocol Data
Units
3.3.188.
Physical
Layer Attachment
3.3.191.
Physical
Medium Dependent
3.3.194.
Passive
Optical Network
3.3.197.
Permanent
Virtual
Circuit
3.3.200.
Source
Address.
3.3.203.
Start of Frame
Delimiter
3.3.206.
Station
Management Entity
3.3.209.
Single Mode
Fiber
3.3.212.
Standard
Single Mode
3.3.215.
Transport
Control Protocol
3.3.218.
Time Division
Multiplexing
3.3.221.
User Network
Interace
3.3.224.
Unshielded
Twisted Pair
3.3.227.
Virtual Local
Area Network
3.3.230.
Virtual Private
Network
3.3.233.
Wide
Area
Network
3.3.236.
Wavelength
Di Vision Multiplexing
3.3.158.
3.3.161.

3.3.159.

H thng phn
b a knh, a im
3.3.162.

Giao thc iu
khin a im
3.3.168.
Chuyn
mch
nhn a giao thc
3.3.165.

Card giao din


mng
3.3.174.
Xung bo hiu
lin kt bnh thng
3.3.177.
Thit b kt cui
ng quang
3.3.180.
Thit b kt cui
mng quang
3.3.183.
Lp con m ho
vt l
3.3.186.
n v s liu
giao thc
3.3.189.
Truy nhp lp
vt l
3.3.192.
Ph thuc mi
trng vt l
3.3.195.
Mng quang th
ng
3.3.198.
Mch o bn c
nh
3.3.201.
a ch ngun
3.3.204.
Ranh gii bt
u khung
3.3.207.
Thc th qun l
trm
3.3.210.
Si quang n
mode
3.3.213.
Si n mode
chun
3.3.216.
Giao thc iu
khin truyn ti
3.3.219.
Ghp knh theo
thi gian
3.3.222.
Giao din mngngi dng
3.3.225.
Cp trn xon
i
3.3.228.
Mng LAN o
3.3.171.

3.3.231.
3.3.234.
3.3.237.

bc sng

Mng ring o
Mng din rng
Ghp knh theo

3.3.238.

LI NI

3.3.2.
U
3.3.239.

VNPT hin l nh cung cp dch v vin thng hng u vi h

tng mng li rng khp c nc v cung cp nhiu loi dch v vin thng.
Mng truy nhp bng rng hin ti ca VNPT ch yu da trn h tng mng
truy nhp cp ng s dng cng ngh xDSL, v c bn mi ch p ng cho
cc dch v truy nhp tc di 2 Mbis. S pht trin ca cc khu vc kinh
t nh: khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu thng mi, chung c cao cp,
... cng vi s pht trin ngy cng ln mnh ca cc t chc kinh t nh: ngn
hng, kho bc, cng ty, ... to ra nhu cu rt ln trong vic s dng cc dch
v tin ch tch hp thoi, hnh nh v d liu. Bn cnh , cc dch v ng
dng trn Internet ngy cng phong ph v pht trin vi tc nhanh chng
nh cc dch v mua bn trc tuyn, ngn hng, cc dch v o to t xa, game
trc tuyn,... c bit nhu cu v cc loi dch v gia tng tch hp thoi, hnh
nh v d liu ang ngy cng tng. S pht trin ca cc loi hnh dch v mi,
i hi h tng mng truy nhp phi p ng cc yu cu v bng thng rng,
tc truy nhp cao. Cng ngh truy nhp cp ng in hnh nh xDSL
c trin khai rng ri, tuy nhin nhng hn ch v c ly v tc khng
p ng c yu cu dch v. V vy nghin cu trin khai cc gii php truy
nhp quang l vn cp thit hin nay nhm xy dng h tng mng truy nhp
p ng cung cp cc dch v bng rng cht lng cao. Qua cng t ra
nhng vn cn gii quyt cp bch i vi mng truy nhp ca VNPT. Do
vy, nghin cu trin khai gii php truy nhp mi nhm chim lnh th trng
dch v mi l rt cn thit i vi VNPT.

-8-

3.3.240. Cng ngh truy nhp quang th ng GPON c ITU chun


ha, hin nay l mt trong nhng cng ngh c u tin la chn cho
trin khai mng truy nhp ti nhiu nc trn th gii. GPON l cng
ngh hng ti cung cp dch v mng y , tch hp thoi, hnh nh
v s liu vi bng thng ln tc cao. Do vy GPON s l cng ngh
truy nhp la chn trin khai hin ti v tng lai.GPON chnh l gii
php ph hp nht i vi h tng mng hin ti ca VNPT v ngy
23/7/2008, VNPT c quyt nh s 2039/Q-VT v/v Trin khai
mng truy nhp quang th ng (GPON).
3.3.241.
Lun vn Nghin cu trin khai cng ngh GPON trn mng
Vin thng H ni nhm mc ch tm hiu nhng c im k thut c bn
ca cng ngh GPON, qua xut cu hnh mng GPON ca Vin thng H
ni. Lun vn thc hin gm 04 chng:
3.3.242.

Chng 1 trnh by tng quan v mng PON v gii thiu v cc

h thng PON hin ang c trin khai.


3.3.243.

Chng 2 trnh by tng quan v cng ngh GPON, trong

nghin cu cc vn v cu trc khung, nh c v phn nh bng tn


ng l cc vn trng tm. Chng 3 l cc xut v m hnh t
chc mng GPON cho VNPT H ni.

-9-

3.3.244. Cui cng l phn kt lun v hng nghin cu tip theo ca


lun vn.
3.3.245. CHNG 1. TNG QUAN V MNG QUANG TH
NG

3.3.246.

(PON)

1.1. M u
3.3.247.

Mng vin thng thng c cu thnh bi ba mng chnh:

mng ng trc, mng pha khch hng v mng truy nhp. Trong nhng nm
gn y, mng ng trc c nhng bc pht trin nhy vt do s xut hin
ca cc cng ngh mi, nh cng ngh ghp knh theo bc sng (WDM).
Cng trong khong thi gian ny, mng ni ht (LAN) cng c ci tin v
nng cp t tc 10 Mb/s ln 100 Mb/s, v n 1 Gb/s. Thm ch, cc sn
phm Ethernet 10 Gb/s cng bt u xut hin trn th trng. iu ny
dn n mt s chnh lch rt ln v bng thng gia mt bn l mng LAN tc
cao v mng ng trc v mt bn l mng truy nhp tc thp, m chng
ta vn thng gi l nt c chai (bottleneck) trong mng vin thng. Vic
bng n lu lng Internet trong thi gian va qua cng lm trm trng thm
cc vn ca mng truy nhp tc thp. Cc bo co thng k cho thy lu
lng d liu tng 100% mi nm k t nm 1990. Thm ch, s kt hp
gia cc yu t kinh t v cng ngh to ra nhng thi im m tc pht
trin t ti 1000% trong mt nm (vo nhng nm 1995 v 1996). Xu hng
ny vn s cn tip tc trong tng lai, tc l cng ngy s cng c nhiu ngi
s dng trc tuyn v nhng ngi s dng trc tuyn th thi gian trc
tuyn s cng nhiu hn, do vy nhu cu v bng thng li cng tng ln. Cc
nghin cn th trng cho thy rng, sau khi nng cp ln cng ngh bng rng,
thi gian trc tuyn ca ngi s dng tng ln 35% so vi trc khi nng

-10-

cp. Lu lng thoi cng tng ln, nhng vi tc thp hn nhiu, khong
8% mi nm. Theo hu ht cc bo co phn tch, lu lng ca d liu hin
nay vt tri hn rt nhiu so vi lun lng thoi. Cng ngy s cng c
nhiu dch v v cc ng dng mi c trin khai khi bng thng dnh cho
ngi s dng tng ln. ng trc tnh hnh , mt s cng ngh mi c
a ra nhm p ng nhng i hi v bng tn.
3.3.248.

Hin ti, cc nh cung cp dch v trin khai cung cp dch v

Internet bng cng ngh ng dy thu bao s DSL. DSL s dng i dy


ging nh dy in thoi, v yu cu phi c mt modem DSL t ti thu bao
v DSLAM t ti tng i. Tc d liu ca DSL nm trong khong t 128
Kb/s n 1,5 Mb/s. Mc d tc ca n tng ng k so vi modem tng
t, nhng kh c th c coi l bng rng do khng cung cp c cc dch v
video, thoi, d liu cho cc thu bao xa. Khong cch t tng i n theo
bao ch trong phm vi 5,5 km. Ta c th tng khong cch ny bng gii php
trin khai thm nhiu DSLAM n gn thu bao, nhng y l mt gii php
khng hiu qu do chi ph qu cao.
3.3.249.

Mt gii php khc c a ra l s dng cp modem. Cc cng

ty cp TV cung cp cc dch v Internet bng cch trin khai cc dch v tch


hp d liu trn mng cp ng trc, m ban u c thit k truyn dn tn
hiu video tng t. V d, mng HFC s c si quang ni t cc u dn hay
cc hub n cc nt quang, v t cc nt quang s phn chia n cc thu bao
thng qua cp ng trc, b lp v cc b ghp/tch. Tuy nhin, m hnh kin
trc ny c nhc im l thng lng hiu dng ca cc nt quang khng qu
36 Mb/s, v vy tc thng rt thp vo nhng gi cao im.
3.3.250.

Nh vy, chng ta thy rng c cng ngh DSL v cp modem

u khng p ng c nhng yu cu v bng thng cho mng truy nhp.


Hu ht cc nh cng ngh mng hin nay u ang tin ti mt cng ngh mi,

- 11 -

tp trung ch yu vo truyn ti d liu, c bit l d liu IP. Trong bi cnh


, cng ngh PON s l mt gii php ti u cho mng truy nhp bng rng.
Ngi ta trng i mng PON s gii quyt c cc vn tc nghn bng
thng ca mng truy nhp trong kin trc mng vin thng, gia mt bn l cc
nh cung cp dch v co, cc im kt cui, cc im truy nhp v mt bn l
cc cng ty c cung cp dch v, hay mt khu vc tp trung cc thu bao.
3.3.251.

Mng quang th ng c th nh ngha mt cch ngn gn nh

sau: Mng quang th ng (PON) l mt mng quang khng c cc phn t


in hay cc thit b quang in t.
3.3.252.

Nh vy vi khi nim ny, mng PON s khng cha bt k

mt phn t tch cc no m cn phi c s chuyn i in - quang. Thay vo


, PON s ch bao gm: si quang, cc b chia, b kt hp, b ghp nh
hng, thu knh, b lc,... iu ny gip cho PON c mt s u im nh:
khng cn ngun in cung cp nn khng b nh hng bi li ngun, c tin
cy cao v khng cn phi bo dng do tn hiu khng b suy hao nhiu nh
i vi cc phn t tch cc.
3.3.253.

Mng PON ngoi vic gii quyt cc vn v bng thng, n

cn c un im l chi ph lp t thp do n tn dng c nhng si quang


trong mng c t trc. PON cng d dng v thun tin trong vic ghp
thm cc ONU theo yu cu ca cc dch v, trong khi vic thit lp thm
cc nt trong mng tch cc kh phc tp do vic cp ngun ti mi nt mng,
v trong mi nt mng u cn c cc b pht li.
3.3.254.

PON c th hot ng v ch khng i xng. Chng hn,

mt mng PON c th truyn dn theo lung OC-12 (622 Mbits/s) ng


xung v truy nhp theo lung OC-3 (155 Mbits/s) ng ln. Mt mng
khng i xng nh vy s gip cho chi ph ca cc ONU gim i rt nhiu, do
ch phi s dng cc b thu pht gi thnh thp hn..

-12-

3.3.255.

PON cn c kh nng chng li cao (cao hn SONET/SDH). Do

cc nt ca mng PON nm bn ngoi mng, nn tn hao nng lng trn cc


nt ny khng gy nh hng g n cc nt khc. Kh nng mt nt mt nng
lng m khng lm ngt mng l rt quan trng i vi mng truy nhp, do cc
nh cung cp khng th m bo c nng lng d phng cho tt c cc u
cui xa.
3.3.256.

Vi nhng l do nh trn, cng ngh PON c th c coi l mt

gii php hng u cho mng truy nhp. PON cng cho php tng thch vi
cc giao din SONET/SDH v c th c s dng nh mt vng thu quang
thay th cho cc tuyn truyn dn ngn trong mng th hay mch vng
SONET/SDH ng trc.

1.2. Kin trc ca PON

3.3.257. Cc phn t th ng ca PON u nm trong mng phn b


quang (hay cn gi l mng ngoi vi) bao gm cc phn t nh si
quang, cc b tch/ghp quang th ng, cc u ni v cc mi hn
quang. Cc phn t tch cc nh OLT v cc ONU u nm u cui
ca PON. Tn hiu trong PON c th c phn ra v truyn i theo
nhiu si quang hoc c kt hp li v truyn trn mt si quang
thng qua b ghp quang, ph thuc vo tn hiu l i theo hng ln
hay hng xung ca PON. PON thng c trin khai trn si quang
n mode, vi cu hnh cy l ph bin. PON cng c th c trin
khai theo cu hnh vng ring cho cc khu thng mi hoc theo cu hnh
bus khi trin khai trong cc khu trng s,... M hnh mng quang th
ng vi cc phn t ca n c biu din nh trong Hnh 1-1: M
hnh mng quang th ng

-13.1 hoi, tl
liu,
3.3.4.

3.3.3.

3.3.258.
3.3.259. Hnh 1 -1: M hnh
3.3.260. v mt logic, PON

nhp kt ni im - a im,
nhiu thu bao. C mt s cu
ph hp cho mng truy nhp
nhnh, vng ring, hoc bus
kiu kin trc ca PON.
3.3.261. Bng cch s
chia quang 1:N, PON c
3.3.262.

trin khai theo

cu hnh trn. Ngoi


3.3.263.

cn c th thu

mng quang th ng
c s dng nh mng truy
vi mt CO phc v cho
hnh kt ni im-a im
nh cu hnh cy, cy v
nh trong Hnh 1-2: Cc
dng cc b ghp 1:2 v b
th
bt c cu hnh no trong cc
ra, PON
gn li thnh cc vng ring

kp, hay hnh cy, hay mt nhnh


3.3.264.

ca cy. Tt c cc tuyn truyn dn trong PON u c thc

hin gia OLT


3.3.265.

v ONU. OLT nm co v kt ni mng truy nhp quang vi

mng th
3.3.266.

(MAN) hay mng din rng (WAN), c bit n nh l nhng

mng ng
3.3.267.

trc. ONU nm ti v tr u cui ngi s dng (FTTH hay

FTTB hoc
3.3.268.

FTTC).

-143.3.5.

3.3.269.
3.3.270.
(a) Kin trc hnh cy (s dng h chia 1 :N)
3.3.271.
(c) Kin trc vng ring (s dng h ghp 2x2)

3.3.272. Hnh 1-2: Cc kiu kin trc ca PON.

Trong cc cu hnh trn, cu hnh cy 1:N nh Hnh 1-2: Cc kiu


kin trc ca PON.
(a) , hay cu hnh cy v phn nhnh Hnh 1-2: Cc kiu kin trc ca PON.
3.3.273.

(b) c s dng ph bin nht. y l nhng cu hnh rt mm do, ph

hp
3.3.274.

vi nhu cu pht trin ca thu bao, cng nh nhng i hi ngy

cng tng v bng thng.


1.3. Cc h thng PON ang c trin khai
1.3.1.
3.3.275.

APON/BPON

T nm 1995, 7 nh khai thc mng hng u th gii lp nn

nhm FSAN (Full Service Access Network) vi mc tiu l thng nht cc tiu
ch cho mng truy nhp bng rng. Hin nay cc thnh vin ca FSAN tng
ln n trn 40 trong c nhiu hng sn xut v cung cp thit b vin thng
ln trn th gii.

-153.3.276.
3.3.277.

Cc thnh vin ca FSAN pht trin mt tiu ch cho mng

truy nhp PON s dng cng ngh ATM v giao thc lp 2 ca n. H thng ny
c gi l APON (vit tt ca ATM PON). Ci tn APON sau c thay th
bng BPON vi din t PON bng rng. H thng BPON c kh nng cung
cp nhiu dch v bng rng nh Ethernet, Video, ng ring o (VPL), knh
thu ring, v.v... Nm 1997 nhm FSAN a cc xut ch tiu BPON ln ITUT thng qua chnh thc. T , cc tiu chun IT G.983.X cho mng BPON
ln lt c thng qua
3.3.278.

H thng BPON h tr tc khng i xng 155 Mbps hng

ln v 622 Mbps hng xung hoc tc i xng 622 Mbps. Cc h thng


BPON c s dng nhiu nhiu ni, tp trung Bc M, Nht Bn v mt
phn Chu u.

1.3.2. GPON
3.3.279.

Do c tnh cu trc ca BPON kh c th nng cp ln tc

cao hon 622 Mbps v mng PON trn c s nn ATM khng ti u i vi lu


lng IP, nhm FSAN pht trin mt h thng mng PON mi t nm 2001 vi
tc lGbps h tr c lu lng ATM v IP. Da trn cc khuyn ngh ca
FSAN, t nm 2003-2004, ITU-T chun ha mt lot cc tiu chun cho
mng PON Gigabit (GPON) bao gm G.984.1,G.984.2 v G.984.3.
3.3.280.

Chun GPON hin nay c nh ngha da trn cc giao thc c

bn ca chun SONET/SDH ITU. Cc giao thc ca n kh n gin v i hi


rt t th tc. Chnh v th m hiu sut bng thng ca GPON t ti hn 90%.

- 16-

3.3.281. Cc u im ca GPON : Cung cp dch v b ba: h tr cc dch


v m thanh, d liu v video truyn theo nh dng gc ca n. Rt
nhiu cc dch v Ethernet nh QoS, VLAN, IGMP (.Internet Group
Management Protocol) v RSTP (.Rapid SpanningTree Protocol) cng
c h tr. Hiu sut v tc ng truyn cao nht: GPON h tr tc
bt cao nht t trc ti nay vi tc hng xung/ hng ln tng
ng 2,488/1,244 Gbit/s. GPON cung cp rng bng ln cha tng c
t trc ti nay v l cng ngh ti u cho cc ng dng ca FTTH v
FTTB.
3.3.282.

Hin nay cng nh trong tng lai GPON l cng ngh ph hp

cho vic truyn thng Ethernet/IP vi vic h tr truyn ting ni v video qua
PON bng vic s dng giao thc SONET/SDH
1.3.3. EPON
3.3.283.

Nm 2001, IEEE thnh lp mt nhm nghin cu Ethernet in the

First Mile (EFM) vi mc tiu m rng cng ngh Ethernet hin ti sang mng
truy nhp vng, hng ti cc mng cc mng n nh thu bao hoc cc doanh
nghip vi yu cu vn gi cc tnh cht ca Ethernet truyn thng. Ethernet
PON c bt u nghin cu trong thi gian gian ny.
3.3.284.

Ethernet PON (EPON) l mng trn c s PON mang lu lng

d liu gi trong cc khung Ethernet c chun ha theo IEEE 802.3. S dng


m ng truyn 8b/10B v hot ng vi tc lGbps.
1.3.4. WDM-PON
3.3.285.

Cng ngh mng quang th ng s dng ghp knh phn chia

theo bc sng Wavelength Division Multiplexing Passive optical Network


(WDM PON) l th h k tip ca mng truy nhp quang v cho bng thng ln
nht. TDMPON (bao gm BPON, GPON v GEPON) s dng cc b chia cng
sut quang th ng, hng xung l qung b v ONU nhn d liu ca mnh
thng qua nhn a ch nhng, hng ln s dng ghp knh trong min thi
gian. WDMPON s dng cc b ghp sng WDM th ng, hng xung mi
ON nhn d liu trn mt bc sng, hng ln cc bc sng khc nhau

-17 -

c ghp thng qua b ghp sng WDM ti ONU. Do s dng mt bc sng


cho mi ONU nn WDMPON c tnh bo mt v tnh mm do tt hn. Cng
ngh WDMPON s l s la chn ca tng lai v l bc pht trin k tip cho
cc cng ngh mng truy nhp quang PON.

1.3.5. Nhn xt
3.3.286.

Vo gia nhng nm 90 ca th k ny, cng ngh APON (ATM -

PON) c p dng truyn ti d liu v ting ni. Chm hn mt cht l


BPON, n s dng cu trc chuyn i ATM cc ng bin mng. Tuy nhin
hin nay mng APON/BPON khng c quan tm pht trin do ch h tr dch
v ATM v tc truy nhp thp hn nhiu so vi cc cng ngh hin hu khc
nh GPON hay EPON.
3.3.287.

Cc nghin cu hin nay ang tp trung vo GPON v

EPON/GEPON v y l cc cng ngh mi ha hn s c trin khai rng ri


trong mng truy nhp bng rng do cc c im vt tri ca chng so vi cc
cng ngh khc.
3.3.288.

Trong khi GEPON ch cung cp tc truyn l 1,25 Gbis th

GPON li cho php t ti tc 2.448 Gbit/s. V thm ch, khi cng ngy cc
nh cung cp dch v cng c tit kim chi ph bng vic tn dng ti a bng
thng th c v nh GEPON ang dn tr thnh mt s la chn khng c
nh gi cao. Vi hiu sut t 50% - 70%, bng thng ca GEPON b gii hn
trong khong OOMbps n 900Mbps, trong khi GPON vi vic tn dng
bng thng ti a n c th cho php cc nh cung cp dch v phn phi vi
bng thng ln n 2300 Mbps.
3.3.289.

Trong mt nghin cu in hnh, h thng mng GPON ca

Flexlight c th t ti hiu sut mng 93%, iu c ngha l ch c 7%

- 18-

rng bng tn c s dng cho vic quy nh cc th tc ca giao thc truyn


thng. Hiu sut ln, rng bng tn ln, GPON ha hn mang li nhiu li
nhun cho cc nh cung cp dch v. Trong khi APON, BPON, hay EPON li
tn kh nhiu bng thng cho vic quy nh cc th tc truyn thng. Chnh v
th m hiu sut bng thng gim i ng k. C th l APON v BPON cn
70% v EPON cn 50%.
3.3.290.

c chun ho theo ITU - T G.984, GPON cho php cung

cp ng truyn vi cc nh dng gc nh IP v TDM, y thc s l mt gii


php cng ngh PON t hiu qu kinh t c th s dng cho c cc dch v gia
nh cng nh l cho cc doanh nghip. Vi nhng c tnh h tr cao nht v
rng bng tiu dng c nng t 10 MHz ln 100 MHz cho truyn d liu
Internet, p ng c cc yu cu cho nhiu dng IPTV (Internet Protocol
Televsion), v c th h tr truyn thng c SDTV (Standard Deinition
Television) v HDTV (High Deiniton TeleVsion), GPON thc s c nh
gi l kinh t hn EPON.
3.3.291.

Mt khc trong khi tiu chun IEEE 803.2ah ch h tr 2 lp

ODN : lp A v lp B th ITU-GT.984.2 GPON GPM h tr c lp c, lp cp cao


hn. Lp c cho php mng PON m rng c ly ti 20 Km, cung cp cho s
lng ln ngi dng cui, t ti 64 thm ch 128 ONU/ONT.

- 19-

3.3.292. Bn cnh trong khi EPON ch h tr duy nht mt tc


truyn dn i xng 1,25/1,25 Gbps. ITU- T G.984.2 GPON GPM linh
hot v bin i c hn nhiu hn, cho php cc tc hng xung
1,25 v 2,5 Gbps, hng ln cho php 155 Mbps, 622 Mbps hay 1,25 v
2,5 Gbps. C hai cng ngh u nhm ti th trng truy nhp, bao gm
cc ng dng Fiber-To-The- Home v Fiber-To-The Building/Curb vi
c trng l tc truy nhp khng i xng gia hng ln v hng
xung. Thm ch vi s pht trin ca cc ng dng d liu th cng
khng c nhu cu n 1,25 Gbps trong hng ln. Trong khi GPON cho
php cc nh cung cp dch v thit lp nhng tc kt ni theo nhu
cu thc t, EPON khng thc hin c iu ny. Mc d y khng l
mt vn ln v chi ph i vi kt ni tc cao, tuy nhin h tr
1.25 Gbps hng ln, i hi phi cung cp laser DFP u cui v it
thc quang APD t ti trung tm mng quang co.
3.3.293.

T nhng so snh trn c th thy rng GPON thch hp hn so

vi EPON trong vic lp t cc h thng mng cung cp cc kh nng d


phng cn thit h tr cho O&M, kh nng tng thch cng nh l bo mt.
y l nhng iu kin cn thit iu hnh mt mng kch c ln.

1.4. Kt lun
3.3.294.

PON l mng truy nhp c nhiu u im trin khai cc dch

v bng rng (thoi, d liu, video) gia cc khi kt cui ng dy xa


(ONUs) v kt cui mng (OLT). Khng nh mng quang tch cc AON, chng
hn nh mng SONET/SDH, cn cc b chuyn i quang in ti mi nt,
mng quang th ng PON s dng cc b ghp v chia quang th ng phn
b lun lng quang. Mt mng PON c th tp trung lu lng t 64 ONU n
mt OLT c t tng i ni ht (CO) theo kin trc hnh cy, bus, hoc vng
ring chng li.
3.3.295.

Ging nh mng SONET/SDH, PON l cng ngh truyn ti ca

lp mt. T trc n nay, hu ht cc vng ring quang trong mng vin thng
u s dng cc thit b truyn dn SONET/SDH. Cc vng ring ny u s

- 20-

dng cc b pht li ti mi nt, vi khong cch gia cc nt c ti u


ho cho mng ng trc hay mng th, tuy nhin, y khng phi l s la
chn tt nht cho mng truy nhp ni ht. Mng PON ngoi vic gii quyt cc
vn v bng thng, n cn c u im l chi ph lp t thp do n tn dng
c nhng si quang trong mng c t trc. PON cng d dng v thun
tin trong vic ghp thm cc ONU theo yu cu ca cc dch v, trong khi
vic thit lp thm cc nt trong mng tch cc kh phc tp do vic cp ngun
ti mi nt mng, v trong mi nt mng u cn c cc b pht li.
3.3.296.

Khng ging nh trong mng tch cc SONET/SDH, PON c th

hot ng v ch khng i xng. Chng hn, mt mng PON c th truyn


dn theo lung OC-12 (622 Mbits/s) ng xung v truy nhp theo lung
OC-3 (155 Mbits/s) ng ln. Mt mng khng i xng nh vy s gip cho
chi ph ca cc ONU gim i rt nhiu, do ch phi s dng cc b thu pht gi
thnh thp hn. Cn i vi mng SONET/SDH l i xng, do trong vng
ring OC-12, tt c cc card ni vi cc ADM u phi c giao din OC-12.
3.3.297.

Ngoi ra, mt gc no PON cn c kh nng chng li

cao hn SONET/SDH. Do cc nt ca mng PON nm bn ngoi mng, nn


tn hao nng lng trn cc nt ny khng gy nh hng g n cc nt khc.
iu ny l khng th i vi mng SONET/SDH, do qu trnh pht li mi
nt mng. Kh nng mt nt mt nng lng m khng lm ngt mng l rt
quan trng i vi mng truy nhp, do cc nh cung cp khng th m bo
c nng lng d phng cho tt c cc u cui xa.
3.3.298.

Vi nhng l do nh trn, cng ngh PON c coi l mt gii

php y ha hn gii quyt vn tc nghn bng thng trong mng truy


nhp, cho php trin khai cc dch v bng rng v c tnh tng tc. Trong thi
gian ngn trc mt, ng dng ca cng ngh PON c th l nh cung cp cho
cc cng ty in thoi, mng cp TV, v cho cc nh cung cp dch v mng v

- 21-

tuyn. Vi vic a ra mt gii php vi gi thnh h, bng tn cao, c kh nng


chng li, cng ngh PON s l gii php tt nht cho mng th h sau, cng
nh cho mng truy nhp bng rng.

3.3.299.

CHNG 2. CNG NGH MNG


QUANG TH NG GPON

2.1. Gii thiu chung


3.3.300.

GPON (Gigabit Passive optical Network) nh ngha theo chun

ITU-T G.984. GPON c m rng t chun BPON G.983 bng cch tng bng
thng, nng hiu sut bng thng nh s dng gi ln, c di thay i v tiu
chun ha qun l. Thm na, chun cho php vi s la chn ca tc bit,
nhng k ngh hi t trn 2,488 Mbis ca bng thng lung xung v 1,244
Mbis ca bng thng lung ln. Phng thc ng gi GPON - GEM (GPON
Encapsulation Method) cho php ng gi lu lng ngi dng rt hiu qu,
vi s phn on khung cho php cht lng dch v QoS (Quality of Service)
cao hn phc v lun lng nhy cm nh truyn thoi v video. GPON h tr
tc cao hn, tng cng bo mt v chn lp 2 giao thc (ATM, GEM,
Ethernet tuy nhin trn thc t ATM cha tng c s dng). iu cho php
GPON phn phi thm cc dch v ti nhiu thu bao hn vi chi ph thp hn
cng nh cho php kh nng tng thch ln hn gia cc nh cung cp thit b.

2.2. Tnh hnh chun ha GPON


3.3.301.

Tip tc trn kh nng ca kin trc si quang ti h gia nh

FTTH (fiber to the home) c thc hin trong nhng nm 1990 bi nhm

- 22-

cng tc mng truy nhp dch v y FSAN (Full Service Access Network),
c hnh thnh bi cc nh cung cp dch v v h thng ln. Hip hi vin
thng quc t IT (International Telecommunications Union) lm cc cng vic
tip theo tnh t lc chun ha trn hai th h ca tiu chun mng quang quang
th ng APON/BPON v GPON. Chun c hn ITU-T G.983 trn nn ch
truyn ti khng ng b ATM (Asynchronous transfer mode) v v vy c
xem nh APON (ATM PON). S pht trin cao hn ca chun APON gc cng
nh vi s dn mt a chung ca ATM nh mt giao thc chung dn n phin
bn y , cui cng ca ITU-T G.983 c xem nh chun PON bng rng
hay BPON (Broadband PON). Mt mng APON/BPON in hnh cung cp tc
622 Mbis lung xung v 155 Mbis lung ln, mc d chun cho php tc
cao hn.
3.3.302.

GPON c ITU-T chun ha theo chun G.984 bt u t nm

2003, m rng t chun BPON G.983.


3.3.303.

ITU-T G.984.1 ( 03/2003) G-PON: General characteristics:

cung cp cc giao din mng ngi dng (UNI), giao din nt dch v (SNI) v
mt s dch v. Chun ny k tha h thng G.982 (APON) v G.983.X (BPON)
bng vic xem xt li dch v h tr, chnh sch bo mt, tc bit danh nh.
3.3.304.

ITU-T G.984.2 (03/2003) G-PON: PMD layer speciication: ch

ra cc yu cu cho lp vt l v cc chi tit k thut cho lp PMD. N bao gm


cc h thng c tc hng xung 1244.160 Mbis, 2488.320 Mbis v
hng ln 155.520 Mbis, 622.080 Mbis, 1244.160 Mbit/s, 2488.320 Mbis.
M t c h thng GPON i xng v bt i xng.
3.3.305.

ITU-T G.984.2 Adm 1 (02/2006): thm ph lc cho ITU-T

G.984.2, cc xc minh v kh nng chp nhn gi thnh sn xut cng nghip


i vi h thng G-PON 2.488/1.244 Gbit/s
3.3.306.

ITU-T G.984.3 (02/2004) G-PON: TC layer speciication: m

- 23-

t lp hi t truyn dn (Transmission convergence - TC) cho cc mng G-PON


bao gm nh dng khung, phng thc iu khin truy nhp mi trng,
phng thc ranging, chc nng OAM v bo mt.
3.3.307.

ITU-T G.984.3 Adml (07/2005): ci tin ch tiu k thut lp TC,

sa i hiu chnh v t ng G.984.3.


3.3.308.

ITU-T G.984.3 Adm2 (03/2006): thm thng tin phn ph lc

-T G.984.3 cho phn k thut v nh dng tn hiu hng xung.


3.3.309.

ITU-T G.984.3 Adm3 (12/2006): sng t v c ng ni dung

ITU-T G.984.3.
3.3.310.

ITU-T G.984.4 (06/2004) G-PON: ONT management and

control interface specification: cung cp ch tiu k thut giao din iu khin


(OMCI) v qun l ONT cc h thng GPON
3.3.311.

ITU-T G.984.4 Adml (06/2005): sa i b sung ITU-T G.984.4.

3.3.312.

ITU-T G.984.4 Adm2 (03/2006): sa i b sung ITU-T G.984.4.

3.3.313.

ITU-T G.984.4 Adm3 (03/2006): lm r ngha cho phn G-

OMCI, m t cc mc cnh bo, gii hn tc cc cng Ethernet, OMCI cho


OMCI, vn chuyn lu lng pseudowire

2.3. Kin trc GPON


3.3.314.

Hnh 2-1 m t cu hnh h thng G-PON bao gm OLT, cc

ONU, mt b chia quang v cc si quang. Si quang c kt ni ti cc nhnh


OLT ti b chia quang ra 64 si

3.3.6.

khc v cc si phn nhnh c kt


ni ti ONU.
3.3.315.

3.3.7.

GPON

Hnh 2-1: Kin trc mng

- 24-

3.3.316.

Thit b

OLT (Optical Line Terminal): thit b kt cui cp quang tch cc lp t


ti pha nh cung cp dch v thng c t ti cc i trm.

ONT (Optical Network Terminal): thit b kt cui mng cp quang tch


cc, kt ni OLT thng qua mng phn phi quang (ODN) dng cho
trng hp cung cp kt ni quang ti nh thu bao (FTTH)

ONU (Optical Network Unit): thit b kt cui mng cp quang tch cc,
kt ni vi OLT thng qua mng phn phi quang (ODN) thng dng
cho trng hp kt ni ti buiding hoc ti cc va h, cabin (FTTB,
FTTC, FTTCab)
-B chia/ghp quang th ng (Splitter): Dng chia/ghp th
ng tn hiu quang t nh cung cp dch v n khch hng v ngc li
gip tn dng hiu qu si quang vt l. splitter thng c t ti cc
im phn phi quang (DP) v cc im truy nhp quang (AP). B
chia/ghp quang s c 2 loi, mt loi t ti cc nh trm vin thng s
dng cc t kiu indoor, loi th 2 s l loi thit b c bc kn c th
m ra c khi cn thit v t ti cc im mng xng.

3.3.317.

FDC - Fiber Distribution Cabinet: T phi quang

FDB - Fiber Distribution Box: Hp phn phi quang loi nh.

2.3.1

Kt cui ng quang OLT

3.3.318.

OLT c kt ni ti mng chuyn mch thng qua cc giao din


c

chun ho. pha phn tn, OLT a ra giao din truy nhp quang tng
ng
3.3.319.____________________________________________vi cc chun G-

PON nh tc bit, qu cng sut, jitter,__________


3.3.320.

OLT bao gm ba phn chnh:

- 25-

3.3.321.

Chc nng giao din cng dch v

3.3.322.

Chc nng kt ni cho

3.3.323.

Giao din mng phn tn quang


3.3.8.

3.3.324.

Cc khi OLT chnh c m t trong hnh sau:

3.3.325.
3.3.326.Hnh 2-2: Cc khi chc nng ca OLT
3.3.327.
3.3.328.

1 )PON core Shell

Khi ny gm hai phn, phn giao din ODN v chc nng PON

TC. Chc nng ca PON TC bao gm to khung, iu khin truy cp phng


tin, OAM, DBA v qun l ONU. Mi PON TC c th la chn hot ng theo
mt ch ATM, GEM v Dual.
2) Cross-connect Shell
3.3.329.

Cross-connect Shell cung cp ng truyn thng gia PON core

Shell v Service Shell. Cc cng ngh s dng cho ng ny ph thuc vo cc


dch v, kin trc bn trong ca OLT v cc yu t khc. OLT cung cp chc
nng kt ni cho tng ng vi cc ch c la chn (ATM, GEM hoc
Dual).
3) Service Shell

- 26-

3.3.330.

Phn ny h tr chuyn i gia cc giao din dch v v giao

din khung TC ca phn PON.

2.3.2

Khi mng quang ON

-27 -

3.3.331. Cc khi chc nng ca GPON ONU hu ht u ging nh ca


OLT. V ON hot ng ch vi mt giao din PON n (hoc nhiu
nht l hai giao din vi mc ch bo v), chc nng kt ni cho c th
b b i. Tuy nhin, thay cho chc nng ny, chc nng dch v MUX v
DMUX c h tr x l lun lng, cu hnh in hnh ca mt ON
uc m t trn hnh 2-3. Mi PON TC la chn mt ch ATM, GEM
3.3.9.

v Dual hot ng.


3.3.332.
3.3.333.Hnh 2-3: Cc khi chc nng ca ONU

2.3.3
3.3.334.

Mng phn phi quang ODN


Mng phn phi quang kt ni gia mt OLT vi mt hoc nhiu

ONU s dng thit b tch/ghp quang v mng cp quang thu bao.


3.3.335.
3.3.336.

* B tch/ghp quang
GPON s dng thit b th ng chia tn hiu quang t mt si

truyn i trn nhiu si v nguc li, kt hp cc tn hiu quang t nhiu si


thnh tn hiu trn mt si. Thit b ny uc gi l b tch/ghp quang.
3.3.337.

Dng n gin nht ca n l mt b ghp quang bao gm hai si

quang uc hn dnh vo nhau. Tn hiu nhn uc bt c u vo no

-28-

cng b chia thnh hai phn u ra. T l phn chia ca b tch/ghp c


th uc iu khin bi di ca mi hn v v vy y c coi l
tham s khng i.
3.3.338.

Cc b tch/ghp NxN c ch to bng cch ghp tng nhiu

b 2x2 vi nhau nh hnh 2-4 hoc s dng cng ngh ng dn sng phang.

-29 -

3.3.339.
3.3.10.

3.3.340.

(a) 4-stage

3.3.11.

8x8 coupler
(b) 3-stage 8x8 coupler
3.3.342. Hnh 2-4: Cc b ghp 8x8 c to ra t cc b ghp
2x2.

3.3.341.

3.3.343.

Cc b tch/ghp c c trng bng cc tham s sau y:

3.3.344.

Su hao chia - l t l gia cng sut u ra v cng sut u vo

ca b ghp, tnh theo dB. Vi mt b 2x2 l tng, gi tr ny l 3 dB. Hnh 2-4


biu din hai m hnh ca b 8x8 da trn cc b 2x2. Trong m hnh 4 tng
(Hnh 2-4a), ch c 1/16 cng sut u vo c a ti tng u ra. Hnh 2- 4b
biu din m hnh thit k hiu qu hn, mi u ra s nhn c 1/8 cng sut
ca u vo.
3.3.345.

Su hao ghp - y l cng sut b tn hao do qu trnh sn xut,

gi tr ny thng thng khong 0.1 dB n 1 dB.


3.3.346.

iu hng - y l mc cng sut o c u vo b d t

mt u vo khc. Vi nhng b tch/ghp l thit b c kh nng nh hng


cao th tham s iu hng khong t' 40 n 50 dB.
3.3.347.

Thng thng, cc b tch/ghp thng ch c ch to vi mt

u vo hoc mt u ra. B tch/ghp c mt u vo ta gi l b chia (tch),


cn b c mt u ra ta gi l b kt hp (ghp). Tuy nhin, cng c nhng b
2x2 c ch to khng i xng (vi t s chia khong 5/95 hoc 10/90). Loi
tch/ghp ny ch yu c dng trch ra mt phn tn hiu quang cho mc

-30-

ch kim tra, c gi l b ghp r.

-31 -

3.3.348.

3.3.349.

* Mng cp quang thu bao

3.3.350.

Mng cp thu bao quang c xc nh trong phm vi ranh gii

t giao tip si quang gia thit b OLT n thit ONU/ONT.


FMS I

3.3.351.

3.3.352.
OLT
3.3.353. *

DP

3.3.355.
3.3.357.

3.3.354.

AP

3.3.356.

FMPdQ\

3.3.358.

3.3.359. Cp goc
3.3.361.

Cp phoi
3.3.360.
ODF
3.3.363.
Cu trc co3.3.362.
bn FTTH ODN

3.3.364.

3.3.365.

3.3.366.

3.3.367.

ONT

T #

I Cp Ihu bao " i *


3.3.368.
Thiet b u cui. Bao aom c u
3.3.369.
cm...
3.3.370.Hnh 2-5: cu trc c bn mng cp quang thu bao

Mng cp quang thu bao c cu thnh bi cc thnh phn chnh nh


3.3.371.

sau:

Cp quang gc (Feeder Cable): xut pht t pha nh cung cp dch

v (hay cn gi chung l Central Office) ti im phn phi c gi l


DP (Distribution Point).
im phn phi si quang (DP): l im kt thc ca on cp gc.

Trn thc t trin khai, im phn phi si quang thng l mng xng
quang, hoc cc t cp quang phi, u tin dng mng xng quang.
Cp quang phi (Distribution optical Cable): xut pht t im phi

quang (DP) ti cc im truy nhp mng (AP - Access Point) hay t cc t


quang phi ti cc tp im quang.

-32-

Cp quang thu bao (Drop Cable): xut pht t cc im truy nhp

mng (AP) hay l t cc tp im quang n thu bao.

33

3.3.372. H thng qun l mng quang (FMS - Fiber Management


System) c s dng bo dng v x l s c.im qun l quang
(FMP - Fiber Management Point): d dng cho x l s c v pht hin
t ng.
3.3.373.

2.4. Thng s k thut Cc

thng s k thut c bn ca mng GPON:


3.3.374.

Tc truyn dn:

0,15552 Gbps ng ln,1,24416 Gbps ng xung.


0,62208 Gbps ng ln,1,24416 Gbps ng xung.
1,24416 Gbps ng ln,1,24416 Gbps ng xung.
0,15552 Gbps ng ln,2,48832 Gbps ng xung.
0,62208 Gbps ng ln,2,48832 Gbps ng xung.
1,24416 Gbps ng ln,2,48832 Gbps ng xung.
2,48832 Gbps ng ln,2,48832 Gbps ng xung.
3.3.375.

Cc thng s k thut khc:

Bc sng: 1260-1360nm ng ln; 1480-1500nm ng xung


a truy nhp hng ln: TDMA
Cp pht bng thng ng DBA (Dynamic Bandwith Allocation)
Loi lu lng: d liu s
Khung truyn dn: GEM
Dch v: dch v y (Ethernet, TDM, POTS)
T l chia ca b chia th ng: ti a 1:128
Gi tr BER ln nht: 10'12
Phm vi cng sut s dng lung xung: -3 n +2 dBm (lOkm

ODN) hoc +2 n +7 (20Km ODN)


Phm vi cng sut s dng lung ln: -1 n +4 dBm (lOKm v

20Km ODN)
Loi cp: tiu chun ITU-T Rec. G.652

34

Suy hao ti a gia cc ONU: 15dB


C ly cp ti a: 20Km vi DFB laser lung ln, lOKm vi Fabry-

Perot

2.5. K thut truy nhp v phong thc ghp knh


3.3.376.

Cng ngh truyn dn a truy nhp l cc k thut chia s ti

nguyn hu hn cho mt lng khch hng. Trong h thng GPON, ti nguyn


chia s chnh l bng tn truyn dn. Ngi s dng cng chia s ti nguyn ny
bao gm thu bao, nh cung cp dch v, nh khai thc v nhng thnh phn
mng khc. Tuy khng cn l mt lnh vc mi m trong ngnh vin thng trn
th gii nhng cc k thut truy nhp cng l mt trong nhng cng ngh i
hi nhng yu cu ngy cng cao h thng tho mn c cc yu cu v
n nh cao, thi gian x l thng tin v tr thp, tnh bo mt v an ton d liu
cao.

2.5.1. K thut truy nhp


3.3.377.

K thut truy nhp c s dng ph bin trong cc h thng

GPON hin nay l a truy nhp phn chia theo thi gian (TDMA).

35

3.3.12.
TDMA l k thut phn chia bng tn truyn dn thnh nhng
khe thi gian k tip nhau. Nhng khe thi gian ny c th c n
nh trc cho mi khch hng hoc c th phn theo yu cu tu
thuc vo phng thc chuyn giao ang s dng. Hnh 2-6 di y
l mt v d v vic s dng TDMA trn GPON hnh cy. Mi thu
bao c php gi s liu ng ln trong khe thi gian ring bit.
B tch knh sp xp s liu n theo v tr khe thi gian ca n hoc
thng tin c gi trong bn thn khe thi gian, s liu ng xung
cng c gi trong nhng khe thi gian xc nh.

3.3.378.
3.3.379. Hnh 2-6: TDMA GPON
3.3.380.

GPON s dng k thut TDMA c u im rt ln l cc

ONU c th hot ng trn cng mt bc sng, v OLT hon ton c kh nng


phn bit c lu lng ca tng ONU. OLT cng ch cn mt b thu, iu ny
s d dng cho vic trin khai thit b, gim c chi ph cho cc qu trnh thit
k, sn xut, hot ng v bo dng. Ngoi ra, vic s dng k thut ny cn
c mt u im l c th lp t d dng thm cc ONU nu c nhu cu nng
cp mng
3.3.381.

Mt c tnh quan trng ca GPON s dng TDMA l yu cu

bt buc v ng b ca lun lng ng ln trnh xung t s liu. Xung


t ny s xy ra nu hai hay nhiu gi d liu t nhng thu bao khc nhau n
b ghp cng mt thi im. Tn hiu ny ln tn hiu kia v to thnh tn
hiu ghp. Pha u xa khng th nhn dng c chnh xc tn hiu ti, kt qu

-36-

l sinh ra mt lot li bit v suy gim thng tin ng ln, nh hng n cht
lng ca mng. Tuy nhin cc vn trn u c khc phc vi c ch nh
c v phn nh bng thng ng ca GPON m chng ta s cp phn sau.

2.5.2. Phong thc ghp knh


3.3.382.

Phng thc ghp knh trong GPON l ghp knh song hng.

Cc h thng GPON hin nay s dng phng thc ghp knh phn chia khng
gian.
3.3.383.

y l gii php n gin nht i vi truyn dn song hng.

N c thc hin nh s dng nhng si ring bit cho truyn dn


ng ln v xung. S phn cch vt l ca cc hng truyn dn trnh
c nh hng phn x quang trong mng v cng loi b vn kt
hp v phn tch hai hng truyn dn. iu ny cho php tng c
qu cng sut trong mng. Vic s dng hai si quang lm cho vic thit
k mng mm do hn v lm tng kh dng bi v chng ta c th
m rng mng bng cch s dng nhng b ghp knh theo bc sng
trn mt hoc hai si. Kh nng m rng ny cho php pht trin dn dn
nhng dch v mi trong tng lai. H thng ny s s dng cng bc
sng, cng b pht v b thu nh nhau cho hai hng nn chi ph cho
nhng phn t quang-in s gim.
3.3.384.

Nhc im chnh ca phng thc ny l cn gp i s lng

si, mi hn v connector v trong GPON hnh cy th s lng b ghp quang


cng cn gp i. Tuy nhin chi ph v si quang, phn t th ng v k thut
hn ni vn ang gim v trong tng lai n ch chim t l nh trong ton b
chi ph h thng.

37

2.6. Phong thc ng gi d liu


3.3.385.

GPON nh ngha hai phng thc ng gi ATM v GEM

(GPON Encapsulation Method). Cc ONU v OLT c th h tr c T-CONT nn


ATM hoc GEM.
3.3.386.

Phng thc ng gi d liu GPON (GPON Encapsulation

Method - GEM) s dng ng gi d liu qua mng GPON. GEM cung cp


kh nng thng tin kt ni nh hng tng t ATM. GPON cho php h tr
nhiu loi hnh dch v khch hng khc nhau. Khch hng ATM c sp xp
trong sut vo khung GEM trn c hai hng. Khch hng TDM c sp xp
vo khung GEM s dng th tc ng gi GEM. Cc gi d liu bao gm c cc
khung Ethernet cng c sp xp s dng th tc ng gi
3.3.387.

GEM. GEM cng h tr vic phn mnh hoc chia nh cc khung

ln thnh cc phn mnh nh v ghp li u thu nhm gim tr cho


cc lu lng thi gian thc. Lu lng d liu bao gm cc khung
Ethernet, cc gi tin IP, IPTV, VoIP v cc loi khc gip cho truyn dn
khung GEM hiu qu v n gin. GPON s dng GEM mang li hiu
qu cao trong truyn dn ti tin IP nh s dng ti 95% bng thng cho
php trn knh truyn dn

2.7. nh c v phn nh bng tn ng:


3.3.388.
2.7.1 Th tc nh c (Ranging):
3.3.389.

e mt ONU c th vn hnh trong mng PON n phi c

ranging (xc nh c ly gia ONU l OLT). C ly ranging ti a ca mng PON


hin quy nh l 20km. Khong cch t OLT ti ONU l khc nhau vi mi
ON v do tr kh hi RTD (Round Trip Delay) t mi ONU ti OLT l
khc nhau. Tr' phi tr kh hi RTD c xc nh chnh xc th nh thi truyn

-38-

dn s khng th thc hin.V vy nu c mt ONU mi kt ni vi mng th


trc ht cn o RTD. Bng lnh ca h thng vn hnh, OLT t ng to ra ca
s ranging ph hp o tr v xc nh ONU truyn tn hiu cho php o
tr. Chiu di ca ca s ranging c thit lp ty theo khong cch gia OLT
v ONU.
3.3.390.

C hai cch xc nh ONU cho qu trnh ranging. Mt phng

php xc nh duy nht ONU ng k v phng php khc xc nh tt c


cc ONU cha ng k. Trong phng php th nht, mt ONU vi s ID ring
c xc nh trong h thng vn hnh. Trong phng php th hai OLT khng
bit s ID ring ca mi ON, khi s c vi ONU c th truyn tn hiu cho
qu trnh o tr din ra lin tc. Mt bin php gim xung t trong qu trnh
ranging l truyn tn hiu cho qu trnh o tr vi mt khong thi gian ch ngu
nhin, gn ging nh phng php c s dng trong Ethernet (CSMA/CD).
Thm ch nu c xy ra xung t ngay bc u th
3.3.391.

vn c th tin hnh o tr bng cch lp li qu trnh truyn dn

hai hay ba ln.


3.3.392.

V d liu thu bao khng c truyn trc khi qu trnh

ranging kt thc nn s khng lm tng tr truyn dn d liu. Ngoi ra thi


gian ch ngu nhin c s dng chng xung t khng c bao gm
trong php o tr kh hi RTD.
3.3.393.

Th tc ranging ca GPON c chia thnh 2 pha. pha th

nht ng k s sri cho ONU cha ng k v cp pht ON-ID cho ONU


thc hin. S sri l ID xc nh ON v phi l duy nht, ng thi
ONU-ID c s dng iu khin, theo di v kim tra ONU.
3.3.395._
_. _

__1
L_

3.3.396.

()ONU

(2)
Serial_nu
mber
request

3.3.397.

3.3.394. Rarging window


3.3.398.
Time
3.3.399.(4) Assgn ONU-

ID

39

3.3.402.

3.3.401.

Time

3.3.400.__

__

3.3.403.
Time
3.3.404. Pl (3) SN transmission
3.3.405.------------------------ * 1----l
?
.
3.3.16.
3.3.1
3.

O
L
T

data*
2

3.3.406.
3.3.407.

3.3.1
4. O

N
U
#
1

3.3.17.

data#
1

3.3.406.
Hnh 2-7: GPON Ranging
pha 1

3.3.408. Cc bc trong pha th

nht:

3.3.18.

Random delay T"f

Hgurt* 5J G-PON rangmg


phase l: scnal numhcr proccss.

3.3.19.

3.3.1
5.

O
N
U
*
2
N
e
w

O
N
U

3.3.2
0. T

i
m
e

40

3.3.409. OLT xc nh tt c cc ON hin ang hot ng cho dng


qu trnh truyn dn (cc ONU ngng truyn dn - (1) ONU halt)OLT
xc nh ON khng c ONU-ID yu cu truyn s sri (bn tin yu
cu s sri - (2) serial_number request)
1. Sau khi nhn c yu cu truyn s sri, ON khng c ON-ID

s truyn s sri (qu trnh truyn s sri - (3) SN transmission) sau


khi ch mt khong thi gian ngu nhin (ti a 50ms).
2. OLT ch nh mt ON-ID ti ONU cha ng k m OLT

nhn c s sri (bn tin ch nh ONU-ID - (4) assign ONU-ID).


3.3.410.

Trong pha tip theo RTD c o cho mi ONU ng k

mi. Thm vo pha ny cng c p dng cho cc ONU b mt tn hiu


trong qu trnh thng tin.
3.3.411.
3.3.412. Rangng
window
3.3.416.
RT
D of new
3.3.415.
ONU
3.3.420.
3.3.419.
(5)
1
ONU
halt
3.3.423.
3.3.424.
(6)
Ranging
3.3.427.
3.3.428.
req
3.3.431.
OLTuest
3.3.432.
Tm

3.3.433.

3.3.434.

3.
3.
4

3.3.414.

a# 1

3.3.422.
Tm
3.3.426.
(8)
Ranqing_ti
3.3.430.
me

3
3.
3.
4
3.
3.
3.
3.

ssag

ONU#1

3.3.435.

"
(7)
Ranging
transmisslon 3.3.442.
3.3.439.

3.3.438.

3.3.21.

ON
U
#
2

dat

3.3.418.

3.
3.
4

3
.
3

3
.
3.
3.
4

Hnh 2-8:
GPON Ranging
pha 2
3.3.23.
ITHUT*: 5.4 GPON ranging
phiiic 2: dclav mcasu re me nu.
3.3.443.

3.3.444. Cc bc
trong pha th hai bao
gm:

3.

ONU ang thng tin cho

dng qu trnh truyn dn lung

OLT xc nh tt c cc

ln (cc ONU ngng truyn dn


O
N
U

3.3.22.

(9)

Dela
y
Tm
qua
lizati
on

41

- (5) ONU halt)

42

3.3.445.
4. S dng cc s sri, OLT xc nh mt ONU nht nh v ch ONU

c truyn tn hiu cho qu trnh o tr (bn tin yu cu ranging (6) ranging request)
5. ONU c s sri trng vi s sri OLT xc nh s truyn tn hiu

cho qu trnh o tr (qu trnh truyn ranging - (7) ranging


transmission), bao gm c ONU-ID ch nh trong pha 1.
6. OLT o RTD ph thuc vo thi gian m tn hiu s dng cho php

o tr c thu. Hn na, sau khi xc nhn s kt hp gia s sri v


ON-ID l ng, OLT thng bo tr cn bng (Equalization Delay =
Teqd - RTD) ti ONU (bn tin thi gian ranging - (8) Ranging_time
message). Trong Tepd l hng s v gi tr RTD ln nht c xc
nh trong mng PON. V d vi khong cch ti a 20km th Teqd =
200ms.
7. ONU lun gi tr tr cn bng v to tr nh thi cho chui d liu

truyn dn lung ln vi gi tr ny.


2.7.2 Phng thc cp pht bng thng:

3.3.446.

-43 3.3.447. Ti hng ln bng thng c s dng bi cc ONU khng ch


ph thuc vo bi cnh lu lng ti cc ONU c lin quan m ng thi
lin quan n lu lng ti cc ONU khc trong mng. V s dng mi
trng chia s bng thng nn lun lng truyn bi mi ONU c kh
nng b xung t v qu trnh truyn li lm gim hiu sut. Do hng
ln GPON s dng phng thc cp pht bng thng ng DBA
(Dynamic Bandwidth Assignment). Cc khung truyn dn hng ln
c chia thnh 5 loi I > V - TCONT (Transmission Container) s
dng qun l vic cp pht bng thng hng lcn. Dch v loi I TCONT trcn c s c cp pht bng thng c nh hay l dch v yu
cu bng thng c nh, khng c phc v bi DBA. Loi II - TCONT
cho dch v c tc bit thay i vi yu cu v tr v jitter nh truyn
hnh v VoIP. Loi III - TCONT cho cc dch v c m bo v tr.
Loi IV - TCONT cho lu lng best-effort. Loi V - TCONT l kt hp
ca hai hay nhiu loi X - TCONT trn. Bo co mu lun lng gi ti
OLT bi mi ON bao gm mu ca mi loi TCONT v ch s cp
pht t pha OLT. OLT s da vo loi TCONT ra quyt nh cp pht
bng
3.3.24.
thng
hng
ln cho
ONU.
3.3.44
8.
3.3.449.

Hnh

2-9: Bo

co v

phn b

bng

thng

trong

GPON
3.3.45
0. Th tc cp pht ni chung gm cc bc sau:
1. ON lu d liu thu bao cho luu lng hng ln vo b m
2. Khi d liu cha trong b m c bo ti OLT nh mt yu cu

-44 ti mt thi im quy nh bi OLT


3. OLT xc nh thi gian bt u truyn dn v khong thi gian

truyn cho php (1/4 ca s truyn dn) ti ONU nh mt s cp


php

4. ONU nhn s cp php v truyn khi d liu xc nh

-45 3.3.451.
3.3.452.

: Grant

3.3.453.

OLT

3.3.454.

3.3.455.

3.3.456.

ONU

A
data

3.3.457.

R data

3.3.458.

Time

3.3.459.

R data

3.3.460.

Time

3.3.461.

User terminal

3.3.463.

Time

3.3.464.

: Request

3.3.462.

3.3.465.Hnh 2-10: Th tc cp pht bng thng trong GPON

-46 -

2.8. Bo mt v m ha sa li
3.3.466.

Bo mt: Do mng GPON l mng im - a im nn d liu

hng xung c th c nhn bi tt c cc ONU. Cng ngh GPON s dng


bo mt hng xung vi chun mt m tin tin AES (Advanced Encrytion
Standard). D liu thu bao trong khung lung xung c bo v thng qua
lc mt m ha AES v ch phn ti lun lng trong khung c m ho.
Vi hng ln xem nh lin kt im - im v khng s dng m ha bo mt.
3.3.467.

Sa li tin FEC (Forward Error Correction): Cng ngh GPON

s dng phng php sa li tin FEC. FEC mang li kt qu tng qu ng


truyn ln 3-HldB ( li m ha) v vy cho php tng tc bit v khong
cch gia OLT v cc ONU cng nh h tr t s chia ln hn trong mng. FEC
c ty chn s dng trong c hng ln v hng xung, dng m Reed
Solomon thng l RS (255,239).

-47 3.3.468.

2.9. Kh nng cung cp bng thng

Hng xung:

a.
3.3.469.

Yu cu bng thng ca cc dch v c bn:

Bng thng yu cu ca mt knh HDTV =18 Mbis


Bng thng yu cu ca mt knh SDTV = 3 Mbis
Truy cp Internet tc cao =100 Mbis trn mi thu bao vi t l

dng chung 20:1


Voice IP tc 100 Kbis
3.3.470.

Trong tc hng xung ca GPON = 2,488 Mbit/s X hiu

sut 92% = 2289 Mbis. Trong ng dng nhiu nhm ngi s dng (MDU:
multiple- dwelling-unit), vi t l chia l 1:32, GPON c th cung cp dch v c
bn bao gm truy cp Internet tc cao v Voice n 32 ONU, mi ONU cung
cp cho 8 thu bao.
b.
3.3.471.

Hng ln:
IT G 984 GPON khng nhng c kh nng h tr tt c cc yu

cu v h thng mng m cn cung cp mt c ch QoS ring cho lp PON vt


ra ngoi cc phng thc Ethernet lp 2 v phn loi dch v (Class of Service CoS) IP lp 3 m bo vic phn pht cc thng tin voice, video v TDM cht
lng cao thng qua mi trng chia s trn nn TDMA. Tuy nhin, cc c ch
CoS lp 2 v lp 3 ch c th t mc ti a l QoS lp truyn ti. Neu lp
truyn ti c tr v dung sai ln th vic phn chia mc u tin dch v khng
cn ngha. i vi TDMA PON, dung lng cung cp QoS hng ln s b
hn ch khi tt c cc ON ca PON s dng ht bng thng hng ln v u

-48 tin ca n trong TDMA. Hng ln GPON c thng lng n 1,25 Gbits/s.
3.3.472.

GPON s dng bng thng ngoi bng cp pht bn vi

khi nim khi lu lng (T-CONT) cho hng ln. Khung thi gian hng ln
v hng xung s dng khung tiu chun vin thng 8 kHz (125 ps), v cc
dch v c ng gi vo cc khung theo nguyn bn ca n thng qua qu
trnh m hnh ng gi GPON (GEM). Ging nh trong SONET/SDH, GPON
cung cp kh nng chuyn mch bo v vi thi gian nh hn 50ms. iu c
bn lm cho GPON c tr thp l do tt c lun lng hng ln TDMA t cc
ONU c ghp vo trong mt khung 8 KHz. Mi khung hng xung bao gm
mt bn cp pht bng thng hiu qu c gi qung b n tt c cc ONU
v c th h tr tnh nng tinh chnh cp pht bng thng. C ch ngoi bng
ny cho php GPON DBA h tr vic iu chnh cp pht bng thng nhiu ln
m khng cn phi sp xp li ti u ha tn dng bng thng.
c.
3.3.473.

Bng thng hu ch:


Cng ngh GPON h tr tc ln ti 1,25 Gbit/s hoc 2,5 Gbit/s

hng xung, v hng ln, h tr nhiu mc tc trong khong t 155 Mbit/s


n 2,5 Gbit/s. Hiu sut s dng bng thng t trn 90%.

2.10. Kh nng cung cp dch v


a. c im dch v: GPON c trin khai p ng t l dung lng

dch v/chi ph khi so snh vi mng cp ng/DSL v mng HFC c dung


lng nh v cc mng SDH/SONET cng nh gii php quang Ethernet im im c chi ph cao. V vy n ph hp vi cc h gia nh, doanh nghip va v
nh, chnh ph v cc c quan cng s.
3.3.474.

Cc dch v b ba dnh cho h gia nh:

-49 3.3.475.

GPON c pht trin mang n cc dch v th h mi nh

IPTV, truyn hnh theo yu cu, game trc tuyn, Internet tc cc cao v VoIP
vi chi ph hiu qu, bng thng ln v cht lng m bo cho cc thu bao h
gia nh.
3.3.476.

IP qung b qua cu hnh im - a im cho php mt lung

video c th truyn ti nhiu thu bao mt cch ng thi


3.3.477.

Kh nng cp pht bng thng ng v phc v qu ti cho php

cc nh cung cp dch v ti u ha bng thng quang, to ra nhiu li nhun


hn. Bng thng ln v dch v linh hot ca GPON gip cho GPON tr thnh
mt s la chn hon ho cho vic cung cp dch v ti nhiu h thu bao MDU
(Multiple Dwelling Units) nh cc ta nh, khch sn, chung c. GPON ONU c
th phc v nh cc DSLAM VDSL2.
3.3.478.

Vi cc doanh nghip va v nh: GPON l s la chn hon ho

cho cc doanh nghip va v nh c yu cu v thoi, truy nhp Internet, VPN


v cc dch v Tl/El vi chi ph hp l. GPON c bng thng ln v c tnh
nng QoS cho php cc dch v lp doanh nghip c th c cung cp trn
cng c s h tng nh cc dch v h gia nh nhm loi tr yu cu xy dng
c s h tng mi.
3.3.479.

Vi Chnh ph, Gio dc v Y t: Th trng cc c quan chnh

ph yu cu cc dch v d liu v thoi c cht lng cao v bng thng ln vi


chi ph thp. Kh nng ca GPON cho php phc v hiu qu mt s lng ln
thu bao cc khu vc trung tm vn phng chnh ph, cc trng hc, bnh
vin cng nh cc khu vui chi gii tr, khu cng nghip. Chnh quyn mt s
quc gia thit lp mng GPON cung cp cc dch v thoi v d liu tc
cao cho lc lng cnh st, vn phng chnh ph, ta n v cc lc lng cu
ha, c nhim nng cao cht lng phc v cng ng. GPON l cch tt

-50 nht mang n cc trng hc Internet tc cao v cc dch v bng rng


khc.
b. Khong cch OLT - ONU: Gii hn c ly ca cng ngh GPON hin ti

c quy nh trong khong 20 km v cung cp t l chia ln ti 1:128 (hin ti


thng s dng t l 1:32).
c. Cc ng dng c bn trong mng:
3.3.480.

GPON c ng dng ch yu trong cc mng sau:

GPON c ng dng trong cc mng truy nhp quang FTTx

cung cp cc dch v nh IPTV, VoD, RF Video (chng ln), Internet tc


cao, VoIP, Voice TDM vi tc d liu/ thu bao c th t
lOOOMbps, h tr QoS y .
Gii tr - CATV, HDTV, PPV, PDVR, IPTV - H thng ng ln

Video hon thin cho modem DOCSIS v dch v Video tng tc, truyn
hnh v tinh; tt c cc dch v trn cp quang GPON.
Thng tin lin lc - Cc ng thoi, thng tin lin lc, Truy cp

internet, intranet tc cao, Truy cp internet khng dy ti nhng a


im cng cng, ng bng thng ln (BPLL) v lm backhaul cho
mng khng dy
Bo mt - Camera, Bo chy, bo t nhp, Bo ng an ninh, trung

tm iu khin 24/7 vi kh nng gim st, backup d liu, SAN

2.11.

Mt s vn cn quan tm trong tnh ton thit k mng

GPON
3.3.481.

s vn sau:

Vic tnh ton, thit k i vi mng GPON cn quan tm ti mt

-51 m bo cc iu kin v thng s k thut cng ngh nh m t


3.3.25.

trong mc 2.4. (cc thng s k thut ca GPON).


m bo cc c tnh k thut c bn lp vt3.3.483.
l:
H
3.3.482.
Khi
ng
xung
3.3.485.
3.3.486.
Di thng 3.3.487. 1480
c
bn
3.3.489.
3.3.490.
Di thng 3.3.491.-1500
1539
Bc
tng
cng
(opl)
-1565
3.3.493.
3.3.494.
Di thng 3.3.495. 1550
tng cng (op2)
-1560
3.3.497.
3.3.498. L
3.3.499. -3
Cng sut
p A
n -7,5
3.3.26.
3.3.501.
3.3.502.
3.3.503. L
3.3.504.
p B
-2,5 n
3.3.506.
3.3.508.
3.3.507. L
-0,5 n
p c
+4
3.3.510.
3.3.511.
L
3.3.5
Suy hao
p A
12.
3.3.515. L
3.3.5
knh
3.3.518.
p B
16.
3.3.5
l
chia
3.3.523. L
24.
1:64)
3.3.526.
3.3.527.
L
3.3.52
p c
nhy
p A
8.
3.3.531. L
3.3.53
b thu
3.3.534.
p B
2.
3.3.54
(dBm)
3.3.539. L
0.
3.3.27.
p c
3.3.542.

3.3.484.

Hng

3.3.488.
12603.3.492.

1260-

3.3.496.

1260-

3.3.500.

-7,5 n 0

3.3.505.
-5,5 n
3.3.509.

-3,5 n
+4
3.3.5
13.
3.3.5
17.
3.3.5
25.
3.3.52
9.
3.3.53
3.
3.3.54
1.

Bng tn hot ng: i vi hng xung, OLT phn phi cc gi

d liu ti mi ONU trong di bc sng t 1480 ti 1500 nm, thng


thng cc thit b hin ti s dng bc sng 1490 nm. Cc ONU gi d
liu ng ln OLT trong di bc sng 1260 nm n 1360 nm, thng
thng cc thit b hin ti s dng bc sng 1310 nm.
Xc nh t l phn tch (hin ti s dng ph bin 2 loi l 1:32 v

1:64).
m bo c ly gia OLT v ONU/ONT trong gii hn cho php (<

-52 20 km).

2.12. Kt lun
3.3.543.

Qua cc nghin cu trn, chng ta c th rt ra mt s c im

c bn ca cng ngh GPON nh sau:


3.3.544.

Cng ngh GPON c ITU chun ho trong cc tiu chun

ITU G984.X
3.3.545.

K thut truy nhp s dng trong GPON l TDMA.

3.3.546.

H tr nhiu loi tc truy nhp ng ln t 155 Mbit/s n

2,5 Gbis, h tr hai tc truy nhp ng xung 1,25 Gbis v 2,5 Gbit/s.
3.3.547.

Hng ti mng cung cp dch v y , h tr c cc dch v

TDM v Ethernet vi hiu sut s dng bng thng cao.


3.3.548.

Vn tc nghn lu lng v nhng vn lin quan ca mng

truy nhp quang tc cao c gii quyt bng cc th tc nh c v phn


nh bng tn ng vi cc phng php kim xot vng vi chu k thch ng,
c ch lp lch quay vng khng y v c bit l c ch phn nh bng tn
s dng tp thng bo nhiu hng i.

53

3.3.549. Cc th tc iu khin v bo hiu trong GPON on gin nhng


vn m bo gii quyt cc vn c bn v k thut ca mng truy
nhp bng rng tc cao, p ng cc yu cu k thut ca dch v,
iu khin cho GPON l cng ngh s dng bng thng hiu qu nht
trong cc loi cng ngh PON hin c.

3.3.550.

CHNG 3. TRIN KHAI GPON TRN MNG


VIN THNG H NI

3.3.551.

3.1. Hin trng mng truy nhp bng rng ca Vin

thng HN 3.1.1 Mng MAN-E


3.3.552.

- Cu trc mng MAN-E ti khu vc H ni c n thng 4/2009

bao gm:
3.3.553. + 04 Core CES - Cisco 7609 lp t ti inh Tin Hong, c

Giang, Cu Giy, Thng nh kt ni vi nhau theo cu hnh Ring 10GE, mi


Core CES c nng lc chuyn mch 720 Gbps. s giao din GE l 136 v 10GE
l 8, phn b iu cho 04 Core CES.
3.3.554. + 16 Agg CES - Cisco 7609, mi Agg CES c nng lc chuyn

720 Gbps lp t ti 16 tng i Host: inh Tin Hong, Nguyn Du, Trn Kht
Chn, Gip bt, c Giang, Tru Qu, ng Anh, Ph l, cu Giy, Hng
Vng, Lng trung, Nam Thng Long, Thng nh, Ch Da, Kim Lin,
Thanh Tr. Cc Agg CES kt ni ln cc Core CES qua 2 hng, mi hng
OlxGE. S lng cng GE quang l 416, FE quang l 768 cng.
3.3.555. + 64 Acc CES gm 48 Cisco 7609 v 28 Cisco 4924, mi Acc

CES c nng lc chuyn 720 Gbps , phn truy nhp c kt ni bng 2 lung
cp quang vi bng thng 2 X lGbps ln Agg CES.
3.3.556.

-Ti Khu vc H Ty c:

3.3.557. + 04 Agg CES - Cisco 7609 lp t ti H ng, Sn Ty, ng

54

Ho v Ho Lc kt ni vi nhau theo cu hnh Ring 20GE, mi Core CES c


nng lc chuyn mch 720 Gbps. s giao din GE l 10 v 10GE l 28 phn b
cho 04 Core CES.
3.3.558. + 20 Acc CES - Cisco 7609 v 7606, mi Acc CES c nng lc

chuyn 720 Gbps lp t ti 19 tng i: H ng, Sn Ty, Chng M, Ngi


Cu, Hoi c, an Phng, Ba V, Tn Lnh, Sn Lc, Xun Mai, Quc Oai,
3.3.559.

Thch Tht, Bnh , M c, Thng Tn, Ta v Ph Xuyn.

Cc Acc CES kt ni vi nhau v qua cc Agg CES, Ring nxlOGE. s


lng cng 10GE l 34, GE quang l 565 cng.
3.3.560.

- Vin thng H ni ang trin khai lp t thit b theo cu hnh

mng MAN- E giai on 2007-2008 c Lnh o Tp on ph duyt,


c th:
3.3.561. + M rng 04 Core CES : Kt ni 04 Core CES thnh Ring

50Gbps (5x10GE) ; kt ni ln Core Internet ca VDC vi bng thng 7x1


OGE ; kt ni ln PE/VTN vi bng thng 2x1 OGE. Mi Core CES c 24 cng
GE kt ni cc BRAS cng v tr v cc h thng trong tng lai.
3.3.562. + M rng 16 Agg CES : sau khi m rng, tng s giao din GE

trn 16 Agg CES s l 750 cng GE quang v 786 cng FE quang. Cc Agg CES
kt ni ln Core CES bng 2x1 OGE
3.3.563. + Lp t mi 48 Access CES vi tng dung lng 654 cng GE

quang. Cc Acc CES ni ln Agg CES bng giao din 2x1 GE quang.
3.3.564. Cu trc mng MEN ca Vin thng H ni c m t ti hnh
3-1

-55 3.3.565.
Mng cp quang :

3.1.2

3.1.2.1

3.3.28.
.

Mng cp quang trung k :

Mng cp quang trung k khu


vc H ni c (Ring II, Ring III)
hin nay c tng chiu di khong
1000 Km. Hin dang trin khai
lp dt mng Ring III giai don
2007-2008 vi tng chiu di
khong 330 Km cp quang c
dung lng t 24 Fo dn 96 Fo.
-

Ti Khu vc H Ty c, Mng
cp quang trung k (Ring n, Ring
III) hin nay c tng chiu di
khong 303 km cp quang dung
lng t 8 Fo dn 48 Fo. Trong
d:
-

3.3.566.

+ Cp cng: 129,7

km.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-56 3.3.567.

+ Cp treo: 172,3 km.

Hin dang trin khai lp dt mng cp


quang Ring III kt ni 32 dim chuyn
mch mi vi tng chiu di khong 135
km. Dung lng mi tuyn quang l 48 Fo.
3.3.568.

3.1.2.2

Mng cp quang truy nhp:

Ti khu vc H ni c: Tng s si quang


truy nhp hin c khong 11.500 Fo. ang
trin khai thi cng d n FTTx giai don
2007-2008 vi tng dung lng khong
17000 Fo v tng chiu di cp quang
khong 577 Km. Nh vy, trong giai don
2009-2010, hu ht mng cp quang truy
nhp ca Vin thng H ni d sn sng
cho vic trin khai dch v FTTx ti khch
hng.
-

Ti Khu vc H Ty c :ang trin khai


xy dng mng truy nhp cp quang phc
v du ni cc C quan, ng, Chnh
-

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-57 quyn vi tng chiu di khong 20,5 km.


D kin trin khai tip mng truy nhp cp
quang FTTH nhm dp ng nhu cu s
dng cc dch v bng rng ti cc khu
cng nghip, d th mi v kt ni truyn
dn cho cc trm BTS 3G, cc trm BTS
dang s dng phng thc truyn dn viba
ca Vinaphone. Tng chiu di d kin
khong 925 km cp quang cc loi (dung
lng t 4 Fo dn 96 Fo). Nh vy, trong
nm 2010, mng cp quang truy nhp ti
khu vc H Ty c dm bo sn sng cho
vic trin khai dch v FTTH ti Khch
hng.

Mng cp quang truy nhp dc xy dng theo cu trc sau:

3.3.569.
+ Mng cp quang FTTH dc
d xut theo cu trc dim - dim v dim da dim vi dim du l cc ODF tp trung
dt ti cc tng di; dim phi cp l cc
mng sng, t phi cp; dim truy nhp
mng/kt cui l cc mng sng hoc ODF
loi nh.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-58 3.3.570.
+ Mng cp quang truy nhp
dc xy dng theo phn vng phc v ca
cc tng di.

3.3.571.
+ Dung lng cp quang ko
t tng di Host l 96 Fo, t cc tng di v
tinh l 64 Fo.

3.3.572.
+ Kt ni t dim truy nhp/kt
cui mng dn Khch hng s dng cp
thu bao si quang, dung lng t 4 Fo dn
8 Fo (ti khu vc H ty c dung lng t
2 Fo dn 4 Fo).

3.3.573.
+ Cc dim truy nhp mng/kt
cui dc la chn dm bo yu cu v
chiu di cp thu bao si quang t dim
truy nhp mng/kt cui ti nh Khch
hng < 1 km (ti khu vc H ty c <2Km).
3.2. Mc ch xy dng mng GPON:
3.3.574. 3.2.1 nh hrng chung:

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-59 Xy dng mng truy nhp quang (FTTx),


chun b tt h tng d sn sng cung cp
cc dch v bng rng, dch v tc d cao.
-

Mc tiu cung cp truy nhp tc d cao


v d n dnh cao cho khch hng s dng
cc kt ni FE/GE v VDSL.
-

Trong giai don du tp trung trin khai


cung cp cc kt ni quang dn cc
building (FTTB) v cc t thit b dt ngoi
dng (FTTC) v cc khch hng c yu
cu c th.
-

Dung lng mng truy nhp quang dc


xy dng d dp ng nhu cu cc dch v
bng rng ca khch hng trc tip qua si
quang v dng d gim bt khong cch
cp dng di vi cc thu bao s dng kt
ni VDSL.
3.2.2 Cc hnh thc cung cp quang FTTx:
-

FTTH (Fiber to the Home): cp quang


dn nh thu bao. Ko cp quang trc tip
dn nh thu bao.
-

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-60 FTTB (Fiber to the Building): cp quang


dn to nh. Ko cp quang dn to nh,
trong to nh c th dng cp dng, cp
dng trc hoc bng cp quang.
-

FTTC (Fiber to the Curb): cp quang dn


va h. Ko cp quang dn khu vc hay mt
cm thu bao v kt cui ti v tr thch hp
(thng thng trn l dng) d t dy c
th phc v cho mt cm hay mt khu vc
thu bao (bn knh cp dng tnh t t thit
b ti khch hng t 500m dn ti da
lOOOm). Kt ni t dim ny ti khch
hng bng cp dng hoc cp quang trong
trng hp cht lng cp dng khng dp
ng theo yu cu ca khch hng.
-

3.3.575.

Trn thc t s gm cc loi kt ni s dng si quang nh sau:

Kt ni ti nh thu bao (FTTH): Xc


dnh c th danh sch khc hng c nhu
cu. Khch hng dy ch yu l cc vn
phng, chi nhnh ca cc doanh nghip
ln, dn c c thu nhp cao. Khch hng
ch yu tp trung cc th dc bit,
th loi 1 v th loi II.
-

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-61 Kt ni ti cc to nh (FTTB): ch yu
l cc khu to nh vn phng, cc khu cng
nghip, khu ch xut, cc B, Ban ngnh,
cc ngn hng. D bo khch hng ca khu
Building - KCN v d trn kho st c th.
-

Kt ni ti cc t thit b dt ngoi dng


(FTTC): Ch yu cung cp cc kt ni
VDSL cho thu bao. D bo khch hng
da trn s lng thu bao s dng bng
thng >=4Mbp tr ln v cc thu bao c
doanh thu >=450.000/thng v mt s
khch hng tim nng.
-

- Kt ni E1 ti cc trm vin thng


TDM, v d nh kt ni cc BTS, BSC v
MSC.
3.3.576.

Kho st nhu cu s dng cc dch v mng cp quang ca


khch hng trn a bn TP H ni:
3.3.578. 3.3.1. Nhu cu dch v vin thng ca cc CO quan ng, Chnh ph
3.3.
3.3.577.

3.3.579.
Mt trng tm cn phi xt dn
cu cung cp dch v kt ni da trn c s
h tng mng vin thng ca Vin thng H
ni l vic trin khai d n Tin hc ha
qun l hnh chnh Nh nc (gi tt l

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-62 n 112). Vi mc tiu ca d n l xy


dng h thng thng tin phc v qun l
ca cc c quan hnh chnh Nh nc; thc
dy mnh m vic hin di ha cng ngh
hnh chnh, thc hin tin hc ha cc quy
trnh phc v nhn dn trong cc lnh vc
dch v cng, nng cao nng lc ca cc c
quan hnh chnh Nh nc trong vic cung
cp cc dch v cng cho nhn dn v
doanh nghip dc thun tin, nhanh gn
v cht lng cao. Xt dn mc tiu thc
hin ca d n ny th nhu cu cung cp cc
kt ni truy nhp dn cc c quan hnh
chnh ng, Chnh quyn v cc doanh
nghip l rt ln cng nh vic kt ni trn
mng din rng ca cc c quan ny v kt
ni truy nhp c s d liu dng chung.
Theo d n 112 th mng cc b ca cc
dn v thuc cc c quan ng, Chnh
quyn thnh ph H ni s dc kt ni
thng qua cc knh thu ring tc d Nx2
Mbps hoc Nx64Kbps v cc dim tp
trung v kt ni vi mng trc d hnh
thnh mt mng din rng trn phm vi c
nc. Tuy nhin, trong hon cnh hin ti,
vi s bng n rt nhanh v nhu cu trao
di thng tin v vic p dng cng ngh
truyn dn chuyn mch th h mi nhm
dp ng nhu cu bng thng kt ni cho
ngi s dng th vic thay th kt ni
truyn thng knh th ring kiu TDM nh
d ni trn bng hnh thc kt ni mi c
tc d truyn ti cao hn (lOMbps,
lOOMbps, lGbps ...) l gii php mang tnh
kh thi hn.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-63 3.3.580.
Theo s liu diu tra kho st,
danh mc cc c quan ng v Nh nc
thuc cp thnh ph, qun, huyn, x
phng v thi trn trn da bn thnh

3.3.581.

ph H ni gm c:

31 tr s Thnh y, Qun u, Huyn u,

51 tr s s, UBND qun/huyn

Theo d, s lng v nhu cu kt ni


ca khi cc c quan ng, chnh quyn v
cc don th l kh ln. Mt dc dim cn
nhn mnh dy l tr s ca cc c quan
ng v chnh quyn phn b theo cc dn
v hnh chnh, da l. Do vy vic cung cp
cc kt ni hin ti v trong tng lai cho
cc don v ny di hi phi dc trin khai
trn ton b c s h tng mng Vin
Thng H ni. Gii php c th:
3.3.582.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-64 3.3.583.

Xy dng 02 mng VPN mi s dng cp quang ti tt c cc nhnh:

3.3.584.

01 mng VPN gm 31 nhnh phc


v kt ni Thnh y ti cc Qun
y v Huyn y.
01 mng VPN gm 51 nhnh phc
v kt ni UBND ti cc S v cc
UBND Qun, Huyn.

u dim ca cu hnh mng cp quang mi:

Khng b hin tng nghn c chai ti


do cc nhnh du c kh nng nng cp
tc d ln dn 1 Gbps.
Cc thit b du cui du c h tr kh
nng cung cp da dch v: video, voice
v data trn cc nhnh VPN.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-65

H tr kh nng phn chia cc dch v ra theo cc nhm mng.

Thit lp VPN trn nn dch v


MetroNet, cp si quang dc ko dn
tn nh khch hng nn dm bo d n
dnh cng nh cht lng dch v rt
cao.
3.3.585. 3.3.2. Nhu cu dch v vin thng
ca khi cc doanh nghip, t chc, gio
dc o to

3.3.586.
Trong vi nm tr li dy vi
s tng trng mnh v kinh t ca c
nc ni chung v dc bit l H ni v
mt s thnh ph ln khc; S pht trin v
kinh t, nhu cu s dng my tnh v mng
my tnh kt ni trao di, truy cp v lu
tr thng tin dang pht trin ti mc bng
n mi lnh vc hot dng ca di sng
x hi nh trong lnh vc sn xut, kinh
doanh, ti chnh, ngn hng, gio dc, do
to, y t.... Cc loi hnh cung cp dch v
kt ni vin thng tin hc ti thnh ph H
ni c th phn chia cc dng sau dy:

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-66 -

Cc dch v cung cp kt ni cho cc nh


khai thc v cung cp dch v vin thng
tin hc v dch v gia tng: Bao gm cc
cng ty c nhu cu kt ni nh: Viettel,
Saigon Postel, Cng ty Vin thng din
lc, FPT, H Ni Telecom, cng ty vin
thng Hng hi, .... V dc bit l cc nhu
cu cung cp bng thng kt ni d trin
khai dch v 3G ca cc mng di dng
ln nh Vinaphone, MobiFone, k hoch
dn ht nm 2010, VTHN s cung cp kt
ni quang cho 2000 trm BTS.
Cc doanh nghip ln nh cc Tng cng
ty, cc doanh nghip hot dng trong lnh
vc Ngn hng, Ti chnh, Bo him. Cc
doanh nghip ny thng c nhng c s
d liu dng chung nn c nhu cu rt
ln v kt ni truy nhp ni b trong
phm vi thnh ph H ni v kt ni vi
mng ring trong phm vi ton quc.
in hnh l cc dn v nh Ngn hng
Cng thng, VIETCOMBANK, Ngn
hng NN&PTNT, Ngn Hng TMCP
Hng hi, Ngn hng TMCP Chu,
TECOMBANK, Kho bc Nh nc ...
Cc trung tm thng mi, khch sn,

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-67 vn phng cho thu, cc khu cng


nghip, khu ch xut. Hin ti H ni d
c hng nghn cc khu cng nghip, d
th mi, khu chung c, cc ta nh vn
phng thng mi, do d nhu cu kt ni
bng thng rng khu vc ny rt ln.
Cc trng hc, bnh vin, vin nghin
cu, cc doanh nghip va v nh, cc
nh my, ...
3.3.3. Nhu cu ca ni b Vin thng H ni
-

Vin thng H ni hin ti c 10 dn


v trc thuc gm Cng ty in thoi 1,2,3,
Cng ty Dch v Vin thng, Trung tm iu
hnh thng tin,
3.3.587.

trung tm dch v khch hng, trung


tm tin hc, Cng ty dch v vt t, Cc
ban qun l d n; Qun l 18 tng di
HOST, 2 tng di Tandem, 1 tng di
CityPhone, 300 v tinh.
3.3.588.

3.3.589.

Vin thng H ni cng c

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-68 nhng nhu cu kt ni ni b trong mng


vin thng ca mnh gia cc don v thnh
vin, gia cc dim dt thit b nhm mc
dch thc hin thng nht qun l, diu
hnh sn xut kinh doanh bng mng my
tnh kt ni ni b. Do mng Vin thng H
ni l kh ln, cc don v tham gia sn xut
kinh doanh, cung cp dch v cho khch
hng l nhiu; dng thi VTHN cng d
xy dng cc phn mm diu hnh SXKD,
cung cp dch v khch hng v tin hc ha
tt c cc khu trong qui trnh sn xut, nn
khi lng d liu trao di trn mng l
kh nhiu, gii php kt ni tt nht cho
cc nt mng chuyn mch dnh tuyn ca
mng ny l thc hin qua cc giao din
Ethernet 100/1000/1000 Mbps.

3.3.591.

3.3.590.
3.4. Xy dng cu trc mng GPON Vin thng H ni:
3.4.1. Nguyn tc xy dng mng:

3.3.592.

3.4.1.1 Nguyn tc chung:

Lp dt cc OLT ti cc di trm v du
ni uplink vi thit b CES (thuc mng

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-69 MAN E) s dng kt ni GE/10GE.


Cc OLT s dt cng v tr vi CES.

Lp dt ti da 2 cp b chia/ghp quang
th dng (Splitter). Vic lp dt b chia
phi tnh ti vn d suy hao d dm bo
khi lp thit b vo h thng hot dng
dc theo ng nh tnh ton.

Suy hao ti da trong mng quang th


dng khng qu 28dB (tnh t OLT dn
ONU/ONT). Suy hao quang ph thuc
vo nhiu yu t nh du ni quang,
du ni tch cc, du ni c kh, suy
hao si quang, suy hao b chia quang
w... dy chi xt 3 tham s lin quan
dn suy hao d l suy hao connector,
suy hao si quang bao gm c cc mi
hn v suy hao b chia quang.
3.3.593.
Ch : Trong vic thit k, khi
t 1 h chia no vo h thng, cho
d cha dng ht cong nhung so lng
suy hao van tnh hng gi tr suy hao
tng ng ca thit h v d nh i
vi b chia 1:64 l 20,5dB
-

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-70 Thng s suy hao lin


quan dn b chia v si quang nh
sau: Suy hao connector quang
3.3.595.
3.3.597.
3.3.
Loi
SC/APC
596
con
3.3.598.
3.3.600.
3.3.
Suy hao
0.3
599
(dB)
3.3.601.
3.3.
3.3.603.
Suy hao
602
0.5
ln
. 0 3.3.29.Suy
hao b chia/ghp quang
3.3.604.
3.3.30.
3 3 3
3. 3. 3.
3.3.605.
.
.
.
3. 3. 3.
T l
3
3
3
63. 63. 63.
3.3.612.
3 3 3
Suy hao
.
.
.
3. 3. 3.
ln
3 3 3 3.3.31.6Suy hao
6 si
6 quang bao gm cc
3.3.619.
mi hn
3.3.62 3.3.32.
3.3.622.
3.3.620.
1. B
Suy hao
Loi si

(dB/
3.3.623.
3.3.62
3.3.625.
Si on
4. 13
0.35
mod
10
3.3.626.
3.3.62
3.3.628.
Si dn
7. 14
0.35
mod
90
3.3.629.
3.3.63
3.3.631.
Si on
0. 15
0.25
mod
50
3.3.632.
3.3.33.
3.3.594.

Khong cch ti da gia


v ONU/ONT l 20 km. C th
khai thit b ONU/ONT trong nh
ngoi dng, tuy nhin cn ch
thit b ny cn ngun cung cp.
3.3.633.

OLT
trin
hoc
l

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-71 Cc Splitter s dc dt ti
dim truy nhp quang, v c th dt ti
dim phi quang nu tht cn thit v
thit b ny khng cn cp ngun. Dung
lng chia/ghp c th l 1:2, 1:4, 1:8,
1:16, 1:32, 1:64. Vic dt spliter phi
tnh ton d dm bo ti da khng qu
64 cng quang cung cp ti khch hng
trn 1 cng GPON ca OLT.
3.3.634.

Ch trin khai ti cc da dim


cc khu vc c mt d thu bao cao,
trung tm thnh ph, khu cng nghip,
khu ch xut, khu cng ngh cao, khu
kinh t m, d th dc bit, d th loi 1,
d th loi 2.
3.3.635.

Bng thng dnh cho mi thu


bao (dovvnload) yu cu l 17Mbps
dn 35 Mbps. S lng thu bao ti da
cho mt cng GPON dovvnlink t OLT
l 128, d dm bo mi thu bao c
bng thng kt ni ti thiu l 17Mbps.
3.3.636.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-72 Kh nng bng thng uplink l


1,25Gbps (bng thng thc t l 1160
Mbps) v dovvnlink l 2,5 Gbps (bng
thng thc t l 2300 Mbps) trn mt
dng kt ni GPON.
3.3.637.

Lp dt ti da 2 cp b
chia/ghp quang th dng (Splitter).
t splitter (gi l splitter cp 1) ti v
tr ph hp vi da l tng vng d
phc v kt ni ti cc cm thu bao v
dt cng gn thu bao cng tt d ti u
ho vic s dng si quang. t splitter
cp hai ti cc cm thu bao c s thu
bao >10, v s ko thng cp quang ti
tng thu bao thuc cm thu bao < 10
t splitter cp 1.
3.3.638.

Hnh 3-1: cu trc mng MAN-E ca Vin thng H ni

-73 3.3.639. Trin khai mi ton b cc si cp da trn cc cng b sn c, hn


ch ti da vic xy dng cng b mi. Trong trng hp khong cch l OLT
dn cc Splitter > lOkm th u tin s dng si cp cn trng trn tuyn cp
c. Trong giai don trc mt cn trin khai gp th c th s dng cc tuyn
cp t CES xung cc 1PDSLAM/MSAN d dc du t trong d n Man E.
S lng cp quang gc:
Thng thng cc si cp quang gc c
dung lng ti thiu t 48 di si
quang tr ln
3.3.640.

Cc dim phn phi cp (DP)


u tin s dng mng xng quang,
trong cc trng hp tht cn thit c
th dng ODF. Nu dng ODF th yu
cu cu trc Module lp trong cc Rack
tiu chun ETS1, dc dt ngoi tri
hoc trong nh tu theo da bn, phi c
kho ca d bo v, t phi phi c kh
nng lp dt b chia/ghp (Splitter) cho
mng GPON, hp ph kin quang
(cassette, chuyn di quang, suy hao,
dy nhy...)
3.3.641.

-74 S lng cp quang phi:


thng thng si cp quang phi c
dung lng t 24 di si quang tr ln.
3.3.642.

Cc dim truy nhp/kt cui


(AP) dc s dng l ODF loi nh, c
dung lng t 24 FO dn 48 FO treo
trn tng/ct, trong b cp hoc lp
trn b bc ngoi tri, trong nh, phi
c kho bo v v phi c kh nng lp
dt b chia/ghp (Splitter).
3.3.643.

S lng cp quang thu bao:


thng thng cc si cp quang thu
bao c dung lng nh 4 si.
3.3.644.

3.3.645.

3.3.646.

3.3.647.

Chun du ni quang l loi SC/APC.


1.2 Cc bc xy dng cu hnh mng:
La

chn

-75 hnh thc cung cp


FTTx La chn
khu vc trin khai
D bo s lng thu bao
(da trn s lng thu bao POST v
xDSL hin c).
3.3.648.

3.3.649.

Tnh ton s lng thit b

Tnh ton dung lng kt ni ln mng MAN

Xc nh da dim lp dt thit b

Xy dng cu hnh mng

3.3.650.

3.4.2. Xy dng mng cho VNPT H ni:

3.3.651.
thun li cho vic qun l,
khai thc v bo dng mng truy nhp cp

-76 quang, trnh trng hp 1 trm OLT phi


phc v mng ca nhiu Trung tm vin
thng khc nhau; Mt khc, mng cp
quang Ring 2,3 ca Vin thng H ni ch
yu dc dng d kt ni cc thit b mng
nn nng lc rt h ch, v vy cn trnh
trng hp phi s dng soi quang trn cc
tuyn quang Ring 2,3 d cung cp cho cc
thu bao FTTx. Do vy Vin thng H ni
s la chn dim dt OLT cn c theo phn
vng phc v ca tng di, OLT dt trong
vng phc v ca tng di no s ch dp
ng nhu cu thu bao thuc phn vng ca
tng di d.
3.3.652.
i vi cc thit b ONU
(MDU) cho cu trc FTTB du c giao
din Downlink l VDSL2, FE/GE, POTS.
Tuy nhin, vic trin khai lp dt MDU yu
cu phi c:

3.3.653.

3.3.654.

o Phng lp dt thit b ring, dp ng cc diu kin cn thit v mi


trng: v sinh, nhit d.

-77 3.3.655.

o p ng cc yu cu v ngun din (AC/DC), chng st, tip t...

3.3.656.

o m bo an ton.

3.3.657.
Trong giai don 2009 - 2010,
Vin thng H Ni s u tin la chn gii
php FTTH v:

3.3.658.

o Khch hnh c nhu cu s dng dch v bng rng du tp trung ti:

Cc khu cng nghip, khu ch xut.

Cc bnh vin, trng di hc.

Cc to nh vn phng, cc khu d th mi.

Cc c quan, ban ngnh ti trung tm cc qun, huyn.

-78 o Giai on du s lng thu


bao FTTx khng nhiu nn thit b
Splitter s dc trin khai trong cc
trm vin thng, ti cc to nh cao
tng v cc dim tp trung nhiu thu
bao.

3.3.659.

o Vi cu trc FTTH cp
quang s dc lp dt ti tn thit b
ca Khch hng, diu ny dp ng s
tho mn ca Khch hng v khng
phi du t thm thit b O/E ti pha
khch hng (nu s dng giao din
FE/GE quang ti ONU s phi du t
thm thit b O/E).

3.3.660.

o Vic trin khai cp UTP Cat5


ti cc to nh cc k' kh khn do h
thng lun cp c sn ti cc to nh
khng sn sng cho vic trin khai lp
dt s lng ln cp UTP. Mt khc,
cp UTP ch dp ng cc yu cu k
thut vi chiu di < 100 mt.

3.3.661.

3.3.662.
Do vy, d cung cp giao din
VDSL2 cho cc KH cc to nh cao tng

-79 ti cc khu d th mi (d c sn mng cp


dng), Vin thng H Ni la chn s dng
thit b ONU ch c giao din VDSL2 dt
gn cc t cp dng. i vi cc khch
hng c nhu cu s dng kt ni giao din
FE/GE s trin khai lp dt cp thu bao
si quang dung lng 2 Fo hoc 4 Fo ko
t cc cng PON ti Splitter ti thit b
ONT dt ti nh KH.
3.3.663.

Nh vy nguyn tc trin khai c th nh sau:

Lp dt cc OLT ti cc nh trm dt thit


b tng di v du ni Uplink vi CES
gn nht (thuc mng MAN-E) s dng
2xGE quang hoc 3xGE quang.
Lp dt ti da 02 cp Splitter ti cc v tr
ph hp d kt ni ti cc thu bao, dm
bo ti u vic s dng si quang trn
mng.
Lp dt cc ONU/ONT ti cc to nh,
cc cn h d cung cp cc giao din
VDSL2, FE/GE din hoc quang.

-80 -

H s d phng thit b l 1,4.

Mng FTTx-GPON dc trin khai ti cc khu vc sau:


V

Cc ta nh cao tng, vn phng.

Cc Chung c cao cp

Cc ta nh cao tng kt hp cn h cao cp.

Cc khu bit th cao cp

Cc chung c cao tng, nh chia l,


bit th ti cc khu d th mi.

Cc khu cng nghip, khu ch xut.

Cc bnh vin, trng di hc.

-81 V

Cc c quan, ban ngnh ti trung tm cc qun, huyn.

Thu bao GPON ti tng khu vc dc


d bo trn c s s lng thu bao
POTS v ADSL dn ht nm 2008:
V

Thu bao ADSL dc d bo bng 60% thu bao POTS.


Thu bao GPON dc d bo bng
30% thu bao ADSL (ring khu vc
H Ty c d bo bng 15% dn
20% thu bao ADSL (tuv theo tng
khu vc).
Cc ta nh vn phng kt hp cn
h cao cp s s dng c kt ni
VDSL2 v FE/GE vi t l
(FE/GE)/VDSL2 l 2:1.
Cc khu bit th cao cp, khu cng
nghip, bit th ti cc khu d th
mi s dng kt ni FE/GE.

-82 V

Cc khu chung c cao tng ti cc


khu d th mi (d c sn mng cp
dng) s dng kt ni VDSL2.
Theo kt qu d bo, s thu bao GPON nhu sau:

Khu vc H ni c: 5929 thu bao VDSL2; 5255 thu bao FE/GE.


KHu vc H Ty c: 931 thu
bao VDSL2; 2.721 thu bao FE/GE. (Bng
thong k s lng thu hao ADSL, POST
hin c v d ho thu hao GPON trnh
hy ti ph lc so 1).
3.3.664.
3.3.665.

3.
3.
6
6
7.

Kt qu tnh ton bng thng: s dng


phng php tnh, bng chi s (bng s
3-2) d dc hng dn ti ph lc km
theo quyt dnh s 588/2007/Q-VT v
c tnh dn cc yu t dc trng theo cu
trc mng H Ni. Bng tnh ton bng
thng chi tit cho mng GPON Vin
thng H ni trnh by ti bng s 3-3.
Bng ch Cc
s bng thng
3.3.670Bng 3-2:3.3.671.
tham
s s 3
3.. B 3
3.
3.3.67
6.
.3
.
3.
3.
n
g
.6
3
6
6
h

3.3.666.

-83 3.
3.
67
8.
T

3.
3.
67
9.

3.
3.
68
0.
0

3.
3.
7
0
8.

3
.
3
.
7
1
1
.

3.
3.
71
2.
0

3.
3.
74
3.
3.
76
3.
3.
77
33.
3..
73
3..
830
3..
813
3.

3.
3.
74
3.
3.
76
3.
3.
77
53.
.3
.7
3.
3.
830
.3
.8
23.
3

3.
3.
8
3.
3.
3.
3.

3
.
3
3
.
3
.

3.
3.
7
0
9.

3.
3.
7
1
0.

3.
3.7
7
2.
V

3.
3.
8

3.3.34.

3.3.
838
.3.3.
844
3.3.
850
3.3.
856

3.
3

3.
3

3.
33
33.
33.
33.
3.
33
3..
3.
73.
33
3..
33.
33
33.
33.
33.
33.
3.
3.
3.
3
3.
3.
3.
3
3.
3.
3.
3
3.
3.
3.
3

3.3.68
2.
T
3.3.68
8. T
3.3.69
4.
B
3.3.70
0.
B
3.3.70
6.
T
3.3.71
4.
B
3.3.72
0.
T
3.3.72
6. T

3.3.73
2.
B
3.3.73
8.
T
3.3.74
4. T
3.3.75
1.
B
3.3.75
7. T
3.3.76
4.
B
3.3.77
0. T

3.3.77
7.
B
3.3.78
3.
T
3.3.78

9.
T
3.3.79
6.
B
3.3.80
2. T

3.3.80
9.
B
3.3.81
5. T

3.3.82
2.
B
3.3.82
8. T

3.3.83
5. B

3.
33
.3
3.
33
.3
3.
3.
33
.3
.3
.37
.3
3.
3.
33.
33
.3
3.
33
.3
3.
33
.3
3.
3.
33
.3
.3
3.
3
.3
3.
3
.3

3.
33.
33.
33.
3.

3.3.8
42. T

3.3.84
8. T

3.3.85
4.
B
3.3.86
1. T

3.
3.3
.3
3.
33
.3

3.3.837.

-84 3.3.
863
3.3.
869

3.
3.
8

3.
3.
3.
3.

3.
3

3.3.35.

3
.
3
.

3.
3

3.
33.
3.
3

3.3.86
7.
T
3.3.87
3.
T
3.3.87
9. B

3.
33.
3.
3

3.3.881.

3-3: Tnh
on3.bng3.(hng
cho mng GPON Vin thng H ni
3. Bng 3.
3.
3. chi3.tit3.3
3.
3.
3.
3.
.
3.
88
88 88
88
3.
3. 89
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3
883
88
8
89 3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.
.stt
89
8
90
9
9
9
90
4.
9
8.
9
0.
0
0
0
6.
0
1
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3.3
90
3. 3.
3.
3.
3.
3.
.
.
9 91
9 3.
9 3.
9
33
33 3.3
92
3.3.
3.
3.
3.
924 3.3.935.
3. 3.
3.
3. 3.
3. TY
3. NAM
3.
.
. .
A VNG
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. 3.3
936
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.3.3.
3
93
9
94
9
9
9
3
3. 3.3
94
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
947
3. 3.9 95
3. 3.9 3.9 3.9
.
.3
.
94
95
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3.3
958
3. 3.9 96
3. 3.9 3.9 3.9
.3.3. .3
96
3.
3. 3.3
96
3.
3.
3.
3.
3.
3.
969
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.
. 3.3
.980 3..
97
9
97
9
9
9
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3. 3.9 98
3. 3.9 3.9 3.9
.
. . 97
.
98
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. 99
3.3
992
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.3.3.
3
99
9
99
9
9
9
3
3
10
3.
3.
3.
3.
3.
3.
100
3. 3.1 10
3. 3.1 3.1 3.1
.
. 3.3
.3
3.
10
10
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3.3
101
.3
3. 3.1 10
3. 3.1 3.1 3.1
4.
10
3.
3. 3.3
10
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
102
.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.
. 3.3
5.
10
1
10
1
1
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3
103
3. 3.1 10
3. 3.1 3.1 3.1
.
. 10
.3
6.
10
10
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3.3
104
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.
.3
7.
10
1 10
1 3.1 3.1
3
3. .10
3.3.
3.
3.
3.3
3.3.
3.3.
105
.
3.
3.
3.
3.1
106
106
8.
10
10
10
3.3.
3.
3.
3.
3..
3.. 3.3
3.
106
3. 3.3.
3. 3.3.
3.11 3.
3.1
107
107
9.
10
10
3
3 .10
3.3.
3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3
108
.3
3.
3.1 10
3.
3.1 3.
3.1
0.
10
10
3.3.
3.
3.
3.
3..
3.. 3.3
109
.3
3. 3.3.
3. 3.3.
3.11 3.
3.1
109
109
1.
10
10
3
3 11
3.3.36.
3.3.1102.
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. 3.3
110
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33
11
1 11
1 1 3.1
33
33 3.3
11
3.3.
3.
3.
3.
3.
111
3. 11
3. 11
3. 11
3. 3.
3.1 3.1
.
. 11
.3
4.
11
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3.3
112
.3
3. 3.1 11
3. 3.1 3.1 3.1
5.
11
3.
3. 11
3.3.882.

-85 3.3.
3.
3.
3.
3.
113
3. 3.
3.1 11
3. 3.
3.1 3.
3.1 3.
3.1
6.
11
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
114
3.
3.
3.
3.
3.
3.
7.
11
1 11
1 3.1 3.1
3
3.3.
3
3.
3.
3.
3.
115
.3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
8.
11
1
11
1
1
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3..
116
.
3.
3.1 11
3.
3.1 3.
3.
9.
11
1
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
118
3. 3.3.
3. 3.3.
3.1 3.1
.3
118
118
0.
11
11
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
119
3. 3.1 11
3. 3.1 3.1 3.1
.
.3
1.
11
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
120
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.
3.
12
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3.
3.3.
121
3.
3.
3.
121
121
4.
12
12
1 3.
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.1
3..
3.
122
3.
3.
3.
3.
3.
5.
12
1 12
1 3.1 3.
1
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
123
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.3
6.
12
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
124
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.
.3
7.
12
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
125
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.
8.
12
3
3.3.
3.3.1270. VNG NG BC
126
3.3.
3.
3.
3.
3.
127
3. 3.
3.1 12
3. 3.
3.1 3.
3.1 3.
3.1
1.
12
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
128
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.
.3
2.
12
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
129
3. 3.1 12
3. 3.1 3.1 3.1
.
3.
12
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. 3.
130
3.
3.
3.
3.
3.1
4.
13
1 13
1 3.
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3..
3.
131
3.
3.
3.
3.
3.11 3.
3.1
5.
13
1
13
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
132
3. 3.1 13
3. 3.1 3.1 3.1
6.
13
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
133
3. 3.1 13
3.1 3.1 3.1
.
3.
.3
7.
13
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
134
3. 3.1 13
3. 3.1 3.1 3.1
.
8.
13
3
3.3.
3.
3.
3.
3. 3.
3. 3.
135
3.
3.
3.
9.
13
1 3.
1 3.
1 3.
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3..
137
3.
3.
3.
3.
3.
3.
0.
3
13
1
13
1
1
1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
138
3. 3.1 13
3. 3.1 3.1 3.1
.3
1.
13
3.
41
83
3
85
3
3
3
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
139
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
13
1 13
1 3.1 3.1
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.3.
3.3.
140
3.
3.
3.
3.
3.
33
14 140
14 140
1 3.1
3
3.3.
3.
3.
3.3.1
3.3.1
3.3.
141
3.1 419. 3.1 142 3.1
.
.3
417.
5.
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.3.1
142
.3
3.1 3.3.1
3.1 3.3.
3.1
428.
430.
143
6.
3
3.3.
3.3.1438. VNG HA TAY (C)
143
7.
3.3.37.
3.3.
3.
3.
3.
144
3. 3.
3.1 14
3. 3.
3.1 3.
3.1 3.
3.1 3.
0.
14
3.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3. 3
145
3.
3.
3.
3.
3.
1.
3
14 1 14 1 1 3.1 3.

3. 3.3
11
3. 3.3
3 3.3
11
11
3.. 3.3
11
3. 3.3
3 3.3
11
. 12
3. 3.3
3 3.3
12
12
3.. 3.3
12
3. 3.3
3 3.3
12
3. 3.3
12
3. 12
3. 3.3
3 3.3
12
. 12
3. 3.3
3 3.3
13
13
3.. 3.3
13
3. 3.3
3 3.3
13
3. 3.3
13
3. 3.3
13
13
3.. 3.3
13
3. 3.3
3. 91.
13
3. 3.3
14
3. 3.3
3 3.3
14
3. 3.3
14
3. 14
3.
3.
3

3.3
14
3.3
14

3.3.1439.

-86 3.3.
146
2.
3.3.
147
3.
3.3.
148
4.
3.3.
149
5.
3.3.
150
6.
3.3.
151
7.
3.3.
152
8.
3.3.
153
9.
3.3.
155
0.
3.3.
156
1.
3.3.
157
2.
3.3.
158
3.

3.
3.
3.
3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3

3.3.38.

3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15

3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11

3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
14
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15
3.
3.
15

3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11

3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11

3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
1
3.
3.
3.
3.11

3.
3.
3.
3
3..
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3

3.
3.
3.
3
3..
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3

Nh vy: s lng
giao din Uplink ti mi OLT
nh sau: Khu vc H ni c:
3.3.1595.

3.3.1596.

+ 30 OLT dng 2xGE Uplink.

3.3.1597.

+ 14 OLT dng 3xGE Uplink.

3.3.1598.

+ 01 OLT dng 4xGE Uplink.

3.3.1599.

Khu vc H Ty c:

3.3
14
3.3
14
3.3
14
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15
3.3
15

3.3.1594.

-87 -

3.3.
160
3.

3.3.1600.

+ 10OLT dng 2xGE Uplink.

3.3.1601.

+ 04OLT dng 3xGE Uplink.


3.3.1602.

3.3.1604
. a
i
m
3.3.1616.
A
VNG
3.3.1621
3.3.
. Hos
162
3.3.
.3.3.1631
Tn
162 3.3.1626
3.3.
163
.3.3.1636
Tn
3.3.
163 . Tn
3.3.
164
3.3.
164
3.3.
165
3.3.
165
3.3.
166
3.3.
166
3.3.
167
3.3.
167
3.3.
168
3.3.
168
3.3.
169
3.3.
169
3.3.
170
3.3.
170
3.3.
171
3.3.
171
3.3.
172
3.3.
172
3.3.
173
3.3.
173
3.3.
174
3.3.
174
3.3.
175
3.3.
175
3.3.
176
3.3.
176
3.3.
177

3.3.39.
3.3.1642
.3.3.1647
Tn
. Tn
3.3.1652
.3.3.1657
Tn
.3.3.1662
Tn
. Tn
3.3.1667
.3.3.1672
Tn
. Tn
3.3.1677
.3.3.1682
Tn
.3.3.1687
Tn
. Tn
3.3.1692
.3.3.1697
Tn
. Tn
3.3.1702
.3.3.1707
Tn
.3.3.1712
Tn
. Tn
3.3.1717
.3.3.1722
Tn
. Tn
3.3.1727
.3.3.1732
Tn
.3.3.1737
Tn
. Tn
3.3.1742
.3.3.1747
Tn
. Tn
3.3.1752
.3.3.1757
Tn
. Tn
3.3.1762
.3.3.1767
Tn
.3.3.1772
Tn
. V

Bng 3-4: Danh sch cc trm OLT - GPON

3.3.1605.
thit
bS
lplng
t
3.3.1610.
Kt
n
Uplink
3.3.161
3.
4. a
3.3.1618.di
3.
3.
3.3.162
3.
3.
Hos
3.3.162
3.
8.
Tn
3.3.163
3.
3.
Tn
3.3.163
3.
8.
Tn
3.
3.3.164
3.
4.
Tn
3.
3.3.164
3.
9.
Tn
3.
3.3.165
3.
4.
Tn
3.
3.3.165
3.
9.
Tn
3.
3.3.166
3.
4.
Tn
3.
3.3.166
3.
9.
T.
3.
3.3.167
3.
4.
T.
3.
3.3.167
3.
9.
T.
3.
3.3.168
3.
4.
T.
3.
3.3.168
3.
9.
Hos
3.
3.3.169
3.
4.
Tn
3.
3.3.169
3.
9.
Tn
3.
3.3.170
3.
4.
Hos
3.
3.3.170
3.
9.
Hos
3.
3.3.171
3.
4.
Hos
3.
3.3.171
3.
9.
Hos
3.
3.3.172
3.
4.
Tn
3.
3.3.172
3.
9.
T.
3.
3.3.173
3.
4.
Hos
3.
3.3.173
3.
9.
Tn
3.
3.3.174
3.
4.
Tn
3.
3.3.174
3.
9.
Tn
3.
3.3.175
3.
4.
Tn
3.
3.3.175
3.
9.
Tn
3.
3.3.176
3.
4.
Hos
3.
3.3.176
3.
9.
Tn
3
3.3.1774.
3.

3.
3.
3
.3
3..
3.
3.

3.

3.3.1640.

-88 3.3.
177
3.3.
178
3.3.
178
3.3.
179
3.3.
179
3.3.
180
3.3.
180
3.3.
181
3.3.
181
3.3.
182
3.3.
182
6.
3.3.
183
3.3.
183
3.3.
184
3.3.
3.3.
184
185
1.
3.3.
185
6.
3.3.
186
1.
3.3.
186
6.

3.3.1777
. Hos
3.3.1782
.3.3.1787
Tn
. Tn
3.3.1792
.3.3.1797
Tn
.3.3.1802
Tn
. Tn
3.3.1807
.3.3.1812
T.
. Tn
3.3.1817
.3.3.1822
Tn
.3.3.1827
Tn
.3.3.1832
Tn
.3.3.1837
Tn
.3.3.1842
Tn
.3.3.1847
Tn
3.3.1852
.. V
Tr
m
3.3.1857
. Tr
m
3.3.1862
. Tr
m
3.3.1867
. Tr
m
3.3.1872
. Tr
3.3.40.
m
3.3.
3.3.1877
187
. Tr
6.
m
3.3.
3.3.1882
188
. Tr
1.
m
3.3.
3.3.1887
188
. Tr
6.
m
3.3.
3.3.1892
189
. Tr
1.
m
3.3.
3.3.1897
189
. Tr
6.
m
3.3.
3.3.1902
190
. Tr
1.
m
3.3.
3.3.1907
190
. Tr
6.
m
3.3.
3.3.1912
191
. Tr
1.
m
3.3.
3.3.1917
191
. Tr
6.
m

3.3.41.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
3.
3
.3
.3
.3
.
3.
3.3
33
.
3.
3
.3
.3
.
3.
3
.
3.
3
.3

3.3.177
9.
Hos
3.3.178
4.
Hos
3.3.178
9.
Tn
3.3.179
4.
Hos
3.3.179
9.
Hos
3.3.180
4.
Hos
3.3.180
9.
T
3.3.181
4.
Tn
3.3.181
9.
Tn
3.3.182
4.
Tn
3.3.182
9.
Hos
t
3.3.183
4.
T.d
3.3.183
9.
Tn
3.3.184
4.
Hos
3.3.1849.
3.3.185
4.
Tr
m
3.3.185
9.
Tr
m
3.3.186
4. Tr
m
3.3.186
9. Tr
m
3.3.187
4. Tr
m
3.3.187
9.
Tr
m
3.3.188
4.
Tr
m
3.3.188
9. Tr
m
3.3.189
4. Tr
m
3.3.189
9. Tr
m
3.3.190
4. Tr
m
3.3.190
9. Tr
m
3.3.191
4. Tr
m
3.3.191
9. Tr

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3.
.
3.
3
3.
33
.
3.
3
3.
3.
.
3.
3
.
3.
3
3.

s lng thit b GPON cn


u t ti Khu vc H ni c (s liu c
th trong bng 3-5):
3.3.1922.

3.3.1921.

-89 o Lp dt mi 45 thit b OLT


vi tng dung lng l 97 GE Uplink,
226 cng GPON Dovvnlink 74 Card
GPON), dm bo dp ng kt ni bng
rng cho 18994 thu bao (lcng GPON
dp ng dc 64 thu bao), o Lp dt mi
208 b ONU vi tng dung lng 8532
cng VDSL2 km theo 5929 modem
VDSL2 d cung cp kt ni VDSL2 cho
5929 thu bao VDSL2
3.3.1923.

o Lp dt mi 5255 b ONT d
cung cp kt ni FE/GE cho 5255 thu
bao.

3.3.1924.

o
Splitter loi 1:2
l 28 b o
Splitter loi 1:4
l 26 b o
Splitter loi 1:8
l 32 b o
Splitter
loi
1:16 l 35 b o
Splitler
loi
1:32 l 120 b o
Splitter
loi
1:64 l 60 b
3.3.1925.

-90 3.3.
192
7.
Stt
3.3.
194
3.3.
195
3.3.
197
3.3.
198
3.3.
199
3.3.
201
3.3.
202
3.3.
203
3.3.
204
3.3.
206
3.3.
207
3.3.
208
3.3.
210
3.3.
211
3.3.
212
3.3.
214
3.3.
215
3.3.
216
3.3.
217
3.3.
219
3.3.
220
3.3.
221
3.3.
223
3.3.
224
3.3.
225
3.3.
227
3.3.
228
3.3.
229
3.3.
230
3.3.
232
3.3.
233
3.3.
234
3.3.
236
3.3.
237
3.3.
238
3.3.
240
3.3.
241
3.3.
242
3.3.
243
3.3.
245

3.3.1926.
3-5: s lng3.thit
b ti khu vc H Ni (c)
3.3.1928.
OL Bng 3.3.1929.
3.
Splitter
3.
3.
3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.
3.
3. T 3.
3. 3.3.
3.
3.
7. 193
8. 193
9. 194
0. 194
1. 194
2. 3.
19
19
3.
3.
3. 193
43
44
33.
33.
33.
33. 3.3.1953.3.1953.3.1953.3.
3.3.
3.3.
3.
3.
195
195
195
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.196
3.3.196
3.3.196
.3
.3
.3
.3 3.3.196
196
196
3.
3.
3.3.
3.3.197
3.3.197
3.3.197
3.3.197
3.3.198
198
3.3.
3.3.
33..
33.. 3.3.1983.3.1993.3.1993.3.1993.3.
3.
3.
3.3.199
199
3.3.
3.3.
3.
3.3.200
3.3.200
3.3.200
.3
.3
.
. 3.3.200
200
200
3. 3.
3.
3
3
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.201
3.3.201
3.3.201
2013.3.2023.3.2033.3.203201
202
3..
3..
3..
3.. 3.3.202
3.3.
3.
3.
3.3.203
203
3.
3.
3.
3.
3.
3. 3.3.2043.3.2043.3.2043.3.2043.3.2043.3.
204 3. 3.
33.
33.
33.
33. 3.3.2053.3.205
3.3.
3.3.205
3.3.205
3.3.205
205
3.
3.3.
3.3.
3.
3.3.206
3.3.207
3.3.207 3.
3.3.2
.3.
.3.
206
207
3..
3.. 3.3.206
3.3.
3.3.208
3.3.208
3.3.208
3.3.208
3.3.2
208
33.
33.
33.
33. 3.3.208
3.3.
3.
3.
3.3.209
3.3.209
3.3.209
3.3.209
3.3.209
209
3.
3.3.
3.3.
3.3.210
3.3.211
3.3.211 3.
3.3.2
.3.
.3.
210
210
3.
3..
3.. 3.3.210
3.3.
3.
3.3.211
3.3.212
3.3.212
3.3.212
3.3.212
212
3.3
3.3
33.
33. 3.3.2133.3.
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.213
3.3.213
213
213
213
3.
3.
3.3.
3.3.
3.3.214
3.3.214
3.3.214
3.3.214
214
215
3..
3..
3..
3.. 3.3.2153.3.2153.3.
3.3.
3.
3.3.216
3.3.216
2163.3.2173.3.2173.3.
216 3. 3.
3.3
3.3
33.
33. 3.3.2173.3.
3.3.
217
2173.3.2183.3.
217
3. 3.
3.
3.3.
3.3.218
3.3.218
218
218
3.
3.3.
3.3.
33..
33.. 3.3.218
3.3.
3.
3.3.219
3.3.219
3.3.220
3.3.220
3.3.220
3.3.2
219
3.3.
3.3.
3.
3.3.221
3.3.221
.3
.3
.
. 3.3.221
2213.3.221
221
3. 3.
3.
3
3
3.3.
3.3.
3.3.222
3.3.222
3.3.222
3.3.222
222
222
3.
3.3.
3.3.
33..
33.. 3.3.2233.3.2233.3.2233.3.
3.3.
3.3.224 3.
3.3.2
223
224
3.3.
3.
3.
3.3.225
3.3.225
3.3.225
3.3.225
.3
.3
.
. 3.3.224
225
3.
3.
3
3
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.226
3.3.226
3.3.226
3.3.226
226
226
3..3
3..3
33..
33.. 3.3.2273.3.2273.3.227
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.227
227
228
3.
3.
3.3.
3.3.
3.3.228
3.3.228
3.3.229
3.3.229
2293.3.3.3.229
3..3
3..3
33..
33.. 3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.230 3.
230
230
230
230
230
3.
3.3.
3.3.
3.3.231
3.3.231
3.3.231
231
231
3..
3..
3..
3.. 231
3.3.
3.3.
3.
3.3.232
3.3.232
3.3.233
3.3.233
2323.3.3.3.2343.3.2343.3.
2333.3.234 3. 3.
3.3
3.3
33.
33. 3.3.
234234
234
3. 3.
3.
3.3.
3.3.
3.3.235
3.3.235
3.3.235
235
235
3.3.
3.3.
33..
33.. 3.3.235
3.3.
3.3.
3.3.
3.
3.
3.3.236
3.3.236
3.3.237
236
236
237
3.3.
3.3.
3.3.
3.
3.3.238
3.3.238
.3
.3
.
. 3.3.239
2373.3.238
238
238
3. 3.
3.
3
3
3.3.
3.3.
3.3.239
3.3.239
3.3.239
239
239
3..
3..
3..
3.. 3.3.2403.3.2403.3.
3.
3.3.240
3.3.240
3.3.241 3.
240
3.
3.
33.
33.
33.
33. 3.3.
3.3.
3.3.
3.3.242
3.3.242
3.3.242
241
241
242
3.
3.3.
3.3.
3.
3.3.243
3.3.243
3.3.243
3.3.243
3.3.2
243
243
3.
3..3
3..3
33..
33.. 3.3.244
3.3.
3.
3.3.244
3.3.244
3.3.244
3.3.244 3.3.2
244
3.3.
3.3.
3.3.245
3.3.245
3.3.246
3.3.246
3.3.2
.
.
. 3.3. . 3.3.
2453.3.3.3.3.3.3.3.
2463.3. 3. 3.
3.3.2465
. Tn
246 246246246247247247 3. 3.
3.

3.3.42.

s lng thit b GPON cn


du t ti Khu vc H Ty c (s liu c
3.3.2476.

3.3.2475.

-91 th trong bng 3-6):


o Lp dt mi 14 thit b OLT
vi tng dung lng l 31 GE Uplink,
96 cng PON Dovvnlink (24 card
GPON) dm bo dp ng kt ni bng
rng cho 6.144 thu bao PON.

3.3.2477.

o Lp dt mi 29 b ONU vi
tng dung lng 1.500 cng VDSL2
km theo 931 modem VDSL2 d cung
cp kt ni VDSL2 cho 931 thu bao
FTTB v 2.721 b ONT d cung cp
kt ni FE/GE cho 2.721 thu bao
FTTH.

3.3.2478.

o
Splitter
loi
1:2: 17 b. o
Splitter
loi
1:4: 5 b. o
Splitter
loi
1:8: 22 b. o
Splitter
loi
1:16: 13 b. o
Splitter
loi
3.3.2479.

-92 1:32: 35 b. o
Splitter
loi
1:64: 34 b.
3.3.2482.
3.3.2481. OLT
3.3.43.
s
lng
thit
b ti 3.3.
khu3.3
vc3.
Splltter
3.
3 Bng 3-6:
3.
3.3.
3.3.
3. (c)
3.3.2493.3.
3. 3.
3.
2493.3.
249
2492493.3 3.
249
3.
3.3. .3 H Ty
24
2 0.
2. 3. 4.

3.3.
3.
249
8.
3.3.
3.
251
3.3.
3.
252
3.3.
3.
253
3.3.
3.
255
3.3.
3.
256
3.3.
3.
257
3.3.
3.
258
3.3.
3.
260
3.3.
3.
261
3.3.
3.
262
3.3.
3.
264
3.3.
3.
2653.3.2667.
Tng

33
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.

3.
3.
25
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

1. 3.3.2503.3.
5. 3.3.2
24
3.
3.3.2503.3.
3.3.2503.3.
3.
250
250
250
5.
7.
509.
2 3.3.3.
4.
6.
8.
3.
3.3.
3.3.2513.3.
3.3.2513.3.
3.3.2
3.
251
251
252
252
7.3.3.
9.3.3.
522.
3.
3.3.
3.3.253
3.
252
253
2533.3.
2533.3.
2533.3.2
1.3.3.
535.
3.
3.3.254
3.3.254
3.3.254
3.3.2543.3.
3.3.2
3.
254
254
2.3.3.
3.3.3.
5.3.3.
6.3.3.
548.
3.
3.3.255
3.3.256 3.3.2
3.
255
255
255
255
7.
0.3.3.3.3.2
561.
3.
3.3.
3.3.
3.3.256
3.3.257
3.3.257
3.
256
257
257
9.
0.
1.
574.
3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.258
3.3.258
3.3.258
3.3.2
3.
258
258
258
2.
3.3.3.
4.
587.
3.
3.3
3.3.259
3.3.259
3.3.259
3.3.2593.3.
3.
259
259
4.3.3.
5.3.3.
7.3.3.
8.3.3.
3.
3.3.
3.3.
3.3
3.
260
260
260
261
261
261
3.
3.3.
3.3.
3.3.262
3.3.262
3.3.2623.3.
3.3.2
3.
262
262
262
1.
2.
3.
626.
3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.263
3.3.263
3.3.263
3.3.2
3.
263
263
263
4.
5.
6.
639.
3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.264
3.3.264
3.3.264
3.3.2
3.
264
265
265
7.
8.
9.
652.
3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.266
3.3.266
3.3.266
3.3.2
3.
265
266
266
0.3.3.
1.3.3.
2.3.3.
3.
3.3
3. 3.3.
267
267
2673.3.
2673.3.
267665.
267

24
3.
3.
25
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

-933.3.44.
3.3.2678.

cu trc mng GPON:

Cu trc tng th mng GPON c th hin trong hnh 3-7


Cu trc tng th mng GPON khu vc
inh Tin Hong c th hin trong
hnh 3-8
Cu trc tng th mng GPON cc khu
vc khc dc th hin trong ph lc 3.

94

Vi khi lng thit b v cu trc nh trn, mng FTTx-GPON ca Vin thng H ni dm bo


kh nng cung cp 100% kt ni ti cc ta nh vn phng, chung c v bit th cao cp, cc khu d th
mi, cc khu ph, vn phng thng mi, cc khu cng nghip, ch xut (chim t l khong 30% din
tch trn ton da bn c kh nng cung cp kt ni si quang).Hnh 3-7: cu trc mng FTTx- GPON
ca Vin thng H ni
3.3.46.

3.3.45.

-953.3.2680.

3.3.47.

Hnh 3-8: cu trc mng FTTx-GPON khu vc inh Tin


Hong
3.3.48.

-96-

3.3.2681.
3.3.2682.

3.5. xut dch v trin khai trn mng GPON VTHN: 3.5.1. DchvlPTV:
3.3.2683.

3.3.2689.
3.3.2690.
3.3.2691.
3.3.2692.
3.3.2693.
3.3.2694.
3.3.2695.
3.3.2696.
3.3.2697.
3.3.2698.

3.5.2. Dch v truy nhp Internet tc d cao


3.3.2684.
3.3.2685.
3.3.2686.
3.3.2687.
3.3.2688.

3.3.2699.
3.3.2700.

VPN:

3.5.3. Dch v kt ni

3.5.4. Dch v kt ni
mng im - da dim:

3.3.2701.

3.3.2702.
3.3.2703.
3.3.2704.
3.3.2705.
3.3.2706.
3.3.2707.
3.3.2708.
3.3.2709.
3.3.2710.
3.3.2711.
3.3.2712.
3.3.2713.
3.3.2714.
3.3.2715.
3.3.2716.
3.3.2717.

3.3.2718.

3.3.2719.

CHNG
4.
KT
LUN V HUNG
NGHIN cu TIP
THEO
4.1. Kt lun

Mng truy nhp quang dc


xem l c s h tng tt nht cho cc
dch v bng rng. Vic nghin cu
hnh thi mng truy nhp quang mi
vn dang nhn dc s quan tm dc
bit. Mc tiu hng ti l mm
do, gim gi thnh v nng cao hiu
qu s dng bng tn si quang.

3.3.2720.

Mng truy nhp quang th


dng GPON l gii php hp l cho
c ba mc tiu trn; th nht khng
phi thay di cu hnh hoc xy lp
mi tuyn cp quang, ch cn dt b
chia ti dim tp trung cp; th hai,

3.3.2721.

gim dc chi ph nh s chia s


mi trng truyn dn gia nhng
ngi s dng; th ba ph hp vi
mi loi hnh chuyn giao thng tin
nh bng tn rng ca si quang.
Vi phng thc chuyn giao thng
tin mm do linh hot hiu qu s
dng bng tn si quang s tng
dng k, dy cng l mt yu t lm
gim chi ph. Cng ngh GPON ra
di chnh l nhm mc dch kt hp
cc dim mnh ca truyn ti TDM
kt hp vi c s h tng l mng
cp si quang chi ph thp, kt ni
dim-da im, h tr c dch v
TDM v Ethernet. y l cng ngh
ha hn s gii quyt dc cc vn
d tt nghn bng thng, cho php
xy dng mng truy nhp ni ht
nh l mt mng s ho, bng rng
v c tnh tng tc cao.

-100-

3.3.2722. S dng k thut truy nhp


TDMA kt hp vi cc phng thc
dnh c v phn dnh bng tn dng
l mt trong nhng dim ni bt ca
cng ngh GPON gip gii quyt
vn d bng thng, tc nghn trong
truyn ti tc d cao. GPON s dng
phng thc dng gi d liu GEM
h tr cho c cc gi d liu TDM
v Ethernet. Cc k thut d cho
php GPON h tr nhiu loi hnh
dch v khc nhau vi tc d truy
nhp v cht lng cao.
Hin nay, tiu chun GPON
d dc 1TU chun ha, dy s l
gii php cng ngh thch hp nht
cho cc khu cng nghip, khu cng
ngh cao, khu thcmg mi, chung c
cao cp, ngn hng, v.v... GPON
hon ton ph hp vi yu cu thc
t ca th trng Vit Nam dang

3.3.2723.

-101-

trong giai don pht trin mnh m


cc khu vc kinh t k trn.
VNPT l nh cung cp dch
v vin thng hng du ti Vit
Nam, VNPT lun l ngi di du
trong vic trin khai cc dch v mi
tin ch bng vic dn du cc cng
ngh mi, hin di. Hin nay, VNPT
dang gp rt trin khai nng cp ton
mng ln mng NGN nhm cung cp
dy d cc dch v cho khch hng
trn nn tng mng thng nht. Xy
dng mng truy nhp quang FTTx l
mt trong nhng phn quan trng
trong k hoch d, trong d cng
ngh GPON l la chn hng du.

3.3.2724.

Vi dnh hng ca VNPT,


Vin thng H ni d thc hin la
trn gii php cung cp dch v, xy
dng cu trc mng GPON trn c
s h thng mng bng rng hin ti

3.3.2725.

-102-

v k hoch pht trin dn nm


2010, da trn vic phn tch, d bo
nhu cu s dng dch v ca khch
hng trn da bn TP H ni. 4.2.
Hng nghin cu tip theo
Hng nghin cu tip theo
ca lun vn l da trn cu hnh
mng GPON ca Vin thng H ni
d dc VNPT ph duyt, cn d ra
cc bc trin khai lp dt v cung
cp dch v cho khch hng, dc bit
l tiu chun ha vic lp dt cc
thit b ca mng ODN dm bo
cht lng dch v.
3.3.2727. TI LIU THAM KHO

3.3.2726.

[1]

[2]

. Credic F.Lam (2007), Passive


Optical NeUvorks princeiples and
practice, pp. 215-264
. Paul E.Green, Jr. (2006), Fiber (o

-103-

Ihe home the new empowermenl


[3]

. ITU G.984.1 (2003), Gigabitcapable Passive Oplical Networks


(GPON): General

3.3.2728.

[4]

characlerislics

. ITU G.984.2 (2003), Gigabitcapable Passive Optical Netvvorks


(GPON): Physical

Media Dependenl
layer specilication.
3.3.2729.

[5]

(PMD)

. ITU G.984.3 (2004), Gigabitcapable Passive Optieal Networks


(GPON):

-104-

Transmission
layer specification.

convergence

3.3.2730.

[6]

. ITU G.984.4 (2004), Gigabitcapable Passive Optieal Netvvorks


(GPON): ONT

management
interace speeifcation.
3.3.2731.

[7]

control

. ITUG.983.1 (1998), Broadband


Oplical Access Systems Based on
Passice Optieal

3.3.2732.

[8]

and

Nelworks (PON)

. ITU G.983.2 (2000), ONT


Management and Control Interace
SpeciDcation for ATM

3.3.2733.

PON

-105-

[9]

. ITU G.983.3 (2001), Broadband


Oplical Access Systems with
Increased Service

Capability by Wavelenght
Allocation.
3.3.2734.

[10]

. ITU G.983.4 (2001), Broadband


Oplical Access Systems with
Increased Service

Capabilily using Dynamic


Bandvvdilh Assigment.
3.3.2735.

[11]

. Cng vn s 640/CV-VT ngy


5/3/2009 ca VNPT v/v Hng dn
trin khai xy

dng cu trc mng truy


nhp kt ni quang ti thu bao (FTTx
GPON).
3.3.2736.

[12]

. ti Nghin cu gii php cng


ngh quang th ng Gigabit ph

-106-

hp vi yu
cu mng VNPT ca tc gi
Hong Vn Bnh.
3.3.2737.

[13]

. www.itu.int

[14]

. www.alcatel-lucent.com

1
3.3.2738. . www.quantrimang.com.vn
3.3.2739.

-2-

3.3.2740.

Ph lc 1: Tng hp
thit b GPON nm 2009-2011
3.3.2743. Thu
3.3.2744. D
3.
bao n cui
bo thu bao
3.
thng 7/2008
giai
27
3.3.2742.
3.3.2GPON 3.3.2
3.3.2
3.3.2
750.
a
im
41
748.
751.
749.
VDS
ADS
POT
FE/G
.
L
L
S
E
2
stt
3.3.2764. (
3.3.2
3.3.2
3.3.2
3.
3.3.2
2)
765. NAM766.
767.
3.
768.
3.3.2772.
A VNG TY
3
.3.3.2
782.
3.3.2
791.
3.3.2
800.
3.3.2
809.
3.3.2
818.
3.3.2
827.
3.3.2
836.
3.3.2
845.

3
.
33.3.2

3.3.2774. H
ost CuT
3.3.2783.
p thT
3.3.2792.
p thT
3.3.2801.
o nhT
3.3.2810.
o nhT
3.3.2819.
o nhT
3.3.2828.
o nhT
3.3.2837.
o nhT
3.3.2846.
o nhT
3.3.2855.

ng i

863.
3.3.2
872.
3.3.2
881.
3.3.2
890.
3.3.2
899.
3.3.2
908.

3.3.2864. K
I ThnhK
3.3.2873.
hu TT T
3.3.2882.
o
3.3.2891.nhT
o nhT
3.3.2900.
o nhT
3.3.2909.

3.3.2
917.

Du khT
3.3.2918.

3.3.2
926.

3.3.2927.

3
.
33.3.2
944.
3.3.2
953.
3.3.2
962.
3.3.2
971.
3.3.2
980.
3.3.2
989.
3.3.2
998.
3.3.3
007.
3.3.3
016.
3.3.3
025.
3.3.3
034.

3
.3.3.3
052.
3.3.3
061.
3.3.3
070.
3.3.3
079.
3.3.3
088.
3.3.3
097.
3.3.3
106.
3.3.3
115.
3.3.3
124.

o nh

o nh
T
o nh
Du khT
3.3.2936.
ng i
3.3.2945.
Ngc S

25P
3.3.2954.
h
3.3.2963. S
15-17S
3.3.2972.
15-17S
3.3.2981.
15-17T
3.3.2990.
a nhT
3.3.2999.
a nhT
3.3.3008.
a nhK
3.3.3017.
S
3.3.3026.
K
S
3.3.3035.
K
S
3.3.3044.
T
ng iN
3.3.3053.
g
3P
3.3.3062.
h
3.3.3071. T
a nh T
3.3.3080.
a nh T
3.3.3089.
a nh T
3.3.3098.
a nh T
3.3.3107.
a nh T
3.3.3116.
3.3.3125. a nh

3.3.49.
3.3.3126.

3.3.2775.

3.3.2776.

3.3.2777.

3.3.2778.

3.3.2784.

3.3.2785.

3.3.2786.

3.3.2787.

3.3.2
793.
3.3.2
811.
3.3.2
820.
3.3.2829.
3.3.2
838.
3.3.2
847.
3.3.2856.
3.3.2802.

3.3.2865.

3.3.2
874.
3.3.2
892.
3.3.2
901.
3.3.2910.
3.3.2883.

3.3.2
794.
3.3.2
812.
3.3.2
821.
3.3.2830.
3.3.2
839.
3.3.2
848.
3.3.2857.
3.3.2803.

3.3.2866.

3.3.2
875.
3.3.2
893.
3.3.2
902.
3.3.2911.
3.3.2884.

3.3.2
795.
3.3.2
813.
3.3.2822.
3.3.2804.

3.3.2831.

3.3.2
840.

3.3.2849.

3.3.2796.
3.3.2805.
3.3.2814.

3.3.2
823.
3.3.2832.
3.3.2841.

3.3.2
850.

3.3.2858.

3.3.2859.

3.3.2867.

3.3.2868.

3.3.2876.
3.3.2885.

3.3.2
894.

3.3.2903.
3.3.2912.

3.3.2895.

3.3.2
904.
3.3.2913.

3.3.2
919.
200
3.3.2
928.

3.3.2
920.
120
3.3.2
929.

3.3.2937.

3.3.2938.

3.3.2939.

3.3.2940.

3.3.2946.

3.3.2947.

3.3.2948.

3.3.2949.

200

3.3.2
955.
3.3.2
973.
3.3.2
982.
3.3.2991.
3.3.3
000.
3.3.3
009.
3.3.3018.
3.3.3
027.
3.3.3
036.
3.3.3045.
3.3.2964.

120

3.3.2
956.
3.3.2
974.
3.3.2
983.
3.3.2992.
3.3.3
001.
3.3.3
010.
3.3.3019.
3.3.3
028.
3.3.3
037.
3.3.3046.
3.3.2965.

3.3.3054.

3.3.3055.

3.3.3
063.

3.3.3
064.

3.3.3072.

3.3.3073.

3.3.3
081.
3.3.3
090.
3.3.3099.
3.3.3
108.
3.3.3
117.

3.3.3
082.
3.3.3
091.
3.3.3100.
3.3.3
109.
3.3.3
118.

234

140

3.3.2
921.

3.3.2
877.
3.3.2886.

12

3.3.2930.

3.3.2957.
3.3.2966.

3.3.2
975.

3.3.2984.
3.3.2993.

3.3.3
002.

3.3.3011.

3.3.3020.

3.3.3
029.

3.3.3038.

3.3.2922.

3.3.2
931.

24

3.3.2
958.
3.3.2967.
3.3.2976.

3.3.2
985.
3.3.2994.
3.3.3003.

3.3.3
012.
3.3.3021.
3.3.3030.

3.3.3
039.

3.3.3047.

3.3.3048.

3.3.3056.

3.3.3057.

3.3.3065.

3.3.3074.

3.3.3
083.

3.3.3092.
3.3.3101.

3.3.3
110.

3.3.3119.

3.3.3
066.

42

3.3.3075.
3.3.3084.

3.3.3
093.
3.3.3102.
3.3.3111.

3.3.3
120.

3.3.2745.

3.3.275
2. Lo

ai
thi
t
3.3.276
9. (7)

3.3.277
9. O
3.3.278
8.
Sp
3.3.279
7. O
3.3.280
6.
Sp
3.3.281
5.
O
3.3.282
4.
O
3.3.283
3.
Sp
3.3.284
2. O
3.3.285
1. O
3.3.286
0. O
LT
3.3.286
9.
Sp
3.3.287
8. O
3.3.288
7.
Sp
3.3.289
6.
O
3.3.290
5. O
3.3.291
4. Sp
litt
3.3.292
3. O
N
3.3.293
2. O
N
3.3.294
1. O
LT
3.3.295
0.
Sp
3.3.295
9. O
3.3.296
8.
Sp
3.3.297
7.
O
3.3.298
6. O
3.3.299
5.
Sp
3.3.300
4.
O
3.3.301
3.
O
3.3.302
2.
Sp
3.3.303
1. O
3.3.304
0. O
3.3.304
9. O
3.3.305
8.
Sp
3.3.306
7. O
N
3.3.307
6.
Sp
3.3.308
5. O
3.3.309
4. O
3.3.310
3.
Sp
3.3.311
2.
O
3.3.312
1. O

Kt ni
Uplink ti
3.3.2761. a
im
3.3.2770. (8)
3.3.2753.

3.3.2780. Host
Cu Giy
3.3.2789.
Host
Cu Giy
3.3.2798.
Host
Cu Giy
3.3.2807.
Host
Cu Giy
3.3.2816.
Host
Cu Giy
3.3.2825.
Host
Cu Giy
3.3.2834.
Host
Cu Giy
3.3.2843.
Host
Cu Giy
3.3.2852.
Host
Cu Giy
3.3.2861.
Tng

i Hong

Cu Tng
A
3.3.2870.
i
Hong
3.3.2879. Tng
i Hong
3.3.2888.
Tng
i Hong
3.3.2897.
Tng
i Hong
3.3.2906.
Tng
i Hong
3.3.2915.
Tng
i Hong

Cu Tng
A
3.3.2924.
i Hong

Cu Tng
A
3.3.2933.
i Hong

Cu Tng
A
3.3.2942.
i Ngc

Khnh
3.3.2951.
Tng
i
3.3.2960. Ngc
Tng
i Ngc
3.3.2969.
Tng
i Ngc
3.3.2978.
Tng
i Ngc
3.3.2987.
Tng
i Ngc
3.3.2996.
Tng
i Ngc
3.3.3005.
Tng
i Ngc
3.3.3014.
Tng
i Ngc
3.3.3023.
Tng
i Ngc
3.3.3032.
Tng
i Ngc
3.3.3041.
Tng
i Ngc
3.3.3050.
Tng
i Hong
3.3.3059.
Tng
i Lng
H
3.3.3068.
Tng
i Lng H

3.3.3077. Tng
i Lng
H
3.3.3086.
Tng
i Lng
H
3.3.3095.
Tng
i
Lng
H
3.3.3104. Tng
i
Lng
H
3.3.3113. Tng
i
Lng
H
3.3.3122. Tng

i Lng H

3
.
3
3.
.
3.3
. 3
3.3..
2793
3.3..
281
3.3.
2823
3.3..
284
3.3.
285
3.3
.
28
3.3
.
3.3.
288
3.3
.
3.3.
289
3.3.
290
3.3
.
29
3.3.
292
5.
3.3.
293
4.3.3
.
293
3.3..
2963
3.3..
297
3.3.
2983
3.3..
300
3.3.
3013
3.3..
303
3.3.
304
3.3
. 3
3.3..
306
9. 3
3.3..
308
3.3.
3093
3.3..
311
3.3.
312

-2-

3.3.
312
7.
B
3.3.
313
6.
3.3.315
7.
3.3.317
8.
3.3.319
9.
3.3.322
0.
3.3.324
1.
3.3.326
2.
3.3.328
3.3.330
4.
3.3.332
5.
3.3.334
6.

3.3.
312
8.
3.3.
V
313
3.3.
7.
H
315
3.3.
317
3.3.
320
3.3.
322
3.3.
324
3.3.
326
3.3.
328
3.3.
330
3.3.
332
3.3.
334

3.3.3129.
3
.
3
.

3.
3.
3
.
3
.
3

3.
3.
3
.3
.

3
.
3
.

3.
3.
3
.
3
.
3

3.
3.
3
.3
.

3
.
3
.
3
.
3
.
3
.3
.
3
3
.
3
.
3
.

3.

3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3

3.
3.
3.
3
.3
.

3.
33
3..
3.
3.
3.3
3
3..
3
3..
3.

3.3.314
3. Ho
st
3.3.316
4. Ho
3.3.318
5. Ho
3.3.320
6. Ho
3.3.322
7. Ho
st
3.3.324
8. Ho
3.3.326
9.
Ho
3.3.329
0. Ho
3.3.331
1. Ho
3.3.333
2. Ho
3.3.335
3. Ho

3.
3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.3.31
30.
3
.
3
.

3.
3.
3
.
3
.
3

3.
3.
3
.3
.

3.3.31
46.
3.3.31
67.
3.3.31
88.
3.3.32
09.
3.3.32
30.
3.3.32
51.
3.3.32
72.
3.3.32
3.3.33
14.
3.3.33
35.
3.3.33
56.

3.3.3131.

3.
3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.3.314
8.
3.3.316
9.
3.3.319
0.
3.3.321
1.
3.3.323
2.
3.3.325
3.
3.3.327
4.
3.3.329
3.3.331
6.
3.3.333
7.
3.3.335
8.

3.
3.3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.3.3
132.

3.
3.
31
3.3.3
171.
3.3.3
192.
3.3.3
213.
3.3.3
234.
3.3.3
255.
3.3.3
276.
3.3.3
3.3.3
318.
3.3.3
339.
3.3.3
360.

3.3. 3.3.313
313 4.
3.
3.3.315
2.
3.3. 3.3.317
317 3.3.319
3.
3.3.
319 3.3.321
4.
5.
3.3. 3.3.323
323 6.
3.3. 3.3.325
325 7.
3.3.327
8.
3.3. 3.3.329
3.3.332
0.
3.3. 3.3.334
334 3.3.336
1.
2.

3.
3.
3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.3.3135.

3.
3.
3
3.3.
3.
317
3.
3.3.
321
3.3.
323
3.3.
325
3.3.
327
3.3.
3.3.
332
3.3.
334
3.3.
336

3.3.31
54.
3.3.31
75.
3.3.31
96.
3.3.32
17.
3.3.32
38.
3.3.32
59.
3.3.32
80.
3.3.33
3.3.33
22.
3.3.33
43.
3.3.33
64.

3.3
.

3.
3.3
.
3.3
.3
33.
.
3.3
.3
.
3.3
.3
.
3.3
.

3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

-2-

3.3.50.

3.3.336
7.
3.3.338
3.3.340
9.
3.3.343
0.
3.3.345
1.
3.3.347
2.
3.3.349
3.
3.3.351
4.
3.3.353
3.3.355
6.
3.3.357
7.
3.3.359
8.
3.3.361
9.
3.3.364
0.
3.3.366
3.3.368
2.
3.3.370
3.3.372
4.
3.3.374
5.
3.3.376
6.
3.3.378
7.
3.3.380
3.3.382
9.
3.3.385
0.
3.3.387
1.
3.3.389
2.
3.3.391
3.
3.3.393
4.
3.3.395
5.
3.3.397
6.
3.3.399
7.
3.3.401
8.
3.3.403
9.
3.3.406
3.3.408
1.

3.3.
336
3.3.
338
3.3.
341
3.3.
343
3.3.
345
3.3.
347
3.3.
349
3.3.
351
3.3.
353
3.3.
355
3.3.
357
3.3.
359
3.3.
362
3.3.
364
3.3.
366
3.3.
368
3.3.
3.
370 K
3.3.
372
3.3.
374
3.3.
376
3.3.
378
3.3.
380
3.3.
383
3.3.
385
3.3.
387
3.3.
389
3.3.
391
3.3.
393
3.3.
395
3.3.
397
3.3.
399
3.3.
401
3.3.
404
3.3.
406
3.3.
408

3.3.4102.
3.3.4103.

3
.
3

3.
33
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
3
3.
33
3.
3.
3
.3
.3
3.
3
.
3
.
3
.

3.
3.
33
.3
.3
3
.

3.
33
.3
.3
.

3
.
3

3.
33
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
3
3.
33
3.
3.
3
.3
.3
3.
3
.
3
.
3
.

3.
3.
33
.3
.3
3
.

3.
33
.3
.3
.

3
.
3
3
.
3
.3
.
3
.
3
.3
.
3
3
.
3
.3
.
3
.
3
3
.
3

3.

3.
3
.
3
.
3
.
3
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
3
.

3
.
3

3.
33
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.
3
.3
.3
.3
.3
3
3.
33
3
.3
.3
.3
.3
3.
3
.
3
.
3
.

3.
3.
33
.3
.3
3
.

3.
33
.3
.3
.

3
3..
3.
3.3
3
3..
3
3..
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
33
3..
3.
3.
3.
3.
3.
3
3..
3
3..
33
33.
3..
33
33.
.
33.
3.
3.
3

3.3.337
4. Ho
3.3.339
5. Ho
3.3.341
6. Ho
st
3.3.343
7. Ho
3.3.345
8.
Ho
3.3.347
9. Ho
3.3.350
0. Ho
3.3.352
1. Ho
3.3.354
2. Ho
3.3.356
3. Ho
3.3.358
4. Ho
3.3.360
5. Ho
3.3.362
6. Ho
3.3.364
7. Ho
st
3.3.366
8. Ho
3.3.368
9. Ho
st
3.3.371
0. Ho
3.3.373
1.
Ho
3.3.375
2. Ho
3.3.377
3. Ho
3.3.379
4. Ho
3.3.381
5. Ho
3.3.383
6. Ho
3.3.385
7. Ho
3.3.387
8. Ho
3.3.389
9. Ho
3.3.392
0. Ho
st
3.3.394
1. Ho
st
3.3.396
2. Ho
3.3.398
3. Ho
st
3.3.400
4. Ho
st
3.3.402
5. Ho
st
3.3.404
6. Ho
3.3.406
7.
Ho
3.3.408
8. Ho
st

3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3.
3.
3.
33.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
33.
3.
33.
3.
3.
3.
33.
3.
43.
3.
4
3.
3.
3.
3.
3.
4

3
.
3

3.
33
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
3
3.
33
3.
3.
3
.3
.3
3.
3
.
3
.
3
.

3.
3.
33
.3
.3
3
.

3.
33
.3
.3
.

3.3.33
77.
3.3.33
3.3.34
19.
3.3.34
40.
3.3.34
61.
3.3.34
82.
3.3.35
03.
3.3.35
24.
3.3.35
3.3.35
66.
3.3.35
87.
3.3.36
08.
3.3.36
29.
3.3.36
50.
3.3.36
3.3.36
92.
3.3.37
3.3.37
34.
3.3.37
55.
3.3.37
76.
3.3.37
97.
3.3.38
3.3.38
39.
3.3.38
60.
3.3.38
81.
3.3.39
02.
3.3.39
23.
3.3.39
44.
3.3.39
65.
3.3.39
86.
3.3.40
07.
3.3.40
28.
3.3.40
49.
3.3.40
3.3.40
91.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.3.337
9.
3.3.340
3.3.342
1.
3.3.344
2.
3.3.346
3.
3.3.348
4.
3.3.350
5.
3.3.352
6.
3.3.354
3.3.356
8.
3.3.358
9.
3.3.361
0.
3.3.363
1.
3.3.365
2.
3.3.367
3.3.369
4.
3.3.371
3.3.373
6.
3.3.375
7.
3.3.377
8.
3.3.379
9.
3.3.382
3.3.384
1.
3.3.386
2.
3.3.388
3.
3.3.390
4.
3.3.392
5.
3.3.394
6.
3.3.396
7.
3.3.398
8.
3.3.400
9.
3.3.403
0.
3.3.405
1.
3.3.407
3.3.409
3.

3.
3.
3.
3.
3.3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3
3.
3.
3.3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.3
3.
3.3
3.
3.
3.
3.3
3.
3.4
3.
3.4
3.
3.
3.
3.
3.4

3.3.3
381.
3.3.3
3.3.3
423.
3.3.3
444.
3.3.3
465.
3.3.3
486.
3.3.3
507.
3.3.3
528.
3.3.3
3.3.3
570.
3.3.3
591.
3.3.3
612.
3.3.3
633.
3.3.3
654.
3.3.3
3.3.3
696.
3.3.3
3.3.3
738.
3.3.3
759.
3.3.3
780.
3.3.3
801.
3.3.3
3.3.3
843.
3.3.3
864.
3.3.3
885.
3.3.3
906.
3.3.3
927.
3.3.3
948.
3.3.3
969.
3.3.3
990.
3.3.4
011.
3.3.4
032.
3.3.4
053.
3.3.4
3.3.4
095.

3.3. 3.3.338
338 3.
3.3.
3.3.340
3.3.342
5.
3.3. 3.3.344
344 6.
3.3.346
7.
3.3. 3.3.348
348 3.3.350
8.
3.3. 9.
3.3.353
352 3.3.355
0.
3.3. 3.3.357
357 3.3.359
2.
3.3.
359 3.3.361
3.
3.3. 4.
3.3.363
363 3.3.365
5.
6.
3.3. 3.3.367
3.3.369
8.
3.3. 3.3.371
3.3. 3.3.374
373 3.3.376
0.
1.
3.3. 3.3.378
378 3.3.380
2.
3.
3.3. 3.3.382
3.3.384
5.
3.3. 3.3.386
386 3.3.388
6.
3.3.
388 3.3.390
7.
8.
3.3. 3.3.392
392 9.
3.3.395
0.
3.3. 3.3.397
397 3.3.399
1.
2.
3.3. 3.3.401
401 3.
3.3.403
4.
3.3. 3.3.405
405 3.3.407
5.
3.3. 3.3.409
409 7.

3.
3.
3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3.
3.
3
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3.
3.
3
3.
3.
4
3.
3.

3.3.
338
3.3.
3.3.
342
3.3.
344
3.3.
346
3.3.
348
3.3.
351
3.3.
353
3.3.
3.3.
357
3.3.
361
3.3.
363
3.3.
365
3.3.
3.3.
369
3.3.

3.
3.

3.
3.

3.3.
376
3.3.
378
3.3.
380
3.3.
3.3.
384
3.3.
386
3.3.
388
3.3.
390
3.3.
393
3.3.
395
3.3.
397
3.3.
399
3.3.
401
3.3.
403
3.3.
405
3.3.
3.3.
409

3.3.33
85.
3.3.34
3.3.34
27.
3.3.34
48.
3.3.34
69.
3.3.34
90.
3.3.35
11.
3.3.35
32.
3.3.35
3.3.35
74.
3.3.35
95.
3.3.36
16.
3.3.36
37.
3.3.36
58.
3.3.36
3.3.37
00.
3.3.37
3.3.37
42.
3.3.37
63.
3.3.37
84.
3.3.38
05.
3.3.38
3.3.38
47.
3.3.38
68.
3.3.38
89.
3.3.39
10.
3.3.39
31.
3.3.39
52.
3.3.39
73.
3.3.39
94.
3.3.40
15.
3.3.40
36.
3.3.40
57.
3.3.40
3.3.40
99.

3.
3.
3.
3.3
.3
.
3.3
.3
.
3.3
3.
3.3
.

3.3
.
3.3
.
3.3
.

3.
3.

3.3
.

3.
3.
3.
3.
3.
3.3
.3
3.
3.3
.
3.3
.
3.3
.
3.3
.

3.3
.

3.
3.
3
3.3
.
3.
3.3
3.
3
3.3
.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.