2

Benimaclet
19
Benimaclet
si vols fer-te soci de l’associaciÓ, no et deixes per a demà
CUOTA M0NIMA 22 € ANUAL , i!f"@a))be!iacle'.e&
Asociación
MEDIANDO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Calle Vives Liern nº 3 - 1ºB - 46007 VALENCIA
Tel.: +34 963 326 380
info@mediandosoluciones.com
www.mediandosoluciones.com
Sumari
J E+0:580(2
J N5:D*0,9 +, 2N(995*0(*0G
J P2:03(9 45:0*0(9 95)8, ,2 C,4:85
+, #(2;+ B,403(*2,: 00
J N(0> ,2 F549 C53;40:(80 E9*52(8 (
;4( ,9*;,2( 6H)20*( +,2 )(880 +,
B,403(*2,:
J A2-(),:0@(*0G4
J I40*0(*0G (2 <(2,4*0B
J L( (95*0(*0G4 +, <,*0459 +,
B,403(*2,: ? ,2 +,658:,
J %4 (358 +, 7;(8(4:( (4?9
J M09 9,4+,859 -(<580:59
J 20 (40<,89(805 (995*0(*0G +54,9
<,E4(29 +, B,403(*2,:
J O8)52, (.;(
J &090G4 +, 2( E96(F( +,2 2014
J 85?,*:5 B,403(*2,: C54:(: ;4
)(8805 7;, *;,4:( 9; 68560( /09:5-
80(
J A9(3)2,( ,2,**0G4 6(8*,2(9:
(3620(*0G4 /;,8:59 ;8)(459 +,
B,403(*2,:
J L( 3,+0(*054: 6590:0<( ? *549:8;*-
:0<(
J E+0-0*05 L2( 6(:(:,8(M
J #,:3(4( 35)020:(: 959:,40)2,
J A4:5405 M;F5@ M5204(: L$5+5 25
7;, ,8( 9G20+5M
J 5,9D(: 8,909:,4*0(, 8,),2+D( ?
,96,8(4@(
J L( *522( ,>*;8905409:( B,403(*2,:
(2 B(88(4* +,29 H58:9
J E>*;890G ( ",7;,4(
J C()2,(+5 ,4 2(9 -(*/(+(9
J B5:,22G4 62(@( +, B,403(*2,:
J KCG35 65+,8 5):,4,8 :(81,:( 9(40-
:(80( 906 ;40<,89(2?
REDACCI1
A4:5405 C8,@
FINANCES
A4:5405 D56(@5
IMPRENTA
A8:,9 G8A-0*(9 J;(4 #A,@, #.L.
L( A.&& +, B,403(*2,: +0G ( 2;@ ,4 ,2 (F5 1974, ,8(4
259 (F59 -04(2,9 +, 2( +0*:(+;8(, )(15 ,2 -8(47;0935 45 -;0-
359 *0;+(+(459, 259 ,96(F52,9 C8(359 9;1,:59 +, +,8,-
*/5 904 *(6(*0+(+ 6(8( 04:,8<,408 ,4 4(+(, 9525 5),+,*,8.
E4 (7;,2 :0,365 ,3,8.0,854 *535 ;4( 9,3022( ;459
6,7;,F59 *(4(2,9 +, 8,68,9,4:(*0G4 <,*04(2, 2(9 *;(2,9 9,
9;3(854 ( 5:859 *52,*:0<59 7;, +,9(-0()(4 (2 65+,8 ,9:(-
)2,*0+5, 65+,359 (-083(8 7;, ,2 35<030,4:5 <,*04(2 -;,
;45 +, 259 (.,4:,9 *2(<, ,4 ,2 +,935854(30,4:5 +, 2(
2,.0:030+(+ +, 2( +0*:(+;8( +,9+, ;4( <090G4 .25)(2.
D,9+, ;4( <090G4 25*(2, :5+5 *53,4@G *;(4+5 ;4
.8;65 +, <,*04(9 ? <,*0459 9, ;40,854 6(8( ,>0.08 952;*0G4
( *59(9 :(4 ,2,3,4:(2,9 *535 2( 049:(2(*0G4 +, ;4 9,3A-
-585 ,4 2( *(22, 5,:( E30205 B(8G (4:, 259 *54:04;59 (**0-
+,4:,9 7;, *(;9()( ,2 :8,4,: ? ,2 3;85 +, 2( <,8.I,4@(
7;, (092()( ,2 )(8805 +, 2( *0;+(+. E2 *(03A4 9,.;D( <0<5 ?
259 22(3(+59 L.809,9M ,8(4 *(90 3(?58 9; 4H3,85 7;, 259
3(40-,9:(4:,9.
E4 ,2 )(8805 :5+5 ,9:()( 658 /(*,8, (9-(2:(8 2(9 *(22,9
? (*,8(9, (2;3)8(+5, *52,.059 6H)20*59 ? 3;40*06(2,9,049-
:0:;:59, (3);2(:58059, .;(8+,8D(9, @54(9 <,8+,9 ? 95)8,
:5+5.......LIBE"$ADE#.
E4 1974 9;8., 2( 6803,8( G,9:58( +, 2( A.&&, 2( *;(2
45 -;, 2,.(20@(+( /(9:( ,2 (F5 1976.
' *53,4@G 2( 2(8.( 3(8*/( +, 2( 2;*/( 658 *549,.;08
259 9,8<0*059 7;, ,2 )(8805 4,*,90:()(, B,403(*2,: ,8(
,4:54*,9 ;4 )(8805 +5830:5805 +54+, -;0359 3;? )0,4 (*5-
.0+59 658 2(9 -(3020(9 +, 259 (4:0.;59 2()8(+58,9,
B,403(*2,: 90,368, /( 90+5 ;4 )(8805 ,4:8(F()2,, 9; 2,3(
,9 L$5:9 ,29 *52589, :5:,9 2,9 *;2:;8,9M
E2 35<030,4:5 <,*04(2 :0,4, 65*( /09:580( ,9*80:(, -;0-
359 3(8.04(+59 +, 2( 4(88(*0G4 +, 2( :8(490*0G4 ( 2(
+,35*8(*0(, 259 6(+8,9 +, 2( C549:0:;*0G4 +, 1978 9, 52<0-
+(854 +, 4595:859 ? 459 :5*G 2;*/(8 *54:8( :5+59 259
65+,8,9, +0*:(+;8(, ;*+, 695,, 66, ,2259 459 +01,854 *;(4-
+5 2( :8(490*0G4 7;, 459 +,+0*A8(359 ( *,2,)8(8 2(9 -0,9:(9
+,2 )(8805 7;, 6(8( 259 685)2,3(9 03658:(4:,9 ?( ,9:()(4
,2259 6(8( 952;*054(8259 ? *59:G, .(4(359 3;*/(9 )(:(22(9
? 6,8+0359 5:8(9 3;*/(9, 6,85 4595:859 9,.;0359 *535
359*(9 *5154,8(9 @;3)(4+5 ( 9; (28,+,+58 ? 45 /(? 6(?
6(? 7;, 459 6;,+( ()(:08.
C(?G ,2 3;85 +, 2( <,8.I,4@(, 9, (9-(2:(854 ? (2;3-
)8(854 2(9 *(22,9, 9, *549:8;?G 2( .;(8+,8D( ( :8(<C9 +,2 I#O
(I49:0:;:5 #5*0(2 O)8,85), C52,.05 H)20*5 (+8, C(:(2B,
C52,.05 H)20*5 C(82,9 #(2<(+58, C52,.05 M;40*06(2,
I49:0:;:5 F,88,8 0 G;B8+0(, I49:0:;:5 "(9*(4?(-A4:5405
C(F;,25, C,4:85 +, #(2;+ I, (685)(+5 ,2 C,4:85 +, #(2;+
II, C,4:85 +, DD( L( ;8D903(, ",/()020:(*0G4 +,2 C,4:85
H09:G80*5 *54 25 *(22,9 6,(:54(20@(+(9, B(8805 30, 8,*;6,-
8(*0G4 +, ,96(*059 +,.8(+(+59 6(8( (6(8*(30,4:5 .8(:;0-
:5, 0362(4:(*0G4 +, 259 /;,8:59 ;8)(459 ,*52G.0*59 *54
3A9 +, 500 6,8954(9 :8()(1(4+5 ? +09-8;:(4+5 +, ,2259 +,
;4( -583( :5:(23,4:, (;:5.,9:054(80( ,4 *0,4 6(8*,2(9 ,4
;4( 9;6,8-0*0, +, 10.000 32, ;4( 8,+ +, :8(49658:,9 *54
+59 2D4,(9 +, (;:5)H9, 3,:85 ? :8(4<D(, H40*5 )(8805 +54+,
65+,359 ,2,.08 +59 (3);2(:58059 +, ,96,*0(209:(9 ,4 2(
*(22, A2)58(?( 5 ,4 2( *(22, (+8, 58:(, ;4 .8;65 +, *54-
9;35 8,96549()2,, ,4 2( 6(8:, *;2:;8(2 8,*;6,8(359 259
C(84(<(2,9 ,4 ,2 )(8805,,4*;,4:859 +, 2()58,9, .8;659 +,
:,(:85, :(22,8,9 +, :5+5 :065, ,+0:(359 ;4 *;(+,845 +, 65,-
9D( (4;(2 +,9+, /(*, 4;,<, (F59 658 65,:(9 +,2 )(8805,
*54*;8959 ? ,>6590*054,9 +, 604:;8(, +, -5:5.8(-D(9, +,
*G30*9, +, *58:53,:8(1,9, +;8(4:, (F59 /,359 /,*/5 8(22?
20:,8(8059 *54 3A9 +, +59 302 6(8:0*06(4:,9 +, 259 *52,.059
62H)0*59 +,2 +09:80:5 ? ,4 2( 6(8:, +,658:0<( 049:(;8(359 2(
&52:( ( ,; ( B,403(*2,: 7;, *53,4@G *54 50 25*59 *588,-
+58,9 ( 6804*06059 +, 259 5*/,4:( ? (2 -04(2 +, 2( +C*(+( +,
259 2000 *588D(4 3A9 +, 5000, ,7;0659 +, )(2543(45 *54
,2 *;(2 22,.(854 /(9:( I:(20(, -;:)0:5, )(254*,9:5, 6,:(4*( ?
+5304G 6(8( 259 3A9 3(?58,9, 4;,9:85 25*(2 ,9 ;:020@(+5
658 ,2 C,4:85 +, $8(49-;90G4 +, #(4.8, :5+59 259 3,9,9,
/,359 8,*;6,8(+5 ,2 *04, +, <,8(45 ( 2( -8,9*( ,4 2( 62(@(,
,:*. ,:*. ,:*.
' 25 3A9 03658:(4:, +, :5+5, 459 22,<(359 )0,4 *54
:5+5 ,2 :,10+5 95*0(2 +,2 )(8805 ? (:,4+,359 ( :5+59 259
<,*0459 ? <,*04(9 7;, (*;+,4 ( 4;,9:85 /;302+, 6,85
+0.45 25*(2.
N595:859 ,9*5.,359 ,2 *(3045 +, 2( 8,96549()020+(+
*536(8:0+(, /(? 7;, +,*08 *535 ,2 65,:( "03)(;+: L#G25
*54 ;4( (8+0,4:, 6(*0,4*0( *547;09:(8,359 2( ,962C4+0+(
*0;+(+ 7;, +(8A 2;@, 1;9:0*0( ? +0.40+(+ ( :5+59 259 9,8,9
/;3(459M
' 658 9;6;,9:5 :5+59 ,9:59 25.859 45 259 /,359 *54-
9,.;0+5 4595:859 95259, 4;,9:85 ,9:025 +, :8()(15 ,9 *8,(8
6(8( *(+( 685)2,3(, 62(:(-583(9 5 *558+04(+58(9 03620-
*(4+5 (2 3A>035 +, (95*0(*054,9, *52,*:0<59 ? 6,8954(9 (
:D:;25 04+0<0+;(2, 6,85 (2.5 /,359 :,40+5 7;, <,8 *54 :5+(
2( /09:580( +,2 )(8805, /,359 *53,:0+5 ,8858,9, 9G25 9,
,7;0<5*(4 259 7;, :8()(1(4 ? 9,.;0359 ,4 2( )8,*/( :8()(-
1(4+5 658 .(4(8459 ,2 8,96,:5 +, 4;,9:859 <,*0459.
C535 68030*0( ( 6804*06059 +, ()802 9(2+8A ( 2;@ ;4
685?,*:5 7;, 9, :0:;2( %4 )(8805 7;, *;,4:( 9; 68560( /09-
:580(, 7;, *54909:, ,4 ;4(9 62(7;,:(9 7;, 9, 049:(2(8A4 ,4
*(+( ,+0-0*05 904.;2(8, 6,8954( 03658:(4:, 5 8,0<04+0*(*05-
4,9, :5+5 *54:(+5 658 2(9 6,8954(9 3A9 3(?58,9 +,2
)(8805 ? 7;, *(+( <,*045 5 <090:(4:, 65+8A *545*,8 2( /09-
:580( +, B,403(*2,: +, :8,9 -583(9, ;4 *G+0.5 !" 6(8( 259
3G<02,9 +, (2:( +,-040*0G4, ;4( 6A.04( =,) +54+, 9,8A 3(9
,>:,49( 2( 04-583(*0G4 ? ;4 :,2C-545 .8(:;0:5 6(8( 2(9 6,8-
954(9 3(?58,9 7;, 45 +09654.(4 +, 04:,84,:.
%4 8,*;,8+5 3;? ,96,*0(2 6(8( :5+(9 2(9 6,8954(9
7;, 459 +,1(854, 4595:859 9,.;0359 9; /51( +, 8;:( +, 9;
*536853095 *54 ,2 35<030,4:5 <,*04(2.
' *535 +,*D( DC*035 J;405 J;<,4(2, 65,:( 853(45
+,2 90.25 I: LN;4*( ,9 2(8.5 ,2 *(3045 7;, *54+;*, ( 2(
*(9( +, ;4 (30.5M, 6;,9 )0,4, ,4 2( A995*0(*0G +, &,E49 0
&,E4,9 +, B,403(*2,: :,4C09 <;,9:8( *(9(.
A809:G:,2,9 +015: -La hi&'"%ia c(e!'a l" $(e &(cedi+:
la #"e&*a l" $(e deb*a &(cede%..
E&'a %e)i&'a !" &e hace %e&#"!&able de la& "#i!i"!e& de l"& c"lab"%ad"%e&
COL/LABORADOR
F8(4*09*5 G;(8+,F5
COL/LABORACIONS
",*(8,+5 A.;22G
E9:,)(4 C;C22(8
"(7;,2 "0*(8:
E2? B(88(*/04(
A36(85 C8,@
D(<0+ M(8:D4 GG3,@ C;,4*(
M(8D( G(880.(
(@ G54@A2,@
A36(85 A8*,
M(80, $/;8,4
Licitación número 194/2014. Construcción del Centro
de Salud Benimaclet ll. (2014/4432j
Diario oficial de la Comunitat va-
lenciana número 7280/ 23.05.2014.
Presupuesto base de licitación
2,739,784,98 £ lvA incluido
Fecha limite de presentación:
hasta las 14 h. del vigésimo sexto
dia natural, contado a partir del si-
guiente a esta publicación.
Plazo de ejecución: 18 meses.
La e#e"an)a n%nca #e ie"de ( n%e#$"a a#ociaci-n ( la
la$afo"ma fo"mada a"a la con#e-
c%ci-n del Cen$"o de Sal%d Beni-
macle$ II #eg%i"emo# e'ec$an$e# (
&igilan$e# en $odo e#$e "oce#o a-
"a log"a" !%e #ea %na "ealidad la
con#ec%ci-n de %no de lo# #e"&i-
cio# m*# imo"$an$e# !%e #e nece-
#i$an en Benimacle$.
L( 8,+(**0D4
3 Benimaclet
º Participació en els Plens de la Fede-
ració d'Av de valència.
º Participació en els Plens de la Junta
Municipal d'Exposició.
º Assistència a les reunions que con-
voca ODUSALUD.
º Xarrada - Col·loqui °Les dones en el
Moviment veinal, des de sempre",
dins dels actes que al llarg de l'any
farem en celebració del nostre qua-
ranta aniversari. En aquest acte van
participar com a ponents: Mª José
Broseta, Rosalia Sender, Dolores
Garcia Cantús, Marie Thuren, i Cris-
tina Botxi.
º Recital Poètic dut a terme en el ClM
a càrrec d'Enrique Falcón i Juan
Carlos Mestre.
º Conferència de Josep Pàmies duta a
terme en el ClM, sobre °Plantes
prohibides, plantes que guareixen, i
com descongestionar la Sanitat Pú-
blica".
º Documental °Les mestres de la Re-
pública", dut a terme en el ClM.
º Xarrada - Col·loqui °Benimaclet, per
un altre model de ciutat", amb la
participació de quatre arquitectes
que resideixen, o han residit, a Be-
nimaclet: Arturo Sanz, Carles Dolç,
Manuel Cerdà i Tito Llopis.
º Cinema mensual en el nostre local.
º Preparació d'una nova edició del ci-
nema d'estiu que es durà a terme
els diumenges de juliol a la Plaça de
Benimaclet.
º Excursió a la Comarca d'Utiel-Re-
quena.
º Ampliació dels horts urbans i lliura-
ment de les noves parcel·les.
º Suport a la °Jornada d'intercanvi de
llavors", organitzada per grup Local
d'lntercanvi valència Nord - Horta
Nord.
º Organització de la °lll Setmana per la
Mobilitat, amb la col·laboració d'as-
sociacions ciclistes (recorregut amb
bici pel barri, diverses xarrades i ta-
llers, sopar popular al carrer.j.
º Denúncia pel cablejat il·legal en faça-
nes per part de diverses empreses
de telecomunicacions.
º Elaboració i presentació pública del
projecte °Benimaclet, un barri que
explica la seua pròpia història".
º Col·laboració amb estudiants univer-
sitaris en l'elaboració de diversos
treballs de camp.
º Col·laboració en els actes de la nova
edició de °Benimaclet t'estime", or-
ganitzat per Benimaclet viu.
º Creació de la °Taula en defensa de
l'escola pública", composta per
AMPAS i Col·legis-lnstituts Públics
del barri, i alguns del Districte.
º Xarrada - Col·loqui °sensibilitat Qui-
mica Múltiple.
º Xarrada - Col·loqui °És possible l'e-
ducació lliure a l'escola pública?",
amb l'assistència de Pilar Ferrer,
Mestra d'Escola Pública Rural de
Beniatjar.
º Xarrada - Col·loqui °Moneda Social,
una alternativa econòmica, partici-
pativa i solidària.
º Col·laboració amb la °ClTRlCONA":
Es tracta d'una trobada de grups de
ciclistes urbans, que cada any té
lloc en una ciutat espanyola, i en
aquesta ocasió reuneixen a valèn-
cia.
>LTIMAS NOTICIAS SOBRE EL CENTRO DE
SALUD BENIMACLET II
D,9 +, 2'(6(80*0D +, 2'(4:,8058 4E3,85 +, 2( 8,<09:( (+,9,3)8, 2013), 2,9 (*:0<0:(:9 +;:,9 ( :,83, 6,8 2'A&B /(4
,9:(: 2,9 9,.F,4:9:
Altra vegada arriba la primavera al
barri amb força. A l'igual que la tempera-
tura i el calor, el termostat de la situació
socioeconòmica no fa mes que marcar
valors alts, molt alts. l es que es indupta-
ble que travessem moments molt dificils,
amb mes de 5 milions d'aturats, amb
unes reformes molt agressives i regressi-
ves (en alguns aspectes como el de la
llengua o l'abortament ens retrotraem a
mes de 20 o 30 anys arrerej i amb un de
cada tres xiquets en situació de pobre-
sa...
Si ja és complicat per a qualsevol
adult fer front al dia a dia, les families,
ademés, conta amb mes estressors,
pensant en el futur i la qualitat de vida
que poden o no oferir a les seues filles i
fills, donades les dificultats amb què es
troben dia a dia (pagaments de menjador
escolar, activitats complementàries de
l'aula, material escolar, quotes d'activi-
tats extraescolars, roba, alimentació,
etc.j
Des de l'AMPA del CElP Pare Català,
sent conscients d'aquesta realitat, donat
que la conformem mares i pares que vi-
vim, sentim i patim açò dia a dia al nos-
tre barri de Benimaclet, hem proposat la
creació del FONS COMUNlTARl ESCO-
LAR, que no es mes que un mecanisme
d'autoajuda pensat per a que, a través
de la cultura de la participació i la solida-
ritat, puguem fer front a alguns aspectes
de la educació dels nostres fills, sense
que graven mes si cap econòmicament a
les families que en l'actualitat estan pas-
sant per dificultats econòmiques.
En concret el Fons consta de 2 parts:
una primera destinada a generar ingres-
sos, a través d'aportacions solidàries de
persones (de la comunitat escolar, del
barri, del veinatj para la qual cosa s'habi-
litarà en breu un nº de cuenta de la ban-
ca ética, i a través de diferents activitats
que generen marge econòmi c ( per
exemple las lligues esportives de bàs-
quet, handbol i pàdel d'aquest mes de
maig amb inscripció de 2 euros a benefi-
ci del fons, el mercadet solidari de final
de curso que l'any passat va generar
300 eurosj. Esta primera part no seria re-
al sense la directa participació de mares
i pares, professionals de l'ensenyament i
de l'acció social, voluntaris i solidaris
que, amb la seua aportació econòmica
solidària o amb el seu temps i voluntat
de treball comunitari, van a enriquir el
fons, de idees i de recursos.
l lògicament una segona part desti-
nada a obrir, al principi de cada curs,
una linea d'ajudes econòmiques per a
les families que ho necessiten i acom-
plisquen els requisits de las bases del
fons, creada gràcies al desenvolupament
constant de la primera fase. ¿l què va a
cobrir aquesta linea d'ajudas?. Doncs
inicialment (donat que cada comença-
ment de curso cal drà val orar qui na
quantitat econòmica ha sigut capaç el
Fons de recaptarj es vol finançar fins al
50% del material d'aula que al principi
de curs cal pagar, aixi como el 100% de
las activitats complementaries de l'aula
(eixides i activitats molt importants dins
del curriculum escolarj.
Tal vegada parega poc ambiciós, sa-
bent que la veritable despesa a la qual
han de fer front les families te més a
veure amb el material escolar i les activi-
tats extraescolars, però és preferible co-
mençar poc a poc i no generar expecta-
tives en les families més vulnerables que
després no es puguen complir.
Ja tenim alguns exemples que venen
desenvolupant-se des de fa temps en la
nostra escola pública. Per exemple, a
data d'avui, sabem que cap escolar del
centre que ho necessita es queda sense
menjador escolar. Aquelles families a las
quals se'ls hi ha denegat les beques de
menjador de la nostra conselleria d'edu-
cació, però que continuen tenint serioses
dificultats per a pagarlo, disfruten d'altre
tipus de beques per a això, proporciona-
des per la mateixa empresa que gestio-
na el menjador escolar, en el nostre cas
Servalia, que les habilita a partir del be-
nefici empresarial que aquest servei els
proporciona.
l açò no ha fet més que començar.
En aquest mateix moment que naix i es
presenta el Fons Comunitari Escolar, ja
hi ha un grup de mares i pares implicats,
organitzant les jornades esportives des-
crites anteriorment. l no paren d'arribar
noves idees, propostes i voluntaris per a
les pròximes (ping pong, ioga, rocòdrom,
etc.j Explorar maneres per a integrar i
enllaçar amb els projectes educatius i
activitats que tots els anys el centre es-
colar, amb esforç i implicació, tira enda-
vant, dins dels curriculums educatius
dels nostres fills i filles (campanya nada-
lenca del kilo solidari, campanya de soli-
daritat amb el poble saharahui, etc.j.
També s'ha plantejat la possibilitat, per
al curs escolar que ve, d'organitzar un
grup de mares i pares voluntaris encarre-
gats de classes de repàs i reforç escolar,
doncs algunes families, davant d'aques-
ta necessitat dels nostres fills, no podem
pagar les classes extra, i les entitats de
Benimaclet que solidàriament ja ho estan
fent no conten amb capacitat per acollir
a més escolars. Al cap i a la fi la necessi-
tat d'implicar a la resta del barri i generar
sinergies entre families, veins, comer-
ciants, instal·lacions esportives munici-
pals i serveis públics no ha fet mes que
començar.
Por suposat, no hem inventat res de
nou, doncs aquest tipus de projectes ja
es venen realitzant des de fa temps en
altres moltes escoles i col·legis públics.
La nostra intenció es recollir les millors
experiències que ja estiguen funcionant
per a implementar-les, sempre d'acord a
la cojuntura especifica del nostre barri i
escola. Un dificil equilibri entre exigir-li a
la nostra administració que no generen
mes escletxes de desigualtat d'oportuni-
tats i que complisquen amb les seues
obligacions, i la capacitat d'autogestió i
de buscar solucions solidaries entre la
mateixa comunitat escolar.
Per això, avui més que mai, totes i
tots som responsables i cooparticeps de
les solucions davant la realitat que vivim,
doncs totes i tots som comunitat esco-
lar. Avui més que mai a totes i a tots ens
dol veure el que veiem, i com totes i tots
som AMPA, avui més que mai necessi-
tem de la participació de totes les ma-
res, tots els pares i professors per a
aconseguir un mon millor en el demà, en
el qual les noves generacions, al cap i a
la fi el futur d'aquest barri i societat, si-
guen protagonistes de vides comprome-
ses amb dignitat i qualitat.
“ No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d´un poble
unit, alegre i combatiu”.
&0*,4: A4+8B9 E9:,22B9
Maig 2014
D(<0+ M(8:C4 GD3,>-C;,4*(
Treballador Social / Educador Social
Membre del Col.lectiu Treball Social Ca
Revolta
Membre de l'AMPA CElP Pare Català
4 Benimaclet
Na$1 !& FONS COMUNITARI ESCOLAR a /(a
!-c/!&a *8b&$ca !& Ba,,$ ! B!($'ac&!.
5 Benimaclet
La Asociación de vecinos ofrece clases de alfabetización a
personas mayores.
Estas clases se planearon con la idea de dar un espacio a la
gente con ganas de retomar los estu-
dios que dejaron siendo niños. Aunque
va dirigido a personas de ambos sexos,
la totalidad del alumnado es femenino.
Son señoras que tuvieron que abando-
nar el colegio a los catorce, doce o diez
años para ponerse a trabajar. Tenemos
incluso una señora de más de ochenta
años que nunca fue a la escuela y de la
que nos sentimos especialmente orgu-
llosos por el afán que pone en apren-
der. Estas señoras, como buenas amas
de casa, han dedicado su vida a atender
y cuidar a la familia, tanto a sus padres
como a sus hijos e incluso a sus nietos.
Y ahora cuando por fin se han visto libe-
radas de tanto trabajo han decidido dar-
se un tiempo para ellas. vienen a las
clases muy motivadas, con muchas ga-
nas de aprender. Han formado un grupo
con mucha empatia. Siempre dispuestas a estudiar y realizar ac-
tividades nuevas que les vamos proponiendo.
Aunque el programa que llevamos es el mismo para todas,
las clases son muy personalizadas por-
que cada una tiene un nivel y lleva su rit-
mo de trabajo. Lo que pretendemos es
que se encuentren integradas en la cla-
se, que vean que son capaces, a su
edad y después de tanto tiempo sin es-
tudiar, de seguir las tareas que vamos
poniendo. En fin, que vengan a gusto a
las clases.
También estamos fomentando la lec-
tura fuera del aula y hemos conseguido
que las alumnas hagan intercambio de
libros entre ellas.
La relación del grupo es fenomenal.
Ellas aportan su experiencia y madurez,
y reciben a cambio los conocimientos
de lengua y gramática que tenian olvi-
dados por circunstancias ajenas a ellas
mismas.
E2= B(88(*/04(
Des de l'Associació de veins s'oferten
classes d'iniciació al valencià dirigides a
les persones que arriben al nostre barri i
volen aprendre la llengua de la Comunitat
valenciana. Tenim alumnes de diverses
procedències, amb motius diferents per
acudir a les classes i, a més a més, no
tots amb el mateix nivell acadèmic, per la
qual cosa les classes es van adaptant a
les persones i les seues necessitats.
Enguany hem tingut molta variació
d'alumnat.
Han acudit alumnes de màster proce-
dents de Xile que estaven fent una estada de
tres mesos a la Universitat de valència i ne-
cessitaven el valencià pels treballs de grup.
Tenim mares d'altres paisos sud-ame-
ricans (Bolivia, Honduras, Mèxicj que por-
ten els fills a la linea en valencià, aci al
barri, i volen aprendre la llengua per aju-
dar-los amb els deures de l'escola.
Hem tingut alumnes d'altres paisos
europeus que volen integrar-se al barri i
pensen que una bona manera és apre-
nent el valencià.
També venen a les classes persones
d'altres comunitats de l'Estat que
necessiten el valencià per treballar a
l'Administració o per presentar-se a
oposicions.
El que pretenem bàsicament es
donar una introducció a la llengua i
si alguna persona vol anar a més, i
presentar-se, per exemple, als exà-
mens de la JQCv de la Conselleria,
se'ls facilita la informació adient per-
què sàpiguen on acudir per adquirir
un nivell superior.
Les classes són molt dinàmiques i
d'una gran riquesa cultural per la varietat
d'alumnat que hi acudeix.
E2= B(88(*/04(
Talleres
ALEGRE
ALFABETIZACI=N
INICIACI= AL VALENCI:
Plaza Benimaclet, 5
6 Benimaclet
En Benimaclet a lo largo de los últi-
mos 40 años el número de personas afi-
cionadas a la práctica deportiva ha ido
creciendo año tras año. Si en un primer
momento el fútbol fue prácticamente el
único deporte que contó con entusiastas,
poco a poco en los colegios se fueron in-
troduciendo nuevas modalidades como el
baloncesto, el balonmano o el atletismo.
lgualmente se abrieron paso otras moda-
lidades deportivas como el ciclismo, o el
excursionismo, en la medida en que una
clase media con más recursos económi-
cos y con unas condiciones de vida más
llevaderas se hizo patente en la sociedad
En todo este proceso la Asociación de
vecinos ha desempeñado un gran papel.
No podemos olvidarnos de la creación
del equipo masculino de balonmano que
se proclamó subcampeón provincial en
1990 con Paco el profe al frente. También
el equipo de baloncesto femenino brilló
con Juanjo Guardeño como alma mater.
Si hablamos de la volta a Peu, sin duda
alguna una de las grandes obras de la
Asociación en la que se involucró en
cuerpo y alma, tendremos que felicitar a
todos cuantos la hicieron posible. Esta
carrera en el 2007 cumplió su décimo
séptima edición y la voz de Amparo Arce
aún resuena en la plaza del pueblo ani-
mando a los corredores. Atletas como el
mundialista Antonio Pérez Perales, el
olimpico Antonio Campos o el internacio-
nal Miguel Rubio figuran en el palmarés
de la prueba junto con mujeres como
Carmen Pemán o Dulce Albors.
Luego esta carrera quedó englobada
dentro del circuito de carreras populares
del ayuntamiento de valencia y se unió a
la del barrio de Orriols y a la carrera del
Levante UD.
En cuanto a la pelota valenciana oca-
sionalmente se ha disputado alguna parti-
da de exhibición en el carrer de la Ram-
bla, más conocido como la Rambleta, y
siempre con gran expectación y
la presencia de los miembros de
la Asociación de vecinos.
Otro de los aspectos a desta-
car de la Asociación es su pasión
por el ajedrez y las numerosas
competiciones que tienen lugar
en las que el número de ajedre-
cistas no hace más que crecer.
lgualmente la Asociación a través
de su cine-club, de sus charlas,
conferencias y debates ha contribuido a
destacar los valores de la educación y de
la práctica del ejercicio fisico. En el pre-
sente hay una colla de ciclistas y de ex-
cursionistas que disfrutan con el turismo
deportivo.
En los locales de la Asociación de ve-
cinos de la Avenida de valladolid se han
celebrado exposiciones pictóricas en las
que la pelota valenciana ha sido la gran
protagonista, igualmente se han presen-
tado libros de temática deportiva como El
Joc de pelota a través de la prensa valen-
ciana desde 1790 a 1909 o el Diccionario
Espasa de términos deportivos.
Por todo ello creo que es justo felicitar
a la Asociación, a todos los presidentes
que han estado al frente de ella, a las per-
sonas que han colaborado en la organiza-
ción de todas estas actividades, y a las
casas comerciales que han aportado su
ayuda.
Benimaclet es un barrio en el que los
estudiantes dejan una gran impronta,
gente amable por sus calles, un comercio
humano, muchas personas con un gran
sentimiento de vivir en un espacio con
identidad propia y una pléyade auténtica
de deportistas con una enorme pasión.
Rafa vidaurre es uno de los poquisimos
españoles que ha hecho cumbre en el
Everest; Sonia Napolitano es la mujer en
España que más maratones (42.195j ha
corrido, y su compañero José Caballer ya
ha superado los 200 maratones. Sonia es
fácilmente reconocible pues sale a correr
con dos grandes mastines. También los
aficionados al Levante recordaran al por-
tero Salvador Mut, o los más jóvenes a
Javier Gavilán que juega en el Getafe. En
atletismo vicente villalba fue un gran sal-
tador de altura y en tenis Juan José Ca-
brera. En definitiva un barrio dinámico,
deportivo y con unos hombres y mujeres
de la Asociación que creen en el deporte
base.
El polideportivo está infrautilizado por
diversos motivos y es insuficiente para
los 30.000 vecinos de Benimaclet. La
práctica deportiva en valencia, según el
departamento de sociologia de la Unive-
sitat de valència ronda el 43% de la po-
blación. Estamos a 25 puntos de distan-
cia de los paises de nuestro entorno
(Francia y Alemaniaj y a 40 puntos de pai-
ses como lslandia, Noruega, Suecia o
Finlandia. Es decir que la práctica depor-
tiva en España, y en valencia está muy
por debajo de la media europea.
Es necesario que Benimaclet dispon-
ga de una piscina cubierta y de un campo
de fútbol en condiciones, de un buen
gimnasio en el que se puedan practicar
l as muchas modal i dades que se han
abierto paso en los últimos años desde
las artes marciales, a la escalada en roca,
pasando por los bailes de salón.
Espacios como la discoteca Arena, o
un buen número de solares yermos en el
presente podrian ser tenidos en cuenta
de cara al futuro para mejorar la oferta
deportiva.
No queremos terminar estas linea sin
recordar la gran labor del Patronato, de
todos los colegios de la zona, de los ni-
ños que viven con pasión sus competi-
ciones deportivas, de los profesores de
educación fisica que creen en su trabajo,
del gran número de ciclistas, de los com-
pañeros del Trotamons, de los clubes de
baloncesto, futbito y balonmano, y de los
cientos y cientos de andari-
nes o senderistas como hoy
se les llama. A todos y a ca-
da uno desearles salud, de-
porte y amistad.
",*(8,+5 A.;22D,
campeón de España de ve-
teranos de 800 y 1500.
LA ASOCIACI=N DE VECINOS DE BENIMACLET
y EL DEpORTE
Qualsevol persona que en algun
moment de la seua vida haja format
part d'un col·lectiu, coneix de sobres
l es di fi cul tats que comporta. Un
col·lectiu està composat per perso-
nes i les persones som, afortunada-
ment, diverses, diferents, úniques,
cadascuna amb les nostres dèries,
les nostres prioritats, els nostres va-
lors. És per tant molt dificil que l'em-
penta pri mera, l 'àni m i l 'al egri a
col·lectiva que s'encomana de les
persones quan creem una cosa nova,
s'allargue, es dilate en el temps i per-
dure. Mira, com enamorarse i esti-
mar. Quan t'enamores et menges el
món. El món mateix es tiny amb co-
lors diferents, més vius, més ama-
bles, més possibles. Però el temps
passa, i un dia et baralles amb aque-
lla persona que mai no hauries dit
que et barallaries, perquè era perfec-
ta en tot i per a tot. Llavors és quan
comença el cami més dificil, el cami
de l 'esti ma, de l a negoci aci ó, de
l'acord, de tantes i tantes coses que
impliquen, necessàriament i sempre
el diàleg, l'acceptació de la
diferència i la diversitat.
Evidentment que una as-
sociació no és el mateix que
una parella. Però les perso-
nes, que tantes i tantes vega-
des ens movem per afectes o
desafectes -tot i que ho dis-
fressem de raons i ens ho
justifiquem de mil maneres-
, l es persones, dei a, som
l'element comú d'aquesta compara-
ció que em permetreu. Hi ha qui ne-
cessita amb molta assiduitat aquella
sèri e d'emoci ons eufòri ques i vi -
brants que es desperten amb l'ena-
morament o amb l'inici d'un projecte,
ja siga personal o col·lectiu. Els prin-
cipis solen ser sempre magnifics.
Perdurar en el temps amb un projecte
és tota una altra cosa. És la classe de
cosa que tinc tendència a admirar i a
valorar especialment, perquè sempre
és més dificil, requereix tenacitat, re-
quereix voluntat, requereix profundi-
tat. Requereix aprendre a estimar. A
estimar quan els dies són grisos i fos-
cos, quan hi ha tempesta, o boira, o
núvol s bai xos. A esti mar en di es
d'aquells que sembla que la vida no
té sentit, i si el té, no saps on collons
s'ha amagat. Hi ha qui s'entesta a es-
timar d'aquesta altra manera, un dia i
un altre dia i un altre dia, sense grans
estri dènci es, amb vol untat, amb
errors i amb encerts, tenaçment, al
teu costat.
Quan escric novel·les, aquest són
els meus personatges favorits. Els
personatges de cada dia, que potser
no són gloriosos, no fan grans ges-
tes, no apareixen als llibres d'història
i s'equivoquen sovint, però que fan
dia a dia, amb el seu treball i la seua
acció quotidiana, no solament que la
vida siga possible, sinó que siga mi-
llor, molt millor del que ho seria sense
ells.
L'Associació de veins i veines, és
d'aquesta classe de personatges. Fa
quaranta anys que estima el barri.
S'enamorà de Benimaclet i ja no l'ha
deixat. Ha caminat al seu costat, l'ha
habitat, ha lluitat per ell. Ha tingut
dies baixos de tempestes i boires.
També dies feliços. Amb el barri ha
viscut èxits i fracassos, i juntament
amb ell s'ha transformat. Algunes de
les persones que componen l'Asso-
ciació en formen part des d'un bell
començament. D'altres s'han incor-
porat amb el pas del temps, perquè
l'Associació és molt viva i podriem dir
que ara, quan fa els seus quaranta
anys, ha retrobat una bellesa més
madura i s'ha vestit amb els colors
de la terra de l'horta propera.
Són moltes les coses que han
passat en aquests quaranta anys i jo
no em dedicaré a fer la llista perquè
segur que me'n deixaria, i perquè a
més, gran part del s qui l l egi reu
aquestes lletres ja les conegueu de
pri mera mà. Només di ré que en
aquesta relació d'amor, totes dues
parts hem eixit amb guanys. Benima-
clet no seria el barri que és hui -viu,
molt viu, amb moltes carències enca-
ra, però ple de projectes- sense
l'Associació. l l'Associació, que no
hauria existit sense el barri, també
creix, aprèn, s'estén. Desitge que
l'amor continue. l anime a totes les
persones enamorades de Benimaclet
a formar part de l'Associació que fa
quaranta anys que l'estima.
"(7;,2 "0*(8: L,(2
7 Benimaclet
UN AMOR DE qUARANTA ANyS
8 Benimaclet
Llegar a Tor-
món (es mejor
mirar un ma-
pa que dar
una des-
cripciónj un
minúsculo pueblo de
Teruel donde solo es-
tán censados apenas
cuarenta habitantes, es
armarse de paciencia y
dejarse llevar sin prisas
por la sinuosa carretera
que hasta al l i l l ega.
Pero el viaje bien
merece el es-
fuerzo si el via-
jero llega con ánimo de caminar por su entor-
no. Desde este pueblo parten dos itinerarios
que merecen ser recorridos. El más popular y
también espectacular es el que une Tormón
con el pueblo vecino de El Cuervo, siguiendo
el valle del rio Ebrón. Pero nosotros, en esta
ocasión, vamos a recorrer el circuito que en-
laza Tormón con Javaloyas, la masia Ligros y
vuelta a Tormón. Esta ruta es menos conoci-
da pero no por eso menos deliciosa porque
también vamos a descubrir un buen número
de rincones que nos alegrarán la retina.
Para unir los dos pueblos citados vamos
a servirnos de un sendero de pequeño reco-
rrido. Para enlazar Javaloyas con la masia Li-
gros seguiremos las marcas del GR 10. 1. Y
para cerrar el circuito tan solo tenemos que
seguir, en su mayor parte, el cauce del ba-
rranco de Ligros, que al unirse más abajo con
el barranco de Las Balsillas y la rambla de
Las Manaderas dan origen al rio Ebrón. Hay
una l eyenda que j usti fi ca el nombre de
Ebrón, y es más o menos asi: cuentan desde
tiempos inmemoriales que el rio Ebro llegó a
secarse totalmente en su recorrido por la co-
marca de Aragón. Mientras eso ocurria una
tormenta hizo diluviar en la cabecera de este
rio, que aún no tenia nombre, tal cantidad de
agua que su cauce se desbordó en todo su
recorrido y a partir de aquel dia los lugareños
le llamaron Ebrón. Esto no deja de ser solo
una leyenda pero la falta de lluvias en la Co-
munidad valenciana, en este último año, dan
que pensar. De seguir asi en un futuro cerca-
no los niños nacidos en nuestra región ten-
drán que preguntar en sus escuelas para qué
sirven los candiles, los castillos y los para-
guas.
Salimos de Tormón orientando nuestros
pasos hacia el norte por la ancestral senda
que une este pueblo con Javaloyas. Este vial,
conocido como camino de las Pisadas, parte
del pueblo paralelo al rio Ebrón, por su mar-
gen izquierda aguas arriba. Las marcas de
pintura blanca y amarilla nos van a servir de
guia. De inmediato rebasamos un enorme ro-
quedo, del que parece ser toma nombre el
pueblo, en cuya cúspide se levantan unas
paredes de piedra, ahora ya muy derruidas,
de lo fue un torreón morisco. La senda co-
mienza a tomar altura con moderación sobre
la ladera cubierta de pinos. A la diestra se
hunde el Ebrón formando un estrecho cañón
repleto de chopos y demás vegetación de ri-
bera. Kilómetro y medio después la senda
pierde altura para vadear la rambla de Las
Manaderas. Una vez cruzado su lecho vuelve
a tomar altura con algo más de brio. Más
adelante descendemos hasta el lecho del ba-
rranco de las Balsillas y enseguida rebasa-
mos una fuente con abrevadero. Nuestro
avance transitará durante un tramo por el le-
cho del citado barranco hasta culminar en el
collado que separa la Peña verdin del cerro
Tormón. Desde este punto divisamos Javalo-
yas, ya cercano. Las marcas del PR cruzan la
cabecera del barranco de las Balsillas hacia
un camino donde vemos la ermita de la vir-
gen de Loreto, pero podemos seguir por el
camino que vamos y que nos lleva al pueblo
acortando. De él nos irá llamando la atención
el robusto campanario de la iglesia parro-
quial, de la cual habrá que comentar algunas
cosas, y el cerro que se levanta a la izquierda
del pueblo: el Javalón, donde se vislumbra la
ermita de san Cristóbal.
Una vez en el pueblo es aconsejable re-
correr sus calles y contemplar su plaza ma-
yor donde hay un par de edificios histórico: la
casa de Pedro Abarca (s.Xvj y la casa de las
Escullas (s. Xvlj. Luego, es obligatorio admi-
rar el exterior de la iglesia dedicada a nuestra
Señora de la Asunción (s. Xv y Xvlj Ensegui-
da nos llama la atención la muralla que rodea
al edificio por los cuatro costados, de marca-
do carácter defensivo con almenas y saete-
ras. En el pueblo hay un bar donde hidratar-
nos y recuperar fuerzas antes de seguir
nuestro periplo hacia el próximo objetivo, que
es la masia Ligros
Partimos de Javaloyas tras las marcas
blancas y rojas del GR 10.1. En la muralla de
la iglesia, encarada a una fuente, vemos la
señal que nos saca del pueblo por la parte
norte, avanzando por el llamado camino de
Teruel. vamos llaneando entre bancales y en-
seguida nos adentramos por una senda bajo
un frondoso bosque de pinos y sabinas. A
poco más de un kilómetro comienza un des-
censo que culminará en el vadeo de la ram-
bla de la Bóveda. A partir de alli ascendere-
mos por la partida del Pozo de la vieja. De-
bemos ir atentos a las señales del GR, ya que
algunos bancales han sido labrados con tan-
ta avaricia que se han comido la senda. Tras
estos bancales comienza un ascenso algo
más esforzado por una senda emboscada
entre la fronda. Más adelante desemboca-
mos a una zona de espacios abiertos con
campos de cultivo, prados y roquedos de
arenisca, que prometen un paisaje de cuento
como pronto vamos a contemplar. Enseguida
veremos la masia Ligros: una enorme casa
que por la espalda no es menester retratar,
pero seguramente lo harás cuando descien-
das unas decenas de metros y veas la facha-
da. En este paraje abandonamos las marcas
del GR. Frente a la fachada de la masia se
abre un vallecillo descendente donde crece
la hierba con ganas de fascinar al caminante.
Si a esta estampa, de llanos alpinos y de ver-
des matices, le añades los roquedos de ro-
deno con formaciones caprichosas modela-
das por el agua, el viento y el tiempo, revesti-
das de musgo, liquenes y hiedras, que irán
cercando al vallecillo conforme avanzamos
por él, más la variedad de árboles como ro-
bles, pinos, carrascas, arces, algún tejo. se
te puede antojar que estás a las puertas del
cielo, y más si ese bucólico rincón lo visitas a
mediados del otoño. Nuestros pasos van a
seguir por ese vallecillo mágico, que es la ca-
becera del incipiente rio Ebrón, aunque aqui
no corre el agua. Al poco vamos a rebasar un
poste vertical con indicaciones de campa-
mento maqui. Otro poste como este ya lo ha-
bremos visto cerca de la masia. Si quieres vi-
sitar el citado campamento tendrás que ca-
minar casi cuatro kilómetros entre la ida y la
vuelta, y de lo que fue el campamento ape-
nas queda el recuerdo. Yo te recomiendo de-
jarlo para otra excursión (o esta se te puede
hacer largaj, y disfrutar de lleno con el rode-
no que cerca el entorno del campamento, a
base de pasadizos, quebradas, cuevas, vise-
ras, pináculos y demás formaciones que te
dejan perplejo. Seguimos nuestro deambular
y pronto el vallecillo se encaja para convertir-
se en un barranco con pedruscos que nos
van complicando un poco el paso. Cuando
ya es casi imposible de seguir aparece por la
diestra, como por arte de magia, un ancho
vial que asciende por la ladera hasta abocar
a la pista del Pajarero, por donde vamos a
proseguir a mano izquierda. lremos paralelos
al barranco que se habrá hundido a nuestra
izquierda, y al cual nos podremos asomar de
tanto en tanto aprovechando los roquedos
que lo cercan. Cuando la pista cruza un
puente nosotros seguimos de frente, sin cru-
zarlo. De nuevo estamos en el cauce del ba-
rranco de Ligros. Por esta zona hay unos
abrigos de pinturas rupestres, pero visitarlos
seria alargar la ruta en demasia. Seguimos
avanzando siempre por el cauce, al principio
por un carril y luego por el mismo lecho. Este
tramo será algo monótono y pesado de ca-
minar, poniendo un poco en evidencia que
estamos en una senda de cuento, pero más
adelante el barranco se convierte en un so-
berbio desfiladero y de nuevo volverás a en-
focar la cámara a cada paso que des. Tras
este tramo llegaremos a donde aboca la ram-
bla de Las Manaderas, por donde ya hemos
pasado con rumbo a Javaloyas. Ahora en vez
de volver a Tormón por la senda que nos tra-
jo aqui vamos a volver siguiendo el cauce,
que aqui ya toma el nombre de rio Ebrón.
Unas cintas de plástico, colgadas de las ra-
mas, nos van guiando entre la vegetación
selvática que crece en el lecho. Más adelante
rebasamos un pequeño dique y seguimos
unos metros por una acequia. Las paredes
verticales seguirán cercando nuestra marcha
hasta que abocamos a un carril herboso que
sin más demora nos lleva al pueblo.
E9:,)(4 C;B22(8
9 Benimaclet
Todo empezó hace ahora 20 años. Un
grupo de amigas que salian juntas a pa-
sear tuvieron la feliz idea de fundar una
asociación paras todas las mujeres del
barri o, l as pi oneras fueron: Amparo,
Amor, Agustina, Lupe, Leo, Fina, Con-
chin, Paquita, Sole, Pilar, Tere, Fina y per-
dón si nos dejamos algún nombre más.
Amparo Arce cogió las riendas y con
la ilusión y ganas de trabajar que tenian
todas, la idea germinó y se materializó en
nuestra asociación que ahora cumplimos
veinte años.
Son muchas las actividades realiza-
das en todos estos años, gimnasia, yoga,
baile, pintura, artesania, excursiones, visi-
tas culturales, cine, charlas sobre salud y
psicologia y nuestro carnaval infantil que
cada año reúne a más de 650 niños y ni-
ñas.
Nos sentimos orgullosas de nuestra
asociación, pero todo ha sido posible
gracias a la ayuda y colaboración de la
Associació de veins, que siempre han es-
tado a nuestro lado.
Gracias a Antonio Dopazo que siem-
pre nos apoya en todo; a Antonio Pérez
por el cuaderno de poesia; a Paco Guar-
deño, a Marga, en fin, a todos nuestro
agradecimiento..
Espero que sigamos adelante y que
nuestra asociación siga siendo para las
mujeres del barrio un lugar de amistad,
apoyo y comunicación y que podamos
cumplir muchos años más.
Larga vida a la Associació de Dones
veinals de Benimaclet
M(8C( G(880.(
So( *"bol,
/"bol f%e"$e en $ie""a #eca
Q%e el &ien$o in$en$a $%mba".
A"bol de b"a)o# conf%#o#
Q%e lidian o" de#%n$a".
A"bol &iejo,
/"bol #abio,
/"bol al d+a,
/"bol !%e &a e"eciendo,
A"b%#$o #edien$o, !%e nece#i$a de $i.
E"e# ag%a.
Cla"a, ne$a, $"an#a"en$e.
Di*fano l+!%ido,
O'+geno &igo"o#o !%e hace "e$o,a" mi#
"ama#
Ll%&ia fina !%e ag"ade)co
C%ando m*# combado e#$o(.
Linfa al$i&a ( ode"o#a
c%al bacilo inde#$"%c$ible.
!%e mi #abia nece#i$a a"a #eg%i" co"o-
nando.
E"e# #oo"$e.
Ao(o, col%mna,
Hi$o a#ide"o del %eblo
Q%e no #e deja e'olia".
Manan$ial !%e #%"ge...
Ince#an$e , a%n!%e manido,
F"*gil, e"o con $emle.
A&e Feni' "enacido de ceni)a# ob#$inada#.
Pa) !%e mo"a# en el ag%a.
/"bol !%e mo"a a #% Ama"o.
!(> G54>?2,>
En un momento desperté del sueño
que la naturaleza me habia regalado y
dejando esta paz . volvi de nuevo en la
civilización.
¿Qué está pasando en el mundo? Me
pregunte. y sin ir tan lejos, ¿Qué le está
pasando a España, a mis vecinos a los
que tanto quiero?
Desapareció el amor, la honradez y
apareció el robo, la corrupción, la mentira
e incluso el asesinato.
Me he dado cuenta de que la ley no
está hecha para todos por igual.
Nuestra España se ha convertido en
un cubo de basura donde se está hacien-
do cada vez, más dificil vivir.
19/05/2014
&;,9:8( <,*04( = (30.( A36(85 A8*,
ANI VERSARI O
ASSOCIACI= DONES VE<NALS DE BENIMACLET
Árbol, agua
V$-$7( ! &a E-*a6a !& 2014
20
Dedicada a Amparo Arce
M;2:03,+0(
F(3020(8
!(8:0*06(4:,9 : A#CIACIN
&ECINAL DE BENIMACLE$
!"E#EN$ACIN !"'EC$ BE-
NIMACLE$ CN$A
El pro-
yecto nació
en el seno
de la A.v.v.
de Beni -
m a c l e t
con la in-
t e n c i ó n
de recu-
perar l a
memoria
oral , vi -
sual, gráfica y
escrita del barrio.
Lo hemos subti-
tul ado "Un barri o
que cuenta su pro-
pia historia" porque
es asi. Hemos ido
recopi l ando datos
tras largas y amenas
conversaciones con
nuestros mayores (y
no tan mayoresj re-
creando hechos, re-
cuerdos y experien-
ci as, transmi ti dos
de manera oral.
También hemos
rebuscado en nues-
tra memoria y vivencias, en baúles y
viejos álbumes de fotos, toda la in-
formación posible para crear un
amplio archivo digital donde alma-
cenar pequeñas y grandes historias
que podamos compartir para evitar
que se pierdan en el olvido.
La idea nace de dar a conocer y
poner en valor los rincones, lugares
y hechos que han ido definiendo la
historia de este precioso barrio. He-
mos seleccionado un amplio con-
junto de ellos a través de los cuales
se puede leer nuestra historia co-
mún, pasada y presente, siempre
con vistas hacia el futuro, ya que
esperamos poder ampliarlos y com-
pletarlos con vuestra ayuda desde
este mismo momento.
Dos son las maneras de acceder
a la información: FlSlCA Y vlR-
TUAL, integradas ambas a través
de esta página WEB.
Los lugares escogidos se agru-
pan en una seri e de TEMAS si -
guiendo una idea común. Ahora
mismo tenemos 5 temas, aunque
estamos trabajando para desarro-
llar, junto con vuestras aportacio-
nes, otros que a buen seguro com-
pletarán la visión .
Y como para conocer mejor el
barrio, no hay nada como visitarlo,
os hemos preparado una serie de
RUTAS, a modo de guia de viajero,
i nvi tándoos con el l as a real i zar
amenos paseos culturales por las
diferentes zonas de Benimaclet, en-
lazando temas y lugares.
Recorriendo a pie las rutas iréis
descubri endo en determi nados
puntos clave, unas PLACAS en las
fachadas de los lugares elegidos,
donde, junto a la foto y el nombre
del lugar, encontraréis un CÓDlGO
QR que os servirá para acceder con
vuestros teléfonos móviles a la in-
formación de esta WEB, donde, de
manera detallada, podréis ver y
descargar una información más ex-
tensa y detallada.
10 Benimaclet
pROyECTO Benimaclet Conta:
UN BARRIO qUE CUENTA SU pROpIA hISTORIA
“Somos la memoria
que tenemos y la respon-
sabilidad que asumimos,
sin memoria no existimos
y sin responsabilidad qui-
zá no merezcamos
existir.”
José Saramago
I mágen ár ea j unto a l a autopi sta de Bar cel ona y huer ta
11 Benimaclet
Como dice Serrat en una de sus
canciones, °Hoy puede ser un gran
dia" para muchos de vosotros, para la
Associació de veins i veines de Beni-
maclet este año es un buen año, he-
mos cumplido cuarenta años de exis-
tencia y seguimos creyendo en el mo-
vi mi ento veci nal como una de l as
mejores escuelas de participación ciu-
dadana, el acto de hoy viene a darnos la
razón de que estamos en el buen camino
de un trabajo bien pensado y bien hecho.
No podiamos celebrar nuestro cua-
renta aniversario mejor que con la conce-
sión de unas nuevas cuarenta parcelas de
nuestros huertos urbanos, ya sumamos
cien parcelas en una superficie aproxima-
damente de un campo de fútbol.
Los huertos urbanos de Benimaclet
son una iniciativa valiente de la Associa-
ció de veins i veines de Benimaclet, un
proyecto vecinal que ha logrado traspa-
sar su proyección local a todo un ámbito
global, es una apuesta por la colectividad
frente al individualismo, una acción colec-
tiva y autogestionaria.
Nuestros huertos son reconocidos y
valorados en todos los medios informati-
vos y politicos, podemos decir que tienen
un carácter atipico entre todos los dife-
rentes huertos urbanos existentes, y eso
es lo más importante que debemos seguir
conservando y todo ello no seria posible
si no fuera por el buen trabajo que han
hecho todas las personas que comenza-
ron la lucha por la implantación de las
sesenta parcelas y por el trabajo que vie-
nen realizando desde su inauguración,
bajo la dirección de la Gestora de los
huertos.
vosotros lo tenéis más fácil, sólo te-
néis que seguir el ejemplo, el primer es-
fuerzo ya está hecho y hay que continuar
la labor comenzada, reconociendo que
las normas que se establecieron han da-
do un resultado extraordinario, es el ca-
mino a seguir, lograr la mayor cohesión
entre todas las personas que estamos
comprometidas en este proyecto, unos
trabajando y cuidando los huertos y la
Associació de veins i veines de Benima-
clet como el pararrayos que trabaja y cui-
da para dar solución a los problemas que
puedan surgir.
Quiero incidir que los huertos urbanos
no son sólo la causa principal del proyec-
to, dentro de ellos podemos aportar nue-
vas ideas para desarrollar todo tipo de
acciones que puedan servir a una forma
social de convivencia beneficiosa para to-
das las personas implicadas en el proyec-
to y para el propio barrio.
Un gran motivo de satisfacción es
comprobar que ya disponemos de dos
colegios públicos, el Pare Català ya es
veterano, ahora ya contamos con el Car-
les Salvador, son dos formas de trabajar
por la educación nutricional de nuestros
más jóvenes, tarea muy importante.
Ya hay algunas ideas puestas en
marcha, como el taller de jardineria
para disminuidos cerebrales, se
crearán nuevas comisiones de tra-
bajo de jardineria y paisaje, expre-
sión artistica, seguimiento de pla-
gas, mantenimiento de las plantas
comunes, organización y mejoras
en la infraestructura, asi como las
que se están llevando a cabo, la
recuperación del bufo calamito o
sapo corredor valenciano y libé-
lulas en la charca creada por Pe-
re Guillén, el trabajo fotográfico
que están llevando a cabo Artemi y Pere
sobre insectos y plantas en los huertos,
asi como informar que dentro de los
huertos ha crecido la capsella bursa-pas-
toris, una herbácea de la familia de las
cruciferas, se le llama bolsa de pastor y
se emplea para aliviar las hemorragias y
regular la menstruación, todas estas pe-
queñas cosas son las que hacen grande
el proyecto y caben todas aquellas ideas
que se os puedan ocurrir siempre que se-
an factibles.
Pero lo más importante para este pro-
yecto es la solidaridad y colaboración de
todas las personas implicadas en los
huertos urbanos, los trabajos comunita-
rios son esenciales, si todos aportamos
nuestro buen grano de arena, el esfuerzo
será menor y más compartido, es dificil la
convivencia entre un grupo numeroso de
personas en un espacio reducido, aqui se
ha conseguido, ese creemos es el valor
más importante que han logrado nuestros
huertos urbanos, ahora el grupo ha creci-
do y debe seguir por el mismo camino
trazado, es el nuevo reto de un proyecto
ilusionante.
Y para terminar quiero que sepáis que
nuestra asociación siempre tratará de
cumplir su compromiso con el proyecto
de los Huertos Urbanos de Benimaclet,
para que su hoja de ruta sea lo más segu-
ra y fructifera posible y no me queda más
que desear larga vida a los Huertos Urba-
nos de la Associació de veins i veines de
Benimaclet.
A4:5405 !B8,>
&(2,4*0( ( 29 +, ()802 +, 2014
ASAMBLEA ELECCI =N pARCELAS
A'*& $ ac$ 7( h/!,. )- U,ba()- ! B!($ 'ac& !.
12 Benimaclet
El edificio antigua discoteca Arena y
Pachá, inmueble protegido por su valor
patrimonial y conocido en el barrio por
La Patatera por haber sido un almacén
de patatas se encuentra totalmente
abandonado y con peligro de derrumba-
mientos, parte del tejado se está cayen-
do continuamente.
Nuestra asociación ha presentado
varias denuncias por el peligro que su-
pone para los vecinos más cercanos y
para las personas que circulan por las
aceras del edificio.
Su cubierta amenaza seriamente en
caerse sobre la acera provocando un
accidente que nadie deseamos.
Hace algún tiempo por la Concejalia
de Mercados se propuso construir un
Mercado en este edificio pero se recha-
zó la idea, nuestra asociación siempre
ha reivindicado la reconstrucción del
conjunto y hace poco tiempo hemos so-
licitado al Ayuntamiento que el edificio
se reconstruya y tenga un fin social para
el barrio de Benimaclet, falto de locales
que faciliten la vida asociativa del gran
número de asociaciones y colectivos
que trabajan en nuestro barrio.
Nuestra petición es que este conjun-
to sea un HOTEL DE ASOClAClONES
DEL BARRlO, donde cada asociación
pueda disponer de locales para su utili-
zación de forma individual y de forma
conjunta, sede de todas las asociacio-
nes, con salas de exposiciones y salo-
nes de actos.
Todo antes de que pueda suceder
un accidente o la urbanización de nue-
vas torres urbanas que no las necesita-
mos ni las queremos, en 1994 se grafió
en el PAl Benimaclet Este una Casa de
Cultura, la cual no se ha construido, la
idea que aportamos podria paliar un ser-
vicio que siempre hemos solicitado des-
de nuestra asociación y que Benimaclet
pedimos a gritos.
L( 8,+(**0D4
NOTl Cl AS DE
ÚLTlMA HORA:
Di a 4-Juni o.
Sobre l as 7.00
AM se ha pro-
ducido un nuevo
derrumbe en la
antigua discote-
ca Arena situada
en valencia, Ca-
lle Emilio Baró.
Estimados amigos de la A. vv. de Be-
nimaclet:
Es un orgullo poder escribir, en vues-
tra Revista este articulo sobre la Media-
ción y el CMlCAv (Centro de Mediación
del llustre Colegio de Abogados de va-
lenciaj.
La Mediación es un proceso flexible
por el cual las personas en conflicto, de
modo voluntario, a través del diálogo y la
comunicación y con la intervención de un
tercero -Mediador-, van a resolver sus
discrepancias y conflictos de forma paci-
fica y satisfactoria.
Sabio es nuestro refranero cuando
sentencia que °Hablando se entiende la
gente". Que verdad tan cierta y en oca-
siones tan poco practicada. De hecho la
gran mayoria de los conflictos entre las
personas surgen precisamente por la fal-
ta de comunicación.
Pues bien, a través de la Mediación
vamos a encontrar ese entorno de dialo-
go, colaboración y entendimiento, para
que l as partes al cancen sus propi os
acuerdos y pongan solución a sus desa-
venencias.
Los actores principales de la Media-
ción, son las personas en conflicto, quie-
nes voluntariamente y de buena fe han de
acudir y participar en su proceso de Me-
diación. El profesional encargado de diri-
gir el procedimiento va a ser el Mediador
(formado especificamente como tal, con
conocimientos juridicos, psicológicos y
técnicas especificasj, sendo las principa-
les cualidades de éste la neutralidad e
imparcialidad, flexibilidad, empatia, capa-
cidad de escucha activa, generador de
confianza y asertividad, entre otras. Es
importante reiterar que la solución al con-
flicto, la alcanzan las partes por si mis-
mas y en su propio beneficio, no siendo
impuesta en ningún caso por un tercero.
Muchas serán las preguntas y dudas
que empiecen a surgiros ahora, ¿no?. Se-
guro que alguno de vosotros se estará
preguntando dónde puedo acudir si ten-
go un conflicto familiar (herencia, divor-
cio, separación, medidas hijos extramatri-
moniales, incumplimiento régimen de visi-
tas, incumplimiento pago pensión de
alimentos, etc.j o vecinal (morosidad, rui-
dos, etc.j o civil (reclamación de canti-
dad, etc.j o mercantil (sucesión de em-
presa, estatutos, etc.j o bancario (hipote-
ca, intereses, etc.j? Mi respuesta primera
será invitaros a que acudáis a un despa-
cho de abogados para que os asesore ju-
ridicamente. Si bien, tenéis que saber que
muchas veces los abogados no podemos
solucionar los problemas como vosotros
queréis, ya que muchas veces si el con-
flicto acaba en el Juzgado quien resolve-
rá en todo caso será el Juez cuando dicte
la sentencia. Sentencia que puede ir en
contra de nuestros propios intereses. Te-
niendo en cuenta el coste económico y
emocional que todo ello puede ocasio-
narnos.
Es por ello que nace el CMlCAv -
Centro de Mediación del llustre Colegio
de Abogados de valencia- Situado en
Plaza de Tetuán nº 18 de valencia. Con
un horario de lunes a viernes de 8:00 a
15:00, ampliándose dicho horario los
martes y jueves desde las 8:00 a 20:00.
Teléfono: 963103189- Email: centro-
mediacion@mediacion.icav.es.
En la actualidad el CMlCAv cuenta
con más de 400 mediadores profesiona-
les, cuyo rigor profesional le inspirará al
ciudadano confianza y seguridad. Siendo
la calidad de nuestros mediadores avala-
da por el llustre Colegio de Abogados de
valencia y el Consejo General del Poder
Judicial. Además de la sede principal del
CMlCAv, tenemos una sede en la Ciudad
de la Justicia de valencia, existiendo
también servicios de mediación en algu-
nas poblaciones como Gandia, Carlet,
Requena, entre otras.
Este Centro tiene las puertas abiertas
a todos los ciudadanos que lo deseen.
Pudiendo visitarnos cuando quieran y so-
licitar una sesión informativa sobre Me-
diación.
Asi pues, ahora si que sabéis todos
que en valencia tenemos un Centro de
Mediación que está a vuestra disposición
-CMlCAv-. Y si algún familiar, amigo o
conocido tiene un conflicto familiar o ve-
cinal o mercantil o incluso penal, decidle
que existe una via de resolución de con-
flictos alternativa a la via judicial que se
llama Mediación. Que si el quiere, es po-
sible que se solucione su problema des-
de el CMlCAv y siguiendo los protocolos
de actuación instaurados, poniéndose en
contacto con la otra parte en conflicto, y
ese será el inicio para que ellos mismos
resuelvan su propio conflicto.
|Paz, a todas las personas de buena
voluntad!
J;(4 B(8(: $8,15
Abogado y Mediador -Colegiado
12.840 lCAv-
Miembro de la Comisión Ejecutiva de
la Sección de Mediación del lCAv.
LA MEDIACION:
pOSITIVA y CONSTRUCTIVA
EDIFICIO
“LA pATATERA”
Aquest any hem decidit canviar el nom a la Setmana de la bicicleta per Setmana de
la Mobilitat. volem des de la primera convocatòria que aquesta setmana incloguera a
tota la gent del barri, potser el missatge que es volia transmetre no arribava amb la pri-
mera nomenclatura.
volem un barri inclusiu, un barri on totes estiguem a gust. Somiem amb un barri
sense sorolls de frenades i acceleracions, un barri sense fum contaminant, un barri on
els mes dèbils es senten iguals. On els menuts puguen sortir al carrer i jugar a la pilota,
anar en patins o córrer sense perills, un barri on les persones majors, amb cadira de ro-
des o amb visibilitat reduida o nula no tinguen ningun impediment en sortir al carrer.
Creiem en aquest projecte, creiem que totes viuriem millor, que gaudiriem molt més
del nostre barri. Per això com cada any vos convidem a participar activament a les ac-
tivitats programades pels diferents col.lectius, a crear opinió. vos animem a que creeu
les vostres pròpies activitats als vostres espais. Animeu a les direccions dels col.legis i
a les AMPEs per a que programen activitats sobre mobilitat sostenible, aquesta setma-
na i durant tot l'any.
Els veins i veines de Benimaclet ens ho mereixem.
B,4<04.;+,9 :5:,9 ( 2(
III #,:3(4( +, 2( M5)020:(: (
B,403(*2,:
AC$I&I$A$#:
D0<,4+8,9 23, D099():, 24 0 D0;3,4.,
25 +, 3(0.
º ClTRlCONA 2014
http://www.citricona.org/
D03(8:9 27 +, 3(0. ( 6(8:08 +, 2,9 18/
!2(A( +, B,403(*2,:
º Taller Bàsic 'Mecànica Per a Bicicletes'
Biciescuela valencia. Contacta amb:
biciescuelavalencia@gmail.com
D03,*8,9 28 +, 3(0. ( 6(8:08 +, 2,9
19:30/
º Xerrada: Comparativa de les politiques
de mobilitat sostenible en àrees metro-
politanes, els casos de valència i Bar-
celona, i bones practiques de ciutats
europees. A carreg de Josep Garcia,
Enginyer de camins i expert en mobili-
tat. CSB Terra
D0 15;9 29 +, 3(0 . ( 6(8:0 8 +, 2 ,9
20:30/. !09:,9 &0*,4: #(8(.599@
º Partit de Bike-Polo. Pots jugar amb no-
saltres, et deixe'm el material. Bike Po-
lo valencia
D0<,4+8,9 30 +, 3(0. ( 2,9 18/ !2(A(
+, B,403(*2,:
volta al barri, en bici, patins, monopatins,
tricicle, monocicle, handbike ... Asso-
ciació de veins i veines de Benimaclet
D0 <,4+8,9 30 +, 3(0 . +, 19:30 (
20:30/ !2(A( "0; D;,85
º Photocall, vine a fer-te una foto amb
professionals i després te l'enviem per
mail. Caixa Fosca i vuelta de Tuerca
D0<,4+8,9 30 +, 3(0. ( 2,9 18/. M;9,;
+, )0*09 (4:0.;,9
º Amigos de las bicis clásicas de valén-
cia. CSB Terra
D0<,4+8,9 30 +, 3(0. ( 2,9 20:30/ B(-
85 +, #(4: 6,:80225, 9
º Sopar popular al carrer de pa-i-porta.
Pots reservar entrepà, si vols o dur-lo
de casa. CSB Terra
D099():, 31 +, 3(0. ( 2,9 9.30, 62(A(
+, ),403(*2,:
º Excursió en bici fins la platja d'El Puig.
CicloturismeBenimaclet. Contacta amb:
cicloturismebenimaclet@gmail.com
Si vols anar a l'escola o al treball amb
bici la gent de Biciescuela valencia t'a-
companyen i et busquen la ruta més se-
gura.
Contacteu amb
ells per a concretar
dia: biciescuelava-
lencia@gmail.com
Durant tota l a
setmana l'equip de
CAZAvELOCl DA-
DES es mourà pel
barri mesurant i fent
públiques les velo-
ci tats del s vehi cl es a motor que es
mouen pel nostre barri.
13 Benimaclet
C/. Enrique Navarro, 22 º Tel. 96 362 20 43
46020 vALENClA
SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE
¿Os apetece leer un libro que es
una sintesis atrevida de la historia re-
ciente de España, personal y profunda
a la vez? Apasionada pero convincente.
Y todo apoyado en un estilo claro,
exacto, en medio de una cascada de
argumentos y ejemplos....
Hablo de °Todo lo que era sólido"
de Antonio Muñoz Molina. Resulta algo
deprimente leerlo, porque deprimente
es nuestra situación. Pero como mues-
tra de rabia venenosa bien mezclada
con entrega, compasión y racionalidad
y encima humor, podria llegar a ser un
clásico.
Asi describe lo que nos está pasan-
do:"Todo lo que era sólido ya se estaba
disolviendo en el aire. La Europa que
imaginábamos firme y bien armada y
hasta aburrida en la somnolencia de la
prosperidad y del bienestar resultaba
tan fácil de desmoronar como un casti-
llo de arena." (p.187j
Es un testimonio desde la propia vi-
da de Muñoz Molina, como representa-
tante de una generación que llegó a
edad adulta durante la dictadura, y de
las personas que entonces se hicieron
de izquierdas, y cómo vieron y vivieron
la transición y todo lo que vino des-
pués. Enfoca especialmente los años
l ocos de di nero (aproxi madamente
1992-2008j y los años de la crisis y del
desengaño que vinieron luego. Arreme-
te contra el despilfarro inconsciente,
contra la estupidez y la incultura, contra
todo tipo de patriotismos locales. Su-
giere algunas continuidades en las ma-
neras de pensar y sentir en España;
son observaciones agudas pero a ratos
rayan en el esencialismo, como si los
españoles fuéramos siempre iguales,
todos y a lo largo de los siglos. Espe-
cialmente sobre las tendencias hacia el
maniqueismo y las exigencias de lealta-
des absolutas, tendencias que si exis-
ten y nos ponen zancadillas, tanto en la
vida cotidiana como en la politica. Este
autor nos hace verlas con nuevos ojos.
Arremete contra todo y todos, se
deja llevar por su rabia, se explaya en
un torrente de palabras, tremendamen-
te emocional, y con un sarcasmo, un
veneno, una ironia que muerde. Y esto
le lleva a excesos y exageraciones,
hasta autocontradicciones. Pero no im-
porta. Porque en medio de todo es un
hombre agudo, leido, inteligente, racio-
nal.
Su actitud puede ser: |Fuera toda
cautela! |Llamar a los sinvergüenzas
sinvergüenzas y adelante!
Pero no todo es criticar negativa-
mente.lndica el camino a seguir. Apre-
mia hacer algo. Pero que sea racional.
°Hace falta
una serena
rebelión ci-
vi ca que
(.j utilice
con inteli-
genci a y
a s t u c i a
todos los
recursos
de l as
l eyes y
toda l a
f u e r z a
de l a
movi l i za-
ción para rescatar los territorios de so-
berania usurpados por la clase politi-
ca."
lnsiste mucho en que la democracia
tiene que aprenderse y que en España
no se hizo el gran esfuerzo pedagógico
que hacia falta.
Concluye asi: °Ha terminado el si-
mulacro. Que la clase politica española
quiera seguir viviendo en él es una es-
tafa que ya no podemos permitirles,
que no podemos permitirnos. (.j No
tendremos disculpa si no hacemos to-
dos lo poco y lo mucho que está en
nuestras manos, en las de cada uno,
para que no se pierda lo que tanto ha
costado construi r, para asegurar a
nuestros hijos un porvenir habitable, si
no los alentamos y los adiestramos pa-
ra que lo defiendan. (.j Después de
tantas alucinaciones quizás sólo ahora
hemos llegado o deberiamos haber lle-
gado a la edad de la razón."
14 Benimaclet
ANTONIO MU3OZ MOLINA: Todo lo que era sólido
C)'!(.a,$) ! Ma,$! T#/,!(
15 Benimaclet
La poesia es conocimiento y la activi-
dad poética es revolucionaria, puede ser
un método de liberación interior, la poe-
sia puede crear; sentimiento, emoción,
intuición, pensamiento no dirigido, voz
del pueblo, lengua de los escogidos, pa-
labra del solitario, pura e impura, sagrada
y maldita, popular y minoritaria, desnuda
y vestida, hablada, pintada, escrita, pue-
de ostentar todos los rostros.
No hay poesia sin sociedad, no hay
sociedad sin poesia. Debemos poetizar la
vida social, socializar la palabra poética.
El poeta no se debe limitar a descubrir el
presente, tiene que hacer despertar el fu-
turo, conducir el presente, siempre estar
dispuesto al encuentro de lo que viene.
Nos visitan dos buenos poetas que
nos harán recuperar el aliento:
Enrique Falcón, poeta nacido en va-
lencia, desde su barrio del Cristo sigue
comprometido con los temas sociales.
Su poesia es asociada con la denuncia
social, la búsqueda de conciencia, el de-
safio a lo establecido.
Juan Carlos Mestre, poeta y artista,
nacido en villafranca del Bierzo (Leónj.
Premio Nacional de Poesia 2009 por su
obra °La casa roja". Sus poemas son tes-
tigos incómodos de la conciencia y su
poesia no es un lugar donde van a parar
los cobardes.
El recital tuvo lugar en el ClM, con la
colaboración de Libreria Primado, Aso-
ciación Poética Caudal y organizado por
la Associació de veins i veines de Beni-
maclet por la celebración de los 40 años
de vida e historia en el barrio.
Destacamos el numeroso público que
llenó el local y degustó el recital, cosa
que nos llena de esperanza, la poesia
puede volver a ser un arma cargada de
futuro.
L( 8,+(**0D4
p)!-5a
Resistencia, Rebeldía y Esperanza
Recital poético de EnriqueFalcón y Juan Carlos Mestre
16 Benimaclet
p!, +/4 0)&!' &;E-c)&a p8b&$ca
17 Benimaclet
La darrera excursió de la Colla ens ha dut cap a les terres
de l'interior de Castelló, al terme municipal d'Ares del Maestre,
prop de Benassal on tenim el Barranc dels Horts, un espai natu-
ral d'incalculable valor ecològic en el que trobem varies microre-
serves de flora i un bosc mediterra-
ni de carrasques i roures centenaris,
únic al Pais valencià per les seues
dimensions aixi com per l'edat dels
exemplars que el conformen.
Amb ànim de passar una bona
jornada en aquest entorn privilegiat,
ens congreguem, com sempre a la
porta del Pare Català, divuit amigues
i amics de la Colla i en aproximada-
ment una hora som a l'entrada de la
finca del Barranc dels Horts, paratge
forestal de sis-centes setanta hectàrees, adquirit per la Funda-
ció Caixa Castellò al 1993 que des d'aleshores ve desenvolu-
pant un programa de gestió i investigació tendent a la restaura-
ció paisagistica, a l'increment de la biodiversitat vegetal, al re-
forç de la seua protecció i a l'educació ambiental.
Comencem el nostre recorregut per una pista forestal que
travessa el Pla de les Punxes, després s'endinsem al llit del ba-
rranc que remontem uns dos Km.i que abandonem per una pen-
dent travessant un bosc ben atapeit de roures i sempre pujant
arribem a un tossal en el que disfrutem d'unes bones vistes de
la comarca de l'Alt Maestrat amb el
Penyagolosa al front.
Recuperem de nou la pista fo-
restal que ara ens du fins a la Font
dels Horts, on aprofitarem per re-
frescar-nos abans de pendre una
senda que en suau pujada ens du
fins al Roure Gros, un gegant de
vint metres d'alçada, sis metres de
perimetre i al voltant de sis-cents
ci nquanta anys. Bai x l es seues
branques llargues dinarem i des-
cansarem abans de tornar cap a la font i des d'aci de nou per la
pista al punt on començarem l'excursió.
De tornada a casa contents, s'emportem amb nosaltres l'ex-
plendor del paratge i la gran varietat de regals que el bosc ens
ha fet: roures, carrasques, savines, aranyons, grévols, ala-
derns...
Dins de la Programació d'actes i activitats amb
motiu dels 40 anys fent barri, anem a conèixer el te-
rritori, aproximació cultural i gastronòmica al llarg i
ample del nostre Pais.
La primera eixida, ens dugué terra endins fins a
Requena i Utiel. Passejada pels voltants del Cabriol,
degustació a un celler de la D.O. i després de dinar
visita a Requena.
Alimentación natural y biológica
Alimentos sin gluten
Libros, Flores de Bach, deportistas
Cosmética natural
Cosmética especial para bebés
Asesoramiento Dietético
Herboristería Salvia
Av. Valladolid, 27 - Camino Farinós - Tel.: 96 362 73 11
46020 VALENCIA (Metro Machado)
espedyustesalvia@hotmail.com
0
LA COLLA EXCURSIONISTA BENIMACLET
AL BARRANC DELS hORTS
E1c/,-$7 a R!+/!(a
En la página 18 de nuestra anterior re-
vista informábamos de cómo conseguirla,
se puede leer en nuestra página web re-
vista nº 43 de diciembre 2013, queremos
incidir y recordar cómo se puede conse-
guir:
Pedir cita con la trabajadora social del
Centro de Salud que corresponda según
empadronamiento con la documentación
siguiente:
Fotocopia del pasaporte en vigor o
solicitud de renovación
Certificado de empadronamiento
histórico y familiar en la Comunidad
valenciana con una antigüedad minima
de 1 año (o de varios ayuntamientosj.
Fotocopias del libro de familia, en
caso de familiares a cargo.
Solicitud de participación en el Pro-
grama valenciano de Protección de la
Salud.
Autorización del interesado/a para
recabar información sobre sus datos.
Certificado y declaración jurada de
no disponer de ingresos.
Declaración Jurada de la no existen-
cia de terceros obligados a pago.
L( 8,+(**0D4
18 Benimaclet
si vols fer-te soci de l’associaciÓ, no et deixes per a dema
C%$A MHNIMA 22 € AN%AL G 04-5@(<<),403(*2,:.,9
9C7') *)!, )b.!(!, .a,%!.a
-a($.a,$a SIp /($0!,-a&?
El Concejal
Delegado de Co-
ordinación Juridi-
ca, Ordenanzas,
Licencias e lns-
pección contesta a la pregunta que desde el grupo municipal de
Compromis se le hizo en el Pleno del Ayuntamiento sobre el ca-
bleado en las fachadas de los edificios en toda la ciudad.
Contestación: °El articulo 5.59.3 de las ordenanzas del Plan
general de ordenación Urbana de valencia, determina que: °No
se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fa-
chada (.j
De conformidad con los datos suministrados por el Servicio
de Licencias Urbanisticas de Obras de Edificación, no consta en
los archivos informáticos, petición de licencia o declaración res-
ponsable para la ejecución de las instalaciones objeto de la pre-
gunta. De existir cualquier tipo de infracción de las ordenanzas
se procederia a incoar el correspondiente expediente sanciona-
dor."
Es la misma contestación que se hizo desde el Ayuntamiento
a la misma pregunta que presentó Esquerra Unida en su dia y
anteriormente nuestra propia Associació de veins de Benima-
clet.
Entonces preguntamos ¿a qué jugamos? ¿Por qué no se in-
coa expediente sancionador a las compañias de telecomunica-
ción que incumplen las normas? Pruebas existen en la mayor
parte de los barrios de valencia, ¿a que espera el Ayuntamiento
para que se elimine todo el cableado que han instalado en las
fachadas sin licencia ninguna según lo que nos contestan?
L( 8,+(**0D4
Es totalmente
insoportable para
los vecinos y ve-
cinas que viven
en la plaza y en
las calles aledañas a la misma, antes de terminar el año 2013 y
gracias a las insistentes denuncias de nuestra asociación se rea-
lizó una campaña conjunta de la Policia Local y Policia Nacional
que palió en parte el desastre que produce este tipo de gambe-
rradas, en la actualidad todo ha vuelto a deteriorarse al máximo
y solicitamos que de nuevo se intensifiquen todas las medidas,
especialmente la venta ambulante que es una parte causante de
estos botellones.
Nuestra asociación apoya un ocio responsable y la mayor
parte de los pubs y bares del barrio se comportan de una mane-
ra civica, pero no es tolerable estas situaciones que son produc-
to de una mala educación por parte de los que las practican y
que al parecer solo se aminoran cuando hay medidas policiales,
nosotros entendemos que para atajar estos hechos se deberia
comenzar por incluir medidas educativas desde los colegios y
desde todos los estamentos de la sociedad.
L( 8,+(**0D4
Cab&!a) !( &a- "ac#aa-
B).!&&7( p&a2a ! B!($'ac&!.
2
Benimaclet
19
Benimaclet
si vols fer-te soci de l’associaciÓ, no et deixes per a demà
CUOTA M0NIMA 22 € ANUAL , i!f"@a))be!iacle'.e&
Asociación
MEDIANDO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Calle Vives Liern nº 3 - 1ºB - 46007 VALENCIA
Tel.: +34 963 326 380
info@mediandosoluciones.com
www.mediandosoluciones.com
Sumari
J E+0:580(2
J N5:D*0,9 +, 2N(995*0(*0G
J P2:03(9 45:0*0(9 95)8, ,2 C,4:85
+, #(2;+ B,403(*2,: 00
J N(0> ,2 F549 C53;40:(80 E9*52(8 (
;4( ,9*;,2( 6H)20*( +,2 )(880 +,
B,403(*2,:
J A2-(),:0@(*0G4
J I40*0(*0G (2 <(2,4*0B
J L( (95*0(*0G4 +, <,*0459 +,
B,403(*2,: ? ,2 +,658:,
J %4 (358 +, 7;(8(4:( (4?9
J M09 9,4+,859 -(<580:59
J 20 (40<,89(805 (995*0(*0G +54,9
<,E4(29 +, B,403(*2,:
J O8)52, (.;(
J &090G4 +, 2( E96(F( +,2 2014
J 85?,*:5 B,403(*2,: C54:(: ;4
)(8805 7;, *;,4:( 9; 68560( /09:5-
80(
J A9(3)2,( ,2,**0G4 6(8*,2(9:
(3620(*0G4 /;,8:59 ;8)(459 +,
B,403(*2,:
J L( 3,+0(*054: 6590:0<( ? *549:8;*-
:0<(
J E+0-0*05 L2( 6(:(:,8(M
J #,:3(4( 35)020:(: 959:,40)2,
J A4:5405 M;F5@ M5204(: L$5+5 25
7;, ,8( 9G20+5M
J 5,9D(: 8,909:,4*0(, 8,),2+D( ?
,96,8(4@(
J L( *522( ,>*;8905409:( B,403(*2,:
(2 B(88(4* +,29 H58:9
J E>*;890G ( ",7;,4(
J C()2,(+5 ,4 2(9 -(*/(+(9
J B5:,22G4 62(@( +, B,403(*2,:
J KCG35 65+,8 5):,4,8 :(81,:( 9(40-
:(80( 906 ;40<,89(2?
REDACCI1
A4:5405 C8,@
FINANCES
A4:5405 D56(@5
IMPRENTA
A8:,9 G8A-0*(9 J;(4 #A,@, #.L.
L( A.&& +, B,403(*2,: +0G ( 2;@ ,4 ,2 (F5 1974, ,8(4
259 (F59 -04(2,9 +, 2( +0*:(+;8(, )(15 ,2 -8(47;0935 45 -;0-
359 *0;+(+(459, 259 ,96(F52,9 C8(359 9;1,:59 +, +,8,-
*/5 904 *(6(*0+(+ 6(8( 04:,8<,408 ,4 4(+(, 9525 5),+,*,8.
E4 (7;,2 :0,365 ,3,8.0,854 *535 ;4( 9,3022( ;459
6,7;,F59 *(4(2,9 +, 8,68,9,4:(*0G4 <,*04(2, 2(9 *;(2,9 9,
9;3(854 ( 5:859 *52,*:0<59 7;, +,9(-0()(4 (2 65+,8 ,9:(-
)2,*0+5, 65+,359 (-083(8 7;, ,2 35<030,4:5 <,*04(2 -;,
;45 +, 259 (.,4:,9 *2(<, ,4 ,2 +,935854(30,4:5 +, 2(
2,.0:030+(+ +, 2( +0*:(+;8( +,9+, ;4( <090G4 .25)(2.
D,9+, ;4( <090G4 25*(2, :5+5 *53,4@G *;(4+5 ;4
.8;65 +, <,*04(9 ? <,*0459 9, ;40,854 6(8( ,>0.08 952;*0G4
( *59(9 :(4 ,2,3,4:(2,9 *535 2( 049:(2(*0G4 +, ;4 9,3A-
-585 ,4 2( *(22, 5,:( E30205 B(8G (4:, 259 *54:04;59 (**0-
+,4:,9 7;, *(;9()( ,2 :8,4,: ? ,2 3;85 +, 2( <,8.I,4@(
7;, (092()( ,2 )(8805 +, 2( *0;+(+. E2 *(03A4 9,.;D( <0<5 ?
259 22(3(+59 L.809,9M ,8(4 *(90 3(?58 9; 4H3,85 7;, 259
3(40-,9:(4:,9.
E4 ,2 )(8805 :5+5 ,9:()( 658 /(*,8, (9-(2:(8 2(9 *(22,9
? (*,8(9, (2;3)8(+5, *52,.059 6H)20*59 ? 3;40*06(2,9,049-
:0:;:59, (3);2(:58059, .;(8+,8D(9, @54(9 <,8+,9 ? 95)8,
:5+5.......LIBE"$ADE#.
E4 1974 9;8., 2( 6803,8( G,9:58( +, 2( A.&&, 2( *;(2
45 -;, 2,.(20@(+( /(9:( ,2 (F5 1976.
' *53,4@G 2( 2(8.( 3(8*/( +, 2( 2;*/( 658 *549,.;08
259 9,8<0*059 7;, ,2 )(8805 4,*,90:()(, B,403(*2,: ,8(
,4:54*,9 ;4 )(8805 +5830:5805 +54+, -;0359 3;? )0,4 (*5-
.0+59 658 2(9 -(3020(9 +, 259 (4:0.;59 2()8(+58,9,
B,403(*2,: 90,368, /( 90+5 ;4 )(8805 ,4:8(F()2,, 9; 2,3(
,9 L$5:9 ,29 *52589, :5:,9 2,9 *;2:;8,9M
E2 35<030,4:5 <,*04(2 :0,4, 65*( /09:580( ,9*80:(, -;0-
359 3(8.04(+59 +, 2( 4(88(*0G4 +, 2( :8(490*0G4 ( 2(
+,35*8(*0(, 259 6(+8,9 +, 2( C549:0:;*0G4 +, 1978 9, 52<0-
+(854 +, 4595:859 ? 459 :5*G 2;*/(8 *54:8( :5+59 259
65+,8,9, +0*:(+;8(, ;*+, 695,, 66, ,2259 459 +01,854 *;(4-
+5 2( :8(490*0G4 7;, 459 +,+0*A8(359 ( *,2,)8(8 2(9 -0,9:(9
+,2 )(8805 7;, 6(8( 259 685)2,3(9 03658:(4:,9 ?( ,9:()(4
,2259 6(8( 952;*054(8259 ? *59:G, .(4(359 3;*/(9 )(:(22(9
? 6,8+0359 5:8(9 3;*/(9, 6,85 4595:859 9,.;0359 *535
359*(9 *5154,8(9 @;3)(4+5 ( 9; (28,+,+58 ? 45 /(? 6(?
6(? 7;, 459 6;,+( ()(:08.
C(?G ,2 3;85 +, 2( <,8.I,4@(, 9, (9-(2:(854 ? (2;3-
)8(854 2(9 *(22,9, 9, *549:8;?G 2( .;(8+,8D( ( :8(<C9 +,2 I#O
(I49:0:;:5 #5*0(2 O)8,85), C52,.05 H)20*5 (+8, C(:(2B,
C52,.05 H)20*5 C(82,9 #(2<(+58, C52,.05 M;40*06(2,
I49:0:;:5 F,88,8 0 G;B8+0(, I49:0:;:5 "(9*(4?(-A4:5405
C(F;,25, C,4:85 +, #(2;+ I, (685)(+5 ,2 C,4:85 +, #(2;+
II, C,4:85 +, DD( L( ;8D903(, ",/()020:(*0G4 +,2 C,4:85
H09:G80*5 *54 25 *(22,9 6,(:54(20@(+(9, B(8805 30, 8,*;6,-
8(*0G4 +, ,96(*059 +,.8(+(+59 6(8( (6(8*(30,4:5 .8(:;0-
:5, 0362(4:(*0G4 +, 259 /;,8:59 ;8)(459 ,*52G.0*59 *54
3A9 +, 500 6,8954(9 :8()(1(4+5 ? +09-8;:(4+5 +, ,2259 +,
;4( -583( :5:(23,4:, (;:5.,9:054(80( ,4 *0,4 6(8*,2(9 ,4
;4( 9;6,8-0*0, +, 10.000 32, ;4( 8,+ +, :8(49658:,9 *54
+59 2D4,(9 +, (;:5)H9, 3,:85 ? :8(4<D(, H40*5 )(8805 +54+,
65+,359 ,2,.08 +59 (3);2(:58059 +, ,96,*0(209:(9 ,4 2(
*(22, A2)58(?( 5 ,4 2( *(22, (+8, 58:(, ;4 .8;65 +, *54-
9;35 8,96549()2,, ,4 2( 6(8:, *;2:;8(2 8,*;6,8(359 259
C(84(<(2,9 ,4 ,2 )(8805,,4*;,4:859 +, 2()58,9, .8;659 +,
:,(:85, :(22,8,9 +, :5+5 :065, ,+0:(359 ;4 *;(+,845 +, 65,-
9D( (4;(2 +,9+, /(*, 4;,<, (F59 658 65,:(9 +,2 )(8805,
*54*;8959 ? ,>6590*054,9 +, 604:;8(, +, -5:5.8(-D(9, +,
*G30*9, +, *58:53,:8(1,9, +;8(4:, (F59 /,359 /,*/5 8(22?
20:,8(8059 *54 3A9 +, +59 302 6(8:0*06(4:,9 +, 259 *52,.059
62H)0*59 +,2 +09:80:5 ? ,4 2( 6(8:, +,658:0<( 049:(;8(359 2(
&52:( ( ,; ( B,403(*2,: 7;, *53,4@G *54 50 25*59 *588,-
+58,9 ( 6804*06059 +, 259 5*/,4:( ? (2 -04(2 +, 2( +C*(+( +,
259 2000 *588D(4 3A9 +, 5000, ,7;0659 +, )(2543(45 *54
,2 *;(2 22,.(854 /(9:( I:(20(, -;:)0:5, )(254*,9:5, 6,:(4*( ?
+5304G 6(8( 259 3A9 3(?58,9, 4;,9:85 25*(2 ,9 ;:020@(+5
658 ,2 C,4:85 +, $8(49-;90G4 +, #(4.8, :5+59 259 3,9,9,
/,359 8,*;6,8(+5 ,2 *04, +, <,8(45 ( 2( -8,9*( ,4 2( 62(@(,
,:*. ,:*. ,:*.
' 25 3A9 03658:(4:, +, :5+5, 459 22,<(359 )0,4 *54
:5+5 ,2 :,10+5 95*0(2 +,2 )(8805 ? (:,4+,359 ( :5+59 259
<,*0459 ? <,*04(9 7;, (*;+,4 ( 4;,9:85 /;302+, 6,85
+0.45 25*(2.
N595:859 ,9*5.,359 ,2 *(3045 +, 2( 8,96549()020+(+
*536(8:0+(, /(? 7;, +,*08 *535 ,2 65,:( "03)(;+: L#G25
*54 ;4( (8+0,4:, 6(*0,4*0( *547;09:(8,359 2( ,962C4+0+(
*0;+(+ 7;, +(8A 2;@, 1;9:0*0( ? +0.40+(+ ( :5+59 259 9,8,9
/;3(459M
' 658 9;6;,9:5 :5+59 ,9:59 25.859 45 259 /,359 *54-
9,.;0+5 4595:859 95259, 4;,9:85 ,9:025 +, :8()(15 ,9 *8,(8
6(8( *(+( 685)2,3(, 62(:(-583(9 5 *558+04(+58(9 03620-
*(4+5 (2 3A>035 +, (95*0(*054,9, *52,*:0<59 ? 6,8954(9 (
:D:;25 04+0<0+;(2, 6,85 (2.5 /,359 :,40+5 7;, <,8 *54 :5+(
2( /09:580( +,2 )(8805, /,359 *53,:0+5 ,8858,9, 9G25 9,
,7;0<5*(4 259 7;, :8()(1(4 ? 9,.;0359 ,4 2( )8,*/( :8()(-
1(4+5 658 .(4(8459 ,2 8,96,:5 +, 4;,9:859 <,*0459.
C535 68030*0( ( 6804*06059 +, ()802 9(2+8A ( 2;@ ;4
685?,*:5 7;, 9, :0:;2( %4 )(8805 7;, *;,4:( 9; 68560( /09-
:580(, 7;, *54909:, ,4 ;4(9 62(7;,:(9 7;, 9, 049:(2(8A4 ,4
*(+( ,+0-0*05 904.;2(8, 6,8954( 03658:(4:, 5 8,0<04+0*(*05-
4,9, :5+5 *54:(+5 658 2(9 6,8954(9 3A9 3(?58,9 +,2
)(8805 ? 7;, *(+( <,*045 5 <090:(4:, 65+8A *545*,8 2( /09-
:580( +, B,403(*2,: +, :8,9 -583(9, ;4 *G+0.5 !" 6(8( 259
3G<02,9 +, (2:( +,-040*0G4, ;4( 6A.04( =,) +54+, 9,8A 3(9
,>:,49( 2( 04-583(*0G4 ? ;4 :,2C-545 .8(:;0:5 6(8( 2(9 6,8-
954(9 3(?58,9 7;, 45 +09654.(4 +, 04:,84,:.
%4 8,*;,8+5 3;? ,96,*0(2 6(8( :5+(9 2(9 6,8954(9
7;, 459 +,1(854, 4595:859 9,.;0359 9; /51( +, 8;:( +, 9;
*536853095 *54 ,2 35<030,4:5 <,*04(2.
' *535 +,*D( DC*035 J;405 J;<,4(2, 65,:( 853(45
+,2 90.25 I: LN;4*( ,9 2(8.5 ,2 *(3045 7;, *54+;*, ( 2(
*(9( +, ;4 (30.5M, 6;,9 )0,4, ,4 2( A995*0(*0G +, &,E49 0
&,E4,9 +, B,403(*2,: :,4C09 <;,9:8( *(9(.
A809:G:,2,9 +015: -La hi&'"%ia c(e!'a l" $(e &(cedi+:
la #"e&*a l" $(e deb*a &(cede%..
E&'a %e)i&'a !" &e hace %e&#"!&able de la& "#i!i"!e& de l"& c"lab"%ad"%e&
COL/LABORADOR
F8(4*09*5 G;(8+,F5
COL/LABORACIONS
",*(8,+5 A.;22G
E9:,)(4 C;C22(8
"(7;,2 "0*(8:
E2? B(88(*/04(
A36(85 C8,@
D(<0+ M(8:D4 GG3,@ C;,4*(
M(8D( G(880.(
(@ G54@A2,@
A36(85 A8*,
M(80, $/;8,4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful