Está en la página 1de 48

Jaarrekening 2010

2 Jaarrekening 2010
3 Jaarrekening 2010
Inhoudsopgave
A. Algemene inleiding en managementsamenvatting 5
B. Grondslagen bij de jaarrekening 9
C. Balans per 31 december 2010 10
D. Toelichting op de balans 13
E. Rekening van baten en lasten 17
F. Rekening van baten en lasten naar hoofdfunctie 24
G. Financieringsstaat 27
H. Overzicht eigen vermogen 29
I. Financile relaties 30
J. Toelichting heffingen, verordeningen en tarieven 32
K. Accountantsverklaring 34
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie 37
M. Overige bijlagen 46
5 Jaarrekening 2010
A.
Algemene
inleiding en
management-
samenvatting
A.1 Algemeen
In deze algemene inleiding wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de rekening 2010.
Ingevolge het bepaalde in artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie hebben de bedrijfslichamen, dus ook het Productschap
Wijn, tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevor-
deren, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het Productschap Wijn wil als publiekrechtelijk orgaan door middel van regelgeving en bestuur een bijdrage leveren aan de sociaal-
economische ontwikkeling van de wijnsector in het algemeen en aan het belang van de ondernemers en werknemers in de wijnsector
in het bijzonder.
De belangrijkste activiteiten van het productschap zijn:
Overlegplatform zijn voor het bedrijfsleven;
Overleg voeren met het bedrijfsleven, ministeries en internationale organisaties over onder andere marktordeningregelingen,
handelsaangelegenheden, oenologische praktijken etcetera;
Verstrekken van marktgegevens;
Adviseren van de branche over milieuaangelegenheden;
Begeleiden van Arbo-activiteiten in de wijnbranche;
Verstrekken van hyginecode;
Uitvoeren van wijnregelingen;
Voorlichting geven over handelspolitieke onderwerpen, zoals douanetarieven en invoer;
Adviseren over levensmiddelenrechtelijke aangelegenheden;
Regulier monsteronderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen en OTA in wijn;
Initiren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alcohol en gezondheid;
Voorlichting geven over verantwoord alcoholgebruik;
Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Voorlichting geven aan bedrijfsleven en consument over het product wijn;
Stimuleren en verbeteren van het wijnonderwijs;
Erkenning van wijnconcoursen.
Overeenkomstig artikel 118 van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt het dagelijks bestuur de jaarrekening aan het bestuur aan.
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening vast. Het bestuur laat zich op specifieke terreinen adviseren door commis-
sies. Het Productschap Wijn kent de Commissie Milieuaangelegenheden, de Commissie Sociale en Economische Aangelegenheden
en de Commissie Marktonderzoek. Daarnaast is er een Stuurgroep Wijninformatiecentrum.
Gerechtelijke procedures
Op 29 november 2006 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in een gerechtelijke procedure
tegen de heffingen van het Productschap Wijn. In deze uitspraak heeft het CBb heffingsverordeningen van een aantal jaren onverbin-
dend verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het productschap in 2007 heffingsgelden terugbetaald aan alle onderne-
6 Jaarrekening 2010
A. Algemene inleiding en managementsamenvatting
mingen die in de betreffende perioden heffing hebben betaald. Heffing die is opgelegd op grond van de volgende verordeningen is
terugbetaald:
Verordening financieringsheffing wijn van 2000 en 2001;
Verordening aanvullende financieringsheffing wijn van 2002;
Verordening bestemmingsheffing wijn 2000 t/m 2003.
Daarnaast is een beperkt aantal facturen (heffingen) naar het oordeel van het CBb te vroeg of te laat verstuurd door het product-
schap. Deze facturen steunden op nog niet geldende verordeningen, of op niet meer geldende verordeningen. Ook in deze gevallen
is heffing terugbetaald.
De procedure is nog altijd niet afgerond. Over een aantal onderwerpen is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. De verwach-
ting is dat dit in 2011 zal gebeuren.
Leeswijzer
De hoofdstukken A tot en met J gaan op hoofdlijnen in op het voorgenomen beleid en bevatten alle informatie die nodig is om aan
de richtlijnen van de Verordening financin bedrijfslichamen 1999 van de SER te voldoen en zijn onderhevig aan de controle van de
jaarrekening door de externe accountant. In hoofdstuk A.2 is een managementsamenvatting opgenomen.
Hoofdstuk L bevat de informatie die op subfunctieniveau niveau nodig is, waaronder een gedetailleerde weergave van het verloop
van elke subfunctie. Dit ten behoeve van de beoordeling en sturing door commissies en werkgroepen. In hoofdstuk M wordt afgeslo-
ten met een verantwoording van de aan het Productschap Wijn doorgerekende kosten vanuit de HPA werkorganisatie.
A.2 Managementsamenvatting
De jaarrekening 2010 voorziet in een positief resultaat van 388.000 ten opzichte van een resultaat van 159.600 in de herziene
begroting 2010. De reserves van het productschap stijgen daarmee tot een niveau van circa 130 % van de jaarlasten. Het gunstige
resultaat in de jaarrekening 2010 wordt, naast hogere heffingsinkomsten, hogere rente-inkomsten en overige baten, mede veroor-
zaakt door lagere personeelskosten, lagere bedragen aan financile relaties en doorbelaste diensten door derden.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. De wet regelt
dat een instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbaar jaarinkomen van functionarissen zal
publiceren indien dit belastbaar jaarloon uitstijgt boven een vastgesteld gemiddeld ministersalaris (voor 2010 vastgesteld op
193.000). Dit bedrag bestaat uit belastbaar loon, een fictief bedrag aan pensioenbijdrage en een fictieve bijtelling dienstauto.
Deze situatie doet zich bij het Productschap Wijn niet voor.
Doorberekeningen (werk)organisatie
Ten behoeve van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn is bij het HPA een gemeenschappelijke werkorganisatie inge-
richt. De autonome kosten hiervan worden gefinancierd door de productschappen. Dit gebeurt aan de hand van vooraf afgesproken
bedragen, die of gebaseerd zijn op bestuurlijke afspraken of ontleend zijn aan geleverde dienstverlening (uren maal tarief), geborgd
door een systeem van dienstverleningsovereenkomsten (DVOs). Voor een specificatie van deze doorbelastingen wordt verwezen naar
Hoofdstuk M.
7 Jaarrekening 2010
A. Algemene inleiding en managementsamenvatting
Afdeling Voedsel en voeding

De Afdeling Voedsel en voeding is een sectoroverstijgende expertiseafdeling van het HPA. De doelen die de afdeling nastreeft zijn
het voeren van het secretariaat van de Productschappencommissie Levensmiddelenwetgeving (PLW) en het proactief informeren, advi-
seren en ondersteunen van PA, PDV, PW en gelieerde brancheorganisaties en bedrijfsleven over algemeen geldende levensmiddelen-
wetgeving, certificering, kwaliteitsborging en biotechnologie in de akkerbouwketen en alle aspecten rondom voeding en gezondheid
van levensmiddelen.
Afdeling Arbeid
Het Samenwerkingsverband Sociale Aangelegenheden (SSA) is ingesteld om activiteiten op het terrein van sociale aangelegenheden
doeltreffend en doelmatig voor te bereiden en uit te voeren. Samen met het Productschap Margarine, Vetten en Olin zijn het PA, PDV
en PW het SSA aangegaan. De hiertoe ingestelde Afdeling Arbeid van het HPA is een ondersteunend secretariaat ten behoeve van
de deelnemers aan het SSA op het terrein van onder meer arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en scholing.
A.3 Inrichting
De activiteiten van het Productschap Wijn zijn als volgt ingedeeld:
Hoofdfuncties Subfuncties
Bestuur en algemeen - Bestuur, Commissies en werkgroepen
Markt - Wijnmarkt
Product en dienst - Wijn en wijnbouw / kwaliteit
- Milieu
- Wijninformatiecentrum
Arbeid - Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting
- Scholing9 Jaarrekening 2010
B.
Grondslagen
bij de
jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen als gegeven in de Verordening financin bedrijfslichamen 1999
(gewijzigd op 24 juni 2005) van de Sociaal Economische Raad (SER).
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn als volgt:
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid;
Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde;
Belegde gelden worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze waarde wordt aangepast
indien een eventuele waardevermindering of -vermeerdering naar verwachting duurzaam is;
Investeringen in inventarissen worden geheel in het jaar van aanschaf afgeschreven, tenzij de financiering anders geregeld is;
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben;
De grondslag voor de heffingen berust op bedrijfsgegevens omtrent de hoeveelheid wijn die in Nederland in de handel wordt
gebracht; de betreffende bedrijven verstrekken opgaven aan het productschap;
De lasten opgenomen onder financile relaties, die betrekking hebben op meerdere jaren worden verantwoord in het jaar van
toekenning indien de financiering reeds aanwezig is. De lasten worden naar rato van de looptijd toegekend indien ook de
financiering over deze periode is gespreid (door middel van een specifieke heffing).

10 Jaarrekening 2010
C.
Balans per
31 december
2010
Activa
Rekening
2010
Rekening
2009
Financile vaste activa
Belegde gelden 1.881.300 1.828.300
totaal financile vaste activa 1.881.300 1.828.300
Vlottende activa
Vorderingen 856.200 634.800
Overlopende activa 22.300 124.200
Rekening Courant met HPA 114.400 -
totaal vlottende activa 992.900 759.000
Liquide middelen
Bankrekeningen 12.700 11.900
totaal liquide middelen 12.700 11.900
totaal activa 2.886.900 2.599.200

11 Jaarrekening 2010
C. Balans per 31 december 2010
Passiva
Rekening
2010
Rekening
2009
Eigen vermogen
Algemene reserve (535.300) (548.900)
Bestemmingsreserves 3.381.800 3.007.400
totaal eigen vermogen 2.846.500 2.458.500
Vlottende passiva
Nog te betalen bedragen 40.400 114.200
Rekening courant met HPA - 26.500
totaal vlottende passiva 40.400 140.700
totaal passiva 2.886.900 2.599.200

13 Jaarrekening 2010
D.
Toelichting op
de balans
Rekening
2010
Rekening
2009
D.1 Belegde gelden
Ingelegde middelen Productschap Wijn
Ingelegde middelen per 1 januari 1.828.300 1.828.300
Herbelegde rente per 10-12-2010 60.600 -
Aangekochte rente per 10-12-2010 (18.500) -
Herbelegde koerswinst per 10-12-2010 10.900 -
ingelegde middelen per 31 december 1.881.300 1.828.300
Marktwaarde per ultimo jaar
(18.277,49 participaties x koers 103,0532) 1.883.600 1.836.924
Een deel van de bij het HPA, PA, PDV en PW beschikbare middelen worden gezamenlijk belegd, waarbij het HPA fungeert als
gedelegeerd opdrachtgever naar Robeco. Het beheer van de portefeuille is sinds 1992 opgedragen aan Robeco. Robeco biedt twee
fondsen aan die beleggen volgens de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). Deze fondsen zijn beide gericht op lokale over-
heden, provincies en andere publieke organen. In 2010 is in het NRC Handelsblad een advertentie geplaatst waarin Robeco heeft
aankondigt dat het Robeco Fido zou gaan fuseren met het Robeco Fido Plus Fonds.
Belangrijkste redenen voor deze fusie waren:
De Fido-fondsen hebben elk afzonderlijk een te beperkte omvang, terwijl dezelfde unieke doelgroep wordt bediend;
De Fido Plus Fonds restricties passen beter in het huidige marktklimaat en het fonds biedt meer rendementskansen;
Het Fido Plus Fonds brengt lagere kosten met zich mee (Robeco Fido fonds 0,3% en Robeco Fido Plus Fonds 0,25%).
De besturen van het HPA, PA, PDV en PW hebben in 2010 ingestemd met de omzetting van het Fido fonds naar het Fido Plus fonds.
De omzetting heeft voor de productschappen plaatsgevonden op 10 december 2010, de gevolgen zijn in bovenstaande tabel ver-
werkt.
D.2 Vorderingen
Debiteuren 724.700 447.300
Voorziening dubieuze debiteuren (205.000) (121.100)
Nog te factureren bedragen 336.500 308.600
totaal vorderingen 856.200 634.800
Jaarlijks wordt de voorziening debiteuren vastgesteld op basis van risicoanalyse. In 2010 is er een bedrag van 2.500 onttrokken
en 86.400 toegevoegd aan de voorziening in verband met ingediende opgavestaten over voorgaande jaren waarvan de rechtma-
tigheid betwist wordt. De vordering is dan ook voor 50% als dubieus opgenomen.
Onder nog te factureren bedragen zijn de heffingen opgenomen die in 2011 worden gefactureerd, maar nog ten gunste komen van
2010.
14 Jaarrekening 2010
D. Toelichting op de balans

Rekening
2010
Rekening
2009
D.3 Overlopende activa
Nog te ontvangen rente (belegde gelden) 22.300 74.200
Arbocatalogus - 50.000
totaal overlopende activa 22.300 124.200
D.4 Rekening Courant
Rekening Courant met HPA 114.400 -
totaal rekening courant 114.400 -
Het HPA fungeert als centrale bankier voor de sectorproductschappen. De liquide middelen van het HPA bestaan grotendeels uit
reguliere bankrekeningen en depositos. Alle ontvangsten en betalingen ten behoeve van het PW hebben als gevolg dat de onder-
linge rekening courant verhouding wijzigt tussen het PW en het HPA. Maandelijks wordt het rekening courant saldo bepaald, het HPA
vergoedt hier rente over. Ultimo 2009 had het HPA een vordering op het PW van 26.500. De mutatie geeft aan dat de vordering
van HPA op het PW per balansdatum 31-12-2010 afneemt met 140.900 wat uiteindelijk resulteert in een vordering van het PW op
het HPA van 114.400. Zie ook D.8 Rekening Courant.
D.5 Algemene Reserve

Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies
en werkgroepen
Stand per 1 januari (548.900) (1.042.600)
Resultaat 13.600 493.700
totaal algemene reserve per 31 december (535.300) (548.900)

15 Jaarrekening 2010
D. Toelichting op de balans
Rekening
2010
Rekening
2009
D.6 Bestemmingsreserves
Product en dienst, Wijn en wijnbouw /
kwaliteit
Stand per 1 januari 2.029.400 1.815.400
Resultaat 392.300 214.000
stand per 31 december 2.421.700 2.029.400
Product en dienst, Milieu
Stand per 1 januari 978.000 1.017.300
Resultaat (17.900) (39.300)
stand per 31 december 960.100 978.000
totaal bestemmingsreserves per 31
december 3.381.800 3.007.400
D.7 Nog te betalen bedragen
Reservering Draagvlakonderzoek 34.400 -
Crediteuren 2.900 114.100
Overige 3.100 100
totaal nog te betalen bedragen 40.400 114.200

D.8 Rekening Courant
Rekening Courant met HPA - 26.500
totaal rekening courant - 26.500
Zie ook D.4 Rekening Courant.
16 Jaarrekening 2010
D. Toelichting op de balans
D.9 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen
Gerechtelijke procedures
Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uit 2001, waarbij bepaalde heffingen
van het Productschap Wijn (PW) onverbindend werden verklaard omdat voor het gelijksoortige product vruchtenwijn geen hef-
fing bestond, is er actie ondernomen om ook vruchtenwijn met een heffing te belasten. Aangezien vruchtenwijn destijds niet tot de
bevoegdheid van het PW behoorde, is toentertijd aan het bevoegde Productschap Tuinbouw (PT) gevraagd een heffing daartoe vast
te stellen. Gelijkertijd is een bevoegdheidsoverdracht van het PT naar het PW in gang gezet. Dit is gerealiseerd met ingang van het
heffingsjaar 2004.
In latere uitspraken van het CBb (2004 en 2006), waarin heffingsverordeningen van het PW ter discussie waren gesteld, stelt het
CBb onder meer dat het van belang is om te weten of de heffingsverordeningen van het PT betreffende vruchtenwijn in de overgangs-
jaren waar het hier om gaat, te weten 2002 en 2003, op de juiste wijze zijn goedgekeurd. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou-
den de heffingsverordeningen van het PW voor dezelfde jaren, vanwege het dan ontbreken van heffing op gelijksoortige producten,
eveneens onverbindend worden geacht met een verplichte teruggaaf van de heffing als gevolg.
Er is nog een verschil van inzicht tussen de appellanten en het productschap over de interpretatie van de heffingsgrondslag. Appellan-
ten betogen dat er geen heffing is verschuldigd indien wijn vanuit het buitenland veraccijnsd wordt aangeleverd bij appellanten. Het
productschap is van mening dat deze wijn dan in opdracht van appellanten wordt veraccijnsd in Nederland en dat dan ook heffing
verschuldigd is. Iedere onderneming die wijn vanuit een ander land in Nederland op de markt brengt dient immers zelf of via een
in Nederland gevestigde fiscaal vertegenwoordiger, zorg te dragen voor de accijnsbetaling en de betaling van de heffing in Neder-
land. Evenwel is de heffing over de betrokken hoeveelheid wijn lopende de procedure niet gend, zodat eventuele terugbetaling over
diezelfde hoeveelheid niet aan de orde is. De zaak zal in 2011 door het CBb verder behandeld worden.
Samenwerking productschappen
De afgelopen periode heeft er binnen een aantal productschappen en hun bestuurlijke achterbannen intensief beraad plaatsgehad
over samenwerking. Dit tegen de achtergrond van de noodzaak tot verhoging van de efficiency en om er voor te zorgen dat er
voldoende kritische massa is om een professioneel dienstenniveau te kunnen blijven garanderen. De ondertekenende productschap-
pen hebben intussen overeenstemming bereikt over een aantal vergaande vormen van samenwerking, waarbij een deel van hun
activiteiten wordt samengevoegd. Zo wordt een belangrijk deel van hun ondersteunende activiteiten (Backoffice) ondergebracht in
n centrale werkorganisatie. Tegelijkertijd worden de medebewindtaken van alle productschappen bijeengebracht in n gecombi-
neerde werkorganisatie. De intentie is om alle activiteiten op n nieuwe locatie eind 2011 te gaan uitvoeren. Hieruit vloeien geen
verplichtingen voort die het PW in haar jaarrekening 2010 behoeft op te nemen

17 Jaarrekening 2010
E.
Rekening van
baten en lasten
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Baten
Heffingen 2.308.900 2.258.600 2.243.600 3.036.100
Retributies - - - -
Diensten aan derden - direct 28.900 32.800 29.000 31.400
Diensten aan derden - doorbelast 118.600 127.600 121.900 113.900
Rente 68.100 61.900 37.300 62.900
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door derden - - - -
Overige baten 62.300 17.800 12.800 22.900
subtotaal baten 2.586.800 2.498.700 2.444.600 3.267.200
Interne overboekingen (aan) - - - -
totaal baten 2.586.800 2.498.700 2.444.600 3.267.200
Lasten
Personeelskosten 471.500 508.400 555.500 541.800
Reis-, verblijf- en representatiekosten 40.600 43.400 35.300 114.600
Huisvestingskosten 53.700 53.600 53.700 50.600
Bureaukosten 74.000 104.000 100.600 69.100
Vergaderkosten 27.900 28.500 28.500 24.800
Financile relaties 839.600 930.000 877.000 1.211.100
Diensten door derden - direct 148.700 90.000 47.500 66.000
Diensten door derden - doorbelast 541.800 579.500 614.400 518.600
Overige lasten 1.000 1.700 1.200 2.200
subtotaal lasten 2.198.800 2.339.100 2.313.700 2.598.800
Interne overboekingen (van) - - - -
totaal lasten 2.198.800 2.339.100 2.313.700 2.598.800
Resultaat
388.000 159.600 130.900 668.400
Stand van de reserve
Reserves 01/01 2.458.500 2.458.500 2.632.700 1.790.100
Reserves 31/12 2.846.500 2.618.100 2.763.600 2.458.500


18 Jaarrekening 2010
E. Rekening van baten en lasten
E.1 Verschillentabel rekening van baten en lasten
In onderstaande tabel worden de verschillen tot uitdrukking gebracht van de Rekening 2010 ten opzichte van de Herziene begroting
2010. In de toelichting worden bedragen nader gespecificeerd en grote afwijkingen/relevante zaken toegelicht.
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Verschil
Baten
Heffingen 2.308.900 2.258.600 50.300
Retributies - - -
Diensten aan derden - direct 28.900 32.800 (3.900)
Diensten aan derden - doorbelast 118.600 127.600 (9.000)
Rente 68.100 61.900 6.200
Overige baten 62.300 17.800 44.500
totaal baten 2.586.800 2.498.700 88.100
Lasten
Personeelskosten 471.500 508.400 (36.900)
Reis-, verblijf- en representatiekosten 40.600 43.400 (2.800)
Huisvestingskosten 53.700 53.600 100
Bureaukosten 74.000 104.000 (30.000)
Vergaderkosten 27.900 28.500 (600)
Financile relaties 839.600 930.000 (90.400)
Diensten door derden - direct 148.700 90.000 58.700
Diensten door derden - doorbelast 541.800 579.500 (37.700)
Overige lasten 1.000 1.700 (700)
totaal lasten 2.198.800 2.339.100 (140.300)
Resultaat 388.000 159.600 228.400


19 Jaarrekening 2010
E. Rekening van baten en lasten
E.2 Toelichting op rekening van baten en lasten
Diensten aan derden direct
Vanaf 1 januari 2009 is de secretaris van het Productschap Wijn gemiddeld 1 dag per week werkzaam voor de KVNW. We ontvan-
gen hiervoor een vergoeding van de KVNW. Voor Cacao betreft het een vergoeding voor het voeren van de administratie.
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
KVNW 27.100 29.300 29.000 27.900
Cacao 1.800 3.500 - 3.500
totaal diensten aan derden - direct 28.900 32.800 29.000 31.400
Rente
Dit betreft rente met betrekking tot de belegde gelden en de liquide middelen (banktegoeden). De rente over de belegde gelden
wordt rechtstreeks toegerekend aan het Productschap Wijn. Het HPA is huisbankier en beheert de liquide middelen (alle ontvangsten
en uitgaven) van de productschappen. Het HPA vergoedt en/of berekent rente over de rekening courant positie.
Overige baten
Bij Overige baten is een subsidie ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de arbocatalogus
( 10.000) welke niet was begroot. Tevens is hier een bijdrage ontvangen van het Productschap Dranken in de ontwikkeling van de
arbocatalogus ( 21.800). Daarnaast is hier de koerswinst verantwoord die behaald is bij de conversie van de beleggingen
( 10.900).
Personeelskosten
Bij het begroten van de personeelslasten is gerekend met te hoge opslagpercentages waardoor een relatief groot verschil tussen
realisatie en begroting is ontstaan. De methodiek van het begroten van personeelskosten zal nader geanalyseerd en waar nodig
aangepast worden.
Salarissen
De salarissen zijn gebaseerd op de CAO voor de PBO-sector. In de herziene begroting 2010 was rekening gehouden met een sala-
risverhoging per 01-04-2010 van 1,5%. De werkelijke salarisverhoging is uitgekomen op 1,4%.
Pensioenpremie
De dekkingsgraad van ons pensioenfonds (PFP) is per eind december 2010 126%. Eind 2009 heeft het bestuur van ons pensioen-
fonds besloten om de premiekorting minder snel te verlagen dan eerder werd verwacht. Hierdoor bedraagt de totale pensioenpre-
mie in 2010 geen 21% (14% voor de werkgever en 7% voor de werknemer), maar 15% (10% voor de werkgever en 5% voor de
werknemer). Mocht de dekkingsgraad van PFP dalen tot beneden de 105%, dan heeft de werkgever zich verplicht jaarlijks een extra
premiestorting te doen in het pensioenfonds van 5% van de totale salarissom. Dit is in 2010 niet van toepassing.
Overige personeelskosten
Onder overige personeelskosten zijn kosten begroot als belaste- en onbelaste vergoedingen, opleidingskosten, ondernemingsraad,
arbo en vitaliteitsbeleid.
20 Jaarrekening 2010
E. Rekening van baten en lasten
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Salarissen 376.500 390.700 411.700 419.400
Wettelijke sociale lasten 36.500 41.300 44.400 44.700
Pensioenpremie 31.800 31.200 55.400 28.400
Overige personeelskosten 26.700 45.200 44.000 49.300
totaal personeelskosten 471.500 508.400 555.500 541.800
Gemiddelde formatie (in fulltime equivalenten) 5,6 5,4 5,9 6,5
Aantal medewerkers 6 6 7 7
Salarisschaalindeling (in fulltime equivalenten)
Rekening
2010
Rekening
2009
16 1,0 1,0
15 - -
14 - -
13 - -
12 1,0 1,0
11 1,9 2,8
10 - -
9 1,0 -
8 - 1,0
7 0,7 0,7
6 - -
5 - -
4 - -
3 - -
2 - -
1 - -
totaal formatie in dienst op 31-12 5,6 6,5
21 Jaarrekening 2010
E. Rekening van baten en lasten
Huisvestingskosten
De huur- en servicekosten worden aan de gebruikers van de kantoorruimten doorberekend.
Doorberekende huurkosten
Voor de huur is in 2010 een tarief gehanteerd van 90,00 per m. Hiermee worden de kosten gedekt van belastingen, verzekerin-
gen, salaris- en overige kosten van de Technische Dienst, kleine onderhoudskosten en een jaarlijkse dotatie aan de Voorziening groot
onderhoud gebouw.
Doorberekende servicekosten
Ten behoeve van de servicekosten is in 2010 een tarief van 200,00 per m gehanteerd. Hier betreft het de kosten voor gas, water
en licht, bedrijfshulpverlening en de salaris- en overige kosten van de teams Service en Cordinatie, Restaurant en Schoonmaak.
Bureaukosten
Het verschil bij de bureaukosten wordt veroorzaakt doordat er aanzienlijk minder drukwerk is aangeboden bij het reprocentrum.
Vergaderkosten
Het bestuur van het productschap heeft een verordening vastgesteld waarin vacatiegelden en overige vergoedingen zoals reis- en ver-
blijfkosten zijn geregeld. Basis voor deze verordening is de Verordening W vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009. De (plaats-
vervangende) leden van het (dagelijks) bestuur ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen, per dagdeel waarin is vergaderd,
een vacatievergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
Financile relaties
Ondanks een overbesteding bij Financile relaties, algemene activiteiten WIC ( 65.000) is er sprake van een onderbesteding ten
opzichte van de Herziene begroting 2010. Dit verschil wordt veroorzaakt door het overboeken van de kosten van het draagvlakon-
derzoek naar Diensten door derden direct (Bestuur). Tevens zijn er onderbestedingen bij:
NFO Trendbox, (Markt) van 25.000;
CBL, (WIC) van 25.000;
Voedselveiligheid, (Wijn en wijnbouw / kwaliteit) van 36.000.
Diensten door derden - direct
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Draagvlakonderzoek 68.800 - - -
Brood en Wijndag 39.300 31.500 31.500 30.700
Advieskosten 26.100 22.500 5.000 2.300
Accountants controlekosten 4.500 5.500 5.800 4.000
Tuchtrecht 2.400 2.400 2.400 2.400
Vertaalwerk - 2.800 2.800 -
Orintatie Wijnsector buitenland - - - 13.900
Overige 7.600 25.300 - 12.700
totaal diensten door derden - direct 148.700 90.000 47.500 66.000
22 Jaarrekening 2010
E. Rekening van baten en lasten
In 2010 is opdracht gegeven tot uitvoering van een draagvlakonderzoek bij de heffingbetalers door een onafhankelijk bureau. In de
herziene begroting 2010 was dit bedrag begroot onder financile relaties ( 69.000).
Diensten door derden - doorbelast
Voorzitter
De voorzitter van het HPA is tevens voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn en de daaronder ressorte-
rende (artikel 88a) commissies.
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Salariskosten 137.100 139.900 138.700 135.400
Sociale lasten / pensioenlasten 18.400 20.800 28.500 18.300
subtotaal voor WOPT 155.500 160.700 167.200 153.700
Overige personeelskosten 33.000 32.300 18.900 17.900
totaal personeelskosten 188.500 193.000 186.100 171.600
Reis-, verblijf- en representatiekosten 32.700 35.000 31.500 30.200
Huisvesting 14.600 14.600 14.600 13.800
Bureaukosten 3.900 6.700 3.300 3.700
totaal overige kosten 51.200 56.300 49.400 47.700
totaal kosten voorzitter 239.700 249.300 235.500 219.300
De kosten worden doorberekend op basis van de Verordening HPA Bezoldiging Voorzitter 2009 aan:

HPA Bestuur algemeen 25%
Productschap Akkerbouw 30%
Productschap Diervoeder 25%
Productschap Wijn 20%
totaal verdeling Voorzitter 100%
23 Jaarrekening 2010
F.
Rekening van
baten en lasten
naar hoofd-
functie
24 Jaarrekening 2010
F.
Rekening van
baten en lasten
naar hoofd-
functie
De rekening van baten en lasten van het Productschap Wijn voor het jaar 2010 is als volgt:
Totaal
generaal
Bestuur
en
algemeen
Markt Product
en
dienst
Arbeid
Baten
Heffingen 2.308.900 1.133.300 62.500 898.600 214.500
Retributies - - - - -
Diensten aan derden - direct 28.900 28.900 - - -
Diensten aan derden - doorbelast 118.600 118.600 - - -
Rente 68.100 (15.200) - 83.300 -
Vergoeding opgedragen taken - - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door derden - - - - -
Overige baten 62.300 (2.000) - 31.600 32.700
subtotaal baten 2.586.800 1.263.600 62.500 1.013.500 247.200
Interne overboekingen (aan) - - - - -
totaal baten 2.586.800 1.263.600 62.500 1.013.500 247.200
Lasten
Personeelskosten 471.500 471.500 - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten 40.600 31.900 2.400 6.300 -
Huisvestingskosten 53.700 42.500 - 11.200 -
Bureaukosten 74.000 30.400 100 43.500 -
Vergaderkosten 27.900 27.200 700 - -
Financile relaties 839.600 400 59.300 571.300 208.600
Diensten door derden - direct 148.700 141.900 - 6.800 -
Diensten door derden - doorbelast 541.800 503.200 - - 38.600
Overige lasten 1.000 1.000 - - -
subtotaal lasten 2.198.800 1.250.000 62.500 639.100 247.200
Interne overboekingen (van) - - - - -
totaal lasten 2.198.800 1.250.000 62.500 639.100 247.200
Resultaat 388.000 13.600 - 374.400 -
Stand van de reserve
Reserves 01/01 2.458.500 (548.900) - 3.007.400 -
Reserves 31/12 2.846.500 (535.300) - 3.381.800 -


25 Jaarrekening 2010
F. Rekening van baten en lasten naar hoofdfunctie
De herziene begroting van baten en lasten van het Productschap Wijn voor het jaar 2010 is als volgt:
Totaal
generaal
Bestuur
en
algemeen
Markt Product
en
dienst
Arbeid
Baten
Heffingen 2.258.600 997.700 108.900 863.500 288.500
Retributies - - - - -
Diensten aan derden - direct 32.800 32.800 - - -
Diensten aan derden - doorbelast 127.600 127.600 - - -
Rente 61.900 (13.800) - 75.700 -
Vergoeding opgedragen taken - - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door derden - - - - -
Overige baten 17.800 2.000 - 15.000 800
subtotaal baten 2.498.700 1.146.300 108.900 954.200 289.300
Interne overboekingen (aan) - - - - -
totaal baten 2.498.700 1.146.300 108.900 954.200 289.300
Lasten
Personeelskosten 508.400 508.400 - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten 43.400 35.000 2.400 6.000 -
Huisvestingskosten 53.600 42.500 - 11.100 -
Bureaukosten 104.000 45.500 - 58.500 -
Vergaderkosten 28.500 25.000 1.500 2.000 -
Financile relaties 930.000 40.000 105.000 553.000 232.000
Diensten door derden - direct 90.000 70.000 - 10.000 10.000
Diensten door derden - doorbelast 579.500 532.200 - - 47.300
Overige lasten 1.700 1.000 - 700 -
subtotaal lasten 2.339.100 1.299.600 108.900 641.300 289.300
Interne overboekingen (van) - - - - -
totaal lasten 2.339.100 1.299.600 108.900 641.300 289.300
Resultaat 159.600 (153.300) - 312.900 -
Stand van de reserve
Reserves 01/01 2.458.500 (548.900) - 3.007.400 -
Reserves 31/12 2.618.100 (702.200) - 3.320.300 -


26 Jaarrekening 2010
F. Rekening van baten en lasten naar hoofdfunctie
27 Jaarrekening 2010
G.
Financierings-
staat
Rekening
2010
Rekening
2009
Rekening van baten en lasten
Financieringsheffing 1.171.900 1.699.500
Bestemmingsheffing 1.137.000 1.336.600
Diensten aan derden (incl. doorbelasting aan werkorganisatie HPA) 147.500 145.300
Rente 68.100 62.900
Overige baten 62.300 22.900
totaal baten 2.586.800 3.267.200
totaal lasten 2.198.800 2.598.800
Resultaat 388.000 668.400
Mutaties Balans
Investeringen in financile vaste activa (53.000) -
Mutatie vorderingen en overlopende activa (119.500) 593.800
Mutatie liquide middelen (800) (4.000)
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva (73.800) 74.300
Resultaat 388.000 668.400
mutatie rekening courant HPA 140.900 1.332.500
Het resultaat is toegerekend aan:
Algemene reserve 13.600 493.700
Bestemmingsreserves 374.400 174.700
totaal mutaties reserves 388.000 668.400
29 Jaarrekening 2010
H.
Overzicht
eigen
vermogen
Op grond van artikel 31 van de Verordening Financin Bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal Economische Raad (SER) worden
reserves onderscheiden naar:
Algemene reserve
De algemene reserve is de reserve van de hoofdfunctie Bestuur en algemeen;
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn de reserves (van de overige hoofdfuncties) met een bijzondere bestemming, bepaald door het
bestuur;
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves met een bijzondere bestemming, waarbij een bestedingsbeperking is aangebracht door
derden.
Het eigen vermogen bestaat uit de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen. Op grond
van artikel 34 van de Verordening Financin Bedrijfslichamen 1999 hanteert de SER als norm dat de som van de algemene reserve
en de bestemmingsreserves maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten over het verslagjaar. Het productschap heeft van deze
regel ontheffing gevraagd en gekregen van de Toezichthouder van de SER zolang de juridische procedures nog niet zijn afgewikkeld.

Het eigen vermogen van het Productschap Wijn is als volgt opgebouwd:
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Algemene reserve
Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en werk-
groepen (535.300) (702.200) (977.600) (548.900)
totaal algemene reserve (535.300) (702.200) (977.600) (548.900)
Bestemmingsreserves
Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit 2.421.700 2.377.700 2.747.300 2.029.400
Product en dienst, Milieu 960.100 942.600 993.900 978.000
totaal bestemmingsreserves 3.381.800 3.320.300 3.741.200 3.007.400
totaal eigen vermogen 2.846.500 2.618.100 2.763.600 2.458.500
Vermogenstoets
totale jaarlasten 2.198.800 2.339.100 2.313.700 2.598.800
Eigen vermogen ten opzichte van de jaarlasten 129,5% 111,9% 119,4% 94,6%
30 Jaarrekening 2010
I.
Financile
relaties
I.1 PBO toets
De uitgaven aan financile relaties vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het productschap. Het gaat daarbij voornamelijk
om onderzoeken, promotiecampagnes, voorlichtingscampagnes, handhaving van verordeningen en kennisoverdracht.
Het productschap gaat slechts een financile relatie aan of zet deze voort wanneer aan de volgende criteria is voldaan:
het doel van de financile relatie is herleidbaar tot de taken en bevoegdheden van het productschap, zoals bedoeld in artikel
71 van de wet en in haar instellingsbesluit;
het doel van de financile relatie is niet of niet goed te bereiken door middel van financiering door privaatrechtelijke organisa-
ties;
het productschap kan de activiteiten niet of niet goed zelf uitvoeren;
de activiteiten komen in beginsel ten goede aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, of die behoren
tot een branche of sector binnen de werkingssfeer en de daarbij betrokken personen;
er is voorzien in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitbestede activiteiten.
In de intern opgestelde handreiking subsidiebeheer zijn deze criteria omgezet in te voeren beleid, procedures en uit te voeren
beheersactiviteiten rondom de uit te besteden activiteiten. Bij vaststelling van projecten door het productschap of daar onder vallende
commissies, zijn de bovenstaande criteria tevens de uitgangspunten geweest voor het Bestuur. De handreiking wordt door het secreta-
riaat nageleefd en afwijkingen worden schriftelijk geautoriseerd door de secretaris of door daartoe gemachtigde medewerkers.
I.2 Dragende en niet-dragende organisaties
In het geval dat het productschap subsidies verstrekt of een financile bijdrage verleent ten behoeve van bepaalde activiteiten, dient
op grond van de Vfb 99 en het Besluit Beleidsregels van de SER de betreffende financile relatie te worden vermeld, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt naar:
benoemingsgerechtigde organisaties en instellingen waarin deze organisaties participeren (dragende organisaties);
overige organisaties (niet-dragende organisaties).
Voor een toelichting op de uitgevoerde projecten (activiteiten) wordt verwezen naar de toelichting bij de rekening van baten en lasten
per subfunctie (onderdeel L) van deze jaarrekening.
31 Jaarrekening 2010
I. Financile relaties
Financile relaties met dragende organisaties
Naam organisatie Omschrijving activiteit /
project / relatie
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel - Voorlichtingscampagnes en
scholing 196.500 95.000
Koninklijke Vereniging van Wijnhandelaren - Werkzaamheden regelgeving 69.200 30.000
CNV / FNV - Verankering Arbeid 2.000 18.000
totaal dragende organisaties 267.700 143.000
Financile relaties met niet-dragende organisaties (vanaf 50.000)
Naam organisatie Omschrijving activiteit /
project / relatie
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
PVAD - Voorlichting verantwoord
alcoholgebruik 107.100 110.000
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik - Voorlichting verantwoord
alcoholgebruik 99.300 125.000
AC Nielsen - Marktonderzoek - 60.000
TNO Voeding - Wetenschappelijk onderzoek 61.000 60.000
FHKN - Voorlichting scholing 62.000 62.000
totaal niet-dragende organisaties 329.400 417.000


32 Jaarrekening 2010
J.
Toelichting
heffingen,
verordeningen
en tarieven
De baten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de financieringsheffing die ingevolge de gewijzigde Verordening W Financieringsheffing
Wijn jaar 2010 wordt opgelegd, de financieringsheffing die ingevolge de gewijzigde Verordening W Aanvullende Financieringshef-
fing Wijn jaar 2010 wordt opgelegd en de bestemmingsheffing die ingevolge de gewijzigde Verordening W Bestemmingsheffing
Wijn jaar 2010 wordt opgelegd (Bestuursbesluit 4 november 2009). De heffingen zijn verschuldigd ter zake van de invoer dan wel
de uitslag van wijn in de zin van de Wet op de accijns.
Het bestuur van het productschap heeft besloten de aanvullende financieringsheffing, die was ingesteld ter aanvulling van de reser-
ves, met ingang van 1 juli 2009 nog wel op te leggen, maar niet meer te innen. Indien een rechterlijke uitspraak het productschap
oplegt tot terugbetaling van heffingsgelden over de voorgaande jaren, kan overwogen worden deze heffing alsnog te innen en
tegelijk te verrekenen met het dan terug te betalen bedrag.
tarieven per hectoliter
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Rekening
2009
Financieringsheffing 0,30 0,30 0,22
Aanvullende financieringsheffing 0,53 0,53 0,53
Bestemmingsheffing 0,31 0,31 0,39
totaal heffingen 1,14 1,14 1,14
Schilthuiskorting
De Schilthuiskorting biedt bedrijfslichamen de wettelijke mogelijkheid om leden van ondernemersorganisaties een tegemoetkoming
te verlenen op hun contributie voor die organisaties. Deze tegemoetkoming, gegeven door middel van een aftrek van het heffingsbe-
drag, is bedoeld om de organisatiegraad te stimuleren. De aftrek kan niet meer dan de helft van de heffing bedragen.
De Schilthuiskorting wordt verleend over de financieringsheffing en over de bestemmingsheffing. De schilthuiskorting bedraagt
maximaal 50% van de financieringsheffing en maximaal 40% van de bestemmingsheffing. De totale korting bedraagt maximaal 70%
van de contributie met een maximum van 10.000 per onderneming. De korting op de bestemmingsheffing dient binnen 5 jaar te
worden afgebouwd.

33 Jaarrekening 2010
J. Toelichting heffingen, verordeningen en tarieven
In onderstaande tabel worden de heffingsinkomsten per heffingscategorie weergegeven:
Rekening
2010
Herziene
begroting
2010
Begroting
2010
Rekening
2009
Financieringsheffingen
Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen (regulier) 1.200.400 1.077.700 778.600 1.683.900
Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen (Schilthuiskorting) (67.100) (80.000) (63.100) (41.000)
subtotaal bestuur en algemeen, bestuur, commissies
en werkgroepen 1.133.300 997.700 715.500 1.642.900
Arbeid, Sociale aangelegenheden en
Arbo-voorlichting 38.600 47.300 46.400 56.600
totaal financieringsheffingen 1.171.900 1.045.000 761.900 1.699.500
Bestemmingsheffingen
Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit
(regulier) 414.800 448.900 715.900 303.100
Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit
(Schilthuiskorting) (57.300) (80.000) (111.900) (110.300)
subtotaal product en dienst, wijn en wijnbouw /
kwaliteit 357.500 368.900 604.000 192.800
Markt, Wijnmarkt 62.500 108.900 140.000 144.000
Product en dienst, Milieu 1.700 - - -
Product en dienst, Wijninformatiecentrum 539.400 494.600 531.500 858.500
Arbeid, Sociale aangelegenheden en
Arbo-voorlichting 2.700 45.000 60.000 22.800
Arbeid, Scholing 173.200 196.200 146.200 118.500
totaal bestemmingsheffingen 1.137.000 1.213.600 1.481.700 1.336.600
totaal heffingen 2.308.900 2.258.600 2.243.600 3.036.100
34 Jaarrekening 2010
K.
Accountants-
verklaring
35 Jaarrekening 2010
K. Accountantsverklaring
37 Jaarrekening 2010
L.
Toelichting bij
rekening van
baten en lasten
naar subfunctie
Binnen het Productschap Wijn worden de volgende subfuncties onderscheiden:
Bestuur, Commissies en werkgroepen
Hier worden de kosten verantwoord van het bestuur, zoals de deelname aan bestuursvergaderingen en de kosten van het secretari-
aat. Verder zijn er alle activiteiten ondergebracht die niet direct aan n van de andere hoofdfuncties kunnen worden toegerekend.
Daarnaast maakt het PW gebruik van het Gemeenschappelijk Secretariaat van het HPA. Deze lasten worden vanuit het HPA recht-
streeks doorbelast aan het PW.
Baten
Overige baten
Vanaf 1 januari 2009 is de secretaris van het Productschap Wijn gemiddeld 1 dag per week werkzaam voor de KVNW. We ontvan-
gen hiervoor een vergoeding van de KVNW. Voor Cacao betreft het een vergoeding voor het voeren van de administratie.
Wijnmarkt
Deze subfunctie omvat onderdelen van de uitvoering van de EU-marktordening die niet voor vergoeding in het kader van het mede-
bewind in aanmerking komen, alsmede werkzaamheden die direct te maken hebben met advisering en voorlichting over nationale en
internationale regelgeving op dit gebied.
Het doel van het huidige marktonderzoek is inzicht verstrekken in de samenstelling en ontwikkeling van de Nederlandse consumenten-
markt voor wijn. De volgende bronnen worden gebruikt:
Accijnsopbrengsten;
Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
Marktonderzoek GFK panel services, danwel ACNielsen bv;
Marktonderzoek Trendbox B.V.;
Exportstatistieken van EU en derde landen naar Nederland.
Wijn en wijnbouw / kwaliteit
De subfunctie Wijn en wijnbouw / kwaliteit komt voort uit het fonds dat is ingesteld krachtens de Verordening W Fonds Wijn en Wijn-
bouwproducten 2003 (conform bestuursbesluit 13 maart 2003).
Lasten
Financile relaties
Hier worden de uitgaven in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid verantwoord, waaronder de uitgaven voor de hyginecode,
de monitoring van pesticidenresiduen in wijn en de activiteiten in het kader van de General Food Law.

38 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
Milieu
De milieuaangelegenheden waar het Productschap Wijn bij betrokken is betroffen tot dusver de uitvoering van het Convenant Verpak-
kingen en de glasbakkencampagne. Met ingang van 2008 is iedere ondernemer verplicht een belasting te betalen op basis van het
verpakkingsafval dat door hem als eerste ter beschikking wordt gesteld. De KVNW heeft in samenwerking met het productschap een
vereenvoudigde berekeningsmethode ontwikkeld ten behoeve van de opgave voor deze verpakkingenbelasting. Deze methode is
verder uitgewerkt met de Belastingdienst. Het productschap draagt zorg voor de monitoring van het verpakkingsafval.
Lasten
In 2010 is een bedrag uitgegeven van 51.300 voor de monitoring van het verpakkingsafval en het ontwikkelen van voorlichtings-
materiaal inzake milieu.
Wijninformatiecentrum
In deze subfunctie zijn de kosten opgenomen van de activiteiten die het WIC verricht. De stuurgroep WIC begeleidt de werkzaamhe-
den van het Wijninformatiecentrum. Met ingang van 2009 worden hier ook de baten en lasten verantwoord die voorheen onder de
subfuncties Advies / onderzoek en Alcohol en maatschappij werden gepresenteerd.
Het Wijninformatiecentrum (WIC) is het voorlichtingscentrum van het Productschap Wijn waar iedereen met vragen over wijn terecht
kan. Het WIC beantwoordt vragen van consumenten, studenten, wijnhandel en media, ontwikkelt voorlichtingsmateriaal, beheert een
uitgebreide bibliotheek met bekende standaardwerken en is geabonneerd op zon 65 verschillende vaktijdschriften uit het binnen- en
buitenland. Ook heeft het WIC een internetsite (www.wijninfo.nl) die veel actuele informatie bevat.
De hoofdactiviteiten van het WIC zijn:
Verstrekken van informatie zowel mondeling als via internet;
Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
Ontwikkelen, instandhouden en toegankelijk houden van de bibliotheek en het documentatiecentrum;
Actueel houden van de internetsite;
Cordinatie en communicatie Nationale Wijnweek.
Daarnaast organiseert het WIC jaarlijks het Symposium Wijn & Marketing en faciliteert de Open Wijngaardendag.
Folderlijn
De gehele folderlijn van het Productschap Wijn is herzien en geactualiseerd. Ten behoeve van de communicatie met de achterban
zijn de volgende voorlichtingsbrochures verkrijgbaar bij de service desk van het productschap:
Algemene informatie Productschap Wijn;
Internet;
Importeren van wijn;
Milieu;
Marktgegevens;
Wijn en Gezondheid.

39 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
Andere activiteiten
Het productschap is nauw betrokken bij de naleving van de STIVA-Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank en de Stichting
Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor thuisgebruik. Daarnaast is het productschap betrokken bij de BOB-campagne, het
Platform Alcohol en Jongeren en de uitvoering van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. In het algehele beleid van het product-
schap staat de boodschap -geniet, maar drink met mate- centraal.
De Stichting Alcohol Research (SAR) bevordert het door TNO Voeding uit te voeren onderzoek naar de werking van alcohol op het
menselijk lichaam. In de SAR werken de wijn-, gedistilleerd- en bierbranche samen.
Baten
Overige baten
Onder overige baten is de verkoop opgenomen van dvds, het oogstboekje en promotiemateriaal ten behoeve van de nationale
wijnweek.
Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting
De Commissie Sociaal-Economische aangelegenheden adviseert het bestuur op het gebied van voorlichting aan ondernemingen op
het gebied van arbeidsomstandigheden.
Arbo-beleid
Werkplan Arbeid 2008
In de vergadering van het bestuur van 26 maart 2008 heeft het bestuur ingestemd met het Werkplan Arbeid 2008. Met dit werkplan
wordt inhoud gegeven aan een sterkere verankering van arbeid binnen het productschap. In het werkplan zijn een aantal projecten
beschreven waarin het productschap zou kunnen participeren. De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden van het pro-
ductschap heeft geadviseerd in de volgende projecten te participeren:
Sociaal Economische Kerngegevens (sectoranalyses);
Arbocatalogus;
Levensfasegericht personeelsbeleid.
Voor ieder project is een projectgroep samengesteld, waarbij n van de secretarissen van de productschappen projectleider is.
Baten
Overige Baten
Onder Overige baten is een subsidie ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de Arbo-
catalogus welke niet was begroot. Tevens is er een bijdrage van het Productschap Dranken ontvangen voor de ontwikkeling van de
Arbocatalogus.
Lasten
Diensten door derden doorbelast
Deze lasten betreffen het aandeel van het Productschap Wijn in de personeelskosten van de Afdeling Arbeid van de werkorganisa-
tie HPA. Deze afdeling verricht werkzaamheden op sociaal-economisch gebied ten behoeve van de sectorproductschappen en het
Productschap voor Margarine, Vetten en Olin. Zij cordineert de activiteiten en stemt deze op elkaar af. Tevens worden specifieke
projecten uitgevoerd op het gebied van arbeidsaangelegenheden die pas worden uitgevoerd als hier bestuurlijke goedkeuring voor
is.
40 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
Scholing
Onder de subfunctie Scholing zijn activiteiten opgenomen die verband houden met wijnonderwijs.
Het productschap participeert in de Stichting Wijnexamens Nederland (SWEN). De SWEN kent verschillende niveaus voor wijnexa-
mens. Het productschap heeft een wijncursus ontwikkeld op Niveau 1 van de SWEN, waar winkelpersoneel in slijterij en supermarkt
gebruik van kan maken. Daarnaast is het productschap betrokken bij de Stichting Magister Vini. Deze stichting organiseert examens
op het hoogste niveau van de SWEN. Voorts organiseert het productschap jaarlijks een seminar voor wijndocenten.
Lasten
Financile relaties
Het samenwerkingsverband (FHKN) op het gebied van scholing (FNV, CNV dienstenbond en de Unie) heeft het productschap
verzocht het wijnonderwijs verder financieel te ondersteunen. Het productschap heeft in haar vergadering van 24 september 2008
hierop positief gereageerd.
Het productschap heeft in samenwerking met het CBL een wijncursus op cd-rom ontwikkeld voor winkelpersoneel. Deze cd-rom is
gebaseerd op de exameneisen van niveau I van de Stichting Wijnexamens Nederland (SWEN).
Jaarlijks organiseert het productschap een seminar voor wijndocenten. Voorts is vanaf 2006 de scriptieprijs ingesteld. Deze prijs
wordt gegeven aan de student van een universiteit of hogeschool met de beste scriptie over wijn of een wijngerelateerd onderwerp.
Met de scriptieprijs beoogt het productschap bij hoger opgeleiden belangstelling te wekken voor de wijnsector.
Baten
Overige baten
Onder overige baten is de opbrengst van de verkoop van cd-roms, wat je moet weten over wijn, opgenomen.
41 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
42 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
s
o
v
e
r
z
i
c
h
t

P
r
o
d
u
c
t
s
c
h
a
p

W
i
j
nR
e
k
e
n
i
n
g

2
0
1
0
T
o
t
a
a
l
B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
-
g
r
o
e
p
e
n
W
i
j
n
m
a
r
k
t
W
i
j
n

e
n

W
i
j
n
b
o
u
w

/

K
w
a
l
i
t
e
i
t
M
i
l
i
e
u
W
i
j
n
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
e
c
e
n
t
r
u
m
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
-
g
e
l
e
g
e
n
h
e
-
d
e
n

e
n

A
r
b
o

v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g
S
c
h
o
l
i
n
g
L
a
s
t
e
n
P
e
r
s
o
n
e
e
l
s
k
o
s
t
e
n

4
7
1
.
5
0
0


4
7
1
.
5
0
0


-


-


-


-


-


-

R
e
i
s
-
,

v
e
r
b
l
i
j
f
-

e
n

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
e
k
o
s
t
e
n

4
0
.
6
0
0


3
1
.
9
0
0


2
.
4
0
0


-


-


6
.
3
0
0


-


-

H
u
i
s
v
e
s
t
i
n
g
s
k
o
s
t
e
n

5
3
.
7
0
0


4
2
.
5
0
0


-


-


-


1
1
.
2
0
0


-


-

B
u
r
e
a
u
k
o
s
t
e
n

7
4
.
0
0
0


3
0
.
4
0
0


1
0
0


1
3
.
2
0
0


-


3
0
.
3
0
0


-


-

V
e
r
g
a
d
e
r
k
o
s
t
e
n

2
7
.
9
0
0


2
7
.
2
0
0


7
0
0


-


-


-


-


-

D
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
i
r
e
c
t

1
4
8
.
7
0
0


1
4
1
.
9
0
0


-


-


-


6
.
8
0
0


-


-

D
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

5
4
1
.
8
0
0


5
0
3
.
2
0
0


-


-


-


-


3
8
.
6
0
0


-

O
v
e
r
i
g
e

l
a
s
t
e
n

1
.
0
0
0


1
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-

t
o
t
a
a
l

a
p
p
a
r
a
a
t
s
k
o
s
t
e
n

1
.
3
5
9
.
2
0
0


1
.
2
4
9
.
6
0
0


3
.
2
0
0


1
3
.
2
0
0


-


5
4
.
6
0
0


3
8
.
6
0
0


-

S
e
c
t
o
r
a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n
:
V
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

W
i
j
n
m
a
r
k
t
o
r
d
e
n
i
n
g

9
0
0


-


9
0
0


-


-


-


-


-

A
C

N
i
e
l
s
e
n

B
V

4
8
.
6
0
0


-


4
8
.
6
0
0


-


-


-


-


-

B
i
j
e
e
n
k
o
m
s
t

m
a
r
k
t
g
e
g
e
v
e
n
s

9
.
8
0
0


-


9
.
8
0
0


-


-


-


-


-

V
o
e
d
s
e
l
v
e
i
l
i
g
h
e
i
d

4
.
0
0
0


-


-


4
.
0
0
0


-


-


-


-

W
i
j
n
b
o
u
w

1
0
.
2
0
0


-


-


1
0
.
2
0
0


-


-


-


-

B
e
s
l
u
i
t

v
e
r
p
a
k
k
i
n
g
e
n

u
i
t
v
o
e
r
i
n
g

e
n

m
o
n
i
t
o
r
i
n
g

5
1
.
3
0
0


-


-


-


5
1
.
3
0
0


-


-


-

P
u
b
l
i
c

r
e
l
a
t
i
o
n
s

7
.
4
0
0


-


-


3
.
5
0
0


-


3
.
9
0
0


-


-

K
V
N
W

4
.
4
0
0


-


-


-


-


4
.
4
0
0


-


-

S
T
I
V
A

/

B
O
B

c
a
m
p
a
g
n
e

1
1
8
.
3
0
0


-


-


-


-


1
1
8
.
3
0
0


-


-

A
l
c
o
h
o
l
v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

5
4
.
1
0
0


-


-


-


-


5
4
.
1
0
0


-


-

T
N
O

v
o
e
d
i
n
g

b
i
j
d
r
a
g
e

S
A
R

9
0
.
7
0
0


-


-


-


-


9
0
.
7
0
0


-


-

A
l
g
e
m
e
n
e

a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n

W
I
C

1
1
6
.
0
0
0


-


-


-


-


1
1
6
.
0
0
0


-


-

S
y
m
p
o
s
i
u
m

W
i
j
n

&

M
a
r
k
e
t
i
n
g

1
0
1
.
2
0
0


-


-


-


-


1
0
1
.
2
0
0


-


-

43 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
T
o
t
a
a
l
B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
-
g
r
o
e
p
e
n
W
i
j
n
m
a
r
k
t
W
i
j
n

e
n

W
i
j
n
b
o
u
w

/

K
w
a
l
i
t
e
i
t
M
i
l
i
e
u
W
i
j
n
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
e
c
e
n
t
r
u
m
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
-
g
e
l
e
g
e
n
h
e
-
d
e
n

e
n

A
r
b
o

v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g
S
c
h
o
l
i
n
g
M
a
r
k
e
t
i
n
g

A
w
a
r
d
s

1
.
8
0
0


-


-


-


-


1
.
8
0
0


-


-

O
o
g
s
t
b
o
e
k
j
e

8
.
4
0
0


-


-


-


-


8
.
4
0
0


-


-

V
e
r
a
n
k
e
r
i
n
g

A
r
b
e
i
d

1
8
.
3
0
0


-


-


-


-


-


1
8
.
3
0
0


-

A
r
b
o
c
a
t
a
l
o
g
u
s

4
.
3
0
0


-


-


-


-


-


4
.
3
0
0


-

L
e
v
e
n
s
f
a
s
e

g
e
r
i
c
h
t

p
e
r
s
o
n
e
e
l
s
b
e
l
e
i
d

1
1
.
9
0
0


-


-


-


-


-


1
1
.
9
0
0


-

O
n
d
e
r
w
i
j
s
b
i
j
d
r
a
g
e

F
H
K
N

6
2
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


6
2
.
0
0
0

D
o
c
e
n
t
e
n
d
a
g

1
2
.
6
0
0


-


-


-


-


2
.
5
0
0


-


1
0
.
1
0
0

S
c
r
i
p
t
i
e
p
r
i
j
s

9
.
6
0
0


-


-


-


-


-


-


9
.
6
0
0

O
p
l
e
i
d
i
n
g

e
n

s
c
h
o
l
i
n
g

s
u
p
e
r
m
a
r
k
t
e
n

7
9
.
4
0
0


-


-


-


-


-


-


7
9
.
4
0
0

D
i
v
e
r
s
e
n

1
4
.
4
0
0


4
0
0


-


1
0
0


-


9
0
0


-


1
3
.
0
0
0

t
o
t
a
a
l

s
e
c
t
o
r
a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n

8
3
9
.
6
0
0


4
0
0


5
9
.
3
0
0


1
7
.
8
0
0


5
1
.
3
0
0


5
0
2
.
2
0
0


3
4
.
5
0
0


1
7
4
.
1
0
0

t
o
t
a
a
l

l
a
s
t
e
n

2
.
1
9
8
.
8
0
0


1
.
2
5
0
.
0
0
0


6
2
.
5
0
0


3
1
.
0
0
0


5
1
.
3
0
0


5
5
6
.
8
0
0


7
3
.
1
0
0


1
7
4
.
1
0
0

F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
s
h
e
f
f
i
n
g

1
.
1
7
1
.
9
0
0


1
.
1
3
3
.
3
0
0


-


-


-


-


3
8
.
6
0
0


-

B
e
s
t
e
m
m
i
n
g
s
h
e
f
f
i
n
g

1
.
1
3
7
.
0
0
0


-


6
2
.
5
0
0


3
5
7
.
5
0
0


1
.
7
0
0


5
3
9
.
4
0
0


2
.
7
0
0


1
7
3
.
2
0
0

D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
i
r
e
c
t

2
8
.
9
0
0


2
8
.
9
0
0


-


-


-


-


-


-

D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

1
1
8
.
6
0
0


1
1
8
.
6
0
0


-


-


-


-


-


-

R
e
n
t
e

6
8
.
1
0
0


(
1
5
.
2
0
0
)

-


5
6
.
2
0
0


2
7
.
1
0
0


-


-


-

O
v
e
r
i
g
e

b
a
t
e
n

6
2
.
3
0
0


(
2
.
0
0
0
)

-


9
.
6
0
0


4
.
6
0
0


1
7
.
4
0
0


3
1
.
8
0
0


9
0
0

t
o
t
a
a
l

f
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g

2
.
5
8
6
.
8
0
0


1
.
2
6
3
.
6
0
0


6
2
.
5
0
0


4
2
3
.
3
0
0


3
3
.
4
0
0


5
5
6
.
8
0
0


7
3
.
1
0
0


1
7
4
.
1
0
0

R
e
s
u
l
t
a
a
t

3
8
8
.
0
0
0


1
3
.
6
0
0


-


3
9
2
.
3
0
0


(
1
7
.
9
0
0
)

-


-


-

S
t
a
n
d

v
a
n

d
e

r
e
s
e
r
v
e
R
e
s
e
r
v
e

0
1
/
0
1

2
.
4
5
8
.
5
0
0


(
5
4
8
.
9
0
0
)

-


2
.
0
2
9
.
4
0
0


9
7
8
.
0
0
0


-


-


-

R
e
s
e
r
v
e

3
1
/
1
2

2
.
8
4
6
.
5
0
0


(
5
3
5
.
3
0
0
)

-


2
.
4
2
1
.
7
0
0


9
6
0
.
1
0
0


-


-


-

44 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
s
o
v
e
r
z
i
c
h
t

P
r
o
d
u
c
t
s
c
h
a
p

W
i
j
nH
e
r
z
i
e
n
e

b
e
g
r
o
t
i
n
g

2
0
1
0
T
o
t
a
a
l
B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
-
g
r
o
e
p
e
n
W
i
j
n
m
a
r
k
t
W
i
j
n

e
n

W
i
j
n
b
o
u
w

/

K
w
a
l
i
t
e
i
t
M
i
l
i
e
u
W
i
j
n
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
e
c
e
n
t
r
u
m
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
-
g
e
l
e
g
e
n
h
e
-
d
e
n

e
n

A
r
b
o

v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g
S
c
h
o
l
i
n
g
L
a
s
t
e
n
P
e
r
s
o
n
e
e
l
s
k
o
s
t
e
n

5
0
8
.
4
0
0


5
0
8
.
4
0
0


-


-


-


-


-


-

R
e
i
s
-
,

v
e
r
b
l
i
j
f
-

e
n

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
e
k
o
s
t
e
n

4
3
.
4
0
0


3
5
.
0
0
0


2
.
4
0
0


-


-


6
.
0
0
0


-


-

H
u
i
s
v
e
s
t
i
n
g
s
k
o
s
t
e
n

5
3
.
6
0
0


4
2
.
5
0
0


-


-


-


1
1
.
1
0
0


-


-

B
u
r
e
a
u
k
o
s
t
e
n

1
0
4
.
0
0
0


4
5
.
5
0
0


-


1
9
.
1
0
0


-


3
9
.
4
0
0


-


-

V
e
r
g
a
d
e
r
k
o
s
t
e
n

2
8
.
5
0
0


2
5
.
0
0
0


1
.
5
0
0


-


-


2
.
0
0
0


-


-

D
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
i
r
e
c
t

9
0
.
0
0
0


7
0
.
0
0
0


-


1
.
0
0
0


-


9
.
0
0
0


1
0
.
0
0
0


-

D
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

5
7
9
.
5
0
0


5
3
2
.
2
0
0


-


-


-


-


4
7
.
3
0
0


-

O
v
e
r
i
g
e

l
a
s
t
e
n

1
.
7
0
0


1
.
0
0
0


-


6
0
0


-


1
0
0


-


-

t
o
t
a
a
l

a
p
p
a
r
a
a
t
s
k
o
s
t
e
n

1
.
4
0
9
.
1
0
0


1
.
2
5
9
.
6
0
0


3
.
9
0
0


2
0
.
7
0
0


-


6
7
.
6
0
0


5
7
.
3
0
0


-

S
e
c
t
o
r
a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n
:
D
r
a
a
g
v
l
a
k
o
n
d
e
r
z
o
e
k

4
0
.
0
0
0


4
0
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-

V
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

W
i
j
n
m
a
r
k
t
o
r
d
e
n
i
n
g

1
0
.
0
0
0


-


1
0
.
0
0
0


-


-


-


-


-

A
C

N
i
e
l
s
e
n

B
V

6
0
.
0
0
0


-


6
0
.
0
0
0


-


-


-


-


-

N
F
O

T
r
e
n
d
b
o
x

2
5
.
0
0
0


-


2
5
.
0
0
0


-


-


-


-


-

B
i
j
e
e
n
k
o
m
s
t

m
a
r
k
t
g
e
g
e
v
e
n
s

1
0
.
0
0
0


-


1
0
.
0
0
0


-


-


-


-


-

V
e
r
t
a
a
l
w
e
r
k

2
.
0
0
0


-


-


1
.
0
0
0


-


1
.
0
0
0


-


-

V
o
e
d
s
e
l
v
e
i
l
i
g
h
e
i
d

4
0
.
0
0
0


-


-


4
0
.
0
0
0


-


-


-


-

W
i
j
n
b
o
u
w

1
0
.
0
0
0


-


-


1
0
.
0
0
0


-


-


-


-

B
e
s
l
u
i
t

v
e
r
p
a
k
k
i
n
g
e
n

u
i
t
v
o
e
r
i
n
g

e
n

m
o
n
i
t
o
r
i
n
g

6
0
.
0
0
0


-


-


-


6
0
.
0
0
0


-


-


-

P
u
b
l
i
c

r
e
l
a
t
i
o
n
s

1
0
.
0
0
0


-


-


-


1
0
.
0
0
0


-


-

K
V
N
W

4
.
5
0
0


-


-


-


4
.
5
0
0


-


-

C
a
m
p
a
g
n
e

s
u
p
e
r
m
a
r
k
t
e
n

2
5
.
0
0
0


-


-


-


2
5
.
0
0
0


-


-

S
T
I
V
A

/

B
O
B

c
a
m
p
a
g
n
e

1
2
6
.
0
0
0


-


-


-


1
2
6
.
0
0
0


-


-

A
l
c
o
h
o
l
v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

5
0
.
0
0
0


-


-


-


5
0
.
0
0
0


-


-

T
N
O

v
o
e
d
i
n
g

b
i
j
d
r
a
g
e

S
A
R

7
3
.
0
0
0


-


-


-


-


7
3
.
0
0
0


-


-

45 Jaarrekening 2010
L. Toelichting bij rekening van baten en lasten naar subfunctie
T
o
t
a
a
l
B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
-
g
r
o
e
p
e
n
W
i
j
n
m
a
r
k
t
W
i
j
n

e
n

W
i
j
n
b
o
u
w

/

K
w
a
l
i
t
e
i
t
M
i
l
i
e
u
W
i
j
n
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
e
c
e
n
t
r
u
m
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
-
g
e
l
e
g
e
n
h
e
-
d
e
n

e
n

A
r
b
o

v
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g
S
c
h
o
l
i
n
g
A
l
g
e
m
e
n
e

a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n

W
I
C

5
0
.
0
0
0


-


-


-


-


5
0
.
0
0
0


-


-

S
y
m
p
o
s
i
u
m

W
i
j
n

&

M
a
r
k
e
t
i
n
g

1
0
0
.
0
0
0


-


-


-


-


1
0
0
.
0
0
0


-


-

M
a
r
k
e
t
i
n
g

A
w
a
r
d
s

1
.
5
0
0


-


-


-


-


1
.
5
0
0


-


-

V
e
r
a
n
k
e
r
i
n
g

A
r
b
e
i
d

1
8
.
0
0
0


-


-


-


-


-


1
8
.
0
0
0


-

A
r
b
o
c
a
t
a
l
o
g
u
s

5
.
0
0
0


-


-


-


-


-


5
.
0
0
0


-

L
e
v
e
n
s
f
a
s
e

g
e
r
i
c
h
t

p
e
r
s
o
n
e
e
l
s
b
e
l
e
i
d

1
2
.
0
0
0


-


-


-


-


-


1
2
.
0
0
0


-

O
n
d
e
r
w
i
j
s
b
i
j
d
r
a
g
e

F
H
K
N

6
2
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


6
2
.
0
0
0

D
o
c
e
n
t
e
n
d
a
g

3
0
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


3
0
.
0
0
0

O
n
d
e
r
w
i
j
s
m
a
t
e
r
i
a
a
l

2
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


2
.
0
0
0

S
c
r
i
p
t
i
e
p
r
i
j
s

1
5
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


1
5
.
0
0
0

W
i
j
n
c
u
r
s
u
s
s
e
n

/

S
W
E
N

3
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


3
.
0
0
0

O
p
l
e
i
d
i
n
g

e
n

s
c
h
o
l
i
n
g

s
u
p
e
r
m
a
r
k
t
e
n

6
5
.
0
0
0


-


-


-


-


-


-


6
5
.
0
0
0

O
n
d
e
r
w
i
j
s
b
i
j
d
r
a
g
e

C
B
L

2
1
.
0
0
0


-


-


-


-


1
.
0
0
0


-


2
0
.
0
0
0

t
o
t
a
a
l

s
e
c
t
o
r
a
c
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n

9
3
0
.
0
0
0


4
0
.
0
0
0


1
0
5
.
0
0
0


5
1
.
0
0
0


6
0
.
0
0
0


4
4
2
.
0
0
0


3
5
.
0
0
0


1
9
7
.
0
0
0

t
o
t
a
a
l

l
a
s
t
e
n

2
.
3
3
9
.
1
0
0


1
.
2
9
9
.
6
0
0


1
0
8
.
9
0
0


7
1
.
7
0
0


6
0
.
0
0
0


5
0
9
.
6
0
0


9
2
.
3
0
0


1
9
7
.
0
0
0

F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
F
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g
s
h
e
f
f
i
n
g

1
.
0
4
5
.
0
0
0


9
9
7
.
7
0
0


-


-


-


-


4
7
.
3
0
0


-

B
e
s
t
e
m
m
i
n
g
s
h
e
f
f
i
n
g

1
.
2
1
3
.
6
0
0


-


1
0
8
.
9
0
0


3
6
8
.
9
0
0


-


4
9
4
.
6
0
0


4
5
.
0
0
0


1
9
6
.
2
0
0

D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
i
r
e
c
t

3
2
.
8
0
0


3
2
.
8
0
0


-


-


-


-


-


-

D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

1
2
7
.
6
0
0


1
2
7
.
6
0
0


-


-


-


-


-


-

R
e
n
t
e

6
1
.
9
0
0


(
1
3
.
8
0
0
)

-


5
1
.
1
0
0


2
4
.
6
0
0


-


-


-

O
v
e
r
i
g
e

b
a
t
e
n

1
7
.
8
0
0


2
.
0
0
0


-


-


-


1
5
.
0
0
0


-


8
0
0

t
o
t
a
a
l

f
i
n
a
n
c
i
e
r
i
n
g

2
.
4
9
8
.
7
0
0


1
.
1
4
6
.
3
0
0


1
0
8
.
9
0
0


4
2
0
.
0
0
0


2
4
.
6
0
0


5
0
9
.
6
0
0


9
2
.
3
0
0


1
9
7
.
0
0
0

R
e
s
u
l
t
a
a
t

1
5
9
.
6
0
0


(
1
5
3
.
3
0
0
)

-


3
4
8
.
3
0
0


(
3
5
.
4
0
0
)

-


-


-

S
t
a
n
d

v
a
n

d
e

r
e
s
e
r
v
e
R
e
s
e
r
v
e

0
1
/
0
1

2
.
4
5
8
.
5
0
0


(
5
4
8
.
9
0
0
)

-


2
.
0
2
9
.
4
0
0


9
7
8
.
0
0
0


-


-


-

R
e
s
e
r
v
e

3
1
/
1
2

2
.
6
1
8
.
1
0
0


(
7
0
2
.
2
0
0
)

-


2
.
3
7
7
.
7
0
0


9
4
2
.
6
0
0


-


-


-

46 Jaarrekening 2010
M.
Overige
bijlagen
47 Jaarrekening 2010
M. Overige bijlagen
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
e


D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

/

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

R
e
k
e
n
i
n
g

2
0
1
0
H
e
r
z
i
e
n
e

b
e
g
r
o
t
i
n
g

2
0
1
0
R
e
k
e
n
i
n
g

2
0
0
9
S
u
b
f
u
n
c
t
i
e

T
o
t
a
a
l


B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
g
r
o
e
p
e
n
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
g
e
-
l
e
g
e
n
h
e
d
e
n

e
n

A
r
b
o

V
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

T
o
t
a
a
l


B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
g
r
o
e
p
e
n
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
g
e
-
l
e
g
e
n
h
e
d
e
n

e
n

A
r
b
o

V
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g

T
o
t
a
a
l


B
e
s
t
u
u
r
,

C
o
m
m
i
s
s
i
e
s

e
n

w
e
r
k
g
r
o
e
p
e
n
S
o
c
i
a
l
e

A
a
n
g
e
-
l
e
g
e
n
h
e
d
e
n

e
n

A
r
b
o

V
o
o
r
l
i
c
h
t
i
n
g
D
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-


d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

v
a
n
u
i
t

W
e
r
k
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e

H
P
A
:
H
P
A

B
e
s
t
u
u
r

A
f
d
e
l
i
n
g
e
n
:
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
e

5
9
.
5
0
0


5
9
.
5
0
0


-


6
1
.
0
0
0


6
1
.
0
0
0


-


3
7
.
4
0
0


3
7
.
4
0
0


-

P
e
r
s
o
n
e
e
l

e
n

O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e

3
9
.
7
0
0


3
9
.
7
0
0


-


3
9
.
8
0
0


3
9
.
8
0
0


-


4
3
.
7
0
0


4
3
.
7
0
0


-

I
n
t
e
r
n
e

A
u
d
i
t
d
i
e
n
s
t

1
0
.
1
0
0


1
0
.
1
0
0


-


1
1
.
1
0
0


1
1
.
1
0
0


-


1
.
4
0
0


1
.
4
0
0


-

J
u
r
i
d
i
s
c
h
e
-

e
n

B
e
s
t
u
u
r
s
a
a
n
g
e
l
e
g
e
n
h
e
d
e
n

2
3
.
8
0
0


2
3
.
8
0
0


-


2
7
.
7
0
0


2
7
.
7
0
0


-


2
1
.
2
0
0


2
1
.
2
0
0


-

F
i
n
a
n
c
i

n
,

P
l
a
n
n
i
n
g

e
n

C
o
n
t
r
o
l

1
2
0
.
5
0
0


1
2
0
.
5
0
0


-


1
2
8
.
9
0
0


1
2
8
.
9
0
0


-


8
2
.
1
0
0


8
2
.
1
0
0


-

I
n
f
o
r
m
a
t
i
e
-

e
n

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e

4
6
.
1
0
0


4
6
.
1
0
0


-


4
6
.
5
0
0


4
6
.
5
0
0


-


3
5
.
4
0
0


3
5
.
4
0
0


-

F
a
c
i
l
i
t
a
i
r
e

D
i
e
n
s
t

4
4
.
5
0
0


4
4
.
5
0
0


-


5
2
.
4
0
0


5
2
.
4
0
0


-


7
6
.
8
0
0


7
6
.
8
0
0


-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g

r
e
g
e
l
i
n
g
e
n

-


-


-


-


-


-


5
3
.
8
0
0


5
3
.
8
0
0

E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
e

G
e
b
o
u
w

1
7
.
9
0
0


1
7
.
9
0
0


-


1
5
.
8
0
0


1
5
.
8
0
0


-


2
.
0
0
0


2
.
0
0
0


-

t
o
t
a
a
l

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t
i
n
g
e
n

H
P
A

A
f
d
e
l
i
n
g
e
n

3
6
2
.
1
0
0


3
6
2
.
1
0
0


-


3
8
3
.
2
0
0


3
8
3
.
2
0
0


-


3
5
3
.
8
0
0


3
5
3
.
8
0
0


-

O
v
e
r
i
g
e
:
H
P
A

B
e
s
t
u
u
r

V
o
o
r
z
i
t
t
e
r

4
8
.
4
0
0


4
8
.
4
0
0


-


4
9
.
9
0
0


4
9
.
9
0
0


-


4
3
.
9
0
0


4
3
.
9
0
0


-

H
P
A

B
e
s
t
u
u
r

A
l
g
e
m
e
e
n

4
8
.
4
0
0


4
8
.
4
0
0


-


5
4
.
3
0
0


5
4
.
3
0
0


-


2
2
.
9
0
0


2
2
.
9
0
0


-

H
P
A

G
e
m
e
e
n
s
c
h
a
p
p
e
l
i
j
k

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
a
t

1
5
.
4
0
0


1
5
.
4
0
0


-


1
5
.
9
0
0


1
5
.
9
0
0


-


1
4
.
8
0
0


1
4
.
8
0
0


-

H
P
A

A
f
d
e
l
i
n
g

A
r
b
e
i
d

(
s
e
c
r
e
t
a
r
i
a
a
t
)

2
8
.
1
0
0


-


2
8
.
1
0
0


3
5
.
6
0
0


-


3
5
.
6
0
0


4
4
.
0
0
0


-


4
4
.
0
0
0

H
P
A

A
f
d
e
l
i
n
g

A
r
b
e
i
d

(
v
e
r
a
n
k
e
r
i
n
g

a
r
b
e
i
d
)

1
0
.
5
0
0


-


1
0
.
5
0
0


1
1
.
7
0
0


-


1
1
.
7
0
0


1
2
.
6
0
0


-


1
2
.
6
0
0

H
P
A

A
f
d
e
l
i
n
g

V
o
e
d
s
e
l

e
n

v
o
e
d
i
n
g

2
8
.
9
0
0


2
8
.
9
0
0


-


2
8
.
9
0
0


2
8
.
9
0
0


-


2
6
.
6
0
0


2
6
.
6
0
0


-

t
o
t
a
a
l

d
i
e
n
s
t
e
n

d
o
o
r

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

5
4
1
.
8
0
0


5
0
3
.
2
0
0


3
8
.
6
0
0


5
7
9
.
5
0
0


5
3
2
.
2
0
0


4
7
.
3
0
0


5
1
8
.
6
0
0


4
6
2
.
0
0
0


5
6
.
6
0
0

D
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t
:
H
P
A

M
e
d
e
b
e
w
i
n
d

1
1
1
.
9
0
0


1
1
1
.
9
0
0


-


1
2
0
.
9
0
0


1
2
0
.
9
0
0


-


1
1
3
.
9
0
0


1
1
3
.
9
0
0


-

H
P
A

B
e
s
t
u
u
r

A
f
d
e
l
i
n
g
e
n

(
P
&
O

-

O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
s
r
a
a
d
)

6
.
7
0
0


6
.
7
0
0


-


6
.
7
0
0


6
.
7
0
0


-


-


-


-

t
o
t
a
a
l

d
i
e
n
s
t
e
n

a
a
n

d
e
r
d
e
n

-

d
o
o
r
b
e
l
a
s
t

1
1
8
.
6
0
0


1
1
8
.
6
0
0


-


1
2
7
.
6
0
0


1
2
7
.
6
0
0


-


1
1
3
.
9
0
0


1
1
3
.
9
0
0


-