ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

1. Completa amb desinències

Ἐν τῇ Κρήτῃ οἰκ____ ὁ Μίνως. Ὁ δὲ Μίνως μόνος ἐν τῇ Κρήτῃ οὐ ζ__.
Ἔστι δὲ αὐτῷ παῖς τις ὀνόμα___ Ἀριάδνη. Ἡ δὲ Ἀριάνη φιλεῖ τ___ τ___
Αἰγέως υἱόν, τὸν Θησέα, ὁς ἐν τῷ λαβυρίθῳ ἐστίν. Ἐκεῖ δὲ οἰκεῖ θηρί___
τι. Τὸ ὄνομα αὐτ__ Ἀστέριός ἐστιν. Ὁ δὲ Ἀστέριος, ὁς ἐν τῇ Κρήτῃ
“Μινώταυρος” καλεῖτ___, τέκνον ἐστὶν ταύρου καὶ τῆς Πασιφά___ (ἡ δὲ
Πασιφάη μήτ___ τῆς Ἀριάδνης ἐστίν).

2. Completa amb la paraula adient (que haurás de declinar en genitiu)
τὸ σῶμα, ἡ οἰκία, ἡ ἀγορά, τὸ ὄνομα,
ἡ πόλις 2, ἡ γῆ, ὁ ναός, ἡ ἀκρόπολις, τὸ ἱερόν

- Τὸ θέατρον μέρος ______________ ἐστίν.

- Καὶ ἡ ἀγορὰ μέρος ________________ ἐστίν.
- Ἡ δὲ ὁδὸς τῶν Παναθηναίων μέρος ________________ ἐστιν.
- Τὰ Προπύλαια μέρος _____________ ἐστίν.
- Ἡ στήλη μέρος ἐστὶ _______________
- Ὁ ναὸς μέρος ἐστὶ _______________
- Ἡ Ἑλλὰς μέρος ________________ ἐστιν.
- “αρχι” μέρος ἐστὶ __________________ “Ἀρχίστρατος”.
- Ἡ γλῶσσα μέρος ἐστὶ _________________
- Ἡ γυναικωνῖτις μέρος __________________ ἐστίν

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

3. Canvia la sintaxi
Exemple‧ Ἡ Ὑπατία ἔχει πρεσβυτέραν ἀδελφήν =
"

Ἔστι γὰρ αὐτῇ πρεσβυτέρα ἀδελφή

α. Ἡ Ὑπατία ἔχει πρεσβύτερον ἀδελφόν
β. ὁ Ἀπολλώδωρος ἔχει μικρὰν ἀδελφήν
γ. ὁ πάππος ἔχει ὄνομα Ἀρχίστρατον
δ. ὁ Ἀπολλώνιος καὶ ἡ Ἀρχιστράτη τρία τέκνα ἔχουσιν
ε. ὁ Ἀπολλώδωρος ἔχει πάππον καὶ τήθην

4. Completa amb desinències

- Ὁ Ὄλυμπ___, ἐν τ__ Ὀλύμπ__, ἐξ Ὀλύμπ__ ‧ Ὀλύμπιος.
- ἡ Τύρος, ἐν τ__ Τύρ__, ἐκ Τύρ__ ‧ ὁ Τύριος, οἱ Τύρι__
- ἡ Σμύρνη, ἐν τ__ Σμύρν__, ἐκ Σμύρν___ ‧ ὁ Σμυρναῖος, οἱ Σμυρναί__
- οἱ Δελφοί, ἐν τ__ Δελφ___, __ Δελφῶν‧ ὁ Δελφός, ἡ Δελφίς.
- αἱ Ἀθῆναι, ἐν τ__ Ἀθήν__ , ἐξ Ἀθην__ ‧ ὁ Ἀθηναῖ__, ἡ Ἀθηναί__.
- ἡ Ἑλλ___, ἐν τ__ Ἑλλάδ__ , ἐξ Ἑλλάδ__ ‧ ὁ Ἕλλην, οἱ Ἕλλην__.

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

5. Completa amb la paraula adient (que haurás de declinar en acusatiu)
ὁ ναός, τὰ τέκνα, (ἡ) κιθάρα, τὸ σῶμα, (ἡ) γῆ
(τὰ) ὑφάσματα, ὁ πάππος, (ὁ) δοῦλος, (ἡ) δούλη, (ὁ) πλοῦτος

- ἡ ἱέρεια Κασσάνδρα ___ τοῦ Ἀπόλλωνος ___________ θεραπεύει
- ἡ μήτηρ __________________ θεραπεύει
- ὁ Ἀρχίστρατος πολλὰ _______________ κλώθει καὶ ῥάπτει
- ὁ Πάτροκλος ______________ ἔχει καὶ ___________________ ἀσκεῖ
- ὁ Ἀπολλώνιος __________________ ἐν τῷ συμποσίῳ εὑρίσκει
- ὁ πτωχὸς ἄνθρωπος οὔτε οἰκίαν ἔχει, οὔτε _________ , οὔτε _________ .
- ἡ δέσποινα ____________ ἔχει.
- ἡ δεσπότης ____________ ἔχει.

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

SOLUCIONS
1. Completa amb desinències

Ἐν τῇ Κρήτῃ οἰκεῖ ὁ Μίνως. Ὁ δὲ Μίνως μόνος ἐν τῇ Κρήτῃ οὐ ζῇ. Ἔστι
δὲ αὐτῷ παῖς τις ὀνόματι Ἀριάδνη. Ἡ δὲ Ἀριάνη φιλεῖ τὸν τοῦ Αἰγέως
υἱόν, τὸν Θησέα, ὁς ἐν τῷ λαβυρίθῳ ἐστίν. Ἐκεῖ δὲ οἰκεῖ θηρίον τι. Τὸ
ὄνομα αὐτῷ Ἀστέριός ἐστιν. Ὁ δὲ Ἀστέριος, ὁς ἐν τῇ Κρήτῃ
“Μινώταυρος” καλεῖτεῖται, τέκνον ἐστὶν ταύρου καὶ τῆς Πασιφάης (ἡ δὲ
Πασιφάη μήτηρ τῆς Ἀριάδνης ἐστίν).
2. Completa amb la paraula adient (que haurás de declinar en genitiu)
τὸ σῶμα, ἡ οἰκία, ἡ ἀγορά, τὸ ὄνομα,
ἡ πόλις 2, ἡ γῆ, ὁ ναός, ἡ ἀκρόπολις, τὸ ἱερόν
- Τὸ θέατρον μέρος τῆς πόλεως ἐστίν.

- Καὶ ἡ ἀγορὰ μέρος τῆς πόλεως ἐστίν.
- Ἡ δὲ ὁδὸς τῶν Παναθηναίων μέρος τῆς ἀγορᾶς ἐστιν.
- Τὰ Προπύλαια μέρος τῆς ἀκροπόλεως ἐστίν.
- Ἡ στήλη μέρος ἐστὶ τοῦ ναοῦ
- Ὁ ναὸς μέρος ἐστὶ τοῦ ἱεροῦ
- Ἡ Ἑλλὰς μέρος τῆς γῆς ἐστιν.
- “αρχι” μέρος ἐστὶ τοῦ ὀνόματος “Ἀρχίστρατος”.
- Ἡ γλῶσσα μέρος ἐστὶ τοῦ σώματος
- Ἡ γυναικωνῖτις μέρος τῆς οἰκίας ἐστίν

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

3. Canvia la sintaxi
Exemple‧ Ἡ Ὑπατία ἔχει πρεσβυτέραν ἀδελφήν =
"

Ἔστι γὰρ αὐτῇ πρεσβυτέρα ἀδελφή

α. Ἡ Ὑπατία ἔχει πρεσβύτερον ἀδελφόν
Ἔστι γὰρ αὐτῇ πρεσβύτερος ἀδελφός
β. ὁ Ἀπολλώδωρος ἔχει μικρὰν ἀδελφήν
Ἔστι γὰρ αὐτῷ μικρὰ ἀδελφή
γ. ὁ πάππος ἔχει ὄνομα Ἀρχίστρατον
Ἔστι γὰρ αὐτῷ (τῷ πάππῳ) ὄνομα Ἀρχίστρατος
δ. ὁ Ἀπολλώνιος καὶ ἡ Ἀρχιστράτη τρία τέκνα ἔχουσιν
Ἔστι γὰρ αὐτοῖς τρία τέκνα
ε. ὁ Ἀπολλώδωρος ἔχει πάππον καὶ τήθην
Ἔστι γὰρ αὐτῷ πάππος καὶ τήθη

4. Completa amb desinències

- Ὁ Ὄλυμπος, ἐν τῷ Ὀλύμπῳ, ἐξ Ὀλύμπου ‧ Ὀλύμπιος.
- ἡ Τύρος, ἐν τῇ Τύρῳ, ἐκ Τύρου ‧ ὁ Τύριος, οἱ Τύριοι
- ἡ Σμύρνη, ἐν τῇ Σμύρνῃ, ἐκ Σμύρνης ‧ ὁ Σμυρναῖος, οἱ Σμυρναίοι
- οἱ Δελφοί, ἐν τοῖς Δελφοῖς, ἐκ Δελφῶν‧ ὁ Δελφός, ἡ Δελφίς.
- αἱ Ἀθῆναι, ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἐξ Ἀθηνῶν ‧ ὁ Ἀθηναῖοι, ἡ Ἀθηναία.
- ἡ Ἑλλάς, ἐν τῇ Ἑλλάδι , ἐξ Ἑλλάδος ‧ ὁ Ἕλλην, οἱ Ἕλληνες.

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α´

DEPARTAMENT CULTURA CLASSICA
IES COTES BAIXES

RECAPITULACIÓ α´

5. Completa amb la paraula adient (que haurás de declinar en acusatiu)
ὁ ναός, τὰ τέκνα, (ἡ) κιθάρα, τὸ σῶμα, (ἡ) γῆ
(τὰ) ὑφάσματα, ὁ πάππος, (ὁ) δοῦλος, (ἡ) δούλη, (ὁ) πλοῦτος

- ἡ ἱέρεια Κασσάνδρα τὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ναόν θεραπεύει
- ἡ μήτηρ τὰ τέκνα θεραπεύει
- ὁ Ἀρχίστρατος πολλὰ ὑφάσματα κλώθει καὶ ῥάπτει
- ὁ Πάτροκλος κιθάραν ἔχει καὶ τὸ σῶμα ἀσκεῖ
- ὁ Ἀπολλώνιος τὸν πάππον ἐν τῷ συμποσίῳ εὑρίσκει
- ὁ πτωχὸς ἄνθρωπος οὔτε οἰκίαν ἔχει, οὔτε γῆν, οὔτε πλοῦτον .
- ἡ δέσποινα δούλην ἔχει.
- ἡ δεσπότης δοῦλον ἔχει.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful