Está en la página 1de 91

STT Ni dung yu cu

Loi
yu cu
INF
FTTx G-PON: Tt c cc thit b, vt t v dch v cn thit cung cp cc tnh
nng quy nh trong H s mi thu ny
Trong ti liu ny, Optical Network Terminal (ONT) and Optical Network Unit
(ONU) c coi l ging nhau v c gi l ONT
VNPT c k hoch thc hin mng truy nhp FTTx G-PON, phn ny tp trung
vo cc yu cu chc nng mng truy nhp FTTx G-PON.
Cc yu cu chung
Phn 1: Cc yu cu cho G-PON (OLT)
Phn 2: Cc yu cu cho Optical Network Terminal (ONT)
Phn 3: Cc tnh nng Multicast IPTV
Phn 4: Qun tr v qun l vn hnh (NMS)
Cc yu cu trong phn ny c p dng cho ton b h thng G-PON, bao gm
c OLT v ONT.
INF
1 H thng cho thu phi h tr IPv4 vi c phn cng v phn mm MRQ
INF
1 H thng cho thu G-PON phi h tr chuyn ti lu lng IPv6 MRQ
2 H thng cho thu G-PON h tr IPv6 (Chng ch IPv6 phin bn 2) RQ1
INF
1. Gii thiu chung
1.1. nh ngha
INF
1.4. Cc yu cu chung
INF
1.2. Gii thiu
INF
1.3. Cu trc ti liu
INF
1.4.1. I P version 4
1.4.2. I P version 6
1.4.3. Cc dch v cung cp trn h thng GPON
4
Dch v truy nhp Internet (HIS).
Dch v truyn hnh trn nn IP (IPTV):
Truyn hnh qung b, Multicast, Video theo yu cu
Dch v VPN truyn s liu:
VPN L2: im ni im, im ni a im, a im ni a im.
VPN L3: im ni im, a im ni a im.
Dch v thoi trn nn IP (VoIP) da trn giao thc thit lp phin (SIP)
H tr giao din a/b ti thit b u cui ONT cho thoi (POTS).
Truyn hnh cp ng trc (CATV).
H thng phi h tr tnh nng multicast (IGMP v2/v3 snooping/proxy)
Gii php ca h thng thit b GPON d thu phi p ng cung cp c tt c
cc dch v nu trn.
M t chi tit gii php k thut tng th ca h thng GPON FTTx cho thu.
Gii php tng th t nht phi c cc gii php: gii php nh x cc dch v, cht
lng dch v (QoS), bo mt, qun l mng (NMS).
MRQ
INF
5
Nh thu phi m t chi tit gii php ng b h thng v a ra cc tiu chun
ng b m h thng d thu h tr.
RQ3
6
H thng h tr gii php ng b tn hiu trong. Gii php ng b trong phi c
s n nh di hn vi chu k ln hn 1* 10-6 mi nm v 1* 10-8 trong mi 24
gi trong trng hp khng c bt k ngun tn hiu ng b tham chiu no
(trong hoc ngoi).
RQ3
7
Trong trng hp ngun ng b ngoi gp s c, h thng phi c gii php t
ng chuyn sang ngun ng b trong v m bo kh nng chuyn v ngun
ng b ngoi khi n c hi phc.
RQ1
8
H thng h tr cc giao thc ng b: NTP v3/v4 and IEEE 1588v2 PTP
(Precision Time Protocol).
RQ1
9 Tn hiu trong ca h thng phi tun th chun ITU-T G.8262. RQ1
10 Mng ng b ca h thng phi tun th chun ITU-T G.8261. RQ1
INF
11
n v thng thu s phi cung cp thit k h thng mng tng th chi tit (low-
level design) bao gm c nhng yu cu: cu hnh NMS, nng lc ca thit b,
cng sut thit b, s mng kt ni, s mng truyn dn, s lp t thit
b, s thi cng cp, ngun v truyn dn.
MRQ
12
n v thng thu s phi cung cp thit k h thng mng chi tit (high-level
design) bao gm: quy hoch ti nguyn, quy hoch VLAN, nh s a ch IP, cu
hnh thit b, tin trnh thit lp v kt thc dch v, cu hnh QoS, lung dch v .
. .
MRQ
INF
13 S dng gic cm loi SC/UPC MRQ
INF 1.5.2. Cc tnh nng bo mt
1.4.4. Tnh nng ng b
1.5. Thit k h thng
1.5.1. Gic cm kt ni n h thng mng quang (ODN)
14
Nh thu cn phi m t kh nng ngn chn vic s dng ti nguyn mng khng
c php bao gm: kh nng ngn chn bo qung b (broadcast storm), danh
sch iu khin truy nhp (ACL) v lc lu lng.
MRQ
15 H thng phi h tr kh nng lc VLAN MRQ
16 H thng phi h tr kh nng lc a ch MAC MRQ
17 H thng phi h tr kh nng chng gi mo a ch MAC MRQ
18 H thng phi h tr kh nng chng gi mo ARP MRQ
19 H thng phi h tr kh nng ngn chn tn cng t chi dch v (DoS) MRQ
20 H thng phi h tr kh nng ngn chn bo qung b (broadcast storm) MRQ
21
H thng phi h tr kh nng chia tch theo thu bao hoc lu lng v kh nng
cch ly giao thc.
RQ2
22
VNPT yu cu tt c cc thnh phn trong h thng FTTx G-PON v tt c cc h
thng cho thu trong d n ny phi m bo cht lng cao nht. Nh thu phi
m bo h thng FTTx G-PON p ng kh nng cung cp cc dch v t ti
99.999%
RQ2
2. Cc yu cu cho thit b kt cui ng quang (OLT) G-PON
INF
2.1. Cc yu cu chung
23
Nh thu phi xut cc gii php d phng ti u cho thit b m bo tin
cy trn mng thc t ln hn 99.999%.
MRQ
INF
24
Nh thu phi m t r rng cc gii php v l trnh pht trin sn phm ti
u, nng cp hoc tch hp cho vic trin khai cc chng loi thit b xPON theo
cc tiu ch:
Tch hp gia thit k v vn hnh i vi h tng cp quang, mng cp quang
trong nh, b chia quang, thit b kt cui ng quang (OLT) v thit b kt cui
mng quang (ONT).
Qun l mng tch hp.
RQ1
25
H thng OLT G-PON phi h tr phng thc kt ni PPPoE da trn h thng
RADIUS vi 07 tham s: Hostname_Rack/ Frame/ Shelf/ Slot:port/ Svlan:Cvlan
hoc tng ng.
MRQ
26
H thng OLT G-PON phi h tr phng thc xc thc IPoE vi 07 tham s:
Hostname_Rack/ Frame/ Shelf/ Slot:port/ Svlan:Cvlan hoc tng ng.
MRQ
27
H thng G-PON cho thu phi c kim tra, th nghim tng thch thnh
cng vi mng bng rng ca VNPT H Ni trc thi im ng thu
MRQ
2.2. Cc tnh nng ring
INF
28
H thng OLT cho thu phi tun th theo chun ITU-T G.984 vi b sung mi
nht.
MRQ
29
H thng OLT cho thu c kch thc nh, d dng lp t, tit kim khng gian
c th tn dng rack indoor 19 inch hin c ca VNPT
RQ1
30
Nh thu cung cp cc s kin trc v m t chi tit h thng G-PON cho thu
v nu r cc thnh phn hin c trong h thng.
RQ2
31
Nh thu nu r s lng ONT ti a c h tr trn mi cng PON ca thit b
OLT G-PON. Ti thiu phi h tr 64 thit b ONT.
MRQ
32
Thit b OLT cho thu h tr c ch d phng iu khin v qun l. Nh thu
m t chi tit cc gii php d phng nu trn.
RQ1
33
Nh thu cn nu r thi gian gin on dch v ti a khi thc hin nng cp
phn mm hoc phn sn (firmware) trn thit b OLT.
RQ2
34
Nh thu nu r nng lc, kh nng m rng ca h thng OLT G-PON cho thu
trong d n ny (cung cp cc ti liu k thut chi tit).
RQ2
35
H thng OLT G-PON phi s dng giao tip quang GE (SFP) kt ni ti cc thit
b MEN Switch trn MAN-E ca VNPT.
MRQ
36
Gii php OLT G-PON cho thu phi h tr t nht 02 modul hoc card iu
khin v 02 cng GE hng ln.
MRQ
37
Thit b OLT G-PON h tr kh nng m rng giao din quang hng ln vi
dung lng: 04 giao din GE hoc 02 giao din 10GE.
RQ1
38
Nu cc giao din hng ln c gn trn modul iu khin/qun l, nh thu
cn ghi r cc kt ni hng ln ny trn modul iu khin/qun l d phng ang
hot ng hay ang tt.
RQ2
39
Thit b OLT G-PON cho thu h tr cc ch hot ng/d phng v phn
chia ti gia cc giao din hng ln tn dng ti a bng thng kt ni .
RQ1
40
Thit b OLT G-PON cho thu h tr tnh nng quang OTDR thc hin gim st
ng truyn quang v kh nng kim tra OTDR trc tuyn m khng nh hng
ti cht lng cc dch v ang cung cp.
RQ2
41 H thng OLT cho thu h tr kh nng d phng ngun -48V DC RQ1
INF
2.3. Cu trc thit b
2.4. Cc giao din quang trn OLT
42
Nh thu phi nu r h thng OLT G-PON h tr loi si cp quang no theo
khuyn ngh ITU-T G.652 sau:
Lp A.
Lp B.
Lp C.
Lp D.
RQ2
INF
43 Thit b OLT phi h tr giao din GE: 1000 Base-ZX/LX SFP. MRQ
44 Thit b OLT h tr giao tip 10GE: 10G Base loi LR/ER XFP/SFP+ RQ2
INF
45 Cng PON h tr tc 2.488Gbps(Rx)/1.244Gbps (Tx). RQ1
46
Cng PON h tr cc bc sng tiu chun:
Bc sng 1490nm cho hng xung.
Bc sng 1310nm cho hng ln.
Bc sng 1550nm cho RF qung b (truyn hnh cp - CATV).
MRQ
47 Cng PON h tr cc t s chia: 1: 2, 1: 4, 1: 8, 1: 16, 1: 32, 1: 64 RQ1
48 Thit b OLT h tr kh nng m rng ln n 16 cng PON. RQ2
49 Thit b OLT h tr kh nng m rng ln n 32 cng PON. RQ1
50
Khong suy hao phi tun th theo chun ITU-T G.984.2 vi b sung mi nht.
Lp B+ hoc lp C+ vi khong suy hao ln ti 28 dB khng tnh n k thut
sa li chuyn tip (FEC).
MRQ
51 Cng PON h tr tnh nng sa li chuyn tip (FEC) hai chiu. RQ2
52
Cng PON h tr kh nng truyn tn hiu vi khong cch vt l ln n 20km
m khng cn bt k b khuych i quang no trn tuyn.
RQ1
INF
53
Gii php OLT G-PON phi h tr t nht 16 cng PON. Nh thu phi nu r s
lng PON ports ti a i vi gii php cho thu.
MRQ
54
Dung lng kt ni hng ln ca gii php OLT G-PON cho thu phi h tr t
nht 2 x 1GE (LAG) vi c ch song cng. Nh thu phi nu r kh nng m
rng ti a i vi kt ni hng ln.
MRQ
2.4.1. Cc giao din quang hng ln
2.4.2. Cc giao din quang hng xung
2.5. Dung lng/Kh nng m rng/Vn hnh
55
Gii php OLT G-PON cho thu phi h tr t nht 1024 thit b kt cui mng
quang (ONT). Nh thu phi nu r gii php cng s lng thit b kt cui mng
quang (ONT) ti a c th h tr.
MRQ
56
Thit b OLT G-PON cho thu phi h tr kh nng chuyn mch v chuyn tip
tc thi:
Thng lng trung bnh ca mi cng PON t nht l: 2,5Gbps.
Dung lng chuyn mch ti thiu phi t theo cng thc:
([(tng s cng PON) x 2,5Gbps] + [(tng s cng PON) x 2,5Gbps]/2) x 2
Nh thu phi nu r dung lng chuyn mch ti a ca thit b.
MRQ
57
Mi cng G-PON h tr t nht 1024 GEM ports cng vi s phn pht mm do
ti cc ONT. Nh thu nu r s lng GEM ports ti a i vi mi cng G-
PON
RQ2
58
Mi cng G-PON h tr t nht 256 T-CONT cng vi s phn pht mm do ti
cc ONT. Nh thu nu r s lng T-CONT ti a i vi mi cng G-PON
RQ2
59
H thng OLT G-PON h tr kh nng nh x t phn G-PON n phn Ethernet
vi 08 mc u tin (03 bt).
RQ2
60
Nh thu nu r s lng ti a: thit b kt cui VoIP v cng POTS c h tr
trn mi cng PON.
RQ2
INF
61
Nh thu nu r cc c ch bo v c h tr c nu trong chun ITU-T
G.984.1:
H thng ch c OLT hot ng song cng.
H thng G-PON song cng hon ton.
H thng song cng mt phn.
RQ2
62
Nh thu m t chi tit cc tin trnh kch hot bo v (khi li xy ra) v chuyn
li trng thi ban u (khi li c khc phc) tng ng vi cc loi bo v
c h tr nu trn.
RQ2
63
Nh thu nu r khong thi gian gin on khi kch hot bo v (khi li xy ra)
v chuyn li trng thi ban u (khi li c khc phc) tng ng vi cc
loi bo v:
H thng ch c OLT hot ng song cng.
H thng G-PON song cng hon ton.
H thng song cng mt phn.
RQ2
64 Thit b OLT G-PON h tr cc kh nng bo v: loi B. RQ3
65 Thit b OLT G-PON h tr cc kh nng bo v: loi C v loi C dual homing. RQ2
INF
2.6. C ch bo v PON
2.7. Tnh nng hc a ch MAC
66
Nh thu nu r kh nng hc a ch MAC ca h thng OLT G-PON cho thu.
Dung lng ti thiu a ch MAC c th hc l 8K.
MRQ
67
Nh thu nu r kh nng s dng giao din dng lnh (CLI) hay giao din ha
(GUI) trn thit b OLT G-PON hin th s a ch MAC hc theo tng
VLAN, tng cng PON, tng thit b ONT.
RQ2
68
Tnh nng gii hn s lng a ch MAC c hc t thit b ONT s c thc
hin trn thit b OLT G-PON. Khi s lng a ch MAC ti hn, cc khung d
liu nhn c c ngun t mt a ch MAC mi s b hy b. Nh thu nu r:
C h tr tnh nng gii hn a ch MAC nh nu trn.
Gi tr gii hn a ch MAC trn mi ONT c th c cu hnh trn thit b
OLT G-PON.
Khong gii hn a ch MAC no c h tr.
RQ1
INF
69
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr ti thiu 4K VLAN hoc nhm cu
L2 (min qung b).
H thng phi h tr khong gi tr VLAN ID t 2 n 4093.
MRQ
70
Ngoi tr cc chc nng VLAN ring v IGMP snooping c kch hot cho mt
nhm cu L2, nh thu nu r c ch chuyn tip cu L2 trong sut c c h tr
i vi mi nhm cu L2 hay khng.
RQ2
71
H thng OLT G-PON cho thu h tr kh nng nh x 4K VLAN ti mt giao
din kt ni hng ln hoc ca thit b OLT.
RQ1
72
Nh thu nu r phng thc nh x VLAN t mt thit b ONT n mt nhm
cu L2 trong bng chuyn mch c h tr di y:
nh x n gin.
Xp chng VLAN (stacking).
Bin dch VLAN (translation).
nh x hai th (double tags).
RQ1
73
Bt k khung d liu no c gi tr VLAN nh x khng xc nh nhn c t
bt k thit b ONT hay giao din no u b hy b.
RQ2
74
Cc loi giao thc iu khin lp 2 u c th truyn ti trong sut qua thit b
OLT vi kiu hot ng xp chng VLAN (stacking).
RQ2
75
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr ngay kiu hot ng gn VLAN theo
thu bao hoc VLAN theo dch v hoc t hp ca hai kiu hot ng nu trn.
MRQ
76
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr tnh nng xp chng VLAN
(stacking) da trn C-VLAN v S-VLAN p ng kh nng m rng phm vi
gi tr VLAN ln 16 triu.
MRQ
77
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr c ch chuyn tip VLAN: 1:1 v
N:1.
MRQ
78
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr c ch nh x VLAN da trn cc
iu kin: bt u tin, gi tr VLAN, TOS bt v bt u tin & gi tr VLAN.
MRQ
79
Nh thu m t chi tit kh nng qun l lu lng ca OLT theo cng thu bao,
th VLAN hoc phin/lu lng ca tng thu bao xc nh.
RQ2
2.8. Tnh nng chuyn mch VLAN
80
Thit b OLT cho thu h tr chnh sch phn loi lu lng sau:
Phn loi theo VLAN
Phn loi theo Ethertype
Phn loi theo VLAN + Ethertype
Phn loi theo CoS
Phn loi theo VLAN + CoS
Phn loi theo C-VLAN + S-VLAN
RQ1
81
Thit b OLT cho thu h tr chnh sch x l VLAN sau:
Bin dch VLAN theo c cu 1:1 v N:1
B sung S-VLAN da theo th C-VLAN
B sung S-VLAN da theo mc u tin v th C-VLAN
H tr bin dch S-VLAN v/hoc vi C-VLAN
RQ1
82
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr kh nng nh x VLAN da trn
giao thc PPPoE.
MRQ
83
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr kh nng nh x VLAN da trn
giao thc IPoE.
MRQ
84
Nh thu phi nu r h thng OLT G-PON h tr nhng giao thc no hot ng
da trn VLAN:
Nhng giao thc no c h tr.
Giao thc i vi mt VLAN c th c cu hnh hay khng.
RQ2
85
Nh thu phi nu r kch thc MTU ti a h thng GPON-CO c th h tr.
Kch thc MTU ti thiu cn h tr l 1500 byte (tng ng vi 1518 byte
cho cc khung khng gn th v 1522 byte cho cc khung c gn th).
MRQ
86 Gii php h tr truyn khung Jumbo vi kch thc MTU t 2000 byte. RQ2
87
Nh thu phi nu r h thng c h tr tnh nng split Horizon (VLAN ring) hay
khng. V d cc khung d liu ca cc ONT trong cng vng cu L2 c th cu
hnh chn li.
Nu h tr th phi nu r kh nng kch hot tnh nng split Horizon theo tng
nhm cu L2 c th cu hnh hay khng.
RQ2
88
Nh thu phi nu r tnh nng IGMP snooping c bn i vi mi nhm cu L2
c c h tr trong h thng OLT G-PON hay khng.
RQ2
89
Mt bn ghi lin kt DHCP c to ra sau khi gn thnh cng a ch IP ti giao
din ng dy thu bao ti u cui khch hng bi DHCPACK. Mt khc bn
ghi lin kt s c xa sau khi thi gian thu a ch IP ht hn hoc a ch IP
c gii phng bi DHCPRELEASE
RQ2
90
C s d liu lin kt DHCP h tr kh nng ghi nh sau khi h thng khi ng
li.
RQ2
INF
91
H thng OLT G-PON cho thu phi h tr chc nng L2 DHCP Relay Agent
vi c ch chn d liu theo ty chn 82 (tham chiu ti liu IETF RFC 3046
DHCP Option 82).
MRQ
2.9. Tnh nng DHCP
INF
2.9.1. Tnh nng chung
2.9.2. Tnh nng DHCP Relay Agent
92
Nh thu cn nu r cc thng tin OLT h tr nh sau:
Tn h thng OLT G-PON.
S khe cm (nu c).
S cng PON.
VLAN ID.
S ONT logic.
Cc thng tin khc (chi tit)
RQ1
INF
93 H thng OLT G-PON cho thu h tr tnh nng DHCP Snooping RQ1
94
Nh thu nu r cc kiu lin kt c to ra trong c s d liu qua vic gim st
lung cc bn tin DHCP i vo h thng OLT G-PON
RQ2
95
Nh thu nu r s lng i tng ti a c h tr cho mi ONT trong side
OLT trong c s d liu lin kt DHCP.
RQ2
96
Nh thu nu r tnh nng DHCP Snooping c h tr theo:
Kch hot/Hy b chung.
Kch hot/Hy b theo tng nhm cu L2 c bn.
Cu hnh mc nh, kch hot hoc hy b.
RQ1
INF
97
H thng OLT G-PON cn h tr tnh nng bo v a ch IP ngun. Bo v a
ch IP ngun l ngn chn gi mo a ch IP bng vic ch cho php a ch IP
c cp t DHCP hot ng. Tnh nng ny s hn ch c vic tn cng mng
thng qua vic gi mo a ch IP.
RQ2
98
Khi tnh nng bo v a ch IP ngun c kch hot, h thng OLT G-PON s
chn ngay cc lu lng IP t cc thit b kt cui mng quang (ONT) ngoi tr
cc gi tin DHCP.
RQ3
99
Khi tnh nng bo v a ch IP ngun c kch hot, h thng OLT G-PON s so
snh a ch IP ngun trn tt c cc gi tin IP nhn c t thit b kt cui mng
quang (ONT) vi cc a ch IP phn b cho cc ONT v VLAN trong c s d
liu lin kt DHCP.
Nu ng, cc gi tin s c chuyn tip. Nu khng s hy b.
RQ3
INF
100
H thng OLT G-PON cn h tr tnh nng gii hn hn mc DHCP. Tnh nng
gii hn hn mc DHCP c s dng gii hn s lng gi tin DHCP c
nhn t mt thit b kt cui mng quang (ONT). Tnh nng ny c s dng
ngn chn tn cng t chi dch v (DoS) khi nhiu thu bao a qu nhiu gi tin
DHCP vo mng.
RQ1
101
Nu tnh nng gii hn hn mc DHCP c h tr, nh thu nu r thng s h
thng phc v thit lp s gi tin DHCP ti a vi tng giy (pps) c th nhn t
mi thit b kt cui mng quang (ONT) trong OLT side. Cc gi tin DHCP vt
qu s b hy b.
RQ2
INF
102
Thit b OLT cho thu phi h tr kh nng nng cp phn mm iu khin m
khng gy nh hng cht lng cc dch v cung cp.
MRQ
103
Nh thu nu r m hnh QoS ca h thng OLT G-PON cho thu v kh nng
vn hnh tnh nng QoS (bao gm c phn loi lu lng, chnh sch, tip nhn
hng i, lp danh mc v mc u tin) ca mi phn t mng, cung cp m hnh
QoS ph hp cho vic cung cp dch v cho khch hng bng cch minh ha cc
dch v c th.
RQ2
2.9.4. Tnh nng gii hn hn mc DHCP
2.10. Cht lng dch v (QoS)
2.9.2. Tnh nng DHCP Snooping
2.9.3. Tnh nng bo v a ch IP ngun
104
H thng OLT G-PON phi h tr t hp ca TCONT loi 1, 2, 3 v 4 hoc t
hp TCONT loi 1 v 5 nh c nu ti trong yu cu k thut ITU-T G.948.3.
MRQ
105
Nh thu c khuyn khch nu r cc c ch QoS c h tr khc nng co
hiu sut hot ng ca tnh nng QoS. V d CAC
RQ3
106
Nh thu cn nu r s lng cc lu lng xp hng i vi mi loi cng giao
din hng ln ca h thng OLT G-PON cho thu: mi cng GE. Nh thu nu
r i vi tng trng hp: ch vi hng ra, ch vi hng vo hoc c hai
hng.
RQ3
107
Nh thu nu r cc c ch tip nhn hng i c h tr i vi tng loi cng
giao din hng ln: u tin chnh xc (Strict priority), WRR/WFQ, hn hp gia
u tin chnh xc v WRR/WFQ, cc c ch khc (nu c th).
RQ3
108
Nu cng giao din hng ln h tr 8 hng i, ngh a ra cc cch cu hnh
hng i c h tr. i vi cch cu hnh hng i khc c h tr ngh
gii thch chi tit.
RQ3
109
i vi giao din hng ln, hng i u tin chnh xc (Strict priority) phi c
mc u tin cao hn cc hng i WRR/WFQ khc. Chng c s c u tin
chuyn i ht, sau cc hng i WRR/WFQ mi c chuyn.
RQ3
110
Nh thu nu r s lng hng i theo lu lng c h tr i vi mi cng
OLT trong h thng G-PON: Nh thu nu r i vi tng trng hp: ch vi
hng ra, ch vi hng vo hoc c hai hng.
RQ3
111
H thng OLT G-PON cho thu h tr c ch tip nhn lu lng theo mi thit
b kt cui mng quang (ONT).
RQ3
112
Nh thu nu r s lng hng i theo lu lng c h tr theo tng thit b
kt cui mng quang (ONT).
RQ3
113
Nh thu nu r cc c ch tip nhn c h tr trong h thng OLT G-PON
cho thu:
u tin chnh xc (Strict priority).
WRR/WFQ.
Hn hp gia u tin chnh xc v WRR/WFQ.
Cc c ch tip nhn khc ( ngh m t r rng).
Nu r rng cc c cu tip nhn theo tng OLT hoc ONT c bn.
RQ3
114
Nu thit b OLT h tr 4 hng i i vi mi ONT, ngh nh thu t vn cc
kiu cu hnh hng i c h tr.
Nu thit b OLT h tr ln hn 4 hng i i vi mi ONT, nh thu nu r cu
hnh hng i thit b OLT h tr, ngh nu r cu hnh hng i i vi mi
OLT hoc ONT c bn.
RQ3
115
Nu mi ONT c h tr c ch hng i, nu r rng nh sau:
Cc hng i u tin chnh xc hoc WRR/WFQ trong mt ONT c lp vi
cc hng i u tin chnh xc hoc WRR/WFQ trong cc ONT khc trn cng
mt thit b OLT.
Hng i c mc u tin cao trong mt ONT c u tin tuyt i hn so vi
cc hng i c mc u tin thp hn trong cc ONT khc trn cng mt thit b
OLT.
RQ2
116
i vi giao din thit b OLT, hng i u tin chnh xc phi c mc u tin
cao hn cc hng i WRR/WFQ khc trong cng thit b ONT (hoc OLT nu p
dng c), chng c x l ht trc khi cc hng i WRR/WFQ c x l.
RQ3
117
Nh thu nu r kh nng iu khin bng thng hng xung i vi mi ONT
c c h tr hay khng. Nu c, cc thng s sau c c h tr hay khng:
Tc thng tin nh (PIR).
Tc thng tin cam kt (CIR).
Kch thc bng n ln nht (MBS).
Kch thc bng n cam kt (CBS).
RQ2
118
Nh thu nu r thng tin chi tit v c ch phn phi bng thng ng (DBA)
c h tr:
Bng thng cam kt c m bo nh th no.
Bng thng gia cc ONT c phn phi nh th no.
Bng thng i vi cc mc u tin lu lng gia cc ONT c qun l nh
th no.
RQ2
119
H tr phn phi bng thng ng (DBA) theo hai c ch c bo co v khng
bo co ca cc ONT.
RQ2
120
H thng OLT G-PON cho thu h tr cc giao thc Spanning Tree:
Chun STP 802.1D.
Chun RST 802.1s.
Chun MST 802.1w
RQ3
121
H thng OLT G-PON cho thu h tr tnh nng kch hot cc giao thc
Spanning Tree i vi mi cng kt ni hng ln.
RQ3
122
H thng OLT G-PON cho thu h tr tnh nng kch hot cc giao thc
Spanning Tree i vi cc nhm kt ni hng ln.
RQ3
INF
123
H thng OLT G-PON cho thu h tr giao thc kt ni hot ng/d phng.
Nu h tr:
Giao thc kt ni hot ng/d phng c p dng trn hai giao din hng
ln, m giao din s hot ng v mt giao din s ch d phng. H thng
s ch gi lu lng trn kt ni hot ng, lu lng nhn c t kt ni ch
d phng s b hy b.
Khi kt ni hot ng gp s c, h thng s chuyn ngay lp tc kt ni ch
d phng sang hot ng v bt u truyn nhn lu lng trn kt ni hot
ng mi.
RQ3
124
Nh thu nu r thi gian b gin on do hot ng chuyn i ch kt ni
hot ng/d phng ny.
RQ3
125
Nh thu nu r kh nng s dng giao din dng lnh (CLI) chuyn i ch
kt ni hot ng/d phng bng tay gia cc kt ni c p dng giao thc kt
ni hot ng/d phng.
RQ3
INF
126 Nh thu nu r s lng kt ni ti a c th c tp trung. RQ3
127
Nh thu nu r kh nng tp trung kt ni c th h tr vi m hnh nhiu kt ni
hng ln trn cc modul khc nhau hay khng.
RQ3
2.11. Cc giao thc phc hi kt ni hng ln
INF
2.11.1 Cc giao thc Spanning Tree
2.11.2. Giao thc kt ni hot ng/d phng
2.11.3. Tp trung kt ni (Link Aggregation)
128
Nh thu nu r kh nng chia ti c c h tr trn cc kt ni c tp trung
vi cc lu lng sau:
Lu lng Unicast.
Lu lng unknown Unicast.
Lu lng Multicast.
Lu lng Broadcast.
RQ2
129
Nh thu nu r thi gian gin on ti a vi cc trng hp:
Chuyn kt ni d phng khi kt ni chnh b li.
Khi phc kt ni b li.
RQ3
INF
130
H thng OLT G-PON phi cung cp c cc dch v sau:
Dch v truy nhp Internet (PPPoE/IPoE).
Dch v truyn s liu (VPN L2/L3).
Dch v thoi trn IP - VoIP (IMS).
Dch v truyn hnh trn IP - IPTV (MyTV).
Dch v RF TV (CATV)
MRQ
INF
131
H thng OLT G-PON cho thu phi hot ng tng thch vi mng ca VNPT
Tnh/Thnh ph. Thit b OLT phi c kt ni trc tip n cc thit b MEN
Switch ca mng MAN-E.
Do vy nh thu phi m bo rng h thng OLT G-PON cho thu phi tng
thch khi kt ni vi cc thit b hin c ny m khng c bt k s thay i no
hoc vi s thay i ti thiu no.
MRQ
132
Cc giao din kt ni gia h thng OLT G-PON vi mng MAN-E l cc kt ni
GE SFP loi LX/LH hoc loi ZX
MRQ
133
Nh thu phi cung cp cu hnh chi tit i vi cc kt ni t lp vt l ti lp
mng (bao gm cc cu lnh) m bo trin khai ti u v tng thch vi
mng MAN-E ca cc VNPT Tnh/Thnh ph.
RQ1
INF
134
Nh thu phi cung cp danh sch cc nh cung cp thit b ONT tng thch, cc
loi ONT v thng tin chipset.
MRQ
INF
135 Thit b OLT phi s dng ngun in DC: -48V DC MRQ
136
Thit b OLT cho thu h tr kh nng s dng module ngun in DC hoc AC.
Module ngun c thit k tch bit nng cao mc tin cy cho thit b
OLT.
RQ1
137 Thit b OLT phi c ch ngun in d phng MRQ
138
Nh thu thng tin chi tit v cng sut tiu th trung bnh v ln nht theo cng,
theo card, theo chassis, theo rack. Nh thu nu r cng sut trung bnh v ti a
i vi h thng chy y ti.
RQ1
139
Nh thu phi cung cp bng cng sut tiu th i vi cc loi thit b OLT cho
thu.
RQ1
140
Nh thu phi cung cp chi tit v c ch tn nhit cho chassis v rack khi thit b
OLT hot ng mc cng sut ti a.
RQ2
INF
141 Nhit lm vic trong khong t 0 n 40 C RQ3
142 m trong khong t 5% n 90% (khng ngng t) RQ3
INF
2.14. Kh nng cng hot ng ca thit b ONT hng th ba
2.15. Ngun in cung cp
2.16. Cc yu cu v mi trng
2.17. Cc yu cu v c kh
2.12. Cc yu cu cho cc dch v
2.13. Cc yu cu v kt ni ti mng MAN-E
143 Thit b OLT phi c lp t trn t rack 19 inch chun ETSI MRQ
144 Nh thu phi cung cp kch thc ca OLT shelf v OLT rack RQ3
145
Nh thu phi cung cp gii php kt ni tip t tun th tiu chun TCN 68-
141:1995
RQ2
146
Yu cu h tr cc cnh bo v mi trng: nhit vt ngng, m vt
ngng.
RQ3
147
Thit b ONT cho thu phi c kim tra, th nghim tng thch thnh cng
vi mng bng rng ca VNPT H Ni trc thi im ng thu.
MRQ
148 Thit b ONT cho thu h tr kh nng m ha knh OMCI. RQ2
149 Thit b ONT cho thu h tr kh nng m ha knh OMCI vi di thay i RQ1
150 Thit b ONT cho thu h tr tun th khuyn ngh TR069, TR255 RQ1
151 Thit b ONT cho thu h tr tun th khuyn ngh WT-142 RQ1
INF
152 Thit b ONT cho thu phi tng thch vi chun ITU-T G.984 MRQ
INF
153
Nh thu phi cung cp n gi cho 04 loi ONT di y. Bn mi thu s cn
c gi thc hin tnh gi nh gi mua sm thit b ONT trong tng lai.
MRQ
154
Thit b ONT loi I p ng cc yu cu sau:
S dng giao din PON hng ln n.
H tr ti thiu 04 giao din LAN FE/GE hng xung (RJ-45).
H tr tnh nng Wifi theo chun 802.11 B/G/N.
H tr tnh nng multi SSID ( 4 SSID). Mi SSID mt dch v.
S dng ngun in: 220V AC.
MRQ
155
Thit b ONT loi II p ng cc yu cu sau:
S dng giao din PON hng ln n.
H tr ti thiu 04 giao din LAN FE/GE hng xung (RJ-45).
H tr ti thiu 02 giao din thoi POTS hng xung (RJ-11).
H tr tnh nng Wifi theo chun 802.11 B/G/N.
H tr tnh nng multi SSID ( 4 SSID). Mi SSID mt dch v.
S dng ngun in: 220V AC.
MRQ
156
Thit b ONT loi III p ng cc yu cu sau:
S dng giao din PON hng ln n.
H tr ti thiu 04 giao din LAN FE/GE hng xung (RJ-45).
H tr ti thiu 02 giao din thoi POTS hng xung (RJ-11).
H tr ti thiu 01 giao din RF TV hng xung (cp ng trc).
H tr tnh nng Wifi theo chun 802.11 B/G/N.
H tr tnh nng multi SSID ( 4 SSID). Mi SSID mt dch v.
S dng ngun in: 220V AC.
MRQ
157
Thit b ONT loi IV p ng cc yu cu sau:
S dng giao din PON hng ln n.
H tr ti thiu 01 giao din LAN FE/GE hng xung (RJ-45).
S dng ngun in: 220V AC.
MRQ
INF
3. Cc yu cu cho thit b kt cui mng quang (ONT) G-PON
INF
3.4. Cc kh nng ca thit b ONT cn h tr
3.1. Cc yu cu chung
3.2. Chun tng thch
3.3. Cc loi thit b ONT
158
Hot ng nh mt router, thit lp phin kt ni PPPoE v thc hin chc nng
DHCP, NAT/PAT cc my tnh trong mng LAN c th truy nhp Internet.
MRQ
159 Thit b ONT h tr kh nng gi lp phin kt ni PPPoE RQ2
160 Thit b ONT h tr kh nng xc thc da trn cng GEM RQ2
161 Thit b ONT h tr ti thiu 16 T-CONT v 64 GEM port RQ1
162
Hot ng nh mt router, thit lp phin kt ni IPoE v thc hin chc nng
DHCP, NAT/PAT cc my tnh trong mng LAN c th truy nhp Internet.
MRQ
163
Hot ng nh mt thit b L2 trong sut (to cu) lm mi trng thit lp phin
kt ni PPPoE t cc thit b STB (IPTV); in thoi (VoIP) v my tnh (HSI)
t pha sau thit b ONT.
MRQ
164 Thit b ONT h tr cung cp dch v IPTV ch router RQ2
165
Chun Wifi 802.11 B/G/N trn thit b ONT phi c tnh nng multi SSID vi s
lng SSID ti thiu l 4. Mi SSID mt dch v.
MRQ
166
Hot ng nh mt VoIP home gateway da trn giao thc bo hiu SIP cung
cp dch v IMS qua giao din POTS
MRQ
167
Thit b ONT phi h tr cc chc nng: DHCP, NAT/PAT, chuyn tip cng
dch v (Port Forwarding), DMZ.
MRQ
168
Thit b ONT h tr kh nng cung cp dch v CableTV thng qua giao din RF
TV (cp ng trc).
RQ1
169 Thit b ONT h tr tnh nng Dual Homing RQ2
170 Thit b ONT h tr tnh nng MLD v1/v2 Snooping RQ2
171
Thit b ONT c kh nng lu tr, phc hi phin bn firmware c sau khi nng
cp phin bn mi.
RQ2
INF
172
Thit b ONT loi I phi cung cp cc dch v sau:
Truy nhp Internet (HSI - PPPoE/IPoE).
Truyn s liu VPN L2/L3. Thit b ONT ch cu L2.
Truyn s liu VPN L3. Thit b ONT ch nh tuyn L3.
Dch v s c kt cui ti thit b ONT.
Truyn hnh trn nn IP - IPTV (MyTV). Thit b ONT s thit lp knh L2
trong sut gia thit b STB v h thng IPTV.
Truy nhp Internet c th cung cp thng qua mt Wifi - SSID.
MRQ
173
Thit b ONT loi II phi cung cp cc dch v sau:
Truy nhp Internet (HSI - PPPoE/IPoE).
Truyn s liu VPN L2/L3. Thit b ONT ch cu L2.
Truyn s liu VPN L3. Thit b ONT ch nh tuyn L3.
Dch v s c kt cui ti thit b ONT.
Truyn hnh trn nn IP - IPTV (MyTV). Thit b ONT s thit lp knh L2
trong sut gia thit b STB v h thng IPTV.
Truy nhp Internet c th cung cp thng qua mt Wifi - SSID.
Thoi trn nn IP - VoIP da trn giao thc bo hiu - SIP (IMS) thng qua cc
cng POTS trn thit b ONT.
MRQ
3.5. Cc yu cu v dch v i vi mi loi thit b ONT
174
Thit b ONT loi III phi cung cp cc dch v sau:
Truy nhp Internet (HSI - PPPoE/IPoE).
Truyn s liu VPN L2/L3. Thit b ONT ch cu L2.
Truyn s liu VPN L3. Thit b ONT ch nh tuyn L3.
Dch v s c kt cui ti thit b ONT.
Truyn hnh trn nn IP - IPTV (MyTV). Thit b ONT s thit lp knh L2
trong sut gia thit b STB v h thng IPTV.
Truy nhp Internet c th cung cp thng qua mt Wifi - SSID.
Thoi trn nn IP - VoIP da trn giao thc bo hiu - SIP (IMS) thng qua cc
giao din POTS trn thit b ONT.
Truyn hnh cp (Cable TV) thng qua giao din RF TV (cp ng trc) trn
thit b ONT.
MRQ
175
Thit b ONT loi IV phi cung cp cc dch v sau:
Truy nhp Internet vi m hnh thit b Access Point/Wifi Router c lp t
pha sau thit b ONT. Thit b ONT s ch cu L2 v thit b Access
Point/Wifi Router s kt cui dch v (PPPoE/IPoE).
Truyn s liu VPN L2. Thit b ONT ch cu L2.
MRQ
176 Bo hiu SIP MRQ
177
H tr POTS tng t qua giao din RJ-11 cung cp dch v thoi vi cc in
thoi i c v kt cui dch v trn h thng chuyn mch mm vi giao thc bo
hiu - SIP.
Nh thu cung cp danh sch cc h thng chuyn mch mm c th nghim
thnh cng vi cc chng loi thit b ONT tng ng vi mi loi giao thc bo
hiu.
MRQ
178
Nh thu phi m t chi tit kin trc mng thoi ca gii php cung cp dch v
thoi trn nn giao thc bo hiu - SIP vi h thng truy nhp G-PON FTTx
MRQ
179
H tr tt c cc thut ton m ha/gii m m thanh tun th cc tiu chun: ITU-
T G.711, ITU-T G.729 v cho php cc nh cung cp cu hnh loi m ha/gii m
m thanh thch hp.
MRQ
180
Mi giao din POTS phi tng thch vi cc yu cu bo hiu thu bao c
nh ngha trong tiu chun TCN 68-179, m chung, quay s DTMF (ITU-T
Q.23), m bo hiu v m x l cuc gi v pht hin on hook/off hook/flash-
hook.
MRQ
181
H tr cung cp dch v fax theo chun ITU-T T.38.
Nh thu nu r nhm fax no c h tr.
MRQ
182
H tr vic hy b phn hi lp ni b (local loop echo) tng thch vi chun
ITU-T G.165/G.168
MRQ
183 Thit b ONT c giao din POTS c kh nng h tr gi lp cuc gi RQ1
184
Nh thu nu r cc tnh nng cuc gi c h tr nh: chung ring bit, cuc
gi ch, hin th s cuc gi, cuc gi ch cng hin th cuc gi, thng bo bn
tin cuc gi ch vi n ch th, . . . Vi dch v thoi trn nn IP (VoIP) da trn
giao thc bo hiu (SIP).
RQ3
INF
185
H tr cc giao din 10/100 BaseT v 10/100/1000 BaseT tng thch vi chun
IEEE 802.3
MRQ
3.6. Chc nng POTS
INF
Chc nng POTS trn thit b ONT h tr cc yu cu sau:
3.7. Giao din Ethernet khch hng
186 Giao din cng kt ni l loi gic cm RJ-45 RQ2
187
i vi giao din tc 10/100Mbps, khi hot ng vi cp ng UTP Cat-5
khong cch phi t ti 100 mt.
RQ3
188
i vi giao din tc 1000Mbps, khi hot ng vi cp ng UTP Cat-5e/6
khong cch phi t ti 100 mt.
RQ3
INF
189
Nh thu nu r thi gian ti a dch v b gin on trong qu trnh nng cp
phn mm v phn sn (firmware).
RQ3
INF
190
Nh thu nu r kh nng hc a ch MAC ti a tng ng vi cc loi thit b
ONT. Ti thiu 64 a ch MAC.
RQ2
191
Nh thu nu r a ch MAC c hc l a ch MAC ngun hay l c a ch
MAC ngun v ch.
RQ3
192 Nh thu nu r vic hc a ch MAC c theo VLAN c bn khng RQ3
INF
193
Nh thu nu r s lng nhm cu L2 ti a (vng qung b) h tr trn thit b
ONT.
RQ3
194
a ch MAC unicast c hc theo VLAN hoc giao din c bn (giao din ny
c th l giao din PON hoc giao din Ethernet LAN).
RQ2
195 Thit b ONT phi h tr phm vi gi tr VLAN t 1 n 4094 MRQ
196 Thit b ONT cho thu phi h tr tnh nng PPPoE da trn VLAN MRQ
197
Thit b ONT cho thu phi h tr tnh nng IPoE da trn VLAN.
Nu khng, thit b ONT cho thu s phi p ng trong vng 06 thng v VNPT
s khng phi tr thm bt c ch ph no.
MRQ
198
Nh thu nu r khung Jumbo tng ln n kch thc MTU l 2000 byte c c
h tr hay khng.
RQ3
199
Nh thu cung cp danh sch cc giao thc iu khin L2 c th c truyn
trong sut qua i vi kiu xp chng VLAN v trong sut.
RQ3
200 Thit b ONT h tr VLAN QinQ da trn cng Ethernet RQ1
201 Thit b ONT h tr VLAN QinQ da trn VLAN qua OMCI RQ2
202
Nh thu nu r s lng hng i lu lng v c cu tip nhn hng i trn
giao din PON.
RQ3
203
Nh thu nu r c cu tip nhn c h tr trn giao din PON:
u tin chnh xc (Strict priority).
WRR/WFQ.
Hn hp gia u tin chnh xc v WRR/WFQ.
Cc c ch tip nhn khc ( ngh m t r rng).
RQ2
204
Mi hng i WRR/WFQ phi c chuyn tip theo ng trng s (khe thi
gian) c quy hoch t trc, ch nhng khe thi gian khng c s dng
ca hng i mi c ti s dng hoc dng chung cho cc hng i WRR/WFQ
khc.
RQ3
205
Nh thu nu r trng s i vi mi hng i WRR/WFQ c th cu hnh c
hay khng. Nu c, nu r phm vi c th cu hnh.
RQ3
3.11. Cht lng dch v (QoS)
INF
3.11.1. Giao din PON v giao din Ethernet thu bao
3.8. Nng cp phn mm v phn sn (Firmware)
3.9. Tnh nng hc a ch MAC
3.10. Tnh nng chuyn mch VLAN
206
Trng s ca mi hng i (hoc th bi truyn dn trong ch leaky bucket) s
c tnh ton trn tng s byte Ethernet c truyn trong mt chu k thi gian
no thay v theo s lng gi tin. N s trnh c vic s dng bng thng
khng chun xc khi truyn cc gi tin c kch thc khc nhau.
RQ2
207
Nh thu nu r kch thc b m i vi mi hng i, vi c hai loi hng i
WRR/WFQ v u tin chnh xc:
Kch thc b m tnh theo byte (ti thiu l 100Kbyte i vi hng i
WRR/WFQ).
Kch thc b m tnh theo gi tin (ti thiu l 66 gi tin i vi hng i
WRR/WFQ).
RQ1
208
Nh thu gii thch thit b ONT s hi p nh th no ti c ch DBA ca OLT
thc hin xp hng v tip nhn theo ng khe thi gian quy hoch trc v
tng thch vi thng s PRI v CRI thit lp trn thit b OLT cho thit b
ONT.
RQ2
INF
209
Cc thit b ONT phi c thit k ph hp vi kh hu nhit i (mi trng
nng v m cao).
MRQ
210
Cc thit b ONT phi hot ng c trong iu kin nhit t 0 n 40 C
v iu kin m t 5% n 95%.
MRQ
211 iu kin v ngun in: 220V AC 10% v 50Hz 5% MRQ
212
Nh thu nu r cc thng s: cng sut ti thiu, cng sut ti a v cng sut
trung bnh i vi mi loi thit b ONT cho thu.
MRQ
213
Nh thu nu r thng s in tr ti a cho yu cu ni t.
Nh thu phi a ra phng n ni t cho thit b ONT sao cho in tr t phi
ph hp vi yu cu.
RQ3
214
Thit b ONT phi c n LED ch th r rng cc thng s trng thi: ngun in,
khi ng, kim tra, hot ng
MRQ
215 H thng G-PON cho thu phi p ng ti thiu 256 nhm Multicast MRQ
216
H thng G-PON cho thu h tr PON Multicast c nh ngha trong chun
ITU-T G.984.3 adm 1
RQ1
INF
217
Dch v Multicast IPTV h tr cc tnh nng:
Ti to IP Multicast.
Giao thc Channel Zapping.
Network-based Condtional Access
Tnh nng Channel Preview
H tr a STB/CPE.
Cc tnh nng khc ( ngh nu r).
Nh thu nu r cc tnh nng Multicast IPTV c h tr hoc c l trnh pht
trin trn gii php h thng G-PON.
RQ1
218
H thng G-PON cho thu h tr Multicast IPv6.
H thng h tr ng thi: MLD v1/v2, MLD proxy, MLD Snooping.
RQ2
INF
4.1. Cc yu cu chung
4.2. Cc tnh nng Multicast IPTV
4.2.1. Tnh nng ti to IP Multicast
3.12. Cc yu cu v mi trng, ngun in, chng st v c kh
4. Cc yu cu cho Multicast IPTV
INF
219
Nh thu cung cp thng tin v tnh nng ti to IP Multicast c h tr nh th
no i vi tng phn t trong gii php G-PON:
Giao din hng ln.
Chuyn mch h thng.
Cng PON kt ni hng xung.
S dng k thut Single Copy Broadcast (SCB).
Thit b ONT/ONU.
RQ2
220
Nh thu gii thch r kin trc non-blocking hoc ch ra im nt sao chp hp l
trong mi phn t hoc trong bus d liu gia cc modul:
S lng IP Multicast ti a c ti to chuyn qua.
S lng ti a cc bn sao c ti to IP Multicast i vi mi knh
Multicast.
RQ3
221
Vi cu hnh y (ti a s lng thit b ONT i vi mt h thng G-PON),
nh thu nu r tt c thit b ONT c th truy nhp trn cng mt knh Multicast
hay trn cc knh m phng khc nhau m khng gy nn hin tng bng thng
b nghn c chai.
RQ2
222
Nh thu nu r thi gian gin on ti a trong trng hp kt ni hng ln ca
ONT (cu hnh dualhoming) b li.
RQ3
223 Nh thu nu r s lng knh IP multicast ti a c h tr RQ3
224
Nh thu nu r loi d phng kt ni hng ln c h tr cho cc knh
multicast t ni dung lung ln mng phn tn l g.
RQ3
INF
225
Nh thu cung cp lc chi tit giao thc u cui ti u cui bit channel
zapping c h tr nh th no.
RQ2
226
H thng G-PON cho thu cn h tr IGMP v2 (theo RFC 2236) khi giao thc
channel zapping h tr cho dch v multicast IPTV.
MRQ
227
H thng G-PON cho thu cn h tr IGMP v3 (theo RFC 3376) khi giao thc
channel zapping h tr cho dch v multicast IPTV.
Nu thit b cho thu khng h tr IGMP v3, nh thu phi cung cp l trnh
hon thin phin bn ny. L trnh phi c k hoch r rng v hon thin trong
khong thi gian ti a l 12 thng.
MRQ
228 H thng G-PON cho thu h tr IGMP proxy (theo RFC 4605) RQ2
229
Nh thu nu r thi gian ti a chuyn mch gia cc knh di iu kin ti y
. V d: tt c ONT chuyn cc knh cng thi im.
RQ3
INF
230
Nh thu nu r Network Based Conditional Access c c h tr hay c k
hoch hay khng.
RQ3
231
Nh thu nu r s lng knh multicast ti a c th cp cho mi thit b kt cui
mng quang (ONT).
RQ1
232
Nh thu nu r s lng ONT ti a c h tr cho dch v IPTV multicast i
vi mi h thng G-PON.
RQ2
233
Nh thu cn t vn v tr d liu cho php truy nhp c iu kin c lu tr
u.
RQ3
INF
234
Nh thu nu r tnh nng Channel Preview c c h tr hay c k hoch hay
khng. Nu tnh nng Channel Preview c h tr hay c k hoch, nh thu
cung cp c cu chi tit.
RQ3
INF
4.2.2. Giao thc Channel Zapping
4.2.3. Network Based Conditional Access
4.2.4. Tnh nng Channel Preview
4.2.5. H tr a STB/CPE
235
Nh thu nu r kh nng h tr a STB/CPE i vi mi ONT c c h tr
hay c k hoch hay khng.
RQ2
Phn ny nu r cc tiu ch chc nng m VNPT ang yu cu hoc tm hiu
trong h thng G-PON v cc ONT cng hot ng vi nhau t c qun l
ONT u cui n u cui.
236
Nh thu phi cung cp h thng qun l mng (NMS) tp trung v mi VNPT
Tnh/Thnh ph s c cc my trm truy nhp NMS t xa. NMS phi h tr chc
nng phn vng qun l theo cc chc nng v cc thit b. (V d: im trung
tm s qun l tt c cc chc nng ca ton b mng G-PON v mi VNPT
Tnh/Thnh ph ch c th qun l vi cc chc nng c cho php t b phn
qun tr h thng NMS tp trung.
MRQ
237
Nh thu phi m giao din API (m MIB/SNMP) cho VNPT trin khai phn
mm ng dng cho cc chc nng OAM sau: ng m cng PON, thu thp d liu
thng k, gim st trng thi cng v profile ca cng, thay i profile cng, reset
cng, . . .
MRQ
238
Nh thu hon ton h tr ci t h thng phn mm gim st cng lm vic vi
h thng G-PON cho thu gim st lu lng ca thu bao G-PON. V d:
phn mm PRTG.
RQ1
239
Kin trc ca h thng:
My ch h thng NMS (1 + 1).
My ch h thng NMS phi c thit k m bo nu mt cng c li s
khng nh hng n kh nng vn hnh ca h thng NMS.
Mi ngi dng s c mt b tn truy nhp v mt khu ring.
(s lng PC v s license vn hnh mng G-PON nu ti phm vi cung cp )
MRQ
240
Nh thu phi trin khai h thng NMS tp trung ti VNPT v trin khai cc my
trm truy nhp NMS t xa ti cc VNPT Tnh/Thnh ph
MRQ
241
H thng NMS cho thu phi h tr kh nng phn vng qun l da trn cc
chc nng v cc thit b.
MRQ
242
H thng NMS cho thu phi h tr kh nng m rng c t nht 350 phin
my trm truy nhp ng thi.
RQ1
243
H thng NMS cho thu phi cho php n v qun l tp trung gn quyn cho
mi my trm.
RQ1
244
Nh thu cung cp thng tin chi tit v h thng qun l mng G-PON:
Cc tnh nng v chc nng NMS c h tr.
Cc yu cu v phn cng v phn mm cho h thng NMS.
Kh nng qun l cc phn t.
RQ1
245 Nh thu phi cung cp chi tit giao din northbound MRQ
246
Nh thu cn cho thu mt h thng NMS tp trung qun l ton b cc thit
b.
MRQ
247 Nh thu cung cp cc kh nng qun l i vi cc ONT hng th 3 RQ2
Phn ny s m t chi tit hn cc chc nng mong mun cho vic qun l mng
v d nh: qun l li, cu hnh, qun tr v vn hnh.
5.2. Cc yu cu chc nng i vi h thng NMS
INF
5.2.1. Qun l li
5. Qun tr v qun l vn hnh (NMS)
INF
5.1. Cc yu cu chung
248
Nh thu cung cp danh sch cc cnh bo c gim st i vi mi loi phn t
mng.
RQ2
249
H thng NMS cho thu phi tng thch v ph hp vi h thng NMC ca
VNPT
RQ1
INF
250
H thng NMS cho thu cung cp cc chc nng qun l i vi vic qun l h
tng mng, qun l phn t mng, qun l phn mm
RQ2
251
Chc nng qun l h tng cng vi t p ca mng s nh c nhn t giao din
ngi dng ha. N s cung cp cc chc nng ti thiu nh sau: khai bo mt
t p mng, thm hoc b cc biu tng t mt t p khai bo, khai bo v
kim k cc phn t mng.
RQ2
252
Vic ti xung v nng cp phn mm khng c nh hng n bt k lu
lng no trong mng lin kt.
RQ2
253
Chc nng qun l phn t mng (NE) s cung cp t nht cc chc nng i vi
cc thit b c trn mng nh sau: cu hnh cc phn t mng, gim st cc phn
t mng, c ch bo v cu hnh (trong trng hp thit b li), cho php/ngn
chn cc thng bo cnh bo v cu hnh cc profile cnh bo nghim trng.
RQ2
254
Chc nng qun l phn mm cn tham chiu n cc gi phn mm c trong
phn t mng (NE). N s cung cp cc tnh nng ti thiu nh sau: thng tin truy
nhp v cc gi phn mm c ti v trong mt phn t mng la chn, cc
gi phn mm ti v t mt my ch t xa v mt phn t mng (NE), kch
hot/hy b cc gi phn mm, cc gi phn mm cam kt.
RQ3
255
Cc thay i v cu hnh s c so snh vi cc mu cu hnh t trc trc
khi thc hin thay i. Trong trng hp c s sai lch vi cu hnh t trc th
vic thay i cu hnh s b t chi.
RQ2
256 NMS c kh nng thit lp cc thay i cu hnh hot ng n nh theo thi gian RQ3
257
Nh thu m t chi tit chc nng h thng trong vic qun l lu lng v profile
QoS.
RQ2
258
Cc thay i v cu hnh s c a ra t h thng tp trung n cc thnh phn
khc
RQ2
259 N c th a cc thay i cu hnh ti mt nhm cc phn t mng RQ3
INF
260
Nh thu m t cc thng s vn hnh c th c gim st trong cc phn t
mng v trong cc cm bin ngoi
RQ3
261
Qun l vn hnh c th x l d liu nhn c t cc phn t mng v d: s
dng CPU, s dng b nh, latency, jitter v mt gi
RQ2
262
H thng NMS c kh nng tp hp, hin th v lu tr nh k d liu hot ng
t cc phn t mng (NE) c qun l
RQ3
263
Nh thu m t cc thng s vn hnh c th c gim st s dng trong h
thng cho thu.
RQ2
264
Nh thu m t tt c cc thng s vn hnh c th c thu thp t cc phn t
mng.
RQ3
INF
265
mc NMS, k thut disk mirroring c yu cu s dng bo v c s d
liu.
RQ2
5.2.2. Qun l cu hnh
5.2.3. Qun l vn hnh
5.2.4. Qun tr
266
Log h thng v cnh bo phi c lu tr t ng ti b lu tr th cp di c
ch t sn v phi c duyt trc tuyn.
RQ3
267
Qun tr file log vn hnh:
VNPT s trin khai nhiu OLT trong cc vng khc nhau. Do vy s c nhiu
OMC t xa, mi OMC s ch thay i c hot ng v vn hnh i vi cc
thit b trong vng n qun l v s ch nhn thy cc thit b c cp quyn trn
giao din t p. Mi OMC s c m bo c vi ngi dng truy nhp NMS
vn hnh. vic qun l log hot ng d dng, NMS yu cu duy tr cc file log
vn hnh tch ri. Chng s ghi li lch s cc cu lnh ca ngi dng i vi
mi OMC theo tng nhm ngi dng.
Tt c cc nhim v v cu lnh ca ngi dng n t mt OMC s ch c tc
dng i vi cc thit b nm trong vng c cp quyn (v d khi OMC thu thp
cc cnh bo, ch cc cnh bo t cc thit b trong vng c cp quyn mi hin
th).
MRQ
268
Lung thng tin d liu qun l gia cc phn t mng khc nhau v NMS s
c trao i trn VPN qun l.
RQ2
INF
269
Nh thu phi m t kh nng tch hp h thng NMS ca mnh vi h thng
NMS ca nh cung cp khc trong mi trng a nh cung cp
RQ3
270
Nh thu phi cung cp bng m t ca h thng cho thu (khng gii hn) bao
gm: kin trc, thng tin tham chiu, mc tch hp c h tr v cc chun
tng thch.
RQ3
271
Nh thu m bo gii php NMS cho thu vn hnh c vi gii php
BSS/OSS/NMS ca VNPT (NGOSS).
RQ2
272
Nh thu m t chi tit vic tch hp h thng NMS ca mnh vi vi lp qun l
ti nguyn trong kin trc OSS nh th no trong tng lai
RQ3
Nh thu nu r hai phng thc ng k ONT nu di y c c h tr hay
khng. Nh thu cung cp phng thc ng k ONT ca ring mnh (khc vi
hai phng thc c nu di y).
273
ng k theo nhn dng phn cng ONT:
Trong phng thc ny, h thng G-PON ch s dng nhn dng phn cng
ONT ng k. Nhn dng phn cng tng ng vi s serial c nu trong
chun ITU-T G.984 hoc a ch MAC c nu trong chun IEEE 802.3ah.
Nh thu cung cp lc bt tay giao thc chi tit gia thit b OLT v thit
b ONT nu phng thc ng k ny c h tr.
RQ1
274
ng k theo nhn dng phn cng ONT v nhn dng thu bao:
Trong phng thc ny, c mt nhn dng thu bao ring c gn mi kt ni
nh thu bao. Nhn dng thu bao c th l: s ha n thu bao, mt khu, s
mch quy hoch cho thu bao. Thit b ONT s s dng t hp nhn dng thu
bao cng vi nhn dng phn cng ONT ng k.
Nh thu cung cp lc bt tay giao thc chi tit gia thit b OLT v thit
b ONT nu phng thc ng k ny c h tr.
RQ2
5.2.5. Tch hp/Tng thch
5.2.6. Phng thc ng k ONT
INF
275
Thay th ONT:
Khi thit b ONT c k hoch thay th, trng thi ng k ca ONT trong h
thng s c thay i thnh trng thi "Replacement".
Trc khi n thay, thu bao c php s dng thit b ONT hin c ng
k ti thit b OLT v tip tc s dng cc dch v.
Khi thit b ONT c thay th, thit b OLT s pht hin mt nhn dang phn
cng mi cho mt nhn dng thu bao tng ng vi trng thi ng k l
"Replacement", sau nhn dng phn cng mi s c lu tr v trng thi
ng k s li chuyn thnh trng thi "Learned".
RQ2
INF
276
Tt/bt ngun ca mt ONT khng c gy gin on dch v hoc nh hng
n hot ng ca cc ONT khc ng k trong cng mt cng PON ca OLT.
RQ3
277
Kt ni/Hy kt ni trn giao din quang ca mt ONT khng c gy gin on
dch v hoc nh hng n hot ng ca cc ONT khc ng k trong cng
mt cng PON ca OLT.
RQ3
278
Thi gian ng k i vi ONT kt ni ti OLT yu cu nh hn 5 giy. Thi
gian ng k c p dng vi tt c cc trng thi nh: learning, learned,
replacement, . . .
RQ3
279
Tng thi gian t lc bt ngun ONT n trng thi ng k yu cu nh hn
60 giy.
RQ3
INF
280
H thng G-PON cho thu v cc ONT s h tr kh nng m ha v gii m
phn cng trn d liu hng xung t OLT ti ONT.
RQ2
281
Nh thu cung cp cc lc bt tay giao thc ca c ch m ha h thng G-
PON h tr.
RQ2
282
M ha bo mt phi tng ng AES-128 (tham chiu FIPS PUB 197) hoc tt
hn.
RQ2
283 Nh thu nu r cc chun m ha c h tr RQ3
284
Chc nng m ha d liu c th c bt/tt i vi tng thit b ONT trn thit
b OLT.
RQ3
285 Kha m ha phi c pht ngu nhin t thit b ONT RQ3
286
H thng G-PON h tr kh nng m ha ng thi ln n 64 thit b ONT i
vi mi cng PON ca OLT.
RQ3
287
H thng G-PON s to ra thay i kha m ha nh k thng qua Ethernet OAM
hoc PLOAM.
RQ2
INF
288
H thng G-PON v cc ONT h tr cu hnh ONT t xa da trn c cu c
nh ngha trong G.984 OMCI (G-PON).
RQ1
289
Nh thu cung cp cc lc bt tay giao thc trn c ch OAM ca thit b
ONT.
RQ2
290
H thng G-PON cho php khi ti, thay i v xa cu hnh OMCI hoc OAM
i vi mi thit b ONT
RQ2
291
nh cu hnh ONT s c cp nht n thit b ONT sau khi hon thnh ng k
hoc khi c thay i lin quan n nh cu hnh.
RQ3
5.2.7. Thc hin ng k ONT
5.2.8. Bo mt d liu
5.2.9. Cu hnh ONT t xa
292
Thit b ONT c cu hnh mc nh ban u. H thng G-PON ch c th nh
ngha nh cu hnh vi s thay i ln so vi cu hnh mc nh ca thit b ONT.
Vic ny s trnh c nhiu nh cu hnh gn ging nhau c to ra i vi mi
thit b ONT.
RQ3
INF
293
Cc chun v kh nng OAM m rng s da trn c cu ca tiu chun ITU-T
G.984 OMCI.
RQ1
294
Nh thu phi cung cp danh sch cc chun v kh nng OAM m rng vi m
t cc chc nng chi tit m h thng G-PON v cc thit b ONT ca mnh h tr.
RQ2
INF
295
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng nhn c cc
thng bo cnh bo sau:
Li kt ni.
Khng n nh.
Trng hp nghim trng
RQ2
INF
296
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng kch hot chc
nng loopback t xa chun on li.
RQ2
INF
297
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa
thit lp QoS chung trn thit b ONT theo Trust ToS hoc Trust 802.1p vic
phn loi lu lng.
RQ2
INF
298
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa
cng u tin cho mi cng Ethernet trn thit b ONT:
Cng Ethernet s.
Cng u tin c gi tr t 0 n 7 hoc khng kch hot.
Cu hnh ny s chn nh x phn loi lu lng nu cn.
RQ2
INF
299
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa
ToS/802.1p ti nh x hng i ni b trong ONT:
S hng i c gi tr t 0 n 3 hoc t 0 n 7.
ToS/802.1p c gi tr t 0 n 7.
RQ2
INF
300
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa
a ch IP qun l ca thit b ONT:
a ch IP qun l.
VLAN/T-CONT qun l.
a ch IP ca default gateway.
RQ2
INF
301
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa s
lng a ch MAC ti a c th c hc i vi mi cng Ethernet trong thit b
ONT:
Cng Ethernet s.
S a ch MAC c gi tr t 1 n 256, gi tr 0 l khng hc.
RQ3
INF
5.2.10.6. Qun l cu hnh IP
5.2.10.7. Gii hn a ch MAC
5.2.10.8. Cc tnh nng IPTV
5.2.10. Kh nng OAM ca ONT
5.2.10.1. Thng bo li t xa
5.2.10.2. Loopback t xa
5.2.10.3. Thit lp QoS chung
5.2.10.4. Thit lp cng u tin
5.2.10.5. nh x hng i ni b
302
H thng G-PON v cc ONT h tr chun v OAM m rng cu hnh t xa tt
c tnh nng lin quan IPTV c yu cu trong ONT
RQ2
303
Nh thu cung cp danh sch cc tnh nng IPTV lin quan vi cc c ch c
minh ha chi tit.
RQ3
INF
304
H thng G-PON h tr qun l trong bng tn qua giao din hng ln. N cho
php nh ngha a ch IP qun l cng mt n con (subnet mask) vi bt k nhn
dng VLAN no.
RQ1
305
Nh thu cung cp c ch qun l mng ca mnh bao gm giao din ha ngi
dng i vi nhm ONT c phn b a ch IP qun l.
RQ3
306
Nh thu cung cp c ch qun l mng ca mnh bao gm giao din ha ngi
dng i vi nhm ONT thc hin nng cp t xa.
RQ3
307
H thng G-PON h tr cc tnh nng sau:
Ping c hi p.
Ping vi cc ty chn: a ch IP ch, kch thc gi v s ln.
Kch thc gi tin khi ping h tr ln n 8K byte, vi gi tin c kch thc
ln n s c chia nh ra vi kch thc MTU l 1500 byte trc khi truyn.
RQ2
308
H thng G-PON h tr cc kiu qun l sau:
Telnet vi giao din dng lnh (CLI) a phin.
Cng iu khin (console).
SNMP v MIB.
NMS nh thu cung cp.
RQ1
309
Cp nht phn mm t xa. H thng NMS h tr kh nng nng cp phn mm
cho cc thit b ONT ng lot. Tnh nng ny phi linh hot v s dng d dng.
RQ2
310 H tr tnh nng nhiu ca s nng cp ng lot. RQ3
311
Mt s ty chn ca thit b ONT trong phm vi cn cung cp:
Hin th trng thi ca tng thit b ONT bn trong phm vi. V d nh:
ng k hoc cha ng k.
Hin th phin bn phn sn (firmware) ca tng thit b ONT ng k bn
trong phm vi.
La chn hoc khng chn cc thit b ONT ring bit bn trong phm vi i
vi vic thc hin nng cp phn sn (firmware) tip theo.
Xem li trng thi thc hin ca mi thit b ONT.
RQ3
YU CU M OMCI H THNG G-PON INF
312
Nh thu m, cung cp thng tin bn tin OMCI chi tit lin quan n yu cu k
thut v cc thng s trao i gia ONT v OLT, m bo thit b ONT ca hng
th 3 hot ng, qun tr tng thch y tnh nng vi h thng G-PON (bao
gm c NMS) cho thu. Bao gm c trng hp nh thu nng cp h thng.
OMCI
CC YU CU KHC
1. Nhn hiu v xut x (nh sn xut, nc sn xut INF
313 - Nh thu khai bo y , r rng v hp php. MRQ
2. Cht lng hng ha INF
314 - Hng ha cung cp mi 100% cha qua s dng, khng c li v vt liu, vn
hnh, thit k. m bo p ng cc tiu chun c nu trong HSDT. MRQ
315 - Hng ha c sn xut t nm 2012 tr li y. MRQ
316 - Hng ha c sn xut t nm 2013 tr li y. RQ3
5.2.10.9. Qun l mng
317 - Hng ha c sn xut t nm 2014 tr li y. RQ2
3. Phng thc, iu kin thanh ton v thi hn thanh ton: INF
+ Thanh ton phn thit b OLT, NMS, license v cc dch v:
* Thanh ton 80% gi tr phn OLT, NMS, license v cc dch v cng ton b
thu GTGT ca phn thit b OLT, NMS, license v cc dch v trong vng 30
ngy k t ngy Bn Bn cung cp y cc ti liu sau:
Cng vn ngh thanh ton;
Bin bn nghim thu tm thi (PAC);
Bin bn xc nhn tin ;
Giy chng nhn xut x CO (i vi hng ho nhp khu), chng nhn cht
lng CQ; km theo cam kt l hng thuc CO, CQ;
Giy chng nhn hon tt o to;
Bn quyn/license;
Nht k trin khai;
H s kim tra o th thit b;
Ho n ti chnh xut cho ton b gi tr phn OLT, NMS, license v cc dch
v.
* Thanh ton nt gi tr thit b OLT, NMS, license v cc dch v trong vng 30
ngy k t ngy Bn Bn cung cp y cc ti liu sau:
Cng vn ngh thanh ton;
Bin bn nghim thu cui cng (FAC);
Chng nhn bo hnh cho phn thit b OLT, NMS, license v cc dch v;
Bo lnh bo hnh cho phn thit b OLT, license v cc dch v.
+ Thanh ton phn thit b ONT (bao gm ph kin, license km theo):
* Thanh ton 30% gi tr ONT v ton b thu GTGT phn ONT trong vng 30
ngy k t ngy Bn Bn cung cp y chng t sau:
Cng vn ngh thanh ton;
Giy chng nhn xut x CO (i vi hng ho nhp khu), chng nhn cht
lng CQ; km theo cam kt l hng thuc CO, CQ;
Bn quyn/license;
Giy chng nhn hp quy;
Bin bn giao nhn hng ha ONT;
Ha n gi tr gia tng cho thit b ONT.
* Thanh ton 70% gi tr cn li phn thit b ONT trong vng 30 ngy k t ngy
Bn Bn cung cp y chng t sau:
Cng vn ngh thanh ton;
Bin bn nghim thu cui cng (FAC).
Chng nhn bo hnh cho phn thit b ONT;
Bo lnh bo hnh cho phn ONT.
- ng tin thanh ton theo Hp ng : Thanh ton bng ng Vit nam.
- Hnh thc thanh ton : Chuyn khon.
4. Hiu lc v gi tr bo m thc hin hp ng
- Gi tr bo m thc hin hp ng: 10% gi tr hp ng.
319
RQ1
320
MRQ
318
RQ1
321
MRQ
- Hiu lc ca bo m thc hin hp ng: Bo m thc hin hp ng phi c
hiu lc cho n khi ton b hng ha c bn giao, hai bn k bin bn nghim
thu cui cng FAC v bn bn chuyn sang ngha v bo hnh theo quy nh
5. Cung cp hng ha v lp t INF
Qun l tin
Thi hn hon thnh l 210 ngy k t ngy hp ng c hiu lc, Bn Bn hon
thnh ton b cc cng vic quy nh trong hp ng v hai bn k bin bn
nghim thu tm thi (PAC)
Kho st trc khi lp t thit b
-Trong vng 45 ngy k t ngy hp ng c hiu lc Bn bn phi hon thnh
kho st cc trm s lp t thit b.
- Kt qu kho st s c Bn bn lp thnh bo co kho st v gi ti Bn
mua/VNPT Tnh/Thnh ph trong nu r d kin phng n trin khai, nhng
vng mc (nu c) cn khc phc trc, trong khi trin khai lp t thit b
Thi gian giao hng
-- Trong vng 90 ngy k t ngy hp ng c hiu lc, Bn bn vn chuyn hng
ha ca hp ng ti cc trm ca Bn mua. i vi nhng hng ha khng thc
hin lp t Bn bn s vn chuyn ti Kho ca VNPT Tnh/Thnh, a im Kho
s do VNPT Tnh/Thnh quyt nh trong phm vi a bn Tnh/Thnh ph.
Thi gian lp t
-Trong vng 120 ngy k t khi chuyn thit b vo cc trm Bn bn s hon
thnh lp t, cu hnh, kim tra v tch hp mng.
326 - Bn Bn (bao gm tt c cc nh thu ph) phi tun th yu cu ca Bn mua
v chu trch nhim php l v cc vn lin quan n bo mt thng tin, bao
gm vic m bo khng can thip, sao chp cc thng tin lin quan n an ninh
quc gia, thng tin d liu h thng, c s d liu ca khch hng trong qu trnh
ci t, khai thc v bo tr bo dng h thng MRQ
6. K hoch v ni dung o to INF
327 - Trong vng 30 ngy k t ngy k hp ng, Bn bn phi thng bo chi tit ni
dung, k hoch trin khai chng trnh o to cho Bn mua. Chng trnh o
to s bt u trong vng 30 ngy sau khi Bn Bn nhn c y thng tin
ca Bn mua v danh sch c ngi tham o to v cc giy t cn thit.
RQ2
328 - Nh thu chu mi chi ph v ging vin, a im, t chc lp hc, cung cp
thit b thc hnh; Bn mua chu cc chi ph i li, n ca hc vin. MRQ
329
- Tt c cc ti liu phc v cng tc o to phi c cung cp di dng bn
cng v bn softcopy bng ting Anh hoc ting Vit cho Tt c cc hc vin MRQ
330 - Ngn ng o to bng ting Vit. RQ1
331 - Mi lp khng qu 31 hc vin. RQ1
7. a im giao hng
- a im giao hng v thc hin dch v lp t thit b: Ti 118 trm v chuyn
thit b vt t d phng vo kho ti cc VNPT Tnh/thnh ph (danh sch a
im cc trm c th c nu ti phm vi cung cp chng V HSMT)
323
RQ2
324
RQ1
321
MRQ
322
MRQ
325
RQ1
332
MRQ
8. Kim tra v th nghim hng ha INF
333 - Bn bn phi c trch nhim cung cp cc cc vt t, thit b, cng c v thit b
o cn thit thc hin o kim, nghim thu v a h thng vo hot ng.
MRQ
+Nghim thu phn thit b OLT, NMS (bao gm phn cng, phn mm, bn
quyn) INF
* Nghim thu tm thi (PAC)
- Sau khi kt qu o kim cho thy thit b tun th cc ch tiu k thut, v Bn
mua ng bng vn bn rng nhng khim khuyt v thiu st tn ng s
khng nh hng n hot ng ca h thng, v cc kha o to hon thnh
theo nh quy nh th Bn mua phi k Bin bn nghim thu tm thi (PAC) cn
c theo cc ti liu sau : bin bn o kim ATP c hai bn k kt, Bn quyn
phn mm, Giy chng nhn o to, nht k trin khai, Bin bn xc nhn tin
- Danh sch cc li nh hoc thiu st tn ng bt k khng nh hng n hot
ng ca thit b ti thi im nghim thu tm thi phi c gi km theo Bin
bn nghim thu tm thi (PAC) v c Bn Bn sa cha khc phc min ph,
trc khi k Bin bn nghim thu cui cng (FAC) cho ton b hp ng
* Chy th
- Giai on chy th bt u t ngy pht hnh PAC v c xem nh l hon tt
khi chng minh rng trong hai (02) thng k t ngy PAC c k kt, ton b
thit b hot ng tt v tt c cc li nh hoc thiu st c ghi nhn km
theo PAC hon ton c khc phc.
- Bn Bn phi c mt i ng chuyn gia sn sng h tr trong sut giai on
chy th m khng tnh ph vi Bn mua.
* Nghim thu cui cng (FAC)
- Bn Mua s k bin bn nghim thu cui cng FAC khi hon tt giai on chy
th, v tt c cc li nh hoc thiu st c ghi nhn km theo Bin bn nghim
thu tm thi PAC hon ton c khc phc p ng cc tiu chun k thut,
v cc hng mc cng vic, h s lin quan c hon tt theo nh qui nh ti
hp ng.
- Ngy ca Bin bn nghim thu cui cng FAC cng l ngy hon tt giai on
chy th.
Bin bn nghim thu cui cng FAC c pht hnh bao gm c nghim thu
hng ha phn thit b ONT.
+Nghim thu hnghophn thit b ONT (baogm ph kin, bn quyn km
theo) INF
337 -Trong vng 60 ngy k t ngy k bin bn Nghim thu tm thi (PAC phn thit
b OLT, NMS), Bn mua s tin hnh kim tra, nghim thu hng ho. Ton b
hng ha phn thit b ONT s c nghim thu v pht hnh bin bn nghim thu
cui cng (FAC) cng vi phn thit b OLT, NMS trn c s cc thng s k
thut nghim thu l ph hp vi cam kt trong HSDT RQ1
9 Bo hnh thit b INF
338 - Thi gian bo hnh: Phn OLT, NMS, license, dch v v ONT: Ti thiu 18
thng tnh t ngy pht hnh Bin bn nghim thu cui cng (FAC) MRQ
336
335
MRQ
RQ1
334
RQ2
339 - Bn bn phi sn sng cung cp vt t d phng trong khong thi gian 10
(mi) nm k t ngy hp ng c hiu lc. n gi vt t d phng s khng
c cao hn n gi c cung cp trong h s d thu. Vt t d phng c
cht lng tng ng v hon ton tng thch vi cc thit b cung cp nhng
khng nht thit phi trng vi cc hng mc tng t cung cp trc .
RQ2
340 - Sau 05 (nm) u, nu Bn Bn d nh ngng sn xut cc vt t d phng cho
cc thit b cung cp theo hp ng ny, Bn bn phi thng bo cho Bn mua t
nht trc 01 (mt) nm. Bn bn phi to iu kin cho Bn mua t hng vi
gi c hp l theo s lng yu cu ca Bn mua ph hp vi vng i ca thit
b. RQ2
341 - Bn bn phi np bo lnh bo hnh vi gi tr bng 5% gi tr hp ng do mt
ngn hng hot ng hp php ti Vit Nam pht hnh theo Mu s 16 Chng X
hoc Bn mua chp nhn di dng bo lnh v iu kin, khng hy ngang
m bo ngha v v trch nhim bo hnh ca mnh. Trng hp bo lnh do mt
ngn hng nc ngoi pht hnh th phi pht hnh thng qua chi nhnh ti Vit
Nam hoc phi c mt ngn hng ca Vit Nam c quan h i l vi ngn
hng pht hnh xc nhn trc khi gi Ch u t. Bo lnh bo hnh phi c
hiu lc cho n khi ton b hng ha ht thi gian bo hnh nh cam kt.
MRQ
TNG iM K THUT
28292
im
Cam kt ca
nh thu
English
80 Compliant
80 Compliant
30
IPv6 over
PPP
VLAN CC No changes required
iBridge No changes required
IPv6 over
Ethernet
Transparent VLAN CC No changes required
Protocol-aware VLAN CC,
(Enhanced) iBridge, S+C iBridge
Lightweight DHCPv6 Relay
Agent

IPv6 anti-spoofing
ICMPv6 agent
(filtering + vMAC)

IPv6 forwarding
Virtual Routers, DHCPv6
Relay

IPv6 routing protocols
OSPFv3, MP-BGP
(no RIPng, ISISv6)

(1)
: IP routing in ISAM : Routing at NT + Bridging at LT
80
HSI: compliant
IPTV: compliant
VPN L2, VPN L3: VPN services can be transparently passed through
the 7360 ISAM FX. Termination of the VPN services will require the
2 end devices from the user end and the network side to interop with
each other.
VoIP: ONTs support SIP protocols. Alcatel-Lucent will work with
VNPT to customize voice CDE requirement for Vietnam features. In
this scope of offer, ALU offer the CDE support fee for SIP per one
specific ONT type (I-240W-A), in case VNPT requires the CDE for
multiple ONTs it can be quoted upon customer's requirement
CaTV
ALU will work with Hanoi to understand the required solution and
propose how it can be applied to the GPON network.
Please refer to the 3HH-09811-BAAA-TQZZA-02-System
Description for FD 100_320Gbps NT and FX NT - R4_3_x.pdf
included in the tender package.
8
The 7360 ISAM FX supports BITS, SynE and IEEE1588v2 clock
synchronization.
8
ALU 7360 FX supports internal synchronous signal when external
clocks are not available. The internal free run clock supports Stratum
3 requirements according to GR-1244. The Oscillator used is OCXO
type with +- 4.6ppm accuracy.
30
The 7360 ISAM FX supports different timing mode, and if a failure of
a external timing source, the system automatically change to internal
source.
30
Compliant
30
30
Jitter and wander comply with G.823, G.8261. G.8261 is the
requirements of Sync-E
80
Alcatel-Lucent will work with VNPT to provide an overal network
design to ensure that the network is properly planned and deployed
80
Alcatel-Lucent will work with VNPT to provide an overal network
design to ensure that the network is properly planned and deployed
80 GPON SFP at OLT is using SC/UPC
80
Broadcast storm, flood control, ACL and filters are supported.
Prevention of broadcast storm feature will limit the traffic of
broadcast, unknown unicast and multicast traffic to a rate that is
configurable by the operator. This is to prevent the network
from being flooded by malicious traffic. Access Control List can
filter MAC addresses, TCP, UDP ports and traffic types to deny
or allow traffic through the system
80
Filter policies, also refered to as Access Control Lists (ACLs),
are apllied to VLAN, Protocols, NT cards, LT cards to control
traffice into or out of the system.
80
Operator can configure the following 7360 ISAM FX MAC-
based filters, to enable or prevent the following to or the
distribution from specific MAC addresses: - Source MAC
Address, Destination MAC address, soure and destination MAC
address.
80
ALU 7360 supports source address anti-spoofing, this feature is
implemented in either static or dynamic mode In static mode
enables the table of authorized source addresses to be
provisioned statically by operator for one of the following anti-
spoofing control types: - MAC only, IP only, MAC and IP
80
80
The 7360 supports residential bridge mode with feature is to
avoide the use of the same MAC address over multiple ports.
This prevents a MAC address learned on one port from
receiving service on another port and prevent DOS and
spoofing attacks.
80
To prevent broadcast storms, the amount of broadcast traffic
on each port can be limited by the OLT. The feature is
configurable and traffic rate is configurable.
20
The 7360 ISAM FX ONT and OLT uses 802.1p bits QoS
model, which relies on traffic segregation into classes of serivce
(CoS) by P-bit. Each traffic class can be configured with
different QoS characteristics, insuring preferential treatment for
higer priority traffic on network, protocol, voice, data, video, etc
20
The 7360 ISAM FX is a carrier grade Access Node supporting
99.999% reliability.
80
The 7360 ISAM FX supports multiple redundant features in
addition to the high MTBF of its hardware to achieve carrier
class performance and support 99.999% uptime for Telecom
operators.
For the uplink, NT-NT redundancy is supported in which the two
NT cards are operational and perform Load-sharing. The
uplinks on both NT cards can be configured simultaneously and
uplink redundancy is supported with LAG or RSTP accross the
2 cards.
Redundancy for the PON is supported with the PON Feeder
redundancy feature in which 2 x PONs are used (one as active,
and one standby). The system will automatically swithover to
the standby PON when a feeder cut is detected on the primary
PON and traffic will be automatically diverted to the standby
PON.
30
The 10G GPON also called Next Generation PON is the evolution of
the GPON technology. Alcatel-Lucent have already a 10G GPON line
card on ISAM 7360 FX. Next Generation 10G GPON is backwards
compatible with the current OSP infrastructure and the two
technologies can be deployed side by side. All current Alcatel-Lucent
ONTs come with a WBF (wavelength blocking filter) in order to
interoperate with the 10G GPON network in the future:
- compliant.
- Alcatel-Lucent proposes TL1 GW as the Open Standard Interface
that is accessible from the OSS or higher Integrated Network
Management System. This TL1 generic interface can be used for fault
management, provisioning, basic inventory and basic performance
management.
Secondly, enhanced applications are available that provide additional
functionality and an XML/SOAP interface. They are namely, 5529
Inventory Data Manager, 5529 OSS Alarm Dispatching, 5529 Access
Provisioning Centre.
The enhanced applications with XML/SOAP interface are optional
and not included into this offer unless explicitly mentioned.
The Scope of the integration to the higher integrated Network
Management will have to be further discussed and finalized with
customer. Thereafter, the Integration Engineering Effort fee,
Integration schedule and other associated resources can then be
advised.
80
80
80
80 Compliant
30
7360 FX-16 is based on ETSI rack while FX-8 & FX-4 can be
installed in 19" rack
20 Compliant
80 Compliant
For the connection to the ONTs, the LT card provides GPON
interfaces. Each GPON interface can support 128 ONTs
30 Compliant
The 7360 ISAM FX supports 480Gbps switching capacity. The
switching modules are fully redundant
20 Compliant
When performing the software download procedure, the service
in not impacted as software download is independent of the
User service connections. To upgrade the software, the system
will need to reboot and the service interuption time for the OLT
is approximately 7-10 minutes depending on the number of
ONTs and connections configured.
20
80
Switching fabric module and uplink module are in one control
card (FANT-F).
The FANT-F card has four GE/10GE SFP+ ports and one GE
electrical port for connectivity to a high-bandwidth IP services
network.
80
Switching fabric module and uplink module are in one control
card (FANT-F).
The FANT-F card has four GE/10GE SFP+ ports and one GE
electrical port for connectivity to a high-bandwidth IP services
network.
30
Switching fabric module and uplink module are in one control
card (FANT-F).
The FANT-F card has four GE/10GE SFP+ ports and one GE
electrical port for connectivity to a high-bandwidth IP services
network.
20
The FANT-A card is the control management module and
operates in a hot standby/load sharing mode. The switching
matrix on two cards are active at the same time
30
The uplink on the hot-standby module is active therefore
uplinks on both cards can be used simultaneously in LAG or
RSTP configuration
20
30
20
ANSV takes
this
responsibility
80 Compliant
20 Compliant 10GE is SFP+ based
30 Compliant
The 7360 ISAM FX provides line rates of 2.488 Gb/s
downstream and 1.244 Gb/s upstream per PON and 10Gbps
downstream/ upstream per XG-PON.
80 Compliant
30 Compliant
The GPON MAC FPGA supports a maximum line rate of 2.488
Gb/s downstream and 1.244 Gb/s up stream with maximum
split of 1:128
20
30
80
The ISAM 7360 FX even supports a maximum of 60 km reach
with SFP GPON C+ power budget 32dB.
20
30 Compliant
The ISAM 7360 FX even supports a maximum of 60 km reach
with SFP GPON C+ power budget 32dB.
80
80
The uplink on the hot-standby module is active therefore
uplinks on both cards can be used simultaneously in LAG or
RSTP configuration
80 Compliant
The 7360 ISAM FX P-OLT houses up to 16 LT boards, each
are supporting max. 16 PONs. A maximum of 128
outdoor/indoor ONTs is supported. Therefore, a completely
filled shelf supports up to 32K customers. Two Optical Line
Termination Shelves can fit into one 19 standard rack,
enabling the capacity of 64K ports per rack.
80 Compliant
The ISAM 7360 FX supports 480G switching capacity and
2x100G throughput in the backplane.
20 Compliant ALU 7360 FX supports 2,048 GEM ports
20 Compliant ALU 7360 FX supports 1,024 T-CONTs
20 Compliant
The 7360 ISAM FX supports 8 queues mapped to 8 priority bits
as per the IEEE 802.1p standard. Each queue is assigned to a
GEM port ID and corresponding priority bit is mapped into it.
20 Compliant
ALU 7360 FX supports 64 VoIP clients and 192 POTS ports per
PON. CDE fee support for Voice service is subject to quote
upon request
20 Compliant The 7360 ISAM FX supports PON Feeder Protection Type B
20
20
8
20
80
20
30
80
20
30
30
20
20
80
80
80
80
20
30
30
80
80
20
80
20
20
20
20
20
80
30
30
20
20
30
20
8
8
30
20
80
20
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
20
8
20
20
20
8
8
8
8
8
8
8
8
20
8
80
80
80
30
80
80
30
80
30
30
20
8
8
80
8
20
8
80
20
30
30
30
80
80
80
80
80
80
80
20
20
30
80
80
20
80
80
80
30
20
20
20
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
30
8
80
20
8
8
8
20
8
8
8
20
80
80
80
8
8
30
20
8
20
8
8
20
30
20
80
80
80
80
8
80
80
30
30
20
20
8
20
8
8
8
20
80
80
20
8
8
30
20
8
8
20
80
80
30
80
80
80
30
30
30
80
80
20
20
30
20
20
20
20
8
20
8
20
20
8
8
20
8
20
8
20
8
80
20
8
8
20
8
30
20
20
8
8
8
8
20
20
20
8
8
8
8
20
30
20
20
8
8
30
20
20
20
20
20
20
20
8
20
8
30
8
8
20
30
20
8
8
1400
80
80
80
8
20
30
30
80
80
80
20
30
30
80
20
80
80
30
30
80
80
20
80
30
30
80
20
20
80
14146
28292
Ti liu k thut
tham chiu
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf
Please refer to the 3HH-10116-
AAAA-TCZZA-01-7360 ISAM
Product Information R4_3_x.pdf