Está en la página 1de 11

TRNG I HC KHOA HC T NHIN TP.

HCM
KHOA CNG NGH THNG TIN
---------------------------------+------------------------------

MN HC: Seminar Mng My Tnh


ti: Cloud Linux Hosting

Ging vin:
Tr ging:
Sinh vin thc hin:

L Hong Khnh.1112132
Trng Quang Ln..1112158
Cao Trn Hu Lc...1112172

Ni dung
I.

Tng quan v CloudLinux ...................................................................................... 3


1.

Nguyn nhn ra i................................................................................................ 3

2.

Khi nim ............................................................................................................... 4

II.

Tnh nng ................................................................................................................. 5

1.

Phn lp cc ti khon .......................................................................................... 5

2.

Gii hn ti nguyn ................................................................................................ 5

III.

c im ca CloudLinux Hosting ........................................................................ 6

1.

n nh cao ....................................................................................................... 6

2.

Nng cao kh nng s dng my ch .................................................................... 6

3.

Hiu qu kinh t ..................................................................................................... 6

4.

Chuyn i linh hot .............................................................................................. 6

IV.

Cc thnh phn trong CloudLinux ........................................................................ 6

1.

Lightweight Virtual Environments (LVE) limits .................................................... 6

2.

MySQL Governor ................................................................................................... 7

3.

CageFS ................................................................................................................... 7

4.

PHP Selector .......................................................................................................... 8

5.

Secure LVE ............................................................................................................. 8

6.

SecureLinks: ........................................................................................................... 8
Kh nng pht trin ca CloudLinux ................................................................... 9

V.
1.

n nh ca my ch cao.................................................................................. 9

2.

a h tr ................................................................................................................ 9

VI.

So snh CloudLinux Hosting vi cc loi Shared Hosting khc: ....................... 9

VII. Ti liu tham kho ................................................................................................. 10

I.

Tng quan v CloudLinux


1. Nguyn nhn ra i

Cc dch v Shared Hosting khc, kh nng cung cp CPU v RAM


o index.php 99,99%
o homepage.php 99,99%
o forum/forum.php 99,99%
iu ny dn ti tnh hung khi mt site c s c qu ti hay b DDoS va v nh th
c server u b nh hng.
Thm vo l vn Local attack (tn cng cc b) hay cn gi "bad neighbor
effect".

My ch thng thng

(*)Local attack: l k thut hack website bng hnh thc tn cng t ni b bn trong.
Ngha l tn cng vo mt website c bo mt km nm chung server vi website mc
tiu. Sau tn cng sang website mc tiu bng cc k thut khc nhau t c
mc ch cui cng l chim c ton quyn website mc tiu (victim).
V d:
+ Server l mt ci PC c nhiu folder trn .
+ Mi folder tng ng vi 1 user ton quyn trn n.
+ Local attach l lm sao ng t folder ny dm ng v chui vo c ci
folder khc.

Do nhng yu t, yu cu t ra l phi c mt mi trng Shared Hosting mi c th


gii quyt nhng vn trn.
T CloudLinux Hosting ra i.
2. Khi nim
CloudLinux OS l h iu hnh Unix/Linux thng mi u tin c thit k
phc v ch yu dnh cho cc nh cung cp trong lnh vc dch v Web Hosting.
Vi vic s dng cng ngh LVE (Lightweight Virtual Environments - To mi
trng o ha) to ra mt bc t ph mi trong vn qun l ti nguyn my
ch cng nh ti nguyn i vi tng ti khon hosting trn my ch.

My ch s dng CloudLinux

II.

Tnh nng

Nh phn tch cc phn trn, chc nng chnh ca Cloud Linux tp trung ch yu
vo:
Phn lp ti khon
Gii hn ti nguyn
Ngoi ra CloudLinux cn cung cp thm mt s tnh nng quan trng khc nh pht
hnh nhanh cc bn v bo mt gi cho khch hng c an ton.
1. Phn lp cc ti khon
Tt c cc ti khon trn my ch c phn lp ring trong mt phn vng o i vi
cc ti khon khc, m bo cho d mt ti khon gp s c th cc ti khon cc vn
an ton v n nh.
V d:
o Ti khon hosting 1: index.php 20,00%
o Ti khon hosting 2: homepage.php 20,00%
o Ti khon hosting 3: forum/forum.php 20,00%
2. Gii hn ti nguyn
CloudLinux s dng cng ngh can thip cp nhn h iu hnh (kernel OS)
thit lp gii hn ti nguyn trn mi ti khon. iu m bo mt ti khon
khng th dng qu gii hn ti nguyn c cp pht.

III.

c im ca CloudLinux Hosting

1. n nh cao
Tt c nhng i mi ca CloudLinux u nhm mc ch ci thin tnh bo mt v
n nh trn cc my ch. cc h iu hnh khc ton b my ch s b down v s
c ca mt khch hng no , nh hng n ton b h thng, cn vi CloudLinux
th h thng vn n nh bng cch cch ly khch hng b s c vi cc khch hng
khc.
2. Nng cao kh nng s dng my ch
Trin khai CloudLinux gip ti u ha vic s dng mi my ch. Do gii hn t ra
cho CPU, IO, v b nh. Nh tng kh nng cung cp ca my ch (tng s ti
khon ca khch hng) i vi mi my ch vt l.
3. Hiu qu kinh t
Gip gim gi thnh bo tr: nh my ch n nh hn nn thi gian v chi ph cho
vic bo tr gim.
4. Chuyn i linh hot
Rt d dng bt u vi CloudLinux cho d tin hnh trn my ch ci t sn
hoc ci mi.

IV.

Cc thnh phn trong CloudLinux


1. Lightweight Virtual Environments (LVE) limits

LVE l ng dng mc kernel c pht trin bi i ng ca CloudLinux.


Cc tnh nng ca LVE:
o Cho php admin qun tr ti nguyn CPU cp cho mi user
o Ngn cn vic mt site nh hng n cc site khc hoc c server
o Xc nh c site no s dng qu mc ti nguyn quy nh t c nhng bin
php thch hp.

2. MySQL Governor
MySQL Governor l mt tp hp cc tin ch gim st v iu hnh MySQL usage
trong mi trng Shared Hosting. Vic gim st c thc hin thng qua s liu
thng k ti nguyn dng cho mi tiu trnh MySQL, theo di chnh xc CPU v IO
c s dng. Nh s liu thng k thi gian thc, ngay lp tc c th pht hin
nhng tin trnh lm dng MySQL v tiu dit chng.
3. CageFS
CageFS l mt h thng tp tin o v mt b cng c cha mi ngi dng trong
'lng' ca ring mnh. Mi khch hng s c CageFS y chc nng ring ca
mnh, vi tt c cc tp tin h thng, cng c, vv ..
Nhng li ch ca CageFS:
o Ch c nhng chng trnh an ton mi c s dng
o Ngi dng ny s khng thy bt k ngi dng khc, v s khng c cch no
pht hin s hin din ca nhng ngi dng khc v tn ngi dng ca h
trn my ch
7

o Ngi dng s khng th xem cc tp tin cu hnh my ch, chng hn nh tp tin


cu hnh Apache.
o Ngi dng cng khng th truy cp h thng tp tin /proc, v s khng th nhn
thy qu trnh x l ca ngi dng khc
4. PHP Selector
PHP Selector l mt thnh phn trong CloudLinux ng u CageFS. N cho php
mi ngi dng la chn phin bn PHP & m-un da trn nhu cu ca h.
5. Secure LVE
SecureLVE m rng tnh phn lp ca LVE ti h thng file ca tng ti khon.
Thng qua o ha, h thng file ca mi ti khon c phn lp trong phn vng o
ha ca chnh mnh, ngn chn tnh trng mt ti khon c th nhn thy hoc can
thip ti h thng file hoc cc ti khon khc trn cng mt my ch.
Cng ngh ny to ra mt tng mi ca bo mt, khin cho cc hacker kh khn hn
nhiu trong vic tn cng, thay i d liu hoc nh cp d liu trn mt my ch
sharing hosting (local attack).
6. SecureLinks:
L mt cng ngh cp nhn h iu hnh (kenel OS) c th ngn chn tt c cc
cuc tn cng lin kt tng trng (symbolic link) c bit n, lm tng cng
mc bo mt ca my ch hn na.
(*)Symbolic links: vn c bit n vi ci tn symlinks, v c bn l bin php to
shortcut nng cao. Ngi dng c th to cc lin kt tng trng cho cc file hoc th
mc ring l, sau cc lin kt ny s xut hin nh th chng c lu trong cng th
mc vi lin kt tng trng mc d lin kt tng trng li tr n v tr thc ca
chng.
C hai kiu lin kt tng trng: cng v mm. Cc lin kt tng trng mm lm
vic v c bn ging nh mt shortcut chun. Khi m mt lin kt mm, bn s c

chuyn hng n mt th mc m c lu tr cc file. Mc d vy, mt lin kt


cng li lm cho n xut hin nh th file hoc th mc tn ti thc location ca
lin kt tng trng, cc ng dng ca bn s khng bit s khc bit ny.

V.

Kh nng pht trin ca CloudLinux


1. n nh ca my ch cao

CloudLinux l h iu hnh thng mi u tin ph hp vi nhu cu c th ca my


ch web. CloudLinux l s la chn cho cc trang website v mi trng n nh n
cung cp ngay c trong nhng tnh hung cc oan nht.
2. a h tr
CloudLinux Hosting c h tr bi nhiu phn mm thng dng v Control panels:
cPanel, DirectAdmin, Webmin, Parallels Plesk Panel, Hosting Controller

Tm li vi nhng c im ni bt , CloudLinux ang ngy cng l s la chn


ca cc web hosting server v nhng ngi mun thu dch v host lu tr web.

VI.

So snh CloudLinux Hosting vi cc loi Shared Hosting khc:


Cc loi Shared Hosting khc

CloudLinux Hosting

Bt k website no cng c th tiu hao

C lp ngun ti nguyn thng qua

ti nguyn cho mt lot cc l do.

cng ngh LVE.

Website n c th lm qu ti my

Cng ngh LVE ngn chn cc trang

ch.

web c nhn s dng qu nhiu ti

Khng an ton hay c th bo v khi


tin tc hoc cc kch bn gy tiu hao

nguyn.
Cng ngh LVE cung cp kh nng
bo mt tt hn v bo v cc my ch

ti nguyn ca khch hng.


Lm tng nguy c v lm gim hiu qu

khi cc vn tiu hao ti nguyn ca

ca cc my ch.

khch hng.
Website n khng th gy qu ti my
ch.
Lm gim ri ro, tng hiu qu v ci
thin hiu sut my ch.

Hin ti v trong tng lai, CloudLinux Hosting s pht trin rt nhanh v chim lnh
ngi u trong mi trng Shared Hosting nh vo nhng u im ca n.

VII. Ti liu tham kho


1. http://kythuatlaptrinh.com/noi-dung/gioi-thieu-cloud-linux-he-dieu-hanh-chuyendung-cho-shared-hosting.html
2. http://tocdoviet.vn/tai-lieu/Tai-lieu-May-Chu/CloudLinux-la-gi-91/
3. http://wiki.matbao.com/CloudLinux-la-gi.ashx
4. http://www.datapool.vn/cloudlinux-overview.html
5. http://www.cloudlinux.com/about/
6. http://fastdot.com/hosting/cpanel-cloud-hosting/cloudlinux-hosting/

10

11