Está en la página 1de 25

LLuuppuuss EErriittememaattoossoo SSiissttémémiicoco

DDrr RRoobbeerrttoo CCararrriilllloo BBrriicceeññoo IInntteerrnniissttaa –– HHeemmatatóólologgoo

DDeeffiinniicciióónn

EEss uunn ttrrasasttoorrnnoo iinnffllaammatatoorriioo auauttooiinnmmuunniittarariioo qquuee ppuueeddee aaffeeccttaarr mmúúllttiipplleess ssiisstteemmasas ddee óórrggaannooss

MuMucchhasas ddee ssuuss mmananiiffeessttacaciioonneess ccllíínniiccaass ssoonn sseeccuunn--

ddarariiasas alal aattrrapapamamiieennttoo ddee ccoommpplleejjooss ddee AAgg –– AAcc –– eenn llooss ccapapiillarareess ddee eessttrruuccttuurrasas vviisscceerralaleess oo aa ddeess--

ttrruucccciióónn ddee ccéléluullasas ddee hhuuésésppeedd (( pp nniiaa mmeeddiiadadaa ppoorr ananttiiccuueerrppooss ))

eejj;;

ttrroommbboocciittooppee--

CCuurrssoo CCllíínniiccoo

EEssttáá sseeññalaladadoo ppoorr rreemmiissiióónn eessppoonnttáánneeaa yy rree-- cciiddiivva.a. LaLa iinntteennssiiddaadd ppuueeddee vvarariiarar ddeessddee uunn ttrrasasttoorrnnoo eeppisisóóddicicoo lleevvee hhasasttaa uunnaa eennffeerrmmee-- ddadad mmoorrttaall rrápápiiddamameennttee ffuullmmininaannttee

MMedediicacammenenttooss qquuee ssee rrelelacaciioonnanan coconn LLuuppuuss EErriitteemmatatoossoo

CCoorrrreellacaciióónn PPrreecciissaa::

CClloorroopprroommacaciinnaa

HHiiddrraallaziazinnaa

IIssoonniiacacididaa

MMeetitildldooppaa

PPrrooccaiainnamamiiddaa

QQuuiinniiddiinnaa

CCoorrrreellacaciióónn PPoossiibbllee::

CCapapttoopprriill AAtetennoolololl CCararbbamamacaceeppiinnaa CCiimmeettiiddiinnaa LeLevvooddooppaa NiNitrtrooffuurrananttooínínaa PPrrooppiillttiioouurracacililoo PPrrooppananoolololl SSuulflfoonnamamiiddasas

CCuuadadrroo CCllíínniiccoo SSíínnttoommaass yy SSiiggnnooss

CaCararactcteríeríssttiicacass ssiissttémémiiccaass iinnclcluuyyenen::

FFiieebbrree AAnnoorreexxiiaa MMalal eessttarar ggeenneerralal PPérérddiiddaa ddee ppeessoo

MMaanniiffesesttaacicioonneses CCuuttáánneeasas

EExxaanntteemmaa ““ eenn mmarariippoossaa ”” aaffeeccttaa eell 5500%%

LLuuppuuss ddiissccooiiddee –– LuLuppuuss ccuuttánáneeoo ssuubbagaguuddoo

LLeessiioonneess ttííppiiccasas eenn llaass ppuunnttasas ddee llooss ddeeddooss

EErriitteemmaa ppeerriiuunngguueealal

IInnffararttooss eenn eell pplliieegguuee ddee lala uuññaa

HHeemmoorrrraaggiiasas eenn asasttiillllaa

AAllooppeecciiaa –– LLeessiioonneess eenn llaa mmuuccoossaa oorraall --

FFeennóómmeennoo ddee RRaayynnauaudd 2200%%

MMananiiffeessttacaciioonneess AArrttiicucullarareess

SSíínnttoommasas arartiticcuullarareess eenn mmásás ddee 9900%%

SSiinnoovviittiiss aaccttiivvaa oo ssiinn eellllaa

LLaa ararttrriittiiss rrararaa vveezz eess ddeeffoorrmmaannttee NNoo ssee oobbsseerrvvanan alaltteerracaciioonneess eerroossiivvasas

LLooss nnóódduullooss ssuubbccuuttánáneeooss ssoonn rraarrooss

MMaanniiffesesttaacicioonneses OOcucullaarreses

CCoonnjjuunnttiivviittiiss

FFoottooffoobbiiaa

CCeegguueerraa ppasasajajeerraa

VViissiióónn bboorrrroossaa

ManMancchhasas alalggooddoonnoossasas ddee llaa rreettiinnaa (( ccuueerrppooss cciittooiiddeess )) ddeeggeenneerraacciióónn ddee llaass ffiibbrraass nneerrvviioo-- ssasas ppoorr oocclluussiióónn ddee llooss vvaassooss ssanangguuíínneeooss ddee llaa rreettiinnaa

MMaanniiffeessttaacicioonneess PPuullmmoonnaarreses

PPlleeuurriittiiss

DDeerrrramamee PPlleeuurralal

BBrroonnccoonneeuummoonnííaa

NNeeuummoonniittiiss

EEnnffeerrmmeeddaadd ppuullmmoonnaarr rreessttrriiccttiivvaa

MMaanniiffeessttaacicioonneess CCararddííacacasas

PPeerriiccararddiioo

IICCCC ppoorr MiMiooccararddiittiiss ee HHipipeerrtteennssiióónn arartteerriiaall yy eess ccoommúúnn qquuee hhayayaa AArrrriittmmiiasas CCararddííacacaass

EEnnddooccaarrddiittiiss vveerrrruuggoossaa atatííppiiccaa ddee LiLibbmmanan –– SSacackkss ssuueellee sseerr iinnccoommppeetteenncciiaa vvalvalvuullarar agaguu-- ddaa oo ccrróónniiccaa –– ccoonn mmayayoorr ffrreeccuueenncciiaa IInnssuuffii-- cciieenncciiaa MMiittrralal yy oorriiggiinnarar eemmbboolliiaass

MMaanniiffeessttaacicioonneess DDiiggesesttiivvasas

DDoolloorr ababddoommiinnalal

IIlleeoo yy ppeerriittoonnititisis ppoorr vvaassccuullititisis

EEll ccoolloonn asascceennddeennttee eess eenn eessppeecciialal ssuusscceeppttiibbllee

HHeeppaattiittiiss rreeacacttiivvaa iinneessppeeccííffiiccaa

MMaanniiffesesttaciacioonneses NNeueurroollóóggiiccasas

PPssiiccoossiiss

SSíínnddrroommee CCeerreebbrralal OrOrggánániiccoo

CCoonnvvuullssiioonneess

NNeeuurrooppaattííasas ppeerriifférériiccaass yy ccrrananeealaleess

MiMieelliittiiss ttrrananssvveerrssaa

AAppoopplleeggííaa

DDeepprreessiióónn

MaManniiffestestacaciioonneses RRenenaalleses

DDiiffeerreenntteess ttiippooss ddee GGlloommeerruulloonneeffrriittiiss iinncclluussoo::

mmeessaannggiialal,, pprrooliliffeerraattiivvaa ffooccalal,, ddiiffuussaa yy mmeemm-- bbrrananoossaa

AAllgguunnooss ppacaciieenntteess ppuueeddeenn pprreesseennttarar nneeffrriittiiss iinntteerrsstticiciialal

OOttrraass ccararaactctererííssttiicacass clclíínniicacass

TTrroommbboossiiss AArrtteerriialal yy VVeennoossaa

LLiinnffadadeennooppatatííaa

EEsspplleennoommeeggalaliiaa

TTiirrooiiddititisis ddee HHaasshhiimmoottoo

AAnneemmiiaa HeHemmoollííttiiccaa

PPúúrrppuurraa TTrroommbboocciittooppénéniiccaa

CCrriitteerriiooss ppaarraa llaa CCllaassiiffiiccacaciióónn ddee LLuuppuuss EErriittememaattoossoo SSiissttémémiicoco

UUnn ppaacciienenttee ssee clclaassiiffiicaca ccoommoo eennfferermmoo ddee LLEESS,, ssii ssee ccuummppllenen cucuaattrroo oo mmááss ddee llooss

1111 ccriritteeririooss

CCRRIITTEERRIIOOSS

11 EErruuppcciióónn mmaallaarr

22 EErruuppcciióónn ddiissccooiiddee

33 FFoottoosseennssiibbiilliiddaadd

44 ÚÚllcceerraass bbuuccaalleess

55 AArrttrriittiiss

66 SSeerroossiittiiss

77 EEnnffeerrmmeeddaaddeess rreennaalleess::

aa

PPrrootteeiinnuurriiaa >0>0,,55gg//ddííaa

bb

PPrrootteeiinnuurriiaa ±± 33 ++ ttiirraass

cc

CCiilliinnddrrooss ddee ccéélluullaass

88 EEnnffeerrmm NNeeuurroollóóggiiccaass::

aa

CCoonnvvuullssiioonneess oo

bb

PPssiiccoossiiss

CCRRIITTEERRIIOOSS

99 EEnnff HHeemmaattoollóóggiiccaass::

aa

AAnn HHeemmoollííttiiccaa oo

bb

LLeeuuccooppeenniiaa << 44000000

cc

LLiinnffooppeenniiaa << 11550000

dd

TTrroommbboocciittooppeenniiaa << 110000 000000

1100 AAcc AAnnttiinnuucclleeaarr ++ (( AAAANN ++ ))

1111 AAnnoorrmm IInnmmuunnoollooggiiccaass::

aa

CCeellss LLEE ppoossiittiivvaa (( ++ ))

bb

AAccss ccoonnttrraa DDNANA nnaattiivvoo,, oo

cc

AAccss ccoonnttrraa SSmm,, oo

dd

VVDRDRLL ppoossiittiivvaa ffaallssaa ppaarraa llaa ssííffiilliiss

DDatatooss ddeell LLaabboorraattoorriioo

AAnneemmiiaa 6600%%

LLeeuuccooppeenniiaa 4455%%

TTrroommbboocciittooppeenniiaa 3300%%

VVDRDRLL ffaallssoo (( ++ )) 2255%%

LL

AAccss AAccaarrddiioolliippiinnaa 2255%%

CCoooommbbss DiDirreeccttoo ++ 3300%%

AAnnttiiccooaagguullaannttee

77%%

PPrrootteeiinnuurriiaa 3300%%

HeHemmaattuurriiaa 3300%%

<< CC33

AA AA NN

6600%%

9955 –– 110000%%

AAnnttii DNDNAA nnaattiivvoo 5500%%

AAnnttii SSmm

2200%%

TTiippooss ddee AAnnttiiffoossffoollííppiiddooss

OOcucurrrrenen ttresres ttiippooss ddee AAcscs AnAnttiiffoossffoollííppiiddooss::

11

PPrruueebbaass

bbiioollóóggiiccasas ++ ffalalssasas ppararaa SSííffiilliiss

22

L.L. AAnnttiiccooagaguullananttee –– TTrroommbboossiiss –– TTTTPP >>

33

AAnnttiiccararddiioolilippiinnasas –– EmEmbbararazadazadasas –– SSAAFFPP --

FFrrececuueennciciaa ((%%)) ddee AAuuttooAAccss eenn EEnnffeermrmeeddaaddeess RReeuummááttiiccaass

   

AAnnttii--

 

AAnnttii

AAnnttii

AAnnttii

AAnnttii

AAnnttiicceenn

 

AAAANN

DDNNAA

FFRR

SSmm

RRoo

LLaa

SSCCLL 7700

ttrróómmeerroo

AACCAANN

AARR

3300--6600

00--55

7722--8855

00

00--55

00--22

0

00

00

LLEESS

9955--110000

6600

2200

1100--2255

1155--2200

55--2200

0

00

00--11

SS

SSjj

9955

00

7755

00

6600--7700

6600--7700

0

00

00

EEsscclleerr

8800--9955

00

2255--3333

00

00

00

33

11

00

CCrreesstt

8800--9955

00

2255--3333

00

00

00

20

5500

00

PPoo--MMii

8800--9955

00

3333

00

00

00

10

00

00

G.G. WW

00--1155

00

5500

00

00

00

0

00

9933--9966

TTRRAATTAAMMIEIENNTTOO

EEvviittaarr llaa eexxppoossiicciióónn alal ssooll –– lloocciióónn pprrootteeccttoorraa

LLeessiioonneess ccuuttánáneeasas –– ccoorrttiiccooeesstteerrooiiddeess llooccalaleess

FFAAIINNEESS -- SSalaliicciilatlatooss –– HiHiddrrooxxiicclloorrooqquuiinnaa --

CCoommpplliiccacaciioonneess -- PPrreeddnniissoonnaa –– V.V.OO –– II VV

RReessiisstteenncciiaa alal TxTx -- IInnmmuunnoossuupprreessoorreess ccoommoo::

cciiccllooffoossffamamiiddaa -- cclloorramambbuucciill –– azazatatiioopprriinnaa ––

EEsstteerrooiiddee ananddrróóggeennoo -- DanDanaazozoll –– DDHHEEAA ––

AAnnttiiccooagaguullaacciióónn –– WWararffarariinnaa –– IINNRR >> 33

LLoo qquuee ssee ddeebbee coconnsisiddeerrarar enen elel TTrraattamamiieennttoo ddelel LLEESS

HHiiddrrooxxiicloclororoqquuiinnaa::

** RReessuultltaa úútiltil eenn eell ttrraatatammieienntoto::

EExxaanntetemmaa –– ffototososeennssibibilidailidadd –– aarrtrtraalglgiaiass –– aarrttrriitistis –– aalolopepecciaia –– lulupupuss disdisccoideoide –– ccuutátánneeoo ssuubabagguudodo ––

** nnoo cconontrtrolaola ::

LLaa ffiieebrbree –– nnii lalass lelessionioneess rreennaalleess,, hheemmaatotológlógicicaass oo dedell SSNCNC

GGlluuccoococorrttiiccooiiddeses

PPuullssooss ppoorr vvííaa iinnttrraavvenenoossaa::

550000 mmggss ddee MMeettiillpprreeddnniissoolloonnaa eenn 3300 mmiinn ccadadaa 1122 hhoorraass dduurrananttee 33--55 ddííasas

IInnddiiccadadaa eenn ::

11

II

RR

RRááppiiddamameennttee pprrooggrreessiivvaa

22

EnEnff AAccttiivvaa ddeell SSNNCC

33

TrTroommbbooppeenniiaa ggrraavvee

IInnddiiccacaciioonneses ddee llooss iinnmmuunnoossuupprresoesorreess eenn elel LLEESS

AA -- GGlloommeerruulloonneeffrriititiss

BB –– LeLessiióónn ddeell SSNNCC

CC -- TTrroommbbooppeenniiaa yy AAnneemmiiaa HHeemmoollííttiiccaa

DD -- IImmppoossiibbiilliiddaadd ddee rreedduucciirr llaa ddoossiiss ddee llooss ccoorrttiiccooiiddeess oo apaparariicciióónn ddee eeffeeccttooss iinnddee-- sseeabablleess ggrravaveess

EEvvoolluucciióónn yy PProronnóóssttiicoco

LLaa eennff ssiigguuee uunn ccuurrssoo ddee rreecciiddiivvaass yy rreemmiissiioonneess

IInnddiicceess ddee ssoobbrreevviivveenntteess aa 1100 añañooss mmaayyoorreess ddee

8855%%

EEsstteerrooiiddeess –– VViiggiillarar llasas ccoommpplliiccacaciioonneess 22asas

CCuurrssoo vviirruulleennttoo ppuueeddee lllleevvarar aa llaa mmuueerrttee,, ssiieennddoo llooss ggérérmmeenneess ooppoorrttuunniissttasas llaa pprriinncciippaall ccaauussa,a, yy eenn 22°° lluuggarar eell LLESES acacttiivvoo ppoorr afafeecccciióónn rreennalal oo SSNNCC