Está en la página 1de 3

Herri-kirolak

Euskal Herrian herri-kirolek tradizio luzea dute. Euskaldunek


arbasoengandik oinordetzan hartu dituzten kirol hauek oraindik
ere zale ugari biltzen dituzte. Zenbait kirol oso ezagunak diren
arren (arrauna edo pilota, esaterako), beste zenbait agian ez
dituzu ezagutuko. Ba al dakizu zertan datzan idi-demak? Eta
gizon-probak? Zer egiten dute segalariek? Lerro hauetan
erantzunak aurkituko dituzu.
Pilota herri-kiroletan ezagunena da. Pilota oko mota asko dago,
eta !rontoiak ere ezberdinak izan daitezke" luzeagoak edo
laburragoak, paretadunak edo paretarik gabeak, esaterako.
Bestalde, pilota eskuz o daiteke, baina baita zurezko pala
batez, edo neurri ezberdinetako #isteraz ere.
$rrauna ere herri-kirol ezagunenetakoa da. %ntzi mota
ezberdinek distantzia akinak egin behar dituzte ahalik eta
denbora gut#ienean. Batelek lau arraunlari eta patroia eramaten
dituzte, eta &''' metroko distantzia egin behar izaten dute.
(rainerillek aldiz, sei arraunlari eta patroiarekin, )*'' metro
egiten dute. Handienak traineruak dira. Hamabi arraunlarik eta
patroiak trainerua hiru itsas-milatan zehar eramaten dute.
Bestalde, aizkolariak, harri-asotzaileak eta segalariak ditugu.
$izkolariek denbora akin batean, eta aizkorez baliatuz, ahalik
eta enbor gehin moztea izaten dute helburu. Harri-asotzaileek,
aldiz, inolako tresnarik erabili gabe, harri pisutsuak bizkarreratu
behar izaten dituzte. +enbora tarte akin batean ahalik eta
asoaldi gehien egitea dute helburu. ,egalariek sega apustuetan
belardi bateko belarra moztu behar izaten dute. ,egalariak
segaz baliatzen dira honetarako. Probek iraupen ezberdina
izaten dute, eta belar gehien mozten duena izaten da irabazle.
-di-demak eta gizon-probak ere oso gogorrak dira. -di-demetan
uztarri baten bidez lotutako bi idik harri handi eta pisutsua
eramaten dute arrastaka. Proba honek aspaldiko euskal
baserrietako iharduera batean du atorria, baserritarrek idien
indarra erabiltzen baitzuten goldeetatik tira egin eta soroak
lantzeko. .izon-probetan ere harri batetik tiratzen da denbora
akin batez. .izon talde batek, beraz, gut#ienez bostehun kilo
pisatzen duen harria ahalik eta distantzia luzeenean garraiatu
behar du.
Deportes Rurales
Los deportes rurales tienen una e#tensa tradi/i0n en el Pa1s
2as/o. Estos deportes 3ue los 4as/os han heredado de sus
antepasados, reunen toda41a a mu/hos a!i/ionados. $un3ue
algunos de estos deportes son mu5 /ono/idos (el remo o la
pelota, por eemplo), ha5 otros 3ue no lo son tanto, 5 puede
3ue no los /onoz/as. 6,abes en 3u7 /onsiste la prueba de
bue5es? 68 la de hombres? 69u7 ha/en los segadores?
En/ontrar:s las respuestas en estas l1neas.
La pelota es el deporte rural m:s /ono/ido. Ha5 mu/hos tipos de
uegos de pelota, 5 los !rontones en los 3ue se pra/ti/a pueden
4ariar" pueden ser m:s /ortos o m:s largos, por eemplo, o
pueden tener pared o no. Por otro lado, se puede ugar a la
pelota /on la mano, pero tambi7n /on palas de madera o /on
/histeras de distintos tama;os.
El remo tambi7n es uno de los deportes rurales m:s /ono/idos.
+istintos tipos de na4es deben re/orrer /iertas distan/ias en el
menor tiempo posible. Los bateles lle4an a /uatro remeros 5 el
patr0n, 5 deben re/orrer una distan/ia de &''' metros. Las
trainerillas, en /ambio, /on seis remeros 5 el patr0n, deben
re/orrer una distan/ia de )*'' metros. Las traineras son las
embar/a/iones m:s grandes. Las o/upan do/e remeros 5 el
patr0n, 5 re/orren una distan/ia de tres millas marinas.
Por otro lado, tenemos a los /ortadores de tron/os, los
le4antadores de piedra 5 los segadores. Los /ortadores de
tron/os deben, mediante el uso de ha/has, /ortar el ma5or
n<mero de tron/os en el menor tiempo posible. Los
le4antadores de piedra, en /ambio, 5 sin utilizar ning<n
instrumento mas 3ue sus brazos 5 /uerpo, deben le4antar
piedras de gran peso. (ienen /omo !in el ha/er el ma5or n<mero
de alzadas posible en un inter4alo /on/reto de tiempo. Los
segadores deben en sus apuestas /ortar la hierba de un prado o
pastizal. Para ello los segadores ha/en uso de guada;as. Las
pruebas tienen distintas dura/iones, 5 el ganador es a3uel 3ue
/orta la ma5or /antidad de hierba en el tiempo estable/ido.
Las pruebas de bue5es 5 la prueba de hombres tambi7n son
mu5 duras. En las pruebas de bue5es dos bue5es unidos por un
5ugo deben arrastrar una piedra grande 5 pesada. Esta prueba
tiene su origen en la 4ida del /aser1o, 5a 3ue los /aseros se
4al1an de la !uerza de sus bue5es para 3ue 7stos tirasen de los
arados, 5 as1 /ulti4ar sus tierras. En las pruebas de hombres
tambi7n se tira de piedras durante /ierto tiempo. %n grupo de
hombres debe transportar una piedra de por lo menos
3uinientos kilos la ma5or distan/ia posible.