Está en la página 1de 23

B GIO DC V O TO TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGNGUYN VN BNH

NGHIN CU CNG NGH MAN-E V
NG DNG TRN MNG VIN THNG PH THNGNH : K THUT IN T
M S :. 60.52.7023.04.3898


LUN VN THC S K THUT


H NI 2009


Lun vn c hon thnh ti:
Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

Ngi hng dn khoa hc: TS. Hong Vn V

Phn bin 1: ..............
..............

Phn bin 2: ..............
..............

Phn bin 3: ..............
..............

Lun vn s c bo v trc hi ng chm lun vn ti
Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng
Vo lc: ....... gi ....... ngy ....... thng ....... nm 2009

C th tm hiu lun vn ti:
Th vin Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng
1


M U
Trong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x
hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln dn
n nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng c v loi hnh
dch v, tc . ng thi, vi s hnh thnh v pht trin bng n
cc t hp vn phng, cc khu cng nghip, cng ngh cao, cc
khu chung c... v thm vo l cc d n pht trin thng tin ca
chnh ph, cc cc c quan, cc cng ty, lm cho nhu cu trao i
thng tin nh ting ni, d liu, hnh nh, .. tng t bin.
p ng c nhu cu trao i thng tin , c s h
tng mng truyn thng ca cc khu th, cc thnh ph cn
phi c kh nng linh hot cao, tc truyn dn ln, bng thng
rng, dung lng ln v a dch v.
Hin ti, cc mng ni b LAN (Local Area Network) ca
cc c quan, x nghip ch c th p ng c nhu cu trao i
thng tin vi phm vi a l rt hp. ng thi, cc mng truy
nhp hin ti vi cng ngh ch yu l TDM (chuyn mch knh
PSTN, cng ngh SDH) khng th p ng nhu cu trao i thng
tin hin nay ca x hi c v loi hnh dch v v lu lng.
Do , vic tm kim cc cng ngh xy dng mt c s
h tng mng th MAN (Metropolitan Area Network) p ng
c yu cu trao i thng tin ni trn l cp thit i vi nhng
nh cung cp dch v Vin thng trn th gii ni chung v Vit
Nam ni ring.
Trn th gii, cc nh cung cp cc dch v Vin thng
tp trung nghin cu, pht trin v ngy cng hon thin cc gii
php cng ngh cho cc th v cc thnh ph ln. Trong ,
vi nhng u vit ca mnh nn gii php cng ngh MAN-E
2


(Metropolitan Area Network-Ethernet) c rt nhiu nh cung
cp cc dch v Vin thng p dng trin khai.
i vi nc ta, cc cng ty Vin thng trong nc, c bit
l Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam, ang u t trin
khai MAN-E cho cc khu th, cho cc thnh ph ca nc ta.
Chnh v vy, vic nghin cu MAN-E v ng dng cho cc
khu th, cho cc thnh ph ca nc ta l mt vn cp thit.
Vi s ham mun nghin cu gii php cng ngh MAN-E
v xem xt kh nng ng dng cho Vin thng Ph Th giai on
2009-2010, em chn ti: Nghin cu cng ngh MAN-E
v ng dng trn mng Vin thng Ph Th lm ti nghin
cu cho lun vn tt nghip vi hy vng l lm ch c gii
php cng ngh MAN-E v mong mun c ng gp mt phn
trong vic trin khai MAN-E trn a bn tnh Ph Th.
thc hin c mc tiu , ti lun vn tp trung
thc hin cc ni dung chnh sau:
I. Tng quan v MAN-E: Gii thiu v MAN-E.
II. Mng th MAN v xu hng pht trin: Phn ny
tc gi gii thiu tng th s lc v MAN, cc cng
ngh s dng trong MAN, xu hng pht trin ca
mng th.
III. Gii php truyn ti Ethernet trong MAN (MAN-E):
Trong phn ny tc gi trnh chi tit hn v gii php
truyn ti Ethernet trong MAN, ch ra cu hnh MAN-
E cho mt tnh v phng n kt ni MAN-E ca cc
tnh trn mng Vin thng.
IV. ng dng MAN-E trn mng Vin thng Ph Th:
Phn ny ch yu phn tch, nh gi v la chn cng
ngh p dng xy dng mng th cho mng Vin
3


thng tnh Ph Th. Cc phng php thit k v tnh
ton dung lng trong MAN-E ca VNPT v ng dng
cho Vin thng Ph Th.
Do thi gian v hiu bit cn hn ch, ti khng th trnh
khi thiu st, knh mong nhn c nhng kin ng gp ca
cc thy gio, c gio v cc bn.
I. TNG QUAN V MAN-E
Trong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x
hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln
dn n nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng c v loi
hnh dch v, tc . p ng c nhu cu trao i thng tin
, MAN-quang (MAN- Metropolitan Area Network) vi kh
nng linh hot cao, tc truyn dn ln, bng thng rng, dung
lng ln v a dch v l mt gii php c s h tng mng
truyn thng ch o ca cc khu th, cc thnh ph.
truyn ti thng tin v pht huy hiu qu c s h tng
MAN-quang, ngi ta s dng nhiu gii php cng ngh khc
nhau, nh: cng ngh SDH-NG, cng ngh WDM, cng ngh RPR,
cng ngh Gigabit Ethernet, cng ngh ATM, cng ngh MPLS, ...
Tuy nhin, vn t ra cho cc nh xy dng v cung cp
dch v MAN l trn c s mc tiu xy dng mng cn phi la
chn c cng nhng cng ngh ph hp p dng vo vic
xy dng mng. Trn c s nhng cng ngh mng c la
chn, cc nh thit k mng s xy dng nhng cu hnh mng
thch hp, la chn thit b ph hp xy dng c mng p
ng vi nhng mc tiu ra ban u.
Cng ngh Ethernet v Gigabit Ethernet c nhng u im
ni bt nh: c kh nng h tr rt tt cho ng dng truyn ti d
4


liu tc cao v c c tnh lu lng mng tnh t bin v
tnh bng n;
Trc kia, Ethernet l cng ngh thng lnh trong cc mng
ni b LAN, l cng ngh ch o trong hu ht cc vn phng
trn ton th gii v hin nay c dng ngay c trong cc h
gia nh chia s cc ng dy truy nhp bng rng gia cc
thit b vi nhau. c bit tt c cc my tnh c nhn u c
kt ni bng Ehernet v ngy cng nhiu thit b truy nhp dng
n cng ngh ny.
Cng vi s pht trin ca cng ngh thng tin, tc
Ethernet c ci thin t Mbps ln Gbps v 10Gbps. Song
song vi n, phng tin truyn trong mng Ethernet cng chuyn
dn t cp ng sang cp quang v cu hnh cng pht trin t
cu trc Bus dng chung ln cu trc mng chuyn mch. y l
nhng nhn t quan trng xy dng cc mng c dung lng
cao, cht lng cao, v hiu xut cao, p ng c nhng i hi
ngy cng kht khe ca yu cu v cht lng dch v (QoS).
Vic s dng cng ngh Ethernet v Gigabit Ethernet trong
mng th to nn mt gii php mng hu hiu truyn ti
thng tin trong cc th, gi l gii php MAN-E hay MEN.
II. MNG TH-MAN V XU HNG PHT TRIN
2.1. Gii thiu v MAN.
Mng th MAN l mt mng cung cp a dch v trong
phm vi mt thnh ph, th. Vai tr ca n tng t nh vai tr
ca mt nh cung cp dch v Internet nhng c mt im khc l
c xy dng hng ti i tng phc v ch yu l lin kt
trao i lu lng ca cc mng cc b LAN c dung lng v
kch c mng ln. Qui m ca MAN c th bao ph ton b mt
thnh ph hoc ch l mt mng lin kt mt vi khu nh
5


(chung c, khu cng ngh/cng nghip, cc c quan t chc, cc
trng i hc, vin nghin cu) vi nhau. Thit b MAN c th
c xy dng v qun l bi nhiu t chc khc nhau hoc ch
vi mt nh cung cp dch v MAN duy nht. Cc cng ngh
c la chn p dng xy dng MAN ch yu tp trung vo 6
loi cng ngh chnh l:
IP/ATM.
WDM.
SONET/SDH-NG.
Ethernet/Giagabit Ethernet (GbE).
RPR.
Chuyn mch kt ni MPLS/GMPLS.
Cc cng ngh ny c xy dng khc nhau c phm vi v
cc phng thc m chng s c s dng. Trong mt s trng
hp, cc nh cung cp c s h tng li trin khai cng mt cng
ngh cho cc ng dng khc nhau. V d, GbE c th c s
dng cung cp nng lc truyn ti c s hoc cung cp cc
dch v gi Ethernet trc tip n khch hng.
2.2. Cu trc tng quan ca MAN.
2.2.1. Cu trc phn lp dch v.
Theo cu trc ny, MAN c chia thnh 2 lp: Lp mng
li (Core) v lp truy nhp (Access).
+ Lp truy nhp thc hin chc nng tch hp cc loi hnh
dch v bao gm c dch v t ngi s dng v dch v mng.
Lp mng ny thc thi kt ni cung cp cc loi hnh dch v xut
pht t mng truy nhp ng dng bi nhiu cng ngh truy nhp
khc nhau nh: cc dch v trn c s cng ngh Ethernet, ATM,
Frame Relay, DSL, cp ng, cp quang... v vi nhiu loi giao
din khc nhau.
6


+ Lp mng li thc hin chc nng truyn ti lu lng
tch hp trong mng th mt cch hp l; lp ny thc hin
chc nng nh tuyn truyn ti lu lng trong ni vng th
hoc chuyn giao lu lng vi mng trc (backbone).
Mng th thc hin tip cn vi rt nhiu loi hnh ng
dng v giao thc giao thc truyn ti cn phi truyn mt cch
trong sut gia ngi s dng hoc cc mng vn phng vi
nhau. Do vy vn t ra l cn phi cn nhc gia mc tiu l
truyn lu lng trong sut v t hiu sut s dng mng cao,
l mt bi ton t ra i vi cc nh xy dng mng th. N s
quyt nh n chin lc trin khai mng v dch v cng nh
nh vic la chn nh cung cp thit b mng.
2.2.2. Cu trc phn lp chc nng.
Theo cu trc phn lp chc nng, MAN c th phn chia
thnh 2 lp mng: lp mng bin v lp mng li. Trong mi lp
mng c th b tr cc thit b mng c chc nng khc nhau
thc thi cc chc nng cn phi thc hin ca lp mng ny ty
thuc vo mc tiu, qui m, kch c ca MAN cn phi xy dng.
2.3. Cc cng ngh s dng trong mng th MAN.
2.3.1. Cng ngh IP/ATM-MAN.
Cng ngh ATM tng c s dng nh l cng ngh
ch yu trong mng Backbone ngay t ln u c a ra
thng mi u nhng nm 1990. ATM c thit k nhm ti u
ha truyn ti nhiu loi thng tin khc nhau nh : d liu, voice,
video p ng c yu cu thi gian thc v p ng c yu cu
v QoS cho mi loi thng tin. thc hin yu cu ny, rt
nhiu chc nng v giao thc c thit lp trn nn cng ngh
ATM: PNNI (Private Network Node Interface) cung cp cc chc
nng kiu OSPF cho tn hiu v dn hng cho thng tin v QoS
7


trong ton mng ATM, a giao thc trn ATM (MPOA) cho php
thit lp nhng kt ni tt gia cc im hay h thng trong cc
mng con khc nhau, khc phc c hin tng nghn c chai
xy ra gia cc router v cc chc nng nng cao kh nng kt
ni vt l. Hin nay vic truyn ti tn hiu IP qua ATM trn cc
mng thng tin quang c thc hin ch yu qua hai phng
thc: IP/ATM/SDH/WDM v IP/ATM/WDM.
2.3.2. Cng ngh WDM-MAN.
Cng ngh ghp knh theo bc sng WDM hay DWDM l
cng ngh truyn ti trn si quang xy dng v pht trin t
nhng nm 90 ca th k trc. Cc h thng WDM hin nay c
tc truyn dn knh 2,5Gbps hoc 10Gbps v c th tch hp ti
100 bc sng trn mt si quang cho php truyn dn dung lng
hng ngn Gigabit trn mt si quang (Cc h thng WDM tc
Terabits ghp trn mt si quang c th nghim trong cc
phng th nghim trn th gii v ha hn nhiu ng dng trong
thc t). Nguyn l c bn ca cng ngh ny l thc hin truyn
ng thi cc tn hiu quang thuc nhiu bc sng khc nhau trn
mt si quang. Bng tn truyn ti thch hp ca trn si quang
c phn chia thnh nhng bc sng chun vi khong cch
thch hp gia cc bc sng ( c chun ha bi tiu chun
G.692 ca ITU-T), mi bc sng c th truyn ti mt lung
thng tin c tc ln (chng hn lung thng tin s tc
10Gbt/s). Do , cng ngh WDM cho php xy dng nhng h
thng truyn ti thng tin quang c dung lng gp nhiu ln so
vi h thng thng tin quang n bc sng. Hin ti, sn phm v
cc h thng truyn dn WDM c sn xut bi nhiu hng
sn xut thit b vin thng v c trin khai trn mng ca
nhiu nh cung cp dch v vin thng trn th gii.
8


Mng WDM c th thit lp cc cu hnh im ni im,
ring v mesh. Vic chuyn i hay nng cp gia cc cu hnh
tng i linh hot.
2.3.3. Cng ngh SDH-NG-MAN.
Cng ngh SDH hin ti l cng ngh truyn dn c p
dng ph bin nht trong mng ca nhng nh cung cp dch v
trn th gii. Cng ngh SDH c xy dng trn c s h thng
phn cp ghp knh ng b TDM vi cu trc phn cp ghp
knh STM-N cho php cung cp cc giao din truyn dn tc
t vi Mbt/s ti vi Gigabt/s. c tnh ghp knh TDM v phn
cp ghp knh ng b ca cng ngh SDH cho php cung cp
cc knh truyn dn c bng thng c nh v c tin cy cao
vi vic p dng cc cho ch phc hi v bo v, c ch qun l
h thng theo cu trc t-p mng ph hp v c chun ha
bi cc tiu chun ca ITU-T.
T trc ti nay cng ngh truyn dn SDH c xy dng
ch yu cho vic ti u truyn ti lu lng thoi. Theo nhng d
bo v phn tch v th trng mng vin thng gn y, cc
doanh nghip c s gia tng mnh m cc loi hnh dch v truyn
d liu v c xu hng chuyn dn lu lng ca cc dch v
thoi sang truyn ti theo cc giao thc truyn d liu (v d nh
dch v thoi qua IP (VoIP).. Trong khi , cc c s h tng
mng SDH hin c kh c kh nng p ng nhu cu truyn ti
lu lng gia tng trong tng lai gn. Do vy yu cu t ra l
cn phi c mt c s h tng truyn ti mi c th ng thi
truyn ti trn n lu lng ca h thng SDH hin c v lu
lng ca cc loi hnh dch v mi khi chng c trin khai.
chnh l l do ca vic hnh thnh mt hng mi ca cng ngh
SDH, l SDH th h k tip SDH-NG.
9


2.3.4. Cng ngh Ring gi t hi phc.
Khc vi cc cng ngh truyn dn truyn thng nh
SONET/SDH, vng Ring RPR c cu trc gm hai vng cp
quang, trong , mt vng pha trong (Inner Ring) v mt vng
pha ngoi (Outer Ring), cc gi c truyn trn hai vng Ring
ny theo hai hng ngc chiu nhau. Mi vng c th s dng
mang ng thi c cc gi d liu v cc gi iu khin. Cc
vng Ring ny (Outer Ring v Innner Ring), c tnh cht h tr
ln nhau, va m bo vic nng cao lu lng truyn dn va
m nhn chc nng bo v khi c s c trn h thng.
RPR s dng giao thc iu khin truy nhp MAC mi
Spatial Reuse Protocol do IETF chun ho trong RFC s 2892
ng gi d liu trong mng c cu hnh Ring kp. Thit b IP vi
vi giao din RPR c th kt ni vi thit b SDH hay s dng h
thng cp quang hin c m khng cn thit b SDH na. iu
ny cho php gim mc chi ph u t v tng hiu qu qun l
mng ln rt nhiu.
RPR cn cho php cc thit b trn mng t ng pht hin
ra topology mng, pht hin v khi phc vng ring khi cp quang
bi t vi thi gian hi phc l 30 n 50ms. Vic pht trin v
hi phc topo mng hon ton c thc hin lp MAC do
khng nh hng n lu lng ang truyn ti trn lp IP cng
nh khng cn s than gia ca lp 3 trong vic ny. RPR cho
php kim sot mc s dng bng thng trn mng nhm s
dng hiu qu nht thng lng ng truyn. D liu c th
truyn song song theo c hai hng, trn c vng Ring chnh v
vng Ring backup nh trong khi nim ca SONET/SDH, nh
vy khai thc ti a hiu qu ca cp quang. c bit l khc so
vi cc giao thc trn mng Ring khc, d liu ch c truyn
10


gia thit b truyn v nhn trn Ring ch khng phi qua cc
node trung gian. Nh vy ng thi c th c nhiu l lng
khc nhau trn Ring v cc thit b trung gian khng h phi chu
ti lu lng ca cc node khc.
Cui cng, RPR c h tr ring cho lu lng dng
multicast trong cc ng dng nh thoi v video nhm tit kim
bng thng trn mng. Chnh v vy ngay c khi c phn overhead
cao hn so vi POS, hiu sut chung ca RPR li cao hn v thit
b r tin hn.
2.3.5. Cng ngh chuyn mch MPLS/GMPLS.
S pht trin a dng ca cc ng dng da trn cng ngh
gi, in hnh l giao thc IP, ko theo s bng n lu lng
c ngun gc phi thoi trong nhng nm qua v lm thay i bn
cht lu lng truyn ti trn mng.
Vi nm trc y, nh tuyn IP pht trin thm tnh
nng mi di nh hng ca mt cng ngh mi, l chuyn
mch nhn a giao thc (MPLS) v cng vic hin ti l hng
MPLS thnh mt mng iu khin khng ch n thun s dng
cho b nh tuyn m cn vi thit b c nh SDH v thit b mi
nh OXC. Nhng n lc ny to ra mng iu khin chung
chun ho, mt phn t thit yu trong s pht trin ca mng
quang m v tng hp. Trc ht, mt mng iu khin chung
s lm n gin ho hot ng khai thc v bo dng, do
gim c chi ph vn hnh mng. Tip n, mng iu khin
chung cung cp mt lot kch bn pht trin t m hnh xp chng
n m hnh ng cp, y m hnh xp chng c thc hin
bng cch s dng tp hp con tnh nng ca m hnh ng cp.
thc hin tng trn, mt s sa i v thm tnh nng
vo giao thc nh tuyn v bo hiu MPLS thch ng vi c
11


tnh ring ca chuyn mch quang cn c thc hin. Nhng
cng vic ny c m nhim bi t chc IETF (Internet
Engineering Task Force). GMPLS (Generalized MPLS) l tn gi
mi ca giao thc MPLS c m rng thnh mng iu khin
chung cho mng truyn ti th h sau.
Chuyn mch nhn a giao thc (MPLS) l mt cng ngh
mi xut hin nhng chim c lng tin ca ngi s dng,
nh s tch hp m hnh pht chuyn trao i nhn vi nh tuyn
lp mng. Nhng n lc ban u ca MPLS tp trung vo IPv4
h tr cc giao thc nh tuyn IP tm ng kt ni trong mng.
Tuy nhin, MPLS cng cung cp kh nng thit k lu lng:
chuyn lung lu lng t cc tuyn ngn nht c xc nh
theo thut ton ca giao thc nh tuyn n tuyn c tim n
nghn thp nht qua mng.
2.3.6. Cng ngh GigaE_MAN.
Trong vng ba thp k qua, Ethernet l cng ngh thng
lnh trong cc mng ni b LAN, l cng ngh ch o trong hu
ht cc vn phng trn ton th gii v hin nay c dng
ngay c trong cc h gia nh chia s cc ng dy truy nhp
bng rng gia cc thit b vi nhau. c bit tt c cc my tnh
c nhn u c kt ni bng Ethernet v ngy cng nhiu thit
b truy nhp dng n cng ngh ny.
C nhiu l do gii thch ti sao Ethernet c s thnh
cng nh vy trong c cc doanh nghip ln cc h gia nh bi
tnh d s dng, linh hat v hiu qu v chi ph.
12


III. GII PHP TRUYN TI ETHERNET TRONG MAN
(MAN-E)
3.4. Cu trc mng MAN-E.
Kin trc mng Metro da trn cng ngh Ethernet in
hnh c th m t nh hnh 3.1.

Hnh 3.1. Cu trc mng MAN-E in hnh
Phn mng truy nhp Metro tp hp lu lng t cc khu
vc (c quan, to nh,...) trong khu vc ca mng Metro. M hnh
in hnh thng c xy dng xung quanh cc vng Ring
quang vi mi vng Ring truy nhp Metro gm t 5 n 10 node.
Nhng vng Ring ny mang lu lng t cc khch hng khc
nhau n cc im POP m cc im ny c kt ni vi nhau
bng mng li Metro. Mt mng li Metro in hnh s bao ph -
c nhiu thnh ph hoc mt khu vc tp trung nhiu doanh
nghip.
3.5. Cc dch v cung cp qua MAN-E.
3.5.1. M hnh dch v Ethernet.
xc nh cc loi hnh dch v cung cp qua mi trng
Ethernet, trc ht cn xem xt m hnh tng qut. M hnh dch
v Ethernet l m hnh chung cho cc dch v Ethernet, c xy
13


dng trn da trn c s s dng cc thit b khch hng truy
cp cc dch v. Trong m hnh ny s nh ngha cc thnh phn
c bn cu thnh dch v cng nh mt s c tnh c bn cho
mi loi hnh dch v. Nhn chung cc dch v Ethernet u c
chung mt s c im, tuy nhin vn c mt s c tnh c
trng khc nhau cho tng dch v ring. M hnh c bn cho cc
dch v Ethernet Metro nh ch ra trn Hnh 3.2.

Hnh 3.2. M hnh cung cp cc dch v Ethernet qua MAN
Trong m hnh ny ch yu cp n cc kt ni mng m
trong thu bao c xem l mt pha ca kt ni khi trnh by
v cc ng dng thu bao. Tuy nhin cng c th c nhiu thu
bao (UNI) kt ni n MAN t cng mt v tr.
Trn c s cc dch v chung c xc nh trong m hnh,
nh cung cp dch v c th trin khai cc dch v c th tu theo
nhu cu khch hng. Nhng dch v ny c th c truyn qua
cc mi trng v cc giao thc khc nhau trong MAN nh
SONET, DWDM, MPLS, GFP, .... Tuy nhin, xt t gc khch
hng th cc kt ni mng xut pht t pha khch hng ca giao
din UNI l cc kt ni Ethernet.
14


3.5.2. Cc loi dch v Ethernet
Hin ti cc dch v Ethernet c chia thnh 2 loi ln:
Cc ng Ethernet ring, chy trn h tng SONET/SDH hoc
trn LAN trong sut qua cc chuyn mch (best-effort) v si
quang hin cha s dng.
3.5.2.1. Dch v ng Ethernet
Dch v ng Ethernet cung cp kt ni o Ethernet im -
im (EVC) gia hai UNI nh minh ho trn Hnh 3.3. Dch v E
-Line c s dng cho kt ni im - im.

Hnh 3.3. Kt ni o Ethernet im - im (EVC) qua MAN
Dch v E-Line c th cung cp bng tn i xng cho
truyn s liu theo hai hng. dng phc tp hn n c th to
ra tc thng tin tt nht (CIR) v kch thc khi tt nht
(CBS), tc thng tin nh v kch thc khi nh tr, jitter,
mt mt thc hin gia hai UNI c tc khc nhau.
Nhn chung dch v E-Line c th c s dng xy
dng cc dch v tng t cho chuyn tip khung hoc cc ng
thu ring. Tuy nhin, di bng tn v cc kh nng kt ni ca n
ln hn nhiu.
3.5.2.2. Dch v LAN Ethernet:
Dch v LAN Ethernet cung cp cc kt ni a im, chng
hn c th kt ni mt s UNI vi nhau nh ch ra Hnh 3.4.
15Hnh 3.4. M hnh kt ni a im
S liu thu bao gi t mt UNI c th c nhn ti mt
hoc nhiu UNI khc. Mi UNI c kt ni n mt EVC a
im. Khi c cc UNI thm vo, chng c kt ni n cng
EVC a im do n gin ho qu trnh cung cp v kch hot
dch v.
3.5.2.3. Dch v E-LAN theo cu hnh im - im.
Dch v E-LAN c th c s dng kt ni ch hai UNI,
iu ny dng nh tng t vi dch v E-Line nhng y c
mt s khc bit ng k. Vi dch v E-Line, khi mt UNI c
thm vo, mt EVC cng phi c b sung kt ni UNI mi
n mt trong cc UNI tn ti. Hnh 3.5 minh ho khi mt UNI
c thm vo v s c mt EVC mi c b sung tt c cc
UNI c th kt ni c vi nhau khi dng dch vu E-Line.
16Hnh 3.5. Qu trnh thc hin khi thm mt UNI vo MAN
Vi dch v E LAN, khi UNI mi cn thm vo EVC a
im th khng cn b sung EVC mi v dch v E-LAN s dng
EVC a im - a im. Dch v ny cng cho php UNI mi trao
i thng tin vi tt c cc UNI khc trn mng. Trong khi vi
dch v E-Line th cn c cc EVC n tt c cc UNI. Do ,
dch v E-LAN ch yu cu mt EVC thc hin kt ni nhiu
bn vi nhau.
Tm li, dch v E-LAN c th kt ni mt s lng ln cc
UNI v s t phc tp hn khi dng theo dng li hoc hub v
cc kt ni s dng cc k thut kt ni im - im nh Frame
Relay hoc ATM. Hn na, dch v E-LAN c th c s dng
to mt lot dch v nh mng LAN ring v cc dch v LAN
ring o, trn c s ny c th trin khai cc dch v khch hng.

IV. NG DNG MAN-E TRN MNG VIN THNG PH
TH
4.6. La chn gii php cng ngh.
4.6.1. C s la chn cng ngh.
- Cn c vo xu hng trin khai cng ngh p dng xy
17


dng MAN ca cc hng cung cp gii php mng hng u trn
th gii.
- Cn c vo yu cu, mc tiu xy dng MAN ca VNPT,
Vin thng Ph Th v c th, thc trng hin ti ca mng vin
thng Ph Th hin nay.
- Cn c vo mt s tiu ch nh gi ch yu ca vic la
chn gii php cng ngh p dng xy dng MAN.
4.6.2. Hng la chn cng ngh.
4.6.2.1. i vi lp mng truy nhp khch hng MAN.
S dng cng ngh ch o l cng ngh Ethernet (Fast
Ethernet v Gigabit Ethernet).
4.6.2.2. i vi lp mng tp trung, tch hp dch v
MAN.
Do tnh cht ca lp mng ny l ngoi vic thc hin tp
trung lu lng t lp truy nhp khch hng, n cn phi thc
hin chc nng kt ni vi cc c s h tng mng khc nh l
ATM, Frame Relay, xDSL, PSTN,... do vy phn lp mng ny
phi thc hin phi hp lm vic vi nhiu loi giao thc khc
nhau, do vy cng ngh p dng cho lp mng ny thc hin theo
cng ngh chuyn mch nh tuyn a giao thc, trn c s cng
ngh MPLS vi nhng l do sau:
- MPLS h tr truyn ti lu lng ATM
- MPLS h tr truyn ti lu lng Ethernet
- MPLS kt hp vi cng ngh IP
4.6.2.3. i vi lp mng li MAN.
Chc nng thc hin ca mng li MAN cn phi p ng
c nhu cu truyn ti lu lng trong mng mt cch hiu qu
c th hin cc kha cnh di y:
18


- Ti u ha v truyn ti lu lng ph hp vi kch c v
dung lng h thng, hnh thi lu lng trao i trong mng v
t c hiu sut s dng ng thng cao.
- H tr truyn ti a dch v, a giao thc bao gm c cc
dch v s dng phn lp cao (lp 3) v phn lp thp (dch v
lp 2).
- Thc hin trn mt h tng qun l mng thng nht, trnh
s chng cho v qun l.
- C kh nng m rng v nng cp khi nhu cu lu lng
tng.
4.6.3. Mt s tiu ch khi la chn cng ngh.
Mt iu cn phi khng nh rng: MAN th h mi c
xy dng l t hp ca cc cng ngh truyn dn, cng ngh
chuyn mch/nh tuyn c la chn. Do vy chng ta ch c
th la chn gii php cng ngh xy dng MAN da trn t hp
cng ngh truyn dn, chuyn mch no t c nhng
tiu ch c th ra trc khi xy dng mng. xc nh cng
ngh no c la chn, trc ht cn phi xc nh c nhng
tiu ch ch yu cho vic xy dng mng. Cc tiu ch ch yu
l: Nng lc truyn ti ca mng, gi thnh ca mng, kh nng
cung cp v m rng mng.
4.7. Cu hnh MAN-E Vin thng Ph Th giai on 2009-
2010.
Cn c vo hin trng h thng cp quang, cng b, nh
trm hin c v nhu cu v cc ng truyn s liu phn b trn
mng vin thng Ph Th, MAN-E ca vin thng Ph Th c
t chc nh hnh di y:
- Cp I: T chc theo cc vng cp quang cp II vi cc
node tp trung ch yu t cng v tr vi cc tng i host ca
19


mng thoi. Cp mng ny to thnh vng ng trc cung cp
kt ni gia cc vng phc v khc nhau trn ton tnh. Protocol
Stack trn mng cp I l IP/MPLS/RPR/Fiber.
- Cp II: T chc theo cc vng cp quang cp III hin c,
vi cc node tp trung ch yu t cng v tr vi cc tng i v
tinh hoc cc trung tm huyn th. Protocol Stack trn mng cp II
l IP/MPLS/Fiber.
- Cp tip cn khch hng: T chc theo cu trc hnh cy
kt ni t cc node nm trn cc vng ring cp II ti v tr ca
khch hng. Protocol Stack trn mng cp III l IP/Ethernet/
(Fiber/Copper,....).
Kt qu iu tra kho st cho thy cc khch hng tim nng
b tr rt phn tn, v vy vic u t xy dng ngay ton b h
thng theo ng cu trc mng nu trn s gp nhiu kh khn
trong vic trin khai cng nh trong cng tc qun l, ng thi
cng cha em li hiu qu r rng v mt kinh t.
Trong giai on ti, c c s nh gi c tnh k thut
v hiu qu kinh t ca dch v truyn s liu tc cao, cn c
vo cc s liu kho st thu thp c, tc gi xin xut cu
hnh MAN-E trn a bn tnh Ph Th giai on 2009-2010 vi
cu hnh nh hnh 4.1 di y.
20
Hnh 4.1. Cu trc MAN-E Vin thng Ph Th giai on
2009-2010
- Cp I: Bao gm 02 thit b Core CES ti 02 trm l Vit
Tr v Ph Th, y l nhng ni tp trung lu lng rt ln. Ti
Vit Tr v Ph Th s u ni ln BRAS v PE ca VTN t ti
Vit Tr. Hin ti c trm Vin thng ca VTN t ti Vit Tr nn
vic u ni t trm Vit Tr sang VTN l rt thun tin.
- Cp II: Bao gm 12 thit b Access CES ti 12 trm trng
im ca tnh nh l trung tm tnh, huyn v khu cng nghip.
Trong c 9 im l trung tm ca cc huyn, th v 3 im l
cc khu cng nghip v im tp trung dn c c lu lng ln.
Cc thit b Access CES ny s kt ni vi nhau v to nn cc
Ring.
21


KT LUN
Lun vn gm 4 phn bt u bng vic gii thiu v MAN-
E, tng quan v MAN, tip n l phn tch u, nhc im, kh
nng ng dng v so snh gia cc cng ngh, cui cng l
xut xy dng MAN ca tnh Ph Th.
Cc vn chnh lun vn t c l:
- Nm c cc cng ngh xy dng MAN nh: GbE, NG-
SDH, RPR, MPLS/GMPLS, IP/ATM.
- Phn tch c cc u, nhc im, kh nng ng dng v
so snh gia cc cng ngh, xut cng ngh thch hp cho
MAN-E ca tnh Ph Th.
- Kho st, nm c thc trng mng truyn s liu hin
nay v xut xy dng cu hnh MAN-E giai on 2009-2010
ca Vin thng Ph Th.