Está en la página 1de 2

Zarautzen, 2014ko maiatzaren 22an

Alkate jaun agurgarriari zuzenduta:

GAIA

Salberdin

ZIOA

2011ko apirilaren 27an egindako Osoko Bilkuran. Zarauzko Udalbatzarrak behin- betiko onarpena eman zion Salberdin 10-2-OR eremuko Hirigintza Antolakuntzarako Plan Bereziari, Zarauzko Udaleko Korporazioaren ekimenez. 2011Ko maiatzaren 26an, berriz, Zarauzko Udalak behin-betiko onartu duen Urbanizatzeko Jarduera Programa (UJP). Mozio hau sinatzen dugun alderdiok ez dakigu egungo Udal Gobernuak, azken hiru urteotan, tramiterik egin duen aurreko Korporazioak hasitako eremuko garapen urbanistikoarekin jarraitzeko. Ez dakigu, ez zaigulako inolako argibiderik edo informaziorik eman.

Bere jarduera eremu honetan duten zenbait enpresari, lurjabe eta biralokatzeko eskubidea duten etxebizitza jabe gugana etorri izan dira, praktikan geldiarazita dagoen prozesu urbanistikoa bultzatu beharra dagoela azalduz.

faseak

zaharkiturik gelditu direla Udal Gobernuaren ekimen falta dela-eta, mozio hau sinatzen

dugunok zera exijitu nahi dugu dugu:

Kontuan

harturik

onartutako

UJPn aurreikusitako

epeak

eta

exekuzio

MOZIOA

Premiazkoa dela iritzita, Zarauzko Udalak Salberdin 10-2-OR eremuko garapen urbanistikoari berrekingo dio, obrekin ahal bezain laster hasteko beharrezkoak diren dokumentu guztien erredakzioarekin hasita. Ildo horretan, ezinbestekoa da UJP berrikustea, epe eta fase berrietara eguneratuz, eta eremuko urbanizazio eta birpartzelazio proiektuak erredaktatzea.

Adeitasunez,

Imanol Lasa Zeberio

EAJ-PNV

Patxi Elola

PSE-EE

A la atención del sr. alcalde:

ASUNTO

Salberdin

MOTIVO

Zarautz, 22 de mayo de 2014

El Pleno del Ayuntamiento de Zarautz en sesión celebrada el 27 de abril de 2011 acordó aprobar defnitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del área 10-2 –OR SALBERDIN– promovido por el Ayuntamiento de Zarautz. A continuación el 26 de mayo de 2011 el Ayuntamiento de Zarautz aprobó defnitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU). Los partidos que frmamos la presente moción desconocemos si durante los últimos tres años el actual gobierno municipal ha realizado algún trámite para dar continuidad al desarrollo urbanístico de la zona iniciado por la anterior Corporación. Lo desconocemos por la total falta de explicaciones o informaciones.

Varios empresarios con actividad en dicha zona, así como propietarios de tierras y de viviendas con derecho a realojo han acudido a nosotros manifestando la necesidad de impulsar el proceso urbanístico que en la práctica se encuentra paralizado.

Teniendo en cuenta que los plazos y las fases de ejecución previstos en el PAU aprobado se encuentran ya totalmente desfasados debido a la falta de iniciativa del gobierno municipal, los partidos frmantes de esta moción deseamos exigir lo siguiente:

MOCION

Considerando su urgencia, el Ayuntamiento de Zarautz reiniciará el desarrollo urbanístico del área 10-2 –OR SALBERDIN–, empezando con la redacción de todos los documentos necesarios para el inmediato comienzo de las obras. En ese sentido será necesario llevar a cabo la revisión del PAU, actualizándolo a los nuevos plazos y fases, y redactar los proyectos de urbanización y reparcelación del área.