Proyecto de investigación sobre “20 años después…”

1. ¿Cuá es e t!tuo de tu investigación"
#a a$abeti%ación audiovisua co&o e'e de a a$abeti%ación &ediática
2. ¿(ué probe&a o pregunta )uieres investigar"
¿*ncide a co&petencia audiovisua +destre%as de creación y co&prensión de
códigos audiovisuaes+ en a &e'ora de a co&prensión y anáisis cr!tico de
&ensa'es procedentes de &edios de co&unicación socia, tanto tradicionaes
co&o digitaes"
¿-on &ás co&petentes, autóno&os y cr!ticos a)ueos au&nos )ue .an
traba'ado en proyectos audiovisuaes )ue otros )ue o .acen ba'o códigos
&ás tradicionaes"
/. ¿(ué sabe&os ya sobre este te&a"
0#10234, 5. 620107. “5e &odo de eer co&o &odo de producción y consu&o
te8tua9 ideas $unda&entaes de una categor!a en construcción”. Revista
Educación Y Pedagogía, 1: 6/27, ;niversidad de 0ntio)uia + <acutad de
3ducación.
C0--0=>, 5. 6200?7, Tras la líneas, 3d. 0nagra&a, @arceona.
A3520=B, C. -. 620107 “3 per$i de consu&o teevisivo en adoescentes, 'óvenes y
adutos9 i&picaciones para a educación”, en Revista de Educación, /C2,
Aayo+0gosto pp. C:C+C??.
:. ¿Cuá puede ser a soución a probe&a o a respuesta a a pregunta"
Cree&os )ue, e$ectiva&ente, e traba'o en e aua con proyectos de creación
audiovisua &e'ora as co&petencias de co&unicación y por ende a capacidad
de anáisis cr!tico de &ensa'es procedentes de &edios de co&unicación socia.
3n un &undo e&inente&ente audiovisua, no se concibe una co&unicación
e$ica% sin e &ane'o de códigos &uti&edia. Por eo, e au&nado debe conocer
esos códigos no de &anera teórica, sino práctica, pre$erente&ente ba'o
en$o)ues co&unicativos )ue e8i'an a participación, coaboración y &otivación.
C. ¿Có&o pode&os recoger os datos"
• Bbservación9 #a observación y autoevauación aparecen ya
conte&padas en as rDbricas de proyecto. =o obstante, se
utii%arán para a investigación instru&entos &etaevauativos
)ue supervisen a e$icacia de esas observaciones.
• 3ncuesta9 Para e proyecto de investigación se eaborarán
distintas encuestas, tanto en os grupos i&picados co&o en os
grupos de &onitori%ación. 3sas encuestas recogerán estados de
a cuestión antes, durante y después de proyecto.
• 38peri&ento9 -e traba'ará con dos grupos estándar de :E de
3-B. 3 proyecto 0@P se evará a cabo en uno de os grupos y e
otro se &antendrá ba'o en$o)ue tradiciona. Aediante as
encuestas y observaciones arriba reseñadas se tratará de
veri$icar o re$utar a .ipótesis inicia.
?. ¿0 )uién o con )uién investigare&os"
Fraba'are&os $unda&enta&ente con dos grupos de :E de 3-B, aun)ue a
observación y as encuestas pueden abarcar ta&bién a otros agentes
i&picados, co&o docentes, $a&iias, etc.
G. ¿Có&o di$undire&os nuestra investigación"
#os resutados de a investigación se di$undirán en as redes sociaes
educativas. Fa&bién se enviarán a revistas de divugación educativa, co&o
3ducación /.0 o Aagisnet.
3n e á&bito universitario, se tratará de pubicar en revistas u órganos de
co&unicación de $acutades de <ioog!a, Pedagog!a o Co&unicación, as! co&o
en os grados de Aagisterio.
3s i&portante evaro a 'ornadas y congresos, tanto co&o co&unicación co&o
ponencia. Fa&bién $or&ar!a parte de e8periencia en cursos o taeres
espec!$icos de $or&ación de pro$esorado.
H. ¿0guna otra in$or&ación co&pe&entaria"
#o idea para esta investigación ser!a contar con apoyo de a ;niversidad, en
especia con os departa&entos de 3ducación y de Co&unicación audiovisua.
Fa&bién es i&portante e apoyo de Conse'o 3scoar y e 0AP0. -eria deseabe
a i&picación de caustro para poder &onitori%ar as tareas debida&ente.
3n e pano presupuestario, no creo )ue sea necesaria a $inanciación, a no ser
)ue se aspire a un traba'o &ás e8tenso y riguroso )ue re)uiera &ás &edios
.u&anos o &ateriaes.
Toni Solano
Tarea 7 #ABPmooc_intef
http://detextos.blogspot.com.es/search/label/%23ABPmooc_intef

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.