Sandra Diaz Nerea Fernandez de Cordoba

Vanessa Ferrer Nina Toledo Isabel Gomez de Membrillera
´ ´
´
´
Index
• JUSTIFICACIÓ
• CONTEXTUALITZACIÓ
• OBJECTIUS I CONTINGUTS
• COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• INTERDISCIPLINARIETAT I
TRANSVERSALITAT
• METODOLOGIA
• TEMPORALITZACIÓ
• AVALUACIÓ
• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
• ACTIVITATS

´
Justificacio
HÀBITS
Fonamental
treballar-los
des dels 3
anys
Pautes de
comportament
Aconseguir
major
autonomia
Colaboració
família –
escola
Desenvolupament
autoestima i
socialització
´
Contextualitzacio

• DE L’ESCOLA
• DE L’AULA
• DELS ALUMNES

´
OBJECTIUS
• Generals
• Específics
o Alimentació
o Som endreçats
o Convivència
o Higiene i cura personal
o Reciclatge i respecte del
medi ambient
CONTINGUTS
• Conceptuals
• Actitudinals
• Procedimentals
DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual
s’estableix el currículum del segon cicle de l’Educació
Infantil a la Comunitat Valenciana
Competencies basiques
`
`
AUTONOMIA I
INICIATIVA PERSONAL
C. EN COMUNICACIÓ
LINGÜÍSTICA
C. SOCIAL I
CIUTADANA
C. EN EL
CONEIXEMENT I LA
INTERACCIÓ AMB EL
MÓN FÍSIC
TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ I
COMPETÈNCIA DIGITAL
C. PER A APRENDRE A
APRENDRE
C. CULTURAL I
ARTÍSTICA
INTERDISCIPLINARIETAT
• Interrelació de les
diferents
disciplines
• Es treballen totes
les àrees de
coneixement
• Mostrar el
coneixement com
a un conjunt
• Aprenentatge
significatiu
TRANSVERSALITAT
• Educació ambiental: respecte i cura
del medi ambient: reciclatge
• Educació per a la pau: convivència
• Educació del consumidor: respecte i
cura del medi ambient
• Educació per a la igualtat
d’oportunitats entre sexes:
coeducació i el tractament igualitari
de tot l’alumnat.
• Educació per a la salut: alimentació i
higiene
• Educació cívica i moral:
convivència:valors.
Metodologia
• GLOBALITZACIÓ
• APRENENTATGE SIGNIFICATIU
• ACTIVITAT
• JOC

•VIVENCIAL
•RELACIONS AMB LA FAMÍLIA

Temporalitzacio ´
Horari setmanal
45 minuts – 1 hora
Avaluacio
CONTINUA
FORMATIVA
GLOBAL
´
Atencio a la diversitat
ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA,
NO SIGNIFICATIVA
• Situar l'alumne prop de nosaltres.
• Activitats en parella o en grup.
• Seleccionar, seqüenciar i repartir les
tasques en el temps.
• Oportunitats d'èxit
i reconeixement
dels mèrits.

´
Recursos en linea i referencies
bibliografiques
• http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_28/GEMA_%20URBANO%2
0REYES_1.pdf
• http://gotitasdecristalundos.blogspot.com.es/2011/10/las-competencias-basicas-en-educacion.html
• http://poemasrimasycuentos.blogspot.com.es/2010/11/normas-de-convivencia.html
• http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/ensenar-habitos-de-autonomia.html
• http://www.aytosagunto.es/repositorio/educar%20para%20la%20autonomia.pdf
• http://serferpensarconviure.xucurruc.org/ca/index.html
• http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/ensenar-habitos-de-autonomia.html
• http://www.aytosagunto.es/repositorio/educar%20para%20la%20autonomia.pdf
• http://cp.ciudaddelaire.alcala.educa.madrid.org/pdf/FOLLETOS/02%20HABITOS%20DE%20AUTONOM
IA%20PERSONAL.pdf
• http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-para-ninos-con-
hueveras/
• HERNÁNDEZ, Fernando. Los proyectos de trabajo, Mapa para navegantes en mares de incertidumbre.
(Article)
• SOLÉ, Isabel. HUGUET, Teresa. BASSEDAS, Eulàlia. Aprendre i ensenyar a l’educació infantil
´ `
`
MOLTES


GRACiES!!
`
Activitats
L’alimentacio 
´
L’ordre
La convivencia
`
El reciclatge

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful