FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES "ZARAGOZA

"
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLOGICA
SINODALES A EXAMEN EXTRAORDINARIO EB14-2 APLICACIÓN DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014
PLAN DE ESTUDIOS 1151
CLAVE ASIGNATURA FECHA HORA AULA NOMBRE DEL PROFESOR
1111 S.P.S.M. 26-Jun-14 10-13 A-504 ROMERO DIAZ GEORGINA RODG7904045!
PALESTINO ESCOTO "ELICIANO PAE"204150
1109 MATEM#TICAS I 24-Jun-14 16-20 TITANIC GONZALEZ LOBATO GUILLERMO GOL"7!025EU2
GONZALEZ MELENDEZ GUILLERMO GOMG!00111J$2
1110 %U&MICA I 25-Jun-14 10-13 A-511 CASTREJON RODRIGUEZ ENRI%UETA CARE5307152R2
ROJAS RUIZ JUAN CARLOS RORJ770120S!
1108 LAB. DE CIENCIA B#SICA I 23-Jun-14 15-19 L-424 "LORES MALDONADO OSCAR LUIS "OMO100352
SANC'EZ MORALES JORGE LEONARDO SAMJ50930PL9
1210 MATEM#TICAS II 26-Jun-14 12-16 A-511 CORDO(A CARDENAS ALEJANDRO COCA50424NZ
GONZALEZ MORENO JOSE OSCAR GOMO027MB1
1211 %UIMICA II 2-Jun-14 9-12 A-511 ANLEU A(ILSA ELOISA AEAE590205'B0
NERIA RIOS MARICELA NERM50119!'9
1208 "ISICO%UIMICA I 23-Jun-14 9-13 A-511 (AZ%UEZ LIRA JUAN CARLOS (ALJ7002BX!
SANC'EZ DIRZO RA"AEL SADR57020)UA
1209 LABORATORIO CIENCIA B#SICA II 24-Jun-14 15-19 L-424 PONCE GUERRERO JOSE POGJ530209N'!
SANC'EZ GARCIA "IGUEROA ANA PATRICIA SAGA51111A47
1308 ESTADISTICA 2-Jun-14 10-14 A-502 LOPEZ RE*NOSO JORGE MANUEL LORJ5!090(42
JUAREZ (ILLAR MAGIN ENRI%UE JU(M50070117A
1310 %UIMICA ORG#NICA +TEO, 23-Jun-14 9-12 TITANIC CASTILLO GRANADA A. LOURDES CAGX53040!I$!
25-Jun-14 8-12 L-413 MENDOZA MATA MARIA TERESA MEMT4010'P4
1311 %UIMICA ANALITICA +TEO, 24-Jun-14 10-13 A-502 PEREZ (EGA "ELIPE ALBERTO PE("5004029'9
+LAB, 26-Jun-14 12-16 L-414 GARCIA ROSAS MART'A SIL(IA GARM5!04074B5
1309 "ISICO%U&MICA II 26-Jun-14 8-12 TITANIC "LORES GOMEZ IDALIA LETICIA "OGI51004CI5
PEREZ PEREZ E"REN PEPE550204NG9
1410 SINTESIS DE "ARMACOS * MATERIAS PRIMAS I 23-Jun-14 8-11 A-604 A ! " ZULETA PRADA 'OLBER +TEO, ZUP'740413AM1
L-311 RE*ES RAMIREZ ADEL"O NATALIO +LAB, RERA5!1230R%0
1408 ANALISIS DE "ARMACOS * MATERIAS PRIMAS I 25-Jun-14 11-15 A-512 GARDU-O POZADAS MARIA ISABEL GAPI!052!4!0
1409 BIO%U&MICA CELULAR * DE LOS TEJIDOS I 26-Jun-14 09-13 A-03A SOTO CRUZ MARIA ISABEL SOCI00405LEA
CORONA ORTEGA MARIA TERESA COOT590527C53
1510 SINTESIS DE "ARMACOS * MATERIAS PRIMAS II 23-Jun-14 10-13 A-502 CARREON SANC'EZ RODOL"O +TEO, CASR0507$4
L-311 (ALADEZ SANC'EZ CARLOS SAL(ADOR +LAB, (ASC530410I14
1508 ANALISIS DE "ARMACOS * MATERIAS PRIMAS II 25-Jun-14 10-14 A-502 (ELAS%UEZ (A%UERO MARIA GLORIA (E(G52041252!

1509 BIO%U&MICA CELULAR * DE LOS TEJIDOS II 2-Jun-14 14-1! A-502 MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA "ABIOLA MARC740120!'9
ESCALERA Z.-IGA ENRI%UE EAZE90513J0
110 TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA I 2-Jun-14 09-13 A-03A LÓPEZ GONZ#LEZ LILIANA MARIA LOGL7041!3U!
"LOREZ GOMEZ IDALIA LETICIA "OGI51004CI5
10! E(ALUACIÓN DE "#RMACOS * 25-Jun-14 13-17 L-202 ROSADO P/REZ JUANA ROPJ!0002270
+LAB,
MEDICAMENTOS I ACE(ES ROSAS GUADALUPE ALEJANDRA AERG012019S7
109 MICROBIOLOGIA GENERAL I 24-Jun-14 09-13 L-121 GARCIA SANC'ES ANGEL GASA01021N94
MARTINEZ "LORES MARIA GALIA MA"G 3051!)1!
1712 TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA II 23-Jun-14 13-17 A-511 SANC'EZ ORTIZ LIDIA SAOL720127)$1
UGALDE 'ERNANDEZ MARIA MART'A UA'M00917L50
1710 E(ALUACIÓN DE "#RMACOS * 24-Jun-14 15-19 L-202 "UENTES LARA MARIA TERESA GRISELDA "ULT!1124R2
MEDICAMENTOS II GARCIA LÓPEZ PATRICIA GALP90413J1
1711 MICROBIOLOGIA GENERAL II 25-Jun-14 12-1 L-122 ROMERO DIAZ GABRIEL ALEJANDRO RODG721015%Z1
(IDAL MILLAN PATRICIA (IMP5709221MA
1709 BROMATOLOG&A 2-Jun-14 11-15 A-501 COR(ERA PILLADO (ICTOR ALBERTO COP(57005DD3
"LORES GALINDO ALEJANDRO "OGA90919MN7
1!1! TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA III 23-Jun-14 09-13 A-03A 'UERTA "LORES LETICIA 'U"L!102P72
BENITEZ ESCAMILLA TERESA BEET70519M"4
1!1 DESARROLLO ANAL&TICO 2-Jun-14 12-1 A-511 'ERN#NDEZ ABAD (ICENTE JES.S 'EA(74012!1*A
LOPEZ GONZALEZ LILIANA MAR&A LOGL7041!3U!
1!17 DISE-O EXPERIMENTAL APLICADO A LA "ARMACIA INDUSTRIA 2-Jun-14 0!-12 A-504 MENDOZA JACOBO MONICA ELIZABET' MEJM70702NJ5
1!13 GEN/TICA CL&NICA 23-Jun-14 08-12 L-203 (EGA NA(ARRETE MAR&A LOURDES (ENL-0311G(A
LEGORRETA 'ERRERA MART'A LE'M10314NP!
1!15 INMUNOLOG&A CL&NICA 26-Jun-14 10-14 L-203 CASTELAN MARTINEZ OS(ALDO D. CAMO!31114M(
"LORES CABRERA *OLANDA "OC*31224G
1!14 'EMATOLOG&A 25-Jun-14 13-1 L-203 GUTIERREZ ESP&NDOLA GUILLERMO GUEG5!0514%*
JUAREZ DE LOS SANTOS PABLO JUSP90709''
1!12 DISE-O EXPERIMENTAL APLICADO A LA 24-Jun-14 12-14 A-504 MORA GUE(ARA JOS/ LUIS AL"REDO MOGL570!13J71
BIO%U&MICA CL&NICA 14-16 L-324 GONZ#LEZ 'ERRERA IXEL (ENECIA GO'I!30720%7
1917 MICROBIOLOG&A "ARMAC/UTICA 23-Jun-14 9-13 A-504 BLANCAS CABRERA ABEL BACA52022TI9
"LORES CABRERA *OLANDA "OC*31224G
1915 BIO"ARMACIA 2-Jun-14 0!-12 A-512 'ERNANDEZ ABAD (ICENTE JESUS 'EA(74012!1*A
CRUZ ANTONIO LETICIA CUAL50509P2A
191! SEMINARIO DE "ARMACIA 24-Jun-14 09-13 A-03 A IBARRA CAZARES ALMA ELENA IACA720430BN9
MENDOZA JACOBO MONICA ELIZABET' MEJM70702NJ5
191 ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS 26-Jun-14 12-1 A-502 "LORES GOMEZ IDALIA LETICIA "OGI51004CI5
UGALDE 'ERNANDEZ MARIA MART'A UA'M00917L50
1913 %U&MICA CL&NICA 23-Jun-14 15-19 L-203 S#NC'EZ RODR&GUEZ MART'A ASUNCION SARM57010T9
CEDILLO MARTINEZ MARIA DEL PILAR CEMP00404R7
1914 SEMINARIO BIO%U&MICO CL&NICO 25-Jun-14 9-13 L-324 RIOS OLI(ERA GEORGINA ERNESTINA RIOG011179%3
1912 MICROBIOLOG&A M/DICA 2-Jun-14 9-13 L-121 ORDU-A S#NC'EZ MANUEL OUSM7111213D
ZAMUDIO DUR#N MARIA DE LAS MERCEDES ZADM5!0212R)1
1!19 "ARMACOEPIDEMIOLOG&A 23-Jun-14 13-15 A-501 S#NC'EZ RODR&GUEZ MART'A ASUNCION SARM57010T9
1!24 DESARROLLO ANAL&TICO 23-Jun-14 09-13 A-50 CRUZ PERALTA BLANCA IRENE CUPB!1020(D5
GARC&A CASAS MIRE*A GACM7!1025M
1!23 SEMINARIO DE (ALORES DE RE"ERENCIA 26-Jun-14 12-1 A-501 'ERN#NDEZ M/NDEZ NATALIA 'EMN590310RG5
1!22 MICROBIOLOG&A M/DICA 25-Jun-14 09-13 A-501 ORDU-A S#NC'EZ MANUEL OUSM7111213D
1!20 "ARMACIA COMUNITARIA 2-Jun-14 1!-21 A-511 ARREOLA GARDU-O EL(IRA AEGE771222TD5
1!21 "ISIOPATOLOG&A 24-Jun-14 14-1! A-502 PE-A RODR&GUEZ SANDRA PERS59021!M'5
1922 BIO"ARMACIA 26-Jun-14 09-13 A-512 CRUZ ANTONIO LETICIA CUAL50509P2A
ALEJANDRE RAZO IRMA AERI70!1124
1920 "ARMACIA 'OSPITALARIA 2-Jun-14 10-14 A-50 ESPINOSA "RANCO BEATRIZ EI"B5!022571
1921 MEZCLAS PARENTERALES 23-Jun-14 13-17 A-504 CORTES ANDRADE 'ERN#N ISAAC COA'711092M0
MAR%UEZ SOSA (IOLETA MAS(!10122NC1
1919 "ARMACOTERAP/UTICA 25-Jun-14 12-1 A-03 A 'ERN#NDEZ GALINDO MAR&A TERESA 'EGT731220RP
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES "ZARAGOZA"
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLOGICA
SINODALES A EXAMEN EXTRAORDINARIO EB14-2 APLICACIÓN DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014
PLAN DE ESTUDIOS 0342
CLAVE ASIGNATURA FECHA HORA AULA NOMBRE DEL PROFESOR
1101 S.P.S.M. 26-Jun-14 10-13 A-504 ROMERO DIAZ GEORGINA RODG7904045!
PALESTINO ESCOTO "ELICIANO PAE"204150
1102 MATEM#TICAS I 24-Jun-14 16-20 TITANIC GONZALEZ LOBATO GUILLERMO GOL"7!025EU2
GONZALEZ MELENDEZ GUILLERMO GOMG!00111J$2
1103 %U&MICA I 25-Jun-14 10-13 A-511 CASTREJON RODRIGUEZ ENRI%UETA CARE5307152R2
ROJAS RUIZ JUAN CARLOS RORJ770120S!
1104 LAB. DE CIENCIA B#SICA I 23-Jun-14 15-19 L-424 "LORES MALDONADO OSCAR LUIS "OMO100352
SANC'EZ MORALES JORGE LEONARDO SAMJ50930PL9
1200 MATEM#TICAS II 26-Jun-14 12-16 A-511 CORDO(A CARDENAS ALEJANDRO COCA50424NZ
GONZALEZ MORENO JOSE OSCAR GOMO027MB1
1201 %UIMICA II 2-Jun-14 9-12 A-511 ANLEU A(ILSA ELOISA AEAE590205'B0
NERIA RIOS MARICELA NERM50119!'9
1202 "ISICO%UIMICA I 23-Jun-14 9-13 A-511 (AZ%UEZ LIRA JUAN CARLOS (ALJ7002BX!
SANC'EZ DIRZO RA"AEL SADR57020)UA
1203 LABORATORIO CIENCIA B#SICA II 24-Jun-14 15-19 L-424 PONCE GUERRERO JOSE POGJ530209N'!
SANC'EZ GARCIA "IGUEROA ANA PATRICIA SAGA51111A47
1300 BIOESTADISTICA 2-Jun-14 10-14 A-502 LOPEZ RE*NOSO JORGE MANUEL LORJ5!090(42
JUAREZ (ILLAR MAGIN ENRI%UE JU(M50070117A
1301 %UIMICA III ORG#NICA 23-Jun-14 9-12 TITANIC CASTILLO GRANADA A. LOURDES CAGX53040!I$!
ANAL&TICA 24-Jun-14 10-13 A-502 PEREZ (EGA "ELIPE ALBERTO PE("5004029'9
1302 "ISICO%U&MICA II 26-Jun-14 8-12 TITANIC "LORES GOMEZ IDALIA LETICIA "OGI51004CI5
PEREZ PEREZ E"REN PEPE550204NG9
1303 LAB. DE CIENCIA B#SICA III ORG#NICA 25-Jun-14 8-12 L-413 ESCALONA TORRES I)ER SAID EATI770!27R17
ANAL&TICA 26-Jun-14 12-16 L-414 GARCIA ROSAS MART'A SIL(IA GARM5!04074B5
1401 MATERIAS PRIMAS * SINTESIS ORG#NICA 23-Jun-14 8-11 A-603 A ! " ZULETA PRADA 'OLBER +TEO, ZUP'740413AM1
DE MEDICAMENTOS I AN#LITICA 25-Jun-14 11-15 A-512 GARDU-O POZADAS MARIA ISABEL GAPI!052!4!0
1402 BIO%U&MICA CELULAR * DE LOS TEJIDOS I 26-Jun-14 09-13 A-03A SOTO CRUZ MARIA ISABEL SOCI00405LEA
CORONA ORTEGA MARIA TERESA COOT59052C53
1501 MATERIAS PRIMAS * SINTESIS ORG#NICA 23-Jun-14 10-13 A-502 CARREON SANC#EZ RODOLFO $TEO% CASR660506&4
DE MEDICAMENTOS II ANAL&TICA 25-Jun-14 10-14 A-502 (ELAS%UEZ (A%UERO MARIA GLORIA (E(G52041252!
1502 BIO%U&MICA CELULAR * DE LOS TEJIDOS II 2-Jun-14 14-1! A-502 MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA "ABIOLA MARC740120!'9
ESCALERA Z.-IGA ENRI%UE EAZE90513J0
101 TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA I 2-Jun-14 09-13 A-03A LÓPEZ GONZ#LEZ LILIANA MARIA LOGL604183U8
"LOREZ GOMEZ IDALIA LETICIA FOGI651004CI5
102 E(ALUACIÓN DE "#RMACOS * 25-Jun-14 13-17 L-202 ROSADO P/REZ JUANA ROPJ80060220
MEDICAMENTOS I ACE(ES ROSAS GUADALUPE ALEJANDRA AERG6012019S
103 MICROBIOLOGIA GENERAL I 24-Jun-14 09-13 L-121 GARCIA SANC'ES ANGEL GASA601021N94
MARTINEZ "LORES MARIA GALIA 'AFG 630518(18
1701 TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA II 23-Jun-14 13-17 A-511 SANC'EZ ORTIZ LIDIA SAOL2012(&1
UGALDE 'ERNANDEZ MARIA MART'A UA'M00917L50
1702 E(ALUACIÓN DE "#RMACOS * 24-Jun-14 15-19 L-202 "UENTES LARA MARIA TERESA GRISELDA FULT6811246R2
MEDICAMENTOS II GARCIA LÓPEZ PATRICIA GALP690413J61
1703 MICROBIOLOGIA GENERAL II 25-Jun-14 12-1 L-122 ROMERO DIAZ GABRIEL ALEJANDRO RODG21015)Z1
(IDAL MILLAN PATRICIA *I'P509221'A
1704 BROMATOLOG&A 2-Jun-14 11-15 A-501 COR(ERA PILLADO (ICTOR ALBERTO COP*50605DD3
"LORES GALINDO ALEJANDRO FOGA690919'N
1!01 TECNOLOG&A "ARMAC/UTICA III 23-Jun-14 09-13 A-03A 'UERTA "LORES LETICIA #UFL681026P2
BENITEZ ESCAMILLA TERESA "EET60519'F4
1!02 DESARROLLO ANAL&TICO 2-Jun-14 12-1 A-511 'ERN#NDEZ ABAD (ICENTE JES.S #EA*401281!A
LOPEZ GONZALEZ LILIANA MAR&A LOGL604183U8
1!03 SEMINARIO DE "ARMACIA I 2-Jun-14 0!-12 A-504 MENDOZA JACOBO MONICA ELIZABET' 'EJ'6002NJ5
1!04 GEN/TICA 23-Jun-14 08-12 L-203 *EGA NA*ARRETE 'AR+A LOURDES *ENL-660311G*A
LEGORRETA #ERRERA 'ART#A LE#'610314NP8
1!05 INMUNOLOG&A 26-Jun-14 10-14 L-203 CASTELAN 'ARTINEZ OS*ALDO D, CA'O831114'*6
FLORES CA"RERA !OLANDA FOC!631224G66
1!0 AN#LISIS BIO%U&MICO CLINICO I 25-Jun-14 13-1 L-203 GUTIERREZ ESP+NDOLA GUILLER'O GUEG580514)!
JUAREZ DE LOS SANTOS PA"LO JUSP69009##
1!07 SEMINARIO BIO%U&MICO CLINICO I 24-Jun-14 12-14 A-504 'ORA GUE*ARA JOS- LUIS ALFREDO 'OGL50813J1
14-16 L-324 GONZ.LEZ #ERRERA I/EL *ENECIA GO#I83020)
1901 MICROBIOLOG&A "ARMAC/UTICA 23-Jun-14 9-13 A-504 BLANCAS CABRERA ABEL BACA52022TI9
"LORES CABRERA *OLANDA "OC*31224G
1902 BIO"ARMACIA 2-Jun-14 0!-12 A-512 'ERNANDEZ ABAD (ICENTE JESUS 'EA(74012!1*A
CRUZ ANTONIO LETICIA CUAL50509P2A
1903 SEMINARIO DE "ARMACIA II 24-Jun-14 09-13 A-03A IBARRA CAZARES ALMA ELENA IACA720430BN9
MENDOZA JACOBO MONICA ELIZABET' MEJM70702NJ5
1904 DISE-O * ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS 26-Jun-14 12-1 A-502 "LORES GOMEZ IDALIA LETICIA "OGI51004CI5
UGALDE 'ERNANDEZ MARIA MART'A UA'M00917L50
1905 AN#LISIS BIO%U&MICO CL&NICO II 23-Jun-14 15-19 L-203 S#NC'EZ RODR&GUEZ MART'A ASUNCION SARM57010T9
CEDILLO MARTINEZ MARIA DEL PILAR CEMP00404R7
190 SEMINARIO DE BIO%U&MICO CLINICO II 25-Jun-14 9-13 L-324 RIOS OLI(ERA GEORGINA ERNESTINA RIOG011179%3
1907 BIOLOG&A M/DICA 2-Jun-14 9-13 L-121 ORDU-A S#NC'EZ MANUEL OUSM7111213D
ZAMUDIO DUR#N MARIA DE LAS MERCEDES ZADM5!0212R)1