Está en la página 1de 257

C CR R N NI IC CA A D DE EL L P PE ER R E EL L S SE E O OR R O O D DE E L LO OS S I IN NC CA AS S

P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n

I In nt tr ro od du uc cc ci i n n

B BI IB BL LI IO OT TE EC CA A A AY YA AC CU UC CH HO O e es s u un na a d de e l la as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s e ed di it to or ri ia al le es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de e l la a c cu ul lt tu ur ra a
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a n na ac ci id da as s e en n e el l s si ig gl lo o X XX X. .
C Cr re ea ad da a e en n 1 19 97 74 4, , e en n e el l m mo om me en nt to o d de el l a au ug ge e d de e u un na a l li it te er ra at tu ur ra a i in nn no ov va ad do or ra a y y e ex xi it to os sa a, , h ha a e es st ta ad do o
l ll la am ma an nd do o c co on ns st ta an nt te em me en nt te e l la a a at te en nc ci i n n a ac ce er rc ca a d de e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e e en nt ta ab bl la ar r u un n c co on nt ta ac ct to o d di in n m mi ic co o
e en nt tr re e l lo o c co on nt te em mp po or r n ne eo o y y e el l p pa as sa ad do o a a f fi in n d de e r re ev va al lo or ra ar rl lo o c cr r t ti ic ca am me en nt te e d de es sd de e l la a p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a d de e
n nu ue es st tr ro os s d d a as s. .
E El l r re es su ul lt ta ad do o h ha a s si id do o u un na a n nu ue ev va a f fo or rm ma a d de e e en nc ci ic cl lo op pe ed di ia a q qu ue e h he em mo os s l ll la am ma ad do o C Co ol le ec cc ci i n n C Cl l s si ic ca a, , l la a
c cu ua al l m ma an nt ti ie en ne e v vi iv vo o e el l l le eg ga ad do o c cu ul lt tu ur ra al l d de e n nu ue es st tr ro o c co on nt ti in ne en nt te e e en nt te en nd di id do o c co om mo o c co on nj ju un nt to o a ap pt to o p pa ar ra a
l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n s so oc ci ia al l y y c cu ul lt tu ur ra al l. . S Su us s e ed di ic ci io on ne es s, , a al lg gu un na as s a an no ot ta ad da as s, , c co on n p pr r l lo og go os s c co on nf fi ia ad do os s a a
e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s, , y y l lo os s a ap po oy yo os s d de e c cr ro on no ol lo og g a as s y y b bi ib bl li io og gr ra af f a as s b b s si ic ca as s s si ir rv ve en n p pa ar ra a q qu ue e l lo os s a au ut to or re es s
c cl l s si ic co os s, , d de es sd de e l lo os s t ti ie em mp po os s p pr re ec co ol lo om mb bi in no os s h ha as st ta a e el l p pr re es se en nt te e, , e es st t n n d de e m ma an ne er ra a p pe er rm ma an ne en nt te e a al l
s se er rv vi ic ci io o d de e l la as s n nu ue ev va as s g ge en ne er ra ac ci io on ne es s d de e l le ec ct to or re es s y y e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s e en n l la as s d di iv ve er rs sa as s t te em m t ti ic ca as s
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s, , a a f fi in n d de e p pr ro op po or rc ci io on na ar r l lo os s f fu un nd da am me en nt to os s d de e n nu ue es st tr ra a i in nt te eg gr ra ac ci i n n c cu ul lt tu ur ra al l. .


S SE EL LE EC CC CI I N N, , P PR R L LO OG GO O, , N NO OT TA AS S, , M MO OD DE ER RN NI IZ ZA AC CI I N N D DE EL L T TE EX XT TO O, , C CR RO ON NO OL LO OG G A A Y Y
B BI IB BL LI IO OG GR RA AF F A A

F Fr ra an nk kl li in n P Pe ea as se e G G. .Y Y. .

( (1 19 93 39 9- -1 19 99 99 9) ). . P Pr ro of fe es so or r d de e H Hi is st to or ri ia a, , d de ec ca an no o d de e l la a F Fa ac cu ul lt ta ad d d de e L Le et tr ra as s y y C Ci ie en nc ci ia as s H Hu um ma an na as s, , y y
d di ir re ec ct to or r d de el l F Fo on nd do o E Ed di it to or ri ia al l d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d C Ca at t l li ic ca a d de el l P Pe er r . . D Di ir ri ig gi i l la a r re ev vi is st ta a H Hi is st t r ri ic ca a. . T Tr ra as s
s su u m mu ue er rt te e, , l la a C Co ol lo on ni ia al l L La at ti in n A Am me er ri ic ca an n R Re ev vi ie ew w i in ns st ti it tu uc ci io on na al li iz z e el l p pr re em mi io o q qu ue e l ll le ev va a s su u n no om mb br re e. .
E En nt tr re e l la a e ex xt te en ns sa a p pr ro od du uc cc ci i n n b bi ib bl li io og gr r f fi ic ca a d de ed di ic ca ad da a a al l e es st tu ud di io o d de e l lo os s I In nc ca as s, , a al l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e l la as s
s so oc ci ie ed da ad de es s a an nd di in na as s y y a al l a an n l li is si is s d de e l lo os s t te ex xt to os s d de e l lo os s c cr ro on ni is st ta as s d de e I In nd di ia as s, , s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n: : L Lo os s
l lt ti im mo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o ( (1 19 97 72 2) ), , L La as s c cr r n ni ic ca as s y y l lo os s A An nd de es s ( (1 19 99 95 5) ), , T Th he e I In nc ca as s: : A Ar rt t a an nd d S Sy ym mb bo ol ls s
( (1 19 99 99 9) ), , y y D De el l T Ta ah hu ua an nt ti in ns su uy yo o a a l la a h hi is st to or ri ia a d de el l P Pe er r ( (2 20 00 01 1) ). .

P Pr ro oe em mi io o

L La a e el la ab bo or ra ac ci i n n d de e u un na a h hi is st to or ri ia a i in nc ca ai ic ca a t tr ra aj jo o c co on ns si ig go o p pr ro ob bl le em ma as s s si im mi il la ar re es s a a l lo os s q qu ue e d di iv ve er rs so os s
e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s h ha an n d de et te ec ct ta ad do o e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de el l m mu un nd do o e en n e el l c ca am mi in no o h ha ac ci ia a l la a h hi is st to or ri ia a q qu ue e h ha a
s su up pu ue es st to o s su u i in nc co or rp po or ra ac ci i n n a a O Oc cc ci id de en nt te e: : l lo os s m mi it to os s f fu ue er ro on n c co on nv ve er rt ti id do os s e en n a al le eg go or r a as s, , e es s d de ec ci ir r, , e en n
h hi is st to or ri ia as s f fa al ls sa as s, , c co on ns si id de er ra ad da as s t t p pi ic co os s l li it te er ra ar ri io os s y y, , c co om mo o t ta al le es s, , i in no oc cu uo os s. . L Lo os s m mi is sm mo os s c cr ri it te er ri io os s
q qu ue e p pr ro oh hi ib b a an n i in n t ti il lm me en nt te e l la a e ex xp po or rt ta ac ci i n n h ha ac ci ia a A Am m r ri ic ca a d de e l lo os s l li ib br ro os s d de e c ca ab ba al ll le er r a as s p po or r
p pr ro of fa an no os s , , s se e o op po on n a an n a a l la a f fi ic cc ci i n n p po or r f fr r v vo ol la a c cu ua an nd do o m me en no os s. .
A Al l h hi is st to or ri iz za ar r l lo os s m mi it to os s a an nd di in no os s, , t tr ra at t n nd do ol lo os s c co om mo o f f b bu ul la as s, , q qu ui iz z s s m mo or ra al le es s p pe er ro o n no o
n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e v ve er rd da ad de er ra as s, , s se e d de ej ja ab ba a e es sp pa ac ci io o p pa ar ra a d di is st ti in ng gu ui ir r l lo os s a as sp pe ec ct to os s q qu ue e p po od d a an n
h hi is st to or ri iz za ar rs se e d de e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e q qu ue ed da ab ba an n c co on nd de en na ad do os s a al l u un ni iv ve er rs so o d de e l la as s h hi is st to or ri ia as s f fa al ls sa as s. . A Aq qu ue el ll lo os s
p pu un nt to os s h hi is st to or ri iz za ab bl le es s e er ra an n, , c ci ie er rt ta am me en nt te e, , l lo os s q qu ue e p po od d a an n i in ng gr re es sa ar r d de en nt tr ro o d de e l la a n no oc ci i n n e eu ur ro op pe eo o- -
c cr ri is st ti ia an na a d de e l la a h hi is st to or ri ia a v vi ig ge en nt te e e en n e el l s si ig gl lo o X XV VI I. . P Pe er ro o j ju us st ta am me en nt te e e en n m me ed di io o d de e e es st ta a t ta ar re ea a, , v ve ec ci in na a
a a l la a e ev va an ng ge el li iz za ac ci i n n ( (c co on ns si id de er ra ab ba a l la a c cr ri is st ti ia an ni iz za ac ci i n n d de e l la a h hi is st to or ri ia a, , i in nc cl lu uy ye en nd do o a ah ho or ra a a a l lo os s p pu ue eb bl lo os s
c co on nq qu ui is st ta ad do os s) ), , l lo os s c cr ro on ni is st ta as s n no o p pe en ns sa ar ro on n j ja am m s s e es sc cr ri ib bi ir r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e h hi is st to or ri ia a, , j ja am m s s f fi ic cc ci i n n, , n ni i
s si iq qu ui ie er ra a c cu ua an nd do o r re ed da ac ct ta ar ro on n e en n v ve er rs so o c ca as st te el ll la an no o. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o a al lc ca an nz za a e en n l la a o ob br ra a d de e P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n u un na a
d di im me en ns si i n n c co on nc cr re et ta a y y r re ec co on no oc ci id da a. . S Se e a an na al li iz za a e en n l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r u un na a
v vi is si i n n e es sp pe ec c f fi ic ca a d de e l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o, , e en n l la a c cu ua al l s se e d da a i in ni ic ci io o c co on n e el l r re el la at to o d de el l m mi it to o d de e
o or rd de en na ac ci i n n d de el l m mu un nd do o, , q qu ue e e en n l lo os s A An nd de es s s su ur re e o os s s se e i id de en nt ti if fi ic ca a c co on n W Wi ir ra aq qo oc ch ha a, , u un na a d di iv vi in ni id da ad d
q qu ue e s sa al li i d de el l l la ag go o T Ti it ti ic ca ac ca a; ; T Ti ic ci iv vi ir ra ac co oc ch ha a a ap pa ar re ec ce e c co om mo o u un na a v ve er rs si i n n q qu ue e p po od dr r a a c co on nf fu un nd di ir rs se e c co on n
e el l a ap p s st to ol l q qu ue e h ha ab br r a a l ll le eg ga ad do o a a A Am m r ri ic ca a e en n l lo os s t ti ie em mp po os s d de e C Cr ri is st to o. .

F Fr ra an nk kl li in n P Pe ea as se e G G. .Y Y. .


E ES ST TU UD DI IO O P PR RE EL LI IM MI IN NA AR R

P PR R N NC CI IP PE E d de e l lo os s c cr ro on ni is st ta as s l lo o l ll la am m e el l a am me er ri ic ca an ni is st ta a e es sp pa a o ol l M Ma ar rc co os s J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a; ; e el l
t t t tu ul lo o n no o e es s o oc ci io os so o: : e es sc cr ri ib bi i l la a m m s s g gr ra an nd de e h hi is st to or ri ia a d de e s su us s a a o os s e en n l lo os s A An nd de es s. . P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e
L Le e n n h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n L Ll le er re en na a h ha ac ci ia a e el l a a o o 1 15 51 18 8
1 1
, , l ll le eg g m mu uy y j jo ov ve en n a a A Am m r ri ic ca a ( (e en n e el l P Pr ro oe em mi io o a a
l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e s su u o ob br ra a d di ij jo o q qu ue e l lo o h hi iz zo o c cu ua an nd do o t te en n a a 1 13 3 a a o os s) ). . E Er ra a h hi ij jo o d de e L Lo op pe e d de e L Le e n n y y
d de e L Le eo on no or r d de e C Ca az za al ll la a; ; l lo os s n no om mb br re es s d de e s su us s p pr ro og ge en ni it to or re es s y y o ot tr ro os s d da at to os s h ha an n p pe er rm mi it ti id do o s su ug ge er ri ir r q qu ue e
p pe er rt te en ne ec c a a a a u un na a f fa am mi il li ia a d de e c co on nv ve er rs so os s, , s si i b bi ie en n e el l a as su un nt to o m me er re ec ce er r a a m ma ay yo or r d di is sc cu us si i n n
2 2
. . V Vi in no o a a
A Am m r ri ic ca a c co om mo o P Pe ed dr ro o d de e L Le e n n y y s se e e es st ta ab bl le ec ci i p pr ri im me er ra am me en nt te e e en n l la a N Nu ue ev va a G Gr ra an na ad da a; ; c co on n e es se e
n no om mb br re e a ap pa ar re ec ce e t ta an nt to o e en n l la as s r re ef fe er re en nc ci ia as s a a s su u e em mb ba ar rq qu ue e, , c co om mo o e en n d di iv ve er rs so os s d do oc cu um me en nt to os s
n ne eo og gr ra an na ad di in no os s. . E En n l la a N Nu ue ev va a G Gr ra an na ad da a t tu uv vo o u un na a v vi id da a a ag gi it ta ad da a, , p pa ar rt ti ic ci ip pa an nd do o e en n d di if fe er re en nt te es s
e ex xp pe ed di ic ci io on ne es s b ba aj jo o l la as s r rd de en ne es s d de e c co on no oc ci id do os s p pe er rs so on na aj je es s c co om mo o A Al lo on ns so o d de e C C c ce er re es s, , J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o
o o S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be en na al lc c z za ar r
3 3
. .
A Al l P Pe er r l ll le eg g , , l ll la am m n nd do os se e P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n, , e en n l lo os s t ti ie em mp po os s c ca an nd de en nt te es s e en n q qu ue e l la a
r re eb be el li i n n d de e G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o c co on nt tr ra a l la a c co or ro on na a e es sp pa a o ol la a o or ri ig gi in n l la a c co on nf fo or rm ma ac ci i n n d de e u un n e ej j r rc ci it to o
b ba aj jo o l la as s r rd de en ne es s d de el l l li ic ce en nc ci ia ad do o P Pe ed dr ro o d de e l la a G Ga as sc ca a, , n no om mb br ra ad do o p pr re es si id de en nt te e d de e l la a A Au ud di ie en nc ci ia a y y
l ll la am ma ad do o e el l p pa ac ci if fi ic ca ad do or r d de el l P Pe er r ; ; C Ci ie ez za a s se e i in nc co or rp po or r a al l e ej j r rc ci it to o d de e G Ga as sc ca a a a f fi in ne es s d de e 1 15 54 47 7 e en n
J Ja au uj ja a. .
D De es sp pu u s s d de e l la a g gu ue er rr ra a l la a l ll la am ma ad da a g gr ra an n r re eb be el li i n n d de e l lo os s e en nc co om me en nd de er ro os s r re ec co or rr ri i p pa ar rt te es s d de el l
P Pe er r , , e em mp pe ez za an nd do o p po or r e el l a al lt ti ip pl la an no o d de el l l la ag go o T Ti it ti ic ca ac ca a y y c co on nt ti in nu ua an nd do o d de es sp pu u s s p po or r C Ch ha ar rc ca as s. . R Re et to or rn n
p po os st te er ri io or rm me en nt te e a a s su u t ti ie er rr ra a n na at ta al l y y s se e e es st ta ab bl le ec ci i e en n S Se ev vi il ll la a, , e en nt tr re e f fi in na al le es s d de e 1 15 55 50 0 e e i in ni ic ci io os s d de e
1 15 55 51 1. . S Su u c ce el le eb br ri id da ad d n no o s se e h ha al ll l , , c ci ie er rt ta am me en nt te e, , e en n s su us s h he ec ch ho os s d de e a ar rm ma as s ( (q qu ue e l le e p pr ro op po or rc ci io on na ar ro on n, ,
s si in n e em mb ba ar rg go o, , u un na a e en nc co om mi ie en nd da a e en n l la a N Nu ue ev va a G Gr ra an na ad da a) ), , s si in no o e en n l la a o ob br ra a m ma ag gn na a q qu ue e c co on nc ci ib bi i y y
c cu um mp pl li i c co on n e es sc cr ri ib bi ir r e en n e el l t ti ie em mp po o d de e s su u b br re ev ve e v vi id da a: : a al l f fa al ll le ec ce er r e en n S Se ev vi il ll la a e en n 1 15 55 54 4, , C Ci ie ez za a t te en n a a
a al lg go o m m s s d de e 3 30 0 a a o os s y y h ha ab b a a e es sc cr ri it to o s se ei is s v vo ol l m me en ne es s d de e u un na a l la ar rg ga a y y d de et ta al ll la ad da a h hi is st to or ri ia a q qu ue e
n no om mi in n , , a al l u us so o d de e s su us s t ti ie em mp po os s C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r , , t t t tu ul lo o q qu ue e a ab ba ar rc ca ab ba a l la a t to ot ta al li id da ad d d de e s su u o ob br ra a, , y y
n no o s so ol la am me en nt te e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e, , n ni ic ca a p pu ub bl li ic ca ad da a d du ur ra an nt te e s su u v vi id da a. .
S Su u c cr r n ni ic ca a f fu ue e l la a p pr ri im me er ra a q qu ue e b bu us sc c u un na a c co on nc ce ep pc ci i n n i in nt te eg gr ra al l d de e l la a h hi is st to or ri ia a d de el l P Pe er r , , d de es sd de e l lo os s
o or r g ge en ne es s m m s s r re em mo ot to os s q qu ue e p po od d a a a al lc ca an nz za ar r, , c co ol li in nd da an nt te es s e en n s su us s c cr ri it te er ri io os s c co on n l la a l le ey ye en nd da a, , h ha as st ta a l la a
a ag gr re es si iv va a c co on nt te em mp po or ra an ne ei id da ad d d de e s su us s d d a as s e en n l lo os s A An nd de es s
4 4
. .
E Es sc cr ri it to or r e el le eg ga an nt te e, , s su u p pr ro os sa a h ha a s si id do o c ce el le eb br ra ad da a c co on n j ju us st ti ic ci ia a. . T Ta am mb bi i n n e es s f fr re ec cu ue en nt te e r re ec co or rd da ar r q qu ue e
s su u j ju ui ic ci io o f fu ue e c ce er rt te er ro o e e i im mp pa ar rc ci ia al l, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l lo o q qu ue e s se e r re ef fi ie er re e a a l la as s c co on nt ti ie en nd da as s c ci iv vi il le es s
e en nt tr re e l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n l lo os s A An nd de es s, , i in nc cl lu us so o e en n a aq qu u l ll la a e en n q qu ue e s se e v vi io o e en nv vu ue el lt to o; ; c ci ie er rt ta am me en nt te e q qu ue e
h ha ay y o op pi in ni io on ne es s e es sp pe ec c f fi ic ca as s q qu ue e d de en nu un nc ci ia an n u un na a c co on nd du uc ct ta a a al lm ma ag gr ri is st ta a , , c cr r t ti ic ca a c co on n l lo os s P Pi iz za ar rr ro o, , l lo o
q qu ue e e es s p po os si ib bl le em me en nt te e u un na a c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e l la a v vi io ol le en nc ci ia a d de e l la a r re eb be el li i n n d de el l l lt ti im mo o d de e s st to os s; ; c co om mo o
s se e v ve er r , , t ta al l a ac cu us sa ac ci i n n d de e a al lm ma ag gr ri is sm mo o e en nu un nc ci ia ad da a p po or r P Po or rr ra as s n no o s se e a al le ej ja ar r a a d de e l lo os s c cr ri it te er ri io os s
l la as sc ca as si ia an no os s. . S Se e h ha a a af fi ir rm ma ad do o a as si im mi is sm mo o q qu ue e t tu uv vo o e el l p pa at tr ro oc ci in ni io o y y h ha as st ta a u un na a s su ue er rt te e d de e
n no om mb br ra am mi ie en nt to o o of fi ic ci ia al l c co om mo o t ta al l c cr ro on ni is st ta a, , p po or r p pa ar rt te e d de e P Pe ed dr ro o d de e l la a G Ga as sc ca a d du ur ra an nt te e s su u g go ob bi ie er rn no o e en n
e el l P Pe er r ; ; d de e e es st ta a m ma an ne er ra a s su u o ob br ra a h ha ab br r a a s si id do o u un na a v ve er rs si i n n o of fi ic ci ia al l d de e l la a p po os si ic ci i n n d de el l p pa ac ci if fi ic ca ad do or r
d de el l P Pe er r . . T Ta al l c co os sa a n no o t ti ie en ne e c co om mp pr ro ob ba ac ci i n n s se eg gu ur ra a, , s si in n e em mb ba ar rg go o. . S S h hu ub bo o, , e en n a af fi ir rm ma ac ci i n n d de el l
p pr ro op pi io o c cr ro on ni is st ta a, , u un na a c ca ar rt ta a d de e G Ga as sc ca a a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co ol lo on ni ia al le es s d de e a aq qu ue el l e en nt to on nc ce es s, , p pa ar ra a q qu ue e
l le e f fa ac ci il li it ta ar ra an n l la a c co on ns su ul lt ta a d de e l lo os s p pa ap pe el le es s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s
5 5
. . N Na ad da a m m s s a al l p pa ar re ec ce er r. .

1
Al terminar la primera parte de su Crnica del Per, era entonces 1550, Cieza afirm tener 32 aos. Sin embargo,
otros clculos lo hacan nacer hacia 1520 o aun en 1522, Pedro R. Len, Algunas observaciones sobre Pedro de Cieza
de Len y la Crnica del Per, Gredos, Madrid, 1973, p. 15. Sobre sus andanzas iniciales en Indias, vase, Juan Friede,
ed. Documentos inditos para la historia de Colombia, 10 vols., Bogot, 1955-1960.
2
Miguel Maticorena Estrada, Cieza de Len en Sevilla y su muerte en 1554. Documentos, Anuario de Estudios
Americanos XII (pp. 515-674), Sevilla 1955; Harkness, The Harkness Collection in the Library of Congress. Calendar of
Spanish Manuscripts concerning Peru (1531-1631), prefacios de J.F. Jameson y Stella R. Clemence, Government
Printing Office, Washington, D.C., 1932, p. 182.
3
Sobre las andanzas neogranadinas de Cieza vase el estudio preliminar y apndices de Jimnez de la Espada, a la
edicin que hizo de la Guerra de Quito en 1877 (cfr. bibliografa); cfr. Len 1973 y Friede ed., 1955-1960, citados.
4
En realidad, como ha mostrado Maticorena, el ttulo inicial de la obra podra haber sido Historia de la tierra del Per,
como aparece especificado en el contrato de edicin de la parte primera de lo que despus se llamara en medio del
propio proceso de impresin Crnica del Per; cfr. Miguel Maticorena Estrada, Contrato para la primera edicin [de
la primera parte de la Crnica del Per] de Sevilla, con una nota, en Pedro de Cieza de Len, Crnica del Per.
Primera parte, ed. y est. prel. de Franklin Pease G.Y., nota de Miguel Maticorena Estrada, Pontificia Universidad
Catlica del Per y Academia Nacional de la Historia, Lima, 1986 (2a edicin), pp. xlviii y l. Un dato interesante y
adicional: la primera edicin const de 1.100 ejemplares, un ao despus debi hacerse una segunda edicin
corregida en Amberes.
5
Yendo yo escribi Cieza de Len el ao de 1549 a los Charcas a ver las provincias y ciudades que en aquella tierra
hay, para lo cual llevaba del presidente Gasca cartas para todos los corregidores debi ser para los urbanos, porque
los de indios se establecieron en la dcada de 1560 que me diesen favor para saber y inquirir lo ms notable...
N No o t to od do o f fu ue e f f c ci il l, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , p pu ue es s e en n m me ed di io o d de e l la as s a an nd da an nz za as s e en n l la as s q qu ue e s se e h ha al ll l m mi ie en nt tr ra as s
r re ec co op pi il la ab ba a i in nf fo or rm ma ac ci i n n f fu ue er ra an n d do oc cu um me en nt to os s o o t te es st ti im mo on ni io os s o or ra al le es s o ob bt tu uv vo o i im mp po or rt ta an nt te es s
c co ol la ab bo or ra ac ci io on ne es s, , p pe er ro o d de eb bi i a af fr ro on nt ta ar r d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s c co on nc cr re et ta as s, , f fu ue e a ac cu us sa ad do o p po or r e ej je em mp pl lo o p po or r
P Pe ed dr ro o P Pi iz za ar rr ro o, , q qu ui ie en n e er ra a u un n p pa ar ri ie en nt te e m me en no or r d de e l lo os s c ca au ud di il ll lo os s d de e l la a h hu ue es st te e p pe er ru ul le er ra a, ,
e en nc co om me en nd de er ro o e en n A Ar re eq qu ui ip pa a y y a au ut to or r t ta am mb bi i n n d de e u un na a c cr r n ni ic ca a e es sc cr ri it ta a v ve ei in nt te e a a o os s d de es sp pu u s s d de e l la a d de e
C Ci ie ez za a. . P Pi iz za ar rr ro o m me en nc ci io on n q qu ue e C Ci ie ez za a h ha ab br r a a c co ob br ra ad do o d di in ne er ro os s p pa ar ra a d de ej ja ar r a a d de et te er rm mi in na ad da as s p pe er rs so on na as s
e en n p po os si ic ci io on ne es s d de ef fi in ni id da as s y y f fa av vo or ra ab bl le es s, , m mu uy y p po os si ib bl le em me en nt te e a al lr re ed de ed do or r d de e l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s e en nt tr re e
l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n l lo os s A An nd de es s y y s su u c co om mp pl li ic ca ad do o e en nt to or rn no o d de e l le ea al lt ta ad de es s y y t tr ra ai ic ci io on ne es s
6 6
. .

P PO OL L T TI IC CA AS S C CO ON NF FL LI IC CT TI IV VA AS S: : L LA AS S C CA AS SA AS S Y Y L LO OS S P PI IZ ZA AR RR RO O

C Ce er rc ca an no o d de eb bi i s se en nt ti ir rs se e C Ci ie ez za a a a B Ba ar rt to ol lo om m d de e l la as s C Ca as sa as s c cu ua an nd do o d de ec ci id di i q qu ue e e en n o oc ca as si i n n
e es sp pe ec c f fi ic ca a d de e q qu ue e s su us s f fa am mi il li ia ar re es s n no o d de es se ea ar ra an n e ed di it ta ar r s su us s m ma an nu us sc cr ri it to os s, , l lo os s m mi is sm mo os s f fu ue er ra an n
e en nv vi ia ad do os s a al l o ob bi is sp po o d de e C Ch hi ia ap pa as s. . S Su us s c co on nt ta ac ct to os s c co on n l lo os s l la as sc ca as si ia an no os s s se e i in ni ic ci ia ar ro on n o ob bv vi ia am me en nt te e e en n e el l
P Pe er r , , d do on nd de e u un no o d de e s su us s i in nf fo or rm ma an nt te es s m m s s c ca al li if fi ic ca ad do os s a a q qu ui ie en n a ag gr ra ad de ec ce e e en n o oc ca as si io on ne es s e en n s su u
p pr ro op pi io o r re el la at to o f fu ue e f fr ra ay y D Do om mi in ng go o d de e S Sa an nt to o T To om m s s, , d do om mi in ni ic co o y y c co or rr re es sp po on ns sa al l o o a ag ge en nt te e d de e L La as s
C Ca as sa as s e en n e el l P Pe er r . .
N No o e es s e ex xt tr ra a o o q qu ue e a as s o oc cu ur rr ri ie er ra a; ; l lo os s t ti ie em mp po os s d de e C Ci ie ez za a e en n l lo os s A An nd de es s a ab br ri ig ga an n c cr r t ti ic ca as s a a l la as s
a ac ct ti it tu ud de es s d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s, , p po os si ib bl le em me en nt te e a ac cu un na ad da as s e en n l la as s c co on nf fl li ic ct ti iv va as s
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s d de e e es so os s d d a as s e en n q qu ue e G Go on nz za al lo o, , e el l l lt ti im mo o d de e l lo os s P Pi iz za ar rr ro o, , e en nc ca ar rn na ab ba a n no o s s l lo o l la a
a ar rr ro og ga an nc ci ia a c co on nq qu ui is st ta ad do or ra a s si in no o e en nr rr ro os st tr ra ab ba a l la a m mi is sm ma a a a l la a C Co or ro on na a. . L La as s a au ut to or ri id da ad de es s d de el l p pr ro op pi io o
t ti ie em mp po o d de e l la a g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o e em mp pl le ea ar ro on n a ar rg gu um me en nt to os s l la as sc ca as si ia an no os s d de es sd de e e el l b ba an nd do o
r re ea al l. .
P Pe er ro o e en n e el l b ba an nd do o p pr ri iv va ad do o d de e l la as s c co on nc ci ie en nc ci ia as s, , p pa ar re ec ci ie er ra a r re es su uc ci it ta ar r l la a f fi ig gu ur ra a d de e u un n c co on nt tr ra av ve en nt to or r
i in ni ic ci ia al l d de e l la as s a ac ct ti it tu ud de es s y y p pr re ee em mi in ne en nc ci ia as s d de e l lo os s P Pi iz za ar rr ro o: : D Di ie eg go o d de e A Al lm ma ag gr ro o. . E Es s p po or r e el ll lo o q qu ue e C Ci ie ez za a
a ap pa ar re ec ce er r a a e en n o oc ca as si io on ne es s
t te e i id do o d de e a al lm ma ag gr ri is sm mo o . . R Ra a l l P Po or rr ra as s B Ba ar rr re en ne ec ch he ea a q qu ue e a an na al li iz z d de et te en ni id da am me en nt te e l la a v vi id da a d de e
P Pi iz za ar rr ro o y y e es st tu ud di i a a l lo os s c cr ro on ni is st ta as s d de el l P Pe er r
7 7
, , p pr re ec ci is s d de et te en ni id da am me en nt te e e es st te e a as su un nt to o. . E En n l lo os s
e ej je em mp pl la ar re es s d de e l la as s p pr ri im me er ra as s e ed di ic ci io on ne es s ( (d de el l s si ig gl lo o X XI IX X) ) d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r
q qu ue e p pe er rt te en ne ec ci ie er ra an n a al l i il lu us st tr re e h hi is st to or ri ia ad do or r, , q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n e en n s su u v va al li io os sa a c co ol le ec cc ci i n n p pe er rs so on na al l, ,
d do on na ad da a t te es st ta am me en nt ta ar ri ia am me en nt te e a a l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a N Na ac ci io on na al l d de e L Li im ma a, , s se e e en nc cu ue en nt tr ra a u un na a s se er ri ie e d de e
a an no ot ta ac ci io on ne es s m ma an nu us sc cr ri it ta as s d de e P Po or rr ra as s a ac ce er rc ca a d de e l la as s e ex xp pr re es si io on ne es s d de e C Ci ie ez za a s so ob br re e l lo os s P Pi iz za ar rr ro o o o l lo os s
a al lm ma ag gr ri is st ta as s. . L Ll la am m l la a a at te en nc ci i n n P Po or rr ra as s a ac ce er rc ca a d de e l la a a an ni im ma ad dv ve er rs si i n n q qu ue e m mo os st tr ra ab ba a C Ci ie ez za a d de e L Le e n n
c co on nt tr ra a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e l la a h hu ue es st te e d de e P Pi iz za ar rr ro o; ; s st te e e es s u un n p pu un nt to o q qu ue e t ti ie en ne e q qu ue e v ve er r s si in n d du ud da a
a al lg gu un na a c co on n l la as s a ad dh he es si io on ne es s l la as sc ca as si ia an na as s d de el l c cr ro on ni is st ta a, , y y e es s i in nd di ic ca at ti iv vo o q qu ue e u un na a d de e l la as s a an no ot ta ac ci io on ne es s
d de e P Po or rr ra as s r re em mi it ti ie er ra a c co on nc cr re et ta am me en nt te e a a l la as s c cr r t ti ic ca as s d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n h he ec ch ha as s e en n t to on no o l la as sc ca as si ia an no o
a a l la as s c cr ru ue el ld da ad de es s d de e l lo os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s o o a a l la a c co od di ic ci ia a d de e q qu ue e h hi ic ci ie er ro on n g ga al la a, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n a a
l la as s a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s d de e C Ci ie ez za a e en n t to or rn no o a a l la a d de es sp po ob bl la ac ci i n n d de e l la a r re eg gi i n n a an nd di in na a c co om mo o t tr r g gi ic ca a
c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e l la a p pr re es se en nc ci ia a i in ni ic ci ia al l d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n e el ll la a. . L La as s a an no ot ta ac ci io on ne es s d de e P Po or rr ra as s s se e
e en nc cu ue en nt tr ra an n m m s s c cl la ar ra as s e en n l lo os s d do os s p pr ri im me er ro os s v vo ol l m me en ne es s d de e l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s ( (S Sa al li in na as s y y
C Ch hu up pa as s) ); ; P Po or rr ra as s p pr re ec ci is sa a e en n a al lg gu un na a o oc ca as si i n n: :
E Es s n no ot to or ri io o e el l a an nt ti i- -p pi iz za ar rr ri is sm mo o d de e C Ci ie ez za a. . E El l m mi is sm mo o d di ic ce e q qu ue e l ll le eg ga ab ba an n l lo os s a al lm ma ag gr ri is st ta as s d de e C Ch ha ar rc ca as s
y y e el l C Cu uz zc co o p pa ar ra a t tr ra am ma ar r l la a m mu ue er rt te e d de e P Pi iz za ar rr ro o y y q qu ue e l l l lo o s sa ab b a a. . P Pe er ro o e en n s se eg gu ui id da a s se e q qu ue ej ja a d de e q qu ue e

(Crnica, parte I, XCV). S puede aadirse que el manuscrito de la Guerra de Quito que se encuentra en la Biblioteca
de Palacio de Madrid incluye un texto tarjado que no aparece en otras copias; el texto eliminado dice: Tercero libro de
las guerras euiles del peru el qual se llama la guerra de quito hecho por Pedro de Ciea de Len coronista de las
cosas de las yndias (f. 261); por cierto, tal texto no alude a una condicin de cronista oficial, y ha sido
reemplazado, al margen, por el siguiente, ms escueto: Libro ter/cero de la gue//rras euiles / del peru. De hecho,
en diferentes partes de la Crnica del Per, especialmente en aquellas referentes a las guerras civiles entre los
espaoles, Cieza emple, reproducindolos, numerosos documentos y cartas sacadas, obviamente, de las secretaras u
otras oficinas de la administracin colonial espaola en el Per.
6
Escribi Pedro Pizarro: y porque e entendido ay otros coronistas que tratan dellas [de las guerras civiles entre los
conquistadores], aprouechndose de las personas que en ellas se han hallado de dos cosas: de ymformarse cmo
pasaron, y de pedir ynterese por que les pongan en la cornica, cohechndolos a dozientos y a trezientos ducados por
que los pusiesen muy adelante en lo que escreuan. Esto dizen haza un [Pedro] Cieza [de Len] en una cornica que a
querido hazer de oydas, y creo yo que muy poco de vista, porque en berdad que yo no le conozco, con ser uno de los
primeros que en este rreyno entraron... (Pedro Pizarro, Relacin del descubrimiento y conquista de los reinos del
Per, ed. y est. prel. de Guillermo Lohmann Villena, nota de Pierre Duviols, Pontificia Universidad Catlica del Per (2a
impresin), Lima, 1986, cap. 28. Tal acusacin carece de otra comprobacin.
7
Ral Porras Barrenechea, Los cronistas del Per y otros ensayos, ed. y est. prel. De Franklin Pease G.Y., bibliografa
de Graciela Snchez Cerro, Flix lvarez Brun y Oswaldo Holgun Callo, Banco de Crdito del Per, Lima, 1986, del
mismo Pizarro, ed. y prl. de Luis Alberto Snchez, Lima, 1978.
n no o r re eg ga al la as se e u un na a e es st ta an nc ci ia a a a s su us s p pr r x xi im mo os s a as se es si in no os s. . T Te en n a an n [ [l lo os s a al lm ma ag gr ri is st ta as s] ] a ad de em m s s
s so ob br ra ad da am me en nt te e p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r a ar rm ma as s
8 8
. .
E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e e es st te e t ti ip po o d de e o op pi in ni io on ne es s d de e P Po or rr ra as s a af fe ec ct ta an n l la a c cr re ed di ib bi il li id da ad d t tr ra ad di ic ci io on na al l q qu ue e o of fr re ec c a an n
l la as s o ob br ra as s d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n
9 9
. . E Es st ta a s su ug ge er re en nc ci ia a d de eb be e l ll le ev va ar r a a r re ep pl la an nt te ea ar r l la as s a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s
t tr ra ad di ic ci io on na al le es s a ac ce er rc ca a d de e l la a c cr re ed di ib bi il li id da ad d d de e l lo os s d da at to os s c co on nt te en ni id do os s e en n l la as s c cr r n ni ic ca as s d de e I In nd di ia as s. .
D Du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o s se e h ha a p pe en ns sa ad do o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e r re el la ac ci io on ne es s o ob bj je et ti iv va as s , , d de e t te ex xt to os s e en n
l lo os s c cu ua al le es s e er ra a p po os si ib bl le e e en nc co on nt tr ra ar r u un na a c co ol le ec cc ci i n n d de e i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s; ; j ju us st ta am me en nt te e p po or r e es so o s se e
a ac cl la am ma ab ba a l la a o ob bj je et ti iv vi id da ad d d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n, , c co on nf fu un nd di ie en nd do o p po os si ib bl le em me en nt te e o ob bj je et ti iv vi id da ad d c co on n
p pr ro ol li ij ji id da ad d e en n l la a n na ar rr ra ac ci i n n d de e l lo os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s. .
E En n r re ea al li id da ad d, , l lo os s c cr ro on ni is st ta as s s so on n h hi is st to or ri ia ad do or re es s q qu ue e n no o s s l lo o p pr ro od du uc ce en n d da at to os s, , s si in no o e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e
o op pi in ni io on ne es s, , p pu un nt to os s d de e v vi is st ta a a ac ce er rc ca a d de e l lo os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s, , t to om ma an n p pa ar rt ti id do o e en nt to on nc ce es s e en n
s si it tu ua ac ci io on ne es s t ta an n c co on nf fl li ic ct ti iv va as s c co om mo o l la as s q qu ue e r ro od de ea ab ba an n a a l la as s g gu ue er rr ra as s d de e c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s e en nt tr re e s s o o
l la as s s su ub bl le ev va ac ci io on ne es s c co on nt tr ra a l la a a au ut to or ri id da ad d c co ol lo on ni ia al l q qu ue e b bu us sc ca ab ba a d de es sh ha ac ce er r l lo os s p pr ri iv vi il le eg gi io os s q qu ue e e el ll la a
m mi is sm ma a h ha ab b a a e es st ta ab bl le ec ci id do o p pa ar ra a p pr re em mi ia ar r a a q qu ui ie en ne es s l le e d di ie er ro on n u un n i im mp pe er ri io o. .
E En n e es st ta a c co oy yu un nt tu ur ra a, , C Ci ie ez za a t to om ma a p pa ar rt ti id do o p po or r l la a b bu ur ro oc cr ra ac ci ia a q qu ue e, , e en n e es sa a o oc ca as si i n n, , r re es sp pa al ld da ab ba a
c cl la ar ra am me en nt te e a a L La as s C Ca as sa as s d de es sd de e q qu ue e s st te e b bu us sc ca ab ba a d de es sh ha ac ce er r e el l m mi is sm mo o p po od de er r l lo oc ca al l l lo os s
e en nc co om me en nd de er ro os s q qu ue e l la a C Co or ro on na a e es st ta ab ba a p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e i in nt te er re es sa ad da a e en n s so om me et te er r. . A Al ll l , , r re es su ul lt ta ab ba a
t ti il l r re ec cu ur rr ri ir r a al l a al lm ma ag gr ri is sm mo o: : D Di ie eg go o d de e A Al lm ma ag gr ro o s se e h ha ab br r a a o op pu ue es st to o e en n o op pi in ni i n n d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n
a a l la a c co on nd de en na a d de e A At ta ah hu ua al lp pa a: :
D De e a al lg gu un no os s t te en ng go o e en nt te en nd di id do o y y s sa ab bi id do o q qu ue e A Al lm ma ag gr ro o f fu ue e p pa ar rt te e p pa ar ra a q qu ue e A At ta ab ba al li ip pa a m mu ur ri ie es se e, ,
a ac co on ns se ej ja ad do o c co om mo o l lo os s o ot tr ro os s a al l g go ov ve er rn na ad do or r q qu ue e l lo o h hi iz zi ie es se e; ; y y d de e o ot tr ro os s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de el l
b be en ne ef fi i i ia ad do o M Mo or ra al le es s, , c cl l r ri ig go o, , q qu ue e s se e h ha al ll l a al ll l y y e en nt te er rr r [ [a a] ] A At ta ab ba al li ip pa a, , q qu ue e n no o p pa as s t ta al l n ni i
A Al lm ma ag gr ro o l lo o p pr ro oc cu ur r , , a an nt te es s d di is s q qu ue e h ha ab bl l a a P Pi i a ar rr ro o d di iz zi i n nd do ol le e: : P Po or r q qu u q qu ue er r y ys s m ma at ta ar r e es st te e
y yn nd di io o? ? ; ; y y q qu ue e [ [P Pi iz za ar rr ro o] ] l le e r re es sp po on nd di i : : E Es so o d de ez z s s q qu ue er r y ys s q qu ue e v ve en ng ga an n s so ob br re e n no os so ot tr ro os s y y n no os s
m ma at te en n? ? Y Y q qu ue e A Al lm ma ag gr ro o d di ix xo o, , l ll lo or ra an nd do o p po or r A At ta av va al li ip pa a, , p pe es s n nd do ol le e d de e s su u m mu ue er rt te e: : O O[ [h h] ] q qu ui ie en n n no o
t te e o ov vi ie er ra a c co on no o i id do o! !
1 10 0
. .
P P g gi in na as s d de el l p pr re ev vi io o l li ib br ro o d de ed di ic ca ad do o a a l la a i in ni ic ci ia al l G Gu ue er rr ra a d de e l la as s S Sa al li in na as s e en nt tr re e l lo os s P Pi iz za ar rr ro o y y D Di ie eg go o d de e
A Al lm ma ag gr ro o d di ie er ro on n m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a n nu ue ev va as s f fr ra as se es s a al lm ma ag gr ri is st ta as s . . A Al l c co om me en nt ta ar rl la as s, , R Ra a l l P Po or rr ra as s i in nd di ic c , ,
a as si im mi is sm mo o, , p pa ar rc ci ia al li id da ad d d de e n nu ue es st tr ro o c cr ro on ni is st ta a. . E El l a al lm ma ag gr ri is sm mo o d de e C Ci ie ez za a n no o f fu ue e n ni ic co o n ni i a ai is sl la ad do o, , a a o os s
a at tr r s s s se e h ha a d de es st ta ac ca ad do o l la as s c co or rr re ec cc ci io on ne es s a al lm ma ag gr ri is st ta as s q qu ue e s su uf fr ri ie er ra a e en n s su u m mo om me en nt to o l la a o ob br ra a d de e
u un no o d de e l lo os s c co on nt te em mp po or r n ne eo os s d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n e en n l lo os s A An nd de es s: : e el l c co on nt ta ad do or r A Ag gu us st t n n d de e Z Z r ra at te e
1 11 1
. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , e el l l la as sc ca as si ia an ni is sm mo o d de e C Ci ie ez za a r re es su ul lt t c co oi in nc ci id de en nt te e c co on n l la as s a ac ct ti it tu ud de es s d de e o ot tr ro o c cr ro on ni is st ta a
q qu ue e e es sc cr ri ib b a a e en n s su us s p pr ro op pi io os s t ti ie em mp po os s, , s se e t tr ra at ta a d de el l a au ut to or r d di is sc cu ut ti id do o d de e l la a c c l le eb br re e R Re el la ac ci i n n d de e
m mu uc ch ha as s c co os sa as s a ac ca ae es sc ci id da as s e en n e el l P Pe er r , , e en n s su um ma a p pa ar ra a e en nt te en nd de er r a a l la a l le et tr ra a l la a m ma an ne er ra a q qu ue e s se e t tu uv vo o
e en n l la a c co on nq qu ui is st ta a y y p po ob bl la ac ci i n n d de e e es st to os s r re ei in no os s, , y y p pa ar ra a e en nt te en nd de er r c co on n c cu u n nt to o d da a o o y y p pe er rj ju ui ic ci io o s se e
h hi iz zo o d de e t to od do os s l lo os s n na at tu ur ra al le es s u un ni iv ve er rs sa al lm me en nt te e d de es st ta a t ti ie er rr ra a; ; y y c co om mo o p po or r l la a m ma al la a c co os st tu um mb br re e d de e l lo os s
p pr ri im me er ro os s h ha a c co on nt ti in nu ua ad do o h ha as st ta a h ho oy y l la a g gr ra an nd de e v ve ej ja ac ci i n n y y d de es st tr ru uc cc ci i n n d de e l la a t ti ie er rr ra a; ; p po or r d do on nd de e
e ev vi id de en nt te em me en nt te e p pa ar re ec ce e f fa al lt ta an n m m s s d de e l la as s t tr re es s c cu ua ar rt ta as s p pa ar rt te es s d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la a t ti ie er rr ra a; ; y y s si i
N Nu ue es st tr ro o S Se e o or r n no o t tr ra ae e r re em me ed di io o, , p pr re es st to o s se e a ac ca ab ba ar r n n l lo os s m m s s d de e l lo os s q qu ue e q qu ue ed da an n; ; p po or r m ma an ne er ra a
q qu ue e l lo o q qu ue e a aq qu u t tr ra at ta ar r m m s s s se e p po od dr r d de ec ci ir r d de es st tr ru uc cc ci i n n d de el l P Pe er r q qu ue e c co on nq qu ui is st ta a n ni i p po ob bl la ac ci i n n. . E El l
t te ex xt to o, , a at tr ri ib bu ui id do o i in ni ic ci ia al lm me en nt te e a a u un n C Cr ri is st t b ba al l d de e M Mo ol li in na a, , y y c co on n p po os st te er ri io or ri id da ad d a a B Ba ar rt to ol lo om m d de e
S Se eg go ov vi ia a d de en nu un nc ci ia a, , e en n e es st ta as s l l n ne ea as s i in ni ic ci ia al le es s, , u un n p pr ro og gr ra am ma a p po ol l t ti ic co o d de e c co or rt te e l la as sc ca as si ia an no o y y a an nt ti i- -
e en nc co om me en nd de er ro o ( (p po or r c ci ie er rt to o, , a an nt ti i- -p pi iz za ar rr ri is st ta a) ); ; e es so o j ju us st ti if fi ic ca a s su u r re ep pr ro od du uc cc ci i n n. . S Su u a au ut to or r a ac co om mp pa a a a
A Al lm ma ag gr ro o a a l la a e ex xp pe ed di ic ci i n n a a C Ch hi il le e; ; e es s s sa ab bi id do o q qu ue e u un na a c co op pi ia a d de el l t te ex xt to o i in n d di it to o f fu ue e a ap pr ro ov ve ec ch ha ad da a p po or r
L La as s C Ca as sa as s, , d de e i ig gu ua al l f fo or rm ma a c co om mo o e em mp pl le e t te ex xt to os s p pr re ec ci is so os s d de e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e i im mp pr re es sa a d de e l la a
C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r
1 12 2
. .


8
Anotacin de Porras en Guerras civiles del Per por Pedro de Cieza de Len natural de Llerena. II. Guerra de Chupas,
Madrid, 1881, p. 89.
9
Acerca de este asunto del almagrismo de Cieza de Len y las anotaciones de Porras Barrenechea, Cfr. Franklin Pease
G.Y., Cieza de Len almagrista: apuntes de Ral Porras a los libros sobre las guerras civiles del Per, en Libro
Homenaje a Aurelio Mir Quesada Sosa, t. II (pp. 667-673), Lima, 1987.
10
Pedro de Cieza de Len, Crnica del Per. Tercera parte, ed. y est. prel. de Francesca Cant, Pontificia Universidad
Catlica del Per y Academia Nacional de la Historia, Lima, 1989, p. 169.
11
Cfr. Roche, Paul, Les corrections almagristes dans ledition princeps de lHistoire du Prou dAgustn de Zrate,
Caravelle, 31 (pp. 5-16), Toulouse, 1978 y, del mismo, Agustn de Zrate. Temoin et acteur de la rebellion pizarriste,
Acta Hispanica, 1, Universit de Nantes, 1985.
12
Porras, Los cronistas, pp. 326 y ss.; Toms Thayer Ojeda, Las biografas de los dos Cristbales de Molina
publicadas por el historiador peruano don Carlos A. Romero, Revista Chilena de Historia y Geografa, XXXVI, 40,
Santiago, 1920. Sobre los textos de Cieza de Len empleados por Las Casas, v., por ejemplo Raymond Marcus, Las
Casas prouaniste, Caravelle, 7 (pp. 25-42), Toulouse, 1966.
M MA AN NU US SC CR RI IT TO OS S E EN N B BU US SC CA A D DE E T T T TU UL LO OS S

L La a n ni ic ca a p pa ar rt te e d de e l la a o ob br ra a d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n q qu ue e v vi io o l la a l lu uz z e en n s su us s d d a as s f fu ue e l la a p pr ri im me er ra a, , a a l la a c cu ua al l
l ll la am m l li ib br ro o d de e l la as s f fu un nd da ac ci io on ne es s
1 13 3
, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n h ha a s si id do o m me en nc ci io on na ad do o a an nt te er ri io or rm me en nt te e l la a
l ll la am m H Hi is st to or ri ia a d de e l la a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r , , y y h ha a s si id do o g ge en n r ri ic ca am me en nt te e c co on no oc ci id da a c co om mo o C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r . .
D De e t ta al l f fo or rm ma a q qu ue e e en n e el l p pr ri im me er r v vo ol lu um me en n d de e l la a e ex xt te en ns sa a h hi is st to or ri ia a d de e C Ci ie ez za a s se e a ap pr re ec ci ia a u un n p pr ro ob bl le em ma a
q qu ue e e es s m mu uc ch ho o m m s s s se er ri io o e en n l lo os s o ot tr ro os s, , p pu ue es s c co om mo o v ve er re em mo os s s su us s t t t tu ul lo os s f fu ue er ro on n d di is se e a ad do os s d de e i ig gu ua al l
f fo or rm ma a a a c co om mo o s se e d de en no om mi in n l la a o ob br ra a e en n e el l c co on nt tr ra at to o d de e e ed di ic ci i n n: : a al ll l e el l a au ut to or r n no o e es st ta ab ba a r ru ub br ri ic ca an nd do o
u un n t t t tu ul lo o p pa ar ra a l la a p po or rt ta ad da a d de e s su u l li ib br ro o, , s si in no o s so ol la am me en nt te e r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a l la a t te em m t ti ic ca a g ge en ne er ra al l d de el l
l li ib br ro o. . C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r f fu ue e, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l t t t tu ul lo o d de e t to od da a l la a o ob br ra a, , c co om mo o s se e a ap pr re ec ci ia a e en n e el l
P Pr ro oe em mi io o a a l la a p pa ar rt te e p pr ri im me er ra a, , e en n e el l c cu ua al l s se e a al l l lo os s t te em ma as s, , n no o l lo os s t t t tu ul lo os s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a a c ca ad da a
u un na a d de e l la as s s su ub bs se ec cu ue en nt te es s p pa ar rt te es s d de e s su u e ex xt te en ns so o l li ib br ro o. .
L La as s e ed di ic ci io on ne es s d de e c cr r n ni ic ca as s a am me er ri ic ca an na as s s su uf fr ri ie er ro on n m mu uc ch ha as s v va ar ri ia an nt te es s e en n l lo os s t t t tu ul lo os s e es sc co og gi id do os s p po or r
s su us s a au ut to or re es s. . E En n m mu uc ch ha as s o oc ca as si io on ne es s l lo os s m mi is sm mo os s f fu ue er ro on n p pu ue es st to os s ( (s su up pu ue es st to os s) ) p po or r l lo os s e ed di it to or re es s o o
l le ec ct to or re es s i in ni ic ci ia al le es s, , t ta am mb bi i n n p po or r a ar rc ch hi iv ve er ro os s o o b bi ib bl li io ot te ec ca ar ri io os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e s su u c cu us st to od di ia a o o
d de es sc cu ub br ri id do or re es s d de el l d do oc cu um me en nt to o. . E El ll lo o o oc cu ur rr ri i , , c ci ie er rt ta am me en nt te e c co on n c ca as si i a ab bs so ol lu ut ta a f fr re ec cu ue en nc ci ia a, , c co on n
a aq qu ue el ll lo os s t te ex xt to os s q qu ue e p pe er rm ma an ne ec ci ie er ro on n m ma an nu us sc cr ri it to os s, , n no o t ta an nt to o c co on n a aq qu u l ll lo os s q qu ue e f fu ue er ro on n i im mp pr re es so os s. .
S S l lo o p pa ar ra a r re ec co or rd da ar r a al lg gu un no os s c ca as so os s, , a al l e ed di it ta ar r e el l t te ex xt to o s si in n t t t tu ul lo o e es sp pe ec c f fi ic co o, , p pe er ro o c co on n u un na a a an no ot ta ac ci i n n
( (d de e o ot tr ra a m ma an no o) ) q qu ue e s se e a al la ab ba a N N d de el l P Pe er ru u , , q qu ue e a at tr ri ib bu uy y a a M Mi ig gu ue el l d de e E Es st te et te e, , J Ju ua an n L La ar rr re ea a l la a
l ll la am m N No ot ti ic ci ia a d de el l P Pe er r , , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e r re ec ci ie en nt te es s e ed di ic ci io on ne es s m ma an nt ti ie en ne en n E El l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o y y l la a
c co on nq qu ui is st ta a d de el l P Pe er r
1 14 4
, , t t t tu ul lo o q qu ue e p pa ar re ec ci ie er ra a s se er r e el l q qu ue e L La ar rr re ea a p pu us so o a al l a ar rt t c cu ul lo o e en n e el l c cu ua al l p pu ub bl li ic c
e el l d do oc cu um me en nt to o a at tr ri ib bu ui id do o a a E Es st te et te e. . O Ot tr ro o t te ex xt to o, , e es st ta a v ve ez z u un n d do oc cu um me en nt to o a an nd di in no o, , l la a R Re el la ac ci i n n d de e
a an nt ti ig g e ed da ad de es s d de es st te e r re ei in no o d de el l P Pi ir r , , r re ed da ac ct ta ad da a h ha ac ci ia a 1 16 61 13 3 p po or r J Jo oa an n d de e S Sa an nt ta a C Cr ru uz z P Pa ac ch ha ac cu ut ti i
Y Ya am mq qu ui i S Sa al lc ca am ma ay yg gu ua a, , a ad dq qu ui ir ri i e es st te e t t t tu ul lo o p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e e en n e el l p pr ro op pi io o r re ep po os si it to or ri io o q qu ue e l lo o
c co on ns se er rv va a ( (l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a N Na ac ci io on na al l d de e M Ma ad dr ri id d) ). . O Ot tr ra as s c cr r n ni ic ca as s t tu uv vi ie er ro on n t t t tu ul lo os s v vi is si ib bl le em me en nt te e
a ac cu u a ad do os s e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s o o b bi ib bl li io ot te ec ca as s, , c co om mo o o oc cu ur rr ri i c co on n r re el la at to os s d de e f fr ra ai il le es s v vi ia aj je er ro os s, , c co om mo o
D Di ie eg go o d de e O Oc ca a a a, , m mo od de er rn na am me en nt te e e ed di it ta ad do o c co on n u un n t t t tu ul lo o q qu ue e s su u a au ut to or r, , c ci ie er rt ta am me en nt te e, , n no o p pe en ns s ( (A A
t tr ra av v s s d de e l la a A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r) ). . I In nc cl lu us so o o ob br ra as s f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e i im mp pr re es sa as s c co om mo o l la a H Hi is st to or ri ia a d de e
G Go on nz za al lo o F Fe er rn n n nd de ez z d de e O Ov vi ie ed do o s su uf fr ri ie er ro on n v va ar ri ia ac ci io on ne es s e en n l lo os s t t t tu ul lo os s, , a au un n e en n l la as s p pr ro op pi ia as s e ed di ic ci io on ne es s
v vi ig gi il la ad da as s p po or r e el l a au ut to or r. .
C Cu ua an nd do o s se e e ed di it t p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z l la a H Hi is st to or ri ia a d de e l la a C Co on nq qu ui is st ta a d de el l P Pe er r d de e W Wi il ll li ia am m H Hi ic ck kl li in ng g
P Pr re es sc co ot tt t ( (1 18 84 47 7) ) l lo os s t t t tu ul lo os s d de e l la as s p pa ar rt te es s d di iv ve er rs sa as s d de e l la a o ob br ra a d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n n no o e es st ta ab ba an n
t to od da av v a a p pr re ec ci is sa ad do os s; ; e es s u un n l lu ug ga ar r c co om m n n d de ec ci ir r q qu ue e P Pr re es sc co ot tt t a at tr ri ib bu uy y a a J Ju ua an n d de e S Sa ar rm mi ie en nt to o, , u un n
i im mp po or rt ta an nt te e p pe er rs so on na aj je e p po ol l t ti ic co o m me et tr ro op po ol li it ta an no o q qu ue e f fu ue e P Pr re es si id de en nt te e d de el l C Co on ns se ej jo o d de e I In nd di ia as s y y n nu un nc ca a
v vi in no o a a A Am m r ri ic ca a; ; l lo os s a au ut to or re es s d de e e en nt to on nc ce es s i in nd di ic ca ar ro on n q qu ue e e el l h hi is st to or ri ia ad do or r e es st ta ad do ou un ni id de en ns se e p po od dr r a a
h ha ab be er rs se e e eq qu ui iv vo oc ca ad do o c cu ua an nd do o h hi iz zo o t ta al l a af fi ir rm ma ac ci i n n, , c co on nf fu un nd di id do o p po or rq qu ue e e el l t t t tu ul lo o d de e l la a c co op pi ia a h he ec ch ha a
p po or r M Ma ar rt t n n F Fe er rn n n nd de ez z d de e N Na av va ar rr re et te e d de el l a ar rc ch hi iv vo o d de el l m mo on na as st te er ri io o d de e E El l E Es sc co or ri ia al l e er ra a e el l s si ig gu ui ie en nt te e: :
R Re el la ac ci i n n d de e l la a s su uc ce es si i n n y y g go ob bi ie er rn no o d de e l lo os s i in nc ca as s s se e o or re es s n na at tu ur ra al le es s q qu ue e f fu ue er ro on n d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s
d de el l P Pe er r y y o ot tr ra as s c co os sa as s t to oc ca an nt te es s a a a aq qu ue el l r re ei in no o, , p pa ar ra a e el l I Il lu us st tr r s si im mo o S Se e o or r D D. . J Ju ua an n d de e S Sa ar rm mi ie en nt to o, ,
P Pr re es si id de en nt te e d de el l C Co on ns se ej jo o d de e I In nd di ia as s. .
L La a c co on nf fu us si i n n d de eb bi i h ha ab be er r e es st ta ad do o, , s se e h ha a a af fi ir rm ma ad do o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , e en n q qu ue e P Pr re es sc co ot tt t, , c cu uy ya a
d de eb bi il li id da ad d o oc cu ul la ar r l le e e ex xi ig g a a u un n l le ec ct to or r- -s se ec cr re et ta ar ri io o, , e en nt te en nd di ie er ra a p po or r e en n l lu ug ga ar r d de e p pa ar ra a J Ju ua an n d de e
S Sa ar rm mi ie en nt to o. . L Lo o c cu ur ri io os so o d de el l a as su un nt to o e es s q qu ue e e el l t t t tu ul lo o a ap pa ar re ec ce e c co or rr re ec ct ta am me en nt te e c co op pi ia ad do o e en n l la a e ed di ic ci i n n
i in ni ic ci ia al l d de e l la a H Hi is st to or ri ia a d de e P Pr re es sc co ot tt t
1 15 5
. . A As si im mi is sm mo o, , e el l c c l le eb br re e a an nt ti ic cu ua ar ri io o O Ob ba ad di ia ah h R Ri ic ch h q qu ui ie en n
p pr ro op po or rc ci io on n a a P Pr re es sc co ot tt t l la a c co op pi ia a e em mp pl le ea ad da a p po or r l l d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de e E El l E Es sc co or ri ia al l c co on no oc c a a l la a
v ve er rd da ad de er ra a i id de en nt ti id da ad d d de el l a au ut to or r d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de el l m mo on na as st te er ri io o d de el l E Es sc co or ri ia a
1 16 6
. .
E El l P Pr ro oe em mi io o a al l p pr ri im me er r v vo ol lu um me en n ( (P Pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r , , S Se ev vi il ll la a, , 1 15 55 53 3) ), , e es st ta ab bl le ec c a a
e el l t te em ma a d de e c ca ad da a u un no o d de e l lo os s v vo ol l m me en ne es s s si ig gu ui ie en nt te es s e en n l lo os s q qu ue e e el l a au ut to or r d di iv vi id di i s su u o ob br ra a. . A Al l m mo or ri ir r
C Ci ie ez za a e en n 1 15 55 54 4 ( (e en n S Se ev vi il ll la a) ), , d de eb bi i h ha ab be er r u un n i in nt te en nt to o d de e r re em mi it ti ir r l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l

13
Vase, por ejemplo, la parte IV de la Crnica, referente a la guerra de las Salinas: Guerras civiles del Per por Pedro
de Cieza de Len, I. Guerra de las Salinas, ed. del Marqus de Fuensanta del Valle y Jos Sancho Rayn; Coleccin de
Documentos Inditos para la Historia de Espaa, t. LXVIII, Madrid, 1877, p. 443.
14
Carlos M. Larrea, El descubrimiento y la conquista del Per. Relacin indita de Miguel de Estete, la publica con una
introduccin y notas..., Boletn de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Histricos Americanos, I, 3 (pp. 300-350);
separata publicada por la Sociedad, en la Imprenta de la Universidad, Quito, 1918, 50 pp. En realidad, Larrea tiene
dos ttulos, el antedicho corresponde al artculo en conjunto, que incluye la edicin del texto que atribuye a Estete, y el
N[oticia] del Per, que refiere al propio texto del ltimo. La reciente edicin de Gurin (cfr. n. 6, supra).
15
William Hickling Prescott, History of the Conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas,
Harper & Brothers Publishers, New York, 1847, I, pp. 175- 179, II, pp. 477 y ss.).
16
Lo record, aos atrs Carlos Aranbar, prlogo a Cieza de Len, Pedro, El seoro de los Incas, Instituto de Estudios
Peruanos, Lima, 1967, p. lxiv.
P Pe er r o ob bv vi ia am me en nt te e a aq qu ue el ll lo os s n no o p pu ub bl li ic ca ad do os s, , e ex xc cl lu uy ye en nd do o e en nt to on nc ce es s l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e a a f fr ra ay y
B Ba ar rt to ol lo om m d de e l la as s C Ca as sa as s, , p pu ue es s a as s l lo o d de ej j i in nd di ic ca ad do o e en n s su u t te es st ta am me en nt to o
1 17 7
; ; a al l p pa ar re ec ce er r n no o s se e c cu um mp pl li i
e es st ta a m ma an nd da a t te es st ta am me en nt ta ar ri ia a o o, , e en n s su u d de ef fe ec ct to o, , L La as s C Ca as sa as s n no o s se e i in nt te er re es s e en n l lo os s e es sc cr ri it to os s d de el l
c cr ro on ni is st ta a p pe er ru ua an no o, , p pu ue es s l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s ( (t ta an nt to o a aq qu u l ll lo os s r re el la at ti iv vo os s a a l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s d de el l P Pe er r , ,
c co om mo o l lo os s q qu ue e s se e o oc cu up pa ab ba an n d de e l lo os s i in nc ca as s y y s su u c co on nq qu ui is st ta a p po or r l lo os s e es sp pa a o ol le es s c co om ma an nd da ad do os s p po or r
P Pi iz za ar rr ro o) ) p pa ar re ec ce en n h ha ab be er r i id do o a a p pa ar ra ar r, , a a l la a l la ar rg ga a, , a a m ma an no os s d de e A An nt to on ni io o d de e H He er rr re er ra a, , c cu ua an nd do o
d de es se em mp pe e e el l c ca ar rg go o d de e C Cr ro on ni is st ta a M Ma ay yo or r d de e I In nd di ia as s, , q qu ui ie en n l lo os s p pl la ag gi i i in nm mi is se er ri ic co or rd de em me en nt te e
1 18 8
. . E En n
a al lg g n n m mo om me en nt to o p po os st te er ri io or r a a l la a m mu ue er rt te e d de e C Ci ie ez za a, , s su u h he er rm ma an no o e el l c cl l r ri ig go o R Ro od dr ri ig go o d de e C Ci ie ez za a s se e
e en nt tr re et tu uv vo o e en n s so ol li ic ci it ta ar r l la a d de ev vo ol lu uc ci i n n d de e l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s, , c co om mo o l lo o r re ec co or rd da ar ra a J Ji im m n ne ez z d de e l la a
E Es sp pa ad da a a al l p pr ro ol lo og ga ar r l la a p pr ri im me er ra a e ed di ic ci i n n d de e l la a G Gu ue er rr ra a d de e Q Qu ui it to o, , c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e
d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r . .
S Si i e el l p pr ri im me er r v vo ol lu um me en n, , e ed di it ta ad do o b ba aj jo o e el l t t t tu ul lo o c co or rr re ec ct to o, , c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a t to od da a l la a o ob br ra a, , f fu ue e
m me en nc ci io on na ad do o p po or r e el l p pr ro op pi io o C Ci ie ez za a c co om mo o l li ib br ro o d de e l la as s f fu un nd da ac ci io on ne es s , , d de eb bi id do o a al l t te em ma ar ri io o q qu ue e
c co on ns si id de er ra ab ba a e el l m mi is sm mo o, , l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e f fu ue e d de ed di ic ca ad da a a a h ha ab bl la ar r d de el l s se e o or r o o d de e l lo os s I In nc ca as s
I Iu up pn na aq qu ue es s [ [s si ic c. ., , p po or r Y Yu up pa an ng gu ui is s] ] r re ey ye es s a an nt ti ig gu uo os s q qu ue e f fu ue er ro on n d de el l P Pe er r . .. .. . . . C Co on n e el l t ti ie em mp po o, , s se e h hi iz zo o
c co on no oc ci id da a e es st ta a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a n ni ic ca am me en nt te e c co om mo o e el l S Se e o or r o o d de e l lo os s I In nc ca as s, , t t t tu ul lo o b ba aj jo o
e el l c cu ua al l s sa al li ie er ro on n r re ep pe et ti id da as s e ed di ic ci io on ne es s. . F Fu ue e e ed di it ta ad do o p po or r M Ma ar rc co os s J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a a a p pa ar rt ti ir r d de el l
m ma an nu us sc cr ri it to o c co on ns se er rv va ad do o e en n l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de e E El l E Es sc co or ri ia al l. . n ni ic ca am me en nt te e e en n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s s se e h ha a
u ub bi ic ca ad do o u un n n nu ue ev vo o m ma an nu us sc cr ri it to o e en n l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a V Va at ti ic ca an na a, , q qu ue e s su u d de es sc cu ub br ri id do or ra a l la a p pr ro of fe es so or ra a
i it ta al li ia an na a F Fr ra an nc ce es sc ca a C Ca an nt t c co on ns si id de er ra a o ol l g gr ra af fo o d de e s su u a au ut to or r, , y y q qu ue e e es s e el l q qu ue e s se e e em mp pl le ea a p pa ar ra a e es st ta a
e ed di ic ci i n n. . E El l r re eg gi is st tr ro o d de e m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e s se e c co om mp pl li ic ca a, , p pu ue es s, , a ad de em m s s d de e l lo os s d do os s
m me en nc ci io on na ad do os s y y c co on no oc ci id do os s, , e el l d de e l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de el l m mo on na as st te er ri io o d de e E El l E Es sc co or ri ia al l y y e el l d de e l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a
A Ap po os st t l li ic ca a V Va at ti ic ca an na a, , s se e t ti ie en ne e n no ot ti ic ci ia a d de e o ot tr ro o m m s s, , q qu ue e f fu ue e d de e p pr ro op pi ie ed da ad d d de e J Jo os s S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n, ,
q qu ui ie en n l lo o h hi iz zo o c co on no oc ce er r a a J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a, , e el l c cu ua al l d di io o a a c co on no oc ce er r u un n f fr ra ag gm me en nt to o e en n u un n
p po ol l m mi ic co o a ar rt t c cu ul lo o
1 19 9
; ; d de eb bo o a a a ad di ir r q qu ue e h ha ac ce e u un no os s a a o os s, , e el l d do oc ct to or r J Jo os s D Du ur ra an nd d d de e r re ec co on no oc ci id da a
s so ol lv ve en nc ci ia a e en n a as su un nt to os s d de e c cr ro on ni is st ta as s p pe er ru ua an no os s m me e c co om mu un ni ic c q qu ue e u un n m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a s se eg gu un nd da a
p pa ar rt te e s se e h ha al ll l e en n v ve en nt ta a e en n l la a L Li ib br re er r a a d de e E Es st ta an ni is sl la ao o R Ro od dr r g gu ue ez z ( (C Ca al ll le e d de e S Sa an n B Be er rn na ar rd do o, , M Ma ad dr ri id d) ), ,
j ju un nt ta am me en nt te e c co on n o ot tr ro o d de e l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e d de e l la a m mi is sm ma a o ob br ra a y y u un n t te er rc ce er ro o d de e l la a o ob br ra a d de el l
m me er rc ce ed da ar ri io o f fr ra ay y M Ma ar rt t n n d de e M Mu ur r a a. . E El l l lt ti im mo o, , d de e M Mu ur r a a, , b bi ie en n p pu ud do o s se er r e el l o of fr re ec ci id do o a a l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a
N Na ac ci io on na al l d de el l P Pe er r a a i in ni ic ci io os s d de e l la a d d c ca ad da a d de e 1 19 95 50 0. . L Lo os s t tr re es s m ma an nu us sc cr ri it to os s f fu ue er ro on n a ad dq qu ui ir ri id do os s p po or r e el l
l li ib br re er ro o J Jo oh hn n H Ho ow we el ll l, , d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o, , q qu ui ie en n c co om mu un ni ic c e el l a as su un nt to o a a D Du ur ra an nd d e en n 1 19 96 68 8. . D Du ur ra an nd d
c co om me en nt t q qu ue e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n o ob bt te en ni id da a p pr re ec ci is sa ab ba a q qu ue e e el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e q qu ue e
a ad dq qu ui ir ri i H Ho ow we el ll l e em mp pe ez za ab ba a s su u c ca ap p t tu ul lo o i in ni ic ci ia al l a an nt te es s q qu ue e d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de e E El l E Es sc co or ri ia al l q qu ue e e ed di it t
M Ma an nu ue el l G Go on nz z l le ez z d de e l la a R Ro os sa a e en n L Lo on nd dr re es s, , c cu uy ya a e ed di ic ci i n n f fu ue e f fr ru us st tr ra ad da a
2 20 0
, , y y d de es sp pu u s s p pu ub bl li ic ca ar ra a

17
Vase Maticorena (n. 2 supra). Yten mando que otro libro que yo escreui que contiene la coronica de los yngas y
los del descubrimiento y conquista del peru que si alguno de mis albaceas lo quisiere ymprimir que lo tome y goze del
y del provecho de la ynprenta y si no lo quisieren mando que lo enbian al obispo de chiapa a la corte y se lo den con el
dicho cargo que lo ynprima... (ibidem: 669). Maticorena pens que Casas y Cieza pudieron conocerse en Sevilla,
cuando el primero fue all a editar sus tratados (ibidem: 630). Resulta cuando menos interesante que en la probanza
de un vecino de Santo Domingo resultaran siendo testigos tanto Casas como algn pariente de Cieza, como lo seala
Marcus, Las Casas prouaniste, pp. 38-39. Sbese asimismo que entre los amigos comunes que ambos tuvieron se
hall el fraile dominico Domingo de Santo Toms, obispo de Charcas y autor de la primera gramtica y el primer
diccionario quechuas.
18
Acerca del plagio por mano de Herrera, vase, por ejemplo, Marcos Jimnez de la Espada, prlogo a Cieza, Tercero
libro de las guerras civiles del Per, el cual se llama la Guerra de Quito..., Biblioteca Hispano-Ultramarina, Madrid,
1877, pp. ix y ss., et passim; y Francesca Cant, prlogos a Cieza de Len, Pedro, Crnica del Per. Segunda parte
(Lima, 1985) y Crnica del Per. Tercera parte (Lima, 1987), especialmente el ltimo. Los manuscritos no estuvieron,
si embargo, nicamente en manos de ese cronista, se hallaron con anterioridad en las del inquisidor de Sevilla, Andrs
Gasco, y en otro momento parecen haber estado en poder del cronista real Juan Pez de Castro (cfr. Maticorena
Cieza de Len en Sevilla..., pp. 632-637, y Carmelo Senz de Santa Mara, Los manuscritos de Pedro Cieza de
Len, Revista de Indias, pp. 145-146 (181-215), Madrid, 1976, esp. pp. 185-186 y 202-206).
19
Marcos Jimnez de la Espada, El presbtero D.M. Toribio Gonzlez de la Rosa y yo, Revista Contempornea, ao
XXII, Tomo CIII, No 495 (pp. 59-72), Madrid, 1896. Jimnez de la Espada parece no haber conocido tal manuscrito de
propiedad de Sancho Rayn hasta despus de haber editado la segunda parte de la Crnica en 1880; cuando en 1877
public partes importantes de la Guerra de Quito, Jimnez indic que la copia de la segunda parte hallada en El
Escorial era lo nico contemporneo o casi contemporneo que se conserva de la segunda parte de la Crnica del
Per de Pedro de Cieza de Len (Marcos Jimnez de la Espada, ed. Tercero libro de las Guerras Civiles del Per el cual
se llama la Guerra de Quito... Biblioteca Hispano-Ultramarina, Tomo I, Madrid, 1877, apndice 6o, p. 49); sin
embargo, una nota previa (op. cit., p. XXI), dara la impresin de que s lo conoca, si bien se refiere claramente a los
libros I y III de la cuarta parte.
20
Existen al menos dos ejemplares de las pruebas de imprenta de la edicin de Gonzlez de la Rosa, el uno se halla en
la Biblioteca Nacional de Madrid y perteneci a Pascual de Gayangos, como reza una nota manuscrita; Gayangos era
un erudito buscador de archivos y proporcion informaciones y documentos tanto a Prescott como a Jimnez de la
Espada; otro ejemplar de las pruebas se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Yale.
J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a. . D Du ur ra an nd d a af fi ir rm m h ha ab be er r v vi is st to o u un na a f fo ot to oc co op pi ia a n no o s s s si i c co om mp pl le et ta a d de el l
m ma an nu us sc cr ri it to o e en n m ma an no os s d de e H Ho ow we el ll l. . E Es s p po os si ib bl le e q qu ue e e es st te e m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e f fu ue er ra a
p pr re ev vi ia am me en nt te e p pr ro op pi ie ed da ad d d de e J Jo os s S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n, , e el l c c l le eb br re e b bi ib bl li i f fi il lo o e es sp pa a o ol l d de el l s si ig gl lo o X XI IX X, , y ya a
m me en nc ci io on na ad do o
2 21 1
. . H Ha ay y c co op pi ia as s d de e e es st ta a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e e en n l la a A Ac ca ad de em mi ia a d de e l la a H Hi is st to or ri ia a d de e M Ma ad dr ri id d, , y y
t ta am mb bi i n n e en n l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a P P b bl li ic ca a d de e N Ne ew w Y Yo or rk k ( (C Co ol le ec cc ci i n n L Le en nn no ox x) ), , c co om mo o i in nf fo or rm ma a e el l P P. . S S e en nz z d de e
S Sa an nt ta a M Ma ar r a a ( (c ci it ta ad do o) ). . E Es st te e l lt ti im mo o s su ug gi ie er re e q qu ue e S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n p po os se ey y u un na a c co ol le ec cc ci i n n c co om mp pl le et ta a d de e
l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e C Ci ie ez za a, , c co os sa a q qu ue e n no o s se e h ha a p po od di id do o c co om mp pr ro ob ba ar r. .

U UN NA A T TE ER RC CE ER RA A P PA AR RT TE E E EL LU US SI IV VA A

E Es sc cr ri ib bi i C Ci ie ez za a, , e en n s su u t ta an n m me en nt ta ad do o P Pr ro oe em mi io o, , q qu ue e: :
E En n l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e t tr ra ac ct ta ar r e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o y y c co on nq qu ui is st ta as s d de es st te e r re ey yn no o d de el l P Pe er r , , y y d de e l la a
g gr ra an nd de e c co on ns st ta an nc ci ia a q qu ue e t tu uu uo o e en n l l e el l m ma ar rq qu u s s d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi i a ar rr ro o. .. .. . h ha ac ce e f fi in n e es st ta a t te er rc ce er ra a
p pa ar rt te e e en n l la a b bu ue el lt ta a q qu ue e h hi iz zo o d de e C Ch hi il le e e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n D Di ie eg go o d de e A Al lm ma ag gr ro o. .. .. .
E El l m ma an nu us sc cr ri it to o d de el l t te er rc ce er r v vo ol lu um me en n d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r p pe er rm ma an ne ec ci i i in n d di it to o h ha as st ta a e el l s si ig gl lo o X XX X. .
D De eb be e h ha ab be er r, , a al l m me en no os s, , d do os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e e es st ta a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e: : u un no o d de e e el ll lo os s s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n l la a
B Bi ib bl li io ot te ec ca a A Ap po os st t l li ic ca a V Va at ti ic ca an na a ( (o ob bv vi ia am me en nt te e d de es sd de e s si ig gl lo os s a at tr r s s, , c cu ua an nd do o l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a p pe er rs so on na al l d de e
l la a r re ei in na a C Cr ri is st ti in na a d de e S Su ue ec ci ia a p pa as sa ar ra a a al l V Va at ti ic ca an no o) ), , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e o ot tr ro o, , q qu ue e p po os si ib bl le em me en nt te e s si ir rv vi i
p pa ar ra a l la as s c co op pi ia as s q qu ue e l lo og gr r r re ea al li iz za ar r M Ma ar rc co os s J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a e en n e el l s si ig gl lo o X XI IX X, , f fu ue e v ve en nd di id do o c co on n
p po os st te er ri io or ri id da ad d, , p pa as s p po or r m ma an no os s d de e H Ho ow we el ll l, , c co om mo o i in nf fo or rm ma ar ra an n D Du ur ra an nd d y y S S e en nz z d de e S Sa an nt ta a M Ma ar r a a, , y y
h ho oy y s se e e en nc co on nt tr ra ar r a a e en n m ma an no os s d de el l m me en nc ci io on na ad do o c co ol le ec cc ci io on ni is st ta a. . A A f fi in ne es s d de el l s si ig gl lo o X XI IX X d di if fe er re en nt te es s
t tr ra ab ba aj jo os s d de e J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a h hi ic ci ie er ro on n s sa ab be er r n no o s s l lo o l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e t ta al l m ma an nu us sc cr ri it to o, , s si in no o s se e
a an nu un nc ci i , , i in nc cl lu us so o, , s su u p pr ro on nt ta a a ap pa ar ri ic ci i n n. . J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a p pu ub bl li ic c f fr ra ag gm me en nt to os s e en n o oc ca as si i n n d de e
l la a e ed di ic ci i n n d de e s su us s R Re el la ac ci io on ne es s G Ge eo og gr r f fi ic ca as s d de e I In nd di ia as s ( (1 18 89 97 7, , v vo ol l. . I IV V) ). . S Se e m me en nc ci io on na ab ba a, , y ya a p po or r
e en nt to on nc ce es s, , d di iv ve er rs so os s p po os si ib bl le es s p po os se ee ed do or re es s e es sp pa a o ol le es s d de e u un n m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e d de e l la a
C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r , , u un no o d de e e el ll lo os s e er ra a J Jo os s S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n, , q qu ui ie en n f fu ue er ra a u un no o d de e l lo os s e ed di it to or re es s d de e l la a
c c l le eb br re e C Co ol le ec cc ci i n n d de e D Do oc cu um me en nt to os s I In n d di it to os s p pa ar ra a l la a H Hi is st to or ri ia a d de e E Es sp pa a a a, , y y e el l o ot tr ro o J Ju us st to o Z Za ar ra ag go oz za a, ,
e el l c cu ua al l h ha ab b a a d di ir ri ig gi id do o l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a H Hi is sp pa an no o- -U Ul lt tr ra am ma ar ri in na a, , e en n l la a c cu ua al l e el l p pr ro op pi io o J Ji im m n ne ez z d de e l la a
E Es sp pa ad da a p pu ub bl li ic ca ar ra a l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r . . L La a p pr ri im me er ra a d de e l la as s a ad dj ju ud di ic ca ac ci io on ne es s
p pa ar re ec ce er r a a c ci ie er rt ta a, , n no o a as s l la a s se eg gu un nd da a; ; e es s p po os si ib bl le e q qu ue e e el l m ma an nu us sc cr ri it to o q qu ue e f fu ue er ra a d de e S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n, ,
f fu ue es se e e el l m mi is sm mo o q qu ue e t te en n a a e el l i in nd di ic ca ad do o l li ib br re er ro o d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o ( (H Ho ow we el ll l) ), , q qu ui iz z s s v ve en nd di id do o a a J Jo oh hn n
G Ga al lv vi in n y y q qu ue e, , s se eg g n n l la as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s d de e D Du ur ra an nd d, , t te en n a a d do os s c ca ap p t tu ul lo os s m me en no os s q qu ue e e el l
a ac ct tu ua al lm me en nt te e c co on no oc ci id do o p pr ro oc ce ed de en nt te e d de e l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a V Va at ti ic ca an na a. .
S Se e h ha a e es sp pe ec cu ul la ad do o t ta am mb bi i n n a ac ce er rc ca a d de e q qu ue e u un na a c co op pi ia a d de e l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e p pu ud do o e es st ta ar r e en n m ma an no os s
d de el l C Co on nd de e d de e H He er re ed di ia a E Es sp p n no ol la a, , o o i in nc cl lu us so o d de el l f fi il l n nt tr ro op po o e es st ta ad do ou un ni id de en ns se e A Ar rc ch he er r M M. . H Hu un nt ti in ng gt to on n, ,
q qu ui ie en n s s h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o, , c co om mo o s se e v ve er r , , u un no o d de e l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e l la a
C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r . .
H Hu ub bo o q qu ue e e es sp pe er ra ar r a a o os s d de es sp pu u s s d de el l f fa al ll le ec ci im mi ie en nt to o d de e J Ji im m n ne ez z d de e l la a E Es sp pa ad da a p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r u un na a
a ap pr ro ox xi im ma ac ci i n n, , s si iq qu ui ie er ra a p pa ar rc ci ia al l, , a a l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a; ; a a p pa ar rt ti ir r d de e l la a d d c ca ad da a d de e 1 19 94 40 0, ,
e el l h hi is st to or ri ia ad do or r p pe er ru ua an no o R Ra af fa ae el l L Lo or re ed do o p pu ub bl li ic c f fr ra ag gm me en nt to os s i im mp po or rt ta an nt te es s, , e es sf fu ue er rz zo os s e ed di it to or ri ia al le es s q qu ue e
f fu ue er ro on n c co on nt ti in nu ua ad do os s a a o os s d de es sp pu u s s p po or r e el l P P. . C Ca ar rm me el lo o S S e en nz z d de e S Sa an nt ta a M Ma ar r a a
2 22 2
, , p pe er ro o s s l lo o e en n 1 19 97 79 9
p pu ud do o o ob bt te en ne er rs se e u un na a e ed di ic ci i n n c co om mp pl le et ta a d de el l t te ex xt to o, , c cu ua an nd do o l la a h hi is st to or ri ia ad do or ra a i it ta al li ia an na a F Fr ra an nc ce es sc ca a
C Ca an nt t h ha al ll l e el l i in nd di ic ca ad do o m ma an nu us sc cr ri it to o e en n l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a A Ap po os st t l li ic ca a V Va at ti ic ca an na a y y l lo o e ed di it t e en n R Ro om ma a
2 23 3
. . L La a
m mi is sm ma a a au ut to or ra a p pr re ep pa ar r u un na a e ed di ic ci i n n d de ef fi in ni it ti iv va a p pa ar ra a l la a c co ol le ec cc ci i n n d de e l la as s o ob br ra as s c co om mp pl le et ta as s d de e C Ci ie ez za a
e en n l la a P Po on nt ti if fi ic ci ia a U Un ni iv ve er rs si id da ad d C Ca at t l li ic ca a d de el l P Pe er r . .



21
De hecho, la segunda parte fue vendida por Howell a un biblifilo que debe ser el mismo que tiene las otras partes,
como se ver; Senz de Santa Mara precisa que se trat de Sir John Galvin (Senz de Santa Mara, Los
manuscritos: 19) podra ser, segn mi informacin, algo ms corta que los manuscritos conocidos de El Escorial o de
la Biblioteca Vaticana.
22
Al hallar en la biblioteca del Patronato Menndez Pelayo las versiones de algunos de los captulos que no alcanzara a
editar Rafael Loredo, Carmelo Senz de Santa Mara dej la impresin de que all se pudieron hallar las otras copias
que Jimnez de la Espada tuvo, y que public en pequea cantidad, y deja abierta la posibilidad de que tales copias
fueran conocidas por Loredo. Tal manuscrito fue identificado en manos del conocido Jos Sancho Rayn en el siglo XIX
tardo, cuando se estaban publicando las partes de la obra de Cieza, tarea en la que colabor el erudito Sancho Rayn
(v. Senz de Santa Mara Los captulos finales de la tercera parte de la Crnica del Per de Pedro de Cieza de Len,
Boletn del Instituto Riva Agero, 9 (pp. 35-67), Lima [1972-1974], 1975.
23
Vase referencias en Marcos Jimnez de la Espada, Relaciones Geogrficas de Indias, Madrid, 1897, vol. IV, ltimo
apndice, I; en la nueva edicin de 1965, t. III, pp. 157 y ss. Los captulos publicados por Loredo y Senz de Santa
Mara aparecieron en Lima (ver Bibliografa).
L LA A C CU UA AR RT TA A P PA AR RT TE E D DE E L LA A C CR R N NI IC CA A D DE EL L P PE ER R

L La a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a h ha a s si id do o l la a m m s s c co om mp pl li ic ca ad da a, , n no o s s l lo o p po or r l la a d di im me en ns si i n n e es s l la a
m ma ay yo or r d de e t to od da as s , , l la a m mu ul lt ti ip pl li ic ca ac ci i n n d de e l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s, , s si in no o p po or r l la a d di is sp pe er rs si i n n d de e l la as s c co op pi ia as s d de e
l lo os s m mi is sm mo os s y y u un na a c co on nf fu us si i n n o or ri ig gi in na ad da a e en n l la as s a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s d de el l p pr ro op pi io o C Ci ie ez za a d de e q qu ue e d de eb bi i d de e
t te en ne er r h ha as st ta a c ci in nc co o l li ib br ro os s y y d do os s a ap p n nd di ic ce es s q qu ue e f fu ue er ro on n e en nu un nc ci ia ad do os s e en n e el l t ta an nt ta as s v ve ec ce es s m me en nc ci io on na ad do o
P Pr ro oe em mi io o a a l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e l la a o ob br ra a. . A Al ll l i in nd di ic c q qu ue e, , a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e l la as s o ot tr ra as s q qu ue e c co on ns st ta ab ba an n
d de e u un n s so ol lo o v vo ol lu um me en n, , l lo os s l li ib br ro os s d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e s se er r a an n l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s: :
1 1. . E El l p pr ri im me er r l li ib br ro o r re ef fe er re en nt te e a a l la as s g gu ue er rr ra as s d de e S Sa al li in na as s t tr ra ac ct ta a l la a p pr ri is si i n n d de el l c ca ap pi it t n n H He er rn na an nd do o
P Pi i a ar rr ro o p po or r e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n D Di ie eg go o d de e A Al lm ma ag gr ro o. . Y Y c co om mo o s se e h hi iz zo o r re ec ce eb bi ir r p po or r g go ou ue er rn na ad do or r e en n
l la a c ci iu ud da ad d d de el l C Cu uz zc co o: : y y l la as s c ca au us sa as s p po or r q qu u l la a g gu ue er rr ra a s se e c co om me en n e en nt tr re e l lo os s g go ou ue er rn na ad do or re es s
P Pi i a ar rr ro o y y A Al lm ma ag gr ro o. .. .. . . .
2 2. . E El l s se eg gu un nd do o l li ib br ro o s se e l ll la am ma a l la a g gu ue er rr ra a d de e C Ch hu up pa as s. . S Se er r d de e a al lg gu un no os s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s. .. .. . y y d de e l la a
c co on nj ju ur ra ac ci i n n q qu ue e s se e h hi iz zo o e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s p po or r l lo os s d de e C Ch hi il le e. .. .. . p pa ar ra a m ma at ta ar r a al l
m ma ar rq qu u s s d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi i a ar rr ro o: : d de e l la a m mu ue er rt te e q qu ue e l le e d di ie er ro on n. .. .. . H Ha as st ta a q qu ue e d de es sp pu u s s d de e a au ue er rs se e
l lo os s c ca ap pi it ta an ne es s m mu ue er rt to o v vn no os s a a o ot tr ro os s, , s se e d di io o l la a c cr ru ue el l b ba at ta al ll la a d de e C Ch hu up pa as s c ce er rc ca a d de e
G Gu ua am ma an ng ga a. .. .. . . .
3 3. . E El l t te er rc ce er ro o l li ib br ro o s se e l ll la am m l la a g gu ue er rr ra a c ci iu ui il l d de e Q Qu ui it to o s si ig gu ue e a a l lo os s d do os s p pa as sa ad do os s. .. .. . h ha as st ta a q qu ue e
G Go on n a al lo o P Pi i a ar rr ro o f fu ue e r re es sc ce eb bi id do o e en n l la a c ci iu ud da ad d d de el l C Cu uz zc co o p po or r p pr ro oc cu ur ra ad do or r y y c ca ap pi it t n n g ge en ne er ra al l. .. .. . . .
4 4. . E En n e el l q qu ua ar rt to o l li ib br ro o q qu ue e i in nt ti it tu ul lo o l la a g gu ue er rr ra a d de e G Gu ua ar ri in na a t tr ra ac ct to o d de e l la a s sa al li id da a d de el l c ca ap pi it t n n D Di ie eg go o
C Ce en nt te en no o [ [h ha as st ta a q qu ue e l l y y s su us s s se eg gu ui id do or re es s] ]. .. .. . d di ie er ro on n l la a b ba at ta al ll la a e en n e el l c ca am mp po o d de e G Gu ua ar ri in na a a a
G Go on n a al lo o P Pi i a ar rr ro o: : e en n l la a c cu ua al l D Di ie eg go o C Ce en nt te en no o f fu ue e v ve en nc ci id do o. .. .. . . .
5 5. . E El l q qu ui in nt to o l li ib br ro o, , q qu ue e e es s l la a g gu ue er rr ra a d de e X Xa aq qu ui ix xa ag gu ua an na a, , t tr ra ac ct ta a d de e l la a l ll le eg ga ad da a d de el l p pr re es si id de en nt te e [ [d de e
l la a A Au ud di ie en nc ci ia a] ] P Pe ed dr ro o d de e l la a G Ga as sc ca a a al l v va al ll le e d de e X Xa au ux xa a. .. .. . Y Y d de e s su u s sa al li id da a d de es st te e v va al ll le e y y a al ll le eg ga ad da a a al l
d de e X Xa aq qu ui ix xa ag gu ua an na a, , d do on nd de e G Go on n a al lo o P Pi i a ar rr ro o c co on n s su us s c ca ap pi it ta an ne es s y y g ge en nt te es s l le e d di ie er ro on n b ba at ta al ll la a: : e en n
l la a q qu ua al l e el l p pr re es si id de en nt te e c co on n l la a p pa ar rt te e d de el l r re ey y q qu ue ed da ar ro on n p po or r v ve en nc ce ed do or re es s. .. .. . . .
A A a ad di i q qu ue e d de es sp pu u s s e es sc cr ri ib bi ir r a a d do os s c co om me en nt ta ar ri io os s , , u un no o a ac ce er rc ca a d de e l la as s c co os sa as s q qu ue e p pa as ss sa ar ro on n e en n e el l
r re ei in no o d de el l P Pe er r d de es sp pu u s s d de e f fu un nd da ad da a e el l a au ud di ie en nc ci ia a, , h ha as st ta a q qu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e [ [P Pe ed dr ro o d de e l la a G Ga as sc ca a] ]
s sa al li i d d l l y y o ot tr ro o d de e s su u l ll le eg ga ad da a a a T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e y y o ot tr ro os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s. . A A a ad di i : : c co on nc cl lu uy yo o c co on n
l lo os s m mo ot ti in ne es s q qu ue e v vu uo o e en n e el l C Cu uz zc co o, , y y c co on n l la a y yd da a d de el l m ma ar ri is sc ca al l A Al lo on ns so o d de e A Al lu ua ar ra ad do o, , p po or r m ma an nd da ad do o
d de e l lo os s s se e o or re es s o oy yd do or re es s a a l lo o c ca as st ti ig ga ar r. . Y Y c co on n l la a e en nt tr ra ad da a e en n e es st te e r re ey yn no o p pa ar ra a s se er r v vi is so o r re ey y e el l i il ll lu us st tr re e
y y m mu uy y p pr ru ud de en nt te e v va ar r n n d do on n A An nt to on ni io o d de e m me en nd do o a a. .
L Lo o i in nt te er re es sa an nt te e, , y y a al l p pa ar re ec ce er r f fu un nd da ad do o, , e es s q qu ue e P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n n nu un nc ca a e es sc cr ri ib bi i l lo os s d do os s
l lt ti im mo os s l li ib br ro os s n ni i l lo os s a an nu un nc ci ia ad do os s c co om me en nt ta ar ri io os s f fi in na al le es s, , a au un nq qu ue e s so ob br re e e es st te e a as su un nt to o s se e h hi ic ci ie er ro on n a a l lo o
l la ar rg go o d de e l lo os s a a o os s m mu uc ch ha as s e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s; ; p pu ue es s c cu ua an nd do o h hi iz zo o s su u t te es st ta am me en nt to o n no o m me en nc ci io on n u un no os s
n ni i o ot tr ro os s e en n l la a l li is st ta a d de e s su us s e es sc cr ri it to os s t te er rm mi in na ad do os s. . N No o s s l lo o i in nd di ic c C Ci ie ez za a q qu ue e n ni ic ca am me en nt te e h ha ab b a a t tr re es s
l li ib br ro os s t te er rm mi in na ad do os s d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e ( (l lo os s t tr re es s c co on no oc ci id do os s) ), , s si in no o q qu ue e i in nd di ic c s su u d de ec ci is si i n n d de e q qu ue e l lo os s
m mi is sm mo os s f fu ue er ra an n g gu ua ar rd da ad do os s h ha as st ta a p pa as sa ad do os s 1 15 5 a a o os s d de e s su u f fa al ll le ec ci im mi ie en nt to o. . D De es se ea ab ba a, , p po os si ib bl le em me en nt te e, ,
c cu ur ra ar rs se e e en n s sa al lu ud d d de e l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s q qu ue e a at tr ra av ve es sa ar ro on n e en n t ti ie em mp po os s c ce er rc ca an no os s a al lg gu un no os s o ot tr ro os s a au ut to or re es s
q qu ue e s se e o oc cu up pa ar ro on n d de e l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s d de el l P Pe er r , , c co om mo o A Ag gu us st t n n d de e Z Z r ra at te e
2 24 4
. . U Un no o d de e a aq qu ue el ll lo os s
p pr ro ob bl le em ma as s e er ra a, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a a at tr ri ib bu uc ci i n n a a l lo os s a am me er ri ic ca an no os s d de e i id de ea as s e es sp pe ec c f fi ic ca as s a ac ce er rc ca a d de e l la a
i in nm mo or rt ta al li id da ad d d de el l a al lm ma a o o d de el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s h ho om mb br re es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o C Ci ie ez za a n no o e el lu ud di i e el l t te em ma a, , y y e en n
l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r d de ed di ic c u un n c ca ap p t tu ul lo o e en nt te er ro o a al l a as su un nt to o ( (c ca ap p. . L LX XI II I) ). .

L LO OS S M MA AN NU US SC CR RI IT TO OS S D DE E L LA A C CU UA AR RT TA A P PA AR RT TE E

P Po os si ib bl le em me en nt te e s se ea an n a aq qu u l ll lo os s q qu ue e t ti ie en ne en n m m s s c co om mp pl li ic ca ad da a h hi is st to or ri ia a. . S Si i b bi ie en n h ho oy y s se e c co on no oc ce e
n ni ic ca am me en nt te e u un n m ma an nu us sc cr ri it to o c co om mp pl le et to o y y c co oe et t n ne eo o d de el l p pr ri im me er r l li ib br ro o d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e G Gu ue er rr ra a d de e
l la as s S Sa al li in na as s , , q qu ue e s se e h ha al ll la a e en n l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de e l la a H Hi is sp pa an ni ic c S So oc ci ie et ty y o of f A Am me er ri ic ca a, , e en n e el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o
s se e c co on no oc ci i o ot tr ro o m ma an nu us sc cr ri it to o q qu ue e s se e c co on ns se er rv va ab ba a e en n m ma an no os s d de el l M Ma ar rq qu u s s d de e l la a F Fu ue en ns sa an nt ta a d de el l V Va al ll le e
y y d de e J Jo os s S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n, , e ed di it to or re es s d de e l la a C Co ol le ec cc ci i n n d de e D Do oc cu um me en nt to os s I In n d di it to os s p pa ar ra a l la a H Hi is st to or ri ia a d de e
E Es sp pa a a a. . C Cu ua an nd do o l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de e S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n f fu ue e v ve en nd di id da a, , y y a ad dq qu ui ir ri id da a p po or r e el l m ma ar rq qu u s s d de e
J Je er re ez z d de e l lo os s C Ca ab ba al ll le er ro os s, , c co on n e el ll la a s se e f fu ue e u un n m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a g gu ue er rr ra a d de e S Sa al li in na as s. . F Fi in na al lm me en nt te e f fu ue e
a ad dq qu ui ir ri id do o p po or r A Ar rc ch he er r H Hu un nt ti in ng gt to on n, , q qu ui ie en n l lo o d do on n f fi in na al lm me en nt te e a a l la a H Hi is sp pa an ni ic c S So oc ci ie et ty y o of f A Am me er ri ic ca a d de e

24
Maticorena, Cieza de Len en Sevilla..., pp. 630-631, 669. Las razones para las modificaciones sufridas por la
Historia de Agustn de Zrate fueron esgrimidas por Marcel Ba taillon, Un chroniqueur pruvien retrouv: Rodrigo
Lozano, Cahiers de lInstitut des Hautes Etudes de lAmrique Latine, 2, Pars, 1961, y Zrate ou Lozano? Pages
retrouves sur la religion pruvienne, Caravelle, 1, Toulouse, 1963. Las modificaciones principales fueron la supresin
de los captulos relativos a religiones andinas, origen de los hombres e ideas de la inmortalidad, y las modificaciones
se centraron especficamente en el Libro V, referente a la guerra de Gonzalo Pizarro contra la Corona espaola.
N Ne ew w Y Yo or rk k
2 25 5
. . E En nt to on nc ce es s, , d di ic ch ha a b bi ib bl li io ot te ec ca a q qu ue e, , s se eg g n n S S e en nz z d de eb bi i t te en ne er r u un na a c co ol le ec cc ci i n n c co om mp pl le et ta a
d de e l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de e C Ci ie ez za a, , f fu ue e v ve en nd di id da a p po or r p pa ar rt te es s, , o o l lo o f fu ue e l la a d de el l m ma ar rq qu u s s d de e J Je er re ez z. .
L Lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s d de el l s se eg gu un nd do o l li ib br ro o d de e l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e, , d de ed di ic ca ad do o a a l la a g gu ue er rr ra a d de e C Ch hu up pa as s s se e
r re ed du uc ce en n a a u un no o c co om mp pl le et to o d de el l s si ig gl lo o X XV VI I, , u un n f fr ra ag gm me en nt to o q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n l la as s p pr ri im me er ra as s l l n ne ea as s
d de el l e ej je em mp pl la ar r c co on ns se er rv va ad do o e en n l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca ad de el l P Pa al la ac ci io o R Re ea al l d de e M Ma ad dr ri id d y y q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de e a a l la a
G Gu ue er rr ra a d de e Q Qu ui it to o. . E El l m ma an nu us sc cr ri it to o c co om mp pl le et to o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a h ho oy y e en n l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de e l la a H Hi is sp pa an ni ic c
S So oc ci ie et ty y d de e N Ne ew w Y Yo or rk k, , y y p pr ro oc ce ed de e c ca as si i s se eg gu ur ra am me en nt te e d de e l la a c co ol le ec cc ci i n n S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n. . H Ha ay y c co op pi ia as s
m mo od de er rn na as s, , e en n l la a m mi is sm ma a H Hi is sp pa an ni ic c S So oc ci ie et ty y. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , l la a G Gu ue er rr ra a d de e Q Qu ui it to o, , e el l l lt ti im mo o d de e l lo os s t te ex xt to os s d de e C Ci ie ez za a d di is sp po on ne e, , a al l m me en no os s, , d de e d do os s
m ma an nu us sc cr ri it to os s c co oe et t n ne eo os s, , u un no o d de e e el ll lo os s s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a d de el l P Pa al la ac ci io o R Re ea al l d de e M Ma ad dr ri id d
( (e es s i in nc co om mp pl le et to o) ), , y y e el l o ot tr ro o ( (c co om mp pl le et to o) ) e en n l la a H Hi is sp pa an ni ic c S So oc ci ie et ty y o of f A Am me er ri ic ca a. . E Es s p po os si ib bl le e, , c co om mo o s se e h ha a
d di ic ch ho o r re ep pe et ti id da as s v ve ec ce es s, , c ci it ta an nd do o a a S S e en nz z d de e S Sa an nt ta a M Ma ar r a a, , q qu ue e e el l l lt ti im mo o b bi ie en n p po od dr r a a s se er r d de e l la a
c co ol le ec cc ci i n n q qu ue e s se e c co on ns se er rv v e en n l la a b bi ib bl li io ot te ec ca a d de e J Jo os s S Sa an nc ch ho o R Ra ay y n n. . H Ha ay y c co op pi ia as s m mo od de er rn na as s, , e en n l la a
N Ne ew w Y Yo or rk k P Pu ub bl li ic c L Li ib br ra ar ry y ( (R Ri ic ch h C Co ol ll le ec ct ti io on n) ) y y e en n l la a p pr ro op pi ia a H Hi is sp pa an ni ic c S So oc ci ie et ty y, , d do on nd de e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e el l
m ma an nu us sc cr ri it to o d de el l X XV VI I c co om mp pl le et to o. .

C CO OR RO ON NI IS ST TA A D DE E L LA AS S C CO OS SA AS S D DE E L LA AS S Y YN ND DI IA AS S

C Ci ie ez za a f fu ue e c cu ur ri io os so o a an nd da ar ri ie eg go o e en n l la a r re eg gi i n n a an nd di in na a. . A Ar rr ri ib b , , c co om mo o s se e d di ij jo o, , a a l la a N Nu ue ev va a G Gr ra an na ad da a, , y y
a al l e es sc cr ri ib bi ir r l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e s su u C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r h ha ab bl l c co on n l la ar rg gu ue ez za a d de e s su us s r re ec co or rr ri id do os s p po or r
a aq qu ue el ll la a r re eg gi i n n, , a as s c co om mo o e en n t to or rn no o a a s su u p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n d di if fe er re en nt te es s a av ve en nt tu ur ra as s c co on nq qu ui is st ta ad do or ra as s
( (v v a as se e, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , C Ch hu up pa as s, , c ca ap ps s. . I II I a al l X XX XI II II I) ). . S Su us s p pe er ri ip pe ec ci ia as s c co ol lo om mb bi ia an na as s f fu ue er ro on n
e en nr ri iq qu ue ec ci id da as s p po or r l la as s d de es sa af fo or ra ad da as s b b s sq qu ue ed da as s d de e o or ro o e en n l la as s t tu um mb ba as s, , e en nt to on nc ce es s a ac co os st tu um mb br ra ad da as s, ,
a as s c co om mo o p po or r l la a a ad dq qu ui is si ic ci i n n d de e o ot tr ro os s t te es so or ro os s e en n e el l C Ce en n . . A Al l p pa ar re ec ce er r, , c co om me en nz z a a e es sc cr ri ib bi ir r s su u
C Cr r n ni ic ca a e en n P Po op pa ay y n n, , h ha ac ci ia a 1 15 54 41 1, , s se eg g n n r re el la at ta a e en n l la as s l l n ne ea as s f fi in na al le es s d de e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e l la a
o ob br ra a; ; n na ad di ie e p pu ue ed de e a as se eg gu ur ra ar r, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , q qu ue e e en n a aq qu ue el ll lo os s m mo om me en nt to os s t tu uv vi ie er ra a u un na a v vi is si i n n t ta an n
a am mp pl li ia a c co om mo o l la a q qu ue e d de es sp pu u s s d de es sa ar rr ro ol ll l , , n ni i s si iq qu ui ie er ra a t te en nd dr r a a e en nt to on nc ce es s t to om ma ad da a l la a r re es so ol lu uc ci i n n d de e
p pa as sa ar r a al l P Pe er r . .
S Su u i it ti in ne er ra ar ri io o, , f fo or rm ma al lm me en nt te e p pr re es se en nt ta ad do o e en n s su us s e es sc cr ri it to os s, , d de ej ja a l la a i im mp pr re es si i n n d de e u un n v vi ia aj je e
o or rd de en na ad do o, , p pe er ro o e es st to o p po od dr r a a m mu uy y b bi ie en n s se er r u un na a e es st tr ra at te eg gi ia a p pa ar ra a i in nf fo or rm ma ar r m me ej jo or r y y p pa au us sa ad da am me en nt te e
a al l l le ec ct to or r. . L Lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e e es s q qu ue e e el l t te ex xt to o c co on no oc ci id do o d de e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e f fu ue er ra a m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s
r re ed da ac ct ta ad do o, , p pu ue es s s si i l la a e em mp pe ez z e en n 1 15 54 41 1 y y l la a t te er rm mi in n a al lg go o m m s s d de e d di ie ez z a a o os s d de es sp pu u s s, , d de eb bi i d de e
h ha ab be er r m mo od di if fi ic ca ad do o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s su u r re ed da ac cc ci i n n. . A A e el ll lo o d de eb be e r re ef fe er ri ir rs se e l la a f fr ra as se e q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a
e en n l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e: : . .. .. . y y s se e a ac ca ab b d de e e es sc cr ri ib bi ir r o or ri ig gi in na al lm me en nt te e. .. .. . ; ; e en n e el l c ca ap p. . I II II I d de e l la a p pa ar rt te e
p pr ri im me er ra a h ha ay y o ot tr ra a f fr ra as se e q qu ue e d de en nu un nc ci ia a r re ed da ac cc ci i n n p po os st te er ri io or r a a s su u s sa al li id da a d de el l P Pe er r : : s se e a al la a q qu ue e e el l
v vi ie en nt to o d de el l S Su ur r e es s p pr ro ov ve ec ch ho os so o p pa ar ra a v ve en ni ir r d de el l P Pe er r a a T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e . . D De eb bi i d de e h ha ab be er r e em mp pl le ea ad do o
m mu uc ch ha as s f fu ue en nt te es s a ad di ic ci io on na al le es s a a l lo os s d do oc cu um me en nt to os s o of fi ic ci ia al le es s q qu ue e l la as s a au ut to or ri iz za ac ci io on ne es s f fo or rm ma al le es s d de e
P Pe ed dr ro o d de e L La a G Ga as sc ca a l le e f fr ra an nq qu ue ea ar ro on n, , p pu ue es st to o q qu ue e r re ec co or rd da ar r a al l e es sc cr ri ib bi ir r q qu ue e e en n l lo os s t ti ie em mp po os s d de e l la a
b ba at ta al ll la a d de e J Ja aq qu ui ij ja ah hu ua an na a h ha ab b a a e ex xt tr ra av vi ia ad do o u un na a c co op pi io os sa a r re el la ac ci i n n q qu ue e l le e h ha ab b a a p pr ro op po or rc ci io on na ad do o
u un no o d de e l lo os s m ma ar ri in no os s q qu ue e a ar rr ri ib b a al l P Pe er r e en n l la as s n na av ve es s d de e D D. . G Ga ab br ri ie el l d de e C Ca ar rv va aj ja al l, , O Ob bi is sp po o d de e
P Pl la as se en nc ci ia a, , q qu ui ie en n h ha ab b a a f fl le et ta ad do o v va ar ri ia as s e em mb ba ar rc ca ac ci io on ne es s p pa ar ra a h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s e en n e el l P Pe er r , , l la as s q qu ue e
r re ec co or rr ri ie er ro on n l la a c co os st ta a p pe er ru ua an na a v vi in ni ie en nd do o d de es sd de e e el l e es st tr re ec ch ho o d de e M Ma ag ga al ll la an ne es s h ha ac ci ia a P Pa an na am m . .
D De es sd de e l la as s p pr ri im me er ra as s p p g gi in na as s d de e s su u e ex xt te en ns sa a o ob br ra a, , C Ci ie ez za a d de e L Le e n n s se e p pr re eo oc cu up p p po or r l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n
g ge eo og gr r f fi ic ca a, , b bu ue en na a p pa ar rt te e d de e l la a m mi is sm ma a s se e o or ri ig gi in na a e en n l la a e ex xp pe er ri im me en nt ta ac ci i n n p pe er rs so on na al l d de el l a am mb bi ie en nt te e
a an nd di in no o, , a au un nq qu ue e t ta am mb bi i n n e es s s sa ab bi id do o q qu ue e e en n d di if fe er re en nt te es s o oc ca as si io on ne es s r re ec ci ib bi ie er ra a i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s
p pr re ec ci is sa as s; ; c co on nt tr ra as st ta a a as s c co on n e el le eg ga an nc ci ia a l lo os s e ex xu ub be er ra an nt te es s m ma an ng gl la ar re es s d de e l la a c co os st ta a e ec cu ua at to or ri ia an na a c co on n
l lo os s d de es si ie er rt to os s d de e l la a r re eg gi i n n c co os st te er ra a n no or rt te e a a d de el l P Pe er r a ac ct tu ua al l. . C Co om mo o s se e d di ij jo o p pr re ev vi ia am me en nt te e, , o ob bt tu uv vo o
i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s d de e d di iv ve er rs so os s n na av ve eg ga an nt te es s y y v vi ia aj je er ro os s a ac ce er rc ca a d de e r re eg gi io on ne es s q qu ue e n no o c co on no oc ci i e en n
p pe er rs so on na a; ; n no o o om mi it ti i m me en nc ci io on na ar rl lo o c cu ua an nd do o a as s l lo o h hi iz zo o. . A As s , , l la a p pa ar rt te e p pr ri im me er ra a d de e s su u C Cr r n ni ic ca a, , e el l
l li ib br ro o d de e l la as s f fu un nd da ac ci io on ne es s e es s u un na a h he er rm mo os sa a i in nt tr ro od du uc cc ci i n n a al l P Pe er r , , q qu ue e i in nc ce en nt ti iv va a a al l l le ec ct to or r c cu ua an nd do o
p pr ro op po on ne e p pr re ec ci is si io on ne es s c co om mo o l la a s si ig gu ui ie en nt te e: :
E El l s si it ti io o d do on nd de e e es st t f fu un nd da ad da a l la a v vi il ll la a d de e A An nz ze er rm ma a e es s l ll la am ma ad do o p po or r l lo os s n na at tu ur ra al le es s U Um mb br ra a; ; y y a al l
t ti ie em mp po o q qu ue e e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r e en nt tr r e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a c cu ua an nd do o l la a
d de es sc cr ri ib bi i , , c co om mo o n no o l ll le ev va ab ba a l le en ng gu ua as s, , n no o p pu ud do o e en nt te en nd de er r n ni in ng g n n s se ec cr re et to o d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a. . Y Y o o a an n a a
l lo os s i in nd di io os s q qu ue e e en n v vi ie en nd do o s sa al l l la a l ll la am ma ab ba an n A An nz ze er r, , c co om mo o e es s l la a v ve er rd da ad d; ; y y e en nt tr re e l lo os s i in nd di io os s n no o t ti ie en ne e

25
Carmelo Senz de Santa Mara, Los manuscritos de Pedro de Cieza de Len, Revista de Indias, pp. 145-146 (181-
215), Madrid, pp. 192, 198 y notas correspondientes.
o ot tr ro o n no om mb br re e, , p po or r l lo o c cu ua al l l lo os s C Ch hr ri is st ti ia an no os s, , d de e a al ll l a ad de el la an nt te e, , h ha ab bl la an nd do o e en n e el ll la a, , l la a n no om mb br ra ab ba an n
A An nz ze er rm ma a, , y y p po or r e es st ta a c ca au us sa a s se e l le e p pu us so o a a e es st ta a v vi il ll la a e el l n no om mb br re e q qu ue e t ti ie en ne e
2 26 6
. .
C Co om mo o a a o ot tr ro os s a au ut to or re es s d de e s su us s t ti ie em mp po os s, , l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n a a C Ci ie ez za a d de e L Le e n n l la a d di if fe er re en nc ci ia ac ci i n n d de e
l la a e ec co ol lo og g a a c co on nf fo or rm me e s se e a av va an nz za ab ba a h ha ac ci ia a e el l S Su ur r d de e l la a l l n ne ea a e ec cu ua at to or ri ia al l; ; p pr re ec ci is s e en nt to on nc ce es s l la a
s se eq qu ue ed da ad d d de e l la a c co os st ta a n no or rt te e d de el l P Pe er r , , y y c ca ay y e en n l lo o q qu ue e e er ra a u un n l lu ug ga ar r c co om m n n e en n l lo os s c cr ro on ni is st ta as s d de e
a aq qu ue el ll lo os s m mo om me en nt to os s e en n l lo os s A An nd de es s, , m me e r re ef fi ie er ro o a a l la a i id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n d de e l la as s e es st ta ac ci io on ne es s c co on n l la as s p po oc ca as s
d de e l ll lu uv vi ia as s; ; a as s e el l v ve er ra an no o s se e i id de en nt ti if fi ic ca a c co on n l la a p po oc ca a s se ec ca a y y e el l i in nv vi ie er rn no o c co on n l la a d de e l ll lu uv vi ia as s, , c cu ua an nd do o e el l
v ve er ra an no o d de el l h he em mi is sf fe er ri io o S Su ur r c co or rr re es sp po on nd de e e ex xa ac ct ta am me en nt te e c co on n l la a p po oc ca a d de e l ll lu uv vi ia as s d de e l la a s si ie er rr ra a c ce en nt tr ro o
a an nd di in na a; ; p po or r c ci ie er rt to o, , a an no ot t i ig gu ua al lm me en nt te e q qu ue e e en n l la a c co os st ta a l la a a au us se en nc ci ia a d de e l ll lu uv vi ia as s y y c co on ns si ig gu ui ie en nt te e
s se eq qu ue ed da ad d d de e l la a t ti ie er rr ra a h ha ac c a a i im mp pr re es sc ci in nd di ib bl le e r re ec cu ur rr ri ir r a al l r ri ie eg go o: : s se e r re ef fe er r a a s si in n d du ud da a a a l la a c co os st ta a n no or rt te e
d de el l P Pe er r
2 27 7
. .
S Se e o oc cu up p i ig gu ua al lm me en nt te e d de e l la as s d di if fe er re en nc ci ia ac ci io on ne es s e ec co ol l g gi ic ca as s; ; e en nt tr re e s st ta as s v va al le e p pr re ec ci is sa ar r u un na a q qu ue e
r re es su ul lt ta a i im mp po or rt ta an nt te e p pa ar ra a l la a c co om mp pr re en ns si i n n d de e l la a d de en no om mi in na ac ci i n n d de e e es sp pa ac ci io os s e en n l lo os s A An nd de es s, , a al l
m mi is sm mo o t ti ie em mp po o q qu ue e p pr re ec ci is sa a s si it tu ua ac ci io on ne es s e ec co ol l g gi ic ca as s p pr re ec ci is sa as s. . S Se e t tr ra at ta a d de e y yu un ng ga a, , u un n n no om mb br re e q qu ue e
c cr ro on ni is st ta as s d di iv ve er rs so os s s se e d de et tu uv vi ie er ro on n e en n i id de en nt ti if fi ic ca ar r c co on n l la a c co os st ta a e en n t t r rm mi in no os s g ge en n r ri ic co os s. . E El l p pr ro ob bl le em ma a
s se e h ha al ll la a e en n q qu ue e l la a n no oc ci i n n d de e c co os st ta a , , t ta al l c co om mo o n no os so ot tr ro os s l la a e en nt te en nd de em mo os s h ho oy y, , y y q qu ue e e er ra a v vi ig ge en nt te e
a al l m mo om me en nt to o d de e l la a r re es si id de en nc ci ia a d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n e en n l lo os s A An nd de es s C Ce en nt tr ra al le es s, , n no o e er ra a c co on no oc ci id da a p po or r l lo os s
p po ob bl la ad do or re es s a an nd di in no os s a an nt te es s d de e l la a i in nv va as si i n n e es sp pa a o ol la a. . E En nt tr re e e es st to os s, , e er ra a m m s s v vi ig ge en nt te e l la a
d di if fe er re en nc ci ia ac ci i n n e en nt tr re e u ur rc cu u ( (s se ec co o) ) y y u um ma a ( (h h m me ed do o) ); ; l la a c co os st ta a c co om mo o r ri ib be er ra a d de el l m ma ar r o o d de e u un n l la ag go o, ,
e es s o ot tr ra a c co os sa a. . C Ci ie ez za a e es sc cr ri ib bi i : :
. .. .. . y y p po or rq qu ue e e en n m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s d de es st ta a o ob br ra a h he e d de e n no om mb br ra ar r I In ng ga as s y y t ta am mb bi i n n Y Yu un ng ga as s, , s sa at ti is sf fa ar r a al l
l le ec ct to or r e en n l lo o q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r Y Yu un ng ga as s, , c co om mo o h hi ic ce e e en n l lo o d de e a at tr r s s l lo o d de e l lo os s I In ng ga as s: : y y a as s , ,
e en nt te en nd de er r n n q qu ue e l lo os s p pu ue eb bl lo os s y y p pr ro ou ui in nc ci ia as s d de el l P Pe er r e es st t n n s si it tu ua ad da as s d de e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e h he e
d de ec cl la ar ra ad do o: : m mu uc ch ha as s d de e e el ll la as s e en n l la as s a ab br ra as s q qu ue e h ha az ze en n l la as s m mo on nt ta a a as s d de e l lo os s A An nd de es s y y s se er rr ra an n a a
n ne eu ua ad da a. . Y Y a a t to od do os s l lo os s m mo or ra ad do or re es s d de e l lo os s a al lt to os s n no om mb br ra an n s se er rr ra an no os s: : y y a a l lo os s q qu ue e h ha ab bi it ta an n e en n l lo os s
l ll la an no os s l ll la am ma an n Y Yu un ng ga as s. . Y Y e en n m mu uc ch ho os s l lu ug ga ar re es s d de e l la a s si ie er rr ra a p po or r d do on nd de e v va an n l lo os s r r o os s; ; c co om mo o l la as s
s si ie er rr ra as s s si ie en nd do o m mu uy y a al lt ta as s, , l la as s l ll la an nu ur ra as s e es st t n n a ab br ri ig ga ad da as s y y c c l li id da as s, , t ta an nt to o q qu ue e e en n m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s
h ha ac ce e c ca al lo or r c co om mo o e en n e es st to os s l ll la an no os s; ; l lo os s m mo or ra ad do or re es s q qu ue e v vi iv ve en n e en n e el ll lo os s, , a au un nq qu ue e e es st t n n e en n l la a s si ie er rr ra a, ,
s se e l ll la am ma an n Y Yu un ng ga as s. . Y Y e en n t to od do o e el l P Pe er r , , q qu ua an nd do o h ha ab bl la an n [ [l lo os s a an nd di in no os s, , o ob bv vi ia am me en nt te e] ] d de es st ta as s p pa ar rt te es s
a ab br ri ig ga ad da as s y y c c l li id da as s q qu ue e e es st t n n e en nt tr re e l la as s s si ie er rr ra as s, , l lu ue eg go o d di iz ze es s e es s Y Yu un ng ga a. . Y Y l lo os s m mo or ra ad do or re es s n no o
t ti ie en ne en n o ot tr ro o n no om mb br re e, , a au un nq qu ue e l lo o t te en ng ga an n e en n l lo os s p pu ue eb bl lo os s y y c co om ma ar rc ca as s; ; d de e m ma an ne er ra a q qu ue e l lo os s q qu ue e
b bi iu ue en n e en n l la as s p pa ar rt te es s y ya a d di ic ch ha as s, , y y l lo os s q qu ue e m mo or ra an n e en n t to od do os s e es st to os s l ll la an no os s y y c co os st ta a d de el l P Pe er r s se e l ll la am ma an n
Y Yu un ng ga as s p po or r b bi iu ui ir r e en n t ti ie er rr ra a c c l li id da a. .. .. .
2 28 8

E El l t te ex xt to o p pr re ec ci is sa a p pu un nt to os s q qu ue e l ll le ev va an n a a a am mp pl li ia as s d di is sc cu us si io on ne es s. . I In ni ic ci ia al lm me en nt te e, , d da a n no ot ti ic ci ia a d de e l la a
t te em mp pr ra an na a c co on nf fu us si i n n e ex xi is st te en nt te e e en nt tr re e l la as s d di iv ve er rs sa as s a ac ce ep pc ci io on ne es s d de el l t t r rm mi in no o y yu un ng ga a. . L La a m m s s f fu ue er rt te e
d de e e el ll la as s e es s l la a q qu ue e r re ef fi ie er re e a a e es sp pa ac ci io os s c c l li id do os s y y h h m me ed do os s, , e en n l la as s c ce er rc ca an n a as s d de e l lo os s r r o os s, , z zo on na as s
a ab br ri ig ga ad da as s, , c ca al li ie en nt te es s d do on nd de e h ha az ze e c ca al lo or r c co om mo o e en n e es st to os s l ll la an no os s . . E En n l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n
a ad dm mi in ni is st tr ra at ti iv va a d de el l s si ig gl lo o X XV VI I s se e e en nc cu ue en nt tr ra a o ot tr ro o t ti ip po o d de e r re ef fe er re en nc ci ia a a a y yu un ng ga a: : s se e l ll la am ma an n a as s l la as s
t ti ie er rr ra as s p pr ro od du uc ct to or ra as s d de e c co oc ca a e en n l la a v ve er rt ti ie en nt te e o or ri ie en nt ta al l d de e l lo os s A An nd de es s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l la as s r re eg gi io on ne es s
u ub bi ic ca ad da as s e en nt tr re e e el l C Cu uz zc co o y y C Ch hu uq qu ui ia ab bo o l la a a ac ct tu ua al l L La a P Pa az z, , e en n B Bo ol li iv vi ia a. . A Al ll l s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n l la as s m m s s
i im mp po or rt ta an nt te es s z zo on na as s p pr ro od du uc ct to or ra as s d de e c co oc ca a b ba aj jo o c co on nt tr ro ol l e es sp pa a o ol l
2 29 9
. . D De es sd de e a al ll l s se e a ab ba as st te ec ci i e el l
c ci ir rc cu ui it to o d de e c co om me er rc ci ia al li iz za ac ci i n n d di ir ri ig gi id do o h ha ac ci ia a e el l c ce en nt tr ro o m mi in ne er ro o d de e P Po ot to os s a a p pa ar rt ti ir r d de e m me ed di ia ad do os s d de e l la a
d d c ca ad da a d de e 1 15 54 40 0. . E En n l la a p pr ro op pi ia a r re eg gi i n n d de e l la as s y yu un ng ga as s c ce er rc ca an na as s a a C Ch hu uq qu ui ia ab bo o s se e h ha al ll la ar ro on n t ta am mb bi i n n
a al lg gu un na as s d de e l la as s f fu ue en nt te es s i im mp po or rt ta an nt te es s y y d du ur ra ad de er ra as s d de e l la a f fo or rt tu un na a d de e l la a p pr ro op pi ia a f fa am mi il li ia a P Pi iz za ar rr ro o
3 30 0
. .

L LA A H HI IS ST TO OR RI IA A D DE E L LO OS S I IN NC CA AS S

L La as s h hi is st to or ri ia as s d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n n no o f fu ue er ro on n, , p po or r c ci ie er rt to o, , l la as s p pr ri im me er ra as s q qu ue e s se e e es sc cr ri ib bi ie er ro on n e en n l lo os s
A An nd de es s. . E En n l lo os s m mo om me en nt to os s d de e l la a c ca ap pt tu ur ra a d de el l I In nc ca a A At ta ah hu ua al lp pa a e en n C Ca aj ja am ma ar rc ca a s se e r re ed da ac ct ta ar ro on n a al l
m me en no os s t tr re es s i im mp po or rt ta an nt te es s c cr r n ni ic ca as s: : l la a p pr ri im me er ra a d de e e el ll la as s f fu ue e l la a C Co on nq qu ui is st ta a d de el l P Pe er r l ll la am ma ad da a l la a
N Nu ue ev va a C Ca as st ti il ll la a, , q qu ue e a ap pa ar re ec ci i a an n n ni im ma a e en n l la as s p pr re en ns sa as s s se ev vi il ll la an na as s d de e B Ba ar rt to ol lo om m P P r re ez z, , e en n a ab br ri il l d de e
1 15 53 34 4. . E En n l lo os s a a o os s 3 30 0 d de e e es st te e s si ig gl lo o f fu ue e a at tr ri ib bu ui id da a a al l c ca ap pi it t n n C Cr ri is st t b ba al l d de e M Me en na a p po or r e el l h hi is st to or ri ia ad do or r

26
Cieza, Crnica, primera parte, cap. XVI.
27
Cieza de Len, Crnica, primera parte, cap. LXI.
28
Cieza, Crnica, primera parte, cap. LX
29
Ver los importantes documentos y ensayos publicados en Visita de los valles de Sonqo en los yunka de coca de La
Paz [1568-1570], ed. de John V. Murra, Instituto de Estudios Fiscales-Instituto de Cooperacin Iberoamericana,
Madrid, 1991.
30
Rafael Varn Gabai y Aukie Pieter Jakobs, Los dueos del Per: negocios e inversiones de los Pizarro en el siglo
XVI, Histrica, XIII, 2 (197-242), Lima, diciembre, 1989.
p pe er ru ua an no o R Ra a l l P Po or rr ra as s B Ba ar rr re en ne ec ch he ea a
3 31 1
3 31 1. . L La a s se eg gu un nd da a h hi is st to or ri ia a f fu ue e l la a i im mp pr re es sa a, , e en n j ju ul li io o d de e e es se e
m mi is sm mo o a a o o y y e en n l la a m mi is sm ma a c ca as sa a i im mp pr re es so or ra a d de e l la a c ci iu ud da ad d a an nd da al lu uz za a p po or r F Fr ra an nc ci is sc co o d de e X Xe er re ez z o o
F Fr ra an nc ci is sc co o L L p pe ez z d de e X Xe er re ez z, , s se ec cr re et ta ar ri io o d de e F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o e en n C Ca aj ja am ma ar rc ca a; ; s se e t ti it tu ul l V Ve er rd da ad de er ra a
r re el la ac ci i n n d de e l la a c co on nq qu ui is st ta a d de el l P Pe er r y y s se e i in nd di ic c m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a r re es sp pu ue es st ta a a a
l la as s a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s d de e M Me en na a; ; t ta al l c co os sa a r re eq qu ui ie er re e d de e n nu ue ev vo os s e es st tu ud di io os s. . L La a t te er rc ce er ra a o ob br ra a e es sc cr ri it ta a e en n
C Ca aj ja am ma ar rc ca a f fu ue e l la a c ca ar rt ta a q qu ue e r re ed da ac ct ta ar ra a H He er rn na an nd do o P Pi iz za ar rr ro o y y d di ir ri ig gi ie er ra a a a l lo os s O Oi id do or re es s d de e l la a A Au ud di ie en nc ci ia a
d de e S Sa an nt to o D Do om mi in ng go o e en n 1 15 53 33 3, , c cu ua an nd do o s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a d de e v vi ia aj je e a a E Es sp pa a a a a a l ll le ev va ar r a a C Ca ar rl lo os s V V e el l
r re en nd di im mi ie en nt to o d de el l q qu ui in nt to o r re ea al l d de el l b bo ot t n n d de e C Ca aj ja am ma ar rc ca a. .
L La a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a an nd di in na a d de e e es st to os s p pr ri im me er ro os s e es sc cr ri it to os s e es s s su um ma ar ri ia a y y m ma ar rg gi in na al l, , a ap pe en na as s s se e r re ef fi ie er re e a a
l la as s e ed di if fi ic ca ac ci io on ne es s m m s s r re es sa al lt ta an nt te es s, , a al l e em mp pl le eo o d de e l lo os s d de ep p s si it to os s y y s su us s c co on nt te en ni id do os s, , a a l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n
d de e c ca am mi in no os s, , p pl la az za as s y y a al lg gu un no os s b br re ev ve es s p pa ai is sa aj je es s; ; p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e n na ad da a s se e p po od d a a h ha ab bl la ar r e en nt to on nc ce es s
a ac ce er rc ca a d de e l la a v vi id da a s so oc ci ia al l a an nd di in na a, , y y n ni i s si iq qu ui ie er ra a s se e a al lc ca an nz z a a e es sc cr ri ib bi ir r l la a p pa al la ab br ra a I In nc ca a; ; e el l n ni ic co o
n no om mb br re e d de e a al lg g n n g go ob be er rn na an nt te e c cu uz zq qu ue e o o q qu ue e s se e m me en nc ci io on na a p po or r l lo os s e es sc cr ri it to or re es s d de e l la a d d c ca ad da a d de e
1 15 53 30 0 e es s A At ta ah hu ua al lp pa a ( (l ll la am ma ad do o e en nt to on nc ce es s A At ta ab ba al li ip pa a, , T Tu ub ba al li ip pa a, , e et tc c) ); ; H Hu u s sc ca ar r e el l h he er rm ma an no o y y
c co on nt te en nd do or r d de e A At ta ah hu ua al lp pa a f fu ue e l ll la am ma ad do o C Cu uz zc co o y y H Hu ua ay yn na a C C p pa ac c s su u p pa ad dr re e y y p pr re ed de ec ce es so or r f fu ue e
d de en no om mi in na ad do o C Cu uz zc co o V Vi ie ej jo o . . L La as s c co on nf fu us si io on ne es s f fu ue er ro on n d de eb bi id da as s, , p po or r c ci ie er rt to o, , a a l la a i in ns su uf fi ic ci ie en nc ci ia a d de e
t tr ra ad du uc cc ci i n n, , p pu ue es s l lo os s j j v ve en ne es s q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n e en n C Ca aj ja am ma ar rc ca a d de es se em mp pe e a an nd do o e el l p pa ap pe el l d de e
i in nt t r rp pr re et te es s h ha ab b a an n s si id do o c ca ap pt tu ur ra ad do os s p po or r l la a t tr ri ip pu ul la ac ci i n n d de el l b ba ar rc co o d de e B Ba ar rt to ol lo om m R Ru ui iz z d du ur ra an nt te e e el l
s se eg gu un nd do o v vi ia aj je e d de e P Pi iz za ar rr ro o p po or r l la as s c co os st ta as s p pe er ru ua an na as s, , l ll le ev va ad do os s a a T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e y y d de e a al ll l a a E Es sp pa a a a; ;
h ha ab b a an n a ap pr re en nd di id do o u un n e es sp pa a o ol l r ru ud di im me en nt ta ar ri io o, , m ma ar ri in ne er ro o y y p po or rt tu ua ar ri io o, , q qu ue e n no o l le es s p po od d a a e en n n ni in ng g n n
c ca as so o p pe er rm mi it ti ir r t tr ra ad du uc ci ir r n no oc ci io on ne es s c co om mo o r re ey y, , m mo on ne ed da a, , d di in ne er ro o, , y y m me en no os s a a n n, , D Di io os s. . P Po od d a an n d da ar r
n no om mb br re e a a c co os sa as s ( (o or ro o, , p pl la at ta a) ), , p pe er ro o n no o p po od d a an n i in nf fo or rm ma ar r a a l lo os s e es sp pa a o ol le es s e el l s se en nt ti id do o q qu ue e t te en n a a e en n
l lo os s A An nd de es s u un n t t r rm mi in no o c co om mo o I In nc ca a
3 32 2
. . S S l lo o e en n a a o os s p po os st te er ri io or re es s, , h ha ac ci ia a 1 15 54 42 2 a ap pa ar re ec ce er r a a e en n u un na a
h hi is st to or ri ia a a at tr ri ib bu ui id da a a a M Mi ig gu ue el l d de e E Es st te et te e u un na a f fr ra as se e c co om mo o Y Yn ng gu ua a q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r r re ey y
3 33 3
. .
A A p pa ar rt ti ir r d de e e en nt to on nc ce es s p pa ar re ec ce e h ha ab be er rs se e e es st ta an nd da ar ri iz za ad do o l la a n no oc ci i n n d de e I In nc ca a ( (y yn ng ga a, , y yn ng gu ua a) ) c co om mo o
r re ey y . . E En n l lo os s a a o os s q qu ue e v va an n d de es sd de e e el l i in ni ic ci io o d de e l la a d d c ca ad da a d de e 1 15 54 40 0 y y e el l d de e l la a s si ig gu ui ie en nt te e, , d di iv ve er rs so os s
a au ut to or re es s q qu ue e e es sc cr ri ib bi ie er ro on n s so ob br re e l lo os s A An nd de es s y y s su u g ge en nt te e, , c co om mo o e es s e el l c ca as so o d de e A Ag gu us st t n n d de e Z Z r ra at te e, ,
p pr re ec ci is sa ar ro on n a al lg gu un no os s p pu un nt to os s a ad di ic ci io on na al le es s d de e u un na a h hi is st to or ri ia a i in nc ca ai ic ca a, , s si i b bi ie en n s st te e q qu ue e e es st tu uv vo o s s l lo o u un n
a a o o e en n e el l P Pe er r y y l lo o a ab ba an nd do on n e en n 1 15 54 45 5 n ni ic ca am me en nt te e a al lc ca an nz z a a r re ef fe er ri ir r a al lg gu un no os s d de e l lo os s l lt ti im mo os s
n no om mb br re es s d de e i in nc ca as s. . S So ol la am me en nt te e a al l i in ni ic ci ia ar rs se e e el l d de ec ce en ni io o d de e 1 15 55 50 0, , c cr ro on ni is st ta as s c co om mo o J Ju ua an n d de e B Be et ta an nz zo os s
y y n nu ue es st tr ro o P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n a al lc ca an nz za ar ro on n a a e es sc cr ri ib bi ir r u un na a h hi is st to or ri ia a i in nc ca ai ic ca a o or rg ga an ni iz za ad da a e en n t to or rn no o
a a l la as s b bi io og gr ra af f a as s d de e 1 12 2- -1 13 3 r re ey ye es s i in nc ca as s d di is sp pu ue es st to os s e en n d do os s d di in na as st t a as s, , q qu ue e h he er re ed da ab ba an n e el l p po od de er r d de e
p pa ad dr re es s a a h hi ij jo os s, , s si ig gu ui ie en nd do o l l n ne ea a p pa at te er rn na a, , y y s se e c co om mp po or rt ta ab ba an n c ci iv vi il li iz za ad da am me en nt te e d de e m ma an ne er ra a
c ce er rc ca an na a a a l la as s p pa au ut ta as s e eu ur ro op pe ea as s. . A As s , , e en nt tr re e l la as s p pr ri im me er ra as s n no ot ti ic ci ia as s o or rg ga an ni iz za ad da as s e en n e el l s se eg gu un nd do o v vi ia aj je e
d de e P Pi iz za ar rr ro o ( (1 15 52 27 7) ) y y e el l i in ni ic ci io o d de e l lo os s a a o os s 5 50 0 d de el l s si ig gl lo o X XV VI I, , s se e f fu ue e o or rg ga an ni iz za an nd do o l la a i im ma ag ge en n d de e l lo os s
i in nc ca as s y y e es sc cr ri ib bi ie en nd do o u un na a h hi is st to or ri ia a o oc cc ci id de en nt ta al l d de e l lo os s m mi is sm mo os s. . C Ci ie ez za a d de e L Le e n n e es s u un no o d de e l lo os s p pi il la ar re es s
d de e e es se e t tr ra ab ba aj jo o h hi is st to or ri io og gr r f fi ic co o. .
P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n e es sc cr ri ib bi i , , a as s , , c ce er rc ca an na am me en nt te e a a l lo os s m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e s se e d de ef fi in ni i u un na a
h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o. . E El ll lo o s se e a ap pr re ec ci ia a e en n l la a v ve ec ci in nd da ad d d de e s su us s n no ot ti ic ci ia as s c co on n l la as s d de e o ot tr ro os s, ,
e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e J Ju ua an n d de e B Be et ta an nz zo os s, , q qu ui ie en n f fi in na al li iz z s su u S Su um ma a y y n na ar rr ra ac ci i n n d de e l lo os s I In nc ca as s e en n 1 15 55 51 1, , u un n
a a o o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e C Ci ie ez za a d di ie er ra a t t r rm mi in no o a a l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e s su u C Cr r n ni ic ca a; ; e en n s su us s t ti ie em mp po os s

31
Ral Porras Barrenechea, El annimo sevillano de 1534 es el Capitn Cristbal de Mena, en Resea y Trabajos
Cientficos del XXVI Congreso Internacional de Americanistas, T. II, Madrid [1935], T. II (235-249), Madrid 1948
(reimpr. en Ral Porras Barrenechea, Los cronistas del Per y otros ensayos, ed. y est. prel. de Franklin Pease G.Y.,
Banco de Crdito del Per, Lima 1986 (601-614). Debe anotarse, sin embargo, que Mena se encontraba en Panam el
1o de agosto de 1533 y eso hace imposible que se encontrara en Cajamarca al momento de la muerte de Atahualpa
(Luis Andrade Reimers, La verdadera historia de Atahualpa, Quito, 1978, 104 y ss.; recuerda una carta del licenciado
Gaspar de Espinosa al rey, de esa fecha, que confirma la presencia de Mena en aquella ciudad de Tierra Firme); tal
cosa arroja ms serias dudas sobre la calidad de la descripcin que hace Mena de la ejecucin de Atahualpa, pero
podra no tener mayor importancia para definir la autora de la Relacin.
32
En aos recientes, Jos Mara Arguedas precis que Inca quera decir modelo originante de todo ser, es decir
arquetipo (Arguedas, Jos Mara, Taki Parwa y la poesa quechua de la Repblica, Letras Peruanas, IV, 12 [pp. 73-
75], Lima, 1955). Estudios posteriores precisan mejor conceptos similares: Jorge Flores Ochoa, Enqa, enqaychu, illa y
khuya rumi. Aspectos mgico-religiosos entre pastores, Journal de la Socit des Amricanistes, LXIII (245-262),
Paris, 1976, y Grald Taylor, Camay, Camac et Camasca dans
le manuscrit quechua de Huarochir, Journal de la Socit des Amricanistes, LXIII (231- 244), Paris, 1976.
33
Annimo [atribuido a Miguel de Estete]: Carlos A. Larrea, ed. El descubrimiento y la conquista del Per. Relacin
indita de Miguel de Estete, Separata del Boletn de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Histricos Americanos, I, 3,
Quito, 1918, posiblemente terminada de escribir en 1542. Cfr. nueva edicin en Alberto Mario Salas, ed, Crnicas
iniciales de la conquista del Per, Plus Ultra, Buenos Aires, 1987 (253-320); la ed. del presunto Estete est a cargo de
Miguel Alberto Gurin, la frase aludida en p. 317. Cfr., adems, Pease G.Y., Franklin, Nota sobre la Noticia del Per,
Cultures et Socits. Andes et Mso-amrique. Mlanges en hommage Pierre Duviols, Raquel Thiercelin editora, II
(633-642), Aix-en-Provence.
D Do om mi in ng go o d de e S Sa an nt to o T To om m s s p pr re ep pa ar ra ab ba a t ta an nt to o s su u G Gr ra am m t ti ic ca a c co om mo o s su u V Vo oc ca ab bu ul la ar ri io o q qu ue ec ch hu ua as s, , q qu ue e
s se er r a an n p pu ub bl li ic ca ad do os s e en n l la a d d c ca ad da a s si ig gu ui ie en nt te e a a l la a f fi in na al li iz za ac ci i n n d de e l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l
P Pe er r ; ; C Ci ie ez za a d de ej ja a c co on ns st ta an nc ci ia a e es sp pe ec c f fi ic ca a d de e q qu ue e l lo o c co on no oc ci i y y t tr ra at t : : e el l q qu ua al l e es s u un no o d de e l lo os s q qu ue e
b bi ie en n s sa ab be en n l la a l le en ng gu ua a y y q qu ue e a a e es st ta ad do o m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e en nt tr re e e es st to os s I In nd di io os s, , d do oc ct tr ri in n n nd do ol lo os s e en n l la as s
c co os sa as s d de e n nu ue es st tr ra a s sa an nc ct ta a f fe ee e c ca at th h l li ic ca a. .. .. . . . P Pe er ro o t ta am mb bi i n n s se e d de ej ja a e en nt tr re ev ve er r e en n l la a u un ni id da ad d d de e
c cr ri it te er ri io os s q qu ue e a al ll l s se e a al lc ca an nz za a, , l la a f fo or rm ma a c co om mo o l lo os s e es sp pa a o ol le es s i in nt te er rp pr re et ta ar ro on n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e
p po od d a an n p pr ro op po or rc ci io on na ar rl le es s l lo os s h ho om mb br re es s a an nd di in no os s d de es sp pu u s s d de e v va ar ri ia as s d d c ca ad da as s d de e e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to o d de e
l lo os s p pr ri im me er ro os s e en n l la a r re eg gi i n n. .
D De e e es st ta a f fo or rm ma a, , l la a e el la ab bo or ra ac ci i n n d de e u un na a h hi is st to or ri ia a i in nc ca ai ic ca a t tr ra aj jo o c co on ns si ig go o p pr ro ob bl le em ma as s s si im mi il la ar re es s a a l lo os s
q qu ue e d di iv ve er rs so os s e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s h ha an n d de et te ec ct ta ad do o e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de el l m mu un nd do o e en n e el l c ca am mi in no o h ha ac ci ia a l la a
h hi is st to or ri ia a q qu ue e h ha a s su up pu ue es st to o s su u i in nc co or rp po or ra ac ci i n n a a O Oc cc ci id de en nt te e: : l lo os s m mi it to os s f fu ue er ro on n c co on nv ve er rt ti id do os s e en n
a al le eg go or r a as s, , e es s d de ec ci ir r, , e en n h hi is st to or ri ia as s f fa al ls sa as s, , c co on ns si id de er ra ad da as s t t p pi ic co os s l li it te er ra ar ri io os s y y, , c co om mo o t ta al le es s, , i in no oc cu uo os s. .
L Lo os s m mi is sm mo os s c cr ri it te er ri io os s q qu ue e p pr ro oh hi ib b a an n i in n t ti il lm me en nt te e l la a e ex xp po or rt ta ac ci i n n h ha ac ci ia a A Am m r ri ic ca a d de e l lo os s l li ib br ro os s d de e
c ca ab ba al ll le er r a as s p po or r p pr ro of fa an no os s , , s se e o op po on n a an n a a l la a f fi ic cc ci i n n p po or r f fr r v vo ol la a c cu ua an nd do o m me en no os s. . A Al l h hi is st to or ri iz za ar r l lo os s
m mi it to os s a an nd di in no os s, , t tr ra at t n nd do ol lo os s c co om mo o f f b bu ul la as s, , q qu ui iz z s s m mo or ra al le es s p pe er ro o n no o n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e v ve er rd da ad de er ra as s, ,
s se e d de ej ja ab ba a e es sp pa ac ci io o p pa ar ra a d di is st ti in ng gu ui ir r l lo os s a as sp pe ec ct to os s q qu ue e p po od d a an n h hi is st to or ri iz za ar rs se e d de e a aq qu u l ll lo os s q qu ue e
q qu ue ed da ab ba an n c co on nd de en na ad do os s a al l u un ni iv ve er rs so o d de e l la as s h hi is st to or ri ia as s f fa al ls sa as s. . A Aq qu ue el ll lo os s p pu un nt to os s h hi is st to or ri iz za ab bl le es s e er ra an n, ,
c ci ie er rt ta am me en nt te e, , l lo os s q qu ue e p po od d a an n i in ng gr re es sa ar r d de en nt tr ro o d de e l la a n no oc ci i n n e eu ur ro op pe eo o- -c cr ri is st ti ia an na a d de e l la a h hi is st to or ri ia a
v vi ig ge en nt te e e en n e el l s si ig gl lo o X XV VI I. . P Pe er ro o j ju us st ta am me en nt te e e en n m me ed di io o d de e e es st ta a t ta ar re ea a, , v ve ec ci in na a a a l la a e ev va an ng ge el li iz za ac ci i n n
( (c co on ns si id de er ra ab ba a l la a c cr ri is st ti ia an ni iz za ac ci i n n d de e l la a h hi is st to or ri ia a, , i in nc cl lu uy ye en nd do o a ah ho or ra a a a l lo os s p pu ue eb bl lo os s c co on nq qu ui is st ta ad do os s) ), , l lo os s
c cr ro on ni is st ta as s n no o p pe en ns sa ar ro on n j ja am m s s e es sc cr ri ib bi ir r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e h hi is st to or ri ia a, , j ja am m s s f fi ic cc ci i n n, , n ni i s si iq qu ui ie er ra a c cu ua an nd do o
r re ed da ac ct ta ar ro on n e en n v ve er rs so o c ca as st te el ll la an no o. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o a al lc ca an nz za a e en n l la a o ob br ra a d de e P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n u un na a
d di im me en ns si i n n c co on nc cr re et ta a y y r re ec co on no oc ci id da a. . S Se e a an na al li iz za a e en n l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r u un na a
v vi is si i n n e es sp pe ec c f fi ic ca a d de e l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o, , a a l la a c cu ua al l s se e d da a i in ni ic ci io o c co on n e el l r re el la at to o d de el l m mi it to o d de e
o or rd de en na ac ci i n n d de el l m mu un nd do o, , q qu ue e e en n l lo os s A An nd de es s s su ur re e o os s s se e i id de en nt ti if fi ic ca a c co on n W Wi ir ra aq qo oc ch ha a, , u un na a d di iv vi in ni id da ad d
q qu ue e s sa al li i d de el l l la ag go o T Ti it ti ic ca ac ca a; ; T Ti ic ci iv vi ir ra ac co oc ch ha a a ap pa ar re ec ce e c co om mo o u un na a v ve er rs si i n n q qu ue e p po od dr r a a c co on nf fu un nd di ir rs se e c co on n
e el l a ap p s st to ol l q qu ue e h ha ab br r a a l ll le eg ga ad do o a a A Am m r ri ic ca a e en n l lo os s t ti ie em mp po os s d de e C Cr ri is st to o. .
E Es st ta a l lt ti im ma a o op pi in ni i n n m mu uy y d de e m mo od da a e en n l lo os s t ti ie em mp po os s d de e C Ci ie ez za a y y a au un n d de es sp pu u s s , , n no o f fu ue e d de el l
p pa ar re ec ce er r d de e n nu ue es st tr ro o c cr ro on ni is st ta a y y, , c cu ua an nd do o l le e c co om me en nt ta ar ro on n a ac ce er rc ca a d de e u un na a i im ma ag ge en n q qu ue e s se e h ha al ll la ab ba a e en n
C Ca ac ch ha a h ho oy y R Ra aq qc ch hi i, , a al l S Su ur r d de el l C Cu uz zc co o f fu ue e a a v ve er rl lo o e e i in nf fo or rm m : :
Y Yo o p pa as sa an nd do o p po or r a aq qu ue el ll la as s p pr ro ov vi in n i ia as s f fu ui i a a v ve er r e es st te e y yd do ol lo o p po or rq qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s p pu ub bl li ic ca an n y y
a af fi ir rm ma an n q qu ue e p po od dr r a a s se er r a al lg g n nd d a ap p s st to ol l; ; y y a au un n a a m mu uc ch ho os s o oy y d de ez zi ir r q qu ue e t te en n a a q qu ue en nt ta as s e en n l la as s
m ma an no os s, , l lo o, , c cu ua al l e es s b bu ul lr ra a, , s si i y yo o n no o t te en n a a l lo os s o oj jo os s i ie eg go os s, , p po or rq qu ue e a au un nq qu ue e m mu uc ch ho o l lo o m mi ir r n nu un nc ca a
p pu ud de e v ve er r t ta al l n ni i m m s s d de e q qu ue e t te en n a a p pu ue es st ta as s l la as s m ma an no os s e en n i im ma a d de e l lo os s q qu ua ad dr ra al le es s [ [s si ic c] ] e en nr ro os sc ca ad do os s
l lo os s b br ra a o os s y y p po or r l la a s si in nt tu ur ra a s se e a al le es s q qu ue e d de eb br r a an n s si in ni if fi ic ca ar r c co om mo o q qu ue e l la a r ro op pa a q qu ue e t te en n a a s se e p pr re en nd d a a
c co on n b bo ot to on ne es s. . S Si i s st te e o o e el l o ot tr ro o f fu ue e a al lg gu un no o d de e l lo os s g gl lo or ri io os so os s a ap p s st to ol le es s q qu ue e e en n e el l t ti ie em mp po o d de e s su u
p pr re ed di ic ca a i i n n p pa as sa ar ro on n a a e es st ta as s p pa ar rt te es s, , D Di io os s t to od do op po od de er ro os so o l lo o s sa ab be e, , q qu ue e y yo o n no o s s q qu ue e s so ob br re e e es st to o
m me e c cr re ea a m m s s d de e q qu ue e a a m mi i v ve er r, , s si i f fu ue er ra a a ap p s st to ol l, , o ob br ra ar ra a c co on n e el l p po od de er r d de e D Di io os s s su u p pr re ed di ic ca ac ci i n n e en n
e es st ta as s j je en nt te es s, , q qu ue e s so on n s si in np pl le es s y y d de e p po oc ca a m ma al li i i ia a y y q qu ue ed da ar ra a r re el li iq qu ui ia a d de el ll lo o o o e en n l la as s E Es sc cr ri ip pt tu ur ra as s
s sa ac cr ra as s l lo o h ha al ll l r ra am mo os s e es sc cr ri it to o. .. .. .
3 34 4

E El l a as su un nt to o d de e l la a p pr ro ob ba ab bl le e v ve en ni id da a d de e u un n a ap p s st to ol l e er ra a e en nt to on nc ce es s d di is sc cu us si i n n i im mp po or rt ta an nt te e, , y y s su u
i id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n c co on n l la as s d di iv vi in ni id da ad de es s r re ec co or rd da ad da as s e en n l lo os s m mi it to os s d de e f fu un nd da ac ci i n n a an nd di in no os s e er ra a f fr re ec cu ue en nt te e
c co om mo o l lo o h ha ab b a a s si id do o t ta am mb bi i n n e en n M M x xi ic co o. . E Es st te e c co on nt te ex xt to o f fo or rm ma ab ba a p pa ar rt te e d de e l la a l l n ne ea a g ge en ne er ra al l d de el l
m me es si ia an ni is sm mo o d de e a aq qu ue el ll lo os s t ti ie em mp po os s, , e ej je em mp pl li if fi ic ca ad do o e en n l la a a ac ct ti it tu ud d f fr ra an nc ci is sc ca an na a e en n l la a e ev va an ng ge el li iz za ac ci i n n
i in ni ic ci ia al l t ta an nt to o e en n M M x xi ic co o c co om mo o e en n e el l P Pe er r . . S Se e s sa ab be e q qu ue e l lo os s f fr ra an nc ci is sc ca an no os s, , e en nt tr re e o ot tr ra as s r rd de en ne es s d de e
f fr ra ai il le es s d de el l s si ig gl lo o X XV VI I s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n i in nf fl lu ui id do os s p po or r l la as s i id de ea as s d de e l lo os s d di iv vu ul lg ga ad do or re es s d de e l la as s t te es si is s
m me ed di ie ev va al le es s d de e J Jo oa aq qu u n n d de e F Fi io or re e, , e el l a ab ba ad d c ca al la ab br r s s q qu ue e h ha ab b a a p pr ro op pu ue es st to o u un na a d di iv vi is si i n n d de e l la a
h hi is st to or ri ia a e en n e el l r re ei in no o d de el l P Pa ad dr re e, , e el l d de el l H Hi ij jo o y y e el l d de el l E Es sp p r ri it tu u, , r re ep pl la an nt te ea an nd do o c cr ri it te er ri io os s a ac ce er rc ca a d de e l la a
i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n d de e l lo os s t te ex xt to os s a ap po oc ca al l p pt ti ic co os s. . D Di if fu un nd di id da as s s su us s i id de ea as s e en n t t r rm mi in no os s l li in nd da an nt te es s c co on n l la a
h he et te er ro od do ox xi ia a, , f fu ue er ro on n a ac co og gi id da as s p po or r r rd de en ne es s r re el li ig gi io os sa as s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n t to or rn no o a a l la a p pr ro op pu ue es st ta a d de el l
r re ei in no o d de el l E Es sp p r ri it tu u d do on nd de e l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s p pe er rf fe ec ct to os s s se er r a an n f fr ra ai il le es s , , y y e en n t to or rn no o a a l la as s n no oc ci io on ne es s d de e
l la a p pe er rf fe ec cc ci i n n l lo og gr ra ad da a p po or r l la a p po ob br re ez za a, , t ta an n c ca ar ra a a a l lo os s i id de ea al le es s f fr ra an nc ci is sc ca an no os s. .
E En n e el l P Pe er r , , y y p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e e en n l lo os s p pr ro op pi io os s t ti ie em mp po os s d de e C Ci ie ez za a, , l lo os s f fr ra an nc ci is sc ca an no os s d de es sa ar rr ro ol ll la ab ba an n
s su u a ap po os st to ol la ad do o d de e s si im mi il la ar r m ma an ne er ra a a a l la a e ef fe ec ct tu ua ad da a e en n M M x xi ic co o; ; f fu un nd da ab ba an n c co on nv ve en nt to os s r ru ur ra al le es s: : e en n e el l
v va al ll le e d de e J Ja au uj ja a h hu ub bo o f fr ra an nc ci is sc ca an no os s d de es sd de e 1 15 53 34 4, , y y e en n 1 15 54 48 8 e es st ta ab ba a f fu un nd da ad do o s su u c co on nv ve en nt to o; ; e en n
H Hu u n nu uc co o s se e h ha al ll la ab ba an n d de es sd de e 1 15 54 42 2 e el l c co on nv ve en nt to o d de ef fi in ni it ti iv vo o s se e f fu un nd d e en n 1 15 55 52 2 , , d de es sp pu u s s h hu ub bo o u un n
c co on nv ve en nt to o e en n G Gu ua am ma an ng ga a y y l la as s d do oc ct tr ri in na as s d de ep pe en nd di ie en nt te es s d de e e es st to os s e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to os s e er ra an n m mu uc ch ha as s. .

34
Cieza de Len, Crnica, parte segunda, cap. V.
L Lo o i in nt te er re es sa an nt te e e es s q qu ue e e en n n nu ue es st tr ro os s d d a as s s se e p pu ue ed de e e en nc co on nt tr ra ar r a a n n i im mp po or rt ta an nt te es s t te es st ti im mo on ni io os s d de e l la a
v ve er rs si i n n a ap po oc ca al l p pt ti ic ca a d de e l la as s t tr re es s e ed da ad de es s d de el l m mu un nd do o o or ri ig gi in na ad da a e en n l la as s p pr ro op pu ue es st ta as s d de e J Jo oa aq qu u n n d de e
F Fi io or re e e en n l la a r re el li ig gi io os si id da ad d p po op pu ul la ar r d de e l la a z zo on na a c ce en nt tr ra al l d de el l P Pe er r a ac ct tu ua al l, , e en nm ma ar rc ca ad da a p po or r l lo os s c co on nv ve en nt to os s
a al lu ud di id do os s
3 35 5
. . L La a d di is sc cu us si i n n a ac ce er rc ca a d de e l la a e ev va an ng ge el li iz za ac ci i n n e en n t ti ie em mp po os s d de e l lo os s A Ap p s st to ol le es s, , a as s c co om mo o l la a
p pr re ec ci is si i n n d de e q qu ue e l lo os s p pr ri im me er ro os s a am me er ri ic ca an no os s e er ra an n h hi ij jo os s o o n ni ie et to os s d de e N No o t tu uv vo o g gr ra an n i im mp po or rt ta an nc ci ia a
h ha as st ta a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o m m s s t ta ar rd de e: : e en n p pl le en no o s si ig gl lo o X XV VI II I s se e e ed di it ta ar ro on n a au un n m mu uc ch ho os s l li ib br ro os s a al l r re es sp pe ec ct to o, ,
y y t to od da av v a a e en n l la a s si ig gu ui ie en nt te e c ce en nt tu ur ri ia a l lo os s c co om me en nt ta ar ri io os s a a a ad di id do os s a a o ob br ra as s d di iv ve er rs sa as s p po or r a au ut to or re es s o o
e ed di it to or re es s c co om mo o A An nd dr r s s G Go on nz z l le ez z d de e B Ba ar rc ci ia a c co om mp pr ru ue eb ba an n l la a v vi ig ge en nc ci ia a d de e t ta al le es s i id de ea as s. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de e l lo os s I In nc ca as s a ad dq qu ui ir r a a g gr ra an n i im mp po or rt ta an nc ci ia a e en n l lo os s m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e s se e e el la ab bo or ra ab ba a l la a
o ob br ra a d de e C Ci ie ez za a, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p po or rq qu ue e, , s si i b bi ie en n d de eb b a a f fu un nd da ar rs se e l la a l le eg gi it ti im mi id da ad d d de e l la a C Co on nq qu ui is st ta a, , e en n
p pa ar rt te e e en n l la a i il le eg gi it ti im mi id da ad d d de el l l lt ti im mo o I In nc ca a A At ta ah hu ua al lp pa a, , c ca ap pt tu ur ra ad do o y y e ej je ec cu ut ta ad do o e en n C Ca aj ja am ma ar rc ca a, , l la a
m ma ay yo or r g gl lo or ri ia a d de e l lo os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s c co om mo o t ta am mb bi i n n l la a d de el l C C s sa ar r e es sp pa a o ol l, , C Ca ar rl lo os s V V r re ep po os sa ab ba a
f fi ir rm me em me en nt te e s so ob br re e l la a g gr ra an nd de ez za a p po ol l t ti ic ca a d de el l r re ei in no o o o i im mp pe er ri io o p pa al la ab br ra a q qu ue e h hi iz zo o f fa am ma a
c co on nq qu ui is st ta ad do o. . P Po or r e es so o l lo os s c cr ro on ni is st ta as s b bu us sc ca ar ro on n i in nf fo or rm ma ac ci i n n a ac ce er rc ca a d de e l la a a an nt ti ig g e ed da ad d y y g gr ra an nd de ez za a d de e
l lo os s I In nc ca as s d de el l C Cu uz zc co o; ; i id de en nt ti if fi ic ca ar ro on n e el l C Cu uz zc co o m mi is sm mo o c co on n o ot tr ra a R Ro om ma a C Ci ie ez za a l lo o h hi iz zo o r re ep pe et ti id da as s
v ve ec ce es s, , a al l h ha ab bl la ar r d de e l lo os s c ca am mi in no os s i in nc ca ai ic co os s, , p po or r e ej je em mp pl lo o. . N No o s so ol la am me en nt te e a al ll l s se e h hi iz zo o v vi is si ib bl le e l la a
a as si id du ua a i id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n d de e l la a p pr re es st ta an nc ci ia a i in nc ca ai ic ca a c co on n l la a r ro om ma an na a, , f fu ue e e en n r re ea al li id da ad d u un n c cr ri it te er ri io o m mu uy y
e ex xt te en nd di id do o q qu ue e s se e e em mp pl le e , , a ad de em m s s, , n no o s so ol la am me en nt te e e en n r re el la ac ci i n n a a l lo os s I In nc ca as s s si in no o a a l la as s d di if fe er re en nt te es s
o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s t tn ni ic ca as s o o p po ol l t ti ic ca as s a am me er ri ic ca an na as s
3 36 6
. .

L LA A D DI IF FU US SI I N N D DE E L LA A O OB BR RA A D DE E C CI IE EZ ZA A

E El l c co on nt tr ra at to o d de e e ed di ic ci i n n e es st ti ip pu ul la ab ba a 1 1. .0 05 50 0 e ej je em mp pl la ar re es s; ; M Ma ar rt t n n d de e M Mo on nt te es sd do oc ca a, , i im mp pr re es so or r
s se ev vi il ll la an no o, , e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e l la a t ta ar re ea a. . E El l t te es st ta am me en nt to o d de e C Ci ie ez za a, , u un n a a o o d de es sp pu u s s d de e l la a e ed di ic ci i n n, ,
s se e a al la ab ba a l li ib br ro os s e en n p po od de er r d de e l li ib br re er ro os s, , p pe er ro o s se e h ha a a ac ce ep pt ta ad do o s si ie em mp pr re e q qu ue e e el l p pr ro op pi io o C Ci ie ez za a d de e L Le e n n
p pr re ep pa ar r l lo os s m ma at te er ri ia al le es s p pa ar ra a l la a s se eg gu un nd da a e ed di ic ci i n n d de e A Am mb be er re es s, , d do on nd de e c co or rr ri ig gi i e er rr ro or re es s d de e l la a
p pr ri im me er ra a i im mp pr re es si i n n. .
A Al l h ha ac ce er rs se e l la a s se eg gu un nd da a t ta an n s s l lo o u un n a a o o d de es sp pu u s s d de e l la a p pr ri im me er ra a, , s se e d de em mu ue es st tr ra a l la a r ra ap pi id de ez z c co on n
q qu ue e s se e a ag go ot t s st ta a. . L La a l li is st ta a b bi ib bl li io og gr r f fi ic ca a a an no ot ta ad da a m m s s a ad de el la an nt te e s se e a al la a l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s e ed di ic ci io on ne es s y y
s su u r r p pi id da a d di if fu us si i n n e en n e el l p pr ro op pi io o s si ig gl lo o X XV VI I e es s v vi is si ib bl le e. .
L La a o ob br ra a c ci ir rc cu ul l n no o s s l lo o e en n E Es sp pa a a a, , s si in no o e en n A Am m r ri ic ca a, , n no o l ll le eg g , , s si in n e em mb ba ar rg go o, , a a m ma an no os s d de e
G Gu ua am m n n P Po om ma a ( (q qu ui ie en n s s c co on no oc ci i o ot tr ro os s t te ex xt to os s d de e c cr ro on ni is st ta as s, , c co om mo o M Ma ar rt t n n d de e M Mu ur r a a, , M Mi ig gu ue el l
C Ca ab be el ll lo o B Ba al lb bo oa a o o A Ag gu us st t n n d de e Z Z r ra at te e) ). . A Ap pa ar rt te e d de e L La as s C Ca as sa as s, , l lo o c ci it ta ar ro on n m m l lt ti ip pl le es s a au ut to or re es s, ,
m mu ul lt ti ip pl li ic c n nd do os se e l la as s e ed di ic ci io on ne es s d de e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e e en n A Am mb be er re es s, , R Ro om ma a, , V Ve en ne ec ci ia a o o L Lo on nd dr re es s. . C Co om mo o
l la a s se eg gu un nd da a n no o s se e i im mp pr ri im mi i q qu ue ed da a p po or r d de el la an nt te e u un n e es st tu ud di io o c cu ui id da ad do os so o d de e l lo os s a au ut to or re es s q qu ue e s se e
o oc cu up pa ar ro on n d de e l lo os s A An nd de es s e en n E Es sp pa a a a, , p pu ue es s s se e h ha a v vi is st to o q qu ue e h hu ub bo o c co op pi ia as s m ma an nu us sc cr ri it ta as s d de e e es sa a
s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e c ci ir rc cu ul la an nd do o p po or r l la a E Es sp pa a a a a am me er ri ic ca an ni is st ta a d de e e en nt to on nc ce es s. .
A As s , , C Ci ie ez za a d de e L Le e n n, , h ho om mb br re e a ac ct ti iv vo o e en n s su us s t ti ie em mp po os s e en n l lo os s A An nd de es s, , d de ej j u un na a h hi is st to or ri ia a, ,
o oc cu up p n nd do os se e d de e s su u m mu un nd do o y y d de e s su u g ge en nt te e, , q qu ue e l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a A Ay ya ac cu uc ch ho o r re ec co og ge e h ho oy y e en n s su us s d do os s
p pr ri im me er ra as s p pa ar rt te es s. .

F Fr ra an nk kl li in n P Pe ea as se e G G. .Y Y. .
A Ab br ri il l d de e 1 19 99 94 4









35
Antonino Tibesar, Comienzos de los franciscanos en el Per; prl. de Vctor Andrs Belaunde, trad. Jorge Narvez
Muoz, Centro de Estudios Teolgicos de la Amazona, Iquitos, 1991; Fernando Fuenzalida, El mundo de los gentiles y
las tres eras de la Creacin, Revista de la Universidad Catlica. Nueva Serie, 2 (59-84), Lima, 1977. Sobre las ideas
apocalpticas en la evangelizacin mexicana v. John Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo,
trad. de Josefina Vzquez, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico, 1972; tambin Georges Baudot, Utopa
e historia en Mxico. Los primeros cronistas de la civilizacin mexicana (1520-1569), trad. Vicente Gonzlez
Loscertales, Espasa-Calpe, Madrid, 1987.
36
Jaime Gonzlez, La idea de Roma en la Historiografa Indiana (1492-1550), Consejo Superior de Investigaciones
Cientficas, Madrid, 1981.
C CR RI IT TE ER RI IO O D DE E E ES ST TA A E ED DI IC CI I N N

L La a p pr re es se en nt te e e ed di ic ci i n n s se e b ba as sa a e en n l la a p pu ub bl li ic ca ad da a p po or r l la a P Po on nt ti if fi ic ci ia a U Un ni iv ve er rs si id da ad d C Ca at t l li ic ca a d de el l P Pe er r . . L La a
p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de e l la a C Cr r n ni ic ca a d de el l P Pe er r p pr ro ov vi ie en ne e d de e l la a e ed di ic ci i n n p pr r n nc ci ip pe e d de e l la a m mi is sm ma a ( (S Se ev vi il ll la a, ,
1 15 55 53 3) ), , y y l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e, , d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de e l la a B Bi ib bl li io ot te ec ca a A Ap po os st t l li ic ca a V Va at ti ic ca an na a, , e ed di it ta ad do o p po or r
F Fr ra an nc ce es sc ca a C Ca an nt t e en n l la a c ci it ta ad da a e ed di ic ci i n n d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d C Ca at t l li ic ca a l li im me e a a ( (1 19 98 85 5) ). . S Se e h ha a r re es sp pe et ta ad do o
s si ie em mp pr re e e el l t tr ra ab ba aj jo o h he ec ch ho o p po or r F Fr ra an nk kl li in n P Pe ea as se e. .
L La a o or rt to og gr ra af f a a d de e a al lg gu un no os s t t r rm mi in no os s h ha a s si id do o a ac ct tu ua al li iz za ad da a, , p pa ar ra a f fa ac ci il li it ta ar r l la a c co om mp pr re en ns si i n n d de e l la a
l le ec ct tu ur ra a, , d de ej ja an nd do o i in nv va ar ri ia ab bl le es s o ot tr ro os s d de e f f c ci il l c co om mp pr re en ns si i n n. . S Se e h ha an n a a a ad di id do o n no ot ta as s e ex xp pl li ic ca at ti iv va as s d de e
t t r rm mi in no os s e ep po oc ca al le es s y y s se e h ha an n c co or rr re eg gi id do o l la as s o om mi is si io on ne es s o o r re ei it te er ra ac ci io on ne es s e en n l la a n nu um me er ra ac ci i n n
c co on ns se ec cu ut ti iv va a d de e l lo os s c ca ap p t tu ul lo os s. . D De el l P Pr ro oe em mi io o s se e h ha an n s su up pr ri im mi id do o l la as s p p g gi in na as s r re ef fe er ri id da as s a a l la a T Te er rc ce er ra a y y
C Cu ua ar rt ta a p pa ar rt te es s d de e l la a C Cr r n ni ic ca a, , q qu ue e e en n e es st ta a e ed di ic ci i n n n no o s se e i in nc cl lu uy ye en n. .
D Da ad da a l la a d di iv ve er rs sa a p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a d de e a am mb bo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s, , l la as s a ac ct tu ua al li iz za ac ci io on ne es s o or rt to og gr r f fi ic ca as s s so on n
d di if fe er re en nt te es s, , s si ie en nd do o l la a d de e l la a S Se eg gu un nd da a p pa ar rt te e m mu uc ch ho o m m s s c co om mp pl le et ta a. . S Se e h ha an n c co on ns se er rv va ad do o l la as s
c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s o or rt to og gr r f fi ic ca as s d de e l la a P Pr ri im me er ra a p pa ar rt te e, , e ev vi it ta an nd do o, , e en n l la a m me ed di id da a d de e l lo o p po os si ib bl le e, , t to od da a
i in nt te er rv ve en nc ci i n n q qu ue e i im mp pi id da a a al l l le ec ct to or r u un n a ac ce er rc ca am mi ie en nt to o d de e p pr ri im me er ra a m ma an no o a a l la a r ri iq qu ue ez za a e ex xp pr re es si iv va a d de e
q qu ui ie en n f fu ue er ra a l ll la am ma ad do o e el l P Pr r n nc ci ip pe e d de e l lo os s c cr ro on ni is st ta as s. . D De e e es st ta a m ma an ne er ra a, , e el l l le ec ct to or r p po od dr r a ac ce er rc ca ar rs se e a a
C Ci ie ez za a d de e L Le e n n e en n d di is st ti in nt ta as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de el l i id di io om ma a s se eg g n n l la a p pa ar rt te e: : u un na a, , e en n u un n e es sp pa a o ol l
c ce er rc ca an no o d de el l t ti ie em mp po o v vi iv vi id do o p po or r e el l c cr ro on ni is st ta a; ; y y o ot tr ra a, , e en n u un no o m m s s c co on nt te em mp po or r n ne eo o. .

B B. .A A. .

C CR R N NI IC CA A D DE EL L P PE ER R E EL L S SE E O OR R O O D DE E L LO OS S I IN NC CA AS S

P PA AR RT TE E P PR RI IM ME ER RA A
D DE E L LA A C CR R N NI IC CA A D DE EL L P PE ER R

q qu ue e t tr ra at ta a d de e l la a d de em ma ar rc ca ac ci i n n d de e s su us s p pr ro ov vi in nc ci ia as s: : l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de e e el ll la as s. . L La as s f fu un nd da ac ci io on ne es s d de e l la as s
n nu ue ev va as s c ci iu ud da ad de es s. .
L Lo os s r ri it to os s y y c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s i in nd di io os s. . Y Y o ot tr ra as s c co os sa as s e ex xt tr ra a a as s d di ig gn na as s d de e s se er r s sa ab bi id da as s. . H He ec ch ha a p po or r
P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a d de e L Le e n n, , v ve ec ci in no o d de e S Se ev vi il ll la a

1 15 55 53 3

C Co on n p pr ri iv vi il le eg gi io o R Re ea al l


E EL L P PR R N NC CI IP PE E

P PO OR R C CU UA AN NT TO O p po or r p pa ar rt te e d de e v vo os s P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a v ve ec ci in no o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Se ev vi il ll la a m me e h ha a s si id do o h he ec ch ha a
r re el la ac ci i n n, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e v vo os s h ha ab b a ad de es s r re es si id di id do o m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r , ,
s si ir rv vi i n nd do on no os s c co on n v vu ue es st tr ra as s a ar rm ma as s y y c ca ab ba al ll lo o y y h ha ac ci ie en nd da a e en n l la as s g gu ue er rr ra as s y y c co on nq qu ui is st ta as s y y
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s q qu ue e s se e o of fr re ec ci ie er ro on n e en n e el l t ti ie em mp po o q qu ue e e en n l la as s d di ic ch ha as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s r re es si id di is st te ei is s; ; y y p pa ar ra a
n no os s m m s s s se er rv vi ir r d de e m m s s d de e l lo o s su us so od di ic ch ho o o os s o oc cu up pa as st te ei is s e en n e es sc cr ri ib bi ir r y y o or rd de en na ar r u un n l li ib br ro o q qu ue e t tr ra at ta a d de e
l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la as s d di ic ch ha as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r , , y y d de e l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e l la as s c ci iu ud da ad de es s y y p pu ue eb bl lo os s d de e
e el ll la as s y y c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la as s d di ic ch ha as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . E En n q qu ue e h ha ab b i is s g ga as st ta ad do o
m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , p pa as sa an nd do o g gr ra an nd de e t tr ra ab ba aj jo o, , a as s e en n a an nd da ar r p po or r l la as s d di ic ch ha as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s p pa ar ra a m me ej jo or r
h ha ac ce er r l la a d di ic ch ha a d de es sc cr ri ip pc ci i n n, , c co om mo o e en n o or rd de en na ar r y y e es sc cr ri ib bi ir r e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o. . S Su up pl li ic c n nd do om me e o os s d di ie es se e
l li ic ce en nc ci ia a p pa ar ra a l lo o i im mp pr ri im mi ir r: : p pr ro ov ve ey ye en nd do o, , q qu ue e p po or r t ti ie em mp po o d de e v ve ei in nt te e a a o os s o ot tr ra a n ni in ng gu un na a p pe er rs so on na a n no o
l lo o p pu ud di ie es se e i im mp pr ri im mi ir r s si in no o v vo os s, , o o q qu ui ie en n v vu ue es st tr ro o p po od de er r h hu ub bi ie er re e: : o o c co om mo o l la a m mi i m me er rc ce ed d f fu ue es se e. . E E y yo o
a ac ca at ta an nd do o l lo o s su us so o d di ic ch ho o, , y y q qu ue e e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o f fu ue e v vi is st to o y y e ex xa am mi in na ad do o e en n e el l C Co on ns se ej jo o d de el l E Em mp pe er ra ad do or r
y y r re ey y m mi i s se e o or r, , p po or r v vo os s h ha ac ce er r b bi ie en n y y m me er rc ce ed d t t v ve el lo o p po or r b bi ie en n. . P Po or r e en nd de e p po or r l la a p pr re es se en nt te e d do oy y
l li ic ce en nc ci ia a y y f fa ac cu ul lt ta ad d a a v vo os s e el l d di ic ch ho o P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a, , o o a a q qu ui ie en n v vu ue es st tr ro o p po od de er r h hu ub bi ie er re e, , p pa ar ra a q qu ue e p po or r
t ti ie em mp po o y y e es sp pa ac ci io o d de e q qu ui in nc ce e a a o os s p pr ri im me er ro os s s si ig gu ui ie en nt te es s, , q qu ue e c co or rr ra an n y y s se e c cu ue en nt te en n d de es sd de e e el l d d a a d de e
l la a d da at ta a d de e e es st ta a m mi i c c d du ul la a e en n a ad de el la an nt te e, , p po od d i is s i im mp pr ri im mi ir r e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o. . Y Y t to od do os s l lo os s v vo ol l m me en ne es s
q qu ue e a as s i im mp pr ri im mi i r re ed de es s l lo os s p po od d i is s v ve en nd de er r e en n t to od do os s l lo os s n nu ue es st tr ro os s r re ei in no os s y y s se e o or r o os s c co on n q qu ue e
d de es sp pu u s s d de e i im mp pr re es so o, , a an nt te es s q qu ue e s se e v ve en nd da a, , s se e t tr ra ai ig ga a a al l c co on ns se ej jo o, , p pa ar ra a q qu ue e e en n l l s se e t ta as se e a al l p pr re ec ci io o
e en n q qu ue e s se e h ha a d de e v ve en nd de er r. . Y Y m ma an nd do o y y d de ef fi ie en nd do o, , q qu ue e d du ur ra an nt te e e el l t ti ie em mp po o d de e l lo os s d di ic ch ho os s q qu ui in nc ce e a a o os s, ,
n ni in ng gu un na a n ni i a al lg gu un na as s p pe er rs so on na as s d de e e es st to os s n nu ue es st tr ro os s r re ei in no os s y y s se e o or r o os s s se ea an n o os sa ad do os s d de e i im mp pr ri im mi ir r e el l
d di ic ch ho o l li ib br ro o, , n ni i d de e v ve en nd de er r, , n ni i t tr ra ae er r a a v ve en nd de er r d de e f fu ue er ra a d de e e es st to os s r re ei in no os s, , s sa al lv vo o v vo os s e el l d di ic ch ho o P Pe ed dr ro o
d de e C Ci ie ez za a, , o o l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e e el l d di ic ch ho o v vu ue es st tr ro o p po od de er r p pa ar ra a e el ll lo o h hu ub bi ie er re en n. . S So o p pe en na a q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er ra a
o ot tr ra a p pe er rs so on na a o o p pe er rs so on na as s q qu ue e i im mp pr ri im mi ie er re en n, , o o v ve en nd di ie er re en n e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o, , o o l le e t tr ra aj je er re en n d de e f fu ue er ra a, , n no o
s si ie en nd do o d de e l lo os s q qu ue e v vo os s h hi ic ci i r re ed de es s i im mp pr ri im mi ir r, , p pi ie er rd da an n t to od do os s l lo os s q qu ue e h hu ub bi ie er re en n i im mp pr ri im mi id do o y y t tu uv vi ie er re en n
e en n s su u p po od de er r c co om mo o d di ic ch ho o e es s. . Y Y d de em m s s d de e e es st to o i in nc cu ur rr ra an n e en n p pe en na a d de e c ci in nc cu ue en nt ta a m mi il l m ma ar ra av ve ed d e es s. .
L La as s c cu ua al le es s d di ic ch ha as s p pe en na as s s se ea an n, , l la a m mi it ta ad d p pa ar ra a l la a c c m ma ar ra a d de e s su u m ma aj je es st ta ad d y y l la a o ot tr ra a m mi it ta ad d p pa ar ra a v vo os s
e el l d di ic ch ho o P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a. . Y Y m ma an nd do o a a l lo os s d de el l C Co on ns se ej jo o d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , p pr re es si id de en nt te es s e e o oi id do or re es s d de e
s su us s a au ud di ie en nc ci ia as s y y c ca an nc ci il ll le er r a as s, , a al lc ca al ld de es s, , a al lg gu ua ac ci il le es s d de e s su u c ca as sa a y y c co or rt te e y y c ca an nc ci il ll le er r a as s, , y y o ot tr ra as s
c cu ua al le es sq qu ui ie er r j ju us st ti ic ci ia as s y y j ju ue ec ce es s d de e t to od da as s l la as s c ci iu ud da ad de es s, , v vi il ll la as s y y l lu ug ga ar re es s d de e e es st to os s r re ei in no os s y y s se e o or r o os s
a an ns s d de e l lo os s q qu ue e a ah ho or ra a s so on n, , c co om mo o a a l lo os s q qu ue e s se er r n n d de e a aq qu u a ad de el la an nt te e: : q qu ue e g gu ua ar rd de en n y y c cu um mp pl la an n, , y y
h ha ag ga an n g gu ua ar rd da ar r y y c cu um mp pl li ir r e es st ta a m mi i c c d du ul la a y y l lo o e en n e el ll la a c co on nt te en ni id do o, , y y c co on nt tr ra a e el l t te en no or r y y f fo or rm ma a d de e e el ll la a
n no o v va ay ya an n n ni i p pa as se ee en n n ni i c co on ns si ie en nt ta an n i ir r n ni i p pa as sa ar r e en n t ti ie em mp po o a al lg gu un no o, , n ni i p po or r a al lg gu un na a m ma an ne er ra a, , d du ur ra an nt te e
e el l d di ic ch ho o t ti ie em mp po o d de e l lo os s d di ic ch ho os s q qu ui in nc ce e a a o os s, , s so o p pe en na a d de e l la a m mi i m me er rc ce ed d y y d de e d di ie ez z m mi il l m ma ar ra av ve ed d e es s
p pa ar ra a l la a c c m ma ar ra a y y f fi is sc co o d de e s su u m ma aj je es st ta ad d a a c ca ad da a u un no o q qu ue e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o h hi ic ci ie er re e. . F Fe ec ch ha a e en n M Mo on nz z n n a a
c ca at to or rc ce e d d a as s d de el l m me es s d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e m mi il l e e q qu ui in ni ie en nt to os s y y c ci in nc cu ue en nt ta a y y d do os s a a o os s. . Y Yo o e el l P Pr r n nc ci ip pe e. .
P Po or r m ma an nd da ad do o d de e s su u a al lt te ez za a, , J Ju ua an n V V z zq qu ue ez z. .
D Di io os se e p pr ri iv vi il le eg gi io o p pa ar ra a l lo os s r re ei in no os s y y e es st ta ad do os s d de e A Ar ra ag g n n p po or r l lo os s d di ic ch ho os s q qu ui in nc ce e a a o os s, , c co on nf fo or rm me e a a
l lo os s d de em m s s p pr ri iv vi il le eg gi io os s. .
T Ta as so os se e p po or r l lo os s s se e o or re es s d de el l c co on ns se ej jo o r re ea al l d de e s su u m ma aj je es st ta ad d e en n c ci in nc co o r re ea al le es s c ca ad da a l li ib br ro o e en n p pa ap pe el l. .



E EL L P PR R N NC CI IP PE E

P PO OR R C CU UA AN NT TO O d de e p pa ar rt te e d de e v vo os s P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a v ve ec ci in no o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Se ev vi il ll la a m me e h ha a s si id do o h he ec ch ha a
r re el la ac ci i n n, , q qu ue e v vo os s h ha ab b i is s h he ec ch ho o u un n l li ib br ro o q qu ue e t tr ra at ta a d de e l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r , , y y
d de e l la as s f fu un nd da ac ci io on ne es s d de e l la as s c ci iu ud da ad de es s, , y y r ri it to os s y y c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la as s d di ic ch ha as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . E En n q qu ue e h ha ab b i is s g ga as st ta ad do o m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , y y p pa as sa ad do o g gr ra an nd de e t tr ra ab ba aj jo o, , a an nd da an nd do o p po or r
a aq qu ue el ll la as s t ti ie er rr ra as s, , p pa ar ra a p po od de er r m me ej jo or r h ha ac ce er r l la a d di ic ch ha a d de es sc cr ri ip pc ci i n n. . S Su up pl li ic c n nd do om me e o os s d di ie es se e l li ic ce en nc ci ia a
p pa ar ra a i im mp pr ri im mi ir r e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o: : y y p pr ro ov ve ey y s se em mo os s q qu ue e p po or r t ti ie em mp po o d de e v ve ei in nt te e a a o os s o ot tr ro o n ni in ng gu un no o n no o l lo o
p pu ud di ie es se e i im mp pr ri im mi ir r e en n l la as s d di ic ch ha as s I In nd di ia as s s si in no o v vo os s, , o o q qu ui ie en n v vu ue es st tr ro o p po od de er r h hu ub bi ie es se e: : o o c co om mo o l la a m mi i
m me er rc ce ed d f fu ue es se e. . E E y yo o a ac ca at ta an nd do o l lo o s su us so o d di ic ch ho o y y q qu ue e h ha a s si id do o v vi is st to o e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o p po or r a al lg gu un no os s d de el l
C Co on ns se ej jo o d de e l la as s I In nd di ia as s d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , y y l lo o h he e h ha ab bi id do o p po or r b bi ie en n. . P Po or r e en nd de e p po or r l la a p pr re es se en nt te e d do oy y
l li ic ce en nc ci ia a y y f fa ac cu ul lt ta ad d a a v vo os s e el l d di ic ch ho o P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a, , o o a a q qu ui ie en n v vu ue es st tr ro o p po od de er r h hu ub bi ie er re e, , p pa ar ra a q qu ue e p po or r
t ti ie em mp po o y y e es sp pa ac ci io o d de e q qu ui in nc ce e a a o os s p pr ri im me er ro os s s si ig gu ui ie en nt te es s, , q qu ue e c co or rr ra an n y y s se e c cu ue en nt te en n d de es sd de e e el l d d a a d de e
l la a d da at ta a d de e e es st ta a m mi i c c d du ul la a e en n a ad de el la an nt te e, , p po od d i is s i im mp pr ri im mi ir r e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o e en n l la as s I In nd di ia as s, , i is sl la as s, , y y
T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e d de el l m ma ar r o oc c a an no o. . Y Y t to od do os s l lo os s v vo ol l m me en ne es s q qu ue e a as s i im mp pr ri im mi i r re ed de es s l lo os s p po od d i is s v ve en nd de er r
e en n l la as s d di ic ch ha as s I In nd di ia as s, , c co on n q qu ue e d de es sp pu u s s d de e i im mp pr re es so o, , a an nt te es s q qu ue e s se e v ve en nd da a, , s se e t tr ra ai ig ga a a al l d di ic ch ho o
C Co on ns se ej jo o: : p pa ar ra a q qu ue e e en n l l s se e t ta as se e a al l p pr re ec ci io o e en n q qu ue e s se e h ha a d de e v ve en nd de er r. . Y Y d de ef fi ie en nd do o, , q qu ue e d du ur ra an nt te e e el l
d di ic ch ho o t ti ie em mp po o d de e l lo os s q qu ui in nc ce e a a o os s, , n ni in ng gu un na a n ni i a al lg gu un na as s p pe er rs so on na as s d de e l la as s d di ic ch ha as s I In nd di ia as s, , n ni i d de e e es st to os s
r re ei in no os s s se ea an n o os sa ad do os s d de e i im mp pr ri im mi ir r e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o, , n ni i v ve en nd de er rl lo o, , e en n l la as s d di ic ch ha as s I In nd di ia as s, , n ni i e en n n ni in ng gu un na a
p pa ar rt te e d de e e el ll la as s, , s sa al lv vo o v vo os s e el l d di ic ch ho o P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a, , o o l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e e el l d di ic ch ho o v vu ue es st tr ro o p po od de er r
p pa ar ra a e el ll lo o h hu ub bi ie er re en n. . S So o p pe en na a q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er ra a o ot tr ra a p pe er rs so on na a o o p pe er rs so on na as s q qu ue e i im mp pr ri im mi ie er re en n o o
v ve en nd di ie er re en n e el l d di ic ch ho o l li ib br ro o, , p pi ie er rd da an n t to od do os s l lo os s q qu ue e h hu ub bi ie er re en n i im mp pr ri im mi id do o y y t tu uv vi ie er re en n e en n s su u p po od de er r
c co om mo o d di ic ch ho o e es s. . Y Y d de em m s s d de e e es st to o i in nc cu ur rr ra an n e en n p pe en na a d de e c ci in nc cu ue en nt ta a m mi il l m ma ar ra av ve ed d s s. . L La a c cu ua al l d di ic ch ha a
p pe en na a s se ea a l la a m mi it ta ad d p pa ar ra a l la a c c m ma ar ra a y y f fi is sc co o d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , y y l la a o ot tr ra a m mi it ta ad d p pa ar ra a v vo os s e el l d di ic ch ho o
P Pe ed dr ro o d de e C Ci ie ez za a. . Y Y m ma an nd do o a a l lo os s d de el l C Co on ns se ej jo o d de e l la as s I In nd di ia as s, , y y a a l lo os s v vi is so or rr re ey ye es s, , p pr re es si id de en nt te es s y y
o oi id do or re es s, , y y g go ob be er rn na ad do or re es s, , y y o ot tr ra as s c cu ua al le es sq qu ui ie er r j ju us st ti ic ci ia as s d de e l la as s d di ic ch ha as s I In nd di ia as s, , a an ns s a a l lo os s q qu ue e a ag go or ra a
s so on n, , c co om mo o a a l lo os s q qu ue e s se er r n n d de e a aq qu u a ad de el la an nt te e, , q qu ue e g gu ua ar rd de en n y y c cu um mp pl la an n, , y y h ha ag ga an n g gu ua ar rd da ar r y y
c cu um mp pl li ir r e es st ta a m mi i c c d du ul la a y y l lo o e en n e el ll la a c co on nt te en ni id do o, , y y c co on nt tr ra a e el l t te en no or r y y f fo or rm ma a d de e e el ll la a n no o v va ay ya an n n ni i
p pa as se en n, , n ni i c co on ns si ie en nt ta an n i ir r n ni i p pa as sa ar r e en n t ti ie em mp po o a al lg gu un no o, , n ni i p po or r a al lg gu un na a m ma an ne er ra a, , d du ur ra an nt te e e el l d di ic ch ho o
t ti ie em mp po o d de e l lo os s d di ic ch ho os s q qu ui in nc ce e a a o os s. . S So o p pe en na a d de e l la a n nu ue es st tr ra a m me er rc ce ed d y y d de e v ve ei in nt te e m mi il l m ma ar ra av ve ed d s s
p pa ar ra a l la a n nu ue es st tr ra a c c m ma ar ra a y y f fi is sc co o a a c ca ad da a u un no o q qu ue e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o h hi ic ci ie er re e. . F Fe ec ch ha a e en n M Mo on nz z n n d de e A Ar ra ag g n n
a a o on nc ce e d d a as s d de el l m me es s d de e a ag go os st to o d de e m mi il l e e q qu ui in ni ie en nt to os s y y c ci in nc cu ue en nt ta a y y d do os s a a o os s. . Y Yo o e el l P Pr r n nc ci ip pe e. . P Po or r
m ma an nd da ad do o d de e s su u a al lt te ez za a, , J Ju ua an n d de e S S m ma an no o. .

D DE ED DI IC CA AT TO OR RI IA A. .
A Al l m mu uy y a al lt to o y y p po od de er ro os so o s se e o or r d do on n P Ph hi il li ip pp pe e, ,
p pr r n nc ci ip pe e d de e l la as s E Es sp pa a a as s, , e et tc c. ., , n nu ue es st tr ro o s se e o or r

M Mu uy y a al lt to o y y p po od de er ro os so o s se e o or r. .
C Co om mo o n no o s so ol la am me en nt te e a ad dm mi ir ra ab bl le es s h ha az za a a as s d de e m mu uc ch ho os s y y m mu uy y v va al le er ro os so os s v va ar ro on ne es s, , s si in no o i in nf fi in ni it ta as s
c co os sa as s d di ig gn na as s d de e p pe er rp pe et tu ua a m me em mo or ri ia a d de e g gr ra an nd de es s y y d di if fe er re en nt te es s p pr ro ov vi in nc ci ia as s h ha ay ya an n q qu ue ed da ad do o e en n l la as s
t ti in ni ie eb bl la as s d de el l o ol lv vi id do o, , p po or r f fa al lt ta a d de e e es sc cr ri ip pt to or re es s q qu ue e l la as s r re ef fi ir ri ie es se en n y y d de e h hi is st to or ri ia ad do or re es s q qu ue e l la as s
t tr ra at ta as se en n, , h ha ab bi ie en nd do o y yo o p pa as sa ad do o a al l N Nu ue ev vo o M Mu un nd do o d de e I In nd di ia as s, , d do on nd de e e en n g gu ue er rr ra as s y y d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s
y y p po ob bl la ac ci io on ne es s d de e p pu ue eb bl lo os s h he e g ga as st ta ad do o l lo o m m s s d de e m mi i t ti ie em mp po o s si ir rv vi ie en nd do o a a s su u m ma aj je es st ta ad d, , a a q qu ue e y yo o
s si ie em mp pr re e h he e s si id do o m mu uy y a af fi ic ci io on na ad do o, , d de et te er rm mi in n t to om ma ar r e es st ta a e em mp pr re es sa a, , d de e e es sc cr ri ib bi ir r l la as s c co os sa as s d de el l
m me em mo or ra ab bl le e y y g gr ra an n r re ei in no o d de el l P Pe er r . . A Al l c cu ua al l p pa as s p po or r t ti ie er rr ra a d de es sd de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, ,
a ad do on nd de e y y e en n l la a d de e P Po op pa ay y n n y yo o e es st tu uv ve e m mu uc ch ho os s a a o os s. . Y Y d de es sp pu u s s d de e m me e h ha ab be er r h ha al ll la ad do o e en n s se er rv vi ic ci io o
d de e s su u m ma aj je es st ta ad d e en n a aq qu ue el ll la a l lt ti im ma a g gu ue er rr ra a, , q qu ue e s se e a ac ca ab b c co on nt tr ra a l lo os s t ti ir ra an no os s r re eb be el ld de es s, ,
c co on ns si id de er ra an nd do o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s su u g gr ra an nd de e r ri iq qu ue ez za a, , l la as s c co os sa as s a ad dm mi ir ra ab bl le es s q qu ue e e en n s su us s p pr ro ov vi in nc ci ia as s
h ha ay y, , l lo os s t ta an n v va ar ri io os s s su uc ce es so os s d de e l lo os s t ti ie em mp po os s p pa as sa ad do os s y y p pr re es se en nt te es s a ac ca ae ec ci id do os s y y l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e e en n l lo o
u un no o y y l lo o o ot tr ro o h ha ay y q qu ue e n no ot ta ar r, , a ac co or rd d d de e t to om ma ar r l la a p pl lu um ma a p pa ar ra a l lo o r re ec co op pi il la ar r, , y y p po on ne er r e en n e ef fe ec ct to o m mi i
d de es se eo o, , y y h ha ac ce er r c co on n l l a a V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a a al lg g n n s se e a al la ad do o s se er rv vi ic ci io o, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e m mi i v vo ol lu un nt ta ad d
f fu ue es se e c co on no oc ci id da a, , t te en ni ie en nd do o p po or r c ci ie er rt to o V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a r re ec ci ib bi ir r a a s se er rv vi ic ci io o e en n e el ll lo o, , s si in n m mi ir ra ar r l la as s f fl la ac ca as s
f fu ue er rz za as s d de e m mi i f fa ac cu ul lt ta ad d, , a an nt te es s c co on nf fi ia ad do o j ju uz zg ga ar r m mi i i in nt te en nc ci i n n c co on nf fo or rm me e a a m mi i d de es se eo o, , y y c co on n s su u r re ea al l
c cl le em me en nc ci ia a a ad dm mi it ti ir r l la a v vo ol lu un nt ta ad d c co on n q qu ue e o of fr re ez zc co o e es st te e l li ib br ro o a a V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a q qu ue e t tr ra at ta a d de e a aq qu ue el l
g gr ra an n r re ei in no o d de el l P Pe er r , , d de e q qu ue e D Di io os s l le e h ha a h he ec ch ho o s se e o or r. . N No o d de ej j d de e c co on no oc ce er r, , s se er re en n s si im mo o y y m mu uy y
e es sc cl la ar re ec ci id do o s se e o or r, , q qu ue e p pa ar ra a d de ec ci ir r l la as s a ad dm mi ir ra ab bl le es s c co os sa as s q qu ue e e en n e es st te e r re ei in no o d de el l P Pe er r h ha a h ha ab bi id do o y y
h ha ay y, , c co on nv vi in ni ie er ra a q qu ue e l la as s e es sc cr ri ib bi ie er ra a u un n T Ti it to o L Li iv vi io o, , o o V Va al le er ri io o, , o o o ot tr ro o d de e l lo os s g gr ra an nd de es s e es sc cr ri it to or re es s q qu ue e
h ha a h ha ab bi id do o e en n e el l m mu un nd do o, , y y a au un n e es st to os s s se e v vi ie er ra an n e en n t tr ra ab ba aj jo o e en n l lo o c co on nt ta ar r. . P Po or rq qu ue e q qu ui i n n p po od dr r
d de ec ci ir r l la as s c co os sa as s g gr ra an nd de es s y y d di if fe er re en nt te es s q qu ue e e en n l l s so on n? ? L La as s s si ie er rr ra as s a al lt t s si im ma as s y y v va al ll le es s p pr ro of fu un nd do os s, ,
p po or r d do on nd de e s se e f fu ue e d de es sc cu ub br ri ie en nd do o y y c co on nq qu ui is st ta an nd do o? ? L Lo os s r r o os s t ta an nt to os s y y t ta an n g gr ra an nd de es s d de e t ta an n c cr re ec ci id da a
h ho on nd du ur ra a? ? T Ta an nt ta a v va ar ri ie ed da ad d d de e p pr ro ov vi in nc ci ia as s c co om mo o e en n l l h ha ay y, , c co on n t ta an n d di if fe er re en nt te es s c ca al li id da ad de es s? ? L La as s
d di if fe er re en nc ci ia as s d de e p pu ue eb bl lo os s y y g ge en nt te es s c co on n d di iv ve er rs sa as s c co os st tu um mb br re es s, , r ri it to os s, , y y c ce er re em mo on ni ia as s e ex xt tr ra a a as s? ?
T Ta an nt ta as s a av ve es s, , y y a an ni im ma al le es s, , r rb bo ol le es s, , y y p pe ec ce es s t ta an n d di if fe er re en nt te es s e e i ig gn no ot to os s? ? S Si in n l lo o c cu ua al l, , q qu ui i n n p po od dr r
c co on nt ta ar r l lo os s n nu un nc ca a o o d do os s t tr ra ab ba aj jo os s, , q qu ue e t ta an n p po oc co os s e es sp pa a o ol le es s e en n t ta an nt ta a g gr ra an nd de ez za a d de e t ti ie er rr ra a h ha an n
p pa as sa ad do o? ? Q Qu ui i n n p pe en ns sa ar r o o p po od dr r a af fi ir rm ma ar r l lo os s i in no op pi in na ad do os s c ca as so os s q qu ue e e en n l la as s g gu ue er rr ra as s y y
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s d de e m mi il l y y s se ei is sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s d de e t ti ie er rr ra a l le es s h ha an n s su uc ce ed di id do o? ? L La as s h ha am mb br re es s, , s se ed d, ,
m mu ue er rt te es s, , t te em mo or re es s y y c ca an ns sa an nc ci io o? ? D De e t to od do o e es st to o h ha ay y t ta an nt to o q qu ue e d de ec ci ir r, , q qu ue e a a t to od do o e es sc cr ri it to or r c ca an ns sa ar r
e en n l lo o e es sc cr ri ib bi ir r. . P Po or r e es st ta a c ca au us sa a d de e l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de e e el ll lo o, , m mu uy y p po od de er ro os so o s se e o or r, , h he e h he ec ch ho o y y
c co om mp pi il la ad do o e es st ta a h hi is st to or ri ia a d de e l lo o q qu ue e y yo o v vi i y y t tr ra at t , , y y p po or r i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s c ci ie er rt ta as s d de e p pe er rs so on na as s d de e f fe e
p pu ud de e a al lc ca an nz za ar r. . Y Y n no o t tu uv vi ie er ra a a at tr re ev vi im mi ie en nt to o d de e p po on ne er rl la a e en n j ju ui ic ci io o d de e l la a c co on nt tr ra ar ri ie ed da ad d d de el l m mu un nd do o, , s si i
n no o t tu uv vi ie er ra a e es sp pe er ra an nz za a q qu ue e V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a c co om mo o c co os sa a s su uy ya a l la a i il lu us st tr ra ar r , , a am mp pa ar ra ar r y y d de ef fe en nd de er r , ,
d de e t ta al l s su ue er rt te e , , q qu ue e p po or r t to od do o l l l li ib br re em me en nt te e o os s a an nd da ar r, , p po or rq qu ue e m mu uc ch ho os s e es sc cr ri it to or re es s h ha a h ha ab bi id do o q qu ue e
c co on n e es st te e t te em mo or r b bu us sc ca an n p pr r n nc ci ip pe es s d de e g gr ra an n v va al lo or r a a q qu ui ie en n d di ir ri ig gi ir r s su us s o ob br ra as s y y d de e a al lg gu un na as s n no o h ha ay y
q qu ui ie en n d di ig ga a h ha ab be er r v vi is st to o l lo o q qu ue e t tr ra at ta an n, , p po or r s se er r l lo o m m s s f fa an nt ta as se ea ad do o y y c co os sa a q qu ue e n nu un nc ca a f fu ue e. . L Lo o q qu ue e
y yo o a aq qu u e es sc cr ri ib bo o s so on n v ve er rd da ad de es s y y c co os sa as s d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a, , p pr ro ov ve ec ch ho os sa as s, , m mu uy y g gu us st to os sa as s, , y y e en n
n nu ue es st tr ro os s t ti ie em mp po os s a ac ca ae ec ci id da as s: : y y d di ir ri ig gi id da as s a al l m ma ay yo or r y y m m s s p po od de er ro os so o p pr r n nc ci ip pe e d de el l m mu un nd do o, , q qu ue e e es s
V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a. . T Te em me er ri id da ad d p pa ar re ec ce e i in nt te en nt ta ar r u un n h ho om mb br re e d de e t ta an n p po oc ca as s l le et tr ra as s, , l lo o q qu ue e o ot tr ro os s d de e
m mu uc ch ha as s n no o o os sa ar ro on n, , m ma ay yo or rm me en nt te e e es st ta an nd do o t ta an n o oc cu up pa ad do o e en n l la as s c co os sa as s d de e l la a g gu ue er rr ra a. . P Pu ue es s m mu uc ch ha as s
v ve ec ce es s c cu ua an nd do o l lo os s o ot tr ro os s s so ol ld da ad do os s d de es sc ca an ns sa ab ba an n c ca an ns sa ab ba a y yo o e es sc cr ri ib bi ie en nd do o. . M Ma as s n ni i e es st to o n ni i l la as s
a as sp pe er re ez za as s d de e t ti ie er rr ra as s, , m mo on nt ta a a as s y y r r o os s y ya a d di ic ch ho os s, , i in nt to ol le er ra ab bl le es s h ha am mb br re es s y y n ne ec ce es si id da ad de es s n nu un nc ca a
b ba as st ta ar ro on n p pa ar ra a e es st to or rb ba ar r m mi is s d do os s o of fi ic ci io os s d de e e es sc cr ri ib bi ir r y y s se eg gu ui ir r a a m mi i b ba an nd de er ra a y y c ca ap pi it t n n, , s si in n h ha ac ce er r
f fa al lt ta a. . P Po or r h ha ab be er r e es sc cr ri it to o e es st ta a o ob br ra a c co on n t ta an nt to os s t tr ra ab ba aj jo os s, , y y d di ir ri ig gi ir rl la a a a V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a m me e p pa ar re ec ce e
d de eb be er r a a b ba as st ta ar r p pa ar ra a q qu ue e l lo os s l le ec ct to or re es s m me e p pe er rd do on na as se en n l la as s f fa al lt ta as s q qu ue e e en n e el ll la a a a s su u j ju ui ic ci io o h ha ab br r . . Y Y s si i
e el ll lo os s n no o p pe er rd do on na ar re en n, , a a m m m me e b ba as st ta a h ha ab be er r e es sc cr ri it to o l lo o c ci ie er rt to o, , p po or rq qu ue e e es st to o e es s l lo o q qu ue e m m s s h he e
p pr ro oc cu ur ra ad do o, , p po or rq qu ue e m mu uc ch ho o d de e l lo o q qu ue e e es sc cr ri ib bo o v vi i p po or r m mi is s o oj jo os s e es st ta an nd do o p pr re es se en nt te e y y a an nd du uv ve e m mu uc ch ha as s
t ti ie er rr ra as s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s p po or r v ve er rl lo o m me ej jo or r. . Y Y l lo o q qu ue e n no o v vi i, , t tr ra ab ba aj j d de e m me e i in nf fo or rm ma ar r d de e p pe er rs so on na as s d de e
g gr ra an n c cr r d di it to o, , c cr ri is st ti ia an no os s y y i in nd di io os s. . P Pl li ie eg ga a a al l t to od do op po od de er ro os so o D Di io os s, , p pu ue es s f fu ue e s se er rv vi id do o d de e h ha ac ce er r a a
V Vu ue es st tr ra a A Al lt te ez za a s se e o or r d de e t ta an n g gr ra an nd de e y y r ri ic co o r re ei in no o c co om mo o e es s e el l P Pe er r , , l le e d de ej je e v vi iv vi ir r y y r re ei in na ar r p po or r
m mu uc ch ho os s y y m mu uy y f fe el li ic ce es s t ti ie em mp po os s, , c co on n a au um me en nt to o d de e o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s r re ei in no os s y y s se e o or r o os s. .

P PR RO OE EM MI IO O
d de el l a au ut to or r, , e en n q qu ue e s se e d de ec cl la ar ra a e el l
i in nt te en nt to o d de e e es st ta a o ob br ra a, , y y l la a d di iv vi is si i n n d de e e el ll la a

H HA AB BI IE EN ND DO O y yo o s sa al li id do o d de e E Es sp pa a a a, , d do on nd de e f fu ui i n na ac ci id do o y y c cr ri ia ad do o, , d de e t ta an n t ti ie er rn na a e ed da ad d, , q qu ue e c ca as si i n no o
h ha ab b a a e en nt te er ro os s t tr re ec ce e a a o os s, , y y g ga as st ta ad do o e en n l la as s I In nd di ia as s d de el l m ma ar r O Oc c a an no o t ti ie em mp po o d de e m m s s d de e d di ie ez z y y
s si ie et te e, , m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s e en n c co on nq qu ui is st ta as s y y d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s, , y y o ot tr ro os s e en n n nu ue ev va as s p po ob bl la ac ci io on ne es s, , y y e en n
a an nd da ar r p po or r u un na as s y y p po or r o ot tr ra as s p pa ar rt te es s. . Y Y c co om mo o n no ot ta as se e t ta an n g gr ra an nd de es s y y p pe er re eg gr ri in na as s c co os sa as s, , c co om mo o e en n
e es st te e N Nu ue ev vo o M Mu un nd do o d de e I In nd di ia as s h ha ay y, , v v n no om me e g gr ra an n d de es se eo o d de e e es sc cr ri ib bi ir r a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s, , d de e l lo o q qu ue e y yo o
p po or r m mi is s p pr ro op pi io os s o oj jo os s h ha ab b a a v vi is st to o, , y y t ta am mb bi i n n d de e l lo o q qu ue e h ha ab b a a o o d do o a a p pe er rs so on na as s d de e g gr ra an n c cr r d di it to o. .
M Ma as s c co om mo o m mi ir ra as se e m mi i p po oc co o s sa ab be er r, , d de es se ec ch ha ab ba a d de e m m e es st te e d de es se eo o, , t te en ni i n nd do ol lo o p po or r v va an no o, , p po or rq qu ue e a a
l lo os s g gr ra an nd de es s j ju ui ic ci io os s y y d do oc ct to os s f fu ue e c co on nc ce ed di id do o e el l c co om mp po on ne er r h hi is st to or ri ia as s, , d d n nd do ol le es s l lu us st tr re e c co on n s su us s c cl la ar ra as s
y y s sa ab bi ia as s l le et tr ra as s, , y y a a l lo os s n no o t ta an n s sa ab bi io os s a au un n p pe en ns sa ar r e en n e el ll lo o e es s d de es sv va ar r o o, , y y c co om mo o t ta al l, , p pa as s a al lg g n n
t ti ie em mp po o s si in n d da ar r c cu ui id da ad do o a a m mi i f fl la ac co o i in ng ge en ni io o, , h ha as st ta a q qu ue e e el l t to od do op po od de er ro os so o D Di io os s q qu ue e l lo o p pu ue ed de e t to od do o, ,
f fa av vo or re ec ci i n nd do om me e c co on n s su u d di iv vi in na a g gr ra ac ci ia a t to or rn n a a d de es sp pe er rt ta ar r e en n m m l lo o q qu ue e y yo o y ya a t te en n a a o ol lv vi id da ad do o. . Y Y
c co ob br ra an nd do o n ni im mo o, , c co on n m ma ay yo or r c co on nf fi ia an nz za a d de et te er rm mi in n d de e g ga as st ta ar r a al lg g n n t ti ie em mp po o d de e m mi i v vi id da a e en n e es sc cr ri ib bi ir r
h hi is st to or ri ia a. . Y Y p pa ar ra a e el ll lo o m me e m mo ov vi ie er ro on n l la as s c ca au us sa as s s si ig gu ui ie en nt te es s. .
L La a p pr ri im me er ra a, , v ve er r q qu ue e e en n t to od da as s l la as s p pa ar rt te es s p po or r d do on nd de e y yo o a an nd da ab ba a, , n ni in ng gu un no o s se e o oc cu up pa ab ba a e en n e es sc cr ri ib bi ir r
n na ad da a d de e l lo o q qu ue e p pa as sa ab ba a. . Y Y q qu ue e e el l t ti ie em mp po o c co on ns su um me e l la a m me em mo or ri ia a d de e l la as s c co os sa as s, , d de e t ta al l m ma an ne er ra a, , q qu ue e
s si i n no o e es s p po or r r ra as st tr ro os s y y v v a as s e ex xq qu ui is si it ta as s e en n l lo o v ve en ni id de er ro o n no o s se e s sa ab be e c co on n v ve er rd da ad de er ra a n no ot ti ic ci ia a l lo o q qu ue e
p pa as s . .
L La a s se eg gu un nd da a c co on ns si id de er ra an nd do o q qu ue e p pu ue es s n no os so ot tr ro os s y y e es st to os s i in nd di io os s t to od do os s t tr ra ae em mo os s o or ri ig ge en n d de e n nu ue es st tr ro os s
a an nt ti ig gu uo os s p pa ad dr re es s A Ad d n n y y E Ev va a, , y y q qu ue e p po or r t to od do os s l lo os s h ho om mb br re es s e el l h hi ij jo o d de e D Di io os s d de es sc ce en nd di i d de e l lo os s
c ci ie el lo os s a a l la a t ti ie er rr ra a, , y y v ve es st ti id do o d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d r re ec ci ib bi i c cr ru ue el l m mu ue er rt te e d de e c cr ru uz z, , p pa ar ra a n no os s
r re ed di im mi ir r y y h ha ac ce er r l li ib br re es s d de el l p po od de er r d de el l d de em mo on ni io o, , e el l c cu ua al l d de em mo on ni io o t te en n a a e es st ta as s g ge en nt te es s p po or r l la a
p pe er rm mi is si i n n d de e D Di io os s o op pr re es sa as s y y c ca au ut ti iv va as s t ta an nt to os s t ti ie em mp po os s h ha ab b a a, , e er ra a j ju us st to o q qu ue e p po or r e el l m mu un nd do o s se e
s su up pi ie es se e e en n q qu u m ma an ne er ra a t ta an nt ta a m mu ul lt ti it tu ud d d de e g ge en nt te es s c co om mo o d de e e es st to os s i in nd di io os s h ha ab b a a f fu ue e r re ed du uc ci id da a a al l
g gr re em mi io o d de e l la a s sa an nt ta a m ma ad dr re e I Ig gl le es si ia a c co on n t tr ra ab ba aj jo o d de e e es sp pa a o ol le es s, , q qu ue e f fu ue e t ta an nt to o q qu ue e o ot tr ra a n na ac ci i n n
a al lg gu un na a d de e t to od do o e el l u un ni iv ve er rs so o n no o l lo os s p pu ud di ie er ra a s su uf fr ri ir r. . Y Y a as s l lo os s e el li ig gi i D Di io os s p pa ar ra a u un na a c co os sa a t ta an n g gr ra an nd de e, ,
m m s s q qu ue e a a o ot tr ra a n na ac ci i n n a al lg gu un na a. .
Y Y t ta am mb bi i n n p po or rq qu ue e e en n l lo os s t ti ie em mp po os s q qu ue e h ha an n d de e v ve en ni ir r s se e c co on no oz zc ca a l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e a am mp pl li ia ar ro on n l la a
c co or ro on na a r re ea al l d de e C Ca as st ti il ll la a. . Y Y c c m mo o s si ie en nd do o s su u r re ey y y y s se e o or r n nu ue es st tr ro o i in nv vi ic ct t s si im mo o E Em mp pe er ra ad do or r, , s se e
p po ob bl la ar ro on n l lo os s r ri ic co os s y y a ab bu un nd da an nt te es s r re ei in no os s d de e l la a n nu ue ev va a E Es sp pa a a a y y P Pe er r . . Y Y s se e d de es sc cu ub br ri ie er ro on n o ot tr ra as s
n ns su ul la as s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s g gr ra an nd d s si im ma as s. .
Y Y a an ns s a al l j ju ui ic ci io o d de e v va ar ro on ne es s d do oc ct to os s y y b be en n v vo ol lo os s s su up pl li ic co o, , s se ea a m mi ir ra ad da a e es st ta a m mi i l la ab bo or r c co on n e eq qu ui id da ad d, ,
p pu ue es s s sa ab be en n, , q qu ue e l la a m ma al li ic ci ia a y y m mu ur rm mu ur ra ac ci i n n d de e l lo os s i ig gn no or ra an nt te es s e e i in nc ci ip pi ie en nt te es s e es s t ta an nt ta a, , q qu ue e n nu un nc ca a
l le es s f fa al lt ta a q qu u r re ed da ar rg g i ir r n ni i q qu u n no ot ta ar r. . D De e d do on nd de e m mu uc ch ho os s t te em mi ie en nd do o l la a r ra ab bi io os sa a e en nv vi id di ia a d de e e es st to os s
e es sc co or rp pi io on ne es s, , t tu uv vi ie er ro on n p po or r m me ej jo or r s se er r n no ot ta ad do os s d de e c co ob ba ar rd de es s q qu ue e d de e a an ni im mo os so os s e en n d da ar r l lu ug ga ar r q qu ue e
s su us s o ob br ra as s s sa al li ie es se en n a a l lu uz z. .
P Pe er ro o y yo o n ni i p po or r t te em mo or r d de e l lo o u un no o n ni i d de e l lo o o ot tr ro o d de ej ja ar r d de e s sa al li ir r a ad de el la an nt te e c co on n m mi i i in nt te en nc ci i n n, ,
t te en ni ie en nd do o e en n m m s s e el l f fa av vo or r d de e l lo os s p po oc co os s y y s sa ab bi io os s, , q qu ue e e el l d da a o o [ [q qu ue e] ] d de e l lo os s m mu uc ch ho os s y y v va an no os s m me e
p pu ue ed de e v ve en ni ir r. .
T Ta am mb bi i n n e es sc cr ri ib b e es st ta a o ob br ra a, , p pa ar ra a q qu ue e l lo os s q qu ue e v vi ie en nd do o e en n e el ll la a l lo os s g gr ra an nd de es s s se er rv vi ic ci io os s q qu ue e m mu uc ch ho os s
n no ob bl le es s c ca ab ba al ll le er ro os s y y m ma an nc ce eb bo os s h hi ic ci ie er ro on n a a l la a c co or ro on na a r re ea al l d de e C Ca as st ti il ll la a, , s se e a an ni im me en n y y p pr ro oc cu ur re en n
i im mi it ta ar rl lo os s. . Y Y p pa ar ra a q qu ue e, , n no ot ta an nd do o, , p po or r e el l c co on ns si ig gu ui ie en nt te e, , c c m mo o o ot tr ro os s n no o p po oc co os s s se e e ex xt tr re em ma ar ro on n e en n
c co om me et te er r t tr ra ai ic ci io on ne es s, , t ti ir ra an n a as s, , r ro ob bo os s y y o ot tr ro os s y ye er rr ro os s, , t to om ma an nd do o e ej je em mp pl lo o e en n e el ll lo os s y y e en n l lo os s f fa am mo os so os s
c ca as st ti ig go os s q qu ue e s se e h hi ic ci ie er ro on n, , s si ir rv va an n b bi ie en n y y l le ea al lm me en nt te e a a s su us s r re ey ye es s n na at tu ur ra al le es s. .
P Po or r l la as s r ra az zo on ne es s y y c ca au us sa as s q qu ue e d di ic ch ho o t te en ng go o, , c co on n t to od da a v vo ol lu un nt ta ad d d de e p pr ro os se eg gu ui ir r, , p pu us se e m ma an no o e en n l la a
p pr re es se en nt te e o ob br ra a. .





































C CA AP P T TU UL LO O I I

E En n q qu ue e s se e t tr ra at ta a e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e l la as s I In nd di ia as s, ,
y y d de e a al lg gu un na as s c co os sa as s q qu ue e e en n l lo os s p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e s su u d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o
s se e h hi ic ci ie er ro on n, , y y d de e l la as s q qu ue e a ah ho or ra a s so on n

P PA AS SA AD DO O h ha ab b a an n m mi il l y y c cu ua at tr ro oc ci ie en nt to os s y y n no ov ve en nt ta a y y d do os s a a o os s q qu ue e l la a p pr ri in nc ce es sa a d de e l la a v vi id da a g gl lo or ri io os sa a
v vi ir rg ge en n M Ma ar r a a s se e o or ra a n nu ue es st tr ra a p pa ar ri i a al l u un ni ig g n ni it to o h hi ij jo o d de e D Di io os s c cu ua an nd do o r re ei in na an nd do o e en n E Es sp pa a a a l lo os s
c ca at t l li ic co os s r re ey ye es s d do on n F Fe er rn na an nd do o y y d do o a a I Is sa ab be el l d de e g gl lo or ri io os sa a m me em mo or ri ia a, , e el l m me em mo or ra ab bl le e C Cr ri is st t b ba al l C Co ol l n n
s sa al li i d de e E Es sp pa a a a c co on n t tr re es s c ca ar ra ab be el la as s y y n no ov ve en nt ta a e es sp pa a o ol le es s q qu ue e l lo os s d di ic ch ho os s r re ey ye es s l le e m ma an nd da ar ro on n d da ar r. .
Y Y n na av ve eg ga an nd do o m mi il l y y d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s p po or r e el l a an nc ch ho o m ma ar r O Oc c a an no o l la a v v a a d de el l p po on ni ie en nt te e, , d de es sc cu ub br ri i l la a
i is sl la a E Es sp pa a o ol la a, , d do on nd de e a ah ho or ra a e es s l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an nt to o D Do om mi in ng go o. . Y Y d de e a al ll l s se e d de es sc cu ub br ri i l la a i is sl la a d de e
C Cu ub ba a, , S Sa an n J Ju ua an n d de e P Pu ue er rt to o R Ri ic co o, , Y Yu uc ca at t n n, , T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e, , y y l la a N Nu ue ev va a E Es sp pa a a a, , y y l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e
G Gu ua at te em ma al la a, , y y N Ni ic ca ar ra ag gu ua a, , y y o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s, , h ha as st ta a l la a F Fl lo or ri id da a. . Y Y d de es sp pu u s s e el l g gr ra an n r re ei in no o d de el l P Pe er r , ,
R R o o d de e P Pl la at ta a, , y y e es st tr re ec ch ho o d de e M Ma ag ga al ll la an ne es s, , h ha ab bi ie en nd do o p pa as sa ad do o t ta an nt to os s t ti ie em mp po os s y y a a o os s q qu ue e e en n E Es sp pa a a a
d de e t ta an n g gr ra an n g gr ra an nd de ez za a d de e t ti ie er rr ra a n no o s se e s su up po o, , n ni i d de e e el ll la a s se e t tu uv vo o n no ot ti ic ci ia a. . E En n c cu uy ya a n na av ve eg ga ac ci i n n y y
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e t ta an nt ta as s t ti ie er rr ra as s, , e el l p pr ru ud de en nt te e l le ec ct to or r p po od dr r c co on ns si id de er ra ar r, , c cu u n nt to os s t tr ra ab ba aj jo os s, ,
h ha am mb br re e y y s se ed d, , t te em mo o- - r re es s, , p pe el li ig gr ro os s, , y y m mu ue er rt te es s l lo os s e es sp pa a o ol le es s p pa as sa ar ro on n. . C Cu u n nt to o d de er rr ra am ma am mi ie en nt to o
d de e s sa an ng gr re e y y v vi id da as s s su uy ya as s c co os st t . . L Lo o c cu ua al l t to od do o, , a as s l lo os s r re ey ye es s c ca at t l li ic co os s, , c co om mo o l la a r re ea al l m ma aj je es st ta ad d d de el l
i in nv vi ic ct t s si im mo o C C s sa ar r d do on n C Ca ar rl lo os s q qu ui in nt to o E Em mp pe er ra ad do or r d de e e es st te e n no om mb br re e, , r re ey y y y s se e o or r n nu ue es st tr ro o, , h ha an n
p pe er rm mi it ti id do o y y t te en ni id do o p po or r b bi ie en n, , p po or rq qu ue e l la a d do oc ct tr ri in na a d de e J Je es su uc cr ri is st to o, , y y l la a p pr re ed di ic ca ac ci i n n d de e s su u s sa an nt to o
e ev va an ng ge el li io o p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s d de el l m mu un nd do o s se e e ex xt ti ie en nd da a, , y y l la a s sa an nt ta a f fe e n nu ue es st tr ra a s se ea a e en ns sa al lz za ad da a. . C Cu uy ya a
v vo ol lu un nt ta ad d, , a as s a a l lo os s y ya a d di ic ch ho os s r re ey ye es s c ca at t l li ic co os s c co om mo o d de e s su u m ma aj je es st ta ad d h ha a s si id do o y y e es s, , q qu ue e g gr ra an n
c cu ui id da ad do o s se e t tu uv vi ie es se e d de e l la a c co on nv ve er rs si i n n d de e l la as s g ge en nt te es s d de e t to od da as s a aq qu ue el ll la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y r re ei in no os s, , p po or rq qu ue e
s st te e e er ra a s su u p pr ri in nc ci ip pa al l i in nt te en nt to o, , y y q qu ue e l lo os s g go ob be er rn na ad do or re es s, , c ca ap pi it ta an ne es s, , y y d de es sc cu ub br ri id do or re es s, , c co on n c ce el lo o d de e
c cr ri is st ti ia an nd da ad d l le es s h hi ic ci ie es se en n e el l t tr ra at ta a- - m mi ie en nt to o, , q qu ue e c co om mo o a a p pr r j ji im mo os s s se e d de eb b a a. . Y Y p pu ue es st to o q qu ue e l la a
v vo ol lu un nt ta ad d d de e s su u m ma aj je es st ta ad d s st ta a e es s y y f fu ue e, , a al lg gu un no os s d de e l lo os s g go ob be er rn na ad do or re es s y y c ca ap pi it ta an ne es s l lo o m mi ir ra ar ro on n
s si in ni ie es st tr ra am me en nt te e, , h ha ac ci ie en nd do o d de e l lo os s i in nd di io os s m mu uc ch ha as s v ve ej ja ac ci io on ne es s y y m ma al le es s. . Y Y l lo os s i in nd di io os s p po or r d de ef fe en nd de er rs se e
s se e p po on n a an n e en n a ar rm ma as s, , y y m ma at ta ar ro on n a a m mu uc ch ho os s c cr ri is st ti ia an no os s, , y y a al lg gu un no os s c ca ap pi it ta an ne es s. . L Lo o c cu ua al l f fu ue e c ca au us sa a
q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s p pa ad de ec ci ie er ra an n c cr ru ue el le es s t to or rm me en nt to os s, , q qu ue em m n nd do ol lo os s, , y y d d n nd do ol le es s o ot tr ra as s r re ec ci ia as s m mu ue er rt te es s. .
N No o d de ej jo o y yo o d de e t te en ne er r, , q qu ue e c co om mo o l lo os s j ju ui ic ci io os s d de e D Di io os s s se ea an n m mu uy y j ju us st to os s, , p pe er rm mi it ti i , , q qu ue e e es st ta as s g ge en nt te es s
e es st ta an nd do o t ta an n a ap pa ar rt ta ad da as s d de e E Es sp pa a a a, , p pa ad de ec ci ie es se en n d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s t ta an n- - t to os s m ma al le es s, , p pu ud do o s se er r, , q qu ue e
s su u d di iv vi in na a j ju us st ti ic ci ia a l lo o p pe er rm mi it ti ie es se e p po or r s su us s p pe ec ca ad do os s y y d de e s su us s p pa as sa ad do os s q qu ue e d de eb b a an n s se er r m mu uc ch ho os s c co om mo o
a aq qu u l ll lo os s q qu ue e c ca ar re ec c a an n d de e f fe e. . N Ni i t ta am mp po oc co o a af fi ir rm mo o, , q qu ue e e es st to os s m ma al le es s q qu ue e e en n l lo os s i in nd di io os s s se e h ha ac c a an n
e er ra an n p po or r t to od do os s l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s, , p po or rq qu ue e y yo o s s e e v vi i m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , h ha ac ce er r a a l lo os s i in nd di io os s b bu ue e- - n no os s
t tr ra at ta am mi ie en nt to os s p po or r h ho om mb br re es s t te em mp pl la ad do os s y y t te em me er ro os so os s d de e D Di io os s, , p po or rq qu ue e s si i a al lg gu un no os s e en nf fe er rm ma ab ba an n, , l lo os s
c cu ur ra ab ba an n y y s sa an ng gr ra ab ba an n e el ll lo os s m mi is sm mo os s, , y y l le es s h ha ac c a an n o ot tr ra as s o ob br ra as s d de e c ca ar ri id da ad d. . Y Y l la a b bo on nd da ad d y y
m mi is se er ri ic co or rd di ia a d de e D Di io os s ( (q qu ue e n no o p pe er rm mi it te e m ma al l a al lg gu un no o, , d de e q qu ue e n no o s sa aq qu ue e l lo os s b bi ie en ne es s q qu ue e t ti ie en ne e
d de et te er rm mi in na ad do o) ) h ha an n s sa ac ca a- - d do o d de e e es st to os s m ma al le es s m mu uc ch ho os s y y s se e a al la ad do os s b bi ie en ne es s, , p po or r h ha ab be er r v ve en ni id do o t ta an nt to o
n n m me er ro o d de e g ge en nt te es s a al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ra a s sa an nt ta a f fe e c ca at t l li ic ca a, , y y a a e es st ta ar r e en n c ca am mi in no o p pa ar ra a
p po od de er rs se e s sa al lv va ar r. . P Pu ue es s s sa ab bi ie en nd do o s su u m ma aj je es st ta ad d d de e l lo os s d da a o os s q qu ue e l lo os s i in nd di io os s r re ec ci ib b a an n, , s si ie en nd do o
i in nf fo or rm ma ad do o d de e e el ll lo o, , y y d de e l lo o q qu ue e c co on nv ve en n a a a al l s se er rv vi ic ci io o d de e D Di io os s y y s su uy yo o, , y y a a l la a b bu ue en na a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e
a aq qu ue es st ta as s p pa ar rt te es s, , h ha a t te en ni id do o p po or r b bi ie en n d de e p po on ne er r v vi is so or re ey ye es s y y a au ud di ie en nc ci ia as s c co on n p pr re es si id de en nt te es s y y o oi id do or re es s, ,
c co on n l lo o c cu ua al l l lo os s i in nd di io os s p pa ar re ec ce e h ha an n r re es su uc ci it ta ad do o y y c ce es sa ad do o s su us s m ma al le es s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e n ni in ng g n n
e es sp pa a o ol l p po or r m mu uy y a al lt to o q qu ue e s se ea a l le es s o os sa a h ha ac ce er r a ag gr ra av vi io o. . P Po or rq qu ue e d de em m s s d de e l lo os s o ob bi is sp po os s, , r re el li ig gi io os so os s
c cl l r ri ig go os s, , y y f fr ra ai il le es s q qu ue e c co on nt ti in nu uo o s su u m ma aj je es st ta ad d p pr ro o- - v ve ee e m mu uy y s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pa ar ra a e en ns se e a ar r a a l lo os s i in nd di io os s
l la a d do oc ct tr ri in na a d de e l la a s sa an nt ta a f fe e, , y y a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l lo os s s sa an nt to os s s sa ac cr ra am me en nt to os s, , e en n e es st ta as s a au ud di ie en nc ci ia as s h ha ay y
v va ar ro on ne es s d do oc ct to os s y y d de e g gr ra an n c cr ri is st ti ia an nd da ad d, , q qu ue e c ca as st ti ig ga an n a a a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e a a l lo os s i in nd di io os s h ha ac ce en n f fu ue er rz za a y y
m ma al l t tr ra at ta am mi ie en nt to o y y d de em ma as s a a a al lg gu un na a. . A As s q qu ue e y ya a e en n e es st te e t ti ie em mp po o n no o h ha ay y q qu ui ie en n o os se e h ha ac ce er rl le es s e en no oj jo o; ;
y y s so on n e en n l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e a aq qu ue el ll lo os s r re ei in no os s s se e o or re es s d de e s su us s h ha ac ci ie en nd da as s y y p pe er rs so on na as s c co om mo o l lo os s
m mi is sm mo os s e es sp pa a o ol le es s. . Y Y c ca ad da a p pu ue eb bl lo o e es st t t ta as sa ad do o m mo od de er ra ad da am me en nt te e l lo o q qu ue e h ha a d de e d da ar r d de e t tr ri ib bu ut to o. .
A Ac cu u r rd do om me e q qu ue e e es st ta an nd do o y yo o e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e X Xa au ux xa a [ [J Ja au uj ja a] ] p po oc co os s a a o os s h ha a, , m me e d di ij je er ro on n l lo os s
i in nd di io os s c co on n h ha ar rt to o c co on nt te en nt to o y y a al le eg gr r a a: : e es st te e e es s t ti ie em mp po o a al le eg gr re e, , b bu ue en no o, , s se em me ej ja ab bl le e a al l d de e T To op pa a Y Yn ng ga a
Y Yu up pa an ng gu ue e. . s st te e e er ra a u un n r re ey y q qu ue e e el ll lo os s t tu uv vi ie er ro on n a an nt ti ig gu ua am me en nt te e m mu uy y p pi ia ad do os so o. . C Ci ie er rt to o d de e e es st to o t to od do os s
l lo os s q qu ue e s so om mo os s c cr ri is st ti ia an no os s n no os s d de eb be em mo os s a al le eg gr ra ar r, , y y d da ar r g gr ra ac ci ia as s a a n nu ue es st tr ro o s se e o or r D Di io os s, , q qu ue e e en n
t ta an nt ta a g gr ra an nd de ez za a d de e t ti ie er rr ra a y y t ta an n a ap pa ar rt ta ad da a d de e n nu ue es st tr ra a E Es sp pa a a a y y d de e t to od da a E Eu ur ro op pa a h ha ay ya a t ta an nt ta a
j ju us st ti ic ci ia a, , y y t ta an n b bu ue en na a g go ob be er rn na ac ci i n n, , y y j ju un nt ta am me en nt te e c co on n e es st to o v ve er r q qu ue e e en n t to od da as s p pa ar rt te es s h ha ay y t te em mp pl lo os s
y y c ca as sa as s d de e o or ra ac ci i n n d do on nd de e e el l t to od do op po od de er ro os so o D Di io os s e es s a al la ab ba ad do o y y s se er rv vi id do o, , y y e el l d de em mo on ni io o a al la an nz za ad do o y y
v vi it tu up pe er ra ad do o y y a ab ba at ti id do o, , y y d de er rr ri ib ba ad do os s l lo os s l lu ug ga ar re es s q qu ue e p pa ar ra a s su u c cu ul lt to o e es st ta ab ba an n h he ec ch ho os s t ta an nt to os s
t ti ie em mp po os s h ha ab b a a, , a ah ho or ra a e es st t n n p pu ue es st ta as s c cr ru uc ce es s i in ns si ig gn ni ia as s d de e n nu ue es st tr ra a s sa al lv va ac ci i n n, , y y l lo os s d do ol lo os s y y
s si im mu ul la ac cr ro os s q qu ue eb br ra ad do os s y y l lo os s d de em mo on ni io os s c co on n t te em mo or r h hu ui id do os s y y a at te em mo or ri iz za ad do os s. . Y Y q qu ue e e el l s sa ac cr ro o
e ev va an ng ge el li io o e es s p pr re ed di ic ca ad do o y y p po od de er ro os sa am me en nt te e v va a v vo ol la an nd do o d de e L Le ev va an nt te e e en n P Po on ni ie en nt te e, , y y d de e s se ep pt te en nt tr ri i n n
a al l m me ed di io od d a a, , p pa ar ra a q qu ue e t to od da as s n na ac ci io on ne es s y y g ge en nt te es s r re ec co on no oz zc ca an n y y a al la ab be en n u un n D Di io os s y y S Se e o or r. .


C CA AP P T TU UL LO O I II I

D De e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m y y d de e s su u f fu un nd da ac ci i n n y y p po or rq qu u s se e t tr ra at ta a d de e e el ll la a p pr ri im me er ro o q qu ue e d de e
o ot tr ra a a al lg gu un na a

A AN NT TE ES S Q QU UE E c co om me en nz za ar ra a a a t tr ra at ta ar r l la as s c co os sa as s d de e e es st te e r re ei in no o d de el l P Pe er r , , q qu ui i- - s si ie er ra a d da ar r n no ot ti ic ci ia a d de e l lo o
q qu ue e t te en ng go o e en nt te en nd di id do o d de el l o or ri ig ge en n y y p pr ri in nc ci ip pi io o q qu ue e t tu u- - v vi ie er ro on n l la as s g ge en nt te es s d de e e es st ta as s I In nd di ia as s o o N Nu ue ev vo o
M Mu un nd do o, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e l lo os s n na at tu u- - r ra al le es s d de el l P Pe er r , , s se eg g n n e el ll lo os s d di ic ce en n q qu ue e l lo o o oy ye er ro on n a a s su us s a an nt ti ig gu uo os s, ,
a au un nq qu ue e e el ll lo o e es s u un n s se ec cr re et to o q qu ue e s s l lo o D Di io os s p pu ue ed de e s sa ab be er r l lo o c ci ie er rt to o d de e e el ll lo o. . M Ma as s c co om mo o m mi i i in n- - t te en nc ci i n n
p pr ri in nc ci ip pa al l e es s, , e en n e es st ta a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e, , f fi ig gu ur ra ar r l la a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r , , y y c co on n- - t ta ar r l la as s f fu un nd da ac ci io on ne es s d de e l la as s
c ci iu ud da ad de es s q qu ue e e en n l l h ha ay y, , l lo os s r ri it to os s y y c ce er re em mo on ni ia as s d de e l lo os s i in nd di io os s d de e e es st te e r re ei in no o, , d de ej ja ar r s su u o or ri ig ge en n y y
p pr ri in nc ci ip pi io o ( (d di ig go o l lo o q qu ue e e el ll lo os s c cu ue en n- - t ta an n, , y y p po od de em mo os s p pr re es su um mi ir r) ) p pa ar ra a l la a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e, , d do on nd de e l lo o
t tr ra at ta ar r c co op pi io os sa a- - m me en nt te e. . Y Y p pu ue es s ( (c co om mo o d di ig go o) ) e en n e es st ta a p pa ar rt te e h he e d de e t tr ra at ta ar r d de e l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e
m mu uc ch ha as s c ci iu ud da ad de es s, , c co on ns si id de er ro o y yo o q qu ue e s si i e en n l lo os s t ti ie em mp po os s a an nt ti ig gu uo os s p po or r h ha ab be er r E El li is sa a D Di id do o f fu un nd da ad do o a a
C Ca ar rt ta ag go o, , y y d d d do ol le e n no om mb br re e y y r re ep p b bl li ic ca a, , R R m mu ul lo o a a R Ro om ma a, , y y A Al le ej ja an nd dr ro o a a A Al le ej ja an nd dr r a a, , l lo os s c cu ua al le es s p po or r
r ra az z n n d de e e es st ta as s f fu un nd da ac ci io on ne es s h ha ay y d de e e el ll lo os s p pe er rp pe et tu ua a m me em mo or ri ia a y y f fa am ma a, , c cu u n nt to o m m s s y y c co on n m m s s
r ra az z n n s se e p pe er rp pe et tu ua ar r e en n l lo os s s si ig gl lo os s p po or r v ve en ni ir r l la a g gl lo or ri ia a y y f fa am ma a d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , p pu ue es s e en n s su u r re ea al l
n no om mb br re e s se e h ha an n f fu un nd da ad do o e en n e es st te e g gr ra an n r re ei in no o d de el l P Pe er r t ta an nt ta as s c ci iu ud da ad de es s y y t ta an n r ri ic ca as s, , d do on nd de e s su u
m ma aj je es st ta ad d a a l la as s r re ep p b bl li ic ca as s h ha a d da ad do o l le ey ye es s c co on n q qu ue e q qu ui ie et ta a y y p pa ac c f fi ic ca am me en nt te e v vi iv va an n. . Y Y p po or rq qu ue e s si in n l la as s
c ci iu ud da ad de es s q qu ue e s se e p po ob bl la ar ro on n y y f fu un nd da a- - r ro on n e en n e el l P Pe er r , , s se e f fu un nd d y y p po ob bl l l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m e en n l la a
p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e, , l ll la am ma ad da a C Ca as st ti il ll la a d de el l O Or ro o, , c co om mi ie en nz zo o p po or r e el ll la a, , a au un nq qu ue e h ha ay y o ot tr ra as s e en n
e es st te e r re ei in no o d de e m m s s c ca al li id da ad d. . P Pe er ro o h h g go ol lo o p po or rq qu ue e a al l t ti ie em mp po o q qu ue e l l s se e c co om me en nz z a a c co on nq qu ui is st ta ar r, ,
s sa al li ie er ro on n d de e e el ll la a l lo os s c ca ap pi it ta an ne es s q qu ue e f fu ue er ro on n a a d de es sc cu ub br ri ir r a al l P Pe er r y y l lo os s p pr ri im me er ro os s c ca ab ba al ll lo os s, , y y l le en ng gu ua as s, ,
y y o ot tr ra as s c co os sa as s p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s p pa ar ra a l la as s c co on nq qu ui is st ta as s. . P Po or r e es st to o h ha ag go o p pr ri in nc ci ip pi io o e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d, , y y
d de es sp pu u s s e en nt tr ra ar r p po or r e el l p pu ue er rt to o d de e U Ur ra ab b q qu ue e c ca ae e e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , n no o m mu uy y l le ej jo os s d de el l
g gr ra an n r r o o d de el l D Da ar ri i n n, , d do on nd de e d da ar r r ra az z n n d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e i in nd di io os s, , y y l la as s c ci iu ud da ad de es s d de e e es sp pa a o ol le es s
q qu ue e h ha ay y d de es sd de e a al ll l h ha as st ta a l la a v vi il ll la a d de e P Pl la at ta a y y a as si ie en nt to o d de e P Po ot to os s , , q qu ue e s so on n l lo os s f fi in ne es s d de el l P Pe er r p po or r l la a
p pa ar rt te e d de el l S Su ur r, , d do on nd de e a a m mi i v ve er r h ha ay y m m s s d de e m mi il l y y d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s d de e c ca am mi in no o, , l lo o c cu ua al l y yo o
a an nd du uv ve e t to od do o p po or r t ti ie er rr ra a, , y y t tr ra at t , , v vi i, , y y s su up pe e l la as s c co os sa as s q qu ue e e en n e es st ta a h hi is st to or ri ia a t tr ra at to o, , l la as s c cu ua al le es s h he e
m mi ir ra a- - d do o c co on n g gr ra an nd de e e es st tu ud di io o e e d di il li ig ge en nc ci ia a, , p pa ar ra a l la as s e es sc cr ri ib bi ir r c co on n a aq qu ue el ll la a v ve er rd da ad d q qu ue e d de eb bo o, , s si in n
m me ez zc cl la a d de e c co os sa a s si in ni ie es st tr ra a. . D Di ig go o p pu ue es s q qu ue e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m e es s f fu un nd da ad da a j ju un nt to o a a l la a m ma ar r d de el l
S Su ur r, , y y d di ie ec ci io oc ch ho o l le eg gu ua as s d de el l N No om mb br re e d de e D Di io os s, , q qu ue e e es st t p po ob bl la ad do o j ju un nt to o a a l la a m ma ar r d de el l N No or rt te e. . T Ti ie en ne e
p po oc co o c ci ir rc cu ui it to o d do on nd de e e es st t s si it tu ua ad da a, , p po or r c ca au us sa a d de e u un n p pa al lu ud de e o o l la ag gu un na a, , q qu ue e p po or r u un na a p pa ar rt te e l la a c ci i e e, ,
l la a c cu ua al l p po or r l lo os s m ma al lo os s v va ap po or re es s q qu ue e d de e e es st ta a l la ag gu un na a s sa al le en n, , s se e t ti ie en ne e p po or r e en nf fe er rm ma a. .
E Es st t t tr ra az za ad da a y y e ed di if fi ic ca ad da a d de e L Le ev va an nt te e a a P Po on ni ie en nt te e, , e en n t ta al l m ma an ne er ra a q qu ue e s sa al li ie en nd do o e el l s so ol l, , n no o h ha ay y
q qu ui ie en n p pu ue ed da a a an nd da ar r p po or r n ni in ng gu un na a c ca al ll le e d de e e el ll la a, , p po or rq qu ue e n no o h ha ac ce e s so om mb br ra a n ni in ng gu un na a. . Y Y e es st to o s si i n nt te es se e
t ta an nt to o, , p po or rq qu ue e h ha ac ce e g gr ra an nd d s si im mo o c ca al lo or r, , y y p po or rq qu ue e e el l s so ol l e es s t ta an n e en nf fe er rm mo o, , q qu ue e s si i u un n h ho om mb br re e
a ac co os st tu um mb br ra a a an nd da ar r p po or r l l, , a au un nq qu ue e n no o s se ea a s si in no o p po oc ca as s h ho or ra as s, , l le e d da ar r t ta al le es s e en nf fe er rm me ed da ad de es s q qu ue e
m mu ue er ra a, , q qu ue e a as s h ha a a ac co on nt te ec ci id do o a a m mu uc ch ho os s. . M Me ed di ia a l le eg gu ua a d de e l la a m ma ar r h ha ab b a a b bu ue e- - n no os s s si it ti io os s y y s sa an no os s, ,
y y a ad do on nd de e p pu ud di ie er ra an n a al l p pr ri in nc ci ip pi io o p po ob bl la ar r e es st ta a c ci iu ud da ad d. . M Ma as s, , c co om mo o l la as s c ca as sa as s t ti ie en ne en n g gr ra an n p pr re ec ci io o, ,
p po or rq qu ue e c cu ue es st ta a m mu uc ch ho o a a h ha ac ce er rs se e, , a au un nq qu ue e v ve en n e el l n no ot to or ri io o d da a o o q qu ue e t to od do os s r re ec ci ib be en n e en n v vi iv vi ir r e en n t ta al l
m ma al l s si it ti io o; ; n no o s se e h ha a m mu ud da ad do o, , y y p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e p po or rq qu ue e l lo os s a an nt ti ig gu uo os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s s so on n y ya a t to o- -
d do os s m mu ue er rt to os s, , y y l lo os s v ve ec ci in no os s q qu ue e a ah ho or ra a h ha ay y s so on n c co on nt tr ra at ta an nt te es s, , y y n no o p pi ie en ns sa an n e es st ta ar r e en n e el ll la a m m s s
t ti ie em mp po o, , d de e c cu ua an nt to o p pu ue ed da an n h ha ac ce er rs se e r ri ic co os s. . Y Y a as s i id do os s u un no os s v vi ie en ne en n o ot tr ro os s, , y y p po oc co o o o n ni in ng gu un no o m mi ir ra an n
p po or r e el l b bi ie en n p p b bl li ic co o. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d c co or rr re e u un n r r o o q qu ue e n na ac ce e e en n u un na as s s si ie er rr ra as s. . T Ti ie en ne e a as si im mi is sm mo o
m mu uc ch ho o t t r rm mi in no os s y y c co or rr re en n o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s r r o os s, , d do on nd de e e en n a al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s t ti ie en ne en n l lo os s e es sp pa a o ol le es s
s su us s e es st ta an nc ci ia as s y y g gr ra an nj je er r a as s, , y y h ha an n p pl la an nt ta ad do o m mu uc ch ha as s c co os sa as s d de e E Es sp pa a a a, , c co om mo o l lo os s n na ar ra an nj jo os s, , c ci id dr ra as s, ,
h hi ig gu ue er ra as s. . S Si in n e es st to o h ha ay y o ot tr ra as s f fr ru ut ta as s d de e l la a t ti ie er rr ra a, , q qu ue e s so on n p pi i a as s o ol lo or ro os sa as s y y, , p pl l t ta an no os s, , m mu uc ch ho os s y y
b bu ue en no os s g gu ua ay ya ab ba as s, , c ca ai im mi it to os s, , a ag gu ua ac ca at te es s, , y y o ot tr ro os s f fr ru ut to os s d de e l lo os s q qu ue e s su ue el le e h ha ab be er r d de e l la a m mi is sm ma a
t ti ie er rr ra a. . P Po or r l lo os s c ca am mp po os s h ha ay y g gr ra an nd de es s h ha at to os s d de e v va ac ca as s, , p po or rq qu ue e l la a t ti ie er rr ra a e es s d di is sp pu ue es st ta a p pa ar ra a q qu ue e s se e
c cr r e en n e en n e el ll la as s. . L Lo os s r r o os s l ll le ev va an n m mu uc ch ho o o or ro o. . Y Y a as s l lu ue eg go o q qu ue e s se e f fu un nd d e es st ta a c ci iu ud da ad d, , s se e s sa ac c m mu uc ch ha a
c ca an nt ti id da ad d. . E Es s b bi ie en n p pr ro ov ve e d da a d de e m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o, , p po or r t te en ne er r r re ef fr re es sc co o d de e e en nt tr ra am mb ba as s m ma ar re es s, , d di ig go o d de e
e en nt tr ra am mb ba as s m ma ar re es s, , e en nt ti i n nd da as se e l la a d de el l N No or rt te e p po or r d do on nd de e v vi ie en ne en n l la as s n na ao os s d de e E Es sp pa a a a a a N No om mb br re e d de e
D Di io os s, , y y l la a m ma ar r d de el l S Su ur r, , p po or r d do on nd de e s se e n na av ve eg ga a d de e P Pa an na am m a a t to od do os s l lo os s p pu ue er rt to os s d de el l P Pe er r . . E En n e el l
t t r rm mi in no o d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d n no o s se e d da a t tr ri ig go o n ni i c ce eb ba ad da a. . L Lo os s s se e o or re es s d de e l la as s e es st ta an nc ci ia as s c co og ge en n m mu uc ch ho o
m ma a z z y y d de el l P Pe er r y y d de e E Es sp pa a a a t tr ra ae en n s si ie em mp pr re e h ha ar ri in na a. . E En n t to od do os s l lo os s r r o os s h ha ay y p pe es sc ca ad do o y y e en n l la a m ma ar r l lo o
p pe es sc ca an n b bu ue en no o a au un nq qu ue e d di if fe er re en nt te e d de e l lo o q qu ue e s se e c cr r a a e en n l la a m ma ar r d de e E Es sp pa a a a. . P Po or r l la a c co os st ta a j ju un nt to o a a l la as s
c ca as sa as s d de e l la a c ci iu ud da ad d h ha al ll la an n e en nt tr re e e el l a ar re en na a u un na as s a al lm me ej ja as s m mu uy y m me en nu ud da as s q qu ue e l ll la am ma an n c ch hu uc ch ha a, , d de e l la a
c cu ua al l h ha ay y g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d. . Y Y c cr re eo o y yo o q qu ue e a al l p pr ri in nc ci ip pi io o d de e l la a p po ob bl la ac ci i n n d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d, , p po or r c ca au us sa a d de e
e es st ta as s a al lm me ej ja as s s se e q qu ue ed d l la a c ci iu ud da ad d e en n a aq qu ue es st ta a p pa ar rt te e p po ob bl la ad da a, , p po or rq qu ue e c co on n e el ll la a e es st ta ab ba an n s se eg gu ur ro os s
d de e n no o p pa as sa ar r h ha am mb br re e l lo os s e es sp pa a o ol le es s. . E En n l lo os s r r o os s h ha ay y g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e l la ag ga ar rt to os s, , q qu ue e s so on n t ta an n
g gr ra an nd de es s y y f fi ie er ro os s, , q qu ue e e es s a ad dm mi ir ra ac ci i n n v ve er rl lo os s. . E En n e el l r r o o d de el l C Ce en n h he e y yo o v vi is st to o m mu uc ch ho os s y y m mu uy y
g gr ra an nd de es s, , y y c co om mi id do o h ha ar rt to os s h hu ue ev vo os s d de e l lo os s q qu ue e p po on ne en n e en n l la as s p pl la ay ya as s. . U Un n l la ag ga ar rt to o d de e e es st to os s h ha al ll la am mo os s
e en n s se ec co o e en n e el l r r o o q qu ue e d di ic ce en n d de e S Sa an n J Jo or rg ge e, , y ye en nd do o a a d de es sc cu ub br ri ir r c co on n e el l c ca ap pi it t n n A Al lo on ns so o d de e C C c ce er re es s
l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e U Ur ru ut te e, , t ta an n g gr ra an nd de e y y d de ef fo or rm me e, , q qu ue e t te en n a a m m s s d de e v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o p pi ie es s e en n l la ar rg go o, , y y
a al ll l l le e m ma at ta am mo os s c co on n l la as s l la an nz za as s, , y y e er ra a c co os sa a g gr ra an nd de e l la a b br ra av ve ez za a q qu ue e t te en n a a, , y y d de es sp pu u s s d de e m mu ue er rt to o l lo o
c co om mi im mo os s c co on n l la a h ha am mb br re e q qu ue e l ll le ev v b ba am mo os s. . E Es s m ma al la a l la a c ca ar rn ne e y y d de e u un n o ol lo or r m mu uy y e en nh ha as st ti io os so o. . E Es st to os s
l la ag ga ar rt to os s o o c ca ai im ma an ne es s h ha an n c co om mi id do o a a m mu uc ch ho os s e es sp pa a o ol le es s, , y y c ca ab ba al ll lo os s, , y y i in nd di io os s, , p pa as sa an nd do o d de e u un na a
p pa ar rt te e a a o ot tr ra a, , a at tr ra av ve es sa an nd do o e es st to os s r r o os s. . E En n e el l t t r rm mi in no o d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d h ha ay y p po oc ca a g ge en nt te e d de e l lo os s
n na at tu ur ra al le es s, , p po or rq qu ue e t to od do os s s se e h ha an n c co on ns su um mi id do o p po or r m ma al lo os s t tr ra at ta am mi ie en nt to os s q qu ue e r re ec ci ib bi ie er ro on n d de e l lo os s
e es sp pa a o ol le es s, , y y c co on n e en nf fe er rm me ed da ad de es s q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n. . T To od da a l la a m m s s d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d e es st t p po ob bl la ad da a, , c co om mo o
y yo o d di ij je e, , d de e m mu uc ch ho os s y y m mu uy y h ho on nr ra ad do os s m me er rc ca ad de er re es s d de e t to od da as s p pa ar rt te es s, , t tr ra at ta a e en n e el ll la a y y e en n e el l N No om mb br re e
d de e D Di io os s, , p po or rq qu ue e e el l t tr ra at to o e es s t ta an n g gr ra an nd de e, , q qu ue e c ca as si i s se e p pu ue ed de e c co om mp pa ar ra ar r c co on n l la a c ci iu ud da ad d d de e V Ve en ne ec ci ia a. .
P Po or rq qu ue e m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s a ac ca ae ec ce e v ve en ni ir r n na av v o os s p po or r l la a m ma ar r d de el l S Su ur r a a d de es se em mb ba ar rc ca ar r a a e es st ta a c ci iu ud da ad d
c ca ar rg ga ad do os s d de e o or ro o y y p pl la at ta a, , p po or r l la a m ma ar r d de el l N No or rt te e e es s m mu uy y g gr ra an nd de e e el l n n m me er ro o d de e l la as s f fl lo ot ta as s q qu ue e a al ll le e- -
g ga an n a al l N No om mb br re e d de e D Di io os s, , d de e l la as s c cu ua al le es s g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la as s m me er rc ca ad de er r a as s v vi ie en ne e a a e es st te e r re ei in no o p po or r e el l
r r o o q qu ue e l ll la am ma an n d de e C Ch ha ag gr re e [ [C Ch ha ag gr re es s] ] e en n b ba ar rc co os s y y d de el l q qu ue e e es st t c ci in nc co o l le eg gu ua as s d de e P Pa an na am m l lo os s t tr ra ae en n
e en n g gr ra an nd de es s y y m mu uc ch ha as s r re ec cu ua as s q qu ue e l lo os s m me er rc ca ad de er re es s t ti ie en ne en n p pa ar ra a e es st te e e ef fe ec ct to o. . J Ju un nt to o a a l la a c ci iu ud da ad d
h ha ac ce e l la a m ma ar r u un n a an nc c n n g gr ra an nd de e, , d do on nd de e c ce er rc ca a d de el l s su ur rg ge en n l la as s n na ao os s, , y y c co on n l la a m ma ar re ea a e en nt tr ra an n e en n e el l
p pu ue er rt to o, , q qu ue e e es s m mu uy y b bu ue en no o p pa ar ra a p pe eq qu ue e o os s n na av v o os s. . E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m f fu un nd d y y p po ob bl l
P Pe ed dr ra ar ri ia a [ [P Pe ed dr ra ar ri ia as s] ] d de e v vi il la a, , g go ob be er rn na ad do or r q qu ue e f fu ue e d de e T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e e en n n no om mb br re e d de el l i in nv vi ic ct t s si im mo o
C C s sa ar r d do on n C Ca ar rl lo os s A Au ug gu us st to o r re ey y d de e E Es sp pa a a a n nu ue es s- - t tr ro o s se e o or r, , a a o o d de e m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y v ve ei in nt te e. . Y Y
e es st t e en n o oc ch ho o g gr ra ad do os s d de e l la a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l a a l la a p pa ar rt te e d de el l N No or rt te e. . T Ti ie en ne e u un n b bu ue en n p pu ue er rt to o, , d do on nd de e e en nt tr ra an n
l la as s n na ao os s c co on n l la a m me en ng gu ua an nt te e, , h ha as st ta a q qu ue ed da ar r e en n s se ec co o. . E El l f fl lu uj jo o y y r re ef fl lu uj jo o d de e e es st ta a m ma ar r e es s g gr ra an nd de e, , y y
m me en ng gu ua a t ta an nt to o, , q qu ue e q qu ue ed da a l la a p pl la ay ya a m m s s d de e m me ed di ia a l le eg gu ua a d de es sc cu u- - b bi ie er rt ta a d de el l a ag gu ua a, , y y c co on n l la a
c cr re ec ci ie en nt te e s se e t to or rn na a a a h he en nc ch hi ir r. . Y Y q qu ue ed da ar r t ta an nt to o c cr re eo o y yo o q qu ue e l lo o c ca au us sa a t te en ne er r p po oc co o f fo on nd do o, , p pu ue es s
q qu ue ed da an n l la as s n na ao os s d de e b ba aj ja a m ma ar r e en n t tr re es s b br ra az za as s, , y y c cu ua an nd do o l la a m ma ar r e es s c cr re ec ci id da a e es st t n n e en n s si ie et te e. . Y Y p pu ue es s
e en n e es st te e c ca ap p t tu ul lo o h he e t tr ra at ta ad do o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m y y d de e s su u a as si ie en nt to o, , e en n e el l s si ig gu ui ie en nt te e d di ir r l lo os s
p pu ue er r- - t to os s y y r r o os s q qu ue e h ha ay y p po or r l la a c co os st ta a, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a C Ch hi il le e, , p po or rq qu ue e s se er r g gr ra an nd de e c cl la a- - r ri id da ad d p pa ar ra a
e es st ta a o ob br ra a. .


C CA AP P T TU UL LO O I II II I

D De e l lo os s p pu ue er rt to os s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m
h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r , , y y l la as s l le eg gu ua as s q qu ue e h ha ay y d de e u un no o a a o ot tr ro o, , y y e en n l lo os s g gr ra ad do os s
d de e a al lt tu ur ra a q qu ue e e es st t n n

A A T TO OD DO O e el l m mu un nd do o e es s n no ot to or ri io o, , c c m mo o l lo os s e es sp pa a o ol le es s a ay yu ud da ad do os s p po or r D Di io os s c co on n t ta an nt ta a f fe el li ic ci id da ad d h ha an n
g ga an na ad do o y y s se e o or re ea ad do o e es st te e n nu ue ev vo o m mu un nd do o, , q qu ue e I In nd di ia as s s se e l ll la am ma a. . E En n e el l c cu ua al l s se e i in nc cl lu uy ye en n t ta an nt to os s y y
t ta an n g gr ra an nd de es s r re ei in no os s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , q qu ue e e es s c co os sa a d de e a ad dm mi ir ra ac ci i n n p pe en ns sa ar r, , y y e en n l la as s c co on nq qu ui is st ta as s y y
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s t ta an n v ve en n- - t tu ur ro os so os s c co om mo o t to od do os s l lo os s q qu ue e e en n e es st ta a e ed da ad d v vi iv vi im mo os s s sa ab be em mo os s. . H He e y yo o
c co on ns si id de e- - r ra ad do o, , q qu ue e c co om mo o e el l t ti ie em mp po o t tr ra an ns st to or rn n c co on n e el l t ti ie em mp po o l la ar rg go o o ot tr ro os s e es st ta ad do os s y y m mo on na ar rq qu u a as s
y y l la as s t tr ra as sp pa as s a a o ot tr ra as s g ge en nt te es s p pe er rd di i n nd do os se e l la a m me em mo or ri ia a d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s, , q qu ue e a an nd da an nd do o e el l t ti ie em mp po o
p po od dr r a a s su uc ce ed de er r e en n n no os so ot tr ro os s l lo o q qu ue e e en n l lo os s p pa as sa ad do os s l lo o c cu ua al l D Di io os s n nu ue es st tr ro o S Se e o or r n no o p pe er rm mi it ta a, , p pu ue es s
e es st to os s r re ei in no os s y y p pr ro ov vi in n- - c ci ia as s f fu ue er ro on n g ga an na ad da as s y y d de es sc cu ub bi ie er rt ta as s e en n t ti ie em mp po o d de el l c cr ri is st ti ia an n s si im mo o y y g gr ra an n
C Ca ar r- - l lo os s s se em mp pe er r A Au ug gu us st to o, , e em mp pe er ra ad do or r d de e l lo os s r ro om ma an no os s, , r re ey y y y s se e o or r n nu ue es st tr ro o. . E El l c cu ua al l t ta an nt to o
c cu ui id da ad do o h ha a t te en ni id do o y y t ti ie en ne e d de e l la a c co on nv ve er rs si i n n d de e e es st to os s i in nd di io os s. . P Po or r l la as s c cu ua al le es s c ca au us sa as s y yo o c cr re ee er r q qu ue e
p pa ar ra a s si ie em mp pr re e E Es sp pa a a a s se er r l la a c ca ab be ez za a d de e e es st te e r re ei in no o, , y y t to od do os s l lo os s q qu ue e e en n l l v vi iv vi ie er re en n r re ec co on no oc ce er r n n
p po or r s se e o or re es s a a l lo os s r re ey ye es s d de e e el ll la a. . P Po or r t ta an nt to o e en n e es st te e c ca ap p t tu ul lo o q qu ui ie er ro o d da ar r a a e en nt te en nd de er r a a l lo os s q qu ue e e es st ta a
o ob br ra a l le ey ye er re en n l la a m ma an ne er ra a d de el l n na av ve eg ga ar r p po or r l lo os s r ru um mb bo os s y y g gr ra ad do os s q qu ue e e en n c ca am mi in no o d de e m ma ar r h ha ay y d de e l la a
c ci iu ud da ad d d de e P Pa an na am m a al l P Pe er r . . D Do on nd de e d di ig go o, , q qu ue e e el l n na av ve eg ga ar r d de e P Pa an na am m p pa ar ra a e el l P Pe er r e es s p po or r e el l m me es s
d de e e en ne er ro o, , f fe eb br re er ro o y y m ma ar rz zo o, , p po or rq qu ue e e en n e es st te e t ti ie em mp po o h ha ay y s si ie em mp pr re e g gr ra an nd de es s b br ri is sa as s, , y y n no o r re ei in na an n l lo os s
v ve en nd da av va al le es s, , y y l la as s n na ao os s c co on n b br re ev ve ed da ad d a al ll le eg ga an n a ad do on nd de e v va an n, , a an nt te es s q qu ue e r re ei in ne e o ot tr ro o v vi ie en nt to o q qu ue e e es s e el l
S Su ur r, , e el l c cu ua al l g gr ra an n p pa ar rt te e d de el l a a o o c co or rr re e e en n l la a c co os st ta a d de el l P Pe er r . . Y Y a as s a an nt te es s q qu ue e v vi ie en nt te e e el l S Su ur r, , l la as s
n na ao os s a ac ca ab ba an n s su u n na av ve eg ga ac ci i n n. . T Ta am mb bi i n n p pu ue ed de en n s sa al li ir r p po or r a ag go os st to o y y s se ep pt ti ie em mb br re e, , m ma as s n no o v va an n
t ta am mb bi i n n c co om mo o e en n e el l t ti ie em mp po o y ya a d di ic ch ho o. . S Si i f fu ue er ra a d de e e es st to os s m me es se es s a al lg gu un na as s n na ao os s p pa ar rt ti ie er re en n d de e
P Pa an na am m i ir r n n c co on n t tr ra ab ba aj jo o, , y y a au un n h ha ar r n n m ma al la a n na av ve eg ga ac ci i n n y y m mu uy y l la ar rg ga a. . Y Y a as s m mu uc ch ha as s n na ao os s
a ar rr ri ib ba an n s si in n p po o- - d de er r t to om ma ar r l la a c co os st ta a. . E El l v vi ie en nt to o S Su ur r y y n no o o ot tr ro o r re ei in na a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o c co om mo o d di ic ch ho o h he e
e en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r , , d de es sd de e C Ch hi il le e h ha as st ta a c ce er rc ca a d de e T T m mb be ez z, , e el l c cu ua al l e es s p pr ro ov ve ec ch ho os so o p pa ar ra a
v ve en ni ir r d de el l P Pe er r a a l la a T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e, , N Ni ic ca ar ra ag gu ua a y y o ot tr ra as s p pa ar rt te es s, , m ma as s p pa ar ra a i ir r e es s d di if fi ic cu ul lt to os so o. . S Sa al li ie en nd do o
d de e P Pa an na am m l lo os s n na av v o os s v va an n a a r re ec co on no oc ce er r l la as s i is sl la as s q qu ue e l ll la am ma an n d de e l la as s P Pe er rl la as s, , l la as s c cu ua al le es s e es st t n n e en n
o oc ch ho o g gr ra ad do os s e es sc ca as so os s a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r. . S Se er r n n e es st ta as s i is sl la as s h ha as st ta a v ve ei in nt ti ic ci in nc co o o o t tr re ei in nt ta a p pe eg ga ad da as s a a
u un na a q qu ue e e es s l la a m ma ay yo or r d de e t to od da as s. . S So ol l a an n s se er r p po ob bl la ad da as s d de e n na at tu ur ra al le es s, , m ma as s e en n e es st te e t ti ie em mp po o y ya a n no o h ha ay y
n ni in ng gu un no o. . L Lo os s q qu ue e s so on n s se e o or re es s d de e e el ll la as s, , t ti ie en ne en n n ne eg gr ro os s y y i in nd di io os s d de e N Ni ic ca ar ra ag gu ua a y y C Cu ub ba ag gu ua a q qu ue e l le es s
g gu ua ar rd da an n l lo os s g ga an na ad do os s y y s si ie em mb br ra an n l la as s s se em me en nt te e- - r ra as s, , p po or rq qu ue e s so on n f f r rt ti il le es s. . S Si in n e es st to o s se e h ha an n s sa ac ca ad do o
g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e p pe er rl la as s r ri ic ca as s p po or r l lo o c cu ua al l l le es s q qu ue ed d e el l n no om mb br re e d de e i is sl la as s d de e P Pe er rl la as s. . D De e e es st ta as s i is sl la as s
v va an n a a r re ec co o- - n no oc ce er r a a l la a p pu un nt ta a d de e C Ca ar ra ac ch hi in ne e, , q qu ue e e es st t d de e e el ll la as s d di ie ez z l le eg gu ua as s N No or ro oe es st te e s su ue es st te e c co on n l la a
i is sl la a g gr ra an nd de e. . L Lo os s q qu ue e l ll le eg ga ar re en n a a e es st te e c ca ab bo o, , v ve er r n n s se er r l la a t ti ie er rr ra a a al lt ta a y y m mo on nt ta a o os sa a, , e es st t e en n s si ie et te e
g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e e es st ta a p pu un nt ta a c co or rr re e l la a c co os st ta a a a p pu ue er rt to o d de e P Pi i a as s a al l S Su ud do oe es st te e c cu ua ar rt to o d de el l S Su ur r, ,
y y e es st t d de e e el ll la a o oc ch ho o l le eg gu ua as s, , e en n s se ei is s g gr ra ad do os s y y u un n c cu ua ar rt to o. . E Es s t ti ie er rr ra a a al lt ta a d de e g gr ra an nd de es s b br re e a as s y y
m mo on nt ta a a as s. . J Ju un nt to o a a l la a m ma ar r h ha ay y g gr ra an nd de es s p pi i a al le es s, , p po or r l lo o c cu ua al l l le e l ll la am ma an n p pu ue er rt to o d de e P Pi i a as s. . D De es sd de e
d do on nd de e v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a a al l S Su ur r c cu ua ar rt to o d de e s su ud do oe es st te e h ha as st ta a c ca ab bo o d de e C Co or rr ri ie en nt te es s, , e el l c cu ua al l s sa al le e a a l la a
m ma ar r, , y y e es s a an ng go os st to o. . Y Y p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o e el l c ca am mi in no o p po or r e el l r ru um mb bo o y ya a d di ic ch ho o, , s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a i is sl la a
q qu ue e l ll la am ma an n d de e P Pa al lm ma as s, , p po or r l lo os s g gr ra an nd de es s p pa al l- - m ma ar re es s q qu ue e e en n e el ll la a h ha ay y. . T Te er rn n [ [t te en nd dr r ] ] e en n
c co on nt to or rn no o p po oc co o m m s s d de e l le eg gu ua a y y m me ed di ia a. . H Ha ay y, , e en n e el ll la a r r o os s d de e b bu ue en n a ag gu ua a, , y y s so ol l a a s se er r p po ob bl la ad da a. . E Es st t
d de e c ca ab bo o d de e C Co or rr ri ie en nt te es s v ve ei in nt ti ic ci in nc co o l le eg gu ua as s, , y y e en n c cu ua ar rt to o g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e e es st ta a i is sl la a c co or rr re e l la a
c co os st ta a p po or r e el l m mi is sm mo o r ru um mb bo o h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a b ba ah h a a d de e l la a B Bu ue en na av ve en nt tu u- - r ra a, , q qu ue e e es st t d de e l la a i is sl la a t tr re es s
l le eg gu ua as s p po oc co o m m s s. . J Ju un nt to o a a l la a b ba ah h a a ( (l la a c cu ua al l e es s m mu uy y g gr ra an nd de e) ) e es st t u un n p pe e o ol l o o f fa ar ra al ll l n n a al lt to o, , e es st t l la a
e en nt tr ra ad da a d de e l la a b ba ah h a a e en n t tr re es s g gr ra a- - d do os s y y d do os s t te er rc ci io os s, , t to od da a a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e e es st t l ll le en na a d de e g gr ra an nd de es s
m mo on nt ta a a as s, , y y s sa al le en n a a l la a m ma ar r m mu uc ch ho os s e e m mu uy y g gr ra an nd de es s r r o os s q qu ue e n na ac ce en n e en n l la a s si ie er rr ra a, , p po or r e el l u un no o d de e
e el ll lo os s e en nt tr ra an n l la as s n na ao os s h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l p pu ue eb bl lo o o o p pu ue er rt to o d de e l la a B Bu ue en na av ve en nt tu ur ra a. . Y Y e el l p pi il lo ot to o q qu ue e
e en nt tr ra ar re e h ha a d de e s sa ab be er r b bi ie en n e el l r r o o, , y y s si i n no o, , p pa as sa ar r g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o c co om mo o l lo o h he e p pa as sa ad do o y yo o y y o ot tr ro os s
m mu uc ch ho os s, , p po or r l ll le ev va ar r p pi il lo ot to os s n nu ue ev vo os s. . D De e e es st ta a b ba ah h a a c co or rr re e l la a c co os st ta a a a l le es st te e d de el l s su ue es st te e h ha as st ta a l la a i is sl la a
q qu ue e l ll la am ma an n d de e l la a G Go or rg go on na a, , l la a c cu ua al l e es st t d de e l la a b ba ah h a a v ve ei in nt ti ic ci in nc co o l le eg gu ua as s. . L La a c co os st ta a q qu ue e c co or rr re e e en n
e es st te e t t r rm mi i- - n no o e es s b ba aj ja a l ll le en na a d de e m ma an ng gl la ar re es s y y o ot tr ra as s m mo on nt ta a a as s b br ra av va as s. . S Sa al le en n a a l la a c co os st ta a m mu u- - c ch ho os s
r r o os s g gr ra an nd de es s, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s e el l m ma ay yo or r y y m m s s p po od de er ro os so o e es s e el l r r o o d de e S Sa an n J Ju ua an n, , e el l c cu ua al l e es s p po ob bl la ad do o
d de e g ge en nt te es s b b r rb ba ar ra as s, , q qu ue e t ti ie en ne en n l la as s c ca as sa as s a ar rm ma ad da as s e en n g gr ra an nd de es s h ho or rc co on ne es s a a m ma an ne er ra a d de e
b ba ar rb ba ac co oa as s o o t ta ab bl la ad do os s, , y y a al ll l v vi iv ve en n m mu uc ch ho os s m mo or ra ad do or re es s, , p po or r s se er r l lo os s c ca an ne ey ye es s o o c ca as sa as s l la ar rg ga as s y y m mu uy y
a an nc ch ha as s s so on n m mu uy y r ri i- - q qu ui is s m mo os s e es st to os s i in nd di io os s d de e o or ro o, , y y l la a t ti ie er rr ra a q qu ue e t ti ie en ne en n m mu uy y f f r rt ti il l y y l lo os s r r o os s l ll le e- -
v va an n a ab bu un nd da an nc ci ia a y y l ll le en na a d de e p pa al lu ud de es s o o l la ag gu un na as s, , q qu ue e p po or r n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a s se e p pu ue ed de e c co on nq qu ui is st ta ar r, ,
s si in no o e es s a a c co os st ta a d de e m mu uc ch ha a g ge en nt te e, , y y c co on n g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o. . L La a i is sl la a d de e l la a G Go or rg go on na a e es s a al lt ta a y y a ad do on nd de e
j ja am m s s d de ej ja a d de e l ll lo ov ve er r y y t tr ro on na ar r, , q qu ue e p pa ar re ec ce e q qu ue e l lo os s e el le em me en nt to os s u un no os s c co on n o ot tr ro os s c co om mb ba at te en n. . T Te er rn n
d do os s l le eg gu ua as s d de e c co on nt to or rn no o l ll le en na a d de e m mo on nt ta a a as s h ha ay y a ar rr ro oy yo os s d de e b bu ue en n a ag gu ua a y y m mu uy y d du ul lc ce e, , y y e en n l lo os s
r rb bo ol le es s s se e v ve en n m mu uc ch ha as s p pa av va as s, , f fa ai is sa an ne es s, , y y g ga at to os s p pi in nt ta ad do os s y y g gr ra an nd de es s c cu ul le eb br ra as s, , y y o ot tr ra as s a av ve es s
n no oc ct tu ur rn na as s. . P Pa ar re ec ce e q qu ue e n nu un nc ca a f fu ue e p po ob bl la ad da a. . A Aq qu u e es st tu uv vo o e el l m ma ar rq qu u s s d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o c co on n
t tr re ec ce e c cr ri is st ti ia an no os s e es sp pa a o ol le es s c co om mp pa a e er ro os s s su uy yo os s, , q qu ue e f fu ue er ro on n l lo os s d de es sc cu ub br ri id do or re es s d de e e es st ta a t ti ie er rr ra a q qu ue e
l ll la am ma am mo os s P Pe er r m mu uc ch ho os s d d a as s ( (c co om mo o d di ir r e en n l la a t te er rc ce er ra a p pa ar rt te e d de e e es st ta a o ob br ra a) ) y y e el ll lo os s y y e el l
g go ob be er rn na ad do or r p pa a- - s sa ar ro on n g gr ra an nd de es s t tr ra ab ba aj jo os s y y h ha am mb br re es s, , h ha as st ta a q qu ue e e en nt te er ra am me en nt te e D Di io os s f fu ue e s se er rv vi id do o
q qu ue e d de es sc cu ub br ri ie es se e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r . . E Es st ta a i is sl la a d de e l la a G Go or rg go on na a e es st t e en n t tr re es s g gr ra ad do os s, , d de e e el ll la a
c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l O Oe es st te e s su ud do oe es st te e h ha as st ta a l la a i is sl la a d de el l G Ga al ll lo o. . Y Y t to od da a e es st ta a c co os st ta a e es s b ba aj ja a y y m mo on nt ta a o os sa a, ,
y y s sa al le en n a a e el ll la a m mu uc ch ho os s r r o os s. . E Es s l la a i is sl la a d de el l G Ga al ll lo o p pe eq qu ue e a a, , t te er rn n d de e c co on nt to or rn no o c ca as si i u un na a l le eg gu ua a, , h ha ac ce e
u un na as s b ba ar rr ra an nc ca as s b be er rm me ej ja as s e en n l la a m mi is sm ma a c co os st ta a d de e T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e a a e el ll la a, , e es st t e en n d do os s g gr ra ad do os s d de e l la a
e eq qu ui in no oc cc ci ia al l. . D De e a aq qu u v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a a al l s su ud do oe es st te e h ha as st ta a l la a p pu un nt ta a q qu ue e l ll la am ma an n M Ma an ng gl la a- - r re es s, , l la a c cu ua al l
e es st t e en n o ot tr ro os s d do os s g gr ra ad do os s e es sc ca as so os s, , y y h ha ay y d de e l la a i is sl la a a a l la a p pu un nt ta a o oc ch ho o l le eg gu ua as s p po oc co o m m s s o o m me en no os s. .
L La a c co os st ta a e es s b ba aj ja a m mo on nt ta a o os sa a, , y y s sa al le en n a a l la a m ma ar r a al lg gu u- - n no os s r r o os s l lo os s c cu ua al le es s l la a t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o e es st t n n
p po ob bl la ad do os s d de e l la a g ge en nt te e q qu ue e d di ij je e q qu ue e h ha ay y e en n r r o o d de e S Sa an n J Ju ua an n. . D De e a aq qu u c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l s su ud do oe es st te e
h ha as st ta a l la a b ba ah h a a q qu ue e l ll la am ma an n d de e S Sa an nt ti ia ag go o, , y y h h c ce es se e u un na a g gr ra an nd de e e en ns se en na ad da a d do on nd de e h ha ay y u un n a an nc c n n
q qu ue e n no om mb br ra an n d de e S Sa ar rd di in na as s, , e es st t e en n l l e el l g gr ra an nd de e y y f fu ur ri io os so o r r o o d de e S Sa an nt ti ia ag go o, , q qu ue e e es s d do on nd de e
c co om me en nz z l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de el l m ma ar rq qu u s s d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o. . E Es st t q qu ui in nc ce e l le eg gu ua as s l la a b ba ah h a a d de e l la a
p pu un nt ta a d de e M Ma an ng gl la ar re es s, , y y a ac ca ae ec ce e l la as s n na ao os s t te en ne er r l la a p pr ro oa a e en n o oc ch he en nt ta a b br ra az za as s, , y y e es st ta ar r l la a p po op pa a
c ca ab bo or rd da ad da a e en n t ti ie er rr ra a, , y y t ta am mb bi i n n a ac co on nt te ec ce e i ir r e en n d do os s b br ra az za as s y y d da ar r l lu ue eg go o e en n m m s s d de e n no ov ve en nt ta a l lo o
c cu ua al l h ha ac ce e l la a f fu ur ri ia a d de el l r r o o, , m ma as s q qu ue e a au un nq qu ue e h ha ay y e es st to os s b ba an nc co os s, , n no o s so on n p pe el li ig gr ro os so os s, , n ni i d de ej ja an n l la as s
n na ao os s d de e e en nt tr ra ar r y y s sa al li ir r a a s su u v vo ol lu un nt ta ad d. . E Es st t l la a b ba ah h a a d de e S Sa an n M Ma at te eo o e en n u un n g gr ra ad do o l la ar rg go o, , d de e e el ll la a v va an n
c co or rr ri ie en nd do o a al l O Oe es st te e, , e en n d de em ma an nd da a d de el l c ca ab bo o d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is s- - c co o, , q qu ue e e es st t d de e l la a b ba ah h a a d di ie ez z l le eg gu ua as s. .
E Es st t e es st te e c ca ab bo o e en n t ti ie er rr ra a a al lt ta a j ju un nt to o a a l l s se e h ha ac ce en n u un na as s b ba ar rr ra an nc ca as s b be er rm me ej ja as s y y b bl la an nc ca as s, , t ta am mb bi i n n
a al lt ta as s, , y y e es st t e es st te e c ca ab bo o d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o e en n u un n g gr ra ad do o a a l la a p pa ar rt te e d de el l N No or rt te e d de e l la a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l. .
D De es sd de e a aq qu u c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l S Su ud do oe es st te e h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l c ca ab bo o d de e P Pa as ss sa ao os s, , q qu ue e e es s p po or r d do on nd de e p pa as sa a
l la a l l n ne ea a e eq qu ui in no oc cc ci ia al l. . E En nt tr re e e es st to os s d do os s c ca ab bo os s o o p pu un nt to os s s sa al le en n a a l la a m ma ar r c cu ua at tr ro o r r o os s m mu uy y g gr ra an nd de es s, , a a
l lo os s c cu ua al le es s l ll la am ma an n l lo os s Q Qu ui ix xi im mi ie es s, , h h c ce es se e u un n p pu ue er rt to o r ra az zo on na ab bl le e, , d do on nd de e l la as s n na ao os s t to om ma an n a ag gu ua a m mu uy y
b bu ue en na a, , y y l le e a a. . H H c ce en ns se e d de el l c ca ab bo o d de e P Pa as ss sa ao os s a a l la a T Ti ie er rr ra a F Fi ir rm me e u un na as s s si ie er rr ra as s a al lt ta as s, , q qu ue e d di ic ce en n d de e
Q Qu ua a- - q qu ue e [ [C Co oa aq qu ue e] ]. . E El l c ca ab bo o e es s u un na a t ti ie er rr ra a m mu uy y b ba aj ja a, , y y v ve en ns se e u un na as s b ba ar rr ra an nc ca as s c co om mo o l la as s p pa as sa ad da as s. .


C CA AP P T TU UL LO O I IV V

E En n q qu ue e s se e d de ec cl la ar ra a l la a n na av ve eg ga ac ci i n n h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l C Ca al ll la ao o d de e L Li im ma a, , q qu ue e e es s e el l p pu ue er rt to o d de e
l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s

D DE EC CL LA AR RA AD DO O h he e, , a au un nq qu ue e b br re ev ve em me en nt te e, , d de e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e s se e n na av ve eg ga a p po or r e es st te e m ma ar r d de el l S Su ur r h ha as st ta a
l ll le eg ga ar r a al l p pu ue er rt to o d de e l lo os s Q Qu ui ix xi im mi ie es s, , q qu ue e y ya a e es s t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r . . Y Y a ah ho or ra a s se er r b bi ie en n p pr ro os se eg gu ui ir r l la a
d de er rr ro ot ta a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s. . S Sa al li ie en nd do o p pu ue es s d de e c ca ab bo o d de e P Pa as ss sa ao os s v va a l la a c co os st ta a a al l
S Su ur r c cu ua ar rt ta a d de el l s su ud do oe es st te e h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a P Pu ue er rt to o V Vi ie ej jo o, , y y a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a a l l e es st t l la a b ba ah h a a q qu ue e
d di ic ce en n d de e l lo os s C Ca ar ra aq qu ue es s, , e en n e el l c cu ua al l e en nt tr ra an n l la as s n na ao os s s si in n n ni in ng g n n p pe el li ig gr ro o y y e es s t ta al l, , q qu ue e p pu ue ed de en n d da ar r
e en n l l c ca ar re en na a a a n na av v o os s a au un nq qu ue e f fu ue es se en n m mi il l t to on ne el le es s. . T Ti ie en ne e b bu ue e- - n na a e en nt tr ra ad da a y y s sa al li id da a, , e ex xc ce ep pt to o q qu ue e
e en n m me ed di io o d de e l la a f fu ur rn na a q qu ue e s se e h ha ac ce e d de e l la a b ba ah h a a e es st t n n u un na as s r ro oc ca as s o o i is sl la a d de e p pe e a as s, , m ma as s p po or r
c cu ua al lq qu ui ie er r p pa ar rt te e p pu ue ed de en n e en nt tr ra ar r y y s sa al li ir r l la as s n na ao os s s si in n p pe el li ig gr ro o a al lg gu un no o, , p po or rq qu ue e n no o t ti ie en ne e m m s s r re ec cu ue es st ta a
d de e l la a q qu ue e v ve en n p po or r l lo os s o oj jo os s. . J Ju un nt to o a a P Pu ue er rt to o V Vi ie ej jo o d do os s l le eg gu ua as s l la a t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o e es st t l la a c ci iu u- - d da ad d d de e
S Sa an nt ti ia ag go o y y u un n m mo on nt te e r re ed do on nd do o a al l S Su ur r o ot tr ra as s d do os s l le eg gu ua as s, , a al l c cu ua al l l ll la am ma an n m mo on nt te e C Cr ri is st to o. . E Es st t P Pu ue er rt to o
V Vi ie ej jo o e en n u un n g gr ra ad do o d de e l la a e eq qu ui in no oc cc ci ia al l a a l la a p pa ar rt te e d de el l s su ur r. . M M s s a ad de el la an nt te e p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a a a l la a
p pa ar rt te e d de el l s su ur r c ci in nc co o l le eg gu ua as s e es st t c ca ab bo o d de e S Sa an n L Lo or re en nz zo o, , y y t tr re es s l le eg gu ua as s d de e l l a al l S Su ud do oe es st te e e es st t l la a i is sl la a
q qu ue e l ll la am ma an n d de e l la a P Pl la at ta a, , l la a c cu ua al l t te en nd dr r e en n c ci ir rc cu ui it to o l le eg gu ua a y y m me ed di ia a, , d do on nd de e e en n l lo os s t ti ie em mp po os s a an nt ti ig gu uo os s
s so ol l a an n t te en ne er r l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e s su us s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s y y m ma at ta ab ba an n m mu uc ch ho os s c co or rd de er ro os s y y
o ov ve ej ja as s, , y y a al lg gu un no os s n ni i o os s, , y y o of fr re ec c a an n l la a s sa an ng gr re e d de e e el ll lo os s a a s su us s d do ol lo os s o o d di ia ab bl lo os s, , l la a f fi ig gu ur ra a d de e l lo os s
c cu ua al le es s t ti ie en ne en n e en n p pi ie ed dr ra as s a ad do on nd de e a ad do or ra ab ba an n. . V Vi in ni ie en nd do o d de es sc cu ub br ri ie en nd do o e el l m ma ar rq qu u s s d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o
P Pi iz za ar rr ro o c co on n s su us s t tr re ec ce e c co om mp pa a e er ro os s d di ie er ro on n e en n e es st ta a i is sl la a, , y y h ha al ll la ar ro on n a al lg gu un na a p pl la at ta a y y j jo oy ya as s d de e o or ro o, , y y
m mu uc ch ha as s m ma an nt ta as s y y c ca am mi is se et ta as s d de e l la an na a m mu uy y p pi in nt ta ad da as s y y g ga al la an na as s. . D De es sd de e a aq qu ue el l t ti ie em mp po o h ha as st ta a a ah ho or ra a
s se e l le e q qu ue ed d p po or r l lo o d di ic ch ho o e el l n no om mb br re e q qu ue e t ti ie en ne e d de e i is sl la a d de e P Pl la at ta a. . E El l c ca ab bo o d de e S Sa an n L Lo or re en nz zo o e es st t e en n
u un n g gr ra ad do o a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r. . V Vo ol lv vi ie en nd do o a al l c ca am mi in no o, , d di ig go o q qu ue e v va a p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o l la a c co os st ta a a al l S Su ur r
c cu ua ar rt ta a d de el l s su ud do oe es st te e h ha as st ta a l la a p pu un nt ta a d de e S Sa an nt ta a E El le en na a. . A An nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a a e es st ta a p pu un nt ta a h ha ay y d do os s
p pu ue er rt to os s, , e el l u un no o s se e d di ic ce e C Ca al ll lo o, , y y e el l o ot tr ro o C Ca al la an ng go o d do on nd de e l la as s n na ao os s s su ur rg ge en n y y t to om ma an n a ag gu ua a y y l le e a a. .
H Ha ay y d de el l c ca ab bo o d de e S Sa an n L Lo or re en nz zo o a a l la a p pu un nt ta a d de e S Sa an nt ta a E El le en na a q qu ui in nc ce e l le eg gu ua as s, , y y e es st t e en n d do os s g gr ra ad do os s
l la ar rg go os s, , h h c ce es se e u un na a e en ns se en na ad da a d de e l la a p pu un nt ta a a a l la a p pa ar rt te e d de el l n no or rt te e q qu ue e e es s b bu ue en n p pu ue er rt to o. . U Un n t ti ir ro o d de e
b ba al ll le es st ta a d de e l l e es st t u un na a f fu ue en nt te e d do on nd de e n na ac ce e y y m ma an na a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e u un n b be et t n n q qu ue e p pa ar re ec ce e p pe ez z
n na at tu ur ra al l y y a al lq qu ui it tr r n n, , s sa al le en n d de e e es st to o c cu ua at tr ro o o o c ci in nc co o o oj jo os s. . D De e e es st to o y y d de e l lo os s p po oz zo os s q qu ue e h hi ic ci ie er ro on n l lo os s
g gi ig ga an nt te es s e en n e es st ta a p pu un nt ta a, , y y l lo o q qu ue e c cu ue en nt ta an n d de e e el ll lo os s, , q qu ue e e es s c co os sa a d de e o o r r s se e t tr ra at ta ar r a ad de el la an nt te e. . D De e
e es st ta a p pu un nt ta a d de e S Sa an nt ta a E El le en na a v va an n a al l r r o o d de e T Ta am mb bo os s, , q qu ue e e es st t d de e e el ll la a v ve ei in nt ti ic ci in nc co o l le eg gu ua as s. . E Es st t l la a
p pu un nt ta a c co on n e el l r r o o a al l S Su ur r c cu ua ar rt ta a a al l s su ud do oe es st te e e en nt tr re e e el l r r o o y y l la a p pu un nt ta a q qu ue e s se e h ha ac ce e o ot tr ra a g gr ra an n
e en ns se en na ad da a. . A Al l N No or rd de es st te e d de el l r r o o d de e T Ta am mb bo os s e es st t u un na a i is sl la a q qu ue e t te er rn n d de e c co on nt to or rn no o m m s s d de e d di ie ez z
l le eg gu ua as s y y h ha a s si id do o r ri iq qu u s si im ma a e e m mu uy y p po ob bl la ad da a, , t ta an nt to o q qu ue e c co om mp pe et t a an n l lo os s n na at tu ur ra al le es s c co on n l lo os s d de e
T Ta am mb bo os s y y c co on n o ot tr ro os s d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e, , y y s se e d di ie er ro on n e en nt tr re e u un no os s y y o ot tr ro os s m mu uc ch ha as s b ba at ta al ll la as s, , y y h hu ub bo o
g gr ra an nd de es s g gu ue er rr ra as s, , y y c co on n e el l t ti ie em mp po o y y c co on n e el l q qu ue e t tu u- - v vi ie er ro on n c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s, , h ha an n v ve en ni id do o e en n g gr ra an n
d di is sm mi in nu uc ci i n n. . E Es s l la a i is sl la a m mu uy y f f r rt ti il l y y a ab bu un nd da an nt te e y y l ll le en na a d de e r rb bo ol le es s, , e es s d de e s su u m ma aj je es st ta ad d. . H Ha ay y f fa am ma a
q qu ue e d de e a an nt ti ig gu ua am me en nt te e e es st t e en nt te er rr ra ad do o e en n e el ll la a g gr ra an n s su um ma a d de e o or ro o y y p pl la at ta a e en n s su us s a ad do or ra a- - t to or ri io os s. .
C Cu ue en nt ta an n l lo os s i in nd di io os s q qu ue e h ho oy y s so on n v vi iv vo os s, , q qu ue e u us sa ab ba an n l lo os s m mo or ra ad do or re es s d de e e es st ta a i is sl la a g gr ra an nd de es s
r re el li ig gi io on ne es s, , y y e er ra an n d da ad do os s a a m mi ir ra ar r e en n a ag g e er ro os s y y e en n o ot tr ro os s a ab bu us so os s, , y y q qu ue e e er ra an n m mu uy y v vi ic ci io os so os s, , y y
a au un nq qu ue e s so ob br re e t to od do o m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s u us sa ab ba an n e el l p pe ec ca ad do o a ab bo om mi in na ab bl le e d de e s so od do om m a a d do or rm m a an n c co on n s su us s
h he er rm ma an na as s c ca ar rn na al le es s, , y y h ha ac c a an n o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s p pe ec ca ad do os s. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a i is sl la a d de e l la a P Pu un n e es st t o ot tr ra a
m m s s m me et ti id da a e en n l la a m ma ar r, , l ll la am ma ad da a S Sa an nt ta a C Cl la ar ra a, , n no o h ha ay y n ni i h hu ub bo o e en n e el ll la a p po ob bl la ac ci i n n a al lg gu un na a, , n ni i a ag gu ua a, ,
n ni i l le e a a, , l lo os s a an nt ti ig gu uo os s d de e l la a P Pu un n t te en n a an n e en n e es st ta a i is sl la a e en nt te er rr ra am mi ie en nt to os s d de e s su us s p pa ad dr re es s, , y y h ha ac c a an n
s sa ac cr ri if fi ic ci io os s, , y y h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n l la as s a al lt tu ur ra as s d do on nd de e t te en n a an n s su us s a ar ra as s g gr ra an n s su um ma a d de e o or ro o y y p pl la at ta a y y f fi in na a
r ro op pa a, , d de ed di ic ca ad do o y y o of fr re ec ci id do o t to od do o e el l s se er rv vi ic ci io o d de e s su u d di io os s. . E En nt tr ra ad do os s l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n l la a t ti ie er rr ra a l lo o
p pu us si ie er ro on n e en n t ta al l p pa ar rt te e ( (a a l lo o q qu ue e c cu ue en nt ta an n a al lg gu un no os s i in nd di io os s) ) q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e s sa ab be er r d d n nd de e e es st t . . E El l
r r o o d de e T Ta am mb bo os s e es s m mu uy y p po ob bl la ad do o, , y y e en n l lo os s t ti ie em mp po os s p pa as sa ad do os s l lo o e er ra a m mu uc ch ho o m m s s. . C Ce er rc ca a d de el l s so ol l a a
e es st ta ar r u un na a f fo or rt ta al le ez za a m mu uy y f fu ue er rt te e y y d de e l li in nd da a o ob br ra a, , h he ec ch ha a p po or r l lo os s I In ng ga as s r re ey ye es s d de el l C Cu uz zc co o y y s se e o or re es s
d de e t to od do o e el l P Pe er r , , e en n l la a c cu ua al l t te en n a an n g gr ra an nd de es s t te es so or ro os s. . Y Y h ha ab b a a t te em mp pl lo os s d de el l S So ol l, , y y c ca as sa a d de e
M Ma am ma ac co on na as s, , q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r m mu uj je er re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s v v r rg ge en ne es s, , d de ed di ic ca ad da as s a al l s se er rv vi ic ci io o d de el l t te em mp pl lo o. .
L La as s c cu ua al le es s c ca as si i a al l u us so o d de e l la a c co os st tu um mb br re e q qu ue e t te en n a an n e en n R Ro om ma a l la as s v v r rg ge en ne es s V Ve es st ta al le es s v vi iv v a an n y y
e es st ta ab ba an n. . Y Y p po or rq qu ue e d de e e es st to o t tr ra at to o l la ar rg go o e en n e el l s se eg gu un nd do o l li ib br ro o d de e e es st ta a h hi is st to or ri ia a q qu ue e t tr ra at ta a d de e l lo os s
r re ey ye es s I In ng ga as s y y d de e s su us s r re el li ig gi io on ne es s y y g go ob be er rn na ac ci i n n, , p pa as sa ar r a ad de el la an nt te e. . Y Ya a e es st t e el l e ed di if fi ic ci io o d de e e es st ta a
f fo or rt ta al le ez za a m mu uy y g ga as st ta ad do o y y d de es sh he ec ch ho o, , m ma as s n no o p pa ar ra a q qu ue e d de ej je e d de e d da ar r m mu ue es st tr ra a d de e l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e f fu ue e. .
L La a b bo oc ca a d de el l r r o o T Ta am mb bo os s e es st t e en n c cu ua at tr ro o g gr ra ad do os s a al l S Su ur r. . D De e a al ll l c co or rr re e l la a c co os st ta a h ha as st ta a c ca ab bo o B Bl la an nc co o a al l
S Su ud do oe es st te e. . D De el l c ca ab bo o a al l r r o o h ha ay y q qu ui in nc ce e l le eg gu ua as s, , y y e es st t e en n t tr re es s g gr ra ad do os s y y m me ed di io o, , d de e d do on nd de e v vu ue el lv ve e l la a
c co os st ta a a al l S Su ur r h ha as st ta a i is sl la a d de e L Lo ob bo os s. . E En nt tr re e c ca ab bo o B Bl la an nc co o y y i is sl la a d de e L Lo ob bo os s e es st t u un na a p pu un nt ta a q qu ue e l ll la am ma an n
d de e P Pa ar ri in na a [ [P Pa ar ri i a as s] ] y y s sa al le e a a l la a m ma ar r c ca as si i t ta an nt to o c co om mo o e el l c ca ab bo o q qu ue e h he em mo os s p pa as sa ad do o. . D De e e es st ta a p pu un nt ta a
v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a a al l S Su ud do oe es st te e h ha as st ta a P Pa ai it ta a. . L La a c co os st ta a d de e T Ta am mb bo os s p pa ar ra a a ad de el la an nt te e e es s s si in n m mo on nt ta a a as s, , y y
s si i h ha ay y a al lg gu un na as s s si ie er rr ra as s s so on n p pe el la ad da as s, , l ll le en na as s d de e r ro oc ca as s y y p pe e a as s, , l lo o d de em m s s t to od do o e es s a ar re en na al le es s, , y y s sa al le en n
a a l la a m ma ar r p po oc co os s r r o os s. . E El l p pu ue er rt to o d de e P Pa ai it ta a e es st t d de e l la a p pu un nt ta a p pa as sa ad da a o oc ch ho o l le eg gu ua as s p po oc co o m m s s. . P Pa ai it ta a e es s
m mu uy y b bu ue en n p pu ue er rt to o, , d do on nd de e l la as s n na ao os s l li im mp pi ia an n y y d da an n c ce eb bo o. . E Es s l la a p pr ri in nc ci ip pa al l e es sc ca al la a d de e t to od do o e el l P Pe er r y y
d de e t to od da as s l la as s n na ao os s q qu ue e v vi ie en ne en n a a l l. . E Es st t e es st te e p pu ue er rt to o d de e P Pa ai it ta a e en n c ci in nc co o g gr ra ad do os s. . D De e l la a i is sl la a d de e
L Lo ob bo os s q qu ue e y ya a d di ij ji im mo os s c c r rr re es se e E Es st te e o oe es st te e h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a e el ll la a, , q qu ue e e es st ta ar r c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s. . Y Y d de e a al ll l
p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o l la a c co os st ta a a al l S Su ur r s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a p pu un nt ta a d de el l A Ag gu uj ja a. . E En nt tr re e m me ed di ia as s d de e i is sl la a d de e
L Lo ob bo os s y y p pu un nt ta a d de e A Ag gu uj ja a s se e h ha ac ce e u un na a g gr ra an n e en ns se en na ad da a y y t ti ie en ne e g gr ra an n a ab br ri ig go o p pa ar ra a r re ep pa ar ra ar r l la as s n na ao os s. .
E Es st t l la a p pu un nt ta a d de el l A Ag gu uj ja a e en n s se ei is s g gr ra ad do os s. . A Al l s su ur r d de e e el ll la a s se e v ve en n d do os s i is sl la as s q qu ue e s se e l ll la am ma an n d de e L Lo ob bo os s
M Ma ar ri in no os s p po or r l la a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d q qu ue e h ha ay y d de e e el ll lo os s, , N No or rt te e s su ur r c co on n l la a p pu un nt ta a e es st t l la a p pr ri im me er ra a i is sl la a
a ap pa ar rt ta ad da a d de e t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s, , p pu ue ed de en n p pa as sa ar r t to od da as s l la as s n na ao os s p po or r e en nt tr re e l la a t ti ie er rr ra a y y e el ll la a. .
L La a o ot tr ra a i is sl la a m m s s f fo or ra an na a e es st t d do oc ce e l le eg gu ua as s d de e e es st ta a p pr ri im me er ra a, , y y e en n s si ie et te e g gr ra ad do os s e es sc ca as so os s. . D De e p pu un nt ta a
d de e A Ag gu uj ja a v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a a al l S Su ud d- -s su ud do oe es st te e, , h ha as st ta a e el l p pu ue er rt to o q qu ue e d di ic ce en n d de e C Ca as sm ma a. . D De e l la a i is sl la a
p pr ri im me er ro o s se e c co or rr re e N No or ro oe es st te e s su ud do oe es st te e h ha as st ta a M Ma al l A Ab br ri ig go o, , q qu ue e e es s u un n p pu ue er r- - t to o q qu ue e s so ol la am me en nt te e c co on n
b bo on na an nz za a p pu ue ed de en n l la as s n na ao os s t to om ma ar r p pu ue er rt to o, , y y l lo o q qu ue e l le es s c co on nv vi ie en ne e p pa ar ra a s su u n na av ve eg ga ac ci i n n. . D Di ie ez z l le eg gu ua as s
m m s s a ad de el la an nt te e e es st t e el l a ar rr re ec ci if fe e q qu ue e d di ic ce en n d de e T Tr ru uj ji il ll lo o, , e es s m ma al l p pu ue er rt to o y y n no o t ti ie en ne e m m s s a ab br ri ig go o q qu ue e e el l
q qu ue e h ha ac ce en n l la as s b bo oy ya as s d de e l la as s a an nc cl la as s. . A Al lg gu un na as s v ve ec ce es s t to om ma an n a al ll l r re ef fr re es sc co o l la as s n na ao os s. . D Do os s l le eg gu ua as s l la a
t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o e es st t l la a c ci iu ud da ad d d de e T Tr ru uj ji il ll lo o, , d de e e es st te e p pu ue er rt to o q qu ue e e es st t e en n s si ie et te e g gr ra ad do os s y y d do os s t te er rc ci io os s s se e
v va a a al l p pu ue er rt to o d de e G Gu ua an na ap pe e [ [G Gu ua a a ap pe e] ] q qu ue e e es st t s si ie et te e l le eg gu ua as s d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e T Tr ru uj ji il ll lo o e en n o oc ch ho o
g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . M M s s a ad de el la an nt te e a al l S Su ur r e es st t e el l p pu ue er rt to o d de e S Sa an nt ta a, , e en n e el l c cu ua al l e en nt tr ra an n n na av v o os s, , y y
e es st t j ju un nt to o a a l l u un n g gr ra an n r r o o y y d de e m mu uy y s sa ab br ro os sa a a ag gu ua a. . L La a c co os st ta a t to od da a e es s s si in n m mo on nt ta a a as s c co om mo o d di ij je e
a at tr r s s a ar re en na al le es s y y s si ie er rr ra as s p pe el la ad da as s d de e g gr ra an nd de es s r ro oc ca as s y y p pi ie ed dr ra as s. . E Es st t S Sa an nt ta a e en n n nu ue ev ve e g gr ra ad do os s. . M M s s
a ad de el la an nt te e a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r e es st t u un n p pu ue er rt to o c ci in nc co o l le eg gu ua as s d de e a aq qu u , , q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e F Fe er rr ro ol l, ,
m mu uy y s se eg gu ur ro o, , m ma as s n no o t ti ie en ne e a ag gu ua a n ni i l le e a a. . S Se ei is s l le e- - g gu ua as s a ad de el la an nt te e e es st t e el l p pu ue er rt to o d de e C Ca as sm ma a, ,
a ad do on nd de e t ta am mb bi i n n h ha ay y o ot tr ro o r r o o y y m mu uc ch ha a l le e a a, , d de e l lo os s n na av v o os s t to om ma an n s si ie em mp pr re e r re ef fr re es sc co o, , e es st t e en n d di ie ez z
g gr ra ad do os s. . D De e C Ca as sm ma a c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l S Su ur r h ha as st ta a l lo os s f fa ar ra al ll lo on ne es s q qu ue e d di ic ce en n d de e G Gu ua au ur ra a [ [H Hu ua au ur ra a] ]. . M M s s
a ad de el la an nt te e e es st t G Gu ua ar rm me ey y [ [H Hu ua ar rm me ey y] ], , p po or r d do on nd de e c co or rr re e u un n r r o o, , d de e d do on nd de e s se e v va a p po or r l la a m mi is sm ma a
d de er rr ro ot ta a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a b ba ar rr ra an nc ca a q qu ue e e es st t d de e a aq qu u v ve ei in nt te e l le eg gu ua as s a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r. . M M s s
a ad de el la an nt te e s se ei is s l le eg gu ua as s e es st t e el l p pu ue er rt to o d de e G Gu ua au ur ra a, , d do on nd de e l la as s n na ao os s p pu ue ed de en n t to om ma ar r t to od da a l la a c ca an nt ti id da ad d
d de e s sa al l q qu ue e q qu ui is si ie er re en n, , p po or rq qu ue e h ha ay y t ta an nt ta a q qu ue e b ba as st ta ar r a a p pa ar ra a p pr ro ov ve ee er r a a I It ta al li ia a y y a a t to od da a E Es sp pa a a a, , y y
a au un n n no o l la a a ac ca ab ba ar r a an n s se eg g n n e es s m mu uc ch ha a. . C Cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e e es st t n n l lo os s f fa ar ra al ll lo on ne es s. . C C r rr re es se e
d de e l la a p pu un nt ta a q qu ue e h ha ac ce e l la a t ti ie er rr ra a, , c co on n e el ll lo os s N No or rd de es st te e S Su ud do oe es st te e. . O Oc ch ho o l le eg gu ua as s e en n l la a m ma ar r e es st t e el l
f fa ar ra al ll l n n m m s s f fo or ra an no o, , y y e es st t n n e es st to os s f fa ar ra al ll lo on ne es s e en n o oc ch ho o g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e a al ll l v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a
a al l S Su ud de es st te e h ha as s- - t ta a l la a i is sl la a d de e L Li im ma a. . A A m me ed di io o c ca am mi in no o, , a al lg go o m m s s c ce er rc ca a d de e L Li im ma a q qu ue e d de e l lo os s
f fa ar ra al ll lo on ne es s e es st t u un na a b ba aj ja a q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e S Sa al lm me er ri in na a, , l la a c cu ua al l e es st t d de e t ti ie er rr ra a n nu ue ev ve e o o d di ie ez z
l le eg gu ua as s. . E Es st ta a i is sl la a h ha ac ce e a ab br ri ig go o a al l C Ca al ll la ao o q qu ue e e es s e el l p pu ue er rt to o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s, , y y c co on n e es st te e
a ab br ri ig go o q qu ue e d da a l la a i is sl la a e es st t e el l p pu ue er rt to o m mu uy y s se eg gu ur ro o, , y y a as s l lo o e es st t n n l la as s n na ao os s. . E El l C Ca al ll la ao o q qu ue e c co om mo o
d di ig go o e es s e el l p pu ue er rt to o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s, , e es st t e en n d do oc ce e g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. .


C CA AP P T TU UL LO O V V

D De e l lo os s p pu ue er rt to os s y y r r o os s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s h ha as st ta a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
C Ch hi il le e, , y y l lo os s g gr ra ad do os s e en n q qu ue e e es st t n n, ,
y y c co os sa as s p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a a l la a n na av ve eg ga ac ci i n n d de e a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s

E EN N L LA A M MA AY YO OR R p pa ar rt te e d de e l lo os s p pu ue er rt to os s y y r r o os s q qu ue e h he e d de ec cl la ar ra ad do o h he e y yo o e es st ta ad do o, , y y c co on n m mu uc ch ho o t tr ra ab ba aj jo o
h he e p pr ro oc cu ur ra ad do o i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a v ve er rd da ad d d de e l lo o q qu ue e c cu ue en nt to o, , y y l lo o h he e c co om mu un ni ic ca ad do o c co on n p pi il lo ot to os s d di ie es st tr ro os s y y
e ex xp pe er rt to os s e en n l la a n na av ve eg ga ac ci i n n d de e e es st ta as s p pa ar rt te es s, , y y e en n m mi i p pr re es se en nc ci ia a h ha an n t to om ma ad do o l la a a al lt tu ur ra a, , y y p po or r s se er r
c ci ie er rt to o y y v ve er rd da ad de er ro o l lo o e es sc cr ri ib bo o. . P Po or r t ta an nt to o p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o a ad de el la an nt te e e en n e es st te e c ca ap p t tu ul lo o d da ar r n no ot ti ic ci ia a d de e
l lo os s m m s s d de e l lo os s p pu ue er rt to os s y y r r o os s q qu ue e h ha ay y e en n l la a c co os st ta a d de es sd de e e es st te e p pu ue er rt to o d de e L Li im ma a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e C Ch hi il le e, , p po or rq qu ue e d de e l lo o d de el l e es st tr re ec ch ho o d de e M Ma ag ga al ll la an ne es s n no o p po od dr r h ha ac ce er r c cu um mp pl li id da a r re el la ac ci i n n, ,
p po or r h ha ab be er r p pe er rd di id do o u un na a c co op pi io os sa a r re el la ac ci i n n q qu ue e h hu ub be e d de e u un n p pi il lo ot to o d de e l lo os s q qu ue e v vi in ni ie er ro on n e en n u un na a d de e l la as s
n na ao os s q qu ue e e en nv vi i e el l o ob bi is sp po o d de e P Pl la as se en nc ci ia a. .
D Di ig go o p pu ue es s, , q qu ue e s sa al li ie en nd do o l la as s n na ao os s d de el l p pu ue er rt to o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s v va an n c co or rr ri ie en nd do o a al l S Su ur r
h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l p pu ue er rt to o d de e S Sa an ng ga al ll la a [ [S Sa an ng ga al ll l n n] ] e el l c cu ua al l e es s m mu uy y b bu ue en no o, , y y a al l p pr ri in nc ci ip pi io o s se e t tu uv vo o p po or r
c ci ie er rt to o q qu ue e l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s s se e f fu un nd da ar ra a c ce er rc ca a d de e l l, , e el l c cu ua al l e es st t d de e e el ll la a t tr re ei in nt ta a y y c ci in nc co o
l le eg gu ua as s, , y y e en n c ca at to or rc ce e g gr ra ad do os s e es sc ca as so os s d de e l la a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r. . J Ju un nt to o a a e es st te e p pu ue er rt to o d de e
S Sa an ng ga al ll la a h ha ay y u un na a i is sl la a q qu ue e l ll la am ma an n d de e L Lo ob bo os s M Ma ar ri in no os s. . T To od da a l la a c co os st ta a d de e a aq qu u a ad de el la an nt te e e es s b ba aj ja a, ,
a au un nq qu ue e a a a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s h ha ay y s si ie er rr ra as s d de e r ro oc ca as s p pe el la ad da as s, , y y t to od do o a ar re en na al le es s m mu uy y e es sp pe es so os s, , e en n l lo o
c cu ua al le es s n nu un nc ca a j ja am m s s c cr re eo o l ll lo ov vi i , , n ni i a ah ho or ra a l ll lu ue ev ve e, , n ni i c ca ae e d de e u un n p pe eq qu ue e o o r ro oc c o o, , c co om mo o a ad de el la an nt te e
t tr ra at ta ar r d de e e es st te e a ad dm mi ir ra ab bl le e s se ec cr re et to o d de e n na at tu ur ra al le ez za a. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a i is sl la a d de e L Lo ob bo os s h ha ay y o ot tr ra as s s si ie et te e u u
o oc ch ho o i is sl le et ta as s p pe eq qu ue e a as s, , l la as s c cu ua al le es s e es st t n n e en n t tr ri i n ng gu ul lo o d de e u un na as s d de e o ot tr ra as s. . A Al lg gu un na as s d de e e el ll la as s s so on n
a al lt ta as s y y o ot tr ra as s b ba aj ja as s d de es sp po ob bl la ad da as s s si in n t te en ne er r a ag gu ua a n ni i l le e a a, , n ni i r rb bo ol l, , n ni i y ye er rb ba a, , n ni i o ot tr ra a c co os sa a s si in no o
l lo ob bo os s m ma ar ri in no os s y y a ar re en na al le es s n no o p po oc co o g gr ra an nd de es s. . S So ol l a an n l lo os s i in nd di io os s, , s se eg g n n e el ll lo os s m mi is sm mo os s d di ic ce en n i ir r d de e l la a
t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e a a h ha ac ce er r e en n e el ll la as s s su us s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s, , y y a au un n s se e p pr re es su um me e q qu ue e h ha ay y e en nt te er rr ra ad do os s g gr ra an nd de es s
t te es so or ro os s. . E Es st ta ar r n n d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e e es st ta as s i is sl le et ta as s p po oc co o m m s s d de e c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s. . M M s s a ad de el la an nt te e p po or r e el l
r ru um mb bo o y ya a d di ic ch ho o e es st t o ot tr ra a i is sl la a q qu ue e t ta am mb bi i n n l ll la am ma an n d de e L Lo ob bo os s p po or r l lo os s m mu u- - c ch ho os s q qu ue e e en n e el ll la a h ha ay y, , y y
e es st t e en n c ca at to or rc ce e g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e e es st ta a i is sl la a v va an n p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o e el l v vi ia aj je e d de e l la a n na av ve eg ga ac ci i n n
c co or rr ri ie en nd do o l la a c co os st ta a a al l S Su ud do oe es st te e c cu ua ar rt ta a a al l s su ur r. . Y Y d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r a an nd da ad do o d do oc ce e l le eg gu ua as s m m s s
a ad de el la an nt te e d de e l la a i is sl la a s se e a al ll le eg ga a a a u un n p pr ro om mo on nt to or ri io o q qu ue e n no om mb br ra an n d de e l la a N Na as sc ca a e el l c cu ua al l e es st t e en n q qu ui in nc ce e
g gr ra ad do os s m me en no os s u un n c cu ua ar rt to o. . H Ha ay y e en n l l a ab br ri ig go o p pa ar ra a l la as s n na ao os s, , p pe er ro o n no o p pa ar ra a e ec ch ha ar r l la as s b ba ar rc ca as s n ni i s sa al li ir r
a a t ti ie er rr ra a c co on n e el ll la as s. . E En n l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a e es st t o ot tr ra a p pu un nt ta a o o c ca ab bo o q qu ue e s se e d di ic ce e d de e S Sa an n N Ni ic co ol l s s e en n
q qu ui in nc ce e g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e e es st ta a p pu un nt ta a d de e S Sa an n N Ni ic co ol l s s v vu ue el lv ve e l la a c co os st ta a a al l S Su ud do oe es st te e, , y y d de es sp pu u s s
d de e h ha ab be er r a an nd da ad do o d do oc ce e l le eg gu ua as s s se e l ll le eg ga a a al l p pu ue er rt to o d de e H Ha ac ca ar ri i [ [A Ac ca ar r ] ] d do on nd de e l la as s n na ao os s t to om ma an n b ba as st ti i- -
m mi ie en nt to o, , y y t tr ra ae en n a ag gu ua a y y l le e a a d de el l v va al ll le e q qu ue e e es st ta ar r d de el l p pu ue er rt to o p po oc co o m m s s d de e c ci in n- - c co o l le eg gu ua as s. . E Es st t e el l
p pu ue er rt to o d de e H Ha ac ca ar ri i e en n d di ie ec ci is s i is s g gr ra ad do os s. . C Co or rr ri ie en nd do o l la a c co os st ta a d du ur ra an nt te e d de e e es st te e p pu ue er rt to o, , s se e v va a h ha as st ta a
l ll le eg ga ar r a al l r r o o d de e O Oc co on na a [ [O Oc co o a a] ], , p po or r e es st ta a p pa ar rt te e e es s l la a c co os st ta a b br ra av va a. . M M s s a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o r r o o q qu ue e
s se e l ll la am ma a C Ca am ma an n , , y y a ad de el la an nt te e e es st t t ta am mb bi i n n o ot tr ro o l ll la am ma ad do o Q Qu ui il lc ca a. . C Ce er rc ca a d de e e es st te e r r o o m me ed di ia a l le eg gu ua a
e es st t u un na a c ca al le et ta a m mu uy y b bu ue en na a y y s se eg gu ur ra a, , y y a ad do on nd de e l lo os s n na av v o os s p pa ar ra an n. . L Ll la am ma an n e es st te e p pu ue er rt to o Q Qu ui il lc ca a
c co om mo o a al l r r o o, , y y d de e l lo o q qu ue e e en n l l s se e d de es sc ca ar rg ga a s se e p pr ro ov ve ee e l la a c ci iu ud da ad d d de e A Ar re eq qu ui ip pa a, , q qu ue e e es st t d de el l p pu ue er rt to o
d di ie ec ci is si ie et te e l le eg gu ua as s. . Y Y e es st t e es st te e p pu ue er rt to o y y l la a m mi is sm ma a c ci iu ud da ad d e en n d di ie ec ci is si ie et te e g gr ra ad do os s y y m me ed di io o. .
N Na av ve eg ga an nd do o d de es sd de e e es st te e p pu ue er rt to o p po or r l la a c co os st ta a a ad de el la an nt te e s se e v ve en n u un na as s i is sl la as s d de en nt tr ro o e en n l la a m ma ar r c cu ua at tr ro o
l le eg gu ua as s, , a ad do on n- - d de e s si ie em mp pr re e e es st t n n i in nd di io os s q qu ue e v va an n d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e a a p pe es sc ca ar r e en n e el ll la as s. . O Ot tr ra as s t tr re es s
l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ra a i is sl li it ta a m mu uy y c ce er rc ca a d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e, , y y a a s so ot ta a- - v ve en nt to o d de e e el ll la a s su ur rg ge en n
l la as s n na ao os s p pa ar ra a d de es sc ca ar rg ga ar r l la as s m me er rc ca ad de er r a as s, , p po or rq qu ue e t ta am m- - b bi i n n l la as s e en nv v a an n d de e e es st te e p pu ue er rt to o a a l la a
c ci iu ud da ad d d de e A Ar re eq qu ui ip pa a, , a al l c cu ua al l n no om mb br ra an n C Ch hu ul li i [ [C Ch hu ul le e] ], , q qu ue e e es s m m s s a ad de el la an nt te e d de e Q Qu ui il lc ca a d do oc ce e
l le eg gu ua as s, , e es st t e en n d di ie ec ci is si ie e- - t te e g gr ra ad do os s y y m me ed di io o l la ar rg go os s. . M M s s a ad de el la an nt te e d de e s st te e p pu ue er rt to o e es st t a a d do os s
l le eg gu ua as s u un n r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e s se e l ll la am ma a T Ta am mb bo op pa al ll la a. . Y Y d di ie ez z l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e d de e e es st te e r r o o s sa al le e a a l la a
m ma ar r u un na a p pu un nt ta a m m s s q qu ue e t to od da a l la a t ti ie er rr ra a u un na a l le eg gu ua a, , y y e es st t n n s so ob br re e e el ll la a t tr re es s f fa ar ra al ll lo on ne es s. . A Al l a ab br ri ig go o d de e
e es st ta a p pu un nt ta a p po oc co o m m s s d de e u un na a l le eg gu ua a a an nt te es s d de e e el ll la a e es st t u un n b bu ue en n p pu ue er rt to o q qu ue e s se e l ll la am ma a I Il lo o, , y y p po or r l l
s sa al le e a a l la a m ma ar r u un n r r o o d de e a ag gu ua a m mu uy y b bu ue en na a q qu ue e t ti ie en ne e e el l m mi is sm mo o n no om mb br re e d de el l p pu ue er rt to o, , e el l c cu ua al l e es st t e en n
d di ie ec ci io o- - c ch ho o g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e a aq qu u s se e c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l S Su ue es st te e c cu ua ar rt ta a a al l e es st te e. . Y Y s si ie et te e l le eg gu ua as s
m m s s a ad de el la an nt te e e es st t u un n p pr ro om mo on nt to or ri io o q qu ue e l lo os s h ho om mb br re es s d de e l la a m ma ar r l ll la am ma an n m mo or rr ro o d de e l lo os s D Di ia ab bl lo os s. .
T To od da a a aq qu ue el ll la a c co os st ta a e es s ( (c co om mo o y ya a d di ij je e) ) b br ra av va a, , y y d de e g gr ra an nd de es s r ri is sc co os s. . M M s s a ad de el la an nt te e d de e e es st te e
p pr ro om mo on nt to or ri io o c ci in nc co o l le eg gu ua as s e es st t u un n b bu ue en n r r o o d de e b bu ue en n a ag gu ua a n no o m mu uy y g gr ra an nd de e, , y y d de e e es st te e r r o o a al l
S Su ud de es st te e c cu ua ar rt ta a a al l e es st te e d di ie ez z l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e s sa al le e o ot tr ro o m mo or rr ro o a al lt to o, , y y h ha ac ce e u un na as s b ba ar rr ra an nc ca as s. .
S So ob br re e e es st te e m mo or rr ro o e es st t u un na a i is sl la a, , y y j ju un nt to o a a e el ll la a e el l p pu ue er rt to o d de e A Ar ri ic ca a, , e el l c cu ua al l e es st t e en n v ve ei in n- - t ti in nu ue ev ve e
g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o. . D De e e es st te e p pu ue er rt to o d de e A Ar ri ic ca a c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l S Su ud ds su u- - d do oe es st te e n nu ue ev ve e l le eg gu ua as s, , s sa al le e
a a l la a m ma ar r u un n r r o o q qu ue e s se e l ll la am ma a P Pi ic ca ag gu ua a [ [P Pi is sa ag gu ua a] ]. . D De e e es st te e r r o o h ha as st ta a e el l p pu ue er rt to o d de e T Ta ar ra ap pa ac c s se e
c co or rr re e l la a c co os st ta a p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a, , y y h ha ab br r d de el l r r o o a al l p pu ue er rt to o c ca an nt ti id da ad d d de e v ve ei in nt ti ic ci in nc co o l le eg gu ua as s. .
C Ce er rc ca a d de e T Ta ar ra ap pa ac c e es st t u un na a i is sl la a q qu ue e t te en nd dr r d de e c co on nt to or rn no o p po oc co o m m s s d de e u un na a l le eg gu ua a, , y y e es st t d de e l la a
t ti ie e- - r rr ra a f fi ir rm me e l le eg gu ua a y y m me ed di ia a, , y y h ha ac ce e u un na a b ba ah h a a d do on nd de e e es st t e el l p pu ue er rt to o, , e en n v ve ei in nt ti i n n g gr ra ad do os s. . D De e
T Ta ar ra ap pa ac c s se e v va a c co or rr ri ie en nd do o l la a c co os st ta a p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a. . Y Y c ci in nc co o l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e h ha ay y u un na a
p pu un nt ta a q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e d de e T Ta ac ca am ma a. . P Pa as sa ad da a e es st ta a p pu un nt ta a d di ie ec ci is s i is s l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e s se e
a al ll le eg ga a a al l p pu ue er rt to o d de e l lo os s M Mo ox xi i- - l ll lo on ne es s [ [M Me ej ji il ll lo on ne es s] ], , e el l c cu ua al l e es st t e en n v ve ei in nt ti id d s s g gr ra ad do os s y y m me ed di io o. . D De e
e es st te e p pu ue er r- - t to o d de e M Mo ox xi il ll lo on ne es s c co or rr re e l la a c co os st ta a a al l S Su ud d s su ud do oe es st te e c ca an nt ti id da ad d d de e n no ov ve en nt ta a l le eg gu ua as s. . E Es s
c co os st ta a d de er re ec ch ha a, , y y h ha ay y e en n e el ll la a a al lg gu un na as s p pu un nt ta as s y y b ba ah h a as s. . E En n f fi in n d de e e el ll la as s e es st t u un na a g gr ra an nd de e, , e en n l la a
c cu ua al l h ha ay y u un n b bu ue en n p pu ue er rt to o y y a ag gu ua a q qu ue e s se e l ll la am ma a C Co op pa ay ya ap po o [ [C Co op pi ia ap p ] ], , e es st t e en n v ve ei in nt te e y y s se ei is s
g gr ra ad do os s. . S So ob br re e e es st ta a e en ns se en na ad da a o o b ba ah h a a e es st t u un na a i is sl la a p pe eq qu ue e a a m me ed di ia a l le eg gu ua a d de e t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e. . D De e
a aq qu u c co om mi ie en nz za a l lo o p po ob bl la ad do o d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e C Ch hi il le e. . P Pa as sa ad do o e es st te e p pu ue er rt to o d de e C Co op pa ay ya ap po o, , p po oc co o
m m s s a ad de e- - l la an nt te e s sa al le e u un na a p pu un nt ta a, , y y c ca ab be e e el ll la a s se e h ha ac ce e o ot tr ra a b ba ah h a a, , s so ob br re e l la a c cu ua al l e es st t n n d do os s
f fa ar ra al ll lo on ne es s p pe eq qu ue e o os s, , y y e en n c ca ab bo o d de e l la a b ba ah h a a e es st t u un n r r o o d de e a ag gu ua a m mu uy y b bu ue en na a. . E El l n no om mb br re e d de e e es st te e
r r o o e es s e el l G Gu ua as sc co o. . L La a p pu un nt ta a d di ic ch ha a e es st t e en n v ve ei in nt te e y y o oc ch ho o g gr ra ad do os s y y u un n c cu ua ar rt to o. . D De e a aq qu u s se e c co or rr re e l la a
c co os st ta a a al l S Su ud do oe es st te e. . Y Y d di ie ez z l le eg gu ua as s a ad de e- - l la an nt te e s sa al le e o ot tr ra a p pu un nt ta a l la a c cu ua al l h ha ac ce e a ab br ri ig go o p pa ar ra a l la as s n na ao os s, ,
m ma as s n no o t ti ie en ne e n ni i a ag gu ua a n ni i l le e a a. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a p pu un nt ta a e es st t e el l p pu ue er rt to o d de e C Co oq qu ui im mb bo o, , h ha ay y e en nt tr re e l l y y
l la a p pu un nt ta a p pa as sa ad da a s si ie et te e i is sl la as s. . E Es st t e el l p pu ue er rt to o e en n v ve ei in nt te e y y n nu ue ev ve e g gr ra ad do os s y y m me ed di io o. .
D Di ie ez z l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a s sa al le e o ot tr ra a p pu un nt ta a, , y y e en n e el ll la a s se e h ha ac ce e u un na a g gr ra an n
b ba ah h a a q qu ue e l ll le ev va a p po or r n no om mb br re e d de e A At to on ng ga ay yo o. . M M s s a ad de el la an nt te e c ci in n- - c co o l le eg gu ua as s e es st t e el l r r o o d de e L Li im ma an na ar ra a. .
D De e e es st te e r r o o s se e v va a p po or r e el l m mi is sm mo o r ru um mb bo o h ha as s- - t ta a l ll le eg ga ar r a a u un na a b ba ah h a a q qu ue e e es st t d de e l l n nu ue ev ve e l le eg gu ua as s, ,
l la a c cu ua al l u un n f fa ar ra al ll l n n y y n no o a ag gu ua a n ni in ng gu un na a, , y y e es st t e en n t tr re ei in nt ta a y y u un n g gr ra ad do os s, , l ll l m ma as se e C Ch ho oa ap pa a. . M M s s
a ad de el la an nt te e p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a c ca an nt ti id da ad d d de e v ve ei in nt ti iu un na a l le eg gu ua as s e es st t u un n b bu ue en n p pu ue er rt to o q qu ue e s se e l ll la a- - m ma a
d de e Q Qu ui in nt te er ro o, , e es st t e en n t tr re ei in nt ta a y y d do os s g gr ra ad do os s l la ar rg go os s. . Y Y m m s s a ad de el la an nt te e d di ie ez z l le eg gu ua as s e es st t e el l p pu ue er rt to o d de e
V Va al lp pa ar ra a s so o, , y y d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an nt ti ia ag go o q qu ue e e es s l lo o q qu ue e d de ec ci im mo os s C Ch hi il le e e es st t e en n t tr re ei in nt ta a y y d do os s g gr ra ad do os s
y y d do os s t te er rc ci io os s. . P Pr ro os si ig gu ui ie en nd do o l la a n na a- - v ve eg ga ac ci i n n p po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a s se e a al ll le eg ga a a a o ot tr ro o p pu ue er rt to o q qu ue e s se e
l ll la am ma a P Po ot to o- - c ca al lm ma a, , q qu ue e e es st t d de el l p pa as sa ad do o v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s. . D Do oc ce e l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e s se e v ve e
u un na a p pu un nt ta a, , a a u un n c ca ab bo o d de e e el ll la a e es st t u un n r r o o a al l c cu ua al l n no om mb br ra an n d de e M Ma au uq qu ue e o o M Ma au ul le e. . M M s s a ad de el la an nt te e
c ca at to or rc ce e l le eg gu ua as s e es st t o ot tr ro o r r o o q qu ue e s se e l ll la am ma a I It ta at ta a. . Y Y c ca am mi i- - n na an nd do o a al l S Su ur r c cu ua ar rt ta a s su ud do oe es st te e
v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s e es st t o ot tr ro o r r o o q qu ue e s se e l ll la am ma a B Bi io ob b o o e en n l la a a al lt tu ur ra a d de e t tr re ei in nt ta a y y o oc ch ho o g gr ra ad do os s
e es sc ca as so os s. . P Po or r l la a m mi is sm ma a d de er rr ro ot ta a c ca an nt ti id da ad d d de e q qu ui in nc ce e l le eg gu ua as s e es st t u un na a i is sl la a g gr ra an nd de e y y s se e a af fi ir rm ma a q qu ue e
e es s p po ob bl la ad da a c ci in nc co o l le eg gu ua as s d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e. . E Es st ta a i is sl la a s se e l ll la am ma a L Lu uc ch he en ng go o. . A Ad de el la an nt te e d de e e es st ta a i is sl la a
e es st t u un na a b ba ah h a a m mu uy y a an nc ch ha a, , q qu ue e s se e d di ic ce e d de e V Va al ld di iv vi ia a e en n l la a q qu ue e e es st t u un n r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e n no om mb br ra an n
d de e A Ay yn ni il le en nd do os s. . E Es st t l la a b ba ah h a a e en n t tr re ei in nt ta a y y n nu ue ev ve e g gr ra a- - d do os s y y d do os s t te er rc ci io os s. . Y Ye en nd do o l la a c co os st ta a a al l S Su ud d
s su ud do oe es st te e e es st t e el l c ca ab bo o d de e S Sa an nt ta a M Ma a- - r r a a e en n c cu ua ar re en nt ta a y y d do os s g gr ra ad do os s y y u un n t te er rc ci io o a a l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r. .
H Ha as st ta a a aq qu u e es s l lo o q qu ue e s se e h ha a d de es sc cu ub bi ie er rt to o y y s se e h ha a n na av ve eg ga ad do o. . D Di ic ce en n l lo os s p pi il lo ot to os s q qu ue e l la a t ti ie er rr ra a v vu ue el l- -
v ve e a al l S Su ue es st te e h ha as st ta a e el l e es st tr re ec ch ho o d de e M Ma ag ga al ll la an ne es s. . U Un no o d de e l lo os s n na av v o os s q qu ue e s sa al li ie er ro on n d de e E Es sp pa a a a c co on n
c co om mi is si i n n d de el l o ob bi is sp po o d de e P Pl la as se en nc ci ia a d de es se em mb bo oc c p po or r e el l e es st tr re e- - c ch ho o, , y y v vi in no o a a a ap po or rt ta ar r a al l p pu ue er rt to o d de e
Q Qu ui il lc ca a, , q qu ue e e es s c ce er rc ca a d de e A Ar re eq qu ui ip pa a. . Y Y d de e a al ll l f fu ue e a a l la a c ci iu ud da ad d d de e l lo os s R Re ey ye es s y y a a P Pa an na am m . . T Tr ra a a a
b bu ue en na a r re el la ac ci i n n d de e l lo os s g gr ra a- - d do os s e en n q qu ue e e es st ta ab ba a e el l e es st tr re ec ch ho o, , y y d de e l lo o q qu ue e p pa as sa ar ro on n e en n s su u v vi ia aj je e, , y y
m mu uy y t tr ra ab ba a- - j jo os sa a n na av ve eg ga ac ci i n n, , l la a c cu ua al l r re el la ac ci i n n n no o p po on ng go o a aq qu u , , p po or rq qu ue e a al l t ti ie em mp po o q qu ue e d di i- - m mo os s l la a
b ba at ta al ll la a a a G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o, , c ci in nc co o l le eg gu ua as s d de e l la a c ci iu ud da ad d d de el l C Cu uz zc co o e en n e el l v va al ll le e d de e X Xa aq qu ui ix xa ag gu ua an na a
[ [J Ja aq qu ui ij ja ah hu ua an na a] ] l la a d de ej j e en nt tr re e o ot tr ro os s p pa ap pe el le es s m m o os s y y r re eg gi is st tr ro os s, , y y m me e l la a h hu ur rt ta ar ro on n, , d de e q qu ue e m me e h ha a
p pe es sa ad do o m mu uc ch ho o, , p po or rq qu ue e q qu ui is si ie er ra a c co on nc cl lu ui ir r a al ll l c co on n e es st ta a c cu ue en nt ta a, , r re ec c b ba as se e m mi i v vo ol lu un nt ta ad d e en n l lo o q qu ue e h he e
t tr ra ab ba aj ja ad do o, , q qu ue e n no o h ha a s si id do o p po oc co o, , p po or r s sa ab be er r l la a v ve er rd da ad d, , m mi ir ra an nd do o l la as s c ca ar rt ta as s n nu ue ev va as s d de e m ma ar re ea ar r, ,
q qu ue e s se e h ha an n h he ec ch ho o p po or r l lo os s p pi il lo ot to os s d de es sc cu ub br ri id do or re es s d de e e es st ta a m ma ar r. .
Y Y p po or rq qu ue e a aq qu u s se e c co on nc cl lu uy ye e l lo o q qu ue e t to oc ca a a a l la a n na av ve eg ga ac ci i n n d de e e es st ta a m ma ar r d de el l S Su ur r, , q qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a
s se e h ha a h he ec ch ho o, , d de e q qu ue e y yo o h he e v vi is st to o y y p po od di id do o h ha ab be er r n no ot ti ic ci ia a. . P Po or r t ta an nt to o d de e a aq qu u p pa as sa ar r a a d da ar r c cu ue en nt ta a
d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y n na ac ci io on ne es s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e e el l p pu ue er rt to o d de e U Ur ra ab b h ha as st ta a l la a v vi il ll la a d de e P Pl la at ta a, , e en n c cu uy yo o
c ca am mi in no o h ha ab b a a m m s s d de e m mi il l d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a. . D Do on nd de e p po on nd dr r l la a t tr ra az za a y y f fi ig gu ur ra a
d de e l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n, , y y d de el l r re ei in no o d de el l P Pe er r . .
Y Y p po or rq qu ue e a an nt te es s d de e [ [q qu ue e] ] t tr ra at te e d de e e es st to o c co on nv vi ie en ne e p pa ar ra a c cl la ar ri id da ad d d de e l lo o q qu ue e e es sc cr ri ib bo o, , h ha ac ce er r
m me en nc ci i n n d de e e es st te e p pu ue er rt to o d de e U Ur ra ab b ( (p po or rq qu ue e l l f fu ue e e el l c ca am mi in no o q qu ue e y yo o l ll le ev v ) ) c co om me en nz za ar r d de e l l, , y y d de e
a al ll l p pa as sa ar r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a [ [A An nt ti io oq qu ui ia a] ] y y a a l lo os s o ot tr ro os s p pu ue er rt to os s, , c co om mo o e en n l la a s si ig gu ui ie en nt te e
o or rd de en n p pa ar re ec ce er r . .


C CA AP P T TU UL LO O V VI I

C C m mo o l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n e es st tu uv vo o p po ob bl la ad da a e en n l la a c cu ul la at ta a d de e U Ur ra ab b , , y y d de e l lo os s
i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s q qu ue e e es st t n n e en n l la a c co om ma ar rc ca a d de e e el ll la a

E EN N L LO OS S A A O OS S d de e m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y n nu ue ev ve e f fu ue er ro on n g go ob be er rn na ad do or re es s d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e A Al lo on ns so o d de e
H Ho oj je ed da a, , y y N Ni ic cu ue es sa a, , y y e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de el l D Da ar ri i n n s se e p po ob bl l u un na a c ci iu ud da ad d q qu ue e t tu uv vo o p po or r n no om mb br re e
n nu ue es st tr ra a s se e o or ra a d de el l A An nt ti ig gu ua a d do on nd de e a af fi ir r- - m ma an n a al lg gu un no os s e es sp pa a o ol le es s d de e l lo os s a an nt ti ig gu uo os s, , q qu ue e s se e h ha al ll la ar ro on n
l la a f fl lo or r d de e l lo os s c ca ap pi it ta a- - n ne es s q qu ue e h ha a h ha ab bi id do o e en n e es st ta as s I In nd di ia as s. . Y Y e en nt to on nc ce es s a au un nq qu ue e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
C Ca ar rt ta ag ge en na a e es st ta ab ba a d de es sc cu ub bi ie er rt ta a, , n no o l la a p po ob bl la ar ro on n, , n ni i h ha ac c a an n l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s e es s- - p pa a o ol le es s m m s s q qu ue e
c co on nt tr ra at ta ar r c co on n l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s, , d de e l lo os s c cu ua al le es s p po or r v v a a d de e r re es sc ca at te e y y c co on nt tr ra at ta ac ci i n n s se e h ha ab b a a g gr ra an n
s su um ma a d de e o or ro o f fi in no o y y b ba aj jo o. . Y Y e en n e el l p pu ue eb bl lo o g gr ra an nd de e d de e T Ta ar ru ua ac co o q qu ue e e es st t d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a ( (q qu ue e
a an nt ti ig gu ua am me en nt te e s se e n no om mb br ra ar ra a C Ca al la am ma ar r) ) c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s e en nt tr r e el l g go ob be er rn na ad do or r H Ho oj je ed da a, , y y t tu uv vo o c co on n l lo os s
i in nd di io os s u un na a p po or rf fi ia ad da a b ba at ta al ll la a, , d do on nd de e l le e m ma at ta ar ro on n m mu uc ch ho os s c cr ri is st ti ia an no os s, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s a al l c ca ap pi it t n n J Ju ua an n
d de e l la a C Co os sa a v va al li ie en nt te e h ho om mb br re e y y m mu uy y d de et te er rm mi in na ad do o. . Y Y l l p po or r n no o s se er r t ta am mb bi i n n m mu ue er rt to o a a m ma an no os s d de e
l lo os s m mi is sm mo os s i in nd di io os s, , l le e c co on nv vi in no o d da ar r l la a v vu ue el lt ta a a a l la as s n na ao os s. . Y Y d de es sp pu u s s d de e e es st to o p pa as sa ad do o, , e el l
g go ob be er rn na ad do or r H Ho oj je ed da a f fu un nd d u un n p pu ue e- - b bl lo o d de e c cr ri is st ti ia an no os s e en n l la a p pa ar rt te e q qu ue e l ll la am ma an n U Ur ra ab b , , a ad do on nd de e p pu us so o
p po or r s su u c ca ap pi it t n n y y l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te e a a F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o, , q qu ue e d de es sp pu u s s f fu ue e g go ob be er rn na ad do or r y y m ma ar r- - q qu u s s. . Y Y
e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d o o v vi il ll la a d de e U Ur ra ab b y y c co on n h ha am mb br re es s y y e en nf fe er rm me ed da ad de es s, , q qu ue e p pa ar ra a s si ie em mp pr re e q qu ue ed da ar r d de e
l l f fa am ma a. . L Lo os s c cu ua al le es s i in nd di io os s ( (s se eg g n n d de ec c a an n) ) n no o e er ra an n n na at tu ur ra al le es s d de e a aq qu ue el ll la a c co om ma ar rc ca a, , a an nt te es s e er ra a s su u
a an nt ti ig gu ua a p pa at tr ri ia a q qu ue e e es st t j ju un nt to o a al l r r o o g gr ra an nd de e d de el l D Da ar ri i n n. . Y Y d de es se ea an nd do o s sa al li ir r d de e l la a s su uj je ec ci i n n y y m ma an nd do o
q qu ue e s so ob br re e e el ll lo os s l lo os s e es sp pa a o ol le es s t te en n a an n p po or r l li ib br ra ar rs se e d de e e es st ta ar r s su uj je et to os s a a g ge en nt te e q qu ue e t ta an n m ma al l l lo os s
t tr ra at ta ar ra a, , s sa al li ie er ro on n d de e s su u p pr ro ov vi in nc ci ia a c co on n s su us s a ar rm ma as s, , l ll le ev va an nd do o c co on ns si ig go o s su us s h hi ij jo os s y y m mu uj je er re es s. . L Lo os s
c cu ua al le es s l ll le eg ga ad do o a a l la a c cu ul la at ta a q qu ue e d di ic ce en n U Ur ra ab b , , s se e h hu ub bi ie er ro on n d de e t ta al l m ma an ne er ra a c co on n l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e
a aq qu ue el ll la a t ti ie er rr ra a, , q qu ue e c co on n g gr ra an n c cr ru ue el ld da ad d l lo os s m ma at ta ar ro on n a a t to od do os s y y l le es s r ro ob ba ar ro on n s su us s h ha ac ci ie en nd da as s, , y y
q qu ue ed da ar ro on n p po or r s se e o or re es s d de e s su us s c ca am mp po os s y y h he er re ed da ad de es s. .
Y Y e en nt te en nd di ie en nd do o e es st to o p po or r e el l g go ob be er rn na ad do or r H Ho oj je ed da a, , c co om mo o t tu uv vi ie es se e g gr ra an nd de e e es sp pe er ra an nz za a d de e h ha ab be er r e en n
a aq qu ue el ll la a t ti ie er rr ra a a al lg gu un na a r ri iq qu ue ez za a y y p po or r a as se eg gu ur ra ar r a a l lo os s q qu ue e s se e h ha ab b a an n i id do o a a v vi iv vi ir r a a e el ll la a e en nv vi i a a p po ob bl la ar r
e el l p pu ue eb bl lo o q qu ue e t te en ng go o d di ic ch ho o, , y y p po or r s su u t te en ni ie en nt te e a a F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o, , q qu ue e f fu ue e e el l p pr ri im me er r c ca ap pi it t n n
c cr ri is st ti ia an no o q qu ue e a al ll l h hu ub bo o. . Y Y c co om mo o d de es sp pu u s s f fe en ne ec ci ie es se en n t ta an n d de es sa as st tr ra ad da am me en nt te e s st to os s l lo os s g go ob be er rn na a- -
d do or re es s H Ho oj je ed da a y y N Ni ic cu ue es sa a, , h ha ab bi i n nd do os se e h ha ab bi id do o l lo os s d de el l D Da ar ri i n n c co on n t ta an nt ta a c cr ru ue el l- - d da ad d c co on n N Ni ic cu ue es sa a, ,
c co om mo o e es s p p b bl li ic co o e en nt tr re e l lo os s q qu ue e h ha an n q qu ue ed da ad do o v vi iv vo os s d de e a aq qu ue el l t ti ie em mp po o, , y y P Pe ed dr ra ar ri ia as s v vi in ni ie es se e p po or r
g go ob be er rn na ad do or r d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e n no o e em m- - b ba ar rg ga an nt te e q qu ue e s se e h ha al ll la ar ro on n e en n l la a c ci iu ud da ad d d de el l A An nt ti ig gu ua a m m s s d de e
d do os s m mi il l e es sp pa a o o- - l le es s, , n no o s se e e en nt te en nd di i e en n p po ob bl la ar r a a U Ur ra ab b . .
A An nd da an nd do o e el l t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r e el l g go ob be er rn na ad do or r P Pe ed dr ra ar ri ia as s c co or rt ta a- - d do o l la a c ca ab be ez za a a a s su u y ye er rn no o
e el l a ad de el la an nt ta ad do o V Va as sc co o N N e ez z d de e B Ba al lb bo oa a, , y y l lo o m mi is sm mo o a al l c ca ap pi it t n n F Fr ra an nc ci is sc co o H He er rn n n nd de ez z e en n
N Ni ic ca ar ra ag gu ua a, , y y h ha ab be er r m mu ue er rt to o l lo os s i in nd di io os s d de el l r r o o C Ce en n a al l c ca ap pi it t n n B Be ec ce er rr ra a c co on n l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s q qu ue e c co on n
l l e en nt tr ra ar ro on n, , y y p pa as sa a- - d do os s o ot tr ro os s t tr ra an nc ce es s, , v vi in ni ie en nd do o p po or r g go ob be er rn na ad do or r d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a
d do on n P Pe ed dr ro o d de e H He er re ed di ia a, , e en nv vi i e el l C Ca ap pi it t n n A Al lo on ns so o d de e H He er re ed di ia a s su u h he er rm ma an no o c co on n c co op pi ia a d de e e es sp pa a o ol le es s
m mu uy y p pr ri in nc ci ip pa al le es s a a p po ob bl la ar r s se eg gu un nd da a v ve ez z a a U Ur ra ab ba a, , i in n- - t ti it tu ul l n nd do ol la a l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n d de e
b bu ue en na a v vi is st ta a. . L La a c cu ua al l e es st t a as se en nt ta ad da a e en n u un no os s p pe eq qu ue e o os s y y r ra as so os s c co ol ll la ad do os s d de e c ca am mp pa a a a, , s si in n t te en ne er r
m mo on nt ta a a a, , s si in no o e en n l lo os s r r o os s o o c ci i n ne eg ga as s. . L La a t ti ie er rr ra a a a e el ll la a c co om ma ar rc ca an na a e es s d do ob bl la ad da a y y p po or r m mu uc ch ha as s p pa ar r- -
t te es s l ll le en na a d de e m mo on nt ta a a a y y e es sp pe es su ur ra as s. . E Es st ta ar r d de el l m ma ar r d de el l N No or rt te e c ca as si i m me ed di ia a l le e- - g gu ua a. . L Lo os s c ca am mp po os s
e es st t n n l ll le en no os s d de e u un no os s p pa al lm ma ar re es s m mu uy y g gr ra an nd de es s y y e es sp pe es so os s, , q qu ue e s so on n u un no os s r rb bo ol le es s g gr ru ue es so os s, , y y l ll le ev va an n
u un na as s r ra am ma as s c co om mo o p pa al lm ma a d de e d d t ti il le es s, , y y t ti ie e- - n ne e e el l r rb bo ol l m mu uc ch ha as s c c s sc ca ar ra as s, , h ha as st ta a q qu ue e l ll le eg ga an n a a l lo o
i in nt te er ri io or r d de e l l, , c cu ua an nd do o l lo o c co or rt ta an n s si in n s se er r l la a m ma ad de er ra a r re ec ci ia a e es s m mu uy y t tr ra ab ba aj jo os sa a d de e c co or rt ta ar r. . D De en nt tr ro o d de e
e es st te e r rb bo ol l e en n e el l c co or ra az z n n d de e l l s se e c cr r a an n u un no os s p pa al lm mi it to os s t ta an n g gr ra an nd de es s q qu ue e e en n d do os s d de e e el ll lo os s t ti ie en ne e
h ha ar rt to o q qu ue e l ll le ev va ar r u un n h ho om mb br re e, , s so on n b bl la an nc co os s y y m mu uy y d du ul lc ce es s. . C Cu ua an nd do o a an nd da ab ba an n l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n l la as s
e en nt tr ra ad da as s y y d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s, , e en n t ti ie em mp po o q qu ue e f fu ue e t te en ni ie en nt te e g go ob be er rn na ad do or r d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d A Al lo on ns so o
L L p pe ez z d de e A Ay ya al la a, , y y e el l c co om me en n- - d da ad do or r H He er rn n n n R Ro od dr r g gu ue ez z d de e S So os sa a n no o c co om m a an n m mu uc ch ho os s d d a as s o ot tr ra a
c co os sa a q qu ue e e es st to os s p pa al lm mi it to os s, , y y e es s t ta an nt to o t tr ra ab ba aj jo o c co or rt ta ar r e el l r rb bo ol l, , y y s sa ac ca ar r e el l p pa al lm mi it to o d de e l l q qu ue e e es st ta ab ba a
u un n h ho om mb br re e c co on n u un na a h ha ac ch ha a c co or rt ta an nd do o m me ed di io o d d a a p pr ri im me er ro o q qu ue e l lo o s sa ac ca a- - s se e, , y y c co om mo o l lo os s c co om m a an n s si in n
p pa an n, , y y b be eb b a an n m mu uc ch ha a a ag gu ua a, , m mu uc ch ho os s e es sp pa a o ol le es s s se e h hi in nc ch ha ab ba an n y y m mo or r a an n y y a as s m mu ur ri ie er ro on n m mu uc ch ho os s
d de e e el ll lo os s. . D De en nt tr ro o d de el l p pu ue eb bl lo o, , y y l la as s r ri ib be er ra as s d de e l lo os s r r o os s, , h ha ay y m mu uc ch ho os s n na ar ra an nj ja al le es s, , p pl l t ta an no os s, ,
g gu ua ay ya ab ba as s, , y y o ot tr ra as s f fr ru ut ta as s. . V Ve ec ci in no os s h ha ay y p po oc co os s, , p po or r s se er r l la a c co on nt tr ra at ta ac ci i n n c ca as si i n ni in ng gu un na a. . T Ti ie en ne e m mu u- -
c ch ho os s r r o os s q qu ue e n na ac ce en n e en n l la as s s si ie er rr ra as s. . L La a t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o h ha ay y a al lg gu un no os s i in nd di io os s y y c ca a- - c ci iq qu ue es s q qu ue e s so ol l a an n
s se er r m mu uy y r ri ic co os s p po or r l la a g gr ra an n c co on nc ce en nt tr ra ac ci i n n q qu ue e t te en n a an n c co on n l lo os s q qu ue e m mo or ra an n e en n l la a c ca am mp pa a a a p pa as sa ad da as s
l la as s s si ie er rr ra as s, , y y e en n e el l D Da ab ba ay yb be e. .
E Es st to os s i in nd di io os s q qu ue e e en n e es st to os s t ti ie em mp po os s s se e o or re ea an n e es st ta a r re eg gi i n n, , y ya a d di ij je e c c m mo o m mu uc ch ho o d de e e el ll lo os s d di ic ce en n s su u
n na at tu ur ra al le ez za a h ha ab be er r s si id do o p pa as sa ad do o e el l g gr ra an n r r o o d de el l D Da a- - r ri i n n, , y y l la a c ca au us sa a p po or rq qu ue e s sa al li ie er ro on n d de e s su u a an nt ti ig gu ua a
p pa at tr ri ia a. . S So on n l lo os s s se e o or re et te es s o o c ca ac ci iq qu ue es s d de e l lo os s i in nd di io os s o ob be ed de ec ci id do os s y y t t m mi id do os s, , t to od do os s g ge en ne er ra al lm me en nt te e
d di is sp pu ue es s- - t to os s y y l li im mp pi io os s, , y y s su us s m mu uj je er re es s s so on n d de e l la as s h he er rm mo os sa as s y y a am mo or ro os sa as s q qu ue e y yo o h he e v vi is st to o e en n l la a
m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e es st ta as s I In nd di ia as s d do on nd de e h he e a an nd da ad do o. . S So on n a al l c co om me er r l li im mp pi io os s, , y y n no o a ac co os st tu um mb br ra an n l la as s
f fe ea al ld da ad de es s q qu ue e o ot tr ra as s n na ac ci io on ne es s. . T Ti ie en ne e p pe eq qu ue e o os s p pu ue eb bl lo os s, , y y l la as s c ca as sa as s s so on n a a m ma an ne er ra a d de e r ra am ma ad da a
l la ar rg ga as s d de e m mu uc ch ho os s e es st ta an nt te es s. . D Do or rm m a an n y y d du ue er rm me en n e en n h ha am ma ac ca as s. . N No o t ti ie en ne en n n ni i u us sa an n o ot tr ra as s c ca am ma as s. .
L La a t ti ie er rr ra a e es s f f r rt ti il l, , a ab bu un nd da an nt te e d de e m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s y y d de e r ra a c ce es s g gu us st to os sa as s p pa ar ra a e el ll lo os s, , y y t ta am mb bi i n n
p pa ar ra a l lo os s q qu ue e u us sa ar re en n c co om me er rl la as s. . H Ha ay y g gr ra an nd de es s m ma an na ad da as s d de e p pu ue er rc co os s z za ai in no os s p pe eq qu ue e o os s, , q qu ue e s so on n d de e
b bu ue en na a c ca ar rn ne e s sa ab br ro os sa a, , y y m mu uc ch ha as s d da an nt ta as s l li ig ge er ra as s y y g gr ra an n- - d de es s, , a al lg gu un no os s q qu ui ie er re en n d de ec ci ir r q qu ue e e er ra an n d de e
l li in na aj je e o o f fo or rm ma a d de e c ce eb br ra as s. . H Ha ay y m mu u- - c ch ho os s p pa av vo os s, , y y o ot tr ra a d di iv ve er rs si id da ad d d de e a av ve es s, , m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e
p pe es sc ca ad do o p po or r l lo os s r r o os s. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s t ti ig gr re es s g gr ra an nd de es s, , l lo os s c cu ua al le es s m ma at ta an n a a a al lg gu un no os s i in nd di io os s, , y y h ha a- - c c a an n
d da a o o e en n l lo os s g ga an na ad do os s. . T Ta am mb bi i n n h ha ay y c cu ul le eb br ra as s m mu uy y g gr ra an nd de es s, , y y o ot tr ra as s a al li i- - m ma a a as s p po or r l la as s m mo on nt ta a a as s
y y e es sp pe es su ur ra as s q qu ue e n no o s sa ab be em mo os s l lo os s n no om mb br re es s, , e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s h ha ay y l lo os s q qu ue e l ll la am ma am mo os s p pe er ri ic co os s
l li ig ge er ro os s, , q qu ue e n no o e es s p po oc co o d de e v ve er r s su u t ta al ll le e t ta an n f fi ie er ro o, , y y c co on n l la a f fl lo oj je ed da ad d y y t to or rp pe ez za a q qu ue e a an nd da an n. .
C Cu ua an nd do o l lo os s e es sp pa a o ol le es s d da ab ba an n e en n l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e e es st to os s i in nd di io os s, , y y l lo os s t to om ma a- - b ba an n d de e s so ob br re es sa al lt to o, ,
h ha al ll la ab ba an n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e o or ro o e en n u un no os s c ca an na as st ti il ll lo os s q qu ue e e el ll lo os s l ll la am ma ab ba an n h ha ab ba as s, , e en n j jo oy ya as s m mu uy y
r ri ic ca as s d de e c ca am mp pa an na as s, , p pl la at to os s, , j jo oy ye el le es s, , y y u un no os s q qu ue e l ll la am ma an n c ca ar ri ic cu ur ri ie es s, , y y o ot tr ro os s c ca ar ra ac co ol le es s g gr ra an nd de es s d de e
o or ro o b bi ie en n f fi in no o, , c co on n q qu ue e s se e a at ta ap pa ab ba an n s su us s p pa ar rt te es s d de es sh ho on ne es st ta as s, , t ta am mb bi i n n t te en n a an n z za ar rc ci il ll lo os s y y c cu ue en nt ta as s
m mu uy y m me en nu ud da as s, , y y o ot tr ra as s j jo oy ya as s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s q qu ue e l le es s t to om ma ab ba an n, , t te en n a an n r ro op pa a d de e a al lg go od d n n
m mu uc ch ha a. . L La as s m mu uj je er re es s a an nd da an n v ve es st ti id da as s c co on n u un na as s m ma an nt ta as s q qu ue e l le es s c cu ub br re en n d de e l la as s t te et ta as s h ha as st ta a l lo os s
p pi ie es s. . Y Y d de e l lo os s p pe ec ch ho os s a ar rr ri ib ba a t ti ie en ne en n o ot tr ra a m ma an nt ta a c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n. . P Pr r c ci ia an ns se e d de e h he er rm mo os sa as s, , y y a as s
a an nd da an n s si ie em mp pr re e p pe ei i- - n na ad da as s y y g ga al la an na as s a a s su u c co os st tu um mb br re e. . L Lo os s h ho om mb br re es s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s y y d de es sc ca al lz zo os s
s si in n t tr ra ae er r e en n s su us s c cu ue er rp po os s o ot tr ra a c co ob be er rt tu ur ra a n ni i v ve es st ti id du ur ra a q qu ue e l la a q qu ue e l le es s d di io o n na a- - t tu ur ra a. . E En n l la as s p pa ar rt te es s
d de es sh ho on ne es st ta as s t tr ra a a an n a at ta ad do os s c co on n u un no os s h hi il lo os s u un no os s c ca ar ra ac co ol le es s d de e h hu ue es so o o o d de e m mu uy y f fi in no o o or ro o, , q qu ue e
p pe es sa ab ba an n a al lg gu un no os s q qu ue e y yo o v vi i a a c cu ua ar re en nt ta a y y a a c ci in nc cu ue en nt ta a p pe es so os s c ca ad da a u un no o y y a al lg gu un no os s m m s s, , y y p po oc co os s
m me en no os s. . H Ha ay y e en nt tr re e e el ll lo os s g gr ra an nd de es s m me er rc ca ad de er re es s y y c co on nt tr ra at ta an nt te es s, , q qu ue e l ll le ev va an n a a v ve en nd de er r l la a t ti ie er rr ra a
d de en nt tr ro o m mu uc ch ho os s p pu ue er rc co os s d de e l lo os s q qu ue e s se e c cr r a an n e en n l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a, , d di if fe er re en nt te es s d de e l lo os s d de e E Es sp pa a a a, ,
p po or rq qu ue e s so on n m m s s p pe eq qu ue e o os s, , y y t ti ie en ne en n e el l o om mb bl li ig go o a a l la as s e es sp pa al ld da as s, , q qu ue e d de eb be e s se er r a al lg gu un na a c co os sa a q qu ue e
a al ll l l le es s n na ac ce e. . L Ll le ev va an n t ta am mb bi i n n s sa al l y y p pe es sc ca ad do o, , p po or r e el ll lo o t tr ra ae en n o or ro o, , r ro op pa a y y d de e l lo o q qu ue e m m s s e el ll lo os s
t ti ie en ne en n n ne ec ce es si id da ad d, , l la as s a ar rm ma as s q qu ue e u us sa an n s so on n u un no os s a ar rc co os s m mu uy y r re ec ci io os s s sa ac ca ad do os s d de e u un na as s p pa al lm ma as s
n ne eg gr ra as s d de e u un na a b br ra a- - z za a c ca ad da a u un no o, , y y o ot tr ro os s m m s s l la ar rg go os s c co on n m mu uy y g gr ra an nd de es s y y a ag gu ud da as s f fl le ec ch ha as s
u un nt ta ad da as s c co on n u un na a h hi ie er rb ba a t ta an n m ma al la a y y p pe es st t f fe er ra a, , q qu ue e e es s i im mp po os si ib bl le e a al l q qu ue e l ll le eg ga a y y h ha ac ce e s sa an ng gr re e n no o
m mo or ri ir r, , a au un nq qu ue e n no o s se ea a l la a s sa an ng gr re e m m s s d de e c cu ua an nt to o s sa ac ca ar r a a d de e u un n h ho om m- - b br re e p pi ic c n nd do ol le e c co on n u un n a al lf fi il le er r. .
A As s q qu ue e p po oc co os s o o n ni in ng gu un no o d de e l lo os s q qu ue e h he er ri id do o c co on n e es st ta a h hi ie er rb ba a d de ej ja ar ro on n d de e m mo or ri ir r. .


C CA AP P T TU UL LO O V VI II I

D De e c c m mo o s se e h ha ac ce e l la a y ye er rb ba a t ta an n p po on nz zo o o os sa a c co on n q qu ue e l lo os s i in nd di io os s d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a y y
C Ca ar rt ta ag ge en na a t ta an nt to os s e es sp pa a o ol le es s h ha an n m mu ue er rt to o

P PO OR R S SE ER R t ta an n n no om mb br ra ad da a e en n t to od da as s p pa ar rt te es s e es st ta a y ye er rb ba a p po on nz zo o o os sa a q qu ue e t ti ie en ne en n l lo os s i in nd di io os s d de e
C Ca ar rt ta ag ge en na a y y S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a, , m me e p pa ar re ec ci i d da ar r a aq qu u r re el la ac ci i n n d de e l la a c co om mp po os si ic ci i n n d de e e el ll la a, , l lo o c cu ua al l e es s
a as s . . E Es st ta a y ye er rb ba a e es s c co om mp pu ue es st ta a d de e m mu uc ch ha as s c co os sa as s. . L La as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s y yo o l la as s i in nv ve es st ti ig gu u y y p pr ro oc cu ur r
s sa ab be er r e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a u un n p pu ue eb bl lo o d de e l la a c co os st ta a l ll la am ma ad do o B Ba ah ha ay yr re e, , d de e u un n c ca ac ci iq qu ue e o o
s se e o or r d de e l l, , q qu ue e h ha ab b a a p po or r n no om mb br re e M Ma ac cu ur ri iz z, , e el l c cu ua al l m me e e en ns se e u un na as s r ra a c ce es s c co or rt ta as s d de e m ma al l o ol lo or r, ,
t ti ir ra an nt te e e el l c co ol lo or r d de e e el ll la as s a a p pa ar rd da as s. . Y Y d d j jo om me e, , q qu ue e p po or r l la a c co os st ta a d de el l m ma ar r j ju un nt to o a a l lo os s r rb bo ol le es s q qu ue e
l ll la am ma am mo os s m ma an nz za an ni il ll lo os s c ca av va ab ba an n d de eb ba aj jo o d de e l la a t ti ie e- - r rr ra a, , y y d de e l la as s r ra a c ce es s d de e a aq qu ue el l p pe es st t f fe er ro o r rb bo ol l
s sa ac ca ab ba an n a aq qu ue el ll la as s, , l la as s c cu ua al le es s q qu ue e- - m ma an n e en n u un na as s c ca az zu ue el la as s d de e b ba ar rr ro o, , y y h ha ac ce en n d de e e el ll la as s u un na a p pa as st ta a y y
b bu us sc ca an n u un na as s h ho or rm mi ig ga as s t ta an n g gr ra an nd de es s c co om mo o u un n e es sc ca ar ra ab ba aj jo o d de e l lo os s q qu ue e s se e c cr r a a e en n E Es sp pa a a a, ,
n ne eg gr r s si im ma as s y y m mu uy y m ma al la as s, , q qu ue e s so ol la am me en nt te e d de e p pi ic ca ar r a a u un n h ho om mb br re e s se e l le e h ha ac ce e u un na a r ro on nc ch ha a y y l le e d da a
t ta an n g gr ra an n d do ol lo or r, , q qu ue e c ca as si i l lo o p pr ri iv va a d de e s su u s se en nt ti id do o, , c co om mo o a ac co on nt te e- - c ci i , , y ye en nd do o c ca am mi in na an nd do o e en n l la a
j jo or rn na ad da a q qu ue e h hi ic ci im mo os s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , a ac ce er rt ta an nd do o a a p pa as sa ar r u un n r r o o u un n N No og gu ue er ro ol l y y
y yo o, , a ad do on nd de e a ag gu ua ar rd da am mo os s c ci ie er rt to os s s so ol ld da ad do os s q qu ue e q qu ue ed da ab ba an n a at tr r s s, , p po or rq qu ue e l l i ib ba a p po or r c ca ab bo o d de e
e es sc cu ua ad dr ra a e en n a aq qu ue el ll la a g gu ue er rr ra a a ad do on nd de e l le e p pi ic c u un na a d de e e es st ta as s h ho or rm mi ig ga as s q qu ue e d di ig go o, , y y l le e d di io o t ta an n g gr ra an n
d do ol lo or r, , q qu ue e s se e l le e q qu ui it ta ab ba a e el l s se en nt ti id do o, , y y s se e l le e h hi in nc ch h l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la a p pi ie er rn na a y y a au un n l le e d di ie er ro on n
t tr re es s o o c cu ua at tr ro o c ca al le en nt tu ur ra as s d de el l g gr ra an n d do ol lo or r, , h ha as st ta a q qu ue e l la a p po on nz zo o a a a ac ca ab b d de e h ha ac ce er r s su u c cu ur rs so o. .
T Ta am mb bi i n n b bu us sc ca an n p pa ar ra a h ha ac ce er r e es st ta a m ma al la a c co os sa a u un na as s a ar ra a a as s m mu uy y g gr ra an nd de es s, , y y a as s m mi is sm mo o l le e e ec ch ha an n
u un no os s g gu us sa an no os s p pe el lu ud do os s d de el lg ga ad do os s c cu um mp pl li id do os s c co om mo o m me ed di io o d de ed do o, , d de e l lo os s c cu ua al le es s y yo o n no o m me e p po od dr r
o ol lv vi i- - d da ar r, , p po or rq qu ue e e es st ta an nd do o g gu ua ar rd da an nd do o u un n r r o o e en n l la as s m mo on nt ta a a as s q qu ue e l ll la am ma an n d de e A Ab bi ib be e, , a ab ba aj j p po or r
u un n r ra am mo o d de e u un n r rb bo ol l d do on nd de e y yo o e es st ta ab ba a u un no o d de e e es st to os s g gu us sa a- - n no os s y y m me e p pi ic c e en n e el l p pe es sc cu ue ez zo o, , y y l ll le ev v
l la a m m s s t tr ra ab ba aj jo os sa a n no oc ch he e q qu ue e e en n m mi i v vi id da a t tu uv ve e y y d de e m ma ay yo or r d do ol lo or r. . H H c ce en nl la a t ta am mb bi i n n c co on n l la as s a al la as s
d de el l m mu ur rc ci i l la ag go o, , y y l la a c ca ab be ez za a y y c co ol la a d de e u un n p pe es sc ca ad do o p pe eq qu ue e o o q qu ue e h ha ay y e en n e el l m ma ar r q qu ue e h ha a p po or r
n no om mb br re e p pe ej je e t ta am mb bo or ri in no o d de e m mu uy y g gr ra an n p po on nz zo o a a, , y y c co on n s sa ap po os s y y c co ol la as s d de e c cu ul le eb br ra as s, , y y u un na as s
m ma an nz za an ni il ll la as s q qu ue e p pa ar re ec ce en n e en n e el l c co ol lo or r y y o ol lo or r n na at tu ur ra al le es s d de e E Es sp pa a a a. . Y Y a al l- - g gu un no os s r re ec ci i n n v ve en ni id do os s d de e
e el ll la a a a e es st ta as s p pa ar rt te es s, , s sa al lt ta an nd do o e en n l la a c co os st ta a, , c co om mo o n no o s sa ab be en n l la a p po on nz zo o a a q qu ue e e es s, , l la as s c co om me en n. . Y Yo o
c co on no oc c a a u un n J Ju ua an n A Ag gr ra az z ( (q qu ue e a ah ho or ra a l le e v vi i e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o d de el l Q Qu ui it to o q qu ue e e es s d de e l lo os s
q qu ue e v vi in ni ie er ro on n d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a c co on n V Va ad di il ll lo o, , q qu ue e c cu ua an nd do o v vi in no o d de e E Es sp pa a a a y y s sa al li i d de el l n na av v o o e en n l la a c co os st ta a
d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a c co om mi i d di ie ez z o o d do oc ce e d de e e es st ta as s m ma an nz za an na as s, , y y l le e o o j ju ur ra ar r q qu ue e e en n e el l o ol lo or r, , c co ol lo or r, , y y
s sa ab bo or r n no o p po od d a an n s se er r m me ej jo or re es s, , s sa al lv vo o q qu ue e t ti ie en ne en n u un na a l le ec ch he e, , q qu ue e d de eb be e s se er r l la a m ma al le en nt ti ia a t ta an n m ma al la a, ,
q qu ue e s se e c co on nv vi ie er rt te e e en n p po on nz zo o a a, , d de es s- - p pu u s s q qu ue e l la as s h hu ub bo o c co om mi id do o p pe en ns s r re ev ve en nt ta ar r, , y y s si i n no o f fu ue er ra a
s so oc co or rr ri id do o c co on n a ac ce ei i- - t te e, , c ci ie er rt ta am me en nt te e m mu ur ri ie er ra a. . O Ot tr ra as s h hi ie er rb ba as s y y r ra a c ce es s t ta am mb bi i n n l le e e ec ch ha an n a a e es st ta a
h hi ie er r- - b ba a, , y y c cu ua an nd do o l la a q qu ui ie er re en n h ha ac ce er r a ad de er re ez za an n m mu uc ch ha a l lu um mb br re e e en n u un n l ll la an no o d de es sv vi ia ad do o d de e s su us s c ca as sa as s
o o a ap po os se en nt to os s, , p po on ni ie en nd do o u un na as s o ol ll la as s b bu us sc ca an n a al lg gu un na a e es sc cl la av va a o o i in nd di ia a q qu ue e e el ll lo os s t te en ng ga an n e en n p po oc co o, , y y
a aq qu ue el ll la a i in nd di ia a l la a c cu ue ec ce e y y p po on ne e e en n l la a p pe er rf fe ec c- - c ci i n n q qu ue e h ha a d de e t te en ne er r, , y y d de el l o ol lo or r y y v va ah ho o q qu ue e e ec ch ha a d de e
s s m mu ue er re e a aq qu ue el ll la a p pe er rs so on na a q qu ue e l la a h ha ac ce e, , s se eg g n n y yo o o o . .


C CA AP P T TU UL LO O V VI II II I

E En n q qu ue e s se e d de ec cl la ar ra an n o ot tr ra as s c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s i in nd di io os s s su uj je et to os s a a l la a c ci iu ud da ad d d de e U Ur ra ab b

C CO ON N E ES ST TA A y ye er rb ba a t ta an n m ma al la a c co om mo o h he e c co on nt ta ad do o u un nt ta an n l lo os s i in nd di io os s l la as s p pu un nt ta as s d de e s su us s f fl le ec ch ha as s, , y y
e es st t n n t ta an n d di ie es st tr ro os s e en n e el l t ti ir ra ar r, , y y s so on n t ta an n c ce er rt te er ro os s, , y y t ti ir ra an n c co on n t ta an n- - t ta a f fu ue er rz za a q qu ue e h ha a a ac ca ae ec ci id do o
m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s p pa as sa ar r l la as s a ar rm ma as s y y c ca ab ba al ll lo o d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a, , o o a al l c ca ab ba al ll le er ro o q qu ue e v va a e en nc ci im ma a, , s si i
n no o s so on n d de em ma as si ia ad da am me en nt te e l la as s a ar rm ma as s b bu ue en na as s y y t ti ie en ne en n m mu uc ch ho o a al lg go od d n n, , p po or rq qu ue e e en n a aq qu ue el ll la a t ti ie er rr ra a
p po or r s su u a as s- - p pe er re ez za a y y h hu um me ed da ad d n no o s so on n b bu ue en na as s l la as s c co ot ta as s n ni i c co or ra az za as s, , n ni i a ap pr ro ov ve ec ch ha an n n na ad da a p pa ar ra a l la a
g gu ue er rr ra a d de e e es st to os s i in nd di io os s q qu ue e p pe el le ea an n c co on n f fl le ec ch ha as s. . M Ma as s c co on n t to od da as s s su us s m ma a a as s, , y y c co on n s se er r t ta an n m ma al la a l la a
t ti ie er rr ra a, , l lo os s h ha an n c co on nq qu ui is st ta ad do o, , y y m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s sa aq qu ue ea ad do o s so ol ld da ad do os s d de e a a p pi ie e, , d d n nd do ol le es s g gr ra an nd de es s
a al lc ca an nc ce es s s si in n l ll le ev va ar r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e u un na a e es sp pa ad da a y y u un na a r ro od de el la a. . Y Y d di ie ez z o o d do oc ce e e es sp pa a o ol le es s q qu ue e s se e
h ha al ll la an n j ju un nt to os s, , a ac co om me et te en n a a c ci ie en nt to os s y y a a d do os sc ci ie en nt to os s d de e e el ll lo os s. . N No o t ti ie en ne en n c ca as sa a n ni i t te em mp pl lo o d de e
a ad do or ra ac ci i n n a al lg gu un na a, , n ni i h ha as st ta a a ah ho or ra a s se e l le e h ha a h ha al ll la ad do o, , m ma as s d de e q qu ue e c ci ie er rt ta am me en nt te e h ha ab bl la an n c co on n e el l d di ia ab bl lo o
l lo os s q qu ue e p pa ar ra a e el ll lo o s se e a al la an n, , y y l le e h ha ac ce en n l la a h ho on nr ra a q qu ue e p pu ue e- - d de en n, , t te en ni i n nd do ol le e e en n g gr ra an n v ve en ne er ra ac ci i n n, , e el l
c cu ua al l s se e l le es s a ap pa ar re ec ce e ( (s se eg g n n y yo o h he e o o d do o a a a al lg gu un no o d de e e el ll lo os s) ) e en n v vi is si io on ne es s e es sp pa an nt ta ab bl le es s y y t te er rr ri ib bl le es s, ,
q qu ue e l le es s p po on ne e s su u v vi is st ta a g gr ra an n t te em mo or r. . N No o t ti ie en ne en n m mu uc ch ha a r ra az z n n p pa ar ra a c co on no oc ce er r l la as s c co os sa as s d de e
n na at tu ur ra al le ez za a. . L Lo os s h hi ij jo os s h he er re ed da an n a a l lo os s p pa ad dr re es s, , s si ie en nd do o h ha ab bi id do os s e en n l la a p pr ri in nc ci ip pa al l m mu uj je er r. . C C s sa an ns se e
c co on n h hi ij ja as s d de e s su us s h he er rm ma an no os s, , y y l lo os s s se e o or re es s t ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s m mu uj je er re es s. . C Cu ua an nd do o s se e m mu ue er re e e el l s se e o or r, ,
t to od do os s s su us s c cr ri ia ad do os s y y a am mi ig go os s s se e j ju un nt ta an n e en n s su u c ca as sa a d de e n no oc ch he e c co on n l la as s t ti in ni ie eb bl la as s d de e e el ll la a, , s si in n t te en ne er r
l lu um mb br re e a al lg gu un na a, , t te en ni ie en nd do o g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e v vi in no o h he ec ch ho o d de e s su u m ma a z z, , b be eb be en n l ll lo or ra an nd do o e el l m mu ue er rt to o, , y y
d de es sp pu u s s q qu ue e h ha an n h he ec ch ho o s su us s c ce er re em mo on ni ia as s y y h he ec ch hi ic ce er r a as s, , l lo os s m me et te en n e en n l la a s se ep pu ul lt tu ur ra a, , e en n- - t te er rr ra an nd do o
c co on n e el l c cu ue er rp po o s su us s a ar rm ma as s y y t te es so or ro o, , y y m mu uc ch ha a c co om mi id da a, , y y c c n nt ta ar ro os s d de e s su u c ch hi ic ch ha a o o v vi in no o, , y y a al lg gu un na as s
m mu uj je er re es s v vi iv va as s. . E El l d de em mo on ni io o l le es s h ha ac ce e e en nt te en nd de er r, , q qu ue e a al ll l a ad do on nd de e v va an n h ha an n d de e t to or rn na ar r a a v vi iv vi ir r e en n o ot tr ro o
r re ei in no o q qu ue e l le es s t ti ie en ne e a ap pa ar re e- -

j ja ad do o, , y y q qu ue e p pa ar ra a e el l c ca am mi in no o l le es s c co on nv vi ie en ne e l ll le ev va ar r e el l m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o q qu ue e d di ig go o, , c co om mo o s si i e el l i in nf fi ie er rn no o
e es st tu uv vi ie es se e l le ej jo os s. .
E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n f fu un nd d y y p po ob bl l A Al lo on ns so o d de e H He er re ed di ia a h he er r- - m ma an no o d de el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n
P Pe ed dr ro o d de e H He er re ed di ia a g go ob be er rn na ad do or r p po or r s su u m ma aj je es st ta ad d d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , c co om mo o y ya a d di ij je e. .


C CA AP P T TU UL LO O I IX X

D De el l c ca am mi in no o q qu ue e h ha ay y e en nt tr re e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n y y l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , y y l la as s s si ie er rr ra as s, ,
m mo on nt ta a a as s y y r r o os s, ,
y y o ot tr ra as s c co os sa as s q qu ue e a al ll l h ha ay y, , y y c c m mo o y y e en n q qu u t ti ie em mp po o s se e p pu ue ed de e a an nd da ar r

Y YO O M ME E H HA AL LL L e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Bu ue en na a V Vi is st ta a e el l a a o o d de e m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y
t tr re ei in nt ta a y y s s i is s y y p po or r e el l d de e t tr re ei in nt ta a y y s si ie et te e s sa al li i d de e e el ll la a e el l l li ic ce en n- - c ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o j ju ue ez z d de e
r re es si id de en nc ci ia a y y g go ob be er rn na ad do or r q qu ue e e en n a aq qu ue el l t ti ie em mp po o e er ra a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , c co on n u un na a d de e l la as s m me ej jo or re es s
a ar rm ma ad da as s q qu ue e h ha an n s sa al li id do o d de e l la a t ti ie e- - r rr ra a f fi ir rm me e s se eg g n n q qu ue e t te en ng go o e es sc cr ri it to o e en n l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e e es st ta a
h hi is st to or ri ia a. . Y Y f fu ui i- - m mo os s n no os so ot tr ro os s l lo os s p pr ri im me er ro os s e es sp pa a o ol le es s q qu ue e a ab br ri im mo os s c ca am mi in no o d de el l m ma ar r d de el l N No or rt te e a al l
d de el l S Su ur r. . Y Y d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e U Ur ra ab b h ha as st ta a l la a v vi il ll la a d de e p pl la at ta a q qu ue e s so on n l lo os s f fi in ne es s d de el l P Pe er r a an nd du uv ve e y yo o, ,
y y m me e a ap pa ar rt ta ab ba a p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s a a v ve er r l la as s p pr ro o- - v vi in nc ci ia as s q qu ue e m m s s p po od d a a p pa ar ra a p po od de er r e en nt te en nd de er r y y
n no ot ta ar r l lo o q qu ue e e en n e el ll la as s h ha ab b a a. . P Po or r t ta an nt to o d de e a aq qu u a ad de el la an nt te e d di ir r l lo o q qu ue e v vi i y y s se e m me e o of fr re ec ce e, , s si in n q qu ue er re er r
e en ng gr ra an n- - d de ec ce er r n ni i q qu ui it ta ar r c co os sa a d de e l lo o q qu ue e s so oy y o ob bl li ig ga ad do o, , y y d de e e es st to o l lo os s l le ec ct to or re es s r re ec ci ib ba an n m mi i v vo ol lu un nt ta ad d. .
D Di ig go o p pu ue es s q qu ue e s sa al li ie en nd do o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Bu ue en na a V Vi is st ta a, , q qu ue e e es s e el l p pu ue er rt to o q qu ue e
d di ic ce en n d de e U Ur ra ab b p pa ar ra a i ir r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , q qu ue e e es s l la a p pr ri im me er ra a p po ob bl la ac ci i n n y y l la a l lt ti im ma a d de el l P Pe er r
a a l la a p pa ar rt te e d de el l N No or rt te e, , v va an n p po or r l la a c co os st ta a c ci in nc co o l le eg gu ua as s h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a u un n p pe eq qu ue e o o r r o o q qu ue e s se e l ll la am ma a
R R o o V Ve er rd de e, , d de el l c cu ua al l a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a h ha ay y c cu ua ar re en nt ta a y y o oc ch ho o g gr ra ad do os s. . T To od do o l lo o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e
e es st te e r r o o h ha as st ta a u un na as s m mo on nt ta a a as s, , d de e q qu ue e l lu ue eg go o h ha ar r m me en nc ci i n n q qu ue e s se e l ll la a- - m ma an n d de e A Ab bi ib be e e es s l ll la an no o, ,
p pe er ro o l ll le en no o d de e m mu uc ch ho os s m mo on nt te es s y y m mu uy y e es sp pe es sa as s a ar rb bo ol le e- - d da as s, , y y d de e m mu uc ch ho os s r r o os s. . L La a t ti ie er rr ra a e es s
d de es sp po ob bl la ad da a j ju un nt to o a al l c ca am mi in no o, , p po or r h ha ab be er rs se e l lo os s n na at tu ur ra al le es s r re et ti ir ra ad do os s a a o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de es sv vi ia ad da as s d de e l l. .
T To od do o l lo o m m s s d de el l c ca am mi i- - n no o s se e a an nd da a p po or r r r o os s, , p po or r n no o h ha ab be er r o ot tr ro os s c ca am mi in no os s p po or r l la a g gr ra an nd de e e es sp pe es su ur ra a
d de e l la a t ti ie er rr ra a. . P Pa ar ra a p po od de er rl la a c ca am mi in na ar r, , y y p pa as sa ar r s se eg gu ur ra am me en nt te e l la as s s si ie er rr ra as s s si in n r ri ie es sg go o, ,

h ha an n d de e c ca am mi in na ar rl lo o p po or r e en ne er ro o, , f fe eb br re er ro o, , m ma ar rz zo o y y a ab br ri il l, , p pa as sa ad do os s e es st to os s m me es se es s, , h ha ay y g gr ra an nd de es s a ag gu ua as s
y y l lo os s r r o os s v va an n c cr re ec ci id do os s y y f fu ur ri io os so os s y y a au un nq qu ue e s se e p pu ue ed de e c ca a- - m mi in na ar r, , e es s c co on n g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o y y m ma ay yo or r
p pe el li ig gr ro o. . E En n t to od do o t ti ie em mp po o l lo os s q qu ue e h ha an n d de e i ir r p po or r e es st te e c ca am mi in no o, , q qu ue e h ha an n d de e l ll le ev va ar r b bu ue en na as s g gu u a as s q qu ue e
s se ep pa an n a at ti in na ar r a a s sa al li ir r p po or r l lo os s r r o os s. . E En n t to od do o e es st to os s m mo on nt te es s h ha ay y g gr ra an nd de es s m ma an na ad da as s d de e l lo os s p pu ue er rc co os s
q qu ue e h he e d di ic ch ho o, , e en n t ta an nt ta a c ca an nt ti id da ad d, , q qu ue e h ha ay y a at ta aj jo o d de e m m s s d de e m mi il l j ju un nt to os s c co on n s su us s l le e- - c ch ho on nc ci il ll lo os s, , y y
l ll le ev va an n g gr ra an n r ru ui id do o p po or r d do oq qu ui ie er ra a q qu ue e p pa as sa an n. . Q Qu ui ie en n p po or r a al ll l c ca am mi in na ar re e c co on n b bu ue en no os s p pe er rr ro os s, , n no o l le e
f fa al lt ta ar r d de e c co om me er r. . H Ha ay y g gr ra an nd de es s d da an nt ta as s [ [t ta ap pi ir re es s] ], , m mu uc ch ho os s l le eo on ne es s, , y y o os so os s c cr re ec ci id do os s y y m ma ay yo or re es s
t ti ig gr re es s. . E En n l lo os s r rb bo ol le es s a an nd da an n d de e l lo os s m m s s l li in nd do os s y y p pi in nt ta ad do os s g ga at to os s q qu ue e p pu ue ed de e s se er r e en n e el l m mu un nd do o, , y y
o ot tr ro os s m mo on no os s t ta an n g gr ra an nd de es s q qu ue e h ha ac ce en n t ta al l r ru ui id do o, , q qu ue e d de es sd de e l le ej jo os s l lo os s q qu ue e s so on n n nu ue ev vo os s e en n l la a t ti ie er rr ra a
p pi ie en ns sa an n q qu ue e e es s d de e p pu ue er rc co os s. . C Cu ua an nd do o l lo os s e es sp pa a o ol le es s p pa as sa an n d de eb ba aj jo o d de e l lo os s r rb bo ol le es s p po or r d do on nd de e l lo os s
m mo on no os s a an nd da an n, , q qu ui ie eb br ra an n r ra am mo os s d de e l lo os s r rb bo ol le es s y y l le es s d da an n c co on n e el ll lo os s, , c co oc c n nd do ol le es s y y h ha ac ci ie en nd do o o ot tr ro os s
v vi is sa aj je es s. . L Lo os s r r o os s l ll le e- - v va an n t ta an nt to o p pe es sc ca ad do o, , q qu ue e c co on n c cu ua al lq qu ui ie er ra a r re ed d s se e t to om ma ar r g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d. .
V Vi in ni ie en n- - d do o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a a a C Ca ar rt ta ag ge en na a, , c cu ua an nd do o l la a p po ob bl la am mo os s, , e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o
y y o ot tr ro os s h ha al ll l b ba am mo os s t ta an nt to o p pe es sc ca ad do o, , q qu ue e c co on n p pa al lo os s m ma at t b ba a- - m mo os s l lo o q qu ue e q qu ue er r a am mo os s. . P Po or r l lo os s
r rb bo ol le es s q qu ue e e es st t n n j ju un nt to o a a l lo os s r r o os s h ha ay y u un na a q qu ue e s se e l ll la am ma a i ig gu ua an na a q qu ue e p pa ar re ec ce e s se er rp pi ie en nt te e, , p pa ar ra a
a ap pr ro op pi ia ar rl la a r re em me ed da a e en n g gr ra an n m ma an ne er ra a a a u un n l la ag ga ar rt to o d de e l lo os s d de e E Es sp pa a a a g gr ra an nd de e, , s sa al lv vo o q qu ue e t ti ie en ne e l la a
c ca ab be ez za a m ma a- - y yo or r y y m m s s f fi ie er ra a, , y y l la a c co ol la a m m s s l la ar rg ga a, , p pe er ro o e en n l la a c co ol lo or r y y p pa ar re ec ce er r n no o e es s m m s s n ni i
m me en no os s. . Q Qu ui it ta ad do o e el l c cu ue er ro o y y a as sa ad da as s o o g gu ui is sa ad da as s, , s so on n t ta an n b bu ue en na as s d de e c co om me er r c co om mo o c co on ne ej jo os s y y p pa ar ra a
m m m m s s g gu us st to os sa as s l la as s h he em mb br ra as s, , t ti ie en ne en n m mu uc ch ho os s h hu ue ev vo os s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e e el ll la a e es s u un na a b bu ue en na a
c co om mi id da a, , y y q qu ui ie en n n no o l la a c co on no oc ce e h hu ui ir r a a d de e e el ll la as s y y a an nt te es s l le e p po on nd dr r a a t te em mo or r y y e es sp pa an nt to o s su u v vi is st ta a, , q qu ue e
n no o d de es se eo o d de e c co om me er rl la a. . N No o s s d de et te er rm mi in na ar r s si i e es s c ca ar rn ne e o o p pe es sc ca ad do o, , n ni i n ni in ng gu un no o l lo o a ac ca ab ba a d de e
e en nt te en nd de er r, , p po or rq qu ue e v ve em mo os s q qu ue e s se e e ec ch ha a d de e l lo os s r rb bo ol le es s a al l a ag gu ua a, , y y s se e h ha al ll la a b bi ie en n e en n e el ll la a, , y y t ta am mb bi i n n
l la a t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o d do on nd de e n no o h ha ay y r r o o n ni in ng gu un na a s se e h ha al ll la a. . H Ha ay y o ot tr ra as s q qu ue e s se e l ll la am ma an n h hi ic co ot te ea as s [ [t to or rt tu ug ga as s
d de e a ag gu ua a d du ul lc ce e] ] q qu ue e e es s t ta am mb bi i n n b bu ue en n m ma an nt te en ni i- - m mi ie en nt to o, , s so on n d de e m ma an ne er ra a d de e g ga al l p pa ag go os s. . H Ha ay y
m mu uc ch ho os s p pa av vo os s, , f fa ai is sa an ne es s, , p pa ap pa ag ga a- - y yo os s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s, , y y g gu ua ac ca am ma ay ya as s q qu ue e s so on n m ma ay yo or re es s
m mu uy y p pi in nt ta ad da as s, , a as si i- - m mi is sm mo o s se e v ve en n a al lg gu un na as s g gu ui il la as s p pe eq qu ue e a as s y y t t r rt to ol la as s, , p pe er rd di ic ce es s, , p pa al lo om ma as s y y
o ot tr ra as s a av ve es s n no oc ct tu ur rn na as s y y d de e r ra ap pi i a a. . H Ha ay y s si in n e es st to o p po or r e es st to os s m mo on nt te es s c cu ul le eb br ra as s m mu uy y g gr ra an nd de es s. .

Y Y q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r u un na a c co os sa a y y c co on nt ta ar rl la a p po or r c ci ie er rt ta a, , a au un nq qu ue e n no o l la a v vi i, , p pe er ro o s s h ha ab be er rs se e h ha al ll la ad do o
p pr re es se en nt te es s m mu uc ch ho os s h ho om mb br re es s d di ig gn no os s d de e c cr r d di it to o, , y y e es s, , q qu ue e y ye en nd do o p po or r e es st te e c ca am mi in no o e el l t te en ni ie en nt te e
J Ju ua an n G Gr re ec ci ia an no o, , p po or r m ma an nd da ad do o d de el l l li ic ce en n- - c ci ia ad do o S Sa an nt ta a C Cr ru uz z e en n b bu us sc ca a d de el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e
V Va ad di il ll lo o, , y y l ll le ev va an nd do o c co on ns si i- - g go o c ci ie er rt to os s e es sp pa a o ol le es s e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s i ib ba a u un n M Ma an nu ue el l d de e P Pe er ra al lt ta a y y
P Pe ed dr ro o d de e B Ba ar rr ro os s y y P Pe ed dr ro o X Xi im m n n, , h ha al ll la ar ro on n u un na a c cu ul le eb br ra a o o s se er rp pi ie en nt te e t ta an n g gr ra an nd de e, , q qu ue e t te en n a a d de e
l la ar rg go o m m s s d de e v ve ei in nt te e p pi ie es s, , y y d de e m mu uy y g gr ra an nd de e a an nc ch ho or r. . T Te en n a a l la a c ca ab be ez za a r ro os si il ll la a, , l lo os s o oj jo os s v ve er rd de es s
s so ob br re es sa al lt ta ad do os s, , y y c co om mo o l lo os s v vi io o q qu ui is so o e en nc ca ar ra ar r p pa ar ra a e el ll lo os s, , y y e el l P Pe ed dr ro o X Xi im m n n l le e d di io o t ta al l l la an nz za ad da a, , q qu ue e
h ha ac ci ie en nd do o g gr ra an nd de es s v va as sc ca as s m mu ur ri i , , y y l le e h ha al ll la ar ro on n e en n s su u v vi ie en nt tr re e u un n v ve en na ad do o c ch hi ic co o e en nt te er ro o c co om mo o
e es st ta ab ba a c cu ua an nd do o l lo o c co om mi i , , y y o o d de ec ci ir r, , q qu ue e c ci ie er rt to os s e es sp pa a o ol le es s c co on n l la a h ha am mb br re e q qu ue e l ll le ev va a- - b ba an n
c co om mi ie er ro on n e el l v ve en na ad do o, , y y a au un n p pa ar rt te e d de e l la a c cu ul le eb br ra a. . H Ha ay y o ot tr ra as s c cu ul le eb br ra as s n no o t ta an n g gr ra an nd de es s c co om mo o s st ta a, ,
q qu ue e h ha ac ce en n c cu ua an nd do o a an nd da an n u un n r ru ui id do o q qu ue e s su ue en na a c co om mo o c ca as sc ca ab be el l. . E Es st ta as s s si i m mu ue er rd de en n a a u un n h ho om mb br re e l lo o
m ma at ta an n. . O Ot tr ra as s m mu uc ch ha as s s se er rp pi ie en n- - t te es s y y a an ni im ma al l a as s f fi ie er ra as s d di ic ce en n l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s q qu ue e h ha ay y p po or r
a aq qu ue el ll la as s e es sp pe e- - s su ur ra as s, , q qu ue e y yo o n no o p po on ng go o p po or r n no o l la a h ha ab be er r v vi is st to o. . D De e l lo os s p pa al lm ma ar re es s d de e U Ur ra ab b h ha ay y
m mu uc ch ho os s, , y y d de e o ot tr ra as s f fr ru ut ta as s c ca am mp pe es si in na as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X X

D De e l la a g gr ra an nd de ez za a d de e l la as s m mo on nt ta a a as s d de e A Ab bi ib be e, , y y d de e l la a a ad dm mi ir ra ab bl le e y y p pr ro ov ve ec ch ho os sa a m ma ad de er ra a q qu ue e e en n
e el ll la as s s se e c cr r a a

P PA AS SA AD DO OS S e es st to os s l ll la an no os s y y m mo on nt ta a a as s d de e s su us so od di ic ch ha as s, , s se e a al ll le eg ga a a a l la as s m mu uy y a an nc ch ha as s y y l la ar rg ga as s s si ie er rr ra as s
q qu ue e l ll la am ma an n d de e A Ab bi ib be e. . E Es st ta a s si ie er rr ra a, , p pr ro os si ig gu ue e s su u c co or rd di il ll le er ra a a al l O Oc cc ci id de en nt te e, , c co or rr re e p po or r m mu uc ch ha as s y y
d di iv ve er rs sa as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y p pa ar rt te es s o ot tr ra as s q qu ue e n no o h ha ay y p po ob bl la ad do o. . D De e l la ar rg gu ur ra a n no o s se e s sa ab be e c ci ie er rt to o l lo o q qu ue e
t ti ie en ne e, , d de e a an nc ch hu ur ra a a a p pa ar rt te es s t ti ie en ne e v ve ei in nt te e l le eg gu ua as s, , y y a a p pa ar rt te es s m mu uc ch ho o m m s s, , y y a a c ca ab bo os s p po oc co o m me en no os s. .
L Lo os s c ca am mi i- - n no os s q qu ue e l lo os s i in nd di io os s t te en n a an n q qu ue e a at tr ra av ve es sa ab ba an n p po or r e es st ta as s b br ra av va as s m mo on nt ta a a as s ( (p po or r- - q qu ue e
m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s d de e e el ll la as s h ha ay y p po ob bl la ad do o) ) e er ra an n t ta an n m ma al lo os s y y d di if fi ic cu ul lt to os so os s, , q qu ue e l lo os s c ca ab ba al ll lo os s n no o p po od d a an n
n ni i p po od dr r n n a an nd da ar r p po or r e el ll lo os s. . E El l c ca ap pi it t n n F Fr ra an nc ci is sc co o C C - - s sa ar r q qu ue e f fu ue e e el l p pr ri im me er ro o q qu ue e a at tr ra av ve es s p po or r
a aq qu ue el ll la as s m mo on nt ta a a as s, , c ca am mi in na an nd do o h ha ac ci ia a e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l s so ol l, , h ha as st ta a q qu ue e c co on n g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o d di io o e en n
e el l v va al ll le e d de el l G Gu ua ac ca a, , q qu ue e e es st t p pa as sa ad da a l la a s si ie er rr ra a, , q qu ue e c ci ie er rt to o s so on n a as sp pe er r s si im mo os s l lo os s c ca am mi in no os s, , p po or rq qu ue e
t to od do o e es st t l ll le en no o d de e m ma al le ez za as s y y a ar rb bo ol le ed da as s, , l la as s r ra a c ce es s s so on n t ta an nt ta as s, , q qu ue e

e en nr re ed da an n l lo os s p pi ie es s d de e l lo os s c ca ab ba al ll lo os s, , y y d de e l lo os s h ho om mb br re es s. . L Lo o m m s s a al lt to o d de e l la a s si ie er rr ra a, , q qu ue e e es s u un na a
s su ub bi id da a m mu uy y t tr ra ab ba aj jo os sa a, , y y u un na a a ab ba aj ja ad da a d de e m m s s p pe el li ig gr ro o, , c cu ua an nd do o l la a b ba aj ja am mo os s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n
d de e V Va ad di il ll lo o, , p po or r e es st ta ar r e en n l lo o m m s s d de e e el ll la a u un na as s l la ad de er ra as s m mu uy y d de er re ec ch ha as s y y m ma al la as s, , s se e h hi iz zo o c co on n g gr ru ue es so os s
h ho or rc co on ne es s y y p pa al la an nc ca as s g gr ra an nd de es s y y m mu uc ch ha a t ti ie er rr ra a u un na a c co om mo o p pa ar re ed d p pa ar ra a q qu ue e p pu ud di ie es se en n p pa as sa ar r l lo os s
c ca ab ba a- - l ll lo os s s si in n p pe el li ig gr ro o, , y y a au un nq qu ue e f fu ue e p pr ro ov ve ec ch ho os so o, , n no o d de ej ja ar ro on n d de e d de es sp pe e a ar rs se e m mu u- - c ch ho os s c ca ab ba al ll lo os s y y
h ha ac ce er rs se e p pe ed da az zo os s, , y y a au un n e es sp pa a o ol le es s s se e q qu ue ed da ar ro on n a al lg gu un no os s m mu ue er rt to os s, , y y o ot tr ro os s e es st ta ab ba an n t ta an n
e en nf fe er rm mo os s, , q qu ue e p po or r n no o c ca am mi in na ar r c co on n t ta an nt to o t tr ra a- - b ba aj jo o s se e q qu ue ed da ab ba an n e en n l la as s m mo on nt ta a a as s e es sp pe er ra an nd do o l la a
m mu ue er rt te e c co on n g gr ra an nd de e m mi is se er ri ia a e es sc co on nd di id do os s p po or r l la a e es sp pe es su ur ra a, , p po or rq qu ue e n no o l lo os s l ll le ev va as se en n l lo os s q qu ue e i ib ba an n
s sa an no os s s si i l lo os s v vi ie er ra an n. . C Ca ab ba al ll lo os s v vi iv vo os s s se e q qu ue ed da ar ro on n t ta am mb bi i n n a al lg gu un no os s q qu ue e n no o p pu ud di ie er ro on n p pa a- - s sa ar r, , p po or r
i ir r f fl la ac co os s. . M Mu uc ch ho os s n ne eg gr ro os s s se e h hu uy ye en n, , y y o ot tr ro os s s se e m mu ur ri ie er ro on n. . C Ci ie er rt to o m mu uc ch ho o m ma al l p pa as sa am mo os s l lo os s q qu ue e p po or r
a al ll l a an nd du uv vi im mo os s, , p pu ue es s b ba am mo os s c co on n e el l t tr ra ab ba a- - j jo o q qu ue e d di ig go o. . P Po ob bl la ad do o n no o h ha ay y n ni in ng gu un no o e en n l lo o a al lt to o d de e l la a
s si ie er rr ra a, , y y s si i l lo o h ha ay y, , e es st t a ap pa ar rt ta ad do o d de e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r p po or r d do on nd de e l la a a at tr ra av ve es sa am mo os s, , p po or rq qu ue e e en n e el l a an nc ch ho or r
d de e e es st ta as s s si ie er rr ra as s p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s h ha ay y v va al ll le es s, , y y e en n e es st to os s v va al ll le es s g gr ra an n n n m me er ro o d de e i in nd di io os s y y m mu uy y
r ri ic co os s d de e o or ro o. . L Lo os s r r o os s q qu ue e a ab ba aj ja an n d de e e es st ta a s si ie er rr ra a o o c co or rd di il ll le er ra a h ha ac ci ia a e el l P Po on ni ie en nt te e, , s se e t ti ie en ne e q qu ue e e en n
e el ll lo os s h ha ay y m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e o or ro o. . T To od do o l lo o m m s s d de el l t ti ie em mp po o d de el l a a o o l ll lu ue ev ve e, , l lo os s r rb bo ol le es s s si ie em mp pr re e
e es st t n n d de es st ti il la an nd do o a ag gu ua a d de e l la a q qu ue e h ha a l ll lo ov vi id do o. . N No o h ha ay y y ye er rb ba a p pa ar ra a l lo os s c ca ab ba al ll lo os s, , s si in no o s so on n u un na as s
p pa al lm ma as s c co or rt ta as s, , q qu ue e e ec ch ha an n u un na as s p pe en nc ca as s l la ar rg ga as s. . E En n l lo o i in nt te er ri io or r d de e e es st te e r rb bo ol l o o p pa al lm ma a s se e c cr r a an n
u un no os s p pa al lm mi it to os s p pe eq qu ue e o os s d de e g gr ra an nd de e a am ma ar rg go or r. . Y Yo o m me e h he e v vi is st to o e en n t ta an nt ta a n ne ec ce es si id da ad d y y t ta an n f fa at ti ig ga ad do o
d de e l la a h ha am mb br re e, , q qu ue e l lo os s h he e c co om mi id do o. . Y Y c co om mo o s si ie em mp pr re e l ll lu ue ev ve e, , y y l lo os s e es sp pa a o ol le es s y y m m s s c ca am mi in na an nt te es s
v va an n m mo oj ja ad do os s, , c ci ie er rt ta am me en nt te e s si i l le es s f fa al lt ta as se e l lu um mb br re e, , c cr re eo o m mo or ri ir r a an n t to od do os s l lo os s m m s s. . E El l d da ad do or r d de e l lo os s
b bi ie en ne es s q qu ue e e es s C Cr ri is st to o n nu ue es st tr ro o D Di io os s y y s se e o or r e en n t to od da as s p pa ar rt te es s m mu ue es st tr ra a s su u p po od de er r, , y y t ti ie en ne e p po or r b bi ie en n
d de e n no os s h ha ac ce er r m me er rc ce ed de es s, , y y d da ar rn no os s r re em me ed di io o p pa ar ra a n nu ue es st tr ro os s t tr ra ab ba aj jo os s, , y y a as s e en n e es st ta as s m mo on nt ta a a as s
a au un nq qu ue e n no o h ha ay y f fa al lt ta a d de e l le e a a, , t to od da a e es st t t ta an n m mo oj ja ad da a, , q qu ue e e el l f fu ue eg go o q qu ue e e es st tu uv vi ie er re e e en nc ce en nd di id do o
a ap pa ag ga ar ra a, , c cu ua an nt to o m m s s d da ar r l lu um mb br re e. . Y Y p pa ar ra a s su up pl li ir r e es st ta a f fa al lt ta a y y n ne ec ce es si id da ad d q qu ue e s se e p pa as sa ar r a a e en n
a aq qu ue el ll la as s s si ie er rr ra as s y y a au un n e en n m mu u- - c ch ha a p pa ar rt te e d de e l la as s I In nd di ia as s h ha ay y u un no os s r rb bo ol le es s l la ar rg go os s d de el lg ga ad do os s q qu ue e
c ca as si i p pa ar re ec ce en n f fr re es sn no os s, , l la a m ma ad de er ra a d de e d de en nt tr ro o b bl la an nc ca a y y m mu uy y e en nj ju ut ta a, , c co or rt ta ad do os s s st to os s, , s se e e en nc ci ie en n- - d de e
l lu ue eg go o l la a l lu um mb br re e, , y y a ar rd de e c co om mo o t te ea a, , y y n no o s se e a ap pa ag ga a h ha as st ta a q qu ue e e es s c co on ns su um mi id da a y y g ga as st ta ad da a c co on n e el l
f fu ue eg go o. . E En nt te er ra am me en nt te e n no os s d di io o l la a v vi id da a h ha al ll la ar r e es st ta a m ma ad de er ra a. .

A Ad do on nd de e l lo os s i in nd di io os s e es st t n n p po ob bl la ad do os s, , t ti ie en ne en n m mu uc ch ho o b ba as st ti im mi ie en nt to o y y f fr ru ut ta as s, , p pe es s- - c ca ad do o, , y y g gr ra an n
c ca an nt ti id da ad d d de e m ma an nt ta as s d de e a al lg go od d n n m mu uy y p pi in nt ta ad da as s. . P Po or r a aq qu u y ya a n no o h ha ay y d de e l la a m ma al la a y ye er rb ba a d de e U Ur ra ab b . . Y Y
n no o t ti ie en ne en n e es st to os s i in nd di io os s m mo on nt ta a e es se es s o ot tr ra as s a ar rm ma as s, , s si in no o l la an nz za as s d de e p pa al lm ma a, , y y d da ar rd do os s, , y y m ma ac ca an na as s. . Y Y
p po or r l lo os s r r o os s ( (q qu ue e n no o h ha ay y p po oc co os s) ) t ti ie en ne en n h he ec ch ha as s p pu ue en nt te es s d de e u un no os s g gr ra an nd de es s y y r re ec ci io os s b be ej ju uc co os s, , q qu ue e
s so on n c co om mo o u un na as s r ra a c ce es s l la ar rg ga as s q qu ue e n na ac ce en n e en nt tr re e l lo os s r rb bo ol le es s, , q qu ue e s so on n t ta an n r re ec ci io os s a al l- - g gu un no os s d de e e el ll lo os s
c co om mo o c cu ue er rd da as s d de e c c a am mo o, , j ju un nt ta an nd do o g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d, , h ha ac ce en n u un na a s so og ga a o o m ma ar ro om ma a m mu uy y g gr ra an nd de e, , l la a
c cu ua al l e ec ch ha an n d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a d de el l r r o o, , y y l la a a at ta an n f fu ue er rt te em me en nt te e a a l lo os s r rb bo ol le es s, , q qu ue e h ha ay y m mu uc ch ho os s
j ju un nt to o a a l lo os s r r o os s, , y y e ec ch ha an n- - d do o o ot tr ra as s, , l la as s a at ta an n y y j ju un nt ta an n c co on n b ba ar rr ro ot te es s f fu ue er rt te es s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e
q qu ue ed da an n c co om mo o p pu ue en nt te e. . P Pa as sa an n p po or r a al ll l l lo os s i in nd di io os s y y s su us s m mu uj je er re es s y y s so on n t ta an n p pe el li ig gr ro os sa as s q qu ue e y yo o
q qu ue er rr r a a i ir r m m s s p po or r l la a d de e A Al lc c n nt ta ar ra a q qu ue e n no o p po or r n ni in ng gu un na a d de e e el ll la as s n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e q qu ue e a au un nq qu ue e s so on n
t ta an n d di if fi ic cu ul lt to os sa as s, , p pa as sa an n ( (c co om mo o y ya a d di ij je e) ) l lo os s i in n- - d di io os s y y s su us s m mu uj je er re es s c ca ar rg ga ad da as s y y c co on n s su us s h hi ij jo os s s si i s so on n
p pe eq qu ue e o os s a a c cu ue es st ta as s, , t ta an n s si in n m mi ie ed do o, , c co om mo o s si i f fu ue es se en n p po or r t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e. . T To od do os s l lo os s m m s s d de e e es st to os s
i in nd di io os s q qu ue e v vi iv ve en n e en n e es st ta as s m mo on nt ta a a as s e er ra an n s su uj je et to os s a a u un n s se e o or r o o c ca ac ci iq qu ue e g gr ra an nd de e y y p po o- - d de er ro os so o
l ll la am ma ad do o N Nu ut ti ib ba ar ra a. . P Pa as sa ad da as s e es st ta as s m mo on nt ta a a as s s se e a al ll le eg ga a a a u un n m mu uy y l li in n- - d do o v va al ll le e d de e c ca am mp pa a a a o o
c ca ab ba a a a, , q qu ue e e es s t ta an nt to o c co om mo o d de ec ci ir r q qu ue e e en n l l n no o h ha ay y m mo on nt ta a a a n ni in ng gu un na a, , s si in no o s si ie er rr ra as s p pe el la ad da as s y y
m mu uy y a ag gr ra as s y y e en nc cu um mb br ra ad da as s p pa ar ra a a an nd da ar r, , s sa al lv vo o q qu ue e l lo os s i in nd di io os s t ti ie en ne en n s su us s c ca am mi in no os s p po or r l la as s l lo om ma as s y y
l la ad de er ra as s b bi ie en n d de es se ec ch ha ad do os s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XI I

D De el l c ca ac ci iq qu ue e N Nu ut ti ib ba ar ra a y y d de e s su u s se e o or r o o, ,
y y d de e o ot tr ro os s c ca ac ci iq qu ue es s s su uj je et to os s a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a

C CU UA AN ND DO O e en n e es st te e v va al ll le e e en nt tr ra am mo os s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , e es st ta ab ba a p po ob bl la ad do o d de e m mu uc ch ha as s
c ca as sa as s m mu uy y g gr ra an nd de es s d de e m ma ad de er ra a, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a d de e u un na a p pa aj ja a l la ar rg ga a. . T To od do os s l lo os s c ca am mp po os s l ll le en no os s d de e
t to od da a m ma an ne er ra a d de e c co om mi id da a d de e l la a q qu ue e e el ll lo os s u us sa an n. . D De e l lo o s su up pe er ri io or r d de e l la as s s si ie er rr ra as s n na ac ce en n m mu uc ch ho os s r r o os s y y
m mu uy y h he er rm mo os so os s, , s su us s r ri ib be er ra as s e es st ta ab ba an n l ll le en na as s d de e f fr ru ut ta as s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s, , y y d de e u un na as s p pa al lm ma as s
d de el l- - g ga ad da as s m mu uy y l la ar rg ga as s e es sp pi in no os sa as s, , e en n l lo o a al lt to o d de e e el ll la as s c cr r a an n u un n r ra ac ci im mo o d de e u un na a f fr ru ut ta a q qu ue e l ll la am ma am mo os s
p pi ix xi ib ba ae es s, , m mu uy y g gr ra an nd de e y y d de e m mu uc ch ho o p pr ro ov ve ec ch ho o, , p po or rq qu ue e h ha ac ce en n p pa an n y y v vi in no o c co on n e el ll la a, , y y s si i c co or rt ta an n l la a
p pa al lm ma a s sa ac ca an n d de e d de en nt tr ro o u un n p pa al lm mi it to o d de e b bu ue en n

t ta am ma a o o s sa ab br ro os so o y y d du ul lc ce e. . H Ha ab b a a m mu uc ch ho os s r rb bo ol le es s q qu ue e l ll la am ma am mo os s a ag gu ua ac ca at te es s y y m mu uc ch ha as s g gu ua ab ba as s, , y y
g gu ua ay ya ab ba as s, , m mu uy y o ol lo or ro os sa as s p pi i a as s. . D De e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a e er ra a s se e- - o or r o o r re ey y u un no o l ll la am ma ad do o N Nu ut ti ib ba ar ra a h hi ij jo o
d de e A An nu un na ay yb be e. . T Te en n a a u un n h he er rm ma an no o q qu ue e s se e d de ec c a a Q Qu ui in nu uc ch hu u, , e er ra a e en n a aq qu ue el l t ti ie em mp po o s su u l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te e
e en n l lo os s i in nd di io os s m mo on n- - t ta a e es se es s q qu ue e v vi iv v a an n e en n l la as s s si ie er rr ra as s d de e A Ab bi ib be e ( (q qu ue e y ya a p pa as sa am mo os s) ) y y e en n o ot tr ra as s p pa ar r- -
t te es s. . E El l c cu ua al l p pr ro ov ve e a a s si ie em mp pr re e a a e es st te e s se e o or r d de e m mu uc ch ho os s p pu ue er rc co os s, , p pe es sc ca ad do o, , a av ve es s y y o ot tr ra as s c co os sa as s q qu ue e
e en n a aq qu ue el ll la as s t ti ie er rr ra as s s se e c cr r a an n, , y y l le e d da ab ba an n e en n t tr ri ib bu ut to os s m ma an nt to os s y y j jo oy ya as s d de e o or ro o. . C Cu ua an nd do o i ib ba a a a l la a
g gu ue er rr ra a, , l le e a ac co om mp pa a a ab ba a m mu uc ch ha a g ge en nt te e c co on n s su us s a ar rm ma as s. . L La as s v ve ec ce es s q qu ue e s sa al l a a p po or r e es st to os s v va al ll le es s, ,
c ca am mi in na ab ba a e en n u un na as s a an nd da as s e en ng ga as s- - t to on na ad da as s e en n o or ro o, , y y e en n h ho om mb br ro os s d de e l lo os s m m s s p pr ri in nc ci ip pa al le es s. . T Te en n a a
m mu uc ch ha as s m mu uj je e- - r re es s. . J Ju un nt to o a a l la a p pu ue er rt ta a d de e s su u a ap po os se en nt to o, , y y l lo o m mi is sm mo o e en n t to od da as s l la as s c ca as sa as s d de e s su us s
c ca ap pi it ta an ne es s, , t te en n a an n p pu ue es st ta as s m mu uc ch ha as s c ca ab be ez za as s d de e s su us s e en ne em mi ig go os s, , q qu ue e y ya a h ha ab b a an n c co om mi id do o, , l la as s c cu ua al le es s
t te en n a an n a al ll l c co om mo o e en n s se e a al l d de e t tr ri iu un nf fo o. . T To od do os s l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e es st ta a r re eg gi i n n c co om me en n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, ,
y y n no o s se e p pe er rd do on na an n e en n e es st te e c ca as so o, , p po or rq qu ue e e en n t to om m n nd do os se e u un no os s a a o ot tr ro os s ( (c co om mo o n no o s se ea an n n na at tu ur ra al le es s d de e
u un n p pr ro op pi io o p pu ue eb bl lo o) ) s se e c co om me en n. . H Ha ay y m mu uc ch ha as s y y m mu uy y g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s, , y y q qu ue e n no o d de eb be en n s se er r p po oc co o
r ri ic ca as s. . T Te en n a an n p pr ri im me er ro o u un na a g gr ra an nd de e c ca as sa a o o t te em mp pl lo o d de ed di ic ca ad do o a al l d de em mo on ni io o. . L Lo os s h ho or rc co on ne es s y y m ma ad de er ra a
v vi i y yo o p po or r m mi is s p pr ro op pi io os s o oj jo os s. . A Al l t ti ie em mp po o q qu ue e e el l c ca ap pi it t n n F Fr ra an nc ci is sc co o C C s sa ar r e en nt tr r e en n a aq qu ue el l v va al ll le e, , l le e
l ll le ev va ar ro on n l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s d de e l l a a e es st ta a c ca as sa a o o t te em mp pl lo o, , c cr re ey ye en nd do o, , q qu ue e s si ie en nd do o t ta an n p po oc co os s
c cr ri is st ti ia an no os s l lo os s q qu ue e c co on n l l v ve en n a an n, , f f c ci il lm me en nt te e y y c co on n p po oc co o t tr ra ab ba aj jo o l lo os s m ma at ta ar r a an n. . Y Y a as s s sa al li ie er ro on n d de e
g gu ue er rr ra a m m s s d de e v ve ei in nt te e m mi il l i in nd di io os s c co on n g gr ra an n t tr ro op pe el l y y c co on n m ma ay yo or r r ru ui id do o, , m ma as s a au un nq qu ue e l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s
n no o e er ra an n m m s s d de e t tr re ei in nt ta a y y n nu ue ev ve e y y t tr re ec ce e c ca ab ba al ll lo os s, , s se e m mo os st tr ra ar ro on n t ta an n v va al le er ro os so os s y y v va al li ie en nt te es s, , q qu ue e
l lo os s i in nd di io os s h hu uy ye er ro on n, , d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r d du ur ra ad do o l la a b ba at ta al ll la a b bu ue en n e es sp pa ac ci io o d de e t ti ie em mp po o, , q qu ue ed da an nd do o e el l
c ca am mp po o p po or r l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s, , a ad do on nd de e c ci ie er rt ta am me en nt te e C C s sa ar r s se e m mo os st tr r s se er r d di ig gn no o d de e t te en ne er r t ta al l n no om mb br re e. .
L Lo os s q qu ue e e es sc cr ri ib bi ie er re en n d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a t ti ie en ne en n h ha ar rt to o q qu ue e d de ec ci ir r d de e e es st te e c ca ap pi it t n n, , l lo o q qu ue e y yo o t to oc co o, , n no o l lo o
h ha ag go o p po or r m m s s q qu ue e p po or r s se er r n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a c cl la ar ri id da ad d d de e m mi i o ob br ra a. . Y Y s si i l lo os s e es sp pa a o ol le es s q qu ue e e en nt tr ra ar ro on n
c co on n C C s sa ar r a a e es st te e v va al ll le e f fu ue er ro on n m mu uc ch ho os s, , c ci ie er r- - t to o q qu ue ed da ar ra an n t to od do os s r ri ic co os s, , y y s sa ac ca ar ra an n m mu uc ch ho o o or ro o, , q qu ue e
d de es sp pu u s s l lo os s i in nd di io os s s sa ac ca a- - r ro on n p po or r c co on ns se ej jo o d de el l d di ia ab bl lo o, , q qu ue e d de e n nu ue es st tr ra a v ve en ni id da a l le es s a av vi is s , , s se eg g n n
e el ll lo os s p pr ro o- - p pi io os s a af fi ir rm ma an n y y d di ic ce en n. . A An nt te es s q qu ue e l lo os s i in nd di io os s d di ie es se en n l la a b ba at ta al ll la a a al l c ca ap pi it t n n C C s sa ar r, , l le e
l ll le ev va ar ro on n a a e es st ta a c ca as sa a q qu ue e d di ig go o, , l la a c cu ua al l t te en n a an n ( (s se eg g n n e el ll lo os s d di ic ce en n) ) p pa ar ra a r re ev ve e- - r re en nc ci ia ar r a al l d di ia ab bl lo o, , y y
c cu ua an nd do o e en n c ci ie er rt ta a p pa ar rt te e h ha al ll la ar ro on n u un na a b b v ve ed da a m mu uy y b bi ie en n

l la ab br ra ad da a, , l la a b bo oc ca a a al l n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l s so ol l, , e en n l la a c cu ua al l e es st ta ab ba an n m mu uc ch ha as s o ol ll la as s l ll le e- - n na as s d de e j jo oy ya as s d de e
o or ro o m mu uy y f fi in no o, , p po or rq qu ue e e er ra a t to od do o l lo o m m s s d de e v ve ei in nt te e y y v ve ei in nt te e y y u un n q qu ui il la at te e, , q qu ue e m mo on nt t m m s s d de e
c cu ua ar re en nt ta a m mi il l d du uc ca ad do os s. . D Di ij j r ro on nl le e q qu ue e a ad de el la an nt te e e es st ta ab ba a o ot tr ra a c ca as sa a, , d do on nd de e h ha ab b a a o ot tr ra a s se ep pu ul lt tu ur ra a
c co om mo o a aq qu u l ll la a, , q qu ue e t te en n a a m ma a- - y yo or r t te es so or ro o, , s si in n l lo o c cu ua al l a af fi ir rm ma ab ba an n m m s s, , q qu ue e e en n e el l v va al ll le e h ha al ll la ar r a a
o ot tr ra as s m ma ay yo or re es s y y m m s s r ri ic ca as s, , a au un nq qu ue e l la a q qu ue e l le e d de ec c a an n l lo o e er ra a m mu uc ch ho o. . C Cu ua an nd do o d de es sp pu u s s e en nt tr ra a- - m mo os s
c co on n V Va ad di il ll lo o, , h ha al ll la am mo os s a al lg gu un na as s d de e e es st ta as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s s sa ac ca ad da as s, , y y l la a c ca as sa a o o t te em mp pl lo o q qu ue em ma ad da a. . U Un na a
i in nd di ia a q qu ue e e er ra a d de e u un n B Ba ap pt ti is st ta a Z Zi im mb br r n n m me e d di ij jo o a a m m , , q qu ue e d de es sp pu u s s q qu ue e C C s sa ar r s se e v vo ol lv vi i a a
C Ca ar rt ta ag ge en na a, , s se e j ju un nt ta ar ro on n t to od do os s l lo os s p pr ri in nc ci i- - p pa al le es s y y s se e o or re es s d de e e es st to os s v va al ll le es s, , y y h he ec ch ho os s s su us s
s sa ac cr ri if fi ic ci io os s y y c ce er re em mo on ni ia as s, , l le es s a ap pa ar re ec ci i e el l d di ia ab bl lo o ( (q qu ue e e en n s su u l le en ng gu ua a s se e l ll la am ma a G Gu ua ac ca a) ) e en n f fi ig gu ur ra a d de e
t ti ig gr re e m mu uy y f fi ie er ro o, , y y q qu ue e l le es s d di ij jo o c c m mo o a aq qu ue el ll lo os s c cr ri is st ti ia an no os s h ha ab b a an n v ve en ni id do o d de e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e d de el l m ma ar r, ,
y y q qu ue e p pr re es st to o h ha ab b a an n d de e v vo ol lv ve er r o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s c co om mo o e el ll lo os s y y h ha ab b a an n d de e o oc cu up pa ar r y y p pr ro oc cu ur ra ar r d de e
s se e o or re ea ar r l la a t ti ie er rr ra a, , p po or r t ta an nt to o q qu ue e s se e a ap pa ar re ej ja as se en n d de e a ar rm ma as s p pa ar ra a l le es s d da ar r g gu ue er rr ra a. . E El l c cu ua al l, , c co om mo o
e es st to o l le es s h hu ub bi ie es se e h ha ab bl la ad do o, , d de es sa ap pa a- - r re ec ci i , , y y q qu ue e l lu ue eg go o c co om me en nz za ar ro on n d de e a ad de er re ez za ar rs se e, , s sa ac ca an nd do o
p pr ri im me er ro o g gr ra an nd de e s su um ma a d de e t te es so or ro os s d de e m mu uc ch ha as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XI II I

D De e l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e e es st to os s i in nd di io os s y y d de e l la as s a ar rm ma as s q qu ue e u us sa an n, , y y d de e l la as s c ce er re em mo on ni ia as s q qu ue e t ti ie en ne en n, , y y
q qu ui i n n f fu ue e e el l f fu un nd da ad do or r d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a

L LA A G GE EN NT TE E d de e e es st to os s v va al ll le es s e es s v va al li ie en nt te e p pa ar ra a e en nt tr re e e el ll lo os s, , y y a as s c cu ue en nt ta an n, , q qu ue e e er ra an n m mu uy y t te em mi id do os s
d de e l lo os s c co om ma ar rc ca an no os s. . L Lo os s h ho om mb br re es s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s y y d de es s- - c ca al lz zo os s, , y y n no o t tr ra ae en n s si in no o u un no os s m ma au ur re es s
a an ng go os st to os s c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n l la as s p pa ar rt te es s v ve er rg go on nz zo os sa as s a as si id do os s c co on n u un n c co or rd de el l q qu ue e t tr ra ae en n a at ta ad do o a a l la a
c ci in nt tu ur ra a. . P Pr r c ci ia an ns se e d de e t te en ne er r l lo os s c ca ab be el ll lo os s m mu uy y l la ar rg go os s. . L La as s a ar rm ma as s c co on n q qu ue e p pe el le ea an n s so on n d da ar rd do os s, , y y
l la an n- - z za as s l la ar rg ga as s d de e l la a p pa al lm ma a n ne eg gr ra a q qu ue e a ar rr ri ib ba a d di ic ce e, , t ti ir ra ad de er ra as s, , h ho on nd da as s y y u un no os s b ba as s- - t to on ne es s l la ar rg go os s, ,
c co om mo o e es sp pa ad da as s d de e a a d do os s m ma an no os s, , a a q qu ui ie en n l ll la am ma an n m ma ac ca an na as s. . L La as s m mu uj je er re es s a an nd da an n v ve es st ti id da as s d de e l la a
c ci in nt tu ur ra a a ab ba aj jo o c co on n m ma an nt ta as s d de e a al lg go od d n n m mu uy y p pi in n- - t ta ad da as s y y g ga al la an na as s. . L Lo os s s se e o or re es s c cu ua an nd do o s se e c ca as sa an n, ,
h ha ac ce en n u un na a m ma an ne er ra a d de e s sa ac cr ri if fi i- - c ci io o a a s su u d di io os s, , y y j ju un nt t n nd do os se e e en n u un na a c ca as sa a g gr ra an nd de e, , d do on nd de e y ya a e es st t n n
l la as s m mu uj je er re es s m m s s h he er rm mo os sa as s, , t to om ma an n p po or r m mu uj je er r l la a q qu ue e q qu ui ie er re en n, , y y e el l h hi ij jo o d de e s st ta a e es s e el l h he er re e- -

d de er ro o, , y y s si i n no o t ti ie en ne e e el l s se e o or r h hi ij jo o h he er re ed da a e el l h hi ij jo o d de e s su u h he er rm ma an na a. . C Co on nf fi in na an n e es st ta as s g ge en nt te es s c co on n u un na a
p pr ro ov vi in nc ci ia a q qu ue e e es st t j ju un nt to o a a e el ll la a, , q qu ue e s se e l ll la am ma a T Ta at ta ab be e d de e m mu uy y g gr ra an n p po ob bl la ac ci i n n d de e i in nd di io os s m mu uy y r ri ic co os s
y y g gu ue er rr re er ro os s. . S Su us s c co os st tu um mb br re es s c co on nf fo or r- - m ma an n c co on n e es st to os s s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. . T Ti ie en ne en n a ar rm ma ad da as s s su us s
c ca as sa as s s so ob br re e r rb bo ol le es s m mu uy y c cr re ec ci id do os s, , h he ec ch ha as s d de e m mu uc ch ho os s h ho or rc co on ne es s a al lt to os s y y m mu uy y g gr ru ue es so os s, , y y t ti ie en ne e
c ca ad da a u un na a m m s s d de e d do os sc ci ie en nt to os s d de e e el ll lo os s, , l la a v va ar ra az z n n d de e n no o m me en no os s g gr ra an nd de ez za a, , l la a c co ob bi ij ja a q qu ue e t ti ie en ne en n
e es st ta as s t ta an n g gr ra an nd de es s c ca as sa as s h ho oj ja as s d de e p pa al lm ma as s. . E En n c ca ad da a u un na a d de e e el ll la as s v vi iv ve en n m mu uc ch ho os s m mo or ra ad do or re es s c co on n
s su us s m mu uj je er re es s e e h hi ij jo os s. . E En nt ti i n nd de es se e e es st ta as s n na ac ci io o- - n ne es s h ha as st ta a l la a m ma ar r d de el l S Su ur r l la a v v a a d de el l p po on ni ie en nt te e. . P Po or r
e el l O Or ri ie en nt te e c co on nf fi in na an n c co on n e el l g gr ra an n r r o o d de el l D Da ar ri i n n. . T To od da as s e es st ta as s c co om ma ar rc ca as s s so on n m mo on nt ta a a as s m mu uy y b br ra av va as s
y y m mu uy y t te em me er ro os sa as s. . C Ce er rc ca a d de e a aq qu u d di ic ce en n q qu ue e e es st t a aq qu ue el ll la a g gr ra an nd de ez za a y y r ri iq qu ue ez za a d de e D Da a- - b ba ay yb be e, , t ta an n
m me en nt ta ad da a e en n l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e. . P Po or r o ot tr ra a p pa ar rt te e d de e e es st te e v va al ll le e d do on nd de e e es s s se e o or r N Nu ut ti ib ba ar ra a t ti ie en ne e p po or r
v ve ec ci in no os s o ot tr ro os s i in nd di io os s, , q qu ue e e es st t n n p po ob bl la ad do os s e en n u un no os s v va al ll le es s q qu ue e s se e l ll la am ma an n d de e N No or re e, , m mu uy y f f r rt ti il le es s y y
a ab bu un nd da an nt te es s. . E En n u un no o d de e e el ll lo os s e es st t a ah ho or ra a a as se en nt ta ad da a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a. . A An nt ti ig gu ua am me en nt te e h ha ab b a a
g gr ra an n p po o- - b bl la ad do o e en n e es st to os s v va al ll le es s, , s se eg g n n n no os s l lo o d da an n a a e en nt te en nd de er r s su us s e ed di if fi ic ci io os s y y s se ep pu ul lt tu ur ra as s q qu ue e
t ti ie en ne e m mu uc ch ha as s y y m mu uy y d de e v ve er r, , p po or r s se er r t ta an n g gr ra an nd de es s, , q qu ue e p pa ar re ec ce en n p pe eq qu ue e o os s c ce er rr ro os s. . E Es st to os s a au un nq qu ue e
s so on n d de e l la a m mi is sm ma a l le en ng gu ua a y y t tr ra aj je e d de e l lo os s d de el l G Gu ua ac ca a, , s si ie em m- - p pr re e t tu uv vi ie er ro on n g gr ra an nd de es s p pe en nd de en nc ci ia as s y y
g gu ue er rr ra as s, , e en n t ta an nt ta a m ma an ne er ra a q qu ue e u un no os s y y o ot tr ro os s v vi in ni ie er ro on n e en n g gr ra an n d di is sm mi in nu uc ci i n n, , p po or rq qu ue e t to od do os s l lo os s q qu ue e
s se e t to om ma ab ba an n e en n l la a g gu ue er rr ra a s se e c co om m a an n, , y y p po on n a an n l la as s c ca ab be ez za as s a a l la as s p pu ue er rt ta as s d de e s su us s c ca as sa as s. . A An nd da an n
d de es sn nu ud do os s e es st to os s c co om mo o l lo os s d de em m s s, , y y l lo os s s se e o or re es s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s a al lg gu un na as s v ve ec ce es s s se e c cu ub br re en n c co on n u un na a
g gr ra an n m ma an nt ta a p pi in nt ta ad da a d de e a al lg go od d n n. . L La as s m mu uj je er re es s a an nd da an n c cu u- - b bi ie er rt ta as s c co on n o ot tr ra as s p pe eq qu ue e a as s m ma an nt ta as s d de e
l lo o m mi is sm mo o. .
Q Qu ui ie er ro o a an nt te es s q qu ue e p pa as se e a ad de el la an nt te e, , d de ec ci ir r a aq qu u u un na a c co os sa a b bi ie en n e ex xt tr ra a a a y y d de e g gr ra an nd de e a ad dm mi ir ra ac ci i n n. . L La a
s se eg gu un nd da a v ve ez z q qu ue e v vo ol lv vi im mo os s p po or r a aq qu ue el ll lo os s v va al ll le es s, , c cu ua an n- - d do o l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a f fu ue e p po ob bl la ad da a e en n
l la as s s si ie er rr ra as s q qu ue e e es st t n n p po or r e en nc ci im ma a d de e e el ll lo os s, , o o d de ec ci ir r, , q qu ue e l lo os s s se e o or re es s o o c ca ac ci iq qu ue es s d de e e es st to os s v va al ll le es s
d de e N No or re e b bu us sc ca a- - b ba an n d de e l la as s t ti ie er rr ra as s d de e s su us s e en ne em mi ig go os s t to od da as s l la as s m mu uj je er re es s q qu ue e p po od d a an n, , l la as s c cu ua al le es s
t tr ra a d da as s a a s su us s c ca as sa as s, , u us sa ab ba an n c co on n e el ll la as s c co om mo o c co on n l la as s s su uy ya as s p pr ro op pi ia as s, , y y s si i e em m- - p pr re e a an n d de e e el ll lo os s, , l lo os s
h hi ij jo os s q qu ue e n na ac c a an n l lo os s c cr ri ia ab ba an n c co om mo o m mu uc ch ho o r re eg ga al lo o, , h ha as st ta a q qu ue e t te en n a an n d do oc ce e o o t tr re ec ce e a a o os s, , y y d de e e es st ta a
e ed da ad d e es st ta an nd do o b bi ie en n g go or rd do os s, , l lo os s c co o- - m m a an n c co on n g gr ra an n s sa ab bo or r, , s si in n m mi ir ra ar r q qu ue e e er ra an n s su u s su us st ta an nc ci ia a y y
c ca ar rn ne e p pr ro op pi ia a, , y y d de e e es st ta a m ma an ne er ra a t te en n a an n m mu uj je er re es s p pa ar ra a s so ol la am me en nt te e e en ng ge en nd dr ra ar r h hi ij jo os s e en n e el ll la as s, , p pa ar ra a

d de es sp pu u s s c co om me er r, , p pe ec ca ad do o m ma ay yo or r q qu ue e t to od do os s l lo os s q qu ue e e el ll lo os s h ha ac ce en n. . Y Y h h c ce em me e t te e- - m me er r p po or r c ci ie er rt to o l lo o
q qu ue e d di ig go o, , v ve er r l lo o q qu ue e p pa as sa a u un no o d de e e es st to os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , q qu ue e e en n
e es st te e a a o o e es st t e en n E Es sp pa a a a, , y y s si i l le e p pr re eg gu un n- - t ta an n l lo o q qu ue e y yo o e es sc cr ri ib bo o d di ir r s se er r v ve er rd da ad d, , y y e es s, , q qu ue e l la a
p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e e en nt tr ra ar ro on n c cr ri is st ti ia an no os s e es sp pa a o ol le es s e en n e es st to os s v va al ll le es s q qu ue e f fu ui im mo os s y yo o y y m mi is s
c co om mp pa a e er ro os s, , v vi in no o d de e p pa az z u un n s se e o or re et te e q qu ue e h ha ab b a a p po or r n no om mb br re e N Na ab bo on nu uc co o, , y y t tr ra a a an n c co on ns si ig go o t tr re es s
m mu uj je er re es s, , y y v vi in ni ie en nd do o l la a n no oc ch he e, , l la as s d do os s d de e e el ll la as s s se e e ec ch ha ar ro on n a a l la a l la ar rg ga a e en nc ci im ma a d de e u un n t ta ap pe et te e o o
e es st te er ra a, , y y l la a o ot tr ra a a at tr ra av ve es sa ad da a p pa ar ra a s se er rv vi ir r d de e a al lm mo oh ha ad da a, , y y e el l i in nd di io o s se e e ec ch h e en nc ci im ma a d de e l lo os s c cu ue er rp po os s
d de e e el ll la as s m mu uy y t te en nd di id do o, , y y t to om m d de e l la a m ma an no o o ot tr ra a m mu uj je er r h he er rm mo os sa a q qu ue e q qu ue ed da ab ba a a at tr r s s c co on n o ot tr ra a
g ge en nt te e s su uy ya a q qu ue e l lu ue eg go o v vi in no o. . Y Y c co om mo o e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o l lo o v vi ie es se e d de e a aq qu ue el ll la a s su ue er rt te e, ,
p pr re eg gu un nt t l le e q qu ue e p pa ar ra a q qu u h ha ab b a a t tr ra a d do o m mu uj je er r q qu ue e t te en n a a d de e l la a m ma an no o, , y y m mi ir r n nd do ol le e a al l r ro os s- - t tr ro o e el l
i in nd di io o, , r re es sp po on nd di i m ma an ns sa am me en nt te e, , q qu ue e p pa ar ra a c co om me er rl la a, , y y q qu ue e s si i l l n no o h hu u- - b bi ie er ra a v ve en ni id do o l lo o h hu ub bi ie er ra a y ya a
h he ec ch ho o. . V Va ad di il ll lo o o o d do o e es st to o, , m mo os st tr ra an nd do o e es sp pa an nt ta ar rs se e l le e d di ij jo o, , p pu ue es s c c m mo o s si ie en nd do o t tu u m mu uj je er r l la a h ha as s d de e
c co om me er r? ? E El l c ca ac ci iq qu ue e a al lz za an nd do o l la a v vo oz z t to or rn n a a r re es sp po on nd de er r d di ic ci ie en nd do o, , m mi ir ra a, , m mi ir ra a, , y y a au un n a al l h hi ij jo o q qu ue e
p pa ar ri ie er re e t te en ng go o t ta am mb bi i n n d de e c co om me er r. . E Es st to o q qu ue e h he e d di ic ch ho o p pa as s e en n e el l v va al ll le e d de e N No or re e, , y y e en n e el l d de e G Gu ua ac ca a, ,
q qu ue e e es s e el l q qu ue e d di ij je e q qu ue ed da ar r a at tr r s s. . O O d de ec ci ir r a a e es st te e l li ic ce en nc ci ia ad do o V Va ad di il ll lo o a al lg gu un na as s v ve ec ce es s, , c c m mo o s su up po o
p po or r d di ic ch ho o d de e a al lg gu un no os s i in nd di io os s v vi ie ej jo os s p po or r l la as s l le en n- - g gu ua as s q qu ue e t tr ra a a am mo os s, , q qu ue e c cu ua an nd do o l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e
l l i ib ba an n a a l la a g gu ue er rr ra a, , a a l lo os s i in n- - d di io os s q qu ue e p pr re en nd d a an n e en n e el ll la a h ha ac c a an n s su us s e es sc cl la av vo os s, , a a l lo os s c cu ua al le es s
c ca as sa ab ba an n c co on n s su us s p pa ar ri ie en nt ta as s y y v ve ec ci in na as s, , y y l lo os s h hi ij jo os s q qu ue e h ha ab b a an n e en n e el ll la as s a aq qu ue el ll lo os s e es sc cl la av vo os s l lo os s c co o- -
m m a an n, , y y q qu ue e d de es sp pu u s s q qu ue e l lo os s m mi is sm mo os s e es sc cl la av vo os s e er ra an n m mu uy y v vi ie ej jo os s, , y y s si in n p po ot te en n- - c ci ia a p pa ar ra a
e en ng ge en nd dr ra ar r, , l lo os s c co om m a an n t ta am mb bi i n n a a e el ll lo os s. . Y Y a a l la a v ve er rd da ad d c co om mo o e es st to os s i in nd di io os s n no o t te en n a an n f fe e, , n ni i
c co on no oc c a an n a al l d de em mo on ni io o q qu ue e t ta al le es s p pe ec ca ad do os s l le es s h ha ac c a a h ha a- - c ce er r, , c cu ua an n m ma al lo o y y p pe er rv ve er rs so o e er ra a, , n no o m me e
e es sp pa an nt to o d de e e el ll lo o, , p po or rq qu ue e h ha ac ce er r e es st to o, , m m s s l lo o t te en n a an n e el ll lo os s p po or r v va al le en nt t a a, , q qu ue e p po or r p pe ec ca ad do o. . C Co on n e es st ta as s
m mu ue er rt te es s d de e t ta an n- - t ta a g ge en nt te e, , h ha al ll l b ba am mo os s n no os so ot tr ro os s c cu ua an nd do o d de es sc cu ub br ri im mo os s a aq qu ue el ll la as s r re eg gi io on ne es s, , t ta an n- - t ta a
c ca an nt ti id da ad d d de e c ca ab be ez za as s d de e i in nd di io os s a a l la as s p pu ue er rt ta as s d de e l la as s c ca as sa as s d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa a- - l le es s, , q qu ue e p pa ar re ec c a a q qu ue e
e en n c ca ad da a u un na a d de e e el ll la as s h ha ab b a a h ha ab bi id do o c ca ar rn ni ic ce er r a a d de e h ho om mb br re es s. . C Cu ua an nd do o s se e m mu ue er re en n l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s
s se e o or re es s d de e e es st to os s v va al ll le es s, , l ll l r ra an n- - l lo os s m mu uc ch ho os s d d a as s a ar rr re eo o y y t tr re es sq qu u l la an ns se e s su us s m mu uj je er re es s, , y y m m t ta an ns se e
l la as s m m s s q qu ue er ri i- - d da as s, , y y h ha ac ce en n u un na a s se ep pu ul lt tu ur ra a t ta an n g gr ra an nd de e c co om mo o u un n p pe eq qu ue e o o c ce er rr ro o, , l la a p pu ue er rt ta a d de e e el ll la a
h ha ac ci ia a e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l s so ol l. . D De en nt tr ro o d de e a aq qu ue el ll la a t ta an n g gr ra an n s se ep pu ul lt tu ur ra a h ha ac ce en n

u un na a b b v ve ed da a m ma ay yo or r d de e l lo o q qu ue e e er ra a m me en ne es st te er r m mu uy y e en nl lo os sa ad da a y y a al ll l m me et te en n a al l d di i- - f fu un nt to o l ll le en no o d de e
m ma an nt ta as s, , y y c co on n l l o or ro o y y a ar rm ma as s q qu ue e t te en n a a s si in n l lo o c cu ua al l d de es sp pu u s s q qu ue e c co on n s su u v vi in no o h he ec ch ho o d de e m ma a z z o o d de e
o ot tr ra as s r ra a c ce es s h ha an n e em mb be eo od da ad do o [ [e em mb br ri ia a- - g ga ad do o] ] a a l la as s m m s s h he er rm mo os sa as s d de e s su us s m mu uj je er re es s, , y y a al lg gu un no os s
m mu uc ch ha ac ch ho os s s si ir rv vi ie en nt te es s, , l lo os s m me et t a an n v vi iv vo os s e en n a aq qu ue el ll la a b b v ve ed da a, , y y a al ll l l lo os s d de ej ja ab ba an n, , p pa ar ra a q qu ue e e el l s se e o or r
a ab ba aj ja as se e m m s s a ac co om mp pa a a ad do o a a l lo os s i in nf fi ie er rn no os s. . E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a e es st t f fu un n- - d da ad da a y y a as se en nt ta ad da a
e en n u un n v va al ll le e d de e e es st to os s q qu ue e d di ig go o, , e el l c cu ua al l e es st t e en nt tr re e l lo os s f fa am mo os so os s y y n no om mb br ra ad do os s y y m mu uy y r ri iq qu u s si im mo os s
r r o os s d de el l D Da ar ri i n n y y d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , p po or rq qu ue e e es st to os s v va al ll le es s e es st t n n e en n m me ed di io o d de e a am mb ba as s c co or rd di il ll le er ra as s. .
E El l a as si ie en nt to o d de e l la a c ci iu ud da ad d e es s m mu uy y b bu ue en no o y y d de e g gr ra an nd de es s l ll la an no os s j ju un nt to o a a u un n p pe eq qu ue e o o r r o o. . E Es st t l la a
c ci iu ud da ad d m m s s a al ll le eg ga ad da a a al l N No or rt te e q qu ue e n ni in ng gu un na a d de e l la as s d de el l r re ei in no o d de e P Pe er r . . C Co or rr re en n j ju un nt to o a a e el ll la a o ot tr ro os s
r r o os s m mu uc ch ho os s y y m mu uy y b bu ue en no os s, , q qu ue e n na ac ce en n d de e l la as s c co or rd di il ll le er ra as s q qu ue e e es st t n n a a l lo os s l la ad do os s y y m mu uc ch ha as s
f fu ue en nt te es s m ma an na an nt ti ia al le es s d de e m mu uy y c cl la ar ra a y y s sa ab br ro os sa a a ag gu ua a, , l lo os s r r o os s t to od do os s l lo os s m m s s l ll le ev va an n o or ro o e en n g gr ra an n
c ca an nt ti i- - d da ad d, , y y m mu uy y f fi in no o, , y y e es st t n n p po ob bl la ad da as s s su us s r ri ib be er ra as s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s. . A A t to od da a p pa ar rt te e c ce er rc ca ad da a
d de e g gr ra an nd de es s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e i in nd di io os s m mu uy y r ri ic co os s d de e o or ro o, , p po or rq qu ue e t to od do os s l lo o c co og ge en n e en n s su us s p pr ro op pi io os s
p pu ue eb bl lo os s. . U Us sa an n d de e r ro om ma an na as s p pe eq qu ue e a as s, , y y d de e p pe es so os s p pa ar ra a p pe es sa ar r e el l o or ro o. . S So on n t to od do os s g gr ra an nd de es s
c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu u- - m ma an na a. . E En n t to om m n nd do os se e u un no os s a a o ot tr ro os s, , n no o s se e p pe er rd do on na an n. . U Un n d d a a v vi i
y yo o e en n A An nt ti io o- - c ch ha a, , c cu ua an nd do o l la a p po ob bl la am mo os s, , e en n u un na as s s si ie er rr ra as s d do on nd de e e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o l la a f fu un nd d
( (q qu ue e d de es sp pu u s s p po or r m ma an nd da ad do o d de el l c ca ap pi it t n n J Ju ua an n C Ca ab br re er ra a s se e p pa as s d do on n- - d de e a ah ho or ra a e es st t ) ) q qu ue e e es st ta an nd do o
e en n u un n m ma ai iz za al l, , v vi i j ju un nt to o a a m m c cu ua at tr ro o i in nd di io os s, , y y a ar rr re e- - m me et ti ie er ro on n a a u un n i in nd di io o q qu ue e e en nt to on nc ce es s l ll le eg g a al ll l , , y y
c co on n l la as s m ma ac ca an na as s l le e m ma at ta ar ro on n, , y y a a l la as s v vo oc ce es s q qu ue e y yo o d di i l lo o d de ej ja ar ro on n, , l ll le ev v n nd do ol le e l la as s p pi ie er rn na as s, , s si in n l lo o
c cu ua al l e es st ta an nd do o a au un n e el l p po ob br re e i in nd di io o v vi iv vo o, , l le e b be eb b a an n l la a s sa an ng gr re e y y l le e c co om m a an n a a b bo oc ca ad do os s s su us s e en nt tr ra a- - a as s. .
N No o t ti ie en ne en n f fl le ec ch ha as s, , n ni i u us sa an n m m s s a ar rm ma as s d de e l la as s q qu ue e h he e d di ic ch ho o a ar rr ri ib ba a. . C Ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n o o t te em mp pl lo o
n no o s se e l le es s h ha a v vi is st to o, , m m s s d de e a aq qu u l ll la a q qu ue e e en n e el l G Gu ua ac ca a q qu ue em ma ar ro on n. . H Ha ab bl la an n t to od do os s e en n g ge en ne er ra al l c co on n e el l
d de em mo on ni io o, , y y e en n c ca ad da a p pu ue eb bl lo o h ha ay y d do os s o o t tr re es s i in nd di io os s a an nt ti ig gu uo os s y y d di ie es st tr ro os s e en n m ma al ld da ad de es s q qu ue e h ha ab bl la an n
c co on n l l, , y y e es st to os s d da an n l la as s r re ep pu ue es st ta as s, , y y d de en nu un nc ci ia an n l lo o q qu ue e e el l d de em mo on ni io o l le es s d di ic ce e q qu ue e h ha an n d de e s se er r. . L La a
i in nm mo or rt ta al li id da ad d d de el l n ni im ma a n no o l la a a al lc ca an nz za an n e en nt te er ra am me en nt te e. . E El l a ag gu ua a, , y y t to od do o l lo o q qu ue e l la a t ti ie er rr ra a p pr ro od du uc ce e l lo o
e ec ch ha an n a a n na at tu ur ra al le ez za a, , a au un nq qu ue e b bi ie en n a al lc ca an nz za an n q qu ue e h ha ay y h ha a- - c ce ed do or r, , m ma as s s su u c cr re ee en nc ci ia a e es s f fa al ls sa a, , c co om mo o
d di ir r a ad de el la an nt te e. .
E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a p po ob bl l y y f fu un nd d e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o e en n

n no om mb br re e d de e s su u M Ma aj je es st ta ad d e el l e em mp pe er ra ad do or r d do on n C Ca ar rl lo os s r re ey y d de e E Es sp pa a a a y y d de e e es st ta as s I In nd di ia as s n nu ue es st tr ro o
s se e o or r, , y y c co on n p po od de er r d de el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al l- - c c z za ar r s su u g go ob be er rn na ad do or r y y c ca ap pi it t n n
g ge en ne er ra al l d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n, , a a o o d de el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ro o s se e o or r d de e m mi il l e e q qu ui in ni ie en nt to os s y y
c cu ua ar re en nt ta a y y u un n a a o os s. . E Es st ta a c ci iu ud da ad d e es st t e en n s si ie et te e g gr ra ad do os s d de e l la a e eq qu ui in no oc cc ci ia al l a a l la a p pa ar rt te e d de el l n no or rt te e. .


C CA AP P T TU UL LO O X XI II II I

D De e l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n, ,
y y l la a c ca au us sa a p po or rq qu u l lo os s i in nd di io os s d de e e el ll la a s so on n t ta an n i in nd d m mi it to os s, , y y l lo os s d de el l P Pe er r s so on n t ta an n d do om m s st ti ic co os s

P PO OR RQ QU UE E l lo os s c ca ap pi it ta an ne es s d de el l P Pe er r p po ob bl la ar ro on n y y d de es sc cu ub br ri ie er ro on n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n, , l la a p po on nd dr r
c co on n l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r , , h ha ac ci i n nd do ol la a t to od da a u un na a, , m ma as s n no o l la a a ap pr ro op pi ia ar r a a e el ll la a, , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y
d di if fe er re en nt te e l la a g ge en nt te e, , l la a d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la a t ti ie er rr ra a, , y y t to od do o l lo o d de em m s s d de e e el ll la a. . P Po or r l lo o c cu ua al l s se er r
n ne ec ce es sa ar ri io o, , q qu ue e d de es sd de e e el l Q Qu ui i- - t to o ( (q qu ue e e es s d do on nd de e v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e c co om mi ie en nz za a l lo o q qu ue e l ll la am ma am mo os s
P Pe er r ) ) p po on ng ga a l la a t tr ra az za a d de e t to od do o y y e el l s si it ti io o d de e e el ll la a, , y y d de es sd de e P Pa as st to o, , q qu ue e e es s t ta am mb bi i n n d do on nd de e p po or r
a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e c co om mi ie en nz za a e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a, , y y s se e a ac ca ab ba a e en n A An nt ti io oc ch ha a. .
D Di ig go o p pu ue es s q qu ue e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a s se e l ll la am ma a d de e P Po op pa ay y n n, , p po or r c ca au us sa a d de e l la a c ci iu u- - d da ad d d de e P Po op pa ay y n n, , q qu ue e
e en n e el ll la a e es st t p po ob bl la ad da a. . T Te en nd dr r d de e l lo on ng gi it tu ud d d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s p po oc co o m m s s o o m me en no os s, , y y d de e l la at ti it tu ud d
t tr re ei in nt ta a y y c cu ua ar re en nt ta a y y a a p pa ar rt te es s m m s s y y a a c ca ab bo os s m me en no os s. . P Po or r l la a u un na a p pa ar rt te e t ti ie en ne e l la a c co os st ta a d de e l la a m ma ar r
d de el l S Su ur r y y u un na as s m mo on n- - t ta a a as s a al lt t s si im ma as s m mu uy y s sp pe er ra as s q qu ue e v va an n d de e l lu ue eg go o d de e e el ll la a a al l O Or ri ie en nt te e. . P Po or r l la a
o ot tr ra a p pa ar rt te e c co or rr re e l la a l la ar rg ga a c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, , y y d de e e en nt tr ra am mb ba as s c co or rd di il ll le er ra as s n na a- - c ce en n m mu uc ch ho os s
r r o os s y y a al lg gu un no os s m mu uy y g gr ra an nd de es s d de e l lo os s c cu ua al le es s s se e h ha ac ce en n a an nc ch ho os s v va a- - l ll le es s, , p po or r e el l u un no o d de e e el ll lo os s q qu ue e e es s
e el l m ma ay yo or r d de e t to od da as s e es st ta as s p pa ar rt te es s d de el l P Pe er r , , c co or rr re e e el l g gr ra an n r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a. . I In nc cl l y ye es se e e en n e es st ta a
g go ob be er rn na ac ci i n n l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n, , l la a v vi il ll la a d de e T Ti im ma an na a, , q qu ue e e es st t p pa as sa ad da a l la a
c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , q qu ue e e es st t c ce er rc ca a d de el l p pu ue er rt to o d de e l la a B Bu ue en na a V Ve en nt tu ur ra a, , l la a v vi il ll la a
d de e A An nc ce er rm ma a, , l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a, , l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , y y o ot tr ra as s q qu ue e s se e
h ha ab br r n n p po ob bl la ad do o d de es sp pu u s s q qu ue e y yo o s sa al l d de e e el ll la a. . E En n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a h ha ay y u un no os s p pu ue eb bl lo os s f fr r o os s, , y y o ot tr ro os s
c ca al li ie en nt te es s, , u un no os s s si it ti io os s s sa an no os s y y o ot tr ro os s e en nf fe er rm mo os s. . E En n u un na a p pa ar rt te e l ll lu ue ev ve e m mu uc ch ho o, , y y e en n o ot tr ra a p po oc co o. . E En n
u un na a t ti ie er rr ra a c co om me en n l lo os s i in nd di io os s c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , y y e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s n no o l la as s c co om me en n. . P Po or r u un na a p pa ar rt te e t ti ie e- -

n ne e p po or r v ve ec ci in no o e el l n nu ue ev vo o r re ei in no o d de e G Gr ra an na ad da a, , q qu ue e e es st t p pa as sa ad do os s l lo os s m mo on nt te es s d de e l lo os s A An nd de es s, , p po or r o ot tr ra a
p pa ar rt te e a al l r re ei in no o d de el l P Pe er r , , q qu ue e c co om mi ie en nz za a d de el l l la ar rg go o d de e e el ll la a a al l O Or ri ie en nt te e. . E El l p po on ni ie en nt te e c co on nf fi in na a c co on n l la a
g go ob be er rn na ac ci i n n d de el l r r o o d de e S Sa an n J Ju ua an n. . A Al l n no or rt te e c co on n l la a d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a. . M Mu uc ch ho os s s se e e es sp pa an nt ta an n, , c c m mo o
e es st to os s i in nd di io os s t te en ni ie en n- - d do o m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s s su us s p pu ue eb bl lo os s e en n p pa ar rt te es s d di is sp pu ue es st ta as s p pa ar ra a c co on nq qu ui is st ta ar rl lo os s, , y y
q qu ue e e en n t to od da a l la a g go ob be er rn na ac ci i n n ( (d de ej ja an nd do o l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o) ) n no o h ha ac ce e f fr r o o d de em ma a- - s si ia ad do o, , n ni i c ca al lo or r, , n ni i
d de ej je e d de e h ha ab be er r o ot tr ra as s c co os sa as s c co on nv ve en ni ie en nt te es s p pa ar ra a l la a c co on nq qu ui is st ta a, , c c m mo o h ha an n s sa al li id do o t ta an n i in nd d m mi it to os s y y
p po or rf fi ia ad do os s, , y y l lo os s d de el l P Pe er r , , e es st ta an nd do o s su us s v va a- - l ll le es s e en nt tr re e m mo on nt ta a a as s y y s si ie er rr ra as s d de e n ni ie ev ve e, , y y m mu uc ch ho os s
r ri is sc co os s y y r r o os s, , y y m m s s g ge en nt te es s e en n n n m me er ro o q qu ue e l lo os s d de e a ac c , , y y g gr ra an nd de es s d de es sp po ob bl la ad do os s, , c c m mo o s si ir rv ve en n y y
h ha an n s si id do o y y s so on n t ta an n s su uj je et to os s y y d do om ma ab bl le es s. . A A l lo o c cu ua al l d di ij je e q qu ue e t to od do os s l lo os s i in nd di io os s s su uj je et to os s a a l la a
g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n, , h ha an n s si id do o s si ie em mp pr re e y y l lo os s s so on n b be eh he et tr r a as s. . N No o h hu ub bo o e en nt tr re e e el ll lo os s s se e o or re es s
q qu ue e s se e h hi ic ci ie es se en n t te em me er r. . S So on n f fl lo oj jo os s, , p pe er re ez zo os so os s, , y y s so ob br re e t to od do o a ab bo or rr re ec ce en n e el l s se er rv vi ir r y y e es st ta ar r s su uj je et to os s, ,
q qu ue e e es s c ca au us sa a b ba as st ta an nt te e p pa ar ra a q qu ue e r re ec ce e- - l la as se en n d de e e es st ta ar r d de eb ba aj jo o d de e g ge en nt te e e ex xt tr ra a a a y y e en n s su u s se er rv vi ic ci io o. .
M Ma as s e es st to o n no o f fu ue er ra a p pa ar rt te e p pa ar ra a q qu ue e e el ll lo os s s sa al li ie er ra an n c co on n s su u i in nt te en nc ci i n n, , p po or rq qu ue e c co on ns st tr re e i id do os s d de e n ne e- -
c ce es si id da ad d h hi ic ci ie er ra an n l lo o q qu ue e o ot tr ro os s h ha ac ce en n. . M Ma al l h ha ay y o ot tr ra a c ca au us sa a m mu uy y m ma ay yo or r, , l la a c cu ua al l e es s, , q qu ue e t to od da as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y r re eg gi io on ne es s s so on n m mu uy y f f r rt ti il le es s, , y y u un na a p pa ar rt te e y y a a o ot tr ra a h ha ay y g gr ra an nd de es s e es sp pe es su ur ra as s d de e
m mo on nt ta a a as s, , d de e c ca a a av ve er ra al le es s y y d de e o ot tr ra as s m ma al le ez za as s. . Y Y c co om mo o l lo os s e es sp pa a o ol le es s l lo os s a ap pr ri ie et te en n, , q qu ue em ma an n l la as s
c ca as sa as s e en n q qu ue e m mo or ra an n, , q qu ue e s so on n d de e m ma a- - d de er ra a y y p pa aj ja a, , y y v va an ns se e u un na a l le eg gu ua a d de e a al ll l , , o o d do os s, , o o l lo o q qu ue e
q qu ui ie er re en n, , y y e en n t tr re es s o o c cu ua at tr ro o d d a as s h ha ac ce en n u un na a c ca as sa a y y e en n o ot tr ro os s t ta an nt to os s s si ie em mb br ra an n l la a c ca an nt ti id da ad d d de el l
m ma a z z q qu ue e q qu ui ie er re en n, , y y l lo o c co og ge en n d de en nt tr ro o d de e c cu ua at tr ro o m me es se es s. . Y Y s si i a al ll l t ta am mb bi i n n l lo os s v va an n a a b bu us sc ca ar r, ,
d de ej ja ad do o a aq qu ue el l s si it ti io o v va an n a ad de el la an nt te e, , o o v vu ue el lv ve en n a at tr r s s, , y y a ad do on nd de e q qu ui ie er ra a q qu ue e v va an n o o e es st t n n h ha al ll la an n q qu u
c co om me er r, , y y t ti ie er rr ra a f f r rt ti il l y y a ap pa ar re ej ja ad da a y y d di is sp pu ue es st ta a p pa ar ra a d da ar rl le es s f fr ru ut to o, , y y p po or r e es st to o s si ir rv ve en n c cu ua an nd do o
q qu ui ie er re en n, , y y e es s e en n s su u m ma an no o l la a g gu ue er rr ra a o o l la a p pa az z, , y y n nu un nc ca a l le es s f fa al lt ta a d de e c co om me er r. . L Lo os s d de el l P Pe er r s si ir rv ve en n
b bi ie en n y y s so on n d do om ma ab bl le es s, , p po or rq qu ue e t ti ie en ne en n m m s s r ra az z n n q qu ue e s st to os s y y p po or rq qu ue e t to od do os s f fu ue er ro on n s su uj je et ta ad do os s p po or r
l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s, , a a l lo os s c cu ua al le es s d di ie er ro on n t tr ri ib bu ut to o, , s si ir rv vi i n nd do ol le es s s si ie em mp pr re e, , y y c co on n a aq qu ue el ll la a c co on nd di ic ci i n n
n na ac c a an n, , y y s si i n no o l lo o q qu ue er r a an n h ha ac ce er r, , l la a n ne ec ce es si id da ad d l le es s c co on ns st tr re e a a a a e el ll lo o, , p po or rq qu ue e l la a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r
t to od da a e es s d de es sp po ob bl la ad da a, , l ll le en na a d de e m mo on nt ta a a as s y y s si ie er rr ra as s y y c ca am mp po os s n ne ev va ad do os s. . Y Y s si i s se e s sa al l a an n d de e s su us s
p pu ue eb bl lo os s y y v va al ll le es s a a e es st to os s d de es si ie er rt to os s, , n no o p po od d a an n v vi iv vi ir r n ni i l la a t ti ie er rr ra a d da a f fr ru ut to o, , n ni i h ha ay y o ot tr ro o l lu ug ga ar r q qu ue e l lo o
d d q qu ue e l lo os s m mi is sm mo os s v va al ll le es s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s s su uy ya as s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e p po or r n no o m mo or ri ir r, , s si in n n ni in ng gu un no o p po od de er r

v vi iv vi ir r, , h ha an n d de e s se er rv vi ir r, , y y n no o d de es sa am mp pa ar ra ar r s su us s t ti ie er rr ra as s, , q qu ue e e es s b ba as st ta an nt te e c ca au us sa a y y b bu ue en na a r ra az z n n p pa ar ra a
d de ec cl la ar ra ar r l la a d du ud da a s su us so od di ic ch ha a. . P Pu ue es s p pa as sa an nd do o a ad de el la an nt te e q qu ui ie e- - r ro o d da ar r n no ot ti ic ci ia a p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e d de e l la as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e e es st ta a g go ob be er rn na ac ci i n n, , y y d de e l la as s c ci iu ud da ad de es s d de e e es sp pa a o ol le es s q qu ue e e en n e el ll la a e es st t n n p po ob bl la ad da as s, , y y
q qu ui i n ne es s f fu ue er ro on n l lo os s f fu un nd da ad do or re es s. . D Di ig go o p pu ue es s, , q qu ue e d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a t te en ne em mo os s d do os s c ca am mi i- -
n no os s, , u un no o p pa ar ra a i ir r a a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , o ot tr ro o p pa ar ra a i ir r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o y y a an nt te es s q qu ue e d di ig ga a l lo o
q qu ue e s se e c co on nt ti ie en ne e e en n e el l q qu ue e v va a a a C Ca ar rt ta ag go o y y A Ar rm ma a, , d di ir r l lo o t to o- - c ca an nt te e a a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , y y l lu ue eg go o
v vo ol lv ve er r a a h ha ac ce er r l lo o m mi is sm mo o d de e e es st te e o ot tr ro o. .


C CA AP P T TU UL LO O X XI IV V

E En n q qu ue e s se e c co on nt ti ie en ne e e el l c ca am mi in no o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a a a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a y y q qu u
h ha ay y d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a, ,
y y d de e l la as s t ti ie er rr ra as s y y r re eg gi io on ne es s q qu ue e e en n e es st te e c ca am mi in no o h ha ay y

S SA AL LI IE EN ND DO O d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , y y c ca am mi in na an nd do o h ha ac ci ia a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er r- - m ma a v ve er rs se e a a a aq qu ue el l
n no om mb br ra ad do o y y r ri ic co o c ce er rr ro o d de e B Bu ut tr ri ic ca a, , q qu ue e t ta an nt ta a m mu ul lt ti it tu ud d d de e o or ro o h ha a s sa al li id do o d de e l l e en n e el l t ti ie em mp po o
p pa as sa ad do o. . E El l c ca am mi in no o q qu ue e h ha ay y d de e A An nt ti io oc ch ha a a a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a s so on n s se et te en nt ta a l le eg gu ua as s e es s e el l c ca am mi in no o
m mu uy y f fr ra ag go os so o, , d de e m mu uy y g gr ra an n- - d de es s s si ie er rr ra as s p pe el la ad da as s d de e p po oc ca a m mo on nt ta a a a. . T To od do o e el ll lo o o o l lo o m m s s e es st t
p po ob bl la ad do o d de e l lo os s i in nd di io os s, , y y t ti ie en ne en n l la as s c co os sa as s m mu uy y a ap pa ar rt ta ad da as s d de el l c ca am mi in no o. . L Lu ue eg go o q qu ue e s sa al le en n d de e
A An nt ti io oc ch ha a, , s se e l ll le eg ga a a a u un n p pe eq qu ue e o o c ce er rr ro o q qu ue e s se e l ll la am ma a C Co or ro om me e, , q qu ue e e es st t e en n u un no os s v va al ll le ec ce et te es s, ,
d do on nd de e s so ol l a a h ha ab be er r m mu uc ch ho os s i in nd di io os s y y p po ob bl la ac ci i n n, , y y e en nt tr ra ad do os s l lo os s e es sp pa a o ol le es s a a c co on nq qu ui is st ta ar rl lo os s, , s se e h ha an n
d di is sm mi in nu ui id do o e en n g gr ra an nd de e c ca an nt ti id da ad d. . T Ti ie e- - n ne e e es st te e p pu ue eb bl lo o m mu uy y r ri ic ca as s m mi in na as s d de e o or ro o, , y y m mu uc ch ho os s a ar rr ro oy yo os s
d do on nd de e l lo o p pu ue ed de en n s sa ac ca ar r. . H Ha ay y p po oc co os s r rb bo ol le es s d de e f fr ru ut ta a, , y y m ma a z z s se e d da a p po oc co o. . L Lo os s i in nd di io os s s so on n d de e l la a
h ha ab bl la a y y c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s q qu ue e h he em mo os s p pa as sa ad do o, , d de e a aq qu u s se e v va a u un n a as si ie en nt to o q qu ue e e es st t e en nc ci im ma a d de e u un n
g gr ra an n c ce er rr ro o, , d do on nd de e s so ol l a a e es st ta ar r u un n p pu ue eb bl lo o j ju un nt to o d de e g gr ra an nd de es s c ca as sa as s t to od da as s d de e m mi in ne er ro os s q qu ue e c co og g a an n
o or ro o p po or r s su u r ri iq qu ue ez za a. . L Lo os s c ca ac ci iq qu ue es s c co om ma ar r- - c ca an no os s t ti ie en ne en n a al ll l s su us s c ca as sa as s, , y y l le es s s sa ac ca ab ba an n s su us s i in nd di io os s
h ha ar rt ta a c ca an nt ti id da ad d d de e o or ro o. . Y Y c ci ie er rt to o s se e t ti ie en ne e, , q qu ue e d de e e es st te e c ce er rr ro o f fu ue e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la a r ri iq qu ue ez za a q qu ue e
s se e h ha a- - l ll l e en n e el l C Ce en n , , e en n l la as s g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s q qu ue e e en n l l s se e s sa ac ca ar ro on n, , q qu ue e y yo o v vi i s sa a- - c ca ar r h ha ar rt ta as s
y y b bi ie en n r ri ic ca as s a an nt te es s q qu ue e f fu u s se em mo os s a al l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e U Ur ru ut te e c co on n e el l c ca ap pi it t n n A Al lo on ns so o d de e C C c ce er re es s. .
P Pu ue es s v vo ol lv vi ie en nd do o a a l la a m ma at te er ri ia a, , a ac cu u r rd do om me e c cu ua an n- - d do o d de es sc cu ub br ri im mo os s e es st te e p pu ue eb bl lo o c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o
J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , q qu ue e u un n c cl l - -

r ri ig go o q qu ue e i ib ba a e en n e el l a ar rm ma ad da a s se e l ll la am ma ab ba a F Fr ra an nc ci is sc co o d de e F Fr r a as s h ha al ll l e en n u un na a c ca as sa a o o b bo oh h o o d de e e es st te e
p pu ue eb bl lo o d de e B Bu ut tr ri ic ca a u un na a t to ot tu um ma a q qu ue e e es s a a m ma an ne er ra a d de e u un na a a al lb bo or rn ni ia a1 1 g gr ra an nd de e l ll le en na a d de e t ti ie er rr ra a, , y y s se e
a ap pa ar rt ta ab ba an n l lo os s g gr ra an no os s d de e o or ro o e en nt tr re e e el ll la a m mu uy y e es sp pe es so os s y y g gr ra an nd de es s. . V Vi im mo os s t ta am mb bi i n n a al ll l l lo os s
n na ac ci im mi ie en nt to os s y y m mi in na as s d do on nd de e l lo o c co og g a an n, , y y l la as s m ma ac ca an na as s o o c co oa as s c co on n q qu ue e l lo o l la ab br ra ab ba an n. . C Cu ua an nd do o e el l
c ca ap pi it t n n J Jo or r- - g ge e R Ro ob bl le ed do o p po ob bl l e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a f fu ue e a a v ve er r e es st to os s n na ac ci im mi ie en nt to os s, , y y l la av va ar ro on n
u un na a b ba at te ea a d de e t ti ie er rr ra a, , y y s sa al li i c ca an nt ti id da ad d d de e u un na a c co os sa a m mu uy y m me en nu ud da a, , u un n m mi in ne er ro o a af fi ir rm ma ab ba a q qu ue e e er ra a
o or ro o, , o ot tr ro o d de ec c a a q qu ue e n no o, , s si in no o l lo o q qu ue e l ll la am ma am mo os s m ma ar rg ga aj ji it ta a, , y y c co om mo o b ba am mo os s d de e c ca am mi in no o n no o s se e m mi ir r
m m s s e en n e el ll lo o. . E En nt tr ra ad do os s l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n e es st te e p pu ue eb bl lo o, , l lo o q qu ue em ma ar ro on n l lo os s i in nd di io os s, , y y n nu un nc ca a h ha an n
q qu ue er ri id do o v vo ol lv ve er r m m s s a a p po ob bl la ar rl lo o. . A Ac cu u r rd do om me e, , q qu ue e y ye en nd do o a a b bu us sc ca ar r c co om mi id da a u un n s so ol ld da ad do o l ll la am ma ad do o
T To or ri ib bi io o, , h ha al ll l e en n u un n r r o o u un na a p pi ie ed dr ra a t ta an n g gr ra an nd de e c co om mo o l la a c ca ab be ez za a d de e u un n h ho om mb br re e, , t to od da a l ll le en na a d de e
v ve et ta as s d de e o or ro o q qu ue e p pe en ne et tr ra ab ba an n l la a p pi ie ed dr ra a d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a, , y y c co om mo o l la a v vi id do o s se e l la a c ca ar rg g e en n s su us s
h ho om mb br ro os s p pa ar ra a l la a t tr ra ae er r a al l r re ea al l, , y y v vi in ni ie en nd do o p po or r u un na a s si ie er rr ra a a ar rr ri ib ba a, , e en nc co on nt tr r c co on n u un n p pe er rr ri il ll lo o
p pe eq qu ue e o o d de e l lo os s i in nd di io os s, , y y c co om mo o l lo o v vi id do o, , a ar rr re em me et ti i a a l lo o m ma at ta ar r p pa ar ra a c co om me er r, , s so ol lt ta an nd do o l la a p pi ie ed dr ra a d de e
o or ro o, , l la a c cu ua al l s se e v vo ol lv vi i r ro od da an nd do o a al l r r o o, , y y e el l T To or ri ib bi io o m ma at t a al l p pe er rr ro o, , t te en ni i n n- - d do ol lo o p po or r d de e m m s s p pr re ec ci io o
q qu ue e a al l o or ro o, , p po or r l la a h ha am mb br re e q qu ue e t te en n a a, , q qu ue e f fu ue e c ca au us sa a q qu ue e l la a p pi ie ed dr ra a s se e q qu ue ed da as se e e en n e el l r r o o d do on nd de e
p pr ri im me er ro o e es st ta ab ba a. . Y Y s si i s se e t to or rn na ar ra a e en n c co os sa a q qu ue e s se e p pu ud di ie er ra a c co om me er r, , n no o f fa al lt ta ar ra a q qu ui ie en n l lo o v vo ol lv vi ie er ra a a a
b bu us sc ca ar r, , p po or rq qu ue e c ci ie er rt to o t te en n a am mo os s n ne ec ce es si id da ad d m mu uy y g gr ra an nd de e d de e b ba as st ti im me en nt to o. . E En n o ot tr ro o r r o o v vi i y yo o a a u un n
n ne eg gr ro o d de el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o d de e u un na a b ba at te ea ad da a d de e t ti ie er rr ra a s sa ac ca ar r d do os s g gr ra a- - n no os s d de e o or ro o b bi ie en n
c cr re ec ci id do os s, , e en n c co on nc cl lu us si i n n s si i l la a g ge en nt te e f fu ue er ra a d do om m s st ti ic ca a, , y y b bi ie en n i in nc cl li in na ad da a, , y y n no o t ta an n c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e
c co om me er rs se e u un no os s a a o ot tr ro os s, , y y l lo os s c ca ap pi it ta an ne es s y y g go ob be er rn na ad do or re es s m m s s p pi ia ad do os so os s p pa ar ra a n no o h ha ab be er rl lo os s a ap po oc ca ad do o, ,
l la a t ti ie er rr ra a d de e a aq qu ue e- - l ll la as s c co om ma ar rc ca as s m mu uy y r ri ic ca a e es s. . D De e e es st te e p pu ue eb bl lo o q qu ue e e es st ta ab ba a a as se en nt ta ad do o e en n e es st te e c ce er rr ro o
q qu ue e s se e l ll la am ma a B Bu ut tr ri ic ca a, , n na ac ce e u un n p pe eq qu ue e o o r r o o, , h ha ac ce e m mu uc ch ha a l ll la an na ad da a c ca as si i a a m ma a- - n ne er ra a d de e v va al ll le e, ,
d do on nd de e e es st t a as se en nt ta ad da a u un na a v vi il ll la a d de e m mi in na as s q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e S Sa an nt ta a F Fe e, , q qu ue e p po ob bl l e el l m mi is sm mo o
c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , y y e es s s su uf fr ra ag g n ne ea a a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , p po or r t ta an nt to o n no o h ha ay y q qu u d de ec ci ir r d de e
e el ll la a. . L La as s m mi in na as s s se e h ha an n h ha al ll la ad do o m mu uy y r ri ic ca as s j ju un nt to o a a e es st te e p pu ue eb bl lo o e en n e el l r r o o g gr ra an nd de e d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a, ,
q qu ue e

1 1. . A Al lb bo or rn ni ia a. . E Es sc cu ud di il ll la a t to os sc ca a y y g gr ra an nd de e d de e b ba ar rr ro o ( (C Co ov va ar rr ru ub bi ia as s) ). .
A Al lb bo or rn n a a. . ( (D De el l r r. . h hi is sp p. . a al lb bu ur rn n y yy ya a, , e es st te e d de el l r r. . c cl l s s. . b ba ar rn ni iy yy ya ah h, , y y e es st te e d de el l p pe er rs sa a b ba ar rn ni i) ). . V Va as si ij ja a
g gr ra an nd de e d de e b ba ar rr ro o v vi id dr ri ia ad do o, , d de e f fo or rm ma a d de e t ta az za a. . ( (D DR RA AE E) ). .

p pa as sa a j ju un nt to o a a l l. . C Cu ua an nd do o e es s v ve er ra an no o, , s sa ac ca an n l lo os s i in nd di io os s y y n ne eg gr ro os s e en n l la as s p pl la ay ya as s h ha ar rt ta a r ri iq qu ue ez za a, , y y
p po or r t ti ie em mp po os s s sa ac ca ar r n n m ma ay yo or r c ca an nt ti id da ad d, , p po or rq qu ue e h ha ab br r m m s s n ne eg gr ro os s. . T Ta am mb bi i n n e es st t j ju un nt to o a a e es st te e
p pu ue eb bl lo o o ot tr ra a p po ob bl la ac ci i n n q qu ue e s se e l ll la am ma a X Xu un n- - d da ab be e, , d de e l la a m mi is sm ma a n na ac ci i n n y y c co os st tu um mb br re e d de e l lo os s
c co om ma ar rc ca an no os s a a e el ll lo os s. . T Ti ie en ne en n m mu uc ch ho os s v va al ll le es s m mu uy y p po ob bl la ad do os s, , y y u un na a c co or rd di il ll le er ra a d de e m mo on nt ta a a a e en n
m me ed di io o, , q qu ue e d di iv vi id de e l la as s u un na as s r re eg gi io on ne es s d de e l la as s o ot tr ra as s. . M M s s a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o q qu ue e s se e l ll la am ma a
C Ca ar ra am ma an nt ta a, , y y e el l c ca ac ci iq qu ue e o o s se e o or r C Ca au ur ro om ma a. .


C CA AP P T TU UL LO O X XV V

D De e l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s i in nd di io os s d de e e es st ta a t ti ie er rr ra a, , y y d de e l la a m mo on nt ta a a a q qu ue e h ha ay y p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a l la a v vi il ll la a
d de e A An nc ce er rm ma a

L LA A G GE EN NT TE E d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a e es s d di is sp pu ue es st ta a, , b be el li ic co os sa a, , d di if fe er re en nt te e e en n l la a l le en ng gu ua a a a l la as s p pa as sa ad da as s. . T Ti ie en ne e
a a t to od da as s p pa ar rt te es s e es st te e v va al ll le e m mo on nt ta a a as s m mu uy y b br ra av va as s, , y y p pa as sa a u un n e es sp pa ac ci io os so o r r o o p po or r m me ed di io o d de e l l, , y y
o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s a ar rr ro oy yo os s y y f fu ue en nt te es s d do on nd de e h ha a- - c ce en n s sa al l, , c co os sa a d de e a ad dm mi ir ra ac ci i n n y y h ha az za a o os sa a d de e o o r r. . D De e
e el ll la as s y y d de e o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s q qu ue e h ha ay y e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a h ha ab bl la ar r a ad de el la an nt te e, , c cu ua an nd do o e el l d di is sc cu ur rs so o d de e l la a
o ob br ra a n no o d di ie er re e l lu ug ga ar r. . U Un na a l la ag gu un na a p pe eq qu ue e a a h ha ay y e en n e es st te e v va al ll le e, , d do on nd de e h ha ac ce en n s sa al l m mu uy y b bl la an nc ca a. . L Lo os s
s se e o or re es s o o c ca ac ci iq qu ue es s y y s su us s c ca ap pi it ta an ne es s t ti ie en ne en n c ca as sa as s m mu uy y g gr ra an nd de es s, , y y a a l la as s p pu ue er rt ta as s d de e e el ll la as s p pu ue es st ta as s
u un na as s c ca a a as s g go or rd da as s d de e l la as s d de e e es st ta as s p pa ar rt te es s, , q qu ue e p pa ar re ec ce en n p pe eq qu ue e a as s v vi ig ga as s, , e en nc ci im ma a d de e e el ll la as s t ti ie en ne en n
p pu ue es st ta as s m mu uc ch ha as s c ca ab be ez za as s d de e s su us s e en ne em mi ig go os s. . C Cu ua an nd do o v va an n a a l la a g gu ue er rr ra a, , c co on n a ag gu ud do os s c cu uc ch hi il ll lo os s d de e
p pe ed de er rn na al l o o d de e u un no os s j ju un nc co os s, , o o d de e c co or rt te ez za as s o o c c s sc ca ar ra as s d de e c ca a a as s, , q qu ue e t ta am mb bi i n n l lo os s h ha ac ce en n d de e e el ll la as s
b bi ie en n a ag gu ud do os s c co or rt ta an n l la as s c ca ab be ez za as s a a l lo os s q qu ue e p pr re en nd de en n. . Y Y a a o ot tr ro os s d da an n m mu ue er r- - t te es s t te em me er ro os sa as s, ,
c co or rt t n nd do ol le es s a al lg gu un no os s m mi ie em mb br ro os s, , s se eg g n n s su u c co os st tu um mb br re e, , a a l lo os s c cu ua al le es s c co om me en n l lu ue eg go o, , p po on ni ie en nd do o l la as s
c ca ab be ez za as s ( (c co om mo o h he e d di ic ch ho o) ) e en n l lo o a al lt to o d de e l la as s c ca a a as s. .
E En nt tr re e e es st ta as s c ca a a as s t ti ie en ne en n p pu ue es st ta as s a al lg gu un na as s t ta ab bl la as s, , d do on nd de e e es sc cu ul lp pe en n l la a f fi i- - g gu ur ra a d de el l d de em mo on ni io o m mu uy y
f fi ie er ra a d de e m ma an ne er ra a h hu um ma an na a, , y y o ot tr ro os s d do ol lo os s y y f fi ig gu ur ra as s d de e g ga at to os s e en n q qu ui ie en n a ad do or ra an n. . C Cu ua an nd do o t ti ie en ne en n
n ne ec ce es si id da ad d d de e a ag gu ua a o o d de e s so ol l p pa ar ra a c cu ul l- - t ti iv va ar r s su us s t ti ie er rr ra as s, , p pi id de en n ( (s se eg g n n d di ic ce en n l lo os s m mi is sm mo os s i in nd di io os s
n na at tu ur ra al le es s) ) a ay yu ud da a a a e es st to os s s su us s d di io os se es s. . H Ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o l lo os s q qu ue e p pa ar ra a a aq qu ue el ll la a r re el li ig gi i n n e es st t n n
s se e a al la ad do os s, , y y s so on n g gr ra an nd de es s a ag go or re er ro os s y y h he ec ch hi ic ce er ro os s, , y y m mi ir ra an n e en n p pr ro od di ig gi io os s y y s se e- - a al le es s, , y y g gu ua ar rd da an n
s su up pe er rs st ti ic ci io on ne es s, , l la as s q qu ue e e el l d de em mo on ni io o l le es s m ma an nd da a, , t ta an nt to o e es s e el l

p po od de er r q qu ue e h ha a t te en ni id do o s so ob br re e a aq qu ue el ll lo os s i in nd di io os s p pe er rm mi it ti i n nd do ol lo o D Di io os s n nu ue es st tr ro o s se e- - o or r p po or r s su us s p pe ec ca ad do os s
o o p po or r o ot tr ra a c ca au us sa a q qu ue e l l s sa ab be e. . D De ec c a an n l la as s l le en ng gu ua as s, , c cu ua an n- - d do o e en nt tr ra am mo os s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e
V Va ad di il ll lo o, , l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e l lo os s d de es s- - c cu ub br ri im mo os s, , q qu ue e e el l p pr ri in nc ci ip pa al l s se e o or r d de e e el ll lo os s q qu ue e h ha ab b a a p po or r
n no om mb br re e C Ca au ur ro om ma a t te en n a a m mu uc ch ho os s d do ol lo os s d de e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e p pa ar re ec c a an n d de e p pa al lo o d de e o or ro o f fi in n s si im mo o, , y y
a af fi ir rm ma ab ba an n, , q qu ue e h ha ab b a a t ta an nt ta a a ab bu un nd da an nc ci ia a d de e e es st te e m me et ta al l, , q qu ue e e en n u un n r r o o s sa ac ca ab ba a e el l s se e o or r y ya a d di ic ch ho o
l la a c ca an nt ti id da ad d q qu ue e q qu ue er r a a. .
S So on n g gr ra an nd de es s c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . A A l la as s p pu ue er rt ta as s d de e l la as s c ca as sa as s q qu ue e h he e d di ic ch ho o
t ti ie en ne en n p pl la az za as s p pe eq qu ue e a as s, , s so ob br re e l la as s c cu ua al le es s e es st t n n p pu ue es st ta as s l la as s c ca a a as s g go or rd da as s, , y y e en n e es st ta as s p pl la az za as s
t ti ie en ne en n s su u m mo or rt tu uo or ri io os s y y s se ep pu ul lt tu ur ra as s a al l u us so o d de e s su u p pa at tr ri ia a, , h he ec ch ha as s d de e u un na a b b v ve ed da a, , m mu uy y h ho on nd da as s, , l la a
b bo oc ca a a al l O Or ri ie en nt te e. . E En n l la as s c cu ua al le es s m mu ue er rt to o a al lg g n n p pr ri in nc ci ip pa al l o o s se e o or r l lo o m me et te en n d de en nt tr ro o c co on n m mu uc ch ho os s
l ll la an nt to os s, , e ec ch ha an nd do o c co on n l l t to od da as s s su us s a ar rm ma as s y y r ro op pa a, , y y e el l o or ro o q qu ue e t ti ie en ne e, , y y c co om mi id da a. . P Po or r d do on nd de e
c co on nj je et tu ur ra am mo os s, , q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s c ci ie er rt ta am me en nt te e d da an n a al lg g n n c cr r d di it to o a a p pe en n- - s sa ar r q qu ue e e el l n ni im ma a s sa al le e d de el l
c cu ue er rp po o, , p pu ue es s l lo o p pr ri in nc ci ip pa al l q qu ue e m me et t a an n e en n s su us s s se ep pu ul l- - t tu ur ra as s e es s m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o y y l la as s c co os sa as s q qu ue e
m m s s y ya a h he e d di ic ch ho o, , s si in n l lo o c cu ua al l l la as s m mu u- - j je er re es s q qu ue e e en n v vi id da a e el ll lo os s m m s s q qu ui is si ie er ro on n l la as s e en nt te er rr ra ab ba an n v vi iv va as s
c co on n e el ll lo os s e en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s, , y y t ta am mb bi i n n e en nt te er rr ra ab ba an n o ot tr ro os s m mu uc ch ha ac ch ho os s e e i in nd di ia as s d de e s se er rv vi ic ci io o. . L La a
t ti ie er rr ra a e es s d de e m mu uc ch ha a c co om mi id da a, , f f r rt ti il l p pa ar ra a d da ar r e el l m ma a z z y y l la as s r ra a c ce es s q qu ue e e el ll lo os s s si ie em m- - b br ra an n. . r rb bo ol le es s d de e
f fr ru ut ta as s c ca as si i n no o h ha ay y n ni in ng gu un no o, , y y s si i l lo os s h ha ay y s so on n p po oc co os s. . A A l la as s e es sp pa al ld da as s d de e e el ll la a, , h ha ac ci ia a l la a p pa ar rt te e d de e
O Or ri ie en nt te e e es st t u un na a p pr ro ov vi in nc ci ia a q qu ue e s se e l ll la am ma a C Ca ar rt ta am ma a, , q qu ue e e es s h ha as st ta a d do on nd de e d de es sc cu ub br ri i e el l c ca ap pi it t n n
S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r, , d de e l la a l le en ng gu ua a y y c co os st tu um mb br re es s d de e e es st to os s. . S So on n r ri ic co os s d de e o or ro o, , y y t ti ie en ne en n l la as s
c ca as sa as s p pe e- - q qu ue e a as s, , y y t to od do os s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s y y d de es sc ca al lz zo os s s si in n t te en ne er r m m s s d de e u un no os s p pe eq qu ue e- - o os s
m ma au ur re es s c co on n q qu ue e c cu ub br re en n s su us s v ve er rg g e en nz za as s. . L La as s m mu uj je er re es s u us sa an n u un na as s m ma an nt ta as s d de e a al lg go od d n n p pe eq qu ue e a as s
c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n l la a c ci in nt tu ur ra a a ab ba aj jo o, , l lo o d de em m s s a an nd da a d de es sc cu ub bi ie er rt to o. . P Pa as sa ad da a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
C Ca ar ra am ma an nt ta a, , e es st t l lu ue eg go o u un na a m mo on nt ta a a a q qu ue e d du ur ra a p po oc co o m m s s d de e s si ie et te e l le eg gu ua as s m mu uy y e es sp pe es sa a, , a ad do on nd de e
p pa as sa am mo os s m mu uc ch ho o t tr ra ab ba aj jo o d de e h ha am mb br re e y y f fr r o o, , y y b bi ie en n p po od dr r y yo o a af fi ir rm ma ar r, , e en n t to od da a m mi i v vi id da a, , p pa as s t ta an n- -
t ta a h ha am mb br re e c co om mo o e en n a aq qu ue el ll lo os s d d a as s, , a au un nq qu ue e h he e a an nd da ad do o e en n a al lg gu un no os s d de es sc cu ub br ri i- - m mi ie en nt to os s y y e en nt tr ra ad da as s
b bi ie en n t tr ra ab ba aj jo os so os s. . H Ha al ll l m mo on no os s t ta an n t tr ri is st te es s d de e v ve er rn no os s m me et ti i- - d do os s e en n u un na as s m mo on nt ta a a as s t ta an n e es sp pe es sa as s, ,
q qu ue e e el l S So ol l n no o l lo o v ve e a am mo os s y y s si in n c ca am mi in no o n ni i g gu u a as s, , n ni i c co on n q qu ui ie en n n no os s a av vi is sa as se e s si i e es st t b ba am mo os s l le ej jo os s o o
c ce er rc ca a d de e p po ob bl la ad do o, , q qu ue e e es st tu uv vi im mo os s p po or r n no os s v vo ol lv ve er r a a C Ca ar rt ta ag ge en na a. . M Mu uc ch ho o n no os s v va al li i h ha al ll la ar r d de e a aq qu ue el ll la a

m ma ad de er ra a v ve er rd de e q qu ue e c co on nt t h ha ab be er r e en n A Ab bi ib be e, , p po or rq qu ue e c co on n e el ll la a h hi ic ci im mo os s s si ie em mp pr re e l lu um mb br re e t to od da a l la a q qu ue e
q qu ue er r a am mo os s. . Y Y c co on n e el l a ay yu ud da a d de e D Di io os s a a f fu ue er rz za a d de e n nu ue es st tr ro os s b br ra az zo os s c co on n l lo os s c cu ua al le es s b ba am mo os s a ab br ri ie en nd do o
c ca am mi in no o, , p pa as sa am mo os s e es st ta as s m mo on nt ta a a as s e en n l la as s c cu ua al le es s s se e q qu ue ed da ar ro on n a al lg gu un no os s e es sp pa a o ol le es s m mu ue er rt to os s d de e
h ha am mb br re e, , y y c ca ab ba al ll lo os s m mu uc ch ho os s. . P Pa as sa ad do o e es st te e m mo on nt te e, , e es st t u un n v va al ll le e p pe eq qu ue e o o s si in n m mo on nt ta a a a r ra as so o d de e
p po oc ca a g ge en nt te e, , m ma as s l lu ue eg go o u un n p po oc co o a ad de el la an nt te e v vi im mo os s u un n g gr ra an nd de e y y h he er rm mo os so o v va al ll le e m mu uy y p po ob bl la ad do o, , l la as s
c ca as sa as s j ju un nt ta as s t to od da as s n nu ue ev va as s, , y y a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s m mu uy y g gr ra an nd de es s, , l lo os s c ca am mp po os s l ll le en no os s d de e b ba as st ti im mi ie en nt to o
d de e s su us s r ra a c ce es s y y m ma ai iz za al le es s. . D De es sp pu u s s s se e p pe er r- - d di i t to od da a l la a m m s s d de e e es st ta a p po ob bl la ac ci i n n, , y y l lo os s n na at tu ur ra al le es s
d de ej ja ar ro on n s su u a an nt ti ig gu ua a t ti ie er rr ra a. . M Mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s p po or r h hu ui ir r d de e l la a c cr ru ue el ld da ad d d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s s se e f fu ue er ro on n a a
u un na as s b br ra av va as s y y a al lt ta as s m mo on nt ta a a as s q qu ue e e es st t n n p po or r e en nc ci im ma a d de e e es st te e v va al ll le e q qu ue e s se e l ll la am ma a d de e C Ci im ma a. . M M s s
a ad de el la an nt te e d de e e es st te e v va al ll le e e es st t o ot tr ro o p pe eq qu ue e o o d do os s l le eg gu ua as s y y m me ed di ia a d de e l l, , q qu ue e s se e h ha ac ce e d de e u un na a l lo om ma a, ,
q qu ue e n na ac ce e d de e l la a c co or rd di il ll le er ra a d do on nd de e e es st t f fu un nd da ad da a y y a as se en nt ta ad da a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , q qu ue e p pr ri im me er ro o s se e
n no om mb br r l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an nt ta a A An na a d de e l lo os s C Ca ab ba al ll le er ro os s, , l la a c cu ua al l e es st t a as se en nt ta ad da a e en nt tr re e m me ed di ia as s d de e d do os s
p pe eq qu ue e o os s r r o os s e en n u un na a l lo om ma a n no o m mu uy y g gr ra an nd de e l ll la an na a d de e u un na a p pa ar rt te e y y o ot tr ra a, , l ll le en na a d de e m mu uc ch ha as s y y m mu uy y
h he er rm mo os sa as s a ar rb bo ol le ed da as s, , d de e f fr ru ut ta al le es s a as s d de e E Es sp pa a a a c co om mo o d de e l la a m mi is sm ma a t ti ie e- - r rr ra a, , y y l ll le en na a d de e l le eg gu um mb br re es s
q qu ue e s se e d da an n b bi ie en n. . E El l p pu ue eb bl lo o s se e o or re ea a t to od da a l la a c co om ma ar r- - c ca a, , p po or r e es st ta ar r e en n l lo o m m s s a al lt to o d de e l la as s l lo om ma as s, , y y
d de e n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e p pu ue ed de e v ve en ni ir r g ge en nt te e, , q qu ue e p pr ri im me er ro o q qu ue e l ll le eg gu ue e n no o s se ea a v vi is st ta a d de e l la a v vi il ll la a, , y y p po or r
t to od da as s p pa ar rt te es s e es st t c ce er rc ca ad da a d de e g gr ra an nd de es s p po ob bl la ac ci io on ne es s, , y y d de e m mu uc ch ho os s c ca ac ci iq qu ue es s o o s se e o or re et te es s. . L La a g gu ue e- -
r rr ra a q qu ue e c co on n e el ll lo os s t tu uv vi ie er ro on n a al l t ti ie em mp po o q qu ue e l lo os s c co on nq qu ui is st ta ar ro on n s se e d di ir r e en n s su u l lu u- - g ga ar r. . S So on n t to od do os s l lo os s
m m s s d de e e es st to os s c ca ac ci iq qu ue es s a am mi ig go os s u un no os s d de e o ot tr ro os s, , s su us s p pu ue eb bl lo os s e es st t n n j ju un nt to os s, , l la as s c ca as sa as s d de es sv vi ia ad da as s
a al lg gu un na a d di is st ta an nc ci ia a u un na as s d de e o ot tr ra as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XV VI I

D De e l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s c ca ac ci iq qu ue es s y y i in nd di io os s
q qu ue e e es st t n n c co om ma ar rc ca an no os s a a l la a v vi il ll la a d de e A An ns se er rm ma a y y d de e s su u f fu un nd da ac ci i n n, , y y q qu ui i n n f fu ue e e el l f fu un nd da ad do or r

E EL L S SI IT TI IO O d do on nd de e e es st t f fu un nd da ad da a l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a e es s l ll la am ma ad do o p po or r l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s U Um mb br ra a, , y y
a al l t ti ie em mp po o q qu ue e e el l a ad de el la an nt ta ad do o c co on n S Se eb ba as st ti i n n B Be el la al lc c z za ar r e en nt tr r e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a c cu ua an nd do o l la a
d de es sc cu ub br ri i , , c co om mo o n no o l ll le ev va ab ba a l le en ng gu ua as s, , n no o p pu ud do o e en nt te en nd de er r n ni in ng g n n s se ec cr re et to o d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a. . Y Y o o a an n a a
l lo os s i in nd di io os s q qu ue e e en n

v vi ie en nd do o s sa al l l la a l ll la am ma ab ba an n y y n no om mb br ra ab ba an n A An nc ce er r, , c co om mo o e es s l la a v ve er rd da ad d, , y y e en nt tr re e l lo os s i in nd di io os s n no o t ti ie en ne e o ot tr ro o
n no om mb br re e, , p po or r l lo o c cu ua al l l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s d de e a al ll l a ad de el la an nt te e h ha a- - b bl la an nd do o e en n e el ll la a l la a n no om mb br ra ab ba an n A An nc ce er rm ma a, , y y
p po or r e es st ta a c ca au us sa a s se e l le e p pu us so o a a e es st ta a v vi il ll la a e el l n no om mb br re e q qu ue e t ti ie en ne e. . C Cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s d de e e el ll la a a al l O Oc cc ci id de en nt te e
e es st t u un n p pu ue eb bl lo o n no o m mu uy y g gr ra an nd de e, , p pe er ro o e es s b bi ie en n p po ob bl la ad do o d de e m mu uc ch ho os s i in nd di io os s, , p po or r t te en ne er r m mu uy y g gr ra an nd de es s
c ca as sa as s y y a an nc ch ha a t ti ie er rr ra a. . P Pa as sa a u un n r r o o p pe eq qu ue e o o p po or r l l, , y y e es st t u un na a l le eg gu ua a d de el l g gr ra an nd de e y y m mu uy y r ri ic co o r r o o d de e
S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a, , d de el l c cu ua al l s si i a a D Di io os s p pl lu ug gi ie er re e h ha ar r c ca ap p t tu ul lo o p po or r s s , , c co on nt ta an nd do o p po or r o or rd de en n d de e s su u
n na ac ci im mi ie en nt to o a ad d n nd de e e es s, , y y d de e q qu u m ma an ne er ra a s se e d di iv vi id de e e en n d do os s b br ra az zo os s. . E Es st to os s i in nd di io os s t te en n a an n p po or r
c ca ap pi it t n n o o s se e o or r a a u un no o d de e e el ll lo os s b bi ie en n d di is sp pu ue es st to o l ll la am ma ad do o C Ci ir ri ic ch ha a. . T Ti ie en ne e o o t te en n a a c cu ua an nd do o y yo o l lo o v vi i
u un na a c ca as sa a m mu uy y g gr ra an nd de e a a l la a e en nt tr ra ad da a d de e s su u p pu ue eb bl lo o, , y y o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s a a t to od da as s p pa ar r- - t te es s d de e l l, , y y j ju un nt to o
a aq qu ue el ll la a c ca as sa a o o a ap po os se en nt to o e es st t u un na a p pl la az za a p pe eq qu ue e a a, , t to od da a a a l la a r re ed do on nd da a l ll le en na a d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s
q qu ue e c co on nt t e en n l lo o d de e a at tr r s s h ha ab be er r e en n C Ca ar ra a- - m ma an nt ta a, , y y e en n l lo o a al lt to o d de e e el ll la as s h ha ab b a a p pu ue es st ta as s m mu uc ch ha as s
c ca ab be ez za as s d de e l lo os s i in nd di io os s q qu ue e h ha ab b a an n c co om mi id do o. . T Te en n a a m mu uc ch ha as s m mu uj je er re es s. . S So on n e es st to os s i in nd di io os s d de e l la a h ha ab bl la a
y y c co os s- - t tu um mb br re es s d de e l lo os s d de e C Ca ar ra am ma an nt ta a, , y y m m s s c ca ar rn ni ic ce er ro os s y y a am mi ig go os s d de e c co om me er r l la a h hu um ma a- - n na a c ca ar rn ne e. .
P Po or rq qu ue e e en nt ti ie en nd da an n l lo os s t tr ra ab ba aj jo os s q qu ue e s se e p pa as sa an n e en n l lo os s d de es sc cu ub br ri im mi ie en n- - t to os s, , l lo os s q qu ue e e es st to o l le ey ye er re en n, ,
q qu ui ie er ro o c co on nt ta ar r l lo o q qu ue e a ac co on nt te ec ci i e en n e es st te e p pu ue eb bl lo o, , a al l t ti ie em mp po o q qu ue e e en nt tr ra am mo os s e en n l l c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o
J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , y y e es s q qu ue e c co om mo o t te en n a an n a al lz za ad do os s l lo os s m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s e en n a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s n no o
h ha al ll l b ba am mo os s m ma a z z, , n ni i o ot tr ra a c co os sa a p pa ar ra a c co om me er r, , y y c ca ar rn ne e h ha ab b a a m m s s d de e u un n a a o o q qu ue e n no o l la a c co om m a am mo os s, ,
s si i n no o e er ra a d de e l lo os s c ca ab ba al ll lo os s q qu ue e s se e m mo or r a an n, , o o d de e a al lg gu un no os s p pe er rr ro os s, , n ni i a au un n s sa al l n no o t te en n a am mo os s, , t ta an nt ta a e er ra a
l la a m mi is se er ri ia a q qu ue e p pa as s b ba am mo os s. . Y Y s sa al li ie en nd do o v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o o o t tr re ei in nt ta a s so ol ld da ad do os s, , f fu ue er ro on n a a r ra an nc ch he ea ar r o o
p po or r d de ec ci ir rl lo o m m s s c cl la ar ro o a a r ro ob ba ar r l lo o q qu ue e p pu ud di ie es se en n h ha al ll la ar r, , y y j ju un nt to o c co on n e el l r r o o g gr ra an nd de e d di ie er ro on n e en n c ci ie er rt ta a
g ge en nt te e q qu ue e e es st ta ab ba a h hu ui id da a, , p po or r n no o s se er r v vi is st to os s n ni i p pr re es so os s d de e n no os so ot tr ro os s, , a ad do on nd de e h ha al ll la ar ro on n u un na a o ol ll la a
g gr ra an nd de e l ll le en na a d de e c ca ar rn ne e c co oc ci id da a, , y y t ta an nt ta a h ha am mb br re e l ll le ev va ab ba an n, , q qu ue e n no o m mi ir ra ar ro on n e en n m m s s d de e c co om me er r, ,
c cr re ey ye en nd do o q qu ue e l la a c ca ar rn ne e e er ra a d de e u un no os s q qu ue e l ll la am ma an n c cu ur ri ie es s, , p po or rq qu ue e s sa al l a an n d de e l la a o ol ll la a a al lg gu un no os s, , m ma as s y ya a
q qu ue e e es st ta ab ba an n b bi ie en n h ha ar rt to os s, , u un n C Cr ri is st ti ia an no o s sa ac c d de e l la a o ol ll la a u un na a m ma an no o c co on n s su us s d de ed do os s y y u u a as s, , s si in n l lo o
c cu ua al l v vi ie er ro on n l lu ue eg go o p pe ed da az zo os s d de e p pi ie es s d de e d do os s o o t tr re es s c cu ua ar rt to os s d de e h ho om mb br re es s q qu ue e e en n e el ll la a e es st ta ab ba an n. . L Lo o
c cu ua al l v vi is st to o p po or r l lo os s e es sp pa a o ol le es s q qu ue e a al ll l s se e h ha al ll la ar ro on n, , l le es s p pe es s d de e h ha ab be er r c co om mi id do o a aq qu ue el ll la a v vi ia an nd da a
d d n nd do ol le es s g gr ra an nd de e a as sc co o d de e v ve er r l lo os s d de ed do os s y y m ma an no os s, , m ma as s a a l la a f fi in n s se e p pa as s , , y y v vo ol lv vi ie er ro on n h ha ar rt to os s a al l
r re ea al l, , d de e d do on nd de e p pr ri im me er ro o h ha ab b a an n s sa al li id do o m mu ue er rt to os s d de e h ha am m- -

b br re e. . N Na ac ce en n d de e u un na a m mo on nt ta a a a q qu ue e e es st t p po or r l lo o a al lt to o d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o m mu uc ch ho os s r r o os s p pe eq qu ue e o os s, , d de e l lo os s
c cu ua al le es s s se e h ha a s sa ac ca ad do o y y s sa ac ca a m mu uc ch ho o o or ro o y y m mu uy y r ri ic co o c co on n l lo os s m mi is sm mo os s i in nd di io os s y y c co on n n ne eg gr ro os s. . S So on n
a am mi ig go os s y y c co on nf fe ed de er ra ad do os s e es st to os s y y l lo os s d de e C Ca ar ra am ma an nt ta a, , y y c co on n l lo os s d de em m s s s su us s c co om ma ar rc ca an no os s s si ie em mp pr re e
t tu uv vi ie er ro on n e en ne em mi is st ta ad d, , y y s se e d di ie er ro on n g gu ue er rr ra a. . U Un n p pe e o ol l f fu ue er rt te e h ha ay y e en n e es st te e p pu ue eb bl lo o, , d do on nd de e e en n t ti ie em mp po o
d de e g gu ue er rr ra a s se e g gu ua ar re ec ce en n. . A An nd da an n d de es sn nu ud do os s y y d de es sc ca al lz zo os s, , y y l la as s m mu uj je er re es s t tr ra ae en n m ma an n- - t ta as s p pe eq qu ue e a as s, ,
y y s so on n d de e b bu ue en n p pa ar re ec ce er r, , y y a al lg gu un na as s h he er rm mo os sa as s. . M M s s a ad de el la an nt te e d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
Z Zo op pi ia a. . P Po or r m me ed di io o d de e e es st to os s p pu ue eb bl lo os s c co or rr re e u un n r r o o d de e m mi in na as s d de e o or ro o d do on nd de e h ha ay y a al lg gu un na as s e es st ta an nc ci ia as s
q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s h ha an n h he ec ch ho o. . T Ta am mb bi i n n a an nd da an n d de es sn nu ud do os s l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a. . L La as s
c ca as sa as s e es st t n n d de es sv vi ia ad da as s c co om mo o l la as s d de em m s s, , y y d de en nt tr ro o d de e e el ll la as s e en n g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s s se e e en nt ti ie er rr ra an n
s su us s d di if fu un nt to os s. . N No o t ti ie en ne en n d do ol lo os s, , n ni i c ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n n no o s se e l le es s h ha a v vi is st to o. . H Ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o, ,
c c s sa an ns se e c co on n s su us s s so ob br ri in na as s, , y y a al lg gu un no os s c co on n s su us s m mi is sm ma as s h he er rm ma an na as s, , y y h he er re ed da a e el l s se e o or r o o o o
c ca ac ci ic ca az zg go o e el l h hi ij jo o d de e l la a p pr ri in nc ci ip pa al l m mu uj je er r ( (p po or rq qu ue e t to od do os s e es st to os s i in nd di io os s s si i s so on n p pr ri in nc ci ip pa al le es s t ti ie en ne en n
m mu uc ch ha as s) ) y y s si i n no o t ti ie en ne en n h hi ij jo o, , e el l d de e l la a h he er rm ma an na a d de e l l. . C Co on nf fi in na an n c co on n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rt ta am ma a, , q qu ue e
n no o e es st t m mu uy y l le ej jo os s d de e e el ll la a, , p po or r l la a c cu ua al l p pa as sa a e el l r r o o g gr ra an nd de e a ar rr ri ib ba a d di ic ch ho o. . D De e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e d de e l l
e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po oz zo o, , c co on n q qu ui ie en n c co on nt tr ra at ta an n m m s s. . A Al l O Or ri ie en nt te e t ti ie en ne e l la a v vi il ll la a o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s m mu uy y
g gr ra an nd de es s, , l lo os s s se e o or re es s m mu uy y d di is sp pu ue es s- - t to os s d de e b bu ue en n p pa ar re ec ce er r, , l ll le en no os s d de e m mu uc ch ha a c co om mi id da a y y f fr ru ut ta al le es s. .
T To od do os s s so on n a am mi ig go os s, , a au un nq qu ue e e en n a al lg gu un no os s t ti ie em mp po os s h hu ub bo o e en ne em mi is st ta ad d y y g gu ue er rr ra a e en nt tr re e e el ll lo os s. . N No o s so on n
t ta an n c ca ar rn ni ic ce er ro os s c co om mo o l lo os s p pa as sa ad do os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . S So on n l lo os s c ca ac ci iq qu ue es s m mu uy y r re eg ga al la ad do os s, ,
m mu uc ch ho o d de e e el ll lo os s ( (a an nt te es s q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en nt tr ra as se en n e en n s su u p pr ro o- - v vi in nc ci ia a) ) a an nd da ab ba an n e en n a an nd da as s y y
h ha am ma ac ca as s. . T Ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s m mu uj je er re es s l la as s c cu ua al le es s p pa ar ra a s se er r i in nd di ia as s s so on n h he er rm mo os sa as s y y t tr ra ae en n s su us s m ma an nt ta as s
d de e a al lg go od d n n g ga al la an na as s c co on n m mu uc ch ha as s p pi in nt tu ur ra as s. . L Lo os s h ho om mb br re es s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s, , y y l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s y y
s se e o o- - r re es s s se e c cu ub br re en n c co on n u un na a m ma an nt ta a l la ar rg ga a, , y y t tr ra ae en n p po or r l la a c ci in nt tu ur ra a m ma au ur re es s c co om mo o l lo os s d de em m s s. . L La as s
m mu uj je er re es s a an nd da an n v ve es st ti id da as s c co om mo o d di ig go o, , t tr ra ae en n l lo os s c ca ab be el ll lo os s m mu uy y p pe ei i- - n na ad do os s, , y y e en n l lo os s c cu ue el ll lo os s m mu uy y
l li in nd do os s c co ol ll la ar re es s d de e p pi ie ez za as s r ri ic ca as s d de e o or ro o, , y y e en n l la as s o or re ej ja as s s su us s z za ar rc ci il ll lo os s, , l la as s v ve en nt ta an na as s d de e l la as s n na ar ri ic ce es s
s se e a ab br re en n p pa ar ra a p po on ne er r u un na as s c co om mo o p pe el lo ot ti ic ca as s d de e o or ro o f fi in no o, , a al lg gu un na as s d de e e es st ta as s s so on n p pe eq qu ue e a as s y y o ot tr ra as s
m ma ay yo or re es s. . T Te en n a an n m mu uc ch ho os s v va as so os s d de e o or ro o l lo os s s se e o or re es s c co on n q qu ue e b be eb b a an n, , y y m ma an nt ta as s, , a as s p pa ar ra a e el ll lo os s
c co om mo o p pa ar ra a s su us s m mu uj je er re es s c ch ha ap pa ad da as s d de e u un na as s p pi ie ez za as s d de e o or ro o h he ec ch ha as s a a m ma a- - n ne er ra a r re ed do on nd da a, , y y o ot tr ra as s
c co om mo o e es st tr re el ll li it ta as s, , y y o ot tr ra as s j jo oy ya as s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s t te e- -

n n a an n d de e e es st te e m me et ta al l. . L Ll la am ma an n a al l d di ia ab bl lo o x xi ij ja ar ra am ma a, , y y a a l lo os s e es sp pa a o ol le es s t ta am ma ar ra ac ca a. . S So on n g gr ra an nd de es s
h he ec ch hi ic ce er ro os s a al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s y y h he er rb bo ol la ar ri io os s. . C Ca as sa an n a a s su us s h hi ij ja as s d de es sp pu u s s d de e e es st ta ar r s si in n s su u v vi ir rg gi in ni id da ad d, ,
y y n no o t ti ie en ne en n p po or r c co os sa a e es st ti im ma ad da a h ha ab be er r l la a m mu uj je er r v vi ir rg ge en n. . C Cu ua an nd do o s se e c ca as sa an n n no o t ti ie en ne en n n ni in ng gu un na a
c ce er re em mo on ni ia a e en n s su us s c ca as sa a- - m mi ie en nt to os s. . C Cu ua an nd do o l lo os s s se e o or re es s s se e m mu ue er re en n e en n u un na a p pa ar rt te e d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a
q qu ue e s se e l ll la am ma a T Ta au uy ya a, , t to om ma an nd do o e el l c cu ue er rp po o l le e p po on ne en n e en n u un na a h ha am ma ac ca a y y a a t to od da as s p pa ar rt te es s p po on ne en n f fu ue eg go o
g gr ra an nd de e, , h ha ac ci ie en nd do o u un no os s h ho oy yo os s, , e en n l lo os s c cu ua al le es s c ca ae e l la a s sa an ng gu ua az za a y y g go or rd du ur ra a q qu ue e s se e d de er rr ri it te e c co on n e el l
c ca al lo or r. . D De es sp pu u s s q qu ue e y ya a e es st t e el l c cu ue er rp po o m me ed di io o q qu ue em ma ad do o, , v vi ie en ne en n l lo os s p pa ar ri ie en nt te es s y y h ha ac ce en n g gr ra an nd de es s
l ll lo or ro os s, , y y a ac ca ab ba ad do os s b be eb be en n s su u v vi in no o, , y y r re ez za an n s su us s s sa al lm mo os s o o b be en nd di ic ci io on ne es s d de ed di ic ca ad da as s a a s su us s d di io os se es s a a
s su u u us so o, , y y c co om mo o l lo o a ap pr re en nd di ie er ro on n d de e s su us s m ma ay yo or re es s. . L Lo o c cu ua al l h he ec ch ho o, , p po on ne en n e el l c cu ue er rp po o e en n- - v vu ue el lt to o e en n
m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e m ma an nt ta as s e en n u un n a at ta a d d, , y y s si in n e en nt te er rr ra ar rl lo o l lo o t ti ie en ne en n a al ll l a al lg gu un no os s a a o os s. . Y Y d de es sp pu u s s
d de e e es st ta ar r b bi ie en n s se ec co o, , l lo o p po on ne en n e en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s q qu ue e h ha ac ce en n d de en nt tr ro o e en n s su us s c ca as sa as s. . E En n l la as s d de em m s s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , m mu ue er rt to o u un n s se e o or r, , h ha ac ce en n e en n l lo os s c ce er rr ro os s a al lt to os s l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s m mu uy y h ho on nd da as s y y d de es sp pu u s s
q qu ue e h ha an n h he e- - c ch ho o g gr ra an nd de es s l ll lo or ro os s, , m me et te en n d de en nt tr ro o a al l d di if fu un nt to o e en nv vu ue el lt to o e en n m mu uc ch ha as s m ma an nt ta as s l la as s m m s s
r ri ic ca as s q qu ue e t ti ie en ne en n, , y y a a u un na a p pa ar rt te e p po on ne en n s su us s a ar rm ma as s, , y y a a o ot tr ra a m mu uc ch ha a c co om mi i- - d da a, , y y g gr ra an nd de es s c c n nt ta ar ro os s
d de e v vi in no o y y s su us s p pl lu um ma aj je es s, , y y j jo oy ya as s d de e o or ro o, , y y a a l lo os s p pi ie es s e ec ch ha an n a al lg gu un na as s m mu uj je er re es s v vi iv va as s, , l la as s m m s s
h he er rm mo os sa as s y y q qu ue er ri id da as s s su uy ya as s, , t te en ni ie en nd do o p po or r c ci ie er rt to o q qu ue e l lu ue eg go o h ha a d de e t to or rn na ar r a a v vi iv vi ir r, , y y a ap pr ro ov ve ec ch ha ar rs se e
d de e l lo o q qu ue e c co on n e el ll lo os s l ll le ev va an n. . N No o t ti ie en ne en n o ob br ra a p po ol l t ti ic ca a n ni i m mu uc ch ha a r ra az z n n. . L La as s a ar rm ma as s q qu ue e u us sa an n s so on n
d da ar rd do os s, , l la an nz za as s, , m ma ac ca an na as s d de e p pa al lm ma a n ne eg gr ra a y y d de e o ot tr ro o p pa al lo o b bl la an nc co o r re ec ci io o q qu ue e e en n a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s s se e
c cr r a a. . C Ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n n no o s se e l la a h ha ab be em mo os s v vi is st to o n ni in ng gu un na a. . C Cu ua an nd do o h ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o, , d di ic ce en n
q qu ue e e es s a as sc cu ur ra as s s si in n l lu um mb br re e, , y y q qu ue e u un no o p pa ar ra a e el ll lo o e es st t s se e a al la ad do o h ha ab bl la a p po or r t to od do os s e el l c cu ua al l d da a l la as s
r re es sp pu ue es st ta a. . L La a t ti ie er rr ra a e en n q qu ue e t ti ie en ne en n a as se en nt ta ad da as s l la as s p po ob bl la ac ci io on ne es s s so on n s si ie er rr ra as s m mu uy y g gr ra an nd de es s s si in n
m mo on nt ta a a a n ni in ng gu un na a. . L La a t ti ie er rr ra a d de en nt tr ro o h ha ac ci ia a e el l p po on ni ie en nt te e h ha ay y u un na a g gr ra an n m mo on nt ta a a a q qu ue e s se e l ll la am ma a C Ci im ma a
y y m m s s a ad de el la an nt te e h ha ac ci ia a l la a m ma ar r A Au us st tr ra al l h ha ay y m mu uc ch ho os s i in nd di io os s y y g gr ra an n- - d de es s p pu ue eb bl lo os s, , d do on nd de e s se e t ti ie en ne e
p po or r c ci ie er rt to o q qu ue e n na ac ce e e el l g gr ra an n r r o o d de el l D Da ar ri i n n. . E Es st ta a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a p po ob bl l y y f fu un nd d e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e
R Ro ob bl le ed do o e en n n no om mb br re e d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , s si ie en nd do o s su u g go ob be er rn na ad do or r y y c ca ap pi it t n n g ge en ne er ra al l d de e t to od da as s e es st ta as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o, , a au un nq qu ue e e es s v ve er rd da ad d, , q qu ue e L Lo or re en nz zo o d de e A Al ld da an na a
t te en ni ie en nt te e g ge en ne er ra al l d de e d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i n no om mb br r e el l c ca ab bi il ld do o, , y y s se e a al l
p po or r a al lc ca al ld de es s a a S Su ue er r d de e N Na ab ba a y y a a M Ma ar rt t n n d de e

A Am mo or ro ot to o, , y y p po or r a al lg gu ua ac ci il l m ma ay yo or r a a R Ru uy y V Ve en ne eg ga as s, , y y e en nv vi i a a R Ro ob bl le ed do o a a p po ob bl la ar r e es st ta a c ci iu ud da ad d, , q qu ue e
v vi il ll la a s se e l ll la am ma a a ah ho or ra a, , y y l le e m ma an nd d q qu ue e l le e p pu us si ie es se e p po or r n no om mb br re e S Sa an nt ta a A An na a d de e l lo os s C Ca ab ba al ll le er ro os s. . A As s
q qu ue e a a L Lo or re en nz zo o d de e A Al ld da an na a s se e p pu ue ed de e a at tr ri i- - b bu ui ir r l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e es st ta a f fu un nd da ac ci i n n d de e A An nc ce er rm ma a p po or r
l la a r ra az z n n s su us so od di ic ch ha a. .


C CA AP P T TU UL LO O X XV VI II I

D De e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y p pu ue eb bl lo os s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a a a l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a y y d de e l la as s
c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll la as s

A AQ QU U D DE EJ JA AR R d de e p pr ro os se eg gu ui ir r p po or r e el l c ca am mi in no o c co om me en nz za ad do o q qu ue e l ll le ev va ab ba a, , y y v vo ol l- - v ve er r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e
A An nt ti io oc ch ha a p pa ar ra a d da ar r r ra az z n n d de el l c ca am mi in no o q qu ue e v va a d de e a al ll l a a l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a, , y y a au un n h ha as st ta a l la a c ci iu ud da ad d d de e
C Ca ar rt ta ag go o. . D Do on nd de e d di ig go o, , q qu ue e s sa al li ie en nd do o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a p pa ar ra a i ir r a a l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a s se e a al ll le eg ga a
a al l r r o o g gr ra an nd de e d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt th ha a q qu ue e e es st t d do oc ce e l le eg gu ua as s d de e e el ll la a, , p pa as sa ad do o e el l r r o o, , q qu ue e p pa ar ra a l lo o p pa as sa ar r
h ha ay y u un na a b ba ar rc ca a, , o o n nu un nc ca a f fa al lt ta an n b ba al ls sa as s o o d de e q qu u h ha ac ce er rl la as s. . H Ha ay y p po oc co os s i in nd di io os s a a l la as s r ri ib be er ra as s d de el l r r o o, ,
y y l lo os s p pu ue eb bl lo os s s so on n p pe eq qu ue e o os s, , p po or rq qu ue e s se e h ha an n r re et ti ir ra ad do o t to o- - d do os s d de el l c ca am mi in no o. . D De es sp pu u s s d de e h ha ab be er r
a an nd da ad do o a al lg gu un na as s j jo or rn na ad da as s, , s se e a al ll le eg ga a a a u un n p pu ue eb bl lo o q qu ue e s so ol l a a s se er r m mu uy y g gr ra an nd de e, , l ll la am m b ba as se e e el l P Pu ue eb bl lo o
L Ll la an no o, , y y c co om mo o e en nt tr ra a- - r ro on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n l la a t ti ie er rr ra a s se e r re et ti ir ra ar ro on n d de en nt tr ro o d de e u un na as s c co or rd di il ll le er ra as s, , q qu ue e
e es st ta ab ba an n d de e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r p po oc co o m m s s d de e d do os s l le eg gu ua as s. . L Lo os s i in nd di io os s s so on n d de e p pe eq qu ue e- - o os s c cu ue er rp po os s, , y y
t ti ie en ne en n a al lg gu un na as s f fl le ec ch ha as s t tr ra a d da as s d de e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e d de e l la a m mo on nt ta a a a d de e l lo os s A An nd de es s p po or rq qu ue e l lo os s n na at tu ur ra al le es s
d de e a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s l la as s t ti ie en ne en n. . S So on n g gr ra an n- - d de es s c co on nt tr ra at ta an nt te es s, , s su u p pr ri in nc ci ip pa al l m me er rc ca ad de er r a a e es s s sa al l. .
A An nd da an n d de es sn nu ud do os s, , s su us s m mu uj je er re es s l lo o m mi is sm mo o, , p po or rq qu ue e n no o t tr ra ae en n s si in no o u un na as s m ma an nt ta as s m mu uy y p pe eq qu ue e a as s
c co on n q qu ue e s se e t ta ap pa an n d de el l v vi ie en nt tr re e h ha as st ta a l lo os s m mu us sl lo os s. . S So on n r ri ic co os s d de e o or ro o, , y y l lo os s r r o os s l ll le ev va an n h ha ar rt to o d de e e es st te e
m me et ta al l. . E En n l la as s d de em m s s c co os st tu um mb br re es s p pa ar re ec ce en n a a s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. . D De es sv vi ia ad do o d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o e es st t o ot tr ro o
q qu ue e s se e l ll la am ma a M Mu ug gi ia a, , d do on nd de e h ha ay y m mu uy y g gr ra an nd de e c ca an nt ti id da ad d d de e s sa al l, , y y m mu uc ch ho os s m me er rc ca ad de er re es s q qu ue e l la a
l ll le ev va an n p pa as sa ad da a l la a c co or rd di i- - l ll le er ra a, , p po or r l la a c cu ua al l t tr ra ae en n m mu uc ch ha a s su um ma a d de e o or ro o, , y y r ro op pa a d de e a al lg go od d n n, , y y o ot tr ra as s
c co os sa as s d de e l la as s q qu ue e e el ll lo os s h ha an n m me en ne es st te er r. . D De e e es st ta a s sa al l, , y y d d n nd de e l la a s sa ac ca an n, , y y c c m mo o l la a l ll le ev va an n a ad de el la an nt te e
s se e t tr ra at ta ar r . . P Pa as sa an nd do o d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o h ha ac ci ia a e el l O Or ri ie en nt te e e es st t e el l v va al ll le e d de e A Ab bu ur rr ra a, , p pa ar ra a i ir r a a l l s se e p pa as sa a
l la a s se er rr ra an n a a d de e l lo os s A An nd de es s m mu uy y f f c ci il lm me en nt te e y y c co on n p po oc ca a m mo on nt ta a a a y y a au un n s si in n t ta ar rd da ar r m m s s q qu ue e u un n d d a a, ,
l la a c cu ua al l d de es sc cu ub br ri im mo os s c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , y y n no o v vi im mo os s m m s s d de e a al lg gu un no os s p pu ue eb bl lo os s
p pe eq qu ue e o os s, , y y

d di if fe er re en nt te es s d de e l lo os s q qu ue e h ha ab b a am mo os s p pa as sa ad do o, , y y n no o t ta an n r ri ic co os s. . C Cu ua an nd do o e en nt tr ra am mo os s e en n e es st te e v va al ll le e d de e
A Ab bu ur rr ra a, , f fu ue e t ta an nt to o e el l a ab bo or rr re ec ci im mi ie en nt to o q qu ue e n no os s t to om ma ar ro on n l lo os s n na at tu u- - r ra al le es s d de e l l, , q qu ue e e el ll lo os s y y s su us s
m mu uj je er re es s s se e a ah ho or rc ca ab ba an n d de e s su us s c ca ab be el ll lo os s o o d de e l lo os s m ma au ur re es s d de e l lo os s r rb bo ol le es s, , y y a au ul ll la an nd do o c co on n g ge em mi id do os s
l la as st ti im me er ro os s d de ej ja ab ba an n a al ll l l lo os s c cu ue er rp po os s, , y y b ba aj ja ab ba an n l la as s n ni im ma as s a a l lo os s i in nf fi ie er rn no os s. . H Ha ay y e en n e es st te e v va al ll le e d de e
A Ab bu ur rr ra a m mu uc ch ha as s l ll la an na ad da as s, , l la a t ti ie er rr ra a e es s m mu uy y f f r rt ti il l, , y y a al lg gu un no os s r r o os s p pa as sa an n p po or r e el ll la a. . A Ad de e- - l la an nt te e s se e v vi io o
u un n c ca am mi in no o a an nt ti ig gu uo o m mu uy y g gr ra an nd de e, , y y o ot tr ro os s p po or r d do on nd de e c co on nt tr ra at ta an n c co on n l la as s n na ac ci io on ne es s q qu ue e e es st t n n a al l
O Or ri ie en nt te e q qu ue e s so on n m mu uc ch ha as s y y g gr ra an nd de es s, , l la as s c cu ua al le es s s sa ab be em mo os s q qu ue e l la as s h ha ay y m m s s p po or r f fa am ma a q qu ue e p po or r
h ha ab be er rl lo o v vi is st to o. . M M s s a ad de el la an nt te e d de el l P Pu ue eb bl lo o L Ll la an no o s se e a al ll le eg ga a a a o ot tr ro o q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e C Ce en nu uf fa ar ra a, , e es s
r ri ic co o, , y y d do on n- - d de e s se e c cr re ee e q qu ue e h ha ay y g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s r ri ic ca as s. . L Lo os s i in nd di io os s s so on n d de e b bu ue en no os s c cu ue er rp po os s, ,
a an nd da an n d de es sn nu ud do os s c co om mo o l lo os s q qu ue e h ha ab be em mo os s p pa as sa ad do o, , y y c co on nf fo or rm ma an n c co on n e el ll lo os s e en n e el l t tr ra aj je e y y e en n l lo o
d de em m s s. . A Ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o q qu ue e s se e l ll la am ma a e el l P Pu ue eb bl lo o B Bl la an nc co o, , y y d de ej ja am mo os s p pa ar ra a i ir r a a l la a v vi il ll la a d de e
A Ar rm ma a e el l r r o o g gr ra an nd de e a a l la a d di ie es st tr ra a m ma an no o. .
O Ot tr ro os s r r o os s m mu uc ch ho o h ha ay y e en n e es st te e c ca am mi in no o, , q qu ue e p po or r s se er r t ta an nt to os s y y n no o t te en ne er r n no om mb br re es s n no o l lo os s p po on ng go o. .
C Ca ab be e C Ce en nu uf fa ar ra a q qu ue ed da a u un n r r o o d de e m mo on nt ta a a a y y d de e m mu uy y g gr ra an n p pe ed dr re er r a a, , p po or r e el l c cu ua al l s se e c ca am mi in na a u un na a
j jo or rn na ad da a, , a a l la a s si in ni ie es st tr ra a m ma an no o e es st t u un na a g gr ra an nd de e y y m mu uy y p po ob bl la ad da a p pr ro ov vi in nc ci ia a, , d de e l lo o c cu ua al l l lu ue eg go o
e es sc cr ri ib bi ir r . . E Es st ta as s r re e- - g gi io on ne es s y y p po ob bl la ac ci io on ne es s e es st tu uv vi ie er ro on n p pr ri im me er ro o p pu ue es st ta as s d de eb ba aj jo o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e
C Ca ar rt ta ag go o y y e en n s su us s l l m mi it te es s, , y y s se e a al la ad do o p po or r s su us s t t r rm mi in no os s h ha as st ta a e el l r r o o g gr ra an nd de e p po or r e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e
R Ro ob bl le ed do o q qu ue e l la a p po ob bl l , , m m s s c co om mo o l lo os s i in nd di io os s s se ea an n t ta an n i in nd d - - m mi it to os s y y e en ne em mi ig go os s d de e s se er rv vi ir r n ni i i ir r a a l la a
c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , m ma an nd de e e el l a ad de el la an nt ta a- - d do o B Be el la al lc c z za ar r g go ob be er rn na ad do or r d de e s su u m ma aj je es st ta ad d q qu ue e s se e
d di iv vi id di ie es se en n l lo os s i in nd di io os s q qu ue e- - d da an nd do o t to od do os s e es st to os s p pu ue eb bl lo os s f fu ue er ra a d de e l lo os s l l m mi it te es s d de e C Ca ar rt ta ag go o, , y y q qu ue e s se e
f fu un nd da as se e e en n e el ll la a u un na a v vi il ll la a d de e e es sp pa a o ol le es s, , l la a c cu ua al l s se e p po ob bl l , , y y f fu ue e e el l f fu un nd da ad do or r M Mi ig gu ue el l M Mu u o oz z e en n
n no om mb br re e d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , s si ie en nd do o s su u g go ob be er rn na ad do or r d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n
d de e B Be el la al lc c z za ar r, , a a o o d de e m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y c cu ua ar re en n- - t ta a y y d do os s. . E Es st tu uv vo o p pr ri im me er ro o p po ob bl la ad da a a a l la a e en nt tr ra ad da a
d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a e en n u un na a s si ie er rr ra a. . Y Y f fu ue e t ta an n c cr ru ue el l l la a g gu ue er rr ra a q qu ue e l lo os s n na at tu ur ra al le es s d di ie er ro on n a a l lo os s
e es sp pa a o o- - l le es s, , q qu ue e p po or r e el ll lo o, , y y p po or r h ha ab be er r p po oc ca a a an nc ch hu ur ra a p pa ar ra a h ha ac ce er r s su us s s se em me en nt te er ra as s y y e es s- - t ta an nc ci ia as s, ,
s se e p pa as s d do os s l le eg gu ua as s o o p po oc co o m m s s d de e a aq qu ue el l s si it ti io o h ha ac ci ia a e el l r r o o g gr ra an nd de e, , y y e es st t v ve ei in nt te e y y t tr re es s l le eg gu ua as s d de e
l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , y y d do oc ce e d de e l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , y y u un na a d de el l r r o o g gr ra an nd de e, , e en n u un na a l ll la am ma ad da a q qu ue e
s se e h ha ac ce e e en nt tr re e d do os s r r o os s p pe eq qu ue e o os s a a m ma an ne er ra a d de e l la ad de er ra a, , c ce er rc ca ad da a d de e g gr ra an nd de es s p pa al lm ma ar re es s d di if fe er re en nt te es s
d de e

l lo os s q qu ue e d de e s su us so o h he e d di ic ch ho o, , p pe er ro o m m s s p pr ro ov ve ec ch ho os so os s, , p po or rq qu ue e s sa ac ca an n d de e l lo o i in nt te e- - r ri io or r d de e l lo os s r rb bo ol le es s
m mu uy y s sa ab br ro os so os s p pa al lm mi it to os s, , y y l la a f fr ru ut ta a q qu ue e e ec ch ha an n t ta am mb bi i n n l lo o e es s, , l la a c cu ua al l q qu ue eb br ra ad da a e en n u un na as s p pi ie ed dr ra as s
s sa ac ca an n l le ec ch he e, , y y a au un n h ha ac ce en n n na at ta a y y m ma an nt te e- - c ca a s si in ng gu ul la ar r, , q qu ue e e en nc ci ie en nd de en n l l m mp pa ar ra as s, , y y a ar rd de e c co om mo o
a ac ce ei it te e. . Y Yo o h he e v vi is st to o l lo o q qu ue e d di ig go o, , y y h he e h he ec ch ho o e en n t to od do o l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a. . E El l s si it ti io o d de e e es st ta a v vi il ll la a s se e t ti ie en ne e
p po or r a al lg go o e en nf fe er rm mo o; ; s so on n l la as s t ti ie er rr ra as s f f r rt ti il le es s q qu ue e n no o h ha ac ce en n m m s s d de e a ap pa al le ea ar r l la a p pa aj ja a, , y y q qu ue e- - m ma ar r l lo os s
c ca a a av ve er ra al le es s, , y y e es st to o h he ec ch ho o, , u un na a h ha an ne eg ga a d de e m ma a z z q qu ue e s si ie em mb br re en n d d c ci ie en nt to o y y m m s s, , y y s si ie em mb br ra an n e el l
m ma a z z d do os s v ve ec ce es s e en n e el l a a o o, , l la as s d de em m s s c co os sa as s t ta am m- - b bi i n n s se e d da an n e en n a ab bu un nd da an nc ci ia a. . T Tr ri ig go o h ha as st ta a a ah ho or ra a
n no o s se e h ha a d da ad do o n ni i h ha an n s se em mb br ra a- - d do o n ni in ng gu un no o, , p pa ar ra a q qu ue e p pu ue ed da a a af fi ir rm ma ar r s si i s se e d da ar r o o n no o. . L La as s m mi in na as s
s so on n r ri ic ca as s, , e en n e el l r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e e es st t u un na a l le eg gu ua a d de e e es st ta a v vi il ll la a m m s s q qu ue e e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s, , p po or r- - q qu ue e
s si i e ec ch ha an n n ne eg gr ro os s, , n no o h ha ab br r d d a a q qu ue e n no o d de en n c ca ad da a u un no o d do os s o o t tr re es s d du uc ca ad do os s a a s su u a am mo o. . E El l t ti ie em mp po o
a an nd da an nd do o, , e el ll la a v ve en nd dr r a a s se er r d de e l la as s r ri ic ca as s t ti ie er rr ra as s d de e l la as s I In nd di ia as s. . E El l r re ep pa ar rt ti im mi ie en nt to o d de e i in nd di io os s q qu ue e p po or r
m mi is s s se er rv vi ic ci io os s s se e m me e d di io o f fu ue e e en n l lo os s t t r rm mi in no os s d de e e es st ta a v vi il ll la a. . B Bi ie en n q qu ui is si ie er ra a q qu ue e h hu ub bi ie er ra a e en n q qu ue e
e ex xt te en nd di ie er ra a l la a p pl lu um ma a a al lg g n n t ta an nt to o, , p pu ue es s t te en n a a p pa ar ra a e el ll lo o r ra az z n n t ta an n j ju us st ta a, , m ma as s l la a c ca al li id da ad d d de e l la as s
c co os sa as s s so ob br re e q qu ue e e el ll la a e es st t f fu un nd da ad da a n no o l lo o c co on ns si ie en nt te e, , y y p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e p po or r- - q qu ue e m mu uc ch ho os s d de e m mi is s
c co om mp pa a e er ro os s l lo os s d de es sc cu ub br ri id do or re es s y y c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s q qu ue e s sa al li im mo os s d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a e es st t n n s si in n i in nd di io os s, , y y
l lo os s t ti ie en ne en n l lo os s q qu ue e h ha an n h ha ab bi id do o p po or r d di in ne er ro os s o o p po or r h ha ab be er r s se eg gu ui id do o a a l lo os s q qu ue e h ha an n g go ob be er rn na ad do o, , q qu ue e
c ci ie er rt to o n no o e es s p pe e- - q qu ue e o o m ma al l. .


C CA AP P T TU UL LO O X XV VI II II I

D De e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a, , y y d de e s su us s c co os st tu um mb br re es s, , y y d de e o ot tr ra as s c co os sa as s n no ot ta ab bl le es s q qu ue e e en n e el ll la a h ha ay y

E ES ST TA A P PR RO OV VI IN NC CI IA A d de e A Ar rm ma a, , d de e d do on nd de e l la a v vi il ll la a t to om m n no om mb br re e, , e es s m mu uy y g gr ra an n- - d de e y y m mu uy y p po ob bl la ad da a, , y y
l la a m m s s r ri ic ca a d de e t to od da as s s su us s c co om ma ar rc ca an na as s, , t ti ie en ne e m m s s d de e v ve ei in n- - t te e m mi il l i in nd di io os s d de e g gu ue er rr ra a ( (l lo os s q qu ue e t te en n a a
c cu ua an nd do o y yo o e es sc cr ri ib b e es st to o, , q qu ue e f fu ue e l la a p pr ri i- - m me er ra a v ve ez z q qu ue e e en nt tr ra am mo os s c cr ri is st ti ia an no os s e es sp pa a o ol le es s e en n e el ll la a) )
e es st to os s s si in n l la as s m mu uj je er re es s y y n ni i o os s. . S Su us s c ca as sa as s s so on n g gr ra an nd de es s y y r re ed do on nd da as s h he ec ch ha as s d de e g gr ra an nd de es s v va ar ra as s y y
v vi ig ga as s, , q qu ue e e em mp pi ie ez za an n d de es sd de e a ab ba aj jo o, , y y s su ub be en n a ar rr ri ib ba a, , h ha as st ta a q qu ue e h he ec ch ho o e en n l lo o a al lt to o d de e l la a c ca as sa a u un n
p pe eq qu ue e o o a ar rc co o r re ed do on nd do o, , f fe en ne ec ce e e el l e en nm ma ad de er ra am mi ie en nt to o, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a e es s d de e p pa aj ja a. . D De en nt tr ro o d de e e es st ta as s
c ca as sa as s h ha ay y m mu uc ch ho os s a ap pa ar rt ta ad do os s, , e en nt to ol ld da ad do os s c co on n e es st te e- -

r ra as s, , t ti ie en ne en n m mu uc ch ho os s m mo or ra ad do or re es s. . L La a p pr ro ov vi in nc ci ia a t te en nd dr r l lo on ng gi it tu ud d d di ie ez z l le eg gu ua as s, , y y l la a l la at ti it tu ud d s se ei is s o o
s si ie et te e, , y y e en n c ci ir rc cu ui it to o d di ie ez z y y o oc ch ho o l le eg gu ua as s p po oc co o m me en no os s, , d de e g gr ra an n- - d de es s y y s sp pe er ra as s s si ie er rr ra as s s si in n
m mo on nt ta a a as s t to od da as s d de e c ca am mp pa a a a. . L Lo os s m m s s v va al ll le es s y y l la ad de e- - r ra as s p pa ar re ec ce en n h hu ue er rt ta as s, , s se eg g n n e es st t n n
p po ob bl la ad da as s y y l ll le en na as s d de e a ar rb bo ol le ed da as s d de e f fr ru ut ta al le es s d de e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , d de e l la as s q qu ue e s su ue el le e h ha ab be er r e en n e es st ta as s
p pa ar rt te es s, , y y d de e o ot tr ra a m mu uy y g gu us s- - t to os sa a l ll la am ma ad da a p pi it ta ah ha ay ya a d de e c co ol lo or r m mo or ra ad da a. . T Ti ie en ne e e es st ta a f fr ru ut ta a t ta al l
p pr ro op pi ie ed da ad d, , q qu ue e e en n c co om mi ie en nd do o d de e e el ll la a, , a au un nq qu ue e n no o s se ea a s si in no o u un na a, , q qu ue er ri ie en nd do o o or ri in na ar r s se e e ec ch ha a l la a o or ri in na a
d de e c co ol lo or r d de e s sa an ng gr re e. . E En n l lo os s m mo on nt te es s t ta am mb bi i n n s se e h ha al ll la a o ot tr ra a f fr ru ut ta a q qu ue e l la a t te en ng go o p po or r m mu uy y s si in ng gu ul la ar r
q qu ue e l ll la am ma an n u uv vi il ll la as s, , p pe eq qu ue e a as s, , y y t ti ie en ne en n u un n o ol lo or r m mu uy y s su ua av ve e. . D De e l la as s s si ie er rr ra as s n na ac ce en n a al lg gu un no os s r r o os s, , y y
u un no o d de e e el ll lo os s q qu ue e n no om mb br ra am mo os s e el l r r o o d de e A Ar rm ma a e es s d de e i in nv vi ie er rn no o t tr ra ab ba aj jo os so o d de e p pa as sa ar r, , l lo os s d de em m s s n no o
s so on n g gr ra an nd de es s. . Y Y c ci ie er rt ta am me en nt te e, , s se eg g n n l la a d di is sp po os si ic ci i n n d de e e el ll lo os s, , y y c cr re eo o q qu ue e p po or r t ti ie em mp po o s se e h ha a d de e
s sa ac ca ar r d de e e es st to os s r r o os s o or ro o c co om mo o e en n V Vi iz zc ca ay ya a h hi ie er rr ro o. . L Lo os s q qu ue e e es st to o l le ey ye er re en n, , y y h hu ub bi ie er re en n v vi is st to o l la a t ti ie er rr ra a
c co om mo o y yo o, , n no o l le es s p pa ar re ec ce er r c co os sa a f fa ab bu ul lo os sa a. . S Su us s l la ab br ra an n- - z za as s t ti ie en ne en n l lo os s i in nd di io os s p po or r l la as s r ri ib be er ra as s d de e
e es st to os s r r o os s, , y y d de e t to od do os s e el ll lo os s u un no os s c co on n o ot tr ro os s s se e d di ie er ro on n s si ie em mp pr re e g gu ue er rr ra a c cr ru ue el l, , y y d di if fi ie er re en n e en n l la as s
l le en ng gu ua as s e en n m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s, , t ta an nt to o q qu ue e c ca as si i e en n c ca ad da a b ba ar rr ri io o y y l lo om ma a h ha ay y l le en ng gu ua a d di if fe er re en nt te e. . E Er ra an n y y
s so on n r ri iq qu u s si im mo os s d de e o or ro o a a m ma ar ra av vi il ll la a, , y y s si i f fu ue er ra an n l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a d de el l j ja ae ez z
d de e l lo os s d de el l P Pe er r , , y y t ta an n d do om m s st ti ic co os s, , y yo o p pr ro om me et to o q qu ue e c co on n s su us s m mi in na as s e el ll lo os s r re en nt ta ar r n n c ca ad da a a a o o m m s s
d de e q qu ui in ni ie en nt to os s m mi il l p pe es so os s d de e o or ro o. . T Ti ie en ne en n o o t te en n a an n d de e e es st te e m me et ta al l m mu uc ch ha as s y y g gr ra an nd de es s j jo oy ya as s, , y y e es s
t ta an n f fi in no o, , q qu ue e e el l d de e m me en no os s l le ey y t ti ie en ne e d di ie ez z y y n nu ue ev ve e q qu ui il la at te es s. .
C Cu ua an nd do o e el ll lo os s i ib ba an n a a l la a g gu ue er rr ra a, , l ll le ev va ab ba an n c co or ro on na as s y y u un na as s p pa at te en na as s e en n l lo os s p pe ec ch ho os s y y m mu uy y l li in nd da as s
p pl lu um ma as s, , y y b br ra az za al le es s y y o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s j jo oy ya as s. . C Cu ua an nd do o l lo os s d de es sc cu ub br ri im mo os s, , l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e
e en nt tr ra am mo os s e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , m me e a ac cu ue er rd do o y yo o, , s se e v vi ie er ro on n i in nd di io os s
a ar rm ma ad do os s d de e o or ro o d de e l lo os s p pi ie es s a a l la a c ca ab be ez za a, , y y s se e l le e q qu ue ed d h ha as st ta a h ho oy y l la a p pa ar rt te e d do on nd de e l lo os s v vi im mo os s p po or r
n no om mb br re e l la a L Lo om ma a d de e l lo os s A Ar rm ma ad do os s. . E En n l la an nz za as s l la ar rg ga as s s so ol l a an n l ll le ev va ar r b ba an nd de er ra as s d de e g gr ra an n v va a- - l lo or r. . L La as s
c ca as sa as s t ti ie en ne en n e en n l lo o l ll la an no o y y p pl la az za as s q qu ue e h ha ac ce en n l la as s l lo om ma as s, , q qu ue e s so on n l lo os s f fe en ne ec ci im mi ie en nt to os s d de e l la as s s si ie er rr ra as s, ,
l la as s c cu ua al le es s s so on n m mu uy y s sp pe er ra as s y y f fr ra ag go os sa as s. . T Ti ie en ne en n g gr ra an nd de es s f fo or rt ta al le ez za as s d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s q qu ue e h he e
d di ic ch ho o, , a ar rr ra an nc ca ad da as s c co on n s su us s r ra a c ce es s y y c ce ep pa as s, , l la as s c cu ua al le es s t to or rn na an n a a p pl la an nt ta ar r e en n h hi il le er ra as s d de e v ve ei in nt te e e en n
v ve ei in nt te e p po or r s su u o or rd de en n y y c co om mp p s s c co om mo o c ca al ll le es s. . E En n m mi it ta ad d d de e e es st ta a f fu ue er rz za a t ti ie en ne en n o o t te en n a an n

c cu ua an nd do o y yo o l lo os s v vi i, , u un n t ta ab bl la ad do o a al lt to o y y b bi ie en n l la ab br ra ad do o d de e l la as s m mi is sm ma as s c ca a a as s c co on n s su u e es sc ca al le er ra a p pa ar ra a
h ha ac ce er r s su us s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XI IX X

D De e l lo os s r ri it to os s y y s sa ac cr ri if fi ic ci io os s q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s t ti ie en ne en n, ,
y y c cu u n n g gr ra an nd de es s c ca ar rn ni ic ce er ro os s s so on n d de el l c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a

L LA AS S A AR RM MA AS S q qu ue e t ti ie en ne en n e es st to os s i in nd di io os s s so on n d da ar rd do os s, , l la an nz za as s, , h ho on nd da as s, , t ti ir ra ad de er ra as s c co on n s su us s e es st t l li ic ca as s, ,
s so on n m mu uy y g gr ra an nd de es s v vo oc ce ea ad do or re es s, , c cu ua an nd do o v va an n a a l la a g gu ue er rr ra a, , l ll le e- - v va an n m mu uc ch ha as s b bo oc ci in na as s y y t ta am mb bo or re es s, , y y
f fl la au ut ta as s, , y y o ot tr ro os s i in ns st tr ru um me en nt to os s. . E En n g gr ra an n m ma an ne er ra a s so on n c ca au ut te el lo os so os s y y d de e p po oc ca a v ve er rd da ad d, , n ni i l la a p pa az z q qu ue e
p pr ro om me et te en n s su us st te en nt ta an n. . L La a g gu ue er rr ra a q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s s se e d di ir r a ad de el la an nt te e e en n s su u t ti ie em mp po o y y
l lu ug ga ar r. . M Mu uy y g gr ra an nd de e e es s e el l d do om mi in ni io o y y s se e o or r o o q qu ue e e el l d de em mo on ni io o e en ne em mi ig go o d de e l la a n na at tu ur ra a h hu um ma an na a, , p po or r
l lo os s p pe ec ca ad do os s d de e e es st ta a g ge en nt te e, , s so ob br re e e el ll lo os s t tu uv vo o p pe er rm mi it ti i n n- - d do ol le e D Di io os s, , p po or rq qu ue e m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s e er ra a
v vi is st to o v vi is si ib bl le em me en nt te e p po or r e el ll lo os s. . E En n a aq qu ue e- - l ll lo os s t ta ab bl la ad do os s t te en n a an n m mu uy y g gr ra an nd de es s m ma an no oj jo os s d de e c cu ue er rd da as s d de e
c ca ab bu uy ya a a a m ma an ne er ra a d de e c cr ri iz zn ne ej ja a, , l la a c cu ua al l n no os s a ap pr ro ov ve ec ch h p pa ar ra a h ha ac ce er r a al lp pa ar rg ga at ta as s, , t ta an n l la ar rg ga as s q qu ue e t te e- -
n n a an n a a m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a b br ra az za as s u un na a d de e e es st ta as s s so og ga as s. . D De e l lo o a al lt to o d de el l t ta ab bl la ad do o a at ta a- - b ba an n l lo os s i in nd di io os s
q qu ue e t to om ma ab ba an n e en n l la a g gu ue er rr ra a p po or r l lo os s h ho om mb br ro os s, , y y d de ej j n nd do ol lo os s c co ol lg ga ad do os s, , y y a a a al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s
s sa ac ca ab ba an n l lo os s c co or ra az zo on ne es s y y l lo os s o of fr re ec c a an n a a s su us s d di io o- - s se es s o o a al l d de em mo on ni io o, , a a h ho on nr ra a d de e q qu ui ie en n s se e h ha ac c a an n
a aq qu ue el ll lo os s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s, , y y l lu ue eg go o s si in n t ta ar rd da ar r m mu uc ch ho o c co om m a an n l lo os s c cu ue er rp po os s d de e l lo os s q qu ue e a as s m ma at ta ab ba an n. . C Ca as sa a
d de e a ad do or ra a- - c ci i n n n no o s se e l le es s h ha a v vi is st to o n ni in ng gu un na a, , m m s s d de e q qu ue e e en n l la as s c ca as sa as s o o a ap po os se en nt to os s d de e l lo os s s se e o or re es s
t te en n a an n u un n a ap po os se en nt to o m mu uy y e es st te er ra ad do o y y a ad de er re ez za ad do o. . E En n P Pa au uc cu ur ra a v vi i y yo o u un no o d de e e es st to os s a ad do or ra at to or ri io os s, ,
c co om mo o a ad de el la an nt te e d di ir r , , e en n l lo o s se ec cr re et to o d de e e el ll lo os s e es st ta ab ba a u un n r re et tr re et te e, , y y e en n l l h ha ab b a a m mu uc ch ho os s i in nc ce en ns sa ar ri io os s
d de e b ba ar rr ro o, , e en n l lo os s c cu ua al le es s e en n l lu ug ga ar r d de e i in nc ci ie en ns so o q qu ue em ma ab ba an n c ci ie er rt ta as s h hi ie er rb ba as s m me en nu ud da as s. . Y Yo o l la as s v vi i e en n l la a
t ti ie er rr ra a d de e u un n s se e o or r d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a l ll la am ma ad do o Y Ya ay yo o, , y y e er ra an n t ta an n m me en nu ud da as s, , q qu ue e c ca as si i n no o s sa a- - l l a an n d de e
l la a t ti ie er rr ra a, , u un na as s t te en n a an n u un na a f fl lo or r m mu uy y n ne eg gr ra a, , y y o ot tr ro os s l la a t te en n a an n b bl la an nc ca a. . E En n e el l o ol lo or r p pa ar re ec c a an n a a
b be er rb be en na a2 2, , y y e es st ta as s c co on n o ot tr ra as s r re es si in na as s q qu ue em ma ab ba an n d de el la an nt te e d de e

2 2. . B Be er rb be en na a. . Y Ye er rv va a c co om m n n q qu ue e n na ac ce e p po or r l lo os s c ca am mp po os s i in nc cu ul lt to os s; ; c co on n e el ll la a s se e h ha az z a an n l la as s c co or ro on na as s
o ob bs si id di io on na al le es s y y c co or ro on na av va an n l lo os s r ro om ma an no os s c co on n e el ll la a l la a e es sp po os sa a y y l la a l ll le ev va av va an n c co on ns si ig go o l lo os s
e em mb ba ax xa ad do or re es s, , e en n s se e a al l d de e q qu ue e a av v a an n d de e s se er r m mi ir ra ad do os s y y g gu ua ar rd da ad do os s. .. .. . ( (C Co ov va ar rr ru ub bi ia as s) ). . V Ve er rb be en na a. .
( (D De el l l la at t. . v ve er rb be en na a) ). . P Pl la an nt ta a h he er rb b c ce ea a a an nu ua al l, , d de e l la a f fa am mi il li ia a d de e l la as s V Ve er rb be en n c ce ea as s, , c co on n

s su us s d do ol lo os s. . Y Y d de es sp pu u s s q qu ue e h ha an n h he ec ch ho o o ot tr ra as s s su up pe er rs st ti ic ci io on ne es s, , v vi ie en ne e e el l d de em mo o- - n ni io o, , e el l c cu ua al l c cu ue en nt ta an n
q qu ue e l le es s a ap pa ar re ec ce e e en n f fi ig gu ur ra a d de e i in nd di io o, , y y l lo os s o oj jo os s m mu uy y r re es s- - p pl la an nd de ec ci ie en nt te es s, , y y a a l lo os s s sa ac ce er rd do ot te es s o o
m mi in ni is st tr ro os s s su uy yo os s d da ab ba a l la a r re es sp pu ue es st ta a d de e l lo o q qu ue e l le e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n y y d de e l lo o q qu ue e q qu ue er r a an n s sa ab be er r. . H Ha as st ta a
a ah ho or ra a e en n n ni in ng gu un na a d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s e es st t n n c cl l r ri ig go os s n ni i f fr ra ai il le es s, , n no o o os sa an n e es st ta ar r, , p po or rq qu ue e l lo os s i in nd di io os s
s so on n t ta an n m ma al lo os s y y c ca ar rn ni ic ce er ro os s, , q qu ue e m mu uc ch ho os s h ha an n c co om mi id do o a a l lo os s s se e o or re es s q qu ue e s so ob br re e e el ll lo os s t te en n a an n
e en nc co om mi ie en nd da a, , a au un nq qu ue e c cu ua an nd do o v va an n a a l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e l lo os s e es sp pa a o o- - l le es s l le es s a am mo on ne es st ta an n q qu ue e d de ej je en n s su us s
v va an ni id da ad de es s y y c co os st tu um mb br re es s g ge en nt t l li ic ca as s, , y y s se e a al ll le e- - g gu ue en n a a n nu ue es st tr ra a r re el li ig gi i n n r re ec ci ib bi ie en nd do o a ag gu ua a d de e
b ba au ut ti is sm mo o, , y y p pe er rm mi it ti i n nd do ol lo o D Di io os s, , a al lg gu un no os s s se e o or re es s d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e e es st ta a g go ob be er rn na ac ci i n n s se e h ha an n
t to or rn na a- - d do o c cr ri is st ti ia an no os s, , y y a ab bo or rr re ec ce en n a al l d di ia ab bl lo o, , y y e es sc cu up pe en n d de e s su us s d di ic ch ho os s y y m ma al ld da ad de es s. . L La a g ge en nt te e d de e
e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a s so on n d de e m me ed di ia an no os s d de e c cu ue er rp po os s, , t to od do os s m mo or re en no os s, , t ta an nt to o q qu ue e e en n l la a c co ol lo or r
t to od do os s l lo os s i in nd di io os s y y i in nd di ia as s d de e e es st ta as s p pa ar rt te es s ( (c co on n h ha ab be er r t ta an nt ta a m mu ul lt ti it tu ud d d de e g ge en nt te es s, , q qu ue e c ca as si i n no o t ti ie en ne e
n n m me er ro o, , y y t ta an n g gr ra an n d di iv ve er r- - s si id da ad d y y l la ar rg gu ur ra a d de e t ti ie er rr ra a) ) p pa ar re ec ce e q qu ue e t to od do os s s so on n h hi ij jo os s d de e u un na a m ma ad dr re e
y y d de e u un n p pa ad dr re e. . L La as s m mu uj je er re es s d de e e es st to os s i in nd di io os s s so on n d de e l la as s f fe ea as s y y s su uc ci ia as s q qu ue e y yo o v vi i e en n t to od da as s a aq qu ue el ll la as s
c co om ma ar rc ca as s. . A An nd da an n e el ll la as s y y e el ll lo os s d de es sn nu ud do os s, , s sa al lv vo o q qu ue e p pa ar ra a c cu ub br ri ir r s su us s v ve er rg g e en nz za as s s se e p po on ne en n
d de el la an nt te e d de e e el ll la as s u un no os s m ma au ur re es s t ta an n a an nc ch ho os s c co om mo o u un n p pa al l- - m mo o, , y y t ta an n l la ar rg go os s c co om mo o p pa al lm mo o y y m me ed di io o, ,
c co on n e es st to o s se e t ta ap pa an n l la a d de el la an nt te er ra a, , l lo o d de em m s s t to od do o a an nd da a d de es sc cu ub bi ie er rt to o. . E En n a aq qu ue el ll la a t ti ie er rr ra a n no o t te en nd dr r n n
l lo os s h ho om mb br re es s d de es se eo o d de e v ve er r l la as s p pi ie er rn na as s a a l la as s m mu uj je er re es s, , p pu ue es s q qu ue e o or ra a h ha ag ga a f fr r o o o o s si ie en nt ta an n c ca a- - l lo or r, ,
n nu un nc ca a l la as s t ta ap pa an n. . A Al lg gu un na as s d de e e es st ta as s m mu uj je er re es s a an nd da an n t tr ra as sq qu ui il la ad da as s, , y y l lo o m mi is s- - m mo o s su us s m ma ar ri id do os s. . L La as s
f fr ru ut ta as s y y m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s q qu ue e t ti ie en ne en n e es s m ma a z z y y y yu uc ca a y y o ot tr ra as s r ra a c ce es s m mu uc ch ha as s y y m mu uy y s sa ab br ro os sa as s, , y y
a al lg gu un na as s g gu ua ay ya ab ba as s, , y y p pa al lt ta as s, , y y p pa al lm ma as s d de e l lo os s p pi ix xi iv va ae es s. .
L Lo os s s se e o or re es s s se e c ca as sa an n c co on n l la as s m mu uj je er re es s q qu ue e m m s s l le es s a ag gr ra ad da an n, , l la a u un na a d de e s st ta as s s se e t ti ie en ne e p po or r l la a
m m s s p pr ri in nc ci ip pa al l. . Y Y l lo os s d de em m s s i in nd di io os s c c s sa an ns se e u un no os s c co on n h hi ij ja as s y y h he er rm ma an na as s d de e o ot tr ro os s s si in n o or rd de en n
n ni in ng gu un na a, , y y m mu uy y p po oc co os s h ha al ll la an n l la as s m mu uj je e- - r re es s v v r rg ge en ne es s. . L Lo os s s se e o or re es s p pu ue ed de en n t te en ne er r m mu uc ch ha as s, , l lo os s
d de em m s s a a u un na a y y a a d do os s y y a a t tr re es s, , c co om mo o t ti ie en ne e l la a p po os si ib bi il li id da ad d. . E En n m mu ur ri i n nd do os se e l lo os s s se e o or re es s o o
p pr ri in nc ci ip pa al le es s, ,
l lo os s e en nt ti ie er rr ra an n d de en nt tr ro o e en n s su us s c ca as sa as s, , o o e en n l lo o a al lt to o d de e l lo os s c ce er rr ro os s, , c co on n l la as s c ce er re em mo o- -

t ta al ll lo o d de e s se ei is s a a o oc ch ho o d de ec c m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a, , e er rg gu ui id do o y y r ra am mo os so o p po or r a ar rr ri ib ba a, , h ho oj ja as s s sp pe er ra as s y y
h he en nd di id da as s, , f fl lo or re es s d de e v va ar ri io os s c co ol lo or re es s, , t te er rm mi in na al le es s y y e en n e es sp pi ig ga as s l la ar rg ga as s y y d de el lg ga ad da as s, , y y f fr ru ut to o s se ec co o c co on n
d do os s o o c cu ua at tr ro o d di iv vi is si io on ne es s y y o ot tr ra as s t ta an nt ta as s s se em mi il ll la as s. . E Es s c co om m n n e en n E Es sp pa a a a. . ( (D DR RA AE E) ). .

n ni ia as s y y l ll lo or ro os s q qu ue e a ac co os st tu um mb br ra an n l lo os s q qu ue e d de e s su us so o h he e d di ic ch ho o. . L Lo os s h hi ij jo os s h he er re ed da an n a a l lo os s p pa ad dr re es s e en n e el l
s se e o or r o o, , y y e en n l la as s c ca as sa as s y y t ti ie er rr ra as s. . F Fa al lt ta an nd do o h hi ij jo o l lo o h he er re ed da a e el l q qu ue e l lo o e es s d de e l la a h he er rm ma an na a y y n no o d de el l
h he er rm ma an no o. . A Ad de el la an nt te e d di ir r l la a c ca au us sa a p po or rq qu ue e e en n l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s h he er re ed da an n l lo os s
s so ob br ri in no os s h hi ij jo os s d de e h he er rm ma an na a y y n no o d de e h he er rm ma an no o, , s se eg g n n y yo o o o a a m mu uc ch ho os s n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll la as s, , q qu ue e e es s
c ca au us sa a q qu ue e l lo os s s se e o or r o os s o o c ca ac ci ic ca az zg go os s s se e h he er re ed de en n p po or r l la a p pa ar rt te e f fe em me en ni in na a y y n no o p po or r l la a m ma as s- - c cu ul li in na a. .
S So on n t ta an n a am mi ig go os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a e es st to os s i in nd di io os s, , q qu ue e s se e h ha a v vi is st to o h ha ab be er r t to om ma ad do o i in nd di ia as s t ta an n
p pr re e a ad da as s q qu ue e q qu ue er r a an n p pa ar ri ir r, , y y c co on n s se er r d de e s su us s m mi is s- - m mo os s v ve ec ci in no os s, , a ar rr re em me et te en n a a e el ll la as s, , y y c co on n g gr ra an n
p pr re es st te ez za a a ab br ri ir rl le es s e el l v vi ie en nt tr re e c co on n s su us s c cu uc ch hi il ll lo os s d de e p pe ed de er rn na al l o o d de e c ca a a a, , y y s sa ac ca ar r l la a c cr ri ia at tu ur ra a, , y y
h ha ab bi ie en nd do o h he ec ch ho o g gr ra an n f fu ue eg go o e en n u un n p pe ed da az zo o d de e o ol ll la a t to os st ta ar rl lo o y y c co om me er rl lo o l lu ue eg go o, , y y a ac ca ab ba ar r d de e m ma at ta ar r a a
l la a m ma ad dr re e y y c co on n l la as s i in nm mu un nd di ic ci ia as s c co om m r rs se el la a c co on n t ta an nt ta a p pr ri is sa a q qu ue e e er ra a c co os sa a d de e e es sp pa an nt to o. . P Po or r l lo os s
c cu ua al le es s p pe ec ca ad do os s y y o ot tr ro os s q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s c co om me et te en n h ha a p pe er rm mi i- - t ti id do o l la a d di iv vi in na a P Pr ro ov vi id de en nc ci ia a, , q qu ue e
e es st ta an nd do o t ta an n d de es sv vi ia ad do os s d de e n nu ue es st tr ra a r re eg gi i n n d de e E Es sp pa a a a, , q qu ue e c ca as si i p pa ar re ec ce e i im mp po os si ib bl le e, , q qu ue e s se e p pu ue ed da a
a an nd da ar r d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a h ha ay ya an n a ab bi ie er rt to o c ca am mi in no os s y y c ca ar rr re er ra as s p po or r l la a m ma ar r t ta an n l la ar rg ga a d de el l O Oc c a an no o, , y y
l ll le eg ga ad do o a a s su us s t ti ie er rr ra as s, , a ad do on nd de e s so ol la am me en nt te e d di ie ez z o o q qu ui in nc ce e c cr ri is st ti ia an no os s q qu ue e s se e h ha al ll la an n j ju un n- - t to os s, ,
a ac co om me et te en n a a m mi il l y y a a d di ie ez z m mi il l d de e e el ll lo os s, , y y l lo os s v ve en nc ce en n y y s su uj je et ta an n. . L Lo o c cu ua al l t ta am m- - b bi i n n c cr re eo o n no o v ve en ni ir r
p po or r n nu ue es st tr ro os s m me er re ec ci im mi ie en nt to os s, , p pu ue es s s so om mo os s t ta an n p pe ec ca ad do or re es s, , s si in no o p po or r q qu ue er re er r D Di io os s c ca as st ti ig ga ar rl lo os s p po or r
n nu ue es st tr ra a m ma an no o, , p pu ue es s p pe er rm mi it te e l lo o q qu ue e s se e h ha ac ce e. . P Pu ue es s v vo ol lv vi ie en nd do o a al l p pr ro op p s si it to o, , e es st to os s i in nd di io os s n no o t ti ie en ne en n
c cr re ee en nc ci ia a a a l lo o q qu ue e y yo o a al lc ca an nc c , , n ni i e en nt ti ie en nd de en n m m s s d de e l lo o q qu ue e p pe er rm mi it te e D Di io os s q qu ue e e el l d de em mo on ni io o l le es s d di ig ga a. .
E El l m ma an nd do o q qu ue e t ti ie en ne en n l lo os s c ca ac ci iq qu ue es s o o s se e o or re es s s so ob br re e e el ll lo os s n no o e es s m m s s q qu ue e l le es s h ha ac ce en n s su us s c ca as sa as s, , y y
l le es s l la ab br ra an n s su us s c ca am mp po os s, , s si in n l lo o c cu ua al l l le es s d da an n m mu uj je er re es s l la as s q qu ue e q qu ui ie er re en n, , y y l le es s s sa ac ca an n d de e l lo os s r r o os s o or ro o, ,
c co on n q qu ue e c co on nt tr ra at ta an n e en n l la as s c co om ma ar rc ca as s. . Y Y e el ll lo os s s se e n no om mb br ra an n c ca ap pi it ta an ne es s e en n l la as s g gu ue er rr ra as s, , y y s se e h ha al ll la an n
c co on n e el ll lo os s e en n l la as s b ba a- - t ta al ll la as s q qu ue e d da an n. . E En n t to od da as s l la as s c co os sa as s s so on n d de e p po oc ca a c co on ns st ta an nc ci ia a. . N No o t ti ie en ne en n v ve er r- -
g g e en nz za a d de e n na ad da a, , n ni i s sa ab be en n q qu u c co os sa a s se ea a v vi ir rt tu ud d, , y y e en n m ma al li ic ci ia as s s so on n m mu uy y a as st tu ut to os s u un no os s p pa ar ra a c co on n
o ot tr ro os s. . A Ad de el la an nt te e d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a a a l la a p pa ar rt te e d de e O Or ri ie en nt te e e es st t l la a m mo on nt ta a a a d de e s su us so o d di ic ch ha a, , q qu ue e s se e
l ll la am ma a d de e l lo os s A An nd de es s, , l ll le en na a d de e g gr ra an nd de es s s si ie er rr ra as s. . P Pa as sa ad da a s st ta a, , d di ic ce en n l lo os s i in nd di io os s q qu ue e e es st t u un n
h he er rm mo os so o v va al ll le e c co on n u un n r r o o q qu ue e p pa as sa a p po or r l l, , a ad do on nd de e ( (s se eg g n n d di ic ce en n e es st to os s n na at tu ur ra al le es s d de e A Ar rm ma a) ) h ha ay y
g gr ra an n r ri iq qu ue ez za a y y m mu uc ch ho os s i in nd di io os s. . P Po or r t to od da as s e es st ta as s p pa ar rt te es s l la as s m mu uj je er re es s p pa ar re en n s si in n p pa ar rt te er ra as s, , y y a au un n p po or r
t to od da as s l la as s m m s s d de e l la as s I In nd di ia as s, , y y e en n p pa ar ri ie en nd do o, , l lu ue eg go o s se e v va an n a a l la av va ar r e el ll la as s m mi is s- -

m ma as s a al l r r o o, , h ha ac ci ie en nd do o l lo o m mi is sm mo o a a l la as s c cr ri ia at tu ur ra as s, , y y o or ra a n ni i m mo om me en nt to o n no o s se e g gu ua ar r- - d da an n d de el l a ai ir re e n ni i
s se er re en no o, , n ni i l le es s h ha ac ce e m ma al l. . Y Y v ve eo o q qu ue e m mu ue es st tr ra an n t te en ne er r m me en no os s d do ol lo or r c ci in nc cu ue en nt ta a d de e e es st ta as s m mu uj je er re es s
q qu ue e q qu ui ie er re en n p pa ar ri ir r, , q qu ue e u un na a s so ol la a d de e n nu ue es st tr ra a n na ac ci i n n. . N No o s s s si i v va a e en n e el l r re eg ga al lo o d de e l la as s u un na as s, , o o e en n
s se er r b be es st ti ia al le es s l la as s o ot tr ra as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX X

D De e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Pa au uc cu ur ra a, , y y d de e s su u m ma an ne er ra a y y c co os st tu um mb br re e

P PA AS SA AD DA A l la a g gr ra an n p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a, , e es st t l lu ue eg go o o ot tr ra a a a q qu ui ie en n d di ic ce en n d de e P Pa au uc cu ur ra a, , q qu ue e t te en n a a c ci in nc co o
o o s se ei is s m mi il l i in nd di io os s, , c cu ua an nd do o l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n e el ll la a e en nt tr ra am mo os s c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o. . D Di if fi ie er re e
e en n l la a l le en ng gu ua a a a l la a p pa as sa ad da a. . L La as s c co os st tu um mb br re es s t to od da as s s so on n u un na as s, , s sa al lv vo o q qu ue e e es st to os s s so on n m me ej jo or r g ge en nt te e y y
m m s s d di is sp pu ue es s- - t to os s, , y y l la as s m mu uj je er re es s t tr ra ae en n u un na as s m ma an nt ta as s p pe eq qu ue e a as s c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n c ci ie er rt ta a p pa ar r- - t te e
d de el l c cu ue er rp po o, , y y e el ll lo os s h ha ac ce en n l lo o m mi is sm mo o. . E Es s m mu uy y f f r rt ti il l e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a p pa ar ra a s se em m- - b br ra ar r m ma a z z y y o ot tr ra as s
c co os sa as s, , n no o s so on n t ta an n r ri ic co os s d de e o or ro o c co om mo o l lo os s q qu ue e q qu ue ed da an n a at tr r s s, , n ni i t ti ie en ne en n t ta an n g gr ra an nd de es s c ca as sa as s, , n ni i e es s
t ta an n f fr ra ag go os sa a d de e s si ie er rr ra as s. . U Un n r r o o c co or rr re e p po or r e el ll la a s si in n o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s a ar rr ro oy yo os s. . J Ju un nt to o a a l la a p pu ue er rt ta a d de el l
p pr ri in nc ci ip pa al l s se e o or r, , q qu ue e h ha ab b a a p po or r n no om mb br re e P Pi im ma an na a, , e es st ta ab ba a u un n d do ol lo o d de e m ma ad de er ra a t ta an n g gr ra an nd de e c co om mo o u un n
h ho om m- - b br re e d de e b bu ue en n c cu ue er rp po o, , t te en n a a e el l r ro os st tr ro o h ha ac ci ia a e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l s so ol l, , y y l lo os s b br ra az zo os s a ab bi ie er rt to os s, ,
c ca ad da a m ma ar rt te es s s sa ac cr ri if fi ic ca ab ba an n d do os s i in nd di io os s a al l d de em mo on ni io o, , e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Pa au uc cu ur ra a, , y y l lo o m mi is sm mo o e en n l la a
d de e A Ar rm ma a, , s se eg g n n n no os s d di ij je er ro on n l lo os s i in nd di io os s, , a au un n- - q qu ue e e es st to os s q qu ue e s sa ac cr ri if fi ic ca ab ba an n s si i l lo o h ha ac c a an n, , t ta am mp po oc co o
a al lc ca an nz zo o s si i s se er r a an n d de e l lo os s m mi is sm mo os s n na at tu ur ra al le es s, , o o d de e l lo os s q qu ue e p pr re en nd d a an n e en n l la a g gu ue er rr ra a. . D De en nt tr ro o d de e l la as s
c ca as sa as s d de e l lo os s s se e o or re es s t ti ie en ne en n d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s q qu ue e d de e s su us so o h he e d di ic ch ho o, , l la as s c cu ua al le es s d de es sp pu u s s d de e
s se ec ca as s e en n e ex xt tr re em mo o s so on n r re ec ci ia as s, , y y h ha ac ce en n u un n c ce er rc ca ad do o c co om mo o j ja au ul la a a an nc ch ha a y y c co or rt ta a y y n no o m mu uy y a al lt ta a t ta an n
r re ec ci ia am me en nt te e a at ta ad da as s, , q qu ue e p po or r n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a l lo os s q qu ue e m me et te en n d de en nt tr ro o s se e p pu ue ed de en n s sa al li ir r. . C Cu ua an nd do o
v va an n a a l la a g gu ue er rr ra a, , l lo os s q qu ue e p pr re en n- - d de en n p p n ne en nl lo os s a al ll l , , y y m m n nd da an nl le es s d da ar r m mu uy y b bi ie en n d de e c co om me er r, , y y d de e q qu ue e
e es st t n n g go or r- - d do os s, , s s c ca an nl lo os s a a s su us s p pl la az za as s q qu ue e e es st t n n j ju un nt to o a a l la as s c ca as sa as s, , y y e en n l lo os s d d a as s q qu ue e h ha ac ce en n
f fi ie es st ta a l lo os s m ma at ta an n c co on n g gr ra an n c cr ru ue el ld da ad d, , y y l lo os s c co om me en n. . Y Yo o v vi i a al lg gu un na as s d de e e es st ta as s j ja au u- - l la as s o o c c r rc ce el le es s e en n
l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a. . Y Y e es s d de e n no ot ta ar r, , q qu ue e c cu ua an nd do o q qu ui ie er re en n m ma at ta ar r a al lg gu un no os s d de e a aq qu ue el ll lo os s
m ma al la av ve en nt tu ur ra ad do os s p pa ar ra a c co om me er r l lo os s h ha ac ce en n h hi in nc ca ar r d de e r ro od di il ll la as s e en n t ti ie er rr ra a, , y y b ba aj ja an nd do o l la a c ca ab be ez za a, , l le e d da an n
j ju un nt to o a al l c co ol lo od dr ri il ll lo o u un n g go ol lp pe e, , d de el l c cu ua al l q qu ue ed da a a at tu ur rd di id do o, , y y n no o h ha ab bl la a n ni i s se e q qu ue ej ja a, , n ni i d di ic ce e m ma al l n ni i b bi ie en n. .
Y Yo o h he e

v vi is st to o l lo o q qu ue e d di ig go o, , h ha ar rt ta as s v ve ec ce es s m ma at ta ar r a a l lo os s i in nd di io os s, , y y n no o h ha ab bl la ar r, , n ni i p pe ed di ir r m mi is se e- - r ri ic co or rd di ia a, , a an nt te es s
a al lg gu un no os s s se e r r e en n c cu ua an nd do o l lo os s m ma at ta an n q qu ue e e es s c co os sa a d de e g gr ra an nd de e a ad d- - m mi ir ra ac ci i n n. . Y Y e es st to o m m s s p pr ro oc ce ed de e d de e
b be es st ti ia al li id da ad d q qu ue e n no o d de e n ni im mo o. . L La as s c ca ab be ez za as s d de e e es st to os s q qu ue e c co om me en n p po on ne en n e en n l lo o a al lt to o d de e l la as s c ca a a as s
g go or rd da as s. . P Pa as sa ad da a e es st ta a p pr ro o- - v vi in nc ci ia a p po or r e el l m mi is sm mo o c ca am mi in no o s se e a al ll le eg ga a a a u un na a l lo om ma a a al lt ta a, , l la a c cu ua al l c co on n s su us s
v ve er r- - t ti ie en nt te es s a a u un na a p pa ar rt te e y y a a o ot tr ra a e es st t p po ob bl la ad da a d de e g gr ra an nd de es s p po ob bl la ac ci io on ne es s o o b ba ar rr ri io os s l lo o a al lt to o d de e e el ll la a. .
C Cu ua an nd do o e en nt tr ra am mo os s l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n e el ll la a, , e es st ta ab ba a m mu uy y p po ob bl la ad da a d de e g gr ra an nd de es s c ca as sa as s. . L Ll l m ma as se e e es st te e
p pu ue eb bl lo o P Po oz zo o, , y y e es s d de e l le en ng gu ua a y y c co os st tu um mb br re es s q qu ue e l lo os s d de e A Ar rm ma a. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XI I

D De e l lo os s i in nd di io os s d de e P Po oz zo o, , y y c cu u n n v va al li ie en nt te es s y y t te em mi id do os s s so on n d de e s su us s c co or rm ma ac ca an no os s

E EN N E ES ST TA A p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po oz zo o h ha ab b a a t tr re es s s se e o or re es s c cu ua an nd do o e en n e el ll la a e en nt tr ra am mo os s c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e
R Ro ob bl le ed do o y y o ot tr ro os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s. . E El ll lo os s y y s su us s i in nd di io os s e er ra an n y y s so on n l lo os s m m s s v va al li ie en nt te es s y y e es sf fo or rz za ad do os s d de e
t to od da as s l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s s su us s v ve ec ci in na as s y y c co om ma ar rc ca an na as s. . T Ti ie en ne en n p po or r u un na a p pa ar rt te e e el l r r o o g gr ra an nd de e, , y y p po or r o ot tr ra a
l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a, , y y l la a d de e P Pi ic ca ar ra a, , d de e l la as s c cu ua al le es s d di ir r l lu ue eg go o. . P Po or r l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e l la a d de e P Pa au u- -
c cu ur ra a q qu ue e y ya a d di ij je e. . E Es st to os s n no o t ti ie en ne en n a am mi is st ta ad d c co on n n ni in ng gu un na a g ge en nt te e d de e l la as s o ot tr ra as s. . S Su u o or ri ig ge en n y y p pr ri in nc ci ip pi io o
f fu ue e ( (a a l lo o q qu ue e e el ll lo os s c cu ue en nt ta an n) ) d de e c ci ie er rt to os s i in nd di io os s q qu ue e e en n l lo os s t ti ie em mp po os s a an nt ti ig gu uo os s s sa al li ie er ro on n d de e l la a
p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a, , l lo os s c cu ua al le es s p pa ar re ec ci i n nd do o- - l le es s l la a d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la a t ti ie er rr ra a d do on nd de e a ah ho or ra a e es s t ta an n
f f r rt ti il l, , l la a p po ob bl la ar ro on n, , y y d de e e el ll lo os s p pr ro oc ce ed de e l lo os s q qu ue e a ah ho or ra a h ha ay y. . S Su us s c co os st tu um mb br re es s y y l le en ng gu ua a e es s c co on nf fo or rm me e
c co on n l lo os s d de e A Ar rm ma a. . L Lo os s s se e o or re es s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s t ti ie en ne en n m mu uy y g gr ra an nd de es s c ca as sa as s r re ed do on nd da as s m mu uy y a al lt ta as s, ,
v vi iv ve en n e en n e el ll la as s d di ie ez z o o q qu ui in nc ce e m mo or ra ad do or re es s, , y y e en n a al lg gu un na as s m me en no os s, , c co om mo o e es s l la a c ca as sa a. . A A l la as s p pu ue er rt ta as s d de e
e el ll la as s h ha ay y g gr ra an nd de es s p pa al li iz za ad da as s y y f fo or rt ta al le ez za as s h he ec ch ha as s d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s y y e en n m me ed di io o d de e e es st ta as s
f fu ue er rz za as s h ha ab b a a g gr ra an nd de es s y y m mu uy y a al lt to os s t ta ab bl la ad do os s e en nt to ol ld da ad do os s d de e e es st te er ra as s, , l la as s c ca a a as s t ta an n e es sp pe es sa as s, , q qu ue e
n ni in ng g n n e es s- - p pa a o ol l d de e l lo os s d de e a a c ca ab ba al ll lo o p po od d a a e en nt tr ra ar r p po or r e el ll la as s. . D De es sd de e l lo o a al lt to o d de el l t ta ab bl la ad do o
a at ta al la ay ya ab ba an n t to od do os s l lo os s c ca am mi in no os s p pa ar ra a v ve er r l lo o q qu ue e p po or r e el ll lo os s v ve en n a a. . P Pi im ma ar ra aq qu ua a s se e l ll la am ma ab ba a e el l p pr ri in nc ci ip pa al l
s se e o or r d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o, , c cu ua an nd do o e en nt tr ra am mo os s e en n l l c co on n R Ro o- - b bl le ed do o. . T Ti ie en ne en n l lo os s h ho om mb br re es s m me ej jo or r
d di is sp po os si ic ci i n n q qu ue e l lo os s d de e A Ar rm ma a, , y y l la as s m mu uj je e- -

r re es s p po or r e el l c co on ns si ig gu ui ie en nt te e s so on n d de e g gr ra an nd de es s c cu ue er rp po os s, , d de e f fe eo os s r ro os st tr ro os s, , a au un nq qu ue e a al l- - g gu un na as s h ha ay y q qu ue e
s so on n h he er rm mo os sa as s, , a au un nq qu ue e y yo o v vi i p po oc ca as s q qu ue e l lo o f fu ue es se en n. .
D De en nt tr ro o e en n l la as s c ca as sa as s d de e l lo os s s se e o or re es s h ha ab b a a e en nt tr ra an nd do o e en n e el ll la a u un na a r re en ng gl le er ra a d de e d do ol lo os s, , q qu ue e t te en n a a
c ca ad da a u un na a q qu ui in nc ce e o o v ve ei in nt te e, , t to od do os s a a l la a h hi il la a t ta an n g gr ra an nd de es s c ca ad da a u un no o c co om mo o u un n h ho om mb br re e, , l lo os s r ro os st tr ro os s
h he ec ch ho os s d de e c ce er ra a c co on n g gr ra an nd de es s v vi is sa aj je es s, , d de e l la a f fo or rm ma a y y m ma an ne er ra a q qu ue e e el l d de em mo on ni io o s se e l le es s a ap pa ar re ec c a a. .
D Di ic ce en n q qu ue e a al lg gu un na as s v ve ec ce es s c cu ua an nd do o p po or r e el ll lo os s e er ra a l ll la am ma ad do o, , s se e e en nt tr ra ab ba a e en n l lo os s c cu ue er rp po os s o o t ta al ll le es s d de e
e es st to os s d do ol lo os s d de e p pa al lo o, , y y d de en nt tr ro o d de e e el ll lo os s r re es sp po on nd d a a. . L La as s c ca ab be ez za as s s so on n d de e c ca al la a- - v ve er ra as s d de e m mu ue er rt to os s. .
C Cu ua an nd do o l lo os s s se e o or re es s s se e m mu ue er re en n, , l lo os s e en nt ti ie er rr ra an n d de en nt tr ro o e en n s su us s c ca as sa as s e en n g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s, ,
m me et ti ie en nd do o e en n e el ll la a g gr ra an nd de es s c c n nt ta ar ro os s d de e s su u v vi in no o h he ec ch ho o d de e m ma a z z, , y y s su us s a ar rm ma as s y y s su u o or ro o. .
A Ad do or rn n n nd do ol lo os s d de e l la as s c co os sa as s m m s s e es st ti im ma ad da as s q qu ue e t ti ie en ne en n, , e en nt te er rr ra an nd do o a a m mu uc ch ha as s m mu uj je er re es s v vi iv va as s c co on n
e el ll lo os s, , s se eg g n n y y d de e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e h ha ac ce en n l lo os s d de em m s s q qu ue e h he e p pa as sa ad do o. . E En n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a m me e
a ac cu ue er rd do o y yo o, , l la a s se eg gu un nd da a v ve ez z q qu ue e p po or r a al ll l p pa as s e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro o- - b bl le ed do o, , q qu ue e f fu ui im mo os s p po or r s su u
m ma an nd da ad do o a a s sa ac ca ar r e en n e el l p pu ue eb bl lo o d de el l s se e o or r Y Ya ay yo o u un n A An nt to on ni io o P Pi im me en nt te el l y y y yo o u un na a s se ep pu ul lt tu ur ra a, , e en n l la a
c cu ua al l h ha al ll la am mo os s m m s s d de e d do os sc ci ie en n- - t ta as s p pi ie ez za as s p pe eq qu ue e a as s d de e o or ro o, , q qu ue e e en n a aq qu ue el ll la a t ti ie er rr ra a l ll la am ma an n
c ch ha ag gu ua al le et ta as s, , q qu ue e s se e p po on ne en n e en n l la as s m ma an nt ta as s, , y y o ot tr ra as s p pa at te en na as s, , y y p po or r h ha ab be er r m ma al l s si im mo o o ol lo or r d de e l lo os s
m mu ue er rt to os s l lo o d de ej ja am mo os s s si in n a ac ca ab ba ar r d de e s sa ac ca ar r l lo o q qu ue e h ha ab b a a. . Y Y s si i l lo o q qu ue e h ha ay y e en n e el l P Pe er r y y e en n e es st ta as s
t ti ie er rr ra as s e en nt te er rr ra ad do o s se e s sa ac ca as se e, , n no o s se e p po od dr r a a e en nu um me er ra ar r e el l v va al lo or r, , s se eg g n n e es s g gr ra an nd de e, , y y e en n t ta an nt to o l lo o
p po on nd de er ro o, , q qu ue e e es s p po oc co o l lo o q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s h ha an n h ha ab bi id do o p pa ar ra a c co om mp pa ar ra ar rl lo o c co on n e el ll lo o. . E Es st ta an nd do o y yo o e en n
e el l C Cu uz zc co o t to om ma an nd do o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de e a al ll l r re el la ac ci i n n d de e l lo os s I In ng ga as s o o d de ec ci ir r q qu ue e P Pa au ul lo o Y Yn ng ga a y y
o ot tr ro os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de ec c a an n q qu ue e s si i t to od do o e el l t te es so or ro o q qu ue e h ha ab b a a e en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y g gu ua ac ca as s q qu ue e s so on n s su us s
t te em mp pl lo os s y y e en n l lo os s e en nt te er rr ra am mi ie en nt to os s s se e j ju un nt ta ar ra a, , q qu ue e h ha ar r a a t ta an n p po oc ca a m me el ll la a l lo o q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s
h ha ab b a an n s sa ac ca ad do o, , c cu ua an n p po oc ca a s se e h ha ar r a a s sa ac ca an nd do o d de e u un na a g gr ra an n v va as si ij ja a d de e a ag gu ua a u un na a g go ot ta a d de e e el ll la a. .
Y Y q qu ue e h ha ac ci ie en nd do o m m s s c cl la ar ra a y y p pa at te en nt te e l la a c co om mp pa ar ra ac ci i n n, , t to om ma ab ba an n u un na a m me e- - d di id da a g gr ra an nd de e d de e m ma a z z, ,
d de e l la a c cu ua al l s sa ac ca an nd do o u un n p pu u o o, , d de ec c a an n: : l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s h ha an n h ha ab bi id do o e es st to o, , l lo o d de em m s s e es st t e en n t ta al le es s
p pa ar rt te es s q qu ue e n no os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s n no o s sa ab be em mo os s d de e e el ll lo o. . A As s q qu ue e g gr ra an nd de es s s so on n l lo os s t te es so or ro os s q qu ue e e en n e es st ta as s
p pa ar rt te es s e es st t n n p pe er rd di id do os s. . Y Y l lo o q qu ue e s se e h ha a h ha ab bi id do o, , s si i l lo os s e es sp pa a o ol le es s n no o l lo o h hu ub bi ie er ra an n h ha ab bi id do o, ,
c ci ie er rt ta am me en nt te e t to od do o e el ll lo o o o l lo o m m s s e es st tu uv vi ie er ra a o of fr re ec ci id do o a al l d di ia ab bl lo o y y a a s su us s t te em mp pl lo os s y y s se ep pu ul lt tu ur ra as s, , d do on nd de e
e en nt te er rr ra ab ba an n s su us s d di if fu un nt to os s, , p po or rq qu ue e e es st to os s i in nd di io os s n no o l lo o q qu ui ie er re en n n ni i l lo o

b bu us sc ca an n p pa ar ra a o ot tr ra a c co os sa a, , p pu ue es s n no o p pa ag ga an n s su ue el ld do o c co on n e el ll lo o a a l la a g ge en nt te e d de e g gu ue er rr ra a, , n ni i m me er rc ca an n
c ci iu ud da ad de es s n ni i r re ei in no os s, , n ni i q qu ui ie er re en n m m s s q qu ue e e en nj ja ae ez za ar rs se e c co on n e el ll lo o, , s si ie en n- - d do o v vi iv vo os s, , y y d de es sp pu u s s q qu ue e s so on n
m mu ue er rt to os s l ll le ev v r rs se el lo o c co on ns si ig go o, , a au un nq qu ue e m me e p pa ar re ec ce e a a m m , , q qu ue e c co on n t to od da as s e es st ta as s c co os sa as s r ra am mo os s
o ob bl li ig ga ad do os s a a l lo os s a am mo on ne es st ta ar r, , q qu ue e v vi i- - n ni ie es se en n a a c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ra a s sa an nt ta a f fe e c ca at t l li ic ca a, , s si in n
p pr re et te en nd de er r s so ol la am me en n- - t te e h he en nc ch hi ir r l la as s b bo ol ls sa as s. . E Es st to os s i in nd di io os s y y s su us s m mu uj je er re es s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s c co om mo o
s su us s c co om ma ar rc ca an no os s, , s so on n g gr ra an nd de es s l la ab br ra ad do or re es s. . C Cu ua an nd do o e es st t n n s se em mb br ra an nd do o o o c ca av va an nd do o l la a t ti ie er rr ra a, , e en n l la a
u un na a m ma an no o t ti ie en ne en n l la a m ma ac ca an na a p pa ar ra a r ro oz za ar r y y e en n l la a o ot tr ra a l la a l la an nz za a p pa ar ra a p pe el le ea ar r. . L Lo os s s se e o or re es s s so on n a aq qu u
m m s s t te em mi id do os s d de e s su us s i in nd di io os s q qu ue e e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s. . H He er r d da an nl le es s e en n e el l s se e o or r o o s su us s h hi ij jo os s, , o o s so ob br ri in no os s
s si i l le es s f fa al lt ta an n h hi ij jo os s. . L La a m ma an ne er ra a q qu ue e t te en n a an n e en n l la a g gu ue er rr ra a e es s, , q qu ue e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Pi ic ca ar ra a q qu ue e e es st t d de e
e es st te e p pu ue e- - b bl lo o d do os s l le eg gu ua as s, , y y l la a d de e P Pa au uc cu ur ra a q qu ue e e es st t l le eg gu ua a y y m me ed di ia a, , y y l la a d de e C Ca ar rr ra ap pa a q qu ue e e es st ta ar r a a
o ot tr ro o t ta an nt to o, , c ca ad da a u un na a d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s t te en n a a m m s s i in nd di io os s q qu ue e s st ta a t tr re es s v ve ec ce es s, , y y c co on n s se er r a as s c co on n
u un no os s y y c co on n o ot tr ro os s, , t te en n a an n g gu ue er rr ra a c cr ru ue el l s si im ma a, , y y t to od do os s l lo os s t te em m a an n, , y y d de es se ea ab ba an n s su u a am mi is st ta ad d. . S Sa al l a an n
d de e s su us s p pu ue eb bl lo os s m mu uc ch ha a c co o- - p pi ia a d de e g ge en nt te e, , d de ej ja an nd do o e en n e el l r re ec ca au ud do o b ba as st ta an nt te e p pa ar ra a s su u d de ef fe en ns sa a, ,
l ll le ev va an nd do o m mu uc ch ho os s i in ns st tr ru um me en nt to os s d de e b bo oc ci in na as s y y t ta am mb bo or re es s y y f fl la au ut ta as s, , i ib ba an n c co on nt tr ra a l lo os s e en ne e- - m mi ig go os s, ,
l ll le ev va an nd do o c co or rd de el le es s r re ec ci io os s p pa ar ra a a at ta ar r l lo os s q qu ue e p pr re et te en nd di ie es se en n d de e e el ll lo os s. . L Ll le e- - g ga an nd do o p pu ue es s a ad do on nd de e
c co om mb ba at te en n c co on n e el ll lo os s, , a an nd da a l la a g gr ri it ta a y y e es st tr ru ue en nd do o m mu uy y g gr ra an nd de e e en nt tr re e u un no os s y y o ot tr ro os s, , y y l lu ue eg go o v vi ie en ne en n
a a l la as s m ma an no os s, , y y m m t ta an ns se e y y p pr r n nd de en n- - s se e, , y y q qu u m me en ns se e l la as s c ca as sa as s. . E En n t to od da as s s su us s p pe el le ea as s s si ie em mp pr re e
f fu ue er ro on n m m s s h ho om mb br re es s e en n n ni im mo o y y e es sf fu ue er rz zo o e es st to os s i in nd di io os s d de e P Po oz zo o, , y y a as s l lo o c co on nf fi ie es sa an n s su us s v ve ec ci in no os s
c co om ma ar rc ca an no os s. . S So on n t ta an n c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a c co om mo o l lo os s d de e A Ar rm ma a, , p po or rq qu ue e y yo o l le es s v vi i
u un n d d a a c co om me er r m m s s d de e c ci ie en n i in nd di io os s y y i in nd di ia as s, , d de e l lo os s q qu ue e h ha ab b a an n m mu ue er rt to o y y p pr re es so o e en n l la a g gu ue er rr ra a. .
A An nd da an nd do o c co on n n no os so ot tr ro os s, , e es st ta an nd do o c co on n- - q qu ui is st ta an nd do o e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r l la as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e P Pi i- - c ca ar ra a y y P Pa au uc cu ur ra a, , q qu ue e s se e h ha ab b a an n r re eb be el la ad do o, , y y f fu ue e P Pe er re eq qu ui it ta a, , q qu ue e a a l la a s sa az z n n e er ra a
s se e o or r e en n e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e P Po oz zo o, , y y e en n l la as s e en nt tr ra ad da as s q qu ue e h hi ic ci im mo os s m ma at ta ar ro on n l lo os s i in nd di io os s q qu ue e h he e d di ic ch ho o, ,
b bu us sc c n nd do ol lo os s e en nt tr re e l la as s m ma at ta as s c co om mo o s si i f fu ue er ra an n c co on ne ej jo os s. . Y Y p po or r l la as s r ri ib be er ra as s d de e l lo os s r r o os s s se e j ju un nt ta ab ba an n
v ve ei in nt te e o o t tr re ei in nt ta a i in nd di io os s d de e s st to os s e en n a al la a, , y y d de eb ba aj jo o d de e l la as s m ma at ta as s y y e en nt tr re e l la as s r ro oc ca as s l lo os s s sa ac ca ab ba an n s si in n
q qu ue e l le es s q qu ue ed da as se e n ni in ng gu un no o. .
E Es st ta an nd do o e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Pa au uc cu ur ra a u un n R Ro od dr ri ig go o A Al lo on ns so o y y y yo o, , y y o ot tr ro os s d do os s c cr ri is st ti ia an no os s, , b ba am mo os s e en n
s se eg gu ui im mi ie en nt to o d de e u un no os s i in nd di io os s, , y y a al l e en nc cu ue en nt tr ro o s sa al li i

u un na a i in nd di ia a d de e l la as s f fr re es sc ca as s y y h he er rm mo os sa as s q qu ue e y yo o v vi i e en n t to od da as s a aq qu ue el ll la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , y y c co om mo o l la a v vi im mo os s, ,
l la a l ll la am ma am mo os s, , l la a c cu ua al l c co om mo o n no os s v vi io o, , c co om mo o s si i v vi ie er ra a e el l d di ia ab bl lo o, , d da an nd do o g gr ri it to os s s se e v vo ol lv vi i a ad do on nd de e
v ve en n a an n l lo os s i in nd di io os s d de e P Po oz zo o, , t te en ni ie en nd do o p po or r m me ej jo or r f fo or rt tu un na a s se er r m mu ue er rt ta a y y c co om mi id da a p po or r e el ll lo os s, , q qu ue e n no o
q qu ue ed da ar r e en n n nu ue es st tr ro o p po od de er r. . Y Y a as s u un no o d de e l lo os s i in nd di io os s q qu ue e a an nd da ab ba an n c co on n n no os so ot tr ro os s c co on nf fe ed de er ra ad do os s e en n
n nu ue es st tr ra a a am mi is st ta ad d, , s si in n q qu ue e l lo o p pu ud di i s se em mo os s e es st to or rb ba ar r, , c co on n g gr ra an n c cr ru ue el ld da ad d l le e d di io o t ta an n g gr ra an n g go ol lp pe e e en n l la a
c ca ab be ez za a, , q qu ue e l la a a at tu ur rd di i l ll le eg ga an nd do o l lu ue eg go o o ot tr ro o c co on n u un n c cu u- - c ch hi il ll lo o d de e P Pe ed de er rn na al l l la a d de eg go ol ll l . . Y Y l la a i in nd di ia a
c cu ua an nd do o s se e f fu ue e p pa ar ra a e el ll lo os s n no o h hi iz zo o m m s s d de e h hi in nc ca ar r l la a r ro od di il ll la a e en n t ti ie er rr ra a y y a ag gu ua ar rd da ar r l la a m mu ue er rt te e, , c co om mo o
s se e l la a d di ie er ro on n, , y y l lu ue eg go o s se e b be eb bi ie er ro on n l la a s sa an ng gr re e, , y y s se e c co om mi ie er ro on n c cr ru ud do o e el l c co or ra az z n n c co on n l la as s e en nt tr ra a- - a as s, ,
l ll le ev v n nd do os se e l lo os s c cu ua ar rt to os s y y l la a c ca ab be ez za a p pa ar ra a c co om me er r l la a n no oc ch he e s si ig gu ui ie en nt te e. .
O Ot tr ro os s d do os s i in nd di io os s v vi i q qu ue e m ma at ta ab ba an n d de e e es st to os s d de e P Pa au uc cu ur ra a, , l lo os s c cu ua al le es s s se e r re e a an n m mu uy y d de e g ga an na a, , c co om mo o
s si i n no o h hu ub bi ie er ra an n e el ll lo os s d de e s se er r l lo os s q qu ue e h ha ab b a an n d de e m mo o- - r ri ir r. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s y y t to od do os s s su us s
v ve ec ci in no os s t ti ie en ne en n e es st te e u us so o d de e c co o- - m me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . Y Y a an nt te es s q qu ue e n no os so ot tr ro os s e en nt tr r s se em mo os s e en n s su us s
t ti ie er rr ra as s, , n ni i l lo os s g ga an n s se em mo os s l lo o u us sa ab ba an n. . S So on n m mu uy y r ri ic co os s d de e o or ro o e es st to os s i in nd di io os s d de e P Po oz zo o, , y y j ju un nt to o a a s su u
p pu ue eb bl lo o h ha ay y g gr ra an nd de es s m mi in na as s d de e o or ro o e en n l la as s p pl la ay ya as s d de el l r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e p pa as sa a p po or r l l. .
A Aq qu u e en n e es st te e l lu ug ga ar r p pr re en nd di i e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r y y s su u c ca ap pi it t n n y y t te en ni ie en nt te e
g ge en ne er ra al l F Fr ra an nc ci is sc co o H He er rn n n nd de ez z G Gi ir r n n a al l m ma ar ri is sc ca al l d do on n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , y y l le e c co or rt t l la a c ca ab be ez za a, , y y
t ta am mb bi i n n h hi iz zo o o ot tr ra as s m mu ue er rt te es s. . Y Y p po or r n no o d da ar r l lu ug ga ar r, , q qu ue e e el l c cu ue er rp po o d de el l M Ma ar ri is sc ca al l f fu ue es se e l ll le ev va ad do o a a l la a
v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a, , l lo o c co om mi ie er ro on n l lo os s i in nd di io os s a a l l, , y y a a l lo os s d de em m s s q qu ue e m ma at ta ar ro on n, , n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e q qu ue e l lo os s
e en nt te er rr ra ar ro on n, , y y q qu ue em ma ar ro on n u un na a c ca as sa a e en nc ci im ma a d de e l lo os s c cu ue er rp po os s, , c co om mo o a ad de el la an nt te e d di ir r e en n l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e
d de e e es st ta a h hi is st to or ri ia a, , d do on nd de e s se e t tr ra at ta an n l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s, , q qu ue e e en n e es st te e r re ei in no o d de el l P Pe er r h ha an n p pa as sa ad do o, , y y
a al ll l l lo o p po od dr r n n v ve er r l lo os s q qu ue e s sa ab be er r l lo o q qu ui is si ie er re en n s sa ac ca ad da a a a l lu uz z. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XI II I

D De e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Pi ic ca ar ra a, , y y d de e l lo os s s se e o or re es s d de e e el ll la a

S SA AL LI IE EN ND DO O d de e P Po oz zo o, , y y c ca am mi in na an nd do o a a l la a p pa ar rt te e d de e O Or ri ie en nt te e, , e es st t s si it tu ua ad da a l la a p pr ro o- - v vi in nc ci ia a d de e P Pi ic ca ar ra a
g gr ra an nd de e y y m mu uy y p po ob bl la ad da a. . L Lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s s se e o or re es s q qu ue e h ha ab b a a e en n e el ll la a c cu ua an nd do o l la a d de es sc cu ub br ri im mo os s s se e
n no om mb br ra ab ba an n, , P Pi ic ca ar ra a, , C Ch hu us sq qu ur ru uq qu ua a, , S Sa an n- -

g gu ui it ta am ma a, , C Ch ha am mb bi ir ri iq qu ua a, , A An nc co or ra a, , A Au up pi ir ri im mi i, , y y o ot tr ro os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s. . S Su u l le en ng gu ua a y y c co os st tu um mb br re es s e es s
c co on nf fo or rm me e c co on n l lo os s d de e P Pa au uc cu ur ra a. . E Ex xt ti i n nd de es se e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a h ha ac ci ia a u un na as s m mo on nt ta a a as s d de e l la as s c cu ua al le es s
n na ac ce en n r r o os s d de e m mu uy y l li in nd da a y y d du ul lc ce e a ag gu ua a. . S So on n r ri ic co os s d de e o or ro o a a l lo o q qu ue e s se e c cr re ee e. . L La a d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la a
t ti ie er rr ra a e es s c co om mo o l la a q qu ue e h ha ab be em mo os s p pa as sa ad do o d de e g gr ra an nd de es s s si ie er rr ra as s, , p pe er ro o l la a m m s s p po ob bl la ad da a, , p po or rq qu ue e t to od da as s
l la as s s si ie er rr ra as s, , y y l la ad de er ra as s, , y y c ca a a ad da as s, , y y v va al ll le es s e es st t n n s si ie em mp pr re e t ta an n l la ab br ra ad da as s, , q qu ue e d da an n g gr ra an n c co on nt te en nt to o y y
p pl la ac ce er r v ve er r t ta an nt ta as s s se em me en nt te er ra as s. . E En n t to od da as s p pa ar rt te es s h ha ay y m mu uc ch ha as s a ar rb bo ol le ed da as s d de e t to od da as s f fr ru ut ta as s. . T Ti ie en ne en n
p po oc ca as s c ca as sa as s, , p po or rq qu ue e c co on n l la a g gu ue er rr ra a l la as s q qu ue em ma an n. . H Ha ab b a a m m s s d de e d di ie ez z o o d do oc ce e m mi il l i in nd di io os s d de e g gu ue er rr ra a, ,
c cu ua an nd do o l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en nt tr ra am mo os s e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a y y a an nd da an n l lo os s i in nd di io os s d de e e el ll la a d de es sn nu ud do os s, , p po or rq qu ue e
e el ll lo os s n ni i s su us s m mu uj je er re es s n no o t tr ra ae en n m m s s d de e p pe eq qu ue e a as s m ma an nt ta as s, , o o m ma au ur re es s c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n l la as s p pa ar rt te es s
v ve er rg go on nz zo os sa as s, , e en n l lo o d de em m s s n ni i q qu ui it ta an n n ni i p po on ne en n a a l lo os s q qu ue e q qu ue ed da an n a at tr r s s, , y y t ti ie en ne en n l la a c co os st tu um mb br re e
q qu ue e e el ll lo os s e en n e el l c co om me er r, , y y e en n b be eb be er r, , y y e en n s se e c ca as sa ar r. . Y Y p po or r e el l c co on ns si ig gu ui ie en nt te e c cu ua an nd do o l lo os s s se e o or re es s y y
p pr ri in nc ci ip pa al le es s m mu ue er re en n, , l lo os s m me et te en n e en n s su us s s se ep pu ul lt tu ur ra as s g gr ra an nd de es s y y m mu uy y h ho on nd da as s b bi ie en n a ac co om mp pa a a ad do os s d de e
m mu u- - j je er re es s v vi iv va as s y y a ad do or rn na ad do os s d de e l la as s c co os sa as s p pr re ec ci ia ad da as s s su uy ya as s, , c co on nf fo or rm me e a a l la a c co os st tu um m- - b br re e g ge en ne er ra al l
d de e l lo os s m m s s i in nd di io os s d de e e es st ta as s p pa ar rt te es s. . A A l la as s p pu ue er rt ta as s d de e l la as s c ca as sa as s d de e l lo os s c ca ac ci iq qu ue es s h ha ay y p pl la az za as s
p pe eq qu ue e a as s t to od da as s c ce er rc ca ad da as s d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s, , e en n l lo o a al lt to o d de e l la as s c cu ua al le es s t ti ie en ne en n c co ol lg ga ad da as s l la as s
c ca ab be ez za as s d de e l lo os s e en ne em mi ig go os s, , q qu ue e e es s c co os sa a t te em me er ro os sa a d de e v ve er rl la a, , s se eg g n n e es st t n n m mu uc ch ha as s y y f fi ie er ra as s c co on n s su us s
c ca ab be el ll lo os s l la ar rg go os s, , y y l la as s c ca ar ra as s p pi in nt ta ad da as s d de e t ta al l m ma an ne er ra a q qu ue e p pa ar re ec ce en n r ro os st tr ro os s d de e d de em mo on ni io os s. . P Po or r l lo o
b ba aj jo o d de e l la as s c ca a a as s h ha ac ce en n u un no os s a ag gu uj je er ro os s, , p po or r d do on nd de e e el l a ai ir re e p pu ue ed de e r re es sp pi ir ra ar r, , c cu ua an nd do o a al lg g n n v vi ie en nt to o
s se e l le ev va an nt ta a, , h ha ac ce en n g gr ra an n s so on ni id do o, , p pa ar re ec ce e m m s si ic ca a d de e d di ia ab bl lo os s. . T Ta am m- - p po oc co o l le es s s sa ab be e m ma al l a a e es st to os s
i in nd di io os s l la a c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , c co om mo o a a l lo os s d de e P Po oz zo o, , p po or r- - q qu ue e c cu ua an nd do o e en nt tr ra am mo os s e en n l l l la a v ve ez z p pr ri im me er ra a
c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , s sa al li ie er ro on n c co on n n no os so ot tr ro os s d de e e es st to os s n na at tu ur ra al le es s d de e P Pi ic ca ar ra a m m s s d de e c cu ua at tr ro o
m mi il l, , l lo os s c cu ua al le es s s se e d di ie er ro on n t ta al l m ma a a a, , q qu ue e m ma at ta ar ro on n y y c co om mi ie er ro on n m m s s d de e t tr re es sc ci ie en nt to os s i in n- - d di io os s. . P Pa as sa ad da a
l la a m mo on nt ta a a a q qu ue e e es st t p po or r e en nc ci im ma a d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a a al l O Or ri ie en nt te e, , q qu ue e e es s l la a c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, ,
a af fi ir rm ma an n q qu ue e h ha ay y u un na a g gr ra an nd de e p pr ro ov vi in nc ci ia a y y v va al ll le e q qu ue e d di ic ce en n l ll la am ma ar rs se e A Ar rb bi i, , m mu uy y p po ob bl la ad da a y y r ri ic ca a. . N No o
s se e h ha a d de es sc cu ub bi ie er rt to o, , n ni i s sa ab be em mo os s m m s s d de e e es st ta a f fa am ma a. . P Po or r l lo os s c ca am mi in no os s t ti ie en ne en n s si ie em mp pr re e e es st to os s i in nd di io os s
d de e P Pi ic ca ar ra a g gr ra an nd de es s p p a as s o o e es st ta ac ca as s d de e p pa al lm ma a n ne eg gr ra a a ag gu ud da as s c co om mo o d de e h hi ie er rr ro o, , p pu ue es s- - t ta as s e en n h ho oy yo os s y y
c cu ub bi ie er rt ta as s s su ut ti il lm me en nt te e c co on n p pa aj ja a o o y ye er rb ba a. . C Cu ua an nd do o l lo os s e es sp pa a o ol le es s y y e el ll lo os s c co on nt ti ie en nd de en n e en n g gu ue er rr ra a, ,
p po on ne en n t ta an nt ta as s, , q qu ue e s se e a an nd da a c co on n g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o

p po or r l la a t ti ie er rr ra a, , y y a as s m mu uc ch ho os s s se e l la as s h ha an n h hi in nc ca ad do o p po or r l la as s p pi ie er rn na as s y y p pi ie es s. . A Al lg gu un no os s d de e e es st to os s i in nd di io os s
t ti ie en ne en n a ar rc co os s y y f fl le ec ch ha as s, , m ma as s n no o h ha ay y e en n e el ll la as s y ye er rb ba a n ni i s se e d da an n m ma a a a a a t ti ir ra ar rl la as s, , p po or r l lo o c cu ua al l n no o
h ha ac ce en n c co on n e el ll la as s d da a o o. . H Ho on nd da as s t ti ie en ne en n c co on n q qu ue e t ti ir ra an n p pi ie ed dr ra as s c co on n m mu uc ch ha a f fu ue er rz za a. . L Lo os s h ho om mb br re es s s so on n
d de e m me ed di ia an no o c cu ue er rp po o, , l la as s m mu uj je er re es s l lo o m mi is sm mo o, , y y a al lg gu un na as s b bi ie en n d di is sp pu ue es st ta as s. . P Pa ar rt ti id do os s d de e e es st ta a
p pr ro ov vi in nc ci ia a h ha ac ci ia a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , s se e v va a a a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a, , q qu ue e n no o e es st t m mu uy y l le ej jo os s, , y y
e es s p po ob bl la ad da a y y m mu uy y r ri ic ca a. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XI II II I

D De e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a, , y y d de e l lo o q qu ue e h ha ay y q qu ue e d de ec ci ir r d de e e el ll la a

L LA A P PR RO OV VI IN NC CI IA A d de e C Ca ar rr ra ap pa a e es st t d do oc ce e l le eg gu ua as s d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , a as se en n- - t ta ad da a e en n u un na as s
s si ie er rr ra as s m mu uy y s sp pe er ra as s r ra as sa as s, , s si in n h ha ab be er r e en n e el ll la as s m mo on nt ta a a a m m s s d de e l la a c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s q qu ue e
p pa as sa a p po or r e en nc ci im ma a. . L La as s c ca as sa as s s so on n p pe eq qu ue e a as s y y m mu uy y b ba aj ja as s h he ec ch ha as s d de e c ca a a as s, , y y l la a c co ob be er rt tu ur ra a d de e
u un no os s c co og go ol ll lo os s d de e o ot tr ra as s c ca a a as s m me en nu u- - d da as s y y d de el lg ga ad da as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s h ha ay y m mu uc ch ha as s e en n a aq qu ue el ll la as s
p pa ar rt te es s. . L La as s c ca as sa as s o o a ap po o- - s se en nt to os s d de e l lo os s s se e o or re es s a al lg gu un no os s s so on n b bi ie en n g gr ra an nd de es s y y o ot tr ro os s n no o. . H Ha ab b a a
c cu ua an nd do o l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en nt tr ra am mo os s c cr ri is st ti ia an no os s e es sp pa a o ol le es s e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a, , c ci in nc co o
e ej je em mp pl la ar re es s. . A Al l m ma ay yo or r y y m m s s g gr ra an nd de e l ll la am ma ab ba an n Y Yr rr ru ua a, , e el l c cu ua al l l lo os s a a o os s p pa as sa ad do os s l le es s h ha ab b a a e en nt tr ra ad do o
e en n e el ll la a p po or r f fu ue er rz za a, , y y c co om mo o h ho om mb br re e p po od de er ro os so o y y t ti ir ra an no o l la a m ma an nd da ab ba a c ca as si i t to od da a. . E En nt tr re e l la as s s si ie er rr ra as s
h ha ay y a al lg gu un no os s v va al ll le ec ce et te es s y y l ll la an no os s m mu uy y p po ob bl la ad do os s y y l ll le en no os s d de e r r o os s y y a ar rr ro oy yo os s, , y y m mu uc ch ha as s f fu ue en nt te es s, , e el l
a ag gu ua a n no o t ta an n d de el lg ga ad da a n ni i s sa ab br ro os sa a c co om mo o l la a d de e l lo os s r r o os s y y f fu ue en nt te es s q qu ue e s se e h ha an n p pa as sa ad do o. . L Lo os s h ho om mb br re es s
s so on n m mu uy y c cr re ec ci id do os s d de e c cu ue er rp po o, , l lo os s r ro os st tr ro os s l la ar rg go os s, , y y l la as s m mu uj je er re es s l lo o m mi is sm mo o y y r ro ob bu us st ta as s. . S So on n
r ri iq qu u s si im mo os s d de e o or ro o, , p po or rq qu ue e t te en n a an n g gr ra an nd de es s p pi ie ez za as s d de e l l m mu uy y f fi in na as s, , y y m mu uy y l li in nd do os s v va as so os s c co on n q qu ue e
b be eb b a an n e el l v vi in no o q qu ue e e el ll lo os s h ha ac ce en n d de el l m ma a z z t ta an n r re ec ci io o, , q qu ue e b be eb bi ie en nd do o m mu uc ch ho o p pr ri iv va a e el l s se en nt ti id do o a a l lo os s
q qu ue e l lo o b be eb be en n. . S So on n t ta an n v vi ic ci io os so os s e en n b be eb be er r, , q qu ue e s se e b be eb be e u un n i in nd di io o d de e u un na a a as se en nt ta ad da a u un na a a ar rr ro ob ba a y y
m m s s, , n no o d de e u un n g go ol lp pe e s si in no o d de e m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s. . Y Y t te en ni ie en nd do o e el l v vi ie en nt tr re e l ll le en no o d de e e es st te e b br re eb ba aj je e, ,
p pr ro ov vo oc ca an n a a v v m mi it to o, , y y l la an nz za an n l lo o q qu ue e q qu ui ie er re en n, , y y m mu uc ch ho os s t ti ie en ne en n c co on n l la a u un na a m ma an no o l la a v va as si ij ja a c co on n
q qu ue e e es st t n n b be eb bi ie en nd do o, , y y c co on n l la a o ot tr ra a e el l m mi ie em mb br ro o c co on n q qu ue e o or ri in na an n. . N No o s so on n m mu uy y g gr ra an nd de es s c co om me ed do or re es s, ,
y y e es st to o d de el l b be eb be er r e es s v vi ic ci io o e en nv ve ej je ec ci id do o e en n c co os st tu um mb br re e, , q qu ue e g ge en ne er ra al lm me en nt te e t ti ie en ne en n t to od do os s l lo os s i in nd di io os s
q qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a s se e h ha an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o e en n e es st ta as s I In nd di ia as s. . S Si i l lo os s s se e o or re es s m mu ue er re en n s si in n

h hi ij jo os s, , m ma an nd da a s su u p pr ri in nc ci ip pa al l m mu uj je er r, , y y a aq qu ue el ll la a m mu ue er rt ta a, , h he er re ed da a e el l s se e o or r o o e el l s so o- - b br ri in no o d de el l m mu ue er rt to o, ,
c co on n q qu ue e h ha a d de e s se er r e el l h hi ij jo o d de e s su u h he er rm ma an na a s si i l la a t ti ie en ne e, , y y s so on n d de e l le en ng gu ua aj je e p po or r s s . . N No o t ti ie en ne en n t te em mp pl lo o
n ni i c ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n, , e el l d de em mo on ni io o h ha a- - b bl la a t ta am mb bi i n n c co on n a al lg gu un no os s d de e e es st to os s i in nd di io os s c co om mo o c co on n l lo os s
d de em m s s. . D De en nt tr ro o d de e s su us s c ca as sa as s e en nt ti ie er rr ra an n d de es sp pu u s s d de e m mu ue er rt to os s a a s su us s d di if fu un nt to os s e en n g gr ra an nd de es s b b v ve ed da as s, ,
q qu ue e p pa ar ra a e el ll lo o h ha ac ce en n, , c co on n l lo os s c cu ua al le es s m me et te en n m mu uj je er re es s v vi iv va as s y y o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s c co o- - s sa as s d de e l la as s
p pr re ec ci ia ad da as s q qu ue e e el ll lo os s t ti ie en ne en n c co om mo o h ha ac ce en n s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. .
C Cu ua an nd do o a al lg gu un no os s d de e e es st to os s i in nd di io os s s se e s si ie en nt te e e en nf fe er rm mo o, , h ha ac ce e g gr ra an nd de es s s sa ac cr ri i- - f fi ic ci io os s p po or r s su u s sa al lu ud d, ,
c co om mo o l lo o a ap pr re en nd di ie er ro on n d de e s su us s p pa as sa ad do os s, , t to od do o d de ed di ic ca ad do o a al l m ma al ld di it to o d de em mo on ni io o, , e el l c cu ua al l ( (p po or r q qu ue er re er rl lo o
D Di io os s p pe er rm mi it ti ir r) ) l le es s h ha ac ce e e en nt te en nd de er r, , l la as s c co os sa as s t to od da as s s se er r e en n s su u m ma an no o, , y y s se er r e el l s su up pe er ri io or r d de e t to od do o. . N No o
p po or rq qu ue e ( (c co om mo o d di ij je e) ) e es st ta as s g ge en nt te es s i ig gn no or re en n, , q qu ue e h ha ay y u un n s so ol lo o D Di io os s h ha ac ce ed do or r d de el l m mu un nd do o, , p po or r- - q qu ue e
e es st ta a d di ig gn ni id da ad d n no o p pe er rm mi it te e e el l p po od de er ro os so o D Di io os s, , q qu ue e e el l d de em mo on ni io o p pu ue ed da a a at tr ri i- - b bu ui ir r a a s s , , l lo o q qu ue e l le e e es s
t ta an n a aj je en no o, , m ma as s e es st to o c cr r e en nl lo o m ma al l y y c co on n g gr ra an nd de es s a ab bu us so os s, , a au un nq qu ue e y yo o a al lc ca an nc c d de e e el ll lo os s m mi is sm mo os s
q qu ue e a a t ti ie em mp po os s e es st t n n m ma al l c co on n e el l d de em mo o- - n ni io o, , y y q qu ue e l lo o a ab bo or rr re ec ce en n, , c co on no oc ci ie en nd do o s su us s m me en nt ti ir ra as s y y
f fa al ls se ed da ad de es s, , m ma as s c co om mo o p po or r s su us s p pe ec ca ad do os s l lo os s t te en ng ga a t ta an n s su uj je et to os s a a s su u v vo ol lu un nt ta ad d, , n no o d de ej ja ab ba an n d de e
e es st ta ar r e en n l la as s p pr ri is si io on ne es s d de e s su u e en ng ga a o o c ci ie eg go os s e en n s su u c ce eg gu ue ed da ad d c co om mo o l lo os s g ge en nt ti il le es s, , y y o ot tr ra as s g ge en nt te es s d de e
m m s s s sa ab be er r y y e en nt te en nd di im mi ie en nt to o q qu ue e e el ll lo os s, , h ha as st ta a q qu ue e l la a l lu uz z d de e l la a p pa al la a- - b br ra a d de el l s sa ac cr ro o e ev va an ng ge el li io o e en nt tr re e
e en n l lo os s c co or ra az zo on ne es s d de e e el ll lo os s. . Y Y l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s q qu ue e e en n e es st ta as s I In nd di ia as s a an nd du uv vi ie er re en n, , p pr ro oc cu ur re en n s si ie em mp pr re e d de e
a ap pr ro ov ve ec ch ha ar r c co on n d do oc ct tr ri in na a a a e es st ta as s g ge en nt te es s, , p po or rq qu ue e h ha ac ci i n nd do ol lo o d de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a, , n no o s s c c m mo o l le es s i ir r , ,
c cu ua an n- - d do o l lo os s i in nd di io os s y y e el ll lo os s p pa ar re ez zc ca an n e en n e el l j ju ui ic ci io o u un ni iv ve er rs sa al l a an nt te e e el l a ac ca at ta am mi ie en nt to o d di iv vi i- - n no o. . L Lo os s
s se e o or re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s s se e c ca as sa an n c co on n s su us s s so ob br ri in na as s y y a al lg gu un no os s c co on n s su us s h he er rm ma an na as s, , y y t ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s
m mu uj je er re es s. . L Lo os s i in nd di io os s q qu ue e m ma at ta an n t ta am mb bi i n n l lo os s c co o- - m me en n c co om mo o l lo os s d de em m s s. . C Cu ua an nd do o v va an n a a l la a g gu ue er rr ra a
l ll le ev va an n t to od do os s m mu uy y r ri ic ca as s p pi ie ez za as s d de e o or ro o, , y y e en n s su us s c ca ab be ez za as s g gr ra an nd de es s c co or ro on na as s, , y y e en n l la as s m mu u e ec ca as s
g gr ru ue es so os s b br ra az za al le es s t to od do o d de e o or ro o, , l ll le ev va an n a ad de el la an nt te e d de e s s g gr ra an nd de es s b ba an nd de er ra as s m mu uy y p pr re ec ci ia ad da as s. . Y Yo o v vi i u un na a
q qu ue e d di ie er ro on n e en n p pr re es se en nt te e a al l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e e en nt tr ra am mo os s c co on n l l e en n s su u
p pr ro ov vi in nc ci ia a, , q qu ue e p pe es s t tr re es s m mi il l y y t ta an nt to os s p pe es so os s, , y y u un n v va as so o d de e o or ro o t ta am mb bi i n n l le e d di ie er ro on n, , q qu ue e v va al li i
d do os sc ci ie en nt to os s n no ov ve en nt ta a. . Y Y o ot tr ra as s d do os s c ca ar rg ga as s d de e e es st te e m me et ta al l e en n j jo oy ya as s d de e m mu uc ch ha as s m ma an ne er ra as s. . L La a
b ba an nd de er ra a e er ra a u un na a m ma an nt ta a l la ar rg ga a y y a an ng go os st ta a p pu ue es st ta a e en n u un na a v va ar ra a, , l ll le en na a d de e u un na as s p pi ie ez za as s d de e o or ro o
p pe eq qu ue e a as s a a m ma an ne e- - r ra a d de e e es st tr re el ll la as s, , y y o ot tr ra as s c co on n t ta al ll le e r re ed do on nd do o. . E En n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a h ha ay y t ta am mb bi i n n

m mu uc ch ho os s f fr ru ut ta al le es s, , y y a al lg gu un no os s v ve en na ad do os s, , y y g gu ua ad da aq qu ui in na aj je es s, , y y o ot tr ra as s c ca az za as s, , y y o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s
m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s y y r ra a c ce es s c ca am mp pe es st tr re es s g gu us st to os sa as s p pa ar ra a c co om me er r. . S Sa al li id do os s d de e e el ll la a p pa as sa am mo os s a a l la a
p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a, , d do on nd de e e es st t a as se en nt ta ad da a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o. . H Ha ay y d de e l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a a a
e el ll la a v ve ei in nt te e y y d do os s l le eg gu ua as s. . E En nt tr re e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a y y l la a d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a e es st t u un n v va al ll le e m mu uy y
g gr ra an nd de e d de es sp po ob bl la a- - d do o, , d de e d do on nd de e e er ra a s se e o or r s st te e t ti ir ra an no o q qu ue e h he e d di ic ch ho o, , l ll la am ma ad do o Y Yr rr ru ua a, , q qu ue e m ma an n- -
d da ab ba a e en n C Ca ar rr ra ap pa a. . F Fu ue e m mu uy y g gr ra an nd de e l la a g gu ue er rr ra a q qu ue e s su us s s su uc ce es so or re es s y y l l t tu uv vi ie er ro on n c co on n l lo os s n na at tu ur ra al le es s
d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a, , p po or r l lo os s c cu ua al le es s h hu ub bi ie er ro on n a al l f fi in n d de e d de ej ja ar r s su u p pa at tr ri ia a, , y y c co on n l la as s m ma a a as s q qu ue e t tu uv vo o s se e
e en nt tr r e en n e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar rr ra ap pa a. . H Ha ay y f fa am ma a q qu ue e t ti ie en ne e g gr ra an nd de es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s d de e s se e o or re es s q qu ue e
e es st t n n e en nt te er rr ra ad do os s e en n l l. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XI IV V

D De e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a, , y y d de e l la as s c co os st tu um mb br re es s
d de e l lo os s s se e o or re es s d de e e el ll la a, , y y d de e l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o y y q qu ui i n n f fu ue e e el l f fu un nd da ad do or r

L LA A P PR RO OV VI IN NC CI IA A d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a t te er rn n q qu ui in nc ce e l le eg gu ua as s d de e l lo on ng gi it tu ud d y y d di ie ez z d de e l la at ti it tu ud d, , d de es sd de e e el l r r o o
g gr ra an nd de e h ha as st ta a l la a m mo on nt ta a a a n ne ev va ad da a d de e l lo os s A An nd de es s, , t to od do o e el ll lo o m mu uy y p po ob bl la ad do o, , y y n no o e es s t ti ie er rr ra a t ta an n
s sp pe er ra a n ni i f fr ra ag go os sa a c co om mo o l la a p pa as sa ad da a. . H Ha ay y m mu uy y g gr ra an nd de es s y y e es sp pe es so os s c ca a a av ve er ra al le es s, , t ta an nt to o q qu ue e n no o s se e
p pu ue ed de e a an nd da ar r p po or r e el ll lo os s, , s si in no o e es s c co on n m mu uy y g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o, , p po or rq qu ue e t to od da a e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a y y s su us s r r o os s
e es st t n n l ll le en no os s d de e e es st to os s c ca a a av ve er ra al le es s. . E En n n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e d de e l la as s I In nd di ia as s n no o h he e v vi is st to o n ni i o o d do o, , a ad do on nd de e
h ha ay ya a t ta an nt ta a m mu ul lt ti it tu ud d d de e c ca a a as s c co om mo o e en n e el ll la a, , p pe er ro o q qu ui is so o D Di io os s n nu ue es s- - t tr ro o s se e o or r, , q qu ue e s so ob br ra as se en n a aq qu u
l la as s c ca a a as s p po or rq qu ue e l lo os s m mo or ra ad do or re es s n no o t tu uv vi ie es se en n m mu uc ch ho o t tr ra ab ba aj jo o e en n h ha ac ce er r s su us s c ca as sa as s. . L La a s si ie er rr ra a
n ne ev va ad da a, , q qu ue e e es s l la a c co or rd di il ll le er ra a g gr ra an nd de e d de e l lo os s A An nd de es s, , e es st t s si ie et te e l le eg gu ua as s d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e e es st ta a
p pr ro ov vi in nc ci ia a. .
E En n l lo o a al lt to o d de e e el ll la a e es st t u un n v vo ol lc c n n, , q qu ue e c cu ua an nd do o h ha ac ce e c cl la ar ro o, , e ec ch ha a d de e s s g gr ra an n- - d de e c ca an nt ti id da ad d d de e
h hu um mo o, , y y n na ac ce en n d de e e es st ta a s si ie er rr ra a m mu uc ch ho os s r r o os s, , q qu ue e r ri ie eg ga an n t to od da a l la a t ti ie er rr ra a. . L Lo os s m m s s p pr ri in nc ci ip pa al le es s s so on n e el l
r r o o d de e T Ta ac cu ur ru um mb bi i, , e el l d de e l la a C Ce eg gu ue e, , e el l q qu ue e p pa as sa a p po or r j ju un nt to o a a l la a c ci iu ud da ad d, , y y o ot tr ro os s q qu ue e n no o s se e p po od dr r n n
c co on nt ta ar r, , s se eg g n n s so on n m mu u- - c ch ho os s, , e en n t ti ie em mp po o d de e i in nv vi ie er rn no o c cu ua an nd do o v vi ie en ne en n c cr re ec ci id do os s, , t ti ie en ne en n s su us s p pu ue en nt te es s
h he ec ch ha as s d de e c ca a a as s a at ta ad da as s f fu ue er rt te em me en nt te e c co on n b be ej ju uc co os s r re ec ci io os s a a r rb bo ol le es s q qu ue e h ha ay y d de e u un na a p pa ar rt te e d de e l lo os s
r r o os s a a o ot tr ra a. . S So on n t to od do os s m mu uy y r ri ic co os s d de e o or ro o, , e es st ta an nd do o y yo o e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d e el l a a o o p pa as sa ad do o d de e m mi il l y y
q qu ui in ni ie en nt ta as s y y c cu ua ar re en nt ta a y y s si ie et te e a a o os s, , s se e s sa ac ca ar ro on n

e en n t tr re es s m me es se es s m m s s d de e q qu ui in nc ce e m mi il l p pe es so os s, , y y e el l q qu ue e m m s s c cu ua ad dr ri il ll la a t te en n a a e er ra a t tr re es s o o c cu ua at tr ro o n ne eg gr ro os s
y y a al lg gu un no os s i in nd di io os s. . P Po or r d do on nd de e v vi ie en ne en n e es st to os s r r o os s s se e h ha ac ce en n a al l- - g gu un no os s v va al ll le es s, , a au un nq qu ue e c co om mo o h he e d di ic ch ho o
s so on n d de e c ca a a av ve er ra al le es s, , y y e en n e el ll lo os s h ha ay y m mu u- - c ch ho os s r rb bo ol le es s d de e f fr ru ut ta as s, , d de e l la as s q qu ue e s su ue el le e h ha ab be er r e en n e es st ta as s
p pa ar rt te es s, , y y g gr ra an nd de es s p pa al l- - m ma ar re es s d de e l lo os s P Pi ix xi iv va ae es s. .
E En nt tr re e e es st to os s r r o os s h ha ay y f fu ue en nt te es s d de e a ag gu ua a s sa al lo ob br re e, , q qu ue e e es s c co os sa a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a d de e v ve er r d de el l a ar rt te e c co om mo o
s sa al le en n p po or r m mi it ta ad d d de e l lo os s r r o os s, , y y p pa ar ra a p po or r e el ll lo o d da ar r g gr ra ac ci ia as s a a D Di io os s n nu ue es st tr ro o s se e o or r. . A Ad de el la an nt te e h ha ar r
c ca ap p t tu ul lo o p po or r s s d de e e es st ta as s f fu ue en nt te es s, , p po or rq qu ue e e es s c co os sa a m mu uy y d de e n no ot ta ar r. . L Lo os s h ho om mb br re es s s so on n b bi ie en n
d di is sp pu ue es st to os s, , d de e b bu ue en no os s r ro os st tr ro os s, , l la as s m mu uj je er re es s l lo o m mi is sm mo o y y m mu uy y a am mo or ro os sa as s. . L La as s c ca as sa as s q qu ue e t ti ie en ne en n
s so on n p pe eq qu ue e a as s, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a d de e h ho oj ja a d de e c ca a a as s. . H Ha ay y m mu uc ch ha as s p pl la an nt ta as s d de e f fr ru ut ta as s y y o ot tr ra as s c co os sa as s q qu ue e
l lo os s e es sp pa a o ol le es s h ha an n p pu ue es st to o a as s d de e E Es sp pa a a a c co om mo o d de e l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a. . L Lo os s s se e o or re es s s so on n e en n e ex xt tr re em mo o
r re eg ga al la ad do os s, , t ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s m mu uj je er re es s, , y y s so on n t to od do os s l lo os s d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a a am mi ig go os s y y c co on nf fe ed de er ra ad do os s. .
N No o c co om me en n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , s si i n no o e es s p po or r m mu uy y g gr ra an n f fi ie es st ta a, , y y l lo os s s se e o or re es s s so ol la am me en nt te e e er ra an n m mu uy y r ri ic co os s
d de e o or ro o, , d de e t to od da as s l la as s c co os sa as s q qu ue e p po or r l lo os s o oj jo os s e er ra an n v vi is st ta as s, , t te en n a an n e el ll lo os s h he ec ch ho os s j jo oy ya as s d de e o or ro o y y m mu uy y
g gr ra an nd de es s v va as so os s c co on n q qu ue e b be eb b a an n d de e s su u v vi in no o. . U Un no o v vi i y yo o q qu ue e d di io o u un n c ca a- - c ci iq qu ue e l ll la am ma ad do o T Ta ac cu ur ru um mb bi i a al l
c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o q qu ue e c ca ab b a a e en n l l d do os s a az zu um mb br re es s d de e a ag gu ua a, , o ot tr ro o d di io o e es st te e m mi is sm mo o c ca ac ci iq qu ue e a a
M Mi ig gu ue el l M Mu u o oz z m ma ay yo or r y y m m s s r ri ic co o. . L La as s a ar rm ma as s q qu ue e t ti ie en ne en n s so on n l la an nz za as s y y d da ar rd do os s, , y y u un na as s e es st t l li ic ca as s
q qu ue e a ar rr ro oj ja an n d de e r ro od de eo o, , c co on n e el ll la as s u un na as s t ti ir ra ad de er ra as s q qu ue e e es s m ma al la a a ar rm ma a. . S So on n e en nt te en nd di i- - d do os s y y a av vi is sa ad do os s, ,
y y a al lg gu un no os s m mu uy y g gr ra an nd de es s h he ec ch hi ic ce er ro os s. . J J n nt ta an ns se e a a h ha ac ce er r f fi ie es st ta as s e en n s su us s s so ol la ac ce es s, , d de es sp pu u s s q qu ue e h ha an n
v ve en ni id do o, , h h c ce en ns se e u un n e es sc cu ua ad dr r n n d de e m mu uj je er re es s a a u un na a p pa ar rt te e, , y y o ot tr ro o a a o ot tr ra a, , y y l lo o m mi is sm mo o l lo os s h ho om mb br re es s, ,
y y l lo os s m mu uc ch ha ac ch ho os s n no o e es st t n n p pa ar ra ad do os s, , q qu ue e t ta am mb bi i n n l lo o h ha ac ce en n, , y y a ar rr re em me et te en n u un no o a a o ot tr ro o d di ic ci ie en nd do o c co on n
u un n s so on ne et te e: : b ba at ta at ta ab ba at ti i, , b ba at ta at ta ab ba at ti i, , q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r e ea a j ju ug gu ue em mo os s. . Y Y a as s c co on n t ti ir ra ad de er ra as s y y v va ar ra as s
s se e c co om mi ie en nz za a e el l j ju ue eg go o, , q qu ue e d de es sp pu u s s s se e a ac ca ab ba a c co on n h he er ri id da as s d de e m mu uc ch ho os s, , y y m mu ue er rt te es s d de e a al lg gu un no os s. . D De e
s su us s c ca ab be el ll lo os s h ha ac ce en n g gr ra an nd de es s r ro od de el la as s, , q qu ue e l ll le ev va an n c cu ua an nd do o v va an n a a l la a g gu ue er rr ra a a a p pe el le ea ar r. . H Ha a s si id do o g ge en nt te e
m mu uy y i in nd d m mi it ta a y y t tr ra ab ba a- - j jo os sa a d de e c co on nq qu ui is st ta ar r, , h ha as st ta a q qu ue e s se e h hi iz zo o j ju us st ti ic ci ia a d de e l lo os s c ca ac ci iq qu ue es s a an nt ti ig gu uo os s, ,
a au un n- - q qu ue e p pa ar ra a m ma at ta ar r a al lg gu un no os s n no o h hu ub bo o m mu uc ch ha a, , p pu ue es s t to od do o e er ra a s so ob br re e s sa ac ca ar rl le es s e es st te e n ne eg gr ro o o or ro o, , y y
p po or r o ot tr ra as s c ca au us sa as s q qu ue e s se e c co on nt ta ar r n n e en n s su u l lu ug ga ar r. . C Cu ua an nd do o s sa al l a an n a a s su us s f fi ie es st ta as s y y p pl la ac ce er re es s e en n a al lg gu un na a
p pl la az za a, , j ju un nt t b ba an ns se e t to od do os s i in nd di io os s, , y y d do os s d de e e el ll lo os s c co on n d do os s t ta am mb bo or re es s h ha ac c a an n s so on n, , d do on nd de e t to om ma an nd do o
o ot tr ro o l la a d de el la an nt te er ra a c co om mi ie en nz za an n

a a d da an nz za ar r y y b ba ai il la ar r, , a al l c cu ua al l t to od do os s s si ig gu ue en n, , y y l ll le ev va an nd do o c ca ad da a u un no o l la a v va as si ij ja a d de el l v vi in no o e en n l la a m ma an no o, ,
p po or rq qu ue e b be eb be er r, , b ba ai il la ar r, , c ca an nt ta ar r t to od do o l lo o h ha ac ce en n e en n u un n t ti ie em mp po o. . S Su us s c ca an nt ta ar re es s s so on n r re ec ci it ta ar r a a s su u u us so o l lo os s
t tr ra ab ba aj jo os s p pr re es se en nt te es s y y r re ec co on nt ta ar r l lo os s s su uc ce es so os s p pa as sa ad do os s d de e s su us s m ma ay yo or re es s. . N No o t ti ie en ne en n c cr re ee en nc ci ia a
n ni in ng gu un na a, , h ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo o- - n ni io o d de e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e l lo os s d de em m s s. .
C Cu ua an nd do o e es st t n n e en nf fe er rm mo os s s se e b ba a a an n m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , e en n e el l c cu ua al l t ti ie em mp po o c cu ue en nt ta an n e el ll lo os s m mi is sm mo os s, ,
q qu ue e v ve en n v vi is si io on ne es s e es sp pa an nt ta ab bl le es s. . Y Y p pu ue es s t tr ra at to o d de e e es st ta a m ma at te er ri ia a, , d di ir r a aq qu u l lo o q qu ue e e en n e el l a a o o p pa as sa ad do o
d de e c cu ua ar re en nt ta a y y s se ei is s e en n e es st ta a p pr ro ov vi in n- - c ci ia a d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a. . A Al l t ti ie em mp po o q qu ue e e el l v vi is so or rr re ey y B Bl la as sc co o N N e ez z
V Ve el la a a an nd da ab ba a e en n- - v vu ue el lt to o e en n l la as s a al lt te er ra ac ci io on ne es s c ca au us sa ad da as s p po or r G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o y y s su us s c co on ns so or rt te es s, , v vi in no o
u un na a g ge en ne er ra al l p pe es st ti il le en nc ci ia a p po or r t to od do o e el l r re ei in no o d de el l P Pe er r , , l la a c cu ua al l c co om me en nz z d de e m m s s a ad de el la an nt te e d de el l C Cu uz zc co o, ,
y y c cu un nd di i t to od da a l la a t ti ie er rr ra a, , d do on nd de e m mu ur ri ie er ro on n g ge en nt te es s s si in n c cu ue en nt to o. . L La a e en nf fe er rm me ed da ad d e er ra a, , q qu ue e d da ab ba a u un n
d do ol lo or r d de e c ca ab be ez za a y y a ac cc ci id de en nt te e d de e c ca al le en nt tu ur ra a m mu uy y r re ec ci io o y y l lu ue eg go o s se e p pa as sa ab ba a e el l d do ol lo or r d de e l la a c ca ab be ez za a a al l
o o d do o i iz zq qu ui ie er r- - d do o, , y y a ag gr ra av va ab ba a t ta an nt to o e el l m ma al l, , q qu ue e n no o d du ur ra ab ba an n l lo os s e en nf fe er rm mo os s s si in no o d do os s o o t tr re es s d d a as s. .
V Ve en ni id da a p pu ue es s l la a p pe es st ti il le en nc ci ia a a a e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a e es st t u un n r r o o c ca as si i m me ed di ia a l le eg gu ua a d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e
C Ca ar rt ta ag go o, , q qu ue e s se e l ll la am ma a d de e C Co on ns so ot ta a, , y y j ju un nt to o a a l l e es st t u un n p pe e- - q qu ue e o o l la ag go o, , d do on nd de e h ha ac ce en n s sa al l d de e
a ag gu ua a d de e u un n m ma an na an nt ti ia al l q qu ue e e es st t a al ll l . . Y Y e es st ta an n- - d do o j ju un nt ta as s m mu uc ch ha as s i in nd di ia as s h ha ac ci ie en nd do o s sa al l p pa ar ra a l la as s
c ca as sa as s d de e s su us s s se e o or re es s, , v vi ie er ro on n u un n h ho om mb br re e a al lt to o d de e c cu ue er rp po o, , e el l v vi ie en nt tr re e r ra as sg ga ad do o y y s sa ac ca ad da as s l la as s t tr ri ip pa as s
y y l la as s i in n- - m mu un nd di ic ci ia as s y y c co on n d do os s n ni i o os s d de e b br ra az zo os s, , e el l c cu ua al l l ll le eg ga ad do o a a l la as s i in nd di ia as s, , l le es s d di ij jo o: : Y Yo o o os s
p pr ro om me et to o, , q qu ue e t te en ng go o q qu ue e m ma at ta ar r a a t to od da as s l la as s m mu uj je er re es s d de e l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s y y a a t to od da as s l la as s m m s s d de e
v vo os so ot tr ra as s, , y y f fu ue es se e l lu ue eg go o. . L La as s i in nd di ia as s y y i in nd di io os s c co om mo o e er ra a d de e d d a a, , n no o m mo os st tr ra ar ro on n t te em mo or r n ni in ng gu un no o, ,
a an nt te es s c co on nt ta ar ro on n e es st te e c cu ue en nt to o r ri i n nd do os se e, , c cu ua an nd do o v vo ol lv vi ie er ro on n a a s su us s c ca as sa as s. . E En n o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o d de e u un n
v ve ec ci in no o q qu ue e s se e l ll la am ma a G Gi ir ra al ld do o G Gi il l E Es st to op pi i n n v vi ie er ro on n e es st ta a m mi is sm ma a f fi ig gu ur ra a e en nc ci im ma a d de e u un n c ca ab ba al ll lo o, , y y
q qu ue e c co or rr r a a p po or r t to od da as s l la as s s si ie er rr ra as s y y m mo on nt ta a a as s c co om mo o u un n v vi ie en nt to o. . D Do on nd de e a a p po oc co os s d d a as s l la a p pe es st ti il le en nc ci ia a
y y m ma al l d de el l o o d do o d di io o d de e t ta al l m ma an ne er ra a, , q qu ue e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la a g ge en nt te e d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a f fa al lt t , , y y a a l lo os s
e es sp pa a o ol le es s s se e l le es s m mu ur ri ie er ro on n s su us s i in nd di ia as s d de e s se er rv vi ic ci io o, , q qu ue e p po oc ca as s o o n ni in ng gu un na a q qu ue ed da ar ro on n, , s si in n l lo o c cu ua al l
a an nd da ab ba a u un n e es sp pa an nt to o, , q qu ue e l lo os s m mi is sm mo os s e es sp pa a o ol le es s p pa ar re ec c a a e es st ta ar r a as so om mb br ra ad do os s y y t te em me er ro os so os s. . M Mu uc ch ha as s
i in n- - d di ia as s y y m mu uc ch ha ac ch ho os s a af fi ir rm ma ab ba an n, , q qu ue e v vi is si ib bl le em me en nt te e v ve e a an n m mu uc ch ho os s i in nd di io os s d de e l lo os s q qu ue e y ya a e er ra an n
m mu ue er rt to os s. . B Bi ie en n t ti ie en ne e e es st ta a g ge en nt te e e en nt te en nd di im mi ie en nt to o d de e p pe en ns sa ar r q qu ue e h ha ay y e en n e el l h ho om mb br re e m m s s q qu ue e
c cu ue er rp po o m mo or rt ta al l, , n no o t ti ie en ne en n t ta am mp po oc co o q qu u s se ea a n ni i- -

m ma a s si in no o a al lg gu un na a t tr ra an ns sf fi ig gu ur ra ac ci i n n q qu ue e e el ll lo os s p pi ie en ns sa an n. . Y Y c cr re ee en n q qu ue e l lo os s c cu ue er rp po os s t to od do os s h ha an n d de e
r re es su uc ci it ta ar r. . P Pe er ro o e el l d de em mo on ni io o l le es s h ha ac ce e e en nt te en nd de er r q qu ue e s se er r e en n p pa ar rt te e q qu ue e e el ll lo os s h ha an n d de e t te en ne er r p pl la ac ce er r y y
d de es sc ca an ns so o, , p po or r l lo o c cu ua al l l le es s e ec ch ha an n e en n l la as s s se ep pu ul l- - t tu ur ra as s m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e s su u v vi in no o y y m ma a z z, , p pe es sc ca ad do o, ,
y y o ot tr ra as s c co os sa as s , , y y j ju un nt ta am me en n- - t te e c co on n e el ll lo os s s su us s a ar rm ma as s, , c co om mo o q qu ue e f fu ue es se en n p po od de er ro os sa as s p pa ar ra a l lo os s l li ib br ra ar r
d de e l la as s p pe en na as s i in nf fe er rn na al le es s. . E Es s c co os st tu um mb br re e e en nt tr re e e el ll lo os s q qu ue e m mu ue er rt to os s l lo os s p pa ad dr re es s h he er re ed da an n l lo os s h hi ij jo os s, , y y
f fa al lt ta an nd do o h hi ij jo o, , e el l s so ob br ri in no o h hi ij jo o d de e l la a h he er rm ma an na a. . T Ta am mb bi i n n a an nt ti ig gu ua a- - m me en nt te e n no o e er ra an n n na at tu ur ra al le es s e es st to os s
i in nd di io os s d de e Q Qu ui im mb ba ay ya a, , p pe er ro o m mu uc ch ho os s t ti ie em mp po os s h ha a q qu ue e s se e e en nt tr ra ar ro on n e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a, , m ma at ta an nd do o a a
t to od do os s l lo os s n na at tu ur ra al le es s, , q qu ue e n no o d de eb b a an n s se er r p po oc co os s, , s se eg g n n l lo o d da an n a a e en nt te en nd de er r l la as s m mu uc ch ha as s l la ab br ra an nz za as s, ,
p pu ue es s t to o- - d do os s a aq qu ue el ll lo os s b br ra av vo os s c ca a a av ve er ra al le es s p pa ar re ec ce e h ha ab be er r s si id do o p po ob bl la ad do o y y l la ab br ra ad do o, , y y l lo o m mi is sm mo o l la as s
p pa ar rt te es s d do on nd de e h ha ay y m mo on nt te e, , q qu ue e h ha ay y r rb bo ol le es s t ta an n g gr ru ue es so os s c co om mo o d do os s b bu ue ey ye es s, , y y o ot tr ro os s m m s s, , d do on nd de e
s se e v ve e q qu ue e s so ol l a a s se er r p po ob bl la ad do o, , p po or r d do on nd de e y yo o c co on n- - j je et tu ur ro o h ha ab be er r g gr ra an n c cu ur rs so o d de e t ti ie em mp po o, , q qu ue e e es st to os s
i in nd di io os s p po ob bl la ar ro on n e en n e es st ta as s I In n- - d di ia as s. . E El l t te em mp pl le e d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a e es s m mu uy y s sa an no o, , a ad do on nd de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s
v vi iv ve en n m mu uc ch ho o y y c co on n p po oc ca as s e en nf fe er rm me ed da ad de es s, , n ni i c co on n f fr r o o, , n ni i c co on n c ca al lo or r. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XV V

E En n q qu ue e s se e p pr ro os si ig gu ue e e el l c ca ap p t tu ul lo o p pa as sa ad do o s so ob br re e l lo o q qu ue e t to oc ca a a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o y y a a s su u
f fu un nd da ac ci i n n, ,
y y d de el l a an ni im ma al l l ll la am ma ad do o c ch hu uc ch ha a

C CO OM MO O E ES ST TO OS S c ca a a av ve er ra al le es s q qu ue e h he e d di ic ch ho o s se ea an n t ta an n c ce er rr ra ad do os s y y e es sp pe es so os s, , t ta an nt to o q qu ue e s si i u un n h ho om mb br re e
n no o s su up pi ie es se e l la a t ti ie er rr ra a, , s se e p pe er rd de er r a a p po or r e el ll lo os s, , p po or rq qu ue e n no o a at ti i- - n na ar r a a a a s sa al li ir r, , s se eg g n n s so on n g gr ra an nd de es s, ,
e en nt tr re e e el ll lo os s h ha ay y m mu uc ch ha as s y y m mu uy y a al lt ta as s c ce ei ib ba as s n no o p po oc co o a an nc ch ha as s y y d de e m mu uc ch ha as s r ra am ma as s, , y y o ot tr ro os s r rb bo ol le es s
d de e d di iv ve er rs sa as s m ma an ne er ra as s, , q qu ue e p po or r n no o s sa ab be er r l lo os s n no om mb br re es s, , n no o l lo os s p po on ng go o. . E En n l lo o i in nt te er ri io or r d de e e el ll lo os s o o d de e
a al lg gu un no os s h ha ay y g gr ra an nd de es s c cu ue ev va as s y y c co on nc ca av vi id da ad de es s d do on nd de e c cr r a an n d de en nt tr ro o a ab be ej ja as s, , y y f fo or rm ma an nd do o e el l p pa an na al l s se e
s sa ac ca a t ta an n s si in ng gu ul la ar r m mi ie el l c co om mo o l la a d de e E Es sp pa a a a. . U Un na as s a ab be ej ja as s h ha ay y q qu ue e s so on n p po oc co o m ma ay yo or re es s q qu ue e
m mo os sq qu ui it to os s, , j ju un nt to o a a l la a a ab be er rt tu ur ra a d de el l p pa an na al l d de es sp pu u s s q qu ue e l lo o t ti ie en ne en n b bi ie en n c ce er rr ra ad do o, , s sa al le e u un n c ca a u ut to o
q qu ue e p pa ar re ec ce e c ce er ra a c co om mo o d de e m me ed di io o d de ed do o p po or r d do on nd de e e en nt tr ra an n l la as s a ab be ej ja as s a a h ha ac ce er r s su u l la ab bo or r c ca ar rg ga ad da as s
l la as s a al li ic ca as s [ [a al li it ta as s] ] d de e a aq qu ue el ll lo o q qu ue e c co og ge en n d de e l la a f fl lo or r. . L La a m mi ie el l d de e s st ta as s e es s m mu uy y r ra al la a y y a al lg go o a ag gr ra a y y
s sa ac ca ar r n n d de e c ca ad da a c co ol lm me en na a p po oc co o m m s s q qu ue e u un n c cu ua ar rt ti il ll lo o d de e m mi ie el l. .

O Ot tr ro o l li in na aj je e h ha ay y d de e e es st ta as s a ab be ej ja as s, , q qu ue e s so on n p po oc co o m ma ay yo or re es s n ne eg gr ra as s, , p po or rq qu ue e l la as s q qu ue e h he e d di ic ch ho o s so on n
b bl la an nc ca as s. . E El l a ab be er rt tu ur ra a q qu ue e s st ta as s t ti ie en ne en n p pa ar ra a e en nt tr ra ar r e en n e el l r r- - b bo ol l e es s d de e c ce er ra a r re ev vu ue el lt ta a c co on n c ci ie er rt ta a
m mi ix xt tu ur ra a, , q qu ue e e es s m m s s d du ur ra a q qu ue e p pi ie ed dr ra a. . L La a m mi ie el l e es s s si in n c co om mp pa ar ra ac ci i n n m me ej jo or r q qu ue e l la a p pa as sa ad da a, , y y h ha ay y
c co ol lm me en na a q qu ue e t ti ie en ne e m m s s d de e t tr re es s a az zu um mb br re es s. . O Ot tr ra as s a ab be ej ja as s h ha ay y, , q qu ue e s so on n m ma ay yo or re es s q qu ue e l la as s d de e
E Es sp pa a a a, , p pe er ro o n ni in ng gu un na a d de e e el ll la as s p pi ic ca a, , m ma as s d de e c cu ua an nt to o v vi ie en nd do o q qu ue e s sa ac ca an n l la a c co ol lm me en na a c ca ar r- - g ga an n
s so ob br re e e el l q qu ue e c co or rt ta a e el l r rb bo ol l a ap pe eg g n nd do os se el le e a a l lo os s c ca ab be el ll lo os s y y b ba ar rb ba as s. . D De e l la as s c co ol lm me en na as s d de e e es st ta as s
a ab be ej ja as s g gr ra an nd de es s h ha ay y a al lg gu un na a q qu ue e t ti ie en ne e m m s s d de e m me ed di ia a a ar rr ro o- - b ba a, , y y e es s m mu uc ch ho o m me ej jo or r q qu ue e t to od da as s l la as s
o ot tr ra as s, , a al lg gu un na as s d de e s st ta as s s sa aq qu u y yo o, , a au un nq qu ue e m m s s v vi i s sa ac ca ar r a a u un n P Pe ed dr ro o d de e V Ve el la as sc co o v ve ec ci in no o d de e
C Ca ar rt ta ag go o. . H Ha ay y e en n e es st ta a p pr ro ov vi in n- - c ci ia a s si in n l la as s f fr ru ut ta as s d di ic ch ha as s o ot tr ra a q qu ue e s se e l ll la am ma a c ca ay ym mi it to o t ta an n g gr ra an nd de e
c co om mo o d du ur ra az z- - n no o, , n ne eg gr ro o d de e d de en nt tr ro o t ti ie en ne en n u un no os s c cu ue es sq qu ui iz zi it to os s m mu uy y p pe eq qu ue e o os s, , y y u un na a l le ec ch he e q qu ue e s se e
a ap pe eg ga a a a l la as s b ba ar rb ba as s y y m ma an no os s, , q qu ue e s se e t ta ar rd da a h ha ar rt to o e en n t ti ir ra ar r. . O Ot tr ra a f fr ru ut ta a h ha ay y q qu ue e s se e l ll la am ma a c ci ir ru ue el la as s, ,
m mu uy y s sa ab br ro os sa as s. . H Ha ay y t ta am mb bi i n n a ag gu ua ac ca at te es s, , g gu ua ab ba as s, , y y g gu ua a- - y ya ab ba as s, , y y a al lg gu un na as s t ta an n a ag gr ra as s c co om mo o
l li im mo on ne es s, , d de e b bu ue en n o ol lo or r, , y y s sa ab bo or r. . C Co om mo o l lo os s c ca a a av ve er ra al le es s s so on n t ta an n e es sp pe es so os s, , h ha ay y m mu uc ch ha as s a al li im ma a a as s
p po or r e en nt tr re e e el ll lo os s, , y y g gr ra an n- - d de es s l le eo on ne es s, , y y t ta am mb bi i n n h ha ay y u un n a an ni im ma al l q qu ue e e es s c co om mo o u un na a p pe eq qu ue e a a
r ra ap po os sa a, , l la a c co ol la a l la ar rg ga a y y l lo os s p pi ie es s c co or rt to os s, , d de e c co ol lo or r p pa ar rd da a, , l la a c ca ab be ez za a t ti ie en ne e c co om mo o z zo or rr ra a. . V Vi i u un na a v ve ez z
u un na a d de e s st ta as s, , l la a c cu ua al l t te en n a a s si ie et te e h hi ij jo os s y y e es st ta ab ba an n j ju un nt to o a a e el ll la a, , y y c co om mo o s si in nt ti i r ru ui id do o a ab br ri i u un na a
b bo ol ls sa a q qu ue e n na at tu ur ra a l le e p pu us so o e en n l la a m mi is sm ma a b ba ar rr ri ig ga a y y t to om m c co on n g gr ra an n p pr re es st te ez za a a a l lo os s h hi ij jo os s, , h hu uy ye en nd do o
c co on n m mu uc ch ha a l li ig ge er re ez za a, , d de e u un na a m ma an ne er ra a q qu ue e y yo o m me e e es sp pa an nt t d de e s su u p pr re es st te ez za a, , s si ie en nd do o t ta an n p pe eq qu ue e a a y y
c co or rr re er r c co on n t ta an n g gr ra an n c ca ar rg ga a, , y y q qu ue e a an nd du uv vi ie es se e t ta an nt to o. . L Ll la am ma an n a a e es st te e a an ni im ma al l c ch hu uc ch ha a. . H Ha ay y u un na as s
c cu ul le e- - b br ra as s p pe eq qu ue e a as s d de e m mu uc ch ha a p po on nz zo o a a y y c ca an nt ti id da ad d d de e v ve en na ad do os s, , y y a al lg gu un no os s c co on ne e- - j jo os s, , y y m mu uc ch ho os s
g gu ua as sa aq qu ui in na aj je es s, , q qu ue e s so on n p po oc co os s m ma ay yo or re es s q qu ue e l li ie eb br re es s y y t ti ie en ne en n b bu ue en na a c ca ar rn ne e y y s sa ab br ro os sa a p pa ar ra a
c co om me er r. . Y Y o ot tr ra as s m mu uc ch ha as s c co os sa as s h ha ay y q qu ue e d de ej jo o d de e c co on nt ta ar r, , p po or rq qu ue e m me e p pa ar re ec ce e q qu ue e s so on n m me en nu ud da as s. . L La a
c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o e es st t a as se en nt ta ad da a e en n u un na a l lo om ma a l ll la an na a e en nt tr re e d do os s a ar rr ro oy yo os s p pe eq qu ue e o os s s si ie et te e l le eg gu ua as s
d de el l r r o o g gr ra an nd de e d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , y y c ce er rc ca a d de e o ot tr ro o p pe eq qu ue e o o, , d de el l a ag gu ua a d de el l c cu ua al l b be eb be en n l lo os s e es sp pa a o ol le es s. .
E Es st te e r r o o t ti ie en ne e s si ie em mp pr re e p pu ue en nt te e d de e l la as s c ca a a as s g go or rd da as s q qu ue e h ha ab be em mo os s c co on nt ta ad do o. . L La a c ci iu ud da ad d a a u un na a
p pa ar rt te e y y a a o ot tr ra a t ti ie en ne e m mu uy y d di if fi ic cu ul lt to os sa as s s sa a- - l li id da as s, , y y m ma al lo os s c ca am mi in no os s, , p po or rq qu ue e e en n t ti ie em mp po o d de e i in nv vi ie er rn no o
s so on n l lo os s l lo ob bo os s g gr ra an n- - d de es s. . L Ll lu ue ev ve e t to od do o l lo o m m s s d de el l a a o o, , y y c ca ae en n a al lg gu un no os s r ra ay yo os s y y h ha ac ce e g gr ra an nd de es s
r re el l m m- - p pa ag go os s. . E Es st t t ta an n b bi ie en n g gu ua ar rd da ad da a e es st ta a c ci iu ud da ad d, , q qu ue e b bi ie en n s se e p pu ue ed de e t te en ne er r c ci ie er rt to o

q qu ue e n no o l la a h hu ur rt te en n a a l lo os s q qu ue e e en n e el ll la a v vi iv ve en n. . D Di ig go o e es st to o p po or rq qu ue e h ha as st ta a e es st ta ar r d de en nt tr ro o e en n l la as s c ca as sa as s n no o
l la a v ve en n, , e el l f fu un nd da ad do or r d de e e el ll la a f fu ue e e el l m mi is sm mo o c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le e- - d do o q qu ue e p po ob bl l l la as s d de em m s s q qu ue e
h he em mo os s p pa as sa ad do o e en n n no om mb br re e d de e s su u m ma aj je es st ta ad d d de el l e em mp pe er ra ad do or r d do on n C Ca ar rl lo os s n nu ue es st tr ro o s se e o or r, , s si ie en nd do o
g go ob be er rn na ad do or r d de e t to od da as s e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o, , a a o o d de el l s se e o or r d de e
m mi il l q qu ui i- - n ni ie en nt to os s y y c cu ua ar re en nt ta a a a o os s. . L Ll l m ma as se e C Ca ar rt ta ag go o, , p po or rq qu ue e t to od do os s l lo os s m m s s d de e l lo os s p po ob bl la ad do or re es s y y
c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s q qu ue e c co on n R Ro ob bl le ed do o s se e h ha al ll la ar ro on n, , h ha ab b a am mo os s s sa al li i- - d do o d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , y y p po or r e es st to o s se e l le e
d di io o e es st te e n no om mb br re e. . Y Ya a q qu ue e h he e l ll le eg ga ad do o a a e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , p pa as sa ar r d de e a aq qu u a a d da ar r r ra az z n n d de el l
g gr ra an nd de e y y e es sp pa ac ci io os so o v va al ll le e, , d do on nd de e e es st t a as se en nt ta ad da a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , y y l la a d de e P Po op pa ay y n n d do on nd de e s se e
c ca am mi in na a p po or r l lo os s c ca a a av ve er ra al le es s, , h ha as st ta a s sa al li ir r a a u un n l ll la an no o p po or r d do on nd de e c co or rr re e u un n r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e l ll la a- - m ma an n
d de e l la a V Vi ie ej ja a, , e en n t ti ie em mp po o d de e i in nv vi ie er rn no o s se e p pa as sa a c co on n h ha ar rt to o t tr ra ab ba aj jo o, , e es st t d de e l la a c ci iu ud da ad d c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s. .
L Lu ue eg go o s se e a al ll le eg ga a a al l r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e e es st t u un na a m m s s p pa as sa a- - d do o d de e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e c co on n b ba al ls sa as s o o c ca an no oa as s, ,
s se e j ju un nt ta an n l lo os s d do os s c ca am mi in no os s h ha ac ci i n nd do o- - s se e t to od do o u un no o, , e el l q qu ue e v va a d de e C Ca ar rt ta ag go o y y e el l q qu ue e v vi ie en ne e d de e
A An nc ce er rm ma a. . H Ha ay y d de e l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i c ca am mi in no o d de e c ci in nc cu ue en nt ta a l le eg gu ua as s, , y y d de es sd de e
C Ca ar rt ta ag go o p po oc co o m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a y y c ci in nc co o. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XV VI I

E En n q qu ue e s se e c co on nt ti ie en ne en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s q qu ue e h ha ay y e en n e es st te e g gr ra an nd de e y y h he er rm mo os so o v va al ll le e, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a
c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i

D DE ES SD DE E L LA A C CI IU UD DA AD D d de e P Po op pa ay y n n c co om mi ie en nz za a e en nt tr re e l la as s c co or rd di il ll le er ra as s d de e l la as s s si ie e- - r rr ra as s q qu ue e d di ic ch ho o t te en ng go o
a a s se e a al ll la an na ar r e es st te e v va al ll le e q qu ue e t ti ie en ne e e en n a an nc ch ho o a a d do oc ce e l le eg gu ua as s y y a a m me en no os s p po or r u un na as s p pa ar rt te es s, , y y a a m m s s
p po or r o ot tr ra as s, , y y p po or r a al lg gu un na as s s se e j ju un nt ta a y y h ha ac ce e t ta an n e es st tr re ec ch ho o l l y y e el l r r o o q qu ue e p po or r l l c co or rr re e, , q qu ue e n ni i c co on n
b ba ar rc co os s n ni i b ba al ls sa as s, , n ni i c co on n o ot tr ra a n ni in ng gu un na a c co os sa a n no o p pu ue ed de en n a an nd da ar r p po or r l l, , p po or rq qu ue e c co on n l la a m mu uc ch ha a f fu ur ri ia a
q qu ue e l ll le ev va a, , y y l la as s m mu uc ch ha as s p pi ie ed dr ra as s y y r re em mo ol li in no os s s se e p pi ie er rd de en n y y s se e v va an n a al l f fo on nd do o, , y y s se e h ha an n a ah ho og ga ad do o
m mu uc ch ho os s e es sp pa a o ol le es s y y i in nd di io os s, , y y p pe er rd di id do o m mu uc ch ha as s m me er rc ca ad de er r a as s, , p po or r n no o p po od de er r t to om ma ar r t ti ie er rr ra a, , p po or r l la a
g gr ra an n r re ec ci iu ur ra a q qu ue e l ll le ev va a. . T To od do o e es st te e v va al ll le e d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i h ha as st ta a e es st ta as s e es st tr re ec ch hu ur ra as s f fu ue e
p pr ri im me er ro o m mu uy y p po ob bl la ad do o d de e m mu uy y g gr ra an nd de es s y y h he er rm mo os so os s p pu ue eb bl lo os s, , l la as s c ca as sa as s j ju un nt ta as s y y m mu uy y g gr ra an nd de es s. .
E Es st ta as s p po ob bl la a- - c ci io on ne es s y y i in nd di io os s s se e h ha an n p pe er rd di id do o y y g ga as st ta ad do o c co on n e el l t ti ie em mp po o y y c co on n l la a g gu ue er rr ra a, , p po or r- - q qu ue e
c co om mo o e en nt tr re en n e el ll lo os s e el l c ca ap pi it t n n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r, , q qu ue e f fu ue e e el l p pr ri im me er r

c ca ap pi it t n n q qu ue e l lo os s d de es sc cu ub br ri i y y c co on nq qu ui is st t , , a ag gu ua ar rd da ar ro on n s si ie em mp pr re e d de e g gu ue er rr ra a, , p pe e- - l le ea an nd do o m mu uc ch ha as s
v ve ec ce es s c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s p po or r d de ef fe en nd de er r s su u t ti ie er rr ra a, , y y e el ll lo os s n no o s se er r s su uj je et to os s, , c co on n l la as s c cu ua al le es s g gu ue er rr ra as s, , y y
p po or r l la a h ha am mb br re e q qu ue e p pa as sa ar ro on n q qu ue e f fu ue e m mu u- - c ch ha a, , p po or r d de ej ja ar r d de e s se em mb br ra ar r, , s se e m mu ur ri ie er ro on n t to od do os s l lo os s m m s s. .
T Ta am mb bi i n n h hu ub bo o o ot tr ra a o oc ca as si i n n p pa ar ra a q qu ue e s se e c co on ns su um mi ie es se en n t ta an n p pr re es st to o, , y y f fu ue e, , q qu ue e e el l c ca ap pi it t n n
B Be el la al lc c z za ar r p po ob bl l y y f fu un nd d e en n e es st to os s l ll la an no os s y y e en n m mi it ta ad d d de e e es st to os s p pu ue eb bl lo os s l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , q qu ue e
d de es sp pu u s s s se e t to or rn na a r re ee ed di if fi ic ca ar r d do on nd de e a ah ho or ra a e es st t . . L Lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s e es s- - t ta ab ba an n t ta an n p po or rf fi ia ad do os s e en n
n no o q qu ue er re er r t te en ne er r a am mi is st ta ad d c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s ( (t te en ni ie en n- - d do o p po or r p pe es sa ad do o s su u m ma an nd do o) ) q qu ue e n no o q qu ui is si ie er ro on n
s se em mb br ra ar r, , n ni i c cu ul lt ti iv va ar r l la as s t ti ie er rr ra as s, , y y s se e p pa as s p po or r e es st ta a c ca au us sa a m mu uc ch ha a n ne ec ce es si id da ad d, , y y s se e m mu ur ri ie er ro on n
t ta an nt to os s, , q qu ue e a af fi ir r- - m ma an n, , q qu ue e f fa al lt ta a l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e el ll lo os s. . D De es sp pu u s s q qu ue e s se e f fu ue er ro on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s
d de e a aq qu ue el l s si it ti io o, , l lo os s i in nd di io os s s se er rr ra an no os s q qu ue e e es st ta ab ba an n e en n l lo o a al lt to o d de el l v va al ll le e b ba aj ja ar ro on n m mu uc ch ho o d de e e el ll lo os s, , y y
d di ie er ro on n e en n l lo os s t tr ri is st te es s q qu ue e h ha ab b a an n q qu ue ed da ad do o q qu ue e e es st ta ab ba an n e en nf fe er rm mo os s y y m mu ue er rt to os s d de e h ha am mb br re e, , d de e t ta al l
m ma an ne er ra a q qu ue e e en n b br re ev ve e e es sp pa ac ci io o m ma at ta a- - r ro on n y y c co om mi ie er ro on n t to od do os s l lo os s m m s s, , p po or r l la as s c cu ua al le es s c ca au us sa as s t to od da as s
a aq qu ue el ll la as s n na ac ci io on ne es s h ha an n q qu ue ed da ad do o d de e e el ll lo os s t ta an n p po oc co os s, , q qu ue e c ca as si i n no o s so on n n ni in ng gu un no os s. . D De e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e
d de el l r r o o h ha ac ci ia a e el l O Or ri ie en nt te e e es st t l la a c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, , l la a c cu ua al l p pa as sa ad da a, , e es st t o ot tr ro o v va al ll le e m ma ay yo or r y y
m m s s v vi is st to os so o, , q qu ue e l ll la am ma an n d de e N Ne ey yu ua a, , p po or r d do on nd de e p pa as sa a e el l o ot tr ro o b br ra az zo o d de el l r r o o g gr ra an nd de e d de e S Sa an nt ta a
M Ma ar rt ta a. . E En n l la as s f fa al ld da as s d de e l la as s s si ie er rr ra as s a a u un na as s v ve er rt ti ie en nt te es s y y a a o ot tr ra as s h ha ay y m mu uc ch ho os s p pu ue eb bl lo os s d de e i in nd di io os s d de e
d di if fe er re en nt te es s n na ac ci io on ne es s y y c co os st tu um mb br re es s, , m mu uy y b b r rb ba ar ro os s y y q qu ue e t to od do os s l lo os s m m s s c co om me en n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , y y
l lo o t ti ie en ne en n p po or r m ma an nj ja ar r p pr re ec ci io os so o, , y y p pa ar ra a e el ll lo os s m mu uy y g gu us st to os so o. . E En n l la a c cu um mb br re e d de e l la a c co or rd di il ll le er ra a s se e h ha ac ce en n
u un no os s p pe eq qu ue e o os s v va al ll le es s, , e en n l lo os s c cu ua al le es s e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e B Bu ug ga a. . L Lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll la a s so on n
v va al li ie en nt te es s g gu ue er rr re er ro os s. . A A l lo os s e es sp pa a o ol le es s q qu ue e f fu ue er ro on n a al ll l , , c cu ua an nd do o m ma at ta ar ro on n a a C Cr ri is st t b ba al l d de e A Ay ya al la a l lo os s
a ag gu ua ar rd da ab ba an n s si in n t te em mo or r a al lg gu un no o, , y y c cu ua an nd do o m ma at ta ar ro on n a a s st te e q qu ue e d di ig go o, , s se e v ve en nd di ie er ro on n s su us s b bi ie en ne es s e en n
a al l- - m mo on ne ed da a a a p pr re ec ci io os s m mu uy y e ex xc ce es si iv vo os s p po or rq qu ue e s se e v ve en nd di i u un na a p pu ue er rc ca a e en n m mi il l y y s se ei is s- - c ci ie en nt to os s p pe es so os s
c co on n o ot tr ro o c co oc ch hi in no o, , y y s se e v ve en nd d a an n c co oc ch hi in no os s p pe eq qu ue e o os s a a q qu ui in ni ie en n- - t to os s, , y y u un na a o ov ve ej ja a d de e l la as s d de e P Pe er r
e en n d do os sc ci ie en nt to os s y y o oc ch he en nt ta a p pe es so os s. . Y Yo o l la a v vi i p pa ag ga ar r a a u un n A An nd dr r s s G G m me ez z v ve ec ci in no o q qu ue e e es s a ah ho or ra a d de e
C Ca ar rt ta ag go o, , y y l la a c co ob br r P Pe ed dr ro o R Ro o- - m me er ro o v ve ec ci in no o d de e A An nc ce er rm ma a. . Y Y l lo os s m mi il l y y s se ei is sc ci ie en nt to os s p pe es so os s d de e l la a
p pu ue er rc ca a y y d de el l c co oc ch hi in no o c co ob br r e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r d de e l lo os s b bi ie en ne es s d de el l
m ma ar ri is sc ca al l d do on n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o q qu ue e f fu ue e e el l q qu ue e l lo o m me er rc c , , y y a au un n v vi i, , q qu ue e l la a m mi is sm ma a p pu ue er rc ca a s se e c co om mi i
u un n d d a a q qu ue e s se e h hi iz zo o u un n b ba an nq qu ue et te e, , l lu ue eg go o q qu ue e l ll le eg ga am mo os s a a l la a

c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i c co on n V Va ad di il ll lo o. . Y Y J Ju ua an n P Pa ac ch he ec co o c co on nq qu ui is st ta ad do or r, , q qu ue e a ah ho or ra a e es st t e en n E Es sp pa a a a m me er rc c u un n
c co oc ch hi in no o e en n d do os sc ci ie en nt to os s y y v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o p pe es so os s y y l lo os s c cu u- - c ch hi il ll lo os s s se e v ve en nd d a an n a a q qu ui in nc ce e p pe es so os s. . A A
H Hi ie er r n ni im mo o L Lu ui is s T Te ex xe el lo o o o d de ec ci ir r, , q qu ue e c cu ua an nd do o f fu ue e c co on n e el l c ca ap pi it t n n M Mi ig gu ue el l M Mu u o oz z a a l la a j jo or rn na ad da a q qu ue e
d di ic ce en n d de e l la a v vi ie ej ja a, , m me er rc c u un na a a al lm ma ar ra ad da a p pa ar ra a h ha ac ce er r a al lp pa ar rg ga at ta as s e en n o oc ch ho o p pe es so os s d de e o or ro o. . T Ta am mb bi i n n
s se e v ve en nd di i e en n C Ca al li i u un n p pl li ie eg go o d de e p pa ap pe el l e en n o ot tr ro os s t tr re ei in nt ta a p pe es so os s. . O Ot tr ra as s c co os sa as s h ha ab b a a a aq qu u q qu ue e d de ec ci ir r
e en n g gr ra an n g gl lo or ri ia a d de e l lo os s n nu ue es st tr ro os s e es sp pa a o ol le es s, , p pu ue es s e en n t ta an n p po oc co o l lo os s d di in ne er ro os s, , q qu ue e c co om mo o t te en ng ga an n
n ne ec ce es si id da ad d, , e en n n ni in ng gu un na a c co os sa a l lo os s e es st ti im ma an n. . D De e l lo os s v vi ie en nt tr re es s d de e l la as s p pu ue er rc ca as s c co om mp pr ra ab ba an n a an nt te es s q qu ue e
n na ac ci ie es se en n l lo os s l le ec ch ho on ne es s a a c ci ie en n p pe es so os s y y m m s s. . S Si i l le es s e er ra a d de e a ag gr ra ad de ec ce er r a a l lo os s q qu ue e l lo o c co om mp pr ra ab ba an n o o n no o, ,
p po or r- - q qu ue e h hu ub bi ie es se e m mu ul lt ti ip pl li ic co o d de e e el ll lo o n no o t tr ra at to o d de e e es st to o, , m ma as s q qu ui ie er ro o d de ec ci ir r, , q qu ue e e el l p pr ru ud de en nt te e l le ec ct to or r
p pi ie en ns se e y y m mi ir re e, , q qu ue e d de es sd de e e el l a a o o d de e v ve ei in nt te e y y s si ie et te e h ha as st ta a e es st te e d de e c cu ua ar re en nt ta a y y s si ie et te e l lo o q qu ue e s se e h ha a
d de es sc cu ub bi ie er rt to o y y p po ob bl la ad do o. . Y Y m mi ir ra an nd do o e es st to o, , v ve er r n n t to od do os s c cu ua an nt to o m me er re ec ce en n, , y y e en n c cu ua an nt to o s se e h ha a d de e
t te en ne er r e el l h ho on no or r d de e l lo os s c co on n- - q qu ui is st ta ad do or re es s y y d de es sc cu ub br ri id do or re es s, , q qu ue e t ta an nt to o e en n e es st ta as s p pa ar rt te es s h ha an n
t tr ra ab ba aj ja ad do o, , y y c cu ua an nt ta a r ra az z n n h ha ay y p pa ar ra a s su u m ma aj je es st ta ad d l le es s h ha ag ga a m me er rc ce ed de es s a a l lo os s q qu ue e h ha an n p pa as sa ad do o p po or r
e es st to os s t tr ra ab ba aj jo os s, , y y s se er rv v d do ol le e l le ea al lm me en nt te e, , s si in n h ha ab be er r s si id do o c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e i in n- - d di io os s, , p po or rq qu ue e l lo os s q qu ue e s se e
h ha an n p pr re ec ci ia ad do o d de e s se er rl lo o, , a an nt te es s m me er re ec ce en n c ca as st ti ig go o q qu ue e p pr re em mi io o, , a a m mi i e en nt te en nd de er r. . C Cu ua an nd do o s se e d de es sc cu ub br r a a
e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a, , m me er rc ca ab ba an n l lo os s c ca ab ba al ll lo os s a a t tr re es s m mi il l y y a a c cu ua at tr ro o m mi il l p pe es so os s, , y y a a n n e en n e es st te e t ti ie em mp po o
a al lg gu un no os s h ha ay y n no o q qu ue e n no o a ac ca ab ba an n d de e p pa ag ga ar r l la as s d de eu ud da as s v vi ie ej ja as s, , y y q qu ue e e es st ta an nd do o l ll le en no os s d de e h he er ri id da as s y y
h ha ar rt to os s d de e s se er rv vi ir r, , l lo os s m me et te en n e en n l la as s c c r rc ce el le es s s so ob br re e l la a p pa ag ga a q qu ue e l le es s p pi id de en n l lo os s a ac cr re ee ed do or re es s. . P Pa as sa ad da a
l la a c co or rd di il ll le er ra a, , e es st t e el l g gr ra an n v va al ll le e q qu ue e y ya a d di ij je e. . A Ad do on nd de e e es st tu u- - v vo o f fu un nd da ad da a l la a v vi il ll la a d de e N Ne ey yu ua a. . Y Y
v vi in ni ie en nd do o h ha ac ci ia a e el l P Po on ni ie en nt te e h ha ay y m ma ay yo or re es s p pu ue eb bl lo os s y y d de em m s s g ge en nt te e e en n l la as s s si ie er rr ra as s, , p po or rq qu ue e e en n l lo os s
l ll la an no os s y ya a c co on nt t l la a c ca au us sa a p po or r q qu u s se e m mu ur ri ie er ro on n l lo os s q qu ue e h ha ab b a a. . L Lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e l la as s s si ie er rr ra as s a al ll le eg ga an n
h ha as st ta a l la a c co os st ta a d de e l la a m ma ar r d de el l S Su ur r, , y y v va an n d de e l lu ue en ng go o [ [d de e l la ar rg go o] ] d de es sc ce en nd di ie en nd do o a al l S Su ur r. . T Ti ie en ne en n l la as s
c ca as sa as s c co om mo o l la as s q qu ue e d di ij je e q qu ue e h ha ab b a a e en n T Ta at ta ab be e s so ob br re e r rb bo ol le es s m mu uy y g gr ra an nd de es s h he ec ch ho os s e en n e el ll lo os s a al lt to os s
a a m ma an ne er ra a d de e s so ob br ra ad do os s, , e en n l lo os s c cu ua al le es s m mo or ra an n m mu uc ch ho os s m mo or ra ad do or re es s. . E Es s m mu uy y f f r rt ti il l y y a ab bu un nd da an nt te e l la a
t ti ie er rr ra a d de e e es st to os s i in nd di io os s, , y y m mu uy y p pr ro ov ve e d da a d de e p pu ue er rc co os s y y d de e d da an nt ta as s y y o ot tr ra as s s sa al lv va aj ji in na as s y y c ca az za as s, ,
p pa av va as s, , y y p pa ap pa ag ga ay yo os s, , g gu ua ac ca am ma ay ya as s, , f fa ai is sa an ne es s, , y y m mu uc ch ho o p pe es sc ca ad do o. . L Lo os s r r o os s n no o s so on n p po ob br re es s d de e o or ro o, ,
a an nt te es s p po od dr re em mo os s a af fi ir rm ma ar r q qu ue e s so on n r ri iq qu u s si im mo os s, , y y q qu ue e h ha ay y a ab bu un nd da an nc ci ia a d de e e es st te e m me et ta al l. . P Po or r c ce er rc ca a d de e
e el ll lo os s p pa as sa a e el l g gr ra an n r r o o d de el l D Da ar ri i n n m mu uy y n no om mb br ra ad do o

p po or r l la a c ci iu ud da ad d q qu ue e c ce er rc ca a d de e l l e es st tu uv vo o f fu un nd da ad da a. . T To od da as s l la as s m m s s d de e e es st ta as s n na ac ci io o- - n ne es s c co om me en n
t ta am mb bi i n n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . A Al lg gu un no os s t ti ie en ne en n a ar rc co os s y y f fl le ec ch ha as s, , y y o ot tr ro os s d de e l lo os s b ba as st to on ne es s o o m ma ac ca an na as s q qu ue e
h he e d di ic ch ho o y y m mu uy y g gr ra an nd de es s l la an nz za as s y y d da ar rd do os s. . O Ot tr ra a p pr ro ov vi in nc ci ia a e es st t p po or r e en nc ci im ma a d de e e es st te e v va al ll le e h ha ac ci ia a e el l
N No or rt te e, , q qu ue e c co on nf fi in na a c co on n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A An nc ce er rm ma a, , q qu ue e s se e l ll la am ma an n l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll la a l lo os s
C Ch ha an nc co os s, , t ta an n g gr ra an nd de es s q qu ue e p pa ar re ec ce en n p pe eq qu ue e o os s g gi ig ga an nt te es s, , e es sp pa al ld du ud do os s, , r ro ob bu us st to os s, , d de e g gr ra an nd de es s
f fu ue er rz za as s, , l lo os s r ro os st tr ro os s m mu uy y l la ar rg go os s, , l la as s c ca ab be ez za as s a an nc ch ha as s, , p po or rq qu ue e e en n e es st ta a p pr ro ov vi in n- - c ci ia a y y e en n l la a d de e
Q Qu ui im mb ba ay ya a, , y y e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de e e es st ta as s I In nd di ia as s ( (c co om mo o a ad de el la an nt te e d di ir r ) ) c cu ua an nd do o l la a c cr ri ia at tu ur ra a n na ac ce e l le e
p po on ne en n d de e c ca ab be ez za a d de el l a ar rt te e q qu ue e e el ll lo os s q qu ui ie er re en n q qu ue e l la a t te en ng ga a, , y y a as s u un na as s q qu ue ed da an n s si in n c co ol lo od dr ri il ll lo o, , y y
o ot tr ra as s l la a f fr re en nt te e s su um mi id da a, , y y o ot tr ro os s h ha ac ce en n q qu ue e l la a t te en ng ga an n m mu uy y l la ar rg ga a. . L Lo o c cu ua al l h ha ac ce en n c cu ua an nd do o s so on n
r re ec ci i n n n na ac ci i- - d do os s c co on n u un na as s t ta ab bl le et ta as s, , y y d de es sp pu u s s c co on n s su us s l li ig ga ad du ur ra as s. . L La as s m mu uj je er re es s d de e s st to os s s so on n
t ta am mb bi i n n d di is sp pu ue es st ta as s c co om mo o e el ll lo os s, , a an nd da an n d de es sn nu ud do os s e el ll lo os s y y e el ll la as s, , y y d de es sc ca al lz zo os s. . N No o t tr ra ae en n m m s s q qu ue e
m ma au ur re es s c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n s su us s v ve er rg g e en nz za as s, , y y e es st to os s n no o d de e a al lg go od d n n, , s si in no o d de e u un na as s c co or rt te ez za as s d de e
r rb bo ol le es s l lo os s s sa ac ca an n y y h ha ac ce en n d de el lg ga ad do os s y y m mu uy y b bl la an nd do os s t ta an n l la ar rg go os s c co om mo o u un n v va ar ra a y y d de e a an nc ch ho or r d de e d do os s
p pa al lm mo os s. . T Ti ie en ne en n g gr ra an n- - d de es s l la an nz za as s y y d da ar rd do os s c co on n q qu ue e p pe el le ea an n. . S Sa al le en n a al lg gu un na as s v ve ec ce es s d de e s su u p pr ro ov vi in nc ci ia a
a a d da ar r g gu ue er rr ra a a a s su us s c co om ma ar rc ca an no os s l lo os s d de e A An nc ce er rm ma a. . C Cu ua an nd do o e el l m ma ar ri is sc ca al l R Ro ob bl le ed do o e en nt tr r e en n C Ca ar rt ta ag go o
e es st ta a l lt ti im ma a v ve ez z ( (q qu ue e n no o d de eb bi ie er ra a) ) a a q qu ue e l le e r re ec ci ib bi ie es se en n p po or r l lu ug ga ar r t te en ni ie en nt te e d de el l j ju ue ez z M Mi ig gu ue el l D D a az z
A Ar rm me en nd d r ri iz z, , e en nv vi i d de e a aq qu ue el ll la a c ci iu ud da ad d c ci ie er rt to os s e es sp pa a o ol le es s a a g gu ua ar rd da ar r e el l c ca am mi in no o q qu ue e v va a d de e A An nc ce er rm ma a
a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i a ad do on nd de e h ha al ll la ar ro on n c ci ie er rt to os s i in nd di io os s d de e e es st to os s q qu ue e b ba aj ja ab ba an n a a m ma at ta ar r a a u un n C Cr ri is st ti ia an no o
q qu ue e i ib ba a c co on n u un na as s c ca ab br ra as s a a C Ca al li i, , y y m ma at ta ar ro on n u un no o o o d do os s d de e e es st to os s i in nd di io os s, , y y s se e e es sp pa an nt ta ar ro on n d de e v ve er r s su u
g gr ra an nd de ez za a. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e a au un nq qu ue e n no o s se e h ha a d de es sc cu ub bi ie er r- - t to o l la a t ti ie er rr ra a d de e e es st to os s i in nd di io os s, , s su us s
c co om ma ar rc ca an no os s a af fi ir rm ma an n s se er r t ta an n g gr ra an nd de es s c co om mo o d de e s su us so o h he e d di ic ch ho o. . P Po or r l la as s s si ie er rr ra as s q qu ue e b ba aj ja an n d de e l la a
c co or rd di il ll le er ra a q qu ue e e es st t a al l P Po o- - n ni ie en nt te e y y v va al ll le es s q qu ue e s se e h ha ac ce en n h ha ay y g gr ra an nd de es s p po ob bl la ac ci io on ne es s y y m mu uc ch ho os s
i in nd di io os s q qu ue e d du ur ra a s su u p po ob bl la ac ci i n n h ha as st ta a c ce er rc ca a d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , y y c co on nf fi in na an n c co on n l lo os s d de e l la as s
B Ba ar rb ba ac co oa as s. . T Ti ie en ne en n s su us s p pu ue eb bl lo os s e ex xt te en nd di id do os s y y d de er rr ra am ma ad do os s p po or r a aq qu ue el ll la as s s si ie e- - r rr ra as s, , l la as s c ca as sa as s
j ju un nt ta as s d de e d di ie ez z e en n d di ie ez z y y d de e q qu ui in nc ce e e en n a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s m m s s, , y y e en n o ot tr ra as s m me en no os s. . L Ll la am ma an n a a e es st to os s
i in nd di io os s g go or rr ro on ne es s, , p po or rq qu ue e c cu ua an nd do o p po ob bl la ar ro on n e en n e el l v va al ll le e d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i n no om mb br ra ab ba an n a al l p pe es sc ca ad do o
g go or rr r n n y y v ve en n a an n c ca ar rg ga a- - d do os s d de e l l d di ic ci ie en nd do o, , g go or rr r n n, , p po or r l lo o c cu ua al l n no o s sa ab bi i n nd do ol le es s n no om mb br re e p pr ro op pi io o, ,
l ll la am m r ro on nl le es s p po or r s su us s p pe es sc ca ad do os s g go or rr ro on ne es s, , c co om mo o h hi ic ci ie er ro on n e en n A An nc ce er rm ma a e en n l ll la a- -

m ma ar rl la a d de e a aq qu ue el l n no om mb br re e p po or r l la a s sa al l, , q qu ue e l ll la am ma an n l lo os s i in nd di io os s ( (c co om mo o y ya a d di ij je e) ) a an nc ce er r. . L La as s c ca as sa as s d de e
e es st to os s i in nd di io os s s so on n g gr ra an nd de es s, , r re ed do on nd da as s, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a d de e p pa aj ja a. . T Ti ie en ne en n p po oc ca a a ar rb bo ol le ed da a d de e f fr ru ut ta al le es s, , o or ro o
b ba aj jo o d de e c cu ua at tr ro o o o c ci in nc co o q qu ui il la at te es s a al lc ca an n- - z za an n m mu uc ch ho o, , d de e l lo o f fi in no o p po os se ee en n p po oc co o. . C Co or rr re en n p po or r s su us s
p pu ue eb bl lo os s a al lg gu un no os s r r o os s d de e b bu ue en na as s a ag gu ua as s. . J Ju un nt to o a a l la as s p pu ue er rt ta as s d de e s su us s c ca as sa as s p po or r g gr ra an nd de ez za a t ti ie en ne en n d de e
d de en nt tr ro o d de e l la a p po or rt ta ad da a m mu uc ch ho os s p pi ie es s d de e l lo os s i in nd di io os s q qu ue e h ha an n m mu ue er rt to o, , y y m mu uc ch ha as s m ma an no os s, , s si in n l lo o c cu ua al l
d de e l la as s t tr ri ip pa as s p po or rq qu ue e n no o s se e l le es s p pi ie er rd da a n na ad da a, , l la as s h hi in nc ch he en n d de e c ca ar rn ne e, , o o d de e c ce en ni iz za a, , u un na as s a a m ma an ne er ra a
d de e m mo or rc ci il ll la as s, , y y o ot tr ra as s d de e l lo on ng ga an ni iz za as s, , d de e e es st to o m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d. . L La as s c ca ab be ez za as s p po or r c co on ns si ig gu ui ie en nt te e
t ti ie en ne en n p pu ue es st ta as s, , y y m mu u- - c ch ho os s c cu ua ar rt to os s e en nt te er ro os s. . U Un n n ne eg gr ro o d de e u un n J Ju ua an n d de e C C s sp pe ed de es s, , c cu ua an nd do o
e en nt tr ra am mo os s c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o e en n e es st to os s p pu ue eb bl lo os s, , c co om mo o v vi ie es se e e es st ta as s t tr ri ip pa as s, , c cr re ey ye en nd do o
s se er r l lo on ng ga an ni iz za as s, , a ar rr re em me et ti i a a d de es sc co ol lg ga ar rl la as s p pa ar ra a c co om me er rl la as s l lo o c cu ua al l h hi i- - c ci ie er ra a, , s si i n no o e es st tu uv vi ie er ra an n c co om mo o
e es st ta ab ba an n t ta an n s se ec ca as s d de el l h hu um mo o y y d de el l t ti ie em mp po o q qu ue e h ha ab b a a q qu ue e e es st ta ab ba an n c co ol lg ga ad da as s. . F Fu ue er ra a d de e l la as s c ca as sa as s
t ti ie en ne en n p pu ue es st ta as s p po or r o or rd de en n m mu uc ch ha as s c ca ab be ez za as s, , p pi ie er rn na as s e en nt te er ra as s, , b br ra az zo os s, , c co on n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de e
c cu ue er rp po os s, , e en n t ta an nt ta a c ca an nt ti id da ad d, , q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e c cr re ee er r. . Y Y s si i y yo o n no o h hu ub bi ie er ra a v vi is st to o l lo o q qu ue e e es sc cr ri i- - b bo o, , y y
s su up pi ie er ra a q qu ue e e en n E Es sp pa a a a h ha ay y t ta an nt to os s q qu ue e l lo o s sa ab be en n, , y y l lo o v vi ie er ro on n m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , c ci ie er rt to o n no o c co on nt ta ar ra a
q qu ue e e es st to os s h ho om mb br re es s h ha ac c a an n t ta an n g gr ra an nd de es s c ca ar rn ni ic ce er r a as s d de e o ot tr ro os s h ho om mb br re es s, , s s l lo o p pa ar ra a c co om me er r, , y y a as s
s sa ab be em mo os s, , q qu ue e e es st to os s g go or rr ro on ne es s s so on n g gr ra an nd de es s c ca ar rn ni ic ce er ro os s d de e c co om me er r c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . N No o t ti ie en ne en n d do ol lo os s
n ni in ng gu un no os s, , n ni i c ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n s se e l le es s h ha a v vi is st to o. . H Ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o l lo os s q qu ue e p pa ar ra a e el ll lo o e es st t n n
s se e a al la ad do os s s se eg g n n e es s p p b bl li ic co o. . C Cl l r ri ig go os s n ni i f fr ra ai il le es s t ta am mp po oc co o n no o h ha an n o os sa ad do o a an nd da ar r a a s so ol la as s, ,
a am mo on ne es st ta an nd do o a a e es st to os s i in nd di io os s, , c co om mo o s se e h ha ac ce e e en n e el l P Pe er r y y e en n o ot tr ra as s t ti ie er rr ra as s d de e e es st ta as s I In nd di ia as s, , p po or r
m mi ie ed do o q qu ue e n no o l lo os s m ma at te en n. .
E Es st to os s i in nd di io os s e es st t n n a ap pa ar rt ta ad do os s d de el l v va al ll le e y y r r o o g gr ra an nd de e, , a a d do os s y y a a t tr re es s l le eg gu ua as s, , y y a a c cu ua at tr ro o, , y y
a al lg gu un no os s a a m m s s y y a a s su us s t ti ie em mp po os s b ba aj ja an n a a p pe es sc ca ar r a a l la as s l la ag gu un na as s y y a al l r r o o g gr ra an nd de e d di ic ch ho o d do on nd de e
v vu ue el lv ve en n c co on n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e p pe es sc ca ad do o. . S So on n d de e c cu ue er r- - p po os s m me ed di ia an no os s, , p pa ar ra a p po oc co o t tr ra ab ba aj jo o. . N No o
v vi is st te en n m m s s q qu ue e l lo os s m ma au ur re es s q qu ue e h he e d di i- - c ch ho o q qu ue e t tr ra ae en n l lo os s d de em m s s i in nd di io os s. . L La as s m mu uj je er re es s t to od da as s
a an nd da an n v ve es st ti id da as s d de e u un na as s m ma an nt ta as s g gr ru ue es sa as s d de e a al lg go od d n n. . L Lo os s m mu ue er rt to os s q qu ue e s so on n m m s s p pr ri in nc ci ip pa al le es s l lo os s
e en n- - v vu ue el lv ve en n e en n m mu uc ch ha as s d de e a aq qu ue el ll la as s m ma an nt ta as s q qu ue e s so on n t ta an n l la ar rg ga as s c co om mo o t tr re es s v va ar ra as s, , y y t ta an n a an nc ch ha as s
c co om mo o d do os s. . D De es sp pu u s s q qu ue e l lo os s t ti ie en ne en n e en nv vu ue el lt to os s e en n e el ll la as s l le es s r re ev vu ue el l- - v ve en n a a l lo os s c cu ue er rp po os s u un na a c cu ue er rd da a
q qu ue e h ha ac ce en n d de e t tr re es s r ra am ma al le es s, , q qu ue e t ti ie en ne e m m s s d de e d do os sc ci ie en nt ta as s b br ra az za as s. . E En nt tr re e e es st ta as s m ma an nt ta as s l le e p po on ne en n
a al lg gu un na as s j jo oy ya as s d de e o or ro o. . O Ot tr ro os s

e en nt ti ie er rr ra an n e en n s se ep pu ul lt tu ur ra as s h ho on nd da as s. . C Ca ae e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a e en n l lo os s t t r rm mi in no os s y y j ju ur ri is s- - d di ic cc ci i n n d de e l la a
c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i. . J Ju un nt to o a a e el ll lo os s y y e en n l la a b ba ar rr ra an nc ca a d de el l r r o o e es st t u un n p pu ue eb bl lo o n no o m mu uy y g gr ra an nd de e p po or rq qu ue e c co on n
l la as s g gu ue er rr ra as s p pa as sa ad da as s s se e p pe er rd di i y y c co on ns su u- - m mi i l la a g ge en nt te e d de e l l q qu ue e f fu ue e m mu uc ch ha a. . D De e u un na a g gr ra an n l la ag gu un na a
q qu ue e e es st t p pe eg ga ad da a a a e es st te e p pu ue eb bl lo o, , h ha ab bi ie en nd do o c cr re ec ci id do o e el l r r o o, , s se e h hi in nc ch he e, , l la a c cu ua al l t ti ie en ne e s su us s
d de es sa ag gu ua ad de er ro os s y y f fl lu uj jo os s, , c cu ua an nd do o m me en ng gu ua a y y b ba aj ja a, , m ma at ta an n e en n e es st ta a l la ag gu un na a i in nf fi in ni id da ad d d de e p pe es sc ca ad do o m mu uy y
s sa ab br ro os so o, , q qu ue e d da an n a a l lo os s c ca am mi in na an nt te es s, , y y c co on nt tr ra at ta an n c co on n e el ll lo o e en n l la as s c ci iu ud da a- - d de es s d de e C Ca ar rt ta ag go o y y C Ca al li i y y
o ot tr ra as s p pa ar rt te es s. . S Si in n l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e e el ll lo os s d da an n y y c co om me en n, , t ti ie en ne en n g gr ra an nd de es s d de ep p s si it to os s d de e e el ll lo o s se ec co o p pa ar ra a
v ve en nd de er r a a l lo os s d de e l la as s s si ie er rr ra as s, , y y g gr ra an n- - d de es s c c n nt ta ar ro os s d de e m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e m ma an nt te ec ca a q qu ue e d de el l
p pe es sc ca ad do o s sa ac ca an n. . A Al l t ti ie em mp po o q qu ue e v ve en n a am mo os s d de es sc cu ub br ri ie en nd do o c co on n e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o, , l ll le e- -
g ga am mo os s a a e es st te e p pu ue eb bl lo o c co on n h ha ar rt ta a n ne ec ce es si id da ad d, , y y h ha al ll la am mo os s a al lg g n n p pe es sc ca ad do o. . Y Y d de es s- - p pu u s s c cu ua an nd do o
b ba am mo os s a a p po ob bl la ar r l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a c co on n e el l c ca ap pi it t n n R Ro ob bl le ed do o, , h ha al ll la am mo os s t ta an nt to o, , q qu ue e p pu ud di ie er ra an n
h he en nc ch hi ir r d do os s n na av v o os s d de e e el ll lo o. . E Es s m mu uy y f f r rt ti il l d de e m ma a z z y y d de e o ot tr ra as s c co os sa as s e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo os s
g go or rr ro on ne es s. . H Ha ay y e en n e el ll la a m mu uc ch ho os s v ve en na ad do os s, , y y g gu ua ad da aq qu ui in na aj je es s, , y y o ot tr ra as s s sa al lv va aj ji in na as s, , y y m mu uc ch ha as s a av ve es s. . Y Y
e en n e el l g gr ra an n v va al ll le e d de e C Ca al li i, , c co on n s se er r m mu uy y f f r rt ti il l, , e es st t n n l la as s v ve eg ga as s y y l ll la an no os s c co on n s su u y ye er rb ba a d de es si ie er r- - t ta a, , y y
n no o d da an n p pr ro ov ve ec ch ho o s si in no o a a l lo os s v ve en na ad do os s y y a a o ot tr ro os s a an ni im ma al le es s q qu ue e l lo os s p pa as se ea an n p po or rq qu ue e l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s n no o
s so on n t ta an nt to os s, , q qu ue e p pu ue ed da an n o oc cu up pa ar r t ta an n g gr ra an nd de es s c ca am m- - p pa a a as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XV VI II I

D De e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e e es st t a as se en nt ta ad da a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, ,
y y d de e l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s d de e s su u c co om ma ar rc ca a, , y y q qu ui i n n f fu ue e e el l f fu un nd da ad do or r

P PA AR RA A L LL LE EG GA AR R a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i s se e p pa as sa a u un n p pe eq qu ue e o o r r o o, , q qu ue e l ll la am ma an n r r o o F Fr r o o l ll le en no o d de e m mu uc ch ha as s
e es sp pe es su ur ra as s y y f fl lo or re es st ta as s. . B B j ja as se e p po or r u un na a l lo om ma a q qu ue e t ti ie en ne e m m s s d de e t tr re es s l le eg gu ua as s d de e c ca am mi in no o, , e el l r r o o v va a
m mu uy y r re ec ci io o y y f fr r o o, , p po or rq qu ue e n na ac ce e d de e l la as s m mo on nt ta a a as s, , v va a p po or r l la a u un na a p pa ar rt te e d de e e es st te e v va al ll le e h ha as st ta a q qu ue e
e en nt tr ra an nd do o e en n e el l r r o o G Gr ra an nd de e, , s se e p pi ie er rd de e s su u n no om mb br re e. . P Pa as sa ad do o e es st te e r r o o, , s se e c ca am mi in na a p po or r g gr ra an nd de es s l ll la a- -
n no os s d de e c ca am mp pa a a a. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s v ve en na ad do os s p pe eq qu ue e o os s, , p pe er ro o m mu uy y l li ig ge er ro os s. . E En n e es st ta as s v ve eg ga as s t ti ie en ne en n l lo os s
e es sp pa a o ol le es s s su us s e es st ta an nc ci ia as s o o g gr ra an nj ja as s, , d do on nd de e e es st t n n s su us s c cr ri ia ad do os s p pa ar ra a e en nt te en nd de er r e en n s su us s h ha ac ci ie en nd da as s. .
L Lo os s i in nd di io os s v vi ie en ne en n a a s se em mb br ra ar r l la as s t ti ie e- - r rr ra as s, , y y a a c co og ge er r l lo os s m ma ai iz za al le es s d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s, , q qu ue e l lo os s t ti ie en ne en n
e en n l lo os s a al lt to os s d de e l la a

s se er rr ra an n a a. . J Ju un nt to o a a e es st ta as s e es st ta an nc ci ia as s p pa as sa an n m mu uc ch ha as s a ac ce eq qu ui ia as s y y m mu uy y h he er rm mo os sa as s c co on n q qu ue e r ri ie eg ga an n s su us s
s se em me en nt te er ra as s y y s si in n e el ll la as s c co or rr re en n a al lg gu un no os s r r o os s p pe eq qu ue e o os s d de e m mu uy y b bu ue en na a a ag gu ua a. . P Po or r l lo os s r r o os s y y
a ac ce eq qu ui ia as s y ya a d di ic ch ha as s h ha ay y p pu ue es st to os s m mu uc ch ho os s n na a- - r ra an nj jo os s, , l li im ma as s, , l li im mo on ne es s, , g gr ra an na ad do os s, , g gr ra an nd de es s
p pl la at ta an na al le es s y y m ma ay yo or re es s c ca a a av ve er ra al le es s d de e c ca a a as s d du ul lc ce es s. . S Si in n e es st to o h ha ay y p pi i a as s, , g gu ua ab ba as s y y g gu ua an n b ba an na as s, ,
p pa al lt ta as s, , y y u un na as s u uv vi il ll la as s q qu ue e t ti ie en ne en n u un na a c c s sc ca ar ra a p po or r e en nc ci im ma a s so on n s sa ab br ro os sa as s, , c ca ai im mi it to os s, , c ci ir ru ue el la as s. .
O Ot tr ra as s f fr ru ut ta as s h ha ay y m mu uc ch ha as s y y e en n a ab bu un nd da an nc ci ia a, , y y a a s su u t ti ie em mp po o s si in ng gu ul la ar re es s m me el lo on ne es s d de e E Es sp pa a a a y y
m mu uc ch ha a v ve er rd du ur ra a y y l le eg gu um mb br re es s d de e E Es sp pa a a a, , y y d de e l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a. . T Tr ri ig go o h ha as st ta a a ah ho or ra a n no o s se e h ha a d da ad do o, ,
a au un nq qu ue e d di ic ce en n q qu ue e e en n e el l v va al ll le e d de e L Li il le e q qu ue e e es st t d de e l la a c ci iu ud da ad d c ci in nc co o l le eg gu ua as s s se e d da ar r . . V Vi i a as s p po or r e el l
c co on ns si ig gu ui ie en nt te e n no o s se e h ha an n p pu ue es st to o, , l la a t ti ie er rr ra a d di is sp po os si ic ci i n n t ti ie en ne e p pa ar ra a q qu ue e e en n e el ll la a s se e c cr r e en n m mu uc ch ha as s
c co om mo o e en n E Es sp pa a a a. . L La a c ci iu ud da ad d e es st t a as se en nt ta ad da a u un na a l le eg gu ua a d de el l r r o o g gr ra an nd de e y ya a d di ic ch ho o, , j ju un nt to o a a u un n
p pe eq qu ue e o o r r o o d de e a ag gu ua a s si in ng gu ul la ar r q qu ue e n na ac ce e e en n l la as s s si ie er rr ra as s q qu ue e e es st t n n p po or r e en nc ci i- - m ma a d de e e el ll la a. . T To od da as s l la as s
r ri ib be er ra as s e es st t n n l ll le en na as s d de e f fr re es sa as s h hu ue er rt ta as s, , d do on nd de e s si ie em mp pr re e h ha ay y v ve er rd du ur ra as s y y f fr ru ut ta as s d de e l la as s q qu ue e y ya a h he e
d di ic ch ho o. . E El l p pu ue eb bl lo o e es st t a as se en nt ta ad do o e en n u un na a m me es sa a l ll la an na a. . S Si i n no o f fu ue es se e p po or r e el l c ca al lo or r q qu ue e e en n l l h ha ay y, , e es s
u un no o d de e l lo os s m me ej jo or re es s s si it ti io os s y y a as si ie en nt to os s q qu ue e y yo o h he e v vi is st to o e en n g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la as s I In nd di ia as s, , p po or rq qu ue e p pa ar ra a
s se er r b bu ue e- - n no o n ni in ng gu un na a c co os sa a l le e f fa al lt ta a. . L Lo os s i in nd di io os s y y c ca ac ci iq qu ue es s q qu ue e s si ir rv ve en n a a l lo os s s se e o or re es s q qu ue e l lo os s t ti ie en ne en n
p po or r e en nc co om mi ie en nd da a e es st t n n e en n l la as s s si ie er rr ra as s. . D De e a al lg gu un na as s d de e s su us s c co os st tu um m- - b br re es s d di ir r , , y y d de el l p pu ue er rt to o d de e m ma ar r
p po or r d do on nd de e l le e e en nt tr ra an n l la as s m me er rc ca ad de er r a as s y y g ga an na a- - d do os s. . E En n e el l a a o o q qu ue e y yo o s sa al l d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d, , h ha ab b a a
v ve ei in nt te e y y t tr re es s v ve ec ci in no os s q qu ue e t te en n a an n i in nd di io os s. . N Nu un nc ca a f fa al lt ta an n e es sp pa a o ol le es s v vi ia an nd da an nt te es s, , q qu ue e a an nd da an n d de e u un na a
p pa ar rt te e a a o ot tr ra a, , e en nt te en nd di ie en nd do o e en n s su us s c co on nt tr ra at ta ac ci io on ne es s y y n ne eg go oc ci io os s. . P Po ob bl l y y f fu un nd d e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i
e el l c ca ap pi it t n n M Mi ig gu ue el l M Mu u o oz z e en n n no om mb br re e d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , s si ie en nd do o e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o
g go ob be er rn na ad do or r d de el l P Pe er r , , a a o o d de e m mi il l q qu ui i- - n ni ie en nt to os s y y t tr re ei in nt ta a y y s si ie et te e a a o os s, , a au un nq qu ue e ( (c co om mo o e en n l lo o d de e
a at tr r s s d di ij je e) ) l la a h ha ab b a a p pr ri i- - m me er ro o e ed di if fi ic ca ad do o e el l c ca ap pi it t n n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r, , e en n l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e l lo os s
g go or rr ro on ne es s. . Y Y p pa ar ra a p pa as sa ar rl lo o d do on nd de e a ah ho or ra a e es st t M Mi ig gu ue el l M Mu u o oz z, , q qu ui ie er re en n d de ec ci ir r a al lg gu un no os s q qu ue e e el l c ca ab bi il ld do o
d de e l la a m mi is sm ma a c ci iu ud da ad d s se e l lo o r re eq qu ui ir ri i y y f fo or rz z a a q qu ue e l lo o h hi ic ci ie es se e. . P Po or r d do on nd de e a ap pa ar re ec ce e q qu ue e l la a h ho on nr ra a d de e
e es st ta a f fu un nd da ac ci i n n a a B Be el la al lc c z za ar r y y a al l c ca ab bi il ld do o y ya a d di ic ch ho o c co om mp pe et te e; ; p po or rq qu ue e s si i l la a v vo ol lu un nt ta ad d d de e M Mi ig gu ue el l
M Mu u o oz z s se e m mi i- - r ra ar ra a, , n no o s sa ab be em mo os s l lo o q qu ue e f fu ue er ra a, , s se eg g n n c cu ue en nt ta an n l lo os s m mi is sm mo os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s q qu ue e
a al ll l e er ra an n v ve ec ci in no os s. .

C CA AP P T TU UL LO O X XX XV VI II II I

D De e l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e i in nd di io os s q qu ue e e es st t n n s su uj je et to os s a a l lo os s t t r rm mi in no os s d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d

A A L LA A P PA AR RT TE E d de el l p po on ni ie en nt te e d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d h ha ac ci ia a l la a s se er rr ra an n a a h ha ay y m mu uc ch ho os s p pu ue e- - b bl lo os s d de e i in nd di io os s
s su uj je et to os s a a l lo os s m mo or ra ad do or re es s d de e e el ll la a, , q qu ue e h ha an n s si id do o y y s so on n m mu uy y d do o- - m m s st ti ic co os s, , g ge en nt te e s si im mp pl le e s si in n
m ma al li ic ci ia a. . E En nt tr re e e es st to os s p pu ue eb bl lo os s e es st t u un n p pe eq qu ue e o o v va al ll le e q qu ue e s se e h ha ac ce e e en nt tr re e l la as s s si ie er rr ra as s, , p po or r u un na a p pa ar rt te e
l lo o c ce er rc ca an n u un na as s m mo on nt ta a a as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s l lu ue eg go o d di ir r ; ; p po or r l la a o ot tr ra a s si ie er rr ra as s a al lt t s si im ma as s d de e c ca am mp pa a a a
m mu uy y p po o- - b bl la ad da as s. . E El l v va al ll le e e es s m mu uy y l ll la an no o, , y y s si ie em mp pr re e e es st t s se em mb br ra ad do o d de e m mu uc ch ho os s m ma ai iz za al le es s y y
m ma ai iz za al le es s, , y y t ti ie en ne e g gr ra an nd de es s a ar rb bo ol le ed da as s d de e f fr ru ut ta al le es s, , y y m mu uc ch ho os s p pa al lm ma ar re es s d de e l la as s p pa al lm ma as s d de e l lo os s
p pe ex xi iv va ae es s. . L La as s c ca as sa as s q qu ue e h ha ay y e en n l l s so on n m mu uc ch ha as s y y g gr ra an nd de es s, , r re e- - d do on nd da as s, , a al lt ta as s y y a ar rm ma ad da as s s so ob br re e
d de er re ec ch ha as s v vi ig ga as s. . C Ca ac ci iq qu ue es s y y s se e o or re es s h ha ab b a a s se ei is s c cu ua an nd do o y yo o e en nt tr r e en n e es st te e v va al ll le e, , s so on n t te en ni id do os s e en n
p po oc co o d de e s su us s i in nd di io os s, , a a l lo os s c cu ua al le es s t ti ie en ne en n p po or r g gr ra an nd de es s s se er rv vi ic ci ia al le es s, , a as s a a e el ll lo os s c co om mo o a a s su us s m mu uj je er re es s, ,
m mu uc ch ha as s d de e l la as s c cu ua al le es s e es st t n n s si ie em mp pr re e e en n l la as s c ca as sa as s d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s. . P Po or r m mi it ta ad d d de e e es st te e v va al ll le e q qu ue e
s se e n no om mb br ra a d de e L Li il le e p pa as sa a u un n r r o o, , s si in n o ot tr ro os s q qu ue e d de e l la as s s si ie er rr ra as s b ba aj ja an n a a d da ar r e en n l l. . L La as s r ri ib be er ra as s e es st t n n
b bi ie en n p po ob bl la ad da as s d de e l la as s f fr ru ut ta as s q qu ue e h ha ay y d de e l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a, , e en nt tr re e l la as s c cu ua al le es s h ha ay y u un na a m mu uy y g gu us st to os sa a
y y o ol lo or ro os sa a, , q qu ue e n no om mb br ra an n g gr ra an na ad di il ll la as s. .
J Ju un nt to o a a e es st te e v va al ll le e c co on nf fi in na a u un n p pu ue eb bl lo o, , d de el l c cu ua al l e er ra a s se e o or r e el l m m s s p po od de er ro os so o d de e t to od do os s s su us s
c co om ma ar rc ca an no os s, , y y a a q qu ui ie en n t to od do os s t te en n a an n m m s s r re es sp pe et to o, , q qu ue e s se e l ll la am ma a- - b ba a P Pe et te ec cu uy y. . E En n m me ed di io o d de e e es st te e
p pu ue eb bl lo o e es st t u un na a g gr ra an n c ca as sa a d de e m ma ad de er ra a m mu uy y a al lt ta a y y r re ed do on nd da a c co on n u un na a p pu ue er rt ta a e en n e el l m me ed di io o, , e en n l lo o
a al lt to o d de e e el ll la a h ha ab b a a c cu ua at tr ro o v ve en nt ta a- - n na as s p po or r d do on nd de e e en nt tr ra ab ba a c cl la ar ri id da ad d, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a e er ra a d de e p pa aj ja a. . A As s
c co om mo o e en nt tr ra a- - b ba an n d de en nt tr ro o, , e es st ta ab ba a e en n l lo o a al lt to o u un na a l la ar rg ga a t ta ab bl la a, , l la a c cu ua al l l la a a at tr ra av ve es sa ab ba a d de e u un na a p pa ar rt te e a a
o ot tr ra a, , y y e en nc ci im ma a d de e e el ll la a e es st ta ab ba an n p pu ue es st to os s p po or r o or rd de en n m mu uc ch ho os s c cu ue er rp po os s d de e h ho om mb br re es s m mu ue er rt to os s, , d de e l lo os s
q qu ue e h ha ab b a an n v ve en nc ci id do o y y p pr re es so o e en n l la as s g gu ue er rr ra as s, , t to o- - d do os s a ab bi ie er rt to os s, , y y a ab br r a an nl lo os s c co on n c cu uc ch hi il ll lo os s d de e
p pe ed de er rn na al l y y l lo o d de es so ol ll la ab ba an n, , y y d de es s- - p pu u s s d de e h ha ab be er r c co om mi id do o l la a c ca ar rn ne e, , h he en nc ch h a an n l lo os s c cu ue er ro os s d de e c ce en ni iz za a, ,
y y h ha ac c a an nl le es s r ro os st tr ro os s d de e c ce er ra a c co on n s su us s p pr ro op pi ia as s c ca ab be ez za as s, , p po on n a an nl lo os s e en n l la a t ta ab bl la a, , d de e t ta al l m ma an ne e- - r ra a q qu ue e
p pa ar re ec c a an n h ho om mb br re es s v vi iv vo os s. .
E En n l la as s m ma an no os s a a u un no os s l le es s p po on n a an n d da ar rd do os s y y a a o ot tr ro os s l la an nz za as s y y a a o ot tr ro os s m ma ac ca a- - n na as s. . S Si in n e es st to os s
c cu ue er rp po os s h ha ab b a a m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e m ma an no os s y y p pi ie es s c co ol lg ga ad do os s e en n e el l b bo oh h o o o o c ca as sa a g gr ra an nd de e, , y y e en n o ot tr ro o
q qu ue e e es st ta ab ba a j ju un nt to o a a l l e es st ta ab ba an n g gr ra an nd de e n n - -

m me er ro o d de e m mu ue er rt to os s, , y y c ca ab be ez za as s y y o os sa am me en nt ta a, , t ta an nt to o q qu ue e e er ra a e es sp pa an nt to o v ve er rl lo o, , c co on n- - t te em mp pl la an nd do o t ta an n
t tr ri is st te e e es sp pe ec ct t c cu ul lo o, , p pu ue es s t to od do os s h ha ab b a an n s si id do o m mu ue er rt to os s p po or r s su us s v ve ec ci in no os s y y c co om mi id do os s c co om mo o s si i f fu ue er ra an n
a an ni im ma al le es s c ca am mp pe es st tr re es s d de e l lo o c cu ua al l e el ll lo os s s se e g gl lo o- - r ri ia ab ba an n y y l lo o t te en n a an n p po or r g gr ra an n v va al le en nt t a a, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e
d de e s su us s p pa ad dr re es s y y m ma ay yo or re es s l lo o a ap pr re en nd di ie er ro on n. . Y Y a as s n no o c co on nt te en nt t n nd do os se e c co on n l lo os s m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s
n na at tu ur ra al le es s, , h ha ac c a an n s su us s v vi ie en nt tr re es s s se ep pu ul lt tu ur ra as s i in ns sa ac ci ia ab bl le es s u un no os s d de e o ot tr ro os s, , a au un nq qu ue e a a l la a v ve er rd da ad d y ya a n no o
c co om me en n c co om mo o s so ol l a an n e es se e m ma an nj ja ar r, , a an nt te es s i in ns sp pi ir ra an nd do o e en n e el ll lo o e el l e es sp p r ri it tu u d de el l c ci ie el lo o, , h ha an n v ve en ni id do o a a
c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e s su u c ce eg gu ue ed da ad d, , v vo ol lv vi i n nd do os se e c cr ri is st ti ia an no os s m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s, , y y h ha ay y e es sp pe er ra an nz za a q qu ue e
c ca ad da a d d a a s se e v vo ol lv ve er r n n m m s s a a n nu ue es st tr ra a s sa an nt ta a f fe e, , m me ed di ia an nt te e e el l a ay yu ud da a y y f fa av vo or r d de e D Di io os s n nu ue es st tr ro o
r re ed de en nt to or r y y s se e o or r. .
U Un n i in nd di io o n na at tu ur ra al l d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e u un n p pu ue eb bl lo o l ll la am ma ad do o U Uc ca ac ch he e ( (r re e- - p pa ar rt ti im mi ie en nt to o q qu ue e f fu ue e d de el l
c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o) ) p pr re eg gu un nt t n nd do ol le e y yo o q qu u e er ra a l la a c ca au us sa a p po or rq qu ue e t te en n a an n a al ll l t ta an nt ta a m mu ul lt ti it tu ud d d de e
c cu ue er rp po os s d de e h ho om mb br re es s m mu ue er rt to os s m me e r re es sp po on nd di i q qu ue e e er ra a g gr ra an nd de ez za a d de el l s se e o or r d de e a aq qu ue el l v va al ll le e, , y y q qu ue e
n no o s so ol la am me en n- - t te e l lo os s i in nd di io os s q qu ue e h ha ab b a a m mu ue er rt to o q qu ue er r a a t te en ne er r d de el la an nt te e, , p pe er ro o a au un n l la as s a ar rm ma as s s su u- - y ya as s
l la as s m ma an nd da ab ba a c co ol lg ga ar r d de e l la as s v vi ig ga as s d de e l la as s c ca as sa as s p pa ar ra a m me em mo or ri ia a, , y y q qu ue e m mu u- - c ch ha as s v ve ec ce es s e es st ta an nd do o l la a
g ge en nt te e q qu ue e d de en nt tr ro o e es st ta ab ba an n d du ur rm mi ie en nd do o d de e n no oc ch he e, , e el l d de em mo on ni io o e en nt tr ra ab ba a e en n l lo os s c cu ue er rp po os s q qu ue e
e es st ta ab ba an n l ll le en no os s d de e c ce en ni iz za a, , y y c co on n f fi ig gu ur ra a e es sp pa an nt ta ab bl le e y y t te em me er ro os sa a a as so om mb br ra ab ba a d de e t ta al l m ma an ne er ra a a a l lo os s
n na at tu ur ra al le es s, , q qu ue e d de e s so ol lo o e es sp pa an nt to o m mo or r a an n a al lg gu un no os s. .
E Es st to os s i in nd di io os s m mu ue er rt to os s q qu ue e e es st te e s se e o or r t te en n a a c co om mo o p po or r t tr ri iu un nf fo o d de e l la a m ma a- - n ne er ra a d di ic ch ha a e er ra an n l lo os s m m s s
d de e e el ll lo os s n na at tu ur ra al le es s d de el l g gr ra an nd de e y y e es sp pa ac ci io os so o v va al ll le e d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , p po or rq qu ue e c co om mo o a at tr r s s c co on nt t , ,
h ha ab b a a e en n l l m mu uy y g gr ra an nd de es s p pr ro ov vi in n- - c ci ia as s l ll le en na as s d de e m mi il ll la ar re es s d de e i in nd di io os s, , y y e el ll lo os s y y l lo os s d de e l la a s si ie er rr ra a
n nu un nc ca a d de ej ja ab ba an n d de e t te en ne er r g gu ue er rr ra a, , n ni i e en nt te en nd d a an n e en n o ot tr ra a c co os sa a l lo o m m s s d de el l t ti ie em mp po o. .
N No o t ti ie en ne en n e es st to os s i in nd di io os s o ot tr ra as s a ar rm ma as s q qu ue e l la as s q qu ue e u us sa an n s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. . A An nd da an n d de es sn nu ud do os s
g ge en ne er ra al lm me en nt te e, , a au un nq qu ue e y ya a e en n e es st te e t ti ie em mp po o l lo os s m m s s t tr ra ae en n c ca am mi is se et ta as s y y m ma an nt ta as s d de e a al lg go od d n n, , y y s su us s
m mu uj je er re es s t ta am mb bi i n n a an nd da an n v ve es st ti id da as s d de e l la a m mi is sm ma a r ro op pa a. . T Tr ra ae en n e el ll lo os s y y e el ll la as s a ab bi ie er rt ta as s l la as s n na ar ri ic ce es s y y
p pu ue es st to os s e en n e el ll la a u un no os s q qu ue e l ll la am ma an n c ca ar ri ic cu ur ri is s q qu ue e s so on n a a m ma an ne er ra a d de e c cl la av vo os s r re et to or rc ci id do os s d de e o or ro o t ta an n
g gr ru ue e- - s so os s c co om mo o u un n d de ed do o, , y y o ot tr ro os s m m s s y y a al lg gu un no os s m me en no os s. . A A l lo os s c cu ue el ll lo os s s se e p po on ne en n t ta am mb bi i n n u un na as s
g ga ar rg ga an nt ti il ll la as s r ri ic ca as s y y b bi ie en n h he ec ch ha as s d de e o or ro o f fi in no o y y b ba aj jo o, , y y e en n l la as s o or re ej ja as s t tr ra ae en n c co ol lg ga ad do os s u un no os s a an ni il ll lo os s
r re et to or rc ci id do os s, , y y o ot tr ra as s j jo oy ya as s. .
S Su u t tr ra aj je e a an nt ti ig gu uo o e er ra a p po on ne er rs se e u un na a m ma an nt ta a p pe eq qu ue e a a c co om mo o d de el la an nt ta al l p po or r

d de el la an nt te e y y e ec ch ha ar rs se e o ot tr ra a p pe eq qu ue e a a p po or r l la as s e es sp pa al ld da as s, , y y l la as s m mu uj je er re es s c cu ub br ri ir rs se e d de es s- - d de e l la a c ci in nt tu ur ra a
a ab ba aj jo o c co on n m ma an nt ta as s d de e a al lg go od d n n. . E En n e es st te e t ti ie em mp po o a an nd da an n y ya a c co om mo o t te en ng go o d di ic ch ho o. . T Tr ra ae en n a at ta ad do os s
g gr ra an nd de es s r ra am ma al le es s d de e c cu ue en nt ta as s d de e h hu ue es so o m me en nu ud da as s b bl la an nc ca as s y y c co ol lo or ra ad da as s, , q qu ue e l ll la am ma an n c ch ha aq qu ui ir ra a. .
C Cu ua an nd do o l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s m mo or r a an n, , h ha ac c a an n g gr ra an nd de es s y y h ho on nd da as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s d de en nt tr ro o d de e l la as s c ca as sa as s d de e s su us s
m mo or ra ad da as s, , a ad do on nd de e l lo os s m me et t a an n b bi ie en n p pr ro ov ve e d do os s d de e c co om mi id da a, , y y s su us s a ar rm ma as s, , y y o or ro o s si i a al lg gu un no o t te en n a an n. . N No o
g gu ua ar rd da an n r re el li ig gi i n n a al lg gu un na a, , a a l lo o q qu ue e e en nt te en nd de em mo os s, , n ni i t ta am mp po oc co o s se e l le es s h ha al ll l c ca as sa a d de e a ad do or ra ac ci i n n. .
C Cu ua an nd do o a al lg g n n i in nd di io o d de e e el ll lo os s e es st ta ab ba a e en nf fe er rm mo o, , s se e b ba a a ab ba a, , y y p pa ar ra a a al lg gu un na as s e en nf fe er rm me ed da ad de es s l le es s
a ap pr ro ov ve ec ch ha ab ba a e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e a al lg gu un na as s y ye er rb ba as s, , c co on n l la a v vi ir rt tu ud d d de e l la as s c cu ua al le es s s sa an na ab ba an n a al lg gu un no os s
d de e e el ll lo os s. . E Es s p p - - b bl li ic co o y y e en nt te en nd di id do o d de e e el ll lo os s m mi is sm mo os s, , q qu ue e h ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o l lo os s q qu ue e p pa ar ra a e el ll lo o
e es st ta ab ba an n e es sc co og gi id do os s. . E El l p pe ec ca ad do o n ne ef fa an nd do o n no o h he e o o d do o q qu ue e e es st to os s n ni i n ni in ng gu u- - n no os s d de e l lo os s q qu ue e q qu ue ed da an n
a at tr r s s u us se e, , a an nt te es s s si i a al lg g n n i in nd di io o p po or r c co on ns se ej jo o d de el l d di ia ab bl lo o c co om me et te e e es st te e p pe ec ca ad do o, , e es s t te en ni id do o d de e e el ll lo os s e en n
p po oc co o, , y y l le e l ll la am ma an n m mu uj je er r. . C C s sa an ns se e c co on n s su us s s so ob br ri in na as s, , y y a al lg gu un no os s s se e o or re es s c co on n s su us s h he er rm ma an na as s, ,
c co om mo o t to od do os s l lo os s d de e- - m m s s. . H He er re ed da an n l lo os s s se e o or r o os s y y h he er re ed da am mi ie en nt to os s l lo os s h hi ij jo os s d de e l la a m mu uj je er r p pr ri in nc ci ip pa al l. .
A Al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s s so on n a ag go or re er ro os s, , y y s so ob br re e t to od do o m mu uy y s su uc ci io os s. .
M M s s a ad de el la an nt te e d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e q qu ue e e er ra a s se e o or r P Pe et te eq qu ui i, , h ha ay y o ot tr ro os s m mu u- - c ch ho os s p pu ue eb bl lo os s, , l lo os s i in nd di io os s
n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll lo os s s so on n t to od do os s c co on nf fe ed de er ra ad do os s y y a am mi i- - g go os s. . S Su us s p pu ue eb bl lo os s t ti ie en ne en n d de es sv vi ia ad da as s a al lg gu un na a
d di is st ta an nc ci ia a u un no os s d de e o ot tr ro os s. . S So on n g gr ra an n- - d de es s l la as s c ca as sa as s, , r re ed do on nd da as s, , l la a c co ob be er rt tu ur ra a d de e p pa aj ja a l la ar rg ga a. . S Su us s
c co os st tu um mb br re es s s so on n c co om mo o l lo o q qu ue e h ha ab be em mo os s p pa as sa ad do o. .
D Di ie er ro on n a al l p pr ri in nc ci ip pi io o m mu uc ch ha a g gu ue er rr ra a a a l lo os s e es sp pa a o ol le es s y y h hi ic ci i r ro on ns se e e en n e el ll lo os s g gr ra an nd de es s c ca as st ti ig go os s, , l lo os s
c cu ua al le es s e es sc ca ar rm me en nt ta ar ro on n d de e t ta al l m ma an ne er ra a q qu ue e n nu un nc ca a m m s s s se e h ha an n r re eb be el la ad do o, , a an nt te es s t to od do os s l lo os s m m s s
( (c co om mo o d di ij je e a at tr r s s) ) s se e h ha an n t to or rn na ad do o c cr ri is st ti ia a- - n no os s, , y y a an nd da an n v ve es st ti id do os s c co on n s su us s c ca am mi is se et ta as s, , y y s si ir rv ve en n c co on n
m mu uc ch ha a v vo ol lu un nt ta ad d a a l lo os s q qu ue e t ti ie en ne en n p po or r s se e o or re es s. . A Ad de el la an nt te e d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s h ha ac ci ia a l la a m ma ar r d de el l
S Su ur r e es st t u un na a q qu ue e l ll la am ma an n l lo os s T Ti im mb ba as s, , e en n l la a c cu ua al l h ha ay y t tr re es s o o c cu ua at tr ro o s se e o or re es s, , y y e es st t m me et ti id da a e en nt tr re e
u un na as s g gr ra an nd de es s y y b br ra av va as s m mo on nt ta a a as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s s se e h ha ac ce en n a al lg gu u- - n no os s v va al ll le es s, , d do on nd de e t ti ie en ne en n s su us s
p pu ue eb bl lo os s y y c ca as sa as s m mu uy y t te en nd di id da as s, , y y l lo os s c ca am mp po os s m mu uy y l la ab br ra ad do os s l ll le en no os s d de e m mu uc ch ha a c co om mi id da a, , y y d de e
a ar rb bo ol le ed da as s d de e f fr ru ut ta al le es s d de e p pa al l- - m ma ar re es s y y d de e o ot tr ra as s c co os sa as s. . L La as s a ar rm ma as s q qu ue e t ti ie en ne en n s so on n l la an nz za as s y y
d da ar rd do os s. . H Ha an n s si id do o t tr ra ab ba aj jo os so os s d de e s so oj ju uz zg ga ar r y y c co on nq qu ui is st ta ar r, , y y n no o e es st t n n e en nt te er ra am me en nt te e d do om ma ad do os s p po or r
e es st ta ar r p po ob bl la ad do os s e en n t ta an n m ma al la a t ti ie er rr ra a, , y y p po or rq qu ue e e el ll lo os s s so on n b be el li ic co os so os s y y v va al li ie en nt te es s, ,

h ha an n m mu ue er rt to o a a m mu uc ch ho os s e es sp pa a o ol le es s, , y y h he ec ch ho o g gr ra an n d da a o o. . S So on n d de e l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e e es st to os s, , y y p po oc co o
d di if fe er re en nt te es s e en n e el l l le en ng gu ua aj je e. . M M s s a ad de el la an nt te e h ha ay y o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s y y r re eg gi io on ne es s, , q qu ue e s se e e ex xt ti ie en nd de en n h ha as st ta a
l ll le eg ga ar r j ju un nt to o a a l la a m ma ar r, , t to od do os s d de e u un na a l le en ng gu ua a y y d de e u un na as s c co os st tu um mb br re es s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XI IX X

E En n q qu ue e s se e c co on nc cl lu uy ye e l lo o t to oc ca an nt te e a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, ,
y y d de e o ot tr ro os s i in nd di io os s q qu ue e e es st t n n e en n l la a m mo on nt ta a a a j ju un nt to o a al l p pu ue er rt to o q qu ue e l ll la am ma an n l la a B Bu ue en na a V Ve en nt tu ur ra a

S SI IN N E ES ST TA AS S p pr ro ov vi in nc ci ia as s q qu ue e h he e d di ic ch ho o t ti ie en ne e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i s su uj je et to os s a a s s o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s i in nd di io os s, ,
q qu ue e e es st t n n p po ob bl la ad do os s e en n u un na as s b br ra av va as s m mo on nt ta a a as s d de e l la as s m m s s s sp pe er ra as s s si ie er rr ra as s q qu ue e h ha ay y e en n e el l
m mu un nd do o. . Y Y e en n e es st ta a s se er rr ra an n a a e en n l la as s l lo om ma as s q qu ue e h ha ac ce en n, , y y e en n a al lg gu un no os s v va al ll le es s e es st t n n p po ob bl la ad do os s, , y y c co on n
s se er r t ta an n d di if fi ic cu ul lt to os sa a c co om mo o d di ig go o y y t ta an n l ll le en na a d de e e es sp pe es su ur ra a, , e es s m mu uy y f f r rt ti il l y y d de e m mu uc ch ha as s c co om mi id da as s, , y y
f fr ru ut ta as s d de e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , y y e en n m m s s c ca an nt ti id da ad d q qu ue e e en n l lo os s l ll la an no os s. . H Ha ay y e en n t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s m mo on nt te es s
m mu uc ch ho os s a an ni im ma al le es s y y m mu uy y b br ra av vo os s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e m mu uy y g gr ra an nd de es s t ti ig gr re es s, , q qu ue e h ha an n m mu ue er rt to o y y c ca ad da a
d d a a m ma at ta an n m mu uc ch ho os s i in nd di io os s y y e es sp pa a o ol le es s q qu ue e v va an n a a d da ar r a a l la a m ma ar r, , o o v vi ie en ne en n d de e e el ll la a, , p pa ar ra a i ir r a a l la a
c ci iu ud da ad d. . L La as s c ca as sa as s q qu ue e t ti ie en ne en n s so on n a al lg go o p pe eq qu ue e a as s, , l la a c co ob bi ij ja a d de e u un na as s h ho oj ja as s d de e p pa al lm ma a, , q qu ue e h ha ay y
m mu uc ch ha as s p po or r l lo os s m mo on n- - t te es s, , y y c ce er rc ca ad da as s d de e g gr ru ue es so os s y y m mu uy y g gr ra an nd de es s p pa al lo os s a a m ma an ne er ra a d de e p pa ar re ed d, ,
p po or rq qu ue e s se ea a f fo or rt ta al le ez za a, , p pa ar ra a q qu ue e d de e n no oc ch he e n no o h ha ag ga an n d da a o o l lo os s t ti ig gr re es s. . L La as s a ar rm ma as s q qu ue e t ti ie en ne en n, , y y
t tr ra aj je e, , y y c co os st tu um mb br re es s n no o s so on n n ni i m m s s n ni i m me en no os s q qu ue e l lo os s d de el l v va al ll le e d de e L Li il le e, , y y e en n l la a h ha ab bl la a c ca as si i d da an n a a
e en nt te en nd de er r s se er r t to od do os s u un no os s. . S So on n m me em mb br ru ud do os s, , d de e g gr ra an nd de es s f fu ue er rz za as s. . H Ha an n e es st ta ad do o s si ie em mp pr re e d de e p pa az z
d de es sd de e e el l t ti ie em mp po o q qu ue e d di ie er ro on n l la a o ob be ed di ie en nc ci ia a a a s su u m ma aj je es st ta ad d, , y y e en n g gr ra an n c co on nf fe ed de er ra ac ci i n n c co on n l lo os s
e es sp pa a o ol le es s, , y y a au un n- - q qu ue e s si ie em mp pr re e v va an n y y v vi ie en ne en n c cr ri is st ti ia an no os s p po or r s su us s p pu ue eb bl lo os s n no o l le es s h ha ac ce en n m ma al l n ni i h ha an n
m mu ue er rt to o n ni in ng gu un no o h ha as st ta a a ah ho or ra a a an nt te es s l lu ue eg go o q qu ue e l lo os s v ve en n l le es s d da an n d de e c co om me er r. . E Es st t d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e
e es st to os s i in nd di io os s e el l p pu ue er rt to o d de e l la a B Bu ue en na a V Ve en nt tu ur ra a t tr re es s j jo or rn na ad da as s t to od do o d de e m mo on nt ta a a as s l ll le en na as s d de e a ab br ro oj jo os s y y
d de e p pa al lm ma as s y y d de e m mu uc ch ha as s c ci i n ne eg ga as s, , y y d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , t tr re ei in nt ta a l le eg gu ua as s, , e el l c cu ua al l n no o s se e p pu ue ed de e
s su us st te en nt ta ar r s si in n e el l f fa av vo or r d de e l lo os s v ve ec ci in no os s d de e C Ca al li i. . N No o h ha ag go o c ca ap p t tu ul lo o p po or r s s d de e e es st te e p pu ue er rt to o, , p po or rq qu ue e n no o
h ha ay y m m s s q qu ue e d de ec ci ir r d de el l d de e q qu ue e f fu ue e f fu un nd da ad do o p po or r J Ju ua an n L La ad dr ri il ll le er ro o ( (q qu ue e e es s e el l q qu ue e d de es sc cu ub br ri i e el l r r o o) )
c co on n p po od de er r d de el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n P Pa as sc cu ua al l d de e A An nd da ag go oy ya a, , y y

d de es sp pu u s s s se e q qu ui is so o d de es sp po ob bl la ar r p po or r a au us se en nc ci ia a d de e e es st te e A An nd da ag go oy ya a, , p po or r c cu ua an nt to o p po or r l la as s a al lt te er ra ac ci io on ne es s y y
d di if fe er re en nc ci ia as s q qu ue e h hu ub bo o e en nt tr re e l l y y e el l a ad de el la an nt ta ad do o B Be el la al lc c z za ar r s so ob br re e l la as s g go ob be er rn na ac ci io on ne es s y y t t r rm mi in no os s
( (c co om mo o a ad de el la an nt te e s se e t tr ra at ta a) ). . B Be el la al lc c z za ar r l lo o p pr re en nd di i , , y y l lo o e en nv vi i p pr re es so o a a E Es sp pa a a a. . Y Y e en nt to on nc ce es s e el l
c ca ab bi il ld do o d de e C Ca al li i j ju un nt ta am me en n- - t te e c co on n e el l g go ob be er rn na ad do or r p pr ro ov ve ey y , , q qu ue e r re es si id di ie es se en n s si ie em mp pr re e e en n e el l p pu ue er rt to o
s se ei is s o o s si ie et te e v ve ec ci in no os s, , p pa ar ra a q qu ue e v ve en ni id do os s l lo os s n na av v o os s, , q qu ue e a al ll l a al ll le eg ga an n d de e l la a t ti ie er rr ra a f fi ir rm me e, , y y N Nu ue ev va a
E Es sp pa a a a, , y y N Ni ic ca ar ra ag gu ua a, , p pu ue ed de en n d de es sc ca ar rg ga ar r s se eg gu ur ra am me en nt te e d de e l lo os s i in nd di io os s l la as s m me er rc ca ad de er r a as s, , y y h ha al ll la ar r
c ca as sa as s d do on nd de e m me et te er rl la as s, , l lo o c cu ua al l s se e h ha a h he ec ch ho o h ha ac ce e a al ll l . . Y Y l lo os s q qu ue e a al ll l r re es si id de en n s so on n p pa ag ga ad do os s a a c co os st ta a
d de e l lo os s m me er rc ca ad de er re es s, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s e es st t u un n c ca ap pi it t n n, , e el l c cu ua al l n no o t ti ie en ne e p po od de er r p pa ar ra a s se en nt te en nc ci ia ar r s si in no o
p pa ar ra a o o r r, , y y r re em mi i- - t ti ir rl lo o a a l la a j ju us st ti ic ci ia a d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i. . Y Y p pa ar ra a s sa ab be er r l la a m ma an ne er ra a e en n q qu ue e e es st te e
p pu ue eb bl lo o o o p pu ue er rt to o d de e l la a B Bu ue en na a V Ve en nt tu ur ra a e es st t p po ob bl la ad do o, , p pa ar r c ce em me e q qu ue e b ba as st ta a l lo o d di ic ch ho o. . P Pa ar ra a l ll le ev va ar r a a
l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i l la as s m me er rc ca ad de er r a as s q qu ue e e en n e es st te e p pu ue er rt to o s se e d de es sc ca ar rg ga an n d de e q qu ue e s se e p pr ro ov ve ee e t to od da a l la a
g go ob be er rn na ac ci i n n h ha ay y u un n s so ol lo o r re em me ed di io o c co on n l lo os s i in nd di io os s d de e e es st ta as s m mo on nt ta a a as s, , l lo os s c cu ua al le es s t ti ie en ne en n p po or r s su u
o or rd di in na ar ri io o t tr ra ab ba aj jo o l ll le e- - v va ar rl la as s a a c cu ue es st ta as s, , q qu ue e d de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a e er ra a i im mp po os si ib bl le e p po od de er rs se e l ll le ev va ar r. .
P Po or rq qu ue e s si i q qu ui is si ie es se en n h ha ac ce er r c ca am mi in no o p pa ar ra a r re ec cu ua as s s se er r a a t ta an n d di if fi ic cu ul lt to os so o, , q qu ue e c cr re eo o n no o s se e p po od dr r a an n
a an nd da ar r c co on n b be es st ti ia as s c ca ar rg ga ad da as s, , p po or r l la a g gr ra an nd de e a as sp pe er re ez za a d de e l la as s s si ie er rr ra as s. . Y Y a au un nq qu ue e h ha ay y p po or r e el l r r o o d de e
D Da ag gu ua a o ot tr ro o c ca am mi in no o, , p po or r d do on nd de e e en nt tr ra an n l lo os s g ga an na a- - d do os s y y c ca ab ba al ll lo os s, , v va an n c co on n m mu uc ch ho o p pe el li ig gr ro o y y
m mu u r re en ns se e m mu uc ch ho os s, , y y a al ll le eg ga an n t ta al le es s q qu ue e e en n m mu uc ch ho os s d d a as s n no o s so on n d de e p pr ro ov ve ec ch ho o. . L Ll le eg ga ad do o a al lg g n n
n na av v o o, , l lo os s s se e o or re es s d de e e es st to os s i in nd di io os s e en nv v a an n l lu ue eg go o a al l p pu ue er rt to o l la a c ca an nt ti id da ad d q qu ue e c ca ad da a u un no o p pu ue ed de e, , c co on n- -
f fo or rm me e a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de el l p pu ue eb bl lo o. . Y Y p po or r c ca am mi in no os s y y c cu ue es st ta as s q qu ue e s su ub be en n l lo os s h ho om mb br re es s a ab ba aj ja ad do os s y y
p po or r b be ej ju uc co os s, , y y p po or r t ta al le es s p pa ar rt te es s q qu ue e t te em me en n s se er r d de es sp pe e a a- - d do os s, , s su ub be en n e el ll lo os s c co on n c ca ar rg ga a y y f fa ar rd do os s d de e
t tr re es s a ar rr ro ob ba as s y y a a m m s s, , y y a al lg gu un no os s e en n u un na as s s si il ll le et ta as s d de e c co or rt te ez za as s d de e r rb bo ol le es s l ll le ev va an n a a c cu ue es st ta as s a a u un n
h ho om mb br re e o o u un na a m mu u- - j je er r s se ea a d de e g gr ra an n c cu ue er rp po o. . Y Y d de e e es st ta a m ma an ne er ra a c ca am mi in na an n c co on n l la as s c ca ar rg ga as s, , s si in n m mo os s- -
t tr ra ar r c ca an ns sa an nc ci io o n ni i d de em ma as si ia ad do o t tr ra ab ba aj jo o, , y y s si i h hu ub bi ie es se en n a al lg gu un na a p pa ag ga a, , i ir r a an n c co on n d de es sc ca an ns so o a a s su us s
c ca as sa as s, , m ma as s t to od do o l lo o q qu ue e g ga an na an n y y l le es s d da an n a a l lo os s t tr ri is st te es s, , l lo o l ll le ev va an n l lo os s e en nc co om me en nd de er ro os s, , a au un nq qu ue e a a l la a
v ve er rd da ad d d da an n p po oc co o t tr ri ib bu ut to o l lo os s q qu ue e a an nd da an n a a e es st te e t tr ra at to o. . P Pe er ro o a au un nq qu ue e e el ll lo os s m m s s d di ig ga an n, , q qu ue e v va an n y y
v vi ie en ne en n c co on n b bu ue en na a g ga an na a, , g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o p pa as sa an n. . C Cu ua an nd do o a al ll le eg ga an n c ce er rc ca a d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , q qu ue e
h ha an n e en nt tr ra ad do o e en n l lo os s l ll la an no os s s se e d de es sp pe ea an n, , y y v va an n c co on n g gr ra an n p pe en na a. . Y Yo o h he e o o d do o l lo oa ar r m mu u- - c ch ho o l lo os s i in nd di io os s
d de e l la a N Nu ue ev va a E Es sp pa a a a d de e q qu ue e l ll le ev va an n g gr ra an nd de es s c ca ar rg ga as s, , m ma as s e es st to os s

m me e h ha an n e es sp pa an nt ta ad do o. . Y Y s si i y yo o n no o h hu ub bi ie er ra a v vi is st to o y y p pa as sa ad do o p po or r e el ll lo os s y y p po or r l la as s m mo on nt ta a a as s d do on nd de e
t ti ie en ne en n s su us s p pu ue eb bl lo os s, , n ni i l lo os s c cr re ey ye er ra a, , n ni i l lo o a af fi ir rm ma ar ra a. . M M s s a ad de e- - l la an nt te e d de e e es st to os s i in nd di io os s h ha ay y o ot tr ra as s
t ti ie er rr ra as s y y n na ac ci io on ne es s d de e g ge en nt te es s, , y y c co or rr re e p po or r e el ll la as s e el l r r o o d de e S Sa an n J Ju ua an n m mu uy y r ri iq qu u s si im mo o a a m ma ar ra av vi il ll la a, , y y
d de e m mu uc ch ho os s i in nd di io os s, , s sa al lv vo o q qu ue e t ti ie en ne en n l la as s c ca as sa as s a ar rm ma ad da as s s so ob br re e r rb bo ol le es s. . Y Y h ha ay y o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s r r o os s
p po ob bl la ad do os s d de e i in nd di io os s t to od do os s r ri ic co os s d de e o or ro o, , p pe er ro o n no o s se e p pu ue ed de en n c co on nq qu ui is st ta ar r, , p po or r s se er r l la a t ti ie er rr ra a l ll le en na a d de e
m mo on nt ta a a a, , y y d de e l lo os s r r o os s q qu ue e d di ig go o, , y y p po or r n no o p po od de er rs se e a an nd da ar r, , s si in no o c co on n b ba ar rc co os s p po or r e el ll lo os s m mi is sm mo os s. . L La as s
c ca as sa as s o o c ca an ne ey ye es s s so on n m mu uy y g gr ra an nd de es s, , p po or rq qu ue e e en n c ca ad da a u un na a v vi iv ve en n a a v ve ei in nt te e y y a a t tr re ei in nt ta a m mo or ra ad do or re es s. .
E En nt tr re e e es st to os s r r o os s e es st tu uv vo o u un n p pu ue eb bl lo o d de e c cr ri is st ti ia an no os s, , t ta am mp po oc co o d di ir r n na ad da a d de e l l, , p po or rq qu ue e p pe er rm ma an ne ec ci i
p po oc co o, , y y l lo os s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s m ma at ta ar ro on n a a u un n P Pa ay yo o R Ro o- - m me er ro o q qu ue e e es st tu uv vo o e en n l l p po or r l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te e
d de el l a ad de el la an nt ta ad do o A An nd da ag go oy ya a, , p po or rq qu ue e d de e t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s r r o os s t tu uv vo o h he ec ch ha a m me er rc ce ed d d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , y y
s se e l ll la am ma ab ba a g go o- - b be er rn na ad do or r d de el l r r o o d de e S Sa an n J Ju ua an n. . Y Y a al l P Pa ay yo o R Ro om me er ro o c co on n o ot tr ro os s c cr ri is st ti ia an no os s s sa ac ca a- - r ro on n
l lo os s i in nd di io os s c co on n e en ng ga a o o e en n c ca an no oa a a a u un n r r o o, , d di ic ci i n nd do ol le es s q qu ue e l le es s q qu ue er r a an n d da ar r m mu uc ch ho o o or ro o, , y y a al ll l
a ac cu ud di ie er ro on n t ta an nt to os s i in nd di io os s, , q qu ue e m ma at ta ar ro on n a a t to od do os s l lo os s e es sp pa a o o- - l le es s, , y y a al l P Pa ay yo o R Ro om me er ro o l ll le ev va ar ro on n
c co on ns si ig go o v vi iv vo o ( (a a l lo o q qu ue e d de es sp pu u s s s se e d di ij jo o) ) d d n n- - d do ol le e g gr ra an nd de es s t to or rm me en nt to os s y y d de es sp pe ed da az z n nd do ol le e s su us s
m mi ie em mb br ro os s m mu ur ri i . . Y Y t to om ma a- - r ro on n d do os s o o t tr re es s m mu uj je er re es s v vi iv va as s, , y y l le es s h hi ic ci ie er ro on n m mu uc ch ho o m ma al l. . Y Y a al lg gu un no os s
c cr ri is st ti ia an no os s c co on n g gr ra an n v ve en nt tu ur ra a y y p po or r s su u n ni im mo o e es sc ca ap pa ar ro on n d de e l la a c cr ru ue el ld da ad d d de e l lo os s i in nd di io os s. . N No o s se e t to or rn n
m m s s a a f fu un nd da ar r a al ll l p pu ue eb bl lo o, , n ni i a au un n l lo o h ha ab br r s se eg g n n e es s m ma al la a a aq qu ue el ll la a t ti ie e- - r rr ra a. . P Pr ro os si ig gu ui ie en nd do o a ad de el la an nt te e, ,
p po or rq qu ue e y yo o n no o t te en ng go o d de e s se er r l la ar rg go o, , n ni i e es sc cr ri ib bi ir r m m s s d de e l lo o q qu ue e h ha ac ce e a al l p pr ro op p s si it to o d de e m mi i i in nt te en nt to o, , d di ir r
l lo o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i a a l la a d de e P Po op pa ay y n n. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX X

E En n q qu ue e s se e c co on nt ti ie en ne e e el l c ca am mi in no o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i a a l la a d de e P Po op pa ay y n n, , y y l lo os s p pu ue eb bl lo os s
d de e i in nd di io os s q qu ue e h ha ay y e en n m me ed di io o

D DE E L LA A C CI IU UD DA AD D d de e C Ca al li i ( (d de e q qu ue e a ac ca ab bo o d de e t tr ra at ta ar r) ) h ha as st ta a l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa a- - y y n n h ha ay y v ve ei in nt te e y y d do os s
l le eg gu ua as s, , t to od do o d de e b bu ue en n c ca am mi in no o d de e c ca am mp pa a a a s si in n m mo on nt ta a a a n ni in ng gu un na a, , a au un nq qu ue e h ha ay y a al lg gu un na as s s si ie er rr ra as s y y
l la ad de er ra as s, , m ma as s n no o s so on n s sp pe er ra as s n ni i d di if fi i- - c cu ul lt to os sa as s, , c co om mo o l la as s q qu ue e q qu ue ed da an n a at tr r s s. . S Sa al li ie en nd do o p pu ue es s d de e l la a
c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , s se e c ca am mi in na a p po or r u un na as s v ve eg ga as s y y l ll la an no os s, , e en n l la as s c cu ua al le es s h ha ay y a al lg gu un no os s r r o os s, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r
a a

u un no o q qu ue e n no o e es s m mu uy y g gr ra an nd de e, , q qu ue e s se e l ll la am ma a X Xa am mu un nd di i, , e en n e el l c cu ua al l h ha ay y h he ec ch ha a s si ie em mp pr re e p pu ue en nt te e d de e
l la as s c ca a a as s g go or rd da as s, , y y q qu ui ie en n l ll le ev va a c ca ab ba al ll lo o c ch ha al lo o p po or r e el l v va ad do o y y p pa as sa a s si in n p pe el li ig gr ro o. .
E En n e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de e e es st te e r r o o h ha ay y u un no os s i in nd di io os s, , q qu ue e s se e e ex xt ti ie en nd de en n t tr re es s o o c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s a a u un na a
p pa ar rt te e q qu ue e s se e l ll la am ma an n X Xa am mu un nd di i c co om mo o e el l r r o o, , e el l c cu ua al l n no om m- - b br re e t to om m e el l p pu ue eb bl lo o y y e el l r r o o d de e u un n
c ca ac ci iq qu ue e q qu ue e s se e l ll la am ma a a as s . . C Co on nt tr ra at ta an n e es st to os s i in nd di io os s c co on n l lo os s d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo os s T Ti im mb ba as s, , y y
p po os se ey ye er ro on n y y a al lc ca an nz za ar ro on n m mu uc ch ho o o or ro o, , d de e l lo o c cu ua al l h ha an n d da ad do o c ca an nt ti id da ad d a a l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e l lo os s h ha an n
t te en ni id do o p po or r e en nc co om mi ie en nd da a. . A Ad de el la an nt te e d de e e es st te e r r o o e en n e el l m mi is sm mo o c ca am mi in no o d de e P Po op pa ay y n n c ci in n- - c co o l le eg gu ua as s d de e
l l e es st t e el l r r o o g gr ra an nd de e d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , y y p pa ar ra a p pa as sa ar rl lo o s si in n p pe el li ig gr ro o, , h ha ay y s si ie em mp pr re e b ba al ls sa as s y y c ca an no oa as s, ,
c co on n l la as s c cu ua al le es s p pa as sa an n l lo os s i in nd di io os s c co om ma ar rc ca an no os s a a l lo os s q qu ue e v va an n y y v vi ie en ne en n d de e u un na a c ci iu ud da ad d a a o ot tr ra a. . D De e
e es st te e r r o o h ha ac ci ia a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i f fu ue e p pr ri im me er ro o p po ob bl la ad do o d de e g gr ra an nd de es s p pu ue eb bl lo os s, , l lo os s c cu ua al le es s s se e h ha an n
c co on ns su um mi id do o c co on n e el l t ti ie em mp po o y y c co on n l la a g gu ue er rr ra a q qu ue e l le es s h hi iz zo o e el l c ca ap pi it t n n B Be el la al lc c z za ar r, , q qu ue e f fu ue e e el l p pr ri i- -
m me er ro o q qu ue e l lo os s d de es sc cu ub br ri i y y c co on nq qu ui is st t , , a au un nq qu ue e e el l h ha ab be er rs se e a ac ca ab ba ad do o t ta an n b br re ev ve e, , h ha a s si id do o g gr ra an n p pa ar rt te e
y y a au un n l la a p pr ri in nc ci ip pa al l s su u m ma al la a c co os st tu um mb br re e y y m ma al ld di it to o v vi ic ci io o, , q qu ue e e es s c co om me er rs se e u un no os s a a o ot tr ro os s. . D De e l la as s
r re el li iq qu ui ia as s d de e e es st to os s p pu ue eb bl lo os s y y n na ac ci io on ne es s h ha a q qu ue ed da ad do o a al lg gu un na a g ge en nt te e a a l la as s r ri ib be er ra as s d de el l r r o o d de e u un na a
p pa ar rt te e y y o ot tr ra a, , q qu ue e s se e l ll la am ma an n l lo os s A Ag gu ua al le es s, , q qu ue e s si ir rv ve en n y y e es st t n n s su uj je et to os s a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i. . Y Y e en n l la as s
s si ie er rr ra as s e en n l la a u un na a c co or rd di il ll le er ra a y y e en n l la a o ot tr ra a h ha ay y m mu uc ch ho os s i in nd di io os s, , q qu ue e p po or r s se er r l la a t ti ie er rr ra a f fr ra ag go o- - s sa a, , y y p po or r
l la as s a al lt te er ra ac ci io on ne es s d de el l P Pe er r , , n no o s se e h ha an n p po od di id do o p pa ac ci if fi ic ca ar r, , a au un nq qu ue e p po or r e es sc co on nd di id do os s y y a ap pa ar rt ta ad do os s q qu ue e
e es st t n n, , h ha an n s si id do o v vi is st to os s p po or r l lo os s i in nd do om ma ab bl le es s e es sp pa a- - o ol le es s, , y y p po or r e el ll lo os s m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s v ve en nc ci id do os s. .
T To od do os s u un no os s y y o ot tr ro os s a an nd da an n d de es sn nu ud do os s, , y y g gu ua ar rd da an n l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. . P Pa as sa ad do o e el l
r r o o G Gr ra an nd de e, , q qu ue e e es st t d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n c ca at to or r- - c ce e l le eg gu ua as s, , s se e p pa as sa a u un na a c ci i n na ag ga a, , q qu ue e d du ur ra a
p po oc co o m m s s d de e u un n c cu ua ar rt to o d de e l le eg gu ua a, , l la a c cu ua al l p pa as sa ad da a, , e el l c ca am mi in no o e es s m mu uy y b bu ue en no o, , h ha as st ta a q qu ue e s se e a al ll le eg ga a
a a u un n r r o o q qu ue e s se e l ll la a- - m ma a d de e l la as s O Ov ve ej ja as s, , c co or rr re e m mu uc ch ho o r ri ie es sg go o q qu ui ie en n e en n t ti ie em mp po o d de e i in nv vi ie er rn no o p pa as sa a p po or r
l l, , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y h ho on nd do o y y t ti ie en ne e l la a b bo oc ca a y y e el l v va ad do o j ju un nt to o a al l r r o o G Gr ra an nd de e, , e en n e el l c cu ua al l s se e h ha an n
a ah ho og ga ad do o m mu uc ch ho os s i in nd di io os s y y e es sp pa a o ol le es s. . L Lu ue eg go o s se e c ca am mi in na a p po or r u un na a l lo om ma a, , q qu ue e d du ur ra a s se ei is s l le eg gu ua as s
l ll la an na as s, , y y m mu uy y b bu ue en na as s d de e a an nd da ar r, , y y e en n e el l r re em ma at te e d de e e el ll la a s se e p pa as sa a u un n r r o o q qu ue e l ll le ev va a p po or r n no om mb br re e
P Pi ia an nd da am mo o. . L La as s r ri ib be er ra as s d de e e es st te e r r o o y y t to od da a e es st ta a l lo om ma a f fu ue e p pr ri im me er ro o m mu uy y p po ob bl la ad do o d de e g ge en nt te e, , l la a q qu ue e
h ha a q qu ue ed da ad do o d de e l la a f fu ur ri ia a d de e l la a g gu ue er rr ra a s se e h ha a a ap pa ar rt ta ad do o d de el l c ca am mi in no o, , a ad do on nd de e p pi ie en ns sa an n q qu ue e e es st t n n m m s s

s se eg gu ur ro os s. . A A l la a p pa ar rt te e O Or ri ie en nt ta al l e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e G Gu ua am mb b a a y y o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s p pu ue eb bl lo os s y y c ca ac ci iq qu ue es s. .
L La as s c co os st tu um mb br re es s d de e e el ll lo os s d di ir r a ad de el la an nt te e. . P Pa as sa ad do o e es st te e r r o o d de e P Pi ia an nd da am mo o s se e p pa as sa a o ot tr ro o r r o o q qu ue e s se e
l ll la am ma a P Pl la az za a, , p po ob bl la ad do o, , a as s s su u n na ac ci im mi ie en n- - t to o c co om mo o p po or r t to od da as s p pa ar rt te es s. . M M s s a ad de el la an nt te e s se e p pa as sa a e el l r r o o
G Gr ra an nd de e, , d de e q qu ui ie en n y ya a h he e c co on nt ta ad do o, , l lo o c cu ua al l s se e h ha ac ce e a a v va ad do o, , p po or rq qu ue e n no o l ll le ev va a a a n n m me ed di io o e es st ta ad do o d de e
a ag gu ua a. . P Pa as sa ad do o p pu ue es s e es st te e r r o o, , t to od do o e el l t t r rm mi in no o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l l a a l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n e es st t l ll le en no o
d de e m mu uc ch ha as s y y h he er rm mo os sa as s e es st ta an nc ci ia as s, , q qu ue e s so on n a a l la as s q qu ue e l ll la a- - m ma am mo os s e en n n nu ue es st tr ra a E Es sp pa a a a a al lc ca ar rr ri ia as s, , o o
c co or rt ti ij jo os s. . T Ti ie en ne en n l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n e el ll la as s s su us s g ga an na ad do os s. . Y Y s si ie em mp pr re e e es st t n n l lo os s c ca am mp po os s y y v ve eg ga as s
s se em mb br ra ad do os s d de e m ma a c ce es s, , y ya a s se e c co om me en nz za ab ba a a a s se em mb br ra ar r t tr ri ig go o, , e el l c cu ua al l s se e d da ar r e en n c ca an nt ti id da ad d, , p po or r s se er r l la a
t ti ie er rr ra a a ap pa ar re ej ja ad da a p pa ar ra a e el ll lo o. . E En n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de e e es st te e r re ei in no o s se e d da a e el l m ma a z z a a c cu ua at tr ro o y y a a c ci in nc co o
m me es se es s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e h ha ac ce en n e en n e el l a a o o d do os s s se em me en nt te er ra as s. . E En n e es st te e p pu ue e- - b bl lo o n no o s se e s si ie em mb br ra a s si in no o
u un na a v ve ez z c ca ad da a a a o o, , y y v vi i n ne en ns se e a a c co og ge er r l lo os s m ma a c ce es s p po or r m ma ay yo o o o j ju un ni io o, , y y l lo os s t tr ri ig go os s p po or r j ju ul li io o y y
a ag go os st to o, , c co om mo o e en n E Es sp pa a a a. . T To od da as s e es st ta as s v ve eg ga as s y y v va al ll le e f fu ue er ro on n p pr ri im me er ro o m mu uy y p po ob bl la ad da as s y y s su uj je et ta ad da as s
p po or r e el l s se e o or r l ll la am ma a- - d do o P Po op pa ay y n n, , u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s s se e o or re es s q qu ue e h hu ub bo o e en n a aq qu ue el ll la as s p pr ro ov vi in n- -
c ci ia as s. . E En n e es st te e t ti ie em mp po o h ha ay y p po oc co os s i in nd di io os s, , p po or rq qu ue e c co on n l la a g gu ue er rr ra a q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s
v vi in ni ie er ro on n a a c co om me er rs se e u un no os s a a o ot tr ro os s p po or r l la a h ha am mb br re e q qu ue e p pa as sa a- - r ro on n, , c ca au us sa ad da a d de e n no o q qu ue er re er r s se em mb br ra ar r, ,
a a f fi in n d de e q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s v vi ie en nd do o f fa al lt ta a d de e n na ac ci im mi ie en nt to o, , s se e f fu ue es se en n d de e s su us s p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . H Ha ay y m mu uc ch ha as s
a ar rb bo ol le ed da as s d de e f fr ru u- - t ta al le es s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de e l lo os s a ag gu ua ac ca at te es s o o p pe er ra as s, , q qu ue e d de e s st ta as s h ha ay y m mu uc ch ha as s y y
m mu uy y s sa ab br ro os sa as s. . L Lo os s r r o os s q qu ue e e es st t n n e en n l la a c co or rd di il ll le er ra a o o s si ie er rr ra a d de e l lo os s A An nd de es s b ba a- - j ja an n y y c co or rr re en n p po or r
e es st to os s l ll la an no os s y y v ve eg ga as s, , y y s so on n d de e m mu uy y l li in nd da a a ag gu ua a y y m mu uy y d du ul lc ce e, , e en n a al lg gu un no os s s se e h ha a h ha al ll la ad do o m mu ue es st tr ra a
d de e o or ro o. . E El l s si it ti io o d de e l la a c ci iu ud da ad d e es st t e en n u un na a m me es se et ta a a al lt ta a e en n m mu uy y b bu ue en n a as si ie en nt to o, , e el l m m s s s sa an no o y y d de e
m me ej jo or r t te em mp pl le e q qu ue e h ha ay y e en n t to od da a l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n, , y y a au un n e en n l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l P Pe er r . .
P Po or rq qu ue e v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e l la a c ca al li id da ad d d de e l lo os s a ai ir re es s m m s s p pa ar re ec ce e d de e E Es sp pa a a a q qu ue e d de e I In nd di ia as s. . H Ha ay y e en n
e el ll la a m mu uy y g gr ra an nd de es s c ca as sa as s h he ec ch ha as s d de e p pa aj ja a. . E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n e es s c ca ab be ez za a y y p pr ri in nc ci ip pa al l d de e t to od da as s
l la as s c ci iu ud da ad de es s q qu ue e t te en ng go o e es sc cr ri it to o, , s sa al lv vo o d de e l la a d de e U Ur ra ab b q qu ue e y ya a d di ij je e s se er r d de e l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e
C Ca ar rt ta ag ge en na a. . T To od da as s l la as s d de em m s s e es s- - t t n n d de eb ba aj jo o d de el l n no om mb br re e d de e e es st ta a, , y y e en n e el ll la a h ha ay y i ig gl le es si ia a c ca at te ed dr ra al l. .
Y Y p po or r s se er r l la a p pr ri in nc ci ip pa al l, , y y e es st ta ar r e en n e el l c co om me ed di io o3 3 d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , s se e i in nt ti it tu ul l l la a g go ob be er rn na a- -


3 3. . C Co om me ed di io o. . ( (D De e c co o- - y y m me ed di io o) ). . C Ce en nt tr ro o o o m me ed di io o d de e u un n r re ei in no o o o s si it ti io o. . ( (D DR RA AE E) ). .

c ci i n n d de e P Po op pa ay y n n. . P Po or r l la a p pa ar rt te e d de e O Or ri ie en nt te e t ti ie en ne e l la a l la ar rg ga a c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s. . A Al l p po on ni ie en nt te e
e es st t n n d de e e el ll la as s l la as s o ot tr ra as s m mo on nt ta a a as s q qu ue e e es st t n n p po or r l lo o a al lt to o d de e l la a m ma ar r d de el l S Su ur r. . P Po or r e es st ta as s o ot tr ra as s
p pa ar rt te es s t ti ie en ne en n l lo os s l ll la an no os s y y v ve eg ga as s q qu ue e y ya a s so on n d di ic ch ha as s. . L La a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n f fu un nd d y y p po ob bl l e el l
c ca ap pi it t n n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al l- - c c z za ar r e en n n no om mb br re e d de el l E Em mp pe er ra ad do or r d do on n C Ca ar rl lo os s n nu ue es st tr ro o s se e o or r, , c co on n
p po od de er r d de el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o g go ob be er rn na ad do or r d de e t to od do o e el l P Pe er r p po or r s su u m ma a- - j je es st ta ad d, , a a o o
d de el l S Se e o or r d de e m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y t tr re ei in nt ta a y y s se ei is s a a o os s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XI I

D De el l r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , y y d de e l la as s c co os sa as s q qu ue e h ha ay y e en n s su us s r ri ib be er ra as s

Y YA A Q QU UE E H HE E L LL LE EG GA AD DO O a a l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n y y d de ec cl la ar ra ad do o l lo o q qu ue e t ti ie en ne en n s su us s c co om ma ar rc ca as s, ,
a as si ie en nt to o, , f fu un nd da ac ci i n n, , y y p po ob bl la ac ci io on ne es s, , p pa ar ra a p pa as sa ar r a ad de el la an nt te e, , m me e p pa ar re ec ci i d da ar r r ra az z n n d de e u un n r r o o q qu ue e
c ce er rc ca a d de e e el ll la a p pa as sa a, , e el l c cu ua al l e es s u un no o d de e l lo os s d do os s b br ra az zo os s q qu ue e t ti ie en ne e e el l g gr ra an n r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a. . Y Y
a an nt te es s q qu ue e d de e e es st te e r r o o t tr ra at te e, , d di ig go o q qu ue e h ha al ll lo o y yo o q qu ue e, , e en nt tr re e l lo os s e es sc cr ri it to or re es s, , d de e c cu ua at tr ro o r r o os s
p pr ri in nc ci ip pa al le es s s se e h ha ac ce e m me en nc ci i n n, , q qu ue e s so on n e el l p pr ri im me er ro o G Ga an ng ge es s q qu ue e c co or rr re e p po or r l la a I In nd di ia a O Or ri ie en nt ta al l, , e el l
s se eg gu un nd do o e el l N Ni il lo o q qu ue e d di iv vi id de e a a A As si ia a d de e f fr ri ic ca a, , y y r ri ie eg ga a e el l r re ei in no o d de e E Eg gi ip pt to o, , e el l t te er rc ce er ro o y y c cu ua ar rt to o e el l
T Ti ig gr ri is s y y u uf fr ra at te es s q qu ue e c ce er rc ca an n l la as s d do os s r re eg gi io on ne es s d de e M Me es so o- - p po ot ta am mi ia a y y C Ca ap pa ad do oc ci ia a. . E Es st to os s s so on n l lo os s
c cu ua at tr ro o q qu ue e l la a S Sa an nt ta a E Es sc cr ri it tu ur ra a d di ic ce e s sa al li ir r d de el l p pa ar ra a s so o t te er rr re en na al l. . T Ta am mb bi i n n h ha al ll lo o q qu ue e s se e h ha ac ce e
m me en nc ci i n n d de e o ot tr ro os s t tr re es s, , q qu ue e s so on n e el l r r o o I In nd di io o, , d de e q qu ui ie en n l la a I In nd di ia a t to om m n no om mb br re e, , y y e el l r r o o D Da an nu ub bi io o
q qu ue e e es s e el l p pr ri in nc ci ip pa al l d de e l la a E Eu ur ro op pa a, , y y a al l T Ta an na ai is s q qu ue e d di iv vi id de e a a A As si ia a d de e E Eu ur ro op pa a. . D De e t to od do os s e es st to os s e el l
m ma ay yo or r y y m m s s p pr ri in nc ci ip pa al l e es s e el l G Ga an ng ge es s, , d de el l c cu ua al l d di ic ce e P Pt th ho ol lo om me eo o e en n e el l l li ib br ro o d de e G Ge eo og gr ra af f a a, , q qu ue e l la a
m me en no or r a an nc ch hu ur ra a q qu ue e e es st te e r r o o t ti ie en ne e e es s o oc ch ho o m mi il l p pa as so os s, , y y l la a m ma ay yo or r e es s v ve ei in nt te e m mi il l p pa as so os s. .
D De e m ma an ne er ra a q qu ue e s se er r a a l la a m ma ay yo or r a an nc ch hu ur ra a d de el l G Ga an ng ge es s e es sp pa ac ci io o d de e s si ie et te e l le e- - g gu ua as s. . E Es st ta a e es s l la a m ma ay yo or r
a an nc ch hu ur ra a d de el l m ma ay yo or r r r o o d de el l m mu un nd do o q qu ue e a an nt te es s q qu ue e e es s- - t ta as s I In nd di ia as s s se e d de es sc cu ub br ri ie es se en n s se e s sa ab b a a. . M Ma as s
a ah ho or ra a s se e h ha an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o y y h ha al ll la ad do o r r o os s d de e t ta an n e ex xt tr ra a a a g gr ra an nd de ez za a, , q qu ue e m m s s p pa ar re ec ce en n s se en no os s d de e
m ma ar r, , q qu ue e r r o os s q qu ue e c co or rr re en n p po or r l la a t ti ie er rr ra a. . E Es st to o p pa ar re ec ce e p po or r l lo o q qu ue e a af fi ir rm ma an n m mu uc ch ho o d de e l lo os s e es sp pa a o o- -
l le es s, , q qu ue e f fu ue er ro on n c co on n e el l a ad de el la an nt ta ad do o O Or re el ll la an na a. . L Lo os s c cu ua al le es s d di ic ce en n, , q qu ue e e el l r r o o p po or r d do o d de es sc ce en nd di i d de el l
P Pe er r h ha as st ta a l la a m ma ar r d de el l N No or rt te e ( (e el l c cu ua al l r r o o c co om m n nm me en nt te e s se e l ll la am ma a d de e l la as s A Am ma az zo on na as s, , o o d de el l
M Ma ar ra a n n) ) t ti ie en ne e e en n l la ar rg gu ur ra a m m s s d de e m mi il l l le eg gu ua as s, ,

y y d de e a an nc ch hu ur ra a e en n p pa ar rt te es s m m s s d de e v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o. . Y Y e el l R R o o d de e l la a P Pl la at ta a s se e a af fi ir rm ma a p po or r m mu uc ch ho os s q qu ue e
p po or r l l h ha an n a an nd da ad do o, , q qu ue e e en n m mu uc ch ho os s l lu ug ga ar re es s, , y ye en nd do o p po or r m me e- - d di io o d de el l r r o o, , n no o s se e v ve e l la a t ti ie er rr ra a d de e s su us s
r ri ib be er ra as s, , a as s q qu ue e p po or r m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s t ti ie en ne e m m s s d de e o oc ch ho o l le eg gu ua as s d de e a an nc ch ho o. . Y Y e el l r r o o d de el l D Da ar ri i n n
g gr ra an nd de e, , y y n no o m me en no os s l lo o e es s e el l d de e U Ur ra ap pa ar ri ia a, , y y s si in n s st to os s h ha ay y e en n e es st ta as s I In nd di ia as s o ot tr ro os s r r o os s d de e m mu uc ch ha a
g gr ra an nd de ez za a, , e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s e es s e es st te e r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a; ; e es st te e s se e h ha ac ce e d de e d do os s b br ra az zo os s, , e el l u un no o d de e
e el ll lo os s d di ig go o q qu ue e p po or r c ci im ma a d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n, , e en n l la a g gr ra an nd de e c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s. . C Ci in nc co o o o
s se ei is s l le eg gu ua as s d de e e el ll la a c co om mi ie en nz za an n u un no os s v va al ll le es s, , q qu ue e d de e l la a m mi is sm ma a c co or rd di il ll le er ra a s se e h ha ac ce en n, , l lo os s c cu ua al le es s e en n
l lo os s t ti ie em mp po os s p pa as sa ad do os s f fu ue er ro on n m mu uy y p po ob bl la ad do os s, , y y a ah ho or ra a t ta am mb bi i n n l lo o s so on n a au un nq qu ue e n no o t ta an nt to o, , n ni i c co on n
m mu uc ch ho o, , d de e u un no os s i in nd di io os s a a q qu ui ie en n l ll la am ma an n l lo os s c co oc co on nu uc co os s, , y y d de e e es st to os s y y d de e o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o q qu ue e e es st t
j ju un nt to o q qu ue e n no om mb br ra an n C Co ot to or ra a n na ac ce e e es st te e r r o o, , q qu ue e c co om mo o h he e d di ic ch ho o e es s u un no o d de e l lo os s b br ra az zo os s d de el l g gr ra an nd de e y y
r ri iq qu u s si im mo o r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a. . E Es st to os s d do os s b br ra az zo os s n na ac ce en n e el l u un no o d de el l o ot tr ro o m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a l le eg gu ua as s, , y y
a ad do on nd de e s se e j ju un nt ta an n e es s t ta an n g gr ra an nd de e e el l r r o o, , q qu ue e t ti ie en ne e d de e a an nc ch ho o u un na a l le eg gu ua a, , y y c cu ua an nd do o e en nt tr ra a e en n l la a m ma ar r
d de el l N No or rt te e j ju un nt to o a a l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a t ti ie en ne e m m s s d de e s si ie et te e, , y y e es s m mu uy y g gr ra an nd de e l la a f fu ur ri ia a q qu ue e
l ll le ev va a, , y y e el l r ru ui id do o c co on n q qu ue e s su u a ag gu ua a e en nt tr ra a e en nt tr re e l la as s o on nd da as s p pa ar ra a q qu ue ed da ar r c co on nv ve er rt ti i- - d do o e en n m ma ar r. . Y Y
m mu uc ch ha as s n na ao os s t to om ma an n a ag gu ua a d du ul lc ce e b bi ie en n d de en nt tr ro o e en n l la a m ma ar r. . P Po or rq qu ue e c co on n l la a g gr ra an n f fu ur ri ia a q qu ue e l ll le ev va a m m s s
d de e c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s e en nt tr ra a e en n l la a m ma ar r s si in n m me ez zc cl la ar r- - s se e c co on n l la a s sa al la ad da a. . E Es st te e r r o o s sa al le e a a l la a m ma ar r p po or r
m mu uc ch ha as s b bo oc ca as s y y a ab be er rt tu ur ra as s. . D De e e es st ta a s si ie er rr ra a d de e l lo os s c co oc co on nu uc co os s ( (q qu ue e e es s c co om mo o t te en ng go o d di ic ch ho o
n na ac ci im mi ie en nt to o d de e e es st te e b br ra a- - z zo o) ), , s se e v ve e c co om mo o u un n p pe eq qu ue e o o a ar rr ro oy yo o, , y y e ex xt ti i n nd de es se e p po or r e el l a an nc ch ho o v va al ll le e d de e
C Ca al li i; ; t to od da as s l la as s a ag gu ua as s, , a ar rr ro oy yo os s, , y y l la ag gu un na as s d de e e en nt tr ra am mb ba as s c co or rd di il ll le er ra as s v vi ie en ne en n a a p pa ar ra ar r a a l l, , d de e
m ma an ne er ra a q qu ue e c cu ua an nd do o l ll le eg ga a a a l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i, , v va a t ta an n g gr ra an nd de e y y p po od de e- - r ro os so o, , q qu ue e a a m mi i v ve er r l ll le ev va ar ra a
t ta an nt ta a a ag gu ua a c co om mo o G Gu ua ad da al lq qu ui iv vi ir r p po or r S Se ev vi il ll la a. . D De e a al ll l p pa ar ra a a ab ba aj jo o, , c co om mo o e en nt tr ra an n m mu uc ch ho os s a ar rr ro oy yo os s y y
a al lg gu un no os s r r o os s, , c cu ua an nd do o l ll le eg ga a a a B Bu u- - r ri it ti ic ca a, , q qu ue e e es s j ju un nt to o a a l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a, , y ya a v va a m mu uy y m ma ay yo or r. .
H Ha ay y t ta an nt ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y p pu ue eb bl lo os s d de e i in nd di io os s d de es sd de e e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de e e es st te e r r o o h ha as st ta a q qu ue e e en nt tr ra a e en n e el l
m ma ar r O Oc c a an no o, , y y t ta an nt ta a r ri iq qu ue ez za a a as s d de e m mi in na as s r ri ic ca as s d de e o or ro o c co om mo o l lo o q qu ue e l lo os s i in nd di io os s t te en n a an n, , y y a a n n
t ti ie en ne en n a al lg gu un no os s, , y y t ta an n g gr ra an nd de e l la a c co on nt tr ra at ta ac ci i n n d de e l l, , q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e e en nc ca ar re ec ce er r, , s se eg g n n e es s
m mu uc ch ho o. . Y Y h h c ce el lo o s se er r m me en no os s, , n no o s se er r d de e m mu uc ch ha a r ra az z n n l la a m m s s d de e l la as s g ge en nt te es s n na at tu ur ra al le es s d de e a aq qu ue el ll la as s
r re eg gi io on ne es s. . Y Y s so on n d de e t ta an n d di if fe er re en nt te es s l le en ng gu ua as s, , q qu ue e e er ra a m me en ne es st te er r l ll le ev va ar r m mu uc ch ho os s i in nt t r rp pr re et te es s p pa ar ra a
a an nd da ar r p po or r e el ll la as s. . L La a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , l lo o p pr ri in nc ci ip pa al l d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , e el l

n nu ue ev vo o r re ei in no o d de e G Gr ra an na ad da a, , y y e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n, , t to od da a l la a r ri iq qu ue ez za a d de e e el ll la as s e es st t c ce er rc ca a d de e
e es st te e r r o o, , y y d de em m s s d de e l lo o q qu ue e s se e s sa ab be e y y e es st t d de es sc cu ub bi ie er rt to o, , h ha ay y m mu uy y g gr ra an nd de e n no ot ti ic ci ia a d de e m mu uc ch ho o
p po ob bl la ad do o e en nt tr re e l la a t ti ie er rr ra a q qu ue e s se e h ha ac ce e e en nt tr re e e en n u un n b br ra az zo o y y e el l o ot tr ro o, , q qu ue e m mu uc ch ha a d de e e el ll la a e es st t p po or r
d de es sc cu ub br ri ir r. . Y Y l lo os s i in nd di io os s d di ic ce en n, , q qu ue e h ha ay y e en n e el ll la a m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e r ri iq qu ue ez za a, , y y q qu ue e l lo os s i in nd di io os s
n na at tu ur ra al le es s d de e e es st ta a t ti ie er rr ra a a al lc ca an nz za an n d de e l la a m mo or rt ta al l y ye er rb ba a d de e U Ur ra ab b . . E El l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n P Pe ed dr ro o d de e
H He er re ed di ia a p pa as s p po or r l la a p pu ue en nt te e d de e B Br re en nu uc co o, , a ad do on nd de e c co on n i ir r e el l r r o o t ta an n g gr ra an nd de e e es st ta ab ba a h he ec ch ha a p po or r l lo os s
i in nd di io os s e en n g gr ru ue es so os s r rb bo ol le es s y y r re ec ci io os s b be ej ju uc co os s q qu ue e s so on n e el l a ar rt te e d de e l lo os s q qu ue e a at tr r s s d di ij je e, , y y a an nd du uv vo o p po or r
l la a t ti ie er rr ra a a al lg gu un na as s j jo or rn na ad da as s, , y y p po or r l ll le e- - v va ar r p po oc co os s c ca ab ba al ll lo os s y y e es sp pa a o ol le es s d di io o l la a v vu ue el lt ta a. . T Ta am mb bi i n n p po or r
o ot tr ra a p pa ar rt te e m m s s O Or ri ie en nt ta al l, , q qu ue e e es s m me en no os s p pe el li ig gr ro os sa a, , q qu ue e s se e l ll la am ma a e el l v va al ll le e d de e A Ab bu ur rr ra a, , q qu ui is so o e el l
a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r e en nv vi ia ar r u un n c ca ap pi it t n n a a d de es sc cu ub br ri ir r e en n- - t te er ra am me en nt te e l la a t ti ie er rr ra a
q qu ue e s se e h ha ac ce e e en n l la as s j ju un nt ta as s d de e e es st to os s d do os s t ta an n g gr ra an nd de es s r r o os s. . Y Y e es st ta an nd do o y ya a d de e c ca am mi in no o s se e d de es sh hi iz zo o l la a
e en nt tr ra ad da a, , p po or rq qu ue e l ll le ev va ar ro on n l la a g ge en nt te e a al l v vi is so or rr re ey y B Bl la as sc co o N N e ez z V Ve el la a, , e en n a aq qu ue el l t ti ie em mp po o q qu ue e t tu uv vo o l la a
g gu ue er rr ra a c co on n G Go on n- - z za al lo o P Pi iz za ar rr ro o y y s su us s s se ec cu ua ac ce es s. . V Vo ol lv vi ie en nd do o p pu ue es s a al l r r o o d de e S Sa an nt ta a M Ma ar rt ta a, , d di ig go o q qu ue e
c cu ua an nd do o s se e j ju un nt ta an n e en nt tr ra am mb bo os s b br ra az zo os s, , h ha ac ce en n m mu uc ch ha as s i is sl la as s d de e l la as s c cu ua al le es s h ha ay y a al lg gu un na as s q qu ue e s so on n
p po ob bl la ad da as s. . Y Y c ce er rc ca a d de e l la a m ma ar r h ha ay y m mu uc ch ho os s y y m mu uy y f fi ie er ro os s l la a- - g ga ar rt to os s, , y y o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s p pe es sc ca ad do os s y y
m ma an na at t e es s q qu ue e s so on n t ta an n g gr ra an nd de es s c co om mo o u un na a b be ec ce er rr ra a, , y y c ca as si i d de e s su u t ta al ll le e, , l lo os s c cu ua al le es s n na ac ce en n e en n l la as s
p pl la ay ya as s e e i is sl la as s, , y y s sa al le en n a a p pa a- - c ce er r, , c cu ua an nd do o l lo o p pu ue ed de en n h ha ac ce er r s si in n p pe el li ig gr ro o, , v vo ol lv vi i n nd do os se e l lu ue eg go o a a s su u
n na at tu ur ra al l. . P Po or r b ba aj jo o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a c ci ie en nt to o y y v ve ei in nt te e l le eg gu ua as s p po oc co o m m s s o o m me en no os s e es st t
p po ob bl la ad da a l la a c ci iu ud da ad d d de e M Mo op po ox x d de e l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , d do on nd de e l ll la am ma an n a a e es st te e r r o o C Ca au uc ca a, ,
t ti ie en ne e d de e c co or rr ri id da a d de es sd de e d do on nd de e n na ac ce e h ha as st ta a e en nt tr ra ar r e en n l la a m ma ar r m m s s d de e c cu ua at tr ro oc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XI II I

E En n q qu ue e s se e c co on nc cl lu uy ye e l la a r re el la ac ci i n n d de e l lo os s m m s s p pu ue eb bl lo os s
y y s se e o or re es s s su uj je et to os s a a l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n, , y y l lo o q qu ue e h ha ay y q qu ue e d de ec ci ir r, , h ha as st ta a s sa al li ir r d de e s su us s t t r rm mi in no os s

T TI IE EN NE E E ES ST TA A C CI IU UD DA AD D d de e P Po op pa ay y n n m mu uc ch ho os s y y m mu uy y a an nc ch ho os s t t r rm mi in no os s, , l lo os s c cu ua al le es s e es st t n n p po ob bl la ad do os s
d de e g gr ra an nd de es s p pu ue eb bl lo os s p po or rq qu ue e h ha ac ci ia a l la a p pa ar rt te e d de e O Or ri ie en nt te e t ti ie en ne e ( (c co om mo o d di ij je e) ) l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e G Gu ua am mb b a a
p po ob bl la ad da a d de e m mu uc ch ha a g ge en nt te e, , y y o ot tr ra a

p pr ro ov vi in nc ci ia a q qu ue e s se e d di ic ce e G Gu ua an nz za a, , y y o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o q qu ue e s se e l ll la am ma a M Ma al lu ua as sa a, , y y P Po ol li in n- - d da ar ra a, , y y P Pa al la ac ce e, , y y
T Te em mb bi io o, , y y C Co ol la az za a, , y y o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s s si in n e es st to os s h ha ay y m mu uc ch ho os s c co om ma ar rc ca an no os s a a e el ll lo os s, , t to od do os s l lo os s c cu ua al le es s
e es st t n n b bi ie en n p po ob bl la ad do os s. . Y Y l lo os s i in nd di io os s d de e e es st ta a t ti ie er rr ra a a al lc ca an nz za ab ba an n m mu uc ch ho o o or ro o d de e b ba aj ja a l le ey y d de e a a s si ie et te e
q qu ui il la at te es s, , y y a al lg gu un no o a a m m s s, , y y o ot tr ro os s m me en no os s. . T Ta am mb bi i n n p po os se ey ye er ro on n o or ro o f fi in no o, , d de e q qu ue e h ha ac c a an n j jo oy ya as s, ,
p pe er ro o e en n c co om mp pa ar ra ac ci i n n d de e l lo o b ba aj jo o f fu ue e p po oc co o. . S So on n m mu uy y g gu ue er rr re er ro os s, , y y t ta an n c ca ar rn ni ic ce er ro os s y y c ca ar ri ib be es s, , c co om mo o
l lo os s d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A Ar rm ma a, , y y P Po oz zo o, , y y A An nt ti io oc ch ha a. . M Ma as s c co om mo o n no o h ha ay ya an n t te en ni id do o e es st ta as s n na ac ci io on ne es s d de e
p po or r a aq qu u e en nt te er ro o c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e n nu ue es s- - t tr ro o D Di io os s v ve er rd da ad de er ro o J Je es su uc cr ri is st to o, , p pa ar re ec ce e q qu ue e n no o s se e t ti ie en ne e
t ta an nt ta a c cu ue en nt ta a c co on n s su us s c co os st tu um mb br re es s y y v vi id da a. . N No o p po or rq qu ue e d de ej ja an n d de e e en nt te en nd de er r t to od do o a aq qu ue el ll lo o q qu ue e a a e el ll lo os s
l le es s p pa ar re ec ce e q qu ue e l le es s c cu ua ad dr ra a, , y y l le es s e es st t b bi ie en n, , v vi iv vi ie en nd do o c co on n c ca au ut te el la as s, , p pr ro oc cu u- - r r n nd do os se e l la a m mu ue er rt te e
u un no os s a a o ot tr ro os s c co on n s su us s g gu ue er rr ra as s. . Y Y c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s l la a t tu u- - v vi ie er ro on n g gr ra an nd de e, , s si in n q qu ue er re er r e es st ta ar r p po or r l la a
p pa az z q qu ue e p pr ro om me et ti ie er ro on n, , l lu ue eg go o q qu ue e p po or r e el ll lo os s f fu ue er ro on n c co on nq qu ui is st ta ad do os s, , a an nt te es s l ll le eg g a a t ta an nt to o s su u d du ur re ez za a, ,
q qu ue e s se e d de ej ja ab ba an n m mo or ri ir r p po or r n no o s su uj je et ta ar rs se e a a e el ll lo os s, , c cr re ey ye en nd do o q qu ue e c co on n l la a f fa al lt ta a d de e m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o, ,
d de ej ja ar r a an n l la a t ti ie er rr ra a; ; m ma as s l lo os s e es sp pa a o ol le es s p po or r s su us st te en nt ta ar r y y s sa al li ir r a a l lu uz z c co on n s su u n nu ue ev va a p po ob bl la ac ci i n n, ,
p pa as sa ar ro on n m mu uc ch ha as s m mi is se er ri ia as s y y n ne ec ce es si id da ad de es s d de e h ha am mb br re es s, , s se eg g n n q qu ue e a ad de el la an nt te e d di ir r . . Y Y l lo os s n na at tu ur ra al le es s
c co on n s su u p pr ro op p s si it to o y ya a d di ic ch ho o s se e p pe er rd di ie er ro on n, , y y c co on ns su um mi ie er ro on n m mu uc ch ho os s m mi il ll la ar re es s d de e e el ll lo os s, , c co om mi i n nd do os se e
u un no os s a a o ot tr ro os s l lo os s c cu ue er r- - p po os s, , y y e en nv vi ia an nd do o l la as s n ni im ma as s a al l i in nf fi ie er rn no o. . Y Y p pu ue es st to o q qu ue e a a l lo os s p pr ri in nc ci ip pi io os s s se e
t tu uv vo o a al lg g n n c cu ui id da ad do o d de e l la a c co on nv ve er rs si i n n d de e e es st to os s i in nd di io os s, , n no o s se e l le es s d da ab ba a e en nt te er ra a n no ot ti i- - c ci ia a d de e n nu ue es st tr ra a
s sa an nt ta a r re el li ig gi i n n, , p po or rq qu ue e h ha ab b a a p po oc co os s r re el li ig gi io os so os s. . E En n e el l t ti ie em mp po o p pr re es se en nt te e h ha ay y m me ej jo or r o or rd de en n, , a as s e en n e el l
t tr ra at ta am mi ie en nt to o d de e s su us s p pe er rs so on na as s, , c co om mo o e en n s su u c co on nv ve er rs si i n n, , p po or rq qu ue e s su u m ma aj je es st ta ad d c co on n g gr ra an n f fe er rv vo or r d de e
C Cr ri is st ti ia an nd da ad d m ma an nd da a, , q qu ue e l le es s p pr re ed di iq qu ue e l la a f fe e. . Y Y l lo os s s se e o or re es s d de e s su u m mu uy y a al lt to o C Co on ns se ej jo o d de e l la as s I In nd di ia as s
t ti ie en ne en n m mu uc ch ho o c cu ui id da ad do o, , q qu ue e s se e c cu um mp pl la a, , y y e en nv v a an n f fr ra ai il le es s d do oc ct to os s y y d de e b bu ue en na a v vi id da a y y c co os st tu um mb br re es s y y
m me ed di ia an nt te e e el l f fa av vo or r d de e D Di io os s s se e h ha ac ce e g gr ra an n f fr ru ut to o. . H Ha ac ci ia a l la a S Si ie er rr ra a N Ne ev va ad da a o o c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s
e es st t n n m mu uc ch ho os s v va al ll le es s p po ob bl la ad do os s d de e l lo os s i in nd di io os s q qu ue e y ya a t te en ng go o d di ic ch ho o, , l ll la am m n nd do os se e l lo os s c co oc co on nu uc co os s, ,
d do on nd de e n na ac ce e e el l r r o o G Gr ra an nd de e y ya a p pa as sa ad do o, , y y t to od do os s s so on n d de e l la as s c co os st tu um mb br re es s q qu ue e h he e p pu ue es st to o t te en ne er r l lo os s d de e
a at tr r s s, , s sa al lv vo o q qu ue e n no o u us sa an n e el l a ab bo om mi in na ab bl le e p pe ec ca ad do o d de e c co om me er r l la a h hu um ma an na a c ca ar r- - n ne e. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s
v vo ol lc ca an ne es s o o b bo oc ca as s d de e f fu ue eg go o p po or r l lo o a al lt to o d de e l la a s si ie er rr ra a, , d de el l u un no o s sa al le e a ag gu ua a c ca al li ie en nt te e d de e q qu ue e h ha ac ce en n s sa al l, ,
y y e es s c co os sa a d de e v ve er r y y d de e o o r r, , d de el l a ar rt te e q qu ue e s se e h ha ac ce e. . L Lo o c cu ua al l t te en ng go o p pr ro om me et ti id do o d de e d da ar r r ra az z n n e en n e es st ta a
o ob br ra a d de e m mu uc ch ha as s f fu ue en n- -

t te es s d de e g gr ra an n a ad dm mi ir ra ac ci i n n q qu ue e h ha ay y e en n e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . A Ac ca ab ba an nd do o d de e d de ec ci ir r l lo o t to oc ca an nt te e a a l la a v vi il ll la a d de e
P Pa as st to o, , l lo o t tr ra at ta ar r . . T Ta am mb bi i n n e es st t j ju un nt to o a a e es st to os s i in nd di io os s o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o, , q qu ue e s se e l ll la am ma a Z Zo ot ta ar ra a, , y y m m s s
a ad de el la an nt te e a al l m me ed di io od d a a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e G Gu ua an na ac ca a. . Y Y a a l la a p pa ar rt te e O Or ri ie en nt ta al l e es st t a as si im mi is sm mo o l la a m mu uy y
p po or rf fi ia ad da a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo os s P P e ez z, , q qu ue e t ta an nt to o d da a o o e en n l lo os s e es sp pa a o ol le es s h ha an n h he ec ch ho o, , l la a c cu ua al l t te er rn n s se ei is s o o
s si ie e- - t te e m mi il l i in nd di io os s d de e g gu ue er rr ra a. . S So on n v va al li ie en nt te es s d de e m mu uy y g gr ra an nd de es s f fu ue er rz za as s, , d di ie es st tr ro os s e en n e el l p pe el le ea ar r, , d de e
b bu ue en no os s c cu ue er rp po os s, , y y m mu uy y l li im mp pi io os s. . T Ti ie en ne en n s su us s c ca ap pi it ta an ne es s y y s su up pe er ri io o- - r re es s, , a a q qu ui ie en n o ob be ed de ec ce en n. . E Es st t n n
p po ob bl la ad do os s e en n g gr ra an nd de es s y y m mu uy y s sp pe er ra as s s si ie er rr ra as s, , e en n l lo os s v va al ll le es s q qu ue e h ha ac ce en n t ti ie en ne en n s su us s a as si ie en nt to os s, , y y p po or r
e el ll lo os s c co or rr re en n m mu uc ch ho os s r r o os s y y a ar rr ro oy yo os s, , e en n l lo os s c cu ua al le es s s se e c cr re ee e q qu ue e h ha ab br r b bu ue en na as s m mi in na as s. . T Ti ie en ne en n p pa ar ra a
p pe el le ea ar r l la an nz za as s g gr ru ue es sa as s d de e p pa al lm ma a n ne eg gr ra a, , t ta an n l la ar rg ga as s q qu ue e s so on n d de e v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o p pa al lm mo os s y y m m s s c ca ad da a
u un na a, , y y m mu uc ch ha as s t ti ir ra ad de er ra as s, , g gr ra an nd de es s g ga al lg ga as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s s se e a ap pr ro ov ve e- - c ch ha ab ba an n a a s su us s t ti ie em mp po os s. . H Ha an n
m mu ue er rt to o t ta an nt to os s y y t ta an n e es sf fo or rz za ad do os s y y v va al li ie en nt te es s e es sp pa a- - o ol le es s, , a as s c ca ap pi it ta an ne es s c co om mo o s so ol ld da ad do os s, , q qu ue e p po on ne e
m mu uy y g gr ra an n l l s st ti im ma a, , y y n no o p po oc co o e es sp pa an nt to o, , v ve er r q qu ue e e es st to os s i in nd di io os s s si ie en nd do o t ta an n p po oc co os s h ha ay ya an n h he ec ch ho o t ta an nt to o
m ma al l. . A Au un n- - q qu ue e n no o h ha a s si id do o e es st to o s si in n c cu ul lp pa a g gr ra an nd de e d de e l lo os s m mu ue er rt to os s, , p po or r t te en ne er rs se e e el ll lo os s e en n t ta an nt to o, , q qu ue e
p pe en ns sa ab ba an n n no o s se er r p pa ar rt te e e es st ta as s g ge en nt te es s a a l le es s h ha ac ce er r m ma al l, , y y p pe er rm mi it ti i D Di io os s q qu ue e e el ll lo os s m mu ur ri ie es se en n y y l lo os s
i in nd di io os s q qu ue ed da as se en n v vi ic ct to or ri io os so os s, , y y a as s l lo o e es st tu uv vi ie e- - r ro on n h ha as st ta a q qu ue e e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n S Se eb ba as st ti i n n
B Be el la al lc c z za ar r c co on n g gr ra an n d da a o o d de e e el ll lo os s, , y y d de es st tr ru uc cc ci i n n d de e s su us s t ti ie er rr ra as s y y c co om mi id da as s, , l lo os s a at tr ra aj jo o a a l la a p pa az z, ,
c co om mo o r re el la at ta a- - r r e en n l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s. . H Ha ac ci ia a e el l O Or ri ie en nt te e e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
G Gu ua ac ch hi ic co on ne e m mu uy y p po ob bl la ad da a. . M M s s a ad de el la an nt te e h ha ay y o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s p pu ue eb bl lo os s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . P Po or r e es st ta a o ot tr ra a
p pa ar rt te e a al l S Su ur r e es st t e el l p pu ue eb bl lo o d de e C Co oc ch he es sq qu ui io o, , y y l la a l la ag gu un ni il ll la a, , y y e el l p pu ue eb bl lo o q qu ue e l ll la am ma an n d de e l la as s
B Ba ar rr ra an nc ca as s, , d do on nd de e e es st t u un n p pe eq qu ue e o o r r o o q qu ue e t ti ie en ne e e es st te e n no om mb br re e. . M M s s a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o
d de e i in nd di io os s, , y y u un n r r o o q qu ue e s se e d di ic ce e l la as s J Ju un nt ta as s, , y y a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o q qu ue e l ll la am ma an n d de e l lo os s C Ca ap pi it ta an ne es s, , y y
l la a g gr ra an n p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo os s M Ma as st te el le es s y y l la a p po ob bl la ac ci i n n d de e P Pa at ti ia a, , q qu ue e s se e e ex xt ti ie en nd de e p po or r u un n h he er rm mo os so o
v va al ll le e, , d do on nd de e p pa as sa a u un n r r o o q qu ue e s se e h ha ac ce e d de e l lo os s a ar rr ro oy yo os s y y r r o os s q qu ue e n na ac ce en n e en n l lo os s m m s s d de e e es st to os s
p pu ue eb bl lo os s, , e el l c cu ua al l l ll le ev va a s su u c co or rr ri ie en nt te e a a l la a m ma ar r d de el l S Su ur r. . T To od da as s s su us s v ve eg ga as s y y c ca am mp pa a a as s f fu ue er ro on n
p pr ri im me er ro o m mu uy y p po ob bl la ad da as s, , h ha an ns se e r re et ti ir ra ad do o l lo os s n na at tu ur ra al le es s q qu ue e h ha an n q qu ue ed da ad do o d de e l la as s g gu ue er rr ra as s a a l la as s
s si ie er rr ra as s y y a al lt to os s d de e a ar rr ri ib ba a. . H Ha ac ci ia a e el l P Po on ni ie en nt te e e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e B Ba am mb ba a y y o ot tr ro os s p po ob bl la ad do os s l lo os s
c cu ua al le es s c co on nt tr ra at ta an n u un no os s c co on n o ot tr ro os s. . Y Y s si in n e es st to os s h ha ay y o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s p po ob bl la ad do os s d de e m mu u- - c ch ho os s i in nd di io os s, ,
d do on nd de e s se e h ha a f fu un nd da ad do o u un na a v vi il ll la a, , y y l ll la am ma an n a a a aq qu ue el ll la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s

d de e C Ch ha ap pa an nc ch hi it ta a. . T To od da as s e es st ta as s n na ac ci io on ne es s e es st t n n p po ob bl la ad da as s e en n t ti ie er rr ra as s f f r rt ti il le es s y y a ab bu un nd da an nt te es s, , y y
p po os se ee en n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e o or ro o b ba aj jo o d de e p po oc ca a l le ey y, , q qu ue e a a t te en ne er rl la a e en nt te er ra a, , n no o l le es s p pe es sa ar ra a a a l lo os s
v ve ec ci in no os s d de e P Po op pa ay y n n. . E En n a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s s se e l le es s h ha an n v vi is st to o d do ol lo os s, , a au un nq qu ue e t te em mp pl lo o n ni i c ca as sa a d de e
a ad do or ra ac ci i n n n no o s sa ab be em mo os s q qu ue e l la a t te en n- - g ga an n. . H Ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o, , y y p po or r s su u c co on ns se ej jo o h ha ac ce en n m mu uc ch ha as s
c co os sa as s c co on nf fo or r- - m me e a al l q qu ue e s se e l la as s m ma an nd da a. . N No o t ti ie en ne en n c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l la a i in nm mo or rt ta al li id da ad d d de el l n ni im ma a
e en nt te er ra am me en nt te e, , m ma as s c cr re ee en n q qu ue e s su us s m ma ay yo or re es s t to or rn na an n a a v vi iv vi ir r, , y y a al lg gu un no os s t ti ie e- - n ne en n ( (s se eg g n n a a m m m me e
i in nf fo or rm ma ar ro on n) ) q qu ue e l la as s n ni im ma as s d de e l lo os s q qu ue e m mu ue er re en n e en nt tr ra an n e en n l lo os s c cu ue er rp po os s d de e l lo os s q qu ue e n na ac ce en n. . A A l lo os s
d di if fu un nt to os s l le es s h ha ac ce en n g gr ra an nd de es s y y h ho on nd da as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s. . Y Y e en nt ti ie er rr ra an n a a l lo os s s se e o or re es s c co on n a al lg gu un na as s d de e s su us s
m mu uj je er re es s y y h ha ac ci ie en n- - d da a, , y y c co on n m mu uc ch ho o m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o, , y y d de e s su u v vi in no o. . E En n a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s l lo os s q qu ue e- -
m ma an n, , h ha as st ta a l lo os s c co on nv ve er rt ti ir r e en n c ce en ni iz za a, , y y e en n o ot tr ra as s n no o m m s s d de e h ha as st ta a q qu ue ed da ar r e el l c cu ue er rp po o s se ec co o. . E En n
e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s h ha ay y d de e l la as s m mi is sm ma as s c co om mi id da as s y y f fr ru ut ta as s q qu ue e t ti ie en ne en n l lo os s d de em m s s q qu ue e q qu ue ed da an n a at tr r s s, ,
s sa al lv vo o q qu ue e n no o h ha ay y d de e l la as s p pa al lm ma as s d de e l lo os s p pe ex xi ib ba ae es s, , m ma as s c co og ge en n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e p pa ap pa as s q qu ue e s so on n
c co om mo o t tu ur rm ma as s d de e t ti ie e- - r rr ra a. . A An nd da an n d de es sn nu ud do os s y y d de es sc ca al lz zo os s, , s si in n t tr ra ae er r m m s s q qu ue e a al lg gu un na as s p pe eq qu ue e a as s
m ma an n- - t ta as s y y e en nj ja ae ez za ad do os s c co on n s su us s j jo oy ya as s d de e o or ro o. . L La as s m mu uj je er re es s a an nd da an n c cu ub bi ie er rt ta as s c co on n o ot tr ra as s m ma an nt ta as s
p pe eq qu ue e a as s d de e a al lg go od d n n, , y y t tr ra ae en n a a s su us s c cu ue el ll lo os s c co ol ll la ar re es s d de e u un na as s m mo os sq qu ui i- - t ta as s d de e f fi in no o o or ro o y y d de e b ba aj jo o, ,
m mu uy y g ga al la an na as s y y m mu uy y v vi is st to os sa as s. . E En n l la a o or rd de en n q qu ue e t ti ie e- - n ne en n e en n l lo os s c ca as sa am mi ie en nt to os s n no o t tr ra at to o, , p po or rq qu ue e e es s
c co os sa a d de e n ni i e er r a a, , y y a as s o ot tr ra as s c co os sa as s d de ej jo o d de e d de ec ci ir r p po or r s se er r d de e p po oc ca a c ca al li id da ad d. . A Al lg gu un no os s s so on n g gr ra an nd de es s
a ag go or re er ro os s y y h he e- - c ch hi ic ce er ro os s. . A As si im mi is sm mo o s sa ab be em mo os s, , q qu ue e h ha ay y m mu uc ch ha as s y ye er rb ba as s p pr ro ov ve ec ch ho os sa as s y y d da a o o- - s sa as s
e en n a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s. .
T To od do os s l lo os s m m s s c co om m a an n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a. . F Fu ue e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a c co om ma ar rc ca an na a a a e es st ta a c ci iu ud da ad d l la a m m s s
p po ob bl la ad da a q qu ue e h hu ub bo o e en n l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l P Pe er r , , y y s si i f fu ue er ra a s se e o or re ea ad da a y y s su uj je et ta ad da a p po or r l lo os s I In ng ga as s, ,
f fu ue er ra a l la a m me ej jo or r y y m m s s r ri ic ca a, , a a l lo o q qu ue e t to od do os s c cr re ee en n. .

C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XI II II I

E En n q qu ue e s se e d da a r re el la ac ci i n n d de e l lo o q qu ue e h ha ay y d de es sd de e P Po op pa ay y n n a a l la a c ci iu ud da ad d d de e P Pa as st to o, , y y q qu ui i n n f fu ue e e el l
f fu un nd da ad do or r d de e e el ll la a, ,
y y l lo o q qu ue e h ha ay y q qu ue e d de ec ci ir r d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s s su us s c co om ma ar rc ca an no os s


D DE ES SD DE E L LA A c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n h ha as st ta a l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o h ha ay y c cu ua ar re en nt ta a l le eg gu ua as s d de el l c ca am mi in no o y y
p pu ue eb bl lo os s q qu ue e t te en ng go o e es sc cr ri it to o. . S Sa al li id do os s d de e e el ll lo os s p po or r e el l m mi is sm mo o c ca a- - m mi in no o d de e P Pa as st to o s se e a al ll le eg ga a a a u un n
p pu ue eb bl lo o, , q qu ue e e en n l lo os s t ti ie em mp po os s a an nt ti ig gu uo os s f fu ue e g gr ra an n- - d de e y y m mu uy y p po ob bl la ad do o, , y y c cu ua an nd do o l lo os s e es sp pa a o ol le es s l lo o
d de es sc cu ub br ri ie er ro on n, , a as si im mi is sm mo o l lo o e er ra a, , y y a ah ho or ra a e en n e el l t ti ie em mp po o p pr re es se en nt te e t to od da av v a a t ti ie en ne e m mu uc ch ho os s i in nd di io os s. . E El l
v va al ll le e d de e P Pa at ti ia a p po or r d do on nd de e p pa as sa a e el l r r o o q qu ue e d di ij je e, , s se e h ha ac ce e m mu uy y e es st tr re ec ch ho o e en n e es st te e p pu ue eb bl lo o. . Y Y l lo os s i in nd di io os s
t to od da a s su u p po ob bl la ac ci i n n l la a t ti ie en ne en n d de e l la a b ba an nd da a d de el l P Po on ni ie en nt te e e en n g gr ra an nd de es s y y m mu uy y a al lt ta as s b ba ar rr ra an nc ca as s. . L Ll la am ma an n
a a e es st te e p pu ue eb bl lo o l lo os s e es sp pa a o ol le es s e el l p pu ue eb bl lo o d de e l la a s sa al l, , s so on n m mu uy y r ri ic co os s, , y y h ha an n d da ad do o g gr ra an nd de es s t tr ri ib bu ut to os s d de e
f fi in no o o or ro o a a l lo os s s se e o or re es s q qu ue e h ha an n t te en ni id do o s so ob br re e e el ll lo os s e en nc co om mi ie en nd da a. . E En n s su us s a ar rm ma as s, , t tr ra aj je e y y
c co os st tu um mb br re es s c co on n- - f fo or rm ma an n c co on n l lo os s d de e a at tr r s s, , s sa al lv vo o q qu ue e e es st to os s n no o c co om me en n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a c co om mo o e el ll lo os s, ,
y y s so on n d de e a al lg gu un na a m m s s r ra az z n n. . T Ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s y y m mu uy y o ol lo or ro os sa as s p pi i a as s, , y y c co on nt tr ra at ta an n c co on n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a
d de e C Ch ha ap pa an nc ch hi it ta a, , y y c co on n o ot tr ra as s a a e el ll la a c co om ma ar rc ca an na as s. . M M s s a ad de el la an nt te e d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o e es st t l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a
d de e l lo os s M Ma as st te el le es s, , q qu ue e t te er rn n o o t te en n a a m m s s d de e c cu ua at tr ro o m mi il l i in nd di io os s d de e g gu ue er rr ra a. . J Ju un nt to o c co on n e el ll la a e es st t l la a
p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo os s A Ab ba ad de es s, , y y l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e I Is sa an nc ca al l, , y y P Pa an ng ga an n, , y y Z Za ac cu ua an np pu us s, , y y e el l q qu ue e l ll la a- - m ma an n l lo os s
C Ch ho or rr ro os s d de e A Ag gu ua a, , y y P Pi ic ch hi il li im mb bu uy y. . Y Y t ta am mb bi i n n e es st t n n T Tu uy yl le es s, , A An ng ga a- - y ya an n, , y y P Pa ag gu ua al l y y C Ch hu uc ch ha al ld do o, , y y
o ot tr ro os s c ca ac ci iq qu ue es s, , y y a al lg gu un no os s p pu ue eb bl lo os s. . L La a t ti ie er rr ra a a ad de en nt tr ro o m m s s h ha ac ci ia a e el l P Po on ni ie en nt te e h ha ay y g gr ra an n n no ot ti ic ci ia a d de e
m mu uc ch ho o p po ob bl la ad do o y y r ri ic ca as s m mi in na as s y y m mu uc ch ha a g ge en nt te e, , q qu ue e a al ll le eg ga a h ha as st ta a l la a m ma ar r d de el l S Su ur r. . T Ta am mb bi i n n s so on n
c co om ma ar r- - c ca an no os s c co on n e es st to os s, , o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s c cu uy yo os s n no om mb br re es s s so on n A As sq qu ua al l, , M Ma al ll la am ma a, , T Tu u- - c cu ur rr re es s, ,
Z Za ap pu uy ys s, , Y Yl le es s, , G Gu ua al lm ma at ta al l, , F Fu un ne es s, , C Ch ha ap pa al l, , M Ma al le es s y y P Pi ia al le es s, , P Pu up pi ia al le es s, , T Tu ur rc ca a, , C Cu um mb ba a. . T To od do os s e es st to os s
p pu ue eb bl lo os s y y c ca ac ci iq qu ue es s t te en n a an n y y t ti ie en ne en n p po or r n no om mb br re e P Pa as st to os s, , y y p po or r e el ll lo os s t to om m e el l n no om mb br re e l la a v vi il ll la a d de e
P Pa as st to o, , q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r p po ob bl la a- - c ci i n n h he ec ch ha a e en n t ti ie er rr ra a d de e p pa as st to o. . T Ta am mb bi i n n c co om ma ar rc ca an n c co on n e es st to os s
p pu ue eb bl lo os s y y i in n- - d di io os s d de e l lo os s P Pa as st to os s. . O Ot tr ro os s i in nd di io os s y y n na ac ci io on ne es s, , a a q qu ui ie en n l ll la am ma an n l lo os s q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s, , y y
t ti ie en ne en n s su us s p pu ue eb bl lo os s h ha ac ci ia a l la a p pa ar rt te e d de e O Or ri ie en nt te e m mu uy y p po ob bl la ad do os s. . L Lo os s n no om mb br re es s d de e l lo os s m m s s
p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de e e el ll lo os s c co on nt ta ar r , , c co om mo o t te en ng go o d de e c co os st tu um mb br re e, , y y n n m m- - b br ra an ns se e M Mo oc co on nd di in no o y y B Be ej je en nd di in no o, ,
B Bu ui iz za ac co o, , G Gu ua aj ja an nz za an ng gu ua a, , y y M Mo oc co oj jo on nd du u- -

q qu ue e, , G Gu ua aq qu ua an nq qu ue er r, , y y M Ma ac ca aj ja am ma at ta a. . Y Y m m s s o or ri ie en nt ta al l e es st t o ot tr ra a p pr ro ov vi in nc ci ia a a al lg go o g gr ra an nd de e m mu uy y f f r rt ti il l, ,
q qu ue e t ti ie en ne e p po or r n no om mb br re e C Ci ib bu un nd do oy y. . T Ta am mb bi i n n h ha ay y o ot tr ro o p pu ue e- - b bl lo o q qu ue e s se e l ll la am ma a P Pa as st to oc co o, , y y o ot tr ro o q qu ue e
e es st t j ju un nt to o a a u un na a l la ag gu un na a, , q qu ue e e es st t e en n l la a c cu um mb br re e d de e l la a m mo on nt ta a a a y y m m s s a al lt ta a s si ie er rr ra a d de e a aq qu ue el ll la as s
c co or rd di il ll le er ra as s d de e a ag gu ua a f fr ri ig gi i- - d d s si im ma a, , p po or rq qu ue e c co on n s se er r t ta an n l la ar rg ga a, , q qu ue e t ti ie en ne e m m s s d de e o oc ch ho o l le eg gu ua as s e en n
l la ar rg go o, , y y m m s s d de e c cu ua at tr ro o e en n a an nc ch ho o, , n no o s se e c cr r a a n ni i h ha ay y e en n e el ll la a n ni in ng g n n p pe es sc ca ad do o, , n ni i a av ve es s, , n ni i a au un n l la a
t ti ie er rr ra a e en n a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e p pr ro od du uc ce e, , n ni i d da a m ma a z z n ni in ng gu un no o, , n ni i a ar rb bo ol le ed da as s. . O Ot tr ra a l la ag gu un na a h ha ay y c ce er rc ca a d de e
s st ta a d de e s su u m mi is sm ma a n na at tu ur ra a. . M M s s a ad de el la an nt te e s se e p pa ar re ec ce en n g gr ra an nd de es s m mo on nt ta a a as s y y m mu uy y l la ar rg ga as s, , y y l lo os s
e es sp pa a o ol le es s n no o s sa ab be en n l lo o q qu ue e h ha ay y d de e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e d de e e el ll la as s. . O Ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s y y s se e o or re es s h ha ay y e en n l lo os s
t t r rm mi in no os s d de e e es st ta a v vi i- - l ll la a, , q qu ue e p po or r s se er r c co os sa a s su up pe er rf fl lu ua a n no o l lo os s n no om mb br ro o p pu ue es s t te en ng go o c co on nt ta ad do o l lo os s p pr ri in n- -
c ci ip pa al le es s. . Y Y c co on nc cl lu uy ye en nd do o c co on n e es st ta a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , d di ig go o q qu ue e t ti ie en ne e m m s s i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s s su uj je et to os s a a s s
q qu ue e n ni in ng gu un na a c ci iu ud da ad d n ni i v vi il ll la a d de e t to od da a l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n y y m m s s q qu ue e Q Qu ui it to o, , y y o ot tr ro os s
p pu ue eb bl lo os s d de el l P Pe er r . . Y Y c ci ie er rt to o s si in n l lo os s m mu u- - c ch ho os s n na at tu ur ra al le es s q qu ue e h ha ay y, , a an nt ti ig gu ua am me en nt te e d de eb bi i s se er r m mu uy y
m m s s p po ob bl la ad da a, , p po or rq qu ue e e es s c co os sa a a ad dm mi ir ra ab bl le e d de e v ve er r, , q qu ue e c co on n t te en ne er r g gr ra an nd de es s t t r rm mi in no os s d de e m mu uc ch ha as s
v ve eg ga as s y y r ri ib be er ra as s d de e r r o os s, , y y s si ie er rr ra as s y y a al lt ta as s m mo on nt ta a a as s, , n no o s se e a an nd da ar r p po or r p pa ar rt te e ( (a au un nq qu ue e m m s s
f fr ra ag go os sa a y y d di if fi ic cu ul lt to os sa a s se ea a) ) q qu ue e n no o s se e v ve ea a y y p pa ar re ez zc ca a h ha ab be er r s si id do o p po ob bl la ad do o y y l la ab br ra ad do o d de el l t ti ie em mp po o q qu ue e
d di ig go o. . Y Y a au un n c cu ua an nd do o l lo os s e es sp pa a o ol le es s l lo os s c co on nq qu ui is st ta ar ro on n y y d de es sc cu ub br ri ie er ro on n h ha ab b a a g gr ra an n n n m me er ro o d de e g ge en nt te e. .
L La as s c co os st tu um mb br re es s d de e e es st to os s i in n- - d di io os s q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s, , n ni i P Pa as st to os s n no o c co on nf fo or rm ma an n u un no os s c co on n o ot tr ro os s, , p po or rq qu ue e
l lo os s P Pa as s- - t to os s n no o c co om me en n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , c cu ua an nd do o p pe el le ea an n c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s, , o o c co on n e el ll lo os s m mi is sm mo os s. .
L La as s a ar rm ma as s q qu ue e t ti ie en ne en n s so on n p pi ie ed dr ra as s e en n l la as s m ma an no os s, , y y p pa al lo os s a a m ma an ne er ra a d de e c ca ay ya ad do os s, , y y a al lg gu un no os s
t ti ie en ne en n l la an nz za as s m ma al l h he ec ch ha as s y y p po oc ca as s. . E Es s g ge en nt te e d de e p po oc co o n ni im mo o. . L Lo os s i in nd di io os s d de e l lu us st tr re e y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s
s se e t tr ra at ta an n a al lg go o b bi ie en n, , l la a d de em m s s g ge en nt te e s so on n d de e r ru ui in ne es s c ca at ta ad du ur ra as s y y p pe eo or re es s g ge es st to os s, , a as s e el ll lo os s c co om mo o
s su us s m mu uj je er re es s, , y y m mu uy y s su uc ci io os s t to od do os s, , g ge en nt te e s si im mp pl le e y y d de e p po oc ca a m ma al li ic ci ia a. . Y Y a as s e el ll lo os s c co om mo o t to od do os s l lo os s
d de em m s s q qu ue e s se e h ha an n p pa as sa ad do o s so on n t ta an n p po oc co o a as sq qu ue er ro os so os s, , q qu ue e c cu ua an nd do o s se e e es sp pu ul lg ga an n s se e c co om me en n l lo os s
p pi io oj jo os s c co om mo o s si i f fu ue es se en n p pi i o on ne es s. . Y Y l lo os s v va as so os s e en n q qu ue e c co om me en n, , y y o ol ll la as s d do on nd de e g gu ui is sa an n s su us s m ma an nj ja ar re es s, ,
n no o e es st t n n m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e en n l lo os s l la av va ar r y y l li im m- - p pi ia ar r. . N No o t ti ie en ne en n c cr re ee en nc ci ia a, , n ni i s se e l le es s h ha an n v vi is st to o d do ol lo os s, ,
s sa al lv vo o q qu ue e e el ll lo os s c cr re ee en n, , q qu ue e d de es sp pu u s s d de e m mu ue er rt to os s h ha an n d de e t to or rn na ar r a a v vi iv vi ir r e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s a al le eg gr re es s y y
m mu uy y d de e- - l le ei it to os sa as s p pa ar ra a e el ll lo os s. . H Ha ay y c co os sa as s t ta an n s se ec cr re et ta as s e en nt tr re e e es st ta as s n na ac ci io on ne es s d de e l la as s I In nd di ia as s, , q qu ue e
s so ol lo o D Di io os s l lo os s a al lc ca an nz za a. . S Su u t tr ra aj je e e es s, , q qu ue e a an nd da an n l la as s m mu uj je er re es s v ve es st ti id da as s c co on n

u un na a m ma an nt ta a a an ng go os st ta a a a m ma an ne er ra a d de e c co os st ta al l, , c co on n q qu ue e s se e c cu ub br re en n d de e l lo os s p pe ec ch ho os s h ha as st ta a l la a r ro od di il ll la a, , y y
o ot tr ra a m ma an nt ta a p pe eq qu ue e a a e en nc ci im ma a, , q qu ue e v vi ie en ne e a a c ca ae er r s so ob br re e l la a l la ar r- - g ga a, , y y t to od da as s l la as s m m s s s so on n h he ec ch ha as s d de e
y ye er rb ba as s y y d de e c co or rt te ez za as s d de e r rb bo ol le es s, , y y a al lg gu un na as s d de e a al lg go od d n n. . L Lo os s i in nd di io os s s se e c cu ub br re en n c co on n u un na a m ma an nt ta a
a as si im mi is sm mo o l la ar rg ga a, , q qu ue e t te er rn n t tr re es s o o c cu ua at tr ro o v va ar ra as s, , c co on n l la a c cu ua al l s se e d da an n u un na a v vu ue el lt ta a p po or r l la a c ci in nt tu ur ra a, , y y
o ot tr ra a p po or r l la a g ga ar rg ga an nt ta a, , y y e ec ch ha an n e el l r ra am ma al l q qu ue e s so ob br ra a p po or r e en nc ci im ma a d de e l la a c ca ab be ez za a y y u un ne e l la as s p pa ar r- - t te es s
d de es sh ho on ne es st ta as s, , t tr ra ae en n m ma au ur re es s p pe eq qu ue e o os s. . L Lo os s q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s t ta am mb bi i n n s se e p po o- - n ne en n m ma au ur re es s p pa ar ra a c cu ub br ri ir r
s su us s v ve er rg g e en nz za as s, , c co om mo o l lo os s p pa as st to os s, , y y l lu ue eg go o s se e p po on ne en n u un na a m ma an nt ta a d de e a al lg go od d n n c co os si id da a a an nc ch ha a y y
a ab bi ie er rt ta a p po or r l lo os s l la ad do os s. . L La as s m mu uj je er re es s t tr ra ae en n u un na as s m ma an nt ta as s p pe eq qu ue e a as s, , c co on n q qu ue e t ta am mb bi i n n s se e c cu ub br re en n, , y y
o ot tr ra a e en nc ci im ma a q qu ue e l le es s c cu ub br re e l la as s e es sp pa al ld da as s, , y y l le es s c ca ae e s so ob br re e l lo os s p pe ec ch ho os s y y j ju un nt to o a al l p pe es sc cu ue ez zo o d da an n
c ci ie er rt to os s p pu un nt to os s e en n e el ll la a. . L Lo os s q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s h ha ab bl la an n c co on n e el l d de em mo on ni io o, , n no o t ti ie en ne en n t te em mp pl lo o n ni i c cr re ee en nc ci ia a. .
C Cu ua an nd do o s se e m mu ue er re en n h ha ac ce en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s g gr ra an nd de es s y y m mu uy y h ho on nd da as s, , d de en nt tr ro o d de e e el ll la as s m me et te en n s su u
h ha ab be er r, , q qu ue e n no o e es s m mu uc ch ho o. . Y Y s si i s so on n s se e o or re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s, , l le es s e ec ch ha an n d de en nt tr ro o c co on n e el ll lo os s a al lg gu un na as s d de e
s su us s m mu uj je er re es s y y o ot tr ra as s i in nd di ia as s d de e s se er rv vi ic ci io o. . Y Y h ha ay y e en nt tr re e e el ll lo os s u un na a c co os st tu um mb br re e, , l la a c cu ua al l e es s ( (s se eg g n n a a m m
m me e i in n- - f fo or rm ma ar ro on n) ) q qu ue e s si i m mu ue er re e a al lg gu un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de e e el ll lo os s l lo os s c co om ma ar rc ca an no os s q qu ue e e es st t n n a a l la a
r re ed do on nd da a, , c ca ad da a u un no o d da a a al l q qu ue e y ya a e es s m mu ue er rt to o d de e s su us s i in nd di io os s y y m mu uj je er re es s d do os s o o t tr re es s, , y y l ll l v va an nl lo os s
d do on nd de e e es st t h he ec ch ha a l la a s se ep pu ul lt tu ur ra a y y j ju un nt to o a a e el ll la a l le es s d da an n m mu uc ch ho o v vi in no o h he ec ch ho o d de e m ma a z z, , t ta an nt to o q qu ue e l lo os s
e em mb br ri ia ag ga an n, , y y v vi i n nd do ol lo os s s si in n s se en nt ti id do o, , l lo os s m me et te en n e en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s p pa ar ra a q qu ue e t te en ng ga a c co om mp pa a a a e el l
m mu ue er r- - t to o. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e n ni in ng gu un no o d de e a aq qu ue el ll lo os s b b r rb ba ar ro os s m mu ue er re e, , q qu ue e n no o l ll le ev ve e d de e v ve ei in nt te e
p pe er rs so on na as s a ar rr ri ib ba a e en n s su u c co om mp pa a a a, , y y s si in n e es st ta a g ge en nt te e m me et te en n e en n l la as s s se ep pu ul l- - t tu ur ra as s m mu uc ch ho os s c c n nt ta ar ro os s
d de e s su u v vi in no o o o b br re eb ba aj je e y y o ot tr ra as s c co om mi id da as s. . Y Yo o p pr ro oc cu ur r c cu ua an nd do o p pa as s p po or r l la a t ti ie er rr ra a d de e e es st to os s i in nd di io os s, ,
s sa ab be er r l lo o q qu ue e d di ig go o c co on n g gr ra an n d di il li i- - g ge en nc ci ia a, , i in nq qu ui ir ri ie en nd do o e en n e el ll lo o t to od do o q qu ue e p pu ud de e, , y y p pr re eg gu un nt t p po or r q qu u
t te en n a an n t ta an n m ma al la a c co os st tu um mb br re e, , q qu ue e s si in n l la as s i in nd di ia as s s su uy ya as s q qu ue e e en nt te er rr ra ab ba an n c co on n e el ll lo o b bu us sc ca ab ba an n m m s s d de e
l la as s d de e s su us s v ve ec ci in no os s. . Y Y a al lc ca an nc c , , q qu ue e e el l d de em mo on ni io o l le es s a ap pa ar re ec ce e, , s se eg g n n e el ll lo os s d di ic ce en n, , e es sp pa an nt ta ab bl le e y y
t te em me er ro os so o, , y y l le es s h ha ac ce e e en nt te en nd de er r q qu ue e h ha an n d de e t to or rn na ar r a a r re es su uc ci it ta ar r e en n u un n g gr ra an n r re ei in no o q qu ue e l l t ti ie en ne e
a ap pa ar re ej ja ad do o p pa ar ra a e el ll lo os s. . Y Y p pa ar ra a i ir r c co on n m m s s a au ut to or ri id da ad d e ec ch ha an n l lo os s i in nd di io os s y y i in nd di ia as s e en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s. . Y Y
p po or r o ot tr ro os s e en ng ga a- - o os s d de e e es st te e m ma al ld di it to o e en ne em mi ig go o c ca ae en n e en n o ot tr ro os s p pe ec ca ad do os s. . D Di io os s n nu ue es st tr ro o s se e o or r s sa ab be e
p po or r q qu u p pe er rm mi it te e q qu ue e e el l d de em mo on ni io o h ha ab bl le e a a e es st ta as s g ge en nt te es s, , y y h ha ay ya a t te en ni id do o s so ob br re e e el ll lo os s t ta an n g gr ra an nd de e
p po od de er r, , y y q qu ue e p po or r s su us s d di ic ch ho os s e es st t n n t ta an n e en ng ga a a ad do os s. .

A Au un nq qu ue e y ya a s su u d di iv vi in na a m ma aj je es st ta ad d a al lz za a s su u i ir ra a d de e e el ll lo os s, , y y a ab bo or rr re ec ci ie en nd do o a al l d de em mo o- - n ni io o m mu uc ch ho os s d de e
e el ll lo os s s se e a al ll le eg ga an n a a s se eg gu ui ir r n nu ue es st tr ra a s sa ag gr ra ad da a r re el li ig gi i n n. . L Lo os s p pa as s- - t to os s, , a al lg gu un no os s, , h ha ab bl la an n c co on n e el l
d de em mo on ni io o. . C Cu ua an nd do o l lo os s s se e o or re es s s se e m mu ue er re en n, , t ta am m- - b bi i n n l le es s h ha ac ce en n h ho on nr ra a a a e el ll lo os s p po os si ib bl le e, , l ll lo or r n nd do ol lo os s
m mu uc ch ho os s d d a as s, , y y m me et ti ie en nd do o e en n l la as s s se ep pu ul lt tu ur ra as s l lo o q qu ue e d de e o ot tr ro os s t te en ng go o d di ic ch ho o. .
E En n t to od do os s l lo os s t t r rm mi in no os s d de e e es st to os s p pa as st to os s s se e d da a p po oc co o m ma a z z, , y y h ha ay y g gr ra an nd de es s c cr ri ia ad de er ro os s p pa ar ra a
g ga an na ad do os s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pa ar ra a p pu ue er rc co os s, , p po or rq qu ue e e es st to os s s se e c cr r a an n e en n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d. . D Da as se e e en n a aq qu ue el ll la a
t ti ie er rr ra a m mu uc ch ha a c ce eb ba ad da a y y p pa ap pa as s y y j ji iq qu ui im ma as s, , y y h ha ay y m mu uy y s sa ab br ro os sa as s g gr ra an na ad di il ll la as s y y o ot tr ra as s f fr ru ut ta as s, , d de e l la as s
q qu ue e a at tr r s s t te en ng go o c co on nt ta a- - d do o. . E En n l lo os s q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s s se e d da a m mu uc ch ho o m ma a z z, , y y t ti ie en ne en n l la as s f fr ru ut ta as s q qu ue e e es st to os s
o ot tr ro os s, , s sa al lv vo o l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la a l la ag gu un na a, , q qu ue e e es st to os s n ni i t ti ie en ne en n r rb bo ol le es s, , n ni i s si ie em mb br ra an n e en n a aq qu ue el ll la a
p pa ar rt te e m ma a z z, , p po or r s se er r t ta an n f fr r a a l la a t ti ie er rr ra a c co om mo o h he e d di ic ch ho o. . E Es st to os s q qu ui il ll la ac ci in n- - g ga as s s so on n d di is sp pu ue es st to os s y y
b be el li ic co os so os s, , a al lg go o i in nd d m mi it to os s. . H Ha ay y g gr ra an nd de es s r r o os s t to od do os s d de e a ag gu ua a m mu uy y s si in ng gu ul la ar r, , q qu ue e s se e c cr re ee en n q qu ue e
t te en nd dr r n n o or ro o e en n a ab bu un nd da an nc ci ia a a al lg gu un no o d de e e el ll lo os s. . U Un n r r o o d de e s st to os s e es st t e en nt tr re e P Po op pa ay y n n y y P Pa as st to o, , q qu ue e s se e
l ll la am ma a r r o o C Ca al li ie en nt te e. . E En n t ti ie em mp po o d de e i in nv vi ie er rn no o e es s p pe el li ig gr ro os so o y y t tr ra ab ba aj jo os so o d de e p pa as sa ar r. . T Ti ie en ne e m ma ar ro om ma as s
g gr ru ue es sa as s p pa ar ra a p pa as sa ar rl lo o l lo o q qu ue e v va an n d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a. . L Ll le ev va a l la a m m s s e ex xc ce el le en nt te e a ag gu ua a q qu ue e y yo o h he e
v vi is st to o e en n l la as s I In nd di ia as s n ni i a au un n e en n E Es sp pa a a a. . P Pa as sa ad do o e es st te e r r o o, , p pa ar ra a i ir r a a l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , h ha ay y u un na a s si ie er rr ra a
q qu ue e t ti ie en ne e d de e s su ub bi id da a g gr ra an nd de es s t tr re es s l le eg gu ua as s. . H Ha as st ta a e es st te e r r o o d du ur r e el l g gr ra an nd de e a al lc ca an nc ce e q qu ue e G Go on nz za al lo o
P Pi iz za ar rr ro o y y s su us s s se ec cu ua ac ce es s d di ie er ro on n a al l v vi is so or rr re ey y B Bl la as sc co o N N e ez z V Ve el la a, , e el l c cu ua al l s se e t tr ra at ta ar r a ad de el la an nt te e e en n l la a
c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e e es st ta a c cr r n ni ic ca a, , q qu ue e e es s d do on nd de e d de es sc cr ri ib bo o l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s, , d do on nd de e s se e v ve er r n n
s su uc ce es so os s g gr ra an nd de es s q qu ue e e en n e el ll la as s h hu ub bo o. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XI IV V

E En n q qu ue e s se e c co on nc cl lu uy ye e l la a r re el la ac ci i n n d de e l lo o q qu ue e h ha ay y e en n e es st ta a t ti ie er rr ra a h ha as st ta a s sa al li ir r d de e l lo os s t t r rm mi in no os s d de e l la a
v vi il ll la a d de e P Pa as st to o

E EN N E ES ST TA AS S r re eg gi io on ne es s d de e l lo os s p pa as st to os s h ha ay y o ot tr ro o r r o o a al lg go o g gr ra an nd de e, , q qu ue e s se e l ll la am ma a A An ng ga as sm ma ay yo o, , q qu ue e e es s
h ha as st ta a d do on nd de e l ll le eg g e el l r re ey y G Gu ua ay yn na ac ca ap pa a h hi ij jo o d de el l g gr ra an n c ca ap pi i- - t t n n T To op pa ay yn ng ga a Y Yu up pa an ng gu ue e, , r re ey y d de el l
C Cu uz zc co o. . P Pa as sa ad do o e el l r r o o C Ca al li ie en nt te e y y l la a g gr ra an n s si ie e- - r rr ra a d de e c cu ue es st ta a q qu ue e d di ij je e, , s se e v va a p po or r u un na as s m m s s l lo om ma as s y y
l la ad de er ra as s, , y y u un n p pe eq qu ue e o o d de es sp po ob bl la ad do o o o p p r ra am mo o, , a ad do on nd de e c cu ua an nd do o y yo o l lo o p pa as s n no o h hu ub be e p po oc co o f fr r o o. .
M M s s a ad de el la an nt te e e es st t u un na a s si ie er rr ra a a al lt ta a e en n s su u c cu um mb br re e h ha ay y u un n v vo ol lc c n n, , d de el l c cu ua al l

a al lg gu un na as s v ve ec ce es s s sa al le e c ca an nt ti id da ad d d de e h hu um mo o, , y y e en n l lo os s t ti ie em mp po os s p pa as sa ad do os s ( (s se eg g n n d di i- - c ce en n l lo os s n na at tu ur ra al le es s) )
r re ev ve en nt t u un na a v ve ez z, , y y e ec ch h d de e s s m mu uy y g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e p pi ie e- - d dr ra as s. . Q Qu ue ed da a e es st te e v vo ol lc c n n p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a
l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , y ye en nd do o d de e P Po op pa ay y n n c co om mo o v va am mo os s a a l la a m ma an no o d de er re ec ch ha a. . E El l p pu ue eb bl lo o e es st t a as se en nt ta ad do o
e en n u un n m mu uy y l li in nd do o y y h he er rm mo os so os s v va al ll le e, , p po or r d do on nd de e s se e p pa as sa a u un n r r o o d de e m mu uy y s sa ab br ro os sa a y y d du ul lc ce e a ag gu ua a, , y y
o ot tr ro os s m mu uc ch ho os s a ar rr ro oy yo os s y y f fu ue en nt te es s, , q qu ue e v vi ie en ne en n a a d da ar r a a l l. . L Ll l m ma as se e s st te e e el l v va al ll le e d de e A At tr ri is s. . F Fu ue e
p pr ri im me er ro o m mu uy y p po ob bl la ad do o, , y y a ah ho or ra a s se e h ha an n r re et ti ir ra ad do o a a l la a s se er rr ra an n a a. . E Es st t c ce er rc ca ad do o d de e g gr ra an nd de es s s si ie er rr ra as s, ,
a al lg gu un no os s d de e m mo on nt ta a a as s, , y y o ot tr ra as s d de e c ca am mp pa a a a. . L Lo os s e es sp pa a o ol le es s t ti ie en ne en n e en n t to od do os s e es st to os s v va al ll le es s s su us s
e es st ta an nc ci ia as s y y c ca as se er r a as s, , d do on nd de e t ti ie en ne en n s su us s g gr ra an nj je er r a as s, , y y l la as s v ve eg ga as s y y c ca am mp pi i a a d de e e es st te e r r o o e es st t
s si ie em mp pr re e s se em mb br ra a- - d do o d de e m mu uc ch ho os s y y m mu uy y h he er rm mo os so os s t tr ri ig go os s y y c ce eb ba ad da as s, , y y m ma a z z y y t ti ie en ne e u un n m mo ol li in no o e en n
q qu ue e m mu ue el le en n e el l t tr ri ig go o, , p po or rq qu ue e y ya a e en n a aq qu ue el ll la a v vi il ll la a n no o s se e c co om me e p pa an n d de e m ma a z z, , p po or r l la a a ab bu un nd da an nc ci ia a q qu ue e
t ti ie en ne en n d de e t tr ri ig go o. . E En n a aq qu ue el ll lo os s l ll la an no os s h ha ay y m mu uc ch ho os s v ve e- - n na ad do os s, , c co on ne ej jo os s, , p pe er rd di ic ce es s, , p pa al lo om ma as s, , t t r rt to ol la as s, ,
f fa ai is sa an ne es s y y p pa av va as s. . L Lo os s i in nd di io os s t to om ma an n d de e a aq qu ue el ll la a c ca az za a m mu uc ch ha a. . L La a t ti ie er rr ra a d de e l lo os s p pa as st to os s e es s m mu uy y f fr r a a
e en n d de em ma a- - s s a a, , y y e en n e el l v ve er ra an no o h ha ac ce e m m s s f fr r o o q qu ue e n no o e en n e el l i in nv vi ie er rn no o, , y y l lo o m mi is sm mo o e en n e el l p pu ue e- - b bl lo o d de e
l lo os s c cr ri is st ti ia an no os s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e a aq qu u n no o d da a f fa as st ti id di io o a al l m ma ar ri id do o l la a c co om m- - p pa a a a d de e l la a m mu uj je er r, , n ni i e el l
t tr ra ae er r m mu uc ch ha a r ro op pa a. . H Ha ay y i in nv vi ie er rn no o y y v ve er ra an no o c co om mo o e en n l la a E Es sp pa a a a. .
L La a v vi il ll la a v vi ic ci io os sa a d de e P Pa as st to o f fu un nd d y y p po ob bl l e el l c ca ap pi it t n n L Lo or re en nz zo o A Al ld da an na a e en n n no om mb br re e d de e s su u m ma aj je es st ta ad d, , y y
s si ie en nd do o e el l a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o s su u g go ob be er rn na ad do or r y y c ca ap pi it t n n g ge en ne er ra al l d de e t to od da as s e es st ta as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s y y r re ei in no os s d de el l P Pe er r , , a a o o d de el l s se e o or r d de e m mi il l y y q qu ui in ni ie en nt to os s y y t tr re ei in nt ta a y y n nu ue ev ve e a a o os s, , y y e el l
d di ic ch ho o L Lo or re en nz zo o d de e A Al ld da an na a t te en ni ie en nt te e g ge en ne er ra al l d de el l m mi is sm mo o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o d de el l Q Qu ui it to o, , y y P Pa as st to o, ,
P Po op pa ay y n n, , T Ti im ma an na a, , C Ca al li i, , A An nc ce er rm ma a, , y y C Ca ar rt ta ag go o; ; y y g go ob be er rn n n nd do ol lo o l l t to od do o p po or r s su u p pe er rs so on na a y y p po or r l lo os s
t te en ni ie en nt te es s q qu ue e l l n no om mb br ra ab ba a. . S Se eg g n n d di ic ce en n m mu uc ch ho os s c co on nq qu ui is st ta ad do or re es s d de e a aq qu ue el ll la as s c ci iu ud da ad de es s, , e el l
t ti ie em mp po o q qu ue e l l e es st tu uv vo o e en n e el ll la as s, , m mi ir r m mu uc ch ho o e el l a au um me en nt to o d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s, , y y m ma an nd d s si ie em mp pr re e q qu ue e
f fu ue e- - s se en n t to od do os s b bi ie en n t tr ra at ta ad do os s. .

C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XV V

D De e l la as s n no ot ta ab bl le es s f fu ue en nt te es s y y r r o os s q qu ue e h ha ay y e en n e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , y y c c m mo o s se e h ha ac ce e s sa al l m mu uy y b bu ue en na a p po or r
a ar rt ti if fi ic ci io o m mu uy y s si in ng gu ul la ar r

A AN NT TE ES S Q QU UE E t tr ra at te e d de e l lo os s t t r rm mi in no os s d de el l P Pe er r n ni i p pa as se e d de e l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n, , m me e p pa ar re ec ci i
q qu ue e s se er r a a b bi ie en n d da ar r n no ot ti ic ci ia a d de e l la as s n no ot ta ab bl le es s f fu ue en nt te es s q qu ue e h ha ay y e en n e es st ta a t ti ie er rr ra a, , y y l lo os s r r o os s d de el l a ag gu ua a, , d de e
l lo os s c cu ua al le es s h ha ac ce en n s sa al l c co on n q qu ue e l la as s g ge en n- - t te es s s se e s su us st te en nt ta an n y y p pa as sa an n s si in n t te en ne er r s sa al li in na as s, , p po or r n no o l la as s
h ha ab be er r e en n a aq qu ue el ll la as s p pa ar r- - t te es s, , y y l la a m ma ar r e es st ta ar r l le ej jo os s d de e a al lg gu un na as s d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s. . C Cu ua an nd do o e el l
l li ic ce en nc ci ia ad do o J Ju ua an n d de e V Va ad di il ll lo o s sa al li i d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , a at tr ra av ve es sa am mo os s l lo os s q qu ue e c co on n l l v ve en n a am mo os s l la as s
m mo on nt ta a a as s d de e A Ab bi ib be e, , q qu ue e s so on n m mu uy y s sp pe er ra as s y y d di if fi ic cu ul lt to os sa as s d de e a an nd da ar r y y l la as s p pa as sa a- - m mo os s c co on n n no o p po oc co o
t tr ra ab ba aj jo o, , y y s se e n no os s m mu ur ri ie er ro on n m mu uc ch ho os s c ca ab ba al ll lo os s, , y y q qu ue ed d e en n e el l c ca am mi in no o l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ro o
b ba ag ga aj je e. . Y Y e en nt tr ra ad do os s e en n l la a c ca am mp pa a a a, , h ha al ll la a- - m mo os s g gr ra an nd de es s p pu ue eb bl lo os s l ll le en no os s d de e a ar rb bo ol le ed da as s d de e f fr ru ut ta al le es s
y y d de e g gr ra an nd de es s r r o os s. . Y Y c co om mo o s se e n no os s v vi in ni ie es se e a ac ca ab ba an nd do o l la a s sa al l q qu ue e s sa ac ca am mo os s d de e C Ca ar rt ta ag ge en na a, , n nu ue es st tr ra a
c co om mi id da a f fu ue es se e y ye er rb ba as s y y f fr ri ij jo ol le es s, , p po or r n no o h ha ab be er r c ca ar rn ne e s si i n no o e er ra a d de e c ca ab ba al ll lo os s, , y y a al lg gu un no os s p pe er rr ro os s q qu ue e
s se e t to om ma ab ba an n, , c co om me en nz za am mo os s a a s se en nt ti ir r n ne ec ce es si id da ad d, , y y m mu uc ch ho os s c co on n l la a f fa al lt ta a d de e l la a s sa al l p pe er rd d a an n l la a c co ol lo or r, , y y
a an nd da ab ba an n a am ma ar ri il ll lo os s y y f fl la ac co os s, , y y a au un nq qu ue e d d b ba am mo os s e en n a al lg gu un na as s e es st ta an nc ci ia as s d de e l lo os s i in nd di io os s y y s se e
t to om ma ab ba an n a al lg gu un na as s c co os sa as s, , n no o h ha al ll l b ba am mo os s s si in no o a al lg gu un na a s sa al l n ne eg gr ra a e en nv vu ue el lt ta a c co on n e el l a aj j q qu ue e e el ll lo os s
c co om me en n, , y y s st ta a t ta an n p po oc ca a, , q qu ue e t te en n a a p po or r d di ic ch ho os so o q qu ui ie en n p po od d a a h ha ab be er r a al lg gu un na a. . Y Y l la a n ne ec ce es si id da ad d q qu ue e
e en ns se e a a a a l lo os s h ho om mb br re es s g gr ra an nd de es s c co os sa as s n no os s d de ep pa ar r e en n l lo o a al lt to o d de e u un n c ce er rr ro o u un n l la ag go o p pe eq qu ue e o o, , q qu ue e
t te en n a a a ag gu ua a d de e c co ol lo or r n ne eg gr ra a y y s sa al lo ob br re e, , y y t tr ra ay ye en nd do o d de e e el ll la a, , e ec ch h b ba am mo os s e en n l la as s o ol ll la as s a al lg gu un na a
c ca an nt ti id da ad d, , q qu ue e l le es s d da ab ba a s sa ab bo or r p pa ar ra a p po od de er r c co om me er r. .
L Lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e e es st ta a f fu ue en nt te e o o l la ag go o y y d de e o ot tr ra as s l la ag gu un na as s q qu ue e h ha ay y, ,
t to om ma ab ba an n l la a c ca an nt ti id da ad d d de el l a ag gu ua a q qu ue e q qu ue er r a an n y y e en n g gr ra an nd de es s o ol ll la as s l la a c co oc c a an n, , y y d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r e el l
f fu ue eg go o c co on ns su um mi id do o l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e el ll la a, , v vi ie en ne e a a c cu ua aj ja ar rs se e, , y y q qu ue ed da an n h he ec ch ho os s s sa al l n ne eg gr ra a, , y y n no o d de e
b bu ue en n s sa ab bo or r, , p pe er ro o a al l f fi in n c co on n e el ll la a g gu ui is sa an n s su us s c co om mi id da as s, , y y v vi iv ve en n s si in n s se en nt ti ir r l la a f fa al lt ta a q qu ue e s si in nt ti ie er ra an n s si i
n no o t tu uv vi ie er ra an n a aq qu ue el ll la as s f fu ue en nt te es s. .
L La a p pr ro ov vi id de en nc ci ia a d di iv vi in na a t tu uv vo o y y t ti ie en ne e t ta an nt to o c cu ui id da ad do o d de e s su us s c cr ri ia at tu ur ra as s q qu ue e e en n t to od da as s p pa ar rt te es s l le es s d di io o
l la as s c co os sa as s n ne ec ce es sa ar ri ia as s. . Y Y s si i l lo os s h ho om mb br re es s s si ie em mp pr re e c co on n- -

t te em mp pl la as se en n e en n l la as s c co os sa as s d de e n na at tu ur ra al le ez za a c co on no oc ce er r a an n l la a o ob bl li ig ga ac ci i n n q qu ue e t ti ie en ne en n d de e s se er rv vi ir r a al l
v ve er rd da ad de er ro o D Di io os s n nu ue es st tr ro o. .
E En n u un n p pu ue eb bl lo o q qu ue e s se e l ll la am ma a C Co or ri i, , q qu ue e e es st t e en n l lo os s t t r rm mi in no os s d de e l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , e es st t u un n r r o o
q qu ue e c co or rr re e c co on n a al lg gu un na a f fu ur ri ia a, , y y j ju un nt to o a al l a ag gu ua a d de e e es st te e r r o o e es st t n n a al lg gu un no os s o oj jo os s d de el l a ag gu ua a s sa al lo ob br re e q qu ue e
t te en ng go o d di ic ch ha a, , y y s sa ac ca an n l lo os s i in nd di io os s n na a- - t tu ur ra al le es s d de e l l l la a c ca an nt ti id da ad d q qu ue e q qu ui ie er re en n, , y y h ha ac ci ie en nd do o g gr ra an nd de es s
f fu ue eg go os s, , p po on ne en n e en n e el ll lo os s o ol ll la as s b bi ie en n c cr re ec ci id da as s e en n q qu ue e c cu ue ec ce en n e el l a ag gu ua a, , h ha as st ta a q qu ue e m me en ng gu ua a t ta an nt to o, , q qu ue e
d de e u un na a a ar rr ro ob ba a n no o q qu ue ed da a m me ed di io o a az zu um mb br re e. . Y Y l lu ue eg go o c co on n l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a q qu ue e t ti ie en ne en n l la a c cu ua aj ja an n y y l la a
c co on nv vi ie er rt te en n e en n s sa al l p pu ur r s si im ma a y y e ex xc ce el le en nt te e, , y y t ta an n s si in ng gu ul la ar r c co om mo o l la a q qu ue e s sa ac ca an n d de e l la as s s sa al li in na as s d de e
E Es sp pa a a a. .
E En n t to od do os s l lo os s t t r rm mi in no os s d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e A An nt ti io oc ch ha a h ha ay y g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e e es st ta as s f fu ue en nt te es s, , y y h ha ac ce en n
t ta an nt ta a s sa al l q qu ue e l la a l ll le ev va an n l la a t ti ie er rr ra a a ad de en nt tr ro o, , y y p po or r e el ll la a t tr ra ae en n o or ro o y y r ro op pa a d de e a al lg go od d n n p pa ar ra a s su u v ve es st ti ir r, , y y
o ot tr ra as s c co os sa as s d de e l la as s q qu ue e e el ll lo os s t ti ie en ne en n n ne ec ce es si id da ad d e en n s su us s p pu ue eb bl lo os s. . P Pa as sa ad do o e el l r r o o g gr ra an nd de e q qu ue e c co or rr re e
c ce er rc ca a d de e l la a c ci iu u- - d da ad d d de e C Ca al li i, , y y j ju un nt to o a a l la a d de e P Po op pa ay y n n m m s s a ab ba aj jo o d de e l la a v vi il ll la a d de e A Ar rm ma a h ha ac ci ia a e el l
N No or rt te e d de es sc cu ub br ri im mo os s u un n p pu ue eb bl lo o c co on n e el l c ca ap pi it t n n J Jo or rg ge e R Ro ob bl le ed do o, , q qu ue e s se e l ll la am ma a M Mu un ng gi ia a, , d de es sd de e d do on nd de e
a at tr ra av ve es sa am mo os s l la a c co or rd di il ll le er ra a o o m mo on nt ta a a a d de e l lo os s A An nd de es s, , y y d de es sc cu ub br ri im mo os s e el l v va al ll le e d de e A Ab bu ur rr ra a, , y y s su us s
l ll la an no os s. . E En n e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e M Mu un ng gi ia a, , y y e en n o ot tr ro o q qu ue e h ha a p po or r n no om mb br re e C Ce en nu uf fa ar ra a h ha al ll la am mo os s o ot tr ra as s
f fu ue en nt te es s q qu ue e n na ac c a an n j ju un nt to o a a u un na as s s si ie er rr ra as s c ce er rc ca a d de e l lo os s r r o os s, , y y d de el l a ag gu ua a d de e a aq qu ue el ll la as s f fu ue en nt te es s h ha ac c a an n
t ta an nt ta a c ca an nt ti id da ad d d de e s sa al l, , q qu ue e v vi im mo os s l la as s c ca as sa as s c ca as si i l ll le en na as s, , h he ec ch ha as s m mu uc ch ha as s f fo or rm ma as s d de e s sa al l, , n ni i m m s s n ni i
m me en no os s q qu ue e p pa an ne es s d de e a az z c ca ar r. . Y Y e es st ta a s sa al l l la a l ll le ev va ab ba an n p po or r e el l v va al ll le e d de e A Ab bu ur rr ra a, , a a l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s q qu ue e
e es st t n n a al l O Or ri ie en nt te e, , l la as s c cu ua al le es s n no o h ha an n s si id do o v vi is st ta as s n ni i d de es sc cu ub bi ie er rt ta as s p po or r l lo os s e es sp pa a o ol le es s h ha as st ta a a ah ho or ra a. . Y Y
c co on n e es st ta a s sa al l s so on n r ri ic co os s e en n e ex xt tr re em mo o e es st to os s i in nd di io os s. . E En n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ca ar ra am ma an nt ta a, , q qu ue e n no o e es s m mu uy y
l le ej jo os s d de e l la a v vi il ll la a d de e A An nc ce er rm ma a, , h ha ay y u un na a f fu ue en nt te e q qu ue e n na ac ce e d de en nt tr ro o d de e u un n r r o o d de e a ag gu ua a d du ul lc ce e, , y y e ec ch ha a e el l
a ag gu ua a d de e e el ll la a u un n v va ap po or r a a m ma an ne er ra a d de e h hu um mo o q qu ue e d de eb be e c ci ie er rt to o s sa al li ir r d de e a al lg g n n m me et ta al l q qu ue e c co or rr re e p po or r
a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e. . Y Y d de e e es st ta a a ag gu ua a h ha ac ce en n l lo os s i in nd di io os s s sa al l b bl la an nc ca a y y b bu ue en na a. . Y Y t ta am mb bi i n n d di ic ce en n, , q qu ue e t ti ie en ne en n
u un na a l la ag gu un na a q qu ue e e es st t j ju un nt to o a a u un na a p pe e a a g gr ra an nd de e, , a al l p pi ie e d de e l la a c cu ua al l h ha ay y d de el l a ag gu ua a y ya a d di ic ch ha a, , c co on n q qu ue e
h ha ac ce en n s sa al l p pa ar ra a l lo os s s se e o or re es s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s, , p po or rq qu ue e a af fi ir rm ma an n q qu ue e s se e h ha ac ce e m me ej jo or r y y m m s s b bl la an nc ca a q qu ue e
e en n p pa ar rt te e n ni in ng gu un na a. .
E En n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e A An nc ce er rm ma a e en n t to od do os s l lo os s m m s s p pu ue eb bl lo os s d de e e el ll la a h ha ay y d de e e es st ta as s f fu ue en nt te es s, , y y c co on n s su u
a ag gu ua a h ha ac ce en n t ta am mb bi i n n s sa al l. . E En n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e A Ar rm ma a, ,

y y C Ca ar rr ra ap pa a, , y y P Pi ic ca ar ra a p pa as sa an n a al lg gu un na a n ne ec ce es si id da ad d d de e s sa al l, , p po or r h ha ab be er r g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e g ge en nt te e, , y y p po oc ca as s
f fu ue en nt te es s p pa ar ra a l la a h ha ac ce er r, , y y a as s l la a q qu ue e s se e l ll le ev va a s se e v ve en nd de e b bi ie en n. .
E En n l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca ar rt ta ag go o, , t to od do os s l lo os s v ve ec ci in no os s d de e e el ll la a t ti ie en ne en n s su us s a ap pa ar re ej jo os s p pa ar ra a h ha ac ce er r s sa al l, , l la a c cu ua al l
h ha ac ce en n u un na a l le eg gu ua a d de e a al ll l e en n u un n p pu ue eb bl lo o d de e i in nd di io os s, , q qu ue e s se e n no om mb br ra a d de e C Co on ns so ot ta a, , p po or r d do on nd de e c co or rr re e u un n
r r o o n no o m mu uy y g gr ra an nd de e. . Y Y c ce er rc ca a d de e l l s se e h ha ac ce e u un n p pe eq qu ue e o o c ce er rr ro o, , d de el l c cu ua al l n na ac ce e u un na a f fu ue en nt te e g gr ra an nd de e
d de e a ag gu ua a m mu uy y r re en ne eg gr ri id da a y y e es sp pe es sa a, , y y s sa ac ca an nd do o d de e l la a d de e a ab ba aj jo o y y c co oc ci i n nd do ol la a e en n c ca al ld de er ra as s y y p pa ai il lo on ne es s, ,
d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r m me en ng gu ua ad do o l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e e el ll la a, , l la a c cu ua aj ja an n, , y y q qu ue ed da a e ec ch ha a s sa al l d de e g gr ra an no o
b bl la an nc ca a, , y y t ta an n p pe er rf fe ec ct ta a c co om mo o l la a d de e E Es sp pa a a a; ; y y t to od do os s l lo os s v ve ec ci in no os s d de e a aq qu ue el ll la a c ci iu ud da ad d n no o g ga as st ta an n o ot tr ra a
s sa al l m m s s q qu ue e l la a q qu ue e a al ll l s se e h ha ac ce e. .
M M s s a ad de el la an nt te e e es st t o ot tr ro o p pu ue eb bl lo o l ll la am ma ad do o C Co oi in nc ca a, , y y p pa as sa an n p po or r l l a al lg gu un no os s r r o os s d de e a ag gu ua a m mu uy y
s si in ng gu ul la ar r. . Y Y n no ot t e en n e el ll lo os s u un na a c co os sa a q qu ue e v vi i ( (d de e q qu ue e n no o p po oc co o m me e a ad dm mi ir r ) ), , y y f fu ue e q qu ue e d de en nt tr ro o d de e l lo os s
m mi is sm mo os s r r o os s y y p po or r l la a m ma ad dr re e q qu ue e h ha ac ce e e el l a ag gu ua a q qu ue e p po or r e el ll lo os s c co or rr re e, , n na ac c a an n d de e e es st ta as s f fu ue en nt te es s
s sa al lo ob br re es s, , y y l lo os s i in nd di io os s c co on n g gr ra an nd de e i in nd du us st tr ri ia a t te en n a an n m me et ti id do os s e en n e el ll la as s u un no os s c ca a u ut to os s d de e l la as s c ca a a as s
g go or rd da as s q qu ue e h ha ay y e en n a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s a a m ma an ne er ra a d de e b bo om mb ba as s d de e n na av v o os s, , p po or r d do on nd de e s se e s sa ac ca ab ba an n l la a
c ca an nt ti id da ad d d de el l a ag gu ua a q qu ue e q qu ue er r a an n, , s si in n q qu ue e s se e e en nv vo ol lv vi ie es se e c co on n l la a c co o- - r rr ri ie en nt te e d de el l r r o o, , y y h ha ac c a an n d de e e el ll la a
s su u s sa al l. . E En n l la a c ci iu ud da ad d d de e C Ca al li i n no o h ha ay y n ni in ng gu un na as s f fu ue en nt te es s d de e e es st ta as s, , y y l lo os s i in nd di io os s h ha ab b a an n s sa al l p po or r
r re es sc ca at te e d de e u un na a p pr ro ov vi in nc ci ia a q qu ue e s se e l ll la am ma a T Ti im mb ba as s, , q qu ue e e es st t c ce er rc ca a d de e l la a m ma ar r. . Y Y l lo os s q qu ue e n no o
a al lc ca an nz za ab ba an n e es st te e r re es sc ca a- - t te e, , c co oc ci ie en nd do o d de el l a ag gu ua a d du ul lc ce e, , y y c co on n u un na as s y ye er rb ba as s v ve en n a a a a c cu ua aj ja ar rs se e y y
q qu ue ed da ar r h he ec ch ha a s sa al l m ma al la a y y d de e r ru ui in n s sa ab bo or r. . L Lo os s e es sp pa a o ol le es s q qu ue e v vi iv ve en n e en n e es st ta a c ci iu ud da ad d, , c co om mo o e es st t e el l
p pu ue er rt to o d de e l la a B Bu ue en na a V Ve en nt tu ur ra a c ce er rc ca a, , n no o s si ie en nt te en n f fa al lt ta a d de e s sa al l, , p po or r- - q qu ue e d de el l P Pe er r v vi ie en ne en n n na av v o os s q qu ue e
t tr ra ae en n g gr ra an nd de es s p pi ie ed dr ra as s d de e e el ll la a. . E En n l la a c ci iu ud da ad d d de e P Po op pa ay y n n t ta am mb bi i n n h ha ay y a al lg gu un na as s f fu ue en nt te es s, ,
e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l lo os s C Co oc co on nu uc co os s, , p pe er ro o n no o t ta an nt ta a n ni i t ta an n b bu ue en na a c co om mo o l la a d de e C Ca ar rt ta ag go o, , y y A An nc ce er rm ma a, , y y
l la a q qu ue e h he e d di i- - c ch ho o e en n l lo o d de e a at tr r s s. .
E En n l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o t to od da a l la a m m s s d de e l la a s sa al l q qu ue e t ti ie en ne en n e es s d de e r re es sc ca at te e, , b bu ue en na a y y m m s s q qu ue e l la a d de e
P Po op pa ay y n n. . M Mu uc ch ha as s f fu ue en nt te es s s si in n l la as s q qu ue e c cu ue en nt to o h he e y yo o v vi is st to o p po or r m mi is s p pr ro op pi io os s o oj jo os s, , q qu ue e d de ej jo o d de e d de ec ci ir r
p po or rq qu ue e m me e p pa ar re ec ce e q qu ue e b ba as st ta a l lo o d di ic ch ho o p pa ar ra a q qu ue e s se e e en nt ti ie en nd da a d de e l la a m ma an ne er ra a q qu ue e s so on n a aq qu ue el ll la as s
f fu ue en nt te es s, , y y l la a s sa al l q qu ue e h ha a- - c ce en n d de el l a ag gu ua a d de e e el ll la as s, , c co or rr ri ie en nd do o l lo os s r r o os s d de e a ag gu ua a d du ul lc ce e p po or r e en nc ci im ma a. .
Y Y p pu ue es s h he e d de ec cl la ar ra ad do o e es st ta a m ma an ne er ra a d de e h ha ac ce er r s sa al l e en n e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s p pa as so o

a ad de el la an nt te e c co om me en nz za an nd do o a a t tr ra at ta ar r l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n y y t tr ra az za a q qu ue e t ti ie en ne e e es st te e g gr ra an nd de e r re ei in no o d de el l P Pe er r . .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XV VI I

E En n q qu ue e s se e c co on nt ti ie en ne e l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n y y t tr ra az za a d de el l r re ei in no o d de el l P Pe er r , , q qu ue e s se e e en nt ti ie en nd de e d de es sd de e l la a c ci iu ud da ad d
d de e Q Qu ui it to o h ha as st ta a l la a v vi il ll la a d de e P Pl la at ta a, , q qu ue e h ha ay y m m s s d de e s se et te ec ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s

Y YA A Q QU UE E H HE E c co on nc cl lu ui id do o c co on n l lo o t to oc ca an nt te e a a l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n m me e p pa ar re ec ce e
q qu ue e e es s t ti ie em mp po o d de e e ex xt te en nd de er r m mi i p pl lu um ma a, , e en n d da ar r n no ot ti ic ci ia a d de e l la as s c co os sa as s g gr ra an nd de es s q qu ue e h ha ay y q qu ue e d de ec ci ir r
d de el l P Pe er r , , c co om me en nz za an nd do o d de e l la a c ci iu ud da ad d d de el l Q Qu ui it to o. . P Pe er ro o a an nt te es s q qu ue e d di ig ga a l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d, ,
s se er r c co on nv ve en ni ie en nt te e f fi ig gu ur ra ar r l la a t ti ie er rr ra a d de e a aq qu ue el l r re ei in no o, , e el l c cu ua al l t te er rn n d de e l lo on ng gi it tu ud d s se et te ec ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s, , y y
d de e l la at ti it tu ud d a a p pa ar rt te es s c ci ie en nt to o, , y y a a p pa ar rt te es s m m s s, , y y p po or r a al lg gu un na as s m me en no os s. .
N No o q qu ui ie er ro o y yo o t tr ra at ta ar r a ah ho or ra a d de e l lo o q qu ue e l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s s se e o or re ea ar ro on n, , q qu ue e f fu ue er ro on n m m s s d de e m mi il l
d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s, , m ma as s s so ol la am me en nt te e d di ir r l lo o q qu ue e s se e e en nt ti ie en nd de e P Pe er r , , q qu ue e e es s d de es sd de e Q Qu ui it to o h ha as st ta a l la a
v vi il ll la a d de e P Pl la at ta a, , d de es sd de e e el l u un n t t r rm mi in no o h ha as st ta a e el l o ot tr ro o. . Y Y p pa ar ra a q qu ue e e es st to o m me ej jo or r s se e e en nt ti ie en nd da a, , d di ig go o q qu ue e
e es st ta a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r s so on n t tr re es s c co or rd di il ll le er ra as s o o c cu um mb br re es s d de es si ie er rt ta as s, , y y a ad do on nd de e l lo os s h ho om mb br re es s p po or r
n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a p po od dr r a an n v vi iv vi ir r. . L La a u un na a d de e e es st ta as s c co or rd di il ll le er ra as s e es s l la a m mo on nt ta a a a d de e l lo os s A An n- - d de es s, , l ll le en na a
d de e g gr ra an nd de es s e es sp pe es su ur ra as s, , y y l la a t ti ie er rr ra a t ta an n e en nf fe er rm ma a, , q qu ue e s si i n no o e es s p pa as sa ad do o e el l m mo on nt te e, , n no o h ha ay y g ge en nt te e, , n ni i
j ja am m s s l la a h hu ub bo o. . L La a o ot tr ra a e es s l la a s se er rr ra an n a a q qu ue e v va a d de e l lu ue en ng go o d de e e es st ta a c co or rd di il ll le er ra a o o m mo on nt ta a a a d de e l lo os s
A An nd de es s, , l la a c cu ua al l e es s f fr ri ig gi id d s si im ma a y y s su us s c cu um mb br re es s l ll le en na as s d de e g gr ra an nd de es s m mo on nt ta a a as s d de e n ni ie ev ve e q qu ue e n nu un nc ca a
d de ej ja a d de e c ca ae er r. . Y Y p po or r n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a p po od dr r a an n t ta am mp po oc co o v vi iv vi ir r g ge en nt te es s e en n e es st ta a l lo on ng gu ur ra a d de e s si ie e- - r rr ra as s, ,
p po or r c ca au us sa a d de e l la a m mu uc ch ha a n ni ie ev ve e y y f fr r o o, , y y t ta am mb bi i n n p po or rq qu ue e l la a t ti ie er rr ra a n no o d da a d de e s s p pr ro ov ve ec ch ho o, , p po or r e es st ta ar r
q qu ue em ma ad da a d de e l la as s n ni ie ev ve es s y y d de e l lo os s v vi ie en nt to os s q qu ue e n nu un nc ca a d de ej ja an n d de e c co or rr re er r. . L La a o ot tr ra a c co or rd di il ll le er ra a h ha al ll lo o y yo o
q qu ue e e es s l lo os s a ar re en na al le es s q qu ue e h ha ay y d de e e es st te e T Tu um mb be es s h ha as st ta a m m s s a ad de el la an nt te e d de e T Ta ar ra ap pa ac c , , e en n l lo os s c cu ua al le es s n no o
h ha ay y o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e v ve er r q qu ue e s si ie er rr ra as s d de e a ar re en na a y y g gr ra an n s so ol l q qu ue e p po or r e el ll lo os s s se e e es sp pa ar rc ce e, , s si in n h ha ab be er r a ag gu ua a, ,
n ni i y ye er rb ba a, , n no o r rb bo ol le es s, , n ni i c co os sa a c cr ri ia ad da a s si in no o p p j ja ar ro os s, , q qu ue e c co on n e el l d do on n d de e s su us s a al la as s p pu ue ed de en n a at tr ra av ve es sa ar r
p po or r d do on nd de e q qu ui ie er ra a. . S Si ie en nd do o t ta an n l la ar rg go o a aq qu ue el l r re ei in no o c co om mo o d di ig go o, , h ha ay y g gr ra an nd de es s d de es sp po ob bl la ad do os s, , p po or r l la as s
r ra az zo on ne es s q qu ue e h he e p pu ue es st to o. . Y Y l la a t ti ie er rr ra a q qu ue e s se e h ha ab bi it ta a y y d do on nd de e h ha ay y p po ob bl la ad do os s d de e e es st ta a m ma an ne er ra a, , q qu ue e l la a
m mo on nt ta a a a

d de e l lo os s A An nd de es s p po or r m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s h ha ac ce e q qu ue eb br ra ad da as s y y a al lg gu un na as s a ab br ra as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s s sa al le en n v va al ll le es s
a al lg go o h ho on nd do os s y y t ta an n e es sp pa ac ci io os so os s q qu ue e h ha ay y e en nt tr re e l la as s s si ie er rr ra as s g gr ra an nd de e l ll la an nu ur ra a. . Y Y a au un nq qu ue e l la a n ni ie ev ve e
c ca ai ig ga a, , t to od da a s se e q qu ue ed da a p po or r l lo os s a al lt to os s. . Y Y l lo os s v va al ll le es s c co om mo o e es st t n n a ab br ri ig ga ad do os s, , n no o s so on n c co om mb ba at ti id do os s d de e l lo os s
v vi ie en nt to os s, , n ni i l la a n ni ie ev ve e a al ll le eg ga a a a e el ll lo os s, , a an nt te es s e es s l la a t ti ie er rr ra a t ta an n f fr ru uc ct t f fe er ra a, , q qu ue e t to od do o l lo o q qu ue e s si ie em mb br ra an n d da a
d de e s s f fr ru ut to o p pr ro ov ve ec ch ho os so o. . Y Y h ha ay y a ar rb bo ol le ed da as s, , y y s se e c cr r a an n m mu uc ch ha as s a av ve es s y y a an ni im ma al le es s. . Y Y s si ie en nd do o l la a t ti ie er rr ra a
t ta an n p pr ro ov ve ec ch ho os sa a e es st t t to od da a b bi ie en n p po ob bl la ad da a d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s, , y y l lo o q qu ue e e es s e en n l la a s se er rr ra an n a a. . H Ha ac ce en n s su us s
p pu ue eb bl lo os s c co on nc ce er rt ta ad do os s d de e p pi ie ed dr ra a, , l la a c co ob be er r- - t tu ur ra a d de e p pa aj ja a, , y y v vi iv ve en n s sa an no os s y y s so on n m mu uy y s su ue el lt to os s. . Y Y a as s , ,
d de e e es st ta a m ma an ne er ra a, , h ha ac ci ie en n- - d do o a ab br ra as s y y l ll la an na ad da as s l la as s s si ie er rr ra as s d de e l lo os s A An nd de es s y y l la a n ne ev va ad da a, , h ha ay y g gr ra an nd de es s
p po ob bl la a- - c ci io on ne es s, , e en n l la a c cu ua al le es s h hu ub bo o y y h ha ay y m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e g ge en nt te e, , p po or rq qu ue e d de e e es st to os s v va al ll le es s c co or rr re en n
r r o os s d de e a ag gu ua a m mu uy y b bu ue en na a, , q qu ue e v va an n a a d da ar r a a l la a m ma ar r d de el l S Su ur r. . Y Y a as s c co om mo o e es st to os s r r o os s e en nt tr ra an n p po or r l lo os s
e es sp pe es so os s a ar re en na al le es s q qu ue e h he e d di ic ch ho o, , y y s se e e ex xt ti ie en n- - d de en n p po or r e el ll lo os s, , d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d d de el l a ag gu ua a s se e c cr r a an n
g gr ra an nd de es s a ar rb bo ol le ed da as s. . Y Y h h c ce en ns se e u un no os s v va al ll le es s m mu uy y l li in nd do os s y y h he er rm mo os so os s, , y y a al lg gu un no os s s so on n t ta an n a an nc ch ho os s, ,
q qu ue e t ti ie en ne en n a a d do os s y y a a t tr re es s l le eg gu ua as s, , a ad do on nd de e s se e v ve en n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e a al lg ga ar rr ro ob bo os s, , l lo os s c cu ua al le es s s se e
c cr r a an n, , a au un nq qu ue e e es st t n n t ta an n l le ej jo os s d de el l a ag gu ua a. . Y Y e en n t to od do o e el l t t r rm mi in no o d do on nd de e h ha ay y a ar rb bo ol le ed da as s e es s l la a t ti ie er rr ra a
s si in n a ar re en na a y y m mu uy y f f r rt ti il l y y a ab bu un nd da an nt te e. . Y Y e es st to os s v va al ll le es s f fu ue er ro on n a an nt ti ig gu ua am me en nt te e m mu uy y p po ob bl la ad do os s, , t to od da av v a a
h ha ay y i in nd di io os s, , a au un nq qu ue e n no o t ta an nt to os s c co om mo o s so ol l a an n n ni i c co on n m mu uc ch ho o. . Y Y c co om mo o j ja am m s s n no o l ll lo ov vi i e en n e es st to os s
l ll la an no os s y y a ar re en na a- - l le es s d de el l P Pe er r , , n no o h ha ac c a an n l la as s c ca as sa as s c cu ub bi ie er rt ta as s, , c co om mo o l lo os s d de e l la a s se er rr ra an n a a, , s si in no o t te e- -
r rr ra ad do os s g ga al la an no os s, , o o c ca as sa as s g gr ra an nd de es s d de e a ad do ob be es s c co on n s su us s e es st ta an nt te es s o o m m r rm mo ol le es s. . Y Y p pa ar ra a g gu ua ar re ec ce er rs se e
d de el l s so ol l p po on n a an n u un na as s e es st te er ra as s e en n l lo o a al lt to o. .
E En n e es st te e t ti ie em mp po o s se e h ha ac ce e a as s . . Y Y l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n s su us s c ca as sa as s n no o u us sa an n o ot tr ro os s t te ej ja ad do os s q qu ue e e es st ta as s
e es st te er ra as s e em mb ba ar rr ra ad da as s. . Y Y p pa ar ra a h ha ac ce er r s su us s s se em me en nt te er ra as s d de e l lo os s r r o os s q qu ue e r ri ie eg ga an n e es st to os s v va al ll le es s s sa ac ca an n
a ac ce eq qu ui ia as s t ta an n b bi ie en n s sa ac ca ad da as s y y c co on n t ta an nt ta a o or r- - d de en n, , q qu ue e t to od da a l la a t ti ie er rr ra a r ri ie eg ga an n y y s si ie em mb br ra an n, , s si in n q qu ue e s se e
l le es s p pi ie er rd da a n na ad da a. . Y Y c co om mo o e es s d de e r ri ie eg go o, , e es st t n n a aq qu ue el ll la as s a ac ce eq qu ui ia as s m mu uy y v ve er rd de es s y y a al le eg gr re es s, , y y l ll le en na as s d de e
a ar rb bo ol le e- - d da as s d de e f fr ru ut ta al le es s d de e E Es sp pa a a a y y d de e l la a m mi is sm ma a t ti ie er rr ra a. . Y Y e en n t to od do o t ti ie em mp po o s se e c co og ge e e en n a aq qu ue el ll lo os s
v va al ll le es s m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e t tr ri ig go o, , m ma a z z y y d de e t to od do o l lo o q qu ue e s se e s si ie em mb br ra a. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e a au un nq qu ue e h he e
f fi ig gu ur ra ad do o a al l P Pe er r s se er r t tr re es s c co or rd di il ll le er ra as s d de es si ie er rt ta as s y y d de es sp po ob bl la ad da as s, , d de e e el ll la as s m mi is sm ma as s p po or r l la a v vo ol lu un nt ta ad d
d de e D Di io os s s sa al le en n l lo os s v va al ll le es s y y r r o os s q qu ue e d di ig go o, , f fu ue er ra a d de e e el ll lo os s p po or r n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a p po od dr r a an n l lo os s
h ho om mb br re es s v vi iv vi ir r, , q qu ue e e es s c ca au us sa a p po or r d do on nd de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s s se e p pu ud di ie er ro on n c co on nq qu ui is st ta ar r t ta an n f f c ci il lm me en nt te e, , y y

p pa ar ra a q qu ue e s si ir rv va an n s si in n s se e r re eb be el la ar r, , p po or rq qu ue e s si i l lo o h hi ic ci ie es se en n t to od do os s p pe er re ec ce er r a an n d de e h ha am mb br re e y y d de e f fr r o o. .
P Po or rq qu ue e ( (c co om mo o d di ig go o) ) s si i n no o e es s l la a t ti ie er rr ra a q qu ue e e el ll lo os s t ti ie en ne en n p po o- - b bl la ad da a, , l lo o d de em m s s e es s d de es sp po ob bl la ad do o l ll le en no o
d de e s si ie er rr ra as s d de e n ni ie ev ve e y y d de e m mo on nt ta a a as s a al lt t - - s si im ma as s y y m mu uy y e es sp pa an nt to os sa as s. . Y Y l la a f fi ig gu ur ra a d de e e el ll la a e es s, , q qu ue e
c co om mo o t te en ng go o d di ic ch ho o, , t ti ie en ne e e es st te e r re ei in no o d de e l lo on ng gi it tu ud d s se et te ec ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s, , q qu ue e s se e e en nt ti ie en nd de e d de e N No or rt te e y y
S Su ur r ( (y y s si i h he em mo os s d de e c co on nt ta ar r l lo o q qu ue e m ma an nd da ar ro on n l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s) ) m mi il l y y d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s d de e c ca am mi in no o
d de er re ec ch ho o c co om mo o h he e d di ic ch ho o d de e N No or rt te e a a S Su ur r p po or r m me er ri id di ia an no o. . Y Y t te en nd dr r p po or r l lo o m m s s a an nc ch ho o d de e L Le ev va an nt te e a a
P Po on ni ie en nt te e p po oc co o m m s s q qu ue e c ci ie en n l le eg gu ua as s y y p po or r o ot tr ra as s p pa ar rt te es s a a c cu ua ar re en nt ta a y y s se es se en nt ta a y y a a m me en no os s, , y y a a
m m s s. . E Es st to o q qu ue e d di ig go o d de e l lo on ng gi i- - t tu ud d, , y y l la at ti it tu ud d s se e e en nt ti ie en nd de e c cu ua an nt to o a a l la a l lo on ng gu ur ra a y y a an nc ch hu ur ra a q qu ue e
t ti ie en ne en n l la as s s si ie e- - r rr ra as s y y m mo on nt ta a a as s q qu ue e s se e e ex xt ti ie en nd de en n p po or r t to od da a e es st ta a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r , , s se eg g n n q qu ue e h he e
d di ic ch ho o. . Y Y e es st ta a c co or rd di il ll le er ra a t ta an n g gr ra an nd de e, , q qu ue e p po or r l la a t ti ie er rr ra a d de el l P Pe er r s se e d di ic ce e A An nd de es s, , d di is st ta a d de e l la a m ma ar r d de el l
S Su ur r p po or r u un na as s p pa ar rt te es s c cu ua ar re en nt ta a l le eg gu ua as s, , y y p po or r o ot tr ra as s s se es se en nt ta a y y p po or r o ot tr ra as s m m s s, , y y p po or r a al lg gu un na as s
m me en no os s y y p po or r s se er r t ta an n a al lt ta a y y l la a m ma ay yo or r a al lt tu ur ra a e es st ta ar r t ta an n a al ll le eg ga ad da a a a l la a m ma ar r d de el l S Su ur r, , s so on n l lo os s r r o os s
p pe eq qu ue e o os s p po or rq qu ue e l la as s v ve er rt ti ie en nt te es s s so on n c co or rt ta as s. .
L La a o ot tr ra a s se er rr ra an n a a q qu ue e t ta am mb bi i n n v va a d de e l lu ue en ng go o d de e e es st ta a t ti ie er rr ra a s su us s c ca a d da as s y y f fe en ne ec ci im mi ie en nt to os s s se e
r re em ma at ta an n e en n l lo os s l ll la an no os s, , y y a ac ca ab ba an n c ce er rc ca a d de e l la a m ma ar r a a p pa ar rt te es s a a t tr re es s l le eg gu ua as s, , y y p po or r o ot tr ra as s p pa ar rt te es s a a
o oc ch ho o y y a a d di ie ez z, , y y a a m me en no os s y y a a m m s s. . L La a c co on ns st te e- - l la ac ci i n n y y c ca al li id da ad d d de e l la a t ti ie er rr ra a d de e l lo os s l ll la an no os s e es s m m s s
c c l li id da a q qu ue e f fr r a a, , y y u un no os s t ti ie em m- - p po os s m m s s q qu ue e o ot tr ro os s, , p po or r e es st ta ar r t ta an n b ba aj ja a q qu ue e c ca as si i l la a m ma ar r e es s t ta an n a al lt ta a
c co om mo o l la a t ti ie e- - r rr ra a, , o o p po oc co o m me en no os s. . Y Y c cu ua an nd do o e en n e el ll la a h ha ay y m m s s c ca al lo or r, , e es s c cu ua an nd do o e el l s so ol l h ha a p pa as sa ad do o y ya a
p po or r e el ll la a y y h ha a l ll le eg ga ad do o a al l t tr r p pi ic co o d de e C Ca ap pr ri ic co or rn ni io o, , q qu ue e e es s a a v ve ei in nt ti iu u- - n no o d de e d di ic ci ie em mb br re e, , d de e d do on nd de e d da a
l la a v vu ue el lt ta a a a l la a l l n ne ea a e eq qu ui in no oc cc ci ia al l. . E En n l la a s se er rr ra an n a a n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e q qu ue e h ha ay y p pa ar rt te es s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s m mu uy y
t te em mp pl la ad da as s, , p po od dr r a as se e d de ec ci ir r a al l c co on nt tr ra ar ri io o q qu ue e d de e l lo os s l ll la an no os s, , p po or rq qu ue e e es s m m s s f fr r a a q qu ue e c ca al li ie en nt te e. . E Es st to o
q qu ue e h he e d di ic ch ho o e es s c cu ua an nt to o a a l la a c ca al li id da ad d p pa ar rt ti ic cu ul la ar r d de e e es st ta as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s, , d de e l la as s c cu ua al le es s a ad de el la an nt te e d di ir r l lo o
q qu ue e h ha ay y m m s s q qu ue e c co on nt ta ar r d de e e el ll la as s. .

C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XV VI II I

D De e l lo os s p pu ue eb bl lo os s y y p pr ro ov vi in nc ci ia as s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o h ha as st ta a l la a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o

P PU UE ES S T TE EN NG GO O e es sc cr ri it to o d de e l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e l la a v vi il ll la a v vi ic ci io os sa a d de e p pa as st to o, , s se er r b bi ie en n v vo ol lv vi ie en nd do o a a e el ll la a, ,
p pr ro os se eg gu ui ir r e el l c ca am mi in no o, , d da an nd do o n no ot ti ic ci ia a d de e l lo o q qu ue e h ha ay y h ha as st ta a l ll le e- - g ga ar r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o. .
D Di ij je e, , q qu ue e l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o e es st t f fu un nd da ad da a e en n e el l v va al ll le e d de e A At tr ri is s, , q qu ue e c ca ae e e en n l la a t ti ie er rr ra a d de e l lo os s
q qu ui il ll la ac ci in ng ga as s, , g ge en nt te es s d de es sv ve er rg go on nz za ad da as s, , y y e el ll lo os s y y l lo os s p pa as st to os s s so on n m mu uy y s su uc ci io os s y y t te en ni id do os s e en n p po oc ca a
e es st ti im ma ac ci i n n d de e s su us s c co om ma ar rc ca an no os s. . S Sa al li ie en nd do o d de e l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a u un n c ca ac ci iq qu ue e o o
p pu ue eb bl lo o d de e l lo os s p pa as st to os s l ll la am ma ad do o F Fu un ne es s. . Y Y c ca am mi in na an nd do o m m s s a ad de el la an nt te e s se e a al ll le eg ga a a a o ot tr ro o q qu ue e e es st t d de e l l
p po oc co o m m s s d de e t tr re es s l le eg gu ua as s, , a a q qu ui ie en n l ll la am ma an n I Il le es s. . Y Y o ot tr ra as s t tr re es s l le eg gu ua as s m m s s a ad de el la an nt te e s se e v ve en n l lo os s
a ap po os se en nt to os s d de e G Gu ua al lm ma at ta an n. . Y Y p pr ro os si ig gu ui ie en nd do o e el l c ca am mi in no o h ha ac ci ia a Q Qu ui it to o s se e v ve e e el l p pu ue eb bl lo o d de e I Ip pi ia al le es s, , q qu ue e
e es st t d de e G Gu ua al lm ma at ta an n t tr re es s l le eg gu ua as s. .
E En n t to od do os s e es st to os s p pu ue eb bl lo os s s se e d da a p po oc co o m ma a z z o o c ca as si i n ni in ng gu un no o, , a a c ca au us sa a d de e l la a t ti ie er rr ra a m mu uy y f fr r a a, , y y d de e l la a
s se em mi il ll la a d de el l m ma a z z m mu uy y d de el li ic ca ad da a, , m ma as s c cr r a an ns se e a ab bu un nd da an n- - c ci ia a d de e p pa ap pa as s y y q qu ui in ni io o, , y y o ot tr ra as s r ra a c ce es s q qu ue e
l lo os s n na at tu ur ra al le es s s si ie em mb br ra an n. . D De e I Ip pi ia al le es s s se e c ca am mi in na a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a u un na a p pr ro ov vi in nc ci ia a p pe eq qu ue e a a q qu ue e l ll le ev va a
p po or r n no om mb br re e G Gu ua a- - c ca a, , y y a an nt te es s d de e a al ll le eg ga ar r a a e el ll la a s se e v ve e e el l c ca am mi in no o d de e l lo os s I In ng ga as s t ta an n f fa am mo os so o e en n e es st ta as s
p pa ar rt te es s, , c co om mo o e el l q qu ue e h hi iz zo o A An n b ba al l p po or r l lo os s A Al lp pe es s, , c cu ua an nd do o b ba aj j a a l la a I It ta al li ia a. . Y Y p pu ue ed de e s se er r s st te e t te en ni id do o
e en n m m s s e es st ti im ma ac ci i n n, , a as s p po or r l lo os s g gr ra an nd de es s a ap po os se en nt to os s y y d de ep p s si it to os s q qu ue e h ha ab b a a e en n t to od do o l l, , c co om mo o p po or r
s se er r h he ec ch ho o c co on n m mu uc ch ha a d di if fi ic cu ul lt ta ad d p po or r t ta an n s sp pe er ra as s y y f fr ra ag go os sa as s s si ie er rr ra as s, , q qu ue e p po on ne e a ad dm mi ir ra ac ci i n n v ve er rl lo o. .
T Ta am mb bi i n n s se e a al ll le eg ga a a a u un n r r o o, , c ce er rc ca a d de el l c cu ua al l s se e v ve e a ad do on nd de e a an nt ti ig gu ua am me en nt te e l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s t tu uv vi ie er ro on n
h he ec ch ha a u un na a f fo or rt ta al le ez za a, , d de e d do on nd de e d da ab ba an n g gu ue er rr ra a a a l lo os s p pa as st to os s, , y y s sa al l a an n a a l la a c co on nq qu ui is st ta a d de e e el ll lo os s. . Y Y
e es st t u un na a p pu ue en nt te e e en n e es st te e r r o o h he ec ch ha a n na at tu ur ra al l q qu ue e p pa ar re e- - c ce e a ar rt ti if fi ic ci ia al l, , l la a c cu ua al l e es s d de e u un na a p pe e a a v vi iv va a
a al lt ta a y y m mu uy y g gr ru ue es sa a, , y y h h c ce es se e e en n e el l m me ed di io o d de e e el ll la a u un n o oj jo o p po or r d do on nd de e p pa as sa a l la a f fu ur ri ia a d de el l r r o o, , y y p po or r
e en nc ci im ma a v va an n l lo os s c ca am mi in na an nt te es s q qu ue e q qu ui ie er re en n. . L Ll l m ma as se e e es st ta a p pu ue en nt te e L Lu um mi ic ch ha ac ca a e en n l le en ng gu ua a d de e l lo os s
I In ng ga as s, , y y e en n l la a n nu ue es st tr ra a q qu ue er rr r d de ec ci ir r p pu ue en nt te e d de e p pi ie ed dr ra a. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a p pu ue en nt te e e es st t u un na a f fu ue en nt te e
c c l li id da a, , q qu ue e p po or r n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a m me et ti ie en nd do o l la a m ma an no o d de en nt tr ro o, , p po od dr r n n s su uf fr ri ir r t te en ne er rl la a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, ,
p po or r l la a g gr ra an n c ca al lo or r c co on n q qu ue e e el l a ag gu ua a s sa al le e. . Y Y h ha ay y o ot tr ro os s m ma an na an nt ti ia al le es s, , y y e el l a ag gu ua a d de el l r r o o, , y y l la a
d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la a t ti ie er rr ra a t ta an n

f fr r a a, , q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e c co om mp pa ad de ec ce er r, , s si i n no o e es s c co on n m mu uy y g gr ra an n t tr ra ab ba aj jo o. . C Ce er rc ca a d de e e es st ta a p pu ue en nt te e
q qu ui is si ie er ro on n l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s h ha ac ce er r o ot tr ra a f fo or rt ta al le ez za a, , y y t te en n a an n p pu ue es st ta as s g gu ua ar rd da as s f fi ie el le es s, , q qu ue e t te en n a an n
c cu ui id da ad do o d de e m mi ir ra ar r s su us s p pr ro op pi ia as s g ge en nt te es s n no o s se e l le es s v vo ol lv vi ie es se en n a al l C Cu uz zc co o, , o o a a Q Qu ui it to o, , p po or rq qu ue e t te en n a an n p po or r
c co on nq qu ui is st ta a s si in n p pr ro ov ve ec ch ho o l la a q qu ue e h ha ac c a an n e en n l la a r re eg gi i n n d de e l lo os s p pa as st to os s. .
H Ha ay y e en n t to od do os s l lo os s m m s s d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s y ya a d di ic ch ho os s u un na a f fr ru ut ta a q qu ue e l ll la am ma an n m mo or rt tu u o os s, , q qu ue e e es s m m s s
p pe eq qu ue e a a q qu ue e e en nd dr ri in na a y y s so on n n ne eg gr ro os s, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s h ha ay y o ot tr ra as s u uv vi il ll la as s q qu ue e s se e p pa ar re ec ce en n m mu uc ch ho o a a
e el ll lo os s y y s si i c co om me en n a al lg gu un na a c ca an nt ti id da ad d d de e e es st ta as s s se e e em mb br ri ia ag ga an n, , y y h ha ac ce en n g gr ra an nd de es s b ba as sc ca as s y y e es st t n n u un n
d d a a n na at tu ur ra al l c co on n g gr ra an n p pe en na a, , y y p po oc co o s se en nt ti id do o. . S S e es st to o p po or rq qu ue e y ye en nd do o a a d da ar r l la a b ba at ta al ll la a a a G Go on nz za al lo o
P Pi iz za ar rr ro o, , b ba am mo os s j ju un nt to os s u un n R Ro od dr ri ig go o d de e l la as s P Pe e a as s a am mi ig go o m m o o, , y y u un n T Ta ar ra az zo on na a a al lf f r re ez z d de el l c ca ap pi it t n n
d do on n P Pe ed dr ro o d de e C Ca ab br re er ra a, , y y o ot tr ro os s s so ol ld da ad do os s, , y y l ll le eg ga ad do os s a a e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e G Gu ua ac ca a, , h ha ab bi ie en nd do o e el l
R Ro od dr ri ig go o d de e l la as s P Pe e a as s c co om mi id do o d de e e es st ta a u uv vi il ll la as s q qu ue e d di ig go o, , s se e p pa ar r t ta al l q qu ue e c cr re e m mo os s m mu ur ri ie er ra a d de e e el ll lo o. .
D De e l la a p pe eq qu ue e a a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e G Gu ua ac ca a s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a T Tu uz za a, , q qu ue e e es s e el l l lt ti im mo o p pu ue eb bl lo o d de e l lo os s
p pa as st to os s, , e el l c cu ua al l a a l la a m ma an no o d de er re ec ch ha a t ti ie en ne e l la as s m mo on nt ta a a as s q qu ue e e es st t n n s so ob br re e e el l m ma ar r d du ul lc ce e, , y y a a l la a
i iz zq qu ui ie er rd da a l la as s c cu ue es st ta as s s so ob br re e l la a m ma ar r d de el l S Su ur r. . M M s s a ad de el la an nt te e s se e a al ll le eg ga a a a u un n p pe eq qu ue e o o c ce er rr ro o, , e en n
d do on nd de e s se e v ve e u un na a f fo or rt ta al le ez za a, , q qu ue e l lo os s I In ng ga as s t tu uv vi ie er ro on n a an nt ti i- - g gu ua am me en nt te e c co on n s su u c ca av va a, , y y q qu ue e p pa ar ra a
e en nt tr re e i in nd di io os s n no o d de eb bi i s se er r p po oc co o f fu ue er rt te e. . D De el l p pu ue eb bl lo o d de e T Tu uz za a y y d de e e es st ta a f fu ue er rz za a s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l
r r o o d de e M Mi ir ra a, , q qu ue e n no o e es s p po oc co o c c l li id do o y y q qu ue e e en n l l h ha ay y m mu uc ch ha as s f fr ru ut ta as s y y m me el lo on ne es s s si in ng gu ul la ar re es s, , y y
b bu ue en no os s c co on ne ej jo os s, , t t r rt to ol la as s, , p pe er rd di ic ce es s, , y y s se e c co og ge e g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e t tr ri ig go o y y c ce eb ba ad da a, , y y l lo o m mi is sm mo o d de e
m ma a z z y y o ot tr ra as s c co os sa as s m mu uc ch ha as s, , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y f f r rt ti il l. . D De e e es st te e r r o o d de e M Mi ir ra a s se e b ba aj ja a h ha as st ta a l lo os s g gr ra an nd de es s
y y s su un nt tu uo os so os s a ap po os se en nt to os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e, , a an nt te es s d de e a al ll le eg ga ar r a a e el ll lo os s s se e v ve e l la a l la ag gu un na a q qu ue e l ll la am ma an n
Y Ya ag gu ua ar rc co oc ch ha a, , q qu ue e e en n n nu ue es st tr ra a l le en ng gu ua a q qu ui ie er re e d de ec ci ir r m ma ar r d de e s sa an ng gr re e, , a ad do on nd de e d de e a an nt te es s q qu ue e
e en nt tr ra as se en n l lo os s e es sp pa a- - o ol le es s e en n e el l P Pe er r , , e el l r re ey y G Gu ua ay yn na ac ca ap pa a, , p po or r c ci ie er rt to o e en no oj jo o q qu ue e l le e h hi ic ci ie er ro on n l lo os s
n na at tu ur ra al le es s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e y y d de e o ot tr ro os s p pu ue eb bl lo os s a a l l c co om ma ar rc ca an no os s, , c cu ue en nt ta an n l lo os s m mi is sm mo os s i in nd di io os s q qu ue e
m ma an nd d m ma at ta ar r m m s s d de e v ve ei in nt te e m mi il l h ho om mb br re es s y y e ec ch ha ar rl lo os s e en n e es st ta a l la ag gu un na a. . Y Y c co om mo o l lo os s m mu ue er rt to os s
f fu ue es se en n t ta an nt to os s, , p pa ar re ec c a a a al lg g n n l la ag go o d de e s sa an n- - g gr re e, , l lo o c cu ua al l l le e d di ie er ro on n l la a s si ig gn ni if fi ic ca ac ci i n n o o n no om mb br re e y ya a
d di ic ch ho o. .
M M s s a ad de el la an nt te e e es st t n n l lo os s a ap po os se en nt to os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e, , d do on nd de e a al lg gu un no os s q qu ui is si ie e- - r ro on n d de ec ci ir r q qu ue e n na ac ci i
A At ta ab ba al li ip pa a h hi ij jo o d de e G Gu ua ay yn na ac ca ap pa a, , y y a au un n q qu ue e s su u m ma ad dr re e e er ra a

n na at tu ur ra al l d de e e es st te e p pu ue eb bl lo o. . Y Y c ci ie er rt to o n no o e es s a as s , , p po or rq qu ue e y yo o l lo o p pr ro oc cu ur r c co on n g gr ra an n d di il li ig ge en nc ci ia a, , y y n na ac ci i e en n
e el l C Cu uz zc co o A At ta ab ba al li ip pa a, , y y l lo o d de em m s s e es s b bu ur rl la a. .
E Es st t n n e es st to os s a ap po os se en nt to os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e e en n u un na a p pl la az za a p pe eq qu ue e a a, , d de en nt tr ro o d de e e el ll lo os s h ha ay y u un n e es st ta an nq qu ue e
h he ec ch ho o d de e p pi ie ed dr ra a m mu uy y p pr ri im ma a, , y y l lo os s p pa al la ac ci io os s y y m mo or ra ad da a d de e l lo os s I In ng ga as s e es st t n n a as s m mi is sm mo o h he ec ch ho os s d de e
g gr ra an nd de es s p pi ie ed dr ra as s g ga al la an na as s y y m mu uy y s su ut ti il l- - m me en nt te e a as se en nt ta ad da as s s si in n m me ez zc cl la a, , q qu ue e e es s n no o p po oc co o d de e v ve er r. .
H Ha ab b a a a an nt ti ig gu ua am me en nt te e t te em mp pl lo o d de el l S So ol l, , y y e es st ta ab ba an n e en n l l d de ed di ic ca ad da as s y y o of fr re ec ci id da as s p pa ar ra a e el l s se er rv vi ic ci io o d de e l l
m ma as s d de e d do os sc ci ie en nt ta as s d do on nc ce el ll la as s m mu uy y h he er rm mo os sa as s, , l la as s c cu ua al le es s e er ra an n o ob bl li ig ga ad da as s a a g gu ua ar rd da ar r c ca as st ti id da ad d, , y y s si i
c co or rr ro om mp p a an n s su us s c cu ue er rp po os s e er ra an n c ca as st ti ig ga ad da as s m mu uy y c cr ru ue el l- - m me en nt te e. . Y Y a a l lo os s q qu ue e c co om me et t a an n e el l a ad du ul lt te er ri io o
( (q qu ue e e el ll lo os s t te en n a an n c co on n g gr ra an n s sa ac cr ri il le e- - g gi io o) ) l lo os s a ah ho or rc ca ab ba an n o o e en nt te er rr ra ab ba an n v vi iv vo os s. . E Er ra an n m mi ir ra ad da as s e es st ta as s
d do on nc ce el ll la as s c co on n g gr ra an n c cu ui id da ad do o y y h ha ab b a a a al lg gu un no os s s sa ac ce er rd do ot te es s p pa ar ra a h ha ac ce er r s sa ac cr ri if fi ic ci io os s c co on nf fo or rm me e a a s su u
r re el li ig gi i n n. . E Es st ta a c ca as sa a d de el l S So ol l e er ra a e en n t ti ie em mp po o d de e l lo os s s se e o or re es s I In ng ga as s t te en ni id da a e en n m mu uc ch ha a e es st ti im ma ac ci i n n, , y y
t te en n a an nl la a m mu uy y g gu ua ar rd da ad da a y y r re ev ve er re en nc ci ia ad da a, , l ll le en na a d de e g gr ra an n- - d de es s v va as si ij ja as s d de e o or ro o y y p pl la at ta a y y o ot tr ra as s
r ri iq qu ue ez za as s q qu ue e n no o a as s l li ig ge er ra am me en nt te e s se e p po od dr r a an n d de ec ci ir r, , t ta an nt to o q qu ue e l la as s p pa ar re ed de es s t te en n a an n c ch ha ap pa ad da as s d de e
p pl la an nc ch ha a d de e o or ro o y y p pl la at ta a. . Y Y a au un nq qu ue e e es st t e es st to o t to od do o m mu uy y a ar rr ru ui in na ad do o, , s se e v ve e q qu ue e f fu ue e g gr ra an nd de e c co os sa a
a an nt ti ig gu ua a- - m me en nt te e. . Y Y l lo os s I In ng ga as s t te en n a an n e en n e es st to os s a ap po os se en nt to os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e s su us s g gu ua ar rn ni ic ci io on ne es s
o or rd di in na ar ri ia as s c co on n s su us s c ca ap pi it ta an ne es s, , l la as s c cu ua al le es s e en n t ti ie em mp po o d de e p pa az z y y g gu ue er rr ra a e es st ta ab ba an n a al ll l , , p pa ar ra a r re es si is st ti ir r a a
l lo os s q qu ue e s se e l le ev va an nt ta as se en n. . Y Y p pu ue es s s se e h ha ab bl la a d de e e es st to os s s se e o or re es s I In ng ga as s, , p pa ar ra a q qu ue e s se e e en nt ti ie en nd da an n l la a
c ca al li id da ad d g gr ra an nd de e q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n y y l lo o q qu ue e m ma an n- - d da ar ro on n e en n e es st te e r re ei in no o, , t tr ra at ta ar r a al lg go o d de e e el ll lo os s, , a an nt te es s q qu ue e
p pa as se e a ad de el la an nt te e. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XV VI II II I

E En n q qu ue e s se e t tr ra at ta a q qu ui i n ne es s f fu ue er ro on n l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s, , y y l lo o q qu ue e m ma an nd da ar ro on n e en n e el l P Pe er r

P PO OR RQ QU UE E e en n e es st ta a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e t te en ng go o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s d de e t tr ra at ta ar r d de e l lo os s I In ng ga as s, , y y d da ar r n no ot ti ic ci ia a d de e
m mu uc ch ho os s a ap po os se en nt to os s s su uy yo os s y y o ot tr ra as s c co os sa as s m me em mo or ra ab bl le es s, , m me e p pa ar re ec ci i c co os sa a j ju us st ta a, , d de ec ci ir r a al lg go o d de e e el ll lo os s
e en n e es st te e l lu ug ga ar r, , p pa ar ra a q qu ue e l lo os s l le ec ct to or re es s s se ep pa an n l lo o q qu ue e e es so os s s se e o or re es s f fu ue er ro on n y y n no o i ig gn no or re en n s su u v va al lo or r, , n ni i
e en nt ti ie en nd da an n u un no o p po or r o ot tr ro o, , n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e q qu ue e y yo o t te en ng go o h he ec ch ho o l li ib br ro o p pa ar rt ti ic cu ul la ar r d de e e el ll lo os s y y d de e s su us s
h he ec ch ho os s b bi ie en n c co op pi io os so os s. .
P Po or r l la as s r re el la ac ci io on ne es s q qu ue e l lo os s I In ng ga as s d de el l C Cu uz zc co o n no os s d da an n, , s se e c co ol li ig ge e, , q qu ue e h ha ab b a a

a an nt ti ig gu ua am me en nt te e g gr ra an n d de es so or rd de en n e en n t to od da as s l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e e es st te e r re ei in no o q qu ue e n no o- - s so ot tr ro os s l ll la am ma am mo os s
P Pe er r , , y y q qu ue e l lo os s n na at tu ur ra al le es s e er ra an n d de e t ta an n p po oc ca a r ra az z n n y y e en nt te en nd di i- - m mi ie en nt to o, , q qu ue e e es s d de e n no o c cr re ee er r, ,
p po or rq qu ue e d di ic ce en n q qu ue e e er ra an n m mu uy y b be es st ti ia al le es s, , y y q qu ue e m mu uc ch ho os s c co om m a an n c ca ar rn ne e h hu um ma an na a, , y y o ot tr ro os s t to om ma ab ba an n a a
s su us s h hi ij ja as s y y m ma ad dr re es s p po or r m mu uj je er re es s, , c co om me et ti i n nd do os se e e en n e es st to o o ot tr ro os s p pe ec ca ad do os s m ma ay yo or re es s y y m m s s g gr ra av ve es s
t te en ni ie en n- - d do o c cu ue en nt ta a c co on n e el l d de em mo on ni io o, , a al l c cu ua al l t to od do os s e el ll lo os s s se er rv v a an n y y t te en n a an n e en n g gr ra an nd de e e es st ti im ma ac ci i n n. .
S Si in n e es st to o, , p po or r l lo os s c ce er rr ro os s y y c co ol ll la ad do os s a al lt to os s t te en n a an n c ca as st ti il ll lo os s y y f fo or rt ta al le ez za as s p po or r d do on nd de e, , p po or r c ca au us sa as s
m mu uy y l li iv vi ia an na as s, , s sa al l a an n a a d da ar rs se e g gu ue er rr ra a u un no os s a a o ot tr ro os s, , y y s se e m ma at ta ab ba an n y y c ca ap pt tu ur ra ab ba an n t to od do os s l lo os s m m s s
q qu ue e p po od d a an n. . Y Y n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e q qu ue e a an nd du uv vi ie es se en n m me et ti id do os s e en n e es st to os s p pe ec ca ad do os s, , y y c co om me et ti ie es se en n e es st ta as s
m ma al ld da ad de es s, , d di ic ce en n t ta am mb bi i n n q qu ue e a al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s e er ra an n d da ad do os s a a l la a r re el li ig gi i n n, , q qu ue e f fu ue e c ca au us sa a q qu ue e e en n
m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s d de e e es st te e r re ei in no o s se e h hi ic ci ie er ro on n g gr ra an nd de es s t te em mp pl lo os s, , e en n d do on nd de e h ha ac c a an n s su u o or ra ac ci i n n, , y y e er ra a
v vi is st to o e el l d de em mo on ni io o, , y y p po or r e el ll lo os s a ad do or ra ad do o, , h ha ac ci ie en nd do o a ad de el la an nt te e d de e l lo os s d do ol lo os s g gr ra an nd de es s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s y y
s su up pe er rs st ti ic ci io on ne es s. . Y Y v vi iv vi ie en nd do o d de e e es st ta a m ma an ne e- - r ra a l la as s g ge en nt te es s d de e e es st te e r re ei in no o, , s se e l le ev va an nt ta ar ro on n g gr ra an nd de es s
t ti ir ra an no os s e en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e C Co ol ll la ao o, , y y e en n l lo os s v va al ll le es s d de e l lo os s y yu un ng ga as s, , y y e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s, , l lo os s c cu ua al le es s
u un no os s a a o ot tr ro os s s se e d da ab ba an n g gr ra an nd de es s g gu ue er rr ra as s, , y y s se e c co om me et t a an n m mu uc ch ha as s m mu ue er rt te es s y y r ro ob bo os s, , y y p pa as sa ar ro on n p po or r
u un no o y y p po or r o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s c ca al la am mi id da ad de es s, , t ta an nt to o q qu ue e s se e d de es st tr ru uy ye e- - r ro on n m mu uc ch ho os s c ca as st ti il ll lo os s y y f fo or rt ta al le ez za as s, ,
y y s si ie em mp pr re e d du ur ra ab ba a e en nt tr re e e el ll lo os s l la a p po or rf f a a, , d de e q qu ue e n no o p po oc co o s se e h ho ol lg ga ab ba a e el l d de em mo on ni io o, , e en ne em mi ig go o d de e
n na at tu ur ra a h hu um ma an na a, , p po or rq qu ue e t ta an nt ta as s n ni im ma as s s se e p pe er rd di ie es se en n. .
E Es st ta an nd do o d de e e es st ta a s su ue er rt te e t to od da as s l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l P Pe er r , , s se e l le ev va an nt ta ar ro on n d do os s h he er rm ma an no os s, , q qu ue e e el l u un no o
d de e e el ll lo os s h ha ab br r a a p po or r n no om mb br re e M Ma an ng go o C Ca ap pa a. . D De e l lo os s c cu ua a- - l le es s c cu ue en nt ta an n g gr ra an nd de es s m ma ar ra av vi il ll la as s l lo os s i in nd di io os s
y y f f b bu ul la as s m mu uy y d do on no os sa as s. . E En n e el l l li i- - b br ro o p po or r m m a al le eg ga ad do o l la as s p po od dr r v ve er r q qu ui ie en n q qu ui is si ie er re e, , c cu ua an nd do o s sa al lg ga a
a a l lu uz z. . E Es st te e M Ma an ng go o C Ca ap pa a f fu un nd d l la a c ci iu ud da ad d d de el l C Cu uz zc co o, , e es st ta ab bl le ec ci i l le ey ye es s a a s su u u us sa an nz za a. . Y Y l l y y s su us s
d de es sc ce en nd di ie en nt te es s s se e l ll la am ma ar ro on n I In ng ga as s, , c cu uy yo o n no om mb br re e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r o o s si ig gn ni if fi ic ca a r re ey ye es s o o g gr ra an nd de es s
s se e o or re es s. . P Pu ud di ie en nd do o t ta an nt to o, , q qu ue e c co on nq qu ui is st ta ar ro on n y y s se e o or re ea ar ro on n d de es sd de e P Pa as st to o h ha as st ta a C Ch hi il le e, , y y s su us s
b ba an nd de er ra as s v vi ie er ro on n p po or r l la a p pa ar rt te e d de el l S Su ur r a al l r r o o d de e M Ma au ul le e, , y y p po or r l la a d de el l N No or rt te e a al l r r o o d de e A An ng ga as sm ma ay yo o, , y y
e es st to os s r r o os s f fu ue er ro on n t t r rm mi in no o d de e s su u i im mp pe er ri io o, , q qu ue e f fu ue e t ta an n g gr ra an nd de e q qu ue e h ha ay y d de e u un na a p pa ar rt te e a a o ot tr ra a m m s s
d de e m mi il l y y t tr re es sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s. . Y Y e ed di if fi ic ca ar ro on n g gr ra an nd de es s f fo or rt ta al le ez za as s y y a ap po os se en nt to os s f fu ue er rt te es s, , y y e en n t to od da as s l la as s
p pr ro ov vi in nc ci ia as s t te en n a an n p pu ue es st to os s c ca ap pi it ta an ne es s y y g go ob be er rn na ad do or re es s. .

H Hi ic ci ie er ro on n g gr ra an nd de es s c co os sa as s, , y y t tu uv vi ie er ro on n t ta an n b bu ue en na a g go ob be er rn na ac ci i n n, , q qu ue e p po oc co os s e en n e el l m mu un nd do o l le es s
h hi ic ci ie er ro on n v ve en nt ta aj ja a. . E Er ra an n m mu uy y v vi iv vo os s d de e i in ng ge en ni io o y y t te en n a an n g gr ra an n c cu ue en nt ta a y y l le et tr ra as s, , p po or rq qu ue e s st ta as s n no o s se e
h ha an n h ha al ll la ad do o e en n e es st ta as s p pa ar rt te es s d de e l la as s I In nd di ia as s. . P Pu us si ie er ro on n e en n b bu ue en na as s c co os st tu um mb br re es s a a t to od do os s s su us s
s s b bd di it to os s, , y y d di i r ro on nl le es s o or rd de en n p pa ar ra a q qu ue e s se e v vi is st ti ie es se en n y y t tr ra aj je es se en n o oj jo ot ta as s e en n l lu ug ga ar r d de e z za ap pa at to os s q qu ue e s so on n
c co om mo o a al l- - b ba ar rc ca as s. . T Te en n a an n g gr ra an nd de es s c cu ue en nt ta as s c co on n l la a i in nm mo or rt ta al li id da ad d d de el l n ni im ma a, , y y c co on n o ot tr ro os s s se ec cr re et to os s
d de e n na at tu ur ra al le ez za a. . C Cr re e a an n q qu ue e h ha ab b a a h ha ac ce ed do or r d de e l la as s c co os sa as s, , y y a al l S So ol l t te e- - n n a an n p po or r d di io os s s so ob be er ra an no o, , a al l
c cu ua al l h hi ic ci ie er ro on n g gr ra an nd de es s t te em mp pl lo os s. . Y Y e en ng ga a a ad do os s d de el l d de em mo on ni io o a ad do or ra ab ba an n e en n r rb bo ol le es s y y e en n p pi ie ed dr ra as s
c co om mo o l lo os s g ge en nt ti il le es s. . E En n l lo os s t te em m- - p pl lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s t te en n a an n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e v v r rg ge en ne es s m mu uy y
h he er rm mo os sa as s, , c co on nf fo or r- - m me e a a l la as s q qu ue e h hu ub bo o e en n R Ro om ma a e en n e el l t te em mp pl lo o d de e V Ve es st ta a, , y y c ca as si i g gu ua ar rd da ab ba an n l lo os s
m mi is sm mo o e es st ta at tu ut to os s q qu ue e e el ll la as s. . E En n l lo os s e ej j r rc ci it to os s e es sc co og g a an n c ca ap pi it ta an ne es s v va al le er ro os so os s, , y y l lo os s m m s s f fi ie el le es s q qu ue e
p po od d a an n. . T Tu uv vi ie er ro on n g gr ra an nd de es s m ma a a as s, , p pa ar ra a s si in n g gu ue er rr ra a h ha ac ce er r d de e l lo os s e en ne em mi ig go os s a am mi ig go os s, , y y a a l lo os s q qu ue e s se e
l le ev va an nt ta ab ba an n c ca as st ti ig ga ab ba an n c co on n g gr ra an n s se ev ve e- - r ri id da ad d y y n no o p po oc ca a c cr ru ue el ld da ad d. . Y Y p pu ue es s ( (c co om mo o d di ig go o) ) t te en ng go o
h he ec ch ho o l li ib br ro o d de e e es st to os s I In ng ga as s, , b ba as st ta a l lo o d di ic ch ho o p pa ar ra a q qu ue e l lo os s q qu ue e l le ey ye er re en n e es st te e l li ib br ro o, , e en nt ti ie en nd da an n l lo o q qu ue e
f fu ue e- - r ro on n e es st to os s r re ey ye es s, , y y l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e v va al li ie er ro on n, , y y c co on n t ta an nt to o v vo ol lv ve er r a a m mi i c ca am mi in no o. .


C CA AP P T TU UL LO O X XX XX XI IX X

D De e l lo os s m m s s p pu ue eb bl lo os s y y a ap po os se en nt to os s q qu ue e h ha ay y d de es sd de e C Ca ar ra an ng gu ue e h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o, , y y
d de e l lo o q qu ue e c cu ue en nt ta an n
d de el l h hu ur rt to o q qu ue e h hi ic ci ie er ro on n l lo os s d de e O Ot ta av va al lo o a a l lo os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e

Y YA A C CO ON NT T e en n e el l c ca ap p t tu ul lo o p pa as sa ad do o e el l m ma an nd do o y y g gr ra an nd de e p po od de er r q qu ue e l lo os s I In ng ga as s r re ey ye es s d de el l C Cu uz zc co o
t tu uv vi ie er ro on n e en n t to od do o e el l P Pe er r , , y y s se er r b bi ie en n, , p pu ue es s y ya a a al lg g n n t ta an nt to o s se e d de ec cl la ar r a aq qu ue el ll lo o, , p pr ro os se eg gu ui ir r
a ad de el la an nt te e. .
D De e l lo os s r re ea al le es s a ap po os se en nt to os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e p po or r e el l c ca am mi in no o f fa am mo os so o d de e l lo os s I In ng ga as s s se e v va a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l
a ap po os se en nt to o d de e O Ot ta av va al lo o, , q qu ue e n no o h ha a s si id do o n ni i d de ej ja a d de e s se er r m mu uy y p pr ri in nc ci ip pa al l y y r ri ic co o, , e el l c cu ua al l t ti ie en ne e a a u un na a
p pa ar rt te e y y a a o ot tr ra as s g gr ra an nd de es s p po ob bl la ac ci io on ne es s d de e i in nd di io os s n na at tu ur ra al le es s. . L Lo os s q qu ue e e es st t n n a al l p po on ni ie en nt te e d de e e es st to os s
a ap po os se en nt to os s s so on n, , P Po or ri i- - t ta ac co o, , l lo os s G Gu ua an nc ca as s, , y y C Ca ay ya am mb be es s. . Y Y c ce er rc ca a d de el l r r o o g gr ra an nd de e d de el l M Ma ar ra a n n e es st t n n
l lo os s Q Qu ui ij jo os s, , p pu ue eb bl lo os s d de er rr ra am ma ad do os s l ll le en no os s d de e g gr ra an nd de es s m mo on nt ta a a as s. . P Po or r a aq qu u e en n- - t tr r G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o a a
l la a e en nt tr ra ad da a d de e l la a c ca an ne el la a q qu ue e d di ic ce en n c co on n b bu ue en na a c co op pi ia a d de e e es sp pa a o ol le es s y y m mu uy y l lu uc ci id do os s, , y y g gr ra an n a ab ba as st to o
d de e m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o, , y y c co on n t to od do o e es st to o

p pa as s g gr ra an nd d s si im mo o t tr ra ab ba aj jo o y y m mu uc ch ha a h ha am mb br re e. . E En n l la a c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e e es st ta a o ob br ra a d da ar r n no ot ti ic ci ia a
c cu um mp pl li id da a d de e e es st te e d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o, , y y c co on nt ta ar r c c m mo o s se e d de es sc cu u- - b br ri i p po or r a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e e el l r r o o
G Gr ra an nd de e, , y y c c m mo o p po or r l l s sa al li i a al l m ma ar r o oc c a an no o e el l c ca ap pi it t n n O Or re el ll la an na a, , y y l la a i id da a q qu ue e h hi iz zo o a a E Es sp pa a a a, ,
h ha as st ta a q qu ue e s su u M Ma aj je es st ta ad d l lo o n no om m- - b br r p po or r s su u g go ob be er rn na ad do or r y y a ad de el la an nt ta ad do o d de e a aq qu ue el ll la as s t ti ie er rr ra as s. .
H Ha ac ci ia a e el l O Or ri ie en nt te e e es st t n n l la as s e es st ta an nc ci ia as s o o t ti ie er rr ra as s d de e l la ab bo or r d de e C Co ot to oc co oy ya am mb be e, , y y l la as s m mo on nt ta a a as s d de e
Y Yu um mb bo o, , y y o ot tr ra as s p po ob bl la ac ci io on ne es s m mu uc ch ha as s, , y y a al lg gu un na as s q qu ue e n no o s se e h ha an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o e en nt te er ra am me en nt te e. .
E Es st to os s n na at tu ur ra al le es s d de e O Ot ta av va al lo o y y C Ca ar ra an ng gu ue e s se e l ll la am ma an n l lo os s G Gu ua am ma ar ra ac co on na as s, , p po or r l lo o q qu ue e d di ij je e d de e l la as s
m mu ue er rt te es s q qu ue e h hi iz zo o G Gu ua ay yn na ac ca ap pa a e en n l la a l la ag gu un na a d do on nd de e m ma at t l lo os s m m s s d de e l lo os s h ho om mb br re es s d de e e ed da ad d, ,
p po or rq qu ue e n no o d de ej ja an nd do o e en n e es st to os s p pu ue eb bl lo os s s si in no o l lo os s n ni i o os s, , d d j jo ol le es s G Gu ua am ma ar ra ac co on na a, , q qu ue e q qu ui ie er re e d de ec ci ir r e en n
n nu ue es st tr ra a l le en ng gu ua a, , a ah ho or ra a s so oi is s m mu uc ch ha ac ch ho os s. . S So on n m mu uy y e en ne em mi ig go os s l lo os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e d de e l lo os s d de e O Ot ta a- -
v va al lo o, , p po or rq qu ue e c cu ue en nt ta an n l lo os s m m s s d de e e el ll lo os s, , q qu ue e c co om mo o s se e d di iv vu ul lg ga as se e p po or r t to od da a l la a c co om ma ar rc ca a d de el l Q Qu ui it to o
( (e en n c cu uy yo os s t t r rm mi in no os s e es st t n n e es st to os s i in nd di io os s) ) d de e l la a e en nt tr ra ad da a d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s e en n e el l r re ei in no o, , y y d de e l la a
p pr ri is si i n n d de e A At ta ab ba al li ip pa a, , d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r r re e- - c ci ib bi id do o g gr ra an nd de e e es sp pa an nt to o y y a ad dm mi ir ra ac ci i n n, , t te en ni ie en nd do o p po or r
c co os sa a d de e g gr ra an n m ma ar ra av vi il ll la a y y n nu un nc ca a v vi is st ta a l lo o q qu ue e o o a an n d de e l lo os s c ca ab ba al ll lo os s y y d de e s su u g gr ra an n l li ig ge er re ez za a, ,
c cr re ey ye en nd do o q qu ue e l lo os s h ho om mb br re es s q qu ue e e en n e el ll lo os s v ve en n a an n y y e el ll lo os s f fu ue es se e t to od do o u un n c cu ue er rp po o, , d de er rr ra am m l la a f fa am ma a
s so ob br re e l la a v ve en ni id da a d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s c co os sa as s g gr ra an nd de es s e en nt tr re e e es st ta as s g ge en nt te es s. . Y Y e es st ta ab ba an n a ag gu ua ar rd da an nd do o s su u
v ve en ni id da a, , c cr re ey ye en nd do o, , q qu ue e p pu ue es s h ha ab b a an n s si id do o p po od de er ro os so os s p pa ar ra a d de es sb ba ar ra at ta ar r a al l I In ng ga a s su u s se e o or r, , q qu ue e
t ta am mb bi i n n l lo o s se er r a an n p pa ar ra a s so oj ju uz zg ga ar rl lo os s a a t to od do os s e el ll lo os s. . Y Y e en n e es st te e t ti ie em mp po o d di ic ce en n, , q qu ue e e el l m ma ay yo or rd do om mo o o o
s se e o or r d de e C Ca ar ra an n- - g gu ue e t te en n a a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e t te es so or ro o e en n s su us s a ap po os se en nt to os s s su uy yo o y y d de el l I In ng ga a. . Y Y O Ot ta a- -
v va al lo o q qu ue e d de eb b a a s se er r c ca au ut te el lo os so o, , m mi ir ra an nd do o a ag gu ud da am me en nt te e, , q qu ue e e en n s se em me ej ja an nt te es s t ti ie em mp po os s s se e h ha an n
g gr ra an nd de es s t te es so or ro os s y y c co os sa as s p pr re ec ci ia ad da as s, , p pu ue es s e es st ta ab ba a t to od do o p pe er rt tu ur r- - b ba ad do o, , p po or rq qu ue e c co om mo o d di ic ce e e el l
p pu ue eb bl lo o, , a a r r o o v vu ue el lt to o, , e et tc c. ., , l ll la am m a a l lo os s m m s s d de e s su us s i in nd di io os s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s e es sc co og gi i y y
s se e a al l l lo os s q qu ue e l le e p pa ar re ec ci ie er ro on n m m s s d di is sp pu ue es st to os s y y l li ig ge er ro os s, , y y a a e es st to os s m ma an nd d q qu ue e s se e v vi is st ti ie es se en n d de e s su us s
c ca am mi is se et ta as s y y m ma an nt ta as s l la ar rg ga as s, , y y q qu ue e t to om ma an nd do o v va ar ra as s d de el lg ga ad da as s y y c cu um mp pl li id da as s, , s su ub bi ie es se en n e en n l lo os s
m ma ay yo or re es s d de e s su us s c ca ar rn ne er ro os s, , y y s se e p pu us si ie es se en n p po or r l lo os s a al lt to os s y y c co ol ll la ad do os s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e p pu ud di ie es se en n s se er r
v vi is st to os s p po or r l lo os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e, , y y l l c co on n o ot tr ro o m ma ay yo or r n n m me er ro o d de e i in nd di io os s y y a al lg gu un na as s m mu uj je er re es s, , f fi in ng gi ie en nd do o
g gr ra an n m mi ie ed do o, , y y m mo os st tr ra an nd do o i ir r t te em me er ro o- - s so os s, , a al ll le eg ga ar ro on n a al l p pu ue eb bl lo o d de e C Ca ar ra an ng gu ue e, , d di ic ci ie en nd do o c c m mo o
v ve en n a an n h hu uy ye en nd do o d de e l la a

f fu ur ri ia a d de e l lo os s e es sp pa a o ol le es s, , q qu ue e e en nc ci im ma a d de e s su us s c ca ab ba al ll lo os s h ha ab b a an n d da ad do o e en n s su us s p pu ue e- - b bl lo os s. . Y Y p po or r
e es sc ca ap pa ar r d de e s su u c cr ru ue el ld da ad d h ha ab b a an n d de ej ja ad do o s su us s t te es so or ro os s y y h ha ac ci ie en nd da as s. .
P Pu us so o s se eg g n n s se e d di ic ce e g gr ra an nd de e e es sp pa an nt to o e es st ta a n nu ue ev va a, , y y t tu uv vi i r ro on nl la a p po or r c ci ie er rt ta a p po or rq qu ue e l lo os s i in nd di io os s e en n
l lo os s c ca ar rn ne er ro os s p pa ar re ec ci ie er ro on n p po or r l lo os s a al lt to os s y y l la ad de er ra as s. . Y Y c co om mo o e es st tu uv vi ie es se en n a ap pa ar rt ta ad do os s, , c cr re ey ye er ro on n s se er r
v ve er rd da ad d l lo o q qu ue e O Ot ta av va al lo o a af fi ir rm ma ab ba a, , y y s si in n t ti ie en nt to o c co om me en nz za ar ro on n a a h hu ui ir r. .
O Ot ta av va al lo o h ha ac ci ie en nd do o m mu ue es st tr ra a d de e q qu ue er re er r h ha ac ce er r l lo o m mi is sm mo o, , s se e q qu ue ed d e en n l la a r re ez za ag ga a c co on n s su u g ge en nt te e, , y y
d di io o l la a v vu ue el lt ta a a a l lo os s a ap po os se en nt to os s d de e e es st to os s i in nd di io os s d de e C Ca ar ra an n- - g gu ue e y y r ro ob b t to od do o e el l t te es so or ro o q qu ue e h ha al ll l , , q qu ue e
n no o f fu ue e p po oc co o. . Y Y v vu ue el lt to o a a s su u p pu ue eb bl lo o, , d de en nd de e a a p po oc co os s d d a as s f fu ue e p pu ub bl li ic ca ad do o e el l e en ng ga a o o. .
E En nt te en nd di id do o e el l h hu ur rt to o t ta an n e ex xt tr ra a o o, , m mo os st tr ra ar ro on n g gr ra an n s se en nt ti im mi ie en nt to o l lo os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e, , y y h hu ub bo o a al lg gu un no os s
d de eb ba at te es s e en nt tr re e u un no os s y y o ot tr ro os s. . M Ma as s c co om mo o e el l c ca ap pi it t n n d de e B Be el la al lc c z za ar r c co on n l lo os s e es sp pa a o ol le es s d de en nd de e a a
p po oc co os s d d a as s q qu ue e e es st to o p pa as s e en nt tr r e en n l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de el l Q Qu ui it to o, , d de ej ja an nd do o s su us s p pa as si io on ne es s, , p po or r e en nt te en nd de er r
e en n d de ef fe en nd de er r- - s se e. . Y Y a as s O Ot ta av va al lo o y y l lo os s s su uy yo os s s se e q qu ue ed da ar ro on n c co on n l lo o q qu ue e r ro ob ba ar ro on n, , s se eg g n n d di ic ce en n
m mu uc ch ho os s i in nd di io os s d de e a aq qu ue el ll la as s p pa ar rt te es s. . Y Y l la a e en ne em mi is st ta ad d n no o h ha a c ce es sa ad do o e en nt tr re e e el ll lo os s. .
D De e l lo os s a ap po os se en nt to os s d de e O Ot ta av va al lo o s se e v va a a a l lo os s d de e C Co oc ch he es sq qu ui i. . Y Y p pa ar ra a i ir r a a e es st to os s a ap po os se en nt to os s s se e p pa as sa a u un n
p pu ue er rt to o d de e n ni ie ev ve e, , y y u un na a l le eg gu ua a a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a a e el ll lo os s e es s l la a t ti ie er rr ra a t ta an n f fr r a a, , q qu ue e s se e v vi iv ve e c co on n a al lg g n n
t tr ra ab ba aj jo o. . D De e C Co oc ch he es sq qu ui i s se e c ca am mi in na a a a G Gu ua ay ya ab ba am mb ba a q qu ue e e es st t d de el l Q Qu ui it to o c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s, , d do on nd de e p po or r
s se er r l la a t ti ie er rr ra a b ba aj ja a, , y y e es st ta ar r c ca as si i d de eb ba aj jo o d de e l la a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l, , e es s c c l li id do o, , m ma as s n no o t ta an nt to o q qu ue e n no o e es st t
m mu uy y p po ob bl la ad do o, , y y s se e d de en n t to od da as s l la as s c co os sa as s n ne ec ce es sa ar ri ia as s a a l la a h hu um ma an na a s su us st te en nt ta ac ci i n n d de e l lo os s h ho om mb br re es s. .
Y Y a ah ho or ra a l lo os s q qu ue e h ha ab be em mo os s a an nd da ad do o p po or r e es st ta as s p pa ar rt te es s h he em mo os s c co on no oc ci id do o l lo o q qu ue e h ha ay y d de eb ba aj jo o d de e e es st ta a
l l n ne ea a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l, , a au un nq qu ue e a al lg gu un no os s a au ut to or re es s a an nt ti ig gu uo os s ( (c co om mo o t te en ng go o d di ic ch ho o) ) t tu uv vi ie er ro on n s se er r t ti ie er rr ra a
i in nh ha ab bi it ta ab bl le e. . D De eb ba aj jo o d de e e el ll la a h ha ay y u un n i in nv vi ie er rn no o y y v ve er ra an no o, , y y e es st t p po ob bl la ad da a d de e m mu uc ch ha as s g ge en nt te es s. . Y Y l la as s
c co os sa as s q qu ue e s se e s si ie em m- - b br ra an n s se e d da an n m mu uy y a ab bu un nd da an nt te es s, , e en n e es sp pe ec ci ia al l t tr ri ig go o y y c ce eb ba ad da a. .
P Po or r l lo os s c ca am mi in no os s q qu ue e v va an n p po or r e es st to os s a ap po os se en nt to os s h ha ay y a al lg gu un no os s r r o os s, , y y t to od do os s t ti ie en ne en n s su u p pu ue en nt te es s, , y y
e el ll lo os s v va an n b bi ie en n d de es se ec ch ha ad do os s, , y y h ha ay y g gr ra an nd de es s e ed di if fi ic ci io os s y y m mu uc ch ha as s c co os sa as s q qu ue e v ve er r, , q qu ue e p po or r a ac co or rt ta ar r
e es sc cr ri it tu ur ra a v vo oy y p pa as sa an nd do o p po or r e el ll lo o. .
D De e G Gu ua al ll la ab ba am mb ba a a a l la a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o h ha ay y c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s, , e en n e el l t t r rm mi in no o d de e l la as s c cu ua al le es s h ha ay y
a al lg gu un na as s e es st ta an nc ci ia as s y y c ca as se er r a as s q qu ue e l lo os s e es sp pa a o ol le es s t ti ie en ne en n p pa ar ra a c cr ri ia ar r s su us s g ga an na ad do os s, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l
c ca am mp po o d de e A A a aq qu ui it to o. . A Ad do on nd de e e en n e el l a a o o d de e

m mi il l q qu ui in ni ie en nt to os s y y c cu ua ar re en nt ta a y y s se ei is s a a o os s p po or r e el l m me es s d de e e en ne er ro o a al ll le eg g e el l v vi is so or rr re ey y B Bl la as sc co o N N e ez z V Ve el la a
c co on n a al lg gu un na a c co op pi ia a d de e e es sp pa a o ol le es s, , q qu ue e l le e s se eg gu u a an n c co on nt tr ra a l la a r re eb be el li i n n d de e l lo os s q qu ue e s su us st te en nt ta ab ba an n l la a
t ti ir ra an n a a. . Y Y s sa al li i d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o G Go on nz za al lo o P Pi iz za ar rr ro o q qu ue e c co on n c co ol lo or re es s f fa al ls sa as s h ha ab b a a t to om ma ad do o e el l
g go ob bi ie er rn no o d de el l r re ei i- - n no o. . Y Y l ll la am m n nd do os se e g go ob be er rn na ad do or r, , a ac co om mp pa a a ad do o d de e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la a n no ob bl le e- - z za a
d de e t to od do o e el l P Pe er r , , d di io o b ba at ta al ll la a a al l v vi is so or rr re ey y, , e en n l la a c cu ua al l e el l m ma al l a af fo or rt tu un na ad do o v vi is so o- - r rr re ey y f fu ue e m mu ue er rt to o, , y y
m mu uc ch ho os s v va ar ro on ne es s y y c ca ab ba al ll le er ro os s v va al le er ro os so os s, , q qu ue e m mo os st tr ra an nd do o s su u l le ea al lt ta ad d y y d de es se eo o q qu ue e t te en n a an n d de e s se er rv vi ir r
a a s su u M Ma aj je es st ta ad d, , q qu ue ed da ar ro on n m mu ue er rt to os s e en n e el l c ca am mp po o, , s se eg g n n q qu ue e m m s s l la ar rg ga am me en nt te e l lo o t tr ra at ta ar r e en n l la a
c cu ua ar rt ta a p pa ar rt te e d de e e es st ta a o ob br ra a, , q qu ue e e es s d do on nd de e e es sc cr ri ib bo o l la as s g gu ue er rr ra as s c ci iv vi il le es s q qu ue e h hu ub bo o e en n e el l P Pe er r e en nt tr re e
l lo os s m mi is sm mo os s e es sp pa a o ol le es s, , q qu ue e n no o s se er r p po oc ca a l l s st ti im ma a o o r rl la as s. . P Pa as sa ad do o e es st te e c ca am mp po o d de e A A a aq qu ui it to o, , s se e
l ll le eg ga a l lu ue eg go o a a l la a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o, , l la a c cu ua al l e es st t f fu un nd da ad da a y y t tr ra az za ad da a d de e l la a m ma an ne er ra a s si ig gu ui ie en nt te e. .


C CA AP P T TU UL LO O X XL L

D De el l s si it ti io o q qu ue e t ti ie en ne e l la a c ci iu ud da ad d d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o d de el l Q Qu ui it to o, , y y s su u f fu un nd da ac ci i n n, , y y q qu ui i n n f fu ue e e el l q qu ue e l la a
f fu un nd d

L LA A C CI IU UD DA AD D d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o d de el l Q Qu ui it to o e es st t a a l la a p pa ar rt te e d de el l N No or rt te e e en n l la a i in nf fe e- - r ri io or r p pr ro ov vi in nc ci ia a d de el l
r re ei in no o d de el l P Pe er r . . C Co or rr re e e el l t t r rm mi in no o d de e e es st ta a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e l lo on n- - g gi it tu ud d ( (q qu ue e e es s d de e E Es st te e O Oe es st te e) ) c ca as si i
s se et te en nt ta a l le eg gu ua as s, , y y d de e l la at ti it tu ud d v ve ei in nt te e y y c ci in nc co o o o t tr re ei in nt ta a. . E Es st t a as se en nt ta ad da a e en n u un no o a an nt ti ig gu uo os s a ap po os se en nt to os s, ,
q qu ue e l lo os s I In ng ga as s h ha ab b a an n, , e en n e el l t ti ie em mp po o d de e s su u s se e o or r o o, , m ma an nd da ad do o h ha ac ce er r e en n a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e. . Y Y h ha ab b a al lo os s
i il lu us s- - t tr ra ad do o y y a ac cr re ec ce en nt ta ad do o G Gu ua ay yn na ac ca ap pa a, , y y e el l g gr ra an n T To op pa ay yn ng ga a s su u p pa ad dr re e. . A A e es st to os s a ap po o- - s se en nt to os s t ta an n
r re ea al le es s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s l ll la am ma ab ba an n l lo os s n na at tu ur ra al le es s Q Qu ui it to o, , p po or r d do on nd de e l la a c ci iu ud da ad d t to om m d de en no om mi in na ac ci i n n y y
n no om mb br re e d de el l m mi is sm mo o q qu ue e t te en n a an n l lo os s a an nt ti ig gu uo os s. .
E Es s s si it ti io o s sa an no o m m s s f fr r o o q qu ue e c ca al li ie en nt te e. . T Ti ie en ne e l la a c ci iu ud da ad d p po oc ca a v vi is st ta a d de e c ca am m- - p po os s o o c ca as si i n ni in ng gu un na a, ,
p po or rq qu ue e e es st t a as se en nt ta ad da a e en n u un na a p pe eq qu ue e a a l ll la an na ad da a a a m ma an ne er ra a d de e h ho oy ya a, , q qu ue e u un na as s s si ie er rr ra as s a al lt ta as s d do on nd de e
e el ll la a e es st t a ar rr ri im ma ad da a h ha ac ce en n, , q qu ue e e es st t n n d de e l la a m mi is sm ma a c ci iu ud da ad d e en nt tr re e e el l N No or rt te e y y e el l P Po on ni ie en nt te e. . E Es s t ta an n
p pe eq qu ue e o o s si it ti io o y y l ll la an na ad da a q qu ue e s se e t ti ie en ne e p po or r e el l t ti ie em mp po o a ad de el la an nt te e h ha an n d de e e ed di if fi ic ca ar r c co on n t tr ra ab ba aj jo o, , s si i l la a
c ci iu ud da ad d s se e q qu ui is si ie er re e a al la ar rg ga ar r, , l la a c cu ua al l p po od dr r a an n h ha ac ce er r m mu uy y f fu ue er rt te e, , s si i f fu ue es se e n ne ec ce es sa ar ri io o. . T Ti ie e- - n ne e p po or r
c co om ma ar rc ca an na as s l la as s c ci iu ud da ad de es s d de e P Pu ue er rt to o V Vi ie ej jo o, , y y G Gu ua ay ya aq qu ui il le e. . L La as s c cu ua al le es s e es st t n n d de e e el ll la a a a l la a p pa ar rt te e d de el l
P Po on ni ie en nt te e a a s se es se en nt ta a y y a a o oc ch he en nt ta a l le eg gu ua as s, , y y a a l la a d de el l

S Su ur r t ti ie en ne e a as si im mi is sm mo o l la as s c ci iu ud da ad de es s d de e L Lo oj ja a y y S Sa an n M Mi ig gu ue el l. . L La a u un na a a a c ci ie en nt to o y y t tr re ei in nt ta a, , l la a o ot tr ra a a a
o oc ch he en nt ta a. . A A l la a p pa ar rt te e d de e L Le ev va an nt te e e es st t n n d de e e el ll la a l la as s m mo on nt ta a a as s y y n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l r r o o q qu ue e e en n e el l m ma ar r
O Oc c a an no o e es s l ll la am ma ad do o m ma ar r d du ul lc ce e, , q qu ue e e es s e el l m m s s c ce er rc ca an no o a al l d de e M Ma ar ra a n n. . T Ta am mb bi i n n e es st t e en n e el l p pr ro op pi io o
p pa ar ra aj je e l la a v vi il ll la a d de e P Pa as st to o, , y y a a l la a p pa ar rt te e d de el l N No or rt te e l la a g go ob be er rn na ac ci i n n d de e P Po op pa ay y n n q qu ue e q qu ue ed da a a at tr r s s. .
E Es st ta a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o e es st t m me et ti id da a d de eb ba aj jo o l la a l l n ne ea a E Eq qu ui in no oc cc ci ia al l, , t ta an nt to o q qu ue e l la a p pa as sa a c ca as si i a a s si ie et te e
l le eg gu ua as s. . E Es s t ti ie er rr ra a t to od da a l la a q qu ue e t ti ie en ne e p po or r t t r rm mi in no os s a al l p pa ar re ec ce er r e es st t r ri il l, , p pe er ro o e en n e ef fe ec ct to o e es s m mu uy y f f r rt ti il l, ,
p po or rq qu ue e e en n e el ll la a s se e c cr r a an n t to od do os s l lo os s g ga an na ad do os s a ab bu un nd da an nt te em me en nt te e, , y y l lo o m mi is sm mo o t to od do os s l lo os s o ot tr ro os s
b ba as st ti im me en nt to os s d de e p pa an n, , y y l le eg gu um mb br re es s, , f fr ru ut ta as s, , y y a av ve es s. .
E Es s l la a d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la a t ti ie er rr ra a m mu uy y a al le eg gr re e, , y y e en n e ex xt tr re em mo o p pa ar re ec ce e a a l la a d de e E Es sp pa a a a e en n l la a y ye er rb ba a y y e en n
e el l t ti ie em mp po o. . P Po or rq qu ue e e en nt tr ra a e el l v ve er ra an no o p po or r e el l m me es s d de e a ab br ri il l, , y y m ma ar rz zo o, , y y d du ur ra a h ha as st ta a e el l m me es s d de e
n no ov vi ie em mb br re e. . Y Y a au un nq qu ue e e es s f fr r a a, , s se e a ag go os s- - t ta a l la a t ti ie er rr ra a n ni i m m s s n ni i m me en no os s q qu ue e e en n E Es sp pa a a a. .
E En n l la as s v ve eg ga as s s se e c co og ge e g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e t tr ri ig go o y y c ce eb ba ad da a, , y y e es s m mu uc ch ho o e el l m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o q qu ue e h ha ay y
e en n l la a c co om ma ar rc ca a d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d, , y y p po or r t ti ie em mp po o s se e d da a- - r r n n t to od da a l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la as s f fr ru ut ta as s q qu ue e
h ha ay y e en n n nu ue es st tr ra a E Es sp pa a a a p po or rq qu ue e y ya a s se e c co om mi ie en nz za an n a a c cr ri ia ar r a al lg gu un na as s. . L Lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e l la a c co om ma ar rc ca a
e en n g ge en ne er ra al l s so on n m m s s d do om m s st ti ic co os s y y b bi ie en n i in nc cl li in na ad do os s, , y y m m s s s si in n v vi ic ci io o q qu ue e n ni in ng gu un no o d de e l lo os s p pa as sa a- -
d do os s, , n ni i a au un n d de e l lo os s q qu ue e h ha ay y e en n t to od da a l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l P Pe er r . . L Lo o c cu ua al l e es s s se eg g n n l lo o q qu ue e y yo o v vi i y y
e en nt te en nd d a a, , o ot tr ro os s h ha ab br r n n q qu ue e t te en nd dr r n n o ot tr ro o p pa ar re ec ce er r. . M Ma as s s si i h hu ub bi ie er re en n v vi is st to o y y n no ot ta ad do o l lo o u un no o y y l lo o
o ot tr ro o, , c co om mo o y yo o t te en ng go o p po or r c ci ie er rt to o q qu ue e s se e- - r r n n d de e m mi i o op pi in ni i n n. . E Es s g ge en nt te e m me ed di ia an na a d de e c cu ue er rp po o, , y y
g gr ra an nd de es s l la ab br ra ad do or re es s, , y y h ha an n v vi iv vi id do o c co on n l lo os s m mi is sm mo os s r ri it to os s q qu ue e l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s, , s sa al lv vo o q qu ue e n no o h ha an n
s si id do o t ta an n p po ol l t ti ic co os s, , n ni i l lo o s so on n p po or rq qu ue e f fu ue er ro on n c co on nq qu ui is st ta ad do os s d de e e el ll lo os s, , p po or r s su u m ma an no o d da ad da a l la a o or rd de en n
q qu ue e a ah ho or ra a t ti ie en ne en n e en n e el l v vi iv vi ir r. . P Po or rq qu ue e a an nt ti ig gu ua am me en nt te e e er ra an n c co om mo o l lo os s c co om ma ar rc ca an no os s a a e el ll lo os s, , m ma al l
v ve es st ti id do os s y y s si in n i in nd du us st tr ri ia a e en n e el l e ed di if fi ic ca ar r. .
H Ha ay y m mu uc ch ho os s v va al ll le es s c ca al li ie en nt te es s d do on nd de e s se e c cr r a an n m mu uc ch ho os s r rb bo ol le es s d de e f fr ru ut ta as s, , y y l le eg gu um mb br re es s d de e q qu ue e
h ha an n g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d e en n t to od do o l lo o m m s s d de el l a a o o. . T Ta am mb bi i n n s se e d da an n e en n e es st to os s v va al ll le es s v vi i a as s a au un nq qu ue e c co om mo o
e es s p pr ri in nc ci ip pi io o, , d de e s so ol la a l la a e es sp pe er ra an nz za a q qu ue e s se e t ti ie en ne e d de e q qu ue e s se e d da ar r n n m mu uy y b bi ie en n, , s se e p pu ue ed de e h ha ac ce er r
r re el la ac ci i n n, , y y n no o d de e o ot tr ra a c co os sa a. . H Ha ay y r rb bo ol le es s m mu uy y g gr ra an nd de es s d de e n na ar ra an nj jo os s, , y y l li im ma as s. . Y Y l la as s l le eg gu um mb br re es s d de e
E Es sp pa a a a q qu ue e s se e c cr r a an n s so on n m mu uy y s si in ng gu ul la ar re es s, , y y t to od da as s l la as s m m s s y y p pr ri in nc ci ip pa al le es s, , q qu ue e s so on n n ne ec ce es sa ar ri ia as s
p pa ar ra a e el l m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o d de e l lo os s h ho om mb br re es s. . T Ta am mb bi i n n h ha ay y u un na a

m ma an ne er ra a d de e e es sp pe ec ci ia a q qu ue e l ll la am ma am mo os s c ca an ne el la a, , l la a c cu ua al l t tr ra ae en n d de e l la as s m mo on nt ta a a as s, , q qu ue e e es st t n n a a l la a p pa ar rt te e
d de e L Le ev va an nt te e, , q qu ue e e es s u un na a f fr ru ut ta a a a m ma an ne ea a d de e f fl lo or r q qu ue e n na ac ce e e en n l lo os s m mu uy y g gr ra an nd de es s r rb bo ol le es s d de e l la a
c ca an ne el la a, , q qu ue e n no o h ha ay y e en n E Es sp pa a a a a a q qu ue e s se e p pu ue ed da an n c co om mp pa ar ra ar r, , s si in no o e es s a aq qu ue el l o or rn na am me en nt to o o o c ca ap pu ul ll lo o
d de e l la as s b be el ll lo ot ta as s, , s sa al lv vo o q qu ue e e es s l le eo on na ad do o e en n l la a c co ol lo or r, , a al lg go o t ti ir ra an nt te e a a n ne eg gr ro o, , y y e es s m m s s g gr ru ue es so o y y d de e
m ma ay yo or r c co on nc ca a- - v vi id da ad d. . E Es s m mu uy y s sa ab br ro os so o e el l g gu us st to o t ta an nt to o c co om mo o l la a c ca an ne el la a, , s si in no o q qu ue e n no o s se e c co om mp pa a- -
d de ec ce e c co om me er rl lo o m m s s q qu ue e e en n p po ol lv vo o. . P Po or rq qu ue e u us sa an nd do o d de e e el ll lo o c co om mo o d de e c ca an ne el la a e en n g gu ui is sa ad do os s, , p pi ie er rd de e l la a
f fu ue er rz za a y y s su u g gu us st to o e es s c c l li id do o y y c co or rd di ia al l, , s se eg g n n l la a e ex xp pe er ri ie en n- - c ci ia a q qu ue e d de e l l s se e t ti ie en ne e, , p po or rq qu ue e l lo os s
n na at tu ur ra al le es s d de e l la a t ti ie er rr ra a l lo o r re es sc ca at ta an n, , y y u us sa an n d de e e el ll lo os s e en n s su us s e en nf fe er rm me ed da ad de es s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e
a ap pr ro ov ve ec ch ha a p pa ar ra a d do ol lo or r d de e i ij ja ad da a y y d de e t tr ri ip pa as s, , y y p pa ar ra a d do ol lo or r d de e e es st t m ma ag go o, , l lo o c cu ua al l t to om ma an n b be eb bi id do o e en n
s su us s b br re eb ba aj je es s. .
T Ti ie en ne en n m mu uc ch ha a c ca an nt ti id da ad d d de e a al lg go od d n n, , d de e q qu ue e s se e h ha ac ce en n r ro op pa as s p pa ar ra a s su u v ve es s- - t ti ir r, , y y p pa ar ra a p pa ag ga ar r s su us s
t tr ri ib bu ut to os s. . H Ha ab b a a e en n l lo os s t t r rm mi in no os s d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui i- - t to o g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e e es st te e g ga an na ad do o q qu ue e
n no os so ot tr ro os s l ll la am ma am mo os s o ov ve ej ja as s, , q qu ue e m m s s p pr ro op pi ia am me en nt te e t ti ir ra an n a a c ca am me el ll lo os s. . A Ad de el la an nt te e t tr ra at ta ar r d de e e es st te e
g ga an na ad do o y y d de e s su u t ta al ll le e, , y y c cu ua an nt ta as s d di if fe er re en nc ci ia as s h ha ay y d de e e es st ta as s o ov ve ej ja as s y y c ca ar rn ne er ro os s q qu ue e d de ec ci im mo os s d de el l
P Pe er r . . H Ha ay y t ta am mb bi i n n m mu uc ch ho os s v ve en na ad do os s y y m mu uy y g gr ra an nd de e c ca an nt ti id da ad d d de e c co on ne ej jo os s, , y y p pe er rd di i- - c ce es s, , t t r rt to ol la as s, ,
p pa al lo om ma as s, , y y o ot tr ra as s c ca az za as s. . D De e l lo os s m ma an nt te en ni im mi ie en nt to os s n na at tu ur ra al le es s f fu ue er ra a d de el l m ma a z z h ha ay y o ot tr ro os s d do os s, , q qu ue e s se e
t ti ie en ne en n p po or r p pr ri in nc ci ip pa al l b ba as st ti im me en nt to o e en nt tr re e l lo os s i in nd di io os s. . A Al l u un no o l ll la am ma an n p pa ap pa as s, , q qu ue e e es s a a m ma an ne er ra a d de e
t tu ur rm ma as s d de e t ti ie er rr ra a, , e el l c cu ua al l d de es sp pu u s s d de e c co oc ci id do o, , q qu ue ed da a t ta an n t ti ie er rn no o p po or r d de e d de en nt tr ro o c co om mo o c ca as st ta a a a
c co oc ci id da a, , n no o t ti ie en ne e c c s sc ca ar ra a n ni i c cu ue es sc co o m m s s q qu ue e l lo os s t ti ie en ne e l la a t tu ur rm ma a d de e l la a t ti ie er rr ra a p po or rq qu ue e t ta am mb bi i n n n na ac ce e
d de eb ba aj jo o d de e l la a t ti ie er rr ra a c co om mo o e el ll la a. . P Pr ro od du uc ce e e es st ta a f fr ru ut ta a u un na a y ye er rb ba a n ni i m m s s n ni i m me en no os s q qu ue e l la a a am ma ap po ol la a. .
H Ha ay y o ot tr ra a b ba as st ti im me en nt to o m mu uy y b bu ue en no o, , a a q qu ui ie en n l ll la a- - m ma an n q qu u n nu ua a, , l la a c cu ua al l t ti ie en ne e l la a h ho oj ja a n ni i m m s s n ni i m me en no os s
q qu ue e b bl le ed do o m mo or ri is sc co o, , y y c cr re e- - c ce e l la a p pl la an nt ta a d de e l l c ca as si i u un n e es st ta ad do o d de e h ho om mb br re e, , y y e ec ch ha a u un na a s se em mi il ll la a m mu uy y
m me en nu u- - d da a, , d de e e el ll la a e es s b bl la an nc ca a y y d de e e el ll la a e es s c co ol lo or ra ad da a. . D De e l la a c cu ua al l h ha ac ce en n b br re eb ba aj je es s, , y y t ta am mb bi i n n l la a
c co om me en n g gu ui is sa ad da a c co om mo o n no os so ot tr ro os s e el l a ar rr ro oz z. .
O Ot tr ra as s m mu uc ch ha as s r ra a c ce es s y y s se em mi il ll la as s h ha ay y s si in n s st ta as s, , m ma as s c co on no oc ci ie en nd do o e el l p pr ro ov ve e- - c ch ho o y y u ut ti il li id da ad d d de el l
t tr ri ig go o y y d de e l la a c ce eb ba ad da a, , m mu uc ch ho os s d de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s s su uj je et to os s a a e es st ta a c ci iu ud da ad d d de e Q Qu ui it to o s si ie em mb br ra an n d de e l lo o
u un no o y y d de e l lo o o ot tr ro o, , y y u us sa an n c co om me er r d de e e el ll lo o, , y y h ha ac ce en n b br re eb ba aj je es s d de e l la a c ce eb ba ad da a. . Y Y c co om mo o a ar rr ri ib ba a d di ij je e, ,
t to od do os s e es st to os s i in nd di io os s s so on n d da ad do os s a a l la a l la ab bo or r, , p po or rq qu ue e s so on n g gr ra an nd de es s l la ab br ra ad do or re es s, , a au un nq qu ue e e en n a al lg gu un na as s
p pr ro o- - v vi in nc ci ia as s s so on n d di if fe er re en nt te es s d de e l la as s o ot tr ra as s n na ac ci io on ne es s, , c co om mo o d di ir r c cu ua an nd do o p pa as sa ar re e p po or r

e el ll lo os s, , p po or rq qu ue e l la as s m mu uj je er re es s s so on n l la as s q qu ue e l la ab br ra an n l lo os s c ca am mp po os s y y b be en ne ef fi ic ci ia an n l la as s t ti ie e- - r rr ra as s y y m mi ie es se es s, , y y
l lo os s m ma ar ri id do os s h hi il la an n y y t te ej je en n, , y y s se e o oc cu up pa an n e en n h ha ac ce er r r ro op pa a, , y y s se e d da an n o ot tr ro os s o of fi ic ci io os s f fe em me en ni il le es s q qu ue e
d de eb bi ie er ro on n a ap pr re en nd de er r d de e l lo os s I In ng ga as s. .
P Po or rq qu ue e y yo o h he e v vi is st to o e en n l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e i in nd di io os s c co om ma ar rc ca an no os s a al l C Cu uz zc co o d de e l la a g ge en ne er ra ac ci i n n d de e l lo os s
I In ng ga as s, , m mi ie en nt tr ra as s l la as s m mu uj je er re es s e es st t n n a ar ra an nd do o, , e es st ta ar r e el ll lo os s h hi i- - l la an nd do o, , a ad de er re ez za an nd do o s su us s a ar rm ma as s y y s su u
v ve es st ti id do o, , y y h ha ac ce en n c co os sa as s m m s s p pe er rt te en ne ec ci ie en n- - t te es s p pa ar ra a e el l u us so o d de e l la as s m mu uj je er re es s, , q qu ue e n no o p po or r e el l e ej je er rc ci ic ci io o
d de e l lo os s h ho om mb br re es s. . H Ha ab b a a e en n e el l t ti ie em mp po o d de e l lo os s I In ng ga as s u un n c ca am mi in no o r re ea al l h he ec ch ho o a a m ma an no o y y f fu ue er rz za as s d de e
h ho om m- - b br re es s, , q qu ue e s sa al l a a d de e e es st ta a c ci iu ud da ad d y y l ll le eg ga ab ba a h ha as st ta a l la a d de el l C Cu uz zc co o, , d de e d do on nd de e s sa al l a a o ot tr ro o t ta an n
g gr ra an nd de e, , y y s so ob be er rb bi io o c co om mo o l l, , q qu ue e i ib ba a h ha as st ta a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e C Ch hi il le e, , q qu ue e e es st t d de el l Q Qu ui it to o m m s s d de e m mi il l
y y d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s. .
E En n l lo os s c cu ua al le es s c ca am mi in no os s h ha ab b a a a a t tr re es s y y a a c cu ua at tr ro o l le eg gu ua as s m mu uy y g ga al la an no os s y y h he er r- - m mo os so os s a ap po os se en nt to os s, , o o
p pa al la ac ci io os s d de e l lo os s s se e o or re es s, , y y m mu uy y r ri ic ca am me en nt te e a ad de er re ez za ad do os s. .
P Po od dr r s se e c co om mp pa ar ra ar r e es st te e c ca am mi in no o a a l la a c ca al lz za ad da a q qu ue e l lo os s r ro om ma an no os s h hi ic ci ie er ro on n, , q qu ue e e en n E Es sp pa a a a
l ll la am ma am mo os s c ca am mi in no o d de e l la a p pl la at ta a . .
D De et te en n d do om me e h he e e en n c co on nt ta ar r l la as s p pa ar rt ti ic cu ul la ar ri id da ad de es s d de el l Q Qu ui it to o m m s s d de e l lo o q qu ue e s su ue el lo o e en n l la as s c ci iu ud da ad de es s
d de e q qu ue e t te en ng go o e es sc cr ri it to o e en n l lo os s d de e a at tr r s s, , y y e es st to o h ha a s si id do o p po or rq qu ue e ( (c co om mo o a al lg gu un na as s v ve ec ce es s h he e d di ic ch ho o) ) e es st ta a
c ci iu ud da ad d e es s l la a p pr ri im me er ra a p po ob bl la ac ci i n n d de el l P Pe er r p po or r a aq qu ue el ll la a p pa ar rt te e, , y y p po or r s se er r s si ie em mp pr re e m mu uy y e es st ti im ma ad da a, , y y
a ah ho or ra a e en n e es st te e t ti ie em mp po o t to od da av v a a e es s d de e l lo o b bu ue en no o d de el l P Pe er r , , y y p pa ar ra a c co on nc cl lu ui ir r c co on n e el ll la a d di ig go o, , q qu ue e l la a
f fu un nd d y y p po ob bl l e el l c ca ap pi it t n n S Se eb ba as st ti i n n d de e B Be el la al lc c z za ar r, , q qu ue e d de es sp pu u s s f fu ue e a ad de e- - l la an nt ta ad do o y y g go ob be er rn na ad do or r
e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e P Po op pa ay y n n, , e en n n no om mb br re e d de el l e em mp pe er ra a- - d do or r d do on n C Ca ar rl lo os s n nu ue es st tr ro o s se e o or r, , s si ie en nd do o e el l
a ad de el la an nt ta ad do o d do on n F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ro o g go ob be er rn na ad do or r y y c ca ap pi it t n n g ge en ne er ra al l d de e l lo os s r re ei in no os s d de el l P Pe er r , , y y
p pr ro ov vi in nc ci ia as s d de e l la a N Nu ue ev va a C Ca as st ti il ll la a, , a a o o d de el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ro o r re ed de en nt to or r J Je es su uc cr ri is st to o d de e m mi il l y y
q qu ui in ni ie en nt to os s y y t tr re ei in nt ta a y y c cu ua at tr ro o a a o os s. .


C CA AP P T TU UL LO O X XL LI I

D De e l lo os s p pu ue eb bl lo os s q qu ue e h ha ay y s sa al li id do os s d de el l Q Qu ui it to o h ha as st ta a l ll le eg ga ar r
a a l lo os s r re ea al le es s p pa al la ac ci io os s d de e T To om me eb ba am mb ba a, , y y d de e a al lg gu un na as s c co os st tu um mb br re es s q qu ue e t ti ie en ne en n l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e
e el ll lo os s

D DE ES SD DE E L LA A C CI IU UD DA AD D d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o d de el l Q Qu ui it to o h ha as st ta a l lo os s p pa al la ac ci io os s d de e T To o- - m me eb ba am mb ba a h ha ay y
c ci in nc cu ue en nt ta a y y t tr re es s l le eg gu ua as s. . L Lu ue eg go o q qu ue e s sa al le en n d de e e el ll la a p po or r e el l c ca am mi i- -

n no o y ya a d di ic ch ho o, , s se e v va a a a u un n p pu ue eb bl lo o l ll la am ma ad do o P Pa an nz za al le eo o. . L Lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e l l d di if fi ie e- - r re en n e en n a al lg go o a a l lo os s
c co om ma ar rc ca an no os s e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l la a l li ig ga ad du ur ra a d de e l la a c ca ab be ez za a, , p po or rq qu ue e p po or r e el ll la a s so on n c co on no oc ci id do os s l lo os s
l li in na aj je es s d de e l lo os s i in nd di io os s, , y y l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s d do on n- - d de e s so on n n na at tu ur ra al le es s. .
E Es st to os s y y t to od do os s l lo os s d de e e es st te e r re ei in no o e en n m m s s d de e m mi il l y y d do os sc ci ie en nt ta as s l le eg gu ua as s h ha ab bl la a- - b ba an n l la a l le en ng gu ua a
g ge en ne er ra al l d de e l lo os s I In ng ga as s, , q qu ue e e es s l la a q qu ue e s se e u us sa ab ba a e en n e el l C Cu uz zc co o. . Y Y h ha ab bl l b ba as se e e es st ta a l le en ng gu ua a
g ge en ne er ra al lm me en nt te e, , p po or rq qu ue e l lo os s s se e o or re es s I In ng ga as s l lo o m ma an nd da a- - b ba an n, , y y e er ra a l le ey y e en n t to od do o s su u r re ei in no o, , y y
c ca as st ti ig ga ab ba an n a a l lo os s p pa ad dr re es s s si i l la a d de ej ja ab ba an n d de e m mo os st tr ra ar r a a s su us s h hi ij jo os s e en n l la a n ni i e ez z. . M Ma as s n no o e em mb ba ar rg ga an nt te e
q qu ue e h ha ab bl la ab ba an n l la a l le en ng gu ua a d de el l C Cu uz zc co o ( (c co om mo o d di ig go o) ) t to od do os s s se e t te en n a an n s su us s l le en ng gu ua as s, , l la as s q qu ue e u us sa ar ro on n s su us s
a an nt te e- - p pa as sa ad do os s. . Y Y a as s e es st to os s d de e P Pa an nz za al le eo o t te en n a an n o ot tr ra a l le en ng gu ua a q qu ue e l lo os s d de e C Ca ar ra an ng gu ue e y y O Ot ta av va al lo o. . S So on n
d de el l c cu ue er rp po o y y d di is sp po os si ic ci i n n c co om mo o l lo os s q qu ue e d de ec cl la ar r e en n e el l c ca ap p t tu ul lo o p pa as sa ad do o. . A An nd da an n v ve es st ti id do os s c co on n s su us s
c ca am mi is se et ta as s s si in n m ma an ng ga as s n ni i c co ol ll la ar r, , n ni i m m s s q qu ue e a ab bi ie er rt ta as s p po or r l lo os s l la ad do os s, , p po or r d do on nd de e s sa ac ca an n l lo os s b br ra az zo os s, ,
y y p po or r a ar rr ri ib ba a p po or r d do on nd de e a as si im mi is sm mo o s sa ac ca an n l la a c ca ab be ez za a, , y y c co on n s su us s m ma an nt ta as s l la ar rg ga as s d de e l la an na a y y a al lg gu un na as s
d de e a al lg go o- - d d n n. . Y Y d de e e es st ta a r ro op pa a l la a d de e l lo os s s se e o or re es s e er ra a m mu uy y p pr ri im ma a y y c co on n c co ol lo or re es s m mu uc ch ha as s y y m mu uy y
p pe er rf fe ec ct ta as s. . P Po or r z za ap pa at to os s t tr ra ae en n u un na a o oj jo ot ta as s d de e u un na a r ra a z z o o y ye er rb ba a q qu ue e l ll la am ma an n c ca ab bu uy ya a, , q qu ue e e ec ch ha a u un na as s
p pe en nc ca as s g gr ra an nd de es s, , d de e l la as s c cu ua al le es s s sa al le en n u un na as s h he eb br ra as s b bl la an n- - c ca as s c co om mo o d de e c c a am mo o m mu uy y r re ec ci ia as s y y
p pr ro ov ve ec ch ho os sa as s. . Y Y d de e e es st ta as s h ha ac ce en n s su us s o oj jo ot ta as s o o a al lb ba ar rc ca as s, , q qu ue e l le es s s si ir rv ve en n p po or r z za ap pa at to os s, , y y p po or r l la a
c ca ab be ez za a t tr ra ae en n p pu ue es st ta as s s su us s r ra a- - m ma al le es s. . L La as s m mu uj je er re es s a al lg gu un na as s a an nd da an n v ve es st ti id da as s a a u us so o d de el l C Cu uz zc co o m mu uy y
g ga al la an na as s c co on n u un na a m ma an nt ta a l la ar rg ga a q qu ue e l la as s c cu ub br re e d de es sd de e e el l c cu ue el ll lo o h ha as st ta a l lo os s p pi ie es s s si in n s sa ac ca ar r m m s s d de e l lo os s
b br ra az zo os s, , y y p po or r l la a c ci in nt tu ur ra a s se e l la a a at ta an n c co on n u un no o q qu ue e l ll la am ma an n c ch hu um mb be e, , a a m ma an ne er ra a d de e u un na a r re ea at ta a g ga al la an na a
y y m mu uy y p pr ri im ma a y y a al lg go o m m s s a an nc ch ha a. . C Co on n s st ta as s s se e a at ta an n y y a ap pr ri ie et ta an n l la a c ci in nt tu ur ra a, , y y l lu ue eg go o s se e p po on ne en n o ot tr ra a
m ma an nt ta a d de el lg ga ad da a l ll la am ma ad da a l li iq qu ui id da a, , q qu ue e l le es s c ca ae e p po or r e en nc ci im ma a d de e l lo os s h ho om mb br ro os s, , y y d de es sc ci ie en nd de e h ha as st ta a
c cu ub br ri ir r l lo os s p pi ie es s. . T Ti ie en ne en n p pa ar ra a p pr re en nd de er r e es st ta as s m ma an nt ta as s u un no os s a al lf fi il le er re es s d de e p pl la at ta a o o d de e o or ro o g gr ra an nd de es s y y a al l
c ca ab bo o a al lg go o a an nc ch ho os s q qu ue e l ll la am ma an n t to op po os s. . P Po or r l la a c ca ab be ez za a s se e p po on ne en n t ta am mb bi i n n u un na a c ci in nt ta a n no o p po oc co o g ga al la an na a, ,
q qu ue e n no om mb br ra an n v vi in nc ch ha a, , y y c co on n s su us s o oj jo ot ta as s e en n l lo os s p pi ie es s a an n- - d da an n. . E En n f fi in n e el l u us so o d de el l v ve es st ti ir r d de e l lo os s
s se e o or re es s d de el l C Cu uz zc co o h ha a s si id do o e el l m me ej jo or r y y m m s s g ga al la an no o y y r ri ic co o q qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a s se e h ha a v vi is st to o e en n t to od da as s
e es st ta as s I In nd di ia as s. . L Lo os s c ca ab be el ll lo os s t ti ie en ne en n g gr ra an n c cu ui id da ad do o d de e s se e l lo os s p pe ei in na ar r, , y y t tr r e en nl lo os s m mu uy y l la ar rg go os s. . E En n o ot tr ra a
p pa ar rt te e t tr ra at ta ar r m m s s l la ar rg ga am me en nt te e e es st te e t tr ra aj je e d de e l la as s p pa al ll la as s o o s se e o or ra as s d de el l C Cu uz zc co o. .

E En nt tr re e e es st te e p pu ue eb bl lo o d de e P Pa an nz za al le eo o y y l la a c ci iu ud da ad d d de el l Q Qu ui it to o h ha ay y a al lg gu un na as s p po o- - b bl la ac ci io on ne es s a a u un na a p pa ar rt te e y y a a
o ot tr ra a e en n u un no o m mo on nt te es s. .
A A l la a p pa ar rt te e d de el l P Po on ni ie en nt te e e es st t e el l v va al ll le e d de e U Uc ch hi il ll lo o, , y y L La an ng ga az zi i, , a ad do on nd de e s se e d da an n, , p po or r s se er r l la a t ti ie er rr ra a
m mu uy y t te em mp pl la ad da a, , m mu uc ch ha as s c co os sa as s d de e l la as s q qu ue e e es sc cr ri ib b e en n e el l c ca a- - p p t tu ul lo o d de e l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e Q Qu ui it to o y y l lo os s
n na at tu ur ra al le es s s so on n a am mi ig go os s y y c co on nf fe ed de er ra ad do os s. .
P Po or r e es st ta as s t ti ie er rr ra as s n no o s se e c co om me en n l lo os s u un no os s a a l lo os s o ot tr ro os s, , n ni i s so on n t ta an n m ma al lo os s c co om mo o a al lg gu un no os s d de e l lo os s
n na at tu ur ra al le es s d de e l la as s p pr ro ov vi in nc ci ia as s q qu ue e e en n l lo o d de e a at tr r s s t te en ng go o e es sc cr ri it to o. . A An nt ti ig gu ua am me en nt te e s so ol l a an n t te en ne er r g gr ra an nd de es s
a ad do or ra at to or ri io os s a a d di iv ve er rs so os s d di io os se es s, , s se eg g n n p pu ub bl li ic ca a l la a f fa am ma a d de e e el ll lo os s m mi is sm mo os s. .
D De es sp pu u s s q qu ue e f fu ue er ro on n s se e o or re ea ad do os s p po or r l lo os s r re ey ye es s I In ng ga as s, , h ha ac c a an n s su us s s sa ac cr ri if fi i- - c ci io os s a al l S So ol l, , a al l c cu ua al l
a ad do or ra ab ba an n p po or r d di io os s. .
D De e a aq qu u s se e t to om ma a u un n c ca am mi in no o q qu ue e v va a a a l lo os s m mo on nt te es s d de e Y Yu um mb bo o, , e en n l lo os s c cu ua a- - l le es s e es st t n n u un na as s
p po ob bl la ac ci io on ne es s, , d do on nd de e l lo os s n na at tu ur ra al le es s d de e e el ll la as s s so on n d de e n no o t ta an n b bu ue en n s se er rv vi ic ci io o c co om mo o l lo os s c co om ma ar rc ca an no os s d de e
Q Qu ui it to o, , n ni i t ta an n d do om ma ab bl le es s, , a an nt te es s s so on n m m s s v vi ic