Está en la página 1de 5

CONTEXTO HISTRICO VANGARDAS

No perodo de tempo comprendido entre 1905 e o comezo da Segunda Guerra Mundial (1939),
producronse as maiores rupturas coa tradicin artstica ue co!eceu a "umanidade# Non se de$e
$uscar un paralelismo cronol%ico rigoroso entre os grandes acontecementos polticos e
militares do s&culo '' e o %urdimento dos (enmenos artsticos m)is rele*antes#
+n 191, estalou a -rimeira Guerra Mundial e en 191. produciuse a /e*olucin rusa0 con todo,
os primeiros mo*ementos de *angarda apareceron alg1ns anos antes# -odera dicirse ue a arte
anunciou coas s1as a$ruptas trans(ormacinsalg1ns cam$ios ue se produciran m)is tarde
noutros dominios da e%periencia "umana# 2 cam$io ue se e%perimenta na estrutura social, co
au%e dos mo*ementos o$reiros e o a*ance das 3nternacionais Socialistas le*ou a numerosos
autores (polo menos nalgun"a etapa) a comprometerse polticamente#
4ractura ue pro*ocaron os mo*ementos de *anguardia con respecto ) arte anterior ue esta$a
ntimamente ligada aos pro(undos cam$ios polticos e sociais producidos coa c"egada do s&culo
''# +ntn un"a no*a concepcin do mundo comezou a %estarse# 2s puntais do ue (ora a
ideolo%a positi*ista (li$re comercio, (e no progreso, idea da redencin do ser "umano polo
co!ecemento, acceso a un"a maior (elicidade merc& aos a*ances t&cnicos e cient(icos)# 5
-rimeira Guerra Mundial trans(ormou a mentalidad do mundo occidental, (i%o ue o modelo
poltico imperialista e o optimismo t&cnico6cient(ico se *i!&sen a$ai%o repentinamente#
5 *ella razn europea ueda$a enterrada nas trinc"eras# 5 iso "a$era ue engadir despois os
estragos do (ascismo e a inusitada $rutalidad da Segunda Guerra Mundial# 'untoaos datos
relati*os )s circunstancias "istricas "ai ue enumerar os relati*os ao progreso cient(ico7 en
1908, 4reud pu$lica 5 interpretacin dos so!os e, cinco anos m)is tarde, +instein ela$ora a
teora da relati*idade# 5 partir de agora, a l%ica consciente pode ser un"a pantalla ue oculta
outras moti*aciones m)is pro(undas, e o espazo e o tempo non son (enmenos independentes#
9omo se traduce isto nas artes pl)sticas: 5(irmando o *alor da cor (4au*ismo), destrundo o
espazo da perspecti*a mono(ocal, "erdado da perspecti*a cl)sica (9u$ismo) ou (acendo (incap&
na *elocidade e a simultaneidad como elementos condicionantes da *ida contempor)nea
(4uturismo)# No perodo ue imos estudar suc&dense numeroso mo*ementos creati*os, alg1ns
coincidiron no tempo, o(recendo simult)neamente propostas creati*as radicalmente di(erentes#
; a &poca dos ismos ou das *angardas "istricas# 5nda ue as *angardas son numerossimas,
d1as son as posicins $)sicas7 a ue $usca a resposta )s s1as preguntas na razn e a ue o (ai na
emocin# 5 primeira posi$ilidade, a racionalista, concr&tase en *anguardias como o
/acionalismo, o Neoplasticismo e, s en parte, o 9u$ismo# 5 segunda, a emoti*a dar) lugar ao
+%presionismo, o <adasmo ou o Surrealismo# 2s mo*ementos de *anguardia adoitan ir
acompa!ados dun documento literario7 o mani(esto# 2utro trazo destacado & a s1a $re*edade#
5s *angardas *an unidas ) (igura do marc"ante# -aris segue a ser gran centro do mercado
artstico#
=odas as *angardas te!en en com1n o seu car)cter inno*ador e o estar en continuo proceso de
reno*acin#5s *angardas son mo*ementos artsticos re*olucionarios ue rompen coa tradicin e
con*ulsionan o mundo da arte# 2 autor toma conciencia da s1a li$erdade creati*a e e%presi*a,
in*entando no*as lingua%es artsticas#>sase o termo militar *angardas para aludir ao %eito
$rusco en ue estes mo*ementos se a$rron paso nun conte%to artstico ue anda dependa
est&ticamente de modelos tradicionais# 9on todo, cuali(canse de "istricas porue os seus
ac"ados e alternati*as %a (orman parte da cultura occidental#2utro (actor importante ue in(l1e
na ori%e das *angardas & o re(erido aos a*ances tecnol%icos# 'orden os di(erentes mo*ementos
nun momento de a*ances *ertiginosos 6e desconcertantes para o artista6 en distintos campos (o
cine, a radio, o a*in, o rascacielos, o ascensor, o autom$il, no*as armas de guerra, etc#)# +stes
a*ances (uncionan como ori%edun"a no*a sensi$ilidade artstica pero ) *ez como inspiracin
dun"a no*a iconogra(a, algo ue tam&n ocorre con respecto ) cultura ur$ana e os no*os ")$itos
de *ida caractersticos do s&culo ''#
Contexto histrico
5 *angarda como (enmeno social e poltico6cultural atra*esa a &poca do moderno para inter*ir
como lectura (orte da crise e a crtica do seu tempo# 5s primeiras d1as d&cadas do s&culo ''
suscitan, co o$%ecto de entender o *angardismo, un"a serie de caractersticas necesarias para ser
comprendidas# -or un"a $anda, aparece un clima de &poca de aceleracin da "istoria, un clima
ue da como e%periencia o$%ecti*a no plano social e econmico, a*ances e desen*ol*emento de
(ormas produti*as, a*ances t&cnicos e logros da ciencia, a*ances ue utpicamente resol*eran
todos os pro$lemas#
+ polo outro, %orde (ortemente nestes anos, a idea dun"a re*olucin# <un"a re*olucin social
ue se *i!a presentindo m)i sou menos desde 1?.0 a 1900, a partir de moitas *aria$les ue
sustenta$an a idea destes cam$ios "istricos# +ntre eles, a aceptacin na diri%encia da clase
o$reira e os partidos polticos das concepcins mar%istas#
No centro desta no*a corrente de pensamento %orde a -rimeira Guerra Mundial (191,6191?)
onde poderiamos dicir ue se pon (in ao s&culo '3' e comeza o *erdadeiro s&culo ''# 5
guerra de*astadora termina cun ideal decimonnico do mundo li$eral $urgu&s e *ai dar como
resultado a desolacin, o $aleiro, a perda do sentido do ata a le%itimado como procesos
ci*ilizatorios en nome da razn e o progreso "umano#
5s *angardas artsticas sa$an ue nacan para morrer0 o seu $erro de protesta e cuestionamento
crtico da arte a un mundo de razns dadas *ai ser tan en&r%ico contra as (ormas institucionais
da arte, %a ue, lle apesta ) *anguardia o mundo dado, de *alores e morais $urgueses e $usca 6 a
tra*&s da arte6 un proceso concreto de li$eracin da su$%eti*idade creadora e receptora de
denuncias contra as (ormas su$limadas @$elas@ da arte $urguesa instituida# Ai$eracin da
e%presin artstica como mundo su$%eti*o ue necesita e%presarse con *iolencia, con (orza,
contra *aria$les est&ticas do pasado, de tradicins a$solutamente consagradas, impertinentes,
non s con respecto a *alores sociais e culturais esta$lecidos, senn tam&n ao propio p1$lico
$urgu&s ue asiste )s representacins#
5 *angarda o primeiro ue (ai & agredir ao sistema de *alores do $urgu&s porue ese & o seu
principal ad*ersario, o ue asiste ) e%periencia da arte crendo ue *ai atopara o *ello e cl)sica
arte de consolacin e espiritualidade euili$rante# 5s *anguardias est&ticas tra$allan en termos
a$solutamente pro*ocati*os# 9o seu *oca$ulario, coas s1as procuras (ormais, escandalizan a ese
$o $urgu&s#
5s *angardas tam&n tra$allan en termos "umorsticos e corrosi*os na descricin da s1a &poca,
na descricin das (iguras do seu tempo e da cultura da s1a &poca, en t&rminos satricos contra
toda autoridade, todo poder ou toda institucin# Neste sentido, o <ada & a *angarda ue (ai culto
do "ere%e e & un punto medio entre o e%presionismo ue & a primeira *anguardia deste s&culo6 e
o surrealismo ue & a m)is e%trema e pro*ocati*a#
2 sono das *angardas "istricas & integrar a arte ) *ida tam&n posta de mani(esto polo
dadasmo# ; (acer desaparecer a arte como un"a e%periencia autnoma# 5 arte en mans de
artistas# =odo arte moderna e de *angarda cuestiona de distintos %eitos a &poca e a s1a arte
institucionalizada e & a partir dese cuestionamiento, dese (e$ril e%perimentar, dese tra$allar coa
lingua%e, dese procurar outras escrituras ue se constit1e outro tramo da arte entre 1910 e 19,0#
5 *anguardia est&tica, poltica & o presente en estado a$soluto, & esa carga moderna onde o
presente s pode comprenderse como (uturo %a c"egado antes do pre*isto, antes de ue o
con%unto tome conciencia, antes de ue a totalidade da sociedade esperte# 5 *angarda aparece
como un"a aceleracin da "istoria onde todo pasa a ser inmediato#
5 utopa *angardista l&*a adiante un artista ue denuncia e demole porue pensa ue detr)s
dese mundo in(orme "ai un"a posi$ilidade doutro mundo, de pesadum$re ignominia da *ida0
tam&n esconde entre as (rases *irulentas a posi$ilidade da sociedade utpica# +ste & o caso do
Surrealismo#
Fauviso
4oi un mo*emento pictrico (ranc&s de escasa duracin# <esen*ol*euse entre 190,6190?
apro%imadamente#
Non (oi un mo*emento conscientemente de(inido, careceu dun mani(esto#
4oi un mosaico de ac"egas no ue cada pintor acometa as s1as o$ras como un"a e%periencia
persoal cargada de espontaneidade e de (rescura# Bniulles a actitude *iolenta coa ue se
en(rontaron aos con*encionalismos da &poca re%eitando as regras e os m&todos racionais
esta$lecidos# /eaccionan contra o 3mpresionismo e contra a importancia ue estes deran ) luz a
costa da perda da cor#
2s (au*istas cran ue a tra*&s d)s cores podan e%presar sentimentos e este pensamento
condicionou a s1a (orma de pintar# Non $uscan a representacin naturalista, senn realzar o
*alor da cor en si mesmo#
5s (iguras resultan planas, lineais, encerradas en grosas li!as de contorno# 5s s1as creacins
respondan a un e%ercicio de sintetizacin, $uscan a m)%ima intensidade emocional com$inada
coa m)%ima simpli(icacin de elementos# 2s seus temas son retratos, naturezas mortas,
persona%es en interiores, paisa%es (ermosas#
2 seu nome pro*&n da pala$ra C(aucesD, ue signi(ica (ieras# 5s (oron c"amados os pintores
ue e%pu%eron as s1as o$ras no Saln de 2utono en 1905, en -aris#
5 cor dominou por completo a pintura (au*ista# 5 ca$eza *isi$le dos (au*istas (oi EenrF
Matisse, destac)ndose tam&n Maurice GlamincH e 5ndr& <erain#
Ex!resioniso
; un"a corrente pictrica ue nace como mo*emento a principios do s&culo '' (190561985),
principalmente en 5lemania, anda ue tam&n aparece noutros pases europeos, ligado ao
(au*ismo (ranc&s como arte e%presi*o e emocional ue se opn diametralmente ao
impresionismo# 2 e%presionismo aglutina na s1a %&nese parte da (iloso(a ni"ilista de Nietzc"e,
a *igorosidad dalg1ns cadros de Gan Gog" e a angustia *ital ue aparece nas o$ras pictrica do
noruego +d*ard Munc"# 2ri%inouse en 5lemania e estendeuse por +uropa# Na pintura primou o
su$%eti*o, o (ant)stico e o gusto por de(ormar a realidadeou representala crudamente, por medio
dun"a t&cnica pictrica *iolenta#
2s pintores e%presionistas suscitaron a arte como un instrumento de crtica social e poltica# 2s
temas eran a gran cidade, o ser "umano destrudo, a miseria, a dor, a soidade, o "orror da
-rimeira Guerra Mundial e a necesidade de construr un mundo no*o# 3nspir)ronse nos de$u%os
in(ants, na arte primiti*a, na arte dos en(ermos mentais e no posimpresionismo#
2 e%presionismo ti*o d1as correntesprincipais 5 -onte (<ie IrJcHe) , (ormado principalmente
por +rnst AudKing Lirc"ner e +ricH EecHel e 2 'inete 5zul (<er Ilaue/eiter), liderado por
MassilF LandinsHF e 4ranz Marc#
2 +%presionismo est) representado en 5ustria por 2sHar LoHosc"Ha , un autor independente
ue pos1e un estilo moi persoal di(cil de cuali(icar# Non lle interesa a de(inicin das (ormas,
pre(ire os contornos $orrosos e mo*idos#
Cu"iso
4oi un mo*emento artstico desen*ol*ido entre 190. e 191,, nacido en 4rancia e enca$ezado
por -a$lo -icasso, Georges Iraue e Nuan Gris# ; un"a tendencia esencial pois d) p& ao resto
das *angardas europeas do s&culo ''# Non se trata dun ismo m)is, senn da ruptura de(initi*a
coa pintura tradicional#
Nos cadros cu$istas desaparece a perspecti*a tradicional# =rata as (ormas da natureza por medio
de (iguras %eom&tricas, (ragmentando li!as e super(icies# 5dptase as a c"amada Operspecti*a
m1ltipleP7 repres&ntanse todas as partes dun o$%ecto nun mesmo plano# 5 representacin do
mundo pasa$a a non ter ning1n compromiso coa aparencia das cousas desde un punto de *ista
determinado, senn co ue se sa$e delas#
+limnanse as cores sugerentes ue tan tpicos eran do impresionismo ou o (au*ismo#
+n lugar diso, utiliza como tons pictricos apagados os grises, *erdes e Marrns#
Cu"iso Ana#$tico
9aracterizado pola descomposicin da (orma e das (iguras en m1ltiples partes, todas elas
%eom&tricas# 2 o$%ecti*o & e%aminalas e ordenalas por separado# ; o cu$ismo m)is puro e o de
m)is di(cil comprensin#
Cu"iso Sint%tico
5o 9u$ismo 5naltico suc&delle o cu$ismo sint&tico, ue & a li$re reconstitucin da ima%e do
o$%ectodisolto# 2 o$%ecto %a non & analizado e desmem$rado en todas as s1as partes, senn ue
se resume a s1a (isonoma esencial# 5 sntese realzase resaltando no lenzo as partes m)is
signi(icati*as da (igura ue ser)n *istas por todos os seus lados#
5lgo (undamental nesta etapa & a t&cnica do collage, a insercin no cadro de elementos da *ida
coti) como papeis, teas e o$%ectos di*ersos# 2 primeiro en practicalo (oi Iraue# 2 collage
a%1danos a recuperar o re(erente concreto, a partir de au %a non interesa a an)lise minuciosa,
senn a ima%e glo$al#
Arte a"stracto
5 a$straccin esta considerada como o mo*emento rupturista m)is grande do s&culo ''# 2 seu
iniciador (oi MassilF LandinsHF, uen ao redor de 1910 a$andonou conscientemente a
(iguracin, para in(lur no alma do espectador a tra*&s da "armona entre a (orma e a cor#
-osteriormente apareceron di(erentes correntes a$stractas como o 9onstructi*ismo (1913) e o
Supramatismo (1915) rusos, e o Neoplasticismo "oland&s (191.)#
2s dous primeiros sustent)ronse no uso e%clusi*o da %eometra cadrado, tri)ngulo e crculo
como cami!o de e%presin (ormal, anda ue o 9onstructi*ismo insista na (uncin utilitaria da
arte e o Suprematismo (o isempre o *e"culo das ideas espirituais de Lasimir Male*ic"#
+sta mesma li!a espiritual (oi seguida polo Neoplasticismo, liderado por -iet Mondrian,
mo*emento ue tratou de ac"ar uns no*os *alores pl)sticos m)is acordes cun mundo en proceso
de reconstrucin# -ara conseguir os seus o$%ectos, os artistas neoplasticistas simpli(icaron as
(ormas ata c"ega raos seus compo!entes (undamentais7 li!as, cu$os, planos e cores primarias e
neutros#
Surrea#iso
2 Surrealismo comeza en 198, en -aris coa pu$licacin do @Mani(esto Surrealista@ de 5ndr&
Ireton, uen estima$a ue a situacin "istrica de posguerra esi%a un"a arte no*a ue indagase
no m)is pro(undo do ser "umano para comprender ao "ome na s1a totalidade#
Sendo co!ecedor de 4reud pensou na posi$ilidade ue o(reca o psicoan)lisis como m&todo de
creacin artstica#
-ara os surrealistas a o$ra nace do automatismo puro, & dicir, caluera (orma de e%presin na
ue a mente non e%erza ning1n tipo de control# 3ntentan plasmar por medio de (ormas a$stractas
ou (igurati*as sim$licas as ima%es da realidade m)is pro(unda do ser "umano, o su$conscente
e o mundo dos so!os# 2 pensamento oculto e pro"i$ido ser) un"a (onte de inspiracin, no
erotismo desco$ren realidades onricas, e o se%o ser) tratado de (orma imp1dica# 3nteres)ronse
ademais pola arte dos po$os primiti*os, a arte dos nenos e dos dementes# -re(erir)n os ttulos
longos, eu*ocos, misteriosos, o ue signi(ica ue importa$a m)is o asunto ue a propia
realizacin#
&o! art
4oi un mo*emento artstico %urdido a mediados dos anos 1950 no /eino unido e (inais dos anos
1950 nos +stados Bnidos#
+sta arte, realista e (igurati*o, intentou representar gr)(icamente os aspectos m)is destacados da
cultura popular, proclamando o triun(o do consumismo# 5s, os artistas -op tomaron as s1as
ima%es da pu$licidade, tele*isin, cine, (otogra(a e comics e (i%eron un"a o$ra de arte dun tarro
de li%o, un coc"e siniestrado, un"a moc"ila, un"a 9oca69ola, etc# 5 o$ra -op caracterizouse
polo seu gran tama!o, un"a arte de ()cil comprensin ue se contrapon (rontalmente coa
e%cesi*a intelectualizacin do +%presionismo a$stracto# <esen*ol*euse en Aondres e alcanzou a
s1a e%presin plena en ++#BB#, coas o$ras de /o$ert /ausc"en$erg, /oF Aic"tenstein, 5ndF
Mar"ol#