Está en la página 1de 19

TN CC THNH VIN TRONG NHM TI 11 LP D11CQVT01N

1. L Nht Quang
2. Kiu Quang Lc
3. Nguyn Trng Khi
4. Nguyn Hong Long
5. Nguyn Quc Vit
6. Nguyn Xun Cnh

BO CO M PHNG
S DNG SIMULINK KHO ST T L LI BT (BER) CA
CC PHNG PHP IU CH BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK
VI CNG SUT TN HIU TRN NHIU (SNR) 12dB

I. XC NH I TNG, MC TIU, YU CU.
o i tng: Cc phng php iu ch: BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK
o Mc tiu: Kho st, so snh, nh gi t l li bt (BER) ca cc phng
php iu ch.
o Yu cu: Ch kho st khi thay i cc phng php iu ch, cc thng s
khc c nh
II. THU THP V PHN TCH D LIU CA H THNG
M ha knh:
M ha knh cc tn hiu l thm vo cc thng tin gc vo cc bit d
bo v trc khi chng c pht qua knh truyn c nhiu.
M Hamming l mt m khi. Vi mi m>2 lun tn ti m hamming vi
cc thng s sau:
o Chiu di t m: N = 2
M
1.
o Chiu di phn tin: K = 2
M
- M -1.
o Chiu di phn kim tra: M = N K.
y s dng m Hamming m ha, vi cc thng s sau:
o Chiu di bit kim tra l: M =5 bit.
o Chiu di t m: N = 2
5
1 = 31 bit.
o Chiu di phn tin: K = N M = 26 bit.

III. XY DNG M HNH.
u tin, ta to ra mt file m phng mi bng cch vo File > New >
Simulink Model.
Tip theo, t ca s Simulink Library Browser , ly cc khi sau:
Bernoulli Binary Generator: khi ngun pht, hay cn gi l
khi nh phn Bernourlli, khi ny to ra d liu s gm dy bit 0, 1
theo phn b Bernoulli.
AWGN Channel: Khi AWGN cng nhiu trng Gauss vo
trong tn hiu li vo. Tn hiu li vo v tn hiu li ra c th l s thc
hoc s phc. Nu tn hiu vo l thc th khi ny s cng nhiu Gauss
thc v to ra mt tn hiu thc li ra. Khi tn hiu li vo l phc,
khi ny cng tn hiu Gauss phc v to ra mt li ra tn hiu phc. Khi
s dng s thay i mode v i li vo phc, gi tr thay i ngang bng
thnh phn thc chia cho thnh phn o ca tn hiu li vo. Thng s
c th thay i c l Initial seed, Mode, Eb/No (dB), Number of bits
per symbol, Input signal power (watts), Symbol period (s).
Khi ny s dng khi Signal processing Blocksets Random
Source to ra nhiu. Thng s intial seed trong khi khi chy to
nhiu. Gi tr xc lp ban u (Initial seed) c th l s hoc vector m
di l s knh trong tn hiu li vo.
Hamming Encoder: khi m ha Hamming, c nhim v m
hocc bt u vo thnh chui bt u ra bng cch chn cch bit kim
tra li.
Hamminh Decoder: khi gii m hamming.
Error rate calculation: l khi tnh ton t l li bt, hoc t l
li Symbol ca tn hiu li vo.
Sau khi thm cc khi trn vo vng lm vic ca file m phng ta tin
hnh ni cc khi li v c nh hnh sau:
QPSK Modulator Baseband : iu ch tn hiu u vo s
dng phng php iu ch kha dch pha cu phng QPSK.
QPSK Demodulator Baseband : Thc hin gii iu ch, thc
hin nhim v ngc li khi iu ch QPSK.

Hnh 1: M hnh QPSK
BPSK Modulator Baseband : iu ch tn hiu u vo s dng
phng php iu ch kha dch pha nh phn BPSK.
BPSK Demodulator Baseband : Thc hin gii iu ch, thc hin
nhim v ngc li khi iu ch BPSK.


Hnh 2: M hnh BPSK
M-PSK Modulator Baseband : iu ch tn hiu u vo s dng
phng php iu ch kha dch pha M mc M-PSK.
M-PSK Demodulator Baseband : Thc hin gii iu ch, thc hin
nhim v ngc li khi iu ch M mc M-PSK.


Hnh 3: M hnh 8-PSK

Hnh 4: M hnh 16-PSK
Thit lp cc khi:
Khi: Bernoulli Binary Generator.
1. Probability of a zero: xc xut bt 0: 1/2.
2. Initial seed: Gi tr xc lp ban u: 61.
3. Sample time: 1
4. Samples per frame: s mu mi khung: 26.
5. Output data type: kiu double vi iu QPSK, 8-PSK, 16-
PSK v kiu boolean vi BPSK.


Hnh 5: khi Bernoulli Binary Generator
Khi: Hamming Encoder v Hamming Decoder
1. Codeword length N: chiu di t m: 31
2. Message length K, or M-degree primettive polinomial: chiu
di bn tin K hay a thc nguyn thy bc M

Hnh 6: Khi m ha Hamming.

Hnh 7: Khi gii m Hamming

Khi iu ch v gii iu ch BPSK:Khi iu ch v gii iu ch QPSK:


Khi iu ch v gii iuch 8-PSK:


Khi iu ch v gii iu ch 16-PSK:


Khi AWGN Channel: khi ny dng thm nhiu vo knh
truyn, mc ch to ra mi trng gn ng vi thc t

Hnh 8: khi AWGN Channel
1. Initial seed: gi tr khi to: 67
2. SNR(dB) T s tn hiu trn nhiu: 12 dB.
3. Input signal power, referenced to 1 ohm (watts): cng sut tn
hiu ng vo tham chiu ti 1 ohm (watts): 1

Khi Error Rate Calculation:
1. Receive delay: thi gian tr: 0.
2. Computation delay: thi gian tr do tnh ton: 0.
3. Computation mode: entire frame: ch tnh ton ti mt
khung.
4. Output data: d liu ra hin th ln ca s Workspace.
5. Variable name: tin bin nhn d liu hin th.

Hnh 9: Khi Error Rate Calculation
IV. KIM TRA V XC NHN M HNH
- Sau khi hon thin m hnh, ta thy m hnh trn gn ging vi thc t, c
b ngun to chui bit vo gi lp d liu, bn thu v pht c b m ha,
gii m, iu ch v gii iu ch. Ngoi ra cn c khi to nhiu (AWGN)
v khi Error rate Calculation tnh ton li.
- M hnh trn c hai thng s u vo l ngu nhin l: D liu u vo
nhiu Gauss trn knh truyn, do tha c nguyn l Monte-Carlo. Do
vy kt qu m phng s c gi tr thc t.

V. THIT K V THC HIN TH NGHIM
1. Chiu di bit d liu:
Ln 1: 10.000.000 bit (10 triu bit)
Ln 2: 20.000.000 bit (20 triu bit),
Ln 3: 30.000.000 bit (30 triu bit).
2. Thay i ln lt chiu di bt m phng v cc phng php iu ch.

VI. THU THP S LIU VO PHN TCH.
Kt qu chy m phng BPSK:

Hnh 10: Chy 10 triu bit


Hnh 11: Chy 20 triu bit


Hnh 12: chy 30 triu bit

Kt qu chy m phng QPSK:

Hnh 13: chy 10 triu bit

Hnh 14: Chy 20 triu bit

Hnh 15: Chy 30 triu Bit
Kt qu chy m phng 8-PSK:

Hnh 16: Chy 10 triu bit

Hnh 17: Chy 20 triu bit

Hnh 18: Chy 30 triu bit
Kt qu chy m phng 16-PSK:

Hnh 19: Chy 10 triu bit

Hnh 20: Chy 20 triu bit

Hnh 21: Chy 30 triu bit

Loi iu
ch
Ln
BPSK QPSK 8-PSK 16-PSK
1 0 2.10
-7
0.0086 0.1577
2 0 1.10
-7
0.0086 0.1576
3 0 0,6667.10
-7
0.0086 0.1576
Hnh 22: Bng gi tr li bit (BER) ca cc phng php iu ch
khc nhau.
VII. BO CO KT QU.
Qua qu trnh m phng v phn tch d liu ta thy:
o Cc phng php iu ch khc nhau cho t l li bit (BER) khc
nhau.
o Phng php BPSK cho t l li bit nh nht, phng php 16-PSK co
t l li bit ln nht.
o Khi tng chiu di bit d liu vo mi phng php iu ch, ta u
thy t l li bit (BER) gim v gim dn n mt gi tr, nh vy t l
li bit BER cng chnh xc khi chiu di bit tng.
Gii thch:
o Khi s mc iu ch tng, th khong cch Hamming gia cc symbol
gim, dn n t l li bit tng.