Está en la página 1de 33

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO

SUMARIO-

RUTH MARIA IVONNE BALDERRAMA
1.- Proteccin Internaciona !e o" Derec#o" H$%ano"& U'icacin en e Or!ena%iento J$r(!ico.
Conce)to. *.- E+o$cin Hi"trica. Antece!ente".*.1.- Proce"o !e Uni+er"ai,acin !e o" Derec#o"
H$%ano" -ONU.. *.* Proce"o !e Re/ionai,acin !e o" Derec#o" H$%ano"& Proteccin !e o"
Derec#o" H$%ano" en e Si"te%a E$ro)eo. Proteccin !e o" Derec#o" H$%ano" en e Pacto !e
San Jo"0 !e Co"ta Rica. Proteccin !e o" Derec#o" H$%ano" en a Li/a Ara'e. Proteccin !e o"
Derec#o" H$%ano" en a Carta A1ricana. Carta !e o" Derec#o" 2$n!a%entae" !e a Unin
E$ro)ea. *.3 J$ri"!iccin S$)rae"tata. Di1erencia con e Derec#o Co%$nitario. 3. Proce"o !e
Internai,acin !e o" Derec#o" H$%ano". 3.1 Trata!o" "o're o" Derec#o" H$%ano" en a
Con"tit$cin Naciona Ar/entina& Tre" eta)a" en a J$ri")r$!encia !e a Corte S$)re%a !e J$"ticia
!e a Nacin. Trata!o" con Jerar4$(a Con"tit$ciona& Re1or%a en a Con"tit$cin Naciona art(c$o
56 inci"o ** 7 *8 )ri%era )arte. 3.*.- E"tr$ct$ra Nor%ati+a& Pir9%i!e J$r(!ica con a re1or%a !e
1::8.-.


1.-Proteccin Internacional de los Derechos Humanos: Ubicacin en el Ordenamiento
Jurdico. Concepto.-
La Deno%inacin Derec#o" H$%ano" re"$ta con1icti+a; "e )$e!e "in e%'ar/o encontrar !i+er"o"
"inni%o" 4$e "e $tii,an en e or!ena%iento <$r(!ico 7 4$e )er%iten !eter%inar c$ae" !e tae"
!eno%inacione" <$" 1io"1ica" "e a!ec$an con %a7or acierto en e ca%)o !e Derec#o.
Derec#o" #$%ano" )$e!e "i/ni1icar& -1.
Derec#o" !e #o%'re
Derec#o" !e a )er"ona #$%ana
Derec#o" in!i+i!$ae"
Derec#o" nat$rae" !e #o%'re
Derec#o" 1$n!a%entae" !e #o%'re
La !eno%inacin en )$ra !e !erec#o" tiene $n tit$ar; =EL HOMBRE> 7 "e o %enciona en
"in/$ar 7 en %a"c$ino -*. )or4$e "e o $tii,a !e"!e $na $'icacin <$" 1io"1ica co%o
e4$i+aente a "er #$%ano #o%'re o %$<er.
-1. ?er%9n Bi!art Ca%)o"& =Teor(a ?enera !e o" Derec#o" H$%ano">. E!icin 1::1. E!itoria A"trea
-*. ?er%an Bi!art Ca%)o"& o'. cit
U"ar a )aa'ra #o%'re en "in/$ar tiene $n "enti!o i%)ortante; "$)one !o" co"a"&
1.@$e e Ho%'re e" e S$<eto !e e"o" Derec#o" en ra,n o )or ca$"a !e "er $n in!i+i!$o !e a
e")ecie #$%ana; )or eo to!o #o%'re 7 ca!a #o%'re o" tit$ari,a no $no" )oco" o a/$no"
"ino TODOS 7 CADA UNO. -3.
*.La Otra I!ea B9"ica e"&
La I?UALDAD; )$e"to 4$e "i to!o Ho%'re 7 ca!a Ho%'re e" S$<eto !e e"o" Derec#o"
To!o" o" Ho%'re "e #9an en $n )ie !e i/$a!a!; en o 4$e #ace a a tit$ari!a! !e "$"
Derec#o".--8.
E"te an9i"i" e+ a $tii,ar a eA)re"in Derec#o" In!i+i!$ae"; 4$e )ara %$c#o" a$tore" no e"
a)ro)ia!o. EA)re"a Bi!art Ca%)o" -6. =La )ertenencia in!i+i!$a !e o" !erec#o" !e ca!a
#o%'re co%o )arte !e a e")ecie #$%ana; )ier!e at$ra aAio/ica a)ena" "e ace)ta a nocin
1io"1ica !e 4$e e #o%'re ES $na PERSONA; e in!i+i!$o #$%ano e" $na )er"ona; "e
conc$7e entonce" Bo)inin %a7oritaria en a !octrina- 4$e otro "inni%o 4$e /o,a !e
%a7or ac$rnia e" e !e Derec#o" !e a Per"ona H$%ana>.
Por "$ )arte De Vecc#io 7 Maritai% "o"tienen 4$e "i e"to" !erec#o" "on )ro)io" !e a nat$rae,a
!e a )er"ona #$%ana )o"een e car9cter !e 2UNDAMENTALES Lo 4$e !e%$e"tra 4$e a
1$n!a%entai!a! e" coinci!ente con a in#erencia a a nat$rae,a #$%ana.
-3. ?re%an Bi!art Ca%)o"& o'. cit

-8. ?er%an Bi!art Ca%)o"&o'. cit
-6. ?er%an Bi!art Ca%)o"& o'. cit
En e"te "enti!o en"eCa Derner ?o!"c#%i!t -E.; en "$ teor(a tri!i%en"iona !e Derec#o c$an!o
anai,a $no !e o" ee%ento"; e DiFe/ico -<$"ticia. -!e o" tre" 4$e con1or%an "$ an9i"i"-; =4$e
e conteni!o !e +aor <$"ticia con"i"te en 1aciitar a #o%'re e !e"arroo !e "$ )er"onai!a!; )or
"$ )ec$iari!a! !e a nat$rae,a 7 !e a +i!a #$%ana>; )or e"ta circ$n"tancia "o'ra ra,n )ara
%antener 7 !e1en!er e $"o i!io%9tico; +aorati+o 7 conce)t$a !e o" "inni%o" =Derec#o"
H$%ano">; =Derec#o" !e Ho%'re> o =Derec#o" !e a Per"ona H$%ana>.
EAi"ten !i+er"a" !e1inicione" en torno a "i/ni1ica!o !e o" !erec#o" #$%ano"; a/$no" a$tore" con
$n en1o4$e <$" 1io"1ico o conce)t$ai,an !e a "i/$iente 1or%a&
Pere, L$Co #a'a !e Derec#o" H$%ano" 7 !e Derec#o" 2$n!a%entae".
Entien!e )or Derec#o" H$%ano"& =E con<$nto !e 1ac$ta!e" e in"tit$cione" 4$e en ca!a %o%ento
#i"trico concretan eAi/encia" !e !i/ni!a!; i'erta! e i/$a!a! #$%ana o" c$ae" !e'en "er
reconoci!o" )o"iti+a%ente )or e Or!ena%iento J$r(!ico tanto en 9%'ito Naciona e
Internaciona> 7 )or Derec#o" 2$n!a%entae"; =a a4$eo" !erec#o" /aranti,a!o" )or e
or!ena%iento <$r(!ico )o"iti+o 7 4$e en "$ nor%ati+a con"tit$ciona "$een /o,ar !e $na
t$tea re1or,a!a>. -5.
Por "$ )arte E$"e'io 2ern9n!e,& -G. #a'a !e S$)ra)o"iti+i!a!& enten!ien!o )or ta o 4$e )ara
Pere, L$Co con"tit$7e e De'er "er 7 !e Po"iti+i!a!& 4$e no e" otra co"a 4$e o 4$e E" a !ecir !e
Pere, L$Co.
La otra c$e"tin 4$e e" nece"ario anai,ar "e re1iere a o "i/$iente; "i e #o%'re e" "$<eto !e e"o 4$e
a%a%o" !erec#o" #$%ano" 1rente a 4$i0n "e o"tenta a tit$ari!a!H 1rente a 4$i0n "on o)oni'e"H
Ia 4$e o" Derec#o" H$%ano" no "e a/otan en a/$na ca)aci!a! !e tit$ar "ino 4$e "e tienen en
reacin !e ateri!a! 1rente a otro $ otro" "$<eto".
Lo 4$e e+a a a1ir%ar 4$e e "$<eto e"; "$<eto acti+o 7 )a"i+o en reacin !e ateri!a! 1rente a otro
$ otro" "$<eto".
Hi"trica%ente eAi"t(a $n tit$ar !e !erec#o"; e Ho%'re; 7 $n Jnico "$<eto )a"i+o o'i/a!o; e
E"ta!o; 4$ien ten(a $na o'i/acin 4$e con"i"t(a en $na )re"tacin ne/ati+a o !e o%i"in&
a. De'(a A'"tener"e !e +$neraro"
'. De'(a a'"tener"e !e i%)e!ir "$ e<ercicio
c. De'(a a'"tener"e !e o)onere o'"t9c$o"
C$an!o "e )ro!$ce a e/a!a !e Con"tit$cionai"%o Socia a !i/ni!a! !e a )er"ona #$%ana "e
"ati"1ace )er%iti0n!oe a #o%'re e )eno e<ercicio !e "$" !erec#o" 7 )ara eo +an a "$r/ir n$e+a"
)re"tacione" )o"iti+a" 7 ne/ati+a"; !e !ar o #acer a/o 7 !e no #acer a/o.
A!e%9"; 1rente a "it$acione" )er"onae" 7 "ociae" -en a" 4$e e $"o !e a" 1ac$ta!e" !e #acer o no
#acer a/o no e acan,an a in!i+i!$o )ara "ati"1acer "$" nece"i!a!e" +itae"- "e crean n$e+a"
)re"tacione" )o"iti+a" 4$e +an a recaer en e E"ta!o 7 4$e con"i"ten en !ar o #acer a/o a 1a+or !e
tit$ar !e !erec#o; "e a" !eno%ina 1ac$ta! !e eAi/ir a/o )ara a1rontar "it$acione"
-E. ?er%an Bi!art Ca%)o" & =Teor(a /enera !e o" !erec#o" H$%ano">. E!icin 1::1. E!itoria A"trea
-5. 7 -G. ?er%an Bi!art Ca%)o"& o'.cit
!e1icitaria" a 1in !e )roc$rare a e"o" #o%'re" -tit$are" !e e"o" !erec#o". o" 'iene" ee%entae"
4$e "ati"1a/an "$" nece"i!a!e" %(ni%a". - co%o e acce"o a $na +i+ien!a !i/na 7 o" !e%9"
!erec#o" 4$e "e enc$entran )a"%a!o" en e art(c$o 18 'i" in 1ine !e n$e"tra Carta Ma/na.
Se )$e!e conc$ir !icien!o 4$e a Deno%inacin !e o" Derec#o" H$%ano"; no e" $n(+oca; co%o
ta%)oco o e" e Conce)to en e or!ena%iento <$r(!ico.
.-!"olucin Histrica. #ntecedentes:
La reacin In!i+i!$o-E"ta!o a e+a!o !$rante "i/o"; a 4$e en ca"o !e +ioacione" !e o"
!erec#o" #$%ano" 4$e e E"ta!o 1$e conce!ien!o o reconocien!o a in!i+i!$o "e/Jn a Po"icin
1io"1ica en 4$e no" coo4$e%o"; #a7a "i!o "ie%)re e Jnico J$e, !e 4$e'ranta%iento !e e"o"
!erec#o" )or e conce!i!o" o reconoci!o".
EAi"t(a $na /ran contra!iccin; 4$ien )o"e(a a a+e )ara 4$e e in!i+i!$o /o,ara o no !e o"
!erec#o" #$%ano" era e E"ta!o; 4$ien a tra+0" !e "$" r/ano" a!%ini"trati+o" o <$!iciae"; <$,/a'a
a" +ioacione" en 4$e )o!(an #a'er inc$rri!o a" a$tori!a!e" !e )ro)io e"ta!o. 2rente a e"ta /ran
contra!iccin "$r/en a" n$e+a" ten!encia" )ara a )roteccin !e o" !erec#o" #$%ano"; 4$e +an a
tratar !e !e"tr$ir a" ca!ena" 4$e !$rante tanto tie%)o #an %anteni!o a in!i+i!$o )ri+a!o !e
reconoci%iento !e "$" ee%entae" !erec#o".
E ca%ino a recorrer 1$e ar/o; reci0n en e "i/o KVIII "e o/r e reconoci%iento con"tit$ciona
!e a" i'erta!e" 7 /arant(a" in!i+i!$ae". Lo" 1i"o1o" <$" nat$rai"ta" 7 o" encico)e!i"ta" !ieron
1$n!a%ento conce)t$a a a" i!ea" 4$e co%en,aron a )a"%ar"e en a Decaracin !e o" Derec#o"
!e Ho%'re 7 !e Ci$!a!ano !e a Re+o$cin 2rance"a 7 en a" en%ien!a" !e Bi o1 Ri/#t" !e a
Con"tit$cin !e o" E"ta!o" Uni!o"; e"to" !oc$%ento" 1$eron i%)ortante" no "oo )or4$e
reconocieron !erec#o" #$%ano" a o" ci$!a!ano" 1rance"e" o nortea%ericano"; "ino )or4$e "e /e"ta
a i!ea 4$e e"o" !erec#o" eran In#erente" a INDIVIDUO; )or o tanto "e )o!(an a)icar 7
reconocer Derec#o" en c$a4$ier )arte !e %$n!o.
E"ta 1$e $na )ri%era eta)a i%)ortante 4$e "e )ro!$ce en e "i/o KVIII; )ero a contra!iccin
In!i+i!$o-E"ta!o "$'"i"t(a 7 "o'reto!o e conce)to !e "o'eran(a a'"o$ta 4$e i%)era'a con e
A'"o$ti"%o )o(tico; no )er%iti o/rar $na "o$cin !e in%e!iato.
A e"te o'"t9c$o i!eo/ico 4$e !e'(a "$)erar"e "e e "$%an o" aconteci%iento" oc$rri!o" en a
)ri%era %ita! !e "i/o KK en a E$ro)a Occi!enta 7 Orienta; o" /ra+e" atro)eo" e+a!o" a
ca'o contra !i+er"a" %inor(a" en !i"tinta" )arte" !e E$ro)a 7 !e I%)erio Oto%ano. Se !io e
no%'re !e =Minor(a"> a cierto" /r$)o" reati+a%ente i%)ortante" !e )er"ona" 4$e en a/$no"
)a("e" !e a E$ro)a Occi!enta 7 Orienta +i+(an en "it$acione" in1eriore" a o" !e%9" #a'itante";
tanto !e"!e e )$nto !e +i"ta <$r(!ico co%o %ora 7 %ateria; )or4$e e" eran re"trin/i!o" o"
!erec#o" 1$n!a%entae" !e o" in!i+i!$o"; )or tener ra,a; rei/in; i!io%a !i"tinto" a a"
/enerai!a! !e a )o'acin. Ta era a "it$acin !e o" Ma/iare" -)o'acin a"i9tica. en
C#eco"o+a4$ia 7 R$%ania 7 a !e o" I"raeita" en Poonia 7 R$%ania
E"ta "it$acin !e a" Minor(a" )ro+oc con1icto" a%enta'e"; e")ecia%ente en o" Bacane" 7 "e
)$e!e a1ir%ar 4$e con"tit$7 $na !e a" ca$"a" 4$e )ro+ocaron a Pri%era ?$erra M$n!ia en
1:18.
L$e/o !e 1inai,a!a a /$erra en 1:1: #a'(a 4$e !e1inir a "it$acin !e *L.LLL.LLL %ione" !e
)er"ona". Para eo "e rec$rri a !o" M0to!o"& E Interca%'io !e Po'acin 7 e R0/i%en !e
Proteccin Internaciona !e a" Minor(a". Por e )ri%ero "e !eter%ina'a 4$e a" )er"ona"
re/re"aran a "$ )a(" !e ori/en o a !e "$ cre!o rei/io"o. Por e "e/$n!o "e %anten(a a
)er%anencia en e )a(" !on!e +i+(an )ero "e e" reconoc(a cierto" !erec#o" 1$n!a%entae". E
)ri%er %0to!o 1raca" )or4$e 1$e !e"nat$rai,a!o en c$anto a "$ a)icacin .
E R0/i%en !e Proteccin Internaciona !e a" Minor(a" 1$e eri/i!o )or a" Potencia" Aia!a" 7
A"ocia!a" 7 "e a)ic )or %e!io !e Trata!o"; en eo" "e e" reconoc(an a to!o" o" #a'itante"; "in
!i"tincin !e naci%iento; nacin; ra,a; i!io%a o rei/in e Derec#o a a Vi!a; a Li'erta! 7 a
e<ercicio !e C$to 7 e otor/a'an a a" %inor(a" e !erec#o a a!4$irir a nacionai!a!; %e!iante e
J$" Soi" o e Do%iciio en e %o%ento !e 1ir%ar"e e Trata!o; e a"e/$ra'an a I/$a!a! !e
Derec#o" Ci+ie" 7 Po(tico"; I/$a!a! ante a Le7; e<ercer Pro1e"in e In!$"tria etc.
E R0/i%en "e /aranti,a'a )or $na !o'e +(a&
1M. Interna& En o" trata!o" "e e"ti)$ 4$e o" !erec#o" reconoci!o" "er(an con"i!era!o" Le7
1$n!a%enta 7 no )o!(an "er a'ro/a!o" e"o" !erec#o" )or $na re1or%a !e a Con"tit$cin
*M.Internaciona& Ia 4$e "$ c$%)i%iento 1$e cooca!o 'a<o a "$)er+i"in 7 1i"cai,acin !e
Socie!a! !e a" Nacione" 7; en ca"o !e !i+er/encia" "o're a inter)retacin !e o" trata!o" !e'(a a
c$e"tin "er "o%eti!a a a co%)etencia !e a Corte Per%anente !e J$"ticia Internaciona
C%o "e #ac(a e1ecti+o e Proce!i%ientoH
Socie!a! !e a" Nacione" cre $n )roce!i%iento e")ecia en +irt$! !e c$a to!a in1raccin o
)ei/ro !e in1raccin a o" !erec#o" !e a" %inor(a" )o!(a "er "o%eti!o a a Socie!a! !e a"
nacione" !e !o" %anera"&
a. E )anteo )o!(a )ro+enir !e $n E"ta!o %ie%'ro ante e Con"e<o !e Socie!a! !e a" Nacione" o
ante a Secretar(a ?enera o )ro+enir !e $n e"ta!o no %ie%'ro en ca"o" /ra+e" 4$e a%enacen a
Pa,
'. La )eticin "e !iri/(a a a Secretar(a ?enera !e Socie!a! !e a" Nacione"; e"ta co%)ro'a'a a
/ra+e!a! !e a !en$ncia 7 "e !iri/(a a ?o'ierno a 1in !e 4$e 1or%$ara "$" o'<ecione" 7 $e/o
"o%et(a a c$e"tin a a co%)etencia !e Con"e<o; en ca"o !e co%)ro'ar"e a in1raccin )o!(a
a%ar a atencin a /o'ierno re")ecti+o )ara 4$e a!o)te a" !i")o"icione" 4$e "e e i%)on(an
E"te %ecani"%o i!ea!o a )artir !e 1:1: con e )ro)"ito !e "er $n )roce!i%iento e1ica, a a ca$"a
!e a Pa,; no o/r "$ o'<eti+o
Se )ro!$ce a Se/$n!a /$erra %$n!ia 7 co%o con"ec$encia !e ea "e con"tit$7e $na n$e+a
Or/ani,acin )ara /aranti,ar a )a, 7 "e/$ri!a! internaciona; La Or/ani,acin !e a" Nacione"
Uni!a"; con ea "e ree%)a,a e conce)to !e Proteccin Internaciona !e a" Minor(a" )or $no %9"
a%)io& =Proteccin Internaciona !e o" Derec#o" H$%ano">; "e crea = Una )ro#i'icin ?enera
!e Di"cri%inacin> )or e c$a to!o" o" #a'itante"; c$a4$iera "ea "$ ori/en naciona; /o,an !e o"
%i"%o" !erec#o" in!i+i!$ae". Se )$e!e a1ir%ar 4$e con a ONU "e co%ien,a e )roce"o !e
Uni+er"ai,acin !e o" Derec#o" H$%ano"; 4$e tiene t(%i!a%ente "$ )$nto !e )arti!a en
Socie!a! !e a" Nacione"
Disposiciones de la Carta de la O$U:
.1- Proceso de Uni"ersali%acin de los derecho Humanos
Con a creacin !e a ONU a )ro'e%9tica en %ateria !e !erec#o" #$%ano" "e Uni+er"ai,a 7a
4$e a Carta Intro!$ce !entro !e "$" O'<eti+o" 1$n!a%entae" co%o !entro !e o" Pro)"ito" 7
Princi)io"; 4$e o" )$e'o" !e a" Nacione" Uni!a" rea1ir%an "$ 1e en o" !erec#o" 1$n!a%entae"
!e #o%'re en a !i/ni!a! 7 e +aor !e a )er"ona #$%ana 7 "e !i")onen a reai,ar a Coo)eracin
Internaciona en e !e"arroo 7 e"t(%$o !e re")eto a o" !erec#o" #$%ano" 7 a a" i'erta!e"
1$n!a%entae" !e to!o"; "in #acer !i"tincin )or %oti+o" !e ra,a; "eAo; rei/in o i!io%a -:..
.
La" 1ra"e" !erec#o" #$%ano" o !erec#o" 1$n!a%entae" !e #o%'re "on %enciona!o" "iete +ece"
en a Carta; $no en e Pre9%'$o 7 "ei" en a )arte !i")o"iti+a; con"tit$7e $no !e o" o'<eti+o" !e
"$ creacin 7 )er%ite !e%o"trar e /ra!o !e )reoc$)acin 4$e o" E"ta!o" Mie%'ro" !e Nacione"
Uni!a" ten(an a crear Or/ano" )ro)io" con co%)etencia )ara enten!er; )ro1$n!i,ar 7 re"o+er en
e"ta %ateria en e 9%'ito Internaciona
1N. La A"a%'ea ?enera& La Carta e"ta'ece en e art(c$o 13.1 4$e La A"a%'ea )ro%o+er9
e"t$!io" 7 #ar9 reco%en!acione" )ara o" "i/$iente" 1ine"& .....inc. '......A7$!ar a #acer e1ecti+o"
o" !erec#o" #$%ano" 7 a" i'erta!e" 1$n!a%entae" !e to!o"; "in #acer !i"tincin )or %oti+o" !e
ra,a; "eAo ;i!io%a o rei/in -1L.

*N. E Con"e<o Econ%ico 7 Socia& e art(c$o E*.1.- !e a Carta !eter%ina en e inc.* 4$e )o!r9
#acer reco%en!acione" con e o'<eto !e )ro%o+er e re")eto a o" !erec#o" #$%ano" 7 a a"
i'erta!e" 1$n!a%entae" !e to!o" 7 a a e1ecti+i!a! !e tae" !erec#o" 7 i'erta!e"; 7 )or e art(c$o
EG e Con"e<o )$e!e e"ta'ecer Co%i"ione" )ara a )ro%ocin !e o" !erec#o" #$%ano".- -11.
-:. ?arcia ?ir#ei =Trata!o" 7 Doc$%ento" Internacionae">. Carta !e a" Nacione" Uni!a". e!icin *LL3. E!itoria
Oa+aia
-1L. ?arcia ?#irei& o'. cit
-11. ?arcia ?#irei& o'. cit
3N. La Co%i"in !e Derec#o" H$%ano"& "e crea con )o"teriori!a! a a Carta !e a ONU en e
%arco !e Pacto !e Derec#o" Econ%ico" 7 Sociae" 7 C$t$rae" )or e art(c$o 1: "e e"ta'ece
4$e a 1$ncin !e e"ta Co%i"in con"i"te en reci'ir o" in1or%e" 4$e e )o!r9 tran"%itir e Con"e<o
Econ%ico 7 Socia !e a ONU 4$e #a7an "i!o )re"enta!o" )or o" E"ta!o" o )or o" or/ani"%o"
e")eciai,a!o" 7 reco%en!acione" !e car9cter /enera
8N. Re/(%ene" Internacionae"; co%o e R0/i%en Internaciona !e A!%ini"tracin 2i!$ciaria& e
art(c$o 5E !e a carta e"ta'ece 4$e o" o'<eti+o" '9"ico" !e r0/i%en !e a!%ini"tracin 1i!$ciaria
"er9n&.....c. Pro%o+er e re")eto a o" !erec#o" #$%ano" 7 a a" i'erta!e" 1$n!a%entae" !e to!o";
"in #acer !i"tincin )or %oti+o" !e ra,a; "eAo; i!io%a o rei/in.-1*.
En e %arco !e a co%)etencia atri'$i!a a o" r/ano" 7 a )roce"o !e $ni+er"ai,acin 4$e
co%ien,a con a Carta !e a" Nacione" Uni!a" en 1:86 "e ea'or a Decaracin Uni+er"a !e o"
Derec#o" H$%ano" en 1:8G 7 "e 1ir%aron o" Pacto" Internacionae" !e Derec#o" H$%ano" !e
Nacione" Uni!a"& E Pacto !e Derec#o" Econ%ico" Sociae" 7 C$t$rae" !e 1:EE 7 e Pacto !e
Derec#o" Ci+ie" 7 Po(tico" !e 1:EE
La !ecaracin con"tit$7e $n i!ea co%Jn )or e 4$e to!o" o" P$e'o" 7 a" Nacione" !e'en
e"1or,ar"e; "oo re)re"enta $na reco%en!acin !e a A"a%'ea ?enera; no )o"ee 1$er,a
co%)$"i+a. S$ )ro)"ito e" orientar a accin !e Nacione" Uni!a" 7 !e o" E"ta!o"
En c$anto a o" Pacto" Internacionae" !e Derec#o" H$%ano" !e Nacione" Uni!a" "e )$e!e
a1ir%ar 4$e con"tit$7en $n a+ance en e"ta %ateria; a%'o" )acto" )o"een !i")o"icione" "o're
!erec#o" 4$e 1$eron )roca%a!o" en a Decaracin a$n4$e no coinci!en eAacta%ente con ea.
!l Pacto de Derechos !conmicos &ociales ' Culturales: (1)*
"e re1iere a Derec#o" co%o e !e tra'a<ar; a /oce !e con!icione" !e tra'a<o e4$itati+a" 7
"ati"1actoria"; a 1$n!ar "in!icato" 7 "in!icar"e; a a "e/$ri!a! "ocia; a "e/$ro "ocia; a a
)roteccin !e a 1a%iia; a" %a!re"; o" niCo" 7 o" a!oe"cente"; a $n ni+e !e +i!a a!ec$a!o; a
!i"1r$tar !e %9" ato ni+e !e "a$! 1("ica 7 %enta; a a e!$cacin; a )artici)ar en a +i!a c$t$ra 7
/o,ar !e o" 'ene1icio" !e )ro/re"o cient(1ico
En ca%'io a" !i")o"icione" !e Pacto de los Derechos Ci"iles ' Polticos -18. "e re1ieren a o"
!erec#o" e"ta'eci!o" en a Decaracin Uni+er"a !e o" Derec#o" H$%ano".
Se re1iere a !erec#o" co%o a a +i!a; )ro#('e a" tort$ra"; a" )ena" 7 o" trato" cr$ee"; a
e"ca+it$!; a trata !e e"ca+o"; a "er+i!$%'re 7 e tra'a<o 1or,o"o; a !etencin o )ri"in
ar'itraria"; e"ta'ece 4$e na!ie )$e!e "er encarcea!o )or no c$%)ir $na o'i/acin contract$a;
e"ta'ece 4$e to!a )er"ona )ri+a!a !e "$ i'erta! !e'e "er trata!a #$%ana%ente; reconoce
!erec#o" co%o a a i'erta! 7 "e/$ri!a! )er"ona; e"ta'ece e !erec#o a a i'erta! !e )en"a%iento;
conciencia 7 rei/in ; /aranti,a a i'erta! !e eA)re"in etc.."e "$"cit $n !e'ate intere"ante "o're
a retroacti+i!a! !e a e7 )ena; e art(c$o 16 contiene $no !e o" )rinci)io" '9"ico" !e !erec#o
)ena =n$$% cri%%e "ine e/e>; )ero e inc * a/re/a $na nor%a; )or e c$a $na )er"ona )$e!e "er
con!ena!o )or acto" $ o%i"ione" 4$e; en e %o%ento !e co%eter"e;
-1*. Carta !e a" Nacione" Uni!a". TeAto ori/ina. ?arc(a ?#irei =Trata!o" 7 Doc$%ento" Internacionae">. E!icin
*LL3. E!itoria Oa+aia
-13. Con/re"o !e a Nacin Ar/entina. Pri%era" <orna!a" "o're !erec#o" #$%ano" 7 /arant(a" con"tit$cionae" !e
MERCOSUR. E!icin 1::G.E!itoria to!o" o" !erec#o" #$%ano" )ara to!o"
-18. Con/re"o !e a Nacin Ar/entina& o'. cit
1$eran !eicti+o" "e/Jn o" Princi)io" ?enerae" !e Derec#o Reconoci!o" )or a Co%$ni!a!
Internaciona. E"ta a!icin 1$e critica!a; "o're a 'a"e !e 4$e a /arant(a !e a i'erta! e"ta'a !a!a
en 4$e a Nor%a Pena cont$+iera $na !e1inicin )reci"a !e acto con"i!era!o !eito; a"( co%o !e
%onto !e a )ena a a)icar"e; %ientra" 4$e a 1or%$a en c$e"tin )re"enta'a !$!a" en c$anto a a
)reci"in !e a !e1inicin !e a con!$cta !eicti+a; co%o en c$anto a a )ena a)ica'e; )e"e a e"ta
cr(tica "e incor)ora e inc * a Pacto con e )ro)"ito !e 4$e en e 1$t$ro c$a4$ier !$!a <$r(!ica 4$e
)$!iera eAi"tir "o're a +ai!e, !e a" Sentencia" !e o" Tri'$nae" !e N$re%'er/ 7 ToFio
A%'o" Pacto" contienen nor%a" !e"tina!a" a e"ta'ecer cierto contro Internaciona "o're a
a)icacin !e a" nor%a" "$"tanti+a". E 0Aito !e e"to" Pacto" !e)en!e !e a %a7or o %enor e1icacia
!e a" %e!i!a" !e a)icacin )re+i"ta".
..- Proceso De +e,ionali%acin de los Derechos Humanos
Proteccin !e o" Derec#o" H$%ano" en e Si"te%a E$ro)eo&
Con"encin !uropea Para la Proteccin de los Derechos Humanos (1-*
C$an!o c$%ina a Se/$n!a ?$erra %$n!ia; o" E"ta!o" !e Continente E$ro)eo )ier!en e
i!era,/o #e/e%nico !e %$n!o; a" N$e+a" Potencia" tri$n1a!ora" !e e"a /ran con1a/racin
%$n!ia +an a !i+i!ir a %$n!o en !o" Bo4$e"; $no Occi!enta con a He/e%on(a Nortea%ericana
7 otro Orienta con a He/e%on(a !e a Unin !e Re)J'ica" Sociai"ta" So+i0tica" -URSS.. 2rente
a e"te n$e+o %a)a )o(tico a" Nacione" E$ro)ea" +an a tratar !e rec$)erar e )o!er )er!i!o; )ara
eo +an a e"ta'ecer Mecani"%o" Re/ionae" !e Inte/racin; tanto en o econ%ico co%o en o
)o(tico #a"ta e/ar a a con1or%acin !e a Unin E$ro)ea. Paraea%ente a e"te )roce"o "e 1$e
/e"tan!o $n Si"te%a !e Coo)eracin 4$e "e concretar(a con a creacin !e Con"e<o !e E$ro)a
)or %e!io !e E"tat$to !e Lon!re" !e 1:8:.
E E"tat$to )re+0 a e"tr$ct$ra or/9nica !e Con"e<o& La Secretar(a ?enera; E Co%it0 !e
Mini"tro" 7 a A"a%'ea Con"$ti+a o A"a%'ea Para%entaria. Tanto e Con"e<o !e E$ro)a co%o
o" r/ano" crea!o" )ara a )roteccin !e o" !erec#o" #$%ano" tienen "$ "e!e en E"tra"'$r/o.
E" !e C. E. @$e "$r/e e Si"te%a E$ro)eo !e Proteccin !e o" Derec#o" H$%ano"; con"a/ra!o"
%e!iante la Con"encin !uropea para la Proteccin de los Derechos Humanos; 1ir%a!a en
Ro%a e 8 !e No+ie%'re !e 1:6L; en +i/or !e"!e 1:63.
E"ta C. 2$e co%)e%enta!a con cinco )rotocoo" a!icionae" )ri%ero e/an!o a "er once en tota
7 a Carta Socia E$ro)ea 1ir%a!a en T$r(n en 1:E1; en +i/or en 1:E6 7 4$e conte%)a o"
!erec#o" econ%ico" 7 "ociae".
-16. http://w.unizar.es/derechshumanos/instrumentos.html. Convencin Europea para la Proteccin. de los
Derechos Humanos. Texto Oriinal
La C. Po"ee +aria" Seccione"& En a )ri%era "eccin e"t9n conteni!o" o" !erec#o" a%)ara!o"
ori/ina%ente )or ea 7 "$ )roteccin e"t9 /aranti,a!a no "oo a o" ci$!a!ano"; "ino a to!o" o"
#a'itante" !e territorio !e a" Parte" Contratante" -E.M. !e a C..
La Seccin "e/$n!a; tercera 7 c$arta e"ta'ecen e %ecani"%o a tra+0" !e c$a "e /aranti,a a
+i/encia !e o" D. En$%era!o" en a )ri%era "eccin. Para eo "e crean !o" r/ano"&
1* .a Comisin !uropea de Derechos Humanos (C!DH*
* !l /ribunal !uropeo de Derechos Humanos (/!DH*

CEDH. Co%)o"icin&
La CEDH; e"t9 inte/ra!a )or $n nJ%ero !e %ie%'ro" i/$a a !e o" E.P. !e a Con+encin; e"to
"i/ni1ica 4$e a inte/ran o" E. M. De a Carta Socia E$ro)ea 4$e "on A$"tria; C#i)re; Dina%arca;
2rancia; Re)J'ica 1e!era Ae%ana; Iran!a; Itaia; Nor$e/a; S$ecia; ?ran BretaCa; %9" B0/ica;
?recia; Hoan!a; I"an!ia; L$Ae%'$r/o; S$i,a; Mata 7 T$r4$(a.
Lo" M. Son eecto" )or e Co%it0 !e Mini"tro" )or %a7or(a a'"o$ta !e +oto". D$ran en "$"
1$ncione" E aCo"; 7 )$e!en "er reeecto". E<ercen "$" 1$ncione" a t(t$o in!i+i!$a. La" !eci"ione"
"e to%an )or %a7or(a !e o" M. )re"ente" 7 +otante".
Co%)etencia&
La co%)etencia !e a CEDH co%)ren!e a" +ioacione" a a C. I "$" Protocoo" A!icionae"
e1ect$a!o" )or o" E. P.
Le/iti%acin Acti+a&
Lo" E. P. )$e!en 1or%$ar reca%o" contra otro E. P. 7 o" In!i+i!$o"; ?r$)o" !e In!i+i!$o" $
Or/ani,acione" no ?$'erna%entae" e/a%ente reconoci!o" )or a/Jn E. M. !e a C.
La" !en$ncia" "on inter)$e"ta" a tra+0" !e Secretario ?enera !e Con"e<o !e E$ro)a !e'ien!o
a/otar"e )re+ia%ente o" Rec$r"o" !e J$ri"!iccin Interna 7 "er enta'a!o" !entro !e o" "ei" %e"e"
!e a Re"o$cin De1initi+a !e Proce"o Interno !e E. No "e a!%iten !e%an!a" anni%a"; %a
1$n!a!a" o a'$"i+a" o 4$e 7a 1$eron anai,a!a" )or a Co%i"in o a" 4$e e"t9n )en!iente" !e
Re"o$cin en otro Proce!i%iento Internaciona -iti"-Pen!encia.
Si a C. A!%ite a !e%an!a; )roce!e a $n contra!ictorio "o're a" )o"t$ra" !e a" )arte" en iti/io;
or!enan!o a reai,acin !e $na In+e"ti/acin c$an!o 1$ere nece"ario a 1in !e !eter%inar a
+eraci!a! !e o" #ec#o" in+oca!o"
Conc$i!a e"ta eta)a; a Co%i"in )o!r9 a%ar a o" intere"a!o" a $n arre/o a%i"to"o "o're a
'a"e !e re")eto a o" !erec#o" #$%ano". Si a )ro)$e"ta e" ace)ta!a; "e ea'orar9 $n in1or%e 4$e
conten/a $na 're+e eA)o"icin !e o" #ec#o" 7 !e a "o$cin ace)ta!a. E"te in1or%e "e tran"%itir9
a Co%it0 !e Mini"tro"; a Secretario ?enera 7 a o" E. P. ; )ara "$ )$'icacin.
Si no "e e/ara a $na "o$cin en o" t0r%ino" "eCaa!o"; a Co%i"in ea'orar9 i/$a%ente $n
in1or%e 4$e; !e'er9 !eter%inar en 1or%a !e !icta%en "i o" #ec#o" co%)ro'a!o" con"tit$7en $na
Vioacin a a C. E"te In1or%e )o!r9 contener a" )ro)$e"ta" !e a Co%i"in 4$e e"ti%e
a!ec$a!a"; "er9 $e/o re%iti!o a Co%it0 !e Mini"tro"; a o" E"ta!o" Intere"a!o" 7 a De%an!ante;
4$iene" no ten!r9n a 1ac$ta! !e )$'icaro. E"ta re"triccin tien!e a e+itar 4$e a" conc$"ione" !e
a Co%i"in )$e!an "er $tii,a!a" co%o ar/$%ento )o(tico entre o" E. P..-
L$e/o !e a re%i"in a Co%it0 !e Mini"tro"; 7 "i #a'ien!o tran"c$rri!o tre" %e"e" "in 4$e a"
)arte" intere"a!a" #a7a "o%eti!o a c$e"tin a Tri'$na; E Co%it0 !e'e !eci!ir "i #$'o o no
Vioacin !e a C. Por %a7or(a a'"o$ta !e "$" %ie%'ro". En ca"o )o"iti+o !i")on!r9 a a!o)cin
!e %e!i!a" a E. Re")on"a'e !e a +ioacin 7 e"ta'ecer9 $n )a,o )ara "$ e1ecti+a e<ec$cin. Si
a" %e!i!a" no 1$eran a!o)ta!a" en e )a,o e"ta'eci!o; e Co%it0 !eci!ir9; con a %i"%a
+otacin; c$ae" "er9n a" con"ec$encia" )or e inc$%)i%iento 7 )roce!er9 a )$'icar e in1or%e.-
T. E D. H Co%)o"icin&
E T.E.D.H. e"t9 co%)$e"to )or $n nJ%ero !e Ma/i"tra!o" I/$a a !e Con"e<o !e E$ro)a. D$ran
: aCo" en "$" 1$ncione" 7 no )$e!e #a'er !o" Ma/i"tra!o" Nacionae" !e $n %i"%o E.

C$an!o !e'a re"o+er"e $n a"$nto; e T. "e con"tit$ir9 en $na "aa !e n$e+e M.; entre o" c$ae"
!e'en e"tar o" Ma/i"tra!o" !e a Nacionai!a! !e o" E. Intere"a!o" co%)et9n!o"e e nJ%ero
re4$eri!o )or "orteo.
Co%)etencia&
La co%)etencia !e T. Se eAtien!e a a Inter)retacin 7 A)icacin !e o" acance" !e a C. Pero
"oo )o!r9 "er re4$eri!a "i e E. P. #a !ecara!o o)ort$na%ente a Co%)etencia !e T. La
!ecaracin !e'e "er re%iti!a a Secretario ?enera )ara "$ )$'ici!a!; )$e!e "er e1ect$a!a en
c$a4$ier %o%ento; no "e re4$iere con+enio e")ecia; inc$"i+e "e )$e!e 1or%ai,ar 'a<o con!icin
!e reci)roci!a! o )or $n )er(o!o !eter%ina!o. Para e ca"o !e 4$e $n E. no #a7a 1or%$a!o "$
!ecaracin )o!r9 "o%eter"e a a co%)etencia !e T. En $n ca"o )artic$ar "i )re"ta "$
con"enti%iento.
La co%)etencia !e T. Se eAtien!e a a 1ac$ta! !e e%itir O)inione" Con"$ti+a"; e"ta co%)etencia
e +iene !e Protocoo A!iciona NN =*>
C$an!o e c$e"tin 1$ere )antea!a )or $n in!i+i!$o; /r$)o" !e in!i+i!$o" $ or/ani,acione" no
/$'erna%entae"; a %i"%a "er9 "o%eti!a )re+ia%ente a $n Co%it0 inte/ra!o )or tre" M.; e 4$e
!eci!ir9 )or +otacin $n9ni%e; "i a c$e"tin !e'e "er "o%eti!a a T. o re%iti!o a Co%it0 !e
Mini"tro" )ara 4$e e"te to%e inter+encin ta co%o o )re+0 e art(c$o 3*.
En c$a4$ier ca"o; )ara 4$e e T. Se a+o4$e !e'er9 co%)ro'ar"e 4$e #a 1raca"a!o e Arre/o
A%i"to"o )re+i"to en e )roce!i%iento ante a Co%i"in 7 4$e e )a,o !e o" tre" %e"e" no "e
enc$entre +enci!o. C$%)i!o e )a,o e tr9%ite contin$a ante e Co%it0 !e Mini"tro"; !e
con1or%i!a! a o e"ta'eci!o en e art(c$o 3*
Lo" E. P. )o!r9n "o%eter $na c$e"tin ante e T.; c$an!o a +(cti%a "ea $n Naciona !e !ic#o E. o
c$an!o e E. #a7a inicia!o e ca"o o c$an!o #a7a "i!o !e%an!a!o ante a Co%i"in
Sentencia&
La %i"%a "er9 De1initi+a 7 Moti+a!a; eAi"tien!o a )o"i'ii!a! 4$e o" inte/rante" !e T. )$e!an
eA)re"ar "$ !i"i!encia

C$an!o a Sentencia i%)i4$e )ara $n E. P. a i%)o"icin !e $na o'i/acin !e c$%)i%iento
i%)o"i'e en "$ %ecani"%o e/a interno o c$an!o no /aranti,an $na re)aracin inte/ra; a
o'i/acin )$e!e "er ree%)a,a!a )or $na "ati"1accin e4$itati+a 4$e )$e!e con"i"tir en $na
in!e%ni,acin !e car9cter econ%ico
La e<ec$cin !e a Sentencia e"t9 a car/o !e Co%it0 !e Mini"tro"

Proce!i%iento Act$ai,a!o&
Con a Nece"i!a! !e a!a)tar e )roce!i%iento a contro e"ta'eci!o en e Con+enio !e Ro%a )or e
a$%ento !e nJ%ero !e %ie%'ro" a Con"e<o !e E$ro)a; "e cre e Protocoo NN 11; 4$e "$"tit$7e
a a Co%i"in 7 a Tri'$na !e Derec#o" H$%ano" )or $n n$e+o Tri'$na Per%anente
E"te T. e"t9 inte/ra!o )or $n nJ%ero i/$a a !e o" E. P. !e Con+enio; )o"een %an!ato )or "ei"
aCo" 7 )$e!en "er reeecto" 7 )o"ee co%)etencia )ara conocer !e%an!a" intere"tatae";
in!i+i!$ae" 7 o)inione" con"$ti+a".
Para re"o+er c$e"tione" 4$e e "on )antea!a" e T. "e reJne en "aa" !e "iete J$ece" ca!a $na
C$an!o a c$e"tin 1$ere )antea!a )or $n in!i+i!$o; /r$)o !e )artic$are" $ or/ani,acin no
/$'erna%enta; ante" !e 4$e e T. "e reJna en Saa" a c$e"tin "er9 "o%eti!a a $n Co%it0 !e tre"
J$ece"; 4$iene" )o!r9n )or +oto $n9ni%e 7 !e %anara !e1initi+a; !ecarar a ina!%i"i'ii!a! !e a
%i"%a "i 1$ere %ani1ie"ta.
C$an!o a c$e"tin "e ra!ica ante a Saa re")ecti+a; a %i"%a "e )ron$nciar9 en 1or%a "e)ara!a
"o're a c$e"tin !e 1on!o 7 "o're a a!%i"i'ii!a!; con re")ecto a e"te Jti%o e )ron$ncia%iento
)o!r9 e1ect$ar"e en c$a4$ier eta)a !e )roce"o
En o 4$e #ace a a c$e"tin !e 1on!o; $na +e, !ecara!a a!%i"i'e a c$e"tin; )roce!er9 a reai,ar
$n eAa%en contra!ictorio con a inter+encin !e o" re)re"entante" !e a" P.. E T. "e )on!r9 a
!i")o"icin !e a" )arte" )ara o/rar $n arre/o a%i"to"o 'a"a!o en e re")eto a o" !erec#o"
#$%ano"; "i "e e/a a $na "o$cin "e )roce!e a !ictar Re"o$cin con $na 're+e eA)o"icin !e o"
#ec#o" 7 a "o$cin a!o)ta!a.
En ca"o contrario a Saa !ecarar9 a eAi"tencia !e $na +ioacin a a C. o a "$" Protocoo"
I "e !ictar9 Sentencia con e 1in !e re)arar a" con"ec$encia" !e a %i"%a. C$an!o o con"i!ere
)roce!ente )o!r9 !i")oner $na "ati"1accin )ec$niaria.-
Tran"c$rri!o e )a,o !e tre" %e"e" !e"!e e !icta!o !e a "entencia c$a4$ier P. )o!r9 "oicitar a
re%i"in !e a c$e"tin a a ?ran Saa -inte/ra!a )or 15 J$ece" !e T.. a 4$e "e )ron$nciar9 !e
%anera !e1initi+a. Ante" !e )ron$ncia%iento "e con1or%a $n coe/io !e 6 J$ece" 4$e +an a tener a
"$ car/o !eter%inar "i eAi"te $na c$e"tin /ra+e !e inter)retacin o a)icacin !e Con+enio o "$"
Protocoo" o "i eAi"te $na c$e"tin /ra+e !e car9cter /enera 4$e <$"ti1i4$e a re+i"in !e a"$nto.
Si e Coe/io entien!e 4$e eAi"te $na c$e"tin /ra+e )a"a a c$e"tin a a ?ran Saa 7 ea
Re"$e+e.-
P#C/O D! &#$ JO&! D! CO&/# +IC# ( 10*
C$an!o en 1:8G o" E. !e continente A%ericano "e reJnen en Bo/ot9 -Coo%'ia. crean
La Or/ani,acin !e E"ta!o" A%ericano"; conoci!a )or "$ "i/a co%o a OEA. E"ta Carta
con1ecciona!a )ara o" E. A%ericano" )re+0 $na e"tr$ct$ra Or/9nica 7 1$nciona. Entre o" r/ano"
4$e "e e"ta'ecen "e enc$entra a Co%i"in Intera%ericana !e Derec#o" H$%ano". E art(c$o 11*
!e Trata!o Ori/ina 4$e con a re1or%a !e Protocoo !e Mana/$a !e aCo 1::3 en +i/or !e"!e
1::5 "e tran"1or%a en e art(c$o 1LE !e a OEA; )re+0 4$e #a'r9 $na Co%i"in Intera%ericana !e
Derec#o" H$%ano" 4$e ten!r9; co%o 1$ncin )ri%or!ia; a !e )ro%o+er a o'"er+ancia 7 a
!e1en"a !e o" !erec#o" #$%ano". Para eo re,a e art(c$o $na CONVENCIPN Intera%ericana
"o're Derec#o" H$%ano" !eter%inar9 "$ e"tr$ct$ra; co%)etencia 7 )roce!i%iento !e !ic#a
Co%i"in.
E"te %an!ato e"ta'eci!o en a Carta "e %ateriai,a en e aCo 1:E: c$an!o en San Jo"0 !e Co"ta
Rica "e "anciona a Con+encin A%ericana !e Derec#o" H$%ano" conoci!a co%o e Pacto !e San
Jo"0 !e Co"ta Rica; en +i/or !e"!e 1:5G; N$e"tro Pa(" "e incor)ora en e aCo 1:G8 )or e7 *3L68.
To!o o reati+o a o" !erec#o" #$%ano" en e continente A%ericano e" co%)etencia !e a C. 7 )ara
eo e Trata!o e"ta'ece Me!io" !e Proteccin 4$e no "on otra co"a 4$e o" r/ano" !e Pacto.
E Pacto "e !i+i!e en !o" )arte"
&
La Parte I
"e re1iere a& Lo" De'ere" !e o" E. 7 Derec#o" Prote/i!o"
La Parte II
"e re1iere a& Lo" Me!io" !e a Proteccin
Parte I& Lo" De'ere" !e o" E"ta!o" 7 Derec#o" Prote/i!o"&
Se e"ta'ece $na en$%eracin !e De'ere" 7 Derec#o" co%o&
1. Derec#o" Ci+ie" 7 Po(tico"
-1E. TeAto Ori/ina. ?arcia ?#irei& =Trata!o" 7 Doc$%ento" Internacionae">. E!icin *LL3. E!itoria Oa+a(a
*. Derec#o" Econ%ico" Sociae" 7 Po(tico"
3. S$")en"in !e ?arant(a"; Inter)retacin 7 A)icacin
8. De'ere" !e a" Per"ona"
Parte II& Me!io" !e Proteccin&
La Co%i"in Intera%ericana !e Derec#o" H$%ano"& E" e r/ano )rinci)a !e a OEA 4$e tiene
co%o 1$ncin )ri%or!ia )ro%o+er e re")eto !e o" !erec#o" #$%ano" 7 "ir+e !e Or/ano
con"$ti+o a a Or/ani,acin -art.1LE !e a OEA.
Tiene "$ "e!e en Da"#in/ton
Co%)o"icin&
E"t9 co%)$e"ta )or "iete M. A t(t$o )er"ona; ee/i!o" )or a A"a%'ea ?enera; !$ran 8 aCo" en
"$" 1$ncione" 7 )$e!en "er reeecto" )or $n )er(o!o i/$a
No )$e!en )artici)ar en a" +otacione" "o're a" c$e"tione" !e a" 4$e "ean Nacionae"
COMPETENCIA&
Po"ee $na !o'e co%)etencia $na; a o'tiene !e o" art(c$o" 81 7 88 !e a C. a otra; !e art(c$o 1:
!e E"tat$to !e a Co%i"in. En +irt$! !e eo )$e!e reci'ir&
1. Reca%o" o 4$e<a" !e )er"ona"; /r$)o" !e )er"ona" o enti!a!e" no /$'erna%entae" e/a%ente
reconoci!a" )or a/Jn E"ta!o Mie%'ro !e a Or/ani,acin -OEA.
*. Den$ncia" !e o" E"ta!o"
Para 4$e $na Peticin "ea a!%iti!a "e re4$iere&
@$e "e #a7an a/ota!o o" Rec$r"o" !e J$ri"!iccin Interna. @$e "ea )re"enta!a Dentro !e o" E
%e"e" a )artir !e 4$e e )re"$nto e"iona!o" #a7a "i!o noti1ica!o !e a !eci"in !e1initi+a.
No )$e!e )eticionar"e ante a Co%i"in; c$an!o a c$e"tin 7a 1$e re"$eta )or otro )roce!i%iento
Internaciona 7 c$an!o eAi"ta iti")en!encia o co"a <$,/a!a
Se eAi/e $na !e'i!a i!enti1icacin !e !en$nciante; )ara eo "e !e'e !eter%inar "$ no%'re; "$
nacionai!a!; )ro1e"in 7 !o%iciio. La )eticin !e'er9 "er "$"cri)ta )or e o o" !en$nciante"; o e
re)re"entante e/a.
EKCEPCIONES
La co%)etencia e" !irecta ante e Or/ano c$an!o&
No eAi"ta en e E.; e De'i!o )roce"o e/a. No "e #a7a )er%iti!o e acce"o a o" rec$r"o" !e
<$ri"!iccin interna. Se #a7a i%)e!i!o !e a/otaro" o #a7a retar!o o !ene/acin !e <$"ticia.-
PROCEDIMIENTO&
A reci'ir $na )eticin La Co%i"in )roce!er9&
Si reconoce a a!%i"i'ii!a! "oicitar9 In1or%e" a ?o'ierno; a c$a corre")on!e La +ioacin.
La in1or%acin !e ?o'. Re")ecti+o !e'e e1ect$ar"e !entro !e $n )a,o ra,ona'e; 1i<a!o
)or e r/ano. Reci'i!o" o" In1or%e" o +enci!o e )a,o "in 4$e "ean reci'i!o" o"
%i"%o". Se +eri1ica "i eAi"ten o "$'"i"ten o" %oti+o". Si no eAi"ten; "e %an!a arc#i+ar
e EA)e!iente. Se )$e!e !ecarar a ina!%i"i'ii!a! !e a )eticin
Si eAi"ten %oti+o"&
a Co%i"in reai,ar9 $n eAa%en !e a"$nto; con conoci%iento !e a" )arte" Po!r9 reai,ar $na
in+e"ti/acin; "i 1$ere nece"ario; 7 "oicitar a o" E"ta!o" to!a" a" 1acii!a!e" 4$e 1$eren
nece"aria" P$e!e re4$erir c$a4$ier in1or%acin 7 reci'ir eA)o"icione" +er'ae" o e"crita"
Pra Conc$"in&
Si "e e/a a $na So$cin A%i"to"a !e a"$nto 'a"a!o en e re")eto a o" Derec#o" Hno".
La Co%i"in re!actar9 $n in1or%e 4$e "er9 re%iti!o a a" )arte" intere"a!a" 7 a Secretario
?enera !e a OEA; )ara "$ )$'icacin con $na 're+e eA)o"icin !e o" #ec#o" 7 a
"o$cin o/ra!a
Si no "e e/a a $na "o$cin&
En e )a,o 4$e 1i<e e E"tat$to; e r/ano re!actar9 $n in1or%e; eA)onien!o o" #ec#o" 7 "$"
conc$"ione"; "i eAi"te !i"i!encia o $na o)inin !i1erente "e inc$7e a in1or%e )or "e)ara!o.
E In1or%e "e tran"%ite a o" E. intere"a!o" 7 no )$e!en )$'icaro -+er in1or%e !e a
Co%i"in e$ro)ea.
Si en e )a,o !e 3 %e"e" a )artir !e a re%i"in no "e arri'a a $na "o$cin o no 1$e
"o%eti!o a a Corte )or e Or/ano o )or $n E. La Co%i"in )or %a7or(a a'"o$ta !e
+oto" !e "$" %ie%'ro" )$e!e e%itir "$ o)inin 7 conc$"ione"
Har9 a" reco%en!acione" )ertinente" e i%)on!r9 %e!i!a" 4$e !e'en "er c$%)i!a" !entro !e $n
)a,o )ara 4$e e E. %o!i1i4$e a "it$acin
Tran"c$rri!o !ic#o )a,o; a Co%i"in !eci!ir9 )or %a7or(a a'"o$ta !e +oto"; "i e E. #a to%a!o o
no %e!i!a" a!ec$a!a" 7 !i")on!r9 a )$'icacin !e in1or%e.-
Si 'ien e" cierto 4$e a" !eci"ione" !e a Co%i"in )o"een e acance !e $na Reco%en!acin ; !e
c$a4$ier %o!o no !e'e "$'e"ti%ar"e e )ro1$n!o acance 4$e e"ta" %e!i!a" tienen "o're a
o)inin )J'ica; co%o ta%'i0n a )re"in )o(tica 4$e e"ta )ro!$ce "o're o" re")ecti+o" ?o'ierno"
con"i!era!o" re")on"a'e" )or +ioacione" a o" !erec#o" #$%ano" 7 4$e o'i/a ca"i con 1rec$encia
a o" E. A re+i"ar "$ accionar en e"ta %ateria.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMPOSICIPN&
Se co%)one !e 5 J$ece"; <$ri"ta" !e a" %9" ata a$tori!a! %ora 7 !e reconoci!a co%)etencia en
%ateria !e !erec#o" #$%ano". No !e'e #a'er !o" J$ece" !e a %i"%a Nacionai!a!. Son
ee/i!o" )or a A"a%'ea ?enera !e a OEA )or %a7or(a a'"o$ta !e +oto". E 4$r$% )ara
a" !ei'eracione" e" !e 6 J$ece"
P$e!en Peticionar ante ea&
1. Soo o" E"ta!o" )arte
*. La Co%i"in

De'en !ecarar a co%)etencia !e r/ano a %o%ento !e o'i/ar"e )or a Con+encin
Co%)etencia&
Tiene co%)etencia )ara conocer c$a4$ier ca"o reati+o a a inter)retacin 7 a)icacin !e a"
!i")o"icione" !e a Con+encin 4$e e "ea "o%eti!o
Proce!i%iento&
C$an!o a Corte !eci!a 4$e #$'o +ioacin !e $n !erec#o o i'erta! )rote/i!o" !i")on!r9 4$e "e
/arantice a e"iona!o e /oce !e "$ !erec#o o i'erta! conc$ca!o"; !i")on!r9 4$e "e re)aren
o" !aCo" oca"iona!o" con e )a/o !e $na <$"ta in!e%ni,acin
Po!r9 act$ar a "oicit$! !e a Co%i"in "i a c$e"tin "e enc$entra !entro !e a co%)etencia !e
a4$ea.
La Corte "o%eter9 a con"i!eracin !e a A"a%'ea en ca!a )er(o!o Or!inario !e "e"ione" $n
in1or%e "o're "$ a'or !e aCo anterior
Sentencia&
E 2ao !e a Corte "er9 %oti+a!o; "i eAi"te !i"i!encia ;c$a4$iera !e o" J$ece" tiene !erec#o a 4$e
"e incor)ore !ic#a !i"i!encia
E 1ao "er9 !e1initi+o e ina)ea'e. Lo" E"ta!o" )arte" "e co%)ro%eten a c$%)ir a !eci"in
La in!e%ni,acin co%)en"atoria "e )$e!e e<ec$tar en e Pa(" re")ecti+o )or e )roce!i%iento
interno !e E"ta!o
E 1ao "er9 noti1ica!o a a" )arte" 7 a o" E!o" )arte".
?arant(a" J$!iciae"&
1. La Corte en 'a"e a o" )rece!ente" !e a Con+encin E$ro)ea 7 a a Sentencia !e 1::5 en e
Ca"o& ?enie Laca7o& -15.
Con"i!era 4$e e conce)to !e )a,o ra,ona'e no e" !e "encia !e1inicin
Utii,a o" ar/$%ento" !e a Sentencia !e a C. E$ro)ea en o" ca"o" = MOTTA- VERNILLO I
UNIQN ALIMENTARIA SANDERS S.A.-1G.
Para !eter%inar e Pa,o Ra,ona'e "e !e'en tener en c$enta Tre" Ee%ento"&
1. La Co%)e<i!a! !e Ca"o
*. La Acti+i!a! Proce"a !e intere"a!o
3. La Con!$cta !e a" A$tori!a!e" J$!iciae"
En conc$"in& La C. E$ro)ea con"i!era 4$e "e !e'e ac$!ir a =An9i"i" ?o'a !e Proce!i%iento>
Carta #rabe de Derechos Humanos. (11*
La carta Ara'e !e Derec#o" H$%ano"; 1$e a!o)ta!a )or a i/a !e o" E. Ara'e"; e 18 !e
Se)tie%'re !e 1::8;en +i/or a )artir !e aCo 1::5
Con"ta !e $n Pre9%'$o 7 "e enc$entra !i+i!i!a en c$atro )arte"
Se )$e!e re"atar !e"!e e Pre9%'$o c$a e" a i!io"incra"ia !e e"o" )$e'o"& = Da!o a creencia
!e a Nacin Ara'e en a !i/ni!a! #$%ana !e"!e 4$e Dio" a #onr #acien!o !e %$n!o Ara'e a
c$na !e a" rei/ione" 7 e $/ar !e naci%iento !e a" ci+ii,acione" 4$e con1ir%aron "$ !erec#o a
$na +i!a !e !i/ni!a! 'a"a!a en a i'erta!; a <$"ticia 7 a )a,>-*L.
-15. La a)icacin !e o" trata!o" "o're !erec#o" #$%ano" )or o" tri'$nae" ocae"& S$"ana Aa'ne"e& =E )a,o
ra,ona'e en o" )roce"o" interno" a a $, !e o" r/ano" internacionae"> .Pa/.*8:. E!icin 1::5.E!itoria Centro !e
E"t$!io" Le/ae" 7 "ociae"
-1G. S$"ana A'ane"e& o'.cit
-1:. H$%an Ri/#t" aR <o$rna. Vo 1G NN 1-8. Ara' C#arter on H$%an Ri/#t". Pa/ 161 a163. E!icin 1::5. Carta !e
!erec#o" #$%ano" !e a Li/a Ara'e. TeAto en in/e". Tra!$ci!o )or a a$tora !e tra'a<o
-*L. o' cit. TeAto en In/e" tra!$ci!o )or a a$tora !e Tra'a<o
=Sien!o or/$o"o" !e o" +aore" 7 !e o" )rinci)io" #$%anitario" 4$e e"ta'eci 1ir%e%ente en e
c$r"o !e a #i"toria 7 4$e !e"e%)eCaron $n ro i%)ortante en a !i"e%inacin !e o" Centro" !e
a)ren!er entre e E"te 7 e Oe"te; !e ta %o!o 4$e con"tit$7eron $n )$nto 1oca Internaciona )ara
o" '$"ca!ore" !e conoci%iento; c$t$ra 7 "a'i!$r(a.>
=Con"ciente" !e #ec#o !e 4$e e %$n!o Ara'e entero #a tra'a<a!o "ie%)re <$nto )ara )re"er+ar "$
1e; cre7en!o en "$ $ni!a!; $c#an!o )ara )rote/er "$ i'erta!; !e1en!ien!o o" !erec#o" !e a"
nacione" a a a$to!eter%inacin 7 "a+a/$ar!an!o "$" rec$r"o"; cre7en!o en a re/a !e a e7 7 4$e
e !i"1r$te !e ca!a in!i+i!$o !e a i'erta!; !e a <$"ticia 7 !e a i/$a!a! !e o)ort$ni!a!e" e" e
criterio )or e c$a o" %0rito" !e c$a4$ier "ocie!a! "on %e!i!o">

=Rec#a,an!o e raci"%o 7 e "ioni"%o; 4$e con"tit$7en $na +ioacin !e !erec#o" #$%ano" 7
)antean $na a%ena,a a a Pa, !e M$n!o>
E"to" "on a/$no" !e o" )$nto" 4$e "e e"ta'ecen en e )re9%'$o 7 4$e con"tit$7en "in !$!a" e
)en"a%iento !e $na c$t$ra !i"tinta a a n$e"tra 7 4$e <$nto a otra" inte/ran e %$n!o act$a.
La Pri%era 7 Se/$n!a Parte& E"t9 re1eri!a a o" !erec#o" #$%ano" reconoci!o" en e Trata!o 7 a
Tercera 7 C$arta )arte e"ta'ece a E"tr$ct$ra Or/9nica 7 1$nciona )ara re"o+er en %ateria !e
!erec#o" #$%ano"&
Parte I&
Art(c$o 1 a.& =To!o" o" )$e'o" tienen e !erec#o a a a$to!eter%inacin 7 a contro !e "$"
ri4$e,a" 7 rec$r"o" nat$rae" 7; )or con"i/$iente" e !e !eter%inar i're%ente a 1or%a !e "$
e"tr$ct$ra )o(tica 7 !e )er"e/$ir i're%ente "$ !e"arroo econ%ico; "ocia 7 c$t$ra>
Art(c$o 1 '. & = E raci"%o; e "ioni"%o; a oc$)acin 7 a !o%inacin eAtran<era )antean e
!e"a1(o a a !i/ni!a! #$%ana 7 con"tit$7en $n o'"t9c$o 1$n!a%enta a a reai,acin !e o"
!erec#o" 1$n!a%entae" !e o" )$e'o". Ha7 $na nece"i!a! !e con!enar 7 e"1or,ar"e )ara ei%inar
!ic#a" )r9ctica">

Parte II&

Se %encionan en o" )ri%ero" art(c$o" 4$e = no "e a!%itir9 re"triccin a/$na o !ero/acin !e
c$a4$iera !e o" !erec#o" #$%ano" 1$n!a%entae" reconoci!o" o 4$e eAi"ten en e trata!o con e
)reteAto !e 4$e a act$a Carta no reconoce tae" !erec#o" o 4$e o" reconoce en $n /ra!o in1erior>
Se )re+0 a Irretroacti+i!a! !e a )re"ente Con+encin
La re/a !e in!$'io )ro reo
La i/$a!a! ante a e7
Se e"ta'ece a )ena !e %$erte )ara cr(%ene" %9" "erio" re,a "$ teAto en e art(c$o 1L.
c$a4$ier )er"ona con!ena!a a a %$erte tiene !erec#o a '$"car )er!n o a con%$tacin !e a
Sentencia
Se e"ta'ece 4$e na!ie )$e!e "er con!enan!o )or !e$!a"; 7 ta%'i0n 4$e na!ie )$e!e "er <$,/a!o
!o" +ece" )or $n %i"%o #ec#o
Se e"ta'ece ta%'i0n 4$e to!a )er"ona tiene !erec#o a $n Proce"o <$"to en $n )a,o ra,ona'e o a
eAi/ir "$ i'erta!
E trata!o Ori/ina "e enc$entra en I!io%a In/e"; )$!o "er incor)ora!o $e/o !e $na ar!$a
tra!$ccin )or a a$tora )ara o c$a 1$e nece"ario a!a)tar e teAto !e a Li/a Ara'e a a
ter%inoo/(a <$r(!ica !e o" trata!o" Internacionae"
Parte III 7 IV&
Co%)o"icin&
EAi"te $n Co%it0 !e EA)erto". E"t9 inte/ra!o )or 5 %ie%'ro" !e a Li/a Ara'e ee/i!o"
)or o" E. M. 7 e Secretario ?enera !e a Li/a Ara'e. D$ran 3 aCo" en "$" car/o" 7
"e ren$e+an )or terna" ca!a tre" aCo". No )$e!e #a'er %9" !e !o" Nacionae" !e $n
%i"%o E"ta!o .C$entan con $n Pre"i!ente 4$ien !eter%ina a" re/a" !e )roce!i%iento.
Se"ionan )or %e!io !e re$nione" )eri!ica" con+oca!a" )or e Secretario ?enera en a Se!e !e a
Li/a Ara'e; o e Pa(" 4$e e Co%it0 !eter%ina "e/Jn a" eAi/encia" 4$e "e re4$ieran en ca!a ca"o.
Re4$i"ito" )ara "er can!i!ato"&
De'en "er )er"ona" ata%ente eA)eri%enta!a" 7 co%)etente" en e 9%'ito !e Co%it0.
De"e%)eCan "$" 1$ncione" con i%)arciai!a! e inte/ri!a! co%)eta". No re)re"entan a
E"ta!o !e c$a "on nacionae".-
Proce!i%iento
Lo" E"ta!o" %ie%'ro" )$e!en )re"entar in1or%e" a Co%it0 !e EA)erto" "o're te%a" !e
Derec#o" H$%ano". P$e!en )re"entar in1or%e" )eri!ico" ca!a 3 aCo". E Co%it0
)$e!e 1or%$ar )re/$nta" a o" E"ta!o" Parte"; a" 4$e !e'en "er conte"ta!a". E
Co%it0 con"i!erar9 o" in1or%e" 4$e e "on "o%eti!o". Pre"enta $n In1or%e con a" +i"ta" 7
a" re")$e"ta" !e o" E. M. a a Co%i"in !e Derec#o" H$%ano" !e a Li/a Ara'e
E"ta!o" Mie%'ro"&
JORDANIA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
BARHEIN
TSNEO
AR?ELIA
DJIBOUTI
COMORO
TUDAIT
LIBANO
IAMAHIRIIA ARABE LIBIO -Li'ia.
E?IPTO
MARRUECOS
MAURITANIA
IEMEN
Carta #2ricana de los Derechos Humanos ' de los Pueblos ( 3 *
La Carta A1ricana !e o" Derec#o" H$%ano" 7 !e o" P$e'o" 1$e a!o)ta!a e *5 !e J$nio !e
1:G1;en +i/or a )artir !e aCo 1:GE
Con"ta !e $n Pre9%'$o 7 "e enc$entra !i+i!i!a en !o" )arte" con +ario" ca)(t$o"
En $no" !e "$" )$nto" = Se rea1ir%a e co%)ro%i"o a"$%i!o "oe%ne%ente )ara "$)ri%ir to!a"
a" 1or%a" !e cooniai"%o !e A1rica; coor!inar 7 inten"i1icar "$ coo)eracin 7 e"1$er,o" )ara
acan,ar $na +i!a %e<or )ara o" )$e'o" !e A1rica 7 )ro%o+er a coo)eracin internaciona con e
re")eto !e'i!o a a Carta !e a" Nacione" Uni!a" 7 a a Decaracin Uni+er"a !e o" Derec#o"
H$%ano">.
= Con"iente" !e "$ !e'er !e acan,ar a i'eracin tota !e A1rica; o" )$e'o" 4$e to!a+(a e"t9n
$c#an!o )or "$ !i/ni!a! e in!e)en!encia /en$ina; 7 #a'ien!o a"$%i!o a e%)re"a !e ei%inar e
cooniai"%o; neocooniai"%o; a)art#ei!; "ioni"%o 7 !e !e%o"trar 4$e a" 'a"e" %iitare"
eAtran<era" "on a/re"i+a" ; co%o to!a" a" 1or%a" !e !i"cri%inacin )artic$ar%ente 'a"a!a" en a
ra,a ;a rei/in; e /r$)o 0tnico; e coor; a en/$a ; e "eAo 7 a" o)inione" )o(tica">
=Con+enci!o" 1ir%e%ente !e "$ !e'er )ara )ro%o+er 7 )ara )rote/er a "er #$%ano en "$"
!erec#o" 7 i'erta!e" 4$e con"i!eran 1$n!a%entae" )ara o" )$e'o" !e 91rica>
E"to" "on )$nto" eAtra(!o" !e Pre9%'$o 4$e !e%$e"tran cara%ente a i!io"incra"ia !e o"
P$e'o" A1ricano"
-*L. #tt)&&UU RRR1.$nn.e!$U#$%anrt"UintreeUra,t1a1rc#r.#t%. Carta A1ricana !e !erec#o" #$%ano" 7 !e o" )$e'o". TeAto
Ori/ina en In/e"& Tra!$ci!o )or a a$tora !e tra'a<o
La Parte I&
Se re1iere a o" !e'ere" 7 !erec#o" !e o" )$e'o". Se e"ta'ece $na en$%eracin !e o" %i"%o"&
Co%o e reconoci%iento !e a i/$a!a! ante a e7
Lo" !erec#o" #$%ano" "on in+ioa'e"
Ca!a in!i+i!$o ten!r9 e !erec#o a re")eto !e "$ !i/ni!a! 7 a reconoci%iento !e "$ )er"onai!a!
<$r(!ica. To!a" a" 1or%a" !e eA)otacin 7 !e !e/ra!acin !e a e"ca+it$! !e #o%'re; !e
co%ercio !e e"ca+o"; !e ca"ti/o )or %e!io !e tort$ra" cr$ee" in#$%ana" o e !e !e/ra!ar; 4$e!an
)ro#i'i!a"
E !erec#o 4$e ca!a in!i+i!$o tiene !e "er o(!o
E !erec#o a 4$e "e )re"$%a "$ inocencia #a"ta 4$e "ea )ro'a!a "$ c$)a'ii!a! )or $n Tri'$na
co%)etente
E !erec#o a !e1en!er"e 7 a "er !e1en!i!o; e !erec#o !e "er <$,/a!o !entro !e $n )a,o ra,ona'e
)or $na Corte o Tri'$na i%)arcia; entre otro"
Parte II&
E art(c$o 3L )re+0& =Una Co%i"in A1ricana !e Derec#o" H$%ano" 7 !e o" P$e'o"; a%a!a en
a!eante La Co%i"in; "er9 e"ta'eci!a !entro !e a Or/ani,acin !e Uni!a! A1ricana )ara
)ro%o+er o" !erec#o" #$%ano" 7 !e o" )$e'o" 7 !e a"e/$rar "$ )roteccin en A1rica>
E art(c$o 31.1. )re+0& = La Co%i"in "e co%)on!r9 !e 11 %ie%'ro"; ee/i!o" !e entre a"
)er"onai!a!e" a1ricana" !e ata re)$tacin; conoci!o" )or "$ %orai!a! e inte/ri!a!; i%)arciai!a!
7 co%)etencia en %ateria !e !erec#o" #$%ano" 7 !e o" )$e'o"; con )artic$ar con"i!eracin en
%ateria <$r(!ica>
Artic$o 31. *. = Lo" %ie%'ro" !e a Co%i"in "er+ir9n !e ac$er!o a "$ ca)aci!a! )er"ona>
E art(c$o 81 e"ta'ece& = E Secretario ?enera !e a Or/ani,acin !e Uni!a! A1ricana !e"i/nar9
a Secretario !e a Co%i"in 7 a )er"ona nece"ario )ara e e1ecti+o c$%)i%iento !e "$" !e'ere"
en a Co%i"in>
La Or/ani,acin "o)ortar9 o" co"to" !e )er"ona 7 o" "er+icio"
E art(c$o 86 e"ta'ece a" 1$ncione" !e a Co%i"in entre otra" =)ro%ocin !e o" !erec#o"
#$%ano" 7 !e o" )$e'o"> 7 en )artic$ar&
Reco)iar !oc$%ento". To%ar a "$ car/o e"t$!io" "o're )ro'e%a" a1ricano" en e ca%)o !e o"
!erec#o" #$%ano"
Or/ani,ar "e%inario"; 1o%entar in"tit$cione" ocae" 7 nacionae" concerniente" a o" !erec#o"
#$%ano"
2or%$ar 7 e"ta'ecer Princi)io" 7 Re/a" 4$e a)$nten a re"o+er )ro'e%a" e/ae" reaciona!o" a
!erec#o" #$%ano" 7 !e o" )$e'o" 7 i'erta!e" 1$n!a%entae" "o're o" c$ae" o" ?o'ierno"
)o!r9n 'a"ar "$" e/i"acione"
Coo)erar con otra" In"tit$cione" a1ricana" e Internacionae" en o concerniente a a )roteccin !e
o" !erec#o" #$%ano" 7 !e o" )$e'o"
E art(c$o 8Ee"ta'ece e Proce!i%iento& P$e!en )eticionar ante a Co%i"in o" E. )or +ioacin
!e otro E. a a Carta A1ricana
La Co%i"in e" co%)etente "oa%ente c$an!o $na c$e"tin "o%eti!a a ea #a a/ota!o a"
In"tancia" !e J$ri"!iccin oca
La Co%i"in )$e!e rec$rrir a c$a4$ier %0to!o a)ro)ia!o !e In+e"ti/acin 7 )$e!e o(r a
Secretario !e a Or/ani,acin !e Uni!a! A1ricana o a c$a4$ier )er"ona ca)a, !e acarar a
c$e"tin )antea!a
E art(c$o 85 e"ta'ece& =Si $n E. P. !e a act$a Carta tiene '$ena" ra,one" !e creer 4$e otro E.
P. !e e"ta Carta #a +ioa!o "$" )re+i"ione" )$e!e )eticionar en 1or%a e"crita. E"ta )eticin "er9
)re"enta!a A Secretario ?enera De a Uni!a! A1ricana 7 a Pre"i!ente !e a Co%i"in. En e
Pa,o !e tre" %e"e" !e reci'i!a a co%$nicacin reai,ar9 $na In+e"ti/acin; 7 )o!r9 reci'ir !e E.
eA)icacin o acaracin "o're a )eticin )antea!a. Venci!o !ic#o )a,o "e ea'ora $n in1or%e
4$e contiene $na 're+e eA)o"icin !e o" #ec#o" 7 a "o$cin a!o)ta!a e"ta'eci0n!o"e $na
co%)en"acin o a con!$cta 4$e !e'e c$%)ir e E. en ca"o !e co%)ro'ar"e a +ioacin.
E art(c$o 8G )re+0& ="i en e )a,o !e tre" %e"e" !e reci'i!a a co%$nicacin ori/ina o" E. no
arri'an a $na "o$cin a%i"to"a o no e" "o%eti!o e ca"o a $n arre/o )ac(1ico; c$a4$ier E. ten!r9
!erec#o a "o%eter a c$e"tin a a Co%i"in 7 e"ta noti1icar9 a o" E. intere"a!o"
E art(c$o 6* )re+0& =En ca"o !e "er ace)ta!a a )ro)$e"ta" 7 !e")$0" !e a%ar a o" intere"a!o" a
$n arre/o a%i"to"o 'a"a!o en e re")eto a o" !erec#o" #$%ano" La Co%i"in ea'orar9 $n
in1or%e !entro !e $n )a,o ra,ona'e 4$e conten/a $na 're+e eA)o"icin !e o" #ec#o" 7 !e a
"o$cin a!o)ta!a. E"te in1or%e "er9 en+ia!o a o" E. intere"a!o" 7 co%$nica!o a a A"a%'ea !e
Je1e" !e E. 7 ?o'ierno.
Por e Art(c$o 68 "e !eter%ina 4$e a Co%i"in "o%eter9 en ca!a Se"in Or!inaria !e a A"a%'ea
!e Je1e" !e E. 7 ?o'ierno $n in1or%e "o're "$" acti+i!a!e"
E" i%)ortante acarar 4$e tanto a Con+encin A%ericana "o're !erec#o" H$%ano"; a i/$a 4$e a
Con+encin E$ro)ea "o're Derec#o" H$%ano"; co%o a Carta !e a Li/a Ara'e 7 a Carta A1ricana
!e Derec#o" H$%ano" 7 !e o" P$e'o"; e"ta'ecen en 1or%a $n(+oca e Princi)io ?enera !e a"
?arant(a" J$!iciae"& =To!a )er"ona tiene !erec#o a "er o(!a> 7 4$e co%)ren!e&
1. E !erec#o a rec$rrir ante o" r/ano" Nacionae" co%)etente"
*. E !erec#o a 4$e "e )re"$%a "$ Inocencia
3. E !erec#o a !e1en!er"e 7 "er !e1en!i!o )or A'o/a!o !e "$ eeccin
8. E !erec#o a "er <$,/a!o !entro !e $n )a,o ra,ona'e )or $na Corte o Tri'$na i%)arcia
Carta de los Derechos 4undamentales de la Unin !uropea (1*
E" i%)ortante #acer %encin 4$e en e 9%'ito !e Derec#o !e a Inte/racin La Unin E$ro)ea
#a "anciona!o a Carta !e o" Derec#o" 2$n!a%entae" !e a Unin E$ro)ea; e 5 !e Dicie%'re !e
*LLL; en Ni,a
E"ta Carta con"ta !e $n )re9%'$o 7 !e "iete ca)(t$o"
E ca)(t$o 1 "e re1iere a&
La Di/ni!a!&
1. Di/ni!a! #$%ana
*. Derec#o a a +i!a
3. Derec#o a a inte/ri!a! !e a )er"ona
8. Pro#i'icin !e a tort$ra 7 !e a" )ena" o trato" in#$%ano" o !e/ra!ante"
6. Pro#i'icin !e a e"ca+it$! 7 !e trato 1or,a!o
E ca)(t$o * "e re1iere a&
La" Li'erta!e"&
1. !erec#o a a i'erta! 7 a a "e/$ri!a!
*. Re")eto !e a +i!a )ri+a!a 7 1a%iiar
3. Proteccin !e !ato" !e car9cter )er"ona
8. Derec#o a contraer %atri%onio 7 !erec#o a 1$n!ar $na 1a%iia
6. Li'erta! !e )en"a%iento; !e conciencia 7 !e rei/in
E. Li'erta! !e eA)re"in 7 !e in1or%acin
5. Li'erta! !e re$nin 7 !e a"ociacin
G. Li'erta! !e a" arte" 7 !e a" ciencia"
:. Derec#o a a e!$cacin
1L. Li'erta! )ro1e"iona 7 !erec#o a tra'a<ar
11. Li'erta! !e e%)re"a
1*. Derec#o a a )ro)ie!a!
13. Derec#o !e a"io
18. Proteccin en ca"o !e !e+o$cin; eA)$"in 7 eAtra!icin
E ca)it$o 3 "e re1iere a&
La I/$a!a!&
1. I/$a!a! ante a e7
*. Di+er"i!a! c$t$ra; rei/io"a 7 in/V("tica
3. I/$a!a! entre #o%'re 7 %$<ere"
8. !erec#o" !e %enor
6. !erec#o !e a" )er"ona" %a7ore"
E. inte/racin !e a" )er"ona" !i"ca)acita!a"
-*1. TeAto ori/ina& =Carta !e o" Derec#o" 2$n!a%entae" !e a Unin E$ro)ea>. Para%ento E$ro)eo&
=#tt)&UURRR.e$ro)ar.e$.intUc#arter .E!icin *LLL
E ca)(t$o 8 "e re1iere a&
Soi!ari!a!&
1. Derec#o a a in1or%acin 7 con"$ta !e o" tra'a<a!ore" en a e%)re"a
*. Derec#o !e ne/ociacin 7 !e accin coecti+a
3. !erec#o !e acce"o a o" "er+icio" !e coocacin
8. )roteccin en ca"o !e !e")i!o in<$"ti1ica!o
6. con!icione" !e tra'a<o <$"ta" 7 e4$itati+a"
E. Pro#i'icin !e tra'a<o in1anti 7 )roteccin !e o" <+ene" en e tra'a<o
5. Vi!a 1a%iiar 7 +i!a )ro1e"iona
G. Se/$ri!a! "ocia 7 a7$!a "ocia
:. Proteccin !e a "a$!
1L. Acce"o a o" "er+icio" !e inter0" econ%ico /enera
11. Proteccin !e %e!io a%'iente
1*. Proteccin !e o" con"$%i!ore"
E ca)(t$o 6 "e re1iere a&
Ci$!a!an(a&
1. Derec#o a "er eector 7 ee/i'e en a" eeccione" a )ara%ento e$ro)eo
*. Derec#o a "er eector 7 ee/i'e en a" eeccione" %$nici)ae"
3. Derec#o a a B$ena a!%ini"tracin
8. Derec#o !e acce"o a o" !oc$%ento"
6. E !e1en"or !e P$e'o
E. Derec#o !e )eticin
5. i'erta! !e circ$acin 7 !e re"i!encia
G. )roteccin !i)o%9tica 7 con"$ar
E ca)it$o E "e re1iere a&
J$"ticia&
1. Derec#o a a t$tea <$!icia e1ecti+a 7 a $n <$e, i%)arcia
*. Pre"$ncin !e inocencia 7 !erec#o" !e a !e1en"a
3. Princi)io" !e e/ai!a! 7 !e )ro)orcionai!a! !e o" !eito" 7 a" )ena"
8. Derec#o a no "er ac$"a!o o con!ena!o )ena%ente !o" +ece" )or e %i"%o !eito
I e ca)it$o 5 "e re1iere a &
La" !i")o"icione" /enerae"&
1. A%'ito !e a)icacin
*. Acance !e o" !erec#o" /aranti,a!o"
3. Ni+e !e )roteccin
8. Pro#i'icin !e a'$"o !e !erec#o

E"ta Carta inte/ra o" trata!o" !e a Unin E$ro)ea; 7 "e enc$entra )re+i"to 4$e )ara e
tran"c$r"o !e )re"ente aCo "e "ancione $na Con"tit$cin )ara o" E"ta!o" !e a Unin
E$ro)ea.-
.).- Jurisdiccin &upraestatal:
Se entien!e )or <$ri"!iccin "$)rae"tata& =Lo" "i"te%a" 4$e; )or "o're o" e"ta!o"; eri/en $na
in"tancia en a 4$e $no a %9" or/ani"%o" tienen co%)etencia en c$e"tione" !e )ro%ocin 7 t$tea
!e o" !erec#o" #$%ano" en a <$ri"!iccin interna !e o" e"ta!o" 4$e e"t9n "o%eti!o" a a
corre")on!iente <$ri"!iccin S$)rae"tata> - 9%'ito inter/$'erna%enta. -**.
Se entien!e )or Derec#o Co%$nitario& = E con<$nto !e nor%a" e%ena!a" !e o" trata!o" )or o"
c$ae" o" E"ta!o" con"tit$7en Or/ani"%o" !e Inte/racin S$)ranacionae" -Trata!o co%o 1r$to o
!erec#o ori/inario.. A"( co%o e con<$nto !e nor%a" !icta!a" )or o" r/ano" "$)rae"tatae" en e
%arco !e a" atri'$cione" conce!i!a" en o" trata!o" 1$n!acionae" -T. co%o 1$ente o !erec#o
!eri+a!o. -*3.
E" i%)ortante e"ta'ecer a !i1erencia 4$e eAi"te entre a%'a" !e1inicione" 7a 4$e no" +an a )er%itir
e"ta'ecer a $'icacin !e o" trata!o" "o're !erec#o" #$%ano" en e or!ena%iento <$r(!ico. E"to
"i/ni1ica !eter%inar a )ertenencia !e eo" a 9%'ito Internaciona o Co%$nitario

C$an!o "e #ace re1erencia a a J$ri"!iccin S$)rae"tata ?er%an Bi!art Ca%)o" -*8.
EA)re"a 4$e = co'ra reie+e !e ata +aio"i!a! to!o "i"te%a 4$e #a'iita e acce"o a $na <$ri"!iccin
"$)rae"tata a 1a+or !e )er"ona" o /r$)o" !e )artic$are" 7 no "oo a E.>

Bi!art Ca%)o" !ice 4$e =%ientra" a Corte Internaciona !e J$"ticia; 4$e inte/ra a e"tr$ct$ra !e a"
Nacione" Uni!a"; inter+iene en c$e"tione" re1erente" a E.; encontra%o" en A%0rica a Co%i"in
Intera%ericana !e Derec#o" H$%ano" 7 a Corte Intera%ericana !e Derec#o" H$%ano"; co%o en
E$ro)a a Con+encin E$ro)ea )ara a Proteccin !e o" Derec#o" H$%ano"; con $na Co%i"in 7
$na Corte; ante a Co%i"in en a" !o" Con+encione" tienen acce"o !e%an!a" in!i+i!$ae"; !e
/r$)o" )artic$are" 7 !e enti!a!e" no /$'erna%entae"; reconocien!o"e0 a e/iti%acin )ara
)eticionar a o" )artic$are">-*6.. Ta%'i0n 1$nciona !ice e a$tor Una Co%i"in Re/iona
Per%anente Wra'e )ara o" Derec#o" !e o" Ho%'re".
=E"te 're+("i%o )anora%a eA#i'e e "e"/o !e a intercacionai,acin !e o" !erec#o" con $n
)ro)"ito !e e1icacia& aCa!ir a a" nor%a" internacionae" 4$e +inc$an contract$a%ente; a/$na
<$ri"!iccin "$)rae"tata 4$e; con %$ti)ici!a! !e acance" 7 +ariante"; )$e!a inter+enir
acti+a%ente )ara +i/iar; !e1en!er; 7 re"ta$rar o" !erec#o" con"a/ra!o" en o" trata!o" o )acto" en
4$e "on )arte" o" E.> -*E.
-**. ?er%an Bi!art Ca%)o"& =Teor(a ?enera !e o" Derec#o" H$%ano">. E!icin 1::5 e!itoria A"trea .Pa/ 8*E
-*3 De1inicin !e a C9te!ra =B> !e Derec#o Internaciona PJ'ico. UNNE. A$tor; Dr. Jo"0 Erne"to MeiAner
-*8. ?er%an. Bi!art Ca%)o"&o'. cit
-*6. ?er%an Bi!art Ca%)o"& o'. Cit
-*E. ?er%an Bi!art Ca%)o"& o'. cit
En !e1initi+a 7 co%o "$r/e !e a" con"i!eracione" !e a$tor; #a'ar !e "$)rae"tatai!a! en %ateria
!e Derec#o" H$%ano" i%)orta circ$n"cri'ir a cierto" Trata!o" !e Derec#o" H$%ano"; co%o a
Con+encin A%ericana !e Derec#o" H$%ano"; a Con+encin E$ro)ea )ara a Proteccin !e o"
Derec#o" H$%ano"; a Carta !e a Li/a Wra'e; a Carta A1ricana !e Derec#o" H$%ano" 7 !e o"
P$e'o"; 4$e crean Or/ano" con co%)etencia Internaciona )ara re"o+er !e%an!a" )or +ioacione"
!e Derec#o" H$%ano" 7 4$e a" %i"%a" )$e!en "er )antea!a" )or )artic$are"
E"ta no e" $na re/a )ro)ia !e Derec#o Internaciona 4$e "oo re/$a a E.; )ero no e" %eno" cierto
4$e; a co%)etencia 4$e )o"een e"o" Or/ano" "e #aan en tota con1or%i!a! con "$"
Con"tit$cione"; o 4$e "i/ni1ica 4$e no e"t9 en a +o$nta! !e o" E"ta!o" So'erano" ce!er
co%)etencia 7 <$ri"!iccin en e"ta %ateria.
J$ri"!iccin "$)rae"tata en !erec#o" #$%ano" "i/ni1ica; 4$e o" Trata!o" 4$e "e crean "aen !e
"$" 1rontera" nacionae" 7 "e $'ican en e 9%'ito !e Derec#o Internaciona con r/ano" )ro)io" a
o" 4$e o" E. e" reconocen "$" co%)etencia"; )ara re"o+er en e"te ca%)o. Pero !e nin/$na
%anera "e $'ican )or enci%a !e a Nor%a 2$n!a%enta
Si e%'ar/o c$an!o #a'a%o" !e Derec#o Co%$nitario. Lo #ace%o" !icien!o 4$e a +o$nta! !e
o" E. c$an!o crean $n trata!o; con"i"te en !ee/ar co%)etencia 7 <$ri"!iccin en $na Enti!a!
!i"tinta !e eo" 7 4$e o" +a a re/ir. E"a Enti!a! !ictar9 nor%a" en e %arco !e a co%)etencia
!ee/a!a 7 "er9 o'i/atoria tanto )ara o" E. co%o )ara o" in!i+i!$o" !e e"o" E; !e o" c$ae" "on
nacionae". E"ta Enti!a! "e $'ica )or enci%a !e a Con"tit$cin !e o" E. 4$e e !ieron naci%iento.
Lo" caractere" !e Derec#o Co%$nitario "on !i"tinto" a o" !e Derec#o Internaciona
E Derec#o Co%$nitario )o"ee&
1. Car9cter In%e!iato o A$to%9tico& e"to "i/ni1ica 4$e a Nor%a Co%$nitaria no re4$iere !e
$n acto !e rece)cin a Derec#o Interno )ara "er o'i/atoria
*. A)ica'ii!a! Directa& e"to "i/ni1ica 4$e a Nor%a Co%$nitaria tiene ca)aci!a! )ara
/enerar !erec#o" 7 o'i/acione" tanto )ara o" E. co%o )ara o" )artic$are". E"t9n
o'i/a!o" )or ea 7 )$e!en eAi/ir "$ a)icacin ante "$" J$ece" Nacionae".
3. A)ica!a )or o" J$ece" Nacionae"& La Nor%a Co%$nitaria e" a)ica!a )or o" J$ece"
Nacionae" !e ca!a E )ri%ero; 7 )or o" Tri'$nae" Co%$nitario" !e")$0" - En a Unin
E$ro)ea )or e Tri'$na De J$"ticia !e Co%$ni!a!e" E$ro)ea" TJCE.. E"to "i/ni1ica 4$e
to!o J$e, Naciona !e o" )a("e" %ie%'ro"; e" J$e, Co%$nitario 7 )or o tanto; e"t9
o'i/a!o a Conocer 7 A)icar a Nor%a Co%$nitaria.-
Nin/$no !e e"to" caractere" )ertenecen a Derec#o Internaciona; 9%'ito en e 4$e "e enc$entran
o" Trata!o" Internacionae" "o're Derec#o" H$%ano"


).- Proceso de Internali%acin de los Derechos Humanos:
Se )$e!en !i"tin/$ir tre" eta)a" en e )roce"o !e internai,acin !e o" Trata!o" Internacionae" en
a Con"tit$cin Naciona Ar/entina
La )ri%era co%)ren!e e )er(o!o 4$e "e eAtien!e !e"!e a "ancin !e a Con"tit$cin Naciona en
1G63 #a"ta e aCo 1:E3. La "e/$n!a eta)a co%)ren!e !e"!e e aCo1:E3 #a"ta e aCo 1::8 7 a
tercera eta)a !e"!e e aCo 1::8 #a"ta a act$ai!a!
C$an!o "e #a'a !e internai,acin; "e #ace re1erencia !e %anera concreta a co%o o" trata!o"
Internacionae" "e incor)oraron en n$e"tra Carta 2$n!a%enta 7 4$e )anteo" !e ran/o
Con"tit$ciona "e )ro!$<eron en a Corte S$)re%a en a" !i1erente" eta)a"
D$rante a )ri%era eta)a no "e )ante a c$e"tin !e ran/o con"tit$ciona !e o" Trata!o"; "e
!e'ati "oo en e ca%)o !octrinario 7 co%)ren!(a e acance !e art(c$o 31; *5 7 1LL !e a
Con"tit$cin Naciona. E"to" art(c$o" con"tit$7eron e tr()o!e !ice Erne"to Re7 Caro "o're e 4$e
o" e"t$!io"o" centraron a" !i"c$"ione" "o're e ran/o !e o" trata!o" internacionae" .
E art(c$o 31 c$an!o re,a& =E"ta Con"tit$cin; a" e7e" !e a Nacin 4$e en "$ con"ec$encia "e
!icten )or e Con/re"o 7 o" Trata!o" con a" )otencia" eAtran<era"; "on e7 "$)re%a !e a
Nacin>; no !eter%ina $n or!en !e )reacin. La inter)retacin itera !e teAto )er%ite e"ta'ecer
4$e a Con"tit$cin Naciona "e enc$entra en a cJ")i!e !e a )ir9%i!e <$r(!ica; e"ta inter)retacin
no )ro!$<o o)inione" encontra!a" entre con"tit$cionai"ta" e internacionai"ta" "in e%'ar/o no
oc$rri o %i"%o con re")ecto a o" Trata!o" Internacionae" 7 a" Le7e" 4$e !icta e Con/re"o.
D$rante %$c#o tie%)o o" con"tit$cionai"ta" e internacionai"ta" #an !i"c$ti!o tratan!o !e
!e"entraCar a 1ra"e )oco 1ei, !e art(c$o 31 ="on e7 "$)re%a !e a Nacin>; "e re1er(a "oo a o"
Trata!o"H "oo a a" e7e"H o a a%'o" a a +e,H; 7 )or o tanto; a !i"c$"in "e centra'a en
!eter%inar "i eAi"t(a "$)re%ac(a !e o" Trata!o" "o're a" Le7e" o +ice+er"a. La So$cin no +a
"$r/ir !e art(c$o 31 "ino )or a)icacin !e art(c$o *5; a%'o" "in %o!i1icacione" con a Jti%a
re1or%a !e a Con"tit$cin Naciona; )re"cri'e !ic#o art(c$o 4$e& =E ?o'ierno 1e!era e"t9
o'i/a!o a a1ian,ar "$" reacione" !e Pa, 7 Co%ercio con a" )otencia" eAtran<era" =)or %e!io !e
Trata!o" 4$e e"t0n en con1or%i!a! con o" )rinci)io" !e !erec#o )J'ico e"ta'eci!o" en e"ta
con"tit$cin>. La )ri%era c$e"tin 4$e "o$ciona e"te art(c$o e"& @$e e"te !i")o"iti+o %arc $n
(%ite a a" 1ac$ta!e" !e Po!er E<ec$ti+o en o 4$e #ace a a con!$ccin !e a" reacione"
eAteriore" con1eri!a" a o" )o!ere" )J'ico" 7 4$e e"t9n "$'or!ina!a" a a e7 1$n!a%enta 7 o'i/a
a 4$e a" nor%a" 7 o" !e%9" acto" !e E"ta!o co%o a"( ta%'i0n o" acto" )ri+a!o" "e a!ec$en a
ea. La "e/$n!a c$e"tin !eter%ina 4$e e art(c$o *5 cooca a o" Trata!o" !entro !e contro !e
con"tit$cionai!a! a 4$e e"t9n "o%eti!o" o" otro" acto" e"tatae"; en con"ec$encia "e )o!(a e/ar
a i%)$/nar !e incon"tit$cionai!a! a $n Trata!o c$7o conteni!o +ioara o" )rinci)io" 4$e a
Con"tit$cin /aranti,a. E Trata!o "e/$(a +i/ente en e 9%'ito Internaciona "in )er<$icio !e a
re")on"a'ii!a! 4$e e )o!(a ca'er )or a ino'"er+ancia !e Trata!o. La tercera c$e"tin "e re1iere a
a coinci!encia ca"i /enerai,a!a con re")ecto a 4$e !ic#o art(c$o )er%ite "o"tener a
)ree%inencia !e La Con"tit$cin "o're o" Trata!o"; )or o tanto a$n4$e e"to" #a7an "i!o
incor)ora!o" )or e Con/re"o 7 rati1ica!o" )or e )o!er E<ec$ti+o; +ioaran c9$"$a" !e a Nor%a
2$n!a%enta; )o!r(an no a)icar"e en e Derec#o Interno; a!%itir o o)$e"to con"tit$ir(a intro!$cir
$n )roce!i%iento !e %o!i1icacin !e a con"tit$cin no )re+i"to !e %anera eA)re"a 7; "e o)on!r(a
a car9cter r(/i!o 4$e caracteri,a a n$e"tra con"tit$cin. H$'o "in e%'ar/o 4$iene" criticaron e
car9cter r(/i!o !e art(c$o *5; JUAN CARLOS PUI?; "o"ten(a 4$e no to!a a Con"tit$cin era
<er9r4$ica%ente "$)erior 7 era )o"i'e a!%itir "$ re1or%a )or a +(a Con+enciona; "ie%)re 4$e no
"e +$neraran a" !ecaracione"; !erec#o" 7 /arant(a" !e "$ )arte )ro/ra%9tica; 7 4$e "i o"
con"tit$7ente" !e 1G63 #$'ieran a!%iti!o e"ta )o"i'ii!a!; #a'r(an i%)$e"to $na i%itacin %a"
a%)ia a a" 1ac$ta!e" )re"i!enciae" !e concertar Trata!o" 7 no "oo a !e re")etar o" )rinci)io"
!e !erec#o )J'ico.
En e Lea!in/ ca"e =Pe!ro N& 2erreira cU Nacin Ar/entina> La Corte "o"ten!r(a 4$e a +i/encia
interna !e $n Trata!o !e'e coinci!ir con "$ entra!a en +i/or en e Or!en Internaciona; !e"ec#an!o
a te"i" 4$e 'a"ta'a con a a)ro'acin e/i"ati+a 7 )o"terior rati1icacin )ara 4$e )$!iera "er
a)ica!o )or o" J$ece" nacionae". M9" a9 !e a" critica" 4$e "e e )$e!en #acer a 1ao o cierto
e" 4$e a eA)re"in 4$e a Corte $tii,a =rati1icacin e/i"ati+a> c$an!o "e re1iere a 4$e =e
c$%)i%iento a 4$e a Nacin 4$e!a o'i/a!a en +irt$! !e a rati1icacin e/i"ati+a tratante; e"to
e"; a 4$e 1or%aice "$ )ro)ia o'i/acin correati+a.... no %arca e +er!a!ero )roce!i%iento
con"tit$ciona; 7 4$e; en o" trata!o" Biaterae"; a rati1icacin no %arca a entra!a en +i/encia;
"ino "oo con e can<e !e in"tr$%ento" !e rati1icacin; no ca'e !$!a 4$e a Corte en%en! $na
incorrecta inter)retacin !e tri'$na in1erior; reai,an!o $na correcta !i1erenciacin entre a e7
a)ro'atoria !e Trata!o 7 e Trata!o %i"%o.-
Una "e/$n!a eta)a "e inicia con a !octrina "$"tenta!a )or a Corte S$)re%a en a ca$"a& =Mart(n 7
Cia S.A. cU A!%ini"tracin ?enera !e P$erto">-*5. !e aCo 1:E3. Dentro !e "$" 1$n!a%ento"
corre")on!e re"atar 4$e a Corte !eter%ina 4$e ni e art(c$o 31 ni e art(c$o 1LL !e a
Con"tit$cin Naciona atri'$7en )reacin a o" Trata!o" "o're a" e7e" !icta!a" )or e con/re"o
a%'o" !ice -Le7e" 7 trata!o"- "on i/$a%ente cai1ica!o" co%o =e7 "$)re%a !e a Nacin> 7 no
eAi"te 1$n!a%ento nor%ati+o )ara acor!ar )riori!a! !e ran/o a nin/$no. Por o tanto Le7e" 7
Trata!o" "e enc$entran en $n %i"%o )ano !e i/$a!a!; 7 )ara re"o+er $na c$e"tin c$an!o e"t9n
en <$e/o a%'a" nor%a" "e rec$rre a a %9Ai%a <$r(!ica& =Una e7 )o"terior !ero/a $na e7 anterior>
in!i"tinta%ente; "ea e"ta Jti%a a e7 !e Con/re"o o $n Trata!o.
Ca"i treinta aCo" a Corte %ant$+o $na )o"icin ec0ctica con $na ten!encia !$ai"ta en o 4$e #ace
a a $'icacin !e o" Trata!o" 7 a" Le7e" !e Con/re"o en o" e"caone" nor%ati+o" !e a )ir9%i!e
<$r(!ica !e Te"en.
La tercera eta)a tiene "$ naci%iento con a ca$"a =EF%eF!<ian; Mi/$e An/e cU So1o+ic# ?erar!o
7 otro"> -*G. en e aCo 1::* 7 +a "er+ir !e antece!ente a a Re1or%a !e La Carta Ma/na ;
)ro!$ci0n!o"e $n ca%'io "$"tancia en e criterio !e a Corte S$)re%a; !e<a%o" !e "er D$ai"ta
)ara tran"1or%arno" en Moni"ta".
E 1ao eA)re"a& =Un Trata!o Internaciona Con"tit$ciona%ente cee'ra!o; inc$7en!o "$
rati1icacin internaciona; e" or/9nica%ente 2e!era; )$e" e Po!er E<ec$ti+o conc$7e 7 1ir%a
Trata!o" -ante" art.GE inc18; #o7 art. :: inc.11 !e a Con"tit$cin Naciona.; e Con/re"o Naciona
o" a)r$e'a o !e"ec#a %e!iante e7e" 2e!erae" -ante" art. E5; inc 1: #o7 art 56 inc**.
-*5. Antonio Bo//iano& =Teor(a !e Derec#o Internacona> 2ao Mart(n 7 Cia cU A!%ini"tracin ?enera !e P$erto".
Pa/. 3::. E!icin 1::E. E!itoria 2on!o !e Derec#o 7 Econo%(a 2e!7e
-*G. Antonio Bo//iano& =Teor(a !e Derec#o Internaciona> 2ao Mi/$e EF%eF!<ian; Mi/$e A + So1o+ic#; ?erar!o 7
otro -"entencia !e L5-L5-:*. Pa/. 6L5. e!icin 1::E.E!itoria 2on!o E!itoria !e Derec#o 7 Econo%(a 2e!7e
7 e Po!er E<ec$ti+o rati1ica o" Trata!o" a)ro'a!o" )or Le7; e%itien!o $n acto 2e!era !e
a$tori!a! Naciona. La !ero/acin !e $n Trata!o Internaciona )or $na Le7 !e Con/re"o +ioenta
a !i"tri'$cin !e co%)etencia" i%)$e"ta )or a %i"%a Con"tit$cin; )or4$e %e!iante $na Le7 "e
)o!r(a !ero/ar e acto co%)e<o 2e!era !e a cee'racin !e $n Trata!o. Con"tit$ir(a $n a+ance !e
Incon"tit$cionai!a! !e Po!er Le/i"ati+o "o're a" atri'$cione" !e Po!er E<ec$ti+o; 4$e e" 4$ien
con!$ce !e %anera eAc$"i+a 7 eAc$7ente a" reacione" eAteriore" !e a nacin>.
E"te 1ao "$r/e co%o con"ec$encia !e )e!i!o !e Mi/$e EF%eF!<ian !e #acer $"o !e Derec#o a
R0)ica 4$e "e encontra'a )a"%a!o en e Pacto !e San Jo"0 !e Co"ta Rica en e art. 18.1 Trata!o
en +i/encia en n$e"tro )a(" !e"!e 1:G8 a)ro'a!o )or e7 *3L68. )or e c$a )reten!(a conte"tar a
Da%iro S9en, 4$ien eA)re" 1ra"e" a/ra+iante" en reacin a Je"$cri"to 7 a Vir/en Mar(a en e
Pro/ra%a =La noc#e !e S9'a!o> con!$ci!o )or ?erar!o So1o+ic# .
La c$e"tin )antea!a e/a #a"ta a Corte S$)re%a 7 e"ta re"$e+e en 'a"e entre otro" 1$n!a%ento"
a o )rece)t$a!o en a Con+encin !e Viena "o're e Derec#o !e o" Trata!o" art. *5; Trata!o
+i/ente en n$e"tro )a(" !e"!e 1:GL a)ro'a!o )or e7 1:GE6 7 4$e con1iere )ri%ac(a a Derec#o
Internaciona Con+enciona "o're e Derec#o Interno c$an!o re,a& = Una )arte no )o!r9 in+ocar "$
Derec#o Interno co%o <$"ti1icacin !e inc$%)i%iento !e $n Trata!o>.
E 1ao !eter%ina =a nece"aria a)icacin !e art(c$o *5 !e a Con+encin !e Viena 4$e i%)one
a o" r/ano" !e E. Ar/entino a"i/nar )ri%ac(a a Trata!o ante $n e+ent$a con1icto con c$a4$ier
Nor%a Interna contraria o con a o%i"in !e !ictar !i")o"icione" 4$e; en "$" e1ecto"; e4$i+a/an a
inc$%)i%iento !e Trata!o Internaciona en o" t0r%ino" !e art(c$o *5>
Tanto a Con+encin !e Viena; co%o e Pacto !e San Jo"0 !e Co"ta Rica eran Trata!o"
O'i/atorio" en n$e"tro )a(" )ara a 0)oca en 4$e "e )antea e ca"o EF%eF!<ian. Lo 4$e torna'a
e/(ti%o e )e!i!o !e Mi/$e EF%eF!<ian !e #acer $"o !e !erec#o a r0)ica; 7 4$e a Corte #ace
$/ar. E"te ca"o +iene a %arcar e antece!ente )ara a re1or%a !e a Con"tit$cin Naciona;)$e" con
e "e )ro!$ce e ca%'io !e criterio 4$e #a"ta e"e %o%ento ten(a 7 a)ica'a a Corte S$)re%a;
)a"a%o" a inte/rar e /r$)o !e E"ta!o" 4$e a!o)ta Criterio Moni"ta; 7 4$e "i/ni1ica no otra co"a
4$e; otor/are a o" Trata!o" Internacionae" Jerar4$(a S$)erior a a" Le7e"
E"te 1ao trae a)are<a!o $n ca%'io ra!ica en e criterio !e a Corte S$)re%a 7 %arca e
antece!ente "$1iciente )ara a re1or%a !e a Con"tit$cin Naciona !e aCo 1::8. "e incor)ora $n
n$e+o art(c$o; e 56 en e c$a "e intro!$cen en e inc ** a" n$e+a" <erar4$(a" !e a )ir9%i!e
<$r(!ica !e Te"en en o 4$e #ace a a )ri%ac(a !e o" Trata!o" 7 a" Le7e" !e Con/re"o.
Lo" Con+encionae" Con"tit$7ente" incor)oran e art(c$o 56 inc.** en o 4$e a e"ta %ateria "e
re1iere 7 )or e "e !eter%ina en a )ri%era )arte !e inci"o 4$e e" atri'$cin !e Con/re"o !e a
Nacin A)ro'ar a !e"ec#ar Trata!o" 7 Concor!ato" con a Santa Se!e. Lo" Trata!o" 7 Concor!ato"
tiene <erar4$(a "$)erior a a" Le7e". Con e"te !i")o"iti+o "e "o$ciona !e %anera !e1initi+a a"
!i"cre)ancia" 4$e )$!ieran eAi"tir "o're a )ri%ac(a !e o" Trata!o" 1rente a a" Le7e". E"ta )ri%era
)arte !e inci"o +iene a !ar cari!a! a a re!accin )oco 1ei, !e art(c$o 31 7 "o'reto!o o
co%)eta; e" a )artir !e 0; 4$e 4$e!a "in e1ecto a J$ri")r$!encia !e ca"o Mart(n 7 Cia S.A. !e
aCo 1:E3 cre9n!o"e $na n$e+a !i")o"icin con e criterio n$e+o !e a Corte. La Re/a ?enera !e
art(c$o 56 e" 4$e o" Trata!o" Internacionae" "o're c$a4$ier %ateria 4$e +er"en; tienen Jerar4$(a
S$)erior a a" Le7e".
).1.- /ratados sobre derechos Humanos en la Constitucin $acional #r,entina: #rtculo 5-
inciso ' 6 primera parte: (1*
E art(c$o 56 inci"o ** E"ta'ece 4$e e" Atri'$cin !e Con/re"o A)ro'ar o De"ec#ar Trata!o" 7
!eter%ina en 1or%a cate/rica co%o re/a /enera; 4$e o" Trata!o" Internacionae" 7 Concor!ato"
con a Santa Se!e tienen Jerar4$(a S$)erior a a" Le7e"

E %i"%o inci"o intro!$ce en $na "e/$n!a )arte; $na en$%eracin !e once Trata!o" "o're
Derec#o" H$%ano" a o" c$ae" o" con+encionae" con"tit$7ente" e" con1ieren <erar4$(a
Con"tit$ciona. De %anera ta 4$e no" encontra%o" en e inc **; con $na re/a /enera e"ta'eci!a
en a )ri%era )arte; e"to e" Trata!o" 7 Concor!ato" con Jerar4$(a S$)erior a a" Le7e" 7 en a
"e/$n!a )arte !e inci"o o" Trata!o" en$%era!o"; o" once "o're !erec#o" #$%ano"; con Jerar4$(a
Con"tit$ciona. A!e%9" a tercera )arte !e inci"o )re+0 a )o"i'ii!a! 4$e Trata!o" "o're
!erec#o" #$%ano" $e/o !e "er a)ro'a!o" )or e Con/re"o )$e!an a!4$irir Jerar4$(a
Con"tit$ciona "i o/ran o'tener o" +oto" !e a" !o" tercera" )arte" !e o" %ie%'ro" !e ca!a
C9%ara; o 4$e i%)ica $na !o'e +otacin en e Con/re"o; $na )ara a)ro'aro" 7 otra; )ara o'tener
a %a7or(a cai1ica!a 4$e eAi/e a Carta Ma/na.

La "e/$n!a )arte $e/o !e a en$%eracin !e o" Trata!o" "o're !erec#o" #$%ano" e"ta'ece 4$e
=en a" con!icione" !e "$ +i/encia> tienen Jerar4$(a Con"tit$ciona 7 no !ero/an art(c$o a/$no
!e a )ri%era )arte !e e"ta Con"tit$cin 7 !e'en enten!er"e co%o co%)e%entario" !e o" !erec#o"
7 /arant(a" )or ea reconoci!o".
C$an!o e inci"o ** atri'$7e Jerar4$(a Con"tit$ciona a o" Trata!o" en$%era!o" e"ta'ece 4$e o
#ace =en con!icione" !e "$ +i/encia>; re"$ta intere"ante anai,ar e "i/ni1ica!o !e a 1ra"e; )or4$e
re+i"te i%)ortancia !e"!e a )er")ecti+a Interna e Internaciona. Se )$e!en !e"tacar +ario"
a")ecto"&
a. En )ri%er $/ar; !e'e enten!er"e 4$e =en con!icione" !e "$ +i/encia> "on a" 4$e; a
tie%)o !e entrar en +i/or a Re1or%a; "$r/(an !e )re+io reconoci%iento o rati1icacin 4$e
e" #a'(a !e)ara!o a n$e"tro )a("; e"to "i/ni1ica 4$e "e !e'(a to%ar en c$enta a" Re"er+a"
4$e Ar/entina inc$7 en o" in"tr$%ento" c$an!o o" torn o'i/atorio" o +i/ente".
'. En "e/$n!o $/ar #a7 4$e enten!er a a" =con!icione"> en 4$e "e #aa'an +i/ente"
internaciona%ente en e %o%ento !e a Re1or%a Con"tit$ciona; e" !ecir; c$an!o #an
a!4$iri!o ran/o con"tit$ciona.
c. En tercer $/ar; a a$"in a a nor%a =a a" Con!icione" !e "$ +i/encia>; "e )ro7ecta #acia
e 1$t$ro; )ara "eCaar a" con!icione" en 4$e "$'"i"te Bo no- ca!a $no !e o" in"tr$%ento"
en e 9%'ito Internaciona.

E"to "$)one anai,ar +aria" co"a"&
1X. Por $n a!o )er%ite "$)oner 4$e $no a %9" Trata!o" !e o" en$%era!o" )o!r(an eAtin/$ir"e
en J$ri"!iccin Internaciona; o 4$e o'i/a a con"i!erar o 4$e oc$rrir(a en n$e"tro !erec#o;
)$e"; !e"a)arecer(a a 1$ente Internaciona 4$e e !io ori/en. Ha7 4$iene"
-*:.Con"tit$cin Naciona. Art(c$o" 56 inci"o" ** 7 *8
"o"ten!r(an 4$e ta%'i0n 4$e!ar(an "in e1ecto en e Derec#o Interno. E interro/ante 4$e "$r/e
e" e "i/$iente& Po!r(a retener"e en e Derec#o Interno con +i/encia Internaciona; $na nor%a
4$e )ro+en(a !e $na 1$ente Internaciona 4$e "e eAtin/$i 7 )or en!e; )er!i "$ +i/encia
InternacionaH
*X. Por otro a!o "$r/e !e i%a/inar e "$)$e"to !e a Den$ncia !e $n Trata!o - *!M )arte !e
inc.** Bin 1ine-. en tanto "e 1or%ai,a !e con1or%i!a! con e Derec#o Internaciona. La
!en$ncia trae a)are<a!o !e<ar "in e1ecto e trata!o )ara e E"ta!o 4$e a 1or%$a Bcon a
%a7or(a cai1ica!a 4$e eAi/e a carta Ma/na en e inc. **- . La Den$ncia cancea e e1ecto 4$e
"e )ro!$<o !e"!e a 1$ente Internaciona.
E interro/ante 4$e "$r/e e" ca"i "i%iar a anterior. Po!r(a %antener"e en e Derec#o Interno
con +i/encia interna; $na nor%a ori$n!a !e Derec#o Internaciona a a 4$e e"te re)$t
!en$ncia!aH
La re")$e"ta "e enc$entra en a a)icacin !e )rinci)io !eno%ina!o =e"to))e> 4$e i%)ica
a!o)tar a teor(a !e o" acto" )ro)io"; con1or%e a o c$a =no "e )$e!e contra!ecir a )ro)io
acto anterior%ente c$%)i!o; %e!iante e c$a "e #a in!$ci!o a tercero" a co%)ortar"e !e
B$ena 20 con e a$tor !e acto>.
A)ican!o e )rinci)io =e"to))e>; "e !e'e recor!ar a a Con+encin !e Viena "o're e Derec#o
!e o" Trata!o" 4$e co!i1ica en e"ta %ateria 7 4$e )re+0 en e art(c$o 86 a )rec$"in en
!eter%ina!o" ca"o". I%)i!e a $n E"ta!o 4$e in+o4$e ca$"ae" !e n$i!a! con e )ro)"ito !e
an$ar o !ar )or ter%ina!o $n Trata!o o retirar"e !e e o "$")en!er "$ a)icacin.
Por o tanto en +irt$! !e e"to))e n$e"tro Pa(" no )o!r(a en $n 1$t$ro ae/ar n$i!a!e" con
re")ecto a o" Trata!o" 4$e )or a Re1or%a #an acan,a!o Jerar4$(a Con"tit$ciona 7 )or en!e
#an acan,a!o a %i"%a Jerar4$(a 4$e a Con"tit$cin Naciona. A1ir%ar o contrario
con1i/$rar(a $na contra!iccin entre a con!$cta <$r(!ica con"oi!a!a )or a Re1or%a !e :8 7
c$a4$ier otra %ani1e"tacin o reca%o 4$e a Ar/entina 1or%$e !e")$0" a 1a+or !e a
n$i!a!.-
La Den$ncia "e enc$entra )re+i"ta en e inci"o **; a 1ac$ta! e corre")on!e a Po!er E<ec$ti+o;
)re+ia a)ro'acin !e Con/re"o con $na %a7or(a cai1ica!a !e a" !o" tercera" )arte" !e a totai!a!
!e o" %ie%'ro" !e ca!a c9%ara; )ero no e" %eno" cierto 4$e no "e !e'e )er!er !e +i"ta o
)re+ia%ente anai,a!o )ara #acera e1ecti+a.
Por "$ )arte e inci"o *8 e"ta'ece 4$e corre")on!e a Con/re"o A)ro'ar Trata!o" "o're $na
%ateria e")ec(1ica; !e inte/racin; intro!$cien!o con!icione" 4$e !e'en nece"aria%ente c$%)ir"e
)ara !ee/ar co%)etencia 7 J$ri"!iccin a or/ani,acione" S$)rae"tatae"; e"a" con!icione"
re4$ieren 4$e o" E.P. !e $n Trata!o !e Inte/racin 4$e )reten!an crear $na enti!a! S$)rae"tata
a a 4$e e +an a !ee/ar co%)etencia 7 <$ri"!iccin; 7 a a c$a eo" %i"%o" "e +an a "o%eter a
"$ co%)etencia; re"i/nan!o "$ So'eran(a "o're o 4$e !ee/an; !e'en encontrar"e en con!icione"
!e i/$a!a! 7 reci)roci!a!; e"ta Jti%a re4$iere 4$e o" E. )o"ean !entro !e "$ nor%ati+a
Con"tit$ciona a !ee/acin eA)re"a; co%o o #ace n$e"tro Pa(" en e inci"o *8; "i e"ta re/a no
e"t9 incor)ora!a a teAto; a reci)roci!a! no "e c$%)e. E"ta e" n$e"tra reai!a! en e Merco"$r. De
o" c$atro E"ta!o" 4$e inte/ra%o" e Trata!o !o" )a("e" a )re+0n; Ar/entina 7 Para/$a7 7 !o"
)a("e" no a tienen incor)ara!a en "$" Con"tit$cione"; Bra"i 7 Ur$/$a7. Por o tanto "e torna !e
c$%)i%iento i%)o"i'e a !ee/acin !e co%)etencia #a"ta tanto e"o" E. no creen a Nor%a
Con"tit$ciona a ta e1ecto. E"te e" e ca%ino 4$e "e enc$entra tra,a!o 7 nece"aria%ente "e !e'e
c$%)ir "i "e )reten!e en $n 1$t$ro; crear e Derec#o Co%$nitario )ara o" E. Merco"$reCo"
La" otra" !o" c$e"tione" 4$e "e re4$ieren !e %anera in!i")en"a'e e" 4$e "e re")eten e Or!en
De%ocr9tico 7 o" Derec#o" H$%ano"
La" nor%a" !icta!a" en "$ con"ec$encia tienen Jerar4$(a S$)erior a a" Le7e".
!structura normati"a: Pir7mide 8urdica con la re2orma de 1116
En a cJ")i!e "e enc$entra a Carta Ma/na& La Con"tit$cin Naciona Ar/entina; <$nto a ea "e
$'ican o" Trata!o" "o're Derec#o" H$%ano" en$%era!o" en e art(c$o 56 inci"o ** 7 o" !e%9"
Trata!o" "o're Derec#o" H$%ano" 4$e $e/o !e "er a)ro'a!o" )or e Con/re"o o'ten/an a
Jerar4$(a Con"tit$ciona con a %a7or(a cai1ica!a 4$e %an!a e inci"o

Por !e'a<o !e ea; "e $'ican o" !e%9" Trata!o" Internacionae" 4$e +er"en "o're c$a4$ier
%ateria; inc$"i+e o" Trata!o" "o're Derec#o" H$%ano" 4$e no o't$+ieron a %a7or(a cai1ica!a
4$e re4$iere e Con/re"o )ara !otaro" !e Jerar4$(a Con"tit$ciona 7 o" Trata!o" !e inci"o *8
Por !e'a<o !e eo"; a" Le7e" !icta!a" )or e Con/re"o.-
Se trata !e $na a$t0ntica Pir9%i!e J$r(!ica 4$e $tii,a e criterio !e a Doctrina Moni"ta.-
BIBLIO?RA2YA. ?ENERAL.-
BIDART CAMPOS; ?ERMAN& Teor(a ?enera !e o" Derec#o" H$%ano". E!icin 1::1.
E!itoria A"trea.-
PODESTA COSTA; L. A. RUDA; JOSE MARIA& Derec#o Internaciona PJ'ico. To%o I. E!icin
1::E. e!itoria Ti)o/ra1(a E!itora Ar/entina. B$eno" Aire".
SALAS; ?RACIELA. REI CARO; ERNESTO. OLATA DRNAS DE CLEMENT& Lo" Trata!o"
Internacionae" 7 a Con"tit$cin Naciona. E!icin 1::6. E!itoria Marco" Erner E!itora Cr!o'a.
PUI?; JUAN CARLOS& Derec#o !e a Co%$ni!a! Internaciona. Vo$%en I Parte ?enera.
E!icin 1::G. E!itoria De)a%a
CABRE?U; MARTYN. COURTIS; CHRISTIAN. COMPILADORES& La A)icacin !e o"
trata!o" "o're !erec#o" #$%ano" )or o" tri'$nae" ocae". E!icin 1::5. E!itoria Centro !e
E"t$!io" Le/ae" 7 Sociae"
@UIRO?A LAVIE; HUMBERTO& Con"tit$cin !e a Nacin Ar/entina Co%enta!a. Se/$n!a
e!icin act$ai,a!a. E!icin 1::5. E!itoria Oa+a(a
?ARCIA RAMYREO; SER?IO& Lo" !erec#o" #$%ano" 7 a <$ri"!iccin intera%ericana. E!icin
*LL*. E!itoria Uni+er"i!a! Naciona A$tno%a !e M0Aico
BO??IANO; ANTONIO& Teor(a !e Derec#o Internaciona. La" reacione" entre o"
Or!ena%iento" J$r(!ico". A)0n!ice J$ri")r$!encia !e a Corte S$)re%a. E!icin 1::E. E!itoria
La Le7
BARBOOA; JULIO& Derec#o Internaciona PJ'ico. E!icin *LL1. E!itoria Oa+a(a
?ARCIA ?HIRELLI; JOSE I. ?ARCIA ?HIRELLI; PAO& Trata!o" 7 Doc$%ento"
Internacionae". E!icin *LL3. E!itoria Oa+a(a
HTTPUU&DDD;INUOAR.ESUDERECHOSHUMANOSUINSTRUMENTOS.HTML. Con+encin
E$ro)ea !e Derec#o" H$%ano". Pa/ina con"$ta!a en no+ie%'re !e *LL3
#tt)&&UUDDD1.UNN.EDUUHUMANRTSUINTREEURATO1AR2CHR.HTM. Carta A1ricana !e
Derec#o" H$%ano" 7 !e o" P$e'o". Pa/ina con"$ta!a en No+ie%'re !e *LL3
HTTP://!.E"#OP$#%.E".&'T . Carta De o" Derec#o" 2$n!a%entae" !e a Unin E$ro)ea.-
TeAto P$'ica!o Por e Para%ento E$ro)eo. 1 E<e%)ar. E!icin *LLL
H$%an Ri/#t" LaR Jo$rna. Vo. 1G. NN 1-8. Ara' c#arter on H$%an Ri/#t". Pa/. 161 a163.
E!icin 1::5. Carta !e Derec#o" #$%ano" !e a Li/a Ara'e. TeAto en In/e"
CON?RESO DE LA NACIPN& Pri%era" Jorna!a" !e Derec#o" H$%ano" 7 ?arant(a"
Con"tit$cionae" !e Merco"$r . E!icin 1::G.E!itoria to!o" o" !erec#o" #$%ano" )ara to!o" .
DESIMONI; LUIS MARIA& ?arant(a" Con"tit$cionae". Acti+i!a! Pre+enciona 7 Derec#o"
H$%ano". E!icin 1::E. E!itoria E!itoria Poicia
PEREO SUAREO; INES. BINDER. ALBERTO. SA?UES; NESTOR. ESPIELL ?ROS;
HECTOR. COI SANTOS; BERTA. 2APPIANO; OSCAR. OA2ARONI; EU?ENIO. MENDEO;
JUAN. CARDOOO; JOR?E& Proteccin Internaciona !e Derec#o" H$%ano". E!icin 1:::.
E!itoria S$'"ecretar(a !e !erec#o" H$%ano" 7 Sociae". Mini"terio !e Interior
ETMETDJIAN; MI?UEL& Intro!$ccin a !erec#o Co%$nitario Latinoa%ericano. E!icin1::E.
E!itoria De)a%a
MAN?AS MARTYN; ARACELI. NO?UERAS LILLAN; DIE?O J.& In"tit$cione" 7 Derec#o !e a
Unin E$ro)ea. Se/$n!a E!icin. E!itoria Ciencia" J$r(!ica" Mc ?raR #i
.