TRIGONOMETRÍA

Identidades Trigonométricas I
1. Reducir:
E = (Senx + Cosx)
2
+(Senx - Cosx)
2
a) 1 b) 2 c) ½
d) 3 e) 1/3
2. Reducir:
E = (Tanx + Ctgx)
2
- (Tanx - Ctgx)
2
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) N.A.
3. Reducir:
Senx
Cos Senx) + (1
E
2 x
2 2
− +
·
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) N.A.
4. Reducir:
A = Tanx(1 - Ctg
2
x) + Ctgx (1- Tan
2
x)
a) 0 b) 1 c) 2
d) 3 e) 4
5. Calcular el valor de:
P = (aSenx +bCosx)
2
+(bSenx - aCosx)
2
a) 1 b) a+b c) ab
d) a
2
+b
2
e) N.A.
6. El equivalente de:
SecA . SenA
TanA . SenA CosA +
, es:
a) CscA b) SecA c) TanA
d) CtgA e) CosA
7. Simplificar: Q = sen
2
x( tanx + ctgx )
a) 1 b) tanx c) ctgx
d) secx e) cscx
8. Simplificar: S = x tg c
x cos 1
x sen


a) 1 b) senx c) cscx
d) cosx e) secx
9. Simplificar: P =
x csc
x cos 1
x sen
x sen
1 x cos
+
+
+
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) -2
10. Al simplificar:
Senx .
Senx
Cosx + 1
+
Cosx + 1
Senx
E
]
]
]

·
se obtiene:
a) 1 b) 2 c) Senx
d) Cosx e) Tanx
11. El valor de “k” en la identidad:
k
2
=
Senx - 1
Cosx
+
Senx 1
Cosx
+
, es:
a) Secx b) Cosx c) Tanx
d) Ctgx e) Cscx
12. Calcular el valor de “n” si se cumple que:
Senx Cscx
Cosx Secx


= Tan
n
x
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 6
13. Simplificar:

,
`

.
|
+
+

,
`

.
|
·
x tg C Senx
Tanx Cscx
.
Senx + 1
Cosx
+ Tanx M
a) Sec
2
x b) Cos
2
x c) Tan
2
x
d) Ctg
2
x e) Csc
2
x
14. Simplificar:
( ) x tg c tanx
x csc x sec
x sec
2 2
+

,
`

.
|
+
a) senx b) cosx c) secx
d) cscx e) 1
15. Si se tiene: senxcosx = a/2
Hallar:
E = 1 x cos x sen 1 x cos x sen − + + +
a) a b)
a
c) a/2
d)
a
/2 e) 1
16. Simplificar: A =
x cos x sen
tanx 1
x cos
x tg c 1
x sen
+

+

a) 1 b) 2 c) –1
d) -2 e) 0
17. Hallar “m” para que se cumpla:
x tg C
1
+
m
1
=
x Tan
1
+
x Cos
1
2 2 2
a) 1 b) Sen
2
x c) Cos
2
x
d) Sec
2
x e) Csc
2
x
18. Simplificar:
R
x x x
·
1
Ctg
2
+
1
Sec
2
+
1
Csc
2
a) Sen
2
x b) Cos
2
x c) Sec
2
x
d) Csc
2
x e) Tan
2
x
19. El equivalente de la expresión:
(1 + Ctgx + Cscx)(1+Ctgx - Cscx) es:
a) 2Tanx b) 2Ctgx c) Tanx
d) Ctgx e) N.A.
20. Sabiendo que:
C = 3Cosx + 4Senx
E = 3Senx - 4Cosx
M = 5Tanx
Calcular:
2 2 2
M E C + +
a) 5 b) secx c) 5secx
d) cscx e) 5cscx
21. Reducir:
P =

,
`

.
|
+
+

,
`

.
|
+
+ x tg c x cos
tanx x sec
x tg c
x cos 1
x sen
a) sec
2
x b) csc
2
x c) tan
2
x
d) ctg
2
x e) 1
22. Reducir:
E =
) x cos x )(sen x tg c tanx (
) x tg c 1 )( tanx 1 (
2 2
− +
− +
a) 0 b) 1 c) –1
d) 2 e) -2
23. Calcular:
P = secx( secx - cosx ).cscx( cscx - senx )
a) 1 b) -1 c) 2
d) -2 e) 0
24. Reducir:
E =(Senx+Cscx)
2
+ (Cosx+Secx)
2
-(Tanx-Ctgx)
2
a) 3 b) 5 c) 7
d) 9 e) 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful