Βιρτη οφ Βοπ

Χηερψλ
Χηαρλιε Παρκερ∍σ Σολο

Σχορε

Χηαρλιε Παρκερ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Χ7

&4

4

Γυιταρ

3

Χ7

Φ7

œ œ bœ œ œ œ

bœ bœ

œœ œ
Œ

#
Φ 7

Χ7

b œ œ b œ œ b œ œ œ œ b œ œ b œ œ ‰ œJ œ œ œ œ

3

5

Ε −7

&

7

Χ
œ

œ
b
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ‰J
bœ œ œ J œ
‰ bœ œ bœ

J‰‰ J
J
J

Γ −7

&

Φ7

Α7

œ œ bœ œ œ
3

9

3

Χ7

Γ7

∆ −7

Χ7

Χ7

‰ œ œ œ œ œ ‰ Ó
J

Φ7

#
Φ 7

Γ7

∆ −7

œ
œ œ œœ‰J œœ‰œœœœœ
J

œ
œ b œ œ œ œ œ . Jœ J ‰ Œ Œ œ
Φ7

Α −7

Χ7

Γ −7

œ œ bœ œ
œ nœ œ œ
œ
#
œ
œ
œ
œ œ bœ œ
œ
Œ ≈

14

œ œ
œ œ œ bœ œ
&

Χ7

œ
œ
b
œ
œ
œ
#
œ
‰ J

œ #œ

Ε −7œ .

Α7

œ
J

Ó

18

Α −7
Γ7
Χ7
œ œ bœ œ bœ œ bœ œ
œ œ bœ œ bœ œ nœ œ œ nœ
j
œ

œ œ œ. Ó
∆ −7

3

22

Χ7

∆ −7

Γ7

Ó

œ #œ
‰œ

3

Φ
œ
b
œ
œ œœ
œ
œ
œ

&J ‰
J

7

Χ7

œ œ œ œ
œ
œ

Œ Ó
J

Γ −7

Χ7

Ó

œ œ bœ œ œ

26

Φ7

#
Φ 7

Χ7

œ œ œ #œ œ œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
n
œ
œ
œ œ œ
œœœ œ œ
Œ
&œ œ œ

30

3

3

Γαβριελ ∆αϖιλα

3

Ε −7 Α 7

ΤΙΤΛΕ

2

∆ −7

Χ7

Αœ−7

œ œ œœœJ

œ.

∆ −7 Γ 7

3

Χ7

&

œ œ œ œ œ œ œ #œ

3

34

œ

Γ
œ

œ œ
œ
œ
œ
‰ Jœ

7

Φ7

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

Χ7

Γ −7

œ œ œ œ œ œ œ.
J

Χ7

œ œ bœ
J

œ

œ
J

38

#
Φ 7

Φ7

& œ bœ œ œ

œœ
œ œ œ bœ œ Ó

Χ7

œ b œ œ œ œ # Εœ−7
Α7
bœ nœ œ œ
œ œ œ
œ

Ó

42

∆ −7

&

46

œœœ

3

Γ7

Χ7

Α −7

œ œ œ Œ œ œ œ bœ nœ bœ œ #œ œ Œ Ó
œœ

7

7

œ œ œ œ Γœ œ œ œ Χœ
œŒ Ó
Œ
∆ −7