HEL·LÈNIQUES DE XENOFONT

40 FRAGMENTS
“FÀCILS”
Selecció: Santi Carbonell
http://aigialos.blogspot.com

Traducció: Manolo Garrido

Χαῖρε, ὦ Ἀλκιβιάδη!

Χαῖρε καὶ σύ, ὦ Λύσανδρε!

model Α (καθηγητής / καθηγήτρια)

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

1
ΙΙ 1, 16 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν,
καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς
ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον,
Τυδέα, Κηφισόδοτον.
D’altra banda, els atenesos, partint de Samos, feien incursions contra el territori del
Rei i navegaven contra Quios i Efes; es preparaven per a una batalla naval i van
elegir com a estrategs, a més dels que hi havia, a Menandre, Tideu i Cefisodot.
2
ΙΙ 1, 17 Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν
Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας
αὐτῶν πόλεις.
Per la seua part, Lisandre salpa de Rodes, costejant Jònia, en direcció cap a
l’Hel·lespont, cap a l’eixida dels vaixells mercants i contra les ciutats que havien
abandonat la causa d’ells.
3
ΙΙ 1, 18 ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ᾽ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς
Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι
παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.
... perquè Àsia els era hostil. Mentrestant Lisandre costejava des d’Abidos cap a
Làmpsac, que era aliada dels atenesos; i els abidens i els altres li feien costat per terra.
Els dirigia el lacedemoni Tòrax.
4
ΙΙ 1, 19 προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος...
Havent atacat la ciutat, la prenen per la força...
τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος.
Als homes lliures Lisandre els va deixar anar a tots.
5
ΙΙ 1, 20 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν
Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις
αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.
Mentrestant els atenesos, tot seguint-li el rastre, van ancorar a Eleünt del Quersonés
amb cent vuitanta naus. Quan desdejunaven allí mateix se’ls anuncien els fets de
Làmpsac, i de seguida es feren a la mar cap a Sestos.
2

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

6
ΙΙ 1, 21 ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον
τῆς Λαμψάκου· διεῖχε δ᾽ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα.
ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Des d’allí, tan prompte com s’avituallaren, van navegar cap a Egospòtams, enfront de
Làmpsac: l’Hel·lespont té, en eixe punt, una amplada d’uns quinze estadis. Allí
precisament sopaven.
7
ΙΙ 1, 22 Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν
Lisandre, la nit següent, a l’alba, va ordenar als seus que, havent desdejunat,
embarcaren en les naus.
8
ΙΙ, 1, 23 οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν
μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς
ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς.
D’altra banda, amb l’eixida del sol els atenesos van formar en la boca del port en
línia, com per a una batalla naval. Però en no eixir Lisandre al seu encontre i com que
era ja el capvespre, salparen novament cap a Egospòtams.
9
ΙΙ 1, 24 Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς
Ἀθηναίοις...ταῦτα δ᾽ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας
Mentrestant Lisandre va ordenar que les naus més ràpides seguiren els atenesos (...).
Feia açò durant quatre dies.
10
ΙΙ 1, 25 Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ
ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας
πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς
πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν
Alcibíades, en haver vist des de les muralles que els atenesos fondejaven a la costa
sense cap ciutat a prop, i que anaven a buscar les provisions a Sestos, a quinze estadis
de les naus, mentre els enemics, en un port i a prop d’una ciutat, ho tenien tot, va dir
que no estaven fondejats en bon lloc.
3

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

11
ΙΙ 1, 26 οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν
ἐκέλευσαν·
Però els estrategs, principalment Tideu i Menandre, li van ordenar que marxara.
12
ΙΙ 1, 28 Λύσανδρος δ᾽ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν·... Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν
ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος.
Per la seua banda Lisandre de seguida va donar l’ordre de navegar el més ràpid
possible. (...) I Conó, en veure la maniobra d’atac, va ordenar que embarcaren per
ajudar-los amb força.
13
ΙΙ 1, 29 αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ᾽ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον
Ell mateix amb vuit naus va salpar cap a Xipre al costat d’Evàgoras.
14
II 1, 30 Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς
Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα
καὶ Ἀδείμαντον... ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα
Lisandre s’emportà cap a Làmpsac les naus, els presoners i tota la resta, i també va
capturar dels estrategs a Filocles i a Adimant, entre altres. (...) envià Teopomp, el
pirata milesi, a Lacedemònia.
15
II 1, 31 μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε
βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων....
Després d’açò, Lisandre va reunir els aliats i els demanà que deliberaren sobre els
presoners...
Φιλοκλῆς δ᾽ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν.
Filocles era l’estrateg dels atenesos que els va matar.
16
ΙΙ 1, 32 ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων
ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου
Es deien també moltes altres coses, i els va semblar bé matar d’entre els presoners els
que eren atenesos, llevat d’Adimant.
4

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

17
II 2, 3 ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ
συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν
Mentrestant en Atenes, quan arribà la Pàralos de nit, es contava el desastre, i un
plany s’estenia des del Pireu, a través dels murs llargs, fins a la ciutat.
18
II 2, 4 τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας
ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ
τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.
L’endemà celebraren una assemblea en què es va decidir posar dics als ports, llevat
d’un, restaurar els murs, apostar sentinelles i, pel que fa a tota la resta, preparar la
ciutat com per a un setge.
19
II 2, 5 Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφικόμενος εἰς
Λέσβον κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήνην· εἰς δὲ τὰ
ἐπὶ Θρᾴκης χωρία ἔπεμψε δέκα τριήρεις ἔχοντα Ἐτεόνικον
Per la seua banda Lisandre, havent arribat a Lesbos des de l’Hel·lespont amb doscentes naus, hi va organitzar Mitilene i les altres ciutats d’allí. I envià cap als
territoris de Tràcia a Eteònic amb deu trirrems
20
II 2, 7 Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἆγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ εἰς
Λακεδαίμονα ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις ναυσί
Després d’açò Lisandre envià notícies a Agis, en Decèlia, i a Lacedemònia que hi
navegava amb dos-centes naus.
21
II 2, 9 Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις...
Mentrestant Lisandre va arribar a Egina i retornà la ciutat als eginetes...
μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ
πεντήκοντα καὶ ἑκατόν
Després d’açò, va assolar Salamina i va ancorar vora el Pireu amb cent cinquanta
naus.

5

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

22
II 2, 10 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν
τί χρὴ ποιεῖν... ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν
Els atenesos, en veure’s assetjats per terra i per mar, no sabien què calia fer...
Pensaven que no existia cap salvació.
23
ΙΙ 2, 11 ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾽ Ἆγιν,
βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ
Però quan faltà ja del tot el menjar, enviaren ambaixadors a Agis amb la intenció de
ser aliats dels lacedemonis, tot conservant els murs i el Pireu.
24
II 2, 12 ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος
αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς
εἰς Λακεδαίμονα.
Aquest, però, els demanava que anaren a Lacedemònia, perquè ell personalment, deia,
no tenia autoritat. Quan els ambaixadors ho van anunciar als atenesos, ells els
enviaren cap a Lacedemònia.
25
II 2, 14 οἱ δὲ πρέσβεις ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν,
ἀθυμία ἐνέπεσε πᾶσιν·
Quan els ambaixadors arribaven a casa i ho anunciaren a la ciutat, a tothom li va
sobrevindre el desànim.
26
II 2, 15 περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβουλεύειν·
Ἀρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ Λακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς
προυκαλοῦντο εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἐδέθη·
Però respecte a derribar els murs ningú volia fer propostes; perquè, quan Arquèstrat
va dir en el consell que el millor era fer la pau amb els lacedemonis en els termes que
ells plantejaven, el van empresonar.
27
ΙΙ 2, 16 <Θεραμένης> διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω
<Teràmenes> passà més de tres mesos al costat de Lisandre.
6

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

28
II 2, 18 Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ᾽ ἄλλων
Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο
Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.
Per la seua part, Lisandre envià amb altres lacedemonis a Aristòtil, un refugiat
atenés, perquè anunciara als èfors que havia contestat a Teràmenes que ells eren
sobirans quant a la pau i la guerra.
29
II 2, 19 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις, ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ... εἶπον
ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης. (...) ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ
ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων,
μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν.
Quan Teràmenes i els altres ambaixadors estaven a Sel·làsia, ... van dir que eren
ambaixadors amb plens poders sobre la pau. (...) Quan arribaven, celebraren una
assemblea en què els corintis i els tebans principalment, però també molts altres
hel·lens, replicaven que no es fera una treva amb els atenesos, sinó que els
aniquilaren.
30
II 2, 20 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα
ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι
Els lacedemonis, però, es negaven a esclavitzar una ciutat hel·lena que havia fet un
gran bé enmig dels més greus perills sobrevinguts a l’Hèl·lade.
31
II 2, 21 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς
Teràmenes i els ambaixadors que l’acompanyaven portaven de nou aquestes notícies a
Atenes. Quan entraven, una gran multitud els envoltava.
32
II 2, 22 τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι
ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ
πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν.
L’endemà els ambaixadors comunicaven els termes en què feien la pau els
lacedemonis. Teràmenes parlava en nom d’ells, i deia que calia obeir els lacedemonis i
assolar els murs.
7

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

33
ΙI 2, 23 μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες
κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ,
νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Després d’açò, Lisandre desembarcava al Pireu i els refugiats tornaven; i assolaven els
murs amb gran entusiasme sota la música d’unes flautistes, ja que pensaven que
aquell dia donava inici a la llibertat per a l’Hèl·lade.
34
II 3, 11 οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ
τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη·
Els Trenta foren elegits tan prompte com es van tirar a terra els murs llargs i les
fortificacions al voltant del Pireu.
35
II 4, 24 καὶ οἱ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον· οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει
καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ἀλλήλοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις
ἐπεμέλοντο. ἐξεκάθευδον δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἐν τῷ Ὠιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς
ἀσπίδας ἔχοντες, καὶ δι᾽ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας σὺν ταῖς
ἀσπίσι κατὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις.
I els Trenta marxaren a Eleusis; mentrestant els Deu, juntament amb els caps de la
cavalleria, tenien compte dels de la ciutat, que estaven molt revoltats i desconfiaven
els uns dels altres. La cavalleria feia guàrdia també a l’Odèon, amb els cavalls i els
escuts; i, per desconfiança, patrullaven des del vespre amb els escuts per les muralles,
i cap a l’alba a cavall.
36
II 4, 25 οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποί, ὅπλα ἐποιοῦντο, οἱ μὲν
ξύλινα, οἱ δὲ οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. (...) ἐξῇσαν πολλοὶ μὲν ὁπλῖται,
πολλοὶ δὲ γυμνῆτες· ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς ὡσεὶ ἑβδομήκοντα·
προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβάνοντες ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν
ἐν Πειραιεῖ.
Aquests eren ja molts i de tot arreu; i es fabricaven armes, uns de fusta i altres de
vímet, i les pintaven de blanc. (...) eixien molts hoplites i molts soldats d’infanteria
lleugera; i comptaren també amb uns setanta genets. Feien còpia de farratge i
recollien fusta i fruits del camp; i de nou descansaven al Pireu.

8

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

37
II 4, 26 τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξῄει, οἱ δὲ ἱππεῖς
ἔστιν ὅτε καὶ λῃστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς, καὶ τὴν φάλαγγα
αὐτῶν ἐκακούργουν. (...) καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέσφαξε
Dels de la ciutat cap altre eixia amb armes, però els de la cavalleria de vegades
capturaven també alguns lladres dels del Pireu, i provocaven baixes en el seu
contingent. (...) i a aquests Lisímac, el comandant de la cavalleria, els va matar.
38
II 4, 27 ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾽ ἀγροῦ λαβόντες
Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος.
En represàlia els del Pireu mataren també, d’entre els de la cavalleria, a Cal·lístrat, de
la tribu Leòntida, després de capturar-lo al camp.
39
II 4, 38 ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν
πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι
Després d’escoltar a tots aquests, els èfors i els membres de l’assemblea enviaren
quinze homes a Atenes i els van encomanar que, juntament amb Pausànias,
acordaren una reconciliació.
40
II 4, 39 ... Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ.
... Pausànies va llicenciar l’exèrcit; i els del Pireu, havent pujat amb les seues armes
fins a l’acròpolis, hi celebraren un sacrifici en honor d’Atena.

9

HEL·LÈNIQUES DE XENOFONT

40 FRAGMENTS
“FÀCILS”
Selecció: Santi Carbonell
http://aigialos.blogspot.com

Traducción: Manolo Garrido

Χαῖρε, ὦ Ἀλκιβιάδη!

Χαῖρε καὶ σύ, ὦ Λύσανδρε!

model B (μαθητής / μαθήτρια)

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

1
ΙΙ 1, 16 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν,
καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς
ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον,
Τυδέα, Κηφισόδοτον.
Los atenienses zarparon de Samos y causaron daño al territorio del rey, pusieron

2
ΙΙ 1, 17 Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν
Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας
αὐτῶν πόλεις.

3
ΙΙ 1, 18 ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ᾽ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς
Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι
παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.

4
ΙΙ 1, 19 προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος...
τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος.
5
ΙΙ 1, 20 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν
Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις
αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.

2

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

6
ΙΙ 1, 21 ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον
τῆς Λαμψάκου· διεῖχε δ᾽ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα.
ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.

7
ΙΙ 1, 22 Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν

8
ΙΙ, 1, 23 οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν
μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς
ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς.
Los atenienses, con el sol saliente, se dispusieron en la boca del puerto como para una

9
ΙΙ 1, 24 Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς
Ἀθηναίοις...ταῦτα δ᾽ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας

10
ΙΙ 1, 25 Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ
ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας
πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς
πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν

3

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

11
ΙΙ 1, 26 οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν
ἐκέλευσαν·

12
ΙΙ 1, 28 Λύσανδρος δ᾽ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν·... Κόνων δὲ ἰδὼν
τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος.
I

13
ΙΙ 1, 29 αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ᾽ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον

14
II 1, 30 Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς
Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα
καὶ Ἀδείμαντον... ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα

15
II 1, 31 μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε
βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων.... Φιλοκλῆς δ᾽ ἦν στρατηγὸς τῶν
Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν.

16
ΙΙ 1, 32 ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων
ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου

4

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

17
II 2, 3 ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ
συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν

18
II 2, 4 τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας
ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ
τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.
Al día siguiente realizaron una asamblea, en la que se decidió poner diques a los
puertos, excepto a uno, reparar los muros, establecer guarniciones, y preparar la
ciudad en todo lo demás como para un asedio.
19
II 2, 5 Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφικόμενος εἰς
Λέσβον κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήνην· εἰς δὲ τὰ
ἐπὶ Θρᾴκης χωρία ἔπεμψε δέκα τριήρεις ἔχοντα Ἐτεόνικον

20
II 2, 7 Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἆγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ εἰς
Λακεδαίμονα ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις ναυσί

21
II 2, 9 Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις ...
μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ
πεντήκοντα καὶ ἑκατόν

5

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

22
II 2, 10 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν
τί χρὴ ποιεῖν ... ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν

23
ΙΙ 2, 11 ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾽ Ἆγιν,
βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ

24
II 2, 12 ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος
αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς
εἰς Λακεδαίμονα.

25
II 2, 14 οἱ δὲ πρέσβεις ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν,
ἀθυμία ἐνέπεσε πᾶσιν·

26
II 2, 15 περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβουλεύειν·
Ἀρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ Λακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς
προυκαλοῦντο εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἐδέθη·

6

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

27
ΙΙ 2, 16 Θερμένης διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω

28
II 2, 18 Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ᾽ ἄλλων
Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο
Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.

29
II 2, 19 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις, ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ... εἶπον
ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης. ... ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ
ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων,
μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν.

30
II 2, 20 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα
ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι

31
II 2, 21 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς

7

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

32
II 2, 22 τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι
ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ
πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν.

33
ΙI 2, 23 μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες
κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ,
νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

34
II 3, 11 οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ
τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη·

35
II 4, 24 καὶ οἱ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον· οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει
καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ἀλλήλοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις
ἐπεμέλοντο. ἐξεκάθευδον δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἐν τῷ Ὠιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς
ἀσπίδας ἔχοντες, καὶ δι᾽ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας σὺν ταῖς
ἀσπίσι κατὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις.

8

40 fragments “fàcils” de les Hel·lèniques de Xenofont

36
II 4, 25 οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποί, ὅπλα ἐποιοῦντο, οἱ μὲν
ξύλινα, οἱ δὲ οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. ... ἐξῇσαν πολλοὶ μὲν ὁπλῖται,
πολλοὶ δὲ γυμνῆτες· ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς ὡσεὶ ἑβδομήκοντα·
προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβάνοντες ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν
ἐν Πειραιεῖ.

37
II 4, 26 τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξῄει, οἱ δὲ ἱππεῖς
ἔστιν ὅτε καὶ λῃστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς, καὶ τὴν φάλαγγα
αὐτῶν ἐκακούργουν. ... καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέσφαξε

38
II 4, 27 ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾽ ἀγροῦ λαβόντες
Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος.

39
II 4, 38 ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν
πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι

40
II 4, 39 Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες
σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ.

9