Está en la página 1de 77

iii

TOM TAT LUAN VAN
Luan van nay trnh bay ve thiet ke he thong x ly anh Video tren FPGA(CycloneII) bao
gom cac thanh phan: thu nhan va so hoa tn hieu Video Analog, x ly anh Video so, hien th
len VGA. Cyclone II giao tiep vi ben ngoai thong qua KIT DE2 (Ngoai CycloneII, cac thanh
phan tch hp tren KIT DE2 ma ta se s dung la: chip ma hoa tn hieu Video Analog
ADV7181B; SDRAM IS42S16400 e lu tr va xuat frame anh hp ly; chip ADV7123 e
hien th anh len man hnh). Qua trnh thc hien luan van se bao gom cac cong oan:
Ve c s ly thuyet can tm hieu:
Cach thc cai at che o hoat ong va cau truc cua tn hieu so ngo ra cua ADV7181B.
Nguyen tac c ban ve hoat ong cua SDRAM.
Cac phng phap va giai thuat x ly anh.
Cach thc hien th hnh anh len man hnh.
Thc hien thiet ke len CycloneII vi phan mem Quartus va Verilog HDL vi cac khoi:
Cai at che o hoat ong cho ADV 7181B thong qua giao thc I2C.
Nhan biet va tach cac d lieu can thiet trong chuoi byte do ADV7181B a ra.
Lu tr roi x ly frame anh theo 1 so cac phng phap a tm hieu.
Xuat anh ra man hnh thong qua chip ieu khien quet man hnh ADV7123.
X ly anh la lnh vc rat rong ln va ang phat trien manh me. Ta ch tm hieu va thc
hien mot so phng phap c ban.

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 1

PHAN I: GII THIEU TONG QUAN

CHNG 1: KIT DE2 CUA ALTERA

1.1 S LC
Trong e tai luan van, ta se s dung phan mem Quartus II e tong hp chng trnh
sau o dch ra ma hex va lap trnh he thong len chip FPGA Cyclone II tren kit DE2 cu a
Altera thong qua JTAG USB.

Hnh 1.1: Kit DE2
Kit DE2 co rat nhieu tnh nang cho phep cac nha thiet ke thc hien mot khoi lng
ln cac he thong, mach chc nang t n gian en phc tap. Di ay la cac tnh nang
c cung cap san tren kit DE2:
Altera Cyclone II 2C35 FPGA
Altera Serial Configuration device - EPCS16
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 2
USB Blaster dung e lap trnh he thong t PC, ho tr cac che o JTAG cung
nh ieu khien trc tiep khi s dung NIOS II
512 Kbyte SRAM
8 Mbyte SDRAM
4 Mbyte Flash memory
Khe cam SD Card
4 phm nhan PushButton KEY[3:0]
18 Switch (cap mc 0 hay 1)
18 en LEDR va 9 en LEDG
Co hai nguon clock la 50 MHz va 27 MHz
Chip giai ma am thanh 24 bits vi cac jack cam line-in, line-out va microphone
VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) vi cong VGA
TV Decoder (NTSC/PAL) vi TV-in (Video-in)
Cong 10/100 Ethernet
Bo ieu khien USB host/slave
RS 232 vi cong ket noi 9 chan
Cong PS/2 giao tiep vi chuot va keyboard
Cong hong ngoai
40 chan e m rong
Khi tong hp chng trnh roi gan cha n cho he thong, ta ch can khai bao chan ung
theo ten cua bang chan trong file Excel DE2_pin_assignments i kem vi a cai. Roi
thc hien File Menu >> Assignments >> Import Assignments >> Browser en file o.
Chng trnh Quartus II se t ong gan chan theo ung bang chan tren.
Trong e tai, cac thanh phan cua Kit DE2 ma ta se s dung la Cyclone II 2C35
FPGA, congTV-IN (ADV7181B) e nhan d lieu Video, SDRAM e lu tr cac frame
anh, cong VGA (ADV7123) e truyen anh len monitor. Altera Cyclone II 2C35 FPGA von
a rat quen thuoc vi sinh vien cua bo mon ien T nen khong e cap lai na. Tiep theo
ta tm hieu s lc hoat ong cua ADV7181B, SDRAM.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 3
1.2 CHIP MA HOA TN HIEU VIDEO ADV7181B:
1.2.1 CHC NANG VA DANG D LIEU NGO RA
Nguon anh can x ly la tn hieu analog video do DVD player xuat ra. Ket noi ngo ra
TV-Out composite cua DVD Player vi cong TV-In tren Kit DE2 th bo ADV7181B se so
hoa tn hieu nay sang chuan ITU-RTBT 656 la chuoi cac frame anh. Moi iem trong
frame anh thu ve c bieu dien di dang I(x,y) trong o x,y la toa o cua pixel tren
frame va I la mc xam tng ng cua pixel o. Nh vay 1 frame anh thu c se c
bieu dien di dang mot ma tran 2 chieu 720 x 525 vi 720 la so pixel tren 1 hang, 525 la
so hang trong 1 frame.
chuan Video ITU RBT 601:
Chuan ITU R BT 601/656 nh ngha mot thiet ke cho viec ma hoa an xen mot
khung bao gom 525 (hoac 625) line tn hieu video tng t thanh dang so, truyen tn
hieu vi xung clock 27Mhz. Mot single horizontal line co cau truc:

EAV, BLANKING va SAV la cac trng (field) phan biet e ong bo d lieu c truyen.
EAV va SAV eu la cac trng 4 byte :
-EAV: cho biet iem ket thuc cua Active Video Data trong line hien hanh cung nh
la iem bat au cua line tiep theo.
-SAV: bao hieu iem bat au cua Active Video Data trong line hien hanh.
FFh 00h 00h XY

Byte th t XY cha thong tin ve trng c truyen,tnh trang cua khoang trong
(field blanking) theo chieu doc (Vertical) hoac cua dong trong (line blanking) theo chieu
ngang (horizontal):

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 4
Bit Symbol Chc nang
7 1 Luon mc 1
6 F Field Bit: 0 => Filed1; 1 => Filed2
5 V
Vertical Blanking Status Bit:
-Len mc cao khi vertical field blanking interval.
-Xuong mc thap cac trng hp khac.
4 H
Horizontal Blanking Status bit:
-Neu la trng SAV th mc 0.
-Neu la trng EAV th mc 1.
3 P3 Protection bit 3
2 P2 Protection bit 2
1 P1 Protection bit 1
0 P0 Protection bit 0
Cac Protection Bits th dung e kiem tra va sa loi phu thuoc vao cac bit F, V, H.
Nhng khi nhan Video Stream ta co the bo qua cac bit nay nen ta khong xet en.
Y ngha cua cac bit F va V la e am bao s ong bo cac horizontal line trong mot
frame theo chieu doc:

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 5
Cach at gia tr cac bit F, V theo cac trng (Field 1 hoac 2) va tnh hieu dung
(Active or Blanking) se c hieu ro hn qua bang mo ta mot frame gom 525 horizontal
line sau:
-Field1 (F=0): 262 line t line 4 en line 265; Field 2(F=1): 263 line t line 266 en line 3
-Active or Blanking: cac Active video data va cac Vertical Blanking Interval c sap
xep xen ke nhau:
Active portion(V = 0): Odd Field: 244 line t 20 -> 263; Even Field: 243 line t 283 -> 525;
Vertical Blanking Interval (V = 1): 38 line gom 19 line t 1 -> 19 va 19 line t 266 -> 282;

Hnh 1.2: Frame anh theo chuan ITU656
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 6
Mot horizotal line tn hieu se gom cac thanh phan sau:
Blanking: Trong suot thi gian truyen tn hieu Video, gia cac Active video signal
segments se la cac horizontal blanking interval. Gia tr cua cac byte trong trng nay se
phai phu hp vi cap o (levels) cua cac tn hieu Cb, Cr va Y tng ng theo quy tac sau:
Cb = 80h; Y = 10h; Cr = 80h ta co chuoi byte : 80h,10h,80h, . . . .80h,10h.
Tuy vao so line tn hieu ma chuoi nay se bao gom 268 byte (khung 525 line) hoac la
280 byte (khung 625 line)
Active Video Data: Co tat ca 1440 byte cha ng cac thong tin ve anh: 720 gia tr Y
(luminace-brightness); 360 gia tr Cr (red chrominace); 360 gia tr Cb (blue chromiance)
c sap xep theo tng nhom c mot Cb va Cr th co 2 gia tr Y: CbYnCrYn+1 tao thanh
chuoi: Cb0Y0Cr0Y1Cb1Y2Cr1Y3............Cb359Y718Cr359Y719.
Cac trng SAV va EAV: moi trng dai 4 byte
Vay trong he thong 525 line th mot Horizontal line se bao gom 1716 byte.

1.2.2 GIAO THC CAI AT I2C
ADV7181B ho tr mot giao dien ket noi 2 day tuan t a 2-wire serial interface
I2C. Hai ngo vao : d lieu tuan t SDA, xung clock tuan t SCLK mang thong tin gia
ADV7181B vi bo ieu khien he thong I2C. Moi thiet b t(Slave) se c nhan ra bi
mot a ch duy nhat.
Cac chan I2C cua ADV7181B cho phep ngi dung cai at, cau hnh bo ma hoa va
oc ngc lai d lieu VBI (vertical blank interval) bat c. ADV7181B co 4 a ch Slave
cho ca thao tac oc va ghi phu thuoc vao mc logic cua chan ALSB. ALSB ieu khien bit
1 cua a ch Slave ( Slave_address[1] ) bi viec thay oi chan nay co the ieu khien c
ca hai bo ADV7181B ma khong co s xung ot v trung a ch Slave. Bit thap nhat cua
a ch Slave ( LSB hay la Slave_address[0] ) quyet nh thao tac ghi hay oc: mc 1 oc
va mc 0 th ghi. ay ta ch s dung 1 bo ADV7123, giao thc I2C chu yeu dung e nap
d lieu cho cac thanh ghi nen chon a ch Slave cho chip ma hoa nay la 0x40h t bang
gia tr a ch I2C Slave di ay:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 7
I2C Address for ADV7181B
ALSB R/
W
Slave Address
0
0
1
1
0
1
0
1
0x40h = 0000xxxx01000000b
0x41h = 0000xxxx01000001b
0x42h = 0000xxxx01000010b
0x43h = 0000xxxx01000011b

e ieu khien thiet b tren Bus th phai co mot giao thc ac biet i kem. au tien
Master se khi ong truyen d lieu bang viec thiet lap ieu kien bat au( SDA t 1 xuong
0 trong khi SCLK van mc cao ) ay ta goi la START, no am ch rang theo sau o la
mot luong a ch hay d lieu. Cac ngoai vi ap tra lai START va dch chuyen 8 bit tiep
theo (7 bit a ch va 1 bit oc/ghi ), cac bt nay c truyen t bit cao(MSB) en
thap(LSB) . Cac ngoai vi khi a nhan ra cac a ch c truye n th ap ng bang cach gi
SDA = 0 trong toan bo chu ky th 9 cua xung clock goi la ACK. Cac thiet b khac th se rut
khoi Bus tai iem nay va bao toan trang thai IDE( khi ca SDA va SCLK eu mc cao e
cho cac thiet b theo doi 2 line nay, ch START va a ch c truyen ung ). Bit oc/ghi
ch ra hng cua d lieu, LSB = 0/1 th Master ghi/oc thong tin vao/t ngoai vi.
ADV7181B hoat ong nh thiet b Slave tieu chuan tren Bus, cha 196 a ch con(
Subaddress la o lech cua a ch can thao tac vi a ch thiet b) e cho phep truy cap
cac thanh ghi noi. ieu o giai thch rang byte au tien la a ch cua thiet b va byte th
hai la a ch con au tien. Cac a ch con nay t ong tang dan cho phep truy oc/ghi
a ch con bat au. S truyen d lieu th luon b ngat bi ieu kien dng (STOP). Ngi
dung co the truy cap ti bat c duy nhat 1 thanh ghi a ch con tren c s 1-1 khi khong
co s cap nhat toan bo cac thanh ghi. e tai nay ta khong s dung che o cap nhat toan
bo ma ch truy cap vao cac thanh ghi can thiet cac a ch con tren c s 1-1.
START va STOP co the xuat hien bat k au trong s truyen d lieu, neu cac ieu
kien nay c khang nh ngoai chuoi lien tuc vi cac thao tac oc va ghi thong thng,
th no tac ong lam bus tr ve trang thai IDE. Neu a ch ngi dung phat ra khong phu
hp( invalid ) th ADV7181B se khong gi xac nhan ACK va tr ve trang thai IDE.
Neu cac a ch con t ong tang dan roi vt qua gii han a ch con cao nhat:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 8
- Neu ang oc th nhng gia tr cha ng trong thanh ghi co a ch con cao nhat se
c tiep tuc oc cho en khi Master phat 1 NACK (SDA khong b a xuong mc thap
trong toan bo chu ky th 9) e ch rang viec oc ket thuc.
- Neu ang ghi th nhng gia tr cua byte khong phu hp se khong c load


Hnh 1.3: Truyen d lieu tren Bus va chuoi oc va ghi tuan t vi giao thc I2C
Truy cap cac thanh ghi: MPU co the viet hoac oc cac thanh ghi ngoai tr cac
a ch con, chung ch c ghi, chung ch ra cac thanh ghi ma tac vu oc hay ghi tiep theo
truy cap en. Moi s giao tiep vi phan nay thong qua Bus START vi mot s truy cap
cac thanh ghi nay. Cac thao tac ghi hay oc se c thc hien t/en a ch ch, roi tang
len a ch tiep theo en khi mot lenh STOP tren Bus c thc thi.
Lap trnh cac thanh ghi: cau hnh cho tng thanh ghi, thanh ghi giao tiep gom 8 bt
ch c ghi. Sau khi thanh ghi nay c truy cap tren bus va mot thao tac oc/ghi c
la chon, cac a ch con c cai at ch ra cac thanh ghi ma cac tac vu se at ti.
Chon la thanh ghi: (SR en SR0) nhng bt nay c cai at e ch ra a ch bat
au c yeu cau.
Chuoi I2C : c s dung khi can cac thong so vt qua 8 bit, v vay no phai c
phan phoi tren t nhat la 2 thanh ghi cua I2C:
Khi mot thong so c thay oi bi 2 lan ghi th no co the gi gia tr khong phu hp
(invalid) trong khoang thi gian lan au va lan cuoi I2C c hoan thanh, co ngha la cac
bit au cua no co the mang gia tr mi trong khi cac bit con lai van gi gia tr cu.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 9
e tranh sai sot nay chuoi I
2
C se gi cac bit gia tr cap nhat cua cac thong so trong
bo nh cuc bo, va cac bit cua chuoi I
2
C c cap nhat vi nhau mot lan khi tac vu ghi vao
thanh ghi cuoi cung hoan thanh.
Tac vu hp ly tren chuoi I
2
C se da tren cac c s sau: Cac thanh ghi danh cho chuoi
I
2
C se c ghi theo th t tang dan a ch cac thanh ghi. V du: HSB[10:0] th ghi len
0x34 trc roi ngay lap tc ghi them vao 0x35.
1.2.3 CAI AT CAU HNH HOAT ONG :
Di ay la bang mo ta cac thanh ghi va cac gia tr can c cai at e phat hien
chuan Video Analog NTSC 525 line ngo vao va ma hoa sang chuan ITU656 ngo ra:
Bang 1.1: Cai at gia tr cho cac thanh ghi cua ADV7181 tng ng
sudadd Thanh ghi Gia tr cai at Chu giai
0x00h
Input
Control
00h: e chon ngo vao la dang hon
hp (Composite) va co the t
ong phat hien ra 1 trong cac
chuan: SECAM, PAL( B/G/H/I/D
), NTSC ( khong co pedestal )
50h:e phat hien chuan NTSC-M
-4 bit thap dung e chon
nh dang ngo vao.
-4 bit cao dung e chon che
o khi ma ngo vao la cac
chuan Video (PAL, NTSC,
SECAM ) th ADV7818 co
the t phat hien.
0x04h
Extended
Output
Control
02h: cho phep bo giai ma ket noi
trc tiep vi bo ma hoa
-bit 1 quyet nh bo giai ma
co ket noi trc tiep vi bo
ma hoa hay khong.
0x08h
Contrast
Register
ieu chnh o tng phan nh vao
o li cua thanh phan Luma
-Tuy vao gia tr thanh ghi
nay ma tnh o li thanh
phan Luma
0x0Ah
Brightnes
Register
ieu chnh o sang cua tn hieu
Video
-Tuy vao gia tr thanh ghi
nay e tnh o sang
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 10
0x0Eh
ADI
Control
Bit 5 mc 0 th truy cap ban o
thanh ghi cua ngi dung, mc 1
truy cap ban o thanh ghi ngat
c cai at tuy y tr bit 5.
Bit5 dung e cho phep ngi
dung truy cap ban o ngat
0x10h
Status
Register1.
ReadOnly
Ta at bit 4 len 1 e bao rang
chuan NTSC4-4-3 c phat hien
4 bit thap cung cap thong tin
ve trang thai noi cua bo ma
hoa, cac bit 4, 5, 6 bao cao
chuan Video c phat hien
0x11h
INDENT
ReadOnly
ADV7818B th dat gia tr 13h
Cung cap s nhan dien trong
s xem xet lai cac thanh
phan
0x15h
Digital
Clamp
Control 1
00h at che o au noi cham
Slow
Bo nh th thi gian au noi
so (digital clamp) quyet nh
thi hang cua mot bo au
noi tot
0x17h
Shaping
Filter
Control
41h: bit 6 = 1 th chon bo loc SH1
oi vi thanh phan chrom, bit 1 =
1 va cac bit 4,3,2,1 = 0 th che o
t ong chon bo loc cho thanh
phan luma: gai xung thap cho
nguon tn hieu kem chat lng
hoac bang rong cho nguon chat
lng cao
Cho phep la chon 1 day
cac bo loc thap hay loc gai
xung thap hoac bo ma hoa
se chon mot bo loc toi u
tuy theo chat lng nguon
tn hieu a vao
0x2Bh
Misc Gain
Control
00h: Cap nhat cho peak white tren
tng line video va che o mau
Bit 0 xac nh chu ky cap
nhat cho peak white. Bit7
cai at che o mau hay
trang en.
0x2Ch
AGCMod
e
Control
8Ch: co nh o li mau va o
sang (phng phap thu cong)
thong qua cac chuoi CMG[11:0]
(mau ) va LMG[11:0] (o sang).
2 bit cuoi chon che o cho
o li mau. Cac bit 6,5,4 cai
at che o e ieu khien o
li cho o sang. Bit 7,3,2
luon at mc 1.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 11
0x2Dh
Chroma
Gain
Control 1
F8h: 2 bit 5,4 luon at mc 1.
Hai bit au = 1 dung trong che o
thch nghi toc o AGC
4 bit cuoi CMG[11:8] lap
trnh o li mau mong
muon. Bit 7,6 la CATG[1:0]
nh th cho o li mau t
ong theo doi toc o AGC
0x2Eh
Chroma
Gain
Control 2
Tuy vao o li mau can co ma at
gia tr. CMG[11:0] =750d th o
li =1 vi he NTSC. CMG[11:0] =
741d th o li = 1 vi he PAL
Tng ng vi CMG[7:0] e
ket hp vi 4 bit cuoi cua
Chroma Gain Control 1 e
tao CMG[11:0] xac nh o
li mau
0x2Fh
Luma
Gain
Control 1
F4h: 2 bit 5,4 luon at mc 1.
Hai bit au = 1 dung trong che o
thch nghi toc o AGC
4 bit cuoi LMG[11:8] lap
trnh o li sang mong
muon. Bit 7,6 la LATG[1:0]
nh th cho o li mau t
ong theo doi toc o AGC
0x30h
Luma
Gain
Control 2
Tuy vao o li mau can co ma at
gia tr.LMG[11:0]=1234d th o
li = 1 vi he NTSC. CMG[11:0]
=1266d th o li = 1 vi he PAL
ng vi LMG[7:0] ket hp
vi 4bit cuoi cua Luma Gain
Control1 tao LMG[11:0] xac
nh o li mau
0x31h
VS and
FIELD
Control 1
12h:bit3 = 0 bat au 1 line tng
quan vi HSE vabit5 = 1 th nh
v VS/Field thu cong qua cac
thanh ghi 0x32,0x33,0xE50xEA
Bit3 quyet nh viec bat au
line tng quan vi HSE hay
HSB Bit4 chon che o cua
SAV/EAV
0x32h
VSync
Field
Control 2
81h:Bit6 = 0 VS len mc cao gia
line thuoc Even Field. Bit7=1 VS
chuyen trang thai au line thuoc
Old Field. Bit0=1 la mac nh
Bit7,6 quy nh VS oi trang
thai (bat au 1 line) hay len
mc cao ( gia line) thuoc
Even hay Old Field
0x33h
VSync
Field
Control 3
84h:Bit6=0 VS xuong mc thap
gia line thuoc Even Field. Bit7=1
VS oi trang thai au line thuoc
Odd Field. Bit2=1 la mac nh.
Bit 7,6 la VHESE,VHESO
quy nh VS oi trang thai
(bat au 1 line) hay len mc
cao ( gia line) thuoc Even
hay Odd Field
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 12
0x37h Polarity
A0h: VS va HS tch cc mc thap
va Field tch cc mc cao. LLC1
ao ngc cc tnh so vi s o
nh th.
Bit 6,4,2 luon cai mc 0.
Bit 3,5,7 xac nh mc tch
cc cua Field,VS,HS. Bit1
xac nh LLC1 co ao cc
tnh hay khong
0x3Ah
16h: cho phep Power Down tren
ADC2, ADC1. ADC0 hoat ong
bnh thng. Bit4 mac nh la 1.
Bit 1,2,3 mc 1 cho phep
che o Power-Down tng
ng tren cac bo ADC2,
ADC1, ADC0
0x50h
CTI DNR
Control 4
00h: nh vay ta coi nh khong co
cac xung nhieu.
04h,20h: ( cai at theo khuyen
ngh ) e tnh bu phan xung nhieu.

DNR_TH[7:0]: ac ta so
canh xung toi a c hieu
la nhieu nen se coi la trong.
0x51h
Lock
Count
Bit6 la SRLS chon tn hieu khoa
tho(s tran Field vi cac thong tin
chieu doc hay xet tng hang line-
to-line )
00h: so line trong tnh trang khoa
trc khoa la 1, trc mat khoa la
1. Chon tn hieu khoa tho la tran
Field, khoa trang thai ch nh vao
khoa hang
-3 bit cuoi la CIL [2:0] quy
nh so line con lai trong
tnh trang khoa trc khi ch
trang thai khoa
-Bit5,4,3 la COL[2:0] quy
nh so line con lai ngoai
tnh trang khoa trc khi ch
trang thai mat khoa
-Bit7:khoa trang thai ch nh
vao khoa hang hay ca khoa
hang va ca song mang phu
0xC3h
ADC
SWITCH 1
05h: ADC1 khong ket noi, ADC0
noi vi AIN6 (tren DE2 th cong
TVin ch noi vi chan AIN6 cua
ADV7181)
Phai at SETADC_sw_man_en = 1
thanh ghi 0xC4h.
4 bit thap la ADC0_SW[3:0]
, 4 bit cao la ADC1_SW[3:0]
e ieu khien viec chon thu
cong cho ADC0 va ADC1
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 13
0xC4h
ADC
SWITCH 2
80h: ADC2 khong c ket noi.
Bit7 = 1 th mi cho phep cac cai
at thu cong thanh ghi 0xC3h,
0xC4h
-4 bit thap la ADC2_SW[3:0]
-Bit7 la SETADC_sw_man_en
0xE4h
SD
Saturation
Cr
3Eh: tang o li mau vi he so
khac 0 db
SD_SAT_CB [7:0] ieu
chnh s bao hoa cua bc
hnh bang viec tang giam
tac ong mau
0xE5h
NTSC V Bit
Begin
80h: Bit7 la NVBEGDELO len 1 :
lam cho viec bit V len mc cao b
tre 1 line thuoc Odd Field.
5 bit cuoi la NVBEG[4:0]
ch ra so line sau khi lcount
cung tac ong e at V len
cao.
0xE6h
NTSC V Bit
End
03h: Bit7,bit6 la NVENDDELO
va NVENDDELE mc 0 nen
khong lam tre
5 bit cuoi la NVEND[4:0]
ch ra so line sau khi lcount
cung tac ong e a V
xuong thap .
0xE7h
NTSC F Bit
Toggle
85h: Bit7 la NVBEGDELO len 1 :
lam cho viec chuyen oi cua bit F
b tre 1 line thuoc Odd Field.
5 bit cuoi la NFTOG[4:0] ( =
00011 th mac nh) ch ra so
line sau khi lcount cung tac
ong e chot tn hieu F .
0xEAh
PAL F Bit
Toggle
0Fh: khong tao tre. PAL mac nh
th PFTOG[4:0] = 00011
5 bit cuoi la PFTOG[4:0] ch
ra so line sau khi lcount
cung tac ong e chot tn
hieu F .
Hai thanh ghi a ch 03h va 8Fh c gi nguyen nh mac nh cua nhasan xuat
e cho ra nh dang video ITU656 8 bit tren cac chan P8 en P15 cua Pixel Port ong thi
tan so clock a ra LLC la 27MHz.
Tai cac a ch 00h, 0Eh, 10h, 11h, 3Ah, C3h va C4h la cac thanh ghi can c nap
gia tr chnh xac nhng bit nhat nh, so con lai c cai at theo khuyen ngh cua nha
san xuat. ong thi tai a ch 0037h ta at che o ao ngc tnh cua cac tn hieu VS,
HS, FIELD so vi gian o nh th. Khi o dang song H, F, V ngo ra co dang :
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: KIT DE2 cua Altera
Trang 14

Hnh 1.4: Dang song do ADV7181B xuat ra vi cau hnh hoat ong e ra.
Tn hieu V khong nhng ch la tn hieu ong bo ma con cho biet trong cac khoang t
line 1 en line 9 va t line 264 en line 272 th bit V tng ng trong trng SAV mc 1,
ch ra rang o la cac Line trong (Blanking). ay la iem khac biet so vi frame anh theo
chuan ITU656 Hnh 2 ma ta can chu y khi chon d lieu e x ly sau nay.www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 15
1.3 SDRAM IS42S16400
SDRAM IS42S16400 co tat ca 67180864 bit SDRAM c to chc thanh 4 dai
(BANK) nh, moi dai co dung lng 1024576 t (Words) 16 bit vi toc o truyen d lieu
co the len en 133MHz.
1.3.1 NGUYEN TAC HOAT ONG
Thc hien viec truyen d lieu qua cac chan a ch va d lieu di s chi phoi cua
cac chan dieu khien:
- CKE Cho phep xung clock. Khi tn hieu nay mc thap, chp x ly giong nh la
xung clock hoan toan b dng lai.
- /CS La chon Chip: mc cao, th bo qua tat ca cac au vao khac (ngoai tr
CKE), va hoat ong nh mot lenh NOP nhan c.
- DQM Mat na d lieu: Khi cao, nhng tn hieu nay khong che d lieu vao/ra. Khi i
kem vi s viet, d lieu khong that s viet vao. Khi d lieu c gi mc trong 2 chu ky
trc mot chu ky oc, viec oc khong c a ra t chp. Tren mot chp nh x16 hay
DIMM, vi 1 t 8 bit th co mot hang DQM.
- /RAS Row Address Strobe la bit ieu khien cho qua a ch hang
- /CAS Column Address Strobe bit ieu khien cho qua a ch cot
- /WE Write enable cho phep ghi
Cac tn hieu /RAS, /CAS, /WE dung e la chon 1 trong 8 lenh. Noi chung th dung
e phan biet cac lenh oc, ghi.
SDRAM ben trong c chia thanh trong 2 hay 4 dai (Bank) d lieu noi oc lap ben
trong. Mot hoac hai a ch vao cua dai (Bank) BA0 va BA1 se la chon Bank ma lenh tac
ong en.
Phan ln cac lenh eu s dung a ch c a vao ngo vao a ch. Nhng co mot
so lenh lai khong s dung chung, hay ch bieu dien mot a ch cot,v vay ta s dung A[10]
e la chon nhng phng an.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 16
Bang 1.2: Cac che o truy cap SDRAM
/CS /RAS /CAS /WE Ban A10 An Lenh
H X X X X X X c che cac lenh khac
L H H H X X X Khong lam g ca(NOP)
L H H L X X X
Dng (huy) truyen khoi: dng lenh oc
khoi hay ghi khoi khi ang thc hien.
L H L H Bank L Column
Read: oc khoi d lieu t hang kch hoat
hien hanh.
L H L H Bank H Column
oc vi Precharge ( nap lai ) t ong: khi
thc hien xong th Precharge ( tc la ong
hang lai).
L H L L Bank L Column
Write: ghi khoi d lieu t hang kch hoat
hien hanh.
L H L L Bank H Column
Ghi vi s nap lai t ong: khi thc hien
xong th nap lai (Precharge) tc la ong
hang lai.
L L H H Bank Row
Active(kch hoat): m mot hang vi lenh
Read va Write.
L L H L Bank L X
Precharge( nap lai): Ngng hoat ong hang
hien hanh cua bank (dai) c chon
L L H L X H X
Precharge all (nap lai toan bo): Ngng hoat
ong hang hien hanh cua tat ca cac bank
(dai).
L L L H X X X
Auto refresh (t ong lam ti): lam ti 1
hang cua tng bank,s dung bo em noi.
Tat ca cac dai phai c nap lai.
L L L L 0 0 Mode
Load mode register (che o nap cac thanh
ghi): A[9:0] c nap e cau hnh chip
DRAM.
Trong o quan trong nhat la ngam nh
CAS (2 hoac 3 chu ky) va chieu dai khoi
(1, 2, 4 hoac 8 chu ky)
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 17
1.3.2 S TNG TAC CAC TN HIEU IEU KHIEN SDRAM
Khong co lenh nao luon c cho phep
o Lenh che o nap cac thanh ghi (load mode register command) yeu cau tat ca cac
dai (Bank) trang thai IDE, va phai tr hoan ve sau cho s thay oi e tac ong.
o Lenh t ong lam ti (auto refresh command) th yeu cau tat ca cac dai (Bank)
trang thai IDE, va mat 1 khoang thi gian lam ti e a Chip ve trang thai IDE: thng
la t
rcd
+ t
rp.

o Ch co nhng lenh khac th cho phep tren mot Bank IDE la cac lenh kch hoat.
Can phai mat t
rcd
trc khi hang c m hoan toan va chap nhan mot lenh oc hay ghi.
o Khi mot dai (Bank) c m th co 4 lenh c cho phep: oc, ghi, ket thuc
truyen khoi (Burst terminal), nap lai (precharge). Lenh oc, ghi bat au truye n khoi va co
the b ngat bi nhng ngat sau:
-Ngat mot oc khoi d lieu:
Sau mot lenh oc th bat c luc nao cung co the co mot trong cac lenh: oc, ket thuc
truyen khoi, hoac la nap c phat ra. Va se ngat oc khoi nay neu co mot ngam nh
CAS c cau hnh. Neu co 1 lenh oc thi iem 0, 1 lenh oc khac chu ky 2, ngam
nh CAS chu ky 3 th lenh oc au tien se truyen khoi d lieu ra ngoai chu ky 3 va 4,
va ket qua cua lenh oc th 2 se bat au xuat hien chu ky 5.
Neu lenh chu ky 2 la ket thuc truyen khoi hoac la nap lai Bank kch hoat th khong
co d lieu ra chu ky 5.
Mac du viec ngat lenh oc co the xuat hien mot Bank bat ky , nhng lenh nap lai
ch ngat viec oc khoi neu no tac ong tren cung mot Bank hoac tat ca cac Bank, neu
lenh nay hng en mot Bank khac th viec oc khoi van tiep tuc.
S ngat oc tao ra bi mot lenh ghi th cung co the nhung se kho khan hn. Thc
hien ieu nay nh vao mot tn hieu DQM e khong che ngo ra cua SDRAM , v vay trong
khoang thi gian nay,chp ieu khien bo nh co the lai d lieu i qua chan DQ e ghi vao
SDRAM. V tac ong cua DQM tren lenh oc th b tr hoan 2 chu ky trong khi oi vi
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 18
lenh oc th ngay lap tc, nen DQM phai len mc cao (raised) sm hn 2 chu ky trc khi
co lenh ghi.
e thc hien ieu nay trong 2 chu ky th yeu cau nh v thi iem SDRAM tat ngo
ra tai 1 canh len xung Clock va thi iem d lieu c cung cap (cho lenh ghi ) nh ngo
vao cua SDRAM canh tiep theo cua Clock.
-Mot ngat ghi khoi d lieu (ap dung cho ca trng hp lenh oc co t ong nap lai):
Bat ky lenh oc, ghi, hay ket thuc truyen ti mot Bank bat ky se ket thuc (dng)
viec ghi khoi ngay lap tc, d lieu tren chan DQ khi lenh th 2 c phat th ch do lenh
nay s dung.
Ngat ghi khoi vi lenh precharge (en cung mot Bank) th kha phc tap. o la thi
gian viet nho nhat, t
wr
phai c lt qua gia tac vu ghi sau cung ti 1 Bank (chu ky
khong b che (unmasked) cuoi cung cua ghi khoi) vi lenh precharge ke tiep, v vay mot
ghi khoi se b dng (huy) bi lenh tch nap (pre-charge) neu co u chu ky keo dai c
che i (dung DQM) e tao t
wr
can thet. Mot lenh ghi vi s tch nap t ong cha ng
mot tr hoan t ong.
-Ngat mot lenh tch nap t ong:
Viec x ly s gian oan cua thao tac oc, ghi vi che o tch nap t ong la mot ac
tnh la chon cua SDRAM, va c ho tr rat nhieu. Neu c s dung, s tch nap (sau
khi mot s oc) hay thi gian ch t
wr
theo sau bi s tch nap (sau khi oc) bat au cung
mot chu ky nh mot lenh ngat.
-Sap xep truyen khoi SDRAM:
Mot bo vi x ly hien ai co bo em noi chung se truy nhap bo nh trong nhng n
v cua line bo em. V du e truyen 64byte, line bo em yeu cau 8 s truy cap lien tiep ti
mot DIMM(dual in-line memory module: module nh co hai hang chan) 64bit, ma toan bo
co the c kch khi bi mot lenh n oc hay ghi tuy vao s cau hnh cac chp SDRAM
S truy cap line em ien hnh c kch khi bi mot s oc t mot a ch ac
biet, va SDRAM cho phep " t co tnh chat quyet nh " cua line em se c truyen au
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 19
tien. ("t " ay co ngha la chieu rong (cua) chp SDRAM hay DIMM, 64 bt vi mot
DIMM tieu bieu.).
Chp SDRAM ho tr hai giao thc e sap xep cac t con lai trong line em:
+ Che o truyen khoi an xen: lam cho cac tnh toan cua con ngi them phc tap
nhng lai de dang tong hp phan cng hn va c u tien vi cac bo vi x ly Intel. Ta
khong s dung kieu truyen nay.
+ Che o truyen khoi tuan t: nhng t tre hn c truy cap trong viec tang dan a
ch, khi ket thuc th quay tr lai iem bat au khoi. Chang han, vi mot tuyen khoi co
chieu dai la 4, va a ch cot c yeu cau la 5, nhng t se truy cap theo th t 5-6-7-4.
Neu chieu dai truyen khoi la 8, th t truy cap la 5-6-7-0-1-2-3-4. ieu nay c thc
hien bi viec them mot bo em a ch cot, va bo qua so nh khi i het khoi.
Ta co the la chon chieu dai khoi va kieu truy cap khoi bang cach s dung che o
thanh ghi c mo ta phan tiep theo
-Che o thanh ghi cua SDRAM:
Toc o d lieu n SDRAM co mot che o thanh ghi 10 bt n lap trnh c. Sau
o chuan SDRAM toc o d lieu kep SDRAM bo sung them che o thanh ghi, nh a ch
s dung nhng chan a ch Bank. Vi SDR SDRAM, chan a ch Bank va a ch hang
A[10] va cao hn th c l i, nhng phai la 0 trong khi che o ghi vao thanh ghi.
Trong chu ky cua che o thanh ghi th cac gia tr nap vao M[9:0] chnh la cac bit a ch.
- M[9] che o ghi tng khoi, mc 0 th ghi s dung che o va chieu dai truyen khoi
che o oc, mc 1 th tat ca cac ghi khong phai la truyen khoi(nh v n)
- M[8:7] che o van hanh, muon che o lu tr th at gia tr 00.
- M[6:4] ngam nh CAS ch vi cac gia tr hp le la 010 (CL2) va 011 (CL3). Ch ra
so chu ky gia lenh oc va d lieu c gi ra t Chip. Chip se hoan thanh mot gii han
c ban trong nano-giay da tren gia tr nay; khi khi tao, bo ieu khien bo nh phai s
dung kien thc cua no ve tan so xung Clock va dch gii han kia thanh nhng chu trnh.
- M[3] kieu truy cap cac t trong khoi : 0 th truy cap tuan t, 1 th truy cap an xen.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 20
- M[2:0]: chieu dai khoi: gia tr 000, 001, 010 va 011 ch ra kch thc khoi tng
ng la 1, 2, 4 hay 8 t. Moi oc ( va viet, neu m[9] la 0) se thc hien nhieu s truy cap, tr
phi c gian oan bi mot s dng (hu y) truyen khoi hay cac lenh khac. Gia tr 111 ac
ta khoi vi ay u hang (full-row Burst hoac con goi la full page Burst). S truyen khoi
vi ay u hang ch c cho phep vi kieu tuan t. oi vi SDRAM IS42S16400 th
chieu dai cua 1 khoi che o full page Burst la 256 t. S truyen khoi th tiep tuc cho
en khi co ngat
-Lam ti t ong:
Dung e lam ti lai Chip ram nh vao s m va ong ( kch hoat va tch nap ) tng
hang trong tng Bank. Tuy nhien, e n gian hoa chp ieu khien bo nh, Chip SDRAM
ho tr lenh t ong lam ti, tc la ong thi thc hien thao tac nay ti mot hang trong
tng Bank. SDRAM cung duy tr mot bo em noi c lap lai tren toan bo cac hang co
the. Chip ieu khien bo nh th n gian phai phat ra u so lng cac lenh lam ti t
ong (1 lenh oi vi 1 hang ) vi moi khoang lam ti (mot gia tr chung la t
ref
= 64 ms).
Tat ca cac Bank phai trang thai IDE khi lenh c phat.
-Che o Lower Power:
Nh a e cap, ngo vao cho phep xung Clock (CKE) co the c dung e dng xung
Clock ti SDRAM. Gia tr ngo vao CKE c xet tai tng canh len cua xung Clock, va
neu mc thap, th moi canh len cua xung Clock tiep theo se b bo qua moi muc ch
khac so vi viec kiem tra CKE.
Neu CKE xuong thap trong khi SDRAM ang thc hien tac vu, th no n gian ch la
ong bang lai tai cho cho en khi CKE len mc cao.
Neu SDRAM trang thai IDE ( tat ca cac Bank c tch nap , khong co lenh nao
ang hoat ong) khi CKE xuong thap, SDRAM t ong chon che o power-down(tiet
kiem nang lng), gi nang lng cc tieu cho tieu khi co canh len cua CKE. Khoang
nay th khong c dai hn gia tr toi a khoang lam ti t
ref
, neu khong nhng g bo nh
cha ng se b mat. ay la phng phap e dng toan bo xung Clock trong khoang thi
gian nay e tiet kiem nang lng.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 1: Kit DE2 cua Altera
Trang 21
Cuoi cung, neu CKE mc thap vao luc mot lenh lam ti t ong c gi en
SDRAM, SDRAM chon che o t lam ti ( seft-refresh mode). Tng t Power Down,
nhng SDRAM dung mot timer noi e phat ra cac chu ky lam ti noi khi can thet. Trong
thi gian nay th dng xung Clock. Che o t lam ti tieu thu t nang lng hn so vi
che o Power Down,nhng van cho phep bo ieu khien bo nh disable toan bo.


www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 22

CHNG 2 : LY THUYET X LY ANH

2.1 GII THIEU
X ly anh so co nhieu ng dung thc te. Mot trong nhng ng dung sm nhat la vao
nam 1964 a s dung may tnh x ly thanh cong anh chup mat trang do ve tinh gi ve. He
thong chup hnh gan tren ve tinh th b han che ve kch thc va trong lng, do o anh
nhan c thng b m, meo hnh hoc va nhieu nen.
Cac phng phap x ly anh bat nguon t hai ng dung:
Nang cao chat lng thong tin hnh anh oi vi mat ngi.
X ly so lieu cho may t ong.
T o en nay, pham vi x ly anh ln manh khong ngng va c ng dung trong
hau het cac lnh vc (truyen anh, truyen ch, truyen hnh, nhan dang ch viet va van tay,
may cat lp trong y hoc, vien tham, quan s, noi vu, nghien cu khoa hoc, ). Ta co the
dung x ly anh e nen d lieu anh nham tiet kiem dung lng bo nh va tan dung hieu
qua kenh truyen.
X ly anh so co the chia lam bon lnh vc, tuy thuoc vao loai cong viec. o la cai
thien anh, phuc hoi anh, ma hoa anh, va ly giai noi dung (understanding) anh.
Cai thien: nang cao o tng phan, loc nhieu, lam trn anh e ngi xem, nh trong
truyen hnh, chuan oan y hoc, phan tch be mat trong vien tham, thien van hoac la c
x ly trc e tr giup hoat ong cua may moc, nh trong nhan dang oi tng bi may
moc.
Phuc hoi: anh b xuong cap trong mot so trng hp, chang han nh b nhoe,va muc
ch la e giam bt hoac loai bo han anh hng s xuong cap. Muc ch cuoi cung la tao
ra anh sau x ly giong nh anh ban au
Ma hoa: muc ch la bieu dien anh vi mot so t bt nhat trong ieu kien chat lng
anh va o ro chap nhan c cho tng ng dung cu the, chang han nh hoi ngh video,
truyen hnh, lu tr va truyen thong
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 23
Ly giai anh: au vao la anh, muc ch la dien a t noi dung anh bang mot he ky
hieu nao o. Nhng ng dung cua ly giai anh bao gom th giac may tnh, ky thuat robot va
nhan dang muc tieu. Ly giai anh khac vi ba lnh vc khac cua x ly anh mot kha canh
chnh: au ra thng la mot bieu dien bang k hieu noi dung cua anh au vao. S phat
trien thanh cong cua cac he thong trong lnh vc nay can en ca x ly tn hieu va nhng
khai niem tr tue nhan tao.
He thong x ly anh so bao gom mot pham vi rong cac kien thc ve phan cng, phan
mem va c s ly thuyet.
Cac bc c ban cua x ly anh so c mo ta trong s o di ay:

Hnh 2.1 : Cac bc c ban cua x ly anh so
Thu thap anh(image acquision) : Anh so c thu thap bang mot cam bien
anh co kha nang bien thong tin ve cng o sang va mc xam cua anh thc thanh tn hieu
ien ap di dang analog. Tn hieu nay sau o c so hoa e tr thanh tn hieu so.
Hien nay co mot so cam bien anh thc hien ca viec thu nhan tn hieu ve cng o
sang cua anh va so hoa tn hieu. Trong trng hp cam bien khong co chc nang so hoa th
can phai co mot bo bien oi anh tng t thanh anh so (video decoder). Tn hieu anh sau
khi c so hoa con c ma hoa theo nhng chuan video (video format) nhat nh
trc khi c a vao qua trnh lu tr va x ly. Cac chuan video thng gap nh IUT-
R-BT 656, 601...
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 24
Tien x ly anh : Sau khi anh so c thu thap di dang tn hieu so, can phai trai
qua giai oan tien x ly. Chc nang chu yeu cua tien x ly la cai thien anh, nang cao
cac tnh chat cua anh giup cho cac qua trnh x ly ve sau c thuan tien hn. Cac cong
oan c ban cua tien x ly la : nang cao o tng phan, loc nhieu...
Phan vung anh: Bc tiep theo cua qua trnh x ly la phan vung anh. Anh sau khi a
c cai thien, se tr nen thuan tien hn cho viec phan ngng va phan vung. Nhiem vu
chnh cua phan ngng va phan vung anh la tach anh au vao thanh cac oi tng, vat the
rieng biet. Ket qua cua qua trnh phan vung anh, ta se c mot tap hp cac iem anh co
lien ket vi nhau thanh cac oi tng, c anh so phan biet, thuan tien cho cac
qua trnh x ly cao hn.
au ra cua qua trnh phan vung anh la cac pixel cha c loc, bao gom lien ket cua
1 vung hoac tat ca cac iem anh trong vung o. So lieu nay can c bien oi thanh dang
thch hp cho may tnh x ly.
Phan tch anh: ay la giai oan x ly bac cao trong he thong x ly anh so. Anh sau
khi c phan vung thanh cac oi tng rieng biet, a c anh so phan biet, se c
phan tch e phuc vu nhng muc ch khac nhau nh:
Xac nh cac ac trng hnh hoc cua oi tng: da tren c s oi tng a c
xac nh va phan biet, ta co the thc hien xac nh cac ac trng hnh hoc cua moi
oi tng ay, nh : v tr, kch thc, hng, ... va so oi tng hay mat o oi tng
trong anh. ay la cac ac trng c dung nhieu trong he thong th giac may
(machine vision)
Nhan dang : cac oi tng co the la cac vat the co hnh dang nhat nh, hoac cac k
t so, ch cai, dau van tay...Anh sau khi c phan vung co the c nhan dang theo
nhng phng phap nhat nh nh phng phap neural, e tm ra mau hnh dang ma
oi tng o thuoc ve.
e hng dan hoat ong cua tng module x ly, can co mot he c s kien thc e
kiem tra hoat ong va tng tac gia cac module. He nay co nhiem vu kiem soat hoat
ong cua tng module va sap xep trnh t hoat ong cua chung trong tng thi iem, giai
quyet bai toan xung ot
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 25
2.2 CAC THUAT TOAN X LY ANH SO
2.2.1 TOAN T CA SO (WINDOWING OPERATOR)
Trong viec thc thi cac thuat toan x ly anh so c ban, ngi ta thng s dung mot
toan t ac biet goi la toan t ca so. Toan t ca so la mot tap hp co hnh dang nhat
nh, gom cac pixel co lien ket vi mot pixel trung tam, la pixel ang c x ly. Cac
phep toan tren cac pixel nay se co anh hng en cac pixel trung tam cung la cac pixel
ang c x ly trong mot thuat toan x ly anh.
Toan t ca so co nhieu hnh dang, tuy thuoc vao thuat toan thc hien. Tuy nhien
thng dung nhat la cac toan t co dang hnh vuong vi cac canh la mot so le, v du :3x3,
5x5, 7x7....Trong o an nay, chung em s dung thng xuyen toan t ca so co dang 3x3,
v ay la kch thc hp ly e thc hien hieu qua tat ca cac thuat toan x ly c ban va
nang cao, ong thi lai de thc hien va rut ngan toi a qua trnh x ly. Neu s dung ca so
5x5 va 7x7, thi gian x ly se tang len rat nhieu.
2.2.2 NHAN CHAP (CONVOLUTION)
Nhan chap khong phai la mot thuat toan x ly anh, ma ch la phep toan thong dung
trong cac thuat toan x ly anh s dung toan t ca so. Nhan chap c s dung trong
cac bai toan do bien (edge detection) va loc tuyen tnh (linear filter).
Nhan chap tnh toan ra gia tr mi cua pixel trung tam cua toan t ca so, bang cach
thc hien phep tnh vi cac pixel lan can va chnh pixel trung tam.
Viec thc thi phep nhan chap nh sau: cho mot ca so vi pixel trung tam chay tren
toan bo frame anh, vi moi ca so 3x3 thu c, ta thc hien phep toan:
j+1 i+1
n = i-1 m = j-1
I(i,j) = c(n,m). I(n,m)


Ket qua tnh c cho ra gia tr mi cua pixel trung tam. Trong bieu thc, c(n,m) la
cac phan t cua mot ma tran goi la mat na (mask). Moi thuat toan x ly khac nhau s
dung mot mat na khac nhau e tnh gia tr cua cac iem anh.
Hai thuat toan c s s dung phep nhan chap la loc tuyen tnh, do bien
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 26
2.2.3 LOC TUYEN TNH(LINEAR FILTER)
Co tac dung cai thien anh, loai bo nhieu ho tr cho cac qua trnh x ly cao hn. Moi
bo loc khac nhau s dung mot mat na khac nhau, cho hieu qua khac nhau tuy vao muc
ch s dung va tnh trang cua anh sau khi thu thap. V du oi vi anh co nhieu phan bo
eu, ngau nhien oc lap vi moi pixel, ta co the s dung mat na danh cho loc trung bnh,
mat na nay se lam giam anh hng cua nhieu oi vi pixel trung tam bang cach lay trung
bnh cong cac pixel lan can trong ca so.
11 12 13
21 22 23
31 32 33
c c c 1 2 1
1
c = c c c = 2 4 2
9
c c c 1 2 1
| | | |
| |
| |
| |
\ . \ .
;
Neu anh co nhieu Gaussian, ta s dung mat na:
11 12 13
21 22 23
31 32 33
c c c 1 2 1
1
c = c c c = 2 4 2
9
c c c 1 2 1
| | | |
| |
| |
| |
\ . \ .
;

2.2.4 DO BIEN
a) Khai niem ve bien: Bien cua mot oi tng c xac nh ni mc xam cua cac
pixel co s thay oi ot ngot. Tap hp cac iem bien tao thanh bien hay ng bao cua
anh (boundary).
Mo hnh bieu dien ng bien: theo toan hoc, iem anh co s bien oi mc xam
u(x) mot cach ot ngot theo hnh di.

Hnh 2.2 ng bao cua anh
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 27
Nh vay, phat hien bien mot cach ly tng la xac nh c tat ca cac ng bao
trong cac oi tng. nh ngha tren la c s cho cac ky thuat phat hien bien. ieu quan
trong la s bien thien mc xam gia cac iem anh trong mot vung thng la nho, trong
khi o bien thien mc xam cua iem vung giap ranh (khi qua bien) lai la kha ln.
b) cac ky thuat phat hien bien:
T nh ngha toan hoc cua bien ngi ta s dung hai phng phap chnh e phat
hien bien nh sau:
Phng phap phat hien bien trc tiep: phng phap nay chu yeu da vao s bien
thien o sang cua iem anh e lam noi bien bang ky thuat ao ham: phng phap
Gradient th lay ao ham bac nhat cua anh, phng phap Laplace th ay ao ham bac hai
cua anh. Hai phng phap nay c goi chung la phng phap do bien cuc bo.
Ngoai ra, ngi ta con s dung phng phap i theo ng bao da vao cong cu
toan hoc la nguyen ly quy hoach ong va c goi la phng phap do bien tong the.
Phng phap do bien trc tiep co hieu qua va t b tac ong cua nhieu.
Phng phap phat hien bien gian tiep: Neu bang cach nao ay, chung ta thu c
cac vung anh khac nhau th ng phan cach gia cac vung o chnh la bien. Tc laviec
xac nh ng bao cua anh c thc hien t anh a c phan vung. Phng phap do
bien gian tiep kho cai at nhng ap dung tot khi s bien thien o sang nho.

Trong khuon kho luan van ta dung phng phap Gradient e phat hien bien s dung
mat na loc Prewitt nh sau:
nh ngha: Gradient la mot vec t f(x, y) co cac thanh phan bieu th toc o thay oi
mc xam cua iem anh (theo hai hng x, y trong boi canh x ly anh hai chieu) tc:

Trong o dx, dy la khoang cach gia 2 iem ke can theo hng x, y tng ng (thc
te chon dx= dy=1). ay la phng phap da theo ao ham rieng bac nhat theo hng x, y.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 28
Vi mot anh lien tuc f(x,y), cac ao ham rieng cua no cho phep xac nh v tr cc
ai cuc bo theo hng cua bien. Thc vay, gradient cua mot anh lien tuc, c bieu die n
bi mot ham f(x,y), doc theo r vi goc
r
u , c nh ngha bi:
' '
( , )
cos sin
x y
df r f dx f dy
f f
dr x dr y dr
u
u u
c c
= + = +
c c

( , ) f r u at cc ai khi
( , ) df r
dr
u
= 0; tc
' '
cos sin
x y
f f u u + = 0; t o ta xac nh c
hng cc ai:

Ky thuat Gradient: Theo nh ngha ve Gradient, neu ap dung no vao x ly anh,
viec tnh toan se rat phc tap. e n gian ma khong mat tnh chat cua phng phap
Gradient, ngi ta s dung ky thuat Gradient dung cap mat na H
1
, H
2
trc giao (theo 2
hng vuong goc). Neu nh ngha g
1
, g
2
la Gradient theo hai hng x, y tng ng th
bien o g(m,n) tai iem (m,n) c tnh:
2 2
1 2 0
( , ) ( , ) ( , ) g m n g m n g m n A = + =
2
( , ) ( ( , ))
r
m n artg g m n u =
Mot so toan t Gradient tieu bieu:toan t Robert, Sobel, Prewitt, ang hng
(Isometric), 4-lan can nh di ay:
Toan t Robert (1965).
Robert ap dung cong thc tnh Gradient tai iem (x, y). Vi moi iem anh I(x,y) ao ham
theo x, y c ky hieu tng ng:
x
g = I(x+1,y) - I(x,y)
y
g = I(x,y+1) - I(x,y)

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 2: Ly thuyet X ly anh
Trang 29
Cong thc tren c cu the hoa vi cap mat na theo chieu x, y tng ng(mat na Robert):
1
0 1
1 0
H
| |
=
|

\ .
va
2
1 0
0 1
H
| |
=
|

\ .

Chu y la cac ky thuat tren thc s ch la mo phong va xap x ao ham bang ky thuat
nhan chap do anh so la tn hieu ri rac, do vay ao ham thc s khong ton tai.
Vi ky thuat Sobel va Prewitt, ta s dung cap mat na:
H
x
=
1 0 1
2 0 2
1 0 1
| |
|

|
|

\ .
H y =
1 2 1
0 0 0
1 2 1
| |
|
|
|
\ .

Gradient c xap x bi cong thc:
x x
G H I =
va
y y
G H I =

Thc te cho thay toan t Sobel va Prewitt tot hn toan t Robert do t nhay cam vi
nhieu hn. Viec lay ao ham mot tn hieu co xu hng lam tang nhieu trong tn hieu o.
o nhay cam nay co the giam bt bang thao tac lay trung bnh cuc bo trong mien phu bi
mat na.

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 3: C che hien th hnh anh len monitor
Trang 30

CHNG 3: C CHE HIEN TH HNH ANH LEN MONITOR

3.1 NGUYEN TAC CHUNG
e hien th hnh anh ra man hnh c tch hp th can phai co mot bo VGA
Generator vi cac tn hieu va c che lam viec nh sau:
3.1.1 VGA COLOR SIGNALS
Co 3 tn hieu color la: red, green va blue gi tn hieu mau sac (color information)
en man hnh VGA. Moi mot tn hieu ieu khien mot sung ban ien t (electron gun)
e phong cac hat electron ve len mot mau c ban tai mot iem tren man hnh. Dai
cua tn hieu nam t t 0 V (tng ng vi mau toi hoan toan) va 0.7V (sang hoan toan)
ieu khien cng o cua moi thanh phan mau va 3 thanh phan mau ket hp vi nhau
tao len mau cua iem anh (dot) hay phan t anh (pixel) tre n man hnh.

Hnh 3.1 : VGA Connection
Tuy vao o rong A bit cua tn hieu mau ngo vao tn ma moi mau analog ngo ra
la mot trong 2
A
mc vi bo chuyen oi digital to analog A bit. 3 tn hieu analog ket
hp vi nhau tao nen phan t anh (pixel) vi 2
A
2
A
2
A
=
3
2
A
mau khac nhau.
3.1.2. VGA SIGNAL TIMING
Moi mot anh (hay frame) tren man hnh hien th la ket hp cua h dong, moi
dong co w pixel. Kch thc cua moi frame c bieu dien w x h d i cac dang tieu
bieu gom 640 x 480m 800 x 600, 1024 x 768 va 1280 x 1024.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 3: C che hien th hnh anh len monitor
Trang 31

Hnh 3.2 : CRT Display Timing Example
e ve mot frame, co nhng mach ien co trach nhiem di chuyen dong
electron t trai sang phai va t tren xuong di doc theo man hnh goi la deflection
circuit. Nhng mach nay yeu cau phai co 2 tn hieu ong bo e khi ong va dng
dong electron tai ung thi iem e cho mot dong cac iem anh c ve doc theo
man hnh va moi dong c ien theo c che t tren xuong di e tao len mot anh.
3.1.3 NGUYEN TAC HOAT O NG CUA VGA GENERATOR
He thong ben ngoai ghi gia tr pixel vao trong thanh ghi pixel (data register) .
No i dung cu a thanh ghi nay c dch sau moi xung clock e thay the pixel hien tai.
Cac bit nay c gi en bo DAC e chuyen sang dang tn hieu mau analog. Roi kiem
tra xem gia tr tren chan Blank e xuat ra cong VGA.
Hai mach tao xung ong bo (pulse generation circuit) c dung e tao cac xung
ong bo do c (VSYNC) va ngang (HSYNC). Bo hirizontal sync generator co au ra la
tn hieu gate mot chu k trung khp vi sn len cua xung ong bo ngang ( horizontal
sync pulse), tn hieu gate nay noi vi tn hieu clock-enable cua bo vertical sync
generator v the nen clock-enable ch cap nhat bo em thi gian sau moi dong pixel
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 3: C che hien th hnh anh len monitor
Trang 32
(line of pixels). Tn hieu gate cua vertical sync generator c dung nh tn hieu bao
ket thuc mot frame, ong thi no cung reset va xoa toan bo noi dung cua pixel buffer
nen bo VGA generator luon khi ong t trang thai xoa sach hoan toan vi moi frame.
Bo tao tn hieu ong bo cung tao ra cac tn hieu horizontal va vertical
blanking. Khi dung phep toan OR logic ta c tn hieu blanking toan cuc.
3.2 BO VGA DAC ADV7123
Kit DE2 tch hp mot bo VGA DAC la ADV7123 vi cau truc:
Ho tr tn hieu mau 10 bit ngo vao, vi bo DAC 10 bit se cho ra
10
2 mc mau
Analog ngo ra, tuy nhien trong thiet ke d lieu mau ta cung cap cho ADV7181 ch la 8
bit nen tn hieu mau Analog ngo ra co
8
2 mc. 3 tn hieu analog ket hp lai vi nhau tao
nen phan t anh
24
2 (16 trieu ) mau.
Cac tn hieu ong bo la SYNC va BLANK: gia tr cua SYNC th khong anh hng
en qua trnh hien th, BLANK vi gia tr 0 th chot cac d lieu mau ngo vao.


Hnh 3.3: S o cau truc cua ADV7123
cac chan cua ngo ra c noi tng ng vi cac chan cua cong VGA tren KIT
DE2, v vay e s dung c bo VGA DAC nay ta phai tao ra mot khoi va cung cap cac
tn hieu BLANK, Red, Green, Blue cho ADV7123 va phai tao ra 2 tn hieu ong bo
VSYN va HSYNC noi trc tiep vao cong VGA mot cach ong thi.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 4: S lc he thong
Trang 33


PHAN II: THIET KE HE THONG

CHNG 4: S LC HE THONG

4.1. YEU CAU
Tm hieu ve cac giai thuat x ly anh.
ng dung giai thuat x ly anh video vao phan cng, cu the la mo ta phan cng
thc hien giai thuat bang ngon ng Verilog HDL.
ng dung FPGAs e kiem tra ket qua, ong thi so sanh vi ket qua vi hnh anh
video ban au.
4.2 NOI DUNG THC HIEN
Lay nguon tn hieu video t DVD ( VCD ) Player a vao kit DE2 cua Altera qua
cong TV-IN.
S dung phan mem Quartus II cua Altera e viet chng trnh bang ngon ng
Verilog HDL va giao tiep vi kit DE2.
Thiet ke khoi loc trung bnh va do bien cho anh ngo ra bang Verilog HDL.
Giao tiep vi ADV7181B, VGA, SDRAM tren kit DE2.
Hien th ket qua len Monitor va so sanh vi tn hieu goc

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 4: S lc he thong
Trang 34

4.3 S O THIET KE VA NGUYEN LY HOAT ONG
4.3.1 S O THIET KE

Hnh 4.1: S o he thong
4.3.2 NGUYEN LY HOAT ONG
Khoi I2C_Video_Config: vi giao thc giao tie p I2C se at gia tr cho cac thanh
ghi cua bo ma hoa ADV7181 e cau hnh hoat ong cho chip ma hoa nay.
Khi Timer tr hon ban u: Sau chuoi khi ong, ADV7181B ri vao thi k
khong on nh, khoi se phat hien thi k khong o n nh nay roi tnh toan thi iem bat au
lam viec cua cac khoi khac.
Khoi Desize_Horizon: Lay ra chuoi lien tuc cac Pixel trong dong d lieu do
ADV7181B xuat ra ong thi nh lai kch thc frame anh t dang 720 x 480 sang chuan
VGA 640 x480.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 4: S lc he thong
Trang 35

SDRAM BUFFER: Nhan d lieu va tn hieu ieu khien ghi t khoi Desize Horizon
e ghi gia tr cac Pixel vao SDRAM, ong thi cung nhan tn hieu t VGA controller e
ieu khien viec xuat d lieu, a ch phu hp (xuat xen ke cac line thuoc Odd field va
Even field)
Khoi x ly anh YUV: X ly d lieu anh nhan c t SDRAM BUFFER roi xuat ra
d lieu anh cho khoi Convert YUV to RGB
Khoi ConvertYUVtoRGB: ADV7181B xuat ra anh video dang YUV, e co the
hien th len VGA th trc tien chuyen oi thanh dang RGB.
Khoi VGA_Controller: Nhan d lieu anh RGB t khoi ConvertYUVtoRGB e xuat
d lieu va tn hieu ong bo cho Video DAC 7123, ong thi cung phat ra cac tn hieu ieu
khien SDRAM_BUFFER e xuat d lieu t SDRAM.


www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 36


PHAN III: NOI DUNG THIET KE

CHNG 5: Khoi I2C_VIDEO_CONFIG

5.1 S O KHOI

Hnh 5.1: S o khoi I2C_Video_Config


Ten Mo ta
ICLK Xung Clock 50MHz t Kit DE2
RESET Tn hieu Reset he thong
I2C_SCLK Ngo ra cha xung Clock cung cap cho ADV7181B
I2C_DATA
Port 2 chieu e cau hnh gia tr cac thanh ghi cua
ADV7181B
Hnh 5.2: Dang song e truyen d lieu va cau truc ghi vi giao thc I2C

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 37

5.2 LU O GIAI THUAT:


5.3 MO TA
Vai tro cua khoi ch la ghi gia tr vao cac thanh ghi cua ADV7181B nen co the chon
xung clock lam viec cua khoi la 20KHz nh vao bo chia tan t tan so 50MHz. a ch
Slaver cua ADV7181B la 40h nen ta s dung cach gan mI2C_DATA <= {8h40,
LUT_DATA}. Vi mI2C_DATA la chuoi d lieu can truyen tren Bus va LUT_DATA
cha a ch cua thanh ghi va gia tr can nap.
Khi reset, bat au cau hnh lai cho ADV7181B bang cach xoa gia tr cac bo em va
c. Sau o e nap gia tr cho cac thanh ghi ta s dung may trang thai sau:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 38

always@(posedge mI2C_CTRL_CLK or negedge iRST_N)
begin
if(!iRST_N) begin
LUT_INDEX <= 0;
mSetup_ST <= 0;
mI2C_GO <= 0; end
else
begin
if(LUT_INDEX < LUT_SIZE)
//LUT_SIZE laso lan nap gia tr cho cac thanh ghi can thiet vaLUT_INDEX
//la bien em e anh xa en a ch cua cac thanh ghi va gia tr can nap.
begin
case(mSetup_ST)
0: begin
// Nhap chuoi d lieu can truyen e at gia tr cho cac thanh ghi
mI2C_DATA <= {8'h40,LUT_DATA};
mI2C_GO <= 1;
mSetup_ST <= 1;
end
1: begin
if(mI2C_END)
// mI2C_END la c bao khi truyen het chuoi d lieu
Begin
//Co xac nhan ACK la a nap xong gia tr cho 1 thanh
ghi t ADV th nhay ti trang thai 2
if(!mI2C_ACK)
mSetup_ST <= 2;
//Khong co xac nhan th nhay ve trang thai 0
else
mSetup_ST <= 0;
mI2C_GO <= 0;
end
end
2: begin
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 39

// Tang LUT_INDEX len 1 e nhay en thanh ghi mi roi quay ve
trang thai 0
LUT_INDEX <= LUT_INDEX+1;
mSetup_ST <= 0;
end
endcase
end
end
end
Ta ch can at gia tr cho mot so thanh ghi can thiet nen khong thc hien viec tang
dan a ch thanh ghi ma se anh xa t LUX_INDEX en LUX_DATA nh vao lenh case,
chang han nh khi LUX_INDEX =27 e nap gia tr 8h50 vao thanh ghi co a ch 8h00 ta
co cau truc:
case(LUX_INDEX):
27: LUT_DATA <= 16'h0050;
e ADV7181B co the phat hien chuan video NTSC th ta se nap cac gia tr cho cac
thanh ghi theo bang gia tr cai at phan mo ta ADV7181B . Tuy nhien khi truyen chuoi
nay tren bus ta can phai them cac bit ong bo: 1 bit cho trang thai IDE, 2 bit e thiet lap
c START, 3 bit e ch 3 ACK do ADV xac nhan, 3 bit e thiet lap c STOP va bao ket
thuc chuoi, v vay thc s chuoi dai 33 bit:
case (SD_COUNTER)
6'd0 : begin ACK1=0 ;ACK2=0 ;ACK3=0 ; END=0; SDO=1; SCLK=1;end
//Thiet lap c START
6'd1 : begin SD=I2C_DATA;SDO=0;end
6'd2 : SCLK=0;
//a ch SLAVER cua ADV7181B
6'd3 : SDO=SD[23];
6'd4 : SDO=SD[22];
6'd5 : SDO=SD[21];
6'd6 : SDO=SD[20];
6'd7 : SDO=SD[19];
6'd8 : SDO=SD[18];
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 40

6'd9 : SDO=SD[17];
6'd10 : SDO=SD[16];
//Tha noi ng truyen e nhap ACK t ADV7181B qua Port 2 chieu I2C_DATA
6'd11 : SDO=1'bz;
//a ch thanh ghi can nap
6'd12 : begin SDO=SD[15]; ACK1=I2C_SDAT; end
6'd13 : SDO=SD[14];
6'd14 : SDO=SD[13];
6'd15 : SDO=SD[12];
6'd16 : SDO=SD[11];
6'd17 : SDO=SD[10];
6'd18 : SDO=SD[9];
6'd19 : SDO=SD[8];
// Tha noi ng truyen nhap e ACK t ADV7181B qua Port 2 chieu I2C_DATA
6'd20 : SDO=1'bz;
//Gia tr can ghi vao thanh ghi
6'd21 : begin SDO=SD[7]; ACK2=I2C_SDAT; end
6'd22 : SDO=SD[6];
6'd23 : SDO=SD[5];
6'd24 : SDO=SD[4];
6'd25 : SDO=SD[3];
6'd26 : SDO=SD[2];
6'd27 : SDO=SD[1];
6'd28 : SDO=SD[0];
// Tha noi ng truyen nhap ACK t ADV7181B qua Port 2 chieu I2C_DATA
6'd29 : SDO=1'bz;
//Thiet lap c STOP va bao ket thuc chuoi
6'd30 : begin SDO=1'b0; SCLK=1'b0; ACK3=I2C_SDAT; end
6'd31 : SCLK=1'b1;
6'd32 : begin SDO=1'b1; END=1; end
endcase
Trong o SD_COUNTER thc hien em t 0 -> 63, nh vay viec nap cho mot thanh
ghi ch thc hien trong 33 chu ky au con 30 chu ky sau th Bus trang thai IDE (SCLK =
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 5: Khoi I2C_Video_Config
Trang 41

1 va SDO = 1) e ch chu ky ghi tiep theo. ong thi e am bao c yeu cau ve dang
song tren chan I2C_SCLK va xac nhan (ACK) a nap xong thanh ghi, ta thc hien:
wire I2C_SCLK = SCLK | ( ( (SD_COUNTER >= 4) & (SD_COUNTER <=30) )?
~CLOCK : 0 );
wire ACK=ACK1 | ACK2 |ACK3;
// khi xet xac nhan a nap xong thanh ghi ta s dung gia tr bu cua ACK(tch c mc thap),
ch xac nhan khi co u 3 xac nhan ACK1, ACK2, ACK3
Va dang song thu c tren chan I2C_SCLK nh sau (END t 0 len 1 ch ra rang a
nap xong gia tr cho mot thanh ghi):

Hnh 5.3: Dang song mo phong tren chan I2C_SCLK


www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 6: Khoi Timer tr hoan ban au
Trang 42

CHNG 6: KHOI TIMER TR HOAN BAN AU
6.1 S O KHOI

Hnh 6.1: S o cua khoi Timer tr hoan ban au

Ten Mo ta
ICLK Xung clock 50Mhz t kit DE2
VS Tn hieu VS ( Vertical Sync ) t ADV7181B
HS Tn hieu HS (Horizontal Sync) t ADV7181B
TD_Stable Bao hieu ADV7181b a hoat ong on nh
RST0, RST1, RST3
Ngo ra cho phep cac khoi khac bat au lam viec

6.2 MO TA
Vi cau hnh a cai at phan trc, khi a hoat ong on nh, dang song do
ADV7181B phat ra nh sau:

V vay e phat hien xem chip ma hoa nay a hoat ong on nh hay cha khoi
TD_DETEC tien hanh kiem tra ieu kien: VS mc cao trong 9 chu ky lien tiep cua HS
roi chuyen xuong mc thap, neu thoa man th a TD_Stable len mc cao. Khi tn hieu
TD_Stable len mc cao, khoi RESET_DELAY bat au em len theo xung nhip cua ICLK
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 6: Khoi Timer tr hoan ban au
Trang 43

(50MHz) e tnh thi iem xuat ra mc 1 tren cac chan RST0, RST1, RST2. Cac tn hieu
nay dung e khi ong cac khoi khac theo trnh t nh sau:
1) Ban au th xoa tat ca d lieu trong cac khoi.
2) Tnh t thi iem TD_Stable len 1(dn v la chu ky clock 27MHz) :
Sau 1132461.5: tch cc RST0 e kch hoat khoi SDRAM BUFFER,
Sau 1698692.5: tch cc RST1 e kch hoat khoi Desize Horizon
Sau 2264923.5: tch cc RST2 e kch hoat khoi x ly anh YUV vaVGA Controller.
3) Gi nguyen gia tr ngo ra cho en khi co tn hieu RESET he thong th lap lai.
iem can chu y ay la khi Desize Horizon hoat ong th se xuat
DATA_VALID cho phep ghi d lieu vao SDRAM BUFFER. Roi phai ch 1 khoang thi
gian e ghi u so d lieu can thiet mi kch hoat VGA Controller e xuat d lieu t
SDRAM BUFFER. Nh ta a biet 1 frame anh do ADV7181B xuat ra bao gom 900900
byte (525 line, moi line co 1716 byte) hay e truyen het 1 frame se mat 900900 chu ky.
Do xung clock tren chan LLC e truyen cac byte la 27 MHz nen ta kiem tra lai cac thi
iem nay nh sau:
Lay goc thi gian la khi bat au frame au tien
TD_Stable len 1 khi Frame au tien a phat c 9 line: 9 x 1716 = 15444 chu ky.
Frame th 3 c bat au tai thi iem 2 x 900900 = 1801800
Khoi Desize Horizon c kch hoat tai thi iem 1714136.5 (= 15444 + 1698692.5)
tc la trc khi frame th 3 bat au. am bao rang khoi se xuat ra DATA_VALID = 1
toan bo cac Active Pixel cua frame th 3.
Khoi VGA controller c kch hoat tai thi iem 2280367.5 (=15444 + 2264923.5)
nen oRequest c xuat ra tai thi iem 2315727.5 (= 2280376.5 + 35360 ). Vi 35360
chu ky la khoang thi gian t khi khoi c reset cho en khi oRequest len 1. Vay viec
oc t SDRAM BUFFER c kch hoat khi frame th 3 a bat au c 1 khoang thi
gian la 513927.5 (= 2315727.5 - 1801800). ieu nay am bao cho viec xuat ra ung tng
frame t SDRAM BUFFER ma ta se e cap ky hn phan mo ta SDRAM BUFFER.
Cau truc va thiet ke cua khoi nay tng oi n gian nen ta khong a lu o giai
thuat va code thc thi ma ch mo ta s lc.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 44

CHNG 7: KHOI DESIZE_HORIZON
7.1 S O KHOI

Hnh 7.1: S o cua khoi Desize Horizontal

Ten Mo ta
CLK_27 Xung clock 27Mhz t kit DE2
RST_N Reset he thong
TD_DATA[7:0] D lieu hnh anh t ADV7181B
ACLR Tn hieu xoa bat ong bo do khoi Timer tr hoan cung cap
CLK
Xung clock 27MHz t chan TD_CLK cua ADV7181B
So chia = 9 So chia cung cap cho bo chia do ngi thiet ke nhap vao
TV_X[9:0]
V tr cua Pixel trong hang hien hanh ong thi cung la so
b chia cung cap cho bo chia
Thng [9:0] Thng cua phep chia TV_X cho 9
So d [9:0] So d cua phep chia TV_X cho 9
DATA_VALID ong bo cho oYCbCr e a vao SDRAM_Controller
oYCbCr[15:0] Chuoi d lieu anh ngo ra

DATA_VALID: mc 1 th se cho phep Pixel i kem c ghi vao SDRAM thong
qua SDRAM_Controller. Do frame ma ADV7181B xuat ra co dang 720x480 e a ve
chuan 640x480 ma hnh anh khong b xen th vi moi 9 pixel lien tiep ta se loai bo Pixel
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 45

au tien: khong cho phep ghi vao SDRAM bang cach a DATA_VALID xuong mc 0
(lay ra 8 Pixel trong 9 Pixel :
8
640 720
9
= )
ong thi e am bao c chuoi a vao SDRAM_controller van co dang chuoi
CbYnCrYn+1 lien tiep th phai hoan oi gia 2 thanh phan Cb va Cr c sau 2 lan loai bo 1
Pixel.

Hnh 7.2: V tr cac Pixel trong chuoi
Nh hnh tren X la v tr cac Pixel b loai bo (b bo qua khi hien th len man hnh),
khi o chuoi Pixel tai S1 la Cb4Y8Cb5 Y10 va tai E1 la Cr8Y17Cr9Y19 v vay e am bao
chuoi ra co dang CbYCrY lien tiep th phai hoan oi v tr gia Cb va Cr trong khoang Cb5
Y10 .... Cr8Y17.

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 46

7.2 LU O GIAI THUAT

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 47

7.3 MO TA
TD_DATA la chuoi Pixel c phat ra theo chuan Video ITU656. Ta co the xem
mot frame thc s bat au vi Odd Field khi bit F (bit 6 trong Byte cuoi cua trng SAV
hay EAV) chuyen t 1 ve 0, vay e xet ieu kien bat au cua 1 frame ta phai i en
trng SAV hay EAV roi mi kiem tra gia tr cua bit F:
Window <= {Window[15:0],iTD_DATA};
if(Window==24'hFF0000)
//khi phat hien trng SAV (EAV) th gan gia tr bit V cho FVAL va bit F cho Field
begin
FVAL <= !iTD_DATA[5];
Field <= iTD_DATA[6];
end
//kiem tra ieu kien bit F chuyen t 1 ve 0 e bat au 1 frame nh sau:
Pre_Field <= Field;
if({Pre_Field,Field}==2'b10)
Start <= 1'b1;
//phat hien trng SAV
Assign SAV = (Window==24'hFF0000)&(iTD_DATA[4]==1'b0);
//khi ong bo em cont e xac nh so byte cua chuoi Pixel trong 1 hang
if(SAV)
begin
Cont <= 18'h0;
Active_video <= 1b0;
end
else if(Cont<1440)
Cont <= Cont+1'b1;
//c 2 byte 1 Pixel c nen khi xac nh v tr Pixel trong hang th phai chia Cont cho 2:
assign oTV_X = Cont>>1;
e thc hien phep chia oTV_X cho 9 ta s dung bo chia t th vien cua Quartus:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 48

Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao custom
mi, at ten la DIV; chon phan Arithmetic >> LPM_DEVIDE. V oTV_X s 720 nen chon
o rong bit cua so b chia (Numerator) la 10, o rong bit cua so chia (denominator) la 4,
kieu d lieu khong dau. V so chia can nhap la 9 nen ta ghep vao khoi tong the nh sau:
DIV u5 ( .aclr(!DLY0),
.clock(TD_CLK),
.denom(4'h9),
.numer(TV_X),
.quotient(Quotient),
.remain(Remain));
Trong o quotient, remain la thng va so d, ta nhap cac ieu kien oTV_X co chia
het cho 9 vathng la so le thong qua cac chan iSkip va iSwap_CbCr bang cach khai bao:
Desize_Horizontal u4 ( .iTD_DATA(TD_DATA),
.oTV_X(TV_X),
.oYCbCr(YCbCr),
.oDVAL(TV_DVAL),
.iSwap_CbCr(Quotient[0]),
.iSkip(Remain==4'h0),
.iRST_N(DLY1),
.iCLK_27(TD_CLK) );
Sau o ghep 1 Y vi 1 Cr hay 1 Y vi 1 Cb ong thi hoan oi v tr cua Cr va Cb tai
cac v tr can thiet:
if(iSwap_CbCr)
begin
case(Cont[1:0]) //hoan oi Cb Va Cr
0: Cb <= iTD_DATA;
1: YCbCr <= {iTD_DATA,Cr};
2: Cr <= iTD_DATA;
3: YCbCr <= {iTD_DATA,Cb};
endcase
end
else
begin

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 7: Khoi Desize Horizon
Trang 49

case(Cont[1:0]) // khong can hoan oi
0: Cb <= iTD_DATA;
1: YCbCr <= {iTD_DATA,Cb};
2: Cr <= iTD_DATA;
3: YCbCr <= {iTD_DATA,Cr};
endcase
end
Sau o xet them ieu kien Cont[0] e am bao viec ghep 1 byte Y vi 1 byte Cr hay
1 byte Y vi 1 byte Cb a hoan thanh e xuat DATA_VALID :
if(Start && FVAL && Active_Video && Cont[0] && !iSkip )
Data_Valid <= 1'b1;
else
Data_Valid <= 1'b0;
Nh vay Data_Valid ch len 1 Active Pixel e ieu khien s ghi vao SDRAM BUFFER.

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 50

CHNG 8: KHOI SDRAM BUFFER
8.1 S O KHOI
Gom 2 khoi PLL va SDRAM Controller:

Hnh 8.1: S o cua khoi SDRAM BUFFER
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 51

Ten Mo ta
RESET Tn hieu Reset he thong
CLK_27 Xung clock 27Mhz t kit DE2
CLK
Xung clock 81MHz PLL a ra cho cac ngo vao CLK cua khoi
SDRAM Controller ( chnh la tan so oc cua SDRAM WRITE
FIFO, ghi cua SDRAM READ FIFO1 va SDRAM READ FIFO2)
SDR_CLK Xuat xung clock 81MHz cho SDRAM
WR_LOAD
RD1_LOAD
RD2_LOAD
Lan lt la tn hieu e xoa bat ong bo SDRAM WRITE FIFO,
SDRAM READ FIFO1 va SDRAM READ FIFO2 lay t chan
RST0 cua khoi Timer tr hoan ban au.
WR_DATA D lieu anh a vao SDRAM WRITE FIFO do Desize horizon cap
WR
Cho phep ghi vao SDRAM WRITE FIFO lay t chan
DATA_VALID cua khoi Desize horizon
WR_CLK Xung clock 27MHz t chan LLC(TD_CLK) cua ADV7181B
RD_WRFIFO Cho phep oc d lieu t SDRAM WRITE FIFO
WRITE_SIDE[8:0] So t (Word) hien co trong SDRAM WRITE FIFO
DATA_IN
D lieu t SDRAM WRITE FIFO a vao Control Center e ghi
SDRAM.
DATA_OUT[15:0]
D lieu Control Center oc t SDRAM e xuat ra ngoai qua 1
trong 2 FIFO: SDRAM READ FIFO1, SDRAM READ FIFO2
RD1
RD2
RD1 = ~ RD2: Lan lt cho phep oc d lieu t SDRAM READ
FIFO1, SDRAM READ FIFO2 vi s ieu khien cua khoi VGA
Cotroller thong qua chan Request va VGA_Y.
RD1_CLK
RD2_CLK
Tan so oc cua SDRAM READ FIFO1 va SDRAM READ FIFO2
c la 27MHz t KIT DE2
READ_SIDE1[8:0] So t (Word) hien co trong SDRAM READ FIFO1
READ_SIDE2[8:0] So t (Word) hien co trong SDRAM READ FIFO2
WR_RDFIFO1 Cho phep ghi d lieu SDRAM READ FIFO1
WR_RDFIFO2 Cho phep ghi d lieu SDRAM READ FIFO2
RD1_DATA[15:0]
RD2_DATA[15:0]
D lieu ngo ra cung cap cho khoi x ly anh YUV
Cac chan DQ[15:0], SA[11:0], CKE, CAS_N, RAS_N, SDR_CLK, WE_N, BA[1:0],
CS_N[1:0], DQM[1:0] th c noi tng ng vao chip SDRAM co san tren kit DE2.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 52

8.2 LU O GAI THUAT
Lu o danh cho viec ghi va xuat tng khoi d lieu xen ke t SDRAM.

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 53

Lu o e xuat hoac ghi dong d lieu vao cac FIFO: ng vi tng thao tac oc hay
ghi tren ma ta co lu o giai thuat tao a ch truy cap SDRAM nh sau:


8.3 MO TA
Nh ta a biet 1 frame anh theo chuan ITU656 bao gom Odd Field va Even Field:
khi xuat ra man hnh th cac line thuoc Odd Field se c hien th hang le, con cac line
thuoc Even la hang chan. Nen cac line cua 2 Field nay phai c xuat xen ke nhau nhng
trong chuoi video ITU656 do ADV7181B xuat ra th 2 Field c xuat lien tu c: xuat xong
Odd Field roi mi ti Even Field (cac frame khi ghi vao SDRAM th thanh 2 Field lien
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 54

tuc) nen e xuat ra cac line xen ke th ta phai tuan t xuat 1 line t a ch ma Odd Field
c lu gi roi lai xuat tiep 1 line t a ch ma Even Field c lu gi.
D lieu trong mot frame anh se c ghi lan lt vao SDRAM t a ch 0 en a
ch 324480 (324480 = 640 x 507, 507 chnh la so line cua frame c ghi vao SDRAM ,ta
bo qua 18 line co bit V =1 ), luc nay phan d lieu can xuat ra t SDRAM chia thanh 2
phan (trong 1 frame theo chuan ITU656 thc s co ti 487 active line, ta xen bt 7 active
line e giam so line ve chuan hien th la 480):
- Phan 1: T a ch 8320 (640 x 13) en 161920 (640 x 253) se la cac Pixel thuoc
Odd Field. ay chnh la 240 line t 23 en 262 trong frame goc.
- Phan 2: T a ch 170880 (640 x 267) en 324480 (640 x 507) la cac Pixel thuoc
Even Fiel. ay chnh la 240 line t 286 en 525 trong frame goc.
SDRAM ho tr che o truy cap d lieu theo tng kho i (Burst) vi chieu dai khoi co
the thay oi c nh vao cai at gia tr 3 bit cuoi (BL) cua thanh ghi mode register bang
cach truy cap che o load mode roi nhap gia tr cho thanh ghi nay qua cac chan a ch:

ay ta oc va ghi theo tng khoi 128 Word 16 bit nen nhap BL = 111: chieu dai
cua Burst la full page (tc la 256 word vi viec s dung SDRAM di dang 4Mx16) ; WT
= 0: truy xuat tuan t (Sequential) d lieu trong khoi; LTMODE = 011: thi gian ch
(latency) cho tn hieu RAS la 3 chu ky;
Cac Burst d lieu cua 2 phan tren se c xuat xen ke nhau. Ta khi tao va truy
xuat a ch cho cua cac phan nay nh sau:
if(!RESET_N)
begin
rWR_ADDR <= 0;
rWR_MAX_ADDR <= 640*507;
rRD1_ADDR <= 640*13;
rRD1_MAX_ADDR <= 640*253;
rRD2_ADDR <= 640*267;
rRD2_MAX_ADDR <= 640*507;
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 55

//chieu dai cua khoi can truy xuat
rWR_LENGTH <= 128;
rRD1_LENGTH <= 128;
rRD2_LENGTH <= 128;
end
else
begin
//neu a thc hien xong tac vu mWR_DONE , mRD_DONE va co c bao thc hien tac vu
mi oi vi 1 khoi WR_MASK[0], RD_MASK[0], RD_MASK[1] th tang a ch khoi len
1 khoi va lap lai cho en khi vt qua a ch toi a th quay ve a ch ban au
//ghi vao SDRAM
if(WR_LOAD)
begin
rWR_ADDR <= WR1_ADDR;
rWR_LENGTH <= WR1_LENGTH;
end
else if(mWR_DONE&WR_MASK[0])
begin
if(rWR_ADDR<rWR_MAX_ADDR-rWR_LENGTH)
rWR_ADDR <= rWR_ADDR+rWR_LENGTH;
else
rWR_ADDR <= WR_ADDR;
end
//oc d lieu t phan 1
if(RD1_LOAD)
begin
rRD1_ADDR <= RD1_ADDR;
rRD1_LENGTH <= RD1_LENGTH;
end
else if(mRD_DONE&RD_MASK[0])
begin
if(rRD1_ADDR<rRD1_MAX_ADDR-rRD1_LENGTH)
rRD1_ADDR <= rRD1_ADDR+rRD1_LENGTH;
else
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 56

rRD1_ADDR <= RD1_ADDR;
end
//oc d lieu t phan 2
if(RD2_LOAD)
begin
rRD2_ADDR <= RD2_ADDR;
rRD2_LENGTH <= RD2_LENGTH;
end
else if(mRD_DONE&RD_MASK[1])
begin
if(rRD2_ADDR<rRD2_MAX_ADDR-rRD2_LENGTH)
rRD2_ADDR <= rRD2_ADDR+rRD2_LENGTH;
else
rRD2_ADDR <= RD2_ADDR;
end
end
Trc het can tao mot khoi ieu khien viec ghi va oc SDRAM xen ke nhau, moi
lan oc hay ghi d lieu se thao tac tren tng Burst co chieu dai la 128 t (Word) theo th
t u tien (ch thao tac hien thi hoan thanh roi mi thc hien thao tac tiep theo):
oc 1 khoi t SDRAM roi ghi vao SDRAM READ FIFO1 e xuat chuoi Pixel
thuoc Odd Frame
oc 1 khoi t SDRAM roi ghi vao SDRAM READ FIFO2 e xuat chuoi Pixel
thuoc Even Frame
Ghi 1 khoi t SDRAM WRITE FIFO vao SDRAM.
tren ta thc hien 3 thao tac xen ke nhau, v vay e d lieu co the ong bo nhap,
xuat d lieu vi cac khoi khac th phai cung cap tan so lam viec cho SDRAM va tan so
truy xuat d lieu gia cac khoi FIFO va SDRAM gap 3 lan tan so clock cua cac khoi khac.
e tao cac xung clock nay ta s dung th vien cua Quartus e tao khoi PLL :
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao mot
custom mi, at ten la SDRAM_PLL, chon phan I/O >> ALTCLKlLOCK, ta khong s
dung cac chan ong bo ma ch nhap cac thong so cho tan so ngo vao va tan so, pha ngo ra
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 57

nh sau :inclk0 la 27MHz; c0 chon tan so la 81MHz vi pha ban au la 0; c1 tan so la 81
MHz vi pha ban au tre 3ns (bu tr vi khang thi gian ieu khien cac tn hieu ong bo
e truy cap SDRAM).
Chan c0 se cung cap tan so oc tan cho SDRAM WRITE FIFO e ghi d lieu vao
SDRAM, tan so ghi cho SDRAM READ FIFO1 va SDRAM READ FIFO2 e ghi d lieu
c xuat ra t SDRAM. Chan c1 cung cap tan so lam viec cho SDRAM.
ong thi khi thc hien 1 tac vu ta can phai tr hoan cac tac vu khac mot khoang
thi gian c mo ta theo gian o sau (cha xet tac ong cua RD1 va RD2):

Hnh 8.2: Gian o nh th cho chu ky truy xuat gia SDRAM va cac FIFO
V vay e am bao truy xuat ung d lieu th can phai co cac FIFO co chieu dai 384
( tc la 128 x 3 ). Tuy nhien trong th vien cua Quarus ch khong co FIFO dai 384 Word
nen se tao mot FIFO dai 512 Word nh sau:
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao mot
custom mi, at ten la SDRAM_WRITE_FIFO, chon phan Memory Compiler >> FIFO
chon o rong d lieu la 16bit, chieu dai ( deep ) la 512 Words. Lam tng t e tao cac
khoi SDRAM_READ_FIFO1 va SDRAM_READ_FIFO2.
Chu y la: Khi s dung FIFO dai 512 Word ta phai co 1 so thay oi trong thiet ke, tuy
nhien cac thay oi nay tng oi n gian nh tang tan so xung clock len 108 MHz, s
dung them 1 tac vu ghi trong (WR2) e am bao d lieu xuat ra ung theo yeu cau.
Thc hien ghi va xuat tng khoi d lieu xen ke t SDRAM nh sau:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 58

// Ghi vao SDRAM READ FIFO1 cac Pixel thuoc line Odd frame
if( (READ_SIDE1< rRD1_LENGTH) )
begin
mADDR <= rRD1_ADDR;
mLENGTH <= rRD1_LENGTH;
WR_MASK <= 2'b00;
RD_MASK <= 2'b01;
mWR <= 0;
mRD <= 1;
end
// Ghi vao SDRAM READ FIFO2 cac Pixel thuoc line Even frame
else if( (READ_SIDE2< rRD2_LENGTH) )
begin
mADDR <= rRD2_ADDR;
mLENGTH <= rRD2_LENGTH;
WR_MASK <= 2'b00;
RD_MASK <= 2'b10;
mWR <= 0;
mRD <= 1;
end
// oc d lieu t SDRAM WRITE FIFO va ghi vao SDRAM
else if( (WRITE_SIDE>= rWR_LENGTH)&& (rWR_LENGTH!=0) )
begin
mADDR <= rWR_ADDR;
mLENGTH <= rWR_LENGTH;
WR_MASK <= 2'b01;
RD_MASK <= 2'b00;
mWR <= 1;
mRD <= 0;
end
end
if(mWR_DONE)
begin
WR_MASK <= 0;
mWR <= 0;
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 59

end
if(mRD_DONE)
begin
RD_MASK <= 0;
mRD <= 0;
end
Xet ieu kien so Word co trong cac FIFO e khi tao lenh oc va ghi SDRAM. Roi
dung bien em ST (bat au t 0) e thiet lap khoang thi gian can thiet cho 1 tac vu bao
gom: thi gian ch bus am bao ranh hoan (oi vi lenh oc la SC_CL+SC_RCD+1, ghi
la SC_CL-1, phu thuoc vao cau truc cua SDRAM: SC_CL = SC_RCD = 3 c khai bao
trong tap tin Sdram_Params.h ), thi gian thc hien tac vu (mLENGTH = 128).Tao tn
hieu ieu khien viec ghi oc cac FIFO va c bao a oc hay ghi xong nh sau:
if(Read)
begin
//OUT_VALID la tn hieu dung e ieu khien cho phep ghi vao cac SDRAM READ FIFO
if(ST==SC_CL+SC_RCD+1)
OUT_VALID <= 1;
else if(ST==SC_CL+SC_RCD+mLENGTH+1)
begin
OUT_VALID <= 0;
Read <= 0;
mRD_DONE <= 1;
end
end
else
mRD_DONE <= 0;
if(Write)
begin
//IN_REQ la tn hieu dung e ieu khien cho phep oc t SDRAM WRITE FIFO
if(ST==SC_CL-1)
IN_REQ <= 1;
else if(ST==SC_CL+mLENGTH-1)
IN_REQ <= 0;
else if(ST==SC_CL+SC_RCD+mLENGTH)
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 60

begin
Write <= 0;
mWR_DONE <= 1;
end
end
else
mWR_DONE<= 0;
Cau hoi at ra la vi chu ky truy xuat nh gian o tren th lng d lieu xuat ra se
gap 2 lan lng d lieu ghi vao SDRAM. Tuy nhien qua trnh tren con chu anh hng cua
cac ngo vao RD1 va RD2, (tac ong en cac gia tr READ_SIDE1 va READ_SIDE2) se
ieu khien cac thao tac xuat d lieu t SDRAM vao SDRAM READ FIFO nh sau:
+RD1 = ~RD2 = 1: ngng tac vu xuat d lieu t SDRAM vao SDRAM READ FIFO2 tc
la ch xuat cac line cua Odd Field
+RD1 = ~RD2 = 0: ngng tac vu xuat d lieu t SDRAM vao SDRAM READ FIFO1 tc
la ch xuat cac line cua Even Field.
Do RD1, RD2 c tch cc lan lt sau 640 chu ky (tng ng vi 1 line) nen cac
line se c xuat xen ke nhau. Nh vay trong 1 chu ky truy xuat thc s ch co 128 Word
c xuat vao 1 FIFO, am bao c s ong bo d lieu cua SDRAM vi he thong.
Van e cuoi cung can phai giai quyet la xac nh cac thi iem truy xuat SDRAM
BUFFER tc la tnh toan khoang thi gian ke t khi bat au ghi d lieu vao(WR=1) va ti
khi bat au xuat chung ra e am bao cac pixel c xuat ra la cung thuoc 1 frame:
- Neu khoang thi gian nay khong u ln: chan RD2 tch cc bat au truy xuat d
lieu cua Even Field t a ch 170880 cho en 324480, ma d lieu trong cac a ch nay lai
cha c cap nhat nen dan en cac line xuat ra se khong co gia tr hoac la cac line cua
frame trc.
- Neu khoang thi gian nay qua ln: do toc o tang a ch cua qua trnh ghi gap
oi qua trnh oc (do a ch ghi c tang lien tuc con ch oc lan lt la a ch e xuat
xen ke cac line thuoc Odd Field va Even Field nen cung ch c tang lan lt), nen xay
ra trng hp khi ang xuat d lieu thuoc 1 frame th qua trnh ghi a nhap d lieu cua
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 8: Khoi SDRAM BUFFER

Trang 61

frame tiep theo vao SDRAM BUFFER, khi o RD1 tch cc th co the xuat ra 1 line thuoc
frame mi nay ch khong phai la line cua frame hien hanh.
Nh a noi trong phan mo ta khoi Timer tr hoan ban au, viec oc t SDRAM
BUFFER c kch hoat sau 1 khoang thi gian la 513927.5 chu ky tnh t khi frame th 3
bat au: khi cac Pixel tren line th 300 cua frame goc ( ~513872.5 1716; vi1716 la so
byte cua 1 line trong frame goc) tng ng vi line th 282 (bo qua18 line co bit V =1)
ang c ghi vao SDRAM BUFFER, th bat au xuat xen ke cac line. ieu kien RD2
truy xuat ung Even frame c thoa man, xet cac line ma RD1 xuat ra:
- Khi WR ghi lien tuc t line 282 en line 507 vao SDRAM BUFFER th hien nhien
la RD1 truy xuat ung. Luc nay line ma RD1 ang xuat la 13 + (507 - 282) 2 = 125.5
- Xet frame tiep theo: phai ch het 9 line au tien mi bat au ghi t line 0. Luc o
RD1 se truy xuat line th 125.5 + 9 : 2 = 130; nh vay cho en khi RD1 xuat line xong line
th 253 th WR mi ch ghi ti line (253-130)2 = 246. am bao d lieu c xuat van la
cua frame hien thi.
Ngoai ra trong khoi Control Center con co cac khoi command, control interface e
tao va ong bo cac lenh lam ti (refresh), tch nap (Precharge), chon che o oc, ghi,
truyen khoi, ong thi ma hoa va giai ma lenh cho SDRAM theo mo ta cac che o truy
cap SDRAM Bang 1.2 vi cau truc kha phc tap. Trong khuon kho luan van nay ta
khong e cap en ma ch tham khao va s dung code verilog t cong ty Altera va hang
san xuat KIT DE2 la Terasic.
Khi ghep vao trong khoi tong the ta se dung cau truc e xuat d lieu nh sau:
.RD1_DATA(m1YCbCr), .RD2_DATA(m2YCbCr), roi chon d lieu e a vao khoi x
ly anh YUV : assign mYCbCr_d = !VGA_Y[0]? m1YcbCr : m2YCbCr; vi !VGA_Y[0]
la do khoi VGA Controller a ra cho biet line ang xuat tren man hnh v tr le hay
chan e chon d lieu xuat ra tng ng.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 9: Khoi X ly anh YUV

Trang 62

CHNG 9: KHOI X LY ANH YUV
9.1 S O KHOI

Hnh 9.1: S o cua khoi x ly anh YUV

Ten Mo ta
CLK Xung clock 27Mhz t kit DE2.
RESET Reset he thong.
mYCbCr_d[15:0] D lieu hnh anh ngo vao.
oRequest
Tn hieu ieu khien do VGA Controller cung cap: yeu
cau xuat d lieu.
iX[0]
Tn hieu ieu khien do VGA Controller cung cap, cho
biet v tr cua Pixel la chan hay le (bit 0 trong gia tr cua
bo em v tr Pixel)
oRequest
Tn hieu ieu khien do VGA Controller cung cap: yeu
cau xuat d lieu.
iYCbCr Pixel anh sau qua Image Process x ly.
oY[7:0] Thanh phan o sang (Luma) cua Pixel c tach ra.
oCb[7:0] Thanh phan Cb cua Pixel c tach ra.
oCr[7:0] Thanh phan Cr cua Pixel c tach ra.
Resgister[1..9][15:0] 9 thanh ghi tng ng vi ca so 3x3 pixels.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 9: Khoi X ly anh YUV

Trang 63

9.2 MO TA
Khoi Line Buffer: la bo em e lu lai cac gia tr cac Pixel can thiet
Xet ca so 3x3 Pixel: trong chuoi d lieu ngo vao v tr cac pixel nay nh sau:

e ca pixel nay xuat hien cung luc trong 1 ca so th phai can co cac bo em ( cac
thanh ghi va line buffer) e lu lai cac gia tr cua P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 cho en
khi P9 xuat hien:

Hnh 9.2 : S dung cac Line_buffer va Register e tao ca so 3x3 pixel
Line_Buffer co the la 1 FIFO hoac la 1 thanh ghi dch(shift register), nhng trong th
vien cua Quartus khong co FIFO vi chieu dai 640 Words, nen ta s dung thanh ghi dch:
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao custom
mi, at ten la Line_Buffer, chon phan Memory Compiler >> shift register ( RAM-Based).
Ta chon o rong d lieu la 8bits, chieu dai (distance between Taps) la 640, so Tap la 1, va
anh dau chon e s dung chan clock enable. Nh vay ta c ca so Pixel:
P1 P2 P3
P4 P5 P6
P7 P8 P9
| |
|
|
|
\ .

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 9: Khoi X ly anh YUV

Trang 64

Khoi x ly anh: ta chon 1 trong hai che o lam viec:loc trung bnh va tach bien.
- Loc trung bnh: thc hien phep tng quan ca so pixel vi mat na
1 2 1
1
2 4 2
16
1 2 1
| |
|
|
|
\ .

Tuy nhien d lieu vao la 16 bit vi 8 bit cao la thanh phan Y va 8 bit thap la Cb hoac
Cr. Nen ta s dung khai bao e tach ra tng thanh phan roi x ly:
Loc_trung_binh Loc_trung_binh_0 ( clock,
reset,
register1[7:0],
register2[7:0],
register3[7:0],
register4[7:0],
register5[7:0],
register6[7:0],
register7[7:0],
register8[7:0],
register9[7:0],
out2
);

Loc_trung_binh Loc_trung_binh_1 ( clock,
reset,
register1[15:8],
register2[15:8],
register3[15:8],
register4[15:8],
register5[15:8],
register6[15:8],
register7[15:8],
register8[15:8],
register9[15:8],
out1
);
e thc hien phep tng quan gia ca so Pixel vi mat na loc, ta tien hanh theo
cac bc:
-Nhan cac thanh phan tng ng cua 2 ca so lai vi nhau: mat na loc ch co cac he so
1, 2, 4 (de thay ket quala cac so 10 bit )
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 9: Khoi X ly anh YUV

Trang 65

k = 1 th gi nguyen: : multi_1 <= { 2'b00, register1};
k = 2 th dch trai 1 bit : multi_2 <= { 1'b0, register2,1b0};
k = 4 th dch trai 2 bit: multi_5 <= { register5,1b00};
-Lay tong cac tch va tm c (tong nay la so 12 bit):
assign multi1 = multi_1 + multi_3 + multi_7 + multi_9;
assign multi2 = multi_2 + multi_4 + multi_6 + multi_8;
assign multi = multi1 + multi2 + multi_5;
-Chia tong tren cho 16 tng ng vi viec lay 8 bit cao:
assign out = multi[11:4];
- Tach bien: tng t nh tren ta cung tach d lieu 16bit ra tng thanh phan e x ly
vi cac bc thc hien nh sau :
1)Tnh |
x
G | va |
y
G |: Chap ma tran ca so 33 pixels anh cua frame vi hai mat na loc
theo phng phap gradient vi mat na loc Prewitt :
(
(
(

1 0 1
2 0 2
1 0 1

(
(
(

1 2 1
0 0 0
1 2 1

Mat na loc ch co cac he so 0, 1, 2 , -1 va -2 ( k =1, 2 a xet phep loc tring bnh)
k = 0 th multi <= 0;
k =-1 th lay bu 2: multi = ~{3'b000,register} + 1;
k =-2 dch trai 1 bit roi lay bu 2: multi = ~{2'b00,register,1'b0} + 1;
Vi register [7:0] nhan vi so [1:0] so [9:0] them bit dau thanh so [11:0], tc la
12 bits. Sau o cong tat ca cac thanh phan cua ca so thu c roi lay 8 bit cao trong gia
tr tuyet oi ta co ket qua la |
x
G | va |
y
G |
2)Tnh gia tr ngo ra cua pixel theo cong thc
2 2
x y
G = G + G :
- Tnh gia tr bnh phng cua
x
G va
y
G vi bo nhan t th vien cua Quartus:
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao custom
mi, at ten la MULT2, chon phan Arithmetic >> LPM_MULT. Chon o rong bit ngo vao
la 8 bit. Sau khi tong hp ta c mot khoi vi khai bao nh sau:
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 9: Khoi X ly anh YUV

Trang 66

module MULT2 ( dataa,
datab,
result);
e lay phep bnh phng ta nhap cung mot gia tr cho 2 ngo vao dataa va datab
- Dung bo lay can bac 2 t th vien cua Quartus e tnh G t tong hai ket qua tren:
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao custom mi, at
ten la SQUARE, chon phan Arithmetic >> ALTSQRT. Chon o rong bit ngo vao la 16
bit.Sau khi tong hp ta c mot khoi vi khai bao nh sau (trong o radical la d lieu 17
bit ngo vao, q la ket qua 9 bit cua phep lay cant,t a khong s dung chan remainder):
module SQUARE ( radical,
q,
remainder);
Thc chat khoi x ly anh ch la cac cap khoi loc bien, loc trung bnh c ghep song
song nhau. Moi khoi trong cap x ly tren tng 8 bit d lieu, sau o ghep chung lai vi
nhau (out3, out 4 tng t la cac ngo ra cua cac khoi loc bien)
assign out_pixel = (!reset)? 16'b0 : out;
assign out = select_process? {out1,out2} : {out3,out4};
Khoi se xuat ra gia tr cua pixel anh tng ng vi gia tr pixel anh nam chnh gia
ca so. Co 1 van e c at ra ay la khi mot frame va bat au th ca so cha co u
9 Pixel nhng bo x ly anh van thc hien loc va xuat pixel se dan en sai so bien anh.
ong thi khoi Image Process can co 1 so chu ky xung clock e x ly xong anh. Tuy
nhien vi 1 frame kch thc 640 x 480 th cac sai lech nay co the chap nhan c.
Khoi Extract YCrCb to Y, Cr, Cb : n gian ch la tach chuoi d lieu 16 bit dang
YCrCb lien tiep ra 3 thanh phan Y, Cr, Cb. Da vao tn hieu iX[0] do VGA controller a
ra e biet v tr cua Pixel trong hang la chan hay le(16 bit nay la YCb hay la YCr):
if(iX[0])
{mY,mCr} <= iYCbCr;
else
{mY,mCb} <= iYCbCr;
Nh vay d lieu 16 bit ngo vao a c x ly va tach ra 3 thanh phan Y, Cr, Cb.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 10: Khoi Convert YcrCb to RGB

Trang 67

CHNG 10: KHOI CONVERT YCRCB TO RGB
10.1 S O KHOI:

Hnh 10.1: S o cua khoi Convert YCrCb to RGB
Ten Mo ta
CLK Xung clock 27Mhz t kit DE2.
RESET Reset he thong.
iY[7:0] Thanh phan o sang (Luma) cua Pixel c tach ra.
iCb[7:0] Thanh phan Cb cua Pixel c tach ra.
iCr[7:0] Thanh phan Cr cua Pixel c tach ra.
Red[9:0] Thanh phan Red cua Pixel tng ng.
Green[9:0] Thanh phan Green cua Pixel tng ng.
Blue[9:0] Thanh phan Blue cua Pixel tng ng.

10.2 MO TA
Khoi nay chuyen oi t dang d lieu anh YCrCb 8 bit sang dang RGB 10 bit cho phu
hp vi yeu cau ngo vao cua VGA DAC la ADV7123. Di ay la cong thc chuyen oi
sang dang RGB 8 bit:
R = 1.164 ( Y - 16 ) + 1.596 ( Cr 128 ) ;
G = 1.164 ( Y - 16) - 0.392 ( Cb - 128 ) - 0.813 ( Cr - 128 ) ;
B = 1.164 ( Y - 16 ) + 2.017 ( Cb 128 ) ;
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 10: Khoi Convert YcrCb to RGB

Trang 68

Sau o e co dang RGB 10 bit th ta dch trai 2 bit ( nhan 4 ) nen co cong thc mi:
R = 4.656 ( Y - 16 ) + 6.384 ( Cr - 128 ) ;
G = 4.656 ( Y - 16 ) - 1.568 ( Cb - 128 ) - 3.252 ( Cr - 128 );
B = 4.656 ( Y - 16 ) + 8.068 ( Cb - 128 ) ;
Do cac he so co dang thap phan, trong khi o cac phep toan cua phan cng c
tong hp ch thc hien tren so nguyen nen khi lam tron va tnh toan th sai so kha ln, v
vay ta phai nhan bieu thc tren vi mot so nguyen H nao o e giam bt sai so khi lam
tron cac he so, sau o tnh toan bieu thc roi chia lai cho H. So nguyen H ta chon co dang
k
2 th thay v thc hien phep chia cho A ta ch can dch phai k bit. ay ta chon k = 7 hay
H = 128 th o chnh xac cua he so se en ch so th 2 sau dau phay. Ta co cong thc cuoi
cung (a lam tron e tnh toan tren cac so nguyen) :
oR = (596 Y + 817Cr 114131) : 128 ;
oG = (596 Y 200Cb 416Cr + 69370) : 128 ;
oB = (596 Y + 1033Cb 141781) : 128 ;
e thc hien cong thc tren ta tien hanh theo cac bc:
1)Nhan cac thanh phan Y, Cb, Cr vi cac he so tng ng roi cong chung lai, s dung bo
tong hp cong nhan ( ALTMULT_ADD ) trong th vien cua Quartus :
Phan Menu >> Tools >> MegaWizard Plug_in Manager >> Create tao custom
mi, at ten la MAC3; chon phan Arithmetic >> ALTMULT_ADD. Vi cac thong so c
chon nh sau:
+ Tnh oG can 3 phep nhan : so lng bo nhan la 3.
+ Y,Cb,Cr la so 8 bit dng: o rong ngo vao A la 8, kieu d lieu khong dau (Unsigned)
+ Trong cac he so co so am nen, gia tr ln nhat la 1033 (so 11 bit) : o rong ngo vao B la
11, kieu d lieu co dau (signed)
+ Chon ham gia hai bo nhan au tien (first pair of multiplier) la phep cong (Add).
Khi tong hp xong ta c mot khoi vi khai bao nh sau :

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 10: Khoi Convert YcrCb to RGB

Trang 69

module MAC_3 (dataa_0,
dataa_1,
dataa_2,
datab_0,
datab_1,
datab_2,
result,
aclr0,
clock0);
Trong o:
+ Ngo vao ieu khien : xoa bat ong bo aclr0 va xung clock lam viec clock0,
+ Cac ngo vao d lieu la dataa_0; dataa_1; dataa_2 la cac so 7 bit khong dau; datab_0;
datab_1; datab_2 la cac so 11 bit co dau;
+ Ngo ra la d lieu 21 bit co dau:
result = (dataa_0 datab_0) + (dataa_1 datab_1) + (dataa_2 datab_2)
Chu y: data_b0, data_b1, data_b2 la cac he so cong thc a tnh tren:
d h
596 =254 ,
d h
817 =331 ,
d h
-200 =F38 (so bu hai),
d h
-416 =E60 (so bu hai),
d h
1033 =409 .Vay e thc
hien bc nay ta se goi cac khoi MAC_3 nh sau:
MAC_3 u0( iY, iCb, iCr,
11'h254, 11'h000, 11'h331,
X, iRESET, iCLK);
MAC_3 u1( iY, iCb, iCr,
11'h254, 11'hF38, 11'hE60,
Y, iRESET, iCLK);
MAC_3 u2( iY, iCb, iCr,
11'h254, 11'h409, 11'h000,
Z, iRESET, iCLK);
2)Sau o tr (cong) vi cac so hang con lai roi chia cho 128 bang cach dch phai 7 bit:
X_OUT <= ( X - 114131 ) >>7;
Y_OUT <= ( Y + 69370 ) >>7;
Z_OUT <= ( Z - 141787 ) >>7;
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 10: Khoi Convert YcrCb to RGB

Trang 70

Tuy nhien khi cac gia tr R, G, B c tnh theo cong thc tren th co the la so am
hoac vt qua1023 (10 bit ) v vay ta gii han lai gia tr vao trong khoang 0 en 1023:
if(X_OUT[13])
oRed<=0;
else if(X_OUT[12:0]>1023)
oRed<=1023;
Thc hien tng t vi 2 thanh phan con lai th d lieu khoi xuat ra se la dang RGB
phu hp vi yeu cau at ra.www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 11: Khoi VGA Controller

Trang 71

CHNG 11: KHOI VGA CONTROLLER
11.1 S O KHOI

Hnh 11.1 : S o cua khoi VGA Controller
Ten Mo ta
CLK Xung clock 27Mhz t kit DE2.
RESET Tn hieu reset do khoi Timer tr hoan ban au cung cap
oRequest
Tn hieu ieu khien cho phep xuat d lieu t SDRAM BUFFER
va lu cac gia tr cua Line Pixel vao khoi Line Buffer
oVGA_BLANK
oVGA_SYNC
oVGA_VS
oVGA_HS
Cac chan nay c gan tng ng vao chip giai ma ADV7123 va
cong VGA tren kit DE2 e ong bo viec xuat ra monitor cac
frames anh. Do xuat anh theo chuan VGA 640x480 nen chan
VGA_SYNC luon phai at mc cao e am bao viec ong bo.
VGA_X[0]
Cho biet v tr cua Pixel la chan hay le e ieu khien viec tach
cac thanh phan Y, Cr, Cb trong khoi x ly anh YUV
VGA_Y[0]
Cho biet Line se hien th tren man hnh la thuoc Odd Frame hay
Even Frame e chon d lieu a ra t SDRAM BUFFER
Cac chan d lieu iRed, iGreen, iBlue c noi trc tiep vi ngo ra VGA_R, VGA_G,
VGA_B. Ngo ra oVGA_CLOCK la nghch ao cua ngo vao CLK .
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 11: Khoi VGA Controller

Trang 72

11.2 LU O GIAI THUAT
Giai thuat tao tn hieu ong bo e giao tiep vi VGA la tao cac bo em vi cac
thong so chuan e tao ra cac tn hieu ong bo theo gian o thi gian:Hnh 11.2: Vung hien th trong 1 chu ky quet vi tn hieu reset t he thong
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 11: Khoi VGA Controller

Trang 73

T cac thong so nh th cho chuan VGA 640x480 60Hz tren , do xung clock trong
thiet ke co tan so 27MHz nen ta chon cac gia tr tng ng cho cac thong so nh sau:
1) oi vi VGA_HS (tn hieu ong bo quy nh thi gian hien th 1 hang trong 1 chu
ky quet ngang): H_FRONT = 16, H_SYNC = 96, H_BACK = 48, H_ACT = 640. Nh vay
khi hien th xong 1 hang th phai ch 1 khoang thi gian la H_BLANK = H_FRONT +
H_SYNC + H_BACK = 160 (n v la so chu ky xung clock) th hien th hang mi. Luc
nay thi gian quet ngang la: H_TOTAL = H_BLANK + H_ACT = 800.
Lu o giai thuat tao VGA_HS :

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 11: Khoi VGA Controller

Trang 74

2) oi vi VGA_VS(tn hieu ong bo quy nh thi gian hien th 1 frame trong 1 chu
ky quet toan bo man hnh): V_FRONT = 11; V_SYNC = 2; V_BACK = 31; V_ACT = 480.
Nh vay khi hien th xong 1 frame th phai ch 1 khoang thi gian la V_BLANK =
V_FRONT+V_SYNC+V_BACK = 44 (n v la chu ky xung quet ngang VGA_HS) th
hien th frame mi. Thi gian quet man hnh la V_TOTAL = V_BLANK + V_ACT= 524.
Lu o giai thuat tao VGA_VS cung c thc hien tng t ch khac la V_Cont
c em len sau moi canh len cua VGA_HS.

11.3 MO TA
Khoi se tao cac tn hieu ieu khien cho ADV 7123 va ong bo viec truy xuat, x ly
d lieu vi cac khoi khac da tren cac tn hieu nh th quet ngang va quet doc sao:
+ Tao tn hieu quet ngang VGA_HS vi bo em len H_Cont :
always@(posedge iCLK or negedge iRST_N)
begin
if(!iRST_N)
begin
H_Cont <= 0;
oVGA_HS <= 1;
end
else
begin
if( H_Cont < H_TOTAL )
H_Cont <= H_Cont+1'b1;
else
H_Cont <= 0;
//a VGA_HS ve 0 tng ng vi khoang thi gian Horizontal SYNC
if(H_Cont == H_FRONT-1)
oVGA_HS <= 1'b0;
if(H_Cont == H_FRONT+H_SYNC-1)
oVGA_HS <= 1'b1;
end
end
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Chng 11: Khoi VGA Controller

Trang 75

+Tao tn hieu quet doc VGA_VS vi bo em V_Cont theo canh len cua VGA_HS:
always@(posedge oVGA_HS or negedge iRST_N)
begin
if(!iRST_N)
begin
V_Cont <= 0;
oVGA_VS <= 1;
end
else
begin
if(V_Cont < V_TOTAL)
V_Cont <= V_Cont+1'b1;
else
V_Cont <= 0;
//a VGA_HS ve 0 tng ng vi khoang thi gian Horizontal SYNC
if(V_Cont == V_FRONT-1)
oVGA_VS <= 1'b0;
if(V_Cont == V_FRONT+V_SYNC-1)
oVGA_VS <= 1'b1;
end
end

+Sau o xuat cac tn hieu ieu khien khac:
//Tch cc tn hieu BLANK e xoa cac Flicker:
assign oVGA_BLANK = ~((H_Cont < H_BLANK) || (V_Cont < V_BLANK));
//oRequest len 1 thi gian hien th frame trong 1 chu ky quet man hnh:
assign oRequest = ( ( H_Cont >= H_BLANK && H_Cont < H_TOTAL )
&& ( V_Cont>=V_BLANK && V_Cont<V_TOTAL ) );
//tnh toan v tr X, Y cua Pixel trong frame (X : v tr pixel trong hang va Y : v tr hang
trong frame):
assign oCurrent_X = (H_Cont>=H_BLANK)? H_Cont-H_BLANK : 11'h0;
assign oCurrent_X = (V_Cont>=V_BLANK)? V_Cont-V_BLANK : 11'h0;
Nh vay ke t khi bat au quet 1 frame th phai ch 1 khoang thi gian co o dai la
(V_BLANK H_TOTAL) + H_ BLANK = 35360 (chu ky) th oRequest mi c tch cc.
www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com
Tong ket
Trang 76


PHAN IV: TONG KET

ANH GIA KET QUA
a cau hnh va s dung c chip ma hoa ADV7181B
S dung c SDRAM 4Mx16 e lu tr d lieu.
a hien th c len VGA anh video vi kch thc chuan 640x480
Thiet ke c bo loc trung bnh, bo loc bien theo phng phap Sobel (ma tran
anh trt qua hai ca so loc ngang va doc) bang ngon ng Verilog HDL.
HAN CHE
Phng phap x ly anh con n gian
Thiet ke ch phu hp vi cac chuan tn hieu video Analog ma ADV7181B ho tr

HNG PHAT TRIEN E TAI
M rong e tai len x ly anh vi tn hieu vao la camera, Webcam
S dung cac phng phap noi suy e nang cao o phan giai anh so vi ngo vao

www.robotgiaoduc.com www.clbrobot.com