Está en la página 1de 81

Ti liu hng dn vn hnh h thng qun l N2000 Huawei

Mc lc
1 Hng dn chung............................................................................................... 2 1.1 Chc nng ca h thng EMS .................................................................... 2 1.1.1 Qun l s topo mng......................................................................... 2 1.1.2 Qun l ti nguyn ............................................................................. 2 1.1.3 Qun l li ......................................................................................... 2 1.1.4 Qun l hiu nng .............................................................................. 2 1.1.5 Qun l bo mt ................................................................................. 2 1.1.6 Qun l cu hnh ................................................................................ 2 1.1.7 Cu hnh dch v qua giao din ho (provisiong) ........................... 3 1.2 Cu hnh trn thit b mng (cc router NE40E) ......................................... 3 Ci t client...................................................................................................... 3 ng nhp vo h thng..................................................................................... 3 Qun l topo mng............................................................................................. 3 4.1 Nhp thit b .............................................................................................. 3 4.2 V topo mng............................................................................................. 5 Qun l ti nguyn............................................................................................. 7 5.1 Qun l ti nguyn thit b ......................................................................... 7 5.2 Qun l ti nguyn kt ni (link) ................................................................ 7 Qun l thit b (qun l tng phn t)............................................................... 8 Qun l li....................................................................................................... 19 7.1 Thng tin chung v qun l li................................................................. 19 7.2 Gim st cnh bo mng .......................................................................... 21 7.3 X l cnh bo......................................................................................... 22 7.4 Thit lp phng thc thng bo cnh bo ti ngi dng ....................... 24 Qun l hiu nng ........................................................................................... 25 8.1 C bn v qun l hiu nng .................................................................... 25 8.2 Lu qun l hiu nng......................................................................... 34 8.3 Cc bc cu hnh qun l hiu nng................................................... 34 8.3.1 Lp k hoch ti nguyn gim st ..................................................... 34 8.3.2 Cu hnh template............................................................................. 35 8.3.3 Cu hnh Instance ............................................................................. 35 8.4 V d minh ho ........................................................................................ 35 8.4.1 V d v cu hnh qun l CPU.................................................... 35 8.4.2 V d v cu hnh gim st lu lng ca interface ...................... 40 Cu hnh dch v.............................................................................................. 45 9.1 Cc bc cu hnh.................................................................................... 45 9.2 Cu hnh c bn ....................................................................................... 46 9.2.1 Cu hnh Tunnel ............................................................................... 46 9.2.2 Cu hnh Policy cho QoS.................................................................. 50 9.3 V d minh ha ........................................................................................ 50 9.3.1 Cu hnh VLL .................................................................................. 52 9.3.2 Cu hnh VPLS ................................................................................ 74

2 3 4

6 7

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

1 Hng dn chung
1.1 Chc nng ca h thng EMS

1.1.1 Qun l s topo mng Chc nng ny ca h thng cho php xy dng v qun l topo mng. Ngi dng c th xem c quan h gia cc thit b trn mng v c mt giao din trc quan cu hnh thit b. H thng c kh nng thng k s lng v thng tin trng thi thit b bng mu sc hin th trn s . H thng c th t ng pht hin thit b mi c thm vo 1 node mng. 1.1.2 Qun l ti nguyn Chc nng ny c mc ch thu thp thng tin v thit b trn ton b mng do h thng qun l qun l, gip ngi dng c th bit thng tin v cc thay i v ti nguyn mng: thng tin v s lng frame, slot, board, subcard, port trn thit b. H thng c kh nng sp xp thit b theo hnh cy (resource tree). Ngi dng c th tm theo tn, kiu, nhm, a ch IP, trng thi. 1.1.3 Qun l li Chc nng ny gip gim st mng theo thi gian thc. Cc thit b gi thng tin cnh bo ln h thng bng giao thc SNMP v1, v2, v3. H thng c kh nng phn tch nguyn nhn gy ra cnh bo, ch ra mc nghim trng ca cnh bo (bng mu sc). 1.1.4 Qun l hiu nng Chc nng ny qun l s vn hnh ca ti nguyn trn mng (cho bit thng s % CPU, b nh, , s lt truy nhp, s phin PPPoE,). Cho php t cc thng s vn hnh gii hn. H thng s gi cnh bo khi thng s vn hnh vt qu gii hn. Ngoi ra, h thng cn gim st c lu lng mng v thng s SLA: tr, mt gi tin ICMP, TCP, UDP, SNMP, mt gi tin d liu gia cc node mng, tr kt ni, 1.1.5 Qun l bo mt Chc nng ny gip h thng qun l ngi dng, qun l mt khu, nhn thc, cp quyn cho ngi dng. C th ghi li qu trnh lm vic ca ngi dng. Cho php ngi qun tr buc ngi dng khc phi ng xut khi h thng khi nhn thy h thng b nguy him. H thng c kh nng kha client khng cn c quyn truy nhp vo h thng. 1.1.6 Qun l cu hnh Chc nng ny gip qun l s lng frame, board, port, trn thit b. Cc interface c h thng qun l bao gm: Ethernet, POS, interface o: subinterface, trunk interface, loopback interface, Qun l VLAN, QinQ, ACL, QoS, HqoS,...

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

1.1.7 Cu hnh dch v qua giao din ho (provisiong) H thng h tr vic cu dch v VPN qua giao din ho : To tunnel policy To PW To VSI To VRF

1.2

Cu hnh trn thit b mng (cc router NE40E)

h thng qun l c cc thng s ca mng trc tin ta phi cu hnh cc tham s trn thit b mng Cu hnh SNMP trn cc router NE40E (file nh km). Trong trng hp c t access-list th phi permit cho a ch server 123.29.0.162

2 Ci t client
Bc 1 : ng nhp vo a ch http://192.168.0.2:8080/cau download Java v ci t java Bc 2 : Sau khi ci t xong Java th click Setup download phn mm N2000 Client Bc 3 : Ci t N2000 Client

3 ng nhp vo h thng
Click Start> Programs> iManager N2000> N2000 Client ng nhp vi account/password ( tntnhview/huawei123/) v d : ti Long An s c account/password l longanview/huawei123/. m bo an ton th cc account phi thay i mt khu ngay sau ln ng nhp u tin.

4 Qun l topo mng


h thng qun l c topo mng trc tin phi nhp thit b vo h thng sau nhp link kt ni h thng v topo mng.

4.1

Nhp thit b

Bng cch nhp di a ch loopback ca cc thit b mng (theo quy hoch IP mi tnh s c 1 di ring bit). H thng qun l s dng giao thc ICMP ping n cc a ch trong di nhp vo, a ch no ping thnh cng th s a vo h thng qun l v h thng qun l s dng giao thc SNMP thu thp cc thng tin ca thit b. Bc 1: Trn thanh menu chn File > Auto discovery

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

Bc 2 : Click vo biu tng bn phi ca trng Device Type chn kiu thit b nhp vo h thng, y kiu thit b l NE40E Bc 3 : Trong trng Ping Times, t s ln ping n thit b. Gi tr l xxx Bc 4 : trng Timeout(s) t chu k cho vic ping Bc 5 : Trong trng Layer, t gi tr layer tm thit b. Gi tr layer l 3 Bc 6: Click Default SNMP Parameter, trong hp thoi Set Default SNMP Parameter t cc tham s SNMP. y l public/private Bc 7 : Chn Name Device By IP . Bc 8: Trong trng Physical Path chn Physical Map Bc 9 : Click Add. Trong hp thoi IP Address Range t a ch IP u v IP cui, subnet mask ca di a ch loopback, sau click OK. Di a ch va nhp s c thm vo bng IP Address Range Bc 10: Click Filter nh du cc a ch IP khng mun thm vo h thng Bc 11 : Click Next Sau 11 thao tc trn l h thng qun l qun l c cc thit b mng MAN-E (UPE v PE-AGG) Sau khi nhp xong thit b c th B sung thm cc thng s System Name, Location, Contact ca tng thit b

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

4.2

V topo mng

H thng h tr vic to links vt l nhn cng v t ng. V mng MAN-E c rt nhiu links vt l nn khuyn ngh s dng vic to links t ng. i vi cc link kt ni ln BRAS v PE s cu hnh nhn cng Cc link kt ni trong MAN-E Bc 1 : Trong Resource Management click Link Management

Bc 2 : Trn tab Link Management click Import Link

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

Bc 3 : Trong hp thoi Import Link, chn IPView trong trng SelectView v click Query. Bc 4 : Click chn cc Avaiable Link vo hp Selected Link Bc 5 : Click OK. Cc link kt ni ln BRAS v PE Bc 1 : Trong ca s ca, click tab Resource Management. Chn Network Resources > Link Management Bc 2 : Trn tab Link Management, click Import Link Bc 3 : Trong hp thoi Import Link, chn IP View t Select View drop-down list. Click Query.

Bc 4 : Trong hp thoi Selected Link, chn cc link kt ni ln BRAS, PE, click OK.

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

Sau cc thao tc trn ta s c topo mng:

5 Qun l ti nguyn
Cho php qun l ti nguyn thit b, ti nguyn kt ni (link), qun l ti nguyn abnormal, qun l s thay i ca thit b.

5.1

Qun l ti nguyn thit b

Qun l ti nguyn thit b bao gm : ti nguyn Frame, Board, Port, Interface Thc hin : Bc 1 : Trong Resource Management, click Device Resource Bc 2: Trong tab Device Resource, click Condition thit lp cc iu kin tm kim Bc 3 : Click Query Bc 4: Chn thit b xem, click vo General, Frame, Card, Port, Interface xem thng tin tng ng

5.2

Qun l ti nguyn kt ni (link)

qun l cc link, trc tin ta phi to cc kt ni ( to theo mc 4) xem thng tin kt ni : Bc 1: Trong Resource Management, click Link Management Bc 2 : Trn tab Link Management thit lp iu kin tm kim v click Query Bc 3: Chn link cn xem, cc thng tin chi tit ca link s c hin th trong tab General
HNG DN S DNG 7 EMS - HUAWEI

Xem cnh bo ca link Bc 1: Trong Resource Management, click Link Management Bc 2 : Trn tab Link Management thit lp iu kin tm kim v click Query Bc 3: Chn link cn xem, click chut phi vo link v chn View Alarm Bc 4 : Thng tin chi tit v cnh bo v cc xut x l c hin th trn tab Current Alarm

6 Qun l thit b (qun l tng phn t)


Qun l cc thng tin ca thit b nh system name, ID, version Xem cc thng tin ca h thng Bc 1 : Trn topo mng, chn thit b (NE) cn xem v click chut phi. Sau chn NE Management

Bc 2 : Trong service tree, chn Device Management > System Information Bc 3 : Trn tab System Information s hin th cc thng tin ca h thng nh : System Name, Object ID, Device Version, Duration, Location, Contact, IP Address, MAC Address, Description

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

10

EMS - HUAWEI

Cc thng s ca ti nguyn thit b Parameter Name Group IP Address Type Device Version OS Version Vendor Administrative Status Tn ca thit b. It specifies the top-level submap of a device. a ch IP ca thit b (a ch loopback). Kiu thit b (v d NE40E). Version ca thit b (v d NE40E-4, NE40E-8). H iu hnh thit b. Nh cung cp thit b. Trng thi ca thit b, c th l In Service hoc Pre-deployed. Description

Operating Status Trng thi vn hnh ca thit b, trng thi c th l Normal, Offline, hoc Unknown. MAC Address a ch MAC ca thit b.

HNG DN S DNG

11

EMS - HUAWEI

Cc thng s ti nguyn frame Parameter Frame No. Description i vi cc thit b l cluster th s th t ca frame l 1 n 64 (i vi CLC), l 65 n 80 (i vi CCC). i vi cc thit b khng phi l cluster (v d router NE40E - ch c 1 frame) th s th t lun l 1. Tn ca thit b. Tn ca frame trn thit b (TSR_HALFlow, TSR_QUARTER). Kiu frame (loi 8 hoc 4 board). Trng thi qun l hin ti ca frame. Cc option l : Unknown Up Down Reset Other Trng thi vn hnh hin ti ca frame. Cc option l : Unknown Normal Down Offline Other H iu hnh ca thit b.

Device Name Frame Name Frame Type Administrative Status

Operating Status

OS Version

Cc thng s ti nguyn board Parameter Name Device Name Frame No. Slot No. Category Description Tn ca board (PIC card, SRU, SFU.) Tn ca thit b c board trn S th t ca frame m c board trn (i vi cc router trong mng MAN-E th gi tr ny lun l 1) S th t ca slot trn board . Loi ca board, c th l board hoc subcard.
12 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Type Administrative Status

Kiu ca board. Trng thi qun l hin ti ca board. Cc trng thi c th l Up Down Reset Unknown Other Trng thi vn hnh hin ti ca board. Cc trng thi c th l Up Down Offline Unknown Other S serial ca board. Version phn cng ca board.

Operating Status

Serial No. Hardware Version

Software Version Version phn mm ca board. Cc thng s ca port Parameter Name Tn ca port. Description

Type Administrative Status

Kiu port. Trng thi qun l hin ti ca port. Cc trng thi c th l : Up Down Unknown Other Trng thi vn hnh hin ti ca port. Cc trng thi c th l : Up Down Loopback Unknown Other

Operating Status

HNG DN S DNG

13

EMS - HUAWEI

Cc thng s ca interface Parameter Name Tn ca interface. Description

Device Name Description IP Address MAC Address Type Rate Administrative Status

Tn ca thit b c interface trn. Description ca interface. a ch IP ca interface. a ch MAC ca interface. Kiu ca interface. Tc ca interface. Trng thi qun l hin ti ca interface. Cc trng thi c th l : Up Down Test Pre-deployed Trng thi vn hnh hin ti ca interface. Cc trng thi c th l Up Down Testing Unknown

Operating Status

Cc thng s ca link Parameter Running Status Link Name Link Type Left Object Left Port Right Object Right Port Link Rate
HNG DN S DNG

Description Trng thi running ca link. Tn ca link. Kiu ca link. Thit b bn tri ca link. Port kt ni ca thit b bn tri link. Thit b bn phi ca link.. Port kt ni ca thit b bn phi link. Tc link.
14 EMS - HUAWEI

Parameter Interface Configuration Interface Name Signalling Type

Description

Setting

Tn ca interface c PW.

Mode bo hiu ca PW. Chn gi tr drop-down list. Static: Trong mode ny, cc thng s c cu hnh nhn cng. D liu gia cc node c truyn qua tunnel. Dynamic: PW c thit lp qua giao thc bo hiu. Cc router s switch nhn VC qua LDP.

PW Information VC ID Group ID Inbound Label Nhn dng VC. ID ca VC phi l duy nht trong mng MAN-E. Nhp vo 1 gi tr.

c s dng khi cng thao tc c thc hin ti 1 nhm cc VC y l gi tr nhn nhn bi mt gi tin. Gi tr ny ph hp vi nhn gi bi gi tin c cu hnh trong PW. Nhp vo 1 gi tr.

Outbound Label

y l gi tr nhn gi bi mt gi tin. Gi Nhp vo 1 gi tr. tr ny ph hp vi nhn nhn bi gi tin c cu hnh trong PW.

Peer IP Address

a ch loopback ca UPE hoc PE-AGG. -

PW Template c s dng thit lp cc thng s cho PW nh a ch IP, tunnel policyS dng PW Template s gip n gin hn trong qu trnh x l cc PW m c cc thng s tng t. Khi mt PW s dng PW Template th PW Template khng th xo c

Controlword

c s dng sp xp li cc gi tin b xo trn trong trng hp s dng load balancing.


15

Chn mt gi tr t dropdown list.

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

control-word: enable tnh nng control word. no-control-word: disable tnh nng control word.

Encapsulation Ch ra kiu ng gi d liu ti lp lin kt Chn mt gi tr t dropType (Layer 2). Kiu ng gi ch thit lp cho down list. cc link Ethernet. Cc kiu ng gi : raw: ch th kiu ng gi tin s khng mang tag VLAN. tagged: ch th kiu ng gi tin mang tag VLAN. VC Type C 2 kiu VC : Encapsulation Type v VC Type Chn mt gi tr t dropdown list.

Tunnel Policy Ch tn ca tunnel policy, thng t l to_tenthietbi. LSP tunnel s c chn khi khng c tunnel policy c p vo cu hnh. ATM Cell Transmission PW Role C 2 la chn l Secondary v Primary. Mt PW chnh v mt PW d vi ch s ID khc nhau s c cu hnh trn cng interface. Khi PW chnh b li, lu lng s t ng switch sang PW d phng Select a value from the dropdown list. Select a value from the dropdown list.

PW Switch

Thng thng lu lng ch truyn trn PW chnh. Nu PW chnh b li, lu lng s switch sang PW d phng.

Advanced Template H tr vic cu hnh dch v qua giao din Configuration Web Parameter VSI Configuration VSI Type Ch kiu ca mt VSI. Cc la chn c th l : Service VSI: service VSI c s dng truyn d liu dch v ca
16

Description

Setting

Select a value from the drop-down list.

HNG DN S DNG

EMS - HUAWEI

Parameter

Description ngi dng. Management VSI: management VPLS c s dng truyn gi tin VRRP v gi tin BFD v pht hin link v active/standby switchover.

Setting

VSI Name VSI ID

Tn ca mt VSI. nhn dng mt VSI. VSI IDs ca tt c cc PEs trn mt VPLS phi trng nhau.

Nhp vo 1 gi tr. Nhp vo 1 gi tr.

Encapsulation Kiu ng gi VSI c phn thnh cc Type kiu sau: Ethernet: ch th kiu ng kiu Ethernet. vlan: ch th kiu ng gi VLAN (802.1Q) .

Select a value from the drop-down list.

MTU

MTU l Maximum Transmission Unit. MTU ca VPLS cu hnh trn cc router khc nhau phi cng gi tr.

Enter a value.

Tunnel Policy Ch ra tunnel policy c apply ti mt VSI

Binding S dng bind mt VSI ti mt VSI Management qun l VSI NOTE: Mt VSI khng th bind ti nhiu VSI qun l Enable AC/Spoke PW Isolation Description

c s dng enable chc nng cch ly Set it through the check cc port ca dch v VSI box.

M t ca VSI.

Nhp vo dng m t.

MAC Address Configuration Enable MAC thit lp s a ch MAC c th hc Address c ca mt VSI Learning
HNG DN S DNG 17

Chn mt gi tr t dropdown list.

EMS - HUAWEI

Parameter MAC Address Learning

Description

Setting

Ch r mode hc MAC ca 1 VSI. Cc Chn mt gi tr t dropmode c th l : down list. qualify: vic hc MAC da trn VLAN ca VSI. Mi VLAN s c mt khong a ch MAC. V khong a ch MAC ca cc VLAN khc nhau c th b trng nhau. unqualify: vic hc MAC da trn cc VSI. Mi VSI c mt khong a ch MAC ring. Ch ra s a ch MAC max m VSI c th Nhp vo 1 gi tr. hc c. Ch chu k hc a ch MAC ca mt VSI Nhp vo 1 gi tr.

Max. MAC Address Learning Rate Action

Ch r thao tc thc hin ca h thng khi Chn mt gi tr t drops a ch MAC t ti ngng gii hn down list. Discard:Khi s a ch MAC t ti ngng th h thng s loi b cc gi s dng a ch MAC mi. Forward: Khi s a ch MAC t ti ngng th h thng vn tip tc chuyn tip cc gi tin s dng a ch MAC mi nhng khng thm vo bng a ch MAC. Khi s a ch MAC t ti ngng th h Chn mt gi tr t dropthng c th pht ra cnh bo hoc khng. down list. Disable: Khng c cnh bo khi s a ch MAC t ti ngng gii hn. Enable: Khi s a ch MAC t ti ngng ti hn h thng s pht ra cnh bo trong mode Trap. Thit lp gi tr qua check box. Thit lp gi tr qua check box.

Alarm

Enable MAC MAC withdraw ngha l VSI s xo a Withdraw ch local MAC v thng bo vi tt c cc router u xa nu mt router b li Enable MAC nhng VSI vn trng thi up. Withdraw When the Interface Status Changes MAC Withdraw
HNG DN S DNG 18

Thit lp gi tr qua check box.


EMS - HUAWEI

Parameter Forwarding: upe-npe/upeupe/npe-upe

Description

Setting

7 Qun l li
Qun l li l nhim v rt quan trng chc chn rng h thng mng hot ng bnh thng. Qun l li bao gm vic gim st cc cnh bo mng, x l cnh bo, thit lp cc chnh sch x l t ng cnh bo

7.1

Thng tin chung v qun l li

Cc mc cnh bo : c 4 mc cnh bo (sp xp theo th t gim dn mc nghim trng ) Critical, Major, Minor, Warning Trng thi cnh bo : mt cnh bo c th l c ACK (acknowledged) v cleared. C 4 kiu trng thi cnh bo : Unack&Uncleared; Ack&Uncleared; Unack&Cleared; Ack&Cleared Phn loi cnh bo : c 10 kiu cnh bo Kiu cnh bo Power supply alarm Environment alarm Signaling alarm Relay alarm Hardware alarm Software alarm Running alarm Communication alarm Quality of service alarm Processing error alarm M t Cnh bo v ngun Cnh bo v mi trng ca phng my Cnh bo v h thng bo hiu Cnh bo v knh trung k Cnh bo v phn cng ca thit b Cnh bo v phn mm Cnh bo v h thng hin ti Cnh bo v h thng truyn thng Cnh bo v cht lng dch v Cnh bo khc

Qun l mu cnh bo M t cc mu cnh bo v cch thc vn hnh trn mu cnh bo. C th thc hin vic tm kim v thng k cnh bo qua mu cnh bo Mu cnh bo : mt mu cnh bo bao gm cc iu kin tm kim hoc cc iu kin thng k To mu tm kim cnh bo hoc mu tm kim s kin Bc 1: chn Fault > Browse Current Alarm (trng hp tm cc cnh bo tc thi); Fault > Browse History Alarm (cnh bo xy ra thi im trc) ; Browse Event (cc s kin) Bc 2 : Trong ca s cnh bo hoc s kin, click Filter by Template sau chn New

HNG DN S DNG

19

EMS - HUAWEI

Bc 3 : Trong hp New Template t tn cho mu sau click OK Bc 4: Trong hp New Template, trn tab Basic Settings v Alarm Source/Event Source chn cc iu kin (ty theo nhu cu s dng ca mi tnh), sau click OK (i vi cc cnh bo xy ra trc s khng c cc thng s Ack Status v Clear Status. Cc mu s kin khng bao gm cc thng s Ack Status, Clear Status, Cleared Time v Duration)

Bc 5 : Trong trng Confirm click Yes hoc No xc nhn To mu thng k cnh bo Khi mt mu thng k cnh bo c thit lp, c th double-click vo mu thu thp thng k cnh bo Bc 1 : Chn Fault > Alarm Statistics Bc 2 : Trong ca s Alarm Statistics, chn Statistic by Template, sau chn New Bc 3 : Trong hp New Template, t tn cho mu thng k. Click OK Bc 4 : Trong hp New Template, trn tab Basic Settings v Alarm Source, thit lp cc iu kin thng k, sau click Save Bc 5 : Trong Confirm click Yes hoc No xc nhn

HNG DN S DNG

20

EMS - HUAWEI

Import v export mu cnh bo Bc 1 : Chn Fault > Import/Export Template Bc 2 : Trong hp Import/Export template Chn Import from file/Export to file Click to File name. Trong hp Open/Save chn file mu/ng dn v tn file. Sau click Open/Save Bc 3 : Click OK

7.2

Gim st cnh bo mng

Cc trng thi cnh bo c hin th trn topology view, panel cnh bo tm kim cnh bo, thng k cnh bo. Tm kim cnh bo : c th thit lp cc iu kin tm kim v cc mu tm kim theo yu cu ca ngi dung Gim st mng qua Topology View Trn topo mng, nu 1 thit b c trng thi hot ng khng bnh thng, ta c th kim tra c cc cnh bo ca thit b Bc 1 : Trn s mng, chut phi vo thit b cn kim tra, sau chn Browse Alarm Bc 2 : Thng tin v cc cnh bo hin ti ca thit b s c hin th trn tab Current Alarm Gim st cnh bo mng qua panel (to cc template cnh bo theo yu cu cn gim st) Chn Fault > Show Alarm Panel (C th thm cc mu tm kim cnh bo hoc mu tm kim s kin ti alarm panel). Cc thng tin cnh bo s hin th da theo mu tm kim

Click chut vo cnh bo xem thng tin chi tit

HNG DN S DNG

21

EMS - HUAWEI

7.3

X l cnh bo

Khi xut hin mt cnh bo th phi c hnh ng x l cnh bo, tm nguyn nhn li, khc phc li mng hoc thit b hot ng bnh thng Tin trnh x l cnh bo

HNG DN S DNG

22

EMS - HUAWEI

Bc 1

Hot ng Receive an alarm

View the alarm details Acknowledge the alarm

M t Khi nhn c cnh bo th ngi qun tr phi bt u tin trnh x l cnh bo. chc chn ngi qun tr nhn c thng bo khi li xy ra th phi thit lp cch thc thng bo cnh bo ti ngi qun tr Xem chi tit cc thng tin v cnh bo nh v tr xy ra cnh bo, tr gip cnh bo, cc kinh nghim x l cnh bo... trnh trng hp nhiu ngi cng x l mt cnh bo th ngi qun tr acknowledge cnh bo . Khi acknowledge cnh bo tc cnh bo ang c x l

4 5 6 7 8 9 10

Collect fault information Analyze the cause of the fault Work out the fault handling scheme Carry out the fault handling scheme Clear the alarm Check the handing results Record the maintenance experience

Phn tch nguyn nhn gy li da vo cc thng tin v li Ln k hoch chi tit x l li da vo thng tin chi tit ca cnh bo X l li Khi x l xong li th cnh bo s c a vo history database Sau khi x l xong li kim tra kt qu x l Khi hon thnh qu trnh x l li, ghi li cc kinh nghim x l

V d minh ho i vi trng hp cnh bo trn cng ca server N2000 DMS 1. Nhn c cnh bo Chn Fault > Browse Current Alarm m ca s cc cnh bo hin ti. C 1 cnh bo v trng thi cng b y ca server N2000 DMS 2. Xem chi tit cnh bo Chn cnh bo ny v xem cc thng tin chi tit v xut hng x l ti phn di 3. Nhn bit cnh bo trnh trng hp nhiu ngi x l cng 1 cnh bo th ngi x l cn nhn bit cnh bo. Khi cnh bo c nhn bit tc cnh bo ang x l. nhn bit cnh bo th chut phi cnh bo v chn Acknowledge 4, 5 .Tp trung cc thng tin v li v phn tch tm ra nguyn nhn gy ra li Nguyn nhn ra li do ht cng 6. Cch thc x l li Xo cc d liu khng cn thit (chi tit cc d liu) 7. X l li Tin hnh xo d liu khng cn thit 8. Clear cnh bo 9. Kim tra li kt qu vic x l cnh bo Chn Fault > Browse Current Alarm m ca s lu cc cnh bo hin ti. Trng thi ca cnh bo va c x l s thay i t trng thi uncleared sang cleared.
HNG DN S DNG 23 EMS - HUAWEI

10. Ghi li cc kinh nghim x l cnh bo Chn Fault > Settings > Maintenance Experience Trong hp thoi Maintenance Experience chn NMS server database data space alarm sau click Edit Trong hp thoi Edit ghi li cc bc x l alarm lm tham kho cho cc ln x l tip theo Click OK 10 bc trn y l ton b qu trnh x l mt cnh bo

7.4

Thit lp phng thc thng bo cnh bo ti ngi dng

H thng h tr cc phng thc thng bo cnh bo : hin th bng mu sc trn giao din, hin th mu sc v biu tng trn topology, thng bo qua m thanh, gi email ti ngi dng, nhn tin qua SMS Thng bo qua hin th mu sc : nhn c thng bo ny th ngi dng phi thit lp cc mc cnh bo tng ng vi cc mu sc Bc 1 : Chn File > Preferences Bc 2 : Trong hp thoi Preferences, click Color

Bc 3: Thit lp cc mc cnh bo Critical Alarm, Major Alarm, Minor Alarm, Warning tng ng vi cc mu sc Bc 4 : Click OK Thit lp thng bo qua m thanh : ngi dng c th thit lp cc mc cnh bo tng ng vi m thanh pht ra Bc 1 : Chn File > Preference Bc 2 : Trong hp thoi Preference, click Sound

Bc 3 : Trong tab Sound chn cc thng s cho m thanh cnh bo Bc 4 : Trong hp thoi Preference click OK

HNG DN S DNG

24

EMS - HUAWEI

8 Qun l hiu nng


8.1 C bn v qun l hiu nng
Cho php qun l hiu nng c 2 mc phn t v mng Cc ni dung qun l: Cc thit b chung (cc NE)

CPU usage Memory usage Device Usable Rate IP Fragment Failure Packet Rate IP Address Errors Packet Rate IP Input Datagrams Rate IP In Discards Packet Rate IP Header Errors Packet Rate IP In Success Packet Rate IP Unknown Protocol Datagrams Rate IP Forward Discards Packet Rate IP Route Failure Packet Rate IP Output Requests Packet Rate IP Regroup Fail Packet Rate IP Regroup Timeout Seconds SNMP Input No Such Name Error Datagrams Rate SNMP Input ASN Error Datagrams Rate SNMP Input Illegal Value Error Packet Rate SNMP Input Community Error Packet Rate SNMP Input Bad Value Datagrams Rate SNMP Input Version Error Packet Rate SNMP Input Error Packet Rate SNMP Input GetNext Requests Packet Rate SNMP Input Get Requests Packet Rate SNMP Input Get Responds Packet Rate SNMP Input Datagrams Rate SNMP Input Read Only Error Datagrams Rate SNMP Input Set Requests Packet Rate SNMP Input Too Big Error Datagrams Rate
25 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

SNMP Input Set_MIB Objects Packet Rate SNMP Input Get&GetNext_MIB Objects Packet Rate SNMP Input Traps Packet Rate SNMP Output Datagrams Rate TCP Receives Errors Packet Rate TCP Recevies Segments Rate TCP Contain RST Flag Packet Rate TCP Output Segments Rate UDP Recevies Datagrams Rate UDP Recevies Errors Packet Rate UDP Destination Ports Errors Packet Rate UDP Output Datagrams Rate Static Active Routes OSPF Active Routes RIP Active Routes BGP Active Routes

Frame ca thit b

CPU usage Memory usage CPU usage Memory usage Temperature Voltage

Card ca thit b

Interface ca thit b

Inbound rate Outbound rate Inbound bandwidth utilization Outbound bandwidth utilization Inbound unicast packet rate Outbound unicast packet rate Inbound non-unicast packet rate Outbound non-unicast packet rate
26 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Inbound multicast packet rate Outbound multicast packet rate Inbound broadcast packet rate Outbound broadcast packet rate Inbound unknown protocol packet rate Inbound discarded packet rate Outbound discarded packet rate Inbound Discarded Packet Ratio Outbound Discarded Packet Ratio Inbound error packet rate Outbound error packet rate Inbound Error Packet Ratio Outbound Error Packet Ratio TE Transition Inbound Packet Rate Outbound Packet Rate

HQoS

HQoS

Inbound Rate of Passed BE Queue Packets Inbound Rate of Discarded BE Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed BE Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded BE Queue Packets Outbound Rate of Passed BE Queue Packets Outbound Rate of Discarded BE Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed BE Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded BE Queue Packets Inbound Rate of Passed AF1 Queue Packets Inbound Rate of Discarded AF1 Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed AF1 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded AF1 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF1 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF1 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF1 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF1 Queue Packets
27 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Inbound Rate of Passed AF2 Queue Packets Inbound Rate of Discarded AF2 Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed AF2 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded AF2 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF2 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF2 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF2 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF2 Queue Packets Inbound Rate of Passed AF3 Queue Packets Inbound Rate of Discarded AF3 Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed AF3 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded AF3 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF3 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF3 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF3 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF3 Queue Packets Inbound Rate of Passed AF4 Queue Packets Inbound Rate of Discarded AF4 Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed AF4 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded AF4 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF4 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF4 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF4 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF4 Queue Packets Inbound Rate of Passed EF Queue Packets Inbound Rate of Discarded EF Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed EF Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded EF Queue Packets Outbound Rate of Passed EF Queue Packets Outbound Rate of Discarded EF Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed EF Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded EF Queue Packets Inbound Rate of Passed CS6 Queue Packets Inbound Rate of Discarded CS6 Queue Packets
28 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Inbound Bit Rate of Passed CS6 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded CS6 Queue Packets Outbound Rate of Passed CS6 Queue Packets Outbound Rate of Discarded CS6 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed CS6 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded CS6 Queue Packets Inbound Rate of Passed CS7 Queue Packets Inbound Rate of Discarded CS7 Queue Packets Inbound Bit Rate of Passed CS7 Queue Packets Inbound Bit Rate of Discarded CS7 Queue Packets Outbound Rate of Passed CS7 Queue Packets Outbound Rate of Discarded CS7 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed CS7 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded CS7 Queue Packets Inbound Forwarding Ratio of BE Queue Outbound Forwarding Ratio of BE Queue Inbound Forwarding Ratio of AF1 Queue Outbound Forwarding Ratio of AF1 Queue Inbound Forwarding Ratio of AF2 Queue Outbound Forwarding Ratio of AF2 Queue Inbound Forwarding Ratio of AF3 Queue Outbound Forwarding Ratio of AF3 Queue Inbound Forwarding Ratio of AF4 Queue Outbound Forwarding Ratio of AF4 Queue Inbound Forwarding Ratio of EF Queue Outbound Forwarding Ratio of EF Queue Inbound Forwarding Ratio of CS6 Queue Outbound Forwarding Ratio of CS6 Queue Inbound Forwarding Ratio of CS7 Queue Outbound Forwarding Ratio of CS7 Queue Inbound Submitting Rate of BE Queue Outbound Submitting Rate of BE Queue Inbound Submitting Rate of AF1 Queue Outbound Submitting Rate of AF1 Queue
29 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Inbound Submitting Rate of AF2 Queue Outbound Submitting Rate of AF2 Queue Inbound Submitting Rate of AF3 Queue Outbound Submitting Rate of AF3 Queue Inbound Submitting Rate of AF4 Queue Outbound Submitting Rate of AF4 Queue Inbound Submitting Rate of EF Queue Outbound Submitting Rate of EF Queue Inbound Submitting Rate of CS6 Queue Outbound Submitting Rate of CS6 Queue Inbound Submitting Rate of CS7 Queue Outbound Submitting Rate of CS7 Queue Inbound Forwarding Rate of BE Queue Outbound Forwarding Rate of BE Queue Inbound Forwarding Rate of AF1 Queue Outbound Forwarding Rate of AF1 Queue Inbound Forwarding Rate of AF2 Queue Outbound Forwarding Rate of AF2 Queue Inbound Forwarding Rate of AF3 Queue Outbound Forwarding Rate of AF3 Queue Inbound Forwarding Rate of AF4 Queue Outbound Forwarding Rate of AF4 Queue Inbound Forwarding Rate of EF Queue Outbound Forwarding Rate of EF Queue Inbound Forwarding Rate of CS6 Queue Outbound Forwarding Rate of CS6 Queue Inbound Forwarding Rate of CS7 Queue Outbound Forwarding Rate of CS7 Queue

TEQoS

Outbound Rate of Passed BE Queue Packets Outbound Rate of Discarded BE Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed BE Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded BE Queue Packets Outbound Rate of Passed AF1 Queue Packets
30 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Outbound Rate of Discarded AF1 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF1 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF1 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF2 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF2 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF2 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF2 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF3 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF3 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF3 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF3 Queue Packets Outbound Rate of Passed AF4 Queue Packets Outbound Rate of Discarded AF4 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed AF4 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded AF4 Queue Packets Outbound Rate of Passed EF Queue Packets Outbound Rate of Discarded EF Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed EF Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded EF Queue Packets Outbound Rate of Passed CS6 Queue Packets Outbound Rate of Discarded CS6 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed CS6 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded CS6 Queue Packets Outbound Rate of Passed CS7 Queue Packets Outbound Rate of Discarded CS7 Queue Packets Outbound Bit Rate of Passed CS7 Queue Packets Outbound Bit Rate of Discarded CS7 Queue Packets

XQoS

Interface Queue Running Information


Rate of Passed BE Queue Packets Rate of Discarded BE Queue Packets Bit Rate of Passed BE Queue Packets Bit Rate of Discarded BE Queue Packets Rate of Passed AF1 Queue Packets
31 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Rate of Discarded AF1 Queue Packets Bit Rate of Passed AF1 Queue Packets Bit Rate of Discarded AF1 Queue Packets Rate of Passed AF2 Queue Packets Rate of Discarded AF2 Queue Packets Bit Rate of Passed AF2 Queue Packets Bit Rate of Discarded AF2 Queue Packets Rate of Passed AF3 Queue Packets Rate of Discarded AF3 Queue Packets Bit Rate of Passed AF3 Queue Packets Bit Rate of Discarded AF3 Queue Packets Rate of Passed AF4 Queue Packets Rate of Discarded AF4 Queue Packets Bit Rate of Passed AF4 Queue Packets Bit Rate of Discarded AF4 Queue Packets Rate of Passed EF Queue Packets Rate of Discarded EF Queue Packets Bit Rate of Passed EF Queue Packets Bit Rate of Discarded EF Queue Packets Rate of Passed CS6 Queue Packets Rate of Discarded CS6 Queue Packets Bit Rate of Passed CS6 Queue Packets Bit Rate of Discarded CS6 Queue Packets Rate of Passed CS7 Queue Packets Rate of Discarded CS7 Queue Packets Bit Rate of Passed CS7 Queue Packets Bit Rate of Discarded CS7 Queue Packets

Do hn ch v license nn trc mt ta s qun l hiu nng v CPU ca thit b v qun l hiu nng ca cc kt ni

HNG DN S DNG

32

EMS - HUAWEI

rs1, rs2, rs3 l cc resource (c th l cc router, cc interface .) rsg1 l nhm ca rs1, rs2, rs3.

HNG DN S DNG

33

EMS - HUAWEI

8.2

Lu qun l hiu nng

y l lu x l ca qun l hiu nng

8.3

Cc bc cu hnh qun l hiu nng

8.3.1 Lp k hoch ti nguyn gim st h thng gim st c hiu nng ca ti nguyn th cn phi ln k hoch xem cc ti nguyn no s c gim st Ln k hoch ti nguyn cn gim st bao gm:

Import ti nguyn y l cng vic nhp ti nguyn ti Performance Management v thit lp cc thuc tnh ca ti nguyn. Ti nguyn c th l thit b, frame, card, hard disk partition, interface, Link, QoS, network path, application path, LSP path, BGP/MPLS VPN path, PWE3 Path, and Service. Cc thuc tnh ca ti nguyn bao gm:

Name policy Indicator threshold Trend analysis Collection interval


34 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

To cc resource group nh ngha nhiu resource vo mt group.

8.3.2 Cu hnh template Cu hnh template bao gm cu hnh template v cu hnh group template.

To template nh ngha cc tiu ch cn gim st.

Creating the group template

8.3.3 Cu hnh Instance Cu hnh instance bao gm cu hnh instance v cu hnh group instance.

To instance Gn mt template vo cc resource cn gim st, h thng s qut thng hiu nng ca cc resource vi cc tiu ch trong template.

To group instance

8.4

V d minh ho

8.4.1 V d v cu hnh qun l CPU h thng qun l c CPU th trc tin ta phi nhp cc thit b vo h thng (nh trong phn 4.1)

Importing a Device Performance Resource

Import cc router NE ca mng MAN-E (theo m hnh mng)


HNG DN S DNG 35 EMS - HUAWEI

Thc hin 1. Trn ca s chnh ca client, chn Performance Stat. > Performance Management. Ca s Performance Management s c hin th. 2. 3.
4.

Chn Device > Universal Device > Resource trong Performance Management. Click vo Performance Stat trn thanh menu chn Import Device Resource. Hp thoi Import Device Resource s c hin th. Click Query. Chn thit b cn gim st CPU bng cch Click vo biu tng . t tn policy ca thit b nh Device Name qua Name Policy .

5. 6.

Trn giao din Display Device Information, click Next nu khng thay i tn thit b. nh ngha cc thuc tnh CPU Usage ca ti nguyn thit b : t ngng cnh bo, chu k qut, phn tch.

HNG DN S DNG

36

EMS - HUAWEI

7. 8.

Sau khi nh ngha cc thuc tnh, click Next. Hp thoi Confirm s c hin th . Click OK. click Finish hon tt.
Creating a Device Performance Template

H thng c sn template v CPU/Memory nn khng phi to na.


Creating a Device Performance Instance

Cu hnh cc instance cho cc router trong mng MAN-E.


Cc bc cu hnh

1.

Trong ca s ca client, chn Performance Stat. > Performance Management. Ca s Performance Management s c hin th.

2. 3. 4.

Chn Device > Universal Device > Instance trong Performance Management. Click vo Performance Stat trn thanh menu chn Create Instance . Hp thoi Create Device Instance Wizard s c hin th. Click Query. Chn cc thit b trong list bng cch click vo thit b v click vo biu tng sau click Next.

HNG DN S DNG

37

EMS - HUAWEI

5.

Click vo Device CPU/Memory. Click Next.

6. 7. 8. 9.

Click Next nu khng thay i tn ca thit b. Click Next. Hp thoi Confirm c hin th. Click OK. H thng bt u khi to v start instance. Qu trnh x l instance s c hin th trn mn hnh. Click Finish hon tt vic to instance.
38 EMS - HUAWEI

HNG DN S DNG

Viewing the Performance Data

Quan st CPU/Memory s dng ca cc router.


Cc bc thc hin

1. 2.

Trong ca s ca client, chn Device > Universal Device > Instance trn Performance Management . Click Query.

3. 4.

Chut phi vo instance cn quan st CPU/Memory v chn View Performance Data trn menu. Ca s DMS Performance Browser Web s c hin th. H thng s hin th d liu v CPU/Memory ca thit b ny dng biu .

5.

Trong list View Item, click biu tng xem cc d liu theo ngy, tun, nm.

trn dng ca thit b cn quan st

HNG DN S DNG

39

EMS - HUAWEI

Comparing the Performance Data

So snh d liu v CPU/Memory ca cc thit b router.

Thc hin

1. 2. 3. 4.

Trn giao din N2000 DMS Performance Browser, click Universal Device trong Performance Management sau click Query. Chn cc thit b cn so snh (cng template) v Click Batch Compare. Thit lp khong thi gian v click Query. D liu ca cc router cn so snh s hin th trn mn hnh

8.4.2 V d v cu hnh gim st lu lng ca interface


Importing an Interface Performance Resource

Thc hin

1.

Trong ca s chnh ca client, chn Performance Stat. > Performance Management. Giao din Performance Management s c hin th. Chn Interface > Universal Interface > Resource trong Performance Management. Click vo Performance Stat trn thanh menu chn Import Link Interface Resource. Hp thoi Import Link Interface Resource s c hin th.

2. 3.

HNG DN S DNG

40

EMS - HUAWEI

4.

Click Query, cc kt ni s c hin th. Trong list cc kt ni chn kt ni cn quan st lu lng bng cch click biu tng . Gi tr ca Import Mode gm 3 gi tr : Import cc port bn tri; Import cc port bn phi; Import tt c. Gi tr mc nh ca Import Mode l Import Port bn tri. Gi tr mc nh ca Name Policy l Device Name + Interface Name.

HNG DN S DNG

41

EMS - HUAWEI

5. 6.

Trong Display Interface Information , click Next nu khng thay i thng tin. nh ngha mc ngng, phn tch tnh hung v khong thi gian. Cc tiu ch gim st bao gm:

Inbound rate Outbound rate Inbound bandwidth utilization Outbound bandwidth utilization Inbound discarded packet rate Outbound discarded packet rate Inbound error packet rate Outbound error packet rate

HNG DN S DNG

42

EMS - HUAWEI

7.

Click Next. Hp thoi Confirm s hin th. Click OK. H thng bt u import port bn tri of the links. Qu trnh x l s c hin th trn mn hinh.

8.

Click Finish hon tt vic import.


Creating an Interface Performance Template

To mu cho vic gim st lu lng interface.

Procedure

1.

Trong ca s chnh ca client, chn Performance Stat. > Performance Management. Giao din Performance Management s c hin th.

2. 3.

Chn Interface > Universal Interface > Template trong Performance Management Click vo Performance Stat trn thanh menu chn Create Template . Hp thoi Create Interface Template c hin th.

4.

Thit lp cc thng s ca template interface.

HNG DN S DNG

43

EMS - HUAWEI

5.

Click OK hoc Apply.


Creating an Interface Performance Instance

To instance cho hiu nng interface.


Thc hin

1.

Chn Interface > Universal Interface > Resource trong Performance Management. Click vo Performance Stat trn thanh menu chn Create Instance . Hp thoi Create Device Instance Wizard s c hin th.

2. 3. 4. 5. 6.

Click Query. Chn cc thit b trong list bng cch click vo thit b v click vo biu tng sau click Next. Chn template Monitor Interface. Sau click Next. Click Next nu khng thay i tn ca instance. Click Next. Hp thoi Confirm s hin th. Click OK. H thng bt u to instance v start instance. Qu trnh x l instance s c hin th trn mn hnh.

7.

Click Finish hon tt

HNG DN S DNG

44

EMS - HUAWEI

Viewing the Interface Performance Data.

Thc hin

1. 2. 3. 4. 5.

Trong ca s ca client, chn Interface > Universal Interface > Instance trong Performance Management . Click Query. Chut phi vo instance cn quan st v chn View Performance Data trn menu. Ca s DMS Performance Browser Web s c hin th. H thng s hin th d liu v CPU/Memory ca thit b ny dng biu . Trong list View Item, click biu tng xem cc d liu theo ngy, tun, nm. trn dng ca thit b cn quan st

Comparing the Interface Performance Data

So snh cc d liu hiu nng ca interface.


Thc hin

1.
2.

Trn giao din DMS Performance Browser, click Universal Interface trong Performance Monitoring. Sau click Query. Chn cc instance cn so snh v click Batch Compare.

9 Cu hnh dch v
9.1 Cc bc cu hnh
H thng EMS h tr vic cu hnh dch v qua giao din web thay v telnet vo thit b cu hnh command line Cc bc thc hin cu hnh dch v

HNG DN S DNG

45

EMS - HUAWEI

Cc bc thc hin trn h thng EMS cng tng t nh cc bc thc hin bng command line trn thit b

9.2

Cu hnh c bn

9.2.1 Cu hnh Tunnel


Cc bc thc hin

V d minh ha S mng

M t - To tunnel t BNH01TDU n BNH01THO - ng i ny qua 10.16.0.46, 10.16.0.50 v cui cng l ch 123.29.19.13 - Trn BNH01TDU c a ch loopback 0 l 123.29.19.11, BNH01THO 123.29.19.13, do theo quy c interface tunnel t BNH02TDU n BNH02THO l 0/0/13, id l 13, ngc li t BNH01THO n BNH01TDU l 0/0/12, id l 12 Thc hin Bc 1: Trn topo mng click chut phi vo BNH01TDU v chn NE Management Bc 2: Chn Tunnel Configuration, sau chn Add

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

HNG DN S DNG

46

EMS - HUAWEI

Bc 3: Trong ca s Add Tunnel, chn Tab Basic in cc thng tin Tunnel ID, Port No (tn tunnel), IP Address (ly t loopback0), Destination, Encap Protocol, Signal Protocol nh hnh v

Bc 4 : Sau chuyn sang Tab Property, trong Explicit-path ta c th chn Explicit-path sn c hoc to mi, y to mi. Nhp vo nt c 3 du chm, sau in tn explicit-path (t BNH01TDU ti BNH01THO), sau chn Add thm cc next hop t BNH01TDU ti BNH01THO, sau chn OK

HNG DN S DNG

47

EMS - HUAWEI

Bc 5: Trong Tab Application chn Reversed for binding

Bc 6: Trong Tab Protection chn Host-tandby, sau click OK

HNG DN S DNG

48

EMS - HUAWEI

Bc 7 : To Tunnel Policy Chn Tunnel Policy Managent (trong VPN Management), sau chn New bn ca s tri, in Name ca policy (Name: Apply cho VLL, VSI sau ny) , Peer IP Address, v Tunnel interface, sau click OK.

Note : Trong qu trnh trin khai mng nh cung cp cu hnh sn cc tunnel do cc user ti cc VNPT tnh thnh khng phi cu hnh. Ch cu hnh trong trng hp c thay i cu trc mng

HNG DN S DNG

49

EMS - HUAWEI

9.2.2 Cu hnh Policy cho QoS


Cu hnh cc policy traffic cho cc gi tin 6.1 Cc Bc thc hin

Bc 1 : chn Qos Management chn Traffic Classification chn ADD. in cc thng tin Traffic Classification Name Chn Apply Chn OK. Sau s c kt qu nh hnh sau:

Bc 2 To Traffic Behavior Chn Traffic Behavior chn action p dng cho gi tin. Tng ng vi tng loi action s c cc tham s tng ng. hnh sau, chn acction Car gii hn tc Sau chn Apply chn OK HNG DN S DNG 50 EMS - HUAWEI

Bc 3 To traffic policy

Bc 4 Apply policy vo interface Chn Deploy chn Policy apply cho interface. Tt nhin l interface phi c to t trc

HNG DN S DNG

51

EMS - HUAWEI

9.3

V d minh ha

9.3.1 Cu hnh VLL 9.3.1.1 Hng dn cu hnh HSI- FTTH kt ni BRAS c


S

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

M t Switch chia cc Cvlan t 2 ti 25 UPE Yen Phong gn thm Svlan 336, cng 3/0/3 hot ng mode user-termination S c 2 kt ni, 1 hng chnh v 1 d phng Hng dn cu hnh

HNG DN S DNG

52

EMS - HUAWEI

Cc Bc thc hin :

1.3.1 UPE (BNH02YPG) Bc 1 : T s mng, nhy p vo UPE Yen Phong

Bc 2: T Interface management chn Query:

Bc 3 : Chn cng cn cu hnh, t ch hot ng user-termination

HNG DN S DNG

53

EMS - HUAWEI

Bc 4 : Cu hnh subinterface, vlan Chn New, chn main interface, t subinterface

Bc 5: Gn di Cvlan cho subinterface

Bc 6: Nhp PW management cu hnh VLL, chn subinterface, sau chn Config

HNG DN S DNG

54

EMS - HUAWEI

Bc 7 in cc thng tin VCID, tunnel

HNG DN S DNG

55

EMS - HUAWEI

Nhp Apply Bc 8: Khai thm ng Backup (nu c). Sau khi nhp Apply, chn Tab Interface configuration, tip tc chn ng subinterface ny, sau in cc thng tin VCID, tunnel. H thng t hiu y l ng tunnel secondary

1.3.2 PE-AGG (BNH00SHA)j Bc 1: T Main Topo chn BNH00SHA Bc 2: Cng kt ni ln BRAS hot ng ch bnh thng (khng phi usertermination). Do bc ny ta cu hnh subinterface

HNG DN S DNG

56

EMS - HUAWEI

Bc 3: Chn ch stacking vlan cho subinterface

Bc 4: Chn PW management cu hnh VLL, chn subinterface to, sau chn config, in cc thng tin VCID, tunnel

1.3.3 PE-AGG (BNH00THO) Cu hnh tng t nh PE-AGG (BNH00SHA) 1. Hng dn cu hnh HSI cho DSLAM Smart Vlan, VPN (VLL) ni tnh (ch cn 1 vlan) 2.1 S

HNG DN S DNG

57

EMS - HUAWEI

Smart vlan 2001

BNH00SHA 123.29.19.1/32

Svlan 2001 G1/1/11 mode user termination

G3/0/3 mode user termination

Ethtrunk4

Svlan 2001 BNH02YPG 123.29.19.14/32 Ethtrunk1

BRAS moi

BNH00THO 123.29.19.2/32

G1/1/11 mode user termination

2.2 M t - Cc cng trn UPE v PE AGG hot ng user-termination - Ch c 1 svlan 2.3 Cu hnh 2.3.1 Cc Bc thc hin:

2.3.2 Trn UPE Bc 1 : Cu hnh tunnel(nu cha c) Tham kho mc to Tunnel Bc 2: Trn s mng, nhp p vo UPE cn cu hnh Bc 3 Cu hnh interface: Chuyn interface sang user-termination

HNG DN S DNG

58

EMS - HUAWEI

Bc 4 Cu hnh subinterface:

Bc 4.1 : Cu hnh stacking vlan

HNG DN S DNG

59

EMS - HUAWEI

Bc 5 : Chn PW cu hnh VLL, chn subinterface hoc chn New u c

Bc 5.1 : Chn subinterface to

Bc 5.2:in cc thng tin VCID, tunnel t Tab General, sau Apply

HNG DN S DNG

60

EMS - HUAWEI

Bc 5.3 : Khai thm tunnel back up. Quay li Tab Interface configuration, vn chn interface to (interface c), sau chn Tab General

Bc 5.4: in cc thng tin v secondary tunnel

2.3.3 Trn PE AGG (BNH00SHA) Bc 1: Chn router mun cu hnh t Main topo Bc 2: Cu hnh Tunnel (nu cha khai bo) Tham kho mc to Tunnel Bc 3: Chn Ethernet Interface, chn interface, cu hnh mode user-termination

HNG DN S DNG

61

EMS - HUAWEI

Bc 3.1 : t ch cho cng user-termination

Bc 4: To subinterface

Bc 4.1 : Gn vlan stacking vo subinterface ny

HNG DN S DNG

62

EMS - HUAWEI

Bc 5 Chn PW management cu hnh VLL, sau chn subinterface to

Bc 5.2 : Chn Tab General, in y thng tin VCID, tunnel

2.3.4 Trn PE AGG (BNH00THO) Tng t nh trn BNH00SHA 2. Hng dn cu hnh VPN ni tnh 3.1 S

3.2 M t - DSLAM hoc Lanswitch y 1 lp Vlan nn MAN E - Cc cng hot ng ch user-termination HNG DN S DNG 63 EMS - HUAWEI

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

3.3 Cu hnh - Cu hnh tng t nh HSI cho DSLAM smart vlan, dng ch stacking vlan - Nu VPN gia cc UPE, cn to cc tunnel mi v tunnel gia cc UPE cha c cu hnh (xem tham kho cu hnh Tunnel) 3. Hng dn cu hnh Tunnel 4.1 S

4.2 M t - To tunnel t BNH01TDU n BNH01THO - ng i ny qua 10.16.0.46, 10.16.0.50 v cui cng l ch 123.29.19.13 - Trn BNH01TDU c a ch loopback 0 l 123.29.19.11, BNH01THO 123.29.19.13, do theo quy c interface tunnel t BNH02TDU n BNH02THO l 0/0/13, id l 13, ngc li t BNH01THO n BNH01TDU l 0/0/12, id l 12 4.3 Hng dn cu hnh

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

HNG DN S DNG

64

EMS - HUAWEI

4.4 Cc Bc cu hnh Bc 1: Chn Tunnel configuration, sau chn Add

Bc 2: Trong ca s Add Tunnel, chn Tab Basic in cc thng tin tunnel ID, port number(tn tunnel), a ch IP (ly t loopback0), destination, encap. Protocol, Signal Protocol nh hnh v

Bc 3 Sau chuyn sang Tab properties, trong Explicit-path ta c th chn Explicit-path sn c hoc to mi, y ta to mi. Nhp vo nt c 3 du chm, sau in tn explicit-path (t BNH01TDU ti BNH01THO), sau chn Add thm cc next hop t BNH01TDU ti BNH01THO, sau chn OK

HNG DN S DNG

65

EMS - HUAWEI

Bc 4 Trong Tab Application chn Reversed for binding

HNG DN S DNG

66

EMS - HUAWEI

Bc 5 Trong Tab Protection chn Hoststandby, sau do chon OK

Bc 6 To Tunnel Policy Chn Tunnel Plocity Managent, sau chn New bn ca s tri, in tn policy (Name: Apply cho VLL, VSI sau ny) , peer IP Address, v Tunnel interface, sau OK.

4. Cu hnh QinQ 5.1 M hnh mng Cu hnh QinQ

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

HNG DN S DNG

67

EMS - HUAWEI

5.2 M T m hnh ny, DSLAM v Swich Access s tag c 02 lp SVLAN v CVLAN.Mng Man E khng thc hin tag thm VLAN vo gi tin. 5.3 Cc Bc thc hin

Cc cu lnh cu hnh bng CLI Trn UPE interface GigabitEthernet4/1/0 description ** Connect to DSLAM QinQ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet4/1/0.200 description ** Connect to DSLAM-1-HIS Vlan200 ** control-vid 200 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 200 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.29.1 11020000 tunnel-policy to_tbh00tb2 mpls l2vc 123.29.29.2 11020001 tunnel-policy to_tbh00tb1 secondary Trn PEAGG cu hnh cho hng chnh # interface GigabitEthernet3/1/0 description ** Connect to New BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet3/1/0.200 description ** Connect to TBH05CCG-DSLAM1- HSI ** control-vid 200 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 200 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.29.24 11020000 tunnel-policy to_tbh05ccg

HNG DN S DNG

68

EMS - HUAWEI

PEAGG 2 cu hnh cho hng d phng # interface GigabitEthernet3/1/1 description ** Connect to New BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet3/1/1.200 description ** Connect to TBH05CCG-DSLAM1- HSI ** control-vid 200 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 200 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.29.26 11020001 tunnel-policy to_tbh05ccg 5.4. Cu hnh qua DMS Bc 1 : Cu hnh Tunnel Tham kho phn hng dn to Tunnel Bc 2: Cu hnh interface Vo Interface management chn Ethernet Interface Chn Interface cn cu hnh click nt configure.Trn hp thoi xut hin chn tag Ethernet feature chn User termination mode

HNG DN S DNG

69

EMS - HUAWEI

Bc 3 Cu hnh Subinterface Vo Interface management chn Ethernet Interface Chn Interface cn cu hnh Subinterface Click nt New. Trn hp thoi xut hin in cc thng tin Subinterface No: in SVLAN Subinterface Description: in description ca interface Main Interface name: Click nt bn cnh chn interface cn cu hnh Sub

Sau in cc thng tin trn. Chn Tab Interface feature chn Terminate QinQ termination in thng tin control VID(SVLAN ) chn Nt ADvandce Trn hp thoi xut hin in cc thng tin sau: L2 termination: Sysmetry Mapping Mode :Pe-vid-8021q Sau chn Nut OK

HNG DN S DNG

70

EMS - HUAWEI

Sau chn tip Nt ADD ADD cc CVLAN v SVLAN

HNG DN S DNG

71

EMS - HUAWEI

Sau khi in thng tin. Chn Nt OK s c kt qu nh hnh sau

Bc 4 To PW Chn VPN Management chn PW management click Select chn Subinterface cn bind vo PW.

HNG DN S DNG

72

EMS - HUAWEI

Chn Tab General sau in cc thng tin sau: in thng tin VC ID c qui hoch Chn Tunnel policy c cu hnh trc. Tunnel Policy kt ni n AGG cn kt ni. ch chn ng Tunnel Policy cho hng primary v secondary Peer IP Address: a ch loopback ca AGG kt ni n

to hng backup, Sau khi apply chn li Tab interface Configuration sau chn li Subinterface nh hnh sau:

HNG DN S DNG

73

EMS - HUAWEI

Chn li Tab General. in cc thng tin ca Hng backup. in thng tin VC ID c qui hoch Chn Tunnel policy c cu hnh trc. Tunnel Policy kt ni n AGG cn kt ni cho hng Secondary. Ch chn ng Tunnel Policy cho hng primary v secondary Peer IP Address: a ch loopback ca AGG kt ni n ca hng Secondary

9.3.1.2
S b sung

Cu hnh dch v VPN

9.3.2 Cu hnh VPLS


S

Ring Core Ethtrunk1: 2x1Ge

HNG DN S DNG

74

EMS - HUAWEI

M t - To VSI cho 3 im m hnh Full-mesh - Vlan 2010, VSI ID : 2010 - Cc cng mode user-termination Thc hin Cu hnh trn UPE Bc 1: Click chut phi vo UPE cn cu hnh v chn NE Management Click vo VPN Management > VSI Management

Bc 2 : Click chut phi chn New, chn Tab Configure VSI, in cc thng tin v VSI Name, Encapsulation Type, VSI ID, description v chn Enable AC/Spoken PW Isolation,

Bc 3 : Trong Tab Config VC chn MeshVC

HNG DN S DNG

75

EMS - HUAWEI

Sau add cc tunnel policy to sn (hoc c th to mi), ip peer, sau OK

Tip theo ta c th to thm cc peer IP Address, Tunnel Policy (Ty thuc vo m hnh VSI bao nhiu im) bng cch chn New Mesh VC

Tip theo cng in cc thng tin Peer IP address, Tunnel Policy, VCID.

HNG DN S DNG

76

EMS - HUAWEI

Bc 4: Gn VSI vo cc interface Chn Tab Bind Interface. Ti y ta c th gn vo cc subinterface to

HNG DN S DNG

77

EMS - HUAWEI

Sau khi gn vo subinterface sau chn Apply, click OK

Trn cc thit b khc cu hnh tng t nh trn

S b sung trong ti liu tip theo

HNG DN S DNG

78

EMS - HUAWEI

Ph lc
Table 1 Details of the universal interface indicators Indicator Inbound Rate Description Ch th lu lng chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo bit/s

Outbound Rate Inbound Bandwidth Utilization

Ch th lu lng chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo bit/s Ch th t l phn trm ca lu lng chiu vo v tng s bng thng trn mt giao din trong mt n v thi gian Thng c biu din theo pkt/s.

Outbound Bandwidth Ch th t l phn trm ca lu lng chiu ra v tng s bng thng Utilization trn mt giao din trong mt n v thi gian Thng c biu din theo pkt/s. Inbound Unicast Packet Rate Ch th s gi unicast chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi unicast chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi non-unicast chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s.

Outbound Unicast Packet Rate

Inbound Non-unicast Packet Rate

Outbound Nonunicast Packet Rate

Ch th s gi non-unicast chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi multicast chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi multicast chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi broadcast chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi broadcast chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. 79 EMS - HUAWEI

Inbound Multicast Packet Rate

Outbound Multicast Packet Rate

Inbound Broadcast Packet Rate

Outbound Broadcast Packet Rate

HNG DN S DNG

Table 1 Details of the universal interface indicators Indicator Description Thng c biu din theo pkt/s. Inbound Unknown Protocol Packet Rate Ch th s gi giao thc l chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi tin b loi b chiu vo trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Ch th s gi tin b loi b chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. T l phn trm ca s gi tin chiu vo b loi b vi tng s gi tin chiu vo ca mt giao din trong 1 s

Inbound Discarded Packet Rate

Outbound Discarded Packet Rate

Inbound Discarded Packet Ratio

Outbound Discarded Packet Ratio

T l phn trm ca s gi tin chiu ra b loi b vi tng s gi tin chiu ra ca mt giao din trong 1 s

Inbound Error Packet Ch th s gi tin b li chiu vo trn mt giao din trong mt n v Rate thi gian. Thng c biu din theo pkt/s. Outbound Error Packet Rate Ch th s gi tin b li chiu ra trn mt giao din trong mt n v thi gian. Thng c biu din theo pkt/s

Inbound Error Packet T l phn trm ca s gi tin chiu vo b li vi tng s gi tin Ratio chiu vo ca mt giao din trong 1 s

Outbound Error Packet Ratio

T l phn trm ca s gi tin chiu ra b li vi tng s gi tin chiu vo ca mt giao din trong 1 s

TE Transition

Ch th s ln mt TE tunnel interface thay i trng thi Up ti Down trong mt khong thi gian.

HNG DN S DNG

80

EMS - HUAWEI

Table 2 Details of Link Indicators Indicator Link Usable Rate Description Ch th tnh trng link hot ng bnh thng. Link Usable Rate = Tng s thi gian link hot ng bnh thng /Tng s thi gian link hot ng

Table 3 Details of the indicators of the UDP, TCP, ICMP, SNMP, Multicast paths Indicator Average Delay Description Ch th RTT (Round-Trip Time) trung bnh ca cc thao tc ping hoc cc thao tc thm d khc.

Packet Loss Ratio T l gi tin b loi b trn tng s gi tin c gi trong mt n v thi gian (i vi cc thao tc ping hoc cc thao tc thm d khc) Minimum Delay Maximum Delay Packet Loss Packet Sent Tr nh nht ca thao tc ping hoc thao tc thm d khc. Tr ln nht ca thao tc ping hoc thao tc thm d khc. S gi b loi b trong khong thi gian thm d. S gi c gi trong khong thi gian thm d.

HNG DN S DNG

81

EMS - HUAWEI