Está en la página 1de 17

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

HNG DN S DNG PATHLOSS V GOOGLE EARTH THIT K TUYN VIBA


V d: Thit k tuyn viba t Quy Nhn n Tuy Phc vi tn s cho trc l 13GHz, truyn c 16 lung E1 vi phng php iu ch 4QAM. Dng phn mm Pathloss 4.0 v Google earth m phng tuyn truyn dn. I. S dng Goole earth: 1.Mc ch: Xc nh c kinh , v gia hai trm pht v thu, hin th cao so vi mc nc bin 2.Cch thc hin: - Bc 1: M Goole earth s c giao din nh sau:

- Bc 2: nh du v tr cn t trm

Trang 1

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

- Bc 3: V ng thng o khong cch gia 2 trm v hin th cu hnh cao T thuc tnh ca trm ta bit c ta chnh xc ca n II. S dng Pathloss thit k tuyn: 1. Mc ch: Pathloss l phn mm chuyn nghip v thit k tuyn Microwave vi nhng u i m vt tri l d s dng, y cc thng s nhng bn cnh n c nhc im l tnh chng nhiu khng care n terrain. 2. Tin hnh thit k: Giao din Pathloss: Hnh di th hin cc thng s ban u cn nhp vo v sau khi lm nhng bc tnh ton u tin.

Bc 1: thit lp cc thng s ban u + Ta : gm v v kinh c ly t Goole earth sau nhp nh hnh trn Trang 2

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba + Tip theo ta nhp tn s: tn s c s dng y l 13GHz + Thit lp chun ban u: trn thanh cng c ca Pathloss chn configure->geographic default Xut hin hp thoi

Chn nh hnh trn (dng d liu chun chung)->OK Sau khi thit lp:

Bc 2: load d liu a hnh SRTM Trang 3

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba + D liu a hnh SRTM th hin ta (latitude, longitude), thng s cao (elevation) c load trc tip vao Pathloss m phng a hnh phn terraindata + SRTM c th ti trn trang ch ca Pathloss (http://www.pathloss.com/mapsearch.html) bng cch nhp ta ca im cn ly d liu a hnh. V d: nhp latitude: 13N, longtitude: 109E th s ti v c 1 file c dng l 13N109E.hgt. + Sau khi c d liu a hnh SRTM th bt u load vo Pathloss: trn thanh cng c ca Pathloss chn phn Configure->terrain Database Xut hin hp thoi:

Chn Setup Primary (c th tro ngc gia Primary v Secondary) s hin ln 1 ca s SRTM

Chn file BIL-HDR-BLW sau load ti file .hgt. Sau khi load s c dng nh trn Map name (tn bn - y s dng ta 10N106E), West edge (b Ty), South edge (b Nam), North edge (b Bc) Bc 3: to d liu a hnh v hin th trong Pathloss Sau khi load d liu a hnh SRTM th vo phn Module trn thanh cng c chn Terrain Data. Xut hin ca s mi:

Trang 4

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Chn Generate Profile, xut hin hp thoi:

in khong cch to d liu, y chn 10m->Generate

Trang 5

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Khi Generate Profile bo Profile Complete th c ngha l to c dng a hnh nh trn, sau ta c th thm cc vt chn nh ta nh, cy ci,

Click p vo Structure s hin ra 3 mc: Single Structure (vt chn n), Range of Structures (a vt chn). V cui cng phn Terrain Data s nh hnh sau:

Bc 4: Tnh ton cao anten Trn thanh cng c chn Module->Antenna Heights Ca s mi hin ra

Trang 6

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Sau kch vo biu tng trn, Pathloss s t tnh chiu cao ca anten ca 2 trm Bc 5: Thc hin vic thit k chnh trong phn Worksheets Trn thanh cng c chn Module->Worksheets Xut hin ca s sau

Thit lp chanel cho 2 trm:

Trang 7

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Nhp vo biu tng trn, xut hin 1 ca s mi:

Chn Lookup xem freqplan (k hoch tn s theo chun), hoc c th nhp trc tip vo TX (MHz) cho c 2 trm. Sau khi chn Lookup th xut hin ca s mi

Trang 8

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Chn File-> Open load tn s thu v pht trong th vin ca Pathloss vi ui *.txc. Sau khi load th chy Site 1 hay Site 2 c t n s cao hn, tt ca s ny v sau nhn OK ca s TX chanels Chn thit b (Radio Equipment):

Trang 9

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Tip tc chon Code Index ly m thit b

Chn New index ly thit b m i, dn ti th vin ca Pathloss chn th mc EQUIPMENT->mrs->chn thit b (alcatel, nec, nokia,). Code Index bao gm: code (m thit b), Manuf (hng sn xut), Model (loi), Cap (kiu data E1, STM,), Mode (phng thc iu ch QAM, QPSK,) v F LOW (tn s thp nht), F HI (tn s cao nht) Chn 1 thit b ph hp vi tn s ban u ( y l 13GHz) l Alcatel model 9413-UX (16E-1). ->OK

Trang 10

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Sau nhn Both s dng cho c 2 trm. ng ca s Radio Code Index, nhn OK ca s Radio Equipment kt thc vic chn thit b Chn dy Feeder n i t thit b ti anten:

Tng t nh chn Chanel (Ch), sau khi nhp vo biu tng trn ta chn Lookup. Sau khi hin ca s mi ta chn File->Open dn ti th vin ca Pathloss->chn th mc EQUIPMENT->chn th mc txl v chn 1 file trong , sau khi chn th ta chn dy feeder sao cho ph hp vi tn s ban u 13GHz. Sau chn Both dng cho c 2 trm.

Chn suy hao b lc phn nhnh: Chn v nhp nh hnh sau:

Trang 11

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Chn anten cho 2 trm:

Tng t nh chn thit b TR: chn biu tng anten->hin th ca s antennas TR-TR ->Code Index Chn New Index Browse n th vin anten->Equipment->mas->chn 1 hng v chn thit b anten ph hp vi tn s ban u 13GHz. y chn anten ca Andrew->122132. Sau nhn Both chn cho c 2 anten ca 2 trm.

Trang 12

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Tip theo ta chn suy hao ng truyn:

Kch vo gia ng truyn th xut hin ca s:

Trang 13

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Xut hin ca s Path Profile Data chn Geoclimatic->tch cc thng s nh trong ca s hnh trn - Cui cng chn suy hao do ma:

Nhp vo biu tng thi tit nh trn s xut hin ca s v chn method ging nh trn, chn nt Load Rain File->Browers n th vin Rain ca Pathloss v chn vng ma theo ITU, Vit Nam l N. Sau Kch Open v Close ca s Rain

Trang 14

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba Sau khi chn y cc thng s th du tich mu xanh thng bo hon thnh

Bc 6: Tnh ton nhiu x (Diffraction): trn thanh cng c chn Module->Diffraction Hin th vng Fresnel th nht, click vo Operations->Fresnel Zones

Chn nh hnh di:->Close

Trang 15

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba Click chn vo biu tng my tnh trn thanh cng c v hp thoi tnh ton xut hin. Kt qu tnh ton nh hnh di vi suy hao trong khng gian t do l 134.27dB, suy hao do khng kh l 0.19dB, tng suy hao l 134.47dB

Bc 7: Hin th Multipath: trn thanh cng c chn Module->Multipath

Bc 8: Hin th Printprofile: trn thanh cng c chn Module->Printprofile

Trang 16

Hng dn c bn s dng Pathloss v Goole Earth thit k tuyn viba

Bc 9: Hin th Map v Network: trn thanh cng c chn Module->Network load map vo Network th phi Save trc vi ui *.gr4. Sau chn Site Data>Create Background

Trang 17