Está en la página 1de 383

Vincas Mykolaitis - Putinas

$OWRULHO\

$8725,$862',6
3RLOJVY\UDYLPLNQ\JDXWRULXVSDJDOLDXU\RVLSDUD\WLWDLNDVMDPUSMRMDX
QXR GDXJHO PHW -LVDL LQRMR NDG OHLVGDPDV LDV NQ\JDV VXVLODXNV GDXJ SULHNDLVW L WR
OXRPRNXULRJ\YHQLPRNDPSHOLDSDEDQGSUDVNOHLVWLLWDVOXRPDVGOYLVDLVXSUDQWDP
SULHDVLERGDPDVODELDXQHJXNLWLVDYRSUHVWLRLU DXWRULWHWR \SDLDL MDXWULDL UHDJXRMD
NLHNYLHQ SDVLNVLQLP SDURG\WL LQW\PDXV NDVGLHQLR SDVDN\LDX JU\QDL PRJLNR MR
J\YHQLPR YDL]G -LV GDU VXWLNW EWL SLHLDPDV R JDO DSVLLPW LU SDSR]XRWL NLOQLRM
YHQWDGLHQLNRMLUSDUHLJLQMSR]RMEHWNDVGLHQLNDLQLHNDGRV7DLDXOLWHUDWUDVLHNGDPD
SLOQRJ\YHQLPRYDL]GRLUQRUGDPDDWNXUWLPRJDXVDUEDPRQLJUXSVQHWLNLHLJLQYHLG
EHW LU WDPVLDXVLDV GYDVLRV XNDPSHV QHQRUL SULSDLQWL MRNL SULYLOHJLM QHL DWVNLULHP
LQGLYLGDP QHL JUXSP QHL OXRPDP 1HQRUW WRNL SULYLOHJLM SULSDLQWL WDUQDXGDPDV
OLWHUDWUDLQLNQ\JDXWRULXV
LWDVDXWRULDXVQXVLVWDW\PDVGDUODELDXVWLSUMDNDLLEHQGUMVXPHWLPMLVHLQD
NRQNUHLXVOLHWXYLYLVXRPHQVLUOLWHUDWURVNODXVLPXV/LHWXYRVNXQLJLMDQHVDSLHMLD
NDOEDPD ODELDX QHJX NXUL NLWD \UD VXVLS\QXVL VX YLVXRPHQV J\YHQLPX LU MR YDLULDLV
UHLNDODLVLUGOWRODELDXQHJXNXUNLWXUVXNDVGLHQMXVL/LHWXYRVNXQLJDVEXYRLUNLQLQNDVLU
kooperatininkas, ir finansininkas, ir politikas, ir diplomatas, ir ministeris, ir gydytojas, ir
GLHYDLLQRGDUNDV-LVDJLWDYRPLWLQJXRVHMLVLULDQGLHQGDUDNW\YLDLGDO\YDXMDSROLWLQL
SDUWLM ULHWHQRVH /LHWXYRV NXQLJDV EXYR WDLS SDW LU OLWHUDWDV NDUWDLV DS\VDNLQLQNDV EHW
GDQLDX SRHWDV -R NU\ED JDQD YDLUL QH YLVXPHW GYDVLND EHW YLVXPHW VX VSHFLILNX
DWVSDOYLXWDLSSDWNDLSLUYLVDVMRYHLNLPDVYLVXRPHQM/LHWXYRVNXQLJDVODEDLGDQDLYDUX
DWYDU\WDV VHPLQDULM R NDUWDLV VWRM
V WHQ SHU QHVXVLSUDWLP YLOLRMDPDV VYHWLP LGHDO
VXULQNR VDY\MH YLVRNHULRS JDEXP LU WDOHQW $U MLV MXRV DXNOMR DU XG" $U MLH MDPH
GHULQRVLDUSMRYVL"$UNXQLJLNMRFKDUDNWHUMLHVWLSULQRDUVNDOG".DVPDLWLQROLJLROHL
/LHWXYRV NXQLJR LGHDOL]P LU NRNV WDV LGHDOL]PDV" .DLS HLQD Y\ULDXVLRMR WLHVLRJLQLR NXQLJR
LGHDOR UHDOL]DYLPDV /LHWXYRV EDQ\LRMH" .DV NDUWDV QXR NDUWR SDVWXPL YLHQ NLW JDE
/LHWXYRV NXQLJ PHVWL NXQLJDYLP NDLS MLV SULH WR SULHLQD LU NRNV MR OLNLPDV" WDL YLVD HLO
YLVXRPHQLQL UHOLJLQL LU SVLFKRORJLQL SUREOHP NXULRP SUDYDUWX SDVLURG\WL LU GDLOLRMRMH
OLWHUDWURMH
L NQ\J DXWRULXL MDX QXR GDXJHOLR PHW \SDWLQJDL NQLHW GX NODXVLPDL 
NXQLJDYLPR LU SRH]LMRV NU\ERV VDQW\NLV  QXNXQLJMLPDV DUED HNVNXQLJR SUREOHPD
$XWRULDXV QXRPRQH LH GX NODXVLPDL WUD GX L GDXJHOLR NRQNUHL SULMLP SULH WRV
DEVWUDNWLNRV PVOV NXUL SDSUDVWDL YDGLQDPD SDDXNLPX LWDL LU VXGDUR MR NQ\J LGMLQ
SDJULQG 7DLDX UD\GDPDV MDV DXWRULXV QHQRUMR QLHNR URGLQWL MLV QRUMR WLN NDL N
SDURG\WL NDL N SDDLNLQWL -LVDL LQRMR WDLS SDW NDG MR URPDQR Y\ULDXVL SHUVRQDDL QUD
WLSLNLNDGMLHWUDLDWVNLUJUXSLLVLVNLULLQGLYLGDLRJDOLULLPW\VDXWRULXVVXWLQNDMXRV
ODLN\WL LU WOHULRSR QHJDODYLPR VLPSWRPDLV %HW DU QH LLPW\V J\YHQLPH GDQLDXVLDL PXV
NOLXGR"$UQHLLLPLJHULDXVXSUDQWDPHGVQDUQHLVLPSWRPSDVWDPHOLJ"
%H WR LU JU\QDL PHQLNL VXPHWLPDL SDOHQN DXWRUL LPWL VDYR YHLNDOXL PHGLDJRV L
GYDVLNL OXRPR .DLS WDS\WRMDV LHNR VDYR SDYHLNVODP MR NU\ELQ SDMJXP DGLQDQL
PRGHOLGRPLYHLGLUSHL]DWDLSO\JLDLLUDS\VDNLQLQNDVUHQNDVLDWNXUWLWRNJ\YHQLPLU
WRNLXV PRQHV NXULH GXRW MDP GRPL VLWXDFLM VSGLQJ NRQIOLNW LU GUVL JDOLP\EL
7RNLVLU\UDNXQLJRJ\YHQLPDVLDNLHNYLHQLUGLHVSDMXGMLPTNLHNYLHQVLQVUHIOHNV
NLHNYLHQ SDJDOLDX YHLNVP YHUWLQD GDXJ JULHWHVQL GVQLDL 'LHYR YDUGX XGWL R PRQL
sankcionuoti.

$XWRULXVEXWODLPLQJDVMHLJXLXRVVXPHWLPXVMRNQ\JRVEHQWLGDOLHVSDWHLVLQW
1LFDP.DOGRV

I
%$1'<0',(126
'HY\QL NLHWL SOLHQLQLDL VNDPEDOR VPJLDL SDDGLQR /LXG 9DVDU L PLHJR
.USWHOM
VMLVDWPHUNDNLVLUYDODQGO
QHJDOMRVXVLYRNWLNDPHHVV%XYRO\JLDLYDODQGD
DOWR UXGHQLQLR U\WR 3UR ODQJ VURYHQR PD NDQRWD SULHVDXOWHNLR YLHVD 6LDXUDV EHW
QXRVWDELDL LOJDV NDPEDU\V VNHQGMR GDU HOLXRVH 7DLDX /LXGR NDLP\QDL WDLS SDW NDLS LU
MLVDL SDDGLQWL QHJDLOHVWLQJR VNDPEDOR MDX VSXUGMR NLHNYLHQDV SULH VDYR ORYRV LU QHWUXNXV
VXEDUNMRPHWDOLQLDLGLGLXOVSUDXV\NORVNUDQDL
$N MXN WDL VHPLQDULMD 7DL M QDXMRN SLUPDPHL NDPEDU\V YDGLQDPDV
ODELULQWXNXULDPHMLUWLOSRWDLSSDWDSLHVHSW\QLROLND/LXGDVGDUWHEHNRYRMRVXSDVNXWLQLX
QXWUDXNWR PLHJR DQWSOGLX EHW MR DUWLPLDXVLDV NDLP\QDV -RQDV 9DULRNDV NXULV SDSUDVWDL
SDPHVGDYRORYYLHQDVLSDVNXWLQLMMDXEXYRSDNLO
VLUSUDHLGDPDVQHJDLOHVWLQJDLQXSO
QXR MR DQWNORG
 9DVDULV RNR L ORYRV LU P SDVNXERPLV UHQJWLV 6WDLJD MLV DWVLPLQ NDG
LDQGLHQLUGLHQDQHSDSUDVWDLDQGLHQWDLMLHEDLJLDLOJDVGLHQUHNROHNFLMDVLUSLUPNDUW
XVLYLONVVXWDQDVLWDPLQWLVQXYU/LXG9DVDUQXRJDOYRVLNLNRMLUMLVSDVLMXWRSDJDXWDV
LNLOPLQJRV WR U\WR QXRWDLNRV WDLS SDW NDLS LU NLWL MR GUDXJDL 7XR WDUSX YLVL MLH UHQJVL GDU
WUXPSDLVJLPQD]LVWLNDLVVDYRGUDEXLDLVQHVVXWDQDVDSVLYLONVWLNWDLSRPHGLWDFLMRVHLGDPL
NODXV\WLYHQWPLLLUSLUPNDUWSRUHNROHNFLMSULLPWLYHQWRVLRV.RPXQLMRV
*UHLWQXVLSUDXV
VLUDSVLWDLV
V/LXGDV9DVDULVGUDXJHVXNLWDLVVNXEHVQLDLVVSUXNR
VRG SHU NHOLDV OLNXVLDV LNL VNDPEXLR PLQXWHV DWVLJDXWL W\UX RUX LU JDOXWLQDL QXVLEODN\WL
PLHJ -LV GDU WLN SRU VDYDLL LEXY
V LWXRVH PUXRVH MDX VXVSMR SULVLWDLN\WL SULH
VHPLQDULMRV J\YHQLPR WHPSR LU WDSWL YLHQX UDWHOLX WR GLGLXOLR PHFKDQL]PR NXU YLV
J\YHQLPVNLUVWRODLNURGLRURG\NOLUNLHWDVQHJDLOHVWLQJDVVNDPEDORJDUVDV
0RNVOR PHWX SDSUDVWRPLV GLHQRPLV SHQNW YDODQG GHY\QL VNDPEDOR VPJLDL
NHOGDYR MXRV L PLHJR 3R SXVYDODQGLR VNDPEDOR VPJLDL DXNGDYR MXRV NRSO\L
U\WPHWLQPPDOGRPLUPHGLWDFLMDL3XVLDXVHSWLQWYDODQGVNDPELQGDYRPLLRP,NLDWXQWRV
MLHWXUGDYRSDYDOJ\WLSXVU\LXVLUGDUNDUWDWODQN\WLSanctissimum. Nuo 8 iki 12 kas valanda
 VNDPEDOR VPJLDL DSUHLNGDYR SDPRNRV SUDGL LU JDO YDODQG MLH HLGDYR NRSO\L
WUXPSDL PDOGDL LU VLQV DS\VNDLWDL Examen conscientiae. 3R PLQXL VNDPELQGDYR
SLHWXPV 3R SLHW MLH YO ODQN\GDYR Sanctissimum. ,NL YDODQGRV EGDYR ODLVYDV ODLNDV
UHNUHDFLMD$QWUYDODQGYLHQDVVNDPEDORVPJLVSUDQHGDYRsilentium, kuris trukdavo iki 4
YDODQGRV LU EGDYR VNLUWDV GDUEXL YDODQG VNDPEDOR VPJLDL YO MXRV SDOHLVGDYR
SHUWUDXNDL R SR SXVYDODQGLR WDV SDWV VNDPEDODV VXDXNGDYR GDUEXL YDODQG VNDPEDOR
VPJLDLYDU\GDYRMXRVGLGLMDXGLWRULMNXUUHNWRULXVMLHPGXRGDYRJHUR NXQLJR HOJHVLR
SDPRNDV GDQLDXVLDL MDV VNDLW\GDPDV L WDP WLNUR YDGRYOLR R NDUWDLV LEDUGDPDV X
SDVWHEWXVNROHNW\YLXVQXVLNDOWLPXVLUEORJHOJHVLSDPRNGDQDLSDNHLVGDYRNRSO\LD
LUUDDQLXV3XVLDXVHSWLQWYDODQGVNDPEDORVPJLDLDXNGDYRMXRVYDNDULHQV3DYDOJLXV
ODQN\PDV YHQLDXVLR LU UHNUHDFLMD SXV
 YDODQGRV LHPRV PHWX EHQGURMRM VDOM R
SDYDVDULRPHWXNROGDUYLHVXVRGHYDODQGVNDPEDORVPJLDLDXNGDYRMXRVNRSO\L
YDNDULQP PDOGRP LU VLQV SHUNUDW\PXL LD SDW GYDVLRV WYDV SDVNDLW\GDYR U\W U\WR
PHGLWDFLMRV SXQNWXV 3R YDNDULQL PDOG OLJL YDODQGRV EGDYR sacrosanctum silentium,
GLGHOLVVXVLNDXSLPRODLNDVVNLUWDVGYDVLRVVNDLW\PXLLUGDUEXL'HYLQWYDODQG VNDPEDOR
VPJLDL SUDQHGDYR GDUER GLHQRV JDO 7DGD MLH GDU NDUW WUXPSDL ODQN\GDYR YHQLDXVL LU
HLGDYR JXOWL 3ULH XPLHJDQW VHPLQDULMRV UHJXORV LU GYDVLQLR J\YHQLPR YDGRY MLHP EXYR
SDWDULDPDSULVLPLQWLU\WGLHQLQVPHGLWDFLMRVWXULQNXUEXYRJLUGM
NRSO\LRM
7D JHOHLQ GLHQRWYDUN WXUMR LRNL WRNL YDULDQW 1H PRNVOR GLHQRPLV LU
YHQWDGLHQLDLVMLHNHOGDYRVLYDODQGYDOVNDPEDODVDXNGDYRMXRV.DWHGUVXPDLR
YDOPLSDUDP$GYHQWRPHWXMLHHLGDYRDQNVW\YVLDVUDURWDVRJDYQLRMEHJDORLOJXV

*UDXGLXRVLXV YHUNVPXV NXULXRV JLHGRGDYR NDUWX VX YLVD EDQ\LD 'LGLRVLRV YHQWV
.DOGRV 9HO\NRV 6HNPLQV 'LHYR .QR RNWDYD DWQHGDYR GDU QDXM SDUHLJ
.HWYLUWDGLHQLDLV WXRM SR SLHW LNL YDO MXRV YHVGDYR YLVXV NDUWX SDVLYDLNLRWL X PLHVWR
SOHQWDLVDUEDPLNHO3LHWXPWGLHQGXRGDYRNRSVWHWDGLHQLDLVMLHHLGDYRLSDLQWLHV
R SR YDNDULQL PDOG EGDYR GYDVLRV WYR NRQIHUHQFLMD .LHNYLHQR PQHVLR SUDGLRM MLH
ODLN\GDYR YLHQRV GLHQRV UHNROHNFLMDV R SUDGLRM LU SDEDLJRM PRNVOR PHW JDYQLRM LU SULH
ventimus rekolekcijos trukdavo 3 5 dienas.
/LXGDV9DVDULVYRVSRUVDYDLLLEXY
VVHPLQDULMRMYLVRWRUHLPRGDUQHSDW\UEHW
SHUWODLNMDXYLVDLSULSUDWRSULHVNDPEDOREDOVRLULJLUG
VMNLOGDYRLUSODXNGDYRVXYLVD
VURYH LVLOLHMXVL NRULGRUL NOLHULN WHQ NXU WDV EDOVDV DXNGDYR /LJ LRO MLV QHJDOMR
SULSUDVWLWLNNHOLDPDVLPLHJRLUWDVDQNVW\EDVLVVNDPEDOREDOVDVMDPYLVGDUEGDYRNDLSLU
NRNV QHWLNWDV QHODXNWDV VPJLV QXWUDXNLV VPDJLDXVL MR PLHJR GDO <SD SLUPRPLV
GLHQRPLV MLV NHOGDYRVL QHQRURPLV L OHQJYR VYDLJVWDQLD JDOYD LU SHU U\WPHWLQ
 PHGLWDFLM
QHXPLJGDYRWLNGOWRNDGMDXWVLHVVQDXMRNDV
/LXGDV MDX DQWU NDUW EXYR EHLQJVQLXRMV DSOLQN GLGRN VHPLQDULMRV VRG NDL 
VNDPEDOR VPJLDL SDVXNR M DWJDO LU MLV GUDXJH VX NLWDLV WHNLQDV OHLGRVL NRSO\L NDG
QHSDVLYOLQWSRWHULDP.RSO\LRMNLHNYLHQDVNXUVDVWXUMRVDYRYLHWLUNLHNYLHQDVNOLHULNDV
LQRMRNXUVXROMDPUHLNLDHLWL9DVDULRDOIDEHWLNDYLHWDEXYRSDVNXWLQLDPHVXROH
.RSO\LD EXYR PHQNDL DSYLHVWD NDQRWR SUR JURWXRWXV ODQJXV EHVLVNYHUELDQLR
UXGHQVU\WRLUGYLHMYDNLYLHQRVSULHGYDVLRVWYRLUYLHQRVSULHVNDLWDQLRPDOGDVNOLHULNR
NODXSNRV3ULHDOWRULUDXGRQRMWDXUHOMVLOSQDLPLUJMRDOLHMLQOHPSD
LWDNRSO\LDLSLUPRVGLHQRVSDGDU/LXGXL9DVDULXLQHLGLOGRPRVSGLR9LVDGRV
YDULDL ODLNRPD W\OL LU SDVODSWLQJD ML VX VDYR DSYDODL VXVNOLDXVWRPLV OXERPLV VX PDXLX
DOWRULXP VX VXRO HLOPLV VX NODXV\NOD LU YDUJRQDLV EXYR WLNUD YLVR VHPLQDULMRV J\YHQLPR
LUGLVMNXRQHNDUWSHUGLHQSODXNGDYRLULSODXNGDYRWJ\YHQLPRQHSDLQXVLEHW
J\YHQLPJ\G\WLEHVLUHQJLDQLMDXQXROLEDQJD,UWLNMRMEXYRSULHDVWLVLUSDWHLVLQLPDVWR
NLHWR J\YHQLPR NXU MLH WXRVH PUXRVH OHLGR LVLDGGDPL VDYR ODLVYV MDXQDWYV LU YLV
SDVDXOLRYLOLRQL
/LXGXL9DVDULXLLSLUPRVGLHQRV\SDDNNULWRDQWLJDXEWNRSO\LRVVLHQLDELHM
SXVL QXSLHWL Y $OR\]R *RQ]DJRV LU Y 6WDQLVORYR .RVWNRV GLGHVQL X QDWUDO G\G
SDYHLNVODL 7DL EXYR GYDVLNRV MDXQXRPHQV NOLHULN YHQWLHML JOREMDL ,U W\OLRPLV GLHQRV
YDODQGRPLV NXRPHW NRSO\LD EGDYR WXLD LU VYLUGXOLXRMDQLRM YDNL YLHVRM NDGD ML
EGDYRSLOQXWOGYDVLNXVSUDWLPXVDWOLNLQMDQLVXWRQXRWMDXQXROLWLHGXNHLVWDLLOLQN

YHQWLHML VX VXWDQRPLV LU NDPRPLV QHNDOWDLV YHLGDLV LU DXUHROL DSVXSWRPLV JDOYRPLV
EGDYRDSJDXEWLNDNRQHVXSUDQWDPRPLVWLNRSDVODSWLQJR/LXGDV9DVDULVVLLUM
VWXRV
GLGLXOLXV SDYHLNVOXV YLVDGRV SDMXVGDYR JLOLRV SDJDUERV EHW WDLS SDW LU SULHWDULQJRV EDLPV
MDXVP -LVDL GDQDL VLYDL]GXRGDYR NDLS WDL EW EDLVX MHLJX UHLNW MDP QDNLD YLHQDP
SDVLOLNWL LWRM DS\WDPVM NRSO\LRM W GYLHM GLGHOL QHE\OL YHQW MDXQXROL GUDXJ\VWM
0JGDPDVVDYHMDXGLQWLWRNLDLVYDL]GDLVMLVWDUVLMDXWNRNLGLGHOLGYDVLRVVXNUWLPWHNV
MDPLOJDLQLXLSDWLUWLLWRMSDLRMNRSO\LRMWSDLYHQWMDNLYDL]GRM,UMDXGDXJHOLXLPHW
SUDVOLQNXV NDGD /LXGR 9DVDULR J\YHQLPDV SDNU\SR YLVDL NLWRPLV YPLV LWD NRSO\LD LU
LWLH YHQWLHML NDUWDV QXR NDUWR URG\GDYRVL MDP VDSQXRVH SULPLQGDPL QDLY W\U MDXQDWYV
SDVLYHQWLPLULGHDOL]P
9LVDV PDOGDV WDGD VHPLQDULMRM VNDLW\GDYR ORW\QLNDL VX OHQNLNDLV WHUSLPDLV R
PHGLWDFLMSXQNWXVOHQNLNDL.RQIHUHQFLMDVWDLSSDWVDN\GDYROHQNLNDL/LXGDVQHLWPDOG
QHLWNRQIHUHQFLMLSUDGLRVQHVXSUDWR'OWRLRVSLUPRVLRVUHNROHNFLMRVMLHPDVSLUDQWDP
OLHWXYLDP EXYR GDXJLDX ODLVYR PVW\PR LU VYDUVW\PR ODLNDV QHJX WLNURVLRV UHNROHNFLMRV
7LNWDLYLHQNRQIHUHQFLMGYDVLRVWYDVMLHPSDVDNOLHWXYLNDLLWRMNRQIHUHQFLMRMMLVLGVW
NXQLJRSDDXNLPRNLOQXPLUPRW\YXVNXULHMXRVJDOMRSDWUDXNWLVHPLQDULMRVVLHQDV
0RW\YDL" 7DGD /LXGDV 9DVDULV MDLV JDOYRV VDX GDXJ QHNYDULQR 7DLS UHLNMR NLWDLS
QHEXYRJDOLPDLUWLHN7LNSRGDXJHOLRPHWNDLMLVDLDWVLVWRMRVDYRJ\YHQLPRSXVLDXNHOM

LU NU\NHOM NXU SDDXNLPR NODXVLPDV EXYR MDX QHEH WHRUHWLNR VYDUVW\PR REMHNWDV EHW
LUGLHVNUDXMXDSOLHWDJ\YHQLPRDL]GDWLNWDGDMDPJDOXWLQDLSDDLNMRVHPLQDULMVWRMLPR
PRW\YYHUW-LHQHEXYRHPLQHLNDUMHULVWLNLEHWMLHWDLSSDWQHGDXJNEHQGUDWXUMRLUVX
WLNUDLVLDLV WLHVLRJLQLDLV NXQLJDYLPR XGDYLQLDLV SDVWRUDFLMD DSDWDODYLPX .ULVWDXV PRNVOR
VNOHLGLPX GYDVLQLX WREXOMLPX 7Y QRUDV LQRPD QXVYU GDXJ /LXGDV MDX QXR SDW
PDHQVEXYRVNLUWDVOHLVWLNXQLJXV3DEDLJ
VNODVHVMLVW\OXVLUNOXVQXVPHWMDXQXROLV
Q PJLQWL QHPJLQR SULHLQWLV JHOHLQHL YLVD QXOHPLDQLDL WYR YDOLDL LU W\OLRV MDXWULRV
PRWLQRVQRUXL%HWWDLMDPQHEXYRVXQNXQHVLUNLWLWLNMDPSDLDPLQRPLVXPHWLPDLOHQN
MVHPLQDULMRVSXV

PHWUHYROLXFLMDXNOXSR/LXG9DVDUYLHQRMLSLUPMJLPQD]LMRVNODVLEHW
MRVSDVNRVO\GMRMYLVXVJLPQD]LMRVPRNVORPHWXV0RNLQLWDUSHQHWLUHPHVQVHNODVVH
WXR PHWX EXYR SDVLUHLN
V GLGRNDV SDWYLUNLPDV <SD GX DWVLWLNLPDL SDVLEDLVMLPX VXNUW
/LXGR VLHO 9LHQDV MR GUDXJDV NDUW L EDQ\LRV SDUVLQH .RPXQLM UHLNDODXWL VWHEXNOR LU
URG\WL NDG MRMH QHV 'LHYR 'O WR JLPQD]LMRM LU YLVDPH PLHVWH NLOR QHJLUGWDV VNDQGDODV
SODLDL QXDLGM
V YLVRM DS\OLQNM .LHNYLHQDP JLPQD]LVWXL WD SURJD L VDYR WY LU JLPLQL
WHNRSULVLNODXV\WLDLPDQEDXJLQLPLUJUDVLQLPGDXJLDXQHJXUHLNLD%HWWDLQHWUXNXVSRWR
DQWUDV /LXGR GUDXJDV QXVLRY VXVLUJ
V YHQHURV OLJD QHWHN
V NDLS MLV VDNVL VDYR UDWHO\
J\YHQLPR WLNVOR LU NDG J\YHQWL HV QXVLERGR LWLH GXY\NLDL NDLS GX OLNLPR SLUWDL /LXGR
VLQM NDNRGO DWVLNUHLS M SDW 7DLS MLV EXYR GDU WLNV LU .RPXQLMRV X QLHN SDVDXO\
QHEW LGUV
V LQLHNLQWL %HW DEHMRQL WXUMR -XN MLV YLV GOWR EXYR ODLNRPDV SDWLNLPX LU
SDDQJLX GUDXJX -LV SULNODXV YLHQDL VODSWDL ODYLQLPRVL NXRSHOHL NXU EXYR DLNLQDPDV
pasaulio atsiradimas, evoliucija, dar is tas i gamtamokslio visai kitaip, negu moko
%DQ\LD7DLSEHQWMDPDWURG-LVDLMRUHOLJLQNUL]LUWLNMLPRQHWHNLPRNHOLWXULPDV
GDUWLNMLPDVLUWYDXNOMLPRWDNDDXNMJHOEWLV.XU"VHPLQDULM%HWRWDLEXYRGDUMR
O\WLQLR EUHQGLPR PHWDL -LV JDXGDYR L YLHQR VDYR GUDXJR SDVLVNDLW\WL SVHXGRPHGLFLQLN
EURLU NXULRVH WLH NODXVLPDL LU ODXNL MDXQXROLR SDYRMDL EXYR DWYDL]GXRWL SHUGWDL LU
HIHNWLQJDL 'DXJ\E MDP LQRP SDY\]GL L PRNLQL HOJHVLR LU SDJDOLDX GUDXJR
QXVLXG\PDVWDUVLSDWYLUWLQRWXRVLYHGLRMLPXVLUGDUJ\YHQLPMXRGSXUYLQEMDXU-DP
NDUWDLVDWURG\GDYRNDGMLVSDWVMDXVWRYLDQWEHGXJQVNUDWR
,NLWRVSXVVMDXQXROLNDVLGHDOL]PDVHQWX]LD]PDVGLGHOLGDUEQRUDV,U/LXG
9DVDUWDGDMDXEXYRSDJDYXVLSLUPRMLSDWULRWL]PREDQJD'LUEWL/LHWXYDL.GLUEWL"5D\WL
5DWR GDUEDLV MLV MDX EXYR SDVL\PM
V NODVMH -LV W MDX EXYR EDQG
V LU WDLS VDX
$UWLPHVQLHML GUDXJDL DSLH M W MDX LQRMR LU WLNMRVL 1HVHQLDL MLV EXYR VNDLW
V 0DLURQLR
-DXQM /LHWXY LWRV SRHPRV VSGLV M SDYHUJ LU XEU 0DLURQLV MDP WDSR PLOLQX
GLHYDLLXLGHDOX0DLURQLVNXQLJDV
3DVNXWLQLM DWRVWRJ PHWX /LXGXL WHNR EWL YLHQR VDYR JLPLQDLLR N WLN Y
VWR
NXQLJX SULPLFLMRVH .LHN LD EXYR GLDXJVPR NLHN OLHWXYLN GDLQ NLHN NDOE 3DP M
MDXQDVLVNXQLJDVXUDQNRVLUMLHGXYDODQGO
YDLNLRMRVRGRWDNHOLDLV
7DLN"*LUGMDXNDGMDXWYDVVHPLQDULMUHQJLDVLYHWL"SDNODXVMNXQLJDV
*DOLUWHNVYDLXRWL
Nebijai?
%LMRWQHELMDXEHWVDNRWHQHVQHOHQJYD
1LHNLV'DXJNSHUGHGD1UWDLSEDLVXNDLSVDNRWLHNXULHWHQQLHNDGRVQHEXYR
9DLXRN EURO\WL QHDSVLJDXVL /LHWXYDL UHLNLD GDUELQLQN .RYRVLPH VX UXVDLV LU OHQNDLV
5D\VLPHOHLVLPHODLNUDLXVNQ\JDVVWHLJVLPHGUDXJLMDV
,OJDLGDUWDLSNDOEMRSULPLFLDQWDVLUSDURG/LXGXLNHOLVWHQSDWEXYXVLXVNOLHULNXVMDX
LXR WXR SDVL\PMXVLXV WDL VLV JDUELQLXRWDV VNDUGLDEDOVLV VYHLNDWD LU J\Y\EH WU\NWV
UDXGRQLNLV MDX EXYR LYHUW
V LU LOHLG
V YLHQ NQ\JHO
 $QDV W\ULQMV /LHWXYRV LVWRULM DQDV
JL DXNWDV OLHVDV EORQGLQDV JHUDL SDVWV OLWHUDWU LU UDV NULWLNRV VWUDLSVQLXV R LWDV
LOJDSODXNLVJUDXROLVWXUVQHPDEHOHWULVWRWDOHQW
/LXGDV QXGLXJR 9DGLQDVL WHLV\E WDL NXU LJDQ\PDV -LV MDX LQRMR NDG EHYHLN

YLVLGLGLDXVLOLHWXYLOLWHUDWURVYDUGDLSULNODXVRNXQLJDPWDLGDUNLHNMSULDXJDQL,U
MDXSRGDXJHOLRPHWNDL/LXGR9DVDULRJ\YHQLPDVSDNU\SRNLWDOLQNPHMLVSULVLPLQGDPDV
LW VFHQ VRGH LU WXRV GDXJ DGDQLXV NOLHULNXV NDULDL QXVL\SVRGDYR JDUELQLXRWDV
UDXGRQLNLV SDVNHQGR DONRKRO\ LVWRULNDV XYR XNDPSLR SDUDSLMRM NULWLN SR SRURV PHW
LYDULVHPLQDULMRVRJDEXVLVEHOHWULVWDVWDS
VNXQLJXYLVDLPHWUD
V2JLMLVSDWV/LXGDV
Vasaris?..
3DVLEDLJXV PHGLWDFLMDL LU PDOGRP 9DVDULV WHNLQDV OHLGRVL YLU YLONWLV VXWDQ 9LVL
MLHSLUPDPHLDLGDEDUWXREXYRXVLP
.HOQHVUHLNMRSDVOSWLNRMLQVHDUEDEDWDXOXRVH
DQWNUWLQVXVLGWLWDPWLNUEHVXVHJLPROLHPHQ
VXEDOWDQHSRVPDNUXEHWDQWVSUDQGR
XVHJDPDDSLNDNOHYDGLQDPDNRORUDWNDSDJDOLDXXVLYLONWLVXWDQNDOEDQWWDPWLNUPDOGHO

$WOLN
VWDL/LXGDVLVLWUDXNJUDLWHWRVSDGRYDQRWNDPLUQXMRNRSO\L
'HJYLVRVYDNV0LLDVUHQJVLODLN\WLSDWVUHNWRULXVYLVLNOLHULNDLYLONRVLNDPDV
LUVWRMRHLO
SULLPWL.RPXQLMRV0RPHQWDVEXYRJUDXGXVLULNLOPLQJDV
/LXGDV9DVDULVSDPDXDUWLQRVLSULH'LHYR6WDORRLDELHMSXVLQXRJDXEWVLHQ
O\GMRMUDPVGDQJLNLY$OR\]RLUY6WDQLVORYRYHLGDL
3DVNXL EXYR PLLRV 'DXJ GHJ YDNL GDXJ NOLHULN MRP WDUQDYR LU YDLVWVL DSLH
DOWRULNYHSMRVPLONDODL JLHGRMR FKRUDV LU YLVRVH NODXSNRVH PHOGVL MDXQXROLDL DSVLUHQJ

MXRGRPLVVXWDQRPLVLUEDOWRPLVNDPRPLV
/LXGDV 9DVDULV SR GDXJHOLR PHW NDUWDLV SHUNUDWLQGDPDV VDYR J\YHQLP NDL NDGD
QRUGDYRVXUDVWLMDPHVWLSULUHOLJLQLRSHUJ\YHQLPRPRPHQW\SVRGDPDVLVMLVDWVLPLQGDYR
SLUPVLDVVDYRLSDLQWLVNXULDVEHVLUXRGDPDVLUMRNLQXRGPLQHDWVLPLQGDPDVMDVLD
SDW SDGDU\GDYR VXNHLNGDYR YLW PXGDYR XQ QHVXNDOEGDYR SRWHUL $WVLPLQGDYR MLV LU
VDYR SLUPM .RPXQLM NXUL VXDXJXVLHML WDLS EUDQJLQD LU MRV SDYHLNVOOLXV VDXJRMD YLV
J\YHQLP 'HMD Q SLUPRML .RPXQLMD MDP JLOHVQLR VSGLR QHEXYR SDGDULXVL -DP EHURGV
QXRSDWNGLN\VWVJLOLDXVPLJRLUGPLSDUYDUJRQJDXGHV\VQHJXWDVSLUPDV'LHYR
VDYH SULPLPDV 1DJULQGDYR MLV LU WROLPHVQHV VDYR LSDLQWLV LU .RPXQLMDV EHW LU MRVH
UDVGDYRWLNSDVLWHQNLQLPGODWOLNWRVSDUHLJRVRQHUHOLJLQGLDXJVP3ULPXV.RPXQLM
MDPYLVXRPHWUSGDYRNXRJUHLLDXVLDLLHLWLLEDQ\LRVLUSDUEJWLQDPR$WVLPLQGDYRMLV
WDL LU LW VXWDQRV XVLYLONLPR GLHQ LU WD SURJD SULLPW .RPXQLM DWOLNXV YLVR J\YHQLPR
LSDLQW1LHNR-MDXGLQRWLNQDXMXPDVWLNDSOLQN\EVWLNQXVLPDQ\PDVNDGWDLMLVGDEDU
WDPSDNOLHULNXNXQLJOLX5HOLJLQLRMDXVPRJLOHVQLRGYDVLRVSUDVLVNOHLGLPRNRQWDNWHVX
'LHY\EH 9DVDULV QHVWHQJ NRQVWDWXRWL MLV EXYR WLNV SUDNWLNXRMV JLOLDL UHOLJLQJ WY
VQXV,UMLVDLXVLYLONRVXWDQNDOEGDPV,,Dominus pars haereditatis meae".
3RSDPDOGYLVLMLHLMRLNRSO\LRVOLQNVPDLQXVLWHLN
3DJDOLDXSDVLEDLJGLHQ
W\OMLPDV LU YLVDV UPDV VXVNDPER OLQNVPDLV MDXQDLV EDOVDLV 3LUPDPHLDL EXYR GLHQRV
GLGY\ULDLLUYLVGPHVLRFHQWUDV9\UHVQLHMLMXRVVYHLNLQRLUEXLDYROLQNGDPLJUHLWDLWDSWL
JHUDLVNXQLJDLV.LWLGDOLQRMLHPYHQWXVSDYHLNVOOLXVVXXUDDLVVXWDQRVXVLYLONLPRGLHQDL
DWVLPLQWL -LH SDW\V EXYR SDWHQNLQWL NDG GDEDU MDX QHLVLVNLUV L EHQGUR NOLHULN EULR VDYR
JLPQD]LVWLNDQXQHLRWDXQLIRUPD-LHYDLNLRMRNRULGRULDLVSDW\VLVDY
VMXRNGDPLHVLNDG
LOJRM VXWDQRM SDLQLRMDVL M NRMRV NDG MDXLDVL HV NDLS VXSDQLXRWL LU YLHQL NLWXV L YLV
RQ DSLULQMR , WLHV MLH LU EXYR JDQ MXRNLQJL 5HWDL NXULDP WLNR SULH VWXRPHQV LU SULH
YHLGRWDVULPWDVNXQLJLNDVUEDV-XNMLHYLVLEXYRWRNLMDXQXLDL
/LXGDLWXSDVLWDLV\NVDYRNRORUDWNLUNMDXYLHQDVJDODVLOLSRLDSLNDNOV
VSMR9DVDUMRGUDXJDV 3HWU\ODNDLMLHVXJURODELULQW
WDYRLUNQXRDSDLRVMDXGYLVDJRVDWVLVHJ
0DQNDNRGOLDYLVXEDWRNOLYD
$UPDWHLNDLS%DOVHOLRYLHQDNHOQLOLQGR"
7DLGDUQLHNREHWDSR.RPXQLMRVYRVQHSDUYLUWDXNDLUHLNMRDWVLVWRWL.DNDLS
SULP\QLDXVDYRVXWDQLUQLYLHWRV
%HWLUN9DULRNDV2RWLNUDVYLNDUDV9DULRNDVLWLHVDWURGJHULDXQHJXNLWL
6WDPEHVQLV ODELDX VXEUHQG
V MLV SDVLUSLQR NDG LU MR VXWDQD EW SDVLWD WLQNDPDL ,U MLV

JDOEWGOWRNDGWXUMRGG
NXQLJPRNMRJHULDXVXMDDSVLHLWL
Ech, judu mizerijos! suuko jis. Na, kas judu per kunigai? Komedijos,
GDXJLDX QLHNR 2W NXU WDL EHQW NXQLJDV MLV VXGDY VDX NUWLQ
 LU LVNW
V UDQNDV
sugiedojo: per omnia saecula saeculorum!. 0 tas Vasariukas!.. Viepatie!.. Jis apsuko
9DVDU GYL HLOHV DSLUMR L YLV SXVL LU QXMR WROLDX NDUWRGDPDV .RPHGLMRV WLNURV
komedijos...
/LXGDV 9DVDULV L WLHV DWURG NDLS YLHQDV L PL]HUQLDXVL /LHVDV ODLEXWLV YLVDL GDU
YDLNLNX YHLGX LDXJLPXL SDVLWD VXWDQD MLVDL EXYR SDQDXV EHUQLRN DSVLYLONXV WYR
GUDEXLDLV,UQLHNDPWXRPHWQHEWJDOM
DWHLWLJDOYNDGLWDPMXRNLQJDPNOLHULNXLXL\UD
lemta audringa ir garsi ateitis.
II
6HPLQDULMDNDLSNLHNYLHQDGLVFLSOLQXRWDEHQGUXRPHQR\SDEDQ\WLQWXULLUVDYR
KLHUDUFKLN Y\UHVQ\E
 LU YDLULRP YLHRP IXQNFLMRP EHL SDUHLJRP DWOLNLQWL WDP WLNUXV
RUJDQXVLUQXRODWLQLXVDUEDLHLOVNDVVDYDLWVNLULDPXVDVPHQLV
3DLRM YLUQM VHPLQDULMRV Y\UHVQ\EV LQRPD VWRYL Y\VNXSDV 7DLDX WRM
VHPLQDULMRMNXULVWRMR/LXGDV9DVDULVWLHVLRJLDLY\VNXSRYDOGLNOLHULNDLPDDMDXW-LVDL
WLN NDGD QH NDGD SDVLURG\GDYR VHPLQDULMRM DU WDL SDVDN\GDYR SDPRNVOO DU WDL UHWNDULDLV
DWVLODQN\GDYRSDPRNDV-LVSHUGLGLVLDVYHQWHVODLN\GDYR.DWHGURMLNLOPLQJDVSDPDOGDV
MLV SDJDOLDX GXRGDYR YDLULXV YHQWLPXV 7 SDPDOG LU YHQWLP SURJD NOLHULNDL WXUGDYR
GDUER LU USHVLR LNL DXV 9LHQLHP UHLNGDYR LPRNWL ODEDL NRPSOLNXRWRV FHUHPRQLMRV
DVLVWXRWL WDUQDXWL SDPDOGRP NLWLHP PRN\WLV WLQNDP JLHVPL SDJDOLDX YLVLHP QXYDUJWL
.DWHGURMLRNLXDUWRNLXEGXWRVHLNLOPVHGDO\YDXMDQW
6YDUELDXVLDVWLHVLRJLQLVVHPLQDULMRVYLULQLQNDVWDL5HNWRULXV-REWDVEXYRSDLRM
VHPLQDULMRMLDSDWDOLDNOLHULNNDPEDUL-LV VWURSLDL VHNGDYR YLV VHPLQDULMRV J\YHQLP
MDPEXYRGXRGDPRVUHOLDFLMRVLNOLHULNHOJHVLRMUHLNGDYRNUHLSWLVNLHNYLHQXVYDUEHVQLX
UHLNDOXLHLWLPLHVWSDVLPDW\WLVXDWYDLDYXVLDLVWYDLVLUJLPLQPLVDULDLSJDXWLNRNQRUV
OHLGLP 9DVDULR NOLHULNDYLPR PHWDLV UHNWRULXP EXYR WLHVXV LODJDOYLV DXNVXRWDLV DNLQLDLV
SUDORWDV9DOHNHYLLXVVHQRVNDUWRVLUVHQSDLUPRJXV-LVQRUVLUQHEXYROHQNLQLQNDV
WLNUDSUDVPHYLVGOWRMDXQRVLRVOLHWXYLNXOWURVQHSULSDLQRSDLHSGDYRQDXMXRGHJXRW
UD\ENDXQLN
'UDXJLMODLNEH]ERQ\PSLVPHPLUVXNOLHULNDLVQLHNDGQHLWDUQYLHQR
RGLR OLHWXYLNDL LDLSMDX EXYR JHUDV QRUV DWUXV YLULQLQNDV .OLHULNDL MR ELMRMR NDLS
XJQLHV , WROR LJLUG
 MR JDUV NRVMLP LU NUDQNWLP VSUXNGDYR NXU PDQ\GDPL NDG WLN
QHVXVLWLNW LORV JDOYRV LU DNLQLXRWR YLOJVQLR -LV NDUWDLV YDNDUDLV ODQN\GDYR NDPEDULXV
SDNRQWUROLXRWL N NOLHULNDL GLUED %HW HLGDPDV WDLS NRVGDYR LU WUDQN\GDYR GXULPLV NDG
NLHNYLHQDVWXRMDXEGDYRVSWDVLUWLQNDPDLWDPYL]LWXLSDVLUXRGDYR
Visai kitokis buvo antrasis seminarijos virininkas, inspektorius Mazurkovskis, storas,
SOLNDVSODLDEXUQLVYLVDGRVVDOGLDLUGLHYREDLPLQJDPLQD%HWNOLHULNDLNDNRGOQHWLNGDYR
QHLMRJHUXPXQHLMRSDPDOGXPX.DPEDULXVMLVDLODQN\GDYRLQHW\LLUW\ORPLVNDLSODS
1LHNDV QHLQRGDYR LU QHJLUGGDYR NDGD MLV DWHLQD -R EXWDV EXYR WDPH SDLDPH NRULGRULXM
NXU LU NOLHULN NDPEDULDL 0D]XUNRYVNLV EXYR WLNUDV OHQNDV PR]UDV LU XROLDXVLDV OHQNLN
WUDGLFLM VHPLQDULMRM J\QMDV 6NPLQJLDX Y\NG\WL VDYR SODQDP MLV SDWV EXYR SUDPRN
V
OLHWXYLNDOERVLUOHQNXVNOLHULNXVVNDWLQGDYRMRVPRN\WLVNDGSDVNXPEWJDOLPDMXRVVNLUWL
OLHWXYLNDVSDUDSLMDVROLHWXYLXVVLVWLOHQNLNVLDV9LVRMGLHFH]LMRMLUVHPLQDULMRMWXRPHWX
YLUDWNDNOLNRYDGOOLHWXYLNDOERVWHLVLEDQ\LRVHLWRVNRYRVNDUWLVLUDWEDOVLDLNDLWLQR
NOLHULN SDWULRWLQLXV MDXVPXV EHW NDUWX MXRV LU GHPRUDOL]DYR QHV QDLNLQR SDVLWLNMLP
Y\UHVQ\EHLUYHUWSULHMNRQVSLUXRWL3DWULRWLQLVNDUWLVEVLPRGDUERLUNXQLJRSDDXNLPR
SHUVSHNW\YRVHGDXJHOLXLVHPLQDULMRVDXNOWLQLURGQHUHOLJLQLXVEHWGDXJLDXYLVXRPHQLQLXV
SROLWLQLXVLGHDOXV6HPLQDULMRVY\UHVQ\EQHVXJHEGDPDQXUDPLQWLSDWULRWLQLNOLHULNDLVWU

QHSDMJGDPD SDURG\WL WDLS UHLNDOLQJR LD QHLWUDOXPR LU WROHUDQFLMRV WDSR YLHQX L
GHPRUDOL]DFLMRVYHLNVQL
'LGHOV WDNRV NOLHULNDP GDU GYDVLRV WYDV YLVR M GYDVLQLR J\YHQLPR YDGRYDV -LV
NDUWX VX MDLV NDOEGDYR SRWHULXV VDN\GDYR MLHP SDPRNVOXV ODLN\GDYR UHNROHNFLMDV
NODXV\GDYR M LSDLQL 'YDVLRV WYDV EXYR YLHQLQWHOLV L Y\UHVQLM PRJXV SULH NXU
NOLHULNDLQHVLODQNVW\GDYRSURNXUSUDHLGDYREHGLUEWLQVSR]RVLUPLQRV LU NXU VXVLWLNGDYR
EH VXPLLPR QHV GYDVLRV WYDV QHWXUGDYR MRNL SDPRN QHGDO\YDXGDYR SRVGLXRVH LU
QLHNR QHJDOMR SDNHQNWL NOLHULNR RSLQLMDL LU OLNLPXL -LVDL EXYR VXYDU\WDV LSDLQWLHV
VDNUDPHQWRSDVODSWLP/LXGXL9DVDULXLHVDQWVHPLQDULMRMGYDVLRVWYDLNHLWVLJDQGDQDLLU
QLHNDP QHEXYR DLNL WR NHLWLPRVL SULHDVWLV .OLHULNDL LU LD LUGDYR WDXWLQV NRYRV
SDVNDVQHVGYDVLRVWYDVWXUGDYREWLOLHWXYLVNDGJDOWNODXV\WLYLVNOLHULNLSDLQL
-DX SR GDXJHOLR PHW 9DVDULV VX WDP WLNUX SLHWL]PX PLQGDYR VDYR GYDVLRV WYXV 9LVL MLH
EXYRWRNLJHULPDORQVLUQXRLUGVSDO\JLQWLVXNLWDLVSDVLSWXVLDLVLGLGLDLVLULXUNLDLV
VDYR W PHW YLULQLQNDLV %H WR YLVL WLH GYDVLRV WYDL EXYR WUXSXW QDLYV WUXSXW QH LR
SDVDXOLR PRQV 9LVL MLH NDOEGDYR PRQRWRQLNDL WDV YHLNGDYR PLJGDQLDL SHU
PHGLWDFLMDVLUQYLHQDVQHWXUMRJHURVNODXVRVWDVVXGDU\GDYRNHEOXPYDUJRQLQLQNXLLU
FKRUXL SHU JLHGRWLQHV SDPDOGDV 'HMD GYDVLRV WYR WDND QXYLHVGDYR WROL JUDX QH YLVXV
seminarijos gyvenimo sluoksnius.
3DW\V NXQLJDL SURIHVRULDL NOLHULN J\YHQLPR WYDUN QHVLNLGDYR -LH J\YHQR
DWVNLUXRVH QDPXRVH DSLH M HOJHV NOLHULNDL PDD N LQRGDYR R NDL NXULDV PRJLNDV
silpnybes atleisdavo, per daug nesipiktindami.
%HWWXUMRNOLHULNDLYLULQLQNLULVDYRSDLWDUSR3DWLNLPLDXVLDVSDVNXWLQLRNXUVR
NOLHULNDV EGDYR VNLULDPDV VHPLQDULMRV GHNDQX -LV WXUMR L DUWL VHNWL LU WYDUN\WL VWDLJRV
J\YHQLP-LVVNLUGDYRNXULDPNOLHULNXL NXULDPH NDPEDU\ LU VX NXR J\YHQWL 7RNL VN\ULPDL
 WUDQVOLRNDWRV EGDYR GX NDUWX SHU PHWXV 'O M QHPDD EGDYR NHEOXP -RV
NOLHULNDP WXUGDYR GLGLXOV UHLNPV 6XSUDQWDPD NDG GO GHNDQR YLHWRV YDU\GDYRVL
OLHWXYLDL LU OHQNDL %H WR GHNDQDV NDV YDNDUDV WXUGDYR GXRWL UHNWRULXL UHOLDFLM DSLH GLHQRV
Y\NLXV
1HPDD UHLNPV WXUMR LU FHUHPRQLM PLVWUDV -R SDUHLJD EGDYR USLQWLV YLVRPLV
LNLOPPLV DU WDL .DWHGURMH DU WDL VHPLQDULMRV NRSO\LRMH 3DSUDVW YHQWDGLHQL VXPRP
asista susidarydavo i diakono, subdiakono, ceremonioriaus, turiferarijaus (kodyluotojo) ir
GYLHM DNROLW NXULH HLGDYR YLV SULHDN\ QHGDPL SR YDN
 GLGLXOVH YDNLGVH LH GX
YLVXRPHW EGDYR SLUPR NXUVR NOLHULNDL 'DXJ MLHP EGDYR QHSUDWXVLHP YDUJR LPRNW VX
WRPLVYDNPLVDSVLHLWLNDGDNXULDUDQNDMDVSULODLN\WLNXUSULNODXSWLNXUQXVLOHQNWLNXUL
SXV
NDWUDPHLWL9\VNXSXLFHOHEUXRMDQWDVLVWDEGDYRJDXVLQJDLUFHUHPRQLMRVODEDLSDLQLRV
$WVLWLNGDYRNDGNXULDPVXNO\GXVSUDORWDVRILFLRODVLDSDWLNDSLWXORVVG\QLLSOVGDYR
W DVLOX DUED DUNOLX %GDYR WRNL QHODLPLQJ NXULH QLHNDLS QHJDOGDYR W FHUHPRQLM
LPRNWLLUGOWRQHPDDWXUGDYRQXN
VWLLUQXRGUDXJLUQXRYLULQLQN
9LHQDV NOLHULNDV WXUV JHUHVQ EDOV LU PRNV NLHN PX]LNRV EGDYR VNLULDPDV
GLULJHQWX-RSDUHLJDEXYRPRN\WLLUYHVWLJLHVPLSURIHVRULXLSDGHGDQWVHPLQDULMRVFKRUR
SHU PLSDUXV LQWRQXRWL DQWLIRQDV LU SVDOPHV , YLVR JLHGDPRML FHUHPRQLM LU LNLOPL GDOLV
EGDYR MR LQLRMH 7DLS SDW LU VHPLQDULMRM UHQJLDPM YDNDUOL NRQFHUWLQ GDOLV 'LULJHQWR
SDUHLJRV UHLNDODXGDYR GDXJ GDUER EHW XWDW MLV EGDYR ODLVYDV QXR GDO\YDYLPR DVLVWRM LU
ceremonijose.
7XUMRVHPLQDULMDLUVDYRYDUJRQLQLQNQHVLGDXJHOLRYLVDWVLUDVGDYRPRNDQLNLHN
VNDPELQWL IRUWHSLMRQX LU VXJHEDQL YDUJRQXRWL 7XUMR WDLS SDW LU DSWLHNLQLQN QHV
DWVLUDVGDYR LU EXYXVL YDLVWLQM DUED UDJDYXVL NLHN IDUPDFLMRV PRNVOR , LW SDSUDVWDL
LHLGDYR GDNWDUDXMDQWLHML SDUDSLM NXQLJDL WDLS SODLDL LQRPL /LHWXYRV NDLPH LU WXU WRN
QHSDSUDVWNDLPRPRWHUOLSDVLWLNMLP6HPLQDULMRMMLQLRMHEGDYRPDDYDLVWLQOLUMLH
globojo susirgusius savo draugus.
$QWURMR NXUVR NOLHULNDL NDV VDYDLW SDHLOLXL HLGDYR NDPSDQDULMDXV YDUSLQLQNR

SDUHLJDV-RLQLRMHEGDYRODLNURGLVLUVNDPEDODV.DPSDQDULMXVNHOGDYRDQNVLDXXNLWXVLU
SHUYLVGLHQGXRGDYRVLJQDOXVNNDGDUHLNLDGDU\WL
%HW SLUPDPHLDP VYDUELDXVLDV EGDYR M DUWLPLDXVLDV JOREMDV LU YLULQLQNDV
IRUPDULMXV -XR EGDYR VNLULDPDV SDVNXWLQLR NXUVR YLHQDV SDY\]GLQJLDXVL LU LWLNLPLDXVL
NOLHULN GDQLDXVLDL MDX GLDNRQDV -RMR SDUHLJD EGDYR DUWLPDL EHQGUDXWL VX SLUPDPHLDLV
MXRV PRN\WL WLQNDPDL HOJWLV DLNLQWL UHJXO LPRN\WL VNDLW\WL UXEULFO
 PLLRP WDUQDXWL
RGLXYLVDNDVMDXQDPVHPLQDULVWXL\UDUHLNDOLQJD%HWMLVWXUGDYRWDLSSDWMXRVLUWLUWLDU
QUD M WDUSH NRNLR VLEURYOLR YLVDL QHWLQNDPR GYDVLNDP OXRPXL DU NDV QHWXUL NRNL
SLNWLQDQLSURLDUYLVLURGRUHLNDOLQJRXROXPRHLWLVDYRSDUHLJRP7XRWLNVOXIRUPDULMXV
LU J\YHQGDYR VX SLUPDPHLDLV YLHQDPH NDPEDU\ GLGLXOLDPH ODELULQWH QRUV WDL LU EXYR
PHQNLDXVLDV LU QHSDWRJLDXVLDV NDPEDU\V YLVRMH VHPLQDULMRMH )RUPDULMXV WXUGDYR NDV
HWDGLHQLV UDSRUWXRWL UHNWRULXL YLVD N MLV SHU VDYDLW
 SDVWHEMR EHQGUDXGDPDV VX
SLUPDPHLDLV
3DW\V SLUPDPHLDL LQRPD MRNLDLV YLULQLQNDLV QLHNDP QHEXYR EHW WDP WLNUDV
SDUHLJDVSDHLOLXLWDLSSDWWXUGDYRHLWL7DLSYLHQDVDQNVWLU\WWXUGDYROXRVW\WLDXGLWRULMRVH
QXRVXROGXONHV.LWDVWXUGDYRNDVGLHQGYDVLRVWYXLWDUQDXWLSULHPLL7UHLDVSODXWL
VDYR NDPEDU\ SUDXV\NO LU SULLUWL YDU 'X DSVLMXRV
 EDOWRPLV SULMXRVWPLV WXUGDYR
QHLRWL VWDO YDOJLXV NXULXRV WDP WLNUX OLIWX DWNHOGDYR L YLUWXYV SHNORV WLHVLRJ
UHIHNWRUL -LHGX WXUGDYR LUWL NDG YDLNLRGDPL QHEHOVW NRMRPLV LU QHEDUNLQW LQGDLV
QHV SHU SXVU\LXV EXYR VNDLWRPDV YHQWDVLV 5DWDV SHU SLHWXV NRNLD QRUV GYDVLNR WXULQLR
NQ\JD R SHU YDNDULHQ
 3HWUR 6NDUJRV YHQWM J\YHQLPDL %H WR YLHQDV NXULV DU WDL
DXGLWRULMRMHDUNRSO\LRMHVGGDYRLNUDWRLUWXUGDYRDWLGDULQWLLHLQDQWLHPSURIHVRULDP
duris.
7DLS WYDUNVL LU J\YHQR WD PDD MDXQ PRQL EHQGUXRPHQ +LHUDUFKLND MRV
VDQWYDUNDUHLNDODYRLNLHNYLHQRJULHWDLODLN\WLVVDYRYLHWRVLUSDUHLJRVWDLDXWDLSSDWDGLQR
GLGHOQRUSDNLOWLDXNWHVQODLSVQ/LNWLWDPHSDLDPHNXUVHDQWUXVPHWXVVHPLQDULMRMEXYR
GDXJ VNDXGLDX QHJX NXULRM QRUV NLWRM PRNVOR VWDLJRM JDXWL NRN SDDXNWLQLP \SD
YHQWLPXVWHJXLUHPHVQLXRVLXVUHLNQHWLN'LHYRPDORQ
EHWLUGLGHOVVYDUERVLQJVQ
priekin.
/LXGDV 9DVDULV MDX SR GDXJHOLR PHW VX PDORQXPX DWVLPLQGDYR NDL NXULXRV
VHPLQDULMRV J\YHQLPR EUXRXV LU HSL]RGXV 1RUV LD EXYR SDODQNL GLUYD DXJWL YHUJLNXPXL
SDWDLNDYLPXL LU YHLGPDLQ\VWHL WDLDX GDXJ EXYR WDLS SDW LU YDOL JUGLQDQL DNVWLQ -LV
SULSUDWR SULH SXQNWXDOXPR LU WYDUNRV SULSUDWR QHELMRWL QRUV QHVXQNDXV EHW YLV GOWR MXRGR
GDUER -LV PLHODL SULVLPLQGDYR NDLS SULVLMXRV
V EDOW LXUVW VW\SLRGDPDV DQW JDO SLUW
WHPSGDYRGLGLXOLXVNUXRSDUEDNRSVWSXRGXVNDLSVXWUHQNVPXVLVGDYRVDPW\MHDWJDO
SHNO UDVW NUXRSRVH NLUPLQ DUED NLW NRN QHYDOJRP GDLNW -LV PLHODL DWVLPLQGDYR LU
GXONL OXRVW\P LU JULQG YDO\P LU UHLNDOXL HVDQW QLHNDG J\YHQLPH WRNL GDUE
nevengdavo.
DOLD PDOG PHGLWDFLM LU YLV NLW GYDVLQLR J\YHQLPR SUDWLP DOLD WYDUNRV
SDODLN\PR LU EHQGUR J\YHQLPR UHLNDO PRNVOXL VHPLQDULMRM YLV GOWR EXYR VNLULDPD
GDXJLDXVLDODLNR3LUPDPHNXUVHVXNXQLJLNDLVPRNVODLVMLHEHYHLNGDUQQHVXVLWLNGDYRMHL
QHVNDLW\WXP NDL NXUL OLWXUJLMRV PDPRL *\YLDXVLDV UHLNDODV MLHP EXYR LPRNWL OHQN LU
ORW\Q NDOERV -DX L SLUPRV GLHQRV YLVL YLHLHML UHLNDODL EXYR DWOLHNDPL OHQN NDOED 9LVRV
SDPRNRV EXYR DLNLQDPRV OHQNLNDL 7DG MDX DSLH .DOGDV SLUPDLVLDLV PHWDLV MLH LPGDYR
YLVN VXSUDVWL R PHW SDEDLJRM MDX LU SDW\V JDOMR NDOEWL OHQNLNDL 6X ORW\Q NDOED EXYR
VXQNLDX7LNSRGYHMPHWNDVGLHQLQLSDPRNMLHLPGDYRVXSUDVWLILORVRILMRVLUWHRORJLMRV
YDGRYOLXV YHQWUDW LU OLWXUJLQLXV WHNVWXV %HW NODVLNRML ORW\Q NDOED WDLS LU OLNGDYR MLHP
QHSULHLQDPD 3LUPDPH NXUVH MLH HLGDYR GDU YLVXRWLQ
 LVWRULM %GDYR GDU SRUD LU OLHWXYL
NDOERVSDPRN
Tuo metu seminarijoj dar nebuvo stengiamasi ieiti pilno gimnazijos kurso, ir
VHPLQDULMRVPRNVODV MRNL WHLVL QHGXRGDYR 'O WR LVWRMDQWLHP L VHPLQDULMRV EXYR EHYHLN

QHJDOLPDW
VWLPRNVONLWXULUMLHPEHOLNGDYRYLHQDVNHOLDVYDLVWLQLQNRSDGMMXV8WDW
EDLJXVLHPJLPQD]LMDVVHPLQDULMDGXRGDYRSULYLOHJLMLUSULLPGDYRMXRVLV\NWUHLNXUV
DOLDQXVWDW\WRVSURJUDPRVUHWDNXULVNOLHULNDVLPGDYRGDUNQRUVSULYDLDLVWXGLMXRWL
1HEGDYRWDPODLNRQHLSDVNDWLQLPR9LVGOWRYLHQDVNLWDVPRNVLYRNLHL DUED SUDQF]
NDOERVGDXJLDXDWVLUDVGDYRQRULQLSUDPRNWLPX]LNRVVPXLNXDUEDILVKDUPRQLMDJULHWL
7LH SUDOHLVGDYR NDPEDULXRVH DUED VDOM GLGHVQ
 GDO ODLVYR ODLNR QHPDD SDNHQNGDPL VDYR
sveikatai.
7RNLDP WDG IRQH SUDMR HHUL /LXGR 9DVDULR MDXQ\VWV PHWDL LU XVLPH]J MR
nevykusio gyvenimo drama.
III
*\YHQLPDVNXUSDNOLXYR/LXGDV9DVDULVVHPLQDULMRMLDOLHVLULQWJDOMRDWURG\WL
EH JDOR OLGQDV LU QXRERGXV 1XR DQNVW\YR U\WR OLJL YDNDUR NDV YDODQGD R NDUWDLV LU NDV
pusvalandis, skambalo garsas, kasdien meditacijos, ilgi poteriai, pamokos, silenciumai, per
VDYDLW
SHUPQHVJDOLJULVWLOLJLJ\YRNDXOR7DLDXLWLHVEXYRNLWDLS1LHNXUWDLSJUHLWDL
ODLNDV QHEJR NDLS WXRVH PUXRVH VNLUVWRPDV LU VPXONLQDPDV VNDPEDOR 1XRERGLDXWL LD
QHEXYR NDGD ,U MHLJX DWVNLUL GLHQRV SURJUDPRV SXQNWDL GDQDL JULVGDYR WDL YLVD GLHQD
VDYDLWPQHVLVSUDHLGDYRQHSDVWHELPDLJUHLWDL3LUPDPHLDPJL WRO\GLR SDVLWDLN\GDYR YLV
NDV QRUV QDXMD QHSULWLUWD 7DLS QHMXLRPLV SUDMR .DOGRV VX VDYR LNLOPLQJRPLV
SDPDOGRPLVSUDMRJDYQLRVODLNDVVXLOJDLV*UDXGLDLVYHUNVPDLVLU.U\LDXVNHOLDLVNXUL
PHWX MLH SR GYL YDODQGDV YDUJGDYR .DWHGURMH SUDMR LU 9HO\NRV VX GDU LOJHVQPLV
SDPDOGRPLV 'LGLRMRM VDYDLWM LU .ULVWDXV SULVLNOLPR LNLOPPLV *DYQLRV PHWX MLH WXUMR
DQWUVLDV LOJDV GLHQ UHNROHNFLMDV NXULDV /LXGDV 9DVDULV MDX ODLN VPRQLQJLDX QHV
VXSUDVGDPDVMDXOHQNNDOEJDOMRVHNWLPHGLWDFLMLUNRQIHUHQFLMWXULQ
,ULWDLSRYLVWPHGLWDFLMNRQIHUHQFLMUHIOHNVLMVLQVSHUNUDW\PSRYLVW
UHOLJLQL SUDNWLN YHQL LU LNLOPL MHLJX NDV QRUV EW SDNODXV
V NRNV \UD GDEDU WDYR
WLNMLPDVNDLSVXDEHMRQPLVNXULDVLDDWVLQHHLLUNRNVWXGDEDUPRJXVSDO\JLQWLVXWXR
NDVDQNVLDXEXYDL"WRNLNODXVLPDLNOLHULN9DVDUEWSDVWDW
JDQDNHEOLSDGW/\J
MLVDL LQR" 7LHVD MLV MDX WULV NDUWXV SHU VDYDLW
 SULLPLQMR .RPXQLM %HW YLVNDV GDUVL
VDYDLPH$UMLVDLSDWREXOMRDUWLNY\NGQDXMRJ\YHQLPRUHLNDODYLPXVQHMXLRPLVSDPDX
SULHMSULVLGHULQGDPDV"
6WRGDPDVVHPLQDULMMLVNLHNNLWDLSYDL]GDYRVLVDYRVXNOLHULNMLPRSURFHV-LVDLJDQ
QDLYLDL PDQ NDG SLUPLDXVLD MXRV LPV WLNLQWL 0DQ NDG QHVXJULDXQDPDLV DUJXPHQWDLV
URG\VMRJ\UD'LHYDV0DQNDGLVNODLG\VYLVDVMDEHMRQHVLULDLNLQVSULHNDLWXV.DGGO
WRMWLNMLPDVSDVLGDU\VVWLSUXVLUJ\YDV%HWQLHNRSDQDDXVQHEXYR1LHNDVMQHWLNLQMR
SULHNDLW QHNODXV LU QHDLNLQR -XRV VX YLVDLV NLWDLV SDVRGLQR ODLN\WL UHNROHNFLM LU NDOEWL
PDOGWDUWXPMLHEXWJLOLDXVLDLYLVXNXRWLNMDXQXROLDL8XRW'LHYURGLQMXVMXRVLV\N
SDQDUGLQR SDW W J\YHQLP NXULR YLVD SUDVP LU SDWHLVLQLPDV WDL 'LHYDV J\YHQLP
NXULVEH'LHYREWQHPDQRPDVDEVXUGLNDVLUMDXQRPMVLQPYLVDLQHSDNHOLDPDVLWDV
SVLFKRORJLQLV SUDNWLNDVLV DUJXPHQWDV YHLN JHULDX QHJX WHRUHWLQLDL URGLQMLPDL LU
WLNLQMLPDL -HL NDV QHSDVLGDY WR DUJXPHQWR JDOLDL EJR L VHPLQDULMRV SLUPDLVLDLV DUED
DQWUDLVLDLV PHWDLV 7HRUHWLQLDL URGLQMLPDL DWMR YOLDX .DG LU MLH EXYR DLNV UHLNMR MXRV
PRN\WLV NDOWL %HW MLH GLGHOV WDNRV SUDNWLNDP WLNMLPXL MDX WDGD QHWXUMR JDOEW LU
QLHNDGQHWXUL9DVDULVVHPLQDULMRMWRO\GLRJLUGGDYRNDGJ\YDVWLNMLPDV\UD'LHYRPDORQ
NXULRV UHLNLD 'LHYR PHOVWL LU NXULRV JDOLPD QHWHNWL 'LHYXL QXVLGMXV 9DGLQDVL WHRUHWLQ
SURWLQ VLVWHPD J\YR WLNMLPR QHVXNXUV <UD PDW\WL DPLQD EHGXJQ WDUS ORJLN SURWLQL
NRQVWUXNFLM LU UHDO\EV 5HDO\EHL SDMXVWL WDL LU UHLNLD PDORQV NXUL JDOL WXUWL NDLPR
SUDVWXROLVRQHWXUWLPRNVOLQLQNDV
7DLEXYRDLNX7DLDXNLWDVGDO\NDVNDUWDVQXRNDUWRSDGUXPVGDYR NOLHULNR 9DVDULR
VLQ
 MDX SLUPDLVLDLV PHWDLV $LNLDL MLV WR GDO\NR QHPRNMR WDGD VLYDL]GXRWL LU MR

VXIRUPXOXRWL WDLDX YLV GOWR M MDXVGDYR %WHQW NRNV \UD J\YR WLNMLPR VLHORMH
DSVLUHLNLPDVSR\PLVNULWHULMXV"-LVNOLHULNDV/LXGDV9DVDULVWLNL%HWNDLS".XRSDJUVWDV
MR WLNMLPDV" 7Y GLHJWD WUDGLFLMD" 0LUWLHV LU SRPLUWLQLR J\YHQLPR EDLPH" 6HPLQDULMRV
gyvenimo sugestija? Protu? Dievo meile?..
7DLS*\YDVWLNMLPDVWXULEWLSDJUVWDV'LHYRPHLOHQHVMLVHLQDL'LHYRPDORQV
%HW 'LHYR PHLO WXUW EWL MDXLDPD -XN NLHNYLHQD PHLO MDXLDPD -L QXRODWRV PXP
SULPHQDP\OLPGDLNWOLHSLDMRSDVLLOJWLMRQHWHNXVOLVWLRMDPHVDQWGLDXJWLV0HLOPXV
MDXGLQD HJ]DOWXRMD SULYHULD PV LUG VPDUNLDX SODNWL , WLHV HVDPD WRNLRV LU 'LHYR
PHLOV/LXGDV 9DVDULV VXVLJUDXGLQGDPDV DWVLPLQGDYR NDLS LU NRNLX MDXVPX NDOEGDYR DSLH
'LHYMRPRWLQD.DLSMLMDXYLVLHPVXPLJXVYODLVYDNDUDLVNOSRGDPDPHOVGDYRVLNDLSML
NLHNYLHQGDO\NLUYLVJ\YHQLPSULLPGDYRVDYRWLNMLPRLU'LHYRPHLOVSORWPMH
 MLV NOLHULNDV 9DVDULV" 1LHNDG LU QLHNXU MLV GDU QHEXYR NRQVWDWDY
V VDY\MH MRNLR
MDXVPR MRNLRV GYDVLQV LOXPRV 'LHY -HLJX MLV EW JDOM
V NRNLDLV SDO\JLQLPDLV DSWDUWL
'LHYNXUMLVEHMDXVPWLNMRMLVEWJDOM
VSDVDN\WLNDGMR'LHYDVWDLNDLS DWPRVIHUD
NXULRMJ\YHQDPNDLSRUDVNXUNYSXRMDPNDLSYLHVDNXULRMUHJLP%HYLVWGDLNWPHV
J\YHQWLQHJDOWXPHEHWMXRVMDXVPXQHUHDJXRMDPMQHP\OLP
7DV GYDVLRV DOWXPDV \SD QHUDPLQGDYR 9DVDU SULPXV .RPXQLM MXN MRNLRV
QXRGPV MDP VLQ QHSULNDLLRMR LU MR LSDLQW\V EHURGV EGDYR JHURV 'O WR MLV LGUVR
SRU NDUW SDVLVDN\WL GYDVLRV WYXL VDYR DWDOLP LU NODXVW SDWDULPR %HW LU LD MLV LJLUGR W
SDW N JLUGGDYR SHU NRQIHUHQFLMDV LU VNDLW\GDYR GYDVLRV YDGRYXRVH NDG QHUHLNLD
VPDJXULDXWL GLRV UHLNDODLV NDG QHUHLNLD SHU GDXJ QRUWL MDXVPLQL PDORQXP LU
SDVLWHQNLQLPR L GYDVLN SUDNWLN NDG PDDV EW QXRSHOQDV MHLJX PHV X WDV SUDNWLNDV
WXRMDX JDXWXPH LU DWO\JLQLP NDG 'LHYDV JDOEW WRNLX EGX EDQGR PV WLNMLP LU
LWLNLP\E
LUGDXJ GDU SDQDL UDPLQLP LU DLNLQLP ,YDGD L WR EGDYR YLVDGD YLHQD
QHUHLNLD SDLV\WL WDULDPR DWDOLPR EHW LU WROLDX YLVX XROXPX VDYH QXJDOLQW LU SULYHULDQW
DWOLNLQWLGYDVLNXVSUDWLPXV
%HW LD MDX GYDVLRV WREXOMLPR YDULNOLV SDYHVWDV WLN YDOLRV JOREDL GDQDL YLVDL
QXVWRGDYR VXNWLV R GDU GDQLDX EHMJLNDL PDOGDYR WXLRVH UXWLQRV GXREVH YLVDL
QHYDU\GDPDVGYDVLNRJ\YHQLPRODLYRSLUP\Q1HLYHQJLWRSDYRMDXVQNOLHULNDV9DVDULV
-DXSLUPDLVLDLVVHPLQDULMRMEXYLPR PHWDLV GDXJHOLV UHOLJLQL SUDNWLN P WDSWL MDP QHJ\YX
SDSURLX -DX SDWV M JDXVXPDV LU GDQXPDV OP MDV WRNLDP OLNLPXL 5HLNLD QHSDSUDVWR
XROXPR J\YR WLNMLPR LU DVNHWLNR SDOLQNLPR NDG SHU GLHQ GLHQDV ODLNURGLR WLNVOXPX
EHVLNDUWRMDQLXV WXRV SDLXV RGLXV LU JHVWXV DWOLNLQWXP YLV VX J\YD VPRQH 7DLJL SHU
U\WPHWLQHV DUED YDNDULQHV PDOGDV /LXGDV 9DVDULV XROLDL NDUWX VX YLVDLV DWVDNLQGDPDV
UHLNDOLQJDV YLHWDV DUED OLWDQLM ora pro nobis", mintimis skrajodavo neribotuose plotuose.
7DV SDW VX VLQV VVNDLWRPLV WDV SDW VX PHGLWDFLMRPLV 'YDVLRV WYDV VNDLW\GDYR MDV OWX
monotoniku balsu, su ilgomis pauzomis, kurios buvo skiriamos pagilinti, apsvarstyti tai, kas
EXYR SDVNDLW\WD 7HPRV EGDYR YDLULRV LU GDQLDXVLDL VXVNLUVW\WRV FLNODLV WLNMLPR WLHVRV
.ULVWDXVJ\YHQLPDVQXRGPVEDLVXPDVPDORQVJDO\EGRU\EVLUWW %HW LD UHLNMR GDU
NDNR \SDWLQJD NR WODV MM QHWXUMR LU NR QHWXUMR /LXGDV 9DVDULV 8WDW ODEDL GDQDL
\SD LHPRV PHWX MHLJX MLV LDLS NXU QHVLEODN\GDYR PLQWLPLV WDL VQDXVGDYR 6XRODV
NXULDPH MLV VGGDYR XMR X SUDVLNLXVLR VLHQRV NDPSR PUHOLR NXULV XGHQJGDYR
YDNVYLHVLUGLGHO
NRSO\LRVGDO'OLWRPUHOLRYDU\GDYRVYLVLWRVXRORQDPLDLNDG
WLNVXVSWDQNVLDXXNLWXVXLPWLYLHWXPUHOLR.LWLPHGLWXRGDYRVWDLDLXVLNQLDXE

ant suolo. Uolesnieji, gindamiesi nuo snaudulio, klaupdavo.


.RYRWLVXLWRNLDLVUHLNLQLDLVEXYRGYLVYDUELDXVLRVSULHPRQVVLQVSHUNUDW\PDL
GDURPLGXNDUWXSHUGLHQLULSDLQW\VDWOLNLQMDPRVNDVVDYDLWUHLDXVLDLNDVGYL'HMDLU
LRV SULHPRQV QHJDOMR DWVLODLN\WL SULH YLVD QLYHOLXRMDQLRV UXWLQRV NDVGLHQLNXPR JDO\E

6LQV SHUNUDW\PDP EXYR VXJDOYRMDPD GDU SDJDOELQL SULHPRQL 7LH SHUNUDW\PDL EGDYR
VNLUVWRPLGYLGDOLexamen conscientiae generale EHQGUDLGOYLVRHOJHVLRLUexamen
conscientiae particulare LY\ULDXVLRVVDYR\GRVNXULQRULPHLQDLNLQWL6NPLQJHVQHLVX

WD \GD NRYDL IRUPDULMXV MLHP VXJDOYRMR GDU WRNL SULHPRQ


 SDGDOLQR YLVLHP SR QLUHO
VWDQGLDL VXYHUW NDUROOL SDVNLUW VNDLLXRWL Y\ULDXVLRV \GRV SDVLUHLNLPDP VXJDYDL VDYH
SDVLGXRGDQW\GDLVWXPNYLHQNDUROOOLJLPD]JHOLR
/LXGDV 9DVDULV JHULDXVLDLV QRUDLV SULLPLQM
V YLVRNLXV SDWDULPXV WXR QLUHOLX NXR
PDLDXVLDSDVLQDXGRMR
1HPDD QHUDPXPR WHLNGDYR MDP LU LSDLQW\V -DX QXR PDHQV LSDLQWLHV
VDNUDPHQWDV EXYR MDP DSVXSWDV SDVODSWLQJXPR LU EDLPV /LXGXNDV EXYR EH JDOR GURYXV LU
VDY\ XVLGDU
V YDLNDV LU MDP UHLNGDYR SDQDXGRWL GLGHOLDXVL YDOLRV SULHYDUW SDVLVDN\WL
NXQLJXL VDYR QXRGPHV .DV SDJDOLDX WRV QXRGPV" .LHNYLHQDV YHLNVPDV NXU MLV LQRMR
HVDQWEORJMRSDLRSDGDU\WDVJDXGDYRNDNRNQHXLXRSLDPVSHFLILNDWVSDOYNXULRMLV
QLHNDLS QHJDOGDYR LUHLNWL LU NXULR MLV WDL WLNUDL MDXW QHVXJHEV YHUWLQWL R JDO LU
VXSUDVWLNODXV\NORMVGVNXQLJDV7DVMEHJDORYDUVDN\WLLUSDWYHLNVPWDULDQWQXRGP

SDVDNLXVOLNGDYRQHSDVLWHQNLQLPRNDGLDYLVGOWRNDVQRUVQHJHUDL7DVQHSDVLWHQNLQLPDV
QHWLNNDGQHLQ\NREHWVXVWLSUMRVHPLQDULMRM.LHNYLHQHWDGLHQMLVNDUWRMRGYDVLRVWYXL
YLVWXRVSDLXVQHUHLNPLQJXVGDO\NXVWLHNLUWLHNNDUWEXYDXLVLEODN
VSHUPHGLWDFLMDUED
VQDXGLDXWLHNLUWLHNNDUWVXPHODYDXWLHNLUWLHNNDUWEXYRXM
EORJPLQL
Ar noromis jas prisileidai?
Ne, gyniausi...
.GDXJLDXDWVLPHQL"
Arba:
3DVDN\NNRNLVXQNHVQ
QXRGP
LSHUHLWRJ\YHQLPR
 L SHUHLWR J\YHQLPR WDLS SDW QHSLJD VXUDVWL .DV SLUPD DWURG QXRGP GDEDU
ibluko, sumenko.
-DPGDUVLQHSDNHQLDPDLGURYXNDVLSDLQWLVNDUWRWLWSDW7XRPHWMLVPULXRWL
VDYRQXRGPHV.DLNXULDVSDVLOLNGDYRUH]HUYHNLWDLVDYDLWHLRWDVNXULDVGDEDUVDNMDX
NLWVDYDLW
QHEHNDUWRGDYR1HVMLVMDXEXYRWLHNWHRORJDVNDGLQRMRMRJLSDLQWLVEXVJHUD
QRUV LU QH YLVDV OHQJYVLDV QXRGPHV SDVDN\VL -LV SULP\JWLQDL LHNRGDYR QDXM QXRGPL
UL LU EGDYR SDWHQNLQWDV NDL VXUDVGDYR 9LVDPH VHPLQDULMRV DXNOMLPH GLGLDXVLD
FKDUDNWHULR\GDEXYRODLNRPDSXLN\E-HLJXUHNWRULXVNXUQRUVLEDUGDPDVSDVDN\GDYRNDG
S\FK
PDV]WDLMDXWDVWXUGDYREWLODEDLDWVDUJXVNDGQHLONWLVHPLQDULMRV,UWDLSR
NXULR ODLNR /LXGDV 9DVDULV P VDN\WL QDXM QXRGP
 WLHN LU WLHN NDUW EXYDX SDVLNO
V
SXLN\E
1RUVWDMRSXLN\EEGDYRSDSUDVLDXVLDVSDVLWHQNLQLPRMDXVPDVGONRNLRQRUV
SDVLVHNLPR DUED QHNDOWD VYDMRQ DSLH DWHLW WDLDX EDXJLQWDV MLV LU LD PDW\GDYR QXRGPV
SDYRM %H WR WDL EXYR QDXMD PHGLDJD LSDLQLDL 3R SXLN\EV P HLWL SDY\GMLPDV
Y\UHVQLMNULWLNDYLPDVLUNLWRVEDLVLRVQXRGPV.RNREHWMDXSXLN\EV9DVDULRVLHORM
WXRPHWXQHEXYRQSGVDNR
-DXVGDPDV LUG\ GLGHO QHUDPXP LU NDUWXP GO WRNL LSDLQL /LXGDV NDUWDLV
LVLNDOEGDYRVXVDYRGUDXJDLVNJLMLHVDNRNDVVDYDLWGYDVLRVWYXL3DVLURG\GDYRNDGNDL
NXULHO\JLDLWDLSSDWGDU\GDYRNDLSLUMLVNDLNXULHWRNNODXVLPQLHNRQHJDOGDYRDWVDN\WL
NDLNXULHQHSDVLWHQNLQ
NDOEQXNUHLSGDYRDO0DW\GDYRMLVWLHVDSULHNODXV\NORVODQJHOLR
LUWRNLNXULHWHQLEGDYRLUPLQXLLUSXVYDODQGNDNNDUWDLQDEGGDPLNDNRVX
GYDVLRV WYX JLQ\GDPLHVL NDNR NODXVLQGDPL 7RNL EWHQW 9DVDULR NODXVLPXV QLHNR
QHDWVDN\GDYR %HW YLVL GUDXJDL LQRMR NDG WDL \UD VNUXSXODWDL LU LUGDYR MXRV VX
SDVLJDLOMLPX
-DXQXWLVSLUPDPHWLVNOLHULNDV/LXGDV9DVDULVWXR PHWX QHLQRMR EHW MDXWULDL QXMDXW
NDG WRNLRV LSDLQW\V NDLS MR SDLR LU NLW SDQDL WDL DQDLSWRO QUD GYDVLQLR WREXOMLPR
SULHPRQNDGSRWDLVEDQDOLNDLVVXPHODYDXVQDXGLDXVXS\NDXVOHSLDVJLOLLUWDPVL
PRJDXV GYDVLRV EHGXJQ NXULRM JOGL GLGHOL DWHLWLHV \G DNQ\V ,U WLNUD SXLN\E LU
JREXPDV LU QHJDLOHVWLQJXPDV LU QHVXVLODLN\PDV LU JLUWXRNO\VW LU VXNLDYLPDV LU
KLSRNUL]LMDLUNLWVLHORVSXYHQPLNUREDLNXULHVXNOHVWVWLNLMXVLVHPLQDULMRVWLNSR
DUNXQLJDYLPRPHWJDOEWMDXGDEDUQLHNLHQRQHXLXRSWLLPDOHLVWLSLUPVLDVDNQHOHV

6HPLQDULMRVJ\YHQLPRUXWLQDWDLSSXLNLDLMDVDSVDXJRMDQXRUDYWRMRQDJ
5HNROHNFLMRVEHURGVEXYRVNLULDPRVHLWLVDYHSDLQWLVDYHSDNRQWUROLXRWLVDYRNHOL
LU VLQ
 7LHVD EGDYR MRVH PRPHQW NXULDLV O\J NDV SUDVLVNOHLVGDYR O\J NDV QXYLVGDYR
%HW WLN PRPHQW 7XRMDX LU YO PLQWLHV LU VLQV VSLQGXO\V EXYR VYLHGLDPDV LRU

GRJPGRNWULQ
/LXGDV 9DVDULV MDX GDXJ YOLDX SULVLPLQGDPDV WDV VHPLQDULMRV UHNROHNFLMDV
VWHEGDYRV NDLS PDD MRVH EGDYR GYDVLRV LOXPRV NDLS MRV EGDYR QHSVLFKRORJLNRV LU
QHSHGDJRJLNRV 9LVL DSPVW\PDL VYDUVW\PDL LU VLQV SHUNUDW\PDL HLGDYR GYLHM SROL
'LHYR LU PRJDXV WDUSXVDYLR VDQW\NLDYLPR ULERVH 'LHYDV EHJDOLQ JU\E WREXO\E LU
YLV WHLJLDP DWULEXW VXPD PRJXV EHJDOLQ PL]HULMD LU YLVRNL EORJ\EL QHLRWRMDV
PRJXV MDX JHPD QXRGPM MR SULJLPWLV OLQNXVL QXRGP
 LU YLVDV MR J\YHQLPDV WDL
EHJDOLQQXRGPLYLUWLQWRVQXRGPVGLGHOVLUEDLVLRV9LHQDLLMMDWSLUNWLEWSHU
PDDYLVRVDPLQDWYVNHQWMLP/LXGXL9DVDULXLMDXSRGDXJHOLRPHWYLVGDUVNDPEGDYR
DXV\VHVNXUGXVGYDVLRVWYREDOVDVEDLJLVWQXRGPLEDLVXPRPHGLWDFLMVSGLQJDIUD]H
,,Jaka procesja grzechw!" ,UMLVSXLNLDLDWVLPLQGDYRNDGWXRPHWMDPSLUPDPHLXLNOLHULNXL
YLVD WD PHGLWDFLMD EXYR YLVLNDL WXLD LU QHWLNLQDQWL SDVWDQJD -LV MRV QLHNDLS QHVWHQJ
SULGHULQWL SULH VDY
V LU SULH WRV SDGWLHV NXULRMH MLH YLVL EXYR ,U QLHNDLS QHJDOMR DWVLJLQWL
minties:
.DPYLVDWDLPXPVDNRPD".DVPHV"PRJXGLDL"SOLNDL"SDOHLVWXYLDL",UNDV
WRVSHUEMDXULRVQXRGPVNXULRPLVPHV'LHYWDLSEDLVLDLXUVWLQRP"
7XLRVMDPEXYRLUNLWRVWUHNROHNFLMPHGLWDFLMRVDSLHDWJDLODSLH'LHYRPDORQ

DSLHSUDJDUVNDLVW\NOLUGDQJ7DLEXYRVDXVRVGRNWULQRVQHVWHQJ
MXGHJWLSDNHOWLQHL
SDJXRVWLNXRQRUVMLHPWLNUDLSULHLQDPXLUDWLWLQNDQLX M VLQ
 LU GYDVL -XN MLH EXYR YLVL
WRNLMDXQXLDLWXUGDXJQRUGDXJLGHDOL]PRGDXJYLOL-LHLOJMRVLNDGWDMXRVHSDLXRVH
UXVHQDQWL XJQHO EW SXLDPD MM SDVLWLNMLPDV VDYLPLVWLSULQDPDV MM JHURVLRV JU\QDL
PRQLNRV \SDW\EV QXURGRPRV LU DXNOMDPRV 9LHWRM YLVR WR L SLUPM LQJVQL MLHP
SULHDLVMRUVWLLUDOWDWHRORJLMDLUUH]RQDYLPDVYLHQXVSDYHUJGDPDVEHGYDVHLUXWLQDLDQWUXV
YHVGDPDV PRUDOLQL ND]XV LU VLQV NDQL NODPS\QHV WUHLXV SULYHUVGDPDV WUDXNWLV
VDYR LQGLYLGXDO\EV OXNW LU WHQ VODSWD NXUWLV QDXMXV LU VYHWLPXV NXQLJ\VWHL LGHDOXV ,U WLN
QHGDXJHOLXL 'LHYR LULQNWM LU JORERMDPM EXYR OHPWD LVDXJRWL J\YDV WLNMLPDV LU XROL
apatalavimo dvasia.
/LXGDV9DVDULVSLUPDLVLDLVNOLHULNDYLPRPHWDLVDLNLDLQHQXVLPDQGOVDYRSDGWLHV
NDLSLUMRMRGUDXJGDXJXPDV9LHQLGDO\NDLMDPSDWLNGDYRNLWLQHSDWLNGDYREHWLUYLHQXVLU
NLWXV MLV SULLPGDYR NDLS J\YHQLPR EWHQ\E
 -LV QLHNR LD QHSDGDU\V LU QLHNR NLWDLS
QHSDNUHLSV -XRED NDG NULWLNXRWL Y\UHVQLHML EXYR ODLNRPD QXRGPH ,U NRNV SDJDOLDX MR
VDQW\NLV VX YLVX VHPLQDULMRV J\YHQLPX LU NRNV Y\ULDXVLDV MR SDLR NDLS NOLHULNR
FKDUDNWHULVWLNRV EUXRDV MLV Q SDWV QHLQRMR %HW YLHQDV LDLSMDX QH\PXV DWVLWLNLPDV
WUXPSDPPRPHQWXLQXYLHWMSDWVDYRDN\VH
%WHQW 9HO\N DWRVWRJ PHWX SHU YLHQ SDQHNHV M IRUPDULMXV WLNUDL ULPWDV L
'LHYR PDORQV NOLHULNDV LU GLDNRQDV SDVLVLO NLHNYLHQDP L MM SDVDN\VLV VYDUEHVQLXV
FKDUDNWHULREUXRXVLU\GDVNXULDVMLV\UDSDVWHEM
V3RNHOLGLHQSDVLU\RSDNODXVWLDSLH
VDYHIRUPDULMDXVQXRPRQVLU9DVDULV
 $SLH WDPVW D JDOLX PDLDXVLD SDVDN\WL NLHN SDW\OM
V WDU IRUPDULMXV
7DPVWDPDLDXVLDSDVWX7DPVWDHVLSHUGDXJXVLGDU
VSDVLVOS
V
LWRNLD FKDUDNWHULVWLND MDP EXYR YLVDL QHWLNWD , VDYR GUDXJ MLV QLHNDG QHEXYR
JLUGM
VHVVVODSXNDV-LVVXYLVDLVEXYRDWYLUDVLUQXRLUGXV7DLSSDWMLVMDXWVLQHVLVODSVW
V
QQXRY\UHVQLM-LVEXYRQHWSHUGDXJQXRODLGXVLUNOXVQXVLUWDLQHYHLGPDLQLNDLEHW
YLVDL QXRLUGLDL ,U VWDLJD XVLGDU
V SDVLVOS
V 7DLDX IRUPDULMDXV RGLDL DQDLSWRO
QHEXYR MDP QHPDORQV -LV SDMXWR WDUVL WXUV VDY\ NDN EUDQJDXV N UHLNLD DSVDXJRWL QXR
NLWSDMXWRWXUVDWVSDUXPRQHSDVLGXRWLNDPMLVJHUDLQHLQRMREHWNDNDP NDV EWLQDL
NVLQVLVWWXUWLMRLSOWL,USLUPNDUWMLVQXMDXWNDGMDX\UDNDNRNLVVN\GDVWDUSMRLU

visos seminarijos atmosferos ir kad tas gyvenimas jau niekad nesutaps su intymiu jo irdies ir
proto gyvenimu.
3RGDXJHOLRMDXPHW9DVDULVVYDUVW\GDPDVVDYROLNLPQHNDUWSDGDU\GDYRLYDG
NDG WDV MR XVLGDU\PDV NLO
V DU JDOEW HVDQW SDODQNLRP DSOLQN\EP WLN SDVLUHLN
V
VHPLQDULMRM EXYR Y\ULDXVLD SULHDVWLV MR LYLGLQL NRY MR GYLO\SXPR MR LJHOEMLPR R
JDOEW LU XYLPR .DG QH WDV XVLGDU\PR LQVWLQNWDV VHPLQDULMD EH DEHMR M EW DUED
LPHWXVLNDLSJLUQRVLPHWDQHVXPDODPYLUJGDUEDVXPDOXVLNDLSVXPDOGDXJHOXM
VWLSUHVQL-LVJLOLNRLUQHLPHVWDVLUQHVXPDOWDV
IV
%DLJVL SDVNXWLQ 9HO\N DWRVWRJ VDYDLW 6DXOWDV LOWDV SRSLHWLV LYLOLRMR MXRV
VHPLQDULMRV VRG 7DLV PHWDLV 9HO\NRV EXYR YO\YRV R SDYDVDULV DQNVW\YDV WDG VRGR WDNDL
YLVDLMDXEXYRLGLY
L HPV NOVL MDXQRV YHMRV VS\JOHOLDL R SDEULQN
 Y\QL REHO LU
NULDXL SXPSXUDL YLHQXU NLWXU MDX URG SLUPXRVLXV LHG ODSHOLXV 6GMR MLH NHOL
SLUPDPHLDL DQW VXROHOLR VDXOV DWRNDLWRM LU LWLHV
 NRMDV DWPHW
 JDOYDV JHUWH JU GUJQ
SDYDVDULRLOXPLUYHOQLJORVWDQLVDXOVYLHV
.DOEMR MLH DSLH LU DSLH W VPXONLXV NDVGLHQLQLXV UHLNDOXV LU Y\NLXV SDJDOLDX
XNOLXYRXWXUWLQJLDXVLRVMXRNDPLUSDVWDERPWHPRVDVLVWRVLUFHUHPRQLM$QWU9HO\N
GLHQ YLVLHP MXRNR EXYR SULGDU
V DNROLWD %DOVHOLV 7XUGDPDV VLOSQDV DNLV MLV SHU VXP
SDPRNVOXL JHVLQGDPDV YDNHV QLHNDLS QHJDOMR SDWDLN\WL XPDXWL DQW M NDXHOLR LU
SUDNLGDPDV M SUR YDN
 VLHN NDNXU DSLH YHQWR 3HWUR VWDWXORV EDU]G 7DV YDNL
JHVLQLPDV PDWDQW FHOHEUDQVXL YLVLHP NOLHULNDP LU PRQP EGDYR GLGLDXVLD WUXPSDUHJL
NDQN\Q
*DOLXMXVSUDGLXJLQWLWDU%DOVHOLV)RUPDULMXVVDNNDGGDXJLDXDNROLWRP
YDNLQHEHUHLNVJHVLQWL3DQDLNLQWD
 %LMR EURO NDG NLW NDUW WX YHQWDP 3HWUXL QRVLHV QHQXVXNWXP SDLHS M
klierikas Variokas.
3DODXNSDODXNSRU\WWDYRHLO3DLUVLPNDLSSDWVSDWDLN\VL7LHVDSDQDLNLQWD
*DLOD%WXPSDLUM

 7X PDQDL NDG D ELDX WRNLV NYDLODV NDLS WX" XSXRO M 9DULRNDV
3DPDW\LDXNDGQHSDWDLNDXDSVLVXNLDXLUHLQXVDX
 %HSLJX WDX GDEDU JLUWLV R PXP QHWLNWL 1HEHEXV MDX SURJRV URG\WL
QXWUDXNGDPDVWROLPHVQJLQSDVWHEMR9DVDULV
6X 9DULRNX JLQ\WLV QLHNDV LU QHQRUMR GO MR QHVLYDOG\PR XJDXOLQJR WRQR LU
QHVOHSLDPRV SDQLHNRV VX NXULD MLV WUDNWDYR VDYR GUDXJXV .DOED QXWUNR 9LHQDV NLWDV
SDVLNOHLWL9DULRNDVSDVLVOLQNRSULH9DVDULR
 1RUL" (LQDP SDYDLNLRW 7XULX WDX W SDVDN\WL 9DULRNDV LU 9DVDULV VWRMR
VHPLQDULMLWRVSDLRVJLPQD]LMRVEHWGUDXJDLQHEXYR9DULRNDVJLPQD]LMRMPHQNDLPRNVL
MRNLRPVNXRSHOPVQHSULNODXVPJRVXNLQWLVDSOLQNSDQHOHVLUEXYRGLGHOLVGDELWD 'OWR
MRVWRMLPDVVHPLQDULMJHURNDLQXVWHELQRLU9DVDULUNLWXVSDVWDPXV6HPLQDULMRMMLHGXWDLS
SDW QHVXVLGUDXJDYR WDLDX 9DVDULV SDVWHEMR NDG 9DULRNDV MR QH WLN QHQLHNLQD NDLS NLWXV
GUDXJXV EHW NDUWDLV WDUVL QHW VWHQJLDVL DULDX SULH MR SULHLWL 7DLJL LU LV NRQILGHQFLDOXV
SDNYLHWLPDVSDYDLNLRWLLUNDNSDVDN\WLQHODEDL9DVDUQXVWHELQR
1DNDLSWX"$SVLSUDWDLLLD"SUDGMR9DULRNDV
Nieko. Jau baigiu priprasti.
Patinka?
Su patikimu kitas reikalas. Bet nieko nepadarysi, nenorom ir nereikmingai
DWVDNLQMR9DVDULV%HW9DULRNDVQHULPR
Kaip nieko? jei nepatinka, tai ir meski.
Dar per anksti. Reikia palaukti, ibandyti.

 -HL GDEDU SHU DQNVWL WDL SDVNXL EXV SHU YOX 0LQVL PDQR RG SDEU
9DULRNDVLQDLNNDOENLPDWYLUDLW
VMLVWROLDX1RUVWXLUPHQNDVY\UDVEHWQH
QLSDV7DYLPLDJDOLXSDVLWLNWL7XPDQLPWXRODELDX6DN\NGONRWXVWRMDLVHPLQDULM"
9DVDULVNODXVLPWXUMRVDXJDQDDLNDWVDN\PEHWSDVLVDN\WL9DULRNXLDUNDP
QRUVNLWDPMLVQHWDLSJUHLWEWU\
VLV7RNLDLVDWYHMDLVMLVSDWVWRGDQDLQHQXPDQ\GDPDV
NDOEMREHQGUDLVSRVDNLDLV
 .DLS GO NR" .XQLJR GDUER GLUYD ODEDL SODWL *DOLPD EWL QDXGLQJX YLVXRPHQHL
GDXJHOLXDWYLOJL
 7DLS WDLS NDOEL NDLS L UDWR LURQLNDL \SWHOMR 9DULRNDV 7X LQRPD
QXRLUGLDLQRULEWLJHUDVNXQLJDV"
9LVDLQXRLUGLDL
9DODQGO
MLHGXMRW\OGDPL%HW9DULRNDVYOSUDGMR
6DN\NDUWXSDVWLNXQLJJ\YHQLP"
1H9DVDULVNXQLJJ\YHQLPRQHSDLQRMR
Ar tau niekad neteko pagyventi klebonijoj ar bent buvoti kada per atlaidus,
ventes?
1H9DVDULVNOHERQLMRMLYLVRQLHNDGQUDEXY
V9DULRNDVWULXPIXRMDQLDLYLOSWHOMR
1DLQRPDLDGDXJLDXVLDWRNLLUHLQDNXULHQLHNRQHLQRLUQHSDVWDDEURO
NXQLJJ\YHQLPPDLDX0DQHGGNXQLJDVLUPRNVOOHLGR$LULDLSJ\YHQLPSDVWX
GDXJLDXQHJXMVLDYLVLNDUWXSDLPWL
9DVDULVLQRMRNDGWDLQHEXYRWXLDV9DULRNRSDVLJ\ULPDV6GM
VNXRQHNLHNYLHQRM
NODVMSRGYHMXVPHWXV9DULRNDVEXYRGDXJXVDYRGUDXJXVY\UHVQLV*ORERMDPDVWXUWLQJR
GGV NOHERQR YDLQMR 5XVLMRM LU /HQNLMRM LU NXQLJ J\YHQLP L WLHV JDOMR QHEORJDL
SDLQWL
,UDMRNLRPLVLOLX]LMRPLVVDY
VQHDSJDXGLQMX.RPHGLMRVEUROYLVNDVNRPHGLMRV
su panieka numojo ranka Variokas.
Kas komedijos? nesuprato Vasaris.
Viskas! itie poteriai, meditacijos, ceremonijos viskas komedijos. Sakyk tu
PDQ DU SDWV JHUDL DWOLHNL WDV PHGLWDFLMDV VLQV SHUNUDW\PXV" ,U QHVDN\N LQDX NDG SXV

SUDPLHJLRNLWSXV
SUDVYDMRML0DLDXVLDGXWUHGDOLDLDWOLHNDWDLSSDWNDLSWXLUDDUWX
LQDLNDVEXVSRPHWLWRVJHUGRUNOLHULNOLPLQLRV"
LQRPDSDDEHMRMR9DVDULVDWVLUDVYLVRNL9DULRNDVQXVLMXRN
 $WVLUDV YLVRNL" 3XV L M SLNWLQV PRQHV NRNLD QRUV YLHD \GD YLHQL
girtuokliaus, kiti prasilo kortomis, treti gyvens su kokia nors klebonijos pana arba miestelio
SRQLXWH $QWUD SXV OHLVNLPH DWOLNLQV JHUDL NXQLJLNDV SDUHLJDV YDGLQDVL EXV JHUL
EDQ\LRVYDOGLQLQNDL%HWLMYOPDLDXVLDSXVQHWXUV Q NLELUNWOV WLNUDL NXQLJLNRV
GYDVLRV %HOLHND WDX JHU NXQLJ EHW D WDYH XWLNULQX NDG WDL \UD SHU GDXJ
RSWLPLVWLNDVDSVNDLLDYLPDV
&LQLNDV SDPDQ 9DVDULV LWRNL SULHNDLW NXQLJLMDL MLV EXYR JLUGM
V LU
EGDPDVJLPQD]LMRMEHWYLVXVMXRVODLNSHUGWDLVEDQ\LRVSULHSUDPDQ\WDLV
7DLNRJLSDWVVWRMDLVHPLQDULM"QHEHSDDLSRVSDNODXVMLV9DULRNR
%HWLVNODXVLPSULPYLVDLULPWDLLUWDUVLQHWEXYRMRODXN
V
$VWRMDXLQRGDPDVNDGEVLXEORJDVNXQLJDVLUQRUGDPDVWRNLXEWL6WDLDLGO
NDUMHURV .XQLJR J\YHQLPDV QHEORJDV 3LUPLDXVLD PDQLDX VDX GGV XWDULDPDV SDWHNVLX
YLNDUX JHU SDUDSLM JDO NXU QRUV PLHVW LD QHEVLX NYDLODV LU J\YHQLP PRNVLX VDX
maloniai sutvarkyti. Pataikavimas vyresnybei ir veidmainiavimas tai du patikimiausi
GYDVLNRV NDUMHURV LUJDL -XRV PDQLDX PRNVLX YDOG\WL 3DVNXL JDXVLX NOHERQLM SDVNXL
WDSVLX GHNDQDV SDVNXL VLVVLX NDSLWXO R VDYR SULYDW J\YHQLP QRVLHV NLWL EHW NDP
neleisiu.
*LUGLQWWRNLXVRGLXV/LXG9DVDUSDJDYRSDVLEDLVMLPDVWDLPDQMLVVDXNRNL
HVDPDPDQRGUDXJWDUSH1HMDXJLMLVULPWDLYLVDWDLNDOED"9DULRNDVWDUVLVSMRMRPLQW

7LHVDNDGDEDLVXVPRJXV"'UDXJH/LXGDLLUMLVSDP9DVDUXDONQV
9LVD N D WDX VDNDX \UD WHLV\E ,U WX JDOL PDQ
V QHDSN
VWL %HW LQRN NDG LWRNLDV YLOWLV
SXRVHOMD QH YLHQDV NXULDP DOWRUL EHOLNR YRV SRUD LQJVQL 7LN MLH QHGUVWD SDW\V VDX WR
SULVLSDLQWL-LHPDQRVLHVNLWRNLEHWMDXLWDLSHOJLDVL
7XR WDUSX MXRGX DSOHQN GX SHQNWRMR NXUVR NOLHULNDL NXUL YLHQDV VWLSUXV DXJDORWDV
Y\UDVJHUDLSDVLWDVXWDQDJUDLDLQXNLUSWDLVLUVXXNXRWDLVSODXNDLVSDWHQNLQWDIL]LRQRPLMD
NDNJ\YDLLUOLQNVPDLDQWUDPSDVDNRMR9DULRNDVSDO\GMRMSDQLHNRVNXSLQXYLOJVQLX
 LUN LWDV EXOLXNDV 3UDORWR IDYRULWDV 'LDNRQDV 3UDHLW YDVDU D EXYDX
VXVLWLN
VVXMXRYLHQRVHYHVWXYVH7XEWXPPDW
VNMLVWHQLGLUELQMRLVLJU
V3UDGMR
PHUJLQDVORYYHUVWL3DVNXLPNLEWLSULHPDQRVHVHUV.DGGDUNLHNELDXVQXNGDY
V
WDVWROLQXHLVLQDXNDGMLVPDQ
VQHNHQLD-LVSHUSUDORWEHDEHMRSDVLVWHQJVPDQHL
VHPLQDULMRVLNUDXVW\WL7LNLQRPDSDVLYOLQV
7DLNPDQDLGDU\WL"SDNODXV9DVDULV
 3DWV DQNVLDX LVWRVLX 1XWDUWD 9DVDULV JUHLWDL QHUDGR N LW SULVLSDLQLP
DWVDN\WL%HW9DULRNDVSDWVW
VWROLDX
 3DPDLDX EURODX NDG PDQR DSVLULNWD .XQLJX NDUMHULVWX JDOLPD WDSWL WLN VDYH
DSJDXGLQMDQW WLN PDQDQWLV JHUX HVDQW WLN VDYR VLQ
 XPLJGLXV 6PRQLQJDL JL WDL
nepakeliama. Per sunku. eerius metus seminarijos gyvenimo gali pakelti tik tie, kurie
QXRLUGLDLWLNLWLHNXULHVDYHDSJDXGLQMDDUEDSDVNXWLQLDLVWRULHYLDLNXSUDQXJDULDL$JL
QHSULNODXVDX Q YLHQDL W WULM NDWHJRULM $ LW NRPHGLM QHLODLN\VLX X MRNLXV SLQLJXV
.DG LU WRV FHUHPRQLMRV 7DLS D LQDX NDG MRV UHLNDOLQJRV EHW NDL UHLNLD SDLDP GDU\WL
QHJDOLXLUWLHNLDYDN
LPNWDUDQNDLDNLWDLDSULNODXSLPDVLDLQNOLQDFLMDLDSDVLVXN
GHLQ
LDNDLU
1HWNRPHGLMQHJDOLXSDNHOWL
&HUHPRQLMLUDQHPJVWXSULVLSDLQR9DVDULVNXULVVWDLDLVXSDVLEDLVMLPX
ODXNVHNPDGLHQLRNDGDMSDVNLUVDNROLWD
 7DLJL QHPJVWL R DU JLUGMDL SHU UHNROHNFLMDV NDG %DQ\LRV DSHLJ SDPJLPDV
\UDYLHQDVSDDXNLPRHQNODV"
9DVDULVQLHNRQHDWVDN
LQDLEURODXJDLODPDQWDY
VYOPNDOEWL9DULRNDV1XNRNVLWDY
V
EXVNXQLJDV".LHNWXWXULPHW"
6HSW\QLROLNDSULVLSDLQR9DVDULV
1XLQRPDYDLNDV'DXJLDMVWRNL $ MXV REVHUYXRMX QXR SLUPRV GLHQRV ,U
WDYHREVHUYXRMX1HLQDXGONRWXPDQSDWLQNL7XODLNDLVLYLVXRPHWQXRYLVQXRDOLDLWX
QHWXUL MRNL UHLNDO VX IRUPDULMXP WDYR LSDLQW\V HVWL QHSDSUDVWDL WUXPSRVWX SULH
U\WPHWLQLXVSRWHULXVQHYL]LWXRMLNRSO\LRVWXDWOLNLQMLWLNEWLQLDXVLDVSDUHLJDV1HEURODX
seminarija ne tau.
.HLVWDV GDO\NDV 9DVDULXL SDWLNR WRNLD 9DULRNR DSLH M QXRPRQ %HW MLV QHQRUMR
pasiduoti.
LDLUEWLQLDXVLSDUHLJWLHNGDXJNDGQUDUHLNDORGDUQDXMRPLVDSVLNUDXWL
LQRPDLQRPDVXWLNR9DULRNDVEHWWDLSLUPDPHLXVFKDUDNWHUL]XRMD-XN
SLUPDPHLDLSDEDLJPHWVDNRHVWLXROLDXVLLYLVNOLHULN1DEHWWLHNWR7XQHS\NNDG
DWDLSWDYHHJ]DPLQXRMXLUQHWEUDXQXRVLWDYRVLQ
$PDQDXNDGLUWDXGRPXWRNLDLV
NODXVLPDLVSDVLNDOEWL-XNWDLEUROYLVRJ\YHQLPROLNLPDVWDLDWHLWLHVVSMLPDV$UWXEDQGHL
NDGDDLNLDLVDYHVLYDL]GXRWLVDN\VLPSRGHLPWLHVPHW"
Ne. Bet tai juk ir negalima! suuko Vasaris.
 .RGO QHJDOLPD" <UD NHOHWDV YDULDQW WDL WDX YLHQDV 7X PLQMDL EWLQLDXVLDV
SDUHLJDV .RNLRV NXQLJR EWLQLDXVLRV SDUHLJRV" %UHYLMRULXV LSDLQW\V PLLRV FHOLEDWDV
VDNUDPHQWDGPLQLVWUDYLPDVSDUDSLQLVGDUEDVVLYDL]GXRNNDGWXSRGHLPWLHVNXQLJDYLPR
PHW HVL OLRY
V NDOEWL EUHYLMRUL WLN pro forma DWOLNLQML LSDLQW SUDJLUWDY
V QDNW HLQL
ODLN\WL PLL YLVDL XPLU
V WHRORJLM NODXVDL LSDLQL DWOLNLQML YLVDV NXQLJR SDUHLJDV
QXVLNDOVGDPDV FHOLEDWXL SDJDOLDX WXUL SDNDQNDPDL GUVRV SULVLSDLQWL NDG QHWLNL GDXJHO

%DQ\LRVGRJPRJDOLUSDW'LHY
3DVLEDLVMLPR LXUSXO\V GLOJWHOMR /LXGR 9DVDULR LUG /\J NRNV DLEDV QXYU MR
VPRQ
 EHW WLN YLHQ DNLPLUNVQ -XN WDL N NDOED 9DULRNDV \UD DEVXUGLND LU YLVLNDL
QHJDOLPD,UMLVSDEDQGQHWQXVLMXRNWL
 1D LD WDL MDX WX SHUGHGL 7RNLX NXQLJX QHEVLX QH WLN D EHW LU L YLVR WRNLR
NXQLJRQUDYLVDPSDVDXO\LUEWLQHJDOL
%HWGDEDUNDULDLQXVL\SVRMR9DULRNDV
1HVLJLQ\VLX$UWLPLDXVLDDWHLWLVWDX URG\VWDLJHULDXXPDQH Bet leiskime, kad
NRNLXVWHEXNOXWXVLWLNLQWXPNDGWDY
VSDLRODXNLDWRNLDDWHLWLV"
 $ SDEJLDX L VHPLQDULMRV QHODXN
V Q YLHQRV GLHQRV %HW D QHWXULX MRNLR
SDJULQGRPDQ\WLNDGWRNLXEVLX0DQRQRUDLNXRJU\QLDXVL
 'XRN 'LHYH DOWDL SDOLQNMR 9DULRNDV NDG WX EWXP W DEHMRWLQ 
QXRLPLVNDLLXM7DLDXSDJDOYRN-HLNDLSYDLXRMDPNDUWX
6NDPEXWLVQXWUDXNMGYLHMSDVLYDLNLRMLPLUSDVLNDOEMLP
3RSRURVGLHQ9DVDULVXNOXSR9DULRNYLHQRMDXOMYDUWDQWGLGHOLOLXVWUXRW.ORV
NRPSOHNW9DULRNDVSDVLOSDVLLUWLLOLXVWUDFLMNDUWX3RNHOLROLNRVSXVODSLMLHGXDWYHUW
GLGHO SDYHLNVO SDYDGLQW ,,Branka w jasyrze" 9HUJ QHODLVYMH YDL]GXRMDQW YLVDL
QXRJ MDXQ YLUYPLV VXULW PRWHU 1RULQW JUDXGXV EXYR WR SDYHLNVOR WXULQ\V JUDXROV
YHUJVSR]GDLOLQLQNDVSDGDUYLOLRMDQLLUQHWSLNDQWLN
1HWLNWDVUDGLQ\VVXXNR9DULRNDV3DSUDVWDLWRNLXVSDYHLNVOXVLUDQNLRMDL
NOLHULNDPVNLULDPNQ\J
 7DLS LU D PDLDX SDWYLUWLQR 9DVDULV NDG VDOM 7\JRGQLNH GDQDL EQD
kas nors ikirpta arba iskusta.
.DLSWDXSDWLQNDLPRWHULV"LULQGDPDV9HUJ
SDNODXV9DULRNDV
9DVDULXLQLHNDGWRNLLOLXVWUDFLMQHPDLXVLDPNDUWXEXYRLUVPDOVXLUQHSDGRUXW
SDYHLNVO LULQWL R MXRED M DQDOL]XRWL %HW QHQRUGDPDV SDVLURG\WL QHLPDQOLX 9DULRNR
DN\VHDEHMRGDPDVSUDWDU
3HUGDXJMDXODLEDWDLODXQLVVWRUHVQXOLHPHQ
.YDLODVVXQLHNLQRM9DULRNDVLDLU\UDMRVIRUPWXUWLQJXPDV7DLUDVLQJD
NDUWDNUDXMU\WLHW
LWDVSDVLNDOEMLPDVEXYR SLUPD 9DVDULR SDPRND DSLH PRWHULHV NQR JUR %HW NLW
HWDGLHQ SHU LSDLQW MLV SULVLSDLQR GYDVLRV WYXL QHVDXJRM
V DNL LUM
V QHSDGRUL
SDYHLNVOOL 'YDVLRV WYDV LOJRNDL M PRN NDLS WDL SDYRMLQJD HV QHVDXJRWL DNL
SULPLQGDPDVQHWNDUDOLDXV'RY\GRSDY\]G3RWR9DULRNRDXWRULWHWDVJHURNDLSDOLMR9DVDULR
DN\VH0DWDLNDVMDPUSLPVWVDXNOLHULNDV/LXGDVMLVMDXJLPQD]LMRMEXYRSDWYLUN
VGO
WRLUNXQLJLMWDLSMXRGDLLUL
7DLDXGDXJHOLV9DULRNRPLQLVWULJR9DVDULXLLUGLUMLVPNULWLNLDXLUWL
VHPLQDULMRVJ\YHQLPLUVDYRGUDXJXV.LOGDYRMDPNDUWDLVYDLULNODXVLPLUDEHMRQLGO
SDDXNLPR GO NXQLJR SDUHLJ LU J\YHQLPR EHW GO VDYR EDXJWDXV LU SDV\YDXV EGR MLV
QHSULVLUHQJGDYR SDVLNDOEWL DSLH WDL VX Y\UHVQLDLVLDLV GUDXJDLV -LV EHYHOLMR YLVD WDL QHLRWL
VDY\MH NRO YLVNDV NDNDLS VDYDLPH QXVOJGDYR QHWHNGDYR DWUXPR LU GLHQRV YO VOLQNGDYR
NDLSNRNLDEWHQ\ENXULUHLNLDSULLPWLSULHNXULRVUHLNLDGHULQWLV
6X NDL NXULDLV VDYR NXUVR GUDXJDLV MLV VXMR DUWLPHVQLXV VDQW\NLXV EHW WLNUR
GUDXJLNXPR QHVXGDU Q VX YLHQX 9LVL MLH EXYR GDU SHU PDD DSVLVSUHQG
 GH]RULHQWXRWL
NDLSDYLSXONHOLVIRUPDULMDXVSULHLURM%HWRDUWLPHVQLVGUDXJDYLPDVSDUWLNXOLDUL]PDV
EXYRJULHWDLGUDXGLDPDVVHPLQDULMRVUHJXORVLUIRUPDULMDXVXGDYLQ\VEXYRLUWLNDG
WRNL VXVLGUDXJDYLP QHEW -HLJX NXULH GX EXYR SDVWHEWL NHOLV NDUWXV L HLOV GUDXJH
YDLNLRMDQW EXYR VSMDPL GDXJLDX WR QHGDU\WL .HWYLUWDGLHQLR SDVLYDLNLRMLPDP UHJXOD
OLHS LPWL SRU QHVLUHQNDQW SLUP SDNOLXYXV 6X WRNLDLV GDQDL YLVLNDL QHEGDYR NR
NDOEWL
3R SDVLNDOEMLPR VX 9DULRNX /LXGDV 9DVDULV QHMXLRPLV NULWLNLDX P REVHUYXRWL

VDYR GUDXJXV LU Y\UHVQLM NXUV DXNOWLQLXV 7LNUDL SDPDOGL NOLHULN MDP DWURG EXYR
YLVDLQHGDXJ-NXUVHLNRNLDU9\UHVQLXRVHNXUVXRVHMSURSRUFLMDQHEXYRGLGHVQ
3DPDOGLHML DQDLSWRO QH YLVL EXYR WRNL LVLODYLQ
 LU WDLS LPLQWLQJDL SDPDOGV NDLS M
IRUPDULMXV .DL NXULH DWURG DUED MXRNLQJL DUED GLNWRNDL DSULERWL 9DVDULV LQRMR NDG WLNUDL
SDPDOGL EH DEHMR \UD LU WDUS W NXULH WRNLDLV QHDWURGR EHW GO GDXJHOLR NLW MLVDL EXYR
WLNUDVNDGMRNLRSDPDOGXPRMXRVHQUDLUWRNLMRQXRPRQHEXYRGDXJLDXVLD,UNHLVWD
NDGLWRNLRVLYDGRV9DVDUQHWLNNDGQHQXJVGLQREHWDWYLUNLDLMSDGUVLQRLUEXYRMDP
WDUVLPDORQLRV7RNLRMDXVPRSDJULQGHWXUEWJOGMRLWRNLQHDLNVVXPHWLPDL
.JL"1HDYLHQDVWRNLV'LGHOGDXJXPDWRNLNDLSD0DQRLQWHQFLMRVJU\QRVD
WLNUDL QRULX EWL JHUDV NXQLJDV .LOL WDLS SDW QRUL ,U EVLPH 7RNLV SDPDOGXPDV NDLS PV
IRUPDULMDXVDUEDWDL%DOVHOLRWDL\SDWLQJD'LHYRGRYDQDWDLLLPWLV8WHQNDWXUWLJU\Q
LQWHQFLMJHUXVQRUXVWYLUWSDVLU\LPWDLSLUGYDVLRVWYDVVDNR
7RNLXEGX/LXGDV9DVDULVSDPDXPSULJ\WLVHPLQDULMRMVXDXJWLVXMRVJ\YHQLPX
SULSUDVWL SULH MRV DWPRVIHURV -LVDL VDYR QXVLVWDW\PX LU HOJHVLX DWLWLNR YLGXU GLGXP
SXVLDXVY\U5HLNMRNDNRODEDLQHGDXJNDGMLVDLQXULHGWDUEDGHLQ
DUEDNDLU
%HW
WDVNDNDVPDW\WGDUQHEXYRMDPHLDXJ
V
V
3UDVOLQNR SRUD VDYDLL SR PLQWR SDVLNDOEMLPR 9DVDULR VX 9DULRNX 9LHQ
NHWYLUWDGLHQ SR LOJR SDVLYDLNLRMLPR SOHQWX VXVLULQNR NOLHULN EUHOLV DQWURMRM DXOM LU
EHODXNGDPLVNDPEXLREDLJUHNUHDFLMQHNGDPLHVLLUMXRNDXGDPL6WDLJDGXU\VDWVLGDULU
MR 9DULRNDV 9LVL SDVWHEMR NDG MLV EXYR QHSDSUDVWDL VXMDXGLQWDV 1XWLOR NDOERV LU MXRNDL
QHV 9DULRNR GDXJHOLV SULYHQJ R LD GDU MDXLDPD NDV QHSDSUDVWD %HW WXWXRMDX MLV SDWV
SUDGMRNDOEWL
1DY\UXLDLLDQGLHQSDVNXWLQPDQRGLHQDVHPLQDULMRM5\WLYDLXRMX*DONXULV
QRULWSLJLDLVXWDQSLUNWL"
.DG 9DULRNDV LVWRV EHYHLN YLVL MLH LQRMR 9LV GOWR LWLH MR RGLDL SDGDU JLO
VSG9LVLMLHVXEUX]GRVDYRYLHWRVHEHWQYLHQDVQHLQRMRNLDSDVDNLXV
1HPDQLDXNDGMDXWDLSJUHLWDLSLUPDVSUDNDOEMR9DVDULV
*UHLWDLVDNDL"N\UMREUROLNLJ\YRNDXORYLVRVWRVFHUHPRQLMRVLUNRPHGLMRV
JUHLLDXODLVY
WXN"1HVLU\WL"
'UDXJDLQXVWHER$UJLLU9DVDULVEWPDQ
VDSLHLVWRMLP"1HMLVWDLQHSDQDXV
9DVDULRWXQVXOD]GDQHLYDU\VL7RNVMDXYHQWXROLVSDVWHEMR3HWU\OD
9DVDULVWXUEWQVDSQXRWHQHVDSQDYRDSLHLVWRMLPSULWDUNLWDV
9DVDUHU]LQRWRNLVGUDXJDWVLOLHSLPDV
 $ PDQDX WDU MLV NDG NLHNYLHQDP SLUPDPHLXL LVWRMLPR NODXVLPDV N\OD
JDQDGDQDL
7LNMDXQHWDXNLER3HWU\OD%HW9DULRNDVQXYUMDNLPLV
WXNDVLDSHUYLHQDV"7XOLQGDLMRVLQ
LQDLMRPLQWLV"-LVSDGDU\VWDLSNDLS
QRUVWDY
VQHVLNODXV
V
9DULRNRVXVLHU]LQLPDVYLVXVDWJUDVLQRQXRWROLPHVQLNODXVLQMLPLUNDOE
%XYDLMDXSDVUHNWRUL"SDNODXVGDU9DVDULV
Buvau.
1DLUN"
1LHNR3DOLQNMRNDGELDXEHQWJHUXPRJXPLMHLJXQHJDOLXEWLNXQLJX D
PDQDXNDGGOWRLUEVLXJHUDVPRJXVNDGQHJDOLXEWLNXQLJX
9DVDULVMDXLQRGDPDVNRNLPRW\YDLEXYRDWYHG
9DULRNVHPLQDULMVWHEMRVLLR
SRVDNLRWHLVLQJXPX9DULRNRGUVDMDPSDWLNRWXRODELDXNDGMLVVDYRSDLREGHMDXQHNDUW
VXSDVLJDLOMLPXEXYRNRQVWDWDY
VJULHWXPRLUGUVRVVWRN
9LHQDV VNDPEDOR VPJLV SDVNHOE silentium, LU MLH LVLVNLUVW VDYR YLHWDV %HW

9DULRNR LQJVQLV MR VDYLP SDVLWLNMLPDV MR U\WGLHQLQ ODLVY MDXGLQR M PLQWLV LU QHOHLGR
VLJLOLQWLYDGRYOLODSXV7DUVLNRNLDJDLYLVURYSDGYHONMXRVLDQDSXVWVWRUPUL
SODLMODXNLUGDUSODWHVQLRJ\YHQLPR*DOQHYLHQDPLMMEXYRDWMXVLJDOYPLQWLVR
NDV MHLJX LGUVLDX" LD PDQ QH YLHWD LD PDQ DQNWD LD PDQ WYDQNX ,U WDL GDEDU MLH
PDWRNDGWDPLQWLVSDVLU\XVYLHQDPMMGUDXJXLWDPSDYHLNVPX'OWRMLHMDXGLQRVLNDG
SDYRMXVEXYRWDLLDSDWMMWDUSH
9DVDULV WDLDX QHULPDYR PDLDX QHJX NLWL 9LHQD MLV EXYR ODELDX DSVLSUDW
V VX
9DULRNRLVWRMLPRJDOLP\EHDQWUDMLVEXYRSDO\JLQ
VLUDSVYDUVW
VNDG9DULRNDVWDLQH
MLVLUQHEHWNXULVNLWDVLMRMRGUDXJ9DULRNDVEXYRVXEUHQG
VSDLQRMRJ\YHQLPGDXJNXU
EXYR EXY
V WXUMR SDLQL WXUMR O MLV 9DVDULV VDYR J\YHQLPH GDU JHOHLQNHOLR
QHEXYRPDW
VLUYLVLNDLSULNODXVWYPDORQV%H WR 9DULRNR SDLURV LU QXVLVWDW\PDL MR
LVWRMLPYLVLNDLSDWHLVLQRR9DVDULRLGHDOL]PDVURGNXQLJRJ\YHQLPNLOQLUJUD
,UQHWSDWVOLNLPDVWDUVLQRUMRVXVWLSULQWL9DVDULRGYDVLLXRSDYRMLQJXPRPHQWX1HV
WDLNDLMLVGDUWHEHVYDUVW9DULRNRLUVDYRSDGWDWMRVDUJDVLUSUDQHNDGMLVWXUVVYHL
DWYDLDYRWYDL9DVDULXLWDLEXYRQHSDSUDVWDVY\NLVSLUPDVWYDWVLODQN\PDVSLUPDVMR
NOLHULNRVXWYDLVSDVLPDW\PDV
3DSUD
VUHNWRULDXVLUJDY
VMROHLGLP/LXGDVQXMRSDUODWRULXPVYHLSULPLPR
NDPEDU
3LUPDVLV SDVLPDW\PDV QHEXYR WRNV LUGLQJDV NDLS ODXN LU WYDL LU VQXV 7YDL
SDPDW
 VQ NXQLJLNDLV UEDLV VXPLR LU QHLQRMR NDLS VX MXR HOJWLV 3DVLVYHLNLQDQW WYDV
EXYREHLPVEXLXRWL/LXGRUDQNQXRNRLDPSDVLGDUGLGHOJGD$EXVXPLRLUQHLQRMR
NYLHQVNLWDPVDN\WL0RWLQRVDN\VHSDVLURGGLDXJVPRDDURVVQXVSXROSULHMRVUDQNRV
LUSDVLVYHLNLQLPRDSHLJDEXYREDLJWDQHLWDUXVQYLHQRRGLR
7DLNDLSDWVLPDLQWNXQLJOL%LDXQQHSDLQXVVXVLJUDXGLQXVLXEDOVXP
NDOEWLPRWLQD
$WURGRWNDLSLULDXJ
VSDVWHEMRWYDV
,DXJ
VEHWURGRVGDUODELDXVXPHQN
VDSLULQMRVQPRWLQD
7DLWXUEWWLNSULHLOJRUERWDLSDWURGRJ\QVL/LXGDV
7YDL P NODXVLQWL DSLH VYHLNDW DSLH VHPLQDULMRV J\YHQLP MLV NDV QDPLH
JLUGW7YDLMYDGLQRMVNXQLJOLLULWDGDXJLVNDLWDLSDWSUDGLNDNDLSQHSDSUDVWDL
NDNDLS VNDXGLDL DWVLOLHS MR LUG\ LWLH WYR PRWLQRV VX SDJDUED WDULDPL MV NXQLJOL
NLHNYLHQNDUWDLMJGLQJXNRNWXPX1XRWQHWLQNDPRVSDJDUERVDL\PMLVDLWUDXNVL
 VDYH MLVDL WUDPG VDYR MDXWUXP EHW QLHNDLS QHVLU\R SDSUD\WL WY NDG M YDGLQW WX
/LXGDL WDLS NDLS DQNVLDX 'DUVL NDNRNV DEVXUGLNDV NRQWUDVWDV -LHP NDLPLHLDP WDV
MV NXQLJOL EXYR M SDVLGLGLDYLPDV YLV M YLOL YLV M QRU SLOG\PDVLV R MDP WDL
EXYRQLHNXQHQXSHOQ\WDGOWRSULNOLSDJDUEDWDLEXYRGHJUDGDYLPDVLSDSUDVWQXRLUGL
HLP\QLN VDQW\NL RILFLDOXPR IRUPDV /LXGDV 9DVDULV MDXWULD VDYR VLHOD LD SLUP NDUW
SDMXWRNDGWDUSMRLUWYWDLDWVLVWRMRNDNRNLDSUL]PDNXULMVDQW\NLXVLUMDXVPXVODXLDLU
UHIOHNWXRMD QHQDWUDOLRM SORWPM -DX GDEDU MLH LVN\U M L EUROL VHVHU WDUSR SDVWDW DQW
SMHGHVWDOR SDSXR YLOWLPLV LU VYDMRQPLV GLDXJLDVL JULVL LU JDUELQD /LSWL HP\Q QXR WR
SMHGHVWDORDUG\WLMLOLX]LMDVEWLDXUXLUHJRLVWLND
.DL YLVRV QDXMLHQRV MDX EXYR SDSDVDNRWRV LU NDL /LXGDV EDLJ VXSDLQGLQ
V WYXV VX
QDXMRVDYRJ\YHQLPRWYDUNDSHUSDUODWRULXPSHUMR9DULRNDVHLGDPDVPDW\WDWVLVYHLNLQWL
VXGYDVLRVWYXQHVMRNDPEDU\VEXYRLDSDWJUHWD*ULHEGDPDVLVQDXMRVNDOERVWHPRVEHWR
QRUGDPDVSDWLUWLNWYDLSDVDN\VLVWRMLPRNODXVLPX9DVDULVWDU
WDLLWDVNXUSUDMRYLHQDVPDQRGUDXJDVLVWRMDLVHPLQDULMRV5\WRMLYDLXRMD
/LXGDV SDPDW NDLS WYDL PHLOLDLV YLOJVQLDLV QXO\GM
 9DULRN VWDLJD DWVLPDLQ
7YDVPHWUVWYLOJVQGXULVNXUGLQJRSUDVLNDOWOLVPRWLQDVXEDLPHSDLUMRVQLU
suuko:
9DMYDM7RNVJUDXVNXQLJOLV*LNDVGDEDUMDPSDVLGDU"
 0DWDL NRNL G\NQ DWVLUDQGD SLNWX EDOVX SULWDU WYDV 6HPLQDULMRM MDP

negerai!
1HWDLNDGQHJHUDLEDQGSDWDLV\WL/LXGDV3DDXNLPRQHWXUL1HNLHNYLHQDV
NXQLJXJDOLEWL
LQRPDNDP'LHYDV'YDVLRVYHQWRVQHGXRGDLWRQHEXVJHURQHL%DQ\LDLQHL
PRQPVDYRWLNDLSDDLNLQRWYDVSDDXNLPRVWRN
 .RGO" QHVLOLRY /LXGDV .XQLJX QHEXV EHW JDOL EWL LDLS ODEDL JHUDV
PRJXV
 NXQLJOL LQRP PHV WXRV JHUXRVLXV JULHWDL XJLQLMR WYDV $QWDL
3DNDOQLNL .P\QR VQXV DQDLV PHWDLV MDX L WUHLR NXUVR LVWRMR 7YXV XEDJDLV SDOHLGR
1DPXV EXYR SUDVNROLQ
 7YDV SDVLNDUW QRUMR .DLP\QDL YRV LJHOEMR MLV N" DSWLHN
QXMR5XVLMRMNDNXULUGLQJR-DXNDVVHPLQDULMSDPHWDWLU'LHYDVSDPHWD'RURPRJDXV
LWRNLRQHEXVWYDPNRNLDJGDNXULUDNLVSDGWL"
0RWLQDVXPHLOHLUEDLPHW\ULQMRVQDXVLUDLN
6DNRWMVGUDXJDVNXQLJOL".DGQRUVMXPNRNLRVEGRVQHEW"
 7RNLV PDPD GUDXJDV QXUDPLQR PRWLQ /LXGDV 9LHQDPH NXUVH EXYRPH
NDUWXPRNPVLUWLHN
3UDMR GDU SXVYDODQGLV EHNDOEDQW DSLH YLVRNLXV UHLNDOXV LU VNDPEDODV VXVNDPELQR
UDDQLXL/LXGDVDWVLVYHLNLQRVXWYDLVLUVXVSDXVWDLUGLPLQXMRNRSO\L
 1HVXSUDV QLHNDG QHVXSUDV JDOYRMR MLV DXWRPDWLNDL NDUWRGDPDV VYHLNDPDULM
DQWUMSXV
WDLPVNDLPRYDLNOLNLPDV7DUSPVLUPVWYNUDXQDVLYLVDHLO
QHVXVLSUDWLPLUMMPHLOPXVNDQNLQDRNDUWDLVJDOLUXGR
LWRSLUPRMRVXWYDLVSDVLPDW\PRVSGLVO\GMR/LXG9DVDUSHUYLVMRVHPLQDULMRM
EXYLP
5\WGLHQSRSXVU\LSULHSLUPSDPRNVXVLULQNR9DULRNRGUDXJDLLUQHGUDXJDL
ODELULQW MR LOHLVWL LU MHL EXV N L MR QXSLUNWL 9DULRNDV SDUGDY WLN VXWDQ 6HPLQDULMRM
EXYRJUDXVSDSURW\VLVWRMDQWGUDXJVXHOSWLVXULQNWRPLVDXNRPLV%HW9DULRNDVLDQNVWR
QXRSDDOSRVDWVLVDN
 3HU PHQNDV GDU D NOLHULNDV VDN MLVDL NDG JDOLDX QDXGRWLV NOLHULN
DXNRPLV0RNVLXLVLYHUVWLVXWXRNWXULX
9DNDU SUDQHGDPDV DSLH VDYR LVWRMLP MLV EXYR VXVLMDXGLQ
V EHW LDQGLHQ DWURG
visai ramus ir net linksmas.
.RLDPDQJDLOWLVNDOEMRMLVVXVLULQNXVLHPNOLHULNDP,YLVRQHUHLNMRLD
PDQYDLXRWL3DNDQNDWNRPHGLM*HULDXHLVLXDSWLHNQHJXintroibo ad altare Dei, kuris
QNLHNQHlaetificat juventutem meam.
,JLUG
 LWXRV RGLXV NOLHULNDL VNLUVWVL SDVLSLNWLQ
 LU LUG\ GLDXJGDPLHVL NDG WDV
DNLSOD9DULRNDV SDJDOLDX SDOLHND MXRV YHQWRM UDP\EM 9DULRNDV LUGLQJDL DWVLVYHLNLQR WLN
VXNHOLDLVWDUSNXULEXYRLU/LXGDV9DVDULV
*DOLUJHUDLNDGWXOLHNLVDNMDPVSDXVGDPDVUDQN6XEU
VLNLHNVXVWLSUVL
 GDEDU NDV L WDY
V SHU Y\UDV 1D OLN VYHLNDV *DO GDU J\YHQLPH NDGD LU VXVLWLNVLPH ,U MLV
QXVHNSDVNXLWDUQNXULVQHMRYDOL](LQDQWQXR9DULRNRSULH9DVDULRSULVLJUHWLQRWUHLR
NXUVR NOLHULNDV -RQHODLWLV LU NDGDQJL OLNR GDU PLQXL OLJL SDPRNRV SDVLO MDP LHLWL
GUDXJHVRGSDVLYDLNLRWL
-RQHODLWLV EXYR VHPLQDULMRV ELEOLRWHNRV NQ\JLQLQNDV LU 9DVDULXL MDX EXYR WHN
 NHOLV
NDUWXV VX MXR VXVLWLNWL 6HPLQDULMRV WDXWLQV SROLWLNRV VIHURVH -RQHODLWLV EXYR LQRPDV NDLS
VWLSUXV EHW LU ODEDL DWVDUJXV PRNM
V J\WL QHW UHNWRULDXV SDVLWLNMLPR OLHWXYL XODV -LHP
SLUPDPHLDPWRVSROLWLNRVNODXVLPDLEXYRGDUODEDLWROLPLEHW-RQHODLWLUGDUNHOLVNLWXV
MDXLUMLHLUMRVXSDJDUED
 7DL N" 1H YLVDL ULPVWL VHPLQDULMRM" SUDGMR -RQHODLWLV NDL MLHGX YLHQX GX
DWVLGUVRGH
3DJDOYRMLYLVDLSSULVLSDLQR9DVDULVEHWSDVLU\WLQHWDLSOHQJYD
 %H DEHMR 9DULRNR SDGWLV YLVDL NLWRNLD LU MR LVWRMLP QHUHLNW GDXJ GPHVLR

kreipti.
9LVGOWRVHPLQDULMRVJ\YHQLPDVSHUGDXJVXVWLQJ
VPRQRWRQLNDVQRUVODLNDVLD
LUJUHLWDLHLQDJDOWLNPXPSLUPDPHLDPWDLSDWURGR"
-LV QRUMR SDVDN\WL NDG JDLOLVL QHUDG
V QLHNR WR DSLH N EXYR JLUGM
V YDVDU SHU
JLPLQDLLRSULPLFLM-RQHODLWLVVXSUDWRNDV9DVDULXLUSMR7DLSLU-RQHODLWLVSULSDLQRNDG
RILFLDOXV YLHDVLV SDUHLJLQLV VHPLQDULMRV J\YHQLPDV L WLHV PRQRWRQLNDV LU QH NLHNYLHQ
JDOL SDWHQNLQWL -RQHODLWLV QHW JDQD DWULDL P NULWLNXRWL GDXJHO VHPLQDULMRV GDO\N LU
SURIHVRUL
 %HW NDOEMR MLV GDU OLHND SODWL GLUYD SULYDLDL LQLFLDW\YDL 5HLNLD VNDLW\WL
ODYLQWLV VXVLGRPWL NXULD QRUV PRNVOR DND DU OLWHUDWUD DU YLVXRPHQV GDUEX ,MXV
SDUDSLM YLVD WDL EXV UHLNDOLQJD LD PHV WXULPH WDP SULVLUXRW 7LH NXULH WHQNLQDVL WLN
SDUHLJDWOLNLPXLUSDPRNRPLVJ\YHQLPXLQHEXVSDNDQNDPDLSDVLUXR
-XPSLUPDPHLDP
LQRPDGDUVXQNXNQRUVSUDGWLEHWSDODXNNDLDWYDLXRVLNLWPHWSRDWRVWRJ SDPDW\VL
daug ko naujo.
7DLS MLHGX NDOEMRVL OLJL SDW SDPRNRV SUDGLRV LWDV SDQHNHV\V SDNO QXSXROXVL
9DVDULR GYDVL -LV VXSUDWR NDG QH YLV VHPLQDULMRV J\YHQLP PDWR NDG \UD GDU NDNDV
SDVOSWDQXRYLHXPRVLUNDGMLVWVODSWJ\YHQLPEXVLVOHLVWDV
LDPDQMLVDLDLUUDVLXWDLGONRVHPLQDULMVWRMDX-RQHODLWLVEHDEHMR
YLHQDVLW0DWDLLUMLHNULWLNXRMDVHPLQDULMLUMLHGDXJNXRQHSDWHQNLQWLRYLVGOWRNHQLD
GLUEDLU/LHWXYDLEXVQDXGLQJHVQLQHJX9DULRNDVLUNLWLMSDQDV
7SDLGLHQSDYDNDU
SHUWUXPSMSHQNWRVYDODQGRVUHNUHDFLMNOLHULNDV3HWUDV
.DVDLWLVVXVLWDUVXNHOLDLVGUDXJDLVXSXOWL9DVDUYDGLQDVLHLWLSDVMVYHLXV
 9DNDU SDV 9DVDU EXYR WYDL LU DWYH YLVRNL JU\EL NDOEMR .DVDLWLV R
LDQGLHSLHWVEXYRPHQNL(LQDPWHJXDWLGDURVDYRG

'
 DWLGDUDQW EH SDLR 9DVDULR LU .DVDLLR GDO\YDYR GDU GX DUWLPHVQL GUDXJDL
Juozas Petryla ir Kazys Balselis. itas ketvertas seminarijoj taip susigyveno, kad formarijus
MDXEXYRDWNUHLS
VMXRVGPHVLUYLHQNLWVSM
VGOSDUWLNXOLDUL]PRSDYRMDXV
.OLHULN GV LU DWOLHNDPL GDLNWDL EXYR VXNUDXWL YLHQDPH GLGHOLDPH NDPSLQLDPH
NDPEDU\ NXULR YLHQLQWHOV GXU\V DWVLGDU NRULGRUL LU JDQD PHQNL ODLSWDL YHG
QHJ\YHQDPXV YLUXWLQLXV VHPLQDULMRV PU SDOSLXV 7DV NDPEDU\V EXYR YDGLQDPDV
LXUNLQLQNX QHV VDXVDLQL LU UDJDLLR WUXSLQLDL GHU LHYV LU YLVRNLR ULHEDXV SRSLHULR
DSVWXPDV VXGDU\GDYR LD SXLNLDV VO\JDV YHLVWLV SHOP LU LXUNP 3UR YDLUDXV G\GLR LU
YLVRNHULRSRV LYDL]GRV GHV LD YRV JDOLPD EXYR SUDHLWL QHV NXRQH NLHNYLHQDV NOLHULNDV
WXUMR LRNL DU WRNL PDLVWR DWVDUJ GDQLDXVLDL VDXVDLQL NXULXRV U\WDLV WUXSLQGDYRVL
VN\VWXWOHV NUXRSDV NDNRGO YDGLQDPDV NRH LXUNLQLQN EDLJ XNLPWL GDU NDE\NO
HLOV NXU NOLHULNDL ODLN YLUXWLQLXV DSVLDXVWXV DWOLHNDPDV VXWDQDV LU NLWXV QHUHLNDOLQJXV
UEXV 7DUS W NDE\NO LU X M DWVLUDVGDYR MDXNL YLHWHOL XNDQGLDXWL R UHLNDOXL HVDQW LU
SDVLVOSWLQXRQHUHLNDOLQJDNL
'UDXJDP VXVLWHONXV DSOLQN 9DVDULR G
 VX OHQNWLQLDLV SHLOLDLV UDQNRVH EXYR
LWUDXNWDVGLGLXOLVS\UDJDVLUDWLGDU\WDVNRQILWUSXRGDV3UDVLGMRWLNUDSXRWD
.DLSVDXQRULWVXXNR3HWU\ODRVHPLQDULMRMQHLULQWYLVDNR\UDJHUD
 7DX E\ WLN SDVW WDL LU JHUD VXJGLQR M YLVXRPHW SHVLPLVWLNDL QXVLWHLN
V
Kasaitis.
0 quam bonum et jucundum est, fratres, habitare in unum, padeklamavo
%DOVHOLV L YLV M SDPDOGLDXVLDV LU MDX PJVWV SDVLWDLNLXV SURJDL FLWXRWL ORW\QLNXV
WHNVWXV SDWV EH WR JHUDV ODWLQLVWDV GO WR Y\UHVQ\EV DN\VH VSM
V VLJ\WL JDEDXV NOLHULNR
YDUG
7XR WDUSX SDVLJLUGR VNDPEDOR EDOVDV VLOHQFLXPXL LU 9DVDULV MDX EXYR EHSUDGHGV
XULLQWLSXRGEHW3HWU\ODXSURWHVWDYR
.WXPRJDX"6XHU]LQDLDSHWLWLUDWLPL"6WDW\NDWJDO
-DXEXYRVNDPEXWLVGDULQVSHNWRULXVXNOXSVSULPLQ%DOVHOLVNXULVEXYRLM

ir bailiausias.
-DXEWLQDLLDQGLHQLDWDYH0R]UDVLUJDXG\VSDVLSULHLQRLU.DVDLWLV
Kaip sau norit. Man pagaliau ir gana. Ir Balselis skubiai isinedino.
2WWDLEDLO\VSDO\GMRM3HWU\OD.YLHVLPPHVWDYHGDXJLDX
9DLVVW
VVLWROLDXEHWQHSUDMRQPLQXLNDLSNDNDVN\WHOMRJDOYSURGXULV
LU LVLJDQGXVLX EDOVX VXYRNW 5HNWRULXV $WVLUDVGDYR WRNL JHUDGDUL NXULH SDMXW

RQLQLXNRULGRULXPDWHLQDQWUHNWRULDULQVSHNWRULVXVSGDYRVSWLLXUNLQLQNRODQN\WRMXV
LUSDVLWHQNLQ
VLYDL]GXRMDPXWVXPLLPXSDVSUXNWLVDYRNDPEDUDUDXO

,JLUG
 EDLV RG 3HWU\OD LU .DVDLWLV SR WUXPSR VY\UDYLPR RNR ODLSWDLV YLU
SDOSQ R 9DVDULV VXPL
V WDLS LU SDOLNR EHVWRYV SULH DWLGDU\WRV GV DWULWR SXRGR LU
S\UDJR 7XRP WDUSX QXVNDPEMR NRVXOLR DLGDV WULQNWHOMR GXU\V LU EDOWD SUDORWR JDOYD
N\WHOMRSURNDE\NO
Zlapalem! VXXNRMLVSDPDW
VQXVLJDQGXV9DVDU.WXLDGDUDL"
 7DLS VDX QLHNR YDNDU WYDL EXYR PLNLRMR QHLQRGDPDV NDLS WHLVLQWLV
YDUJDVNOLHULNOLV
.DVLDLEJRNWLNSULHPDQRDWMLP"
$WVLSUDDXNXQLJSUDORW1HPDLDXQHLQDX
Klamiesz!7DLMVLDNDUWXEXYRW"
1HDWLNYLHQDVEXYDX*DOXWUE
WXQHLQDLNDGGDEDUsilentinm,UHLNLDVGWLVDYRYLHWRMHLUPRN\WLVSDPRNDV"
9DVDULV LQRMR NDG YLHQLQWHOLV WRNLDLV DWVLWLNLPDLV LVLJHOEMLPDV WDL EXLXRWL
UHNWRULXL UDQN LU DWVLSUD\WL 9LVRNL SDVLWHLVLQLPDL SUDORW WLN HU]LQGDYR LU MLV WXRPHW
NDOWLQGDYR EHVLWHLVLQDQW NOXVQXPR LU QXVLHPLQLPR VWRND 7DG LU 9DVDULV QHVLWHLVLQGDPDV
EXLDYRUHNWRULXLUDQNLUDWVLSUD
.DLSSDYDUG"MDXPLQNWHVQLXEDOVXSDNODXVSUDORWDV
Vasaris.
Vasaris? Variokas buvo tavo draugas?
Taip. I vienos gimnazijos.
Gimnazijoj draugavote?
1HWLNLDLSSDLQRMDX
$UWXLQDLNDG9DULRNDVEXYREHGLHYLVLUSXLN\EVSLOQDV"
1HQHLQRMDX
7DLJLPDWDLWXVXMXRYDLNLRGDYDL
$WVLSUDDXNXQLJSUDORW,UMLVDQWUNDUWSDEXLDYRUHNWRULXLUDQN
(LNVDYRYLHWLUPRN\NLV
5HNWRULXL LMXV QXR YLUDXV SUR VN\O
 SDVLURG OLQNVPL 3HWU\ORV LU .DVDLLR YHLGDL
9DVDULXL EXYR SLNWD NDP MLV GDYVL VXJDXQDPDV -LV WLNUDL EW VSM
V XGDU\WL G
 LU
SDVSUXNWL ODLSWDLV YLU ,U MLV LUG\ SDVLDGMR NLW V\N LU YLVDGRV EWL DWVDUJHVQLV LWDV
SDO\JLQWLPHQNDVY\NLVEXYRYLHQDLWJ\YHQLPRVPXONPHQNXULRVSDOHQN9DVDUYDUWRWL
WSDLVODSVW\PRVLVLVWHPNXULYDUWRMRYLVLEHQWNLHNSUDPDWQHVQLVHPLQDULMRVDXNOWLQLDL
QXR SLUPRMR OLJL SDVNXWLQLR NXUVR -LV GDUVL LQVWLQNW\YLDL DWVDUJXV ,M
V NRULGRUL
VLOHQFLXPRPHWXMLVSDVWDW\GDYRDXVLVEHQHQXJLUVNXUUHNWRULDXVDULQVSHNWRULDXVLQJVQLXV
9DLNLRMDQW VRGH MDP USGDYR SDPDW\WL DU QHLUL 0R]UDV SUR ODQJ .DWHGURM SHU
GLGLVLDVSDPDOGDVMLVYLVDGRVVLWLNLQGDYRDUPDWRUHNWRULXVLULQVSHNWRULXVNMLVYHLNLDLU
VWHQJGDYRVLSDWHNWLWRNVXRONXUMLVQHEWPDWRPDV-HLJXMLVVLOHQFLXPRPHWXQRUGDYR
VNDLW\WLWHJXLUQHNDOLDXVLNQ\J\SDOLHWXYLNWDLLDSDWJXOMRDWYHUVWDVLUORW\QNDOERV
YDGRYOLV-HLJXWDLEGDYRsacrosancuim silentium,WDLDWYHUVWDVJXOMRYHQWDVLV5DWDVDUED
,,De imitatione Cliristi". 9LVNDV EGDYR SDUXRWD NDG MXV YLULQLQNXL EW JDOLPD
SURIDQLN NQ\J PRPHQWDOLDL SDVOSWL LU GWLV VNDLWDQW WDL NDV WXR PHWX EXYR WLQNDPD LU
YLULQLQNRDN\VHVXGDU\WWDXJHURSLQLM
Opinija WDLGLGHOVUHLNPVGDO\NDVVHPLQDULVWRJ\YHQLPH

7X/LXGDLLUNSDJDGLQVWDXRSLQLMWDV9DULRNDVVSGDYR9DVDUGUDXJDL
LDQGLHQ MLV VLWLNLQR NDG WDL EXYR WLHVD -R RSLQLMD UHNWRULDXV DN\VH PDW\W MDX
JHURNDLEXYRSDOLMXVLLUWLNGOYDLNLNDLQHNDOWRV9DVDULRLYDL]GRVDEHMRWDGOMRVDQW\NL
su Varioku.
3R SRURV GLHQ GX JU
 L GDQWLVWV NOLHULNDL YLVLHP SDVDNRMR NDG PDW
 PLHVWH
9DULRNYDLNLRMDQWVXSDQHOH3RWRMDXQLHNDVQHEHGUVRWDUWLDSLHSDNO\GOJHURRGLR
VI
3DJDOLDX SDVLEDLJ SLUPLHML PRNVOR PHWDL ODLPLQJDL SUDMR HJ]DPLQDL LU 9DVDULV VX
GLDXJVPX UHQJVL YDLXRWL QDPR DWRVWRJ 7RV SLUPRVLRV DWRVWRJRV ML WDLS MDXGLQR NDLS
DQNVLDX VWRMLPDV VHPLQDULM .DLS MLV HOJVLV QDPLH N MLV NDOEV VX EXYXVLDLV GUDXJDLV LU
SDVWDPDLVNDLSMLVSDVLURG\VYLHDLVDYRSDUDSLMRVEDQ\LRM"-DXGLQRVLMLVWXRODELDXNDGLU
GYDVLRVWYDVSHUNRQIHUHQFLMDVLUUHNWRULXVSHUDXNOMLPRSDPRNDVDWVLGM
VYDUVWDWRVWRJ
NODXVLP
 $WRVWRJRV NDOEMR GYDVLRV WYDV WDL QH YLHQ SRLOVLR EHW LU MV EDQG\PR
ODLNDV 1DPLH MV QHVDXJRV EXGUL Y\UHVQLM DNLV LU GYDVLND SDUDPD QHEXV WDLS JDXVLDL
WHLNLDPDNDLSLD%HWMVQYLHQYDODQGO
QHWXULWSDPLUWLNDGMXVVDXJRMDGDUEXGUHVQLU
YLVN PDWDQWL 'LHYR DNLV $WRVWRJ ODLNDV WDL WDLS SDW LU SDYRM ODLNDV -V VXVLWLNVLWH VX
YDLULDLV PRQPLV VX EXYXVLDLV VDYR GUDXJDLV NXULH VDYR HOJHVLX JDOEW MXV SDSLNWLQV R
JDOEWQHWLUW\LDQRUVSDNUHLSWLLJHURNHOLR%HWMVWXULWLQRWLNDGQYLHQDVSDVDXOLNLV
QHJDOLEWLMXPSDY\]GLX
,OJDLGDUWDLSNDOEMRGYDVLRVWYDVLUURGRVQHEXYRSDPLUWDQYLHQDDSOLQN\ENXU
MDXQDV OHYLWDV JDOW UDVWL VDYR GLDL SDYRM <SD WLNLQMR QHDSOHLVWL GYDVLN SUDNWLN
SRWHULPHGLWDFLMVLQVSHUNUDW\PLSDLQLLU.RPXQLM7DLSSDWLUUHNWRULXVPRN
NDLS MLH WXUL HOJWLV DWRVWRJ PHWX VDYR HLPRM NOHERQLMRM VYHLXRVH NDG YLVXU MLH WXU EWL
NXNOVSDPDOGVYLVLHPGXRWLJHUSDY\]G5HNWRULXVUDGRUHLNDORVSWLNDGQRUVSDUDSLMRV
NXQLJDLLUNOHERQDVDWRVWRJPHWXDWVWRVMLHPVHPLQDULMRVY\UHVQ\E
YLVGOWRLDMLHWXUEWL
DWVDUJV QHV NDUWDLV JDO SDPDW\WL EORJR HOJHVLR SDY\]GL LU NRQIUDWU WDUSH *UGDPL SR
DWRVWRJ VHPLQDULM MLH WXU DWYHWL UHNWRULXL NOHERQR OLXGLMLP DSLH JHU HOJHV DWRVWRJ
metu.
3DJDOLDXPRNMXRVLUIRUPDULMXVGXRGDPDVYLVHLO
SUDNWLNSDWDULPNDLSMLHWXU
SDVNLUVW\WL DWRVWRJ ODLN NRNLDV NQ\JDV LPWL N VNDLW\WL NDLS HOJWLV EDQ\LRM LU DOLD
EDQ\LRV
$WMXV LYDLDYLPR GLHQDL VHPLQDULMRM SUDVLGMR WLNUDV VXPLLPDV 9LVL EJLRMR
NUDXVWVLNDYRDWVLVYHLNLQMRGDOLQRVLDGUHVDLVLUGHJQRUXNXRJUHLLDXVLDLLVSUXNWLLW
SDQLXUXVLPU
9DVDULR WYDV SDWV DWYDLDY
V SDUVLYHWL VQDXV SDWHQNLQWDV LU OLQNVPDV WDUVL QHW
SDMDXQM
VLUSDWVQRUMRJUHLLDXSDUYDLXRWLQDPRQHVLQRMRNDLSQHNDQWULDLODXNLDPRWLQD
LUYLVLQDPLNLDLQHSDSUDVWRVYHLR
7ROL MDX SDVLOLNR PLHVWDV PLNDV XGHQJ .DWHGURV LU VHPLQDULMRV ERNWXV LU MXR
JLOLDX MLH VNHQGR JLHGUL YDVDURV JDPW MXR NDULDX NDLWLQR VDXO SUR MXRG VXWDQ MXR
OHQJYLDXGDUVLNOLHULNR9DVDULRLUG\LUYLHVLDXDN\VH-LVDLQLHNRQHPVWQLHNRQHJDOYRMR
WLNYLVDVMRMRNQDVWDUVLSDYLUWRYLHQMXWLPRYLVDVGYDVLRVJ\YHQLPDVYLHQMDXVP,U
MLVVWDLDLVYDLJRMLVQHJDOMRSDNHOWLWRMXWLPRLUWRMDXVPRG\GLR
, OWR L OWR OLDX SUR MR DNLV ODLERV LU WLHVLRV SX\V DNRWRV HJOV LU NXU QH NXU
EDOWDOLHPHQLDLEHUDL3DVNXLLYDLDYXVLPLNRSDVLURGYLQJLXRWLDXNWL']NLMRVHHU
NUDQWDLSDVNXLYOVNXUGVSX\QOLDLLUNDGXJ\QDLVDSDXJ
NDOQHOLDL%HWSHL]DDVLUDWVNLULMR
YDL]GDL VOLQNR SUR DO ODEDL PDDL SDWUDXNGDPL /LXGR 9DVDULR DNLV -LV GDEDU MXWR SDL
*DPW SDL MRV YLVXP EHVLUHLNLDQL LU PLNDLV LU HHUDLV LU NDOYRPLV LU VDXOV

VSLQGXOLDLV LU LRJHOL LUNMLPX LU SDXNL LXOEHVLX LU YLVRNHULRS NLW UHLNLQL
gausumu.
3DQD MDXVP J\YHQW PRJXV LOJ ODLN XGDU\WDV WDPVRMH LU LYHVWDV SXLN
YLGXUGLHQLR VDXOV QXYLHVW VRG -LVDL QHSDVWHEW QHL Y\QL LHG QHL EHUR ODS
PLUJMLPRQHLVSURJVWDQLUWQHLSOD]GDQLGUXJHOLEHWMLVSDMXVWYLVLWRYLGXUGLHQLR
GLDXJVPLUMLVJ\YHQWPRPHQWQHDSVDNRPRVODLPV
$UEDMHLJXNXULDVVWDLJDLJLUVWLPWDEDOV
GDXJ\EVLQVWUXPHQWVLPIRQLMMLVDL
QHJLUGW QHL VPXLN PHORGLMRV QHL YLRORQHOL UDXGRV QHL WULE YDLWRMLPR QHL EJQ EHL
WLPSDQ G]JMLPR EHW JLUGW YLHQ GLGLQJ KDUPRQLM LU MDP YHUWVL L NUWLQV LUGLV
SDDGLQWDWJDUVGLG\EV
.OLHULNDV /LXGDV 9DVDULV YDLXRGDPDV QDPR L VHPLQDULMRV SLUP NDUW VDYR
J\YHQLPHWDLSVWLSULDLSDMXWRJDPWRVYLVXPLUMRVDWVLOLHSLPYLVDPHVDY\
/LXGDV9DVDULVP\OMRJDPWLUMDXQXRSDWNGLN\VWVEXYRSDW\U
VLMRVQHLGLOGRP
VSGL 9LHQDV L DQNVW\YLDXVL MR DWVLPLQLP EXYR WRNV LHQDSMWV PHWX YROLRMRVL MLVDL
LHQRSUDGDOJLXRVHLUSDUJULXY
VDXNWLHQLQNDVPLUWLGDQJGDQJXPSODXNGLGHOL
EDOW GHEHV JDEDODL ,U SDPDX GLGHO EDLP P VSDXVWL /LXGXNR LUG 3HUVLJDQG
V MLVDL
OHLGRVLEJWLPRWLQSURYHUNVPXVDXNGDPDV0DPDGDQJXVEJD
-DXSDJMXVYLHQLOWYDVDURVQDNWMWYDVSDVLPPLNQDNWLJRQVRPLNH
VXNUGLGHOODX7RVODXROLHSVQRVWLHGPDLWRVNLELUNW\VWDNDLWUDLUDSOLQNXLJOGL
PLNR WDPVXPD QHPDWRP DUNOL SUXQNWLPDV LU NDLQ NRNL QHVXSUDQWDPL EDOVDL LU GDU
\SDWLQJDVXVLNDXSXVLWYRYHLGR LUDLND VXNO 9DVDULR YDLNR GYDVLRMH SLUP MR J\YHQLPH
PLVWLNVSGLUGLHJPLJORWDQXRYRNNDGJDPWRMNDNDV\UD
%GDPDV JLPQD]LVWDV DWRVWRJ PHWX MLV NDUWDLV VDXOWHN\ WXUGDYR QXMRWL DUNOLXV
PLNRYLGXUGLHQDUEDYDNDUHMXRVSDUMRWL-LVSXLNLDLGDUDWVLPLQJXYLWSDVLMRGLQMLP
QXRWDLNVXNHOWU\WPHWLQVDUEDYDNDULQVJDPWRVIRQR
5DVWMLVLUGDXJLDXDUWLPREHQGUDYLPRVXJDPWDYDODQGOLEHWLWRNLRMDXVPRNXU
SDW\UGDEDUYDLXRGDPDVLVHPLQDULMRVMLVDLQHEWUDG
V
7DV MDXVPDV EXYR QXGD\WDV W\ODXV OLGHVLR JLOLRV UH]LJQDFLMRV QHMXLRPLV SHU WXRV
PHWXV VXVLNDXSXVLRV MR LUG\ LU WDL GDEDU DSVPXVLRV M SDVLQUXV MDP JLHGUL YDVDURV
JDPW
/LXGDV 9DVDULV QHPVW EHW MDXW NDG WDL MLVDL XJXLWDV SLUPR NXUVR NOLHULNOLV
NXULDP QXRODWRV EXYR NDOEDPD DSLH QXRGPHV DWJDLODV LU PRUWLILNDFLMDV DSLH SDVDXOLR
GLDXJVP LVLDGMLP DSLH QXVLHPLQLP LU NOXVQXP NXULV WXUMR YLV ELMRWLV LU YLV
OHQNWLVWDLGDEDUSDVLMXWRSDVLQU
VSDLGLGHO
JDPWNXUWLHNODLVYVWLHNYLHVRVVSDOY
LUGLDXJVPR %HWMRLWLVPHWSULW\ULPDVNONDULQXRMDXWYLVWLHNYLVDWDLQHWDXWX
JUL NLHWRV DVNH]RV YLHQXP WX OLNVL QXVNULDXVWDV LU SDHPLQWDV WX QHWXUVL MRNL GLGHOL
DPELFLMWXLVLDGVLPHLOVLUODLPVWXLVLDGVLSDLRVDY
V'ONR".DP"3URWDVMDP
VLOYLVHLO
VHPLQDULMRMHJLUGWIRUPXOEHWLUGLVW\OMR
.OLHULNDV9DVDULVMHLJXEWEXY
VYLHQDVMHLJXQHEWYDU
VLVVDYRWYREWNULW
V
DQWWGLUYRQOLNYHSLDQLUDPXQOPLVLULREUHOLDLVLUYHUN
VYHUN
V
7DLSMDX SLUPLHML VHPLQDULMRV J\YHQLPR PHWDL SUDGMR SLQWL W HPRFLQ
 SHUWYDU WDUS
9DVDULR VLHORV LU JDPWRV EHL SDVDXOLR NXUL YOLDX WLHN GDXJ QXVYU YLVRMH MR NU\ERMH
,GHRORJLQSHUWYDUDS\QVLQHWDLSVSDULDLLUMRVGDXJDQNVLDXVXJHEMR9DVDULVQXVLNUDW\WL
VDYR NDLP MLHGXYDLDYR MDX WHPVWDQW .DLP\QDL LU SUDHLYLDL VXVLWLN
 MXRVPVL
NHSXUHV LU VPDOVLDL DSLULQMR 9LVDV NDLPDV LQRMR NDG LDQGLHQ 9DVDULV SDUVLYHD L
VHPLQDULMRVNOLHULN9LHQLGLDXJVLNLWLSDY\GMR
/LXGDV MDX L WROR VHN NDGD SDPDW\V VDYR WYLNV WUREDV R SDPDW
V QHJDOMR
DWLWUDXNWLQXRMDNL6WRYMRMRVSULVLJXVLRVSULHNDOQHOLRDXNWDLVPHGLDLVDSDXJXVLRV
WRNLRV W\OLRV LU OLGQRV .LHPH SDVLWLNR M PRWLQD VX GLDXJVPR DDURP DN\VH 1HGUVLDL
SDVLURG EUROLDL LU VHVHU\V 9DUVL MRMR QHLQRMR NDLS VYHLNLQWLV R SDVLVYHLNLQ
 WUDXNVL
DO

 7DL MDX VXODXNP NXQLJO NDOEMR PRWLQD 3UDRP YLG 1XYDUJRW SHU
WRNLLOJNHOLRQ

 1H PDPD 9DLXRWL EXYR ODEDL VPDJX 7RNLD JUDL GLHQD UDPLQR MLV PRWLQ
HLGDPDVWURE
M
VSDJDUELQR.ULVWDXVYDUGXNRDQNVLDXQLHNDGQHGDU\GDYRLUYLVLSDMXWRNDG
/LXGDVMDXGDEDULWLHVNOLHULNDVNXQLJOLV
6XVGRMLHYLVLVHNO\LRMYDNDULHQLDYRWYDVSDVDNRMRNPDWVHPLQDULMRM/LXGDV
W SDSLOG W SDDLNLQR *UHLWDL VOLQNR LOWDV YDVDURV YDNDUDV PRWLQD VXVLJULHE NDG MDX
ODLNDVSRNHOLRQVLUSDVLOVWLLUGDUNDUWDSLUMRDXNWDLSDJDOYLSULNUDXWORY
5DPLX NGLNLR PLHJX XPLJR SLUP QDNW NOLHULNDV /LXGDV 9DVDULV VDYR WYLNMH
GLDXJGDPDVLVNDGU\WRMYDODQGQHDGLQVMRGHY\QLVNDPEDORVPJLDL
3R SRURV GLHQ MLV QXY\NR SULVLVWDW\WL VDYR SDUDSLMRV NOHERQXL .OHERQDV EXYR GDU
QHODEDL VHQDV PRJXV YLNDUR QHWXUMR QHV SDUDSLMD EXYR PDD WDLJL SULP 9DVDU NDLS
ODXNLDPVYHLLUSDVLOLNRSDVVDYHOLJLVHNPDGLHQLR9LHQLQWHOMRSDUHLJDEXYRVXPRVPHWX
XVLYLONXVNDPULQNWLEDQ\LRMDXNDV
LWRV SLUPRV DWRVWRJRV MRNL VWLSUHVQL SHUJ\YHQLP EHL SULW\ULP 9DVDULXL QHGDY
-LV VWHQJVL VDYR J\YHQLP VXWYDUN\WL WDLS NDLS VHPLQDULMRM EXYR QXURG\WD -HL J\YHQR SDV
WYXVNDVU\WDVHLGDYRVRGNDOEWLU\WPHWLQLSRWHULLUODLN\WLPHGLWDFLMRV9DNDUDLVWHQSDW
VNDLW\GDYR YDNDULQHV PDOGDV LU NDOEGDYR GDO UDDQLDXV NDLS EXYR VHPLQDULMRM VDN\WD
1HPDDUHLNGDYRSDVWDQJLRPSDUHLJRPUHJXOLDULDLDWOLNLQWLEHWSLUPDPHLRXROXPDVLU
SURWLV YLVDV SDJXQGDV QXJDOGDYR -HL NXUL GLHQ WR QHDWOLNGDYR VDN\GDYRVL SHU LSDLQW
NOHERQXL NXULV VWHEGDPDVLV MDXQR NOLHULNR XROXPX QHLQRGDYR Q NRNL MDP DWJDLO X
WRNLDVQXRGPHVXGWL.DVDQWUDDUWUHLDGLHQDMLVHLGDYREDQ\LWDUQDXGDYRPLLRP
LUSULLPLQGDYR.RPXQLM
'YL WULV GLHQDV SHU VDYDLW
 MLV SUDOHLVGDYR NOHERQLMRM LU NODXV\GDYR QHVLEDLJLDP
NOHERQRSDVDNRMLPNRNVMRODLNDLVVHPLQDULMRMEGDY
VJ\YHQLPDV/LXGDVVXQXVLVWHEMLPX
LJLUGRNDGWRNLDPODLNDPEDU\Y\UHVQLMNXUVNOLHULNDLVXVLULQNGDY
JLUWDXWLLUNRNLVFHQ
Y\NGDY
NDLXNOXSGDY
VWHQMXRVNXULVYLULQLQNDVVHPLQDULMRVVRGEXY
JDOLPDDWHLWLLU
VYHLDP FLYLOLDP LU QHW PRWHULP .OHERQDV VX VPXONPHQRPLV SDVDNRMR NDLS WRNV WDL
NOLHULNDVVXVLWLNGDY
VVXWRNLDWDLSDQDLPLHVWRNDLSMLHGXEXLXRGDY
VLLUNDLSUHNWRULXVSUR
LURQXV V\N MXRGX QXLUM
V LU W SDW QDNW QXVLNDOWO LJXM
V .OHERQDV GDU PJGDYR
SDVDNRWLNOLHULNXL9DVDULXLYDLULXVVDYRQHVXVLSUDWLPXVVXSDUDSLMRQDLV3DVDNRGDYRWDLSSDW
VDYR QXRW\NLXV LU NLWRVH SDUDSLMRVH LU NRNL MLV WXUGDY
V VXVLUPLP VX NOHERQDLV LU M
JDVSDGLQPLVEGDPDVYLNDUX
, W SDVDNRMLP 9DVDULXL LHN WLHN SDDLNMR NXQLJR J\YHQLPR YDL]GDV SDUDSLMRM LU
WDVYDL]GDVDQDLSWROQHEXYRPDORQXV7DLDX9DVDULVQLHNDGRVQHEXYREDQG
VYDL]GXRWLVVDYH
SDUDSLMRVJ\YHQLPRDSOLQN\EVH9LVDWDLDWURGMDPGDUQHUHDOXSHUWROL
7DLSNXQLJOLVDN\GDYRMDPNOHERQDVODLPLQJLDXVLRVGLHQRVWDLVHPLQDULMRM
.DVMXPUSL"6GLWNDLSSDV'LHYXSHLDXV
9DVDULXLNOHERQRNDOERVJHURNDLJULVGDYRLUMLVYHUGDYRVWYLN
NXUQLHNDV MDP
QHNOLXG\GDYRNODLGLRWLSRODXNXVLUPLNLOG\WLVVDXOMHWVNDLW\WLRGLXQHYDURPDL
QDXGRWLV DWRVWRJ ODLVYH DWRVWRJRV VOLQNR QHSDSUDVWDL JUHLWDL *DO WDLS LU EW MRV
SDVLEDLJXVLRVQLHNXQHVXGUXPVW
NOLHULNR9DVDULRGYDVLRVLUYDL]GXRWVMHLJXNOHERQDVYLHQ
NDUW QHEW VLPDQ
V QXVLYHWL MR JDUVL Y /DXU\QR DWODLGDLV .OHYLNLR SDUDSLM SDV QH
PDLDXJDUVYDLVLQJXPXNOHERQ.LP%HWRLDEXYRGDU/LXGRGUDXJRNOLHULNR3HWU\ORV
WYLN
1XYDLDYRMLHGXLYDNDURSLUPLHVLHPPLSDUDP$WY\NRGDUNHOLNXQLJDLPRQL
EXYR GDXJ LU MDX L YDNDUR EXYR JDOLPD VSU
VWL NDG DWODLGDL EXV WLNUDL GLGHOL LU PRQL
JDXVXPXLU'LHYRPDORQPLV
*HUDLNDGDWYDLDYDL/LXGDLGLDXJVL3HWU\ODVYHLNLQGDPDVLVVXGUDXJX
$WRVWRJRV EDLJLDVL EHQW SDLP SDV PDQR NOHERQ -LV EURO YDLLQWL VYHLXV PRND ,U

DEXGXQXMREDQ\LQHVMDXWXRMWXUMRSUDVLGWLPLSDUDL
-LHGX XVLYLONR JUDLDV NDPDV DVLVWDYR NXQLJXL SHU PLSDUXV LU VX GHJDQLRPLV
YDNPLV UDQNRVH NDUWX VX NLWDLV NXQLJDLV MR SURFHVLMRM DSLH EDQ\L -LHGX MDXW NDG
PRQL DN\V GDXJLDXVLD VHND MXRV MDXQLDXVLXV L YLVR EULR LU GO WR MR WLHVLDL NXNOLDL
QHVLGDLU\GDPLWDLSNDLSGHUDJHULHPNOLHULNDPNDLSVHPLQDULMRMHMXRVPRN
3R PLSDU SRUD MDXQHVQLM NXQLJ YLNDU JUR NODXV\NODV NLWL YDLNWLQMR
NOHERQLMRVVRGHJDUVLDLNDOEGDPLLUMXRNDXGDPL$EXGXNOLHULNDLWXUMRSDVLOLNWLYDNDULHQV
LUQDNYRWLNOHERQLMRMQHVWRNLVEXYRJULHWDVNOHERQRVDN\PDV9DNDULHQVVGRPRQL
LU NOLHULNDV 9DVDULV QXVWHER NOHERQR VWDOR WXUWLQJXPX 9\UHVQLHML NXQLJDL JU NDNRNL
JULPNXULYDUG9DVDULVQHLQRMR.OLHULNR3HWU\ORVSDUHLJDEXYRSLOVW\WLVWLNOHOLXV
'DXJLDXQHGXRNVDNNOHERQDVYDNDULHQHLSXVMXV0VODXNLDGDUVXQNXV
GDUEDVNDLQXVLJHUVNDVLMEXVSHUGDUELQLQNDL
3R YDNDULHQV NOHERQDV YO SDOLHS NOLHULNXL 3HWU\ODL UXRWL YLVD NDV UHLNDOLQJD
GDUEXL LV MDX LQRMR VDYR NOHERQLMRV WYDUN LWUDXN YLGXU VDOLRQR SHUOHQNLDP DOLD
JHOXPEH LPXW VWDOHO LP NUHLGRV SDGMR XGHJWDV YDNHV LU DWQH NRUWDV 7LN GDEDU
9DVDULVVXSUDWRNDVLDEXVSHUGDUEDV$SOLQNVWDOHOVXVGRSDWVNOHERQDVLUWU\VVYHLDL
1DGDEDUPHVQHUHLNDOLQJLLD WDU 3HWU\OD 9DVDULXL (LQDP SHUHLVLP NLHN
SHUVRGRSDVNXLLHNRVLPVDYRQDNY\QL
,VRGRMLHGXPDWNDGYLUWXYMWDLSSDWHLQDGLGHOLVGDUEDVVWXNVMRSHLOLDLEDUNMR
LQGDLNDNLUNLQRNDNYLULUNHS
9DVDULXLEXYRGRPXLJLUVWLNQRUVLVDYRGUDXJRDSLHYLHWRVNXQLJXVLUNOHERQLMLU
MLVSUDGGDPDVNDOEWDU
Tai tai ir klebonijos gyvenimas, kuriuo taip mane baugino Variokas. Ligi iol a
QHLVDYRNOHERQLMRMQHLLDQHPDLDXQLHNR\SDWLQJR
%HW3HWU\ODEXYRMDXNLHNNLWRNLRVQXRPRQV
3DVVDYRNOHERQWXLULPWPHWJ\YHQGDPDVQLHNR\SDWLQJRQHSDPDW\VLLDJL
brolyti, kiek kitaip. $SRDWRVWRJMDXJULXVHPLQDULMJHURNDLDSVLYLHW
V3DJDOLDXMXNLU
NXQLJDVPRJXV1HYLVLMXNJDOLEWLWRNLYHQWLNDLSWDYRNOHERQDVDUEDLOXLYLNDUDV
7DLNDLSJLLDSDVMXV"
(WNLDWDXYLVNLSDVDNRVL3DJ\YHQVLSDPDW\VLDWVLNDOELQMR3HWU\OD
Bet Vasaris tuo nesitenkino.
 -HL SDPDW\VLX WDL LU WX JDOL SDVDN\WL $ JL WDY
V QHSUDDX LGDYLQWL NRNLDV
SDVODSWLVLDLSSDVLGDOLQWLVSGLDLV
0DWDLSLUPLDXVLD\UDYLVDHLOVNLUWXP7DYRNOHERQDVQHJHULDPDQRJHULDWDYR
NOHERQDV ODLNR VHQ JDVSDGLQ
 WDUQDLW
 R PDQR NOHERQR JDVSDGLQ MDXQD LU SRQLND 3DV
WDYRNOHERQQHJ\YHQDMRNLDJLPLQDLWRSDVPDQRJ\YHQD7DYRNOHERQDVQHWXULYLNDUR
PDQRJLWXUL,LWVNLUWXPPDWDLLUSDVLGDURGDXJNDVNLWDLS
9DVDULV SDMXWR NDG GUDXJR RGLXRVH JOGL NDNRNL WDULP EHW NODXVLQWL
SDDLNLQLP LU VPXONPHQ MDP SDVLURG EVL QHSDGRUX LU MLH WROLDX W WHP W
VGDPL
QHLYHQJVL DSNDOELQMLPR LU Y\UHVQLM NULWLNDYLPR %H WR MLVDL PDW NDG LU 3HWU\OD
klausimus nenoromis atsiliepia.
7\OGDPL MLHGXMR WROLDX WDNX L DELHM SXVL DSDXJXVLX DXNWDLV VHUEHQW NUPDLV
1DNWLVEXYRW\OLLULOWD3LHYRMLUNLRJHOLDLNOHERQLMRVNLHPHVXJLUJGMRVYLUWLV6WDLJD
SULH MXRV QHWROLHVH VXVNDPEMR VNDUGXV PRWHULNDV MXRNDV $EXGX NOLHULNDL VXVWLQJR VDYR
YLHWRVHEHWNNDOEMRHPDVY\ULNDVEDOVDVMLHGXQHLJLUGR3HWU\ODW\LD JDUVLDL VXNRVMR
LUQXWYU
V9DVDUXVNYHUQRQXWHPSQXRWDNRNUPXV3RYDODQGOVMLHGXSDPDWNDLS
YLHVLLUWDPVLILJUDQXMRSULHLQJDVSXVHV
7ULNDXVNDVLU/LXFSDDLNLQR3HWU\OD Ot, pasiutus merga!..
.DVWDSHU/LXF"SDNODXV9DVDULVYRVJDOGDPDVLWDUWLRGLXV
.OHERQRVHVHULD$XJLQWLQ
-LHGXDSJUDLERPLVNDLSYDJ\VXNRSNOHERQLMRVVDONNXUEXYRSDWDLV\WDQDNY\Q

LUQHGHJGDPLYLHVRVDWVLJXO9DVDULVLOJDLWYDNDUQHJDOMRXPLJWL
-LVJDOEWLUYLVDLQHPLHJRM
VMHLJXEWQXMDXW
VNRNLGDUVLXUSUL]WHNVMDPSDWLUWL
rytoj.
7 GLHQ DWVLNO MLHGX JDQD DQNVWL VWHQJGDPLHVL QHSULVLPLQWL YDNDU\NLR QXRW\NLR
MR LSDLQWLHV SULP .RPXQLM SXVU\LDYR LU WDLS QHMXLRPLV DWMR VXPRV ODLNDV
$WYDLDYRGDUSRUDDXNWHVQLMNXUVNOLHULNMLHYLVLVXGDUDVLVWEXYRFKRUDVLURUNHVWUDV
QHWLNEDQ\LRMEHWLUYHQWRULXMGLGHOVSVWLVRGLXDWODLGDLDXNLDXVLRVULHV.XQLJDL
GLUER SUDNDLWXRGDPL NODXV\NORV EUDNMR QXR SHQLWHQW LU WLN NHOL SULW\UXVL NOHERQ
VSDUWXPR GND WXRM SR PLSDU SDY\NR EDLJWL EDQ\LRM YLV GDUE .XQLJDL LU NOLHULNDL
ULQNRVLNOHERQLMLUYLHQLVDOLRQHNLWLJRQNRVHGDOLMRVLVSGLDLVLUMXRNDYR
 1D JLUWXRNOLDL ODLN\NLWV VXXNR M
V YLHQDV PDR JLR UDXGRQDV LU VWRUDV
NOHERQDV/DLN\NLWV<UDDSDWDODV
3HWU\OD SDDLNLQR NOLHULNDP NDG DSDWDOX NOHERQDL YDGLQD LOXL YLNDU JULHW
DEVWLQHQW LU EODLY\EV SODWLQWRM 7XR PHWX LV NODXVLPDV EXYR ODEDL DWUXV LU SDLRVH
NOHERQLMRVHWDUSNXQLJNLOGDYRYDLULLQFLGHQW
 9LV WLHN 7HJX LD EQD LU GHLPW DSDWDO SDUHLN NOHERQDV NDG SR
WRNLRVGDUE\PHWVPRJXVQDWVLJHUWLQHJDOWXPQDWDLMDXYLVDLVYLHWRSDEDLJD
&KHFKHFKHGLDXJVLVWRUXOLV.JLSDEDQG\VLPSDEDQG\VLP
/DLN\VLPVODLN\VLPVSULWDULUNLWL
7XR WDUSX DWMR LU SDWV DSDWDODV DXJDORWDV VWLSUXV Y\UDV GUVLX LGLGLX
YLOJVQLX
3DNYLHWSLHW$SDWDOXLLOXLYLNDUXLWHNRDWVLVVWLPDGDXJWLHVYLGXULXVWDOR
9LHQDPJDOHOLJLMRVGMRNOHERQDLLULDLSVHQ\YHVQLNXQLJDLNLWDPJDOHQXRMRYLNDUDLLU
NOLHULNDL$QWVWDORJURMRVLJUDILQDVGHJWLQVERQNDNRQMDNRNHOHWDVERQNY\QR
3UDGMR QXR XNDQGL LU NOLHULNDV 3HWU\OD WXRM EXYR SULVWDW\WDV HLWL VDYR SDUHLJ
YDGLQDVL LUWL NDG QHEW WXL VWLNOHOL 3HWU\ODL PXV HLWL VDYR SDUHLJDV LOXWLNLV
GHPRQVWUDW\YLDLDSYRVDYRVWLNOHOLXVLUJDUVLDLWDU
$NYLHLXMDXQMNDUWQHVHNWLVHQLSDY\]GLXDOLQGHJWLQ(L0RUWDDWQHN
PXPLXOLQLRYDQGHQOLRNUHLSVLMLVWDUQDLW

%HW NOHERQDV .LPD EXYR PRJXV VX DPELFLMD LU VPDUNXV /HLVWL NDG NDNLHQR
YLNDUDVHLPLQLQNDXWSULHMRVWDORMDPDWURGLUSDHPLQLPDVLUJGD
.OLHULNH-XR]DLVXXNRMLV3HWU\ODL3LONYLVLHPNDGVDNDXQHDSOHQNLDQWQ
LOXLYLNDUR
6HQLDL NOHERQDL MDX EXYR LJU
 SR YLHQ .OLHULNDV 3HWU\OD SUDGMR SLOVW\WL QXR
SUDGLRVEHWNDLSULMRSULHLOXWLNLRLVDWPLMRYLVJUDILQLUSDVLVWDWSULHVDY
V
$UHWXRWD,UQHVLNVLQNLDGDXJLDXOVWL.OHERQDVSLNWDLYLOJWHOMRDSDWDO
YOLJUVDYRVWLNOLXNEDUNWHOMRUDQNDVWDOLUYDOG\GDPDVS\NWWDU
 0DQR QDPXRVH SULH PDQR VWDOR D SUD\LDX PLHOXV VYHLXV WYDUNRV QHDUG\WL
.OLHULNH-XR]DLSLONDSOHQNGDPDVLOXLYLNDU
%HWDSDWDODVSDWVNUHLSVLVDYRNDLP\QMDXQOWNXQLJO
1RULEWLOLXUELV"/DNSDWVSLOVLX
7DVSDWUDXNSHLDLVDEHMRGDPDVNXULSXV
ODLN\WL
1HQRUL9\UDVQXVSUHQGDSDWDODVDWLGGDPDVDOGHJWLQ

 1RUL VXULNR NOHERQDV 3LON NDG VDNDX %HSLODQW DSDWDODV YO QRUMR
DWLPWLJUDILQEHWQHW\LRPLVXNOLXGNLWRNDLP\QRVWLNOLXNLULYHUWMDQWVWDOWLHVV.LOR
sumiimas.
.XQLJH.DVWDL\U"MDXQHVLYDOG\GDPDVUNNOHERQDV.DVWDXGDYWHLV

LDHLPLQLQNDXWL"7XPDQQHVYHLDVEHWDNLSOD$WDYHY\VNXSXLVNVLXWXPDQHDQW
NHOLDWVLSUDLQVL
LOXLYLNDUDVQLHNRQHVDN\GDPDVDWVLNOQXRVWDORLULM
VSDOLHSNLQN\WLDUNOLXV
.LORHUP\GHULV9LHQLRNRSULHNOHERQRNLWLSULHDSDWDORWDLN\WLNDOELQWLEHWYLVNDV

EXYR YHOWXL 3HU GDXJ MDX NOHERQDV EXYR SULVLNODXV


V DSLH DSDWDOR GDUEXV R LV SHU LOJDL
GDQWJULHGONOHERQREDOLXNNDGSDJDOLDXVXUDG
SURJYLHQDVDQWUDPJHOWLWXRMLUYO
VXVLWDLN\W$SDWDODVLYDLDYRNOHERQRQHDWVLSUD
V
3DVLEDLJXV SLHWXP VYHLDL SHUMR HUGY YDU LU WXUWLQJ NOHERQLMRV VDOLRQ NXU
eimininkas dar visus vaiino cigarais, kava ir likeriais.
.DYSDGDYLQMRSDQHONXULNOLHULNDV9DVDULVPDWSLUPNDUW%HWNDLMLVLJLUGR
M YDGLQDQW /LXFH SDMXWR NHLVW QHULPDVW LU VPDOVXP -LV P DN\OLDL M VLLUWL /LXF
EXYR JUDL PHUJDLW DSLH PHW WDPVLDSODXN VDXOH GHJXVL 7UXSXW NXPSD MRV QRVLV LU
JUHLWDL PWRPL VSLQGLQL DNL YLOJVQLDL GDU MRV YHLG GUV LU QHW LDXNLDQW .OLHULNDV
/LXGDVPDWNDLSMLSDGDYLQGDPDNDYYDUVWRDNLPLVMDXQHVQLXRVLXVNXQLJXVNLHNYLHQDP
N QRUV SDVDN\GDPD QXVL\SVRGDPD DUED QXVLMXRNGDPD WUXPSX EHW VNDUGLX NDLS YDUSHOLV
EDOVX-LVDLSDVWHEMRNDGSRUDYLNDULUNXQ7ULNDXVNDVJRGLDLMVHNDDNLPLVLUDWVLPLQ
YDNDU\NW QXRW\N VRGH 7DV GDU ODELDX DGLQR MR VPDOVXP -LV MDX L DQNVWR MDXGLQRVL
ODXNGDPDV VDYR HLOV NDGD ML SULH MR SULHLV LU SDVLO\V MDP NDYRV -LV QHMXLRPLV WUDXNVL
SDVNXWLQ
YLHWNDGPRPHQWNLHNJDOLPDDWLWROLQW
3DJDOLDXMLSULMR
7DPVWDLNXQLJOLDWQHLDXJDUGLDXVLRVXWDLNDGWDPVWDSDVNXWLQLVOLQNVPDL
VXLDXNMR\EWHOMXVMDNLPLV
9DVDULVSDMXWRNDGMLVSDUDXGRQHWMDPLOWDSDVLGDU'GDPDVFXNUMLVQHY\NXVLDL
SDOHLGRJDEDOSXRGHOLUDSWNMDLUDQN
2L GHJX VXXNR ML NUDW\GDPD SLUWXV 9DUJDV NOLHULNOLV WXR PRPHQWX
QXRLUGLDLOLQNMRVDXSUDVPHJWLHP

%HWWDLQLHNRVXUDPLQRM/LXF$PJVWXYLVNNDVNDUWD,UDWVLVGR
alia jo.
.DMDLGDEDUVDN\VLX"NYDULQR9DVDUN\ULPLQWLVQHGXRGDPDUDVWLMDPQ
YLHQRRGLR/DLPHLNOHERQDVNWHOMR/LXF
NDNDWQHWLLUWDUVLDNPXRQXVLULWRQXRMR
NUWLQV %HW NDUWX EXYR LU SLNWD DQW VDY
V PXONLV JL D PXONLV -XN D MDL QHSDVDNLDX Q
YLHQRRGLR.MLDSLHPDQHPDQ\V"9DVDULVMDXWVLVXJGLQWDVLUMXRNLQJDV%HWMLVLUELMRMR
NDGWDDNLSODPHUJLRWYOSDVMQHVXJUW-LVDWVLNOLVDYRYLHWRVLUVLPDLNOLHULN
WDUS
-LV SDUYDLDYR QDPR SDLOV
V QXYDUJLQWDV VSGL GDXJ\EV -LVDL QLHNR QHJDOMR
JDOYRWL DSLH WDL N PDW LU JLUGMR -LV QLHNXR QHVLSLNWLQR LU QLHNR QHVPHUN %HW MLV MDXWVL
WDUVLLJLM
VVDY\NRNLRVYRULRNXULRQLHNDGDQNVLDXQHWXUMR3DWLUWLVSGLDLJULP]GRJLO\Q
 LU QLHNDV QHLQRMR NDGD MLH YO LNLOV MR VPRQ
 LU VXNHOV J\YHVQ MDXVP LU PLQL
EDQJDYLP
7YLNVVHNO\LDNYHSLDQWLREOLXRWXPHGLXWYDNDUMDPEXYRPDORQLDXVLDSDVDXO\
YLHWHO7HQQLHNDVQHJDOMRVXGUXPVWLMRQXULPVWDQLRVSRWRVGLHQRVWULXNPRLUGLHV
,UMLVDLXPLJRJLOLXEU
VWDQLRVMDXQ\VWVPLHJX
VII
3HU VHNDQL VDYDLW
 Y /DXU\QR DWODLG Y\NLDL JHURNDL DSLEOXNR NOLHULNR /LXGR
9DVDULR DWPLQW\ .OHERQR LQFLGHQWDV VX LOXL YLNDUX LQRPD EXYR ODEDL QHPDORQXV LU
SLNWLQVEHWSDJDOLDXGLGHOVGPVQDQWYLHQRQHPHW9DVDULVODLNLOXLYLNDURSXV

YLVGOWRSULSDLQRNDGMRSDVLHOJLPDVQHEXYRYLVDLWDNWLNDVLUJDOMRNOHERQXJDXWLNDG
NXQLJDL SHU DWODLGXV PJGDYR LVLJHUWL WDL QLHNDP QHEXYR SDVODSWLV LU PRQV QH SHU GDXJ
WXR SLNWLQRVL .DV WHQ DWVLWLNR SLUPM YDNDU VRGH MLHGX VX 3HWU\OD QLHNR WLNUD QHLQRMR
9DVDULVMDXEXYROLQN
VWLNWLNDGWHQQLHNRQHEXYRNDGMLHPLDLSSDVLYDLGLQRWDPVRMMHL
NDVLUEXYRWDLMDXWLNUDLQHYLNDUDVLUQH/LXF
,YLVWRVGLHQRVVSGLJ\YLDXVLDVMDPSDVLOLNR/LXFVDWVLPLQLPDV9LVWODLNR
WDUS QXR SLUPR MRV SDVLURG\PR OLJL LMLPR NOHERQXL NDNXU M SDVLXQWXV 9DVDULV QH WLN

SXLNLDXVLDLDWVLPLQEHWLUJ\YHQRWXRSDLXMDXVPXNDLSMLVQHULPDVWDYRMDLDUWLQDQWLVNDLS
VXVLMDXGLQR MDL SUDQHNXV NDLS VXVLJGR DSWN
V MDL UDQN LU NDLS MDP EXYR SLNWD GO VDYR
LGLRWLNR YDU\PRVL LU QHUDQJXPR 7DV QHSDVLWHQNLQLPR MDXVPDV QHLQ\NR SHU YLV VDYDLW

QXVOJGDPDV LU YO SDNLOGDPDV YLV QDXMDLV YDULDQWDLV 3DVNXWLQLV YDULDQWDV EXYR WRNV NDG
9DVDULV WYLUWDL SDVLU\R SLUPDL SURJDL SDVLWDLNLXV VDYR NODLG DWLWDLV\WL -LV SLHGDYR VDYR
YDL]GXRWMWSDL WLN MDX SDWDLV\W NDYRV SULPLPR VFHQ N MLV SLUPLDXVLD SDVDN\W LU
NDLS GWVL FXNU LU NRNV SDVNXL EW SDVLNDOEMLPDV SUDPDW\GDPDV YDLULDV JDOLP\EHV LU
DSOLQN\EHV 1HMXLRPLV MLVDL VFHQ SUDW
VGDYR WROL X DQR DWVLWLNLPR ULE 6YDMLQJDL
URPDQWLND/LXGR9DVDULRYDL]GXRWSRYLHQHULPHWNOLHULNLNRVDVNH]RVJUVVLOLHSVQRWL
QXR YLVDL PHQNRV NLELUNWOV %HW YLVL WLH YDL]GDL EXYR WRNL QDLYV LU QHNDOWL NDG MDP Q
YLHQ NDUW QHNLOR WDULPR NDG MLH JDOL EWL NOLHULNXL QHWLQNDPL DUED SDYRMLQJL 7LHVD MLH LU
EXYR VXNHOWL QH WLHN HURWLNR MDXVPR NLHN MDXQXROLNRV DPELFLMRV WDLS HLVWRV SHU SLUP
VXVLWLNLPVXMDXQDJUDLDPHUJLQD
6XNU
V VDYR YDL]GXRWM YHLNLPR SODQ 9DVDULV QXRLUGLDL JDLOMRVL NDG DWRVWRJRV
MDX YLVLNDL EDLJLDVL LU MDP WLN SR PHW JDOEW WHNV W SODQ SULWDLN\WL SUDNWLNRM 'O WR MLV
QHSDSUDVWDL QXGLXJR NDL SDVNXWLQ VHNPDGLHQ QXY\N
V NOHERQLM UDGR NOLHULNR 3HWU\ORV
ODLN LU NDL LVNDLW NDG GUDXJDV SUDR LYDLXRWL L QDP GLHQD DQNVLDX XVXNWL SDV M
LOHLVWXYP R MDX NLW U\W VXVLGMXV DELHP NDUWX NHOLDXWL WROLDX 9DVDULV LOJDL QHJDOYRM
V
SDVLO\PSULP-LVQHDEHMRMRNDG3HWU\ORVLOHLVWXYVHEXVDEXGXNXQLJDLLU/LXF
.DG9DVDULVEWEHQWNLHNGDXJLDXSDLQ
V/LXF
MLVJDOLPDVGDLNWDVQHLEWWLHN
VLHORM
VLVGOSLUPRSDVLPDW\PRQHLEWWDLSODXN
VDQWURMR%HWMLVEXYR WRNLR DPLDXV LU
WDLS VYDMLQJDL QXVLWHLN
V NDG JUHLLDXVLDL MR HOJHV\V Q NLHN QHEW SDNLWM
V MHLJX YLHWRM
/LXFVEXWEXYXVLNLHNYLHQDNLWDMDXQDLUEHQWYLGXWLQLNDLJUDLPHUJDLW
.OHERQRDXJLQWLQV/LXFLMRVNDLSMYLVLYDGLQR/LXFVNLOPQLHNDPQHEXYRJHUDL
LQRPDQLHNDVSDJDOLDXVPXONPHQLNDLDSLHWDLQQHVLWHLUDYR.OHERQDVEXYRQHWRNUDWR
PRJXVJLPLQLQDUWLPSDVWDPLDQHWXUMRLUSDWLHPNXQLJDPMRELRJUDILMDDWURGVX
GLGHOPLV VSUDJRPLV /LXF HVDQWL MR PLUXVLRV VHVHUV GXNW GDU DQNVLDX QHWHNXVL WYR
NOHERQRSULJODXVWDLDXJLQWDLUOHLVWDPRNVO,UWLHN3LNWLOLHXYLDLEXYREHSUDGHGNDOEWL
NDG /LXF QHL YHLGX QHL WHPSHUDPHQWX QHSDQDL OLHWXYDLW
 NDG NOHERQDV VDYR MDXQ\VW

SUDOHLG
V /HQNLMRM LU WHQ DUWLPDL SDLQRM
V YLHQ OLQNVP LDXGLQ
 QDOHO
 RGLX SDVNXL
NOHERQ DWVNULGR LRNL WRNL PHLWHOL NXULH QHWXUGDPL SDODQNL DSOLQN\EL WDLS LD LU
QHSULJLMR /LXF EDLJXVL JLPQD]LM 9LOQLXMH NXU GG DSJ\YHQGLQGDYR M SDGRULDPH
SHQVLRQH SDVLOLNR LOVWLV NOHERQLMRM 'G YDOJVL MDL WLQNDPRV SDUWLMRV EHW VHVHULD DSLH
WHNMLPPDW\WULPWDLQHPDQ-DLGDXJJHULDXSDWLNRYDLVW\WLVNOHERQLMRM\SDNDLVXMR
DUWLPHVQ
SDLQWVXNXQLJXYLNDUX
7RVSDUDSLMRVYLNDUDVNXQLJDV=LJPDV7ULNDXVNDVDWYDLDYRLDSULHPHWXVNDLSWLN
W SDYDVDU NDGD /LXF EDLJ JLPQD]LM -LV SDWV EXYR LM
V WULV 3HWHUEXUJR 'YDVLQV
$NDGHPLMRVNXUVXV'ONRMLVQHJUREDLJWLPRNVORREXYRSDVNLUWDVLSDUDSLMQLHNDV
WLNUDL SDVDN\WL QHJDOMR 9LHQL VSOLRMR HV GO VYHLNDWRV EHW NLWL WYLUWLQR NDG Y\VNXSDV
DWDXN
VMXNRNLXVWHQVRVWLQVJULHNHOLXV7DLJLNXQLJDV7ULNDXVNDVEXYRGDUYLVDLMDXQDV
PRJXVEHWNDLSDNDGHPLNDVLQRMRVDYRYHUW
LUSDSUDVWXVYLNDUXVLUMRLDXNWR7UHML
PHWDLSUDOHLVWL$NDGHPLMRMYLVGOWRQLHNDLVMDPQHQXMR1RUVMRNLRPRNVORODLSVQLRMLVL
WHQ QHSDUVLYH EHW XWDL SDUVLYH SXLNLDL SDVLW VXWDQ VX SDOHULQD OD]G VX VLGDEUR
UDQNHOH LU PRQRJUDPRPLV SHQVQ DQW QLUHOLR LU NHOLDV GHLPWLV RSHU OLEUHW %H WR
VXJHEMR SDVNDPELQWL SLDQLQX LQRPLDXVLDV DULMDV R NDL NXULDV LU DUWLVWLNDL VXGDLQXRWL QHV
EDOV WXUMR JUD 6X WRNLDLV GYDVLRV WXUWDLV JUDLRPLV PDQLHURPLV JHUD LNDOED LU
DNDGHPLQLRPRNVORVSGLDLVNXQLJDV7ULNDXVNDVNXUQRUVPLHVWHEGDPDVWHJXLUSDSUDVWX
YLNDUX JUHLW EW LNLO
V GUDXJLQLR J\YHQLPR YLUQHV 7DLJL WHSDWHN
V YLHQ NOLHULNR
3HWU\ORV WYLNV SDUDSLM MDXWVL QHWHLVLQJDL QXVNULDXVWDV LU QHLQLD NDP NHU\GDPDV
SDVLU\R EORJDL DWOLNLQWL VDYR SDUHLJDV 7DLDX WRV SDUDSLMRV NOHERQDV NXQLJDV .LPD
PRJXVGDXJNRPDW
VVDYRDPLXMHLV\NNLDXUDLSHUPDWVDYRQDXMYLNDULUWDLSVXJHEMR

MR VLOSQ\EHV SDQDXGRWL NDG SR NHOL VDYDLL NXQLJDV 7ULNDXVNDV X DNL YDGLQR NXQLJ
.LP SDY\]GLQJLDXVLX GHNDQDWR NOHERQX LU SDWV WR QHQXVLPDQ\GDPDV SLOG YLVXV MRMR
QRUXV*HULHPVDQW\NLDPVXVWLSUWLQHPDDSDGMRLUNOHERQRDXJLQWLQ/LXF
.DL NXQ 7ULNDXVNDV DWY\NR YLNDUDXWL /LXF MDX EXYR SDUYDLDYXVL L JLPQD]LMRV LU
DSVLJ\YHQXVL NOHERQLMRV VDONRMH 3DPDLXVL VLPSDWLN JHUDL DSVLWDLVLXV LU JUDL PDQLHU
NXQLJ YLNDU ML WXWXRMDX DUWLPDL P GDO\YDXWL MR NXUGLQLPH 7DG SLUPLDXVLD SULNDOEMR
GG
 DWUHPRQWXRWL YLNDULDW NXULV L WLHV EXYR JDQD DSOHLVWDV 7ULNDXVNDV WXR WDUSX
DSVLJ\YHQR NOHERQLMRV VDOLRQH 3DLQWLV VX JUDLD NOHERQR JLPLQDLWH VSDULDLV LQJVQLDLV MR
SLUP\Q $EXGX PJR PX]LN /LXF YLVDL QHEORJDL VNDPELQR WDG GDQDL ODQN\GDYRVL
VDOLRQNXUVWRYMRSLDQLQDV.XQLJDV7ULNDXVNDVLWUDXNVDYRRSHUOLEUHWXVLUDULMDVWDG
NRQFHUWXRGDYR GDOLQGDYRVL VSGLDLV ML L 9LOQLDXV MLV L 3HWHUEXUJR LU WDUSXVDYLQV
VLPSDWLMRVMDXVPDVGDUVLNDVNDUWVWLSUHVQLV
%HWSUDMRPHWDLODLNRLUJ\YDV/LXFVFKDUDNWHULVPOHQNWLMLHNRWLQDXMVSGL
SUDGMXVLDPHSLONWLNOHERQLMRVJ\YHQLPH-LPNUHLSWLGPHVDWVLODQNDQLXVSDVNOHERQ
MDXQXV NXQLJXV LU NOLHULNXV EHW WRNL SURJ EXYR QHGDXJ LU QDXMRV GRPHVQV SDLQWLHV MDL
VXPHJ]WLQHSDY\NR.OLHULN3HWU\OMLSDOLNRUDP\EMHQHVMLVMDLDWURGPHQNDLLDXNOWDVLU
LWLHVEXYRQHPDDVVWDLRNDVLDLSJLMDLEGDYREHJDORPDORQXMHLJXSDVWHEGDYRNDG
NDPQRUVSDGDUVSGLRLULHNRGDYRSURJRVWVSGSUDW
VWLLUSDJLOLQWL
3HU YHQWR /DXU\QR DWODLGXV /LXF SXLNLDXVLDL SDPDW NDG GLGLDXVLR VSGLR ML
SDGDUWDPMDXQDPNOLHULNXLXLNXULVLVXVLMDXGLQLPRMDLUDQNDSWNLUQHJDOMRSDVDN\WL
QYLHQRRGLR.OLHULNXWLVMDLSDWLNR6XLQRMXVLNDGMLV\UDQHSHUWROLPDVNDLP\QDVQXWDU
MRLDNLQHSDOHLVWLLUMDXLVVXPDQ\PDVMDLGDYQHPDDPDORQXPR
 .RNL EXV VYHL SHU WDPVWRV LOHLVWXYHV" NODXV ML NOLHULNR 3HWU\ORV
Nuobodu nebus?
,ULJLUGXVLNDGEHNLWDWYDLXRVLUNOLHULNDV9DVDULVSDVLDGMREWLQDLGDO\YDXWL
6XWDUWGLHQNOLHULNDV/LXGDVDWVLVYHLNLQGDPDVVXQDPLNLDLVO\GLPDVLUODLPLQDPDV
PRWLQRV SULVLNURY
V VDXVDLQL LU YLVRNLR JHUR G
 VGR VX WYX YHLP LU LYDLDYR
3HWU\OXVQXUDPLQ
VWYXVSDDGXNDGNLWPHWLOHLVWXYHVNHOWLEVLDQWLMHLO9DLXRGDPDV
MLV PVW DSLH JDOLP VXVLWLNLP VX /LXFH LU UXRVL M NDLS NRNLXV GLGHOLXV HJ]DPLQXV
3LUPRMRM NHOLR SXVM MLV EXYR WLNUDV NDG WXRV HJ]DPLQXV Y\ULNDL LODLN\VLV EHW QXR
SXVLDXNHOVMRGUVDPWLUSWLMDPYLVN\ULDXYDLGLQRVLDSWNWDSDQHOVUDQNDRQHULPDVWLV
JULRYYLVXVLDQNVWRSDUXRVWXVSODQXVLUDEVXUGDLVYHUWVXJDOYRWXVVDNLQLXVLURGLXV.DL
L WROR SDVLURG 3HWU\O YLHQVGLR PHGLDL NOLHULNDV 9DVDULV MDX JDLOMRVL SULP
V GUDXJR
SDNYLHWLP.DLSEWJHUDNDGQHUHLNWGDO\YDXWLLWDPHWULXNPHVXVYHWLPDLVPRQPLV
YDLDYXVLXVNLHPSDVLWLNRVHQLDL3HWU\ODLLUSDWVNOLHULNDVNDLSLOJDLODXNWXVVYHLXV
 'DEDU PHV NDLS LU JLPLQV NDOEMR VHQLV 3HWU\OD VYHLNLQGDPDVLV VX VHQLX
9DVDULXLUNYDLNDLNDUWXSULHDOWRULDXVVWRV
.DGWLN'LHYDVODLPLQWDWVDNSDWHQNLQWDVVHQLV9DVDULV.DLSDPDQDLNDG
dar penkeri metai!
$UWDLWUXNVSUDHLWLUDPLQR3HWU\OLHQLUNGDUGYHMLWUHMLPHWHOLDLLUMDX
VXEGLDNRQDLGLDNRQDL SDPRNVOXV VDNR .RPXQLM GDOLQD PLSDUXV ODLNR 1D EHW SUDRPH
VYHWHOLDLYLG
6HQLDLQXYDLDYRSDVWDW\WLDUNOLLUSDLUWLNOXRQRRPRWLQDVXNOLHULNDLVQXVLYHG
VHNO\L'LGHOLDPVDYRSDVLWHQNLQLPXLNOLHULNDV/LXGDVLJLUGRNDGLNOHERQLMRVVYHLGDU
QUD
.DLOLNRYLHQLGXNOLHULNDV3HWU\ODVXGDYVDYRGUDXJXLSHUSHWLUJXGULDL\SWHOM
V
WDU
 7X /LXGDL PDQ LUN 7X PV /LXFHL DN NULWDL 3ULVLVS\UXV NODXVLQMR DSLH
tave.
3HWU\ORVRGLDLEXYRWDLSQHWLNWLNDG/LXGDVQHWSDUDXGRLUQHLQRMRQNDWVDN\WL
1XNMDXWXLDJ\QVL.DLQMDXNDVODELDXDNNULWR

 $ JL WDX VDNDX NDG ML PDQ


V QHNHQLD -L OLN GO WR LU DWYDLXRMD NDG WDYH
SDPDW\W
/LXGDV LQRMR NDG GUDXJDV YLVN VDNR WLN MXRNDLV YLV GOWR LH MXRNDL MDP SDWDLV
QXRWDLNLUMDXMLVQHVLJDLOMRLDDWYDLDY
V
6RGH MDX EXYR VXVLULQN
V GLNWRNDV VYHL EUHOLV 1XMR LU MLHGX .OLHULNDV 3HWU\OD
VXSDLQGLQR NOLHULN 9DVDU VX VDYR NDLP\QDLV LU JLPLQPLV WDUS NXUL NUHLS GPHV GYL
JUDLRV PHUJLQRV -XR]R SXVVHVHUV LU DNLQLXRWDV VWXGHQWDV WDLS SDW EHVLUHQJLV LYDLXRWL
0DVNY
 .R MV YLVL W VHPLQDULM OHQGDWH" VXVXNR MLV SDVLVYHLNLQ
V VX 9DVDULX
/LHWXYDLWLHNLDQGLHQUHLNLDSDVDXOLNLLQWHOLJHQWRMVYLVNXQLJXVLUNXQLJXV
 N PXP WLH SDVDXOLNLDL LQWHOLJHQWDL GXRGD" DWNLUWR YLHQDV GG %DLJ
V
PRNVOXVDUEDSDWVLVLGDQJLQV5XVLMDUEDUXV
SDLSDUVLYHV
7DLSGGHJDOMDLNDOEWLSULHNRNLPHWEHWLDQGLHQMDXPHVQHVYDMRMDPH
QHLDSLH5XVLMQHLDSLHUXVHVSDLDVLDQGLHQMDXPHVLUOLHWXYDLLWXULPHNDVQHLQRNDG
VYLHWLNLRLQWHOLJHQWRGXRQD/LHWXYRMGDXJVXQNHVQQHJXNXQLJR
 8 WDL NDG NXQLJOLDL 'LHYXL WDUQDXMD WDL M LU GXRQD WXUL EWL OHQJYD VLNLR
YLHQDWHWXO
*LQ LWRNLRPLV WHPRPLV NOLHULNDV 9DVDULV QHPJGDYR R NODXVDQW NDLPLHL
DUJXPHQWLULYHGLRMLPMDPEGDYRQHWJGD7DLJLQRUGDPDVSDQHNHVQXNUHLSWLNLW
SXV
LUXNLUVWLNHOLNDLPLNLHPVDPSURWDYLPDPNUHLSVLVWXGHQW
 %HW WDPVWD VXWLNVL NDG NXQLJLMD GDXJ \UD QXVLSHOQLXVL OLHWXYL WDXWDL 9DODQLXV
Baranauskas, Maironis...
%HDEHMRVXWLQNXSHUNLUWRMVWXGHQWDV %HW WDL WLN YLHQD PHGDOLR SXV $
WDPVWDL SDVDN\VLX NDG NDLQ DU 9DODQL LU 0DLURQL QXRSHOQDL DWVYHULD NDWDOLN NXQLJLMRV
OHQNLQLPR GDUE /LHWXYRMH .DV MHL QH NDWDOLN NXQLJLMD SHU %DQ\L NDUWX VX EDMRULMD
QXWDXWLQR WUHGDO R JDO LU GDXJLDX PV WDXWRV" GDU LU LDQGLHQ NRNLD WDXWLQ GYDVLD
RILFLDOLDLYLHSDWDXMDMVSDLVHPLQDULMRM".DVGDURVL9LOQLDXVGLHFH]LMRM"7DLSYLHQHWRVL
MV WDUSR SDVL\PMR LDQGLHQ MDX YLVL VWRMDWH GDUE EHW MV GDU QHJUHLW JDOVLWH SDVLJLUWL
DWLWDLV
MVSLUPDWDNSDGDU\WDVOLHWXYLWDXWDLVNULDXGDV
 3DJDOLDX NDULDYRVL  VWXGHQWDV SDLUNLPH NRNLD MV LU NRNLD PV
SDGWLV 7LHVD MXV WDLS SDW YDOGLD VSDXGLD EHW MV YLV GOWR OLHNDWV VDYM PRQL WDUSH
PXPJLQHSLJXEGDYRUDVWLEHQWNRNLYLHWHO
/LHWXYRM-VGDXJ\EMVOXRPWYDL
VXEUXNGDYR LU GDEDU VXEUXND NDVPHW LPWXV JDELM MDXQXROL %HW L MV WLN YLHQDV NLWDV
QHQXVWRMDVDYRLQGLYLGXDO\EVLUNXRQRUVJHUXSDVL\PL0HVDQWSLUWVXVNDLWRPLSULH
WY LU JLPLQL QRU SUDVLPXGDYRPH PRNVO GLRYRV VPDXJLDPL NDLS .XGLUNRV LU
9DLDLLDL R /LHWXYDL QXVLSHOQLXVL QXRLPWLV L PV WDUSR WLNUDL GLGHVQLV -V SDUHLJRV
SDOLHNDMXPEHJDOHVODLVYRODLNRMVGXRQDSDWLNULQWDPHVJLWXULPHYLVVDYRHQHUJLM
LHLNYRWL GDUEXL LPDLWLQWL VDX LU HLPRP .DV SDJDOLDX SULNO /LHWXY" $U 9DODQLXV VX
%DUDQDXVNX" 1H SULNO %DVDQDYLLXV -DQNXV OLSDV .XGLUND 9LOHLLV $XUD LU
9DUSDV WDL GX OLHWXYL WDXWRV SULVLNOLPR YHLNVQLDL DEXGX NXQLJLMRV LNHLNWL -HLJX
YHUVLPH LVWRULMRV ODSXV DWJDO W SDW YDL]G SDPDW\VLPH LPWPHW\ SURWHVWDQWL]PR LU
NDWDOLN\EVNRYRM.DVSLUPLHMLSUDGMRVSDXVGLQWLOLHWXYLNDVNQ\JDV"5HIRUPDWDL.DWDOLNDL
WLN WXRPHW SUDGMR UD\WL OLHWXYLNDL NDGD UHLNMR NRYRWL VX UHIRUPDWDLV NDGD VDYR NDLOLV
SDUSR
6WXGHQWDVJDOEWLUWROLDXGDUW
V
VVDYRNDOEGLGHVQLDPNDLPLHLSDVLSLNWLQLPXLR
NOLHULNVXVLUSLQLPXLEHWWXRWDUSXVXEDUNMRUDWDLLUNOHERQLMRVVYHLDLYDLDYRNLHP
9LHQLMRMSDVLWLNWLNLWLLDLSLVLVNODLGSRVRG9DVDULVSDVLOLNRYLHQX GX VX VWXGHQWX LU
WDLSSDWSDPDXSDVXNRNLHP
 0DWDL WDPVWD WDU VWXGHQWDV LPGDPDV NOLHULN X UDQNRV D GO WR WDLS
DWULDL NDOEMDX NDG DWVLGULDX SXRODPRMR UROM -XN LD YLVL SULH PDQH ,U D WDLS SDW YRV
QHSDNOLXYDXVHPLQDULM3DJDOLDXNLHNYLHQDVPHGDOLVWXULGYLSXVL,UPDQMDXEDLVLDLJULVR

QXRODWRV JLUGLQW NDLS NXQLJDL JLULDVL 'DXNRPLV LUY\GDLV 9DODQLDLV EHL 0DLURQLDLV
7DPVWD SR NLHN ODLNR SDWV VLWLNLQVL NDG NXQLJLMRM GDXJ PDLDX WUD NU\ELQV HQHUJLMRV LU
GYDVLRVQHJXMVMDXQLVHPLQDULVWDLPDQRWH
7DLEWLQRPDGLGHOLVQXVLY\OLPDVDWVDNNOLHULNDV9DVDULV$WLNLXNDG
jaunoji kunigijos karta tos dvasios turi labai daug.
 /LQNLX NDG WDPVWD WDLS LU WLNWXP EHQW SR SHQNHUL NXQLJDYLPR PHW QH EH
LURQLMRVSDVWHEMRVWXGHQWDV
7XR WDUSX SULHDLV MXRV SDVLURG DWYDLDYXVLHML SDWV NOHERQDV NXQLJDV 7ULNDXVNDV
PRN\WRMDV LU SDQHO /LXF O\GLPL HLPLQLQN LU YLV NLW .OLHULNXL 9DVDULXL VPDJX EXYR
pasirodyti su tokiu rimtu barzdotu studentu.
6X /LXFH MLV SDVLVYHLNLQR SDVNXWLQLV -L VPDUNLDL SDVSDXG MDP UDQN LU \EWHOMXV
DNLPLVQXVLMXRN
 7DPVWD WDLS JUHLWDL SDEJDL L PV WXRPHW SHU DWODLGXV $ Q QHSDVWHEMDX
%LDXQHOHLGXVQHOHLGXV
 0DQ W GLHQ L YLVR QHVLVHN DWVDN MDL NOLHULNDV 9DVDULV 7DPVWDL UDQN
nudeginau. Gal ir dabar dar skauda.
WDLLUNDWNLRMDPVDYRUDQN$WVSVLNXULRMYLHWRM"
 1HEU MRNLRV \PV SDLUMR NOLHULNDV EHW UDQNRV QHGUVR SDLPWL 9LV GOWR
PDWNDGUDQNXWEXYRJUDL
LDVHQRML3HWU\OLHQSDSUDSDQHO
WXULQWLNDNSDVLWDUWLGOYDOJLLU9DVDULVSDOLNR
YLHQDV -LVDL EXYR SDWHQNLQWDV VDYLPL 6XVLWLNLPDV LU SDVLVYHLNLQLPDV LMR VNODQGLDL
QDWUDOLDL
.XQLJDV 7ULNDXVNDV WXR PHWX -DX VSMR VX 3HWU\ORV SXVVHVHUPLV DSLEJWL VRG LU
SULNUVWL VNDQLDXVL NULDXL R NOHERQDV PRN\WRMDV LU VWXGHQWDV JLQLMRVL GO YDLVY\QLR
SURGXNFLMRV /LHWXYRMH NLQLQNDL NDOEMR DSLH GHUOL LU DWHLQDQL VM R NOLHULNDV 3HWU\OD
NDNWUVNOW\DSLHVDYRG

9DVDULVQLHNLHQRQHSDVWHEWDVVSUXNRVRGSDVLJUWLLWXRSDVNXWLQLXYDNDUXLULOWR
VDXOO\GLRW\OD-YLVEXYRSDJDYXVLOLGQDDWVLVYHLNLQLPRQXRWDLND$WRVWRJRVSUDONNDLS
WUXPSDV VDSQDV LU U\W YDNDUH MLVDL MDX YDLNLRV DS\WDPVLDLV GXONPLV WUHQNLDQLDLV
NRULGRULDLV NOSRV DQNWRM NRSO\LRM PDW\V YHQWR $OR\]R LU YHQWR 6WDQLVORYR .RVWNRV
LOHQNWXV SDYHLNVOXV LU JLUGV PRQRWRQLN GYDVLRV WYR EDOV -LV XVLUP
V DQW WYRUHOV
LUMREHVLOHLGLDQLVDXO
LUS\QDWVLVYHLNLQLPRVYDMRQHV
6WDLJD NDLQ NLHQR UDQNRV L XSDNDOLR XVSDXG MDP DNLV WDLS QHWLNWDL NDG MLV QHW
NUSWHOMR
$.DV"3UDDXVSW!VXVNDPEMRWLHVSDWDXVLDOLQNVPDVJXYXVPRWHULNDV
balsas, nuo kurio Vasario irdis nustojo plakusi.
3DQHO/LXFLMD
Ne!.. Ne taip!.. Neleisiu!..
-LVGDEDUMDXWQHWLNMRVSLUWXVLUGHOQXVEHWLUDONQHVLUNUWLQ
LUMYLVSULHMR
SULVLJODXGXVL LU DOVXRMDQL YLVDL SULH MR YHLGR 3LUPDVLV PDORQXV MDXVPDV MDP JUHLWDL
SDVLNHLW JGD LU QHPDORQXPX GO XVSDXVW DNL WUXNGRPR NYSDYLPR LU YLVRV LWRV
MXRNLQJRVSR]RV,UMLVDLQHNDQWULDLEHYHLNPDOGDXMDQLXEDOVXYRVWHJDOMRLWDUWL
.DLSQH$LQDXNDGSDQHO/LXF3UDDXOHLVWL-LYLHQXPRPHQWXDWRNRQXR
MRSRULQJVQLDWJDOLULVLLHSXVLSDPJGLRGDPDMREDOVSUDYHUNOHQR
3UDDXOHLVW9LHSDWLHNRNLDQHNDOW\E1HSULVLO\WMLPDV)L,UDSVLVXNXVL
NUDLS\GDPDVLLULG\NDXGDPDQXOLXRNVMRWURE
.OLHULNDV9DVDULVWDLSLUSDVLOLNREHVWRYVVXSORWDVJGRVLUVXQLHNLQWDVGHLPWNDUW
GDXJLDXQHJXDQXRPHWSHUDWODLGXVLWRNLRVDSOLQN\EVWDLMLVQHEXYRQXPDW
VUXRGDPDVLV
DQWUMVXVLWLNLPVX/LXFH-RVXVLNULPWLPDVEXYRWXRGLGHVQLVNDGMLVLDQLHNXQHVLMDXW
NDOWDV . JL MLV WXUMR GDU\WL MHLJX MDP QH WLN DNLV EHW LU QRV SUDGMR VSDXVWL LU MLV P
QHEHWHNWL NUWLQMH NYDSR ,U NR ML VLHLG" 1H LD WXUEW NRNV QRUV QHVXVLSUDWLPDV %HW

YDLUV VSOLRMLPDL GO /LXFV SDEJLPR SULHDVWLHV MR Q NLHN QHQXUDPLQR -DP YLV ODELDX
DLNMRQXVLPDQ\PDVNDGWDVSUDDXOHLVWWLNUDLEXYRQHY\ULNDVPL]HUQDVLUMXRNLQJDV
-LV QXMR NLW VRGR JDO LULQMR PHGLXV LHNRMR QXNULWXVL REXROL EHW /LXFV
QLHNLQDQWLV IL MDP YLV WHEHVNDPEMR DXV\VH -LV QHLGUVR Q SDPDQ\WL NDLS GDEDU MLV M
VXVLWLNVLUNMDLVDN\V
.OLHULNR3HWU\ORVEDOVDVQXWUDXNWMRNODLGLRMLPSRVRG
 .DV JL NXQLJOLXL NDG WRNLV OLGQDV" VXVLUSLQXVL NODXV MR 3HWU\OLHQ
3UDRPHJLVXPXPLVSDEWLSDVLOLQNVPLQWL
 PDPD LU WX EWXP OLGQD MHLJX MR PHWXRVH WDYH YLHQXRO\Q XGDU\W
linksmai suuko studentas.
%HW/LXFSDGDUPLQQRULQWLXWDUWLNOLHULN/LXG
 1HWLHVD $ PDLDX NDG NXQLJOLV VRGH SRWHULXV NDOEMR ,U MDP YLVDL QHJDLOD
VHPLQDULMYDLXRWL
.XQLJDV 7ULNDXVNDV SHUPHW M SUR VDYR pince-nez QXR JDOYRV LNL NRM SDWDNQRMR
SODWDNDSHUSHWLUWDU
7DLSWLNLLWRNLQHNDOWEHUQHOLLULDXJVWLNUL'LHYRWDUQDLMDXGDYDWNOP
WDLEXVNDVNDQNLQWL1HWDLSNDLSPHVYLHQVGXWU\VLUPXNLVNUWLQ

'DEDU/LXGDV9DVDULVNDLSWXUNO\VVLWUDXNVDYROXNWLUMDPMDXEXYRYLVWLHNNDV
N DSLH M SDVDN\V -LV PDW NDG 7ULNDXVNDV R JDOEW LU /LXF ODLNR M NYDLOLXNX LU GO WR
EWHQWMLVMDXWVLDXNLDXVWRYVX7ULNDXVNLUX/LXF
3DQDLDLVPRPHQWDLVMLVDXJGDYRLU
VWLSUGDYRWDLSVSDULDLNDLSVXHLVWDVEHWJLOLDLDNQLPLVHP
VLP
VPHGHOLV
VIII
, SDW SUDGL DQWUM PRNVOR PHW VHPLQDULMRM /LXGDV 9DVDULV SDVLMXWR GDXJ
VDYDUDQNLNHVQLV LU VPRQLQJHVQLV -LV MDX GDEDU WXUMR LRN WRN SULW\ULP LRNL WRNL
SUDHLW 3LUPDLVLDLV PRNVOR PHWDLV MLVDL DSVLSUDWR VX VHPLQDULMRV WYDUND LU GYDVLD LU MRNL
QHWLNW QDXM\EL NXULRV M EODN\W LU SDODLN\W QXVLPDQ\P MRJ WX HVL YLV GDU PHQNDV
QLHNRQHLPDQVQDXMRNDVMDXGDEDUELMRWLQHUHLNMR$SJ\YHQGLQRMGDEDUMDXQHEMDXULDPH
ODELULQWH EHW NDPEDU\ NXULDPH L YLVR MLH EXYR WLN NHWXULHVH 7LHVD MLV W NDPEDU
DWHLGDYRWLNQDNYRWLRGLHQWXUGDYRSDVNLUWYLHWDXOMHEHWYLVGOWRWDLEXYRJHULDXQHJX
,,labirintas".
1HEXYR Q IRUPDULMDXV NXULV MXRV QXRODWRV ODLN\GDYR DN\VH NRQWUROLXRGDYR
DXNGDYR YLVRNLHP SDVLNDOEMLPDP SDPRN\PDP LU NDUWDLV SUDVLPDQ\GDYR YDLUL N\UL
GDO\N-LHPGDEDUEXYRODEDLPDORQX QXVLPDQ\WL NDG MLH MDX QHEH SDVNXWLQLDL NDG \UD MDX
NLWXMXRVHPHVQL
3HUSLUPVLDVDWRVWRJDV/LXGDV9DVDULVYLVGOWRJDYRSURJRVEHQWLHNWLHNSDPDW\WL
NXQLJR J\YHQLP LU GO WR YDLULRV NRQIHUHQFLMRV MDP GDEDU EXYR VXSUDQWDPHVQV R
SDPRN\PDL NRQNUHWHVQL 3DJDOLDX MR SDLR LQW\PV SHUJ\YHQLPDL WHJX LU QHJDXVV LU QH
SHU VWLSUV YLV GOWR ODELDX VXWHON VDYH LU EUDXN SLUPXRVLXV EUXRXV NXULDLV SDVNXL
isivagojo visas jo sielos gyvenimas.
3LUPVLDVWULMGLHQUHNROHNFLMDVMLVSUDOHLGRDWRVWRJDWVLPLQLPQXRWDLNRM'YDVLRV
WYDV VNDLW DSLH EDLVL QXRGPL SURFHVLMDV DSLH DWJDLO LU 'LHYR PDORQ
 DSLH SUDJDU LU
GDQJRNOLHULNDV9DVDULVVNHQGMRVDXOWRMYDVDURVJDPWRMVXNLQMRVLVDYRQDPLNLWDUSH
QDJULQMR NOHERQR .LPRV LU DSDWDOR JLQ GLVSXWDYR VX VWXGHQWX DUED NDV GDQLDXVLDL
DWVLWLNGDYRSLQGDYRYLVRNLXV DWVLWLNLPXV LU GLDORJXV VX /LXFH 9LVRV LWRV YDL]G PLQL LU
MDXVPQXRWUXSRVWDLVXVPXONGDYRWDLYOLDXJGDYRMDXGLQDQLDVGUDPDWLNDVVFHQDV%H
DEHMR /LXFV SDGDU\WDV VSGLV EXYR VWLSULDXVLDV L YLVR DWRVWRJ J\YHQLPR %HW NRNLR
SREGLR EXYR WDV VSGLV 9DVDULV QHVLUSLQR VXUDVWL *UHLLDXVLD NDG WDL GDU QHEXYR
VLP\OMLPDV 7DL EXYR WLN SLUPDV QHQXVLVHN
V MDXQXROLNRV DPELFLMRV LU YDL]GXRWV

SDDGLQLPDV 6YDMRGDPDV DSLH M 9DVDULV GDXJLDX VYDMRMR DSLH VDYH LGHDOL]DYR QH M EHW
VDYH LOJMRVL QH MRV EHW VDYR VXY\ULNMLPR 'O WR MLV WDLV ODLNDLV WDLS GDU MDXWUXV VDYR
VLQV GDO\NDP LU QHW VDYRWLNDL SDVLLOJVWV QDXM QXRGPL UL VDYR LSDLQWLP
SDYDLULQWLQ NDUWR QHEXYR NVLQ
VLV VXGDU\WL NRQIHVLRQDOXL PHGLDJRV L VDYR SDLQWLHV VX
Liuce.
7DLDXWDLSSDWJDOLPDVGDLNWDVNDGMLVGOVDYRQHSULW\ULPRYLHQQHQXVLPDQNDGWD
QHULPDVWLVNXULNOMRLUG\NOHERQR.LPRVJLPLQDLWEXYRSLUPDVQHDLNXVPRWHULNXPR
pasiilgimas, pirmas erotiko jausmo pasidrumstimas.
/LXF EXYR SLUPRML PRWHULV NXUL VXDGLQR 9DVDULR YDL]GXRW
 LU MR MDXQXROLN
DPELFLM %GDPDV JLPQD]LMRM MLVDL QLHNDG VX PHUJLQRP QHVXVLWLNGDYR LU MRNL SDLQL
QHWXUGDYR 0RWHULN WXR PHWX MDP EGDYR WLNWDL EHQGULQ O\WLHV VNLUWXPR VYRND M
LQWULJXRMDQWLLUDGLQDQWLMRVPDOVXP/LXFJLSDDGLQRQHVPDOVXPEHWQRUSDVL\PWLR
gal ir patikti.
6XJUHWLQGDPDV VDYH VX /LXFH MLV PDW YLV HLO
 Y\NL VNLUWXP -L EXYR GUVL
SDVLWLNLQWL VDYLP SDQHO MLV QHJUDXV WDLS MDP DWURG OWDV EDXJWXV LU QHYLNUXV
NOLHULNOLV -L QLHNXR QHVLYDU QLHNDP QHVLOHQN NLHNYLHQDP NXULV M XJDXV EXYR
SDVLU\XVL NLEWL DNLV MLV JL SULH YLVXV ODQNVWVL LU EXYR SDVLUHQJ
V EXLXRWL UDQN
NLHNYLHQDPNXULVWLNSDQRUVMDWNLWL%HWMLVQXMDXWNDG/LXFHLYLVGOWRSDWLNRQRUVMLM
LUSDLHSLUSDQLHNLQR7DGUHLNLDDXJWLVWLSUWLY\ULNWL1HMLGDXJLDXQHJDOVMRSDLHSWL
3DVL\PWL /LXFV DN\VH GDEDU MDP DWURG VYDUELDX QHJX VLJ\WL JHU RSLQLM VHPLQDULMRV
Y\UHVQ\EM LWDV QRUDV NDLS PHVWDV SDODQNL GLUY JUGHOLV MDPH SDVLOLNR LU SDPDX P
OHLVWL DNQHOHV 1XR WR ODLNR PRWHU GUDXJ\VWM DUED YDL]GLDL NDOEDQW M GYDVLQLR
VSLQGXOLDYLPR UDWH 9DVDULV MDXVGDYR WO GYDVLRV SDNLOLP LU MR SVLFKLQ HQHUJLMD DXJGDYR
greitesniu tempu.
7RNLX EGX EU
VWDQW 9DVDULR DVPHQ\EHL YLHQDV JDOLQJDV LWR EUHQGLPR YHLNVQ\V
SDVLURG HVV DOLD VHPLQDULMRV DXNOMLPR QXPDW\W YHLNVQL LU GO WR GLGHO MR VLHORV
J\YHQLPR GDOLV P VURYHQWL DOLD VHPLQDULMRV GYDVLQLR J\YHQLPR YDJRV 1HV PRWHULHV LU
MDXQR GYDVLNLR VDQW\NLXV HPRFLQM VULW\ VHPLQDULMRV PRNVODV JULHWDL VPHUN NDLS
SDYRMLQJXV R GDQDL QHW LU QXRGPLQJXV .XQLJDV DGV YLV DPL J\YHQWL QHNDOW\EM LU
JULHWDL ODLN\WLV FHOLEDWR LQRPD L WROR WXUL YHQJWL PRWHULHV NXUL JDOL VXVLOSQLQWL MR YDOL
WLHP SDDGDP LWHVWL'O WR VHPLQDULMD LU YLVL GYDVLQLR NXQLJ J\YHQLPR YDGRYDL WXUL
LVLGLUE
 YLV VLVWHP NDLS DSVDXJRWL NXQLJ QXR PRWHULHV LU NDLS VNLHS\WL MR LUG
atsparumo jausmus.
3HU NLHNYLHQDV EHYHLN UHNROHNFLMDV VHPLQDULMRM 9DVDULV JLUGGDYR YLHQ SXQNW
SDVNLUW QDJULQWL GYDVLNLR VDQW\NLDP VX NLWRV O\WLHV DVPHQLP 0RWHULV GLRV DWYLOJLX
LQRPD\UDO\JLY\UXL.ULNLRQ\EHVQHWLNLYDGDYRPRWHULYHUJRYVEHWLULDXNWLQR
MSDVWDW\GDPDDQWDOWRUL0DULMLULPWXVNLWYHQWPRWHU7DLDXPRWHULVWDLSSDW\UDLU
VXQNLDXVL QXRGPL SULHDVWLV LU NQR DLVWU DGLQWRMD .OLHULNDV LU NXQLJDV WXUV YHQJWL
SDYRMLQJ SDLQL LU GUDXJDYLPR VX PRWHULPLV 6DXJRNLV PRWHULHV LU MRV YHQNLH WDL
Y\ULDXVLDV NXQLJR HOJHVLR VDN\PDV 6HPLQDULMRM MLV EGDYR LOLXVWUXRMDPDV YDLULDLV
SDY\]GLDLV L YHQWM J\YHQLPR LU NDVGLHQLQL DWVLWLNLP %GDYR NDUWRMDPDV YDL]GLQJDV
YLHQR%DQ\LRV7YRSDO\JLQLPDVYDQGXRJHUDVGDLNWDVLUHPJHUDVGDLNWDVRNDL
sumaiome abudu, pasidaro purvas.
6HPLQDULMRV J\YHQLPR WDNRM NXQLJR LU PRWHULHV VDQW\NLDL NORMDVL WRNL VFKHP
religiniame kulte moteries garbinimas, kasdieniniame gyvenime moteries neigimas;
SRHWLQVH MDXQ\VWV VYDMRQVH PRWHULHV LGHDOL]DYLPDV SUR]LQM J\YHQLPR UHDO\EM
PRWHULHV QLHNLQLPDV 7LNURYV QXRYRNRV YLGXULR LD QUD GO WR NDG Q NXQLJR J\YHQLPH
QUDQXRLUGDXVSDSUDVWRQDWUDODXVVDQW\NLRPRWHU
6HPLQDULMRM XGDU\W EU
VWDQL DUED N WLN VXEUHQGXVL MDXQ Y\U EU\ UHWDV NXULV
LRNLX DU WRNLX EGX QHEXYR VXVLWLN
V VX SDWLQNDPD PRWHULPL 3DWLNLPLDXVL GUDXJ WDUSH
DWYLUXPR YDODQGRPLV MLH DSLH WDL LVLNDOEGDYR YLHQDV NLWDP SULVLSDLQGDYR QHW NDUWDLV

SDJDLOHVWDXGDYR GO VDYR DPLQ YLHQJXQJL OLNLPR 3DVLOLN


 YLHQL VDYR VYDMRQVH WDV
VHVXWHV YDL]GXRGDYRVL WREXOLDXVLRPLV JUDLDXVLRPLV YHOQLDXVLRPLV DQJHOLNRPLV
EW\EPLVEHWGLGHVQLDPHEU\YLHDLNDOEDLWLQNDPXWRQXLUVWLOLXPLODLN\GDYR GUEWL NRN
QLHNLQDP SRVDN DU RG ERE SXV
 %HW WLNUR FLQL]PR LD GDU QHEGDYR 7LNUDVLV
FLQL]PDV DWVLUDVGDYR WLN YOLDX MDX EHNXQLJDXMDQW \SDLDL WDUS W NXULH L MDXQXROLNR
LGHDOL]DYLPR LU VYDMRQL SHUHLQD SUDNWLN PRWHULHV QDXGRMLP LU QLHNLQLP 7RNL PRWHU
ODLNRQLHNRQHYHUWXHPXSDGDUXQLHNRQHUHLNLDQLXQHLNU\EDLQHLPRQLMRVFLYLOL]DFLMDL
.OLHULNDV 9DVDULV VGGDPDV SLUPVLDV SR DWRVWRJ UHNROHNFLMDV LU NODXV\GDPDV
GYDVLNR VNDLW\PR DSLH NXQLJR QHNDOW\E
 LU MDL JUHVLDQLXV SDYRMXV DWVLPLQ NDLS MLHGX VX
3HWU\OD Y /DXU\QR DWODLG LYDNDUVH XNOXSR W WDUWLQ VFHQ NOHERQLMRV VRGH LU GYDVLRV
WYRRGLDLWXRMMDPJDYRVSMDQLRVSUDVPV
 MHLJX D ELDX YLNDUX 7ULNDXVNR YLHWRM NRNV EW PDQR HOJLPDVLV" EDQG
VDYH NOLHULNDV /LXGDV ,U MDP DWURG NDG MLV VDQW\NLXRV VX /LXFH WDLS WROL QLHNDG QHQXHLW
3DQD NODXVLP EXYR XGDY
V MDP NDGDLVH 9DULRNDV GDEDU JL M MDX XGDYLQMR WLNUDV
J\YHQLPRDWVLWLNLPDV,U9DVDULVGDQDLVDYHWXRNODXVLPXEDQG,UYLVDGRVQXVLUDPLQGDYR
QHV GDU QHLQRMR VHQR ILORVRILQLR SULHRGLR SUDVPV ignoti nulla cupido. Jis taip pat
QHLQRMR NRNL SDYRM VOHSLDV MR VYDMLQJRM URPDQWLNRM SULJLPW\ -R LYLULQLV NXNOXPDV
OWXPDVLUEDLOXPDVNODLGLQRQHWLNNLWXVEHWLUMSDW
3DY\]GLXLYLHQNDUWY\NRWRNVJDQDVPXONXVEHWFKDUDNWHULQJDVDWVLWLNLPDV%XYR
SUDM
MDXSRUDVDYDLLQXRPRNVORPHWSUDGLRV9LVDVVHPLQDULMRVPHFKDQL]PDVMDXEXYR
JDOXWLQDLVXVLWYDUN
VLU9DVDULVMDXVNRQMRVLDQWURMRNXUVRNOLHULNRSDGWLPL5HIHNWRULXMLU
NRSO\LRM M YLHWRV GDEDU EXYR JHUHVQV R VYDUELDXVLD QHUHLNMR J\YHQWL QHNHQLDPDPH
ODELULQWH .DPEDU\V NXULDPH GDEDU DSJ\YHQGLQR 9DVDU EXYR YLVDL SDNHQLDPDV R
J\YHQWRMDL LVN\UXV YLHQ OHQNHO YLVL OLHWXYLDL .DPEDULR YLULOD EXYR SHQNWR NXUVR
NOLHULNDVOLQNVPDVLUPDORQXVY\UDVNXULVJDQODLVYDLLXUMRVLOHQFLXPXVLUGDXJHONLW
UHJXORV SXQNW .DUWDLV MDX LU VXJXO
 MLH GDU SDVLNDOEGDYR DUED QHW SDGDU\GDYR NRNL
QHNDOW MXRN \SD MHLJX QXXRVGDYR NDG 0R]UR W YDNDU QUD QDPLH ,U WDL SR GYLHM
VDYDLL WRNLDP LGLOLNDP LR NDPEDULR J\YHQLPXL DWMR JDODV *UR VHPLQDULM GO OLJRV
SDYODY
V YLHQDV WUHLR NXUVR NOLHULNDV OHQNDV LU 9DVDULXL EXYR VDN\WD XOHLVWL MDP VDYR
YLHWRSDLDPNUDXVW\WLVODELULQWSDVSLUPDPHLXVQRUVSRUDSLUPDPHLGONDNRNL
VXPHWLP EXYR DSJ\YHQGLQWL QH ODELULQWH EHW NDPEDULXRVH LWDV QHODXNWDV LU QHWHLVLQJDV
VDN\PDVVXNO9DVDU\GLGHOLDXVLSURWHVWRDXGU
 .RGO EWHQW PDQ OLHSWD LVLNUDXVW\WL" 0DQ DQWUR NXUVR NOLHULNXL NDL GX
SLUPDPHLDLOLHNDNDPEDULXRVH"NODXVVDY
V9DVDULVLUSDVLSLNWLQLPDVVWDLDLVSURJGLQR
MRNUWLQ

$WXUEWGOWRNDGDW\OXVOWDVLUPHQNDV"SURWHVWDYRMRHLVWDVDYLP\OD
LQRPD VX PDQLP QLHNDV QHVLVNDLWR 9LVXPHW SDVNXWLQM YLHWRM JUV NXU LU LQRNLV .LW
nenori kliudyti!..
LDGDUGUDXJDLNLULQDLUNXUVWR
Bijo, kad Vasario nesugadintume. Tokis ventas vaikas!
0DWDL9DVDUIRUPDULMXLJULQDNDGLPRN\WPLLRPWDUQDXWLMXRNVLNLWL
9DUJDV9DVDULVJUDXGLQRWUHWL7HNVWDXGDEDUYOODYDWRULXPSODXWL
%HW NDPEDULR YLULOD QXVSUHQG NDG LD EVLDQLRV MR SULH OHQN LQWULJRV DUED
VWDLDL0D]XUNRYVNLVXVLPDQNLWLMRNDPEDUQLS
9DVDULVEXYRJHUDVY\UDV'DEDUJDXVLPHWSDOLRNWDLQSUDVLLRWQHEXVJDOLPD
-XN WDV EMDXU\E LU OLHWXYLNDL VXSUDQWD NDOEMR MLV VDYR J\YHQWRMDP 5HLNLD NDV QRUV
daryti.
,U YLVL P NXUVW\WL 9DVDU NDG MLV HLW SDV LQVSHNWRUL SUD\WL NDG M GO PHQNRV
VYHLNDWRVSDOLNWNDPEDU\RQHNHOWDOWLUGUJQODELULQW9DVDULVVXWLNRLUWXWXRMDX
P VX YLVRPLV VPXONPHQRPLV YDL]GXRWLV VFHQ VX LQVSHNWRULXP NDLS SDSUDVWDL YLVN
VPDUNLDL SHUGGDPDV LU GUDPDWL]XRGDPDV -LV VDYR YDL]GXRWM PDW VDYH VWDLDL GLGY\U VX

QHSDSUDVWD GUVD EHVLJLQLMDQW VX 0D]XUNRYVNLX LU SDVLU\XV EHYHLN LHLWL L VHPLQDULMRV
QHJX SLOG\WL W QHWHLVLQJ LU XJDXO SDUG\P 7DLS NXUVW
V VDYH YLV SRSLHWLQ
 UHNUHDFLM
SDJDOLDXSODNDQLDLUGLDDWVLGUSULHYLULQLQNRGXU
MRSDJDUELQRLUMDXSXVMRSDVLU\LPRQHLQLDNXUGLQJR
Co powiesz dobrego, moj drogi? VXVLP
V UDQNDV LU SDNUHLS
V JDOY VDOGLX
EDOVXSDNODXVM0D]XUNRYVNLV9DVDULVSDVLMXWRNDGVN
VWDQHYLOWLHVEHGXJQ

$QRUMDXSUD\WLNXQLJNDQDXQLQNQHNHOWLPDQ
VLNDPEDULRODELULQW
-REDOVDVQHUHLNQHLJULHWRWRQRQHLSURWHVWR
WDLGONR"MDXNLHWDLLUVXQXVLVWHEMLPXSDNODXVNXQLJDVNDQDXQLQNDV
(VXPHQNRVVYHLNDWRVGDQDLJDOYVNDXGDLU
1LHNDLQXWUDXNMLQVSHNWRULXV(VLYLVDL VYHLNDV 3HU YDNDULQ
 UHNUHDFLM
LUNPDQNDGSHUVLNHOWXP1DJDOLHLWL
,U NOLHULNDV 9DVDULV SDEXLDY
V 0R]UXL UDQN LMR .DPEDU\ MLV SDSDVDNRMR NDG
LQVSHNWRULXVVPDUNLDLMLEDU
VLUQNODXV\WLQHQRUM
VMRDUJXPHQW
9DNDUH MLV SHUVLNUDXVW ODELULQW R DWVLJXO
V ORY LU YO SHUGWDL VLYDL]GDY
V
VLWXDFLM YHUN GO VDYR VNULDXGRV LU QHJDOV 3R NHOL GLHQ MLVDL QXULPR LU WD VNULDXGD
QHDWURG MDX WRNLD GLGHO .LW HWDGLHQ HLGDPDV LSDLQWLHV MLV VXIRUPXODYR NDNRN
QHY\NXVSULVLSDLQLPGOSULHLQLPRVLSHUGWLQLDPLULJLUGRLGYDVLRVWYRSRURILFLDOL
SDEDUDQLDLSDPRNRPVDNLQL-RJUHLWDVQXRODLGXPDVJHOEGDYRMRRSLQLMYLULQLQNDN\VH
RUH]LJQDFLMDVDYRSDLRQXRPRQM7DLDXWXRPHWMLVQHPDWGDUNDGLWD UH]LJQDFLMD EXYR
WLN SULVLWDLN\PDV SULH J\YHQLPR EWHQ\EV LU DSOLQN\EL R QH LYLGLQLV VDY
V QXJDOMLPDV
Raktis pasilikdavo ne itraukta, o tik apgydyta.
itokis jo fantazijos maitingumas, valios nuolaidumas ir tik pavirutinis susitaikymas
VXSULHLQJ\EPLVEXYRQHYLHQVWDPELMRFKDUDNWHULR\GDEHWLU\SDW\ENXULDOLDNLWRVMR
EGR\SDW\EVXVLGDU\PRLODLNMVHPLQDULMRMLUDSVDXJRMRQXRVXYLUNLQLPR
.HLVWLGDO\NDLGMRVLMDXQXLRNOLHULNR9DVDULRGYDVLRM5HWDVNXULVLMRGUDXJDWURG
QXRODLGHVQLVQHJXMLVDLRWXRWDUSXUHWDVNXULVEXYRWDLSWROLQXRWRVSULQFLSDOLQVNOLHULNLNRV
GRU\EV -LV QXVLOHLVGDYR LU UH]LJQXRGDYR EHW WXR SDLX PHWX JLOLDL NHQW GO VDYR
SDHPLQLPR NDQNLQGDPDV VDYH PLQWLPL NDG SDVDXOLV LU YLVDV SODWXV J\YHQLPDV QHEH MDP
NDGQHEHMDPVYDMRWLDSLHEHWNRNSDVL\PMLPLUNDPQRUVSDWLNWLNQRUVVXDYWLQHEH
MDP ,U NDL QHWUXNXV SR WR SDVLUHLN MR WDOHQWDV R SR NHOHUL PHW MR GUDXJDL M ODLN MDX
SULSDLQWXSRHWXMLVDLSDWVQHGUVRWRSULVLSDLQWLLUSDWVVDXNDUWRGDYRYLVDWDLQHPDQ.RGO
LGDXJHOLRWNVWDQLWLNPDQEWHQW'LHYDVEWGDY
VWDOHQW"
-HLJX WXR PHWX QLHNDV QHEW VORSLQ
V MRMR SRONL MHLJX MDP EW VSLQG
V EHQW
YLHQDV ODLVYV VSLQGXO\V L SODLRVLRV SDGDQJV MHLJX MLVDL EW WLNM
V VDYR WDOHQW MR
J\YHQLPDVLUNU\EDEWQXM
YLVDLNLWDLVNHOLDLV
IX
$UWLQRVL GLGHOL 3DQRV 0DULMRV QHNDOWR SUDVLGMLPR DWODLGDL NXULH .DWHGURM EGDYR
YHQLDPLVX\SDWLQJRPLVLNLOPPLV7RNLDLVDWYHMDLVNOLHULNDPGDUERSDGLGGDYRGYLJXEDL
5HWDV NXULV WXR PHWX QHWXUGDYR SDVNLUWRV LRNLRV DU WRNLRV IXQNFLMRV 3LUPLHML PLSDUDL
UDURWRV NDGDQJL WDL EXYR DGYHQWDL VXPD NXUL UHQJVL FHOHEUXRWL Y\VNXSDV LU
DQWULHML PLSDUDL UHLNDODYR NHOL DVLVWRV DWPDLQ 9DVDULR ODLPHL MLVDL DQWUDPH NXUVH QXR
DVLVWRVMDXEXYRODLVYDV-LVQXRSDWSUDGL\SDXROLDLGDO\YDYRVHPLQDULMRVFKRUHSUDPRNR
EDOVX VNDLW\WL JDLGDV JURWL ILVKDUPRQLMD LU WYLUWDL PRNMR YLV FKRUR JLHGDP GDO\N VDYR
EDOVRSDUWLM'OWRNL9DVDULRWDOHQWMSDPVDYRJORERQJLHGRMLPRSURIHVRULXVLUFKRUR
GLULJHQWDVLULJHOEGDYRQXRDVLVWRVNDLSUHLNDOLQJLDXVLFKRURJLHVPLQLQN7RNLXEGX
YLHQD QHNHQLDPD VHPLQDULMRV QDWD FHUHPRQLMRV QXNULWR QXR MR SHL &KRULVWDL
WXUGDYRGDULUWSULYLOHJLMNDGSDPDOGPHWXMLHLYLVREGDYRODLVYHVQLLUGDQDLHLGDYR

QHSUHVELWHULMEHWSULHYDUJRQNXUMDXMRNLRYDUJRQHUHLNGDYRN
VWLNOSDQWLUGHULQDQWLV
SULHFHUHPRQLM
%HWFKRUDVSULH1HNDOWRSUDVLGMLPRDWODLGXVWXUMRGDXJLDXVLDGDUER-UHSHUWXDUDV
WDL YHQWHL EXYR ODEDL GLGHOLV MLH WXUMR LPRNWL GDXJ QDXM GDO\N LU MDX VHQLDL L DQNVWR
YLVRV UHNUHDFLMRV EXYR XLPWRV UHSHWLFLMRPLV $UWLQDQWLV YHQWHL GDUER WHPSDV VPDUNMR LU
LNLOPLQXRWDLNDMDXLDQNVWRPMXRVMDXGLQWL7PHWLNLOP
GLGLQRWD DSOLQN\E NDG
DWODLG GLHQD WXUMR EWL SLUPDGLHQLV YDGLQDVL YHQWV VHPLQDULMRM WXUMR SUDVLGWL MDX
HWDGLHQLRYDNDU
HWDGLHQ DWYDLDYR GDXJ NOLHULN JLPLQL 3DUODWRULXPH VNDPEMR NDOERV LU PRWHU
MXRNDV9LHQVHVHU\VNLWLHPEXYRSDVWDPRV7RPLVGLHQRPLVMLPDVVHPLQDULMEGDYR
ODLVYHVQLVLUSDVLPDW\PDVOHQJYHVQLV7LHNXULHQHWXUMRVYHLUDVGDYRSULHDVWEHQWSHUHLWL
SHUSDUODWRULXPLUSDPDW\WLQDXMYHLGLJLUVWLQDXMEDOVLUMDXQRPHUJDLLMXRNR
/LXGR 9DVDULR Q YLHQDV SDVWDPDV QHDWODQN LU MDP EXYR OLGQD JLUGLQW WXRV
OLQNVPXV EDOVXV LU MXRN , DQDSXV PU YO SVWHOMR ODLVYR J\YHQLPR VURY LU YLGXU
LHPRV SDVLYDLGLQR YLOLRMDQWLV YDVDURV YDL]GDV $WPLQW\ YO DWJLMR /LXFV SDYHLNVODV
SDVNXWLQLDLVODLNDLVEHLQ\NVWVLMRPLQLLUYDL]GLUDWR
-LV LMR VRG 1DXMDL SDVQLJWDV VQLHJDV PLQNWDL JLUJGMR SR NRMRPLV X
VHPLQDULMRV VRGR VNDPEMR URJL YDUSHOLDL NDNDV NDYR NDNDV NDOEMR 6SDULDL
LQJVQLXRGDPDV VHPLQDULMRV VRGR WDNDLV MLV DWVLPLQ VFHQ 3HWU\ORV VRGH NDLS /LXF
XVSDXGGHOQDLVMDPDNLVLUQRVNDLSMLMSDMXRNLUSDEJR%HWGDEDUMDPWDLDWVLPLQXV
MDXQHEXYRQHLJGDQHLSLNWDEHWMXRNLQJD
,G\NXVLPHUJLRWWDUMLVVDXOLQNVPDLQXVL\SVRMRLUW
VWROLDXVDYRNHOLRQ

DSOLQNXLVRG
-LV MDX EXYR LDXJ
V L YDLNLNR EDLOXPR DWURG\WL MXRNLQJDP LU WXUMR MDX GDXJLDX
SDVLWLNMLPRVDYLPL-DPGDEDUURGVLNDGVXWLN
V/LXF
SDWVSULPLQWW VFHQ LU L VDY
V
SDVLMXRNW NDUWX VX MD -LV QRUMR GDU SUDW
VWL /LXFV DWVLPLQLP VXGDU\WL QDXM YDL]G LU
VFHQ EHW LDQGLHQ MDP WDL MDX QHY\NR -R PLQW\V VSUXNR WRO\Q YDL]GDL WUNR LU PDLVL
/LXFVDWVLPLQLPDVMRQHEHMDXGLQRLUYDL]GXRWVQHEHDGLQR7DLDXMLVSDMXWRVDY\NDNRNL
WXWXPVSUDJQHULPDVWLUODXNLPNDLQNRNLRVXVLWLNLPRQDXMRVQHSDSUDVWRVSDLQWLHV
-LV YDLNLRMR YLHQDV WXLDLV VRGR WDNDLV R DQNVW\EDV LHPRV YDNDUDV MDX SLONX
EDO]JDQX PHOVYXPX DSWUDXN .DWHGURV ERNWXV LU VHPLQDULMRV UPXV LU YLVD NDV WLN EXYR
SULHMRDNLV3UDGMRVQDLJLRWLGLGHOPLVLUHWRNULQWDQLRPLVVQDLJPLVNXULRVVDJVWVLSULH
jo palto ir, velniai paliesdamos, kuteno blakstienas.
3DPDXMSDJDYRVYDMLQJDQXRWDLND5RGVLMDPNDGMLVQHVXNDDSOLQNXLDXNWDVLHQD
DSWYHUW VHPLQDULMRV VRG EHW HLQD LU HLQD YLV SLUP\Q W EDO]JDQ PHOVYXP QHLQRPX
QHVLEDLJLDPXNHOLX1XYLWXVLXYHLGXLUNODLGLRMDQLXOSRVH\SVQLXMLVQHWLNVYDMRMREHWLU
J\YHQR YLHQ VDYR VNXUGLRV MDXQ\VWV SDVDN ,U URGVL MDP NDG L DQR NUDWR SULHDLV M
DWHLQDWRML1HSDVWDPRML1HUHJWRMLNXULRVSULVLDUWLQLPMLVWDLWDLSJ\YDLMDXLD
LOWD PDORQDXV MDXVPR EDQJD XOLHMR MR NUWLQ
 LU WRNLRV ODLPLQJRV YDODQGRV MLV
QHWXUMR MDX ODEDL VHQLDL -LVDL EXYR XPLU
V VHPLQDULM LU QHNHQLDP ODELULQW LU
QXRERGLDV PHGLWDFLMDV LU QHUDPLQDQLDV LSDLQWLV LU YLVN NDV M YDU LU VN\U QXR
SODWDXVJ\YHQLPRLUJUDDXVSDVDXOLR
9OLDX /LXGDV 9DVDULV SULVLPLQGDPDV \SDWLQJ WR YDNDUR SHUJ\YHQLP DLNLQGDYR
VDXNDGWDLEXYRSDEXGXVLR MDXQXROLR SRHWLNDV LGHDOLQV PHLOV LOJHV\V 9DVDULV WDGD EXYR
WRNLDPHDPLXMHNDGDMDXQXROLVGDUQHUHLNDODXMDNRQNUHWDXVVDYRMDXVPDPREMHNWRDUEDMXR
QHVLWHQNLQD-LVLOJLVLNDNRNLRVLGHDOLRVEW\EVNXULSDOLNWSLOQODLVY
MRODNLDLIDQWD]LMDL
6HPLQDULMRV J\YHQLPR DSOLQN\EV EXYR NXR SDWRJLDXVLRV VXVLGDU\WL WRNLDP URPDQWLNDP
VYDMLQJXPXLWRNLREGRMDXQXRO\NRNLVEXYRWXRPHWX/LXGDV9DVDULV,UWDLSRVXQNLGDUER
GLHQSRIL]LQLRLUPRUDOLQLRQXRYDUJLRVXODXNXVGLGHOVYHQWVDWRVOJLRWDVVYDMLQJXPDV
LVLYHUVXQHSDSUDVWDMJD
7 PLQW YDNDU NOLHULNDV 9DVDULV JUGDPDV L VRGR NHOLRQV VHPLQDULMRV PUXV

NDUWX QHVL LU QHDLNL YLOW EHQH L WLHV ODXNLD MRMR NRNLV YLVDL QHWLNWDV VXVLWLNLPDV
SDUODWRULXPH,UMLVQHLNHQWWHQQHQXM
VLUQHSDVLURG
V-LVLQRPD QLHNR WHQ QHUDGR EHW
QHDLNLYLOWLVMRMRQHSDPHW
5\WRMDXVGLHQVHNPDGLHQMLVYLVSRSLHWGDO\YDYRFKRURUHSHWLFLMRMEHYHLNOLJLSDW
PLSDUNXULDLVLUWXUMRSUDVLGWL1HNDOWRSUDVLGMLPRDWODLGDL%HODXNGDPLVNDPEDOREDOVR
MLH EULDYRVL NRULGRULXM LU W\ORPLV QHNXLDYR MDXVGDPL DUWMDQLRV YDODQGRV LNLOPLQJXP
-NDPRVGDXJHOLREXYRSDSXRWRVSODLDLVPH]JLQLDLVRYLVEDOWRVNDLSVQLHJDV-JDOYDV
GHQJ MXRGL NHWXUNDPSLDL ELUHWDL VX LONLQLX NXWX YLUQMH 5DQNRVH MLH WXUMR EUHYLMRULXV
DUED NLWRNLDV PDOG NQ\JDV 6XODXN
 HQNOR MLH ULNLDYRVL SR GX MR W\OGDPL HQJ

EDQ\LODNVWVLY
VWXYDQGHQLXLUSULNODXS
WLHVGLGLXRMXDOWRULXPGDULQNOLQDFLMDVDEL
SXVL LU MR YLHQL GHLQ
 NLWL NDLU
 Y\UHVQLHML DXNW\Q NODXSNDV MDXQHVQLHML HP\Q
SDSUDVWXV VXROXV *\YRPLV JOPLV LU QDXMRPLV YDNPLV SDSXRWDV DOWRULXV LU PLQNWX
GLGLXOLX UDXGRQX NLOLPX QXNORWD SUHVELWHULMD VSGLQJDL URG MLHP LRV YHQWV G\G LU
NLOQXP1HSUDWXVLHPSULHLWDLJMLHPEXYRNHLVWDMDXVWLSRNRMRPWPLQNWSOLXLUMLH
DWVDUJLDLP\QMRIDQWDVWLNSLHLQ3DVNXLMXRVMRNDSLWXORVQDULDLSUDORWDLLUNDQDXQLQNDL
DQWNDPXVLYLON
LONLQHVUDXGRQDVLUPO\QDVNHLVWRVLYDL]GRVWRJDVNXULRVGDUMXRVGDU
storesnius ir nepaslankesnius.
3DJDOLDXL]DNULVWLMRVGXUSDVLURGFHOHEUD3LUPLDXVLDMRGXDNROLWDLDELHPUDQNRP
QHGDPL GLGHOHV YDNHV OLNWRULXRVH SDVNXL WXULEXOLRULXV VX NRG\ODLV SR MR FHUHPRQLRULXV
SDVNXL VXEGLDNRQDV LU GLDNRQDV VX DOERPLV LU EDOWRPLV DXNVX VLXYLQWRPLV GDOPDWLNRPLV R
DQWJDORSDWVFHOHEUDQWDVDSVLVXS
VVXQNLDNDSDWYLVNDQLDLONXYDUYDQLDVLGDEUXLUDXNVX
6XJULDXGYDUJRQDL SDNYLSR VPLONDODL LU PHOVY GP GHEHV\V SDNLOR WLHV DOWRULXP
LVWDWRPRYHQLDXVLRMR6DNUDPHQWRJDUEHL
.OLHULNDV 9DVDULV VHNGDPDV L VDYR YLHWRV W EHLVLSOWRMDQL LNLOP
 MDXWVL
QHDPDV EHQGURV YLV EDQ\L JDXELDQLRV QXRWDLNRV -LV EXYR VX YLVDLV MLV EXYR YLV LU
YLVXRVH NXULH WLN PDW W DOWRUL JLUGMR WXRV YDUJRQXV LU NYSDYR W VPLONDODLV SDNYLSXV
.DWHGURVRU1LHNDVMQHNUHLSGPHVLRLUQHDUGWRLNLOPLQJRSDWRVRNXUNOMDPHYLVD
YHQWV DSOLQNXPD -DP URGVL NDG QLHNDG WDLS JUDXGLDL QHGHJ YDNV NDG QLHNDG WDLS
VYDLJLQDQLDLQHNYHSMRVPLONDODLLUQLHNDGWDLSJDOLQJDLQHJULDXGGLGLXOLDLYDUJRQDL,UNDL
DWMR ODLNDV JLHGRWL SVDOPHV MLVDL VGGDPDV VDYR VXROH GLGHOLX SDPJLPX LU YLVX EDOVX
NDUWXVXYLVDLVWUDXNMYLHQWLVSHUSRVPSRVPXVEHVLNDUWRMDQLPHORGLM
0LSDUDL MDX EXYR SXVM
 NDL MLV SDNO DNLV LU QHW\LRPLV YLOJWHUMR EDQ\LRV
YLG  PRQHV ,U WDL N MLVDL SDPDW YLHQX DNLPLUNVQLX QXYU M YLV LU MLV VNXELDL
QXOHLGRDNLV%HWSRWUXPSRVYDODQGOVMDXSDVLUXR
VYOSDYHOJWSDLYLHW3ULHDLV
M VWULDL QHWROL EDOLXVWUDGRV NXUL VNLULD SUHVELWHULM QXR EDQ\LRV SULH SLOLRULDXV VWRYMR
YLHQD PRWHULV -L EXYR SHU WROL NDG 9DVDULV EW JDOM
V VLLUWL MRV YHLGR EUXRXV -LV
VXJDYR WLN EHQGU MRV YDL]G R JDOEW WLN MRV VSG -L EXYR GDU MDXQD EHW MDX SLOQR
VXEUHQGLPR DPLXMH -L EXYR DXNWD LU OLHNQD DSVLWDLVLXVL WDPVLX UEX R JDOY LU YHLG
DSVLJDXEXVL EDOWX DOLX -RV WDPVV SODXNDL WLHV NDNWD LU VPLONLQLDLV NRQWUDVWX SDEU LU WR
DOLR EDOWXP LU SDLOJR MRV YHLGR YHOQ LU YLHV UDXVYXP 9DVDULV JDYR VSG NDG MRV
YHLGDV\UDUDPXVEHWOLGQDVNDGMRVWDPVLRVDN\VLULWRO\QNDNRNLXLYLGLQLXYLOJVQLXLU
NDGMLYLVDLQHPDWRLUQHMDXLDQLHNRNDVDSOLQNMGHGDV
LWDV YDL]GDV VYDMLQJDP NOLHULNXL SDVLURG O\J NRNLD YL]LMD LWU\NXVL L MR SDLR
VXNDXSWRVQXRWDLNRVNXULMDXQXRYDNDUYDNDUREXYRDSYDOGLXVLMYLV%HDEHMRWDLEXYR
MDXQXROLNRMRLOJHVLRSURMHNFLMDYLVDLJDOEWSDSUDVWNDVGLHQLNPRWHUYLHQXNLWXEUXRX
VXJHEMXVLVLSLQWLWRLOJHVLRNXULDPSDVDN%HW9DVDULVQHQDJULQMRQHLNDVQHLNDLSQHL
NRGO7DMRGYDVLRVNHUWHODSLHNXULMDXQXRSDWMREUHQGLPRSUDGLRVVODQNLRMRQHDLNXV
MDXGLQV PRWHULNXPR YDL]GDV NHUWHO NXUL SUDYU /LXF SDWL MRQ QHMXVL GDEDU WDSR
XLPWDQHSDVWDPRVLRV,UMLVSDSXRW1HSDVWDPMYLVXVDYRYDULRVLUGLHVLGHDOL]PX
QLHNDGGDUQHSDOLHVWXQHLNDVGLHQVUHDO\EVQHLEUXWDODXVFLQL]PR
9LVD WDL EXYR WDLS QDWUDOX LU SDSUDVWD NDG MDXWULRV VLQV NOLHULNDV QHMDXW MRNLR

QHSDGRUXPREHQWWXRPHWXNDUWDVQXRNDUWRSDYHOJWLSLOLRULDXVSXV
LUSDPDW\WLWPRWHU
YLV WRNL SDW UDPL OLGQDL SULH VDYH WRO EHLULQL VX VDYR EDOWX LONLQLX DOLX WDPVLX
SODXNYDLQLNXLUUDXVYDLEDOWXYHLGX-DPEXYRQHVXQNXWDLSDGDU\WLYLVDLQHSDVWHELPDLQHV
MLVVGMRQHWROLJURWRQXDOWRULLUEDQ\LLUWRNLXEGXMRVSLOLRULXVEXYREHYHLNYLVDL
SULHDLVM7DLNRQVWDWDY
VMLVSDVLU\RLUU\WRMSDWHNWLWSDLYLHW%HWMLVQHWXUMRMRNLR
QRUR DWNUHLSWL MRV GPHV VDYH 3ULHLQJDL MLV WR QHW EW YHQJ
V -LV WHQNLQRVL SDWV YLHQDV
WXUV VDY\ VDYR SDVODSW 9LV GOWR NDL MLV LMR YLGXU SUHVELWHULMRV FKRUH JLHGRWL
,,Magnificat",MLVSDMXWRNUWLQMGDXJLDXHQWX]LD]PRMREDOVDVVNDPEMRSLOQLDXMLVJLUGMR
QDXMVVNDPEHVLLUQLXDQVLUYLVDWRKLPQRQXRWDLNDNOMDPHGDUQHSDWLUWRGLDXJVPR
.DLSYLHQDVDNLPLUNVQLVSUDONMDPWROLPHVQSDPDOGWVD,EDQ\LRV MLV SDUMR
JHUDL QXVLWHLN
V LU EHYHLN OLQNVPDV -LV YDLNLRMR NDOEMRVL LU MXRNDYR VX GUDXJDLV GDXJLDX
QHJXNXRPHWQRUVDQNVLDXLUQHYLHQDVSDVWHEM
VWDLVDN
LUNLWNDLS9DVDULVLDQGLHQDWNXWR,NXUWDLMDP"
0V/LXGDVLDQGLHQWXUEWVYHLWXULNDGWDLSOLQNVPDV
LUNLWLU9DVDULVNRNLSRVPRND1HPDQLDX
 MLVDL SDWHQNLQWDV \SVRMRV LU YLVDL QHSDY\GMR WLHP NXULH WXUMR VYHL QHL SDWV M
ODXN
7DLS SDW OLQNVPDL SUDMR YDNDULHQ YHQL GLHQRPLV QHEXYR VNDLWRPL 6NDUJRV
*\YHQLPDL YHQWM LU Q YLHQDV L SURIHVRUL QHVGMR SULH DWVNLUR VWDOHOLR 'O WR
UHIHNWRULXM JDXG WULXNPDV LU OLQNVPDV EDOV NOHJHV\V 9DNDULQV UHNUHDFLMRV PHWX MLH
GDLQDYR GDLQDV LU 9DVDULV EXYR YLHQDV L SLUPM ,JLUG
 VNDPEDOR EDOV YDNDULQLDP
SRWHULDPMLHJLHGRMRSVDOP
,,Laudate Dominum omnes gentes" ir, stengdamiesi susikaupti,
QRUV GDU W\ORPLV MXRNDXGDPL MR NRSO\L 3R YDNDULQL PDOG ODLNR W GLHQ OLNR MDX
QHGDXJ.OLHULNDV9DVDULVQXMRDXO
EHWNDGDQJLEXYRWLNUDNDGWYDNDUQHLUHNWRULXVQHL
LQVSHNWRULXVQHYL]LWXRVWDLOLNXVSXVYDODQGMLVSDNXGRPLVSUDQHNXLDYRVXVDYRGUDXJDLV
6XODXN
VGHY\QLVNDPEDORVPJLMLVMRVDYRDOWODELULQWLUDWJXO
VORYRMH
XPLJR MDXVGDPDV PDORQ QXRYDUJ LU NQH LU GYDVLRM 3DVNXWLQLV MR VPRQV VXYLWLPDV
EXYROLGQDVPRWHULNDVYHLGDVWDPVVSODXNDLLUEDOWDVLONLQLVDOLV
$QWU\WRMDXV1HNDOWRSUDVLGMLPRDWODLGGLHQQXRSXVU\LOLJLVXPRVMLVGDO\YDYR
FKRUR UHSHWLFLMRM QHV SLUP V\N WXUMR JLHGRWL QDXMDL LPRNWDV PLLDV 7 GLHQ FHOHEUDYR
SDWVY\VNXSDV,NLOPEXYRGLGHOLU9DVDULVQXRYDUJRQPDWHPDLEDQ\LRMHJDOYMU
WROLDX SUHVELWHULMRM L DELHM SXVL EDOWDV NOLHULN HLOHV R SULH DOWRULDXV YDNL YLHV
PHOVYXVVPLONDORGPXVVLGDEUXLUDXNVXVLXYLQWXVOLWXUJLQLXVUEXVLUDSVNDLLXRWXVDVLVWRV
judesius.
7DLDXNVOSQXRMRDNLVWRUDVSLOLRULXVNXUYDNDUMLVSDPDWVDYR1HSDVWDPM
MLVQHJDOMRLUWLLUSLUPNDUWSDVLJDLOMRHVVDQWYDUJRQRQHSUHVELWHULMRVVXROXRVH
7 GLHQ SR SLHW NXULH SUDMR WDLS SDW OLQNVPDL LU WULXNPLQJDL NDLS LU YDNDU
YDNDULHQNOLHULNDV3HWU\ODSDNYLHW9DVDUVRGSDVLYDLNLRW
 LQDL N" 7XULX WDX SDVDN\WL QDXMLHQ WDU MLV 9DVDULXL *DYDX ODLN QXR
NOHERQR 3ULH .DOGDV UHQJLDVL DWYDLXRWL 7XUV UHLNDO SDV Y\VNXS 5HQJLDVL LU PXV
DWODQN\WL$WYHODXNWXYLQXRWYVXNOHERQXLQDLGDUNDVDWYDLXRMD"
Kas gi jau? Tavo sesuo?
.XUWDXVHVXR/LXF
.RJLMDLLDUHLNLD"DEHMLQJDLSDNODXV9DVDULV
1RULQWLQRUVV\NVHPLQDULMSDPDW\WL,UWDYHLQRPDNXPWHOMRMDPRQ
 .DP EWLQDL PDQH" .RGO QH WDYH" J\QVL LV EHQW NLHN VLHLG
V GUDXJR
paaipa.
$JLWDXVDNDXNDGMLWDYHDNPHWWROLDXMXRNDYR3HWU\ODLUNEURO
ives ji tave i seminarijos. Pasiutus boba.
1HELMRNQUMRNLRSDYRMDXV.DPNOHERQDVSDJDOLDXMODLNRNOHERQLMRM"8Y\UR
LOHLVW

 LQRPD VXWLNR 3HWU\OD .DYDOLHUL MDL QHVWRND 0DWHL SHU PDQR LOHLVWXYHV
VWXGHQW%UD]J"LQDLWEDU]G\O,NLDXVVLP\OM
V
9DVDULVLQRPDSXLNLDLDWVLPLQ
.JL"5LPWDVY\UDVQRUVLUSLUPHLYLV
MLQLUWQHQRUL-DXLDVLOSQ\E
SULHGYDVLNLLUJDQD
,UDLVDYRNOHERQRJLUGMDXNDGHVWRNLPRWHUDWVLPLQ9DVDULV
LQLDNDGDWYDLXRV/LXFMYLVGOWRVXLQWULJDYR6XMDSDVLPDW\WLMDPGDEDUDWURG
QHNDLQNRNVVXQNXVXGDYLQ\VDWOLNWLEHWVWDLDLSDLUWLNDLSMLGDEDUDWURGRNLUNDLSVX
MXRNDOEV
%HWDUWLQRVLPLSDUDLLU1HSDVWDPRVLRVSDYHLNVODVYOLVWPLNOLHULNR9DVDULR
JDOYRV DWVLPLQLPXV LU PLQWLV DSLH /LXF
 -LV VSOLRMR DU SDPDW\V LDQGLHQ W EDOWX DOLX
DSVLJDXEXVL PRWHU WRNL WROLP LU SDVODSWLQJ LU NDUWX WDUVL DUWLP LU VDY .DL DWMR
ODLNDVHLWLEDQ\LMLVSUDVLVWPSLUPDVHLOHVNDGJDOWXLPWLYDNDU\NLVDYRYLHW
%DQ\LRM MLV MXWR NDG MR YHLGDV SDPDX LPD NDLVWL LU MLV QLHNDLS QHVLU\R GLUVWHOWL
SLOLRULDXV SXV
 7LN NDL YLVL NOLHULNDL MDX VXMR NDL FHOHEUDQVDV VX DVLVWD SDGDU FKRUXL
LQNOLQDFLMDV R MLH DWVLNUHLS O\JLDL RQX DOWRUL LU PRQHV 9DVDULV QH\PLDL SDYHOJ WD
kryptimi.
7DLS-LQDLWHQVWRYMRO\JLDLWDLSSDWDSVLWDLVLXVLLUO\JLDLWRNLDSDWYHLGRLUDLNDNDLS
LU YDNDU .OLHULNXL 9DVDULXL NUWLQMH SDOHQJYMR /NXULDYLPDV LU YLOWLV MR QHXY\O -LV
MDXWVL UDPXV -LV VHN SDPDOG HLJ LU SDNLOXVLD QXRWDLND JLHGRMR PLSDU SVDOPHV NDUWDV
QXRNDUWRSDYHOJGDPDVSLOLRULDXVNU\SWLP7LHSDYHOJLPDLGDUVLYLVDLVDYDLPHEHPLQWLHV
EH SULVLUXRLPR EH YDOLRV WDUVL NGLNLR \SVQ\V SUR VLDXU ODQJHO NULWXVLDP VDXOV
spinduliui.
3R PLSDU WXUMR EWL LNLOPLQJD SURFHVLMD EDQ\LRMH -LH YLVL VX GHJDQLRPLV
YDNPLV UDQNRVH O\GMR FHOHEUDQV QHDQW DXNVLQ
 VXQNL PRQVWUDQFLM L DELHM SXVL
SULODLNRP GLDNRQR LU VXEGLDNRQR SR EDOWX EDOGDFKLPX VPLONLQDP NYHSLDQLDLV VPLONDO
GPDLV 1HWUXNXV SURFHVLMD SD VXNR SUR NDPSLQ SLOLRUL LU 9DVDULV DXJDQLX QHUDPXPX
DUWLQRVL SULH WRV YLHWRV NXU LQRMR VWRYLQW SDVODSWLQJM 1HSDVWDPM -LVDL NDLS W\LD MR
LYLGLQMHLOMQXRSLOLRULDXVSXVVLULQRMRNDGMXRGXVNLUVJDOWLNYLHQDVLQJVQLVRJDOMLV
SUDHLGDPDV QHW SDOLHV MRV UEXV $UWLQDQWLV W YLHW M EH JDOR MDXGLQR QXVLPDQ\PDV NDG
XWHQNDMDPSDNHOWLDNLVLUMLVSDPDW\VMYLVDLLDUWLMRVEUXRDLVLVSDXVMRDWPLQWLUMLV
JDOEW QHW VXVLWLNV MRV VYDMLQJ OLGQ DNL YLOJVQ 7DLS MLV LQRMR NDG WLNUDL W YLOJVQ
VXVLWLNVLUSDEJRLUQHVLU\R-LVDLSUDMRSURMQXOHLG
VJDOYWLNWDLVDYRVXWDQDLUEDOWD
NDPDSDOLHVGDPDVMRVUEYLHQPRPHQWVYDLJVWDQLDLMDXVGDPDVMRVDUWXPLUMDPWDLS
URGVQHWMRVYHLGRLOXP
-LV WXRPHW QHLQRMR NDG WDV MRMR QHLGUVLPDV SDYHOJWL L DUWL MRV YHLG JDOEW
DSVDXJRMRQXRNDUWDXVOXJLPRJUDLDXVLMRMDXQ\VWVYL]LMNXULGDULOJDLVDXJRMRMDXWULLU
SDYRMLQJ MR GYDVLRV NHUWHO
 *DOEW YLHWRM LGHDOLQLR OLGHVLR NXULXR MLV L WROL DSJDXE MRV
YHLG MLV EW SDPDW
V J\YHQLPR QXRERGLR VSDXVW DEHMLQJXP R YLHWRM LOGDQLR GYDVL
JLODXV YLOJVQLR MLV EW VXWLN
V QXVLVWHEMLPR DUED SDMXRNRV \SVQ L MR MDXQXROLR
NOLHULNOLRWDLSDLNLDLVXPLXVLRSDYHOJXVJUDXROHL
X
5\W GLHQ EXYR quies, SRLOVLR GLHQD NDGD QH NDGD GXRGDPD SR GLGHOL YHQL
PRNVOR PHWX NDG NOLHULNDL JDOW NLHN DWVLNYSWL SR YDUJLQDQL DVLVW LU FKRU LU SULUXRWL
DWHLQDQLDL GLHQDL SDPRNDV 7RNLRV GLHQRV GDQLDXVLDL EGDYR SLONRV LU QXRERGLRV NDLS
NLHNYLHQRV SDNLOXVLRV EHW MDX LHLNYRWRV HQHUJLMRV DWRVOJLV 9DNDU\NW GLHQD DWURG\GDYR
NDLSNRNVQHY\NG\WDVSDPDVLQLPDVRU\WRMXVMDXJUDVLQRVDYRN\UMXVLXNDVGLHQLNXPX9LV
GOWR MLH ODXNGDYR LW NYLMHV R VXODXN
 GLDXJGDYRVL 7XUGDYR VDYRWLNR VPDJXPR LU
SLONDWGLHQPHODQFKROLMD

.OLHULNDV /LXGDV 9DVDULV WXRV NYLMHVXV PJGDYR ODELDX QHJX SDLDV YHQWHV
'DXJLDX QHJX NLWL MR GUDXJDL OLQN
V VYDMLQJXP DWVLPLQLPXV SDWLUW VSGL
DQDOL]DYLPMLVNYLMHVRPHWXSDWVYLHQDVW\OLDLGDUNDUWSHUJ\YHQGDYRYDNDU\NLGLHQ
WLNMDXNLWRMSORWPMLUNLWRNLDQXRWDLNDMQXYLHVGDPDVNDUWMLVYLVDVJ\YHQRYLHQLQWHOH
PLQLD YLHQLQWHOLX MDXVPX LU YDL]GX QHSDVWDPRV PRWHULHV VX EDOWX DOLX -LVDL PDW M
VDYR YDL]GXRWM O\JLDL WRNL SDL NDLS YDNDU LU XYDNDU SHU PLSDUXV WLN MRMR QXVLWHLNLPDV
GDEDU EXYR YLVDL NLWRNLV 9DNDU LU XYDNDU MDP EXYR JXYX LU QHW OLQNVPD -LV MDXW VDY\
SLOQHVQ J\YHQLP GDXJLDX HQWX]LD]PR LU YLVD N PDW DSOLQNXL MDP DWURG PDORQX LU
PLHOD'DEDUJLYLVNDVNDVYDNDUEXYRYLHVXDSVLQLDXNNDVEXYRPDORQXDSNDUWR
NDVNOGLDXJVPLUHQWX]LD]PVOJOLGHVLXLU DSDWLMD 7DUVL NRNLR EXUWLQLQNR UDQND
SDVXNR VUDLJW NLW SXV
 LU YLVNDV P QLDXNWLV LU NHLVWLV LVN\UXV WRV PRWHUV YDL]G 7DV
NHLWLPDVLVMDXSUDVLGMRQXRYDNDULUQXRWRVYDODQGRVNDLSURFHVLMRVPHWXMLVDLSUDMRSURW
PRWHUQHVLU\
VMSDYHOJWL-LVWRQHVLJDLOMRLUVDY
VQHNDOWLQREHWSDWVQHLQRMRGONR
MDP SR WR SDVLGDU OLGQD *DOLPDV GDLNWDV NDG NLHNYLHQDV PRJXV SHUJ\YHQ
V GLGHVQ
GYDVLRV SDNLOLP VDYR LVYDMRWR LGHDOR DUW\EMH UHDJXRMD WDL OLGHVLX NXULV GXRGD SDMXVWL
VNLUWXPWDUSWRLGHDORLUWLNURYV%HWJDOLPDVWDLSSDWGDLNWDVNDG9DVDULROLGHV\VMRLMR
NOLHULNR EVLPR NXQLJR QXRMDXWRV NDG NLHNYLHQDV GLDXJVPDV N\OV L LRNLR DU WRNLR
VDQW\NLRVXPRWHULPMDP\UDXGUDXVWDVQLHNDGRV YLVD SLOQ\EH QHEXV SDWLUWDV LU QHJDOL EWL
QHWQRULPDVLWDQXRMDXWDJDOMRQXEXVWLNDLSWLNWXRPHWXNDLMLVMRSUR1HSDVWDPMLU
NDL MR VXWDQD MR OXRPR HQNODV SDOLHW MRV UE 7 YDNDU NOLHULNDV 9DVDULV MDX
QHEHGDLQDYR LU QHEHMXRNDYR VX GUDXJDLV UHNUHDFLMRV PHWX EHW YLHQDV SUDWQRMR VDOV
NHUWHOMHYDUW\GDPDV7\JRGQLNRNRPSOHNWVXLVNXVWRPLVLULNDUS\WRPLV9DUXYRVWHDWU
JUDXROPLV
,U\WRMLVQXEXGRNLHNQXVLEODLY
VEHWNLHNYLHQNDUWNDLDWVLPLQGDYRWPRWHUMR
LUGLVVXVLVSDXVGDYROLGHVLXDWVLPLQWLPNDVNDUWGDQLDXNROYLVDSLONDNYLMHVRGLHQRV
nuotaika virto gilia melancholija.
3RSLHWLQLR LOJRMR VLOHQFLXPR PHWX DWVLYHUW
V SULH DNLV NQ\J MLV VNHQGMR YHQWV
DWVLPLQLPXRVHXJULHEGDPDVLUWDLSMDXVHQLDLURGRVSUDMXVLDVYDVDURVDWRVWRJDV$WVLPLQ
NDLSMLVYDLDYRLVHPLQDULMRVQDPRLOWVDXOWGLHQSHUNYHSLDQLXVPLNXVLUODXNXVLU
NRNVMLVWXRPHWSDVLMXWRYLHQDVLUQXVNULDXVWDVLUNDLSMDPQRUMRVLYHUNWL,ULWDLEHYHLN
tas pats jausmas dabar. Tuomet neapimamos gamtos akivaizdoj, dabar i tolo
VXDYMXVLRVMPRWHULHVVXNHOWXRVHYDL]GXRVH/LXGDV9DVDULVMDXVWRYMRSRHWRNU\ERVNHO\
'DUYLHQDVLQJVQLVSLUP\QGDUYLHQDVSRONLVDXNW\QLUWDVMDXVPDVDSVHPVYLVMRHVP

LUUHLNMLVDLMDXQHEHWDUNLWNRQNUHWDWVLWLNLPEHWYLVMRVDQW\NLDYLPRVXSDVDXOLX
SREG DSVLUHLNXV WXR DU NLWX DWVLWLNLPX ,U WXRPHW MDX QHEXV MDP GURYX LSDLQWL VDYR
MDXVPYLVDPSDVDXOLXLLUMLVLGUVDSUHLNWLMNLWLHPSULHLQDPDIRUPD
,UMLVLWLHVLGUVR3LUPNDUWSDPJLQR$SVLNQLDXE
VVDYRVXROHYRJLRPLVQXR
GUDXJYLOJVQLORW\QLNRGLVVLXYLQ\MLVDLSDUDSLUPMVDYRHLOUDW%HWWDLQHEXYR
QHL PRWHULHV JURLR DSGDLQDYLPDV QHL VDYR LOJHVLR LOLHMLPDV QHL YLHQDV L W HLOUDL
NXULXRV UDR NXRQH NLHNYLHQDV MDXQXROLV SLUPDLVLDLV VLP\OMLPR PHWDLV 9DVDULR SLUPRML
PHLOV GDLQD EXYR EHQGULDXVLRV SUDVPV HOHJLMD L NXULRV WU\NR MDXQXROLND QHULPDVWLV
ODLVYV SDVLLOJLPDV QHSDVLWHQNLQLPDV J\YHQLPX LU VXVLDYMLPDV NDNRNLX QHSDVLHNLDPX
idealu.
3LUPRMR 9DVDULR HLOUDLR EHQGUXPDV LVN\U M L YLV UDDQL MDXQXROL WDUSR LU
SDVWDWLULQNWMHLOQ
,OJDL MLV VNDLW VDYR SLUPM NULQ YHOWXL VWHQJGDPDVLV VSWL MRMR YHUW
 -LV QRUMR
XPLUWLNDGWDVHLOUDWLVMRNWLNGDEDUSDUD\WDV-LVQRUMRMSDLUWLNDLSVYHWLPLU
VXJDXWL VSG WDUVL SLUP NDUW M VNDLW\W %HW MLV M MDX PRNMR DWPLQWLQDL MLV MDP EXYR
EUDQJXVNDLSUHJLPDVNHOLGLHQQHULPDVWLHVYDLVLXV
1HDLNLYLOLQXEXGRWYDNDUNOLHULNR9DVDULRLUG\-DPEXYRGDEDUJHUDLUUDPX
VXVDYROLGHVLX1XM
VYDNDUHJXOWLODELULQWLUVXVLULHW
VSRDOWDVDYRORYRVDQWNORGHMLV

GLDXJVLJUDLRPLVVYDMRQPLVNXULQYLHQDQHGUVRWLNWL
.HOLRV WROLPHVQV GLHQRV YO VWDW M QRUPDOL J\YHQLPR YDJ $UWLQRVL .DOGRV
GDUER EXYR GDXJ 5HLNMR UXRWLV QDXMRP LOJRP SDPDOGRP .DWHGURMH LU SDVLWDLV\WL L NDL
NXUL PRNVOR GDO\N $QWUDPH NXUVH MLHP SULVLGMR YLHQDV VXQNXV PRNVODV ILORVRILMD
EWHQWORJLNDNXULDMLHODEDLGLGLDYRVLRPHQNDLWHVXSUDWR7D ILORVRILMD UHLNMR NDOWL L
ORW\QLNR YDGRYOLR ,,Compendium philosophiae scholasticae", o jie dar buvo visai menki
ORW\QLVWDL 3URIHVRULXV SDDLNLQ
V NHOHW SDUDJUDI WXUGDYR YHUVWL YDGRYOLR WHNVW R MLH
VXQNHVQLXV RGLXV XVLUDLQGDYR LD SDW NQ\JRMH WDUS HLOXL -LH YLVL NDLS SRWHU LPRNR
NHOHW SLUPM GHILQLFLM NXULRV MLHP DWURG EH JDOR SDLQLRV LU PRNVOLNRV philosophia est
scientia rerum per ultimas causas ratione humana cognoscibilium, o logika tai scientia
directiva ipsius actiis rationis per quam homo in ipso actu rationis ordinate, faciliter et sine
errore procedit.'HILQLFLMDVMLHPRNMRWDLDXNDVSHUPRNVODVWDILORVRILMDLUORJLNDMLHPGDU
LOJDLQHEXYRDLNX9LHQDVWUHLRNXUVRNOLHULNDVMLHPSDDLNLQRNDGLM
ILORVRILMDUEHQW
ORJLNMLHJDOVLVNDLW\WLYDGLQDVLVXSUDVWLILORVRILQLRWXULQLRNQ\JDV-LHLQRMRNDGORJLND
PRNDQWLWHLVLQJDLJDOYRWLLUVDPSURWDXWLNDLLPRNRVXVWDW\WLVLORJL]PLULNDOMRGVQLXV
NDL NXULH VLOSQHVQV JDOYRV SDVLMXWR EHV WLNUL ILORVRIDL *LQ\GDPLHVL VX SLUPR NXUVR
QDXMRNDLV MLH URGLQGDYR VLORJL]PDLV LU SDVLGLGLXRGDPL WULXNLQGDYR RSRQHQW EDLVLX
NODXVLPX NXU WDYR ORJLND" - ILORVRILQLV NDUWLV DWVOJR NDL DQWU SXVPHW P PRN\WLV
RQWRORJLMRV LU NDL UHLNMR SURIHVRULXL LDLNLQWL NDV \UD ens LU NRGO NLHNYLHQDV ens WXUL EWL
unum, verum ir bonum.
3UDVOLQNXV NHOLRP GLHQRP SR 1HNDOWR SUDVLGMLPR YHQWV NOLHULNDV 9DVDULV QXMR
VHPLQDULMRV ELEOLRWHN SDVLLHNRWL N QRUV VNDLW\WL %LEOLRWHNRM QLHNR GDXJLDX QHEXYR WLNWDL
SDWV NQ\JLQLQNDV NOLHULNDV -RQHODLWLV %HUHQNDQW NQ\JDV MLV P NODXVLQWL N 9DVDULV
ODELDXVLDL PJVWV VNDLW\WL 9DVDULV PJ
V GDLOLM OLWHUDWU . MLV VNDLW
V L OLHWXYL
OLWHUDWURV"3DVLURGNDG9DVDULVSHUHLWDLVPHWDLVVXVSM
VMDXGDXJSHUVNDLW\WL$UMLVVHN
V
OLHWXYL VSDXG" 7DLS SHU DWRVWRJDV MLV SDV NOHERQ VNDLW\GDY
V 9LOW DOWLQ LU
'UDXJLM EHW VHPLQDULMRM ODLNUDLDL HV XGUDXVWL VNDLW\WL SRSLHLDXV VDN\PX WDL
Jonelaitis gan skeptikai nusiypsojo.
0DWDLQHYLVDLWDLSSUDGMRMLVDLNLQWLQXOHLG
VEDOV3RSLHLXVXGUDXG
VHPLQDULMRVH WLN GLHQUDLXV VNDLW\WL %HW PV SRQDL QHQRUL VLOHLVWL OLHWXYLN ODLNUDL
WDLLUGDQJVWRVLSRSLHLDXVVDN\PX
9DVDULVMDXLQRMRNRNLDWDXWLNXPRSROLWLNDEXYRYHGDPDVHPLQDULMRMLUMDPQLHNR
GDXJLDX DLNLQWL GO ODLNUDL XGUDXGLPR QHUHLNMR %HW -RQHODLWLV SR WUXPSR VY\UDYLPR
WDU
1RULQWLUXGUDXVWDLDPHVYLVGOWRW\ORPLVNDLNJDXQDPH-HLJXQRULSDVNDLW\WL
DJDOLDXGXRWL7LNMDXLQRPDUHLNDOLQJDVDWVDUJXPDV
LD MLV SDVLYDGLQR 9DVDU NLW NDPEDU NXU MLHGX DEXGX SHUYHUW NHOHW QDXMDXVL
9LOWLHV QXPHUL SDVNXL LWUDXN SDVNXWLQ 'UDXJLMRV VVLXYLQ DSOHQN OHQNLNX
ODLNUDLXLUWHLN9DVDULXL
LWJDOLSDVLLPWL8SRURVGLHQPDQJULQVL,UNDL9DVDULVVLNL
V XGUDXVW
YDLVLDQWMDXUHQJVLHLWL-RQHODLWLVQHW\LRPLVSDNODXV
DUSDWVNDUWDLVQHPJLQLNQRUVUDLQWL"9DVDULVVXPLR-DPEXYRGLGHOJGD
SULVLSDLQWL SDUDLXV HLOHV .DG GDU N NLWD EHW GDEDU HLOHV -DP WDL DWURG QHULPWD
SUHWHQ]LRQDOXRJDOQHWYDLNLND-LVDLXUDXGRLUEDQGDWVLNDOELQWL
1HQLHNR7DLSVDXDQGDLEXYDXWUXSXWSDEDQG
V
 5HLNLD EDQG\WL SDGUVLQR -RQHODLWLV 9LVL PHV EDQGRPH NDUWDLV MHL NDV
SDVLVHNDWDLLUVSDXG
9DVDULV LQRMR NDG -RQHODLWLV MDX EXYR LVSDXVGLQ
V YLHQRV SDUDSLMRV LVWRULQ

PRQRJUDILMDLUGOWRLUMRMREDQG\PVXSDJDUED
LQDLN".DLJULQVLPDQ'UDXJLMDWQHNLUNWXULSDUD
VSDLUVLPH
NDOEMR-RQHODLWLVLO\GGDPDV9DVDU

LV MDXWVL WLNUDL ODLPLQJDV GO WRNLR SDURG\WR MDP SDVLWLNMLPR LU VXVLGRPMLPR MXR
SDLX7SDWYDNDUSDVLQDXGRGDPDVsacrosanctum silentiumUDP\EHMLVDLSDUDGDUYLHQ
HLOUDWLUSRSRURVGLHQSHUVNDLW
V'UDXJLMQXMRSDV-RQHODLWLVSDPHLOUDLXV
SDDGMRMXRVSDURG\WLYLHQDPPRJXLNXULVGDXJLDXDSLHWDLQXVLPDQVLUSUDQHWL9DVDULXL
MRQXRPRQ

-RQHODLWLVJDQDLOJDLQLHNRQHVDN9DVDULVSDEDLJVLWLNLQWLNDGMRHLOUDLDLQLHNDP
QHYHUWL LU JDLOMRVL NDP MXRV SDURG %HW WDL YLHQ SRSLHW DSVXNUXVLV NQ\JLQLQNDV SDVLO
9DVDULXLXHLWLSDVMELEOLRWHNRQ
7XULXWDXNSDURG\WLWDUXVLUDNLQGDPDVSDVNXLVDYHGXULVLU WUDXNGDPDV L
NLHQVVXODQNVW\WSDVNXWLQVDYDLWUDLRQXPHU
6NDLW\NDUSDLQVL
9DVDULVQHWLNMRVDYRDNLPLV-XNWDLMRSLUPDVLVHLOUDWLV,VSDXVGLQWDV1HLWRNLR
VLXUSUL]RMLVDLQHODXN'DEDUMLVVNDLWWHLOUDWWDLSWDUVLWLNUDLWDLEWQHMRMR ,U GDEDU
MDPWRVHLOXWVDWURGYLVDLJHURVLUJUDLRV7DLSWDLMRMR
-RQHODLWLVSDPDW
VMRVXVLMDXGLQLPSDDGMRNLWNDUWSODLDXSDNDOEWLLU9DVDULV
ODLNUDLXQHLQDVLVSUGRDWJDO%HWNXUHLWLNXUSDLDPSDVNDLW\WLLUSDVLGLDXJWLQLHNDP
QHPDWDQW"-LVDLDWVLPLQLXUNLQLQNLUODLSWXVVHPLQDULMRVSDOSHV3RSRURVPLQXLMDX
MLVDWVLGUWHQNDLSYDJLVQHLQDVEUDQJHQ\EPLV3DOSVHEXYRQHYDUXDOWDLUWDPVXEHW
MLVGDEDUEWQHPDLQ
VWRVYLHWRVJUDLDXVLVDOLRQ3ULM
VSULHDSDOXVLRVWRJHODQJHOLR
MLVDLLVLWUDXNODLNUDWLUYOPVNDLW\WLVDYRHLOHV7DLSWDLMRMRHLOVEHWNRNLDLVOLGQDLV
RGLDLV MRV M GDEDU SUDNDOEMR LU NRNL QHDWPHQDP J\YHQLPR PVO
 MDP XPLQ -LV
QXVWHERLUQXVLJDQGRNDLNXULSRVDNLWDLSDLNLDLURGDQLMRMRQHSDVLWHQNLQLPQHULPDVW
LUPDLWLQJXP
3DVLNO
V VXWDQ MLVDL DWVLVGR DQW GXONWR EDONLR LU VDYR SDSUDWLPX QH WLHN PVW LU
VYDUVWNLHNOHLGRVLQHDPDVXSOGXVLRVMDXVPEDQJRVLUIDQWD]LMRVYDL]G
-DPH VNDPEMR DWVNLUL MR HLOUDLR SRVDNLDL R MLV SDWV PDW VDYH HVDQW PHQN
NOLHULNOQXHPLQWDLEXLXRMDQWUDQNLUY\VNXSXLLUUHNWRULXLLU0D]XUNRYVNLXLLUGYDVLRV
WYXLLUSURIHVRULDPLUNOHERQXL-DPYDLGHQRVLUDPLNRSO\LDUDXGRQDDOLHMLQOHPSDSULH
Sanctissimum,PRQRWRQLNDVEDOVDVWDULVEDXJLQDQLXVRGLXV,,jaka procesja grzechow", ir
choru kalbamos litanijos aidas ,,ora pro nobis". .RNV NRQWUDVWDV VX WXR N MLV QHDLNLDL
QXVLPDQHVDQWSRHW
-LVDL DWVLNO VLGMR ODLNUDW NLHQL LU VXNDQG
V GDQWLV EHL VXODLN\GDPDV DDUDV
WDU
3RHWDV"3RH]LMD"1H9LVDWDLWXUEWQHPDQ
7DLS MDXQDV SRHWDV /LXGDV 9DVDULV DWYHQW SLUPRMR VDYR HLOUDLR SDVLURG\P
spaudoje.
.LW GLHQ NOLHULNDV -RQHODLWLV YO QXVLYHG 9DVDU ELEOLRWHN 7ROLPHVQLDPH
NDPEDU\MLHGXUDGRGDUGXNOLHULNXNXULXRV9DVDULVSDLQRMRLUDSLHNXULXRVYLVDVHPLQDULMD
QDEGMR NDG MLHGX UD 'UDXJLM %XYR WDL WUHLR NXUVR NOLHULNDV 3HWUDV 9DUQQDV LU
NHWYLUWR 0DWDV 6HUHLND $EXGX MLHGX GUDXJ EXYR ODLNRPL GDXJLDXVLD DGDQLDLV DWHLW\
WY\QV GDUELQLQNDLV R OLHWXYLDL SURIHVRULDL LU WDNLQJHVQL NXQLJDL MDX L DQNVWR USLQRVL
SDUXRWLMLHPYLHW$NDGHPLMRM%HWDEXGXNDLSW\LDWXUMRODEDLPHQNRSLQLMVHPLQDULMRV
YLULQLQNDN\VH
3HWUDV 9DUQQDV DXNWDV ODLEDV EHQW NLHN OLJXLVWDV EORQGLQDV EXYR JHULDXVLDV
VHPLQDULMRMH OLWHUDWURV LQRYDV LU EH DEHMR GDXJLDXVLD DSLH M QXVLPDQ 7DL OLXGLMR MR
HWLXGDLLUUHFHQ]LMRVVSDXVGLQDPRVGLGLDXVLDPHWRODLNRXUQDOH
0DWDV 6HUHLND MDX SLOQDL VXEUHQG
V Y\UDV URG DLN SDOLQNLP YLVXRPHQV
PRNVOXV 7XUMR JHU LNDOE LU NLHW EHQW NLHN LXUNWRN EG 'UDXJDL MR SULYHQJ R
YLULQLQNDLLUMRNDLSQHYLVDLDLNWLSEHWSULNLEWLQHJDOMRQHV6HUHLNDXROLDLDWOLNLQMR
visas pareigas ir buvo atsargus.
A, WDL LU PV QDXMDV OLWHUDWDV DXNWX SULNLPXVLX EDOVX VXXNR 9DUQQDV

SDPDW
VDWHLQDQW9DVDU1DVYHLNLQXVYHLNLQX3UDGLDJUDL
0DWDV6HUHLNDVXWLNRMULPWXYHLGXEHWEHVLMXRNLDQLRPLVDNLPLV
 7LN NHLVWD NDG SUDJ\GDL SDLDP YLGXULHP\ NDGD QH WLN ODNWLQJDORV EHW LU
YLUEOLDLQHLUND/DLN\VLPHWDLJHUXHQNOX6YHLNLQXLUOLQNLX
-RQHODLWLVSUDGMRSXVLDXGUDXJLNDLSXVLDXLNLOPLQJDL
Taip, dabar dalykas visai aikus. Nuo ios dienos draugas Liudas Vasaris tampa
PVYLHVRVNXRSHOVQDULXWDLLDPHVYLVDYDOG\EDLDQGLHQMLUSULLPDPVDYRWDUSDQ
3ULPLPR FHUHPRQLMD EXYR DWOLNWD UDQNRV SDVSDXGLPX LU /LXGDV 9DVDULV WDSR
VODSWRVOLHWXYLNOLHULNGUDXJLMRVQDULX
,WROLPHVQLRSDVLNDOEMLPRMLVVXLQRMRNDGWRVGUDXJLMRVWLNVODVODYLQWLVLUUXRWLV
%DQ\LRV LU YLVXRPHQV GDUEXL /LHWXYRMH 6XVLSDLQR VX VWDWDLV LU QDULR SDUHLJRPLV NXUL
WDUSH\PLYLHWXP UDWR GDUEDL 3DOLHNDQW QXRDOLDL W WLNVO SDUHLJDV LU YLVD NLWD NDV
SDSUDVWDL UDRPD VWDWXRVH SUDNWLNDL EXYR DLNX WDL NDG YLHVD MXQJLD JDEHVQLXRVLXV
NOLHULNXV VWLSULQD M GYDVL NXUVWR SDWULRWLNXP LU DWVSDUXP QHSDODQNLRM VHPLQDULMRV
DWPRVIHURM RGLX DXNOMD LU VPRQLQD NXQLJXV YLVXRPHQLQLQNXV NXQLJXV UD\WRMXV
DWVNOHLVGDPDMGDUERKRUL]RQWXVWROLXWLHVLRJLQLMSDUHLJ
9DVDULVWDLSSDWVXLQRMRNDGQDXMLQDULDLGUDXJLMSULLPDPLODEDLDWVDUJLDL.DGMLV
SDWV MDX VHNDPDV LU WLULDPDV QXR SHUHLW PHW LU NDG LW XGDYLQ EXYR SDVLP
V SDWV
YLHVRV SLUPLQLQNDV -RQHODLWLV (VV MDX LWLUWDV GDU YLHQDV MR NXUVR GUDXJDV NXULV LRPLV
GLHQRPLVWDLSSDWEVLVSULLPWDVGUDXJLM9DVDULVEXYRJUDXGHQWDVHOJWLVNXRDWVDUJLDXVLDL
LUQYLHQDPNDGLUJHULDXVLDPGUDXJXLQHSUDVLWDUWLNGDEDULD\UDVXLQRM
V
 0HV HVDPH LD NDLS NDWDNRPERVH NDOEMR 6HUHLND .LHNYLHQDV OHQNDV LD
PV SULHDV R SRQDL WDLS SDW -LH NDG SULPDQ\W WDL PXV YLVXV 0R]UXV LVLVW R
PV YLHWRM SDVRGLQW NXQLJXV OHQNXV /HQNLQLPDV SHU EDQ\L PLULRVH SDUDSLMRVH HLQD
WROLDX QHV PVLNLDL QHLGUVWD SDNHOWL JULHWR SURWHVWR EDOVR 2UJDQL]DFLQLR GDUER OLDXG\MH
EHJDOV 5HLNLD VSDXGRV UHLNLD EHQGUDGDUEL UHLNLD RGLR LU SOXQNVQRV GDUELQLQN 0V
ODXNLDVXQNVLUDWVDNRPLQJLXGDYLQLDL
3DNLOXVLDQXRWDLNDSDOLNR9DVDULVELEOLRWHN3HWUDV9DUQQDVSDVLYLMRMDQWODLSWLU
SDVLOSHUHLWLNHOHWNDUWSHUVRG
 7DYR SLUPDVLV HLOUDWLV JHUHVQLV WDU 9DUQQDV NDL MLHGX DWVLGU X
VHPLQDULMRVGXU-LVDLQXRLUGXVLUJLOXV$QWUDVJLDWURGRGDXJLDXVXJDOYRWDV
 7DLS DWVDN 9DVDULV LU D WDL MDXLX %HW DU JDOLPD HVDQW VHPLQDULMRM
YLVXRPHWQXRLUGLDLUD\WL
Kada negalima, tai visai nerayk, nes prievarta niekad nieko gera neparaysi.
$LYLVRGDUDEHMRMXDUWXULXNRNLQRUVJDEXPUD\WL
9DUQQDVYDODQGO
SDPVWLUWDU
*DEXPWDLWXWXULEHWVYDUEXNDGVXJHEWXPWXRVJDEXPXVVXQDXGRWL7XULXWDX
atvirai pasakyti, kad seminarijoj ir kunigaujant tai bus nelengva.
9OLDX DWVLPLQGDPDV LW SDQHNHV VX 3HWUX 9DUQQX /LXGDV 9DVDULV JDLOGDYRVL
NDGMGYLHMNHOLDPEXYROHPWDWDLSJUHLWDLLVLVNLUWL
XI
7 PHW JUXRGLR PQHVLV NOLHULNXL 9DVDULXL EXYR WLNUDL QHSDSUDVWDV 'DQDL
DWVLWLQNDNDGJ\YHQLPDVWDPWLNUDLVPRPHQWDLVVXWLUWMDLUPRJXVSHUYLHQVDYDLW
QHWDL
NDG MDX PQHV SDWLULD LU SHUJ\YHQD GDXJLDX QHJX NLWDLV DWYHMDLV SHU LWLVXV PHWXV 7DLJL
QHVSMR GDU NOLHULNDV /LXGDV DWVLSHLNWL QXR SDVNXWLQLM GYLHM VDYDLL VSGL WDL
SDVNXWLQ SLUPDGLHQ SULH .DOGDV 3HWU\OD SUDQH MDP NDG DWYDLDYR NDLS EXYR NHWLQ
V
NXQLJDV NOHERQDV .LPD VX /LXFH 3HWU\OD LU NDUW QHSUDOHLGR SURJRV SDHU]LQWL 9DVDU
klebono giminaite.

NDLO

7X/LXGDLLUNMXRNDYRMLVQHSDYLOLRNPXP/LXFV'XRVWDX7ULNDXVNDV

Eik su savo Liuce ir Trikausku! supyko Vasaris. Jeigu tu itaip, tai a visai
QHLVLXSDUODWRULXP.DOENLVWXYLHQDV
 1D NDV JL S\NVWD X MXRNXV" 1HEN NYDLODV (LQDPH SDSOHSVLP EXV LU PDQ
VPDJLDX.DYLHQDVWDLEREDLVDN\VLX".OHERQMDXPDLDX1XMRSDVUHNWRUL3DSUD\V
DELHPOHLGLPRSDVLPDW\WL$WHLVWXRMSRSLHW
9DVDULV VXWLNR 5\W GLHQ MDX SDPRN QHEXYR SRU\W .LRV YHQL QXRWDLND MDX
EXYR MDXLDPD YLVRM VHPLQDULMRM 6YHLDL WRNLRPLV GLHQRPLV EGDYR YLV ODXNLDPL 9DVDULV
UHQJGDPDVLVSDVLPDW\WLVX/LXFHGDEDUMDXYLVDLQHVLMDXGLQRQHLQHVLUSLQRNLUNDLSVXMD
NDOEV <SD NDG EXV QH YLHQDV %H WR QXRODWLQLV 3HWU\ORV MXRNDYLPDV NDG MLV MDL SDWLQNV
NDG ML M L NHOLR LYHVLDQWL NDG DSLH M NODXVLQMXVL QRUV QHYD HU]LQR LU S\NLQR 9DVDU YLV
GOWRJLOXPRMQHPDDLUSDWDLNDYRMRMDXQXROLNDLDPELFLMDL3HULOJHVQODLNWRNLMXRNDYLPDL
LU HU]LQLPDL NDG LU NDLQ NDLS NXNOLDP LU DWVSDULDP MDXQXROLXL VXNHOLD PDORQL DEHMRMLP LU
YLOLRJDONLHNLUWLHVD"JDODMDLLWLHVSDWLQNX"RMLQLHNRVDXPHUJLRW
7RNLVSOLRMLPVXNO9DVDULXLLUVPXONXVMRGUDXJRSULHNDELQJXPDV
.DL NDP JDOL DWURG\WL NHLVWD NDL NDP QHWLNWLQD R NDL NDV JDOL LU SLNWLQWLV NDG
GYDVLQV VHPLQDULMRV DXNOWLQLR JDOYRM N\OD WRNL WXL LU JU\QDL SDVDXOLHWLN PLQL
VYDMRQLLUQRU$UEDMHLJXWRNLGDO\NNXULRJDOYRMDWVLUDQGDWDLMDXWDVWLNUDLQHJHUHVQLV
X 9DULRN LU MR EXYLPDV VHPLQDULMRM WHJDOL EW SDWHLVLQWDV EORJD YDOLD 7LHVD WROLPHVQLV
9DVDULRJ\YHQLPDVMDPSDLDPLUNLWLHPSDURGNDGSDDXNLPRNXQLJXVMLVWLNUDLQHWXUMR
WDLDXJUHLLDXVLDLQHGOWRNDGEDQ\LRMYLOJLRMRQHSDVWDPJUDXRO
DUEDMDXWVLQH
YLVDL DEHMLQJDV IOLUWR LHNDQLDL /LXFHL -HLJX QHW OHLVWXPH NDG WDL MDX EXYR SLUPRVLRV MR
QHSDDXNLPR\PVWDLNDOWLQWLMGOSDVLOLNLPRVHPLQDULMRMGDUQHWXUWXPHWHLVV
$QWURMR VHPLQDULMRV NXUVR NOLHULNDV QRUV MDX JHURNDL \UD VXVLSDLQ
V VX GYDVLNLR
UHLNDODYLPDLVQRUVWRJ\YHQLPRUXWLQDMDXDWVLOLHSLDMRJDOYRMLPRLUHOJLPRVLEGHWDLDXYLV
GDU WXUL GDXJ WRNL YDODQG NDGD MDXLDVL QLHNDV NLWDV WLNWDL MDXQXROLV QRUV P\OWL LU EWL
P\OLPDV 7DL \UD YLVDL QDWUDOX WDL \UD SULJLPWD .DV M JDOL GO WRNL YDODQG NDOWLQWL DUED
UHLNDODXWLNDGMLVSDGDU\WVXQNLDXVLMRJ\YHQLPH\JLVWRWLVHPLQDULMRV"7RNLXEGX
NDQGLGDWNXQLJXVYLVDLQHEHOLNWQHVYLVRMHVHPLQDULMRMHNDLQDUDWVLUDVWWRNLNXULH
DU LDLS DU WDLS QHEW SDVYDMRM
 DSLH PRWHU DSLH SDWLNLPDSLH PHLO
 3DWV 9DVDULV NDUWDLV
JLUGGDYRNOLHULNXVDUEDMDXQXVNXQLJXVWDLSNDOEDQW
1HVLP\OWL"%HWDUWDLPVYDOLRMH"-XNLUGLVVDN\PLUXGUDXGLPQHNODXVR
1LHNDV LU QHGUDXGLD P\OWL WLN \UD YLVRNL PHLOV UL 6NDLVWL LGHDOLND PHLOH
\UDNLOQXVMDXVPDVWLNNQLNRVUHLNLDQHSULVLOHLVWL
Tai berods sunku. Pradeda idealikai, o baigia visai nebeidealiskai.
6XQNXEHWJDOLPDPRJXVQHJ\YXO\V
Arba:
$UPDQDLNDGPHLOQXRGP"
LQRPDQH%HWNRNLDPHLO"
.RNLD0HLOWLNYLHQRNLDWHJDOLEWLVLHOEHQGUDYLPDV
7LH NXULH EXYR GDXJLDX SULW\U
 WRNLDV NDOEDV QHVLNLGDYR LU WDLS NDOEDQLXV LUG\
YDGLQGDYR PXONLDLV %HW 9DVDULV EXYR SHU MDXQDV VXSUDVWL YLVDP W NDOE QDLYXPXL -LVDL
VYDMRMRDSLHPHLO
NDLSDSLHNRNDQJHOLNSDGDQJLNGDO\N3DJDOLDXPLQW\VDSLHPHLO
LU
PRWHUSDO\JLQWLVXYLVDLVNLWDLVUHLNDODLVLUVXYLVRPLVNLWRPLVPLQWLPLVQHWDLSMDX GDQDL
ODQN\GDYRVNOLHULNRJDOYRM.DVGLHQLGDUEPHWXMRVDWHLGDYRLUSUDHLGDYRNDLSYMHOLREDQJD
SHU UXJL ODXN 1XOLQNR YDUSRV YDODQGO
 VXQDUMR VXNXJGMR LU YO YLVNDV UDPX LU
tylu.
3RSLHWVDUJDVSUDQH3HWU\ODLLU9DVDULXLNDGMLHGXNYLHLDPLSDUODWRULXP
1DOHYLWDLNDLSODLNRWV"NODXVEHVLVYHLNLQGDPDVNOHERQDVNDLDEXGXNOLHULNDL
VLHN MDP EXLXRWL UDQNRV *HUDL" 7DL LU SXLNX 8WDL LU ODXNWXYL DWYHLDX 1D EHW MDX

ODXNWXYHVWHJX/LXFSDVNLUVW\V
/LXF X GGV SHL SDGDU MXRNLQJ JULPDV LU NDNRN QHVXSUDQWDP HQNO EHW
WXRMDXVXULPWMRLUSDVLVYHLNLQXVLVXDELHPNOLHULNDLVPDW\WLQHVLUXRQHLGDOLQWLODXNWXYL
QHLNLWLVNOHERQRLUMSDQHNHV7DLDXNOHERQDVQHULPR-DPUHLNLDGDUHLWLSDVY\VNXSLU
DWOLNWLGDXJHONLWRNLUHLNDO'OWRNROVXJUMLV/LXF
SDOLHNVNOLHULNJOREDL
8VLGHJHLPRWHULNXVPDOVXPXSDPDW\WLVHPLQDULMWDLLUN7LNDQHLQDXDU
WXLDNGDXJLDXSDPDW\VLEHLWGYLHMNXQLJLXN%HWMXRVWXLUQDPLHPDW\GDYDL
,UMLVLMRDWOLNLQWLVDYRUHLNDO
/LXFWXRMDWJLMR
'GPDQRNDGLDPDQODEDLUSLWDMVVHPLQDULMD$MXGXQRUMDXDWODQN\WL
VXXNRMLLUGDPD9DVDU
7DLODEDLJUDXNDGWDPVWDQHWLNVDYRSDUDSLMRQREHWLUQHYLVDLDUWLPRNDLP\QR
QHXPLUDL
$UWLPLNDLP\QDLNDUWDLVMDXLUSHUGDXJJU\VWDSDWHLVLQRNOLHULNDV3HWU\OD
/LXFQQHPDQJLQWLV
 2W LU WHLV\E .DVGLHQLNXPDV JUHLW QXVLERVWD -XN WLHVD 3DYDVDUOL" %UDYR 7DL
NDG SDWDLNLDX -XN QHW\LD LVSUGR $ GDEDU WDLS LU YDGLQVLX WDPVW 3DYDVDUOLX
Nepyksi?
$QDLSWROXVLJ\Q9DVDULV-XNWRNLDEHYHLNLU\UDPDQRSDYDUG7LNYLHQR
PQHVLRVNLUWXPDV
 $FK NDLS JUDX SDUYDLXRV 3HWU\OD VX 3DYDVDUOLX 3HU DWODLGXV EXV 3DYDVDUOLV
&KDFKDFKDGLDXJVLMLNDLSYDLNDVQHWLNWXUDGLQLX
 $ MDX VHQLDL WDULDX SDLHSGDPDV DWVLOLHS NOLHULNDV 3HWU\OD NDG SDQHOHL
/LXFHLNDGDQRUVSUD\GVYDVDU\SDYDVDUOLV
.DODPEUDVLMRJDQDVXPDQXVLUYLVLMXRNVLLMRSDWHQNLQWL/LXGRNDLP\QDVMDX
EXYR EHSUDGHGV QLDXNWLV PDW\GDPDV WRNL DLNL JUDLRV SDQDLWV VLPSDWLM MR GUDXJXL
6HPLQDULMRVVLHQRVHXVLGDU
MDXQXROLDLQHMXLRPLVLUQHLQLRPLVSDVLLOJ
PRWHULNR\SVQLR
LU YLOJVQLR HVWL ODEDL MDXWUV LU SDY\GV NDL WRV GRYDQRV YLHQ DSOHQNLDQW JDXVLDX WHQND
NLWDP 9DVDULV Q VDSQXRWH QHVDSQDYR NDG MR GUDXJDV 3HWU\OD QHYD HU]LQGDPDV M NDUWDLV
/LXFVWDULDPDVLPSDWLMDDUEDMXRNDXGDPDVWDWHPDGDUWDLLSUDGHGDQLRUDVWLVVPXONXLR
QHXLXRSLDPR SDY\GR ,U NDL GDEDU NOHERQR JLPLQDLWV VLPSDWLMD YLV DLNLDX OLQNR /LXGR
SXVQ WDV VPXONXWLV SDY\GDV JUV VXGUXPVWL YLV LWR JDQD QHSDSUDVWR YL]LWR PDORQXP R
JDOLUPHVWLWDUSMWULMQHVDQWDLNRVVNO9DVDULVWDLDXVSMRNDVNQLHLDMRGUDXJRLUG\LU
P VWHQJWLV XEJWL X DNL QDXMLHP /LXFV VLPSDWLMRV SDVLUHLNLPDP LU LO\JLQWL MRV
DWYLUXPR LXUNWXPXV -LV QHEXYR GDU OLQN
V ULPWDL SULLPWL /LXFV MDP URGRPR SDODQNXPR
YLVGOWRWDLMDPEXYRPDORQX
%HVLW
VLDQW SDVLNDOEMLPXL MLV QHMXLRPLV VWHEMR LU JUMRVL PHUJDLWV JUDNWXPX LU
J\YXPX LHPRV GUDEXLV MDL ODEDL WLNR -XRGD PDD NHSXUDLW VX VSLQGLQLD RQH VDJWHOH
SXLNLDLGHULQRVLSULHMRVMXRGEUXYRGUVDXVYHLGRNDUWRYLOJVQLRLUNXPSRVQRV\WV-XRGDV
SDOWDV VX SODLD NDLOLR DSLNDNOH JUDNLDL VXP
V OLHPHQ URG PRWHULN MRV JUDFLM LU
EHUQLRNLN YLNUXP 'DXJ NDOEGDPD ML SDWL MDXGLQRVL LU NDLWR %HVLMXRNGDPD ML SODLDLV
PRVWDLV DWPHW VDYR SDOWR VNYHUQXV LU DWYHUW DSLNDNO
 -L EXYR DSVLYLONXV UDXGRQX MXRGDL
LPDUJLQWXUEHOLXSULPHQDQLXODXNLQLDJXRQLHGXV,UQXRMRVYLVRVGYHONODXNRUDVLU
ODXNJDLYXPDV
3DQHOH/LXFHGDEDULHPDEHWWDPVWDDWQHHLPXPVYLVDLYDVDURVDWRVWRJSR
LWDLSLGUVRSDJLUWLLUSDVLJUWLMD9DVDULV
2RVXXNR3HWU\ODYLHQDLYDVDU\SDYDVDULVSUD\GRRNLWDPJUXRG\YDVDUD
SDNYLSR7XRMDXNDOHQGRULWHNVYLVDLOLNYLGXRWL
2L'LHYHJLQNSXUWVLMLQHNUHLSGDPDGPHVLRNDUW3HWU\ORVWRQ$WLN
YLHQ WXULX SHUHLW DWRVWRJ DWVLPLQLP -L XVLP VDX DNLV LU LPLWXRGDPD DQ 3HWU\ORV
VRGHY\NXVLVFHQSDPJGLRGDPD9DVDUVXXNR3UDDXOHLVW

$EXGXSUDSOLXSRMXRNDLVR3HWU\ODQHVXSUDVGDPDVNDVLDGDURVL QHLQRMR Q NDLS


jam elgtis.
/LXFLWRYL]LWRPHWXQHJDOMRDWVLVWHEWLY\NXVLD9DVDU\DWPDLQDLUWDLWDLSWUXPSX
laiku.
 , NXU WDL MDPH" NODXV ML VDY
V -XN SULH WUHMHW PQHVL MLVDL QHPRNMR
RGLRLWDUWLRGDEDUMDXSDWVMXRNLDVLWDLSULVLPLQ
V
-LVWHEMRVLQHVQHLQRMRNDGMDXQXROLRJ\YHQLPHHVWLWRNLWUXPSODLNRWDUSNDGD
MR SDWLUWLVSGLDL YHLNLDQW SDODQNLRP J\YHQDPRMR PRPHQWR DSOLQN\EP WLHN SUDWXUWLQD LU
SDJLOLQD MR VLHO NDG MLV VWDLJD SDVLMXQWD SHUHQJ
V VLHQ VN\UXVL GX MR EUHQGLPR LU
Y\ULNMLPRHWDSXV
9DVDU\ Y\NXVL DWPDLQD /LXF
 QH WLN VWHELQR EHW LU SDWLNR MDL 3UDGLRM MGYLHM
SDLQWLHV JDOLPD VDN\WL OLJL LWR YL]LWR GUVLRV PHUJDLWV LUG\ DOLD VXVLGRPMLPR WXR
MDXQXLX NOLHULNOLX EXYR LU NLHN SDQLHNRV 7RV SDQLHNRV NXUL MDXLD NLHNYLHQD PHUJDLW
YLHQPHLXLEHWPDLDXVXEUHQGXVLDPLUSUDNXWXVLDPMDXQXROLXL
'O NR ML DWNUHLS VDYR PRWHULN GPHV 9DVDU EWHQW R QH NXU NLW ODELDX
VXEUHQGXV LU GRPHVQ NOLHULN DU NXQLJ ML LU SDWL EW QHJDOMXVL SDVDN\WL *DO LD EXV
YLHQDVLWLUGLHVQHORJLNXPLUYLQJLNXULHWLHNGDXJQXOHPLDJ\YHQLPHLUSDVWPLHOJWLV
SULHLQJDLEODLYLDPSURWXL*DOEWNDGJ\YMRVYDL]GXRW
SDJDYRVXEWLOLGLVKDUPRQLMDWDUS
NXQLJLNRVVXWDQRV9DVDULRLYDL]GRVLUQHEHQWLQWXLFLMDVSMDPRVMRGYDVLQVHVPV*DOM
SDWUDXN VDYRWLNDV MR W\OXPDV LU XVLGDU\PDV DWVLVSLQGM
V MR YHLGR LUDLNRM LU HLQV L
NDNXUJLOLDXQHJXMDXQXROLNDQHGUVDLUQHVXEUHQGLPDV$WVDN\PRWDLQHUDVLPH
7DLS SDW WLN VSOLRMLPDLV JDOWXPH DWVDN\WL LU NLW NODXVLP 'O NR /LXF MDXQD LU
JUDL PHUJDLW YRV SDEXGXVL J\YHQLPXL LU PHLOHL L SDW SUDGL SDMXWR SDWUDXNLP SULH
VXWDQRWGYDVLNRMROXRPRPRQL"*DOEWNDGQXRSDWPDHQVDXJGDPDLUVXNLQGDPDVL
NXQLJWDUSHSULHMSULSUDWRLUSDVDXOLNLDLMDLDWURGSHUGDXJWROLPLLUVYHWLPLJDONDLS
WLNGOWRNDGNYSXRGDPDEDQ\LRVDWPRVIHUDNXQLJRSDUHLJDVMLLUMRNDLSNLHNYLHQ
NLWGDUENXQLJNDLSNLHNYLHQNLWY\ULNQHVOXRPR\SDW\ELFKDUDNWHULVEXYRYLVDL
QXVLWU\Q
V MRV VPRQM *DOWXPH UDVWL LU NLWRNL VSOLRMLP EHW JUHLLDXVLDL LU LD EXV WDP
WLNUDV LUGLHV QHORJLNXPDV JDQD GDQDL SDVWHELPDV NDL NXULRVH PRWHU\VH LU QH YLHQRV MM
VXJULRY
VJ\YHQLP
.XQ 7ULNDXVNDV EXYR SLUPDV NDUWHVQLV /LXFV VXVLDYMLPDV EHW DQDLSWRO SHU WROL
QHQXM
V -L QRUV EXYR NRNHWLND EHW GDU QHLG\NXVL PHUJDLW , GDOLHV ML GO WR LU SUDGMR
YHQJWL NXQLJR YLNDUR NDG WDV SRU NDUW SHU GDXJ QHDWVDUJLDL LU DLNLDL NVLQRVL URG\WL
NOHERQR JLPLQDLWHL NDUWXV VDYR LUGLHV MDXVPXV -DL EH WR QHSDWLNR WXLDV NXQ 7ULNDXVNR
LGLGXPDV GDQDL VLHNLV QHW DURJDQFLMRV ,U ML P VYDMRWL DSLH YHOQHVQ
 VLHO NXUL
QHQXVWHOEW MRV SDLRV EHW OHLVW UHLNWLV MRV YDOLDL R JDO LU NDSUL]DP ,U WDL WXR PHWX
SDVLS\Q MDL GX NDQGLGDWDL NLHN DQNVLDX VWXGHQWDV %UD]J\V NLHN YOLDX NOLHULNDV 9DVDULV
%UD]J\VMDLQHSDWLNRGOWSDL\GNDLSLUNXQ7ULNDXVNDVEHWRGDUNDGEXYRN\UXV,U
WDLMLSDOLQNRNOLHULN9DVDUYLVDLGDUDOLPHGLDJNXULDWHJDOLVXVLGRPWLDUEDJHURNDL
MDXSDJ\YHQXVLRVNRNHWVDUEDWDLWRNLRVSDG\NXVLRVODNLRVIDQWD]LMRVPHUJDLWV
3XVHLYDODQGRVSUDVOLQNXVQXRNOHERQRLMLPRMRVEDOVLUMXRNYRVJDOMRVXWDOSLQWL
niaurios seminarijos parlatoriumo sienos.
 3DYDVDUOL DXN ML D QRULX SDLUWL NDLS MV LD J\YHQDW 9HVN WDPVWD
PDQHWROLDXVHPLQDULMSDURG\WL$UJLLDPHVLWRMQHMDXNLRMVDOMLUVGVLPH"
1HJDOLPDSDQHOH/LXFHJ\QDEXGXNOLHULNDL/LDLNDPFLYLOLDPWROLDXHLWL
JULHWDLXGUDXVWDRWXRPODELDXPRWHULP
)LNDVWDL\UDQHJDOLPD"2WHLVLXLUWLHN$LQDXNDGMDXQLPDQQLHNRQHVDN\VR
NDL SDPDW\VLX NRN VHQ GVLXRV NDG NOLHULNDV -V PDQRW NDG D QHPRNX NXQLJLNDL
YDLNLRW" 2JL YD LU ML SDOHLGXVL VDYR SDOWR VNYHUQXV SDGDULXV SDPDOGL PLQ LU
SDNUHLSXVL JDOY VXQNLDLV GLGHOLDLV LQJVQLDLV P HLWL SHU VDO
 9LVL WU\V YO SUDSOLXSR
juokais.

3RNXULRODLNRNOLHULNDV3HWU\ODSDNLORHLWLYLUVDN\GDPDVLVQRUVSDUXRWLNQ\JDV
NXULDVNOHERQDVEXYRSUD
VQXSLUNWLQHVWXRMDXMLVJDOVDWHLWL%HW/LXFXVWRMRMDPGXULV
 6GN WDPVWD LD .DL LHLVL 3DYDVDUOLV SDEJV QXR PDQ
V -LV WRNV QHGUVXV
$FKLUDSLHNPXGXNDOEVLPH"
7RNLDPH MRV VXVLUSLQLPH EXYR GDXJ NRPLNXPR EHW GDXJ LU WLHVRV -L VSMR
NHEOLDXVLMDXWROLSDHQJXVLRVSDLQWLHVEHWGDUWLNEHXVLPH]JDQLRMDXVPRYDODQGNDGD
YLHQXGXVWDLJDSULWUNVWDGUVRVSDLUWLDWYLUDLDNLVNDGDSDSUDVWLRGLDLSHUEDQDOVR
EHRGLUGLHVNDOEDGDUQHSULEUHQGXV
3HWU\OD YLV GOWR LMR 9DVDULV QHUDPLDL VXNUDQNW LHNRGDPDV SLUPR VDNLQLR EHW
VLWXDFLMLJHOEMR/LXF
 *HUDL NDG MLVDL LMR $ WR LU ODXNLDX WDU ML QXOHLGXVL EDOV LU SDWL MDX
VXULPWMXVL$WDPVWDLDWYHLDX9LHSDWLH3DYDVDUOLQHGUVWX)L.DVJLLDPDQ
WDLDWYHLDXWDPVWDLODXNWXYLLUQXRVDY
V
-LSDVLUDXVVDYRNUHSHO\MHLULWUDXNUDQNGDUERSLUWLQDLWHVVXJUDLDLVGLUEWLQLDLV
EDURQOLDLV
WDLNDGWDPVWDSLUWXNQHQXDOWXP1HPDQ\NNDGSLUNWRV3DWLPH]JLDX6DNLDX
MHLEVLJHUDVWDLGXRVLXMHLQHSDUVLYHLXDWJDO%XYDLJHUDVH
.OLHULNXL9DVDULXLWDLEXYRVWDLDLVPJLVQXRNXULRMLVQHJDOMRDWVLSHLNWL-DPQXR
/LXFV GRYDQ" 1H WR MLV QLHNDG QHEXYR WLNM
VLV -LV SUDEXUEMR NDLQ NRN SDGNRMLP
SDP SLUWLQHV LU QHLQRMR QHL N VX MRP GDU\WL QHL NDLS LD SDVLHOJWL %HW /LXF GDEDU
QHVLMXRNLMRVXPLLPR-LVXSUDWRNDGWDVVXPLLPDV\UDSDWHLVLQWDV,UJHUDLNDGMLV\UD
-LV EXYR MDL PHLOLDXVLDV SDGNRMLPDV 1HV JDOMR DWVLWLNWL NDG WRNLV 9DVDULV NRN ML GDEDU
UDGRJDOMRGRYDQRVDUEDYLVDLQHSULLPWLDUEDSULLPWLOHQJYDLVXMXRNDLV,UMLGLDXJVLNDG
to neatsitiko.
.DOEDMLHGYLHPQHVLPH]JNROVXJUR3HWU\OD3LUWLQVMDXEXYRXY
/LXGRVXWDQRV
NLHQLXM -LH YO SUDGMR MXRNDXWL EHW WDLS OLQNVPD NDLS SLUPD MDX QHEXYR 7DLDX QHWUXNXV
DWMRLUNOHERQDV-LVDWURGVXVLHU]LQ
VLUQHSDWHQNLQWDV0DW\WYL]LWDVSDVY\VNXSQHYLVDL
JHUDL SDY\NR -LV SDP NQ\JDV LNUDSW NOLHULNDP YHQWP SR SHQNUXEOLQ
 LU MLH YLVL
atsisveikino.
.DL /LXF SDGDY UDQN NOLHULNXL 9DVDULXL LV SDMXWR VWLSU MRV SDVSDXGLP LU L SR
MXRGRVNHSXUDLWVSDPDWWUXPSEHWGUVDNL\EWHOMLP
3R LWR DWVLODQN\PR 9DVDULXL SDVLURG NDG 3HWU\OD LPD MR YHQJWL 7DG YLHQ GLHQ
W\LDLVLYDGLQRMSDVLYDLNLRW
1DNDLQNDLSPVVYHLDLSDUNHOLDYRLU NRN VSG SDGDU NOHERQR JLPLQDLWHL
VHPLQDULMD"UDG
VSURJSDVLGRPMR9DVDULV
3HWU\ODGYLSUDVPLNDL\SWHOMR
 6HPLQDULMD NDLS VHPLQDULMD EHW WX WDL MDX DLNX NDG SXLNLDXVL 7RNV MDX
QHNDOWDVDYLQOLVRLUNNDLSPRNLSDWLNWLSDQHOP
1LHNRSDQDDXVJ\QVL9DVDULV-VJLVDYLYLHQRVSDUDSLMRVRPDQHNDLS
VYHWLPLPDQGDJXPRMDXWSDUHLJSDOLQNVPLQWL
LQRPPHVWRNLXVPDQGDJXPXVLQDLN/LXGDLDYLVGOWRSDWDULDXWDXMRV
SDVLVDXJRW.DGWXLQRWXPDSLHMWLHNNLHNDLQDXMLVUHLNPLQJDLQHEDLJVDNLQLR
.JLWXLQDL"
,G\NXVPHUJDLUWLHNSLNWDLGUE3HWU\OD 9DVDULR NUWLQM XYLU DSPDXGDV
SULHWRNLGUDXJRQHWHLV\E
EHWMLVDLVXVLYDOG
1DEURODXLDWDLMDXWXSHUGHGL
7XPDQ\NNDGDQLRODV0DQWDLDEVROLXLDLYLVWLHN
3DJDOLDXLQRNLVQXPRMR9DVDULV.DVLDPDQGDUER-LJLWDYRSDUDSLMRQ
ne mano.
-LV VXSUDWR NRNLD \UD 3HWU\ORV SLNWXPR SULHDVWLV LU WHLVLQJDL QXPDQ NDG VDYR
DEHMLQJXPXJHULDXVLDLLYHQJVWROLPHVQLRVXGUDXJXJLQRLUVXVLS\NLPR

,WLHVSRNHOLGLHQ3HWU\ODSDOLRYSW
VLVLUMGYLHMVDQW\NLDLSDVLWDLV
9DVDULXLJLPDXQDQWLV/LXFVSDGRYDQRWDVSLUWLQHVNLHNYLHQNDUWQXYLVGDYRDN\V
ir gyventi pasidarydavo gera.
%HW NDL SR WR DWVLODQN\PR MLV YO SDPDW EDQ\LRM VDYR 1HSDVWDPM
QHVXSUDQWDPDVMDXVPDVSDJDYRMWDLSSDWNDLSSLUPDLUNDLSNLHNYLHQNDUW NDGD WLN M
PDWLDMDPSUDVLYHUGDYRNDLSLUNRNLDJHOPNXULWUDXNVDYHMYLV,UNDVNDUWMLVJ\YLDX
SDMXVGDYRNDLSW\OLRVPHODQFKROLMRVMDXVPDVDSVHPLDMRLUG7DVJLHGUDVSDVNXUMLVEXYR
SDUVLQH
V SR SLUPR MRV SDPDW\PR MDX QHSDVLNDUWRMR QLHNDGRV ,U MLV QLHNDG MDX QHMDXW WR
GLGHOLRQRURHLGDPDVSURFHVLMRMMSDYHOJWL7DUVLNRNVVODSWDVDSDGDVGUDXGMDPWXRPHWX
pakelti akis.
LRNLRPLV GLHQRPLV MLV NDUWDLV YO DWVLPLQGDYR /LXF
 LU JLHGUDV \SVQ\V
nuskrisdavo jo veidu.
-LV QHLQRMR NDG 1HSDVWDPRMRM VXVLNDXS YLVDV PLVWLNDV MR LOJHV\V NXULR
QHSDWHQNLQVQYLHQDHPVPRWHULVR/LXFUHLNMDPJ\YHQLPRGLDXJVPLUODLP
NLHN
WLHPGDO\NDPGDUEXYRJ\YDMRLUGLVQLULXRVHVHPLQDULMRVPUXRVH

XII
1XR.DOGLNLXJDYQLODLNDVVHPLQDULMRMSUDHLGDYRQHSDSUDVWDLJUHLWDL.DUQDYDODV
 LG\NDYLPR OLQNVP\EL LU YLVRNL SUDPDWQ\EL GLHQRV DWVLOLHSGDYR LU NLHWDPH
VHPLQDULMRVJ\YHQLPH'LGLDXVLDVWXRPHWXVPDJXULDYLPDVEGDYRSRQNRVNXULRPLVMLH
YDLLQGDYRVL NHWYLUWDGLHQLDLV SR LOJM YDLNLRMLP 3RQNRP SLQLJ DWVLVGDYR EDLJ

SHUHLWDLV PHWDLV GUDXJDL NXQLJDL $QWUXRMX NXUVX SDVLUSLQGDYR EXY


V M IRUPDULMXV
0DLDXVLDLQRPDWHNGDYRSLUPDPHLDP
7XR PHWX NOLHULNDL SDSUDVWDL VXUXRGDYR EHQW YLHQ YDNDUO VX LRNLDLV WRNLDLV
YDLGLQLPDLV GHNODPDFLMRPLV LU NRQFHUWLQH GDOLPL /LHWXYLDL LU OHQNDL LVLMXRV

OHQNW\QLXRGDYR NDG WLN JHULDX SHU W YDNDUO SDVLURG\W /LHWXYLNM GDO VXGDU\GDYR
YLHVRV QDULDL 9DVDULV WDLV PHWDLV MDX GDO\YDYR SDVLWDULPXRVH VXVWDWDQW SURJUDP LU
SDUHQNDQWWLQNDPXVDUWLVWXV7DLVPHWDLV9DUQQXLDWMRJDOYGUVLEHWQHODLPLQJDPLQWLV
SDLDPSDGHNODPXRWL0DLURQLRHLOUDW6NDXVPREDOVDV/LHWXYLOHQNVDQW\NLDLWDGD
EXYR \SDWLQJDL SDEORJM
 GO SUDVLGMXVL PXW\QL PLURVH SDUDSLMRVH 9\UHVQLM NOLHULN
WDUSH NLOGDYR DWUL JLQ WDXWLQLDLV NODXVLPDLV R VHPLQDULMRV YDGRY DXWRULWHWDV EXYR
QXSXRO
VGODLNDXV M DOLNXPR LU NDL NXUL SDVNDO DSLH QH YLVDL JUDLXV M GDUEHOLXV X
VHPLQDULMRVVLHQ9LVDLWDHOHNWUL]DYRLUMDXGLQRYLHVRVQDULXV
0HVWXULPHGXRWVXSUDVWLURGLQMR9DUQQDVNDGMDXLDPHLUPDWRPHNDV
DSOLQNPXVGDURVLNDGPHVWDLYHUWLQDPHLUGOWRNHQLDPH0HVWXULPHSULPLQWLVDYRMDXQ
LGHDOL]P LU SDNXWHQWL M VLQHV WDLS SDW SULPLQGDPL M RSRUWXQL]P LU VXUHPEMLP
0DLURQLRHLOUDW\YLVDWDLLU\UD
 9LV GOWR WDL SDYRMLQJD SULHLQRVL -RQHODLWLV -LH EH DEHMR VXSUDV N WDL
WDLNRPDLUWXJDOLLONWLLVHPLQDULMRVLDWRNLGDO\NDLGRYDQDLQHSUDHLQD
%HW9DUQQDVQHQXVLOHLGR
%HDEHMRVXSUDV%HWDSVLPHVQHVXSUDW
3DJDOLDXWDLQHVYDUEX$GOVDYRNDLOLR
QHGUHEX,UDWHLOUDWSDGHNODPXRVLX
3DVNLUWYDNDUJDQDHUGYLRMUHNUHDFLMVDOMSULHHVWUDGSLUPRVHHLOVHVXVGRYLVD
GLHFH]LMRVDXNWRMLNXQLJLMDLUVHPLQDULMRVSURIHVUD3DLDPHFHQWUHSSVRMRVWRUXOLVSUDORWDV
RILFLRODV DOLD WRNLR SDW VWRUXOLR NDSLWXORV NDQDXQLQNR 3UDORWR HPDV ERVDV LU NDQDXQLQNR
DXNWDV WHQRUDV SDNDLWRPLV SDVLHNGDYR NOLHULN DXVLV , DELHM SXVL VGMR UHNWRULXV LU
LQVSHNWRULXV %XYR LD LU MXGUXV Y\VNXSR NXULMRV VHNUHWRULXV NDUWDV OLHWXYLV LU NOLHULN
XWDUMDVNXULRSDJDOERVSDYRMDXVYDODQGRMJDONLHNLUWLNMRVL9DUQQDV
3UDVLGMXVSURJUDPDLYLVNDVMRNXRSXLNLDXVLDL$XNWLHMLVYHLDLEXYRSDWHQNLQWLLU

JDUVLDL J\U SURJUDPRV GDO\YLXV %HW WDL HVWUDG OLSR 9DUQQDV 'LGHOLV ODLEDV SULHN
SDOLQN
VMLVMDXSDLDVDYRLYDL]GDSDWUDXNVYHLGPHV-RYHLGRLUDLNDURGQHWLNMR
VXVLMDXGLQLP EHW NDUWX GLGHO SDVLU\LP LU DWNDNOXP -LV EXYR WDUVL NDUHLYLV HLQV SXOWL
prieo.
9DVDULVSDPDWNDLSQHUDPLDLVDYRIRWHO\VXEUX]GMR0D]XUNRYVNLVLJLUGRSHUGDXJ
JDUVUHNWRULDXVQXVLNRVMLPLUSDVWHEMRNDLSUHLNPLQJDLVYLOJVQLDLVSHUVLPHWQHWROLQXR
MRVG-RQHODLWLVLU6HUHLNDQXRHVWUDGRVSULNLP
V9DUQQREDOVDVPHWSLUPMSRVP
*LHGRMDXPHLO
MDXQYLOW
6NDPEMRVW\JRVPDQVDOGLDL
LDQGLHQUHLNLDDUQXWLOWL
$UYHUNWXLJDPDVVNDXGLDL
3DVNXWLQLRML HLOXW EXYR SUDW
VWD LU RGLV L J D P D V SDEUWDV 3LUPRVH HLOVH
LURYSOLNVSDPDXSUDGMRUDXVWL,UVXNLHNYLHQXSRVPXMRVUDXGRYLVGDXJLDX
MXVNXUPDQNUWLQ
MDXQ
.DVGLHQDOGRWHOHGDLV
.XULHPPDGHURVJHUNO
SODXQD
Kurie vien augate pilvais!
1XR W RGL VDOM SDVLGDU PLUWLHV W\OD 1LHNDV QHGUVR QHL SDMXGWL QHL NRVWHOWL
ELMRGDPDVWRNLXEGXSDURG\WLNDGMLVVXSUDQWDNWLHSRVPDLWDLNRPL-RQHODLWLVLU6HUHLND
VGMR VXVLJ
 VDYR NGVH JUDXGDPLHVL NDP MLH JULHWDL QHSDVLSULHLQR LWDP
QHLPLQWLQJDPNDUWXROLRLQJVQLXLWDVWXRWDUSXMDXUNWROLPHVQLXVSRVPXV
LQDXGDEDUMXPVGDXJQHUHLNLD
Pavalgius atilsio saldaus!
,UQLHNRSLNWRO\JQHYHLN

1XPLU
WLNLWVGDQJDXV
'HNODPDWRULXV DWOLN
V VDYR QXPHU HPDL QXVLOHQN LU VN\VWL PDQGDJV NOLHULN
DSORGLVPHQWDLSDO\GMRMQXRHVWUDGRV.LHNYLHQDPEXYRDLNXNDG9DUQQDVVXVDYRPHQNX
EDOVXLUGHNODPDYLPXWLNMDXQHGOPHQRLMRHVWUDG,UHLOLWXULQ\VYLVDLOHQJYDLGDYVL
WUDQVSRQXRMDPDVVHPLQDULMRVJ\YHQLPRDSOLQN\EHV
Czyje to wierszydla? VXEDXESUDORWDVRILFLRODV
3URJUDPRMSDUD\WDNDG0DLURQLRSORQDLDWVLOLHSNDSLWXORVNDQDXQLQNDV
Co za jeden ten Maironis? teiravosi oficiolas.
9LVL SUDORWDL LU NDQDXQLQNDL WUDXN SHLXV NUDLS JDOYDV LU Q YLHQDV QHJDOMR
pasakyti, kas per vienas tas Maironis.
Socjalista, anarchista i ateista! QXVSUHQGRILFLRODV
$WVLSUDDXNXQLJSUDORWVLNLRY\VNXSRNXULMRVVHNUHWRULXV0DLURQLV
WDLHPDLLVHPLQDULMRVUHNWRULXVEXY
V3HWUDSLOLR'YDVLQV$NDGHPLMRVSURIHVRULXV3DUD
dar ,,De justitia et jure"...
.ODPLHV]1XFRGDOHMQDVW
SXMH"
3R YDNDUOLR NHOLDV GLHQDV YLVL YLHVRV QDULDL ODXN NDGD SUDVLGV WDUG\PDV GO
9DUQQR QXPHULR EHW QLHNDV QLHNR QHVDN 9DUQQR VSMLPDV WDUVL LVLSLOG 7DLDX YOLDX
SDVLURGNDGQH
3RNXULRODLNRSDVLDXNMUHNWRULXVLUEDG\GDPDVSLUWXYLHQ'UDXJLMRVVWUDLSVQ
SDNODXV
Tavo tai?

0DQRDWVDN9DUQQDV
.DLSWXJDOLGDO\YDXWLXJLQWRMVSDXGRM"
%HWDWVLSUDDXNXQLJSUDORWMXNWDL'UDXJLMD
Ty myslisz co? QXVWHE
V VXXNR UHNWRULXV 'UDXJLMD WR MHVW EH]ERQH
pismo!%HWDUWXQHLQDLNDGLVHPLQDULMRVQHLYLHQDVODLNDVQHLYLHQDVUDWDVQHJDOLLHLWL
EHPDQRLQLRV"7XSUDVLHQJHLUHJXODL
$WDLSDUDLDXLULVLXQLDXGDUDWRVWRJPHWX
 .OLHULNDP L YLVR GUDXGLDPD VSDXGRM GDO\YDXWL 7X WDL LQRMDL LU GO WR SDVLUDHL
VODS\YDUGLX
1HDWRQHLQRMDXDWVDN9DUQQDV
3\FK
 PDV] EXYR SDVNXWLQLDL UHNWRULDXV RGLDL 9LV LW VFHQ 9DUQQDV
SDVDNRMR YLHVRV QDUL EUHO\ LU 9DVDULXL EHNODXVDQW MR RGL GUXPVWVL NUWLQM
PDLWLQJL MDXVPDL , 9DUQQR MLH YLVL GDXJLDXVLD WLNMRVL 9DVDULV M ODLN \PLDXVLX YLVRM
VHPLQDULMRMPRJXPLLUWDLGDEDUWLHVMXRSDNLERDWUXV'DPRNORNDUGDV
.DLSVDXQRULNDOEMRYLHQV\N9DVDULVVDYRGUDXJXL.DVDLLXLNXULVEHYHLN
WXRSDLXPHWXEXYRSULLPWDVGUDXJLMO
MHLJX9DUQQLYDU\VWDLSDVLURG\VNDGWLNUDL
WDOHQWLQJDPPRJXLLOLNWLVHPLQDULMRMQUDOHQJYD
0DQWDLVHQLDLDLNXSULWDU.DVDLWLV-HLJXLQRWNDV\UD-RQHODLWLVNDV\UD
6HUHLNDPDQDLNDGMXRVODLN\WVHPLQDULMRM"
 %HL PDQ WDL NDV USL /HLVNLPH NDG QUD WDXWLQLR NODXVLPR R UHNWRULDXV LU
LQVSHNWRULDXVYLHWRMVGLQDXMHVQLSDLUPRQV$UPDQDLNDGWRNL9DUQQVHPLQDULMRM
QHSHUVHNLRW"
8N"QXVWHER.DVDLWLV
6WDLDLXMJDEXP
.DVDLLXL NXULV VHPLQDULM L YLVR MDX EXYR SUDGM
V QXVLWHLNWL JDQD VNHSWLNDL
9DVDULRNODXVLPDLSDVLURGJDQDGRPVEHWMLVQLHNRWLNUDDWVDN\WLQHPRNMR
$LDYLVNRJDOLPDODXNWLLUQXPRMRUDQND
DUWXWLNUDLHVLVLWLNLQ
VNDGPHQLQLQNRSDY\]GLXLSRHWREHOHWULVWRWDOHQWDVLU
darbas suderinamas su kunigo pasaukimu ir darbu?
,UNODXVLP.DVDLWLVQLHNRDWVDN\WLQHJDOMR%HWWXRPHWGDUSDLDP9DVDULXLQHWLN
DWVDN\PDVEHWLUNODXVLPDVQHEXYRDLNXV-LVMRGDUQHEXYRVXIRUPXODY
V-LVMYRVGDUPDW
WROLWROLWDUVLSURWLUWDVNDQDVDWHLWLHVNU\NHOMEHVWNVDQW,UMLVQHLQRMRNDGWRMNU\NHOM
MDPNDLSSDVDNRVNDU\JLXL\UDUD\WDIDWDOLNDGLOHPDMHLHLVLNDLU
SDWVSUDVLMHLHLVL
GHLQ
SUDXG\VLVDYRWDOHQW
7XRPHWXNOLHULNDV9DVDULVLVDYRODEDLQHWXUWLQJRSULW\ULPRWHJDOMRWLNVXVLSURWWL
NDG WRN NODXVLP NHOWL JDOLPD ,U LOJL LOJL PHWDL SUDMR MDP EHVLQDUSOLRMDQW WRV SUREOHPRV
SLQNOVH
$QWUR NXUVR NOLHULN M ODELDX GRPLQR M NDVGLHQLR J\YHQLPR DNWXDOLMRV WDXWLQLDL
VDQW\NLDLSDPRNRVMNXRSHOVYHLNLPDV
SRLPWVWRNVJ\YHQLPDVNDOEMRMDPNLWNDUW.DVDLWLV.DGWXUWXPNXU
SDVLGWL VSMDXWXP YLVN LU HLWXP VDX LQDL NDG UHNWRULXV DXN 0DULXO X YDNDU\NL
UHNUHDFLMLUNNLHNWLNOLQGRLUSDEDLJNDGS\FK
PDV]Supranti, kuo tai kvepia?
 YDNDU YDNDUR UHNUHDFLMRV PHWX EXYR Y\N
V WRNV LQFLGHQWDV /LHWXYLDL NOLHULNDL
SUDGMR GDLQXRWL OLHWXYLNDL 7DL QHEXYR GUDXGLDPD %HW XVLPDQ GDLQXRWL LU OHQNDL
3UDGLRM GDU OHQNW\QLDYR SDNDLWRPLV YLHQD GDLQD OLHWXYLND YLHQD OHQNLND %HW QHWUXNXV
OHQNDLXVLPDQQHEHGXRWOLHWXYLDPODLNRLUSDEDLJ
YLHQGDLQWXRMDXVWYUNLW/LHWXYLDL
QXWDUQHDSVLOHLVW LU VXODXN
 SRVPR SDEDLJRV VXWDUWLQDL XWUDXN LUJHO .LOR VXPLLPDV
OHQNSXVMLUWXRPRPHQWXVDOVGXU\VHSDVLURGUHNWRULXV
Co tu za halas? SLNWDL\EWHOMRDNLQLDLV
/LWZLQL QLH GDM QDP SLHZDF SDVLVNXQG OHQNDL 5HNWRULXV HQJ OLHWXYL
SXV
LULMRPLQRVEXYRPDW\WLNDGWDVNXUMLVQXVWYHUVDWVLPLQVJLPWMGLHQQXVWYU

MLVWUHLRNXUVRNOLHULN0DULXOVWLSULDXVLOLHWXYLWHQRUVWRYMXVSLUPRMHLOMLULYLVRV
NUWLQV DWOLNLQMXV SDWULRWLQ
 VDYR SDUHLJ LWD LU EXYR .DVDLLR WRV GLHQRV SHVLPL]PR
SULHDVWLV
%HW9DVDULVWRNLXVGDO\NXVLUMRNLWDLS
1HDWVDNMLV.DVDLLRQXVLVNXQGLPLWLHSHUVHNLRMLPDLPDQQHNHOLDQRUR
EJWLLVHPLQDULMRV$WYLUNLDLQHWJLSDVNDWLQDOLNWL-LHURGRNDGPHVLDHVDPUHLNDOLQJLLU
EVLPUHLNDOLQJLLLDLM
LQRPDYLHQDPWYLVNN
VWLEHDEHMREWVXQNXEHWGDEDU
NDLPHVHVDPYLVGOWRLRNLRVWRNLRVRUJDQL]DFLMRVQDULDLWDLYLVDLSDNHOLDPD
.OLHULNDV 9DVDULV L WLHV EXYR SDWHQNLQWDV NDG YLHVRV NXRSHOM PDW Y\NVWDQW
EHQWGDOWYLOLNXULYHGDPDVVWRMRVHPLQDULM0RUDOLDLMLVGOWRMDXWVLGDXJVWLSUHVQLV
LUDWVSDUHVQLV6ODSWDJDXQDPLNDLNXULHODLNUDLDLLUGOWRXROLDLVNDLWRPLVXSDLQGLQR
M VX OLHWXYL WDXWRV UHLNDODLV LU OLWHUDWUD 7DLV LU NLWDLV PHWDLV MLV VHNGDYR NLHNYLHQ QDXMDL
SDVLURGLXV VSDXGRMH YDUG SLUNGDYR NLHNYLHQ LHLQDQL NQ\J /LXGR *LURV 'XOGXO
GGHO DOLRML SLHYHO 9LOW\ SUDGWDV VSDXVGLQWL 9.UYV DUQDV WDLS SDW NDLS
YOLDX6LXUOLRQLHQV.\PDQWDLWV/LHWXYRMHEXYRWLNULY\NLDLMXGDUDPHJ\YHQLPH-LH
GLDXJVL LU GLGLDYRVL VXODXN
 SLUPM LPNDXV GDLQ LU 6DVQDXVNR /LHWXYLNRV
PX]LNRV QXPHUL -LH VXUDGR 9LQFR .XGLUNRV RNLXV LU FKRUXL GDLQDV LVLUD 1DXMDOLR LU
0LNR 3HWUDXVNR NRPSR]LFLMDV -LH NDUWDLV LWLVDV UHNUHDFLMDV SUDVGGDYR SULH LJYHUXVLRV
ILVKDUPRQLMRV NDG VXYRNW W GDLQ W NRPSR]LFLM EHQW GDOHO
 SUDVPV -LH VXVLNU VDYR
NXOWURV NDPSHO NXU VDXJRMR SULH NXULR LOGVL LU JDLYLQRVL -LHP WHQ EXYR MDXNX MLH WHQ
GLUEGDYRLUVYDMRGDYRRYLVDNLWDGDUVWROLPDLUGDUODELDXVYHWLPD
9DVDULV YOLDX SDY\GGDYR VDX DQ ODLN VXJHEMLPR WHQNLQWLV LU DYWLV WDLV
SORQXLDLV YLHVRV VSLQGXOOLDLV NXULH WXR VNDLGULDX VSLQGMR NXR DSOLQNXL EXYR WDPVLDX LU
Q\NLDX -XN WDLS PDD UHLNLD QLHNR SODLDX QHSDW\UXVLDP LU QHPDLXVLDP MDXQXROLXL
SDWHNXVLDPVLDXUVHPLQDULMRVPUSDVDXO-LHLUVXVLYRNWQHJDOMRNRNLDVLDXUDYDJDWHND
M J\YHQLPDV 'O WR MLH NDL NDGD LU VDYR SDL GDUEXV EHL UDWXV YHUWLQGDYR SHUGWDL
WDLN\GDPLPDXWVDYRJ\YHQLPRLUVXSUDWLPRPDVWHO/LXGDV9DVDULVWLNYOLDXVXYRNNDG
GDXJHOLVMRSLUPMVLOSQEDQG\PGUDXJEXYRSULLPWLNXRQHVXHQWX]LD]PXWLNGOSDLRM
J\YHQLPRLUUHLNDOVLDXUXPR
.R UHLNLD LHNRWL OLWHUDWURMH LU NR L MRV UHLNDODXWL Q YLHQDV MM LVN\UXV JDO
9DUQQQHLQRMR3DVDXOLQOLWHUDWUDMLHPEXYRLQRPDWLNLDWVLWLNWLQDLQXJLUVWRYLHQRNLWR
YDUGR6HPLQDULMRVPRNVORSURJUDPRVMLQHSURIDQDYR/HQNOLWHUDWUDEXYRHLQDPDQHWLNXVLX
PHWRGX -LH LQRMR SODWHVQ DU VLDXUHVQ DXWRUL EHL YHLNDO NDWDORJ NHOHW ELRJUDILQL
QXRWUXS NDL NXUL YHLNDO SDUD\PR SURJ NHOHW DWSDVDNRW WXULQL NHOHW DQHNGRW -LH
LQRMR SDY\]GLXL NDG .RFKDQRYVNLV YHUNGDPDV VDYR GXNUHOV SDUD ,,Trenus", kad
.UDVLFNLVEXYRVXSDVDXOM
VY\VNXSDVNDGJURMDQWIOHLWDL0LFNHYLLXVLPGDY
VLPSURYL]XRWL
NDG 6LURNRPO QHSDSUDVWDL OHQJYDL UD
V HLOHV LU NDG 9LQFHQWDV 3ROLV YLHQDP GYLHLO\ GDY
V
JLOLDXVLOLHWXYLRFKDUDNWHULVWLN
Jak litwina kto zahaczy,
To i w grobie nie przebaczy.
 UXV OLWHUDWU NDGDQJL WDL EXYR ND]LRQLQD SROLFLQLV SURJUDPRV QXPHULV MLH
PDDNUHLSGDYRGPHVLRRYLHQDDXVLDQXJLUVWRVQXRWUXSRVVXGDUYLVMOLWHUDWULQEDJD
$QWUDPH NXUVH MLH MDX EDLJ PRN\WLV ORW\Q NDOE EHW PDLDX MRV LPRNGDYR QHJX
JLPQD]LMRMQRUVMDXILORVRILMDRWROLDXWHRORJLMDNDQRQ WHLV OLWXUJLND LU NLWL GDO\NDL EXYR
HLQDPL ORW\Q NDOED %HW WDL EXYR VXSUDVWLQWD YLGXUDPL NDOED VX VDYR HOHPHQWDULNRPLV
NRQVWUXNFLMRPLV LU ILORVRILNDLWHRORJLNDLOLWXUJLNX RG\QX .ODVLNLQV ORW\Q NDOERV MLH
seminarijoj neimokdavo. Tik su dideliu vargu paskaitydavo Cicerono, Cezario ir Tito
/LYLMDXV QXRWUXSDV 'O WR LU NODVLNLQV OLWHUDWURV WXUWDL MLHP OLNR YLVDL XGDU\WL 1 YLHQR
SRHWRMLHNXUVHQHVNDLWQLHNRDSLHMXRVQHJLUGMRRMHLNXULDPSDNOLXYRUDQNDVNODVLNLQV

poezijos tekstas, tai jo nesuprato.


7RNLXEGXEHQGUDPHMMLVLODYLQLPHNXUWLHNGDXJ QXOHPLD SDVDXOLQV OLWHUDWURV
SDLQLPDV YLVDP DPLXL SDVLOLNR GLGHO VSUDJD 8SLOG\WL L VSUDJ SULYDWLQH OHNWUD
seminarijoj jiem nepavykdavo net ir esant geriem noram, nes nebuvo tinkamos tam
ELEOLRWHNRVQHEXYRQXVLPDQ\PRNVNDLW\WLSDJDOLDXQHEXYRODLNRNDGDVNDLW\WL7LHNXULH
VNDLW\GDYR SDPRN DWYLOJLX VWRYGDYR QH SHU DXNWDL QHEHQW NXULV WXUGDYR QHSDSUDVW
DWPLQWLUJDEXPXV
/LXGDV9DVDULVQXRDQWURNXUVRVWHQJGDYRJDXWLO\JLDLWRNLXVODLSVQLXVNRNLOHLVGDYR
EH SDWDLV SHUVLULVWL NLW NXUV 7RNLX EGX DOLD OLHWXYLN VSDXGLQL MDP SDY\NR
VXVLSDLQWLEHQWVXNDLNXULDLV\PHVQLDLVOHQNOLWHUDWURVVHQHVQLRODLNRWDUSLRUD\WRMDLV
9LVGOWR'LHYDVSDJDLOMRJDEXPWDP9DVDULXLNDOEMRV\NYLHQDVOHQNHOLV
.DVDLW
.RGOWDPVWDWDLSPDQDL"QXVWHERLV
$MYLVXRPHWPDWDXXJXOXVDQWNQ\JRVRLUNNDLSMLVDWVDNLQMD
$QWUDVLVWRNXUVRSXVPHWLVSUDMRUDPLDLLUW\OLDLQHQH
VQLHNRQDXMRQHL9DVDULR
QHL MR GUDXJ J\YHQLP 3R 9DUQQR LU 0DULXOLR LQFLGHQW MLH SDVLGDU GDU DWVDUJHVQL
6XVLULQNLP QHGDU\GDYR WLN DWVNLUDL SDVLNDOEGDYR SDVLYDLNLRMLPR PHWX LU WDL WLN
UHWNDULDLVQHVLQRMRNDGEXYRVHNDPDNDVVXNXRYDLNLRMD
9DVDULV WQRMR VDX W\OXV LU XVLGDU
V QHNUHLSGDPDV VDYH QLHNLHQR GPHVLR
6NDPEDOR EDOVR MLV MDX SULSUDWR NODXV\WL YLVDL DXWRPDWLNDL QHPVW\GDPDV NLOR LU MR
NRSO\L UHIHNWRUL SDPRN DU NXU NLWXU LULQW NRNV NDGD EXYR VLJQDODV 1XR SDW
VLOHQFLXPRSUDGLRVMLVMDXVGGDYRVDYRYLHWRMHWLHVDWYHUVWDNQ\JD%HWVYDMLQJDMRVLHODQH
YLVXRPHW QRURPLV VHNGDYR WDLV LYLULQLDLV YHLNVPDLV 1XM
V NRSO\L MLV W
VGDYR WROLDX
VNDLW\PR PHWX NLOXVLDV PLQWLV DUED DXOM DWVLYHUW
V YDGRYO VYDMRGDYR DSLH NRN PDORQ
DQNVLDX SDWLUW VSG ,U QHLQLD DU WDL EXYR LVLEODN\PDV DU JDO JUHLLDX MR YLGDXV
J\YHQLPRSDJLOLQLPDV7RNLRPLVYDODQGRPLVMDWODQN\GDYRLU.DWHGURV1HSDVWDPRMLNXUL
MLVNDUWDLVPDW\GDYRVHNPDGLHQLDLVYLVWRMSDLRMYLHWRMLU/LXFNXULRVGRYDQRWRVSLUWLQDLWV
VXEDURQOLDLVOLJLDW\ODQWNDVGLHQMSULPLQGDYR
,DXXV SDYDVDULXL VX\GMXV VRGXL R MLV EXYR JUDXV LU GLGHOLV /LXGDV
VXUL]LNXRGDYR SR YDNDULQL PDOG QHEHLWL LEDOLQPLV OHPSRPLV WUHQNLDQL DXO
 EHW
SDVSUXNWL NYHSLDQL VYDLJLQDQL YDNDUR JDPW NLHN WLN MRV WLOSR WDPH PUR VLHQHOH
DSWYHUWDPHSORWH6XVSURJ
LUVX\GM
PHGLDLYDNDURSULHEODQGRMDWURG\GDYRGDUWDQNHVQLLU
YHOHVQL QHJX GLHQ LU MLV HLGDPDV SUR MXRV YLVD NUWLQH JHUGDYR L M LHG WU\NVWDQL
JDPWRVJ\Y\E

3DVNXWLQ
 W PRNVOR PHW GLHQ WDLS YLV VYDMRW LU ODXNW 9DVDULXL LU NLWLHP MR
GUDXJDPDSWHPGOLGQDVY\NLV
9DUQQXLGOVWRNRVSDDXNLPREXYRSDWDUWDSRDWRVWRJQHEHJUWLVHPLQDULM
.DWDOLN%DQ\LDLNDOEMRMDPUHNWRULXVUHLNLDNXQLJDWVLGDYXVLMDLYLVD
LUGLPLLUYLVXSURWX5HLNLDNXQLJGRUNOXVQLLUQXVLHPLQXVLNXULHPQHUSWSDVDXOLR
WXW\EV DLVWU NRYRV WDXWLQV DPELFLMRV WXLD JDUE LU SDQDV GDO\NDL 7X WRNLV NXQLJDV
QHEVL7XHVLJDEXVOLWHUDWDVNULWLNDVJDOEWSRHWDVDUEDO\JDLQDXGDUNDV 3DVDXO\
YLVD WDL EUDQJLQDPD LU DXNWLQDPD EHW %DQ\LDL WLH GDO\NDL QHWXUL YHUWV $WYLUNLDL MLH
VOHSLDGDXJSDYRMVLJLOLQ
VSDVDXOLQVOLWHUDWURVVWXGLMDVWXSDWVVXSDVDXOVL7XXVLNUVL
WDLVPLNUREDLVNXULDLVNQLEGDQHWLUGLGLDXVLUD\WRMYHLNDODL1HEHUHLNDORGDXJHOMM
YHQWD %DQ\LD WUDXN GUDXGLDPM NQ\J LQGHNV 7X JDO VXODXNVL SDVLVHNLPR LU WDYR
LUG\ LEXMRV JDUEV WURNLPDV LU LGLGXPDV NXULR DNQLV D MDX HVX SDVWHEM
V WDYR
YHLNVPXRVH LD VHPLQDULMRM 7DYR NULWLNDV SURWDV LPV QHEHVLWHQNLQWL OLWHUDWUD LU WX M
QXNUHLSWXP NR QHGXRN 'LHYH SDLRV %DQ\LRV PRNVO *DUEV WURNLPDV LGLGXPDV
DPELFLMDLULEXMRM
VNULWLNXPDVWDLWDXYLVHUH]LMLUDSRVWD]LMDOWLQLV'OWRLUWDYR
GLRV LJDQ\PXL LU %DQ\LRV ODEXL EXV QDXGLQJLDX MHLJX QHVLNVLQVL EUDXWLV W OXRP
NXULRSDUHLJSLOG\WLWDYH'LHYDVQUDSDDXN
V

%DLJ
V L SUDNDOE UHNWRULXV SDEXLDYR 9DUQQ NDNW LU LO\GMR SUR GXULV
RGLDLV7HJXO'LHYDVWDXSDGHGDLUWDYHVDXJRMD
$WSDVDNRM
V UHNWRULDXV RGLXV YLHVRV UDWHOLR GUDXJDP 9DUQQDV DWURG YLVDL
UDPXVLUEHYHLNSDWHQNLQWDVY\NXVLXIDNWX
 . JL" 6HQLV SDVDN GDXJ WLHVRV .XQLJDV WDL NXQLJDV OLWHUDWDV WDL OLWHUDWDV
SDEDLJMLVVDYRSDVDNRMLP
%HWQYLHQDVLGUDXJQHQRUMRVXWXRVXWLNWL9DUQQRLYDU\PMLHODLNVNDXGLX
OLHWXYLDPVPJLXRMSDWQHNDOWDSHUVHNLRMLPRDXND
LDGDXJLDXVLDNDOWLWDYRQHLPLQWLQJLLVLRNLPDLDSJDLOHVWDXGDPDVSULNDLLRMR
-RQHODLWLV 7DV GHNODPDYLPDV MRNLRV QDXGRV QLHNDP QHGDY WLN SDURG MLHP NDG WX HVL
PDLWLQLQNDV ,U SUDGMR XRVWLQWL WDL LU VXXRVW 0HV WXULPH EWL DWVDUJV LU QHGXRWL EH
UHLNDORSURJRVSULNLEWL1HVNLWDLSYLVXVLPW\VLUNDPEXVLWRQDXGRV"
3LUPV\NJLUGLXNDULDYRVL6HUHLNDNDGOLWHUDWURVNULWLNDVQHJDOWEWL
NXQLJX .RGO OLWHUDWURV NULWLND QHJDOL EWL SDJUVWD NULNLRQLND ILORVRILMD LU HVWHWLND" $
HVXWLNUDVNDGWRNL OLWHUDW UHLNLD LU YLVDL NDWDOLNLMDL LU %DQ\LDL -LH WXUW GLDXJWLV NDG
WDL YLHQDV WRNLV DWVLUDGR VHPLQDULMRM R QH PHVWL M ODXN %LMRWL DPELFLMRV LGLGXPR
NULWLNXPR" 1HMDXJL LD YLHWD WLNWDL OLXUELDP LU QHLPDQOLDP" 1H LD SULHDVWLV WD NDG WX
OLHWXYLVLUMDXGDO\YDXMLOLHWXYLVSDXGRMWDLNDV
9DVDULV QLHNR QHVDN -R JDOYRM EXYR FKDRVDV ,U UHNWRULDXV RGLXRVH LU 6HUHLNRV
SULHNDLWXRVH EXYR GDXJ WLHVRV .DLS MXRV VXGHULQWL" 7LN YOLDX MLV VXSUDWR NDG UHNWRULXL
USMR NRQNUHWXV SVLFKRORJLQLV ND]XVDV NXQLJR FKDUDNWHULV LU GDUEDV VDQW\N\ VX OLWHUDWR
FKDUDNWHULXLUGDUEXR6HUHLNDNODXVLPPYLVDLDEVWUDNWLNDLDUOLWHUDWRLUNXQLJRVYRNRV
YLHQDNLWQHLJLD"
9DVDULVSDVNXWLQNDUWVSDXVGDPDV9DUQQXLUDQNWDUVLSDYHOGMRLMRLWGYLO\S
NODXVLP-LVWDSRMDPYLVRJ\YHQLPRNODXVLPX
XIII
6XQNXV VSGLV NXU NOLHULNDV 9DVDULV LVLYH L VHPLQDULMRV DWVLVYHLNLQ
V VX
9DUQQX DSWHPG MDP DQWUM DWRVWRJ SUDGL 9DUQQR LYDU\PDV 9DVDULXL EXYR GDXJLDX
QHJX JHUR GUDXJR QHWHNLPDV -LVDL QXPDQ NDG LD WXULPD UHLNDOR QH VX LQWULJRPLV QH VX
WDXWLQLXNODXVLPXQHVXNHUWXEHWVXVYDUELDNXQLJDYLPRSUREOHPDNXULVSUHQGLDQWQHJDOL
EWLMRNLDVPHQLNVXPHWLPMRNLRSDVLJDLOMLPR
9DUQQR SDY\]G\V UHNWRULDXV RGL YLHVRM URG NDG DQDLSWRO QH NLHNYLHQDV
LGHDOL]PDV JDOL EWL VXGHULQWDV VX NXQLJDYLPX -XN Q SDWV UHNWRULXV WXUEW QHDEHMRMR NDG
9DUQQDV LGHDOLVWDV *DOL DWVLWLNWL NDG YLHQDP DVPHQ\ QXVLWHLNXVLDP NXR LGHDOLNLDXVLDL
SDY\]GLXL SDWULRWLQM PHQLQM NU\ELQM VULW\ VNLHS\WDV NXQLJLQLV LGHDOL]PDV EXV WRNLV
IHUPHQWDV NXULV VXJULDXV YLV NU\ELQ SDMJXP HQHUJLM LU HQWX]LD]P QHO\JLQDQW NDLS
VNLUWLQJRVULHVNUDXMDVOHLVWDVNDGLUVYHLNLDXVLDPPRJXLVXJULDXWYLVMRRUJDQL]PLU
DWQHW PLUW 9DVDULV WDL QXMDXW EHW QHSDNDQNDPDL DLNLDL NDG EW JDOM
V MDX WXRPHW
VXSUDVWL NDLS MLVDL NO\GR PDQ\GDPDV NDG EWL JHUX NXQLJX SDNDQND JHURV YDOLRV JU\QRV
LQWHQFLMRVNLOQLQRULJDQLQJWLNVORGLXLGHDOL]PR-LVWDLQHWLNVXSUDWREHWLUSDPDW
SRGDXJHOLRPHWVDYRSDLRJ\YHQLPRSDY\]G\
$WVLVYHLNLQ
V VX 9DUQQX MLV WRV QXRMDXWRV UDNW QHLRMR NXRQH SXV
 DWRVWRJ -LV
EXYRWDLSVXVLUSLQ
VLUQHVDYDVNDGPRWLQDGDQDLVXEDLPHNODXVGDYR
.RGOMVNXQLJOLPHWWRNLVQHOLQNVPDVSDUYDLDYRWH"$UJDOQHVYHLNDNDV"
1LHNRPDPDDWVDN\GDYRMLVGDU\GDPDVQHUSHVWLQJ YHLG 1HVSMDX GDU
DWVLJDXWLSRVHPLQDULMRVPHWEXYRVXQNHVQLPHWDL,UHLGDYRNXUQRUVODXNXVNXUMR
QLHNDVQHPDW\WLUQHNDOELQW
6DYR WYLNV ODXNXRVH MLV ODEDL PJR YLHQ NDOQHO NXU YLVL YDGLQR $XUDNDOQLX LU
NXULVEXYRDXNLDXVLDYLVRMDS\OLQNMYLHWDWROLQXREHWNRNLRVWURERVLUEHWNRNLRNHOLRDU

WDNR$QWLWRNDOQHOLR/LXGDVLUSUDOHLVGDYRGLGHVQ
GLHQRVGDO-LVNDLSLUYLVLVYDMLQJRLU
NRQWHPSOLDW\YDXV EGR PRQV PJR SODLXV UHJLQLXV SDQRUDPDV NXU YLOJVQ\V
QHNOLXGRPDL VNUHQGD YLUXP YLV GDLNW OLJL WROLPM PHOVYRPLV NDQRPLV DSVLNXVL
KRUL]RQW7RNLDSDQRUDPDSULHMDWVLVNOHLVGDYRQXRWRNDOQHOLR
,SLHWSXVVSURWYLNVWUREDVDQDSXVNDLPREXYRPDW\WLPLNDV%HVLW
VGDPDV
NDLU
 LU SXVUDLX DSVXSGDPDV UHJLQ L XSDNDOLR MLV YO WROMR LU WROMR NDVNDUW YLV ODELDX
PO\QXRGDPDV LU WROL U\WXRVH WDSGDPDV VLDXUD WDUS HPV LU GDQJDXV LWLHVWD MXRVWD
3HUVLPHVGDPDVGHLQ
MLVYOMRDUW\QNRODQDSXVNLWRNDLPRLDXUVSXVMHJLOLDPHVOQ\
YLUWR QXQ\NXVL SXDLL LU ODLE NUHLY EHUHOL JLUDLWH NXU DXJGDYR GDXJ PO\QL LU
YHLVGDYRVL J\YDL 8 JLUDLWV DQDSXV WROL WROL EXYR PDW\WL YO DXNWL GHUOLQJL ODXNDL
PHGLDLVDSDXJ
YLHQVGLDLLUWROLPEDQ\LERNWDL
7RV SXVV YDL]GDV /LXGXL EXYR NULW
V DWPLQW L SDW PDHQV *LHGURPLV UXGHQLR
GLHQRPLV NDL UXJLHQDV DSOLQN NDOQHO SLHPXR LJLQGDYR NDLPHQ
 /LXGXN YLVXRPHW
WUDXNGDYRSDVMQXEJWLLUXOLSWL$XUDNDOQ.DOQRYLUQQLHNDGQHLDULDPDQHLVMDPD
EXYR DSDXJXVL NHLVWD VDXVD ROH NYHSLDQLDLV LREUHOLDLV LU JHOWRQRPLV NDSGOPLV
'DQJXPSODXNGDYRDWVNLULEDOWLGHEHVOLDLLUQXRNDOQHOLRJUDLDLEGDYRPDW\WLNDLSWDPVV
GLGHOLHOLDLOLDXGDYRGLUYRPLVDULPDLVSLHYRPLVNDOYRPLVLUVOQLDLV
%HW /LXGXNDV REVHUYXRGDYR YDL]G GHLQ
 SUR JLUDLW
 $WVLWLNGDYR NDG GLNWRNDV
GHEHVLRJDEDODVMXRGXHOLXQXNORGDYRYLVXVODXNXVOLJLSDWJLUDLWVRDQDSXVXMRVNDLS
NRNLDSDVDNDYLVNDVYLHVGDYRLUWYLVNGDYR VDXOV VSLQGXOLXRVH ,U MLV QHJDOGDYR DWLWUDXNWL
DNLQXRWRVDXOWRWROLPRYDL]GRDWVNLUWRJLUDLWVNXULRMYHLVVLJ\YDWVEXYRWDPVXEDXJX
LUGUJQD$QDVVDXOWDVYDL]GDVDWURGMDPNDLSLUNLWDVSDVDXOLV-LVWHQPDWNDLQNRNLXV
EDOWXV UPXV NRNL LRM SXVM QHEXYR PHGLXV NXULH QHEXYR SDQDV QHL WYLNV
JOXRVQLXV QHL NDLP\Q EHUXV LU EDQ\LRV ERNWXV NXULH VDXOHL OHLGLDQWLV EOL]JMR LU
YLHW
7YDL]GLUGDEDUPJRNOLHULNDV9DVDULVWDLDXMRDN\VYLVODELDXNU\SGDYRYDNDU
SXV
 NXU W
VVL SODWL O\JXPD LU QHL MRNLV PLNDV QHL SDNLOXPDV QHWUXNG PDW\WL WROLPLDXVL
KRUL]RQWR YLHW LD MLV LUGDYR NDLS OHLVGDYRVL VDXO UDXGRQD LU GLGHO LU MRM O\J
NRNLDP VWHEXNOLQJDP LURQH MLV PDW\GDYR NDLQ NRNLXV DXNWXV PHGLXV NXUL NLWX PHWX
QLHNDGQHLUGDYR
$QWLWRWYLNVNDOQHOLREHLUGDPDVWXRVWROLPXVGLVNXVLUW\OLXVVDXOOHLGLXV
9DVDULV QHMXLRPLV SUDWLQRVL PDW\WL JDPW SUR VDYR MDXVP LU QXRWDLN R MLV MDXW M
EDLPLQJD GLVFLSOLQXRMDPD LU PDULQDPD VHPLQDULVWR LUGLP -LV QHMXLRPLV VDX NUVL
SDQRUDPLQ
JDPWRVVFKHPNXULLOJODLNEXYRMDPIRQXSDJULQGLQVQXRWDLNRVYDULDFLMRP
reikti.
6DXOHLQXVLOHLGXVDSOLQNNDOQHPRVHSLHYRVHRNDUWDLVLUODXNXRVHQXRPLNRNDLUM
OLJLJLUDLWVGHLQMSDVNOLVGDYRWLUWLEDO]JDQLUNDL-HLWDLEGDYRPQHVLHQDMLHDWURG\GDYR
NDLS NRNV GLGLXOLV HHUDV R WYLNV LU NDLP\Q WURERV LU PHGLDL NDLS NRNLRV VDORV
SDVODSWLQJRVLUQ\NLRV1\NXGDU\GDYRVLUNOLHULNXL9DVDULXLYLVGDUQXRNDOQREHLULQLDP
EDLJLDQLXVJHVWLYDNDUXVLUMLVUDVRWXWDNHOLXJUGDYRQDPR
5HQJGDPDVLV JXOWL JLUGGDYR GDU NDLS PRWLQD DWVLNODXSXV VDYR NDPEDUO\
DWVLGXVGDPDQDEGGDYRUDDQL
$XUDNDOQ NOLHULNDV 9DVDULV SUDWR ODQN\WL NLHNYLHQ GLHQ NDGD WLN EGDYR QDPLH
7DWRVWRJPHWXLDWHONVLYLVDVMRSURWRLULUGLHVJ\YHQLPDV
.DUWDLV JU
V QXR NDOQHOLR LU VLLHE
V YDN
 MLV SDEDQG\GDYR UD\WL 3ODWL
VDXOOHLGLR SDQRUDPD GDU VWRYGDYR MR DN\VH LU NDOQHO\ LXJG\WD QXRWDLND GDU JDXEGDYR M
YLV7DGDMLVSDUDNHOHWJHUHVQLWRODLNRHLOUDLNLHNOHLGRQHLVLUXWXOLRM
VMRWDOHQWDV
LUOLWHUDWULQLRLVLODYLQLPRQHLPLNOLQWDQXRYRND
-DXVPLQVHPRFLMRVVWLSUXPDVVXGDUYLVWHLOLHVP
LUYHUW
*DPWRVHOHPHQWDVMR
WRODLNRSRH]LMRMEXYRWDVSDWVNXUMLVPDWQXRVDYRWYLNVNDOQHOLRNHOHWDVSDQRUDPLQV
VFKHPRV EUXR UDXGRQDV VDXOO\GLR GDQJXV PO\QRV VXWHPRV EDO]JDQRV NDQRV

YDLJGWDV GDQJXV PQHVLHQD -DXVPLQLV HOHPHQWDV EXYR WRNLV SDW QHVXGWLQJDV SODWXV LU
EHQGUDV OLGHV\V GO SUDHLQDQLRV MDXQ\VWV LOJHV\V SODWDXV J\YHQLPR ODLVYV PHLOV
NDUWDLV DWYLUNLDL W\ORV LU UDP\EV QXVLVNXQGLPDV GO DPLQRV YLHQDWYV NDUWDLV
DWYLUNLDLYLHQDWYVSDVLLOJLPDVLUMRVDSRWHR]DYLPDV
HQJLV NU\ERV NHOL MDXQDV SRHWDV 9DVDULV WDGD QHQXPDQ NDG NXR SODLDX MLV
DSLPD UHJLQ QXR VDYR WYLNV NDOQHOLR LU NXR ODELDX MLV VXMDXVPLQD YLVXV VDYR YLGDXV
J\YHQLPRPRPHQWXVWXRODELDXVLDXUMDMRNU\ERVSORWDVVLLUM
VWRO\PO\QXRMDQLXV
PLNXV NDVGLHQ WXRV SDLXV UXRMDQLXV VDXOO\GLXV NDVGLHQ WRNLXV GLGLQJXV LU
PHODQFKROLNXVMLVDLQHPDWNDGLDSDWSULHMRNRMJ\YHQDLUNQLEGDVWHEXNOLQJDLJUDXVWR
SDLRNDOQHOLRSDVDXOLVNXUVSDOYJDXVXPDVLUIRUPYDLUXPDVWRNLVVXEWLOXVRMNHOLDPRV
HPRFLMRVWRNLRVSDSUDVWRVEHWQDXMRVLU GRPLRV%HWDUMLVNDOWDVNDGJ\YHQLPDVNXUMLV
WDLS DQNVWL SDWHNR DXNOMR MDPH HPRFLQ SDWRV QHVYHLN VYDMLQJXP PHODQFKROLM LU
SHVLPL]P LU NDG QLHNDV MR QHSDPRN NDG JDXVLRV SRHWXL PHGLDJRV JDOL GXRWL LU NXNOL
UDPXQLUPO\QDUXJLDJOLUNYDSXVLREUHOLVLUYMRVLEXRMDPDVPLOJD
$QW WR NDOQHOLR /LXGDV GDQDL SHUPVW\GDYR NDL NXULXRV VHPLQDULMRV Y\NLXV \SD
9DUQQRLYDU\P7DSURJDMLVVWHQJGDYRVLYHOJWLLUVDYRSDLRLUGLUSDVSOLRWLNDVSHU
NXQLJDVJDOLLMRLHLWL%HWLWLHYHOJLPDLLUVSOLRMLPDLWXRPHWXGLGHVQLRQHUDPXPRMDP
QHVXNHOGDYR /DEDL EHQGUR SREGLR QHDLNL QXRYRND \SD HVDQW WDP WLNUDP VDXOO\GLR
SXLQLEGGDYRLUGNDGVHPLQDULMRMMDPQHYLHWDEHWNDLWLNLPGDYRVYDUVW\WLNODXVLP
NRQNUHLDL WYLUWHVQLR DEHMRQP SDJULQGR QHVXUDVGDYR 6DYR WDOHQW MLV WDLS PDDL YHUWLQR
NDGLWRGLGHVQLNRQIOLNWVDY\ QHODXN -R LQWHQFLMRV EXYR JU\QRV 7LHVD MLV EXYR QH SHU
XROXV NOLHULNDV EHW WRNL EXYR GDXJ MLV VX WXRP DSVLSUDWR LU YDLULHP VNUXSXODP NDLS
PRNGYDVLQLRJ\YHQLPRYDGRYDLQHQRUMRSDVLGXRWL
-LV LQRMR NDG NXQLJR SDDXNLPXL GLGHOLV SDYRMXV JUV L PRWHU SXVV LD LUJL MR
VLQ EXYR UDPL -R VXVLDYMLPDV 1HSDVWDPMD EXYR WRNV SODWRQLNDV NDG UHDODXV
J\YHQLPRVULWEHYHLNYLVDLLUQHMR-RSDLQWLVVX/LXFHEXYRWRNLDSDYLUXWLQLNDNDGGO
MRV PHVWL VHPLQDULM EW EXY
 QH WLN MXRNLQJD EHW LU NYDLOD /LXF
 WLHVD MLV SDVYDMRGDYR
GDQDLDQWWRNDOQHOLR7LNJDOMDXWRNLDPRJDXVSULJLPWLVNDGNDLSW\LDGLGLDXVLDVLOSQ\E
HVWLSUDHLQDPDQHSDVWHEWDDUEDSDWHLVLQDPDQHWLUUVLDXVLDLVDYHDQDOL]XRMDQWEHLVPHUNLDQW
LWRV VLOSQ\EV QHYHUWLQR Q 9DVDULV MXN LD MLV WXUMR UHLNDO QH VX QHHPLND
EHYHLN 1HSDVWDPMD NXUL MLV Q NDUWR L DUWL QHEXYR SDYHOJ
V EHW VX J\YD
WHPSHUDPHQWLQJD NDLS 3HWU\OD VDN\GDYR SDVLXWXVLD NOHERQLMRV PHUJLRWH NXUL M
QXVLLUMRRMLVWRQHVLJ\Q7LHVDSDEDLJPRNVORPHW/LXFVDWVLPLQLPDLMDPJHURNDL
LEOXNR R 9DUQQR LYDU\PDV SLUPRPLV VDYDLWPLV LU YLVDL M LVWP L MR PLQL 7DLDX
SUDMXV YLHQDP DWRVWRJ PQHVLXL NOLHULNDV 9DVDULV YLV GDQLDX P JDOYRWL NDG MDX EW
ODLNDVDWODQN\WLVDYRNDLP\QLUGUDXJ3HWU\OUSGDYRMDPQH3HWU\ODEHW/LXF
.OLHULNDV 9DVDULV LQRMR NDG 3HWU\ORV SDUDSLMRM NLHNYLHQR PQHVLR SLUPDVLV
VHNPDGLHQLV EGDYR YHQLDPDV EHQW NLHN LNLOPLQJLDX LU VXPD EGDYR VX Y 6DNUDPHQWR
LVWDW\PXLWDDSOLQN\EGDYMDPSURJRVDWODQN\WLVDYRNDLP\QXVLUMLVQXWDUWDLSDGDU\WL
DWHLQDQW SLUP UXJSMLR VHNPDGLHQ 1XYDLDYR MLV MDX JDQD YODL SDLDL VXPDL LU /LXF

teko pamatyti tik prie pat pietus.


A, tamsta dar gyvas? suuko ji, sutikusi juodu su Petryla klebonijos sode. 0
a maniau, kad jau tamsta nusibaigei besimelsdamas. Toks menkutis...
, SLUPM MRV RGL NOLHULNDV 9DVDULV VXSUDWR NDG ML MDP SULNDLLRMD LOJ
QHDWVLODQN\PLUEXYREHSUDGHGVWHLVLQWLVEHW/LXFVWDLJDMSHUNLUWR
 $QDLSWRO 0HV WDPVWRV QHODXNP DQNVLDX NDLS SHU YHQW /DXU\Q NDLS SHUQDL
atsimenat? ir, juodu palikusi, ji nusiskubino savais keliais.
9DVDULXLSDVLGDUJGD
,WLHVNRDLDDWOLQGDX"PDQMLVVDXHLGDPDVNOHERQLMLUPVW\GDPDVN
SDVDN\V NOHERQXL MHLJX LU WDV SDURG\V VDYR QXVLVWHEMLP M SDPDW
V %HW NOHERQDV
QHVLVWHEMR

 $ LU PLHODV NDLP\QDV LD" LWLHV MLV UDQN 9DVDULXL *HUDL JHUDL NDG
QHSDPLUWLPXVDSODQN\WL6HQLDLWDLSUHLNMRSDGDU\WL1DNDLSODLNDLVL"
9DVDULV DWLWRNR .OHERQR VDOLRQH EH NXQLJR 7ULNDXVNR NXULV PHW MDX QH WDLS L
DXNWR NOLHULN LUMR EXYR GDU LU VWXGHQWDV %UD]J\V 9DVDULV M YRV SDLQR QHV EXYR
QXVLVNXW
VEDU]GDSVLNLUS
VSODXNXVLUMDXQHVXVWXGHQWLNDXQLIRUPDEHWVXFLYLOLXYLHVLX
kostiumu.
WDPVWDPHWMDXY\ULNLDXDWURGDLSUDQHNRMLV9DVDUEHVLVYHLNLQGDPDV
3HUQDLDELMRMDXNDGVHPLQDULMDWDPVWRVYLVDLQHSULEDLJW
-XNWDLEHYHLN/LXFVRGLDLNHLVWDSDPDQNOLHULNDV/LXGDVLUJDUVLDLWDU
 9LV GOWR D WXUEW QH WLHN DWVLPDLQ
V NDLS WDPVWD ,V\N Q QHSDLQDX %HQH WLN
EVLWEDLJ
"
 'DU YLHQL PHWDL DWVDN VWXGHQWDV LU NDGDQJL WDL MDX ODEDL WUXPSDV ODLNDV
QXWDULDXLDQNVWRSUDWLQWLVSULHEXUXMLNRVLYDL]GRV
 ,U SULH MDXQRV PRQRV SRQH -RQDL DU QH WLHVD" SULGMR NXQLJDV 7ULNDXVNDV LU
JDUVLDLQXVLMXRN
.RONDVWLNVLPSDWLMRVNXNOLDLSDWDLVVWXGHQWDV
/LXFGLOJWHOMR9DVDULXLPLQWLVLUMRSDVGDUODELDXPJHVWL
1HWUXNXVMRVDOLRQLUMLSDWL-LEXYRDSVLYLONXVLWDPVLDLONLQHVXNQHOHLUWRNLRV
SXRQLRV EHL HOHJDQWLNRV /LXGDV GDU QHEXYR MRV PDW
V $WURG NDG GDEDU ML EXYR GDU
JUDHVQQHJXSHUQDLLUNDLPDWMVHPLQDULMRM6WXGHQWDVWXRMDWVLGUDOLDMRVDEXGXGDXJ
NDOEMRLUMXRNVL9DVDULVDWVDUJLDLVHNMRVYLOJVQLXVEHWMLQNDUWRMQHSDLUMR
7DUWXPLDPDQ
VQQHEWSDPDQMLVYLVODELDXJDLOGDPDVLVVDYR\JLR
3LHWPHWXMLDWVLVGRDOLD%UD]JLRR9DVDUSDVRGLQRLNLWRVSXVVVWDORDULDXSULH
NOHERQR .XQ 7ULNDXVNDV VGMR vis-a-vis, o NOLHULNDV 3HWU\OD L NDLUV 8NDQGLDXGDPL
DEXGX NXQLJDL LU VWXGHQWDV LJU SR SRU VWLNOHOL LU NDOED SDVLGDU J\YHVQ %UD]J\V VX
SDVLJDLOMLPXSDLUMRDEXNOLHULNXLUWDU
1USDVDXO\QHODLPLQJHVQLRVXWYULPRNDLSVHPLQDULVWDV1XDVXSUDQWXNXQLJ
.XQLJDVWDLNXQLJDV-DPGDXJNRWLHVDQHJDOLPDEHWGDUGDXJLDXJDOLPD,JHUWLMLVSDMJLD
WLHNNLHN'LHYHGXRNNLHNYLHQDP9HVWQHJDOLPDRWLDWDLDLNXVPLQXVDVEHWEHWNLD
SDJDOLDX NYDLODV PRJXV 'LHYR JDO\E
 LPDQ\VL NXU LD PLQXVDV NXU LD SOLXVDV 7LHVD
NXQLJH GDNWDUH" DWVLNUHLS MLV NXQLJ 7ULNDXVN %HW WDL VHPLQDULVWDL NXQLJOLDL
OHYLWDL WDL MDX WLNUDL QHSDY\GWLQL 1LHNR QLHNXU LU QLHNDG MLHP QHJDOLPD ,JHUW QHJDOLPD
UN\W QHJDOLPD P\OW QHJDOLPD SDIOLUWXRW QHJDOLPD 9LHSDWLH ,U WDL VYDUELDXVLD NDG QH
NXQLJDLRWDLWLNGDUNRNLMDXQXROLDL'LHYDLLUNRMLHWVHPLQDULMOHQGD"
 -HL WDPVWD PDQDL NDG EH JULPR UN\PR LU IOLUWDYLPR QUD LJDQ\PR WXRPHW
LQRPDVHPLQDULMVWRWLQHYHUWDGUVLDLDWNLUWR9DVDULVEHWSDWVWXRMVXVLJGRNDPMLV
WDLSNOLHULNLNDLDEORQLNDLSDVDNQUDLJDQ\PR
%HNRQUDLJDQ\PRMVLQRPDJHULDXLPDQRWHQHJXDQHULPRVWXGHQWDV
 %HW DQWDL $GRPDV 0LFNHYLLXV \UD SDVDN
V NDG NDV J\YHQGDPDV QHEXYR QXVLOHLG
V
HP
WDVSRPLUWLHVQHLNDUWRSDWDLN\VGDQJ
-LVLJUGDUYLHQVWLNOHOLUVDYLPLSDWHQNLQWDVW
VWROLDX
 %HW D YLV GOWR QHWLNLX NDG MV EWXPW WLH NXULHP 0LFNHYLLXV JUDVLQD $
PDQDXNDGMVLNDUWRSDWDLN\WXPWGDQJQHVHP
NDUWDLVQXVLOHLGLDWHMHLQHGDUEDLV
WDLEHQWPLQWLPLVDJLUGMDXNDGWHRORJLMDQHGDURVNLUWXPRWDUSGDUELUPLQL0LQWLPLV
JLDPDQDXNDGMVPDDNXRVNLULDWVQXRPVSUDVWPLUWLQJM7LNWDLNPHVGDURPH
YLHDL MV VOHSLDWH VDY\ 0LQWLPLV MV LU P\OLWH LU IOLUWXRMDWH LU JUDLRPLV PHUJDLWPLV
SDVLGLDXJLDWH
.OLHULNDV 9DVDULV DSVLNQLDXE VDYR ONW
 NDG QXVOSW SDUDXGLP QHV MDP
SDVLURG NDG LWLH RGLDL VWDLDL M EXYR WDLNRPL $U WLN QH /LXF EXV VWXGHQWXL NR QRUV
SULNDOEMXV" 6WXGHQWDV /LXF
 VLP\OM
V LU GDEDU WXUEW L SDY\GR DU NHUWR DU VWDLDL GO
MXRNRQRULMDPJHOWL

%HW GLGLDXVL QHPDORQXP 9DVDULV NHQW GO WR NDG LURQLNXV %UD]JLR RGLXV
JLUGMR SDWL /LXF LU JDOEW LUG\ MDP SULWDU -LV QHLNHQW YRJLRPLV M QHYLOJWHUM
V ,
WLHV NOHERQR JLPLQDLW M LUMR %HW LUMR WRNLRPLV SDMXRNLDQLRPLV DNLPLV NDG MDP
SDVLGDUMDXYLVDLNDUWDLUMLVQHLQRMRQHLNDLSVGWLQHLNDLSYDOJ\WL-DPDWURGNDGQHWLN
/LXF EHW LU 7ULNDXVNDV LU NOHERQDV LU 3HWU\OD QXPDQR NDG VWXGHQWDV SDVNXWLQLXV VDYR
RGLXVWDLNM9DVDU%LMRGDPDVDQWUNDUWSDLUWLNOHERQRDXJLQWLQ
MLVSXLNLDLMDXW
NDGMLLUGDEDUMVHNDPDWRMRVXVLJGLQLPLULQRWRVXVLJGLQLPRSULHDVW
9LVLHPNLWLHPLVN\UXV9DVDUSLHWVSUDMRVXJHUDQXRWDLND.OHERQDVQXRNOLHULN
NDOEQXNUHLSNLWDVWHPDVVWXGHQWDVEXYRSDWHQNLQWDVWXRNSDVDNR/LXFEXYROLQNVPD
LUSXLNLDLQXVLWHLNXVNOLHULN/LXGMLGDXJLDXMRNLRGPHVLRQHNUHLSLWLHVWDUWXPLDMR
YLVDLQQHEW
3R SLHW MLV WXRM P YLVXV DWVLVYHLNLQWL WHLVLQGDPDVLV WXR NDG WYDL QRU JUHLLDX
SDUYDLXRWLQDPR/LXFDEHMLQJDLSDGDYMDPUDQNLUWROLDXW
VVXVWXGHQWXSUDGWNDOE
,O\GMRMYLHQDV3HWU\ODLUJRQNRVHDNLPLVSDURG
VVDOLRQWDU
 0DWHL NDV GDURVL VX /LXFH" 1H EH UHLNDOR %UD]J\V SDDXNRMR EDU]G LU SODXNXV
6XODXNVLPHYHVWXYLSDPDW\VL
 3DWV ODLNDV DWVDN NOLHULNDV /LXGDV -HL WROLDX PRN\WLV QHLQD NR MDL LD SULH
klebono vaistytis...
-LV SDUYDLDYR QDPR GDU WROL SULH VDXOO\G 7YDV LMRMR SDVLJDQ\WL DUNOLXV PRWLQD
DWVLJXOSDVLOVWLYLVXRVHQDPXRVHEXYRW\OXWXLDLUQ\NX
/LXGDV SDVLP
V NQ\J LMR VDYR NDOQHO 5DPXV YHQWDGLHQLR YDNDUDV GDU W
YLHW GDU MDXNHVQ
 LU PDORQHVQ
 QHJX SDSUDVWDL .OLHULNDV 9DVDULV LVLWLHV
V DQW NYHSLDQLR
YLUXNDOQLR GLUYRQR VDXOV DWRNDLWRM NDUWRMR VDYR QHSDY\NXVLR YL]LWR YLVDV VPXONPHQDV LU
GDU LYDGDV 0LQWLV NDG /LXF UHQJLDVL WHNWL X %UD]JLR WLN SLUPX PRPHQWX M EXYR
GLOJWHOMXV'DEDUWDLMDPDWURGYLVDLSDSUDVWDVGDO\NDV%HWXNMLDQWMREXYRVXS\NXVLX
NMWDLSDLNLDLLJQRUDYRMLVQLHNDLSQHJDOMRVSWL3DUYDLXRV3DYDVDUOLVVNDPEMR
MDPDXV\VHOLQNVPDVMRVEDOVDVLUMXRNDVWDLWDXLUPHLOLDLVXWLNRW3DYDVDUO
7DLDX QHPDORQLDXVLDV WRV GLHQRV VSGLV EXYR QH DOWDV /LXFV VXWLNLPDV EHW
VWXGHQWRRGLDL 0LQWLPLV MXV LU P\OLWH LU IOLUWXRMDWH LU JUDLDV PHUJDLWHV SDVLYDOJRWH
7DLNPHVGDURPHYLHDLMVVOHSLDWHVDY\-LVJLUGMRWXRVRGLXVO\JMLHLDSDWEW
EXY
WDULDPLSDLMRDXVWDLNDVVLEURYMRLUG%UD]J\V%HWNRNLLYDGSDGDUL
MRUDPDXVLUW\ODXVVXWDQVSUDXVWRMDXQXROLRSLUPQHGUVLLUGLHVYLUSMLP
7GLHQNOLHULNDV9DVDULVSLUPV\NSDMXWRVYHWLPRPRJDXVMDPSDGDU\WSULHNDLW
GOVXQNLDXVLRVGYDVLNLXLQXRGPVPRWHULHV3ULHNDLWDVEXYRPHQNLPHQNLDXVLDVEHW
NOLHULNR 9DVDULR VLQ VYHWLPR SDOLHVWD GDUVL GHLPWHULRSDL MDXWUHVQ LWDV SDWV
SDOLHWLPDVWDLSMJGLQRLUHPLQR!-XNVWXGHQWRDNLPLVLULQWLWLHVNRNVMLVWXULDWURG\WL
PHQNDVPL]HUQDVLUMXRNLQJDVVXVDYRVYDMRQPLVDSLHPRWHUDSLH/LXF
DSLH.DWHGURV
1HSDVWDPM
,OJDL W YDNDU VDYH NDQNLQR NOLHULNDV 9DVDULV YDLULDXVLRPLV WRV SDLRV WHPRV
DWPDLQRPLV LU SDUM
V QDPR DWVLJXO VX WRNLD LYDGD %UD]J\V VDN WLHV 7X HVL PHQNDV LU
MXRNLQJDV 7X HVL VHPLQDULVWDV NOLHULNOLV OHYLWDV LU LQRN VDYR YLHW 6YDMRQV DSLH
J\YHQLPRGLDXJVPODLP
PHUJDLWV\SVQQHWDX.LHNYLHQDVWXULLUWXUVWHLV
EUDXWLV
WDYRVLQ
MDVLYLONWLSDMXRNWLLUSDQLHNLQWLQRUVMRVEWLUQHNDOLDXVLRV
3RU VDYDLL VLUJR NOLHULNDV 9DVDULV LWD LYDGD LU WR VHNPDGLHQLR DWVLPLQLPDLV 3HU
NLWDV SRU VDYDLL MLV SUDGMR WDL SDPLUWL 7LHN GDU EXYR MDPH MDXQXROLNR JDMXPR R
DSOLQNXLYDVDURVVDXOVJLHGURGDQJDXV\GLQLJOLLUJ\YHQLPRPHLOVNDGWDVLQFLGHQWDV
QHJDOMR LOJLDX SDVLOLNWL J\YDV MR VPRQM -LV QXJULP]GR MRV GXJQ SDVLVOS QRUV
QHLQ\NRNDLSQHLQ\NVWDQLHNDVNDVNDUW\UDEXY
V
$WMXVYHQWDP/DXU\QXLMLV.OHYLNQHYDLDYR,UNOHERQDVNYLHWLUWYDLQRUMR
EHWMLVSDVLOLNRQDPLH7GLHQMLVMDXWVLQXVNULDXVWDVEHWNDUWXLULGLGXVVDYRYLHQDWYMH
 7HVLLQDL PVW MLV YLHQDV VDX -LH PDQR NDG LD PDQ ODEDL UHLNDOLQJD M

GUDXJ\VW$SVLHLVLXLUEHM
.HOLRP GLHQRP SUDVOLQNXV SR YHQWR /DXU\QR YLHQ JUDL SRSLHW
 VGGDPDV DQW
$XUDNDOQLR MLV SDPDW YLHQX DUNOLX XNLQN\W EULNHO
 SDVXNDQW L YLHNHOLR M NHOHO
/LXGDVSDVSOLRMRNDGJUHLLDXVLDLNXULVQRUVLGUDXJVXPDQMDWODQN\WLLUSDVLOHLGRQXR
NDOQHOLR QDPR %HW VYHLDP YDLDYXV NLHP MLV L QXVWHELPR QHUDGR Q N EHVDN\WL
%ULNHOMHVGMR.OHYLNLRYDUJRQLQLQNDVLU/LXF
 &KD FKD FKD VNDPELDL VXNYDWRMR ML RNGDPD L EULNHOV $ PDWDX NDG
LWRNL VYHL WDL MDX WDPVWD QHVLWLNMDL 0HV W\LD LU QRUMRP WDPVW QXVWHELQWL 1HLYDU\VLW
atgal?
1HULNWLVYHLDLGYLJXEDLPDORQV7XUEWLNXUQRUVWROLDXYDLXRMDWH"*HUDLNDG
XVXNRWDWODQN\WLNDLP\QR
VLYDL]GXRNWDPVWDNDGQH9DLXRMDPL.OHYLNLRLUW\LDMXV
 1HODEDL QRULDX WLNWL DEHMRMR /LXGDV %HW SUDDX YLG 7DPVWD JHURNDL
VXGXONMXV
7XRWDUSXLUPRWLQDLMRVXWLNWLYLHQLRVQHVNOHERQLMRVSDQHOWHJXLUQHNXQLJDVEHW
YLVGOWRMRVDWVLODQN\PDVQDPDPJDUE
 0DWRW PDPXWH NDOEMR MDL /LXF YHGDPD VHNO\L NDG QHVLVWHEWXP
WRNLDLVVYHLDLVSLUPLDXVLDSDVDN\VLXUHLNDO.DLSQHWROLPLNDLP\QDLVXLQRMRPHNDGMV
VRGH HV DQNVW\Y VDOGLM NULDXL PV JDVSDGLQHL EH JDOR M SULUHLN -HLJX GXRVLWH
HLQDPHMHLJXQHVGDPHLUYDLXRMDPHDWJDO
3UDRPHNLHNWLNQRULWHSDQHOHVNXELQRVLXWLNULQWL/LXGRPRWLQD'DEDUM
pats sunokimas, o jos taip greitai praeina.
'GVLDQGLHQQUDQDPLHWDLDWDLYDUJRQLQLQNLUSULNDOEMDXSDVLYDLQWL
7XRMDX DWVLUDGR LU VHQLV 9DVDULV SDUM
V L ODXN SDLUWL NDV LD SHU VYHLDL EXV
DWVLODQN
WDLSQHWLNWDL6XLQRM
VNRNLXUHLNDOXDWYDLDYR.OHYLNLRNOHERQRJLPLQDLWVHQLV
buvo labai patenkintas. Jam nebuvo didesnio malonumo, kaip patirti, kad kas pagirdavo jo
VRG NXU MLV SDWV EXYR VXVNLHSLM
V LU LDXJLQ
V LD GDU WRNLR JDUVDXV NOHERQR DXJLQWLQ
7DG SDWV WXRMDX YHGVL YLVXV VRG SDURG\WL W VDOGLM NULDXL SDSDVDNRWL M LVWRULMRV LU
WROLDXWRNLXSDWEGXDSHLWLNLHNYLHQRPHGLR/LXFSDVLURGSXLNLDLPRNDQWLSDODLN\WLNDOE
DSLHYDLVPHGLXVLUVHQLXL9DVDULXLNDLSPHGXPSHULUGWHS
2WSDQHONDGLUSRQLNDNDGLUPRN\WDEHWVXVRGXDSVLHLWLPRNW J\U M
/LXGRWYDV$NWHLV\ENDGLU.OHYLNLRNOHERQRJUDXVVRGDV7XUEWLUSDQHOSDGHGDW
SULLUWL"
WDLSPXGXVXGGHNLHNYLHQPHGHOSDVWDPSDWYLUWLQRML
3DEDLJ
VURG\WLPHGLXVWYDVYHGVLMXRVSULHELL%HWMDXLD/LXFSDVLSULHLQR
%LMDXELMDXDXNMLPRVXRGDPDUDQNRPLV1HJDOLXVXSUDVWLGONRPDQ
V
ELWV QHPJVWD WDL LU YDNDU NDG NLUWR YLHQD ,U LD SDW DWVLVPDXNXVL UDQNRY
 SDURG
DXNLDX DONQV NLUVW YLHW %HW QHL /LXGDV QHL QLHNDV NLWDV DQW DSYDOLRV O\JLRV EDOWRV
UDQNRVQHSDPDWMRNLRNLUWLPRHQNOR
-DXLUGPLQ\NR$NNDLSJHUDLGLDXJVLML
%HWELLPJMDVSDVLURGHVVYDUJRQLQLQNDV
6HQLV 9DVDULV ODLPLQJDV UDG
V NODXV\WRM YHGVL M SULH DYLOLR NXU SHU YHQW
$QWDQNHLVWXEGXSDWVVDYDLPHVXVLPHWVSLHLXV
 PHV HLVLPH SDLUWL WR JUDDXV NDOQHOLR DQW NXULR D PDLDX WDPVW
DWYDLXRGDPDSDVLO/LXFNOLHULNXL/LXGXL
1LHNRWHQ\SDWLQJR7DLYLVDLSDSUDVWDVNDOQHOLVDWVLNDOELQMR/LXGDV
-LPDWRPDLXVLJDYRWXRDEHMLQJXPX
7DPVWDQHQRUL"SDNODXVSULP\JWLQDLMLUGDPD
$VXPLHOXQRUX7LNELMDXNDGWDPVWDLSHLNVLPDQRPJVWDPYLHWHO

(LGDPL NDOQHO MLHGX NDOEMRVL DSLH SDSUDVLDXVLXV GDO\NXV 3DVNXL ML SUDGMR
NODXVLQWLNDLSMLVSUDOHLG
VDWRVWRJDVDUMDPQHEXY
QXRERGXYLHQDPSDVWYXVLUSDVVHQ

NOHERQ-LVVDNVLMDXW
VLVODEDLJHUDLLUDQDLSWROQXRERGXQHEXY
MLVPJVWVEWLYLHQDV
 LQRPD 'O WR WDPVWD LU .OHYLN EXYDL XPLU
V DWVLODQN\WL SDVWHEMR ML
prikaiiodama.
.OLHULNDV/LXGDVSDVLLUMRMQXVWHE
V
.DLSXPLUDX"-XNWDPVWDSXLNLDLLQDLNDGDEXYDX.OHYLN\SLUP UXJSMLR
VHNPDGLHQ
6DN\N3DYDVDUOLDUWDPVWDODEDLWDGDVXS\NDLDQWPDQ
V"
-RVWDVNODXVLPDV/LXGXLSDVLURGWRNVQXRLUGXVNDOWDVLUNDUWXDWVLSUDV
8NDWXUMDXS\NWL"7DPVWDEXYDLNLWXNXRXLPWDPDQ
VQHSDVWHEMDLLUWLHN
%HWRDSDPDLDXNDGWGLHQEXYDXQHODXNWDVVYHLDV
 9LVD WDL 3DYDVDUOL D GDULDX W\LD $ QHLQDX NRNLV NLSLXNDV SDJXQG PDQH
WDGDWDLSHOJWLV%HWRDDQWWDPVWRVEXYDXWUXSXWSLNWDNDGWDLSLOJDLPVQHDWODQNHL
WDLLUYLVNDV%HWRLNDLSDWRJDLOMDXVLNDLLYDLDYDLNDLQHDWY\NDLYHQW/DXU\QWDL
MDXYLVDLQXOLGDX
/LXGXL LWLH SDVLDLNLQLPDL EXYR EH JDOR PDORQV LU MLV YLVX NXR WLNMR EHW GMRVL
DEHMRMV
 7DPVWD WLN GDEDU WDLS NDOEL SDQHOH /LXFH $ PDLDX NXU EXYR YLVDV WDPVWRV
GPHV\V
Brazgys? suuko ji.
LQRPD
9LVDWDLNRPHGLMD7XUMDXJLDVXNXRQRUVNDOEWLV
%HWWDPVWDXMRLWHNVLQHGUVLDLSDVWHEMRNOLHULNDV
/LXFQXVLNYDWRMRYLVXEDOVX
1HJLWDPVWD3DYDVDUOLPDQHYHVL"/LXGXLSDVLGDUJGDLUMLVQLHNRQHVDN-LHGX
MDXOLSRNDOQHOODLWDVLWRVSXVVEXYRJDQDVWDWXVLUMLSDVLJHOEGDPDQXVLWYUNOLHULNR
UDQN8OLSRDEXGXXGXV
EHWGOWRGDUPDORQLDXEXYRDWVLNYSWLYLUXNDOQ\
 NDLS LD JUDX VXXNR EHVLJUGDPD DWVLGHQJXVLX UHJLQLX ,U NDLS WROL
PDW\WL1HVLVWHELXNDGWDPVWDWDLSPJVWLNDOQHO
-LHGXDWVLVGRVDXOVDWRNDLWRMNXUEXYRWDLSLOWDNYHSMRROVLU LUN QHPDWRPL
LRJHOLDL -L VN\Q LREUHOLXV LU JHOWRQDV NDSGOHV NXU DXJR LD SDW SULH MRV NRM YDUW
JUMRVLLUGHULQRSOXRW
3DUVLYHLXJOLQXR3DYDVDUOLRNDOQHOLR7DLEXVEHQWDWVLPLQLPDVNDSGOV
QHY\VWD,VDXJRVLXOLJLNLWRVYDVDURV7DGDWDPVWDWXUVLPDQQDXMDWYHWL
1HSDWLUWDVGDUMDXVPDVXOLHMRNOLHULNR9DVDULRNUWLQ
-LVQLHNDGGDUQHEXYREXY
V
YLHQXGXWDLSDUWLVXMDXQDJUDLDPHUJDLWHNXULMDPNDOEMRWRNLXVLUGNXWHQDQLXVRGLXV
6WDLJDMLVDWVLPLQ%UD]JLRSDDLS
3DQHOH/LXFHWDUMLVVWDLJDDUWDPVWDNDOEMDLNDGDQRUVDSLHPDQHVXSRQX
Brazgiu?
LQRPD$WDLSMDPWDPVWJ\ULDX
.OLHULNDV9DVDULVDWVLVWRMRNDLSVS\UXRNOVSDNHOWDV
 3DQHOH /LXFH ODLNDV PXGYLHP JUWL 0RWLQD WLNUDL MDX ODXNLD VX SDYDNDULDLV 
tamsta, be abejo, ialkus.
-REDOVDVLGDYMRVXVLMDXGLQLP/LXFSDYHOJMQXVWHEXVL
.DVWDPVWDL\UD3DYDVDUOL"
 1LHNR DWVDN MLV NLHWDL $ WLN DWVLPLQLDX NDG QHWUXNXV UHLNV VHPLQDULM
JUWL
,MREDOVR/LXFQXMDXWWRGLSUDVP
,UMDLQHEXYRMDXQRURMXRNDXWL
1HXPLUNPDQ
V3DYDVDUOLVHPLQDULMRMWDUMLYRVJLUGLPDLLQRNNDGD
WDY
VGDQDLSDVLLOJVWX
7 YDNDU VYHLDP LYDLDYXV NOLHULNDV /LXGDV GDU NDUW EXYR DQW VDYR NDOQHOLR LU
SDUMRJXOWLODEDLYODL

XIV
-LVDLVXJURVHPLQDULMNDUWRGDPDVMRVRGLXV1HXPLUNPDQ
V3DYDVDUOLD
WDY
V ODEDL SDVLLOJVWX LWLH RGLDL LOJ ODLN EXYR MR YLGDXV DWVSDUD LU MR RSWLPL]PR
altinis. 0 tokia atspara tada jam buvo labai reikalinga.
3DWDOSLQRMWDLVPHWDLVYLHQDPNDPEDU\VXNHWXULDLVOHQNDLV9LVLMLH9DVDULUMR
L DXNWR VX QHSDVLWLNMLPX LU QHVOSGDPL VDYR QHGUDXJLNXPR .DPEDULR YLULOD EXYR
SHQNWRMR NXUVR NOLHULNDV GLGHOLV GDELWD QRUV YLVXU YDLGLQWL OHQN DULVWRNUDWR URO
 .LWL WU\V
MDPSDWDLNDYRLUVWHQJVLLODLN\WLWSDWWRQ9LHQDVLMEXYR9DVDULRNXUVRGUDXJDVEHW
WDLEXYRGDUEORJLDXQHVNLHNYLHQMRQHSDVLVHNLPSHUSDPRNDVDUEDLDLSNRNLQHPDORQL
MDPVPXONPHQWXRMDXUHIHUXRGDYRNDPEDULRNROHJRPNDGYLVLWXUWSURJRVLMRSDVLMXRNWL
9DVDULVWNDPEDUDWHLGDYRWLNQDNYRWLEHWLUWRVPLQXLSULHVXJXOLPXWHNRNDGSHU
SRUVDYDLLWDVJ\YHQLPDVMDPDSNDUVWNDLSNDULDXVLSLSLUDL
'DQLDXVLDL DWVLWLNGDYR NDG MXV MDP NDPEDU OHQNHOLDL QXWUDXNGDYR NDOE SXVM
VDNLQLR LU SRU PLQXL GDU\GDYRV QHMDXNL W\OD 7XR MDP URG\GDYR VDYR QHSDVLWLNMLP
3DVNXL MHL WDL EGDYR MR GHXUDYLPR VDYDLW YLULOD SDEDUNLQ
V SUDXVWXYR NUDQXV SLNWDL
sakydavo:
.VL
]H9DVDULVLDQGLHQSUDXVWXYDVYOEORJDLLYDO\WDV
$MYDODXNDVU\WDVNDLSLUYLVL-HLMNDVSULWHUQHPDQRNDOWDWVLNLUVGDYR
Vasaris.
 NDV WDPVWRV QXRPRQH M JDOMR SULWHUWL" LURQLNDL NODXVGDYR YLULOD 
priterdavo visuomet jis pats.
7LHNXULHNDPEDU\VGL$LDQHVGLX
 3UDDX PDQGDJLDX DWVDNLQWL MDX SLNWDL VXXNGDYR OHQNDV 7DPVWDL VWRND
JHURLDXNOMLPRDUHLNDODXMXNDGQXRLRVGLHQRVSUDXV\NODEWYDUL
.LW NDUW 9DVDULXL MXV NDPEDU MLH LPGDYR NDOEWL DSLH ULDXHV PLURVH
SDUDSLMRVH LNUDLS\GDPL VWDWLVWLN IDNWXV NDOWLQGDPL LU QLHNLQGDPL OLHWXYLXV .DUWDLV MLH
UDVGDYRSURJRVSDVLW\LRWLOLHWXYLNDOERV L GDLQ LU VSDXGRV LU L YLVNR NDV 9DVDULXL
EXYR EUDQJX LU NR MLV QHJDOMR QXR W DNLSO DSJLQWL %HW GDQLDXVLDL EDQG\GDYR MDP
VNDXGLQWLSDLPGDPLDQWOLHXYLRMSDW
2WLDQGLHQPV9DVDULVNDGUL,QWURGXNFLMRVSDQDLXNVQLXSDVLWLNGDYR
M NXUVR GUDXJDV %HW YLV SUDQD YDUJDV YLV GOWR QHVWHQJ LVNDLW\WL NDQRQLNXPR
NODXVLPX SDP W\OMLPR UHNRUG 1D EHW GYHMHW MDP YLV GOWR WXUEW SDUD L
mizerikordijos.
Ir jie dar ilgai linksmindavosi, komentuodami jo nepavykusius atsakymus.
-LVDL GHJGDYR DSPDXGX YLVR WR NODXV\GDPDV EHW MDXVGDPDVLV QHJDOVLV DWVLNLUVWL
DWUDOLHXYLDP OHQNHOLDP SDVLULQNR DEVROLXWLQLR W\OMLPR WDNWLN DSVLPHVGDPDV YLVLNDL
ramus.
7DXWLQ NRYD VHPLQDULMRM MXRV YLVXV WLHN OHQNXV WLHN OLHWXYLXV GDU\GDYR HJRLVWXV LU
QHW NLHWDLUGLXV 3DWV 9DVDULV VX VDYR GUDXJDLV EGDPL MDX SDVNXWLQLXRVH VHPLQDULMRV
NXUVXRVH SDVLMXW
 VWLSUHVQL EHYHLN WRNLX SDW EGX SHUVHNLRMR YLHQ OHQNHO 0D]XUNRYVNLR
IDYRULW SUDPRNXV OLHWXYLNDL SUDYDUGLXRGDPL M cudne dziecko ir visokeriopai jam
VNDXGLQGDPL
9DVDULXL EHQW WLHN EXYR OHQJYD QXN
VWL OLHXYLQJ OHQNHOL SHUVHNLRMLP NDG MLVDL
LQRGDYRMRJMLHMRQHSDVWDLUQHVXSUDQWD-LHPQJDOYQHEXYRDWM
NDGMSDMXRNLDPDV
9DVDULVSULNODXVRNDNRNLDLVODSWDLODYLQLPRVLNXRSHOHLNDGMLVDLEORJDLDWVDNLQMDGOWRMRJ
VNDLWRNNLWDGRPLVLNXRNLWXLWDVDYLMDXWDGXRGDYRNOLHULNXL/LXGXLDWVSDUXPRLUNDQWU\EV
QXN
VWLGDXJHOLXLVHPLQDULMRMHSDWLUWQHSDVLVHNLP
'DQDL M WDLS SDW JXRVGDYR LU /LXFV SULVLPLQLPDV 1RUV MLV LD QHSXRVHOMR MRNL
\SDWLQJYLOLEHWYLVGOWRPLQWLVNDGMLVSDWLQNDJUDLDL.OHYLNLRNOHERQRJLPLQDLWHLMDP

EXYRLUSDJXRGLDQWLLUSDGUVLQDQWL.DUWDLVQHWMRJHULDXVLGUDXJDLNXUQRUVEHMXRNDXGDPL
PRWHUSDYRMDXVWHPDVDN\GDYR
.DPNDPEHWMDX9DVDULXLWDLMRNLRSDYRMDXVLPRWHUQHJUHVLD-LVDLQHSULVLOHLV
PRWHULHVQLWRORDUEDSDEJVNXUNRMRVQHD
7DGD WLN YLHQDV 3HWU\OD WDULDPDL M SDLUGDYR -LV JL SDWV DWVLPLQGDYR YLV VDYR
SDLQWLHVVX/LXFHLVWRULMLUYLHQDVVDX\SVRGDPDVLVPDQ\GDYR
YLVGOWRDSDWLQNXWRNLDLSXLNLDLPHUJDLWHLNXULQYLHQLMVJDOQSDLUW
QHQRUW
,U MLV MDXVGDYRVL HVV SUDPDWQHVQLV X VDYR GUDXJXV QHV WRNLR DPLDXV MDXQXROLR
LUG\ NDG LU JHURNDL DSPDULQWRM VHPLQDULMRV UHLPR YLV NDGD QH NDGD VXSOD]GD URPDQWLN
SRONLLUQRUREWLSDWUDXNLDQLDPQHULPWDPLULGUVWDQLDP
7RNLSRONLDLLUQRUDLDWEXVGDYR\SDWLQJDLDWRVWRJPHWXYLHQNLWYLVDLLYLOLRGDYR
L GYDVLNR OXRPR EHW GDU GDQLDX DWO\GGDYR VHPLQDULM NDUWX VX PDORQLDLV RGHOLDLV
UHLNPLQJDLV SDYHOJLPDLV R NDUWDLV LU GRYDQOPLV PRQRJUDPRPLV VNDUHOPLV DU LDLS
NRNLX PRWHULN UDQN GDUER GDO\NOLX %HW WXRMDX SHQNL GLHQ UHNROHNFLMRV SULPLQGDYR
MLHPWLNUMMFKDUDNWHUSDUHLJDVLUYLHWJ\YHQLPH-LHHLGDYRLSDLQWLHVGDXJLDXDUPDLDX
QXRLUGLDLJDLOGDYRVLVDYRLUGLHVSDNO\GLPMLVLDGGDYRLUVWHQJGDYRVLMXRVSDPLUWL
OLJLNLWDWRVWRJ
3DWV 9DVDULV QRUV ODLN\GDYR UHNROHNFLMDV EORJLDX X GDXJHO NLW QRUV DWVLPLQGDYR
VDYRSDYRMDXVSURJDVQHWLHNMJDLOGDPDVLVNLHNDSLHMDVVYDMRGDPDVWDLDXLUMLVJDOJDOH
UXRGDPDVLV LSDLQWLHV SDMXVGDYR VDYR SDGWLHV GYLO\SXP VDYR VYDMRQL LU MDXVP
QHVLGHULQLP VX NXQLJLNX MR GUDEXLX LU NXQLJ\VWV VLHNLDQLR OHYLWR FKDUDNWHULX ,U WDLV
PHWDLVWDLSSDWMLVVNXQGVDYHSHULSDLQWLUGOSDYRMLQJPLQLLUGODNLQHVDXJRMLPR
LU GO SHU DUWLPRV SDLQWLHV VX NLWRV O\WLHV DVPHQLX %HW GDXJLDX QHJX PHGLWDFLMRV VLQV
HJ]DPLQDLLULSDLQW\VPDULQRMRLUG%UD]JLRRGLDLLUMR SDLR UH]LJQDFLMD YLVD WDL QH
man.
3UDMXVUHNROHNFLMRPSRNHOLGLHQYOSUDVLEODLY\GDYRNDQRVMLVSDPDW\GDYRVDYR
NDOQHOSDNYLSGDYRLREUHOLDLLUNDSGOVLU/LXFVEDOVDVNXGGDYR1HXPLUNPDQ
V
3DYDVDUOLVHPLQDULMRMDWDY
VODEDLSDVLLOJVWX
%HWLDLPGDYRVOLQNWLSLONRGDUELQJRLUEHYHLNPHFKDQLNRJ\YHQLPRGLHQRVWRNLRV
QHSDQDLRV QLHN NDV \UD DU EXYR DQDSXV VLHQ 'LHQRV NXUL DWPRVIHUD NDLS NRNL
GH]LQIHNFLMRV JDUDL SDPDX SHUVXQNLD LUG LU QDLNLQD YLVD NDV WHQ EXYR GLHJWD VDXOWRPLV
YDODQGRPLV\GLQLRMJDPWRMLUSODLRMODLVYM%HWRGDUNDVPQXRUHNROHNFLMRVRJDYQLRM
YOMSHQNLRVGLHQRVLULOJLNOSRMLPDLLU*UDXGVYHUNVPDL
7UHLDPHNXUVHLUPRNVODVMDXEXYRGDXJLDXGYDVLNDV,ILORVRILMRVEHSVLFKRORJLMRV
LUNRVPRORJLMRVMLHMRGDUHWLNLUWHRGLFMNXUEXYRQDJULQMDPDV'LHYRHVLPRNODXVLPDV
Y 7RPR $NYLQLHLR DUJXPHQWDL 'LHYR SULJLPWLV LU -R DWULEXWDL -LH PRNVL GDU %DQ\LRV
LVWRULMRVYDGRY5DWOLWXUJLNRVSDPRNVOVDN\PRLNDOERVLUSDJDOLDXWUHLDPHNXUVH
MDX SUDVLGMR PRUDOLQV WHRORJLMRV VWXGLMRV LV GDO\NDV MLHP EXYR VXQNLDXVLDV %H SDLR
mokslo painumo, be veikalo kalbos sunkumo, juos vargino dar pats profesorius, geras dalyko
LQRYDV EHW VPXONPHQLNDV LU SULHNDELQJDV PRUDOLQV SDPRNDV MLH YLVXRPHW HLGDYR
GUHEGDPLVGGDYRNDLS]XLNLDLVXJODXG
DXVLVEDLOLDLODXNGDPLNXULDLDQGLHQLWUDXNV
DWVDNLQWL .DL LWUDXNGDYR YLVL ODLVYLDX DWVLNYSGDYR QHV SDSUDVWDL YLHQR XWHNGDYR YLVDL
SDPRNDL $WVLWLNGDYR NDG PRNLQ\V LU SURIHVRULXV LW\OGDYR YLV YDODQG PRNLQ\V
QHLQRGDPDV N DWVDN\WL NODXVLP SURIHVRULXV EHODXNGDPDV LU EDXJLQDQLDL PDDLV
LQJVQLDLVWU\SGDPDVDSOLQNXL
7RNL EDLVL YDODQG WHNR SHUJ\YHQWL LU NOLHULNXL 9DVDULXL -LH WDGD MDX EXYR SHUM

pagrindinius traktatus ,,De actibus humanis" ir ,,De peccatis"LUMRLWROLDXSDLPWWUDNWDW


,,De sexto et nono". LWDV WUDNWDWDV DSLH QXRGPHV SULH VNDLVW\E
 ODLNRPDV SDYRMLQJLDXVLX
NOLHULNLNDP NXNOXPXL GO WR M VNDLWDQW EXYR SDWDULDPD LPWLV WDP WLNU DWVDUJXPR
SULHPRQL QXJDOWL JDOLQLRP NLOWL SDJXQGRP VXNDOEWL PDOG PVW\WL DSLH .ULVWDXV

NDQLDUEDNOSRWLYLVRVNDLW\PRPHWX 0RUDOLQ WHRORJLMD EXYR HLQDPD WDP NDG YOLDX W


PRNVOEWJDOLPDSULWDLN\WLNODXVDQWLSDLQLQHVSHULSDLQWNXQLJDVHVVWHLVMDVMLV
WXULLQRWLQXVLNDOWLPRSREGLUG\GMLVWXUL VXVLRULHQWXRWL EXYR SDGDU\WDV QXVLNDOWLPDV DU
QHMLVWXULDWLWDLV\WLLQGLYLGXDOLQVVLQVVSUHQGLPXVJDOLQLXVVXVLGDU\WLDUGOQHLQRMLPR
DUGOVNUXSXODWLNXPRDUGOSHUGLGHOLRQHMDXWUXPR-LVWXULLYHVWLDLNLOLQLMWDUSJHURLU
EORJR -LV WXUL XGWL SDUHLJ DWLWDLV\WL SDGDU\W QHWHLV\E
 DU VNULDXG -LV VXVLGXUV VX
LPWHULRSDLV YLVR SODWDXV J\YHQLPR QXRW\NLDLV QXVLNDOWLPDLV LU VNULDXGRPLV M NUHLSVLV
PRQVDNODLMXRSDVLWLNLUSDVLU\
MRNODXV\WL.RNLDPLOLQLNDQXRGPNODXVLRSDUHLJDLU
DWVDNRP\E'OWRMLHPWRO\GLREXYRVDNRPDNDGVDYRSDMJRPLVLUVDYRSURWXPRJXVLD
QLHNR QHJDOV SDGDU\WL LD UHLNDOLQJD HVDQWL 'LHYR SDJDOED PDORQ LU DSYLHWLPDV NXULR
'LHYDVXROLDPQXRGPNODXVLXLQLHNDGRVQHDWVDNV
LWDP XGDYLQLXL MLH UXRGDYRVL QH WLN WHRUHWLNDL HLGDPL PRUDOLQ
 WHRORJLM EHW LU
SUDNWLNDL SHU SDPRNDV JYLOGHQGDPL NDL NXULXRV VLQV ND]XVXV -LHP XGXRGDYR NODXV\WL
LPSURYL]XRWRVLSDLQWLHV
,U WDL YLHQ NDUW 9DVDULXL WHNR WRNLV ND]XVDV $WMR SURIHVRULXV SDPRN EORJDL
QXVLWHLN
VRJDOLUVNDXGDPXGDQWLP9LVLDWVLNODXS
VXNDOEMRPDOGWDLGDU\GDYRSULHLU
SR NLHNYLHQRV SDPRNRV 3R PDOGRV SURIHVRULXV QHOLSR NDWHGU EHW HQJ NODXV\WRM
VXROXV9LVLQHGUVGDPLSDNHOWLDNLEHWVWHQJGDPLHVLQHSDURG\WLEDLPVODXNQHODLPLQJRMR
SDYDUGV
Dominus 9DVDULV QXVNDPEMR DXGLWRULMRV W\ORM 9DVDULV DWVLVWRMR 3URIHVRULXV
VXVLPHW
VXQXJDURVUDQNDVSHUMRSRUNDUWSHUDXO
LUVPHLJ
VMDNLVWDU
Praau, domine, SUDNWLNDL LQDJULQWL WRN HOHPHQWDULQ ND]XV DWHLQD SDV WDYH
LSDLQWLHV.DMXVLUVDNR,,0sculavi Caiam..." Nu?
.D]XVDV L WLHV EXYR SDSUDVWDV EHW GO VDYR SDSUDVWXPR LU NHEOXV 3UDNWLNDL
NODXV\NORM NRNLV QRUV NOHERQDV DU YLNDUDV GDXJ VDX JDOYRV GO WR QHVXNW $U WXR LU
SDVLEDLJ" SDNODXVW R GDXJLDX QLHNR QHEXYR" .LHN NDUW" LU HLW WROLDX ,U
NOLHULNDP EXYR SDWDULDPD NDL GO sexto et nono, VPXONPHQDV QHVLOHLVWL JHULDX SHU PDD
SDNODXVWLQHJXSHUGDXJNDGSHQLWHQWRQHSDSLNWLQWXPLUQHLPRN\WXPWRNRMLVGDUQHLQRMR
%HW LD NODXVLPDL YLV GOWR EXYR UHLNDOLQJL \SD SDPRNDL 5HLNMR SDURG\WL PRNMLPDV LU
metodas.
9LVD HLO WHRUHWLN VXPHWLP XSOGR 9DVDULR DWPLQW $U LD materia gravis, ar
levis. Jei levis per se, tai gal gravis per accidens arba ex circumstantiis LUDWYLUNLDL".DV
EXYRWD.DMD"0HUJDLWLWHNMXVLDUYLHQXRO"NDV.DMXV".RNVEXYRSDEXLDYLPDV"
QH LWR NODXVWL QHJDOLPD JDOL SDSLNWLQWL $U EXYR QXRGP" 7U\V VXQNLRVLRV QXRGPV
VO\JRVcognitio intellectus, deliberatio voluntatis, liberus consensus
3LUPLDXVLDUHLNLDVXLQRWLSUDGMR9DVDULVDULDmateria gravis, ar levis...
 ." VXXNR SURIHVRULXV WX MDP WDLS VDN\VL SHU LSDLQW" 3UDNWLNDL
Osculavi Caiam nu?
9DVDULVLHNRMRSLUPRGHUDQLRNODXVLPRRSURIHVRULXVQHNDQWUDYRLUWU\S
Nu nu nu!.. Pytaj, pytaj, pytaj !.. Osculavi Caiam!.. Nu?
.DVWD.DMD"SDJDOLDXLGUVRNRQIHVDULMXV
0DQRYLUMDKDPDQRYLUMD
%ORJDL SDPDQ VDX 9DVDULV MHLJX YLUMD WDL MDX EXV materia gravis. Kazusas
komplikuojasi.
'ONRWXMEXLDYDL"NODXVWROLDX
'ONR"1DNDGLNHSJHUXVEO\QXV*DUGVEXYREO\QDL
$L'LHYXLSDPDQ9DVDULVosculum non ex libidine nullum peccatum. Kazusas
baigtas.
7RNLXEGXLDMRNLRVQXRGPVQHEXYRQXVSUHQGJDUVLDL
%HWSURIHVRULXVSDRNRNDLSJHOWDV
 ." WX PDQDL NDG SR JHU EO\Q QHJDOLPD QXVLGWL" 1HGXRN SHQLWHQWXL VDYH

suklaidinti! Ko dabar dar turi paklausti?


9DVDULVDWVLPLQNDGHVWLSHQLWHQWNXULHLSDLQGDPLLRVULHVQXRGPHVNDUWDLV
EDQGR QXVOSWL M VXQNXP LNHOGDPL NRNL QHYD QHNDOW DSOLQN\E
 YDUWRGDPL
GYLSUDVPLNXVSRVDNLXVDUEDVDN\GDPLWLNYLHQVDYRQXRGPVGDO,UMLVWXRMSDVLWDLV
$UYLHQWLNXEO\QXVMEXLDYDL"
27DLQHYLHQNDG.DMDJUDLMLPDQODEDLSDWLQND
 $U GDXJLDX QLHNR QHEXYR WLN SDEXLDYLPDV" NODXV WROLDX VLGUVLQ
V
QXRGPNODXV\V
7DLEXYRLUGDXJLDXGYDVLNDVWYHOL
3UDSXROLDXSDPDQYDUJDVNOLHULNDVMLVND]XVYLVODELDXNRPSOLNXRMD
.DVEXYRGDXJLDX"NODXVMDXGHVSHUDWLNDL
6XQNLDLQXVLGMDXGYDVLNDVWYHSULHQHNDOW\E

.LHNNDUW"
Neatsimenu.
.DLSGDQDLWDLJDOMREWL"
.DVVDYDLWQHGDQLDX
,OJDLGDUMLVWRNLXEGXWV9DVDUSRYLVWUDNWDWNROSDJDOLDXVNDPEXWLVQXWUDXNWR
EHJDOLQLRND]XVRQDJULQMLP
9\UHVQLXRVH NXUVXRVH ND]XVDL EGDYR GDXJ VXQNHVQL $WVLWLQND NDG GO NDL NXUL
QXRGPLSREGLRDUEDVXQNXPRJLQLMDVLLUGLGLHMLWHRORJLMRVDXWRULWHWDL9LHQQXRPRQV
EYD ODLNRPRV NDLS sententia probabilis, NLW sententia probabilior. Kai kuriais
DWVLWLNLPDLVEYDOHLGLDPDVHNWLprobabilem sententiam, kituose patariama tutiorem partem
sequendam esse.
7ROLDX NDLS SULH YLVNR VHPLQDULMRMH WDLS LU SULH PRUDOLQV WHRORJLMRV PRNVOR MLH
SULSUDVGDYR LU LUGDYR M NDLS GDO\N L GDOLHV WLHVD UHLNDOLQJ EHW L GDOLHV NDLS
WHRUHWLQ
 PDQNW NDLS VHPLQDULMRV SURJUDPRV SXQNW NXU LMXV L VHPLQDULMRV EXV
JDOLPD SDPDX OLNYLGXRWL MHLJX WR LU QHPDQ\GDYR WDL SUDNWLNRM ODEDL GDQDL WDLS
DWVLWLNGDYR 3R SHQNHUL NXQLJDYLPR PHW LSDLQW\V GDQLDXVLDL MDX HVWL NODXVRPRV
YDGRYDXMDQWLVVYHLNXSURWXQHDWVLYHOJLDQWQHLprobabilem,QHLprobabiliorem, nei ullam
aliam sententiam. %HW SUDGLRMH WUHLDPH NXUVH PRUDOLQ MXRV SULVOJGDYR NDLS NRNV
NRPDUDV - WDUSH DWVLUDVGDYR NHLVLDXVL QXRPRQL EDLG\NOLN NRPHQWDU LU WRNL SDW
YHLNVP.DVYLHQGDU\GDYRVNUXSXODWXNLWSDVWPGDYRODNVL]P
.DLSMXPDWURGRNDOEMRV\N9DVDULVVDYRNXUVRGUDXJEUHO\MXNVXQNLDL
QXVLGWLWDLQUDMDXWDLSOHQJYD$QWDLNLHNYDLULVO\JSULVNDLWRWHRORJLMD
 2R XSURWHVWDYR %DOVHOLV YLVRV WRV VO\JRV ODEDL OHQJYDL LSLOGRPRV
.LHNYLHQVDYRYHLNVPPHVLUJHUDLSDVWDPHLUODLVYDLSDVLUHQNDPHLUGDURPHMEHMRNLRV
prievartos. 0 jeigu veiksmas bus in materia gravi,WDLWDXLUVXQNLQXRGP
DPDQDXNDGWRNYHLNVPPRJXVGDU\GDPDVYLVXRPHWMDXVVY\UDYLPEDLP

SDVLSULHLQLPRMHLJXSDGDU\VWDLWDUVLNRNLRVEWHQ\EVYHULDPDVILORVRIDYR9DVDULV
WDLWDXLUQUDliberus consensus, vadinasi, nei peccatum mortale.
7DLSDVDNWDY
VLUPRJXG\VHLGDPDVSOWLJDOLQHWXUWLliberus consensus?
DUWXJDOLOVWLPRJXGLRDUDSVNULWDLNLHQRQRUVVLQ
LULQRWLGONRMLVWDL
GDUR"-LVLUSDWVJDOEWQHLQRGONR$NDNXUVNDLLDXNDGSDY\]GLXLWHLVPXRVHGDEDU
ODEDLWDLDWVLYHOJLDPD
7RNLD SUDVPH JLQDV W
VGDYRVL LU WROLDX 6\N SR WRNLR JLQR VNHSWLNDV .DVDLWLV
SULPLQMLHPDQHNGRWDSLHJUXVLGDQJDXVYLHQXRONXUNLWDVNODXVLQMRNDLSWHQGDQJXM
DWURGVWHRORJLMRVPRNVODVSDO\JLQXVVXPVXRMX
Frater carissime, DWVDN YLHQXROLV doynatica aliqualiter aliter, moralis
autem totaliter aliterGRJPDWLQLHNWLHNNLWDLSRPRUDOLQYLVLNDLNLWDLS
9OLDX 9DVDULV SULVLPLQGDPDV VDYR NHWYHUL PHW WHRORJLMRV VWXGLMDV VWHQJGDYRVL
VXUDVWLNRNLRVWDNRV\UDMDPSDGDU
VWDVUVWXVPRJDXVVLQVPRNVODV,UVXUDVGDYRNDG

WDWDNDEXYRJDQDQH\PL0RUDOLQWHRORJLMDJDONLHNSDJLOLQRMRLQWURVSHNFLMDXWRDQDOL]

 NXUL VWLSULDL OHQN NLWRV GYDVLQLR J\YHQLPR SUDNWLNRV PHGLWDFLMRV VLQV QDJULQMLPDL
LSDLQW\VUHNROHNFLMRVLDLSMDXMLVSDVLOLNRWRPRNVORQHSDOLHVWDV
1HWLUMRSDLRLSDLQW\VQHSDNLWMRQRULQWSLUPDLVLDLVGYHMDLVPHWDLVQHSDWHQNLQWDV
VDYR QXRGPPLV MLV WHRORJLMRV ODXNGDYR NDLS YLHQLQWHOV WRM VULW\ SDJDOERV 7HJX
UDPLQGDYR MLV VDYH SDVLPRN\VLX WHRORJLMRV SDLQVLX JHULDX VDYR YHLNVPXV LU LQRVLX NDLS
MXRVYHUWLQWLDSWDUWLLUWLQNDPDLSHULSDLQWLUHLNWL'HMDQLHNRLWRPRNVORMLVSULHVDYR
VLQVSULWDLN\WLQHVXJHEMR5LEDWDUSQXRGPVLUQHQXRGPVMRVLQMLUWROLDXSDVLOLNR
QHXLXRSLDPDQHDLNL0RNVORDSLHSURWLQSDLQLPYDOLRVSDVLULQNLPLUODLVYVXWLNLP
MLVQLHNDLSQHJDOMRSULWDLNLQWLSULHVDYRYHLNVP-LVLUWROLDXLSDLQWLHVUHLNDOXLYHUWLQGDYR
VDYR YHLNVPXV DEHMLQJX REMHNW\YLX PDVWX QHEGDPDV JLOLDL VLWLNLQ
V NDG WLH YHLNVPDL L
WLHVQXRGPLQJLLULSDLQGDYRMXRVYLVWRPLVSDLRPLVDEORQLNRPLVIRUPXOPLV
1XVLY\O
VWHRORJLMRVUHLNPHVDYRSDLRVLQVUHLNDODPMLVWXRMYLVLNDLDWDORLWDP
PRNVOXL - HU]LQGDYR WLH SORQL VNLUWXPDL WDUS YDLUL VHQWHQFLM QXRPRQL WDV ND]XV
QDJULQMLPDV VDXVDV LU SHGDQWLNDV WDUWXP J\YR PRJDXV VLHOD EW NRNLRV PDLQRV
PHFKDQL]PDVNXULDPHJDOWXPHLPDWXRWLNLHNYLHQRVVS\UXRNOVMJNLHNYLHQRUDWXNRG\G
LUWUDQVPLVLM1LHNDVMDPQHEXYRWDLSVYHWLPDNDLSWHLVWLPRN\WLPRUDOL]XRWL
7DLV PHWDLV L YLVR 9DVDULV EXYR QHSDWHQNLQWDV -LV MDXW NDLS DSOLQN M GDURVL
NDNRNLDWXWXPDNXULLXOSLDLMRSDMJDV SDVLWLNMLP RSWLPL]P 1DXML PRNVOR GDO\NDL
DWLPGDYRLMRYLVODLNQHGXRGDPLMRNLRSDVLWHQNLQLPRYLHVRVNXRSHOVYHLNLPDVEXYR
JDQD VXVWLQJ
V 3DJDOLDX QHOLNGDYR Q ODLNR GDU NDP QRUV VNDLW\WL DUED NDP QRUV UDLQWL
.XRSHOM EXYR NLO
V VXPDQ\PDV UD\WL EHQW GLHQ\Q LU 9DVDULV W VXPDQ\P P Y\NG\WL
7DL EXYR SDYRMLQJDV GDO\NDV QHV GLHQ\QDV JDOMR NDGD QHWLNWDL DWVLGXUWL UHNWRULDXV DU
0D]XUNRYVNLRUDQNRVH%HWSDYRMXVWUD\PGDUGDUGRPHVQLUEHQWNLHNSDYDLULQRSLON
M J\YHQLPR WXWXP 6DYR GLHQ\Q MLV ODLN\GDYR GDQLDXVLDL LXUNLQLQNH XUDNLQDPRM
PDLVWR GM YLHQLQWHOM PDGDXJ VDXJLRM YLHWRM ,VLP
V DWVLQHGDYR M DQW\MH DXO
 LU
DWVDUJLDL LVLWUDXN
V EHL DSVLVDXJRM
V LPGDYR UD\WL GLHQRV VSGLXV 6ORSLQDPDV
QHSDVLWHQNLQLPDVQDLYLMDXQRNOLHULNRNULWLNDVXSDVLWHLVLQLPXVXVDYR NDOWV SULVLSDLQLPX
EXYRVOHSLDPDWRVVLXYLQLRODSXV
XV
WDL N WUHLR NXUVR NOLHULNDV /LXGDV 9DVDULV UD\GDYR YDNDUDLV VDYR GLHQ\QH NXU
VDXJRGDYRLXUNLQLQNHVDXVDLQLGM
etadienis prie Verbas
$L 'LHYXL JDOLPD ODLVYLDX DWVLNYSWL 0RNVODV SDVLEDLJ LU WXULPH GYL VDYDLWHV
YHQL JULVR LNL J\YR NDXOR 1H WLN SDPRNRV EHW LU YLVDV J\YHQLPDV SDVLGDU EDLVLDL
QXRERGXV.DVGLHQWDVSDWVLUWDVSDWV0HVLDWDSVLPHNDNRNLDLVDXWRPDWDLV-XNNDLSPDD
NLHNYLHQDPLPVJ\YRVLUGLHVDUEDGRPHVQVPLQWLHV.RNLPVSDVLNDOEMLPDLMXRNDL
UHNUHDFLM PHWX" *HUDL NDG DWVLUDQGD NRNL QRUV SRVLQLQNDL NDLS LDQGLHQ =XEULXV VX
3OLNDXVNX WDL LU NYDLOLRMD YLV YDNDU R NLWL DSOLQNXL VXVWRM
 QRUV QHQRURPLV QHYD
MXRNLDVL,UNXUGLQJVNDGQLHNXULWRVWYDQNLRVVDOVLHLWLQHJDOLPD".DLQHEXYRJDYQLDWDL
EHQWSDGDLQXRGDYRPEHWLUWRVGDLQRVSDJDOLDXJU\VWD5HWDVNXULVL PDQR GUDXJ N QRUV
VNDLWR %HW QU Q ODLNR -XN EH SDPRN NXULRV PHW VXQNLRV JHUDV NOLHULNDV GDU SULYDOR
VNDLW\WLYHQWM5DWLUNRNLQRUVGYDVLNNQ\JLDVNDPEXWLVSULHVNDPEXLR(WMDX
WD NULWLND LQDX NDG QHJHUDL EHW QHLNHQWL PRJXV QHSDDLPDQDY
V 1D QLHNR 3HU YHQWHV
atsigausim.
9HUEVHNPDGLHQLV

1XNDQNLQRPXVLGLHQD3HUVXPLOJLDXVLD3DVLMDJHUDLGDUNDGFKRUHWXULXLRNLR
WRNLRYDLUXPREHWNDLSWLHPYDUJDPDVLVWRM"%HWYLVGOWRVXPDQHSDO\JLQWLJHULDXQHJXSR
PLSDU *UDXGXV YHUNVPDL 6WDLDL DOSVWD NHOLDL QXR NOSRMLPR WDV JLHGRMLPR W
VLPDV
QHPRQLNDV*DONDLYLVDEDQ\LDJLHGDQQHJDOLPDJUHLLDXYLVGOWRWDLQXRERGX
WDLWDXNOLHULNRPLQW\V*HUDVNOLHULNDV SDVDN\W NDV QRUV SDVNDLW
V LXRV RGLXV
.JLNDGDQHSHUGDXJJRUO\YDVNOLHULNDVWDLLUSDWVLQDX%HWDQWUDYHUWXVGDU\WLLYDG
DSLH XROXP LU SDPDOGXP L WR NDG SDWLQND DU QHSDWLQND YLHRV LU GDU YDUJLQDQLRV
SDPDOGRVEWQHWHLVLQJD0HOVWLV'LHYJDUELQWLJDOLPDWLNVXVLWHONXVYLHQ\VWMHLUWLNWDGD
NDL WR UHLNDODXMD LUGLV YLHRV FHUHPRQLMRV LU LNLOPV PDQ DWURGR WDL WLN SDYLUXWLQLNL
SDUDGDL NXULH UHLNDODXMD GDXJ GPHVLR SUDWLPR EHW QH VXVLWHONLPR LU LUGLHV PRQUQ MLH
SDWLQNDRJDOLUVXDGLQDWLNUPDOGLQJXPQHVPRQVUHWDLWDVLNLOPHVPDWRLUSDW\VMRVH
QHGDO\YDXMDRYLHQLUL%HWGYDVLQLQNXLWDLWLNRILFLDOLSDUHLJDRQHPDOGD
0DLDXLULDQGLHQSULHSLOLRULDXV YLV WRM SDLRM YLHWRM VWRYMR 1 7LN DSVLJDXEXV QH
EDOWXEHWWDPVLXDOLX.LHNYLHQNDUWNDLMSDPDWDXDMDXLXRVLO\JSDDXJM
VDQRULX
EWL UHLNPLQJHVQLV NXR QRUV SDVL\PWL N QRUV QXYHLNWL %HW SDVNXL LU YO OLGHV\V
SDJDXQD.XRWXLDSDVL\PVLVGGDPDVVHPLQDULMRMLUPRUDOLQ
WHRORJLMNDOGDPDVYLV
GOWRPHVGDUSDNDULDXVLP.RNLV UXV UD\WRMDV WDLS VXVXNR" 3DNDULDXVLP .DGD VX NXR"
$UDLQDX'OVDYRDWHLWLHVDGDEDUYLVDLQHVLUSLQX1XROLNLPRQHSDEJVL/HPWDEWL
NXQLJXWDLEVLX,UQRULXEWLJHUXNXQLJX-RNLXSDNDOLQLRSRUWXQLVOLNQRUNDLSVDNR
6HUHLNDPDQRLUG\QUD%HMHDQGDLGYDVLRVWYDVSHUNRQIHUHQFLMLYHGLRMRNDGMDXSDWV
PV EXYLPDV LD VHPLQDULMRM \UD PV SDVDXNLPR HQNODV 'O NR L WLHN GDXJ
EHVLPRNDQLRV MDXQXRPHQV WLN PHV LD DWVLGUPH" 'LHYDV WDLS VXUG MHLJX \UD NHOL
VLEURYOLDL WDL OLJL YHQWLP MXRV LVLMRV -XN DQWDL 9DULRNR MDX VHQLDL QHEU MHLJX NRNV
VLEURYOLVLUOLNRWDLNRGOMXREWLQDLWXULXEWLD"9DUQQDV",UWLVLMRMR1DWHJXVLMRMD
ir mane. Nieko prie tai neturiu ir neveidmainiauju. Bet pats nesitrauksiu. Kur pagaliau
GLQJLDX"
3LUPDGLHQLV W
VLQ\VLYDNDU
Su dingimu tiek jau to! Tai irgi oportunistikas motyvas. Bet i viso neverta.
1HSDWLQND PDQ VHPLQDULMD" 'DXJ NDP QHSDWLQND $ HVX R]L
EO\ DWDO
V NOLHULNDV"
'DXJXPDWRNL$EHQWXMXRVQHEORJHVQLV1HVLJLULDQWDWXULXGDUJDOGDXJLDXLGHDOL]PR
VXPDQ\PLUSDVLU\LPRGLUEWLQHJXWLHJHULHMLSDPDOGLHMLLUNDOLNDL/HLVNLPEVLXYLNDUDV
$WOLNVLX VDYR SDUHLJDV EDQ\LRM LU QDPLH YDLQVLX SDV OLJRQLXV VXRUJDQL]XRVLX NRNL
GUDXJLMFKRUMHLEXVPLUDSDUDSLMDNRYRVLXVXOHQNDLVSODWLQVLXEODLY\E
VSDXGRJDO
WJDOVLXLUUD\WL1DXGLQJRGDUERYLVDGRVDWVLUDV
6YDUELDXVLD LVLVDXJRWL JULPR NRUW LU PRWHU 3LUPM GYLHM QHPJVWX YLVLNDL LU
HVXWLNUDVNDGQHSDVLGXRVLX.DLGOWUHLRWLHVDSDVYDMRMX EHW QLHNR \SDWLQJR VDX SULNLWL
QHJDOLX3DVYDMRWLGDUQHQXRGP$MXNMRNLYHQWLPGDUQHWXULX3DJDOLDX VDNR LU
P\OWJDOLPDNDGWLNSDGRULDL$QHODEDLWXRWLNLXEHWPDQDXNDGOHQJYDLJDOLPDDSVLHLWLLU
be to.
, YLVR VX PRWHULP EDLJWD NDG YLVRNL %UD]JLDL QHWXUW SURJRV GDU\WL SHU GLGHOL
LYDG YLV GOWR JDLOD 7LNUL PHV QXVNULDXVWLHML 1XR PHW QXPDULQWL QH WLN LUG
EHWLUVYDMRQLLVLDGWL7HJXVDXNQRULNDOEDSHUUHNROHNFLMDVLUPHGLWDFLMDVDSLHJHLGXOL
WHQNLQLPRHPXPDSLHPRJDXVSULJLPWLHVJ\YXOLNXPLUWWPDQ
VWDLYLVDLQHMDXGLQD
LU QHWLNLQD ,U NDP LD JHLGXOLDL LU J\YXOLNXPDV" $UJL YLVL NXULH P\OLVL LU YHGDVL WDL YLHQ
JHLGXOLXVLUJ\YXOLNXPWHQNLQD"-XNPHLOVDSVNULWDL%DQ\LDQHODLNRQXRGPH
3DJDOLDXNDPDLDPDLWDXMX"1LHNRWXRDQHSDGVLX1HWDLSMDXLUVYDUEX1RUV
JDLOD EHW J\YHQWL LU GLUEWL EH WR JDOLPD 6DNR QHW JHULDX YHQWDV -RQDV HYDQJHOLVWDV GO WR
SDVLHN
V WRNLDV GYDVLQHV DXNW\EHV NDG YLV DPL LJ\YHQ
V VNDLVW\EMH %HW PDQ DWURGR

NDGLDNDNDVQHWDLS.XUSDJDOLDXVNDLVW\EVULERV"
Didysis ketvirtadienis
'LGLRML VDYDLW \SD DQWURML MRV SXV WDL PXP VXQNLDXVLRV PHW GLHQRV ,U
SULHSLHW LU SRSLHW .DWHGURM %HW WDL QLHNR LD SDPDOGRV NDG LU LOJRV EHW GRPLRV *HUDL
LDQGLHQ VXJLHGRMRP 0LVHUHUH %DQ\LD DS\WXW SXLNLDL VNDPED %HW /DPHQWDFLMRV
QHNDLS SDVLVHN PV VROLVWDPV 1LHNR QHJDOLX LDQGLHQ UD\WL *DOYRM WXLD WXLD
WXLD
9HO\NDQWURMLGLHQD
LDQGLHQ SDJDOLDX JDOLPD DWVLNYSWL YHQWV VX YLVRPLV VDYR FHUHPRQLMRPLV LU
JLHGRMLPDLV WDLS NDLS EDLJWRV -XN WDL OLQNVPRVLRV 9HO\NRV .XU WD OLQNVP\E" $ EHQW MRV
QHSDW\ULDX 7DUSDLV EXYR GRPX LU YDLUX GO WR NDG QHNDVGLHQLND %HW NDG LUG\ EW
GLDXJVPR"1H$WYLUNLDLJDONDUWXPRYHQWVQLHNDGPDQ
V\SDWLQJDLQHSUDGXLJLQGDYR
LUQHVXUDPLQGDYREHWLWRVQWLHN
$N NDLS D QRULDX QRUV NDUW SDMXVWL J\Y UHOLJLQ GLDXJVP DUED VXVLMDXGLQLP
'LHYRDNLYDL]GRMHLU-RDUW\EMH7DLEWDWVSLUWLVWDLEWWYLUW\EVDOWLQLVLOJDPODLNXLR
JDOLUYLVDPJ\YHQLPXL%HWQHQNDUWR7DLLPDPDQHVOJWLLPDPDQHNDQNLQWL<SDWDL
MDXLXSHUGLGLVLDVYHQWHVNDGDURGRVYLVNDVSULVLVXQN
UHOLJLQVQXRWDLNRVNDGDSDLRV
SDPDOGRV WRNLRV SUDVPLQJRV MHLJX QH SDPDOGRV WDL LU EH M \UD PRPHQW NDGD URGRV
WXULDXLJLUVWL'LHYREDOV

WDLLUDQQDNWWXUMDXYDODQGNOSRWLSULH*UDER0JVWXWNOSRMLP%XYRMDXSR
YLGXUQDNLRPRQLEDQ\LRMHQHODEDLGDXJ6XVLWHONLPDVW\OD%DQ\LDDS\WDPVWLNSULH
.ULVWDXV*UDERHLOVYDNLNXULPLUJDQWLYLHVDQHDUGRQHLWVXWHPQHLWRVXVLWHONLPR-L
WLUSVWDDOXP\QXRVHJOVHLU*UDERSDSXRLPXRVH.OSRGDPDVDODXNLDXDWLNMDXVLNDG
SDJDOLDXQRUVNDUWVXSOD]GVPDQRLUGLVJ\YXLDHVDQLR.ULVWDXVQXMDXWLPXLUDSDWLUVLX
'LHY DLNLDX QHJX L Y 7RPR NHOL NXUL PRNRPV WHRGLFLMRM L SUDGL D EDQGLDX
pasyviai pasiduoti visai aplinkumos nuotaikai, susilieti su ta tyla, su ta apytamsa, su tuo
YDNL PLUJMLPX VX JOL EHL DOXP\Q NYDSDLV $ WDLS SDW VWHQJLDXVL VLMDXVWL YLV W
.ULVWDXV*UDER9DL]GLUQHDSLPDPWRVQDNWLHVSDVODSW%HWJGDSULVLSDLQWLDSDMXWDX
kad imu snausti.
7DGD SUDGMDX DNW\YLDL YDOLRV SDVWDQJRPLV GDU\WL WLNMLPR DNWXV $ PLDX PVW\WL
.ULVWDXV NDQL VWHQJGDPDVLV J\YDL VLYDL]GXRWL YLV MRV EDLVXP D VYDUVLDX EHJDOLQ

'LHYR PHLO
 PRQPV D EDQGLDX DWVLPLQWL LU J\YDL VLYDL]GXRWL YLVDV JLUGWDV SHU
rekolekcijas, meditacijas ir konferencijas mintis, vis tiek laukiamo rezultato nepasiekiau. A
OLNDX DOWDV NDLS EXY
V VXQNLDL JLQGDPDVLV QXR SDDOLQL PLQL LU YDL]G LU VORSLQGDPDV
SUDGHGDQWDWEXVWLNDNRNSLNWRSULHWDUDYLPREDOV3DJDOLDXPLDXVNDLW\WL$SLH.ULVWDXV
VHNLPT W GLGLDXVL GYDVLQV OLWHUDWURV HGHYU NXULXR VDNR JULVL QHW LU QHWLN 'LHY
PRQV%HWLULDDYHOWXLEDQGLDXHLWLVDYRURO
LUSDGDU\WLMVDYRLUGLHVEDOVX1HD
VNDLLDXJUDLXVRGLXVEHWPDQVYHWLPXVLUDOWXV
7DLS EHVLNDQNLQDQW SUDMR PDQR NOSRMLPR YDODQGD -HL WLNW GYDVLQLR J\YHQLPR
YDGRYDP WDL WRNLRPLV SDVWDQJRPLV D WXUMDX GDXJ 'LHYXL QXVLSHOQ\WL 7 SDW PRNR LU Y
Tomas .HPSLV %HW DU D NDOWDV NDG PDQR SDLR LUGLV VDNR MRJ WDL QHEXYR PDOGD QHV
nebuvo jokio santykiavimo su Dievu.
.DL D LWDL UDDX PDQ DWHLQD JDOY PLQWLV DSLH GDXJHO NDUW JLUGWXV NXQLJR
SDDXNLPXL SDYRMXV NXULH HLQD L EORJ NQ\J L EORJ GUDXJ\VL L EORJ PRQL L
PRWHU L YDLUL SDVDXOLR WXW\EL 0DQR SDVDXNLPXL GLGLDXVLDV SDYRMXV WXUEW HLQD L
PDQ
VSDLRNDGD'LHYRQHMDXLX9LVLNLWLJDOLEWLWLNWDLLWRSDVND3DPVW
VPDWDXNDG
 WUNXP D MDXLDX QXR SDW PDQR VWRMLPR VHPLQDULM .DV EXV" *DO NLWXV PHWXV
GRJPDWLQWHRORJLMDLVNODLG\VPDQREDLP
"6NDPELQD
9HO\NWUHLRMLGLHQD
LDQGLHQSRSLHWWXUMRPHLOJSDVLYDLNLRMLP*HUDLHLWLODXNXVSUDVLEODLY\WLSR
YHQLGDUERLUVSGL%HWODXNXRVHGDUDOWDYLHWRPLVGDU\UDVQLHJRNHOLXSXUY\QDVEHW
NOLHULNDV NDLS NDUHLYLV HLN NXU YHGD LU WLHN 9DLNLRMDX VX GUDXJX (LJXOLX -LVDL SULNODXVR
NXRSHOHLWDGNDOEMRPVYLVDLDWYLUDL1HLNHQW
VSDVDNLDXMDPNDVPDQ\NHOLDQHULPDVWLHV
NDLLPXVHNWLVDYRGYDVLQJ\YHQLP%HWLUMLVDLSDJLHGRMRWSDW
1HQRUNWXEWLY7RPDV.HPSLVDUNXULVNLWDVPLVWLNDVNXULV'LHYWLHVLRJLDL
MDXW VDYR HNVWD]VH 7X SHU GDXJ QHUHLNDODXN QHL L VDY
V QHL L 'LHYR -HLJX WX HLQL
LSDLQWLHVQHQXVOSGDPDVQXRGPLSULLPL.RPXQLMSDPVWDLVXWLQNLVXYLVRPLVWLNMLPR
WLHVRPLV WDL WR LU SDNDQND 7DL WXUGDPDV WX EVL JHUDV HLOLQLV NXQLJDV R SDNOLWL
YHQWXRVLXVWXUEWQHSDWVQHWXULSUHWHQ]LM
 %HWJL VXWLNVL DWVDNLDX D NDG NDVGLHQ VWRYWL SULH DOWRULDXV LU YLHQ DOWDL
DWOLNLQWLSDUHLJNDLSNRNLDPYDOGLQLQNXLWDLQHSDNHQLDPD
LQDLEURO\WLDWVDNMLVWDYRVNUXSXODLPDQYLVDLVYHWLPDVGDO\NDV$GDU
PLL QHODLNDX WDL QHLQDX NDLS WHQ EXV EHW WDL SULP
V .RPXQLM GDQDL MDXLX
SDVLWHQNLQLP GYDVLRV LOXP EH WR LQDX .RPXQLMRV UHLNP
 WLNLX WXR LU MRNL HNVWD]L
nereikalauju.
3DPDLDX NDG EW EHUJGLD WROLDX VX MXR JLQ\WLV LU WLNLQWL NDG D QHMDXLX QHL
dvasios ilumos, nei pasitenkinimo.
.XUODLNMRPHW\OGDPL

LQDLNDWDXSDVDN\VLXSUDGMRMLVYDU\NWXWRNLDVPLQWLVQXRVDY
VNXR
WROLDXVLD -RV WDX DWLPV GDXJ ODLNR JDGLQV S JUDXV VLQ
 SDGDU\V VNUXSXODWX R QHGXRV
QLHNRJHUR7XQLHNRQHERNL(VLJHUDVNOLHULNDVLUEVLJHUDVNXQLJDV7LNGDXJLDXGLUENL7X
rodos, dabar nieko neberaai?
6XQNVPHWPHWDLDWVDNLDX3DJDOLDXLWRPDQRUD\PRYDUJXDUNDVLHLV
1HPDQSRHWXEWL
-HLJXWXGDEDUQXRLUGLDLNDOELWDLNO\VWL1HWLNPHVWDYRGUDXJDLEHWLUPRQV
NXULH WDY
V YLVDL QHSDVWD SDVNDLW
 WDYR HLOHV VDNR NDG WXUL WDOHQW $ WDL JLUGMDX SHU
SHUHLWDVDWRVWRJDV7XEWLQDLWXULUD\WL
LWLHMRRGLDLPDQHSUDGLXJLQR-DXQXR.DOGDQHWLNQLHNRQHEDQGLDXUD\WL
EHWLUWLNLQMDXVDYHNDGLWPDQREDQG\PQLHNRQHLHLV1RUMDXGDUWROLDXLXRNODXVLPX
W
VWLNDOELULJLUVWL(LJXOLRQXRPRQ

 NDLS WDX DWURGR WRV HLOV" SDNODXVLDX MR 6DN\N YLVDL DWYLUDL D
QHXVLJDXVLX0DWDLNDGDGLGHOLSUHWHQ]LMSRHWXVQHWXULX
0DQSDWLQNDDWVDN(LJXO\VVNDPELRVOHQJYRVQXRLUGLRVWLNMDXLQDL
per daug pesimistikos.
 .LWRNL D WXRPHW SDUD\WL QHJDOMDX GDEDU LU YLVDL QHLQDX DSLH N UD\WL
3DJDOLDXVLWUDXN
VJDONLUVXUDVLDXEHWNDLSDPVWDXNDGDNOLHULNDVQHVLQRULQHWLQND
 7DL WDX LU JUDLDXVLD QXVWHE
V VXXNR MLV .DG SRHWDV QHEHUDVW NR UD\WL
7LHNJUDLNLOQLPLQLDWHLQDJDOYPVLGHDODLWDXWLQLDLLUUHOLJLQLDL"DGLQLPDV
W LGHDO PHLOV MDXQLPR LUG\VH 3DVLWLNMLPR HQWX]LD]PR NOLPDV NDG D JDOLDX
HLOLXRWLLXUNL0DLURQLR8WUDXNVLPQDXMDJLHVP
EUROLDLNLHNYLHQDVEHYHLNPRNVOHLYLV
iandien moka. Ji skamba jau ir kaimuose. Raydamas, brolyti, atsimink, kad tavo eiles
SLUPLDXVLD VNDLW\V MDXQLPDV NXULV ODXNLD NLOQL MDXVP JUDL PLQL LU NDUVWR DGLQDQLR
RGLR
LW YLV PV SDQHNHV D SXLNLDL DWVLPHQX LU LD M VDX VLUDDX DWVLPLQLPXL QHV
ODLNDX M JDQD VYDUELX , WLHV OLJ LRO D Q NDUWR QHEXYDX PDQ
V NRNLV JL WXUL EWL PDQR
SRH]LMRVWLNVODV5DLDXWDLSVDXNDVUDVLLUWLHN$YLVDLQHVLUSLQDXQHLNDVPDQRHLOHV
VNDLW\V QHL NDLS WDV VNDLW\PDV DWVLOLHSV 'UDXJDV (LJXOLV LNO PDQ QDXM NODXVLP DSLH
NXULXRV UHLNLD SDJDOYRWL L WLHV MHLJX SDEDQG\LDX UD\WL YDGXRGDPDVLV WDP WLNURPLV
LGMRPLVVNDPELQD
%DODQGLRG
%XYR DWYDLDY
V WYDV $WYH VDXVDLQL LU YLVRNL NLWRNL JHU GDLNW *DOVLX
SDGDU\WL LXUNLQLQNH EDOL 0DQ VXQNLDXVLDV YLVR DWVLODQN\PR PRPHQWDV WDL NDL UHLNLD
SLQLJ SUD\WL QHPDD UHLNLD $ PDWDX NDLS WYXL VXQNX M GXRWL .LHNYLHQ NDUW
DWVLGVWD SDDLPDQXRMD NDG N\MH HV VXQNX GUHEDQLDLV QXR GDUER DWJUXEXVLDLV SLUWDLV
VNDLWREXPDNDVRDNDLSNRNVNDOWLQLQNDVQHGUVWXDNLSDNHOWL3XLNLDLLQDXNDGMHLJX
QHELDXVHPLQDULMRMWDLQHJDXLDXQHLYLHQRVWRVEXPDNRVLUQLHNDLSQHWLNLQLDXNDG
WLHNGDXJUHLNLD%HWYLOWLVWXUWLVQNXQLJYLVNSDGDURJDOLP
3DSDVDNRMRDSLHQDPXVLUYLVRNLQDXMLHQLDS\OLQNV6\NDWVLWLNWLQDLYDLXRGDPDV
SHU .OHYLN VXVLWLN
V NOHERQR JLPLQDLW
 /DEDL LJ\UXVL NULDXHV NXU WXRPHW LVLYH
NODXVLQMXVL DSLH PDQH N D UDV ODLNXRVH NDLS PDQ VHNDVL PRNVODV 3UDLXV LU QXR MRV
QXYHWL ODE GLHQ 7YDV YLVD WDL SDVDNRMR NDLS SDSUDVLDXVLXV GDO\NXV R D WDLS SUDGMDX
QHUDPLDLMDXVWLVNDGQHWELMRMDXDUMLVWRQHSDVWHEL.HLVWDVGDO\NDV$SLH/LXF
WDLMDXNXULV
ODLNDV Q QHSDJDOYRGDYDX R WYXL SULPLQXV WDLS SUDGMDX MDXGLQWLV $QNVLDX WLNGDYDX
3HWU\OD LU PDQ\GDYDX NDG ML SDG\NXVL PHUJLRW EHW GDEDU PDQDX NDG QH LDLS VDX J\YR
OLQNVPR EGR 7XRPHW DQW NDOQHOLR ML EXYR WRNLD ULPWD NDLS ML QXRLUGLDL VDN WXRV
RGLXV1HXPLUNPDQ
V3DYDVDUOLDWDY
VODEDLSDVLLOJVWX3DG\NXVLWDLSQHPRNW
SDVDN\WL1DEHWNDLDQLHNXVLPXVYDMRWL*DQD%DLJWD

*HJXVG
LDQGLHQ SDYDVDULR YHQW , WLHV GLHQD SXLNLDXVLD 'DEDU MDX JDOLPD LU SR
YDNDULHQVHLWLVRGWDGSDVLEDLJ UHNUHDFLMRV N\UMXVLRM WYDQNLRM VDOM %HYDLNLRMDQW SR
VRGPDQDWMRJDOYNDLNXULHDQNVW\YHVQLJHJXVGLHQRVDWVLPLQLPDLPHWDLVPHV
PRNLQL EUHOLV JHJXV O GLHQ YHQWPH JUDLXRVH HXSV NUDQWXRVH 5HYROLXFLQ
QXRWDLND PXP\VH WXRPHW GDU EXYR ODEDL J\YD 'DU URGV WLN YDNDU PHV PDWPH SUR
JLPQD]LMRVODQJXVLVDOVNXUVNDPEMRNDUWRVPLWLQJRNDOERVND]RNDXWXYXVLUEDLVLXV
GXUNOXV 0XP HPHVQL NODVL PRNLQLDP YLVD WDL SDGDU QHLGLOGRP VSG VXVWLSULQW
HQWX]LD]PR LU EDLPV 6XJXO
 JUDLRM HXSV SDNUDQWM PHV GDOLQRPV W GLHQ
DWVLPLQLPDLV'LHQDEXYRWRNLDSDWLOWDLUVDXOWDNDLSLDQGLHQ0HVUDLLRMRPVDQWYRVWLN
VXOXVLR GLUYRQOLR LU QHSDLV\GDPL UHYROLXFLQL DWVLPLQLP MDXWPV SDWHQNLQWL VDYLPL LU
J\YHQLPX 7XRPHW PHV EXYR SDVLU\
 M UHIRUPXRWL LU GUVLDL WUDXNPH VDYR GDU YDLNLNDLV
EDOVDLVUHYROLXFLQ
JHJXVGDLQ
.LWDLV PHWDLV YLVD HLO Y\NL LEODN PDQR UHYROLXFLQ
 QXRWDLN LU SDJDOLDX DWYHG
WDLVHPLQDULM%HWJHJXVGDLQDLULDQGLHQGDUVNDPEDPDQRDXV\VHLULDQGLHQGDUD
MPRNXLUQLQLXRMXRQLQLXRGDPDVMDXLXRVLJ\YHVQLVHVV,ULDQGLHQWDLDHVXEU\W
NXULHQRULMHLQHUHIRUPXRWLWDLEHQWWDLV\WLJ\YHQLPQHPDWHULDOLQEHWGYDVLRVJ\YHQLP
R WDL GDU VYDUELDX LDQGLHQ D LWRV UHIRUPRV DU WDLV\PR WLNVO LU SULHPRQHV GDXJ JHULDX
VXSUDQWX QHJX WXRPHW DQW HXSV NUDQW %HW NXU LDQGLHQ WDV SDVLU\LPDV LU HQWX]LD]PDV
NXULREXYRWLHNGDXJWHQ"JHJXVJLHVPNXULLDQGLHQQLQLDYDXDGLQDPDQ\GUV%HW
NRNLDEHSUDVPLNDWDGUVDLXRVHPUXRVHLUNDLSMLJUHLWSUDHLQD9LVGOWRWXUEWPDQ\GDU
OLNR DQ ODLN UHYROLXFLQV XJQLHV NLELUNWO NXUL LU QHOHLGLD PDQ JDOXWLQDL VXWDSWL VX
seminarijos gyvenimu.
*HJXVG
-DXEHYHLNYLVDVPQXRNDLSEXYRDWYDLDY
VWYDVLUDWYH
VQXR/LXFVODEGLHQ
$U XEU ML WDV ODEDV GLHQDV NDG QXR WR ODLNR JDQD GDQDL DSLH M SDPVWDX JDO LD
SDYDVDULVNDOWDV"WDLLULDQGLHQPDQMLLJDOYRVQHLQD*GDSULVLSDLQWLNDGSHUYDNDULQ

UHNUHDFLM W\LD LMDX YDLNLRWL YLHQDV LU YHQJLDX NDG NDV QRUV QHSULNLEW QHV QRUMDX
SDVYDMRWL DSLH M . D VYDMRMDX" *U\QXV QLHNXV .DLS YDLNDV SDWV VDX VHNLDX SDVDN NXUL
QHWXUL QLHNR EHQGUR VX WLNUXRMX J\YHQLPX 1LHNDGRV QHGUVLDX LD DSLH WDL UD\WL MHLJX
PDQ\LDX NDG LV GLHQ\QDV NDGD QRUV SDNOLXV EHQW YLHQR VYHWLPR PRJDXV UDQNDV
8UD\VLX LU W SDVDN NDG SDWV NDGD VXODXN
V VHQDWYV WXULDX SURJRV QXVL\SVRWL LU
SULVLPLQWLNRNVDNDUWDLVEGDYDXYDLNLNDV
7DLJLURGVPDQNDGYDLXRMXLVHPLQDULMRVQDPRDWRVWRJ%HYDLXRMDQWXNOXPSD
PXV QDNWLV GDQJXV DSVLQLDXNLD SDN\OD YMDV LU PHV SDVXN
 QH WXR NHOLX SDNO\VWDP
9DLXRMDPH YDLXRMDPH R YLHWRV YLV NODLNHVQV $SOLQNXL QHL YLHQR LEXULR QHL YLHQRV
WUREHOVLDMDXVLDXLDWLNUDDXGUD6WDLJDSDPDWRPWROXPRMLEXU3DVXNDPHWSXV
LU
QHWUXNXVSULYDLXRMDPHGLGHOGYDU3ULHUPQLHNDVPVQHSDVLWLQND7YDVYDLXRMDSULH
NORMLPDUNOLSDVWDW\WLRDHLQXUPXV'XU\VDWLGDU\WRV3DVLGHGXDSVLDXVWLUHLQXWROLDX
HQJLXSXLNLYLHVLVDO
EHWLULDQUDQYLHQRPRJDXV6WDLJDSULHDLVSUDVLVNOHLGLD
GXU\VLUDSDPDWDX/LXF

 3DYDVDUOLV VXXQND ML QXGLXJXV $ WDLS VHQLDL WDY
V ODXNLX %HW WDPVWD
VXDO
VLUQXYDUJ
V7ROLDXYDLXRWLQHJDOLPD7DPVWDDSVLUJVL7XULQDNYRWLLD
0XGX LOJDL YDLNWLQMDP SR WXRV UPXV MXRNDXMDP LU NDOEDPV 3DJDOLDX ML SDURGR
PDQSDUXRVWNDPEDULUSDOLHND$JHVLQXYLHVLULULXSURODQJ$XGUDMDXSUDMXV3UR
GHEHVLVSDVLURGRPQXR$PDWDXSXLNSDUN3ODLDLLVLPLXVLRVPHGLJUXSVSLHYHOV
LUGLGHOLWDNDL0QHVLHQRVYLHVRMEOL]JDIRQWDQDVLUEDOWXRMDPDUPXURVWDWXORV,UWDLPDWDX
SDVLURGR /LXF LU HLQD WDNX SULH IRQWDQR LU VWDWXO $ QRULX VX MD GDU SDVLYDLNLRWL WDPH

VWHEXNOLQJDPH SDUNH LU HLQX SDVNXL -L QXVLVWHEL PDQH SDPDLXV LU NDUWX QXGLXQJD 0XGX
YDLNLRMDPO\JLDLVYLHVLDLVWDNDLVLUJULPVSDVDNLNDPQHVLHQRVQDNWLPL
$VXLQDXNDGLWDVGYDUDVHVVMRVPRWLQRVMRVPRWLQDWDLQHNOHERQRVHVXR
EHWWXUWLQJDOHQNJUDIDLW.DLSMLSDWHNRSDVNOHERQMLQHLQDQWL'GYHUW
VMWHNWLX
%UD]JLREHWMLMRQHP\OLQWL'OWRMLLUSDEJXVLVDYRPRWLQRVGYDU0XGXSULHLQDPHSDUNR
JDO LU D SDPDWDX GLGLXO HHU 6GDPH ODLYHO LU LULDPV PQHVLHQRM SUR QXVYLUXVLXV
JOXRVQLXVSHUUDPNDLSYHLGURGLVYDQGHQ
3DYDVDUOLVDNRMLDUWXLQDLNDGDWDYHP\OLX"0HVNWXWVHPLQDULMLU
PXGXEVLPHLDODLPLQJLYLVDPL
%HWPDQVWDLJDSDVLURGRNDGDMDXQHEHNOLHULNDVEHWNXQLJDV,ULDLLGLOLMRVPDQR
IDQWD]LMDSDNU\SVWDGUDPLUWUDJHGLM0DQRLUGLVEODNRVWDUSSDUHLJRVLUPHLOV
$IDQWD]XRMXWRONROVNDPEDOREDOVDVSDDXNLDPDQHNRSO\LYDNDULQPPDOGRP
WDLGDEDUQYDODQGDLQHSUDMXVYLVDWDLDUDDXSDWVLVDY
VSDVLMXRNGDPDVW
VYDMRQLPHWXDWLNUDLMDXGLQDXVLGLDXJLDXVLLUOLGDX.DLSWDLLUWL"$UWRNLRVVYDMRQV
WDLQHNDOWDVYDLNLNDVDLVPDVDUFKDUDNWHULR\GD"JDOWDLQXRGP"1LHNRQHSDGRUDXV
MRVHQHEXYR$DWVLVS\ULDXSDJXQGDLLUNXQLJR VLYDL]GXRMDPR SDUHLJRPQHQXVLGMDX9LV
GOWRSHULSDLQWSDVLVDN\VLXNDGXVLPLDXWXLRPLVPLQWLPLV
6HNPLQLDQWURMLGLHQD
LRPLV GLHQRPLV WXULPH LHN WLHN GDXJLDX QXOLHNDPR ODLNR $WVLPLQ
V VDYR
SDVLNDOEMLP VX (LJXOLX DSLH UD\P LU SRH]LM U\DXVL SDEDQG\WL 3DUDLDX SRU HLOUDL
WDLSNDLSMLVPDQLUSDURGLDXMDP-LVVDNGDY
VMXRVSDVNDLW\WLGDUNDLNDPLUWLNULQDNDG
YLVLHPODEDLSDWLN
6HUHLNDQRUVVDNVLVDSLHOLWHUDWUQLHNRQHLPDQVEHWLWHLOLJUDLDV
PLQWLVODELDXYHUWLQVQHJXWHQNRNLDVPHLOVGDLQDVDUEDJDPWRVJUR\ELDSUD\PXV(LJXOLV
WLNULQDNDGLWRVHLOVWLQNDVSDXGLUNDGDWXULXGDXJLDXWRNLUD\WL<SDMDPSDWLN
VWDV
NDUWDVNDLSMLVVDNRHQWX]LDVWLNDVMDXQ\VWVVNDWLQLPDVVLHNWLLGHDORQHDWVLYHOJLDQWMRNLDV
NOLWLVDXNRMDQWYLVNQHWLUJ\Y\E

LQRPDQHPDQVSU
VWLDSLHVDYRHLOLYHUW
$WLNLQDXNDLSMDXLDXVLUD\GDPDV
DQNVW\YHVQLVLDV VDYR HLOHV LU GDEDU WDL LDV 0DQ DWURGR NDG DQNVLDX D UD\GDPDV NDUWX
VYDMRGDYDXOLVGDYDXQHULPDXGDYDXLUMDXGLQGDYDXVLLUPDQWDLEXYRJDOJDOHPDORQX
VPDJX'DEDUJLYLHQPVLDXJDOYRMDXLUGLUEDXWDUVLNRNXGDYLQ,WLHVNDLSWDLLMRD
LU SDWV QHLQDX NDG HLOV VDNR NDUWRV HQWX]LDVWLNRV R D QHL MDV UD\GDPDV QHL GDEDU
VNDLW\GDPDV QHMDXLX VDY\ MRNLR NDULR QHL HQWX]LD]PR 0DQ DWURGR WDUVL WDL EW NRNLD
VYHWLPDURONXULDSDUDLDXQRUGDPDVNDGMLEWHQWX]LDVWLND3DVLURGRNDGSDVLVHN
PDQRSLUPRVLRVHLOVPDQLUGDEDUDUWLPRVVDYRVLUEUDQJLRV
A LUGDEDUMDVVNDLW\GDPDVMDXLXNDLSLUNRNLLOXPO
NUWLQMLUQRUVHLOVNDLS
VDNR OLGQRV LU SHVLPLVWLNRV EHW PDQ MDV VNDLWDQW VPDJX LU JHUD 3DLUVLX NDLS WROLDX
DWURG\V0DQRSDLRQXRPRQJDOLEWLODEDLNODLGLQJD
3R GDXJHOLR PHW /LXGDV 9DVDULV YDUW\GDPDV VDYR GLHQ\QR ODSXV QH NDUW
PVW\GDYR
 WDL PDQR GDEDUWLHV HPEULRQDV .DLS GDXJ QHGUVL LWDP VVLXYLQLXL SDWLNW
VSMLP SDVLURG HV WLNUL NLHN GDXJ QXMDXWLP LU QXJVWDYLP LVLSLOG VX NDXSX , WLHV
WXUEW \UD NDLQ NRNLV PRJDXV OLNLPDV DUED NDLQ NRNLD QHQXPDOGRPD J\YHQLPR ORJLND L
NXULRVQXEUWRNHOLRPHVQHSDMJLDPHLNU\SWL0HVY\NGRPHNDLSLUNRNEXLWLHVVLORJL]P
NXULRSUHPLVRVPXPSDVLGDURDLNLRVWLNWXRPHWNDLSDWLULDPHLYDGLUNDLMRNLRNHOLRDWJDO
QHEUD WDL PDQR MDXQR VHPLQDULVWR NOLHULNR PLQW\V LU MDXVPDL LDQGLHQ D MXRVH VNDLWDX
VDYR QHSDY\NXVLR J\YHQLPR YLHQ SUHPLV %HW DU JDOLPD PDQH NDOWLQWL NDG D MDX WXRPHW
QHSDGDULDXLYDGRVLUQHPHLDXNODLGLQJRNHOLR"7DLSMHLDELDXWXRPHWLQRM
VLODS

SUDVP
NDLSLDQGLHQMLQDXLDQGLHQMLQDXWLNGOWRNDGJ\YHQLPDVDWYHUWDQWURVLRV
SUHPLVRV QHVSWM DWTXL NDGDQJL JDOEW WDLS LU UHLNMR *DOEW JHULDXVL VDYR
J\YHQLPRPHWNDLQDYLGDXVNRYRMSDWVVXVDYLPVXQDLNLQ
VJHULDXVLNU\ELQLSDMJGDO
DY\NGDXNRNQRUVPDQQHLQRPGVQVWDWDXQDXMSUHPLVNXULRVLYDGD LDQGLHQ GDU
man yra paslaptis.
7DLS NDUWDLV PVW\GDYR SR GDXJHOLR PHW /9DVDULV YDUW\GDPDV W QHQXJLQLMDP
OLXGLMLPVDYRQXRLUGXPRVDYRJHUQRULUGLGHOLRVDYRDSVLULNLPR
XVI
1HWUXNXV SR 6HNPLQL UDP VHPLQDULMRV J\YHQLP VXNUW YLHQDV Y\NLV NXULV
QHWLHVLRJ SDOLHW LU NOLHULN /LXG 9DVDU %WHQW EDLJLDQWLV PRNVOR PHWDP EXYR QXPDW\WD
GXRWL DXNWHVQLHML VXEGLDNRQR YHQWLPDL NHOHWXL Y\UHVQLM NXUV DXNOWLQL M WDUSH LU
SHQNWRMRNXUVRNOLHULNXL%URQLXL5DGDVWLQXL-DXYLVNDVEXYRSDUXRWDMDXLULQNWLHMLXSRURV
GLHQWXUMRVVWLUHNROHNFLMODLN\WLNDLSWDLYLHQSRSLHWSDVNOLGRLQLDNDG5DGDVWLQDVQH
WLNQHOHLGLDPDVODLN\WLUHNROHNFLMEHWLULYLVRSDDOLQDPDVLVHPLQDULMRV,VHPLQDULMRV
EGDYR SDYDURPL DUED SDW\V LVWRGDYR GX WU\V NOLHULNDL NXRQH NDVPHW LU WDL QHGDXJ N
VWHELQGDYR%HWNDG LYDU\W SHQNWR NXUVR NOLHULN LU WDL NXRQH QXR VXEGLDNRQDWR VOHQNVLR
EHYHLNLSRY\VNXSRUDQNRV WRNL DWVLWLNLP EGDYR UHWD 7DL MDX EXYR SDQDX VNDQGDO
*HULDX LQIRUPXRWL GUDXJDL SDVDNRMR NDG UHNWRULXV QRUGDPDV WR VNDQGDOR LYHQJWL VLO
5DGDVWLQXL SDLDP LVWRWL EHW LV DWNDNOXV XVLVS\UOLV MDXVGDPDVLV QHYD QHNDOWDV VX WXR
QHVXWLNRRVDN\WDVLVLNUDXVW\WLSDWVGOWRGDXJLDXVLDWULXNPDYR
5DGDVWLQ JHULDX SDLQRMXVL GUDXJ QXVWHELPDV GO MR LYDU\PR WLHV SDVDNLXV
EXYRODELDXSDQDXVSDVLWHQNLQLPQHJXSDVLSLNWLQLPDUXXRMDXW-DXQXRDQWURNXUVR
MLVDLEXYRSUDGM
VNRSWLVHPLQDULMRVDULVWRNUDWYLUQHV7XUWLQJWYVQXVMLVDLWXUMR
L NR JUDLDL DSVLUHQJWL LU JHUDL SDYDOJ\WL LU SDVPDJXULDXWL PRNVOR PHWX NLHN WDL EXYR
JDOLPD VHPLQDULMRV VLHQRVH R SHU DWRVWRJDV NLHN OHLVGDYR DSOLQN\EV LU VDXJXPDV -R
VXWDQDVLUDSVLDXVWXVVLGDYRJHULDXVLDVPLHVWRVLXYMDVREDWDLEGDYRWRNLRVYHOQLRVRGRV
NDG MHLJX NDUWDLV SHU NHWYLUWDGLHQL SDVLYDLNLRMLPXV QHQXPDW\WDL SDWHNGDYR SXUY DUED
XHLGDYR OLHWXV WDL MLV VX GLGLDXVLD LUGJOD DXNGDYR L PDQR JLHP]RV JLHP]RV
JLHP]RV,UWDPHDLPDQDYLPHQHVXQNXEXYRLJLUVWLSDVLJ\ULPRJDLGHO
-R GUDXJ EUHOLV
EXYRODEDLQHJDXVLQJDVLUVXVLGDULWRNLSDWGDELWNDLSLUMLV SDWV DUED L SDWDLNDXWRM
QRUMXVLMDPWLNWL9LVNLWMLVDLQHPJRLUMRMXRVLDXNWRLUEHQGUDYRWLNWLHNNLHN
VHPLQDULMRMWDLEXYREWLQD
3DVNXWLQL DWRVWRJ PHWX 5DGDVWLQDV QXPDW\GDPDV NDG QHWUXNXV MDX M SDJXOG\V
SULH DOWRUL VXEGLDNRQDWXL LU DPLQDL VNDLVW\EHL SULLPWL JHURNDL SD 6X YLHQX VDYR
GUDXJX MLV VXPDQ SDVLYDLQWL SR DUWLPHVQHV LU WROLPHVQHV SDUDSLMDV DWODQN\WL SDVWDPXV
YLNDUXVSHUDWODLGXVVXRUJDQL]XRWLLNLOPLQJDVDVLVWDVRSRDWODLGSDYLHWLSDVVDYRNXUVR
LU QH VDYR NXUVR GUDXJXV NOLHULNXV $N\OHVQLHML SDVWHEMR NDG 5DGDVWLQDV \SD ULQNGDYRVL
SDYLHWLSDVWXRVGUDXJXVNXULHWXUMRJUDLVHVHOLLUNXUPRQVEGDYRPHLOHVQL7DGD
QLHNDVWXRQHVLSLNWLQROLQNVPLVDN\GDYRNXQLJOLDLLUWLHN%HWVHPLQDULMRVY\UHVQ\EWXUEW
NLWDLS WDL SDLUMR R JDO LU NRN ULHEHVQ IDNW VXYHMRMR NDG WDLS NDWHJRULNDL JDOLPD
VDN\WLSULHSDWQRVXWUHQN5DGDVWLQXLNXQLJ\VWVGXULV
%HWQHLDGDUWR VNDQGDOLQJRY\NLR JDODV 1XVLNDOWOLXL SDOLNXV VHPLQDULMRV VLHQDV
UHNWRULXV SDVLLDX
V NDLS YDQDJDV SLNWDL WUHSVMR NRULGRULXM JULDXVPLQJDL NRVMR WUDQN
GXULV YL]LWXRGDPDV NDPEDULXV LU DXOHV LU DWULX YLOJVQLX YDUVW NLHNYLHQ R \SDWLQJDL
EXYXVLXV 5DGDVWLQR GUDXJXV LH PDL SDVLGDU QXHPLQWL NXNOV LU YHOQV NDLS DYLQOLDL
7RNLD WHPSWD SDGWLV WUXNR SRU VDYDLL ,U WDL YLHQ NDUW UHNWRULXV DWM
V JUDDXV
HOJHVLRSDPRNWDLSSUDELOR
3ULHSRUVDYDLLMXVWXUEWODEDLQXVWHELQRRJDOLUVXMDXGLQRYLHQRMVGUDXJR
SDDOLQLPDV -V LQRWH NDG WDV MV GUDXJDV MDX UHQJVL SULLPWL VXEGLDNRQDWR YHQWLPXV

7DLDX'LHYR$SYHL]GDNXUL\SDWLQJXEGXUSLQDVLVDYR%DQ\LRVWDUQDLVDWMRSDJDOE
PXP VHPLQDULMRV YDGRYDP LU SDWDLV WDL N PHV SHU VDYR PRJLN VLOSQ\E

QHDSVLLUMLPLUQHLQRMLPEWXPHSDGDU
EORJD%HYHLNSDVNXWLQLXPRPHQWXPHVJDYRPH
QHXJLQLMDPURG\PNDGPLQWDVLVMVGUDXJDVQHEXYRYHUWDVHLWLSULH'LHYRDOWRULDXV
LU PV YHQWD SDUHLJD EXYR MR WHQ QHOHLVWL /LJ LRO D QHJDOMDX MXP SDDLNLQWL WR JULHWR
PV SDVLHOJLPR PRW\Y QHV QHVLMDXLDX WXUV WHLV
 YLHDL NDOEWL DSLH LQW\PLXV VYHWLPR
PRJDXV DVPHQ OLHLDQLXV GDO\NXV %HW NDG MV EWXPW WLNLQWL GO PV SDVLHOJLPR
WHLVLQJXPR R WDLS SDW NDG EWXPW VSWL NRNL SDYRMDL ODXNLD MV SDL WRV SDLRV 'LHYR
$SYHL]GRVSDJDOEDWDLSDWHNRPDQRUDQNDVYLHQDVGRNXPHQWDVNXUDLDMXPSDVNDLW\VLX
LD UHNWRULXV LVLWUDXN L NLHQV ODSHO SRSLHULDXV LU SDNHLW DNLQLXV 'LGHOM
VDXVDNLPDL SULVLJUGXVLRM DXGLWRULMRM EXYR WRNLD W\OD NDG NLHNYLHQDV DLNLDL JLUGMR NDLS
VXHMR LVNOHLGLDPDV ODSHOLV LU EDUNWHOMR UHNWRULDXV DNLQL PDNW\V .OLHULNDV 9DVDULV
VGMRNDLSDSPLU
VODXNGDPDVNDGGDEDULJLUVNQRUVQHSDSUDVWDLQHPDORQDXV6GM
V
DOLDMR.DVDLWLVNXPWHOMRDONQHMDPSDRQ
LULWDVJHVWDVMQXYUQXRJDOYRVLNLNRM
WDUVLMLVLJLUVVNDLWDQWNDNODEDLDUWLPDLOLHLDQWMSDW
5HNWRULXVSDVLNHLW
VDNLQLXVSDURGODSHODXGLWRULMDLLUWDUSDEUGDPDVRGLXV
7DL\UD5DGDVWLQRODLNDVUD\WDVYLHQDPLMVNXULVLDVGLLWRMDXGLWRULMRMLU
JLUGLPDQRRGLXV.XULDPEWHQWDQHSDVDN\VLXQHLYLHDLQHLSULYDLDLLVODLNDVGDU
QHEXYRSDVLHN
VDGUHVDWRLUMSDVLHNVWLNGDEDUPDQSDVNDLLXV0HVQXWDUPGDUSDOLNWLM
VHPLQDULMRMLEDQG\WLWXRODELDXNDGWDVODLNDVJDOMREWLDGUHVXRWDVQHMDPYLHQDP7DG
LHPDQRRGLDLWHJXOEYDMDPLUNLWLHPYLHDVQRUVQHYDUGLQLV VSMLPDVNDGWXWXRMDX
PHVWYLVRNLDVGYDVLNLXLQHWLQNDPDVSDLQWLVLUGUDXJ\VWHVQHVPHVGDEDUEXGVLPHGYLJXEX
MDXWUXPX NRO SLNWDV QHEXV LUDXWDV VX DNQLPLV %HW SDNODXV\NLW N UDR NDQGLGDWDV
kunigus:
Brangus Drauge,
WDL MDX EDLJLDVL DQWUD VDYDLW NDLS DWVLVYHLNLQDX VX VHPLQDULMD 7X PDQDL NDG ODEDL
JDLOLXRV" 1LHNR SDQDDXV LQRPD DSVLWXSMXV LOWRM JWHOM EXYR QHPDORQX LY\WDP NDLS
XQLXL WUHQNWLV QHLQRP SDVDXO %HW NDLS PDWDL QHSUDXYDX LU VSMDXQX EDU]G YLVLHP
MVUHNWRULDPLUYLFHUHNWRULDP'DEDU NDG LU SUD\W JUWL W NDOMLP X MRNLXV SLQLJXV
QHEHJULDX9LVGOWRPDQEWGRPXLJLUVWLXNMLHJDOJDOHPDQHLYLMR-HLVXLQRVL
EWLQDL SDUD\NL 5HNWRULXV PDQ SDVDN ODEDL LOJ SDPRNVO GDXJ SULNDOEMR YLVRNL QLHN
HV PDQR HOJHV\V SDVNXWLQL DWRVWRJ PHWX EXY
V QHSDGRUXV LU QHW QXRGPLQJDV EHW QLHNR
NRQNUHWDXVQHSDVDN.DLDWRSDNODXVLDXMLVDLUHLNPLQJDLWDUXNWXSDWVLQDLMHLWDYR
VLQM WHEUD GDU J\YDV EHQW NRNLV QXRGPV SDMDXWLPDV .DV PDQR VLQM \UD WDL PDQR
GDO\NDV 7LN D PDQDX NDG MLH MRNLX EGX WR QHJDOMR VXLQRWL QRUV LU WXUL SXLNL QLS
'DXJLGDXJLDXVLDNMLHJDOMRSDWLUWLWDLWLQFLGHQWGYDULXNHDSLHNXUD7DXSDVDNRMDX
*DOMRVNVWLWRVSDQRVNDYDOLHULXVWDLSJDY
VSHUQRV.DVNDOWDVNDGMRVXDGWLQSDWLDQW
NDNORNDELQRVL".DLGOSRURVQXRW\NLNXULHLWLHVEXYRZDUWHJU]HFKXWDLMYLVLJDODL
YDQGHQ\LUGOWRHVXYLVDLUDPXV'DEDULQRPDYLVDWDLQHWXULMRNLRVUHLNPVEHWPDQYLV
GOWRGRPX,QWULJXRMDWDLSVDNDQWLQRGDPDVPRJXVWXUVLGDXJLDX HNVSHULHQFLMRV -DX
VDNLDX 7DX NDG VDYR OLNLPX QHVLVNXQGLX 9LHW JDYDX SDNHQLDP DSLH WDL YOLDX
SDUD\VLX R QDXGRWLV J\YHQLPX WDL JDOLPD NLHN WLN QRUL .XQLJXL LQRPD SURJ WDLS SDW
QHVWRNDEHWQHSDWRJXPEHJDOVVODSVW\NLVELMRNLYHLGPDLQLDXNLQHLLVQHLWDVNRNL
PHUJHOL EURO\WL \UD 7DL QH MVLNV WHQ PD]JRWV *UDLRV LQWHOLJHQWLNRV LU SDVLXWLNDL
GUVLRV%HWQHSLNWLQVLX7DY
VGDXJLDXMDSUD\PXQHVQHMXRNDLVSDJXQGRVXSXOVR7XYLV
GOWRGDUSDGRUXVEHUQLXNDV1DOLNVYHLNV5D\NNDSLHPDQHSOHWNXRMDLULDLSNDVQDXMR
Tavo Bronys
5HNWRULXV YO SDVLNHLW DNLQLXV LU YDODQGO
 W\ORPLV LUMR NOLHULNXV (IHNWDV EXYR

QHDSVDNRPDV 7R ODLNR DNLSOLNDV FLQL]PDV YLHQXV SULVOJ NLWXV VXJGLQR WUHLXV
QXJVGLQR 1H YLHQDV SDVLEDLVGDPDV PVW NDG ODLNDV JDOMR EWL DGUHVXRWDV MDP 'DU
GDXJLDXEXYRWRNLNXULHLUSDW\VSHUDWRVWRJDVEXYRLXRWXRQXVLNDOW
\SDMHLJXSDLUVL
UHNWRULDXVDNLPLV'DXJHOLXLYLVDLQHNDOWLGDO\NDLGDEDUPQLDXNWLVQXVLNDOWLPRHOLX1HW
VNHSWLNDV.DVDLWLVNXULVYLVNEXYRSUDW
VLUWLDEHMLQJDLGDEDUSDVLMXWRWDUVLVWRYVSULH
ODEDL ULPW NODXVLP -RQHODLWLV LU 6HUHLND LUG\ QXJVWDYR NDG Y\UHVQ\E QHVXXRVW LU M
NXRSHOV SGVDN QHV SR WRNL VXNUWLP ML WDSGDYR ODEDL DWVDUJL LU XROL R VNXQGLP LU
GDYLPVNDLLXV\PLDLSDGLGGDYR
9DVDULVMDXWVLYLVDLVXWULXNLQWDV.DLNXULHWREDLVDXVODLNRRGLDLWDUVLVNXQGLU
MSDW-DPDWURGNDG3HWU\ODWDLMDXWLNUDLSDPVWDSLHMLU/LXF
3DVLUHQJ
VJUHLWDLVDYH
SDVPHUNWLMLVODXNNGDUSDVDN\VUHNWRULXV
UHNWRULXVGDUODLN\GDPDVGUHEDQLRMLVXVLMDXGLQLPRUDQNRMODLNYOSUDELOR
 7DL WDL N UDR WDV NXULV YLVLHP MXP NDOEMR NDG \UD QHWHLVLQJDL DOLQDPDV L
VHPLQDULMRV$PDQDXNDGMVGDEDUSDNDQNDPDLHVDWHWLNLQWLGOWRSDDOLQLPRPRW\Y
NRNLD\UDVYDUELDXVLDSULHDVWLVWRQHODLPLQJRNOLHULNRQXRSXROLR"7DLMRVXSDVDXOMLPDVWDL
MRQHVLVDXJRMLPDVSDYRMLQJSDLQL\SDVXDQWURVLRVO\WLHVDVPHQLPLV
/LJL JDOR SDPRNRV NDOEMR MLHP UHNWRULXV DSLH W SDLQL SDYRMXV DSLH GYDVLNLXL
SULYDORPDV GRU\EHV LU NDLS MLH WXUL HOJWLV EHVLDUWLQDQL DWRVWRJ PHWX *UDXGHQR EDU LU
EDXJLQR NDG MHL NDV MDXLDVL NDOWDV SDVLWDLV\W DUED SDWV LHLW L L PU QHV YOLDX
WRNLDPMRNLRSDVLJDLOMLPRQHEVL
LWDVODLNDVNHOLDVGLHQDVEXYRVYDUELDXVLDNOLHULNSDVLNDOEMLPRWHPD9LVLVPHUN
M LU MR DXWRUL 7LN YLHQDV NLWDV L EXYXVL 5DGDVWLQR GUDXJ SXVH OS SDVWHEGDYR NDG
5DGDVWLQDVWDPHODLNH\PLDLSHUGMRVDYR\JLXVLUSDWVVDYHWDUVLQHWDSPHLQRUGDPDV
VDYRGUDXJDN\VHSDVLURG\WLVPDUNLXY\UX-LVGDQDLHVPJGDYRYDLGLQWLWRNLURO
7RNL
DLNLQLPDLLHNWLHNDWLWDLV5DGDVWLQRRSLQLMEHQWPDLDXVNUXSXODWLNNOLHULNDN\VH
$GLGHOLVLDGDLNWDVNDOEMRV\N.DVDLWLVYDLNLRGDPDVVX9DVDULX.DL
NOLHULNVXJDYRWDLSDGDUEDLVLDXVLVNDQGDORNDLNXQLJDLSULGDURQHWRNLGDO\NWDLQ
ODSQHORMD
 1D MDX JHULDX QHWHLVLQN QHVXWLNR 9DVDULV 'O WR LU UHLNLD DOLQWL EORJXV
NOLHULNXVNDGQHEWEORJNXQLJ
 7DL QLHNR QHUHLNLD JLQLMRVL .DVDLWLV .RO PHV HVDPH VHPLQDULMRM QLHNDV
MRNLXEGXQHLSUDQDDXVNRNLLPVEXVNXQLJDL
7DLWXPDQDLNDG5DGDVWLQUHLNMRYHQWLQWL"
$QLHNRQHPDQDX$WLNNHOLXNODXVLPLUDEHMRMXDUWDLVWRULMDEXYRYHUWDWRNLR
triukmo.
%HW9DVDULXLJLOLDLNULWRLUGLU5DGDVWLQRLYDU\PDVLUWRLYDU\PRSULHDVW\VLU
UHNWRULDXVRGLDL7VSGGDQDLSDQDXMLQGDYRLUGYDVLRVWYDVNXULVSHUNRQIHUHQFLMDVLU
PHGLWDFLMDV WROLDX UXWXOLRMR UHNWRULDXV PLQWLV QXGD\GDPDV MDV UHOLJLQLX DWVSDOYLX
VWDW\GDPDVVDYRNODXV\WRMXV'LHYR DNLYDL]GRM LU URG\GDPDV MLHP QH WLN LR EHW LU DPLQRMR
J\YHQLPR SHUVSHNW\YDV 'DQDL SR WRNL DSPVW\P NOLHULNDV /LXGDV JGLQGDYRVL LU
SULVLPLQWLNDGMLVVGMRVX/LXFHDQWNDOQHOLRDUEDVYDMRGDYRDSLHMYLVRNLXVQLHNXV-RMR
SDVLU\LPDVQXWUDXNWLLWSDYRMLQJSDLQWEXYRYLVDLQXRLUGXVLUWYLUWDV
LDSULVLGMRGDUYLHQDQDXMDDSOLQN\E%WHQWY\UHVQ\EVEXYRQXWDUWDLUY\VNXSR
SDWYLUWLQWDYLVDPWUHLDPNXUVXLGXRWLNHWXULVHPHVQLXRVLXVYHQWLPXVHPHVQLHMLYHQWLPDL
SUDNWLNDPJ\YHQLPHMRNLRVUHLNPVQHWXUMRQHVMRNLDLVDSDGDLVGDUMDXQROHYLWRQHYDU
-LVDL GDU ODLVYDL JDOMR WDSWL SDVDXOLNLX LU YHVWL PRQ 6HPLQDULMRM YLVLHP JHUDL EXYR
LQRPDV SRVDNLV NDG ,,quattuor minores ducunt uxores" LU MLH GDQDL MXRNDXGDPL WDL
NDUWRGDYR9LVGOWRWHRUHWLNDLLULWUDGLFLMRVLWLHYHQWLPDLMDXYHVGDYRGYDVLNLOXRP
VXWHLNGDPL QHW NDL NXUL MR SULYLOHJLM 'O WR LU LXRV YHQWLPXV SULVLUHQJWL MLHP EXYR
SDVNLUWRVUHNROHNFLMRVLUSDWDULDPDDWOLNWLYLVRJ\YHQLPRLSDLQWLV
6GGDPDV LDV UHNROHNFLMDV NOLHULNDV 9DVDULV YO VNHQGR VDY\ YO EHUJGLDL

ONXULDYRUHOLJLQLRGYDVLRVSDNLOLPRLUYOUDPLQRVLDXWRULWHWSRVDNLDLVLUDWHLWLHVYLOWLPLV
YHQWLPXVMLVMRJHULDXVLDLVSDVLU\LPDLVQHVVYDUELDXVLNDLSMDPGDEDUDWURGVDYR\G
SDYRMLQJSDLQWVXNLWRVO\WLHVDVPHQLXMLVODLNQXJDOWD
3DW\V YHQWLPDL WDLDX SUDMR QH\PLDL LU QHSDGDU MRNLR VSGLR 6XVWRMR MLH
SUHVELWHULMRMSULHDOWRULSRGXLUSRWDPWLNUPDOGLHLOVDUWLQRVLSULHY\VNXSRPMR
SDODLPLQLPGDYNLUSWLQXRYLUXJDOYLRSODXNNXRNWHO
LUDWOLNLQMRWDPWLNUXVYHLNVPXVL
%DQ\LRV WUDGLFLMRV JLMXVLXV VLPEROLQV UHLNPV OLHW DPSXODV VPLONLQR VNDPELQR
YDUSHOLX LU VXNLQMR UDNW ]DNULVWLMRV GXU\VH LWLH YHLNVPDL EXYR OLQNVPDVLV YHQWLP
QXPHULV -LH REVHUYDYR NDLS NXULV VNDPELQV YDUSHOLX LU NDLS VXNLQV UDNW QHJDOGDPL
NDUWDLVVXODLN\WL\SVQLRGOYHLNLDQLRMRGUDXJRPLQRVDUEDVDYRWLNDLDWOLHNDPRYHLNVPR
*U
 SR LW YHQWLP MLH EXYR YLV GPHVLR FHQWUDV NDLS LU PLQWLQ VXWDQRV
DSVLYLONLPRGLHQ9\UHVQLHMLLUMDXQHVQLHMLGUDXJDLMXRVVYHLNLQRLUYOGDOLQRSDYHLNVOOLXV
atsiminti quattuor minorum ordinumSULPLPRGLHQDL3DVNXLMLHSUDNXULRQRUVY\UHVQLRMR
GUDXJRNDGSLUPNDUWLVNXVWWRQVULWDVGDUEDVQHEXYROHQJYDVLUUHLNDODYRWDPWLNUR
SDW\ULPR %XYR VHPLQDULMRM NHOL WRQVURP VNXVWL VSHFLDOLVWDL NXULH LVNXVGDYR MDV QHL SHU
DXNWDLQHLSHUHPDLQHLGHLQ
QHLNDLU
QHLSHUGLGHOHVQHLSHUPDDVLUYLVDLWREXODL
DSVNULWDV R WDL EXYR ODEDL VYDUEX 'DQLDXVLDL WRM YLHWRM SDNLUSGDYR SODXNXV LU SULGM

VLGDEULQUXEODSLEUGDYRSLHWXNXEVLPRVWRQVURVGYDVLNRMROXRPRHQNORULEDV
.LHNYLHQDV GLDXJVL VDYR WRQVUD MDXVGDPDVLV SDNLO
V VHPLQDULMRV KLHUDUFKLMRM
YLHQXODLSWXDXNW\Q LU SDGDU
V YLVDL UHDO LQJVQ NHO\MH SULH 'LHYR DOWRULDXV 7ROLPHVQLHML
VXEGLDNRQDWR YHQWLPDL MDX JDOXWLQDL QXOHPV M DWHLW DWVNLUV QXR SDVDXOLR LU XGV
VNDLVW\EVDSDGXVYLVDPDPLXL
7SDWYDNDUNOLHULNDV-RQHODLWLVVXWLN
V9DVDUVRGHSDSDVDNRMRNDGJDYRODLN
QXR9DUQQR
 *HUDL NDG MLV DGUHVDYR QH VWDLDL M VHPLQDULM EHW SHU YLHQ SDVWDP NXQLJ
NXULVMPDQWHLN*UHLLDXVLDNDGODLNDVEWEXY
VDWSOWDVWHQLUDSLHWDYHNDOEDPD
%HW9DUQQDVDWVDUJXV3DYRMLQJODLNMLVVHPLQDULMQHDGUHVXRV
.JLUDR9DUQQDV"
5DRNDGVNDLWWDYRSDVNXWLQHVHLOHV6DNRNDGHLOLDYLPDVSDWREXOM
VEHWSDLRV
HLOVDOWRNRVQRUVMRVHLUGDXJSDWRVR
.DLSWDLSDWRVR"QHVXSUDWR9DVDULV%HWQHNJDOMRSDDLNLQWLLU-RQHODLWLV
-LVWXUEWQRUMRSDVDN\WLLNLOPLQJXPRHQWX]LD]PR
-HLWDLSWDLEWODEDLJHUDL,U0DLURQLVWDLSUDR$V\NNDOEMDXWXRNODXVLPX
su Eiguliu. Jis mane skatino tik taip ir rayti.
 0DQ LUJL SDWLQND WDYR SDVNXWLQV HLOV 5D\N WROLDX LU WLHN SDGUVLQR M
pirmininkas.
9DUQQR ODLNH LUHLNWD QXRPRQ DSLH 9DVDULR HLOL DOW SDWRV WDLS LU SDVLOLNR
QHVXSUDVWD ,U WDLS SDLRM SUDGLRM VDYR OLWHUDWULQLR GDUER JDOLPD VDN\WL SLUPDLVLDLV
EDQG\PDLVMLVXNOLXYRXSDYRMLQJRVVHNOXPRVLGHRORJLQLREDOVLLUWDULDPDLNLOQLRL
WLHVX SORNL LU QXYDONLRW PLQL HLOLDYLPR 6HPLQDULMD MRNLRV NLWRV PHGLDJRV MR
EXQGDQLDP WDOHQWXL QHGDY 7DL NDV EXYR WLNUDVLV MR VLHORV J\YHQLPDV VX MR VYDMRQPLV LU
ONHVLDLV SULHWDUDYR MR NDLS NOLHULNR J\YHQLPR IRUPRP LU MLV VWHQJVL M QXVORSLQWL MR
LVLDGWLLUSDUQLUWL
1XR JDPWRV MLV EXYR DWVNLUWDV WRV SDLRV VHPLQDULMRV PU LU MXRVH VXVWLSUMXVLR
VHQWLPHQWDOLNDLDEVWUDNWLNRJDPWRVWUDNWDYLPRVHPLQDULMRMVNHOELDPLGHRORJLMJHULDX
VDNDQWWHRULMSDYHUVWLJ\YDPLQWLHVLUMDXVPRSHUVXQNWDLPLQWLPLMLVQHVWHQJLUQHJDOMR
VWHQJWL 7DP MLV EXYR SHU MDXQDV R JDO LU L YLVR QHOLQN
V 'O WR MLV YLVDL WHLVLQJDL VDYR
LQWXLFLMDSUDGMRQXVSWLNDGHLGDPDVVHPLQDULMRVURGRPDLVNHOLDLVMLVWXULLVLDGWLQHWLN
SDVDXOLRWXW\ELQHWLNPHLOVLUPRWHULHVEHWWDLSSDWLUSRHWRMYLOLRMDQLRVNU\ERV
3ULP
VNHWXULVHPHVQLXRVLXVYHQWLPXVLULVLVNXW
VWRQVUNOLHULNDV9DVDULVHQJ
YLHQ LQJVQ DUW\Q SULH 'LHYR DOWRULDXV LU YLHQ LQJVQ WRO\Q QXR SRHWR NHOLR

3DUDGRNVDOLNDVLUWUDJLNDVJ\YHQLPRXGDYLQLNHOLDV'LHYDVMDPGRYDQRMRSRHWRVLHO-LV
MR'LHYXLWDUQDXWLLUGOWRWXUMRXG\WLVDY\'LHYRGRYDQ
3DVNXWLQ VHNPDGLHQ SULH DWRVWRJDV MLVDL PDW .DWHGURMH VDYR 1HSDVWDPMD
$WVLWLNWLQLVPRPHQWVXWDSLPDVSDGDUWDLNDGVDXOVSLQGXVLSUR.DWHGURVYLWUDDSLS\O
M YDLULDVSDOYL VSLQGXOL VURYPLV LU 9DVDULXL ML DWURG NDLS NRNLD YL]LMD YLVDL QXVWRMXVL
HPLNRV PRWHULHV UHDOXPR -LVDL LUMR M LU MR VLQ QHSULNDLLRMR MDP W SDYHOJLP
5HQJGDPDVLVSULHVDYRLSDLQLMLVQNDUWRQHPDWMRVVDYRQXRGPLHO\-LVNRYRMR
GO/LXFVLUEXYRSDVLU\
VMRVLVLDGWL%HWLWRVMLVQHLVLDGVQLHNDGRV
,UMHLJXMDPEWNDVQRUVSDVDN
VNDGL\UDSULHDVWLVRDQDWLNMRVSDVNDNDGL
\UDYHUVPRDQDWLNPDDVURYHONDGL\UDHVPRDQDWLNYLHQDVLWNVWDQLRSDYLGDO
LU NRO MLV QHLVLDGV LWRV WRO EHUJGLDV EXV LVLJ\QLPDV DQRV NDVLQ DU MLV EW WXR
SDWLNM
VMHLEWSDWLNM
VWDLDUEWHQJ
V'LHYRDOWRUL"
XVII
9LHQ V\N SULH SDW DWRVWRJDV NOLHULNDV -RQHODLWLV LVLYDGLQR 9DVDU VRG
SDVLYDLNLRWLDGGDPDVSDSDVDNRWLYLHQVXPDQ\P
7XSRHWDVWDUMDPWDXUHLNLDQDXMVSGL
7XQLHNXUQHVLEXY
VLUQLHNRQHPDW
VPHWPDQRSDVNXWLQVDWRVWRJRV9DLXRNLPH
9LOQL3DNHOLXLVXVWRVLPH.DXQHRJUGDPLXVXNVLPH7UDNXV3DPDW\VLPHGDXJEUDQJL
LVWRULN YLHW 0DQ WDL GRPX NDLS LVWRULMRV PJMXL R WDX VXNHOV GDXJ PLQL LU MDXVP
7XUVLQDXMVSGLLUWHPHLOP
LWDV SDVLO\PDV 9DVDULXL VXNO WLNUR HQWX]LD]PR .HOLDXWL 9LOQL -DP NXULV GDU
QLHNDG WUDXNLQLR QHEXYR PDW
V $WODQN\WL 7UDNXV M HHU LU SLO NXUL WDLS VNDPELDL
DSGDLQDYR 0DLURQLV 3DPDW\WL *HGLPLQR NDOQ $XURV 9DUWXV LU GDXJHO NLW WR GLGLRMR
PLHVWRYLHW/LXGDVWRNLRGLDXJVPRQHEXYRQVDSQDY
V-LHVXVLWDUGYLVDYDLWHVSUDOHLVWL
VDYRWYLNVHSDVNXL9DVDULVQXY\NVSDV-RQHODLWLUWXRMDEXGXSUDGVNHOLRQ

9DLXRGDPDV L VHPLQDULMRV QDPR 9DVDULV NU VDYR IDQWD]LMRM VWHEXNOLQJXV WRV
NHOLRQVYDL]GXVLUQXRW\NLXV%VLPRVODLPVUDWDVEHVLSOVGDPDVSDJDYRVDYRULEDVWDVGYL
ODXNLPR VDYDLWHV M SDW LU QH YLHQ WLN M YLHQ L DWVLPLQLP LU VLHORV JHOPL VYDMRQL
YDODQGRPLVYOMDPSUDGGDYRYDLGHQWLVJUDLRVLRVNDLP\QVSDYHLNVODV
3DUYDLDY
V WYLN
 MDX L SLUPRV GLHQRV MLV YO P ODQN\WL $XUDNDOQ 3HUHLWRV
YDVDURV DWVLPLQLPDL PLQW\V LU MDXVPDL SDVLWLNR LD M NDLS VHQLDL ODXNW VYHL 3DVLLOJ
V MR
YLOJVQLV NODLGLRMR SR WROLPR KRUL]RQWR SORWXV YLUXP ODXN PHGL LU VRG\E WHQ SDLX
PO\QXRMDQLX SDNUDLX NXU GULHNVL VLDXUD LO MXRVWD LU X JLUDLWV GXQNVRMR QHLQRPR
NUDWRPHGLDLLUUPDL
9LHQ W\O YDNDU NDLS SDSUDVWDL VGMR MLV DQW NDOQHOLR LU LUMR EHVLOHLGLDQL
VDXO
 3HUHLWRV YDVDURV DWVLPLQLPDL W YDNDU DWJLMR MDPH QHSDSUDVWDL U\NLDL 3DVNXWLQLV
/LXFVDWVLODQN\PDVLUMGYLHMLDSUDOHLVWDNDUWXYDODQGOMDXGLQRMWDLSNDLSWXRPHWMR
DXV\VHQXRODWRVVNDPEMRPLHODVQXRLUGXVEDOVDV1HXPLUNPDQ
V3DYDVDUOLDWDY
V
labai pasiilgstu..."
3DVNXL MDP URGVL NDG MLHGX VNUHQGD WULXNPLQJX WUDXNLQLX QHSDVWDP PRQL
PLQLRMSDVNXLNDGVWRYL*HGLPLQRNDOQRYLUQMHLUJULVL9LOQLDXVPLHVWXSDVNXLNDG
LULDVL7UDNHHUREDQJRPLVLUYDLNLRMD3LOLHVVDORVJULXYVLXRVH
%HWVWDLJDMLVDWVLPLQ5DGDVWLQRODLNUHNWRULDXVRGLXVVDYRYHQWLPXVWRQVULU
SDVLU\LP YLVN EDLJWL 3DNULNR VYDMRQV OLGHVLR EDQJD SVWHOMR SHU LUG LU MLV SDPDW
NDG YDNDUXRVH YLHWRM VDXOV SOGXULXRMD WLN NHOL UDXGRQL GHEHVOLDL 'HLQM SDVODSWLQJDL
MXRGDYRJLUDLWRLSLHYMDXSUDGMRNLOWLEDO]JDQDVUNDV
 /DLNDV MDX QDPR WDU MLV VDX OHLVGDPDVLV QXR NDOQHOLR ,U YLVRV WRV PDQR
VYDMRQV J\YL QLHNDL 5HLNLD SDJDOLDX QRUV V\N QXR M DWSUDVWL %DLJWD WDL EDLJWD
,YDLXRMX 9LOQL SDVNXL DWODQN\VLX GUDXJXV YLVDV DWRVWRJDV QHEVLX QDPLH .OHYLN

QXYDLXRWL QHEXV QHL SURJRV QHL ODLNR *ULX QDPR WLN SDVNXWLQ
 DWRVWRJ VDYDLW
 PHW
NULDXL ML WXUEW QHDWYDLXRV 7DL MDX EW QHL LV QHL WDV 7LNUDL QHDWYDLXRV ML LGLGL LU
kertinga...
7RNLX EGX NHOLRQ 9LOQL EXYR SDVLULQNWD NDLS JHULDXVLD SULHPRQ QXWUDXNWL WDL
SDYRMLQJDLSDLQLDL/LJLNLWDWRVWRJEXVSUDM
GYHMLQHVLPDW\PRPHWDL3HUWODLNGDXJ
NDVEXVSDPLUWD/LXFJDOLWHNVLVLNHOVNXUNLWXULUMDXMRNLVSDYRMXVMDPQHEHJUV
*UHLWDL SUDEJR GYL VDYDLWV LU NOLHULNDV /LXGDV LY\NR SDV -RQHODLW 9LVNDV VHNVL
NXRSXLNLDXVLDL3DVLURGNDG-RQHODLWLVSULNDOELQRYDLXRWLNDUWXLU.DVDLWNXULVDWY\NRSDV
MWSDLGLHQNDLSLU9DVDULV
1DY\UDLNDOEMRMLHGYLHPY\UHVQ\VLVGUDXJDVHNVNXUVLMSDGDU\WLWDLPHV
SDGDU\VLPH LU QHEORJ %HW N SDVDN\V UHNWRULXV MHL VXLQRV" -XN NHOLRQV GYDVLNLDP
nepatariamos: qui saepe peregrinantur, raro sanctificantur. .DG QHEW LU PXP WDLS NDLS
Radastinui.
 1HJL PHV SDV PHUJDV YDLXRMDPH VXXNR .DVDLWLV PJVWV NDUWDLV VWLSULXV
posakius.
 0HV JL QHGDQDL NHOLDXMDPH DWVLOLHS 9DVDULV $ L YLVR SLUP V\N
WUDXNLQVVLX1XVLUDPLQRLU-RQHODLWLV
 3DJDOLDX MHLJX VDN\V N SDVLDLNLQVLPH NDG VXPDQPH DWODQN\WL $XURV 9DUW
VWHEXNOLQJM'LHYR0RWLQ7DLQHEXVPHODVQRUVLUWLHVRVWLNSXV
3RUGLHQSDYLHM
SDV-RQHODLWYLHQJUDU\WPHWMLHYLVLWU\VMDXVGMRWUDXNLQ\
LUVNULGR.DXQROLQN-QXRWDLNDEXYRSXLNL-LHMDXWVLNDLSSDXNLDLLWUN
LQDUYR<SD
GLJDYR9DVDULVNXULVEHSDSUDVWRNHOLRQVPDORQXPRMDXWMRMHGDULUPRUDOLQVDYR\J
ivengti pavojingo pasimatymo su Klevikio klebono giminaite.
-RQHODLWLVMDXQHNDUWYDLQM
VWUDXNLQLXLUGDXJLDXSULW\U
VSDVDNRMR MLHP YLVRNL
DWVLWLNLP,ULDNDOEDXNOLXYRXPRWHU7UDXNLQLXRVHMHVSDVLWDLNRYLVRNL\SDWLQJDL
VYHWLPWDXL -RV LD HVDQLRV QHSDSUDVWDL GUVLRV $WVLUDQGD DNLSO NXULRV WXUEW
QRUGDPRVSDVLMXRNWLLGYDVLNLRHOJLDVLWDLSWDUWXPMRLUQHEWLDMLVSDSDVDNRMRYLHQ
DWVLWLNLP NDLS NDUW YLHQRMH NXS VGM
V MLV LU NDLQ NRNLRV GYL UXVV 9LHQD MGYLHM
DWLGDU\GDPDERQNOLPRQDGRDSYLUNWVDYRGUDXJ
7XRPHWLQHYDQRUGDPDQXVLNUDW\WL
ODXV PXV WDLS DXNWDL NHOWL VLMRQ NDG MLV WXUM
V LEJWL L NXS NRULGRUL - SDO\GM
V
OLQNVPDVDELHMEHJGLMXRNDV
 7XUEW QRUMR PDQH LJ\YHQGLQWL L NXS WDL LU JULHEVL WRNLRV VDYRWLNRV
SULHPRQVEDLJ-RQHODLWLVVDYRSDVDNRMLP
Nemanau; tu gi jom nieko nekenkei, abejojo Vasaris.
 <UD PRQL NXULHP QLHNDG QUD PDORQX PDW\WL NXQLJ LU MLH YLVXRPHW VWHQJLDVL
MXRQXVLNUDW\WL1HLRGDPDVVXWDQEURODXWXQHNDUWEVLLVNLUWDVLPRQLLUJ\YHQLPR
EHMRNLRVNLWRVSULHDVWLHVLUNDOWV
LWLH -RQHODLLR RGLDL QXVWHELQR 9DVDU -LV GDU QLHNDG QHEXYR SDJDOYRM
V DSLH WDL
NDGNDVQRUVJDOWQHN
VWLNXQLJRYLHQGOWRNDGMLVNXQLJDV7DVMDPSDVLURGODEDLVNDXGX
XJDXOXLUQHWHLVLQJD,UMDPEXYRVPDJXNDGMNXSQUDQYLHQRVYHWLPRPRJDXV-LVMDX
EXYROLQN
VWDUWLNLHNYLHQQHSDVWDPNDGWDVMRYHQJLDDUEDQRULMXRQXVLNUDW\WL,OJDLQLXL
GOLWRMDXWUXPR9DVDULXLWHNRQHPDDJUDXWLVLUNHQWWL
.HOLRQQXR.DXQRLNL9LOQLDXVMLHPEXYRGDUGRPHVQQRUVQHWDLSSDWRJLPRQL
WUDXNLQ\ EXYR GDXJ LU MLH QHJDOMR QHYDURPDL GDOLQWLV VDYR PLQWLPLV LU VSGLDLV 9DVDULV
EHYHLNYLVODLNVWRYMRNRULGRULXMSULHODQJRLULUMRSODXNLDQLXVSURMRDNLVUHJLQLXV-R
PLQW\V WDLS SDW NDLS LU MR YLOJVQLV VOLGLQMR QXR YLHQ GDLNW SULH NLW MLV GDYVL
OLOLXRMDPDVPRQRWRQLNRELOGHVLRLUMRNLVDUWLPHVQLVUSHVWLVQHWHPGMRSLUPRVLRVNHOLRQV
QXRWDLNRV9LVXRPHWMDXWUXVGLGHOLSORWLUHUGYVVSGLDPMLVYLVDVDYRVLHODWHQNLQRVLLU
JUMRVLLXRYLVDLUHDOLXGLGHOLSORWDSUSLPX3RVHPLQDULMRVUHLPRIL]LQLRLUPRUDOLQLR
DQNVWXPRSODLHUGYLMXWLPDVMRMRSHUJ\YHQLPHNOQHWLNGLG\EVLUODLVYVEHWWDLSSDW
DWVSDUXPRLUSDVLSULHLQLPRMDXVP6WHELQWWLUGNHOLDQWJUHLWPDWDQW]YLPELDQLXVDWJDO

WHOHJUDIR VWXOSXV PLUJDQLXV SUR YLHQDV NLW PHGLXV SDVLNHLLDQLDV YLHWRPLV WROLPDV
VRG\EDV LU NDOYDV MDP DXJR GYDVLD GUVMR QRUDL LU VWLSUMR GDU MDP QHLQRP YRV
XVLPH]JDQLSDMJDWVDUJD
.OLHULNDV 9DVDULV SDVLU\
V WDSWL JHUX NXQLJX EJR QXR JUHVLDQLR SDYRMDXV R WXR
WDUSX MDPH O\J NRNLDP WUDQVIRUPDWRULXM NLHNYLHQDV VWLSUHVQLV VSGLV NHLWVL QHLJLDP
GYDVLNLRFKDUDNWHULXLHQHUJLM
9LOQLMLHDWYDLDYRMDXYDNDUH1HUYLNDVVWRWLHVJ\YHQLPDVLUGLGHOLRPLHVWRSDVL
SDW SUDGL VXNO MXRVH QHULPDVWLHV 6DYR ODJDPLQOLDLV QHLQL MLH OHLGRVL SUR NDXMDQLDV
YHLNHLOHVSVWL$XURV9DUWSXV
$UWLQGDPLHVL SULH VWHEXNOLQJRV YLHWRV MLH MDX L WROR
QXVLP VNU\EOHV R SUDM
 YDUW DUN SDVLMXWR SDJDXWL PLVWLNRV SDJDUERV LU EDLPV
$WVLJU

 MLH SDPDW YLUXM NRSO\WO


 LU UDXGRQDL VSLQGLQLD DOLHMLQ
 OHPS EHW YLVD NLWD
VNHQGRWDPVRMH*DWYMSDVLHQLDLVNOSRMRPRQL HLOV LU MLH YLVL WU\V WDLS SDW VXNODXS
SDVLPHOVWL VWHEXNOLQJDMDL /LHWXYRV 'LHYR 0RWLQDL *DWY LD EXYR JUVWD PHGLX GO WR QHL
SVWLQHLYDLXRWLQHNOMRNLRELOGHVLR,U \GDL LU UXVDL LU YLVL NXULH WLN LD SDNOLXYR MR
SURLYLHWUDPLDLLUQXGHQJWRPLVJDOYRPLV7XUEWQHYLHQDVEXYRJLUGM
VLXUSLOHJHQG
NDLS 'LHYDV NDUWDLV QXEDXVGDY
V WXRV NXULH LD QHSDJHUEGDYR -R 0RWLQRV NDLS YLHQDP
YRNLHLXLVXGDXJDOYVLHQNDLSYLHQDP\GXLDWVXNRYHLGXSDNDODUEDNDLSYLHQDP
QHGRUDPNDWDOLNXLDWPUHJMLPGOWRNDGMLVSDLUM
VSDYHLNVOQXVLMXRN
-LHSDVLPNDPEDUYLHQDPHYLHEXW\NXUSDSUDVWDLNDLSVDN-RQHODLWLVVXVWRGDYR
NXQLJDL 3DYDNDULHQLDY
 MLH GDU SDNODLGLRMR SR PLHVW LU NDL VXJUR VDYR NDPEDU
QDNY\QHL EXYR MDX YORNDV ODLNDV -LH MDXWVL QXYDUJ
 EHW SDWHQNLQWL VDYR NHOLRQH LU
SLUPDLVLDLV9LOQLDXVVSGLDLV$WVLJXO
MLHGDULOJDLNDOEMRVLLUVYDUVWU\WGLHQRVSODQXV
.LWGLHQMLHDSODQNGDXJ\PL9LOQLDXVYLHW-LHQYLHQDVQHVXJHEMRWLQNDPDL
YHUWLQWL W YLHW UHLNPV OLHWXYL WDXWDL EHW SDWULRWLQLV MDXVPDV LU QXVLPDQ\PDV NDG MLH
ODQNR VDYR WDXWRV GLG\EV ORS VDYR NUDWR NXOWURV LGLQ DWVWRMR MLHP WHRUHWLQL LQL LU
PRNVOLQLRYHUWLQLPRVWRN-LHGLGLDYRVLWRPLHVWRJURLXJDUEHLUG\GLXEHWNDUWXLUOLGR
NDGWLHNPDDMDPHPDW\WLJ\YOLHWXYLWDXWRVUHLNLQL
/DQN\GDPL JUDLVLDV 9LOQLDXV EDQ\LDV MLH YLVXU PDW VYHWLPXV SDUDXV LU JLUGMR
VYHWLPNDOE-LHPEXYRJHUDLLQRPDNRNYDLGPHQVXYDLGLQRLWDPNUDWXLQXWDXWLQWL W
JUDLM EDQ\L DWVWRYDL LU M SULHPRQV VNHOEWL 'LHYR RGLXL -LH VX LUGJOD PVW NDG
NDWDOLNWLNMLPDVSOLWR/LHWXYRMHQDLNLQGDPDVOLHWXYLNDOENXOWULUODLVY
,UVHPLQDULMRV
UPXRVH MXRV EXYR SDVLHN
 NUXYLQ ULDXL DLGDL LWR NUDWR EDQ\LRVH GO WHLVV JDUELQWL
'LHYVHQROLNDOED-LHLQRMRNDGLDQHEXYRGXRGDPDLULLPRWLHPNXULHLSDLQRVDYR
QXRGPHVOLHWXYLNDL-LHEXYR VNDLW
 OLHWXYL VXGW SRSLHLXL PHPRULDO LU MDPH VXUD\WXV
WUDJLNRPLNXVQHYDSRWHULXVNXULXRVOHQNLNDLNDOEMRNDLPRPRQVQHVXSUDVGDPLQYLHQR
WRV NDOERV VDNLQLR .LHN QHWHLV\EL LU VNULDXG DWMR JDOY WLHP MDXQLHP NOLHULNDP O\JLDL
NDLS LU NLHNYLHQDP OLHWXYLXL EHPLQDQW 9LOQLDXV DNPHQLV LU MR EDQ\L VOHQNVLXV ,U NRNL
VNDXGLSDUDGRNV$WODQNMLH.DWHGUNXULRVUV\WHEUDGDUSULHDPLXVLDVWRYMXVLRV
YHQWRYVDXNXUR\PVNXULRVNULSWRVHLOVLVL9\WDXWR'LGLRMRNQDV
 7DL L LD WDU NOLHULNDV -RQHODLWLV URG\GDPDV 9\VNXS UPXV HLQD
DSOLQNUDLDL LU GHNUHWDL QDLNLQGDPL SDJRQLN OLHWXYL NDOE LU NUXYLQRPLV ULDXPLV
QRUGDPLMLJXLWLLEDQ\L
6HPLQDULMRMNDODPXPDNONOXVQXPRSDVNXLGDURVDYRSROLWLNRVUDQNLDLV -XN
WRNL Y\VNXS NRNL VGMR LD WXUEW QLHNXU NLWXU SDVDXOLV QHPDW NDULDYRVL QHW LU
flegmatikas Kasaitis.
3R SLHW MLH OLSR *HGLPLQR NDOQ 3LOLHV ERNWDV DSOHLVWDV LU DSJULXY
V OLGMR
LUGDPDV DSDLRM SULVLJODXGXVLRV .DWHGURV VWRJXV LU /LHWXYRV HPV V\YDLV LDXJXV
*HGLPLQR PLHVW %XYR YMDV GDQJXP SODXN SDOYL GHEHV\V LU WROLPL PLHVWR SDNUDLDL
VNHQGR NDQRVH LU IDEULN GPXRVH .RNV VDYDV LU OLHWXYLNDV DWURG WDV PLHVWR YDL]GDV
SDGHQJWDVNDQRWRGDQJDXVDSVXSWDVVDYRNUDWRODXNNDOYLUPLNLDDQWLWRNDOQR
QHEXYRVYHWLPPRQLQHLVYHWLPRVNDOERV3ULH*HGLPLQRSLOLHVERNWRNLHNYLHQDVOLHWXYLV

YLVDVDYRLUGLPLSDMXQWDNDG9LOQLXV\UDEUDQJLDXVLDMRQXRVDY\EVGDOLV
.HWXULDVLWLVDVGLHQDVMLHLEXYR9LOQLXMLUDSLUMRYLVNNDVMLHPDWURGGRPXLU
EXYRSULHLQDPD3DVNXWLQYDNDUMLHVXJU
VDYRYLHEXWDSJDLOHVWDYRNDGMDXU\WRMUHLNV
SDOLNWLLVVHQDVLV*HGLPLQRPLHVWDVGDY
VMLHPWLHNQHXPLUWDPVSGL
1D/LXGDLGDEDULUNNDGSDUD\WXPNQRUVDSLH9LOQL0LQLLUMDXVPLD
JDOMDLSDVLVHPWLNLHNWLNQRUMDLNDOEMR-RQHODLWLVNUDXVW\GDPDVVDYRODJDPLQO
.DVDLWLVJXOMRORYRMGDUQHQXVLUHQJ
VLUVNDLWWRVGLHQRV9LOWLHVQXPHU
7XEHQWYLHQRVHHLOVHLNHLNJHUDLOHQNXVNUHLSVLMLV9DVDU7RNLVPDQR
GLGLDXVLDVQRUDVLYDLXRMDQWL9LOQLDXV3DNODXV\NLWNUDR9LOWLVDSLHQDXMXVVNDQGDOXV
EDQ\LRVH
,UMLVPVNDLW\WLMDXGLQDQWVWUDLSVQ
9DVDULV JXOMR NLWRM ORYRM LU VNDLW\PR QHNODXV -RQHODLWLV VLOR UD\WL 7DLS UD\WL
UHLNLDEHWN"-LVMDXQHNDUWLHNRMRPRW\YRLNXULRJDOWVXVLSLQWLHLOV
-LV P JDOYRWL DSVNULWDL DSLH PLHVW $U MLV EHQW NLHN M SDLQR" 1H -LV PDW WLN
QDPXVLUPRQHV.RNLVWXRVHQDPXRVHHLQDJ\YHQLPDVNNDOEDLUPVWRYLVLWLHPRQVWRV
SXRQLRV PRWHU\V LU Y\UDL WXUWXROLDL LU GULVNLDL HOJHWRV" -LV QH WLN QHLQRMR M YLGDXV
J\YHQLPR EHW LU SDYLULXP QHJDOMR M REVHUYXRWL .OLHULNLNDV NXNOXPDV OLHS MDP VDXJRWL
DNLV 6HPLQDULMRV NRSO\LRM LU JHUR HOJLPRVL SDPRNRVH MLV GDXJ DSLH WDL EXYR SULVLNODXV
V
(LGDPDV-XUJLRSURVSHNWXMLVPDWGLGLXOLXVNDYLQLODQJXVNXUMDPHLWLEWQHSDGRUX-LV
PDW 9DVDURV WHDWUR DILDV NXULRV MDP SULPLQ 7\JRGQLNH DWYDL]GXRWDV GHNRUDFLMDV LU
VFHQDV EHW ODQN\WL WHDWU MDP EXYR XGUDXVWD QH WLN GDEDU EHW LU YLV J\YHQLP 9DNDU
YDNDUH HLGDPDV SUR .DWHGU MLV JLUGMR %HUQDUGLQ VRGH WRNL PX]LN NRNLRV GDU QLHNDG
QHEXYRJLUGM
V%HWMDPVXWDQRWDPWHQYDLNWLQWLQHWLNR1XRYLVDWRVN\UMVXWDQDLU
VN\U JULHLDX QHJX NDYLQL ODQJ VWLNODL QHJX WHDWUR VLHQRV QHJX VRG XWYDUDL -LV MDX
SDPDXPSDWLUWLNDGMDPVXWDQRWDPYLVDVJ\YHQLPDVLUYLVDVSDVDXOLVURGRVDYHQHWLNURM
YLHVRMNDGVXWDQRVDWVSDOYLVNULQWDMDPLUDQWDNLLUDQWLUGLHVLUDQWYLVRVVLHORV
.XU EXYR Y\ULDXVLDV MR NU\ERV PRW\YDV NXULR MLV LOJMRVL LU LHNRMR YLV VDYR
J\YHQLP" *DOLPDV GDLNWDV NDG WR PRW\YR QHOHLGR SULH MR DQDV VXWDQRV DWVSDOYLV WDLS NDLS
WOLVWLNODLQHOHLGLDSULHPVDNLHVNDLNXULVSDOYLUVSLQGXOL
5\WRMDXVGLHQMLHLYDLDYR7UDNXV0O\QRVHHUREDQJRVNLOQRMRLUVXSRMOXRWHO
SODXNLDQWVDONXUEDLJJULWLSHOVLDLVLUNHUSHSDVDN0DLURQLRDSDXJXVLJDUELQJD7UDN
SLOLV7LNYMRVLEXRMDPRVQHQGUVHMRDSOLQNVDOWLNPHQNLNUPRNQLDLYHLVVLSLOLHV
JULXYVLXRVH
7U\V NOLHULNDL W\OGDPL ODLSLRMR SR DNPHQ NUYDV LU YDLNWLQMR SDVLHQLDLV
VWHQJGDPLHVL VXYRNWL SUDHLWLHV YDL]G %HW SUDHLWLV EXYR MDX WRNLD WROLPD R GDEDUWLV WRNLD
OLGQDNDLSLUWRVJULYDQLRVVLHQRV
3DVNXLMLHVXVGRDQWNDOYHOVXXYMRMVDXOVDWRNDLWRMLUNLHNYLHQDVVDYDLSMDXWWRV
YLHWRVJURLUSUDVP
.DOEWLDQHEXYRNDV3ULHMDNLVPO\QDYRJLOXVHHURYDQGXRR
DQRMSXVMSULHSDWHHURPHGLXRVHSDVNHQG
JURMRVLVDYREDOWXJUDNWXPXJUDIRUPDL
 LUNLW SUDELOR -RQHODLWLV JULYDQW PV SLOLP NDLP\Q\VWM YLV VLNXULD
NRNL QRUV SDORFLDL OHQNLNRV NXOWURV OL]GDV 7DXWRV V\YDL SDNUHLSWL NLWRPLV DUWHULMRPLV
PDLWLQD LVLJLPXVLXV GLGLQXV 0XP DWJLPVWDQLRV /LHWXYRV YDLNDP EHOLHND SLOL
JULXYVLDL WDL PHV LD MDXLDPV NDLS QDPLH R DQ SXV
 WXRV UPXV WLN SDVLLUWL
tegalime.
7DLNRNLDLWRLYDGD"SDNODXV.DVDLWLV
-RNLD$WLNNRQVWDWXRMXIDNW
Faktas ir be konstatavimo yra faktas, o ivados ne visiem aikios.
DPDQDXMHLJXPHVVLVDPRQLQVLPHIDNWXVWDLLYDGRVSDVLVLO\VSDLRVLUQH
YLHQRGLXEHWLUGDUEX
-LH SDOLNR 7UDNXV MDXVGDPLHVL DWOLN
 OLHWXYLR SDWULRWR SDUHLJ DWODQN
 WDV YLHWDV L
NXUL GDU JDUVLDXVLDL E\ORMD SUDHLWLV LU NXULRV OLXGLMD DSLH VSGLQJLDXVLXV WRV SUDHLWLHV

PRPHQWXV -LH YDLDYR DWJDO NDLS NRNL SLOLJULPDL L YHQW YLHW SDJHUE
 VHQRYV OLHNDQDV
VXVLPH]J
VXWUDGLFLMDLUSDVLU\
HLWLQDXMDLVWY\QVNHOLDLV
6HPLQDULMD MXRV UXR EWL NXQLJDLV MLH SDW\V GDU VX GLGHVQLX XROXPX UXRVL EWL
MDXQRVLRV /LHWXYRV GDUELQLQNDLV .DLS WXUL WLH GX XGDYLQLDL WDUSXVDY\ VDQW\NLDXWL MLH GDU
QHVLUSLQR VXVHNWL 3DWV J\YHQLPDV WDGD NXQLJR SDWULRWLQ LU YLVXRPHQLQ GDUE ODLN JDQ
VLDXURVHULERVHMLHQHEXYRSUDQDDLLUQHLQRMRNDVDWVLWLNVSRGHLPWLHVPHW
/LXGDV 9DVDULV SDYLHM
V NXU ODLN SDV -RQHODLW VXJUR VDYDLWHL QDPR LU YO
LYDLDYR SDV .DVDLW *\YHQDQW WYLNM SDYRMXV SDVLPDW\WL VX /LXFH EXYR JDQ GLGHOLV -LV
GDQDL SDMXVGDYR VWLSU QRU SDPDW\WL VDYR JUDLM NDLP\Q
 -LV GDEDU WXUMR WLHN QDXM
VSGL NDG VWDLDL MDXW UHLNDO VX NXR QRUV MDLV SDVLGDOLQWL GDOLQWLV QHQRUMR VX QLHNX
kitu, tik su ja viena. Jau jis gyvai imdavo vaizduotis tuos panekesius, jau mintyje
LPSURYL]XRGDYR GLDORJXV MDX IDQWD]LMD SUDGGDYR SLHWL URPDQWLNDV W SDQHNHVL
DSOLQN\EHV NDLS VWDLJD L NDNXU LVLQHUGDYR DUED SLNWDV UHNWRULDXV YHLGDV JUPRMV
5DGDVWLQR ODLNX DUED VXVNDPEGDYR PRQRWRQLNDV GYDVLRV WYR EDOVDV DUED NDV QRUV NLWD
NDV SULPLQGDYR MDP MR OXRP MR SDUHLJ LU MR SDVLU\LP 7XRPHW MLV YO QXVLNUDW\GDYR
DSQLNXVLRPLVSDJXQGRPLVLUVXJDLOHVLXEHLUH]LJQDFLMDLPGDYRNQRUVVNDLW\WLDUEDGLUELQWL
1DPRMLVDLVXJURWLNWDLSDVNXWLQ
DWRVWRJVDYDLW
NDLY/DXU\QRDWODLGDL.OHYLN\
MDXEXYRSUDM
7YDLEXYRQHSDWHQNLQWLNDG MLV WDLS PDD ODLNR SUDOHLGR QDPLH LU WLN DSLH
WUHMHWYHQWDGLHQLSDVLURGVDYRSDUDSLMRVEDQ\LRM
 PHW NXQLJOL WDL MDX PHV MV NDLS LU YLVDL QHPDWPH VNXQGVL PRWLQD
1XHLQLEDQ\LWDLPRQVQHWNODXVLQMDNXUMVSUDSXROWH
.SDGDU\VLPDPDNDGPHWWDLSMDXEXYDXVXVLWDU
VVXGUDXJDLV.LWXVPHWXVMDX
EVLXQDPLHLUMLHSDVPDQHDWYDLXRV
WYDVDWVLPLQ
VVDOGLVLDVNULDXHVSDVLO
*DOEWXPNXULGLHQDGDUSDYDLDY
.OHYLN".ULDXLQXYHWXPHRDNOHERQR
VNLHSSDLULDX
Bet klierikas pasiskubino pasiprieinti:
 . LD PHV WWH VLO\VLP VDYR NULDXHV .DL SHUQDL UHLNMR WDL DWYDLDYR PHW
JDO Q QHUHLNLD VNLHS SDLUVLW NDGD NDL SUR DO YDLXRVLW 'DEDU GDU YLV WLHN
nesikepinsit. Kelios dienos beliko, a dar turiu iokio tokio darbo.
6HQLV9DVDULVQLHNRQHVDNEHWEXYRQHSDWHQNLQWDVNDGQHJDOLVXGDU\WLSURJRVDULDX
VXVLSDLQWL VX .OHYLNLR NOHERQX LU DSLUWL MR VRG LU ELWHV %HW /LXGDV GLGLDYRVL NDG
SDMJDWVLVSLUWLSDVNXWLQHLSDJXQGDLNXULEWQLHNDLVSDYHUWXVLYLVDWRVWRJSDVWDQJDV
3DVNXWLQHVGLHQDVMLVSUDOHLGRQHUYLQJXSX-LVNDUWXELMRMRLUODXNDUQHLJLUVNDGD
DWEDUNDQWNOHERQREULNHOVVXMRJLPLQDLWHVDOGLMNULDXLSDVLVNLQWLWRVGLHQRVVOLQNR
WDLS SDPDX 3LUP V\N MLV ODXN JUHLLDX LYDLXRWL VHPLQDULM -LV GDEDU GDQDL
DWVLPLQGDYR NRSO\L YDNDULQHV SDPDOGDV GYLHM YDNL YLHVRM FKRUX NDOEDPXV SRWHULXV
VXWDUWLQXVOLWDQLM,,ora pro nobis" LUYLVDWDLMDPGDEDUDWURGNDLSNRNLDSULHJOREDSDEJWL
QXR YDVDURV YLOLRQL LU QXR VDY
V SDLR ,U MLV QRUMR SDEJWL NXR JUHLLDXVLDL
desperatikai.
XVIII
$SLH /LXF
 MLVDL JDYR LHN WLHN SDWLUWL EGDPDV MDX YO VHPLQDULMRM 6\N
YDLNLRGDPL VX 3HWU\OD MLHGX NDOEMRVL NDLS NXULV SUDOHLGR DWRVWRJDV 3HWU\OD MDP
SULNDLLRMRNDGMLVQNDUWRQHEXYRDWVLODQN
V.OHYLN\
0DWDLJLSDWVWHLVLQRVL9DVDULVNDGQHJDOMDX7LNSRUYHQWDGLHQLEXYDX
WYLNM1DRNDLSWHQSDVMXVPHW"
1XRERGXLQDLEXYR.OHERQDVPDQQHNRPSDQLMD7ULNDXVNDVSHUGLGHOLVSRQDV
 SULH MR QHSULHLVL EH WR /LXF JDGLQGDYR YLVLHP S NLHNYLHQ YHQWDGLHQ -L PHW
SDVLGDUEDLVLSLNLXUQD3LNWDNDLSUDJDQD
.HLVWDEXYRWRNLDOLQNVPDSDQHO.DVJLMDL"

7HNWLODLNDVRY\URQHUDQGD
2JL%UD]J\V-DXPHWURGRVWXUMREDLJWL"
 %DLJ LU VXNRVL DSLH /LXF
 NDLS LPDQ\GDPDV %HW YDUJXL GDXJLDXVLD QXR MRV LU
QXN
VWWHNGDYR
Tai kaip bus su vedybom?
 1HLQLD -LVDL QRUMR MDX L YDVDU VXLHGXRWXYHV SDGDU\W EHW /LXF DWVLVDN
7HJXJLUGLSLUPDNXUQRUVVLNXULDRSDVNXLLUVLPH
7DLYLVGOWRNDVQRUVLHLV"
Gal ir ieis.
.OLHULNDV9DVDULVQXRVHQLDLEXYRDSVLSUDW
VVXPLQWLPLNDG/LXFJUHLLDXVLDLWHNV
X%UD]JLREHWNDGDWLNLJLUVGDYRWLQLLNLWMLNLHNYLHQNDUWVNDXGLDLJQ\EWHOGDYR
LUGMXNMLVEXYRSDVLU\
VQHWQXWUDXNWLMRVSDLQWLUSDWVQRUMRNDGLNLNLWRVYDVDURVML
LWHNW X %UD]JLR ,U DWYLUNLDL MDP EXYR PDORQX LJLUVWL NDG /LXF SHU YDVDU EXYXVL
EORJDL QXVLWHLNXV QHV MDXWVL SDWV HVV WR SULHDVWLV .OLHULNR 9DVDULR HOJHV\ LU MDXVPXRVH
UHLNVLYLVDHLOSULHWDUDYLPNXULHURGNDGSDYRMLQJRMLSDLQWLVDQDLSWROGDUQUDEDLJWD
RMXRODELDXLJ\YHQWDLUSDPLUWD$SLHWDLQXVLPDQLUMLVSDWVEHWWXUGDPDVSULHDNLVLOJXV
PRNVOR PHWXV WLNMRVL NDG LNL DWHLQDQL DWRVWRJ YLVNDV EXV EDLJWD LU LJ\YHQWD 7R MLV
QXRLUGLDLVDXOLQNMR
.DUWMLVQHULPDVLRSDJDXWDVVYDUVWNDLSQHSDSUDVWDLJUHLWDLEHYHLNQHSDVWHELPDL
LMR MDX SXV
 VHPLQDULMRV 1HW GDXJLDX QHJX SXV
 QHV SDVNXWLQLHML PHWDL QHSLOQL YLVDV
PRNVODV LHLWDV GDXJHOLV WR NXUVR NOLHULN MDX EYD SULP
 DXNWHVQLXV VXEGLDNRQDWR DUED
GLDNRQDWR YHQWLPXV LULQNWLHML LYDLDY
 $NDGHPLM R OLNXVLHML MDX MRNL DWPDLQ VDYR
paaukimui nelaukdavo.
9DGLQDVLPDQSDOLNRYRVGYHMLSLOQLPHWDLPVWYLHQDVVDXNOLHULNDV/LXGDV
9LHSDWLHNDLSJLWDG".DVJLDSHUNXQLJDV"-XNPDQ\EHYHLNQUDMRNLRVDWPDLQRV
,UMLVQXWDUSDLPWLVDYHUDQNDV
5HLNLDPHVWLYLVNDVWDUMLVVDXNDVEODNRPDQRGYDVLLUNOLXGRVXVLWHONWL
UHOLJLQLDP J\YHQLPXL 3HU DWRVWRJDV D LWHVMDX VDYR SDVLU\LP LU HQJLDX JHU LQJVQ
SULHDNLQ'DEDUUHLNLDLUWLVSLUP\Q1HVGYDVLQLRWREXOLQLPRVLNHO\VXVWRMLPQUDNDVQHLQD
SLUP\Q WDV ULHGD DWJDO /LJ LRO D YDGXRGDYDXVL WLN JUHLW SUDHLQDQLDLV PRPHQWR
XVLGHJLPDLV EHW QHEXYDX SDVLU\
V LOJDP LU DWNDNOLDP EXGMLPXL 3UDGGDPDV DQWUM
VHPLQDULMRVPRNVORSXV
DWRNSDVLU\LPODLNDXSLUPXRMXVDYRXGDYLQLX
,U MLV SUDGMR XROLDL QXWDULP Y\NLQWL -LV VWHQJVL JHUDL DWOLNWL YLVXV GYDVLNXV
SUDWLPXVPHGLWDFLMDVVLQVSHUNUDW\PXV LSDLQWLV PDOGDV 1HOHQJYDL MDP WDL GXRGDYRV
.DLS DQNVLDX WDLS LU GDEDU MLVDL QHMDXVGDYR GO WR MRNLRV SDJXRGRV MRNLR GYDVLRV
pasitenkinimo. Tai buvo pareiga, darbas. Sunkus darbas, daugiau nieko. Jis vargino save,
VWHQJGDPDVLVVXNRQFHQWUXRWLGPHVVNDLWRPPHGLWDFLMSXQNWXVNXULHMRSURWXLLULUGLDL
QLHNRQHVDNQHVYLVDWDLMDXEXYRJLUGM
VGDXJHOV\NL%HWNDUWXMPRNNDGWRVWLHVRVLU
SDVODSW\VHVWRNLRVJLOLRVMRJSHUYLVJ\YHQLPQHJDOLPDEWLVHPWLYLVQDXMRMJURLRLU
dvasinio peno.
,UMNDQNLQRNODXVLPDVNRGOMLVQLHNRWRQHUDQGD"
-LVMDXSDOLRYSHULSDLQWNODXVWLGYDVLRVWYRSDWDULPRQHVDWVDN\PDVMDXSHUJHUDL
EXYRLQRPDV%HWVDYRLUG\MLVQHJDOMRVXWXRVXWLNWL
9DGLQDVL N" 'LHYDV M EDQGR DU QRUL GDXJLDX QXRSHOQ MDP VXWDXS\WL" 1H 'LHYDV
JDOMR EDQG\WL YHQW 7RP YHQW ,JQDFLM DU NXU QRUV NLW PRQLMRV SDY\]G EHW NDG M
/LXG 9DVDU 'LHYDV W\LRPLV EDQG\W MLV QHQRUMR WLNWL -LV 'LHY VXSUDWR NDLS EHJDOLQ
GYDVLQV YLHVRV LOXPRV PHLOV LU YLVRNLR JULR DOWLQL .DV SULH MR DUWLQDVL VDYDLPH WXUL
MDXVWLWLOXPLUYLHV-LVWRQHMDXWYDGLQDVLMRVLHODGLHYLNLHPGDO\NDPEXYRQHMDXWUL
Koks i jo tad bus kunigas?
%HW WDL YLHQ NDUW DWMR MDP JDOY PLQWLV NDG LU MLV VDYR WLNMLPXL SDDGLQWL WXUL
JULHEWLVYLVDLLLPWLQLQGLYLGXDOLQLXSULHPRQL

.HOHW NDUW DWVLWLNR NDG HWDGLHQLDLV NDGD NOLHULNDL HLGDYR LSDLQWLHV 9DVDULV
DWOLNGDYR W SDUHLJ EHYHLN SDVNXWLQLV LU MDP WHNGDYR OLNWL NRSO\LRM YLVDL YLHQDP -LV LU
DQNVLDXMDXEXYRSDVWHEM
VRGDEDUYLVDLDLNLDLSDW\UNDGWXLDNRSO\LDWXULVDYRWLNRV
QXRWDLNRV NXUL DSVHPLD LUG PDORQLX MDXNXPX LU UDP\EH ,U WDL WXR PHWX NDL MLV EXYR
\SDWLQJDL VXVLUSLQ
V DXNOWL VDY\ SDPDOGXP LU NRYRWL VX GYDVLRV DWDOLPX VXEUHQGR MDPH
VXPDQ\PDVSDQDXGRWLWWXLRVNRSO\LRVQXRWDLNUHOLJLQLDPVHQWLPHQWXLSDNHOWL
3RYDNDULQLSRWHULSULHHLQDQWJXOWLNRNLXSXVYDODQGLXDQNVLDXMLVDLJUGDYR
NRSO\L LU DWVLVG
V NXU QRUV WDPVLDXVLRM NHUWHOM ONXULDYR VWLSUHVQL HPRFLM ,U
VXODXNGDYR 9LVD NRSO\LD VNHQGMR DS\WDPVRM 9LHQLQWHOV SULH DOWRUL DOLHMLQV OHPSRV
YLHVD WLHVLRJLDL VLHN WLNWDL OXEDV EHW WXRMDX VXODLN\WD UDXGRQR VWLNOR VNOHLGVL SR HUGY

YHOQLDLV SXVWRQLDLV YRV YRV SUDVNLHVGDPD QDNWLHV WDPV 7LN SULSUDWXVL DNLV JDOMR LVNLUWL
DWVNLUXVGDLNWXVLDLUGLHQEGDYRW\OXNDLSNDSHRYO\YRYDNDURPHWXWDW\ODYLUVGDYRMDX
VWDLDL W\ORV VLPIRQLMD 0LOLQLNR VWRUXPR VHQRYV YLHQXRO\QR VLHQRV LU JDXEWL VNOLDXWDL
VDXJRMRMQXRNLHNYLHQRODXNXMRJDUVRMHLNXULVWROLPDVDLGHV\VLUXNO\VGDYRWDLWLNWDP
NDGWDW\ODDWURG\WGDUJLOHVQGDUSDVODSWLQJHVQLUEWGDUMDXWULDXMDXLDPD
Toji apytamsa ir tyla veikdavo nervus, ir klierikas Vasaris po trumpo laiko pajusdavo
VDY\ VXVLMDXGLQLP LU SDNLOXVL QXRWDLN 'DQLDXVLDL MR GPHV\V EGDYR QXNUHLSWDV
GLGLXOLXV Y $OR\]R LU Y 6WDQLVORYR SDYHLNVOXV NXULH QXR SLUPRV GLHQRV NDGDLVH EXYR
SDGDU
 MDP QHLGLOGRP VSG 6YLUGXOLXRMDQW DOLHMLQV OHPSRV OLHSVQHOHL WLH YHQWLHML WDUVL
DWJ\GDYR R M YHLGDL LD QXYLVGDPL LD DSVLQLDXNGDPL JDXGDYR QDXMRV GLHQ QHPDW\WRV
iraikos.
.OLHULNDV/LXGDVVGGDPDVVDYRNHUWHOMVWHEGDYRWXRVYHQWXRVLXVJ\YHQGDYRW
HOLLUWRVW\ORVVSGLDLVJDOQHMXLRPLVJUGDYRVLLUVDYRWRNLRHOJHVLRQHSDSUDVWXPX
-RNLD PLQWLV QHGUXPVGDYR WRV MR SDV\YLRV NRQWHPSOLDFLMRV SDGDLOLQWRV SULVORSLQWR HPRFLM
DLVPR 7DLS MLV SUDVGGDYR LD OLJL SDVNXWLQLR VNDPEXLR NDGD NRSO\L YO LPGDYR
ULQNWLVNOLHULNDLSULHSDWJXOLPGDUNDUWDWODQN\WLYHQLDXVLRMR7XRPHWMLVHLGDYRVDYR
FHO
W\ORPLVQXVLUHQJGDYRLUMDXDWVLJXO
VVWHQJGDYRVLDWVLPLQWLLYDNDURNRSO\LRMJLUGWXV
rytdienos meditacijos punktus, kaip liepdavo regula ir patardavo visi dvasinio gyvenimo
vadovai.
7XRPHWXMLVXROLDLPVLVWXGLMXRWLLUGYDVLNXVPRNVOXV\SDGRJPDWLQ
WHRORJLML
NXULRV WLNMRVL SDUDPRV VDYR WLNMLPXL DWJDLYLQWL LU SDPDOGXPXL VXVWLSULQWL 3UDOHQNGDPDV
HLQDP NXUV MLV P VNDLWLQWL MDP USLPDV YLHWDV L WUDNWDW ,,De Redemptione", ,,De
sacramentis", ,,De gratia". 'HMD MLV JUHLWDL VX QXVLY\OLPX SDVWHEMR NDG NDLS PRUDOLQ
WHRORJLMD PDD WHSDGMR MR VLQHL WDLS GRJPDWLQ MR WLNMLPR J\YXPXL %DQ\LRV
PRNVODVMDPDLNMRDUJXPHQWDLJDXVMREHWYLVDWDLVLHORVQHLOGLULUGLHVQHYLUSLQR'O
NRMLVQHJDOMRVSWL*DOEWGOWRNDGMLVYLVLNDLVDY
VQHQXJDOMR"*DOQHSULHLQDPXRVHMR
GYDVLRVXNDPSLXRVHVODSVWVLSXLN\EVGYDVLDPDLWRGHPRQDVSDVDXOLRWXW\ELPLNUREDL"
%HWMLVWRQHLQRMR-LVSDYDUWRMRGDXJSULHPRQLVDXQXJDOWLMLVGDXJNRYRMRLUQHWNHQW-R
QRUDLEXYRJHULGONRJL'LHYDVMDPQHGDYPDORQV"
9LVSLUPMSXVPHWNDQNLQDPDVDEHMRQLLUVDYRSDLRYDOLRVSULHYDUWRVMLVQNDUWR
QHSDVLGLDXJ MRNLD YLHVHVQH YLOWLPL MRNLD JLHGUHVQH SURYDLVWH 9LVDV MR J\YHQLPDV EXYR
OLGQDV LU QLUXV MLV SDWV GDU ODELDX XVLGDU
V VDY\MH W\OXV LU DWLDXUXV $UWLPHVQLHML MR
GUDXJDLVWHEGDYRVLMRWRNLDQXRWDLNDLUNDUWDLVMXMDXVGDYR
.DVWDPPV/LXGXLPHW"-LVYLVDLVDYHQHSDQDXV
7X9DVDULLUN'DUWROLJDODVLWDLSQHLYHVL%HWNDUWDLVLUSDLHSGDYR
0V/LXGDVEHMXRNPHWDWYDLDYRVLP\OM
VLUNNDLSNHQLDYDUJHOLV
.ULWRDNNRNLD9LOQLDXVJUDXRO.DPWUDQNRVLNXUQHUHLNLD
1HMLVDLPHWSDVLGDUODEDLSDPDOGXV3DPDW\VLWXSRURVPHWEXVIRUPDULMXP
Mintis, kad Vasaris bus formarijum, visus gerokai palinksmindavo.
9LVSLUPMSXVPHWMLVEXYRPHW
VYLVNNDVQHVLULRVXWLHVLRJLQPLVSDUHLJRPLV
-LVQHSHUVNDLWQHLYLHQROLWHUDWURVYHLNDORQHSDUDVLQHLYLHQRHLOUDLR'LHQRUDWLUW

EXYRYLVDLXPHW
VRNXUODLNEXYRJDOYRM
VMQHWVXQDLNLQWL
-R DEHMLQJXPDV EXYR SDVLHN
V WRN ODLSVQ NDG QHW .DWHGURV 1HSDVWDPRML MR
QHEHGRPLQR 5HW NXU VHNPDGLHQ MLVDL YLOJWHOGDYR SLOLRULDXV SXV
 R M SDPDW
V
SDMXVGDYRLUG\YLHQNDUWXPLUQHYLOW-RHOJHV\VEXYRSDQDXVNHUWLQJYHQJLPNXULXR
VLP\OM
V MDXQXROLV QRUL VNDXGLQWL LU VDX LU VDYR P\OLPDMDL NDL VXDEHMRMD VDYLP DUED
SDPDWRNDGYLVRVMRYLOW\VONHVLDLLUGLDXJVPDLYDNDLSDOQRVSDNVWRVJOV
3DY\]GLQJX NOLHULNX SHU SULHYDUW /LXGDV 9DVDULV LU WHLEXYR WLN W SLUPM SXVPHW
3DSWXVSLUPLHPSDYDVDULRYMDPMRUHOLJLQQXRWDLNDPVNODLG\WLVLUMRXVLVS\ULPDVWLUSWL
NDLSSDYDVDULRVQLHJDV-DXSR.DOGMLVPUHLDXYDLNLRWLYDNDUDLVNRSO\LRQXM
V
YLV UHLDX VXVLGDU\GDYR W VHQWLPHQWDOLNR UHOLJLQJXPR QXRWDLN -LV MDX EXYR WLHN SULSUDW
V
SULH DS\WDPVRV LU W\ORV NDG NRSO\LRM MDXVGDYRVL WDLS SDW UDPLDL NDLS LU VDYR NDPEDU\
3DJDOLDX MLV MDX QHMDXW MRNLR SDWUDXNLPR GDU\WL WXRV QHWHNXVLXV VDYR DYLQJXPR SUDWLPXV
-LVPYOEODLYLDXLUWLLUVDYRSDDXNLPLUVDYRWLNMLPREHLXROXPRNODXVLP
*DOLPDV GDLNWDV NDG MHLJX /LXGDV 9DVDULV EW LWYU
V LWRM YLVRNLR GLDXJVPR
DEQHJDFLMRM L MR EW LM
V DUED GLGHOLV DVNHWDV DUED QHJDLOHVWLQJDV IDQDWLNDV R JDO LU
eretikas.
7XRODLNXPYLVWLSLUPRVLRVSDYDVDULRGLHQRV.DVNDUWLOJLDXLU LOLDX NDLWLQGDYR
VDXOXWLUGXONWDVVHPLQDULMRVDXOHVFHOHVLUNRULGRULXVSURQHEHVDXJRMDPDVGXULVNDVNDUW
GDQLDX VSUVGDYR JDLYLQDQLRV W\UR RUR VURYV 3RSLHWLQL UHNUHDFLM PHWX YLVL NOLHULNDL
LJDUPGDYR VRG LU WDNXRVH M PLQDPDV VQLHJDV GDU JUHLLDX WLUSR LU NLHNYLHQRM SGRM
OLNGDYRYDQGHQVODWDNOLV.LHNYLHQDVMDXWNDLSMDPOHQJYDNUWLQMPDWDQWWXRVDQNVW\YRMR
SDYDVDULRHQNOXVVNDPEDORYOVXYDU\WLDXOHVLUFHOHVWOLGDUSURODQJXVLUGDYRNDLS
eina lauke pavasario darbas.
9DVDULVQSDWVQHLQRMRNDLSWDLDWVLWLNRNDGYLHQWRNLSRSLHW
QXRMRNUWLQVWDUVL
QXVLULWR NRNV DNPXR MR LUGLV VXYLUSMR GLDXJVPX LU MLV QXVL\SVRMR SDYDVDULR VDXOHL
PO\QDPGDQJXLLUWLUSVWDQLDPVQLHJXL7GLHQMLVDLYLHQDVYDLNLRMRQXRDOLXWDNXYHOWXL
VWHQJGDPDVLV VXJDXWL NDNRNL PLQW NDNRN MDXVP DU DWVLPLQLP NXULV N\ULDL VXNR
DSOLQNXL YLV WRO\GLR LVSUXNGDPDV L VPRQV VNULWXOLR ,U VWDLJD L DXNWR WLHV MR JDOYD
SDVLS\O VNDUGXV OLQNVPDV Y\WXULXNR LUYLUDYLPDV 9DVDULV VXVWRMR 3LUPRML Y\WXULR JLHVP
WXUMRLOJDVWUDGLFLMDVMRHPRFLMJ\YHQLPH1XRSDWNGLN\VWVGLHQMLVNDVPHWODXNGDYRLWR
PRPHQWR LU GLDXJVPLQJDL M VXWLNGDYR *DOEW MLV MR ODXN LU GDEDU R VXODXN
V XPLUR
YLVNNDVMVOJLUYDUJLQR-HLJXLDEWEXYXVLMRPRWLQDMLVEHDEHMRWXWXRMDXEWM
V
pasidalinti su ja linksma naujiena: mama, vyturiukas!
1XRWRVGLHQRVNOLHULNDV9DVDULVQHEMRGDXJLDXYDNDUDLVVNHQGWLPLVWLNRMNRSO\LRV
DS\WDPVRM 3DUVLQH
V L ODXNR GDXJ\E
 DWEXQGDQLRV JDPWRV VSGL R VXWDQ SDNYLSXVL
SDYDVDULR RUX DU JDOMR MLVDL WQRWL NRSO\LRV NHUWHOM NXU VPLONDO LU YDNR YDNL NYDSDV
MDPGDEDUSULPLQJUHLLDXNDSQHJX9LVDJDOLQWJ\Y\EV'LHY"
-DXVHQLDL9DVDULVQHEXYRWDLSJ\YDLMDXW
VJDPWRVJURLRLUPHLOVNDLSWSDYDVDU
-LVDLNDVGLHQNUXRSLDLVHNLUUHJLVWUDYRVDY\NLHNYLHQQDXMSDYDVDULRDSVLUHLNLP-LVDL
LQRMR NXU LU NLHN GDU \UD VQLHJR VRGH LU EXYR QXPDW
V ODLN NDGD NXU MLV WXUL LWLUSWL -LV
LQRMRNXUSDVLURGSLUPRMLROLUDQWNXULRVRGRPHGHOLRSUDVLVNOHLGSLUPLHMLLHGDLNDL
SDJDOLDX VX\GR YLVRV Y\QLRV LU REHO\V LU NULDXV MLVDL VWHQJVL YLV ODLVY ODLN SUDOHLVWL
VRGH JUGDPDVLV SDYDVDULR JDPWRV GRYDQRPLV ,U YDNDUDLV HLGDPDV JXOWL DWVLGDU
V VDYR
NDPEDULR ODQJ MLV LOJDL GDU L YLUDXV LUGDYR W LHG LU VSURJVWDQL ODS MU
XVQGXVLLUNYHSLDQLLUMDXGLQDQLMGDEDUVWLSULDXLUNLWDLSQHJXNRSO\LRVSDVODSWLQJD
tyla.
3DPDX MDPH SUDGMR DWJ\WL YLVD N MLV EXYR DSPDULQ
V -LV WDSR MXGUHVQLV LU
OLQNVPHVQLV MLV YO SUDGMR GRPWLV VSDXGD LU NQ\JRPLV R YDNDUDLV LVLWUDXN
V VDYR
GLHQRUDWXUDLQGDYRGLHQRVVSGLXV
6XODXN
V VHNPDGLHQLR LU QXM
V .DWHGU MLV SDVLVWHQJ XLPWL YLHW NDLUM L NXU
EXYRPDW\WLSLOLRULXV-LDWMRSDYDVDULNDLDSVLUHQJXVLLU9DVDULRVXVLMDXGLQLPDVEXYREHYHLN

WRNLVNDLSNLWDGRVSLUPNDUWMSDPDLXV-DPDWURGNDGSDYDVDULRGLDXJVPDVQXYLHWLU
MRV OLJL WRO OLGQ YHLG -DX MLV GDEDU QHMDXW NDUWXPR M LUGDPDV -DP EXYR UDPX LU
OHQJYDWDUVLSDDOLQXVNRNN\UQHVXVLSUDWLPNXULVJUVMXRGXDWVNLUWLDPLQDL
,U WDLS SDPDX NOLHULNDV /LXGDV DWJDYR VDYR GYDVLRV SXVLDXVY\U QH YLVDL Q
QXVLPDQ\GDPDV NDG MLV WDSR NLWRNLV 3LUPRMR SXVPHLR EDQG\PDV MDP EH \PV QHLQ\NR
9LHQD WR QHLODLN\WR EDQG\PR SDVND EXYR WD NDG 9DVDULV SDWV WR QHQRUGDPDV L WLHV
VLJLMR Y\UHVQ\EV DN\VH XRODXV NOLHULNR RSLQLM -R SDVWDQJRV JHUDL DWOLNLQWL GYDVLQLXV
SUDWLPXVLUJHUDLPRN\WLVQHSUDMRQHSDVWHEWRV1XRMRQXVLJU
EXGULWLULDQWLUHNWRULDXVLU
LQVSHNWRULDXVDNLV-LVEXYRVNDLW\WDVLWLNLPMVNDLL7DDSOLQN\EVXYDLGLQRJDQ\P
YDLGPHQQHWROLPRMMRDWHLW\
%HW SDLDP 9DVDULXL GDXJLDX UHLNPV WXUMR DQWURML SDVND -LV EWHQW SDVLMXWR GDU
ODELDXL]ROLXRWDVLVHPLQDULMRVJ\YHQLPR-LVGLGLDXVLRPLVSDVWDQJRPLVEXYRQRUM
VHLWL
DVNH] VXVLOLHWL VX MD LU M SDPLOWL -DP WDL QHSDY\NR LU MLV GDU ODELDX XVLGDU VDY\MH
QHSDPHVGDPDVSDVLU\LPRWDSWLJHUXNXQLJXLUWHSDVLWLNGDPDVGDEDUVDYRYLHQRSDMJRPLV
XIX
$WVLWLHV
V SR WR QHY\NXVLR EDQG\PR DWVLJDY
V SDYDVDULR JDPWD SDVLWLNM
V WLN VDYR
SDLRSDMJRPLV9DVDULVWDSR\PLDLGUVHVQLVLUJULHWHVQLV'DEDUMLVQHEXYRYLHQNOXVQXV
NLWYDOLRVY\NLQWRMDVEHWLUSDWVVWHQJGDYRVLYHUWLQWLSDGWLUUHLNDO-LVQHVLYDUNDUWDLVLU
JDQDDWULDLDWVLOLHSWLDSLHVDYRY\UHVQ\E
9LHQNDUWMDXYLVDLDWLOXV LU LGLYXV EHURGV
ELUHOLR PQ SUDGLRM SHU NHWYLUWDGLHQLR YDLNLRMLP MXRV QXYHG PLNHO NXU MLH YLVL
ODEDL PJR LD YLHQL PXGDYR VYLHGLQ NLWL SUDVLPDQ\GDYR NLWRNL DLGLP R GDU NLWL
VXVLGDU
MDXNLNRPSDQLMNXUQRUVQXRDOLDXVXVLVVGDYRVXJXOGDYRLUNDOEGDYRVLOLJLSDW
MLPRQDPR7NDUWVXVLPHWYLVDLSDWLNLPLPRQVGDXJLDXVLDYLHVRVQDULDL
-RQHODLWLV .DVDLWLV (LJXOLV 9DVDULV LU GDU SRUD NLW 1HWUXNXV NDOED XNOLXYR X
DNWXDOLRVWXRPHWXWHPRVQDXMRSURIHVRULDXVNXQLJR9LQJHOHYLLDXV
 9\UXLDL VXXNR (LJXOLV DU JLUGMRWH NDG LDQGLHQ 9LQJHOHYLLXV DQWUDPH
NXUVHYOSDSLNWLQRNOLHULNXV"
$UYODQHNGRWSDSDVDNRMR"
1HGDUJHULDXVLYDL]GXRNLWNDGLDXN
VYLHQNXNONOLHULNOSULVLVS\U
VP
NODXVWLNXRVNLULDVLYLWDQXRJDLGLRVDYRHVPHLUSULJLPWLPL
9LVL SDVLOHLGR MXRNDLV SDVNXL NXULV N LQRGDPDV P SDVDNRWL LU NDUWRWL QDXMR
SURIHVRULDXVQHWDNWLNXVLVLRNLPXVLUDQHNGRWXVNXULDLVWDVLWLHVSLNWLQRMDXQHVQLXRVLXV
.DL NXULH VWHEMRVL NDLS MLV SDNOLXYR SURIHVRULXV QHV OLJ LRO URGRV EXYR WLN SDSUDVWDV
QLHNXQHSDVL\PM
VYLNDUDV
 3DVL\PMR WXR DLNLQR 9DVDULV NDG SXLNLDL SURIHUDQV DLGLD R YLNDUX
EXYRUHNWRULDXVSDUDSLMRM5HNWRULXLSULUHLNSDUWQHULRWDLLUSDVLNYLHWSURIHVRULDXWL
LWDV DLNLQLPDV QHEXYR 9DVDULR SUDVLPDQ\PDV EHW L PLHVWR VHPLQDULM
SUDVLVNYHUEXVLYLVXRPHQVQXRPRQ%HWYLHQDVVNHSWLNDLSDDEHMRMR
$UJLMDXWDLSLUDLGLD"
.DGDLGLDWDLGDUQHGLGHOEGDEHWNDGWRN9LQJHOHYLLLDDWJDEHQRWDLMDX
QHJHUDL3DJDOLDXQHYLHQDV9LQJHOHYLLXVWRNV
1DMDXQHSHUGNVLNLR-RQHODLWLVWRNLRFLQL]PRYLHDLGDUQLHNDVNLWDVOLJ
LROQHSDURG
7LHVDFLQL]PRQHSDURGVXWLNR9DVDULVEHWWLNRGLDLV
-LV LQRMR NDG NLWDV M SURIHVRULXV YRV SDQHD VDYR IDQDEHULM LU \UD LQRPDV NDLS
GLGHOLV GDELWD WUHLDV PJVWD SDVLVXNLQWL DSLH GDLOLM O\W NHWYLUWDV EHW N LD YLV
VXSDLV\VL 9DVDULV MDX LQRMR LU WDL NDG WLNUDL SDY\]GLQJ NXQLJ kaplanow wedlug serca
Chrystusowego,NDLSVDN\GDYRPRN\GDPDVMXRV0D]XUNRYVNLVLWLHV\UDQHGDXJ
'UDXJDLWXRWDUSXMDXSUDGMRNHGHQWLSDW0D]XUNRYVNNXULVGVW\GDPDVGRJPDWLQ


PJGDYR NDOEWL VX GLGHOLX DSORPEX NDLS SXLNXV GDO\NR LQRYDV WXR WDUSX QXRODWRV
WUDXNGDYRLNQ\JRVQHYDQHNDOWDLLUGDPDVSUDVNVWXVVDYRUDQNRVSLUWXV
9DVDULVPDW\GDPDVVDYRYLULQLQN\GDVGDEDUMDXQHODEDLSLNWLQRVL
-LHVDXPHVVDXPVW\GDYRMLVDL -LH \UD DUED OHQNDL DUED VHQRVLRV NDUWRV
PRQVSUDVLNRUWDY
SUDVLJU
VXSRQM
QXWDXW
DUEDNDUMHULVWDLNXULHPEHVDYRDVPHQV
MRNL NLWRNL LGHDODL QHUSL 6X MDLV EDLJWD 0HV WXULPH LUWL NDG MDXQRML NDUWD QHLW M
SUDPLQWDLVNHOLDLV0HVWXULPHVDXJRWLVDYRLGHDOXVLUMVLHNWL
7DLSPVW\GDPDVMLVDLWXUGDYRJDOYRMSLUPLDXVLDYLHVRVEUHOLRQDULXVLUMGDUER
SURJUDP
'YDVLQLV DWVLVN\ULPDV QXR VHPLQDULMRV EHQGUXRPHQV NXU GDEDU GDU J\YLDX SDMXWR
NOLHULNDV 9DVDULV VNDWLQR MR SDVLU\LP GLUEWL QRULQW LU NRNLRV EW NOLW\V EHW NDUWX MDP
EXYR LU VNDXGX -LVDL NXU VHPLQDULMRV Y\UHVQ\E LXUMR GDEDU YLVDL SDODQNLDL MDXWVL
seminarijoj tarsi koks nalaitis.
$QNVLDX MLV WLHVD WDLS SDW QHEXYR YLVDL VXWDS
V VX LWRV VWDLJRV GYDVLD EHW WDLS
VNDXGLDL WR QHDWMDXW NDGDQJL WR VXWDSLPR QHEXYR LHNRM
V Q QRUM
V %HW WDL NDL MLV
SDVLU\R EH DWRGDLURV QXWUDXNWL YLVXV U\VLXV VX GDXJHOLX QHNDOW M YLOLRMXVL GDO\N NDL MLV
SDQRURJ\YRWLNMLPRLUXROXPRNXULVWXUMR SDGDU\WL M VHPLQDULMRV LGLQLR QH SRVQLX EHW
WLNUX VQXPL LU NDL YLVD WDL MDP QHSDY\NR LU NDL MLV YLVX WXR QXVLY\O MR VLHO DSVP
VNDXVPDV LU NDUWXPDV -LV SDVLMXWR HVV QXVNULDXVWDV SRVQLV QHV MDP DWVDN\WD WDL NR MLV
WXUMRWHLVVUHLNDODXWLDUEHQWQXVLSHOQ\WL
7LNWDL WRNLX EGX JDOLPD LDLNLQWL W NHLVW QXRWDLN NXUL SDJDYR NOLHULN 9DVDU
NHWYLUWR NXUVR SDEDLJRM LU NXUL U\NLDL DWVLVSLQGMR MR GLHQRUDW\ LD LU HQWX]LD]PR NXSLQDV
SDVLU\LPDV GLUEWL LD LU DWUL Y\UHVQ\EV NULWLND LD LU VDPSURWDYLPDL GO VDYR SDDXNLPR
LDLUSDVLGLGLDYLPDVVDYRYLHQDWYHLDSDJDOLDXLUNDUWVQXVLVNXQGLPDLGOWRVYLHQDWYVLU
savo slapuko dalios.
7XR PHWX P
V YO GRPWLV OLWHUDWUD LU SRH]LMD MLV L NDNXU JDYR 7LXWHYR HLOL
WRPHO3DVNDLW
VSLUPV\NHLOUDW6ilentium",MLVQHEHJDOMRVXYDOG\WLVDYRVXVLMDXGLQLPR
LU HQWX]LD]PR 7LH RGLDL EXYR LYRJWL L MR SDLR LUGLHV LU DWYHM DWYHMDLV DWMDXVWL LU
LJ\YHQWL 7 SDW YDNDU SDUDIUD]XRGDPDV LW HLOUDW MLV SDUD SRU NDULDXVL VDYR
GLHQRUDLRODS
7\ONGDQJVW\NLVLUSDVOSN
Svajones savo ir jausmus...
WDLNXUQHWLNWDLVXUDGDXJHULDXVLDLLUHLNWYLVRVDYRVHPLQDULMRV J\YHQLPR EXLW
$UJL WDL QHEXYR QXRODWLQLV W\OMLPDV LU VDYR VYDMRQL EHL MDXVP VODSVW\PDV" 'O NR WDLS
DWVLWLNR LU OLJ LROHL WHEHVLW
VLD D QHPRNX VDX WLQNDPDL LDLNLQWL $ WLN YLHQD LQDX NDG
NLWDLS EWL QHJDOMR LU QHJDOL .DL D GDEDU VLYDL]GXRMX NRNV D ELDX EXY
V MHLJX QLHNR
QHELDX VOS
V WDL PDQ GDURV LU EDXJX LU PDORQX $ EHYHLN QLHNR QHELDX SHUVNDLW
V
YLVDL QLHNR QHELDX UD
V QHELDX SULLPWDV YLHVRV NXRSHO
 QHELDX YDLQM
V
9LOQL QHELDX NDOEM
V LU PVW
V GDXJ\EV GDO\N %HW XWDL JDO ELDX EXY
V
SDY\]GLQJLDXVLDV NOLHULNDV R JDO LU PDQR WLNMLPDV LU PDQR XROXPDV EW OLHSVQRM
V NDLS
XJQLV%HWDUDJDOMDXYLVDWRQHGDU\WL",UDUWDLSMDXEORJDMHLJXGDULDX".DPWDGYLVD
WDLGUDXGLDPD"
%HW LD WLN SLUPDVLV GDXJHOLR PV SUDNWLNXRMDPDV VODSVW\PRVL ODLSVQLV LD
slepiami dalykai ir elgesiai gana pavirutiniki. Bet yra ir antras laipsnis tai visos savo
GYDVLQVHVPVVDYRDVPHQ\EVLUYLVVXMDDUWLPDLVXVLMXVLGDO\NVOSLPDVJDOJHULDX
XVLGDU\PDV0DQSDLDPWLNGDEDUWDLLPDDLNWL.LWDGRVIRUPDULMXVPDQWDLSULNLREHW
DWDGDMRRGLQHERMDXLUYLVNDVGDUVLVDYDLPH$MXNQHYHLGPDLQLDYDXLUQLHNDGQLHNR
QHGDULDX NDG DWURG\LDX JHUHVQLV QHJX L WLHV HVX $ WLN EXYDX SDVLVOS
V LQVWLQNW\YLDL
VDY\VXVLWUDXN
V,UWDLY\UHVQ\EGOPDQ
VDLNLDLNO\VWDGUDXJDLSDVWDJHULDXEHWLUWLH

menkai.
*UHLLDXVLD QH PDQR YLHQR WRNLV OLNLPDV 0DQR GUDXJDL EH DEHMR WDLS SDW WXUL
SDVOSW VDYR DVPHQV GDO 7LN VNLUWXPDV JDO WDV NDG M WD SDVOSWRML GDOLV GHULQDVL VX
UHJLPMD LU M SDSLOGR R PDQRML QXRODWRV PDLWDXMD SULHWDUDXMD JULDXMD .DLS PDQ
VXVLGHULQWL VDY\MH D QHLQDX R NLHN NDUW EDQGLDX QHVWHQJLDX *DOEW GO WR NDG LU D
SDWV VDYR SDVOSWRVLRV GDOLHV QHJDOLX VXLXSWL -XN WDL PDQR LSDLQW\V $ MDX GDEDU
WHRORJDVRNDLWLNQRULXSDVDN\WLVDYRQXRGPHVLHLQDQHLLVQHLWDV*GDLUVDN\WLLD
WDLMDXWLNULDXVLDWLHVDLUPDQRQHNDUWSDWLUWDNDG
0LQWLVJLRG\WDSVPHOX
MHLJXWDLSWDLWLHVD\UDQHSDVDNRPRMQHLUHLNLDPRMPLQW\PVQHSUDVNOHLGLDPRM
GYDVLRV NHUWHOM LU MXR JLOLDX MXR JHULDX -HLJX WDLS WDL PDQR LQVWLQNWDV QHNO\GR LU D
JDOLX GLDXJWLV NDG WDL NDV \UD PDQ\MH SDVOSWD PDLWDXMD SULH WDL NDV \UD UHLNLDPD
YDGLQDVLSULHPHO
%HWNDPLDPDQOHLVWLVWILORVRILMNXULQHY\NXVLDLLDPDQRLUHLNWDWDLSSDWJDO
yra melas. Ar negana man to, kad per ketverius praleistus seminarijoj metus a, pats to
QHLQRGDPDVLVDXJRMDXGDXJNNDV\UDVOSWLQDRPDQEUDQJX
'DEDUPDQEHOLNRVHPLQDULMRMPDLDXQHJXGYHMLPHWDL$UDWXULXLVLDGWLVDY
VLU
SDVPHUNWLLWLPLQWLHVVDN\P
7\ONGDQJVW\NLVLUSDVOSN
Svajones savo ir jausmus.
LQDXNDGWDLEWEHUJGLDSDVWDQJDQHVVDYRSULJLPWLHVQHQXJDOVL%HWDWRQ
QHQRULX $ SLOG\VLX W VDN\P VPRQLQJDL 1HV N PDQ VHPLQDULMD JDOL GLHJWL YLHWRM
LVLDGW VYDMRQL LU MDXVP" 3DWDLNDYLP YHLGPDLQ\VW
 NDUMHUL]PT VLDXUXP
DSWLQJLP DU FLQL]P" 7RNL GRU\EL GYDVLNDP OXRPH D PDWDX ODEDL GDXJ JDO J\Y
WLNMLP SDPDOGXP DSDWDODYLPR GYDVL XROXP" 1H D VLWLNLQDX NDG LWDV GRYDQDV
'LHYDV GXRGD WLHVLRJLDL LU DQNVLDX QHJX UHNWRULXV QXVSU
V \UD NDV M YHUWDV DU QH
,ULQNWXRMX D QHVX LU JDO QHEVLX EHW HLOLQLX NXQLJX GDUELQLQNX JDOLX EWL 'LHYDV JHULDX
PDQH SDVWD QHJX Y\UHVQ\E LU D SDWV NLHN D SDWV VDYH SDVWX NRO NDV QHELMDX HQJWL
prie Dievo altoriaus.
1XPDQDXNDGLULMXVLVHPLQDULMRVWDLSSDWUHLNV
W\OWGDQJVW\WLVLUVODSVW\W
svajones savo ir jausmus,
QHVMLHSDVDN\WLWXUEWQLHNDGQHVLGHULQVPRQLDN\VHVXGYDVLNLRFKDUDNWHULX1HVWDLNDV
YLGXMPDQ\MH\UDJUDXLUNLOQXYLUXMRG\MHNLWLHPVDWURG\VEMDXUXLUHPDMHLJXLU
QHDWURG\V WDL DWVLUDV WRNL NXULH SDVLVWHQJV VXEMDXULQWL LU SDHPLQWL 9DGLQDVL YLV
J\YHQLP
W\ONGDQJVW\NLVLUVODSVW\N
svajones savo ir jausmus!
9LVDVWDYRJ\YHQLPDVEXVLOJDVVLOHQWLXPLUYLHQDWY*DOWDLLUJUDX7DWHPDGDXJ
galima fantazijuoti ir poetizuoti. Bet ar itversiu? Ar ne per sunkus tai bandymas? Juk ir
GDEDUMDXNDUWDLVWDLSVNDXGX6NDXGXJDOQHGOSDLRVYLHQDWYVEHWGOQXVLPDQ\PRNDG
WDLS \UD R JDOW EWL NLWDLS ,U MHL EW NLWDLS EW JHULDX .RGO D QHJDOLDX GLDXJWLV
J\YHQLPXP\OWLLUEWLP\OLPDVLUGXRWLSDVDXOLXLEHQWNLHNYLHVRVLUGLDXJVPR"EHWJDO

a klystu ir be reikalo save kamuoju? Viena tik aiku:


7\ONGDQJVW\NLVLUSDVOSN
Svajones savo ir jausmus.
7DLS YHUWLQGDPDV VDYH VDYR SDGW VHPLQDULMRM LU VDYR DWHLW YLHQXU MLV VSUHQG
teisingai, kitur klydo.
-LV JDQD WHLVLQJDL DQDOL]DYR VDYR VDQW\N VX VHPLQDULMD MLV JHUDL FKDUDNWHUL]DYR
SDVOSWM VDYR DVPHQ\EV GDOL %HW MLV NO\GR SLUPLDXVLD QHSDNDQNDPDL YHUWLQGDPDV
VHPLQDULMRVWDNVDXSDLDP9OLDXMLVVLWLNLQRNDGWDWDNDEXYR\PLDLGLGHVQQHJXMLV
PDQ%HWMLVGDUGDXJLDXNO\GRRSWLPLVWLNDLQXVLVWDW\GDPDVGOVDYRDWHLWLHV,ULDMDXSHU
YODL MLV VXSUDWR NDG EH YLVLNR VDY
V LVLDGMLPR EH YLVLNR VXWDSLPR VX VHPLQDULMRV
PRNVOX LU GYDVLD YLVLNDL QHVXQDLNLQXV VDYR LGLGXPR VDYR PDLWDYLPR VDYR VYDMRQL LU
MDXVPQHJDOLPDU\WLVVWRWL%DQ\LRVLULQNWMHLOQ
%HW MLV VDYH UDPLQR YLOLRMDQLX M NXQLJR SDWULRWR NXQLJR OLWHUDWR NXQLJR
YLVXRPHQLQLQNRGDUEX-DPGDYGUVRVMRQLHNXQHVXWHSWDSUDHLWLVRMLVQHLQRMRNRLWLHV
SDUHLNDODXV L MR J\YHQLPDV NRNL UHLNV LODLN\WL EDQG\P LU NDLS DXJV LU UXWXOLRVLV MR
FKDUDNWHULVSDLURVLUJDEXPDL
PHWSDEDLJMLVYLVDLDSULPRLUVXWYLUWMR'DXJHOLXLYDUJLQXVLMNODXVLPMLVEXYR
UDG
V LRN DU WRN DWVDN\P -LV VXVLNU DSOLQN VDYH WDP WLNU VLVWHP NXUL VHPLQDULMRV
gyvenimo bandymam buvo pakankamai atspari.
-LVNDLSVXJHEMRWDLSDWOLNLQMRGYDVLQLXVSUDWLPXVPRNVLJHULDXQHJXYLGXWLQLNDL
XROLDLUHQJVLHJ]DPLQDPRDWOLHNDPXODLNXWVNDLWWUDLQMR$SOLQN\EHVWDPWXUMR
visai palankias. Dabar jau jis ir miegojo, ir dirbo kambary, kuriame pats buvo vyriausias.
Tarp jo ir koridoriaus dar buvo vienas pereinamasis kambarys, tad, reikalui esant, visuomet
EXYR JDOLPD VXVSWL SDVOSW QHOHJDOL NQ\J DUED UDQNUDW %H WR LOJDV SULW\ULPDV NDLS
GDXJHONLWWDLSLUMLPRNYLVRNLDWVDUJXPRSULHPRQL.Q\JDUODLNUDWMLVVNDLW\GDYR
GDQLDXVLDL VLGM
V VWDOL NXU DWVLVWRMDQW EXYR JDOLPD PRPHQWDOLDL LU QHSDVWHELPDL
XGDU\WL
3DVLQDXGRGDPDV LWRPLV DSOLQN\EPLV DQWU SXVPHW 9DVDULV SDUD DSLH GHLPW
HLOUDLNXULHYLVLEXYRLVSDXVGLQWLNXULDPHQRUVNDWDOLNLNDPODLNUDW\-RVODS\YDUGLVMDX
GDXJHOLXLSDVLGDULQRPDV7LHNXULHVNDLWMRHLOHVWLNMRVLLMRGDXJLDXQHJXMLVDLPDQ
%HW LU W PHW HLOV EXYR QRUV VNODQGLRV LU VNDPELRV EHW GLUEWLQV LU DOWRV 'DXJLDXVLD
YLHWRV MRVH WXUMR LGHRORJLQLDL PRW\YDL NLOQLRV PLQW\V MDXQLPR VNDWLQLPDV 7LN SRU NDUW
OHLGR9DVDULVODLVYDLSUDELOWLVDXSDLDPEHWHLOVLMRWRNLRVNDULRVLU PDLWLQJRV NDG MLV
QHVLU\RVLVWLMMRNODLNUDW
.DUWDLV YDNDUDLV LUGDPDV SUR ODQJ XVQGXV VRG MLV SDMXVGDYR VDY\ GDXJ
LOJHVLR LU QHULPDVWLHV EHW MLV YHQJGDYR LD QXRWDLND UD\WL HLOHV QHV LQRMR NDG MRV EXV
PDLWDXMDQLRV LU VXVLMXVLRV VX LRNLX DU WRNLX PHLOV LU PRWHULNXPR PRW\YX -LV JGLQRVL
VDYRGUDXJVDYRVNDLW\WRMSDJDOLDXVDY
VSDLRVXWDQRWRNOLHULNRUDDQLRDSLH0RWHU
-DPWDLDWURGQHVWLOLQJDQHWNDULNDWULND
7RNLXEGXXJQLDX
VVDYRDPLXLQDWUDOLUGLHVEDOVMLVQHWHNRSULHPRQVUHLNWL
VDYR O\ULQLDP QXRLUGXPXL - HPLQR LU NDQNLQR QXVLPDQ\PDV NDG LD MLV \UD EHMJLV
QXVNULDXVWDV QHWXUV WHLVL SLOQXWLQLR PRJDXV LJ\YHQLPXV LU MDXVPXV 7DV QXVLPDQ\PDV
JUDP]GLQRMDSDWLMLUVOJSRHWLQLXVMRYDL]GXRWVSRONLXV ODELDX QHJX SDWV VHPLQDULMRV
UHLPDV
%HURGVMLVQHNO\GRPDQ\GDPDVNDGLVDXJRMRQHSULNODXVRPVDYRDVPHQ\EVGDOHO

%HWMLVSHUPDDNUHLSGPHVLRWDLNDGXWYDUDVVNLULVMQXRSDVDXOLRQXRJDPWRVQXR
PRQLSDJDOLDXLUQXRVDYRSDLRMDXVPYLVDXJDLUDXJD LU NDVNDUW YLV DQNWHVQLX LHGX
YHULDVL DSOLQNXL -LV QHPDW NDG MDP JUHVLD SDYRMXV XGXVWL VX VDYR XVLGDU\PX VX VDYR
ODLVYRPLVPLQWLPLVLUJUDLDLVPDQ\PDLV

.DWHGURV 1HSDVWDPRML LOJ ODLN WHLNXVL MDP QRUV QH J\YHQLPLN EHW YLV GOWR
J\Y HPRFLM W PHW SDEDLJRM P YLUVWL L SURLR JDUELQDPX GDO\NX -LVDL GDU YLV
QHSUDOHLVGDYRSURJRVVLWLNLQWLDUML\UDSUDVWRMYLHWRMEHWYHOJGDYRMNDLSNRNLQHJ\Y
VWDWXO UHLNLDQL ODEDL NLOQL LGM EHW J\YD MDXVPR EDQJD L MR LUGLHV MDX QHSDNLOGDYR
-LVDL NDLS NRNV YLGXUDPL WUXEDGUDV JDUELQV VDYR QHSDVLHNLDP LUGLHV GDP YDGDYRVL
DQNVW\YHVQLDLVMDXVPDLVLUNXOWRSDSURLDLV
.OHYLNLRNOHERQRJLPLQDLWVSDLQWLVEXYRYLVDLJ\YHQLPLNDLUGYDVLNLXLSDYRMLQJD
9DVDULV VX MD NRYRMR LU GDEDU MDXWVL QXJDOM
V LWDV ODLPMLPDV GDY MDP QHPDD
SDVLWLNMLPRVDYLPLLUGUVRVHQJWLWROLDXNXQLJ\VW
%HWMHLJXMLVDLEWUSLQ
VLVQHYLHQ
VDYR NDLS NXQLJR EHW LU VDYR NDLS SRHWR SDDXNLPX WXR ODLPMLPX MLV EW QHPDD
VXVLUSLQ
V -LV EW SDPDW
V NDG WRNLV LDXUXV SLUPRMR MDXQXROLNR LUGLHV VXYLUSMLPR
XVSDXGLPDVNOLHULNXLEXYR LQJVQLV SLUP\Q EHW WRNLR NDLS MLV SREGLR SRHWXL LQJVQLV
DWJDO MHL QH YLVLNDV NU\ERV LVLDGMLPDV /DLPHL LU LD MLV NO\GR -R ODLPMLPDV GDU
QHEXYREDLJWDVRJUDLRVNDLP\QVSDYRMXVODXNDWJDLYLQWLMRLUGNDUWXVXYDVDURVODLVYH
VXSODLMODXNYMDLVLUVDXOO\GLVYDMRQPLV
6X GLGHOLX GPHVLX NODXV NOLHULNDV 9DVDULV SDVNXWLQL GYDVLRV WYR VSMLP DSLH
JUHVLDQLXVDWRVWRJPHWXSDYRMXV
,U QLHNDG MLV WDLS QXRLUGLDL QHNDOEMR ,WLQHUDULXPR PDOG NDLS SDVNXWLQ
 W
PRNVORPHWGLHQ
Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto, PHOG SULH DOWRULDXV NOSRGDPDV
GYDVLRVWYDV
Et de Sion tuere nos, SULWDUMLHFKRUXLVDYRNODXSN
Nihil proficiat inimicus in nobis.
(WILOLXVLQLXLWDWLVQRQDSSRQDWQRFHUHQRELV
Utinam dirigantur viae nostrae.
Ad custodiendas justificationes fuas.
$QJHOLVVXLV'XVPDQGDYLWGHWH
Ut custodiant te in omnibus viis tuis.
Procedamus in pace.
In nomine Domini. Amen.
XX
-HL/LXGDV9DVDULVEWGDXJLDXGRPM
VLVVDYRLYDL]GDDUEDMHLJXMLVEWVXJHEM
V
LDOLHVVDYHSDYHOJWLWDLMLVEHDEHMREWPDORQLDLQXVWHE
VPDW\GDPDVNRNLDWPDLQ
MDPHSDGDUNHWYHULVHPLQDULMRMSUDOHLVWLPHWDL,PHQNRSDOLHJXVLREHUQLRNRMLVDLSDVLGDU
QRUVODLEDVEHWWLHVXVLUDXNWDVYDLNLQDVJDQDJUDXVLULVXGMLPRLULYHLGR6XWDQDDQWMR
GDEDU MDX QHEHNDURMR NDLS DQW DJDUR EHW JHUDL SDVLWD O\JLDL LU JUDLDL JXOMR DSPXV MR
VWXRPHQ 'O WR NDL MLVDL YO SDVLURG SDUYDLDY
V VDYR SDUDSLMRV EDQ\LRM GDYDWNRV
NDLP\QDL LU SDVWDPL QXVSUHQG NDG L 9DVDULXNR LHLV JUDXV NXQLJOLV NXU QRUV SHU
DWODLGXVNXUMDPWHNGDYREWLSUDPDWQHVQVPHUJHOV\SDWXUMXVLRV DUWLPHVQL SDLQL
VX GYDVLNLDLV LU NOHERQLMD OHLVGDPRV SHU DNLV SURFHVLMRV GDO\YLXV PHLOLX YLOJVQLX
SDO\GGDYRWODLEDXNWPHODQFKROLNRYHLGRMDXQNXQLJO
%HW SDWV /LXGDV 9DVDULV LOJ ODLN LU DSLH VDYR LYDL]G EXYR WRNLRV SDW PHQNRV
QXRPRQVNDLSLUDSLHYLVNNDVHLQDLMRSDWLHVLU\UDMRSDWLHVLWDVQHSDVLWLNMLPDVVDYLP
WXUEWEXYRVXVLM
VGDUVXDQNVW\YDLVLDLVYDLN\VWVDWVLPLQLPDLVLUVSGLDLVNXULHSDYHLNMR
GLGHO NXRQH OLJXLVW MDXWUXP -LV LOJ ODLN DWVLPLQGDYR NDLS M GDU YLVDL PD
YHQWDGLHQLDLV WYDL YHVGDYRVL EDQ\L LU WDNHOLX OLHSGDYR HLWL SLUP MM -LV MDXVGDYR DQW
VDY
VNULWLNXVWYYLOJVQLXVMDPGDU\GDYRVQHSDWRJXMLVQHWHNGDYRMXGHVLODLVYXPRMLV
WUDXNGDYR JDOY MLV QHLQRGDYR N GDU\WL VX UDQNRPLV LU NDLS VWDW\WL NRMDV ,U WXRPHW WY
SDQHNHV\VMYLVLNDLSULEDLJGDYR

 'LHYDV LQR NDV LDXJV L WR PV YDLNR VXVLUSLQXVLDL VDN\GDYR PRWLQD
Menkas, liesas, nei jis paeiti moka, nei jis nieko...
 1HWLNOLV NDV LDXJV SLNWDL DWVLOLHSGDYR WYDV MDX DLNLDL NUHLSGDPDVLV
/LXGXN$QWDLNLWYDLNDLQHWPLHODLUWLOLQNVPLJUHLWLEJLRMDQHNDRLDNDLS
NRNVVHQLVDUSDOLHJOLV
0DDV /LXGXNDV WDGD QHN
VGDYR VDY
V LU VDYR QHYLNUXPR EHW MLV MRNLRPLV
SDVWDQJRPLV QHJDOGDYR QXVLNUDW\WL M DSPXVLR VXVWLQJLPR WYDP QHPDWDQW MLV EGDYR
JUHLWDVLUYLNUXVYDLNDV%HWMLVWRQHLQRMRQHVWXRPHWMRQLHNDVQHSDJLUGDYR,VDYRJHUM
P\OLQLEHWUVLWYMLVEHYHLNQLHNDGQUDJLUGM
VSULWDULDQLRSDGUVLQDQLRRGLRR
Q YLHQD SURJD QHEXYR SUDOHLVWD MDP LEDUWL SULNLWL MR QHSDVLVHNLPDP LU WDULDPDP MR
menkumui.
3LUPLHML GYHML WUHML VHPLQDULMRM SUDOHLVWL PHWDL LW MR FKDUDNWHULR EUXR GDU ODELDX
SDJLOLQR1LHNDG9DVDULRLUG\QHEXYRWDLSJ\YDLMDXLDPDVVDYRPHQNXPRMDXVPDVNDLSWDLV
PHWDLV 7DV IL]LQLV LU PRUDOLQLV ODQNVW\PDVLV SULH Y\UHVQM WD SXULWRQLNDL VNLHSLMDPD
QXRGPV EDLP WD YLVRPLV VSDOYRPLV SLHLDPD PRJDXV J\YHQLPR PHQN\VW WDV
DQWSULJLPWLQL YHLNVQL DEVROLXWLQLPDV YLVD WDL MR WUDSLDL NRPSOHNVLMDL EW EXY

QHSDNHOLDPDMHLJXQHMRVXJHEMLPDVSDEJWLVDYHL]ROLXRWLVPDLWDXWLLUVYDMRWL
.HWYLUWDLVLDLV PHWDLV Y\N
V MDPH SHUVLODXLPDV GDY MDP GDXJLDX LQLFLDW\YRV LU
SDVLWLNMLPRVDYLPLEHWVDYRLYDL]GMLVLUWROLDXPHQNDLYHUWLQR.DLNDGDSDPVW
VDSLHWDL
MLV NODXVGDYR VDY
V NDLS JDOMR DWVLWLNWL NDG .OHYLNLR NOHERQR JLPLQDLW WLNUD JUDXRO
SDURG MDP R QH NDP NLWDP WLHN GDXJ VLPSDWLMRV ,U GDEDU GYHMLHP PHWDL SUDVOLQNXV SR
SDVNXWLQLR M SDVLPDW\PR MLV EXYR OLQN
V PDQ\WL NDG WDL EXYR YLHQ WLN MRV YDLNLNDV
DLGLPDVMHLQHNODVWD
%HWQHWROLPLWRVYDVDURVY\NLDLSDURGNDGMLVNO\GRWDLSYHUWLQGDPDVLUMLUVDYH
LUMGYLHMVDQW\NLXV
$QWUDWRVWRJVHNPDGLHQNOLHULNDV9DVDULVJDYRQXR.OHYLNLRNOHERQRSDNYLHWLP
DWVLODQN\WLSDVMSHUYHQW2QQHVWGLHQEXVYHQLDPRVMRPHWDPLDXVLUPHW
NXQLJDYLPRVXNDNWXYV5HLNDODVEXYRULPWDV.XQLJDVNOHERQDV.LPDEXYRJDUEVPRJXV
LUQHDWVLODQN\PWRNLLNLOP
EHDEHMRSDODLN\WHLGLPX
WDLNDGDEWEXY
SUDYDUWXNHOLDXWL9LOQLPDQVDXNOLHULNDV9DVDULV
1D EHW QLHNR QHSDGDU\VL WHNV YDLXRWL 3DJDOLDX N" YHQW GDXJ VYHL QHEXV SURJRV
MRNLRP LQW\PLRP VX MD NDOERP 3DVLVYHLNLQVLP WDUVLP SRU VDNLQL VLPDL\V NDV QRUV
WUHLDVLUDWOLNWD7DLQHGYLHVHDQWNDOQHOLRDUEDVRGHO\
-LVYDLDYR.OHYLNUSHVWLQJLDXDSVLWDLV
VXVLPRY
VPDQNLHWXVLUXVLGM
VQDXM
QH DQW VSUDQGR EHW SR NDNOX VXVHJDP DSLNDNO
 7RNLDV DSLNDNOHV LGUVGDYR XVLGWL WLN
Y\UHVQLNXUVSDDQJHVQLHMLNOLHULNDLLUWDLWLNDWRVWRJPHWX
.HO\MHMRQXRWDLNDEXYRSDNLOXVL-LVQHJDOMRDWVLJLQWLPLQLDSLH/LXF
3DVLPDW\WL
VX MD MLV LU ELMRMR LU QRUMR 9HOWXL MLV VWHQJVL VDYH QXUDPLQWL LU SDLUWL WDL NDLS
SDSUDVLDXVL NDVGLHQLN GDO\N R M SDLQW NDLS OHQJY LU JUHLW SUDHLQDP OLQNVPR
PRPHQWRDLVPYDLNLNXPDUEDGDXJLDXVLDNYDLO\VW
$WPLQWLVLULUGLVOLXGLMRMDPYLVDLN
NLWD,USULHSRUPHWMRVWDUWLDQWNDOQHOLRRGLDLYOPVNDPEWL9DVDULRDXV\VH
.OHERQLMRMSDVLWLNRMNOLHULNDV3HWU\ODY\ULDXVLDVNOHERQRSLOVW\WRMDVWDLSYDGLQR
MMXRNDXGDPLVYHLDL
0, Liudas! Sveikas gyvas, seniai pas mus nematytas! Na, kaip tau patinka iandien
Klevikis?
.OHYLNLV WLNUDL EXYR QHSDSUDVWDL SDVLSXR
V YHQWRULDXV LU EDQ\LRV GXU\V
DSLSLQWRV YDLQLNDLV R NOHERQLMD VWDLDL VNHQGMR DOXP\QXRVH LU JOVH 1RUV WDL EXYR QH
DWODLGDL WLN SDSUDVWDV VHNPDGLHQLV EHW YLVNDV DWURG GDU LNLOPLQJLDX QHJX SHU GLGLDXVLXV
atlaidus.
9DVDULVWXRMQXMRVYHLNLQWLNOHERQRLUSDUHLNWLVDYROLQNMLP
1HXPLUNVSMRM3HWU\ODNDGPDQRNOHERQDVQXRLDQGLHQNDQDXQLQNDV

, WLHV VXNDNWXYL SURJD Y\VNXSDV DSGRYDQRMR NXQLJ .LP JDUEV NDQDXQLQNR


titulu.
-XELOLDWDVEXYRSXLNLDLQXVLWHLN
VLU9DVDULRDWVLODQN\PXVYHLNLQLPDLVEHLOLQNMLPDLV
DWURGODEDLSDWHQNLQWDV
$LDLNDOEMRQHGXRGDPDVEXLXRWLUDQNRVEHWSDWVDSJOEGDPDV9DVDU
 1D JHUDL NDG QHSDVLGLGLDYDL DWVLODQN\WL -XN EUD SDVLURGR WX HVV SRHWDV ,U SDWV
VNDLLDX%UDYREUDYR1DQDQUNRLDJGLQWLV0\OLXYLVRNLXVDUWLVWXVOLWHUDWXVLUSRHWXV
3DWVNDGDLVHEGDPDVWDYRPHWEDQGLDX
9DVDULV WLNUDL VXVLJGR LWRNLX YLHX MR SDVODSWLHV DWLGHQJLPX -DP DWURG NDG LU
NOHERQDVLUYLVLNLWLLUG\MHMXRNLDVLLMRSRH]LMRVLUSUHWHQ]LMLUJLPDWDWVLUDGRSRHWDV
NOHERQDVJ\UMWROLDX
,DXJDLLUVXWYLUWMDL,UPLQDMDXQHEOR]QDNDLSSULHGYHMHWPHWSHUMDXQDVWX
VWRMDLVHPLQDULMRGDUVXWDOHQWX5HLNMREHQWJLPQD]LMEDLJWLDSLHSDQDLWHVSDVLVXNWLRW
WDGDWDLEWXPEXY
VSRHWDV
LWLH OLQNVPL RGLDL SDWDLV 9DVDULR S LU MLVDL QRUGDPDV SDGDU\WL NOHERQXL
PDORQXPWDU
0DWDXNDGLUPDQLVLDGMXVSRH]LMRVWHNVVHNWLNXQLJRNDQDXQLQNRSDY\]GLX
%HW NDQDXQLQNDV QXVLWYU 9DVDU X UDQNRV UHLNPLQJDL PLUNWHOMR YLHQD DNLP LU
prabilo pusiau rimtai, pusiau juokaudamas:
 6HNWL PDQR SDY\]GLX EUD WDX QHSDWDULX 1HV XXRW WDS
V JDUEV NDQDXQLQNX
JDOLYLVDPLSDVLOLNWLEHJDUEVYLNDUX
7XRWDUSXMRQDXMVYHLLU9DVDULVSDVLWUDXNDO%XYRLDNHOLMDPSDVWDPL
NXQLJDL SRUD NOLHULN NHOHWDV QLHNDG QHPDW\W SRQL LU SRQ L WROLDX DWY\NXVL GDO\YDXWL
NOHERQRVXNDNWXYLYHQWM%HW/LXFQNDUWRQHSDVLURG
1HWUXNXVVXVNDPELQRVXPDLLUYLVLMREDQ\L&HOHEUDYRSDWVMXELOLDWDVNOLHULNDL
VXGDU DVLVW EHW 9DVDULV ODLPLQJDL LVLVXNR QXR EHW NRNLRV SDUHLJRV SULH DOWRULDXV -LV
NOSRMRNODXSNRMSULH]DNULVWLMRVLUVHNLNLOPLQJSDPDOGHLJ.LWRMSXVMSULHMNODXV
PLLJDUELQJHVQLSDUDSLMRQ\VLUDWY\N
LWROLDXVYHLDL
LD 9DVDULV SDPDW LU /LXF
 -L DWURG JHURNDL SDVLNHLWXVL ODELDX VXEUHQGXVL LU
VXULPWMXVL9LVSDPDOGPHWXMLQV\NLRQHSDYHOJ9DVDULRSXV
-LVDLJLLUQHQRUGDPDV
PDWMSULHVDYH1HLQLDDUGOLRVDUGONXULRVNLWRVSULHDVWLHVMLVMDXWVLLVLEODN
VLU
QLHNDLSQHJDOMRVXVLWHONWLNDLSWRUHLNDODYRYLHWRVLUPRPHQWRYHQWXPDV
1HMXLRPLV MR PLQW\VH DWJLMR YLVD VXVLWLNLPR LU SDVLVYHLNLQLPR VX MXELOLDWX VFHQD
NOHERQLMRMH3UDMXVSLUPDMDPGURYXPRMDXVPXLNDQDXQLQNRSDJ\ULPDVMDPGDEDUEXYRMDX
PDORQXV - SDYDGLQR SRHWX /LXF EH DEHMR LUJL LQR NDG MLV UDLQMD LU VSDXVGLQD HLOHV
9LNDUDV NXQLJDV 7ULNDXVNDV WDLS SDW 7ULNDXVNDV GDEDU MDX QHLUV M L DXNWR SUR VDYR
SHQVQ LU QHWDNQRV SHU SHW %H WR MLV /LXGDV GDEDU MDX SHQNWR NXUVR NOLHULNDV QH NRNV
SLUPDPHWLV.OHERQLMRVHMODLNRMDXEHYHLNWLNUXNXQLJX
NOHERQDVNDQDXQLQNDVYLVGOWRVLPSDWLQJDVPRJXV%HWNUHLNLDMRWDVYLOJVQLV
LU WLH URGRV ULPWL WLN MXRNR SULGHQJWL RGLDL VHNWL PDQR SDY\]GLX WDX QHSDWDULX QHV
XXRW WDS
V JDUEV NDQDXQLQNX JDOL YLV DPL SDVLOLNWL EH JDUEV YLNDUX" 'O NR"
NODXV VDY
V NOLHULNDV /LXGDV .DV SHU SDVODSWLV JOGL MXELOLDWR SUDHLW\" 3RUD SDVNDO DSLH
NXQLJR.LPRVSUDHLWEXYRSDVLHN
LU9DVDULRDXVLUGOWRNDQDXQLQNRRGLPVOGDUVL
GDUSDLQHVQ*DOMLVWXUMRPLQW\VDYRSDPJLPLJHUWL"9DVDULVSDLQRMRSRUWRNLDPLQ
YLNDUDONRKROLN%HWQHLDWXUMREWNDVNLWD.DQDXQLQNDV.LPDVDNVLMDXQDVEGDPDV
UDLQMRHLOHV%HWNRNLGDUJDOMREWLMRMRQXVLNDOWLPDLNXULDLVMLVQHSDWDU9DVDULXLVHNWL"
3DVNXL NOLHULNR DWPLQW\ VXVNDPEMR NLWDV NOHERQR VDNLQ\V UHLNMR EHQW JLPQD]LM
EDLJWL DSLH SDQDLWHV SDVLVXNWL RW WDGD WDL EWXP EXY
V SRHWDV .HLVWDV VHQLV /HQJYD
SDVDN\WLUHLNMR
LD 9DVDULV DWVLPLQ NDG MR GUDXJDL GDEDU MDX DQWUR NXUVR VWXGHQWDL LU MDP
SDVLGDUJDLODSUDUDVWRODLVYRLUGRPDXVVWXGHQWLNRJ\YHQLPRDSLHNXUMLVJLUGMRLUVNDLW

YDLULSDVDNRMLPLUDQHNGRW
3HUYLVVXPVXNRVLNOLHULNR/LXGRJDOYRMWRNLRVPLQW\VRSULHDNLVNDUWDVQXRNDUWR
SDVLURG\GDYRJUDXVNOHERQRJLPLQDLWVSURILOLV
3RVXPRVLUSULWDLN\WRLNLOPHLSDPRNVORMXELOLDWDVVXVYHLDLVJURNOHERQLM/LXF
 NDUW EXYR VDOLRQH 9DVDULV PDW M EHVLNDOEDQL VX QHSDVWDPD SRQLD LU ODXN SURJRV
SDVLVYHLNLQWL 9LVRV MR EDLPV GLQJR LU DSLH MRN SDYRM MLV GDXJLDX QHPVW 6X MD
SDVLVYHLNLQWLLUSDVLNDOEWLMDPDWURGYLVDLSDSUDVWDVLUQHWUHLNDOLQJDVGDO\NDV
3DJDOLDXMLSDVLWUDXNQXRSRQLRVLU9DVDULVHQJSULHDLV
 3DQHOH /LXFH PDLDX WDPVW EDQ\LRM EHW SDVLVYHLNLQWL GDU QHWXUMDX SURJRV 
WDLSVHQLDLPDWPV.DLSJLWDPVWDJ\YXRML"
-LV PDQ NDG ML LPV SULNDLLRWL GO LOJR QHDWVLODQN\PR DUED NDLS NLWDLS SDURG\V M
EXYXVLRVSDLQWLHVDUWLPXPEHWMLYLVDLDWYLUDLSDGDYMDPUDQNLUPDORQLDLLOWDL\SWHOMR
$LWDPVWDL*\YXRMXQHEORJDL1RUVSHUGDXJJLUWLVQHJDOLDX%GDYRYLVRNL
YDODQG0VJ\YHQLPDVLYLVRLDJDQDVNXUGXVLUQHGRPXVNDLSJLWDPVWDODLNDLVL"-XN
EHYHLNGYHMLPHWDLNDLSQHVLPDWPH
-RV YHLGH LU \SVQ\ EXYR GDXJ SDVOSWR OLGHVLR R EDOVDV VNDPEMR JLOHVQLDLV
DQNVLDXQHJLUGWDLVWRQDLV9DVDULVQXVWHERWRNLDDWPDLQD-LVEXYRSDVLUXR
VJLQWLVQXRMRV
LRNLDUWRNLJHURDUEORJRSRXSXOGLQMLPEHWNDLSUHDJXRWLLWRNQXRODLGXPMLVDL
QHLQRMR 3ULSUDW
V M PDW\WL LU YDL]GXRWLV SDG\NXVLDL OLQNVP DUED XJDXOL DU QHW SLNW MLV
GDEDUYDUVLMRVYHOQXPRLUPHODQFKROLNRVQXRWDLNRV
Ji nustebo igirdusi, kad Vasaris pereitas atostogas labai trumpai buvo namie, kad
YDLQMR 9LOQL LU 7UDNXV -LHGX NDOEMRVL NDLS GX LOJHVQ ODLN QHVLPDW
 SDVWDPL EHW
QLHNDV L WR SDVLNDOEMLPR QHEW JDOM
V VSU
VWL NDG MGYLHM SDLQWLV EXYR MDXGLQXVL LU
WHEHMDXGLQR MGYLHM LUGLV LU NDG MLHGX WLHN GDXJ EXYR DSLH YLHQDV NLW VYDMRM
 7XR WDUSX
SDSUDSLHW
7DPVWDEVLQHWROLPDV PDQR NDLP\QDV WLN NLWRM SXVM VWDOR SDURG MDP YLHW
valgomajam.
7DLSVXVG
NDOEWLVMLHGXQHJDOMRQHVMLEXYRDULDXSULHVDYRGGV8WDW9DVDULV
NDUWXVXNLWDLVGRPGDPDVLVNDVGHGDVLDSOLQNMXELOLDWQXRODWRVPDWMSULHVDYHWXRWDUSX
NDLMLQRUGDPDSDPDW\WL9DVDUWXUMRWUXSXWJUWHOWLDWJDO
,UJUWHOGDYR.OLHULNDV/LXGDVNDUWDVQXRNDUWRSURVWDOR JOL EXNLHW VXVLWLNGDYR
VX MRV YLOJVQLX LU NLHNYLHQ NDUW VLWLNLQGDYR NDG LWRNLR MRV YLOJVQLR VHQLDX MLV QHEXYR
PDW
V -RV DN\VH EXYR LU OLGHVLR LU QHULPDVWLHV LU DWYLUXPR LU YDU\PRVL .DL NDGD MRV
YLOJVQLV VXVLWLN
V 9DVDULR DNLV WXWXRMDX SDEJGDYR NDL NDGD MRVH SDVLOLNGDYR WRO NRO MLV
QXNUHLSGDYRVDYM
7DLS ML LQWULJDYR M SHU YLVXV SLHWXV LU MDP WDSR DLNX NDG SLUPRMR MGYLHM
SDVLNDOEMLPR PDQGDJXV RILFLDOXPDV EXYR GLUEWLQLV LU YDUJLDL JDOV SDVLNDUWRWL YO DELHP
susitikus.
3LHWV W
VVL LOJDL 'DXJ EXYR NDOE VYHLNLQLP LU OLQNMLP EHW 9DVDULR GPHVLR
YLVDWDLQHWUDXN-LVDLVSUHQGNODXVLPNDLSJULQWL/LXFHLJHUQXRWDLNNMDLSDVDN\WL
NDG ML EW YO OLQNVPD LU QHEHOLGW -LV VLHORMRVL PDW\GDPDV M NHQLDQL LU NDNRGO
MDXWVL GO WR HVV SDWV NDOWDV LWRNLDL VLWXDFLMDL /LXGDV 9DVDULV QHEXYR SDVLUXR
V ,U WDV
MDXVPDV LU /LXFV HOJHV\V MDP EXYR QDXML GDO\NDL LU GO WR MLV Q QHSDVLMXWR NDLS
SDYRMLQJRMLSDLQWLVYHUVLMRLUGSURNLWDVGXULV-LVJDOMRDWVWXPWL/LXF
IOLUWXRMDQL
SULVLPHLOLQDQLLDLSDU WDLS M DWDNXRMDQL EHW /LXFV QXOLGXVLRV NHQLDQLRV EDLNLRV
MLVQHSDMJDWVWXPWL
3HUSLHWXVJHURNDLJHUWD1XRWDLNDNLOR/NLLUSHLOLEDUNMLPDVGDUVLJDUVHVQLV
NDOERV J\YHVQV .OLHULNDV 3HWU\OD SULSLOG
V VYHLDP QHLQLD NHOLQW NDUW LWXWLQWXV
VWLNOHOLXV SULVGR YDODQGO
 SULH 9DVDULR LU NXPWHOM
V RQ SDURG DNLPLV NOHERQR
JLPLQDLW

$UWXSDVWHEMDL/LXGDLNRNLD/LXFLDQGLHQDSVLEODXVXVL"

7LHVDWDU9DVDULVMLODEDLSDVLNHLWXVL-LGDEDUYLVDGDWRNLD"
 %HYHLN -DX ML QXR SHUQDL YDVDURV NDLS QHVDYD $ PDQDX NDG YLVN WRV YHG\ERV
daro.
Kaip tai?
 'DNWDUDV %UD]J\V PDWDL QRUL NODXVLP JDOXWLQDL LDLNLQWL LU UXGHQ JDO MDX LU
susituokti. 0 ji nieko aikaus neatsako. Vis vilkina.
0DW\WQHP\OLQHMXLRPLVLVSUGR9DVDULXL
 1D SULVLSDLQN /LXGHOL QHDWVWRMR 3HWU\OD MXN MXGX YLV GOWR
VLPSDWL]XRMDWV'DEDUJDOLSDVLVDN\WLNDGDMDXYLVNDVEDLJWDWLHVD"
LQRPD
%HW /LXF SDMXWR NDG MLHGX DSLH M NDOED SDP VWLNO Y\QR LU WDUVL W\LRPLV
GHPRQVWUXRGDPD3HWU\ODLNLOVWHOMR9DVDULXLQXVL\SVRMRLUQXJUSXV

0, o! Laikykis, Liudai! suuko Petryla. Dar, matyt, ne viskas baigta! ir
QXMRSDSLOGLQWLVWLNO
9DVDULV XJULP DWVDN LU LOHQN VDYM LNL GXJQR ,OJDV YLOJVQLV LU PHLOXV
QXVL\SVRMLPDVEXYRJHULDXVLDVMDPXWDLSDGNRMLPDV/LQNVPDSXRWRVQXRWDLNDLUSURJOL
EXNLHW VLXQLDPL YLOJVQLDL MDX EXYR SUDGM
 M VXNWL OLQNVPR QHUSHVWLQJXPR VNXU
6XJDY
V PRPHQW MLV MDX QXR VDY
V NLOVWHOMR MDL VWLNO LU MLHGX YO LJU VXWDUWLQDL LWDV
VXVLJULPDV LWLUSG SDVNXWLQLXV NOLHULNLNR EDLNWXPR OHGXV -LV WXRM SDPDW NDG /LXFV
YHLGDV DWJLMR -LV MDXW NUWLQM PDORQL LOXP LU QRUMR NDG WLH SLHWV QHVLEDLJW NXR
ilgiausiai.
%HWSLHWVMDXWXRMWXUMREDLJWLV-XELOLDWVYHLNLQWLDWVLVWRMRDS\VHQLVSRQDVLUSDEDLJ
VDYR NDOE NYLHVGDPDV VXGDLQXRWL ,OJLDXVL PHW .DNDV XWUDXN ,OJLDXVL PHW NLWL
SULWDURSDEDLJ
VXY\QRVWLNODLVUDQNRVHDSVSLWRNDQDXQLQNDVPHQLNDLVXMXRVXVLGDXWLLU
SDOLQNWLLOJRDPLDXVJHURVVYHLNDWRVLUODLPV
9LVLHP QXULPXV NDOEMR SDWV MXELOLDWDV -LV GNRMR X OLQNMLPXV LU SDGDU\W MDP
JDUE
 VNDLW VDYH MDX VHQL VNDLL SDVDN NRPSOLPHQW MDXQLPXL VXUDPLQR VHQLXV
SLQGDPDV YLHQXU NLWXU MXPRUR LU VPRMR VDNLQ .DQDXQLQNDV .LPD NDOEWL PRNMR 7DU
V
VDYRRGMLVMDXQHEHVGREHWSDSUDVYHLXVPDORQWLSHUHLWVDOLRQDWVLJHUWLNDYRV
9LVL VXEUX]GR NHOWLV LU EHQGUDPH VXPLLPH NOLHULNDV 9DVDULV Q QHSDMXWR NDLS
DWVLUDGRDOLDNDQDXQLQNRJLPLQDLWV
1DNDLS"7DPVWDQHVLJDLOLDWYDLDY
V"SUDNDOELQRM
.WDPVWD"J\QVL MLV 7RNLRV VPDJLRV GLHQRV GDU QLHNDG SHU DWRVWRJDV D
QHVXWXUM
V
7LHVD"DPDQLDXNDGWDPVWDWLNWDLVXQNLSDUHLJHLQL
$QDLSWRO0DQODEDLPDORQXDWODQN\WLNDLP\QXV\SDWDLSVHQLDLLDQHEXYXV
-LVYOSDPDWOLGHVMRVYHLGHNDLSDYHOJXVMSDNODXV
1DLUNWDPVWDQDXMRSDVWHEMDLSDVPXV"
3LUPSLUPLDXVLDWDLNDGWDPVWDODEDLDWVLPDLQLXVL-VNDNROLGLWHSDQHOH/LXFH
6HQLDXWRMXP\VHQHEGDYR
-LGDUODELDXVXULPWMR
7DLSWDPVWD$VWRYLXNU\NHOMLUWLULXVDYHJDOLUQHVDYHYLHQ0DQDXNDG
WDPVWDL WXUEW EHQW NLHN SDVWDPDV WDV MDXVPDV -XN WDPVWD EH DEHMR WDLS SDW WLUL VDYR
SDDXNLP"
7DLSWLULXW\OLDLSULVLSDLQR9DVDULV7DL\UDODEDLVXQNXVGDO\NDV1DEHWD
QHPDQLDXNDGWDPVWDNHWLQWXPYLHQXRO\QVWRWL"MXRNDLVSULGMR
 , NXU WDPVWD LQDL" *DO LU DSLH WDL D PVLDX WDPVWD MDX LVSUHQGHL VDYR
SDDXNLPRNODXVLP"
Dar ne visai...
9OLDXMLVJDLOMRVLLWRGL,WLHVNDPMLVWDLSSDVDN"-XNMLVMDXEXYRWYLUWDL
SDVLU\
V WDSWL NXQLJX %H WR LWRNLV QHDLNXV DWVDN\PDV JDOMR GXRWL SURJRV YO WYLUWWL

SDYRMLQJDLSDLQLDL
7ROLPHVQLV M SDVLNDOEMLPDV QXWUNR QHV NOHERQR JLPLQDLW QXMR SLOVW\WL VYHLDP
NDYRV3ULH9DVDULRSULMRNXQLJDV7ULNDXVNDVLUQHYDSULNDLLRMDQLXWRQXVXXNR
 QHVXN WDPVWD PV /LXF\WHL JDOYRV -XN M YDUJ
 LU EH WR MDX DSQ\NVWD
QHLDLNLQDPLLOJHVLDL$NWLHSRHWDL,UNDVJDOMRSULHSRUPHWWLNWLV"PRWHULNDLUGLV
YLVGOWRVSMR
/LXGXL EXYR QHPDORQX NDOEWL VX 7ULNDXVNX LD WHPD R GDU ODELDX QHPDORQX SDWLUWL
NDGQHWLN3HWU\ORVEHWLUYLNDURDNLVPDW\WVHNDMRSDLQWVX/LXFH%UD]J\VEHDEHMRWDLS
SDW W QXMDXW JDO LU NOHERQDV QXPDQR NXU OLQNVWD MR JLPLQDLWV VLPSDWLMRV" , WLHV
PDDP EDQ\WNDLPLR R GDU PDHVQLDP NOHERQLMRV SDVDXO\ YLHQLQWHOV MDXQRV LU JUDLRV
PHUJDLWVNDPQRUVMDXLDPDVLPSDWLMDQHJDOMREWLSDVOSWDQXRSDY\GLRVY\ULNLDNLHV
1 YLHQDV L M EH DEHMR MRNL LYDG L WR QHGDU 7DL EXYR WLN WDLS VDX MXRNDYLPR DUED
SDVLHU]LQLPRWHPDN\ULSDWLHPNDOWLQLQNDPR\SDMDXWULDP9DVDULXL,UNDGMLVEWLQRM
V
NDGMDPQHVDQW7ULNDXVNDV3HWU\ODLUSDWV%UD]J\VGDQDLMXRSDLHSGDYR/LXF
MLVQHEW
LGUV
VLDQDWYDLXRWL
1HWUXNXV/LXFDWQHMLHPNDYRV7ULNDXVNDVQXM
VLHNRWLFLJDURNDNXUXNOLXYR
LUMLHGXYOSDVLOLNRGYLHVH
 WDPVWD PHW WDLS SDW DWVLPDLQ
V NDOEMR ML SHUPHWXVL 9DVDU DNLPLV
Tamsta ir pirmiau buvai nieko sau, tik labai dar vaikikas, nepyk tamsta. Bet dabar jau
QHEHOLNRQWRV\GRV.DGQHEWXPNOLHULNDVYLVRVPHUJDLWVVLP\OW
9DVDULVQXVLMXRN
9DGLQDVLJHUDLSDGDULDXNDGVWRMDXVHPLQDULM
$UJLWDPVWDWDLSELMDLVLPHLOV"9DVDULXLDSLHPHLO
EXYRGURYXNDOEWLLUMLVQLHNR
QHDWVDN/LXFLUGDPDMWDU
YLVGOWRYLHQDWDPVWVLP\OVLUWXUEWEXVODEDLQHODLPLQJD
.DLMLWDLVDNMRVEDOVHVXYLUSMRWRNLVWRQDVQXRNXULRMLVVWDLJDQHEHWHNRGUVRV-LV
QXOHLG
VDNLVPDLVDYRNDYQHUDVGDPDVMRNLRWLQNDPRRGLRQXWUDXNWLQHMDXNLDLW\ODL
,UYOSLUPRMLSUDELOR/LXF
 5RGRV GDU WDLS QHVHQLDL D WDPVW SDLQDX WRN QHGUV SLUPR NXUVR NOLHULNO R
GDEDUWDLWXRMEDLJVLVHPLQDULM-XNPHWEHYHLNSDVNXWLQVDWRVWRJRV
 1H GDU QH SDVNXWLQV SDWDLV 9DVDULV 'DU EXV YLHQRV SHUHLQDQW HW
NXUV
Bet ji tik ranka numojo:
 WRNLRV WHQ LU DWRVWRJRV 7DPVWD SDUYDLXRVL MDX JDO NRNV GLDNRQDV SHU GLHQDV
EUHYLMRULVNDLW\VLRMRNLRVPRWHULHVQLWRORQHSULVLOHLVL
1HGDUQHEVLXQVXEGLDNRQDVJ\QVLMLV
.RGO"-XNSHQNWDPHNXUVHGDXJHOYHQWLQD3HWU\ODVDNRVLMDXEVLV
0DQ
VWDLSJUHLWQHYHQWLQV
.RGO"
A nelabai pamaldus ir ne visai itikimas.
,UGOLWRDWVDN\PRMLVYOLDXJUDXVL-LVEWWXUM
VSDWYLUWLQWLNDGNLWPHWWLNUDL
viskas jau bus baigta.
7LHVDJLWDPVWDSRHWDVVXXNR/LXFEHWWXRMSDVLJDLOGDPDSULGU%HWWDL
WDPVWDLQHVXGDU\VMRNLNOLL7DPVWRVLUHLOVYLVWRNLRVULPWRVNLOQLRVDSLHLGHDOXVDSLH
WY\Q

*GRVEDQJDXOLHMR9DVDULRYHLGEHW/LXFQHJDLOHVWLQJDLNDPDQWLQMRWROLDX
.RGOWDPVWDQLHNRQHUDDLDSLHPHLO
"-XNWDLJDXVLDXVLDVSRH]LMRVDOWLQLV$UED
LDLS N QRUV SDSUDVWHVQLR LU DUWLPHVQLR PV LUGLDL 'DEDU YLV WLN LGHDODL LGMRV NDLS
kokiam pamoksle...
9DVDULV QXVLPLQ
V VULELRMR VDYR NDY SDVLUHQJ
V LVLDGWL W QHODLPLQJ HLOL
NXULRVMDPGDEDUDWURGPHQNLDXVLRVNRNLRVWLNJDOLEWL

%HWMLSDPDWMRVXVLUSLQLPLUYHOQLDLSDVLWHLVLQR
%HWWDPVWDQHS\NVLWLHVD"$VXWDPVWDHVXDWYLUDQHVLQDXNDGHVLJHUDV
,UVWDLJD9DVDULVSDWVSDMXWRUHLNDOEWLDWYLUDPLUSDVLGDOLQWL VX MD VDYR PLQWLPLV LU
DEHMRQPLV DSLH GDXJHO GDXJHO GDO\N %HW NDLS" LWDP WULXNPLQJDP SULUN\WDP VDOLRQH
NXUNLHNYLHQDVJDOMRSULHMSULHLWLDUEDEHQWLWRORDNLPLVMXRGXVHNWL,UMLVLWLHVSDPDW
L DQDSXV VDOLRQR SDMXRNLDQW NXQ 7ULNDXVNR YLOJVQ 6XVLWLNW YLHQLHP" %HW GUDXGLDPDV
GYDVLNRV GLVFLSOLQRV SLUWDV VNDXGLDL SDGUXPVW 9DVDULR DWPLQW\ LU VLQM -R LUG
VXJQLDX DOWD UH]LJQDFLMD LU MLV SDPDQ YLVD WDL QH WDX 1HL SRHWR NHOLDV QHL LQW\PXV
LUGLHV SUDVNOHLGLPDV QHL SDGUVLQV PHLOV RGLV QH WDX 7X OLNVL YLHQDV LU QLHNDV WDX
QHSDGVQHLGLDXJWLVQHLOLGWL
$SLHNWDPVWDWDLSVXVLPVWHL"SDNODXVML
 $ NDNRGO SULVLPLQLDX VHPLQDULM 7HQ D SUDWDX VX QLHNX QHVLGDOLQWL VDYR
PLQWLPLVLDQGLHQDPLDXLWRSURLRJDLOWLV
.DPWDPVWDWDLSJUHLWMDXVHPLQDULMDWVLPHQL"'DUYRVSXVDWRVWRJSUDMR%HMH
NRGOWDPVWDQNDUWRPVQHSDNYLHWHLLOHLVWXYHV"
,UVWDLJDMLDWJLMR9DVDULVSDPDWMRVYHLGHWSDLLG\NOVLUDLNLU\SVQWSDW
MXRGDNL\EWHOMLPNXUVMQXYHUGDYRLUQXGHJLQGDYRNDLSDULMD
LQDLN3DYDVDUOLPHWJDOEWSDVNXWLQODLVYDWDPVWRVYDVDUDRPDQRWDLSSDW
3DGDU\NPXPLOHLVWXYHVRSDVNXLWHEQLHNDVWXULEWL*HUDL"
9DVDUSDJDYRNHLVWDVHQWX]LD]PDV
Puiku, panele Liuce!
9DGLQDVLVXWDUWD"RGLV"
6XWDUWDRGLV
-LV JUR QDPR L WR SRN\OLR NDLS DSVYDLJ
V -R JDOYRM QHEXYR Q YLHQRV DLNLRV
PLQWLHV -LV VXNRVL NDNRNL PLJORW ONXULDYLP FKDRVH EHW WDL EXYR ODLPLQJLDXVLD MR
DWRVWRJGLHQD
-LV GDU QHPVW DSLH WDL NDLS YLHQX PRPHQWX JDOL VXGXWL SHU LOJ ODLN NUXRSLDL
VWDW\WDXWYDQNDNXULDMLVQRUMRVXODLN\WLVDYRLUGLHVSRON
XXI
3R NOHERQR .LPRV VXNDNWXYL YHQWV WROLPHVQV NOLHULNR 9DVDULR DWRVWRJ GLHQRV
SDVLGDUQHUDPLRVLUQHO\JLRVYLHQRVSLOQRVQHULPDVWLHVLUDSJDLOHVWDYLPRNLWRVPDLWLQJ
MDXVP NLWRV ONHVLR LU VYDMRQL 3DYLULXP MLV VWHQJVL ODLN\WLV WRV SDLRV J\YHQLPR
WYDUNRV NDLS LU DQNVLDX HWDGLHQ MLV Y\NGDYR VDYR SDUDSLMRV EDQ\L LU OLNGDYR SDV
NOHERQ 6HNPDGLHQ HLGDYR SULH .RPXQLMRV SULH VXP VNDLW\GDYR PRQP U\WPHWLQLXV
SRWHULXVLUPDOGDVSHUVXPULQNGDYREDQ\LRMDXNDVRSRPLSDUYOVNDLW\GDYRYDNDULQHV
PDOGDV LU LQWRQXRGDYR 9LHSDWLHV DQJHODV 3R SLHW NDL NDGD SDPRN\GDYR SDUDSLMRV
NDQWDUXV LU NDQWDUNDV JLHGRWL ORW\QLNDV EDQ\WLQHV JLHVPHV 3LUPDGLHQ NDUWDLV
DQWUDGLHQ YO JUGDYR WYLN
 OLJL NLWR HWDGLHQLR ,U LD QLHNLHQR QHYDURPDV LU
QHWUXNGRPDVMLVGXRGDYRODLVYVVDYRPLQWLPVQXRWDLNDLLUYDL]GXRWHL
3LUPLDXVLD SULNDLLRMR VDX NDG WDLS JUHLW LU OHQJYDL DWQDXMLQR SDLQW LU QHWJL WDUVL
HQJWROLDXQHJXDQNVLDXEXYRQXHLWD7DLMDPDWURGQHWLNSDYRMLQJDEHWLUQHJDUELQJD,U
MLVSDWVW\LRMRVLLVDY
V
 3HUHLW YDVDU ODNVWHL L QDP YDLQMDL 9LOQL VHPLQDULMRM PLVWLN RNDL
NU\LDYRMDLVL LU WDL SR NHOL SDVLPDW\PR YDODQG YLVR WR NDLS LU QHEWD *HUDV WX EVL
NXQLJDV9DVDUL3LNWLQDLVLL5DGDVWLQRRSDWVNGDUDL"
7DLDX NLW GLHQ MLV WDLS DLNLDL DWVLPLQGDYR NOHERQR .LPRV VXNDNWXYL SDYHLNVO
NDGLQDXMRGDUNDUWSHUJ\YHQGDYRYLVWRVSDLQWLHVDWQDXMLQLPRHLJ6GGDPDVNXUQRUV
DQW $XUDNDOQLR DUED YDLNLRGDPDV ODXN HLRPLV MLV WXR SDLX PHWX VGMR .OHYLNLR

NOHERQLMRMSULHSLHWVWDORPDWSURJOLEXNLHWDWVLPDLQLXVWXULQLQJ/LXFVYLOJVQJU
MRVXJULPNDOEMRVLVDOLRQH
1HMLVGDEDUWYLVNPDWGDUDLNLDXRMMSDQHNHV\VEXYRGDUUHLNPLQJHVQLVLU
LYDGRV GDU ODELDX WLNLQDQLRV QHV 9DVDULR YDL]GXRW YLVD WDL JUDLQR GLGLQR LU PDORQLQR
LD QHEXYR QHL N\UDXV 3HWU\ORV QHL SDDLSLQLQNR 7ULNDXVNR QHL WDULQMDQLR %UD]JLR QHL
YDUDQLVYHL,UNDLJDOJDOHMRYDL]GXRWMDWJLM
VMRVEDOVDVOLQNVPDLVXXNGDYRLQDL
N 3DYDVDUOL PHW WDYR SDVNXWLQV ODLVYRV DWRVWRJRV R PDQR WDLS SDW 3DGDU\N PXPV
LOHLVWXYHV SDLP SDO\GVLP VDYR ODLP
 SDPLULP NDV PXV JUDXLD LU VOHJLD R SDVNXL
WHEQLH NDV WXUL EWL WDGD VWDLJL QHUSHVWLQJR SDVLU\LPR EDQJD QXSODXGDYR YLVDV
DEHMRQHV SULHNDLWXV LU VXVLJUDXLPXV 1H JHUHVQLR DUJXPHQWR QLHNDV SDVDXO\MH QHEW
JDOM
V VXJDOYRWL 9DVDULV SDRNGDYR LU SDGYLJXELQWD HQHUJLMD LPGDYR YDLNLRWL MDX
VYDMRGDPDVDSLHWSDVNXWLQLLOHLVWXYLVPXONPHQDV
LWDV SDYRMLQJRVLRV SDLQWLHV DWQDXMLQLPDV LU W MDXGLQDQL LOHLVWXYL ODXNLPDV
JHURNDL LVLEDYR MR GYDVLRV J\YHQLPR SXVLDXVY\U -DP GDEDU QHUSMR QLHNXU QXYDLXRWL
QHLVDYRGUDXJDWODQN\WLQHLMSDVVDYHSDNYLHVWL-LVYDLNLRGDYRSRODXNXVSDVLULQNGDPDV
YLHWDVNXUQLHNDVMRQHPDWRLWRORYHQJGDPDVNQRUVVXVLWLNWLJXOLQGDYRDWRNDLWRVHW
VNDLWLQGDYR EHW GDQLDXVLDL QHYHLNGDYR QLHNR -LV VWHQJVL SULSLOG\WL YLV VDYR EXLW
SDVNXWLQL ODLVY DWRVWRJ VYDMRQL LU QXRWDLNRV -LV ODLNLQDL WDUVL LMXQJ VDYH L SUDVWR
J\YHQLPR PHFKDQL]PR LU L MR UHLNDO -XN MLV DWQDXMLQR SDLQW NRYD VX NXULD EXYR WDSXV
YLHQDLWRPHFKDQL]PRVS\UXRNOL
,UGYDVLNXVVDYRSDWDULPXVMLVPDWOLNLQWLQHEHWDLSXROLDL5\WDLVSDVNXERPLVLU
WDL QH YLVXRPHW SDVNDLW\GDYR PHGLWDFLM SXQNWXV M QHSDJLOLQGDPDV YDNDULQHV PDOGDV
DWNDOEGDYRNXUQRUVDQWNDOQHOLREHVLJUGDPDVVDXOO\GLXRGYDVLNVNDLW\PYHQWM
5DWLUUDDQLMDXYLVDLDSOHLVGDYR
.OLHULNDV 9DVDULV WXR PHWX GDQDL DWVLPLQGDPDV JUDLM NOHERQR JLPLQDLW

DWVLPLQGDYRLUWDWPDLQ NXUL MRMH SDVWHEMR SHU VXNDNWXYHV ,U MHL QH WD DWPDLQD JDOLPDV
GDLNWDV NDG YLVNDV EW SDNU\S
 NLWDLS 7LHVD MDP EXYR SDWLNXVL LU DQRML YMDYDLNLNDL
OLQNVPD/LXFVXVDYRMXRGDNL\ELRMLPDLVLUEDOWDLVGDQWLPLVSUDVLLHSXVLRVHOSRVHEHW
LWRVJLOXVSDYHOJLPDVLUOWDV\SVQLVMVWDLDLXLUGLHVVWYU
,WLHV/LXFSHUSRUMQHVLPDW\PRPHWSDVLNHLWJHURNDL3LUPLDXMLEXYRQRUVLU
VXEUHQGXVLEHWYLVGDUYDLNLNDLVLUJLPQD]LVWLNDLVSURLDLVJ\YHQDQWLPHUJDLW'DEDUJLML
EXYRMDXWRNLRDPLDXVNDGDLPDPDJDOYRWLLUMDXVWLJLOLDXNDGDSDMXQWDPDVDYRDVPHQ\ELU
NDGDVXVLUSLQLPDVGODWHLWLHVLEODNRYDLNLNRDPLDXVOLNXLXV
'GMP\OMREHWGOWRLUUSLQRVLMRVOLNLPX-LVQRUMRMJUHLLDXLOHLVWLXY\UR
QHVJHUDLVXSUDWRNDGMRVEXYLPDVNOHERQLMRMH VXGDUR GDXJ NHEOXP LU SDYRMDXV %UD]J MLV
ODLNWLQNDPLDXVLX/LXFHLY\UX
 .R WX L MR QRUL" NDOEMR MDL GDQDL 7LHVD MLV NLHN FLFLOLNXRMD EHW WDL WLN
GDXJLDXGOIDVRQR7DVSUDHLVLDLSMDXY\UDVULPWDVLVLODYLQ
V6XPRQPLVPRNDDSVLHLWL
EXV QHEORJDV J\G\WRMDV RGLX WDL PRJXV VX DWHLLD $ SDGVLX VLNXUWL .R WDX GDU
reikia?..
1HP\OLXDWNDNOLDLVXXNGDYRJLPLQDLW
7DLSDP\ONDWNLUVGDYRGGSDWVPDW\GDPDVVDYRRGLWXWXP
3DP\OWWNXGOLVXVLYOO"1LHNDGRV
Tai nukirpk ir nuskusk, jei nepatinka.
)LVXXNGDYRMLLULGXONGDYRLNDPEDULR
$UMLNDOWDNDGMLQWULJDYR GYDVLNLDL" , SLUPR SDPDW\PR VXVLGRPMXVL 9DVDULX ML
QHL %UD]J QHL NXU NLW VDYR LUGLHV SDOHQNWL QHJDOMR 7DLDX MRV MDXVPDV 9DVDULXL GDU
QHEXYR PHLO -LHGX LV\N SDMXWR YLHQDV NLWR SDWUDXNLP EHW MGYLHM SDGWLV EXYR WRNLD
VNLUWLQJD LU DEXGX EXYR WDLS QHSULW\U
 NDG WLH NHOL UHWL SDVLPDW\PDL WHJDOMR VXNHOWL YLHQ
PLJORWVLPSDWLMRVQXMDXWLP%HWR9DVDULVWXRMSDPDWVDYRSDDXNLPXLSDYRMLUSDVNHOE
MDL NRY 7DLDX /LXF MRNLR SDYRMDXV QHSDLV LU SHU GYHMXV QHVLPDW\PR PHWXV NDLP\QR

QHSDPLUR3UDNWLNLJ\YHQLPRNODXVLPDLMDLWDGDGDUQHEXYRODEDLDNWXDOV%HWRLUMLQRUV
EXYRJ\YRWHPSHUDPHQWREHWWXUMRVYDMLQJVLHO*HOWRQRVNDSGOVNXULMLSULVLVN\Q
DQW$XUDNDOQLRVGGDPDJUHWD3DYDVDUOLRYLVLHPSXRMRVNDPEDUOSULPLQGDPRV
WNXNOMDXWUVXWDQRWMDXQXRO
$WMRYDVDUDSDUYDLDYRNOLHULNDV3HWU\ODLUEDLJ
VPHGLFLQ%UD]J\VEHW3DYDVDUOLV
QHVLURG-LODXNMRYLVYDVDUNLHNYLHQYHQWDGLHQQLHNDPDSLHWDLQHSUDVLWDUGDPD-RV
QXRWDLNDJHGR-LHU]LQGDYRVLLUS\NGDYRDQWYLVEHMRNLRVSULHDVWLHV7ULNDXVNDVYLVGOWR
SULHDVWVSM
VPJGDYRMSDHU]LQW9DVDULX3HWU\ODLUSDWV%UD]J\VSDGGDYR
Pana Liucija, ar jo Q LDQGLHQ QUD" SUDGGDYR 7ULNDXVNDV NDL NOHERQR
QHEGDYRNDPEDU\
WDPVWDODEDLSDY\GL"."DWVLNLUVGDYRML
 1HSDY\GLX /LXF\WH EHW XMDXLX 7LN MDX VNRQLR QHSDJLULX 7RNLV GDU
EOR]QHOLV-LSLNWDL\EWHOGDYRDNLPLV
3UDDXPDQRVNRQLXQHVLUSLQWL
7DVLUPDQHVXNODLGLQRVLNLGDYR%UD]J\V$LUEDU]GLUVXVSDDXNRMDX
NDGWDSLDXSDQDHVQLVGYDVLNYLVNDVSHUQLHN
 7DPVWD SDEDQG\N VWRWL VHPLQDULM LU XVLYLONWL VXWDQ /LXF\W NOLHULNOLR WLNUDL
SDJDLOVSDWDUGDYRMDP7ULNDXVNDV
%HW%UD]J\VOLGQDLDWVLOLHSGDYR
'HMDNXQLJHGDNWDUH.DGWDLDELDXWRNLVQHNDOWDVYDLNHOLVNDLSWDV3DYDVDUOLV
%HWNDVSUDMRWRQHEHVXJULQVL
JDOYDLXRVLPHVDOGLMNULDXLSDVLVNLQWL"
/LXFVWYHUGDYRNDVSDNOLXYRUDQNLUVYLHVGDYRSDDLSLQLQNXVDUEDSDWLLEJGDYR
i kambario. Kartais tokios scenos baigdavos bendrais juokais, kartais aaromis.
7DLS SUDMR DWRVWRJRV NDGD 9DVDULV YDLQMR 9LOQL R %UD]J\V VX GLGHOH NDQWU\EH
W
V WROLDX VDYR SDVWDQJDV ODLPWL WXUWLQJR NOHERQR JUDLRV JLPLQDLWV LUGLDL LU UDQNDL %H
SDDLS NXULRVH GDO\YDXGDYR WLN UHWNDULDLV MLV PRNGDYR M LU SDJXRVWL LU SDOLQNVPLQWL LU
SULVLWDLN\WLSULHYLVRNLMRVNDSUL],UWDLMDLSDWLNGDYR,UQRUVMDXVGDYRNDGLUGLVOLQNVWD
3DYDVDUOEHWNDLSDPVW\GDYRDSLHYHG\EDVSULSDLQGDYRNDGGGMDLNDOEGDYRWLHV
3DVLEDLJXV DWRVWRJRP %UD]J\V JHU YLOL O\GLPDV LYDLDYR 0DVNY GDU
SDVLSUDNWLNXRWLNOLQLNRVHLU.OHYLNLRNOHERQLMRMHDSLH/LXF
YLVNDVQXULPR,OJDLVUXGHQLRLU
LHPRVYDNDUDLVGLUEGDPDNRNUDQNGDUEMLWDLSSDWNDLSLU9DVDULVJ\YHQGDYRDWVLPLQLPDLV
LU SUDHLWLHV VSGLDLV %HW MDL QHEXYR UHLNDOR QHL M LVLDGWL QHL VX MDLV NRYRWL -DL EXYR
VPDJXDWVLPLQWLYLVLSDLQWLHVVX3DYDVDUOLXPRPHQWDLMLMXRVLUDWVLPLQGDYR7DLDXLU
MRVDWVLPLQLPXVO\GGDYRMHLQHNRYDWDLQXVLPDQ\PDVNDGLWRQLHNRQHEXV-LLQRMRNDG
QHSDMJV 9DVDULR L VHPLQDULMRV LWUDXNWL 7R SDJDOLDX LU QHQRUMR -RV MDXVPDV QHEXYR GDU
WLHNVWLSUXVLUYLVDLQHWXUMRJ\YHQLPLNRSREGLRLXRDWYLOJLXNOLHULNDV9DVDULVMDLEXYR
EHYHLN WDV SDWV NDV MDP .DWHGURV 1HSDVWDPRML -L WLNUDL EXYR MR SDVLLOJXVL LU DWMXV
DWRVWRJRP YLV YDVDU MR ODXN 1HVXODXNXVL LOJDLV UXGHQLR LU LHPRV YDNDUDLV ML VLUDXV
QHPHQNDV GGV NQ\J OHQW\QDV GDXJ VNDLW R NDL N LU VWXGLMDYR .DUWDLV JL VDYR
DWVLPLQLPXRVH ML SDLHNRGDYR 3DYDVDUOLR VYDUVW\GDYR MR SDGW VY\UXRGDYR WDUS MR LU
%UD]JLR9LVDWDLGLHJMRVFKDUDNWHUGDXJLDXVXVLPVW\PRULPWLHVLUPHODQFKROLMRV
%HWWDLYODWMRDWRVWRJRV6XJU
V%UD]J\VVLNUDUWLPDPHDSVNULWLHVPLHVWHLU
SDNDUWRWLQXVMRLUGGVNODXVLPXVMRVDWVDN\PDVQRUVQHEXYRDLNXVEHWUHLNGDXJLDXWDLS
negu ne.
3DJDOLDX SHU GGV VXNDNWXYHV ML YO SDPDW 9DVDU -R UHJLPDV VXEUHQGLPDV SDOLHW
GDU YLHQ VW\JHO
 YO VXVNDPEMXVLDPH VLPSDWLMRV DNRUGH -L LUMR W NOLHULN NXUV
SDVLURG HVV GDU LU SRHWDV VXPLXVLX MDXVPX QRUMR VSWL WLNUM MR SDEJLPR SULHDVW LU
LWLUWLMRLUG,UQXGLXJXVLSDPDWNDGMLVYODWVLOLHSMRVDUWXP-LQXVLWYULOHLVWXYL
SURJRV NDG GDU NDUW JDOW SDWLUWL W PDORQ YHOQ MDXVP W JLHGUL QXRWDLN NXUL
DWVLUDVGDYRMDPNDUWXHVDQWNDGJDOWSDO\GWLSDVNXWLQ
ODLVYMMDXQ\VWVYDVDU

%HVLEDLJLDQW DWRVWRJRP NOLHULNDV 9DVDULV YLHQ VHNPDGLHQ DWYDLDYR .OHYLN


SDNYLHVWLYLVXVVDYRLOHLVWXYHV7GLHQNXQ7ULNDXVNDVEXYRLY\N
VNDNXUDWODLGXVWDG
NOHERQDVSDWVWXUMRODLN\WLLUVXPLUPLSDUXV9DVDULVWXRMSRSDPRNVORQXMRNOHERQLM
/LXFYDOJRPDPHGDQJVWVWDOEHWLJLUGXVLVYHLWXRMLEJRMRSDVLWLNWL
 .DLS JHUDL NDG WDPVWD LDQGLHQ DWYDLDYDL $ YLVXRPHW GLDXJLXRVL WDPVW
matydama.
,USDVWHEMXVL9DVDULRQXVL\SVRMLPDSJDLOHVWDXGDPDSULGMR
 7DLS WDPVWDL MXRNDV L PDQ
V %HW D WLHV VDNLDX WDGD DQW NDOQHOLR NDG WDPVWRV
pasiilgstu.
$PDQLDXNDGSDQHO/LXFVHQLDLXPLURWNDOQHO
1H3DYDVDUOLWYLHWNXUPHVEXYRPNDUWXDQLHNDGQHSDPLULX
-L WDL SDVDN DWVLPDLQLXVLX EDOVX LU WDLS W\OLDL NDG NOLHULNDV VXSUDWR MRJ ML
nebejuokauja.
WDPVWDMDXSDPLUDL"SDNODXVQHQXOHLVGDPDQXRMRYLOJVQLR
1HQHSDPLUDXQD
 $ GDU WHEHWXULX LU NDSGOHV QXR WR NDOQHOLR 3DPDQ\N GYHML PHWDL (LQDP
parodysiu.
Kur jos?
Mano kambary kurgi daugiau? Einam.
9DVDULVVY\UDYR(LWLVXMDMRVNDPEDUMLVYDUVL%HWMLQHDWVWRMR
,WLHVNRNVWDPVWDEDLOXV)L.RJLWDPVWDELMDLVL"
-LV QHQRUMR MRV XS\NG\WL DUED SDVLURG\WL MXRNLQJDV 7DV IL EXYR MDP WDLS
SDVWDPDV -LHGX QXMR MRV NDPEDU LU 9DVDULV SDPDW JHOVY VXGLYXVL $XUDNDOQLR
NDSGOL SOXRW XNLW X SDYHLNVOOLR WLHV MRV ORYD -L SDP SOXRWHO UDQN LU VDXVL
LDXGLQLDLLHGXNDLVXHMRMRVSLUWXRVH
WDPVWDQDXMPDQYLVGOWRQHDWYHHL"
Per ileistuves eisime pasiskinti, teisinosi jis.
%HWWDPVWRVDWYHWRVPDQEWEXY
GDXJEUDQJHVQV
7DLDXNOLHULNDVPMDXYDU\WLVLWRSDQHNHVLRLUQHULPDXWLSDQHOVNDPEDU\
 'DEDU PDWDX NDG SDQHOHL /LXFHL WRV JOLXNV WLNUDL SDWLQND NDOEMR MLV
HQJGDPDVSULHGXU
%HW/LXFDSOHQNMLUDWVLORXVLGXULVSDVWRMRMDPNHOL-RVDN\VYO\EWHOMRNDLS
NDGDLVHLUMLVXXNRLG\NDXMDQLXEDOVX
$3DYDVDUOLVQRULMDXQXRPDQ
VSDEJWL"2WQHOHLVLX%VLPDQRNDOLQ\VJHUDL"
-LGRPLDLVHNVYHLRYHLGRLUDLN-LPDW\WMDXPRNMRVNDLW\WLLMRYHLGRNDLSL
NQ\JRVQHVWXRMDWVLWUDXNQXRGXUSDPMXUDQNRVLUVWDLJDVXULPWMXVLWDU
 1D QHS\N DQW PDQ
V 3DYDVDUOL .DUWDLV D GDU QHMXLRPLV PJVWX YDLNLNDL
SDMXRNDXWL,UWDLWLNVXWDPVWD1LHNRNLWRDVDYRNDPEDUQHOHLVLDX
9DVDULXL LWDV SDVLWHLVLQLPDV SDWLNR -LHGX VXJUR VDOLRQ 3UR DWGDUXV ODQJXV L
EDQ\LRV VNOLGR YDUJRQ EDOVDL 3UDVLGMR PLSDUDL 0LSDUXV MDP NDLS VYHLXL JDOLPD LU
SUDOHLVWL/LXFXGDULQMRVDOLRQRODQJXVLUDWVLVGRSULHDLVMIRWHO\-LUDQNRMGDUODLNYLHQ
NDSGO
NXULDODLNDVQXRODLNRSDOLHVGDYRVDYROSDV
1DSDSDVDNRN3DYDVDUOLNDLSOHLGLDWRVWRJDV"%HWDUMLVJDOMRDSLHWDLSDVDNRWL"
$UMLVJDOMRSULVLSDLQWLNDLSMDPJDLODLRVYDVDURVLUNDLSMLVGDQDLDWVLPHQDMSDL",UMLV
SUDVLOHQNVXNODXVLPX
 .LHNYLHQRV DWRVWRJRV GDQLDXVLDL SUDHLQD QH\PLDL 1LHNR JHUR QHSDGDUDL
LUNMDXLUYOUHLNLDDWJDOYDLXRWL
$EXPXGXWRNL1DPHWQHJDOLX VXVLWYDUN\WL QRUV PDQR J\YHQLPDV DSVNULWDL
WXLDV$NLWPHWEXVNLWDLS
Kas bus kitaip?
7DPVWDEVLVXEGLDNRQDVRDLWHNMXVL7DLLUEXVNLWDLS

'LGHOLVOLGHV\VVNDPEMRHPXRVHMRVEDOVRWRQXRVHEHWMLEXYRUDPLLUQHVLVNXQG
7DLMDPSDWLNR%HWMLVGDUSDNODXVQRUGDPDVVLWLNLQWL
$UWDPVWDNLWPHWMDXWLNUDLLWHNVL"
7DLSWLNUDL,UEVLXSRQLD%UD]JLHQ7DPVWDDWYDLXRVLSDVPXVVYHLXV
LWDLMDPEXYRQHWLNWD-DPDWURGNDGNDLMLLWHNVWDLYLVNDVEXVEDLJWDDPLQDLLU
jis niekad jos nebepamatys.
1HLQDXQHGUVLDLSDDEHMRMR
Bet dabar ji nustebo:
.RGOQH"-XNPXGXLUWROLDXJDOVLPHSDVLOLNWLJHULSDVWDPLLUQHWGUDXJDL-L
MDXQHNDUWEXYRPVLXVLNDGNXQLJDV9DVDULVEXVDUWLPLDXVLDVMQDPVYHLDV
 7DLS JDOLPDV GDLNWDV WLN OSRPLV SULWDU NOLHULNDV %HW PLQWLV MDP EXYR GDU
visai svetima.
-LHGDUNDOEMRVLDSLHYDVDULUEHQGUXVSDVWDPXVNROSULHNDPEDU\LJLUGR3HWU\ORV
LQJVQLXV
$WDLNXUMLHGXEXUNXRMDVXXNRWDVM
VVDOLRQ2LSDQHOH/LXFHQHVXN
PV/LXGXLJDOYRV%HWMLULPWDLDWDOGMRQRUMXRNDXWL
%NJHUDVNXQLJOL-XR]DLQHNDOENQLHNEHQWSULHGGV*DQDMDXMLVSULVLNODXV
MVSDVDN
1HWUXNXVDWMRLUSDWVNDQDXQLQNDV-LVEXYRQHEORJDLQXVLWHLN
VLUSHUSLHWXVSDVDNRMR
GDXJ DWVLPLQLP L VDYR MDXQ\VWV 9DVDULXL MLV NDVNDUW ODELDX P SDWLNWL , NDL NXUL
NOHERQRSRVDNL/LXGDVVSMRMWXUMXVDXGULQJMDXQ\VW
LUNDUWLUG
-XNWDLWDVSDWVPRJXVLNXULRDSLUPDPHWLVNOLHULNDVEXYDXNDGDLVHSLNWLQ
VLV
SDPDQMLVYLHQDVVDXWDLNUHLNLDSDLQWLPRJJDODSDWVSDVLNHLLDX"
3DVNXLMLVNYLHWNDQDXQLQNLUSDQHO
/LXF
LUGUDXJ3HWU\OVXWYDLVDWVLODQN\WLMR
LOHLVWXYHVSDVNXWLQDWRVWRJVHNPDGLHQ9LVLSDVLDGMRDWYDLXRWL.XQLJXL7ULNDXVNXLMLV
SDOLNRODLNHO$WVLVYHLNLQDQWNDQDXQLQNDVVXNRMDPERQNXVWRYRNDGLOHLVWXYVWLNUDL
EWVPDJLRVLUHLPLQLQNDPLUVYHLDP
9DLXRGDPDV QDPR NOLHULNDV /LXGDV MDXWVL SDWHQNLQWDV DWOLN
V VYDUE \J -R
QXVLVWDW\PDV GO /LXFV YLHQX DWYLOJLX OHQJYMR NLWX DWYLOJLX NRPSOLNDYRVL 'DEDU EXYR
DLNX NDG ML LWHNV YDGLQDVL MDP SDYRMXV QHEHJUHVLD 6HQLDX WD PLQWLV SULSLOG\GDYR M
OLGHVLRLUJDLOLRVUH]LJQDFLMRV,WHNMXVL/LXF
MLVYDL]GDYRVLDUEDQHODLPLQJDUEDVWDLDL
MDP QHEHHJ]LVWXRMDQLD LU MLV MDXVGDYRVL GO WR EH JDOR QXVNULDXVWDV %HW LDQGLHQ WDL ML
NDOEMRDSLHVDYRLWHNMLPNDLSDSLHSDSUDVWUHLNDONXULVMSDLQWLHVQHWLNQHQXWUDXNV
EHWJDOQHWVXVWLSULQV,UMDPYOPNLOWLQHULPDVWLVNDGSDYRMLQJRMLSDLQWLVQHEXVQXWUDXNWD
Q/LXFHLLWHNMXV-UDPLQRWLNWDDSOLQN\ENDGMLVWXRPHWMDXEXVEDLJ
VVHPLQDULMJDO
JDXV YLHW NXU WROLPRM SDUDSLMRM JDO MLHGX VXVLWLNV ODEDL UHWDL SDJDOLDX DSLH NXQLJR
ODXNLDQLXVSDYRMXVMDPNOLHULNXLLYLVRVXQNXEXYRVSU
VWL
3R NXULR ODLNR MLV YLVDL DSVLSUDWR VX PLQWLPL W SDLQW SUDW
VWL MDL LWHNMXV R MDP
VLYHQWXV NXQLJX .DUWDLV MDX MLV LU SDVYDMRGDYR NDLS SRQLD %UD]JLHQ SULLPLQMD VDYR
VDOLRQO\VYHLXVWDUSNXULHVWLLUNXQLJDV9DVDULV
-LVLQRMRLNLWSDVDNRMLPLUQXVLVNXQGLPNDGMDXQRNXQLJRSDGWLVSDUDSLMRMEH
LQWHOLJHQWLNRV GUDXJLMRV HVDQWL QHSDY\GWLQD .XQLJDV LPV DSVLOHLVWL SDVLGDUV VWRULHYLV
YLUVWV SUDVLRNX 5HLNLD EWLQDL SDODLN\WL VDQW\NLXV VX LQWHOLJHQWDLV 9DVDULV DWVLPLQ YLHQR
VDYRGUDXJRSDVDNRMLPXVNDLSWRVSDUDSLMRVYLNDUDVPRNVWRNLXVVDQW\NLXVSDODLN\WLLUNRNV
MLVHVVLQWHOLJHQWLNDVPDQGDJXVJHUDLLDXNOWDV LU YLV P\OLPDV 1XR SRQL MLV JDXGDY
V
QHW SUH]HQW 9LHQD GYDULQLQN .DOGRP DWVLXQWXVL MDP VDYR LVLXYLQW ODEDL JUD
SDUDYDQO SULGHQJWL NURVQLHV GXUHOP %HW YDUJDV YLNDUDV QRULQW LU LQWHOLJHQWLNDV QLHNDG
QHEXYRWRNLRGDLNWRPDW
VLUSDVWDWMQHWLHVNURVQLPEHWODQJH
LD NOLHULNDV 9DVDULV YO DWVLPLQ NDLS QH NDUW UHNWRULXV LU GYDVLRV WYDV
JUDXGHQGDYRMXRVYHQJWLWRNLVDQW\NLIDPLOLDULNXPR\SDNDLSXJQLHVVDXJRWLVYLVRNL
GRYDQOL QXR PRWHU 7DL HVV MDX SLUPDV LQJVQLV QXRSXRO 7DLDX MLV MDX LQRMR NDG

VHPLQDULMRMWLHSDYRMDLURGRPLMLHPSURGLGLQDPMVWLNOLQRPDDSLH MRNLDV GRYDQOHV MLV


QHVYDMRMR /LXFV QXPHJ]WRV NDGDLVH SLUWLQDLWV EXY
V WLN YDLN DLVODV ,MXV YLH
J\YHQLP MGYLHM SDLQWLV EVLDQWL NDLS LU NLHNYLHQD NLWD NXUL QLHNDG QHJDOLPD LYHQJWL
WXULQWVDQW\NLVXPRQPLV
7DLS NOLHULNDV 9DVDULV UXWXOLRGDYR QDXM SDYRMLQJRVLRV SDLQWLHV PRW\Y ,U WRNLD
VWLSULEXYRMRDSVLJDYLPRJDOLDNDGMXRWLHYDULDQWDLEXYRSDYRMLQJHVQLMXRSDWLSDLQWLVMDP
DWURGQHNDOWHVQ
XXII
.OLHULNDV 9DVDULV USLQRVL NDG YLHQLQWHOV MR LOHLVWXYV QHSDGDU\W MDP QHL MR
WYLNHLJGRV-LVSULVLNYLHWGDXJVYHL%HDUWLPMJLPLQLLUDS\OLQNVJHUSDVWDP
SDDGMRDWYDLXRWLLUMRGUDXJDV.DVDLWLVLUSULHSDWDWRVWRJDVY
VWDVNXQLJDV-RQHODLWLVLU
GXEXYXVLHMLJLPQD]LMRVGUDXJDLGDEDUMDXVWXGHQWDL*XGLQDVLU.UDSDLWLV.HWLQRDWY\NWLLU
WROLPD 9DVDULR JLPLQDLW NXUVLVW 0XUPDLW VX YLHMXVLD SDV M NDNRNLD NOLHULNXL
QHSDVWDPDGUDXJHRGLXVYHLEU\VWXUMREWLQHWLNJDXVXVEHWLUYDLUXV
9LVD VDYDLW SULH LOHLVWXYL VHNPDGLHQ 9DVDULXV SDJDYR WULVR UHQJLPR LU
USLQLPRVL NDUWLV 1XWDUWD VYHLXV ODLN\WL SHU QDNW QHV YDLXRWL VHPLQDULM UHLNMR WLN
SDEDLJRM VDYDLWV WDG YLVLHP EXYR ODLNR SDVLOLNWL LU SDVLUXRWL 5HQJWDVL NDLS YHVWXYP
NULNW\QRP DU NXULDP NLWDP GLGHOLDP NDLPR EDOLXL 7LN SDLRV SULPLFLMRV DWHLW\ WXUMR
SUDQHWL LDV JDQD QHWLNWDV LOHLVWXYHV 9DVDULR WYDP MRV LU EXYR NDLS LU PDDV SULPLFLM
EDQG\PDV 1RUV NOLHULNDV MLHP QLHNR WLNUR QHSDVDN EHW MLH L NOHERQR JLUGMR NDG /LXGDV
NLWXVPHWXVWLNUDLSDUYDLXRVMDXVXEGLDNRQDVQHVVHPLQDULMRVY\UHVQ\EJHUWXULQWLDSLHM
QXRPRQ
1HWLNWYDLEHWLUNLWLLWXRSUDQDDYLPXWLNMR9DVDULNOLHULNDVLUEDQ\LRMLU
PRQVHHOJVLNDLSGHUDWLNUDPGYDVLNLXL
,OHLVWXYLSRN\OLXLYLVNDVEXYRQXPDW\WDLUYLVNXRSDVLUSLQWD9DOJLNDLPRYDLVH
YLVXRPHW HVWL JDXVX GDXJLDX QHJX UHLNLD R LD 9DVDULR PRWLQDL NHWLQR SDWDONLQWL SDLR
NOHERQRJDVSDGLQ*ULPVHQLV9DVDULVQHPJREHWJULHWDLQHNHQWWLNWDLGHJWLQV8WDW
ODEDL YHUWLQR REXROLQ Y\Q R SHUQ\NWLV EXYR SDVLVHN
V JHUDL 'LDXJVL VHQLV JDOVLV
SDVLJLUWLGDUYLHQDVDYRVRGRJU\EH
3DWV NOLHULNDV USLQRVL NDG YLVXU EW YDUX LU JUDX 3DGHGDPDV EUROL MLV ODY
NLHPYDOVRGLUNDUWXVXVHVHULDWYDUNMRVGDUHOLXV1HEXYRXPLUWDVQ$XUDNDOQLV
NXUEXYRQXPDW\WDSDVLYDLNLRWLVXMDXQHVQLDLVLDLVVYHLDLV
3DJDOLDX DWMR ODXNLDPDVLV VHNPDGLHQLV 9DVDUL QDPXRVH YLVL SULUXRLDPLHML GDUEDL
EXYR EDLJWL LU MDX QXR SDW U\WR VXVLGDU ODXNLPR QXRWDLND /LXGDV VX WYDLV SDUYDLDYR L
EDQ\LRVSLUPLHMLLUNDUWXSDUVLYHNOLHULN.DVDLWLUVWXGHQW*XGLQ3DVNXLMXRVWXRMDX
SDVLURG GGV 0XUPRV EULND NXULRM DOLD GGLHQV LU GXNWHUV NXUVLVWV VGMR LU M
VNU\EOLXRWD YLHQLD 3DPDX ULQNRVL LU NLWL VYHLDL VYHLNLQRVL SDLQRVL QHNXLDYRVL
.LHNYLHQDV LUMR NXU MDP SDWRJLDX GWLV NXU MDP EXV VXSUDQWDPD QHND LU O\JV
EHQGUDNDOELDL 'DXJHOLV VXVLWLNR LD SLUP NDUW GO WR YLHQL NLW YDUVL .DOERV EXYR
ODNRQLNRVRMXRNDLGLUEWLQLDL.OLHULNDLQHGUVRSDQHOLLRVYDUVLNOLHULNLUQHLQRMRN
VX MDLV NDOEWL 9LVL GDU NDNR ONXULDYR LU WLNMRVL NDG WLH NXULH DWYDLXRV QH GDXJLDX
GUVRVLUJ\YXPR1LHNRQHJHOEMR/LXGRSDVWDQJRVLMXGLQWLSLUPMVDYRVYHLVXVWLQJLP
3DJDOLDX NLHP YDLDYR SDUDSLMRV NOHERQDV R QHWUXNXV 3HWU\ODL VX VWXGHQWX
.UDSDLLX1XRWDLNDSUDGMRWDLV\WLV-DXVXVLGDUGLNWRNDVEUHOLVJHUSDVWDPNXULHWDUS
VDY
V QHVLYDU\GDPL GUVLQR LU NLWXV DU EHQW DWOHLGR MXRV QXR SDUHLJRV N QRUV NDOEWL 'X
VWXGHQWDL LU WU\V NOLHULNDL NDGDLVH JHUL WRV SDLRV NODVV GUDXJDL SHU NHOHULXV PHWXV QXWRO

GDEDUYOPDWUDVWLDQXRPHWMXQJXVLXVMXRVU\LXV'YLSDQHOVSDVLMXWRWXUSRDVLVWHQWLU
GYDVLNLGUDXJ\VWMDXMQHEHYDU6HQLDL3HWU\ODLLU9DVDULDLYOJLPLQLDYRVLLUGLDXJVL
NDG MDX PDW\WL WR YDUJR JDODV LU NDG NLW YDVDU M VQV MDX EXV JDOXWLQDL VXULWL VX
%DQ\LD3DJDOLDXNOHERQDVVXVDYRSODLDLVLQWHUHVDLVWLNRSULHNLHNYLHQRVJUXSV

6HQLXL9DVDULXLMDXVHQLDLNQLHWYHVWLVVYHLXVDSLXULQWLVRGLUELWHVEHWMLVYLVGDU
ONXULDYRNOHYLNLHLNXULHMRDN\VHGDXJLDXVLDDSLHWDLQXVLPDQ%HWVDXOVOLQNRYDNDURS
LUMLVU\RVLSDVLO\WLEHQWHVDPLHPSDUDJDXWLWRNLWHQREXROLLUNULDXL9LVLOHLGRVLVRG
NDV NODXV\WL HLPLQLQNR DLNLQLP NDV NUVWL LU ULQNWL YDLVL NDV LDLSMDX SDNULNDL VX NXR
SDVLNDOEWLDUSDVLYDLNLRWL
-DXSXVVRGREXYRDSLUWDNDLNHOHOLXSDVLURGGDUYLHQDVWLUWDLSULVVWDVYHLPDV
NDUWWLNUDLEXYRMLHNOHYLNLHLDLHLPLQLQNDLLUNDLNXULHVYHLDLMRNLHPMSDVLWLNWL
PDLDXSDVWDPLSDVLOLNRVRGHDUEDLWRORVHNDWYDLDYXVLXV
'LGHOLVEXYRNOLHULNR/LXGRQXVWHELPDVLUGLDXJVPDVNDLEHNDQDXQLQNRLU/LXFV
SDPDW EULNRM GDU NXQ -RQHODLW LU 9DUQQ 9DVDULV LQRMR NDG 9DUQQDV QHYD GO OLJRV
EXYR JDY
V OHLGLP LYDLXRWL XVLHQ LU VWXGLMDYR YLHQDPH 9RNLHWLMRV XQLYHUVLWHWH EHW
SDVNXWLQLDLVPHWDLVPDDDSLHMWXUMRLQL
 0DWDL NRN QHWLNW VYHL D WDX VXJDYDX NDOEMR VYHLNLQGDPDVLV -RQHODLWLV
9DUJLDLEWXPLUSDLQ
V9LVDLQHSDQDXVEXYXVNOLHULN9DUQQ
/DLPHL LXRV RGLXV JLUGMR WLN /LXGDV LU DWYDLDYXVLHML NLWDLS 9DUQQR RSLQLMD
NDLPLHL DN\VH EW EXYXVL SDJDGLQWD QHEHSDWDLVRPDL -RQHODLWLV LU SDWV VXVLJULHE QHWDNW
SDVDN
VLUYLVLVXVLPHUNDSLHWDLGDXJLDXQRGLR
1HPDQLDXNDGSDWHNVLXLWNUDWWHLVLQRVL9DUQQDV9DVDULXL7HNVGDEDU
WDXPDQHDWJDOYLQWLWUHMHWP\OL
%HWLDVLNLRSDWVNDQDXQLQNDV
 0\OLX YLVRNLXV OLWHUDWXV SRHWXV LU DUWLVWXV 7XRPL MDX D SDWV SDVLUSLQVLX
3DYLHVLGDUSDVPDQHNHOHWGLHQ*LHGRMDXPHLO
MDXQYLOWWDVWDLPDQSDWLQND
2W WDL Y\UDV 1HSDGDU\WXP WDLS" ." 1RUV WX LU SRHWDV VXGUR MLV NOLHULNXL 9DVDULXL
SHUSHW
LVSDPDWVDYHVPHLJWDV/LXFVDNLVLUVXPL
VQHLQRMRNDWVDN\WL%HWWXRWDUSX
VHQLDL 9DVDULDL SDVLVYHLNLQ
 P NYLHVWL VYHLXV WROLDX LU YLVL MR YLG NXU MDX ODXN
paruoti pavakariai.
/LXGDVGLDXJVLNDGVYHLVXVLULQNRQHWGDXJLDXQHJXMLVEXYRQXPDW
VRQHDWY\NR
7ULNDXVNDV NXU NYLHW WLN L PDQGDJXPR -LV VX VDYR IDQDEHULMD EW WLN NLWLHP QXRWDLN
JDGLQ
V *HUDL NDG QUD Q %UD]JLR 7DV LU QHNYLHVWDV EW DWO\GM
V /LXF
 MHLJX W GLHQ
EWSDVLVXN
V.OHYLN\
(UGYL9DVDULVHNO\LDEXYRSLOQDVYHL9LHQLXNDQGLDYRNLWLJUDUEDWDUDO
YLHQL VGMR NLWL LDLS VXNLQMRVL SR VHNO\L %HW QLHNDV GDU QHQRUMR OLNWL YLGXM NDL ODXNH
EXYRWDLSJUDXLULOWD-DXQLPDVSLUPLDXVLDDWVLUDGRYOVRGHLUWDUVLNLDVXGDLQDYXVDU
NDLSNLWDLSGDYXVYDOLRVVDYRHQHUJLMDLLUJHUDPSXL
NDOQHOVXXNRVWDLJDVXSORMXVUDQNRPLV/LXF7HQWDLNDGXGDLQXRVLP
9LVDDS\OLQNVNDPEV7HJXLDVHQLDLVDXYLHQLSRVRGHOYDLNWLQMD
NDOQHONDOQHODXNLUNLWL7DLEXYRSDQDXREDOVNXULVYLVLHPSDWLNR
9HVNPXVWDPVWDNDOQHO
,USURYDUWXVNHOHOLXYLVLSDVLOHLGRJDOXODXN

$U\UDNDVQRUVJUDLDXNDLSLOWRVDQNVW\YRVUXGHQLRSRSLHWV"6DXOHLMDXQHOLNRQ
NHWYLUWDGDOLRGDQJDXVNHOLRLUMLLRQRDWVDUJLDLLOGRMXPYHLG-VQHMDXLDWHRUHYDVDURV
WYDQNR EHW YLHQ O\JL UDPL LOXPO
 NXUL MXV JDLYLQD NXUL MXV VNDWLQD MXGWL MXRNWLV LU
GDLQXRWL 6XDUWRV UXJLHQRV NYHSLD GUJQD HPH 1XJDQ\WRV SLHYRV VDXVDL DWVLOLHSLD SR MV
NRMRPLV-VJDOLWHLWLNXUDN\VQHDQLHNDVQLHNRMXPQHVDN\VLUQLHNXUMVQHUDVLWHMRNLRV
NOLWLHV.XUQHNXUSDUXGDYXVLOLQUXRDVNXUQHNXUSDMXRGDYXVLGRELOVNO\SDVNXUQH
NXUGDUWHEHDOLXRMDQLEXOYLODXNDVEHWLUSHUMHQJGDPLGLGHOVVNULDXGRVQHSDGDU\VLWH
5XGHQLRODXNODLVYSODWLLUPLHODNDLSMVQRUDLNDLSMVVYDMRQV
.DLLMRMDXQLPDVJDOXODXN
VLGUVLQRLUSDJ\YMRQHWLUODELDXVLDLQHGUVV.DLPR
EHUQLXNDL LU PHUJDLWV SDVLMXWR NDG LD MLH \UD VDYRVH GHNRUDFLMRVH SULH NXUL MLH GHULQDV
JHULDXQHJXSDQHOVSRQDLLDLLUNXQLJOLDL.DLPRMDXQLPREDOVDPWLNODXNXRVHVNDPEWLLU

NDLPRGDLQDVWLNLDEHGDLQXRWL
,UXGDLQDYR$XNWDLDXNWDLYHGSLUPDVLV9DVDULNDLP\QRVQDXVEDOVDV7RNLDP
EDOVXL PX]LNRV WHUPLQRORJLMRM QUD WLQNDPR DSWDULPR QHV WRN EDOV JDPWD UH]HUYDYR
VNDPEWL WLN VDYR HVWUDGRMH -R QHSDYDGLQVLWH QHL WHQRUX QHL IDOFHWX NDLS QHSDYDGLQVLWH
VRSUDQXLXOEDQLRVODNWLQJDORVDUEDDOWXYLQJXOLXRMDQLRVYROXQJV
9LVLNLWLWLNSULWDU-EXYRGDXJ,UMXREXYRMGDXJLDXMXRJHULDXKDUPRQL]DYRVLLU
JUDLDX VNDPEMR SLUPRMR EDOVDV 9LVDV NDLPDV NODXV M GDLQRV LU LQRMR NDG 9DVDUL
NOLHULNRLOHLVWXYVH\UDGDXJVYHL
'DLQRV QXWUNR WLN SULMXV SULH $XUDNDOQLR 5HLNMR NRSWL YLU YLVL SDVLVNODLG
YLNUHVQLHML EDQG XEJWL YLHQX XVLPRMLPX NLWL NDELQRVL M VNYHUQXV LXR DWJDO
NO\NVPRLUMXRNREXYRSLOQLODXNDL0HUJDLWVLHNRGDPRVDWUDPRVWDLNQXVLWYHUWLXUDQNRV
WR NXULDP MDXW GDXJLDXVLD VLPSDWLMRV 7RNLX EGX OLSLPR PRPHQWDV EXYR YLVLHP ODEDL
VPDJXVRGDXJHOLREWPLHODLSUDW
VWDVDUEDSDNDUWRWDV
/LXFSDJDYRUDQNNOLHULNR9DVDULRLUQHWLHNQDXGRMRVLMRSDJDOEDNLHNLG\NDYRLU
NOLXG NRSWL LDQGLHQ ML EXYR YO WD SDWL OLQNVPRML QHQXRUDPD /LXF NXUL MLV SDLQR SULH
WUHMHWPHW-LYLVDYLUSMRGLDXJVPXMRVYHLGDLGHJRDN\VH\ELRMRVNDLGULRVXJQHOV
/LXGDVMDXWVWLSUMRVLOWRVNLHWRVUDQNRVSDVSDXGLPLUGLDXJVPREDQJDNDUWDVQXRNDUWR
VLEWHOGDYRSHULUG1LHNDVMXRGXQHNUHLSGPHVLRQHVLDQHEXYRQYLHQRQXVNULDXVWR
ar nepatenkinto.
3DYDVDUOLSRNO\NVPRLUMXRNRQXOHLVGDPDEDOVNDOEMRMDP/LXFDHVX
ODEDLSDWHQNLQWDWDPVWRVLOHLVWXYPLVLUODEDLWDXGNLQJDWDPVWD"
0, SDQHOH /LXFH D MXR ODELDX 7DL WDPVWRV VXPDQ\PDV 7LNUDL GLDXJLXRVL NDG
paklausiau tamstos.
-GYLHM SDQHNHV\V GDUVL ODEDL ODNRQLNDV LU RGLDLV QHUHLNPLQJDV %HW NRNV
WXULQLQJDVQXMDXLDPDSUDVPH-LHGYLHPJDOEW NDLS NDGDLVH SLUP\NWLHP JDPWRV PRQP
SDNDNR SHUVLPHVWL SR YLHQ RG SR YLHQ HPRFLQ NVQ LU YLVNDV EXYR SDVDN\WD LU
suprasta.
Smagu?
Puiku!
"
$
.XULH MDX EXYR XOLS
 YLU YDOJVL DSOLQNXL JUMRVL SODLDLV UHJLQLDLV JLOLDL
DOVDYRLUMDXWVPDJOHQJYXPNUWLQVH
9LVDLNDLSNDOQXRVHVWHEMRVL9DUQQDV6YDUELDXVLDWROLPDW\WL.DVLWR
NDGOLSWXPNLORPHWULUGDXJLDXRDSOLQNLQVXRORVYLVWLHNXVWRWWDXUHJLQLDSDO\SMRP
QHGDXJRPDWRPSXV
SDVDXOLR
9LVLHP EXYR OLQNVPD GO LWRNLRV KLSHUEROV .LWL VWHQJVL VSWL NRNLDV YLHWDV MLH
PDWRLUNRNLEDQ\LERNWDLLEDDQRMSXVMJLUDLWV9LHQLVXVGRNLWLVXJXODQWVDXVRV
YLUXNDOQLR ROV NXU NYHSMR LREUHOLDL LU \GMR QHY\VWDPRV LDXGLQPLV JDOYHOPLV
NDSGOV
9DVDULV NODXVLQMR 9DUQQ DSLH XVLHQLR J\YHQLP LU PRNVO EHW M WDUS WXRM
VLPDL/LXF
.DLSGRPXNDGWDPVWDPRNDLVLXVLHQ\VXXNRMLVXVDXSUDVWXJ\YXPX
3DVLLPN WDPVWD VX VDYLP WDL LU 3DYDVDUO -XN WDPVWD WXUEW LQDL NDG MLV SRHWDV R
VHPLQDULMRMMLVQHWXULDSLHNUD\WL-LVDLJDOLLPWLSDPRNVOXVHLOPLVUD\WL7DPVWDVNDLWHL
NRNLRVMRHLOVNLOQLRVLUJUDXGLRV"
.RNLDWDPVWDLDXULSDQHOH/LXFHQXVLVNXQG9DVDULV
%HW9DUQQDVGRPLDLSDVLLUMRWOLQNVPMSDQHO
LUVXGDY9DVDULXLSHUSHW
.ULWLNDLPDQRPLHODVYLVXRPHWHVWLLDXUVSDQHOPDW\W\UDJHUDVNULWLNDV
Bet ji protestavo:
 1HWLHVD SRQDV 3HWUDL $ QH NULWLN EHW WLN LG\NXV VNDLW\WRMD $ QHQRULX NDG

PDQH PRN\W $ QRULX GLDXJWLV P\OWL YHUNWL DUED QHN


VWL NXR QRUV JUWLV N QRUV
YDL]GXRWLVRLDYLVLGHDODL)L
9DUQQDVGLJDYR
9DVDULVXXNR MLV MHLJX WX WXUL WRNL VNDLW\WRM NDLS SDQHO /LXF WDL EN
poetas. Kai raysi, pamanyk, kad ji tai skaitys.
%HW 9DVDULV LUMR YDNDUXV LU QLHNR QHVDN 6DXO MDX EXYR YLVDL QHWROL ODLGRV L
SDHPLGULHNVLVLDXURVGHEHVOLMXRVWRVNXULNUDWDLMDXPUDXVWL
/LXFDWVLPLQNDSGOHV
3DYDVDUOLSDGNPDQMSULVNLQWL7DPVWDLQDLNXUMGDXJLDXVLDDXJD
-LVDSVLYDOJNGDURNLWLVYHLDL%HWYLVLEXYRNXRQRUVXLPWL3HWU\ODVXNLQMRVL
GYLHM VWXGHQW LU GYLHM SDQHOL GUDXJLMRM -RQHODLWLV VX .DVDLLX NDN SDVDNRMR NDLPR
jaunimui.
9DVDULV9DUQQDVLU/LXFOHLGRVLLHNRWLNDSGOL
7DPVWDQHS\NVWLDQWPDQ
VXWRNLDWULNULWLN"NODXVML9DVDULR
1H7DPVWDVDNHLWLHV%HWVHPLQDULMRMNLWDLSVXQNX$UEDWDLSDUEDQLHNR
$NWDVHPLQDULMD3DODXNQHWUXNXVMEDLJVL7XRPHWWDLSDUD\VLPXPJHULDXX
SDW0DLURQ
9DUQQDVJLUGGDPDVWDLQXVL\SVRMREHWMLVQHQRUMRDUG\WLVDYRGUDXJRRJUHLLDX
SDQHOV/LXFVLOLX]LM
%HW QHWUXNXV YVWV YDNDUR RUDV YO P VNDWLQWL YLVXV EXUWLV GUDXJQ MXGWL LU
WULXNPDXWL .DNDV NWHOMR UDWHO LU WXRM SODWRNRM $XUDNDOQLR YLUQM VXVLGDU J\YDV
RNDQWLV LU GDLQXRMDQWLV YDLQLNDV 7LH QDLYV WDXWLNL DLGLPDL EWLQDV NLHNYLHQR GLGHVQLR
VXVLEULPRSDVLVPDJLQLPDVGXRGDWRNLJHUSURJYLHDPQHNDOWDPIOLUWXL7DVXUDQN
ODLN\PDVLV WDV URL GDUH YDLNLRMLPDV WLH SDVLVYHLNLQLPDL LU DWVLVYHLNLQLPDL WLH UDW
VXNLPDL WDLS OHQJYDL WDPSD UHLNPLQJL NDL EHUQHOLXL DUED PHUJHOHL SDY\NVWD VXLXSWL
QRULPM 7LH DLGLPDL WDLS SDW YLHQLQWHO SURJD NOLHULNDP LU MDXQLHP NXQLJDP SDVLVXNWL VX
PHUJDLWPLVQLHNRQHSLNWLQDQW3HWU\OD.DVDLWLV-RQHODLWLVLU9DVDULV VWRMR UDWHO O\JLRPLV
WHLVPLV VX VWXGHQWDLV LU NLWDLV MDXQXROLDLV - SDVLVHNLPDV EXYR GDU GLGHVQLV QHV GDXJHOLV
PHUJDLL WXUMR GLGHO QRU SDVLVXNWL VX NXQLJOLDLV 3HWU\O XROLDL VWYDUVW 0XUPDLWV
GUDXJR9DVDULRQHSDOHLGRLDNLLULUDQNNDQDXQLQNRJLPLQDLW
Smagu?
0, kaip puiku!
8GXVDX
Mirtu!..
%HW QLHNDV QHPLU WLN VNXULDYR GDU GLGHVQLX XROXPX 'YDVLNL VXWDQRV SDHPLDLV
SODLX UDWX VNULHMR DSOLQNXL $WURG WDUVL MLH GLDXJVPR SDJDXWL QRUMR SDVSUXNWL L WR
DVNHWLNR UER R MLV NDLS MXRGDV VSDUQDV YLMRVL SDVNXL SDQLRGDPDV NRMDV LU SODNGDPDV
kulnus.
-LH JUR QXR $XUDNDOQLR NDL MDX VDXO EXYR VHQLDL QXVLOHLGXV 1XULHGM
 SDNDOQQ
MLHSDMXWRYVLSLHYGUJP
LUYDNDURHOLDLEXYRWLUWHVQLVXVLDXUMXVLDPHDNLUDW\
- NDYLPDL NODLNLDL DLGMR NDQRVH R MLH SDW\V DWURG NDLS NRNL SDEDOGQDL DUG
YDNDURULPW%HWMLHWRQHMDXW-LHVNXEMRQDPRQHVEXYRLYDUJ
LULDON
EHWOLQNVPL3ULH
WURE MXRV YO DSVP LOWR RUR VURY MLH HU]HOLXRGDPL VXYLUWR NLHP LU SDVNOLGR DSLH
GDUHOLXV LU WDUSGXUHV 6HQLDL MDX EXYR YLGXM LU M ODXN 9DNDULHQ EXYR SDUXRWD 9LVL
9DVDULDLPUDQNLRWLVYHLXVVHNO\LLUVRGLQWLMXRVSULHGLGLXOLRVWDOR9LVLDSULPR9LHQL
SXVEDOVLDL QHNXLDYR VX VDYR NDLP\QX NLWL W\OMR %XYR O\J NR QHGUVX %HW EH .OHYLNLR
NRQMDNRDWVLUDGRGDUGGVYLUWRVGHJWLQV9DVDULRY\QDLEXYRLDSDWRNDVQRUMRJDOMR
DWVLJHUWLLUDODXV3RYDODQGOVMDXGDXJLDXEDOVVNDPEMRSULHVWDORDUWLPHVQLHMLNDLP\QDL
NDOEMRVL RGLDLV LU VWLNOHOLDLV R WROLPHVQLHML YLOJVQLDLV \SVQLDLV LU WDLS SDW VWLNOHOLDLV
1LHNDVSHUGDXJQHLJUEHWYLVLHPEXYROLQNVPD
*DUELQJRVH YLHWRVH VGMR DEX NOHERQDL VHQLDL 3HWU\ODL GG VX GGLHQH NXQ

-RQHODLWLVPRN\WRMDVLUNOLHULNRWYDV7ROLDXMRLQWHOLJHQWLNDVMDXQLPDVVWXGHQWDLSDQHOV
NOLHULNDL NDLS NDP SDNOLXYR DOLD /LXFV VGMR 9DUQQDV R SULHDLV NLWRM SXVM VWDOR
NOLHULNDV/LXGDV3DJDOLDXYLVLNLWLVYHLDLXPOLNXVLDVYLHWDV
/LXGRPRWLQDQHQXULPGDPDYDLNWLQMRDSOLQNXLVNDWLQGDPDYDOJ\WLLDSULVVGDPD
LDYOEJGDPDYLUWXY
MLQHWXUMRODLNRQNVQLREXUQSDLPWL
 9DUJ PDPD PVW LUGDPDV M NOLHULNDV .LHN ML LDQGLHQ SULYDUJV
SULVLNDPXRV%HWMDLWDLODLP6QDXVNOLHULNRLOHLVWXYV*UVXEGLDNRQDV
-LV GLUVWHOMR SULH VDYH -DP \SVRMRVL J\YRV MXRGRV DN\V R EDOWL GDQW\V SDEU
VYHLN OS UDXVYXP /LXF YDNDU MDP DWURG JUDHVQ QHJX NDGD QRUV DQNVLDX
$XUDNDOQLR DLGLP UDXVYLQWDV YHLGDV LEDOLQV OHPSRV LU YDNL YLHVRM HOLDYR YLVDLV
MDXQ\VWVVYHLNDWRVLUGLDXJVPRWRQDLV
LUNSRQDV3HWUDLNDOEMRML9DUQQXLYLOJLRGDPDLRQR9DVDUNDV
JDOMR WLNWLV L 3DYDVDUOLR WRNL DXQL LOHLVWXYL" -XN MLV DWURGR YLVDL QH LRV HPV
WXW\EPVXWYHUWDV
9DUQQDVDEXGXSHUPHWDNLPLV
3DQHOJLHVLMRNDLP\Q*DOLMSULODLN\WLWUXSXWLUSULHHPVWXW\EL7DVMDP
QLHNRQHSDNHQNW
 %DQGDX SRQDV 3HWUDL EHW YLVNDV SHUQLHN 7DPVWD QHWLNVL NDG MLV GYHMXV PHWXV
NRMRVQHNO.OHYLN
 WDL D VDYR RGLXV DWVLLPX VXXNR MXRNGDPDVLV 9DUQQDV 1H L JHUR
SDQHOHQHLJHUR7LNUWLNULDXVLDMLVDLEJRQXRSDJXQG7LNNWDPVWDPDQLPDSDVWX
seminarijos metodus.
3DYDVDUOLDUWDLWLHVDNVDNRSRQDV3HWUDV"
/LXGXL QXR LWR SDVLNDOEMLPR NDNDV VNDXGLDL SDVLGUXPVW VLQM -LVDL SDVLOHQN
SHUVWDOLUVXQHSUDVWXVDXJULHWXPXWDU
3DQHOH/LXFHDLDQGLHQSDPLUWXNDVEXYRLUQHPVWDXNDVEXV7RNLDURGRV
buvo ir tamstos mintis.
9DUQQDVGRPLDLSDVLLUMRMXRGX
3ULH VWDOR JDOR NXU VGMR NOHERQDL WYDL LU GGV VHQLV 3HWU\OD SDGUVM
V LU
SDOLQNVPM
VQXRNRQMDNRLUYLUWLQVNUHLSVLNDQDXQLQN.LP
 3UDDX SDVDN\W NOHERQOL R NRN PRNVO WXUL LHLWL NDV QRUL EWL SUDORWDV" $
visuomet sakau savo Juozeliui, kad ne seminarijoj dar galas.
Kanauninkas garsiai nusikvatojo.
3UDORWDV"3UDORWXLQHUHLNLDMRNLRPRNVOR-RNLREUDPRNVORQHUHLNLD7DL'LHYR
GRYDQDWYDL'LHYRVNUHSOHOLVLULSRQDV'LHYDVLGDQJDXVPXVVDYRWDUQXVLUNDLNDGD
QHLNHQW
VQXVLVSMDXQDNXUSDWDLNRWDLWDVLUSUDORWDV
6WXGHQWDL LD WDLS QXVLNYDWRMR NDG QHW YLVL VYHLDL VXLXUR 1LHNDV QHVLWLNMR L
NOHERQRWRNLRDWUDXVVPRMR 3HWU\OD WLN PLUNLRMR DNLPLV QHLQRGDPDV NDLS LD GDEDU WDL
VXSUDVWLRVHQLV9DVDULVEXYRSDWHQNLQWDVNDGNOHYLNLHWLVMRJLPLQ
MXRNDPSDVWDW.DP
SHUGDXJNHOLDQRV
.OHERQRSDY\]G\VXNUWLUNLWXV-XRNDL LULG\NDYLPDLQHQXWLORLNLYDNDULHQVJDOR
%XYR MDX YORNDV ODLNDV EHW VNLUVW\WLV GDU QLHNDV QHQRUMR 9LHQL QHNXLDYR
VHNO\LRM NLWL NLHPH DUED VRGHO\ JUMRVL QDNWLHV JUDXPX -DXQLPDV XVLPDQ SDRNWL
$WVLUDGRDUPRQLNDLUQHWUXNXVNHOHWDVSRUGXQGMRWRMSDLRMVHNO\LRM
%HWWXEURO\WYLVDLWDUWXPYHVWXYHVNHOLMXRNVLL/LXGR-RQHODLWLVLU9DUQQDV
LUNNDGWDMXRGLXNWDY
VQHVXYLOLRW
%HW9DVDULXLEXYROLGQD
SDVNXWLQVDWRVWRJRV0DQHJDOYHQWLQVRMLLWHND7DLWRNLRVYHVWXYV
3ULHMSULMRNOHERQDV.LPD
Ak, jaunimas, jaunimas! 0 a jum pasakysiu, kad prie 25 metus ir a buvau jaunas,
LUDEXYDXSRHWDVLUDJLHGRMDXPHLO
MDXQYLOWLDQGLHQNDV"'LHYRVNUHSOHOLVWDLS

Dievo skreplelis! Vanitas! Omnia vanitas!..


,UMLVQXMRWROLDXSDVLJUWLPQHVLHQD
9DVDULRNOHERQDVSLUPDVXVLPDQYDLXRWLQDPRLUQHERGDPDVHLPLQLQNSUD\PR
OLHSNLQN\WLDUNOLXV-DXLUNLWLHPGDXJNDPSDUSRQDPDL'DUYDODQGO
SDVLVHNDSUDPLQWL
VXNLOLPGDUDUPRQLNDXWUDXNQDXMRNEHWQXRWDLNDMDXGDUVLQHUDPL
.DL MDX EDLJLDQWLV NDOERP LU HQHUJLMDL SDNULN
 VYHLDL VWRYLQMR VHNO\LRM SDVLHQLDLV
NOLHULNDV/LXGDVLU/LXFQHW\LRPLVSDVLMXWRYLHQXGXWDUSGXU\VRG
3DO\GNPDQH3DYDVDUOLSUDMLDURGRVSDNDOQMDQWVXROHOLRXPLUDX
VDYRVNDU
-LHGXJUHLWVSUXNRSURGXUHOHVLUVWDLJDVXVWRMRVXDYWLQDNWLHVJUDXPR
%HW NDV QUD JUM
VLV DQNVW\YR UXGHQLR PQHVLHQRPLV LU NDV QHSDVWD LW
VWHEXNOLQJQDNWNXRPHWDXNWDLGDQJXVYLHVLRVYDLJGVGLGHOVLUPDRVLUYLHVXV
NHOLDV EHUQHOLXL MRWL SDV PHUJHO
 NDLS VDNR OLDXGLHV GDLQD 'DLQD WLHVD QHPLQL PQXOLR R
WODVJXGUXROLVMPJVWDSDLHSWL%HWDUEWEHMRWDVYLHVXVNHOLDVWDVPLQNWDVGDQJDXV
EDO]JDQXPDVWDVODXNLUPLNSHL]DDVSULGHQJWDVVPXONLDXVLRYHOQXPRVLGDEURGXONHOL"
$UEWWLHVRGUVVRGRPHGLHOLDLDUEWWDULPWLVLUPHODQFKROLMDNXULVXMDXGLQDMXV
ligi irdies gilumos?
9LHSDWLHNDVSHUJUDXPDVVXXNRMLQHW\LRPLVSDJDXGDPD9DVDULRUDQN
1XR$XUDNDOQLRGDUJUDLDXWDUMLVVYDMRGDPDV
9DODQGO
 SDVWRYM
 OHLGRVL MLHGX WDNHOLX HP\Q LHNRGDPL MRV VNDURV 5DGR M DQW
VXROHOLRDLNWHOMHNXULRVSDLDPHYLGXU\NDERMRWDVVWHEXNODGDULVPQXOLV
$SVXSNPDQH3DYDVDUOLYRVJLUGLPDLSDSUD
-LVDSVXSRLUVWHEMRVLMRVYHLGREDOWXPXLUMRVDNL\SDWLQJDYLHVD-LQXWYUDELMR
UDQNDVLUHQJSRULQJVQLDWJDO-LVQXVLJDQGRNDGMLQHSDUSXOWEHWMLDWVLUPREHOLU
SULWUDXNMSULHVDY
V3ULVLJODXGXVLMLDSVLNQLDXEYHLGXDQWMRSHWLHVLUMRVNYDSVSODXNDL
NXWHQRMDPYHLGLUOSDV3DVNXLMLSDNOJDOYLULUMRMDPDNLVWRNLXNHLVWXYLOJVQLX
NRNLRMLVGDUQLHNDGQHEXYRPDW
V-LEXYRWDLSDUWLNDGMLVMDXWMRVNHOLXVYLVMRVNQLU
YHLGRLOXP,UYLVDWDLNDVNLWDPEWXGHJ
NUDXMLUDSWHPG
VPRQ
9DVDUDWDOGLU
SUDEODLYLQR 7DV IL]LNDV MR LGHDOL]XRMDPRV PHUJHOV DUWXPDV WDV MRV VXVLMDXGLQLPDV WDV
SDEXLXRWLJDOMLPDVEXYRQHSDNHOLDPDVMRNOLHULNLNDPGURYXPXLLUNXNOXPXL-LVQXPMRV
UDQNQXRVDYRSHWLHVSDNOQXNULWXVLVNDUDSJREMRVSHLXVLUW\OLDLSDYDGLQR
Panele Liuce, einam jau.
-L SDJDYR MR UDQN SULVSDXG M SULH VDYR NDNWRV LU GHJDQL VNUXRVW SDVNXL
DWPHVGDPDSDSXUWJDOYWDUVLQXVLNUDW\GDPDNRNN\UGDO\NLUHQJWDNHOLXYLU$QW
NDOQHOLRQHWROLGXUMLVWDEWHOMRSDGDYMDPUDQNLUWDUVLDWVLVYHLNLQGDPDWDU
%NWDPVWDNXQLJX3DYDVDUOL7DPVWDEVLJHUDVNXQLJDV
,USDOLNXVLMEHVWRYLQWYLHWRMHJUHLWDLEJRWURE
6YHLDLLVLVNLUVWMDXSRYLGXUQDNLRNLWLSDVLOLNRQDNYRWL.DLXYDLDYR.OHYLNLR
NOHERQREULNDLUNOLHULNDV9DVDULVDWVLVYHLNLQGDPDVSDVSDXG/LXFVUDQNLUVXVLWLNRVXMRV
OLGQX EHYHLN USHVWLQJX YLOJVQLX MR LUG VXVSDXG WRNLV QHULPDV NDG MLV YRV VXODLN
DDUDV -LV PDQ NDG YLVDP DPLXL DWVLVYHLNLQD SLUPM VDYR MDXQ\VWV VXVLDYMLP WRN
NXNO LU WRN WHLVW R WDLDX MDX SDUHLNDODYXV L MR QH YLHQR VLQV SULHNDLWR QH YLHQR
kompromiso ir vingio.
/LNXVLDV VDYR DWRVWRJ GLHQDV MLV MDXWVL NDLS SR ODLGRWXYL -DP YLV WHEHVNDPEMR
/LXFV RGLDL %XN WDPVWD NXQLJX WDPVWD EVL JHUDV NXQLJDV .DUWDLV MLV QRUMR LUWL
WXRVH RGLXRVH NRNL SDDLS EHW QH MLH EXYR QXRLUGV %HURGV NOLHULNDV SDVLU\
V WDSWL
NXQLJXWXUMRGLDXJWLVWRNLXSDGUVLQDQLXSUDQDDYLPX%HWHVWLSDJ\ULPNXULHNDLNDGD
ODELDX PXP QHPDORQV QHJX SDSHLNLPDL 7RNV 9DVDULXL EXYR LU LV /LXFV SDJ\ULPDV -DP
EWEXY
VPDJLDXMHLJXMLEWSDVDNLXVRLQHENWDPVWDNXQLJXQHVEVLEORJDVNXQLJDV
7RNLX SDSHLNLPX ML QHWLHVLRJ EW SULSDLQXVL NDG MLV WXUL PRWHULV SDWUDXNLDQL \SDW\EL
Y\ULNLXLEUDQJLQWLQEHWNXQLJXLSDYRMLQJ7RNLV MRV SDSHLNLPDV EW EXY
V EHYHLN O\JXV

SULVLSDLQLPXLQHENWDPVWDNXQLJXQHVDWDYHP\OLX
7DLSMLEWWDLSDVDNLXVLMHLMLVEWMSDEXLDY
V'DEDUMLVWDLLQRMR,UMLVS\NR
NDPMLSDVLULQNRWRNLSULHPRQ
MDPLEDQG\WL*UHLLDXVLDNDGLUWXRPHWMLVVHPLQDULMEW
JU
VLUNXQLJXWDS
V%HWNRNLDWDLEWEXYXVLMREU
VWDQLDPY\ULNXPXLDWUDPD-LVEW
EH DEHMR GDXJ NHQW
V WDLDX NHQW
V QH GO QXRYRNRV LU IDQWD]LMRV YDL]G EHW GO UHDOLRV
SULVLSDLQWRVLUJ\YHQWRVPHLOV
%HWQLHNRWRQHEXYR-LVLUWROLDXSDVLOLNRLDSXVVODSWLQJRVXGDQJRVXNXULRVMDXW
VNXULXRMDQW J\YHQLP GLGHOLXV MDXVPXV LU QRUXV X NXULRV VODSVWVL MR SDLR DWHLWLV LU
WLNUDVLVQHSDLQWDVLVMLVSDWV
XXIII
.LHNYLHQNDUWNDGDWLN9DVDULVJUGDYRSRDWRVWRJVHPLQDULMVLWLNLQGDYRNDG
WXRVH PUXRVH \UD VXVLGDU
V YLVDL NLWRNLV SDVDXOLV QHJX VDXOWRM YDVDURV JDPWRM
NYHSLDQLXRVH ODXNXRVH LU \GLQLRVH SLHYRVH .DV YLHQDPH EXYR QDWUDOX VXSUDQWDPD LU
QHLYHQJLDPD WDL NLWDPH DWURG QHSDSUDVWD NHLVWD LU QHW QXRGPLQJD 'O WR WDG VXJU
V
VHPLQDULM MLV YLVXRPHW DWJDLODXGDYR GO YDVDURV SDNO\GLP %HW LU EH DWJDLORMLPR DWRVWRJ
QXRWDLNDLUDWVLPLQLPDLLDJHVGDYRVDYDLPHNDLSJ
VWDQHPDLWLQDPDVLEXU\VDUEDWYDQNLDPH
RUH SDOLNWD YDN 9DVDULV YDGXRGDPDVLV VHPLQDULMRV GRNWULQD NDOWLQGDYR VDYH NDG MLV SHU
JUHLW SDOLQNVWD DWRVWRJ VLOSQ\EHV LU SDJXQGDV EHW MDP WDGD GDU QHDWHLGDYR M JDOY PLQWLV
NDG WDL JDO QHEXYR SDOLQNLPDV SDJXQGDV EHW JULPDV WLNUM VDYR JDLYDO LU SLUP\NW

VDYRSULJLPW
7DLVPHWDLVWDLDXMDPY\NRGDXJVXQNLDXXPLUWLDWRVWRJVSGLXVLULJ\YHQLPXV
3HU GDXJ MDX VNDLGULRPLV JLMRPLVVLDXG MR VPHJHQLV NDQDXQLQNR JLPLQDLWV SDYHLNVODV LU
SHU GDXJ MDX J\YDL EXYR SDMDXVWDV MRV DYHV\V NDG YLVD WDL LVNXVW QHWHNXVLRV DWUXPR
PHGLWDFLMRV UHNROHNFLMRV DUED LSDLQW\V 9DVDULV WLHVD NRYRMR VX DWVLPLQLPDLV EHW
kovodamas pats juos ir gaivino.
*\YLDXVLDLJLMRDWPLQW\MHDLGPQHVLHQRVVFHQDVRGH3RNXULRODLNRMRSDLUDW
VFHQ SDPDX P NHLVWLV .DOWLQLPDV NXULXR MLV EXYR SULGHQJ
V VDYR SDLR NOLHULNLN
NXNOXP NDP EWHQW /LXF ERELNX SURLX WXRM XVLPDQ EXLXRWLV LQ\NR R VDYR
QHY\ULNRVQHGUVRVQXVLPDQ\PDVSDVLOLNR3DPDXPQXEXVWLMDPHSDVLJDLOMLPDVNDPMLV
MRV QHSDEXLDYR 7ROLDX WDV SDVLJDLOMLPDV DXJR LU VPRQMR QRUV YDUJDV NOLHULNDV YLVDLS
VWHQJVLMXRDWVLNUDW\WL-LVQHJDOMRVDXGRYDQRWL NDG DWVWP PHUJDLW
 NXUL WXRPHW NODXV
WLNVDYRLUGLHVEDOVR-LVSUDOHLGRYLHQLQWHO
VDYRJ\YHQLPHSURJSDWLUWLWDLDSLHNELMRQHW
VYDMRWL,UGONR"-XNMLVGDUQHVXEGLDNRQDV'DEDUMDXYLVNDVEDLJWDMLVMRVQHSDEXLXRV
MDX QLHNDG QLHNDG -DP JDOYD VYDLJR QXR PLQWLHV NDG MLV JDOMR SDEXLXRWL /LXF\W

SDVDNLNXPQHVLHQRVYLGXUQDNLRPHWXLUNDGMDXWDLQHSDVLNDUWRVQLHNDGQLHNDG
DOLD LW VYDMRQL PLQL NXULRV M DWO\GMR L DWRVWRJ YDUJLQR M GDU GDXJ LU
NLWRNLUSHVLNLOXVLVHPLQDULMRVW\ORMVXVLNDXSLPRYDODQGRPLV-EDXJLQRQXVLPDQ\PDV
NDG MLV MDX SHQNWDP NXUVH LU NDG PHW SDEDLJRM L WLHV MDX JDOL M SDVDXNWL SULH DOWRUL
subdiakonato ventimam.
3OLDPDV GYL SULHLQJDV SXVHV MLV WDSR GDU ODELDX XVLGDU
V QHJX DQNVLDX 1HW
DUWLPHVQLHP GUDXJDP SDVLOLNXV VX MXR GDU\GDYRV QHMDXNX QHV NLHNYLHQDV MDXW NDG LD
WXULPDUHLNDORVXNDNRNLXODEDLMDXWULXLURSLXGDO\NX
,UWDLWXRPHWX9DVDULVYOSDEDQGUD\W7DLDXNDUWMLVMDXQHVLPNDOWLVDXV
HLOUDL DSLH LGHDOXV EHW QHSDVHN Q /LXFV QRUX UD\WL DSLH PHLO
 -LV VWDLDL UD VDX
SDLDP 5D WDL NDV MDP USMR NDV MDP EXYR VNDXGX 7DLS UD\GDPDV MLV QRUMR WDUVL
LVLYDGXRWL L N\ULRV QHULPDVWLHV NXUL M JUDXGDYR NDUWDLV LWLVDV GLHQDV 7 PHW MR
HLOUDLXRVHDWVLVSLQGMRMRYLGDXVJ\YHQLPDVYDLUL SULHJLQ\EL GUXPVLDPDV -R O\ULNRM
VNDPEMR MDX QH YLHQ MDXQXROLNDV PDLWLQJXPDV OLGHV\V LU UH]LJQDFLMD EHW LU VNDXGXV
VXVLNULPWLPDVGOSULHLQJSUDGNXULHOHLGRDNQLVMRLUGRMLVMDXWVLQHWXUVMJMXRV

irauti.
LD MDX XVLPH]J WLH MR SRH]LMRV PRW\YDL NXULXRV YOLDX MLV LUHLN VX GLGHVQLX
SDMJXPX LU JLOHVQLX LJ\YHQLPX LD WDLS SDW MDX EXYR HQJWDV OHPLDPDV LQJVQLV W
SDYRMLQJNHOLNXULXRHLGDPDVSRHWDVWDLSVDYHVXJUDXLDLULLXOSLDNDGMDPQHEHOLHNDQHL
NU\ERVPRW\YQHLNU\ELQLSDMJ%HW9DVDULXLSRHWXLEHOLNRYLHQLQWHOODLVYDPHQLNR
eksploatavimo sritis tai jis pats. Visa kita buvo jau arba aptvarstyta, arba savaime
QHSULHLQDPD 9LV GOWR W PHW HLOUDLDL NXULXRV MLV SDVNHOE VSDXGRM GO M VWLSUDXV
HPRFLQJXPRLULUDLNRVSDJDUVLQRMDXQSRHWSODLDXQHJXMRGUDXJLUSDVWDPEU\V
7DLVSDLDLVPHWDLVMLVJDYRSDNYLHWLPEHQGUDGDUELDXWLOLWHUDWURVXUQDOH9LVDWDLM
SDNO MR SDLR DN\VH WDLDX MR OLNLPDV MDX EXYR LVSU
VWDV ,VWRWL L VHPLQDULMRV MLV MDX
QHEHVYDMRMR /LWHUDWURV GDUER MLV PDQ LPVLVLV DWOLHNDPRPLV QXR NXQLJR SDUHLJ
valandomis.
0RNVOR DWYLOJLX SHQNWDVLV NXUVDV QLHNR QDXMR MDP QHGDY 'LGLDXVLR VXVLUSLQLPR
NO YDOVW\ELQLDL UXV OLWHUDWURV LU LVWRULMRV HJ]DPLQDL ODLNRPL EDLJLDQW SHQNWM NXUV -LH
DWVWRGDYR PDWULQLXV JLPQD]LMRV HJ]DPLQXV LU EH M Q YLHQDV NXQLJDV QHJDOMR EWL
SDWYLUWLQWDVLRNLRPDUWRNLRPSDUHLJRP5XVOLWHUDWUDLULVWRULMDY\ULDXV\EHLUHLNDODXMDQW
EGDYRHLQDPDQXRSLUPROLJLSHQNWRMRNXUVRLXRVGDO\NXVGVWDWHLQVLPLHVWRFLYLOLQLV
PRN\WRMDVMRSDPRNDVNOLHULNDL LUGDYR NDLS QHUHLNDOLQJ GDO\N 1H YLVL MDV ODQN R
UHWDV NXULV NODXV 7LN SDVNXWLQLDLV PHWDLV VXEUX]GDYR YDUW\WL YDGRYOLXV LU ODX\WL JDOYDV
NDLS LD VX\PMXV ELOLHWXV SULVLUDLXV SURJUDPDV DUED LWUDXNXV L NRQVSHNWR (J]DPLQDL
EGDYR LNLOPLQJL GDO\YDXMDQW SDLDP JXEHUQDWRULXL LU NLWLHP DXNWLHP YDOGLRV DWVWRYDP
-HL QH SXRWD NXQRV PHWX YDOGLRV DWVWRYXV JHURNDL QXJLUG\GDYR UHWDV NXULV NOLHULNDV WXRV
HJ]DPLQXVEWLODLN
V
9OLDX /LXGDV 9DVDULV WDV SDLHSLDPDV UXV OLWHUDWURV SDPRNDV PLQGDYR NDLSR
YLHQLQWHO
 OLWHUDWULQ
 SUDYDLVW
 YLVDPH PHW VHPLQDULMRV PRNVOH ,U QXRLUGLDL
DSJDLOHVWDXGDYRNDGSHUPDDMRPLVGRPMRVLWHPNXULDVMLVSDWVDSGLUERUXRGDPDVLV
EDLJLDPMUXVOLWHUDWURVHJ]DPLQUDVWRGDUEXLEXYRYLHQLQWHOLVMRVLJLOLQLPDVOLWHUDWURV
PRNVO.LWLQWWHPSDW\VQHUD\GDYRXVDN\GDYRMDVSDVWDPLHPJLPQD]LVWDPDUED
VWXGHQWDP (J]DPLQ UDWR GDUEXL WUDXNGDYR YLHQ L WRV WHP -RV EGDYR LQRPRV MDX
QXR SUDGLRV PRNVOR PHW (LGDPL UDWR GDUE MLH YLVDV MDX L DQNVWR SDUD\WDV WHPDV
VXVLNDLLRGDYR EDW DXOXV DUED NRMLQHV 9LHQLQWHOLV USHVWLV EGDYR DWULQNWL UHLNDOLQJM
WHPLUEHNODLGMSHUUD\WLHJ]DPLQSRSLHU9DU\WLVGDXJQHUHLNGDYRQHVGHXUXRGDYR
VDYDVPRJXV
1HLULQW W SULHJLQ\EL NXULRV NRYRMR 9DVDU\ LU VX NXULRPLV MLV NRYRMR VDYR
NOLHULNLNSDUHLJMLVVWHQJVLQHDSOHLVWL3DJDOLDXWDLQQHEXYRODEDLVXQNX'LGHVQLRYDOLRV
WHPSLPR UHLNMR WLN SDPRNRP UXRWL 9LVD NLWD MR VDYDLPH JDQ VNODQGLDL -LV EXYR
SXQNWXDOXVSDPRNDVLUNRSO\L9\UHVQ\EHLDWURGNDGMLVQHWXULMRNLRVSXLN\EV7LHVD
NDGMLVEXYRXVLGDU
VLUW\OXV7LHVDNDGMLVYHQJVDYRY\UHVQLMLUQYLHQSURIHVRUL
QHEXYR NUHLS
VLV GO MRNLR SDWDULPR 7DLDX QLHNDV QLHNR EORJR DSLH M QHJLUGMR 3R
NLHNYLHQDWRVWRJNOHERQROLXGLMLPDLDSLHMRHOJHVEGDYRNXRJHULDXVL9LVDWRSDNDNRLU
MDX SHQNWDPH NXUVH NOLHULNDV 9DVDULV EH MRNL SDVWDQJ WXUMR EHYHLN SXLNL RSLQLM
Y\UHVQ\EVDN\VH
6WHQJGDPDVLV JHUDL DWOLNLQWL VDYR SDUHLJDV MLV WXR SDLX MDX NRYRMR LU VX YDVDURV
DWVLPLQLPDLVLUVXPDLWLQJDYLVGDUMDPHJOGLQLDSULHLQJ\EVLUNULWLFL]PRGYDVLD7DLDX
LWRV PLQW\V LU SDJXQGRV M DSQLNGDYR WLN SRLOVLR YHQL GLHQRPLV LU WDL NDVNDUW VLOSQLDX
6HPLQDULMRV DWPRVIHUD NDLS NDVPHW WDLS LU WXRPHW MDX QXR JDYQLRV VSMR DSPDULQWL YLVXV
SDYRMLQJXV DWVLPLQLPXV LU USHVLXV 7\OL UH]LJQDFLMD LU VDYR PHQN\VWV QXVLPDQ\PDV YO
VLJ\YHQR 9DVDULR PLQW\VH LU MDXVPXRVH ,U MLV PDQ HVV YLVDL SDVLUHQJ
V VWRW SULH 'LHYR
DOWRUL
9LHQYDNDUNDLMLVVDYRNDPEDU\NDLSW\LDVNDLWPRUDOLQ
YLUVWHOMRGXU\VLUMLV
QQHSDVLMXWRNDLSDOLDMRDWVLVWRMR0D]XUNRYVNLVLUVDOGXVEDOVDVSDNODXV

.domine Vasari, studijuoji?


0RUDOLQ
WHRORJLM
 *HUDL ODEDL JHUDL 3DVLUXRN 5\WRM JDOVL SUDGWL UHNROHNFLMDV SULH
VXEGLDNRQDW
,UMLVLMRSDVDN
V,,Laudetur Jesus Christus". 9LVDWDLY\NRWDLSVWDLJDNDG9DVDULV
QHVSMR Q VXVLRULHQWXRWL NDV LD SDVLGDU -LV SDVLOLNR VWRYV QXWLUS
V QXVWHELQWDV -R
NDPEDULR LU VWDOR GUDXJDV RNR MR VYHLNLQWL GO WRNLRV QHSDSUDVWDL PDORQLRV QDXMLHQRV 7LN
SDPDQ\N 9DVDULV WXRMDX VXEGLDNRQDV .LHNYLHQR VHPLQDULVWR DN\VH MR UHLNP LDXJR
GYLJXEDL 7 YDNDU NOLHULNDL WLN LU WHNDOEMR YLHQ DSLH EVLPXRVLXV YHQWLPXV LU DSLH
NDQGLGDWXVVXEGLDNRQXV7DLDX3HWU\ORVNDQGLGDWWDUSHQHEXYR9DVDUWDLQHPDDVWHELQR
R3HWU\ODLNOQHSDVLWHQNLQLPRLUSDY\GR
 6YHLNLQX VYHLNLQX /LXGDL 1HVLWLNMDX NDG WX WXUL WRNL JHU RSLQLM 1D EHW WX
YLVLHPPRNLSDWLNWLNDULDLMXRNDXGDPDVNDOEMRNDLP\QDV
9DVDULXL WDL EXYR ODEDL QHPDORQX LU MLV VX PLHOX QRUX EW SDVLNHLW
V VX 3HWU\OD
YLHWRPLV %HW QH QXR MR WDL SDUMR - QXPDW Y\UHVQ\E SHU NXUL SDWV 'LHYDV UHLNLD VDYR
YDOLLUDSLHMRNSDVLNHLWLPLDQHJDOMREWLQNDOERV
.LW GLHQ YDNDUH MLH SUDGMR UHNROHNFLMDV 3R YDNDULQL PDOG NDL YLVL NOLHULNDL
LVLVNLUVW MLH NHWXUL EVLPL VXEGLDNRQDL LU GX GLDNRQDL GDU SDVLOLNR NRSO\LRM 'UDXJH VX
GYDVLRVWYXMLHDWNDOEMR,,Veni crealor Spiritus"LULNODXVWUXPSRVMRNRQIHUHQFLMRVDSLH
L UHNROHNFLM LU EHVLDUWLQDQLR PRPHQWR VYDUE $LGGDPDV WXLRM NRSO\LRM VNDPEMR
O\JXVGYDVLRVWYREDOVDVLUMLHPEXYRODEDLNHLVWDWLNHLHPNODXV\WLWRVNRQIHUHQFLMRVLWD
DSOLQN\EGDUODELDXSDEUYDODQGRVQHSDSUDVWXP-LHGDUJ\YLDXSDMXWRHVLVNLUWLQHWLN
L SDVDXOLR EHW LU L VHPLQDULMRV J\YHQLPR VYDUVW\WL VDYR GLRV UHLNDO QDJULQWL VDYR
VLQVLUSDVLU\WLQHDWDXNLDPDP\JLXLQHJULQDPDPLQJVQLXL
'LHYDVMXVSDVDXNPLHOLEUROLDLNDOEMRGYDVLRVWYDVEWL -R %DQ\LRV
WDUQDLV 'LGHOLV WDL SDDXNLPDV DWVDNLQJD WDUQ\ED 1HV MXV HLVLWH WDUQDXWL NDUDOL .DUDOLXL
YLHSDL 9LHSDLXL %HW MV LQRWH NDG -R NDUDO\VW \UD QH LDPH SDVDXO\ regnum meum
non est ex hoc mundo.,UMVWDUQDXGDPL-DPUSLQVLWVQHNQREHWGLRVUHLNDODLVRLV
SDVDXOLVVXYLVRPLVVDYRDLVWURPLVWXUWDLVJDUEHLUOLQNVP\EPLVWXUVEWLNDLSDQDP6HQRMR
VWDW\PR LPLQLXL vanitas vanitatum et omnia vanitas. .ULVWXV MXV SDDXN EWL VDYR
%DQ\LRV QH WLN WDUQDLV EHW LU YDGRYDLV MV UDQNDV EXV DWLGXRWDV WNVWDQL GL
iganymas. PLHOL EUROLDL NRNLD WDL EDLVL SDUHLJD NRNLD WDL VXQNL QDWD ,U NDV LGUVW M
LPWLMHLJXQHSDWVGLHYLNDVLV,JDQ\WRMDVWRQRUWLUMHLJXQH-LVSDWVEWWDU
VNLHNYLHQDP
L MV NDLS NDGDLVH WDU DSDWDODP sequere me. ,U WDL NXU PV YLV SDMJ DOWLQLV LU
LWHVMLPRJDUDQWLMDVHNWL.ULVWXPL
7ROLDXGYDVLRVWYDVNDOEMRDSLHWREXO\E
NXULRVVLHNWLVDN.ULVWXVDSLHGRU\EHV
NXULRPLV WXUL SDVL\PWL NXQLJDV DSLH SDYRMXV NXULH WRP GRU\EP JUHVLD LU DSLH 'LHYR
PDORQ
NXULHVWLVXWHLNLDPDNLHNYLHQDPMRVSUDDQLDPR\SDWLQJDLNXQLJXL
-LVEDLJNRQIHUHQFLMVNDWLQGDPDVLRVGLHQRVLULQNWXRVLXVYLVXDWVLGMLPXVYDUVW\WL
VDYRSDDXNLPRNODXVLPLUUXRWLVWLQNDPDLSULLPWLDXNWXRVLXVYHQWLPXVSRNXULMDXNHOLR
DWJDOQHEHV
-VY\UHVQ\ELGDXJHOLRMVGUDXJWXRWDUSXLULQNRWLNMXVPLHOLEUROLDL-V
QHWXULW WXR GLGLXRWLV EHW SULLPNLW WDL QXVLHPLQ
 NDLS 'LHYR PDORQV HQNO 7DLDX
SDQDJULQNLWVDYRVLQHVDUHVDWHSDVLUXR
WPDORQ
SULLPWLDUMVLQWHQFLMRVJU\QRVRQH
SHU VWLSUV U\LDL MXQJLD GDU MXV VX SDVDXOLX DU MV HVDWH SDVLU\
 LPWLV DQW VDYR SHL YLVDV
NXQLJR OXRPR VXQNHQ\EHV -HL WDLS WDL GDU ODELDX VWLSULQNLWH VDYR YDOL LUDXNLW L LUGLHV
SDVNXWLQLXV SDVDXOLR SLNWROL GLHJXV XPLUNLWH WXRV PRQHV LU WDV YLHWDV NXU JUV MXP
SDYRMXV UXRNLWV DWOLNWL YLVR J\YHQLPR LSDLQW LU DSJDLONLWH VDYR QXRGPHV 'LHYR
PDORQVSDVWLSULQWLHLNLWHSULHDOWRULDXVLUSULLPGDPLWXRVYHQWLPXVSDYHVNLWHVDYHYHQWRV
%DQ\LRVJOREDLLUGLGHVQHL'LHYRJDUEHL
9LVRVLWRVNRQIHUHQFLMRVPLQW\VMDXQHNDUWEXYRJLUGWRVLUSDWLMGVW\PRVFKHPD

JHUDLLQRPDSLUPLDXVLDXGDYLQLRVXQNXPDVDWVDNRP\ENOLW\VQXRGPVSDVNXLYLOWLHV
VXDGLQLPDV SDVLU\LPDV SULHPRQV SDJDOLDX 'LHYR PDORQ .ULVWDXV QXRSHOQDL YHQWM
XWDULPDVLUSDLDPJDOHNRQNOLX]LMDLUSUDNWLNRVLYDGRV
%HW NDUW YLVRV WRV DWPLQWLQDL LQRPRV PLQW\V YO DGLQR M MDXVPXV GLOJLQR
VLQHV LU JDXE ULPWLHV QXRWDLND -LHP EHOLNR NHWXULRV GLHQRV OLJL YHQWLP .D]XVDV EXYR
QDXMDVLUULPWDV-XRVHVWDLJDDWJLMRYLVDWDLNDVVHPLQDULMRVJ\YHQLPRUXWLQRVSHULOJODLN
EXYR DSPDULQWD LU DWEXNLQWD $WJLMR QH WLN XROXPDV GYDVLNLHP UHLNDODP EHW P OVWL L
SDNDPSL LU YLVRNLRV DEHMRQV SULHWDUDYLPDL LU SDJXQGRV 7DUWXP NRNV VWLSUXV VPJLV
SDDUG VXVLJXOMXV NORGDLV OL]G LU SUDVLGMR YLV MR QDPL NRYD GO VDYR WHLVL GO
LOWHVQV YLHWHOV LU GO YDOGLRV .RYD WEWLQ OHPLDPD LU SDVNXWLQ 3ULP
V
VXEGLDNRQDW MDX QHEJLRVL 5RP NDG WDYH SDOHLVW DWJDO SDVDXO NDG JDOWXP VXGDU\WL
VDYR HLP LU J\YHQWL NDLS NLHNYLHQDV NLWDV JHUDV NULNLRQLV 9LVD WDL WDX EW JGD LU
QXRGP YLVXRPHQV SDQLHND %DQ\LRV SDVPHUNLPDV LU DPLQRV NDQLRV SR PLUWLHV 
5RPDSDY\GLLUQHJDLOHVWLQJDVDYRLULQNWLHVLHPMRVSDODLPLQLPDVHVVSD\PWDVDPLQ\EV
HQNOX
HL LULQNWLHML YHQWLPDP SHU UHNROHNFLM GLHQDV EXYR LVNLUWL L VHPLQDULMRV
J\YHQLPRLUSDOLNWLMSDLLUGYDVLRVWYRQXRLUDL.DLNLWLNOLHULNDLEGDYRSDPRNRVHMLH
ODLN\GDYRPHGLWDFLMDVDUEDQDJULQGDYRVDYRVLQVGDO\NXV'YDVLRVWYDVVXMDLVDWOLNGDYR
NDVGLHQWLNSRYLHQPHGLWDFLMLUSDVDN\GDYRSRYLHQ NRQIHUHQFLM 9LVD NLWD MLH GDU\GDYR
SDW\V VLQV DS\VNDLWDV GYDVLN VNDLW\P LU PHGLWDFLMDV NRSO\LRM UHIOHNVLMDV SR
PHGLWDFLM YDLNLRGDPL VRGH DUED VDOM %H WR MLH EHQGUDL NDOEGDYR NDVGLHQ YLVXV
kunigikus poterius, kurie subdiakonui jau yra privalomi taip pat kaip kunigui. Per
rekolekcijas jie pratinosi prie itos pareigos, nes brevijorius tai gana paini knyga, o kunigiki
poteriai kasdien vis kitoki ir ilgi. Parapijos kunigai, tiesa, atbarkina juos beveik per
YDODQG ODLNR EHW NDQGLGDWDP VXEGLDNRQXV GO QHSUDWLPR LU XROXPR UHLNGDYR DSLH 
YDODQG 7DG EHYHLN YLVDV M ODLNDV EXYR XLPWDV R NDV QHEXYR XLPWD WXUMR EWL VNLUWD
UXRWLVLSDLQLDLLYLVRJ\YHQLPR
7UHL UHNROHNFLM GLHQ /LXGDV 9DVDULV MDXWVL MDX JHURNDL QXYDUJLQ
V LU NQ LU
GYDVL9LVXVVDYRSDDXNLPRNODXVLPXVMLVEXYRGDUNDUWDSPVW
VLUSHUVLUJ
V6XNLOXVLDV
DEHMRQHV LU EDLPHV MLV VXVSMR YO SHUVYDUVW\WL LU MRV QXVOJR QHLODLN
 MR NULWLNRV LU
DUWMDQLRV YHQWLP EWHQ\EV , WLHV DQDSXV YLV DEHMRQL MDP QXRODWRV YLHW
QXVLPDQ\PDV NDG MLV YHQWLPXV SULLPV LU NXQLJX EXV 3R SHQNHUL PHW PHVWL VHPLQDULM"
1H WDL MDP EXYR WDLS SDW QHY\NGRPD NDLS MULQLQNXL SHUSODXNXVLDP DXGULQJ YDQGHQ\Q
SDVXNWLDWJDODUEDRNWLEDQJDVLUQXVLVNDQGLQWL,EXYXVSHQNHULXVPHWXVVHPLQDULMRMJHU
QRU NOLHULNXL WDSWL NXQLJX MDX \UD EHYHLN SVLFKRORJLQ EWHQ\E 7LHVD HVWL DWVLWLNLP NDG
SHU VXEGLDNRQDWR YHQWLPXV NDQGLGDWDV SDEJD MDX SDJXOG\WDV SULH DOWRUL SDLX
NULWLNLDXVLXPRPHQWX%HWWDLSSDGDURDUEDVNUXSXODWDLNXULHYLHQDUGXNDUWXSDEJ
JDO
JDOHVLYHQLDDUEDWRNLNDQGLWDWDLNXULHQLHNDGQQHDEHMRGDYRNDGNXQLJRGDUEXLMLHYLVDL
QUDWLN

9DVDULVQHEXYRQHLLSLUPMQHLLDQWUM,UYLVGOWRMDPWHNRLJ\YHQWLSHUWDV
UHNROHNFLMDVWRNGYDVLRVVXNUWLPNRNLRMLVQLHNDGQHSDW\UQHLDQNVLDXQHLYOLDX
7UHL UHNROHNFLM GLHQ MLV QRUV EXYR QXVLOSQM
V LU SHU JDOY NDUWDV QXR NDUWR
SHUHLGDYRNHLVWDVVYDLJXO\VEHWGOVDYROLNLPRMDXWVLYLVDLUDPXVLUEHEDLPVPVWDSLH
EVLPXRVLXV YHQWLPXV 5HNROHNFLMRV MR VNODQGLDL VLQV QDJULQMLPDV WDLS SDW /DSHOLV
NXULDPH MLV \PMRVL YLVR VDYR J\YHQLPR QXRGPHV NDG NDUWDLV SHU LSDLQW QHSDPLUW
EXYR SULSLOG\WDV MDX LU SDVNXWLQL PHW QXVLNDOWLP %HOLNR SDVL\PWL WLN WDL NDV GDU EXV
DWVLPLQWDOLJLLSDLQWLHV
7DLJL W GLHQ MR GPHV\V LU XROXPDV EXYR LHN WLHN DWVOJ
V -LVDL JDQ SDV\YLDL
DWOLNLQMRYLVXVGYDVLNXVSUDWLPXVJLUGMRQHYLVPHGLWDFLMSHUGYDVLNMVNDLW\PEXYR
LVLEODN
VNDOEGDPDVSRWHULXVNO\GREUHYLMRULDXVODSXRVHLUDSVLOHLG
VSULYDLDLQHVXNDOEMR
UDDQLDXV NDLS WLN WRNLRPLV YDODQGRPLV DPLQDV GLRV LJDQ\PR SULHDV YHOQLDV

tamquam leo rugiens, circuit, quaerens quem devoret. Ir pirmiausia puola jis tuos, kuriuos
UDQGDDSVLOHLGXVLXVLUDSVQGXVLXV
7 GLHQ SR EHQGUM YDNDULQL PDOG NDL YLVL NOLHULNDL LVLVNLUVW MLH HLHVH NDLS
SDSUDVWDLSDVLOLNRLNODXV\WLWUXPSRVGYDVLRV WYR NRQIHUHQFLMRV 'YDVLRV WYDV NDOEMR DSLH
U\WGLHQLQV M LSDLQWLHV VYDUE %HW 9DVDULV QXJLUGR WLN SRU SLUPM VDNLQL 3DVNXL MR
PLQW\V NDNRGO QXVO\GR DWJDO LU UHWDL NDGD SULVLPHQDPDV 9DULRNDV NDLS J\YDV VWRMR MR
YDL]GXRWMLUFLQLNDL\SVRGDPDVLVWDU
Komedijos, viskas komedijos...
.DGDLVH SLUPDPH NXUVH EXY
V MGYLHM SDVLNDOEMLPDV VHPLQDULMRV VRGH P DWJ\WL
9DVDULRDWPLQW\9DULRNRSULHNDLWDLNXQLJDPLUMRSDLRSULVLSDLQLPDLQHWLNRWUHNROHNFLM
DSOLQN\EP LU 9DVDULV YO SDNUHLS VDYR PLQWLV NRQIHUHQFLMRV RGLXV -R JDOYD L OHQJYR
VYDLJREHWMLVDLNLDLJLUGMRNDLSGYDVLRVWYDVVDN
 .QR SDJHLGLPDL concupiscentia carnis, \UD GLGLDXVLDV LU SDYRMLQJLDXVLDV
dvasinio gyvenimo prieas.
,U WXR SDLX PHWX NDLS PDJLN OLHSVQ QXYLHVWDV 9DVDULR YDL]GXRWM SDVLURG
QXRJDV.ORVYHUJVSDYHLNVODVRMRSDLREDOVDVNDOEMR
3HUGDXJODLEDODXQLVVWRUHVQXOLHPHQ
 .YDLODV DWVLOLHS 9DULRNR EDOVDV 7DL SXLNLRV UDVLQJRV NDUWDNUDXMV
U\WLHWVIRUPRV
9DVDULVQHWJDOYSDNUDWJLQGDPDVLVQHSDGRUDXVYDL]GRLUYOQXJLUGRGYDVLRVWYR
RGLXV
0,PLHOLEUROLDLWHJXMXV'LHYDVVDXJRMDQXRWRNLRVQHODLPV-DXQRNXQLJRSDGWLV
parapijoj tada tampa...
%HWYHUJL9DVDULRYDL]GXRWVQHVLWUDXN-LVSDPDWNDGMRVODLEDVOLHPXREXYR
WDLSSHUVLOHQN
VNDGDXNLDXNOXERVXVLGDUWU\VYHOQLRVNQRJDUDQNWOV-LVYLVDVVDYR
PLQWLVLUYLOJVQNUHLSGYDVLRVWYEHWYHUJVOLHPXRQHLQ\NR,UMXRMLVODELDXVWHQJVL
MDQXVLNUDW\WLMXRMLGDUVLU\NHVQLUNDLSNRNVDQWNU\WLVYLVSODLDXVLDXEMRPLQWLV
 9LHSDWLH PVW NOLHULNDV NDV JL PDQ LD GDEDU" 1LHNDG LWR VX PDQLP
QHEGDYR
.RQIHUHQFLMDL SDVLEDLJXV MLV WXRM LMR L NRSO\LRV WLNGDPDVLV NDG YLHWRV DWPDLQD
LEODN\V W QHSDGRU YDL]G -LVDL LQRMR L GYDVLNR J\YHQLPR YDGRY NDG VX SDJXQGD L
SUDGL QHUHLNLD NRYRWL EHW QXR MRV EJWL ,U MLVDL WDL EJR -LV EDQG PVW\WL DSLH
SDSUDVLDXVLXV GDO\NXV EHW SDJXQGD YLMRVL SDVNXL XEJGDPD X DNL -LV VWDEWHOMR WLHV
ODQJXSDLUWLNRNVODXNHRUDVRODQJRVWLNOHMDXEXYRYHUJ1HEHVXUDNLQWDJUDQGLQLDLV
EHWODLVYDVWRYMRSULHMYLVXVWXRPHQLXLUURG\GDPDVDYHEHJGLNDLDLSVL
7DL EXYR EDLVX 9DVDULV SDMXWR VDY\ L WROR DWHLQDQW QRU SDVLLUWL W SDYHLNVO
SDVLJUWL WXR MDXQX NQX 7DL MDX EW VXWLNLPDV QXRGP LU JDO VXQNLRML ,U MLV EJR
WROLDX-LVVXJURVDYRNDPEDULUSDVLPVNDLW\WLYHQWM5DW%HWUDLGVOLHMRVLMRDN\VH
LU WDUVL NRNLD MR YLGXM XVXNWD VS\UXRNO QHGDY QXVGWL YLHWRM -LV LMR NRULGRUL LU
YDLNLRGDPDV SDVLVWHQJ PVW\WL N QRUV PDORQDXV NDV M DWLWUDXNW QXR W SDYRMLQJ
YDL]G-LVPVYDMRWLDSLHWYLN
NDLSGLDXJVLVWYDLLUYLVLQDPLNLDLNDLMLVSDUYDLXRV
jau subdiakonas.
/LXF\W"
.JLQLHNR\SDWLQJD-XNMLWDPMLULOHLGRLUQHWSDWDUEWLNXQLJX
 .DP D MRV WDGD QHSDEXLDYDX" 9LHQLQWHO NDUW YLVDP J\YHQLPH -XN D GDU
nebuvau subdiakonas...
-LV Q QHSDVLMXWR NDG MDX JUGDPDVLV LU DSJDLOHVWDXGDPDV VYDMRMD DSLH QHGHUDP LU
QXRGPLQJGDO\N-DXMLVQHNDUWLUDQNVLDXEXYRSDPDQ
VNDGMHLJXMLHGXWXRPHWEW
EXLDY
VL WDL WDV SDEXLDYLPDV JUHLLDXVLDL EW EXY
V QXRGPLQJDV 6XVLJULHE
V NDG LU
VYDMRQVDSLH/LXF
GDEDUHLQDMDXLSDJXQGRV9DVDULVSDEDQGEJWLLUQXRM%HWSDEJWL
QXR /LXFV EXYR GDU VXQNLDX -R YDL]GXRWM DWJLMR QH WLN ML SDWL EHW LU YLVL MR ONHVLDL YLVL

YHOQV EHW JDOLQJL QHV L SDLRV SULJLPWLHV HLQ MR LUGLHV VXYLUSMLPDL 7DL DWVLWLNGDYR LU
DQNVLDXEHWWYDNDUEHLWW\UMDXQXROLNRVVLHORVSRONLPGUXPVWLVNDNDVHPD
NDNDVJHLGXOLQJDLUNQLNDNRDQNVLDXQHEGDYR
'DEDUMDPYDL]GXRWPSLHWL/LXF
JDOLRPLVQHYDULRPLVVSDOYRPLV-LVDWVLPLQ
NDLSNDGDLVHMLHPVGLQWDQW$XUDNDOQLRSURSDVLNOXVLVXNQHO
MLVSDPDWMRVNRMWUXSXWL
QHWDXNLDXNHOLR7XRPHWMLVODEDLVXVLJGRLUGDXJLDXWNRMQQHSDYHOJ'DEDUJLWDV
YDL]GLV NDNRGO DWJLM
V GUXPVW MR PLQWLV LU MDXGLQR QHDSVDNRPX DLVWUXPX 7DLS SDW MLV
DWVLPLQNDG/LXFVNUW\VEXYROHQJYDLVSMDPRVSURMRVOHQJYYDVDURVUEHOLUNDGMRV
OSRV UDXVYRV O\JLRV LU YHOQLRV 3UDOHLVWDV /LXFV SDEXLDYLPDV M GHJLQR GDEDU NDLS
SHOHQXRVHXVLOLNXVLLUDWSVWDDULMD
-LV LQJVQLDYR NRULGRULXM OHLGRVL VDO
 LU YO OLSR DXNW\Q EHW SDO
 YDL]GDL NDLS
NRNLDP GHPRQLNDP NLQH NQLEGWH NQLEGMR MR YDUJXVLRVH VPHJHQ\VH ,U YO YHUJ LU
YO/LXF,UDELGYLNDUWXSULLPGDPRVYLHQDNLWRVSDYLGDOXV
'HY\QL VNDPEDOR VPJLDL QXDLGMR WXLDLV NRULGRULDLV LU 9DVDULV NDUWX VX
XSOGXVLDNOLHULNEDQJDYODWVLGUNRSO\LRMSDVNXWLQNDUW DWODQN\WL Sanctissimum. Tai
WUXNRSHQNHWGHLPWPLQXLNRSO\LDJUHLWLWXWMREHWMLVELMRMRHLWJXOWL-RIDQWD]LMDLU
PLQW\V EXYR WDLS VLVLEDY
 NDG MLV WLNUDL LQRMR QHJDOVLV XPLJWL -LV SDVLOLNR NOSRWL
YLHQDVWXLRMHNRSO\LRMHDSYLHVWRMHWLNUDXGRQRVDOLHMLQVOHPSRV3HUQDLMLVWDLSSUDOHLGR
LDQHYLHQYDODQGEHWWDLEGDYRUDPLRVNRQWHPSOLDFLMRVRSDVNXLVWDLDLWXLRVGMLPR
YDODQGRV'DEDUJLMLVYLVDVYLUSMRLUGHJDSLPWDVQHVXSUDQWDPRVDLVWURVLDLWRMYHQWRM
vietoj, prie tabernaculum Sanctissimi, UDXGRQRM OHPSRV YLHVRM MLV MDXW NDNRNL EDLVL
EW\E
 W\NRMDQL MR SUDWLHV ,U MLV VX GLGLDXVLD LJVWLP SDPDVW NDG Q NDUW J\YDL
QHSDMXW
V 'LHYR MLV WDL MDXLD YHOQL EDXJLQWDV OLJXLVWRV IDQWD]LMRV MLV ELMRMR SDMXGWL LU
DSVLYDOJ\WL DSOLQN VDYH 'X JDXEWRM VLHQRM OLQN
 YHQWLHML SDSUDVWDL WRNL UDPV GDEDU
EDXJLQR M VDYR QHE\OXPX VDYR VXWDQRPLV VDYR NDPRPLV VDYR DXUHROPLV LU SDLX VDYR
nerealumu.
YDL]GDLYLVVLDXWLUVLDXW.WLNMLVQHMXLRPLVNDGDEXYRPDW
VQHNXNODXVGDEDU
DXJR O\NLXV QHSDGRUXPR SDYLGDOXV -LV DWVLPLQ NLW GYDVLNR J\YHQLPR YDGRY
SDWDULP NDG QRULQW DWVLJLQWL SDJXQGDV MHLJX QHSDY\NVWD SDEJWL UHLNLD SULH MDV VWDW\WL
SULHLQJXVGDO\NXVJHULDXVLD.ULVWDXVNDQLRVYDL]GXV-LVDLDSVLNQLDXEDQWVXRORLUVWHQJVL
YDL]GXRWLVYLV.U\LDXVNHOLNDLS\UDDQWURMRMUDDQLDXVGDO\7DPEXYRUHLNDOLQJDJLODXV
VXVLNDXSLPRLUGLGHOLYDOLRVSDVWDQJWDLSDJDOLDXNDOD,JDQ\WRMSULHNU\LDXVLUVWDWRDQW
NDOQR YLUQV %HW R YHQWYDJ\VW 9LHWRM NHQLDQLR .ULVWDXV DQW NU\LDXV EHJGLNDL
DLSRVLODLEDOLHPHQYHUJ
9DVDULVSDMXWRNDGMLVJULP]WD MXRG EDLVL EHGXJQ
 LU NDNLHQR DOWDV GYHONLPDV
SDSWMDPSDNDX-LVDLQHPDWEHWWLNUDLMDXWNDGXSDNDO\MRNDNDVVWRYL-LVDLLJLUGR
NDLSEUDNWHOMRJULQGLVLUXSDNDOLQLDPVXROHVXHMRQHPDWRPDEW\E-LVQRUMRPHOVWLV
EHWJDLYDOLNDEDLPVXNDXVWQHWLNMROSDVEHWLULUGLUYDOLEW\EMDXOHQNLDVLSULHMR
DXVLHVLUMLVPDWRNDGWDLWDUVLEW9DULRNDVEHWQH9DULRNDVWLNNDNDVEHJDORO\NWXVLU
LPDNXGWL
Komedijos, komedijos, komedijos...
LDQWURVSXVVMDXOHQNLDVLNLWDVLUQLEGDGDUEMDXULDX
-VNDLSPHVLUPHUJHOHVSDVLLULWLUSDVLEXLXRWLQRULWQRULWQRULW
3LUPDVLVJLSDGDURO\NL\SVHQLUSDMXRNGDPDVVDNR
%N9DVDULNXQLJXENENEN*HUDVEVLNXQLJDVJHUDVJHUDVJHUDV
9DVDULXLWDPSDWDLSEDLVXQXRMVYLOLQDQLRYLOJVQLRLUWRSHNOLNRNXGHVLRNDGMLV
VXNDXS
V YLVDV SDMJDV VXJHED GDU VXQNLDL VNDXGLDL VXGHMXRWL ,U WXR PRPHQWX NDNLHQR
UDQND QXVWYHULD M X SHWLHV -LV SDRND VXROH LU UDXGRQRM OHPSRV YLHVRM SDPDWR SULH VDYH
DXNWMXRGSDYLGDO
 .R JL WDPVWD QHLQL JXOWL" VDNR MDP GYDVLRV WYDV LWDLS QHJDOLPD VDYH
varginti. Tamsta blakeisi ir dejavai kaip ligonis. Gal negera kas?

-LV VXQNLDL VXYRNLD NDV LD GDURVL JDOYD MDP VYDLJVWD EHW MDP OHQJYD NDG QLHNR WR
QHEU,UMLVQHEHLQRQNDLSWHLVLQWLV
1HQLHNR$EXYDXWLNYDODQGO
SDVLOLN
VLUWDLSNDNDVXMR
3HU UHNROHNFLMDV GYDVLRV WYDV HLGDPDV JXOWL GLUVWHOGDYR NRSO\L DU QHUDV NRN
QHUDPXROEHVLNDQNLQDQWQHLULDPXSDDXNLPRNODXVLPX
9DVDULV W QDNW PLHJRMR QXPLUOLR PLHJX R U\W U\W MDP L OHQJYR VYDLJR JDOYD LU
SLUPMPHGLWDFLMMLVSUDVQDXGVXDWYLURPLVDNLPLV
7GLHQSDYDNDU
MLVDWOLNRYLVRJ\YHQLPRLSDLQW-LVVWHQJVLEWLDWYLUDVLUVDN
VDYRQXRGPHVJDOQHWEHQWNLHNMDVVXWLUWLQGDPDV-LVLOJDLLHNRMRSULHPRQLNRNLXEGX
LUHLNWLVDYRVLOSQ\E
DQWURVLRVO\WLHVDVPHQLPEHWQLHNDLSMQHJDOMRUDVWL7DLS SDW MLV
QHVXJHEMR SDURG\WL Q VDYR DWDOLPR GLRV UHLNDODP LXR DWYLOJLX MLV VDYR LSDLQWLP
QHODEDL EXYR SDWHQNLQWDV EHW LDLSMDX MRNLRV QXRGPV QHQXVOS -LV WDLS SDW SDSDVDNRMR
YDNDU\NLDVVDYRSDJXQGDVDUNODMRMLPXV'YDVLRVWYDVLDLNLQRNDGWDLEXY
VQXRYDUJLRLU
QHUY SULHSXROLV -LV ODXN NDG QXRGPNODXVLV VPDUNLDL M LEDUV X WRNL QXRGPL
SURFHVLMLUXGXRVGLGHO
DWJDLOEHWGYDVLRVWYDVGLGHOLDPSHQLWHQWRQXVLY\OLPXLQHWLHN
MEDUNLHNJ\U
 'NRNL 'LHYXL PLHODV EUROL NDG -LV WDYH VDXJRMD QXR VXQNL QXRSXROL 'LGHO
'LHYRPDORQSDGDUWDLNDGWXW\UDLUGLPLJDOLSULLPWLVXEGLDNRQDWRYHQWLPXVLQRPDWX
WXUL EXGWL NDG LU WROLDX QHSUDUDVWXP QHL 'LHYR PDORQV QHL GRUR J\YHQLPR PRJXV \UD
VLOSQDVRJ\YHQLPDVSLOQDVSDYRMLUWW
,UXGDYMDPDWJDLOVXNDOEWL9LVYHQWMOLWDQLMLUSVDOP
,,Miserere". Vasaris
L WHRORJLMRV LQRMR NDG WRNLD DWJDLOD JDOL EWL GXRGDPD LU X VXQNLVLDV QXRGPHV EHW YLV
GOWRWLNMRVLGDXJLDX
3RLSDLQWLHVMLVMDXWVLDWOLN
VVYDUELDXVLLUQHPDORQLDXVLUHNROHNFLMSDUHLJ-DP
EXYR NLHN QHUDPX NDG MR LSDLQWLV WHLMR GDXJ WUXPSHVQ QHJX NLW GUDXJ -LV QLHNDLS
QHJDOMRVXPHVWLNMLHWDLSLOJDLWHQJDOLNDOEWL7DVNODXVLPDVQXRSLUPMOLJLSDVNXWLQLM
PHWMLQWULJDYRLUSDVLOLNREHDWVDNR
'DEDU MLV UDPLQRVL WXR NDG GYDVLRV WYDV MR LSDLQWLPL UHJLPDL EXYR SDWHQNLQWDV
.RQIHVDULMDXVJLSDUHLJDNODXVLQMDQWSHQLWHQWLDLNLQWLQHDLNXPXV-RQLHNRQHNODXVLQMR
vadinasi, viskas buvo aiku ir gerai.
1XULP
VMLVODXNU\WRMDXVVYDUELDXVLRVMRJ\YHQLPROLNLPXLGLHQRV
XXIV
7 GLHQ /LXGDV 9DVDULV DWVLNO YLVDL UDPXV NDUWX VX YLVDLV NDOEMR U\WPHWLQLXV
SRWHULXVLUDWOLNRPHGLWDFLMYHQWLPDLWXUMRSUDVLGWLYDOWDLJLOLNRGDUDSLHYDODQGRV
ODLNRSDVNXWLQLHPSULVLUXRLPDP.DUWXVXNLWDLVMLVQDXMDLLVLVNXWRWRQVULUSDVNXWLQNDUW
SHULUMR YHQWLP FHUHPRQLMDV .LHNYLHQDV VWHQJVL MLHP SDWDUQDXWL LU SDURG\WL NXR
GDXJLDXVLD GPHVLR LU SDODQNXPR -DXQHVQLHML LUMR MXRV VX SDJDUED LU VPDOVLDL ODXN
VNLUWRVYDODQGRV'DXJHOLVW\ULQMRMYHLGLUDLNQRUGDPLVSWLNDLSMLHMDXLDVLDU\UD
MDXJDOXWLQDLSDVLUXR
DUQHELMRDUQHSDEJVNXULVSDVNXWLQMYDODQGRMVXDEHMRM
VGOVDYR
SDDXNLPR'UDXJDLNODXVLQMRMDSLHWDLYLHQLSDGUVLQGDPLNLWLMXRNDXGDPLNLHNWDLOHLGR
MVXVLNDXSLPDVLUDUWMDQLRPRPHQWRVYDUEXPDV
9DVDULV DQNVLDX LJ\YHQ
V WLHN GDXJ DEHMRQL LU VY\UDYLP GO VDYR SDDXNLPR
GDEDU ODXN OHPLDPRV YDODQGRV Q NLHN QHVLMDXGLQGDPDV *DO EW NDG MR QHUYXV QXYDUJLQR
VXQNLRV UHNROHNFLM GLHQRV JDO EW NDG MR UDPXPDV MR L QXRMDXWRV MRJ SDJDOLDX HQJXV
OHPLDPLQJVQYLVRVWRVDEHMRQVLUNRYRVQHEHWHNVSUDVPVLUMLVUDVGYDVLRVSXVLDXVY\U
UDP\E
EHLJLHGU
7DLDX YLV GOWR YLHQDV UHLNPLQJDV PDPRLV VXGUXPVW W DU L QXRYDUJLR DU L
UH]LJQDFLMRVDULJHUYLOLMXVMRUDPXPLUGDUNDUWSDURGNRNVMDXWUXVLUWUDSXV\UDMR
GYDVLQLRJ\YHQLPRUPDV

,NL YHQWLP MDX EXYR OLN


 WLN DSLH SXVDQWURV YDODQGRV ODLNR 9DVDULR NDPEDU\
VXVLULQNR NHOHWDV MR GUDXJ .DVDLWLV VNXWR MDP WRQVU 3HWU\OD YDUW FHUHPRQLM DSUD\P
SRUDNLWVGMRDQWORYRVLULUMRYLVWUXR
WDLQHWUXNXVWXMDXLUEDLJWDVPRJXVNDOEMR.DVDLWLVVXPXPLVJLYLVDLS
dar gali atsitikti...
 1HELMRN DWVLOLHS 3HWU\OD -HLJX MDX /LXGDV WDL ODLPLQJDL SULVL\U OLJL
VXEGLDNRQDWRSULVLLUVLPHLUPHV5HLNLDEWLDWVDUJHVQLHPX5DGDVWLQ
9LHQDVVGM
VDQWORYRV3HWU\ORVRGLDLVSDVLSLNWLQR
7DLNDGSDVDNLDQHDWVDUJXPREHWHOJHVLRNODXVLPDV.DVYLHQSHUDWVDUJXP
SDVLHNLDYHQWLPLWRY\UXWLPDDSDJXRGRV
,USDJDOLDXO\JLQWL9DVDUVX5DGDVWLQX3HWU\ODWXNDUWDLVQXQHNLNDLSLEDWR
protestavo kitas.
 $ YLVDL LU QHO\JLQX J\QVL 3HWU\OD $ WLN QRUMDX SDVDN\WL NDG /LXGDV
atsargus, ir tiek.
5DGDVWLQR SULPLQLPDV 9DVDULXL QLHNDG QHEGDYR PDORQXV R GDEDU SDVLURG VWDLDL
VNDXGXV-DPEXYRDLNXNDG3HWU\ORVRGLDLEXYRWDLNRPLMRSDLQWVX/LXFHLUNDGGO
WRVSDLQWLHVMLVWDLMDXEHYHLNO\JLQDPDVVX5DGDVWLQX
7XR WDUSX WRQVUD EXYR LVNXVWD LU MLV SDWV GDEDU XVLPDQ SHUYHUVWL 3RQWLILNDOR
UXEULNDV3HWU\ODDWNUHLSMRGPHVYLHQYLHW
 0DWDL Y\VNXSDV NUHLSLDVL QH WLN DUFKLGLDNRQ NODXVGDPDV DU MV HVDWH YHUWL
SULLPWL YHQWLPXV EHW WDLS SDW LU PRQHV ,,Si quis habet aliquid contra illos, pro Deo et
propter Deum cum fiducia exeat et dicat. Kaip tau tai patinka?
.R MLV SULH PDQ
V LDQGLHQ NLPED" SDPDQ 9DVDULV LU PHQNDL VOSGDPDV VDYR
N\ODQWVXVLHU]LQLPWDU
.DVJLLDPDQJDOLSDWLNWLDUEDQHSDWLNWL",UNRGOWXPDQ
VLWRNODXVL"-HLJXQRUL
NDLDWHLVODLNDVJDOVLWXRFHUHPRQLMSXQNWXSDVLQDXGRWLEHWGDEDUSDOLNPDQHUDP\EMH
3HWU\ODVXVLJULHESDGDU
VQHWDNWLUPDWVLSUDLQWL
 1D QHS\N /LXGDL 7X LQDL NDG D PJVWX NDUWDLV SDMXRNDXWL R NDLS NDLP\QDL
PXGXYLHQDVDQWURSDVODSWLVLUVLOSQ\EHVLQRP%HWWXSUDOHQNHLPDQHYLVDLVDWYLOJLDLV
-HLWDLQXRPDQ
VSDUHLWDPLHOXQRUXSDVLNHLVLDXVXWDYLPYLHWRPLV
1HMDXJL"7XUEWNDLNRJDLOD\SWHOMR3HWU\ODLULMRLNDPEDULR
LWD VFHQD YLVDL VXJDGLQR 9DVDULR QXRWDLN -LVDL LQRMR NDG MR GUDXJDV WDNWX LU
YHOQXPX QLHNDG QHSDVL\PMR *UHLLDXVLD NDG LU LWRV QHY\NXVLRV DOLX]LMRV 9DVDULR LU
/LXFV SDLQW MR WLN L GUDXJR VWDLRNLNXPR DUED PHQNR SDY\GR 9LV GOWR MR RGLDL
/LXGXL EXYR VNDXGV LU NDUWV 6DYR QDNDOW SDLQW VX /LXFH MLV MDXWVL LSLUN
V YLVD HLOH
GLGHOL YDOLRV SDVWDQJ QHUDPXP LU QHW NHQWMLP ,U WDL SULH VYDUELDXVL MR J\YHQLPR
YDODQGDUWLPDVGUDXJDVGDUMDPNDNGYLSUDVPLNDLSULNDLLRMD
.DGDLVH SDQDLDLV SULHNDLWDLV SDGLOJLQR MR VLQ
 %UD]J\V LU NDLS WXRPHW WDLS LU
GDEDU 9DVDULV SDMXWR LUG\ GLGHO SDHPLQLP LU NDUWXP 7DLS 9LHQ WLN GO WR NDG MLV
XVLYLONR VXWDQ YLHQ WLN GO WR NDG MLV WDL U\WDVL VWRWL SULH 'LHYR DOWRUL NLHNYLHQDV
MDXLDVL WXUV WHLV
 OVWL MR VLQ
 YDGXRGDPDVLV LYLULQPLV PHQNRPLV QHUHLNPLQJRPLV
J\YHQLPRVPXONPHQRPLVLWDNDUWLQXRMDXWDWDLSMVOJLUJUDP]GLQRDSDWLMNDGSULHM
VPXONMRQHWLUDUWMDQLRPRPHQWRG\GLV
 WDL NXU D HLQX PVW UHQJGDPDVLV YHQWLPXV /LXGDV 9DVDULV $SOLQN
PDQH QLHNDG QHEXV VWRND WDULQMDQL %UD]JL LU 3HWU\O LU WDL LPW NDUW VPXONHVQL
SLNWHVQL LU NYDLOHVQL X %UD]J LU 3HWU\O 0DQ UHLNV YHQJWL LU VDXJRWLV YLVD WR NDV MLHP
SDVLURG\V WDUWLQD .LWDLS SDSLNWLQLPDV scandalum! Kas tuomet man galima, o ko
QHJDOLPD"-XNWRNLXEGXVLQVSULQFLSQHSDNDQNDPDQRHOJHVLXLWYDUN\WLDYLVGOWR
WXULXLRNWRNWDOHQW$UMLVQHXGXVPDQ\NDLSYDNEHRUR"
9OLDX9DVDULVDWVLPLQGDPDVWVOHJLDQWNDUWXPGO%UD]JLRLU3HWU\ORVSULHNDLW
PDQ\GDYRNDGWDLEXYRVWDLDLSUDQDLQJDQXRMDXWD%HWVHPLQDULMRVJ\YHQLPHMDLVXNOHVWWL

LUVLVPRQWLQHOHLGRSDWVWRJ\YHQLPRVLDXUXPDVDSVDXJRM
VMQXRGDXJ\EVSURJLJLUVWL
SDQDLSULHNDLW6XEGLDNRQDWRJLSULPLPRGLHQ3HWU\ORVRGLDLVSMRYLHQDSNDUWLQWLMR
LUGEHWQHSDVWPMRVXVLGDU\WLMRNLRVSUDNWLNRVLYDGRV
3XVLDXGHLPWYDODQG9DVDULVVXNLWDLVNDQGLGDWDLVEXYRMDX.DWHGURV]DNULVWLMRMLU
YLONRVL LOJDV SODLDV DOEDV NXULRPLV DSVLUHQJ
 MLH WXUMR SULLPWL YHQWLPXV %H NDUWDXV
OLGHVLRMRNLRNLWRNLRMDXVPRMRLUG\QHEXYR
%HUWDLQLV SULH GHLPW .DWHGURM VXVNDPEMR ,,Ecce sacerdos magnus" JLHVP
HQNODVNDGDWMRY\VNXSDV
-DXSDPDQNOLHULNDV/LXGDV-LHYLVLHLSHUVLPHWYLOJVQLDLVLUNLHNYLHQDVYO
SDVNHQGRVDY\1HWUXNXVGDYHQNOHLWLEDQ\L-LHMRODLN\GDPLUDQNRVHGLGHOHVYDNR
YDNHV 7XR SDLX PHWX Y\VNXSDV HQJ SULH DOWRULDXV SUDGWL PLL R MLH WULPLV SRURPLV
isirikiavo presbiterijoj.
$WMXV FHUHPRQLM UXEULNRV QXPDW\WDP PRPHQWXL GDU SULH (YDQJHOLM Y\VNXSDV
SHUWUDXN PLLDV LU DUFKLGLDNRQDV NXULXR EXYR SDWV VHPLQDULMRV UHNWRULXV SDDXN MXRV
aikiu balsu:
Accedant, qui ordinandi sunt subdiaconi.
,UPDXNWLMXRVNLHNYLHQYDUGXSDYDUGH
Vasaris Ludovicus.
Adsum.
-LVDLSULNODXSGDPDVSULHDOWRULSUDMRSURY\VNXSLUVXJURVDYRYLHW
9OLDXGUDXJDLMDPSDVDNRMRNDGMLVWXRPHWDWURGODEDLLEO\N
VLUVXVLUSLQ
VEHW
MLV SDWV QHMDXW VDY\ MRNLRV DWPDLQRV -R VPRQ EXYR WDLS DWLSXVL NDG SDW\V VYDUELHML
YHQWLPPRPHQWDLSUDMRNDLSLUQHSDVWHEWL7XRWDUSXY\VNXSDVORW\QNDOEDL3RQWLILNDOR
VNDLW MLHPV SDVNXWLQ VSMLP 0\OLPLHML VQV NXULH WXRM EVLWH SDNHOWL YHQW
6XEGLDNRQDWRODLSVQSDNDUWRWLQDLWXULWHDSVYDUVW\WLNRNLRVQDWRVLDQGLHQSDQRURWH1HVOLJ
LRO GDU ODLVYL HVDWH LU MHLJX QRULWH JDOLWH JUWL SDVDXOLR J\YHQLP 7DLDX MHLJX LXRV
YHQWLPXVSULLPVLWHMDXQHEHEXVMXPJDOLPDQXRDSDGDWVLVDN\WLEHW'LHYXLNXULRWDUQ\ED
O\JL NDUDOLDYLPXL UHLNV DPLQDL WDUQDXWL LU -DP SDGHGDQW VNDLVW\E
 ODLN\WL R WDLS SDW
%DQ\LRV UHLNDODP YLVXRPHW EWL DWVLGDYXVLHP 'OHL WR NRO GDU ODLNDV DSVLVYDUVW\NLWH LU
MHLJXYHQWDPHSDVLU\LPHLWHVWLQRULWHLRQSULVLDUWLQNLWH
%HW UHWDV NXULV LXRV EDXJLQDQLXV RGLXV LUG P QHV WDL EXYR YLHQ QHJ\YD
IRUPXO R M SDVLU\LPR PRW\YDL MDX EXYR VXYHVWL YLHQ QHQXPDOGRP WDLS UHLNLD ,U
/LXGDV 9DVDULV W RGL NODXV NDLS NLHNYLHQRV NLWRV IRUPXOV QHVLJLOLQGDPDV QHL MRV
SUDVP
QHLDUWMDQLRPRPHQWRVYDUEXP
3DVNXL MLV NDUWX VX NLWDLV NQLSVLDV DWVLJXO DQW HPV LU JLUGMR NDG Y\VNXSDV VX
DVLVWDNDOEDWLHVMDLV9LVYHQWMOLWDQLM
LURYDP EXYR WDL VSGLQJLDXVLDV YHQWLP PRPHQWDV 'DXJHOLV JUDXGLQRVL
PDW\GDPLWXRVMDXQXROLXVODLEXVLUOLHVXVDSYLONWXVLOJRPLVDOERPLVNQLSVLXVSDUNULWXVLXV
DQW HPV .LHNYLHQDV MDXW NRNLD VXQNL QDWD XNUDXQDPD DQW M QHSULW\UXVL SHL YLVDP
J\YHQLPXL-DXQRVPRWHU\VQHJDOGDYRVXODLN\WLDDUMDXWULDXXNLWXVQXMDXVGDPRVYLVWRV
VFHQRVSUDVP
LUSDVNDV
7XRWDUSXY\VNXSDVDXNYHQWMYDUGXVLUVXNLHNYLHQX,,ora pro nobis" tarsi augo
GDQJLN OLXGLQLQN EU\V WLHV WD J\YD YLVRNHULRSD LVLDGMLPR LU VLSDUHLJRMLPR DXND
6YDUEXVLVPRPHQWDVDUWLQRVLEHW/LXGDV9DVDULVWHEHSDOLNRJOGVVDYRVXVWLQJLPH9OLDXMLV
ODEDL J\YDL DWVLPLQGDYR GDXJHO DQNVW\YHVQL VDYR MDXQ\VWV PRPHQW EHW YHQWLP VFHQD
WDLS LU SDVLOLNR SULGHQJWD WLUWR QHSHUUHJLPR UNR -LV QHW QHEXYR WLNUDV DU JLUGMR
VYDUELDXVLXV SLUPRVLRV YHQWLP IRUPXOV RGLXV NDL Y\VNXSDV SDNLO
V QXR NODXSNRV LU
DWVLJU

V QXR DOWRULDXV VX PLWUD DQW JDOYRV LU SDVWRUDOX NDLUM UDQNRM GUHEDQLD GHLQH
GDU\GDPDV WLHV JXOLQLDLV NU\LDXV HQNOXV WULV NDUWXV NDOEMR ,,Ut hos electos benedicere,
sanctificare et consecrare digneris".FKRUDVPHOG,,Te rogamus audi nos".
LWLHRGLDLQHEXYRGDUVYDUELDXVLRMLJDOXWLQYHQWLPIRUPXOGDUDSHLJRVW
VVLLU

WROLDXEHWIDNWLQDLSRMSDEJWLMDXQHEXYRJDOLPD9LVLNOLHULNDLLQRMRDQHNGRWNXUMLHP
SDVDNRGDYRSDWVLQVSHNWRULXV0D]XUNRYVNLVNDLSYLHQDVEDXJWXVNDQGLGDWDVVXEGLDNRQXV
JXOGDPDVOLWDQLMRVVNDLW\PRPHWXNDUWDVQXRNDUWRSDNHOGDYRJDOYYLVUHQJGDPDVLVEJWL
%HW WXR WDUSX Y\VNXSDV LWDU DQXRV RGLXV LU YDUJDV VX UH]LJQDFLMD DWJXOGDPDV VXXNR
,,Zdechl pies!"
3R OLWDQLMRV Y\VNXSDV YO VNDLW L 3RQWLILNDOR DSLH VXEGLDNRQ SDUHLJDV , DPL
JOGXPRV SLUP\NWV %DQ\LRV WUDGLFLMD VNDPEMR LWRM Y\VNXSR LQVWUXNFLMRM PDOGRM
6XEGLDNRQDV WXUV SDUXRWL YDQGHQ DOWRULDXV DSHLJRP WDUQDXWL GLDNRQXL SDGDYLQWL MDP
NLHOLN LU SDWHQ USLQWLV VXDXNRWD GXRQD LU WLN WLHN MRV SDGDYLQWL DOWRUL NLHN EXV
UHLNDOLQJD WLNLQWLHVLHP NDG OLNXLDL QHSW VDNUDULXPH 6XEGLDNRQR SDUHLJD SODXWL
DOWRULDXV EDOWLQLXV LD EXYR SULPHQDPD NDLS MLV WXUL W YHQW GDUE DWOLNWL LU NXU GWL
VXYDUWRWYDQGHQ
L GLHQ VXEGLDNRQR SDUHLJRV \UD WLN WROLPL DWVLPLQLPDL WLN VLPEROLDL DQ NDGDLVH
UHDOL YHLNVP %HW LU DQXRV UHDOLXV YHLNVPXV O\JLDL NDLS LU YLV UHJLPRVLRV %DQ\LRV
VDQWYDUN YHQWM WY PRNVODV DLNLQD VLPEROLQH SUDVPH NDLS PLVWLNRMR .ULVWDXV .QR
DSVLUHLNLPXV7RMSDLRMSDPRNDQLRMY\VNXSRPDOGRMVXEGLDNRQRSDUHLJRVLUYHLNVPDLMDX
URGRPL Y -RQR $SRNDOLSVV YLHVRM DOWRULXV HVV SDWV .ULVWXV DOWRULDXV EDOWLQLDL
WLNLQWLHML YDQGXR NXULDPH MLH SODXQDPL GLHYLNDVLV PRNVODV , LD VXEGLDNRQR
YHQWXPDVNDGMLVWLNWWDUQDXWL%DQ\LDLPLVWLNDMDP.ULVWDXV.QXL
3DVNXL Y\VNXSDV NLHNYLHQDP GDY SULVLOLHVWL GHLQH WXL NLHOLN LU SDWHQ
NDOEGDPDV HVPLQ
 YHQWLP IRUPXO
 9HL]GNLWH NLHQR WDUQ\ED MXP SDYHGDPD GOHL WR
VSMXMXV, LGDQWWDLSHOJWXPWVNDG'LHYXLSDWLNWLJDOWXPW3RWRVXWLQNDPRPPDOGRP
MLHPEXYRWHLNWRVVXEGLDNRQDWRODLSVQLRUHLNPHQ\VPDQLSXOXPWXQLNDLUHSLVWROLNQ\JRV
%DLJLDQWLVPLLRPMLHSULPYHQWM.RPXQLM
.DL SR YHQWLP MLH VXJUR VHPLQDULM GUDXJDL SXRO M VYHLNLQWL LU OLQNWL NDG
SDVNXWLQLDL PHWDL MLHP EW WUXPSL LU ODLPLQJL 3DVNXL MLH MR GNRWL Y\VNXSXL UHNWRULXL
LQVSHNWRULXL LU GYDVLRV WYXL X YHQWLP VXWHLNLP JORE LU WYLN USHVWLQJXP 3DVNXL
SUDVLGMR SLUPRVLRV M DXNWHVQLDPH GYDVLNXPR ODLSVQ\ GLHQRV VX QDXMRPLV SDUHLJRPLV LU
GLGHVQLX ULPWLHV QXVLPDQ\PX -LH XROLDL DWOLNLQMR QDXM YHQWLP MLHP XGW SDUHLJ
NDVGLHQNDOEWLEUHYLMRULLUMLHPEXYRVPDJXQHWUHNUHDFLMRVPHWXLVLVNLUWLLGUDXJLUNXU
QRUV QXRDOLDL YDLNWLQMDQW YDUW\WL SORQXLXV WRV SDDXNVXRWRV PDOGDNQ\JV ODSXV LU GOLRWL
VSDOYRWXVMRVNDVSLQOLXV-XNWDLEXYRGDUQDXMDUXWLQRVQHSDOLHVWDSDUHLJD
/LXGDV9DVDULVSRWYHQWLPMDXWVLYLVDLUDPXV3HUHLWRVYDVDURVDWVLPLQLPDLEXYR
MDX QHEHWHN
 MDXWUXPR NDLS VXGLYXVLRV SHUQ\NWV JOV QHWHQND NYDSR LU VXOL
1XVLPDQ\PDV NDG MLV SHUHQJ OHPLDP GYDVLNR OXRPR ULE LEODN VY\UDYLPXV LU
DEHMRQHV GO SDDXNLPR 3DJDOLDX PRNVOR PHWDL MDX YLVDL EDLJVL LU UHLNMR VPDUNLDL GLUEWL
UXRLDQWLVYDOGLNLHPUXVLVWRULMRVLUOLWHUDWURVHJ]DPLQDPRLHPODLPLQJDLSUDMXVODXN
GDUYLVDHLONLWHJ]DPLQ
9LV LW VSGLQJ Y\NL LU USHVL PHWX NDUWDV QXR NDUWR DWODQN\GDYR M /LXFV
DWVLPLQLPDV EHW MR YDL]GXRW MDX SDVLOLNGDYR SDV\YL MLV QHEHNXUGDYR MRNL VFHQ
QHEHLPSURYL]XRGDYRMRNLGLDORJLUQHEHMDXVGDYRMRNLRVXVLMDXGLQLPRQHLGYDVLRVSDNLOLPR
.DUWDLV WLN SDO\GGDYR W DWVLPLQLP YHOQXV OLGHV\V EHW WXRM YO YLVNDV QXULPGDYR
itirpdavo.
$UWLPLDXVL VHNPDGLHQ SR VXEGLDNRQDWR YHQWLP MLV SDPDW .DWHGURM
1HSDVWDPM -L EXYR WRNLD SDWL NDLS YLVXRPHW LU MRNLR QDXMR VSGLR 9DVDULV L MRV
QHSDW\U -LV MDX EXYR VHQLDL VXVLGDU
V VDY\ QHVLNHLLDP MRV YDL]G NXULV NDLS NRNV JLOLDL
SUDVPLQJDV VLPEROLV LOJLHP PHWDP VLVWLSULQR MR VPRQM .HLWVL DSOLQNXL J\YHQLPR
DSOLQN\EVNHLWVLSDWV9DVDULVNHLWVLLUMRSDLQW\VLUQHYLHQDPRWHULVVOHQNDQWPHWDP
EXYRSDOLHWXVLMRLUGLUDGLQXVLYDL]GXRW
.DWHGURV1HSDVWDPRMLSDVLOLNRYLVWDSDWLVX
WDPVLX UEX EDOWX DOLX LU PHODQFKROLNX WRO EJDQLX YLOJVQLX -L QHEHNO MDPH QDXM
QXVLWHLNLP WDLDX M DWPLQXV 9DVDULR LUG WDUVL SHUSVGDYR YVL YDUL JDLYLQDQWL U\W

YMHOLR VURY -LV WXRPHW SDMXVGDYR QDLYDXV VDYR MDXQDWYV LGHDOL]PR LOJHV LU JUR ,U MRMR
QDXMRV SDLQW\V 1HSDVWDPRVLRV VLPEROLR YLHVRM JDXGDYR NLWRNLRV SUDVPV QHJX
SUDHLQDPDNDVGLHQLRJ\YHQLPRPHQN\VW
3R WR VHNPDGLHQLR 9DVDULV GDXJLDX QHEHPDW .DWHGURM WRV PRWHULHV -LV QLHNDG
QHVXLQRMRNDVMLEXYR-LVQLHNDGLDUWLQHEXYRMSDYHOJ
V
%HWMLVYLVJ\YHQLPPDQNDGMLEXYRMRSLUPRMLPHLOLUMRSLUPRMLGDLQD
3DVNXWLQVHNPDGLHQSULHDWRVWRJDV MDP NDLS VXEGLDNRQXL WHNR GDO\YDXWL DVLVWRM LU
JLHGRWLHSLVWRO1HSUDW
VSULHFHUHPRQLMLUMQHPJVWVMLVMDXGLQRVLVDYRUROMYDUVLLU
NO\GR LD QH ODLNX SDNHLVGDPDV VDYR YLHW LD SULNODXSGDPDV QH WHQ NXU UHLNLD LU YLVN
GDU\GDPDV QHVNODQGLDL EH VLWLNLQLPR EH MXGHVL ODLVYXPR -DXVGDPDV NDG YLVL M
REVHUYXRMDNULWLNXRMDRJDOLUSDLHSLDMLVGDUODELDXYDUVLNDLWRLULOROLJLQXRYDUJLROLJL
NDQLRV7DLEXYRSLUPNDUWWDLSN\ULDLSDMXVWDVVXEGLDNRQDWRQDWRVVXQNXPDV7DLDXMLV
UDPLQRVL FHUHPRQLMDV LPRNVLVSUDVLV LU YLVNDV EVL JHUDL 3DJDOLDX DVLVWRM MDP UHLNVL
GDO\YDXWLWLNNDVHWDVVHNPDGLHQLVRJDOLUUHLDX
3DVNXWLQHV GLHQDV SULH DWRVWRJDV MLV SUDOHLVGDYR GDQLDXVLDL YLHQDV YDLNLRGDPDV
QXRDOLDLVVRGRWDNDLV%UHYLMRULXVEXYRJHUDSULHPRQSDEJWLQXRGUDXJ
 1D EHW UHLNLD HLWL 0DQR KRURV GDU QHVXNDOEWRV VDN\GDYR MLV MHL EGDYR
SULHSLHLDL MHLJX SDYDNDU
 WDL NDOEWL UHLNGDYR 0LSDUDL Completorium" arba
,,Matutinum" kitai dienai.
.DUWDLVNXULVQRUVLMRGUDXJSDVLO\GDYRNLWLHP
 (LQDP SDV 9DVDU SDSROLWLNXRVLPH -LV JDXQD ODLNUDL MR NDPEDU 0R]UDV
neateis.
Bet kuris nors tuoj sutramdydavo:
 9DVDULVPDLDXQXMREUHYLMRULDXVNDOEWL
 . MLV DPLQDL VX WXR EUHYLMRULXP VWHEGDYRVL NLWL -XN URGRV QH
skrupulatas. Antai vargas Balselis, tas tai kamuojasi.
%DOVHOLV Y
VWDV VXEGLDNRQX NDUWX VX 9DVDULX GO EUHYLMRULDXV WLNUDL NDPDYRVL
QHPRQLNDLYLVDEHMRGDPDVDUMLVJHUDLWSDUHLJDWOLHND7HRORJLMDPRNNDGEUHYLMRULXV
WXULEWLNDOEDPDVQHYLHQmentaliter, bet ir oraliter,YDGLQDVLQHWLNPLQWLPLEHWLUOSRPLV
WDULDQW RGLXV %H WR UHLNMR NDOEWL VPRQLQJDL YDGLQDVL EHQW LQRWL NXUL YLHWD LXR
PRPHQWX\UDNDOEDPD8QHVXNDOEMLPJLNXULRVQRUVGDOLHVEHVYDUELRV SULHDVWLHV JUV
peccatum mortale, VXQNLRML QXRGP ,U WDL YDUJXL %DOVHOLXL QXRODWRV URG\GDYRVL NDG MLV
NDOED QHJHUDL %DLJGDPDV YLHQ SVDOP
 MLV VWDLJD VXDEHMRMD DU NDOEMR oraliter, ar gal tik
mentaliter, LUSUDGHGDYOQXRSUDGLRV%DLJGDPDVNXULQRUVKRUMLVYOVXDEHMRGDYR
DU NDOEMR SDNDQNDPDL VPRQLQJDL LU VX UHLNDODXMDPX GPHVLX LU YO YLVN SUDGHGD L
SUDGL
9DVDULVWRNLVNUXSXOGOEUHYLMRULDXVQHWXUMR3RNXULRODLNRMLVSUDWRDSVLGLUEWLVX
MXR JDQD JUHLWDL EHW QRUGDPDV SDVLOLNWL YLHQDV GDQDL DSVLPHVGDYR HLQV PHOVWLV 3R
VXEGLDNRQDWR YHQWLP MLV GDU ODELDX QXJULP]GR VDYH XVLGDU LU NDUWDLV VWDLDL MDXVGDYR
UHLNDOEWLYLHQDV7RNLRPLVYDODQGRPLVNDLNDGDMLVJDUGLXRGDYRVLWDGYDVLRVUDP\EHNXUL
Y\NRMDPHSRYHQWLP
9LVNDVEDLJWDPVW\GDYRMLVDL,UJHUDLNDGEDLJWD3ULH NLHNYLHQ VYDUE
SDVLU\LPNLHNYLHQDVPRJXVLOJDLVY\UXRMDLUDEHMRMD%HWSDNDQNDYLHQNDUWSDVLU\WL
LUWDLYLVNDVDLNXLUUDPX'DEDUMDXWLNUDLLQDXNDGEVLXNXQLJDVWDGWXULXGDU\WLYLVN
NDGELDXJHUDVNXQLJDV'DEDUVDYR HQHUJLMRV QHHLNYRVLX WXWLHP VY\UDYLPDP EHW YLV M
SDNUHLSVLXVYDUELDXVLWLNVO
.DL NDGD YLHQDWYV YDODQGRPLV MLV VYDUVW\GDYRYDLULDV VDYR J\YHQLPR DSOLQN\EHV LU
DWHLWLHVSHUVSHNW\YDV-LVGDEDUJ\YDLMDXWNDGYLVVDYRHOJHVYLVDVPLQWLVYLVXVMDXVPXVLU
YHLNVPXVRGLXYLVJ\YHQLPUHLNLDVXGHULQWLVXVXEGLDNRQDWRDUEDMDXWLHVLRJNXQLJ\VWV
SULQFLSX Y\N
 YHQWLPDL UHLNDO GDU YLVDL NRQNUHW LU QHDWLGOLRWLQ 7LHV SDVDNLXV
QHGDXJ NDV MDP UHLNMR LU GHULQWL 9LV VHPLQDULMRM JLUGW %DQ\LRV PRNVO MLV SULSDLQR

nuslopindamas kai kurias abejones. Nepatiko kai kurie dvasinio gyvenimo metodai, kai kurie
GLVFLSOLQRV QXRVWDWDL EHW YLVD WDL MDP DWURG WUHLDHLOV VYDUERV GDO\NDL 6DYR FKDUDNWHU\ MLV
PDW\GEHWMLVWDLSSDWWXUMRJU\QLQWHQFLMLUGDXJJHUQRURNRNJDOLPXPDLJOGLMR
VLHORV GXJQH MLV QHJDOMR Q VXVLYRNWL 6DYR DWDOLP SDPDOGXPXL LU GLRV UHLNDODP
SDVNXWLQLDLVODLNDLVMLVWDUVLQXJDOM
VLUVWRM
VJHUNHOL3DJDOLDXMDPDWURGNDGMLVYLVXU
LUGOYLVNR\UDSDVLU\
VQXVLOHQNWLLUNODXV\WL%DQ\LRVDXWRULWHWR
%HOLNR QXVLVWDW\WL GO GYLHM EHW J\YLDX X NLWXV MDXLDP GDO\N GO VDQW\NL VX
/LXFHLUGOOLWHUDWULQLVDYRJDEXP
3LUPDVLV GDO\NDV WHRUHWLNDL JDOYRMDQW MDP QHDWURG VXQNXV -LV OLNV SDVWDPDV VX
/LXFH NDLS LU NLHNYLHQDV NLWDV EHW L SDLQWLV EVLDQWL QRUPXRMDPD WHRORJLMRV GVQL MLV
YHQJVLV SDVLOLNWL VX MD YLHQX GX VDXJRVLV QHULPW SDQHNHVL IDPLOLDULNXP 'HMD L
SDW\ULPR MLV MDX LQRMR VDYH LXR DWYLOJLX HVDQW JDQD VLOSQ EHW LD MLV WLNMRVL SDJDOERV L
SDODQNLDWHLWLHVDSOLQN\EL/LXFLWHNVLDQWLRMLSDWHNVLVNRNLQRUVWROLPSDUDSLM
'LGHVQL NHEOXP MDP NLOR QDJULQMDQW DQWU NODXVLP GO VDYR WDOHQWR OLNLPR
6WHQJGDPDVLV NULWLNDL YHUWLQWL VDYR SRH]LM MLV PDW NDG JHUHVQLHML MR HLOUDLDL ODEDL
VXQNLDL R NDUWDLV LU YLVDL QHVLGHULQD VX NXQLJ\VWV GYDVLD 9LHQXRVH \UD HURWLN PRW\Y
NLWXRVH UHLNVL MR QHSDVLWHQNLQLPDV QXVLY\OLPDV LU PDLWLQJXPDV WUHLXRVH WXLRV DUED
GYDVLNLXLQHOHLVWLQRVVYDMRQV$XWRULDXVSDW\ULPX LU NOLHULNR WHRORJR QXRYRND MLVDL LQRMR
NDG L SRH]LMRV VURY WU\NWD DQDLSWRO QH L GYDVLNLXL SULYDORP GRU\EL EHW L QXRGPL
PLNUREDLVXNUVWSDVDXOLRYHUSHWWLHMRHLOUDLDLNXULHGHULQRVLVXNXQLJRGRU\EPLVLU
FKDUDNWHULXEXYRWRNLPHQNXLDLNDG9DVDULVJDLOMRVLMXRVSDUD
V-DPNHLVWDDWURGLUWDL
NDG QHW SDVNXWLQLDLVLDLV PHWDLV NDGD MLV PDQ SDGDU
V SDDQJ GYDVLNDPH J\YHQLPH MR
SRH]LMRMDWVLVSLQGMRQHLHODLPMLPDL EHW YLVD WDL NDV EXYR VORSLQDPD VX NXR MLV NRYRMR
NDV GUXPVWVL MR VLHORV GXJQH GYDVLRV QXRSXROL LU DEHMRQL YDODQGRPLV .RQVWDWDY
V LXRV
UHLNLQLXV /LXGDV 9DVDULV SDNLER WDUS NHOL JDOLPXP NXUL Q YLHQDV MDP QHOLSR SULH
irdies.
3LUPDVLV JDOLPXPDV EXYR YLVDL PHVWL W SRH]LM LU YLVDV WDV VYDMRQHV 7DL EW
WLQNDPLDXVLDV LU SDSUDVLDXVLDV NODXVLPR LVSUHQGLPDV %HW 9DVDULV QXMDXW NDG MLV YDUJX
SDMJVLVLDGWLWYLOLNXULRVLGDOLHVMLVHPLQDULMDWYHG6HPLQDULMRVJ\YHQLPDVWLHVD
JHURNDLMDVDSJULRYWDLDXWXRSDLXPHWXMLVDLYLVGOWRSDPDWWXUVWDOHQW,UGDEDUYLVNR
LVLDGWL"1HWDLQHJDOLPDVGDLNWDV
$QWUDVLVJDOLPXPDVVLOMDPVXGHULQWLNU\EVXNXQLJLNXJ\YHQLPX%HWNDLS"/LJ
LRO MDP WDL QHSDY\NR -LV LQRMR LU WLNMR NDG 'LHYDV \UD YLVRNLRV WREXO\EV JURLR LU
NLOQLDXVLRV SRH]LMRV DOWLQLV %HW NRGO YLVL UHOLJLQLDL GRURYLQLDL DPLQRVLRV WLHVRV JULR LU
JURLR PRW\YDL M SDOLNGDYR DOW NDLS OHG R NU\ELQLV O\ULQLV VXVLMDXGLQLPDV YHVGDYR
J\YHQLPRDEDQJDVLUSDYRMXV"-DPEHOLNRYLHQLQWHOYLOWLVNDGLMXVLDQNWVHPLQDULMRV
VLHQ L MRV WYDQNLRV DWPRVIHURV LU SULHVSDXGRV DWVLJDYXV ODLVYHVQLX J\YHQLPX LU SODLDX
DWVLNYSXVYLVNDVSDNLWVLLUWLHYLVRNLGLVRQDQVDLLVLO\JLQVL
 WUHLDVLV JDOLPXPDV WXR PHWX MDP EXYR GDU WLN SUDGM
V DLNWL -R SDLR SUDNWLND
URG MDP NDG NXQLJDYLPDV LU SRHWDYLPDV \UD GX YLVDL VNLUWLQJL MHLJX QH SULHLQJL
SDDXNLPDL7DGNDPMXRVEWLQDLMXQJWL".DLSNXQLJDVDQHSRHWDVRNDLS SRHWDV D QH
NXQLJDVWDLIRUPXONXULD/LXGDV9DVDULVVDYHDSJDXGLQMRLOJODLNLWR SVLFKRORJLQLR
VRIL]PRYDLULRPLVDWPDLQRPLVJ\YHQLPHVXWLQNDPRJDQDGDQDLMLVDLQXVLWYUNDLSVN
VWV
LDXGHOLRLWDLOLX]LMDLOJXVPHWXVODLNMSDYLULXMMLVNXQLJDYRLUSRHWDYRRWXRWDUSX
NXQLJDV LU SRHWDV YDU MDPH WEWLQ
 WDUSXVDYLR NRY -LVDL XILNVDYR GDXJHO LRV NRYRV
PRPHQWLUPDQNDGNXULDSRH]LM7XRWDUSXMLVWLNUDVDYRXYLPRNURQLNYLHQXUNLWXU
SDPDUJLQWWLNUXNU\ERVLHGXOLGQXMRWDOHQWROLXGLQLQNX
%HW YLVD WDL EXYR YOLDX VLYHQWXVLDP VXEGLDNRQX 9DVDULXL LWDV SDVLYDLGHQXVLV
JDOLPXPDVDWVNLUWLNU\EQXRNXQLJDYLPRDWURGNDLSNRNVLJHOEMLPDV
7DLS HVWL SULLPDPL NRPSURPLVDL LU VRIL]PDL NDL J\YHQLPDV VSDXGLD PXV
negailestingos dilemos reples.

XXV
7YDVDU/LXFEWQHVXODXNXVLMDWVLODQNDQW.OHYLNQHVMLVLWLNLPDLSLOGVDYR
SDVLU\LP EH VYDUEDXV UHLNDOR VX MD QHVLPDW\WL 7DLDX MRV YHG\ERV EXYR UHLNDODV
SDNDQNDPDLVYDUEXVGXRWLSURJDLMLHGYLHPVXVLWLNWLLU GDU YLHQD JUDQGLP VXVWLSULQWL MGYLHM
SDLQWWXRWDUSXNDLJ\YHQLPDVLUYLHQLUDQWUVWPGYLSULHLQJDVSXVHV
3R SHUQ\NL LOHLVWXYL /LXFV VLPSDWLMD NOLHULNXL 9DVDULXL QHVXPDMR EHW JDYR
NLHNNLWRNLRDWVSDOYLRLUSDVLVXNRNLWDNU\SWLP/LJLWLOHLVWXYLMLPDQ\GDYR9DVDUYLVGDU
VOHSLDQW VDY\MH NDN NR MLV QHGUVR SULVLSDLQWL QHL VDX QHL MDL -L QHMXLRPLV NDNR
ONXULDYR NDNR WLNMRVL 3HU LOHLVWXYHV JL ML SDPDW NDG NOLHULNDV /LXGDV QHL GUVD QHL
VXPDQXPX QHL LQLFLDW\YD QHVLVNLULD QXR NLHNYLHQR NLWR MDXQXROLR 9DGLQDVL WDV NDNDV
WXUMRY\NWL1HNRNHWLNVXPHWLPEHWJ\YRLUGLHVLPSXOVRVWXPLDPDMLSDOLQNRSULHMRW
PQHVLHQRV YLGXUQDNW VRGH DXNRGDPD SLUPM PHLOV SDEXLDYLP %HW MLV M DWVWP
WDLSMLDLNLQRMRHOJHVLUONXULDYLPRLOLX]LMRVXYRNDLSVDSQDV
-HLWDLSEWSDVLHOJ
VNLHNYLHQDVNLWDVY\ULNLVMLEWSDVLMXWXVLSDHPLQWDHLVWDML
SDWL EW M SDQLHNLQXVL LU QLHNDG WRV NDOWV QHEW MDP GRYDQRMXVL %HW 9DVDULV EXYR
NOLHULNDV -L QXVLPDQ MDP SDWLQNDQWL LU GDXJLDX QHJX SDWLQNDQWL ,U MHLJX W VWHEXNOLQJ
PQHVLHQRVYLGXUQDNWMLVMRVQHSDEXLDYRWDLYLHQWLNGOWRPDQMLNDGMLVNOLHULNDVNDG
MLVY\NG
VUVWLUNLHWNOLHULNLNRHOJHVLRGVQ'LGHOLVVXVLYDOG\PDVGLGHOPRUDOMJDMDL
VXLPSRQDYR WDLS NDLS NLWDL VXLPSRQXRW GLGHO GUVD DUED GLGHO DLVWUD 9LHQX PRPHQWX ML
QXJDOMRVDYRHLVWPRWHULNVDYLP\OLUMDLSDVLYDLGHQRNDGSULHMVWRYLNDNDVGLGHVQLV
XMRV3DYDVDUONRMDLQLHNDGQUDOHPWDSDVLHNWL,UMLLWDUWOLQNMLPNXULVUHLNMDL
GLGHO
DXNRMDPGLGHO
SDUHLJ%NWDPVWDNXQLJXWDPVWDEVLJHUDVNXQLJDV
/LJL WR Y\NLR /LXF GRPGDPDVL 9DVDULX LU QRUGDPD M SDWUDXNWL SULH VDY
V
QHNODXV QHL NDP YLVD WDL QHL GO NR EHW VHN YLHQ VDYR LUGLHV SDOLQNLPX 'DEDU JL LU MDL
SDLDLNLORNODXVLPDVNDVWROLDX"-DLGDEDUEXYRDLNXNDGMGYLHMVDQW\NLDLMDXQHEHWXUV
MRNLRV J\YHQLPLNRV SUDNWLNRV UHLNPV NDG M J\YHQLPR NHOLDL NU\SWLHV QHSDNHLV LU
nesutaps niekados.
9LVGOWRMLDQDLSWROQHQRUMRWVDQW\NLQXWUDXNWL5XRGDPDVLWHNWLX%UD]JLRML
JXRG VDYH YLOWLPL NDG NXQLJR 9DVDULR SDLQWLV EXV MDL PRUDO DWUDPD LU SDSLOG\PDV WRV
LUGLHVJ\YHQLPRVSUDJRVNXULQXMDXWSUDVLYHUVLDQWSRMXQJWXYLVX%UD]JLX-LVXWLNRWHNWL
JHULDX X GDNWDUR QHJX X NXULR NLWR QHV MLV MDL EXYR JHUDV ML SULH MR SULSUDWR R PHLOV ML
GDXJLDXMDXQHEHODXN
'DNWDUR %UD]JLR UHLNDODL MR YLVDL JHUDL YHQWDGLHQLDLV NDUWDLV MLV DWYDLXRGDYR
.OHYLN YLV ONXULXRGDPDV NDGD SDJDOLDX NOHERQR JLPLQDLWV LUGLV SDOLQNV MR SXV
 -RV
VXULPWMLPMLVODLNSDODQNLXVDXHQNOX
9LHQ NDUW WRNLR YL]LWR PHWX NDL MLHGX SDWV NOHERQDV LU NXQ 7ULNDXVNDV SR SLHW
VDOLRQHJXUNQRMRNDYMLVWDLJDSDVLVXNRGDNWDULUWDU
Tai kada darome vestuves?..
9LVLWDUNDGMLVDNRWDLQHULPWDL'DNWDUDVVXEUX]GMRVDYRIRWHO\LUQHLQRMRNDLS
LDSDVLHOJXV
'OPDQ
VWDLQRUVLULDQGLHQVXVXNR
LDQGLHQQHJDOLPDUDPLDLWDUMLEHWSRPQHVLRDHVXSDVLUXRXV
'DNWDUDVSDRNRLUVWYUEXLXRWLMRVUDQN
Liucyte! Nejaugi tai tiesa?
Kunige klebone, ampano! suuko Trikauskas.
.OHERQDVYLHQXPDWXLJUVDYRNDYLUDWVLVWRMR
Juokai alin! Jei rimtai sakote, laiminu, ir tegu Dievas jum padeda!
.XQ7ULNDXVNDVVSDXG%UD]JLXLUDQN

 6YHLNLQX SRQDV GDNWDUH $ GDQDL PDQ\GDYDX NDG SDQHO /LXF SDGDU\V NDGD
QRUV WDPVWDL WRN VLXUSUL] 7DLS LOJDL VOSGDPD VDYR PHLO
 ML WDPVW WLNWDL EDQG DU EVL
patvarus ir itikimas.
%UD]J\V YLWMR GLDXJVPX EHW /LXF QHDWLPGDPD VDYR UDQNRV LU LUGDPD MDP
DNLVWDU
1HP\OLXEHWWHNVLX
1LHNDV L RGL QHVXSUDWR LU QHLQRMR NDLS MXRV UHLNW DLNLQWL %UD]JLR YHLGDV
DSVLQLDXNEHWWLNYLHQPRPHQW
0\OLXLUSDVLWLNLXVXXNRGDNWDUDVEXLXRGDPDVMRVUDQN7ULNDXVNDVYOLDX
WLNULQRNDG/LXFVDN\VHWXRPHWSDVWHEM
VDDUDV
7 SDL GLHQ MLH VXVLWDU NDG YHVWXYHV SDGDU\V UXJSMLR GLHQ SHU ROLQ

.OHERQDV .LPD EXYR ODEDL SDWHQNLQWDV WRNLX VWDLJLX VDYR JLPLQDLWV SDVLU\LPX LU JUHLWX
WROLPHVQLY\NLWHPSX0QHVLVODLNRYLVDLQHGDXJDWOLNWLUHLNDOLQJLHPSDVLUXRLPDP
1DGDEDUGDU\NVDYRNUDLLRUHYL]LMNDOEMRMLVVHVHULDL.RVWRNDYLVN
tau papildysiu.
7DLDX ML MRNLRV UHYL]LMRV QHGDU LU QLHNR GDXJLDX L GGV QHUHLNDODYR $WURG NDG
EHVLDUWLQDQLRV VXWXRNWXYV MDL YLVDL QH JDOYRM -L M ODXN NDLS VHQLDL DSJDOYRWR LU QXWDUWR
GDO\NR9LVGOWRMHLNDVEWJDOM
VYHOJWLMRVVLHOEWSDPDW
VNDGWHQQHYLVNDVWDLS
SDSUDVWDLUUDPXNDLSDWURGLYLUDXV3DVN\UXVLVDYRYHVWXYLWHUPLQMLGDEDUJDUGLDYRVL
SDVNXWLQPLV PHUJDXWLQPLV GLHQRPLV WDLS SDW NDLS 9DVDULV SHUQDL SDVNXWLQPLV ODLVYRPLV
atostogomis.
-DLQHUHLNMR USLQWLV MRNLD UXRD QHV LQRMR NDG YLVN VXWYDUN\V GG LU NOHERQLMRV
JDVSDGLQ7DGQXRU\WROLJLYDNDURMLWXUGDYRSDNDQNDPDLODLNRSDVLOLNWLVXVDYRPLQWLPLVLU
VYDMRQPLV3ULHSLHWXVMLVLXYLQGDYRNRNUDQNGDUEVNDLW\GDYRNQ\JDVDUEDUDXVGDYRVLNXU
QRUV NOHERQLMRV VRGH SR SLHW NODLGLRGDYR NOHERQLMRV LU GYDUR ODXNXRVH DUED HLGDYR
QHWROLPPLNHO-RNLNODXVLPMLWXRPHWQHVSUHQG-LJUMRVLYLHQPDORQLDOHQJYDODLVYV
VDYLMDXWDNXULHVWL\SDWLQJDLJ\YDLMDXLDPDNDLPRJXVQHWXULMRNLN\ULSDUHLJEHWMDX
QXPDWRWODLPLQJGLHQJDO
'DQDLDWVLPLQGDYRMLLUNOLHULN9DVDUNXUMDXLQRMRHVDQWYHQWLQWVXEGLDNRQX
7D NLOQXPR DXUHRO NXULD ML DSJDXE NOLHULN /LXG QXR SHUQ\NL LOHLVWXYL QHJHVR Q
SDVNXWLQVH MRV VYDMRQVH 6X W\OLD UH]LJQDFLMD JLHGULX \SVQLX LU VDYRWLNX SLHWL]PX
PVW\GDYR ML DSLH 3DYDVDUO LU U\NHVQLXV MGYLHM SDLQWLHV PRPHQWXV *DML PRWHULND
LUGLVQXMDXVGDPDDWHLQDQLPHLO
WRNLXEGXPRNDDSVDXJRWLVDYRMDXVPPRGXOLXRGDPD
M YLVRNLDLV SDYLGDODLV LU SULVLGHULQGDPD SULH VWLSUHVQV X M J\YHQLPR EWHQ\EV /LXFV
LUGLVEXYRJDMLMDXVPDVODQNVWXVRMLSDWLQQHLQRMRYLVVDYRSULJLPWLHV\SDW\EL
.DL EHOLNR YRV SRUD VDYDLL LNL VXWDUWR ODLNR ML VXPDQ SDWL SDNYLHVWL 9DVDULR
NOHERQ LU M SDW VDYR YHVWXYHV 6XEGLDNRQR W GLHQ NOHERQLMRM QHUDGR LU QXWDU
SUDYDLXRGDPDXVXNWLMRWYLN
QHVSURJDEXYRSDNDQNDPDLULPWD9DVDULVMDXLQRMRDSLH
/LXFVSDVLU\LPLWHNWLX%UD]JLRLUWXRMVXPHWLWRYL]LWRSULHDVW9LVGOWRMRQHEXYR
ODXN
V3DPDW
VMRVEULNHO
NLHPHMLVLVLVNXELQRYLHQLRVSDVLWLNWLWDLDXVWHQJVLSDVOSWL
VDYRGLDXJVPPDQGDJXPRRGLXRVH
$SDQHO/LXFLMD/DEDLPDORQX3UDRPSUDRP,NXUJLWDLSQHWLNWDL"
6WDLDLLMVNOHERQR1HJHUDLNDGWDPVWRVWHQQHUDGDXWDLNRNLVYLQJLVUHLNMR
i kelio daryti!
 , WLHV D WLN YDNDU SDUMDX QDPR 1D EHW WLNLXRVL NDG GLGHOLR QHPDORQXPR
tamstai itas vingis nepadarys?
 $QDLSWRO 7LN QHQRUMDX WDPVWRV WUXNG\WL -XN GDEDU JDO YLVNDV NLWDLS D YLV
WRNLD QHULPWD WDL GDU WDPVWRV Q QHSDVYHLNLQDX YHQWLP 3HWU\OD SDVDNRMR 1D YLVR
geriausia!
/LXGDVSDSUDYLHQLVHNO\LNXUEXYRYVLDXQHJXODXNH9LVDHLP\QDSRSLHW
MDXEXYRLMXVLJDOXODXN
NLUVWLUXJLLUQDPXRVHEXYRWXLDLUW\OX

-L QXVLPHW VDYR VXGXONMXV DSVLDXVW LU QXVLP VNU\EODLW


 7D W\OD WXWXPDV LU
QXVLMDXWLPDVYLHQXGXHVDQWPDWRPDLYDUMXRGXDEXGX%HWRDEXGXMDXWVDYRSDNLWMXVL
SDGWLUQHLQRMRNDLSNUHLSWLVLUNRNLXWRQXW
VWLWROLPHVQSDVLNDOEMLP
1HWNHLVWDNDLSLDSDVWDPVWUDPXLUW\OXWDUMLYDOJ\GDPDVLDSOLQNXL
SHUQDLNLHNLDEXYRWULXNPRSHUWDPVWRVLOHLVWXYHV
7DLS'DXJNDVDWVLPDLQQXR SHUQDL PHW WDPVWRV HLO NHOWL WULXNPXL SDQHOH
/LXFH*LUGMDXNDGWDPVWDUHQJLYHVWXYHV7LHVD"
7LHVD$GOWRLUDWYDLDYDXQRUVQXRWDNDLWDLLUQHGHUDNYLHVWLNOHERQLUWDPVW
VDYRYHVWXYHV3HQNLROLNWUXJSMLRSHUROLQ
7LNLXRVLNDGQHDWVLVDN\VLWH"
0LHOXQRUX7DLEXVQHWLNYHVWXYVEHWLULOHLVWXYV7DPVWDYLVDLLVNULVLLPV
SDGDQJV
7DLS%HWVDYRSULPLFLMDVWDPVWDYLVGOWRPDQHSDNYLHVL"
LQRPDLQRPD7LNNDLQDUEXVWDLSOLQNVPDNDLSSHUQDLSHULOHLVWXYHV
/LXFOLGQDLSDOLQJDYRJDOYD
,UDPDQDXNDGQH-XNSULPLFLMRVGDXJNEHQGURWXULVXYHVWXYPLV
-LHGXVGMRSULHVWDORNXUEXYRVXNUDXWRV9DVDULRNQ\JRVLUYDLUVSRSLHULDLLDSDW
JXOMR QDXMDV SDDXNVXRWDLV NUDWDLV EUHYLMRULXV 6XVLGRPMR NQ\JRPLV LU /LXF -L PJR
VNDLW\WL LU WXUGDPD GDXJ ODLNR SHUVNDLW YLVN N UDGR GRPHVQLR GGV OHQW\QRVH -L EH
DEHMRGDXJLDXEXYRSHUVNDLLXVLQHJXNOLHULNDV/LXGDV-LVLQRMRWDLLUELMRMRNDGMRNQ\JRV
atrodys jai menkos ir nereikmingos.
%HWMLNDLSW\LDSDPMRWDLSPJVWDP7LXWHYRHLOLWRPHO.Q\JDSDWLYRVLWRM
YLHWRMNXUEXYRHLOUDWLV,,Silentium",SDEUDXN\WDVLULPDUJLQWDVSDVWDERPLV9DVDULVPDW
NDG/LXFVXSUDWRMRJWDVHLOUDWLVWXULMDP\SDWLQJRVUHLNPV-LJRGLDLNQLERMVNDLW\WLR
/LXGXLEXYRVPDJXNDGWRNLXQHWLHVLRJLQLXEGXEHRGLMLVJDOLSUDGDU\WLMDLYLHQVDYR
LUGLHVNHUWHO

,OJDL ML VNDLW W HLOUDW LOJLDX QHJX UHLNLD 3DJDOLDX QHSDNHOGDPD QXR NQ\JRV
DNLSDNODXV
7DPVWDVHNLLRHLOUDLRPLQWLPLV"
6HNX"1H$WLN VWHELXRVL MR LPLQWLPL $ M ODEDL PJVWX QHV PDQR J\YHQLPR
DSOLQN\EVHMLVPDQHGDQDLSDJXRGLDLUVXVWLSULQD
6XWLQNX9LVGOWRWDPVWDWRNVNDLSLD SDUD\WD ,U D YLVXRPHW PDQ\GDYDX NDG
yra
Pasaulis visas tavyje
6ODSWLQJDYLQLVYDM
 1H SDQHOH /LXFH WDU MLV VOSGDPDV VWDLJD N\ODQW VXVLMDXGLQLP 0DQR
VLHORVJ\YHQLPDVVNXUGXVLUQHWXUWLQJDV$QHJDOLXMRSDSXRWLQYLHQDVODSWLQJDLDYLQLD
VYDMD 3DVDXOLV PDQR SULHDV 'O WR PDQ LU EUDQJXV SDWDULPDV PRNN J\YHQW SDWV
savyje..."
9LVGOWRWDPVWDQLHNDPQHSUDYHULVDYRLUGLHV".DLNDPJDOWHQODEDLEWJUDXLU
miela...
-RVEDOVHVNDPEMRLQW\PXPRLUSULVLSDLQLPRJDLGHOVEHW9DVDULVMDXWUDXNVLDWJDO
 VDYH 6XEGLDNRQDWR DSDGDL GDU MDXLDP NLHNYLHQ LUGLHV SDMXGMLP LU MLV MDX SUDGMR
SULNDLLRWLVDXLWLQW\Ptete-a-teteVXMDXQDJUDLDPRWHULPNXULRVYHQJWLEXYRMRSDUHLJD
,UMLVNLHWDLWDU
 1H SDQHOH /LXFLMD 1XR LRO PDQR NHOLDV YLHQDWY 1LHNDP VX PDQLP QH
SDNHOLXLLUQLHNDVQHHLVPDQRSDVDXOYLVWLHNDUMLVEWXEDJLNDLVNXUGXVDUNDUDOLNDL
turtingas.
-LDWPHWNQ\JDOLUSULP\JWLQDLLUMR MDP YHLG NDL SUDNDOEMR MRV EDOVDV
EXYRW\OXVLUHPDV

.DOENLPDWYLUDLQYLHQDPRWHULVLUQLHNDG"
1YLHQDQLHNDG
LDQGLHQWDLS%HWGODWHLWLHVWDPVWDSHUGDXJVDYLPSDVLWLNL
3DQHOH/LXFLMDNDLSDJDOLDXHLWLNXQLJ\VWQDEHMRGDPDVGOVDYRDWHLWLHV"
/LXGDVSDNLORLVDYRYLHWRVLUSHUMRSRUNDUWSHUVHNO\L-LVODXNNDGSDNLOVLU
/LXF7XRPHWMLVEWSDNYLHW
VMHLWLVRG$XUDNDOQDUEDSDVLLUWLNDLSNHUWDUXJLXV
%HWMLSDVLOLNREHVGLQWLSULHVWDORLUQHNUHLSQPDLDXVLRGPHVLRNOLHULNRQHULPDYLP3R
LOJRNRVQHMDXNLRVSDX]RVMLYOSUDELOR
 7DLS WDLS 9LHQ\VWV DSRWHR]DYLPDV . JL" 3RH]LMRM WDL JUDX LU NLOQX 1HW LU
GLGLQJD %HW J\YHQLPH YLVD WDL NLWDLS DWURGR 7DPVWD MXN LQDL NDG LU W HLOL DXWRULXV
J\YHQLPHDQDLSWROQHEXYRVDYHQXJULP]G
VDWVLVN\UOLVEHWQHSDSUDVWDLGUDXJLQJDVNDOEXV
LU VPRMLQJDV PRJXV YLHQ\VWV QHNHQLV LU QHJDOV MRV SDNHOWL -R HLOUDWLV JDOEW
PRPHQWRQXRWDLNDILORVRILQLVDIRUL]PDVNRQWUDVWDLVPDVSRHWLQSR]DRWDPVWDGDUDLVLL
MRHOJLPRVLNRGHNV
1LHNDG 9DVDULV GDU QHEXYR JLUGM
V L /LXFV WRNL JULHW LU ULPW RGL 7DL MDX
EXYRSDQDXSXROLP,UMLVSDVLU\RJLQWLV
.RGOWDPVWDEWLQDLPDQDLNDGDHOJLXRVLSDJDONRNQRUVNRGHNVRQHLVDY
V
LU VDYDLPH" .DG WDPVWD SDLQWXP W J\YHQLP NXULDPH D SUDOHLGDX MDX SHQNHULXV JDOEW
MDXWULDXVLXVVDYRDPLDXVPHWXVLUNDGSDLQWXPJHULDXPDQHSDWWLNUDLWDLSQHPDQ\WXP
-LNDULDLQXVLMXRN
 *HULDX SDLQWL WDPVW SDW" /DEDL DL %HW NRNLX EGX SUDDX" -XN WDPVWD QXR
PDQ
VJLQLHVLNDLSQXRPDUR
/LXGDV QLHNR QHDWVDN -LV LUMR SUR ODQJ VRG NXU L YDNDU VWULL MDX VDXOV
VSLQGXOLDLOLHWPHGLNDPLHQXVLUJORVWDSJHOWXVLYHM
/LXFYOSUDGMRNDOEWL
/HLVNLPHNDGWDPVWDLSULJLPWLHVXVLGDUOLVDUEDNDGVHPLQDULMDWRNSDGDU%HW
VX WXR UHLNLD NRYRWL NXQLJOL /LXGDL $U WDPVWD QHELMDL NDG GDU SR NHOLROLNRV PHW WRNLR
J\YHQLPR SDVLGDU\VL DWVLVN\UOLV RULJLQDODV DSNDUW
V YHQJLV PRQL SHVLPLVWDV DUED
QHWHN
V LUGLHV XNLHWMOLV" ,U GDEDU WDPVWD GDQDL HVL QHGUVXV NDLS YDLNDV LU EDLOXV NDLS
]XLNLV QHLULQW YLV GOWR GLGHOV SDDQJRV NXUL WDPVWD SDGDUHL SDVNXWLQLDLVLDLV PHWDLV
3UDDX GRYDQRWL X WRNLXV SDO\JLQLPXV LU YLV PDQR DNLSOLNXP %HW PDQ JDLOD WDPVWRV
JDLODWDPVWRVJDEXP
-LVDLDWVLWUDXNQXRODQJRLUDWVLVWRMRNLWDPHVWDORJDOH
 $ LQDX NDG NXQLJ\VW SDUHLNDODXV L PDQ
V GLGHOL DXN %HW VDYR DWHLW D
LULX YLHVLDX QHJX WDPVWD $ SDVWX NDL NXULDV VDYR VLOSQ\EHV LU LQDX NDG PDQR
LVLJHOEMLPDVLVLDGMLPHLUYLHQ\VWM
 7RNLX EGX VWRN WDPVWD YLHQXRO\Q 7HQ JDOVL JUDXWLV LU NHQWWL QLHNLHQR
QHNOLXGRPDV LU DSVDXJRWDV QXR SDVDXOLR SDJXQG LD JL UHLNLD WRNL NXQLJ NXULH MDXVWVL
SDNDQNDPDL VWLSUV SDODLN\WL VDQW\NLDP VX PRQPLV NXULH QHELMRW SDJXRVWL VDYR DUWLP
QRUV WXR DUWLPX ELDX LU D SDWL -HLJX WDPVWD EJVL QXR PRQL LU NHQWVL GO NLHNYLHQR
menkniekio, koks i tamstos bus kunigas?
3DQHOH/LXFH.XQLJRXVLGDU\PDVQXRSDVDXOLRLUMRYLHQ\VWQHNHQNLDMRGDUEXL
PRQVH -LV JDOL WHLNWL NULNLRQLNRV SDJXRGRV NLHNYLHQDP QHSUDUDVGDPDV GYDVLNLXL
tinkamos ir privalomos pozicijos.
%HWMLQHQRUMRVXWXRVXWLNWL
$UQHSHUGDXJWHRUHWLNDLJDOYRMLNXQLJOL/LXGDL"7LNNWDPVWDNDGDHVXJDQD
SDVWDEL LU LOJ ODLN J\YHQGDPD NOHERQLMRM PDLDX NDLS NXQLJR SDUHLJRV DWVLOLHSLD MR
J\YHQLP 7DPVWD YDL]GXRMLHVL NDG WDL N DWOLNLQVL NDLS NXQLJDV QHOLHV WDPVWRV NDLS
PRJDXV NDLS MDXQR PRJDXV EH WR JDQD JUDDXV VLPSDWLNR GRPDXV LU GDU SRHWR
WXULQLRMDXWULLUGVYDMLQJVLHOLUODNLYDL]GXRW
"
/LXGDVQHNDQWULDLSDWUDXNSHLDLV

-HLJXWDLSLUEWWDLNDVLWR"
I to tas, kad tamstos darbas bus imteriopai sunkesnis ir pavojingesnis, o tamstos
SDVLULQNWRML LVLDGMLPR LU YLHQ\VWV WDNWLND QHSDNDQNDPD NODLGLQJD 3DY\]GLXL WDLS
WDPVWDELMDLPRWHUWDLSELMDLLUPDQ
VELMDLGOVDYR\SDW\ELWXUVLMDSOLQNVDYH
GDXJLDX QHJX UHLNLD L GLHQ J\YHQLPR DSOLQN\EV OHLGLD MRP EUDXWLV YLVDV J\YHQLPR
SR]LFLMDV VLEUDXV LU WDYVLDV /HLVNLPH NDG YLHQD L W DNLSO VLP\OL WDPVW -L LPD
LHNRWLVXVLDUWLQLPRVXWDPVWDSLUPLDXVLDGYDVLNUHLNDOVULW\GDQRVLSDLQW\VDEHMRQV
patarimai, gailestingumo darbai, organizacijos, choras viskas, kur tik siekia tamstos
NXQLJLNRV SDUHLJRV LU YHLNLPDV 7DPVWD VDYR SHQLWHQWV UHLNDODLV SLUPLDXVLD USLQVLHV NDLS
NXQLJDVEHWSDUM
VQDPRLPLMSULVLPLQWLNDLSMDXQDVPRJXVLUNDLSSRHWDVWDLWDPVWDL
SUDGLDNRYRVNXULYDUJXDWODLN\VLVLDGMLPRLUYLHQ\VWVWYLUWRY
9LVDWDLVSOLRMLPDLSDQHOH/LXFLMD9LVDWDLJDOLEWLEHWJDOLLUQHEWL$SLHWDLD
HVXJLUGM
VLUVHPLQDULMRM7HQPXVLUPRNNDLSVXWRNLDLVSDYRMDLVNRYRWL%WPDQGRPX
igirsti ir tamstos patarimas.
/LXFSDLUMRVXEGLDNRQQXVWHEXVLLU\SWHOMR
 3DWDULPDV" 9LHSDWLH &KD FKD $U QHQRUL WDPVWD LU PDQH GYDVLNXV WYXV
UD\WL" -HL WDLS WDL WDL PDQR SDWDULPDV 0HVN WDPVWD W VDYR XVLGDU\P W OLGHV W
QXVLHPLQLP LU EDLP
 (LN J\YHQLP SDNHOWD JDOYD LU DWYLUD LUGLD 6DYR LUGLHV YLV WLHN
QHQXPDULQVL3ULLPNJ\YHQLPNDLSEWHQ\E
EHWPDQ\NNDGJHULDXQQHJDOMREWL1LHNR
QHVLELMRN QLHNR QHVLJDLON LU GO QLHNR QHVLVLHORN 7DL QUD PDQR SDLRV UDVWRV PLQW\V EHW
PDQDXNDGMRVEWWDPVWDLQDXGLQJHVQVQHJX7LXWHYR,,Silentium.
1LHNDG9DVDULVQHEXYRJLUGM
VWRNLSDWDULP6HPLQDULMDMPRNNDGQXRSDVDXOLR
UHLNLDDWVLVNLUWLRQXRSDYRMEJWLDUEDNRYRWLVXMDLVPDOGDLUSDVQLQNX-LVDLDWVLVN\UQXR
SDVDXOLRQXRSDYRMEJRLUVXMDLVNRYRMREHWYLHQDPHVDYRVLHORVNORGHMLVXVLGDULUQXR
VHPLQDULMRV PRNVOR 7HQ SDVLVOS LU MR SDVDXOLR LOJHV\V LU ODLVYV JHLVPDV LU PHLOV
VYDMRQVLUGDXJHOLVPDLWLQJPLQL(LWJ\YHQLPVXDWYLUDLUGLD"%HWWXRPHWYLVDWDL
SUDVLYHU NDLS SDYDVDULR XS LU MR NXQLJLNR FKDUDNWHULR EUXRXV QXSODXV NDLS VPO\
LEUDL\WSLHLQO
/LXGDV9DVDULVQXOHLG
VJDOYVWRYMRSULHJDORVWDORRDXNVXRWDVEUHYLMRULDXVNDPSDV
GYLO\SDYRVLLUVOLGLQMRMRDN\VH3DVNXLMLVSDVLLUMR/LXF
NXULGRPLDLVHNMRLUDLNLU
WDUOWXEHWWYLUWXEDOVX
3HUYOX
7 GLHQ MLHGX MDX QHSDVDN YLHQDV DQWUDP QLHNR UHLNPLQJHVQLR -L LYDLDYR GDU
NDUWSUD\GDPDMDWVLODQN\WLMRVVXWXRNWXYHV-LVSDVLDGMR
6XWXRNWXYV Y\NR VXWDUW GLHQ L DQNVWR QXPDW\WD WYDUND 6YHL NYLHVWD QHGDXJ
/LXFVS\UVLNDGMEWNXRPDLDXVLD
HW YDODQG EUHOLV PRQL SXVEDOVLX QHNXLXRGDPL L NOHERQLMRV SDWUDXN
EDQ\L9LVEDQ\WNDLPPRPHQWDOLDLDSVNULGRLQLDNDGMDX3XVEDQ\LRVSULJXMR
VPDOVXROLSDLUWLWRNLRJDUVDXVOLER
=DNULVWLMRQDV ODX\GDPDV DLN MDXQRVLRV VDN\P LU UL]LNXRGDPDV VDYR DXVLPLV
SDGDU YLVN NDG EDQ\LD GDU\W GLGHOV LNLOPV VSG 9LVRNL DWOLHNDPL NOHERQLMRV
DXGLQLDL EHL PH]JLQLDL QHW NLOLPOLV L NOHERQR SDORYV GHNRUDYR SUHVELWHULM $OWRULXV
VNHQGMR JOVH LU YLVRM EDQ\LRM GHJ WLHN YDNL NLHN SDY\NR VXUDQNLRWL YDNLGL 'X
VWLSUV Y\UDL EXYR SULVWDW\WL SULH YDUJRQ GXPSOL R SDWV YDUJRQLQLQNDV VX VXUGXWX LU EDOWX
NDNODUDLLXDWLGDU
VYLVEDOVUHJLVWUXVODXNWLNHQNORXJXOWLNODYLDWUDL
/LXFVDN\V\EWHOMRS\NLXEHWNRPLNDVLVYLVRVWRVUXRRVEUXRDVSDPYLU,U
MLSDVLWHQNLQRUJLDJULPDVD
.DLSSLUPRVULHVHJ]HNYLMRV)L
%HW YLVL PDW NDG ML QHS\NVWD 'DNWDUR %UD]JLR LU ]DNULVWLMRQR LUGLV XSOGR
GLDXJVPREDQJD.OHERQDV.LPDMDXYLONRVLNDPLUGMRVLNDSRNOLHULNDV9DVDULVYDUW
ritualo lapus.

-DXQLHMLLUNHOHWDVSDO\GRYMDXVWRYMRSULHDOWRULDXV/LXFEXYRDSVLUHQJXVLSDSUDVWX
MXRGXNRVWLXPXLUVXMXRGDNHSXUDLWH7DVEHJDORVWHELQRYLVXVEDQ\WNDLPLRVPDOVXROLXVR
GDYDWNDVQHWSLNWLQR%HEDOWRVVXNQHOVEHPHOLRQRLUYDLQLNOLRLUGDUNOHERQLMRVSDQHO
Nusivylimas buvo didelis.
%HWGDUGLGHVQLVQXVLY\OLPDVEXYRVWHEWLVNDGLMDXQRVLRVDNLQHLULHGMRQYLHQD
DDUD 6PDOVXROLDP DWURG WDUVL ML QHDWVLVYHLNLQW VX VDYR PHUJ\VWH WDUVL ML QHSULLPLQW
VDNUDPHQWRRDWOLNLQWWLNNRNSDSUDVWNDVGLHQUHLNDO
3R VXWXRNWXYL YLVL MXRGX VYHLNLQR OLQNMR GDXJ ODLPV LOJR J\YHQLPR LU YLVRNL
'LHYRJU\EL
/LXGDV9DVDULVGGDPDVLVSULHDQNVLDXLUHLNWOLQNMLPSDVSDXGMDLUDQNQLHNR
netardamas.
3HUYDNDULHQ
NDUWVXNLWDLVMLVJUWRVWXVMDXQMODLPHL
3DUYDLDY
VQDPRMLVMDXWVDY\MHLUDSLHVDYHGLGHO
WXWXP-LVDSDWLNDLOHLGRGLHQ
SRGLHQRVELMRGDPDVJLOLQWLVVDYHLUSDLHNRWLWRVNHLVWRVVDYLMDXWRVSULHDVWLHV-LVQHWHNR
HQWX]LD]PR N QRUV GLUEWL NDP QRUV SDVLU\WL ,U MLV OSRPLV VNDLW VDYR EUHYLMRUL QH
YLVXRPHWLQRGDPDVNMLVDLVNDLWR
,UWYDVDUMLVODXNNDGJUHLLDXSDVLEDLJWDWRVWRJRV
-LVQRUMRJUWLVHPLQDULM
XXVI
.LWDLVPHWDLVSULH9HO\NDVMLVEXYR YHQWLQWDV GLDNRQX -RNL JLOHVQL VSGL
NDUW MDP QHWHNR SDWLUWL 3R VXEGLDNRQDWR SULPLPR YLVDV MR J\YHQLPDV MDX EXYR VXLPWDV
VLDXULUWLHVLYDJNXULEWLQDLWXUMRLSOXNG\WLMLVHPLQDULMRVSDVDXOMDXNXQLJ.DLS
DQNVLDX MLV QRURPLV NDSVW\GDYRVL VDYR VLQM LU YLVRNLRVH DEHMRQVH WDLS GDEDU VWDLDL
LQVWLQNW\YLNDL YLVR WR YHQJ 9LHQ NDUW HWR NXUVR SUDGLRMH NOLHULNDV .DVDLWLV
QRUGDPDVVXLQRWLMRVDYLMDXWSDNODXV
 6DN\N /LXGDL NDLS WX GDEDU MDXWLHVL" 3ULH YHQWLPXV WX EXYDL SLOQDV YLVRNL
VNUXSXO
Nieko, gerai.
,UWXQHVLJDLOLSDGDU
VLWLQJVQ"
1H.LWDLSQHEXYRQJDOLPD
MHLJXEWEXY
JDOLPD"
.DVEWEXY
MHLEWQHEXY
LQDLDQHPJVWXWRNLEHUJGLNODXVLP
7DLNDOENLPLHVPV.DLSWDXGDEDUDWURGRWROLPHVQLVOLWHUDWULQLVWDYRGDUEDV"
7XVDN\GDYDLNDGNXQLJDVQHJDOVEWLSRHWX
 $ PDQDX NDG NXQLJDV LU SRHWDV JDOL WXUWL SR DWVNLU VULW YLHQDV DQWUDP
QHNHQNGDPDV3DJDOLDXLWLHNODXVLPDLGDEDUPDQQHUSL
9LVGOWRGRPXQHVLOLRY.DVDLWLVNRNLNODXVLPDLGDEDUODELDXVLDLWDXUSL"
9DVDULVYDODQGO
VXVLPVWLUPRVWHOMRUDQND
LQDLNDGEHYHLNMRNL*\YHQXLUWLHN/DXNLXJDOR
7DLSODXNGDPDVJDORMLVQH\PLDLOHLGRGLHQSRGLHQRVVDYDLW
SRVDYDLWVPQHV
SR PQHVLR %HYHLN YLVDV SURJUDPLQLV VHPLQDULMRV PRNVODV EXYR MDX LHLWDV 'DEDU MLH WLN
SDSLOGLQMRNDLNXULXRVGRJPDWLQVLUPRUDOLQVWHRORJLMRVWUDNWDWXVEDLJNDQRQWHLV
7DLV
PHWDLVMLHWXUMRNHOHWVRFLRORJLMRVLUHVWHWLNRVSDPRNLDLVGDO\NDLVMLHGRPMRVLVXWLNUX
DWVLGMLPX.DLNXULXRV\SDWLQJDLWUDXNHVWHWLNDLUPHQDVEHWLULDMLHWXRMSDMXWRGVW\WRMR
VDYRWLN WHQGHQFLM DWVDUJXP QHSDVDN\WL LU QHSDURG\WL NR QRUV SHU GDXJ .HOHW NDUW
SURIHVRULXV QRUGDPDV VXSDLQGLQWL MXRV VX NDL NXULDLV PHQR SDY\]GLDLV DWVLQH SRU
LOLXVWUXRW OHLGLQL LU DOEXP %HVNODLGDQW MXRV SDVLURG NDG GDXJHOLV SDYHLNVOOL EXYR
NUXRSLDLSDVOSWLSULOLSG\WDLVSRSLHUOLDLV
 3R JDO WRN PRNVO VXXNR .DVDLWLV SDVLEDLJXV SDPRNDL .DG PXP

EDLJLDQWLHPVHPLQDULMGDQJVW\WILJRVODSHOLDLVPRNVOLNROHLGLQLRLOLXVWUDFLMDV
6DXJRNLEUROLDNLVSDMXRNDYRNLWDV0RUWLILNDFLMDGLGHOGRU\E
LWDLSVDXJRGDPDVDNLVWXWLNULDXVLDLSDWDLN\VLEDO
 1D SDODXN WXRM EDLJVLP VHPLQDULM QHLQLD GLDXJGDPDVLV DU JUDVLQGDPDV
SULGUWUHLDV
7DLSWLNEDLJ
VHPLQDULMMLHSDPDXWXUVSDVLURG\WLNDVHVLUSDLQWLSDW\VVDYH
,UWDLVPHWDLV/LXGDV9DVDULVWUDLQMR9HQJGDPDVJLOLQWLVVDYHMLVJURYOSULH
LGMLQL PRW\Y -LV QRUMR NDG MR SRH]LMD EW W\UD VNDLVWL JLHGUD NDG MRM DWVLVSLQGW
DPLQDVLV JULV JURLV LU WLHVD $SLH WDL MLV JLUGMR HVWHWLNRV SDPRNRVH NXU DOLD JURLR LU
PHQRPHWDIL]LNRVGDUEXYRVSUHQGLDPLPHQRLUPRUDO\EVQXRJXPRPHQHLUNLWRNLNLOQV
NODXVLPDL-LVVYDMRMRDSLHGLDXJVPVDXO
JLHGULUYDLJGWGDQJNLHNYLHQUHLNLQ
QRUGDPDV VXSUDVPLQWL LU VXSUDVWL NDLS LGMRV DWVLVSLQGMLP %HW MR LUG\ QHEXYR QHL
GLDXJVPR QHL VLPEROLQV GDLNW HVPV QXMDXWLPR -LV WXRPHW GDU QHQXYRN NDG VLPEROLR
SDJULQGDV WHJDOL EWL J\YDV LU NRQNUHWXV UHDO\EV SDW\ULPDV R QH GRNWULQD QH LGMD QH
DEVWUDNFLMD%HWVDYRLUGLPLLUVDXJLPWXEGXSDWLUWLUHDO\E
MLVYHQJRGDXJHOLXDWYHMLU
QHJDOMR -DP SULHLQDPRV UHDO\EV SORWDV EXYR WRNLV VLDXUXWLV 'O WR LU MR HLOV LHLGDYR EH
LJ\YHQLPRVDXVRVLUDOWRVQHVMDPEXYRVYHWLPDWDLNMLVUD3DJDOLDXQHGDXJQUD
Visas atliekamas jo laikas paskutiniame kurse buvo skiriamas mokytis administruoti
VDNUDPHQWXVLUODLN\WLPLLDV5HLNMRDWPLQWLQDLLPRNWLJDQDGDXJIRUPXOLUPDOGHOL R
DSHLJRV EXYR SDLQLRV LU UHLNDODYR JXGLPR -LH NULNW\GDYR VDPLXV LU DXNWXV
SUDWLQGDPLHVL OLHWL YDQGHQ WDULDQW VDNUDPHQWDOLQLXV RGLXV WHSWL DOLHMDLV LU GWL NGLNLXL
EXUQ GUXVNRV 9LHQL NLWLHP MLH GXRGDYR SDVNXWLQ 3DWHSLP LU MXQJGDYR PRWHU\VWV U\LDLV
7DLSSDWMLHGXRGDYREHJDOHVLULLPVLYDL]GXRMDPDPSHQLWHQWXLLUSHUGLHQDWODLN\GDYRSR
NHOHW PLL VNDLW\WLQL LU JLHGRWLQL NDVGLHQL LU LNLOXPLQJ 5HNUHDFLMRV PHWX YLVD
VHPLQDULMD VNDPEGDYR QXR YDLUL Oremus" SUHIDFLM LU YLVRNHULRSDLV WRQDLV VXNLQMDP
,,Jte Missa est".
6HNPLQL RNWDYRM MXRV WXUMR Y
VWL NXQLJDLV 3R SUDVW UHNROHNFLM /LXGDV 9DVDULV
NDUWXVXNLWDLVVDYRNXUVRGUDXJDLVYOUHQJVLYHQWLPXVNDUWMDXSDVNXWLQLXV
9OMLHMRL]DNULVWLMRVDSVLYLON
LOJRPLVDOERPLVVXVWXORPLVSHUSHWLUGHJDQLRPLV
YDNPLV UDQNRVH 9O Y\VNXSDV NODXV DU MLH \UD YHUWL SULLPWL NXQLJ\VWV VDNUDPHQW YO
VNDLW LOJDV PDOGDV SDPRN\PXV DSLH M HOJHV LU SDUHLJDV LU YO MLH JXO NQLSVWL SULH
DOWRULRY\VNXSDVVXFKRUXNDOEMR9LVYHQWMOLWDQLM3DVNXLDSYLONRMXRVDUQRWDLVWHS
YHQWDLVDOLHMDLVGHOQXVGDYOLHVWLNLHOLNVXY\QXLUSDWHQVXKRVWLMD$SHLJRVEXYRLOJRVLU
MRSDNDLWRPLVVXPLLGDOLPLV-LHPEXYRVXWHLNWDGLGLDXVLDSDVDXO\JDO\EGXRQLUY\Q
SDNHLVWL .ULVWDXV NQX LU NUDXMX DWOHLVWL QXRGPHV EWL GDOLQWRMDLV 'LHYR PDORQV HPMH
DWLGDU\WL DUED XGDU\WL GDQJDXV YDUWXV 8 WDL MLH DGMR Y\VNXSXL SDJDUE LU NOXVQXP R
'LHYXLVNDLVW\E
LUSDVDXOLRLVLDGMLP
/LXGDV9DVDULVSRYHQWLPNXUODLNGDUQHJDOMRVDYHWLNLQWLNDGMLVWLNUDLNXQLJDV
-LVQRUMRVXLXRSWLVDY\EHQWNRNLDWPDLQEHQWNRNL\P
LUQHJDOMR-DPEXYRNHLVWD
LU EDXJX VLYDL]GXRWL NDG GDEDU XWHQND MDP LWDUWL VDNUDPHQWDOLQLXV RGLXV WLHV EDOWX
SORWNHOV VNULWXOOLX LU WHQ DWVLUDV J\YDV .ULVWXV 'LHYDV 8WHQND LWDUWL WLHV QXVLGMOLX
NLWXV RGLXV LU EXV DWOHLVWRV VXQNLDXVLRV QXRGPV .DL MLV J\YDL WDL VLYDL]GXRGDYR LU
SDNODXVGDYRVDY
VNDLSLUNDGDJDOMRWDLVXMXRDWVLWLNWLNRNLXPRPHQWXLUNLHQRJDO\EHMR
PLQW\V SDVLGUXPVGDYR HP SDO\GDYR L SR NRM LU MLV SDVLMXVGDYR WDUVL NUHQWV NRNL
MXRG EHGXJQ
 ,U MLV YHQJ WRNL NODXVLP EHW VWHQJVLVLVWLSULQWL QDXMRM QXRYRNRM D HVX
kunigas, kunigas, kunigas... Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech...
Accipe spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis, et quorum retinueris,
retenta sunt...
.DL MLV SDUYDLDYR QDPR YLV QDPLNL GLDXJVPDV EXYR QHDSVDNRPDV - /LXGDV
SDJDOLDX WDL MDX WLNUDV NXQLJDV 0RWLQDL DOSR LUGLV SDPVLXV DSLH SLUPVLDV VDYR VQDXV
PLLDV LU NDG ML SULLPV L MR UDQN YHQW .RPXQLM LU NDG MLV MDL SLUPDL GXRV VDYR

SULPLFLDQWRSDODLPLQLP7DGNLWGLHQLOJDLQHODXN
YLVLPWDUWLVDSLHSULPLFLMDV/LXGDV
QRUMR QXNHOWL MDV QHW UXJSMLR PQHV EHW WYDP YLVLHP QDPLNLDP LU JLPLQP DWURG
NDGWDLEVLVODEDLQHSDWRJXVODLNDV
 5XJSMLR PQHV SDWL GDUE\PHW NXQLJOL GHMDYR WYDV 9LVL MDYDL QXR
ODXNRYDO\WLVXSULPLFLMRPLVWUVREXVLUPXPSDWLHPJDUE'LHYXLLUVYHLDPVXJDLLPDV
6NLUNLWNXQLJOLSULHYHQW2QLHQDLMDXVXLPWLRUXJLDSMWGDUEXVQHSUDVLGMXV
.DPLDMXPODXNWLWDLSLOJDLNXQLJOL"SULWDULUPRWLQD-DXSDUVLODXNPLU
PHVSDW\VLUJLPLQVLUNDLP\QDL5RGRVNDGWLNJUHLLDX
7DGSDVN\USHUYHQW0DULM0DJGDOHQ/DLNROLNRQHEHGDXJRNXQLJDV9DVDULVGDU
QHVLMDXW WYLUWDL PRNV PLL DSHLJDV NO\GR SULNODXSLPXRVH LU LQNOLQDFLMRVH SULPLFLMRV
WXUMREWLLNLOPLQJRVLUVXDVLVWD
7XR WDUSX MDX ODLNDV EXYR NYLHVWL VYHLDL LU USLQWLV M SULPLPX 9LHQLHP MLV
VLXQWLQMR SDNYLHWLPXV UDWX SDV NLWXV ODQNVL SDWV ,OJDL VY\UDYR GO GDNWDUR %UD]JLR LU MR
PRQRVSRQLRV/LXFLMRV1RUMRMXRVSDNYLHVWLODLNXEHWQHLQRMRNDLSLUNRNLXWRQXMLHP
UD\WLRILFLDOLNDLDUGUDXJLNDL"7DGQXWDUEVLSDSUDVLDXDWVLODQNLXVLUSDNYLHWXVRGLX
\SDNDGWXUMRLUGDXJLDXUHLNDOPLHVWH
3RQLD%UD]JLHQVXWLNRMPDORQLDLQXVWHEXVL
VYHLDVQHEXYOLV1DEHQWNDUW3UDRPSUDRP7DPVWDQHVLYDL]GXRMLNRNLD
PDQODLPSDPDW\WLPRJLDQRNUDWR!
*UDXNDGSRQLDQHXPLUWDWHPVDS\OLQNVLUVDYREXYXVLNDLP\Q$GOWR
LULGUVDXVXWUXNG\WLWDPVWLUSRQGDNWDUGOYLHQRUHLNDOR
Bet ji nekantriai sumosavo rankomis:
Viepatie! Tuoj su reikalais. Nejaugi tamsta nelaikai reikalu mus atlankyti be jokio
reikalo?
Beveik taip ir ieina, teisinosi Vasaris. Atvykau pakviesti tamstos ir pono
GDNWDURVDYRSULPLFLMDV3HUYHQW0DULM0DJGDOHQ7LNLXRVLQHDWVLVDN\VLWH"
-DXLUSULPLFLMRV9DGLQDVLWDPVWDMDXQHEHNXQLJOLVEHWWLNUDVNXQLJDV"%WLQDL
DWYDLXRVLPH7DPVWDEXYDLPDQRYHVWXYVHDEVLXWDPVWRVSULPLFLMRVH
-LHGXVGMRPDDPHJDQDNXNOLDPHVDOLRQO\MHLUNDOEMRDSLHEHQGUXVSDVWDPXVLU
QDXMLHQDV 'DNWDUDV EXYR LY\N
V SDV OLJRQ EHW WXRM NHWLQR JUWL .XQLJDV 9DVDULV
EHVLNDOEGDPDVQH\PLDLW\ULQMRSRQLRV/LXFLMRVLYDL]GLUQXRWDLN 'LGHOV DWPDLQRV MLV
MRMH QHSDVWHEMR 6DN\GDPD N QRUV GRPHVQLR DUED MXRNLQJHVQLR ML WDLS SDW \ELRGDYR
akimis arba nusijuokdavo trumpu, dviskiemeniu cha cha, bet klausydama jo ji momentaliai
VXULPWGDYRLU9DVDULVVXJDXGDYRMRVYLOJVQ\WDLSMDPSDVWDPSDVOSWROLGHVLRHO
-LWDLSSDWREVHUYDYRNXQLJ9DVDU-LVMDLDWURGJHURNDLSDVLNHLW
VODELDXVXPHQN
V
LU LEO\N
V EHW XWDW MR EUXRDL JDY
 GDXJLDX Y\ULNR NLHWXPR R YHLGR LUDLND
VXEUHQGLPRLUVDYLPSDVLWLNMLPR7DLDXMRULPWXPDVEHVLW
VLDQWSDVLNDOEMLPXLMDX EHYHLN
EXYR SUDGM
V M YDU\WL -L SDVWHEMR NDG NXQ 9DVDULV Q V\NLR ODLVYDL QHQXVLMXRN R MR
QXVL\SVRMLPDL EXYR DWPLHWL NDNRNLR NDUWXPR LU LURQLMRV LWR ML QLHNDG DQNVLDX QHEXYR
SDVWHEMXVL QHL MR LUDLNRM QHL RGLXRVH -DL DWURG NDG 9DVDULV GDEDU SDVLGDU WDUVL
NDOEHVQLV EHW YLVL MR RGLDL ODEDL DWVDUJV DSJDOYRWL LU VXQNLDL GXRGD VXSUDVWL N MLV SDWV
savyje mano.
DSXLNLDLQXPDQDXNDLSWDPVWDSDWHQNLQWDVJDOJDOHLWUN
VLWRVVHPLQDULMRV
HHUL PHWDL WRNLR J\YHQLPR PDQ LU SDJDOYRW EDXJX EDQG VXDGLQWL VDYR VYHLR
DWYLUXPSRQLD%UD]JLHQ
%HWMRDWVDN\PDLQNLHNQHSUDSOVGDYRSDVLNDOEMLPRWHPRV
,WLHVVXWLNRMLVEHJDORSDWHQNLQWDV.DUWDLVN\UGDYRQHMXRNDLV
 YLV GOWR JDO LU JDLOD NLHN -XN NLHNYLHQRMH YLHWRMH NXU PXP WHQND LOJLDX
SDJ\YHQWL PHV SDOLHNDP VDYR LUGLHV VDYR VLHORV GDOHO
 $ NDL VN\ULDXVL VX SHQVLRQX DUED
WDLVX.OHYLNLXLQDLWDPVWDDSVLYHUNLDXQLHNDPQHPDWDQWMXNURGRVQHSDQDL WRNL
tiesa?

%HDEHMRSHULOJODLNPRJXVSDP\OLLUVDYRYDUJ,UPDQSDLDPJDLODGDXJHOLR
VPDJLDLVHPLQDULMRMSUDOHLVWGLHQ
3RQLD%UD]JLHQWLNMRVLLUQHWODXNNDG9DVDULVLPVMNODXVLQWLDSLHGDEDUWLQMRV
J\YHQLP SDUHLJDV LU USHVLXV EHW MLV DWNDNOLDL WRNL NODXVLP YHQJ LU MDX L WROR VXNR
NDOENLWSXV
3DJDOLDXMLSDWLQHLNHQWLULUGDPDMDPDNLVWDU
%HWWDPVLDYLVDLQHSDNODXVLNDLSDLDJ\YHQXLUNDLSMDXLXRVL$UJLWDPVWDLYLVD
WDLQNLHNQHGRPX"-XNURGRVEXYRPHWRNLJHULSDVWDPLNXQLJOL/LXGDL
-LVVXSUDWRNDGMRVSULHNDLWDV EXYR SHOQ\WDV LU P WHLVLQWLV EHW JDQD EDQDOLNDL LU
QHWLNLQDPDL
 1HNODXVLDX QHV HVX WLNUDV NDG WDPVWD SXLNLDL MDXWLHVL $ DSLH WDL JLUGMDX LU L
NDQDXQLQNR.LPRVGDEDULUSDWVSDPDLDXDWURGRWHODEDLJHUDL
$LWDPLVWDL$WURGDXSXLNLDLLUMDXLXRVLODEDLJHUDL
.XQ 9DVDULV SDMXWR NDG M HLG EHW MRNLD SDVWDQJD QHVXJHEMR VDYR NODLGRV
DWLWDLV\WL-LVQRUMRUDVWLNJDOWLXRPRPHQWXMDLSDVDN\WLNDGLEODN\WWVOHJLDQWS
EHWQHUDGR7DUVLNRNLDXWYDUDDWVLVWRMRWDUSMRPLQLMDXVPLURGLLUMLVNDOEMRQH
WDLNPVWLUMDXW
1HWUXNXV JUR GDNWDUDV %UD]J\V LU 9DVDULV JDY
V DELHM SDVLDGMLP DWY\NWL
SULPLFLMDVDWVLVYHLNLQR%ORJDVSDVQHSDOHLGRMRYLVNHOLOLJLSDW QDP -LV MDXWVL QH WLN
NDOWDV EHW LU QXVNULDXVWDV NDG WDV SLUPDV VXVLWLNLPDV VX SRQLD %UD]JLHQH MDP LU MDL VXNO
NDNRNLRNDUWXPRLUQHSDVLWHQNLQLPR
7ROLPHVQV GLHQRV M YO SDVNDQGLQR SULPLFLM UXRRV USHVLXV -LV DWVLGM
V GDU
LNLOPLQJ JLHGRWLQL PLL UHSHWLFLMDV YLVNDV MDX URGRV MR JDQD VNODQGLDL EHW NDL WLN
VLYDL]GXRGDYRWLNUVLDVPLLDVSULHLSXRWRDOWRULDXVGHJDQWYDNPLUNYHSLDQWVPLONDODP
SULH LVWDW\WR YHQLDXVLR 6DNUDPHQWR DNLYDL]GRM GDXJHOLR NXQLJ WY SDVWDP LU
SLOQXWOVEDQ\LRVPRQLMDPLUGLVSUDGGDYRSODNWLLVXVLMDXGLQLPRLUQHULPDVWLHV
-DX SRU GLHQ SULH YHQW 0DULM 0DJGDOHQ NOHERQLMRM YHQWRULXM LU EDQ\LRM
SUDVLGMRNXQ9DVDULRSULPLFLMUXRD,NLOPWXUMREWLWRNLDNRNLRVWRVSDUDSLMRVPRQV
GDU QLHNDG QHEXYR PDW
 7DG EDQ\WNDLPLR GDYDWNRV NDQWDUNRV LU YLVL NOHERQLMRV
SDWDUQDXWRMDLULQNRDOXP\QXVS\QYDLQLNXVLUSXRNDLSLPDQ\GDPLEDQ\LLUYHQWRUL
1H PDLDX WULVR EXYR WYLNM QHV VYHL SHU NXQLJOLR SULPLFLMDV WXUMR VXYDLXRWL EH
VNDLLDXV
3ULPLFLMLYDNDUHVNXQ /LXGDV SUDOHLGR QDPLH QHV WYDL QRUMR NDG SLUPM PLL
ODLN\WLMLVYDLXRWVXMDLVLSDWQDP'LGHOLVUSHVWLQJXPDVULPWLVLUGLDXJVPDVVSLQGMR
WY YHLGXRVH NDL MLH YLVL VXVGR EULN LU VHQLV 9DVDULV SHUVLHJQRM
V SDYDU DUNOLXV
%DQ\WNDLP\ YLVL MXRV VYHLNLQR URG YLHQL NLWLHPV LU O\GMR SDJDUERV LU VPDOVXPR
YLOJVQLDLV
.OHERQLMRM EXYR MDX GDXJ VYHL NXQLJ LU NOLHULN 1HWUXNXV DWYDLDYR LU GDNWDUDV
%UD]J\VVXPRQD.XQLJDV9DVDULVQXVWHE
VLUEHYHLNQXVLJDQG
VSDPDWNDGSRQLD/LXFLMD
DWYDLDYREHVNU\EODLWVEHWVXEDOWXLONLQLXDOLXDQWJDOYRV-LEXYRWDLSSDQDL.DWHGURV
1HSDVWDPM.DVSHUNDSUL]DVSDJXQG/LXF
DSVLJDXEWLWXRDOLX"
6XPL
VMLVMRMRVSDVYHLNLQWL
 /DEDL PDORQX NDG WDPVWD DWYDLDYDL LU GDU WDLS QHSDSUDVWDL SDVLSXRXVL WDU
MLVLUGDPDVMRVDO
9LHQLQWHONDUWJ\YHQLPH6NU\EOPDQDWURGWDLSEDQDOXWRNLDLYHQWHL
$LSDQHOH/LXFHWDUMLVW\OLDLLUODEDLVXVLJGRVXVLJULHE
VNDGSDYDGLQRM
panele.
.HWYLULXYDODQGRVSULHVXPMLVSDOLNRVYHLXVNOHERQLMRMLUMREDQ\LVXNDOEWL
,,Praeparatio ad Missam". YHQWRULXMHEXYRGDXJPRQL'DYDWNRVLULDLSNDLPRPRWHUOV
VWYDUVW MR UDQNDV VWHQJGDPRVL SDEXLXRWL GHOQ QHV LQRMR NDG NXQLJR GHOQXV SHU
YHQWLPXV Y\VNXSDV SDWHSD YHQWDLV DOLHMDLV -DP GDUVL O\NWX QXR W SDEXLDYLP LU
LUDXG
V MLV VNXELQR SDVLHNWL EDQ\L 7YDQNL LOXPD Y\VWDQL YDLQLN LU JOL NYDSDV

WUHQNMDPYHLGHQJXVSUR]DNULVWLMRVGXULV-LVSDVLMXWRSULVOJWDVWRVLNLOPLDWPRVIHURV
MRQXRWDLNDSUDGMRNULVWLLUGUVDPDWL%HWNHOLRDWJDOLRVQHEHOLNRLUMLVDWDNODXSNDOEWL
preparacijos.
-LV MDXW YLVN NDV DSOLQN M GHGDVL =DNULVWLMRQDV YDUVW VWDOLXV GOLRMR DUQRWXV LU
DOEDV .ODSLXNDL WULXNPDYR X VSLQWRV SHGDPLHVL GO UDXGRQ SDOHULQ LU NUPLQL
VNDPEXL %URVWYLQLQNDL EDUNLQR OLNWDUQRPLV LU ULNLDYRVL DSOLQN EDOGDNLP R YHLFRULXV
NDYRLUGDXOD]GDGDU\GDPDVWYDUNSUHVELWHULMRMNXUVSVWLVMRNDVNDUWGLG\Q
1HWUXNXVVXVNDPELQRVXPDLLUSDVNXWLQUXRDXYLUQHUYLNXVNXERWXPX=DNULVWLM
XSOGRNXQLJDLLUNOLHULNDL9LVLMLHYLONRVLNDPDVGDO\YDXWLSURFHVLMRMLUDVLVWRM'LDNRQDVLU
VXEGLDNRQDVMDXGMRVLGDOPDWLNDVRNXQ9DVDULVYLVGDUNOSRMRSULHSUHSDUDFLMRVOHQWHOV
.OHERQDVSDOLHWMRSHW
Na, kunige primiciante, praom rengtis. Jau metas.
9DVDULV NLOVWHOMR NDLS SDOHLVWD VS\UXRNO QXVLSORY UDQNDV LU P UHQJWLV %HW
UHQJGDPDVLV MLV QHVXNDOEMR Q YLHQRV WDP UHLNDOXL VNLUWRV PDOGHOV 6XVLMDXGLQLPDV LU
USHVWLVDUQHVXNO\VFHOHEUXRGDPDVSLUPVLDVPLLDVQHGDYMDPWLQNDPDLVXVLNDXSWL 9LVD
MRYLOWLVEXYRDUFKLGLDNRQRSDJDOED$UFKLGLDNRQXJLUHQJVLNDQDXQLQNDV.LPD
3DJDOLDXYLVNDVEXYRSDUXRWD-LVQXVLOHQNNU\LXLLUSUDOHLVGDPDVSURVDYHDVLVW
HQJEDQ\L
(LGDPDV SUR ]DNULVWLMRV GXULV YLHQ PRPHQW NLOVWHOM
V DNLV SUHVELWHULMRM SULHDLV
MLV SDPDW SRQLRV /LXFLMRV VDO LU MRV YHLGR SURILO -L LUMR WRO LU MRV SDQDXPDV DQ
1HSDVWDP.DWHGURVPRWHUGDUNDUWVXNOMDPNHLVWRVQHULPDVWLHV
1XOHLG
VDNLVMLVSULMRSULHDOWRULDXVODLSWJLOLDLQXVLOHQNLUSUDGMRVDYRSLUPVLDV
miias:
INTROIBO AD ALTARE DEI.
HQHYD1LFD,,;;,,

II
EINA GYVENIMAS
,,Quia peccavi nimis
I
.DOQ\Q SDUDSLMRV YLNDULDWH MR VNXEXV UHPRQWR GDUEDV 5HLNMR SDUXRWL SRU
NDPEDULQDXMDLSDVNLUWDPDQWUDMDPYLNDUXLREXVMDXNRNLDPHWNDL.DOQ\QXRVHDQWURMR
YLNDUR QUD EXY
 -R NDPEDULDL YDVDU QHYGLQDPL R LHP QHNUHQDPL LOJ ODLN VWRYMR
XYHUVWL YLVRNLDLV DWOLHNDPDLV UDNDQGDLV GPLV LU VXQHLRWD NOHERQLMRV PDQWD 7DG MXRV
DWUHPRQWXRWL QHEXYR OHQJYDV GDUEDV 1XRODWRV DWVLUDVGDYR YLV QDXM WUNXP LU ORS\WLQ
YLHW6XYDUYMXVLRVSURVN\OWVWRJOXERVSDVLURGNDLNXUDSLSXYXVLRVJULQG\VOXVLRV
WLQNDVDSLE\UM
VODQJDLSO\WL2UDVWUHQNGUJPHLUSHOVLDLV
.OHERQLMRVWDUQDLW-XODSLHPHWGDUQHEMDXULPHUJDXROLGDYDWNDDWLWUNGDPD
QXR GDUER NXU EXYXV QHEXYXV WRO\GLR VXNLQMRVL DSLH UHPRQWXRMDP YLNDULDW -L MDX
JLUGMR NDG DWYDLXRV MDXQDV YRV PHW Y
VWDV NXQLJOLV WDG NLHN JDOGDPD USLQRVL
UHPRQWXLUSUDLQMRPHLVWHUYLVNGDU\WLNXRJHULDXVLDL
7DLMDXQHNRNVLDEXVJ\YHQLPDVWDPNXQLJOLXLNDOEMRMLYLHQNDUWDWMXVL
SDVLULQNWLVNLHGU
 3DPDW\VL VNDPEV NDLS VWLNOLQ J\UVL PHLVWHULV .DG WLN NOHERQDV OHQW
QHSDVLJDLOW/DQJXVUHLNLDGDU\WLYLVDLQDXMXVLUGLGHVQLXV
 6XDOV LD LHP WDV NXQLJOLV QHVLOLRY JDLOHVWDYXVL -XO .URVQLV QLHNDP

QHWLNXVL.RNOLQVUHLNW
EXVJHUDLUSO\WLQ.RNOLNOHERQDVQHGXRV
7DLMDX\NWXVPVNOHERQOLV
7XRWDUSXLVRGRSDVLURGSDWVNOHERQDVLU-XOVWHUEOHVNLHGUQHLQDVSUXNRDO
.DOQ\Q SDUDSLMRV NOHERQDV NXQ 3ODWQDV DQWURMR YLNDUR SDVN\ULPX EXYR ODEDL
QHSDWHQNLQWDV -R SDUDSLMD WXUMR WLN DSLH SHQNHW WNVWDQL GL WDG NOHERQDV QLHNDLS
QHJDOMRLPDQ\WLNDPLDUHLNDOLQJDVGDUWUHLDVNXQLJDV.DOQ\QXRVHQHVSDNDQNDPDLQHL
GDUER QHL SDMDP 3ULH WUHMHW VDYDLL JDY
V UDW DSLH DQWURMR YLNDUR SDVN\ULP MLV
QHWLNMRVDYRDNLPLVLUWSDLGLHQSDUDNXULMLGVW\GDPDVPRW\YXVLUURGLQGDPDV
kad jam visai pakanka vieno vikaro.
1HWUXNXV DWMR DWVDN\PDV LU NRQILGHQFLDOXV NDQFOHULR ODLNDV NDG DQWURMR YLNDUR
SDVN\ULPDV.DOQ\QXV\UDGDO\NDVDSJDOYRWDVLUQXWDUWDVNDGSDUDSLMDLDHVDQWLWXUWLQJDNDG
.DOQ\QXRVH HVV HUGYXV YLNDULDWDV NDG SDVNXWLQLDLVLDLV PHWDLV NXQLJ VNDLLXV JHURNDL
SDGLGM
VGOWRNRODSOLQN\EVSDNLWVLLDEVLVNLULDPLGXYLNDUDL%HWRNDQFOHULVVDYR
ODLNHDWVDUJLDLEHWDLNLDLGDYNOHERQXLVXSUDVWLNDGMRSDUDSLMRMWLNLQLMGYDVLRVUHLNDODL
HVNLHNDSOHLVWLQHVNOHERQDVXVLP
VGLNWRNXVDYRNLXRSLUPDVLVYLNDUDVNRRSHUDW\YXLU
NLWRNLDLV SDVDXOLQL RUJDQL]DFLM GDUEDLV 'O WR DQWUDVLV YLNDUDV EVLV ODEDL QDXGLQJDV
SDJDOELQLQNDVEDQ\LRMLWLHSDVNXWLQLHMLPRW\YDLNXQ3ODWQYLVDLVXHU]LQR
 .XQLJH -RQDL SDVLWLNR MLV DWHLQDQW YDNDULHQV YLNDU YLV GOWR W EOR]QHO
PXGYLHP VNLULD WDL ODLNDV QXR MR PDORQ\EV NDQFOHULR 6NDQGDODV 3DVLURGR NDG PHV
WXULPHEORJRSLQLMNXULMRM$NLQLQNDVRWDPVWDYLVXRPHQVYHLNMDV5HLNLDHVNXQLJR
secundum cor Dei.1DLUVXUDGRDSDWDOLXN/DLN\NLPVNXQLJH-RQDL
7DLDXYLNDUDVNXQ-RQDV6WULSDLWLVDQWURMRYLNDURSDVN\ULPLUMRGDXJDOLDX
,ODLN\PRYLUWXYVLUYLNDULDWRUHPRQWRUHLNDODLMDPQHUSMRRWUHLRNXQLJREXYLPDVVLO
QH YLHQ SDWRJXP -LV WXRM VXPHW NDG SDPRNVODV GDEDU WHNV VDN\WL WLN NDV WUHLDV
VHNPDGLHQLVSDVOLJRQLXVYDLQWLWHNVQHSDO\JLQWLUHLDXRNDWHNL]DFLMLSDLQLOLNXLXV
LU YLV HLO
 NLWRNL VPXONL EHW N\UL GDUE EXV JDOLPD XNUDXWL MDXQXNXL 'O WR
QHUYLNXVNOHERQRRGLXVDWVDNMXRNDXGDPDV
0, kunige klebone, nepasiduosime! Dykai jis pas mus duonos nevalgys.
8NUDXVLPH MDP YLVDV GDYDWNDV LU YLVRNLDV SOLXJDFWYDV WHJX PXUGRVL 1U XROHVQLR
pavaduotojo, kaip neopresbiteris.
7DLSEHWMLVLUNLUULHELDXVLDVREOLJDFLMDVVXOXRVVDXNLHQLLQDXLUDNDV
yra neopresbyter! 2JL UHPRQWDV UHPRQWDV 9LV GOWR QHXGDU\VLPH MR W WYDUW LUN
LPWUXEOLLWUDXNVNDLSQLHNR
9LNDULDWR UHPRQWDV NOHERQ ODELDXVLDL HU]LQR 7LH NDPEDULDL EXYR EH JDOR SDWRJV
YLVRNLDPVHQDPWUDQWXLVXNUDXWL'DEDUJLQHLMRLPHVWLQHLNXUNLWXUSDGWL3\NRMLVLUGO
QHUHLNDOLQJ SDVDN MR LODLG 3DWV NRQWUROLDYR UHPRQW LU QHULPDYR NDG NDVNDUW DWVLUDQGD
YLVQDXMWDLV\WLQGDO\N
 1D SRQH PHLVWHUL NDGD JL EXV JDODV" EHW WX LD XVLPDQHL EURO\WL SDORFLXV
SDGDU\WL DXN MLV SDPDW
V LLPWXV VXWUQLMXVLXV ODQJXV $ JL WDX VDNLDX NDG QDXM
ODQJQHGXRVLX$UQHJDOMDLWXLWXRVSDLXVDSWDLV\WL"7LNOHLVNMXPSULNLWLQDJXVWDLYLVN
LSDPDWLJULDXVLWHVLHQRMXVUHPRQWXRWXVLPDQ\VLWH,UVDN\NWXPDQGDEDU
0HLVWHULVRNREXLXRWLNOHERQXLUDQNRVWHLVLQWLVLUURGLQWLNDGVHQLHMLODQJDLMRNLX
EGX QHJDOMR SDVLOLNWL J\YHQDPXRVH NDPEDULXRVH LU NDG MLV UHPRQWXRMV WLN EWLQLDXVLDL
UHLNDOLQJDV YLHWDV .OHERQDV SULHWDUDXGDPDV LU S\NGDPDV QXVLOHLGR EHW NLW GLHQ JLQDV
SUDVLGMRLQDXMR
9LHQSRSLHW
NOHERQDVPRVWHOMRYLNDUXLQHVHQLDLLSDWRSDUQHWXODLNX
Kunige Jonai, Vasaris rao!
Kas rao? isyk nesuprato kun. Jonas.
9DVDULV*LQDXMDVPVYLNDUDV$SDWDOLXNDV
$EXYDXLUSDPLU
V1D"

.ODXVLDNDGDJDOVLVDWYDLXRWL
 0DWRW NRNLV XROXV 9HUWH YHULDVL 'LHYR DYLQ\L . JL" 5HPRQWDV MDX
EDLJWDVWHJXYDLXRMD3DPDW\VLPNDVMLVSHUSDXNWLV
6WDLJDNXQYLNDUDVNDNDWVLPLQ
9DVDULV9DVDULV/LXGDV9DVDULV".XUDDSLHMJLUGMDX"NXQLJHNOHERQH
-XNMLVEHURGVOLWHUDWDVSRHWDVODLNUDLXVUDR$WVLPLQLDX$WDLPHVJDXQDPHJDUVHQ\E

NXQLJHNOHERQH3DJDUVVPV.DOQ\QDL
Bet klebonas buvo piktas:
 7R GDU EHWUNR ,U VDN\N WX PDQ GDEDU 3RHWDV 7XRM PDW\W NDG EOR]QHOLV
1HPJVWXDWYLVRNLSOXQNVQDJUDXLVLYDL]GXRMD'LHYDVLQRN
 -DXQ\VW NXQLJH NOHERQH MDXQ\VW JXRVGDPDV M NDOEMR NXQ 6WULSDLWLV
3DEXVSRUPHWSDUDSLMRMYLVDSRH]LMDLUNVLJDOYRV0HVYLHQWRNWXUMRPLUVDYRNXUVH
5D VYDMRMR SDGDQJPLV VNUDLG R LDQGLHQ WRNV SDW YLNDUDV NDLS LU YLVL .HOLV NDUWXV
nudegs sparnelius, ir pabaigta.
.DOQ\QSDUDSLMRVNOHERQDVLUYLNDUDVVXWDUGDYRGDXJHOLXNODXVLPLULYLVRVXJ\YHQR
QHEORJDL3DUDSLMRVSDUHLJDVGDOLQRVLSXVLDXYLHQDVNLWVXSUDWRLUNLWVNLWRUHLNDOXVQHVLNLR
.OHERQDV 3ODWQDV DUWLQRVL MDX HLDVGHLPWXV VDYR DPLDXV PHWXV EHW EXYR GDU
YLVDLVWLSUXVLUSDMJXVVHQLV1XRGDXJHOLRNLWNOHERQVN\UVLWXRNDGQHEXYRQHLVWRUDV
QHLDVNHWLNDLOLHVDVQHLSOLNDVQHLLDLSMDXNOHERQLNDV1XRVWDEXLUWDLNDGNXQ3ODWQDV
QRUV EXYR PRJXV MDX JDQ YO\YR DPLDXV QHWXUMR VDYR YHLGH WRV VSHFLILNDL NXQLJLNRV
LUDLNRVNXULYLHQDODEDLGDQDLLVNLULDGYDVLNLSDVDXOLNLWDUSR*DOLPDVGDLNWDVNDGW
LUDLNVXQDLNLQRJDXVLRVUDXS\PV1XRMSDWDPVMXVLYHLGRFHUDDWURG GDU WDPVHVQ
GO YLVLNDL EDOW WUXPSDL NLUSW LU HLX XNXRMDP MR SODXN -HLJX .DOQ\Q NOHERQ
DSYLONWXPFLYLOLQLDLVUEDLVWDLQLHNDVQHGDVLSURWWMHVDQWNXQLJEHWPDQ\WNDGWDLNRNV
SURYLQFLMRVSXVLQWHOLJHQWLVJLULQLQNDVIHOHULVGYDURDNDPRQDVDUEDQHWSDVLWXUVNLQLQNDV
LVSDVNXWLQ\VLVVSOLRMLPDVEWEHQHWHLVLQJLDXVLDVQHVNOHERQDV3ODWQDVLWLHVGDXJLDX
EXYRDWVLGDY
VNLXLQHJXSDUDSLMDLLUEDQ\LDL
3ULH GHLPW PHW DWNHOWDV .DOQ\QXV NXQ 3ODWQDV UDGR VDYR SLUPDWDNR SDVWDW\W
JUDL PUR EDQ\L EHW YLVLNDL DSLUXVLXV NOHERQLMRV WUREHVLXV LU PHQNDL LGLUEW ODXN
1DXMDVLVNOHERQDVGLGHOLXXROXPXNLERN3RWUHMHWRPHWNOHERQLMRVHPPGXRWLYLVRM
DS\OLQNMQHJLUGWGHUOL%HWHPVEXYRQHGDXJRNOHERQRNLNLXVLPRMLPDLNDVNDUWMR
SODW\Q /DLPHL SDRQM EXYR GYDUDV LU 3ODWQDV JDYR JHURPLV VO\JRPLV LVLQXRPRWL
YLGXWLQLRNLRG\GLRJHURVHPVVNO\S
.LWDLVPHWDLVQDXMXNOHERQRNOXRQXVWHEMRVL YLVD SDUDSLMD 'DU SR PHW LDXJR WRNL
SDW WYDUWDL LU NOWLV R SR SRURV PHW QDXMD JUDL NOHERQLMD 3DUDSLMRQ DXNRV PH]OLDYRV LU
WDONRVYLVDNWLNDEXGXNXQLJDLSDMJLVSDXVWLSHUSDPRNVOXVNDOGRGDPLLUODQN\GDPL
OLJRQLXVSDGMRNOHERQXLWDLSJUHLWDLDWVLVWRWLDQWNRM.XQ3ODWQDVVDYRNRQIUDWULUNXULMRV
DN\VHDSVLJDXESXLNDXVDGPLQLVWUDWRULDXVJDUEH
7RNL LQWHQV\YV GDUEDL NLR VULW\ QHJDOMR QHSDGDU\WL WDNRV NXQLJLNRP NOHERQR
pareigom, jo gyvenimo tvarkai ir net visam charakteriui. Ne per auktos inteligencijos
PRJXV JDQD JRGXV HPLN JU\EL QHPJVWV NQ\JRV QHMDXLV VDY\ MRNL NLOQHVQL
DVSLUDFLMMLVJUHLWSDOLQNRHP
LUSUROLHVMDQWMRGYDVLQVNXOWURVNORGPUHLNWLVYLVL
jo atkaklaus, egoistiko charakterio rupumai.
.OHERQDV 3ODWQDV MRNLR NYHGLR QHODLN LU YLVXV NLR UHLNDOXV WYDUN SDWV
SDGHGDPDVVDYRVHVHUVNXULSDVMJDVSDGLQDYRNLRSULHLUDSULYHUWNOHERQODLN\WLVJDQD
JULHWRV WYDUNRV ,DXXV SDYDVDULXL SHU YLV ODXNR GDUE VH]RQ MLV NHOGDYRVL NDVGLHQ VX
VDXOH,VLXQW
VYLVHLP\QGDUELUVXLUM
VJDOYLMXVMLVWXRMHLGDYRODLN\WLPLLJUHLWDL
DSVLGLUE
V EDQ\LRM SXVU\LDXGDYR LU SDP
V YLHQ UDQN OD]G NLW EUHYLMRUL
OHLVGDYRVLWYDUWXVNOXRQXVDUEDODXNXVLULQWNXUNRNVMRGDUEDV3ULLUGDPDVGDUE
SURWDUSLDLVGDYLQGDPDVVDN\PXVGDU\GDPDVSDVWDEDVLUDSLEDUGDPDVNQRUVHVDQWUHLNDOXL
MLVVXNDOEGDYREUHYLMRULLUVLQMMDXVGDYRGLGHOSDVLWHQNLQLPNDGWXUGDPDVWLHNGDUE

LUUHLNDOQLHNDGLWRVGLGHOVSDUHLJRVQUDDSOHLG
V
3DUM
VSLHWLPGDYRSULHVWDORVWLNOHOGHJWLQVXNVGDYRGUXVNDDSLEHUWRVGXRQRV
riekele ir cibuliu, valgydavo visuomet su geru apetitu kaimikai pagamintus pietus, o
SDYDOJ
V LOVGDPDVLV WLNULQGDYR SDUDSLMRV LU NOHERQLMRV VVNDLWDV 3DVNXL YO HLGDYR LUWL
NLRUHLNDOOLJLYDNDULHQVLUWXRPHWXVXNDOEGDYRYDNDULQ
EUHYLMRULDXVGDO3RYDNDULHQV
GDUYDODQGO
GDOLQGDYRVLVXNXQLJXYLNDUXGLHQRVVSGLDLV7DGDGDUNDUWDSHLGDYRNLHP
LUVLWLNLQ
VNDGNDUYVXGDU\WRVJHUDLDUNOLDLSDHUWLLUNLDXOVVXYDULQWRVJUGDYRVDYR
PLHJDPM QXVLUHQJGDYR LU MDX ORYRM NDOEGDPDV ,,Maria mater gratiae,
mater
misericordiae", XPLJGDYR
7DLS NOHERQDV 3ODWQDV WYDUN\GDPDV N LU JDUELQGDPDV 'LHY GDUEDYRVL VDYR LU
%DQ\LRV QDXGDL ,U ODEDL MLV EGDYR QHSDWHQNLQWDV MHL GDUE\PHWV GLHQRPLV QH ODLNX
DWYHGDYRNULNWDUEDUHLNDODXGDYRSDVOLJRQ3\NGDYRWDGDNOHERQDVLUSULNDLLRGDYRNDG
VX NULNWX QHSDODXN VHNPDGLHQLR R SDV OLJRQ YHWL DWYDLDYR NDLS W\LD WRNL GLHQ NDGD
darbo daugiausia.
,UVDN\NWXPDQGDEDUVWHEMRVLEDUGDPDVLVNOHERQDV7RNLXODLNXVLUJWL7LN
WLQJLQLDL GDEDU VHUJD $U MDX WDLS VLOSQDV WDV MV OLJRQLV" GHLPW NDUW NODXVGDYR
DWLYDLDYXV ,U GHLPW NDUW LJLUG
V NDG ODEDL VLOSQDV LU MDX PRQL QHSDVWV GDU
VNHSWLNDL PRMXRGDYR UDQND -XP YLVXRPHW WDLS 3LOY SDOHLGR WDL MDX LU PRQL
QHSDVWVQXYDLXRNWDLNDLSQLHNXUQLHNR*\YDVXJDLWLV
9LVGOWRMHLQHJDOGDYRSDVLYDGXRWLYLNDUXYDLXRGDYRQHVLSDW\ULPRLQRMRNDG
MHLJXMDXGUVWDNUHLSWLVNOHERQWDLUHLNDODVPDW\WWLNUDLVYDUEXV1HP\OMRPRQVVDYR
NOHERQREHWMRELMRMRLUVDYRWLNDLJHUE3ODWQDVQRUVEXYRNLHWDVLUVXQNLDLVXNDOEDPDVEHW
teisingas.
.DOQ\Q SDUDSLMRV YLNDUDV NXQ -RQDV 6WULSDLWLV GDXJHOLX DWYLOJL QXR VDYR NOHERQR
VN\UVL EHW GDXJHOLX DWYLOJL EXYR M LU SDQDXV 3HQNHUL NXQLJDYLPR PHWDL MDX VSMR
SDGHQJWL VWDPE MR VWXRPHQ JHURNX ULHEXPR VOXRNVQLX 5DXGRQDV DSVNULWDV MR YHLGDV NDLS
PQXOLV SLOQDW\ EXYR WDLS WLSLNDL NXQLJLNDV NDG MRNLV NRVWLXPDV QHEW JDOM
V QXVOSWL
LWRV GYDVLNR OXRPR \PV 3ODXNXV MLV YLVXRPHW WUXPSDL NLUSGDYR PDLQOH LU GO WR
NLHNYLHQDP NULVGDYR DNLV GYL ULHELRV DQW MR VSUDQGR JDUDQNW\V VXVLGDULXVLRV QXR NLHWRV
VXWDQRVDSLNDNOV
.XQ 6WULSDLWLV EXYR JLHGULRV QXRWDLNRV PRJXV PJGDYR SDNDOEWL SDMXRNDXWL LU
QHSUDOHLVGDYRQHSUDQHNLQ
VQHLSDVWDPRQHLQHSDVWDPR'OWRSDUDSLMRMMLVEXYRODEDL
SRSXOLDUXV PRQV VDN\GDYR NDG WDL EHQW QH SXLNXROLV NXQLJOLV R PRWHU\V VWDLDL
QHJDOGDYRMXRDWVLJUWL
LWD NXQ 6WULSDLLR EGR \SDW\E EXYR MDP ODEDL QDXGLQJD PXV GDUEXRWLV
YLVXRPHQLQM GLUYRM .XQLJ YLVXRPHQLQLV YHLNLPDV WXRPHW MDX EXYR SUDGM
V UHLNWLV JDQD
SODLDL-DXEXYRSDMXVWDVUHLNDODVDWVLVSLUWLYLVRNLRSODXNRFLFLOLNDPLUSLUPHLYLDP.XQLJ
organas ,,Vadovas GDYLQMRVSHFLDOWDPUHLNDOXLSULHG3LUPHLYLLHGXV
.XQ6WULSDLWLVLDLSMDXQHODEDLPJVWVOHNWU3LUPHLYLLHGXVXROLDLVNDLW\GDYR
NXUVW\GDPDVVDYHNRYVX%DQ\LRVSULHDLV-LVSLUPDVYLVRMDS\OLQNMVXRUJDQL]DYRVDYR
SDUDSLMRVNLQLQNXVLUNUDJUVVN\UL1HVLWHQNLQGDPDVWXR.DOQ\QYLNDUDVYHGGDU
YLHQ QDXMHQ\E
 VXRUJDQL]DYR YDUWRWRM /DLPV GUDXJLM LU DWLGDU NRORQLDOLQL SUHNL
NUDXWXY

.DLS NOHERQXL NLR UHLNDODL WDLS YLNDUXL YLVXRPHQLQLV YHLNLPDV SUDU\GDYR YLV
HQHUJLMLUODLN.XQ6WULSDLWLVSDWVYLHQDVDWVWRGDYRYLVDJUVLU/DLPVYDOG\E-LV
IDNWLQDLEXYRLUSLUPLQLQNDVLULGLQLQNDVLUVHNUHWRULXV%HWRMDPWHNGDYRYDLQWLPLHVW
SLUNWL SUHNL SDYDVDU XVDNLQWL WUDV UXGHQ RUJDQL]XRWL MDY SDUGDYLP NDVGLHQ VXYHVWL
NUDXWXYVVVNDLWDVLUSDLDPLWLVRPLVYDODQGRPLVVWRYLQWLNUDXWXYMSULHSDUGDYLPRVWDOR
$WVLWLNGDYR NDG SDWV NXQLJOLV SLOVW\GDYR LEDO VYHUGDYR FXNU Y\QLRGDYR VLONHV
SDUGDYLQGDYRGHJWXNXVGUXVNSLSLUXVDUEDFLQDPRQXV
%DQ\LRV GDUE NXQ 6WULSDLWLV GLUEGDYR QXRVWDELDL JUHLWDL 6VGDPDV NODXV\WL

LSDLQL MLV DSYHOJGDYR SHQLWHQW HLO


 LU DS\WLNULDL VXPHVGDYR SHU NLHN ODLNR VX MDLV
DSVLGLUEV %DLJ
V SDWLNULQGDYR DU VXPHWLPDV EXYR WLNVOXV LU MHL SDVLURG\GDYR NDG XWUXNR
LOJLDX QHJX EXYR QXPDW
V SULNDLLRGDYR VDX NDG SHU LOJDL NDUW WHUOLRMRV 7DG
NODXV\GDPDV LSDLQWLHV QHNDQWUDXGDYR MHLJX SHQLWHQWDV GHOVGDYR SDVDNRGDPDV
VPXONPHQDVDUEDVWDEWHOGDYRSDPVW\WLDUNRQHSDPLUR
 . GDXJLDX DWVLPHQL" 9LVNDV" ,VWRULM QHSDVDNRN 6DN\N QXRGPHV *HUDL
JHUDL LQDX WROLDX .LHN NDUW" . GDU DWVLPHQL" .R LD OLXPEL $WVLPLQN NDG
'LHYDV YLVXU WDYH PDWR R SR PLUWLHV DWVDN\VL X YLVXV VDYR GDUEXV 8 SDNW YLHQ NDUW
DSHLVL .U\LDXV NHOLXV WULV NDUWXV VXNDOEVL UDDQL LU SHQNLV NDUWXV SR SHQNLV SRWHULXV
'YDVL YHQWM $WVLPLQVL" *DLOLHVL X JULHNXV" 3ULDGL SDVLWDLV\WL" .ODXSN LU PXNLV
NUWLQ
 LU NDGDQJL MR QXRPRQH GDUER W GLHQ EXYR \SDWLQJDL GDXJ GXRGDYR LULLP
VXWUXPSLQWMDIRUPXOH
.XQ 6WULSDLLXL NODXVDQW LSDLQL YLVNDV EGDYR DLNX MRNL VLQV ND]XV MLV
QHDQDOL]XRGDYR R VYDUEHVQLDLV DWVLWLNLPDLV SHQLWHQWXL VXJUDXGLQWL LU SDEDUWL WXUGDYR NHOHW
DWUL IRUPXOL X QXRGPHV SULH VNDLVW\E
 X NHLNVPXV LU YDLGXV X YDJLOLDYLP X
SLUPHLYLN UDW VNDLW\P X NXQLJ DSNDOELQMLP LU HVDQW UHLNDOXL MDV NLHNYLHQDP
kartodavo.
.DOQ\QYLNDUDVVSDULDLDWOLNLQGDYRLUNLWDVEDQ\LRVSDUHLJDVNULNWXVODLGRMLPXV
HJ]HNYLMDVRJHGXOLQJDVPLLDVNDGDQJLMRVHVWLWUXPSHVQVDWODLN\GDYRSHUPLQXL
.OHERQDV 3ODWQDV LU YLNDUDV 6WULSDLWLV YLHQDV DQWU JHUDL VXSUDWR YLHQDV DQWUDP
SDVLSDVDNRGDYRVDYRUSHVLXVYLNDUDVNDLNDGDO\GGDYRNOHERQODXNXVSDLUWLNDLS
DWURGR SDVOLDL NOHERQDV NDUWDLV XHLGDYR NUDXWXYO
 NR QRUV QXVLSLUNWL EHW YLHQDV NLWR
UHLNDOXVQHVLNLR,UEXYRMLHPJHUDJ\YHQWL.DOQ\QXRVH-LHGXQXMDXWNDGWUHLDVLDEXVLU
QHUHLNDOLQJDV LU N\UXV <SD NDG WDV WUHLDV YRV LOHLVWDV L VHPLQDULMRV QHRSUHVELWHULV EH
DEHMR QHVXSUDV MGYLHM UHLNDO R L GDXJHOLR GDO\N JDO QHW LU SDVLSLNWLQV 1HV NDV
pagyvenusiam kunigui atrodo visai paprasta, naujokui gali pasirodyti keista arba smerktina.
LWD DSOLQN\E WUXSXW GUXPVW LU NXQ 6WULSDLLR UDP\E
 \SD GO NDL NXUL WLN MDP
YLHQDPLQRPSULHDVL
7DGDEX.DOQ\QNXQLJDLQHSULHWHOLQJDLSDVLLDX
ODXNMDXQRMRVDYRNRQIUDWUR
II
9LHQ GLHQ UXGHQLRS GX PDW\W L WROL DWYDLDY
 YHLPDL SDWUDXN YLVR .DOQ\Q
EDQ\WNDLPLRGPHV3LUPDPHOHQJYDPHYHLPO\MHVGMRDS\VHQLVNDLPRPRJXVLUMDXQDV
NXQLJDVRDQWUDPHSLUPLDXVLDNULWRDNGLGLXOLVEDOWDVU\XO\VPDW\WSDWDO\QVWDODVSRUD
NGL ORYD GLNWRND G LU NHOHWDV VPXONHVQL UDNDQG .DOQ\Q J\YHQWRMDL WXRM
VXVLSURWMRNDGDWVLNUDXVWMDXQDVLVNXQLJOLVDSLHNXUGDYDWNRVMDXEXYRVXJDXG
LHNWLHN
LQL
9HLPDLLWLHVSDVXNRNOHERQLMRVNLHPLUSLNWDVNDLSVOLELQDVXRGUDVN\GDPDVLV
SULHWYDUWDQWJUDQGLQVSLUPDVSUDQHDSLHNXQLJR/LXGR9DVDULRDWY\NLP .XQ /LXGDV
LRNRLYHLPRLUMDXVGDPDVOHQJYQHULPDVWYDOJVLNLDSLUPLDXVLDNUHLSWLVDUHLWL
VWDLDLNOHERQLM%HWWXRWDUSXLNOXRQRNXUVWDXJNXOLDPRMLSDVLURGVXGXONM
VNOHERQDV
LUSDPDW
VVYHLXVOHLGRVLMSDVLWLNWL
9DVDULVSULVLVWDWNDVHVVLUPWHLVLQWLVNDGYLVVDYDLW
SDYODYRDWYDLXRWLQHV
WXUM
VSDYDGXRWLVXVLUJXVVDYRSDUDSLMRVNOHERQ%HWNXQ3ODWQDVWXRMMSHUNLUWR
7DPVWDVDNDLSDYODYDL"1NLHN$QQHPDQLDXNDGMDXWDLSJUHLWDWYDLXRVL
.DL GO PV WDL JDOMDL DWRVWRJDXWL QRUV LU YLV LHP $ LU NXULMDL UDLDX LU WDPVWDL
NDURWRMXNDG.DOQ\QXRVHWUHLDPNXQLJXLQGDUERQUD1DEHWMHLJXMDXWRNLD(NVFHOHQFLMRV
valia, labai praome. Viskas paruota, vikariatas tamstai specialiai atremontuotas
praome! 6XN WYDL DUNOLXV NUHLSVL MLV VHQ 9DVDU QU NR ODLNDV JDLLQWL -XOH
-XOH VXXNR MLV VWDLJD OD]GD EDUNLQGDPDV WYRU 3DURG\N NXQLJXL MR NDPEDULXV LU

VDN\NNDGLDQGLHQSLHWYLUWWULP,UMLVQXMRDWJDONOXRQ
-XO PDL SULSXROXVL SDEXLDYR NXQ 9DVDULXL UDQN LU VX SHUGWX PDQGDJXPX EHL
OLSQXPXPWDXNWL
 3UDRP SUDRP NXQLJOL D SDURG\VLX 0V NOHERQOLV WDLS DSVLNURY
V WDLV
YLVRNLDLVGDUEDLV%WLQDLQRULLNLVHNPDGLHQLRYLVXVNYLHLXVLNXOWLNXQLJOLXLNDPEDUOLDL
MDX SHUHLW VDYDLW
 EXYR JDWDYL 9LV ODXNP LU ODXNP NDVGLHQ .XQLJOLV 6WULSDLWLV WDL YLV
WDPHNRRSHUDW\YHYDUJVWD5\WRMJLUGMRPNHWLQDPLHVWYDLXRWL6DNRUHLNLDDSLHNYLHL
NDLQDVSDVLNODXVLQWL$NQMDPUHLNWWUSHVLQN9LVWRVDJUVUHLNDODL7DLDU
LWROLNXQLJOLDWYDLXRMDWH"
QHNLRV WDUQDLWV WDXNDODL LU NODXVLPDL WUXSXW LEODN NXQ 9DVDULXL W QHPDORQ
VSGNXUSDGDUSLUPDVLVVXVLWLNLPDVVXNOHERQX-DXQDVLVNXQLJOLVSDMXWRNDGMLVLDQUD
ODXNLDPDV VYHLDV QHL UHLNDOLQJDV SDJHOELQLQNDV LU MR LUG VXVSDXG QLHNR JHUD QHDGV
QXMDXWLPDV7RNLVSDWMDXVPDVVXJDGLQRQXRWDLNLUNXQLJOLRWYXL1HLOLS
VQLYHLPR
MLV SODLX UDWX DSVLJU
 NLHPH DSPDXGLQJDL PNWHOMR ERWDJX SLHVWX DWVLVWRMXV XQ LU
QXYDLDYRNXUYHGWDUQDLW$QWUDVYHLPDVNXUYDOGMDXQHVQ\VLVNXQLJOLREUROLVQHEXYR
QVXN
VNOHERQLMRVNLHP
9LNDULDWR WUREHV\V VWRYMR QHWROLHVH WLN DQDSXV NOHERQLMRV VRGR 7LHV QDPR YLGXULX
EXYR JRQNRV VX EHQGUX SULHDQJLX L GHLQV NXQLJR 6WULSDLLR EXWDV L NDLUV NXQLJR
9DVDULR6LQLQJDVPHLVWHULVSDVLVWHQJSDGDU\WLYLVNNDVWLNEXYR JDOLPD NDG NDPEDULDL
EW PDQRPL J\YHQWL 9DVDULV QLHNR JHUHVQLR Q QHVLWLNMR LU EHYHLN VX SDVLGLGLDYLPX
HQJ SLUPM VDYR VDYDUDQNLNR J\YHQLPR EXYHLQ
 -LV WXUV SULHNDPEDU LU GX
NDPEDULX 2EOLXRW OHQW WLQNR LU GD NYDSDV VXWLNR M PHLOLDX QHJX UNDQD NOHERQR
PLQDLUMRNDUWVRGLDL
1DWWHSDVWRJLDQHEORJLDXVLDGLDXJVLNXQ/LXGDVWYXLYLVDNLWD
SDUHLVQXRPDQ
VSDLR.UDXVW\NLPPDQWLUDWOLNWD
6XNUDXVLXV PDQW NDPEDULDL DWURG MDXNHVQL QRUV GDXJ GDU NR EXYR VWRND MLHP
SDSXRWL HQJXVLDP SLUP LQJVQ J\YHQLP MDXQDP NXQ 9DVDULXL MDX YDLGLQRVL YLVD
YLUWLQNDVGLHQLQVDS\YRNRVLUNRPIRUWRGDO\NSULHNXULEXYRSULSUDWXVLMRDNLVODQNDQWLV
NOHERQLMRVH LU YLNDULDWXRVH 7HQ MLV PDW\GDYR LU JUDL ODQJDP XWLHVDO LU NLOLPOL LU
PLQNW EDOG 6HPLQDULMRM MLHP VNHOEGDYR NLHW J\YHQLP PDULQLPVL LU XEDJ\VW

*\YHQLPHWDLDXMLVQHGDXJPDWNXQLJNXULHY\NG\WWRNUVWLGHDOMHLNXULVLUY\NG
WDLYDGXRGDPDVLVWROLJUDXQH(YDQJHOLMRVGYDVLDGDQDLWDLEGDYR\NWXROLDLVHQLDLDSLH
NXULXRVYLVLLQRMRNDGNUDXQDSLQLJXV
.XQLJDV9DVDULVNODXVLPEXYRLVYDUVW
VLUQXWDU
VODLN\WLVYLGXULRSUDEDQJRVMLV
YHQJVLVEHWVDYRNDPEDULXVDSVWDW\VLVSDGRULDL-XNQDPLHYLHQYLHQDVMLVWXUVLVSUDOHLVWL
YLV QXR EDQ\LRV GDUER DWOLHNDP VDYR ODLN -LV VLJ\VLV GDXJ NQ\J LVLUD\VLV YLVXV
NDWDOLNLNXVOLHWXYLODLNUDLXVLUGDUNRNQRUVUXVDUOHQNLOLXVWUXRWXUQDO'DQDLSDV
NXQLJXVMLVPDW\GDYRILVKDUPRQLMLUQXWDUVXWDXS
VSLQLJLUVDXWLQVWUXPHQWVLWDLV\WL
3LQLJMLVWLNUDLVXWDXS\VQHVWDLSHUGXPQHVLXVQXRSULPLFLMYLHQXPLLDVMLVJDYRDSLH
 UXEOL 'DEDU EGDPDV YLNDUX JDQD WXUWLQJRM SDUDSLMRM MLV JDXVLV QH WLN SR SXVDQWUR
UXEOLDXVXJLHGRWLQHVPLLDVEHWSDVLWDLN\VLLUHJ]HNYLMSRLUUXEOLXV%VLLUNLWRNL
SDMDP
LWRNLVXPHWLPDLSUDVNULGRNXQ9DVDULXLSHUJDOYGOLRMDQWQHJDXVDWVLYHWWXUW
LQJVQLXRMDQW L YLHQR NDPEDULR NLW LU LULQMDQW SUR NLHNYLHQ ODQJ 7DUQDLW MDX EXYR
LMXVL DWJDO NOHERQLM LU MLH WULVH NXQLJOLV EUROLV LU WYDV MDXWVL YLV SDPLUWL LU
DSOHLVWLLWDPSXVWXVLDPYLNDULDWH
3DVWRJWLHVDQHEORJLDXVLDVXVLUSLQ
VWDUVHQLV9DVDULVEHW'LHYDVLQR
NXQLJOLNDLSLDMXPVHNVLV.OHERQDVQXSXLN
V
 1LHNR WWH 3DJ\YHQVLP SDPDW\VLP -HLJX LD SDVN\U WDL PDW\W UHLNLD L
SLUPRVXVLWLNLPRGDUVXQNXNQRUVDSLHPRJVSU
VWL
DYLVPDQ\GDYDXNDGWDLS'LHYDVGXRWSDV.OHYLNLRNDQDXQLQNO.LP

7DLSSDVNDQ.LPEWNDVNLWD%HWNXQ9DVDULVWHQMDXWNLWRNLSDYRM3RQLD
/LXFLMD%UD]JLHQJDQGDQDLODQNRVLSDVGG
LUMGYLHMSDLQWLVJDOWWDSWLSDYRMLQJD
.XQ /LXGR DXV\VH LOJ ODLN VNDPEMR SRQLRV /LXFLMRV RGLDL NDL ML SHU MR SULPLFLMDV SR
YLHQRVPDJDXVUDWHOLR3XLNLRVURVJUDLDL\GLDWVLVYHLNLQGDPDQXYUMVSLQGLQLRPLV
DNLPLVLUVSDXVGDPDUDQNVXXNR
.RGOY\VNXSDVQHSDVN\UWDPVWRV.OHYLN"$NNDLSEWEXY
JHUD
,U WOHULRSD LW RGL SUDVP NHOHW NDUW SHUVLYHUWXVL NXQ 9DVDULR UHIOHNVLMRVH
WDSR .OHYLNLR SDVPHUNLPX LU LVLDGMLPX 1H JHULDX NDG MLV EXYR SDVNLUWDV .DOQ\QXV
7LHVD 1DXMDSRO NXU J\YHQR GDNWDUDV %UD]J\V L .DOQ\Q EXYR QH WDLS MDX WROL YRV
WUHMHWDV P\OL LU NDUWDV QXR NDUWR WHNV WHQ EXYRWL %HW GO LWRV DSOLQN\EV NXQ 9DVDULV
GDXJLDXGLDXJVLQHJXOLGR9LVDLQXWUDXNWLSDLQWVXSRQLD/LXFLMDMLVLUJLQHQRUMR
7XRWDUSX-XODWMRSUD\WLNXQLJOSLHW.DLSJLVXWYXLUEUROLX"6DYRSDUDSLMRVLU
.OHYLNLRNOHERQDLVHQ9DVDUGDQDLVRGLQGDYRSULHVWDORLDNDLSYLNDURWYDVMLVWXUMR
WDL QHDEHMRWLQ WHLVL %HW YLVL JLUGMR NDLS NOHERQDV VDN SLHWXV YLUWL WLN WULP R NXQ
Stripaitis buvo namie.
-XOSDPDLXVLNXQLJOLRVY\UDYLPYOQXWYUXVSDEXLDYRMRUDQNLUVXWDUNMR
 /DEDL DWVLSUDDX NXQLJOL -V WYHOLXL LU EUROLXL D DWQHLX LD SDYDOJ\WL 0V
NOHERQOLVODEDLVNXELQD.XQLJOLVWDLMDXNDLSVDYDVVYHLDLWDLYLVMDXPDWDLVYHLDLLU
SDWDLN\WUHLNLDLUN$NYLVWLHGDUEDLLUUSHVLDL
0VMDXQHLUNLWNXQLJOLDWVLOLHSWYDV0XGXGDUWXULPHLUNUHS\LR
WRXVLNVWL-HLLQRLDXNDGXWUXNVLWHWDLMDXGDEDULUDWVLVYHLNLQWXP
%HWNXQ/LXGDVNHWLQRQHXWUXNWLLUVXVSDXVWDLUGLPLSDOLN
VWYQXMRNOHERQLM
.OHERQLUSLUPMYLNDUMDXUDGRYDOJRPDMDP
 $ WDL LU PV MDXQXNDV VXXNR NOHERQDV 1D SUDRP SULH VWDOR 'LUE
V
QHGLUE
VRSDYDOJ\WUHLNLD
3DVLURGNDGNXQ6WULSDLW9DVDULVWUXSXWSDLQRMRQHVYLHQHULXVPHWXVMLHGXEXYR
NDUWX VHPLQDULMRM 6WULSDLWLV 9DVDULR QHDWVLPLQ QHV WXRV SLUPDPHLXV MLV WXRPHW QHNUHLS
GPHVLR %HW YLV GOWR VHPLQDULMRM NDUWX EXYLPR IDNWDV DEX YLNDUXV VLHN WLHN VXDUWLQR LU
SLUPRMLSDLQWLVWDSRQXRLUGHVQ
.OHERQDVMDXEXYRLJU
VVDYRVWLNOHOGHJWLQVLUYLVLSUDGMRSLHWXVQXRNRSVWVX
EXOYPLV
,UVDN\NWXPDQGDEDUSRNHOLWDUSXVDY\SDVLNHLVWVDNLQLVXXNRNOHERQDV
 3DJHGR NXOLDPRML 5DWR WU\V NUXPSOLDL LWHNMR -HLJX QHVSVLX LNXOWL OLJL VHNPDGLHQLR
NYLHLWXUVLX\PLQXRVWROL.DLQRVNULV
.ULVEHDEHMRSDWYLUWLQR6WULSDLWLV1RUVSDYDVDUJDOLGDUDXNLDXSDNLOWL
Bet rizikinga laukti.
 -HLJX SDNLOW LU YLVD GHLPLD SURFHQW LU WDL QHDSVLPRNW ODXNWL 3LQLJDV LU
JXOGDPDVDXJDRMDYDVEDUVWRVLLUJHQGD,UQLHNXRQHJDUDQWXRWDV,VLXQLDXGYDUJDON
nors sugalvosime.
 5\WRM D YDLXRMX PLHVW 1HWHNRPH ]XSHULR LU /DLPV OHQW\QRV MDX JHURNDL
DSWXWMR
 PLHVW WDL PLHVW VWDLJD VXVLUSLQR NOHERQDV EHW D EXYDX LU SDPLU
V
NDGU\WODLGRWXYVVXSDPRNVOX.DGQHWDPDLQDWDLGDUQLHNREHWGDEDUWDLMDXDQHJDOVLX
Tikra sugaitis.
*LDQWUDVLVYLNDUDVNDP"PRVWHOMR6WULSDLWLV9DVDU7HJXSUDWLQDVLGDUE
i pirmos dienos...
.OHERQDVSHUPHW9DVDUDEHMRMDQLXYLOJVQLX
Ar tik pataikys?
 .R QHSDWDLN\V" 1XYHVW NDSXV" 9DUJRQLQLQNDV SDGV SDPRNVODV N MDP
UHLNLDSRHWXL$WHLVNYSLPDVdabitur in illa hora!
.OHERQDV SULWDU VWRUX MXRNX LU EXYR QXVSU
VWD NDG ODLGRWXYHV U\WRM DWOLNV QDXMDVLV

vikaras.
.XQ 9DVDULXL XYLUWR WDUVL NDOQDV DQW NUWLQV /DLGRWXYV VX SDPRNVOX 7DP MLV
WXUWUXRWLVEHQWNHOHWGLHQ,VWXGLMXRWLDSHLJDVSDVLUD\WLLULPRNWLSDPRNVO-XNNMLV
SDVDN\V HNVSURPWX" %HW QLHNR QHSDGDU\VL 1HJL NHOVL YDLGXV L SLUPRV GLHQRV \SD SR WR
NDLNOHERQDVGDYVXSUDVWLNDGMLVLDLYLVRQHODEDLUHLNDOLQJDV
3R SLHW VXVLUSLQ
V MLV VXJUR VDYR NDPEDULXV ,U NDLS W\LD SDWDLN\N DWYDLXRWL
WRNLGLHQ7YLUEUROUDGRMDXSDYDOJLXVLXLU-XODWQHXVLMLHPSLHWXVQDXGRMRVLSURJD
LJDXWLNXRGDXJLDXVLDLQLDSLHNXQLJOLUMRQDPLNLXV
3DQHNXLDY
GDUYDODQGO
WYDVVXEUROLXSDNLORYDLXRWLQDPR
 7HJX 'LHYDV MXP SDGHGD NXQLJOL DWVLVYHLNLQGDPDV VQ VXVLJUDXGLQ
V
NDOEMRVHQLV9DVDULV3DUD\NLWHWXRMEHQWODLNHO0RWLQDUSLQVLV
-LH LYDLDYR LU MDXQDVLV NDPHQGRULXV RNR UDXVWLV VDYR NQ\J GM LHNRWL
ODLGRWXYLDSHLJLUJHGXOLQJRSDPRNVORSDY\]GL9DUWLUVNDLWNROSUDGMRWHPWLYLHVRV
MLVQHWXUMRLUQXWDUSDWVQXHLWLNRRSHUDW\YQXVLSLUNWLYDNL3RYLVJLUGWNDOELU-XOV
LQIRUPDFLMWHQWLNMRVLUDVLVLUNXQ6WULSDLW,WLHVSLUPDVLV.DOQ\QYLNDUDVSDGHGDPDV
]DNULVWLMRQR SDVLO\SM
V DQW VXROHOLR SDWLNULQMR OHQW\QRVH VDOGDLQL GHV LU LDLS YDLULDV
SUHNHVSDVL\PGDPDVNRLUNLHNU\WRMWXUVPLHVWHQXSLUNWL
 $ SUDDX WDON VXXNR MLV SDPDW
V HLQDQW 9DVDU 'DU OLHND VXLUWL
NHWXULRVOHQW\QRVLUVWDOLDL.LENLDVVNDUGLQHVLUYHUVNYLVXVVDOGDLQLXVG

 1H SDVLSULHLQR 9DVDULV $ DWMDX QXVLSLUNWL YDNL 0DQ YDNDU
GDUE\PHWLV$FHUHPRQLMQLHNDGJHUDLQHPRNMDXRSDPRNVODVWDLMDXWLNUDEDXVP
1HELMRNHLVLPSDVPDQHDWDXVXUDVLXWUXPSLUJUDXGSDPRNVOLXNSHUVNDLW\VL
SRUNDUWLUDWOLNWD%GRMUHLNLDPRNWLYHUVWLV8WDLSDGNPDQ.XRJUHLLDXEDLJVLPWXR
WDXSDLDPJHULDX
9DVDULV P WXWLQWL VNDUGLQHV SDVNXL QXURGRPDV 6WULSDLLR VYHUWL OLNXV FXNU LU
VXUDLQWLMDPGLNWXRMDQWNRNLGDUSUHNLUHLNVSDUYHWLLPLHVWR
-DX EDLJLDQW GDUE NUDXWXY
 MR GDU QHVHQDV JDO PHW NLQLQNDV JDQD JHUDL
DSVLWDLV
V PDW\W SDVLWXUV LU SUDVLODYLQ
V 3LONDV YDUNDV VX DWORVLQH DSLNDNOH SDNLUSWL VDL
VPDLOD JHOWRQD EDU]GHO LU \GLND PDUJD NHSXUDLW YLHWRM VNU\EOV EXYR U\NLDXVLRV MR
NDLPLNRLQWHOLJHQWLNXPR\PV
/DEDVYDNDUDVWDUMLVYHOQLXEHQWNLHNSULVLPHLOLQDQLXEDOVHOLX
 3HU DPL DPLXV DWRY L SDOXEV NXQ 6WULSDLWLV 1D SRQH RGHOL DU
YLONDVLDWDYHDWYLMRWDLSYODL"
.DGGDUQQHYOXNXQLJOL*LDSVLLUMRPNDGLEDORQHWXULPRYDNDUDLMDXYLV
GOWRJHURNDLLOJHVQL7DLLUXEJDXNDLSQHWROLHVH
-LVSDVWDWVNDUGLQ
DQWVWDORLUPNLPWLS\SNXW

7DLQHPDQLDXNDGNXQLJOLVWDLSJHUDLPRNVSUHNLDXWL,FLNDVVNXQGLDVLNDGMDP
YLVDL GXRQ SDYHUW GDEDU GDU GYLHVH NDL VWRVLWH 7DL LU NXQLJOLV WXUEW .DOQ\QXRVH
DSVLJ\YHQVLWH"NUHLSVLMLV9DVDU*LUGMDXNDOEMRNDGLUDQWUMDXQXNSDVN\U
UHLNMRUHLNMR,PNLPNDGLULWDNUDXWXYO5RGRVQHNDVRPDWDLLUSULHLUDLUNQ\JRV
LU NDVD LU DWVLVNDLW\PDV LU SUHNL VXUDLQMLPDV JDOL VDN\W LU SDUGDYLPDV YLVNDV DQW
NXQLJOLRSHLNXUGDUDJUVUHLNDODL"'YLHPEXVOHQJYLDX
9DVDULXL SDVLURG NDG LWXRVH RGLXRVH VOHSLDV JHURNDL LURQLMRV R L JXGUL
EDU]GHOVDNXLNXULRVVPDOVLDLEJLRMRSRYLVXVNUDXWXYOVXNDPSLXVWU\NWDSDDLSRV
XJQHOV
3HWUDLSLONMDPLEDORVXXNR6WULSDLWLV]DNULVWLMRQXL
 VXVLULQNLPO NXQLJOL DU WXRM VXDXNVLWH" QH\PLDL SDVLWHLUDYR RGHOLV
GHJGDPDVLVS\SNXW

6WULSDLWLVVXWULQNVMRVNDUGLQPLVDWVLNUDQNWLUSLNWDLGLUVWHOMRSURSHW
6XVLULQNLPRQLHNDVGDXJLDXQHUHLNDODXMDWLNWXYLHQDVSRQDVRGHOL
RGHOLVOLGQDLQXVL\SVRMRLUPRVWHOMRUDQNDWDUWXPMLVLDQLHNXUQLHNR

 .XQLJOLV YLV DQW PDQ


V EG YHULDWH D WLN WXULX GUVRV SDVDN\WL NXQLJOLXL
DNLV WDL N NLWL X NXQLJOLR DNL QHND LU GDUR 'O PDQ
V WDL WR VXVLULQNLPR JDOL LU YLVXV
PHWXVQHEWL.DVPDQUSL"
LQDXLQDXNDLSWDXQHUSL,USHUHLWVHNPDGLHQGDUDJLWDFLMYDUHLSDV,FLN
.XQLJOLDSHUHLWVHNPDGLHQSDV,FLNQNRMRVQHEXYDXNO
V.DVPDQUSL"
%HW SDMLQLQNDL NXQLJOL SDW\V YLVNR SULQHND -LH PDQR NDG LD NDLQ NRNLV SHOQDV L WRV
NUDXWXYOV$QD,FLNDVVDNRLNUDXWXYVQDPXVSDVLVWDWRPHVVDNRGLYLGHQGRQSR
UXEOL QHJDXQDPH $SLH GLYLGHQG NXQLJOL QHND .DV QHND" 0XONLDL QHND /\J D
QHLQDXNRNLVLDSHOQDVJDOLEWLLWRNLRVNUDXWXYOV,FLNDVLQDL\GDVWDGDGDUQ
NRQNXUHQFLMRV QHEXYR 7HJX SDEDQGR GDEDU QDPXV SDVLVWDW\WL $ NXQLJOLX WLNULDXVLDL
SDVLWLNLXLUNLDPDQJDOLUSWLWLHNHOLVNDWLNDLGLYLGHQGR"
RGHOLV NDOEMR WDL QHW NDULXRGDPDVLV LU SDEDLJ
V P LQWHQV\YLDL SHWL GPXV L
VDYR S\SNHOV .XQ 6WULSDLWLV XGDU SDVNXWLQ VWDOL LU PDW\W Q NLHN QHSDWLNM
V VDYR
RSRQHQWRRGLDLVSOLDXNWHOMRMDPSHUSHWLUWDU
 7X RGHOL LUN SULH PDQH QHDJLWXRN $ WDYH SDVWX NLDXUDL NDLS IDO\Y
SLQLJ $ WDX VDNDX WX SULVVN VDYR XRGHJ LU QHNDLLRN PDQ WDUS GXU QHV D WDX M WDLS
SULYHUVLXNDGHLVLSHUODXNXVNQLDXNGDPDVNDLSPRULQLVNDWLQDV
3DWHQNLQWDVVDYRVPRMXPNXQYLNDUDVQXVLNYDWRMRYLVXEDOVXLUMDPYOVXJURJHUD
QXRWDLND3ULWDUGDPDVVPXONXLXMXRNXVXNUHWHQRLURGHOLV
-VYDOLDNXQLJOLMVYDOLD-HLNDLLRVLXWDLLUYHUNLWQHVLJDLONLW%HWDJLWXRW
DSULHMXVNXQLJOLQHDJLWXRMX7DLNLHNXLEDO"
'Y\OLNDNDSHLN
-LVVXPRNMRSLQLJXVSDVLPVNDUGLQO
LUPDQGDJLDLDWVLVYHLNLQ
VLMR
7DLWLNUDVJ\YDWDLNLQR6WULSDLWLV9DVDULXL7X M GDU SDLQVL LU SDPDW\VL
NDV WDL SHU LQWULJDQWDV 3LUPHLYLV FLFLOLNDV /LHWXYRV NLQLQN SUHQXPHUXRMD R LUN
GHGDVLYHOQXVNDLSDYLQOLV$LQDXNDGMLVSULHPDQHYDURSDOXVLDJLWDFLM-XOVDN
NDGSHUHLWVHNPDGLHQSDWLJLUGMR
 9DUR NXQLJOL WLNUDL YDUR VLNLR LU ]DNULVWLMRQDV 3DV ,FLN LU VXPDV LU
SDPRNVOXVSUDVGL
-DXSHUHLWNDUWNDOGRGDPDVDMDSOHQNLDXLUSHUSDPRNVOEXYDXXYDLDY
V
Bet jeigu nesiliaus vardu pavarde iaukdinsiu.
8NJLMVWDLSVXVLNLYLULMRW"VXVLGRPMR9DVDULV
 -DX JDQD WR NDG MLV FLFLOLNDV %HW VYDUELDXVLD WDL GO YDUWRWRM GUDXJLMRV LU
NUDXWXYV 3HUQDL SDYDVDU MLV VX NHOLDLV VEUDLV EXYR VXPDQ
 SDW\V VWHLJWL NRRSHUDW\Y 1H
VDNDXEURODXQHWDLSJUHLWDL&LFLOLNLNRNRRSHUDW\YRDVDYRSDUDSLMRMQHSDN
VLX6XDXNLDX
VXVLULQNLP QXWDUP YLVN SDGDUP NDV UHLNLD QXYDLDYDX SDV YLULQLQN SDWHSLDX LU
NDWDOLNLNDVNRRSHUDW\YDVQHWUXNXVDWVLGDURRGHOLVJDYRSHUQRV1DQXRWRLUSUDVLGMR
%HWWXSDPDW\VLSDWVNRNVLDJ\YHQLPDVYHUGD6XDJUHWDLSSDWLVWRULMD6WDLDLSHUNRY
DWPXPLFLFLOLN
-LH LMR L NUDXWXYV XUDNLQR GXULV LU SDWUDXN NOHERQLM YDNDULHQV /DXNH MDX
EXYRYLVDLWDPVX/\QRMRYHQWRULDXVOLHSRVJGLDLRRSULHDNLVVWNVRMRGLGHOMXRGD
EDQ\LRV PDV 7LN WLHV SUHVELWHULMD SUR ODQJ PLUJXOLDYR UDXGRQD DOLHMLQV OHPSRV YLHVD
'XNXQLJDLW\OGDPLSHUMRYHQWRULLUSDVNHQGRNOHERQLMRVVRGH
7YDNDUNXQ9DVDULVQRUVEXYRLYDUJ
VSRLOJRVNHOLRQVDUNOLDLVLOJDLQMRJXOWL
-LVPRNVLLOHQNLNRULQNLQLRJHGXOLQJSDPRNVOWHPDEt omais qui credit in me, etiam si
mortuus fuerit, vivet NLHNYLHQDVNXULVWLNLPDQHQRUVEWLUQXPLU
VJ\YHQV
.DL MLV SDJDOLDX XJHVLQ
V YDN
 DWVLJXO ORY YLVRV GLHQRV VSGLDL YLHQX
PRPHQWX XSOGR MR VPRQ
 NHOLRQ VFHQD VX NOHERQX NLHPH EHVLYHULV QXR JUDQGLQV
XR-XO6WULSDLWLVRGHOLVLUNDUWDVQXRNDUWRDXWRPDWLNDLNDUWRMDPLRGLDLEt omnis
qui credit in me, etiam si mortuiis fuerit, vivet.
%HWSRYDODQGOVJLOXVLUVXQNXVPLHJDVQXWUDXNYLVDVMRPLQWLVLUVSGLXV

III
.XQ/LXGDV9DVDULVSHUY0DJGDOHQDWODLN
VSLUPVLDVVDYRPLLDVOLJLLY\NLPR
.DOQ\QSDUDSLMWXUMRSRUPQHVLODLVYRODLNRSHUNXUMLVSXVWLQDLSUDWRDWOLNLQWLEHQW
NDL NXULDV NXQLJLNDV SDUHLJDV 7RV SDUHLJRV L SUDGL MDP GDU\GDYR GDXJ USHVL LU
QHPDORQXP3LUPVLDVVDYRPLLDVMLVODLNEHJDORLOJDLQHVNODQGLDLLUVXNODLGRPLVLD
QH YLHWRM SULNODXSGDYR LD SDPLUGDYR SDEXLXRWL DOWRUL LD QH W SXV
 DSVLVXNGDYR R
YLHQNDUWDWVLJU

VPRQHVYLHWRM,,Dominus vobiscum"XJLHGRMR,,0remus".
.LHNYLHQ NDUW SDGDU
V NODLG MLV VXVLJULHEGDYR QHJHUDL SDGDU
V UDXVGDYR
NDULXRGDYRVLLUSDLQLRGDYRVLGDUODELDX'OEDQ\LRVWYDQNXPRLULYLGLQLRNDULRMLVWDLS
VXLORNDGSUDNDLWDVEJRSHUYHLGRNDLSRPLLQXVLUHQJWDLDOERVSDDVW\VOLJLMXRVWRV
EXYRQXGD\WRVSHUPLUNXVLRVSUDNDLWXVXWDQRV
Tos dienos pamokslas buvo pritaikytas ikilmei, bet taip netaktikas ir neskoningas,
NDG YDUJDV SULPLFLDQWDV NODXV\GDPDV MDP DGUHVXRW SDPRNVOLQLQNR DSRVWURI DOLX]LM
VXXNLPLUMDXVWDLDLUDQNDURGRPDVYLVDLEDQ\LDLQHWXUMRNXUDNLGWLLUMDXWVLNDLSDQW
OWRVXJQLHVNHSDPDVY\V7RSDPRNVORRGLDLLOJODLNNDLSJ\YLVNDPEMRMRDXV\VH
ODLPLQJDVMDXQLNDLWLDXNSDPRNVOLQLQNDVJULDXVPLQJXEDOVXDUQHDSLH
WDYH .ULVWXV \UD SDVDN
V NDG WX HVL HPV GUXVND NDG WX HVL SDVDXOLR YLHV\E" 7DLS WX
LDQGLHQ SLUP NDUW VXYLWDL GDQJLND XJQLP DXNRGDPDV YHQWM PLL DXN 7X VXYLWDL
VDYR WYHOLDP LU HLP\QOHL WX VXYLWDL VDYR JLPLQP NDLP\QDP LU YLVDL LDL ODLPLQJDL
SDUDSLMDL LU GXRN 'LHYH NDG WX VXYLVWXP LU PV YHQWDL PRWLQDL %DQ\LDL NDLSR
pavyzdingas ir ventas altoriaus tarnas.
%DQ\LRM MDX SDVLJLUGR MDXWUL PRWHUOL QLXUNWMLPDV LU OHQJYD EXYR VSWL NDG
SDPRNVOLQLQNDV UXRLDVL SDWHWLNLDXVLDLV RGLDLV VXWULXNLQWL NODXV\WRM LUGLV LU SDVLHNWL
VSGLQJLDXVLGLGLMDWODLGHIHNWSUDYLUNGLQWLLUVXNOXSG\WLYLVEDQ\L9DVDULVVX
NRNWXPXODXNLRPRPHQWR-LVLQRMRNDGWRSDPRNVORNODXVRGDXJNXQLJNODXVRNHOHWDV
VWXGHQW MR EXYXVL JLPQD]LMRV GUDXJ NODXVR GDNWDUDV %UD]J\V NDGDLVH SULNDLLRM
V MDP
PLQWLV DSLH PHUJHOHV NODXVR SDJDOLDX SRQLD %UD]JLHQ NXUL WLNUDL MXRNLDVL L WR ODLPLQJR
MDXQLNDLLRHPVGUXVNRVLUSDVDXOLRYLHVRV3DPRNVOLQLQNDVWXRWDUSXQXYLHWVDYRYHLG
PDOGLQJRVXVLDYMLPRHNVWD]HLUWLHVGDPDVUDQNDVSULPLFLDQWVDOGLXEDOVXSUDJ\GR
 3DYHONLW SDYHONLW  .ULVWDXV NDUHLY NXULV SDOLN
V VDYR WYHOLXV EUROLXV LU
VHVHOHV LVLDGM
V WXUW LU JDUEV HLQD NRYRWL GO 'LHYR %DQ\LRV HLQD VNHOEWL YHQWR
WLNMLPR SDNO\GXVLDP SDVDXOLXL SDVDXOLXL NXULV MXRGDPH MR UEH QRUV LUWL MXRG
J\YHQLPRGPL
LD SDPRNVOLQLQNDV YO XVLGHJ UVW\EH LU MR EDOVDV VXJULDXG GDU JDOLQJLDX QHJX
pirma:
 %HW WX MDXQDVLV NXQLJH DUJL LVLJVL QXRGPLQJRMR SDVDXOLR DEDQJ LU SUDJDUR
YDUWJDO\EV"7XNXUPHVYLVLQHVHQLDLWDLPDWPHLDSULHDOWRULDXVOLHSVQRMDQWPDOGRV
XJQLPL WX QHLVLJVL 7X LDQGLHQ DXNRMDL VDYR SLUPVLDV YHQWDV PLLDV X YLVXV
WLNLQLXRVLXVLUSDNO\GOLXVLUPHVWDLSXRO
DQWNHOLPHOGLDPHGDQJLNM7YNDGMLV
GXRWWDXPDORQ
LWYHUWLLNLJDORYHQLDXVLRML3DQHOH'LHYR0RWLQD
LD MDX L WLHV SUDVLGMR EDOVLQJDV DDU OLHMLPDV LU YLVD EDQ\LD NULWR DQW NHOL
3UHVELWHULMRMVXVLWHON
LQWHOLJHQWDLVY\UDYRNDLSLDMLHPSDVLHOJXVLUYLOJLRMRSULPLFLDQW
9LHQDV NLWDV WXUVWHOMR DQW YLHQR NHOLR %HW SULPLFLDQWDV QHNODXS LU LUDXG
V QXQU
V JDOY
ODXNWRVNDQLRVJDOR
,OJDL GDU PRQV PLQMR JDUV NXQLJOLR 9DVDULR SULPLFLM SDPRNVO R SDLDP
SULPLFLDQWXLMLVSDVLOLNRDWPLQW\YLVDPL
/DLN\WL PLLDV MLV SUDWR SDO\JLQWL JDQD JUHLWDL 3R SRURV VDYDLL MLV MDX PDD NXR
VN\UVL QXR NLHNYLHQR NLWR NXQLJR -DP WLN QHMDXNX EGDYR LHLWL L ]DNULVWLMRV NDL YLVL

PRQV M LUGDYR R GDYDWNOV VXWLNGDYR WLUSVWDQLDLV L SDVLJUMLPR YLOJVQLDLV LU


PDOGLQJDLVDWVLGVMLPDLV
6OJ MDXQ NXQLJ 9DVDU LU LSDLQL NODXV\PDV 3R SULPLFLM SLUP SHQNWDGLHQ
NOHERQDV SDSUD DU QHJDOW MLV MDP SDWDONLQWL QHV SHQLWHQW W GLHQ EXYR GDXJLDX QHJX
SDSUDVWDL .XQ /LXGDV DWNDOEM
V WLQNDP PDOGHO
 YHQWM 'YDVL LU NHOHW NDUW
SDWLNULQ
V DU QHSDPLUR DEVROLXFLMRV HQJ NODXV\NO 'DYDWNOV R LU LDLS GDXJHOLV
SHQLWHQW NXULH QXR DQNVW\YR U\WR EXYR DSJXO
 NOHERQR NODXV\NO SDPDW
 NDG LSDLQL
HLQDNODXV\WLLUMDXQDVLVNXQLJOLVNDLSDYLEU\VSXROSDVNXLLUDSVSLWRMLYLVSXVLR
SULHNOHERQROLNRYRVWLNNHOHWDVPRQL
3LUPRML MR SHQLWHQW EXYR DS\VHQ PRWHUO 1XR SLUP RGL ML WXRM SUDGMR
YHUNOHQGDPD VNVWLV NRNV MDL VXQNXV HVV J\YHQLPDV VX JLUWXRNOLX Y\UX LU NDLS M NDV
YDNDUDVYDUJLQVGLHJO\VSRNUWLQHVSWDNDGVDN\WQXRGPHVMLPVNVWLVDYRNDLP\Q

YDJLONLUVXYHGLRWRMLUJXRVWLVNLHNGOMRVWXULQWLN
VWLVNDXVPRLUUVWLQWL'LHYEDUQLDLV
ir piktumais.
3DNODXV
VYDODQG WRNL LSDLQL 9DVDULV SDMXWR NDG MR GPHV\V LPD DWEXNWL NDG
SHQLWHQWDL SDQDV YLHQDV NLW NDG NDVNDUW VXQNLDX VXUDVWL QDXM RGL MLHP SDPRN\WL LU
DWJDLO WLQNDP M QXRGPP MLV GDU QHEXYR VXVLWLN
V QHL VX YLHQX PHWLQLX DUED
GDXJHOPHWLQLX DWVLOLNOLX QHL VX YLHQX VYHWLPRWHULDXWRMX QHL VX YLHQX UHFLG\YLVWX QHEXYR
SDNOLXY
V QDJXV QHL YLHQDL L W GDYDWN LVWHULNL NXULRV EDQGR MDXQXV NXQLJOLXV
SUDVLPDQ\GDPRVEDLVLDXVLQXRGPL
3HU DWRVWRJDV WHNR 9DVDULXL GDU LU NULNW\WL LU PRWHU\VWV VDNUDPHQWDQ VXWXRNWL %HW
QHWHNRSDPRNVORVDN\WLQHVMLVYLVDLSQXRWRLVLVXNLQGDYR1HWHNRQHLSDVOLJRQYDLXRWL
QHLODLGRWLQXPLUOLR
7DG SLUP VDYR NDPHQGRULDYLPR QDNW .DOQ\QXRVH MLV PLHJRMR JDQD EORJDL R LU
VDSQXRVHMRQHDSOHLGRU\WGLHQRVSDUHLJRVQXRYRNDODLGRWXYVVXSDPRNVOX5\WMLVSDNLOR
DQNVLDX QHJX UHLNLD LU GDU NDUW SHUPHW ODLGRWXYL UXEULNDV LU SDNDUWRMR SDPRNVO
1DEDQLQNWXUMRDWO\GWLWLNYDOWDGODLNREXYRSDNDQNDPDL
1HULPGDPDVVDYRNDPEDU\YDOMLVQXMREDQ\L.OHERQDV LU SLUPDVLV YLNDUDV
EXYRMDXSRPLLEDQ\LDEXYRYLVDLWXLDLUWLNSRUDEREHOLVGMRVXROXRVH
3LUPDVLRVEDQ\LRVSDPDW\PDVMDXQDMDPNXQLJXLSDGDUQHNRNVSG$SGXONM

ODQJDL QXVLWU\QXVLRV VLHQRV DSVSXU


 DOWRULDXV XWLHVDODL QHOXRWRV JULQG\V OLXGLMR NDG LWLH
Dievo namai ir yra pavesti tik Dievo Apveizdai.
=DNULVWLMRM DSVLOHLGLPR \PV EXYR GDU N\UHVQV 9LVL UDNDQGDL PDW\W MDX VHQLDL
QHEXYRQHLQDXMLQDPLQHLYDORPL.XQLJDVDWVLGDUPXU]LQJLUJGDQLRPLVGXULPLVVSLQWLU
SDPDW NDG DOERV EXYR WDLS VXQHLRWRV NDG Q LWDV YDUGDV MRP QHEHWLNR .DLSJL WRNL
QHYDUL DOE YLONGDPDVLV NDOEVL VLPEROLNXV RGLXV Dealba me Domine? -LV DSLUMR
VPXONLXRVLXV DOWRULDXV VNDOELQLXV LU SDVLSLNWLQR UDG
V SXULILNDWRULXV SDQDLXV YLUWXYV
mazgotes. Kielikai buvo blogai valomi ir, matyt, jau labai seniai auksuoti, nes visikai
LVLWU\Q
LUQHWLQNOLWXUJLMRVUHLNDODP$PSXORVSULJOLDXPLMXVLRVQXRSDOLHNDPRYDQGHQVLU
Y\QR VWRYMR QHXNLPWRV QHYDULRM VXUGLMXVLRM WDFRM -LV DWVLNLP
V SDXRVW PLL Y\QR
ERQNY\QDVNYHSMRDFWXLUMRYHUWEXYRODEDLDEHMRWLQD
-DXQDVLV NXQLJOLV DSLUM
V LWXRV LU GDXJHO NLW QHYDO\YXPR HQNO SDMXWR LUG\
GLGHO NDUWXP -DP MDX EXYR WHN
 PDW\WL YLVRNL EDQ\L LU ]DNULVWLM EHW LWRNL MLV
XNOLXYR SLUP NDUW NOHERQDV LDQGLHQ YLV GLHQ VXJDL GO LOXVL NXOLDPRVLRV UDWR
NUXPSOL R NDPHQGRULXV YLV GLHQ SLUNLQV WUDV LEDO FXNU VDOGDLQLXV LU YLVRNLXV
QLHNQLHNLXVNLWDVGLHQDVNOHERQDVNXOVNYLHLXVSDVNXLMXRVSDUGXRVYOVVNLUVNXOVLU
YO SDUGXRV LU GLUEV GDXJHO NLWRNL GDUE DEX WLN SDVNXERPLV XEJGDPL EDQ\L LU
QHWXUGDPLODLNRMDSLUWLLUDSNXRSWL
,U LD QHV GDUER" ,U MLV 9DVDULV LD QHUHLNDOLQJDV" 7DLS L WLHV MLV LD WXUEW
QHUHLNDOLQJDV 1HV N MLV MDXQDV YRV Y
VWDV EDLOXV NXQLJOLV JDOV SDGDU\WL SULH GYLHM
VXWDUWLQDLVXUHPEMXVLY\UHVQLMYDOL"

Tad kaip nusistatyti ir kaip elgtis?


-LVLMRLEDQ\LRVDSLUMRYHQWRULSDYDLNLRMRVRGHSDUMRQDPRQRUMRGDU
V\N SDNDUWRWL SDPRNVO EHW QXVLY\OLPR MDXVPDV LU MXRGRV PLQW\V QXVWHOE YLV MR
VXVLUSLQLP GO W ODLGRWXYL LU SDPRNVOR -DP WDLS SDW QRUMRVL YLVN QXPRWL UDQND LU
SULVLGHULQWL SULH EHQGUR WRM EDQ\LRM VLJDOMXVLR DSVLOHLGLPR %HW WDL EXYR WLN WUXPSR
momento nusivylimas. Tuoj jame pabudo protesto balsas.
'HLPW YDODQG MLV YO QXMR EDQ\L =DNULVWLMRQDV GOLRMR SDPDOGRP UEXV
VXGYWDOEMXRGDSJODP\WDUQRWNDSVWXO
.ODXV\N3HWUDLNUHLSVLMNXQLJDV'ONRLDYLVNDVWDLSQHYDUX"5HLNLD
grindis iluoti, dulkes nuvalyti, ampulas imazgoti. Negalima itaip.
 NDG NXQLJOL ODLNR QU 5HLNLD WXRM EJWL SULH GDUER .OHERQDV EDUDVL LU
NXQLJOLXL 6WULSDLLXL UHLNLD GDU SDGWL .XU MDX LD NXQLJOL YDUD SULVLUSLQVL $U QH YLV
WLHN"2WSLWROQLQNDUEDLUDSDWVSHUEUDXNLDPNDGDDWLWUN
LUJHUDL
7XYLVGOWRLSODXNDPSXODVLUNNRNLRVQHYDULRV
=DNULVWLMRQDVSHUOLHMRLQGHOLXVYDQGHQLXEHWMLHSDVLOLNRWRNLHNDLSLUEXY

7XR WDUSX EDQ\LRM MDX DWVLUDGR GDXJLDX PRQL .HOHWDV VWRYMR SULH NODXV\NORV
1DEDQLQNRGDUQHEXYRWDGNXQ9DVDULVQXWDUMXRVLNODXV\WL
3R NHOL PRWHUOL LU YLHQR Y\UR SULH ODQJHOLR SDVLOHQN DXJDORWDV EHUQDV ODNXRWX
YHLGXUXGDLVPHQNDLVXXNXRWDLVSODXNDLVDSVLYLON
VDSWULQWXYDUNX
.XQLJDVMSHUHJQRMRLUSULGMRDXVSULHODQJHOLR%HUQDVVXQNLDLDOVDYREHWQHVDN
QRGLR/XNWHOM
VYDODQGO
NXQ9DVDULVQXWDUMDPSDGWL
6DN\N*DUE-]XL.ULVWXL
$QWDPLDPLQMSUDYRNWEHUQDV
.DGDEXYDLLSDLQWLHVSDVNXWLQNDUW"
1HLQDX
$U.RPXQLMSULPHL"
1HLQDX
$WJDLODWOLNDL"
1HLQDX
. VX MXR GDU\WL" 3DYDU\WL NDG SULVLUXRW" 7XLD YLOWLV .XQLJDV QXVSUHQG M GDU
SDNDPDQWLQWL
6DN\NNRNLDVQXRGPHVDWVLPHQL"
%HUQDVW\OMR
.XRQXVLGMDL".RNLXVJULHNXVDWVLPHQL"
1HDWVLPHQXSDSWDXV
7DLSMDXQLHNRLUQHDWVLPHQL"*DOEXYDLVXNXRVXVLS\N
VVXVLPX
V"
NRMLVOLQGRSULH0DUVMDXSLNWDLVXXU]JEDVDV
Kas lindo?
*LWYDV
3ULHNRNLRV0DUV"
Gi prie mergos. Tarnauja pas mus.
7DLNWX"NXQLJDVQHEHLQRMRQNDLSMRNODXVWL
*LNDGULDXSHUDXV0RWNDYLVGLHQSOGRVWQHGXRGD,SDLQWLHVLYDU
8NWXWDLS".DLSWDLJDOLPD"
NDG0DUVXPDQLPJXOGDYR
DOWDVSUDNDLWDVLPXNXQLJRNDNW-LVPNYRVWLWROLDXLUNDLSSUDJDUDVMXRGD
PRJDXVLUGLHVEHGXJQLULXUSLJ\YHQLPRGUDPDSUDGMRDLNWLLWSXVLDXLGLRWLNEHW
LDXULDL WHLVLQJ SUDVWXROLR DWVDN\P 7DL EXYR SLUPDV SDLQXV ND]XVDV NXQLJLNRM 9DVDULR
SUDNWLNRM.D]XVDVWXRSDLQHVQLVNDGSHQLWHQWDVQHWXUMRMRNLRDSLHVDYRYHLNVPXVVSUHQGLPR
LUQHLQRMRNRNXQLJDVLMRUHLNDODXMDLUNDPLDMWDLSLOJDLNDPDQWLQMD
1HWUXNXV L ODXNR SDVLJLUGR JLHGDPRV 9LV YHQW OLWDQLMRV JDUVDL HQNODV NDG

DWO\GMR QDEDQLQN .XQ 9DVDULV NYRVGDPDV VDYR SHQLWHQW JLUGMR NDLS DWLGDU
YHQWRULDXV YDUWXV NDLS NHOL PRQV SDP L EDQ\LRV PRUXV NDLS YHQWRULXM SDVLGDU
VXEUX]GLPDVSDVLJLUGRNDYLPDLLUYHUNVPDV
 0DHLND SULODLN\N L LWRV SXVV DXN Y\ULNDV EDOVDV .HON NHON 'DU
WUXSXW-XUDLFDOQSDWLHVN&DOQFDOQ7LHVYLGXULX
6WDLJDYLVXEDOVXVXNOLNRPRWHULND-DLDWVLOLHSDQWUDLUWUHLD
 3HWUHOL PDQR VQHOL PDQR YDL NDP WX PXV DSOHLGDL YDUJGLHQOHV VXRNGDPDV
PUDXGRWLSLUPDVEDOVDV
7DL EXYR EDLVXV IRQDV WDL EDLVLDL LSDLQLDL -DXQDMDP NXQLJXL URGV NDG MLV
SULPDQ\W WDL SDEJW QXR WRV UDXGRV LU QXR WR UXGR EHUQR QLXUQMLPR %HW LSDLQWLV GDU
QHEXYREDLJWDLULMXGLQWDVEHUQDVMDXSDWVSDVDNRMRVDYRQHODLPLQJXV\JLXV
0DUSDVDNNDGWXUVYDLN-LEDLVLDXVLDLNHLNLUYDUPDQH*XGLNL'DUDW
NDGSDUQHLDXWRNLROL'DUDWDQRUMRUXEOLWDLDSDYRJLDXLWYRNLHQLDXVWYDV
PDQNDGPRWNDSDPLUMPX
*DOJDOHNXQ9DVDULXLSDDLNMRNDGGXRWLLULLPLWDPSHQLWHQWXLMLVQHJDOLLUGO
UH]HUYXRWND]XVLUGOGLVSR]LFLMRVVWRNRV-LVSDPRNMNDGDWHLWSRVDYDLWVNDGGDEDU
MDP LULLPR QHGXRV NDG .RPXQLMRV MLV GO WR SULLPWL QHJDOL %HW GDOLQGDPDV .RPXQLM
NXQLJDV SDVWHEMR NDG EHUQDV NDUWX VX NLWDLV YHQLDXVL SULP 1HGXRWL MDP .RPXQLMRV
NXQLJDVQHJDOMRQHVWDLEWEXY
VQHWLHVLRJLQLVLSDLQWLHVSDVODSWLHVLGDYLPDV
YHG
V QDEDQLQN EDQ\L NXQ 9DVDULV VGR VX YDUJRQLQLQNX JLHGRWL HJ]HNYLM
9DUJRQLQLQNDVVNXELQRWDUWXPSODNDPDVNXQLJXLYRVSXVMXVSRVPMLVMDXVWYHUGDYRVDYM
LUNDNSDEXUEXOLDY
VQXW
VGDYRJDLGWLNSDVNXWLQRGDUEDVNLHPHQ3URWDUSLDLVEXYR
JDOLPDLJLUVWLVORSLQDPPRWHUYHUNVP
3R PLL WXUMR EWL SDPRNVODV -DXQDVLV .DOQ\Q NDPHQGRULXV SLUP NDUW OLSR
VDN\NO%HWYRVWLNMLVVSMRLWDUWLVDYRSDPRNVORPRWWR.LHNYLHQDVNXUVWLNLPDQHQRUV
EW LU QXPLU
V J\YHQV VXWDUWLQLV WULM PRWHU YHUNVPDV SULSLOG EDQ\L .XQ 9DVDULV
LQRMRNDGQDEDQLQNDVEXYRSDVLWXUVMDXQDVNLQLQNDVSDOLN
VVHQPRWLQMDXQQDO
LU
VHVHU9LVWULMVNDXVPDVEXYRQHDEHMRMDPDLGLGHOLV7DVMLUGYHULVUDXGRMLPDVSDLDP
NXQLJXL VSDXG L DNL DDUDV -LV SDVLMXWR EHMJLV QXUDPLQWL W JLO VNDXVP SDJXRVWL WDV
EDOVXYHUNLDQLDVPRWHULV$UQHEXVSLNWDVSDVLW\LRMLPDVGHNODPXRWLMDPVDXVXVWXLXVL
NQ\JRVLPRNWXVRGLXV".RNLDPL]HULMDWDVMRSDPRNVODVLUSDWVSDPRNVOLQLQNDV
%HW VDN\WL UHLNMR LU MLV VDN 6DN EH VLWLNLQLPR YDU\GDPDVLV LU SDWV VDY
V
JGLQGDPDVLV-DPDWURGNDGYLVLMNDOWLQDQHQXRLUGXPXLUNODVWDLUSULNDLLRMDMDPEORJ
VDYR SDUHLJRV DWOLNLP -LV SDEDLJ W SDPRNVO DEORQLND IRUPXOH LU QXOLSR QXR VDN\NORV
VDYRQHJDOVVOHJLDPDV
3RSDPRNVORMLVVXYDUJRQLQLQNXSULHNDUVWRJLHGRMR/LEHULWGLGLQJRVQXRWDLNRV
LU SUDVPV NXSLQ UHVSRQVRULXP MLV ODEDL PJR LU EHQW M EW SDJLHGRM
V JUDLDL EHW
YDUJRQLQLQNDV SULSUDW
V VNXEWL SHURNGDPDV JDLGDV LU SDYHUGDPDV L MR RGLXV
NDULNDWULQRLUPHORGLMLUWHNVW
3DJDOLDXDWJLHGRMRQXO\GMRXEUVDXMHPLLUWRVGLHQRVGDUEDVEXYREDLJWDV
3LHWV SUDMR ODEDL QHMDXNLDL 6WULSDLWLV EXYR LYDLDY
V PLHVW NOHERQDV VGMR
SDVLSW
V LU SLNWDV NDG QHSDY\NR VXWDLV\WL NXOLDPRVLRV $EX W\OGDPL NULPWR NLHW PV LU
ODXNQHVXODXNGDPLSLHWJDOR
3R SLHW NOHERQDV SDVLNO
V VXWDQ LVLWUDXN L NHOQL NLHQLDXV SLQLJLQ
 DWVNDLW
WULVUXEOLXVLUSDVWPMR9DVDULXL
 LWLHN WDPVWDL SULNODXVR QXR PDQ
V X LRV GLHQRV GDUE 8 YLHV LVNDLLDX
9DUJRQLQLQNDVLU]DNULVWLMRQDVWDPVWRVVVNDLWRQ
3DUM
V VDYR NDPEDU NXQ 9DVDULV NULWR DXNWLHQLQNDV ORY LU LJXOMR DWYLURPLV
akimis ligi temstant.
3ULHWRVXXRPD]JRVNXULDWVLUDGRMRVLHORMSDPDLXV.DOQ\QEDQ\LRVQHYDUXP
SULVLGMRGDUUXGREHUQRLSDLQWLVWULMPRWHUUDXGRMLPDVHJ]HNYLMRVQHY\N
VSDPRNVODVLU

NOHERQRVXPRNWLWU\VUXEOLDL
6XWHPXVVLLHEYDN
LUPNDOEWLEUHYLMRUL
IV
3DUYDLDY
V L PLHVWR NXQ 6WULSDLWLV SDSDVDNRMR GDXJ QDXMLHQ 3LUPLDXVLD MLV
QXUDPLQRNOHERQNDGNYLHLNDLQRVODLNRVLWYLUWDLLUQHWWXULWHQGHQFLMRVNLOWL
.LOWL"QXVWHERNOHERQDV,UVDN\NWXPDQGDEDU*DOLUJHUDLNDGLORWLH
WU\VNUXPSOLDL$NNLHNWDLNDUWDLVPRJXVSULVLQHUYLQLYLVDLEHUHLNDORSDVSUDORWEXYDL"
%XYDX6HQJLHVP
JLHGD1HUHLNLDMDPQHLNRRSHUDW\YRQHLDJUV,UNOHERQR
NLV VHQLXL UDP\EV QHGXRGD WLNUL QHVXVLSUDWOLDL LUWXPH NDV OLNW L NDWDOLNLNRV
/LHWXYRV MHLJX PHV VRFLDOLQ YHLNLP LU HNRQRPLQHV RUJDQL]DFLMDV SDOHLVWXPH SLUPHLYL
nagus!
$SLH PDQR N WHJX MLV QHVLUSLQD S\NR NOHERQDV 1H MR NLHQLDXV
SDGHGDPDV D DWVLVWRMDX DQW NRM 3DUDSLMDL D VNULDXGRV QHGDUDX %DQ\LRV UHLNDODP LU L
VDYRSDLRNLHQLDXVQHPDDSULNLX,UVDYRSDUHLJDVNDLSNOHERQDVDL'LHYXLQHEORJLDX
DWOLHNXXMSDW
 $WVLOLN
V VHQLV DLNXV GDO\NDV SULWDU YLNDUDV -LH QHJDOL VXSUDVWL NDLS
VYDUEXV\UDYLVDLDS\OLQNHLSDY\]GLQJDVNLV
6DNHLNDGDWYDLDYRWDVEOR]QHOLV"
 6DNLDX %HW L SLUP RGL SDPDLDX NDG SUDORWDV MR SXVM 2R SDVLURGR NDG
9DVDULVWXULXVDY
VSHLXV
Nejaugi?! Kas gi tad?
<UDWHQYLVDNRPSDQLMDDGRUDWRULLUSDWDUM3UDORWDVQNDOEWLQHQRUL3DJDOLDX
QHWWDLNLW5HLNDOLQJDVVDNR.DOQ\QXRVHWUHLDVNXQLJDVLUWLHN
.OHERQR YHLGDV DSVLQLDXN -LV EXYR PRJXV DWNDNOXV EHW Y\UHVQ\E
 XJDXWL ELMRMR
-HLJXMDX1DXMDSROLRSUDORWDVXWDULQMD9DVDUWDLNOHERQXL3ODWQXLVDYDLPHVLOVLLYDGD
NHLVNWDNWLN1HV1DXMDSROLRSUDORWDVWDLQHEHWNDV7XVDYRSDNOXRQMVXNXQ6WULSDLLX
JDOLDQWMRXU]JWLLUNDOQXVJULDXWLEHWMDPSULHLQWLVSDYRMLQJD
LWDV.DOQ\QNOHERQRLUSLUPRMRYLNDURSDQHNHV\VMRLWLHVNOHERQLMRVSDNOXRQM
NXU DEXGX NXQLJDL VXVG
 DQW UVW VDXOV DWRNDLWRM SUR DWGDUDV GXULV LUMR NDLS GYDUR
NDOYLVGDUEDYRVLSULHNXOLDPRVLRV.XQ6WULSDLWLVQHVHQLDLEXYRDWM
VLNUDXWXYVQXUDPLQWL
NOHERQR GO NYLHL NDLQ LU SDVLGDOLQWL VSGLDLV 3DWDLN MLV DWHLWL SULH SDW SLHWXV QHV
DELHP NXQLJDP ODLNDV EXYR SLQLJDV WLNUMD W RGL SUDVPH , WLHV YRV VSMR SDVLNHLVWL
NHOLDLVVDNLQLDLVDSLH1DXMDSROLRSUDORWLUNXQ9DVDUSHUNLHPWHNLQDSDVLURG-XO
3UDRPNXQLJOLDLSLHW
-DXQXNSDDXNHL"JUWHOMRNOHERQDV
-DXODXNLDNOHERQOL
-XOH-XOHNWHOMR6WULSDLWLV3DWLQNDWDXMDXQXNDV"
.XUQHSDWLNVNXQLJOL7RNLVJHUDVNXQLJOLV,SDLQLWDLMDXNDGNODXVR9DNDU
QXEJDX EDQ\L NDL DWO\GMR QDEDQLQN 6DNDX SDLUVLX DU ODEDL YHUNV 0RW]
PRWHU\V VDYR 3HWUHOLR $N WX 'LHYXOOLDX NDG YHUN WDL YHUN QHW LUGLV SO\R LULQW 
ODELDXVLDLWDLVHQ0RW]LHQRGLDLVSUDGMRUDXGRWLNXQLJOLV9DVDULVLUDXLSDLQL
NODXVR1HSDWLNVLWNXQLJOL3LNWXSLR$QGULXVWDVUXGLV1HWVXLORNXQLJOLV9DVDULV
ODEDLLOJDLMPRN0DLDXSULH.RPXQLMRVMR7\LDLUMDX
 7X GDUER QHWXUL QLSLQWL DSLH NODXV\NODV VXEDU M NOHERQDV 7X SDWL
VSDYLHGRNLVGOVDYRLOJROLHXYLRLUWLQJLQLDYLPR
(LVLXNOHERQOLHLVLX$ELGYLVX$JQLHNDVXVLWDUP-DXODEDLQRULPLJLUVWLNDLS
NXQLJOLV9DVDULVSHULSDLQWPRNLQD
LDNXQLJDV6WULSDLWLVPLUNWHOMRNOHERQXLLUWDU
 LQDL WX N -XOH" 7X SDWDUN YLVRP GDYDWNRP WHJX HLQD LSDLQWLHV SDV 9DVDU

'DEDUNXQLJDLSLUPXVPHWXVSRVLYHQWLPRLULLPGXRGDVXPHWDWODLGDLV
'LHYXOOLDX3DVNHOENLWNXQLJOLLULVDN\NORV
 1H VNHOEWL WR QHJDOLPD 7DL WLN DUWLPM SULYLOHJLMD -XO VX OLQNVPD LQLD
QXGXONMR YLUWXY
 3LHWV NDUW EXYR MDXNHVQL 3DWV NOHERQDV SRUD VDNLQL SUDNDOEMR
9DVDU 6WULSDLWLV JL SDWDLN
V SDWRJ PRPHQW SDVODSWLQJDL \SWHOM
V WDLS SDW NUHLSVL
MDXQMVDYRNROHJ
 .XQLJH /LXGDL EHW NRNL ODXNWXYL D WDX SDUYHLDX L 1DXMDSROLR WX Q
QHVSWXP
/DXNWXYL"0DQ",WLHVQHVLWLNMDX
7DLSWDLSODEGLHQLYLHQRVODEDLJUDLRVSRQLXWV
/LXGDV SDMXWR NDLS MDP VWXNWHOMR LUGLV LU NDG MLV QHVXODLNRPDL LPD UDXVWL 0DRV
DSWXNXVLRV6WULSDLLRDNXWVSDPDLXVLRV9DVDULRVXPLLPGDUODELDXVXPDMRLUYLVDVMLV
SUDGMRNUDW\WLVQXRW\ODXVVXODLNRPRMXRNR
 .DLS SDUDXGR YDUJHOLV 1D QLHNR QLHNR SRQLXW warta grzechu, dargi
miertelnego. .DL SDVDNLDX NDG 9DVDULV .DOQ\QXRVH WLN VXVSLQGMR DNXWHV 7XRM LU PDQ
SDODQNHVQSDVLGDU
1DQDNDVWDLSHUURPDQVDL"VXVLGRPMRNOHERQDV
'DEDUMDXWHJXSDVDNRMDSDWV9DVDULV0DQRURODWOLNWD
%HW9DVDULVJ\QVLWLNUDLQHLQVQXRNRWRVODERVGLHQRV1DXMDSRO\MLVWXUVQHYLHQ
SDVWDPWDGJDOVLUDSVLULNWLVSGDPDV
1HDSVLULQNLEURODXJDOYJXOGDXNDGGDEDUPVWDLDSLHSRQL%UD]JLHQ

.DVWDSRQLD%UD]JLHQ"YOVLNLRNOHERQDV
NXQLJHNOHERQHWDLSLUPRML1DXMDSROLRJUDXROLUNXQ9DVDULRVLPSDWLMD
LD -XO NXUL WXR WDUSX SDGDYLQMR VWDO JDUVLDL VXWULQNVMR ONWPLV WDUVL
UHLNGDPD SDVLSLNWLQLP WRNLRPLV GYDVLN WYHOL NDOERPLV 9DVDULXL SDVLGDU GURYX EHW
Y\UHVQLHMLNXQLJDLQHNUHLSWDLMRNLRGPHVLR
Ir sakyk tu man dabar! nustebo klebonas. Simpatija!.. Kaip tai simpatija?..
/DEDLSDSUDVWDL.RGOMDXQD JUDL SRQLD QHJDOL MDXVWL VLPSDWLMRV MDXQDP JUDLDP
NXQLJOLXL LU DWYLUNLDL" -XN WDL -XO SULVLSDLQR NDG LU MDL NXQLJOLV SDWLQNV 7LHVD
Jule?
%HW-XOWULQNWHOMRGXULPLVLUWLNDQRMSXVMNDNDWVDN
1HSLNWLQNLWWDUQDLWVNXQLJH-RQDLSDVWHEMRVXVLJG
V9DVDULV
1DEURODX-XOJUHLLDXSDSLNWLQVWDYHQHJXWX-XO

.XUJLMVVXVLWLNRWHVXSRQLD%UD]JLHQH"
 3DV M SDL $WMR PDQ JDOY ODLPLQJD PLQWLV 5HLNLD VDNDX SDVLSDLQWL VX
GDNWDUX %UD]JLX -LV GDEDU LULQNWDV DJUV FHQWUR YDOG\E 5HLNV WXUWL VDQW\NL $ LU
QXVSUHQGLDX HLW SDVLJ\G\WL 9LUNLQLPDV NDNR QHWYDUNRM 1XMDX PRQL ODXNLDPDMDPH
JDQDGDXJEHWPDQHNDLSNXQLJQXYHGVDOLRQLDLUJDYDXWUXSXWQHNWHOWLVXSRQLD
%UD]JLHQH ,U VX GDNWDUX VXWDUP NXR SXLNLDXVLDL -LV VDNR FLFLOLNDYRWDV EHW SRQLXW
NXQLJOLPDW\WYLVDLQHVLDOLQD
WDPVWDLNXUMSDVWL"NUHLSVLNOHERQDV9DVDU
Kaimynai buvome, kunige klebone. Ji Klevikio klebono, kanauninko Kimos
VHVHULD3ULHLWHNMLPWHQLUJ\YHQR3HUDWRVWRJDVWHNGDYRNDUWDLVDWVLODQN\WL
 .LPRV" VXVLUDXN NOHERQDV 1HPJVWX WR NRPHGLDQWR ,U QHVXSUDQWX X
NRNLXVQXRSHOQXVMNDQDXQLQNXSDGDU%HWRWDLNXQLJDVVXDEHMRWLQDSUDHLWLPL
%HWMRVHVHULDNOHERQHQXODEDLVLPSDWLNDQHVLOLRYDYM
VLVNXQ6WULSDLWLV
7DLNGDXJLDXJLUGMDL1DXMDSRO\"
 $D VSDOL 1DXMDSRO\ YHQWDV 3UDQFLNXV 3UDORWDV VDN NDG L .DOQ\Q YLHQR
ODXNVEWLQDL
Kokia tai diena?
7UHLDGLHQLV

1HJDOVLX9DLXRNLWMXGXNDWUDV
'HOHJXRVLPHNOHERQH9DVDU-DXQDVXROXVNMDPUHLNLD
 'O PDQ
V YLV ULHN VXWLNR NOHERQDV 7LN MHL EXV OLJRQ NXQLJH -RQDL L
DQNVWRVSMXNDGWXUVLSDWVYDLXRWL5LQNLV
1HEXVQXVSUHQG6WULSDLWLV
7RNLXEGXEXYRQXWDUWDNDGYHQW3UDQFLNYDLXRVNXQ9DVDULV
3R SLHW NOHERQDV VGR SULH VVNDLW R 6WULSDLWLV SDUHLN QRUR DWODQN\WL 9DVDU MR
naujame bute.
7DLN"-DXVLNUHL"1DNDLSMDXWLHVL"NODXVSHUPHW
VDNLDWXLXVNDPEDULXV
1LHNRSULSUDVLXVLNULPDVNDLSPDWRWGDUQHNRNV
 LQRPD 9LVL PHV SUDGHGDPH QXR ORYRV VWDOHOLR LU NGV 3DPDX DSVLVWDW\VL
SUDWXUWVL.DPEDULDLQHEORJLDXVL
3UDRPVVWL
 'NXL %HW D SDVLO\LDX HLWL SDV PDQH %XV NLHN MDXNLDX 3DQHNVLPH DSLH 
DSLHW7XULODLNR"
Turiu.
.XQ 6WULSDLLR NDPEDULDL L WLHV EXYR MDXNV 3LUPDPH JDQD HUGYLDPH NDPEDU\
NDPSH VWRYMR JOWX SOLXX DSWUDXNWD VRID LU SRUD WRNL SDW PLQNW NGL 3ULH VRIRV
UDXGRQD SOLXLQH VWDOWLHVH DSGHQJWDV VWDOHOLV DQW NXULR EXYR SDGWD SRUD DOEXP VX
DWYLUXWPLVLUIRWRJUDILMRPLV3ULHVLHQRVWDUSGYLHMODQJVWRYMRUDRPDVVWDODVQHWROLQXR
MRVSLQWDVXNQ\JRPLV.DPEDUSXRODQJXGDQJDODLSRUDYHQWSDYHLNVOLUNLOLPOLV
ties sofa.
6VNLUMDXVNLVNDLSQDPLHNYLHW6WULSDLWLVVDYRVYHLURG\GDPDVMDPVRILU
IRWHOLXV3DNDOEVLPHNDLSGHUDJHULHPNRQIUDWUDPLUNDLP\QDP
6WULSDLWLV EXYR PDWRPDL JHUDL QXVLWHLN
V LU SDVLU\
V VXPHJ]WL VX 9DVDULX NXR
JHULDXVLXVVDQW\NLXV3DVRGLQ
VVYHLMLVQXMRDQWUNDPEDULUJURLWHQQHLQDVERQND
YRNLNROLNHULRGYLHPVWLNOHOLDLVLUONWHS\UDJDLL
3RSLHWWDVLQDLNDUWDLVSUDYDUWX7LNLXRVLQHVLJULHWDVDEVWLQHQWDV"
1H9DVDULVDEVWLQHQWDVQHEXYRHLPLQLQNDVS\OLUDEXPUDJDXWL
1DNDLSYDNDUSDVLVHNSLUPDVLVSDPRNVODV"XYHGQHN6WULSDLWLV
 QHNDLS 0HQNDL EXYDX SDVLUXR
V ,U L YLVR L NQ\JRV SDPRNVODL WRNLHP
DWVLWLNLPDPVXQNLDLJDOLEWLSULWDLNRPL
3HUGDXJGDUWXMDXWUXVEURODX7XPDQDLNDGPRQVWHQJLOLQDVLWDLNWXVDNDL"
7XULQ\V MLHP YLVDL QHVYDUEX 7LN PRNN JHUDL YDOG\WL EDOV 3DVSDXVN NXU UHLNLD LU QXR
SDSUDVLDXVLRGLEDQ\LDLPVYHUNWL
LD 6WULSDLWLV SDSDVDNRMR DWVLWLNLP NDLS YLHQDV JDUVXV DS\OLQNM SDPRNVOLQLQNDV
SUDYLUNGNODXV\WRMXVSLHGDPDV.ULVWDXVNDQL3DVWDWVDNRDQWNDOQR.DOYDULMRVNU\L
WULMGHLPWSGDXNLR.ODXV\WRMDLSUDYLUN
GOWRNDGRGLDLWULMGHLPWSGEXY

pasakyti griausmingu balsu.


9DVDULV QHQRUMR VXWLNWL NDG PRQV MDX WDLS SDYLUXWLQLNDL LUW SDPRNVOXV R
MHLJX NXU WDLS LU \UD WDL LD SDL SDPRNVOLQLQN NDOW %HW 6WULSDLWLV MR QXRPRQ
 LYDGLQR
VHPLQDULVWLNX LGHDOL]PX LU SUDQDDYR NDG SDWV 9DVDULV SR PHW SDPRNVOXL QHVLUXR LOJLDX
NDLSPLQXL
Pagaliau, nusileido vyresnysis vikaras, tai yra individualus dalykas. Vienas
gali ruotis trumpiau, kitas ilgiau, o efektas pareis nuo gabumo.
5NDL"DWYR
VSRUWVLJDUSDVLO9DVDULXL,PNEXVVPDJLDX3RPHWYLV
WLHN UN\VL 3DUDSLMRV GDUEDV EURODX SHU GDXJ QXRERGXV LU QHUYLQJDV NDG LN
VWXP EHQW
SDSLURVRQHSDNUDPW
V$WDLMDXHWLPHWDLJUXPLXRVL7XULXWUXSXWSUDNWLNRV
7DPVWURGRVGDXJLDXYLVXRPHQLQLVGDUEDVGRPLQD
6WULSDLWLVSDGDUULPWPLQLUUHLNPLQJDLNUHVWHOMRJDOY
Reikia, brolyti. Nori nenori, bet dirbti reikia. Prie mus, jaunuosius kunigus,

DWVLGDURQDXMDGDUERGLUYD.RRSHUDW\YDLLUNLRUDWHOLDLWXUVSDNHOWL/LHWXYHNRQRPLNDLLU
LYDGXRWLL\GYHUJRYV%HWMHLJXYLVDWDLSDLPVVDYRUDQNDVSLUPHLYLDLWDLEJGDPLQXR
YLONRWHNVLPHPHNDLLDPHVLUWXULPHSDURG\WLVDYRYHLNOXP
7DPVWDLURGRVJHUDLVHNDVL"6WULSDLWLVSULS\OSRDQWUVWLNOLXNLUVXVLGDX
VVX
VDYRVYHLXVXXNR
 0HVN LQDL /LXGDL PDQH WDPVWDY
V 9DGLQNLPV VWDLDL WX $ WDLS LU
SUDGMDX .DP LD WRV FHUHPRQLMRV" .ODXVL DU VHNDVL" 7DLS RUJDQL]XRW VHNDVL EHW NRYRW LU
GLUEWYLHQDPYLVGOWRVXQNX$WVLUDQGDSULHNXULHNLHNYLHQDPLQJVQ\NRMNDLLRMD.DG
LUWDVYHOQLDVRGHOLVVLNDQGRWGLYLGHQGLUVXVLULQNLPLUDJLWXRMDNDLSSDVLXW
V2W
GOWRLQDLDLUQRUMDXVXWDYLPSDVLNDOEWLLUVWDLDLSUD\WLWDYRSDJDOERV
.XRJLDLDJDOLDXSDGWL"LWUHLNDODYLVDLQHLPDQDX
0DWDLRGHOLXLOHQJYDSULHPDQHDJLWXRWLNDGDQJLDYLHQDV'YLGUDXJLMRVLU
DELHMRVH D DWVWRMX YLV YDOG\E 5HYL]LMRV NRPLVLMD Q SDVLUD\W JHUDL QHPRND R Q YLHQR
FLFLOLNRQLHNXUQHVLOHLGRP/HQJYDWRNLXEGXDJLWXRWL%HWMHLJXPHVEWXPHGYLHVHGDO\NDL
YLVDLSDNLWW6DN\VLPHWXNRRSHUDW\YRSLUPLQLQNDVDNDVLQLQNDVWXDJUVVHNUHWRULXV
arba kasininkas, a pirmininkas.
9DVDULXL6WULSDLLRSDVLO\PDVYLVDLQHOLSRSULHLUGLHVLUNLWRNLRPLVDSOLQN\EPLVMLV
EWWXRMDXDWVLVDN
VEHWGDEDUMLVYDUVLWDLSPDORQLDLSULLPDPDVLUYDLLQDPDV
 1HLQDX WDU MLV DEHMRGDPDV NDLS D LD VXVLWYDUN\VLX %XYDX PDQ
V
XVLLPWLVXFKRUX%HWRQRULDXWLUUDLQWL,USDVLVNDLW\WLWUHLNW
1XEURODXLDWDXQHVHPLQDULMDLDGLUEWLUHLNLDRQHPRN\WLV3DJDOLDXJDOVL
VDXLUUD\WLLUVNDLW\WL.RRSHUDW\YDVLUDJUWDXODLNRGDXJQHDWLPV$SDWVYHVLXYLVN
NDLS LU YHG
V $ MDX WXULX SUDNWLNRV LU W GDUE PJVWX 7X WLN IRUPDOLDL .XU UHLNV
SDVLUD\VLVXVLULQNLPDWHLVLWSDNDOEVL6YDUEXNDGQHDWURG\WMRJYLVN D YLHQDV
GLUEX.DLGDO\YDXVLLUWXRGHOLRNRPSDQLMDLEXVGDXJVXQNLDXVXDJLWXRWLPRQHV7XGDUHVL
LDQDXMDVQLHNDPQHN\UM
VYLVVLPSDWLMRVEXVWDYRSXVMLUWDYLPODELDXSDVLWLNVMHLJX
VXRUJDQL]XRVLFKRUEXVGDUJHULDX0XPVYDUEXWXUWLVDYRUDQNRVHNXRGDXJLDXVLDPRQL
,U SHU FKRU JDOVLPH YHLNWL $WVLPLQN NDL DWHLV ULQNLPDL 'P SDVLURG\V N UHLNLD
organizacijos!
Bet Vasaris vis dar svyravo:
 9LV GOWR DWLGNLPH NODXVLP GDU NRNLDP PQHVLXL $ WXULX GDU NLHN
DSVLGDLU\WL 3DLUVLX NRNV EXV PDQR WLHVLRJLQLV GDUEDV -HL SDPDW\VLX NDG JDOLX WDL
SDGVLXQHWLNIRUPDOLDLEHWLULWLHV
6WULSDLWLVVLDXURPLVDNXWPLVWLULDPDLSDLUMRVDYRVYHLLUSDWVWDUVLVXDEHMRMR
0DWDLHNRQRPLQHVRUJDQL]DFLMDVNDLPRJ\YHQLPRDSOLQN\EVHJHULDXVLDLJDOLYHVWL
YLHQDV PRJXV YLVN WXUGDPDV VDYR LQLRM .LWDLS UHLNV YHVWL EHJDOHV IRUPDOXP LU
NDQFHOLDULNRGDUERRNDVWXRXVLLPVLUNDPWRYLVNRUHLNLD"3HOQRPHVYLVWLHNQHWXULPH,U
PXP USL QH SHOQDV EHW SDWV SULQFLSDV 7DL GO WR D LU QRULX NDG WX WLN IRUPDOLDL HLWXP
PV YDOG\EDV LU SHU VXVLULQNLPXV WDUWXP YLHQ NLW RG WDL LU YLVNDV NXR WX JDOL PDQ
SDGWL
7DLDX 9DVDU\ YLV ODELDX VWLSUMR QXMDXWLPDV NDG LD VX WRPLV HNRQRPLQPLV
RUJDQL]DFLMRPLVGHGDVLNDNDVQHJHUDLUNDG6WULSDLWLVQRULDUEDMXR SULVLGHQJWL DUEDYHOWL
NRNL MDP GDU QHDLNL LVWRULM -XN LU VHPLQDULMRM QH NDUW MXRV VSGDYR NDG NXQLJDV VX
HNRQRPLQPLVRUJDQL]DFLMRPLVWXUVEWLODEDLDWVDUJXVVDXJRWLVNDVLQLQNRSDUHLJLUYLVRNL
SLQLJLQLUHLNDO,UMLVQXWDUEWLDWVDUJXV
9LVGOWRSDODXNLPHGDUNXQLJH-RQDL3LUPLDXVLDWXULXDSVLEWL1HLQDXNDLSGDU
EXV .OHERQDV PDW\W QHSDWHQNLQWDV NDG PDQH MDP SULPHW 1HWUXNXV JDO UHLNV NLWXU
dangintis.
 1HELMRN QXUDPLQR M 6WULSDLWLV SDVN\U WDL LU EVL .DL SDVDNLDX NDG
1DXMDSROLRSUDORWDVWDYHXWDULDNOHERQDVWXRMVXYHOQMR-LVQDUVXVWLNDQWVDYRPO\QR
9DVDULVSDNLORSHUMR SRU NDUW SHU NDPEDU LU VWDEWHOMR WLHV NQ\J VSLQWD %HW LD

EXYR VXNUDXWL WLN VHQL VHPLQDULMRV YDGRYOLDL OHQNLN SDPRNVO ULQNLQLDL 9DGRYR LU
DOWLQLR NRPSOHNWDL LU GDU NHOHWDV NQ\J L YLVXRPHQV PRNVO VULWLHV .XQ 6WULSDLLR
ELEOLRWHNDQHEXYRQHLJDXVLQHLGRPL
 1D EHW PDQR EUHYLMRULXV LDQGLHQ GDU QHMXGLQWDV WDU 9DVDULV SDLUM
V
ODLNURG5HLNHLWL$LXYDLHVNXQLJH-RQDL
 1U X N (LQX LU D 'LUVWHOVLX NUDXWXYO
 NDLS WHQ 3HWUDV VXGVW SDUYHWDV
SUHNHV $WHLN SDLUWL SDPDW\VL NRNL VSLON ERERP SDUYHLDX 6HNPDGLHQ PHUJ
neapsiginsime.
3DVLP
V EUHYLMRUL NXQ 9DVDULV LMR VRG EHW JUDL VDXOWD UXGHQLR SRSLHW
WUDXN YLOJVQ QH PDOGDNQ\JV ODSXV EHW DSVLNDYXVLXV ODXNXV SDUXGDYXV QHWROLPR
GYDUR SDUN SDPLN DU SDHHU RGLX NXU QRUV WROLDX QXR WRV WDLS QHYDLVLQJDL
SULPXVLRV NOHERQLMRV LU QXR W NRQIUDWU NXULH LU VDYR GDUEDLV LU GYDVLD MDP EXYR YLVDL
VYHWLPL 9DVDULV QXWDU HLWL SDVLYDLNLRWL NXU QRUV WROLDX LU VXVLSDLQWL VX QDXMRV VDYR
EXYHLQVDS\OLQNPLV
V
,M
VLNOHERQLMRVVRGRMLVSDVXNRGHLQQOLQNGYDURQHVLDNHOLDVEXYRJHUHVQLVLU
YLHWRV JUDHVQV -LV LQRMR NDG X GYDUR UDV HHU LU SX\QO LU LW YLHW MR YDL]GXRW
SLHURPDQWLNLDXVLDLVJDPWRVYDL]GGDDLV
'YDUDVSURNXUMDPUHLNMR HLWL EXYR WDV SDWV L NXULR .DOQ\Q NOHERQDV QXRPRMR
ODXNR .OHERQR QXRPRQH GYDUR UHLNDODL EXYR JHURNDL SDOLM
 GO WR MLV PHWDL L PHW
ONXULDYRDUQHJDXVYLVDLDWSLUNWLQXRPRMDPVNO\S
'YDUDV SULNODXV VXUXVMXVLDP EDURQXL IRQ 5HLQHNHL NXU PRQV YDGLQR VWDLDL
5DLQDNLXLUWDLMDPODEDLWLNRQHVDNLVWXUMRLWLHVUDLQDV3DWVEDURQDV VDNR LJLUG
V
VXOLHWXYLQW VDYR SDYDUG
 EXYR MD YLVDL SDWHQNLQWDV 5DLQDNLV MDP DWURG VNDPED YLVDL
JUDLNLNDLULPWDLWXRWDUSXYRNLNDSDYDUGSULPHQDSRSXOLDULSDVDN,,Reineke-Fuchs"... I
WLHVOLFMXMHLUYOLDX0LXQFKHQRXQLYHUVLWHWH\SDSLUPVHPHVWU5DLQDNXLXLMRGUDXJDL
QXRODWRV N\UGDYR SUDYDUGLXRGDPL ,,Reineke-Fuchs", ,,Reineke-Fuchs... 7UHLDPH
VHPHVWUH MLV GO WR SUDYDUGLDYLPR WXUMR GYLNRY LU JDYR UDS\URV VPDLJDOLX JHURN EUNQ
SHU DQG LWRV DL]GRV UDQGDV MDP JDUEV QHSDGDU LU MLV YHQJGDYR DLNLQWL NDG GYLNRYD
EXYXVLGO,,Reineke-Fuchs".
3UDPLQWDV5DLQDNLXMLVSDMXWRVLPSDWLMRVOLHWXYLNDOEDLVWDLJDWDSXVLDLMRDN\VHWDLS
SDQDLD JDUELQJDV NODVLNRVLRV VHQRYV NDOEDV 1HWUXNXV SR WR L .DOQ\Q NOHERQR GDU
3ODWQR SLUPDWDNR MLV JDYR 1HVHOPDQR LOHLVW VX YRNLNX YHUWLPX 'XRQHODLW LU VX
PDORQXPX M SHUVNDLW -LV LPRNR NHOHW GHLPW OLHWXYLN RGL LU QHSDSUDVWDL PLNOLDL
PRNGDYR MDLV RSHUXRWL NDL WHNGDYR QHNWLV VX GYDUR PRQPLV DUED LDLS SURJDL HVDQW
SDVLJLUWL OLHWXYL NDOERV PRNMLPX %DURQDV 5DLQDNLV WXUMR VDYR FKDUDNWHU\ LHN WLHN
NRPLN LU PDQLDNLN EUXR EHW XWDW EXYR QLHNDP QHNHQNVPLQJDV LU JHURV LUGLHV
PRJXV .DOQ\Q GYDU MLV SDYHOGMR L VDYR YLHQJXQJLR GGV NHOHULDLV PHWDLV DQNVLDX
QHJX NXQ 3ODWQDV DWVLNO SDUDSLM NOHERQDXWL EHW MLHGX SDVLSDLQR WLN WXRPHW NDL
NOHERQDV P LQWHQV\YLDL NLQLQNDXWL -DY LU J\YXOL YHLVOV JHULQLPR UHLNDODL SDVWPMR
NOHERQVXVLQHWLVXGYDURNYHGLXRSHUMLUVXSDLXSRQX%HWSDLQWLVLOJODLNSDVLOLNR
JDQD WROLPD 3RQDV EXYR QHNDWDOLNDV UHWDL GYDUH VGGDYR R UHLNDODP DWOLNWL GDQLDXVLDL
SDNDNGDYRNYHGLR
%HW WDL YLHQ YDVDU EDURQDV SDUYDLDYR GYDU VX MDXQXWH JUDLD PRQD 3RQLD
EDURQLHQ EXYR OHQNDLW LU NDWDOLN LDXNOWD UHOLJLMRV IRUPRVH LU NDUWDV QXR NDUWR
SDVLJHQGDQWL GYDVLNR PDLVWR 3DODLN\WL VDQW\NLXV VX %DQ\LD MDL EXYR JHUR LDXNOMLPR LU
SRQLNR VWLOLDXV UHLNDODV 7DG SRQDL EDURQDL NDGD WLN SDUYDLXRGDYR GYDU YL]LWXRGDYR
NOHERQ JDXVLDL DXNRGDYR EDQ\LDL LU NYLHVGDYR NXQLJXV SLHW DUED YDNDULHQV -HLJX
.DOQ\Q NOHERQDV EW EXY
V PDLDX \NWXV R ODELDX NXOWULQJDV WDL VDQW\NLDL VX GYDUX

EWVXVLGDU
QHYLHQNRUHNWLNLEHWLUGUDXJLNL
.XQ9DVDULVL]DNULVWLMRQRLU-XOVMDXLQRMRNDGSRQDLEDURQDLYDLXRGDPLLHPDL
LOWXVNUDWXVXVXNRGYDULUNDGQHWUXNXVWXUEWDWVLODQN\VNOHERQLMRM(LGDPDVSURGYDUR
VRGMLVVPDOVLDLYLOJLRMRDQSXV
WYRURVEHQHSDPDW\VSDVODSWLQJXRVLXVSRQXVEDURQXV
DUEHQWNRNMJ\Y\EVHQNO'YDUDVLUMRJ\YHQWRMDL9DVDULXLYLVDGRVDWURG\GDYRDSVXSWL
NDNRNLR SDVODSWLQJXPR LU URPDQWLNRV 6RGH MLV QLHNR \SDWLQJD QHSDVWHEMR 6RGDV EXYR
GLGHOLV L NUDW DSDXJ
V DXNWRPLV OLHSRPLV YLGXM REHO\V LU NULDXV OLQNR QXR YDLVL
GDXJ\EV3ULM
VYLGXULQ
DOMMLVSDPDWGYLHMDXNWPULQLRUPRIDVDG-DPSDVLURG
NDGVRGDVEXYRYDULDLODLNRPDVRUPDLVWLOLQJLLUJUDV
7ROLDX NHOLDV DSOHQNGDPDV GYDU VXNRVL GHLQ
 LU NLOR NDOQHO .XQLJDV SHURNR
JUDE
LUSDGLUYLRWDNXOHLGRVLWRO\Q-LVMDXWVLNDVNDUWJXYHVQLVWDUWXPNLHNYLHQDVLQJVQLVM
YLV ODELDX VN\U QXR QDXMR J\YHQLPR QHPDORQXP LWD JLHGUL UXJVMR SDEDLJRV GLHQD NO
MDPHWJLHGUOHQJYQHUSHVWLQJXPNXULXRJDPWDDSGRYDQRMDMP\OLQLXVPRQHVQRUV
MLHEWLUGLGLDXVLUSHVLVOHJLDPL
.XQLJR/LXGR9DVDULRNXQLJDYLPRNDUMHURMSDWLUWLUSHVLDLLUQHPDORQXPDLWLHVDGDU
QHEXYR ODEDL GLGHOL YLV GOWR LU SR MDLV MDX VOSVL QH YLHQDV VYDUEXV Y\ULDXVLRMR EDQG\PR
NODXVLPDVNDLSWXSULLPVLLUQXJDOVLVDYRSDDXNLPRSDUHLJDVLUVXQNHQ\EHVNDLSWXSULLPVL
J\YHQLPR UHLNLQL YDLU\E
 NRNLD QXVLVWRV WDY\ SDJULQGLQ QXRWDLND NLHN WX EVL DWVSDUXV
ODXNXMDPSDVDXOLXLLUYLHQLQJDVVDY\WRNVWXEVLLUNXQLJDV
9DVDULVVHPLQDULMRMGDXJNDQNLQ
VLVLUDEHMRM
VGOVDYRSDDXNLPRVDYRNXQLJDYLPR
SUDGLRV EDQG\PDP EXYR \SDWLQJDL MDXWUXV -LV LQRMR NDG GDEDU MDX YLVRV VYDUELDXVLRV MR
OLNLPRVS\UXRNOV\UDXVXNWRVLUSDOHLVWRVGDUE,UWDLGDEDUSDPDXLYDLULVXNUWLP
VPJLLUYLQJLMDPWHNVNRQVWDWXRWLDUWVS\UXRNOLYHLNLPDV\UDVXGHULQWDVLUHLQDYLHQD
NU\SWLPLDUMRVQHXVLWHULDLXNOPLVLUDUWXULSDNDQNDPDLWDPSUXPR
6HPLQDULMRM YLVNDV EXYR SDJUVWD WHRULMD JHURPLV YLOWLPLV LU QRUDLV DSVDXJRWD
L]ROLDYLPX LU GUDXVPH LD JL EXV QH WLN EDQG\PDV EHW UHDOXV LU LOJDV J\YHQLPR GDUEDV
SUDNWLND NXUL LODLNR WLN WLH NXUL SDMJRV VXGHULQWRV NRRUGLQXRWRV LU DWLWLQND Y\NGRP
XGDYLQLUVLHNLDPWLNVO1HLJHULQRUDLQHL ODLVYD YDOLD QHL QXVLNDOWLPDV LU QXRGP LD
QHWXULOHPLDPRVUHLNPV1HVMHLJXGXO\JLDLSDUXRWLLUO\JLDLJHUQRUNXQLJDLSRPHW
YLHQDV WDPSD Y\VNXSX R DQWUDV VODSWX DWHLVWX DUED HNVNXQLJX WDL QHMDXJL LD QXRSHOQR DU
QXRGPV VWLSULRV DU VLOSQRV YDOLRV NODXVLPDV" .XU WLH PRPHQWDL NXULH DQWURMR NHOL
SDNUHLS SULHLQJD OLQNPH" 'O NR Y\NR SLUPDVLV PRPHQWDV HVDQW GDU JHULHP QRUDP LU
WYLUWDPSDVLU\LPXLLWYHUWL"'OYDOLRVVLOSQXPRGO'LHYRPDORQVVWRNRV"%HWMXNWDLQH
QXRPVSDUHLQD9DGLQDVLWDLSWXUMREWL,UMHLJXQHQRULPHWDSWLIDWDOLVWDLVWXULPHSDVDN\WL
WDLS Y\NR GO WR NDG DQWURMR SDMJRV LU YLVD MR HVP QHEXYR VXGHULQWD VX WLNVOX DU EHQW MR
VLHNLDPRPLVSULHPRQPLV
-HLJXMDXQDPNXQLJXL9DVDULXLMRNDPHQGRULDYLPRSUDGLRMEWNDVLNO
VIDWDOLN
GLOHP DUEDDUED JUHLLDXVLDL MLV EW DWVDN
V NDG WDL NXQLJ NDWHJRULMDL NXUL WD GLOHPD
OLHVW MLV QHSULNODXVV NDG MLV JDO QHSDVLHNV NXQLJLNR WREXOXPR NDG MLV JDO VXVWRV
SXVLDXNHOMNDGMLVJDOSUDXG\VVDYRWDOHQWEHWDWJDOSULHLQJDNU\SWLPQHSDVXNV,WLHV
JL MDX YLHQ GO WR NDG MLV EXGULDL VHN VDYR YLGDXV J\YHQLP LU NYDOLILNDYR VSGLXV MLH
VDYDLPHNURYVLWRVGLOHPRVVYDUVW\NOHVDUEDWDYRVLHODDWLWLQNDNXQLJ\VWVWLNVOLUWXOLNVL
JHUXNXQLJXOLJLJDORDUEDQHDWLWLQNDLUWXSDVXNVLDWJDOEHWQHVXVWRVLSXVLDXNHOM
.XQ 9DVDULV Q QHSDVLMXWR NDLS VSDULDLV LQJVQLDLV SDVLHN NDOQHOLR YLUQ
 -LV
VXVWRMRJLOLDLDWVLNYSLUQXVLP
VVNU\EO
DSVLGDLUDSOLQNXLJUGDPDVLVDSVXSDQLXM
UHJLQLX$WVLJU
VDWJDOMLVSDPDWSDNDOQMYLVXVGYDURWUREHVLXVLUVRGWROLDXSURPHGLXV
N\RMR NOHERQLMRV VWRJDL .DOQ\Q EDQ\WNDLPLV LU X YLVN DS\OLQNM DXNWHVQLV EDQ\LRV
ERNWDV 3DVLVXN
V YO W SXV
 NXU MR NHOLDV NXQLJDV QHWROLHVH NDLUM SDPDW QHGLGHO
HHUO NXULR YDQGXR L WROR DWURG GDU PO\QHVQLV QHJX JLHGUDV WR SRSLHLR GDQJXV $QRM
HHUOLR SXVM NDOYRV LU NDOQHOLDL VX NLQLQN WUREHVLDLV LU PHGLDLV VLDXULQR UHJLQ LU SDWV
HHUOLV GO WR DWURG PDHVQLV QHJX EXYR L WLHV 3ULHDLV SULH NHOLR WDUS GYDUR ODXN LU

NDLPR GULHNVL QHGLGHOLV SX\QOLV R L GHLQV GYDUR ODXNDL MR OLJL SDW PLNR NXULV NDLS
NRNLDWDPVLVLHQDEDLJUHJLQ
.ODLGLRGDPDV DNLPLV QXR HHUOLR SHU SX\QO LU GYDUR ODXNXV OLJL SDW PLNR DQW
YLHQRV NDOYRV NXQLJDV SDVWHEMR WULV NHLVWRV LYDL]GRV UDLWHOLXV , SUDGL MLV SDPDQ EHQH
EXV WDL NRNL NDUHLYLDL DU SROLFLQLQNDL EHW WXRMDX VLWLNLQR NDG QH 5DLWHOLDL EXYR DSVLYLON

WDPVLDLV R JDO LU YLVDL MXRGDLV GUDEXLDLV EHW M EDOWRV NUWLQV YLHW L WROR 'X GYMR
DSVNULWDVPDDLVEU\OLDLVVNU\EODLWHVRWUHLDVLSDLURVVWDPELDXVLDVSLONNHSXUDLW
-LH
YLVLWU\VDQWJUDLVDUWDUNOLSDPDXOHLGRVLYLHQRNDOQHOLRODLWXLUNXQ9DVDULVDWVLGM
V
VHNLWGDUQLHNDGQHPDW\WYDL]G
1XVLOHLG
 QXR NDOQHOLR MLH VWDEWHOMR LU DSLH NDN WDUVL PRVWDJXRGDPL UDQNRPLV
6WDLJDYLHQDVVNU\EOLXRWDVNXULRNUWLQVEDOWXPDVLUOLHPHQVODLEXPDVNULWRNXQLJXLDNLV
VXGURVXVNDWLQRDUNOLUXROLXNDLSSDVLXW
VOHLGRVLONWLSHUJU\QODXN9DVDULVQXRVDYR
NDOQHOLRPDWNDGUDLWHOLVOHNLDVWDLDLDQWSODWDXVJULRYLRLNDVWRQXEJWLYDQGHQLXLLGLUY
HHUO5DLWDPSHURNWLJULRYDWURGQHPHQNDVGDLNWDVEHWUDLWHOLVGDUODELDXVXSOLHNDUNO
NLOVWHOMR SDYDGLDLV LU ODLPLQJDL SHUVNULGR NLW JULRYLR SXV
 LV PDW\W LU EXYR MRMLPR
WLNVODVQHVUDLWHOLVVXVWRMRDWVLJU
SDOLNWXRVLXVVDYRGUDXJXVLUWDNQRGDPDV DUNOLXL SHU
VSUDQGODXNMDWMRMDQW
LHPRMXRGDPLVNDUHOPLVULVWXWHOHLGRVLWSDLYLHW7UXSXWWROLDXSHUJULRY
EXYRWLOWHOLVLUYLVLWU\VYOVXVLMXQJ
QXMRMRNHOLNXULXRUHLNMRHLWLLUNXQLJXL9DVDULXL
 .DV SHU WLSDL" VWHEMRVL NXQLJOLV HLGDPDV WRO\Q NHOLX NXU WXUMR VXWLNWL
raitelius.
%HW UDLWHOLDP DUWMDQW MR QXVWHELPDV DXJR NDVNDUW GLG\Q -LV P LUWL NDG GX VX
Y\ULNRPLVNLHWRPLVVNU\EOPLVWDLEXYREHURGVPRWHU\VNXULYLHQDODLEDOLHPHQONSHU
ODXNLURNRSHUJULRY
-L MRMR L 9DVDULR SXVV LU NXQLJDV VSMR SDPDW\WL NDG WDL EXYR MDXQD LU ODEDL JUDL
SRQLD -LV WDLS SDW VSMR SDPDW\WL NDG Y\ULNR IDVRQR VNU\EO SXLNLDL WLNR SULH J\YR
UDXVYLQWRMRVYHLGRNDGMLEXYRDSVLYLONXVLMXRGXY\ULNRNLUSLPRVXUGXWXLUNDGMRVDSLNDNO
EXYR SDULWD EDOWX SODLX NDNODUDLLX 7LN LV SOHYVXRMDQWLV NDNODUDLWLV DXNWD NUWLQ LU
ODLEDVOLHPXRGDYPRWHULNDNFHQWMRVUEDPLUVWXRPHQLXL/LNXVLRVJLMRVWXDOHWRGDO\V
YOEXYRY\ULNRVGU\RVODQJXRWRVNHOQVLUOLJLNHOLDXNWDLVDXODLVODNLHUXRWLEDWDL,UDQW
DUNOLR ML VGMR Y\ULNDL VW\SLRGDPD EDOQR NLOSRVH LU JHUDL YDOG\GDPD SDYDGLDLV NDUWR
DUNOLRNDSUL]XV.XQLJDVGDUVSMRSDVWHEWLNDGDQWUDSRQLDEXYRNLHNVHQ\YHVQVWDPEHVQ
LUDQWDUNOLRVGMRPRWHULNDLSXVLDXRQXDELNRMDVODLN\GDPDYLHQRMSXVM9\ULNLVNXULR
DSUGDODV VN\UVL QXR SRQL YLHQ WLN NHSXUH VLDXUX NDNODUDLLX LU PDHVQLX NUWLQV
LNLUSLPXEXYRMDXVHQ\YDVSRQDVYLVDLVNXVWDVNXPSDQRVLVVXLUPDLVLNLDQGXOHLVWDLV
bakenbardais.
.XQ 9DVDULV MDX VXVLSURWMR NDG LD EXV GYDUR SRQDL EDURQDL 5DLQDNLDL LU NDLS
QHSDVWDPDVQRUMRQH\PLDLSUDHLWLSURDO%HWMDXQRVLRVSRQLRVDUNO\VDUWDLGOWRNDG
9DVDULVWXRWDUSXSDVLURGSURPHGDUGOWRNDGYMDVVXSOD]GHQRNXQLJRVXWDQLUSDOHULQ
VWDLJD WDLS VLEWHOMR DO NDG WLN SRQLRV PHLVWULNDV JXGLPDV MRGLQWL LJHOEMR M QXR
PDXG\QVSDVLWDLNLXVLRMHWRMYLHWRMEDORMH9DVDULVVXPLRLUQXVLJDQGREHWSRQLD OLQNWHOMR
MDPJDOYDOLQNVPDLQXVL\SVRMRLUVXXNROHQNNDOED
3UDDXNXQLJRQHQXVLJVWL7DLQLHNQLHNLV$MRGDXNDLSDPD]RQLUPDQ
VMRNLV
arklys neimes i balno.
9DVDULV QXVLP VNU\EO
 LU MDX QRUMR DWVLSUD\WL EHW SRQLD SHUWUDXNGDPD M
SDNODXV
Kunigas i toli?
$LDSDWL.DOQ\QSRQLD
,.DOQ\Q".DLSWDLJDOLEWLNDGDWDPVWRVQHSDVWX"
A dar tik kelios dienos kaip Kalnynuose.
LDSRQDVPDQGDJLDLNLOVWHOMRNHSXU
LUSULVLVWDW

0DORQXSDVLSDLQWL%DURQDV5DLQDNLVSRQLDEDURQLHQMLVOLQNWHOMRMDXQM
SRQLLUSRQLD6RNROLQDPDQRVHVXRMLVOLQNWHOMRY\UHVQLMSRQL
.XQLJDV9DVDULV.DOQ\QYLNDUDV
3RQDVEDURQDVLJLUG
VWDLDWURGODEDLQXVWHE
V
Kaip kunigas pasakei?.. Vasaris?.. Vasaris?
7DLSWRNLDPDQRSDYDUGVDYRUXRWXQXVWHE
VSDWYLUWLQRNXQLJDV
%DURQDV PDW\W QRUMR MDP GDU NDN SDVDN\WL LU SDVXNR DUNO W SXV
 EHW DUNO\V
VXVLPXLVWLUVNHUVRPLVPWUDXNWLVDWJDO
 7LNLPV VX NXQLJX DULDX VXVLSDLQWL /LJL SDVLPDW\PR WDU SRQLD EDURQLHQ
JUDLDL\SWHOMRLUVXSODNDUNO
 $ PRNX OLHWXYLNDL NWHOMR DWVLJU
V EDURQDV LU YLVL WU\V QXMRMR VDYDLV
keliais.
9DVDULV QXLQJVQLDYR WRO\Q LWDV QHSDSUDVWDV VXVLWLNLPDV SDNO MR QXRWDLN LU MLV
YLVDV SDVNHQGR VDYR YDL]GXRWM EHQDUSOLRGDPDV QDXMRV SDLQWLHV VSGLXV 'YDUDV MDP
YLVXRPHW DWURG\GDYR DSJDXEWDV URPDQWLNR SDVODSWLQJXPR LU YLOLRMDQLR JURLR 'YDUDV M
WUDXNNDLSNRNLDXEXUWDSDVDNRVSLOLVNXULRMHSLNWDVUDJDQLXVVOHSLDLUDXNVLUVLGDEULU
GHLPDQWXVLUHPLJXVLUNDOLQDJUDXRO
NDUDODLW

9DVDULV QHNXOWULQJR NDLPR YDLNDV DSGRYDQRWDV MDXWULD PHQLQLQNR VLHOD SRHWR
WDOHQWX LU GLGHOLX VSGLQJXPX LQVWLQNW\YLDL LOJMRVL NXOWURV PHQR LU DULVWRNUDWLNRV
DWPRVIHURV NXULRMH SDJ\YHQWL M WDLS WUDXN NDLS SDOLHJO WUDXNLD VDXOV LOXPD LU VXOWLQJDV
LORNYDSDV-LVLQRMRNDG/LHWXYRVGYDUDLVOHSLDGLGHOLXVNXOWURVORELXVEHWNDGWLHORELDL
WHEHJOGL WREXODL L]ROLXRWL LU QHSULHLQDPL MLHP LVLLOJXVLHP NXOWURV LDXGLQV SDVWRJV
YDLNDP7LHORELDLEXYRXNHLNWLVYHWLPXRGLX
9DLQGDPDVVHPLQDULMLULVHPLQDULMRVSDNHOMMLVPDW\GDYRQHYLHQGYDULU
NLHNYLHQDV DGLQGDYR MR VPDOVXP LU YDL]GXRW
 %HYHLN YLVL MLH EGDYR DSO
 DXNWDLV
PHGLDLVVRGDLVLUSDUNDLVEHYHLNYLVMUPDLVOSGDYRVLWPHGLSDXQNVPVHEHYHLN
YLVL MLH DWURG\GDYR W\OV LU DSPLU
 $SLH GYDUXV MLV EXYR QXR PDHQV SULVLNODXV
V YLVRNL
SDVDNRMLPGDULEDXGLDYRVODLNRYOLDXJLUGM
VLULDLSMDXYDLULURPDQWLNQXRW\NL
3DNOLWLGYDUEXYRMRLOJDPHWVYDMRQ
,U WDL GDEDU WD VYDMRQ LPD UHDOL]XRWLV -LV SDVLSDLQR VX QH EHW NXR 6X SDLDLV
EDURQDLVDXNWRVNLOPVDULVWRNUDWDLV%DURQDVPDW\WRULJLQDOXVPRJXVREDURQLHQ
PRWHULVUHWRJURLRLUQHSDSUDVWRWHPSHUDPHQWR.XQLJXLQXRODWRVVWRYMRSULHDNLVYDL]GDV
NDLSMLUDLWDVNULGRSHUODXNLURNRSHUJULRY
7DLS VYDMRGDPDV LU PVW\GDPDV DSLH QXRW\N LU EVLP YL]LW GYDU MDXQDVLV
.DOQ\Q YLNDUDV SDVLHN LOHO LD XXYMRM EXYR WDLS W\OX LU LOWD NDG YLVDL GDU QHEXYR
MDXVWL PHODQFKROLNRV UXGHQV QXRWDLNRV *XYLDL ]YLPE PXVHOV PNWHOMR WDUS PHGL
YRYHU WROL NDNXU YLVD JHUNOH UDOLDYR SLHPXR Q NLHN WDLDX QHNHQNGDPDV UDPLDL LOHOLR
nuotaikai ir tylai.
9DVDULV SDMR WROLDX LU SDVLULQNR YLHW L NXU EXYR PDW\WL HHUOLV R SUR M .DOQ\Q
GYDUDV LU EDQ\WNDLPLV 9LHWHO EXYR MDXNL LU UHJLQ\V JUDXV .XQLJDV SDVLWLHV DSVLDXVW LU
SXVLDX JXOVLRPLV SDUYLUWR DQW NYHSLDQLRV VDXOV VXLOG\WRV HPV WDL SDJDOLDX MLV YLHQ
YLHQDVVXVDYRPLQWLPLVLUVDYRDWVNLUXSDVDXOLXLUMLVJDOLGDEDUWSDVDXOSDYHOJWLLU
MDPHSDWVVXVDYLPSDEWLQLHNDVMRQHSDVDXJRVQLHNDVQHVXWUXNG\V
7RNLDLV PRPHQWDLV 9DVDULV MDXVGDYRVL WDUWXP EW LVLQU
V L YLV ODLNLQ VDYR
J\YHQLPRDSOLQN\ELLUSDVLHN
VVDYRSDLRPRJLNMHVP
5HWLWDLEGDYRPRPHQWDLEHW
MDP EUDQJV LU UHLNDOLQJL 7RNLDLV PRPHQWDLV MLV SDMXVGDYR VDYH SDW NDLS NRNL QHSDOLHVW
YHUVP
 NXULRMH JOGL GDU GDXJ QLHNDP QHLQRP SDMJ 7XRPHW MLV WLNGDYR VDYLP LU
JHUEGDYR VDYH 7RNLRPLV YDODQGRPLV MLV WDUVL QXSODXGDYR QXR LUGLHV YLV SHU GLHQ GLHQDV
SULVLULQNXV NDUWXP NDL MLV EGDYR SDSUDVWDV QXVLHPLQ
V NXQLJOLV NXULDP EREHOV
JHLVGDYR SDEXLXRWL GHOQ R Y\UHVQLHML NRQIUDWUDL WUDNWXRGDYR EHQW NLHN L DXNWR VX
protekcija arba nebojimu.

7RNLV PRPHQWDV SUDVLVNOHLG MDP VGLQW LOHO\ L NXU EXYR PDW\WL HHUOLV GYDUR
OLHSRVLU.DOQ\QEDQ\LRVERNWDV.XQ9DVDULVLUMRWERNWSULHNXULRMULRYLNDUR
SDUHLJRV EHW MR VPRQM GDEDU QHEXYR MRNLR VDYR NXQLJ\VWV QXMDXWLPR ,U MHLJX NDV EW
VWDLJDWQXMDXWLP SDDGLQ
V MLV VXQNLDL EW JDOM
V DSVLSUDVWL VX PLQWLPL NDG MLV L WLHV
kunigas sacerdos in aeternum, NDG MLV NDVGLHQ GXRQ LU Y\Q SDYHULD .ULVWDXV NQX LU
NUDXMXNDGMLVDWOHLGLDQXRGPHVLUGDOLQDPRQP'LHYRPDORQHV-LV/LXGDV9DVDULV"
1H WDL WXUEW QHJDOLPDV GDLNWDV -XN MLV WDL GDEDU MDXLD WDLS SDSUDVWDL PRJLNDL LU MLV
QRULWRNVSDVLOLNWLLUMLVELMRYLVRWRNDVQHSDSUDVWDNLOQXYHQWDNDLSWDGMLVJDOLEWL
sacerdos in aeternum?..
-LVDSVLYHUWDXNWLHOQLQNDVLUNDVGLHQLNRMLUHDO\EYLVDLLWLUSRPO\QRVHGDQJDXV
HUGYVH SUDVN\GR EDOWXRVH GHEHVOLXRVH LVLVNODLG OHQJYXRVH SX DURPDWXRVH 9DVDULV
MDXLD NDG MLV SRHWDV PHQLQLQNDV NDG MLV SDWLULD VDY\ VODSW JDPWRV J\YHQLP LU MR SDLR
VLHODMXQJLDVVXJDPWDVXSDVDXOLX-RYDL]GXRWJ\YDLUODNL-LVVXJHEDJ\YHQWLLUMDXGLQWLV
VDYR IDQWD]LMRV SDGDULQLDLV 7LHVD MLV QLHNR JHUR GDU OLJ LRO QHVXNU 'DU MLV QHUDQGD
WLQNDP VDYR LJ\YHQLPDP PRW\Y QHL IRUP 'DU WDUS MR LU UHDO\EV NDER O\J NRNLD WLUWD
UN XGDQJD 'DU MLV QHJDOL PHQLNDL REVHUYXRWL WLNURYV LU VXVLYRNWL VDYR SDLR HPRFLM
JDXV\EM
%HW VYDUELDXVLD WDL NDG MLV MDXLD VDY\ 'LHYR NLELUNW WDOHQWR VPRQ
 LU WDV
QXMDXWLPDV VWLSUMD MDPH GLHQD L GLHQRV QXR WR ODLNR NDL MLV JDOXWLQDL LMR L VHPLQDULMRV
PU3HUWODLNMLVWLHVDQHSDUDQYLHQRHLOUDLREHWLUWDVQHUD\PDVMRGDXJLDXL
WDOHQWRQXRYRNRVQHJXLQHJDOV-LVQHUDQHVGDUQHVSMRVXVLYRNWLQHLVDY\MHQHLDSOLQN
VDYH-DPHQHVSMRGDUVXVLNDXSWLQDXMRJ\YHQLPRQXRWDLNDRVHPLQDULMRVPUGYDVLDOLNR
DQDSXVMRSULPLFLMYHQWV
.XQ9DVDULVSDVNHQG
VYDNDURJDPWRMYLVRPLVJDOLRPLVUDXVVLVDYRLQGLYLGXDO\EV
QXRYRNRM LQVWLQNW\YLDL JHLVGDPDV NXR JLOLDXVLDL MRMH VLVWLSULQWL DOLD PHQLNRVLRV
LQGLYLGXDO\EV QXRYRNRV MR VPRQV SHULIHULMRVH VNUDLG GDU SXVLDX DEVWUDNWV SXVLDX
NRQNUHWVWOLPRWHULNXPRSDYLGDODL-LVEXYRMDXQDVPHWY\UDVLUMRNLDDVNH]DQHJDOMR
QXPDULQWL MDXWUXPR DQWUDMDL O\LDL %H WR MLV WXUMR J\Y YDL]GXRW
 NDUW LUG LU SRHWLN
VLHO0HQLNLHMLLUHURWLNLHMLMRVLHORVSRONLDLYLVXRPHWMXQJGDYRVYLHQQHLVNLULDPYLVR
MRHPRFLQLRJ\YHQLPRYHLNVP
'DUVHPLQDULMRMEGDPDVMLVVLLUMR.DWHGURMSDPDOGPHWXYLHQPRWHUNXULMLV
DSJDXE YLVDLV LGHDODXV DEVWUDNWDXV VLPEROLQLR PRWHULNXPR EUXRDLV 7XR SDW PHWX MLV
VXWLNR /LXF
 GDEDU MDX SRQL %UD]JLHQ
 NXUL WDSR SLUPM EXQGDQL MR Y\ULN MDXVP
DGLQWRMDRLDQGLHQWDLMLVSDVLSDLQRVXJUDLDGUVLDSDVDXOLHWLNDSRQLDEDURQLHQHLU
QDXML QHDLNV ONHVLDL NDLS PHOVYRV SDYDVDULR NDQRV MDX GUDLNVL MR PLQL LU MDXVP
horizontuose.
.XQ9DVDULVQHSDLVDQWGLGHOLRVDYRNXNOXPRLUVHPLQDULMRVGLVFLSOLQRVMDXWNDGMLV
PRWHULP SDWLQND LU WDV QXVLPDQ\PDV EXYR MDP WDLS SDW PDORQXV LU VWLSULQV NDLS LU WDOHQWR
QXMDXWLPDV -LV QXMDXW NDG SDQHNHV\V DQW NHOLR LU SDLQWLV Y\NR EDURQLHQHL QRULQW 7 MLV
VXVLSURWMR L MRV DNL LU PDORQDXV QXVL\SVRMLPR WDUS MGYLHM QXVLWLHV SLUPDVLV NDLS
YRUDWLQNOLVSORQDVVLPSDWLMRVVLODV
*DOEW MHL LWDV VXVLWLNLPDV EW Y\N
V NLWX PHWX LU HVDQW NLWRNLDL QXRWDLNDL NXQ
9DVDULVEWEDURQLHQVSDLQWSDVPHUN
VLUQXR MRV EJ
V NDLS DQNVLDX EJR QXR /LXFV
SDLQWLHV%HWWGLHQMRNXQLJLNDQXRWDLNDEXYRLWLUSXVLJLHGULRMUXGHQLRSRSLHWVJDPWRM
LU MLV LOVGDPDVLV LOHO\ MDXW PVW LU J\YHQR NDLS NLHNYLHQDV NLWDV PHW DPLDXV
vyrikis ir dar poetas.
7RNLX EGX LU SR MXRGD NXQLJR VXWDQD NDUWDLV EHSURWLNDL VXSOD]GD LUGLV UXGHQLR
VDXO VYLHGLD SDYDVDULNDL NDUW VSLQGXO LU PRWHULHV EXUWDL SULYHULD DYWLV
QHLPLQWLQJRPLVVYDMRQPLV
.XQ 9DVDULV W YDNDU SDUM
V QDPR JDQD VPXONLDL NODXVLQMR NXQ 6WULSDLW DSLH
GYDU LU MR SRQXV 6WULSDLWLV VX SUDVWX FLQL]PX SDLQIRUPDYR VDYR NROHJ NDG 5DLQDNLDL

YHOQLDV LQR NDV SHU WLSDL NDG GYDUH NDUWDLV HVWL SDVLXWXVL RUJLM NDG SDUNR DOMRVH
SRUHOVWDLSIOLUWXRGDYRNDGQHWWYRURVEUDNGDY
LUNDGEDURQLHQWXUEWHVDQWLQHYLHQR
PXUG\WDEHVWLMDEHWYLVGOWRNDWDOLNQHVHLQDLSDLQWLHVGXRGDPLLRPLUNDVPHWNQRUV
GRYDQRMDEDQ\LDL
9DVDULVQHWLNMRVDYRNROHJRVDSLEXGLQLPDLVQHVMDXLQRMRMHVDQWSDODLGROLHXYLRLU
VWDLRNLNRVGYDVLRVPRJ%HWWQDNWMLVPLHJRMRQHUDPLDL
VI
MLVWDU

$UWLPLDXVLRPLVGLHQRPLVNXQ9DVDULVQXWDUDSNRSWLEDQ\L9LHQV\NSHUSLHWXV

0VEDQ\LRMMDXJHURNDLSULVLULQNRGXONL5HLNLDQXYDO\WLDOWRULXVMLHYLVDL
NLWDLSDWURG\W3XULILNDWRULXVLUNRUSRUDOXVWDLSSDWMDXODLNDVSODXWLYDULURGRVMDXYLVDL
QQUD
.OHERQDVYDODQGO
SDW\OM
VGOGLGHVQLRVDYRRGLVYDUXPRSDJDOLDXDWVLOLHS
 .DLS PXP SUDVWXROLDP EXYR JHUDL LU WDLS .ULVWXV JLP WYDUWHO\ R SLUPLHML
NULNLRQ\V M JDUELQR GDU ODELDX GXONWXRVH SRHPLXRVH %HW MHLJX WDPVWD EWLQDL QRUL
SRQLNDLJDOLVDXGXONHVOXRVWLQWL/DLNRURGRVWXULGDXJLDXNDLSPXGXWDLVXNXQ-RQX
7DLSSULWDU6WULSDLWLVEDQ\LSDYDO\WUHLNW,USXULILNDWRULQHEU-XOH
NWHON SRU GDYDWN NXQLJOLXL WDON LQRN NDG X WDL JDXV GLHQ DWODLG . G\NRV
EHEL]QLQMDDSOLQNEDQ\LLDJHUGDUESDGDU\V
9DVDULXL XYLU NUWLQ NDG NOHERQDV VDYR DSVLOHLGLP LU QHYDO\YXP EDQGR GDU
SDWHLVLQWL NLOQLDLV SDY\]GLDLV EHW QLHNR QHVDN *DQD NDG EHQW WRNLX EGX EXYR JDXWDV
NOHERQRVXWLNLPDVLYDO\WLEDQ\L
5\W GLHQ -XO SULVWDW MDP YLV EU PRWHUOL VXWLNXVL SDVLGDUEXRWL 'LHYR QDP
ODEXL=DNULVWLMRQDVLUSDWL-XODWLWUNGDPLLNOHERQLMRVXVLNUW
YDO\PRNDULXWDLSSDW
SDGMROXRWLGXONLQWLLUPD]JRWL9LVGLHQ MR GDUEDV 3DWV 9DVDULV SLUPLDXVLD VXVLUSLQR
altoriaus skalbiniais purifikatoriais ir korporalais. Liturgika reikalauja, kad per du
YDQGHQLXV MXRV SODXW GLDNRQDV DUED SDWV NXQLJDV 7DG SULS\O
V GX EOLGX YDQGHQV MLV YLV
YDODQGQLXUNQHYDULXVVNXGXUOLXVLUWLNSDVNXLQXVLXQWMXRVYLUWXY
JDOXWLQDLLVNDOEWL
3DVNXLMLVYDODPSXODVLUWDFDVVXWYDUN]DNULVWLMRVVSLQWLUVWDOLXVLUOXRVWGXONHVYLVXU
kur tik galima buvo pasiekti.
.LWGLHQNOHERQDVSLUPDVDWMRODLN\WLPLLLUYRVJDOMRSDLQWLVDYREDQ\L3UR
QXPD]JRWXVODQJXVJUDLDLYLHWPO\QDVGDQJXVNDLSQDXMLUHOMHILNDLVN\UVLQXYDO\WLQXR
GXONL DOWRULDXV RUQDPHQWDL VSLQGMR SDDXNVLQLPDL LU QLNHOLQV YDNLGV =DNULVWLMRM YLVNDV
EXYRYDUXLUWYDUNLQJD%HWNOHERQDVSDVLMXWRQHVDYDVLUVXYDU\WDVWRWYDUNLQJXPRLUYDURV
5HLNMRSULHWRSULVLGHULQWLSDLDPEWLYDULDPLUHOJWLVWYDUNLQJDL
7DLDXNOHERQDV3ODWQDVEXYRDWNDNOXVLUNLHWRVSUDQGRPRJXV-LVQXWDUQHNUHLSWL
GPHVLR DQWURMR YLNDUR SDGDU\W WYDUN 5HQJGDPDVLV PLLRP MLV WLUWDL DWVLNUDQNW LU
QXVLVSMRY
V DQW LPD]JRW JULQG EDWX LWU\Q VNUHSO 7LHVGDPDV DQW NLHOLNR NDLS VQLHJDV
EDOWSXULILNDWRULMLVSDPDWNDGMRUDQNRVQHYDULRVRSDQDJVMXRGRV,M
VODLN\WLPLL
SULH QXYDO\WR DOWRULDXV MLV SDVWHEMR NDG MR EDWDL SXUYLQL LU GXONWL QHV MLV EXYR MDX
DSYDLNLRM
V YLVDV SDNOXRQHV LU SDWYDUWHV ,U SLNW DSPDXG SDMXWR NOHERQDV 3ODWQDV VDYR
LUG\/\JNRNLDUDNWLVVPLJRMDPVLQ
EHWMRQHSDVLWHQNLQLPDVNU\SRQHVDYHSDWWLN
NXQLJ9DVDUWRVUHIRUPRVNDOWLQLQN
3HU SLHWXV W GLHQ NOHERQDV YO EXYR SLNWDV LU SDVLLDX
V NDLS YDQDJDV R NXQ
6WULSDLWLV SMDXVW LU YDUW QDXM 9DGRYR QXPHU VX 3LUPHLYL LHGDLV -XOHL MDX VHQLDL
QLHMROLHXYLVXYHVWLQHNDSLHEDQ\LRVLYDO\PLUMLQHLNHQWXVLSUDGMR
7DLMDXGDEDUPVEDQ\WOMWDLSJUDXNDLSODYDQWXRVHODYDQWWYHOLVYLV
VDN\GDYRWDLWLH.DOQ\QDLWXULWRNLSXLNLEDQ\LEHWNDGDSOHLVWDSXUYLQDVXGXONMXVL
NDG WDLS D VDNR WRNL EDQ\L WXULDX D M NDLS VWLNOLQ
 ODLN\LDX 0DQ 0DULMRQD

SDVDNRMR -L SDWL JLUGMR NDLS ODYDQW WYHOLV WDLS NDOEMRVL VX 1DXMDSROLR SUDORWX 7DL MDX
GNXLNXQLJOLXLNDG
/NWXODYDQWWYHOLXLSDVLJLUWLQHPDQSLNWDLSHUNLUWRMNOHERQDV7DYR
ODYDQWWYHOLVWLNLUPRNDGXONHOHVOXRVWLQWL9LVLMVWRNLH'DUERGLUEWQHQRULWQUHLNDO
QHLPDQRW,VYHWLPRNLHQLDXVJ\YHQDQWOHQJYDLUYDULDPEWL
-XOJLOLDLDWVLGXVRLUWULQNWHOMXVLGXULPLVLELOGMRYLUWXY

.XQ9DVDULVQLHNDGRVQHEXYRPDQ
VNDGEDQ\LRVLYDO\PDVWDLSMDXWULDLDWVLOLHSV
QHWLNNOHERQLMRMEHWLUYLVRMSDUDSLMRM7DLSDVLURGMDXDUWLPLDXVLVHNPDGLHQ
3DUDSLMRM MDX EXYR SDVNOLGXVL LQLD NDG DWYDLDYR MDXQDV NXQLJOLV 'DXJHOLV MR
EDQ\LWLNGDPLHVLMSDPDW\WLRJDOLJLUVWLMDXLUSDPRNVOVDNDQW7DLDXWVHNPDGLHQ
9DVDULV QH SDPRNVO VDN EHW ODLN VXP ,U GO WR EWHQW QHW\LRPLV SULVLVWDW VDYR
SDUDSLMRQDPSDODQNLDXVLRPLVDSOLQN\EPLVLUJHULDXVLXDWYLOJLX
Y\NXVLRML EDQ\LRM DWPDLQD WXRMDX NULWR PRQP DNLV 6XVLULQN
 LD L WDPVL LU
HP VDYR SLUNL MLH QXYLWXVLRPLV DNLPLV NODLGLRMR SR GLGHOLXV YDULXV VSLQGLQLXV
EDQ\LRVODQJXVSRDSYDO\WDVQXRGXONLLUYRUDWLQNOLVLHQDV%HWXYLVODELDXMDNWUDXN
GLG\VLV DOWRULXV -LV EXYR SDGDU\WDV L WDPVDXV SROLUXRWR XROR VX YLQJLXRWDLV UDLLQLDLV LU
JDXVLDLV SDDXNVLQLPDLV DSOLQN NRORQOL NDSLWHOLXV UDLLQL EULDXQDV LU SUDPDWQLXV
FLPERULMRVSDJUDLQLPXV.DOQ\QEDQ\LRVDOWRULXVEXYRSDGDU\WDVOLDXGLHVVNRQLXL
/LJ LRO YLVD WDL EXYR DSQHWD SLONX GXONL VOXRNVQLX %HW GDEDU GXONHV QXYDOLXV
YLVNDV VSLQGMR LU PLUJMR MDX VHQLDL QHPDW\WX QDXMXPX .DSLWHOL UDLW\WL ODSDL WLHVLRV
NRORQOLEULDXQRVDUFKDQJHOVSDUQDLVXJODXVWLFLPERULMRVVWRJHOYHQWR3RYLORNDODYLMDV
R YHQWR 3HWUR UDNWDL LU NQ\JD YLHW VLGDEUX LU DXNVX UHOMHILNDL LVLVNLUGDPL L WDPVDXV
XROR IRQR 3DQHOV YHQLDXVLRV SDYHLNVODV DOWRULDXV YLGXU\ DWURG NDLS J\YDV WRNLRV
U\NLRV EXYR MR VSDOYRV QXYDO\WRV QXR GXONL 7 VHNPDGLHQ PRQV GDXJ J\YLDX SDMXWR
NDGMLH\UD'LHYRQDPXRVHNXUYLVNDVWDLSYDUXJUDXLUYLHVXEHYHLNNDLSGDQJXM
7 VHNPDGLHQ .DOQ\Q EDQ\LRM JLHVPV VNDPEMR JDUVLDX YDUJRQDL JDXG
LNLOPLQJLDX LU PDOGRV EXYR NDUWHVQV PRQL VLPSDWLMD QHMXLRPLV SDOLQNR MDXQM
NXQLJO NXULV W GLHQ JUDLDL JLHGRMR VXP 3R SDPDOG YHQWRULXMH LU ULQNRVH MLH YLHQL
NLWLHPSDVDNRMRVDYRVSGLXVLUSDVWDEDVDSLHSDJUDMXVLEDQ\LLUQDXMMNDPHQGRUL
1HWUXNXVMDXYLVLLQRMRNDLSNXQLJOLVSDWVGLUEREDQ\LRMNDLSODLSLRMRNRSLRPLVYDO\WL
DOWRULDXVLUNDLSSDWVSORYQHWLNNLHOLNRUEHOLXVEHWLUNDPDVLUDOEDVLQRMRWDLSSDWNDG
NXQLJOLVGDYSRDXNVLQEREHOPNXULRVSDGMROXRWLLUYDO\WLEDQ\L7GLHQWDLDXMLV
JDYRPLLRPLQWHQFLMQHWSRUXEOLX
.DLYLVDVWRVGLHQRVGDUEDVEDQ\LRMMDXEXYREDLJWDVLUNXQ9DVDULVMRSRPLSDU
QDPR YHQWRULXM M SDVLYLMR GX NLQLQNDL NXUL YLHQ MLV WXRM SDLQR WDL EXYR RGHOLV
6YHLNLQGDPDVLV VX NXQLJX MLV OLQNWHOMR YLVX NQX EHW UDQNRV QHEXLDYR $QWUDVLV QRUMR
UDQNEXLXRWLEHWSDWVNXQLJDVQHGDY
 7DL MDX DSVLSUDWRWH NXQLJOL .DOQ\QXRVH" SUDQHNLQR RGHOLV 1LHNR
NXQLJOLPRQVLDQHEORJLDXVL6XJ\YHQVLPH
 1HW LU EDQ\WO SDMDXQMR NXQLJOLXL DWYDLDYXV 'LG\VLV DOWRULXV WDL MDX YLVDL
NDLS YDNDU GLUEWDV 0HV VDNRP NDG NXQLJOLV WXUEW W\LD OLHSW SDDXNVLQWL NDOEMR
DQWUDVLVNLQLQNDV
 0DWRW NDLS GXONV JHUDL DSVDXJRMR SDDXNVLQLP MXRNDYR NXQLJDV .DG
GDQLDXEWEXY
VYDORPDVWDLLUDXNVDVEWQXVLWU\Q
V1DEHWQHELMRNLWQHNDVGLHQQD
valysiu.
RGHOLVDWVLNUDQNWWDUVLUHQJGDPDVLVNVYDUEDXVSDVDN\WLLUVXVLUSLQ
VSUDGMR
PXGXWDLVX%RUYLNLXQRUMRPVXNXQLJOLXLDWRNLDLVUHLNDODLVSDVLNDOEWLLUMHL
galima, patarimo prayti.
.DGDGDUQHVSMDXQDSVLGDLU\WLRMVMDXWXRMVXUHLNDODLVJ\QVLNXQLJDV
7DLMDXQHDWVLVDN\NLWHNXQLJOLSUDLU%RUYLNLV0HVVDNRPHQHWJHULDX
NDGNXQLJOLVLDQDXMDVLUWXRVUHLNDOXVQHVLSDLQLRMRWH$WVLSUDDXNXQLJOLJDOLUQHJHUDL

pasakiau, bet kad taip jau pas mus yra.


7DLNJL"(LQDPHSDVPDQHSDVLNDOEVLPH
%HWRGHOLVHLWLSDVNXQLJQHQRUMR
 .DP LD PHV NXQLJO WUXNG\VLPH , WR WLN YLVRNL OLHXYLDL SDVNXL $QD VDN\V
RGHOLV VX %RUYLNLX MDX LU SDV MDXQM NXQLJO ODQGLRMD *HULDX MDX SDVLQHNWXPH LD SR
OLHSRPMHLOHLVLWHNXQLJOL
 7DL NDV JL LD SHU UHLNDODV LU GDU WRNV VODSWDV" VXVLGRPMR NXQ 9DVDULV
pasukdamas po liepom.
RGHOLV YO DWVLNUDQNW LU L SUDGL GDU SDLQLRGDPDVLV EHW WROLDX YLV ODELDX
XVLGHJGDPDVPNDOEWL
0DWRWYLVVXWDYDUWRWRMGUDXJLMDNXQLJOL9LVGOWRVNUDXWXYOV-DXDQGDL
SDW\V JLUGMRWH NXQLJOL NDLS NXQLJOLV 6WULSDLWLV DQW PDQ
V XVLSXRO NDG D VDNR
DJLWXRMX .XQLJOLV 6WULSDLWLV PDQH LU EHGLHYLX ODLNR LU NDOGRGDPDV DSOHQN LU LULLPR
NHWLQDQHGXRWL%HWDNXQLJOLWLNUWHLV\E
VDNDXDQHEHGLHYLVLUQHDJLWXRMX7HJXWDL
Borvikis pasako, ar a bedievis, ar a agituoju?
%RUYLNLV VWDPEXV PHW Y\UDV QXGULEXVLDLV VDLV QXVLP NHSXU
 LU SHUEUDXN
GHOQXSHUSOLN

*DQDMDXJDQDNXQLJOLNRNVMLVEHGLHYLV,UEDQ\LPRJXVHLQDLULNQ\J
SRWHULDXMD,UQHLDJLWXRMDQHLN.LDDJLWXRVLNXQLJOLNDGLUSDW\VPDWRPNDGQHJHUDL
 1HJHUDL WLNUDL QHJHUDL NXQLJOL QXVWYU RGHOLV .DLSJL LD JDOL EW
NXQLJOL" 3ULWUDXN SULNDOEMR SDMXV VXULQNR DGMR LU QXRLPLXV LU GLYLGHQG R GDEDU
QLHNXUQLHNR$NPHVQHLQRPNXQLJOLJDOEWNDGWHQWRSHOQRQHNDLQNLHN*DOEWWDV
SHOQDVHLQDDS\YDUWRVNDSLWDOEHWNRGONXQLJOLV6WULSDLWLVQLHNRPXPQHVDNRSULHQLHNR
QHSULOHLGLD"WDLLU%RUYLNLVYDOG\ERVQDU\VRNMLVLQR"1LHNRQHLQR
 7LNUD WLHVD NXQLJOL SDWYLUWLQR %RUYLNLV 3HUHLW VHNPDGLHQ PXGX VX
.DYROLXP MLV PDWDL QHYD VHNUHWRULXP EXYR LULQNWDV QXMRP SDV NXQLJO 6WULSDLW
SDVLNDOEWL7DLQQHNDOEMRNXQLJOL.MVVDNRGUXQLPRQVLPDQRW"0DQMVSLQLJ
QHUHLNLD LU D VDNR LQDX N GDUDX .DL EXV WLHN SHOQR NDG EXV JDOLPD GDOLQWL WDL LU
SDGDOLQVLX LD VDNR UHLNLD YLHQRV JDOYRV EHW LPLQWLQJRV GHLPW NYDLO LU YLHQ
LPLQWLQJVXNYDLOLQV
7DLNRJLMVY\UDLLPDQ
VQRULW"QHVXSUDWR9DVDULV-VWXULWHGUDXJLMRV
VWDWXVWXULWHYDOG\EDJLVXWDLVUHLNDODLVYLVDLGDUQHVXVXVLSDLQ
V.JLDJDOLXSDWDUWL"
0HVSUDRPHWDURGHOLVNDGNXQLJOLVSDWDUWXWHNXQ6WULSDLLXLVXDXNWL
VXVLULQNLP9LVLQDULDLWRUHLNDODXMD,UWHJXSDURGRNQ\JDVLUGXRGDDS\VNDLWNDLSLUN
.LWDLSNXQLJOLJHURQHEXV$MXPSDVDN\VLXNXQLJOLLDRGHOLVSULMRDUW\QLUQXOHLGR
EDOVNDG\UDPRQLNXULHQRULUD\WLDQWNXQ6WULSDLLRVNXQGYLULQLQNXLLUSDUD\V
jeigu taip bus, tikrai parays.
,UDJUVUHLNDODLNXQLJOLQHJHUHVQLW
VWROLDX%RUYLNLVPRQVQHND
NDGX]XSHUSHUPRNM
SRNDSHLNPDLHOLXL,UYOQHLQLDNXUWLHQDULPRNHVLDLHLQD
,OJDL GDU DEXGX NLQLQNDL VNXQGVL GO NRRSHUDW\YR LU DJUV UHLNDO LU NDL MLH
SDJDOLDXDWVLVYHLNLQR9DVDULVJURQDPRSULVOJWDQXRWDLND-LVSDPDWHNDGPRQVWDULQMD
MR NROHJ HV MLV NUDXWXYOV SHOQ LU QDUL PRNHVLXV SDVLLPV NLHQL R JDO QHW LU
VXNLXRMDVLPGDPDVX]XSHUGDXJLDXQHJXUHLNLD
,U 9DVDULV P VYDUVW\WL NODXVLP GWLV MDP WDV GUDXJLMDV NDLS EXYR SDVLO
V
6WULSDLWLV DU QH 1HSULW\U
V LU W UHLNDO QHLPDQV MLV ELMRMR NOLPSWL NRNL SDLQLDY LU
XVLWUDXNWL PRQL WDULP $QWUDLS YHUWXV GDO\YDXGDPDV GUDXJLMRVH JDO MLV QHVXVLSUDWLPXV
LVNODLG\W LU SDURG\W PRQP NDG Q 6WULSDLWLV QLHNX QHNDOWDV %HW DU 6WULSDLWLV SULOHLV M
SULH GUDXJLMRV UHLNDO LU VVNDLW" $U MR GDO\YDYLPDV QHEXV WLN WDLS VDX GO PRQL DNL
6WULSDLLXLQDXGLQJDSULHGDQJDNDLSEXYRJDOLPDVSWLLULMRSDVLO\PR"
6YDUVW\GDPDV LXRV NODXVLPXV LU VDYR SDVLNDOEMLP VX NLQLQNDLV NXQ 9DVDULV
LOJRNDL LQJVQLDYR SHU DEX DS\WXLX VDYR NDPEDULX 6WDLJD MLV LJLUGR ODXNH GXQGMLP LU

SDPDWNDLS-XOWHNLQDPNWHOMRSURMRODQJXVEJRJRQNDVLUVPXNRNXQ6WULSDLLR
EXW
9DVDULV GDU YRV WLN VDYDLW
 LEXY
V .DOQ\QXRVH MDX VSMR SDMXVWL DQWLSDWLM LWDL
PHUJDLQRUVMLMDPYLVDLSJHULQRVLLUVWHQJVLWLNWL$WHLGDPDWYDUN\WLNDPEDULDUEDDXNWL
SLHW ML SDSDVDNRGDYR YLVDV NOHERQLMRV LU EDQ\WNDLPLR QDXMLHQDV LU SDVNDODV WXR SDW PHWX
VWHQJGDPDVLLJDXWLNXRGDXJLDXVLDLQLDSLHMSDW
-DXQDP NXQLJXL SDVLURG NDG -XO WDUVL QHW EDQGR VDYRWLNDL VX MXR IOLUWXRWL DU
koketuoti. Sutvarkyti kambarius ji visuomet stengdavosi ateiti tokiu metu, kada kunigas
EGDYR QDPLH .LHNYLHQ NDUW ML VWYHUGDYR EXLXRWL MDP UDQN LU WDL GDU\GDYR VX WRNLX
PDORQXPX LU SDVLJDUGLDYLPX QXR NXULR MDP WDSGDYR NRNWX LU SLNWD -L NDOEGDYR
prisimeilindama ir balsu, ir visa savo ivaizda.
EXYRMLVYHLNDLUJDQDJUDLPHUJDJHOWRQSODXNVNDLVLRVFHURVVWDLRVNUWLQVLU
O\JLEODX]GNXULMLQHVLGURYGDYRURG\WLSDVLNDL\GDPDVLMRQMHLGDUEDVWRUHLNDODYR
9LHQ YDNDU 9DVDULV SDVWHEMR NDG -XO DWMR SDNORWL 6WULSDLLXL ORY JDQD YODL LU
QHPDW NDGD ML LMR LQRPD ML QXR JRQN QXMR WXUEW NLW SXV
 EHW MDXQDP NXQLJXL
QHSDGRUXVWDULPDV VDYDLPH VNYHUEVL JDOY 1XR WRV GLHQRV MLV SULH VDYR YDOL VDYDLPH
QHMXLRPLV SDMXVGDYR NHLVW QHUDPXP NDL WLN SDPDW\GDYR -XO
 HLQDQW NXQ 6WULSDLLR
kambarius.
%HW NDUW QHULPDXWL QHEXYR SULHDVWLHV /DLNDV GDU EXYR JDQD DQNVW\YDV R LU -XO
QHXWUXNR 3R NHOL PLQXL NXQLJOLV LJLUGR YDUVWDQW GXULV LU SDPDW NDLS ML YO WHNLQD
QXUNR DWJDO NOHERQLMRV VRG 1HWUXNXV SDVLEHOG GXULV LU MR SDWV NXQ 6WULSDLWLV VX
NHSXUHDQWJDOYRVLUPLOLQLNDJXPEXRWDOD]GDUDQNRMH
 7DL N LD WU\SL WDLS VXVLUSLQ
V" WDU MLV VVGDPDV QHQXVLP
V NHSXUV LU
QHSDGM
VOD]GRV
Nieko. Medituoju apie gyvenimo menkniekius.
7XPDQJHULDXSDSDVDNRNNWDXNDOEMRWLHGXFLFLOLNSDODLNLDL"
Kas? nustebo Vasaris.
 1D QD QHVLJLQN 7DV YHOQLDV RGHOLV MDX VDYR SXV
 SDWUDXN LU %RUYLN 0DWDL
NDGDYLVNLQDX1DSDVDNRNODEDLPDQHNHLN"
.HLNWQHNHLNEHWYLVGOWRDWURGRNDGGDO\NDLJDQDSUDVWLVXWXRMVNRRSHUDW\YX
LU DJUH PRQV QHSDVLWLNL 5HLNW MLHP GRNXPHQWDOLDL URG\WL NDLS DSYHUVWL M SDMDL
QDULPRNHVLDLNLHNSHOQRNDPMLVQDXGRMDPDVLUWW
6WULSDLWLVLURQLNDL\SWHOMR
7DLN"*DOMDXLUSDWVPDQDLNDGDSDMXVLUSHOQVDXNLHQLVXVLULDX"-LH
NYDLOL QHVXSUDQWD NDG SDMDL UHLNDOLQJL NUHGLWXL JDXWL R SHOQDV HLQD NUDXWXYHL SUDSOVWL
DSWDUQDYLPXL DSPRNWL LQYHQWRULXL DPRUWL]XRWL LU NLWLHP UHLNDODP 3DEDQG\N WX MLHP WDL
LDLNLQWL0DQDLNDGMLHNQRUVVXSUDQWDDSLHNUHGLW"*HULDXQQHNDOEN.DLPRPRJXV
NUHGLWRELMRNDLSYHOQLDVNU\LDXV-HLJXMLHLQRWNLHNSUHNL\UDSDLPWDVNRO SDMLQLQN
DWVDNRP\EHMLUEOXVRVLEDLPVQXPLUWSDURG\NMLHPSHOQWDLXVLPDQ\VMNDVPQXR
GDOLQWLV RGHOLV LU GDU YLHQDV NLWDV FLFLOLNDV WDL VXSUDQWD EHW MLHP WLN LU USL NDWDOLNLNDV
VWDLJDVVXJULDXWL
*DOEW$SDWVWUHLNDOYLVDLQHLPDQDX%HWDUQHUHLNWGDXJLDXDWVDUJXPR"
-LHVDNNDGNDNDVNHWLQVUD\WQHWVNXQGYLULQLQNXLDUNDP
2WYHOQLDLQXVLNHLNNXQ6WULSDLWLVUHJLPDLVXVLUSLQ
V
*DOLUJHULDXEWVXDXNXVVXVLULQNLPNDLSMLHQRULLUYLVNLDLNLQXV
 ,DLNLQXV 6XNYDLOLQWDP PXLNXL QLHNR QHLDLNLQVL -DX MLH LU EH PDQ
V GDUR
VXVLULQNLPXV(LQDPXNOXSVLPWXRVYHOQLXVLQHW\L
Kur?
 -XO PDQ WLN GDEDU SUDQH NDG MLH YLVL VXVLULQN
 SDV 9LQJLO DOLQM ODND LU
PLWLQJXRMD RGHOLV VX %RUYLNLX WHQ NDLS SDVLXW
 DJLWXRMD (LQDP SDNDOEVLP MHL NDOEV
PRQLNDL-HLQHLYDLN\VLPLUNDLOLSHUVLP

-LVJUDVLQDQLDLSDNUDWVDYRJXPEXRWMOD]GLUEXYRPDW\WLNDGWLNUDLQHSDELMRW
UHLNDOXL HVDQW SDOHLVWL M GDUE 9DVDULV VY\UDYR LU VS\UVL EHW 6WULSDLWLV SDWV XYR MDP
VNU\EO
EUXNRUDQNNLWOD]GLULVLYHGSURGXULV
YHQWRULXM MDX QHEXYR MRNLR PRJDXV EHW ULQNRM GDU VWRYMR NHOL YHLPDL LU YLHQXU
NLWXU QHNXLDYR SDVLYODY
 SDUDSLMRQ\V .XQLJDL WXRM SDVWHEMR NDG WLHV 9LQJLOR DOLQH L
WLHV QHUDPX 3UR DWGDU ODQJ VNDPEMR WUDNLRV NDOERV WDUSGXU\ SDVLURG\GDYR LU YO
GLQJGDYRNDX
YHLGDLEHWNDVWHQGDUVLYLGXMQXRYHQWRULDXVQHEXYRJDOLPDQHLLUWL
nei igirsti.
 -HLJX HLVLPH VWDLDL DOLQ
 VDPSURWDYR 6WULSDLWLV SDPDW\V EMDXU\EV LU
LEJLRV5HLNLDMXRVXNOXSWLLQHW\L%WJHUDQXJLUVWLNMLHWHQSOLDXNLDLUNDVWHQX
QRVLHVYHGLRMDWXRVPXONLXV
%HW L YHQWRULDXV MRNLR DSOLQNLQLR NHOLR ULQN QHEXYR WDG QXWDU HLWL SLUPLDXVLD
NRRSHUDW\YRLWHQSURXSDNDOLQHVGXULVOHQJYDEXYRQLHNDPQHPDWDQWDSOHQNWLULQNL
NLWRVSXVVLUSURJDOQDPRDWVLGXUWLWLHVSDWDOLQVGXULPLV
(LNLPNDLSQLHNXUQLHNR PRN 6WULSDLWLV 9LVL LQR NDG D NUDXWXYM LOJDL
XWUXQNX-HLSDPDW\VPXVHLQDQWNUDXWXY
MLHMDXVLVGDUUDPHVQL
.XQ 6WULSDLLR VWUDWHJLQLV SODQDV SDY\NR SXLNLDL LU SR YDODQGOV DEX NXQLJDL MDX
VWRYMR WLHV 9LQJLOR VPXNOH /DLPHL Q YLHQR PRJDXV WDUSGXU\ QHEXYR QHV YLVXV PDW\W
VXWUDXNYLGNDOEWRMDVNXULRNLHNYLHQDVRGLVEXYRJLUGWLQHWODXNH$EXNXQLJDLHQJ
SULHPHQDLW
LUSULVLJODXG
SULHVLHQRVNODXVRUDWRULDXVNDOERV
 $U WDL NXQLJ GDUEDV LQNXRWL LEDO LU Y\QLRWL VLONHV" DXN RUDWRULXV $U
PHVSDW\VQHEWXPHJDOM
VXRUJDQL]XRWLNRRSHUDW\YR"-XNPHVSLUPLHMLEXYRPVXPDQ\P
LNO
 .DP NDPHQGRULXV SDVLVNXELQR VXJDXG\WL MXV DQW VDYR PHNHUV" $U PHV EWXPH
JULRY
 WLNMLP SDUGDYLQGDPL GUXVN LU SLSLUXV" 1H MDP QH WDV USMR .XQLJOLXL USMR
SDVLSHOQ\WL -LV YLHQDV DSUS YLVDV YDOG\ERV SDUHLJDV MLV QHSULVLOHLGLD QHL UHYL]LMRV
komisijos, nei aukia susirinkimo, nei duoda apyskaitos!
.DVNDOED"SDNODXVSDNXGRPLV9DVDULV
0RN\WRMDVDWVDN6WULSDLWLV
.DOED EXYR DLNLDL GHPDJRJLND LU VXVLULQNXVLHML M UHDJDYR YDLULDL 9LHQL SULWDU
NLWL QHLJ LU JLQLMRVL WDUS VDY
V R SURWDUSLDLV VNDPEMR VWLNODL OLQNMLPDL VYHLNDWRV
GNRMLPDLLUSDVLJDUGLDYLPRJDUVDLLPHWXVVWLNOLQ
DODXV
NDLSVXWXRGLYLGHQGX"NWHOMRNDNDV
 'LYLGHQGDV WXRM EXV DWVDN RUDWRULXV 7LN GDOLQV QH SLQLJXV LU QH WDX EHW
dalins paskutines tavo kelnes kooperatyvo kreditoriam.
1DNDGSDVDN.GDOLQV".RNLHPNUHGLWRULDP"DXNQXVWHE
EDOVDL
MVQHLQRWNDGMVSDMDLLUSHOQDVJXOLEDQNHDQWNXQLJRYDUGRRYLVRVSUHNV
LPDPRVVNRORQ"NLHNYLHQDVNYDLO\VVXSUDQWDNDGXGUDXJLMRVVNRODVDWVDNRYLVLQDULDL
LD MDX SDNLOR WRNV NOHJHV\V NDG QHEXYR JDOLPD Q VXSUDVWL NDV N VDNR %HW
RUDWRULDXVEDOVDVWXRMSHUUNYLVXV
Vyrai, nutilkit!.. Vyrai, klausykit!.. Kas nori, kad mes pareikalautume i kunigo
DS\VNDLWRVWHJXSDNHOLDUDQN
LD 6WULSDLWLV HQJ SRU LQJVQL SULHNLQ SRNWHOMR OD]GD GXULV LU JULDXVPLQJX
EDOVXVXEDXE
A noriu!
9LVLNDLSYLHQDVJUWHOMRGXULV
 9DM]DX NXQLJDV VXNO\N NDNLHQR SHUVLJDQG
V EDOVDV 7XR SDLX PRPHQWX
G]LQJWHOMR VWLNODL LU SRUD Y\UXN NOLDLV LVLULWR SUR ODQJXV ODXNDQ .DUHPRM SDVLGDU W\OX
NDLSEDQ\LRMSHUSDN\OMLP9LVLJUGRVLSDVLHQLXVLUDOLQVYLGXU\VWXRMSUDWXWMR
6WULSDLWLVHQJYLGXUEHWQXRGXUQHVLWUDXN-LVJUHLWDLDSPHWDNLPVXVLULQNXVLXV
LUSDPDWYLVXVVDYRDWNDNOLDXVLXVSULHXVDOLDPRN\WRMRSULHJDORVWDORVWRYMRRGHOLVX
MRVWHQJVLSDVLVOSWL%RUYLNLV.LWRMSXVMVGMRSDWV9LQJLODVOXELVNULDXLXNDVLULQRPDV

YLVRM DS\OLQNM PX]LNDQWDV 6NULSNHO .DPSH SULHDLV DSOLQN WLUWDL QXVWDW\W VWLNOLQPLV LU
DODXVERQNRPLVVWDOVGMREHUQNRPSDQLMDWDUSNXUL9DVDULVSDPDWLUDQUXGMEHUQ
NXULVSULP.RPXQLMQHJDY
VLULLPR
6WULSDLWLV UHJLPDL GLGLDYRVL VDYR WHDWUDOLQLR HQJLPR HIHNWX LU MR YHLGDV Y\WMR
SLNWXGLDXJVPX
7DLNY\UDLPLWLQJXRMDWH"SUDQHNRMLVSRYDODQGOVNDLMDXVSGLVSUDGMR
VOJWL  SROLFLMRV OHLGLP WXULWH" 1D QHELMRNLWH W
VNLWH WROLDX .DV LD SLUPLQLQNDV"
Ponas mokytojas?
0RN\WRMDV GUVXV Y\UXNDV MDX DWVLSHLNMR QXR QXVWHELPR LU SDVLU\R ODLN\WLV VDYR
SR]LFLMRV-LVHQJLQJVQSULHDLVLUGUVLDLDWU
LDQHVXVLULQNLPDVNXQLJHLUMRNLRSLUPLQLQNRLDQUD7DLWDPVWDWXUWXPDXNWL
VXVLULQNLPMHLJXWRQHGDUDLWDLPHVSDW\VWXULPHWHLV
SDVLWDUWLVDYRUHLNDODLV0HVWXULPH
LQRWLNXUHLQDPRQLSLQLJDL
WDPVWDLNDVGDUER"VXXNR6WULSDLWLV7DPVWDGDXJVDYRSLQLJHVLGM
V
PVRUJDQL]DFLM"
 7DL NDV NDG D QHGMDX .LHNYLHQDV WXUL WHLV
 LUWL NDG PRQV QHEW
DSJDXGLQMDPL
NLNWDPVWDVDYRWHLV
NDWHLXRGHJ,USUDDXLVLQHGLQWL.DVEXVUHLNDOLQJDD
ir pats iaikinsiu.
Bet mokytojas nenusileido:
 1H NXQLJDV LD PXV VXDXNHL QH NXQLJDV LU DLNLQVL .DL NXQLJDV VXDXNVL
VXVLULQNLPWDLJDOVLLUDLNLQWLLDPVUHLNDODLHLPLQLQNHSRUERQNDODXV
6WULSDLWLV SDPDW NDG GDO\NDL NU\SVWD EORJ SXV
 6DYR DOLQLQN MLV QHPDW Q
YLHQR 3DVLHQLDLV MDX SUDVLGMR EUX]GMLPDV LU QHNRV .ULDXLXNDV LU PX]LNDQWDV GHJVL
SDSLURVXVLUNDNNXGMRYLHQVNLWDPDXV%HUQNRPSDQLMDNDPSHPEDUNLQWLVWLNODLV
LUERQNRPLVULPWHVQLHMLNLQLQNDLVOLQNRSULHGXUUHQJGDPLHVLLHLWL
9DVDULVQHLSDJDXWDVQHLSDOHLVWDVVWRYMRSULHPHQMLUSURDWYLUDVGXULVPDWYLVW
EMDXULVFHQ
RGHOLV VX %RUYLNLX SDJDOLDX LGUVR SULVLDUWLQWL SULH NXQ 6WULSDLLR QRUGDPL
LQFLGHQWOLNYLGXRWL
7DLMDXODEDLDWVLSUDRPNXQLJOLQHGUVLDLSUDGMRRGHOLV2WXEJRPSR
PLSDU YLHQDV RG NLWDV RG LU VLNDULDYR PRQV %HW MHL NXQLJOLV DWHLQDQW
VHNPDGLHQVXVLULQNLPVXDXNWXPWYLVNDVEWJHUDL
%HW 6WULSDLWLV QHWDU
V WDL Q RGLR DWJDOLD UDQND QXVWP VDX QXR NHOLR DEX
NLQLQNXLUVXVLUDXN
VHQJWNDPSNXUNDVNDUWYLVODELDXEXYRP
WULXNPDXWLEHUQDL
3ULM
V VXLXSR GX SLUPXRVLXV X SDNDUS LU VYLHG SDVLHQ .LWL SDW\V P WUDXNWLV QXR
VWDOR7XRPHWNXQLJDVSODLXPRVWXSDEUDXNSHUVWDOVDYRGLGLXOHOD]GDLUYLVRVERQNRV
LUVWLNODLYDQJGDPLVNHYHOGURPLVLUXNPLVVXGLGLDXVLXWUHQNVPXSDVNOLGRSRYLVDOLQ

.LOR LJVWLV LU VXPLLPDV 6XNO\N PRWHU\V LU SLUPRV SXRO GXULV %HW NDUWX
VNYHUEVL LEJWL LU Y\UDL *DO YLVDV VNDQGDODV WXR EW LU SDVLEDLJ
V MHLJX VPXNOV
HLPLQLQNDV DUXV 6WULSDLLR SULHDV QHEW XVLPDQ
V SURWHVWXRWL LU MHLJX EHUQDL EW
PDLDXLJU
6WRUXOLV9LQJLODVSULSUDW
VSULHYLVRNLVPXNOVLQFLGHQWWULQNWHOMRNXPLX
VWDOLUPUNWLSULNLPXVLXEDOVX
.XQLJHWDLMDXSHUGDXJ7DLMDXDWVLSUDDQWWLNUDNLDXO\VW'DX\WLVWLNOXVLD
QLHNDVQHWXULWHLVV$WDPVWWHLVPSDWUDXNVLX9\UDLEVLWHOLXGLQLQNDLV$WXULXOHLGLP
SDUGDYLQWLDO$SLOGDXVWDW\PXV'DX\WLVWLNOXVWDLMDXWLNUDDWVLSUDDQWNLDXO\VW
1LURLUDS\JLULDLEHUQDL3URWHVWREDOVDLGUVMR
 0HV QH X NXQLJR SLQLJXV JHULDP 'DX\V PV DO 7HJX NXQLJDV LUL
EDQ\LRVQHNDUHPRV'DYDWNDVVSDYLHGRW
 UXGDVLV EHUQDV 3LNWXSLR $QGULXV QXVLOXRVW
V UDQNRYH DOXP DSWDN\W YHLG
LVLVN\ULEULRLUVYLUGXOLXRGDPDVHQJNXQ6WULSDLW1HLQLDNMLVEWMDPGDU
VEHW

NXQLJDVSLUPDVSDVWYUMXNUWLQVDSVXNRSXVUDWLQHDWEXOSURGXULVLUVWPODXN
%HUQR NRMRV XNOLXYR X VOHQNVLR MLV JULXYR DXNWLHOQLQNDV SRNWHOMR JDOYD DNPHQ LU
SDVLOLNREHJXOV
3DVLGDUGDUGLGHVQLVVXPLLPDV6XNOLNRGDXJHOLVEDOV,VPXNOVLEJR9LQJLODV
NULDXLXNDVLU6NULSNHOVXVWYUEHUQXSDDVWLUNDLSPDLYLONRYLG
.XQ 9DVDULV VWRYMR SULVLJODXG
V SULH VLHQRV QXVLJDQG
V LU SULVOJWDV WR QHPDW\WR
VNDQGDOR6WULSDLWLVSDPMSRUDQNDLUQXVLYHGQDPR
LQRVGDEDUNDLSODNWLLUPLWLQJXRWLNDOEMRQXJDOWRMRWRQX6HQLDLMDXD
UHQJLDXVLMXRVXNOXSWL
 1H WDL MDX SHU GDXJ SURWHVWDYR 9DVDULV LWRNLV NRYRV EGDV NXQLJXL
DEVROLXLDLQHOHLVWLQDV-XNWXJDOMDLPRJXPXWL
*DLODNDGSDVLS\QWDVLGLRWDVRQHSRQDVPRN\WRMDVDUEDRGHOLV$MXRVELDX
NLWDLSSDODPG
V
-XNLUWDPJDOSHUVNOHLJDOY*ULGDPDVDNPHQSDWDLN1HLQDLPDQEDLVLDL
QHUDPX0XGXQXMRPSDOLN
JDOPLUWDQWPRJ
&KDFKDQXVLMXRN6WULSDLWLVLUEDLOXVJLWX9DVDUL7HQNXUJLUWDVJULYD
YHOQLDV SDGXNO
 SDNLD 7RNL WLS Q VX Y]GX QHSULEDLJWXP WDL J\YHQLPDV EURODX
9LVD NR WHQND SULWLUWL ,U VXVLS\NWL LU VXVLPXWL LU YO VXVLWDLNLQWL 3DJ\YHQVL SDPDW\VL
Apsiprasi...
9DNDUH-XOMDXGLQGDPDVLSDVDNRMRNDG9LQJLODVWLNUDLNHWLQDWUDXNWLNXQ6WULSDLW
WHLVP LU VXUDLQMR OLXGLQLQNXV 3LNWXSLR $QGULXV NULVGDPDV ODEDL SUDVLPX
V JDOY EJ

GDXJNUDXMRMLVQLHNRQHNDOEM
VLUMQXYH
QDPR
.XQLJDV 6WULSDLWLV DWYV
V SR NRYRV NDULR NODXV\GDPDV L LQL QRUV VWHQJVL
VDYH UDPLQWL LU GUVLQWL EHW YLV GOWR MDXW NDG L WRV LVWRULMRV JDOL LHLWL MDP GDXJ
QHPDORQXP
1HSDJ\U SHW\QL LU NXQ NOHERQDV -DP ODEDL QHSDWLNR NDG WRNLDLV NLYLUDLV
SDUDSLMRQ\V DWJUDVLQDPL QXR NOHERQLMRV LU EDQ\LRV 8XRW ODLN
V PRQHV VDYR
RUJDQL]DFLMRPLVNXQLJWDNRM6WULSDLWLVGLGLQVSLUPHLYLDOLQLQNHLOHV
9DVDULVWYDNDUQHJDOMRDWVLSHLNWLQXRWEMDXULVSGL5XGRMREHUQRLSDLQWLV
LUMRSUDVNHOWDJDOYDSDNDLWRPLVYDUJLQRNXQLJRYDL]GXRW

VII
1DXMDSROLR Y 3UDQFLNXV EGDYR WDUVL DWODLG VH]RQR XEDLJLPDV YLVRM SODLRM
DS\OLQNM -HLJX NXULDLV PHWDLV GO SDEMXUXVL NHOL DU EORJR RUR PRQL VXYDLXRGDYR LU
QHODEDLGDXJWDLMDXNXQLJYLVXRPHWVXVLULQNGDYRWLHNNLHNQLHNXUNLWXUQHWHNGDYRPDW\WL
1DXMDSROLR SUDORWDV $V\]LHLR SURJD VWHQJGDYRVL VXWUDXNWL NXR GDXJLDXVLD NRQIUDWU LU WDL
EGDYR NDLS LU NRNLH QHRILFLDOV EHYHLN YLVR GHNDQDWR NXQLJLMRV VXYDLDYLPDL .OHERQLMD
EXYRGLGHOR SUDORWDV YDLLQJDV VHLPLQLQNDV LU VYHLXV PJR 7DG PDD UDVGDYRV WRNL
NXQLJNDLS.DOQ\Q3ODWQDVVX6WULSDLLXNXULHEWYHQJ
YDLXRWLY3UDQFLN
.XQ 9DVDULV LVLUHQJ JDQD DQNVWL LU DWY\NR 1DXMDSRO GDU JHURNDL SULH VXP
9LHQLQWHO MR SDUHLJD W GLHQ EXYR SDGWL NODXV\WL LSDLQL LU MLV XROLDL PVL GDUER -LV
LVGMR NODXV\NORM OLJL SDW SLHW LU WLN DWM
V YDOJRPM JDOMR SDPDW\WL NLWXV VYHLXV LU
SDVLVYHLNLQWLVXSDLXHLPLQLQNX
1DXMDSROLRSUDORW*LUY\G9DVDULVSDLQRMRMDXDQNVLDXLUSRUNDUWDWRVWRJPHWX
SHU DWODLGXV WHNR SDV M VYHLXRWLV 3UDORWDV JL LQRMR DSLH 9DVDULR SRHWLQLXV JDEXPXV
VNDLW\GDYRMRHLOHVLUWLNMRVLNDGWDLEXVPRJXVNXULVSDODLN\VNXQLJLMRVJDUE
LUSUHVWL
OLHWXYLOLWHUDWURMH
3UDORWDV *LUY\GDV EXYR YLHVXV LU SODL SDLU PRJXV EHW DWNDNOXV VDYR OXRPR
JDUEV LU UHLNDO J\QMDV -LV YLVD LUGLD JHLG NDG NXQLJLMD VLVWLSULQW YLVRVH J\YHQLPR
SR]LFLMRVH WDLDX NULWLNDL VYDUVW DU NDL NXUL SR]LFLM XJURELPDV QUD WLN ODLNLQDV

ODLPMLPDV LU DU QHLHLV JDO JDOH SDLRV NXQLJLMRV LU %DQ\LRV QHQDXGDL 7DLS NULWLNDL MLV
LUMR LU NXQLJ ODLPMLPXV HNRQRPLQLR J\YHQLPR VULW\ .XQLJDL NLQLQNDL
NRRSHUDW\YLQLQNDL NUDXWXYL LU NLR UDWHOL YHGMDL NO SUDORWXL *LUY\GXL GDXJ DEHMRQL
-LVDL PDW NDG LD NXQLJDV ODEDL GDQDL SDPHWD SXVLDXVY\U SDVLWLNMLP LU JHU YDUG
3DJDOLDXLWSUDWXUWMXVLLUVX\NWMXVLNOHERQNLQLQNNXQLJLMDLLU%DQ\LDLPDD\UD
QDXGRVQHVLMEGDYRVXQNLDXVLDLVSDXVWLVNDWLNDVEHQGULHPY\VNXS\VWVUHLNDODP
'OWRSUDORWDVNUHLYDLLUMRLU.DOQ\QNOHERQNXULR\NWXPDVLUVXPXLNMLPDV
NRPSURPLWDYR GYDVLNLM .UHLYDL SUDORWDV LUMR LU NDPHQGRUL 6WULSDLW NXULR QHWHLVWL
GDUEHOLDLMDXEXYRSDVLHN
SUDORWRDXV-LVMDXLDQNVWRS\NRQXMDXVGDPDVNDG.DOQ\QXRVH
NDGDQRUVSULEU
VVNDQGDOLXNDV%XVWDGDDSLHNUD\WLSLUPHLYLODLNUDLDP
7DG SUDORWXL EXYR GRPX LJLUVWL N QRUV DSLH .DOQ\QXV L SLUPRV EXUQRV LU MLV
QXVLYHG
V9DVDULQXRDOLDLSULHODQJRPNODXVLQWL
 1HPDQ\N NDG LD NRNV WDUG\PDV WDU MDP EHW VDN\N PDQ YLV WLHV $
LQDX NDG WDYR SDUDSLMRM QH YLVNDV JHUDL 1LHNR QHSDGDU\VL 7X GDU MDXQDV LU QLHNR QHVL
PDW
VEHWJ\YHQLPHVXWLNVLYLVDNR5HLNLDVWHQJWLVEHQWNDGYLVRNLRVLXNOVSDVLOLNWYLHQ
PVWDUSHNDGMRVQHSDVNOLVWPRQHVYLHXPRQLUQHWHUWNXQLJRJDUEV1DNDLSWHQ
NXQ6WULSDLWLVVXVDYRNRRSHUDW\YDLV"PRQVSDWHQNLQWL"
9DVDULVGDUQHEXYRDWSUDW
VQXRVHPLQDULVWRWDNWLNRVNXRPDLDXVLDEWLDWYLUDPVX
Y\UHVQ\EHGOWRLUSUDORWRNODXVLPXVDWVDNLQMRODEDLDWVDUJLDL-DPDWURGNDGVDN\GDPDV
YLVWLHVMLVVNVLUGDYLQVVDYRNROHJ
 $ GDU WDLS QHVHQLDL .DOQ\QXRVH NXQLJH SUDORWH LVLVXNLQMR MLV NDG GDU
QHVSMDXVXVLSDLQWLVXPRQPLVLUSDUDSLMRVUHLNDODLV
3ULYLUVMLVWHQNRVVXWDLVNRRSHUDW\YDLVLUDJUPLV7XQHVLNLN'LUENVDYR
GUDE LU WLHN 7XUL WDOHQW ODYLQNLV UD\N 0XP UHLNLD JDEL LU WDOHQWLQJ NXQLJ $U QH
JDUENDGPHVWXULPH0DLURQ".UHLNLDSULHMYLVLWLHSLUPHLYLUD\WRMOLDLLUSRHWOLDL
/LWHUDWURMNXQLJLMDXNDULDYRJDUELQJDVYLHWDV/DLN\NLPHMDV
3UDORWSDJDYRQHWHQWX]LD]PDV-LVSOLDXNWHOMR9DVDULXLSHUSHWLUVXXNR
 9DVDUL EN Y\UDV 8LPN 0DLURQLR YLHW NDG WX HOPL EWXP JHULDX
PRNLQ
VLVDELDXWDYHDNDGHPLMLWDLN
V
7XRWDUSXGDXJHOLVNXQLJ\SDY\UHVQLMQH\PLDLODQNVLSUDORWR NDELQHW NXU
EXYR SDUXRWDV EXIHWOLV VX LJULPX LU XNDQGLDLV 3UDORWDV SLHWXP GLGM VWDO GHJWLQV
QHGXRGDYR QHV MDXQHVQLM EU\ DWVLUDVGDYR DWNDNOL DEVWLQHQW WDLDX DWVNLUDPH NDPEDU\
OHLGRLWURNXVLHPDWVLJDXWLLUSDWDLV\WLSRGDUERQXNULWXVLQXRWDLN
3UDORWDV*LUY\GDVLYLVRPRNMRVXSUDVWLPRQLVLOSQ\EHVLUMDVDWOHLVWLWDLDXYLHQD
VO\JDNDGMRVSDVLOLNWWDUSNHWXULDNOLUNXULSULYDWDXVJ\YHQLPRVLHQNDGMRVQHLHLW
YLHXPRQQHSLNWLQWPRQLLUQHHPLQWNXQLJRYDUGR
(WVDN\GDYRMLVVDYRLWLNLPLHPDUWLPLHVLHPPRJXVYLVSDVLOLHNLPRJXPL
WDLDX LQRN NXU LU NDLS HOJWLV 6DYR WDUSH PHV JDOLP LU LDLS LU WDLS EHW YLHDL EDVWD
%DQ\LRVWDUQDVPRQLDN\VHWXULDWURG\WLYDUXVNDLSGURE
, NXU NLWXU EXYR LQRPD NDG SUDORWDV JDLOHVWLQJDL QXPRGDYR UDQND QHW WRNLDV NDL
NXULNRQIUDWUVLOSQ\EHVNDLSSY]SHUGLGHOMDXWUXPGDLOLDMDLO\LDLMHLWLNYLVDWDLEXYR
SDNDQNDPDL SDVOSWD DUED SULGHQJWD SDGRUXPR IRUPRPLV 6DNR SDWV SUDORWDV PLHODL
VYHLXRGDY
VLV SDV YLHQ WHRORJLMRV GDNWDU SDV NXU VXVLULQNGDY
V OLQNVP JLPLQDLL LU
JHU SDVWDP EU\V SDEDLJ YDLV YLUVGDYR PDRPLV RUJLMXNPLV EHW SLNWLQWLV WHQ
QHEGDY
NDP
8WDLYLHDLQXVLNDOWXVLHPNXQLJDPSUDORWR*LUY\GRLUG\QHEXYRMRNLRSDVLJDLOMLPR
-LV EXYR SDVLU\
V LWUHPWL MXRV NXU 6LEHULM MHLJX WDL EW MR JDOLRMH DUED QHW LU YLVDL
VXQDLNLQWL1HNHQWSUDORWDVHNVNOLHULNRMDXDSLHHNVNXQLJJLQN'LHYHQHJDOMRUDPLDLQ
YLHQRRGLRSDVDN\WL
(NVNXQLJDV DQDLV ODLNDLV EHQW WRM GLHFH]LMRM EXYR GDXJLDX DEVWUDNWLQ VYRND QHJX
UHDOXV IDNWDV YLV GOWR WXR PHWX P SOLVWL JDQG NDG YLHQDV NXQLJDV SULH NHOHW PHW

LYDLDY
V$PHULNGDEDUPHWNXQLJ\VW
LUYHGPRQ3UDORWDV*LUY\GDVQHVHQLDLEXYR
JDY
V LQL NDG WDL WLNUD WLHVD 1LHNDP MLV W LQL QHVNHOE QHQRUGDPDV JDUVLQWL
VNDQGDOLQJR Y\NLR EHW QHJDOMR VXVLODLN\WL EHQW EHQGUDLV SRVDNLDLV QHSDUHLN
V VDYR
SDVLSLNWLQLPRLUSDQLHNRVSDQDLHPDWVNDOQDPSDOHLVWXYLDPLJDPRPLUYHOQLRLSHURP
$VXSUDQWXNDGNXQLJDVJDOLQXVLGWLLUODEDLHPDL QXSXOWL NDOEMR SUDORWDV
SHU SLHWXV DWVLOLHSGDPDV SUDVLGMXVL QHN DSLH NXQLJXV QHY\NOLXV $ VXSUDQWX NDG
JDOLPDLUSDVLJHUWLLUSUDVLORWLLUQHWJLSULHFHOLEDWQXVLGWL peccare humanum est,
EHWSULHLWLOLJLWRNDGPHVWVXWDQQH.DLSVDXQRULWHLWDLQHWHOSDPDQRJDOYRM
%HWNXQLJHSUDORWHDWVLOLHSYLHQDVVYHLDV$U%DQ\LDLLUNXQLJLMDLQUD
QDXGLQJLDX MHLJX YLHQDV NLWDV SHU NODLG SDWHN
V GYDVLN OXRP SDWV L MR SDVLWUDXNLD"
.DPMDPSDLDPNDQNLQWLVLUGDUNHQNWLYLVDPOXRPXL"
3UDORWDVLJLUG
VLXRVRGLXVYRVQHXVSULQJRQHNUDPW\WXNVQLXLUQHWSDRNRVDYR
NGMH
 .DLS WDL" 7DPVWD WXUEW QHSDPVWHL JHUDGMDX NRNLDV HUH]LMDV LU QHVPRQHV
VNHOEL$MDXQHNDOEVLXNUHLNLDSDPLQWLNXQLJ\VWVVDNUDPHQWGRJPDWLQLXLUPRUDOLQLX
DWYLOJLX 7DL NLHNYLHQDP WHRORJXL JHUDL LQRPD %HW WDPVWD NODXVL DU QHEXV QDXGLQJLDX
%DQ\LDL LU SDLDL NXQLJLMDL" .XU W QDXGD SUDDX SDURG\WL PHOGLDPDVLV $U NDG EXV
JULDXQDPD%DQ\LRVGLVFLSOLQDSLNWLQDPLWLNLQWLHMLGXRGDPDVEORJDVSDY\]G\VNRQIUDWUDP"
$UNDGEXVLYHONDPDVOXRPRJ\YHQLPDVSDVDXOLNLXVLULGXRGDPRVMRSDVODSW\V"1HV\N
WDSDL NXQLJX SHU NODLG DU QH SHU NODLG YLV WLHN EDVWD .HQWN PHOVNLV GLUEN NHLN
UDLW\NLVNDLSNLUPLQDVJDOJDOHJULHLQNEHWQHDSRVWD]XRN
'DXJHOLV NXQLJ JDUVLDL QXVLNYDWRMR YLHQL L LWR SDUDGRNVR NLWL L SUDORWR
VLNDULDYLPR%HWSUDORWRRSRQHQWDVSDVLU\RW
VWLJLQWROLDXLUWDU
 6XWLQNX NXQLJH SUDORWH NDG LULQW WHRORJR DNLPLV PHVWL NXQLJ\VW
 L WLHV \UD
GLGHOQXRGP6XWLQNXNDGLU%DQ\LRVGLVFLSOLQDLWDVJDOLDWVLOLHSWLODEDLQHLJLDPDL%HW
NDLGOSDLRHNVNXQLJRLPDQWMWDLSVDNDQWVXEMHNW\YLDLMRVLQVYLHVRMDQHQRULDX
VX NXQLJX SUDORWX VXWLNWL -XN GRJPDWLQLDL SULQFLSDL VDLVWR WLN WXRV PRQHV NXULH WXRV
SULQFLSXVWLNL%HWNXQLJDVNXULVMDXU\WDVLPHVWLNXQLJ\VW
DPDQDXNDG\UDSDOLRY
VWLNWL
tuos principus, vadinasi, jie jo nebesaisto.
8WDWLUQLHNDVVXXNRSUDORWDV.DLSNXQLJDVJDOLOLDXWLVWLNM
V%DQ\LRV
PRNVO"
%HWNXQLJHSUDORWHPRJDXVSDLURVRNDUWDLVLUWLNMLPDVQHYLVXRPHWSDUHLQD
QXRPRJDXVYDOLRV-DXQXROLVQHWXUGDPDVSDDXNLPRWDSRNXQLJX.XQLJRGDUEDVQHWLQND
MRSDOLQNLPDPJDEXPDPLUFKDUDNWHULXL-LVNDQNLQDVLLPDDEHMRWLMLVEU
VWDLUMRSDLURV
NHLLDVL-LVQHEHWHQNDWLNMLPRMHLQH'LHYXWDLEHQW%DQ\LRVGLVFLSOLQDULQLDLVQXRVWDWDLV,U
WDLMLVPHWDNXQLJ\VW
VXGDURHLPLUGRUDLJ\YHQD$UWRNPRJPHVWXULPHVPHUNWLNDLS
QLHNLULGDYLN"
7XULPHWXULPHLUGDUV\NWXULPHGXRGDPDVNXPLDVWDODXNSUDORWDV
,WYLUNLPDVGDXJLDXQLHNR.LHNYLHQDVLWYLUNOLVWHLVLQDVLSDLUSDVLNHLWLPX
7DLWLHPVNRQIUDWUDLJHUHVQLNXULHQDNWSUDJLUWXRNOLDY
HLQDPLLODLN\WLDUED
OHQGDSULHVYHWLPPRQLUJULDXQDHLP\QDV"NDULDYRVLLURSRQHQWDV
 $ M QHJLULX $ M QHJLULX %HW MHLJX MLH PHVW NXQLJ\VW
 EW GDU GLGHVQL
niekai!..
Nebijokite, kunige pralote! Toki nemes!
,UJHUDLNDGQHPHV7DP\UDDWJDLODLSDLQWLV'LHYRPDORQ
.DLQ NXR EW WDV GLVSXWDV SDVLEDLJ
V EHW RSRQHQW MDX NXPLDYR SDRQHV MR
GUDXJDLRSUDORWUDPLQRNDLP\QDL*LQDVSDVLEDLJGDUYLHQDVPDUNLDSUDORWRUHSOLNDSULH
DSRVWDWXV HNVNXQLJXV NXULXRV UHLNL HNVNRPXQLNXRWL LU LPHVWL L YLVXRPHQV NDLS
raupsuotuosius.
.XQ 9DVDULV VHN JLQ VX GLGHOLX VXVLGRPMLPX LD SLUP NDUW MDP WHNR
VXVLGXUWL VX HNVNXQLJR SUREOHPD .ODXVLPDV DWURG SDYRMLQJDV LU WDPVXV NDLS EHGXJQ EHW

XWDWLUWUDXNVDYHNDLSEHGXJQ(NVNXQLJDV-DPYRVWLNSDOLNXVLDPVHPLQDULMRVPUXV
LWDVRGLVUHLNJ\YHQLPRNDWDVWURIYLVWUDJHGLMYLVLGHDOOXJLPJGLUQXRSXRO
%HW WDLS SDW LU GLGHO SDVLU\LP LU GLGHO
 NRY GO NDNRNLR QDXMR J\YHQLPR LU QDXM
VLHNLP
.DVWDVNXQLJDVNXULVJLQLMRVLVXSUDORWX"SDNODXV9DVDULVNDLP\QR
A, tai kunigas Laibys, Naujapolio gimnazijos kapelionas, paaikino kaimynas.
'UVXVY\UDV1HNLHNYLHQDVU\WVLVXSUDORWXWDLSGLVNXWXRWL
.XQLJ /DLE 9DVDULV SDVL\PMR VDYR DWPLQW\ NDLS PRJ L NXULR JDOLPD LJLUVWL
QDXMLUGUVLPLQL
7XR WDUSX NDOED QXNU\SR NXQLJ HOJHV .DOEWD DWYLUDL QHV GHVHUWDV MDX EXYR
SDGXRWDVWDUQDLWLUOHNDMXVSDVLDOLQ
RNOLHULNWDLSSDW QHEXYR Q YLHQR .DL NXULH MDX LU
VHQ\YL NXQLJDL QHQRUMR VXWLNWL NDG HVDPD WRNL GYDVLNL NXULH SDVDN /DLELR
SUDJLUWXRNOLDY
QDNWHLWPLLODLN\WLDUEDMXRODELDXVXNLQWVLDSLHVYHWLPDVPRQDV.LWL
WLNULQRNDGWRNLLWLHVHVDPDGDUNLWLQLHNRQHVDNWLNUHLNPLQJDL\SVRMRVL
 , NXU WRNLV QXRPRQL VNLUWXPDV" YO NUHLSVL 9DVDULV VDYR NDLP\Q -XN
SDWLHP NXQLJDP LU GDU SDJ\YHQXVLHP GYDVLNL J\YHQLPDV WXUW EWL O\JLDL JHUDL
SDVWDPDV
 WROL JUDX QH DWVDN NDLP\QDV <UD WRNL YHQW WYHOL NXULH SHU YLV
VDYRDPHOPDQRNDGYLVLMRNRQIUDWUDLJ\YHQDWDLSYHQWDLNDLSLUMLHSDW\VLUNWRNLDP
ODYDQWWYHOLXLQJDOYQHDWHLQDNDGSUDORWRNDELQHWHEXYRJDOLPDSDLPWLSREXUQHO
LU
NDG MR NDLP\QDL SDP QH YLHQ . WDG NDOEWL DSLH VYDUEHVQLXV GDO\NXV 0DWDL WDPVWD
NXQLJOLDL L YLVR DWVDUJV R ODLGRNDL GYLJXEDL /DLGRNDL VDYR NRPSDQLM QHLWLNLPR
QHSULLPVRQDLYVYHQWXROOLDLGDQLDXVLDLQHPDWRNDVLDSDWMSDRQMGHGDVL/DLGRNDV
SDV WRN Q LSDLQWLHV QHLV 3DVLULQNV LDP UHLNDOXL NRQIHVDULM VX SODLRPLV SDLURPLV
WRNNDLSMLVSDWV'OWRPDWDLWDPVWDLUN\ODSDLUVNLUWXPDV,UY\VNXSOLDLDL'LHYXL
GDQDLJ\YHQDin ignorantia invincibili. 7LHVDGDXJNVXLQRLVNXQGLUSRSLHULEHWMQHL
DXV\VQHJLUGMRQHLDN\VQHUHJMRNDVGHGDVL'LHYXOLRDYLQ\LRVH
$UJLLUPVSUDORWDVLWNXULHQHSDVWD"
QH3UDORWDVGYDVLNWYHOLJ\YHQLPJHUDLSDVWD3UDORWDVLQRNDGpeccare
humanum est...
7XR WDUSX SLHWV MDX EXYR EDLJWL YLVL VXVWRMR SUDORWDV DWNDOEMR PDOG LU SDSUD
VYHLXVVDOLRQ9DVDULVQXRNDYRVDWVLVDNLUSULMRDWVLVYHLNLQWLSUDORWRWHLVLQGDPDVLVQRUV
GDUDWODQN\WLVDYRSDVWDPXVQHVLDLSMDXUHWDLSDVLWDLNRSURJDDWY\NWL1DXMDSRO
$WYDLXRNGDQLDXNYLHWSUDORWDV0DQYLVXRPHWEXVPLHODWDYHSDPDW\WL
 WXRV YLVRNLXV NRRSHUDW\YLNXV EL]QLXV QHVLGN 7XLD M 3DPDW\VL QHLHLV L WR QLHNR
gera.
9DVDULXL MDX SDQLR OLHXYLV SDSDVDNRWL DSLH PXW\QHV NDUHPRM EHW MLV VXVLODLN
DWVLVYHLNLQRSUDORWLULMR-LVEXYRSDVLU\
VDWODQN\WLSRQL%UD]JLHQ
NXULRVSRSULPLFLM
GDUQHEXYRPDW
V
.OHERQLMRVSULHNDPEDU\SULVLYLMRMNDSHOLRQDV/DLE\V
Kaip? Tamsta jau namo taip anksti? nustebo kapelionas.
1HYLVDL1RULXGDUQXEJWLLDSDVYLHQXVSDVWDPXV
-HLSDVSRQL%UD]JLHQ
WDLWDLSLUVDN\N3UDNDGWDPVWRVQHSDOHLVLDXLDNLLU
MDLSULVWDW\LDX(LYD
Ten a ir rengiausi...
3ULP MXRV YLHQD SRQLD %UD]JLHQ QHV GDNWDUDV EXYR LM
V VXVLULQNLP -L EXYR
JHUDLQXVLWHLNXVLLUMRVYHLGDVY\WMRGLDXJVPX
 .XQLJH GDNWDUH NUHLSVL ML NDSHOLRQ LQRN WDPVWD NDG NXQ 9DVDULV
PDQR MDXQ GLHQ VLPSDWLMD LU SLUPRML PHLO NXUL WHEHWYHULD OLJ LRO $ M YDGLQGDYDX
3DYDVDUOLX R MLV PDQH /LXFH $ M QRUMDX NDUW SDEXLXRWL EHW MLV SDEJR LQDX NDG
SDVNXL SDWV WR JDLOMRVL $SVNULWDL MLV YLV ODLN QXR PDQ
V EJR WDL GDEDU WDPVWD LQDL

SDGWLUSUDDXWDLWXUWLJDOYRM
9DVDULVPDWNDGYLVDWDLVDNRPDMXRNDLVEHWNDUWXMXNWDLEXYRLUWHLV\E-XRNDL
NXQ NDSHOLRQXL R WHLV\E MDP -LV UDXGR LU GO MRV RGL WHLVXPR LU GO GLDXJVPR M
PDW\WLLUWRNLXVRGLXVJLUGWL
.XQLJDV/DLE\VQXVL\SVRMRLUWDU
 $LNLRV VLWXDFLMRV GDUR DLNLXV GUDXJXV SRQLD , VDYR SXVV D WXULX SULVLSDLQWL
WDPVWDL NUHLSVL MLV 9DVDU NDG LHLNYRMDX GDXJ SDVWDQJ ODLPWL SRQLRV /LXFLMRV
SDODQNXPXLEHWYHOWXL'DEDULQDXSULHDVWLUEVLXORMDOXV
9DVDULVQXJDOM
VVDYRGURYXPLUSULVLGHULQGDPDVSULHXYHVWRNDOERVWRQRMXRNDYR
taip pat:
3RQLD/LXFLMDVDNRWLNUWLHV-HLJXDELDXQHEJ
VWDLMLPDQHEHDEHMREW
SDJDYXVL 7DLS WDLS SR ODLNR GDXJ NR WHQND JDLOWLV QRUV DSVNULWDL QHSDWDLVRP GDO\N
JDLOWLVQHYHUWD
.RGOQHSDWDLVRP"QXVWHER/DLE\V,SRQLRVRGLPDW\WNDGQLHNDVLD
QQHEXYRSDJHG
7LNGDEDUVYHLNDVQHWXULEJWLNDGQHUHLNWMDXWLNUDLLUNDUWJDOXWLQDL
JDLOWLV
WDPVWDSDWVSHUSLHWXVNVDNHLDSLHVYHWLPPRQYLOLRWRMXV"
3DYDVDUOLVVYHWLPPRQYLOLRWRMDV&KDFKDFKDSRQLDLLPLQWLVSDVLURG
WRNLDSDUDGRNVDOLNDNDGMDLQXRMXRNRQHWDDURVSDVLURGDN\VH-XRNVLLUDEXGXNXQLJDL
.DSHOLRQDV SDVLURG HVV PRJXV GUDXJLNDV LU OLQNVPDV GDU QHVHQDV EHW MDX LU
QHEHMDXQDV -LV EXYR EDLJ
V VDYR VWXGLMDV YLHQDPH 9DNDU (XURSRV XQLYHUVLWHWH LU JDY
V
ILORVRILMRVGDNWDURODLSVQ'LHFH]LMRVY\UHVQ\ELUJULHWHVQLHMLNXQLJDL\SDWLHNXULHWXUMR
3HWHUEXUJRDNDGHPLMRVPDJLVWURODLSVQLUMRNDSHOLRQ/DLEVXQHSDVLWLNMLPXLUODLNM
PRGHUQLVWX -R SDLURV GDXJHOLX NODXVLP WLHVD EXYR VDYRWLNRV EHW HOJVL MLV NDLS GHUD
JHUDPNXQLJXLLUQLHNDVQLHNREORJRMDPSULNLWLQHJDOMR3DV%UD]JLXVMLVODQN\GDYRVLJDQD
GDQDLLUEXYRODXNLDPDVMVYHLDV
.XQ /DLE\V SDLQRMR 9DVDU L MR HLOL EXYR JLUGM
V DSLH M W L MDXQHVQLM
NXQLJEHWSDWVVDYRQXRPRQVDSLHMQHWXUMR.XQ/DLE\VQLHNDGQLHNRQHVSU
VGDYRDSLH
PRJ MR QHSDPDW
V ,U WXUMR MLV WRN \SDWLQJ JDEXP DWVSWL NLHNYLHQ L MR LYDL]GRV
LUDLNRVHLVHQRVLUYLVRODLN\PRVLNDGYLVDLQQHNUHLSGDYRGPHVLRMRUHLNLDPDVPLQWLV
LUSDLUDV
*XGULDLSDNDOEWLJDOLLUNYDLODVVDN\GDYRMLV7DLSDUHLQDQXRJXGLPRQXR
VHNLPR NLWDLV R NDUWDLV LU QXR SDLR NYDLOXPR QHV LU NYDLOXPDV NDUWDLV PXP JDOL DWURG\WL
JXGUXVDUEHQWGRPXV%HWLUDLNDHLVHQDODLN\PDVLVYLVDGRVHVWLVXWDS
VXWLNUMDPRJDXV
HVPH1XRWRQHSDEJVLLUQLHNXRQHDSVLPHVLQHVLUSDWVDSVLPHWLPDVWDYHLGXRV
.XQGU/DLE\VEXYRSXLNXVIL]LRQRPLVWDV3RQLD/LXFLMDSDVLMXRNXVLL3DYDVDUOLR
VYHWLPPRQYLOLRWRMRSXRONDSHOLRQ
%HWSDSDVDNRNNJLWDPVWDSDVDNHLDSLHVYHWLPPRQYLOLRWRMXVNDGQHWQHNDOW
NXQ/LXGQXJVGLQDL-LVDLMDXSDVLUXR
VYOEJWLQXRPDQ
V
 1LQLHNR SRQLD DWVDN NXQ GDNWDUDV NRPLNDL SDNHOGDPDV DQWDNLXV
6YHWLPPRQYLOLRWRMDVNXQLJWDUSHODEDLUHWDVSDXNWLV7LNNPDQLPSRQLDNDGPXV
VYHWLPRVPRQRVGDQLDXYLOLRMDQHJXPHVMDV
,UYLVDVWDPVWRVSUDNHLNLPDVLQRPDWRPDNLSORP
$QDLSWRO3RQLRVNXULRVYLOLRMDNXQLJXVDWOLHNDGLGLDLQDXGLQJGDUE
0DLDXN\ULVDYRY\UDP"
7DLYLHQDDQWUDWDLGONRWDPVWRVVXWLNVLWHNDGWRPPHLOLRPYLOLRNPYLHQL
NXQLJOLDLDWVLVSLUVNLWLSDVLGXRV7LHNXULHDWVLVSLUVWXUVGDXJLDXQXRSHOQGDQJXMH7LH
NXULH SDVLGXRV YOJL EXV GYHMRSRV NDWHJRULMRV YLHQL SDVLGXRV OHSLNDL YHUJLNDL NOLPSV
NDLSPXVVPHGLUXVRNLWLSDVLGXRVNRYRGDPL LU WRMH NRYRMH UDV LU VWLSULQV VDYH LW
NHOLDV SRQLD ODLVY - QLHNDV QHVXODLN\V -LH HLV LU WROLDX NRYRGDPL LU PDLWDXGDPL
LHNRWLQDXMLGHDOQDXMWLHV

LWNDOEGU/DLE\VSUDGMRDLNLDLNRPLNXWRQXEHWVXNLHNYLHQXVDNLQLXMRSDNHOWL
DQWDNLDL VYLUR HP\Q SDLOJDV MXRGEUXYDV YHLGDV ULPWMR LU MDX WDULDQW SDVNXWLQLXV RGLXV
YLHWRM KRUL]RQWDOLQL GYL YHUWLNDOLQV UDXNOV VLEU NDNW %XYR DLNX NDG MLV
QHEHMXRNDXMD 6XULPWMR LU SRQLD /LXFLMD R NXQ 9DVDULV VWHEMRVL LU NDOEWRMR IL]LRQRPLMRV
DLVPXLUWRNLXQHODXNWXNDOERVSUDVPVSDNU\SLPX
$QHVHQLDLHVXSDOHLVWDVLVHPLQDULMRVWDUMLVLULWLHNODXVLPDLPDQ\UD
YLVDLQDXML6HPLQDULMRMPXVPRNPRWHUVDXJRWLVNDLSXJQLHV
9DGLQDVLURGWLNULDXVLNHOLPRWHU1HVMXRPHVGDXJLDX NR VDXJRMDPV MXR
PDLDXLVLVDXJRMDP1HVPHVGDQDLNDLSW\LDSDGDURPHWDLNRODELDXVLDLVDXJRMDPV,U
WXRPHWNODLGDHVWLGDXJVXQNLDXDWLWDLVRPD,YHQJWLPRWHULHV\UDYLHQLQWHOLVNHOLDVYHVWLM
PRQDQHEHWHQNDWRVEDQGRPRVLRVOHPLDPRVUHLNPVNXULWXULLDLSPRWHULV7DUSY\URLU
PRQRV QHVSURJVWD NU\ELQV IDQWD]LMRV LHLUE *HUD PRQD J\YHQLPR NRPIRUWDV
SDODQNLDSOLQN\ESDGVY\UXLUHDOL]XRWLWDLNDVMDPH\UDNDVMDPHVXEUHQGREORJDPRQD
J\YHQLPRVNDXGXO\VOLJDQDLNLQVY\URSDMJDVRJDOLUYLVDLMSUDXG\V,UYLHQDLUNLWD
\UD QXRVDYDP Y\UR MDXVP PLQL UHLNDO LQWHUHV VNULWXO\ 'O M Y\UDV JDOL WLN VPDJLDL
DUED QHVPDJLDL MDXVWLV %HW NU\ELQLV VLWHPSLPDV WHJDOL EWL WDUS GYLHM DWVNLU SROL WDUS
Y\URLUVLHNLDPRVEHWQHSDVLHNLDPRVPRWHULHV'OWR%DQ\LDMHLJXWLNUDLQRUWDSVDXJRWL
NXQLJXV QXR PRWHULHV DUED MHLJX MDL USW NXQLJ GRUD WXUW SDQDLNLQWL FHOLEDW -XN
LDQGLHQ GDXJ NDP DLNX NDG YHG
 Y\UDL VDYR QRUDLV PLQWLPLV LU YDL]GXRWH VNDLVWHVQL X
QHYHGXVLXV\SDSULHYDUWDQHYHGXVLXV7HRORJLUDVNHWDUJXPHQWDLDSLHVNDLVW\EVNLOQXP
DXQD SUR DO 7DLS VNDLVW\E GO VXVLWXUMLPR \UD NLOQL EHW WDL \UD WRNLD SDW GRYDQD NDLS
JHQLDOLNXPDVWDOHQWDVRGLXWDLNRVXUHNUXWXRWDLMDXQXROLPLQLDLDWPHVWLQHJDOLPD
 9LV GOWR %DQ\LD FHOLEDWR QHQDLNLQD LU PDQR QXRPRQH JHUDL GDUR 9HGXVLRM
NXQLJLMRM QHEHOLNW NU\ERV IDQWD]LMRV XVLGHJLPR LU QHEHOLNW EDQGRPRMR YHLNVQLR 'DEDU
NXQLJLMRV J\YHQLPR FHQWUH VWRYL PRWHULV WDGD DWVLVWRW PRQD .XQLJLMRV GRURYLQJXPDV
SDNLOW EHW NU\ELQJXPDV ODQNVWXPDV WDPSUXPDV QXVPXNW %DQ\LD NDLS LU NLHNYLHQD
RUJDQL]DFLMD\UDHJRLVWLNDLQGLYLGXDOLQHVVLQHVMLDXNRMDEHQGUXRPHQVWLNVODP7LHVDML
VWHQJLDVL EHQW NLHN X WDL DWVLO\JLQWL QH SHU VNDXGLDL SODND JULHNHOLXV contra sextum ir
WROHUXRMDQHWDXNWXRVHKLHUDUFKLMRVODLSVQLXRVHJDQDPHQNRVGRURVPRQHVNROWDLQHVXNHOLD
YLHR VNDQGDOR *LUGMDL 9DVDUL LDQGLHQ RGLXV JULHLQN EHW QHDSRVWD]XRN 1HV
JULHLQGDPDVMHLJXQHEVLOHS\VWXNXUVLLUWDYRNU\EDHLVNXQLJLMRVEDODQVDQ
.RGOEWLQDLJULHLQGDPDV"VXDEHMRMR9DVDULV
 1HEWLQDL EHW WDLS MDX GDQLDXVLDL HVWL -HLJX WX QRUL EWL SRHWDV WDL PRWHULHV
EDQG\PREURODXQHLYHQJVL$UWXJDOLVLYDL]GXRWL'DQW
EH%HDWULV3HWUDUNEH/DXURV
*W
 EH DUORWV .ULVWLQRV 8OULNV 0LFNHYLL EH 0DULOV" 7DLS LU NLHNYLHQDV SRHWDV
1HLYHQJVL EURODX PRWHULHV QHL WX %HW SDODXN $ MXN VNDLLDX WDYR NHOHW HLOUDL LU
supratau, i kur tai visa kilo. Moteris! Moteris, brolau, ar iokiu, ar tokiu pavidalu. Nesigink!
-HLJXGDUQHEWXPEXY
VGYDVLNLVJDOEWXPVXUDG
VLUGDXJLDXVDYRNU\ERVDNVWLQ%HW
GDEDU YLVDP NLWDP WX HVL DNODV LU NXULDV 7DY\MH OLNR J\YD YLHQ WDL NDV \UD Y\UR SULJLPW\
JDMDXVLDLUJDLYDOLNLDXVLDMDXWUXPDVPRWHULDL7DLNLHNYLHQRWDOHQWLQJRNXQLJRLJHOEMLPDV
.LWDLS MLV XGXVW %HW LD LU QXRGPV SUDGLD $U WX PDQDL NDG MDXVGDPDV WLHV VDYLP
PRWHULHV PNO UDPLDL QHLRVL VXWDQ NDOEVL EUHYLMRUL VSDYLHGRVL GDYDWNOHV LU EVL
SDY\]GLQJDV NXQLJDV" 1H EURODX 7X VYDMRVL NDQNLQVLHV PDLWDXVL LU LPVL QHN
VWL VDYR
YDUGR .LWDLS WX QHEXVL SRHWDV -DX LU LW D SDVWHEMDX WDYR HLOVH 'O WR D WLNLX WDYR
DWHLWLP.XRWXEDLJVLDQHLQDX%HWEDLNQHEDQDOLNDL
7XR WDUSX SRQLD S\O NDYRV LU MLH YLVL WU\V JXUNQRGDPL GDU NXU ODLN NDUWRMR LU
GLVNXWDYR NDSHOLRQR PLQWLV 3RQLD /LXFLMD VXQNLDL VOS VDYR SDVLWHQNLQLP R NXQ 9DVDULV
MDPHVXNLOXVYDLULMDXVPPLLQ.XQ/DLE\VLJU
VVDYRSXRGHOGLUVWHOMRODLNURGLU
SDNLORHLWLDUWLQRVLYDODQGDNXULMDPEWLQDLUHLNMREWLQDPLH.XQ9DVDULVYDODQGO
GDU
SDVLOLNRQRUVMDXLUMDPEXYRPHWDVYDLXRWLQDPR
$WVLVYHLNLQ
 VX NXQLJX /DLELX MLHGX MDX QHEHJUR SULH W SDL NDOERV WHP QRUV

DEXGX MDXW NDG NDSHOLRQR RGLDL MXRGX NDLS LU VXDUWLQR VXULR $EXGX QXPDQ NDG
NDSHOLRQDVNDOEGDPDVDSLHPRWHULHVUHLNP
NXQLJRJ\YHQLPHLUDSLHPRWHUNXULQHYDMDX
HVDQWL MDXLDPD 9DVDULR SRH]LMRM WXUMR JDOYRM M SRQL /LXFLM ,U DELHP EXYR VPDJX GO
tokio manymo.
6DN\NPDQNXQLJOL/LXGDLSRNXULRODLNRNDOEMRSRQLD/LXFLMDMXNGDEDU
PXGX MDX QHEH YDLNDL D  LWHNMXVL PRWHULV WDPVWD NXQLJDV WDLJL JDOLP SDNDOEWL
DWYLUDL1DSULVLSDLQNDUDWDPVWDLSDWLNGDYDXEHQWNLHNDQDLVODLNDLVDUEXYDLEHQWWUXSXW
PDQHSDPLO
V"
1HMDXJLSRQLDWRQHPDWHL"QXVWHE
VNODXVNXQLJDV-XNDYLVVHPLQDULMRV
ODLNVLUJDXMXPLV$SUDVLPDQ\GDYDXYLVRNLSULHPRQLSDEJWQXRWDPVWRVLUYLVGOWRWDL
man blogai pasisekdavo. 0 tamsta?
 $N NDP GDU NODXVWL" -XN LOHLVWXYHV LU VRGHO DWVLPHQL" $ QRUMDX NDG PDQH
SDEXLXRWDLRWDPVWDPDQHDWVWPHL
 .RNVDL D PXONLV WXRPHW EXYDX LU NLHN GO WR SDVNXL JUDXLDXVL %HW N $
tuomet buvau tokis dar vaikikas...
 D WDL SDODLNLDX VWDLDL GLGY\ULNXPX NLHWRV GYDVLNRV GLVFLSOLQRV GDERMLPX ,U
WDULDX3DYDVDUOLVQHPDQ*DOLUJHULDXNDGWDLSLMR.DVDWDPVWDLELDX".RPIRUWDV"
SDWRJLDSOLQN\E"JDOJ\YHQLPROLJDY\V"
3RQLD/LXFLMDDSLHWDLGDEDUQUSUDVPVJDOYRWLDWVDN9DVDULV$YLVWLHN
LVWRWLLVHPLQDULMRVQHJDOMDX
-LHGX QXWLOR DEXGX SDVNHQG
 GDU WRNLRV QHWROLPRV EHW MDX QHEHJULQDPRV SUDHLWLHV
DWVLPLQLPXRVH'DEDUMDXVXYDU\WLJULHWSDUHLJMLHGXODLVYDLDUVWWXRVDWVLPLQLPXVEHW
QYLHQDVQHLGUVRSDVWDW\WLNODXVLPRGOGDEDUWLHV3RQLD%UD]JLHQVWHQJVLEWLJHUDVDYR
Y\UXLPRQDEHWGYDVLQVLOXPRVWDUSMGYLHMQHEXYR-RV LUGLV OLQNR NXQLJ 9DVDU LU
LWRV VSUDJRV MDL QLHNDV QHJDOMR XSLOG\WL .XQ /LXGDV VDYR VLPSDWLMDV SRQLDL /LXFLMDL
VXSUDVPLQR SDVLUHPGDPDV NDSHOLRQR RGLDLV ,U WR MDP SDNDNR GXRWL MDXVPDP GDXJLDX
ODLVYVLUSDVLLUWLEXYXVLNDLP\Q
VPDOVHVQHDNLPL
3RQLD/LXFLMDEXYRSUD\GXVLMDPYOQDXMXJURLX-LWUXSXWSDSLOQMRGOWRMRVRGD
SDVLGDU GDU YHOQHVQ LU VNDLVWHVQ QHJX EXYR SLUPD -RV NQR IRUPRV EUXRDL LU MXGHVLDL
JDOXWLQDLVXVLKDUPRQL]DYR-LSDWLWDSRGDUODELDXPRWHULNDMDXWULSDVWDELYLVNVXSUDQWDQWL
YLVNDPDWVLOLHSLDQWL.XQ9DVDULXLVPDJXEXYRSDSDVDNRWLVDYRQDXMRMRJ\YHQLPRVSGLXV
patyrimus ir pasidalinti savo mintimis.
(FKSRQLD/LXFLMDNDOEMRMLVVXVLMDXGLQXVLXEDOVXWDLGDUWLNWU\VPQHVLDL
NDLS D NXQLJDV LU WU\V VDYDLWV NDLS YLNDUDV R MDX NDUWDLV LPX DEHMRWL DU QHDSVLULNDX GO
SDDXNLPR3RQLDHVWLPRPHQWNDGDDYLVDLQHVLMDXLXHVVNXQLJDVLUHVWLPRPHQWNDGD
D MDXLX YLHQ NXQLJDYLPR QDW $ ELMDX NDG WLN WLHN HVX NXQLJDV NLHN PDQH VDLVWR
GYDVLNLR UEDL LYLULQV SDUHLJRV GDUEDV SDUDSLMD ,U WRV SDUHLJRV PDQ VXQNLRV 0LLDV
ODLN\WLMDXSUDWDXEHWLSDLQW\V\SDSDPRNVODL9LHSDWLH0DQVNHOEWL'LHYRRGLPRN\WL
PRQHV EDUWL X SDNO\GLPXV YHVWL WLHVRV NHOL" 1H WDL MDX SUDQHD PDQR YLVDV SDMJDV
1HJDOLX RGLDL VWULQJD JHUNOM 'DURV QHQDWUDOX QHWLNUD *DLOD NDG LMR NXQ /DLE\V
LULDXNMLVWDLSDVDN\W
3RQLD /LXFLMD NODXV MR GRPLDL XXRMDXWRV SLOQX YLOJVQLX EHW N ML WDL JDOMR
SDVDN\WL" ,U MLV EXYR GNLQJDV NDG ML QLHNR QHVDN NDG ML QHL VNODLG MR DEHMRQL QHL GDU
GDXJLDXMNO-LVPDWNDGLUMDLMLVDWURGWDLSNDLSVDXSDLDP
3DJDOLDXODLNDVEXYRYDLXRWLQDPRLUNXQ9DVDULVDWVLVYHLNLQR-RNLVHQWLPHQWDOL
RGL MLHGX YLHQV NLWDP QHSDVDN EHW DEX LQRMR NDG NLWR SDVLPDW\PR ODXNV VX YLHQRGX
nekantrumu.
0LHVWHNXQ9DVDULVVXWLNRGDNWDU%UD]JVNXEDQWQDPR'DNWDUDVDSJDLOHVWDYRNDG
VXWUXNG\WDVDJUVVXVLULQNLPHQHJDOMRVXPDORQLDLVVYHLDLVQDPLHSDVLYDLLQWL
1DNDLS/LXF"1HEORJDLDWURGRN"JLUGDPDVLVNODXVGDNWDUDV
.LUEHVDN\WL3XLNLDL*HULDXNDLS.OHYLN\

 %HW VDN\N NXQLJH /LXGDL NDV SHU WLSDV WDV MV 6WULSDLWLV LU NDLS MLV WHQ YHGD WDV
GUDXJLMDV"LDQGLHQLDJLUGMDXSDVDNRMDQWNDGMLVPRJXPX
V1HMDXJLWDLWLHVD"%HWR
SULHMVNXQGDVUXRLDPDV-LVPXPYLVLHPSDNHQNV
9LVDWDLSDSDVDNRVWDPVWDLSRQLD.DLGOGUDXJLMDWVLVNLWUHYL]RUL6XGLHSRQDV
daktare. Turiu skubinti. Namai toli.
'DNWDUDV %UD]J\V QXVLVNXELQR SDV PRQ EHW NXQ 9DVDULV QHUDGR MDP VDYR LUG\
MRNLQHSDODQNLMDXVP-GYLHMVDQW\NLDLSRQL/LXFLMEXYRWLHNQHSDQDVNDGYLHQDV
DQWUDPMLHGXYLVDLQHNHQN%HWSRQLRV/LXFLMRVY\UDVYDUJLDLVXWXREWVXWLN
V
VIII
1DXMDSROLR VSGLDL SDVNDWLQR 9DVDU JDO JDOH LPWLV SOXQNVQRV .DSHOLRQR /DLELR
RGLDLWDUVLS\OMDPHQHUJLMRVRSDVLPDW\PDVVX/LXFHSDDGLQRWLHNGDXJXVQGXVLMDPH
DWVLPLQLPLUONHVL
3DUYDLDY
VLDWODLGNLWGLHQMDXQXRSDWU\WRMLVUDXVVLVDY\LHNRGDPDVWHPLU
VWHQJGDPDVLVVXGDU\WLSRH]LMRVQXRWDLNSDYDNDU
NDLYLVLGLHQRVGDUEDLMDXEXYREDLJWLMLV
XVLGDUVDYRNDPEDU\LUVGRUD\WL%HWUD\WLQHVLVHN-LVYLHQSRNLWREDQGYLVXVJDOY
DWMXVLXVPRW\YXVEHWQHLYLHQDVMRQHMDXGLQRQHLYLHQDVQHDGLQRMRYDL]GXRWVQHLYLHQDV
QHVLGDY VXLPDPDV HLOUDLR IRUP 7DV SDWV EDQG\PDV SDVLNDUWRMR SR YDNDULHQV MLV
SDVLNDPDYRGDUSRUYDODQGNROJDOXWLQDLVLWLNLQRNDGLDQGLHQMLVUD\WQHJDOL
Ar vien tik iandien? Ne, jis nerao jau gana seniai; jau antri metai, kai jis neberao.
'O NR" -XN MLV MDXLDVL MJ WXUV LU SRHWR VPRQ MDPH J\YD 7DGD MLV YHOWXL LHNRMR
DWVDN\PR NODXVLP GO NR MLV QHJDOL UD\WL 7LN SR GDXJHOLR PHW /LXGDV 9DVDULV
DQDOL]XRGDPDV VDYR J\YHQLP LU VDYR NU\E PDQ W DWVDN\P UDG
V DWVDN\PDV EXYR
toks.
5D\WRMDV SRHWDV VDYR NU\EDL SDMJ LU PHGLDJRV VHPLD L GYLHM DOWLQL L VDYR
DVPHQ\EV LU L DSOLQNLQLR SDVDXOLR %HW UHLNLD NDG DVPHQ\E EW VWLSUL LU YLHQLQJD R
SDVDXOLV J\YHQLPDV WLNURY MDXLDPD WLHVLRJLDL LU J\YDL 9DVDULV SDWHN
V VHPLQDULM WXR
PHWXNDGDMRWDOHQWDVYRVSUDGMREXVWLEXYRDWVNLUWDVQXRJ\YHQLPRLUSDVDXOLRLUSDOLQNR
DQDOL]XRWLYLHQVDYRSDLRMDXVPXVLUPLQWLV
7DV DWVN\ULPDV QXR J\YHQLPR LU VLYLONLPDV GYDVLNLR UE NO MDPH GDXJ YLGDXV
NRY7DGVHPLQDULMRMQRUVLUNDLSQHWXUWLQJDVEXYRMRPLQLLUMDXVPSDVDXOLVQRUVLUNDLS
QHYDLULEXYRMRNU\ERVPHGLDJDLUQHJDXVVPRW\YDLMLVYLVGOWRWUDWNU
%HW WDL SR VXEGLDNRQDWR YHQWLP MR OLNLPDV EXYR QXOHPWDV MLV SDOLRY SULHLQ
VLV
QXJDOMXVLDLMNXQLJ\VWHLMLVSDVLVOSVXOLNXLDLVPDLWLQJRVLRVVDYRSULJLPWLHVJLOLDXVLDPH
dvasios kampely ir aprimo. Nuo pasaulio jis ir toliau liko atskirtas, o emocinis gyvenimas,
QHEHDGLQDPDVNRYRVDSVQGR.LUNDLSWDGMLVJDOMRNXUWL"
6X PRQPLV MLV VDQW\NL QHWXUMR YLVXRPHQV UHLNDO MLV QHSDLQRMR QXR PRWHULHV
PHLOVMLVSDEJRJDPWMLVSUDWRPDW\WLWLNSURVDYRMDXVP.LUNDLSWDGMLVJDOMRNXUWL"
'YDVLQLRJ\YHQLPRPRW\YXV".RNLXV"$VNH]DLMLVQHEXYROLQN
VSDVDXOYDOJRVWHPRPMLV
EXYRSHUMDXQDVVDYRLGHRORJLMRVMLVQHEXYRGDULJ\YHQ
V7LHVDVHPLQDULMRMMLVSDUDGDXJ
LGMLQLHLOUDLEHWMLHEXYRWRNLHSORNWLLUPHQNLNDGGDXJLDXVXEUHQG
VMLVQHEHJDOMR
SULHWWHPJUWL1HEHWHQNLQRMRQHLMDXVPLQLVSDWRVDVQHLVDOGXVVHQWLPHQWDOL]PDV
6HPLQDULMRM LU YLVDPH GYDVLQLR J\YHQLPR ORE\QH WXUMR MLV WLN YLHQ GLGHO SRH]LMRV
DOWLQLUSDY\]G%LEOLM%HWGHMDGYDVLQLSUDNWLNUXWLQDLUWHRORJLMRVPRNVODVGDUM
%LEOLMRVSRH]LMDLQHMDXWURSDWVYHQWUDWLVEGDYRNRPHQWXRMDPDVYLVDLNLWDLVDWYLOJLDLV,
SDWSLUPMGLHQGDUQHVXSUDVGDPLORW\QLNDLMLHMDXSUDWLQRVLNDOEWL'RY\GRSVDOPHVNDLS
PDOGRV IRUPXOHV SRWHULXV YLVL NDUWX FKRUX JULHWDL QXVWDW\WX ODLNX DXWRPDWLNDL -
GPHV\V WXWXRMDX DWEXNGDYR LU UHWDL NDGD SDVLHNGDYR WXULQ SUDVP
 7DV SDWV EGDYR LU
YOLDX NDOEDQW EUHYLMRUL 5HLNMR MLV NDOEWL VXJULHEXV ODLVY YDODQG VSDULDL LU
VYDUELDXVLD OSRPLV oraliter, LU YLV VX WD SDLD PDOGRV QXRWDLND PDOGRV QXRWDLND MHL LU

EGDYRVXGDURPDWDLGDXJLDXSDLXPHOGLPRVLYHLNVPXNDLSNDOEDPRGLWXULQLX
6WXGLMRVH%LEOLMDMLHPEGDYRDLNLQDPDNDLSNYSWDV'LHYRRGLVGDQDLVLPEROLQH
SUDVPH WDLNDQW SULH PLVWLNRMR 'LHYR NQR %DQ\LRV YDGXRMDQWLV GRJPDWLQLDLV DUED
GRURYLQLDLV WLNVODLV 7RNLX EGX %LEOLMRV PHWDIRURV KLSHUEROV SDO\JLQLPDL LU YLVRV NLWRV
SRHWLNRMRVWLOLDXVSULHPRQVDUEDYLVDLQHEGDYRNHOLDPRVDUEDNRPHQWXRMDPRVWHRORJLMRV
YLHVRM-LHPQLHNDVQHEDQGQXSOWLQXR%LEOLMRVPDOGRVIRUPXOLWUDIDUHWRLUSDURG\WLNDG
ML\UDQHWLNGLHYLNREHWLUSRHWLNRNYSLPRNULQ\V-LHPEXYRVYHWLPD3HQWDWHXFKRHSLND
3UDQDHNVWD]*LHVPL*LHVPVHURWLND3VDOPLO\ULND$SRNDOLSVVIDQWDVWLND
7LNSRGDXJHOLRPHW/LXGDV9DVDULVVWHQJQXVLNUDW\WLWXRYLVRNHULRSXUXWLQRVOXNWX
LU SDLUWL W QXRVWDEL NQ\J NDLS WLHVLRJLQ PRJDXV LUGLHV EDOV E\ORMDQW PXV L
DPLJOGXPRVLWROLPM2ULHQWRNUDW7XRPHW%LEOLMDWDSRMDPPJVWDPLDXVLDGLGHOV
iminties ir poezijos knyga.
Paskutiniai seminarijos ir pirmieji kamendoriavimo metai buvo tas laikas, kada
/LXGDV 9DVDULV MDXWVL DULDXVLD VXWDS
V VX NXQLJ\VWH %HW VDYR YLGXMH MLV DQDLSWRO QHVLMDXW
WLHNVWLSUXVNDGEWJDOM
VUHLNWLVNU\ELNDL3ULHLQJDLQLHNDG/LXGR9DVDULRDVPHQ\E
nebuvo taip silpna, kaip tais metais.
3ULHVXEGLDNRQDWRSULPLPMLVEXYREU
VWDQWLVY\ULNLVLUEXQGDQWLVSRHWDV-LVMDXW
NDGNXQLJ\VWMRSULJLPWLHVLUMRWDOHQWRSULHDVSULHNXUMLVNRYRMRNDLSJDOMR%HWMR
NODLGD LU DSOLQN\EV DWYHGXVLRV M VHPLQDULM EXYR VWLSUHVQV NDLS MR SDVLSULHLQLPDV
6HPLQDULMRV DXNOMLPDV PHWDL SR PHW VSDXG M YLV DQNWHVQ UDW LU MLV SDJDOLDX
SDVLGDY-LVNDSLWXOLDYRMLV SDVLVOS %HW DU MLV WDSR NXQLJX YLVD VDYR VLHOD DU MLV YLVRPLV
VDYR PLQWLPLV LU YLVDLV MDXVPDLV VLP NXQLJR LGHDOX" $U MLV VXEU YLV VDYR GYDVLRV
J\YHQLPDSLHYLHQY\ULDXVLNXQLJRXGDYLQ"1HMLVWRQHJDOMRSDGDU\WL-LVSULPYLHQ
IRUPEHWXULQLR
'YDVLRVDWVOJLPRPRPHQWDLVMLVQHWQHMDXVGDYRVDY
VNXQLJXRSRQLDL%UD]JLHQHLMLV
VNXQGVLQXJVWDXGDPDVDUWLNQHLYLULQVSDUHLJRVLUDSOLQN\EVULDMVXNXQLJ\VWH"7LNUDL
WDLS LU EXYR -LV VDYM DVPHQ\E
 DSPDULQR LU ML QXYLVGDYR WLN SDV\YLDLV XVLPLULPR
PRPHQWDLVEHWMRNLXNU\ELQLXYHLNVPXSDVLUHLNWLQHJDOMR-LVWDSREHGYDVLXNXQLJXGOWR
MDPNXQLJRSDUHLJRVDWURGWRNLRVVXQNLRV1RUVMLVVWHQJVLEWLXROXVEHWGLUERLLQHUFLMRV
LUVLNDOEMLPRLUHLNDORSDGDULXVLRMNXQLJX.LUNDLSWDGMLVJDOMRUD\WL"
7DLDX LWRNLV /LXGR 9DVDULR GYDVLRV EYLV QHJDOMR LOJDL WUXNWL ,OHLVWDV L
VHPLQDULMRVLUSDWHN
VJ\YHQLPWHJXLUQHWULXNPLQJEHWYLVGOWRJDQDYDLUSDPDXMLV
LPDDWVLJDXWLLUYOJUWLVDYH7DLNDVEXYRSDVLVOS
JLOLDXVLDPHMRGYDVLRVNORGHSDW\UXV
NDLNXULQHSDVLVHNLPVXVLWLNXVVXNDLNXULDLVPRQPLVVXVNDPEMXVNDLNXULHPRGLDP
LPDNLOWLYLULUURG\WLSLUPXRVLXVJ\Y\EVHQNOXV,ULD9DVDULRGYDVLRMSUDVLGHGDLOJDV
NRYRVSURFHVDVSDQDXVSLUPMWLNDWYLUNLDV-DPHDWEXVSRHWDVEHWLUNXQLJDVQHQRUV
LVLDGWLVDYRWHLVL-RVLQWDSVVNDXGLNRQIOLNWDUHQD3DDGLQWDVNRYRVMLVYO LPV
UD\WL EHW GDU LOJDL DQDOL]XRV YLHQ VDYH LOJVLV SODWDXV SDVDXOLR EHW GDU LOJDL QHGUV DU JDO
QHJDOVMHQJWL
9LVDWDL/LXGDV9DVDULVVXYRNSRGDXJHOLRPHWNDLMREDQG\PLUNRYNHOLDVMDX
EXYR LHLWDV 7DGD MDP YLVD DWURG SDSUDVWD LU QDWUDOX 7DLDX W YDNDU NDL MLVDL SR
1DXMDSROLR DWODLG EHUJGLDL SULVLNDPDY
V VLWLNLQR NDG QHJDOL L VDY
V LVNHOWL MRNLRV
NU\ELQVNLELUNWOVMRQHJDOMLPRSULHDVWLVMDPQHEXYRDLNLLUMLVQHPDDGOWRNHQW
, 1DXMDSROLR MLV SDUYDLDYR SDNLOXVLD QXRWDLND QHV YLVD N MLV SHU WXRV DWODLGXV
SDW\UVNDWLQRMGLUEWLNXUWLLUSUDVLPXWLSLUPVLDVJ\YHQLPRHLOHV3UDORWDV*LUY\GDVGDXJ
L MR WLNMRVL LU EXYR SDVLU\
V MDP SDGWL NDSHOLRQDV /DLE\V VXNUW M VDYR GUVLRPLV
PLQWLPLVRSRQLD/LXFLMDVXLOGMRXPDULQWLUGVDYRYHOQLXPRWHULNXPX
 MLV WDL SDVLURG EHMJLV DOWDV EH MDXVPR LU EH IDQWD]LMRV SOXQNVQDJUDXLV
QHVXJHEM
V SDUD\WL Q YLHQR HLOUDLR NXULXR MLV WXUMR URG\WL YLVLHP R VYDUELDXVLD VDX
SDLDPNDGWLNUDLSDGDU\VWDLNRLMRODXNLD
6XQNLGHSUHVLMDPVOLQNWL9DVDULRLUG-HLJXMLVQHSRHWDVWDLMRGUVLRVPLQW\V

NDSHOLRQRRGLDLLU/LXFVSDLQWLVYLVNDVQXRGPLUEHSURW\E
3DJDXWDV QHULPDVWLHV LU QHJDOGDPDV QXVGWL QHMDXNLDPH NDPEDU\ MLV XVLPHW
DSVLDXVW XVLGMR VNU\EO
 LU DWVDUJLDL YDUVW\GDPDV GXULV LVOLQNR VRG %XYR EHYHLN
YLGXUQDNWLV 1HL NOHERQLMRV QHL 6WULSDLLR ODQJXRVH YLHVRV QHEXYR 9LVDV EDQ\WNDLPLV
VNHQGMRWDPVRM
$SJUDLE\GDPDVOD]GHOHWDNNXQLJDVHQJWDPVNOHERQLMRVVRG
.RNLV WXUMR EWL LR YO\YR SDVLYDLNLRMLPR WLNVODV MLV LU SDWV QHLQRMR -LV VWDLDL
MDXWUHLNDOHLWLLUGDU\WLNQRUVQHSDSUDVWD
.OHERQLMRV VRGDV EXYR GLGHOLV YLHQX RQX OLHLV YHQWRUL NLWX YLHNHO NXULXR MLV
DQGDLYDLNWLQMRSURGYDUHHUOLULOHO
1DNWLV EXYR YMXRWD LU WDPVL YRNW YHQWRULDXV OLHSRV LU MDX SULNULWXVL ODS
VOXRNVQLV ODPMR SR NRMRPLV .UDXSX EXYR HQJWL YLV WRO\Q MXRG VRGR JLOXP EHW LV
kraupumas ir paslaptingumas taip dilgino nervus, taip jautrino visus jutimus, kad jaunas
NXQLJDVWDUVLNRNLRVQHVXSUDQWDPRVMJRVWUDXNLDPDVMRYLVWRO\QLUWRO\Q
tai pagaliau ventorius.
-LV SDVWXPLD GXUHOHV LU HLQD YHQWRUL LD YLHVRV GDXJLDX PDW\WL SDNUDLDLV
YRNLDQLOLHSVLOXHWDLLUWDPVLEDQ\LDVXDXNWXERNWXLUUDXVYDLPLUJDQLXODQJXWLHV
altorium.
YHQWRULDXVNDPSHMLVLULMXRGNU\L-LVLQRNDGWRMYLHWRMSDODLGRWDVNOHERQDV
SDVWDW
VLEDQ\L9DVDULXLGDURVLXUSXSULVLPLQXVWNDSLUJXOLQWMDPHNOHERQEHWMLV
VXNDXSLD GLGHO
 YDOLRV SDVWDQJ LU HLQD VWDLDL NDS -R NQ QXYHULD LXUSXOL EDQJD MLV
SDMXQWDDQWYHLGRWDUVLNRNY\QEHWNRQYXOV\YLDLVXNDQG
VGDQWLVHQJLDWROLDX
WDL NDSDV DSWYHUWDV JHOHLQH WYRUHOH VX NU\LXP LU DNPHQLX R DNPHQ\ YRV YRV
PDUJXOLXRMD SDDXNVXRWRV UDLGV 1XVLLPW NHSXU
 NODXSWLV LU VXNDOEWL Requiem aeternam?
1HMLVNHSXUVQHVLLPDQHVLNODXSLDLUSRWHULRQHNDOED
9DODQGO
 SDVWRYM
V MLV DSVLVXND LU HLQD DWJDO 9MDV SDOXVLDL GUDVNR MR DSVLDXVWR
VNYHUQXVLUSDOHULQ
-HLNDVMEWPDW
VEWVDN
VNDGVHQDVNOHERQDVDWVLNOLNDSRLUHLQSDLUWL
VDYREXYXVLRVHPLNRVEXYHLQV
%HW WDL MR WLN MDXQDV NXQLJDV SRHWDV 9DVDULV YDURPDV QHULPDVWLHV YLHQ NODLNL
UXGHQLRQDNW
-LV VXJUR VRG SUR NLWXV YDUWHOLXV LMR YLHNHO LU SDVXNR GYDU 7DL EXYR
EHSURWLNDVQRUDV.SDPDQ\WNDVQRUVSDPDW
VMYLHQWRNLXPHWXHLQDQWLNOHERQLMRV
GYDU"$UJDOQHODEDVLVMYHMDGUXPVGDPDVMRPLQWLVLUSLNWXVMDXVPXVNHOGDPDVNUWLQM"
.XQLJDVNDLSPNODMDXHLQDSURSDUNLUJRGLDDNLPWLULDMRSDVODSWLQJWDPV-R
DXV\VHVNDPEDFLQLNL6WULSDLLRRGLDL
WDVVRGDVPDW
VSDVLXWXVLRUJLM
%DURQLHQ"WXUEWQHYLHQRPXUG\WDEHVWLMD
WDLFHQWULQDOMDWLHVUPDLV.DVWDL"9LHQDPODQJHYLHVD7DLEHDEHMRMRVODQJDV
.MLYHLNLDWDLSYODL"
.XQLJDVYDODQGO
VWDEWHOMDLUQRULMDWVLPLQWLWDLMLNDLSJ\YDVXVDYRYLOLRMDQLX
\SVQLXEDOWDNUWLQHLUODNLHUXRWDLVEDWDXODLV
9DVDULVGDEDULQRNXUHLQD-LVGDEDUHLQDWHQNXUMSLUPV\NSDPDW-LVMDXLD
NDGWDL\UDDEVXUGLNDVVXPDQ\PDV-LVJDOLNQRUVVXVLWLNWLMJDOLXSXOWLGYDURXQHVMJDOL
XNOXSWLOLHWXV%HWMLVXVLVS\UOLJLWRVYLHWRVQXHLWLLUQXHLV
DOWDV UXGHQV YMDV SXLD MDP YHLG QHW NYDS XLPGDPDV -R DSVLDXVWDV LU VXWDQD
OXSD M DWJDOLRV LU SDQLRMD NRMDV %HW MLV YLVX NQX VYLUGDPDV SULHN HQJLD YLV WRO\Q LU
WRO\Q -DPH N\OD HQHUJLMD XVLGHJLPDV D]DUWDV -DP VDYRWLNDL VPDJX JUXPWLV VX YMX LU
DWOLNLQWLEHSUDVPLNNHOLRQ

$UWLNUDLEHSUDVPLN"-DPNXQLJXLNXULRNLHNYLHQDVLQJVQLVWXULEWLUDFLRQDOXVLU
'LHYR JDUEHL VNLUWDV L NHOLRQ WDL GLGHOLV \JLV WDL PDLWDV SULH VDYR SDV\YLNXP

QXVLHPLQLPLUSULHNDVGLHQLNSLONXPNXUVMVORSLQDLUVPDXJLD
-LVSDQRURDWVLNYSWL
-RIDQWD]LMDLWLHVYLHQVSDUQWWDPVLYMXRWVSDOLPQHVLRQDNW
JDOWDLJUDLRVLRVSRQLRVEDURQLHQVYLOJVQLVWUDXNLDMNDLSQXVLNDOWOQXVLNDOWLPR
YLHW" 1HV SRQLD EDURQLHQ WDL QXRGP -L JUDL LU YLOLRMDQWL EHW QH WDLS NDLS SRQLD
/LXFLMD %DURQLHQV JURLV WDL UDILQXRWRV NRNHWV YLOLRMLPR SULHPRQ -RV SDYHOJLPDV LU
QXVL\SVRMLPDVDSQXRGLQWLQXRGPLQJSDDG
.XQ 9DVDULR VLQM NUXWD YLHQDV PDDV NLUPLQOLV GO NR MLV SDVDNRGDPDV SRQLDL
/LXFLMDL .DOQ\Q VSGLXV LU Y\NLXV Q YLHQX RGLX QHSUDVLWDU DSLH DWVLWLNLP VX SRQLD
EDURQLHQHLUEVLPYL]LWGYDU"-LVLQRNDGVPRQLQJDLWDLQXW\OMR'ONR"
WDLMDXLUNDOQHOLVQXRNXULRMLVREVHUYDYRWULVNHLVWXVUDLWHOLXV'DEDUMLVQHPDWRW
YLHW QHV YLVL ODXNDL SDVNHQG
 QHSHUUHJLPRM WDPVRM EHW MLV PDWR NDLS ODLEDV EDOWDNUWLQLV
UDLWHOLVXROLXOHNLDSHUODXNLUNDLSSDXNWLVVNUHQGDSHUJULRY
.XQLJDVOHLGLDVLQXRNDOQHOLRWROLDX
WDLPHGLVSURNXUMLVMRNDLSDVLEDLGEDURQLHQVDUNO\V.XQLJDVVXVWRMDLUYLVD
VFHQDGDUV\NNDUWRMDVLMRDWPLQW\
%DURQLHQJUDFLQJDLQXVL\SVRMXVLQXMRMDEHWMLVGDUYDODQGO
VWRYLWRMSDLRMYLHWRM
tarsi ko laukdamas.
LDSDNDOQMYMDVPDHVQLVEHWXWDWGDUDLNLDXMDXLDPDVMRVWLSUXPDVNDOQHO\LU
YLVRM DS\OLQNM *GLDL RLD PHGLXRVH VWDXJLD QXR HHUOLR YLOSDXQD LU GXQGD ODXN
tamsumoj.
-LVDLVWRYLQHVLU\GDPDVSDMXGWLLYLHWRV9LVLMRSDMDXWLPDLVLWHPSNDLSVW\JD-R
NODXVD LU YLOJVQLV WDLS XVLDWULQR NDG MLV LVNLULD GDXJ\E
 WRQ LU EDOV WRM WULXNPLQJRM
UXGHQVQDNWLHVVLPIRQLMRM-LVYHOJLDYDLULSDYLGDOLUSDLRVWDPVRVQLXDQV
3DJDOLDXMLVHQJLDDWJDO
9MDVSUDOHQNGDPDVMVXGXRGDSHLXVUDLWRMDDQWJDOYRVSDOHULQXEJ
VSULHNLQ
SVWHOMD YHLG LU NOLDLV YHULDVL WRO\Q GYDUR SDUN NOHERQLMRV VRG YLV PLHJDQW
.DOQ\QEDQ\WNDLP
'YDURSDUNDVRLDMDXNLXQDPDUWXPX
5PODQJHMDXQHEUYLHVRVSRQLDEDURQLHQMDXXYRJDODQWLNRURPDQRODSXV
SDOLHS NDPEDULQHL LQHWL SHQNLDVWUOHV YDNLGHV DSVLYHUW DQW NLWR RQR LU XPLJR
minktame patale.
.XQLJDVMRNOHERQLMRVVRG
-R QHUYDL DWVOJR MLV MDXLD GLGHO QXRYDUJ LU DWVLUP
V WYRU LOVLVL
JDUGLXRGDPDVLVODLPLQJDLSDVLEDLJXVLX\JLX
3DVNXLMLVHLQDVDYRNDPEDULXVVXQNLDLUDVGDPDVWDNWDPVLDPHNOHERQLMRVVRGH
 NDUW MLV QHSDVWHEMR VDYR NDPEDUL QHMDXNXPR -HLJX MR YDUJLQJDV EXWDV EW
YLUW
VLWDLJLQJLDXVLXUPXLNORWXPLQNWDLVNLOLPDLVLULSXRWXEUDQJLDLVPHQRNULQLDLVMLV
LUWRQHEWSDVWHEM
V
8PLJGDPDVMLVSDPVWNDGQXM
VVXYL]LWXGYDUNDOEVLVVXSRQLD5DLQDNLHQH
NDLSVXJHUDSDVWDPDQHVWDLMDXGXNDUWXEXYRMVXVLWLN
VNHO\
IX
1HWUXNXV SR L Y\NL EDURQDV 5DLQDNLV DWODQN .DOQ\Q NOHERQ R NLW GLHQ YLVL
WU\VNXQLJDLJDYRSRQLRVEDURQLHQVSDNYLHWLPDWVLODQN\WLGYDULJHUWLDUEDWRV .OHERQDV
3ODWQDVQHODEDLLWXRVYL]LWXVPJREHWPDWJ\YUHLNDOSDODLN\WLJHUXVVDQW\NLXVVXSRQX
(WQLHNRQHSDGDU\VL5HLNLDDWOLNWLWEDXGLDYNDOEMRMLVNXQ6WULSDLLXL
8YHL]GD LU NYHG\V NLWDLS VNDLWRVL NDL SDPDWR NDG EXYRMDPH SDV EDURQXV 1DXGD L WR
DLNL.DGQHWDVNRDWHQDLHLLDX"
 'O EDURQR LQRPD SULWDU 6WULSDLWLV 3UDYRVODYDV DU OLXWHULV WDV SDW

YHOQLDV -LV JDO LU SDWV VDQW\NL VX PXPLV QHSDODLN\W %HW EDURQLHQ NOHERQH YLV GOWR
SUDNWLNXRMDQWL NDWDOLN 1LHNR QHSDGDU\VL OHQNLNRVH DULVWRNUDWLMRV WUDGLFLMRVH UHOLJLMD JLOLDL
OHLGXVDNQLV1RUVLDLSDQNLHNQHWLNLXMRVGRU\EP
-RVDULVWRNUDWLNXPDVODEDLGDUDEHMRWLQDV'DEDULQRPDMLDULVWRNUDWEHWNLOP
QH WDLS MDX ODEDL SRQLND NYHG\V PDQ V\N SDVDNRMR NDG EDURQLHQ SULH LWHNGDPD
EXYXVL SDSUDVWD 9DUXYRV NDIHDQWDQR DNWULVD 1XYDLDYR EDURQDV 9DUXY SDWL LU
DSLSDLQLRMROHQNDLW7RNLRVPRNDWDLWDXLUDULVWRNUDW
-XRGLGHVQLVDULVWRNUDWDVMXRVNDQGDOLNHVQPRQDVDPSURWDYR6WULSDLWLV
3DVLWDLNR NDG NXQLJDLNLDL YHGD QH WLN NDIHDQWDQ DUWLVWHV EHW LU FLUNR DNUREDWHV
Kafeantane tai tik kojas parodo, o cirke, bestijos, tai visai nuogos raitosi.
.OHERQDVLSDVLSLNWLQLPRQXVLVSMRYLUSDWDLV
1HQXRJRVVWDW\PDLGUDXGLD7XUEWDSVLWHPSXVLRVWRNLXPH]JLQLX
Lyg ne vis tiek! I tolo atrodo kaip nuogos.
Bene pats matei?
2WLUPDLDX$NXQLJXYHQWLQDXVLQHNXUNLWXUNDLSWLNWRMSDLRM9DUXYRM3DV
PXV WDGD Y\VNXSR QHEXYR WDL RW PDQH LU QXVLWHPS YLHQDV YLHWLQLV NRQIUDWUDV %XYRP LU
NDIHVDQWDQHLUFLUNHLQDLNOHERQHNDGU\WGLHQWXUMDXLSDLQWLHVHLWL1LHNDGWRNLPHUJ
QHPDLXVLDPSDVLXWLNDLYHLNLD1DEHWNDLDSOLDXNLXWDL9DVDULVMDXLUSDVLSLNWLQR
WDPVWDNDLS"1RULWDLSSDWHLWLGYDU"NUHLSVLNOHERQDV9DVDU
 1RULX QHQRULX EHW MHLJX NYLHLD WDL QHLWL EW QHPDQGDJX LXUNLDL DWVDN
9DVDULV-RLUG\MDXPNDXSWLVSULHNOHERQSLNWMDXVP
%HWMXNWDPVWDQHSDVWDPDV
7DLVXVLSDLQVLX3DJDOLDXQHWDLSMDXLUQHSDVWDPDV$QGDLEXYDXVXVLWLN
VMXRV
YLVXVXGYDURMRGLQMDQLXV6XVLSDLQRPH
$WDPVWDODLNRWXUGDPDVPJVWLYLHQDVYDLNWLQWL&KDFKD
9DVDULVVWDLJDEO\NVWHOMRNDLSXJQLVLUVXQNLDLYDOG\GDPDVLVGUHEDQLXEDOVXWDU
 $WVLSUDDX .RGO NOHERQDV MDX NHOLQW NDUW PDQ SULNDLLRMDW \SDWLQJ ODLNR
WXUMLP" $ URGRV VDYR SDUHLJDV EDQ\LRM DWOLHNX O\JLRPLV VX YLVDLV *DO QHW GDXJLDX
,SDLQW\VEHYHLNWLNPDQYLHQDPXNUDXWRV
$SVLGLUEGDYRPPXGXLUGYLHVHNDLWDPVWRVQHEXYRVXQLXUQMRNOHERQDV
 7DL SUDDX NOHERQ DSLH WDL SDUD\WL NXULMDL .DL JDXVLX NLW YLHW D L LD
LYDLXRVLX W SDL GLHQ Q NLHN QHVLJDLOGDPDV ,U QHODXN
V NOHERQR DWVDN\PR MLV
SDNLORLULMRYRVQXJDOM
VQRUWULQNWHOWGXULPLVWDLSNDGQHWODQJDLVXGUHEW
NDUWMLVGDUVXVLYDOGEHWMDXWNDGMRNUWLQ
VWDLDLSOLDSDJLHDGONOHERQR
SULHNDEXPR VPXONPHQLNXPR \NWXPR VWRULHYLNXPR LU QHSDJUVW XJDXOLRMLP
NDUWMLVVXVLYDOGQHVMRNDQWU\EGDUQHEXYRWUNXVLEHWDULOJDP"
7DVPDDVLQFLGHQWDVVXNOHERQXSDJDGLQRQXRWDLNSULHSDWYL]LWGYDU9DVDULV
LEJRNDLGDUQHEXYRVXVLWDUWDQHLNDLSMLHHLVQHLNDGD%WEHDEHMRWLQNDPLDXVLDQXHLWL
YLVLHP WULP NXQLJDP NDUWX %HW DU NOHERQDV VX 6WULSDLLX M NYLHV" -LV JL SDWV QXWDU QLHNR
QHNODXVLQWL LU M NRPSDQLM QHVLVLO\WL -HLJX MR QHSDNYLHV WHJX HLQD VDX GYLHVH -LV UDV
NHOLGYDULUYLHQDV
%DURQLHQ NYLHW YDODQGDL ODLNR OLNR QHEHGDXJ LU 9DVDULV P UHQJWLV -LV
USHVWLQJDL QXVLYDO EDWXV DSVLYLONR QDXM VXWDQ XVLPRY PDQNLHWDV LU XVLGMR SULHDLV
VNHOWDSLNDNO
NDLSGLGLDXVLGDELWLNXPRHQNO
%HVLUHQJLDQW SDJLHD SULH NOHERQ QHDWVOJR EHW QXNU\SR NLW SXV
 *HUDL
.OHERQDVVX6WULSDLLXMXJDXOLRMDLUQLHNLQDLUJDOQHWQXHLVMRQHSDNYLHW
"7LHNWR-LVUDV
NHOLGYDULUYLHQDVLUPRNVSDVLURG\WLJHULDXLUXNOHERQLUX6WULSDLW,UMDPMDX
NLOR QXRWDLND YDL]GXRMDQWLV NDLS MLV NDOEVLV VX SRQLD EDURQLHQH LU NDLS EXV QHPDORQLDL
QXVWHE
DEXY\UHVQLHMLNXQLJDL
7DLDXSULH YDO DWMR 6WULSDLWLV LU SDYDGLQR M HLWL NDUWX %VL QHSDWRJX MHLJX MLV
QXHLVYOLDX5HLNVLDLNLQWLV,YLVRNXQLJDLWXUEWLVROLGDUVLUQHSDURG\WLNDGWDUSM

HVDPD NRNL QRUV QHVXVLSUDWLP 9DVDULV VXWLNR EHW MR DSPDXGDV QHDWO\R LU YLV NHOL MLV
NXUVWVDY\SDVLU\LPSHOQ\WLSRQEDURQGPHVLUSDODQNXPWDUWXPWDLEWGLGLDXVLDV
kertas klebonui.
'YDURUPSULHNDPEDU\VXWLNRMXRVGUVLNDPEDULQSDPDSVLDXVWXVLUSDSUD
VDOLRQ3RQDVEDURQDVLUSRQLDEDURQLHQWXRMDWHLVL
6DOLRQDVEXYRGLGLXOLVNDPEDU\VEHYHLNVDOPHQNDLDSYLHVWDUXGHQLRSULHEODQGRV
GOWRJDQDQHMDXNLLUSDVODSWLQJD7U\VNXQLJDLQHLQRMRQNMLHPGDU\WWDPHDS\WDPVLDP
VDOLRQH .OHERQDV GDXJLDX SUDW
V YDLNWLQWL DSLH NOXRQXV LU WYDUWXV QHJX VDOLRQH L SLUP
LQJVQLXNOLXYRNRMRPLVXNLOLPRLUYRVQHDSYHUWNGV9DVDULVWDLSSDWQHSUDW
VEXYRWL
SRQ VDOLRQXRVH NDG LU NDLS EXYR SDVLU\
V YDUVL LU QHULPDYR ODXNGDPDV SLUPR VX
HLPLQLQNDLV VXVLWLNLPR /DLVYLDXVLDL EHURGV MDXWVL NXQ 6WULSDLWLV -LV GO VDYR
VWRULHYLNXPRQLHNXUQLHNRQHVLYDULUVDYRHOJHVLRQHNRQWUROLDYR
-LVDL VNHUVDLLU LLOJDL SHULQJVQLDYR SHU VDOLRQ VLWLNLQR NDG NURVQLV MDX EXYR
NUHQWD DSLUMR SDYHLNVOXV SDNLOQRMR DQW IRUWHSLMRQR JDLGDV SDVNXL VGR IRWHO SULH
VWDOHOLRXVLPHWNRMDQWNRMRVLUXVLUNSDSLUSV
7DLDXQHWUXNXVYLUVWHOMRRQLQVGXU\VLUSDVLURGEDURQDV
A, Reyerendissimi! VXXNRMLVVXLVNVWRPUDQNRPHLGDPDVVDYRVYHLXV
Mille excuses, mille excuses! On vous laisse seuls dans les tnebres!.. 7DL GO WR PDQR
gerbiamas kunige klebone, kad jau ruduo. Der Sommer mag verwelken, das Jahr vergehn!
7DLSGDQDLGDLQXRMDPDQRPRQD1XNDNY\VHELDXYVWYXMHWHJDVSDGLQQDVWRMDWHO"
%DURQDVWXUMRNHLVW SDSURW GDU\WL NUDWLQ L YLV NDOE NXULDV WLN MLV PRNMR YLVDL
QHVLUSLQGDPDVDUMRXNDOELQWDVLVVXSUDQWDNMLVVDNRDUQH3DVLVYHLNLQ
VVXNOHERQXMLV
JUWHOMR6WULSDLW
Quelle marque de cigarettes est-ce que vous fumez, Monsieur labb? Darf ich Sie
bitten von den meinigen zu versuchen? Ce sont les cigarettes de qualit... Na, kaip einas?
.XQ6WULSDLWLVDWNLRMDPGHLQ
NXULEDURQDVSDVSDXGLULYLVRVNDOERVVXSUDW
V
YLHQLQWHORGVLJDUHWSDSXUWJDOY
1HFLJDUDQHUNDX3HUGDXJGYRNLD
Dvokia?.. Dvokia?.. Questce que ca veut dire? QXVWHE
V YDOJVL DSOLQNXL LU
SDPDW
VSULHODQJRVWRYLQW9DVDUYOSXROLVNVWRPLVUDQNRPLV
Ah, le voil! Mon cher ami, madame la baronne sera trs contente de vous voir
ici.
 $WVLSUDDX SRQDV EDURQH D ODEDL JDLOLXRVL NDG QHVXSUDQWX SUDQF]LNDL
pasiteisino Vasaris.
7DPVWDQHVXSUDQWLSUDQF]LNDL"1LHNLVmon ami! $LUSDWVQHPJVWX SUDQF]
NDOERV 1HPJVWX QHPJVWX WDPVWD YDGLQLHVL Vasari Taip? Parla italiano?.. Non? Juk
tamsta vadiniesi Vasari?
Vasaris.
7DLWDPVWDWXULEWLLWDODVReverendissime!
1HSRQDVEDURQH$OLHWXYLV0DQRSDYDUGJU\QDLOLHWXYLND<UDLUWRNVPQHVLV
vasaris februarius.
 WDPVWD LQDL NDV EXYR 9DVDUL" 1H" 9DVDUL WDL EXYR SLUPDV LWDO PHQR
LVWRULNDV *\YHQR 5HQHVDQVR JDG\QM 'O WR D WDPVWRV SDYDUG
 NDL WLN LJLUGDX WDL LU
DWVLPLQLDX%HWPDQRSRQDLNUHLSVLMLVMDXYLVXVNXQLJXVNDUWXWDLQDXMDV OLHWXYL
NDOERVJUDXPRURG\PDV1HVLWDONDOEDPDQRSRQDLLUEDURQDVOHLGRVLILORORJLQLXV
VDPSURWDYLPXV DSLH NDOE VNDPEXP WXUWLQJXP LU VHQRYLNXP .XQLJDL SDGMR MDP NXU
NODXVLPDLVLHMRVLVXORW\QLUOLHWXYLNDOERPLV
7XRWDUSXNDPEDULQLHEGLGHO
JUDLOHPSDQWVWDORDSOLQNNXUVXVGRVYHLDL
LU GYL YDNLGHV VX GDXJHOLX YDNL DELHMXRVH VDOLRQR JDOXRVH 7XRM SDVLGDU OLQNVPLDX LU
jaukiau.
3DJDOLDX YO DWVLGDU GXU\V LU NDUW SDVLURG EDURQLHQ VX SRQLD 6RNROLQD 6X

NOHERQX LU NXQ 6WULSDLLX SRQLRV MDX EXYR SDVWDPRV L DQNVLDX R 9DVDU DWVLPLQ L
susitikimo kely. To ,,promenado" atsiminimai ir buvo pirmoji bendros kalbos tema.
.XQ9DVDULVSDPDW
VEDURQLHQ
VDOLRQRGXU\VHEHJDORQXVWHERLULOJODLNQHJDOMR
GDU DWVLVWHEWL Y\NXVLD MRM DWPDLQD -XN MLV WDLS SXLNLDL VXJHEMR M VLYDL]GXRWL NDG URGRV
EW SDLQ
V M YLVXU LU YLVXRPHW WDL GDEDU EHYHLN QHWLNMR VDYR DNLP -LV EHURGV ODXN
NDG SDPDW\V EDURQLHQ
 NLWDLS DSVLUHQJXVL QHV SRQLRV QDPLH QHJL QHLRMD Y\ULNXV
MRMDPXRVLXV NRVWLXPXV EHW WRNLRV GLGHOV DWPDLQRV QHEXYR WLNM
VLV -DP DWURG NDG
SDVLNHLWQHYLHQGUDEXLDLEHWLUYLVDWDPRWHULV
-LV SDPDW OLHNQ DXNW SRQL X /LXF
 GLGHVQ
 R WXUEW LU JUDHVQ
 -L HQJ
OHQJYDL JUDNLDL LGLGLDL SDNOXVL JDOY EHW WUXSXW \SVRGDPDVL -RV SODXNDL EXYR
PDQWULDLVXXNXRWLLUVXYLQJLXRWLRDXV\VHNDURMR EUDQJV SDYHLWDODL NXULH M ODEDL SXR
-RVWDPVXVUEDVQHWXUMRMRNL\SDWLQJSDJUDLQLPEHWEXYRSXRQXVLUHOHJDQWLNDV
.XQLJDP MLV SDVLURG WXR QHSDSUDVWDV NDG DSLH NDNO LU DQW NUWLQV WLHN GDXJ
LNLUSWDV MRJ NDUWDLV NDL SRQLD EDURQLHQ VGGDPD SDNU\SGDYR YLHQ RQ YLHQDV SHW\V
EHYHLNYLVDLLVLQHUGDYRNDLMLEHQWNLHNSDVLOHQNGDYRSULHNNXQLJNXNOXPDVUHLNDODYR
WXWXRMDXNUHLSWLDNLVQXRMRVNUWLQVDORPLQWLVGDQJLNXVLUDPLQXRVLXVGDO\NXV%HW
SLNLDXVLD NDG DQW EDURQLHQV NDNOR SORQXLX UHWHOLX SDULWDV NDERMR PDXW\WLV NU\HOLV
QXVLOHLVGDPDVO\JLDLOLJLWRVYLHWRVNXULRVSDPDW\PDVJDOMRVXNHOWLSLNLDXVLSDJXQG
5RGRV QLHNDV QHEW WLNM
V NDG LWD GLGHO HOHJDQWLND SRQLD JDOW PYWL GU\DL
ODQJXRWRPLVNHOQPLVLUEDWDLVVXODNLHUXRWDLVDXODLVNDGMLDSHUJXVLDUNOJDOWWUDQN\WLV
SR ODXNXV LU RNLQWL SHU JULRYLXV WDLDX WDL EXYR ML SDWL 9DVDULV SDLQR WLN MRV DNLV LU
QXVL\SVRMLPNXULXRMLWXRPHWMDWVLVYHLNLQRRGDEDUSDVLVYHLNLQR
7DV QXVL\SVRMLPDV EXYR YLHQLQWHOLV MDXQDP NXQLJOLXL SDGUVLQLPDV EH NXULR MLV
QHEWLQRM
VQHLNDLSSULHWRVGLGHOVSRQLRVSULVLDUWLQWLQHLNMDLVDN\WL
%HW SRQLRV EDURQLHQV DN\V LU QXVL\SVRMLPDV WXUMR WD \SDW\E
 NDG NLHNYLHQDV
MDXWUHVQLV Y\ULNLV WXRM SDMXVGDYR QRUR LU GUVRV MRV GUDXJ\VWM QHVLYDU\WL LU SDVLURG\WL MDL
JHULDXVLX NRNLX WLN JDOLPD DWYLOJLX 'O WR NXU WLN EDURQLHQ SDVLVXNGDYR Y\ULNL
DVLVWHQWQLHNXUMDLQHEGDYRVWRND
%HWWYDNDU.DOQ\QGYDUHWLNYLHQDVNXQ9DVDULVSDW\ULQHSDSUDVWEDURQLHQV
QXVL\SVRMLPR\SDW\E

3DVLNHLWXV SLUPRPLV QHUHLNPLQJRPLV NRQYHUVDFLMRV IUD]PLV LU SDVNXWLQL GLHQ
QDXMLHQRPLV NDL NDPEDULQ SDGDY DUEDW VX VDOGLDLV XNDQGLDLV YLVD NRPSDQLMD
SDVLVNLUVWWDLSNOHERQDVVXEDURQXNDOEMRVLDSLHLPHWGHUOLMDYNDLQDVLUDWHLQDQL
PHW SHUVSHNW\YDV JUHWD NXQ 6WULSDLLR VRIRMH VGMR SRQLD 6RNROLQD LU JLQLMRVL GO NR
NDWDOLNNXQLJDLQHJDOLPRQYHVWLR9DVDULVLUEDURQLHQDWVLGUSULHYLHQVNLWDWVNLUWL
HPXLRVWDOLXNRDQWNXULRMLHGMRVLDUEDWRVSXRGHOLXV
.RPSDQLMD QHEXYR WLHN SDNULNXVL NDG QHEW EXY
 JDOLPD VXPHJ]WL EHQGURV NDOERV
DUED SHUVLPHVWL VDNLQLX VX WROLPHVQLX NDLP\QX EHW SUDGMXV JHUWL DUEDW QXRWDLND VXVLGDU
WRNLD NDG NDOERV SDVLVNLUVW 9DVDULV MDXVGDPDV JORVWDQW EDURQLHQV YLOJVQ LU VNDWLQDQW
QXVL\SVRMLPWDU
LVYDNDUDVSRQLDGLGHOLVPDQRJ\YHQLPRY\NLV$HVXSLUPNDUWGYDUHLUWDL
QH EHW NRNLDP EHW WLNUDP DULVWRNUDWLNDP GYDUH $SLH WDL MDX D VHQLDL VYDMRGDYDX 9LHQ
NDUWNDLDGDUQHEXYDXNXQLJDV
WDPVWDMDXVHQLDLNXQLJDV"SHUWUDXNEDURQLHQ
9RVNHOHWDVPQHVLSRQLD
A, tai tamsta dar visai naujokas gyvenime. A manau, kad pirmieji kunigavimo,
SDQDLDLNDLSLUSLUPLHMLSRLWHNMLPRPHWDL\UDNXSLQLXROXPRHNVWD]LLUQXVLY\OLPR%HW
DWDPVWSHUWUDXNLDX
 7DLJL D YLHQ NDUW VXVYDMRMDX LWLV SDVDN DSLH GYDU ODEDL URPDQWLN LU
QDLYL
*DOLPDMLJLUVWL"

 1HGUVLDX SRQLRV EDURQLHQV YDUJLQWL $ WLN QRUMDX SDVDN\WL NDLS GYDUDV


DGLQGDYRPDQRYDL]GXRW

7LNULWLNULDXVLDLWRMSDVDNRMEXYRPDL\WDPRWHULV
Nesiginsiu. Bet ji nebuvo i dvaro, o a tuomet dar nebuvau kunigas.
7DPVWDMWHEHP\OL"
Ponia, juk a kunigas!
 7DL NDV L WR" -XN WDPVWD QHSDOLRYHL EXY
V Y\ULNLV $ HVX JHUD NDWDOLN
SULLPLQMX VDNUDPHQWXV EHW Q NLHN QHVLSLNWLQX MHL NXQLJDV P\OL PRWHU $ JDOLX WDPVWDL
SDVLJLUWL NDG SDWL YLHQ WRN NXQLJ SDLQRMDX 9DUXYRM -LV EXYR PDQH VLP\OM
V NDLS
SDSUDVWDVPLUWLQJDVLV$HVXWLNUDNDGSDW\UXVLPHLOVNXQLJ\UDODEDLGDXJ
 1HVLJLQ\VLX SRQLD QHV QHLQDX SDDEHMRMR 9DVDULV %HW PHLO PHLOHL
QHO\JX $ HVX JLUGM
V LU L SDL NXQLJ NDG P\OWL HV JDOLPD EHW WLN VLHOD GYDVLD
platonikai, kaip sakoma.
3RQLDEDURQLHQQXVL\SVRMRLULUGDPDNXQLJSDNODXV
7DPVWDWLNLNDGJDOLPDYLHQSODWRQLNDLP\OWL"
Tikiu, ponia.
DQH-LSDVLVOLQNRDULDXMRSXV
LUW\OHVQLXEDOVXNDGWLNMLVYLHQDVJLUGW
WDU
0DQHNDVWLNP\OMRSLUPLDXVLDQRUMRP\OWLNQLNDL.DLEXYDX MDXQD SDQHO
WXRSLNWLQGDYDXVL'DEDUJLPDQDXNDGWDLYLVDLQDWUDOX-XNPRJXVWXULVLHOLUNQ6LHO
PHVYLHQWLNLPHRNQLUPDWRPH$UJLWDGQHQDWUDOXNDGNQP\OLPHODELDXQHJXVLHO"
7LHVDNXQLJH"3DJDOLDXMHLJXLUSULSDLQVLPHGYDVLNVLHOPHLO
WDLMJDOLPDSDVLHNWLWLN
SHUNQRPHLO
7LHVD",UQHODXNGDPDDWVDN\PRMLSDNLORSDSLOG\WLDUEDWRV
/LXGDV 9DVDULV NLW GLHQ QDPLH DWVLPLQGDPDV W SDVLNDOEMLP VWHEMRVL NDLS
EDURQLHQ WRNLD DXNWD SRQLD NDOEMR MDP SLUP V\N VXWLNWDP NXQLJXL WRNLXV
NRQILGHQFLDOLNXVRGLXV6WHEMRVLLUVDYLPL.DOEPHLOVWHPRPLVMLVYLVXRPHWYHQJGDYR
YDU\GDYRVLLWDUWLRGPHLOLUVXMRNLDPRWHULPQHWLUVXSRQLD/LXFLMDQHEWWDLSDWYLUDL
WR NODXVLPR GLVNXWDY
V %HW SRQLD EDURQLHQ SDWL NDOEMR WDLS ODLVYDL VX YRV YRV MDXLDPR
IOLUWRDWVSDOYLXNDGMLVEXYRSDVNDWLQWDVSULVLWDLNLQWLSULHMRVWRQRQHLSDWVYDU\GDPDVLVQHL
MDSLNWLQGDPDVLV%DURQLHQWXUMRGDXJSULW\ULPRLUWDNWRYHVWLNDOEWDLSNDGMDXQRNXNODXV
NXQLJOLRIDQWD]LMDQXRODWRVEWGLOJLQDPDOHQJYRVHURWLNRVYHQJLDQWSHUGLGHOLRDWYLUXPRLU
aikumo.
3DSLOGLXVL DUEDWRV ML VXJUR VDYR YLHW ODLN\GDPD UDQNRM SDSLURV GXW
 -L
SDPYLHQSDWLLUSDVLO9DVDULXL%HWLVDWVLVDNQHUNV
 3ULH FLJDUHWR LQDL WDPVWD DLNLQR ML XVLWUDXNXVL GP DUEDWD JDXQD
\SDWLQJRPDORQDXVSULHVNRQLR<SDNDLWDEDNDVJHUDVRDUEDWDDURPDWLNDLUVWLSUL&XNUDXV
GDXJQHUHLNLD1XRWRGDURVSULNOX3UDDXNXQLJSDEDQG\WL-HLQHSDWLNVQXPHVLWH
9DVDULV SDP SDSLURV 5N\WL MLV LHN WLHN PRNMR LU SDVSULQJWL GPX QHELMRMR
3DSLURVDVEXYRPDORQXVLUNYDSXVRDUEDWDLWLHVSDVLURGVNDQHVQ
WDLMDXLULPRNLDXWDPVWYLHQRVQXRGPVMXRNDYRMLSDPDLXVLNDGVYHLDV
cigareto nemeta.
 -HLJX SRQLRV YLVRV QXRGPV WLN WRNLRV NDLS LWD WDL D LU WROLDX DSVLLPLDX EWL
tamstos mokiniu.
%DURQLHQ\SWHOMR
7LNNWDPVWDNDGLYLVPDQRQXRGPLUN\PDV\UDVXQNLDXVLDQHVMLVNHQNLD
SODXLDPJDGLQDGDQWVSDOYLUSDOLHNDQHPDORQNYDS.LWRVPDQRQXRGPVWRNLEORJ
SDVNQHWXUL7DGNXQLJDVGUVLDLJDOLPRN\WLVLUNLWQHVSUDGMDLQXREORJLDXVLRV
3RQLRVEDURQLHQVNULWHULMXVQXRGPPULXRWL\UDJDQDVDYRWLNDV'HMDWHRORJXL
MLVQHEWSULLPWLQDV
 0DQR SDVWDPDV NXQLJDV 9DUXYRM NXU WDPVWDL PLQMDX VX PDQLP VXWLNGDYR
%HWMLVWXUMRYLHQGLGHO
\GEXYREDLVLDLDWNDNOXV1HP\OLXDWNDNOLPRQL%HWNDLD

QRUMDX SDVDN\WL" $D WDL WDPVWD HVL QHSDSUDVWDL W NXQLJ SDQDXV 6WDLDL QHSDSUDVWDL
.DLDQGDLPHVVXVLWLNRPHNHO\DW\LDWDPVWXNDOELQDXQRUGDPDVLWLNLQWLDUWDLQHMLV
,USRQLDEHDEHMRQXVLY\ONDGWDLEXYRQHMLVRD
 $WYLUNLDL 3DPDQLDX NDG DQWUDVLV HJ]HPSOLRULXV JDO EXV X SLUPM JHUHVQLV
Dabar viskas pareina nuo tamstos. Gerus kaimynikus santykius a branginu pirm visa ko.
 /DLN\LDX GLGLDXVLX QXVLNDOWLPX SRQLRV EDURQLHQV SDVLWLNMLP XYLOWL 3RQDL
SDEVLWHLOJLDX.DOQ\QXRVH"
 0DLDXVLD OLJL ODSNULLR PQHVLR 0V UHLNDODL LHN WLHN VXVLNRPSOLNDYR LU
QHJDOVLPHLYDLXRWLQXPDW\WXODLNX
Nuobodus laikas ruduo.
 NXQLJH YLVXU LU YLVXRPHW YLVRNLRPLV DSOLQN\EPLV UHLNLD PRNW VXGDU\WL
PDNVLPXPPDORQXP.LWDLSMHLJXPVODLPSDUHLWQXRVH]RQRQXRYLHWRVQXRJHURDU
EORJR RUR LQDL WDPVWD J\YHQLPDV SDVLGDU\W QHSDNHQLDPDV D PRNX DSOLQN\EP
QHSDVLGXRWL 1U WRNL DSOLQN\EL NXUL D QHLQDXGRLDX VDYR PDORQXPXL 6DN\VLP LD
MRGLQMDPH PHGLRMDPH XYDXMDPH NDL EORJDV RUDV VNDLWRP YL]LWXRMX NDLP\QXV SDWL
SULLPLQMX%VLXDWYLUDLUSDVLVDN\VLXNDGNXQLJDVWDLSSDWHVLWUDXNWDVPDQRSURJUDP
 9DGLQDVL NDLS NRNV DLVODV YLHQ WLN PDORQXPXL" QXVWHER LU EHYHLN VLHLG
Vasaris.
%HWEDURQLHQQQHPDQVDYRRGLXVDWDXNWL
 $N NRNLD W Y\U DPELFLMD VXXNR ML ,U NDLS MLH YLVL ELMRVL LU ODLNR
QHJDUELQJDEWLDLVOXPRWHULHVUDQNRMH6XPRWHULPWDLMLHPLHODLNLHNYLHQDVSDDLVW$JL
SULSDVWXO\JLDVWHLVHVDELHPSXVP-HLJXDDLGLXWHJXLUPDQLPDLGLD7LNDELSXVLQLV
DLVPDVLU\UDPDORQXV7DPVWDVXWXRQHVXWLQNL"
9DVDULV SDMXWR NDG EDURQLHQ NVLQDVL M WUDXNWL GYLSUDVPLN LU MDP EORJDL
VXSUDQWDP PLQL NODPS\QHV -LV ELMRMR DWVDN\WL LU WDLS LU QH -LV PDL DXNWHOLX DUEDW
VPHLJ
VDNLVEOL]JDQLEDURQLHQVFLJDUHWGXW
%DURQLHQSDVWPMRMDULDXLUMLVYO
XVLUN $WURG NDG DELHP SULWUNR NDOERV LU QRUGDPL WDL SDVOSWL P NODXV\WL SRQLRV
6RNROLQRVLUNXQ6WULSDLLRJLQR
1HNDOENNXQLJHQHNDOENDXNPRMXRGDPDUDQNRPLVSRQLD6RNROLQD$
LQDX NDG NDWDOLN NXQLJDP WDUS PRWHU SDVLXWXVLDL VHNDVL 3HWHUEXUJH PDQR SDLRV GYL
GUDXJV SUDYRVODYV EJGDYR 0DOWRV EDQ\L NXU SDPDOGDV ODLN\GDYR 'YDVLQV
DNDGHPLMRV DXNOWLQLDL 1D LQDL WDPVWD D MRPLV Q NLHN QHVLVWHELX 6\N EXYR LU PDQH
QXVLYHG
 0LLDV JLHGRMR MDXQDV NXQLJDV VWDLDL JUDXROLV ,U JLHGRMR DUWLVWLNDL %DOVDV
JHVWDL,UNDLLQDLNDGMLVQHYHG
VNDGMDPLUMXGUDXVWDP\OWLNDGMLVJDOQLHNDGGDUQUD
SDLQ
V PRWHULHV VWDLDL VXQNX D SDVDN\VLX YLVDL QHJDOLPD VXYDOG\WL IDQWD]LMRV $
VXSUDWDX D SXLNLDL VXSUDWDX VDYR GUDXJHV 1HYHG
V NXQLJDV LPW NDQ GRPHVQLV X
SUDYRVODY SRS DUED SURWHVWDQW SDVWRUL ,U MHLJX D NDOEMDX SULH FHOLEDW WDL LHLGDPD
GDXJLDX L MV %DQ\LRV LQWHUHV 0XP PRWHULP FHOLEDWQLQNDL \UD GRPLDXVL SDVDXO\
Y\ULNLDL -HLJX .DWDOLN %DQ\LD SDQDLNLQW FHOLEDW PRWHU\V QHWHNW ODEDL UDILQXRWRV
pramogos.
 7DL MV ERELNL UHLNDODL DWNLUWR 6WULSDLWLV 0XP NDV USL 0HV X WDL
QHDWVDNRPH9HVWLSDL"3IXL.DPPDQMRVUHLNLD"3HUGLHQGLHQDVJDOYJUDXW'DEDU
D SDWV VDX SRQDV . QRULX W GDUDX 3DWL LU HLP\QD PXV VXSDQLRW SDYHUJW FLYLOLQHL
Y\ULDXV\EHL1HFHOLEDWDVWDL.DWDOLN%DQ\LRVVWLSU\E
 1HNDOEN NXQLJH QHNDOEN YO NDLS PDOQDV VXPRMDYR UDQNRP SRQLD
6RNROLQD 1HJDOLX SDN
VWL LW XWLOLWDULVWLN DUJXPHQW 7DPVWD PDQ SDURG\N FHOLEDWR
QDXGPRUDOLQLXDWYLOJLXWDGDDWLNVLX
7DPVWDLGRPXWDVJLQDV"SDNODXVEDURQLHQH9DVDU
 0DQ GRPX SRQLRV 6RNROLQRV SULHNDLWDL , NDQRQ WHLVV LU WHRORJLMRV D LQDX
YLVXVDUJXPHQWXVXFHOLEDW,WSDLDOWLQLLQDXLUGDXJHOSULHNDLWSULHFHOLEDW%HW
ponia Sokolina argumentuoja gana savotikai.

3DY\]GLXL"
3DY\]GLXLNDGSDQDLNLQXVFHOLEDWPRWHU\VQHWHNWODEDLUDILQXRWRVSUDPRJRV
3RQLDEDURQLHQ\SWHOMR
LWDUJXPHQWDSDODLNDX1RUVWLHVSDVDNLXVDQHWLNLXMRNLDLVDUJXPHQWDLVQHL
SULHNDLWDLV,ULWJLQWDLSSDWQXOHPVQHDUJXPHQWDL
Kas gi?
Laikas, gyvenimas. Kaip paprastai.
7ROLDXSRQLRV6RNROLQRVLUNXQ6WULSDLLRNDOEDQXNU\SR.DWDOLN%DQ\LRVDSHLJDV
LU SDVLGDU EHQGUD %DURQDV VX NOHERQX MDX EXYR EDLJ
 VYDUVW\WL NLR LU ODXN NODXVLPXV R
EDURQLHQHVXNXQ9DVDULXWDLSSDWMDXWUHLNDOVLPDL\WLEHQGUNDOE
3R YDODQGOV EDURQDV SDNLOR LU SDVLO SHUHLWL MR NDELQHW -LV WXUV SDURG\WL
VHQRYLNSLWDOLHWLUUDSLHUNROHNFLMNXULRVDSLULQMLPXSDSUDVWDLEDLJGDYRVLNLHNYLHQD
vizita.
.DELQHWH MLV SDVDNRMR NLHNYLHQR JLQNOR LVWRULM LU VX MXR VXULWXV QXRW\NLXV EHL
GYLNRYDV %HW 9DVDULV VPDOVLDX YLOJLRMR OHQW\QDV NQ\J QHJX EDURQR SLWDOLHWXV 7DL
SDVWHEMXVLEDURQLHQWDU
$PDWDXNDGNXQLJDVGRPLHVLNQ\JRPLV7DPVWDPJVWLVNDLW\WL"
 7DLS SRQLD DWVDN MLV $ PJVWX OLWHUDWU EHW VHPLQDULMRM QHEXYR ODLNR
VNDLW\WLLD.DOQ\QXRVHODLNRURGRVWXUVLXSDNDQNDPDLEHWQHEXVNQ\J
 0DQ EW ODEDL PLHOD WDPVWDL SDWDUQDXWL $ DWYDLXRGDPD GYDU YLVXRPHW
DWVLYHX G
 NQ\J 3HU NHOHW PHW M SULVLULQNR YLVD ULHWXY %H WR LU QXR VHQLDX GYDUDV
WXUMRGLGRNELEOLRWHN7DPVWDJDOLMDVVNROLQWLVQHWEHSDUHLJRVJULQWL7DLDXWXULXVSWL
NDG WDL QHEXV ODEDL GRURYLQJRV NQ\JRV 0RGHUQLNL UD\WRMDL LQDL NXQLJH QH YLVXRPHW
SDVL\PLNXNOXPX%HWWDPVWDUDVLLDLUSLUPDHLOVYHUWVYHLNDO
EVLXODEDLGNLQJDVSRQLDLEDURQLHQHL QXGLXJR NXQLJDV 7LNLXRVL NDG
SRQLRVNQ\JRVPDQ
VQHLYHVLNHOLR$EWLQDLQRULXVXVLSDLQWLLUVXPRGHUQLMDOLWHUDWUD
 3UDDX DWHLW NXU QRUV SULHSLHW NDL EXV YLHVX $SLUVLPH NQ\JDV LU WDPVWD
JDOVLSDVLULQNWLNDVSDWLNV9LVLVDYDLW
DEVLXQDPLH
Netrukus kunigai atsisveikino.
*UGDPLQDPRMLHPDDNDOEMR7LN6WULSDLWLVEDQGSDVLGDOLQWLVSGLDLV
3ULNLERYHOQLDVEREDVXVDYRFHOLEDWX1DEHWSRUV\NLDMDLJHUDLXYDLDYDX
1RULDXDGLUVWHOWLWDV3HWHUEXUJRJUDXROHVNXULRVSDPDW
NXQLJJDWDYRVNQLDXNWLNDLS
PRULQVNDWV1DEHWLQDL9DVDULNWXWHQVXEDURQLHQHYLVODLNDSLHPHLO
EXUNDYDL"
5RGRVWRNVW\OXWLVRLUNNDLSDVSLUJLQREREDWXRMDWJLMRUXSLXNDV&KDFKDFKD2L
saugokis!
%HWQLHNDVQLHNRMDPQHDWVDNLUSDUM
YLVLLVLVNLUVWVDYRNDPEDULXV
X
.XQ6WULSDLLRLQFLGHQWDV9LQJLORDOLQMSODLDLQXVNDPEMRQHWLN.DOQ\QSDUDSLMRM
EHWLUYLVRMDS\OLQNMPRQVYLVDLS WDVPXW\QHVLUMR,WLNLPLGYDVLNROXRPRJHUEMDL
LOJDL QHJDOYRM
 QXVSUHQG NDG MHLJX NXQLJOLV WDLS GDU WDL YDGLQDVL WDLS LU UHLNMR .DL
NXULH\SDPRWHUOVDWYLUDLGLDXJVLWDLEHQWNXQLJOLV!,YDLNJLUWXRNOLXVLNDUHPRVLU
WLHN NDG SULPX W SDOHLVWXY UD]EDLQLN 3LNWXSL $QGUL WDL MDP LU JHUDL WRNLXV SDWV
'LHYDVEDXGLD
7DLDX NLWL NXQLJR \J DWULDL NULWLNDYR WHJX NXQLJDV PRNV EDQ\LRM L VDN\NORV
SHULSDLQWLVLUJHUXSDY\]GLXEHWHLWLNDUHPPXWLVVXEHUQDLVNXQLJXLQHWLQN-XNDU
GDXJ UHLNMR NDG EW YLHWRMH XPX
V PRJ ,U WDL GDU QHLQLD NDV VX MXR EXV *DOYD
SUDPXWD VPHJHQ\V VXWUHQNWL VXQNLDL VHUJV 1HSDVLWHQNLQLPDV EXYR WXR GLGHVQLV NDG YLVL
MDXW MRJ 6WULSDLWLV PXW\QHV SDNO QH GO NULNLRQLNR XROXPR QH GO EODLY\EV EHW GO
NUDXWXYVUHLNDOQRUGDPDVNHU\WLVDYRSULHDPWLHPNXULHUHLNDODYRDXNWLSDMLQLQN

VXVLULQNLP<SDJLEUX]GMRSDWV9LQJLODVLUMRDOLQLQNDL-LVVXOLXGLQLQNDLVLWLHVVXUD
VNXQG LU SDWV VDNR QXYH Y\VNXSXL 3LUPHLYLDL LU FLFLOLNDL SDNO JDOYDV LU MDX L DQNVWR
GLDXJVL QXVLNUDW\VL NXQLJX YLVXRPHQLQLQNX 3LUPHLYL ODLNUDW\ SDVLURG EMDXUL
NRUHVSRQGHQFLMD NXU VXWLUWLQWRPLV VSDOYRPLV EXYR DSUD\WRV PXW\QV LU YLVRV WLNURV LU
QHWLNURVNXQ6WULSDLLRQHWHLV\EV
.OHERQLMRMH GDUVL WHPSWD QXRWDLND .OHERQDV ELMRMR NDG WD SURJD FLFLOLNDL QHLPW
XNDELQWL LU MR ,U UHLNMR LD SUDVLGWL VX WRP NUDXWXYP GUDXJLMRP LU PXW\QP! Vasaris
MDXWVL LU SDWV SDV\YXV WR VNDQGDOR GDO\YLV 3LUPRPLV GLHQRPLV SR WR MDP EXYR NRNWX LU
EDQ\LRM SDVLURG\WL ,U NDL SHU LSDLQW LJLUVGDYR QXRGP
 NDG EORJDL NDOEMDX DSLH
NXQLJOLXVDUEDSDVLSLNWLQDXLGYDVLNDVDESDWVMDXVGDYRVLNDOWDVLUQHLQRGDYRQN
WRNLDPSHQLWHQWXLVDN\WLEDUWLXWRNLQXRGP
MLVQHEHJDOGDYR3DWV6WULSDLWLVVWHQJVL
YLVDLQHNUHLSWLGPHVLRWLVWRULMNXULMLVODLNYLHQXQHUHLNPLQJXYLVXRPHQLQLRGDUER
epizodu.
 6SMDXW PDQ YLV W FLFLOLN VXNHOW WULXNP NDOEMR MLVDL 'LGHOLV LD
GDLNWDVNDGJLUWDVEHUQDVJULGDPDVSUDVLPXSDNDX$UDNDOWDVMHLEMDXU\EQXVLODN
V
QHJDOMR VDYR NRM VXWDYDOLRWL" $ QLHNR QHELMDX ,U Y\VNXSDV EW NYDLODV MHLJX NODXV\W
YLVRNLNDUHPLQLQNVNXQG
6XNOHLSDQLHVNDQGDODQWYLVRV/LHWXYRVPXUPMRNOHERQDV'OWDY
VJDOLLU
QHNDOWLHP NOLWL *LUGMDX NDG PRN\WRMDV MDX QLSLQMD NLHN D SULNO
V NYLHL LU NRNLDV
DOJDVPRNVGDUELQLQNDPQHEXVLWRQLHNRJHUD
Savo irdy kaskart labiau nerimavo ir pats Stripaitis. Kad ,,nebus i to nieko gera"
LUMDPMDXGDUVLNDVNDUWDLNLDX,UYLHQNDUWMLVYOXNDOELQR9DVDU
 LQDL EURODX MDX PDQ LPD N\UWL YLVL WLH PHLWDL LU SOHWNDL GO NUDXWXYV
$WHLQDQWVHNPDGLHQSDVNHOEVLXNDGSRVDYDLWVDXNLXVXVLULQNLP$SVLLPNHLWLYDOG\E
 JDO LU SLUPLQLQNX LULQNVLP $ OLNVLX SDSUDVWDV UHLNDO YHGMDV DUED GDXJL GDXJLDXVLD
kasininkas.
%HW9DVDULVJULHWDLDWVLVDN
 VXVLULQNLP DWHLVLX %HW UHQNDPDV YDOG\E QHDSVLLPVLX MRNLX EGX LWLHP
UHLNDODPDMDXLXRVLYLVDLQHWLN
V
7DLNDPWXWLN
VSRYHOQLS\NR6WULSDLWLV6XERERPLVVHLOWLV"(LOHVNDOWL"
7DLNRNLHPJDODPGDUMNXQLJXVMDL"
%HW MDX W SDL GLHQ 6WULSDLWLV YO EXYR SULYHUVWDV NUHLSWLV 9DVDU LU SUD\WL
SDJDOERV3RSLHWYRVWLNNXQLJDLSDNLORQXRVWDOREJR-XOLUSUDQHNDGDWYDLDYRYHWL
SDVOLJRQ7GLHQEXYR6WULSDLLRHLOLUMLVSDVLUDLY
VLUNDLSSDSUDVWDLSDDLPDQDY
VNDG
VXWDLVOLJRQLDLVLUJDORQHEVLLMRSULHNDPEDUSDVLWHLUDXWLNDVSHUOLJRQLVNXULUNDLS
3ULHNDPEDU\ MLV SDPDW NOXPSW DSQHLRWD PLOLQH DSVLYLONXV PRJ LU WXRMDX
SDLQRVHQ3LNWXS%ORJDVQXMDXWLPDVGLOJWHOMRSHUNXQ6WULSDLLRLUGNDLVHQLVVXOHQN
V
QXJDUEXLDYRMDPUDQN%HWEORJQXMDXWLPMLVWXRMVXWUDPGNLWDPLQLD3LNWXSLDLEXYR
JDUVV YLVRM DS\OLQNM PXW\QPLV LU QHVDQWDUYH *DO VHQLV SULOXSR VDYR ERE R WD GO
GLGHVQLRVNDQGDORLUHLNDODYRNXQLJVXYHQWDLVVDNUDPHQWDLV
1DWYDLDUWLNQHEREVXVLUJGLQDLNDGDWHLQLLDPVWUXNG\WL"
3LNWXSLVVWRYMRSDQU
VJDOYLUQQHSDLUM
VNXQLJWDU
7DLMDXDWVLSUDDXGYDVLNDVWYHQHERED6QXVSULHPLUWLHV
.DWUDVJLVQXV"GDUEDQGVXNWLV6WULSDLWLV
7LNYLHQWXULXQDPLHGYDVLNDVWYH$QGULXV
 7DL WDX GDLOLDXVLD %XYR Y\UDV NDLS XRODV ,U LVLJHUW LU SDVLSHW PJGDYR
Kokia gi liga?
7DL MDX SDWV LQRW GYDVLNDV WYH 1XR WR VHNPDGLHQLR .DL SDUYH VX SUDPXWD
JDOYDWDLLUQHVLNO.ODMRMDUNLD0RWNDNXQLJRLYDU
 (LN WDLV\N DUNOLXV QXSXROXVLX EDOVX SDOLHS NXQ 6WULSDLWLV R SDWV QXMR
kambarius.

6HQLDLMLVQHMDXWVDY\WRNLRQHVPDJXPRNDLSWXRPHW9DLXRWLMDPVXVDNUDPHQWDLV
SDV PLUWDQW 3LNWXSL $QGUL NXU MLV SULPX" . JL MLV MDP VDN\V NDLS M VXJUDXGLQV
JDLOWLV X QXRGPHV NRNL DWJDLO XGXRV" 1H LWRNLRV VLWXDFLMRV QHSDNO Q NXQ
6WULSDLLRVLQ,UMLVDLSDVLEHOG9DVDULRGXULV
 LQDL N EURODX WDU SULVLJHULQGDPDV SDYDGXRN WX LDQGLHQ PDQH SDV
OLJRQ3LNWXSLVDWYDLDYR6QXVVHUJD7XSDWVVXSUDQWLNDGPDQQHSDWRJXYDLXRWL'DEDU
LQRPDDQWPDQ
VNDOW
YHULD
9DVDULVVXVLWUDXNNDLSH\VSDMXW
VSDYRM-LVLQRMRNDVSHUSHQLWHQWDVUXGDVLV
EHUQDV-RLSDLQWLVLUYHQWYDJLND.RPXQLMDNDLSNRNLDUDNWLVEXYRVWULJXVLMDXQRNXQLJR
DWPLQW -LV LQVWLQNW\YLDL NUDWVL LU YHQJ DQWU NDUW QXJULP]WL W NODLNL VLQ
 LU WDL GDU
PLUWLHV DNLYDL]GRM %HW MRNLRV LHLWLHV QHEXYR 6WULSDLWLV LQRPD YDLXRWL QHJDOMR 9DVDULV
VXVSDXVWDLUGLDQXMREDQ\LSDLPWL.RPXQLMRVYHQWDOLHMSDVNXWLQLDPSDWHSLPXLLU
YLVUHLNDOLQJWDPGDLNW
3LNWXSEXYRDSLHNLORPHWUDLNHOLRLUYDLXRWLUHLNMR YLV YDODQG $UNOLDL EXYR
PHQNL R L QDNWLHV SDOLMR .XQ 9DVDULV VLVXS
V DSVLDXVW QXR YHUEODXV YDNDU YMR
PLQWLPLV NDUWRMR OLJRQL ODQN\PR DSHLJDV LU VSOLRMR YDLULDV LR YL]LWR JDOLP\EHV 9LHQD
JDOLP\E EXYR WRNLD NDG MDP QXYDLDYXV OLJRQLV EXV MDX PLU
V 1XR LWRV PLQWLHV
OHQJYGDYR NXQLJR NUWLQM NDG QHUHLNV DWOLNLQWL VXQNLRV SDUHLJRV EHW LU SDVLEDLVMLPDV
QXYHUGDYRLUGDWVLPLQXVOLJRQLRSDGMLPLULXUSLMROLJRVSULHDVW
3DJDOLDX DWYDLDYR 0RWHU\V SDPDLXVLRV NDG NXQLJDV MDX NDLPH WHNLQRV EJR
3LNWXSL NLHP SDVLWLNWL YHQLDXVLRMR %H NULNLRQLN MDXVP MDV WUDXN GDU LU GLGHOLV
VPDOVXPDVQHVOLJRQLVEXYRQHSDSUDVWDVLUDUQHSDWVNXQ6WULSDLWLVDWYDLXRVMRSULUHQJWL
DPLQM J\YHQLP" PRQL SULJXMR SLOQDV NLHPDV .XQLJXL SDVLURGLXV YDUWXRVH YLVL
SXRODQWNHOLLUXJLHGRMR7HJXOEXVSDJDUELQWDVYHQLDXVLDV6DNUDPHQWDV
.XQ 9DVDULV GDU QHEXYR SUDW
V YDLQWL SDV OLJRQLXV R SDV VXQNLDL VHUJDQW GDEDU
DWY\NRSLUPNDUW.DGOLJRQLVVHUJDVXQNLDLEXYRJDOLPDSDMXVWLYRVWLNYDLDYXVNLHP
7DL URG VXVLULQNXVL JDXVXPDV M YLOJVQLDL M YHLG LUDLND LU WD YLVD WHPSWD ODXNLPR
QXRWDLNDVSURJXVLMLHPSXROXVDQWNHOLLUXJLHGRMXVYHQWJLHVP

.XQLJDVLOLSRLYHLPRLUVXVLMDXGLQ
VHQJWURE-SDVLWLNRSULNODXSGDPDVHQ
3LNWXSLHQ LU DWLGDU GXULV .XQLJDV NDOEGDPDV ,,Pax huic domui", SDODNVW Y
VWX
YDQGHQLX 7URED EXYR WDPVL LU HPD 3ULHDLV DQW EDOWDL DSGHQJWR VWDOR VWRYMR PHGLQLV
NU\HOLVLUGHJGYLYDNV.XQLJDVSDGMR.RPXQLMDOLHMXVLUGDYHQNONDGMSDOLNWVX
OLJRQLX YLHQ .DPSH VWRYMR ORYD DQW NXULRV JXOMR PRJXV VX DSULWD JDOYD .XQLJDV
9DVDULVVXQNLDLJDOMRMSDLQWL-LVEXYRVXO\V
VSDMXRG
VLUDSO
VQHVNXVWDUXGDEDU]GD
*XOGDPDV DXNWLHOQLQNDV VX DSUDLLRWD JDOYD XPHUNWRPLV DNLPLV LU NULWXVLDLV YHLGDLV MLV
MDXGDEDUEXYRSDQDXVQXPLUO
.XQLJDV SULVLVOLQNR VXROHO LU DWVLVGR SUDGWL LSDLQWLHV %HW OLJRQLV QHMXGMR , MR
DOVDYLPR EXYR JDOLPD VSWL NDG MLV PLHJD .DV GDU\WL" DGLQWL" %HW SDWV NXQLJDV DGLQWL
OLJRQELMRMR-LVSUDYUGXULVLUSDDXNMRPRWLQ
Ar seniai ligonis miega?
 1XR SLHW NXQLJOL 7YDV MDX EXYR LYDLDY
V NDLS XPLJR 9LV SULHSLHW
GDXVL LU NODMRMR $QGULDX $QGULDX P DGLQWL ML VQ NXQLJOLV DWYDLDYR VX
YHQLDXVLX6SDYLHGRNLVYDLNHOL
$QGULXVSUDSOEODNVWLHQDVEHWEXYRPDW\WLNDGMLVQHVXVLYRNLDNDVDSLHMGDURVL
-LVSDEOGXVLDLYHGLRMRDSOLQNXLDNLPLVEHWQLHNRQHVDN
 6SDYLHGRNLV YDLNHOL .XQLJOLV DWYDLDYR VX YHQLDXVLX NDUWRMR PRWLQD
MXGLQGDPDMRUDQN
.XQLJDV YO SDSUD SDOLNWL M YLHQ VX OLJRQLX LU SDVLVOLQNR DULDX %HW OLJRQLV YLV
W\OMR .DLS M SUDNDOELQWL NDV MDP VDN\WL" 9LVRV NDVGLHQV LSDLQWLHV IRUPXOV LD DWURG
PHQNRV QHWLQNDPRV LD UHLNMR JLODXV QXRLUGDXV WLNLQDQLR EHW LU DXWRULWHWLQJR RGLR
WDLNXUNXQLJRJDEXPLUNXQLJLNR XROXPR EDQG\PDV LD UHLNMR DSDWDODXWL LD UHLNMR

UDVWLUDNWDVQXVLGMOLRLUG
.XQLJDV9DVDULVSUDGMRNDOEWL
 .ODXV\N EURODX $ DWYDLDYDX WDX SDGWL 7X VXQNLDL VHUJL 'LHYDV GXRV
SDVYHLNVL %HW YLV GOWR SDVLUXRNL $WOLN LSDLQW UDPLD VLQH SULLPN .RPXQLM NDG
JDOWXPYLVDLDWVLGXRWL'LHYRYDOLDL
-LVNDOEMRLUMDXWNDGNDOEDQHWDLNDVUHLNW-DPSDLDPWLHRGLDLEXYRVYHWLPL
LU WDLS QHWLNLQDPDL VNDPEMR MR OSRVH 7DG DU JDOMR MLH SDYHLNWL SHQLWHQW" /LJRQLV
SDLUMRNXQLJGUXPVWXYLOJVQLXLUSUDYRNWYLHQLQWHORG
Nemirsiu...
 . JL LQDL EURODX NDG QHPLUVL" 1H LDQGLHQ WDL U\W YLVL PHV PLUVLPH 1HODXNL
SDVNXWLQV YDODQGRV 6DN\NL NRNLDV QXRGPHV DWVLPHQL JDO LU SHUHLWRV LSDLQW\V QHEXYR
JHURV"$USHUHLWNDUWLULLPJDYDL"
Nemirsiu, atkakliai kartojo ligonis, nenoriu...
9LVGOWRSDEDQG\NL$UVHQLDLEXYDLLSDLQWLHV"
1HLQDX
$ULULLPJDYDL"
1HLQDX
$UNXQLJDVOHLGRSULLPWL.RPXQLM"
/LJRQLRYHLGDVLNU\SRLUMLVVXQNLDLVXGHMDYRVXNDQG
VGDQWLV
.XQLJ9DVDUDSPGHVSHUDFLMD.DVEXV"$UJLUHLNVWDLSLUJUWLQLHNRQHODLPMXV"
-LVEXYRJLUGM
V NXQLJXV NDOEDQW NDG EHYHLN QHV WRNL XNLHWMOL NXUL VXQNLRM OLJRM R
\SDSULHPLUWQHJDOLPDEWVXJUDXGLQWLLU'LHYSDNUHLSWL7LNUHLNLDPRNWL7DGNXQ
9DVDULVQRUGDPDVODLPWLOLJRQLRSDODQNXPPNODXVLQWLDSLHMR OLJ
 . WDX VNDXGD EURODX" *DOY" /DEDL VNDXGD" $ SDONVLX 7X SDPVW\N LU N
atsimeni, man sakyki.
%HWEHUQRDN\VVWDLJD\EWHOMRS\NLXLUMLVQHWGDQWLPLVJULNWHOMR
 9LV WLHN D MDP QHGRYDQRVLX 3DPLQV MLV PDQH VXPXUPMR UDXNGDPDV
antakius.
.DPQHGRYDQRVL".DVSDPLQV"
Didelis daiktas, kad jis kunigas!.. Man vis tiek... Jei lenda mutis, tai ir gaus...
.WXLDNDOEL"VXVXNRLVLJDQG
V9DVDULV7XJXOLPLUWLHVSDWDOHLUJDOYRML
DSLHNHUW".ULVWXVVDNGRYDQRWLVDYRSULHDPLUSDWVGRYDQRMR3DOLNL'LHYXLWHLVWLNLWXVR
SDWVVDYLPUSLQNLV
-LVYOSDMXWRNDGNDOEDQHWLNLQDPDLLUQXWLORQHVSDPDWNDGOLJRQLVLPDMDXGLQWLV
LUS\NWL.UDXMDVPXMDPYHLGDN\VGHJQHVYHLNXNDULXMLVVXQNLDLDOVDYRLUQHUYLQJDL
JQLDXNXPWLV.XQ9DVDULVVXGLGMDQLDQHULPDVWLPLUMRVDYRSHQLWHQWELMRGDPDV
NDGMLVYOQHLPWNODMRWL
Nusiramink, nusiramink, kartojo kunigas. Gal vandens igersi?
%HWEHUQDVQXVLWYUUDQNRPLVXORYRVNUDWLUDWVLVGR9DODQGO
MLVLUMREHG
V
DNLVQXRGPNODXVLUVWDLJDVWYUMXNUWLQV-DPSDVLYDLGLQRNXQ6WULSDLWLV
A, nedovanosiu!.. Tu mane primuei!.. Dividendas! -RQDL UN EXWHOLX 9\UDL
ODLN\NLWUNMLVYLVVWLSULDXVLNLUVGDPDVQDJDLVNXQLJRNDPLUVXWDQ
 PRQV 3DJDOERV VXXNR SHUVLJDQG
V NXQLJDV 'XU\V DWVLGDU SLUNL
EJR WYDL LU NDLP\QDL LU VX GLGHOLX YDUJX SDJXOG OLJRQ DWJDO MR JXRO 'X Y\UDL WXUMR
ODLN\WLMRUDQNDVNROSDPDXDSULPR
 -LV GDQDL NXQLJOL WDLS NODMRMD SDVDNRMR PRWLQD 9LV NXQLJR 6WULSDLLR
QHJDOL XPLUWL *UDVLQD NDG DWNHU\V LU JDQD $N WX 'LHYH 'LHYH 6XVLPLON DQW PV
QXVLGMOL
$SLHLSDLQWWRNLRVHDSOLQN\EVHQHJDOMREWLQNDOERV%HWPRWLQDQHULPDVWDYR
.DLSJLVXVDNUDPHQWDLVNXQLJOL"*DOLLUQXPLUWLYDUJHOLV
Bet kunigas svyravo:

1HJDOLPDPRWLQ,SDLQWLHVQHQRUMRDWJDLORVQHGDUR
9DMHNXQLJOLWDLMLVWLNLNDULRWDLS7LNGDEDUMDPWRNLVEOGDVXMR1XRU\WR
MLVSDWVNXQLJRDXNVL,ULSDLQWQRUMRDWOLNWLLUSDVNXWLQ3DWHSLPSULLPWL
.XQ 9DVDULV QRUV DEHMRMR GO SHQLWHQWR QXVLWHLNLPR YLV GOWR QXWDU MDP LULLP
duoti sub conditione./LJRQLVGDEDUJXOMRYLVDLQXULP
VXVLPHUN
VLUVXQNLDLDOVXRGDPDV
1HLQLDDUMLVJLUGMRNXQLJRRGLXVLUDEORQLNXVJUDXGHQLPXVNXULXRVWDVVNDLWL,,Vade
mecum".
'DY LU SDVNXWLQ 3DWHSLP YHQWDLV DOLHMDLV GDU NU\LDXV HQNOXV DQW DNL DXV
QRVLHV EXUQRV UDQN LU NRM NDOEGDPDV VDNUDPHQWDOLQ
 IRUPXO
 NXULRM EXYR PHOGLDPD
NDG'LHYDVDWOHLVWWDLVRUJDQDLVSDGDU\WDVQXRGPHV/LJRQLVYLVODLNJXOMRQHMXGGDPDV
9LVNDVEXYRDWOLHNDPDODEDLDWVDUJLDLNDGMLVYOQHLPWWULXNPDXWL.RPXQLMRVMDPNXQLJDV
QHGDY LU LUG\ GLDXJVL NDG LPGDPDV DWJDO VX VDYLP YHQLDXVL MLV LYHQJLD
SDVLNDOEMLPRVXOLJRQLRWYDLVLUNDLP\QDLV-LVWUXPSDLYLHQLUHLNYLOWLHVNDGOLJRQLVGDU
SDJ\VLVLUDQWUNDUWDXNWLNXQLJRQHUHLNVL
9DLXRGDPDV DWJDO NXQ 9DVDULV VNHQGMR OLGQRVH UHIOHNVLMRVH GO LR YL]LWR LU
DSVNULWDLGOSDVWRUDFLMRVGDUER.DOQ\QSDUDSLMRM
%XYRMDXYLVDLWDPVX$UNOLDLLQJLQHNODPSRMRNHOLRSXUY\QYHLPDVNU\SXRGDPDV
VOLQNRSLUP\QLOWRQXRERGLDL-DXQRNXQLJRLUG\EXYRNDUWXLUWXLDLWDVVYDUEXV\JLV
SDV OLJRQ NXU MLV DWY\NR WDLS QHULPDVWDXGDPDV WDL SDVLEDLJ YLVLNX QHSDVLVHNLPX
SUDODLPMLPX /LJRQLV M DWVWP LQLHNLQR QHSDURG MRNL DWJDLORV HQNO R MLV GDY MDP
LULLPLUSDVNXWLQLR3DWHSLPRVDNUDPHQW.LWDLSMLVLUQHJDOMRSDVLHOJWLEHWNDVLWR"7DL
EXYRYLHQJU\QDIRUPDO\EWXLDQHUHLNPLQJD/LJRQLRVLQVQHLLUGLHVMLVQHSDOLHWVX
'LHYX QHVXWDLN PLUWL QHSDUXR .DV NDOWDV" /LJRQLR DWNDNOXPDV" /LJRV VXQNXPDV"
6WULSDLLROXPDV"-RQXRGPNODXVLRQHVXJHEMLPDV"9LVNDVNDUWX3DJDOLDXYLVWLHNNDV
NDOWDVLVQHSDVLVHNLPDVNDLSVXQNXVDNPXRXJXOMDXQDPNXQLJXLDQWNUWLQV
$QWUNDUWVXVLGU
VVXWDQHDSYLHVWDVLQHVXWXREHJDOLQLXPRUDOLXVNXUGXNXQ
9DVDULV SDMXWR YLV VDYR SDDXNLPR VXQNXP LU DWVDNRP\E
 ,U MDP YO DWVLVWRMR WEWLQLV
NODXVLPDVDUWHVVLX"3DVWRUDFLMRVGDUEDVWDPVLRMXNDPSLRSDUDSLMRMSDUHLNDODXVLMRYLV
SDMJYLVRODLNR.XQLJDVO\GLPRJQXRXJLPLPROLJLPLUWLHVSHUYLVJ\YHQLP$UMLV
SRHWDV9DVDULVEXVSDO\GRYXDUNODLGLQWRMX" %DQ\LRV VWDW\PDL WUDGLFLMD LU SDSURLDL \UD
QXVWDW
 NHOHULRSDV SDVWRUDFLMRV IRUPDV 6DNUDPHQW WHLNLPDV SDPDOGRV SDPRNVODL
katekizacija, parapijos lankymas visa tai apataliko darbo formos.
'DUEGDPDVDXNWHVQLXRVHVHPLQDULMRVNXUVXRVHMLVQHNDUWSDVWHEGDYRRGDEDULU
YLVDLDLNLDLSDW\UNDGWRVIRUPRVODEDLGDQDLHVWLWXLRVDUEDVXWRNLXWXULQLXNXULVQHWLNR
%DQ\LRV PLQLDL 6DNUDPHQWDL WHLNLDPL VNXERWDL SDPDOGRV EH SDPDOGXPR SDPRNVODL
DN WLH SDPRNVODL 7DV YLHDV (YDQJHOLMRV LU 'LHYR RGLR SURIDQDYLPDV L VDN\NORV .RNL
WLNPL]HULMLUQHVPRQLJDOLPDLJLUVWL/LHWXYRVEDQ\LRVH.DWHNL]DFLMDSDYLUXWLQLND
LUQHSHGDJRJLND6HPLQDULMRMMXRVPRN\GDYRYDLULNDWHNL]DYLPRPHWRGEHWSDUDSLMRMYLVD
WDLSULWDLN\WLQUDODLNR/DQN\PDVSDUDSLMRVYLUWRHPLQDQLXNDOGRMLPXLUHVWLDWOLHNDPDV
QH VX WLNVOX SDLQWL GYDVLQ GRURYLQ SDUDSLMRV EY EHW SDVLULQNWL GDXJLDX NDOGRV
pasipelnyti, pasivaiinti.
6YDUVW\GDPDV WRNLDV PLQWLV MDXQDV NXQLJDV 9DVDULV SLUP NDUW SDMXWR VDYR LUG\
SLNW MDXVP QH YLHQ NXQLJDP NLQLQNDP YLVXRPHQLQLQNDP LU SROLWLNDP EHW LU DSVNULWDL
YLVDPOXRPXLQHLVNLULDQWQVDY
VSDLR
.XRDJHUHVQLVXMXRVPVWMLVYLHQDVVDX-XNLUDQRUMDXEWLQHWLHN
NXQLJXNLHNOLWHUDWXSRHWX$NDUWDLVQQHVLMDXLXHVVNXQLJDV0DQHPDVLQDSRHWRODLVY
pasaulis, moterys... Kaipgi man gali sektis pastoracijos darbas?..
0LQWLV NDG MLV JDOL WDSWL NXQLJX QHY\NOL XNO\VGDYR QH NDUW MDP JDOY LU MLV
QHUDVGDYRVDY\DWVSLUWLHVWDLPLQLDLQXJDOWL
XI

3RWRNHOHWGLHQMLVYDLNLRMRXVLGDU
VVDY\SDQLXU
VLUVXVLNULPW
V
-LVNHOGDYRDQNVWLYLHQDVODLN\GDYRPHGLWDFLMNDOEGDYRUHLNLDPEUHYLMRULDXVGDO
SDVNXL HLGDYR EDQ\L LU LNL PLL NODXV\GDYR LSDLQL SULVLYHUVGDPDV EWL NDQWUXV LU
PRN\GDPDV SHQLWHQWXV GDQLDXVLDL GDYDWNDV LU PRWHUOHV SDVDNRMDQLDV YLV WDV SDLDV
QXRGPHV -DP GDU\GDYRVL EORJD DQW LUGLHV QXR W DPLQ QXVLVNXQGLP YHUNOHQLP
QLUSWLPRLUEORJRNYDSR-HU]LQGDYRPLQNWDLUGVSHQLWHQWVNXULRVMRNODXVLPXVDUED
SDVWDEDVWXRMSUDSOLXSGDYRJDUVLXUDXGRMLPX1HNDUWLYHVWDVLNDQWU\EVMLVQRUMRGDX\WL
NXPWLPLVLUWU\SWLNRMRPLVEHWYDOGVLLUNDOEMRSDJXRGLDQLDV IUD]HV 'O WR GDYDWNRV M
GLHYLQRLUPHLWLQHWLVYHWLPSDUDSLM
 NDL QXYDUJ
V MLV JUGDYR ]DNULVWLM NOHERQDV LU 6WULSDLWLV VXWLNGDYR M
SDMXRNLDQLDLV YLOJVQLDLV L NXUL MLV VXSUDVGDYR NDG Y\UHVQLHML NRQIUDWUDL ODLNR M
QHODLPLQJX VNUXSXODWX R JDO LU DSULERWX NYDLOLXNX -LV DWNDNOLDL W\OMR SDWV VDYR LUG\
WHONGDPDV GDU GLGHVQ NDUWXP LU QLUXP -LV SDVPHUN SDVNXWLQ YRV EHSUDGMXV DLNWL
VDYRJ\YHQLPRSUDJLHGUXOSRQLRVEDURQLHQVSDLQW-LVQXWDUQHLWLGYDULUMRVVLORP
NQ\JQHLPWL
.DPPDQWRVNQ\JRVPVWMLV,EDURQLHQVRGLJDOLPDVSWLNDGQLHNR
NXQLJXL WLQNDPR D MRVH QHUDVLX $WYLUNLDL WHQ NQLEGWH NQLEGD SDVDXOLR WXW\EPLV
XQXRGLQWPLQLLUYDL]G
,U MLV DWVLPLQ YLVXV VHPLQDULMRM JLUGWXV VSMLPXV SULH EORJ LU SDYRMLQJ NQ\J
VNDLW\P %HW NDUWX MDP EXYR VNDXGX WRV SDLQWLHV LU W NQ\J LVLDGWL -LV YO MDXWVL
LVNLUWDV LU QXVNULDXVWDV SDVPHUNWDV YLV J\YHQLP YDUW\WL EUHYLMRULDXV ODSXV GYDVLNXV
VNDLW\PXVLUUVLRVPRUDOVLUD\WXVWUDNWDWXV6XWDUWDVXEDURQLHQHVDYDLWSDVLEDLJRMLV
GYDUQHQXMR
7ROLPHVQVGLHQRVVOLQNR SLONRV LU QXRERGLRV YDNDUDL LOJMR LU MLV QHLQRMR N LD
QXVLWYUXV LU NDLS LD SUDOHLGXV DWOLHNDP ODLN 1HWUXNXV MLV P JDLOWLV SUDOHLG
V SXLNL
SURJ SDVLQDXGRWL 5DLQDNL NQ\JRPLV WDLDX HLWL GYDU QHVLU\R MXRED NDG EDURQLHQ MDX
WXUMREWLLYDLDYXVL
%HWWDLYLHQSRSLHWMRNDPEDUVPXNRGUVLRMLGYDURNDPEDULQSDGDYODLNLU
\EWHOMXVL DNLPLV LGP DWJDO .XQLJDV DWSO YRN YHOQXV NYHSDO DURPDWDV SDVNOLGR
DVNHWLNDPHNDPEDU\LU9DVDULVWXRMSDLQRNDGWDLEXYRWLHSDW\VNYHSDODLNXULXRVMLVEXYR
JU
VNDUWXVXEDURQLHQVFLJDUHWRGPDLV
3ULPHQX NXQLJXL UD SRQLD NDG NQ\JRV DSLH NXULDV PHV NDOEMRPH ODXNLD
WDPVWRV GPHVLR $ GDEDU QHWXUGDPD N YHLNWL WYDUNDX GYDUR ELEOLRWHN LU NDL N MDX HVX
WDPVWDL LVN\UXV %HW EXV JHULDXVLD MHL SDWV NXQLJDV SDVLULQNVL N QRUV WLQNDPLDXVLD VDYR
VNRQLXL5\WDUEDSRU\WSULHSLHLDLVODXNVLXWDPVWRVVDYRELEOLRWHNRM-5
-LV VLGMR W UDWHO NLHQL LU OLJL YDNDUR SHUVNDLWLQMR M JDO NRN NDUW 5\WRM
LQRPD MHL WLN QHUHLNV YDLXRWL SDV OLJRQ MLV GYDU HLV LU NQ\J SDUVLQH $QWU NDUW
QHSDNODXV\WLSRQLRVEDURQLHQVWRNLXQHNDOWXUHLNDOXEWGLGLDXVLDVQHPDQGDJXPDV
.LWGLHQMRNLNOLLQHEXYRLUMLVDSLHYDOSDVLEHOGGYDURUPGXULVOHLGR
MWDSDWLNDPEDULQLUSURGDXJHOGXUQXYHGSDV SRQL EDURQLHQ
 3RQLD L WLHV MR ODXN
WYDUN\GDPDLUGOLRGDPDNQ\JDV*DQDHUGYLDPHNDPEDU\SDVLHQLDLVVWRYMRNHOHWDVVSLQWLU
OHQW\QWXLLUSULNUDXWWRPWRPHOLRDQWJULQGGDUULRJVRMRULHWXYVNQ\JLUXUQDO
3ULH YLHQRV GV DQW HPRV NGXWV VGMR SRQLD EDURQLHQ SDVNHQGXVL SRSLHULXRVH LU
VSDOYRWXRVHLOLXVWUXRWXUQDOLUNQ\JYLUHOLXRVH
3DPDLXVLHLQDQWNXQLJMLSDVLNOLU\SVRGDPDVLLWLHVMDPUDQN
$WDLSDJDOLDXLUWDPVWD%HWNXQLJDVWXUEWQHVLWRNVGLGHOLVNQ\JPJMDVNDLS
VDNHLVLNDGWXUMDXQHWSULPLQWLPVVXVLWDULP
 3UDDX GRYDQRWL SRQLD WHLVLQRVL 9DVDULV 3LUP VDYDLW
 YLVL SULHSLHLDL
EXYRXLPWLSDUDSLMRVUHLNDODLVRSDVNXLPDQLDXNDGWDPVWDLYDLDYXVLLUGDUQHJUXVL
 1D JHUDL NDG WDPVWD SDJDOLDX DWVLUDGDL (VX WLNUD NDG EVL SDWHQNLQWDV
VXVLSDLQ
V VX LW EMDXUL OHQW\Q LU GL WDOSD LQRPD LD EHJDOV LU ODPWR %LDX

ODEDL GNLQJD MHL WDPVWD EHVLULQNGDPDV NQ\JDV SDGWXP PDQ MDV NDLS QRUV VXWYDUN\WL LU
VXVRUWLUXRWL3UDDXSDLUWLNRWLNLDQUDLWRMGM=RVHSDGXRNNXQLJXLNGXW

=RVSDGDYNGXW
LUMLVDWVLVGRSULHSRQLNLWRMSXVMGV
 3HULUNLP LW G
 LU LDL GLHQDL SDNDNV 3DVNXL D SDURG\VLX N HVX DWLGMXV
WDPVWDLDQRMWDLVSLQWRMPDQRULQNWLQOLWHUDWUD1RULDXNDGNXQLJDVMDSUREXRWXP
9DVDULVM
VLDVXWOHULRSDQHULPDVWLPSDVLMXWREDURQLHQVGUDXJ\VWMYLVDLODLVYDL
NDLS LU DQR SLUPRMR YL]LWR PHWX -LV YDUW XUQDOXV GOLRMR NQ\JDV NHLWVL SDVWDERPLV VX
HLPLQLQNHLUQHMXLRPLVMREVHUYDYR
%DURQLHQ DU WDL GO DQNVW\YR PHWR DU WDL GO GDUER GXONWXRVH SRSLHULXRVH EXYR
DSVLUHQJXVLJDQDNHLVWDLWLNULDXVDNDQWEXYRGDUQHDSVLUHQJXVLSDSUDVWDLVGLHQRVGUDEXLDLV
-L GDEDU GYMR YLHQ LONLQ JOW SHQLXDU NXULV GO VDYR VSDOYRWXPR NXQLJR DNLP DWURG
SUDPDWQLDX X SXLNLDXVL EDOLDXV WXDOHW %HW NDL SRQLD SDNLOR GOLRWL NQ\J OHQW\Q
NXQLJDV QHJDOMR QHSDVWHEWL LQW\PLM WR MRV WXDOHWR \SDW\EL 3HUQHO\J SODLRV DSVLDXVWR
UDQNRYV VPXNR DWJDO DWLGHQJGDPRV QH WLN UDQNDV EHW LU SDDVWLV 3ULHDLV QHVXVLWDV LU
QHVXVHJWDVWLNSDMXRVWDVSHUOLHPHQNDVSLQXWDVDSVLDXVWDVWRO\GLRSUDVLVNOHLVGDYRWDLWLHV
NUWLQHWDLWLHVNRMRPLVLUNXQLJDVVXVLJG
VSDPDWNDGEDURQLHQDQWVDYRNQRQHWXUMR
QLHNRGDXJLDXWLNLONLQLXVUDXVYXVPDUNLQOLXVSDSXRWXVPH]JLQLDLV
6XJDYXVLMRJGLQJYLOJVQMLVWDQGLDXVLVXSRVDYRSHQLXDULUQXRWRWDSXVLGDU
OLHNQHVQ\SVRGDPDVLSDVLWHLVLQR
$WVLSUDDXNDGNXQLJSULLPXU\WPHWLQLXQHJOLH3ULHSLHWSDVPXVWDLSSULSUDVWD
3DJDOLDX LWRVH GXONVH QLHNR SDGRUHVQLR Q QHJDOLPD XVLYLONWL 3DWDULDX LU WDPVWDL PHVWL
VDYR VXWDQ 0DQR SDVWDPDV NXQLJDV 9DUXYRM DSLH NXU MDX URGRV SDVDNRMDX NDG EXYR
QXRVWDELDLSDQDXVWDPVWSDVPDQHYLVXRPHWEGDYREHVXWDQRV$MDPGXRGDYDXYLHQ
VDYR SHQLXDU WDLS LU VGGDYRP 1XRVWDELDL MDP WLNGDYR PO\QDV SHQLXDUDV LVLXYLQWDV
VNDLVLDL UDXGRQX LONX VX EDOWDLV DWODVLQLDLV DSYDGDLV (VX WLNUD NDG LU WDPVWDL MLV WDLS SDW
QXRVWDELDLWLNW
 3RQLD EDURQLHQH EHW NXQLJXL XGUDXVWD NLWRNLV UEDV QHLRWL NDLS WLN VXWDQD
9LHQDV PDQR SDVWDPDV NOLHULNDV SHU DWRVWRJDV V\N SHUVLUHQJ WUXPSDLV GYLUDLX
SDVLYDLQWLWDLMXWDLLVHPLQDULMRVLYDU
 $N NRNLD LDXUL WD MV VHPLQDULMD DQWDL 9RNLHWLMRM NXQLJDL WUXPSDLV QHLRMD
0DQWLHVSDVDNLXVVXWDQDQHSDWLQND.DNRNVQHY\N
VPXQGLHULDXVLUVLMRQRMXQJLQ\V%HW
LQDLNXQLJH\UDPRWHUNXULRVGOVXWDQRVLSURWRHLQD-RPDWURGRSLNDQWLNDNDLQHPDWR
Y\UR NRM VLYDL]GXRMD 'LHYDV LQR N 1H WDL MDX SDWYLUNLPDV DUED QHQRUPDOXPDV D
pasakysiu... Taip pat kai kuriem vyram atrodo labai pikantika, kai moteris apsimauna
NHOQPLV LQRPD WDL PHQNQLHNLDL %HW PDQR LPDQ\PX JHULDXVLD WDLS Y\UDV Y\ULNDL
moteris moterikai.
7DLS MLHGX NDOEMRV YDLULRPLV WHPRPLV QLHN SHU GDXJ QHVLJLOLQGDPL VOLGLQGDPL
QXR YLHQR GDO\NR SULH NLWR QLHNR JDOXWLQDL QHLVSU
VGDPL EHW GDQLDXVLDL QHVXWLNGDPL
QXRPRQPLVQHVSRQLRVEDURQLHQVQXRPRQVNXQLJXLDWURGSHUGDXJMDXSDUDGRNVDOLNRV
9LV GOWR NDL NXULRV SDVWDERV PHVWRV WDUVL QHW\LRPLV OHQJYDL SXVLDX MXRNDLV O\GLPRV
DYLQJR\SVQLRJLOLDLVWULJRMRVPRQ

%HW GDU GLGHVQLR VSGLR MDXQDP NXQLJXL GDU WDV OHQJYDV MXPRUR DWPLHWDV
QHUSHVWLQJXPDV VX NXULXR ML OLHW YLVXV QHW LU ULPLDXVLXV GDO\NXV 6HPLQDULMRM DSLH YLVN
EXYR NDOEDPD JUDXGHQDQLDL ULPWDL VX SDWRVX LU SHUGWX LNLOPLQJXPX DSLH QXRGP
 LU
SUDJDU VX SDVLEDLVMLPX DSLH 'LHYR PDORQ
 LU GDQJ JUDXGLDL DDURWDL DSLH PRJDXV
PHQN\VW
 HOJHV LU SDVDXOLR WXW\EHV UVLDL QLHNLQDQLDL 9LV EGDYR SDOLHLDPD YLHQD DU
NLWDMDXVPLQVW\JD7DGNXQ9DVDULSUDGLJHURNDLRNLUDYREDURQLHQVSURWLVDSLHYLVN
NDOEWL OHQJYDL LU GDU VX SDDLSD %HW JUHLWDL MLV SULH WR SULSUDWR LU MRV NDOERV QXRWDLNRM
GDXJHOLVGDO\NMDPPDWURG\WLWDUVLNLWDLSQXYLHVWL
 LQDL NXQLJH WDU ML YDUW\GDPD YLHQ LOLXVWUXRW XUQDO D QHWLNLX NDG
'LHYXL EW UHLNDOLQJD WD MV DVNH]D -XN WDL \UD DLNXV QXVLHQJLPDV JURLXL 3DLUN

WDPVWDNRNLHVHQLDXEXYRJUDVPRQV.DLSGLHYDL
-LSDGDYNXQLJXLXUQDONXUEXYRDWYDL]GXRWRVQXRJRVVWDWXORVLUVFHQRVLDQWLNLQLR
pasaulio.
 NDLS DWURGR NULNLRQL DVNHWDL" 9LHQL NDLS JLOWLQV NLWL NDLS SHQLPXNDL $U
WDPVWD QHJDOWXP PDQ LDLNLQWL GO NR DVNH]D YLHQXV SHU GDXJ OLHVLQD NLWXV SHU GDXJ
WXNLQD"-XNWDLDLNXVSUDVLHQJLPDVSULHGLHYLNDXNVRYLGXULRGVQ,USDPDQ\NWLNNDG
WLH LGLYOLDL LU VWRUXOLDL SULSLOG\V GDQJ $FK NRNLD NRPSDQLMD /DLPHL D QHWLNLX NDG
NQDL NHOWVL L QXPLUXVL LQDX NDG WDL QXRGP EHW QHWLNLX LU JDQD -HLJX WLNLDX D
QHQRULDX DPLQR J\YHQLPR -XN WLHN USHVL VXULWD VX LWXR QXRGPLQJX NQX IUL]XRN
SODXNXV YDO\N GDQWLV SULLPLQN YRQLDV GDU\N PDVDXV $FK NDLS WDL NDUWDLV N\UX 
WDPVWDNDLSQRUWXP"
9DVDULVYLOJWHOMRSRQLLUQXVL\SVRMR
'OVDY
VVXWLNLDXDPLQDLSDVLOLNWLHPVGXONVHEHWGOSRQLRVEDURQLHQV
QH$QRULDXNDGWDPVWDNHOWXPHLVLQXPLUXVL*URLVWXULEWLDPLQDVNDLSLUVLHOD
 2R OLQNVPDL VXVXNR EDURQLHQ EHW WDPVWD MDX GDUDLVL JDODQWLNDV 9LV
GOWR mon ami, MHLJX P\OL JUR SDWDULDX QHODXNWL DPLQRMR J\YHQLPR R SDVLQDXGRWL
laikinuoju.
-L\SVRGDPDVLLUMRNXQLJEHWWDVQXOHLG
VDNLVYDUWXUQDOLUQLHNRQHDWVDN
EDURQLHQQHVLOLRY
 LDLS DU WDLS WDPVWD SULSDLQVL NDG JURLV VXWHLNLD PXPV VPDJXPR QHW LU
SRPLUWLQLDPHJ\YHQLPH%HWDUNXQLJDVHVLNDGDSDJDOYRM
VNLHNGDXJUHLNLDSDWVVPDJXPDV
LDPH J\YHQLPH" 0DQR QXRPRQH VPDJXPDV WDL \UD YLHQDV L JDOLQJLDXVL YHLNVQL NXULH
YDOGRYLVXVPVSDVLHOJLPXV1HWLUUHOLJLMD\UDVXULWDVXVPDJXPX7DPVWDLNDLSNXQLJXL
EXVGRPXWDLLJLUVWLWDLDWLNLXLUDWOLNLQMXEHYHLNYLVDVUHOLJLMRVSUDNWLNDVSLUPLDXVLDGO
WRNDGWDLPDQPDORQXVPDJX,UWRNLNDLSD\UDPLOLMRQDL
%HWSRQLDUHOLJLMDXGHGDLUQHPDORQLSDUHLJ6DN\VLPHLSDLQW\V
 7DPVWD UDQGL NDG HLWL LSDLQWLHV ODEDL QHPDORQX" $ QHSDVDN\LDX LQRPD
UHLNLDNDGNXQLJDVEWLQWHOLJHQWLNDVLUQHWXUWEORJRNYDSR,SDLQWLVDYRQXRGPHV
WDL UHLNLD GDU NDUW MDV SHUJ\YHQWL D GDUDX WLN PDORQLDV QXRGPHV %H WR SDURG\WL VDYH
YLVDP QXRJXPH LQRPD GYDVLRV QXRJXPH LQWHOLJHQWLNDP QXRGPNODXVLXL WDL ODEDL
UDILQXRWDVVPDJXPDV$NDUWQXHLVLXLUSDVWDPVWLSDLQWLHV
.XQ 9DVDULV LVLJDQG
V SDLXUMR EDURQLHQ
 QRUGDPDV VSWL DU ML MXRNDXMD DU
ULPWDLNDOED%HWDSVLPHW
VNDGQHDWNUHLSGPHVLRSDVNXWLQLXVMRVRGLXVWDU
0 a manau, ponia, kad pareigos nujautimas yra galingesnis ir tikresnis veiksnys
J\YHQLPH7LNSDUHLJDQHPDORQXPDVJDOLSDVWPWLPRJOLJLKHURL]PR
Mon ami, KHURM PV WDUSH WLHN QHGDXJ NDG JDOLPH SDOLNWL MXRV UDP\EMH
$WPHVNLPH LU WXRV SDUHLJRV YHLNVPXV NXULXRV DWOLHNDPH QLXUQGDPL DUED ELMRGDPL GDU
GLGHVQLRQHPDORQXPRQHVWRNLYHUWYLVDLPHQNDMDLVUHLNLDVLPVYHUJLNXPDV9LVLNLWL
PRJLNLODLVYLYHLNVPDLHLVLDLNDXVDUSDVOSWRQRURSDWLUWLVPDJXPRLYDGDLWRWRNLD
SUDSOVNLPHSDYDLULQNLPHVDYRVPDJXPRVULWWDSNLPHMDXWUHVQLQRULQJHVQLVPDJXPXLLU
WXRSDLXPHVWDSVLPHWXULQLQJHVQLYHLNVPLQJHVQLYDGLQDVLLUWREXOHVQL
%HWSRQLDMVWHRULMDQHSLOQDLUSDYRMLQJDVPDJXPDVVPDJXPXLQHO\JXV
%HWEDURQLHQQHNDQWULDLVXPRMDYRUDQNRPLV
*DQDPDQRGUDXJH1HVLOHLVNLPVFKRODVWLNDVGLVWLQNFLMDVLUND]XLVWLN9LVDNLWD
VDYDLPH VXSUDQWDPD 0DORQN PDQ SDGXRWL DQDV NQ\JDV 7DLS %HW N JL D LD GDU QRUMDX
WDPVWDL SDVDN\WL" $D WDL N PRQV NXQLJH \UD HJRLVWDL LU VPDJXULDXWRMDL \SD VDYR
YLGDXV J\YHQLPH QHV LD PHV HVDPH ODLVYL LU VNULDXGRV QLHNDP QHGDURP 'O WR LU UHOLJLMD
MHLJXMLQHWHLNLDPDORQXPRDUEDSHUPDDMRWHLNLDGDQLDXVLDLHVWLOLNYLGXRMDPD7DLSSDWLU
GDXJHOLV SDUHLJ 3DWV J\YHQLPR LQVWLQNWDV MDX WDLS VXUGR NDG PHV QHMXLRPLV YHQJLDPH
QHVPDJXPROLQNVWDPHPDORQXPXVNDLSJOVVDXO

1XR L RGL NXQ 9DVDULXL NDNDV GLOJWHOMR LUG\ QHV MLV SDWV MDX QH NDUW EXYR

NRQVWDWDY
VNDGNXQLJDYLPDVLUYLVDVGYDVLQLVJ\YHQLPDVQHGXRGDMDPMRNLRSDVLWHQNLQLPR
Argi ir jis ims to vengti?
7XR WDUSX G EXYR LWXWLQWD LU MRMH EXYXVLRV NQ\JRV VXWYDUN\WRV %DURQLHQ
QXVLNUDWGXON
VLUOLQNVPDLVXXNR
Na, ios dienos darbas bibliotekoj baigtas! Dabar praau pas mane. A tamstai
SDURG\VLXNHOHWNQ\J-HLWRVQHSDWLNVSDVLULQNVLNLWRNL
-LHGXSDVLNO DQWUM DXNW SRQLD DWLGDU VDYR EXGXDUR GXULV LU MLHGX MR 7RNLR
LWDLJLQJR NDPEDULR NXQ 9DVDULV GDU QHEXYR PDW
V .RNLH WDPH NDPEDU\ EXYR GDLNWDL MLV
LV\NQQHSDVWHEMREHWMLWXRMDXSDYHUJEHQGUDVVSGLVLUQXRWDLND
7DLEXYRLOHSLQWRVSRQLRVNDPEDU\VSULVLVXQN
VNYHSDOLUEUDQJLFLJDUHWDURPDWR
LNORWDV PLQNWX NLOLPX VX PLQNWDLV EDOGDLV YHLGURGLDLV XXRODLGRPLV LU GDXJ\EH
GDLNWHOLNXULUHLNPVNXQLJDVQHLQRMR3RQLDSDVRGLQRMPLQNWIRWHORSDWLDWVLVGR
SULHDLVLUSDPLDSDWLOHQW\QOVNQ\J
 $U NXQLJDV PJVWL SRH]LM" 7DLS" 1D WDL LU SXLNX NDLS WDPVWDL SDWLQND
Tetmajeris?
%HW9DVDULV7HWPDMHULRLQRMRWLNYLHQYDUGLUMDPEXYRJGDWDLSULVLSDLQWL
1HQXRVWDEXSDWHLVLQRMEDURQLHQ7DSRH]LMDQHVHPLQDULVWDPYLVGOWR
NXQLJDVVXWLNVLNDGWDLJUDX
,UMLDWVLORXVLIRWHO\PVNDLW\WLULWPMXGLQGDPDNRMDDSDXWDLONLQHNXUSDLWH
(VLWXGLGLDXVLDMJDNXULYLVNSDYHUJLD
o meile!
*\YHQLPDVJHLVPDVRWXLJHLVPJDOLQJLDXVLD
be geismo gyventi.
*DPWRVDYHVLDLLUJUR\EV
kur jum prilygti
PHLOVJUR\EPLUEXUWDP"
Kur jum, radasto lapeliai,
SULHP\OLPRVOSDV
.XUMXPSDGDQJLVDI\UDLLUMUPHOVYXPH
prilygti akim mylimosios!
-LVNDLWWPHLOVKLPQWPRWHULHVNQRSRH]LMLUSODVWLNWRNLVYDMLQJLUNDUWX
WRNL U\NL NDG NXQLJXL GDUVL QHW GURYX NODXVDQW WROLPHVQL NDVNDUW YLV GUVHVQL
SDO\JLQLP LU SDUDOHOL %H WR LWRM SUDEDQJRV DSOLQNXPRM MLV MDXWVL NDLS VXJDXWDV -LV LD
YDUVL QH WLN EDURQLHQV LU MRV VNDLW\PR QH WLN VDY
V SDLR EHW LU YLVR WR NDPEDULR LU MR
SUDPDWQLGDLNW%DURQLHQJUHLWSDVWHEMRMRVXPLLPLUSDEDLJXVLHLOUDWQXVLMXRN
0DWDXNDGNXQLJDVSLUPNDUWHVLGDPRVEXGXDUH3UDDXMDXVWLVNDLSQDPLH-XN
VLHOJDQ\WRMRQHWXUWYDU\WLMRNLRVDSOLQN\EV
LWXRVHRGLXRVHMLVSDMXWRSDDLSRV-LVSDPDWNDGEDURQLHQODLNRM PHQNXVLHO
JDQ\WRMX LU QRUMR SDVLDLNLQWL -LV QHJDOMR VXWLNWL NDG LWD PRWHULV ODLN\W M YLHQ
QHSULDXJOLX ULPWDP NXQLJR GDUEXL DUED OHQJYDEGLX JUHLWDL SDVLGXRGDQLX JUDXROV
DYHVLDP-DPVXJURSLUP\NWGUVDLUMLVWYLUWDLLUGDPDVEDURQLHQVYHLGWDU
3RQLDWXULWWHLV
YDGLQWLPDQHQHY\NXVLXVLHOJDQ\WRMXLUJDOEWQHNO\VWDWH.LWDLS
D QHVGLDX MV VDOLRQH LU QHNODXV\LDX PHLOLQV SRH]LMRV 'O WR D QRULX SRQLDL
pasiteisinti.
%HWNXQLJHQXVWHEREDURQLHQDWDPVWDLQHGDUDXMRNLSULHNDLW7DPVWD
GDU WRNV MDXQDV NDG EW QHWHLVLQJD UHLNDODXWL L VYHLNR JDQ\WRMLN NYDOLILNDFLM 3UDDX
QHLPWLPDQRRGLSHUULPWDL$PJVWXSDMXRNDXWL
7DLDXMDXQRNXQLJRSRHWRDPELFLMDEXYRXJDXWD1HYLHQDPELFLMDEHWLUVLQ-LV

EXYRQHYLHQNXNOXVEHWLULGLGXV-LVQRUMRNDGEDURQLHQVQXRPRQDSLHMEWWHLVLQJD
JDOEWMLVWLNMRVLLMRVLJLUVLVNDNNDVMQXUDPLQWLUSDWHLVLQWMRSDLRVLQM,UMLV
WDU
1HSRQLD0DQRYLGDXVJ\YHQLPHQHYLVNDVHLQDJHUDL0DQRNXQLJDYLPRSUDGLD
NHOLD PDQ GDXJ QHUDPXPR $ MXV QHVHQLDL SDVWX EHW QHLQDX GO NR MDXLX MXP GLGHOLR
SDVLWLNMLPR$QRULDXNDGSRQLDVXSUDVWXPGONRLUNDLSDWDSDXNXQLJX
%DURQLHQSDWRJLDLVLVGRIRWHOLUXVLUNFLJDUHWRNXQLJDVPSDVDNRWGONR
MLV VWRMR VHPLQDULM NDLS SUDGMR UDLQWL SRH]LMDV LU NRNL DEHMRQL NLOGDYR MDP GO VDYR
paaukimo. Jisai buvo atviras ir nuoirdus.
9OLDX DWVLPLQGDPDV W VFHQ MLV SDWV VWHEGDYRVL L NXU MDP DWVLUDGR SDVLU\LPR
PDDL GDU SDVWDPDL DULVWRNUDWLNDL SRQLDL WDLS EH DWRGDLURV DWYHUWL VDYR LUG LU VLQ
 ,U
PDQ\GDYRNDGWDLEXYRO\ULQLVMRSRHWLNRVSULJLPWLHVYHLNVPDVJUDLDLPRWHULNHLVXDGLQXV
MRYDL]GXRW
SDVLWLNMLPLUSDOLHWXVVNDXGDPMRLUGLHVYLHW
%DURQLHQVXVLGRPMXVLLNODXVMRNDOERVNDLNDGDQXWUDXNGDPDMVDYRSDVWDERPLV
LU NODXVLPDLV 3DVNXL QRUGDPD SDNUHLSWL WROLPHVQ SDVLNDOEMLP OHQJYHVQ
 QXRWDLN LU
OLQNVPHVQWRQWDU
$EXYDXNHWLQXVLHLWLSDVWDPVWLSDLQWLHVEHWWDLPXGXSDVLNHLWPUROPLV1D
cher ami, D QHVX ODEDL UVWXV QXRGPNODXV\V WDL SUDDX XVLUN\WL SDSLURV LU DWVDN\WL
YLHQ NODXVLP VLYDL]GXRN WDPVWD NDG HVL WXUWLQJDV QHVXYDU\WDV MRNL PDWHULDOLQL
DSOLQN\ELJDOLLYDLXRWLNXUWLNQRULLUYHLNWLNWLNQRULLGUVWXPPHVWLNXQLJ\VW
DUQH"
 1H SRQLD 1LHNDGRV QLHNDGRV VXXNR 9DVDULV LU VXVLMDXGLQ
V QHW SDNLOR L
YLHWRV3RQLDEDURQLHQSDOLQJDYRJDOYD
*HUDLLWDLPHVDWVLPLQVLP7DPVWDVXQNLDLQXVLGMDL PDQR GUDXJH EHW LULLP
DWDPVWDLGXRGXNDUWXVXYLHQXSDWDULPXMHLJXQRUL LWHVWL WDL N HVL PDQ GDEDU SDVDN
V
HLNLUOLQNVPDLJ\YHQN9DGXRNLVVPDJXPLHNRMLPRGVQLX.LWDLSQHWHVVL
3RQLDEDURQLHQLYLVNROHLGLDVDXMXRNDXWLOLGQDLSDVWHEMRNXQLJDV
7DLJHUDVLVPDQRFKDUDNWHULREUXRDV%HWLWDLDWDPVWDLVDNDXYLVDLULPWDL
-DX EXYR SLHW PHWDV LU NXQ 9DVDULV SDP
V U\XO NQ\J M Q QHSDLUM
V VX
baroniene atsisveikino.
$ODEDLHVXSDWHQNLQWDLXRSULHSLHLXNDOEMRMLLOHLVGDPDVYHL3UDDX
ODQN\WLV GDQLDX 7LNLXRVL NDG LU WDPVWD GDEDU VXSUDVL PDQR SDVDN\P NDG LSDLQWLV JDOL
VXWHLNWLVDYRWLNRPDORQXPR-XNWSDWNWDPVWDSDVDNRMDLPDQJDOWXPSDSDVDNRWLLUVDYR
NRQIHVDULMXL , MR EH DEHMR LJLUVWXP NLWRN SDPRN\P EHW HVX WLNUD NDG PDQDVLV
iganingesnis. Praau tai nepamirti. Na, ligi pasimatymo!
9DVDULVLMRDSVLQLDXN
V3DVNXWLQLDLEDURQLHQVRGLDLYOSDGUXPVWMRVLQ
-LV
LQRMRNDGWDLSRQLDLEXYRDWYLUHVQLVQHJXVDYRQXRGPNODXVLXL.RNLDJDOLDXLDXSLDMDP
EXUQ SHU LSDLQW" .DV NOLXGR SUDVNOHLVWL LUG R WHQNLQWLV YLHQ DOWX WHRORJLNX QXRGPL
LSDLQLPX"'ONRLNRQIHVLRQDORSWMRLUGDOWLVLUDWJUDVD"1HMLVMDXWNDGLWHQVDX
pagalbos nesulauks.
SRQLDEDURQLHQSRYDODQGOVNDOEMR6RNROLQDL
 LQDL GUDXJXH WXUMDX VYHL 3DJDOLDX DWMR WDV MDXQDV NXQLJOLV $ MDX WDX
VDNLDXNDGEXYDXQXPDLXVWUXSXWVXMXRSDDLVWL1UQLHNRGRPLDXNDLSREVHUYXRWLNXNO
NXQLJO NDL MLVDL VXVLWLQND VX PRWHULP QXR NXULRV JUHVLD QXRGP $N WX EWXP PDLXVL
NDLSMLVUDXGRNDLWUXSXWSHUGDXJSUDVLVNLUGDYRPDQRSHQLXDUDV
Ak, esi nepataisoma, mano drauge! piktinosi ponia Sokolina.
 $WYLUNLDL chere amie, MDX SDVLWDLVLDX 3DPDLDX NDG WDV NXQLJOLV WXUL GLGHOL
DVSLUDFLM NRPSOLNXRW VLHO LU VXJHED VDYH DQDOL]XRWL -LV WXUL DUWLVWR SRHWR PHQLQLQNR
SULJLPWRSDNOLXYRVXWDQ1HMXRDWXULXULPWDLVXVLGRPWL
A la bonne heure, chere amie!..$YLVXRPHWVDN\GDYDXNDGWXHVLODEDLOLQNXVL
dvasinius reikalus.
3RQLDEDURQLHQQLQLXRGDPD6ROYHLJRVGDLQJURVDYREXGXDU

XII
$WHLQDQW VHNPDGLHQ WXUMR Y\NWL NXQ 6WULSDLLR SDJDOLDX VXDXNWDV YDUWRWRM
GUDXJLMRV QDUL VXVLULQNLPDV 3R SHW\QL NDUHPRM 6WULSDLLR SRSXOLDUXPDV SDUDSLMRM YLV
PDMRLUPDMR9LQJLODVPRN\WRMDVLU3LNWXSLVVXVDYRVEUDLVQHSUDOHLGRQYLHQRVSURJRV
PHVWLSLNWRGDQWVDYRSULHR
- WDND SDVLGDU MDXLDPD QH WLN NUDXWXYM EHW LU EDQ\LRM 3ULVLNODXVLXV YDLUL
NDOE PRQP EGDYR QHGUVX HLWL NXQLJOLR NUDXWXY
 LU MLH SDWUDXNGDYR SDV ,FLN
%DQ\LRM NDL NXQ 6WULSDLWLV SDVLURG\GDYR VDN\NORM EHUQDL LU SLUPHLYLDL LPGDYR JUVWLV
SULHGXU3LNWXSL$QGULXVWLHVDSDVYHLNREHWGOWRUHLNDODLQHSDJHUMR*DOQHWSDEORJMR
QHVDSLHMGDEDUVXVLVSLHWEU\VSUDPXWJDOYLNXULHYLHDLJLUGDYRVNXQLJXLDWNHU\VL
.OHERQLMRM MDX LU WDLS WHPSW QXRWDLN GDU ODELDX GUXPVGDYR -XO SDVDNRGDPD
YDLULDVQXJLUVWDVYHQWRULXMDUEDULQNRMSDVNDODV9LHQNDUWMLXGXVXVLELOGMRNOHERQLM
SRSLHUJDOLXQHLQDLUVNVWHOMXVLUDQNRPLVSUDSOLXSR
$NWX'LHYXOOLDX.DVLDGDEDUGDURVL7LHEHGLHYLDLYLVDLMDXSDVLXWRNDLSMXRV
LUHPQHLRMD(LQXSHUULQNJLLULXNLDYLHQDVSULHVWXOSRNDODRNLWLDSVSLW
VNDLWR
LUNYDWRMD$WXRMVXSUDWDXNDGLDYONRNLDQDXMDDQWNXQLJOLEOHY\]JD3ULHLQXDULDXLU
klausau. Ogi kaip! Ak tu Viepatie mieliausias!.. 0 vienas toks snarglius pusbernis dar lenda:
-XOH-XOHVDNR SDNODXV\N N JD]LHWRVH DSLH 6WULSDLW UDR .DG ULDX DWJDOLD UDQND JHUDL
NDGSDVLWUDXNELDXVQXNVXJXULQXV'DUWV\NLVSDVNXLSRWHLVPXVVXWRNLXWJD]LHW
YLV GOWR VSMDX QXSOWL 7DL NDG P UNWL QHSULHWHOLDL YRV SDVSUXNDX YHQWRUL 3UDDX
WYHOLSDVNDLW\WLNLDUDR
%HW NOHERQDV QXR NXULR ODLNR MDX QLHNR Q JLUGW QHQRUMR DSLH W LVWRULM LU SLNWDL
suriko:
WXQHODQGLRNNXUWDXQHUHLNLDLUYLVRNLRODPWRLDPDQNOHERQLMQHYDONLRN
9LVXUWDY
VSLOQD'DUERWXQHWXUL7HSUDVPHQJDVXVDYRJD]LHWRP1RULLUSDWLGDUSDNOLWL"
6XVLULQNLPR GLHQ -XO YO SDUQH LQL NDG FLFLOLNDL SDV 9LQJLO JHULD R 3LNWXSL
$QGULXV SOVWD NXQLJO SDVNXWLQLDLV RGLDLV %HW VXVLULQNLPDV SDVLEDLJ WDLS NDLS QLHNDV
QHVLWLNMR .XQ 6WULSDLWLV SDWLHN VPXONL DS\YDUWRV DS\VNDLW L NXULRV EXYR PDW\WL NDG
pelnas buvo sunaudotas inventoriui ir kitom reikalingom ilaidom, kad draugija skolos, tiesa,
WXULEHWVXSLUNWRVSUHNVMLO\JLQVLUNDGQDULSDMDPMRNLVSDYRMXVQHJUHVLD,GVW
VYLVD
WDL NXQ 6WULSDLWLV SUDQH NDG MLV YLVDL QXR GUDXJLMRV YHLNLPR SDVLWUDXNLD LU SUD
VXVLULQNLPRLULQNWLMRYLHWNLWODELDXSDWLNLPPRJ
3RWRNLRQHWLNWRSDUHLNLPRRSR]LFLMDVWDLJDDWVOJRLUVXVLJGR3DVLJLUGREDOVNDG
NXQLJOLV 6WULSDLWLV LU WROLDX SDVLOLNW GUDXJLMRV YHGMX NDG QHUHLNLD HV XVLJDXWL GO NHOL
UNVQLVXNHOWRWULXNPR%HWNXQLJDVSLNWDLXYRNQ\JDVLULMRRGLYLVLHPSDVLGDU
DLNXNDGMLVGUDXJLMRMQHSDVLOLNV7DLDXNLWRWLQNDPR MR YLHW QHDWVLUDGR QHV LD UHLNMR
PRJDXVPRN\WRLUWXULQLRGDXJODLVYRODLNR7DGVXVLULQNLPDVQLHNRNLWRQHLJDOYRMRNDLS
WLNGUDXJLMOLNYLGXRWL7DPWLNVOXLEXYRLULQNWDNRPLVLMD LU YLVL LVLVNLUVW QHLQRGDPL DU
OLVWLDUGLDXJWLV
.XQ6WULSDLWLVMDXWVLPRUDOLDLODLPM
VQHVQLHNDVSULHMRSULNLEWLQHJDOMRYLVGOWR
DWURGSDODXWDVLUQXOLG
V
 7DL PDWDL NRNLV DWO\JLQLPDV X WLHN GDUER LU USHVL VNXQGVL MLV 9DVDULXL
JUGDPDVLVXVLULQNLPR.LHNYDUJRWXUMDXNROVXRUJDQL]DYDXSDWVSHUGLHQDVNUDXWXYM
VWRYGDYDXPLHVWYDLQGDYDXQDNWQHPLHJRGDYDXLUWDLNRNLVJDODV7HVLLQLH9LV
WLHNPDQLDQHLOJDLEWL
,WLHVSRSRURVGLHQDWMRLNXULMRVUDWDVNXQ6WULSDLLXLSHUVDYDLW
ODLNRSDOLNWL
.DOQ\QXV -LV EXYR VNLULDPDV YLHQ WROLP SDUDSLM R MR YLHW DWNHOLDPDV NXQ 5DPXWLV
DSLH NXU QHL NOHERQDV QHL 9DVDULV QLHNR QHEXYR JLUGM
 7LN 6WULSDLWLV M SDLQRMR GDU L
VHPLQDULMRVODLNEHWQLHNRFKDUDNWHULQJDDSLHVDYRSGLQSDVDN\WLQHJDOMR

.OHERQDV YO QLXUQMR NDG WUHLDV NXQLJDV LD HVV YLVDL QHUHLNDOLQJDV QHV 9DVDULV
JHUDVGDUELQLQNDVEDQ\LRMDWVWRMVGXQRUVLUQHPRNVJUHLWDLLSDLQLNODXV\WL%HWWRNV
MDXPDW\WEXYRNXULMRMQXVLVWDW\PDVGDU\WLQHVPDJXPXV.DOQ\QNOHERQXL
9LVWVDYDLW
NXQ6WULSDLWLVMRNLRSDUDSLMRVGDUERMDXQHGLUEREHWEXYRSDVNHQG
V
VDYRWUDQVOLRNDWRVUXRRM7YDUNYDUWRWRMGUDXJLMRVLUDJUVNQ\JDVSRUNDUWYDLQMR
PLHVWGLUEGLQRVLLOHQWGHVNXULDVNURYVDYRGDLNWXVRGLXUSHVLWXUMROLJLDXV
9LHQ GLHQ YLNDULDWR JRQNRVH QHWLNWDL SDVLURG RGHOLV LU %RUYLNLV $EXGX EXYR
YHQWDGLHQLNDL DSVLUHQJ
 R YHLGXRVH WXUMR LNLOPLQJXPR LU VXVLUSLQLPR LUDLN 3DWU\S

SULHDQJ\MLHGXSDVLEDUNLQRNXQ6WULSDLLRGXULVLUQHGUVLDLHQJYLG
6WULSDLWLV 9DVDULR SDGHGDPDV NUDXVW G
 NQ\JDV $EX NXQLJDL WUXSXW QXVWHE

SDLUMRDWY\NXVLXVNLQLQNXVNXULHSDJDUELQ
.ULVWDXVYDUGXQHVLU\RHLWLWRO\Q
1DPDORQVSULHWHOLDLSDLHSLDPDLSUDELOR6WULSDLWLVWXUEWDWMRWHVLWLNLQWL
DU WDV QHYLGRQDV WLNUDL NUDXVWRVL L .DOQ\Q" 1HELMRNLW WLNUDL WLNUDL 'DXJLDX MV PDQ
V
QHPDW\VLW*DOVLWFLFLOLNDYRWNLHNQRUVLW
LD RGHOLV HQJ DUW\Q VXJDYR 6WULSDLLR UDQN LU M SDEXLDYR 7 SDW SDGDU LU
Borvikis.
 0DWDL PDWDL" 3RQDV RGHOLV NXQLJXL UDQN EXLXRMD" VWHEMRVL 6WULSDLWLV
%HQHWLNSULHJHUDWRNLVQXVLHPLQLPDV"
RGHOLVNLOVWHOMRDQWDNLXVJUHLWDLVXPLUNVMRDNLPLVLUSUDELORVDOGLXEDOVHOLX
3UDRPDWOHLVWLNXQLJOL$WMRPDWVLSUD\WL9LVDLSEGDYR.DUWDLVLUWHNGDYR
NRN RG SDVDN\WL %HW QHL D QHL WDL %RUYLNLV QLHNDG DQW NXQLJOLR QLHNR EORJR
QHNDOEGDYRP'DULUNLWXVVXGUDXVGDYRP7LNGOWRVXVLULQNLPRWLHVD
 LQDX LQDX SHUNLUWR M 6WULSDLWLV 'DEDU MV YLVL YHQWL LU JHUL 3DVSDXGW
XRGHJDVNDLSNDWLQDLSLHQSDOLHM
DQNVLDXWDLNDLSFLXFNLDLORMRWH
%HW YLVL SDMXWR NDG QRUV RGLDL EXYR SLNWL NXQ 6WULSDLLR LUGLV PLQNWMD 7DG
NLQLQNDL WROLDX WHLVLQRVL SDGYLJXELQWX XROXPX R 6WULSDLWLV LOJDL GDU LDXVL NRO JDO JDOH
VXWLNRDWVLSUDRPDVLUPDORQLDLGDYSDEXLXRWLUDQN3DVNXLLWUDXNGDUQHVXNUDXWEXWHO
Y\QR LU YLVL VXVLWDLNLQLPR HQNODQ LJU SR VWLNO NLQLQN YL]LWDV EDLJVL WXR NDG MLHGX
SDVLVLOQXJDEHQWLNXQ6WULSDLWVXYLVXMRORELXQDXMSDUDSLM
-LHPLMXV6WULSDLWLVSDWHQNLQWDLQXVL\SVRMRLUWDU
 9DGLQDVL DWVLVN\UP NULNLRQLNDL LU JDUELQJDL 1D %RUYLNLX WDL D WLNLX 7DV
VWXREU\V JHURV LUGLHV LU NYDLORNDV N PVWR WDL LU GDUR %HW RGHOLV LD SROLWLNXRMD LWR
QHVXSUDVL3DJDOLDXNDVLQR"*DOLUMRYHOQLRVLQVXQLHMR9LVGOWRDULDLSDUWDLS
GDUPVPRQVNXQLJJHUELD
9DNDUHSULHLYDLDYLP6WULSDLWLVYOSDNYLHW9DVDUSDVVDYH.DPEDU\VMDXEXYR
SULLXNOLQWDVSDYHLNVODLODQJXXRODLGRVLUYLVLSDJUDLQLPDLQXLPWLSULHGXUVWRYMRSRUD
PHGLQL GL EHOLNR VWDOHOLV LU VRID DQW NXULRV MLV WXUMR SUDPLJWL SDVNXWLQ
 QDNW %XYR
WXLDLUQHMDXNX7DLDXYLVGOWRDQWVWDOHOLRDWVLUDGRY\QRONWELVNYLWGXWSDSLURV
$EX NXQLJDL VXVGR VRIRMH LU 6WULSDLWLV SULS\O VWLNOHOLXV $WURG NDG MLV EXYR \PLDL
VXVLMDXGLQ
V
(FK/LXGDLWDUMLVVXVLGDXGDPDVVX 9DVDULX YHOQLDV WDYH LQR A tave
QHVHQLDLSDVWXRJDOLUYLVDLQHSDVWXQHVWXPXUNVDLVDXYLHQDVNDLSNDWLQDV%HWDWDYH
SDPLODXEURODX7XQHLUNNDGDVWDLRNDVLUVWRULHYLVWXULXLUGLUD7XPDQDLPDQ
QLHNR NDL D WDGD SUDVNOLDX JDOY WDP UXGLXL" , SUDGL QLHNR EHW SDVNXL NDL DWYDLDYR
WYDVSDVOLJRQYHWLQXWLUSDXNDLSSDJDO\V1DNWQHPLHJRMDXDQWVLHQOLSDX%HWDPRNX
save valdyti. Pro mano lainius, brolau, irdies nepamatysi. Ne taip kaip tu: kad tik kas
WXRM LU XVLSOLHVN NDLS GHJWXNDV %DURQLHQ
 DWVLPHQL N" &KH FKH FKH 1LHNR YHUWD
grieko, bestija!..
9DVDULV QXVWHE
V NODXV LWRV NDOERV R 6WULSDLWLV QXJU SXV
 VDYR VWLNOHOLR LU YO
VXULPWMR
7DLSEURODXSDO
VJ\YHQLPDVW
VMLVWROLDX7XPDQDLMHLDWXULXNYDLO

DSYDOL IL]LRQRPLM WDL MDX HVX LU SDWHQNLQWDV" 7X PDQDL NDG PDQ EXYR ODEDL VPDJX
SDUGDYLQWLERERPSLSLUXVLUVLONHV"%HWNGDU\VL"-XNNLWDLSSDVLXVWLUHLNWLQXRERGXPR
WDL WX GDU WLN SLUPL PHWDL SDUDSLMRM R D MDX HWL YLV XNDPSLXRVH VX VHQDLV
VXUHPEMXVLDLVNOHERQDLV'LGHOLJDEXPDQHWXULXVGWLSULHNQ\JRVQHLWYHULXSDUDSLMRV
GDUEDV JULVR WDL LU QXVLWYULDX YLVXRPHQLQLR YHLNLPR LD YLV WLN LV WDV \UD ,U UHLNDOLQJD
0HQNDVDNXQLJDVEHWFLFLOLNQHNHQLXNDLSYHOQLWDLLUGLUEDX.DGQHWDVWXUEWELDX
P
V JHUW NRUWXRW DUED VX PHUJRPLV WUDLQLRWLV ,U WRNL J\YHQLPH VXWLNVL %HW QHVLVNXELQN
MXRVDNPHQPHVWL.XQLJRNHOLDVEURODXWDLEWLQXPRNHOLDVYLVWLHNNXUMLVYHVW
$PDQDXSUDGMR9DVDULVMDXVGDPDVUHLNDONQRUVSDVDN\WLNDGPHVSHU
PDDNUHLSLDPHGPHVLRSDVWRUDFLMRVGDUE%HLWRMRNLDNRYDVXFLFLOLNDLVQLHNRQHSDGV
,ULYLVRNXQLJXLJDOQHWXUWEWLQHLFLFLOLNQHLMRNL NLWRNL SDGDOLQLP 9LVL NXULH WLN
QRULQDXGRWLVWLNMLPXLU%DQ\LRVSDWDUQDYLPXWXUWEWLMRYLHQRGDLSULLPDPL
Kalbi, brolau, seminarijos imintim... Lengva pasakyti pastoracija,
DSDWDODYLPDV%HWNDVMHLJXPHVQHYLVLWDPDSDWDODYLPXLLUSDVWRUDFLMDLHVDPHWLN
"$
SDPDLDXNDGHVXQHWLN
VLUMHLJXWXPDQHSDVRGLQVLWLNSULH SDVWRUDFLMRV WDL D WDX VDNDX
NDGLPVLXJHUWLDUEDSDVPHUJDVYDLNLRWLWXDUWLN
V"7LHVDWXGDEDULWLVDVYDODQGDVWXSL
NODXV\NORM GO NYDLORV ERERV DUED DSGXMXVLRV GDYDWNRV SOHSDO %HW DU LOJDL WXSVL" 7ROLDX
3DPRNVOWXVDN\WQHPRNLLUQLHNDGMJHUDLQHVDN\VL1HWRNVQRWUDV6XOLJRQLDLVWXUEWQH
SXLNLDXVLDLHLQDV"3DODXNGDUSDUDJDXVLNDWHNL]DFLMRVHYDQJHOLNDLSDYDUJOLJOREDLWLN
V"
9LVDPWDPPDWDLEHJHUQRUUHLNLDGDUNDNRPHVWRNDNRGDQDLQHWXULPH'OWRLU
HLQDPHYLHQLNUDXWXYHVNLWLOLWHUDWUWUHWLVWLNOLXNNHWYLUWLVLMRQRGLXSRYHOQL
%HW SDUDSLMRM LWYHUWL VXQNX $ PDQDX NDG WDX JUHLW QXVLERV WRV NQ\JRV LU SRH]LMRV %N
EURODXLSDUDSLMRV'DU\NNQRULEHWEN3RNHOHULPHWMHLJXQHWXULWRNDNRNRUHLNLD
pastoracijos darbui, tapsi tokiu pats stuobriu kaip ir a...
1HYLVLJLSDUDSLMRMYD.XRSDJDOLDXODLN\WVLWLNMLPDVPRQVH"
 7LNMLPDV ODLNRVL SDLX WLNMLPR UHLNDOX WUDGLFLMD DSHLJRPLV -HLJX PRQV WLN
WLHNWLNWNLHNPHVWRWLNMLPRGXRGDPHWDLMLHJUHLWDLYLVDLSDOLDXWWLNM
LQRPD\UDLU
NXQLJ$WODQN\NNDGDODYDQWWYHO3DPDW\VLWRNNXQLJNXULXRLUWLNMLPDVODLNRVL
-LHGXLVGMROLJLYO\YRV QDNWLHV .XQ 6WULSDLLR VWDLRNLND NDOED NHLVWDL GHULQRVL
VXMRQXRPRQLWLHVXPXLU9DVDULVQHJDOMRDWVLVWHEWLSDPDW
VMDPHWDUVLYLVDLNLWPRJ
5\WU\WDWYDLDYRRGHOLVLU%RUYLNLVVWLSULDLVYHLPDLVLUJHUDLVDUNOLDLVVXGMRYLV
NXQ6WULSDLLRPDQWMLVSDWVVWRUDLLULOWDLVLYLON
VHUGYLXVNXQLJLNXVDSVLDXVWXVXVLULWR
DQW VG\QV LU YHLPDL LULHGMR L NLHPR 9LVDV NOHERQLMRV SHUVRQDODV EXYR VXVLULQN
V MR
DWVLVYHLNLQWL.OHERQDVLU9DVDULVPRMDYRMDPNHSXUPLVPRWHU\VEUDXNDDUDVR-XOEDOVX
SUDGMRUDXGRWL
9DLXRMDQW SHU EDQ\WNDLP YLVL J\YHQWRMDL MXRV O\GMR DNLPLV 3ULH DOLQV ODQJR
VWRYMR9LQJLODVLUVWHEMRVLNDGNXQLJYHDQHNDVNLWDVEHWRGHOLVLU%RUYLNLV
1HWUXNXV NXQ 9DVDULXL SDVLWDLN SURJD DWODQN\WL LU ODYDQW WYHO NXU MDX NHOLV
NDUWXVMLVJLUGMRPLQLQW3DVLWDLNNDGMQXYHSDVOLJRQSDWNUDWSDUDSLMRVYLVDLQHWROL
QXRODYDQWLUMLVQXWDUSDGDU\WLYL]LWVDYRNDLP\QXL
ODYDQWDLQHGLGHOSDUDSLMXN1DXMDSROLRILOLMDWXUMRWLNDSLHSXVDQWURWNVWDQLR
GLWDGYLNDURMRMHQHEXYRLUWYHOLVSDWVYLHQDVVXJHEGDYRDSUSLQWLYLVXVUHLNDOXV6DYR
HQHUJLMDVXPDQXPXLUGDUEWXPXMLVVWHQJSDVWDW\GLQWLJUDLSXVLDXDNPHQSXVLDXSO\W
EDQ\LNXULDGLGLDYRVLYLVDSDUDSLMD
YDLDY
VEDQ\WNDLPQHLQLDDUWDLGOVXJHVWLMRVLJLUGWSDVDNRMLPDUGONR
NLWR9DVDULVSDMXWRPDORQLWYDUNLQJXPRLUUDP\EVQXRWDLN%DQ\WNDLPLRULQNDLUWURERV
DWURG VYDUHVQV QHJX NLWXU NDSLQV LU YHQWRULXV JUDLDL DSWYHUWDV NOHERQLMRV WUREHVLDL
PDXLDLLUMDXNV1HLGLGLXOLRNOXRQRQHLWYDUWQHLNLHPHSLNWXQ
6XWLNR M MDX JHURNDL VHQ\YDV EHW GDU WLHVXV LU WYLUWDV NXQLJDV YLGXWLQLR JLR
QXSOLNXVLX YLUXJDOYLX LU YLVDL MDX LODV 9DVDULV SDVLVDN NDV HVV LU NDG W\LD XYDLDY
V
SULVLVWDW\WL LU DWODQN\WL VDYR NDLP\QR 7YHOLV LJLUG
V WDL QHDSVDNRPDL QXGLXJR LU LWLHV

jam abi rankas.


 $ NXQ 9DVDULV L .DOQ\Q *LUGMDX JLUGMDX /DEDL PDORQX NDG QHXPLUDL
PDQ
V VHQLR 6YHLDV QDPXV 'LHYDV QDPXV 1D SUDDX JL WROLDX 1XVLERGR YHLPH
SSVRWLMXNJDEDODVNHOLR
9LGXM NOHERQLMD SDVL\PMR DVNHWLND YDUD LU SDSUDVWXPX 6DOLRQO\ VRID VYHLXL
SHUQDNYRWLVWDOHOLVNLHWRVNGV.ULVWDXVSDYHLNVODVPLHJDPDPNXULVEXYRNDUWXLU GDUER
kambarys, liesai paklota lova ir didelis stalas, apkrautas knygomis ir papuotas krucifiksu.
1HLWDLJLQJD EXYR Q .DOQ\Q NOHERQLMD EHW WHQ EXYR MDXLDPDV \NWXPDV LD JL NLHWD
DVNH]DLUHYDQJHOLNDXEDJ\VW
3RWUXPSRSDVLNDOEMLPRWYHOLVSDSUDVYHLDWODQN\WLEDQ\L3HUYDUQXYDO\W
YHQWRUL MLHGX SULMR SULH YLHM GXU NXULRV SHU GLHQ EGDYR QHUDNLQDPRV LU HQJ
YLG-DXLSLUPLQJVQLNULWRDNWRV EDQ\LRV YDUD 1LHNXU DQW JULQG SXUYR QLHNXU
GXONLQHLYRUDWLQNOL=DNULVWLMRMSDY\]GLQJDWYDUND7YHOLVSDURGVYHLXLYLVQHGLGHOEHW
SXLNLDXVLDL ODLNRP VDYR EDQ\LXNV WXUW 9LVXU EXYR MDXLDPD EXGUL NOHERQR DNLV LU
USHVWLQJDSULHLUD
 1HWXUWLQJD LU QHGLGHO PDQR SDUDSLMD NDOEMR WYHOLV GDULQGDPDV VSLQW LU
VWDOLXV EHW UHLNDOLQJLDXVL GDLNW DL 'LHYXL WXULPH ,U PRQPLV QHJDOLX QXVLVNVWL
*HULPRQV.LWXUNDLSJLUGWYLVRNLSHW\QLEDUQLJLUWDYLP3DVPXVJLYHQWDUDPX
6XJUXVMLHPNOHERQLMWYHOLVSDVRGLQRVYHLVRIRMSDWVDWVLVGRDQWNGVLUP
NODXVLQWL NDV JLUGWL .DOQ\QXRVH QHV SDWV QLHNXU QHYDLQMV LU SDV M UHWD NDV XNO\VWV
9DVDULV SDSDVDNRMR VDYR VSGLXV SDVNXWLQLXV Y\NLXV LU NXQ 6WULSDLLR LNOLP 7YHOLV
NODXVQHSHUWUDXNGDPDVVXVLUSLQ
VLUVXVLNDXS
V
9LHQDV 'LHYDV LQR NDV LD GDEDU LPD GDU\WLV VX WDLV YLVXRPHQLQLDLV YHLNLPDLV LU
QHVDQWDLNRP SUDELOR MLV NDL 9DVDULV SDEDLJ VDYR SDVDNRMLP 1 D LQDX NDWULH
PDQR SDUDSLMRM WLH FLFLOLNDL NDWULH SLUPHLYLDL 0DQ YLVL O\JV YDLNDL D YLVLHP WYDV $
USLQXRVO\JLDLYLVDLVNXULHPDQHNUHLSLDVL.DPPDQ
VLUEDQ\LRVQHUHLNLDWHVLLQLH
WLNMLP EURODX QLHNR SULHYDUWD QHDWYHUVLPH 0HV WLN JDOLPH SDWUDXNWL WD YLHVD LU LOXPD
NXUL VXJHEVLPH NXUWL VDYR EDQ\LRVH 9LVRV PV SDMJRV YLVRV PV PLQW\V WXUL EWL
VXWHONWRV EDQ\LRM  WLQNDPDL VNHOEWL 'LHYR RG DLNLQWL WLNMLPR WLHVDV PRN\WL DUWLPR
PHLOVHOSWLSDYDUJOLXVLUSDWLHPEWLYLVGRU\ELSDY\]GLX9LVDNLWDVDYDLPHDWHLVLD
WLHN VXQNDXV GDUER NDG QLHNDP NLWDP QHEHOLHND QHL ODLNR QHL SDMJ NXUJL GDU VDYR
asmens tobulinimo reikalai malda ir mokslas?..
7YHOLV WDL NDOEGDPDV P SDPDX DWJ\WL LU QHW WDUVL MDXGLQWLV 9DVDULXL EXYR
PDORQX LJLUVWL L MR OS NDL NXULDV VDYR SDLR QXRPRQHV LU MLV QRUMR SDVLNDOEMLP W
VWL
toliau.
 %HW WYHOL WDU MLV GDEDU VDNR WRNL ODLNDL 5HLNLD OLDXG VPRQLQWL M
RUJDQL]XRWL LU YDGRYDYLP LPWL VDYR UDQNDV -HLJX QHSDLPVLP PHV WDL SDLPV %DQ\LRV
prieai.
7YHOLVOLGQDLSDOLQJDYRJDOYD
.RNYDGRYDYLP".DPH"9DUWRWRMGUDXJLMRVHDJUVH"*LWHJXLPD'LHYH
SDGN 0XP NDV L WR" %DQ\LRV GDUEDV WXUL EWL VXWYDUN\WDV WDLS NDG MLH SDW\V WLH PV
WDULDPL SULHDL EW SHUM
 SHU %DQ\L 0HV WXULPH XNDULDXWL VLHODV R MLH SDVNXL WHJX
XNDULDXQD WXUWXV 1XR LD PHV WXULPH SUDGWL 1XR NDWHNL]DFLMRV QXR LUGL YDO\PR QXR
VLHO NULNLRQLQLPR 7HJX PV SDUDSLMRV WDSV GLGLXOPLV PRN\NORPLV NXU PHV
VXJHEVLPHNLHNYLHQDPNGLNLXLVNLHS\WLNULNLRQLNDVGRU\EHVWDGDXDXJ
MLHQHEXVPXP
SDYRMLQJL ,U PXP QHEXV UHLNDOR NLWLV L M SDUWLMDV LU M EDUQLXV 0HV WLN PRNNLPH
DSDWDODXWL L VDN\NORV L NRQIHVLRQDOR LU YLVRPLV WRPLV SULHPRQPLV NXULDV WXULPH
EDQ\LRM%HWPHVSUDGHGDPHLNLWRJDOR0VSDVWRUDFLMRVLUDSDWDODYLPRGDUEDVHPLDX
NULWLNRV PHV DXJLQDPH EHGLHYLXV LU SDJRQLV R SDVNXL EJDPH L EDQ\LRV ULQNDV LU
NDUHPDVQXRMJLQWLV
-LVVWDEWHOMRWDUVLGXRGDPDVSURJRVSDVLVDN\WLVDYRVYHLXLEHWLDPW\OLQWNDOEMR

toliau:
 6DNDL UHLNLD OLDXGLV VPRQLQWL LU RUJDQL]XRWL LQRPD UHLNLD LD LU \UD PV
NXQLJLMRV QHODLP NDG MDL YLVNDV UHLNLD -DL UHLNLD GLUEWL QH WLN EDQ\WLQ EHW LU WDXWLQ LU
YLVXRPHQLQLUSROLWLQGDUE,SUDGLWDVGDUQLHNREHWNDVNDUWWDPSDSDYRMLQJLDX0V
kunigija pripranta gyventi svetimais idealais, sirgti svetimomis ligomis. Ji nutolsta nuo savo
WLNVOR -L SDPLUWD VDYR WLHVLRJLQHV SDUHLJDV ,MXV L EDQ\LRV MDL EXV QHOHQJYD YO
EDQ\L JUWL -RV DPELFLMD LU VXSDVDXOMLPDV LPV NHURWL NDLS GYL SLNWROV 9LHSDWLHV
Y\Q\QH -L XVLPDQ\V YDGRYDXWL WHQ NXU MRV SDDXNLPDV QHVLHNLD *LPV NOHULNDOL]PDV
DOLQJDV LU YLVXRPHQHL LU SDLDL %DQ\LDL 1HV QLHNDV WDLS QHVXNHOLD SDVDXOLR QHDS\NDQWRV
SULH %DQ\L NDLS SHU GLGHOL NXQLJLMRV DSHWLWDL LU EDQG\PDL DWVLVVWL HPV NXQLJDLNL
sostus.
9DODQGO
 MLHGX W\OMR SDVNHQG
 VDYR PLQW\VH 'LHQD MDX VOLQNR YDNDURS 6DOLRQO\
NXULRODQJXVEXYR DSJXO
 GDU QH YLVDL UXGHQV DSQXRJLQWL VRGR PHGLDL HOLDL WLUWMR 7LN
EDOWD WYHOLR JDOYD U\NLDL VN\UVL L WDPVLDL SLONR VLHQ IRQR 9DVDULXL MDX EXYR ODLNDV
YDLXRWLQDPREHWMDPUSMRGDUYLHQDVNODXVLPDVLUMLVSUDGMRNDOEYO
 7YHOLR QXRPRQV ODEDL JULHWRV LU MRPLV SDVHNWL J\YHQLPH QHOHQJYD 0XGX VX
6WULSDLLX DQGDL SULMRPH PDGDXJ SDQDLDV LYDGDV %HW MLVDL VDNR NDG MHLJX NXQLJXV
SDUDSLMRVH SDVRGLQW WLN SULH VLDXUDL EDQ\WLQLR GDUER WDL GDXJHOLV QHLWHVW LU QXHLW GDU
SDYRMLQJHVQLDLVNHOLDLV.DLSWYHOLVWDLLULWH"
.ULVWXV\UDSDVDN
VNDGmessis quidem multa est, operarii autem pauciLUWDUSW
SDLGDUpauci sunt electi. 'DXJ\UDNXQLJEHSDDXNLPRNLWLVWRMDNODLGLQJDLVVXPHWLPDLV
NLWLQXNO\VWDGOPLQNWREXGR.JLSDGDU\VLEURODX"7DL\UDEWLQDEORJ\EQHVNLWDLSNDV
JL VDNUDPHQWXV DGPLQLVWUXRW LU SDPDOGDV ODLN\W" 7RNLX EGX DSUSLQDPD EHQW DSHLJLQ
UHOLJLMRVGDOLV.DLSVXWDEORJ\EHNRYRWLQHPDQRVLOSQDLJDOYDLUSLQWLV$WLNYLHQDWDX
SDVDN\VLXPHVYLVXULUYLVXRPHWWXULPHSULPLQWLYLHQVNLWDPJU\QMNXQLJRLGHDOpastor
animarnm, servus servorum Dei.-DXQDPVHPLQDULVWXLWXUWEWLYLVXJULHWXPXNDOWD NDG
MLV QHJDLYLQW MRNL LOLX]LM LU QHSXRVHOW MRNL NLWRNL DPELFLM 7DGD MLV SDWHN
V LU
YLVRNLDV J\YHQLPR DSOLQN\EHV LQRV VDYR YLHW ,U QHSDDXNW WXRPHW EXV PDLDX LU
paauktieji atsparesni. Tie pirmiausia ir nueina blogais keliais, kurie nusivilia savo viltimis ir
GDUEX .XQLJR J\YHQLPDV EURODX QXRODWLQLV LVLDGMLPDV VDY
V SDLR LU SDVDXOLR .XQLJDV
.ULVWDXVNDUHLYLVNXULVNRYRMDQHGOLRVHPVNDUDO\VWV'OWRMLV\UDVLHOJ\G\WRMDV
LU DSDWDODV HPLNRM NRYRM DJLWXRWL SROLWLNXRWL JLQWLV LU SXOWL XWHQND NR QRUV
QHDSN
VWL%HWDSDWDODXWLUHLNLDYLVXVP\OWL
.XQ 9DVDULV VXVLWHON
V NODXV O\JDXV WYHOLR EDOVR LU W NLHW RGL LU MDP DWURG
NDGNDOEDMDXQHEHWYHOLVEHWSDWVMRSDVDXNLPDVSDWLSDUHLJDLUYLVDMRJ\YHQLPRSUDVP
-LV GLUVWHOMR ODLNURGL LU VXEUX]GR NHOWLV YDLXRWL EHW WYHOLV GDU M SDVRGLQR LU MDX
PLQNWHVQLXEDOVXSDNODXV
1DRVYHLNDVNDLS"LUQHODXN
V9DVDULRDWVDN\PRSDWVMRYLHWRMPNDOEWL
DWVLPLQGDPDVPDW\WVDYRMDXQ\VW
$NSLUPLHMLNXQLJDYLPRPHWDL.DVJDOLEWJUDHVQLR
J\YHQLPH" ,HLQL L VHPLQDULMRV NXSLQDV HQWX]LD]PR XROXPR VNDLVLDXVL YLOL QHWXUM
V
GDU MRNL QXVLY\OLP MRNL NDUWXP $UED SLUPRML YHQW PLL DXND .DGD SLUP NDUW
J\YHQLPHDWOLHNLWGLGLDXVLSDVODSLSDVODSWLU.ULVWVDYRUDQNRPLVQHLRML$WDLMDX
SR PHW GDU WDLS J\YDL DWVLPHQX W LNLOPLQJ YDODQG 3LUPRML .RPXQLMD LU SLUPRVLRV
PLLRV WDL GX JUDLDXVL YHQLDXVL PDQ J\YHQLPR PRPHQWDL $N ODLPLQJL MV
QHRSUHVELWHULDLYHQWRSDY\GRSDJDXWDVVXXNRWYHOLV
 9DVDULXL QXR W RGL LXUSXOLDL SHUMR SHU NQ LU GLGHOLV NDUWXPDV SDNLOR LUG\
-HLJX WDL EW NDOEM
V QH WYHOLV EHW NDV NLWDV NDV MR 9DVDULR SDLQRMR LQW\PLDXVLXV
SHUJ\YHQLPXV MLV EW SDPDQ
V NDG WDL SLNWD LURQLMD QRUDV M VNDXGLQWL DUED QXVLPLQLP
VWXPWL %HW QH WDL NDOEMR QXRLUGXV QDLYXV ODYDQW WYHOLV NXULV M PDW SLUPV\N VDYR
J\YHQLPH,U9DVDULXLXMRSLNWDVQRUDVDUWDLSDJULDXWLWYHOLRLOLX]LMDVDUWDLVDYHSDHPLQWL
LUSDSODNWLLUMLVNDULDLQXVL\SVRM
VWDU

WYHOLQHYLVLWRNLODLPLQJLNDLSMV$GHMDQHWXULXWRNLYLHVLVSGLQHL
LSLUPRVLRV.RPXQLMRVQHLLSLUPMPLL,UYLVLLHSLUPLHMLPDQRNXQLJDYLPRPQHVLDL
RLNDLSVXQNV1DEHWQLHNR5DPLQXRVLWXRNDGVLWUDXNVLXGDUESULSUDVLX
7YHOLVVXPLRSDLUMRMQXVWHEXVLRPLVDNLPLVLUEHMJLNDLVNVWHOMRUDQNRPLV
 1D N LD VYHLNDV NDOEL" 1HWLNLX QHWLNLX .DLS JDOLPD NDG WRNL PRPHQWDL
QHSDVLOLNW LUG\ DPLQDL YLHVV" NDL GO SULSUDWLPR WDL D QHLQDX LQRPD DSHLJDV
SULSUDVL NLHN VNODQGLDX DWOLNLQWL EHW VDXJRNLV EURODX SULSUDVWL SULH W DSHLJ HVPV
saugokis apsiprasti su savo pareigomis ir visu kunigavimu. Kai kunigas prie visko pripranta ir
DSVLSUDQWDWDLMDXHQNODVNDGMRGYDVLDDSVQGXVRJDOLUDSPLUXV.XQLJDVYLVJ\YHQLP
turi liepsnoti gyva ugnim. Kiekvienos ventos miios, kiekvienas pamokslas, kiekviena
LSDLQWLV NLHNYLHQR VDNUDPHQWR DGPLQLVWUDYLPDV YLVNDV WXUL EWL YLV QDXMD NLELUNWLV
'LHYRJDUEHLLUQDXMDVGYDVLRVJ\Y\EVHQNODV
1DEHWVYHLNDP'LHYDVGDYMDXWULLUGJ\YXVMDXVPXVJURP\OLQLVLHO
SULGMRMLVDWPDLQ
VEDOVLUUDQNDSDOLHVGDPDV9DVDULRNHO6YHLNDVMXNSRHWDVL'LHYR
PDORQV 6NDLLDX VNDLLDX LU D /DEDL JUDLDL VYHLNDV UDDL HLOXWV OHQJYRV VNDPELRV
MDXVPLQJRV,UPDQWDLNDVDWMRJDOYEURODX$NDGWXVXHLOLXRWXPPVJLHVPHVN
MRV SDQDLRV" YHQWRV DWPLQWLHV Y\VNXSDV %DUDQDXVNDV SDGDU JUDL SUDGL %HW WDL ODDV
MURMH .XQLJOL 9DVDUL SDNODXV\N PDQ
V VHQLR SHUUHGDJXRN PV JLHVP\QXV UD\N
EDQ\LDLWLQNDPJLHVPL7XRVDXDPLQSDPLQNOSDVWDW\VLLU'LHYDVWDXJDXVLDLDWO\JLQV
7DL EXYR EORJLDXVLD NR 9DVDULV JDOMR ODXNWL LWDV YHQWDV QDLYXV WYHOLV VNDLW MR
HLOUDLXV -DX YLHQDV W HLOUDL SULVLPLQLPDV LRVH DSOLQN\EVH LR SDVLNDOEMLPR
NRQWHNVWH WDLS QHVLGHULQR WDLS QHWLNR NDG MDXQDP NXQLJXL SDVLGDU QHDSVDNRPDL NRNWX LU
JGD7YHOLRSDVLO\PDVUD\WLJLHVPHVYOJLEXYRWDLSVYHWLPDVLYLGLQHL9DVDULRQXRWDLNDL
LUWDLSQHJDLOHVWLQJDLQHLJYLVMR NU\E NDG MLV DWVDN
V NDN QHDLNDXV LU QHVXYRNLDPR
DWVLVWRMRLUDWVLVYHLNLQ
VWYHOSDVLVNXELQRLYDLXRWL
-DX WHPR %RNWH YLHQDV YDUSDV OLGQDL VNDPELQR $QJHOXL 9LHSDWLHV 9DVDULV
SUDYDLXRGDPDV SUR YHQWRUL PDW NDLS WYHOLV VNXELQRVL EDQ\L WXUEW SDVNXWLQ
NDUWDWODQN\WLSanctissimumLUXGDULQWLGXULV
,YDLDYXV L EDQ\WNDLPLR NHOLDV MR SHU O\JLXV LU WXLXV NDNRNLR GYDUR ODXNXV
-DXQDVNXQLJDVLUGDPDVLVUXGHQLRVXWHPRVHLUODXNSLONXPRMNDLSDQXRPHWJUGDPDVQXR
3LNWXSL $QGULDXV YO VNHQGMR VDYR EXLWLHV NODXVLPXRVH 7XRPHW MLV SDPDW EHJDOLQLR
PRUDOLRVNXUGRLUVXQNDXVNXQLJLNRGDUERSDY\]GLDQGLHQMLVSDPDWNXQLJLNRLGHDOL]PR
SDY\]G-RSURWDVMRSDLRLGHDOL]PDVVDNMDPNDGMHLJXMDXEWLNXQLJXWDLEWLWRNLXNDLS
ODYDQWWYHOLV,UQHDWLGOLRMDQWLDQGLHQMDXUHLNLDWNHOLVWRWL5HLNLDLPHVWLLJDOYRVLU
LLUGLHVYLVDVSXRVHOWDVYLOWLVLULOLX]LMDVDSLHVXGHULQLPSRH]LMRVNU\ERVLU NXQLJDYLPR
UHLNLD LVLDGWL EDURQLHQV SDLQWLHV LU MRV ELEOLRWHNRV QHV L LD MDP JUV GDXJ GLGHVQLV
SDYRMXVQHJXVHPLQDULMRVODLNDLVL/LXFV
VSGDPDV VDYR SULJLPW MLV MDXW NDG GYLHP NHOLDLV NXQLJR LU SRHWR MLV HLWL
QHJDOV LWD QXRMDXWD DWVLUDGXVL MDPH GDU VHPLQDULMRM GDQDL M YDUJLQGDYR W\OLRPLV MR
VLQV EDQG\P YDODQGRPLV %HW MLV VWHQJGDYRVL M QXJDOWL NDUWDLV LHNRGDPDV
NRPSURPLVLQLRNHOLRNDUWDLVJLLVLDGGDPDVSRHWRVYDMRQL LU SDNU\SGDPDV YLHQ NXQLJR
LGHDOXV7RNLYLGDXVNRYMLVJ\YHQRLUWYDNDUJUGDPDVSR SDVLNDOEMLPR VX ODYDQW
WYHOLX
,UGDPDVLVNU\SXRMDQLDPYHLPHSHUWXLXVODXNXVNDVNDUWYLVODELDXWDPVMDQL
QDNW MLV GHLPW NDUW NO VDX NODXVLP DU MLV QXRLUGLDL QRUL HLWL SDVDXOLR LVLDGMLPR
NHOLX LU EWL QLHNDV NLWDV NDLS WLN NXQLJDV pastor animarum servus servorum Dei
sacerdos in aeternum?
,U GHLPW NDUW MR L VHPLQDULMRV LVLQHWDV SDVLU\LPDV MR LWLNLP\E %DQ\LDL LU
NXQLJ\VWVDSDGDPYHUWMDWVDNLQWLWDLS
%HW MR SULJLPWLV MR LUGLV MR IDQWD]LMD YLVL MR MDXQ\VWV SRONLDL NXUL VYDLJXOLQJ
DYHVMLVQHNDUWMDXEXYRSDW\U
VDWNDNOLDLMDPNXGMRQH

XIII
*DXWDVLEDURQLHQVNQ\JDVMLVMDXEXYRSHUVNDLW
VSULHYL]LWODYDQWWYHOLXLLV
YL]LWDV SDGMR MDP JDOXWLQDL VXVLIRUPXRWL NXQLJR LGHDO NXULR MLV SULYDOV VLHNWL 7R LGHDOR
YLHVRMEDURQLHQVNQ\JRVDWURGVPHUNWLQRVLUQXRGPLQJRV-RVDWURGNDLSNRNLHSDVDXOLR
QXRGDL JDO DSNUVWL MDXQR NXQLJR VLHO YLVRNHULRSDLV QHJDODYLPDLV DWJUDVLQWL QXR GYDVLQL
GDO\N LU SDWUDXNWL SDVDXOLR WXW\EHV 7RV NQ\JRV WDL EXYR SRUD PRGHUQLN URPDQ VX
JDXVLRPLVLUYDL]GLDLQXSLHWRPLVHURWLQPLVDQDOL]PLVLU7HWPDMHULRSRH]LMWRPHOLV
1LHNR SDQDDXV 9DVDULV OLJL WRO QHEXYR VNDLW
V -LV SUDULMR WDV NQ\JDV VX NHLVWD
QHULPDVWLP VDYH NDOWLQGDPDV LU WHLVLQGDPDV NDUWX ELMRGDPDV M QXRGPLQJR NDLS MDP
DWURG DLVWULQJXPR LU YDURPDV ODNLRV IDQWD]LMRV LU MDXQXROLNR VPDOVXPR -HLJX MLV VDYH
NDOWLQRNDLSNXQLJDVWDLWHLVLQRNDLSSRHWDVQHVMXNWDLEXYROLWHUDWUDR7HWPDMHULVQHW
GLGHOLV SRHWDV ,U XVLPLUGDPDV HVV NXQLJDV MLV DYMRVL QHSDSUDVWD WR SRHWR GUVD MR
YDL]G U\NXPX MR LVLUHLNLP JDOLD LU MDXGLQRVL MR VXNHOWRPLV HPRFLMRPLV NXULRV
GDQLDXVLDLVXNRVLDSOLQNPRWHUDLVWULQJDLP\OLPJHLGLDPSDVLHNLDPLUJODPRQMDP
%HW MLV LD UDGR WDLS SDW LU QLULRV QXVLY\OLPR SRH]LMRV 3RH]LMRV NXUL VDYR
PDLWLQJXPXVDYRYLVNJULDXQDQLDQHLJLPRJDOLD M DYMR NDLS NRNV GHPRQDV LU YLOLRMR
MXRGDVQDNWLVWROLPXVSDVYLHLXVNXUMDPNXQLJXLEXYRXGUDXVWDHQJWL6NDLW\GDPDVWDV
VLHOYDUWLQJDV3UHOLXGLMDVMLVUDGRSRVPNXULHMRSDWLHVSDGWMRPLQWLVLUQXRWDLNDVURG
MXRGDP QXVLY\OLPR IRQH QXYLHVWDV DLWULDL SOD]GDQL OLHSVQ LU DWRYDLVW .DUWDLV
YDLNLRGDPDV SR VDYR NDPEDU MLV JDUVLDL GHNODPXRGDYR SDUDIUD]XRGDPDV VDX WLQNDPDV
vietas:
1XPHVNLPWNDXN
NXUVPDXJLDLUYDUR
NXULUHLNLDPDXWLVDQWYHLGRNDGPRQV
VLHOQHOVW0HVHVDPYLHQDWYM
LUDSJDXO
JDOLPVXWUHPSWLLUPHO
0HVHVDPNDVHVDPLUQLHNVPXPQHUSL
ir nieko neturim, kas verta branginti,
LUQLHNRQHMDXLDPWLNQXRYDUJVXQN
WLNNDULLURQLMSDQLHNJUDV
3R SDVLNDOEMLPR VX ODYDQW WYHOLX LU SR GDXJHOLR DSPVW\P DSLH NXQLJR
SDDXNLP LU LGHDOXV MDP OLNR LUG\ O\J NRNL NDUL QXRVG NXULRV MDP QLHNXU QHGDY
UDP\EV,UDWVLPLQ
VMLVGHNODPXRGDYRMDXNLWXV3UHOLXGLMSRVPXV
6XSDMXRNDDOWDUHLNVOSWLWJO
NXUGLSULSLOGRQLHNLQJRNDUWXPR
LUUDVWLVDY\LWYHUPLQJSDVWDQJ
LUUHLNLDQWQHYHQJWLPLUWLHVEWLQXPR
,UUHLNLDVXNDXSWLVDY\GLGLJDOL
NDGQ\NLRMSDGDQJMVSDUQDLQHQXVYLUW
RQHWSHUMXRGJ\YHQLPRQDNW
EHWNRONWLHNRWLLUNXUPDQNDVVNLUWD"
%DURQLHQDUWDLPRWHULNXSDW\ULPXDUWDLLQWXLFLMDEXYRJHUDSVLFKRORJNDLMLSDWDU
9DVDULXL OLQNVPDL J\YHQWL LU YDGXRWLV VPDJXP LHNRMLPR GVQLX MHL MLV QRUV LWHVWL
NXQLJ\VWM-HLJXMLVEWQHVWDW
VVDXQHSDVLHNLDPWREXORNXQLJRLGHDOMHLJXMLVEWYLHQ

GLDXJ
VLVWXRNGXRGDMDPJ\YHQLPDVMLVEHDEHMRQHEWVDXLOJDLNYDULQ
VJDOYRVGO
NQ\JVNDLW\PRQHEWJUDX
VLVGOVDYRLUGLHVSRONLLUVXVLDYMLP-LVEWVDXWDU
V
GRPXWDLLUVNDLWDXSDWLQNDWDLLUDYLXRVL*DOLPDVGDLNWDVNDGWDLSQXVLWHLN
VMLVLOJDLQLXL
EW WDS
V NDQDXQLQNX DUED SUDORWX R GUDXJH JDO LU GLGHOLX SRHWX %HW MLV NXUGLQR VDYR
VLQMUVWWHLVMLGHDOLUQXRWRODLNRYLVDVMRYLGDXVJ\YHQLPDVMRNRQYXOV\YLNDLV
VXNUWLPDLVQXRSXROLDLVDWJDLORPLVLUVXVLJUDXLPDLV
3RNXULRODLNRMLVYOQXMRGYDUQHVUHLNMRMXNNQ\JDVJULQWL%HWMLVMDXWQRU
SDPDW\WL LU SRQL EDURQLHQ
 LWD JUDL DULVWRNUDWLND PRWHULV MDX EDLJ LVWXPWL L 9DVDULR
LUGLHV /LXFV SDYHLNVO %HW DU MLV NDOWDV NDG SRQLD %UD]JLHQ EXYR WROL R LWD LD SDW
SDRQM" $U MLV NDOWDV SDJDOLDX NDG EUHQGR LU Y\ULNMR LU NDG SLUPRML MR MDXQXROLN
VHQWLPHQW DGLQWRMD QHEHJDOMR NRQNXUXRWL VX LWD NXULRV NHOLDP YLOL MLV QHGUVR GDU
VLVPRQLQWL
3RQLD EDURQLHQ EH WR M QXRODWRV EHVLEODNDQW LU EHVLJULDXLDQW WUDXN VDYR
QHUSHVWLQJXPX MXPRUX JLHGULD QXRWDLND VDYLP SDVLWLNMLPX LU SDVWRYXPX 7DG QRUV
NXQLJLNDLVPRPHQWDLVMLVSDVLU\GDYRYHQJWLSDLQWLHVVXEDURQLHQHNDLSNDGDLVHVX/LXFH
LWRSDVLU\LPRQHLWHVMRQHVLUGLVYLVXRPHWPRNVDSJDXWLLUJXGULDXVLSURWLUNLHLDXVL
YDOL
NDUWEDURQLHQVXWLNRMNDLSVHQJHUSDVWDPGUDXJLNDLLUQHWIDPLOLDULNDL
 NDUW ML MDX QHEHVLGDUEDYR ELEOLRWHNRM LU EXYR DSVLYLONXVL QHEH SHQLXDUX EHW SDSUDVWX
NDVGLHQLXUEXQHVNHWLQRHLWLSDUNSDVLYDLNLRWL3DVLYDLNLRMLPRMLQHQRUMRLVLDGWL
QHLNXQLJXLDWMXVEHWSDVLOMDPHLWLNDUWX-LWXULQWLSDURG\WLUHWYO\YUXGHQVJOL
%HWRWDPVWDWXULVXHLWLDUWLPHVQ
SDLQWLUVXEDURQXNDLSLUGHUDJHUDPQDP
GUDXJXL\SVRGDPDVLSULGMR
-LHGX QXMR EDURQR NDELQHW EHW EDURQDV EXYR VLJLOLQ
V NDNRNLXV VHQRYLNXV
HPODSLXV LU SODQXV NXULXRV MLV UDGR GYDUR DUFK\YH LU QHQRUMR WR GDUER QXWUDXNWL 3RQLD
6RNROLQDWDLSSDWWUVVLVDYRNDPEDU\WDGMLHGXLMRGYLHVH
%XYRJUDLVDXOWDVSDOLPQHVLRGLHQD3DUNRWDNDLPDUJDYRQXRDSVLDLSULNULWXVL
ODS %DURQLHQ LG\NDYR LU DLG LXUHQGDPD LU DUVW\GDPD MXRV NRMRPLV R JUDHVQLXV
ULQNGDPDEXNLHW0HGLDLMDXEXYREHYHLNSOLNLLUVDXOODLVYDLYLHWSURGLGLXOLOLHS
akas.
 LQDL NXQLJH D YLVDL QHVLJDLOLX NDG PDQ WHQND SUDOHLVWL UXGXR LDPH XNDPS\
0VUHLNDODLWDLSVXVLGMRNDGLDWHNVLEWLGDULUODSNULLRPQXR7DLSLUJHULDX5LYLHU
DQNVLDXNDLSJUXRG\QQHSDWRJXYDLXRWL8WDWWDPVWDLDVSVLXJULVWLJHURNDLDWVLPLQVL
PDQH %HW WDPVWD QHEN QHL EDLOXV QHL SHGDQWLNDV DWHLGLQN PXV WRNLRPLV GLHQRPLV LU
YDODQGRPLVNDGDWLNXHLVQRUDV
 'NXL SRQLD EDURQLHQH %HW PDQR SDUHLJRV QHOHLGLD MXV GDQDL ODQN\WL 'DEDU
OLNRPVWLNGYLHVHVXNOHERQX'DUERGDXJLDX%HWRLULDLSNDLNDPJDOLNHLVWDSDVLURG\WL
Kad tamsta su manim flirtuoji?.. Na, mielas kunige... atsipraau, kaip kunigo
vardas?
Liudas.
1DPLHODVNXQLJH/LXGDLWRNLDPLQWLVQHEHQWWLNWDPVWDLSDLDPJDOLDWHLWLJDOY
6YHLNDV YLVDL QHSDVWL GUDXJLMLQLR J\YHQLPR SDSURL 3DV PXV JHUL SULHWHOLDL ODLNR VDYR
SDUHLJD EHQW NDV DQWUD GLHQD XEJWL SDVDN\WL ODE GLHQ LU WDL QLHNDV QHVDNR NDG MLH
IOLUWXRMDDUEDPHLOLNDXMDRWDPVWDDWHLQLYDODQGO
NDVDQWUDVDYDLWLUMDXELMDLVL.DVJLLD
JDOLNDPSDVLURG\WLMHLWRNXNDPSOLNLPRQXVYLHVWLNHOLLQWHOLJHQWDLQRULSDODLN\WLSDLQW
LUSDVLNHLVWLPLQWLPLV"-XNJLPHVQHWUDSLVWDLPHOGLDPDVLV
 7DLS SRQLD YLV GDU VY\UDYR NXQLJDV EHW PV GYDVLNL HOJHV\V
QRUPXRMDPDVNLWRNLDLVGVQLDLV0HVWXULPHYHQJWLNLHNYLHQRSDYRMDXV
 %HW WDPVWD HLGL PDQH JHUELDPDVLV VXXNR QXVWHEXVL EDURQLHQ $UJL
NXQLJDV PDQDL NDG D NVLQVLXRV VYHLNR QHNDOW\E
" &KD FKD FKD 1D MHLJX WDLS WDL
SUDRPHLWLQDPR$QHQRULXNDGDQWPDQRVLQVJXOWWDPVWRVGLRVOLNLPDV

9DVDULV JDOXWLQDL VXPLR LU QHUDGR Q RGL NDLS L WRNLRV NHEOLRV SDGWLHV LHLWL
3RQLDLEDURQLHQHLMRSDJDLORLUMLVNDUGLDLQXVLMXRN
9LHSDWLHNRNVWDPVWDGDUYDLNDVNXQLJH/LXGDL0DQVWDLDLSLNWDDQWWYHQW
GYDVLNWYHOLNXULHSDW\VOLQNVPDLSUDOHLG
VDYRMDXQ\VW
NDODJDOYMDXQXROLDPWRNLDV
VLDXUDV SDLUDV LU GDUR L M SUDDX GRYDQRWL NDULNDWUDV -XN DU WDPVWD LQDL NDV HVL
NXQLJH"7DPVWDHVLJDEXVLUQHWWDOHQWLQJDVMDXQDVPRJXVSULHNXUW\VRYLVDVJ\YHQLPDVLU
LPWDL YLVRNL JDOLP\EL 7DPVWD JDOL EWL SRHWDV UD\WRMDV OLWHUDWDV JDOL EWL SUDORWDV DU
Y\VNXSDVYLVWLHNWDPVWDLUHLNLDWDVJ\YHQLPDVEHQWNLHNSDLQWL$UJLVYHLNDVPDQDLWDLS
LU LWQWL NHWXULRVH VDYR NDPEDULR VLHQRVH QXR DQNVW\YRV MDXQ\VWV OLJL NDUVWR OHQWRV" %HW
MXNWDLDEVXUGDVNJLWDPVWDSDYLUVLNXQLJH/LXGDL"
-LVDL NODXV\GDPDV W RGL SDPDQ ML NDOED WD SDW N NDGDLVH /LXF NDOEMR 7D
EXYR LDLSMDX SUDPDWQL PHUJDLW LWD GLGHO GDXJ NR SDW\UXVL SRQLD , NXU MRP DWMR
JDOYDWRNLRVSDQDLRVPLQW\V"7XUEWREMHNW\YLDLVYDUVWDQWPDQRSDGWWDLSLU\UDNDLSMRV
sako...
%DURQLHQHL NDOEDQW WROLDX R MDP YLV VLOSQLDX JLQDQWLV SDPDX MR UVWL DVNHWLND
QXRWDLNDPWLUSWLNDLSVQLHJDVXNDLWLQXVSDYDVDULRVDXOHL-DPHYOPDWJ\WLMDXQXROLNL
SRONLDL SDVDXOLR LU PRWHULHV SDVLLOJLPDV LU QRUDV SDLQWL YLV W GRP MR QHSDWLUW
J\YHQLPDSLHNXUNDLSDSLHNRNLEWHQ\E
NDOEMREDURQLHQ
7ROLDXMLHGXDSLULQMRSXLNLDVJOHVNXULRVDXJRSUDPDWQLDL VXGDU\WRVH NORPERVH
LUNRNLMLVQLHNDGGDUQHEXYRPDW
V.DUWXMLVREVHUYDYRWJUDLHOHJDQWLNSRQLLUMRV
JUDFLMD MRV UDPV VDLNLQJL SODVWLNL MXGHVLDL RGLX YLVD N ML GDU LU NDOEMR VWULJR MR
YLHQLDONDQVLHO
7XRWDUSXEDURQLHQYODWJDYRVDYROHQJYQHUSHVWLQJ QXRWDLN LU JUWDQW DWJDO
WDLSNDOEMR
.XQLJDVEHDEHMRSDVWHEMDLNDGJDPWRMH\UDGDXJGDO\NLHVPVVNLUWYLHQWLN
JURLXL SDSXRDOXL NLWDLS VDNDQW PV PDORQXPXL WDL NDG LU JOV $ JULHWDL VDNLQMX
VRGLQLQNXLLUQXURGLQMXNDLSNORPERVWXULEWLSDGDU\WRVLUDSVRGLQWRV%DURQDVWDPUHLNDOXL
SDVWDW\GLQR QHW RUDQHUM LU LOHLGLD QHPDD SLQLJ NDP" 9LHQ WLN GO WR NDG PXP LU
PV VYHLDP EW PDORQX SDVLLUWL %HW DU WDPVWD SDJDOYRMDL NDG \UD LU PRQL NXUL
YLHQLQWHOLV SDVN\ULPDV SXRWL SDVDXO LU GDU\WL NLWLHP PDORQXP" .XQLJDV GDU LQRPD
QHWXUMDLSURJRVWRNLPRQLVXWLNWLEHWEHDEHMRVXWLNVL-LHEXVJHUDLLDXNOWLPDORQV
WXUVJHUDVPDQLHUDVEHWDEVROLXLDLQLHNDPQHQDXGLQJL-LHQHWXUVMRNLSDUHLJLUQHGLUEV
MRNLRGDUER1HGDU\GDPLQLHNDPQDXGRVMLHQHGDU\VQLHNDPQHLDORV,UNODXVLPNRNLVW
PRQLEXYLPRSDWHLVLQLPDVNXQLJDVQHUDVL NLWRNLR DWVDN\PR NDLS YLHQ WDL NDG MLH SXRLD
SDVDXO.DLNDVWRNLXVPRQHVYDGLQDYLVXRPHQVSDUD]LWDLV%HWDSURWHVWXRMXSULHWRNM
HLGLP$WYLUNLDL$PDQ\LDXNDGWRNLXVPRQHVWXUWLODLN\WLYDOVW\EVDYRORPLV
NDLSDLODLNDXVDYRJOHV3ULVLSDLQVLXWDPVWDLNDGDLUVDYHSDLVNDLWDXWRNLPRQL
NDWHJRULM$QLHNDPQHVXSDGDULXVLQLHNREORJDQHQXGLUEXVLMRNLGLGHOLGDUEEHWGDYXVL
GDXJPDORQXPR1HWNXQLJDVNXUDHVXP\OMXVL9DUXYRMVDN\GDYRNDGDSDSXRLDXMR
J\YHQLPQHXPLUWDPRGLDXJVPRYDODQGRPLV
.XQLJDV9DVDULVEWVXUDG
VDLE
SULHNDLWLWRNLRPSRQLRVSDLURPEHWMLVLQRMR
NDG JLQDV QHGXRW MRNL YDLVL QHV MR SULHNDLWDL HLW YLVDL L NLWRV MDL L SULQFLSR
QHSULLPWLQRV R JDO LU QHVXYRNLDPRV SORWPV 7DLDX LWRNLRV EDURQLHQV NDOERV M JLOLDL
VWHELQRWDLPDQ MLVDL NDLS NHLVWDL PRQV PVWR J\YHQD LU \UD ODLPLQJL %H WR SRQLRV
5DLQDNLHQV SDLURV NO MDP WRNL WROLP PLJORW QXMDXWLP NDG SDVSOLRMXV MDP
VXVLGUXPVGDYRPLQW\VLUMLVMDXVGDYRNULQWVNDNRNVYDLJXOLQJLXUSLDLPDORQFKDRV
7 GLHQ MLV YO SDVLP NQ\J LU JRGLDL MDV P VNDLW\WL NDUW MLV SDVLULQNR WLN
LQRPXV MDP L OLWHUDWURV NXUVR YDUGXV .DGDQJL MLV SDWV EXYR NXQLJDV LU OLWHUDWULQV
DPELFLMRV MDPH YO EXYR EHSUDGHG DWJ\WL MLV SR NLHNYLHQRV NQ\JRV VSUHQG NODXVLP DU
NXQLJDVWDLSJDOWSDUD\WL,UGLGLDLQXVLY\O
VNLHNYLHQNDUWWXUMRSULVLSDLQWLNDGQH
NXQLJDVWDLSSDUD\WLQHJDOW-LVMDXWLHNSDLQRMRNXQLJLNSDVDXOYDOJLUQXRWDLNNDG

WDVGDO\NDVMDPEXYRYLVLNDLDLNXV3ULHYLVMRLQRPLUGDEDUVNDLWRPDXWRULSULGMXV
RGHO NXQ LHLGDYR WLNUDL KLEULGLND QHVPRQ NXQ 0LFNHYLLXV" NXQ 6ORYDFNLV" NXQ
7HWPDMHULV"NXQ*W"NXQ+XJR"NXQHNVS\UDV"9LHSDWLHDSVDXJRN
NXQLJVWRNQDXMRMRM(XURSRVOLWHUDWURMMDXNDNDVMDPEXYRDWNUHLS
VGPHV%HW
GDEDUMLVQRUMRSDWVWNODXVLPSDQDJULQWL6\NQXM
VGYDUMLVSDSUDEDURQLHQVDUML
QHWXULQWL\PHVQLNXQLJDXWRULUDW3RQLDYDODQGO
SDJDOYRMRLUWDU
LXRPRPHQWXDQHDWVLPHQXQYLHQR7LHVDDPLXMOHQNOLWHUDWUDWXUMRGX
Y\VNXSX OLWHUDWX NXUL YDUGXV WDPVWD EH DEHMR LQDL 1DUXHYLLXV LU .UDVLFNLV 3LUPDVLV
GLGHOLV NDUDOLDXV LU GYDULNL SDWDLNQDV UD SDQHJLULNDV RGHV NDUDOLDXV WDEDNLQHL YLHQRV
GLGHOVSRQLRVURJPVHQWLPHQWDOLNDVLGLOHVLUGLGHVQVYHUWVWXULQLDVSDVDNLDV$QWUDVLV
OLQNVPRV QXRWDLNRV PRJXV LUMR J\YHQLP SDODQNLRP DNLP LU WRNLDLV VNUXSXODLV NDLS
WDPVWDEHDEHMRQHVLNDQNLQR-HLVYHLNDVQRULOLQNVPDLSUDOHLVWLODLNRYDODQGO
SDVLVNDLW\N
MR 0RQRPDFKLM $ WLNLX NDG L NQ\JD EHQW NLHN SUDJLHGULQV DVNHWLN WDPVWRV UVWXP
7LHVD WDPH SDLDPH LPWPHW\ GDU YLHQDV SUDQF] GYDVLNLV labbe Prevost SDUD YLHQ
HGHYU ,,Marion Lescaut. 1D EHW NDLS GYDVLNLV GHMD MLV QHJDOL EWL VHNLPR SDY\]G\V LU
GDXJ PDLDX NXNOLDP NXQLJXL NDLS VYHLNDV (XURSRV OLWHUDWURVH JDUVL GYDVLNL YDUG
WDPVWDVXWLNVLGDU5HQHVDQVRJDG\QM%HWLUNWHQ5HQHVDQVDVLDYLHWLPRDPLXV9LV
WDL WRNLH ODLNRWDUSLDL NDGD PRJDXV GYDVLD LU SDSURLDL EXYR DWSDODLGXRMDPL QXR GDXJHOLR
VXYDU\P NDGD EXYR DUWMDPD JDPW DUED EHQW VWHQJLDPDVL YDGXRWLV VDYR SULJLPWLP LU
SURWX%HDEHMRMHLJXPHVSDLHNRWXPHDWVLGM
UDVWXPHLUGDXJLDXNXQLJUD\WRM1HVWRND
M LU LDLV ODLNDLV %HW YLV WDL WRNLH YDUGDL NXULXRV OLWHUDWURV LVWRULMD PLQV VPXONLRPLV
UDLGPLVRJDOLUYLVDLQHPLQV
 .DLS SRQLD EDURQLHQ DLNLQDWH WRN UHLNLQ" -XN EXYR LU \UD ODEDL GDXJ NXQLJ
NXULHPNXQLJ\VW\UDWLNOXRPR\P.XQLJDYLPDVMLHPQHDWLPDQHLODLNRQHLMRNLNLWRNL
DSOLQN\EL EWL UD\WRMX <UD ODEDL GDXJ NXQLJ NXULH YHULDVL WDLS NDLS QRUL QRUV PDQR
QXRPRQHWDLSQHWXUWEWL
%DURQLHQ QXVLMXRN SDVNXL SDGDU GLUEWLQDL QHSDWHQNLQW YHLG LU PNWHOMR MDP
DVWUXNXULXRDLGSHUUDQN
 %HW WDPVWD HVL QHSDWDLVRPDV PHOGLDPDVLV 6YHLNDV WUDXNL PDQH WRNLDV ULPWDV
GLVNXVLMDV WDUVL D ELDX NRNV VHQDV SURIHVRULXV 1LHNR WDLS QHELMDX NDLS ULPWRV SRQLRV
LYDL]GRV0DQRNDNWRMDWVLUDVUDXNOLLUMHLNRJHURDLPVLXJLQ\WLVLUNDULXRWLV-XNWDL
EWEDLVXNXQLJH/LXGDL%HMXRNDLWDPVWRVSDVNXLSDUHLNDODXVLXDWO\JLQLPRNRQRUV
ODEDL VPDJDXV LU PDORQDXV 1D EHW NDUW D VYHLNDP DWVDN\VLX 7DLJL D PDQDX NDG LD
WXUEWQHODLNRLUQHDSOLQN\ELEHWGYDVLRVSDVDXOYDOJRVLUQXRWDLNRVNODXVLPDV0HQDV
PDQR ELLXOL \UD SODWXV NDLS J\YHQLPDV R GYDVLNLV VLDXUDV NDLS 1H D QHQRULX WDPVWRV
HLVWL LU SDO\JLQLP YHQJVLX 0HQDV YHUGD NXQNXOLXRMD YLVDLV LQRPDLV LUGLHV MDXVPDLV LU
DLVWURPLVPRQLNXPRULERVHRNXQLJRLUGLVDSPDULQWDLUVXYDU\WDJULHWRPLVQRUPRPLV
LUGVQLDLV7LNNWDPVWDPDQLPDHVXSDLQXVNHOHWODEDLLQWHOLJHQWLNNXQLJLUVXJHEX
PRQHV REVHUYXRWL .XQLJDV QHJDOL WLHVLRJLDL QDWUDOLDL SDYHOJWL J\YHQLP $UED MLV SHU
JULHWDLVPHUNVDUEDSHUQHO\JJLUV$UEDSHUGDXJOLVDUEDSHUGDXJGLDXJVLVQHVNXQLJDV
YLVXVUHLNLQLXV\UDSUDW
VYHUWLQWLGRURYLQLXEORJLRLUJULRPDVWXGONXULRMLVLUSDWVQHJDOL
likti indiferentikas. itas, mano nuomone, kunigui ir kenkia pasireikti meno srity. Jam
YLVXRPHW VWRND DUED NU\ELQV PHGLDJRV DUED PHQLNR EODLYXPR $QWUDLS YHUWXV PHQLNL
JDEXPDLYHULDNXQLJVXSDVDXOWLLWRNLDPDQRQXRPRQLGDOLHVSDJUVWDREVHUYDYLPXL
GDOLHVWHRULMDLGDOLHVLQWXLFLMDNRQNUHLSDY\]GLWDPVWDSDWVSDVLLHNRNL
3DUM
VQDPRMLVSHUYHUWOLHWXYLNNXQLJLNMOLWHUDWULUVLWLNLQRNDGEDURQLHQV
RGLXRVH EXYR GDXJ WLHVRV 'XRQHODLWLV LU 9DODQLXV UD GLGDNWLQLDLV WLNVODLV %DUDQDXVNR
SRH]LMD SDUD\WD GDU GYDVLNRV NDUMHURV SUDGLRM SDVNXL QHJULQDPDL QXWUNVWD
9LHQDLQVNLV VHQWLPHQWDOXV PHLOV GDLQLXV SLUPDV DSUDXGD VDYR NXQLJLN VWRQ LU
DSYDLVLQDOLHWXYLO\ULNOLGHVLRLOJHVLRDDULUVLDXURDVPHQLNXPRPRW\YDLV0DLURQLV
poetas pilietis, patriotas. Grynoji jo lyrika taip pat sentimentali, patetika ir siaura. Vasariui,

GDEDUMDXVNDLLXVLDPQHWLN0LFNHYLL3XNLQ7LXWHYEHWLU.DVSURYLLLU7HWPDMHU
SUDGMRDLNWLNDGYLVRVWRVPVNXQLJSRHWVHVXWVOLGHVLDLLOJHVLDLDDURVYLVLWLH
YHOQVMDXVPDL\UDNLO
LVXYDU\PRYDL]GXRWVLJ\YHQLPRLULVLUHLNLPR
,U LD SLUP NDUW NULWR MDP QRUDV SUDSOVWL VDYR SDW\ULP VULW SDLQWL J\YHQLP
GO NU\ERV QHV SDPDX YLV ODELDX P MDPH VLJDOWL QXRMDXWD NDG MLV SRHWX DU DSVNULWDL
UD\WRMXEXV,UMHLJXMDXUD\VWDLUD\VGUVLDLWDLNPDW\VLUMDXVNULWRMDPQRUDVUD\WL
WDLS NDG MR UDWXRVH QHEHEW GDXJLDX NXQLJLNRV GYDVLRV GLGDNWLNRV VHQWLPHQWDOXPR
SDWRVRLUYLVWRVWLOLDXVSD\PL
$SDVLVWHQJVLXEWLNXQLJXEHSULHNDLWWDUMLVVDXLUYLVDV VDYR OXRPR
SDUHLJDVDWOLNLQVLXJHUDL%HWSRH]LMRMDEVLXYLHQWLNPRJXV
%HYHLNWXRSDLXPHWXLUNLWDVQRUDVQXNULWRMRLUGLUYLVSRQLRVEDURQLHQVGND
9LHQNDUWMLVMRSDUNR DOMD R EDURQLHQ VGMR SULH ODQJR LU M PDW .DL DWMR LU
SDVLVYHLNLQRSRQLDNULWLNDLSHUPHWMDNLPLVQXVL\SVRMRLUWDU
 LQDL PDQR SULHWHOLDX NDG WDPVWD GDEDU EXYDL WDS
V PDQR QH YLVDL GLVNUHWLNR
REVHUYDYLPRREMHNWX.DUWDLVDPJVWXDLVWLVWHEGDPDPRQLHLVHQIL]LRQRPLMLULWR
VSU
VGDPD DSLH M J\YHQLPR DSOLQN\EHV LU FKDUDNWHU ,U HVX SDGDULXVL LRM VULW\ MDX QHPDD
SDDQJ6YHLNDVSDY\]GLXLVDYRYHLGRLUDLNDDWURGDLHVVGDUWLNNOXVQXVNOLHULNOLVEHW
VSHFLILNDL NXQLJLNRV IL]LRQRPLMRV GDU QHWXUL 7DLDX HLVHQD MDX GDURVL NXQLJLND (VDPD
NDNR \SDWLQJD NXQLJR HLVHQRM QRUV LU QH WLHN GDXJ NDLS IL]LRQRPLMRM 7LHVD SDVDNLXV D
QHQRULDX PDW\WL DQW WDPVWRV YHLGR WRV \SDWLQJRV NXQLJLNRV PDVNV NXUL WDLS QLYHOLXRMD
LQGLYLGXDO PRJDXV FKDUDNWHU LU VOHSLD MR QXRLUGXP 6YHLNDV SDY\]GLXL UHWDL MXRNLHVL
EHW WDLS MXRNWLV WLSLNDV NXQLJDV MDX QHEHJDOW 7DUS NLWNR WDPVWDL MXRNDV ODEDL WLQND
Charmant, charmant!..
7DLS MR HLVHQRM WXUEW NDNDV SDVLNHLW QHV MLV DWVLPLQ NDLS SLUP V\N DSVLYLONR
VXWDQMLEHJDORYDUMRLQJVQLXVS\QVLNRMRVHYLVDWVLPHVGDPDLUSDVLOLNGDPDXSDNDO\
3DVNXL MLV SUDWR LU VXWDQD MDX QHSDQLRGDYR MR NRM %DURQLHQV SDVWDED QHPDORQLDL MDP
GLOJWHOMRLUGLUQXRWRODLNRMLVQHMXLRPLVPYDOG\WLVDYRMXGHVLXVLUYHLGRLUDLNNDG
QHDWVLUDVWVSHFLILNNXQLJLNEUXR
7XRPHWXMLV GDXJ VNDLW LU JDQD GDQDL P ODQN\WLV GYDU %DURQDV 5DLQDNLV WDLS
SDW M SDPJR LU YO VXVLUDG
V 'XRQHODLLR 0HWXV VNDLW\GDYR MDP DSLH JHUM SRQ
DPVWURWLUDEXGXNRPHQWXRGDYRYLHWDVXNXULXNOLGDYREDURQRGPHV\V
.OHERQLMRMMDXLQRMRNDGNXQLJOLVSUDWRYDLNLRWLGYDU.DLNDGDQYDNDULHQV
QHSDUHLGDYR9DVDULVSHUSLHWXVNDUWDLVSDSDVDNRGDYRJLUGWDVGYDUHQDXMLHQDVEHWNOHERQDV
WDL WHDWVLOLHSGDYR YLHQX NLWX RGLX LU VXQNX EXYR QXPDQ\WL N MLV DSLH WXRV YL]LWXV PDQR
7LN-XOQHJDOMRSDVOSWLGLGHOLRVDYRQHSDVLWHQNLQLPRNDGNXQLJOLVYDLNLRMDGYDUNXU
SRQDV HUHWLNDV R SRQLD QRUV NDV VHNPDGLHQ LU VW\SVR EDQ\LRM EHW LRNLRP GLHQRP
DSVLPRYXVNHOQPLVNDLSUDJDQDSRODXNXVWUDQNRVL
XIV
*DO NXQ 9DVDULR LU EDURQLHQV 5DLQDNLHQV SDLQWLV WDLS EW LU SDVLOLNXVL YL]LW LU
OHQJYSDVLNDOEMLPULERVHMHLJXQHEWDWVLUDG
QDXMYHLNVQLNXULHWSDLQWSDVWPMR
WROLDX QHJX MDXQDV NXQLJDV QRUMR .DL GO SRQLRV EDURQLHQV WDL MRNLH SULQFLSDL WLHVD MRV
QHYDUSDDLVWLVXJUDLXVLPSDWLNXNXQLJOLXLUHLWLWDLSWROLNLHNWLNOHLVMRDWVSDUXPDV
7DLDX ML JUHLW SDPDW NDG 9DVDULV QUD OHQJYDEGLV VXWDQRWDV IDWDV NDLS DQDV MRV
YDUXYLNLVSULHWHOLXVEHWWDOHQWLQJDVLUJLOLDLMDXLVMDXQXROLV-LPDWNRNLDVXQNLNRYDHLQD
MRYLGXMWDUSJULHWNXQLJLNROXRPRGVQLLUMRSULJLPWLHVSDOLQNLP
-L QXWDU MDP SDGWL DWVLSDODLGXRWL QXR NDL NXUL MRV QXRPRQH SHU DQNW GYDVLQV
GLVFLSOLQRV U\L SDDGLQWL MDPH QRU U\WLV SDNRYRWL GO VDYR JDEXP LU WHLVL EHW YHQJWL
YLVRNLGUDVWLNXPLUQHYLOLRWLMRSDYRMLQJRIOLUWRWLQNO7DVJDOWMDUEDDWEDLG\WLDUED
LDXULDLQXWUHQNWLMRJUDLDVVYDMRQHVDSLHSDVDXOJ\YHQLPLUPRQHV3RQLDEDURQLHQEXYR

VXVLYDOGDQWLPRWHULVLUMDXWNXQLJXL9DVDULXLQXRLUGLRVLUJLOLRVVLPSDWLMRV
%HW WDL NRNLH Y\NLDL MGYLHM VDQW\NLDP WXUMR OHPLDPRV UHLNPV 9LHQ GLHQ
EDURQDL VXODXN VYHL 3DNHOLXL WDLS SDW XVLHQ DWYDLDYR L /HQNLMRV WROLPD EDURQLHQV
JLPLQDLW SRQLD .R]LQVNLHQ VX GXNWHULP VXDXJXVLD MDX SDQD LU VQXP DSLH PHW
DPLDXVNDYDOLHULXP
.DL9DVDULV QLHNR GDU QHLQRGDPDV DSLH DWY\NXVLXV QXMR GYDU SDVLNHLVWL NQ\J
EDURQLHQ WXRMDX M VXSDLQGLQR VX QDXMDLV VDYR VYHLDLV %XYR SRSLHWLV LU YLVL VXVLULQNR
VDOLRQH LJHUWL NDYRV 9DVDULV QHSUDW
V EXYRWL PRQVH YDUVL QDXMM SDVWDP LU EXYR
QHSDWHQNLQWDV QXMDXVGDPDV NDG GDEDU MDX QHEHJDOV VX EDURQLHQH ODLVYDL SDEWL LU
SDVLNDOEWL
-R SDV GDU ODELDX JHGR PDWDQW NDG EDURQLHQ DWYLUNLDL DWURG ODEDL SDWHQNLQWD
VDYRVYHLDLV9DVDULVMDXWSLUPGLHQSDVWHEMRNDGMLGDXJGPHVLRNUHLSLDMDXQMSRQ
.R]LQVNLUODEDL\UDMDPSDODQNL
.R]LQVNLV9DVDULXLSDVLURGQHVLPSDWLQJLDXVLDVSDVDXO\PRJXV3LUPLDXVLDNXQLJXL
DNLVNULWRMRMXRGLYLUVXXNXRWLLUSRPDGDLWHSWLSODXNDL-LHWDLSEOL]JMRWDUVLIUDQWR
JDOYDEWEXYXVLSROLUXRWDLUYDNLYLHVDDWVLVSLQGMRQXR MRV O\JLDL WDLS SDW NDLS LU QXR
LQGR L NXULR EDURQLHQ SLOVW NDY , MR SLOQR UDXGRQR YHLGR YLHW GLGHOLV VDYLP
SDVLWLNMLPDVNXUGDUODELDXNODLNWQSORQLMXRGLYLUSDULHVWLVHOLDL
, YLVRV MR ILJURV DLNMR GDELWLNXPDV VDY
V VLP\OMLPDV LU QRUDV XLPSRQXRWL
HOHJDQFLMD LU PDQGDJXPX -R GUDEXLDL EXYR EH SULHNDLWR 1XR YDUXWOL SRSLHWLQLR YL]LWR
EDW OLJL VSLQGLQLDL EDOWRV DSLNDNOV NXUL SDJDO WR ODLNR PDG ODLN SDUPXVL MR VPDNU
YLVNDV EXYR QDXMD LU VXGHULQWD 'U\R NDNODUDLLR SHUODV DNFHQWDYR SRQR .R]LQVNLR
WXUWLQJXP .DOEMR MLV DXNWX SULNLPXVLX WHQRUOLX VX YLQJLDLV SUDW
VLPDLV LU SDEULPDLV
WDUVLWDLNMLVVDNREWQHQXJLQLMDPRVVYDUERVGDO\NDV
-LV VX GLGHOLX DWVLGMLPX DVLVWDYR EDURQLHQHL LU QHSUDOHLGR Q YLHQRV SURJRV MDL NXR
QRUV SDWDUQDXWL DUED SDVDN\WL NRPSOLPHQW 3DNDNGDYR MDL GLUVWHOWL FXNU MDX .R]LQVNLV
VWYHUGDYRFXNULQ
LUVXQXRODQNLX\SVQLX VLO SDVLVDOGLQWL -L WLN SDOLHVGDYR VDYR VLGDEULQ
VHQRYLNR GDUER SRUWVLJDU MDX MLV SXOGDYR SULH GHJWXN XGHJWL MDL FLJDUHW RGLX YLVDV
SRQR.R]LQVNLRGPHV\VEXYRVXNRQFHQWUXRWDVVSWLMRVPLQWLVLUXEJWLXDNLMRVQRUDP
(U]LQR 9DVDU LU WDL NDG WDV GDELWD O\JLX SDVODQNXPX SDWDUQDXGDYR LU MDP NDL WLN
SDPDW\GDYR NDG SDWL EDURQLHQ QRUL DU SDVWXPWL FXNU DU SDVLO\WL ELVNYLW 1HW NDL ML
NUHLSGDYRVL NXQLJ SUD\GDPD N QRUV SDGXRWL .R]LQVNLV VX GLGHOLX YLNUXPX VXVSGDYR
SLUPDVWDLSDGDU\WLSULGGDPDVDpardon, pardon",WDUVLWLNMLVYLHQDVEWPRQRSROL]DY
V
SDUHLJ LU WHLV
 SDWDUQDXWL QDP SRQLDL .XQLJDV MDXWVL VWDLDL HLVWDV SULVOJWDV LU
VXQDLNLQWDVWRDNLSORVEDURQLHQDWURGYLVXWXRSDWHQNLQWDLUGNRMRN\ULDPQXREUDGXL
DYLQJLDXVLDLV\SVQLDLV
,JU
V NDY 9DVDULV SDNLOR UHQJGDPDVLV LHLWL LU SDSUD SRQLRV EDURQLHQV OHLVWL
SDVLLPWLGDUSRUNQ\J.R]LQVNLVLULDVLWHUS
$SRQLDEDURQLHQWXULEHDEHMRODEDLGRPLNQ\J"3RQLDEDURQLHQOHLVNDGLU
DNDUWXVXNXQLJXDWODQN\LDXMRVELEOLRWHN"
9DVDULV QHQRUMR NDG .R]LQVNLV PDW\W NRNLDV NQ\JDV MLV LPV VNDLW\WL LU LHNRMR
EGRNDLSLDWXRSDO\GRYXQXVLNUDLXV
7DPVWDLEXVSDWRJLDXGLHQVXVLSDLQWLVXSRQLRVEDURQLHQVNQ\JRPLVWDUMLV
'DEDUWDPVWDYLVNRQQHSDPDW\VL
A, pardon, pardon!.. VXXNR WDV LU VWYU YDN
 SDPDW
V NDG EDURQLHQ MDX
WLHVLD UDQN MDL SDLPWL /DLNDX VDYR XYLV PDORQLDXVLD SDUHLJD SDWDUQDXWL SRQLDL
baronienei!
.XQLJDVQXM
VVXN\ULXSDO\GRYXELEOLRWHNLOJDLQHVLULQN
VSDPSRUNQ\JLU
LMRQDPR
7 YDNDU MLV QHJDOMR QHL VNDLW\WL QHL QLHNR NLWR GLUEWL 9DUJDLV QHJDODLV SDEDLJ
V
NDOEWLEUHYLMRULMLVYLVODLNSUDVLEODNLDVGLQGDPDVLDYDLNWLQGDPDVNROSDJDOLDX

DWVLJXO EHW LU DWVLJXO


V LOJDL QHJDOMR XPLJWL 9LVNDV N MLV PDW LU SDW\U SRSLHW SDV
EDURQLHQ
UXWXOLRMRVLMDPHWROLDXOLJLSDVNXWLQLJDOLP\ELLUNDLSNRNLRVDULMRVGHJLQRMR
VDYLP\O-RLUG\PNLOWLGLGHOLVDSPDXGDVQHWLN.R]LQVNLXLEHWLUEDURQLHQHL
 WDL NDV \UD PRWHU\V NDULDL UH]RQDYR MLV VDYR Q\NLDPH NDPEDU\ 9RV WLN
VSMR SDVLVXNWL NYDLODV LVLSRPDGDY
V IUDQWDV LU YLVDV NLOQXPDV YLVDV DULVWRNUDWLNDV
VXEWLOXPDV LQ\NR NDLS GPDV QXR YMR 1LHNR VDX JHUDV VPDJXP LHNRMLPR WHRULMRV
pritaikymas...
-LVMDXEXYROLQN
VEHYHLNWDLSSDWQLHNLQWLEDURQLHQ
NDLSNDGDLVH6WULSDLWLVWXUEW
ne vieno murdyta bestija!..
%HWWROLDXMLVEDQGVDYHWUDPG\WLLUDOWDLYLVWQHVXVLSUDWLPSDLUWL
WDXNDV"EDUMLVSDWVVDYH-LHHOJLDVLNDLSQRULLUWLHN-LQRULVPDJXP
WDL M LU LHNR 7X MDL .R]LQVNLR QHDWVWRVL 7X HVL NXQLJDV LU MRNL WHLVL QHL SUHWHQ]LM LD
negali reikti...
7DLS VDYH WLNLQGDPDV MLV JULP]GR NXUL UH]LJQDFLM LVLDGMLPR LU DSDWLMRV
EHGXJQ
%HWMDXQRY\ULNLRSDQHLJWDWHLVLUHLVWDDPELFLMDVWDLJDYOLPHVGDYRMYLU
JUDXWLVLUPDLWDXWL
Ech, likimas!.. Vienio dalia!.. graudenosi jis toliau. Seminarijoj kankinausi
GO /LXFV 7D LWHNMR X %UD]JLR LU ODLPLQJD VDX ,U JHUDL NDG WDLS DWVLWLNR 1HJL D M
ELDXYHG
V%HWWDLEDURQLHQMRNQHWLQNDPIOLUWDVXMDQHVLOHLGDX$UPDQQHJDOLPD
SDVLNDOEWL LU SDEHQGUDXWL VX LODYLQWD GRPLD JHU PDQLHU PRWHULP" 7DLDX UHLNMR WLN
SDVLSDLQLRWLWXLDPGDELWDLLUWXYOYLHQDVQLHNDPQHUHLNDOLQJDVLUQHGRPXV
,U SULVLPLQ
V MRV VYDLGRPXV WDP GDELWDL YLOJVQLXV LU \SVQLXV YO SUDGGDYR QXR
SUDGLUHJ]WLVDYRSURWHVWRMDXVPXV
'DXJ W YDNDU YLVRNL VXPHWLP LU PLQL DWMR JDOY NXQ 9DVDULXL WLN QHDWMR
YLHQRV SDSUDVLDXVLRV NDG MLV EDURQLHQ
 \UD MDX VLP\OM
V NDG MDPH VXNLOR SDY\GDV GO
.R]LQVNLRLUNDGGOWRYLVRVWRVSDVWDERVLULYDGRVEXYRSHUGWRVLULSVWRV
3R SRURV GLHQ EXYR VHNPDGLHQLV EHW MLV GYDU QMR QRUV SDSUDVWDL VHNPDGLHQLDLV
QXHLGDYR -LV QHW PDQ DU QHQXVLXQWXV NQ\JDV SHU WDUQDLW
 R SDLDP WHQ GDXJLDX Q NRMRV
QHNOXV%HWSUDVOLQNRGDUSRUDGLHQLUMLVMDXSDMXWRQHQXJDOLPQRUSDPDW\WLEDURQLHQ

WHJX QRUV LU WDP NDG VLWLNLQW MRV OHQJYDEGLNXPX LU SLNWDL SDVLGLDXJW .R]LQVNLR
SDVLVHNLPXLWQRUMLVVDY\VXWUDPGEHWYLVGOWRLQDPLMR
%XYRSRSLHWLVMLVQXWDUSDVLYDLNLRWLLUSDVXNRNHOLXSURGYDU3DUNDVEXYRWXLDV
LUMLVSUDMRQLHNLHQRQHSDVWHEWDV-LVQXLQJVQLDYRWROLDXEHWSULM
VNDOQHONXUMVXVLWLNR
SLUPNDUWSDVWRYMRDSYHOJDS\OLQN
LUSDVXNRDWJDO
.DL MLV YO SDVLHN SDUN VWDLJD YLHQDP WDNH WLHV YDUWDLV SDVLURG EDURQLHQ VX
.R]LQVNLX /LQNVPDL PDW\W QHNXLXRGDPLHVL MLHGX MR NHOL 6XVLWLNLPDV WXUMR EWL
QHLYHQJLDPDV .XQLJDV SDMXWR NDG MR LUGLV WDLS VPDUNLDL SUDGMR SODNWL NDG MLV EHYHLN
QXVWRMRDGR$SVLPHVGDPDVQLHNRQHPDWVMLVLQJVQLDYRWROLDXEHWEDURQLHQMDXLWRORM
NWHOMR
$JLWDLPVPLHODVNXQ9DVDULV
-LV VXVWRMR LU ODXN MGYLHM SULVLDUWLQDQW 3RQLD PDORQLDL \SVRGDPRVL LWLHV MDP
UDQN.R]LQVNLVUDILQXRWDLQXVLOHQNLUNLOVWHOMRVNU\EO

.DLSJHUDLNDGPHVWDPVWVXWLNRPH NDOEMR EDURQLHQ 1RUV NXQLJDV EH
DEHMR LRPLV GLHQRPLV GDU EWXP PXV DWODQN
V EHW MDX GDEDU SDVDN\VLX WDPVWDL PV
VXPDQ\PHWDGLHQ UXRLDPH EDOL 7DLS WLNU EDOL VX GDXJHOLX VYHL LU RNLDLV *DLOD
NDG WDPVWD NXQLJDV LU QHJDOVL PDQ
V SDRNLQWL 1D EHW LD VYHLN SDYDGXRV SRQDV
Kozinskis.
.R]LQVNLVQXYRVNU\EO
LUGGDPDVUDQNSULHLUGLHVHPDLQXVLOHQN
 7DLJL WLNLXRVL W
V EDURQLHQ NXQLJDV EVL WRNV PDORQXV LU QHDWVLVDN\VL
HWDGLHQSDYDLULQWLPDQRVYHLEU
%HWNXQLJDVGDUQHVXVLJULHENDLSLDMDPSDVLHOJXVLUDWVDNVY\UXRGDPDV

1HLQDXSRQLDEDURQLHQH%HWGDUEDVSDUHLJRV3DJDOLDXDYLHQDVGYDVLNLV
nepatogu...
 7LN QHLVLNDOELQN PHOGLDPDVLV QXWUDXN EDURQLHQ $L 'LHYXL MDX
WDPVWD EXYDL WUXSXW SULSUDW
V QHVLEDLG\WL PRQL %H WR NXQLJDV QHEVL YLHQDV .YLHVLPH
NOHERQ LU NXQLJ NDSHOLRQ L 1DXMDSROLR -LV DWY\NV VX YLHQR PV NDLP\QR VQXP
EDLJLDQLX JLPQD]LVWX -DXQDV YDLNLQDV EHW MDX LU SHUQDL JHUDL RNR 7DL EXV PV
DWVLVYHLNLQLPREDOLXV7LHVDGDUNXQLJXLQHVDNLDXNDGSRVDYDLWVUHQJLDPVLYDLXRWL
3DVNXWLQLDL RGLDL QXYU NLDXUDL 9DVDU LU MLV GDXJLDX MDX QHEHJDOMR VY\UXRWL -LV
SDVLDGMRDWHLWL
7DPVWDMDXQDPR"SDNODXVLWLHVGDPDMDPUDQN  D GDU QRULX SDURG\WL
SRQXL.R]LQVNLXLPVHHUO%HWSUDDXNXQLJGDULUSULHEDOLNXULGLHQPXVDWODQN\WL
1DOLJSDVLPDW\PR,UMLHGXQXMRVDYDLVNHOLDLV
9DVDULV JUR QDPR YLVDL SDLUXVLD QXRWDLND 3ULH DSPDXGR GO .R]LQVNLR
DNLSOLNXPRLUEDURQLHQVQHLWLNLP\EVSULVLGMRJDLOHV\VNDGMLJUHLWDLLYDLXRMD3RUD
PQHVLSDLQWLHVVXLDJUDLDLUGRPLDPRWHULPSDDGLQRMDXQRNXQLJRSRHWRVLHORMHGDXJ
WRNLVW\JNXULRVMRVLDXURJ\YHQLPRDSOLQN\EVHJDOEWSDOLNXVLRVUG\WLGDULOJXVPHWXV
-LV QHDLNLDL QXMDXW Y\NVWDQW MDPH SURFHV MR ELMRMR EHW NDUWX LU LOJMRVL -LV LOJMRVL GDU
NDNRLUGDXJLDXNDNRXGUDXVWRLUVYDLJLQDQLRNDVDUWMRQHQXPDOGRPDLEWLQDLEHWNDV
QHDWHLVMDXQLHNDGRVQHVMLWDLLYDLXRMD
3ULH EDOL MLV QHVSMR QXHLWL GYDU %XYR GDUER EDQ\LRMH LU UHLNMR YDLQWL SDV
OLJRQLXV%HWRYLHQGLHQSULHSDWEDOLDWYDLDYRQDXMDVYLNDUDVNXQ3HWUDV5DPXWLV
1DXMR NRQIUDWUR DWY\NLPDV LHN WLHN LEODN SHVLPLVWLN 9DVDULR QXRWDLN 5HLNMR
SDGWLNUDXVW\WLVWYDUN\WLVSDLQIRUPXRWLDSLHSDUDSLMSDSDVDNRWL6WULSDLLRLVWRULM'DEDUMR
NDLP\Q\VWMDWVLUDGRQRUVGDUPDDSDVWDPDVYLVGOWRMDXDUWLPHVQLVPRJXVNROHJDLU
9DVDULVGLDXJVLNDGSHUSLHWXVLUYDNDULHQ
QHUHLNVDQWVDY
VYLHQRQHWLVXQNLRVW\OMLPR
QDWRV .OHERQDV MDX PDW\W EXYR DSVLSUDW
V VX PLQWLPL ODLN\WL GX YLNDUX LU 5DPXLXL
QHSDURGWRNLRDWLDXUDXVQHSDODQNXPRNDLSNDGDLVH9DVDULXL7LHVDNDG6WULSDLLRSGLQLV
LULDLSVDYRNYDOLILNDFLMRPLVYHUWNOHERQODLN\WLVEHQWMDXPDQGDJXPRULERVH
.XQ5DPXWLVEXYRMDXSDJ\YHQ
VNXQLJDVLUSDWVMDXNDQGLGDWDVNOHERQXV'YDVLQ
Y\UHVQ\EWXUEWMLUDWNOLDWDPNDGMLVDWLWDLV\W6WULSDLLRSDGDU\WDVEORJ\EHV,WLHV
QDXMDVLVYLNDUDVURGRVJHULDXVLDLWDPJDOMRWLNWL%XYRMLVYLHQDVLWNXQLJNXULDLVODLNRVL
WLNMLPDVLU%DQ\LRVDXWRULWHWDV9DVDULVSLUPNDUWMSDPDW
VMDXWDLSDMXWR
,NXQ5DPXLRYHLGRLULYLVRMRDVPHQVVSLQGXOLDYR\SDWLQJDGYDVLRVSDMJDULPWLV
LUUDP\ENXULWXULJU\QRVVLQVPRQVSDWHQNLQWLVDYRGDUEXSDVLWLNVDYRSDMJRPLVLU
VDYRLGHDONLOQXPX%HWRNXQLJR5DPXLRYHLGHYLHWWLNUDVNXQLJLNXPDV1HEXYRMDPH
W WLSLNDL NXQLJLN EUXR WRV PDVNV NXUL NLHNYLHQDP NULQWD DNLV LU NXUL SDLHS
EDURQLHQ EHW EXYR WLHVLRJ GYDVLQLR J\YHQLPR MR PLVWLNR VDQW\NLDYLPR VX 'LHYX
DWVLVSLQGMLPDV 7RNL GYDVLQJXPR LUDLN 9DVDULV EXYR SDVWHEM
V GDU VHPLQDULMRM NHOL
WLNUDLSDPDOGLNOLHULNYHLGXRVH
LDLSMDXNXQ5DPXWLVLSDLURVQLHNX\SDWLQJXQHSDVL\PMR%XYRYLGXWLQLRJLR
YLGXWLQV NRPSOHNVLMRV EORQGLQDV WUXSXW SDEO\NXVLX YHLGX YDULDL EHW QH GDELWLNDL
DSVLUHQJ
VNXNOXVWDLDXQHXJXLWDVLUEHMRNLVHUYLOLNXPREHLSDWDLNDYLPR\PL
9DVDULV SDGGDPDV NUDXVW\WL VDYR NROHJRV NQ\JDV VWHEMRVL M JDXVXPX 7DL EXYR
LWLVD ELEOLRWHND 7DLDX GDLOLRVLRV OLWHUDWURV NULQL MLV QHSDVWHEMR 9LV WDL EXYR NQ\JRV
WXULQLRV LRN DU WRN VDQW\N VX %DQ\LD VX WHRORJLMD VX SDVDXOYDOJD VX NXQLJR
pareigomis ir darbu, su askeza ir apskritai dvasiniu gyvenimu. Kilnojant ias knygas, kaip ir
NRNV DOWLV SDGYHON 9DVDULR LUG WLHN MRVH VOSV ULPWXPR NLHW SULQFLS LU SDVDXOLR
WXW\ELQHLJLPR
1HLRGDPDVWDVNQ\JDVLUVNDLW\GDPDVYLUHOLXRVHLUQXJDUOVHMYDUGXV9DVDULVMDX
P SULYHQJWL VDYR NROHJRV -XN DU QH L PJVWDPM NQ\J SDVWDPH PRJ" ,U MDXQDMDP
NXQLJXLYOSDVLGUXPVWVLQMDWVLPLQXVNRNLRPLVNQ\JRPLVMLVSDWVPLWRSDVNXWLQLXRVLXV

SRU PQHVL 9LHSDWLH DUJL MLV DPLQDL SDVPHUNWDV QHULPDXWL JUDXWLV NDQNLQWLV GO VDYR
OLWHUDWULQLSDOLQNLPLUGOSURIDQLNNULQLSDPJLPR"
7DLDXSDWVNXQLJDV3HWUDV5DPXWLVQRUVMRELEOLRWHNDEXYRWRNLDUVWLQHDWURGODEDL
UVWDXVEGRPRJXV$WYLUNLDLMLVEXYRJDQDNDOEXVPJRLUSDMXRNDXWL,YLVRMRYHLGR
LUDLNDEXYRUDPLJLHGUD%HWMRHOJHV\VMDXLSLUPRVGLHQRV9DVDULXLSDVLURGNLHWDV3ULH
SLHWXV LU SR SLHW SULH VWDOR MLV PHOGVL QH L SULSUDWLPR NDLS NOHERQDV 6WULSDLWLV LU SDWV
9DVDULVEHWLMDXLDPRUHLNDORLULLUGLHV7DLEXYRDLNLDLPDW\WLMRYHLGH
3RSLHW9DVDULVQXVLYHGMDSURG\WLEDQ\L,ULDMLVVXVLWHON
VLOJRNDLSDNOSRMR
DQWDOWRULDXVODLSWR7SDLDGLHQQRUVEXYRLYDUJ
VQXRNHOLRQVLUNDPEDULXRVHGDUGDXJ
OLNRGDUERMLVDWNDOEMRQHWLNEUHYLMRULEHWLUUDDQLNDLSSDWDULDYLVLGYDVLNRJ\YHQLPR
YDGRYDL 0DOGD PDW\W MDP EXYR QH VXQNL SDUHLJD QH VDXVDV SURWLV EHW J\YDV LU JDLYLQV
dvasios veiksmas, siekimas ko auktesnio.
9DVDULVMDXSLUPGLHQREVHUYXRGDPDVVDYRY\UHVQMNROHJLULQWXLW\YLDLVSGDPDV
MR GYDVLQ
 QXRWDLN SDMXWR QXR MR HLQDQW NDLS LU NRNL VURY
 NXULRV SVWHOMLP NDUWDV QXR
NDUWRMLVXLXRSGDYRLUVDYRLUG\,UMDPGDUVNDNRQHUDPXNDNRJDLODNDUWXLUOLGQD,U
W SDL GLHQ 9DVDULV XLXRS VDY\ EXQGDQW NDLS LU NRNL DQWLSDWLM QDXMDP NROHJDL -LV
QXMDXWNDGNDNDVWDUSMGYLHMVWRYLLUNDGMGYLHMDVSLUDFLMRVQHVXWDSVQLHNDGRV
HWDGLHQQXRSDWU\WR9DVDULRJDOYDEXYRXLPWDEDURQLHQVEDOLXP-LVELMRMRNDG
QHDWVLUDVW NRNLRV QRUV NOLWLHV EHW YLVN EXYR SDVLU\
V QXJDOWL .OHERQDV QRUV EXYR
NYLHVWDVEHWDWVLSUDQHJDOVLV
 .R D WHQ HLVLX" NDOEMR MLV SHU SLHWXV LUWL NDLS G\NQDL EDOLDYRV R
SRQLRVQXRJDVNUWLVURG\V"6DQW\NLXVSDODLN\WLUHLNLDEHWSDVLNHLWPYL]LWRPLVLUSDNDQND
,UWDPVWDLQHSDWDULDXNXQLJH/LXGDL3DVLJHUVGDUQHVPDJXPWXUVL
*DOLUQHLLDXDWVDN9DVDULVEHWWHQEXVLUNDSHOLRQDV/DLE\VL1DXMDSROLR
*DOUHLNVMQDNYRWSDUVLYHVWL
.OHERQDVVXVLUDXN
$WDVPDVRQDVWDVNRLDWUDQNRVL"
3RSLHWJUWDQWYLNDULDW9DVDULVWDU5DPXLXL
*DLODNDGWDPVWDGDUQHVSMDLVXVLSDLQWLVXPVEDURQDLV-LHPJVWDSDLQWVX
NXQLJDLV7LNUDLEWSDNYLHW
EDOL'YLHPEWEXY
VPDJLDX
%HW5DPXWLVQXVWHE
VSDLUMRMDXQHVQMNROHJ
$"EDOL"1HPDQRYLHWDQHWHQ
-LV WDL SDVDN OWX SDSUDVWX EDOVX EHW 9DVDULV QXJLUGR WDUVL NRN SULHNDLW VDX
SDLDP,UDQWDJRQL]PRNLUPLQDVYOVXMXGMRMRLUG\
5DPXWLVNDLSQLHNXUQLHNRSDPMSRUDQNDLUSDVXNRWDNHOLXEDQ\L
Eiva, atlankysim Sanctissimum.
XV
.DL 9DVDULV HQJ GLGM .DOQ\Q GYDUR VDOLRQ VYHL GDU EXYR QHGDXJ LU
SDVLOLQNVPLQLPR QXRWDLND GDU QHEXYR VXVLGDULXVL -LV SDPDW NDLS YLV VPDOVV YLOJVQLDL
DWVLJU
MLUVNXELDLHQJSLUP\QVOSGDPDVVDYRYDU\PVL
 $ WDL LU PV PLHODV NXQ 9DVDULV SDVLWLNR M EDURQLHQ WXR SDLX
SULVWDW\GDPDQHSDVWDPLHP*DLODNDGWDPVWDWLNYLHQDVDWVWRYDXVL.DOQ\QGYDVLNLMDL
QDEHWXWDLWXUVLPXVNDOELQWLXWULV
Bonjour, mon cher ami, sveikinosi baronas. Wie geht es? Nil novi sub sole,
nest-ce pas?&KULVWLDQ'RQDOLFLMPHVGDUEDLJVLPHVWXGLMXRWLD"
.DL NXULH VYHLDL VXVLGRPMR NDV WDV Christian Donalilius ir kalbai tema buvo
surasta.
7XR WDUSX 9DVDULV VSMR PHVWL DN YLVXV VXVLULQNXVLXV 3RQLD EDURQLHQ EXYR
SDVLSXRXVL NDLS GLGHOHL YHQWHL LU Q YLHQD NLWD PRWHULV LD QHJDOMR VX MD O\JLQWLV QHL

SDUGDLV QHL HOHJDQFLMD QHL JURLX .R]LQVNLV ULMR M DNLPLV LU L YLV Y\ULNL MDP EW
WHNXVLHOHJDQFLMRVSLUPHQ\EVSDOP3DQHO.R]LQVNDLWDWURGJUDNWLLUVLPSDWLND$SLHM
VXNLQMRVLMDXQDVNDLP\QDVGYDULQLQNDVNXU NXQLJDV PDW LD SLUP NDUW 1XRDOLDL VRIRM
SULHVWDOHOLRVHQRMLSRQLD.R]LQVNLHQGVWSDVLDQVR SRQLD 6RNROLQD QXRERGLDXGDPD M
VHN
%HW QHWUXNXV NDLS VXVLWDU
 P YDLXRWL QDXML VYHLDL .XRQH L WUHMHWRV DSVNULL
VNULGR SDQHOV SRQLRV LU SRQDL QHGDPL J\YXPR QDXM NDOE LU VSGL $WYDLDYR L
1DXMDSROLRLUNXQ/DLE\VVXGYLHPY\UHVQLNODVLJLPQD]LVWDLVMDXY\UDLVSRVX6DOLRQH
GDEDUVNDPEMRWUDNLRVNDOERVLUMXRNDL.LHNYLHQDVUDGRSURJSDPHVWLQXVLERGXVNDLP\Q
LUSULVLGWLSULHNLWRVJUXSV6YHLNLQRVLVXVLSDLQGLQMR
6YHLDP NLHN DSULPXV EXYR DWLGDU\WRV GXU\V YDOJRPM NXU VWRYMR XNDQGL LU
JULPDSNUDXWDVEXIHWDVLUSRQLDEDURQLHQSDVLONDVLNHOLRQVLDON
VSDVLVWLSULQWL
.XQ /DLE\V DWYH
V GX NDYDOLHULX RNMX WXRMDX ODLPMR SRQL VLPSDWLM LU
SDODQNXP-LVLDEXYRSLUPNDUWLUWLNGDEDUSDVLSDLQRVXHLPLQLQNDLVWDLDXLSLUPR
LQJVQLRSDVLMXWRNDLSQDPLH6DYRQHVLYDU\PXDWULDNDOEDLUVPRMXMLVWXRMDXSDWUDXN
VDYHEDURQLHQVGPHV
WDLSDJDOLDXNXQLJDVNXULVSUDW
VEXYRWLGUDXJ\VWMHSDVLJUGDPDNDOEMRML
poniai Sokolinai.
7XRWDUSXNDLNXULHVYHLDLMDXSUDGMRQDXGRWLVEXIHWRJU\EPLV9LHQLXNDQGLDYR
WHQ SDW VWDWL NLWL VXVLPHVGDPL DSOLQN VWDOLXNXV %XYR SUDGWDV SLOVW\WL NRQMDNDV LU DWNLPWDV
Y\QDV.DOERVLUMXRNDLPJDUVWL3UDVLGMRWLNUDVSURYLQFLDOLNDVGYDUREDOLXVVXJDXVLDLV
XNDQGLDLVLULJULPDLVQHVLWRORDWY\N
VYHLDLNDGLUQRUGDPLQHEWJDOM
LODLN\WL
PLHVWLNR HWLNHWR UHLNDODYLP 3RQLD EDURQLHQ VHNGDPD VDYR SULQFLSX YLVXU LU YLVXRPHW
GDO\NXV LPWL WLN L JHURVLRV SXVV VWHQJVL NXR OLQNVPLDXVLDL QXVLWHLNWL LU VPDJLDL SUDOHLVWL
ODLNVXLWDSURYLQFLDOLNDNRPSDQLMD
.XQ 9DVDULV WXRM VLWLNLQR NDG YDNDU MLV JDOV WLN L WROR VHNWL EDURQLHQ
 WLHN ML
EXYRXLPWDVYHLDLVRSRQDV.R]LQVNLVMD%HWVHNGDPDVLWRORMLVGDUJHULDXPDWNRNLDML
JUDLLUDYLQJDNLHNYLHQXMXGHVLXNLHNYLHQXPRVWX
'HMDQHWUXNXVMDPPURG\WLVNDGYDNDUMLEHYHLNYLVDLMRQQHDWVLPHQD9LVRV
MRQLULRVPLQW\VSDEXGRLUMPVLDXEWLOLGHV\VNDGYLVNDVWDLSJUHLWLUSLONDLWXULEDLJWLV
9HQJGDPDV EORJRV QXRWDLNRV MLV QRUMR SULVLDUWLQWL SULH NDSHOLRQR VX NXULXR EW UDG
V N
NDOEWLEHWWDVEXYRXLPWDVQHPDLDXNDLSEDURQLHQ.XUWLNNDSHOLRQDVVXVWRGDYRWXRMDX
DSOLQNMSDVLGDU\GDYRUDWDVQRULQLSDNODXV\WLMRVPRMLQJNDOEDUJLQ
 MLV 9DVDULV QLHNXU QHJDOMR SULWDSWL VX QLHNX UDVWL WLQNDPRV NDOERV -DP P
DWURG\WLNDGMLVLDYLVDLQHUHLNDOLQJDVNDG.R]LQVNLVLULMVXSDMXRNDY\UHVQLHMLVYHLDL
nekreipia MGPHVLRRMDXQHVQLHMLYHQJLD7RNLDSDGWLVMVOJWXRODELDXNDGMLVMDXWVL
VDYRWDULDPXPHQNXPXHPLQVNXQLJRRUXPLUULPW-LVNXQLJDVWXULLDVODQNLRWLDSOLQN
kitus, niekur tinkamai neprisiderindamas!
-LVMDXEXYRP
VJDOYRWLDUQHSDVSUXNXVMDPQDPREHWWXRWDUSXSRQLD6RNROLQDP
VNDPELQWLRNLXVLUDWPRVIHUDSDOHQJYMR3LUPRQSRURQLMREDURQLHQVX.R]LQVNLXR
SDVNXLMXRVNLWRVLUNLWLNDVWLNJDOMRVXGDU\WLSRU7LNGDEDU9DVDULXLSDY\NRSULVLJUHWLQWL
prie Laibio.
1XPDQLDXNDGWDPVWLDUDVLXWDUNDSHOLRQDVNDLMLHGXSDVLULQNRYLHWLNXU
EXYRJHULDXVLDREVHUYXRWLRNLXV1DLQDL NDLP\QXV WXUL Y\NXVLXV LU EH UHLNDOR DWURGDL
WRNVDSVLEODXV
VNDGWDLS PDQ WDYR PHWDL LU WRNLD NDLP\Q\VW 1HGXRLDX D WDP IUDQWXL
WDLSVXNWLVDSLHEDURQLHQ

9DVDULVPDWNDGNDSHOLRQDVMXRNDXMDLUYHQJGDPDVWROLPHVQLMRSDDLSSDNODXV
NDVJLUGW1DXMDSRO\LUNDLSODLNVLSRQDL%UD]JLDL
 YLVDL JHUDL DWVDN NXQ /DLE\V -LV WXUL JHU SUDNWLN SRQLD QHEORJD
HLPLQLQN3DSLOQMXVEHWGDUJUDL*\YHQDLUGLDXJLDVL
9DVDULV GDEDU NODXVLQMR LU NDOEMR DSLH /LXF
 NDLS DSLH NLHNYLHQ NLW SDVWDP

SRQL .DLS MLV QXWROR QXR MRV SHU SDVNXWLQLXRVLXV GX PQHVLX $UJL LD EW NDOWD MR
SDLQWLV VX EDURQLHQH" %HW MLV LWR NODXVLPR QLHNDG GDU QHEXYR EDQG
V DQDOL]XRWL LU GDEDU
WXRMDXXPLUR/LXF
QHVSULHMRDNLVYDOVRVNXU\VDWQHEDURQLHQVLU.R]LQVNLRSRU
/DEDLUDILQXRWDPRWHULVQXVSUHQGNDSHOLRQDVSHUOHLG
VMDNLPLVEHWLQDL
9DVDULWXMRVVDXJRNLV'OLWRNLPRWHULVWRULMRVHLJDNDUWDLVSDNU\SVWDNLWDVYHVGO
LWRNL PRWHU NXULDPDV PHQDV LU SRH]LMD GO LWRNL DWOLHNDPL GLGY\ULNL GDUEDL LU
nusikaltimai. 0, baisi yra moteries galia!..
 7DPVWD NLHN D SDVWHEMDX HVL OLQN
V ODEDL DXNWDL YHUWLQWL PRWHULHV YDLGPHQ
gyvenime.
7LHVDDWVLPHQX0XGXYLHQNDUWNODXVLPMDXOLHWPH%HWWXRPHWDNDOEMDX
DEVWUDNWLNDL R GDEDU WXULPH SDY\]G WDL MLV SDURG DNLPLV EDURQLHQ
 3RQLD
%UD]JLHQQH.ROEXYRQHWHNMXVLJDOLUWDVYLOLQRGLEHWGDEDUQH1HVPDWDL\UD
PRWHU NXULRV LWHNMXVLRV WDPSD JDUELQJRPLV PDWURQRPLV LU PRWLQRPLV R \UD PRWHU
NXULRV LWHNMXVLRV WDPSD NXUWL]DQPLV .RO PHUJHOV M GDU QHLVNLUVL 7LN LWHNMLPDV
DWSDODLGXRMDSULJLPW
9DVDULR DXV LDXULDL XJDYR SDYDGLQLPDV NXUWL]DQ NXU /DLE\V PDW\W WDLN LU
EDURQLHQHL7DLSDVLURGMDPHLGLPXLUMLVU\RVLSURWHVWXRWL
$UJLWDPVWDLULQDPHLPLQLQN
GUVWXPODLN\WLNXUWL]DQH"-XNWDLHLGLPDV
kunige daktare!
.DSHOLRQDVSDNODQWDNLXVLUMRDN\V\EWHOMRLURQLMRVOLHSVQHOH
7DPVWRVNUWLQMSOD]GDULWHULNLMDXVPDL7DLSDJLUWLQD%HWPLHODVSULHWHOLDXD
QHNDOWDV MHLJX JUDLDXVLRV GRPLDXVLRV ODELDXVLDL YLOLRMDQLRV LU J\YLDXVLDL DGLQDQLRV
IDQWD]LMPRWHU\VWXULNXUWL]DQVSULJLPW$QHVDNDXNDGMRVEWLQDLLWYLUNDXMD1H%HWMRV
QHJDOL EWL LWLNLPRV MRV QHJDOL Q QXRLUGLDL JLOLDL P\OWL -RV WHJDOL DLVWL PHLOH LU
SDVLXWLNDLWDLPRNDGDU\WLLDMLUJDO\E1HVUDILQXRWXDLGLPXPRWHULVY\UGDXJWROLDX
QXYHVQHJXQXRLUGLDPHLOH0\OGDPDMLSDWLEXVJDLOHVWLQJDLUVLOSQDRDLVGDPDJDOLEWL
LDXULLUNODVWLQJD
9DVDULXL SDVLGDU JDLOD NDG MR LGHDOLRV SDLURV PRWHU LU PHLO
 WDLS QHJDLOHVWLQJDL
GDEDUJULDXMDPRV%HWNDSHOLRQRRGLXVMLVMDXEXYROLQN
VWDLN\WLEDURQLHQHLQHVNDLSJDOX
JDOH LDLNLQWL MRV PLJORWXV SULVLSDLQLPXV DSLH SUDHLWLHV IOLUWXV LU GDEDUWLQ MRV HOJHV VX
.R]LQVNLX"7DLDXWDLSJUHLWQXVLOHLVWLMLVGDUQHQRUMR
 7DPVWD HVL LDXUXV UHDOLVWDV WDU MLV /DLELXL U PDWDL WLN MXRGM UHLNLQL
SXV
$JLELDXOLQN
VPDQ\WLNDGJ\YHQLPHGLGLDXVL\JLDLDWOLHNDPLQHGONXUWL]DQL
DLGLPR EHW GO QXRLUGLRV PHLOV $ SDY\]GLXL SDPDW
V NDG PRWHULV PDQLP YLHQ WLN
DLGLD R QH P\OL PHVLDX M EH MRNLR VXVLJUDXLPR WXR WDUSX P\OLQLRV EW VXQNX
LVLDGWL
.DSHOLRQDVYOLURQLNDLSDNODQWDNLXV
 7DL URGR NDG HVL GDU QHNDOWDV MDXQXROLV LU QHLQDL N UHLNLD J\YHQLPH DLVWUD
7LNLQX WDPVW NDG JDOL EWL DWVLWLNLP NDGD PDW\VL NDLS DQW GHOQR NDG HVL WLN YLHQDV L
GDXJHOLR SDMDF PRWHULHV UDQNRVH R YLV GOWR YDUW\VLHVL GO MRV NDLS NHSDPDV XQJXU\V 
NLWDV HLV GHJLQWL LU XG\WL 1RULDX NDG VX WDYLP EDURQLHQ SDGDU\W EHQW YLHQ
HNVSHULPHQW
9OLDX DWVLPLQGDPDV W SDQHNHV 9DVDULV VWHEGDYRVL /DLELR DN\OXPX PRQL
SDLQLPXLUVXJHEMLPXLV\NYHUWLQWLVLWXDFLMDV1HVHNVSHULPHQWDVNXULROLQNMR/DLE\VMDX
EXYRSUDVLGM
VLUJHURNDLXJULHE
V9DVDULRLUG7YDNDUVSDULDLVXROLDLVMLVMRSLUP\Q
%DURQLHQ MDX SHUHLW NDUW SDVWHEMR NDG .R]LQVNLR URGRPDV MDL SDODQNXPDV JDGLQR
9DVDULXLS$SDPDQMLWDLNXQLJOLVYLVGOWRQUDWRNLVDEHMLQJDVNDLSVWHQJLDVL
GWLV -HL WDLS WDL WHJX DSVY\OD WUXSXW SOXQNVQHOHV -DP WDL HLV VYHLNDW LU EXV NLWLHP
QXVLGMOLDPQXRODLGHVQLV
7DW YLV VDYR GPHV ML W\LD QXNUHLS SRQ .R]LQVN IFXULV M GDU MXRNLQR VDYR
SHUGWX PDQGDJXPX LU QH PDHVQLX NYDLOXPX -DL EXYR OLQNVPD REVHUYXRWL NDLS NXQLJOLV

atsargiai, bet nuolatos juodu seka ir kaip kaskart vis tamsiau niaukiasi jo veidas. Ir ji i anksto
MDXGLDXJVLQXPDW\GDPDNDLSMDSVYDLJLQVQHODXNWDVWNDQLILQDODV
3DVLEDLJXV YDOVXL EDURQLHQ SULVGR SULH DELHM NXQLJ LU DSVLPHVGDPD QXVWHEXVL
suuko:
 9LHSDWLH .DV JL WDPVWDL \UD NXQLJH /LXGDL" 7DPVWD DWURGDL WDUVL EWXP QH
EDOLXMH EHW HUPHQ\VH ,U NRGO VYHLNDV Q NLHN QHVLGRPL SDQHOH .R]LQVNDLWH" -L VWDLDL
VXVLDYMXVLWDPVWD6XYHVNMXRGXGUDXJQNXQLJHNDSHOLRQHNRONDVSDO\GNLWHPDQHOLJL
EXIHWRLULJHUVLPHSRVWLNOY\QR
-L VXVLGDX VX 9DVDULX WDUS\GDPD M WRNLX UHLNPLQJX YLOJVQLX NDG NXQLJR LUG
XOLHMRGLDXJVPREDQJD
1H PDQ MLVDL LWD SRQLD QHWXUL MRNL EORJ LQWHQFLM -L QHQRULHLVWL QHL
PDQ
VQHLWRQHSDNHQLDPRQXREUDGR$UMLNDOWDNDGMLVQHDWVWRMDQXRMRVQSHULQJVQ"
3UDYLWXVLX YHLGX MLV MDX EXYR EHWLHVLV UDQN SDSLOG\WL EDURQLHQV VWLNO EHW VWDLJD
DWVLUDG
V.R]LQVNLVSLUPDVVXLXSRERQN
A, pardon, pardon!.. 3RQLD EDURQLHQ EXV PDORQL LU VX PDQLP LJHUWL JXUNQHO
vyno?
,USRQLDEDURQLHQEXYRPDORQL9DVDULVPDWNDGWRNLVSDWUHLNPLQJDVYLOJVQLV
WHNR LU SRPDGXRWDP IUDQWXL -LHGX LJU LU VXVLNLE
 X UDQN MXRNDXGDPL VLVXNR QDXM
RN
1H WDL EXYR QHSDNHQLDPD 7DUVL NRNLH SOUV QDJDL VXVPLJR NXQ 9DVDULR
NUWLQ
 -LV QHEHVLWYU VDY\ PDW\GDPDV NDLS MLHGX RND OLQNVPL LU ODLPLQJL NDUWDV QXR
NDUWRNDNSUDWDUGDPLLUSDVNXLSDWHQNLQWLMXRNGDPLHVL
0 Laibys, tarsi akompanuodamas audringiem savo jaunesnio konfratro jausmam, vis
EDPEMRDXV
 1H EURODX VDN\N N QRUL EHW WDL \UD NXUWL]DQLNRV VLHORV PRWHULV $ M PDWDX
SLUPNDUWLUHVXMDXQHEHMDXQDVPRJXVRLQDLNLSDVLUGNXWHQDPDWDQWNDLSMLVXWXR
UDXGRQLNLXRNDVLYDL]GXRNNDGEWXPMVLP\OM
VLUPDW\WXPQHWDLNDGRNDQWVXNLWX
EHWYLVLNDLWDYHMLPDLQDQWNWXSDVDN\WXPD"1D9DVDULMHLJXWXLDJ\YHQGDPDVMRV
QHVLP\OMDL WDL HVL YHQWDV PRJXV DUED WXUL XYLHV NUDXM MHLJX VLP\OMDL WDL GNRN
'LHYXLNDGLDQGLHQHVLDWVLVYHLNLQLPREDOLXMLUSRVDYDLWVMRVQHPDW\VL7DGDJDOVLUD\WL
SRH]LMDVNDLSGDEDU"5DDLNQRUV"
Nieko. Lig iol daug skaitydavau.
.OHERQDVWXULJHUELEOLRWHN"
1H,LDLPGDYDX
 $ WDL YLVDL NDV NLWD 0DWDX NDG LD WDYH $SYHL]GD DSUSLQR YLVDLV UHLNDOLQJDLV
GDLNWHOLDLVLEDQG\WLWDYRSDDXNLPXLLUWDOHQWXL*\YHQLXNDPS\ODQNDLVLSDVJUDLSRQLLU
QDXGRMLHVL MRV ELEOLRWHND -HLJX SR YLVR WR QHWDSVL \PLX SRHWX EVL SDWV NDOWDV 1D EHW
HLNLP SDLUWL NDLS SRQXL EDURQXL VHNDVL SURIHUDQVDV 6SUHQGLDQW L SRQLRV EDURQLHQV
SDVLVHNLPRWDUSY\ULNLMDPWXUWSDVLXWLNDLVHNWLVSULHDOLRMRVWDOHOLR
-LHGXQXMREDURQRNDELQHWNXUEXYRVXVLGDULXVLORMNRPSDQLMD
%HWQHWLNGXNXQLJDLLU.R]LQVNLVDYMRVLSRQLDEDURQLHQH-LEXYRSDWUDXNXVLGPHV
YLV NDV WLN GDO\YDYR WDPH EDOLXM LVN\UXV QHEHQW VDYR Y\U NXULV DLG NRUWRPLV YLVDL
QHVLUSLQGDPDV QHL PRQD QHL VYHLDLV 3RQLRV LU SDQHOV VHN DNLPLV EDURQLHQ

SDY\GGDPRVMRVSDSXRDOLUVPHUNGDPRVMRVHOJHVY\UDLDYMRVLMDNDLSHOHJDQWLNLDXVLD
LUJUDLDXVLDPRWHULPNXULEHWRDQDLSWROQHDWURGQHSULHLQDPD
<SDQHQXOHLGRDNLQXREDURQLHQVMDXQDVYRVEDLJ
VPRNVOXVLQLQLHULXV*UXEHULV
DWVLWLNWLQDLSDWHN
VWEDOLNDLSLUNDSHOLRQDV/DLE\V*UXEHULVPDWEDURQLHQ
SLUPNDUW
EHW WXWXRMDX VSMR MRV FKDUDNWHU LU WLNVOLDL YHUWLQR SDVLVHNLPR DQVXV .R]LQVNLR
PHLOLQLPDVLVEDURQLHQHLMDPWDLSSDWQHSDWLNRNDLSLU9DVDULXLLUMLVWLNODXNSDWRJLRVSURJRV
SDVLVWLIUDQWYHOQLRSLUSDLDPODLPWLSRQLRVSDODQNXP,UWRNLDSURJDQHWUXNXVSDVLWDLN
%DOLXV MDX EXYR SDVLHN
V DXNLDXVL OLQNVPXPR ODLSVQ %XYR JHURNDL VXYDOJ\WD LU

GDU GDXJLDX LJHUWD 6YHLDL MDX EXYR VSM


 WDUSXVDY\ JHURNDL VXVLELLXOLDXWL R MDXQ Y\U
JDOYRM EO\NLRMR GUVL QRU EHVLYDLVWDQW DSLH SDQHOHV LU MDXQHVQLVLDV SRQLDV 6WDLJD
EDURQLHQ SDVWHEMR NDG QXR MRV EDWHOLR QXWUNR VDJWXN VX EUDQJLX DNPHQOLX LU SUDVLWDU
apie tai ponui Kozinskiui.
 7XWXRMDX SDOLHSVLX NDPEDULQHL NDG PDQ M VXLHNRW QHV RNDQW OHQJYDL JDOL
VXWU\SWL,UMLMDXEXYREHDXNLDQWL=RV

A, pardon, pardon, madame la baronne, JDODQWLNDLXSURWHVWDYR.R]LQVNLV
/DLNDXVDYRPDORQLDSDUHLJDSDWVVXLHNRWLWDPVWRVVDJWHO
WLNGDPDVLVNDGXWRNQXRSHOQ
SRQLDWHLNVLHVPDQHSLUPSDVNHOEWLVDJWHOVRUGLQRNDYDOLHULXP
,UMLVOHLGRVLLHNRWLVDJWHOV
3R WUXPSRV YDODQGOV YLVL VYHLDL LQRMR DSLH QXRW\N 3RQDV *UXEHULV VXSORMR
UDQNRPLVLUSDVNHOE
 3RQDL GDQJXV PXP VLXQLD SURJ SHOQ\WL SRQLRV EDURQLHQV PDORQHL $UJL PHV
DSVLOHLVLPH SRQXL .R]LQVNLXL .DV UDV VDJWHO
 WDV YDNDU SRQLRV EDURQLHQV ULWHULV LU MRV
JURLRVNHOEMDV3RQLDEDURQLHQH$YLVSRQYDUGXSUDDXMVPDORQDXVVXWLNLPROHLVWL
YLVLHPLDSURJDLEDQG\WLVDYRODLP

9\UDLLXRVRGLXVSDO\GMRHQWX]LDVWLNXSORMLPXLUSDVLJUMLPRNVQLDLV
%DURQLHQHL SDWLNR NDG PDDV QXRW\NLV OHLGLD VYHLDP SDYDLULQWL ODLN LU OLQNVPDL
SDDLVWL -L SDJ\U LQLQLHULDXV SDVLO\P LU WXRMDX SUDVLGMR XROL VDJWHOV PHGLRNO
-DXQHVQLHVLHP WDL GDY SURJRV LHNRWL NR QHSDPHW DSLH MDXQM GDP NRM\WHV NXR LRV
QHODEDLSLNWLQRVLQHVYLVQXRWDLNDEXYROLQNVPDLUDLVPLQJD
6WDLJD SRQDV *UXEHULV YLV ODLN
VLV QHWROLHVH QXR SRQR .R]LQVNLR LWLHV SLUW
NDPSNXUDQWWDPWLNURVNRORQOVVWRYMRGLGLXOYDNLGLUGLDXJVPLQJDLVXXNR
*LWDLNXUMLEOL]JDLUGMRVEHSXROVEUDQJLRVLRVVDJWHOVSDJULHEWL
%HW WXR SDLX PRPHQWX .R]LQVNLV DXNGDPDV ,,a, pardon, pardon", kaip bomba
SXROVL QXURG\WD NU\SWLP -LV EJR WDLS VPDUNLDL NDG ODLNX QHVSMR VXVLODLN\WL SDVO\GR LU
PNWHOM
V UDQNRPLV LVLWLHV DQW SDUNHWR *ULGDPDV MLV NRMRPLV SDVS\U NRORQO
 WDLS
QHODLPLQJDL NDG YDNLG VX WUHQNVPX DWVLGU DQW QHODLPLQJR GDELWRV R YLVRV YDNL
DSWLUS
VVWHDULQDVEDOWDLVUXRDLVQXPDUJLQRMRNHOQHVLUIUDN
3DVLGDU GLGHO PDLDWLV 3RQLRV SHUVLJDQGR LU VXNO\N NDL NDV SXRO JHVLQWL YDNL
NLWL NHOWL QHODLPLQJR VDJWHOV RUGLQR NDYDOLHULDXV -LV DWVLNO SDWV EHW DWURG WDLS VXPL
V
VDYR VXDUG\WD XNXRVHQD LU VWHDULQR VXWHSWDLV GUDEXLDLV NDG YLVL SDVLOHLGR MXRNDLV R
JLPQD]LVWDLNXRQHUDLLRGDPLHVLNO\NLGLDXJVPR3DWLSRQLDEDURQLHQQHJDOMRVXODLN\WL
\SVQLR R EDURQDV DWVLUDG
V NDELQHWR WDUSGXU\ QHLQRGDPDV WRV VFHQRV SULHDVWLHV
QXVSUHQGNDGYLHQDVVYHLDVEXVMDXSHUGDXJJU
VLUJUGDPDVSULHNRUWSDVLSLNWLQ
V
PXUPMR
Ah, du lieber Gott!.. Voila encore un, qui ne sait pas garder sa mesure... Ah,
malheureux pochard!.. Continuons, messieurs!..
 1D WDL NXU VDJWHO PLHODV SRQDV .R]LQVNL" SDNODXV EDURQLHQ VXODLN\GDPD
MXRN9LVGOWRWDPVWRVXROXPDVQHQXMRQLHNDLV"
%HW.R]LQVNLVWLNYHGLRMRDSOLQNXLDNLPLVR*UXEHULVQXVLOHQNSRQLDLLULWUDXN
VL
VDYROLHPHQVVDJWHO
WDU
WDLSRQLRVEDURQLHQVVDJWHO$MUDGDXSLUPDQHJXSUDGMRPHLHNRWL3RQLD
WHLNVLV PDQ DWOHLVWL L QHGRU NODVW EHW LHNRMLPDV DGMR EWL WDLS DLVPLQJDV NDG D
QHJDOMDXDWVLVSLUWLSDJXQGDL%HURGVQQHQXVLY\OPHSULGMRMLVYLOJWHOM
V.R]LQVN
LVSDJDOLDXVXVLSUDWRWDS
VMXRNLQJDDSJDXOVDXNDXVLGHJNHUWLQJDDSPDXGDLU
SULRN
VSULH*UXEHULRVXXNR
Pone!.. Tai yra... tai yra... negarbinga!.. Pardon!.. LWDLS L VDY
V W\LRWLV D
neleisiu!.. A reikalauju satisfakcijos!..
%HW*UXEHULVSHUPHWMDOWXYLOJVQLXLUQHVLNDULXRGDPDVDWUP
9LVSLUPDSRQH.R]LQVNLSDWDULDXWDPVWDLQXHLWLYLUWXY
LUQXVLYDO\WLNHOQHV

7DGD PXGX JDOVLPH SDNDOEWL 7XR WDUSX JL LW NRQIOLNW LVSU
VWL D DWLGXRGX SRQLRV
EDURQLHQVWHLVPXL
9LVLSDODLNLQLQLHULDXVSDVLO\PQHV.R]LQVNLVNLHNYLHQDPMDXEXYRN\UM
VVDYR
SRPDGXRWDJDOYDLUSHUGWDHOHJDQFLMD%DURQLHQSDGDUGLUEWLQDLUVWYHLGLUWDU
 8 WRNL NODVW HVL YHUWDV GLGHOV EDXVPV SRQDV *UXEHUL $ LV\N QHW
QHVXVLRULHQWXRMX NRNLRV 'O WR UH]HUYXRMX VDX WHLV
 YOLDX QXEDXVWL WDPVW WXR WDUSX
PDORQNQHUWLVDJWHO
MRVYLHWLUENYDNDUPDQRULWHULX$VDYRSDDGXVLWHVLX
9LVL Y\UDL WULXNPLQJDL SULWDU SRQLRV EDURQLHQV RGLDP 7XRM YLGXU\ VDOLRQR
SDVWDW IRWHO NXU DWVLVGR EDURQLHQ 9LHQDV SOLNDV GUXNLV SULNODXS
V SDVLO VDYR NHO
DWUHPWL MRV NRMDL LU *UXEHULV PVL YHUWL VDJW SUDPDWQDXV EDWHOLR NDVSLQ WXUGDPDV
SURJRVSDVLJUWLJUDXROVNRMRVJUDNWXPXLUNRMLQVLONRYHOQXPX
3DVLEDLJXV LDL FHUHPRQLMDL SRQLD 6RNROLQD VXNLUWR SHU IRUWHSLMRQR VW\JDV WRN
WULXNPLQJ PR]U NDG EHPDWDQW VDOLRQDV VXGXQGMR RNDQL SRURPLV 3LUPRM SRURM MR
SRQLDEDURQLHQVX*UXEHULXYDUJDV.R]LQVNLVQXLQJVQLDYR EXIHWQXUDPLQWLQHUY-LV
SDPSRUVWLNOHOLNRQMDNREHWWXRMDXSDVLMXWRQHYLVDLVYHLNDVLUSULVLODLN\GDPDVVLHQRV
LMRSURGXULV
'DUDLPDQJGVXYRNWSRQLD.R]LQVNLHQNDLMLVSUDHLGDPDVXNOLXYRX
jos fotelio.
3DQHO .R]LQVNDLW YRV QHYHUN L DSPDXGR GO EUROLR EHW 1DXMDSROLR JLPQD]LVWDV
PRNMRWXRMVXJULQWLMDLJHUQXRWDLN.R]LQVNLVWYDNDUGDXJLDXQHVLURG
$EXGX NXQLJDL PDW W VDJWHOV NRPHGLM /DLE\V VX QHVOHSLDPD LURQLMD YDOJVL
DEXGXNRQNXUHQWXLUQHVLYDU\GDPDVODLGDWULDVSDVWDEDVQHWLNMGYLHMEHWLU EDURQLHQV
adresu:
$DSRQDVLQLQLHULXVXVLPDQSDNUHLSWLSRQLRVEDURQLHQVPDORQLWNP
VDYR
SXV
 3XLNLDL SXLNLDL VXJDOYRWD $ LU SRQLDL EDURQLHQHL MDX N\UMR .R]LQVNLR SRPDG
NYDSDV1DLQRPDLQLQLHULXVJDOJDOHXLPSRQXRVNLHNYLHQDLPRWHULDL3DLUNWDPVWD
NLHN SDV M Y\ULNXPR LU HQHUJLMRV QRUV DWURGR DOWDV NDLS XROD 2R SDNOLXYXV LWRNLR
QDJXV QHOHQJYD EXV SDXNWHOHL SDVSUXNWL *DOL EWL YLVDLS LU VX SRQLD EDURQLHQH 7DL QH
minktakois Kozinskis!
9DVDULXLLWRNLRVSDVWDERVMDXEXYRP
N\UWLRSDVNXWLQLRMLJONDLSSLNWDYDSVYD
, SUDGL MLV EXYR QXGLXJ
V NDG DWVLUDGR NDV SDJDOLDX VXWUDPG QHSDNHQLDP .R]LQVN
EHWWXRMDXLUYOPQHULPDXWL-LVYLVDLDSVLQLDXNSDPDW
VNDGEDURQLHQYHULDVLIOLUW
VX*UXEHULXNDLSPXVPHGVDJWHOVYULPRVFHQDJDOXWLQDLSDURGNDG/DLE\VNDOEMR
WLHV LWRNL QHNXNOL WLHVLRJ NDEDUHWLN VFHQ NXQLJDV JDOMR QHEHQW VLYDL]GXRWL L
SHUVNDLW\WURPDQWLHVDXVLPYOEXPEMR/DLELREDOVDV
WDL9DVDULEXYRLUWDXSURJDVLWHLNWLEDURQLHQHL.RGOWXQHUDGDLVDJWHOV"7LN
NDLQDUWXEWXPVXJHEM
VWSURJLQDXGRWL"
.DLSJLLDNXQLJDVDWURG\WWRNLRVHVFHQRVH"MDXVXVLHU]LQ
VDWNLUWRMLV/DLELXL
*LYLVDLSDSUDVWDL7LNUHLNLDGUVRVSRHQHUJLMRVIDQWD]LMRVRNWPR]URWLHVD
WXVXMDQHLWXPEHWULWHULRURO
JDOWXPSXLNLDLYDLGLQWLNRNLLDWULXNJDOLPDLNUVWL
$ WDX VDNDX NDGD QRUV JDLOVLHVL WRNL SURJ EHW MDX EXV SHU YOX MHLJX WX NLHNYLHQDP
LQJVQ\ NHOVL NODXVLP NDLS LD NXQLJDV DWURG\V WDL WDV NXQLJDYLPDV WDX SDVLGDU\V WRNLD
QDWDNDGDQWO\JDXVNHOLRVXNOXSVL1DEHWPDWDXNDGDWDXLPXMDXJULVWL(LYDJHULDX
LJHUVLPSRVWLNOY\QR
-LHGXQXMRSULHEXIHWRNXUULQNRVLLUGDXJLDXLWURNXVL9DVDULVPDWNDLSDWMRLU
EDURQLHQVXVDYRULWHULXLUNDLSMLHGXJULUNDLSDEXGXDWURGOLQNVPLVWDLDLODLPLQJL
%HWEDURQLHQSDPDLXVL9DVDULUSDWLQH\PLDLSDVLVOLQNRMRSXV
3DVNXLMLLOJDL
SDLUMR NXQLJ R MDP SDVLGDU DLNX NDG WDV YLOJVQLV QH EH UHLNDOR EXYR WRNLV LOJDV
6WDLJDYLVDVMRGPHV\VVXVLNDXSLUMLVLJLUGRMVDNDQW*UXEHULXL
 1D GDEDU WDXUXVLV PDQR ULWHUL D WDPVWDL GXRGX YDODQGO
 ODLVYV $ HLVLX
ELEOLRWHNNXUXPLUDXYLHQSXLNYDOVNXUPXPSRQLD6RNROLQDWXRMSDVNDPELQV

3DVLVXNGDPD HLWL ML YO PHW YLOJVQ 9DVDULXL LXUSL EDQJD SHUOLHMR NXQLJ QXR
JDOYRV LNL NRM -LV SDMXWR NDG PDLQRVL MR YHLGDV LU QRUGDPDV SDVOSWL VDYR VXPLLP
SDPVWLNOLUYLVLJU3DVNXLMLVGLUVWHOMR *UXEHU1HWDVPDW\WQHSDVWHEMRQLHNR
/DLE\V MDX EXYR VLJLOLQ
V NDOE VX VDYR NDLP\QX .XQLJDV QHVXWLNR Q YLHQR WDULDPR
YLOJVQLR
'DEDU UHLNMR SDVLU\WL HLWL DU QH ,U SDVLU\WL WXWXRMDX QHJDOYRMDQW QHVYDUVWDQW
nes kiekvienas momentas buvo brangus. Bet prieginingos mintys atakavo jo smegenis ir
SDUDOLDYRYDOL3DJDOLDXDWMRLJHOEMLPDV.DLSDLEDVY\VWHOMRWRNVVXPHWLPDVPDQMDX
PHWDVQDPRSDVLQDXGRGDPDVSURJDDHLQXDWVLVYHLNLQWLVXQDPSRQLD7DLYLVDLQDWUDOX
7DJDOLXSDGDU\WLLUVDYRQRUX
-LVSHUMRSHUYDOJRPMVDOLRQDWVLGUHUGYLDPHSULHNDPEDU\QLHNRQHVXVLWLNRLU
PDX NRULGRUOLX SULVLDUWLQR SULH ELEOLRWHNRV 6WDEWHOM
V SULH GXU SDNODXV LU QHLJLUG
V
MRNLREDOVRSDVSDXGUDQNHQ
$QWVWDOHOLRGHJYDNRSDVLHQ\NDQDSRMDWVLOLHMXVLLUVXVLQUXVLYLUJDOYRVUDQNDV
VGMR EDURQLHQ -RV DN\V EXYR XPHUNWRV R YLVD SR]D DWURG NDLS SR GLGHOLR QXRYDUJLR
DWVLNYSXVLRLUVDYRSRLOVLXEHVLJULQLRPRJDXV,JLUGXVLNXQLJRLQJVQLXVMLSUDYUDNLV
LUSUDQHNRODEDLOWXSDLOVXVLXEDOVX
 $ WDL PLHODV NXQLJDV 9DVDULV *HUDL NDG DWMDL WDPVWD 0HV JDOVLPH LD SDEWL
WUXPSYDODQGO
LDWDLSJHUDSRWRQHSDNHQLDPRWULXNPR
$DWMDXSRQLRVEDURQLHQVDWVLVYHLNLQWL0DQMDXPHWDVQDPR
*HUDLPDQRSULHWHOLDX3ULVVNLD DOLD PDQ
V $N NDLS D MDXLXRVL QXYDUJXVL
SRWYLVQHJXGULMXRNEDQDOLNNRPSOLPHQWLUSDYLUXWLQLNPRQL
.XQLJDVQHGUVLDLSULVGRDQWNUDWRNDQDSRV
%HWWDPVWDYLVODLNDWURGHLWRNVSDQLXU
VEHSR.DVWDPVWDL\UDPLHODVNXQLJH
/LXGDL"NODXVMLSLOQXXXRMDXWRVEDOVXLUQHWVDYRUDQNSDGGDPDDQWMRUDQNRV
is prisilietimas jam buvo kaip koks stebuklingas vaistas, bet paskutiniais blogos
QXRWDLNRVOLNXLDLVMLVGDUNDULDLDWVDN
$MDXLDXVLLDQLHNDPQHUHLNDOLQJDV7DVOLQNVPXPDVNXULVDSLHMXVVLDXWPDQ
WLNSJDGLQR$QHJDOMDXSULHQLHNRSULVLWDLNLQWL
,UWDPVWDJDLOLHVLLDDWM
VLUVXJDGLQ
VVDXYDNDU"
3ULVLSDLQVLXEXYRPRPHQWNDGDQXRLUGLDLJDLOMDXVL
0 dabar?
Ne, dabar nieko nesigailiu...
Ak, koks tamsta neitikimas ir nepastovus prietelius, velniai prikaiiojo ji,
ODLN\GDPD MR UDQN *\YHQLPH HVWL YLVRNL YDODQG YLVRNL VLWXDFLM LU YLVRNL SDUHLJ
PDQRGUDXJH.DUWDLVWHQNDYLHQDLSMDXVWLRNLWDLSNDOEWLYHLGXMXRNWLVRLUGLPLOLVWLLU
DWYLUNLDL%HWHVDQWSRN\O\UHLNLDSULVLGHULQWLSULHEHQGURVQXRWDLNRVUHLNLDYLVNDVXPLUWL
UHLNLDLVLDGWLVDY
VVDYRVLPSDWLMVDYRMDXVPLUGDU\WLWDLNDVWLQNDEHQGUDPSXL<SD
WDLQDPSRQLRVSDUHLJD
 0DQ DWURG SUDWDU 9DVDULV NDG SRQLD EDURQLHQ PDQH Q PDLDXVLR
GPHVLRQHNUHLS
I ko gi sveikas taip sprendi?
7DPVWDEXYDLXLPWDSLUPLDXVLD.R]LQVNLXRSDVNXLLQLQLHULXP
6WDLJDMLLVLWLHVNDLSVS\UXRNOLUVNDPELDLQXVLMXRN
Cha cha cha!.. Tas tai man patinka! 0LHODV NXQ 9DVDULV PDQ
V SDY\GMR
.R]LQVNLXL8LWQDXMLHQDMDPWXULXSDGNRWL
-L VWYU MR JDOY LU VPDUNLDL SDEXLDYR OSDV 3DVNXL QXRJRPLV UDQNRPLV
DSVLY\QLRMR DSLH NDNO LU GDU V\N SDEXLDYR LOJDL VYDLJLQDPDL 3DVNXL SDJULHE QXR
VWDOHOLRJDLGDVLULHLGDPDNWHOMR
$WHLNNHWYLUWDGLHQSRSLHW$WVLVYHLNLQVLP/DEDQDNW3DVDSQXRNPDQH!..
.DL MLV VXYRN NDV LD DWVLWLNR EDURQLHQV MDX QHEXYR NDPEDU\ $QW VDYR NDNOR MLV

GDU MDXW LOW MRV QXRJ UDQN SULVLOLHWLP OSRVH GHJ MRV SDEXLDYLPDV DSLH M VNODLGVL
YHOQXVNYHSDODURPDWDVRDXV\VHVNDPEMRSDVNXWLQLDLMRVRGLDL
(LQDQW SUR GXULV M O\GMR PHODQFKROLNDL OLQNVPRV PX]LNRV EDQJRV 6DOLRQH RNR
YDOV LU MLV LQRMR NDG LXR PRPHQWX EDURQLHQ VXNDVL RNLR VNXU\ YHGDPD VWLSULRV
LQLQLHULDXV *UXEHULR UDQNRV %HW MDP GDEDU QHEXYR SDY\GX -LV NDN WLNMR NDV GDU M
VNDLVLWHLVLQJLUMRNLHPWDULPDPMRNLHPPHLWDPQHSDVLHNLDP
DOWD JLHGUL UXGHQLR QDNWLV SHUOLHMR M JDLYLQDQLD W\UR RUR VURYH LU MLV VSDULDL P
LQJVQLXRWLPLQGDPDVSLUPMDOQSDVLGDEUXRWWDN
XVI
.HWYLUWDGLHQEDURQLHQODXNMRLUVSOLRMRDUMLVDWHLVDUQH$UMLVQHQXVLJDQGRMRV
SHU GUVDXV LQJVQLR" $U NXQLJLND VLQ QHQXJDOV MDXQXROLNR VXVLDYMLPR" 3RQLD
5DLQDNLHQ MDX VHQLDL EXYR LPRNXVL VDQW\NLXV VX Y\UDLV QHEHGW LUGLHV QHV L WR SDVNXL
LHLQV WLN VXVLJUDXLPDV LU QHPDORQXPDL 7DLDX SDVNXWLQLX ODLNX SDWL QXVWHER XLXRSXVL
VDY\ NDLS LU NRNL QHULPDVW SULH NXQ 9DVDULR YL]LWXV GDEDU NDL ML SDEXLDYR MR O\JLDV
UDXVYDV OSDV MDX MDL QHEXYR YLV WLHN DWHLV MLV DWVLVYHLNLQWL DU QHDWHLV LWDV MDXVPDV MDL
SULPLQMDXJDQWROLPXVSLUPRVLRVMDXQ\VWVPHWXVLUML\SVRGDPDVLWDUSRQLDL6RNROLQDL
 LQDL N ma chre amie, D PDQDX NDG LPX VLP\OWL W NXQLJ $ QLHNR
QHWXULDX SULH MHL PV LYDLDYLPDV VXVLWUXNG\W GDU NRN PQHV 3HU W ODLN PDQR
VXVLGRPMLPDV MXR MDX EW SUDM
V LU D LYDLXRLDX UDPL NDG LWDP XNDPS\ QLHNR
GRPDXVGDXJLDXQHEHOLNRGDEDULUNNRJHUREHVLLOGDQW\GULRMRM5LYLHURVSDNUDQWM
DWVNULVVXWDQRWDVLDXUVDWVLPLQLPDVLUDPHODQFKROLQJDLVXVLVYDMRVLX.DLSWDXWDLSDWLQND"
NDUWQHSDJLULXWDYRSDVLULQNLPRLUVWHELXRVWDYRLUGLHVNDSUL]X,WRNXQLJOLR
WXQHVXODXNVLMRNLRVWLSUHVQLRLJ\YHQLPR(VXWLNUDNDGMLVQEXLXRWLVQHPRND7XEWXP
GDXJLDX ODLPMXVL MHLJX OLNLPDV EW WDYH VXYHG
V VX NDSHOLRQX -R EUXRDL VNXOSWULNDL
U\NV MLV PRND QXRVWDELDL DLVWL IL]LRQRPLMD WXUL GDXJ LURQLMRV LU MR SDW\ULP KRUL]RQWDV
WXUEWWRNVSODWXVNDLSLUWDYR
Ak, niekados, niekados, chre amie, SURWHVWDYR EDURQLHQ $ W
VNXOSWULN EUXR W MXGUL IL]LRQRPLM WRV LURQLMRV LU VPRMR MDX WLHN GDXJ WXUMDX
gyvenime!.. Visi tie vyrai yra jau per daug vyriki, ir moteriai nelieka jokios iniciatyvos.
0DQH GDEDU LPD GRPLQWL NXNOXV OWDV YHOQXV QHNDOWDV Y\UDV NXU D SDWL JDOLDX YHVWL
SDYRMLQJXPHLOVSDW\ULPNHOLX.XQLJDV9DVDULVWDLWRNLVLU\UD
 6HQVWL PDQR GUDXJXH WDL N D WDX SDVDN\VLX 7DY\ LPD DWEXVWL PRWLQLNL
MDXVPDL LU WDX UHLNW WXUWL NGLNLV $ YLVXRPHW VDN\GDYDX NDG QHLULQW YLVD NR WX HVL
OLQNXVLUDPHLP\QRVLGLQ.DLSJDLODNDGPDQREUROLVWDXSHUVHQDV
$NNDVSHUPLQW\VSLNWLQRVLEDURQLHQ7XYLVXRPHWSULEDLJLPDQHSHUWROL
VLHNLDQLRPLVLYDGRPLV
.XQ 9DVDULV DWMR YDO NDGD SDSUDVWDL EDURQDL VX VDYR VYHLDLV JHUGDYR NDY -LV
W\LD SDVLULQNR WRNL YDODQG YHQJGDPDV VXVLWLNWL YLHQ EDURQLHQ
 -LV QHLQRMR NDLS MDL
SDLUVDNLVLUNSDVDN\V6DOLRQHLWLHVMLVUDGRDEXHLPLQLQNXVSRQL6RNROLQLUYLVXV
WULV .R]LQVNLXV %DURQLHQ SDVLVYHLNLQR VX MXR NDLS QLHNXU QLHNR ODEDL SDSUDVWDL LU DWYLUDL
\SVRGDPDVL NDLS YLVXRPHW -DP SDGDY NDYRV LU MLV SDPDX JXUNQRMR UN\GDPDV
EDURQLHQV FLJDUHW LU VLWHUSGDPDV EHQGU NDOE DSLH NHOLRQ
 SLHW NUDWXV 6X GLGHOLX
SDVLWHQNLQLPXMLVSDVWHEMRNDG.R]LQVNLVMDX\PLDLDWDO
VQXREDURQLHQV-LVWDLSN\ULDL
MDXQHRNLQMRVXVDYR,,pardon, pardon"LUQHSXOGLQMRVXSDWDUQDYLPDLV
3RSXVYDODQGLRNXQLJDVSDNLORDWVLVYHLNLQWL9LVLVXMXREXYRODEDLPDQGDJV3RQDV
EDURQDV GLDXJVL SDGDU
V SDDQJ OLHWXYL NDOERM 3RQLD 6RNROLQD OLQNMR MDP SHU LHP
SDVLWDLV\WLLUSDVWRUWLR.R]LQVNLDLWLNULQRNDGEXY
ODEDLPDORQXVXMXRVXVLSDLQWL3RQLD
EDURQLHQWXUMRMGDEDUSDO\GWLELEOLRWHNQHVMLVDWQHSHUVNDLW\WDVNQ\JDVRMLQRUMR
GXRWLMDPNDLNXULQXURG\PMLVJDOVLVQDXGRWLVELEOLRWHNDLUEDURQDPLYDLDYXV

M
ELEOLRWHNMLHGXGVWDWQHWDVNQ\JDVREDURQLHQNDOEMR
$MDXVLXRVLEHQWNLHNJHURSDGDULXVLNDGVYHLNDVWXUVLNVNDLW\WLSHUYLVLHP
%H WR LV NDPEDU\V WDL YLHQLQWHO YLHWD NXULRM D JDOVLX WDPVW J\YLDXVLDL VLYDL]GXRWL
1HVDWDPVWYLVGOWRDWVLPLQVLXLWDPNDPEDU\PHVSUDOHLGRPWXUEWGDXJLDXVLDODLNR1D
MHLJXQHGDXJLDXVLDWDLEHQWMDXPDORQLDXVLDL7DPVWDQHS\NVWLDQWPDQ
VXSHUHLWNDUW"
1H"%HWMXNHVWLWRNLLPSXOVNDGDPRJXVQHJDOLQVXVLYDOG\WL
1HLQDXSRQLD.DLGOPDQ
VMDXLXNDGLUGLVSDUHLNDODYRVDYRWHLVL0DQEW
GLGHOLV QXVLY\OLPDV MHLJX SDVLURG\W NDG WDPVWD QRUMDL WLN OLQNVPDL SDDLVWL DUED SDLQLRWL
PDQHPHLOVSLQNOHVNDLSHVWLURPDQXRVH7RNLXVSDVLHOJLPXVJDOLPDSDWHLVLQWLYLHQWLNWDL
MDXVPXLUGLHVUHLNDOX3DJDOLDXDUQHYLVWLHN"LRNLVDUWRNLVEXVPVSDLQWLHVJDODVMLV
visuomet bus beprasmikas...
9LVSLUPDPLHODVSULHWHOLDXWDPVWRVSDLQWLVGDYPDQQHPDDPDORQXPR %HW
GDEDU SDPDLDX NDG M GMDX LU LUGLHV NDLS WDPVWD VDNDL 7R PDQ MDX VHQLDL QHEXYR
DWVLWLN
%HWRWXULXVYHLNDPSDVWHEWLNDGPHLOQLHNDGQHEQDEHSUDVPLND
-LYDODQGO
SDW\OMRWDUVLNVYDUVW\GDPDSDVNXLQXVL\SVRMRLUWDU
 7LHV VDNDQW WDL WLN SUDGLD 1D EHW MHLJX PXP\VH QHY\NV NRNLRV QHQXPDW\WRV
DWPDLQRV SDYDVDU NDL SDUYDLXRVLP L 5LYLHURV JDOVLPH W
VWL PV SDLQW WROLDX 0HV
JUVLPHJHJXVPQHV6DNRPDNDGWDVPQXRJHULDXVLDLWLQNDPHLOHLQRUVDPDQDXNDG
LHPPHLOHVWLNDULDXVLD
9DVDULXL QHSDWLNR NDG ML NDOED DSLH PHLO
 NDLS DSLH NRN SURJUDPLQ J\YHQLPR
UHLNDONXUMLHSDYDVDUJDOVLW
VWLWROLDX-LVSDWVVXSUDWRPHLO
NDLSQHVXYDOGRPEWLQ
LUGLHVSUDVLYHULPNXULRQHJDOLQHLQXPDW\WLQHLVXYDOG\WL-RNXQLJRVLQSULHLQRVLL
DQNVWRQXPDW\WDPDSJDOYRWDPPHLOVSULPLPXLQHVWDLMXNEWQXRGP-DPLYLVREXYR
GURYXNDOEWLDSLHMDXVPXVLUPLQWLPHLOVRGLVWDLSVYHWLPDVNXQLJRFKDUDNWHULXL%HWMLV
SDGDUGDUYLHQSDVWDQJSDVLDLNLQWL
1HLQDXSRQLD9LVDNDVOLJLROY\NRDWVLWLNRNDNDLSQHMXLRPLVVDYDLPH$
JDO EXYDX QHDWVDUJXV EHW QHVXVLYLOLRWL WDPVWRV SDODQNXPX D QHJDOMDX 0DQ UHLNMR QHL W
NQ\J QHLPWL QHL LD QHVLODQN\WL %HW WRNLV LVLDGMLPDV SUDQH PDQR YDOLRV MJDV $
SDJDOLDXYLVWLHNDWRQHVLJDLOLX%HWGODWHLWLHVDQHJDOLXQLHNRWLNWLVQHLODXNWL0DQ
JDQDWRNDGLQRVLXMRJNDUWLUDWXUMDXYLHQWRNPRPHQWNXULXRDYLVLSRHWDLLUNDG
NLWRNLRVHDSOLQN\EVHDWDLSSDWJDOLDXSDLPWLLJ\YHQLPRVDYRODLPVGDO
%DURQLHQEXYRVWDLDLVXMDXGLQWDWRNLDMRUH]LJQDFLMDLUGLGHVQLYLOLLVLDGMLPX
%HWMLWDLSSDWQXPDQNDGMLVJUHLLDXVLDNO\VWDQHLQRGDPDVVDYRGYDVLRVMJVDQW\NLRLU
YDLULMYHLNLDQLYHLNVQLSDMJXPR
-HLJXPDQMLLVMDXQDVNXQLJDVWXUGDPDV WRNDXNWNXQLJ\VWVLGHDO
WRNL W\U LUG LU WRNL MDXWUL VLQ
 YLV GOWR QHSDMJLD DWVLVSLUWL SDVDXOLR WUDXNLPXL WDL
PDW\WNDGMRSDVN\ULPDV\UDNLWRNLVQHJXDOWRULDXVWDUQ\ED7UXPSXODLNXMLV VLWLNLQRNDG
JDOW SDLPWL L J\YHQLPR VDYR ODLPV GDO LWRNLV VLWLNLQLPDV EHUJGLDV QHSDVLOLHND 
MHLJX GDU EH WR LV VXWDQRWDV MDXQXROLV WXUL WDOHQW DQNVLDX DU YOLDX MLV VXUDV VDYR WLNUM
NHOL%HWDMRLOLX]LMQHJULDXVLX7HJXYLVNDVGDURVLVDYDLPH
-DPMDXEXYRODLNDVHLWLEHWMLVYLVGDUONXULDYRQHVLU\GDPDVSDNLOWL%DURQLHQHMDP
SDVDNRMRDSLHXVLHQLRPLHVWXVLUNXURUWXVNXULXRVHMLEXYRDQNVLDXLUYONHWLQRSUDOHLVWLL
LHP-LSDVDNRMRDSLHMWXUWXVSUDPRJDVLWDLJLQJJ\YHQLPNXULXRQDXGRMDVLVXVLULQN
V
WHQYLVNUDWDULVWRNUDWLMRV LU PHQR HOLWDV , MRV RGL ODNL NXQLJR SRHWR YDL]GXRW SLH
VWHEXNOLQJXV VDXOWXV YDL]GXV LU URPDQWLNXV QXRW\NLXV .RNLD ODLP EW MHL MLV QRUV NDUW
J\YHQLPH JDOW VX LWD JUDLD SRQLD SDYDLNWLQWL W PO\Q MU SDNUDLX SR OLHNQRPLV
SODLDODSPLVSDOPPLVDUEDSDVLYDLVW\WLSRWDVDXNWDVYHLGURGLVDOHVJURMDQWPX]LNDLLU
ULQWYDNDURLEXULDP
-LPDW\WVSMRMRVYDMRQHVQHVSDPXVLMRUDQNQXVL\SVRMRLUSULGMR
Taip, mielas prieteliau. A tamstai berods jau sakiau, kad menas yra platus kaip
J\YHQLPDV R J\YHQLPDV \UD YDLUXV LU GRPXV *\YHQLPDV GXRGD WXUWLQJLDXVLRV NU\EDL

PHGLDJRV -HLJX QRUL EW UD\WRMDV SDLQN LU VWXGLMXRN J\YHQLP -RNLRV NQ\JRV LU MRNL
SDVDNRMLPDLQHDWVWRVUHDO\EV1XRWDPVWRVSDVLU\LPRLUGUVRVSDUHLVWDPVWRVOLNLPDV
-LV SDNLOR HLWL %DURQLHQ LWLHV MDP UDQN LU VWDLJD O\J NRNLR LPSXOVR SDVWPWD
SULWUDXN M SULH VDY
V LU SDEXLDYR LWDV VWDLJXV LPSXOVDV SDVLURG MDP QHDSJDOYRWX
QXRLUGXPRHQNOXLUMRLUGXOLHMRGLDXJVPREDQJD
6XJUXVLVDOLRQEDURQLHQNDOEMR
 LDLV ODLNDLV MHLJX GDU JDOLPD NXU UDVWL SDVLWLNMLPR QDLYL YLOL LU JU\QRV
URPDQWLNRVWDLSLUPLDXVLDMDXQNXQLJWDUSH0VPLHODVNXQ9DVDULV\UDYLHQDVLWRNL
$NMVEWXPWPDW
NDLSMLVNODXVPDQRSDVDNRMLPDSLHGLGPLHVLLUNXURUWJ\YHQLP
7DVQXRERGLDVLUEDQDOLNDVYLHWDVMLVYDL]GXRMDVLNDLSWLNU(OGRUDG
Mais vous le menez la perdition de son ame, ma chre amie! priekaitingai
suuko baronas.
Soyez tranquilee, mon frre. Ce petit abbe na point de sang dans les veins,
SDVWHEMRSRQLD6RNROLQD
EDURQLHQSDUHLN
 9LV GOWR D VX MXR SUDOHLGDX NHOHW PDORQL YDODQGOL LWDV URGR NDG MLV WXUL
QHPDDDQVSDVLVHNLPXL
LDLV SRQLRV RGLDLV VXVLGRPMR LU SRQDV .R]LQVNLV EHW EDURQLHQ GDXJLDX WD WHPD
NDOEWLQHQRUMR
.XQ9DVDULVSDUVLQHYLNDULDWGDXJLEDURQLHQVSDVDNRMLPRVXNXUWYDL]GMRV
LPSXOV\YSDEXLDYLPLUMDXGLQDQLYLOWNDGSDYDVDUMLYOVXJURNDUWXVXMDVXJU
LUWRVMRQLUDXVJ\YHQLPRSURYDLVWVNXULMLVGDEDUQXVWRMD
7YDNDUSDUM
VQDPRMLV\SDWLQJDLVNDXGLDLSDMXWRNRQWUDVWWDUSYLVDWRNMDP
teko patirti dvare, ir tarp savo vikarikos buities. Ten pasiliko komfortas, jauki iluma,
GRPV RULJLQDOLNDL PVW LU J\YHQ PRQV LD GX DOWL WXWL NDPEDULDL VWDLRNLNDV
\NWXV NOHERQDV VYHWLPDV QHVSWDV NXQ 5DPXWLV NYDLOD -XO LU NLHWRV NXQLJR SDUHLJRV
NXULRVNDVGLHQMDPWHLNGDYRGDXJUSHVLRRMRNLRVXVLUDPLQLPR
.OHERQLMRM MDX EXYR LQRPD NDG GYDUR SRQDL UHQJLDVL LYDXRWL 7DW SHU YDNDULHQ

NOHERQDVGLUVWHOMR9DVDULUSDNODXV
7DLNDGDLYDLXRMD5DLQDNLDL"
3LUPDGLHQLRU\W
7DPVWDLQRPDEXYDLDWVLVYHLNLQW"
7DLS1HSHUVHQLDLSDUMDXLGYDUR
+P6XVLELLXOLDYRWH
9DVDULVQLHNRQHDWVDN%HWSRYDODQGOVQHMDXNLRVW\ORVNOHERQDVYOSUDGMR
DPDQLDXNDGWDELLXO\VWJHUXQHSDVLEDLJV
 .RGO JL NXQLJDV NOHERQDV WDLS PDQWH" SDNODXV MLV MDXVGDPDV SXROLP LU
DWNDNOLDLSDVLU\GDPDVJLQWLV
.OHERQDVLURQLNDL\SWHOMR
1HWDLN\GDPDVWDPVWWXULXSDVDN\WLNDGMDXQGYDVLNLEXYRMLPDVSDVDXOLNL
GUDXJ\VWM NXU EH WR \UD MDXQ PRWHU QH JHULDXVLRV UHSXWDFLMRV nota bene, visuomet
baigiasi papiktinimu ir skandalu.
.OHERQDVYLVGOWRPDQHWDLNRWHWDQHJHULDXVLRVUHSXWDFLMRVPRWHULVNOHERQR
QXRPRQH WDL WXUEW SRQLD EDURQLHQ $ WXULX SDVDN\WL NDG QLHNR EORJD WHQ QHSDW\ULDX
%HWMLVDWVLPLQEDURQLHQVSDEXLDYLPXVLUVLQMSDMXWRSULHWDUDYLPREDOV
0 klebonas atkirto:
7DPVWDGDUWLNQHVHQLDLSDOLN
VVHPLQDULMRVVXRORMDXQRULDSLHPRQHVVSU
VWL,
YLVR SHU DQNVWL SUDGHGL NXQLJOL WDL N D QRULX WDPVWDL SDVDN\WL -DXQLHP NXQLJDP UHLNW
GDXJLDXODLN\WLVVDYRNRQIUDWUGUDXJ\VWVRQHOLDLNLUGDUQHNDWDOLN
*DO NXQ 9DVDULV EW LU W\ORPLV SUDOHLG
V LW NOHERQR DGPRQLFLM MHLJX QH
SDVNXWLQLHMLRGLDL

$WVLSUDDXNXQLJHNOHERQHSUDGMRMLVYDOG\GDPDVVDYRVLNDULDYLPEHW
WDPVWRVSDWDULPDVODLN\WLVNRQIUDWUGUDXJ\VWV\UDYLVDLEHSUDVPLNDV3UDDXDWVLPLQWLNDLS
MV PDQHSULPWVDYRGUDXJ\VW
-VSULPWPDQHNDLSVDYRSULH-VQHSDVDNWHPDQ
Q YLHQR SULHWHOLQJR RGLR -V PDQH YDLLQRW YLHQ WLNWDL VDUND]PX LU SDQLHND .XU D
WXUMDXLHNRWLMVGUDXJ\VWV"/DXNXRVHNOXRQHDUNUDXWXYM"WLHSDVDNMVWDULDPRV
UHSXWDFLMRVPRQVSDURGPDQGDXJJHURVLUGLHV,MDHVXSDW\U
VYLHQWLNJHUD-HLJXD
VXNO\GDXWDLEHQWMVQHWXULWHMRNLRVWHLVVPDQWRSULNDLLRWL
.ODXV\GDPDV LWRV UHSOLNRV NOHERQDV QHWLNMR VDYR DXVLPLV 6XWLN
V WRN JULHW
YLNDURSDVLSULHLQLPMLVVWDLJDDWO\REHWSDNLO
VQXRVWDORGDUSULGMR
JLQXVDVXWDPVWDQHLVLX$VDYRSDUHLJDWOLNDXWDPVWVSGDPDVLQRNLV
Kaip pasiklosi, taip isimiegosi...
.XQ5DPXWLVJLUGM
VVXVLUPLP SR YDNDULHQV HLGDPDV VX 9DVDULX YLNDULDW
DWVDUJLDL NODXVLQMR DSLH VDQW\NLXV VX NOHERQX DSLH GYDUR SRQXV LU NDL NXULDV .DOQ\Q
J\YHQLPR VPXONPHQDV -LV XMR LU 9DVDULR NDPEDULXV QH\PLDL DSLUMR MR NQ\JDV
SDYHLNVOXV ,MXV L NDOERV SDNODXV DU MLV VNDLW
V WRN LU WRN YHLNDO 3DVNXL MLHGX P
NDOEWLVDSLHVHPLQDULMRVODLNXVLDYO5DPXLXLEXYRGRPXVXLQRWLNDLS9DVDULVPRNVL
VXNXRGUDXJDYRNYHLNGDYRSHUDWRVWRJDVNXUYDLQMRLUVYHLDYRVL
3DVLNDOEMLPDV LU NODXVLPDL EXYR ODEDL DWVDUJV GLVNUHWLNL QHYD N\O VDYDLPH
7DLDX 9DVDULXL QHOLQNXVLDP SULVLSDLQLPXV LU SDVLSDVDNRMLPXV LWDV NXQ 5DPXLR
VXVLGRPMLPDVSDVLURGWDUWLQDV-LVQRULPDQHLWLUWLSDPDQYLHQDVVDXRJDOVWDLDL
QLSLQMD WRNL YHQWXROLDL GDQDL EYD WDL OLQN
 $UED MLV EDQGR QXVWDW\WL PDQR GYDVLQLR
J\YHQLPR GLDJQR] R SDVNXL SUDGV J\G\WL 3HU VDYDLW
 ODLNR QHLDLNLQDPRV DQWLSDWLMRV
MDXVPDV VDYR Y\UHVQLDMDP NROHJDL MDX EXYR JHURNDL VXVWLSUM
V QRUV 9DVDULV LU QHQRUMR WR
SULVLSDLQWL
3DVLNDOEM
VGDUYDODQGO
NXQ5DPXWLVLMRR9DVDULVWRVGLHQRVOLNXLXVSUDOHLGR
DWVLPLQGDPDV GYDU LU MDPH LJ\YHQWXV VSGLXV %HW NDL MR DWPLQW\ DWJLMR DWVLVYHLNLQLPR
VFHQDLUSDVLEXLDYLPDVVXEDURQLHQHVLQMSUDELORWHRORJREDOVDV$UWDLEXYRQXRGP
LUNRNLD"-XNU\WMLVWXUVNODXV\WLLSDLQLGDOLQWL.RPXQLMLUODLN\WLPLLDV-HLJXMLVWDL
GDU\V EGDPDV VXQNLDL QXVLGM
V YLV W VDNUDPHQW DGPLQLVWUDYLPDV EXV YHQWYDJLNDV LU
MLVQXJULPVEDLVLQXRGPLEHGXJQ
LVNODXVLPDVMDXEXYRMDPNLO
VWXRMSRDQREDOLDXV
NDLMLSLUPV\NMSDEXLDYR%HWWXRPHWMDPEXYROHQJYDQXVSU
VWLNDGWDVSDEXLDYLPDV
QHEXYRQXRGPLQJDVQHVMLVEHYHLNQQHSDVLMXWRNDLSWDLY\NRMRQHLYDOLDQHLSDLQLPDV
WDPHYHLNVPHQHGDO\YDYR%HWNDUWEXYRNLWDLS-LVWSDEXLDYLPEHYHLNSUDPDWMLVMR
QRUMR MLV LU SDWV EDURQLHQ
 EXLDYR LU MDXW GLGHO SDVLJUMLP WDL GDU\GDPDV 9DGLQDVL
buvo tai osculum cum libidine,DLVWULQJDVSDEXLDYLPDV
-LVDWVLYHUWPRUDOLQVWHRORJLMRVVN\ULNXUNDOEDPDDSLHSDEXLDYLPXVLUMULVLU
YLV GRPLDL SHUVNDLW 1H WDV SDEXLDYLPDV VDYDLPH GDU QHEW VXQNLRML QXRGP EHW \UD
GYL VXQNLQDPRV DSOLQN\EV MLV NXQLJDV R ML LWHNMXVL PRWHULV 9LV GOWR LU LD
SDQDJULQM
V YDOLRV SDLQLPR ODLVYR VXWLNLPR LU DLVWULQJXPR NODXVLP MLV QXVSUHQG NDG
PLUWLQRVLRV QXRGPV QHEXYR 7LHVD W ND]XV UHLNW SHU LSDLQW SDVLVDN\WL LU GXRWL
QXRGPNODXVLXLMJDOXWLQDLLVSU
VWLEHWSDVNHLWLLSDLQWLHV"3DVNOHERQDUNXQ5DPXW"
%HWMLHGXWXWXRMDXVXSUDVNDGLDNDOEDPDDSLHEDURQLHQ
LUVLYDL]GXRV'LHYDVLQRN
NOHERQDVWDLMDXWLNUDLSLNWDLGLJDXWVXLQRM
VWRNLSLNDQWLNQDXMLHQ
*DO JDOH YDUJDV NXQ 9DVDULV QXVSUHQG WDLS NDGDQJL WDV SDEXLDYLPDV EXYR WLN
peccatum veniale, WDL MLV GDEDU SHU LSDLQW MR QHVDN\V R SDODXNV SLUPRV SURJRV NDL
SDVLWDLN\V NRNV WROLPHVQLV PDLDX SDVWDPDV NXQLJDV 1HV NRNL MLV WXUL WHLV
 SDJDOLDX
LSDLQGDPDVVDYRQXRGP
QHWLHVLRJLDLGXRWLLUEDURQLHQ
"-LQLHNDGMDPWRQHGRYDQRW
9OLDX 9DVDULV MXRNGDYRVL L W YDLNLN VDYR VLQV LVLVXNLQMLP YLQJL LU
VNUXSXO %HW WDGD MXN MLV EXYR GDU QHVHQLDL L VHPLQDULMRV SDOHLVWDV WHRORJDV GDU SHU PDD
SDW\U
V NDLS VWDW\PR QHJ\YD UDLG VXQNLDL HVWL VXGHULQDPD VX J\YX PRJDXV LUGLHV
SDMXGMLPX

6HNPDGLHQ MLV GDU V\N SDPDW SRQL 5DLQDNLHQ


 EDQ\LRM SDPDOG PHWX 7
VHNPDGLHQ EXYR MR HLO ODLN\WL VXP 8LQWRQDY
V ,,Asperges me", jis atsisuko lakstyti
Y
VWX YDQGHQLX PRQHV LU SDPDW M SUDVWRM YLHWRM SUHVELWHULMRM QHWROL ]DNULVWLMRV GXU -L
NDLS YLVXRPHW DWURG ODEDL HOHJDQWLND VX EUDQJLD NDLOLQH DSLNDNOH -L YLHQD VN\UVL VDYR
SRQLNXPXLYLVRVEDQ\LRVLUPRQVMVHNDNLPLVODELDXQHJXNXQLJSULHDOWRULDXV
.OHERQDV QRUV ODLN M DEHMRWLQRV UHSXWDFLMRV SRQLD NDL SDWV JLHGRGDYR VXP
ODNVW\GDYRMDWVNLUDLVWDEWHOGDPDVLUYLHQDWVDUJNUDS\ORPRVWVSHFLDOLDLMDLVNLUGDPDV
-LWXRPHWSHUVLHJQRGDYRRNOHERQDVOLQNWHOM
V JDOYD HLGDYR WROLDX MDX SODLDL OHLVGDPDV
YDQGHQV VURYHV YLUXP WLNLQLM JDOY PRQP WDV SDJDUEXV NOHERQR GPHV\V ODEDL
SDWLNGDYRYLVLWRPRPHQWRODXNGDYRLUSDW\VSHUVLLPGDYRSDJDUED'OWRSDVNXLPDW\GDPL
EDURQLHQ
 UDLW ODXNXRVH QHVLSLNWLQGDYR EHW ODLN\GDYR WDL LDLSMDX SRQLND SUDPRJD LU
pramatnybe.
.XQ 9DVDULV EDURQLHQV VSHFLDOLDL QHODNVW\GDYR EHW ML YLVXRPHW NDUWX VX NLWDLV
SHUVLHJQRGDYR 3HUVLHJQRMR ML LU W SDVNXWLQ VHNPDGLHQ YLVDL M QHSDYHOJXVL ULPWD LU
VXVLWHONXVL-LVQHVXWLNRMRVDNLQNDLV\NQH\PLDLYLOJWHOMRMQXRDOWRULDXV-DPODEDL
SDWLNR NDG ML ODLNRVL WDLS ULPWDL LWDEHMLQJDL QHV LRMH YLHWRMH L WLHV QHWXUL EWL MRNL
SDLQLQHLSURIDQLNDWVLPLQLP-LVVXVLNDXSLUMDXUDPLDLW
VSDPDOGDVOLJLJDOR
'DXJLDXSULHLYDLDYLPMLVMRVQHEHPDW.DLSRVXPRVMLVMRNOHERQLMSXVU\L
MRVEDQ\LRMMDXQHEXYR
3LUPDGLHQDS\SLHWMMLVLMRSDVLYDLNLRWLNHOLXSURGYDU%XYRSDDO
LULQDNWLHV
WUXSXW SDVQLJ
 ,PDUJLQWDV VQLHJR SDUNDV VX MXRGDLV PHGL VWDJDUDLV DWURG QHJUDXV LU
QHMDXNXV 5P ODQJDL EXYR XGDULQWL ODQJLQPLV .XQLJXL LUG VXVSDXG OLGHV\V
SDPDLXVWXRVXGDULQWXVODQJXV,MVXSUDWRMLVNDGSRQLRVEDURQLHQVMDXQHEUD
-LV MR NHOLX WRO\Q LU UDGR SDDOXVLDPH SXUY\QH SODLDL LU JLOLDL UWDV UDW YHV
NXULRVMRLGYDURNLHPR7DLLDMLLYDLDYRSDPDQMLVLUGDPDVWDVWLUWRSXUYR
SURYDV
-LVEDQGHLWLGDUWROLDXEHWXNDLWLQRSURGHEHVSDVLURGLXVLVDXOLUNHOLDVSDVLGDU
QHPDQRPDV
-LVJURDWJDOOLWLQGDPDVLUVXQNLDLYLONGDPDVSXUYLQXVEDWXV
XVII
'DEDUNXQ9DVDULXLPVOLQNWLVXQNXVLUQXRERGXVODLNDV QLULRV SLONRV UXGHQV
GLHQRV LU LOJL WDPVV YDNDUDL %XYR MDX SUDVLGM
V DGYHQWDV $UWLQDQWLV .DOGRP GDUER
EDQ\LRM GDXJMR EHW OLJL SLHW MLV YLVXRPHW EGDYR EDLJLDPDV 3DEMXUXV RUDP GDQDL
WHNGDYR ODQN\WLV LU SDV OLJRQLXV 9LV GOWR ODLVYR ODLNR MLV WXUGDYR JDQD GDXJ ,YDLDYXV
EDURQLHQHL MLV LOJDL QHJDOMR LPWLV MRNLR GDUER 6NDLW\WL LU WDL MDP QHVLVHNGDYR -LV
QHLWHVGDYRSXVYDODQGLRUDPLDLSDVGWLSULHVWDOR1HULPDVWLHVYDURPDVMLVLQJVQLDYRSR
VDYR NDPEDULXV QHUDVGDPDV YLHWRV -LV QLHNR QHJDOYRGDYR 9LHQ MR DWPLQWLV NDUWRGDYR LD
NDSHOLRQR /DLELR LD EDURQLHQV LD ODYDQW WYHOLR RGLXV .DUWRGDYR QXRWUXSRPLV EH
ORJLNRU\LREHWYDUNRV.DUWDLVMLVLPGDYRVYDMRWLYDL]GXRGDPDVLVHVVYDLULRVHJ\YHQLPR
DSOLQN\EVH SLHGDPDV VDYR DWHLW QXYLHVW YDLUL LGHDO -LV PDW\GDYR VDYH SDY\]GLQJX
NXQLJXNRNLRMQRUVXNDPSLRSDUDSLMRMNXUYLVLPRQVGRULWHLVLQJLLUEODLYV
%HW GDQLDX MLV PJGDYR VYDMRWL DSLH VDYR EVLPXV OLWHUDWURV ODLPMLPXV DSLH
YHLNDOXVNXULXRVMLVSDUD\VLUNDLSGOWRSDNLOVLVEDURQLHQVDN\VH.DLNDGDMLVPJGDYR
VLYDL]GXRWL VDYH QHEH NXQLJ LU QXNLOGDYR WXRV QXRVWDELXV NUDWXV DSLH NXULXRV MDP
SDVDNRMR EDURQLHQ 7HQ MLV SDVLMXVGDYR NDLS NRNLRM SDVDNRM QHYDURPDV MRNL NDVGLHQLQL
J\YHQLPLN DSOLQN\EL .XQ 9DVDULR VLHORM PDLVL LU IHUPHQWDYRVL GDXJ YLHQD NLWDL
SULHLQJPLQLLUVSGLNXULMLV WDLS JDXVLDL JDYR SDWLUWL SLUPDLVLDLV VDYR NXQLJDYLPR
PQHVLDLV
9LHQLQWHOLV PRJXV NXULV GDEDU MXR GRPMRVL LU QHMXLRPLV M REVHUYDYR EXYR NXQ

5DPXWLV 9DVDULV YLVDL WHLVLQJDL VSMR NDG MR NROHJD QRUL M SDLQWL LU VXUDVWL MR GYDVLQLR
J\YHQLPR SURJQR] 5DPXWLV NDGDLVH EXYR IRUPDULMXP GO WR YLV ODLN EXYR OLQN
V VHNWL
MDXQHVQLXRVLXVNRQIUDWUXVPRNMRWDLGDU\WLDWVDUJLDLWXRSDLXPHWXVWHQJGDPDVLVWDLV\WLM
\GDVLUSDGWLNXUMRSDJDOEDEXYRUHLNDOLQJD
-LV EXYR VNDLW
V YLVDV 9DVDULR HLOHV LU L M VXVLGDU
V JDQD WHLVLQJ QXRPRQ
 DSLH
MDXQM SRHW 'O WR MLV QHPDD QXGLXJR SDWHN
V YLHQ SDUDSLM VX 9DVDULX 5DPXWLV
QXMDXW NDG LD EXV UHLNDOLQJDV LU L SLUP GLHQ VLWLNLQR NDG WLNUDL WDLS 6XLQRM
V DSLH
9DVDULRSDLQWVXGYDULQLQNDLVDSLHMRGDQODQN\PVLGYDUDSLHLPDPDVVNDLW\WLNQ\JDV
R\SDSDPDW
VSDLEDURQLHQ
MLVVXSUDWRNDGMRNROHJD\UDDWVLGU
VGLGHOLDPHSDYRMXMH
%DURQDPLYDLDYXVNHLVWD9DVDULRQXRWDLNDEXYRJHULDXVLDVWVXVLSURWMLPURG\PDV.XQ
5DPXWLVQXWDUYHLNWLEHWODXNNROMRGUDXJDVDSULPVLUWDSVSDODQNHVQLVGYDVLNDLSDJDOEDL
priimti.
9DVDULV SR NXULR ODLNR L WLHV DSULPR -LV P YO GDXJLDX VNDLW\WL LU YLHQ GLHQ
VXPDQ QXHLWL GYDU SDVLLPWL NQ\J HLPLQLQN OHLGR M WXLXV QHNUHQDPXV UPXV
DWLGDUELEOLRWHNRVODQJLQ
LUMLVSDVLOLNRYLHQDVDOWDPHQHMDXNLDPHNDPEDU\6RIDVWRYMR
DSWUDXNWD DXGHNOLQLX DSYDONDOX DQW VWDOR JXOMR SLONDV GXONL VOXRNVQLV .XQLJDV VXQNLDL
JDOMXVDYHWLNLQWLNDGLDPHSDLDPHNDPEDU\SULHSRUVDYDLLEXYRJHUDLUMDXNXLUNDG
LD MLV \UD SUDOHLG
V GDXJ JUDL YDODQG NODXV\GDPDV OHQJY SRQLRV EDURQLHQV NDOE -LV
SDVLPNHOHWNQ\JLULMRQDPR7DSDNLWMXVLMRPJVWDPRNDPEDULRQXRWDLNDNDLSNRNV
DOWDVUNDVDSNORMRGDUWDLSQHWROLPRVSUDHLWLHVVSGLXV3LUPV\NEDURQLHQSDVLURGMDP
taip tolima ir nepasiekiama.
$SULP
V MLV SDQRUR YO JUWL SULH SRH]LMRV 9LVL GYDUR VSGLDL LU DWVLPLQLPDL SR
DWVLODQN\PRELEOLRWHNMDXPMDPDWURG\WLWDPWLNURMSHUVSHNW\YRMDWVNLUWLQHQXPDOGRPRV
EWHQ\EV SULGHQJWL SUDHLWLHV GXONL VOXRNVQLR SXVLDX UHDOV SXVLDX IDQWDVWLNL -R SRHWR
NXQLJRYDL]GXRWEXYRGUVHVQDWNXUWLSXVLDXUHDOLXVSUDHLWLHVLJ\YHQLPXVQHJXYDL]GXRWL
J\YHQDPRMR PRPHQWR WLNURY
 -LV YHOWXL DYMRVL 7HWPDMHULR GUVD MR O\ULQLX HPRFLM
WLHVXPXLULVLUHLNLPVWLSUXPXGXRGDQLXQHWLNSODVWLNYDL]GEHWVLHNLDQLXMDXVPRLU
PLQWLHVJHOPL.DLWLNMLVSDPSOXQNVQUDQNDVMLVWXRMVXSUDWRNDGWDLSUD\WLMLVQLHNDG
QHJDOV %DURQLHQ WHLV\E
 VDN MDP EXYR VWRND PHGLDJRV LU DWYLUR WLHVLRJLQLR VSGL
SULPLPR -LV SDVLMXWR YLV GOWR HVV NXQLJDV .DLS VHPLQDULMRM WDLS LU GDEDU DSLH PHLO
 LU
PRWHUUD\WLWLHVLRJLQLDLMDPEXYRNRNWX
%HW MDP WDLS SDW EXYR NRNWX JDPLQWL LU SVHXGRHURWLQ
 O\ULN NDLS GDU SULH M NLWL
NXQLJDL SRHWDL SULVLGHQJGDPL VHVXWPLV OLDXGLHV GDLQ VWLOLDXV PHUJHOPLV VDOGLX
LGHDOL]PX LU VHQWLPHQWDOL]PX YLV GOWR MLV QRUMR UD\WL DSLH PHLO
 LU PRWHU -LV P WDG
LHNRWLQHWLHVLRJLQLSULHPRQLVDYRO\ULNRPHPRFLMRPLUHLNWL7DGDMRIDQWD]LMRMVXVLNU
RJDOWLNDWJLMRWROLPRVQHSDVLHNLDPRV1HSDVWDPRVLRVYDL]GDV1HSDVWDPRVLRVNXULMLV
GDUEGDPDVNOLHULNXPDW\GDYR.DWHGURMSHUSDPDOGVEHWQLHNDGQHVXLQRMRNDVMLEXYR
'DEDU DSLH W 1HSDVWDPM P WHONWLV YLVD N MLV JDYR SDWLUWL EHQGUDXGDPDV
DQNVLDX VX /LXFH YOLDX VX EDURQLHQH ,U /LXF LU EDURQLHQ GDEDU MDP EXYR WROLPRV
SULGHQJWRVSUDHLWLHVGXONLQHUHDO\EVNDQ'YDURUPDLGDEDUMDPWDSRDXNWDSDVODSWLQJD
SLOLPSLHW NXURUWDL NXU LYDLDYR EDURQLHQ PO\QDLV WROLDLV SDVDNLNDLV NUDWDLV R MLV
SDWV NHOHLYLX NODMQX DUED SDVDNRV NDU\JLX WDPVL QDNW Y\NVWDQLX DXNW SLO DUED
WROLPXV SDVYLHLXV LHNRWL 1HSDVWDPRVLRV $UED GDU MLV UD DSLH YLHVL YDLJG

QXYLHLDQL NODMQXL NHOL LU YHGDQL M SHU DXGULQJ MU DUED DSLH 6DXO
 NXUL JDLYLQD
YLVXVLHGXVLUNXULRVJODPRQMLPDLNDLWLQDNUDXMLUVYDLJLQDLUG
,LWRNLLUSDQDLPRW\YVXVLGDUDQNVW\YRMLSRHWR9DVDULRVLPEROLND-LVXVLGDU
QH NU\ELNDL EHW GDXJLDX DXWRPDWLNDL VXNHLLDQW LU DOHJRULQDQW VYRNDV DEWVWUDNWLQDQW LU
DSLEHQGULQDQW LJ\YHQLP LU WXULQ 1HV WXR PHWX MR LJ\YHQLPDL GDU QHEXYR WLHN JLOV LU
SODWVNDGWDSWVLPEROLDLVRDQWUDLSYHUWXVMRJDPWRVUHLNLQLMXWLPDVQHEXYRWRNVJ\YDV
NDG VDYDLPH JDOW VXNHOWL WDV HPRFLMDV NXULRV EXYR UHLNLDPRV MR HLOVH %HW SDWV 9DVDULV
QHPDW VDYR NU\ERV NHOLR NODLGLQJXPR LU LOJDL MXR MR QHV WDL EXYR YLHQLQWHOLV

NRPSURPLVLQLVNHOLDVNXULXRMLVNDLSNXQLJDVJDOMRHLWL
3DUD
V SLUPM FLNO MLV SDVLXQW M XUQDO LU DUWLPLDXVLDPH QXPHU\MH HLOV EXYR
LVSDXVGLQWRV9DVDULRGUDXJDLLUYLVLNXULHLQRMRMHVDQWNXQLJVWHEMRVLMRGUVDNDGMLV
WDLS DWYLUDL UD