Está en la página 1de 33

Chuyn h iu hnh linux

Contents
I. M hnh trin khai. .................................................................................................................................... 1
II. Bi Ton DEMO ......................................................................................................................................... 1
III. YU CU H THNG ................................................................................................................................ 2
IV. PHN MM CN THIT............................................................................................................................ 3
V. Cc bc ci t v cu hnh. .................................................................................................................. 3
5.1 Gii Thiu V Trixbox. ........................................................................................................................ 3
5.2 To cc user: ....................................................................................................................................... 6
5.3 Cu hnh cc my ni b trong cng ty c th lin lc ni b v hp vi nhau? ........................ 9
5.4 Tng i hng dn tr li t ng. ............................................................................................... 16
5.5 kt ni ra ngoi internet.( kt ni gia qun n qun 5 v khch sn qun 1) ....................... 23
5.6 Gii thiu v giao tip vi PSTN ...................................................................................................... 26
5.7 Lu cuc gi...................................................................................................................................... 29
5.8 Gii hn thi gian gi ra bn ngoi. ................................................................................................ 32
................................................................................................................................................................ 33

I. M hnh trin khai.


Xy dng h thng in thoi IP (IP Telephony) kt ni tt c cc chi nhnh vn phng thng qua ng
truyn Internet bng rng cho php gi min ph gia cc chi nhnh, vn phng.
Trin khai h thng hi ngh thoi (Voice Conference) gia cc chi nhnh, vn phng da trn h tng h
thng thoi IP thit lp.
H thng thoi IP trin khai theo m hnh SIP Server c h tr sn tnh nng m thoi hi ngh voice
conference a im.
i vi cc nhn vin, c nhn thng xuyn i cng tc bn ngoi cng c th kt ni tham gia hi ngh
thoi thng qua ng truyn Internet bng phn mm Softphone ci t trn my tnh laptop hoc
gi trc tip v s in thoi cng ty v tham gia hi ngh thoi.

II. Bi Ton DEMO


Bn c 1 khch sn nh tp. H Ch Minh qun 1 v 1 qun n qun 5.
Yu cu t ra l thit lp 1 ng dy in thoi thc hin lin lc ni b gia cc nhn vin cng chi
nhnh, khc chi nhnh v gi ra bn ngoi pstn sao cho chi ph b ra l thp nht.
STT

Chi nhnh

ST

Nhn vin

Chuyn h iu hnh linux


1

Tr s chnh.
Tp.H Ch Minh(Q1)
{s in thoi bn gi
vo cng ty:
083999999}

Qun n
Tp.H Ch Minh(Q5)

101
102
103, 104, 105, 106

107
108
109
201

Gim c
Tip tn
B phn chm sc
khch hng(103) gm:
Phong(104),
phc(105),nghi(106)
K ton
Hp th thoi.
S hp ni b
Qun l.

202

Thu ngn.

S in thoi bn ngoi ca cng ty l: 083999999.

Cho mng khch hng n vi khch sn NICKO xin vui lng bm phm s 1 c nghe thng bo v
cc loi phng v gi c, bm phm th 2 gp tip tn t phng, bm phm s 3 gp b phn
chm sc khch hng, bm phm 4 li li nhn cho cng ty.
Khi ngi dng bm phim s 1:
H thng s pht thng bo:khch sn hin c 3 loi phng. Loi 1: gi 200.000/m, Loi 2: Gi
300.000/dem, Loi 3: gi 400.000/m. Xin mi bm s 9 kt ni li vi tng i. Xin cm n qu
khch gi ti cng ty chng ti.
Khi ngi dng bm phm 2:
H thng s kt ni vi tip tn cho khch hng t phng trc.
Khi ngi dng bm phm 3:
H thng s kt ni n phng chm sc khch hng. Gm 3 nhn vin: phong, phc, nghi. 3 nhn vin
ny s nhn c cuc gi theo nguyn tc xoay vng. Mc nh l 3 nhn vin ny ng nhp vo
hng i qua s 222 ch cuc gi.
Khi ngi dng bm phm 4:
H thng s kt ni ngi dng n hp th thoi. ngi dng c th li li nhn phn nh v
thi ca nhn vin v cht lng ca cng ty. Ch c gim c mi c th kim tra hp th thoi
thng qua s 111 mt khu c thit lp sn.
Ngoi ra cc nhn vin trong cng ty c th lin lc ni b vi nhau v cn c th tham gia vo phng
hp hp ni b thng qua s 108 vi mt khu ng nhp l 1234.

III. YU CU H THNG
H tng

Chuyn h iu hnh linux


- H tng mng LAN n nh
- H thng ngun in m bo s n nh v cng sut tiu th ca thit b
- ng truyn Internet n nh m bo bng thng p ng tt cho cuc gi VoIP, mt cuc gi
VoIP theo chun PCMA yu cu bng thng ti thiu l 64kbps
- C a ch Public IP tnh ti tr s t SIP Server hoc ng k 1 tn min vi nh cung cp dch v nu
ip ca bn l ip ng.
- H thng my ch cu hnh ti thiu p ng tt vi nhu cu trin khai hin ti
- Card FXO giao tip PSTN (optional)

IV. PHN MM CN THIT


Trixbox
WinSCP
Putty
X-LITE
Zoiper Free

V. Cc bc ci t v cu hnh.
5.1 Gii Thiu V Trixbox.
TrixBox l mt chng trnh m ngun m c xy dng trn nn h iu hnh CentOS kt hp vi phn
mm Asterisk. Mc tiu ca TrixBox l cung cp cho ngi dng nhng giao din v chc nng cu hnh,
qun tr h thng Asterisk mt cch thn thin v d dng nht.
Sau khi ci t, chng ta c th cu hnh TrixBox thng qua giao din web bng cch g vo trnh duyt
a ch : http://ip-of-trixbox-server

Chuyn h iu hnh linux

Chuyn sang giao din Admin mode bng cch click chn vo switch gc trn bn phi mn hnh sau
g vo ti khong mc nh l : maint/password

Chuyn h iu hnh linux


Giao di n c a menu System Status cho bi t tr ng thi ho t ng c a server TrixBox.

Cc cng c c u hnh Asterrisk n m t i menu Asterisk FreePBX

Chuyn h iu hnh linux


Ta bt u tin hnh ci t tng phn cho tng i:

5.2 To cc user:
Trc tin ta cn phi to cc ti khong sip cho tng user bng cch nhp vo khung address ca trnh
duyt a ch ca trixbox (dng FreeBPX).

Ta chn click vo Extensions sau chn Submit nhp thng tin cho cc user.

Kt qu thc hin ca cc dch v c trin khai trong n.

u im v khuyt im ca h thng.

To user gim c: ST: 101, Tn hin th: giamdoc, password: 1234. Cc thng s cn li tm thi ta
cha quan tm n.

Chuyn h iu hnh linux

Sau khi in cc thng tin cn thit ta click vo button submit lu li.


Tng t ta cng to cc user khc vi cc thng tin nh sau:
Tip tn: ST: 102, Tn hin th: tieptan, password: 1234.
B phn chm sc khch hng: ST: 103, Tn hin th: chamsockhachhang, password: 1234.
Phong: ST: 104, Tn hin th: phong, password: 1234.
Phc: ST: 105, Tn hin th: phuc, password: 1234.
Nghi: ST: 106, Tn hin th: nghi, password: 1234.
K Ton: ST: 107, Tn hin th: ketoan, password: 1234.
Hp Th Thoi: ST: 108, Tn hin th: hothuthoai, password: 1234.
Qun l chi nhnh: ST: 201, Tn hin th: quanlychinhanh, password: 1234.
Thu ngn: ST: 202, Tn hin th: thungan, password: 1234.
Sau khi cu hnh xong ta c giao din nh sau:

Chuyn h iu hnh linux

Lu : phi click vo Apply configuration chances h thng cp nht li gi tr mi.

Chuyn h iu hnh linux


5.3 Cu hnh cc my ni b trong cng ty c th lin lc ni b v hp vi nhau?

Vo PBX => config File Editor ta cu hnh trc tip vo cc file cu hnh ca asterisk.
Ta click vo Sip_additional.conf v i thnh phn context t from-internal thnh incoming.

Sau ta vo file Extensions.conf bt u thit lp cc k hoch cuc gi cho tng i.

Chuyn h iu hnh linux


Ta to 1 context [incoming] trong Extensions.conf
[incoming]
;--------------------Goi Noi Bo--------------------------;dial SIP/101
exten=>101,1,Answer()

;line 1

exten=>101,n,Dial(SIP/101,45) ;line 2
exten=>101,n,Hangup()

(gi n s ti khon sip 101, trong vng 45 giy nu khng bt my s kt thc cuc gi)

;line 3 (kt thc cuc gi)

;dial SIP/102
exten=>102,1,Answer()

;line 4

exten=>102,n,Dial(SIP/102,45) ;line 5
exten=>102,n,Hangup()

;line 6

;dial SIP/104
exten=>104,1,Answer()

;line 7

exten=>104,n,Dial(SIP/104,45,x) ;line 8
exten=>104,n,Hangup()

;line 9

;dial SIP/105
exten=>105,1,Answer()

;line 10

exten=>105,n,Dial(SIP/105,45) ;line 11
exten=>105,n,Hangup()

;line 12

;dial SIP/106
exten=>106,1,Answer()

;line 13

exten=>106,n,Dial(SIP/106,45) ;line 14
exten=>106,n,Hangup()

;dial SIP/107

;line 15

Chuyn h iu hnh linux


exten=>107,1,Answer()

;line 16

exten=>107,n,Dial(SIP/107,45) ;line 17
exten=>107,n,Hangup()

;line 18

;dial SIP/108
exten=>108,1,Answer()

;line 19

exten=>108,n,Dial(SIP/108,45) ;line 20
exten=>108,n,Hangup()

;line 21

;dial SIP/201
exten=>201,1,Answer()

;line 22

exten=>201,n,Dial(SIP/201,45) ;line 23
exten=>201,n,Hangup()

;line 24

;dial SIP/202
exten=>202,1,Answer()

;line 25

exten=>202,n,Dial(SIP/202,45) ;line 26
exten=>202,n,Hangup()

;line 27

Chuyn h iu hnh linux

thc hin cuc gi ta s dng cc softphone ng k vo cc ti khong sip.


Ta dng zoiper free ng k 1 ti khon gim c

Nh vy ta ng k thnh cng ti khong sip gim c cho tng i.


Ta dng phn mm X-lite ng k ti khong tip tn.

Chuyn h iu hnh linux

Nh vy ta ng k thnh cng ti khong tip tn

Ta tin hnh thc hin cuc gi th nghim.

Chuyn h iu hnh linux

Nh vy ta thc hin thnh cng cuc gi gia 2 ti khon ni b trong tng i asterisk.
Ta lm tng t i vi cc ti khon khc.

Chuyn h iu hnh linux

Ngoi ra cc user trong cng ty cn c th tham gia hp ni b vi nhau thng qua s 109.
u tin ta cu hnh trong meetme.conf nh sau.
conf => 109,1234,123416 ; line 1
vi 109 l sophonghop,1234 l matkhauvaophong,123456 l matkhauamind .

Sau thm vo extensions.conf nh sau.


;--------------------------- hop noi bo -----------------------------------exten => 109,1,goto(hoithoai,109,1) ;line 28
[hoithoai]
exten => 109,1,goto(conf,1)

;line 29

exten => conf,1,Meetme(109|s)


exten => conf,2,Hangup()

;line 30

;line 31

;end of [hoithoai]

Line 28 thuc context [incoming] c ngha l khi user gi vo s 109 th s a n context hi thoi
vo phng hp.

Chuyn h iu hnh linux


Khi user u tin gi vo s 109 th h thng s yu cu nhp mt khu(1234) vo phng hp. Nu
ng nhp thnh cng h thng s bo y l user u tin v i c user khc ng nhp c th
hi thoi.

5.4 Tng i hng dn tr li t ng.


u tin ta thu m cc file m thanh tng tc vi khch hng khi khch hng gi ti.
X l file m thanh bng phn mm Format factory nh dng cc file m thanh v dng .mp3 vi
bitrate bng 128.
X dng phn mm WinSCP a file audio vo /var/lib/asterisk/sounds trong asterisk

Chuyn h iu hnh linux

Tip theo ta cu hnh k hoch tr li t ng trong file Extensions.conf


;-----------------------Dang nhap vao agent thong qua so 222--------exten =>222,1,AgentLogin() ;line 20

(ng nhp vo hng i bng cch gi vo s 222)

;-----------------------dang nhap vao hop thu thoai----------------exten => 111,1, VoiceMailMain( )

;line 18 (kim tra hp th thoi bng cch gi vo s 111)

;----------------------huong dan tra loi tu dong---------------------[xuli]


exten=>s,1,Answer()

;line 32

exten=>s,n,Set(i=1)

(khi to gi tr ca i = 1)

exten=>s,n,While($[${i} < 4]) ;line 33 ( to vng lp while pht thng bo cho mng 3 ln)
exten=>s,n,Background(loi_chao) ;line 34 (pht thng ip li cho)
exten=>s,n,Set(i=$[${i} + 1])

;line 35

(tng i ln 1)

exten=>s,n,EndWhile

;line 36

(kt thc vng lp)

exten=>s,n, Hangup()

;line 37

(kt thc cuc gi)

Chuyn h iu hnh linux


exten=>1,1,goto(baogia,s,1)

;line 38 (bm phm 1 chuyn ti context bo gi)

exten=>2,1,Playback(tiep_tan)
exten=>2,n,Answer()

;line 39 (pht thng ip tip tn)

;line 40

exten=>2,n,Dial(SIP/102,45)
exten=>2,n,Hangup()

;line 41 (gi n s sip 102 ca tip tn)


;line 42

exten=>3,1,goto(chamsockhachhang,s,1) ;line 43 (i n context chm sc khch hng)

exten=>4,1,Playback(hop_thu_thoai)

;line 44 (pht thng ip hp th thoi)

exten=>4,2,VoiceMail(u108@default) ;line 46 (tham s u gip ta vo hp th thoi khi s in thoi khng tr li)


exten=>4,102,VoiceMail(b108@default) ;line 47 (tham s b gip ta vo hp th thoi khi s ta gi ti ang bn)

[baogia]
exten=>s,1,Answer()

;line 48

exten=>s,n,Background(gia_ca)

;line 49 (pht thng ip bo gi c cc loi phng)

exten=>s,n,Hangup()

;line 50

exten=>9,1,goto(xuli,s,1)

;line 51 (i n context x l)

[chamsockhachhang]
exten=>s,1,Playback(cham_soc_khach_hang) ;line 52 (pht thng ip chm sc khch hng)
exten=>s,n,Queue(tu_van)
;line 53 (a khch hng vo hng i nu s khch hng gi ti
ln hn s nhn vin t vn. Ngc li th kt ni vi nhn vin t vn)

Ta chnh cc thng s ca hp th thoi trong voicemail.conf


;matkhau, tenhopthu, mailchuhopthu
108 => 1234, hopthu, 108@device ;line 1

Chuyn h iu hnh linux

Ta cn cu hnh

Tip theo ta cu hnh trong queue.conf v agents.conf


Trong agents.conf ta thm vo.
agent => 104, 1234, Phong ;line 1
agent => 105, 1234, Phuc ;line 2
agent => 106, 1234, Nghi ;line 3

Chuyn h iu hnh linux


Ta cu hnh trong queues.conf nh sau.
[tu_van]

; To hng i nhansu

;Khng gii hn dung lng hng i


member => Agent/104 ; Agent/AgentID
member => Agent/105
member => Agent/106

Khi khch hng gi vo s ca cng ty (083999999) h thng s pht thng ip li cho.

Chuyn h iu hnh linux

H thng s pht thng ip li cho 3 ln. Nu c 3 ln m khch hng khng n phm h thng s t
gc my.
Khi khch hng bm phm s 1:
H thng s pht thng ip bo gi phng cho khch hng sau hng dn khch hng bm phm 9
tr v ng cnh ban u.

Khi khch hng bm phm 2: h thng s pht thng ip v kt ni vi in thoi ca tip tn.

Chuyn h iu hnh linux

Khi khch hng bm phm 3. H thng s pht thng ip v kt ni ti b phn chm sc khch hng
ca cng ty.
Vi iu kin l cc nhn vin chm sc khch hng phi ng nhp vo h thng ch i tr li vi id v
password cho trc.
Nhn vin phong:

id: 104, password: 1234

Nhn vin phc:

id:105, password:1234

Nhn vin nghi:

id:105, password:1234

Qu trnh ng nhp vo h thng l nhn vin s gi vo s 222 v nhp id cng vi password ca


mnh. sau khi ng nhp thnh cng th nhn vin s c nghe nhc v ch ti khi c khch hng kt
ni vo.

Sau khi 3 nhn vin ca cng ty ng nhp thnh cng nu c nhiu hn 3 khch hng gi n s a
nhng khch hng ny vo hng i v ch n khi c nhn vin rnh h thng s ngay lp tc kt ni
vi nhn vin .

Chuyn h iu hnh linux

Khi khch hng bm phm 4. H thng s kt ni vi hp th thoi ca cng ty khch hng c th


li nhng phn hi v thi ca nhn vin cng nh l cht lng dch v ca cng ty.

5.5 kt ni ra ngoi internet.( kt ni gia qun n qun 5 v khch sn qun 1)


Do a ch ip m nh mng cp pht l ip ng nn cn phi ng k 1 mt domain cho router l:
luuthanhphong.no-ip.org

Ta cu hnh trong file sip.conf


bindport = 5060

;line 1

externip=luuthanhphong.no-ip.org

;line 2 (a ch ip wan ca asterisk server)

localnet=192.168.1.0/255.255.255.0

;line 3 (lp mng lan ca asterisk server)

externrefresh=60

;line 4

nat = yes
login c)

;line 5 ( phng trng hp client khng thit lp nat th vn

qualify = yes

;line 6

Chuyn h iu hnh linux

Sau ta tin hnh nat cho router cc user t bn ngoi c th ng k vo tng i asterisk.
Nat cc port cho router nh trong hnh bn di.

Trn my client cu hnh Softphone :


- Cn thit lp STUN server cho softphone. Nu dng X-Lite, thit lp STUN nm trong tab Topology ca
phn cu hnh ti khon user.

Chuyn h iu hnh linux

Chuyn h iu hnh linux

Vic ng k thnh cng. Ta thy thit b c th tr thnh 1 thnh phn ca tng i mc d n 1


ni khc.

5.6 Gii thiu v giao tip vi PSTN


Trong phm vi ca n do khng c cc phng tin cn thit nn khng th thit lp cho h thng c
th gi ra ngoi PSNT v ngc li.
Phn sau y ch mang tnh cht gii thiu:
Trong phn cu hnh cho knh FXO chng ta ln lt cu hnh vi cc file zaptel.conf, zapata.conf v
extension.conf thc hin dialplan c bn minh ha cho cu hmh hai file trn.
S dng card TDM22B gm c FXS trn port 1,2 v FXO trn port 3,4. Card ny c gn vi my tnh ci
t asterisk qua cng PCI.

Chuyn h iu hnh linux


Cu hnh phn cng zaptel.
Trong file cu hnh zaptel.conf c cc thng tin chnh nh sau:
fxsks=3,4

;line1

loadzone=us
;line2
defaultzone=us ;line3
channels=3,4
;line4
line 1: cu hnh cho FXO trn port 3,4 l tn hiu fxs: fxsks=3,4. Kiu bo hiu Ks: pht hin thay i
ng dy bng in tr vng.
Line2: cu hnh nhng ch nh t trng ca mi vng hay mi quc gia v cc tn hiu s dng nh dial
tone, ringing cycles, busy tone......
Line3: defaultzone ch nh vng mc nh nu khng khai bo qua thng s loadzone
Sau khi cu hnh chng ta cn phi np driver cho card hot ng, np driver dng lnh modprobe. V
d np driver cho kerney linux wctdm ti du nhc lnh ca linux chng ta dng lnh:
#modprobe wctdm
Sau khi thc hin lnh trn m h thng khng thng bo thng tin g th c ngha l driver np thnh
cng. By gi kim tra cu hnh khai bo trong file zaptel.conf c ng hay khng th dng lnh:
# /sbin/ztcfg -vv
Nu thng tin xut ra nh sau c ngha l cu hnh thnh cng card TDM22B vi 2 port FXO 3 v 4.
Zaptel Configuration
======================
Channel map:
Channel 03: FXS Kewlstart (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: FXS Kewlstart (Default) (Slaves: 04)
2 channels configured.

Cu hnh phn cng zapata.


Tp tin etc/asterisk/zapata.conf cho php cu hnh cc knh hot ng qua h thng asterisk, ngoi ra
cn cho php thit lp thay i cch thc hot ng ca phn cng nh cc thng s Caller ID, call
waiting, echo cancellation
Sau y l cu hnh s dng knh FXO trn port 3 v 4:
[channels]
; default

Chuyn h iu hnh linux


usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=no
threewaycalling=yes
transfer=yes
echocancel=yes
echotraining=yes
busydetect=yes
; Khai bo s dng knh fxo
context=incoming ;cuc gi vo s n [incoming] qua file extensions.conf
signalling=fxs_ks ;S dng tn hiu FXS cho knh FXO
channel => 3,4 ;Hai ng dy in thoi c gn vi port 3 v 4
[channels] L phn khai bo tn hiu s dng cho phn cng TDM v thit lp cc thng s cho knh .
Mt thng s c cu hnh s c hiu lc trong ton b tp tin cho n khi thng s c thit lp
li. Khi cu hnh knh vi thng s channel => th knh s c tha hng tt c cc thng s c
khai bo pha trn dng . Nh vy nn cn ch mi khi mun knh c nhng thit lp g th phi
khai bo li bn trn dng khai bo channel => khng tha hng t nhng thit lp ca knh khc.
usecallerid=yes cho php s dng caller trn card.
hidecallerid=no khng n caller n vi cc cuc gi ra.
callwaiting=no v hiu ha chc nng ch cuc gi trn card FXO.
threewaycalling=yes cho php chc nng m thoi tay ba, iu ny c ngha l thu bo ch gi c
s dng hook switch flash (tm dch l nhp gc my trong thi gian rt ngn) trn bn phm my in
thoi thc hin quay tip cuc gi th ba cng m thoi.
Transfer=yes cho php chuyn cuc gi dng hook switch(nhc gc my tc thi)
echocancel=yes khai bo trit ting di.
echotraining=yes trit ting di lc bt u cuc gi.
busydetect=yes cho php d tone bn, rt hiu ch trong vic gii ta cuc gi khi cuc gi bn. Thit lp
gi tr yes hoc no.
signalling=fxs_ks v channel => 3,4 khai bo s dng knh thoi vi tn hiu fxs tc l knh fxo.
Cui cng l thng s context=incoming cho php thc hin dialplan vi ng cnh incoming trong tp tin
extension.conf
Cu hnh dialplan
Sau y l mt dialplan n gin cho cu hnh trn

Chuyn h iu hnh linux

[incoming]
;Cc cuc gi vo t port fxo s c chuyn n ng cnh ny
exten => s,1,Answer( )
exten => s,2,Echo( )

5.7 Lu cuc gi
Tt c thng tin cc cuc gi s c h thng lu li ti CDR Report ca freeBPX.

Thng tin c lu gm: ngy gi gi, s in thoi ngun, s in thoi ch, knh ngun, knh ch,
trng thi cuc gi, thi lng cuc gi nhng h thng vn cha thu m cuc gi.

Chuyn h iu hnh linux

Ta s tin hnh thu m cho tt c cc cuc gi bng cch dng ng dng Mixmonitor().
Mun thu m cuc gi no ta ch cn thm ng dng MixMonitor(${UNIQUEID}.wav) v
StopMixMonitor() vo k hoch quay s ca cuc gi .
V d mun thu m khi bt c ngi khc gi vo s sip/101 ta cu hnh nh sau:
;dial SIP/101
exten=>101,1,Answer()

;line 1

exten=>101,n,MixMonitor(${UNIQUEID}.wav)
exten=>101,n,Dial(SIP/101,45)
exten=>101,n,StopMixMonitor()
exten=>101,n,Hangup()

;line2 (lu li ni dung cuc gi)

;line 3
;line4
;line 5

Chuyn h iu hnh linux

Nhng ta vn cha nghe c file ghi m. Khi click vo th h thng s bo li ng dn file khng tn
ti

c c tp tin ghi m ta cn phi to ra ng dn lu file ghi m.


Nhp dng sau vo ca s dng lnh ca centos.
ln -s /var/spool/asterisk/monitor /var/www/html/maint/cache/monitor

Chuyn h iu hnh linux

By gi ta c th nghe c tt c file ta ghi m trong CDR Report bng cch click chut vo Recoding
v ti file v my.

5.8 Gii hn thi gian gi ra bn ngoi.


Ta s gii hn ch cho cc thu bao gi in ra bn ngoi trong gii hnh chnh vo cc ngy lm vic.
Mi cuc gi ch thc hin ti a c 10 pht. Qu thi gian trn cuc gi s b ngt.
;-------------------Lien lac tu trong cong ty ra ngoai--------exten => 083888888,1,GotoIfTime(07:00-11:00|mon-fri|1-31|jan-dec?goirangoai,083888888,1)
;line50
exten => 083888888,2,GotoIfTime(13:00-17:00|mon-fri|1-31|jan-dec?goirangoai,083888888,1)
[goirangoai]
;dial SIP/083888888
exten=>083888888,1,Answer()

;line 51

exten=>083888888,n,MixMonitor(${UNIQUEID}.wav)

;line52

exten=>083888888,n,Dial(SIP/083888888,45,L(60000,18000,6000))
exten=>083888888,n,StopMixMonitor()
exten=>083888888,n,Hangup()

;line54
;line 55

;line 53

Chuyn h iu hnh linux