Está en la página 1de 24

t

.;-q

fr F
;
ffi

F{u maniade s

G. E,. A4oore, {." \^/ittgensteiie, V{. Scheler, l.-P" Sartre, E. tsloch, f. Haberffixas, . Rawis, Ch" Tayior, P" R.icoeur, I\,{. Fcucault, ics L, L" Aranguren, ], Vluguerza

il
ffi

t
ffi ffi c

ffiryc# ffcxfreps
f,uaradffiffia#ffitatres

il

il
f,
!:s

dcaHticeqiel siglm KX
Carios Gmez (eC.)

# g*
#ff

ffi #
ffi

t
H
&\tt

.*r

H
ffi

Etr

librc

Ce i;o1sil1o

il

Filcsofa Alianza E Citoriai

Prirle

L'rr

t:clici.rn: l0(-r2

*x
I 00) Introdr..e cin:
l

Scg Lrn,-i rt reinrLr g5ii11:

Frobiemas de ia Etica

Cltn

lerr]p C{a

n e"

fttr

F F
1. Criterics dc estc {tiifalcgit
Disci,: o
ci

--lr

bi,:

r't a :

..!

ir

i Lzrr

ilrrsrr'.r.i''rr:

.\rilcl

rr.i:r.1.

ir d i r o riri i

H
5'*:i

rl li.csclr,,lill,s rt.i,-rs I'rs rlr';,teit,rs


EL ,-,_,111.11i,,,,1t sl,i llrr.:r r;:ttrr tlr.rtfr:gilr ltoL. llt I-ev,clirces'r]rlccFcnirsrlr,prisi'rn,,'1,nrilli:rs,:r-i:,1',ir, i-'i.1,.,,i,,-.i.,,,r,lien,,s

lTl,.ttt,z:,i'rc.,,,':.
riislril--,Li','.-rcrr ,)

:...i:.,.t!,,..;r

,i,

t.,

,i,t-,t,,.i;,1..,:..,.

e()Ir'.rliitrii!-r i hirlirlrr,:rii!.. rLt til,) -. Lrrri.ir, llii,,1.r,.,, iir"r,, Ii:1, ll'iislie,t !'''L('jtitiicii, (r str ltilLl:i(lirlr,iiri,rn. int.'i1,irrlciir: rr !..icc!.rf,() i.fr.\ir!.J ii1:rti:r Crl r.:llrtltlrtltt lilrtr.l* S{)ll,)ti!.,) t.rrtt-ililtiall(iit it fr-it,,rs ii,.:,:Lt:ilriLtirl lltrr1iO,

I' l.':',

1lir, r:r"r,.r.i,i,,.

lL

l5t):;
\\',"\.'

s.l. i-Lir:,lr L,- lnl...1rrc.i,'rr.,: t-rr.l,s {rrirrt..r ii;itclrcz .\liirrrzrl ]-r iiLr; irr1, li. A . .\.[,r i lr.i, 1, ]r)r-r:, :t )rj l. :t l(15 { lrrlle-lu;rlr llnririr..r LLrc,r .1t ir.itri. il:
,-lr

il

lt)tll

;.,. c,,tat-ici,.; i r'tismo est en c,nillcioncs tic evtirit-Li:ii'i. ,''ir: r-iti: r-:ir:. i Iri' ;'i i,1ti;5.ll;i,.li?IJ,:':*' ;:;;j; i,;;;,
,

:L":;l:"n:;'::K';' "1.",I'i T" iJl:it' : i'i, I ;' Jo


De io
I,iLre

",

:,' ;

l"l;r,-iLii: t.'lcfi'rLto
li:i
j
t.r.r: i :,-] i L r'irr ].

'') L

l!rr

:j)ltj.t.,

ii

i-lil'.--.] I 9il -i i-)cpr;r;iLt: ice.li: l;i. -l L Il0.:irr.r: {rrr1-,icsl;':n i'r'iriiiriilc:t i .iLlrirr1. l-... i,
L-'irt.- j1l i:1,riitr

ljll\;

iiiiiri, uicsci: esIe !Lr) i]t:.t r-:r-i::ilrt:,: r,; -aiie rirlts cie crrcnir iinibiel '.'l ,rii-l:lrlit-, e :; u1,.' ea1.r. i:.t airs i. iesillcar algi,lros rrr io-s ictrios ns sigl;i,ril,iilrr: ietlerin iica r-le ia ccnrulia rlLie s{-- nos.icirb:i. rr'si, lentacii-r dei rns rancio posiiiri,s;'rr;, ';i irisiciii,it i-,ist;:rir' r's sien:i::'.: -.eicccirit;ir ilr,i -ri- 1.! ' - 'iii8 o[los, si-ibrayo en sli iil U. Lt. Cli:t'-, ri irti:,0.', :,c r-i)i1., t: aqLi,,'n itropsio cieiileralil..{i;liilr-ic il,: fri-r,-.tii-lL,-i..:
,

ie

If Fi
ffil

;li!'

7, ,lchn Rai,,'is: lrLstlcia ecn-l iinp arciaiiCai: p,cltlca, nc .fnr j1sca,,

ri.
;;'.i
..:,1:L:,!

I
,,
r il
i
:

lfi,.:; ',,,.,;t;ir :,, .:, - ,

a.:::.

...,

il,-*"
i:ii ;

'

. F;n. ir::ii: ;

,
l

Ebl.: g:{- :. i

-:.
L: ' '

F.*ii iii',i' i. '

cie *rric*a .,;;. do <justicia conc imparcjrlrdacl, (ps5;,,;.1;


'
'
r

En esta exposicin \,o\. A j:ace;" unas ()Dsci-vrciiinrjs gjrtJt.ricq sobre c'io .jnrieiiccr 1a crncepcir

;;

i*;,,,.,

s,Efir
rr

"i,','r,',,i,,,,,,

; 'FEii lil{irr I -ij


-.
a1:a;.
;-.'

i1

f,

:' i''l -il i.'!1ji11;;;t'11.1


i

l.;], i; ., -; i .j
i ;"i i;':"r
i:.-::.;
!. ?.

i.

rl:
,

-'..",
esle
l

'LL/.111-t

!cti\ :ij i ry)t) jJ {_-i-. 5.,;;6irt iirlcqt-ll,


Yr_rrjr, eJ

\rill,.1.l'l.t.j

a'1j

gr::;, .r
;' .:.:. : r-, .,i=:: "ii i I

.i

i:|i",'';'
.i$i

i*'^-"

:,::
',1'r
i

t.:..t; t.' i,':,,:r,1,,, ,


';:,::;

[,t'i,'. .,:

''

'
:

',

t:ii;,:;rr,.
1ii+;
[;:r:::
js-:-.Filli .
it:-_
.:

, r

ti

B. J. Diees' (;arherine glsr", "rr,,,,e. ;",.;, iriss, steliie, J.iri'rrs, r!,:r,. Hornsteir, T'omos Nrgei, C"'n.*.-fi,li.si i, l.,a'',icl .,,ihs; r,es^fjcciiri, meittecoit Bui-tol I)eiien, cul, art-icia lti siclt., crio,.t'.,een l]clo ri1c ltc,nt po' l'a der-ida ciln (iti-als er rlunros a(tcl'eros S 1i en rrrs r)olas ii lrri: c1c pgina' (N' tiel i: i.a expres ), i,sri:c,../;rrirr,.ss t:s ei .,.,,.,'"i...,..,. el propio Rau'ls.se :erre'i-e.a 'rl,.i,re r" toriu llr.'i"r,,r., cn rs rr-adlrccjore,s ai caslellano de ctrars iri;ai.s de Irav,i.c,.igr;,,,, ilrir ii.rcru,:id. rirririci.r oir.:rs., 'r.: \( ;rii:rr:,. -ir:sricia (;o.r, :r: ,,,,,.,.,';,i, .,, i:::::i,S:d, bert
arrness. )

laljc.Ll.,.1eoi_iri 1,rg:rl de ia Facultard de Leies cle ihie, io Uniu.',i,,r .r. ,rri,,o,, r,ra r.,r^i'.r,:;iiirrii ..r. california en lJai'is rsto' agritcie cicii' a rnuc'ra {e.1e pilr.rLirrrr.}rir.,cr.(}. s0s pLntos'prir- suscilar,licirltacies irrsf-irctir,is. c{.}niir rcslrrt(r(i cr. r.iir, el artculci ha cai'biari. l.lr:ho. ir, iro.i.,,i... deirca .r)' ,4.iila)iir Da'icison'

.se har: j-,..r..r,i,,tn ij:;iini,s,\ri.sii)i,us :l:::i,:"::,1"':'ll:]".i: lrf,it artculo elt ia l_live;-siclacl cie li,_r.r.r.a

(iil

\ t:t'
; ; -irf, ' Fitr',, l !.; :,i -r !---*;-.:-, hr::i::]. i :r
I

i'
t,'

ii:

3,:ir-:^","','ja

e.,

c'e ,,"

"ri.-,.'.,,'..,r,.i,,;',1"'l',r"..llii::,i:;:::;
ir<1r

rr

!.(1,rLl

-*--

tf

la,l l N i\ {f

i89

tffi

ffi ffi
rtr
il

o.['lusitl) ]. Haco esio lorque puede parecer olte esra co;;c,,:pciritr clepcncie dc preiensioiles ios.rtica.s qlre nre gus:'.r':;-: ,.'r ii;l;'l i.tr' eiclrltl,l, 'r.rc.er.siones de verc]ad unit'ersal, o -rcfensiones sobre la iclerrliciaci l'la naturaleza eseircial cie ias iirjr":;(iirrs. Ifj oOielilo es eii;ijcar rJar qr-i no es asr'. Frintera ',:fir'z r:);polrel i,: gie cnsidero aL-,JTlc ia tarea ce ia lo.scfra .r.,i.:i. J " -i :"':: L''; r' i'.",'g'i ?':i. ,-.:t;'e [:;'i"enlcnid c3;l;c ler i,jc:ts urir-iiiivas bsi,-;.s o.ie s;*'[-'-,'ar]l-1 81-t ia jus'i;cia coi-llo i;rrp;ircialiciad sc cciirbil,an er u.na coircepciii poltica de justicia p1'a una iieiroci'acia c.onsiitlicional" ile este modo iiicsll"ar cillo )' f'o' clu esta coltcerpcin' de justicia ei'ita ci,:i' trs ;ll'ci cl-l s i l'les me r;afsicas ." fi lo s fi cas. Breveni.enf e, la ilca .:s qile etl i,,na *ieli-i'-rc;"acia .ariisl,it'rrcional I'a concepcin jo 'osibie, indeperrdiente ,,-r1,-lica rje iu.;tiria cjeiiera se, en cje ,jccl-rjna,s rt-'Ligiosas 1' filcsficas ccntrc-,'ertid,as. Al fi,'rnluXar una coliccpci,litr seniejante, aplicamos ei principio de totrer-alcia a ia jlJosofa nrjsma: la concepcin pi;lica cie jusiicia ha ic ser i'oiiica, iro metafsica. ile ah el tilr.lo. i)uicrr ,ieiat'de lacjo 1a criestln de si el texto de Tl'teot 1' o.f liisiit.c rna.ntir:ne lecturas disti;itas de la que vo)' a bosq';eiar ;rtpr. ,,icr-io qLte he cantbiado l-r-li D'.lnto de visla scbre algu1lr,$ aSLintoS )' t-Io ca.be di-lcia de que sclbre otros i:e cani-biado sin sci."cc'nsciciite de ello2" Ades' reconozco que ciertcs fa1. rt'i-henr1'ol iustcc, Carrlbr-idge. 14A: Han'ard Lhir" Fress, 197i ' (N' aei I: iial'ver"sin casteilana de esla obra ror N4'u Dololes GanzIez' N4adid' I9,;9, I'taribien la hal de luchos,je ios aricukrs cLe Rart'ls que l cita en ias ;ro,tas siguientes, r:ecc,piiat-1os l ti'aducjdos por A4iguel ngel Rodilla,
ir'lirclnci, I986.)

'i'ittor.t'

como ciertcs pasaies osc'il'o \- ainbiie A Tl'tear1, o.f fusce, se preslan a ralei.lt:ndidos; -l,rero nlPncn anP Pqa( ip f,r*roc, !ru! '*\ri!/--, rwlfn4S nO pfeclsan qUe LiOS pfeoCLlpemOS i nc los tl-a{ar ms ali rie '.ri-las Lrc,cas iiiciicaciones en nota. Para ;ruestros pr:opsitos aqu, es sui:icieilte rrimero ccn nostlar c:i-lo una cc,ncepcir: ile ji;sticia ccn ia esir-i.icr,uial ;r, ei contenlcj,o e ia justicia oii.',1 inrpal'ciaiid.racl pueclc entr,:ilclerse corno noilica 'nc ;,-reta;""ica. :; er seglrrndc LLiear, e,,;plicar pcr cu de:remcs llu,sca,r una seilejarite cctncepcin de iusticia en Lrna socie,Cad denlocrtica.
llcs de e>ltrosicln, as
gucs

il il il
ril

riejd sin Cecir eii A Theory af Ju"sticc, o en Io que no insist lo srficiente, es qrr.e ia iusricia co;no inrparciaiidad est pcnsadar ccnlo una concepcin Lroltica ,Ce ia justicja. En taiiGLe
una concepcin cic la pcisoita, as con-ro sobre ia iciea cin ctre Lli-la cotlcepcin de justicia es uita laiea social

Aiso

il il

l.

t t

Cir:rto niltel-o de e.stos cainbios, o r-ariaciones de nfasis, sotl evidenler en ias tres corfererlcias titriladas <<Kantian Constructir-ism in Nloral 'i-l-,l'rxr',,. Iot,'nol af Fhiiosopht' 77 (septiembre I980)' Por ejernplo, ia expJicacin dc 1o quc he lianaio <bienes primarios> .rs grri5 de nrodo que ii.p,,ntie, clarantcnte cie una collce'cin particular de las tersonas v de s'Lts inie:'e:;es suprctnosi de alr que esta explicacin no sea uira tesrs puraictc ir5is]gica, socioleica o histrica. \i ansr I.p, 5lbss. I-Ial-tnr-bin a j li;.rc, dc esas {-or)fereitcias ut eltirsis rls explcito soli:e el pape} de

problema epi.sterrrolgico o rnetafsicc. \anse pp. 5 r tiss. \- con lespecto ir esto se introduce la iclea de <Construci jvisi:rc liantiirrror,, erfreciinrente en la tercera coiifbrencia. Debe nofarse, sin enrbaigo, que estaldea no es propuesla como ;na iciea de l{ant: el acjetivo <irantiano> indica analoeia, no identiclad. esto r:s, semejanza en sullcientes asPectos fundamenl-ales'cc,nro para qlle sea arrorriado el adietivo. Estos aspectos fundamel:tales son ciel.tos rassos estructurales de la jusricia coino iiniarcra,lidad r. ciertos elementos de su contei-rido, tales como 1a distinciii enfre 1o que puede llamai"se lo Razonabie y io Racional, la prioridad del der-echo 1'el papel de la concer6i$ cie las personas como libres e iguales, \ caplces de autononra, ), cosas por el estilo. Las scntejanzas de rasgos estructuiales l, cle contenido no han de confunclir-se coi-l senejanzas con las visrones de l(ant soLre clestiones cle epistemologa v cle nretafsica. Finalrrente, debo hacer. la obserlacin de que el ttulo de aque]las conferencias, <ltantian constructiyism> l'<Moral Theor,i',,, fuc egaoso; fruesio que la concepcin de iusticia discutida es uia cuesIicin r,:rltica, mejor l'rul''iera sido "I{antian Coirstrr-rctivist in Political Phiiosopl-'' . Una cuesrion afrarte y ms seneral es la de si el constructivismo es razonai-le paia la filosofia lroral.

qtr 1-?naiustificafri-clica, nrs gur: un


<.'le

r,.i

ii,'i lii

;i

ii',
i'ri1,,

lr ii,
;il, .ti
1i

,sii;i, la, l-'a'i !.1"r3510, L:na ,-.rnLeDaiL-r,i] '-' | -'- '' irroral, es 'i,Lna concepcitr morai elaborada paia r-lil lilo especlrico oe sujetos. a sal-,e1", ,:ai':r ias i:lstiiiuirres poiLiitas- sociales i,' econilicas. Eit pariicular, ia justicia cornc imi;rrcieilidacj esi ciisenlca ,ara a:rlicai'ia a lc que he
'rc que Lina ccnajl--i--ln

prItica

cle

ll

ula bast p';b,iicnei'lia rgcrcnarcii-izi p:irr, iltr-r.i (_ariicci).:;i,;li r:ir iusiicia .r, .r,, *rrriu ;r".'",,,, .,'r. it"',,',. ir ili' ii;r as',l.tc prctico poiiicc-,. no c.'Tla) cir'cu;ct,i,r,. rti.r,_-i fc_ irera]. Las ccrdlciones sociaies e ]-risirricis cie es;r c.cl:riir-, ii:_ nen sus origenEs en jas Eufrras de religiriti que

i.r*.,.;;;

:;;

llamair iL <,estrl'ctrira

I fl

.r I

bsica,' de Liila cier,cci""cia constitLr(Lrsar :ional m'ldei-na:t. ccirrrc e)-L1l:esiclles iil,eican-ibiabies <ciemocracia col lstil r,r cion ai >,,,irqimen liemclcri ico >, t' simirares.) Con esa estrll.rLira ciiilero refbt'iinie at las principales insritu,:l,lcs oliticiis, sociales ), econmlca.s de u:a sccieciad, t'ai rnodo *l.r gue se dispo;ren elt Lirt sistema "rnif;cado de cooperacirr socirl. Solt c'itestiones: tciain'ienie distin'as la ie sl ia justicia como inparcialiciaci Liueie e;;ierlc'lerse como CC,rlCirpciUir Ptriiti--;r geireial -t;rra ciifereilies iiL()ri de sociedadres !'.lr erristan Lra.ic ccrrdiciones histricas r,' sociales distin!as, c ia ce sl illc:cie ampiiiti'se como ci::c:-L-'.icrr tnoralgeneiai, dr r:c,fi-r,:r r-lnu ;-rarte signficatirra de la ;nisina. EVito prejuzqar"ce t:n rnodo 'J o'rlo e-cias cuestiones nrs ar:rplias. -iiLll}in se ciehera insisrir en qlle ia iusticir Lrorllo impar cialiCa,i no est pensacr'.a conlr{} la aplicacin de uira concepcin mor'Li general l ]a estrrctui"a bsica rle ia so,:ielacl, coml si esia estr'cf ura filel a sinplemenie ctro caso a1 cue se apiica ia .or-rcc',,in nrcral generala. En este a^pet:to difiere Ia justicia ccmo nnparcialiclrd de ]as cloctrinas noratres tr"adicionalcr;, pues stas son anrpliamente co;rsicieracias ccll'lc tales con- i cerciones generales, EI utilitrrismo es un ejemilo cercano porqlre se rl!c': hairirualnlrnfe tJue ci princi:ic cre utlidad ; alr-nclle est formr-riario, es vaiedero para todo ripo de sujetos j: que se ciasifique, desde las acciones de los indivicluos a iasle i yes Ce las naciones" Lo esenciai es esto: se p,:ede proporciona !.

msrituciones de las ecoiir'nias de niencacir cre il g..,,-, i.,,lur_ i;'ja, EStas crflc,c'-rras Lf ecia]-on 1.,1.()iLr1;ritttr.rili_ .t ,r., ,,-.- ,!_ sitos de una concepci' r,iabre cie jr-rsticia pr;iticii: srilrIriric concepciorl ocfr'en:.r e;) cLunra ri.liiu:.s,,cI,,i j..,.,.-;-lir,,, . ,. la piuralidad de corcepcicnes dej irie. e.ll-:rlrrr-irr, ,, .,, ,^,,r,i,daC inconiirensurables, eue afimarr Ic:i rijelnb.,,, .i,_l i,,, ,,,_ cieda les dsino,i:iri --rs :.,;i: Lc.ll rrs. Fi nalnrent. prri ccn crui r estas obser-\ric!.' e.; i ir [ ].( ].i.rciorias, pr-lestc oue ]a justicra cnto irnparcialiCail csrt_:i L)u.isi_ cia conro Llna cona3pc-(rn pcitici rr. .iilsri.!fi ,-,,-. :,-,,i'r, .i.ciad democr'tica nrccirrrra, irite;itri illsiri,,,r,a r,,,i.,,,,.-,,,. en ideas i;itr-riiir,'a.s blsicas q-ue est/1, aseritarclas eil ias irr>-trrii_ cl0n es pol ti cas d er un rgi inel ciern ocr-ar icr, 1'en 1as tradiciones prbiicas de jrrig.ire[rcrr;r-r .ie i;is i:rr:rnlas. La justicia comil ir'p;rrcialiaad es Lril,t r.orce"irci.rr L,t;_ ltica, en parre parque iiace del seno dc' ,,lcr-t ,.o.liaroir-, poitica. Esperanics cllre rsia concercin poliica clc-, jr,151,:;, pueda srs{g'1r1^qa. al Iellos p.lr.io qtre l)(',._ic:.r lt,s :ll: lr :- r i-t \c()nSr'-rl50.rJajr,'l rLle,.(At'etlttfl,,iti.q,r,,,t.rrt,.i1/.,.r, . :.si c.. ;;r. .{ f, -.- ulr un su1i5rrsu consenso crLle clle 1'ctr-ije inciur.r.e rooas todas ias doctri r doctrinrs i]Josiilcris 1r r;,_ ligiosas o'uestas que probablenrenle p.rJr,r,.,' rl'*0,'*,, aeptos .n r,,' n .u"" [:i:,, l, menos justas
;

l'el subsecuenie desarrciil. ciei pr,iicii-.i,.i ic i_rurri'eJ fio, )'e* su.gi;rienro cier gobie'*. c.'stii,-rci.',r .,, r1e iesr
Refbrnra

stu,.rrr:rar

, lr

ci.in s;ii i,.lr:

i.r

l atr

;..T;

:;#:l: jff

ii.;

Theort, sec. 1, r'r,'ase el rdice; r,as^e [ambil.r u'f]re Rasic Structuer Subiectr, en \|qhtes artd. norais, ecl. por ,{}r,;r f}olclr-l-lan 1' jae{u,on Lm it (Dorcilech.: iteidei. l\LtLtLrl l97S), | !/ (t,i' pp 47-71. t. vl', a/-/ \L/!/rrrr,r!

i.

4. \-elrsc, liasi. Siltil'"rrr

rts

Subit',:1,, ihid..

r.48.i(1.

!:. i,

i
.f,,:,

fue inirociucida e, Trtectrl', rp. -3g7s'., cr)J]ro LiJrii rr.lrilci-:r ci( c.nclici.ne-! prra la rrzorrai:iirici cie ra desoreclie,r,li. ..,ir unasociedad ciemocrtrca casi jr-rsta. Aquvlns ",, acieliillc, c. lrs r..1.i,,,,., VJ y VII, se utiliza en un cc)Ilcepto m.s anrrJio.
atenuar ias

'

Fs'.a iciea

i'' '

l!rFili

iiA\^

i^5

IJ

t
x

i-iai- il-rucircis nrodc,s de entei:der ia filosofia poitica, por supor ciifef Llesi, r'ics tuto;'es de pocas <iiferentes, afectaclos r{-r;l'rcs circunst:u-lcias poiiiicas y socjales, entjenden su tratoajo rit ;.irocic ,jjsiinlc. \'rr quisiei^a entender aficra ia j'-rsticia como in,;ral-ciiiiiciarj coilln Llna concepcin de iusflcia razonable-

iiinlllr-' ristcnitica v i'ia''.1e para Llna denlocracia constitucioilai, '.i,n;r coricepcin que ofrece una alternativa al utilitarismo tiri;.ltitrante e n i.lueslra tradicin de pensamiento poltico. Su plirirer-a. Lrrel es ioPioporcicllar una lrase rns segura v arcpiable ios L.iirlcipios constitucionales y a los derechos utilitalis, li1.,cl"Lacles bsicas Cue ia que parece cc;rce,jer el il.rli''" L'e liecesiclaci cle tal collcepc;n 'oltica surge d'el sigi,tie

l:ie t;locir-,.
i

iiz:;,' ,erctdos,

leces faigos, et

la histotia de cuaiquier so-

cieclari, clui-atri.c lcs cuales cieltas cuestiones fuiiciamentaies .dalt iugar a ia cclit; iversia poltica agilda ,r. discordante, \ pa,*r.c difcii, si ito imposii,rle, encontrar una base compartida de cot'ii'enio ;roitico. Elt efuclo' cierr"as cuestiolies ptic'd'etl re-\ nunca se pu eden resolr.'e ;' coinpi eiarn ente' s ii i i r- in tra tibies r-hrr tarea de ia filcsofa poitica en una socieclad democrtica ets eitiocai" talcs ci:estiones y examinar si se puede descubrir .ri'ia base subl'6g111.' para ei ac'erdo )' si se puede establecer inoctro n-lul,uamelrte aceptabtre de resoh.,er pblicanrenie cstas c-lesticnes^ C bie, si estas auestiones o pudierall resoivcr:rc [rlenanrerte) colT]o puede ser el caso, quiz la ciiverqeiicia c1e c,piniu pueda recj.ucirse 1o suficiente como para o. p..-leda rnantcileL 1a cooperacin poitica soblre ia base

Elrecorrido del pensairi.ienlo democrtico a Io largo cie los dos-rltimos siglcs, ins c rileiloS, t'i-idencir rilie ;1o hal' acuel do en el modo en qlle tendran qiie ciisponerse las instituciones bsicas de una democracia ccnsti'-tcional si es qu trran cle .*1e ios especificar ) aseglirar 1cs |'ei-eci]os 1- iil-rer:tacies bsicls ciudaeianos .,'iesponder i ].a.q exiqe;rcias cie ier-r.1c1acn democrtjcacuando los ciucladanos se coi-l,cibeii coTrlo personas Iibres e iguales (conlo se exi:ii,:a en ics f.res ritinros prrafos cie la secci III). Eriiste rin prcl''.rnclo delsacuerC"ro respectc a cnro se realLzanmejor los i'alores de libei'tad e igu:ilciad e ia estructura bsica rie la sociedid. Fara simlrlificar:, po'Jemos pensar esle clesacuerclo conlo-Lm con{l'icto elr el seno de la traii.in dei pensarnienio denlocrtico misr;ro, cntle la fradicin asociacia con l-ocl<e, qtle cia Lill pr;'$ inal'or a lc' gue Constant lla;r,5 <las libertacles de [o". nrode nios>t (libertael rie peiisan-Iientc ' a concienara, ciertos derec]rtrs bsicos cie ia persona, el derecho de propiedad 1; 91 imrerio cle 1a lel')' 1' la tradir:in asociadar con F^oitsseau, que cia iria-or peso a 1o que Constat ilam ulibertades de tros antisttos> (ias libertades poltica.s igu.ales )'ios i'alci'es Ce 1a i'ida pi;iica)' ste cs un corrtraste estilizado e histrlcanltnfe irladecuado. freig
sirve para fijar: icieas. La jus'tici a coirlo i mp arcialiciad
ci al's e el rtre lus.r L.rropoestas dos tracLiciones coiltendieilies, err L.rilre' jrsticia reade gua para sir\'3ll que niedo dos pr. i.l-lcipios de ir

rteilt 1'rl"olli'tl

iut

f,u.
.i1

r'r"'"1

';lJitlO

cleiusticia: r,ase p.364 sobre llo espelar denlasiado dt- ulla exrlic.lcin de utla la desobediencia ciyil; pr. 200ss. Sobl-e'la inei'itable indeterminacjn dc Je de clcsde serie purttos r-ista una espe.:ifica,l' ai de concepciir iusticia, jristicial pp 59ss. Sol,rr"e la los cLrales se pueden;esoirer la criesLiolres ile unos ptlcos proh)c'n.las lllorasio qi-riz qire sabiclura social al reconocer
les (habr a siclo

meior decir: probiemas de iusticia poltica) puedan


as

r-es6,l-

(,. 'Tht:orr', irreiacio, p. \tlll. 7. iird., pp.582ss. Sobrc el papel de una concepcin
l,-;',:a:'c.r

cle jusiicia.para recj..-ir lirs .li.'.rg.,,.t.in, dc opinin' r'a'se pp' 44s'' 53, 314 r'564' F'n 'arios

'erse

sltisfacloriamente, r'al illstaiirar


ser

institucicn:s taies

t1l'le llrs

tiones isslirbles no

cesiclad de
tamb
i
<i

erlanteet.;; en las rp ,-i3.87ss.,3ltrs. Se resalia la r'eiase aceptar siinplificaciotres. R.esrecio al irlLimo putrto,
t

':ues-

sr oLrscr.'ili

Jtts

tiirjelir.os lirnitacios al clesarl-clllar r-ltia concepcin

n Ii a n ti a l

Co rl s i ri

c t ir- i s

" ''.'"r'

5 {'r( } - 5 lr

4'

hir io.- r,iiores de iibel'tarl e iqLraldaC por rr-reCio de las instifuLir)rris Lr-cicas, \ en se,qundc lugar, esfrecificailcJo un pr-lnlo cie r,'ista ciesoe ei qr-rc csos ;;ipios rueciail ser reconocidos
como rnis adeciiarios c-le oiros pr'-Lllcipios de iusticia \/a cotlocidus, p;.i a la r:aturl.leza ctre tros ciucladancs dernocrticos coniemrlacios como llersonls libres e igilales. Es filndan-lental, por srllllllesto, la cuestin cle q,-r significa \1er r" lc,s cir-lciadanos conro 'terisoili,s iibres e iguaies, )'sc ciiscufe en las secciones siguientes. Lo que ienc'ird que l]osLrlr:-r' s .1r-,* ciertc orciena rrriento cic tra estl'uctura bsicar, cierlas ibrrnas instii'cionaies, son ms apropjacias para realizrr lcs t,alores de libertad e igualdaci cuincio se c.olicibc' a Ic,-. ciiidadalros cor-ito personas ta-les, esto es (rnu,v Luettemente), cc-,mo pcseedores cle los pocleres reqriel',e -s ,-i Llc--ilraii:rii . -tcr d q'.te l*- clpa--i'-arI Fal'a rarLici par en ir socieciaci coirtempiada coti-ro un sisten-la d.e justa cooperacici'r rara benelicio muir-lo. Fara contit'iuir, los dos p'rincipr,.r:. ile j',rsiicia (rnen:ionaclos ari'iba) rezt:n cotrto sigue: i. Ca,ja persorla tiene -in ereclic igiLal a un esquema plelrireilte aciecri.ado de ig';Lales derechc;s y iiber:lades bsics, t,i *l'.ie cichr ' csqLrcile ser conlpali[''1c --on LrJr esquerlta sjmi' lal"pila ioctros" 1,. Lis; clesigualclades sociiius )':corrnicas han ie satisfacei: ilo-c ccndicicnes: plinlel"a, d,eb'en estar- iigadas a oficios 1' posrciones aiiertos a todos bajc cor:dir-.iones cle jr-rsta igualdac cle oportuniciades; y segunric), hal de exjstir Fara rnayol beneficio de ios miem'bros rlenos arrentajados de la sociedad Cadi unc cie estos principios se aplica a una parte diferete dc la estruciilra lsica;)'ambos tienen que \ier no slo con clerechos i:sicos, con lihertacdes v ciportunidades, sino tam' bir con lars exigencias de iguaiciad; nientras que Ia segunda oarte ciel se.euiir-io princiirio subral,a ei valol"de estas garanras instjlucc;n,less. ],os ciis prrincipios juntos, cuando se da
:

rr':eridacj ll Lri';:lt.r'o:cr'r..1 :rr.ulri ,. t',-i.:i :,nes'sicas qLie legi:lar, estos r.'lic;r'i:sr''. ll;..ir tsrt:rs cirl:lri.': alinqLie S0il iil'ip,-ri'tir-Llt:, t 1l(-;S -'t,i-,Ci-'-'ir-'11 i,-r t-ti" Ahora cjelit'nios pr-eguniamos: cno i-,oiii":r i:, iil politi:ir uitca,ilii'ar Ltna ,rAsi uo;;)i'; :,Jr. ;',;.,', ,-. ,... r. 1. rneiante -^roblerla fiinCanenti conro el dc i:is lr;i'l:r,:,, titciona]ts it-rs iLrtclt.liacias r,tra l;i ilbll-i;ic \, l:i r:. 1.:1,,,.,:i, probablc, Lio stiuria'siio, ciue 1, nris ciLi sd'r,,.Lear.r ]1.i.,:',-. d'.icir el gl"aclc ci: do,:sacue,"do pbilcii. irrr-.ius,, lir.i, ii,r,,'r:. nes fir-memente nianienicias cambiari gr"aduaiitlrrlre rancia religiosa es aceptadi ai-lora, \ los i1'{i ,r-;a li;r, -,.i
persecr,ici11 1,' r',l se plnintean abier"Leiltcnre; Lta ili( lar, 1i esclal'itr-id es rechaz;rda como in1,":r-enrerlrrrr.

allnque nruci-ias cie las ccns,:cLrencias cl-' la t:sr:ir,r','ill,ii persstir trr picijczis sociales y en acl jiLl,jes lnc:-'i,:s;i:is; die est clisrl,resio a 'Jefenclerla. Il.crininr()s ilites i.i)r'r\ilc. fijas, como la creencja en ia tcierarrcia le;iqrosr \' ,:'1 i-,::cii;:.1 ,rlt la esclarili-lCi, e intentanlos clrganizar last id,r:is l:rtr:,;ii,iis r' iis, prin cipic s in-iplci tos en esa s cor-lr,'icci or,. r:s co n'r () r:r ii.i! L {ir r,rl,r cin coirerente Ce justicia, Focielnos t(,.nrrr L::ll:; ai,rt\',r..,r)t-;cS como pr: nto s ij os pl'crrisicxral c's c'Ille c n ai clu i cr- ..'t-i rtel-r r ! rir i Li r, justicia ciebe tenet- en cllenti si ira dc scr iazor"r.rbie ,rl,': r',il:r,li. tros. Ji4iralr-ios) p]-res, a I'iLteslr'r propitr c'-riIill-li rr,iii!:i i,,ill,)iica, irtciul'endo slis institucioties pr-inc;p;Li:s i' l;rs il'ii:jiL:ii-irtr:L; hisiricas para:;-rterpreta:las, coillc) el ft,ncir, ai.lt'itri-it-1-ir.l,'i,tir ideas i'pi.inc;piti: b.asicos illr1 firt,t,r't'it'rcL :ii,-ii-r,.. :r (-r let'a]tza cst en qJe cstac it.itls i'rr'incipirrc. .1riL,:.i. ' r:' ;,,;1

nerl,ecfitres ett iluntan \inltLcs,I'ol. III (Salt i.al<. (-jir-: L.iir!r'. r! i.itrir ,,,:ss 1982), p. 5 (N. lcl 7l: liar',,'ersil castellalra pot'rliuillernro \lL1r,ci-,:ir., il,ir :ii',-.:ij, rit.c.sir celona, i988). l,ils 1-lz.()le.(r cle los callitics sc -jis,-irleii t'l

j. l,i formnlacicil .lc cstos priiicipios difiel'e cic ia rlada en T/icor"r "sigue i. Ia ioinulacin q'.re iray en <'l'ite Rasic Liberties and their prionti'r,, Tunf,.
f,l

conferencia.'lb]es razcnes su:r;rrll()r'1Jr,ta,'. L)rrr'las:-e '" isil,rri::; jr.,,-'it;i:, tn ]it expiicacil cir las libcrtades brisicas itue se encucntralt,Jt r"l/lrr-r., ,,.1r iili intento de responder a las objecic,nes de 1-1. I . A. iiar-l:].tc;', l{, ,r;'...\'1,. mos ocuiraiilos cic eIl:rs tiqu. 9. La idea de r.ilol'dc es,.:Ls gariir;1as se disci,rLe iliri, |ir .i(rsr.

irl,r.

!.li::: :Ar'

inliiadcs {-oil .lt id,acl suilcietlie Coilio para cCl:ibina:se en ri:.ri cilcrlirc j;l ;'lrliiica de jusi;cia qLie cciigtilic cc;i1 lsesiras cOlt'\' i cc Oit{is iTlS fi iinem en le nlantenidas. Para t'Xtresar esto
;

i !

t
i
1

acuerCo li-ls piofuirdas asentaclas en la cultura poltica prblica de un rgimen constitucioilal. )'qlle sea aceptable para las con\.icci,ones medltadas ms filmeurente
rente las bases de

cicci;;iir-; ,.luc Lina coilcepcin jroUtica de jr-istic-ia, para -ser acept:rbie. cieitc er;lrr de acici-Cio colt ttuestl'as Collvicciones medi',.-r{iir":;, ln f(rti(}s los nii'cles ,j,e generalidad, con la debiia rele-

,rrriii ir; io c'iie iie liri;r;ido uequiiibrio reflexiyc:+)ro" ;..rr ciriiui-i roitica pniica puede eijtender-se de Aos n-lccigs ii:,;liiso fn uit liir'cili-lu)"JrOf*ndO. En Efecto, esio deile Se aS ,i iL",7,],Ai'-r,ra'r i.ila cliliro\ersia 'ran perdurable coillo esa qrie se refir:rt n las l'ctritas jlsifucio ilales ]s apropiadas para relli.;iii'i,,s',.:icr'.'.r t;l Iii'criacj c igualdaC. t'slo indca que si hepbiico' dei--,-roi ii ,.-();l$eguiI e ;lcollli'ar una Llase de acr-lerdo jllouo llJevo de ol"ganizar lcs pri;rcipios l-: i rlr,,,. ('lc(r,'lrtt.L;ll c iacas l,a i,ntiiiar-ls en una conce'Frcion de justicia poltica lliiir .juc Ias e>;igecias en Conllic'.o, tai ccuro Se eiliienden a;ilci-jor-ileille, Sr \1can Con oira luz. Uiia coiiceilcin poltica pllede que ir(r ir.ccsita sel rlna creacin original' sillo q''le iirtuitivas y principios 1'a familiares 'iiilit,antc;rlc al ticuie ideas SfI ;"eco]-]ocicios arnlonizancio entre s de un irjf a [ilit' r,-icciati irro.l,-r aiso dill'eilie que alltes. Utra conceprci semejanie prieti.', liin etr-tii:u'go, ii ils lejos: puede ol:ganizar esos prlnciirios e ic'ieas r,a iall;iliares por medio de ua idea intuitiva eni onces rl s iu lt l-i anl *ltrl eit cti)a compiej a est ruc'.u ra es I etl t.,-:.rr.lcl;J{i-s \,(,ilcctac,.s sislcnrtjcante:ltc las ctras icieas irt.rii;r,as l'l iamiiiares. En ia justicia como imparcialidaC' ccit-r{) .,,.cil]OS cjl la seccin siguicnte, esta idea ;ns fundailieil,,ai :s la cle la socied;,ri c01l1o Llll SiStema de cOoperacicn socia] e;lirc l.rersitilas libres e iguaies. El cometido de ia presete srccidin cl a cittO pociraros encontrar una base rbiicr. clei aLuef,[O t)oltico. Lo intportante es que una coi-lcepciott ilc jr-isticirr s}c ser c"paz cie losrar este objeiiyo si pr()por.ioit Liil rTi.)do razcnabie de determinar en una visin Cohe'(.i.

nantenidai de tal cultura. Supongalos ahora que Ia justicia coxrlo ir,lparcialiciacl hubieraloei:ada .sll c'bieti\/o )-qu con eltra se ha ericotltrado una. c6ncepcn de justicia poitica prblicarnex'ite aceptabie. EntonCeS esia ccrr.icePCin p"oporC;orxa u11 ptTnto cir: I'ista Leconocido publicainerlte a partir del cual toclos los cudadanos pueden inciagar tros unos ante loS otros si sus institi.iciones poiti.*t,v sociales son j'Jstas o no' L'es pelm'ite hacer esto alegando las razones qLte Sorl reconocidas enfre ellos como r,lias y suficientes, escogidas por esa misnta conce])cin. Cada ciudad.aiio, cualqr,riera que sea su posicin Social o sLlS intereses mS particulares, puede exalnillar sobr e la nris;l-la base las principales instituciones de Ia sociedad y el modo en qr.le armanizan en un esqllema de coope|acin social. ilelre ob,ser\arse cue, desde este ru.nto de vista, la justificacirl no se considera sintplemente cor,ro uLl arguinent o r.i.ido que peirde de UnaS preiTlisas, aun cuannlo estas pt:enlisas sean verdaderaS. jr4s bie, la justlficaciil se ciirige a otros que estin ep desacuerdo con nosotros) -, por lo tapto siempre <1ebe proceder de
alein Consenso) esto eS, de premisas qlie l'iosotros

':
'1;r

,.\ll
iiiig

'

ifl
,;i

i.. j 'ii
rrft
r::Hiltr r,;+il:t '5$fn$
,::'' ,t ",

'*$i,llii

i, l'l; ,,li,

:ti

'iir

)'los otros

'.il;."lil

recoi-locemos pblican-lente COmo yerdaderas o, ntejOr,las reconocemos i:t'rL.riicanrente como aceptableS para noscltros con el obieto cle estabiecer un acuerdo de fucionam;ento en las cuestiones fundamentales de justicia poltica, l'Jo hace falta decir que esfe acuerdo debe ser entendidcl por los ciuciada11OS) no coacciona,ics, r- ha de alcanzal-se de un modo consistente con su consideracin de persouas iib;res e igualestl'

ri['i[
i:lli[

ii

,li:

ii'[

As pues, ei objetivc de la justicia colrlo irnrarcialidad

iii
rti
'lt

como concepcin poltica e.r prrctico: )/ I1o netafsico ni episteirrolgico" Esio efr, Se pl"esenta a s iilisn-la no collic una conI

: t'i ,;;li

'i

ict:i')', pp. 20ss.,48-51 r' 1lt)ss-

i.

ii.,'ji
Ibc1", pp. -5i]0-583.

ilii

t,

j fiireg s'eryil- de base ,ar':i un aciler:do poltico er-Iterididti i'clcseacio entre Jiu ciaeianos consiciefadcs coltro |-'lel:sonas libres e iguales' lste ac'Jerdo, cilando est iirnciae-1o iirir-lel-i-rel-11,c tn acritudes scciatres y iroliicas llLllcas, lilistetlirt los llenes de toclas Ias personas v asoc;acir:)tles eil ',,rn r'ginren detlocrtico jus'io. Para iseqlrrli esie utuerdro inielttatilos) el1tra niedida e;l qlle poclertgPCiil qI;le cs \"al:al a'lei?i, .qlrtl con-lc Liila
aiLt

inos, ei'ita. cuesliones filosficls iisputaclas, a.s como lairbin c';estiones ncrales v religiosa:s Crisputildas. Nlo hacemos :stO FrOl'OUe eS?.S CrteStiOncS Siln f"JC(r iltt'tOrtante< O sC nlii-en con indierenciai2, sino p-rori1e lis conscielailos como demasiacic importantes y recollocetos que no ]'al nrocio ie resoirerlas poiticarnente. La uirica ai'ernativa a un principic; de tolerancia es el ,.tso u-rtocrtico ciei poder cr,el estado. As, la justicia como in'lparcialidad se manliene delilieraciamente en la sr-iiei'ficle, fiiosficanente hahlrnclc. Dadas las profr-urdas ciifereucir.s en lis creencias v en las concepciones cielbien, al menos eiesde la R.eicnri1, deltetnos reconc\cel' qlle) tal como ocurre con las cuestiones de ctroctrina n-loral v reiigiosa) no se pr.iedc o}:tener ei a.:uerclo prblicc eli lrs cuestiones bsicas de filosof,a sin Ia transgresir Ce las libertades bsica-s por parte dei estacio. I-a filosoia r-crr.i'to bl'sqr-reda de la verdad sot:re ul crden inetafsicr-. y nloral incleJ--oendiente no pltede, crec) proporcionar una Lrase factible v compartida para una coilcepcin poltica de la iusticia en Llita scciedad clerlocrtica. Intentamos, entonces, deiar de iado las controversias fi.10sficas siempre qlie sea posil:ie,,v buscamos modos de evitar los problemas perdurables de la filosofa. Asi, en Io que he Jiamado constructit'i:smo }iinr-iano, infstltamos evitar el problema de ia r,erdaci y ia irotrmica entre rcaiismo )'subjetivisnro acerca del stafus de los t.alores nlcrales ' poiticos' Esta foltna de coilstt't-rctirrsnlo ni afirlna ni niega estas doctri-

IiI
rxaminernos aho'a bre,,'ernenic argunas dc ]i:; irrcis i'rslcas que cornponerl la ji:sticia coil-ro inr;;ar-ciiiiitilrcl prira ,rt-*trar que estas ideas Lrer-ienecrin a Lrla

crr'crpciii, pcJiilc,r ,ir


ir
t(j

iii

I2. Ibid., ,r. 2 l4ss.


{;
!
.f
r:

13' Sobre el corstl-uctivismri i<antiano, rase,-rspeciailleir felelcia a la que nos lentrs i.efericjo intas, en
la
no.rr

j..r'ii

., )ll

l.

;ii.-

ll

)l

i\i ii/i\\rlS

i.

.JUS]'1CI/,

C()i,4(i ii lIiAR(ll1.Llil./"i): i'(ll-1 rlcA. NO 'iIl'.FlSIC/\


rirti

,:lt;

t t

t
T

t
;

rstri i;r. l,lr:r< ilr' iir,jicacio,la iciea inluitiva clave fundalreni,,j, rl il sc;ilr r-rt i;i r-ual se ccrrectail sisteirticaiente ias i,it;:as r,ieas iiriuitiyas bsicas, es la de la socieclai corxo un sisiciii;i iiisir .i. ,.-oo'n;cr^rcir el:tie Llei'sonas iibr:es e iguaies. La rus:tic;r i(;n. iliiparcialidaci ia;.-ie cie esla idca corio una de l.:r i,.jc,: ;ni-irtir-as bsicas q'Je sllpoiremos clue esin in-iplcif r,s ,.:ri la crriiur"r pLrlica cie una scciecLac'r clernor:rticala. Los i-ii;,ii,-'Li;ito:t. -'n sLr fielrsinici-ttl pcJiiico, )r e1t ei contexio de 1a .ii:.c;-lsii-.n rrnljca cie los ,-r'o-i:rlemas polticos, no \/en el orden sociJconr. u;r crden nalurai fijo, ni como una leiarqua insi;ii,cic;;rai jusiificada por valores aristocrticos o religiosos. .iirrr cs iritror"'iante seriaiar que ciesde ctros pu;iios cle vista, - :1' ';,. '' .l, r. ,.jls{ia ,.'i |1''o Cc i ;.sta cie la nlol'a}iCaa personal vista c dcstre ci i,.t,.rto de de los n.ienlblos de una asociacin, c .i,lr i,''.r irr, lli';ir i'cligiosa c filosofica, se rur'd.,r conteinplar ri,: ir:<rcln Cisiinlo lrl:.; rLiverscs aspectos del murlcio 1'de Ia reirc,-ri dc i-rr-lo c,.rn 1. Pero esto-c otros puntos cie vista no hall r.j,: ,;rtl"r."lucirsc ,:n la discusin polrica. Fc'-icnlo; e1ll.orar la icica de ia coopet"acirr social de
i;riis esi,-eclir:o r aCvertir tres de sus eienientos: j. l,;r cnoprtiacio;r es distinti de la rirera actii'iclad socialltcr1.t' coorc'iiilacia, jlol ejemprlo, cie la actividad coordinada or las tir-cieri-lcs enranadas de aiguna autol'icLad central. La iooierracin ersl giiiada por regias v procectriii:ier;tos pblicanitntr.c reconr,.cicios' que son aceptados por los que esin cooi;i;"l;rrir i'l,is r-onsidcran ronro icrs que legulan propiamenie su ct; iciur.ta. 2. i.a cooper"aciil inciuve la idea de.|ustos trmincs de cooperaciirn: son [r"iniiios que puede acefrtar cada palticipante ra,,nhl':;-nen're .oii tal rie que los derns los acepten ciei mismo
i 11 r\rl rrr'.ic l'ltcrtrt'Lrtiiiza csta rdea rlesde el comie-izo (se introduce en la 1;. .1 ), rro r',rcAlca, c,.,-nro lc hatcr aqr,r y en <Kantian Coitstructivislll)), que i:' icl,:, irr'l;icas ilc iil justici;r c(rnro irnparcialidad se contenrplan como irlri',iiciils o lu1r:rrics cu ia cult'.i'a pLibiica cle una scicieclad dentocrtica.

mocio. Los
de

justos n-nrrir,os ie cooperaciF esrs6ifiii uti; idea

!:.:.i

rrciprocidao o inuiLtt[.jac: ioc;r,5 ios q-,:e ciail cil L,]:--."11: -. I dos en Ia cooperaciorl r lcs que hacen sLi ptu'i? tal -ol:l< reqJ-l'- en las reglas -v proced;miettios har-. 'Ce sacar pror/echo cle un moclo apropiado tal conlo se 'fije ror medio del lnarco cJe comparactn aclecuado. L.ina col.lcei:cin de justicia poltie-a caracierizalos justos tertnjl:os e1e cooperaci;r sociai. Puestc que el objeto pgrnario de 1a juslicia es la estructur a bslca c1e la socieiad, '[e\a a, caba en \a iusticra co\i\Q, lilla';ci.aht'tl por tr\ectit\ esto se dela forrnulacin de principrios que esirecificail derechos -,, debeles bsicos en ei seno de la-s pnincipales instituciones cie lia sociedad, 1r poi' tra re;,lacin de ias Llstituciones de }a justicia de
trasf-ondo a traves JeJ tie;r,1.'o
dos

r,i;t:

lara que

Ic,.c

lucliefilios prcd'*c,-

rrl,.ll

seal1 adquriridos i'repat'ticlos generacin a la siguieirte. equitati-'anrente.ie ufla (:ooilerac;on social requicre una idea cle pro3. La idea de -lien. Esta idea de vecho racional de cada participante, o cLe bien especifica io que estn intentando conseguir los qr-re estn comprornet.idos en Ia coc-rpelacin cuan.io ei esguenia se ve desde su propio pultto cle I'ista, J/a s 'rrate cle individuos, familias, asociaclones, o i;rcluso estados-naciones.

poi'ios esiuerzos de cada xlo

Consideren-ios ailora ia idea de pelsonals" For siipuesto que lray muchos aspectos cle la naiuraleze lluinana que se
15. Dcb,e sulrral'alse qlle rrna concepcicn de la persort;i, corno la entenciemos aqu, es una concepciit liormatirra; que sea legal, poltica o moral, o ror cierto talnbin filosfica o religiosa, depende c1e ia visjn global a la que pertenezca. En este caso ia concc:cin de la pefsona es una ccncepcin moral, que prcicede <le nuestra cotidiana concepcin d,: las -e5ssg como 1as unidades bsicas de L-'eirsarrtiento, deliberacin 1-responsabilidad, r' que se adapta a una cor-lcellcin p,1tica cle ji-'rslicia ]' no a una doctrina moral comprehensiva. Es, en cfecto, una concepcin poltica de la pelsona, r'dados los obtetji'os de la justicia conre inr'aiciCidad, una concepcion de los ciudadanos. As, una concercin de tra tersona lra de distingui.rse de una explicacin cle la naturaleza hunraira ca<1a iror 1a ciencia natural o por la teora socirl. SoL,re este punto. r'd'rse <,ltaIll;all Ccutstruc-

I
; ; ;

tivisin>,, pp. -i3.1ss.

jr,'os deperlFLiei e n :ielaler c. n'l es, eciz',1rn en ie si gnl1 ic:it djenci'.'r cie nuestro itrropio punio de r-ista. Esto Io atesiiguan errresicrnes taies ccrno homo politicus, tonto.'aber1, otras por el e:itilcr. 1-a j'.rsticia conio impar"cialida,C parte de la idea de tiue ia scciedad ha de ser conceblda co;no riil sistema justo cie cooperacin 'i'po] rs,.) adopla una ccncepcin de Ia perso-

cln sociii, ]es aclscl'tb;iitlls lc:., di;..; ltii:.,_.t.: _....i.,"_:.-,,,,ll.raiii, ics cotr los eienieiitcs cie ta icten Ge coarit,a't-:icilr:ii .;i,i_-:,:i :ll,Lltt, iatlos an{erlcr-uienle: i sabel, carJacid:i* l;:.r.r. -,. \_.i,Lr,j.,ile
justicr:r
1,
i_-

-L.,

na q,.ie ccnecia aon esta idea. I)esde Ia pcr:a gi:ieea, tanto en illosofa corno en iet'es, el conceptc oe persona lia sido entencii.io como el ccnceptcr cie aigrLien qile puede fon-Iar pai"te en ia vicia social, o que puede deseinpc'ar un papetr en eila v por io tanto ej erciia i' respeta sus ciiverscs deberes ) derechos. As, :'ecimos cjl,e u:',a perscna es aigr.iielt t1uc Jr'-lgclp ser ciudadano, estc es) Lln niiem'bro <ie la socieciad pienatrlente cooperante r1-Lirante L-rna vid,a entera. Aadirrcs la frase <dttrante

capaci.iaci r r-it1I conrci-,ai.,,,i 'i.:l i-lr'ri I r:r:;i'iiijr cle ia iiisticia es ia cai \1 Li i fi- :i pariir de ltna cc;rceLcrn pitb'iicr cJ,: l jr_rsi ii,-ii ,:liir: i iir-iri .j r zl ios jLtstos [rrlincs de cooirci-ciiiir :j,.-]..Liil. t.:i .1,;,:,.ril;i r.,
r,.i

rina vida entera> porqlre una sociedad se contempla como un esquera cie cocperacin nr,s o meno:, ctimptreto v atltosuficieilte, c-ie ,,1a cabi,i.a en elia a toclas Ias necesiclades 1'actividade.! de la vida, desclie el :racimiento hasta Ia inuer-te. LIna sociedari no es una asociacin para propsitos rns limitidos; los ciuCadancs no ingresan voluntariamente en la sociedad ci16, quc :leceir ert elia, siiptrnentos ("'3 ntrr's',t'os oh'jetivos I aqu) que han de conciucir sus r'icias er"l ella. P,;lesto qr.re partimos de la traciicin del pensamiento de mocrtico, ta;:rbin pensamcls a los ciudadanos como perso' nas ]ibres e ig'.reles. i.a idea intr:it:r,i bsica es qlie decimos que las personis son ]iires en virtud. d,e 1o qr"le podemos llamar su-i porieres nrorales, ,v de los podercs de ]a razn, del Lrensan:ienfc i'creljuicio conectaclos cc,n aqulios. Y decimos que las persnas son igr-rales en virtlicl de qrre, al tener estos poderes en ei gra'do requerido' son nrriem'bros plenamente cooper"antes de ]a :;ocredilcir6. Foden-r<;s elrborar esta concepcron de la perso:ra con-ro sigue. Puesit, qr-ie lns i-'rcrsonas pueclen str irierrcs lrarlicpariles cn ln sistei'.ia justo de coopera1O.
-{

Llara ura coilcepcin iei lri..ll es ia caLpuii-i.,-, ;,.,r.i1 :, ,-_,,. ,., ,,.visai l. nerseguri-racionajnier:ie ulira C.)r r,-ir-ir..il r j.ei l,r ().r,-.ar;.l racionai de uno, o del bien. iln el cisc'rjlr.: r.rrr;,i,'.i,'j .i ,;,,cial, este bien no ]ra cle ser elteirdicJo cle n-ioci csrr.tciiri, s;inli ms bien conto r.lrla conceircin c'le tro crrr e s .,.ali<sc cr i lii i,iilli hut:iana. As:, r,rna concepcin clel blel arrlsis[c n{ri-in:rlriia,ni,; en uil esquema nls {) rllenos dc'erltill'rliir-, .lu. fii'res ,jlLj:ni;s. esto es, fittes q'-le deseanics rcalizir'0" s i:lsii:.,:;, is; ao,ii,r de a,-iiresiciies a ctras Lrrr-sc:-:is., lc;-rlt:.r.jrs l r-iii,t l-.rr, iji,r..1f .r{)s; ,, asociaciones. Estas adiresloncs ie'ijtcl,j! aii.tir ir_rl:il- A .--i,,,ctar; it dertociol-les) y 1o tantc, el flot'ecimicr rt r,le las ps;ii,; i, ), l.icr asociacioiles'lurrson oijeio'je esios :ir-lLlimielrl{)s t.rinir}icn r,:, parte de nuestra concepcin ciel biei. J,,ls a.'lir, en r;ll t--,-)ilCCr,cin dei bien deb'eii-los incluir tLr-nbitn r-rnr v;si.in ,,ir- rircsir"r relacin cori el nl-r:iric -reiigiosa, fiiosolca i; n-iarrri- r)oi i^r ferencia a 1a cual se eltienca elvaior''u,el signillca.lo le riLiesto.s i;lcs l' adilesioncs. cjems de ener li,.s cios l-roiel-es ;ni;falcs, jls c:iLri,. jr-ilicle:. Par-a uj-r seritldo de ia justicir \r un;, r:orrcepciiil il,:i i,reii, iri:, personas iambin lielien err cualcrui,r- ,ll(,r rii,,r]lo LriJi, Liu:l concepcir pariicuiar uc-l i-,i:n q'.rJrrrtcnr:il ir)lrscHi-ii.. j)ilc-cto que cie.seamos partir de 1a idea d,.: -siicic"li,i.i i;rr[ iir: slsiema de coot"'el"r.in jusio. sr-ii_,J jtL'r) rr rs iitLr "_,r lr,-, j-.,. rt:i,r\ L Il cuanto ciudacanos tie;rer to,ias ias ca,a,-:ici',ires qrre jc.s j-re r-miten ser fiierrbios nonral Y pienainene crii;perries cje ir sociedad. Esto no implica que nrcirt sLlll'i rir,ll, cie cririricdad o cic acc.i'denie; tales infortuiLio.s son (:ie esr)fai cir ,:r urrso ordinarro ie Ia r,.ida ilr-mana; r.ha cie ilr,irr i. i-.1-.;..,qi.j,,1

lleorll se.. , .

:t)+

l rl

lN It$\'LS

7. JUSTICiA

L,(),\4('l

l;i'il('lnLII)'\i):

i'( 'Lr rr!"'

t
H

fl

f,

iiara csias coiititigei-aias. irero, para n-restros propsitos aqu, porlgrJ aparte jas clisfr,rnciones fsicas permanentes o los trastoi'ilos meiitales tan graves como pai'a impedlr a las personas r:;' irric'ili'(rs I-1r i]'n lai ' plel:alnen'.e cocPeranlcs cic la socierjacl c;,. ci scriitrir: lra'bitual. /l;"-r'il bieii, Ja concepcin cie ias personas coLllc poseedoi":'s ,"i,c'los tios pcdei"es inorales, )'por lo tanto ccllio libres e iguii]es, es ta.nlli:L una idea intuitila bsica asumida como nrpicita cii ia cultura prjbiica d,e una sociedad. democrtica. Ol,si'r'ese, no obstante, que esi formacia iciealizanclo ;'sim;;i;carrclo cie nlodos divelsos. Estc se irace para conseguir ;na visiriir ,:iara r, ordenada <]e ia que es para ncsotros la c.esiin l;nda;rlcntai de la justicia poltica: a saber, cul es ia ccncepci;l de la jusircia nrs apropiadaparaespeci.ficar ios tei::jncs cie ia coo;reracin social entre ciudadanos considelados colrio i,rei-soitas libres e iguaies, )'como inie lnbros nori,iales -\ oienamene coopcrantes de la sociedad durante una ",':o:;i err{era" -sta es Ia cuestin que ha sido el lbco 'je la ci'tica lilcr-ai rje 1a aiistor-raci.a, de la citica sociaiista de la d.enlc.t'irciir iiirerai cc,ilsiitucional 1' del conflicto eiltre liberaies v r:oi;se r'aci(]res eil el presente sobre las exigencias de la pro.,ie;iaC pi"li'acia v sobre la legitirnidaci (en contrasle con la eflcacia) Ce ias poiticas sociaies asociadas con el denoniinado

Lril? \/ez que ia socieciaci parareilizer Ia iiberta :'i3 igualeiacl 'es cie cccpei ircin ellf re flersoccrntempiada coii,o un sis'ren ra qtle tetramcs en nr'ente iai nas libres e iguales. hsumiendo ilrtroCucir ia idez" Cre la propsito, lea-illos por qr'l ciebamos sirve a ese frrollosilo' nosicin orieinal v cmo esta idea t".trt;.ti"",'Cr. ,-,r,*t'" tra id'ea de la cooperacin sociai'

PregrinterloS:Colnoiraridedeterlrrillar:;e]osiirstostl.nliirall ce s3r' pi'olllri1gadcs nos de cooperacin? .;sintl-leiilente de las personas que por alei na itlstancia exterior distinta por eiei'ptrLr? pr.!r ia le'de rH;;;,*,.;_.,ro,o,.r1qad.os, justis recc'nociclos col}lo niosi O estos trniincs han t ut' a su col-locimiento de un orpor estas personas poi refurer-lcia Por ejerIplo, se drn *orul ire.io e indepenciierl{e? ::*:T: lev naturaL' o por un 1'(llllo o' plan como^obiigaci.as por una raciol-l;al? O estos trnrinas vaiores conocido por irrtuicin uli compromiso entl e esl as nler:i()har: de ser establecicios por el1as consideran cro1no su benenas mismas a la 1".r2 d. io q*t quc clcnlos. oi'rteficio nirtuo? Dependier,do de ia l'espuesla

:;;ffii

nemos una cLiferente conce1rcicin de la cooperacion"

csteio

cl eJ

i'riencstar"

i'r'
Aiic;ra voi a oclllrrtrme cle la idea de la posicin original'7. F,sla iciea se introciiijO para resolYer sobre culil de las concepciritcs ti-aclicionales dc la jr-isticia, o qtl r'ariairte de aJguna Ce eri?is C(lilcerciones, especifica los principios ms apropiados

la docPuesto qr.le ia justicia comrl inrparcialidad refi-rnde Litinra pretrina dei coiltrato socia-i, adopta una for. nLa de la sociai se cot'lcibelr gunta: los justos irminos de cooperacn esto es, f)("rrr iorrro o."rciad.os por los corllp,or-Irrtictros erl e1la, que han iracido personas lilrres . ignui"u como ciudadanos) Pero su acr-lerdo, en 1a sociedad en lqu. coilducen sus 'idas. ser firrnado hajo como cualquier otro acuerdo r'lido, debe condiciones decondiciones apropiadrs' En particular, estas e isuaies Y no ben situar .quitutiuumente a personas iibres regateo a algunas persod-eben pernr.iiir mayores ventajas de excluidas ias aillenazas nas frente a olras' ders' deben ser fraucle' -1'cosias as' de fuerza 1' de coacciri, el engano )'ei

Hastaaqutociobien'l-asconsicieraciat;esal''tericresson actlerdos <1e ia vida conocidas de la I'ida coticliana. ilero los cotidianaselracenei-;aigrrnasituaciti,es.'ecificaclrmso de ilrstituciones claran-le-lte, asenlcia en el trasfo'do
menos

I -. i:,r:. 5t'r. L r'.iir. .t i ti l:itlict.

,itt.

:;n;i
ira,t

.'
):
I

i.,.. iii::.
i,i
:.i-11:i..

'

t;..1",'
,

'

i..::

ir_t,,'l'l:t,l

ll,

:' Hi.,;i''i r:ir::l',1


iEi:
l

'

i.i:,f

'r
,

iiirtlt,

Il't

i;

..

;.1,';,i,,

,1

f ,, r,i"
:.:i,,lli:l
: : -''l- :;t

l'
I

siit *ln'bargo, es i;l cre eendi'r la idea r1ei acuercici iii prouio sistenla de trasforriil. Aqi-r iiircintarios r-rna drrrcuitaii cie cu;llcluier concercin no]tica rie jr-rsticia qLre utilice la iclea de contra[o, \a sea socia] o ,Je otro tipo. i-a clificulta es sta: cieiretlrcls en.crllii al'1111liunto cre r.ista separado de, v iro clel'ormado por, ios rasgos panicCai'es ), las circuns'ancias del omtliabarcinle sisi.eila de irasfonclo, ciesde ei cual se puecla aicanzar un acuercio jusir, erilr-e rs1'strnrs iibres e igr-raies. La pcsicin origiiiai, Ci;fi el rasgo que he denorninadc ,.r'etro de jgnotancja,,, es ese punto ctre vista'8. Y la razn <ie por qi-i ia posicin orieinl debe separarse v no ve]:se al'ectaia pior }as ccrnritrgeilcias dei nrundo social est en que 1as concliciones plara utt r,c-uerdo jr-lsto sobre los prir:crpios de j,,rsticia poltica entre irersonas libres e iguales clelen eliminar las i'eniajas de regateo que aparecen ine .iiablemenf.e en las iilstituciones de rrasfondo de cualq'"rier sociedacl coruo ies-ritacio de tendencias acumujativas soctales, histricas r naturales" Estas veiltajas contingentes e lnfluencias accicierrtaies del pasarJ<i ilo deberan influir en un acuerrio soire los princil'ros clue ]rail sie regul;ir las instrtrlciones dc ir estructitra lsica nrisnra desCe el presente en
bsir-t. i'.l'uesiL"a tarea,

je la t:sir"'.rclura

.le 'i"a :.: irt Ci,lt: r:sa: iit--ir f,i:i .:i .!ili-,r-, l-aSgil-s de iL pcsiilit ll'igilili a-rtrr., i-:r,riir,i; rc r-iIii,\,i,.-i_ c.::-'. .1,si, ,-i a,;,1 : l-:. ll.'.:: --'::i,i, .i...,-,.,. :.,r:t.:,:rr:r, ,., reX,.gidosi e.';q,-lehanicsiri'\'i!,iscl)ir!or-c:)r-ar:.;dlrirrir.,:.rr,:.,,:,_,cl

lilA: lial-r'ai'd Llnii.

168-177), Pl-c)p(tJte ciie la lrli:ticiol i.rriiitrii i.(r r3i ,,,1,, (l,l juiri;,.titi: l.i si. veal-l com() que il0c'Lelat.i ]a I'igcitcii rlel cle:'ecllo l;iiiu'il 11ti,: ii..t' i,,,i ip

.l:-l:..).il:l:.1:',1::l.it. t.-,,ri.,1:,:.::.r..\rl! r., .1..i,, .,.,..,:._.r . ,:..1... iustic,lt C,rllrr; i irr, '.j,tli-.,. .,, .- ; r' \ .::,.1 Jri,..:r : r . :... ,, I sii basac{a-en-c]c';-ecjrc, \ ;',' 1,...,,tl.---,-.1.-i'i,r-l,i i,,,,,,,.j,-1,,; jirr,i:r iiri,
;,'

l:)7'II l.;t,i''l.i, rrrsi.llr.ir ilri,,.,i.:i.,r, tr,.i,ii ,. irij etlrlig1ci r-isoc]ei:ir.;j;;,','rl-ilrr-,u] crrii_i-rur.\i)]iitirr-;, ri,.ic. lri rr:;i,,i,,,, ,_ ll-lt'oca ]a jc]ea Ce] cr]-,t-ttr:, .rr,lal. El ]li lrlll r., 1r;1,. .,. .r,. : r'i:,lr\1( j il-,il

jri'i:.i.:;,

i:
l

l.ii:i.i
ii.!t j ii-': h"rl 'J.i '1, ! .--,r: .:1+irto-',''

;"i

*;gr;;i

;*-:fii ",;lifll

l-i?i..r ,i

i +l, , ,,j fijlil


;

!,.j*;
'

it

adelante. Aqu parece que afron[a:nos una seguirdet dificu]tad, c,ue es, sin ernbargo srllo apar"cnte. i''{e explico: a partir de 1o que acabarnos de decir est ciaro que la posicin originatr 1a lemos d.e \/er conio un reclrrso cie representacin, y por 1ant0) cualquier acuerdo a.lcanzado por 1as partes ha de contempiar' se como hlpottico )' allistrico. Pero si esto es as, puesto que los acuerdos hipottrcos no pueden obligai, cu1 es elsienifi' cado de la posicin orieinal?r'. La respus5i est irnplcita en

concepciones idealizadas. -{sr;.6q. ll iusr,.ia c,-.rr'' rrn.,arcirliriarl L-i Liiii vision iir.ca..Ja-rt)-(.nlrc(.;cir,n., ir,:).ilr ill, ,. esiJs iiers iirrrLiLl,,ir\ iijrj,-jr, mentales reflejan ic{eales irnpliln, r, iaLell,,.s cn ll. culi,.r_r j,Lif,jjil,.jc i;l:r socjedad clemocriiica. Ell esie c()t)ieljio, 1ri;-is1,i.l., crii.iiiil d.\ rir; r.rrLLjr.
ir1.rsi-, Ljt-if

rl',] r,ilrljci, rie ilriti .r:;ict1,ci,,r, jrrsticia iroltica) r' que enlaza esi:is icieis irtuiiir's I'r rrrcjirnt.rrirri.:r L()n 1a idea intuitll'a arin n-ris fiindaileliri v corll-,re.ireils;ii,ir iis il sr;,..ir.jlrri cotno un sistetra justc, ,l ccnerr--irri,. ..il l li.ritirr,, cie qt.rrcr.;:t.ii,/j rrr {, neracin. Lo.s derechor. .Jebeile, \- ne-ts 1l() s.on -siiro c.ieliel;lrs ,,lc ril:;
de

tantes. As, como se exrsc altes en ia sec. ji, irir:nso r,:t Ia jLrsli:i:l r.()nr(j imparcialidad conto Ia teol'a qtie eleva a r-rc)ncellci{}rres irle;liiz;iris . i!..j-r;ls; idea-c intuitivas f'undalneuriles (conro jas de l 1r",r,,,r.,,, libr.i-.r,ir:ril, j. ilc una scicieciacl trieri orcienada .i' ia dei

meta (pp, i7lss.) es cie:asiado csrrccho v il.,i iLrrl.r ,,'sil.iri,irr,r..:. ri,rr;r

Yisirin basadr-en-cler-eclro; en efectci, el e:;qrit:irri .,lc r".ilr:;iilt.citi ric. L)wo::]tin cie visiortes brsriias-en-cie recilc,. iras..,.l,,r-,.',,-,iei rr,r r L':.,a,rrlrrs,-:.:n-

como recurso I-)u-t irr)il:tf cuiles soii los;,.;i;1,1,,,,,-1,,. ,,= qLiielec's:e de''ecllo. l...t.lii:i \ulrJ"e:'ii:, jiilc;li,\\ii,r,:.i,.'l,',,1,,:::(.r,..r.r ...r; ei le>;tcl, Pl'efiero i.ic collsidtl-;ir a ilr jusliu:ia .-.,r, ro ir,1,.:l ,ir,]j.i:r.l r, jrrrr ri
-

originai sin't

diyjcirics a llna iquai cc)nsicieracrajit 1-re:ii)elo e,l el c.ii:tir-o,-j,,. lrir rrrsiilri_ ciorrcs o1ri;cir\ qli It:1',1 i3- ',; i '. hit,i. i,..rrr,,,lL:. t ,ir rJ,.i:.;r , ; ,,ii. rai se halli a la blse de ia j,-istir:i:r ir,.lnt() ii:rI,:iri.ilr jii.,rl .,, .iLi,. ;ii i,, ,sicii;tr

son, utla

visin basada-err-ideai,

sL,,-.;;.i,i.,'f

,l

,..;'

r,i' ;

iii

,;

i,r, i
.1
O

I8.

Solire ei vc]c de ignc,i'aircia, r,as,e ibc1., sec. 2:l t' el ndice.

:,,"j1:
i:::, ,

:::.:.

:
.li

19. Esta cuestin es pianteada rror l{onalcl i)rvol'liin en }a prime:"a parte i de su cuta.t' irilnnl<rrtr' irlstrucr ir c v rnuf ilunrinador i116i6 ,tiustic fl ard Rights>r (1973), reirnpreso en Tal;ing Righis SerousL.\, (Cambrrdge, i
t*.:
,S,,'

eren,ei,ros esellciarcs irc, j.!rii.\ iCeas intuitil'as fnncluler;iajc.\ rn cllir)t() j.iclliiiicrcla:; lro lrs razoil,:s cle l's principios de justicia fl*.re acepalr.los rr-as li cic'bica ie,Qc.xir. (,c;inri ral recurso, sirve prinrero combir.rai'r' desp,rs enibcar la
ms apropiados para trni sociedad ciemocrticr.

so cie representacin que nr.cle1a. 1a'i-qcncia,:i. igLial consjderacjn I'respelo] silro cie ji,s

ir,l i.r". 1,,,,rri,.rl

lirerz.ir i-esLrjPara ta:rte dc todas estas fazones en la selecccin rir los r-'rilr,:irios cit iuslicir

tl haccr

cs;tr). r \,.!gcrl

iirl

1.,11i.1;115'

iiL,;-cs,;riguiiJc,:,s q-e hai-l de atrcai'izal'Lin acLlerdc ba;o

I
n

i,;r,;r,-rilircs r'.1iiil.iLii a;. ir{s; ail: 'ina de iiuestras conr.iccior,c: rrt'iiiiici;.ts, si,rclltgo, es sta: el ireci-ro de que ocupelnos iii;;t i'i(l:iii;iin rariicular no es, ilara ncsctl"(rsr una buena razi.ii; -.il:.;'t acepilir. o i-r'.ra esDerar que ott"os acepten, una conq,,r-:1,r1; dr j;r ii;,.ticia qiie 'a-,'orcc.: a jos de esa rtosicin. Para ;t,,.,,r,:'j;l tsi;.r ,-iii-ir--ril);-i cn i:r ttrslcin lriginal, a las rar|es ,;t .r,.t l-,r.i i-t,.;:c rtoilcci' fiu ''t, ' L,osicin soclai; r'1a l-ilisia idea ,'a ,1l.'ii,-ii ]- ilLtot, cxs,()s. Esto se e)rpres fig-r-iralivalnente di,

tras uu velo cie ignorancia. En :r: ,-,; ;. ;^,'1 .r;1in;1 ,,i ltlil:at cs sill1plclirf rilc j*;l reaufso cie rei)i'il.,'cniaar;i: tir:srijLre ias parles (cada ulla de ias cua.les es r"r,';iri,,;;siiiie rJe los i;;fel'e.ses eseilciaies de ulla persoila libre e jquai), siliiildoias equiiativanlenie ) lcaiizando un acuerdo contar :,1, jcil, a llis resrricciolies apl'opiadas soble 1o que ha de
rlr-ic iar; pa,r-tes estit
.
( j r-j

,,iii,lil

ri

i i,ilciits l';]z(r I-i('tl('.

t I

lrr iir:i ,.lcir:cllo natLri-al a una igual c-oitsideracii.i r'-e'Peto se iiicluir de lii-,,rs rilr{lls.) F,sla exriicacitirl del uso de 1a pcsicirl oi-igiiral se parece ell riir'.uros ;isi)pcl()( a irrta explicacin tlue Dworkin rechaza en la prin-rera jri-r;'i:'tjc r,,.,,r,,-,,,.r. csrcciaiillente etr rr' i3is. F,n visla de la anlbigedad rrrs,:t.,;.iclli,.l cic,flccl'i:lrrnuchosde iospri-tntoscluel ret'isa,noeSmi in-

l)u'oliin, sino lr-is bien indicar de q1rr:'iit{'Cc ini iiiierlreiacirr cle la posicin original difiet'e de ]a su1'a' Iti'os rr,-iccL'r prci-erir ia c>;rlicacin de Du'orltil.r. r'fl. j.,il josicirin c,r'igin:rl lnociela Ltn rersgo bsico del constructr'lslo iiii,lil;r,-r. a saber', ia istilicii-,ll eni-r'e 10 razonalle )'1o raciciual, con 1o raz.l;l;ririt .onro iri'o,io a lo i'lciotlai. (Para una explicacin de esta distirl,:iri:r, ,rasc,,iiar,iia;l i',cnstr"t-tciivistn>,' .rp. -528--532 1'prisshn') La l'eiertanrr cl-'rs1 dirrtirlciil aqu cs que Theorl' irabla iris o mellos collslstetlteilir:'iitc it(i rie ias i:orrclicitllles raciouales, Sino de ias i'azouabieS (O aleces .ic ias ctrvenieltles o airl"ripiadas) coilo obligacione.s basadas eil argurr](.riri.)s 11,-'los 1',r'ilrciiiit,s de justicil'i (r'anse pp. 16s.' 20s., 120s', l30s', l-jit..j.ir.,. 510s., 57i], 5E4s.). Irsias obiigaciones se modelatl ei-r la posicin
ic:,iiir r;-iiical"
la r,riic,sa c'risc"rsin cle se inritoilen nL las partes: sus deiiberaciones estn si,i.,l,r,, r: st; jctas alts,l-riuiantcltte, a las conciiciolles rrzonables cuyo tlode-

A;lb as clifj cuit acies nien C; onadas a; ltc' ' itr l"lllC lli e ruPe colll:r 'Lrri recr-l-rso ran, enicnces., vienrJo la losicin oiigial tllr-udela lo cue conde representacin: esto esr esta posicirl ias e'r-laies los tempiamos corrro colldicior"]es erl-tlitei:;\/as tlaiC de especif;representantes de pel sonas libres e ie,iiales hal, .rrmi*os e ia coo,errc;,.iLt stcial en r:i casc cis la cal.los illccela tailestrucilira'nsica eie la sociedad;-r, ilue :i.(r rLi (c':llo r-estricciobiell lo QUc, r este caso' c(rllttillLlIi]cs disrol,iL''les 'or ias parnes aceptables hasadas en razones que otro' la co-nceptes para favorecer u-i1 acllei'do mejol' la cin de justicia que las partes adoptarari identifica coirlfr justa y concepcin que coiltemplamos -rsQui 1t ahoramocoilto susten[ada por las illejoi"es 1'3.Zollf'. lnfetltapros cie ,:n ffiodo tal delar ias restriccioi-ies basacias en razones el ac-erdo eiaboque sea perf'ectainente erid.e;r'e cr.li sera ao pr. ias partes co*o rep.,reselttanles .le i.s citldadanos trazolles, coilio seen la iosicin or:iginal. lncli;so si irubicse coilcepcii1 suramente las hattr, en pro'v ell contra ce caclL Lril baiance glotial de rae justicia disponible, piieci irabei. por enzones que favorezcan pieitan-iente a L].i14 collceJlcin coruo recima de ias clem.s. Laid.ea de ia posicin oligi;.-laL cufso cle representtciir sin'e cot'l.lo Llr.l nleCiC) cie refiexiil ubiica y de autoclarificacin. Pocieros usarla para aYLiburno, ctresarrollar lo que pensamos ahorar una vez que Io que repodemos tener una i-isin clara r. orcienada ire qui.re la justicia cllando se cclncible la sc'ciedad como un esS

Fr

i
il;'

ffii

'

cr.liiniii l,clc estc ;:rorio

Lo que parte ile Ia teorta'le Ia eieccill racional' coino en pp' it i'5E3' iusticia como i'npar[n.,u quc habcr c]icho es qul la. coitcepci:r cie 1a su'ieta a condiciones r acialidad u]tlizaulra versin cle la eleccin raciotral de la:; f'al'tes Colllo represellzguables para caracte rizar las delibelraciones flgillro cle .ina cc''ucepci 6'<16 ta","r aa p"tsorr:rs libres e iguaies; J'tc;'do poiticadeiusticia,ciuee's'porsupuest(i'ulllconcepcinmoral'.Nose justicia de'tr. de u' sisiiema i,=tu . intntar derj.,ar el contenido de la 1a nica idea llorinativa' Ese irloue utiliza una iclea Ce io racionai c,mo isir-r kanl.iana" t'ento e.s ir-rcoiripatible co' cualc]l;ie;'tipo cie

lacli, iril*-.c ruc 1a itr;sit-i,iil origirlal sea jusia' Lo Iazolrabje, entonccs' es i,t'ti'j(' r 1,.; t'a,,:jonal, )'ersto Ca ia prioridad i.je derecho' As pues, F're un ,:J'l-:!; i r 'i'/irrr,i'r' ir' Ii:ttv ctrllarosc) Cescl'ibi;'una teora de la justicia comc


ie,:c.cperacicin entre pel-sonas liLrcs . igi alc's cle gener"acin en qeneracin. l-,a pc,sit-irt orisiilal sir\/e comcr idea r-rnif'icrilie l)i)r- ia cu;li nilesiiis olii.cciones n'ediiadas de toi{cs lcs niveles de gen.'ralidlci son llevad.as a rclerit'sc l-lnas 'r otras jfara lclgrar as lila'r,c,r acuerclr lnltllto ]" autocomprensiiin" Para Lern-linir: infrodii.cii-l-ios iclea conio la cie ia poqLlen-]i
I

sicin or:ig:inal porqlLe nci Iiai' rtejcr ixanera cie elaborar rrna ir()ncepcin roltica Ce jilsticia ilLr ia cs'i'uctura bsica a perrtrl cle na idea intr-utii.a lr-lnci-aileni,:li rie ia sociedad conlo ',li: sistema Ce cooperacin iusto entre Ic;s ciucladanosr err cuanlo personas irbres e icuales. lrlo obstante, ha]" cierlos riesgos. Ler posicin original) colLo recurso de rep:':sentacin. es prcbiltle qLrc -rarszca ilgt : bslracio, ) poi rantc, ahierto a rrialentendidcs. FueCre parecer que ia ciescr ipcin cie las partes Lrresutlone iisi-rna conceprc.itin Ixetafsica de tra persona. por" ejemplo, qi"re 1a naluraleza esencial cie las personis es previa e inciep'eiidienie de sus atriI-rutos .ontinger]les, inch-ry'endo sus fir.les rltimos )' sus a,i.1-lesiones, \,, claro es'i, srL carcter en ccirjunto. Pero estc es una ih-rsin provccada por no rter la posicin orieinal cofi'Lo rrl :ecL:rso cle repl eseniacic:r. HJ ve.(' cc igilcrancia. p(rr'l.tre-rci]-:u'uro de Ius i'rsfcrs;t'ttnin-'i;es de esa posir-in, no liene irnplicaciones meiafsrciis clue afectc;r a la naturaieza tlel io; no irnpiica qLre el i,o sea onloigicantente ei:tci'!or a lci hechci{ sot-\rc las -tg53as cu\'o corrocilnicnio ]:a sidc .,crlado a la"s partes. Podernos, por decir-1o as, acceder a esa posicin en cuarlquler nrcnrento siniplemente razonardo sc'l;re principios de justicia de acuerdo con las restrrcciones enumeracias. Cuilndc simulan-os, de este tnodo, estar en esta posicin, r"luestro r..azonamjentc no nos compromte ms con una dcctrina lretafsica sobre la nat';raleza ciei r.o de 1o cuejuear a un jueg corno ei }4ono-

';na

dirl s'e c !]ri:la a(}I ia;aoll. ijr:it,::1.t.]i)::. itjl; i,',i :--r:i:i :l i.r.' .--ri.l. 1,r..:i-,:.:i.:,11,.. . ,.. sf .-...,---.:,,1 ... ._.:., .i--. :.--:r,: --r t-t'-t, -i I sl:if iXi. i,-ql I .:. Joi-.'-,u' ^.-,r t.r s :_j; , l Ltiij( i: I lr ,- -'-,:..-l' .r.;1",.i' '_i._' nlod(} tal ,ue .,sl ,a.rq,_le l,:rS 1:1111;ii;,,.(, rl , :lT',r-i,lr:' -i- i, i: r.el, l.z.':: la:, ;:t)i jlirc,,,rrr..S il t: -,re ii,crta:i r i,t ii,.lii i::tiri.iit i.is (-t ciLrcjarjar,cls slL, c(rnteilD{ari c,,ntc .ll t;l ;rar-sa)i li tl,1'1a,,, . i!
1_1
;

-t

-11,,:l-

il,ll

): ,i'. l:,, t'Lrr lL hr;.tJri:'li .J: !,:,. c:,!t\a.,i',,,,,,,.,,,,. . ,.,.. ,.. t.r.:i.,,, ::,, .. toqicl.',rha r(rnto .tr r let- L-.qi.olCgic: ,.ic i,,,,jrul,:j; , j. ,,,.,'.,.. ,,,,,. bl:n:. sique ile ia 1era Cr:scripcir,r ci; ia rosicii.r ,-r-i!,;iiii. ,\rrrr,.liit cj obj etir-o rc .!e f Lr eLia krsr r. f,.i.tr,r., t. ser detiuclii..,, ,,.,,' tipcr cre sei)irer]-ra ",., ,,,,,:;,'],ltT,t":ilril::',1::,j..:,1:l vislr> (r' 5'ill -se riescrile a riLs 1'r135 CClri(r agcrcS rirr,l.iririrrrlir-.:ri.riiri: JcsQuella[-itlll'Lr niult-ii]-tLitr. A:r, lriellr,(ttr(s(.L.lt:;\ .ci. ]t ,i ,,,.,r..1. ,. ohjelal quc:i rcunrc'T11,f d: ir, 1.1'5]s, ,,r.iSir;a, c:l:r :..;r,, r.j.,:..i i.,,:: :, cologa

.f, -., ;.,. ,..-r-. ,. l .--r: ...,s Li,cLir,. i)r)r.ir.. erplieacirr ".lru l.,ur;it;,,',:;,:;:,',.',,,',i, i',,',,1,,, _;,,; I cc-,icjcica.si:,brr el il ,r,dtr eit e,;e iits raaa, i.,a,,.,,u,,(r, 1l.ril0.\ ( si|_ si._ llla.itl\'.1:1.r:j r''til,.iilr:; .t( it( itillirir,illleillC" Esirr es ar1e laitrbicit: dt jo !jue si,Jr-ticrf c-ri)i_i_. ,r_aitirlr!r(,,1j1.1_tt,

a 1a

berlcione.s cie lrs

clarerrclo' Fress' r 9-it)),i:p'239-242.i'"i'r'-'ruor,, 'ti ,lgriir.,t ]rr,ir-l .i.i,rirrrpo>icitin,r:jci;ltj qtl3lx(rclel?. l qo1,-s..iai rlc,r, 1,., ,, ,, , ,.,,,.,,.,,

derect'-osa. \iase s'-i.4 Tirc:itr1 o.f tht,Gtrr.r

ii.t,r',;.ir,

i,rii,,-i,
rtrsill.

paltei

lle r^'.. simiiat,I_rien.so qu" h,lial,,r"1 S'iclei sc c.t.1r'ili:it '. iiJ suPonei rLre la posicir,ll,ol'icilla] inc]rire '-rra i()r)at.r..r, ,, ,i,'i ,,' .,.,. poiado de iodos sus atl'ilur.s ccntince'rei'c.nt: .i,,:i.,r,,,',;r; ,.., .,,,. ,.r,. pone un tipc de esiatrc surrilernirr-lco, r ] r,cro , , .,,,,.,;.],-;.r,,,: ,' ines, Lrn purci srijet. de acci,ii v cle p.s:sili. y srirran)cirid c:;crl-q.r,,. \Iase I.ilero.lsn ttrtd ilte Linits o,f JLtstice lr,.anlLricge: Celll,rjcjqc Lri jr: Press'1982)'pp'93-95 rirr'rruccJrrciiscr-rtrresiascrticiscrirrrJre.
iante. trotl -irt. irrrrr.c ilrrt..JLl(.(,ri,rs r1., -) jl cierto.s-rasa.ies cle liir'r,-r,exigclr una lal irrier.pr.eiacrn {oL:cjl, rltr lr:;.r.srii r, sino si ia presente c.)ncc-pcion cie ia jLrsticia .nr,r., ,,r,,_.,,.,.cjrljclad

lr,.\,,,,..1.,r teora psii:o]arctca no es direciinteltie reler,ane. J)or ritlr 1,,r.le. jt lt,oi.;ir psicoiqica es ieier'rre para r:r erpJicacir,,re ra esi.r,i'il:,,i.i'.i:',;,],, .,,,, cepcin cie ju.sticia, citntc, se discLtilo e l 7.itr,ot.1,, lli
r1.1,.

r-.11i-i ltrstir'UIrar'o1q'i,r1|.,lltic;rrlciLlstici:r;i,L,rr).1,,!t.i.L.).i.,(

cie forn:a.s ciue \^()ir'i,'lr.Jaar,r,ai,,,

jr ,:r irT ,r

\,rsi,

lar

itjc

l(r csel)clirr

/'rfllr' \t'g('r-r c' las .rrsei'i'l,,

l'irrll,

poiv nos cornpromete a peilsar que solrlos te;:ratenientes


enfrascado:r
ei-I

una rir.aiidaci encarnizada en ia

qr-re el gana-

creo que se r1s16

eniencid en ('\e r'cSir.'1 a la ruz de ir irrrrr.r.,,,.-i este artculo ! el lrs anrer"iores conJ-erencias r,,i,aa

,r ,.,,,.',;;,,;:,',''

lrL_c]r:;cr .-,,

a,r,,rrruct.,,1,,,i,c,, ,,,,,,,

T-G

j..)r

i.. l./!\\'lf

r#

ru

ffi
a#

ru r#

Acabo iJe :;ubravar que ia idea rie Ja rrcsiciil origir:ai v La desrririfr11 de ias partes pue,le inciucirilos a pensar que se preja i'te:"sctla. A'ilque deca Si,ip,og itra icicti'irta lnel.afisica de {,}ue eslr inlcrprt:tacilr eSl e.lui\,ocad, l-rO eS suficreiiie con ic;iidiitr sil.r.lrie ilrnte la riepeir.,ielcia ,ie occi-riias ietafsir"l;ls, plissj i cicsliet:i-lo dei propio iniento, esas iiscili;ias pue,jen esfar implicadas todar'a. F.eiratir allr-;l:acii-li'' -re esta i,.rturaleza i'equiet'e d.iscutirlas en detaile ] l'cstrar que no tienei firlrtaitento. Aqu no F)ued,o hacerla:7 . de ,llro obstailie, puetio bosgue,iar" uita expiicaci.t: rsositi:,'a ia coiicepciir poltica cie ia persolia, esto cs' ia cor':e-'cin sona en cui1to ciudadano (discutida en ia seccin IXI), rie la
irer

en ia pos;cicii original cull recur,c de;'epresentacin. Para expiicar i3 que se quiere dec:r a.i ilescrilir uila cgncercin de 1a persona cotrlo ooitica, corisideremos clo estn representardos los cii.lci.adanoS ell cualiiio frersonaS iibres en la pcsicin oriqinal. L,a represenf aci de su ]iberta'j pare que se in,clul,e

Lll"csuPotlie;ldo aisllna doctrina rnetlfsica" liie dicho eil otla paite que ios ciuCacjanor:; \':l', J s' -T:s:tlcs coll-,3 lir'cs:'-, :-'cs lsr31."'jlal-'1 lnemos cacla'r"rllo rje stirs bre.'ci.tlenf.e e inciiquenos ci n-rccio en que ia coiucepciirn cie la persoa qlie utilizalilcs es uila
ce

sei"'Lril crig,en de ia idea ci'e qrre se est

il

iuterpretacin aceptada me ha ,-ie lo q,,re cs ri;il cioctr"ina metafslca. Alguien podra ciecir, ccmo
.1,1. irarte r.je la rlificrLlracl est en que no l-av una

concepcin poiiicar3. En prirner luqai-, ios cil-.dacianos sorl lilres ell que se coT')ciben a s niisros \. Llilo.c a otros conlo poseecfores cleri nrocler moral de iener Llna concepcin clei biei-1. Esto lro Guiere ciecir quer coirlo irari.e de su concepcin poltica, se 1/ean a s irlismos atados inevitabletnente a la ccnseclici,.ln cXc ia cor-rcepcin d,el ilien concreto qlte afil men en un momelrLto dado. lln

il
,..
a

de iustl,ug.rio i,iul ll.ffr'ar, qlre ciesarrollar una coilce'cin po1tica cil .in pfcsuponer, c, sjn usa. explciiarnerte,.u]a cioctiia metafsica, por cie lir rersoila' es preslleie iIpio, ,,lg..rna particular concepcin melafsica -.ri.,o t.rj,, meiafsica: para estc propIrecesifa se ilc) que rilr"t" p.rnn.,..,r, " , rn ,ri,.,q,.,n" iloctrina pte{afsica pirrticular. Aiguien i'<-rdrra ciecir'lanri-iin
ias ''rniclades c:u., nueslt'a cottcel''cin cotidiana <1e ias personas corll() o ,i.o, t1e c.lelibcracin )' cle resPorrsabiiidaci presupone' cie a1gn mo<-lo b-

iugalJe ello, con:c ciucladalloS se c0'ilsidrerall capaces cie revisar y caixtllia-r esta con{:epcion en base a furrdamentos racionales y razollailles, ]'iJueden hacei"ic si a's io desean. As pr'ies, en cuanto persoilas ijbres, ios ciuda,La.nos reclanian el derecho a \/er Su-s pr:opias pei'sionas CotTlo indepenciientes de, 1'
13. Fara los dos printercls asirectos, r'ase <1(alrtian Constructir-isin>, rp' 544s. (Para el tecero r'ase rs airajo la nota 27.) La versin de los cios primeros aspectos que s encltetttra en aqueilas conferencias est desairollada, adms, eu ei tcxtt-i de arriba, )'sov tns expiiciln en la distincin jLdenticiad <rblica> l'crrtl-s uuestra identientre lo que llamo aqu nuestra dad <nc pul,ti.. o nloral,,. Lo ii-irportante del irrnitlo umoral, cn Ia frase auterior es iildicar que las concepciones quc tiei.ren las pe rsonas del bien {completo) son normalnleilte Llll eiemento eSellciai L}ara Caracteriz'ar su ientidad no pblica (o r-ro roliica),1'se entiende que esias concepcrones nortnaimeltte contieelt iniporiapies eler:lentOs tnrales, aullque tam<<moral' bin inciuven otros ejementos filosficos 1'religiosrs. El trniino

II
;i
lr

tle las el'sonas como iitclit1,e,, cicr,.as le-.is ti-ietafsicas sobre ia naiuraieza
de la evliacin' 11o qull: siquiente: estrs crxiqencras. Lo lque clebera poder c.Ler:irs:.":
1a

o*"r,i", tttclrales o polticos. Siguiendo.ei ntocio

,rL.,,,r"g'

s; i.r-lir:a't.s

justicia como impal-ct;rliCad ad'eriiirreser-rtaci' cle l ' y concepcioncs que lttiluigs ccito esl eialrracla -r' obscrvamos las ideas meiafsica parliculiz.a, titt aparece entre sus preniisas ninguna doctrina
iar sohre ia naturalez.a
,1e

.
,:::

H H ij
::;

ias personas, distinta v opuesta a otras cioctl'inas Sl estn innlerir.retafsii--as, rri quc parez.ca exigida por su arsunlentacin' distitlr'an generales q:re sas L-rrcsuPosiciorles netafsicas cluiz sean .n: tr ieibniziana guiran elttrc las cliver.'ias visionei nletafsicas -cartesiana' estaha ia fiios.ofa i<auiianir; realisla' idcaiista o materialisla- con las que
r,io ocupa,.ia

no patradlcionaiirentc. ltn este cas(i, tales presuposlclones v coltenido de i.eceran reler.an.res rje ui.l mrdc. u otro para la estructuia Bl-utineI Y i)alijej a agraclecido il1liL Ccl]!t|rcirii.r polttca rie iusricia. E's1cr' a I';t,.1j Fk,Jtina1t jr()i la ciis;ilsirlI.ie es'.r'ts iella's'

debe:a ser consjdcrado coi.lo uri doble para lodas estas posibiiidades' de Estol, en deuda con Elizabeth A ndersen por la discusin r- clarificacin
esla

distiricin.

,]:
:i':

.. i..-'- .i,.',i: ;,,,.'-,-L: ,-:f dtl i--'le:i I tstlrcrirc -rr: iiiic:r .ilirttros. )ad it-t iro:lft l-!r,iai 'r-1at-:i ialrn'iit:, Iei',s]:i1 r- ii'l-r.ltriii'raaiarllairr!:liia rrna -i-rilCil,-ii'L {r 1,., rj '..:i -'.,.-l,:...,ir
,.
r'

,-

f,, a.l
i,

cjn del bien, sir icinrticirci pliL'-rlica conto pet"soltis lii-,t"es no esl aectacia prrr cr-mbis cr e1 iiernpo .l- :iLt conce"r-rcir del ien. Foi eje'nrDio, ,-:uanlo irs cluciidattcls se co'tlvierfen de una rriisin a ciiii, l abirnclcin jr rltia fc rr'liqiosa estai\iecicja, no iej:in ile ser, er .'.trsiiones ci justir:ia rcitica, lils nrismas ;revsolrs qlra ainics \jo ,let, ,erdriia cie io .11-ie pocrenrcs 11:rr-nl.r su lcleilidad pibiica, cie sii jcer-iii'ia eii r-ititict:ja de iei' Lsica. En geil:i-al, iieiien tociii'a lcs niis,nicis ciereci-tos )t Ceberes bsiccs; oseen la ruisnia propiedircl )' nueden hacer las *-,1o.-.. !r!riLarLr.!r (]LLal ail.'ies' e)ica:)to eil ei c'.so de q';e talcs -..i--".,-j.r.. 11f,x\),!r4r ex:Eencas e slli'/ieser. ligacirs a sll inl-ericr iiliacin reLigiosa, Podemos inia.giiar '.Llla sociedai 'r-ar cier'to qLie la listoria ofi'ece irllllrerclss eje'nlplosl cn lai gue lc.rs derechos l;sicos t' ias eigenci'rs reconocicias clepencian cie la filiacin reiigiosa cie la clse social c de cosas por el esfiio. i-al socieclad tielte una diferente co;icei-rcir: puitrca cie ]a prersona. lr-rece que no tenp;a Llna c.ncepcitin cie cluclaiana en absolutcl pues esta cortcep-.cln, [aL como la estamcs i-lsando, arnicniza con
1a

t -:'*"\i:'as r .rclllcilrne: rrej bit,t pii,-,_1.;t C-: lDl.,;:,,., ,, ,rr ,:,,, {.r i-t (;tUtir ii it-\pS;S1 ficmpt,, htbii-r:ii-ir:lr;.-.,'1, !-.,t,,r,i!, pero a'eces r,rs re-tetinaltrellte. (luando
repenrinos es i:articr-llarmenie probabic rrrle se uri,,, q,ie i,,r i^o scnlos ll misnta Lr;sont. Se.bcnlcs ic cuie esto siglllfict; los refurimos a un canlbio prouncro'iaiarre i(l ci)r\1er-sitirr j erl nuesll-os tlnes lltinlos V en nt-iest;"o caracter; r]{}s }"eiijnilcs a n:iestla' distinta ioenticia-d no pubiica, rcsibtrrnlerti. ;.ntr-:-ir i_r relieiosa' E'el crmino rie Lamasco, sa,-lrcr tic'r.rrr:;i; i;r r,il.rierte en Pallo el apstol. No hai'cr'irio e'r.ruesfrr i.icrirdad pbirca c poitica, ni n *u"orro riie'trdacl I,rers.riril r:ri i, como enijenclen este concepio algunos jlllcres cl* 1il<,,.,c,i,,, .i" l^ -- -*"^'
sSi{)s C,irl-,irs ^oll

ltrs ;,esor-ic'nla,ics f if.;tirr,iii l.s ,-i., ...:, ;l-. De hecho, pcldriil'los pe']-ser que no i.are ia ,-,.,,,, .of '.,i;l;r,;
cStr')-rr

pa'l;':ula:ct

tl.* i,'lr':arrzai i, dar iiil,lr ij ;. ri;cli.l ujr"r.' -irrir t,iir cic iLirl p.i'scna, a io q'ue un0 se ve a s rnislno i-iacic'ic{o r: irrtr_,i:*tc, coinuietar en sll Llr*pro r'undo socir" r-re nsir'lc-r^ .r,* r, ai,-.a penie nos quecisemos sjn tales cotvjccjor,*s
,

r-l ri;

ncil,o:liilrics;

r:oncepcir' cte ii sclciedad croir-to sisteitiaL iiL;io d.: ./-,1)peracin para b':neficio riLILLio rntre lrersona,s lilrres e iquaies. Es eserc'al seniiar cue ios ci';itiadancst e'n sus asutrios personales, o en ia i'id,a inierna de las rsociacioncs a las que peltenecen, ptleciei-r conterlpiair si-rs fii'les iLitinics v a&-lesiones de un ilodc nrlit. cliferente ciei qr-le irnp'1ica la concepcicin poltica. l,os ciLriladrs p'i-rr-'der] tener, i- norirllmrenle tjenen en cuaiqr-rier mcnlenio rlado, rfectcls, devocicnes r'Ieaitaries cie las que no qiiisierzin pr-escinciir (i. clarc, est r-ir-ie podra-n l no deberan), \, c';e tarrpoco cluisierun valoal'las obietivaixente desde etr i,'li c'ie vista ale sli triel pul-amt-'l rlt' racjonal. Pueden crilsiderar- sinilrir:nrenie cclr-iio irni,rr:lsabie \rse apartados cJe ciertas convrr:cir,nes religiosas, fiIosficas i'm0rales, o de cier:tas aCi-esiones y leaita,-tres psi1l"ables. Esas

.sicr cier criei-p., l: rrrl:Lrra coir rcrs cLiares cios esiac].s psic.,g]cos diiterenie's' o dos acciones (o cio.s io clLie r.ui. qa,. (rCLu.rcir eri cro.r^ ri)r,1,itos cifererrtes' se pued.e decir que s.li estaclos o accr.res cit ii rrrisrrru r.,r-sona ciue periirrra en el tierrPo; v lanrbrir i' ic;lia *speciiic:ir de 11u ir iadtr, ha de ser concebicia esa persora perci,rable, sr co'i),"rna substarr.rr.,i .,r.lesiala o leibnizia'al {) ao}lro,r1 ,,,(,r r'15-pnr-renfar rialllian., () Lotit(} i.trt coniinuo cle algunar oira ciase,

parie de ias'risrnas)

li; ,'l,flttlrlcng:,qlr':ur]i ,-,.q,,. nal riltenla especiicar los clir,ersos criterlos (prti.,:ielrii, lu c,.rriirrLri..ln,t psicolgicr de los ecuerdo. r'la c.ntinuidacr
cre acue'cro

les;-'ur-'-sta

ar,urol:.lc,ll cir,iir ,,-iciLitir,,-i

la ccrleccicir ler',

"rp".;ar*enlcia .]..,]:.u],,l tle Sl,dnev'Sh.l*.t.,, I,crso,ttti ttir:nrilt, tt;>:_ f.t1l;nn,3-30; iord: Basil Blaci<weri, r 984); amta' uir.u, exami.ari .,"; ,; ;,;;;;",1 i',,. ,,, sroes' En ias ci.scusi.nes sobre este p.oir].,ro
1,

CA: L;nir'. cil'carlftrrnia I'res_s,

elsav.s e,Jilads 'le

Por ie,np1,r. fisir

p* ;ri' it. r,, f,cr-so itr.t r lLrr


19,

c,

cor.J)()r";ii)lc.rir i,:r'rse t ir t,( riei rrc

irricirici:i.,

c1c

iLiqLLrras vcr-cs

sr igriir.ir

1-

li.)l

iI\

il/\1\'Ls

ti.

tE

i',j stgi;dc l'-;l-,er-[(] eti ci que ios ciudadallos Se r,en a S Lt()itlo iirres est en qu.e se coilsiderait fuentes autoge'lill;niosr ri'r'ildtll : i.' ,j';iSe:tcias .''airdas. iji::l.sali cue sils c:iglncias F.-esc. aj ntarqen de que .qean derir.acias de ios deberes u "lcnen obliiacioni:s csiecificaclc-rs pcr ia concerrcir;, r:o1tica de justi,:.i, i;cr ric;rii-ric;, illnlarsr:n rie nos cieberes v o-hiiga;icnes para r'll i;i ,.;cjc.-iii. Las cxiger,cias que ios ciuciadenos confeffirir,i; i.criro iiin,Jaci.as en deberes ). obligacjor:es lresad:s en su conlr:irrioii ciei bieli ) en ia doctrina moral que ellos scstiellel cl sr.l irrolria r.lda se cuentan tamtrin, par.'a n'Llestros pl:optisitos ac'-i, coillc aLrtogefi.eradas. Es razonalrle hacer esto en ::;l;r c{ nc,'p.,i,.,rr polrica dc iustic:a Lrara una den:ocracia i:, -,-,,j1;t-i.'r;:.i; r1;.'. colr tal q'ie ia.c con-efic:tnes derbjeil i irs cicctriras r;-roi ales qlle sostienen los ciudadanos sean ccir^rLralii-'ies coir 1a concep.,cin piiblica de jusiicia, esfos debe:r'5 r'+irlir..:,-'ioi,,-':, \(,n autogeneracios desce ei purrtl de u'ista pr:1ilicc" t,r.raiiijo cesi"ribiirios un rnocio e;r el qu.e ios ciudacianos se corterplan a s nrismos corrlo iibres, estarrics describiendo cnro pjc;isn rltualriellte de s niisnios los ciudadanos en urra snciedici 'Jrmot,r-tica en ia ciue surgieran cuestiones de '.1';. i,, ;,. lt. 'rLr,.'sL-.r ctlt'circicll dc un l'cgiiltclt acits'riir-;cionai, st,l cs Liil aspecto de cnto Se \/en a s mismos jos ciudai. it,':. -st;l clri:o quc c:te a.speclo de su lilrer-tad pertenece a
anrpiiar.r.,cnle ia c<rniirmidad cle n-lotjvos v aspiraciones funciarentales, i,or cie riiplo, e;r visioncs colo la de Fi. P. Grice (incluido en ia coleccion cir l-'er--'), que rersirlla la continuidad de ia nremoria. Pol.supus;p qus, Llr'):r i/e?. qr,ie ha sido introdricida Ia continuidad fundamenlal de o'ojetivos 1'as;rri'acrones, conr() en Rasor-s rmri Pcrsotts, de Dcrcli Par'fit (Oxfcrd: Clalcnriou Press. 198,1), III parlc. .lo irar-unr distinci<in ntida enire el proi,lc;1r,, Jc i:r iclr'nti'lun litr,raio no p[rlica de Ics pcl'sniras, cJ i.roi-,lenre de sri icje'utidacl personal. Este ltinro p;"oblenra plantea cuestiones proiundas sobie ias criales difler.'lr arrrl.lianren're las visioncs filosficas ciel oasado r.ce irr acti,iiidad. 1 \eglrranrenle colttiuuarn las diferencias. Por esta

cc.ilceIcion o.;:ic r2.1'1;ci:il,'p'r ci cotll:a:lf -'o-: ui.a concepcin poit;ca diferente en ia cile ics rnieui'bro,s{ie ia scciedad no se \rean a s mis;os coitto fuentes autoEenerat:ies de exigencias r'Lidas" Es ms, que sus e>.igencias i-ro tengan peso sairro en la rleclicla en q{.re puedan del"ivai'se de sus ijeheres i. ot]ligaciones para con la sociedad, c de Los t oies que tellsan adscritos en i jerai'q'.,:.a social jr-istif;ca'Ja fior 1aior"es religrosos o aristocrticcs" C lrien, por i:omar Ll:il caso elitrentc, los esclavos son seres i:umanos rque ilo cuentan conlo fuentes de exi.gencias, ni siqriiera de exigericias'basadas eil Cel')er"es Li obiigaciones sociales, porcue a los esclaios tto se tres consicierc .an).er,-le'r,rr.r,'lo'lrql"ps il ,. nhliori, . . .".", lllas. Las e\-es qLrc -:,r'nhl,:en el abuso J- Ixaltrato de esclavos no esllt fl-rnci.adas ert erigencias hechas'.rcr ics esclar-os el sl pr'+pio fni'cl'. si;lo en edgencias generad,as, biell PCr los Dropietarios de escla\cl1. ohien no;'el inreres s'ericr'l dc la sn -:e, lacl (cue ilo i'lclrt,v\!1\1.,.,,1-".'."ilos esciarros). Los esclan'os estn, por as clecir1,e ei iiriers de lo, socialinente mliertos: Ilo sorl recoltocidros rr-iblicar-i-r ertte con]o pesonrs e;r absoluit(]r-'. As pues, el contraste coil uTla ,",.] ,leir ,-ir.",. rnrrrenrinn iir'r-r:lile Ia pc.iti'i i\-rJ ,.. \L!.,!** .^ r-r.-,!t irp rf,iip -"-J(f,r --. '.,c1:r,
itn
f ',f | 't.'tf'

ill,
i'i'
s)

I. r ,
i

'l 1;

''"1 [i;i
.,,,'",

' i,t:
frt

t:i

l'

'" rl:

::l ii r ;ii

li,iii

il
;

.. $r"
:"f

.,

i';
111:

en -''iltud de sus frcder-':s; m,rralcs )'tle 'ns.5.'.'r'li;-la aoTtcepcin cielbien armoriiza cori una cr,rncepcin poitiera plt'ticuiar de ia i'ns5ona. Esta c()itcepciorl dc ias ircrsotras crrcJia en una concepcin poltica cle la j,.rsticia fr-rn,lada en ia idea de sociedad coruo un sistema de cooperaciir entre sus niieinbros concebicics como li'nres e iguales. E] tercer asrs61. en ei que se considera a los ciudadltrcs coirio libres es qLLe so;r contenrplaclos coll'lo caPaces de to::r-lar responsabiliciad para con sus fines i'esto afecta al nrodo ei
b,res

qu el h.eci'ro ce corcebir a los citidaclairos coni

I personas li-

,,11i
11,

,'
1'

, ,'r' ,t;ii
rrlri

ii
tl

iri,ii
",til

li.lr:r r'\.riri)()rliri)liintr'ltlt'tlr'san'ollaluna{once|c;6.1 iroltiicadeiuslicra ,-lire r:i-j1c csic

25. Para la iciea de muerte social, r'case Criando Pat'iersori, Slayen, o.nd SctcialDeath (Canrbrridgc' lt4A:llan'arcl Ulir'. Press, t9[12)' esp. pp. -5- 9' 38]9sta idea es desarrollada de nodo interes.nte cn esie lii'iro y Liel.i. 45,
-?37.

'l-obiema cn

1a

rediCa de

1c-r

posiblc.

un iugar central err el e.';tuclio conrrarativo del autor sobre ia esclavitud.

.4!
1..:

val i 1.-ias .:rigei r cr a sl". li.4 u\t esLo z.aij atn clt tc. la iriea e:l qliel daoo rni i;r'as;icl-iolo de ins,iir,icic,ne:; jrL.-trr v daclo 'iut niicc ,its,,o de bienes 1-xinrario.r Lrl'a ,-da r:rsona iai corlo 1o exigeri los princrptc,s cje fusticia), i;e piensa ciue los cir-rdadancs son caplces de ajustar sus objctir/cs )/ aspiraciotres a la ir,rz de lo que razonlbiemente rueclarr esp,erar proveersc. lr,4s il-lil. sor-l considcr"ados capaces de restringir sus exg,,:l-'ias c,r :sriilt:'s C. .-rs:ic a li i1,o Cic {trsa., que pe,-,nifa;r ios princilics cie justiciir. As ;r-lss,lo,s cilrdade.nos i'econocen q';e etr peso de sus exigencias no esl dai,o por la fuerza e irtcnsidad p-sit:olgica ,je sus carencias ), deseos (conio opLieslos a sus necesidadles ,reqilerirntentos en cuant<t ciudadanost, incluso cua-ld slls c<'r'encias l'deseos sean racicna]es desde su puntc de vista. ltlo pLledo clesarroilar estos ternas aq-r-l" Pero el plrocedirliento es el mismo que anies: conlenzanlcs coil la idea nrr-r.itiva bsi:a de la socienad contc un sistema de cooperacin sociai. Cira;ldo se ha i,resarrolia,lc; esia clea en el seilo de una concepcin poltica cie ji.lsticiai, ir nplica que, r.indonos a nosL)tros mjsmos co}llo personas que pueden contprorneterse en 1a cronsracin social cluranie tocia unal ida, tamb,in prodemos ionrlr responsabiiiciad pil'a ccin nuestros frnes, estc es, que p0defilos ajust:rr nuestros lllles c1e nrcio tai qr-re se pueCan persegr:ir con los medios clue poCarnos espelar conscqni;-razonablelrrente, dacLa nueslra sitnacion i, nrjestras perspectivas en la socieclaci. La iclea de resrcnsabilidacl para con nuestros lines esta implciia ern la cnltrura poltica pL'biica v es irerceptilrie en sus lrciicas" U;la concelrcin poltica de ]a persona articuia esta jCea I' ia encaia en la ider cie sociedad como un sisrema de coopreracin sociai ciurante rir-..a vicia entera. En resunien) \oy'a l'ecaritular ics tres rrrrtos pr-incipales de esta seccin "i'cie ias dos piecedentes:
r]Ll

o rcLcr-r

ii.

Ii

sir s

Pectos.

e :iL,aiLr Lrr \,ri LLlu itC Sr,i iJ{_rSeSlr_.r]-l r-r t] !_1.:i,.1,t ,-:, ,,*-',^,..^ i^^ l-, iC lOs ta: poClC.ii,s (_l ri pei.s.rllaiilr:,ii ;i:<,.,1; . ,,- .-: ..]:,4.r,O,, pocieres cle la razr.,, d"i pr.r-urr.r,,,.nru,',,1.i'i.-,'.u.,,'.:,,,,;.;':-:;. '-', rii;t .1 lta};as), a s?icr lir ia1.,;c ;;:-l ,r:; )1 ,,;,,. ., , cia 1';- cap,aciclaci pirF Lrrlt concepcin rirj bien, l.:si,,,s , ,, ii.,r., i:.:, le :' a.t,ciahiir( )c c,'i, lJ, Jr,l cl.r-,..*\ r.: r,j;r. ;ilrl. , :r; i :. , . cocrreracin, la iciea cie iiisrcs rrrnilit,s rii c.ir, ,r,, -,,.1, , ,, i,Cea de berieficio ra.':iona] de cacla i,,r.,;.,,.,ur;, ; iri.,, segunio, elr est;-1 .cec':ion (s"cci,i,l \i ), lier'rri ,,riiljiliil"r.i(l brer'emel-lte tres aspectos en ros c1r-re las'er^s.ni,:i s{-r, coiisitiiradas co]"lro iibres, i'henros riruLrtauo qLre e, Ia crrir-rirr r,,:rritica ptiLlica,,le un reqinrel ail'r::r:lre,,rl,l ,,.',,,'.1,,, i. 1 r., cit-lcladanos se coiiciiren a s n's:rrrs car,r-l{r tiLr;-,:,r ila ,.rsi(,ji iiii_

cho tiempo prot'danente ."nr.oilrricra en ei sei:. cir ir misma iradicin cienrccriica en ia cue ros ciLrriicia'():i :je coiltemrlar't conlo lterscilas lil,res e iguaJe.s; ci lrbjr:iivl ,,i., ;il justicia ccno irllparciai idad es iilreitrar n. roi.,.rr'.i,., r'.,,".,,,,, partiendo de la idea iniuitjva bsjce cje .s.cie,,l'icr lt,r.1,., i-rr sr,\tenla.iusto ce cocperacili socialel eJ que los iusri.;s ir-*;irrr., de cooper:a cr n son a corclados p,", I .i,-,.t;.;,:; ;,.,,.,,,'n'.,,, cebicios de este ",l\",,',-,*: ,;__ ',:,;,,:]: Fr la secci,r 'loclcl, mino condlrce a ra ioca cie 1:i p.sicto,"J,I-]:,']i'--j-:-1,. .: curso cle rei:r"ese ntacin.

Tbrcero, puesto qLrc la cu::slin de ciir cultcep.jrijt tir. ;t-t:^ir_ cia poilica es ll niic apropiat1a r,,,, n .a.,;r.,,, _,,' j,,r .,,,.,l .,-i, nes bsicls io^ ratrorc-s cle hberlad jgualia.J, e i,r, ,,;Cn fo,r rrir_

VI

ii 'i

16. \ra:.e <<Sc,:ia] L.r-itl aric] Lr^ii.uar"r, Goocis>,, et LI!ia.rit:t,tistn and Be. y'ond, ed-.li()r l\nra1-tt,a Sen r,Ber-nai-ci \,\Iiiliams r'Calbl-iclee: Llambridce I'liit'. I'i-y:...,, i:,:i-.. sc,.. t\. i:r'. nl-ll(r.

Ahora \o\/ a tocar u;-i punto que es e.se;rcial i)rr.a p..rr;rl.elr ir justi ci a coir-r o iln;aici aii d ad .trn o irr a i'isr , jib erir r Ar il.j r- f " esta cottcepcjn es una concepcin ntoral, n() ,.iii 1,,.,,r. .1,,,

la)i

IilJ\:l^s

.F

22i
se

irr'.iichc, coillo ilna acciriila nicrai comprehensii,a. -.i, tl'lltt',-.. l; -,e .;U,jcC::1. --.t;;l(r ;.SO;;a ij;;"e e lgUa.:f i eS uila ide nrilral rara gobernar tcdo en ia i'rcia, sino nrs bien .n rrir icrcal pertenecirnit a une c,r;;cepcin de justicia p3li1i i qL"rc ha cie aplicarse a Ja estl uciura bsrca. R.ecalco esie punii) i,.ol'ci.tc I.lcits;ti'cje or;- l-ll jle :-a sera incoinpalible con elli_ i;er"iistrlo .-cr.t.r cjrci:in F-l,i;.i:i. R.eci:erclcn que, comc tal :;r:alti;t, ri iierali:rn1o a!;tl E-e t uit cstac"o t:]t):rca ,-n-istilucirna! en ccrdiciortes ntoclernas es seguro que exlslei; cliicr:i-rcloiles iiei i-;ien inconniensurabies \. en ccnflicto. ilsic i'asgo car"ilcierizL a ia cu.iiura niccierna desde ia F.eforrna. (,u;llti,-iier coitcerrcin i'iable cie iusticia poltica, esto es, que ,rc <,'i,fia en ei '-isc auiocrtlc dei pocier del estado, debe re.clioc.^;. ese heclo sccial fuildame;lial. Eslo irc significa, por slrj-lr,iest'1, cuc Llt-ia [al concepcin nc pr-reda iiliils obliga'--.tlin(t r';:
a;au.,cs a los iii,ilj"i'icli,icts

r : l ; . ; .

i'

a las asociaciones, sitr.o que, cuando

in irace, esi;l:; obligaciones se e>lpiican, directa o indir"ectan,ri]1e, i;or nrecljo de los requerirnientos de justicia L'oLiica
lra:"a la ex;ii-uci ui'a tsicar;'.

r'sic llrt'Jio. adc-i-ianr:ls uita co'lccpciorr e;e ll per-sot ; .iu, r',,'i.,!r(il'c a(:;lo'Frat'ir Cc, \ I'e:;ir;ni-.:Cia a. Lrna ccnceli<,;r.ui ,-rxliicilaiicnte pcitica cie jLrsticia. iitr este sentido, la lon.r'rrcioii rje la l,-ersojra es ur.rl conccpcjn pchtrca" Como sealc e;r i;r seccicin anterior,las pelsoilas pueden aceptar esta
l;,,-:1,

,:cilccrciriil

cle s

liiisnrcs como ciudadairc;s y usarla cuando

27. iror ejcinprJo, Jas ielesias csiin oblisadas pc'r'e'l irliliciric, .1c iqr-ral iibei-tad ,ic concielrcia y delren coniolurar;e ai pi'irrci'tio tie tcrlrrancia. las i:ri.,'l'sitla.les esiil obligadas por lo qiie puede er,igirse para mantener iriiri ju..;ilL ieualciad de oportunidades r'los clerechris de ios paclres esln i:sir-incicios por lo rllie sc ilcccsar-it) par-a mantriiei el bienestar fisicc de sir:i lt;ilrs \;11ii-a ilscq,-ril-ir el ,_le:;arrtllo adecuaio de si,Ls poderes inieiectui1c..i y ll.loi'alcs. Porqrle las islesias, lis r-Lnjversida.Jes 1'1os padres cjerciiair su ailltii-iciacl iienlirr clr-'la estl-uctura bsica, r.iror ello han de l-econo'-tt'i ': ;'r'qucliinit n ,,s quc csir c:i'uctura irnpone para nrarrterrcl la iu:ticl rlc 1insi.ritclo.

discuien cuestiones cie jusiicia ;:oltica silr estar corxprometicios eii otras rartes <ic su i,icia con ios irieales nrol"ales ^^ *.,-,-^ L ^,. ^ :, ^ ^ qr-le a nienl-tio se asocian coll eI Lurrrprsr.icrrsrvus }iberaiisnto, por ejempio, ios deaies de ar-rtononra l'cl.e indir.iriuaiiciacL. I-a ausencia de comproriso ccrn et,tos ideales) \ Fror cierto con cualquiei rdeal coniprehensir.o pal-ticular, es esencial al liberalisnro como doctrina poitica. j-a ra,zii es qn_re cualquier iCeal as, cuancir: st rs1'siqrc comcl un id.eaI compr-ehen.iivo, es incompatibie cor otras coi.rcepclones deJ iien, coll fbrmas 'de personal, rrloral y relieiosa consistentes con ia justicia, 'icia )'QLle, por tanto, tiereil un lugar propio en LLna sociedad democrtica.'lndivichralidarJ y autoiioma, corrtro icleales ilora* les cc'inprensir.os, scn inaciecuados paia una conccpcin poitica de lusticia. Estos icleaies cornplehemsivoi, tal corno ios ncontran"los en Kaut y err i. S. h4ilJ, a pesar de .ou enorme inrpol tarrcia en el pensamient. iiberal, se tros ileva den-lasiado lejos cuancio se ios presenta co*lo el rnico fri*darile*to apropiado para un regimen constitucional:s" As entendiclo, etr jiberali.sino no sera siiio otra doctrina sectaria" E-cta ccncjusin requiel'e courentario: no cu.iel-e decir, por .cupusto, que los liberalismos de liant 'cie h4ili no sean concepcioiles nrorales apropiadas quc nos puedalr llevar a afi.rmar las insfituciolles rlenrocrticas. Fero son slo dos ccirceprciones ertle otlas, )'poi"ta;-lto no son sino dos de las doctrinas filosficas que probablerilente per-sistan y saneir adepios en 'r,rn rgimen deriocriicc razonabl,emente justo. El: un reglulen sernejante, Ias l'isin:ies rntra]es conrp,"ehe si\ras que sc;tienen sr"is instifuciones bsicas pueden inclujr los lib'eraiismos de Ia autonoma y de Ia iirciividualidaci; y estos liberalismos pcsiblemente estn entre ias cioctrinas ins promrrenles en ult coitseltscr sciaFeitte, esto es, en un consenso
,

28. irara
G'tica

Kanti, i'ase laFttn,:latttenacn dekt n:etafisica rielos castutp besyla

cie io.

te el cap. 3, clculde se

ra:n practico. Para A4ill, i.ase sobir la Libcrtad, -rarticularmeudiscute ns exlensarnenie el iclel de la indivldualidaC.

[r:l]iil lllies) is dccilit'r irs diicierltes e ilLcir-rs.c eiilt,.ttiriiaiS ai,-iln ra Lra;,: p,-biiclili''ertrj aC'iIpaIi;Oa ,le iClS 'tCLtgi.-i(l:i lr,iriiCC;S. i,CS libl'aiiSll,,,- -,.: .['atlt i Cc lr4iU iierren cierta pfelninencia histr ica eilr;re Ia's i-rrinrel-as 11 1' jrsc t ja ienloctai;t ipcr,;anies visiolitts illoscltlcas prt-a adlre t cia corisrit:cirnal ii-lcciei't-ia \ llara ilesalroiiar- sr-ls ideas sr"lb.: il-riuSO D$eCe fcsultaf q'.ie iiricrtn,aei tje lit t-i1atL, I lt:il ,ti'tt].c. is sociellades ,,r, las tiue est1r) alnplimu:nre acep',aCos ios ic!eajeS de;ir-ltct'tt:,tia,: iriciir-iC'Luaii<1aCl:,e el,.u.lltl'eil L'IlLfe laS IllS f i-iloi]]osa-s 'r' I nejof go[reriladas-]''. Ilo conrrste ccllt ei ji'lier"aiislilo Cilrno doctl"itla moai Cirprehensi','a, na jusficia CCmo irn;arcra1id.a,d ilitenta presentar Lrna c6ncepciop de i',istici poliica eryaizida en las iile rs iiiiuitias bsicts qlle S'ellcuelltl'All en la cuiti-rra prblique eSCa de ua delroct'acia Cgnstitllciclna"i. Conjeturantos ias idr:is tri;r de ser a-lrrnadas prr:obabieniente pof Cada una de ias dcictrinas ntclrales cclmptehensivas inlu\.el-ltes que se jLrsenfrentan eii Llni socied ad cieinocriica raigr) ableu:er-lte ta" As is cottto la justicia conlo inparciaiiciaci inienta idetrtificar elitrtcleg c'ie r,rr, rtgnSenS0 SOla1lante, eStO eS,laS ideaS intuitivlis cmpai tidas (ll-le cuancitl se Cresarrollan err una conal,

fi qlra' a!illi)

se

i:ifr

iguainteijie ei r.aii,-l' de ia i'-iclialllltt illall:i. iic '-:s',: tlr[;,.i-, .] iustjcra c,oitiLi imi-rlr-cialicia'i se pit-ec: t-,:''riil:il'it'ci ila,,,i':i:,lismos ce ii:ilt.t'Cc I'iiil; ]-rcl{r, elt cc)tliriisf-r (-{,tt'--iir:l :i !:;-. i de ia ar-ltor1(iinr i-',lttia es esi)e citicr-d{r riqu ilil1cili poitica ,je .i';siicia, \' no por' 1-lnt cioc.itt:i
pl:ehensiVs"

lie, ii-r tllrerdii'!, lir lli-:1li:tr,ili, I'iii,l;t'.: i,. la firsricia comc ii;rraiciaiiciaci lit es irris; .lLi tt'ii:itt1-' cs. (tile t'-1'''' aneilils ce tifi'l'ieil csli-, c'.i.ri'rCrpCi,-'tii, ]a, i,i],-.l-, -' ':-"plenreirte cc;no ;rt ntod:s t'iveitai ctie ptl"trti'ic a lr:i: ;:i';,1,,rl del consenso sclaDintd p.-i".se$Ltrr sLl llti(")pio l.,lcrt s',i:L:it,:r ir
Puecle frl-a'cai
t

ciertas oblisaciclnes qLic cacia Lutrr colrsidei'l qirc e;;l:;i-i:Li er'r :rLl propio proi,echo, ciadas Ils circunsrarci.t.s el',r:;ir:iri,::'. l-,;i rit.'it de un conserlsc slapante F,uccie lalecet" esenlraiirt.-j'r :,: li rr besiana. Pei'cr couit'a csio) dos ol:sel"t'acilile:': lriiL-t.' . l:, iristicia ccmc irnpalcialiciad es una cortcei;iir iniir-ri: uir!'-l concepciones iil persol-.ia -\/ d' s()cie{iaci, i' coitcci}l{;:i L'iil ri:a: I tud V cie inl:par:cialidaci, cr.ttno taubiiart priricii,ir'rs ,:!t jLr:,lrir;. con su colnpienlero cie las t'itucics a tii's.jc itt:' ,.::iia,, ,',-encarnan esos r,i-ilicipios en el caric-i-el hunii'rr, 'r,r-,;ilrilLn lir vida socirl f i-oltica. l.rsla ccircepcin cier 1a j,.rsrii:ili ,:,r:t :Lir : rL.l de ias rirtudes: coolrer';r'.ilas aciecLrd:rs irri^.1 'ilrr itir-':t"li''"i ,'i,ltica, a la vjsLa cie'ias colrcjicrcnes )/ I'ealLrisiios iit'irr :'ij.rir-.t',, constitucionai. llrl es meos cunceri.rrt iiioi.ii 'iior{,lLli: ,:,t.r restringicil a la cstrilcttrre bsica ie ia socieciiir.i, i,;..,iir atLi.' esta resu:iccirr es ic cliie lt irerlnifc set'r'ir a(lilii Li i.i a-r ir.-'i;cior l-vcl:iica.i'- jirslir'r;t duiis;]Lr.:sit'- c:1,-l:".i.,; t1..''.:' let.,les. As pues) cn ur-r coilseliso solapanLe (iii corrrai i.ir {iiriirrrci-' aqu), 1a ccncepcin de la jr-rsticia corno irnr11'!iii,-jaci i-il, s.' consiCera meramente corxo un n'tcdtLs '',it,enii" Segi;ndo, irr Lil ccrlsejrsc seirrtjante , cacii it;re .ir j:i .:i(i.-

t t I I

cepciirn iroliica ie jgsiicia t'esuilali suilcienies lllra esegllrar r-rrr rgtnten cilnstitucionai.iusfo. Esio es 1o m's que po'iemos esperar, \. tat1-ipoCO ecesitalOS n1S-3(). DellernOS aplillierr nO obstate, ,:lne crLziclo la justici crLlitto iipa"icralidai est plenantente lealizada en Lttla sgcierirci Lietl ctrctelleitla, sc tealza
hecho esti oitservacilt con resi,ieclo a ics liberalisrllos de i(ant i cle l'iill, pera! en 1l cultttra aliltricaila tttlo cLelle ienciollat las importa,rtes cor-,cepcicit-res de 1a incitvich-raiiciad clemocrtica erpresadas en las obras de EIrei-son. Tito'cau r- \\rhiilrlan. Esias Sotl di:icritidr.s instructivaitlenie por (ieciiee iiael; ert su ((L)ell.lclcraiic Irrcii-,'ichllli1','a';t'l the Clains

t I I

19.

Se lra

2 ( riscisio j 95 j ). 3i). Para i ide clel niicleo cie un cotis:l:so solallllie (niencionado ariLra), r'ase Tlteort, ultirno l'rrafo de la se c' 35, pp' l2fts' Paia ]a idea de aulonomia plc tta, r-ease r I(anti al llonst l'ric i ivisnl >'. pp' 5 18ss'
cri'

Folitics,

Poit't

ic

ct! 7'h

ect r

s, I

irilfaS mOl'ai,;s,:eilCitrSas i iJ,.c,fliJS urilliritl -;i: r'r,-..:-t .ri; la iusticia c(.)m.] i:rparcialidad a su L-ro.'rcl ii-',oiiii; i)sli-r tii. cada cioct,-i.'.1 cr,tlr;rl'cltertsj ''a.'iestic 5l Irt': '!'r,': -r ii;ir r.,. ,,.ta, cs ]]i'r'ad ii ea,jl )iar las razon.s ;rtrl'ii.r. iir r. i: ',r. 'i .',',' -

t I

t I

I-I
-iiij l

IOIiir ii N^ )::'l
cr c. r i.r

Ls

..; .:
:.

sus principios 1t sus vir'ucies qlle t'ecollocen ss conceptos) sus diversas vi-

s po

acl' i'sii cii co I'1l0 inr;:arciaiid

PocirT:::-"1:

ios que coii-iciden coij.lc si fuerari tec;:emas ei: estos nleilos nrorales a ]inguiio'de si,:ncs;. l')ei'c esto no irace a mel'os nredic's' For;;;;;; r* .o;nt;ct''tt;u' '-'l ios reduce t-: plinci-'j-q conceptos' esios geirei:al, ctt l: l':i,|c,e| ciie, a una ctoctrlpcr cacla -"isin coruo pel tenecientes
?iceF'ia'Jos
iri

lirs .",r,p'"llt'l'it*' nlo'fica' : i:]:l;Algunos in-rparciaitdad coino coixo ia iusticia alirm'ar ilcir-iso pueden por s iiaturai qr're iiuede.sostenerse i-lilzL Coi-rcpciii moral ce lusticia colno una base rnisma. l,ceptan ;;;;";ci* social i'poitica' )i sostienen r,;-cna'oie pal'a la tonpt"t;n conlo ios conceotos y piiqller cs i1i-i na'rlrrai f i"itatt"ental coillo las virtucipios ,-ie lronesti t'cie coirian:1.*"'uu')/ coticliana' Las clocti'inas de un cles ,.k: .",,p.,'*.iJt -" l' r'ic1a medida en que manfienen coTlr;cltso soiapante difieren en Ia v en cul sera ese qu. ueu tl"cusrio ur fundarento ulterior esfas diferencias son coilif.,,.,,in,'n.,.,-,to uliericr. Sin ei-nbargo' jusLicia coil-Io iniparciaiip:iliblcs cotl Un consenso sobre la justicia' .iad ,,r,ilo i-r;ncepcin pc-'ltica de

refieio:t

il i;'
:i-rt;;;

\,1

i
l

Vcn,

esiabiliciaci en ei .1.r. ,. pueden entender la unidad social r'ia (en cuanto olruesta a una ii.Lreralismo colrlo doctrina poltica ct'rlc,l.ci toral cc,tniri'citensii'a )''r. las concepcloLina <lc las ciistinciones ms profuirdas entre que tienen en ncs rolticas de justicia es la que se da eirtre las e inita una pluraliclad de coniepciones cietr bie' opuestas
crre,

telnrinar

Con unas consicleraciones sobre el

modo

en

il.

irr-i;Iul-r'(,rioijs,,.

<social itsti 1,sr5in cie la unidacl social .se enclitrlllra cn csir. \'e'asc l(.' nota la en Pp i6{'}s'' 170i-eseado arrjba

LInifl'an

i;3. ltlis.

cluso inconlr-lensrr'ables v ias cue scsfienr11 eue r;o ha\, .;.-,, 'riila conaeFrc,cn crej l,len Cue ila ce st.it-,fCflOc;a -_r(: L ,J*S las persona-s) en tanto en cuanto que stas sean pien,a-ilclr.e racio-laies. Las concepcioles cie la justrcia que caen. a irrs iados opueslos ,ie esta dii'isoria son dlistint]si en iri,lclros asreclos i'-tnda;ne nfaies. Piatn i llrist.eies, i, la ire,clicil c::;siiana tai ccnc ia repier+eiitar gust;r v cle ,rralLrilor caeil ,.lcj iii.lo del bien r"acicnai nicc" Tales l.isroi-es tienceir a se i reieoisicas -r'tieirclen a sosiener qlle las instituciones son ir.isias e;,. ia medicla er-i que prolnilelra;r efuctivarnejttc esLe jric rr, F_n e ierctc, ia tiadiciiin dcini;r.ante descie los tiempos clsicos Frrec ir:ber s'ido ciue r.)o hav sino uita concepcin racioiral cXei bien, 1. que el objeiivo de 1a filosofa moral, junio con ia teoioga o' ja nletafsica. Lolsists cn deterunirrar su n;.iur.elez:. E,r -Liiiilarismo cisi':o pertenece a esta tradicin dcminar'.te. For el contraro, e] triberalisnl.o corno doctlina poltica sr,rfione que ha1, nluchas concepciones del bien entr"entarlas e inconmenslit:ables, cada ura cle eilas coinratible con ia plena racioilalidaci dc las FCi'scnas nunrirnas, en tat'),,cl c;t cr:a;-,fc rrorlanros , criquat'si esi.1 de:;".r cjr L(ita (orceirci -, r.l:tc-r -lc iusl:cia practicabil" Como consecuencia de este r;upuesto, ellil,eraijsmc asiiire qrie un l'asgo caracterstico cle una cu].tuia deiliccrtica iibre es que sus cir-liaclanos alfnneli una plura-ijdad cie concepciones clel bieir enfi'entadas e lilco,nn-ltlnsurabies. El 1i.beralismo como clocti'ina proltica ;riairtiene qile la cuestin que la tradjcin doininante ira interitado responcier no tiene utla I'cspuer:la i'r;'lieablc: csto eS. itt {ici,e '.i1a id5!-}JCsta acjc. ,,-.4^. ,-rrirr ,-r^l:t].n .J tU?C1 - *t'I-lsrlcla C:l UIla 5OCICi"rafa ijlla C(!T,,'-.,',-., dad democrtica. En una rai soclecjad, una concepcjn rroitic 1e]eoloeica est filera de ta.ucstir-rn: n<, )e lJuede oLttener ei acuel'do ;ruhlicr soi-r-r 1a ccircepcion del h;cn cxigida. Ccmo l'le pr-resto d,e rejiere, cl or';gen iristiico de esle supuesio liroeratr es la R.eforma ) sus consecuencias. Flasta las queri'as dc rciigiorr eil lcs siglos x' i )'x\ ri, los justos lerminos ie co'orreracin scciai estui'ieron csliicIanrente irazados:

ia baSe dei iespeto it-iutuo Se Conr.,3jl'rii;" .r.)r-no inrpclsible .arn peiscnas de i-lna ie ciistinta; o i.el ia i."r.irrulclcga q'.le he u"ai) ccri pcrs.crnas .lue afinten :ula cclncercirr clel bicli iunclzu:lenta-lirienie isti:lta. ,{s que r-na ot las r'ces histricas dei litreraiismo fte el desal"rollo devari.s docrrlnas que ins,ian .i ia lerlerranci;i :'elig.ios1. Un tema rie ia j,r:iiicia cctilo imp.rciailclai es recoilo.er a ias condiciones slrciales q'le dari oi:igeil a. e:cr..',s dcciriniis enlre tas denoliina,ias circunsLanr-ias su.birtivas de 1a.juslicia ),luegc detaiiar ias impiicacrorres clel pr:inn:iic de toleraircia''r. Etr liberaislr..'';. ,.- -();tir lue e--;,,-'!'ste 1lJ Cc,tsli:1i.. -''cl-lncqltei'iJle 1' por Ji'iiil en el l;islo xt,\, acepia la pluraiidic. de concepciones

1a .::,rt:,eriic,cln Sr-rcial .crbre

bien irrcorrmens'.rralrles cono r-rn hechc de la cultura denlocl"'iica illoderna, cctn ta] ctle1 l,-)or sul',Li,tsic) esfas concepclc:tcs :'r:;l]tr1 lr:s li'ril;res csncciiicacios Jr6' lc,s |rriilcil-ics de justicia apropiackrs" Una tarea ciel iiberaiismo corlo doctrina pottlca c:; respondel r la cuestin: Crno ha de ser entencida la unii,,,ci social, riado que pr-iede no haber acuerdo so'nre ei nico L,reil raclorii,'r. rtllf cieb,e tomar-sc corllo dada una plur-:ri ici aci de con cep-,ci cn es enii'entaci a s e i:: conmersurablesi Y iac que sea. concebible la unidacl sociLl cle aien modo i.;reciso, ;bajo qu conciicio,nes es posible actua]mente? En ia justicia como irnparciaiidad, Ia ',urin social se eniiencte partlencio de la co;lcepcin de ia sociedad como un sistema cie coo-ureracin eiltre perscnas l;i:res e iguaies. La r-rnidad social r.la fidelidad cle lo.s ciudadancs a sus instituciones conruries nil estn, funciacJ.as en que todos aflrmen ia misnla co:cepcirin ciel bien, sino en su a.ceptacin pLibjica de una concepcrin poitica de jr-rsticia para resuiar la estruciura bsica de la sociedad. El concepto ile jusiicia es prer-io e independiente dei coilcepto de bcrn<-J.ad :n el sentido cie que los prinlel

31. i,a dislinci:r entre las cr:.cunstncias olrjetir.as r. ias subjetivas de la j'-rsticia se hizc ert l'!te orl', rP. i 26:i. E,n <.Ilanr-iirn consirucriyismir, pp, -540542, se eniariz,a ia inrpor-tiincia dei pap.,el de 1as circurstarlcias s;,"rbjetivas,

cipios de jiisticra iir:tirul ias c..,iicercilrts lel L-,ie:t ,_.f.r: rr ., . , .,- : .:. ;,Cf-l-l ,,il,e-. . .-i t'S,:'il--i'-.-': i',ii....' ,i.ri;. ', , lucioiles esial-'iecti. un sislenia f n Lrlii,a., er ra) :ic irl rr'.rli-i, :;_-.-:r, r!., rrer las cc-ricei,rcicncs perntisibles. Irri cIro Jr-iglrr"hr ijliriiJ{l esta reiacin :t1ire una conr-epcjn cie just;cia ;\ li:j :r,j;racr ,. r . nes cicl bien 1a pi-ioriciaci ciel cierecio (L-rslci.jri, j(-).iLi:;rir ,_-:ii. bajo el cet'eclro), ilrecr qr-te esta nrioiiriad .:r c.irict-i.llic:i ii,,:i iiberaiismc currio ciocil'ina pollica, \'es aigo tlLl:; r,'-,. (::,,1r cial a cuaiq';ijer colrcepcjn cic jusiicier qlie see r-ir;z():iiiirii. iiri, ii iln estado c'ienrccitico. As tlL-rcs, p:.]-a erilcllaif r- cfitl-:i, ir!, ;(isibie la unidac socia,i, ctra,cias las ciln,jiciones 1ristr-r.ri11 i ii,r:r socied.ad cien'locr-tica, par"timcs Ce nr:er^ir;r icicr iniiiir-ir i, r.,sica cie la cocpcracirin soci',I, una icie ir,;seillr eii l;r i.,-lt,.ii, pr"nlica de ulta sci;ledad dertocrflca, y cl,: ;tllr i,asarri{ri, i rrtr"ra concepcii-l pblica de jilsiicia conlo,b'Lse r-ic li ltnri:,ri :;ri iii en el sentido que he bosqi,rejado. En cuantc a la iuesiin de siesLa uili,iiiies rsrlL-ri , c.ei, ,-ir:neirde nrincinairrre;lte cjel conieliido oe las tloctl-ii-,,.5- i-;.;1-iiies, fiiosficas v reiigiosas ciisponjLrles firii .roj'.istr'r-!ri' i ,r ri.1lsenso soiapante. ircr ejerlplc, s,-iporiienclo q"',le ia r:i,lt;rir. ii;r-i poltica pLriicit sea ia.jLrsticiii coino iinparci:iiici;iri, irl:igi;rcl a ios cittci,ac'anos ajrmarLd.o tiria d,e ires v-slorr.s: lii lr"irrrir,:r visin afirma ia justicia con-]o imparciaiicl,ac potrlc sll.-, .ic:r'rr cias relieiosas ) su moclo de eni'eiicier l i,: condLlarri ,i .iJr prirrcipio ce iclerancia -v sus.rillen la iclea i-ilncian.lr.iriai i:r i.i sOciecla<i Coi1.]o iln esqliemi-r cr,e coO)eiacii;i s(}ciii c-tlii.r, frrr-sonas libres e ieuales; la segn:ndti visin 1ar afinlia rr(ir]).) r--ijrsecnencia de una cc;ncepcin rnoral ]iberai coniprclreiri,iv,a, corno aquelias de ]iant f'de lr4iil; lnieniras q'-re la ietc.et-a .lr'ma la justicia comar imparcialldacl, no colt*]o unr .iirlsi.rrncia de a-iguna cioctrr:la ms ampiia, siro .oilo .siiircici-rLr p,rts nrisina para expl"esar va]ores qlic t]or-jnahcitl. ilarsill-i nti.r.\ que otros cuaiesquiera que puriiei:an opcnrscic:;, ii ler:iiir bajc ccndiciclnes razonablelliente favorablr:s. Esie csl,sens;<; soiapante parece lnuchr: ;ris establc qu ot1'(i itLi. st iruiCist
fL

I]

r t
l i

T T

n n

ru

fr
t,

rft

L+!Fr
l'

:'

lOl ri'J

Ir r\r'i-s

.:)

-:9
ciivisiones t'rofillriits elti;"e ccncel-]cirltirs .jej i:'ieli ei;:ciliaCa:; e incorii-lensura.bles, la justicia coil - lniirarciaitclaci ;ros permite r1 nrenos conccbi: cnlo Ia ';;riCaii social pu,-ir: scr a j1 vez posible -y. estabie.

cl,J

:,

loles iiiorals' fiisficcs v :'rlrpLe;:tei"te coillo un rr-L'['.ilcio:, cl': io: pIl:-'--inios dr 'usti;ia sociaies 'rtor:li-ts r','rnaiciado el equili'brio de fuerzas ,r.,lenip r uuLrlrr f suiru_e::-: as. oii:as pc s ibiii cl acl.t, | ?t e.,; isien r-e s. tri a1' n-r u cir coil'lo la jusilcia como linpalLa furclza d.e una cciicepci]-l trLd las ooctrines nis ciaiidai pued.e oire \'IenEa a estar eir socle"

rilies rJ ue expresal es''ep'i;

snio e l lic ifel'eil c1: ^i::l'?: religicscs' o que contempte ta


ci

*r-,l"r,rur-rio soiapa*te rns o meno-s estabie' v suscii,r.;-c obi ialle nlc, iodo estci cs allatncrlc csi:ecuiativo ta cues{.iol-}es que estn poco claras, puesto q'"le ias doctrinas cue pei's;sien ) ganaii adeptcs dereildelt en l:'arte de ls con,ii.uor.u sociales, 1., en partic-ula;", de estas condiciones Cuanio so;l resulacias p'rcl la concei:cir-i pribiica de justicia. ,lle nloCr-; CLie BS'{-arIos cbligaclcs a consirieral'etl algn prui:to ios efucf,o-. de las coirdiciones sociales reclueridas !-''Or un collce pcin de jr-rsiicia poltica sc)l,rre ia a,ceuta-cin de esa coiicepcio;l misma' Iie ia rnisin nlailela) una cGncercn sei ms
se ent"relazan en

c.-t-,i-cl-ieilsi.'as que pe rsisien i- gatla;r probah]enente iici cLe:roc t:Lica r"g,.i",iu por sus p;:iilcipios

acieirtcs en una

o llrnos estable cle;endiencio ,je en qu medda las cor:diciories a ias cue conciuce i"es:ai'Jal-l rioctl inas moiales, filosficas i'rcligiosas que rueciatr coilstiiuii. un consenso solapanle estable" E;tas cuestones de la esta,bilida no las puedc Ciscutir aquirr. Liasta coir resaltar que elt una sociedad marcacia por 13. l,a IIi parle de Theorl' tiene tres objetivc's l'l-ilrciPaies: frrilet'o, dar
.uenta
cie la

Iji pi;r'te so es(,'s. l,a expliclcit bondai cou-ro racionahciad a nrc.rnLici{) r'eza coiri} r-irra t-:;l-,iicaciiin tjei sumo bien er .lnil concepiin nro;"aT ccnrPrcl-reltsrl:.1; io,ir Jc ,.iLre tienc que hacer csa sec{:in es explicar ia iisii cle bicite.; 1.'rinrarit,s i' ia ir;i::c cle los divcrsos bienes liatulales l'ecoitcicida irol el senii'io contr.i, \.) en par* ticular, la :;iqilifica. jt,r; lilltian;clrL.il tiei ,t!.rlo: rcspr':.1 c 'rir,, hicrr ;'r'i:illr:',o. Adcnlas, la cxplic;r.'in cic ia cstalriliJati d, i.irrsti..i.l t.rirlo i;li:.rr-ti,liJrrri
Ahora piettso qu(3 alglrnoc lirllos de la
de la

bordad co;'llcr racionalidad (cap" 7 que ha <Je 1'rrp61'cionar la l-rasc p-ara ictentiilcar bieltes pritlario.s, aqiieil<.'s t,ienes c1ue, dada la concepcicn de las pcrscaS, lits itartes han de supoller clue Son necesatios p'ara las persolt1s ciue elios representan (pp. 3s;' '133ss.); segundo, dar cllcrnta dc la estabiiidad de urta coltccpcin de iusticia lcaps. E-9), r' en

Ito se extettdi, cott.to clcbicra iraL,erlo llecito, al irrir'.rr"tatite cirso rlcl cc,nsenso solapanle, lal i.ouro ha sicio l'rsrjuejado en el iexl,.r: cu lr.iqar ile cllo, ^--'-rr-^-::-- )( ^^+.' t,\[tlJrdLl(rll - t'-rit (\t(t ilrl l'Li cr;o nls sinlrl<:, en,:1 que sc afirma la coltcepcion priblica de justicia colnc suficien[e po-s nljslna pai-a exPresar jos vaiores que uot-ntalrr,ri.]te pesan ms, clado erl c:on{cr; Io roi1ico c]c uit r-

Eitneii c.'itstilLrci('llli].. que rriaJesttlier.t oi!is lulrlias qu('sc lcs

1r,.'iqi"

tiifretrlai

(r'ase la teri:era r.isili eil cl conseirso

\r,ldllllitc

rjLic se ,'r'alr en

rarticuiar rie

Ia justicia coilc in-rparcialiCad, 1' n-)ostrar que esta coriceprlras cstablc que oti'a5 concepcioncs il'aJi;ioirales coll las qire se as cotlto que es'oastallle estable;1'tercero' clar cuenta del hien "oilrpaiil) cle ruia sociedaej Lriet-r orcienada, esto es, de una sociedad justa en ia que la lusticia coilo tmparcialidad es 1n coi.:cepcin polLica cle iusticia piiblicanente afii-lnacia v efectir,airreitte reilizda (cap's. t-9 r' cuhnina en la sec 85).

ci.l;l

c.s

el texto). En r.ista Ce la discr-isitin cle la iiliertd de corrcienci en Jas secs. 32-3-5 del cap. 4, cs esencial la exlenriicin rl caso del coirscl.rso st,iapantr:. irinalntente, no se explic suf;cententcirle la rcievancia '-ie ]a iciea cie uira srtciedad irie'li oldena'rla coino una u;rin .',ocial cle ru.lit',ires sociales t,ai'a dal' cufi;)la cicl bien de rinr sociedacl jr.rsta. A trar's cle tocia 1a lIi iu'te se de jan dctitasiacias coneriiones para que Jas haa ci lcclt't, de rtrc'dt, que'.itlo Puede qut darc cn l"r duda e n cuanto a la inrportartcia de, eran par-te cle los
'-.aps.
,ti

i'

9.