Está en la página 1de 250

ANTOLOGIA DE LA NOVELA CORTA UNIVERSAL

VOLUMEN II

SELECCIONES DEL READER'S DIGEST Marca Registrada


MADRID MEXICO SANTIAGO DE CHILE BUENOS AIRES BOGOTA NUEVA YOR

! "#$% SELECCIONES DEL READER&S DIGEST 'IBERIA() S* A* Derec+,s de trad-cci./) ada0taci./ 1 re0r,d-cci./ reser2ad,s 0ara t,d, e3 4-/d, SELECCIONES DEL READER&S DIGEST 'Marca Registrada( A2da* de A45rica) s6/ 'Edi7ici, Se3ecci,/es() Madrid89$ ISBN :;8$";98"<#8$ O=ra c,403eta ISBN :;8$";98"""8# V,3-4e/ II De0.sit, Lega3 B* %>$>:8"#$% D* R* ! "#$% READER&S DIGEST MEXICO) S* A* de C* V* I/s-rge/tes N,rte "<#<) M5?ic, "@) D* A* Derec+,s reser2ad,s e/ t,d,s 3,s 0aBses 4ie4=r,s de 3a C,/2e/ci./ de B-e/,s Aires de "#"<) de 3a C,/2e/ci./ I/tera4erica/a 1 de 3a C,/2e/ci./ U/i2ersa3 s,=re Derec+,s de A-t,r Cr,+i=ida 3a re0r,d-cci./ t,ta3 , 0arcia3 Este 3i=r, se ter4i/. de i40ri4ir e3 dBa 9 de ,ct-=re de "#$% e/ 3,s ta33eres Cri/ter) I/d-stria GrD7ica) S* A*) T-set) "#8Barce3,/a Sa/ Vice/te de3s H,rts Se tirar,/ "@*<<< eEe403ares E/c-ader/ad, 0,r Cri/ter) I/d-stria GrD7ica) S* A*) T-set) "#8Barce3,/a Sa/ Vice/te de3s H,rts I40res, e/ Es0aFa 'Cri/ted i/ S0ai/( L,s rec,/,ci4ie/t,s c,rres0,/die/tes a 3as disti/tas /,2e3as 7ig-ra/ e/ 3a 0Dgi/a %>@* Las i3-straci,/es G-e e/ca=eHa/ 3as /,2e3as s,/ ,=ra de MIGUEL ACIUARONI Las /,2e3as de este 2,3-4e/ se 0-=3ica/ e/ s- 2ersi./ B/tegra) e?ce0t, U/ c-ra e/ 3a 7a4i3ia 1 La =estia) G-e +a/ sid, c,/de/sadas

CONTENIDOJ

$ EL BONITO CRIMEN DEL CARABINERO6Ca4i3, K,s5 Ce3a 9< LAS NIEVES DEL ILIMANKARO6Er/est He4i/gLa1 ;@ EL HUESCED6A3=ert Ca4-s @# LA SIMA6CB, Bar,Ea >> UNA ROSA CARA EMILY6Mi33ia4 Aa-3N/er $$ EL RUBI6C,rrad, A32ar, :% VIDA NUEVA6A/a MarBa Mat-te :# EL KEAE6K,+/ Stei/=ecN "<$ UN CURA EN LA AAMILIA6Le, e//ed1 ""$ ODILES IUE NO ME MATEN P6K-a/ R-37, "9; LA ACUESTA6A/t./ C+eE,2 "%9 MI SEQOR EL BEBE6Ra=i/dra/at+ Tag,re ";" ESCUMA Y NADA MAS6Her/a/d, T533eH ";> EL VIEKO DEMONIO6Cear3 S* B-cN ">< LA DESCONOCIDA6Ber/ard, ,rd,/ ">$ DOS METROS DE TIERRA6Nadi/e G,rdi4er ":" NOCHE DE BODAS6Vice/te B3asc, I=DFeH 9<< BUTCH CUIDA DEL NIQO6Da4,/ R-/1,/ 9"; UNA CARTA A DIOS6Greg,ri, L.0eH 1 A-e/tes 9": LA BESTIA6K,se0+ C,/rad 9%$ LA LANCHA6Ma? A-= 9;9 EL CUESTO REMOTO6M* S,4erset Ma-g+a4 9$@ CASEO6K,s5 D,/,s, 9#@ SOLITARIO6Nige3 Ba3c+i/ %"> SEGUIR DE COBRES6Ig/aci, A3dec,a %9@ EL CABALLO DE MADERA6D* H* LaLre/ce %;9 CEIUEQOS CROCIETARIOS6R,=ert, Ar3t %@< EL HOMBRE IUE ATRAVESABA LOS MUROS6Marce3 A145 %>" NOTAS BIOGRAAICAS %>@ RECONOCIMIENTOS

EL BONITO CRIMEN DEL CARABINERO CAMILO KOSE CELA6ESCAQA

CUANDO Sera7B/ OrtiH i/gres. e/ e3 se4i/ari, de T-1) te/Ba diecisiete aF,s 1 era 4Ds =ie/
a3t,) -/ 0,c, 0D3id,) 4,re/, de 0e3, 1 esc-rrid, de car/es* S- 0adre se 33a4a=a Sera7B/ ta4=i5/) 1 e/ e3 0-e=3, /, te/Ba 7a4a de ser de4asiad, =-e/a 0ers,/aR +a=Ba estad, g-errea/d, e/ C-=a) e/ tie40,s de3 ge/era3 Me13er) 1 c-a/d,

regres. a 3a Ce/B/s-3a 2e/Ba ta/ a4ari33, 1 ta/ r-i/ de/tr, de s- traEe de ra1adi33,) G-e da=a 2erdadera 0e/a 2er3,* G,4, e/ C-=a +a=Ba a3ca/Had, e3 grad, de sarge/t, 1 c,4, a s33egada a Es0aFa t-2, 3a s-erte de caer3e e/ gracia) ODi,s sa=rD 0,r G-5P) a d,/ Ba3d,4er, Se,a/e) e/t,/ces Direct,r Ge/era3 de Ad-a/as) e3 +,4=re /, a/d-2, de4asiad, tie40, tirad,) 0,rG-e -/ =-e/ dBa d,/ Ba3d,4er,) G-e era +,4=re de i/73-e/cias e/ 3a 0r,2i/cia 1 a-/ e/ Madrid) 3e arreg3. 3as c,sas de 7,r4a G-e 0-d, i/gresar e/ e3 C-er0, de Cara=i/er,s* E/ T-1 0resta=a ser2ici, e/ e3 C-e/te I/ter/aci,/a3 1 ta3 ,di, 33eg. a c,ger3e a 3,s 0err,s) G-e i/2aria=3e4e/te 3e 3adra=a/) 1 a 3,s 0,rt-g-eses) c,/ G-ie/es te/Ba a diari, G-e tratar) G-e a =-e/ seg-r, G-e s.3, c,/ e3 c-e/t, de s-s d,s ,di,s te/drBa4,s te4a s,=rad, 0ara -/ 3i=r, 1 g,rd,* DeEe4,s est,) si/ e4=arg,) 1 0ase4,s a c,/tar 3as c-atr, c,sas G-e /ecesita4,s* C-a/d, Sera7B/) 0adre) 33eg. a T-1) a3g, 4Ds re0-est, 1a) c,/ e3 =ig,te e/g,4ad, 1 2estid, de 2erde) Ea4Ds /adie se +-=iera ac,rdad, de3 re0atriad, 0a3Sdic, 1 e/c3e/G-e de seis 4eses atrDs* Te/Ba =-e/a 7ac+a) a3g, c+-3a0a) /, de4asiad,s aF,s) 1 -/,s a/dares de 0icad,r a 3,s G-e 3as 0ers,/as de a3c-r/ia c,/ G-ie/es +a=35 4e aseg-rar,/ /, e/c,/trar3es /ada de 4arcia3) /i siG-iera de =,/it,s) 0er, G-e e/tre 3as criadas +acBa/ 2erdader,s estrag,s* Ag-a/t. d,s 0ri4a2eras s,3ter,) 0er, a 3a tercera 'c,4, 1a dice e3 re7rD/) a 3a tercera 2a 3a 2e/cida( cas. c,/ 3a criada de d,Fa Basi3isa) G-e se 33a4a=a Ed-2igisR d,Fa Basi3isa) G-e e/ s- 1a 3arg, ce3i=at, g,Ha=a e/ casar a 3,s G-e 3a r,dea=a/) ac,gi. 3a =,da c,/ si40atBa) 3,s a0adri/.) c,/ d,/ Maria/, Ace=,) s-=te/ie/te de cara=i/er,s 1 c,4a/da/te de -/, de 3,s 0-est,sR 3es rega3. 3a c,3c+a 1 3es ,7reci.) s,3e4/e4e/te) deEar -/ 3egad, 0ara G-e est-diase 3a carrera de c-ra -/, de s-s +iE,s) c-a/d, 3,s t-2iese* AsB era d,Fa Basi3isa* A3 aF, c,rt, de casad,s 2i/, a3 4-/d, e3 0ri4er +iE,) Sera7B/) G-e /, es este de3 G-e 2a4,s a +a=3ar) si/, ,tr, G-e d-r. c-atr, 4eses escas,s) 1 a3 ,tr, aF, /aci. e3 2erdader, Sera7B/) G-e) a-/G-e 0,r 3a 0i/ta G-e traE, 0arecBa G-e /, +a=rBa de d-rar 4-c+, 4Ds G-e e3 ,tr,) 7-e 0,c, a 0,c, crecie/d, 1 0r,s0era/d, +asta 33egar a c,/2ertirse e/ -/ 4,cit,* T-2ier,/ des0-5s ,tr, +iE,) CB,) 1 d,s +iEas ge4e3as) Isa-ra 1 R,sa) 1 des0-5s se 4a/c. e3 4atri4,/i, 0,rG-e Ed-2igis 4-ri. de -/as 7ie=res de Ma3ta* G,4, Sera7B/) +iE,) e/tr. de de0e/die/te e/ TE3 CaraBs,U) e3 c,4erci, de d,/ E3,1 Te3 Sata/DsU) d,/de te/Ba 7iE, -/ =-e/ 0,r2e/ir) e3 0adre 0e/s. G-e 3, 4eE,r +a=rBa de ser a03icar e3 3egad, de d,Fa Basi3isa) c-a/d, 33egase) a s- seg-/d, +iE,) G-e aS/ /, se sa=Ba G-5 +a=rBa de ser de 53 1 a G-ie/ 0arecBa /,tDrse3e cierta a7ici./ a 3as c,sas de ig3esia* CB, 0arecBa satis7ec+, c,/ s- s-erte 1 1a desde 0eG-eF, se 7-e +acie/d, a 3a idea de 3a s,ta/a 1 3a teEa 0ara c-a/d, 7-ese 4a1,rR Sera7B/) e/ ca4=i,) 0arecBa cada +,ra 4Ds 7e3iH e/ s- 4,strad,r des0ac+a/d, c,=ert,res) e/ag-as 1 t,G-i33as a 3as seF,ras) , tac+-e3as) 0iedras de a7i3ar 1 0-/tas de CarBs a 3,s 0aisa/,s G-e =aEa=a/ de 3as a3deas) 1 Ea4Ds 0-d, s,s0ec+ar 3, G-e e3 desti/, 3e te/Ba g-ardad, 0ara c-a/d, e3 tie40, 0asase* Ha=Ba c,/seg-id, 1a Sera7B/ ga/arse 3a c,/7ia/Ha de3 a4, 1 -/ a-4e/t, de G-i/ce rea3es e/ e3 s-e3d,) c-a/d, d,Fa Basi3isa) G-e era 1a 4-1 2ieEa) se G-ed. -/ =-e/ dBa e/ 3a ca4a c,/ -/ res7riad, G-e aca=. 0,r e/terrar3a* Se 3e di, se0-3t-ra) se reHar,/ 3as 4isas) se a=ri. e3 testa4e/t,) 0as. a 0,der de 3,s c-ras e3 3egad, 0ara 3a carrera de CB,) 1 este e/tr. e/ e3 Se4i/ari,* Sera7B/) 0adre) esta=a e/ca/tad, c,/ 3a 4-erte de d,Fa Basi3isa) 0,rG-e 0e/sa=a) 1 /, si/ raH./) G-e +a=Ba 33egad, c,4, ag-a de 4a1, a arreg3ar e3 0,r2e/ir de s-s +iE,s) 3, S/ic, G-e 3e 0re,c-0a=a) segS/ 53) a-/G-e 3,s de4Ds /, se 3, cre1era/ de4asiad,* C,/ Sera7B/ e/ 3a tie/da) CB, est-dia/d, 0ara c-ra) 1 3as +iEas) a 0esar de s- c,rta edad) de criadas de ser2ir) 3as d,s e/ casa de d,/ Es0Brit- Sa/t, CasDis) e3 c./s-3 0,rt-g-5s) Sera7B/) 0adre) G-eda=a e/ e3 4eE,r de 3,s 4-/d,s 1 0,dBa dedicar s- tie40,) 1a c,/ e/tera 3i=ertad) a3 2i/, de3 Ri=er,) G-e /, 3e desagrada=a /ada) 0,r ciert,) 1 a Ma/,3ita) G-e 3e desagrada=a

aS/ 4e/,s t,da2Ba 1 c,/ G-ie/ aca=. 2i2ie/d,* Cer, ,c-rre G-e c-a/d, e3 +,4=re 4Ds 7e3iH se cree) se t-erce/ 3as c,sas a 3, 4eE,r c,/ ta/ta ra0ideH G-e) c-a/d, -/, se 33a4a a a2is, 0ara e/dereHar3as) , es 1a tarde de3 t,d,) c,4, e/ este cas,) , 7a3ta 1a ta/ 0,c, G-e 2ie/e a ser 3, 4is4,* L, dig, 0,rG-e c,/ 3a 4-erte de3 se4i/arista e40eH. 3a c,sa a ir de 4a3 e/ 0e,r) 0ara aca=ar c,4, e3 2erdader, r,sari, de 3a a-r,raR si/ e4=arg,) c,4, de cada 2ida /ace/ 4edia d,ce/a de 2idas di7ere/tes 1 de cada desgracia 3, 4is4, 0-ede/ sa3ir seis /-e2as desgracias c,4, seis =ie/a2e/t-ra/Has de 3,s D/ge3es) 1 c,4, de ciert, 1a es sa=id, G-e /, +a1 4a3 G-e cie/ aF,s d-re) si =ie/ 0,de4,s dar c,4, seg-r, G-e e3 cara=i/er, est5 t,stD/d,se a estas 7ec+as e/ 0,der de Be3ce=S) c,4, E-st, 0ag, a s-s 4-c+,s 0ecad,s c,4etid,s) /adie 0,drD aseg-rar 0,r 3a g3,ria de s-s 4-ert,s G-e 3as d,s +iEas 1 e3 +iE, G-e 3e G-edar,/ /, +a1a/ te/id, -/ 4,4e/t, de c3aridad a S3ti4a +,ra G-e 3es +a1a e2itad, ir a +acer c,40aFBa a3 0adre e/ 3a ca3dera* E3 0,=re CB, agarr. -/a sar/a e/ e3 Se4i/ari, G-e 4Ds G-e est-dia/te de c-ra 33eg. a 0arecer gat, si/ d-eF,) de 0e3ad, 1 carc,4id, c,4, 3e i=a deEa/d,R e3 45dic, 3e recet. G-e se diese -/ =-e/ =aF,) 1 e7ecti2a4e/te se acerc. +asta e3 MiF, 0ara 2er de 0-ri7icarse a-/G-e) sa=e Di,s si 0,r 7a3ta de c,st-4=re , 0,r G-5) 3, ciert, es G-e ta/ 0-r, 1 ta/ es0irit-a3 33eg. a G-edar G-e /, se 3e 2,32i. a 2er de 2i2,R e3 cadD2er 3, 7-e a e/c,/trar 3a G-ardia Ci2i3 a3 ca=, de 4-c+, tie40, 73,ta/d,) c,4, -/a ,2eEa 4-erta) cerca 1a de La G-ardia* C-a/d, Sera7B/ se e/ter. de 3a 4-erte de3 +iE,) 4,/t. e/ c.3era 1 sa3i. c,4, -/a 73ec+a a casa de 3as +er4a/as de d,Fa Basi3isa) de d,Fa Dig/a 1 d,Fa Cer7ecta* G-a/d, 33eg. +a=Ba/ sa3id, a 3a /,2e/a) 1 e/ 3a casa /, +a=Ba /adie 4Ds G-e 3a criada) -/a 0,rt-g-esa 4edi, 4-3ata G-e se 33a4a=a D,3,r,sa 1 G-e 3, reci=i. +ec+a -/ =asi3isc, 1 /, 3e deE. 0asar de 3a esca3eraR Sera7B/ se se/t. e/ e3 0ri4er 0e3daF, es0era/d, a G-e 33egase/ 3as seF,ritas) 0er, 0,c, a/tes de G-e est, s-cediera) t-2, G-e sa3ir +asta e3 0,rta3 0,rG-e D,3,r,sa 3e ec+. -/a 0a3a/ga/a de ag-a) segS/ diE, a grit,s 1 des0-5s de ec+Drse3a) 0,rG-e 3e esta=a 33e/a/d, 3a casa de +-4,* E/ e3 0,rta3 0,c, tie40, t-2, G-e ag-ardar) 0,rG-e d,Fa Dig/a 1 d,Fa Cer7ecta 33egar,/ e/ seg-idaR 53 3es sa3i. a3 0as, 1 /-/ca e/+,ra=-e/a 3, +-=iera +ec+,) 0,rG-e 3as 2ieEas) G-e e/ s- 0-di=-/deH e/ c,/ser2a esta=a/ 4Ds rece3,sas G-e c,/eE, 7-era de 2eda) e/ c-a/t, G-e ,3ier,/ e3 ,3,r a ta=ac,) e40eHar,/ a 0ersig/arse 1 e/ c-a/t, G-e adi2i/ar,/ -/ +,4=re sa3i5/d,3es a3 e/c-e/tr,) ec+ar,/ a c,rrer 0ega/d, ta3es grit,s G-e 4is4a4e/te 0arecier,/ G-e 3as esta=a/ des0edaHa/d,* E/ 2a/, 7-e G-e e3 cara=i/er, tratase de a0acig-ar3as) 0,rG-e cada 2eH G-e se 3e ,c-rrBa a3g-/a 0a3a=ra red,=3a=a/ e33as 3,s a-33id,s* VOCer, d,Fa Dig/a) 0,r 3,s c3a2,s de3 SeF,r) G-e s,1 1,) G-e s,1 Sera7B/P OCer, d,Fa Cer7ectaP L, ciert, 7-e G-e c,4, 3as 2ieEas) cada 2eH 4Ds es0a/tadas) +a=Ba/ 33egad, 1a a 3a C,rredera 1 0arecBa/ /, dar 4a1,res seFa3es de c,rd-ra) Sera7B/ 0re7iri. deEar3as G-e sig-iese/ esca/da3iHa/d, 1 4arc+ar a s- casa a decidir 53 s,3, G-5 se de=iera +acer* D,Fa Dig/a 1 d,Fa Cer7ecta aseg-ra=a/ a 3as 2isitas G-e era e3 4is4Bsi4, dia=3, G-ie/ 3as esta=a es0era/d, e/ e3 0,rta3 'G-e r,ciar,/ a 3a 4aFa/a sig-ie/te c,/ ag-a =e/dita() 4ie/tras Sera7B/) 0,r ,tra 0arte) decBa a G-ie/ G-isiera ,Br3e G-e 3as d,s 2ieEas esta=a/ e4=r-Eadas* Sera7B/) e/ s- casa) 0e/s. G-e t,d, serBa 4eE,r a/tes G-e re/-/ciar a3 3egad, de d,Fa Basi3isa) 1 a ta3 e7ect, 4a/d. 33a4ar a s- 1a S/ic, +iE, 0ara e/terar3e de 3, G-e +a=Ba decidid,J G-e 7-ese e3 s-ces,r de3 +er4a/,* E/ -/ 0ri/ci0i,) Sera7B/) +iE,) se 4,str. a3g, reaci, a 3a idea) G-e /, 3e i3-si,/a=a de4asiad,) 1 rec-rri. a dar3e a s- 0adre 3as s,3-ci,/es 4Ds 0eregri/as) desde G-e 7-ese 53 G-ie/ e/trase e/ e3 Se4i/ari, +asta 33egar a -/ arreg3, c,/ 3,s c-ras 0ara re0artirse e3 3egad,* E3 0adre) a-/G-e 3a 0ri4era s,3-ci./ 3a rec+aH. de 03a/,)

0e/s. d-ra/te a3g-/,s dBas e/ 3a seg-/da) G-e si /, 33eg. a 0,/erse e/ 0rDctica 7-e 0r,=a=3e4e/te 0,r /, estar 1a 0,r e/t,/ces e/ T-1 d,/ K,aG-B/) G-ie/ se +-=iera e/cargad, de arreg3ar 3a c,sa* E3 +iE, resisti. t,da2Ba -/,s dBas 4DsR 0er,) c,4, era d5=i3 de carDcter 1 c,4, 2eBa G-e si /, cedBa /, i=a a sacar e/ 3i40i, 4Ds G-e 0-FetaH,s de3 0adre) -/ =-e/ dBa) c-a/d, este 2eBa 1a e3 3egad, c,/2ertid, e/ 4isas) diE, G-e sB) G-e =-e/,) G-e serBa 53 G-ie/ se sacri7icarBa si +acBa 7a3ta) 1 e/tr.* Te/Ba 0,r e/t,/ces) c,4, 1a diEi4,s) diecisiete aF,s* Se 2isti. c,/ 3a r,0a de3 +er4a/,) G-e 3e esta=a a3g, escasa) 1 0,r e/carg, e?0res, de s0adre) 7-e a +acer -/a 2isita a d,Fa Cer7ecta 1 d,Fa Dig/a) G-ie/es se 4,strar,/ 4-1 a7a=3es 1 G-ie/es 3e s,3tar,/ -/ ser4,/cete +a=3D/d,3e de 3as 2erdaderas 2,caci,/es 1 de 3, 4-1 /ecesarias G-e era/) s,=re t,d, 0ara 3-c+ar c,/tra e3 E/e4ig, Ma3,) G-e acec+a=a t,das 3as ,casi,/es 0ara 0erder/,s 1 G-e) si/ ir 4Ds 3eE,s) e3 ,tr, dBa 3as esta=a a e33as es0era/d, e/ e3 0,rta3* E3 4,cete se reBa 0,r de/tr, '1 tra=aE, 3e c,st. /, +acer3, 0,r 7-era ta4=i5/() 0,rG-e 1a +a=Ba ,Bd, re3atar a3 0adre 3a a2e/t-ra) 0er, disi4-3.) G-e era 3, 0r-de/te) ag-a/t. -/ ratit, a 3as d,s +er4a/as) 3es =es. 3a 4a/, des0-5s 1 se 4arc+. radia/te de g,H, c,/ 3a 0eseta G-e 3e 4etier,/ e/ e3 =,3si33, 0ara 0re4iar s- +er4,s, gest,) segS/ 3e diEer,/* C-a/d, D,3,r,sa 3e a=ri. 3a 0-erta a0arecBa c,40-/gida) G-i5/ sa=e si 0,r 3a d-c+a G-e 3e 0r,0i/ara 0,c,s dBas atrDs a3 0adre de ta/ eEe403ar E,2e/* L,s 0ri4er,s tie40,s de Se4i/ari, /, 7-er,/ 3,s 4Ds d-r,s 1 4,4e/t, 33eg. a +a=er i/c3-s, e/ G-e se cre1. c,/ 2,caci./* L, 4a3, 2i/, 4Ds tarde) c-a/d, e40eH. a e/c,/trar 2acBas 3as 3argas +,ras de s- dBa 1 a ec+ar de 4e/,s s-s c+Dc+aras tra40,sas c,/ 3as c,40rad,ras 1 +asta 3,s grit,s de Te3 Sata/DsU* E40eH. a estar triste) a 0erder 3a c,3,r) a des4eE,rar) a e/c,/trar 7a3t,s de i/ter5s e3 LatB/ 1 3a Te,3,gBa*** Mira=a c,rrer 3as +,ras) des4adeEad,) arrastra/d, 3,s 0ies 0,r 3,s 0asi33,s , d,r4ita/d, e/ 3as a-3as , e/ 3a ca0i33a) 1 a 0artir de e/t,/ces c-a3G-ier c,sa +-=iera dad, a ca4=i, de s3i=ertad) de esa 3i=ertad G-e tres aF,s 4Ds tarde +a=Ba de rec-0erar* E3 0adre se seg-Ba da/d, cada 2eH 4Ds a3 2i/, 1 te/Ba 1a -/a de esas =,rrac+eras cr./icas G-e 3e 33e/a/ a -/, e3 c-e33, de gra/,s) 3a /ariH de c,3,rad, 1 3a i4agi/aci./ de 0e/sa4ie/t,s si/iestr,s* A-e ta4=i5/ a 2isitar a 3as +er4a/as de d,Fa Basi3isa) sacar,/ e33as sc,/2ersaci./ 7a2,rita V3a de3 de4,/i, de3 0,rta3V) 1 a-/G-e D,3,r,sa 0,dBa ec+ar3, e3 dBa 4e/,s 0e/sad, t,d, a 0erder c,/ta/d, 3, G-e sa=Ba) se 3as 7-e 53 arreg3a/d, de 7,r4a de sacar3es 3,s di/er,s) a ca4=i, de s- 0r,tecci./ 1 gracias a 3,s de4,/i,s G-e +acBa a0arecer 0ara 3-eg, es0a/tar) 1 ta/ ate4,riHaditas 33eg. a te/er3as G-e aca=. res-3tD/d,3e 4Ds 7Dci3 +-rgar3es e/ 3a =,3sa G-e ec+ar -/a 7ir4a de3a/te de3 c,4isari, a 7i/ de 4es* Cas. e3 tie40,) seg-Ba/ 3as c,sas ta/ ig-a3es 3as -/as a 3as ,tras G-e 1a /i 4erecBa 3a 0e/a +acer3es cas,) d,Fa Cer7ecta 1 d,Fa Dig/a era/ 4Ds 2ieEas t,da2Ba*** Sera7B/) 0adre) i=a 1a t,das 3as tardes a casa de 3as 2ieEas) d,/de 3e da=a/ sie40re de 4ere/dar -/a taHa de ca75 c,/ 3ec+e 1 -/ 0edaH, de r,sca) 1 a33B se G-eda=a +asta 3as ,c+, , 3as ,c+, 1 4edia) +,ra e/ G-e 3as +er4a/as se i=a/ a ce/ar -/ +-e2it, 0asad, 1 53 se 4arc+a=a) des0-5s de +a=erse des0re/did, de s-s c,/seE,s c,/tra e3 de4,/i,) a 3a ta=er/a de Ci/t,) d,/de es0era=a G-e 3e diera 3a +,ra de ce/ar* E/ e3 7ig./ de Ci/t, se +iH, a4ig, de -/ c+.7er 0,rt-g-5s G-e se 33a4a=a Mad-reira 1 G-e 33e2a=a -/ s,3itari, e/ -/ ded, de3 ta4aF, de -/ gar=a/H, 1 ta/ 7a3s, c,4, 53* Mad-reira era -/ +,4=re de -/,s c-are/ta 1 ci/c, aF,s) 4,re/, re3-cie/te) c,/ 3,s c,34i33,s de ,r, 1 c,/ t,da 3a traHa de /, te/er 4-c+,s escrS0-3,s de c,/cie/cia /i 0ararse de4asiad, e/ =arras* Vi2Ba e4igrad, de s- 0aBs VsegS/ decBa) 0,r ser a4ig, de Cai2a C,-ceir,V) 1 c,4, e3 +,4=re /, se resig/a=a a 2i2ir c,4, -/ cart-E,) si/, G-e 3e g-sta=a te/er sie40re -/ d-r, e/ e3 =,3si33,) se =-sca=a 3a 2ida c,4, 4eE,r Di,s) , 0r,=a=3e4e/te e3 dia=3,) 3e diera a e/te/der*

Sera7B/ 3e 2eBa c,/ 7rec-e/cia e/ casa de Ci/t,) +a=3a/d, sie40re a grit,s a/te -/ c,rr, de Ee/BHar,s G-e 3e 4ira=a/ e4=,=ad,s) 1 a-/G-e a3 0ri/ci0i, /, se/tBa 0,r 53 /i/g-/a atracci./) /i siG-iera c-ri,sidad) 0,r es, G-iHD de ser 0,rt-g-5s) a3 7i/a3) c,4, sie40re ,c-rre) e40eH. a sa3-dar3,) 0ri4er, -/a 2eH e/ C,/te Ca3de3as) d,/de c,i/cidier,/ -/a tarde) des0-5s) e/ T-1) 0,r 3a ca33e) 1 0,r S3ti4, e/ e3 7ig./) d,/de se e/c,/tra=a/ t,das 3as /,c+es* A3 Mad-reira 3e 33a4a=a/ 0,r 4a3 /,4=re TCaga /&a te/daU) 0,rG-e) segS/ 3,s des3e/g-ad,s) 3e +a=Ba/ ec+ad, de 3a =,tica de d,/ T,4Ds Va33eE,) d,/de e/ ,tr, tie40, 0restara s-s ser2ici,s) 0,r +a=er3e caHad, e3 d-eF, +acie/d, s-s /ecesidades de=aE, de3 4,strad,r) 1 ta/ 4a3 3e 0arecBa e3 4,te 1 ta/ 7-era de s-s ca=a3es se 0,/Ba a3 ,Br3, G-e e/ -/a ,casi./ 1 a -/ 0,=re 2iaEa/te cata3D/) G-e /, sa=Ba 3, G-e G-erBa decir 1 de=i. creerse G-e era e3 /,4=re) 3e arre. ta3 /a2aEaH, e/ 3,s 2acB,s 1 e/ 4edi, de -/a 0artida de t-te G-e de /, +a=er G-erid, Di,s G-e e3 cata3D/ t-2iese =-e/a e/car/ad-ra 1 c-rase e/ 3,s dBas de 3e1) a estas +,ras seg-irBa TCaga /&a te/daU e/cerrad, e/ -/a 4aH4,rra 1 4Ds a=-rrid, 1 4Ds +art, G-e -/a 4,/a* E3 Mad-reira 1 Sera7B/ aca=ar,/ sie/d, a4ig,s) 0,rG-e e/ e3 7,/d, esta=a/ +ec+,s ta3 0ara c-a3) 1 3a a4istad) G-e 7-e s-=ie/d, de t,/, 0,c, a 0,c, 1 desde 3a /,c+e e/ G-e 3,s d,s se s,r0re/dier,/) a3 4is4, tie40,) +acie/d, tra40as e/ e3 E-eg, 1 se 4irar,/ c,/ 3a 4is4a 4irada de c.403ices) G-ed. se33ada de7i/iti2a4e/te c,/ e3 4Ds d-rader, de 3,s se33,sJ e3 4ied, de cada -/, a 3a 0a3a=ra de3 ,tr,* Desde aG-e3 dBa) 1 si/ G-e 4ediase 0a3a=ra a3g-/a de ac-erd,) se c,/siderar,/ 1a c,4, s,ci,s 1 e40eHar,/ a +a=3ar de s-s t-r=i,s 4a/eE,s c,/ 3a 4a1,r c,/7ia/Ha de3 4-/d,* E3 Mad-reira e/ter. a Sera7B/ de s-s d,s i/4ediat,s 0r,1ect,s) 1 c,4, a este 3e 0arecier,/ =ie/) dier,/ 1a e3 g,30e E-/t,s* E3 carter, Te34, Vare3a se G-ed. si/ 3as sese/ta 0esetas G-e 33e2a=a 0ara 0agar -/ gir,) 1 a3 c,=rad,r de 3a 3B/ea de a-t,=-ses 3e arrear,/ -/a 0a3iHa tre4e/da 0,r /, G-erer ate/der a raH,/es 1 e/tregar3es 3as cie/t, dieH 0esetas G-e 33e2a=a ca4i/, de 3a Ad4i/istraci./* A Sera7B/ 3e e/ca/t. 3a dis0,sici./ de3 Mad-reira 1 s- =-e/a 4a/, 0ara e3egir 3a 2Bcti4a) 1 c,4, /i e3 carter, /i e3 c,=rad,r 0-dier,/ rec,/,cer a 3,s G-e 3es 33e2ar,/ 3,s di/er,s) se 7r,ta=a 3as 4a/,s c,/ g,H, 0e/sa/d, e/ 3,s tie40,s de =,/a/Ha G-e 3e ag-arda=a/ c,/ 3,s c-art,s de 3,s de4Ds* Se re0artier,/ 3as ga/a/cias c,/ ig-a3dad) diecisiete d-r,s cada -/,) 0,rG-e e3 Mad-reira e/ est, 0res-4Ba de ca=a3) 1 sig-ier,/ 03a/ea/d, 1 da/d, 0eG-eF,s g,30es a7,rt-/ad,s G-e 3es i=a/ deEa/d, 3i=res a3g-/as 0esetas* E3 Mad-reira) si/ e4=arg,) a/si,s, sie40re de 2,3ar 4Ds a3t, 1 de a403iar e3 /eg,ci,) ac,sa=a c,/sta/te4e/te a Sera7B/ 0ara a/i4ar3, a dar e3 g,30e g,rd, G-e +a=Ba de e/riG-ecer3,sJ e3 atrac, a d,Fa Cer7ecta 1 d,Fa Dig/a) G-ie/es) segS/ era 7a4a e/ e3 0-e=3,) g-arda=a/ e/ s- casa -/ 2erdader, ca0ita3 e/ E,1as a/tig-as 1 0e3-c,/as* A Sera7B/ 3e re0-g/a=a r,=ar a 3as 2ieEas) a G-ie/es 2isita=a t,das 3as tardes 1 G-ie/es e/c,/tra=a/ e/ 53 -/ 2a3ed,r c,/tra e3 de4,/i,) 0,rG-e e/ e3 7,/d, t,da2Ba 3e G-eda=a -/a 33a4ita de c,/cie/ciaR 0er, c,4, TCaga /&a te/daU era 4Ds +D=i3 G-e -/ ra1,) 1 c,4, aca=. 4eti5/d,3e 4ied, c,/ /, s5 G-5 4a/i,=ra i/7a3i=3e G-e te/Ba e/ s- 4a/, 0ara 0,/er3,) si/ G-e 0-diera /i rec+istar) e/ 4a/,s de 3a G-ardia Ci2i3) aca=. 0,r ceder 1 0,r resig/arse a 03a/ear e3 as-/t,) a-/G-e desde e3 0ri4er 4,4e/t, 0-s, c,4, c,/dici./ /, t,car /i -/ 0e3, de 3a r,0a a 3as 2ieEas) 0asase 3, G-e 0asase* E7ecti2a4e/te) t,4ar,/ s-s 4edidas) +icier,/ s-s cD3c-3,s) ec+ar,/ s-s c-e/tas) deEar,/ G-e 0asase e3 tie40, G-e s,=ra=a) 1 -/ =-e/ dBa) e3 dBa de Sa/ L-is) re1 de Ara/cia) dier,/ e3 g,30eJ e3 g,30e g,rd,) segS/ decBa Mad-reira* La c,sa esta=a =ie/ 0e/sadaR Sera7B/ irBa c,4, t,das 3as tardes) t,4arBa s- taHa de ca75 c,/ 3ec+e 1 3es +a=3arBa de3 de4,/i,) 1 Mad-reira 33a4arBa a 3a 0-erta 0reg-/ta/d, 0,r 53R s-=irBa Vc,/ 3a cara ta0adaV 1 a4e/aHarBa a 3as d,s 2ieEas c,/ 4atar3as si grita=a/R Sera7B/

+arBa c,4, G-e 3as de7e/dBa) 1 e/tre 3,s d,s) se 3as arreg3arBa/ 0ara e/cerrar3as e/ -/ ar4ari, r,0er, G-e esta=a e/ e3 0asi33, 1 de d,/de 3as sacarBa Sera7B/) 4-1 c,40-/gid,) a3 7i/a3 de t,d,* S.3, G-eda=a/ d,s 0r,=3e4as 0,r res,32erJ 3a 4-3ata D,3,r,sa 1 e3 i/terr,gat,ri, G-e 3e +arBa/ a Sera7B/* A 3a 0ri4era ac,rdar,/ 0,/er3e -/a carta d,s dBas a/tes desde Va3e/Wa d, MiF,) dici5/d,3e G-e 7-ese c,rrie/d,) G-e s- +er4a/a Er4e3i/da se esta=a 4-rie/d, de 3e0ra) G-e era 3, G-e 3e da=a 4Ds 4ied,) 1 e/ c-a/t, a3 seg-/d, decidier,/) des0-5s de 4-c+, 0e/sar3,) G-e 3, 4eE,r serBa deEar3, atad, 1 a4,rdaHad,) 1 G-e diEese a3 E-eH) c-a/d, 3e 0reg-/tase) G-e 3,s 3adr,/es era/ d,sR 3as 2ieEas te/drBa/ G-e resig/arse a G-edar e/cerradas e/ e3 ar4ari,) 0er, /, se i=a/ a 4,rir 0,r es,* Ta3 c,4, 3, 0e/sar,/ 3, +icier,/* C-a/d, d,Fa Dig/a 3e a=ri. 3a 0-erta a Sera7B/) tira/d, de 3a cade/ita G-e i=a t,d, a 3, 3arg, de 3a esca3era) cre1. ,0,rt-/, disc-30arseJ VOC,4, D,3,r,sa /, estDP XSa=eY VOA+P XN,Y VON,P OC,4, t-2, G-e ir a Va3e/tBa a 3a 4-erte de s- +er4a/aP VXA+) sBY VOSBP I-e 3a 0,=re estD a 3a 4-erte c,/ 3a dic+,sa 3e0ra) X/, 3, sa=BaY VONi -/a 0a3a=ra) d,Fa Dig/aP VEs G-e /, s,4,s /ada) OrtiH) O/adaP OS.3, aG-e33,s G-e se 0re0ara/ 0ara e3 ser2ici, de3 SeF,rP*** A Sera7B/ 3e di, -/ 2-e3c, e3 c,raH./ e/ e3 0ec+, a3 ,Br aG-e33as 0a3a=ras) 0,rG-e 3e 2i/, a 3a i4agi/aci./ 3a 7ig-ra de3 +iE,* Era e?traF,) 53 /, era -/ se/ti4e/ta3) 0recisa4e/te) 0er, e/ aG-e3 i/sta/te 0,c, 3e 7a3t. 0ara sa3ir esca0a/d,* Esta=a c,4, aH,rad, c-a/d, se se/t. e/7re/te de 3as 2ieEas) c,4, t,das 3as tardes) 1 de3a/te de s- taHa de ca75 c,/ 3ec+eR -/a taHa si/ asa) +,/da 1 +er4,sa c,4, 3a i4age/ de 3a a=-/da/cia* D,Fa Dig/a c,/ti/-.J VYa 2e -sted) OrtiH* OI-i5/ +a=Ba de 0e/sar e/ 3, de 3a 0,=re Er4e3i/daP VOYa) 1aP VOC,=reP*** Sera7B/ /, sa=Ba G-5 +acer /i G-5 decir* Se aHar.) se G-e4. c,/ e3 ca75 c,/ 3ec+e) G-e /, +a=Ba deEad, e/7riar) t,si. -/ 0,c, 0,r +acer a3g,*** D,Fa Dig/a seg-BaJ VYa 2e -sted) O/, 0-ede -/a estar tra/G-i3aP D,Fa Cer7ecta) G-e +acBa 4edia de=aE, de 3a =,4=i33a) se 0asa=a 3a tarde da/d, 0r,7-/d,s s-s0ir,s) c,4, sie40re* VOA1P D,Fa Dig/a 2,32Ba a c,ger 0,r 3,s 0e3,s e3 +i3i33, de 3a c,/2ersaci./* VY c,4, -/a 1a /, es /i/g-/a /iFa*** Cr5a4e -sted) OrtiHR a3g-/as 2eces 4e da 0,r 0e/sar G-e Di,s N-estr, SeF,r es de4asiad, 4iseric,rdi,s, c,/ /,s,tras*** I-e /,s 2a a 33a4ar) de -/ 4,4e/t, a ,tr,) a3 3ad, de /-estra 0,=re Basi3isa*** Sera7B/ te/Ba 4ied,) -/ 4ied, e?traF, e i/2e/ci=3e) c,4, /, +a=Ba te/id, /-/ca*** Ce/sa=a) 0ara darse 2a3,rJ VOMira tS G-e -/ cara=i/er, c,/ 4ied,P V0er, /, c,/seg-Ba a+-1e/tar3,* Sera7B/ i=a 0erdie/d, a03,4,) c,/7ia/Ha e/ sB 4is4,*** OC,4, Mad-reira /, t-2iese 4a1,r 0rese/cia de D/i4,P D,Fa Dig/a /, ca33a=a* VY des0-5s e3 de4,/i,) c,/ s-s te/taci,/es*** OE/ e3 /,4=re de3 Cadre 1 de3 HiE, 1 de3 Es0Brit- Sa/t,) a45/ KesSsP Dice/ G-e ta4=i5/ 3,s gra/des sa/t,s s-7rier,/ de te/taci,/es de3 E/e4ig,) X/, cree -stedY

Sera7B/ 0arecBa c,4, des0ertar de -/ s-eF, 0r,7-/d,* VOYa 3, cre,P OY G-5 te/taci,/esR da +,rr,r s.3, 0e/sar3,P D,Fa Dig/a e40eHa=a a se/tirse 7e3iH* OrtiH) Osa=Ba ta/tas c,sas de3 de4,/i,P VXY rec-erda -sted a3g-/a) OrtiHY OUsted sie40re se ac,rdarD de a3g-/aP Sera7B/ te/Ba G-e +acer -/ gra/ es7-erH, 0ara +a=3ar* VOLa de Sa/ Cedr,P VXSa/ Cedr, ta4=i5/Y VOH-1) e3 G-e 4DsP VXY G-5 Sa/ Cedr, eraY Sa/ Cedr, A0.st,3) Sa/ Cedr, N,3asc,*** VOI-5 0reg-/tasP OI-5 Sa/ Cedr, 2a a serP C-es*** OSa/ Cedr,P VOC3ar,P Es G-e -/a es ta/ ig/,ra/te*** D,Fa Cer7ecta) de=aE, de 3a =,4=i33a) 2,32Ba a s-s0irar* D,Fa Dig/a seg-Ba ac,sa/d, a 0reg-/tasJ ,=re e3 de4,/i, a Sera7B/* Y Sera7B/ +a=3a=a) +a=3a=a) si/ sa=er 3, G-e decir) arrastra/d, 3as 0a3a=ras) G-e a 2eces 0arecBa/ c,4, /, G-erer 0asar de 3a garga/ta) si/ atre2erse a 4irar3a) +,sc,) i/decis,*** Ce/s. des0edirse 1 /, 2,32er a a0arecer 0,r a33BR -/ secret, te4,r a TCaga /&a te/daU) -/ secret, te4,r G-e si/ e4=arg, /, G-erBa c,/7esarse) 3e ,=3iga=a a 0er4a/ecer 0egad, a 3a si33a* T-2, -/a 3-c+a i/ter/a atr,HR s2ida) t,da s- 2ida) desde a/tes aS/ de 4arc+arse a C-=a) se 3e a0arecBa de 3a 4a/era 4Ds a=s-rda 1 ca0ric+,sa) si/ G-e 53 3a 33a4ase) si/ G-e +iciera /ada 0,r rec,rdar3a) c,4, si es8 t-2iese e/ s-s S3ti4,s 4,4e/t,s*** Se ac,rd. de3 ge/era3 Me13er) 0eG-eFit,) 2a3ie/te c,4, -/ 3e./) 2,3-/tari,s,) c-a/d, decBa aG-e33as 0a3a=ras ta/ +er4,sas de 3a 2,3-/tad* Ce/s. ser 2a3ie/te) te/er 2,3-/tad* VOB-e/,)d,Fa Dig/aP OUsted 4e 0erd,/arDP Se/tBa 2ergZe/Ha de 0er4a/ecer a33B /i -/ s,3, i/sta/te 4Ds* VH,1 te/g, G-e +acer e/ e3 C-e/te* OMaFa/a serD ,tr, dBaP VOCer,) +,4=re) OrtiHP OA+,ra G-e 4e esta=a -sted i/str-1e/d, c,/ s- c+ar3aP VOI-5 G-iere -sted) d,Fa Dig/aP E3 de=er*** VCer, =-e/,) -/,s 4i/-t,s 4Ds*** Es0ere -/ 4,4e/t,R 3e 2,1 a dar -/a c,0ita de EereH* XO es G-e /, 3e g-sta e3 EereHY VN, se 4,3este) d,Fa Dig/a* VN, es 4,3estia) 1a sa=e -sted G-e /, es 4,3estia) G-e se 3e a0recia*** D,Fa Dig/a 7-e +acia e3 a0arad,rR a/da=a =-sca/d, -/a c,0ita c-a/d, s,/. 3a ca40a/i33a) Oti3B/) ti3B/P D,Fa Dig/a se i/c,r0,r.* VOI-5 e?traF,P XI-i5/ serD a estas +,rasY D,Fa Cer7ecta 2,32i. a s-s0irarJ VOA1P Des0-5s diE,J VOI-i5/ sa=e si serD/ 3as de3 registrad,rP OMira G-e /, estar D,3,r,saP*** Sera7B/ esta=a 4-d, de terr,r* Se s,=re0-s, -/ 0,c,) 3, 0,c, G-e 0-d,) 1 diE, c,/ 4e/,s 2,H G-e -/ ag,/iHa/teJ VN, se 4,3este) d,Fa Dig/aR 1, a=rir5* S-s 0as,s res,/a=a/ s,=re 3a caEa de 3a esca3era c,4, s,=re -/ ta4=,rJ =aE. 3e/ta4e/te) casi s,3e4/e4e/te) a0,1D/d,se e/ e3 0asa4a/,s* D,Fa Dig/a ,1. 3,s 0as,s 1 3e grit.J VOOrtiH) 0-ede -sted -sar e3 tirad,rP OEstD a+B 4is4,P Sera7B/ /, c,/test.* Esta=a 1a a/te 3a 0-erta si/ sa=er G-5 +acerR +-=iera sid, ca0aH de e/tregar s- a34a a3 de4,/i, 0,r a+,rrarse aG-e33,s seg-/d,s de t,rt-ra* Arri4. 3a cara a 3a 0-erta 1 0reg-/t.) t,da2Ba c,/ -/a 3e2e es0era/HaJ VOI-i5/P VOA=reP OYa sa=es de s,=ra G-i5/ s,1P

VON, a=r,P ON, 4e da 3a ga/a de a=rirP VOA=re) te dig,P OYa sa=es) si /, a=resP Sera7B/ /, sa=Ba /ada) a=s,3-ta4e/te /adaR 0er, aG-e33a a4e/aHa 3e G-e=r. 3a resiste/ciaR aG-e33a resiste/cia 7Dci3 de G-e=rar 0,rG-e esta=a 4Ds e/ 3as 4a/,s G-e e/ e3 c,raH./* TCaga /&a te/daU 3e te/Ba d,4i/ad, c,4, a -/ /iF,) a+,ra se da=a c-e/ta*** A=ri.* TCaga /&a te/daU) c,/tra 3, c,/2e/id,) /, traBa 3a cara ta0adaR se 3e G-ed. 4ira/d, 7iEa4e/te 1 3e diE,) 4-1 G-ed,) c,/ -/a 2,H G-e 0arecBa cascada 0,r e3 ,di,J VOHiE, de 3a gra/dBsi4aP*** ONi eres +,4=re) /i eres /adaP OTira 0ara arri=aP Sera7B/ s-=i.R i=a e/ si3e/ci,) a3 3ad, de3 0,rt-g-5s) 1 3,s 0as,s de a4=,s s,/a=a/ c,4, 4arti33aH,s e/ s-s sie/es* D,Fa Dig/a 0reg-/t.J VXI-i5/ eraY Nadie 3e c,/test.* Se 4irar,/ 3,s d,s +,4=resR /, +iH, 7a3ta 4Ds* TCaga /&a te/daU 4ira=a c,4, de=ier,/ 4irar 3,s /a2ega/tes de 3a 50,ca de 3,s desc-=ri4ie/t,sR e/ e3 7,/d, era -/ ca=a33er,* Sera7B/ OrtiH*** TCaga /&a te/daU 33e2a=a -/ 4arti33, e/ 3a 4a/,R Sera7B/ c,gi. -/ 0arag-as a3 0asar 0,r e3 reci=id,r* D,Fa Dig/a 2,32i. a 0reg-/tarJ VXI-i5/ eraY TCaga /&a te/daU e/tr. e/ e3 c,4ed,r 1 e40eH. -/ disc-rs, G-e 0arecBa G-e i=a a ser 3arg,) 4-1 3arg,* VS,1 1,) seF,raR /, se 4-e2a) G-e /, 3e G-ier, +acer daF,R /, grite* Y, s.3, G-ier, 3as 0e3-c,/as*** D,Fa Dig/a 1 d,Fa Cer7ecta r,40ier,/ a gritar c,4, c,/de/adas* TCaga /&a te/daU 3e arre. -/ 4arti33aH, a d,Fa Dig/a 1 3a tir. a3 s-e3,R des0-5s 3e di, ci/c, , seis 4arti33aH,s 4Ds* C-a/d, se 3e2a/t. 3e re3-cBa/ s-s c,34i33,s de ,r, e/ -/a s,/risa si/iestraR te/Ba 3a ca4isa sa30icada de sa/gre*** Sera7B/ 4at. a d,Fa Cer7ectaR 4Ds 0,r 2ergZe/Ha G-e 0,r c,sa a3g-/a* La 4at. a 0arag-aH,s) 0egD/d,3e 0a3,s e/ 3a ca=eHa) 0i/c+D/d,3e c,/ e3 regat./ e/ 3a =arriga*** Cerdi. 3,s estri=,s 1 se e/saF.J sie40re 3e 0arecBa G-e esta=a 2i2a t,da2Ba* La 0,=recita /, diE, /i esta =,ca es 4Ba*** SaG-ear,/) /, t,d, 3, G-e es0era=a/) 1 sa3ier,/ esca0a/d,* SERAA[N 7-e a a0arecer e/ e3 M,/te A3,1a) c,/ 3a ca=eHa 4ac+acada a 4arti33aH,s* De TCaga /&a te/daU /, 2,32i. a sa=erse /i -/a 0a3a=ra* E3 re2-e3, G-e e/ e3 0-e=3, se ar4. c,/ e3 d,=3e asesi/at, de 3as seF,ritas de M,re/, ArdD /, es 0ara ser descrit,*

LAS NIEVES DEL ILIMANKARO ERNEST HEMINGMAY6ESTADOS UNIDOS El Kilimanjaro es una montaa cubierta de nieve, de 5.963 metros de altura, considerada la ms elevada de Africa. Al lado de su cumbre que mira a poniente los masai le llaman !"je !"i#, esto es, la $asa de %ios. &u' cerca de la cima occidental se encuentra el esqueleto seco ' con"elado de un leopardo. !adie (a e)plicado qu* buscaba el leopardo en esa altitud.

L, ASOMBROSO es G-e /, d-e3e VdiE, e3 +,4=reV* AsB es c,4, sa=e -/, c-D/d, e40ieHa*
VXDe 2erasY VN, 7a33a* L, G-5 4Ds 3a4e/t,) si/ e4=arg,) es e3 ,3,r* De=e 4,3estarte 4-c+,* VON,P N, digas es,) 0,r 7a2,r* VMBra3,s Vc,/ti/-.V* XSerD 3a 2ista , serD e3 ,3,r 3, G-e 3,s atrae de esa 4a/eraY La ca4i33a d,/de 1acBa e3 +,4=re +a33D=ase a 3a es0aciada s,4=ra de -/a 4i4,sa ar=.rea) 1 a3 7iEar 3a 2ista e/ e3 7-3g,r de3 33a/,) d,/de aca=a=a 3a -4=rBa) ,=ser2. tres de aG-e33as gra/des a2es 1a 0,sadas) c,/ traHa i40Sdica) 4ie/tras e/ e3 cie3, 03a/ea=a -/a d,ce/a 4Ds) 0r,1ecta/d, 2e3,ces s,4=ras e/ e3 s-e3,* VEstD/ a+B desde e3 dBa e/ G-e se estr,0e. e3 ca4i./ Va7ir4. e3 +,4=reV* H,1) 0,r 2eH 0ri4era) a3g-/,s +a/ decidid, 0,sarse e/ tierra* He ,=ser2ad, c,/ 3a 4a1,r ate/ci./ s4a/era de 03a/ear) 0,r si a3g-/a 2eH t-2iera G-e descri=ir3, e/ -/ re3at,* Tie/e gracia) 0e/sar e/ es, a+,ra* VN, G-ier, G-e digas esas c,sas V0r,test. e33a* VEra +a=3ar 0,r +a=3ar Vre0-s, e3 +,4=reV* Me a3i2ia 4-c+, e3 +a=3ar* Cer, /, G-ier,

4,3estarte* VYa sa=es G-e /, 4e 4,3esta VdiE, e33aV* L, G-e 4Ds /er2i,sa 4e 0,/e es /, 0,der +acer /ada* Cre, G-e de=e4,s t,4ar3, c,/ 3a 4a1,r ca34a 0,si=3e +asta G-e 33eg-e e3 a2i./* VO +asta G-e /, 33eg-e* VC,r 7a2,r) di4e 3, G-e 0-ed, +acer* De=e +a=er a3g, G-e 1, 0-eda +acer* VC-edes c,rtar4e 3a 0ier/a) 1 acas, t,d, se dete/ga) a-/G-e 3, d-d,* O 0-edes 0egar4e -/ tir,* A+,ra eres -/a =-e/a tirad,ra* Te e/seF5 1, a tirar) X/, rec-erdasY VHaH e3 7a2,r de /, +a=3ar de ese 4,d,* XI-ieres G-e te 3ea -/ 0,c,Y VXI-5 2as a 3eerY VC-a3G-ier 3i=r, de 3a 4a3eta G-e /, +a1a4,s 3eBd, t,da2Ba* VN, te/g, D/i4,s 0ara esc-c+ar VdiE, 53V* Ha=3ar es 3, 4Ds c.4,d,* ReFi4,s) 1 asB se 0asa e3 tie40,* VY, /, riF,* N-/ca G-ier, reFir* N, 2a4,s a reFir 4Ds* C,r /er2i,s,s G-e /,s 0,/ga4,s* I-iHD 2-e32a/ +,1 c,/ ,tr, ca4i./* Acas, sea e3 a2i./ e3 G-e 2e/ga* VY, /, G-ier, 4,2er4e VdiE, e3 +,4=reV* N, tie/e se/tid, e3 4,2er4e a+,ra) c,4, /, sea 0ara +ac5rte3, a ti 4Ds 7Dci3* VEs, es c,=ardBa* VXI-ieres deEar a -/ +,4=re 4,rir a g-st, si/ i/s-3tar3e e/ci4aY XDe G-5 sir2e e3 regaFar4eY VN, te 2as a 4,rir* VN, seas t,/ta) 4e est,1 4-rie/d, 1a* CregS/tase3, a es,s 0aEarrac,s asG-er,s,s* V V,32i. 3a 2ista +acia d,/de esta=a/ 0,sadas 3as a2es) gra/des 1 si/iestras) c,/ s-s ca=eHas ca32as +-/didas e/ 3as 03-4as +irs-tas* U/a 4Ds) 1 1a era/ c-atr,) se 0,s. ta4=i5/ e/ e3 s-e3,) di, -/a carrerita 1 se 7-e 0ara s-s c,/g5/eres c,/ 3e/t, c,/t,/e,* VR,/da/ t,d,s 3,s ca40a4e/t,s* L, G-e 0asa es G-e /, se 7iEa -/,* E3 G-e /, se da 0,r 2e/cid, /, 0-ede 4,rir* VXD./de +as 3eBd, es,Y Eres -/a i/se/sata* VC,drBas 0e/sar e/ 3,s de4Ds* VC,r 3,s c3a2,s de Crist, VdiE, 53VR es 3, G-e +e +ec+, t,da 4i 2ida* L-eg, se estir. e/ 3a ca4i33a 1 est-2, i/4.2i3 -/,s 4,4e/t,s) c3a2ad,s 3,s ,E,s e/ e3 =,rde de3 4at,rra3) a tra25s de3 cD3id, res03a/d,r de 3a 33a/-ra* A/da=a/ -/,s cer2ati33,s ra4,/ea/d,) di4i/-t,s 1 =3a/c,s s,=re e3 7,/d, a4ari33,) 1 4Ds a33D 2i, -/a 4a/ada de ce=ras) =3a/cas e/tre e3 2erd,r de 3,s ar=-st,s* Era -/ ca40a4e/t, 4-1 grat,) =aE, 7r,/d,s,s Dr=,3es) a3 0ie de -/a 3,4a) c,/ =-e/ ag-a) 1 4-1 cerca -/a c+arca 4edi, seca a 3a G-e ac-dBa/ ,rtegas 0,r 3as 4aFa/as* VXTe g-starBa G-e te 3e1ese a3g,Y V0reg-/t. e33a* Esta=a se/tada e/ -/a si33a de 3,/a E-/t, a 3a ca4i33aV* Carece G-e 2ie/e -/ 0,c, de =risa* VN,) gracias* VSeg-ra4e/te 2e/drD e3 ca4i./* VMe i40,rta -/ =3ed, e3 ca4i./* VC-es a 4B sB 4e i40,rta* VTe i40,rta/ ta/tas c,sas G-e a 4B 4e tie/e/ si/ c-idad,*** VN, ta/tas) Harr1* VXY si =e=i5se4,s a3g,Y VYa sa=es G-e /, te c,/2ie/e* Dice e3 4a/-a3 de Cri4er,s A-?i3i,s G-e e/ ese estad, es 4a3, e3 a3c,+,3* N, de=es =e=er* VOM,3,P Vgrit. 53* VSB) =La/a* VTrae L+isN1 c,/ s,da* VSB) =La/a*

VN, de=es =e=er Vi/sisti. e33aV* A es, 4e re7ier, c-a/d, +a=3, de darse -/, 0,r 2e/cid,* Dice e3 3i=r, G-e es 4a3, 0ara ti* Y 1, s5 G-e 3, es* VN, Vaseg-r. 53V* Es =-e/,* T,d, +a=Ba ter4i/ad,) 0e/s.* N, te/drBa 1a ,0,rt-/idad de c,/c3-ir s- ,=ra* AsB era c,4, aca=a=a t,d,) ar4a/d, gresca 0,r -/a c,0a* Desde G-e se 3e 0rese/t. 3a ga/gre/a e/ 3a 0ier/a derec+a 1a /, 3e d,3Ba) 1 c,/ e3 d,3,r +a=Ba desa0arecid, e3 4ied,* T,d, c-a/t, a+,ra e?0eri4e/ta=a era -/ i/4e/s, ca/sa/ci,) -/a i/4e/sa c.3era 0,r +a=er 33egad, a3 7i/a3* Mas 0,r 3, G-e se a2eci/a=a se/tBa 4-1 0,ca c-ri,sidad* D-ra/te 4-c+,s aF,s 3e +a=Ba ,=sesi,/ad, 3a idea) 0er, a+,ra /, te/Ba /i/gS/ sig/i7icad, 0ara 53* Era e?traF, +asta G-5 0-/t, -/ gra/ ca/sa/ci, 0,dBa 7aci3itar3, t,d,* Ya /-/ca escri=irBa aG-e33as c,sas G-e se reser2a=a +asta c,/,cer3as =ie/ a 7,/d, 0ara e?0,/er3as c,/ 0r,0iedad* B-e/,) 0,r 3, 4e/,s /, 7racasarBa e/ e3 i/te/t,* Ta3 2eH 7-era/ c,sas i40,si=3es de descri=ir) 1 esa era 3a raH./ de G-e 3as 7-ese deEa/d, 1 se resistiese a 0,/er 4a/,s a 3a ,=ra* E/ 7i/) era a3g, G-e 1a /, sa=rBa /-/ca* VE/ G-5 4a3a +,ra se /,s ,c-rri. 2e/ir VdiE, 3a 4-Eer* Le 4ira=a c,/ e3 2as, e/ 3a 4a/,) 4,rdi5/d,se 3,s 3a=i,sV* E/ CarBs /-/ca te +-=iera 0asad, -/a c,sa asB* Sie40re diEiste G-e te g-sta=a CarBs* C,dBa4,s +a=er 0er4a/ecid, a33B , +a=er 4arc+ad, a c-a3G-ier siti,* Y, +-=iera id, a c-a3G-ier 0arte* DiEe G-e irBa ad,/de tS G-isieras* Si G-erBas caHar) 0,dBa4,s +a=er caHad, e/ H-/grBa) c.4,da4e/te* VT- 4a3dit, di/er, V4-r4-r. 53* VN, es E-st, G-e digas es, Vre0r,c+. e33aV* Sie40re +a sid, ta/ t-1, c,4, 4B,* Y, 3, deE5 t,d, 1 7-i d,/de tS G-isiste 1 +e +ec+, c-a/t, se te a/t,E. G-e +iciera* Cer, e/ 4a3a +,ra se /,s ,c-rri. 2e/ir aG-B* VDiEiste G-e te g-sta=a* VL, diEe 0,r c,403acerteR 0er, a+,ra 3, ,di,* N, 4e e?03ic, 0,r G-5 te t-2, G-e 0asar es, e/ 3a 0ier/a* XI-5 +e4,s +ec+, 0ara G-e /,s +a1a s-cedid, est, a /,s,tr,sY VL, G-e 1, +ice) s-0,/g,) es G-e se 4e ,32id. dar4e 1,d, e/ 3a +erida c-a/d, 4e araF5* E/t,/ces /, 0-se c-idad, 0,rG-e sie40re +e sid, i/4-/e a 3as i/7ecci,/es* Des0-5s) a3 e40e,rar) 7-e 0r,=a=3e4e/te 0,r -sar aG-e33a d5=i3 s,3-ci./ de Dcid, 75/ic,) c-a/d, /,s G-eda4,s si/ a/tis50tic,s) 0,r 3, G-e se 0ara3iHar,/ 3,s 2as,s ca0i3ares 1 se dec3ar. 3a ga/gre/a* VMir. a 3a 4-EerV* XI-5 ,tra c,sa +a 0,did, serY VN, es es, 3, G-e G-ier, decir* VSi +-=i5ra4,s c,/tratad, -/ =-e/ 4ecD/ic, e/ 3-gar de -/ c,/d-ct,r NiN-1i/e?0ert,) +-=iese 4irad, e3 aceite 1 /, se +-=iera G-e4ad, ese c,Ei/ete de3 ca4i./* VTa40,c, es es, 3, G-e G-ier, decir* VY si tS /, +-=ieras deEad, a 3,s t-1,s) t,da esa 4a3dita ra3ea de O3d Mest=-r1) Sarat,ga) Ca34 Beac+) 0ara 2e/irte c,/4ig,*** VN,) 1, te G-erBa* N, tie/es raH./* Y te sig, G-erie/d,* Te G-err5 sie40re* XMe G-ieres tSY VN, VdiE, e3 +,4=reV* Cre, G-e /,* N-/ca te +e G-erid,* VHarr1) XG-5 dicesY Has 0erdid, 3a ca=eHa* VN,* N, te/g, ca=eHa G-e 0erder* VN, =e=as es, VdiE, e33aV* C,r 7a2,r) a4,r 4B,) /, te 3, =e=as* He4,s de +acer c-a/t, 0,da4,s* V8HaH3, tS VdiE, 53V* Y, est,1 ca/sad,* Entonces le vino el recuerdo de una estaci+n de ferrocarril en Kara"atc(, *l estaba de pie en el and*n, con su equipaje, ' se acercaba el faro de la locomotora del -implon./rient, perforando la oscuridad, ' *l se marc(aba de 0racia, despu*s de la retirada. Era una de las cosas que no (ab1a lle"ado a escribir. 2or la maana, a la (ora del desa'uno, miraba por la

ventana ' contemplaba la nieve en las montaas de 3ul"aria, ' la secretaria de !ansen pre"untaba al viejo si aquello era nieve, ' el viejo miraba ' dec1a4 no, no es nieve, es demasiado pronto para que nieve. 5 la secretaria, diri"i*ndose a las otras muc(ac(as, repet1a4 'a lo (ab*is o1do, no es nieve, ' entonces dec1an todas que aquello no era nieve, que estaban confundidas. 2ero era nieve sin duda al"una, ' *l tuvo que mandarlas a la nieve cuando se encar"+ del intercambio de poblaciones. 5 nieve fue lo que pisaron (asta que murieron aquel invierno. 0ambi*n era nieve lo que ca'+ en el 6auertal la semana de !avidad de aquel ao, el ao que vivieron en la casa del leador, con la estufa "rande ' cuadrada de porcelana que llenaba la mitad del cuarto donde dorm1an en jer"ones de (ojas de (a'a, cuando lle"+ el desertor con los pies ensan"rentados, caminando por la nieve, ' dijo que la polic1a ven1a tras *l, ' ellos le dieron calcetines de lana ' entretuvieron con su c(arla a los "endarmes, para dar tiempo a que se borrase la pista. En -c(run7, el d1a de !avidad, la nieve brillaba tanto que (ac1a dao en los ojos cuando la miraba uno desde la taberna ' ve1a a todo el mundo que volv1a para casa a la salida de la i"lesia. 8ue all1 donde sub1an por el camino amarillo, del color de la orina, el camino alisado por los trineos, que bordeaba el r1o, con sus escarpados cerros poblados de pinos, el peso de los esqu1s en los (ombros, ' donde se dieron aquella carrera tremenda, bajando por el "laciar que dominaba la &adlener.9aus, con una nieve de aspecto tan suave como escarc(ado de reposter1a, ' sutil como polvo, ' recordaba el silencioso 1mpetu de la velocidad al dejarse caer i"ual que un pjaro. Estuvieron en la &adlener.9aus una semana, bloqueados por la nieve, con aquella ventisca, ju"ando a las cartas envueltos en (umo a la lu7 del quinqu*, ' cuanto ms perd1a 9err :ent, ms ' ms sub1an los envites. Al final lo perdi+ todo. Absolutamente todo, los fondos de la escuela de esqu1, todas las "anancias de la temporada ' por ;ltimo su propio capital. A;n le parec1a verlo con su nari7ota, co"iendo las cartas ' abriendo jue"o sin mirarlas. !o se (ac1a otra cosa ms que ju"ar entonces. $uando no (ab1a nieve, se ju"aba, ' cuando (ab1a muc(a, tambi*n. 2ens+ en todas las (oras de su vida que (ab1a pasado ju"ando. 2ero jams escribi+ una l1nea sobre ello, ni sobre aquel d1a de !avidad fr1o ' resplandeciente, descollaban las montaas allende la llanura que 3ar<er (ab1a sobrevolado, pasadas las l1neas, para bombardear el tren en que se iban de permiso los oficiales austr1acos, ametrallndolos mientras se dispersaban ' corr1an. -e acord+ de 3ar<er cuando entr+ lue"o en el comedor ' se puso a contarlo. 5 del silencio que rein+ de pronto, ' entonces dijo no s* qui*n4 Eres un canalla ' un vil asesino#. :os austr1acos que mataron entonces eran los mismos con quienes esqui+ ms tarde. !o, no eran los mismos. 9ans, en cu'a compa1a esqui+ todo aquel ao, (ab1a estado en los Kaiser.=a"er, ' cuando fueron a ca7ar liebres al vallecillo que dominaba el aserradero, c(arlaron sobre la batalla de 2asubio ' sobre el ataque de 2ertica ' Asalone, ' jams escribi+ una sola palabra de todo aquello. !i de &onte $orno, ni de -iete $ommun, ni de Arsiedo. >$untos inviernos pas+ en el ?orarlber" ' en el Arlber"@ 8ueron cuatro, ' entonces record+ el (ombre que vend1a el 7orro cuando (icieron la e)cursi+n a 3luden7, para comprar re"alos esta ve7, ' el sabor a (uesos de cere7a del buen <irsc(, el rpido ' silencioso desli7arse de la nieve en polvo sobre la corte7a (elada, cantando aquello de A=i, jo, dijo Boll'C#, al precipitarse por el ;ltimo tramo de la escarpada pendiente, tomndola en l1nea recta, ' pasar despu*s el (uerto en tres "iros, ' saltar la 7anja para salir al camino (elado de detrs de la fonda. -oltarse los esqu1s ' dejarlos recostados en la pared de madera de la fonda, la lu7 del quinqu* sal1a por la ventana, mientras que dentro, en el clido local que

ol1a a (umo ' a vino nuevo, tocaban el acorde+n. VXD\NDE /,s +,s0edD=a4,s e/ CarBsY V0reg-/t. a 3a 4-Eer se/tada a s- 3ad, e/ -/a si33a de 3,/a) e/ A7rica* VE/ e3 Cri33,/* Ya 3, sa=es* VXC,r G-5 +e de sa=er3,Y VA33B era d,/de /,s a3,ED=a4,s sie40re* VN,) sie40re /,* VA33B 1 e/ e3 Ca2i33i,/ He/ri8I-atre) e/ St* Ger4ai/* DecBas G-e 3e te/Bas 4-c+, cariF,* VVa3ie/te 0,rG-erBa de cariF, VdiE, Harr1V* Y s,1 1, e3 ga33, G-e se 0,/e a ca/tar e/ci4a* VSi tie/es G-e irte VdiE, e33aV) Xes a=s,3-ta4e/te /ecesari, G-e 4ates c-a/t, deEas atrDsY XTie/es 0,r 7-erHa G-e aca=ar c,/ t,d,Y XMatar t- ca=a33,) a t- 4-Eer) 1 G-e4ar tsi33a 1 t- ar4ad-raY VSB Va7ir4. 53V* T- 4a3dit, di/er, era 4i ar4ad-ra* Mi C,rce3 1 4i Ar4ad-ra* VBasta* VCer7ecta4e/te* Me ca33ar5* N, G-ier, 4,rti7icarte* VA =-e/as +,ras*** VM-1 =ie/) 0-es seg-ir5 4,rti7icD/d,te) e/t,/ces* Es 4Ds di2ertid,* L, S/ic, G-e de 2erdad 4e g-starBa +acer c,/tig, /, 0-ed, +acer3, a+,ra* VN,) es, /, es ciert,* Te g-sta=a +acer 4-c+as c,sas 1 1, 4e 0rest5 a c-a/t, tS G-isiste* VO+) 0,r a4,r de Di,s) d5Eate 1a de cacare,s) XG-ieresY La 4ir. 1 2i, G-e esta=a 33,ra/d,* VEsc-c+a VdiE,V* XCrees G-e es di2ertid, +acer est,Y N, s5 /i 0,r G-5 3, +ag,* S-0,/g, G-e es c,4, 4atar 0ara 4a/te/erse 2i2,* Me e/c,/tra=a 0er7ecta4e/te c-a/d, /,s 0-si4,s a +a=3ar* N, G-erBa e40eHar) 1 a+,ra est,1 c,4, desate/tad,) 4,strD/d,4e c,/tig, t,d, 3, cr-e3 G-e 0-ed,* Cer, /, 4e +agas cas,) a4,r 4B,* Te G-ier, de 2erdad* TS sa=es G-e te G-ier,* N-/ca +e G-erid, a /adie c,4, a ti* Ha=Ba 2-e3t, a caer e/ 3a 4e/tira +a=it-a3) G-e era c,4, s- a3i4e/t, c,tidia/,* VEres -/ 0,rte/t, de cariF,* VY tS) -/a 0erdida VdiE, 53V* M-Eer 0erdida) t-1a es 3a 2ida* Es, es 0,esBa* A+,ra est,1 33e/, de 0,esBa* C,dred-4=re 1 0,esBa* C,esBa 0,drida* VBasta 1a* XC,r G-5 tie/es G-e 0,/erte ta/ ,di,s,) Harr1Y VN, G-ier, a=a/d,/ar /ada VdiE, e3 +,4=reV* N, G-ier, deEar /ada detrDs* CUANDO des0ert.) a/,c+ecBa* E3 s,3 +a=Ba desa0arecid, tras 3a 3,4a) 1 -/a gra/ s,4=ra se te/dBa s,=re e3 33a/,* A esa +,ra 4-c+,s a/i4a3i33,s 0acBa/ cerca de3 ca40a4e/t,R ,=ser2. c.4, se 4a/te/Ba/ a0artad,s de 3,s 4at,rra3es) 4,2ie/d, 3a c,3a /er2i,s,s 1 =a8 Ea/d, 3a ca=eHa c,/ 4,2i4ie/t,s 2i2,s* Las gra/des a2es /, es0era=a/ 1a 0,sadas e/ tierra* Esta=a/ t,das e/cara4adas e/ 3as ra4as de -/ Dr=,3) G-e se 2e/cBa/ c,/ s- 0es,* Ha=Ba 4-c+as 4Ds* S- criad, esta=a se/tad, E-/t, a 3a ca4a* VLa 4e4sa+i= se +a id, a caHar VdiE, e3 4-c+ac+,V* XI-iere a3g,) =La/aY VNada* La 4-Eer +a=Ba id, a caHar a3g-/a 0ieHa 0ara 3a c,ci/a) 1 sa=ie/d, c-D/t, 3e g-sta=a a 53 ,=ser2ar 3,s a/i4a3es) se +a=Ba 4arc+ad, =asta/te 3eE,s) 7-era de3 0eG-eF, es0aci, de 33a/-ra G-e a=arca=a 53 c,/ 3a 2ista* Sie40re esta=a e/ t,d,) 0e/s.* E/ t,d, 3, G-e s-0iera) , +-=iese 3eBd,) , +-=iera esc-c+ad, a3g-/a 2eH* N, era c-30a de e33a G-e c-a/d, 3a c,/,ci. est-2iese 1a 53 aca=ad,* XC.4, 0-ede sa=er -/a 4-Eer G-e t,d, 3, G-e -/, dice es de =,G-i33a) G-e +a=3a s.3, 0,r c,st-4=re 1 0,rG-e 3e

res-3ta c.4,d,Y Desde G-e /, se/tBa 3, G-e decBa) s-s 4e/tiras te/Ba/ 4Ds 5?it, c,/ 3as 4-Eeres G-e c-a/d, 3es decBa 3a 2erdad* Des0-5s de t,d, /, era ta/t, 3, G-e 4e/tBa) 0-est, G-e /, +a=Ba /i/g-/a 2erdad G-e decir* Ha=Ba 2i2id, s- 2ida) 1 aG-e33, ter4i/. 1aR 3-eg, 2,32i. a 2i2ir c,/ ge/tes disti/tas 1 c,/ 4Ds di/er,R c,/ 3, 4Ds se3ect, de 3,s 4is4,s siti,s) 1 de a3g-/,s /-e2,s* Cr,c-ra=a -/, /, 0e/sar 1 era t,d, 4ara2i33,s,* D,tad, de =-e/a /at-ra3eHa) /, 3e 7a33a=a 3a sa3-d) c,4, a 3a 4a1,rBa) 1 ad,0ta=a -/a actit-d de i/di7ere/cia +acia c-a/t, +a=Ba +ec+, e/ esta 2ida) 1 4Ds a+,ra G-e 1a /, 0,dBa +acer /ada* Cer, 0,r de/tr, se decBa G-e escri=irBa s,=re aG-e33as ge/tesR s,=re 3,s 4-1 ric,sR 0,rG-e -/, e/ rea3idad /, era de e33,s) si/, -/ es0Ba e/ ca40, e/e4ig,R G-e 3, deEarBa t,d, 1 escri=irBa s,=re aG-e3 4-/d,) 1 G-e 0,r -/a 2eH 3, +arBa a3g-ie/ c,/ c,/,ci4ie/t, de ca-sa* Cer, /,) /-/ca 3, +arBa) 0,rG-e cada dBa si/ escri=ir) cada dBa de 4,3icie) de ser c,4, aG-e33,s a G-ie/es des0recia=a) e4=,ta=a sca0acidad 1 re=3a/decBa s- 2,3-/tad de tra=aE,) de 4,d, G-e a3 7i/a3 /, tra=aE. e/ a=s,3-t,* Las 0ers,/as c,/ G-ie/es a+,ra se re3aci,/a=a se/tBa/se 4-c+, 4Ds a g-st, c-a/d, 53 esta=a ,ci,s,* A7rica era e3 3-gar d,/de +a=Ba sid, 4Ds 7e3iH e/ 3a =-e/a 50,ca de s- 2ida) 1 0,r es, +a=Ba 2-e3t,) 0ara e40eHar de /-e2,* Ha=Ba e40re/did, aG-e3 sa7ari c,/ -/ 4B/i4, de c,4,didades* Si/ 0ri2aci,/es) 0er, ta4=i5/ si/ 3-E,s) 1 0e/sa=a G-e de ese 4,d, 0,drBa rec-0erar 3a 2,3-/tad de es7-erH,* I-e de a3g-/a 7,r4a 3,grarBa red-cir 3as grasas de ses0Brit- 3, 4is4, G-e -/ 3-c+ad,r 2a a 3a 4,/taFa a tra=aEar 1 a e/tre/arse 0ara +acer3as desa0arecer de s-s 4Ssc-3,s* A e33a 3e g-st.* DiE, G-e 3e e/t-sias4a=a* Le e/t-sias4a=a t,d, 3, i/cita/te) t,d, c-a/t, e/traFara -/ ca4=i, de 0a/,ra4a) d,/de +-=iese ge/tes /-e2as 1 d,/de t,d, 7-ese agrada=3e* Y 53 +a=Ba a3i4e/tad, 3a i3-si./ de rec-0erar 3a 7-erHa de 2,3-/tad 0ara e3 tra=aE,* A+,ra) si t,d, ter4i/a=a asB) 1 sa=Ba G-e e/ e7ect, era e3 7i/a3) /, i=a a 2,32erse c,4, -/a ser0ie/te G-e se 4-erde a sB 4is4a 0,rG-e 3e +a/ 0artid, e3 es0i/aH,* N, era c-30a de aG-e33a 4-Eer* De /, ser e33a) +-=iera sid, ,tra* Si +a=Ba 2i2id, e/ -/a 4e/tira) de=Ba 0r,c-rar 4,rir 0,r esa 4e/tira* O1. -/ dis0ar, +acia 3a 2ertie/te ,0-esta de3 cerr,* Tira=a 4-1 =ie/) aG-e33a 0erdida) aG-e33a +e4=ra de 3-E,) a4,r,sa 1 s,3Bcita 1 destr-ct,ra de s- ta3e/t,* OI-5 est-0ideHP S- ta3e/t, 3, +a=Ba destr-id, 53 4is4,* XC,r G-5 ac-sar a esa 4-Eer 0,r ate/der3eY Ha=Ba destr-id, s- ta3e/t, de /, -sar3,R de traici,/arse a sB 4is4, 1 a t,d, aG-e33, e/ G-e creBaR de =e=er ta/t, G-e e4=,t. e3 7i3, de s-s 0erce0ci,/esR 3, +a=Ba destr-id, 0,r i/d,3e/cia) 0,r desidia) 1 ta4=i5/ 0,r s- 0res-/ci./) 0,r s- ,rg-33, 1 s-s 0reE-ici,s) 0,r 3as =-e/as 1 0,r 3as 4a3as* Cer, XG-5 era 3, G-e +a=Ba destr-id,Y XU/ catD3,g, de 3i=r,s 2ieE,sY XI-5 era des0-5s de t,d, s- ta3e/t,Y Era ta3e/t,) sB) 0er, e/ 2eH de -sar3, +a=Ba c,4erciad, c,/ 53* N, c,/t. /-/ca 3, G-e +a=Ba +ec+,) si/, 3, G-e +-=iera 0,did, +acer* Y +a=Ba 0re7erid, ga/arse 3a 2ida c,/ c-a3G-ier c,sa a/tes G-e c,/ -/a 03-4a , -/ 3D0iH* XN, era c+,ca/te) 0,r 3, de4Ds) G-e cada 2eH G-e se e/a4,ra=a de -/a 4-Eer t-2iera sie40re 4Ds di/er, G-e 3a a/teri,rY Cer, c-a/d, 1a /, esta=a e/a4,rad,) c-a/d, se 3i4ita=a a si4-3ar) c,4, c,/ aG-e33a de a+,ra) G-e era 3a G-e 4Ds di/er, te/Ba de t,das) G-e te/Ba t,d, e3 di/er, +a=id, 1 0,r +a=er) G-e +a=Ba te/id, es0,s, e +iE,s) G-e +a=Ba te/id, a4a/tes 1 se +a=Ba se/tid, i/satis7ec+a de e33,s) 1 G-e 3e a4a=a tier/a4e/te a 53 c,4, escrit,r) c,4, +,4=re) c,4, c,40aFer, 1 c,4, -/ tr,7e, de3 G-e e/,rg-33ecerseR era e?traF, G-e c-a/d, /, 3a G-erBa e/ a=s,3-t, 1 4e/tBa) 7-era ca0aH de dar3e 4Ds 0,r s- di/er, G-e c-a/d, se/tBa 2erdader, a4,r* T,d,s de=e4,s de estar c,rtad,s a 3a 4edida de 3, G-e +ace4,s) 0e/s.* Cada c-a3 se ga/a 3a 2ida c,/ arreg3, a s-s 7ac-3tades* E3 +a=Ba 2e/did, 2ita3idad) e/ -/a 7,r4a - ,tra) d-ra/te t,da s- e?iste/cia) 1 c-a/d, 3,s a7ect,s /, estD/ de4asiad, c,40r,4etid,s) da -/, 4-c+, 4Ds de 3, G-e reci=e* Es, +a=Ba desc-=iert,) 0er, ta40,c, 3, escri=irBa /-/ca) a+,ra* N,) /, 3, escri=irBa) a-/G-e 2a3Ba 3a 0e/a) si/ d-da a3g-/a* E/t,/ces di2is. a 3a 4-Eer) G-e 2,32Ba a3 ca40a4e/t, cr-Ha/d, e3 33a/,* VestBa

0a/ta3,/es de 4,/tar 1 traBa s- ri73e* L,s d,s criad,s) ca4i/a/d, tras e33a) tra/s0,rta=a/ -/ 0eG-eF, a/tB3,0e c,3gad, 0,r 3as 0atas* T,da2Ba era -/a 4-Eer de =-e/ 2er) 0e/s.) 1 te/Ba -/ c-er0, atracti2,* C,seBa gra/ a0tit-d 1 se/si=i3idad 0ara e3 a4,rR /, era +er4,sa) 0er, a 53 3e g-sta=a s- caraR 3eBa i/ca/sa=3e4e/teR 3e g-sta=a caHar 1 4,/tar a ca=a33,) 1 desde 3-eg, =e=Ba c,/ e?ces,* S- 4arid, 4-ri. sie/d, e33a re3ati2a4e/te E,2e/) 1 0,r -/ tie40, se c,/sagr. a s-s d,s +iE,s) 1a crecid,s) G-e /, 3a /ecesita=a/) 1 a G-ie/es c,+i=Ba s- 0rese/ciaR se dedic. ta4=i5/ a s- c-adra de ca=a33,s) a 3,s 3i=r,s 1 a 3a =e=ida* Le g-sta=a 3eer 0,r 3as tardes a/tes de ce/ar) 1 t,4a=a L+isN1 c,/ s,da 4ie/tras 3eBa* Cara 3a ce/a 1a esta=a =asta/te cargada) 1 c,/ 3a =,te33a de 2i/, G-e des0ac+a=a e/ 3a 4esa G-eda=a 3, =asta/te e=ria 0ara d,r4irse* T,d, est, era a/tes de 3,s a4a/tes* Des0-5s 1a /, =e=Ba ta/t,) 0-es /, /ecesita=a estar =,rrac+a 0ara d,r4ir* Cer, 3,s a4a/tes era/ -/,s 3at,s,s* Se +a=Ba casad, c,/ -/ +,4=re G-e Ea4Ds 3e res-3t. 0esad,) 1 aG-e33a ge/te 3e carga=a 3, i/deci=3e* Des0-5s) -/, de 3,s d,s +iE,s se 4at. e/ -/ accide/te de a2iaci./) 1 a raBH de esta desgracia /, G-is, 4Ds a4a/tes 1 3a =e=ida deE. de ser 3a a/estesia G-e 0recisa=a 0ara 2i2ir ,tra 2ida* De 0r,/t, si/ti. -/ 4ied, tre4e/d, de estar s,3a* Desea=a te/er a a3g-ie/ a G-ie/ res0etar* T,d, e40eH. de -/a 4a/era 4-1 se/ci33a* A e33a 3e g-sta=a 3, G-e Harr1 escri=Ba 1 sie40re +a=Ba e/2idiad, 3a 2ida G-e 33e2a=a* Le 0arecBa G-e e3 escrit,r +acBa e?acta4e/te 3, G-e desea=a* L,s 0as,s G-e di, 0ara c,/G-istar3e 1 e3 4,d, e/ G-e a3 7i/ se e/a4,r. de 53 7-er,/ 0artes de -/a 0r,gresi./ siste4Dtica d-ra/te 3a c-a3 se c,/str-Ba e33a -/a /-e2a 2ida 1 3iG-ida=a 53) a tr-eG-e) 3,s rest,s de 3a s-1a a/teri,r* L, +iH, asB 0,r s- seg-ridad) 1 ta4=i5/ 0,r s- c,4,didad) era i//ega=3e) X1 0,r G-5 4DsY N, 3, sa=Ba* La da4a 3e +a=rBa c,40rad, 3, G-e 53 +-=iera G-erid,* Le c,/sta=a* Era ade4Ds -/a 4-Eer e/ca/tad,ra* Le g-sta=a +acer e3 a4,r c,/ e33a ta/t, , 4Ds G-e c,/ c-a3G-ier ,traR 4Ds) ta3 2eH) 0,rG-e esta era 4Ds rica) 0,rG-e era 4-1 agrada=3e 1 se/si=3e 1 0,rG-e Ea4Ds 3e +acBa esce/as* Y esa 2ida G-e e33a +a=Ba rec,/str-id, acercD=ase a+,ra a s- 7i/a3* T,d, 0,r /, +a=erse 0-est, 1,d, d,s se4a/as a/tes) c-a/d, se araF. 3a r,di33a c,/ -/a es0i/a* A2a/Ha=a/ c,/ 0r,0.sit, de 7,t,gra7iar -/ re=aF, de a/tB3,0es G-e se erg-Ba/ 2igi3a/tes) e/ a3t, 3as ca=e8 Has) 4ie/tras s- se/si=3e /ariH 2e/tea=a e3 aire) te/didas 3as ,reEas 0ara ca0tar e3 0ri4er r-id, G-e 3es +arBa sa3ir dis0arad,s a ,c-3tarse e/tre 3a 4a3eHa* Ta4=i5/ e/ esta ,casi./ desa0arecier,/ a/tes de dar3e tie40, a t,4ar 3a 7,t,* Ya 33ega=a) 1 2,32i. 3a ca=eHa 0ara 4irar3a* VH,3a Vsa3-d.* VHe caHad, -/ 0eG-eF, a/tB3,0e VdiE, e33aV* Sa3drD -/ =-e/ ca3d, 0ara ti) 1 4a/dar5 G-e +aga/ 0-r5 de 0atatas* XC.4, te e/c-e/trasY VM-c+, 4eE,r* VXL, 2esY Si 3, sa=Ba 1,) G-e te i=as a e/c,/trar 4eE,r* Te deE5 d-r4ie/d,* VHe d,r4id, est-0e/da4e/te* XHas id, 4-1 3eE,sY VN,* DetrDs de3 cerr, /ada 4Ds* E3 a/tB3,0e se 4e 0-s, 4-1 =ie/ a tir,* VTS tiras ad4ira=3e4e/te) 1a 3, sa=es* VMe g-sta* Me +a g-stad, A7rica* De 2erdad* Si es ciert, G-e te e/c-e/tras 4eE,r) esta es 3a te40,rada 4Ds 4ara2i33,sa G-e +e 0asad, e/ 4i 2ida* N, 0-edes 7ig-rarte 3, a4e/, G-e res-3ta caHar c,/tig,* Me g-sta esta tierra* VA 4B ta4=i5/ 4e g-sta* VA4,r 4B,) /, sa=es 3, est-0e/d, G-e es 2er G-e te e/c-e/tras 4eE,r* N, 0,dBa s,0,rtar 2erte ta/ e/7er4,* N, 4e 2-e32as a +a=3ar /-/ca c,4, a/tes) 0,r 7a2,r* XMe 3, 0r,4etesY VN, Vres0,/di. 53V* Ya /, 4e ac-erd, de 3, G-e +e dic+,* VN, de=es destr,Har4e asB) Xc,40re/desY S.3, s,1 -/a 4-Eer 4ad-ra G-e te G-iere 1

desea +acer t,d, 3, G-e se te a/t,Ee* Ya 4e +a/ destr,Had, d,s , tres 2eces* N, G-errDs tS destr,Har4e de /-e2,) X2erdadY VMe g-starBa destr,Harte -/as c-a/tas 2eces e/ 3a ca4a VdiE, 53* VSB* Esa es 3a destr-cci./ =-e/a* AsB /,s g-sta G-e /,s destr-1a/* E3 a2i./ 2e/drD 4aFa/a si/ 7a3ta* VXC.4, 3, sa=esY VEst,1 seg-ra* De=Ba +a=er 2e/id, 1a* L,s 4-c+ac+,s tie/e/ 3a 3eFa 0re0arada) 1 3a +ier=a) 0ara 3as +,g-eras* He estad, a33B ,tra 2eH a re2isar3,* Ha1 es0aci, de s,=ra 0ara aterriHar) 1 te/dre4,s 3as +-4aredas 0re0aradas a a4=,s 3ad,s de 3a 0ista* VXI-5 te +ace s-0,/er G-e 2e/drD 4aFa/aY VEst,1 seg-ra* Ya +a 0asad, 4-c+, tie40,* E/ 3a ci-dad te arreg3arD/ 3a 0ier/a 1 0,drDs 2,32er a +acer c,/4ig, -/ =-e/ destr,H,* N, esa c+Dc+ara +,rri=3e* VXY si t,4Dra4,s -/a c,0aY Ya se +a 0-est, e3 s,3* V8XCrees G-e de=es =e=erY VCie/s, t,4ar4e -/a* VBie/) 3a t,4are4,s E-/t,s* OM,3,) letti dui D(is<'.sodaC V,rde/. e33a* VYa 0-edes 0,/erte 3as =,tas c,/tra 3,s 4,sG-it,s Vac,/seE. 53) VL-eg,) c-a/d, 4e =aFe*** Be=ier,/ 4ie/tras ,sc-recBa) 1 0,c, a/tes de cerrar 3a /,c+e) c-a/d, 1a /, +a=Ba 3-H s-7icie/te 0ara dis0arar) -/a +ie/a cr-H. e3 ca40, a=iert, ca4i/, de3 cerr,* VEsa 4a3dita cr-Ha 0,r a+B t,das 3as /,c+es VdiE, e3 +,4=reV* T,das 3as /,c+es desde +ace d,s se4a/as* VEs 3a G-e +ace r-id, 0,r 3as /,c+es* A 4B /, 4e 0re,c-0a* Me 0arece -/ =ic+, asG-er,s,* Be=ie/d, e/ c,40aFBa) si/ 4Ds 4,3estias a+,ra G-e 3a i/c,4,didad de 0er4a/ecer te/did, e/ 3a 4is4a 0,st-ra) 4ie/tras 3,s criad,s e/ce/dBa/ -/a +,g-era G-e 0r,1ecta=a s,4=ras ,sci3a/tes s,=re 3as tie/das) si/ti. Harr1 e3 ret,r/, de 3a s-4isi./ a aG-e33a 2ida de 03ace/tera re/-/cia* Y 3a 4-Eer era 4-1 =-e/a c,/ 53) G-e +a=Ba sid, cr-e3 e i/E-st, c,/ e33a esa 4is4a tarde* U/a 4-Eer e?ce3e/te) 3, G-e se dice 4ara2i33,sa* Y de 0r,/t, 3e e/tr. e3 c,/2e/ci4ie/t, de G-e i=a a 4,rir* A-e c,4, -/ e4=ateR /, -/ e4=ate de ag-a , de 2ie/t,) si/, -/a 75tida se/saci./ de 2acB,) 1 3, e?traF, de3 cas, era G-e 3a +ie/a se des3iHa=a c,/ 3igereHa a3 =,rde 4is4, de3 0rese/ti4ie/t,* VXI-5 te s-cede) Harr1Y V0reg-/t. e33a* VNada Vc,/test.V* MeE,r serBa G-e te 0-sieras e/ ,tr, siti,* A 7a2,r de3 2ie/t,* VXTe +a ca4=iad, M,3, e3 2e/daEeY VSB* A+,ra e403e, 0recisa4e/te e3 Dcid, =.ric,* VXC.4, te e/c-e/trasY VU/ 0,c, 4aread,* VV,1 a =aFar4e VdiE, e33aV* Sa3g, e/ seg-ida* Ce/ar5 c,/tig, 1 des0-5s 0asare4,s 3a ca4i33a de/tr,* Ha=Ba +ec+, =ie/ e/ deEar 3a dis0-ta) se diE,* N-/ca +a=Ba disc-tid, 4-c+, c,/ esta 4-Eer) c-a/d, c,/ t,das 3as de4Ds 0e3e. ta/t, G-e c,/ 3a c,rr,si./ de 3a dis0-ta ter4i/ar,/ 0,r 4atar sie40re c-a/t, 3es -/Ba* Ha=Ba a4ad, c,/ e?ces,) e?igid, e/ de4asBa +asta aca=ar c,/ t,d,* -e vio a solas en $onstantinopla en aquella ocasi+n tras (aber peleado en 2ar1s antes de marc(arse. Anduvo de ramera en ramera, ' al final, cuando todo acab+ ' 'a no era capa7 de matar su soledad, ' s+lo conse"u1a (acerla ms insoportable, le escribi+ a ella, a la primera, a la que le abandon+, una carta contndole c+mo le (ab1a sido imposible matar su amor por

ella... 5 la ve7 aquella que le pareci+ verla a la puerta del Be"ence, ' le trastorn+ por completo, ' sinti+ que todos sus recursos se desvanec1an... 5 cuando si"ui+ por el 3oulevard a una mujer que se le parec1a en cierto modo, temeroso de ver que no era ella, ' resisti*ndose a perder el sentimiento que le (ab1a inspirado. 5 el modo en que todas aquellas con quienes se (ab1a acostado s+lo consi"uieron recordrsela todav1a ms. $+mo pudo dar nin"una importancia a lo que ella (i7o, puesto que sab1a que nunca dejar1a de amarla. Escribi+ aquella carta en el $lub, completamente sereno, ' la e)pidi+ a !ueva 5or<, ro"ndole que le escribiese a la oficina de 2ar1s. As1 parec1a ms se"uro. 5 aquella misma noc(e la ec(+ tanto de menos, sinti+ un vac1o tan (ondo en el cora7+n, que fue anda que te anda (asta ms all de 0a)imEs, li"+ con una c(ica ' la llev+ a cenar. %espu*s fueron a un sitio a bailar, ella lo (ac1a fatal, ' la dej+ por una "olfa armenia, todo fue"o, que meneaba el vientre contra el su'o (asta casi escaldrselo. -e la quit+ a un teniente in"l*s de artiller1a tras una buena re'erta. El artillero le ret+ a salir fuera ' luc(aron en la calle, sobre el empedrado, en la oscuridad. :e pe"+ fuerte dos veces en la mand1bula, ' al ver que el militar no ca1a comprendi+ que le esperaba una pelea de verdad. El artillero le "olpe+ en el cuerpo, ' despu*s en un ojo. ?olvi+ a atacar con la i7quierda, ' le acert+ de lleno, el artillero entonces se le ec(+ encima, le a"arr+ por la americana, le arranc+ una man"a, ' *l le sacudi+ dos veces tras de la oreja ' le lar"+ un derec(a7o demoledor que lo mand+ dando traspi*s. $uando el artillero ca'+ al suelo, dio contra los adoquines de cabe7a, ' *l sali+ corriendo con la c(ica al o1r que lle"aba la polic1a militar. -e metieron en un ta)i ' enfilaron para Bimmil' 9issa, por el 3osforo ' alrededores, re"resando en la noc(e fr1a para irse a la cama. Encontr+ a la mujer ms que madura, pero ju"osa ' tierna, rosada, de vientre suave ' pec(os "enerosos, ' no necesitaba de almo(ada bajo las ancas, la abandon+ antes de que se despertase, con su aspecto desaliado bajo las primeras luces de la maana, ' volvi+ al 2era 2alace con un ojo morado, ' con la americana en la mano, pues le faltaba una man"a. Esa misma noc(e sali+ para Anatolia, ' recordaba (aber cru7ado campos ' campos durante el viaje, campos de adormideras, que cultivaban para e)traer el opio, ' lo e)trao que aquello le (ac1a sentirse, al final todas las distancias parec1an trastocadas, ' (ab1an lle"ado al punto donde lan7aron el ataque, con unos oficiales reci*n lle"ados de $onstantinopla que no sab1an maldita la cosa, ' la artiller1a dispar+ contra las tropas, ' el observador britnico llor+ como un cr1o. 8ue la primera ve7 que vio muertos con falditas blancas de ballet ' 7apatos de punta reman"ada con borlas. 9ab1an lle"ado los turcos en tropel, como de costumbre, ' vieron a los de las faldas correr, ' a los oficiales a tiros con ellos ' corriendo tambi*n, ' *l ' el observador britnico (ubieron de correr lo mismo (asta dolerles las piernas ' sentir en la boca un sabor a (errumbre, por lo que (ubieron de parar tras unas rocas mientras los turcos se apro)imaban tan en bloque como siempre. %espu*s vio cosas que jams (ubiera ima"inado, aunque ms tarde fueron todav1a peor. As1 que cuando re"res+ a 2ar1s no se sent1a capa7 de (ablar de todo aquello, ni soportaba que se lo mencionasen. 5 all1, en el caf*, cuando *l pasaba, estaba siempre aquel poeta norteamericano frente a un mont+n de platillos, con un "esto cretino en su cara de patata, (ablando sobre el dada1smo con un rumano que dec1a llamarse 0ristan 07ara, que llevaba siempre mon+culo ' le dol1a la cabe7a, ' de vuelta en el apartamento con su esposa, a quien a(ora quer1a de nuevo, terminadas las peleas, terminada la locura, ' encantado de volver a estar en casa, le man. daban el correo que (ab1a lle"ado a la oficina. %e modo que la carta de respuesta a la que *l escribiera lle"+ cierta maana en una bandeja, ' cuando vio la letra se qued+ (elado ' trat+ de ocultar la carta debajo de otra. 2ero su mujer le dijo4 >%e qui*n es esa carta@# 5 fue el principio del fin. Becordaba los buenos tiempos con todas ellas, ' las peleas. -iempre esco"1an los lu"ares ms apropiados para pelearse. >5 por qu* (ab1an tenido que reir siempre cuando mejor se

encontraban@ !unca lle"+ a escribir nada de esto, primero porque no deseaba (erir a nadie, ' se"undo porque le parec1a que 'a (ab1a demasiadas cosas de qu* escribir sin necesidad de recurrir a eso. 2ero siempre (ab1a pensado que terminar1a por escribirlo. 9ab1a tanto que escribir. 9ab1a visto cambiar al mundo, ' no s+lo en cuanto a los acontecimientos (ist+ricos, aunque *l (ab1a asistido a muc(os de ellos ' (ab1a observado a los (ombres, sino porque (ab1a podido advertir un cambio ms sutil ' recordaba perfectamente el comportamiento de los seres (umanos en diferentes *pocas. El (ab1a participado en ello, lo (ab1a presenciado, ' su misi+n era dar testimonio, pero 'a no lo (ar1a. VXC\MO te e/c-e/trasY VdiE, e33a* Aca=a=a de sa3ir de 3a tie/da des0-5s de =aFarse* VCer7ecta4e/te* VXI-ieres c,4er a3g,Y Vi, a M,3, detrDs de e33a) c,/ 3a 4esa 03ega=3e) 1 a3 ,tr, criad, c,/ 3,s 03at,s* VI-ier, escri=ir VdiE, 53* VTie/es G-e t,4ar a3g, de s,0a 0ara re0,/erte* VV,1 a 4,rir esta /,c+e Va7ir4. s-a2e4e/teV* N, 4e +ace 7a3ta re0,/er4e* VN, seas 4e3,dra4Dtic,) Harr1) 0,r 7a2,r V0idi. e33a* VXEs G-e /, +-e3esY Ya est,1 0,drid, de 4edi, 4-s3, 0ara a=aE,* XC,r G-5 de4,/i,s 2,1 a e/gaFar4e c,/ e3 ca3d,Y M,3,) trae L+isN1 c,/ s,da* VHaH e3 7a2,r de t,4ar e3 ca3d, Vi/sisti. e33a a4a=3e4e/te* VEstD =ie/* E3 ca3d, esta=a de4asiad, ca3ie/te* T-2, G-e deEar3, e/7riar e/ 3a taHa) 1 a3 tragar3, casi 3e dier,/ /D-seas* VEres -/a =-e/a 4-Eer VdiE,V* N, 4e +agas cas,* Le 4ir. e33a c,/ s- r,str, ta/ c,/,cid,) ta/ a4ad,) c,4, sa3id, de 3as 0Dgi/as de -pur 1 de 0oDn and $ountr', s.3, -/ 0,c, estr,0ead, 0,r 3a =e=ida) s.3, -/ 0,c, estr,0ead, 0,r 3a ca4a) 0er, e/ 0oDn and $ountr' /, se +a=Ba/ 2ist, /-/ca -/,s 0ec+,s ta/ e?tra,rdi/ari,s) -/,s 4-s3,s ta/ e7icaces) /i aG-e33as 4a/,s) 4e/-das) 3igeras) acariciad,ras) 1 4ie/tras 3a 4ira=a) ,=ser2a/d, s- 03ace/tera s,/risa) ta/ 7a4i3iar) si/ti. G-e 3a 4-erte se acerca=a de /-e2,* Esta 2eH /, se trata=a de -/a e4=estida* Era c,4, -/ s,03,) c,4, e3 +D3it, G-e +ace 73-ct-ar -/a 2e3a 1 ade3gaHa 3a 33a4a* VL-eg, 0-ede/ sacar 4i 4,sG-iter,) 1 c,3gar3, de3 Dr=,3) 1 e/ce/der e3 7-eg,* N, 2,1 a 0asar a 3a tie/da esta /,c+e* N, 4erece 3a 0e/a 4,2erse* Hace -/a /,c+e c3ara* N, 33,2erD* C,/G-e asB se 4,rBa -/,) e/tre s-s-rr,s i/a-di=3es* B-e/,) 1a /, +a=rBa 4Ds 0e3eas* C,dBa 0r,4eter3,* N, i=a a ec+ar a 0erder a+,ra 3a S/ica e?0erie/cia i/5dita de s- 2ida* O G-iHD sB* U/, 3, ec+a a 0erder t,d,* Cer, ta3 2eH /,* VTS /, sa=es escri=ir a3 dictad,) X2erdadY VN-/ca +e sa=id, Vre0-s, e33a* VN, i40,rta* Ya /, +a=Ba tie40,) desde 3-eg,) 0,r 4Ds G-e 3e te/tara 3a i3-si./ de c,/de/sar3,) de 4,d, G-e t,d, 0-diera escri=irse e/ -/ 0Drra7,) si acerta=a a e/c,/trar3,* Era una casa de troncos en aquel otero que dominaba el la"o. 3lanqueaban las junturas, tapadas con ar"amasa, ' en un mstil, ante la puerta, ten1an una campana para llamar a la (ora de comer. %etrs de la casa se e)tend1an los terrenos ' ms all comen7aba el bosque. Fna (ilera de lamos lombardos bajaba desde la casa (asta el embarcadero. /tros lamos se alineaban a lo lar"o del promontorio. -ub1a un camino (acia los cerros, bordeando el bosque, ' a lo lar"o de esta vereda (ab1a co"ido moras. %espu*s ardi+ la casa de troncos, ' todas las escopetas que ten1an en armeros de patas de venado encima de la c(imenea se quemaron tambi*n, ' al";n tiempo despu*s sus caones, con el plomo fundido en las

recmaras, ' las culatas carboni7adas, se confund1an en el mont+n de ceni7as utili7adas como lcali en las "randes calderas de (ierro donde se (ac1a jab+n, ' si ped1as al abuelo que te dejara ju"ar con todo aquello te dec1a que no. -e"u1an siendo sus escopetas, ' jams quiso comprar otras. 0ampoco volvi+ a ca7ar. :a casa se reconstru'+ en el mismo lu"ar, con tablones a(ora, ' se pint+ de blanco, ' desde el porc(e se divisaban los lamos, ' ms abajo, el la"o, pero no volvi+ a (aber escopetas. :os caones de las que antao sustentaran los armeros de patas de venado clavados en las paredes de la casa de troncos se"u1an en el mont+n de ceni7as, ' nadie volvi+ a tocarlos. En la -elva !e"ra, despu*s de la "uerra, arrendamos un r1o truc(ero, ' (ab1a dos modos de lle"ar a *l. Fno, si"uiendo el valle desde 0riber" por la carretera, a la sombra de los rboles que bordeaban aquella v1a blanca, ' tomando despu*s una desviaci+n que atravesaba las lomas ' discurr1a junto a una infinidad de pequeas (aciendas r;sticas, con los caserones del -c(Dar7Dald, (asta lle"ar al cruce del r1o. 8ue all1 donde pescamos por ve7 primera. El otro camino consist1a en subir por la empinada ladera (asta la linde del bosque ' se"uir despu*s por lo alto de las lomas, cru7ando pinares, (asta el borde de un prado que cru7bamos para lle"ar al puente. :os abedules bordeaban la corriente, que no era anc(a, sino an"osta, l1mpida ' velo7 con (o'as socavadas bajo las ra1ces. En el 9otel de 0riber", el dueo (i7o una ma"n1fica temporada. :o pasbamos mu' bien ' todos *ramos ami"os. Al ao si"uiente vino la inflacci+n, ' el dinero que (ab1a "anado no alcan7aba para comprar las provisiones necesarias para abrir el (otel, ' el (ombre se a(orc+. Esto se podr1a dictar, pero no lo de la 2lace $ontrescarpe, donde las floristas ten1an sus flores en la calle ' el tinte corr1a por el empedrado, (asta la parada del autob;s, ' las mujeres ' los viejos andaban siempre borrac(os de vino ' a"uardiente matarratas, ' los nios con el moco col"ando (elados de fr1o, ' el olor a sudor inmundo ' a pobre7a ' a borrac(era en el $af* des Amateurs, ' las putas del 3al &usette encima del cual viv1an. :a portera que recib1a en su c(isc+n al soldado de caballer1a de la 6uardia Bepublicana, ' el casco con penac(o de crin que dejaba sobre una silla. :a inquilina de enfrente, casada con un corredor ciclista, ' su alboro7o aquella maana en la lec(er1a, al ojear :GAuto ' ver que (ab1a lle"ado el tercero en la 2ar1s.0ours, su primera carrera importante. -e puso toda colorada, lue"o rompi+ a re1r. 5 por ;ltimo subi+ las escaleras llorando con el peri+dico derportivo amarillo en la mano. El consorte de la mujer que administraba el 3al &usette era ta)ista, ' cuando *l, 9arr', ten1a que tomar temprano un avi+n, le despertaba con unos "olpecitos en la puerta, ' los dos se tomaban un vaso de vino blanco en el mostrador de cinc del bar, antes de marc(ar. $onoc1a a sus vecinos de aquel barrio precisamente porque todos eran pobres. :os de la 2lace se divid1an en dos clases4 los borrac(os ' los deportistas. :os borrac(os mataban as1 su pobre7a, los deportistas la en"aaban (aciendo ejercicio. Eran los descendientes de la $omuna de 2ar1s, ' no (ab1a que esfor7arse para saber sus ideas pol1ticas. -ab1an qui*n (ab1a matado a sus padres, a sus parientes, a sus (ermanos ' a sus ami"os cuando las tropas de ?ersalles lle"aron ' tomaron la ciudad, ' ejecutaron a cuantos (allaban con las manos callosas, a todo el que llevara "orra u otra seal cualquiera de ser obrero. 5 en medio de semejante pobre7a, ' con aquella vecindad, enfrente de un despac(o de carne de caballo ' una bode"a, (ab1a escrito los prole"+menos de cuanto pensaba (acer. !o (ab1a rinc+n en 2ar1s que amase tanto como aquel, con sus frondosos rboles, las viejas casas enjalbe"adas, con los 7+calos pintados de oscuro, el lar"o tra7o verde del autob;s a su paso por la "lorieta, el tinte carm1n de las flores c(orreando por el empedrado, la empinada pendiente de la calle $ardinal :emoine (asta el r1o, ' en direcci+n opuesta el mundo abi"arrado ' an"osto de la rue &ouffetard. :a calle que sub1a al 2ante+n ' la otra que siempre recorr1a en bicicleta, la ;nica calle asfaltada de todo el barrio, tan suave bajo las

ruedas, con sus casas altas ' estrec(as ' el (otel barato donde muri+ 2aul ?erlaine. :os apartamentos en que viv1an s+lo ten1an dos (abitaciones, ' *l ocupaba un cuarto en el tico del (otel que le costaba sesenta francos al mes ' era donde escrib1a ' desde donde contem. plaba los tejados ' las c(imeneas ' todas las alturas de 2ar1s. %esde el apartamento s+lo se ve1a el tenduc(o del (ombre que vend1a lea ' carb+n. 0ambi*n vend1a vino, vino malo. :a cabe7a dorada de caballo que serv1a de muestra a la puerta de la carnicer1a equina, donde col"aban las canales, doradas ' rojas, ante la ventana abierta, ' la bode"a pintada de verde donde compraban el vino, vino bueno ' barato. :o dems eran paredes en'esadas ' las ventanas de los vecinos. :os vecinos que, por la noc(e, cuando al"uien se ca1a borrac(o en la calle, lamentndose ' "imiendo en esa t1pica ivresse# francesa que la propa"anda (a (ec(o creer que no e)iste, abr1an sus ventanas ' daban rienda suelta a cuc(ic(eos ' comentarios. >%+nde est el "uardia@ $uando no (ace falta siempre lo tienes a(1. Estar durmiendo con al"una portera. 3uscad al "endarme.# 9asta que al"uien arrojaba un cubo de a"ua por la ventana ' cesaban los lamentos. >Hu* pasa@ A"ua. A(, mu' bien (ec(o#. 5 las ventanas se cerraban. &arie, su asistenta, protestando siempre contra la jornada de oc(o (oras. -i un marido trabaja (asta las seis#, e)plicaba, s+lo toma una copa de vuelta para casa ' no "asta demasiado. 2ero si sale a las cinco, se emborrac(a a diario ' no le entre"a el dinero a una. Es la mujer del obrero la que pa"a el pato con estas (oras menos de trabajo#. VXNO TE g-starBa t,4ar -/ 0,c, 4Ds de ca3d,Y V2,32i. a 0reg-/tar3e 3a 4-Eer* VN,) 4-c+as gracias* EstD =-e/Bsi4,) desde 3-eg,* VCr-e=a s.3, -/ 0,c,* VCre7erirBa -/ L+isN1 c,/ s,da* VN, te c,/2ie/e* VN,* N, 4e c,/2ie/e*** C,35 C,rter escri=i. 3a 3etra 1 3a 4Ssica* Y sa=er G-e estDs 3,ca 0,r 4B*** VYa sa=es G-e 4e g-sta G-e =e=as* VO+) sB* L, G-e 0asa es G-e /, 4e c,/2ie/e* C-a/d, se 2a1a) 0e/s.) te/dr5 t,d, 3, G-e G-iera* N, t,d, 3, G-e G-iera) si/, t,d, 3, G-e +a1a* Cer, esta=a ca/sad,* M-1 ca/sad,* I=a a d,r4ir -/ 0,c,* Se te/di. tra/G-i3, 1 3a 4-erte /, 33ega=a* Si/ d-da tir. 0,r ,tr, ca4i/,* I=a 0,r 0areEas) e/ =icic3eta) 1 r,da=a e/ si3e/ci, a=s,3-t, 0,r e3 e40edrad,* !o, nunca lle"+ a escribir sobre 2ar1s. -obre el 2ar1s que a *l le importaba. 2ero >' lo dems, de lo que tampoco (ab1a escrito@ >5 el ranc(o, ' el "ris plateado de la artemisa, ' el a"ua clara ' rauda de las acequias, ' el verde intenso de la alfalfa@ :a vereda sub1a entre las lomas, ' el "anado en verano era tan espantadi7o como los ciervos. :a bara(;nda ' el estr*pito de la "re' que avan7aba despacio, mu"iendo ' levantando polvo, cuando bajaba de los montes en otoo. 5 detrs la serran1a, el a"udo perfil de las cumbres recortndose en la atardecida, los paseos a caballo por el sendero a la lu7 de la luna que resplandec1a en el valle. -e vio mu' a lo vivo bajando del bosque en la oscuridad, a"arrndose a la cola del caballo cuando no se ve1a nada, ' pens+ en todas las cosas que se propon1a escribir. Aquel mo7o del ranc(o medio tonto, que se qued+ solo una ve7 con el encar"o de que nadie tocara el (eno, ' el miserable de los 8or<s que pe"+ al c(ico cuando quiso impedirle que co"iera un poco de pienso. El c(ico que no, ' el viejo amena7ndole con volver a pe"arle. El c(aval entonces a"arr+ el rifle de la cocina, ' cuando el otro fue a meterse en el "ranero dispar+ sobre *l, ' al volver al ranc(o los dems llevaba muerto una semana, (elado en el corral, menos la parte que se (ab1an comido los perros. 2ero lo que quedaba lo ec(aste

en un trineo, lo envolviste en una manta ' lo amarraste, ' dijiste al muc(ac(o que te a'udase a arrastrarlo, ' los dos recorristeis el camino en esqu1s, casi cien <il+metros, (asta el pueblo, para entre"ar al c(ico a las autoridades. El no ten1a idea de que iban a arrestarlo. 2ensaba que (ab1a cumplido con su deber ' que t; eras su ami"o ' que le premiar1an. 9ab1a a'udado a llevar al viejo para que todo el mundo supiese lo malo que era, pues quiso robar un pienso que no era su'o, ' cuando el s(eriff puso las esposas al c(ico, el pobre no pod1a creerlo. :ue"o se ec(+ a llorar. 9e a(1 una de las (istorias que no lle"+ a escribir. -ab1a por lo menos veinte (istorias de entonces, todas buenas, ' no (ab1a escrito ni una siquiera. >2or qu*@ VT] LES e?03icarDs 0,r G-5 VdiE,* VXC,r G-5 G-5Y VNada* N, =e=Ba ta/t, a+,ra) desde G-e esta=a c,/ 53* Cer, si sa3Ba c,/ 2ida) /-/ca escri=irBa s,=re aG-e33a 4-Eer) a+,ra 3, sa=Ba ciert,* Ni s,=re /i/g-/, de 3,s s-1,s* L,s ric,s era/ t,r0es 1 =e=Ba/ de4asiad,) , esta=a/ sie40re E-ga/d, a3 c+aG-ete* Era/ ,=t-s,s 1 re8 d-/da/tes* Rec,rd. a3 0,=re K-3iD/) 1 e3 re2ere/te te4,r G-e 3e i/s0ira=a/) 1 G-e -/a 2eH e40eH. -/ c-e/t, G-e c,4e/Ha=aJ TL,s 4-1 ric,s s,/ di7ere/tes de ti 1 de 4BU* A3g-ie/ diE, a K-3iD/ G-e sB) G-e 0,rG-e tie/e/ 4Ds di/er,* Cer, a K-3iD/ /, 3e +iH, gracia e3 c+iste* L,s te/Ba 0,r -/a casta s-0eri,r) 1 c-a/d, desc-=ri. G-e /, 3, era/) 0,cas c,sas +-=iera/ 0,did, destr,Har3e 4Ds* E3 se 4,str. sie40re desdeF,s, c,/ 3,s G-e se deEa/ desa3e/tar asB* N, te/Ba 0,r G-5 g-star3e a -/, 0,r e3 +ec+, de G-e 3, c,40re/diese* E3 era ca0aH de s-0erar c-a3G-ier c,sa) creBa) 0,rG-e /ada 0,dBa +acer3e 4e33a si /, 3e da=a i40,rta/cia* C-es =ie/* A+,ra /, i=a a i40,rtar3e 3a 4-erte* A3g, G-e sie40re 3e +a=Ba +,rr,riHad, era e3 d,3,r* Sa=Ba resistir3, c,4, c-a3 G-iera) si /, se 0r,3,/ga=a de4asiad, 1 3e deEa=a si/ 7-erHas) 0er, 3, de a+,ra 3e +a=Ba d,3id, terri=3e4e/te) 1 e/ e3 3B4ite 4is4, de s- ag-a/te) e3 d,3,r ces.* -e acord+ de (ac1a muc(o tiempo, cuando Iilliamson, el oficial de bombardeo, fue alcan7ado por una "ranada de mano lan7ada por un centinela alemn que le sorprendi+ en el intento de pasar la alambrada por la noc(e, "imiendo, pidi+ a todos que le matasen. Era un (ombre "rueso, mu' valiente ' buen militar, aunque propenso a las e)(ibiciones fantsticas. 2ero aquella noc(e lo ca7aron en la alambrada, a la lu7 de una ben"ala, ' las tripas se desparramaron por los alambres, de forma que cuando lo rescataron, a;n con vida, (ubo que cortarlas para soltarle. %ame un tiro, 9arr', por el amor de %ios, dame un tiro. En cierta ocasi+n (ab1an discutido que !uestro -eor nunca env1a nada que no pueda uno soportar, ' sali+ a relucir la teor1a se";n la cual pasado cierto l1mite el dolor le (ace desma'arse a uno automticamente. 2ero *l siempre se (ab1a acordado de Iilliamson, aquella noc(e. Iilliamson no se desma'+ (asta que le (ubo dado todas las tabletas de mor. fina que reservaba para s1 mismo, pero con aquello no tuvieron nin";n efecto. LO IUE 53 te/Ba era =asta/te 33e2ader,R 1 si /, i=a a 0e,r) /, +a=Ba de G-5 3a4e/tarse* Sa32, G-e +-=iese 0re7erid, estar e/ 4eE,r c,40aFBa* C,r -/,s 4,4e/t,s 0e/s. e/ 3a c,40aFBa G-e 3e +-=iese g-stad, te/er* N,) re73e?i,/.R c-a/d, t,d, 3, G-e -/, +ace se 0r,3,/ga de4asiad,) 1 3, e40ieHa 4-1 tarde) /, 0-ede es0erar G-e siga a33B 3a ge/te* Se +a/ id, t,d,s* La 7iesta +a c,/c3-id, 1 a+,ra estDs s,3, c,/ t- +-5s0eda* Me estD a=-rrie/d, ta/t, 3a 4-erte c,4, t,d, 3, de4Ds) 0e/s.* VEs -/a 3ata VdiE, e/ 2,H a3ta*

VXI-5 es -/a 3ata) G-erid,Y VT,d, 3, G-e -/, tarda de4asiad, e/ +acer* Mir. a3 r,str, de 3a 4-Eer G-e esta=a e/tre e3 7-eg, 1 53* Se +a=Ba rec3i/ad, e/ e3 res0a3d, de 3a si33a 1 3as 33a4as i3-4i/a=a/ s- se4=3a/te) s-rcad, de 03ace/teras arr-gas* Harr1 2i, G-e te/Ba s-eF,* O1. +acer r-id, a 3a +ie/a e/ 3a 3i/de 4is4a de3 res03a/d,r de3 7-eg,* VMe 0-se a escri=ir VdiE, 53V* Cer, 4e ca/s5 e/ seg-ida* VXCrees G-e te serD 0,si=3e d,r4irY VEst,1 casi seg-r,* XC,r G-5 /, 2as a ec+arteY VCre7ier, estar a t- 3ad,* VXSie/tes a3g, e?traF,Y V0reg-/t. 53* VN,* S.3, -/ 0,c, de s-eF,* VY, ta4=i5/* Otra 2eH aca=a=a de se/tir cerca a 3a 4-erte* VYa sa=es G-e 3, S/ic, G-e /, +e 0erdid, /-/ca es 3a c-ri,sidad VdiE, a 3a 4-Eer* VTS /-/ca +as 0erdid, /ada* Eres e3 +,4=re 4Ds c,403et, G-e +e c,/,cid, e/ 4i 2ida* VC,r Crist, VdiE, 53V* I-5 0,c, sa=e -/a 4-Eer* XY es, G-5 esY XT- i/t-ici./Y C,rG-e e/ ese 4is4, 4,4e/t, +a=Ba 33egad, 3a 4-erte) 1 a0,1. s- ca=eHa e/ 3,s 0ies de 3a ca4i33a) 1 53 0erci=i. s- a3ie/t,* VN-/ca creas es, de 3a g-adaFa 1 3a ca3a2era V0r,sig-i.V* Ta4=i5/ 0-ede/ ser d,s g-ardias e/ =icic3eta) , -/ 0DEar,* O te/er -/ +,cic, a/c+, c,4, e3 de -/a +ie/a* La c,sa a2a/H. a+,ra +acia 53) 0er, 1a /, te/Ba 0er7i3* Oc-0a=a es0aci,) es, era t,d,* VDi3e G-e se 2a1a* N, se 4arc+.) si/, G-e se acerc. -/ 0,c, 4Ds* VTie/es -/ a3ie/t, i/7er/a3 VdiE, a 3a 4-erteV* Br-Ea a0est,sa* A2a/H. -/ 0,c, 4Ds +acia 53 1 1a /, 0-d, i/ter0e3ar3a) 1 c-a/d, 3a 4-erte 2i, G-e /, 0,dBa +a=3ar) se 3e acerc. 4Ds t,da2BaR 53 i/te/t. rec+aHar3a si/ +a=3ar) 0er, 3a i/tr-sa se 3e a=raH.) de 4,d, G-e si/ti. t,d, s- 0es, s,=re e3 t.ra?) 1 4ie/tras se a7ia/Ha=a a33B) 1 53 1a /, 0,dBa 4,2erse) /i +a=3ar) ,1. decir a 3a 4-EerJ VBLa/a se +a d,r4id, 1a* Le2a/tad 3a ca4i33a c,/ 4-c+, c-idad, 1 33e2ad3a de/tr, de 3a tie/da* Harr1 /, 0,dBa +a=3ar 0ara 0edir a 3a 4-Eer G-e +iciera 4arc+arse a 3a 4-erte) 1 3a 4-erte seg-Ba 2e/cida s,=re s- 0ec+,) cada 2eH 4Ds 0esada) si/ deEar3e res0irar* Y e/t,/ces) c-a/d, 3e2a/tar,/ 3a ca4i33a) se +iH, 3a ca34a de re0e/te 1 desa0areci. e3 0es, G-e 3e a=r-4a=a* ERA YA de 4aFa/a) +acBa rat, G-e +a=Ba a4a/ecid,) c-a/d, ,1. e3 r-id, de3 a2i./* A0areci. 0ri4er, c,4, -/a 4a/c+a di4i/-taR 3-eg, se a0r,?i4. descri=ie/d, -/ a403i, cBrc-3,) 1 3,s 4-c+ac+,s c,rrier,/ a e/ce/der 3as +,g-eras c,/ 0etr.3e, 1 =-e/,s 4,/t,/es de +ier=a e/ci4a 0ara 7,r4ar asB d,s de/sas +-4aredas) -/a e/ cada 0-/ta de3 terre/, a33a/ad,R 3a =risa 4ati/a3 arrastr. e3 +-4, +acia e3 ca40a4e/t,) 4ie/tras e3 a2i./ gira=a d,s 2eces 4Ds) 3a S3ti4a a 4e/,r a3t-ra) 03a/ea=a des0-5s) se e/dereHa=a 1 aterriHa=a s-a2e4e/te* C,r S3ti4, 2i, 2e/ir a3 2ieE, C,40t,/ c,/ 0a/ta3,/es de s0,rt) -/a c+aG-eta de 0aF, 1 -/ s,4=rer, de 7ie3tr, 4arr./* VXI-5 0asa) 2ieE, H,rr,Y V0reg-/t. C,40t,/* VTe/g, 3a 0ier/a 4a3a V3e re0-s,V* XI-ieres t,4ar a3g,Y VGracias* S.3, -/ 0,c, de t5* He traBd, e3 C-ss M,t+) Xsa=esY N, 0,dr5 33e2ar a 3a 4e4sa+i=* S.3, +a1 siti, 0ara -/,* V-estr, ca4i./ estD e/ ca4i/,* He3e/ se +a=Ba 33e2ad, a0arte a C,40t,/ 1 3e esta=a +a=3a/d,* C,40t,/ 2,32i. 4Ds e/t-sias4ad, G-e /-/ca* VVa4,s a 33e2arte a =,rd, VdiE, 53V* Ya 2,32er5 0,r 3a 4e4* L, 4a3, es G-e te/dr5 G-e 0arar e/ Ar-s+a 0ara re0,star* MeE,r serD G-e /,s 2a1a4,s e/ seg-ida*

VXY e3 t5Y VYa sa=es G-e e/ rea3idad /, 4e g-sta de4asiad,* L,s criad,s c,gier,/ 3a ca4i33a) dier,/ 3a 2-e3ta a 3as tie/das 2erdes 1 =aEar,/ =,rdea/d, 3as 0eFas 0ara cr-Har 3a 33a/-ra E-/t, a 3as 7,gatas G-e a+,ra ardBa/ 2i2a4e/te) tras +a=erse c,/s-4id, t,da 3a +ier=a) 1 e3 2ie/t, agita=a 3as 33a4as casi +asta e3 0eG-eF, a2i./* A-e di7Bci3 i/tr,d-cir3e) 0er, -/a 2eH de/tr, 0-d, te/derse e/ e3 asie/t, de atrDs) G-e era de c-er,) 1 a0,1ar 3a 0ier/a) estirada) a -/ 3ad, de3 asie/t, de C,40t,/* C,40t,/ arra/c. e3 4,t,r 1 s-=i. a3 a0arat,* Agit. 3a 4a/, 0ara des0edirse de He3e/ 1 de 3,s 4-c+ac+,s) 1 4ie/tras e3 estr-e/d, ad,0ta=a 3a 7,r4a de3 2ieE, r,/G-id, 7a4i3iar de3 a2i./) gira=a/ c,/ -/ =a3a/ce,) ate/t, C,40ie a 3as 0,si=3es 4adrig-eras de Ea=a3Bes e/ e3 s-e3,) 1 e3 a0arat, r-gBa) da=a sa3t,s 0,r 3a 0ista 3i4itada e/tre 7,gata 1 7,gata) 1 c,/ e3 S3ti4, =ri/c, se e3e2a=aR e/t,/ces 0-d, 2er a t,d,s a33D a=aE, e/ tierra) agita/d, 3a 4a/,) 1 e3 ca40a4e/t, detrDs de 3a 3,4a) G-e a+,ra se ac+ica=a 1 se ac+ica=a) 1 3a 33a/-ra G-e se e?te/dBa) 1 3,s 4aciH,s de Dr=,3es) 3as =reFas cada 2eH 4Ds desdi=-Eadas) 4Ds 3isas) 3,s rastr,s de a/i4a3es G-e a2a/Ha=a/ a+,ra s-a2e4e/te +acia 3,s c+arc,s sec,s) 1 4Ds a33D -/ /-e2, 4a/a/tia3 G-e /, c,/,cBa* Las ce=ras) 4i/Ssc-3,s 3,4,s red,/dead,s) 1 3,s F-s) si403es 2Brg-3as c,/ gra/des ca=eHas G-e 0arecBa/ e3e2arse a3 cr-Har e/ 3argas +i3eras 3a 33a/-ra 1 G-e se dis0ersa=a/ a3 ad2ertir 3a s,4=ra de3 a2i./) di4i/-t,s e/ s- 3e/t, ga3,0e i40erce0ti=3e) 1 3a 33a/-ra a4ari33e/ta 1 gris +asta d,/de a3ca/Ha=a 3a 2istaR 1 a/te 3,s ,E,s) 3a c+aG-eta de 0aF, de3 2ieE, C,40ie) 1 e3 s,4=rer, de 7ie3tr, 4arr./* S,=re2,3ar,/ 3as 0ri4eras estri=aci,/es 1 3,s F-s 0arecBa/ seg-ir3esR 3-eg, cr-Har,/ s,=re 4,/taFas c,rtadas 0,r a=r-0t,s 2a33es de a3t, =,scaEe 2erde) t-0idas 3aderas de =a4=S) 1 de /-e2, e3 =,sG-e i40e/etra=3e) di=-Ea/d, 7ie34e/te 3as ci4as 1 3,s =arra/c,s a3 0as, de3 a0arat,) 1 3as 7a3das de 3,s 4,/tes) 1 ,tra 33a/-ra 4Ds) ardie/te a+,ra) 0arda 1 2i,3Dcea) t,d, =ac+es 0,r e3 ca3,r) 1 C,40ie G-e 4ira=a 0ara atrDs a 2er c.4, 3e i=a* Des0-5s) 4Ds 4,/taFas ,sc-ras a/te 3a 2ista* Y e/t,/ces) e/ 3-gar de dirigirse a Ar-s+a) 2irar,/ +acia 3a iHG-ierda) si/ d-da +a=Ba ca3c-3ad, G-e te/Ba =asta/te c,4=-sti=3e) 1 a3 4irar 0ara a=aE, 2i, -/a /-=e de 0-/t,s r,sad,s G-e a2a/Ha=a a3 ras de3 s-e3,) 1 0,r e3 aire) c,4, 3a 0ri4era 2e/tisca de -/a te48 0estad de /ie2e G-e 2ie/e de /, se sa=e d./de) 1 e/t,/ces ad2irti. 3, G-e eraJ 3a 3a/g,sta G-e 33ega=a de3 s-r* De 0r,/t, c,4e/Har,/ a s-=ir) c,4, si e/7i3ara/ +acia e3 este) 1 t,d, se ,sc-reci.) 1 se e/c,/trar,/ de/tr, de -/a t,r4e/ta) c,/ 33-2ia ta/ recia G-e era c,4, 2,3ar a tra25s de -/a cascada) +asta G-e se G-edar,/ si/ c,4=-sti=3e) 1 C,40ie 2,32i. 3a ca=eHa gestic-3a/d, 1 seFa3a/d, c,/ e3 ded,) 1 a33D de3a/te 3, S/ic, G-e se 2eBa) a/c+a c,4, e3 4-/d,) gra/de) a3ta e i/creB=3e4e/te =3a/ca =aE, e3 s,3) era 3a ci4a c-adrada de3 i3i4a/Ear,* Y 0,r 7i/ s-0, G-e era a33B d,/de i=a* EN ESE 4is4, 4,4e/t, deE. 3a +ie/a de ge4ir e/ 3a /,c+e 1 se 0-s, a e4itir -/,s s,/es e?traF,s) casi c,4, de 33a/t, +-4a/,* O1.3, 3a 4-Eer 1 se re2,32i. c,/ desas,sieg,* N, se des0ert.* E/ s-eF,s) esta=a e/ 3a casa de L,/g Is3a/d) e/ 3a /,c+e de 2Bs0eras de 3a 0rese/taci./ e/ s,ciedad de s- +iEa* C,r a3g-/a ig/,ta raH./ se +a33a=a 0rese/te s- 0adre) G-e se +a=Ba 4,strad, 4-1 gr,ser,* De 0r,/t, 3,s 3a4e/t,s de 3a +ie/a +ici5r,/se ta/ 7-ertes G-e 3a 4-Eer se des0ert.) si/ sa=er a3 0r,/t, d./de se e/c,/tra=a) 0resa de terr,r* T,4. des0-5s 3a 3i/ter/a 1 a3-4=r. 3a ,tra ca4i33a G-e +a=Ba 4a/dad, 0asar de/tr, c-a/d, 2i, d,r4id, a Harr1* Disti/g-i. e3 =-3t, de s- c-er0, =aE, e3 4,sG-iter,R de -/ 4,d, - ,tr, +a=Ba 3,grad, sacar 3a 0ier/a) G-e c,3ga=a 7-era de 3a ca4i33a* Se +a=Ba/ s,3tad, 3as 2e/das) 1 3a 4-Eer 2,32i. 3a ca=eHa) si/ 2a3,r 0ara 4irar* VOM,3,P Vgrit.V* OM,3,P OM,3,P VY des0-5sVJ OHarr1) Harr1P VY 0,r S3ti4,) e3e2a/d, 3a 2,HVJ OHarr1P OC,r 7a2,rP OO+) Harr1P N, +-=, res0-esta) /i se 3e ,Ba res0irar* A-era de 3a tie/da) 3a +ie/a seg-Ba 3a/Ha/d, e3 4is4, 03aFid, e?traF, G-e 3a des0ert.*

Cer, e3 2i,3e/t, 0a30itar de s- 0ec+, 1a /, 3e 0er4itBa ,Br3,*

EL HUESCED ALBERT CAMUS6ARANCIA EL MAESTRO 4ira=a 0ara 3,s d,s +,4=res G-e s-=Ba/ +acia 53* U/, i=a a ca=a33,) e3 ,tr, a 0ie* T,da2Ba /, +a=Ba/ 33egad, a3 a=r-0t, re0ec+, G-e 33e2a=a a 3a esc-e3a) edi7icada e/ 3a 3adera de -/a c,3i/a* A2a/Ha=a/ tra=aE,sa 1 3e/ta4e/te e/ 3a /ie2e) e/tre 3as 0iedras) 0,r e3 i/4e/s, es0aci, de 3a a3ta 4eseta desierta* De 2eH e/ c-a/d,) e3 ca=a33, tr,0eHa=a* AS/ /, se 3e ,Ba) 0er, se 2eBa 4-1 =ie/ e3 c+,rr, de 2a0,r G-e 3e sa3Ba 0,r 3as 7,sas /asa3es* U/, de 3,s +,4=res) a3 4e/,s) c,/,cBa 3a regi./* I=a/ sig-ie/d, 3a 0ista) a 0esar de G-e +a=Ba desa0arecid, desde +acBa 2ari,s dBas =aE, -/a ca0a =3a/ca 1 s-cia* E3 4aestr, ca3c-3. G-e /, estarBa/ e/ 3a c,3i/a a/tes de 4edia +,ra* HacBa 7rB, 1 se 4eti. e/ 3a esc-e3a 0ara 0,/erse -/ Eerse1* Cr-H. 3a c3ase 2acBa 1 +e3ada* E/ e3 e/cerad,) 3,s c-atr, rB,s de Ara/cia) di=-Ead,s c,/ c-atr, tiHas de c,3,res di7ere/tes) c,rrBa/ +acia s-s est-ari,s desde +acBa tres dBas* La /ie2e +a=Ba e40eHad, a caer de re0e/te a 4ediad,s de ,ct-=re) des0-5s de ,c+, 4eses de seG-Ba) si/ 3a tra/sici./ de 3a 33-2ia) 1 3,s 2ei/te a3-4/,s G-e 2i2Ba/ e/ 3,s 0-e=3ecit,s dise4i/ad,s 0,r 3a 4eseta /, i=a/ a c3ase* Ha=Ba G-e es0erar e3 =-e/ tie40,* Dar-) e3 4aestr,) /, ca3e/ta=a 4Ds G-e e3 S/ic, c-art, G-e c,/stit-Ba t,da s- 4,rada) c,/tig-, a 3a c3ase c-1a 0-erta da=a a3 este de 3a 4eseta* La 2e/ta/a) c,4, 3as de 3a c3ase) da=a ta4=i5/ a3 4edi,dBa* C,r este 3ad,) 3a esc-e3a se e/c,/tra=a a 2ari,s Ni3.4etr,s de3 3-gar e/ G-e 3a 4eseta c,4e/Ha=a a desce/der +acia e3 s-r* C,/ tie40, c3ar,) se 0,dBa/ 2er 3as 4asas 2i,3etas de3 c,/tra7-erte 4,/taF,s, d,/de se a=rBa 3a 0-erta de3 desiert,* Des0-5s de e/trar -/ 0,c, e/ ca3,r) Dar- 2,32i. a 3a 2e/ta/a desde d,/de) 0,r 0ri4era 2eH) +a=Ba di2isad, a 3,s d,s +,4=res* A+,ra 1a /, se 3es 2eBa* Se +a33a=a/) 0-es) s-=ie/d, e3

re0ec+,* E3 cie3, esta=a 4e/,s ,sc-r,J d-ra/te 3a /,c+e +a=Ba deEad, de /e2ar* A4a/eci. c,/ -/a 3-H grisDcea) G-e a0e/as +a=Ba a-4e/tad, a 4edida G-e e3 tec+, de /-=es se e3e2a=a* A 3as d,s de 3a tarde) +-=i5rase dic+, G-e e3 dBa aca=a=a de c,4e/Har* Cer, est, era 4eE,r G-e aG-e33,s tres dBas e/ G-e 3a /ie2e es0esa caBa e/ 4edi, de -/as ti/ie=3as i/cesa/tes) c,/ 0eG-eFas rD7agas de 2ie/t, G-e +acBa/ tre0idar 3a d,=3e 0-erta de 3a c3ase* Dar- e/t,/ces se 0asa=a 3as +,ras 4-ertas e/ s- c-art,) de3 G-e /, sa3Ba si/, 0ara ir a3 c,=ertiH, a dar de c,4er a 3as ga33i/as , a =-scar car=./* A7,rt-/ada4e/te) 3a ca4i,/eta de TadEid) e3 0-e=3, 4Ds cerca/, +acia e3 /,rte) +a=Ba traBd, e3 s-4i/istr, d,s dBas a/tes de 3a te40estad* Y 2,32erBa a 0asar de/tr, de c-are/ta 1 ,c+, +,ras* C,r ,tra 0arte) Dar- te/Ba c,/ G-5 resistir -/ asedi, c,/ 3,s sac,s de trig, G-e 33e/a=a/ 3a +a=itaci./ 1 G-e 3a ad4i/istraci./ 0S=3ica 3e deEa=a e/ de0.sit, 0ara distri=-ir e/tre 3,s a3-4/,s c-1as 7a4i3ias +a=Ba/ sid, 2Bcti4as de 3a seG-Ba* E/ rea3idad) 3a desgracia +a=Ba a3ca/Had, a t,d,s) 0-es t,d,s era/ 0,=res* Dar- re0artBa a diari, -/a raci./ a 3,s /iF,s* Y sa=Ba 4-1 =ie/ G-e d-ra/te est,s dBas 4a3,s 3es +a=Ba 7a3tad,* Cr,=a=3e4e/te -/ 0adre , -/ +er4a/, 4a1,r 2e/drBa aG-e33a tarde) 1 0,drBa a=astecer a t,d,s de gra/,* L, G-e +acBa 7a3ta era G-e 0-diera/ resistir 0ara e40a34ar c,/ 3a c,sec+a sig-ie/te) es, era t,d,* A+,ra 33ega=a/ de Ara/cia =arc,s cargad,s de trig,) 3, 4Ds d-r, +a=Ba 0asad,* Cer, serBa di7Bci3 ,32idar esta 4iseria) este eE5rcit, de 7a/tas4as a/draE,s,s erra/d, =aE, e3 s,3) 3as 4esetas ca3ci/adas 4eses 1 4eses e/ter,s) 3a tierra c,/traBda 0,c, a 0,c,) 3itera34e/te ac+ic+arrada) +asta e3 0-/t, de G-e cada 0iedra se des+acBa e/ 0,32, =aE, 3,s 0ies* L,s c,rder,s 4,rBa/ e/ esa 50,ca a 4i33ares) 1 ta4=i5/ a3g-/,s +,4=res) acD 1 a33D) si/ G-e 4-c+as 2eces se 33egara a sa=er3,* A/te esta 4iseria) 53) G-e 2i2Ba casi c,4, -/ 4,/Ee e/ aG-e33a esc-e3a 0erdida) c,/te/t,) 0,r ,tra 0arte) c,/ 3, 0,c, G-e te/Ba 1 de esta 2ida r-da) se se/tBa -/ seF,r) c,/ s-s 0aredes e/3-cidas) s- estrec+, di2D/) s-s esta/tes de 4adera de 0i/,) s- 0,H, 1 s- s-4i/istr, se4a/a3 de ag-a 1 de a3i4e/t,s* Y de re0e/te esa /ie2e) si/ /i/gS/ a2is,) si/ 3a tra/sici./ de 3a 33-2ia* E3 0aBs era asB de cr-e3 0ara 2i2ir e/ 53) i/c3-s, si/ 3,s +,4=res G-e) 0,r ,tra 0arte) /, arreg3a=a/ /ada* Cer, Dar- +a=Ba /acid, a33B* E/ c-a3G-ier ,tr, siti, se se/tBa e?i3iad,* Sa3i. 1 di, -/,s 0as,s 0,r e3 terra035/ de3a/te de 3a esc-e3a* L,s d,s +,4=res +a=Ba/ 33egad, a 3a 4itad de 3a c-esta* Dar- rec,/,ci. e/ e3 Ei/ete a Ba3d-cci) e3 2ieE, ge/dar4e G-e c,/,cBa desde +acBa 4-c+, tie40,* U/ Dra=e) c,/ 3a ca=eHa =aEa 1 3as 4a/,s atadas) ca4i/a=a detrDs de Ba3d-cci) G-e s,ste/Ba e3 e?tre4, de 3a c-erda* E3 ge/dar4e sa3-d. c,/ -/ ade4D/ a3 G-e Dar- /, c,/test.) ,c-0ad, c,4, esta=a e/ 4irar a3 Dra=e 2estid, c,/ -/a c+i3a=a G-e e/ ,tr, tie40, +a=Ba sid, aH-3) c,/ -/as sa/da3ias 1 -/,s ca3ceti/es de gr-esa 3a/a cr-da e/ 3,s 0ies 1 -/a =-7a/da) estrec+a 1 c,rta) a 4,d, de t-r=a/te) e/ 3a ca=eHa* Se i=a/ acerca/d,* Ba3d-cci 4a/te/Ba e3 ca=a33, a3 0as, 0ara /, +acer daF, a3 Dra=e) 1 e3 gr-0, a2a/Ha=a 4-1 des0aci,* A3 a3ca/ce de 3a 2,H) Ba3d-cci grit.J VOU/a +,ra 0ara a/dar 3,s tres Ni3.4etr,s de E3 A4e-r +asta aG-BP Dar- /, c,/test.* BaE, 1 7,r/id,) e/7-/dad, e/ s- gr-es, Eerse1) 4ira=a c.4, s-=Ba/* Ni -/a s,3a 2eH e3 Dra=e +a=Ba 3e2a/tad, 3a ca=eHa* VH,3a VdiE, Dar- c-a/d, 33egar,/ a3 terra035/V* E/trad a ca3e/tar,s -/ 0,c,* Ba3d-cci se =aE. c,/ tra=aE, de3 ca=a33, si/ s,3tar 3a c-erda* S,/ri. a3 4aestr, c,/ -/a s,/risa G-e 3e sa3Ba de de=aE, de -/,s 4,stac+,s eriHad,s* S-s ,Ei33,s ,sc-r,s) 4-1 +-/did,s =aE, -/a 7re/te c-rtida) 1 s- =,ca r,deada de arr-gas 3e da=a/ -/ as0ect, ate/t, 1 a03icad,* Dar- c,gi. 3as rie/das) 33e2. e3 ca=a33, a3 c,=ertiH, 1 2,32i. a 3a esc-e3a) d,/de 3e es0era=a/ 3,s d,s +,4=res* L,s +iH, e/trar e/ s- c-art,* VV,1 a ca3e/tar 3a c3ase VdiE,V* A33B estare4,s 4Ds a/c+,s* C-a/d, e/tr. de /-e2, e/ e3 c-art,) Ba3d-cci esta=a s,=re e3 di2D/* Ha=Ba desatad, 3a c-erda c,/ G-e s-Eeta=a a3 Dra=e 1 este se +a=Ba ac-rr-cad, E-/t, a 3a est-7a* C,/ 3as 4a/,s

3iadas) 1 e3 t-r=a/te ec+ad, 0ara atrDs) 4ira=a +acia 3a 2e/ta/a* Dar- a3 0ri/ci0i, s.3, 2i, s-s e/,r4es 3a=i,s) gr-es,s) 3is,s) casi /egr,idesR 3a /ariH si/ e4=arg, era recta) 3,s ,E,s s,4=rB,s) 33e/,s de 7ie=re* E3 t-r=a/te deEa=a 2er -/a 7re/te ,=sti/ada) 1 =aE, 3a 0ie3 c-rtida 0,r e3 s,3 0er, -/ 0,c, desc,3,rida 0,r e3 7rB,) t,da 3a cara te/Ba -/ as0ect, a 3a 2eH i/G-iet, 1 re=e3de G-e i40resi,/. a Dar- c-a/d, e3 Dra=e) 2,32ie/d, 3a cara +acia 53) 3, 4ir. 7iEa4e/te a 3,s ,E,s* VCasad a+B a3 3ad, VdiE, e3 4aestr,V* Os 2,1 a +acer t5 c,/ 4e/ta* VGracias VdiE, Ba3d-cciV* OI-5 7ae/aP OVi2a e3 retir,P VY dirigi5/d,se e/ Dra=e a s0risi,/er,VJ TS) 2e/* E3 Dra=e se 3e2a/t. 1) des0aci,) c,/ 3as 4-Fecas E-/tas 0,r de3a/te) e/tr. e/ 3a c3ase* C,/ e3 t5) Dar- 33e2. -/a si33a* Cer, Ba3d-cci se +a=Ba i/sta3ad, 1a e/ e3 0ri4er 0-0itre de 3a c3ase 1 e3 Dra=e se +a=Ba ac-rr-cad, c,/tra 3a tari4a de3 4aestr,) 7re/te a 3a est-7a G-e +a=Ba e/tre 3a 4esa 1 3a 2e/ta/a* C-a/d, te/di. e3 2as, de t5 a3 0risi,/er,) Dar- d-d. a/te s-s 4a/,s atadas* VTa3 2eH se 3e 0-eda desatar* VDesde 3-eg, VdiE, Ba3d-cciV* Era 0ara e3 2iaEe* E +iH, ade4D/ de 3e2a/tarse* Cer, Dar-) deEa/d, e3 2as, e/ e3 s-e3,) se +a=Ba arr,di33ad, 1a E-/t, a3 Dra=e* Este) si/ decir /ada) 4ira=a c.4, 3, desata=a/ c,/ s-s ,E,s ca3e/t-rie/t,s* U/a 2eH 3as 4a/,s 3i=res) se 7r,t. 3as 4-Fecas +i/c+adas -/a c,/tra ,tra) c,gi. e3 2as, de t5 1 s,r=i. e3 3BG-id, a=rasad,r) a trag,s c,rt,s 1 rD0id,s* VB-e/, VdiE, Dar-V* XD./de 2ais asBY Ba3d-cci deE. de =e=erJ VAG-B) +iE,* VOI-5 a3-4/,s 4Ds rar,sP XVais a d,r4ir aG-BY VN,* Y, 4e 2-e32, a E3 A4e-r* Y tS e/tregarDs a3 ca4arada e/ Ti/g-it* L, es0era/ e/ 3a ge/dar4erBa* VXI-5 estDs dicie/d,Y VdiE, e3 4aestr,V* XTe =-r3as de 4BY VN,) +iE,* S,/ .rde/es* VXOrde/esY Y, /, s,1*** VDar- d-d.R /, G-erBa a73igir a3 2ieE, c,rs,V* B-e/,) G-ier, decir G-e /, es ese 4i ,7ici,* VOE+P XI-5 G-ieres decirY E/ tie40, de g-erra se +ace/ t,d,s 3,s ,7ici,s* VOE/t,/ces es0erar5 3a dec3araci./ de 3a g-erraP Ba3d-cci asi/ti. c,/ 3a ca=eHa* VB-e/,* Cer, 3as .rde/es s,/ 3as .rde/es 1 ta4=i5/ te ataFe/ a ti* Carece ser G-e +a1 Ea3e,* Se +a=3a de -/a re=e3i./ 0r.?i4a* Esta4,s 4,2i3iHad,s) e/ ciert, se/tid,* Dar- seg-Ba c,/ s- aire ,=sti/ad,* VEsc-c+a) +iE, VdiE, Ba3d-cciV* Me res-3tas si40Dtic, 1 tie/es G-e c,40re/der* E/ E3 A4e-r s,4,s s.3, -/a d,ce/a de +,4=res 1 te/e4,s G-e 0atr-33ar 0,r t,d, e3 territ,ri, de -/ de0arta4e/t,) a-/G-e sea 0eG-eF,) asB G-e te/g, G-e 2,32er* Me +a/ dic+, G-e te c,/7Be a este i/di2id-, 1 G-e 2-e32a i/4ediata4e/te* N, 0,dBa4,s c-st,diar3, a33D a=aE,* S- 0-e=3, se agita=a 1 G-erBa/ 33e2Drse3,* TS de=es c,/d-cir3, a Ti/g-it d-ra/te e3 dBa de 4aFa/a* N, s,/ 2ei/te Ni3.4etr,s 3,s G-e 2a/ a as-star a -/ =-e/ 4,H, c,4, tS* Des0-5s) t,d, +a=rD ter4i/ad,* V,32erDs a 3a esc-e3a c,/ t-s a3-4/,s 1 a 3a =-e/a 2ida* A-era) ,1er,/ a3 ca=a33, res,03ar 1 0is,tear e3 s-e3, c,/ 3,s casc,s* Dar- 4ira=a 0,r 3a 2e/ta/a* Decidida4e/te) e3 tie40, se 3e2a/ta=a) 3a 3-H se e?te/dBa 0,r 3a 4eseta /e2ada* G-a/d, se +-=iera derretid, t,da 3a /ie2e) e3 s,3 2,32erBa a rei/ar 1 a=rasarBa -/a 2eH 4Ds 3,s ca40,s de 0iedra* D-ra/te dBas) e3 cie3, i/a3tera=3e derra4arBa s- 3-H seca s,=re 3a i/4e/sidad s,3itaria d,/de /ada +acBa 0e/sar e/ e3 +,4=re* VB-e/, VdiE, 2,32i5/d,se +acia Ba3d-cciV) XG-5 es 3, G-e +a +ec+,Y VY 0r,sig-i. a/tes de G-e e3 ge/dar4e +-=iera a=iert, 3a =,caVJ XHa=3a 7ra/c5sY

VN,) /i -/a 0a3a=ra* L, =-sca=a/ desde +acBa -/ 4es) 0er, 3,s de4Ds 3, esc,/dBa/* Ha 4atad, a s- 0ri4,* VXEstD c,/tra /,s,tr,sY VN, 3, cre,* Cer, /-/ca se sa=e* VXC,r G-5 3, 4at.Y VAs-/t,s de 7a4i3ia) s-0,/g,* U/, de=Ba trig, a3 ,tr,) segS/ 0arece* La c,sa /, estD c3ara* T,ta3) G-e +a 4atad, a s- 0ri4, dD/d,3e -/ g,30e c,/ -/a 0,dadera* Te das c-e/ta) c,4, -/ c,rder,) OHasP*** Ba3d-cci +iH, -/ ade4D/ c,4, si se 0asara -/a c-c+i33a 0,r e3 c-e33,) 4ie/tras e3 Dra=e 3, seg-Ba ate/ta4e/te 1 3, 4ira=a c,/ cierta i/G-iet-d* A Dar- 3e e/tr. -/a ira re0e/ti/a c,/tra aG-e3 +,4=re) c,/tra t,d,s 3,s +,4=res 1 s- asG-er,sa 4a3dad) s-s ,di,s i/ca/sa=3es) s-s 3,c-ras sa/grie/tas* Cer, 3a 0a2a de3 ag-a ca3ie/te si3=a=a e/ 3a est-7a* Dar- 2,32i. a ser2ir t5 a Ba3d-cci) 1 des0-5s de d-dar -/ 4,4e/t, sir2i. ta4=i5/ a3 Dra=e) G-e 0,r seg-/da 2eH 3, =e=i. c,/ a2ideH* Te/Ba 3,s =raH,s 3e2a/tad,s 1 e3 4aestr, 0-d, 2er s- 0ec+, de3gad, 1 4-sc-3,s, 0,r 3a c+i3a=a e/trea=ierta* VGracias) c+ic, VdiE, Ba3d-cciV* A+,ra) 1, 4e 3arg,* Se 3e2a/t. 1 se dirigi. +acia e3 Dra=e) sacD/d,se -/a c-erda de3 =,3si33,* VXI-5 2as a +acerY V0reg-/t. Dar- c,/ seG-edad* Ba3d-cci) desc,/certad,) 3e e/seF. 3a c-erda* VN, 2a3e 3a 0e/a* E3 2ieE, ge/dar4e d-d.J VC,4, G-ieras* S-0,/g, G-e estDs ar4ad,* VTe/g, -/ 7-si3 de caHa* VXD./deY VE/ e3 =aS3* VDe=erBas te/er3, cerca de 3a ca4a* VXC,r G-5Y N, te/g, /ada G-e te4er* VEstDs c+a3ad,) +iE,* Si se s-=3e2a/) /adie estarD seg-r,) t,d,s esta4,s 4etid,s e/ e3 4is4, sac,* VMe de7e/der5* Te/g, tie40, de 2er3,s 33egar* Ba3d-cci se ec+. a reBr) 1 3-eg, e3 =ig,te 3e c-=ri. de re0e/te -/,s die/tes t,da2Ba =3a/c,s* VXI-e tie/es tie40,Y B-e/,* L, G-e 1, decBa* Sie40re te +a 7a3tad, -/ t,r/i33,* C,r es, 4e res-3tas si40Dtic,R 4i +iE, era asB* A3 4is4, tie40, sac. s- re2.32er 1 3, deE. s,=re 3a 4esa* VT,4a) 1, /, te/g, /ecesidad de d,s ar4as 0ara ir de aG-B a E3 A4e-r* E3 re2.32er =ri33a=a s,=re 3a 0i/t-ra /egra de 3a 4esa* C-a/d, e3 ge/dar4e se 2,32i. +acia 53) e3 4aestr, si/ti. -/ ,3,r a c-er, 1 a ca=a33,* VMira) Ba3d-cci VdiE, Dar- de re0e/teV) t,d, est, 4e re0-g/a) 1 ese ti0, e3 0ri4er,* Cer, /, 3, e/tregar5* L-c+ar sB) si +ace 7a3ta* Cer, est, /,* E3 2ieE, ge/dar4e esta=a a/te 53 1 3, 4ira=a c,/ se2eridad* VN, +agas t,/terBas VdiE, des0aci,V* A 4B ta40,c, 4e g-sta t,d, est,* U/, /, se ac,st-4=ra a atar a -/ +,4=re) a 0esar de 3,s aF,s) 1 +asta se tie/e 2ergZe/Ha) sB* Cer, /, se 3es 0-ede deEar G-e +aga/ 3, G-e G-iera/* VY, /, 3, e/tregar5 Vre0iti. Dar-* VEs -/a ,rde/) +iE,* Te 3, re0it,* VEs, es* Re0Bte3es 3, G-e te +e dic+,J 1, /, 3, e/tregar5* Visi=3e4e/te) Ba3d-cci se es7,rHa=a 0,r re73e?i,/ar* Mir. a3 Dra=e 1 a Dar-* A3 7i/ se decidi.J

VN,* N, 3es dir5 /ada* Si tS /, G-ieres a1-dar/,s) a33D tS) 1, /, te de/-/ciar5* S.3, te/g, ,rde/ de e/tregarte e3 0risi,/er,) 1 es 3, G-e +ag,* A+,ra 2as a 7ir4ar4e e3 0a0e3* VN, +ace 7a3ta* N, /egar5 G-e 4e 3, +as deEad,* VN, seas 4a3, c,/4ig,* S5 G-e dirDs 3a 2erdad* Eres de aG-B) eres -/ +,4=re* Cer, de=es 7ir4ar) 3, e?ige e3 reg3a4e/t,* Dar- a=ri. -/ caE./) sac. -/ 7rasG-it, c-adrad, de ti/ta 4,rada) e3 0,rta03-4as de 4a/g, c,3,rad, c,/ 3a 03-4i33a) G-e 3e ser2Ba 0ara traHar 3,s 4,de3,s de ca3igra7Ba) 1 7ir4.* E3 ge/dar4e d,=3. c-idad,sa4e/te e3 0a0e3 1 se 3, g-ard. e/ 3a cartera* Des0-5s se dirigi. +acia 3a 0-erta* VTe ac,40aF, VdiE, Dar-* VN, Vre03ic. Ba3d-cciV* N, +ace 7a3ta G-e a/des c,/ c-403id,s* Me +as ,7e/did,* Ba3d-cci 4ir. a3 Dra=e) i/4.2i3) e/ e3 4is4, siti,) s,r=i. 0,r 3a /ariH c,/ aire a0esad-4=rad, 1 se 2,32i. +acia 3a 0-erta* VAdi.s) +iE,* La 0-erta se =ati. detrDs de 53* Ba3d-cci s-rgi. de3a/te de 3a 2e/ta/a 1 des0-5s desa0areci.* La /ie2e a+,ga=a s-s 0as,s* E3 ca=a33, se agit. detrDs de 3a 0ared) -/as ga33i/as se es0a/tar,/* A3 0,c, rat,) Ba3d-cci 2,32i. a 0asar 0,r de3a/te de 3a 2e/ta/a tira/d, de3 ca=a33, 0,r 3a =rida* Ca4i/a=a +acia e3 re0ec+,) si/ 2,32erse) 1 desa0areci. seg-id, de3 ca=a33,* Se ,1. e3 r-id, de -/a 0iedra gra/de G-e r,da=a 0ereH,sa4e/te* Dar- se 2,32i. +acia e3 0risi,/er,) G-e /, se +a=Ba 4,2id,) 0er, G-e /, deEa=a de 4irar3,* VEs0era VdiE, e3 4aestr, e/ Dra=e* Y se dirigi. +acia s- c-art,* E/ e3 4,4e/t, de 0asar e3 -4=ra3) ca4=i. de 0arecer) 7-e a 3a 4esa) c,gi. e3 re2.32er 1 se 3, 4eti. e/ e3 =,3si33,* Des0-5s) si/ 2,32erse) e/tr. e/ s- +a=itaci./* D-ra/te 4-c+, tie40,) se G-ed. ec+ad, e/ e3 di2D/ 4ira/d, a3 cie3, G-e se ,sc-recBa 0,c, a 0,c,) esc-c+a/d, e3 si3e/ci,* Ese si3e/ci, G-e 3,s 0ri4er,s dBas de s- 33egada) des0-5s de 3a g-erra) 3e +a=Ba 0arecid, ta/ 0e/,s,* E/ aG-e33a 50,ca) +a=Ba 0edid, -/ 0-est, e/ 3a 0eG-eFa ci-dad a3 0ie de 3,s c,/tra7-ertes G-e se0ara/ 3a a3ti03a/icie de3 desiert,* A33B) -/as 4-ra33as r,c,sas) 2erdes 1 /egras a3 /,rte) r,sas , 4a32as a3 s-r) 4arca=a/ 3a 7r,/tera de3 eter/, 2era/,* Cer, 3, +a=Ba/ /,4=rad, 0ara -/ 0-est, 4Ds a3 /,rte) e/ 3a 4is4a 4eseta* A3 0ri/ci0i,) 3a s,3edad 1 e3 si3e/ci, 3e +a=Ba/ res-3tad, 4-1 d-r,s e/ aG-e33as tierras i/gratas) +a=itadas s,3a4e/te 0,r 3as 0iedras* A 2eces) 3a e?iste/cia de -/,s s-rc,s +acBa 0e/sar e/ tierras c-3ti2adas) 0er, e/ rea3idad 3,s s-rc,s +a=Ba/ sid, e?ca2ad,s 0ara sacar a 3a 3-H de3 dBa cierta 0iedra 0r,0icia 0ara 3a c,/str-cci./* A33B s.3, se 3a=ra=a 0ara c,sec+ar 0edr-sc,s* Otras 2eces) ras0a=a/ a3g-/as 0e33as de tierra) ac-4-3adas e/ 3as +,/d,/adas) 0ara a=,/ar 3,s Drid,s Eardi/es de 3,s 0-e=3,s* S,3a4e/te 3a 0iedra c-=rBa 3as tres c-artas 0artes de este 0aBs) e/ e3 G-e 3as ci-dades /acBa/) =ri33a=a/ 1 desa0arecBa/R 3,s +,4=res 0asa=a/) se a4a=a/ , se 4,rdBa/ 3a garga/ta) 1 des0-5s 4,rBa/* E/ este desiert,) /adie) /i 53 /i s- +-5s0ed) era/ /ada* Y si/ e4=arg,) 7-era de este desiert,) /i -/, /i ,tr,) Dar- 3, sa=Ba 4-1 =ie/) +-=iera 0,did, 2i2ir 2erdadera4e/te* C-a/d, se 3e2a/t.) /i/gS/ r-id, se ,Ba e/ 3a sa3a de c3ase* Dar- se G-ed. as,4=rad, a/te 3a 7ra/ca a3egrBa G-e se/tBa s.3, de 0e/sar G-e e3 Dra=e +-=iera 0,did, esca0arse 1 G-e i=a a e/c,/trarse s,3, si/ te/er G-e decidir /ada* Cer, e3 0risi,/er, seg-Ba a33B* Se +a=Ba ec+ad, c-a/ 3arg, era e/tre 3a est-7a 1 3a 4esa) c,/ 3,s ,E,s 4-1 a=iert,s) 4ira/d, a3 tec+,* E/ esta 0,sici./ se 3e 2eBa/ s,=re t,d, 3,s gr-es,s 3a=i,s) G-e 3e da=a/ -/ as0ect, e/,Ead,* VVe/ VdiE, Dar-* E3 Dra=e se 3e2a/t. 1 3, sig-i.* E/ 3a +a=itaci./) e3 4aestr, seFa3. -/a si33a a3 3ad, de 3a 4esa) =aE, 3a 2e/ta/a* E3 Dra=e se se/t. si/ deEar de 4irar a Dar-V* XTie/es +a4=reY VSB VdiE, e3 0risi,/er,* Dar- 0-s, d,s c-=iert,s s,=re 3a 4esa* C,gi. +ari/a 1 aceite) a4as. e/ -/a 7-e/te -/a t,rta 1 e/ce/di. e3 +,r/, de =-ta/,* Mie/tras 3a t,rta se c,cBa) Dar- 7-e a3 c,=ertiH, a =-scar

G-es,) +-e2,s) dDti3es 1 3ec+e c,/de/sada* C-a/d, 3a t,rta est-2, c,cida) 3a 0-s, a e/7riar e/ e3 a375iHar de 3a 2e/ta/a) ca3e/t. -/ 0,c, de 3ec+e c,/de/sada des3eBda e/ ag-a 1) 0ara ter4i/ar) =ati. 3,s +-e2,s 0ara +acer -/a t,rti33a* E/ -/, de est,s 4,2i4ie/t,s) s- 4a/, tr,0eH. c,/ e3 re2.32er G-e 33e2a=a e/ e3 =,3si33, derec+,* DeE. e3 taH./ c,/ 3,s +-e2,s) 0as. a 3a c3ase 1 4eti. e3 re2.32er e/ e3 caE./ de s- 4esa* C-a/d, 2,32i. a 3a +a=itaci./) esta=a a/,c+ecie/d,* E/ce/di. 3a 3-H 1 sir2i. a3 Dra=e* VC,4e VdiE,* E3 ,tr, c,gi. -/ tr,H, de t,rta) se 3, 33e2. c,/ 2i2eHa a 3a =,ca 1 se det-2,* VXY tSY V0reg-/t.* VCri4er, tS* Y, c,4er5 des0-5s* L,s 3a=i,s gr-es,s se a=rier,/ -/ 0,c,) e3 Dra=e d-d.) 1 ter4i/. 0,r 4,rder res-e3ta4e/te 3a t,rta* C-a/d, ter4i/. de c,4er) 4ir. a3 4aestr,* VXEres tS e3 E-eHY VN,) 1, te/g, G-e 2igi3arte +asta 4aFa/a* VXC,r G-5 c,4es c,/4ig,Y VC,rG-e te/g, +a4=re* E3 ,tr, se ca33.* Dar- se 3e2a/t. 1 sa3i.* TraE, -/ catre de3 c,=ertiH,) 3, c,3,c. e/tre 3a 4esa 1 3a est-7a) 0er0e/dic-3ar4e/te a s- 0r,0ia ca4a) 1 de -/a 4a3eta gra/de G-e) de 0ie e/ -/ ri/c./) 3e ser2Ba de esta/te 0ara s-s 0a0e3es sac. d,s 4a/tas G-e dis0-s, s,=re e3 catre* Des0-5s se 0ar. 1) a3 /, te/er ,tra c,sa e/ G-e ,c-0arse) se se/t. e/ 3a ca4a* Ya /, +a=Ba /ada G-e 0re0arar /i G-e +acer) si/, 4irar a aG-e3 +,4=re* Y se 0-s, a 4irar3,) trata/d, de i4agi/arse aG-e33a cara arre=atada 0,r 3a ira* Cer, /, 3, c,/seg-Ba* S,3a4e/te 2eBa 3a 4irada a 3a 2eH s,4=rBa 1 =ri33a/te) 1 3a =,ca de a/i4a3* VXC,r G-5 3, 4atasteY VdiE, c,/ -/a 2,H c-1a +,sti3idad 3e s,r0re/di.* E3 Dra=e des2i. 3a 4irada* VSe esca0.* Y 1, c,rrB detrDs de 53* VV,32i. a 4irar a Dar- c,/ -/,s ,E,s 33e/,s de -/a es0ecie de i/terr,gaci./ a/g-stiadaV* A+,ra) XG-5 2a/ a +acer4eY VXTie/es 4ied,Y E3 ,tr, se aties.) des2ia/d, 3a 2ista* VXSie/tes 3, G-e +icisteY E3 Dra=e 3, 4ir. c,/ 3a =,ca a=ierta* Era e2ide/te G-e /, c,40re/dBa* La irritaci./ i/2adBa a Dar-* A3 4is4, tie40,) se se/tBa t,r0e 1 e4=araHad,) si/ 0,derse 4,2er e/tre 3as d,s ca4as* VAc-5state aG-B VdiE, c,/ i40acie/ciaV* Es t- ca4a* E3 Dra=e /, se 4,2i.* I/ter0e3. a Dar-J VODi4eP E3 4aestr, 3, 4ir.* VXV-e32e 4aFa/a e3 ge/dar4eY VN, 3, s5* VXTS 2ie/es c,/ /,s,tr,sY VN, 3, s5* XC,r G-5Y E3 0risi,/er, se 3e2a/t. 1 se ec+. s,=re 3as 4a/tas) c,/ 3,s 0ies +acia 3a 2e/ta/a* La 3-H de 3a =,4=i33a 3e da=a directa4e/te e/ 3,s ,E,s) 1 3,s cerr. e/ seg-ida* VXC,r G-5Y Vre0iti. Dar-) 03a/tad, de3a/te de 3a ca4a* E3 Dra=e a=ri. 3,s ,E,s =aE, 3a 3-H des3-4=rad,ra 1 3, 4ir.) es7,rHD/d,se e/ /, 0estaFear* VVe/te c,/ /,s,tr,s VdiE,* E/ 4edi, de 3a /,c+e) Dar- /, c,/seg-Ba d,r4ir* Se +a=Ba 4etid, e/ 3a ca4a des0-5s de des/-darse c,403eta4e/teJ te/Ba 3a c,st-4=re de d,r4ir des/-d,* Cer, c-a/d, se e/c,/tr. e/ s- c-art, si/ /i/g-/a r,0a) d-d.* Se se/tBa 2-3/era=3e 1 est-2, te/tad, de 2,32erse a

2estir* Cer, se e/c,gi. de +,4=r,sR 1a se +a=Ba 2ist, e/ sit-aci,/es 0e,res) 1 si +iciera 7a3ta desca3a=rarBa a s- ad2ersari,* Desde 3a ca4a 0,dBa ,=ser2ar3,) ec+ad, de es0a3das) i/4.2i3) c,/ 3,s ,E,s cerrad,s =aE, 3a i/te/sa 3-H* C-a/d, Dar- 3a a0ag.) 0areci. G-e 3as ti/ie=3as se c,/ge3a=a/ de re0e/te* C,c, a 0,c,) 3a /,c+e 7-e rec,=ra/d, 2ida e/ 3a 2e/ta/a d,/de e3 cie3, si/ estre33as se 4,2Ba s-a2e4e/te* E3 4aestr, disti/g-i. e/ seg-ida e3 c-er0, e?te/did, a/te 53* E3 Dra=e seg-Ba si/ 4,2erse) 0er, s-s ,E,s 0arecBa/ estar a=iert,s* U/ 2ie/t, 3iger, r,/da=a a3reded,r de 3a esc-e3a* Ta3 2eH ter4i/arBa 0,r a3eEar 3as /-=es 1 2,32erBa a =ri33ar e3 s,3* D-ra/te 3a /,c+e) e3 2ie/t, a-4e/t.* Las ga33i/as se a3=,r,tar,/ -/ 0,c,) des0-5s se ca33ar,/* E3 Dra=e se 2,32i. de c,stad,) da/d, 3a es0a3da a Dar-) 1 a este 3e 0areci. ,Br3, ge4ir* E/t,/ces acec+. s- res0iraci./) 4Ds 7-erte 1 4Ds reg-3ar G-e +acBa -/ 4,4e/t,* Dar,Ba ese a3ie/t, ta/ cerca/, 1 s,Fa=a si/ 0,derse d,r4ir* E/ 3a +a=itaci./ e/ G-e) desde +acBa -/ aF,) d,r4Ba s,3,) aG-e33a 0rese/cia 3e 4,3esta=a* Cer, ta4=i5/ 3e 4,3esta=a 0,rG-e 3e i40,/Ba -/a es0ecie de 7rater/idad G-e 53 rec+aHa=a e/ 3as circ-/sta/cias act-a3es 1 G-e c,/,cBa 4-1 =ie/J 3,s +,4=res G-e c,40arte/ 3,s 4is4,s d,r4it,ri,s) 1a sea/ s,3dad,s , 0risi,/er,s) c,/trae/ -/ 3aH, e?traF, c,4, si) a3 G-itarse 3as ar4ad-ras c,/ 3a r,0a) se +er4a/ara/ cada /,c+e) 0,r e/ci4a de s-s di7ere/cias) e/ 3a 2ieEa c,4-/idad de3 s-eF, 1 de3 ca/sa/ci,* Cer, Dar- se agita=a) /, 3e g-sta=a/ esas t,/terBas) te/Ba G-e d,r4ir* A3g, 4Ds tarde) si/ e4=arg,) c-a/d, e3 Dra=e se 4,2i. i40erce0ti=3e4e/te) e3 4aestr, seg-Ba si/ c,/ci3iar e3 s-eF,* A3 seg-/d, 4,2i4ie/t, de3 0risi,/er,) se 0-s, te/s,) e/ g-ardia* E3 Dra=e se i/c,r0,ra=a 4-1 des0aci, s,=re s-s =raH,s) c,/ -/ 4,2i4ie/t, casi de s,/D4=-3,* Se/tad, e/ 3a ca4a) es0er.) i/4.2i3) si/ 2,32er 3a cara +acia Dar-) c,4, si esc-c+ara ate/ta4e/te* Dar- /, se 4,2i.J aca=a=a de darse c-e/ta de G-e se +a=Ba deEad, e3 re2.32er e/ e3 caE./ de 3a 4esa de 3a c3ase* Era 4eE,r act-ar rD0ida4e/te* Si/ e4=arg,) c,/ti/-. ,=ser2a/d, a3 0risi,/er, G-e) c,/ e3 4is4, 4,2i4ie/t, ca-te3,s,) 0,/Ba 3,s 0ies e/ e3 s-e3,) es0era=a -/ 0,c, 1 e40eHa=a a 3e2a/tarse 3e/ta4e/te* Dar- i=a a 33a4ar3, c-a/d, e3 Dra=e ec+. a a/dar) c,/ -/ 0as, /at-ra3 esta 2eH) 0er, e?tra,rdi/aria4e/te si3e/ci,s,* Se dirigBa +acia 3a 0-erta de3 7,/d, G-e da=a a3 c,=ertiH,* HiH, girar e3 0ica0,rte c,/ 0reca-ci./ 1 sa3i. e40-Ea/d, 3a 0-erta tras 53) si/ cerrar3a de3 t,d,* Dar- /, se +a=Ba 4,2id,* Se esca0a) 0e/s.* OMe/-d, a3i2i,P Si/ e4=arg,) ag-H. e3 ,Bd,* Las ga33i/as /, se 4,2Ba/J e3 Dra=e se +a33a=a) 0-es) e/ 3a 4eseta* E/t,/ces 3e 33eg. -/ d5=i3 r-id, de ag-a) 1 s.3, c,40re/di. 3, G-e era e/ e3 4,4e/t, e/ G-e e3 Dra=e a0areci. de /-e2, e/ e3 4arc, de 3a 0-erta) 3a cerr. c,/ c-idad, 1 se ac,st. si/ +acer r-id,* Dar- se 2,32i. de es0a3das 1 se d-r4i.* A3g, 4Ds tarde) 3e 0areci. ,Br) e/ 3, 0r,7-/d, de s- s-eF,) -/,s 0as,s 7-rti2,s a3reded,r de 3a esc-e3a* OEst,1 s,Fa/d,) est,1 s,Fa/d,P) se re0etBa* Y e7ecti2a4e/te esta=a d,r4id,* C-a/d, se des0ert.) e3 cie3, esta=a des0eEad,R 0,r 3a 2e/ta/a 4a3 e/caEada e/tra=a -/ aire 7rB, 1 0-r,* E3 Dra=e d,r4Ba) ac-rr-cad, a+,ra =aE, 3as 4a/tas) c,/ 3a =,ca a=ierta) t,ta34e/te c,/7iad,* Cer, c-a/d, Dar- 3, Hara/de.) se s,=resa3t. 1 4ir. a Dar- si/ rec,/,cer3,) c,/ -/,s ,E,s de 3,c, 1 -/a e?0resi./ ta/ as-stada G-e e3 4aestr, di, -/ 0as, atrDs* VN, te/gas 4ied,* S,1 1,* Va4,s a c,4er* E3 Dra=e asi/ti. c,/ 3a ca=eHa 1 diE, G-e sB* S- r,str, +a=Ba rec,=rad, 3a sere/idad) 0er, s- e?0resi./ 0er4a/ecBa a-se/te 1 distraBda* E3 ca75 esta=a 0re0arad,* L, =e=ier,/) se/tad,s a4=,s e/ e3 catre) 1 c,4ier,/ -/,s tr,H,s de t,rta* Des0-5s) Dar- 33e2. a3 Dra=e a3 c,=ertiH, 1 3e e/seF. e3 gri7, d,/de 53 se 3a2a=a t,d,s 3,s dBas* V,32i. a3 c-art,) d,=3. 3as 4a/tas) rec,gi. e3 catre) +iH, s- ca4a 1 ,rde/. 3a +a=itaci./* E/t,/ces sa3i. a3 terra035/ 0asa/d, 0,r 3a esc-e3a* E3 s,3 se e3e2a=a 1a e/ e3 cie3, aH-3R -/a 3-H tier/a 1 2i2a i/-/da=a 3a 4eseta desierta* E/ e3 re0ec+, 3a /ie2e e40eHa=a a derretirse* Las 0iedras 2,32erBa/ a a0arecer* E/ c-c3i33as a3 =,rde de 3a 4eseta) e3 4aestr, c,/te403a=a 3a i/4e/sidad de3 desiert,* Ce/sa=a e/ Ba3d-cci* Le +a=Ba a0e/ad,) 3e

+a=Ba ec+ad, de a33B) e/ ciert, 4,d,) c,4, si /, G-isiera G-e 3, 4etiera/ e/ e3 4is4, sac, G-e a 53* AS/ ,Ba e3 adi.s de3 ge/dar4e 1) si/ sa=er 0,r G-5) se se/tBa e?traFa4e/te 2acB, 1 2-3/era=3e* E/ este 4,4e/t,) a3 ,tr, 3ad, de 3a esc-e3a) e3 0risi,/er, t,si.* Dar- 3, ,1.) casi a 0esar s-1,R des0-5s) 7-ri,s,) tir. -/a 0iedra G-e si3=. e/ e3 aire a/tes de +-/dirse e/ 3a /ie2e* E3 cri4e/ idi,ta de este +,4=re 3e s-=3e2a=a) 0er, e/tregar3, era c,/trari, a3 +,/,rJ ta/ s.3, c,/ 0e/sar3, se 2,32Ba 3,c, de +-4i33aci./* Y 4a3decBa a 3a 2eH a 3,s s-1,s) G-e 3e e/2ia=a/ a aG-e3 Dra=e) 1 a este) G-e se +a=Ba atre2id, a 4atar 1 /, +a=Ba sa=id, esca0arse* Dar- se 3e2a/t.) di, -/as 2-e3tas 0,r e3 terra035/) es0er.) i/4.2i3) 1 e/tr. e/ 3a esc-e3a* E3 Dra=e) i/c3i/ad, s,=re e3 s-e3, de ce4e/t, de3 c,=ertiH,) se 3a2a=a 3,s die/tes c,/ d,s ded,s* Dar- 3e 4ir.J VVe/ VdiE,* Y e/tr. e/ 3a +a=itaci./) de3a/te de3 0risi,/er,* Se 0-s, -/a caHad,ra e/ci4a de3 Eerse1 1 se ca3H. 3as =,tas de 4arc+a* Des0-5s es0er. de 0ie a G-e e3 Dra=e se +-=iera 0-est, e3 t-r=a/te 1 3as sa/da3ias* E/trar,/ e/ 3a esc-e3a 1 e3 4aestr, seFa3. 3a sa3ida a s- c,40aFer,V* Vete* VE3 ,tr, /, se 4,2i.V* A+,ra 2e/g, VdiE, Dar-* E3 Dra=e sa3i.* Dar- 2,32i. a e/trar e/ 3a +a=itaci./ e +iH, -/ 0aG-ete c,/ t,stadas de 0a/) dDti3es 1 aHScar* E/ 3a c3ase) a/tes de sa3ir) d-d. -/ seg-/d, a/te s- 4esa) des0-5s atra2es. e3 -4=ra3 de 3a esc-e3a 1 cerr. 3a 0-ertaV* C,r a+B VdiE,* Y t,4. 3a direcci./ de3 este) seg-id, 0,r e3 0risi,/er,* Cer, a 0,ca dista/cia de 3a esc-e3a) 3e 0areci. ,Br -/ 3iger, r-id, detrDs de 53* V,32i. s,=re s-s 0as,s e i/s0ecci,/. 3,s a3reded,res de 3a casaJ /, +a=Ba /adie* E3 Dra=e 3e 4ira=a si/ c,40re/der 3, G-e +acBaV* Va4,s VdiE, Dar-* Ca4i/ar,/ d-ra/te -/a +,ra 1 desca/sar,/ E-/t, a -/a es0ecie de 0ic, ca3cDre,* La /ie2e se derretBa cada 2eH 4Ds de 0risa) e3 s,3 a=s,r=Ba i/4ediata4e/te 3,s c+arc,s) 3i40ia=a a t,da 2e3,cidad 3a 4eseta G-e) 0,c, a 0,c,) se seca=a 1 2i=ra=a 3, 4is4, G-e e3 aire* C-a/d, de /-e2, se 0-sier,/ e/ ca4i/,) 3a tierra res,/a=a =aE, s-s 0as,s* A 3, 3eE,s) -/ 0DEar, +e/dBa e3 es0aci, a/te e33,s c,/ -/ tri/, a3egre* Dar- =e=Ba) res0ira/d, 0r,7-/da4e/te) 3a 7resca 3-H 4at-ti/a* U/a es0ecie de e?a3taci./ /acBa e/ 53 =aE, e3 gra/ es0aci, 7a4i3iar) casi e/tera4e/te a4ari33, a+,ra) =aE, s- casG-ete de cie3, aH-3* A/d-2ier,/ -/a +,ra 4Ds) =aEa/d, +acia e3 s-r* L3egar,/ a -/a es0ecie de e4i/e/cia ac+atada 7,r4ada 0,r r,cas 7ria=3es* A 0artir de a33B) 3a 4eseta desce/dBa) a3 este) +acia -/a 33a/-ra =aEa d,/de se 0,dBa/ disti/g-ir a3g-/,s Dr=,3es 4edi, sec,s 1) a3 s-r) +acia -/,s 4,/t,/es de r,cas G-e da=a/ a3 0aisaEe -/ as0ect, at,r4e/tad,* Dar- i/s0ecci,/. 3as d,s direcci,/es* N, +a=Ba 4Ds G-e e3 cie3, e/ e3 +,riH,/te) /, se 2eBa a /i/gS/ +,4=re* Dar- se 2,32i. +acia e3 Dra=e) G-e 3, 4ira=a si/ c,40re/der) 1 3e te/di. -/ 0aG-eteJ VT,4a VdiE,V* S,/ dDti3es) 0a/ 1 aHScar* Te 33egarD 0ara d,s dBas* T,4a 4i3 7ra/c,s ta4=i5/* VE3 Dra=e c,gi. e3 0aG-ete 1 e3 di/er, 1 se G-ed. c,/ 3as 4a/,s 33e/as a 3a a3t-ra de3 0ec+, c,4, si /, s-0iera G-5 +acer c,/ 3, G-e 3e da=a/V* Mira a+,ra VdiE, e3 4aestr,) 1 seFa3a=a 3a direcci./ de3 esteV) ese es e3 ca4i/, de Ti/g-it* S,/ d,s +,ras de 4arc+a* E/ Ti/g-it estD/ 3a ad4i/istraci./ 1 3a 0,3icBa* Te es0era/* VE3 Dra=e 4ira=a +acia e3 este) a0reta/d, c,/tra sB e3 0aG-ete 1 e3 di/er,* Dar- 3e c,gi. de3 =raH, 1) c,/ cierta =r-sG-edad) 3e +iH, dar 4edia 2-e3ta +acia e3 s-r* A3 0ie de 3a a3t-ra e/ G-e se e/c,/tra=a/) se adi2i/a=a -/ ca4i/, a0e/as =,sG-eEad,V* Esa es 3a 0ista G-e atra2iesa 3a 4eseta* A -/ dBa de 4arc+a de aG-B e/c,/trarDs 3,s 0ast,s 1 3,s 0ri4er,s /.4adas* Te ac,gerD/ 1 te darD/ re7-gi,) segS/ s-s 3e1es* E3 Dra=e se +a=Ba 2-e3t, a+,ra +acia Dar- 1 s- r,str, re73eEa=a 0D/ic,J VO1e VdiE,* Dar- 4e/e. 3a ca=eHaJ VN,) cD33ate* A+,ra) 1, te deE,* Le 2,32i. 3a es0a3da) di, d,s 0as,s e/ direcci./ de 3a esc-e3a) 4ir. c,/ cierta i/decisi./ a3 Dra=e i/4.2i3 1 se a3eE.* D-ra/te -/,s 4i/-t,s) /, ,1. 4Ds G-e s-s 0r,0i,s 0as,s) G-e

res,/a=a/ s,=re 3a tierra 7rBa) 1 /, 2,32i. 3a ca=eHa* A3 ca=, de -/ 4,4e/t,) si/ e4=arg,) se 2,32i.* E3 Dra=e seg-Ba a33B) a3 =,rde de 3a c,3i/a) c,/ 3,s =raH,s caBd,s) 4ira/d, a3 4aestr,* Dar- si/ti. G-e se 3e +acBa -/ /-d, e/ 3a garga/ta* Cer, re/eg. c,/ i40acie/cia) +iH, -/ ade4D/ 1 ec+. a a/dar de /-e2,* Ya esta=a 3eE,s c-a/d, se det-2, ,tra 2eH 1 4ir. +acia atrDs* N, +a=Ba /adie e/ 3a c,3i/a* Dar- d-d.* E3 s,3 esta=a 1a =asta/te a3t, e/ e3 cie3, 1 c,4e/Ha=a a de2,rar3e 3a 7re/te* E3 4aestr, 2,32i. s,=re s-s 0as,s) a3 0ri/ci0i, -/ 0,c, i/ciert,) des0-5s c,/ decisi./* C-a/d, 33eg. a 3a 0eG-eFa c,3i/a) c+,rrea=a de s-d,r* S-=i. 0,r e33a a t,da 2e3,cidad 1 se det-2,) ec+a/d, 3,s =,7es) e/ 3a ci4a* L,s ca40,s de r,ca) a3 s-r) se di=-Ea=a/ c3ara4e/te s,=re e3 cie3, aH-3) 0er, e/ e3 33a/,) a3 este) -/ 2a+, de ca3,r e40eHa=a a s-=ir* Y e/ esta =r-4a 3igera) Dar-) c,/ e3 c,raH./ e/ -/ 0-F,) di2is. a3 Dra=e G-e ca4i/a=a 3e/ta4e/te 0,r e3 ca4i/, de 3a cDrce3* U/ 0,c, 4Ds tarde) 03a/tad, de3a/te de 3a 2e/ta/a de 3a c3ase) e3 4aestr, 4ira=a si/ 2er 3a 3-H /acie/te G-e =ri/ca=a desde 3as a3t-ras de3 cie3, s,=re t,da 3a s-0er7icie de 3a 4eseta* DetrDs de 53) e/ e3 e/cerad,) traHada c,/ tiHa 0,r -/a 4a/, t,r0e) e/tre 3,s 4ea/dr,s de 3,s rB,s 7ra/ceses) se e?te/dBa 3a i/scri0ci./ G-e e3 4aestr, aca=a=a de 3eerJ THas e/tregad, a /-estr, +er4a/,* L, 0agarDsU* Dar- 4ira=a e3 cie3,) 3a 4eseta 1) 4Ds a33D) 3as tierras i/2isi=3es G-e se e?te/dBa/ +asta e3 4ar* E/ aG-e3 2ast, 0aBs G-e ta/t, +a=Ba a4ad,) Daresta=a s,3,*

LA SIMA CIO BAROKA6ESCAQA EL CARAKE era se2er,) de ad-sta se2eridad* E/ e3 t5r4i/, de3 +,riH,/te) =aE, e3 cie3, i/73a4ad, 0,r /-=es r,Eas) 7-/didas 0,r 3,s S3ti4,s ra1,s de3 s,3) se e?te/dBa 3a cade/a de 4,/taFas de 3a sierra) c,4, -/a 4-ra33a aH-3ad,03,4iHa) c,r,/ada e/ 3a c-4=re 0,r i/ge/tes 0edr-sc,s 1 2eteada 4Ds a=aE, 0,r =3a/cas estrBas de /ie2e* E3 0ast,r 1 s- /iet, a0ace/ta=a/ s- re=aF, de ca=ras e/ e3 4,/te) e/ 3a ci4a de3 a3t, de 3as CedriHas) d,/de se 1erg-e c,4, giga/te ce/ti/e3a de gra/it, e3 0ic, de 3a C,r/eEa* E3 0ast,r 33e2a=a a/g-ari/a de 0aF, a4ari33e/t, s,=re 3,s +,4=r,s) Ha+,/es de c-er, e/ 3as r,di33as) -/a 4,/tera de 0ie3 de ca=ra e/ 3a ca=eHa) 1 e/ 3a 4a/, /egr-Hca) c,4, 3a garra de -/ Dg-i3a) s,ste/Ba -/ ca1ad, =3a/c, de es0i/, si32estre* Era +,4=re t,sc, 1 0ri4iti2,R s-s 4eEi33as) r-g,sas c,4, 3a c,rteHa de -/a 2ieEa e/ci/a) esta=a/ e/ 0arte c-=iertas 0,r 3a =ar=a /acie/te /, a7eitada e/ 2ari,s dBas) =3a/G-eci/a 1 s-cia* E3 Haga3) r-=ic-/d, 1 0ec,s,) c,rretea=a seg-id, de3 4astB/R +acBa H-4=ar 3a +,/da traHa/d, cBrc-3,s 2ertigi/,s,s 0,r e/ci4a de s- ca=eHa 1 c,/testa=a a3egre a 3as 2,ces 3eEa/as de 3,s 0ast,res 1 de 3,s 2aG-er,s) c,/ -/ grit, estride/te) c,4, -/ re3i/c+,) ter4i/a/d, e/ -/a /,ta c3ara) 3arga) arge/ti/a) carcaEada =-r3,/a) re0etida 2arias 2eces 0,r e3 ec, de 3as 4,/taFas* E3 0ast,r 1 s- /iet, 2eBa/ desde 3a c-4=re de3 4,/te 3aderas 1 c,3i/as si/ Dr=,3es) 0rad,s 1er4,s) c,/ 4a/c+as /egras) red,/das) de 3,s 4at,rra3es de reta4a 1 4aciH,s 2i,3etas 1 4,rad,s de 3,s t,4i33,s 1 de 3,s ca/t-es,s e/ 73,r*** E/ 3a +,/d,/ada de3 4,/te) E-/t, a3 3ec+, de -/a t,rre/tera 33e/a de +,Eas secas) crecBa/

ar=,3i33,s de 7,33aEe 2erde /egr-Hc, 1 4atas de =reH,) de carrascas 1 de r,=3e =aE,* C,4e/Ha=a a a/,c+ecer) c,rrBa 3igera =risaR e3 s,3 i=a ,c-3tD/d,se tras de 3as crestas de 3a 4,/taFaR sier0es 1 drag,/es r,EiH,s /ada=a/ 0,r 3,s 4ares de aH-3 /acarad, de3 cie3,) 1) a3 retirarse e3 s,3) 3as /-=es =3a/G-ea=a/ 1 0erdBa/ s-s c,3,res) 1 3as sier0es 1 3,s drag,/es se c,/2ertBa/ e/ i/4e/s,s c,c,dri3,s 1 giga/tesc,s cetDce,s* L,s 4,/tes se arr-ga=a/ a/te 3a 2ista) 1 3,s 2a33es 1 3as +,/d,/adas 0arecBa/ e/sa/c+arse 1 agra/darse a 3a 3-H de3 cre0Ssc-3,* Se ,Ba a 3, 3eE,s e3 r-id, de 3,s ce/cerr,s de 3as 2acas) G-e 0asa=a/ 0,r 3a caFada) 1 e3 3adrid, de 3,s 0err,s) e3 -3-3ar de3 aireR 1 t,d,s es,s r-4,res) -/id,s a 3,s 4-r4-33,s i/de7i/i=3es de3 ca40,) res,/a=a/ e/ 3a i/4e/sa des,3aci./ de3 0araEe c,4, 2,ces 4isteri,sas /acidas de 3a s,3edad 1 de3 si3e/ci,* VV,32a4,s) 4-c+ac+, VdiE, e3 0ast,rV* E3 s,3 se esc,/de* E3 Haga3 c,rri. 0res-r,s, de -/ 3ad, a ,tr,) agit. s-s =raH,s) e/ar=,3. s- ca1ad,) g,30e. e3 s-e3,) di, grit,s 1 arr,E. 0iedras) +asta G-e 7-e re-/ie/d, 3as ca=ras e/ -/a ri/c,/ada de3 4,/te* E3 2ieE, 3as 0-s, e/ ,rde/R -/ 4ac+, ca=rB,) c,/ -/ gra/ ce/cerr, e/ e3 c-e33,) se ade3a/t. c,4, g-Ba) 1 e3 re=aF, c,4e/H. a =aEar +acia e3 33a/,* A3 destacarse e3 tr,0e3 de ca=ras s,=re 3a +ier=a) 0arecBa ,3eada /egr-Hca) s-rca/d, -/ 4ar 2erd,s,* Res,/a=a ig-a3) ac,40asad,) e3 a3egre ca40a/i33e, de 3as esG-i3as* VXHas 2ist,) Haga3) si e3 4ac+, ca=rB, de tBa Re4edi,s 2a e/ e3 re=aF,Y V0reg-/t. e3 0ast,r* VL, 2ide) a=-e3, Vre0-s, e3 4-c+ac+,* VHa1 G-e te/er ,E, c,/ ese a/i4a3) 0,rG-e 4a3,s di4,F,s 4e 33e2e/ si /, 3e te/g, 4a3G-ere/cia a esa =estia* VY es,) X0,r G-5 2,s 0asa) a=-e3,Y VXN, sa=es G-e 3a tBa Re4edi,s ti5 7a4a de =r-Ea e/ t. e3 3-garY VXY es, serD 2erdad) a=-e3,Y VAsB 3, +a dic+, e3 sacristD/ 3a ,tra 2egada G-e est-2e e/ e3 3-gar* AFade/ G-e a,Ea a 3as 0ers,/as 1 a 3as =estias 1 G-e da =e=ediH,s* DiH G-e 3a 2e1er,/ 0,r 3,s aires e/tre =a/das de c-3e=r,s* E3 0ast,r sig-i. c,/ta/d, 3, G-e de 3a 2ieEa decBa/ e/ 3a a3dea) 1 de este 4,d,) de0artie/d, c,/ s- /iet,) =aEar,/ a4=,s 0,r e3 4,/te) de 3a se/da a 3a 2ereda) de 3a 2ereda a3 ca4i/,) +asta dete/erse E-/t, a 3a 0-erta de -/ cercad,* VeBase desde aG-B +acia a=aE, 3a gra/ +,/d,/ada de3 2a33e) a 3, 3eE,s =ri33a=a 3a ci/ta de 03ata de3 rB,) E-/t, a e33a adi2i/D=ase 3a a3dea e/2-e3ta e/ /e=3i/asR 1 a 0,ca dista/cia) s,=re 3a 7a3da de -/a 4,/taFa) se destaca=a/ 3as r-i/as de3 a/tig-, casti33, de 3,s seF,res de3 0-e=3,* VA=re e3 HarH,) 4-c+ac+, Vgrit. e3 0ast,r a3 Haga3* Este retir. 3,s 0a3,s de 3a ta3a/G-era) 1 3as ca=ras c,4e/Har,/ a 0asar 0,r 3a 0-erta de3 cercad,) estr-ED/d,se -/as c,/ ,tras* As-st.se e/ est, -/, de 3,s a/i4a3es) 1) a0artD/d,se de3 ca4i/,) ec+. a c,rrer 4,/te a=aE, 2e3,H4e/te* VC,rre) c,rre tras 53) 4-c+ac+, Vgrit. e3 2ieE,) 1 3-eg, aH-H. a3 4astB/) 0ara G-e 0ersig-iera a3 a/i4a3 +-id,* VA/da) :obo* Ves a =-sca33,* E3 4astB/ 3a/H. -/ 3adrid, s,rd,) 1 0arti. c,4, -/a 73ec+a* VOA/daP OA3cD/Ha3eP Vsig-i. grita/d, e3 0ast,rV* A/da a+B* E3 4ac+, ca=rB, sa3ta=a de 0iedra e/ 0iedra c,4, -/a 0e3,ta de g,4aR a 2eces se 2,32Ba a 4irar 0ara atrDs) a3t,) erg-id,) c,/ s-s 3a/as /egras 1 s- gra/ 0eri33a dia=.3ica* Se esc,/dBa e/tre 3,s 4at,rra3es de HarHa 1 de reta4a) i=a +acie/d, ca=ri,3as 1 da/d, sa3t,s* E3 0err, i=a tras 53) ga/a=a terre/, c,/ di7ic-3tadR e3 Haga3 seg-Ba a 3,s d,s) c,40re/die/d, G-e 3a 0ersec-ci./ +a=Ba de c,/c3-ir 0r,/t,) 0-es 3a 0arte a=r-0ta de3 4,/te ter4i/a=a a 0,ca dista/cia e/ -/ desca40ad, e/ c-esta* A3 33egar a33B) 2i, e3 Haga3 a3 4ac+, ca=rB,) G-e c,rrBa deses0erada4e/te 0erseg-id, 0,r e3 0err,R 3-eg, 3e 2i, acercarse s,=re -/

4,/t./ de r,cas 1 desa0arecer e/tre e33as* Ha=Ba cerca de 3as r,cas -/a c-e2a G-e) segS/ a3g-/,s) era 4-1 0r,7-/da) 1) s,s0ec+a/d, G-e e3 a/i4a3 se +a=rBa caBd, a33B) e3 4-c+ac+, se as,4. a 4irar 0,r 3a =,ca de 3a ca2er/a* S,=re -/ re33a/, de 3a 0ared de esta) c-=iert, de 4atas) esta=a e3 4ac+, ca=rB,* E3 Haga3 i/te/t. agarrar3e 0,r -/ c-er/,) te/di5/d,se de =r-ces a3 =,rde de 3a ca2idadR 0er, 2ie/d, 3, i40,si=3e de3 i/te/t,) 2,32i. a3 3-gar d,/de se +a33a=a e3 0ast,r 1 3e c,/t. 3, s-cedid,* VOMa3dita =estiaP V4-r4-r. e3 2ieE,V* A+,ra 2,32ere4,s) Haga3* Ha=e4,s 0ri4er, de 4eter e3 re=aF, e/ e3 redi3* E/cerrar,/ e/tre 3,s d,s 3as ca=ras) 1) des0-5s de +ec+, est,) e3 0ast,r 1 s- /iet, =aEar,/ +acia e3 desca40ad, 1 se acercar,/ a3 =,rde de 3a si4a* E3 c+i2, seg-Ba e/ 0ie s,=re 3as 4atas* E3 0err, 3e 3adra=a desde 7-era s,rda4e/te* VDad4e 2,s 3a 4a/,) a=-e3,* Y, 4e a=aEar5 VdiE, e3 Haga3* VC-idia,) 4-c+ac+,* Te/g, gra/ 4ied, de G-e te 2a1as a caer* VDesc-idad 2,s) a=-e3,* E3 Haga3 a0art. 3as 4a3eHas de 3a =,ca de 3a c-e2a) se se/t. a 3a ,ri33a) di, a 0-3s, -/a 2-e3ta) +asta s,ste/erse c,/ 3as 4a/,s e/ e3 =,rde 4is4, de 3a ,G-edad) 1 res=a3. c,/ 3,s 0ies 0,r 3a 0ared de 3a 4is4a) +asta a7ia/Har3,s e/ -/, de 3,s taE,s sa3ie/tes de s- e/trada* E40-E. e3 c-er/, de 3a =estia c,/ -/a 4a/,) 1 tir. de 53* E3 a/i4a3) a3 2erse agarrad,) di, ta/ tre4e/da sac-dida +acia atrDs) G-e 0erdi. s-s 0iesR ca1.) e/ s- caBda arrastr. a3 4-c+ac+, +acia e3 7,/d, de3 a=is4,* N, se ,1. /i -/ grit,) /i -/a G-eEa) /i e3 r-4,r 4Ds 3e2e* E3 2ieE, se as,4. a 3a =,ca de 3a ca2er/a* VO^aga3) Haga3P Vgrit.) c,/ deses0eraci./* Nada) /, se ,Ba /ada* VO^aga3P O^aga3P CarecBa ,Brse 4eHc3ad, c,/ e3 4-r4-33, de3 2ie/t, -/ =a3id, d,3,r,s, G-e s-=Ba desde e3 7,/d, de 3a ca2er/a* L,c,) trast,r/ad,) d-ra/te a3g-/,s i/sta/tes) e3 0ast,r 2aci3a=a e/ t,4ar -/a res,3-ci./R 3-eg, se 3e ,c-rri. 0edir s,c,rr, a 3,s de4Ds ca=rer,s) 1 ec+. a c,rrer +acia e3 casti33,* Este 0arecBa +a33arse a -/ 0as,R 0er, esta=a a 4edia +,ra de ca4i/,) a-/ 4arc+a/d, a ca40, tra2iesaR era -/ casti33, ,Ei2a3 derr-id,) se 3e2a/ta=a s,=re e3 desca40ad, de -/ 4,/teR 3a 0e/-4=ra ,c-3ta=a s- de2astaci./ 1 s- r-i/a) 1 e/ e3 a4=ie/te de3 cre0Ssc-3, 0arecBa erg-irse 1 t,4ar 0r,0,rci,/es 7a/tDsticas* E3 2ieE, ca4i/a=a Eadea/te* I=a a2a/Ha/d, 3a /,c+eR e3 cie3, se 33e/a=a de estre33asR -/ 3-cer, =ri33a=a c,/ s- 3-H de 03ata 0,r e/ci4a de -/ 4,/te) d-3ce 1 s,Fad,ra 0-0i3a G-e c,/te403a e3 2a33e* E3 2ieE,) a3 33egar E-/t, a3 casti33,) s-=i. a 53 0,r -/a estrec+a ca3HadaR atra2es. 3a derr-ida escar0a) 1 0,r 3a g.tica 0-erta e/tr. e/ -/ 0ati, 33e/, de esc,4=r,s) 7,r4ad, 0,r c-atr, 0ared,/es agrietad,s) S/ic,s rest,s de 3a a/tig-a 4a/si./ seF,ria3* E/ e3 +-ec, de 3a esca3era de 3a t,rre) de/tr, de -/ c,=ertiH, +ec+, c,/ estacas 1 0aEa) se 2eBa/ a 3a 3-H de -/ ca/di3 +-4ea/te dieH , d,ce +,4=res) rSstic,s 0ast,res 1 ca=rer,s agr-0ad,s e/ derred,r de -/,s c-a/t,s tiH,/es e/ce/did,s* E3 2ieE,) =a3=-cea/d,) 3es c,/t. 3, G-e +a=Ba 0asad,* Le2a/tDr,/se 3,s +,4=res) c,gi. -/, de e33,s -/a s,ga de3 s-e3, 1 sa3ier,/ de3 casti33,* Dirigid,s 0,r e3 2ieE,) 7-er,/ ca4i/, de3 desca40ad,) e/ d,/de se +a33a=a 3a c-e2a* La c,i/cide/cia de ser e3 4ac+, ca=rB, de 3a 2ieEa +ec+icera e3 G-e +a=Ba arrastrad, a3 Haga3 a3 7,/d, de 3a c-e2a t,4a=a e/ 3a i4agi/aci./ de 3,s ca=rer,s gra/des 1 e?traFas 0r,0,rci,/es* VXY si esa =estia 7-era e3 di4,F,Y VdiE, -/,* VBie/ 0,drBa ser Vre0-s, ,tr,*

T,d,s se 4irar,/) es0a/tad,s* Se +a=Ba 3e2a/tad, 3a 3-/aR de/sas /-=es /egras) c,4, re=aF,s de seres 4,/str-,s,s) c,rrBa/ 0,r e3 cie3,R ,Base a3=,r,tad, r-4,r de esG-i3as) =ri33a=a/ e/ 3a 3eEa/Ba 3as +,g-eras de 3,s 0ast,res* L3egar,/ a3 desca40ad,) 1 7-er,/ acercD/d,se a 3a si4a c,/ e3 c,raH./ 0a30ita/te* E/ce/di. -/, de e33,s -/ =raHad, de ra4as secas 1 3, as,4. a 3a =,ca de 3a ca2er/a* E3 7-eg, i3-4i/. 3as 0aredes eriHadas de taE,s 1 de 0edr-sc,sR -/a /-=e de 4-rci53ag,s des0a2,rid,s se 3e2a/t. 1 c,4e/H. a re2,3,tear e/ e3 aire* VXI-i5/ a=aEaY V0reg-/t. e3 0ast,r) c,/ 2,H a0agada* T,d,s 2aci3ar,/) +asta G-e -/, de 3,s 4,H,s i/dic. G-e =aEarBa 53) 1a G-e /adie se 0resta=a* Se at. 3a s,ga 0,r 3a ci/t-ra) 3e dier,/ -/a a/t,rc+a e/ce/dida de ra4as de a=et,) G-e c,gi. e/ -/a 4a/,) se acerc. a 3a si4a 1 desa0areci. e/ e33a* L,s de arri=a 7-er,/ =aED/d,3e 0,c, a 0,c,R 3a ca2er/a de=Ba ser 4-1 +,/da) 0,rG-e se 3arga=a c-erda) si/ G-e e3 4,H, diera seFa3 de +a=er 33egad,* De re0e/te) 3a c-erda se agit. =r-sca4e/te) ,15r,/se grit,s e/ e3 7,/d, de3 ag-Eer,) c,4e/Har,/ 3,s de arri=a a tirar de 3a s,ga) 1 s-=ier,/ a3 4,H, 4Ds 4-ert, G-e 2i2,* La a/t,rc+a e/ s- 4a/, esta=a a0agada* VXI-5 2isteY XI-5 2isteY V3e 0reg-/tar,/ t,d,s* VVide a3 dia=3,) t,d, =er4e1,) t,d, =er4e1,* VE3 terr,r de este se c,4-/ic. a 3,s de4Ds ca=rer,s* VN, a=aEa /adie V4-r4-r.) des,3ad,) e3 0ast,rV* XVais a deEar 4,rir a3 0,=re Haga3Y VVed) a=-e3,) G-e esta es -/a c-e2a de3 di4,F, VdiE, -/,V* A=aEad 2,s) si G-er5is* E3 2ieE, se at.) decidid,) 3a c-erda a 3a ci/t-ra 1 se acerc. a3 =,rde de3 /egr, ag-Eer,* O1.se e/ aG-e3 4,4e/t, -/ 4-r4-33, 2ag, 1 3eEa/,) c,4, 3a 2,H de -/ ser s,=re/at-ra3* Las 0ier/as de3 2ieE, 2aci3ar,/* VN, 4e atre2,*** Y, ta40,c, 4e atre2, VdiE,) 1 c,4e/H. a s,33,Har a4arga4e/te* L,s ca=rer,s) si3e/ci,s,s) 4ira=a/ s,4=rB,s a3 2ieE,* A3 0as, de 3,s re=aF,s +acia 3a a3dea) 3,s 0ast,res G-e 3,s g-arda=a/ acercD=a/se a3 gr-0, 7,r4ad, a3reded,r de 3a si4a) reHa=a/ e/ si3e/ci,) se 0ersig/a=a/ 2arias 2eces 1 seg-Ba/ s- ca4i/, +acia e3 0-e=3,* Se +a=Ba/ re-/id, E-/t, a 3,s 0ast,res 4-Eeres 1 +,4=res) G-e c-c+ic+ea=a/ c,4e/ta/d, e3 s-ces,* L3e/,s t,d,s de c-ri,sidad) 4ira=a/ 3a =,ca /egra de 3a ca2er/a) 1) a=s,rt,s) ,Ba/ e3 4-r4-33, G-e esca0a=a de e33a) 2ag,) 3eEa/, 1 4isteri,s,* I=a e/tra/d, 3a /,c+e* La ge/te 0er4a/ecBa a33B) 0resa aS/ de 3a 4a1,r c-ri,sidad* O1.se de 0r,/t, e3 s,/id, de -/a ca40a/i33a) 1 3a ge/te se dirigi. +acia -/ 3-gar a3t, 0ara 2er 3, G-e era* Vier,/ a3 c-ra de3 0-e=3, G-e asce/dBa 0,r e3 4,/te ac,40aFad, de3 sacristD/) a 3a 3-H de -/ 7ar,3 G-e 33e2a=a este S3ti4,* U/ ca=rer, 3es +a=Ba e/c,/trad, e/ e3 ca4i/,) 1 3es c,/t. 3, G-e 0asa=a* A3 2er e3 2iDtic,) 3,s +,4=res 1 3as 4-Eeres e/ce/dier,/ a/t,rc+as 1 se arr,di33ar,/ t,d,s* A 3a 3-H sa/grie/ta de 3as teas se 2i, a3 sacerd,te acercarse +acia e3 a=is4,* E3 2ieE, 0ast,r 33,ra=a c,/ -/ +i0, c,/2-3si2,* C,/ 3a ca=eHa i/c3i/ada +acia e3 0ec+,) e3 c-ra e40eH. a reHar e3 ,7ici, de di7-/t,sR c,/testD=a/3e) 4-r4-ra/d, a c,r,) +,4=res 1 4-Eeres) -/a triste sa34,diaR c+is0,rr,tea=a/ 1 cre0ita=a/ 3as teas +-4ea/tes) 1 a 2eces) e/ -/ 4,4e/t, de si3e/ci,) se ,Ba e3 G-eEid, 4isteri,s, G-e esca0a=a de 3a c-e2a) 2ag, 1 3eEa/,* C,/c3-idas 3as ,raci,/es) e3 c-ra se retir.) 1 tras 53 3as 4-Eeres 1 3,s +,4=res) G-e i=a/ s,ste/ie/d, a3 2ieE, 0ara a3eEar3e de aG-e3 3-gar 4a3dit,* Y e/ tres dBas 1 tres /,c+es se ,1er,/ 3a4e/t,s 1 G-eEid,s) 2ag,s) 3eEa/,s 1 4isteri,s,s) G-e sa3Ba/ de3 7,/d, de 3a si4a*

UNA ROSA CARA EMILY MILLIAM AAUL NER6ESTADOS UNIDOS CUANDO MURI\ 3a seF,rita E4i31 Griers,/ t,da 3a ci-dad 7-e a s- e/tierr,J 3,s +,4=res c,4, c,/ res0et-,s, a7ect, a -/ 4,/-4e/t, caBd,R 3as 4-Eeres s,=re t,d, 0,r c-ri,sidad) 0ara 2er 0,r de/tr, s- casa) G-e /adie Va0arte de3 2ieE, criad, de 3a di7-/ta) 4eHc3a de Eardi/er, 1 c,ci/er,V +a=Ba 2ist, e/ 3,s S3ti4,s dieH aF,s* La casa era gra/de 1 4Ds =ie/ c-adrada) c,/ -/ re2esti4ie/t, de 4adera G-e e/ ,tr,s tie40,s +a=Ba sid, =3a/c,R 3a ad,r/a=a/ ag-Eas) cS0-3as 1 =a3c,/es c,/ 2,3-tas) segS/ e3 0esad, esti3, de 3,s aF,s sete/ta* Se +a33a=a e/ 3a G-e a/tig-a4e/te 7-e /-estra ca33e 0ri/ci0a3) i/2adida des0-5s 0,r garaEes 1 7D=ricas de a3g,d./ G-e +icier,/ caer e/ e3 ,32id, i/c3-s, 3,s 4Ds i3-stres a0e33id,s de s-s 2eci/,s* S.3, 3a casa de 3a seF,rita E4i31 seg-Ba a3Ha/d, s- ,=sti/ada 1 c,G-et,/a decade/cia e/tre 3,s ca4i,/es a3g,d,/er,s 1 3as gas,8 3i/eras*** OU/ ade7esi, e/tre ade7esi,sP Y a+,ra 3a seF,rita E4i31 +a=Ba id, a re-/irse c,/ 3,s d-eF,s de aG-e33,s a0e33id,s i3-stres e/ e3 s,F,3ie/t, ce4e/teri, de cedr,s) d,/de 1acBa/ e/tre 3as +i3eras de t-4=as a/./i4as de 3,s s,3dad,s de 3a U/i./ 1 3a C,/7ederaci./ G-e ca1er,/ e/ 3a =ata33a de Ke77ers,/* E/ 2ida) 3a seF,rita E4i31 +a=Ba sid, -/a tradici./) -/a 0re,c-0aci./ 1 -/ de=erR a3g, asB c,4, -/a ,=3igaci./ +ereditaria 0ara 3a ci-dad desde aG-e3 dBa de ":#; e/ G-e /-estr, a3ca3de) e3 c,r,/e3 Sart,ris Va-t,r de3 =a/d, G-e 0r,+i=Ba a t,da 4-Eer /egra sa3ir a 3a ca33e si/ -/ de3a/ta3V) 3a dis0e/s. de 0agar 3,s i40-est,s a 0artir de 3a 7ec+a e/ G-e 4-ri. s0adre* La seF,rita E4i31) desde 3-eg,) Ea4Ds +a=rBa ace0tad, -/a ,=ra de caridad) 0er, e3 c,r,/e3 Sart,ris i/2e/t. 1 0r,0ag. 3a +ist,ria de G-e e3 0adre de e33a +a=Ba 0restad, di/er, a 3a c,4-/idad 1 G-e 3a ci-dad) 0,r c-esti,/es 7i/a/cieras) 0re7erBa ese 4,d, de de2,325rse3,* S.3, -/ +,4=re de s- ge/eraci./ 1 s- 4e/ta3idad 0,dBa +a=er i/2e/tad, a3g, se4eEa/te) 1 s.3, -/a 4-Eer 0,dBa +a=5rse3, creBd,* Este c,/2e/i, 4,ti2. ciert, desc,/te/t, c-a/d, 3a ge/eraci./ sig-ie/te) c,/ ideas 4Ds a2a/Hadas) ,c-0. 3a a3ca3dBa 1 e3 c,/ceE,* A 0ri/ci0i,s de aF, 3e e/2iar,/ -/a /,ti7icaci./ de 0ag, de i40-est,s* E/ 7e=rer, aS/ /, +a=Ba 33egad, s- c,/testaci./* E/t,/ces 3e 4a/dar,/ -/ ,7ici, 0idi5/d,3e G-e se 0rese/tara a/te e3 s+eri77 e/ c-a/t, 3e 7-era 0,si=3e* U/a se4a/a 4Ds tarde e3 a3ca3de 4is4, 3e escri=i. -/a carta e/ 3a G-e se ,7recBa a 2isitar3a ,) si 3, 0re7erBa) a 4a/dar3e s- c,c+eR 0,r t,da res0-esta reci=i. -/a /,ta e/ 3a G-e 3a seF,rita E4i31 3e c,4-/ica=a G-e 1a /, sa3Ba /-/ca* Esta=a escrita e/ -/a +,Ea de 0a0e3 de as0ect, a/tic-ad,) c,/ ca3igra7Ba 7i/a 1 73-ida 1 ti/ta des2aBda* I/c3-Ba ta4=i5/) si/ c,4e/tari,

a3g-/,) 3a /,ti7icaci./ de 0ag, de i40-est,s* Se c,/2,c. -/a E-/ta e?tra,rdi/aria de c,/ceEa3es* U/a c,4isi./ 4-/ici0a3 7-e a 2er a 3a seF,rita E4i31 1 33a4. a 3a 0-erta G-e /i/gS/ 2isita/te +a=Ba 7ra/G-ead, desde G-e deE. de dar s-s 3ecci,/es de 0i/t-ra e/ 0,rce3a/a ,c+, , dieH aF,s atrDs* E3 2ieE, criad, /egr, 3,s +iH, 0asar a -/ ,sc-r, 2estB=-3, de3 G-e 0artBa -/a esca3era) 1 esta se 0erdBa e/ -/a ,sc-ridad aS/ 4a1,r* T,d, ,3Ba a 0,32, 1 a=a/d,/,* E3 /egr, 3,s c,/d-E, a 3a sa3a) a4-e=3ada c,/ 0esad,s si33,/es de c-er,* C-a/d, a=ri. 3as 0ersia/as de -/a de 3as 2e/ta/as) c,40r,=ar,/ G-e e3 c-er, esta=a agrietad,R 1 c-a/d, t,4ar,/ asie/t,) -/ 0,32i33, r,sad, se 3e2a/t. e/tre s-s 0ier/as 1 gir. 0ereH,sa4e/te a 3a 3-H de3 S/ic, ra1, de3 s,3* A/te 3a c+i4e/ea) s,=re -/ des3-cid, ca=a33ete d,rad,) 2eBase -/ retrat, a3 car=./ de3 0adre de 3a seF,rita E4i31* T,d,s se 3e2a/tar,/ c-a/d, e/tr.* Era -/a 4-Eer 0eG-eFa 1 gr-esa) 2estida de /egr,* L3e2a=a a3 c-e33, -/a 7i/a cade/a de ,r, G-e 3e caBa +asta e3 ta33e 1 se 0erdBa e/ s- ci/t-r./* Se a0,1a=a e/ -/ =ast./ de 5=a/,) re4atad, 0,r -/a des3-strada e40-Fad-ra de ,r,* SesG-e3et, era ta/ 4e/-d, G-e 3, G-e e/ ,tra +-=iera sid, si403e4e/te g,rd-ra e/ e33a era ,=esidad* Te/Ba -/ as0ect, +i/c+ad,) c,4, e3 de es,s c-er0,s s-4ergid,s 3arg, tie40, e/ ag-as esta/cadas) 1 c,/ 3a 4is4a 0a3ideH* Cerdid,s e/tre 3,s 4,73etes) s-s ,E,s 0arecBa/ d,s tr,cit,s de car=./ +-/did,s e/ -/a 4asa de +ari/a) e i=a/ 2aga/d, de r,str, e/ r,str, 4ie/tras 3,s reci5/ 33egad,s 3e c,4-/ica=a/ e3 ,=Eet, de s- 2isita* N, 3es i/2it. a se/tarse* Cer4a/eci. 03a/tada =aE, e3 di/te3) esc-c+a/d, i40asi=3e 3as 0a3a=ras de3 0,rta2,H +asta G-e este) aHarad,) /, s-0, c.4, c,/ti/-ar* E/t,/ces 3,s 2isita/tes 0-dier,/ 0erci=ir c3ara4e/te e3 tictac de3 i/2isi=3e re3,E G-e 0e/dBa de 3a cade/a de ,r,* VY, /, te/g, G-e 0agar i40-est,s e/ Ke77ers,/ VdiE, 3a seF,rita E4i31 c,/ 2,H c,rta/te 1 7rBaV* E3 c,r,/e3 Sart,ris 4e 3, diE,* Ta3 2eH a3g-/, de -stedes 0-eda acercarse a3 registr, de3 a1-/ta4ie/t, 0ara c,40r,=ar3, 0,r sB 4is4,*** VYa 3, +e4,s +ec+,* S,4,s 3as a-t,ridades de 3a ci-dad) seF,rita E4i31* XN, reci=i. -sted -/a /,ti7icaci./ 7ir4ada 0,r e3 s+eri77Y VSB) reci=B -/ 0a0e3 VdiE, 3a seF,rita E4i31V* I-iHD 53 crea G-e es e3 s+eri77* Y, /, te/g, 0,r G-5 0agar i40-est,s e/ Ke77ers,/* V8Cer, /, +a1 /ada e/ 3,s 3i=r,s G-e 3, de4-estre) e/ti5/da3,* Te/e4,s G-e ate/er/,s a*** VHa=3e/ -stedes c,/ e3 c,r,/e3 Sart,ris* Y, /, te/g, G-e 0agar i40-est,s e/ Ke77ers,/* VCer,) seF,rita E4i31*** VVea/ a3 c,r,/e3 Sart,ris* VE3 c,r,/e3 +a=Ba 4-ert, +acBa casi dieH aF,sV* Y, /, te/g, G-e 0agar i40-est,s e/ Ke77ers,/*** OT,=BasP VA0areci. e3 /egr,VAc,40aFa a est,s ca=a33er,s* AsB 3,s derr,t. e/ t,da 3a 3B/ea) de3 4is4, 4,d, G-e trei/ta aF,s atrDs +a=Ba derr,tad, a 3,s 0adres de s-s 2isita/tes e/ e3 as-/t, de3 ,3,r* Oc-rri. a 3,s d,s aF,s de 3a 4-erte de s0adre 1 0,c, des0-5s de G-e s- /,2i, Ve3 +,4=re G-e 0e/sD=a4,s se casarBa c,/ e33aV 3a deEara* Tras 3a 4-erte de s- 0adre sa3Ba 4-1 0,c,) 1 desde G-e 3a a=a/d,/. s- /,2i, a0e/as se 3a 2eBa* Varias 4-Eeres G-e t-2ier,/ e3 2a3,r de ir a 2isitar3a /, 7-er,/ reci=idas) 1 3a S/ica seFa3 de 2ida G-e 0arecBa +a=er e/ aG-e33a casa era e3 /egr,) a 3a saH./ E,2e/) G-e sa3Ba 1 e/tra=a c,/ 3a cesta de 3a c,40ra* VOC,4, si -/ +,4=re) c-a3G-ier +,4=re) 0-diera te/er 3i40ia -/a c,ci/a 1 -/a casaP V 4-r4-ra=a/ 3as 4-Eeres* AsB 0-es) a /adie s,r0re/di. G-e s-rgiera e3 4a3 ,3,r* A-e ,tr, de 3,s 3aH,s de -/i./ e/tre e3 4-/d, 2-3gar 1 3,s a3t,s 1 0,der,s,s Griers,/* U/a 2eci/a se G-eE. a3 a3ca3de) e3 E-eH Ste2e/s) G-e c,/ta=a ,c+e/ta aF,s de edad* VCer, XG-5 G-iere G-e +aga 1,) seF,raY

VXI-5Y Ma/dar3e -/ a2is, VdiE, 3a 4-EerV* XAcas, /, e?iste -/a 3e1Y VEst,1 seg-r, de G-e /, serD /ecesari, Vres0,/di. e3 E-eH Ste2e/sV* Cr,=a=3e4e/te ese /egr, s-1, +a 4atad, -/a rata , -/a c-3e=ra e/ e3 EardB/* Ya +a=3ar5 1, c,/ 53* A3 dBa sig-ie/te reci=i. d,s /-e2as G-eEas) -/a de e33as de -/ +,4=re G-e ac-di. a 53 c,/ este tB4id, r-eg,J VSeF,r E-eH) es /ecesari, G-e 0,/ga4,s re4edi, a est,* Nada 4e disg-sta 4Ds G-e 4,3estar a 3a seF,rita E4i31) 0er, te/e4,s G-e +acer a3g,* AG-e33a /,c+e +-=, E-/ta de c,/ceEa3esJ tres a/cia/,s 1 -/ E,2e/ de 3a /-e2a ge/eraci./* VLa c,sa 0arece se/ci33a VdiE, este S3ti4,V* Ma/d54,s3e -/ a2is, 0ara G-e +aga 3i40iar 3a 7i/ca* C,de4,s dar3e -/ 03aH,) 1 si /, 3, +ace*** VOC,r Di,sP Vsa3t. e3 E-eH Ste2e/sV* XSe atre2erBa -sted a ac-sar a -/a 4-Eer de ,3er 4a3) 1 e/ s- 4is4a caraY La /,c+e sig-ie/te) de 4adr-gada) c-atr, +,4=res cr-Har,/ sigi3,sa4e/te e3 EardB/ de 3a seF,rita E4i31 1 4er,dear,/ e/ t,r/, de 3a casa c,4, si 7-era/ 3adr,/es) +-s4ea/d, e/ 3,s =asa4e/t,s de 3adri33, 1 0,r 3,s +-ec,s de3 s.ta/,* U/, de e33,s 33e2a=a -/ sac, a3 +,4=r, e i=a es0arcie/d, ca3 c,/ 4,2i4ie/t,s de se4=rad,r* A,rHar,/ 3a 0-erta de3 s.ta/, 1 r,ciar,/ e3 i/teri,r) asB c,4, t,d,s 3,s c,=ertiH,s* G-a/d, cr-Ha=a/ de /-e2, e3 c5s0ed 0ara 4arc+arse) 2ier,/ G-e -/a 2e/ta/a) a/tes a ,sc-ras) esta=a i3-4i/ada* E/ e3 4arc, se rec,rta=a 3a si3-eta de 3a seF,rita E4i31) erg-id, e3 t,rs, e i/4.2i3 c,4, -/a estat-a* Se des3iHar,/ si3e/ci,sa4e/te +asta 33egar a 3a acera) d,/de se 0erdier,/ e/tre 3a s,4=ra de 3,s a3garr,=,s* A3 ca=, de -/ 0ar de se4a/as e3 4a3 ,3,r desa0areci.* Y 7-e e/t,/ces c-a/d, e40eH. a dar/,s 2erdadera 0e/a 3a seF,rita E4i31* E3 0-e=3, rec,rda=a c.4, 3a a/cia/a seF,ra M1att) s- tBa8a=-e3a) se +a=Ba 2-e3t, c,403eta4e/te 3,ca) 1 0e/sa=a G-e 3,s Griers,/ /, era/ e/ rea3idad ta/ i40,rta/tes c,4, e33,s creBa/* Ni/gS/ E,2e/ era ace0ta=3e 0ara 3a seF,rita E4i31 1 s- 0r,ge/it,r* Ya 33e2D=a4,s 4-c+, tie40, 0e/sa/d, e/ e33,s c,4, si 7-era/ -/ c-adr,J 3a seF,rita E4i31 2estida de =3a/c, a3 7,/d,) c,/ s- es=e3ta 7ig-ra) 1 e/ 0ri4er 03a/, 3a si3-eta de s- 0adre) c,/ 3as 0ier/as se0aradas) dD/d,3e 3a es0a3da 1 esgri4ie/d, -/a 7-sta) e/4arcad,s a4=,s 0,r 3a 0-erta 0ri/ci0a3 a=ierta de 0ar e/ 0ar* A3 c-403ir 3,s trei/ta aF,s seg-Ba s,3tera* N, 0-ede decirse G-e est, /,s a3egrara) 0er, e/ ciert, 4,d, /,s se/tBa4,s 2e/gad,sR a-/ c,/ aG-e33,s a/tecede/tes de 3,c-ra e/ 3a 7a4i3ia) 3a seF,rita E4i31 /, +a=rBa rec+aHad, t,das s-s ,0,rt-/idades si estas se +-=iera/ 0rese/tad, rea34e/te* A3 4,rir s- 0adre) c,rri. 3a 2,H de G-e s.3, 3e +a=Ba deEad, 3a casa) 1 +asta ciert, 0-/t, 3a ge/te se a3egr.* A3 7i/ i=a/ a 0,der c,40adecer a 3a seF,rita E4i31* S,3a 1 0,=re) se c,/2irti. de 0r,/t, e/ -/ ser de car/e 1 +-es,R a+,ra ta4=i5/ e33a sa=rBa 3, G-e 0-ede/ sig/i7icar -/,s c5/ti4,s de 4Ds , de 4e/,s* C,4, es c,st-4=re) a3 dBa sig-ie/te de 3a 4-erte de3 seF,r Griers,/ t,das 3as da4as 7-er,/ a 2isitar3a a s- casa 0ara dar3e e3 05sa4e 1 2er si /ecesita=a a3g,* Vestida c,4, sie40re) 3a seF,rita E4i31 3as reci=i. e/ 3a 0-erta si/ rastr, a3g-/, de d,3,r* Les aseg-r. G-e s- 0adre /, +a=Ba 4-ert,* Tres dBas seg-id,s re0iti. 3, 4is4,) a 3,s 0ast,res G-e 7-er,/ a 2isitar3a 1 a 3,s 45dic,s G-e trata=a/ de 0ers-adir3a 0ara G-e se 0r,cediese a 3a i/+-4aci./ de3 cadD2er* C-a/d, 1a esta=a/ a 0-/t, de rec-rrir a 3a 3e1 1 a 3a 7-erHa) 3a seF,rita E4i31 cedi. 1 se 0-d, dar rD0ida se0-3t-ra a3 4-ert,* N, 0e/sa4,s G-e est-2iera 3,ca* XI-5 ,tra c,sa 0,dBa +acerY Rec,rda4,s a t,d,s 3,s 0rete/die/tes G-e +a=Ba a+-1e/tad, s- 0adre) 1 c,40re/di4,s G-e a+,ra G-e /ada 3e G-eda=a era 4-1 +-4a/, G-e se a7errase a G-ie/ 3a +a=Ba des0,seBd,* ESTUVO e/7er4a 4-c+, tie40,) 1 c-a/d, 2,32i4,s a 2er3a se +a=Ba c,rtad, e3 0e3,* Est, 3a +acBa 0arecer 4Ds E,2e/) 3e 0resta=a ciert, 0arecid, c,/ es,s D/ge3es de 3as 2idrieras de 3as

ig3esias* E3 0-e=3, aca=a=a de -3ti4ar 3a c,/trata 0ara 0a2i4e/tar 3as aceras) 1 3as ,=ras se i/iciar,/ e3 2era/, G-e sig-i. a 3a 4-erte de3 seF,r Griers,/* La 7ir4a c,/str-ct,ra se 0rese/t. c,/ /egr,s) 4-Bas) 4aG-i/aria 1 -/ ca0ataH 1a/G-i 33a4ad, H,4er Barr,/) -/ ti0, 7-erte) 4,re/, 1 acti2,) de 2,H este/t.rea 1 ,E,s 4Ds c3ar,s G-e s- r,str,* L,s c+iG-i33,s 3e seg-Ba/ e/ gr-0, 0ara ,Br3e 4a3decir a 3,s /egr,s) 1 3,s /egr,s ca/ta=a/ a3 4is4, c,40Ds c,/ G-e 3e2a/ta=a/ 1 deEa=a/ caer 3,s 0ic,s* Barr,/ /, tard. e/ c,/,cer a t,d, e3 4-/d,) 1 sie40re G-e se ,Ba/ 3as ris,tadas de -/ gr-0, de +,4=res e/ c-a3G-ier 0-/t, de 3a 03aHa) era seg-r, G-e 53 a/da=a 0,r a33B* C,c, des0-5s e40eHa4,s a 2er3e e/ c,40aFBa de 3a seF,rita E4i31) 0asea/d, 3as tardes de d,4i/g, e/ e3 ca3esB/ de r-edas a4ari33as tirad, 0,r 3a 0areEa de =a1,s de 3a ca=a33eriHa de a3G-i3er* A3 0ri/ci0i, /,s a3egra4,s de G-e 3a seF,rita E4i31 +-=iera e/c,/trad, -/a 0ers,/a G-e 3e i/teresa=a* Cer, 3as 4-Eeres decBa/J TU/a Griers,/) 0,r s-0-est,) /, se 2a a t,4ar e/ seri, a -/ +,4=re de3 N,rte) 1 4-c+, 4e/,s tratD/d,se de -/ E,r/a3er,*U Otr,s c,/2eci/,s de 4Ds edad a7ir4a=a/ G-e /i siG-iera e3 d,3,r 0,dBa +acer G-e -/a 2erdadera da4a se ,32idara de3 noblesse obli"e, a-/G-e e33,s /, 3, e?0resa=a/ c,/ estas 0a3a=ras* DecBa/ si403e4e/teJ TOC,=re E4i31P C,/2e/drBa G-e s- 7a4i3ia 2i/iera a ,c-0arse de e33a*U La seF,rita E4i31 te/Ba 0arie/tes e/ A3a=a4aR 0er, +acBa aF,s G-e s- 0adre se +a=Ba 0e3ead, c,/ e33,s a ca-sa de 3a +ere/cia de 3a 2ieEa seF,ra M1att) 3a c+i73ada) 1 3as 7a4i3ias /, se trata=a/ 1a* Ni siG-iera se +a=Ba/ +ec+, re0rese/tar e/ e3 e/tierr,* Y e/ c-a/t, 3,s 2ieE,s e40eHar,/ a decir TOC,=re E4i31PU se e?te/di. e3 c,ti33e,* TXCre5is G-e de 2eras***YU) 0reg-/ta=a/* TOC3ar, G-e sBP XI-5 ,tra c,sa si /,***YU AsB +a=3a=a/ a s-s es0a3das* L,s d,4i/g,s) e3 r,ce de 3a seda 1 e3 ras, tras 3as 0ersia/as ec+adas 0ara i40edir 3a e/trada de3 s,3 de 3a tarde se c,/7-/dBa c,/ e3 3e2e 1 rD0id, g,30ear de casc,s de 3a 0areEa de ca=a33,sJ TOC,=re E4i31PU L3e2a=a 3a ca=eHa 4-1 erg-ida) a-/ c-a/d, /,s,tr,s creBa4,s G-e +a=Ba caBd,* DirBase G-e e?igBa 4Ds G-e /-/ca 3a ace0taci./ de s- dig/idad c,4, 3a S3ti4a de 3,s Griers,/) 1 G-e aG-e3 deta33e s-=ra1a=a s- i40e/etra=i3idad* Ig-a3 G-e c-a/d, c,40r. e3 2e/e/,) e3 ars5/ic,* Oc-rri. -/ aF, des0-5s de G-e e40eHara/ a decir TOC,=re E4i31PU) 4ie/tras 3a 2isita=a/ 3as d,s 0ri4as* VI-ier, -/ 2e/e/, V3e diE, a3 d-eF, de 3a dr,g-erBa* Ha=Ba re=asad, 1a 3,s trei/taR era -/a 4-Eer 4e/-da) 4Ds de3gada de 3, /,r4a3 e/ e33a) c,/ ,E,s /egr,s) 7rB,s 1 a3ta/er,s) e/ -/a cara c-1a car/e se te/sa=a e/ 3as sie/es 1 a3reded,r de 3,s ,E,s) c,4, i4agi/a4,s de=e ser 3a de -/ t,rrer,* VI-ier, -/ 2e/e/, VdiE,* VSB) seF,rita E4i31* XDe G-5 c3aseY Cara 3as ratas 1 ,tr,s =ic+,s 0,r e3 esti3,) s-0,/g,* XMe 0er4ite G-e 3e rec,4ie/***Y VDe4e 3, 4eE,r G-e te/ga* N, 4e i40,rta de G-5 c3ase* E3 dr,g-er, 3e /,4=r. 2ari,s* VC-ede/ 4atar +asta a -/ e3e7a/te* Cer, 3, G-e -sted /ecesita es*** VArs5/ic, V3e i/terr-40i. 3a seF,rita E4i31V* XN, es -/ =-e/ 2e/e/,Y VEst,*** Xe3 ars5/ic,Y SB) seF,rita) 0er, 3e c,/2e/drBa 4Ds =ie/*** VDe4e ars5/ic,* E3 dr,g-er, 3a 4ir.* Y e33a 3e de2,32i. 3a 4irada) 4-1 erg-ida) c,/ e3 r,str, c,4, -/a =a/dera tira/te* VC3ar, G-e sB* Desde 3-eg, Vres0,/di. e3 dr,g-er,V) 1a G-e es es, 3, G-e G-iere* Cer, 3a 3e1 e?ige G-e 4e diga 0ara G-5 2a a -sar3,* La seF,rita E4i31 se 3i4it. a 4irar3, de +it, e/ +it,) 3igera4e/te ec+ada atrDs 3a ca=eHa) +asta G-e e3 +,4=re a0art. 0,r 7i/ 3,s ,E,s) e/tr. e/ 3a trastie/da 1 e/2,32i. e3 ars5/ic,* E3 recader,) -/ 4-c+ac+, /egr,) 3e e/treg. e3 0aG-eteR e3 dr,g-er, /, se deE. 2er* C-a/d, 3a

seF,rita E4i31 33eg. a casa 1 3, dese/2,32i.) e/c,/tr. -/a caEa c,/ -/a ca3a2era 1 -/as ti=ias cr-Hadas* De=aE, decBaJ TCara 3as ratasU* TEsa 4-Eer 2a a 4atarseU) diEi4,s t,d,s a3 dBa sig-ie/te* Y aFadi4,s G-e era 3, 4eE,r G-e 0,dBa +acer* C-a/d, e40eHa4,s a 2er3a 0asear c,/ H,4er Barr,/) diEi4,sJ TAca=arD casD/d,se c,/ 53*U Y des0-5sJ TI-iHD c,/siga c,/2e/cer3,U) 1a G-e e3 4is4, H,4er a/da=a c,/ta/d, G-e 53 /, era 0artidari, de3 4atri4,/i,R 3e g-sta=a a3ter/ar c,/ 3,s +,4=res) 1 era sa=id, G-e se 0asa=a 4-c+, tie40, =e=ie/d, c,/ 3,s E.2e/es e/ e3 C3-= E3N* L-eg, diEi4,sJ TOC,=re E4i31PU) a3 2er3,s cr-Har) a tra25s de 3as re/diEas de 3as 0ersia/as) 3,s d,4i/g,s 0,r 3a tarde e/ e3 33a4ati2, ca3esB/R 3a seF,rita E4i31 i=a c,/ 3a ca=eHa 4-1 a3ta 1 H,4er Barr,/ c,/ e3 s,4=rer, 3adead, 1 -/ 0-r, e/tre 3,s die/tes) s,ste/ie/d, 3as rie/das 1 e3 3Dtig, c,/ 4a/,s e/7-/dadas e/ g-a/tes a4ari33,s* A3g-/as 4-Eeres /, tardar,/ e/ decir G-e t,d, aG-e33, era -/a 2ergZe/Ha 0ara e3 0-e=3, 1 -/ 4a3 eEe403, 0ara 3,s E.2e/es* L,s +,4=res /, G-isier,/ i/ter2e/ir) 0er, e33as c,/sig-ier,/ 0,r 7i/ c,/2e/cer a3 0ast,r =a0tista V3a 7a4i3ia de 3a seF,rita E4i31 0erte/ecBa a 3a ig3esia e0isc,0a3ia/aV 0ara G-e 7-era a 2er3a* E3 0ast,r /, c,/t. -/a 0a3a=ra de 3, ,c-rrid, d-ra/te 3a e/tre2ista) 0er, se /eg. a re0etir3a* A3 d,4i/g, sig-ie/te se 3es 2i, 0asear de /-e2, e/ e3 ca3esB/) 1 e3 3-/es 3a es0,sa de3 0ast,r escri=i. -/a carta a 3,s 0arie/tes de 3a seF,rita E4i31 e/ A3a=a4a* V,32i.) 0-es) a te/er 0arie/tes =aE, s- tec+,) 1 /,s,tr,s /,s 3i4ita4,s a ag-ardar 3,s ac,/teci4ie/t,s* De 4,4e/t, /, ,c-rri. /ada* Des0-5s t-2i4,s 3a certeHa de G-e i=a/ a casarse* N,s e/tera4,s de G-e 3a seF,rita E4i31 +a=Ba estad, e/ 3a E,1erBa 1 +a=Ba e/cargad, -/ E-eg, de ase, 0ara +,4=re) e/ 03ata) c,/ 3as 3etras H*B* gra=adas e/ cada 0ieHa* D,s dBas des0-5s s-0i4,s G-e +a=Ba c,40rad, -/ E-eg, c,403et, de r,0a de +,4=re) i/c3-id, -/ ca4is./ de d,r4ir* TEstD/ casad,sU) /,s diEi4,s e/t,/ces* Y /,s a3egra4,s si/cera4e/te) 0-es 3as d,s 0ri4as era/ t,da2Ba 4Ds Griers,/ G-e 3a seF,rita E4i31* De 4a/era G-e /, /,s s,r0re/di4,s c-a/d, H,4er Barr,/ se 7-e* Las aceras esta=a/ ter4i/adas desde +acBa a3gS/ tie40,* N,s de7ra-d. -/ 0,c, G-e /, diera -/a 7iesta de des0edida) 0er, 0e/sa4,s G-e se +a=Ba 4arc+ad, a 0re0arar 3a ida de 3a seF,rita E4i31) , =ie/ G-e 3, +a=Ba +ec+, 0ara dar3e 3a ,0,rt-/idad de des+acerse de s-s 0ri4as 'c,/tra 3as G-e a 3a saH./ /,s se/tBa4,s c,/7a=-3ad,s e/ -/a es0ecie de i/triga) c,4, si 7-5ra4,s a3iad,s de 3a seF,rita E4i31(* E/ e7ect,) -/a se4a/a 4Ds tarde se +a=Ba/ id,* Y) c,4, t,d,s +a=Ba4,s 0re2ist,) H,4er Barr,/ 2,32i. a 3,s tres dBas* U/a 2eci/a 2i, c.4, e3 criad, /egr, 3, +acBa e/trar a3 a/,c+ecer 0,r 3a 0-erta de 3a c,ci/a* Cer, 1a /adie 2,32i. a 2er a Barr,/* Ni ta40,c,) d-ra/te ciert, tie40,) a 3a seF,rita E4i31* E3 /egr, sa3Ba 1 e/tra=a c,/ 3a cesta de 3a c,40raR 3a 0-erta 0ri/ci0a3) si/ e4=arg,) seg-Ba cerrada* De c-a/d, e/ c-a/d, disti/g-Ba4,s 7-gaH4e/te a 3a seF,rita E4i31 e/4arcada e/ -/a 2e/ta/a) ta3 c,4, 3a 2iera/ aG-e33a /,c+e 3,s +,4=res G-e es0arcier,/ 3a ca3) 0er, d-ra/te casi seis 4eses /, sa3i. a 3a ca33e* Y e/t,/ces c,40re/di4,s G-e ta4=i5/ aG-e33, era de es0erar) c,4, si 3a c,/dici./ de s- 0adre) G-e ta/tas 2eces 7r-strara s- 2ida de 4-Eer) +-=iese sid, de4asiad, 2i,3e/ta 1 7-ri,sa c,4, 0ara 4,rir* C-a/d, 2,32i4,s a 2er3a) +a=Ba e/g,rdad, 1 s-s ca=e33,s se esta=a/ t,r/a/d, grises* E/ e3 c-rs, de 3,s aF,s 7-e e/ca/ecie/d, 4Ds 1 4Ds) +asta G-e s- 0e3, adG-iri. -/a t,/a3idad gris acer,* Este reci, c,3,r Vsi4i3ar a3 de3 ca=e33, de -/ +,4=re acti2,V se 4a/t-2, +asta e3 dBa de s- 4-erte) a 3,s sete/ta 1 c-atr, aF,s* A 0artir de e/t,/ces 3a 0-erta 0ri/ci0a3 de s- casa 0er4a/eci. cerrada) c,/ e?ce0ci./ de -/ 0erB,d, de seis , siete aF,s V7risa=a e33a 3,s c-are/taV e/ G-e se 0-s, a dar 3ecci,/es de 0i/t-ra e/ 0,rce3a/a* Cre0ar. -/ est-di, e/ -/a de 3as +a=itaci,/es de a=aE,) 1 a33B 3e e/2ia=a/ a 3as +iEas 1 /ietas de 3,s c,etD/e,s de3 c,r,/e3 Sart,ris) c,/ e3 4is4, es0Brit- 1 3a 4is4a reg-3aridad c,/ G-e se 3as 4a/da=a a 3a ig3esia 3,s d,4i/g,s) 0r,2istas de s- 4,/eda de 2ei/tici/c, ce/ta2,s 0ara 3a =a/deEa de 3a c,3ecta* C,r e/t,/ces 1a 3a +a=Ba/ e?i4id, de3

0ag, de i40-est,s* Cer, 3a ge/eraci./ sig-ie/te re/,2. e3 es0Brit- de 3a ci-dad) 1 3as a3-4/as 7-er,/ crecie/d, 1 a=a/d,/a/d, 3as 3ecci,/es 1 /, e/2iar,/ a s-s +iEas a 3a seF,rita E4i31 c,/ a=-rrid,s 0i/ce3es) caEas de c,3,res e i3-straci,/es rec,rtadas de 3as re2istas 7e4e/i/as* A3 des0edirse 3a S3ti4a discB0-3a se cerr. de7i/iti2a4e/te 3a 0-erta 0ri/ci0a3* C-a/d, e3 0-e=3, ,=t-2, 3as 2e/taEas de 3a e/trega 0,sta3 grat-ita) 3a seF,rita E4i31 7-e 3a S/ica G-e se /eg. a G-e c,3,cara/ e/ s- 0-erta 3,s /S4er,s 4etD3ic,s 1 a G-e 3e i/sta3ara/ -/ =-H./* A 4edida G-e tra/sc-rrBa/ 3,s dBas) 3,s 4eses 1 3,s aF,s) 2eBa4,s c,4, e3 /egr,) e/ sdiari, ir 1 2e/ir c,/ 3a cesta de 3a c,40ra) i=a e/ca/ecie/d, 1 e/c,r2D/d,se* Cada dicie4=re 4a/dD=a4,s -/a /,ti7icaci./ de i40-est,s a 3a seF,rita E4i31) /,ti7icaci./ G-e /,s era de2-e3ta 0,r 3a ,7ici/a de C,rre,s -/a se4a/a des0-5s) si/ G-e /adie 3a +-=iera rec3a4ad,* A 2eces 3a 2eBa4,s e/ -/a de 3as 2e/ta/as i/7eri,res Vde=Ba de +a=er cerrad, e3 0is, s-0eri,r V c,4, e3 t,rs, ta33ad, de -/ Bd,3, e/ s- /ic+,R era i40,si=3e sa=er si /,s esta=a 4ira/d, , /,* AsB 0as. de -/a ge/eraci./ a ,tra) i/,32ida=3e) i40e/etra=3e) i40asi=3e 1 0er2ersa* Y asB 4-ri.* Ca1. e/7er4a e/ 3a casa 0,32,rie/ta 1 s,4=rBa) s.3, c,/ aG-e3 /egr, decr50it, 0ara c-idar3a* N, sa=Ba4,s G-e est-2iese e/7er4a* HacBa tie40, G-e +a=Ba4,s re/-/ciad, a s,/sacar3e a3 /egr,R /, +a=3a=a c,/ /adie) ta3 2eH /i siG-iera c,/ e33a) 0-es 3a 2,H se 3e +a=Ba t,r/ad, Ds0era 1 +err-4=r,sa) c,4, 0,r 7a3ta de -s,* La seF,rita E4i31 4-ri. e/ -/a de 3as +a=itaci,/es de3 0is, =aE,) e/ -/a 0esada ca4a de /,ga3 0r,2ista de c,rti/a) c,/ 3a ca=eHa a0,1ada e/ -/a 2ieEa a34,+ada a4ari33e/ta G-e /, se +a=Ba s,3ead, e/ aF,s* EL NEGRO a=ri. 3a 0-erta 0ri/ci0a3 1 deE. e/trar a 3as 4-Eeres) c,/ s-s c-c+ic+e,s si=i3a/tes 1 s-s 4iradas 7-rti2as 1 c-ri,sas* L-eg, desa0areci.* Atra2es. 3a casa 1 sa3i. 0,r 3a 0arte trasera) 1 1a /adie 2,32i. a 2er3,* Las d,s 0ri4as ac-dier,/ i/4ediata4e/te* E3 e/tierr, se ce3e=r. e3 seg-/d, dBa) 1 t,d, e3 0-e=3, 7-e a 2er a 3a seF,rita E4i31 =aE, -/ 4,/t./ de 73,res c,40radas 0,r s-scri0ci./) c,/ e3 retrat, a3 car=./ de s- 0adre s-4id, e/ +,/da 4editaci./ e/ci4a de3 ataSd) 1 3as 4aca=ras seF,ras secretea/d,) 1 3,s 4Ds 2ieE,s de3 3-gar) 2estid,s a3g-/,s c,/ s-s -/i7,r4es de 3a C,/7ederaci./ reci5/ ce0i33ad,s) +a=3a/d, de 3a seF,rita E4i31 e/ e3 0,rc+e 1 e/ e3 EardB/ c,4, si +-=iera sid, -/a c,/te40,rD/ea s-1a) c,/2e/cid,s de G-e a3gS/ dBa +a=Ba/ =ai3ad, c,/ e33a 1 de G-e acas, 3a +a=Ba/ c,rteEad,) trast,r/a/d, 3a 4ate4Dtica 0r,gresi./ de3 tie40,) c,4, es +a=it-a3 e/ 3,s a/cia/,s) 0ara G-ie/es t,d, 3, 0asad, /, es -/ ca4i/, G-e 2a estrec+D/d,se cada 2eH 4Ds) si/, -/a e/,r4e 0radera a 3a G-e /-/ca 33ega e3 i/2ier/, 1 G-e S/ica4e/te estD se0arada de e33,s 0,r e3 estrec+, g,33ete de 3,s dieH S3ti4,s aF,s* Sa=Ba4,s G-e e/ e3 0is, de arri=a +a=Ba -/a +a=itaci./ G-e /adie +a=Ba 0isad, e/ c-are/ta aF,s 1 G-e serBa 0recis, 7,rHar* A/tes) si/ e4=arg,) es0era4,s a G-e 3a seF,rita E4i31 +-=iera reci=id, cristia/a se0-3t-ra* La 7-erHa e403eada e/ derri=ar 3a 0-erta 0areci. 33e/ar t,da 3a a3c,=a de -/ 7i/Bsi4, 0,32,* Se dirBa G-e de aG-e3 c-art,) dec,rad, 1 a4-e=3ad, c,4, 0ara -/a 7iesta /-0cia3) e4a/a=a -/ aire de t-4=a) acre 1 0e/etra/teR esta at4.s7era se des0re/dBa de 3as c,rti/as de c,3,r r,sa des2aBd,) 1 de 3as 3-ces c,/ 0a/ta33as r,sa) 1 de3 t,cad,r) 1 de 3a c,3ecci./ de 7i/, crista3) 1 de 3,s ,=Eet,s de ase, de +,4=re) 3a 03ata de c-1a 0arte 0,steri,r esta=a ta/ s-cia G-e era i40,si=3e 3eer 3as i/icia3es* S,=re e3 t,cad,r +a=Ba -/ c-e33, 1 -/a c,r=ata) c,4, si a3g-ie/ se 3,s aca=ara de G-itarR a3 3e2a/tar e3 c-e33,) G-ed. e/ e3 0,32, -/a 0D3ida 4edia 3-/a* E3 traEe a0arecBa c-idad,sa4e/te d,=3ad, s,=re -/a si33a) 1 de=aE, esta=a/ 3,s Ha0at,s 1 3,s ca3ceti/es* E3 +,4=re 1acBa e/ 3a ca4a* N,s G-eda4,s 3arg, rat, c,/te403a/d, aG-e3 gest, 0r,7-/d, 1 descar/ad, G-e 0arecBa reBr* SegS/ /,s 0areci.) e3 c-er0, +a=Ba estad, -/ tie40, e/ 3a 0,sici./ de G-ie/ a=raHa) 0er, 3-eg, e3 di3atad, s-eF,) ese s-eF, G-e es 4Ds d-rader, G-e e3 a4,r 1 G-e i/c3-s, a 3as

4-ecas de3 a4,r d,4i/a) 3, +a=Ba traici,/ad,* L, G-e G-eda=a de 53) 0,drid, =aE, 3, G-e G-eda=a de3 ca4is./) +a=Ba 33egad, a c,/7-/dirse c,/ 3a ca4a e/ G-e 1acBaR 1 3a de3gadBsi4a ca0a de 0,32,) 0acie/te 1 eter/,) c-=rBa s- c-er0, 1 3a a34,+ada 2eci/a* E/t,/ces 2i4,s s,=re esta seg-/da a34,+ada 3a +-e33a de3 0es, de -/a ca=eHa* U/, de 3,s 0rese/tes 3e2a/t. a3g, de e33a* N,s i/c3i/a4,s +acia de3a/te) si/ deEar de res0irar ese acre 0,32i33, i/2isi=3e) 1 disti/g-i4,s -/ 3arg, 4ec+./ de ca=e33,s de c,3,r gris acerad,*

EL RUBI CORRADO ALVARO6ITALIA LA ACTUALIDAD 0eri,dBstica registra=a -/, de es,s s-ces,s G-e re4-e2e/ d-ra/te -/ dBa t,da -/a ci-dad 1 3e da/ 3a 2-e3ta a3 4-/d,J -/ r-=B de3 gr,s,r de -/a a2e33a/a) -/a c53e=re E,1a G-e 33e2a=a -/ /,4=re 7a4,s, 1 c-1, 2a3,r era des4es-rad,) +a=Ba desa0arecid,* Se ad,r/a=a c,/ 53 -/ 0rB/ci0e +i/dS) de 2isita e/ -/a 4etr.0,3i /,rtea4erica/a) G-ie/ se di, c-e/ta de G-e 3, +a=Ba 0erdid, i/4ediata4e/te des0-5s de G-e -/ ta?i) e3-die/d, 3a 2igi3a/cia de s- s5G-it, 1 de 3a 0,3icBa) 3, deEara de i/c.g/it, e/ -/ +,te3 s-=-r=a/,* Se 4,2i3iH. 3a 0,3icBa secreta) 3a ci-dad e/tera se des0ert. a 3a 4aFa/a sig-ie/te =aE, 3a i40resi./ de 3a /,ticia) 1 +asta 4edi,dBa 7-er,/ 4-c+,s 3,s i3-s,s G-e acariciar,/ 3a es0era/Ha de e/c,/trar e/ s- ca33e 3a re/,4=rada E,1a* S,=re 3a ci-dad) s,03. -/a de esas 2e/t,3eras de ,0ti4is4, de3ira/te e/ G-e 3a 0erce0ci./ de 3a riG-eHa de -/, s,3, e/riG-ece 3as es0era/Has de t,d,s* E/ s-s dec3araci,/es a 3a 0,3icBa) e3 0rB/ci0e se 4,str. reser2ad,) 0er, e?c3-1. ter4i/a/te4e/te G-e 3a 0ers,/a G-e 3e ac,40aFa=a e/ e3 ta?i 0-diese ser res0,/sa=3e de 3a 05rdida* C,r 3, ta/t,) /, de=Ba ser =-scada* A s- 2eH) e3 ta?ista se 0rese/t.) atestig-a/d, G-e +a=Ba 33e2ad, e/ s- c,c+e a3 +i/dS 1 a s- 0reci,s, t-r=a/te e/ c,40aFBa de -/a 4-Eer) 1 a7ir4. G-e 3,s +a=Ba deEad, a/te -/ +,te3 s-=-r=a/,* Aseg-ra=a G-e 3a 4-Eer era de raHa =3a/ca) 1 G-e 3, S/ic, G-e 2i, de /,ta=3e e/ e33a 7-e -/ es035/did, =ri33a/te) de3 ta4aF, de -/ g-isa/te) G-e 33e2a=a e/gastad, e/ 3a 2e/ta/i33a iHG-ierda de 3a /ariH) a 3a 4a/era de a3g-/as +i/dSes ricas* Este deta33e des2i. de 4,4e/t, 3a ate/ci./ 0,0-3ar de3 r-=B 0erdid,) aFadie/d, 4a1,r c-ri,sidad a 3a G-e 1a +a=Ba des0ertad, aG-e3 as-/t, e/ 3a ,0i/i./ 0S=3ica* Des0-5s de re2isar c-idad,sa4e/te e3 i/teri,r de s- c,c+e) e3 ta?ista +iH, 4e4,ria de 3as 0ers,/as a 3as G-e +a=Ba c,/d-cid, d-ra/te 3as 0ri4eras +,ras de aG-e33a 4aFa/aJ -/ +,4=re G-e 0arecBa 4-1 ataread,) -/ e?tra/Eer, a3 G-e +a=Ba 33e2ad, +asta e3 0-ert, 1 G-e e2ide/te4e/te e4=arca=a 0ara E-r,0a) 1 -/a 4-Eer* E3 e?tra/Eer,) ide/ti7ica=3e c,4, ita3ia/,) +a=Ba sa3id, de -/a de esas casas d,/de se -/e/) 0ara 2i2ir e/ c,4S/) 3,s e4igra/tesR este +,4=re 33e2a=a -/ 0ar de 0a/ta3,/es e?agerada4e/te a/c+,s) a3 4,d, de 3,s e4igra/tes) -/,s Ha0at,s gi=,s,s 1 t,sc,s) c,4, s.3, 3,s -sa/ esa c3ase de ge/te) 1 -/ s,4=rer, d-r, s,=re -/ r,str, a7eitad,) 73ac, 1 33e/, de arr-gas* S- eG-i0aEe c,/sistBa e/ -/a 0esada 4a3eta c-1, cierre esta=a re7,rHad, 0,r -/a gr-esa c-erda) 1 ,tr, 0aG-ete 0esadBsi4, G-e 0arecBa -/a caEa de +ierr, , de acer,* Cer, 3a i4age/ de este i/di2id-, 7-e e3i4i/ada 4-1 0r,/t, de 3a 3ista de s,s0ec+,s,s) 1a G-e aG-e3 e?tra/Eer, 0arecBa 2iaEar 0,r 0ri4era 2eH

e/ -/ c,c+e de a3G-i3er) /i siG-iera sa=Ba cerrar 3a 0,rteH-e3aR se 4a/t-2, E-/t, a 3a 2e/ta/i33a i/c3i/ad, +acia ade3a/te t,d, e3 tie40,) G-iHD te4ie/d, 2erse i40-3sad, +acia atrDs 0,r 3a carrera) 1 c,/te403a=a ate/ta4e/te 3as ca33es) segS/ s-e3e/ +acer3, G-ie/es a=a/d,/a/ -/a ci-dad 1 sa=e/ G-e 3a deEa/ ta3 2eH 0ara sie40re* La ate/ci./ de3 ta?ista se ce/tra=a 4a1,r4e/te e/ e3 +,4=re G-e +a=Ba sa3id, de3 +,te3 s-=-r=a/, 1 t,4ad, e3 ta?i i/4ediata4e/te des0-5s de3 0rB/ci0e) +aci5/d,se 33e2ar +asta e3 =arri, de tra=aEad,res ita3ia/,s) d,/de a s- 2eH 3, +a=Ba s-stit-id, e3 ti0, G-e i=a a e4=arcar e/ e3 0-ert,* AsB 0-es) aG-e3 0asaEer,) c-1as seFas 0ers,/a3es di, e3 ta?ista 1 G-e de=Ba ser de 3a ci-dad) 7-e =-scad, i/te/sa 0er, i/Sti34e/te* Ade4Ds) e3 +ec+, de G-e /, res0,/diese a 3as 33a4adas de 3,s 0eri.dic,s 1 a 3as 0r,4esas de -/a 7-erte grati7icaci./ de4,stra=a e/ =-e/a 3.gica G-e era 53 G-ie/ se +a=Ba a0,derad, de 3a 7a4,sa E,1a* Cer,) tratD/d,se de -/ ,=Eet, 4Ds G-e rec,/,ci=3e) c53e=re e/ t,d, e3 4-/d,) se es0era=a G-e -/ dBa - ,tr, rea0arecerBa* E3 e4igra/te) G-e regresa=a a s- casa) e/ -/ 0-e=3, ita3ia/, de3 s-r) des0-5s de ci/c, aF,s de a-se/cia) /-/ca s-0, /ada de 3a +ist,ria e/ c-esti./* V,32Ba a 3a 0atria c,/ -/ eG-i0aEe de 3, 4Ds si/g-3ar) 0ese a G-e 3,s e4igra/tes /,s +a1a/ ac,st-4=rad, a 3as c,sas 4Ds e?traFas* U/a 4a3eta de c-er, si/t5tic,) G-e 53 creBa 2erdader,) c,/te/Ba s- 4,/, aH-3 de tra=aE,) =ie/ 3i40i, 1 03a/c+ad,) d,ce 03-4as esti3,grD7icas G-e se 0r,0,/Ba 2e/der3e a 3a ge/te de s- 0-e=3, V,32ida/d, G-e se trata=a de 0ast,res 1 G-e /, 4Ds de seis i/di2id-,s 4a/eEa=a/ a33B 03-4a 1 ti/ter,V) a45/ de -/,s c-=iert,s c,/ esc-d, de ar4as) -/a 4aG-i/i33a 0ara c,rtar e3 0e3, c,/ 3a G-e +a=Ba 0e3ad, a s-s c,40aFer,s de tra=aE,) -/ ,=Eet, 4etD3ic, c-1, -s, 1 7-/ci./ ig/,ra=a 1 G-e) 0ese a s- 7,r4a de 0ist,3a) /, dis0ara=a) d,ce ta0etes de +-3e 1 a3g-/,s rega3,s 0ara G-edar =ie/ c,/ 3a 4-Eer) e3 +iE,) 3,s a4ig,s* E3 0aG-ete 0esad, era e7ecti2a4e/te -/a caEa de ca-da3es -sada 1 G-e se a=rBa 4edia/te -/ 4eca/is4, e/ e3 G-e era /ecesari, c,40,/er -/a 0a3a=ra de seis 3etrasJ A//i/a* E/ c-a/t, a di/er, e/ e7ecti2,) e3 +,4=re 2,32Ba c,/ 4i3 d.3ares) de 3,s c-a3es de=Ba de2,32er trescie/t,s a G-ie/ se 3,s +a=Ba 0restad, 0ara e3 2iaEe* E/ -/ =,3si33, de3 c+a3ec, traBa -/ tr,H, de crista3 r,E,) ta33ad, 1 de3 ta4aF, de -/a a2e33a/a) G-e +a=Ba e/c,/trad, cas-a34e/te e/ e3 ta?i G-e 3, 33e2. a3 0-ert, 1 c-1, e403e, ta4=i5/ desc,/,cBa* L, e/c,/tr. a3 4eter 3as 4a/,s e/ 3as E-/t-ras de3 asie/t,) 3, c,/sider. c,4, -/ =,/it, a4-3et, 0ara s- 7-t-r, 1 0e/s. e/ aFadir3, c,4, diEe a 3a cade/a de s- re3,E* C,4, /, esta=a 0er7,rad,) c,sa G-e 3e 0areci. rara) /, 0,dBa ser -/a de esas 0iedras gr-esas G-e 3as seF,ras de 3a ci-dad -sa/ e/ s-s c,33ares* C-a/d, -/, a=a/d,/a -/ 0aBs) t,d, adG-iere) a/tes de 3a 0artida) -/ e?tra,rdi/ari, 2a3,r de rec-erd,) 1 /,s +ace sa=,rear de a/te4a/, 3a 3eEa/Ba 1 3a /,sta3gia* C,r es, 3e t,4. cariF, a aG-e3 0edaH, de crista3) g53id, a3 tact,) re3-cie/te 1 3B40id,) c,4, si est-2iera +-ec, 1 c,/t-2iese 3ic,r c,4, a3g-/,s =,4=,/es* S,=re 3a =ase de 3,s e3e4e/t,s G-e c,/ 53 33e2a=a) e3 +,4=re +a=Ba i/sta3ad, -/a tie/deci33a* La caEa de ca-da3es 0egada a 3a 0ared) e3 4,strad,r 0ara 3as 2e/tas) 3as 03-4as esti3,grD7icas e/ -/a caEa) 3,s c-=iert,s c,/ esc-d,) 3,s ta0etes de +-3e 4,stra/d, e/ e3 ce/tr, 3a Estat-a de 3a Li=ertad 1) e/ 3,s 0ic,s) a 3,s 7-/dad,res de 3a i/de0e/de/cia /,rtea4erica/a) s,=re -/ 7,/d, de 0-/tit,s =3a/c,s 1 aH-3es* T,d,s es,s ,=Eet,s +a=Ba/ sid, 0acie/te4e/te re-/id,s 0,r 53 a 3, 3arg, de ci/c, aF,s 0e/sa/d, e/ s2-e3taR trat. de esc,ger sie40re 3as c,sas G-e +-=iera/ 0,did, 0arecer 4Ds raras e/ -/ 0-e=3, c,4, e3 s-1,) 1 deE. de 3ad,) c,/ esa idea) t,das 3as ,casi,/es G-e se 3e ,7recBa/ de adG-irir 4ateria3 -sad, 0r,cede/te G-i5/ sa=e de d./de 1 G-e circ-3a c,/ti/-a4e/te e/tre 3as 4a/,s de 3,s e4igra/tes* A+,ra serBa c,4ercia/te de ,=Eet,s di2ers,s) des0-5s de +a=er sa3id, c,4, =racer,) 1 3a 0ri4era idea de s- /-e2, /eg,ci, se 3a +a=Ba dad, 3a caEa de ca-da3es* H-=i5rase dic+, G-e 3, +a=Ba esc,gid, s.3, 0,rG-e te/Ba -/a caEa de ca-da3es* Se c,/sidera=a casi ric,) 0,rG-e e3 di/er, G-e traBa era di/er, 7,raster,) G-e a-4e/ta=a c,/ e3 ca4=i,* Ca3c-3a/d, 4e/ta34e/te c-D/t, 0,drBa s-4ar) s- 0e/sa4ie/t, se e?tra2ia=a a g-st, 0,r ci7ras c,/sta/te4e/te ca4=ia/tes* E?0eri4e/ta=a -/ 03acer i/7a/ti3 a3 t,car e/ s- =,3si33, aG-e3 crista3 c,3,rad,) 1

e40eHa=a a creer G-e se trata=a de -/ ta3is4D/) 0,rtad,r de 3a =-e/a s-erte* Era -/, de es,s ,=Eet,s si/ -ti3idad 0er, G-e 0er4a/ece/ t,da 3a 2ida c,/ /,s,tr,s) si/ G-e /adie te/ga e3 2a3,r de des+acerse de e33,s) 1 G-e /,s ac,40aFa/ +asta e3 7i/a3 e i/c3-s,) a 2eces) se 0r,3,/ga/ e/ -/a casa a tra25s de 2arias ge/eraci,/es* M-c+as c,sas i40,rta/tes se 0ierde/) a-/G-e est5/ =ie/ c-idadas 1 esc,/didas) 0er, esa c3ase de ,=Eet,s /, se 0ierde/ /-/ca) 1 4Ds de -/a 2eH 0e/sa4,s e/ e33,s* A 3,s 0,c,s dBas) e3 0edaH, de crista3 3e rec,rda=a a3 +,4=re e3 dBa de s- 4arc+a) e3 i/teri,r de3 ta?i) 3as ca33es G-e se e/r,33a=a/ 3e/ta4e/te) c,4, dec,rad,s des0-5s de -/a re0rese/taci./) 1 se 2,32Ba/ 1a rec-erd,s de c,sas 3eEa/as* I/sta3. 3a tie/da e/ -/ 3-gar de3 0-e=3, 4-1 7rec-e/tad, 0,r 3,s ca40esi/,s 1 0ast,res) =ie/ e/ a3t,* I-i/ce dBas des0-5s de s- 33egada) 3a 03a/ta =aEa de -/a cas-c+a esta=a 1a a4-e=3ada c,/ -/ 3arg, 4,strad,r) -/ a/aG-e3 e/ e3 G-e se a3i/ea=a/ 0aG-etes aH-3es de 0asta) te3as aH-3es de a3g,d./ 0ara 3as a4as de casa) -/ =arri3 de 2i/, e/ -/ ri/c./) s,=re d,s ca=a33etes) 1 -/a gra/ Earra de aceite* K-/t, a3 4,strad,r 1 e40,trada e/ 3a 0ared) 3a caEa de ca-da3es de0ara=a sie40re a s- d-eF, 3a satis7acci./ de a=rir3a e/ 0rese/cia de3 0S=3ic,* De/tr, de e33a esta=a/ e3 3i=r, de 3as c-e/tas 1 e3 carta0aci, de 3,s artBc-3,s e/tregad,s a cr5dit,) G-e de=Ba/ ser 0agad,s des0-5s de 3a c,sec+a , de 3as 2e/tas de ga/ad,* Le/ta4e/te) 3a tie/da 7-e adG-irie/d, e3 as0ect, de t,das) c,/ e3 ,3,r de 3as 4erca/cBas 1 3as 4arcas de tiHa +ec+as e/ 3a 0ared 0,r 3a 4-Eer 0ara ac,rdarse de 3as c,sas 7iadas) 0-est, G-e /, sa=Ba escri=ir* E/ ca4=i,) e3 /iF,) G-e 1a i=a a 3a esc-e3a) e40eH. a a/,tar e/ e3 3i=r, 4a1,r 3,s /,4=res de 3,s c3ie/tes) 1 a3g-/a G-e ,tra 2eH +acBa g-ardia e/ 3a tie/da) 4-1 7,r4a3it,) d-ra/te esas tardes ca3-r,sas e/ 3as G-e /, +a1 4Ds 2e/ta G-e 3a de +ie3, 0ara 3,s seF,res G-e se des0ierta/ de 3a siesta 1 G-iere/ -/ re7resc,* Le/ta4e/te ta4=i5/) 3,s 3arg,s Ha0at,s a4erica/,s de 3a 4-Eer se +a=Ba/ id, arr-ga/d, cada 2eH 4Ds) 1 e33a +a=Ba adG-irid, e3 as0ect, satis7ec+, 1 4etic-3,s, de 3as te/deras* Las 0ieHas /-e2as G-e e3 4arid, traEera de A45rica +a=Ba/ G-edad, arr-4=adas c,4, reta3es) 1 S/ica4e/te e3 s,4=rer, d-r, 0er4a/ecBa e/ e3 ar4ari,) casi /-e2,* L,s ta0etes de +-3e) 0,c, a 0,c,) 7-er,/ rega3ad,s a 3as 7a4i3ias i40,rta/tes) 1 e/ c-a/t, a 3as 03-4as esti3,grD7icas) /adie 3as +a=Ba G-erid,* A3g-/, G-e ,tr, +a=Ba r,t, esta , aG-e33a) 4a/eED/d,3a t,r0e4e/te) 1 3,s tr,H,s seg-Ba/ g-ardad,s e/ 3a caEa de ca-da3es* E/ e3 7,/d,) e3 d-eF, de 3a tie/da te/Ba -/a 4e/ta3idad i/7a/ti3R 0e/sa=a a 4e/-d, G-e 3,s 03-4i/es de aG-e33as esti3,grD7icas era/ de ,r, 1) e/ c,/sec-e/cia) 3,s c,/ser2a=a ta/ ce3,sa4e/te c,4, -/ c+iG-i33, c,/ser2a e3 0a0e3 de 03ata de -/a c+,c,3ati/a) asB c,4, g-arda=a -/ 0eri.dic, e/ i/g35s) i/t,ca=3e i/c3-s, e/ 3,s 4,4e/t,s e/ G-e 4Ds /ecesari, +-=iera sid, 0ara e/2,32er a3g-/a 4erca/cBa* L, +,Eea=a de 2eH e/ c-a/d,) 1 3as 0eG-eFas i3-straci,/es de s-s 0Dgi/as de 0-=3icidad 3e traBa/ a 3a 4e4,ria aG-e33a ge/te G-e 7-4a=a e/ =,G-i33as de ,r,) 3as 4-c+ac+as) 3,s gra4.7,/,s) 3a 2ida de 3,s =arri,s c5/tric,s) a 3,s G-e +a=Ba +ec+, a3g-/a G-e ,tra esca0ada* E/ c-a/t, a 3a =,3ita de crista3) se ac,rd. -/ =-e/ dBa de e33a 1 se 3a di, a s- c+ic, 0ara G-e E-gara c,/ s-s a4ig,s 0,r Na2idad* E/ esa 50,ca de3 aF,) 3,s /iF,s a0recia/ 4-c+, -/a a2e33a/a a3g, 4Ds 0esada 0ara arr,Ear3a c,/tra 3,s casti33,s de a2e33a/as a4,/t,/adas) a 7i/ de derri=ar3,s 1 ga/ar e/ ese E-eg,R ge/era34e/te) se t,4a -/a a2e33a/a gr-esa) se 3a 2acBa 0acie/te4e/te 0,r -/ ag-Eerit, 1 se 3a re33e/a de 0erdig,/es* Cer, esta de crista3 7-/ci,/a=a 0er7ecta4e/te) era 0esada 1 /, se des2ia=a de3 =3a/c,* Otr, de 3,s c+iG-i33,s E-ga=a c,/ -/a de esas =,3itas de 2idri, G-e 2e/Ba/ e/ 3a =,ca de 3as a/tig-as =,te33as de gase,sa 1 s,/ es75ricas) 0er, e3 +iE, de3 te/der, de7e/dBa a ca0a 1 es0ada G-e 3a s-1a era 4eE,r 0,rG-e +a=Ba 2e/id, de A45rica 1 0,rG-e era de -/ =,/it, c,3,r r,E,* La c-ida=a ce3,sa4e/te) c,4, t,d,s 3,s /iF,s) G-e /, 0ierde/ /-/ca estas c,sas* Y e3 0adre) 2ie/d, aG-e3 ,=Eet, G-e ser2Ba de E-g-ete a s- +iE,) 0e/sa=a 7rec-e/te4e/te e/ s-s i3-si,/es de c-a/d, 2iaEa=a 0,r e3 4-/d, 1 creBa G-e esta=a 33e/, de ,=Eet,s 0reci,s,s 0erdid,s G-e 3a ge/te de s-erte e/c-e/tra* C,r es, +a=Ba re=-scad, sie40re d,/deG-iera G-e se 3e 0rese/ta=a 3a ,casi./) =aE, 3as c,3c+,8 /etas de 3as 3iteras e/ e3 =arc,) detrDs de 3,s asie/t,s de c-er, de 3,s a-t,=-ses* Cer, /-/ca

+a=Ba e/c,/trad, /ada* SBJ -/a 2eH) sB* Se e/c,/tr. ci/c, d.3ares 0,r 3a ca33e) 1 se ac,rdarBa sie40re de ese deta33e) aG-e3 dBa esta=a 33,2ie/d,*

VIDA NUEVA ANA MARIA MATUTE6ESCAQA IU_ ASCOP VdiE, E4i3ia/, R-iHV* OI-5 asc,P Aca=, de 0asar 0,r 3a tie/da 1 estD t,d, a=arr,tad, de ge/te* Las -2as 4Ds caras G-e /-/ca) 1 t,d,s a+B) a=,rregad,s) 0e3eD/d,se 0,r c,40rar3as* C,dridas esta=a/ 3as G-e 1, 2i*** D,/ K-3iD/ 3e 4ir. 2aga4e/te) c,/ s-s ,Ei33,s 3acri4,s,s* VN, se 0,/ga -sted asB) d,/ E4i3ia/, V3e diE,V* N, se 0,/ga -sted asB* VE3 cas, es VdiE, E4i3ia/,) 3i40ia/d, c,/ s- 0aF-e3, e3 =a/c, de 0iedraV G-e si -sted 3,s ,1e) des0recia/ t,d,* Cer, 3-eg, +ace/ 3as 4is4as t,/terBas G-e 3,s a/tig-,s* Y, /, s5 a G-5 c,/d-ce/ estas est-0ideces a 7ec+as 7iEas* T,/terBas de 7ec+as 7iEas* A3egrarse a+B t,d,s 0,rG-e sB* C,rG-e sB* N,) seF,rR 1, 4e a3egr, , 4e a2i/agr, c-a/d, 4e da 3a ga/a* C,4, si 4aFa/a 4e da 0,r 0,/er4e -/ g,rr, de 0a0e3 e/ 3a ca=eHa* C,rG-e 4e d5 3a ga/a* Cer, asB) G-ieras , ri, G-ieras*** OB-e/,) 4,d,s de 0e/sarP D,/ K-3iD/ sac. 4ig-itas 1 e40eH. a es0arcir3as 0,r e3 s-e3,* U/a =a/dada de 0DEar,s 33eg.) aterida* VL, G-e a -sted 3e 0asa) 1 0erd,/e VdiE,V) es G-e estD -sted 4Ds s,3, G-e -/ +,/g,* I-e es -sted 1 +a sid, sie40re -/ s,3ter, eg,ist./ 1 /, G-iere rec,/,cer3,* Le d-e3e a -sted G-e 1, te/ga 4is +iE,s 1 4is /iet,s* Le d-e3e a -sted G-e 1, te/ga -/a 7a4i3ia G-e 4e G-iere 1 4e c-ida* Y G-e se ce3e=re e/ casa de -/, 'e/ 3, G-e -/, 0-eda) c3ar,( 3a 7iesta) c,4, es de Di,s* A+B tie/e) esta =-7a/da* Esta =-7a/da es e3 rega3, de estas 7iestas* XA G-e a -sted /, 3e +a rega3ad, /adie -/a =-7a/da /i /adaY E4i3ia/, c3a2. -/a 0D3ida 4irada des0ecti2a e/ 3a =-7a/dita de s- a4ig,) e3 0,=re d,/ K-3iD/* A d,/ K-3iD/ 3e 33a4a=a/ e/ e3 =arri, Te3 a=-e3,U* Vi2Ba c,/ s- +iEa casada 1 d,s /ietecit,s* A4=,s) d,/ K-3iD/ 1 E4i3ia/,) era/ a4ig,s desde +acBa aF,s* T,das 3as tardes se se/ta=a/ a3 s,3 e/ 3a 03aH-e3a de 3a 7-e/te* A3 ti=i, 1 0D3id, s,3 de3 i/2ier/,) d,/de 3,s 0aEari33,s =-sca=a/ 3as 4igas G-e es0arcBa d,/ K-3iD/) 1 esc-c+a=a/) e/tre /-=eci33as de 2a0,r) 3as G-eEas G-e sa3Ba/ de 3a =,ca de E4i3ia/, R-iH) e3 2ieE, 0r,7es,r E-=i3ad,* D,/ E4i3ia/, 33e2a=a -/ traEeci33, /egr, 2erd,s,) c-e33, d-r, 1 0-3cr,) c,r=ata 1 0-F,s sa3ie/tes* U/ s,4=rer, de 7ie3tr, 4arr./) ce0i33ad,) =,ti/es 1 g-a/tes de 3a/a* Sie40re c,/ =ast./* E4i3ia/, te/Ba e3 r,str, 0D3id, 1 3,s ,E,s di4i/-t,s 1 /egr,s* TE3 a=-e3,U i=a c,/ -/ 2ieE, a=rig, r,Had,) -/a +er4,sa =-7a/da 1 -/a =,i/a /egra* L3e2a=a 3,s 0ies =ie/ e/7-/dad,s e/ d,s 0ares de ca3ceti/es de 3a/a 1 e4=-tid,s e/ Ha0ati33as a c-adr,s* G-a/d, /e2a=a /, sa3Ba 1 desde 3a 2e/ta/a de3 0is,) s,=re 3a tie/da) c,/te403a=a a3 a-daH) a3 d-r,) a3

i403aca=3e E4i3ia/, R-iH) G-e 3e 4ira=a des0reciati2a4e/te 1 3e sa3-da=a desde 3eE,s* E4i3ia/, /-/ca 33e2a=a a=rig,* TA es,s E.2e/es estS0id,s G-ier, 1, 2er a c-er0,) c,4, 1,U* T,d, e3 4-/d, sa=Ba G-e 3a E-=i3aci./ 3a 33e2a=a d,/ E4i3ia/, c3a2ada e/ e3 a34a) 1 ,dia=a a 3,s est-dia/tes* TE3 a=-e3,U) 0,r e3 c,/trari,) 2i2Ba c,/te/t,) segS/ decBa) deEa/d, 3a tie/da e/ 4a/,s de s- 1er/,* TA+,ra 2i2, c,/ 4is +iE,s) satis7ec+,) dis7r-ta/d, e3 ga/ad, desca/s, a 4is 4-c+as 7atigas* Es, 0,r +a=er te/id, +iE,s 1 /iet,s) G-e 4e c-ida/ 1 4e G-iere/* L,s G-e dice/ 3, c,/trari,) e/2idia 1 s.3, e/2idiaU* Era e3 %" de dicie4=re) 1 e/ 3a 0,=3aci./ t,d,s se 0re0ara=a/ 0ara 3a e/trada de aF,* Las ca33ecitas de 3a 0eG-eFa ci-dad ,3Ba/ a 0,33, asad, 1 a t-rr,/es) 1 3,s te/der,s sa3Ba/ a 3as 0-ertas de s-s c,4erci,s c,/ 3a cara r,Ea) -/ =-e/ 0-r, 1 3,s ,Ei33,s c+iG-iti/es 1 =ri33a/tes* VN, 4e +aga reBr) d,/ K-3iD/ VdiE, c,/ Dcida s,/risa d,/ E4i3ia/,V* N, 4e +aga reBr* N, es i/te/ci,/ad,) 0er, 4is d-rit,s 3,s 33e2, 1, aG-B de/tr, Vse 33e2. sig/i7icati2a4e/te 3a 4a/, a3 c+a3ec,V* H,/est,s 1 4B,s) s.3, 4B,s* Y, 4e ad4i/istr,* N, /ecesit, =-7a/da) c3ar, estD) 0er, si 3a /ecesitara) 4e 3a c,40rarBa 1,* Y,) Xe/te/did,Y TE3 a=-e3,U se r-=,riH.* VN, ,7e/de G-ie/ G-iere* A 4B 4e c,40ra/ t,d,) 4e G-iere/ t,d,s* Mis /ieteci33,s) 4i 1er/,) 4i +iEa* XCara G-5 G-ier, 1, a+,ra -/,s d-reE,s 4isera=3es e/ e3 c+a3ec,Y De4asiad,s +e 4a/eEad, e/ 4i 2ida) d,/ E4i3ia/,* De4asiad,s* E3 di/er, /, 4e c,/4-e2e a 4B c,4, a ,tr,s* Cre7ier, 3, G-e da a ca4=i, e3 di/er,J 3, G-e te/g,* U/a 7a4i3ia) -/ +,gar) -/ ca3,r*** Es,* L3egar a casa* TA=-e3,) G-e 3e ca4=i, 3as Ha0ati33asU* TA=-e3,) t,4e -sted est, 1 3, ,tr,***U Es, es* L, 4eE,r de 3a 2ida* N, 4e ca4=ia=a 1, a+,ra 0,r 4is 2ei/te aF,s* N,) seF,r* L3eg. 3a +,ra de3 desca/s,) de dis7r-tar de 3a 2ida* Es, es* D,/ E4i3ia/, +iH, -/ gest, de c,40asi./ 1 0a34,te, e3 +,4=r, de d,/ K-3iD/) G-e 3, sac-di. c,4, si 3e 0icara -/a a2is0a* Se/tad,s -/, E-/t, a3 ,tr,) estirar,/ s-s 0ier/eci33as secas a3 s,3) 1 s-s 2ieEas car/es se ad,r4ecier,/ 3e2e4e/te* N, ca4=ia=a/ -/a s,3a 0a3a=ra) a0e/as* Se se/tBa/ -/, E-/t, a3 ,tr,* Las 4igas se aca=ar,/ 1 3,s 0DEar,s +-1er,/* VB-e/,) a4ig,) 1a 4e 2,1 VdiE, Te3 a=-e3,UVR e/ casa 4e es0era/* Esta /,c+e es -/a /,c+e +er4,sa) 33e/a de a3egrBa) 1 Osi -sted s-0iera G-5 +er4,s, 0a2, 4e es0eraP VL,s ,Ei33,s de a4=,s se e/ce/dier,/ 3e2e4e/te de g-3aV* Es, trae/ 3as 7iestas e/ 7a4i3iaJ =-e/a ce/a) a3egrBa) c,40aFBa) 7e3icidad* XO1e -stedY TAe3icidadU) d,/ E4i3ia/,* D,/ E4i3ia/, sa3-d. c,/ 3a 4a/,) a0e/as* VGracias) 3a te/g,* S,1 7e3iH c,4, G-ier,* Si/ ,=3igaci,/es 4,3estas* Ce/, 0a2, 3a /,c+e G-e G-ier, d-ra/te e3 aF,* N, te/g, G-e es0erar a estas 7ec+as* Ya 3, sa=e -sted* C-Bdese) G-e 3e +e 2ist, 0a3idi33,* TE3 a=-e3,U ca33. s- 4a3 +-4,r) 0,r 3, de 3a sa3-d* C,/ 0as, tard, se dirigi. a 3a casa* C,4, i=a des0aci,) a-/G-e /, esta=a 3eE,s) tarda=a e/ 33egar* C-a/d, 33eg.) 3a tie/da esta=a cerrada* Osc-recBa 1a* S-=i. 3e/ta4e/te 3as esca3eras* MarBa) 3a criada) Ha7ia 1 4a3 ed-cada) 3e 2i, s-=irJ VOI-e /, 4e 4a/c+e 3a esca3era) a=-e3,P TE3 a=-e3,U 3a 4ir. i/dig/ad,* VOOsadaP E/ e3 0is, rei/a=a e3 si3e/ci,* Le2e4e/te e3 a/cia/, 33a4.* VL-isa***) +iEa* MarBa as,4. s- ca=eHa desgreFadaJ VOI-e 2a a des0ertar a 3,s /iF,sP*** La seF,ra /, estD* VXI-e /, estDY VN, Vesc,/di. -/a s,/risaV* Esta /,c+e sa3e/* Me +a/ dic+, G-e 3e deEe 0re0arada 3a ce/a) a=-e3,* VOOsadaP ON, 4e 33a4es a=-e3,P VOUsted 0erd,/eP I-e ca3ie/te -sted 3a ce/a e/ e3 gas) G-e e/ 3a a3ace/a +a1 t-rr./* Y,

sa3g, ta4=i5/* AsB G-e deEe 3a 0-erta a=ierta) 0,r si a3g-/, de 3,s /iF,s 33,ra* VXI-e se +a/ id,Y XAd,/deY VOA/daP OC.4, 4e 3, 2a/ a c,/tar a 4BP OC-es 0-ede -sted 7ig-rDrse3,P C,r a+B) c,4, t,d,s*** OY G-e /, estD t,d, a/i4ad,P Cada dBa se 0,/e/ 3as ca33es 4Ds 4aEas 0ara estas 7ec+as* TE3 a=-e3,U se G-it. des0aci, 3a =-7a/da* La 4ir.) 0e/sati2,* La d,=3. c-idad,sa4e/te) c,4, t,d,s 3,s aF,s* C,4, t,d,s 3,s aF,s +asta e3 sig-ie/te* La /-e2a* Se 3a c,40r. s2ieEa) d,s aF,s a/tes de 4,rir* U/a 3agri4i33a 7rBa) casi si/ d,3,r) 3e s-=i. a 3,s ,E,s* Le/ta4e/te) Te3 a=-e3,U s-=i. +acia 3a =-+ardi33a) d,/de te/Ba 3a ca4a de 4atri4,/i,) a3ta 1 s,3e4/e* La gra/ ca4a G-e se /eg. a 2e/der c-a/d, L-isa 1 s- 4arid, c,40rar,/ 4-e=3es /-e2,s 1 Tre7rescar,/U e3 0is,) s,=re 3a tie/da* TC-es si -sted /, G-iere) te/drD G-e irse arri=a c,/ s-s trast,s) 0,rG-e aG-B a=aE, /, +a1 siti, 0ara es,* A est,s 2ieE,s /, +a1 G-ie/ 3es 4eta e/ 3a ca=eHa G-e 3,s tie40,s ca4=ia/) G-e a+,ra 3a 2i2ie/da es di7Bci3) G-e +a1 G-e a0r,2ec+ar e3 0is, 3, 4Ds 0,si=3e***U TE3 a=-e3,U se 7-e a 3a =-+ardi33a c,/ s- gra/ ca4a) c,/ s- arca) 1 c,/ 3a 4eced,ra d,/de -/ dBa se G-ed. 4-erta 3a 0,=re Cata3i/a* A 2eces e3 0err, s-=Ba a33B 1 ,37atea=a -/ 0,c,* L-eg, =aEa=a) c,/ 3,s /iF,s* TL,s /iF,sU* A0e/as se 3,s deEa=a/ -/ 4,4e/t, e/ 3a 4a/,* A0e/as 0,dBa t,car3,s* Era 2ieE, 1 3as 4a/,s 3e te4=3a=a/* C3ar, G-e 3,s /iF,s se 0,/Ba/ a 33,rar e/ c-a/t, 53 3,s c,gBa* Cer, 1a se +-=iera/ ac,st-4=rad,*** DeE. 3a 0-erta e/trea=ierta* C,r 3a 2e/ta/ita 2i, e3 cie3, de 3a /,c+e 4-1 aH-3) c,/ 7rBas 1 dista/tes 3-ceci33as* TAF, N-e2,U) 0e/s.* La /,c+e 33ega=a 3e/ta4e/te* E/ce/di. e3 =raseri33, 1 se ac-rr-c. e/ 3a 4eced,ra* Rat, des0-5s 3e des0ert. e3 t-7i33, de 3a Ha0ati33a G-e4ada* Esc-c+.* MarBa se +a=Ba 4arc+ad, 1a* La 33a4. e/ 2,H =aEa* SB) se +a=Ba id,* Si/ti. 7rB, 1 +a4=re* Le/ta4e/te) =aE. 3a esca3era) 0r,c-ra/d, G-e /, cr-Eiera) 0ara G-e 3,s /iF,s /, se des0ertara/* E/tr. e/ 3a c,ci/a 1 e/ce/di. t,r0e4e/te e3 gas) 1 3a c,r,/a de 33a4as aH-3es =r,t. c,/ 7-erHa 1 3e G-e4. -/ ded,* Desta0. -/a caH-e3a) 1 2i, -/ g-is, 7rB,) G-e se 0-s, a ca3e/tar* A=ri. 3a a3ace/a 1 2i, 3,s t-rr,/es* Esta=a/ d-r,s* Te/drBa G-e c,rtar3,s* OBa+) da=a ig-a3P N, t,4arBa* E3 2a0,r de 3a caH-e3a 3e a2is.* V,3c. e3 c,/te/id, e/ -/ 03at, 1 3, c,gi.) c,/ s-s 4a/,s te4=3,r,sas* Sac. -/a c-c+ara* Le/ta4e/te) s-=i. de /-e2, a 3a =-+ardi33a* Ce/sa=a* TAF, N-e2,) 2ida /-e2aU) s,3Ba decir sie40re 3a 2ieEa) 3a a4ada 1 VXc-D/t, tie40, +acBa G-e se 7-eYV 3a i/,32ida=3e Cata3i/a* YA HAB[A ,sc-recid, c-a/d, d,/ E4i3ia/, se 3e2a/t.) aterid,) de3 =a/G-i33,* TA 2er si a+,rra/d,) a+,rra/d,) 0-ed, c,40rar4e -/ a=rig, e3 aF, e/tra/teU* C,/ s-s 0asi33,s /er2i,s,s) 0r,digi,sa4e/te erg-id,) e/ca4i/.se a 3a 0e/si./* E3 0,rtadi33, esta=a i3-4i/ad, 1 -/ tr,0e3 de 4-c+ac+,s =aEa=a 3a esca3era* TI/se/sat,s) deEad 0asarU* Se +icier,/ a -/ 3ad,* Era/ tres est-dia/tes G-e 2i2Ba/ e/ s- 4is4a 0e/si./* TI/se/sat,s) 3,c,sU* Le rec,rda=a/ a 3,s de s-s c3ases) e/ e3 i/stit-t,) 1 se 3e e/c,gi. e3 c,raH./* TXI-5 3es e/seFarD/ a+,raY A 4B 4e G-erBa/) aG-e33,s* AG-e33,s G-e /, 2,32erD/) G-e /, s5 d./de +a/ id,) G-e /, s5 si +a/ 4-ert,U* Cer, sB) esta=a/ 4-ert,s) c,4, t,d,* C,4, t,d,s) a3reded,r de d,/ E4i3ia/,* TC,4, 1,U* La s,3edad se agaHa0a=a) tB4ida) c,4, -/a /iFa 4ied,sa de ser desc-=ierta* D,/ E4i3ia/, rec,gi. s- 33a2e 1 se dirigi. a s- +a=itaci./* E/ c-a/t, cerr. s- 0-erta) s-s es0a3das se c-r2ar,/) 1 s-s ,E,s se 2,32ier,/ tristes* C,4, d,s 0aEari33,s de aG-e33,s G-e 4e/diga=a/ 3as 4igas de3 Ta=-e3,U* D,/ E4i3ia/, se acerc. a 3a 2e/ta/a) c,/ 0as, ca/sad,* Mir. 7-era) 1 2i, e3 4is4, cie3, G-e Te3 a=-e3,U) 3a 4is4a 2ida =aE, e3 4is4, cie3,* D,/ E4i3ia/, 0er4a/eci. -/ i/sta/te G-iet,* L-eg,) 3e/ta4e/te) a=ri. -/ caE./* A3g-ie/ 33a4. a 3a 0-erta* D,/ E4i3ia/, c,40-s, e3 gest, gra2eJ VOCaseP U/a criada 3e 4ir. s,/rie/d,* VTe/ga) d,/ E4i3ia/,) 3as -2as) de 0arte de d,Fa Ki4e/a* D,/ E4i3ia/, +iH, -/ gest, c,/desce/die/teJ

VOI-5 =,=ada) 4-c+ac+aP B-e/,) d5Ea3,) a+B* La criada deE. e3 03at, 1 sa3i.) rie/d,* D,/ E4i3ia/, sac. -/ s,=re 1 -/a 0,sta3 de AF, N-e2,* Se ca3. 3as ga7as 1 se se/t.) 03-4a e/ ristre* C,/ 3etras a3g, te4=3,/as escri=i.J TN, estDs s,3,) G-erid, a4ig,) a-/G-e t,d,s +a/ 4-ert,* Ae3icidadesU* Air4.* La 4eti. de/tr, de3 s,=re* V,32i. a 3a 2e/ta/a* Est-2, asB) tie40,* N, sa=Ba c-D/t,* De 0r,/t, ,1. gra/ a3gara=Ba* R-id, de Ha4=,4=as 1 risa de =,rrac+,) a33D a=aE,* A33B a=aE,) 4-1 a=aE,* L,s ,Ei33,s de d,/ E4i3ia/,) tristes 1 grises 0aEari33,s) a3etear,/* C,/ 0as,s sigi3,s,s) c,gi. e3 s,=re 1 sa3i. a3 0asi33,* Mir. a -/ 3ad, 1 a ,tr,* N, +a=Ba /adie* C,/ c-idad, se dirigi. a3 =-H,/ci33, de 3as cartas* La ec+.* S-=i. de /-e2,) de 0-/ti33as* E/tr. e/ 3a +a=itaci./ c,/ -/a 3e2e s,/risaJ TMaFa/a 4e 3a e/tregarD/U* U/a a -/a) des0acit,) si/ ca40a/adas) d,/ E4i3ia/, se c,4i. 3as -2as* L-eg, se ac,st. c,/ e3 /-e2, aF,*

EL KEAE KOHN STEiNBEC 6ESTADOS UNIDOS EL S`BADO 0,r 3a tarde) Bi331 B-cN) e3 0e./ de3 ra/c+,) rastri33. 3,s rest,s de3 a34iar de3 aF, a/teri,r) 1 3-eg,) c,/ e3 =ie3d,) ec+. 2arias =raHadas escasas de +e/,) 0,r e/ci4a de 3a cerca de a3a4=re) a -/as c-a/tas reses G-e 3e 4ira=a/ c,/ aire 4a/s-rr./* Arri=a) e/ e3 cie3,) e3 2ie/t, de 4arH, arrastra=a +acia ,rie/te /-=eci33as c-a3 3as 2ediEas de +-4, de -/a descarga de arti33erBa* Se ,Ba si3=ar e3 2ie/t, e/ 3,s 4at,rra3es G-e c,r,/a=a/ 3as 3,4as) 0er, /i -/ s,03, de aire 33ega=a +asta 3a +,/d,/ada de3 ra/c+,* E3 0eG-eF, K,d1 sa3i. de 3a casa c,4ie/d, -/a gra/ re=a/ada de 0a/ c,/ 4a/teG-i33a* Vi, a Bi331 ataread, c,/ 3,s S3ti4,s rest,s de3 a34iar* K,d1 se acerc. arrastra/d, 3,s Ha0at,s de -/ 4,d, G-e) c,4, 4i3 2eces 3e +a=Ba/ dic+,) destr,Ha=a 3as s-e3as de3 ca3Had, 7i/,* A s0as,) -/a =a/dada de 0a3,4as =3a/cas ec+. a 2,3ar desde e3 /egr, ci0r5s) descri=i. -/ cBrc-3, a3reded,r de3 Dr=,3 1 2,32i. a 0,sarse de /-e2, e/ 53* U/ gat, 4edia/,) atigrad,) =ri/c. de3 s,0,rta3 de3 c,=ertiH,) cr-H. a t,d, c,rrer e3 ca4i/,) se 2,32i. 1 retr,cedi. c,/ 3a 4is4a 2e3,cidad* K,d1 agarr. -/a 0iedra 0ara aFadir -/ a3icie/te a3 E-eg,) 0er, 33eg. tarde) 0,rG-e a/tes de G-e 0-diera 3a/Har 3a 0iedra 1a esta=a e3 gat, =aE, e3 0,rc+e* La arr,E. c,/tra e3 ci0r5s) 1 3as 0a3,4as =3a/cas descri=ier,/ ,tr, 2-e3, circ-3ar* A3 33egar a 3,s rest,s de3 a34iar) e3 c+ic, se rec,st. e/ 3a cerca de a3a4=re de es0i/,* VXCrees G-e 1a se +a aca=ad, t,d,Y V0reg-/t.* E3 0e./ de3 ra/c+,) -/ +,4=re de 4edia/a edad) i/terr-40i. s- 3a=,ri,s, rastri33aEe 1 c3a2. e3 =ie3d, e/ tierra* Se G-it. e3 s,4=rer, /egr, 1 se a3is. e3 ca=e33,* VN, G-eda /ada G-e /, est5 e40a0ad, de 3a +-4edad de3 s-e3, Vdec3ar.* V,32i. a ca3arse e3 s,4=rer, 1 se 7r,t. 3as 4a/,s) =astas 1 ca33,sas* VTie/e G-e +a=er 4-c+,s rat,/es Vs-giri. K,d1* VEstD i/7estad, Vdec3ar. Bi331V* Es -/ +er2ider, de rat,/es* VB-e/,) a 3, 4eE,r) c-a/d, aca=es) 0-ed, 33a4ar a 3,s 0err,s 1 caHar 3,s rat,/es* VSB) 1, cre, G-e /, +a=rD i/c,/2e/ie/te Vaseg-r. Bi331 B-cN* Le2a/t. e3 =ie3d, cargad, de +e/, 4,Ead, de3 7,/d, 1 3, 3a/H. a3 aire* E/ e3 act, sa3tar,/ tres rat,/es) G-e 2,32ier,/ a re7-giarse des0a2,rid,s =aE, e3 +e/,* K,d1 s-s0ir. c,/ satis7acci./* AG-e33,s rat,/es re3-cie/tes) r,33iH,s 1 s,=er=i,s esta=a/ se/te/ciad,s* D-ra/te ,c+, 4eses +a=Ba/ 2i2id, 1 se +a=Ba/ 4-3ti03icad, e/ e3 a34iar* A sa32, de 3,s gat,s) 3as rat,/eras) e3 2e/e/, 1 K,d1* E/ s- seg-ridad) se +a=Ba/ 2-e3t, 0res-4id,s) a3ta/er,s* Y 3, g,rd,s G-e esta=a/* Cer, +a=Ba 33egad, 3a +,ra de 3a a73icci./R /,

2i2irBa/ -/ dBa 4Ds* Bi331 7iE. 3a 4irada e/ 3, a3t, de 3as 3,4as G-e r,dea=a/ e3 ra/c+,* VI-iHD sea 4eE,r G-e 0idas 0er4is, a t- 0adre a/tes Vs-giri.* VB-e/,) Xd./de estDY Se 3, 0id, a+,ra 4is4,* VSe 7-e a ca=a33, 0ara e3 ra/c+, de 3a sierra) des0-5s de a34,rHar* EstarD a 0-/t, de 2,32er* K,d1 se deE. caer c,/tra 3a estaca de 3a cerca* VN, cre, G-e 3e i40,rte* Cer, c-a/d, Bi331 rea/-d. s- tra=aE,) 3e diE, c,/ t,/, ag,rer,J VDe t,d,s 4,d,s) es 4eE,r G-e se 3, digas* Ya sa=es c.4, es* K,d1 3, sa=Ba) e/ e7ect,* S- 0adre) Car3 Ti73i/) te/Ba e40eF, e/ G-e se 3e 0idiese 0er4is, 0ara c-a/t, se +acBa e/ e3 ra/c+,) 7-ese i40,rta/te , /,* K,d1 sig-i. des3iHD/d,se 0ara a=aE,) de 3,4,s c,/tra 3a estaca) +asta G-e se e/c,/tr. se/tad, e/ e3 s-e3,* C,/te403. 3as 2ediEas de /-=e G-e arrastra=a e3 2ie/t,* VXTS crees G-e 33,2erD) Bi331Y VC-diera ser* E3 2ie/t, es 7a2,ra=3e) 0er, 3e 7a3ta 7-erHa* VB-e/,) es0er, G-e /, 33-e2a +asta G-e +a1a 4atad, a es,s 0-Feter,s rat,/es* VMir. 0,r e/ci4a de3 +,4=r, a 2er si Bi331 +a=Ba re0arad, e/ 3a 0a3a=r,ta) 1a ta/ de +,4=re) 0er, Bi331 sig-i. tra=aEa/d, si/ +acer /i/gS/ c,4e/tari,* K,d1 se 2,32i. 1 4ir. +acia 3a 7a3da de3 cerr, 0,r d,/de =aEa=a 3a carretera G-e 3es -/Ba c,/ e3 4-/d, e?teri,r* BaFa=a 3a 3,4a -/ raG-Btic, s,3 de 4arH,* E/tre 4at,E,s de sa32ia 73,recBa/ card,s =,rriG-er,s) a3tra4-ces aH-3es 1 a3g-/as a4a0,3as* Hacia 4edia 3adera disti/g-i. K,d1 a D,-=3etree M-tt) e3 0err, /egr,) escar=a/d, e/ 3a 4adrig-era de -/a ardi33a* E?ca2a=a -/ rat,R 3-eg, 0ara=a 1) a 4a/,taH, 3i40i,) dis0ara=a 3a tierra e?traBda 0,r e/tre s-s 0atas traseras) +aci5/d,3, t,d, c,/ -/a seriedad G-e des4e/tBa 3a c,/2icci./ G-e de=Ba te/er de G-e Ea4Ds 0err, a3g-/, caH. -/a ardi33a 0,r e3 0r,cedi4ie/t, de e?ca2ar e/ -/a 4adrig-era* De 0r,/t, e3 0err, /egr, se irg-i.) se 2,32i. de es0a3das a 3a 4adrig-era 1 4ir. +acia 3a G-e=rada de 3a ci4a 0,r d,/de se a=rBa 0as, 3a carretera* K,d1 4ir. ta4=i5/* C,r -/ 4,4e/t,) Car3 Ti73i/) a ca=a33,) se destac. s,=re e3 cie3, 0D3id,R 1 3-eg, =aE. 0,r 3a carretera +acia 3a casa* TraBa e/ 3a 4a/, -/a c,sa =3a/ca* E3 /iF, se 0-s, e/ 0ie de -/ =ri/c,* VTrae -/a carta Vgrit.) 1 ec+. a c,rrer +acia 3a casa de3 ra/c+,) 1a G-e 0r,=a=3e4e/te 3eerBa 3a carta e/ 2,H a3ta 1 53 G-erBa estar 0rese/te* L3eg. a 3a casa a/tes G-e s- 0adre) 1 e/tr. e/ e33a* O1. a Car3 des4,/tar de s- si33a) G-e cr-EBa) 1 dar a3 ca=a33, -/a 0a34ada e/ e3 a/ca 0ara G-e se 3argase a 3a c-adra) d,/de Bi331 3e G-itarBa 3a si33a 1 3e deEarBa 3i=re* K,d1 irr-40i. e/ 3a c,ci/a* VOTe/e4,s cartaP Vgrit.* S- 4adre a3H. 3a 2ista) G-e te/Ba e/ -/a 7-e/te de +a=ic+-e3as* VXI-i5/ 3a tie/eY VCadre 3a trae* Se 3a +e 2ist, e/ 3a 4a/,* Car3 e/tr. a 0,c, e/ 3a c,ci/a) 1 3a 4adre de K,d1 3e 0reg-/t.J VXDe G-i5/ es 3a carta) Car3Y E3 +iH, -/ gest, de desagrad,* VXC.4, te +as e/terad, de G-e +a1 cartaY E33a seFa3. a3 c+ic, c,/ 3a =ar=i33a* VMe 3, +a dic+, este e/tr,4etid, G-e 1a se cree -/ +,4=re* K,d1 se si/ti. a2erg,/Had,* S- 0adre 3e 3a/H. -/a 4irada desdeF,sa* VSBR se estD 2,32ie/d, -/ e/tr,4etid, Vaseg-r. Car3V* Se ,c-0a de t,d, 4e/,s de s-s c,sas* Le g-sta 4eter 3as /ariH,tas e/ t,das 0artes*

La seF,ra Ti73i/ se s-a2iH. -/ 0,c,* VDesde 3-eg, /, tie/e 4-c+, e/ G-5 e/trete/erse* XDe G-i5/ es 3a cartaY Car3 seg-Ba e/,Ead, c,/ K,d1* VYa 3e dar5 1, G-e +acer si /, a/da c,/ ,E,* VA3arg. -/ s,=re cerrad,V* Cre, G-e es de t- 0adre* La seF,ra Ti73i/ se G-it. -/a +,rG-i33a de 3a ca=eHa 1 a=ri. c,/ e33a e3 s,=re* Ar-/ci. 3,s 3a=i,s e/ -/ 4,+B/ de circ-/s0ecci./* K,d1 2i, s-s ,E,s ir 1 2,32er 0res-r,s,s s,=re 3,s re/g3,/es* VDice Ve?03ic.V) dice G-e 2ie/e e3 sD=ad, a 0asar -/,s dBas* Cer, si sD=ad, es +,1* De=e de +a=erse retrasad, 3a carta* VE?a4i/. e3 4atase33,sV* Esta carta 3a ec+ar,/ a3 c,rre, a/tea1er* Te/Ba4,s G-e +a=er3a reci=id, a1er* VMir. c,/ gest, i/G-isiti2, a ses0,s, 1 s- r,str, se e/s,4=reci.) irac-/d,V* XY 0,r G-5 0,/es esa caraY N, 2ie/e de 2isita 4-1 a 4e/-d,* Car3 des2i. 3a 4irada) s-stra15/d,se a s- e/,E,* Ta3 2eH 7-era se2er, c,/ e33a 3a 4a1,rBa de 3as 2eces) 0er, c-a/d, e33a saca=a a re3-cir s- ge/i,) c,sa G-e s-cedBa de c-a/d, e/ c-a/d,) era i/ca0aH de ,0,/erse* VXI-5 te 0asaY V2,32i. a 0reg-/tar 3a 4-Eer* E/ 3a e?03icaci./ de Car3 0-d, a0reciarse -/ t,/, de disc-30a G-e /, desdecBa /ada de3 G-e gasta=a K,d1* VL, S/ic, es G-e +a=3a ta/t, VdiE, d5=i34e/teV* N, ca33a -/ 4,4e/t,* VB-e/,) X1 G-5Y Ta4=i5/ +a=3as tS* VDesde 3-eg,* Cer, t- 0adre s.3, +a=3a de -/a c,sa* VOL,s i/di,sP Vi/ter2i/, K,d1 e/t-sias4ad,V* OL,s i/di,s 1 3as 0raderasP Car3 se 2,32i. +acia 53) i/dig/ad,* VOA-era de aG-B) e/tr,4etid,P OLarg, a+,ra 4is4,P OVeteP K,d1 sa3i. c,40-/gid, 0,r 3a 0-erta trasera 1 cerr. 3a ca/ce3a c,/ de3i=erada 3e/tit-d* BaE, 3a 2e/ta/a de 3a c,ci/a) s-s ,E,s a2erg,/Had,s 1 a=atid,s se 7iEar,/ e/ -/a 0iedra de e?traF, 0er7i3) -/a 0iedra ta/ 7asci/a/te G-e 3e 4,2i. a agac+arse 1 rec,ger3a 1 dar3e 2-e3tas e/ s-s 4a/,s* A tra25s de 3a 2e/ta/a a=ierta de 3a c,ci/a) 33ega=a/ 3as 2,ces c3ara4e/te a s-s ,Bd,s* VK,d1 tie/e raH./) 2i2e Crist, VdecBa s- 0adreV* L,s i/di,s 1 3as 0raderas* La +ist,ria esa de c.4, se 33e2a=a/ 3,s ca=a33,s 3a +e ,Bd, c,/tar 1a casi 4i3 2eces* L, re0ite -/a 1 ,tra 2eH si/ ca4=iar -/a s,3a 0a3a=ra de 3as c,sas G-e c-e/ta* C-a/d, res0,/di. 3a seF,ra Ti73i/) s- t,/, era ta/ di7ere/te G-e K,d1 dirigi. s- ate/ci./ +acia 3a 2e/ta/a) a=a/d,/a/d, 0,r -/ 4,4e/t, e3 e?a4e/ de 3a 0iedra* S- 2,H +a=Base t,r/ad, s-a2e 1 ac3arat,ria* Sa=Ba K,d1 +asta G-5 0-/t, te/Ba G-e +a=er ca4=iad, s- gest, 0ara c,40agi/arse c,/ 3a 2,H* VMBra3, c,4, 3, G-e es) Car3 VdecBa s,segada4e/teVJ 3, 4Ds i40,rta/te G-e +a s-cedid, a 4i 0adre e/ s- 2ida* C,/d-E, -/a cara2a/a de carr,4at,s 0,r 3as 0raderas +asta 3a c,sta) 1 c-a/d, t,d, aca=.) s- 2ida 0erdi. s- ,=Eet,* Era -/a gra/ e40resa) 0er, /, d-r. 3, s-7icie/te* OABEateP Vc,/ti/-.V) es c,4, si +-=iera /acid, 0ara es,) 1 -/a 2eH c,/c3-ida 3a a2e/t-ra) /, 3e G-eda=a 1a 4Ds G-e 0e/sar e/ e33a 1 +a=3ar de e33a* Si +-=iera +a=id, -/ Oeste 4Ds 3eEa/, ad,/de ir) a33D G-e +a=rBa id,* E3 4is4, 4e 3, +a dic+,* Cer, a3 7i/a3 esta=a e3 ,c5a/,* Y a33B 2i2e) E-/t, a3 4ar G-e 3e ,=3ig. a dete/erse* Ha=Ba ca-ti2ad, a Car3) e/redD/d,3, e/ s-s ace/t,s 4e3i73-,s* VSi 3, +e 2ist, Vad4iti. 53 c,/ ca34aV* BaEa 1 tie/de 3a 4irada +acia e3 ,este) s,=re e3 ,c5a/,* VS- 2,H se e/d-reci. -/ ta/t,V* Y des0-5s se 2a a3 C3-= de 3a Herrad-ra) e/ Caci7ic Gr,2e) 1 c-e/ta a t,d, e3 4-/d, c.4, r,=a=a/ 3,s i/di,s 3,s ca=a33,s* E33a trat. de rec,/G-istar3e* VCer, es, es t,d, 0ara 53* De=es te/er 0acie/cia 1 7i/gir G-e 3e esc-c+as*

Car3 se dirigi. +acia 3a 0-erta) i40acie/te* VB-e/,) si se 0,/e de4asiad, i/s,0,rta=3e) sie40re 0,dr5 4arc+ar4e a3 c,=ertiH, 1 se/tar4e c,/ Bi331 VdiE, c,/ irritaci./) 1 sa3i. da/d, -/ 0,rtaH,* K,d1 c,rri. a rea3iHar s-s tareas d,45sticas* Distri=-1. e3 gra/, e/tre 3as ga33i/as si/ 0erseg-ir a /i/g-/a* Rec,gi. 3,s +-e2,s* Tr,t. +acia 3a casa c,/ 3a 3eFa) 1 3a c,3,c. e/ +-ec, c,/ ta/ta 4aFa G-e c,/ d,s =raHadas 0areci. G-edar c,34ada 3a 3eFera* S- 4adre +a=Ba aca=ad, 1a c,/ 3as +a=ic+-e3as* AtiH. e3 7-eg, 1 3i40i. 3a ta0a de3 7,g./ c,/ -/a c,/c+a* K,d1 3a esc-driF. ca-te3,sa4e/te 0ara 2er si seg-Ba a3=erga/d, a3gS/ re/c,r c,/tra 53* VXVie/e +,1Y V0reg-/t.* VEs, dice e/ s- carta* VI-iHD sea 4eE,r G-e 2a1a a 3a carretera a es0erar3e* La seF,ra Ti73i/ cerr. c,/ estr50it, 3a ta0a de3 7,g./* VEs, estarBa est-0e/d, VdiE,V* Seg-ra4e/te 3e g-starD* VE/t,/ces es 3, G-e 2,1 a +acer* Ya 7-era) K,d1 33a4. a 3,s 0err,s c,/ estride/te si3=id,* VVa4,s 0ara e3 cerr, V,rde/.* L,s d,s 0err,s 4e/ear,/ 3a c,3a 1 sa3ier,/ c,rrie/d, de3a/te* E/ 3a c-/eta) 3a arte4isa 4,stra=a s-s =r,tes tier/,s* K,d1 arra/c. -/,s c-a/t,s 1 se 7r,t. 3as 4a/,s c,/ e33,s +asta G-e e3 aire se 33e/. de3 0e/etra/te ar,4a si32estre* E/ -/ re0e/te) 3,s 0err,s se 0reci0itar,/ 3adra/d, 0,r e3 4,/te e/ 0ersec-ci./ de -/ c,/eE,* K,d1 1a /, 2,32i. a 2er3es e3 0e3,) 0-es c-a/d, 7racasar,/ e/ s- i/te/t, de caHar e3 c,/eE, se 2,32ier,/ a casa* K,d1 se a7a/. 0,r 3a 3adera arri=a* C-a/d, 33eg. a 3a 0eG-eFa G-e=rada) e/ 3a ci4a) 0,r d,/de 0asa=a 3a carretera) 3e aH,t. e3 2ie/t, de 3a tarde) a3=,r,tD/d,3e e3 0e3, 1 +acie/d, tre4,3ar s- ca4isa* C,/te403. a33D a=aE, 4,/tBc-3,s 1 a3c,res) 1 des0-5s e3 i/4e/s, 1 2erde 2a33e de Sa3i/as* A3ca/H. a 2er 3a =3a/ca ci-dad de Sa3i/as) e/ 3a 3eEa/Ba de3 33a/,) 1 e3 res03a/d,r de s-s 2e/ta/as +eridas 0,r e3 s,3 0,/ie/te* A s-s 4is4,s 0ies) e/ -/ r,=3e) +a=Base c,/gregad, -/a asa4=3ea de c-er2,s* E3 Dr=,3 esta=a /egr,* T,d,s 3,s c-er2,s graH/a=a/ a3 4is4, tie40,* L,s ,E,s de K,d1 sig-ier,/ e3 ca4i/, de carr,s G-e =aEa=a desde 3a ci4a d,/de se e/c,/tra=a 0ara 0erderse 0,r detrDs de -/a 3,4a 1 rea0arecer a3 ,tr, 3ad,* E/ este tra4, dista/te acert. a disti/g-ir -/ carr, de3 G-e tira=a) 3e/t,) -/ ca=a33, =a1,* Desa0areci. tras de 3a 3,4a* K,d1 se se/t. e/ e3 s-e3, 1 2igi3. e3 3-gar 0,r d,/de +a=rBa de a0arecer de /-e2, e3 carr,* A-33a=a e3 2ie/t, e/ 3as crestas de 3,s 4,/tes) 1 3as /-=es) red,/das c,4, +,/g,s) se a0res-ra=a/ e/ s- carrera +acia e3 este* De 0r,/t, e3 carr, se 4,str. a 3a 2ista 1 se det-2,* U/ +,4=re 2estid, de /egr, =aE. de3 0esca/te 1 se acerc. a 3a ca=eHa de3 ca=a33,* C,/ 3, 3eE,s G-e esta=a) ad2irti. K,d1 G-e +a=Ba dese/ga/c+ad, 3a ga4arra) 0,rG-e 2i, a=atirse 3a ca=eHa de3 a/i4a3* E3 ca=a33, ec+. a a/dar 1 e3 +,4=re ca4i/. des0aci, a s- 3ad, 0,r 3a c-esta arri=a* K,d1 3a/H. -/ grit, de a3egrBa 1 =aE. c,rrie/d, +acia 53* Las ardi33as +-Ba/ 0reci0itadas de3 ca4i/,) 1 -/ c-c, ra=i3arg, agit. 3a c,3a 1 c,rri. 0,r e3 =,rde de3 =arra/c,) 3a/HD/d,se 3-eg, a3 aire c,4, -/ 03a/ead,r* A cada tra/c, i/te/ta=a K,d1 0isar e/ 4itad de s- s,4=ra* R,d. -/ ca/t, =aE, s- 0ie 1 se 0eg. -/a c,sta3ada* A3 7i/ d,=3. -/ 0eG-eF, rec,d, 1 a33B) 0,c, 4Ds ade3a/te) esta=a/ sa=-e3, 1 e3 carr,* A73,E. e3 c+ic, s- i40r,cede/te carrera 1 se a0r,?i4. c,/ aire dig/,) a3 0as,* E3 ca=a33, s-=Ba 4a3a4e/te) a tr,40ic,/es) 1 e3 a/cia/, 4arc+a=a E-/t, a 53* E3 s,3 de3 ,cas, 0r,1ecta=a tras e33,s -/as s,4=ras 4,ri=-/das) 3Sg-=res) des4es-radas* E3 a=-e3, 33e2a=a traEe /egr, de 0aF, 7i/,) =,tas de e3Dstic,s de ca=riti33a c,/ 0,3ai/as 1 c,r=ata /egra c,/ c-e33, c,rt, d-r,* TraBa e/ 3a 4a/, s- s,4=rer, /egr, de a3a caBda* Gasta=a =ar=a rec,rtada) t,da =3a/ca) 1 s-s ceEas) /, 4e/,s =3a/cas) ca=a3ga=a/ 3,s ,E,s c,4, 4,stac+,sJ

-/,s ,E,s aH-3es) a -/ tie40, se2er,s 1 7esti2,s* E/ s- r,str, 1 e/ t,d, s- 0,rte tras3-cBase -/a dig/idad gra/Btica G-e +acBa i/c,/ce=i=3e t,da 0,si=i3idad de 4,2i4ie/t,* Si se dete/Ba) era c,4, si e3 a/cia/, 7-ese de 0iedra) i/4.2i3 0ara 3a eter/idad* S-s 0as,s era/ 3e/t,s 1 seg-r,s* U/a 2eH dad,s) /ada 0,drBa recti7icar3,sR e40re/dida -/a direcci./) e3 ca4i/, Ea4Ds te/drBa c-r2as /i +arBa 4Ds rD0ida , 4Ds 3e/ta s- 4arc+a* C-a/d, K,d1 a0areci. e/ e3 rec,d,) e3 a=-e3, agit. des0aci, e3 s,4=rer, e/ s,/ de =ie/2e/ida 1 3e diE,J VOI-5 +a1) K,d1P C,/G-e +as sa3id, a es0erar4e) Xe+Y K,d1 33eg. a s- 3ad,) di, 4edia 2-e3ta) aE-st. s- 0as, a3 de3 a/cia/,) se estir. =ie/ 1 4arc+. arrastra/d, -/ 0,c, 3,s ta3,/es* VSB) seF,r VdiE,V* Hasta +,1 /, +e4,s reci=id, s- carta* VTe/Ba G-e +a=er 33egad, a1er Vre0-s, e3 a=-e3,V* Es 3, s-1,* XC.4, estD/ t,d,sY VM-1 =ie/) a=-e3,* VVaci3.) 1 a 0,c, 0r,0-s, tB4ida4e/teVJ XI-errBa -sted 2e/ir 4aFa/a a -/a cacerBa de rat,/es) a=-e3,Y VXCacerBa de rat,/es) K,d1Y Vs,/ri. e/tre die/tes e3 2ieE,V* XEs G-e 3a ge/te de esta ge/eraci./ +a desce/did, a3 e?tre4, de caHar rat,/esY N, es G-e sea/ 4-1 7-ertes 3,s c+ic,s de +,1) 0er, /, creBa G-e se dedicase/ a esas cacerBas de rat,/es* VN,) seF,r* Es s.3, 0,r E-gar* Ha/ G-itad, e3 a34iar* V,1 a ec+ar 3,s 0err,s a 3,s rat,/es* Y -sted 0,drD 4irar) , re4,2er -/ 0,c, e3 +e/,) si G-iere* L,s ,E,s seri,s) =-r3,/es) se 0,sar,/ e/ 53* VC,40re/d,* AsB G-e /, te 3,s 2as a c,4er* T,da2Ba /, +as 33egad, a es,* VSe 3,s c,4e/ 3,s 0err,s) a=-e3, Ve?03ic. K,d1V* N, es c,4, caHar i/di,s) /i 4-c+, 4e/,s) s-0,/g, 1,* VN,) /, se 0arece 4-c+,*** 0er, a3 7i/a3) c-a/d, 3as tr,0as e40eHar,/ a dar caHa a 3,s i/di,s) 1 a dis0arar s,=re 3,s /iF,s) 1 a G-e4ar 3as tie/das de s-s ca40a4e/t,s) /, era 4-1 di7ere/te de t- caHa de rat,/es* L3egar,/ a3 re4ate de 3a c-esta 1 e40eHar,/ a desce/der +acia 3a +,/d,/ada de3 ra/c+,) c,/ 3, c-a3 deE. de dar3es e3 s,3* VHas crecid, VdiE, e3 a=-e3,V* Casi -/a 0-3gada) dirBa 1,* VMDs Vse e/,rg-33eci. K,d1V* Desde e3 DBa de Acci./ de Gracias +e crecid, 4Ds de -/a 0-3gada* L, +e4,s 2ist, e/ 3a 0-erta d,/de 4e ta33a/* VA 3, 4eE,r es G-e te riega/ de4asiad, 1 te estDs c,/2irtie/d, e/ 0-r, ta33, V2i=r. 3a 2,H ca40a/-da 1 g-t-ra3 de3 a=-e3,V* Es0era a G-e seas 4a1,r 1 e/t,/ces 2ere4,s* K,d1 ec+. -/a ,Eeada a3 r,str, de3 a/cia/,) a 2er si de=Ba se/tirse ,7e/did, 0,r s-s 0a3a=rasR 0er, e/ 3,s 2i2,s ,E,s aH-3es /, se a0recia=a e3 4e/,r dese, de 4,3estar) /i de rec,/2e/ir) /i de g-ardar 3as dista/cias* VC,drBa4,s 4atar -/ cerd, Vs-giri. K,d1* VOO+) /,P N, 3, c,/se/tirBa* L, dices s.3, 0,r +a3agar4e* A+,ra /, es 50,ca de 4ata/Ha) 1 tS 3, sa=es* VXSe ac-erda -sted de Ri3e1) e3 2errac, gra/deY VSB* L, rec-erd, =ie/* VC-es Ri3e1 se 0-s, a c,4er e/ ese 4is4, a34iar) +iH, -/ ag-Eer,) se 3e 2i/, e3 a34iar e/ci4a 1 3, as7i?i.* VL,s cerd,s a 2eces +ace/ c,sas asi VdiE, e3 a=-e3,* VRi3e1 era -/ cerd, 4-1 =-e/, 0ara ser -/ 2errac,) a=-e3,* A 2eces 33eg-5 a 4,/tar e/ 53 1 /, 3e i40,rta=a* S,/. -/a 0-erta e/ 3a casa) a33D a3 7,/d,) 1 a4=,s 2ier,/ a 3a 4adre de K,d1) de 0ie e/ e3 0,rc+e) agita/d, e3 de3a/ta3 e/ seFa3 de =ie/2e/ida* Y 2ier,/ ta4=i5/ a Car3 Ti73i/ G-e se acerca=a desde e3 esta=3, 0ara estar e/ 3a casa c-a/d, 33egara/* Ya +a=Ba desa0arecid, e3 s,3 G-e d,ra=a 3,s cerr,s* E3 +-4, aH-3 de 3a c+i4e/ea 7,r4a=a di7-s,s estrat,s e/ e3 aire

2i,3Dce,) s,=re 3a +,/d,/ada de3 ra/c+,* Las /-=eci33as c-4-3i7,r4es) a+,ra G-e +a=Ba a4ai/ad, e3 2ie/t,) 73,ta=a/ i/d,3e/tes e/ e3 cie3,* Bi331 B-cN sa3i. de3 c,=ertiH, 1 arr,E. -/a E,7ai/a de ag-a Ea=,/,sa a3 s-e3,* Se +a=Ba a7eitad,) 0ese a estar s.3, a 4ediad,s de se4a/a) 0,rG-e Bi331 se/tBa -/ gra/ res0et, 0,r e3 a=-e3,) 1 e3 a=-e3, diE, G-e Bi331 era -/, de 3,s 0,c,s +,4=res de 3a /-e2a ge/eraci./ G-e /, se +a=Ba/ re=3a/decid,* A-/G-e Bi331 era de 4edia/a edad) e3 a=-e3, 3e c,/sidera=a -/ 4-c+ac+,* A+,ra Bi331 se a0res-ra=a ta4=i5/ +acia 3a casa* C-a/d, 33egar,/ K,d1 1 e3 a=-e3,) 3,s tres esta=a/ es0erD/d,3,s a 3a e/trada de3 0ati,* VXI-5 ta3Y V3e sa3-d. Car3 Ti73i/V* Le es0erD=a4,s a -sted* La seF,ra Ti73i/ =es. a3 a=-e3, a -/ 3ad, de 3a =ar=a 1 0er4a/eci. i/4.2i3 4ie/tras 53 3e 0a34ea=a e3 +,4=r, c,/ s- 4a/aHa* Bi331 3e estrec+. 3a 4a/, s,3e4/e4e/te) s,/rie/d, tras de s- =ig,te 0aEiH,* VV,1 a ,c-0ar4e de s- ca=a33, VdiE, Bi331) 1 se a3eE. c,/ e3 a/i4a3 c,gid, de 3as rie/das* E3 a=-e3, 3e 2i, 4arc+arR 3-eg,) 2,32i5/d,se +acia e3 gr-0,) diE, 3, G-e ta/tas 2ecesJ VEs -/ =-e/ c+ic,* C,/,cB a s- 0adre) e3 2ieE, B-cN C,3a de M-3a* Ka4Ds s-0e 0,r G-5 3e 33a4a=a/ C,3a de M-3aR G-iHD 0,r ser ace4i3er,* La seF,ra Ti73i/ se 2,32i. 1 a=ri. 3a 4arc+a +acia 3a casa* VXC-D/t, tie40, 2as a estar c,/ /,s,tr,s) 0adreY N, 3, dices e/ t- carta* VC-es /, 3, s5* Cre, G-e -/as d,s se4a/as* Cer, /-/ca 4e G-ed, t,d, e3 tie40, G-e te/g, 0e/sad,* M,4e/t,s des0-5s esta=a/ se/tad,s a 3a 4esa c,/ ta0ete de +-3e =3a/c,) ce/a/d,* S,=re 3a 4esa 0e/dBa e3 G-i/G-5 c,/ re2er=er, de +,Ea3ata* A3 ,tr, 3ad, de 3as 2e/ta/as de3 c,4ed,r) gra/des 4ari0,sas /,ct-r/as c+,ca=a/ =3a/da4e/te c,/tra 3,s crista3es* E3 a=-e3, c,rta=a 3a car/e e/ 0,rci,/es 4e/-das 1 4astica=a 3e/ta4e/te* VEst,1 +a4=rie/t, Vdec3ar.V* E3 33egar +asta aG-B 4e +a a=iert, e3 a0etit,* Es c,4, c-a/d, B=a4,s e/ 3a cara2a/a* C,r 3as /,c+es te/Ba4,s t,d,s ta/ta +a4=re G-e /,s c,sta=a es0erar a G-e 3a car/e aca=ara de asarse* Y, 33eg-5 a c,4er4e casi ci/c, 3i=ras de car/e de =is,/te e/ -/a /,c+e* VEs 0,r e3 eEercici, Va7ir4. Bi331V* Mi 0adre era ace4i3er, de3 g,=ier/,* Y, 3e a1-da=a) de c+ic,* E/tre 3,s d,s 5ra4,s ca0aces de 3iG-idar -/ 0er/i3 de 2e/ad,* VY, c,/,cB a t- 0adre) Bi331 VdiE, e3 a=-e3,V* Era -/ =-e/ +,4=re* Le 33a4a=a/ B-cN C,3a de M-3a* N, s5 0,r G-5* C,4, /, 7-era 0,r ser ace4i3er,* VC,r es, Vc,/2i/, Bi331V* Era ace4i3er,* E3 a=-e3, deE. c-c+i33, 1 te/ed,r 1 0ase. 3a 4irada e/ t,r/, a 3a 4esa* VRec-erd, -/a 2eH G-e /, te/Ba4,s car/e Vs- 2,H 7-e =aEa/d, de t,/, +asta red-cirse a -/ e?traF, 1 0r,7-/d, s,/s,/ete G-e se des3iHa=a 0,r e3 s-rc, s,/,r, G-e e3 re3at, se +a=Ba 3a=rad, c,/ 3,s aF,sV* Ni -/ =is,/te) /i -/ a/tB3,0e) /i siG-iera c,/eE,s* L,s caHad,res /, 0-dier,/ tirar /i a -/ c,1,te* E/ 4,4e/t,s asB es c-a/d, e3 g-Ba de -/a cara2a/a tie/e G-e a/dar a3erta* Y, era e3 g-Ba 1 4a/t-2e 3,s ,E,s =ie/ a=iert,s* XSa=5is 0,r G-5Y C,rG-e c-a/d, 3a ge/te e40ieHa a te/er +a4=re se 0,/e a sacri7icar 3,s =-e1es de 3,s ata3aEes* XC,d5is creer3,Y S5 de a3g-/,s G-e 3iG-idar,/ t,das s-s =estias de tir,* E40eHa/d, 0,r e3 ce/tr, 1 sig-ie/d, +acia 3,s e?tre4,s* A3 7i/a3 se c,4ier,/ 3a 0areEa de3a/tera 1 0,r S3ti4, 3,s de 2aras* E3 g-Ba de -/a cara2a/a tie/e G-e i40edir ta3es c,sas* U/a 4ari0,sa /,ct-r/a de gra/ ta4aF, c,/sig-i. e/trar e/ e3 a0,se/t, 1 e40eH. a descri=ir cBrc-3,s a3reded,r de3 G-i/G-5* Bi331 se 3e2a/t. de 3a 4esa e i/te/t. a0resar3a e/tre 3as 4a/,s* Car3 di, -/ 4a/,taH, c,/ 3a 0a34a +-eca) atra0. 3a 4ari0,sa 1 3a des+iH,* Des0-5s se acerc. a 3a 2e/ta/a 1 3a arr,E. 7-era* VC,4, i=a dicie/d, VG-is, 0r,seg-ir e3 a=-e3,) 0er, Car3 3e i/terr-40i.* VMeE,r serD G-e c,4a -sted a3g, 4Ds de car/e* L,s de4Ds 1a esta4,s 3ist,s 0ara t,4ar

e3 =-dB/* K,d1 ad2irti. -/ re3D40ag, de ira e/ 3,s ,E,s de s- 4adre* E3 a=-e3, 2,32i. a c,ger e3 c-c+i33, 1 e3 te/ed,r* VTe/g, 4-c+a +a4=re) desde 3-eg, VdiE,V* Ya ,s 3, c,/tar5 des0-5s* Aca=ada 3a ce/a) c-a/d, 3a 7a4i3ia 1 Bi331 B-cN se se/tar,/ a/te 3a c+i4e/ea e/ e3 ,tr, sa3./) K,d1 se 0-s, a es0iar a/si,sa4e/te a3 a=-e3,* Vi, 3as seFa3es G-e 1a c,/,cBa* E3 r,str, =ar=-d, i/c3i/ad, +acia ade3a/teR 3,s ,E,s G-e +a=Ba/ 0erdid, s- se2eridad 1 c,/te403a=a/ e3 7-eg, d-=itati2,sR 3,s gra/des ded,s esc-D3id,s G-e se e/trecr-Ha=a/ s,=re 3as /egras r,di33as* VEsta=a 0e/sa/d, Ve40eH.V) esta=a 0reg-/tD/d,4e 0recisa4e/te si ,s +e c,/tad, a3g-/a 2eH c.4, se /,s 33e2ar,/ trei/ta 1 ci/c, ca=a33,s es,s 3adr,/es de 0a1-tes* VCre, G-e sB Vi/terr-40i. Car3V* XN, s-cedi. es, 0,c, a/tes de G-e 33egara -sted a 3a regi./ de Ta+,eY E3 a=-e3, se 2,32i. rD0ida4e/te +acia s- 1er/,* VE?acta4e/te* Cre, G-e +e de=id, de c,/tar,s 1a esa +ist,ria* VM,/t,/es de 2eces Vc,/7ir4. Car3) des0iadad,) e2ita/d, 3as 4iradas de s- es0,sa* Cer, si/ti. 7iE,s e/ 53 s-s ,E,s irac-/d,s) 1 c,/cedi.VJ C,r s-0-est, 4e g-starBa 2,32er3a a esc-c+ar* E3 a=-e3, 4ir. de /-e2, a3 7-eg,* S-s ded,s se s,3tar,/ 1 se 2,32ier,/ a e/3aHar* K,d1 c,40re/dBa s-s se/ti4ie/t,s) 3a des,3aci./ 1 e3 2acB, G-e 33e2a=a de/tr,* XN, 3e +a=Ba/ 33a4ad, e/tr,4etid, a K,d1 aG-e33a 4is4a tardeY Di, 0-es rie/da s-e3ta a s- +er,Bs4,) arriesgD/d,se a G-e 2,32iera/ a 33a4ar3e e/tr,4etid,J V8C-5/ta/,s c,sas de 3,s i/di,s Vs-03ic. c,/ 2,H G-eda* L,s ,E,s de3 a=-e3, rec,=rar,/ s- se2eridad* VL,s c+ic,s G-iere/ sie40re esc-c+ar +ist,rias de i/di,s* Era aG-e33a -/a 4isi./ de +,4=res) 0er, 3,s c+ic,s G-iere/ ,Br c,/tar* C-es =ie/) 2a4,s a 2er* XTe +e dic+, a3g-/a 2eH 0,r G-5 G-ise 1, 33e2ar e/ cada carr,4at, -/a 03a/c+a 3arga de +ierr,Y T,d, e3 4-/d, 0er4a/eci. e/ si3e/ci, 4e/,s K,d1) G-e diE,J VN,) /-/ca* VC-es =ie/) c-a/d, ataca=a/ 3,s i/di,s) sie40re 7,r4D=a4,s -/ cBrc-3, c,/ 3,s carr,s 1 /,s de7e/dBa4,s 0ara0etad,s e/ 3as r-edas* A 4B se 4e ,c-rri. G-e si e/ cada carr, 33e2D=a4,s -/a 03a/c+a a3argada c,/ tr,/eras 0ara 3,s ri73es) 3,s +,4=res 0,drBa/ c,3,car 3as 03a/c+as 0,r 3a 0arte de a7-era de 3as r-edas) -/a 2eH 0-est,s 3,s carr,s e/ cBrc-3,) 1 asB estarBa/ 0r,tegid,s* Se sa32arBa/ 2idas) 3, c-a3 c,40e/sarBa c,/ creces e3 0es, de3 +ierr,* Cer, e/t,/ces 3,s ,tr,s /, G-isier,/* A /adie se 3e +a=Ba ,c-rrid, a/tes) 1 /, c,40re/dBa/ 0,r G-5 +a=Ba/ de +acer ese gast,* Tie40, t-2ier,/ 0ara arre0e/tirse* K,d1 4ir. a s- 4adre 1 ded-E, 0,r s- e?0resi./ G-e /, esta=a esc-c+a/d, e/ a=s,3-t,* Car3 se 0e33iHca=a -/ ca33, de3 0-3gar 1 Bi331 B-cN 4ira=a -/a araFa G-e s-=Ba 0,r 3a 0ared* E3 t,/, de 2,H de3 a=-e3, 2,32i. a caer e/ s- r-ti/a /arrati2a* K,d1 sa=Ba c,/ e?actit-d 3as 0a3a=ras G-e i=a a esc-c+ar* Y asB 0r,seg-Ba e3 r-/rS/ de3 re3at,) ace3erad, d-ra/te e3 ataG-e) e/tristecid, c,/ 3a descri0ci./ de 3as +eridas) 7S/e=re a3 33egar a 3,s e/terra4ie/t,s e/ 3as gra/des 33a/-ras* K,d1 esc-c+a=a e/ si3e/ci,) ,=ser2a/d, a3 a=-e3,* L,s se2er,s ,E,s aH-3es 0arecBa/ a-se/tes* C,4, si e3 /arrad,r /, est-2iera 4-1 i/teresad, e/ s- 0r,0i, re3at,* C-a/d, a3 7i/ aca=.) 1 se res0et. c,rt5s4e/te 3a 0a-sa c,4, -/a 3i/de de 3, c,/tad,) Bi331 B-cN se 3e2a/t. 1 se estir. 1 s-Eet. 3,s 0a/ta3,/es* VCre, G-e 1a es +,ra Vdec3ar.* Des0-5s se e/car. c,/ e3 a=-e3,V* Te/g, e/ e3 c,=ertiH, -/ 2ieE, c-er/, 0ara 0.32,ra 1 -/a 0ist,3a de 0ist./* XSe 3,s +e e/seFad, a3g-/a 2eHY E3 a=-e3, asi/ti. c,/ 3e/tas ca=eHadas* VSB) cre, G-e 1a 4e 3,s +as e/seFad,) Bi331* Me rec-erda -/a 0ist,3a G-e t-2e c-a/d,

i=a de g-Ba de 3a cara2a/a* Bi331 se 4a/t-2, e/ 0ie si/ rec+istar +asta G-e c,/c3-1. 3a a/5cd,ta) 1 des0-5s diE,J VB-e/as /,c+es V1 sa3i. de 3a casa* Car3 Ti73i/ i/te/t. dar -/ /-e2, gir, a 3a c,/2ersaci./* V8XC.4, es 3a regi./ e/tre est, 1 M,/terre1Y He ,Bd, decir G-e es 4-1 seca* VEs seca VdiE, e3 a=-e3,V* E/ 3a Lag-/a Seca /, +a1 /i g,ta* Cer, a-/ asB /, estD/ 3as c,sas c,4, e/ e3 ,c+e/ta 1 siete* La regi./ /, era 4Ds G-e 0,32, e/t,/ces) 1 cre, G-e e/ e3 sese/ta 1 -/, se 4-rier,/ de +a4=re t,d,s 3,s c,1,tes* Este aF, +e4,s te/id, G-i/ce 0-3gadas de 33-2ia* VSB) 0er, ca1. de4asiad, te40ra/,* A+,ra es c-a/d, +acBa 7a3ta 33-2ia* VL,s ,E,s de Car3 se 7iEar,/ e/ K,d1V* XN, serBa 4eE,r G-e te 7-eras a 3a ca4aY K,d1 se 3e2a/t. ,=edie/te* VXC-ed, 4atar 4aFa/a 3,s rat,/es de3 a34iar 2ieE,) 0adreY VXL,s rat,/esY H,4=re) desde 3-eg,) 4Dta3,s t,d,s* Dice Bi331 G-e /, deEa/ /i 0iHca de +e/, e/ =-e/as c,/dici,/es* K,d1 ca4=i. -/a 4irada secreta 1 satis7ec+a c,/ e3 a=-e3,* VMaFa/a 3,s 4at, a t,d,s V0r,4eti.* U/a 2eH ac,stad,) K,d1 se 0-s, a 0e/sar e/ e3 4-/d, i/aseG-i=3e de 3,s i/di,s 1 de 3,s =is,/tes) -/ 4-/d, desa0arecid, 0ara sie40re* Le +-=iera g-stad, 2i2ir e/ aG-e33,s tie40,s +er,ic,s) a-/G-e rec,/,cBa G-e /, te/Ba 4adera de +5r,e* Ya /adie e/ 3a act-a3idad) e?ce0t, G-iHD Bi331 B-cN) te/drBa arrest,s 0ara +acer 3, G-e 3,s a/tig-,s* Vi2Ba e/t,/ces -/a raHa de giga/tes) de +,4=res si/ 4ied,) c,/ -/a 7ir4eHa desc,/,cida e/ 3,s tie40,s 0rese/tes* K,d1 se i4agi/a=a 3as 2astas 33a/-ras) 3,s carr,4at,s G-e 3as cr-Ha=a/ c,4, cie40i5s* E2,c. a3 a=-e3, s,=re -/ c,3,sa3 ca=a33, =3a/c,) 4a/da/d, a 3a ge/te* C,r s- i4agi/aci./ cr-Ha=a/ 3,s gra/des 7a/tas4as G-e 7-er,/ -/ dBa s,=re 3a 7aH de 3a tierra) 1 0asar,/) 1 desa0arecier,/* V,32i. e/t,/ces 0,r -/ i/sta/te a3 ra/c+,* O1. ese r-id, s,rd,) 2ertigi/,s,) G-e +ace/ e3 es0aci, 1 e3 si3e/ci,* U/, de 3,s 0err,s) a7-era e/ 3a 0errera) se rasca=a 3as 0-3gas g,30ea/d, rBt4ica4e/te 53 s-e3, c,/ e3 c,di33,* V,32i. a 3e2a/tarse e3 2ie/t,) gi4i. e3 /egr, ci0r5s 1 K,d1 se G-ed. d,r4id,* Media +,ra a/tes de G-e s,/ase 3a ca40a/a 33a4a/d, a t,d,s 0ara e3 desa1-/, 1a esta=a 53 3e2a/tad,* C-a/d, 0as. 0,r 3a c,ci/a) s- 4adre a/da=a re4,2ie/d, e3 7,g./ 0ara rea2i2ar e3 7-eg,* VTe40ra/, te 3e2a/tas V3e diE,V* XAd,/de 2asY VV,1 7-era) a =-scar -/a =-e/a estaca* Va4,s a 4atar +,1 3,s rat,/es* VXI-i5/esY VC-es e3 a=-e3, 1 1,* VYa 3e +as 4etid, ,tra 2eH e/ e3 3B,) Xe+Y Sie40re te 3as arreg3as 0ara G-e +a1a a3g-ie/ c,/tig,) 0,r si +a1 G-e re0artir 3as c-30as* VV-e32, e/ seg-ida Vaseg-r. K,d1V* I-ier, te/er 3ista -/a =-e/a estaca 0ara des0-5s de3 desa1-/,* Cerr. tras 53 3a ca/ce3a 1 sa3i. a 3a 4aFa/a 7rBa 1 aH-3* L,s 0DEar,s ar4a=a/ gra/ a3gara=Ba e/ esa +,ra de3 a3=a) 1 3,s gat,s de3 ra/c+, =aEa=a/ de3 cerr, c,4, ser0ie/tes e4=,tadas* Ha=Ba/ a/dad, a caHa de t,0,s e/ 3a ,sc-ridad 1) 0ese a 2e/ir a+it,s de car/e de t,0,) 3,s c-atr, 4,rr,/g,s se se/tar,/ e/ se4icBrc-3, a/te 3a 0-erta trasera 1 se 0-sier,/ a 4a-33ar 3asti4era4e/te) rec3a4a/d, s- raci./ de 3ec+e* D,-=3etree M-tt 1 S4as+er a/da=a/ ,37atea/d, 0,r 3a 3i/de de3 4,/te) -/ de=er G-e c-403Ba/ c,/ estricta cere4,/iaR 0er, c-a/d, K,d1 si3=. 3e2a/tar,/ 4-1 2i2,s 3a ca=eHa 1 agitar,/ 3a c,3a* A3 0-/t, se a=a3a/Har,/ s,=re 53) des0ereHD/d,se 1 =,steHa/d,* K,d1 3es acarici. 3a ca=eHa c,/ ade4D/ gra2e 1 se dirigi. a3 4,/t./ de c+atarra 1 desec+,s 4a3tratad,s 0,r 3a i/te40erie* Esc,gi. -/ 2ieE, 4a/g, de esc,=a 1 -/ tar-g, c-adrad, 4Ds 0eG-eF,* Sac. de3 =,3si33, -/ c,rd./ de Ha0at, 1 at.

4a/g, 1 tar-g, 0,r 3as 0-/tas) deEa/d, e/tre -/, 1 ,tr, cierta +,3g-ra 0ara 7,r4ar -/a es0ecie de 4a1a3* HiH, H-4=ar s- /-e2a ar4a e/ e3 aire 1 3a 0r,=. c,/tra e3 s-e3,) 3, c-a3 ,=3ig. a a0artarse a 3,s 0err,s) G-e gi4ier,/ te4er,s,s* K,d1 di, 3a 2-e3ta) 0as. E-/t, a 3a casa 1 =aE. a3 siti, d,/de +a=Ba estad, e3 a34iar) a 7i/ de rec,/,cer e3 esce/ari, de 3a car/icerBaR 0er, Bi331 B-cN) se/tad, 0acie/te4e/te e/ 3,s esca3,/es de 3a 0-erta trasera) 3e 33a4.J VMeE,r es G-e 2-e32as* S.3, 7a3ta -/ 0ar de 4i/-t,s 0ara e3 desa1-/,* K,d1 ca4=i. de r-4=, 1 se dirigi. +acia 3a casa) deEa/d, e3 4a1a3 rec,stad, e/ 3,s 0e3daF,s* VEs 0ara ec+ar 7-era a 3,s rat,/es Ve?03ic.V* A0-est, a G-e estD/ g,rd,s* A0-est, a G-e /, sa=e/ 3, G-e 3es es0era* VN,) /i tS ta40,c, V,=ser2. Bi331 7i3,s.7ica4e/teVR /i 1,) /i /adie* K,d1 se si/ti. desc,/certad, 0,r este raH,/a4ie/t,* Sa=Ba G-e era 2erdad* S- i4agi/aci./ se des3ig. de 3a cacerBa de rat,/es* E/ ese 4,4e/t, s- 4adre sa3i. a3 0,rc+e de atrDs 1 se 0-s, a t,car 3a ca40a/a) c,/ 3, G-e t,das 3as re73e?i,/es G-edar,/ e/ s-s0e/s,* E3 a=-e3, /, esta=a e/ 3a 4esa c-a/d, se se/tar,/* Bi331 seFa3. c,/ e3 4e/t./ s- si33a 2acBa* VXSe e/c-e/tra =ie/Y XN, estarD e/7er4,Y VLe 33e2a 4-c+, tie40, arreg3arse Vdec3ar. 3a seF,ra Ti73i/V* Se 0ei/a 3a =ar=a) se 3i40ia e3 ca3Had,) se ce0i33a 3a r,0a*** Car3 es0,32,re. aHScar s,=re s-s 0-c+es* VU/ +,4=re G-e g-i. -/a cara2a/a 0,r 3as 0raderas tie/e G-e 0,/er 4-c+, es4er, e/ 2estirse* La seF,ra Ti73i/ se 2,32i. +acia 53J VON, digas es,) Car3P OC,r 7a2,rP VHa=Ba 4Ds a4e/aHa G-e sS03ica e/ s- t,/,* Y 3a a4e/aHa irrit. a Car3* VB-e/,) Xc-D/tas 2eces +e te/id, G-e tragar4e 3a +ist,ria de 3as 03a/c+as de +ierr, 1 de 3,s trei/ta 1 ci/c, ca=a33,sY Es, 1a 0as.* XC,r G-5 /, 0-ede ,32idar3, c-a/d, 1a +a 0asad, t,d,Y VA 4edida G-e +a=3a=a i=a e/ a-4e/t, s- irritaci./) 1 s- 2,H s-=i. de t,/,V* XC,r G-5 tie/e G-e c,/tar3, -/a 1 ,tra 2eHY I-e cr-H. 3as 0raderas* C-es 4-1 =ie/* A+,ra t,d, es, +a ter4i/ad,* Nadie G-iere seg-ir esc-c+D/d,3e 3a +ist,ria t,da 3a 2ida* La 0-erta de 3a c,ci/a se cerr. s-a2e4e/te* L,s c-atr, G-e esta=a/ se/tad,s a 3a 4esa se G-edar,/ +e3ad,s* Car3 deE. 3a c-c+ara s,=re 3a 4esa 1 se s,=. 3a =ar=i33a c,/ 3,s ded,s* E/t,/ces se a=ri. 3a 0-erta 1 e/tr. e3 a=-e3,* S-s 3a=i,s 7,rHa=a/ -/a s,/risa 1 s-s ,E,s 4ira=a/ esG-i/ad,s* VB-e/,s dBas VdiE,) 1 se se/t.) c,/ce/tra/d, 3a ate/ci./ e/ s- 03at, de 0-c+es* Car3 /, 0,dBa deEar asB 3as c,sas* VXHa ,Bd,*** +a ,Bd, -sted 3, G-e decBaY E3 a=-e3, asi/ti. c,/ -/a 3e2e ca=eHada* VN, s5 3, G-e 4e +a 0asad,*** N, 3, decBa de c,raH./*** Era t,d, -/a =r,4a* K,d1 ec+. -/a 4irada 7-rti2a a s- 4adre) a2erg,/Had,) 1 2i, G-e e33a 4ira=a 7iE, a Car3) c,/te/ie/d, 3a res0iraci./* Era es0a/t,s, 3, G-e s- 0adre +acBa* Se esta=a destr,Ha/d, a3 +a=3ar asB* Era sie40re terri=3e 0ara 53 e3 te/er G-e retirar -/a s,3a 0a3a=ra) 0er, e3 te/er G-e +acer3, a2erg,/Had, era i/7i/ita4e/te 0e,r* E3 a=-e3, 4ir. 0ara -/ 3ad,* VEst,1 i/te/ta/d, 2er 3as c,sas c3aras VdiE, s-a2e4e/teV* N, est,1 e/7adad,* N, 4e i40,rta 3, G-e +as dic+,) 0er, 0-ede G-e sea 2erdad) 1 es, sB G-e 4e i40,rtarBa* VN, es 2erdad Va7ir4. Car3V* N, 4e e/c-e/tr, 4-1 =ie/ esta 4aFa/a* La4e/t, 3, G-e +e dic+,*

VN, te 0re,c-0es) Car3* U/ a/cia/, a 2eces /, se da c-e/ta de 3as c,sasR G-iHD te/gas raH./* La 50,ca e/ G-e se cr-Ha=a/ 3as 0raderas 0as. a 3a +ist,ria* I-iHD de=i5ra4,s ,32idar* Car3 se 3e2a/t. de 3a 4esa* VYa +e c,4id, =asta/te* Me 2,1 a tra=aEar* ODate 0risa) Bi331P Sa3i. rD0ida4e/te de3 c,4ed,r* Bi331 e/g-33. 3, G-e 3e G-eda=a de c,4ida 1 3e sig-i. 0,c, des0-5s* Cer, K,d1 /, 0-d, a=a/d,/ar s- asie/t,* VXN, G-errD -sted c,/tar 1a 4Ds +ist,riasY V0reg-/t. K,d1* VC,r G-5 /,) c3ar, G-e 3as c,/tar5) 0er, s.3, c-a/d, est5 seg-r, de G-e 3a ge/te desea esc-c+ar3as* VA 4B 4e g-sta esc-c+ar3as) a=-e3,* VC,r s-0-est, G-e sB) 0er, tS eres -/ /iF,* A-e -/a e40resa de +,4=res) 0er, s.3, a 3,s /iF,s 3es g-sta ,Br3, c,/tar* K,d1 a=a/d,/. s- 0-est,* VLe es0er, a+B 7-era) a=-e3,* Te/g, -/a =-e/a estaca 0ara es,s rat,/es* Es0er. E-/t, a 3a 0-erta +asta G-e e3 a/cia/, sa3i. a3 0,rc+e* VA+,ra 2a4,s a 4atar 3,s rat,/es Vi/dic. K,d1* VCre, G-e serD 4eE,r G-e 4e sie/te a3 s,3) K,d1* C-edes ir tS a 4atar 3,s rat,/es* VLe deE, 4i 4a1a3) si G-iere* VN,R 0re7ier, G-edar4e aG-B -/ rat,* K,d1 di, 4edia 2-e3ta) e/tristecid,) 1 se 7-e 0ara e3 a34iar* I/te/t. es0,3ear s- e/t-sias4, 0e/sa/d, e/ rat,/es g,rd,s 1 3,Ha/,s* G,30e. e3 s-e3, c,/ s- 4a1a3* L,s 0err,s 3e +acBa/ 7iestas 1 gaFBa/ a s- a3reded,rR 0er, /, 0-d, 33egar* A33D G-eda=a e3 a=-e3, se/tad, e/ e3 0,rc+e a es0a3das de 3a casa* K,d1 3e 2eBa) 0eG-eF,) de3gad, 1 ,sc-r,* Se arre0i/ti. 1 2i/, a se/tarse e/ 3,s esca3,/es a 3,s 0ies de3 a/cia/,* VXYa estDs de 2-e3taY XHas 4atad, 3,s rat,/esY VN,) seF,r* Otr, dBa 3,s 4atar5* ^-4=a=a/ a ras de tierra 3as 4,scas 4aFa/eras) 1 3as +,r4igas =-33Ba/ dis0ersas a/te 3,s esca3,/es* L3ega=a de 3,s cerr,s e3 i/te/s, ar,4a de 3a arte4isa) 1 e3 s,3 e40eHa=a a ca3dear 3as ta=3as de3 0,rc+e* K,d1 a0e/as ad2irti. e/ G-5 4,4e/t, c,4e/H. a +a=3ar e3 a=-e3,* VN, de=, G-edar4e aG-B) dadas 3as circ-/sta/cias* VE?a4i/. s-s 2ieEas 1 recias 4a/,s V* Sie/t, c,4, si /, +-=iera 4erecid, 3a 0e/a cr-Har c,4, cr-Ha4,s 3as 0raderas* VS-s ,E,s se a3Har,/ +asta 3a 3,4a i/4ediata 1 se det-2ier,/ e/ -/ +a3c./ i/4.2i3 0,sad, s,=re -/a ra4a secaV* Y, c-e/t, esas 2ieEas +ist,rias) 0er, /, s,/ +ist,rias 3, G-e 4e g-starBa c,/tar* S.3, 1, s5 c.4, G-ier, G-e se sie/ta 3a ge/te c-a/d, 3as c-e/t,* UL, i40,rta/te /, 7-er,/ 3,s i/di,s) /i 3as a2e/t-ras) /i siG-iera e3 2iaEe* Era aG-e3 0-Fad, de +,4=res c,/2ertid, e/ -/ gra/ a/i4a3 G-e se arrastra* Y 1, i=a e/ ca=eHa* La c,sa esta=a e/ ca4i/ar 1 ca4i/ar +acia e3 ,este* Cada +,4=re te/Ba s-s 0r,0ias a4=ici,/es 0ers,/a3es) 0er, 3a =estia e/,r4e G-e 7,r4a=a/ t,d,s E-/t,s s.3, desea=a seg-ir +asta e3 ,este* Y, i=a e/ ca=eHa) 0er, si /, +-=iera estad, a33B) c-a3G-ier ,tr, 0,drBa +a=er t,4ad, e3 4a/d,* La cara2a/a te/Ba G-e 33e2ar -/ g-Ba* ULas s,4=ras de 3as 4atas era/ /egras a 3a 3-H =3a/ca de3 4edi,dBa* C-a/d, a3 7i/ 2i4,s 3as 4,/taFas) t,d,s 33,ra4,s) t,d,s* Cer, 3, G-e i40,rta=a /, era e3 33egar +asta a33B) si/, 4,2erse 1 seg-ir ca4i/a/d, +acia e3 ,este* UTraEi4,s aG-B 3a 2ida 1 /,s esta=3eci4,s 3, 4is4, G-e esas +,r4igas G-e acarrea/ s-s +-e2,s* Y 1, era e3 Ee7e* Ca4i/ar +acia e3 ,este era ta/ i40,rta/te c,4, Di,s) 1 3,s 3e/t,s 0as,s c,/ G-e a2a/HD=a4,s 7-er,/ ac-4-3D/d,se 1 ac-4-3D/d,se +asta G-e atra2esa4,s e3 c,/ti/e/te e/ter,* UE/t,/ces 33ega4,s a3 4ar) 1 t,d, se aca=.* VCa33. 1 se 7r,t. 3,s ,E,s +asta G-e se 3e 0-sier,/ ri=etes c,3,rad,sV* Es, es 3, G-e 1, de=erBa c,/tar) e/ 2eH de +ist,rias*

C-a/d, +a=3. K,d1) e3 a=-e3, se s,=resa3t. 1 =aE. 3a 4irada +acia 53* VI-iHD 0-eda 1, ser a3g-/a 2eH g-Ba de cara2a/a VdiE, e3 c+iG-i33,* E3 a/cia/, s,/ri.* VYa /, +a1 ad,/de ir* EstD e3 ,c5a/,) 1 de a+B /, se 0asa* Me/-da +i3era de 2ieE,s +a1 e/ e3 4-e33eR t,d,s ,dia/ e3 4ar 0,rG-e det-2, s-s 0as,s* VE/ =arc,s sB G-e 0,drBa) a=-e3,* VYa /, +a1 ad,/de ir) K,d1* T,d, estD ,c-0ad,* Cer, /, es es, 3, 0e,r*** /,) /, es 3, 0e,r* E3 a/+e3, de seg-ir +acia e3 ,este +a 4-ert, 0ara 3a ge/te* Nadie sie/te 1a esa c,4eH./* T,d, +a c,/c3-id,* Tie/e raH./ t- 0adre* T,d, se aca=.* VE/tre3aH. 3,s ded,s s,=re 3a r,di33a 1 se G-ed. 4irD/d,3,s* K,d1 se se/tBa 4-1 triste* VSi G-iere -sted -/ 2as, de 3i4,/ada) 1, 0-ed, +ac5rse3,* E3 a=-e3, est-2, a 0-/t, de decir G-e /,) 0er, se 7iE. e/ 3a cara de K,d1* VEs, 2e/drBa =ie/ Va7ir4.V* SB) 2e/drBa =ie/ t,4ar -/a 3i4,/ada* K,d1 c,rri. a 3a c,ci/a) d,/de s- 4adre esta=a seca/d, e3 S3ti4, 03at, de3 desa1-/,* VXC,drBas dar4e -/ 3i4./ 0ara +acer -/a 3i4,/ada a3 a=-e3,Y VY ,tr, 3i4./ 0ara +acerte a ti ,tra V3e re4ed. s- 4adre) =-r3,/a* VN,) 4a4D* Y, /, G-ier,* VOK,d1P OTS estDs e/7er4,P E/t,/ces 3a 4-Eer se i/terr-40i. de 0r,/t,* VSaca -/ 3i4./ de 3a /e2era VdiE, s-a2e4e/teV* Es0era) 1, te a3ca/H, e3 e?0ri4id,r*

UN CURA EN LA AAMILIA LEO ENNEDY6CANADA LA SEQORA Ha33,ra/ te/Ba -/ s,=ri/, sacerd,te) 4as /, 0,r e33, se 4a/te/Ba a0artada de 3a =,te33a* S- 4arid,) Cies03a/,s Ha33,ra/) +a=Ba sid, g-ardia e/ 3,s 4-e33es de M,/trea3) 0er, 3a gi/e=ra 1 s-s re3aci,/es c,/ 3a =a/da de3 Ga/c+, Negr, 3e +a=Ba/ ,=3igad, a a=a/d,/ar e3 c-er0, de 0,3icBa -/,s aF,s atrDs* Cies03a/,s se +a=Ba dedicad, 3-eg, a 3a ,c-0aci./ de e?0-3sar a =,rrac+,s 1 0e/de/cier,s de -/ ca=aret de 4a3a 4-erte de St* He/ri) 0er, 3a gi/e=ra 1 3a de0resi./ ta4=i5/ aca=ar,/ c,/ ese e403e,) 1 3a seF,ra Ha33,ra/) /, si/ 3a4e/taci,/es) t-2, G-e 0,/erse /-e2a4e/te a 7regar* Tra=aEa=a c,4, 4-Eer de 3a 3i40ieHa e/ -/ edi7ici, de ,7ici/as 1 e/ 3a ig3esia de Sa/ Ti4,te,) sit-ada e/ e3 =arri, ir3a/d5s de Gri77i/t,L/* La seF,ra Ha33,ra/) 4ie/tras se rasca=a 3as 2err-gas de s- 73aca 1 0r,4i/e/te 4a/dB=-3a) se G-eEa=a 4-c+as 2eces de G-e Sa/ Ti4,te, est-2iese ta/ c,/de/ada4e/te cerca de3 0e/de/cier, =arri, ita3ia/,) c,/ s-s descaradas 1 g,rdas 4-Eeres 4,re/as) s-s carr,s de 4a/, cargad,s de 0i4ie/t,s r,E,s 1 2erdes) 1 +,4=res G-e se dedica=a/ de c-a/d, e/ c-a/d, a ,c-0aci,/es /, 4-1 +,/radas* Cara 3a seF,ra Ha33,ra/ e3 =arri, res-3ta=a e?cesi2a4e/te T0i/t,resc,U* La seF,ra Ha33,ra/ te/Ba e3 0ec+, c./ca2,) e3 ca=e33, gris 1 ra3, 1 3,s c,d,s r,E,s 1 +-es-d,s* E3 +ec+, de G-e a 0esar de =e=er ta/t, esta casta 4atr,/a 7-era ca0aH de c,/ser2ar aG-e3 e403e, e/ 3a ig3esia era a3g, i/c,40re/si=3e 0ara s-s c+is4,sas 2eci/as* Cer, e3 sacerd,te de 0e3, riHad, 1 red,/d,s 4,73etes G-e +acBa 3as 2eces de 0Drr,c, trata=a c,/ =e/e2,3e/cia 3,s 0ecad,s de 3a car/eR c,4, 53 4is4, g-sta=a de decir s,3ta/d, -/a risita) c,/sta/te4e/te esta=a saca/d, a s-s 7e3igreses de 3a cDrce3 , 0,/i5/d,3,s e/ 4a/,s de 3,s g-ardias* Y 3,s s-=re0tici,s trag-it,s G-e 3a seF,ra Ha33,ra/ t,4a=a e/tre se4a/a , s-s 7ra/cas =,rrac+eras de 3,s d,4i/g,s s.3, era/ 0ecadi33,s a 3,s ,E,s de3 t,3era/te 0adre* Ade4Ds) e3 s,=ri/, de 3a seF,ra Ha33,ra/ era sacerd,te* E3 s,=ri/, de 3a seF,ra Ha33,ra/ c-ida=a a34as e/ 3a re4,ta 1 des,3ada C,3-4=ia BritD/ica* G,4, 3a =-e/a 4-Eer /-/ca +a=Ba 2iaEad, 4Ds a33D de A+-/tsic) sie40re era a3g, 2aga e/ c-a/t, a 3a /at-ra3eHa de3 tra=aE, de s- s,=ri/, 1 3as c,/dici,/es e/ G-e 2i2Ba) 0er, /i 0,r -/ 4,4e/t, deEa=a de rec,rdar a 3a ge/te G-e +a=Ba -/ sacerd,te ,rde/ad, e/ s7a4i3ia* A3 c,ti33ear c,/ s-s a4igas) 0r,c-ra=a =-scar -/ 4,ti2, 0ara 33e2ar 3a c,/2ersaci./ +acia e3 terre/, re3igi,s,* E/t,/ces s-=ra1a=a 3a =e/dici./ G-e era te/er -/ s,=ri/, G-e reHa=a diaria4e/te 0,r s-s 0ecad,s) 1 aFadBa G-e) a-/G-e s- a34a era 4-1 /egra) 3a /,2e/a G-e s- K,e1 ,7recBa t,d,s 3,s 4eses a 3a Sa/tBsi4a Virge/ 0,r s- 0,=re 1 a/cia/a tBa 3a +arBa

e/trar a 3a 0,stre e/ 3a g3,ria* C-a/d, +a=3a=a de re3igi./ s- a3ie/t, sie40re ,3Ba a gi/e=ra* La =e=ida des0erta=a e/ e33a 0e/sa4ie/t,s de arre=at, ce3estia3R e3 cr-ci7iE, de 3at./ G-e c,3ga=a s,=re s- +-es-d, 0ec+, se 4,2Ba a3 rit4, de s- 7er2,r,sa de2,ci./* Cer, e3 a3c,+,3 ta4=i5/ e?acer=a=a s,di, +acia 3,s dia=.3ic,s e?tra/Eer,s* C,r eEe403,) c-a/d, se cr-Ha=a e/ 3as esca3eras c,/ sc,r0-3e/ta 2eci/a ita3ia/a) 3a seF,ra Caste3a/,) /-/ca deEa=a de 4a/i7estar s- des0reci, 0,r t,das 3as /a0,3ita/as* Si/ dirigirse a /adie e/ 0artic-3ar) s-s-rra=aJ TOOEa3D G-e KesSs) MarBa 1 K,s5 3e 33e/e/ e3 c,g,te de 7-rS/c-3,sPU La c,40aFera de 3a seF,ra Ha33,ra/ e/ Sa/ Ti4,te, era -/a 2i-da de 4edia/a edad) =iHca 1 de 0e3, r,E, 1 3aci,* La seF,ra Sc-331 era -/ a34a de Di,s) 0er, 0adecBa re-4atis4,) 1 -/ E-e2es) E-st, a/tes de C-ares4a) s- e/7er4edad 3a ret-2, e/ ca4a* N,3a/) e3 sacristD/) se 33e2. -/ e/,r4e disg-st, a3 e/terarseJ 3,s agrietad,s /-di33,s de 3a seF,ra Sc-331 era/ /ecesari,s 0ara 7regar) 0recisa4e/te aG-e3 dBa) 3,s =a/c,s de 3a ig3esia) 1 N,3a/ s-0,/Ba G-e 3a seF,ra Ha33,ra/ estarBa ac+is0ada* AG-e33a 4is4a 4aFa/a 3a seF,ra Caste3a/, se 0rese/t. 33,r,sa e/ 3a sacristBa 1 c,/t. G-e +a=Ba/ 2-e3t, a e/carce3ar a s- 4arid, 1 G-e e/ s- casa /, G-eda=a -/ c5/ti4,* E3 0adre H,774a/ 4a/d. 33a4ar a N,3a/* VTe/e4,s aG-B -/ a34a i/,ce/te G-e /,s /ecesita VdiE,V* Ba/d1 Caste3a/, +a 2-e3t, a 2e/der =e=idas de c,/tra=a/d,) 1 esta 2eH 3e +a caBd, -/a =-e/a c,/de/a* Y es 4i dese,) 1 e3 dese, de Di,s N-estr, SeF,r) G-e 3a desgraciada es0,sa de Ba/d1 te/ga 0a/ e/ s- 4esa* XI-5 tra=aE, 0,de4,s dar3eY N,3a/ est-di. crBtica4e/te 3a c,r0-3e/ta 7ig-ra 1 e3 33a4ati2, 2estid, de 3a seF,ra Caste3a/, 1 a/-/ci. G-e 0,dBa ,c-0ar e3 0-est, de 3a seF,ra Sc-331) G-ie/ esta=a e/ ca4a a ca-sa de -/ ataG-e de g,ta* VBie/) seF,ra Caste3a/, VdiE, e3 0adre H,774a/V* C-ede -sted tra=aEar 0ara s-s +iE,s 1 0ara e3 Sagrad, C,raH./ de KesSs a3 4is4, tie40,* N,3a/) i/dBG-e3e 3, G-e tie/e G-e +acer* AIUELLA tarde 3a seF,ra Ha33,ra/ e/tr. e/ 3a ig3esia de Sa/ Ti4,te, 0r,2ista de s-s Sti3es de tra=aE,J -/ c-=, de ag-a ca3ie/te 3igera4e/te Ea=,/,sa) -/a =a1eta gris 0ara 7regar 3,s =a/c,s 1 ,tr, c-=, de ag-a 3i40ia 0ara ac3arar* L3ega=a -/ 0,c, tarde 0,rG-e se +a=Ba e/trete/id, e/ casa disc-tie/d, c,/ Cies03a/,s 1 t,4a/d, -/,s trag-it,s G-e 3e diese/ 7-erHas 0ara e3 tra=aE,* C-a/d, deE. 3,s c-=,s e/ 3a e/trada se G-ed. =,G-ia=ierta a3 2er G-e s- ,diada 2eci/a ita3ia/a ,c-0a=a e3 0-est, de 3a seF,ra Sc-331* La seF,ra Caste3a/, 1a esta=a 7rega/d, 3,s =a/c,s) 1 se 3i4it. a sa3-dar c,/ -/a i/c3i/aci./ de ca=eHa* La seF,ra Ha33,ra/ 4,/t. e/ c.3era* De 0ie E-/t, a 3,s c-=,s) c,/ 3,s =raH,s e/ Earras) s,3t. 3a 0ri4era a/da/adaJ VXC-ede sa=erse d./de estD 3a seF,ra Sc-331 1 0,r G-5 estD -sted ,c-0a/d, s- 0-est,Y VLa seF,ra Sc-331 estD e/7er4a de 3as 0ier/as Vc,/test. 3a ita3ia/a +i/c+a/d, 3igera4e/te s- a=-3tad, 0ec+,V* E33a /, tra=aEa* Y, tra=aE, e/ 3a ig3esia) 3i40i, +asta G-e estD =-e/a* VA3 darse c-e/ta de3 estad, de agitaci./ de 3a seF,ra Ha33,ra/) aFadi.VJ A 3, 4eE,r) c-a/d, 2-e32e) 1, sig, tra=aEa/d,* VXY G-i5/ es -sted 0ara +a=3ar4e e/ ese t,/, i/s-3ta/te) seF,ra Caste3a/,Y XC-ede sa=erse G-5 se 0r,0,/eY XAcas, 3e g-starBa G-itar4e e3 e403e,) s, g,rdi/73,/aY XAcas, G-iere 4a/te/er a3 c,/tra=a/dista de s- 4arid, c,/ 4i sa3ari,Y La seF,ra Caste3a/, s-s0ir. 0r,7-/da4e/te 1 ret,rci. 3a =a1eta e40a0ada* VY, +a=3ar5 des0-5s c,/ -sted VdiE,VR /, aG-B) e/ 3a casa de Di,s* De=, tra=aEar* MeE,r G-e -sted tra=aEa ta4=i5/) sB* La seF,ra Ha33,ra/ 4eti. 3a =a1eta e/ e3 ag-a Ea=,/,saR 3-eg, se 2,32i. des0reciati2a4e/te 1 c,/ 4,2i4ie/t,s e/5rgic,s se 0-s, a 7r,tar -/ =a/c,* Si/ deEar de 4asc-33ar) sig-i. 7rega/d, 1 seca/d,* C-a/d, 3i40ia=a a3gS/ rec,2ec,) era c,4, si est-2iera

a0-Fa3a/d, 7er,H4e/te a s- e/e4iga c,/ -/ ded, e/7-/dad, e/ =a1eta* La seF,rita Br,L/) -/a s,3ter,/a 0eG-eFa 1 e/E-ta G-e c-ida=a de 3,s 3ie/H,s 1 3as 73,res de3 a3tar) e/tr. e/ 3a ig3esia 0r,cede/te de 3a sacristBa* Sie40re 33e2a=a ,sc-r,s 2estid,s de 3a/a 1 s,4=rer,s G-e /, des0erta=a/ /i 3Dsti4a /i ad4iraci./* Te/Ba -/ as0ect, 7rDgi3 1 et5re,) 1 a/da=a 3igera4e/te esc,rada +acia 3a derec+a* Da=a 3a se/saci./ de G-e -/ 3iger, s,03, G-e +iciese 2aci3ar 3a 33a4a de -/a 2e3a =astarBa 0ara e?ti/g-ir3a a e33a* La seF,rita Br,L/ c,4e/H. a 3i40iar e3 a3tar) si/ 0restar ate/ci./ a 3as d,s 4-Eeres G-e tra=aEa=a/ e/ 3a ,sc-ra /a2eR 0e/sa=a tB4ida4e/te e/ e3 riHad, 0e3, 1 e3 a403i, ta33e de3 0adre H,774a/* La S/ica a3egrBa de s- Drida 2irgi/idad era G-e de c-a/d, e/ c-a/d, 0,dBa estar cerca de este +,/est, 1 sa/t, 2ar./* La seF,ra Ha33,ra/ ,=ser2. c,/ disg-st, aG-e33,s 4,2i4ie/t,s de 0DEar,* Se re=e3a=a c,/tra 3a i/E-sticia s,cia3 G-e 3a sit-a=a a e33a) c,/ s-s c-=,s 1 =a1etas) e/ -/ e?tre4, de 3a ig3esia 1 a aG-e33a =eat,/a c,/tra+ec+a e/ e3 a3tar) 4a/,sea/d, 3a sagrada c-st,dia*** Sig-i. 7rega/d, 3,s =a/c,s* A3 4irar /-e2a4e/te +acia e3 a3tar 1 2er 3,s rD0id,s 4,2i4ie/t,s de 3a seF,rita Br,L/) se 0-s, a 4editar s,=re 3,s de=eres de 3as 4-Eeres 0ara c,/ Di,s* S- +er4a/a) desde 3-eg,) +a=Ba +,/rad, a s- raHa 1 a s- 7a4i3ia a3 c,/seg-ir G-e K,e1 reci=iese 3as sagradas .rde/es* Rec,rd. ta4=i5/ s- 0r,0ia esteri3idad) 1 0e/s. c,/ 7astidi, e/ 3,s siete +iE,s de 3a seF,ra Caste3a/,* OLa 4-1 cerdaP VSeF,ra Caste3a/, VdiE,) 1 sac. a re3-cir s- te4a 7a2,rit,V) X3e +e +a=3ad, a3g-/a 2eH de 4i s,=ri/, e3 sacerd,te) e3 +iE, de 4i +er4a/aY Y, sie40re +e dic+, G-e -/ c-ra e/ 3a 7a4i3ia 0-ede a1-dar4e a 0asar 0,r e3 0-rgat,ri, si/ G-e a0e/as 4e c+a4-sG-e* VSB Vc,/test. 3a seF,ra Caste3a/, d,=3a/d, 3a =a1etaV) 1 4-c+as 2eces* Es,s c-ras ir3a/deses a 4B /, g-sta/* K.2e/es , 2ieE,s) /, 2a3e/* Mire Sa/ Ti4,te,* XI-5 tie/e/Y N, tie/e/ -/ c-ra ir3a/d5s* S.3, a3 0adre H,774a/***) -/ a0e33id, a3e4D/* A 4B g-sta/ 3,s c-ras ita3ia/,s* C,4, e3 Ca0a* La seF,ra Ha33,ra/ ret,rci. s- =a1eta c,/ 7-ria* VOIg-a3 4e 2ie/e a+,ra c,/ G-e N-estr, SeF,r Kes-crist, era -/ s-ci, ita3ia/,P OY ta4=i5/ Sa/ Cedr, 1 Sa/ Ca=3,P E3 =e/dit, 0escad,r t-2, -/ dBa 7-/est, c-a/d, se 3e ,c-rri. esta=3ecer e3 sagrad, 4ader, e/ 3a 0aga/a R,4a* De ese 0aBs /-/ca +a sa3id, /ada =-e/,) 0,rG-e a33B /ada +a1 G-e sea =-e/,* Y es -/a 4a3dici./ 0ara 3a Ig3esia cat.3ica G-e e3 Ca0a sea -/ s-ci, ita3ia/,) G-e /, sa=e +a=3ar i/g35s* La seF,ra Caste3a/, 4ir. a s- a/tag,/ista c,/ ,E,s G-e des0edBa/ 7-eg,* De ,rdi/ari, 0acB7ica 1 a4a=3e) 3a ra=ia se i=a ac-4-3a/d, e/ s- i/teri,r c,4, 3as /-=es a/tes de 3a t,r4e/ta* Cer, 3a seF,ra Ha33,ra/ sig-i. 7ar7-33a/d,J VXCara G-5 sir2e/ s-s c-ras g,rdi/73,/es si /, es 0ara r,/car e/ e3 c,/7esi,/ari, 1 0ara est,r/-dar e/ 3a 0i3a de ag-a =e/ditaY E33,s s,/ 3,s G-e destr,Ha/ e3 c,raH./ de s- e4i/e/cia e3 ,=is0, 1 ,=3iga/ a reHar a t,das 3as 0arr,G-ias ir3a/desas 0ara G-e Di,s 3es i3-4i/e 1 0,/ga ,rde/ e/ s-s tai4ad,s c,raH,/es* VS- c+i33,/a 2,H se e3e2a=a 0,r e/tre 3,s t-=,s de3 .rga/,V* OS-ci,s ita3ia/,sP OCist,3er,s 1 H,rrasP OVe/ded,res de gi/e=ra +ec+a c,/ ag-a de c3,acaP La seF,ra Caste3a/,) te4=3a/d, de ra=ia) deE. caer 3a =a1eta e/ e3 c-=, de ag-a s-ciaR 3a sac. c+,rrea/d, 1 cr-H. c,/ e33a 3a =,ca de 3a seF,ra Ha33,ra/* L-eg, se 0-s, a gritar 1 a descargar -/ g,30e tras ,tr,* La ir3a/desa) esc-0ie/d, ag-a s-cia e i/s-3t,s) c,/sig-i. a3 7i/ Ha7arse de aG-e3 =raH, G-e 0arecBa -/ 4arti33, 0i3./* C,gi. s- c-=, de ag-a s-cia 1 3, arr,E. c,/tra 3a seF,ra Caste3a/,) G-ie/ s,3t. -/ a-33id, a3 reci=ir e3 r,ci./R a/tes de G-e 0-diese rec,=rarse) 3a seF,ra Ha33,ra/ 3e 3a/H. 3a =a1eta a 3,s ,E,s* Medi, cegada) 3a ita3ia/a se 2,32i. +acia e3 3-gar d,/de disti/g-Ba =,rr,sa4e/te a se/e4iga 1 c,4e/H. a g,30ear3a c,/ e3 0-F, 1 3a =a1eta* La seF,ra Ha33,ra/ trat. de esG-i2ar e3 ataG-e) 1 0,r s- 0arte 0eg. 1 araF. t,d, 3, G-e 0-d,* E3 a3=,r,t, res,/. 0,r t,da 3a ig3esia*

La seF,rita Br,L/ esta=a tra=aEa/d, tra/G-i3a4e/te c-a/d, se 0r,d-E, e3 0a/de4./i-4 e/ e3 te403, de3 SeF,r* A3 ,Br e3 escD/da3,) G-ed. 0etri7icada de terr,r 1 c,4e/H. a +acer i/Sti3es gest,s c,/ 3as 4a/,s* La ig3esia esta=a 2acBa de 7e3igreses) 1 r,g. a Di,s G-e /, e/trase /i/g-/, a/tes de G-e aG-e33as d,s 3,cas se a0acig-ase/* U/ =ra4id, de 3a seF,ra Ha33,ra/ 3a sac. de s- estatis4,* A=ri. 3a 0-erta de3 a3tar 1 ac-di. a 3a carrera a se0arar a 3as d,s 4-Eeres) grita/d,J VOCadre H,774a/P OSeF,r N,3a/P OSe 2a/ a 4atarP*** OA1) Di,s 4B,P U/ g,30e de 3a seF,ra Caste3a/, a3ca/H. de 33e/, a 3a s,3ter,/a 1 3a e/2i. r,da/d, c,/tra -/ =a/c,* E3 0adre H,774a/ 1 N,3a/) ,c-0ad,s e/ 3a sacristBa) G-edar,/ 0as4ad,s a3 ,Br e3 a0agad, griterB,* VOCadre H,774a/P OCadre H,774a/P Ha1 -/ escD/da3, e/ 3a ig3esia) 0adre* ODese 0risa) 0,r e3 a4,r de Di,sP A3 tratar /-e2a4e/te de se0arar a 3as d,s 7-rias) 3a di4i/-ta seF,rita Br,L/ 0erdi. e3 s,4=rer, 1 -/ 4ec+./ de 0e3,* C-a/d, reci=i. -/ 4a/,taH, e/ e3 ,E,) se a0art. de aG-e33,s 0-F,s G-e gira=a/ c,4, as0as de 4,3i/,) se deE. caer e/ -/ =a/c, 1 r,40i. a 33,rar +ist5rica4e/te* Las 4-Eeres seg-Ba/ g,30eD/d,se 1 0ateD/d,se) a3 tie40, G-e se grita=a/ i/s-3t,s 1 Eadea=a/ 0ara tratar de rec,=rar e3 a3ie/t,* La 4eEi33a derec+a de 3a seF,ra Ha33,ra/ esta=a s-rcada 0,r c-atr, 0r,7-/d,s araFaH,sR e3 2estid, de 3a seF,ra Caste3a/, se +a=Ba rasgad,) deEa/d, a3 desc-=iert, -/ +,4=r, e/ e3 G-e se 2eBa 3a 4ag-33ad-ra 0r,d-cida 0,r e3 g,30e de3 c-=,* Se se0arar,/ 4,4e/tD/ea4e/te) 0er, 0r,/t, 2,32ier,/ a 3a carga 3a/Ha/d, este/t.re,s grit,s* E/ aG-e3 4,4e/t, e3 0Drr,c, sa3i. c,rrie/d, de 3a sacristBa seg-id, de cerca 0,r N,3a/* L,s +,4=res se0arar,/ a 3as c,4=atie/tes 1 se a0res-rar,/ a 33e2ar a 3as tres 4-Eeres a 3a sacristBaR s.3, des0-5s de cerrar 3a 0-erta) se 0er4itier,/ -/ 4,4e/t, de res0ir,* VE/ /,4=re de3 SeF,r) XG-5 escD/da3, es esteY VL,s ,E,s de3 sacerd,te ec+a=a/ c+is0asV* XAcas, G-iere/ 4atarse) 1 e/ 3a casa de Di,sY Usted) seF,ra Ha33,ra/) a0esta/d, a gi/e=ra) 1 -sted) seF,ra Caste3a/,) 4edi, des/-da* La 4-Eer,/a ita3ia/a) Eadea/d, 1 a3 =,rde de 3as 3Dgri4as) c,4e/H. a arreg3arse t,r0e4e/te e3 2estid,* VXI-5 0-ede decir -/ cristia/, a/te se4eEa/te escD/da3,Y V0r,sig-i. e3 c-ra) 33e/, de sa/ta iraV* OE3 4is4Bsi4, dia=3, act-a/d, a/te 3as /arices de Sa/ Ti4,te,P SeF,ra Caste3a/,) +,1 3e +e4,s dad, tra=aE,) 1 /ada 4Ds 33egar e40ieHa a g,30ear 1 araFar a esta 4-Eer 1 a restregar3e 3a sa/gre 0,r 3a cara c,/ -/a =a1eta s-cia* VE3 e?citad, ace/t, de3 c35rig, a3e4D/ de/,ta=a G-e s- 4adre era ,rigi/aria de3 s-r de Ir3a/daV* OSa/ta Madre de Di,s) 4ire/ c.4, +a/ 0-est, a 3a 0,=re seF,rita Br,L/P SeF,rita Br,L/) XG-i5/ +a i/iciad, este dia=.3ic, escD/da3, e/ e3 G-e +a G-edad, -sted ta/ 4a3trec+a c,4, -/ gat, ca33eEer,Y Cer, es0ere*** es0ere* Est, /, es c,sa 4Ba* N,3a/) +aga -sted e3 7a2,r de ir a =-scar -/ g-ardia* A3 ,Br est,) 3as tres 4-Eeres e40eHar,/ a 0r,testar* La seF,rita Br,L/ diE, c,/ 2,H te4=3,r,sa G-e 1a +a=Ba +a=id, =asta/te escD/da3,* La seF,ra Caste3a/, gi4i. G-e s- 4arid, 1a esta=a e/ 3a cDrce3* XI-5 serBa de s-s +iE,s si 3a e/cerra=a/ a e33a ta4=i5/Y La seF,ra Ha33,ra/ 0reg-/t. G-5 i=a a ser de 3a re3igi./ si -/ sacerd,te cat.3ic, e/trega=a a s-s 7e3igreses a 3a 0,3icBa* E3 0adre H,774a/ i/dic. a N,3a/ G-e sa3iese 1 cerr. 3a 0-erta tras 53* L-eg, 0idi. a 3a seF,rita Br,L/ G-e 3e e?03icase c,/ ca34a c.4, +a=Ba e40eHad, t,d,* Ca30D/d,se 3as 4ag-33ad-ras) 4edi, at-rdida aS/) 3a seF,rita Br,L/ diE,J VEstas TseF,rasU e40eHar,/ -/a disc-si./ G-e 0r,/t, se c,/2irti. e/ -/a =ata33a ca40a3* Las d,s s,/ =as-ra) 0adre) 0er, 3a 73aca era 3a G-e s,3ta=a 3,s 0e,res i/s-3t,s* N, s5 de G-i5/ 0arti. e3 0ri4er g,30e) 0er, E-r, a/te Di,s G-e esta 4-Eer es 3a 2ergZe/Ha de 3a

0arr,G-ia* E3 0adre H,774a/ s-s0ir. c,/ resig/aci./* VC,/ti/Se VdiE,* VB-e/, V7ar7-33. 3a seF,rita Br,L/ -/ 0,c, 4Ds ca34adaV) es 2erdad G-e 3a seF,ra ita3ia/a 4e +a +i/c+ad, -/ ,E,) 0er, esa ,tra serBa ca0aH de aca=ar c,/ 3a 0acie/cia de -/ sa/t,* SB) tie/e 3a cara araFada) 0er, 7-e e33a 3a G-e g,30e. a 3a gra/d,ta c,/ e3 c-=, e/*** =-e/,) e/ e3 0ec+,* Y a E-Hgar 0,r s- 7ig-ra) de=e de ser 4adre* La seF,ra Caste3a/, se a0res-r. a e?03icar G-e) c,/ 3a a1-da de Di,s) +a=Ba sid, 4adre siete 2eces* VOCD33eseP Ve?c3a4. e3 0adre H,774a/* A c,/ti/-aci./ diE, a 3a seF,rita Br,L/ G-e se 7-era a casa a c-rarse 3as +eridas* La +iH, E-rar G-e g-ardarBa e3 secret,) 3e 0r,4eti. G-e darBa a cada 4-Eer s- 4erecid, 1) c,/ -/ a4ist,s, cac+etit, e/ 3a 4eEi33a G-e act-. c,4, -/ =D3sa4, s,=re e3 a=atid, D/i4, de 3a s,3ter,/a) 3a ac,40aF. +asta 3a 0-erta* L-eg,) c,/ gest, gra2e 1 ad-st,) se e/car. c,/ 3as c-30a=3esJ VSeF,ra Caste3a/,) cre, G-e) a 0esar de s- c,40,rta4ie/t,) es -sted 4Ds i/,ce/te G-e c-30a=3e* Bie/ sa=e Di,s G-e 3a casa de3 SeF,r /, es 3-gar 0ara -/a =r,/caR si/ e4=arg,) c,/,cie/d, a 3as d,s ta/ =ie/ c,4, 3as c,/,Hc,) 0,r esta 2eH /, t,4ar5 /i/g-/a 4edida* Cer, 0ie/se e/ e3 0,=re Ba/d1 0-dri5/d,se e/ 3a cDrce3 1 e/ e3 +a4=re G-e 0asa/ s-s +iE,s a/tes de 2,32er a e40re/der3a a g,30es c,/ -/a 0ers,/a* N, s.3, 3a deEar5 4arc+ar e/ 0aH) si/, G-e 0,drD c,/ser2ar e3 e403e,) 0er, /i 4edia 0a3a=ra a /adieR c,/7B, e/ s- +,/,r de cat.3ica* A+,ra 2a1a a decir3e a3 seF,r N,3a/ de 4i 0arte G-e se G-eda -sted* Y 3e ac,/seE, G-e esta /,c+e 2e/ga a c,/7esarse c,/4ig,* La seF,ra Caste3a/, sa3i. 33,r,sa de 3a sacristBa) 1 e3 sacerd,te se e/7re/t. c,/ 3a seF,ra Ha33,ra/* Dirigi5/d,3e -/a 4irada ca3c-3ad,ra) diE,J VSi /, 3es c,/,ciese ta/ =ie/ a -sted 1 a s- 4arid,) 3a e/2iarBa a+,ra 4is4, a 3a cDrce3* Es -sted 3a ,2eEa /egra de 3a 0arr,G-ia) seF,ra Ha33,ra/* N, +ace 4Ds G-e ca-sar 0r,=3e4as) ac-4-3a/d, 3eFa 0ara e3 7-eg, de3 i/7ier/,* OY c,/ -/ c-ra e/ 3a 7a4i3iaP La 4-Eer se ec+. a 33,rar c,/ -/ te4,r e/tre se/ti4e/ta3 1 re3igi,s,* VDi,s T,d,0,der,s, 0erd,/a e3 0ecad,) 0er, es rig-r,s, c,/ 3,s G-e 3, c,/2ierte/ e/ +D=it,* Y a -sted 3e g-sta de4asiad, 3a gi/e=ra* VSB) 0adre* VU/a 4-Eer de s- edad /, de=e deEar de 0e/sar /i 0,r -/ 4,4e/t, e/ 3a 2ida eter/a* L,s 03aceres de esta 2ida se es7-4a/ c,4, 3a /ie2e e/ 0ri4a2era) 1 a3 ,tr, 3ad, de 3a t-4=a /,s ag-arda e3 E-ici, 7i/a3* Cie/se dete/ida4e/te e/ e33, c-a/d, sie/ta dese,s de =e=er* La =e=ida) seF,ra Ha33,ra/) es -/, de 3,s 4a1,res e/e4ig,s de 3a Ig3esia) 1 e3 ar4a 0redi3ecta de3 de4,/i,* VO=ser2. ate/ta4e/te s- reacci./V* XEstD -sted dis0-esta) 0,=re 4-Eer) a arder e/ e3 i/7ier/,Y Y /, 0,r 3, G-e 3e G-eda de 2ida) si/, 0,r t,da 3a eter/idad) -/ tie40, ta/ 3arg, G-e /i siG-iera 0-ede i4agi/arse* VON,) 0adreP OLe E-r, 0,r Kes-crist, G-e /,P VK-rar e/ S- sa/t, /,4=re /, 3a acercarD a 3a g3,ria*** 0er, 3a c,/7esi./ sB* SeF,ra Ha33,ra/) 4e g-starBa ,Br s- c,/7esi./ a+,ra 4is4,* Se dirigi. a -/ ar4ari,) desc,3g. 3a est,3a) se se/t. e/ -/a si33a e i/dic. a 3a seF,ra Ha33,ra/ G-e se arr,di33ase* La 4-Eer 3e ,=edeci.) c,/ e3 terr,r r,15/d,3e 3as e/traFas) 1 se 0ersig/.* VAcSs,4e) 0adre*** E3 c,/7es,r 3a esc-c+. 1 3e i40-s, -/a 3igera 0e/ite/cia* La /at-ra3 =,/dad de3 0adre H,774a/ 3e 4,2i. a E-Hgar3a c,/ =e/e2,3e/cia* VSeF,ra Ha33,ra/) /-estr, Sa32ad,r a4a a 3,s 0e/ite/tes* S- a34a es a+,ra ta/ 0-ra c,4, 3,s 3iri,s de3 2a33e) 0er, 4a/t5/ga3a asB* C,r e3 =ie/ de s- a34a 1 0,r e3 =ie/ de s-

e403e, e/ 3a ig3esia) X4e 0r,4ete deEar de =e=erY Cie/s, e/ e3 0adre K,se0+ O&C,//a-g+t) 1 e/ 3, G-e s-7rirBa si s-0iese G-e s- tBa es -/a =,rrac+a* Es 0,r s- ca-sa 0,r 3, G-e 3e 0er4it, c,/ser2ar e3 e403e,) a-/G-e =ie/ sa=e/ 3,s sa/t,s 3, 4-c+, G-e 4e +a disg-stad,*** La seF,ra Ha33,ra/ 3e di, 7er2,r,sa4e/te 3as gracias* Se rec,gi. e3 0e3, =aE, e3 0aF-e3, 1 2,32i. a 3a ig3esia* La seF,ra Caste3a/, 1a esta=a tra=aEa/d,R s- a/c+a es0a3da 0arecBa te/sa 1 a4e/aHad,ra* La seF,ra Ha33,ra/ 7-e e/ =-sca de s-s c-=,s) 3,s 33e/. 1 se 0-s, a 7regar) a3 tie40, G-e e40eHa=a a recitar 4e/ta34e/te 3as ,raci,/es de s- 0e/ite/cia* %ios te salve &ar1a, llena eres de "racia, el -eor es conti"o, bendita t; eres entre todas las mujeres ' bendito es el fruto... TDiE, G-e 3, +acBa 0,rG-e K,e1 es sacerd,te* XN, es est-0e/d,Y N, G-is, des0edir4e a ca-sa de 4i s,=ri/,***U ...de tu vientre, =es;s. -anta &ar1a, &adre de %ios... TY, sie40re +e dic+, G-e -/ c-ra e/ 3a 7a4i3ia es -/a =e/dici./ de Di,s*** Y K,e1 +ace t,d,s 3,s 4eses -/a /,2e/a 0,r 4i i/te/ci./***U ...rue"a por nosotros pecadores... TLa ,raci./ es -/a =e/dici./* Las ,raci,/es de K,e1 4e a1-darD/ a 0asar 0,r e3 0-rgat,ri,) es, es seg-r,*** 1 ta4=i5/ 4e +a/ sa32ad, e3 0e33eE, aG-B e/ 3a tierra***U ...a(ora ' en la (ora de nuestra muerte, am*n.

ODILES IUE NO ME MATENP KUAN RULAO6MEXICO DILES IUE /, 4e 4ate/) K-sti/,P A/da) 2ete a decir3es es,* I-e 0,r caridad* AsB di3es* Di3es G-e 3, +aga/ 0,r caridad* VN, 0-ed,* Ha1 a33B -/ sarge/t, G-e /, G-iere ,Br +a=3ar /ada de ti* VHaH G-e te ,iga* Date t-s 4aFas 1 di3e G-e 0ara s-st,s 1a +a estad, =-e/,* Di3e G-e 3, +aga 0,r caridad de Di,s* VN, se trata de s-st,s* Carece G-e te 2a/ a 4atar de a de 2eras* Y 1, 1a /, G-ier, 2,32er a33D* VA/da ,tra 2eH* S,3a4e/te ,tra 2eH) a 2er G-5 c,/sig-es* VN,* N, te/g, ga/as de ir* SegS/ es,) 1, s,1 t- +iE,* Y) si 2,1 4-c+, c,/ e33,s) aca=arD/ 0,r sa=er G-i5/ s,1 1 3es darD 0,r a7-si3ar4e a 4B ta4=i5/* Es 4eE,r deEar 3as c,sas de este ta4aF,* VA/da) K-sti/,* Di3es G-e te/ga/ ta/tita 3Dsti4a de 4B* N,4Ds es, di3es* K-sti/, a0ret. 3,s die/tes 1 4,2i. 3a ca=eHa dicie/d,J Y sig-i. sac-die/d, 3a ca=eHa d-ra/te 4-c+, rat,* VDi3e a3 sarge/t, G-e te deEe 2er a3 c,r,/e3* Y c-5/ta3e 3, 2ieE, G-e est,1* L, 0,c, G-e 2a3g,* XI-5 ga/a/cia sacarD c,/ 4atar4eY Ni/g-/a ga/a/cia* A3 7i/ 1 a3 ca=, 53 de=e de te/er -/ a34a* Di3e G-e 3, +aga 0,r 3a =e/dita sa32aci./ de s- a34a* K-sti/, se 3e2a/t. de 3a 0i3a de 0iedras e/ G-e esta=a se/tad, 1 ca4i/. +asta 3a 0-erta de3 c,rra3* L-eg, se di, 2-e3ta 0ara decirJ VN,* VV,1) 0-es* Cer, si de 0erdida 4e a7-si3a/ a 4B ta4=i5/) XG-i5/ c-idarD de 4i 4-Eer 1 de 3,s +iE,sY VLa Cr,2ide/cia) K-sti/,* E33a se e/cargarD de e33,s* OcS0ate de ir a33D 1 2er G-5 c,sas +aces 0,r 4B* Es, es 3, G-e -rge* LO HAB[AN traBd, de 4adr-gada* Y a+,ra era 1a e/trada 3a 4aFa/a 1 53 seg-Ba t,da2Ba a33B) a4arrad, a -/ +,rc./) es0era/d,* N, se 0,dBa estar G-iet,* Ha=Ba +ec+, e3 i/te/t, de d,r4ir -/ rat, 0ara a0acig-arse) 0er, e3 s-eF, se 3e +a=Ba id,* Ta4=i5/ se 3e +a=Ba id, e3 +a4=re* N, te/Ba ga/as de /ada* S.3, de 2i2ir* A+,ra G-e sa=Ba =ie/ a =ie/ G-e 3, i=a/ a 4atar) 3e +a=Ba/ e/trad, -/as ga/as ta/ gra/des de 2i2ir c,4, s.3, 3as 0-ede se/tir -/ reci5/ res-citad,* I-i5/ 3e i=a a decir G-e 2,32erBa aG-e3 as-/t, ta/ 2ieE,) ta/ ra/ci,) ta/ e/terrad, c,4,

creBa G-e esta=a* AG-e3 as-/t, de c-a/d, t-2, G-e 4atar a d,/ L-0e* N, /ada 4Ds 0,r /,4Ds) c,4, G-isier,/ +acer3e 2er 3,s de A3i4a) si/, 0,rG-e t-2, s-s raH,/es* E3 se ac,rda=aJ D,/ L-0e Terrer,s) e3 d-eF, de 3a C-erta de Ciedra) 0,r 4Ds seFas s- c,40adre* A3 G-e 53) K-2e/ci, Na2a) t-2, G-e 4atar 0,r es,R 0,r ser e3 d-eF, de 3a C-erta de Ciedra 1 G-e) sie/d, ta4=i5/ s- c,40adre) 3e /eg. e3 0ast, 0ara s-s a/i4a3es* Cri4er, se ag-a/t. 0,r 0-r, c,40r,4is,* Cer, des0-5s) c-a/d, 3a seG-Ba) e/ G-e 2i, c.4, se 3e 4,rBa/ -/, tras ,tr, s-s a/i4a3es +,stigad,s 0,r e3 +a4=re 1 G-e s- c,40adre d,/ L-0e seg-Ba /egD/d,3e 3a 1er=a de s-s 0,trer,s) e/t,/ces 7-e c-a/d, se 0-s, a r,40er 3a cerca 1 a arrear 3a =,3a de a/i4a3es 73ac,s +asta 3as 0ara/eras 0ara G-e se +artara/ de c,4er* Y es, /, 3e +a=Ba g-stad, a d,/ L-0e) G-e 4a/d. ta0ar ,tra 2eH 3a cerca) 0ara G-e 53) K-2e/ci, Na2a) 3e 2,32iera a a=rir ,tra 2eH e3 ag-Eer,* AsB) de dBa se ta0a=a e3 ag-Eer, 1 de /,c+e se 2,32Ba a a=rir) 4ie/tras e3 ga/ad, esta=a a33B) sie40re 0egad, a 3a cerca) sie40re es0era/d,R aG-e3 ga/ad, s-1, G-e a/tes /,4Ds se 2i2Ba ,3ie/d, e3 0ast, si/ 0,der 0r,=ar3,* Y 53 1 d,/ L-0e a3ega=a/ 1 2,32Ba/ a a3egar si/ 33egar a 0,/erse de ac-erd,* Hasta G-e -/a 2eH d,/ L-0e 3e diE,J VMira) K-2e/ci,) ,tr, a/i4a3 4Ds G-e 4etas a3 0,trer, 1 te 3, 4at,* Y 53 3e c,/test.J VMire) d,/ L-0e) 1, /, te/g, 3a c-30a de G-e 3,s a/i4a3es =-sG-e/ s- ac,4,d,* E33,s s,/ i/,ce/tes* A+B se 3, +aiga si 4e 3,s 4ata* TY ME 4at. -/ /,2i33,* UEst, 0as. +ace trei/ta 1 ci/c, aF,s) 0,r 4arH,) 0,rG-e 1a e/ a=ri3 a/da=a 1, e/ e3 4,/te) c,rrie/d, de3 e?+,rt,* N, 4e 2a3ier,/ /i 3as dieH 2acas G-e 3e di a3 E-eH) /i e3 e4=arg, de 4i casa 0ara 0agar3e 3a sa3ida de 3a cDrce3* T,da2Ba des0-5s se 0agar,/ c,/ 3, G-e G-eda=a /,4Ds 0,r /, 0erseg-ir4e) a-/G-e de t,d,s 4,d,s 4e 0erseg-Ba/* C,r es, 4e 2i/e a 2i2ir E-/t, c,/ 4i +iE, a este ,tr, terre/it, G-e 1, te/Ba 1 G-e se /,4=ra Ca3, de Ve/ad,* Y 4i +iE, creci. 1 se cas. c,/ 3a /-era Ig/acia 1 t-2, 1a ,c+, +iE,s* AsB G-e 3a c,sa 1a 2a 0ara 2ieE,) 1 segS/ es, de=erBa estar ,32idada* Cer,) segS/ es,) /, 3, estD* UY, e/t,/ces ca3c-35 G-e c,/ -/,s cie/ 0es,s G-eda=a arreg3ad, t,d,* E3 di7-/t, d,/ L-0e era s,3,) s,3a4e/te c,/ s- 4-Eer 1 3,s d,s 4-c+ac+it,s t,da2Ba de a gatas* Y 3a 2i-da 0r,/t, 4-ri. ta4=i5/ diHG-e de 0e/a* Y a 3,s 4-c+ac+it,s se 3,s 33e2ar,/ 3eE,s) d,/de -/,s 0arie/tes* AsB G-e) 0,r 0arte de e33,s) /, +a=Ba G-e te/er 4ied,* UCer, 3,s de4Ds se at-2ier,/ a G-e 1, a/da=a e?+,rtad, 1 e/E-iciad, 0ara as-star4e 1 seg-ir r,=D/d,4e* Cada G-e 33ega=a a3g-ie/ a3 0-e=3, 4e a2isa=a/J UVC,r a+B a/da/ -/,s 7-ereF,s) K-2e/ci,* UY 1, ec+a=a 0a3 4,/te) e/tre2erD/d,4e e/tre 3,s 4adr,F,s 1 0asD/d,4e 3,s dBas c,4ie/d, s.3, 2erd,3agas* A 2eces te/Ba G-e sa3ir a 3a 4edia/,c+e) c,4, si 4e 7-era/ c,rretea/d, 3,s 0err,s* Es, d-r. t,da 3a 2ida* N, 7-e -/ aF, /i d,s* A-e t,da 3a 2ida*U Y a+,ra +a=Ba/ id, 0,r 53) c-a/d, /, es0era=a 1a a /adie) c,/7iad, e/ e3 ,32id, e/ G-e 3, te/Ba 3a ge/teR cre1e/d, G-e a3 4e/,s s-s S3ti4,s dBas 3,s 0asarBa tra/G-i3,* TA3 4e/,s est, V0e/s.V c,/seg-ir5 c,/ estar 2ieE,* Me deEarD/ e/ 0aH*U Se +a=Ba dad, a esta es0era/Ha 0,r e/ter,* C,r es, era G-e 3e c,sta=a tra=aE, i4agi/ar 4,rir asB) de re0e/te) a estas a3t-ras de s- 2ida) des0-5s de ta/t, 0e3ear 0ara 3i=rarse de 3a 4-erteR de +a=erse 0asad, s- 4eE,r tie40, tira/d, de -/ 3ad, 0ara ,tr, arrastrad, 0,r 3,s s,=resa3t,s 1 c-a/d, s- c-er0, +a=Ba aca=ad, 0,r ser -/ 0-r, 0e33eE, c,rre,s, c-rtid, 0,r 3,s 4a3,s dBas e/ G-e t-2, G-e a/dar esc,/di5/d,se de t,d,s* C,r si acas,) X/, +a=Ba deEad, +asta G-e se 3e 7-era s- 4-EerY AG-e3 dBa e/ G-e a4a/eci. c,/ 3a /-e2a de G-e s- 4-Eer se 3e +a=Ba id,) /i siG-iera 3e 0as. 0,r 3a ca=eHa 3a i/te/ci./ de sa3ir a =-scar3a* DeE. G-e se 7-era si/ i/dagar 0ara /ada /i c,/ G-i5/ /i 0ara d./de) c,/ ta3 de

/, =aEar a3 0-e=3,* DeE. G-e se 7-era c,4, se 3e +a=Ba id, t,d, 3, de4Ds) si/ 4eter 3as 4a/,s* Ya 3, S/ic, G-e 3e G-eda=a 0ara c-idar era 3a 2ida) 1 esta 3a c,/ser2arBa a c,4, diera 3-gar* N, 0,dBa deEar G-e 3, 4atara/* N, 0,dBa* M-c+, 4e/,s a+,ra* Cer, 0ara es, 3, +a=Ba/ traBd, de a33D) de Ca3, de Ve/ad,* N, /ecesitar,/ a4arrar3, 0ara G-e 3,s sig-iera* E3 a/d-2, s,3,) S/ica4e/te 4a/iatad, 0,r e3 4ied,* E33,s se dier,/ c-e/ta de G-e /, 0,dBa c,rrer c,/ aG-e3 c-er0, 2ieE,) c,/ aG-e33as 0ier/as 73acas c,4, sic-as secas) aca3a4=radas 0,r e3 4ied, de 4,rir* C,rG-e a es, i=a* A 4,rir* Se 3, diEer,/* Desde e/t,/ces 3, s-0,* C,4e/H. a se/tir esa c,4eH./ e/ e3 est.4ag,) G-e 3e 33ega=a de 0r,/t, sie40re G-e 2eBa de cerca 3a 4-erte 1 G-e 3e saca=a e3 a/sia 0,r 3,s ,E,s) 1 G-e 3e +i/c+a=a 3a =,ca c,/ aG-e33,s =-c+es de ag-a agria G-e te/Ba G-e tragarse si/ G-erer* Y esa c,sa G-e 3e +acBa 3,s 0ies 0esad,s 4ie/tras s- ca=eHa se 3e a=3a/da=a 1 e3 c,raH./ 3e 0ega=a c,/ t,das s-s 7-erHas e/ 3as c,sti33as* N,) /, 0,dBa ac,st-4=rarse a 3a idea de G-e 3, 4atara/* Te/Ba G-e +a=er a3g-/a es0era/Ha* E/ a3gS/ 3-gar 0,drBa aS/ G-edar a3g-/a es0era/Ha* Ta3 2eH e33,s se +-=iera/ eG-i2,cad,* I-iHD =-sca=a/ a ,tr, K-2e/ci, Na2a 1 /, a3 K-2e/ci, Na2a G-e era 53* Ca4i/. e/tre aG-e33,s +,4=res e/ si3e/ci,) c,/ 3,s =raH,s caBd,s* La 4adr-gada era ,sc-ra) si/ estre33as* E3 2ie/t, s,03a=a des0aci,) se 33e2a=a 3a tierra seca 1 traBa 4Ds) 33e/a de ese ,3,r c,4, de ,ri/es G-e tie/e e3 0,32, de 3,s ca4i/,s* S-s ,E,s) G-e se +a=Ba/ a0eF-scad, c,/ 3,s aF,s) 2e/Ba/ 2ie/d, 3a tierra) aG-B) de=aE, de s-s 0ies) a 0esar de 3a ,sc-ridad* A33B e/ 3a tierra esta=a t,da s- 2ida* Sese/ta aF,s de 2i2ir s,=re de e33a) de e/cerrar3a e/tre s-s 4a/,s) de +a=er3a 0r,=ad, c,4, se 0r-e=a e3 sa=,r de 3a car/e* Se 2i/, 3arg, rat, des4e/-HD/d,3a c,/ 3,s ,E,s) sa=,rea/d, cada 0edaH, c,4, si 7-era e3 S3ti4,) sa=ie/d, casi G-e serBa e3 S3ti4,* L-eg,) c,4, G-erie/d, decir a3g,) 4ira=a a 3,s +,4=res G-e i=a/ E-/t, a 53* I=a a decir3es G-e 3, s,3tara/) G-e 3, deEara/ G-e se 7-eraJ TY, /, 3e +e +ec+, daF, a /adie) 4-c+ac+,sU) i=a a decir3es) 0er, se G-eda=a ca33ad,* TMDs ade3a/tit, se 3,s dir5U) 0e/sa=a* Y s.3, 3,s 2eBa* C,dBa +asta i4agi/ar G-e era/ s-s a4ig,sR 0er, /, G-erBa +acer3,* N, 3, era/* N, sa=Ba G-i5/es era/* L,s 2eBa a s- 3ad, 3adeD/d,se 1 agac+D/d,se de 2eH e/ c-a/d, 0ara 2er 0,r d./de seg-Ba e3 ca4i/,* L,s +a=Ba 2ist, 0,r 0ri4era 2eH a3 0ardear de 3a tarde) e/ esa +,ra desteFida e/ G-e t,d, 0arece c+a4-scad,* Ha=Ba/ atra2esad, 3,s s-rc,s 0isa/d, 3a 4i30a tier/a* Y 53 +a=Ba =aEad, a es,J a decir3es G-e a33B esta=a c,4e/Ha/d, a crecer 3a 4i30a* Cer, e33,s /, se det-2ier,/* L,s +a=Ba 2ist, c,/ tie40,* Sie40re t-2, 3a s-erte de 2er c,/ tie40, t,d,* C-d, +a=erse esc,/did,) ca4i/ar -/as c-a/tas +,ras 0,r e3 cerr, 4ie/tras e33,s se i=a/ 1 des0-5s 2,32er a =aEar* A3 7i/ 1 a3 ca=, 3a 4i30a /, se 3,grarBa de /i/gS/ 4,d,* Ya era tie40, de G-e +-=iera/ 2e/id, 3as ag-as 1 3as ag-as /, a0arecBa/ 1 3a 4i30a c,4e/Ha=a a 4arc+itarse* N, tardarBa e/ estar seca de3 t,d,* AsB G-e /i 2a3Ba 3a 0e/a de +a=er =aEad,R +a=erse 4etid, e/tre aG-e33,s +,4=res c,4, e/ -/ ag-Eer,) 0ara 1a /, 2,32er a sa3ir* Y a+,ra seg-Ba E-/t, a e33,s) ag-a/tD/d,se 3as ga/as de decir3es G-e 3, s,3tara/* N, 3es 2eBa 3a caraR s.3, 2eBa 3,s =-3t,s G-e se re0ega=a/ , se se0ara=a/ de 53* De 4a/era G-e c-a/d, se 0-s, a +a=3ar) /, s-0, si 3, +a=Ba/ ,Bd,* DiE,J VY, /-/ca 3e +e +ec+, daF, a /adie Ves, diE,* Cer, /ada ca4=i.* Ni/g-/, de 3,s =-3t,s 0areci. darse c-e/ta* Las caras /, se 2,32ier,/ a 2er3,* Sig-ier,/ ig-a3) c,4, si +-=iera/ 2e/id, d,r4id,s* E/t,/ces 0e/s. G-e /, te/Ba /ada 4Ds G-e decir) G-e te/drBa G-e =-scar 3a es0era/Ha e/ a3gS/ ,tr, 3ad,* DeE. caer ,tra 2eH 3,s =raH,s 1 e/tr. e/ 3as 0ri4eras casas de3 0-e=3, e/ 4edi, de aG-e33,s c-atr, +,4=res ,sc-recid,s 0,r e3 c,3,r /egr, de 3a /,c+e* VMI CORONEL) aG-B estD e3 +,4=re* Se +a=Ba/ dete/id, de3a/te de3 =,G-ete de 3a 0-erta* E3) c,/ e3 s,4=rer, e/ 3a 4a/,) 0,r

res0et,) es0era/d, 2er sa3ir a a3g-ie/* Cer, s.3, sa3i. 3a 2,HJ VXC-D3 +,4=reY V0reg-/tar,/* VE3 de Ca3, de Ve/ad,) 4i c,r,/e3* E3 G-e -sted /,s 4a/d. a traer* VCregS/ta3e G-e si +a 2i2id, a3g-/a 2eH e/ A3i4a V2,32i. a decir 3a 2,H de a33D ade/tr,* VOE1) tSP I-e si +as +a=itad, e/ A3i4a Vre0iti. 3a 0reg-/ta e3 sarge/t, G-e esta=a 7re/te a 53* VSB* Di3e a3 c,r,/e3 G-e de a33D 4is4, s,1* Y G-e a33B +e 2i2id, +asta +ace 0,c,* VCregS/ta3e G-e si c,/,ci. a G-ada3-0e Terrer,s* VI-e diHG-e si c,/,ciste a G-ada3-0e Terrer,s* VXA d,/ L-0eY SB* Di3e G-e sB 3, c,/,cB* Ya 4-ri.* E/t,/ces 3a 2,H de a33D ade/tr, ca4=i. de t,/,J VYa s5 G-e 4-ri. VdiE,* Y sig-i. +a=3a/d, c,4, si 03aticara c,/ a3g-ie/ a33D) a3 ,tr, 3ad, de 3a 0ared de carriH,s* VG-ada3-0e Terrer,s era 4i 0adre* C-a/d, crecB 1 3, =-sG-5 4e diEer,/ G-e esta=a 4-ert,* Es a3g, di7Bci3 crecer sa=ie/d, G-e 3a c,sa de d,/de 0,de4,s agarrar/,s 0ara e/raiHar estD 4-erta* C,/ /,s,tr,s) es, 0as.* UL-eg, s-0e G-e 3, +a=Ba/ 4atad, a 4ac+etaH,s) c3a2D/d,3e des0-5s -/a 0ica de =-e1 e/ e3 est.4ag,* Me c,/tar,/ G-e d-r. 4Ds de d,s dBas 0erdid, 1 G-e) c-a/d, 3, e/c,/trar,/) tirad, e/ -/ arr,1,) t,da2Ba esta=a ag,/iHa/d, 1 0idie/d, e3 e/carg, de G-e 3e c-idara/ a s7a4i3ia* UEst,) c,/ e3 tie40,) 0arece ,32idarse* U/, trata de ,32idar3,* L, G-e /, se ,32ida es 33egar a sa=er G-e e3 G-e +iH, aG-e33, estD aS/ 2i2,) a3i4e/ta/d, s- a34a 0,drida c,/ 3a i3-si./ de 3a 2ida eter/a* N, 0,drBa 0erd,/ar a ese) a-/G-e /, 3, c,/,Hc,R 0er, e3 +ec+, de G-e se +a1a 0-est, e/ e3 3-gar d,/de 1, s5 G-e estD) 4e da D/i4,s 0ara aca=ar c,/ 53* N, 0-ed, 0erd,/ar3e G-e siga 2i2ie/d,* N, de=Ba +a=er /acid, /-/ca* Desde acD) desde a7-era) se ,1. =ie/ c3ar, c-a/t, diE,* Des0-5s ,rde/.J VOL352e/se3, 1 a4Drre/3, -/ rat,) 0ara G-e 0adeHca) 1 3-eg, 7-sB3e/3,P VOMBra4e) c,r,/e3P V0idi. 53V* Ya /, 2a3g, /ada* N, tardar5 e/ 4,rir4e s,3it,) derre/gad, de 2ieE,* ON, 4e 4ates***P VOL352e/se3,P V2,32i. a decir 3a 2,H de ade/tr,* V*** Ya +e 0agad,) c,r,/e3* He 0agad, 4-c+as 2eces* T,d, 4e 3, G-itar,/* Me castigar,/ de 4-c+,s 4,d,s* Me +e 0asad, c,sa de c-are/ta aF,s esc,/did, c,4, -/ a0estad,) sie40re c,/ e3 0D30it, de G-e e/ c-a3G-ier rat, 4e 4atarBa/* N, 4ereHc, 4,rir asB) c,r,/e3* D5Ea4e G-e) a3 4e/,s) e3 SeF,r 4e 0erd,/e* ON, 4e 4atesP ODi3es G-e /, 4e 4ate/P Esta=a a33B) c,4, si 3, +-=iera/ g,30ead,) sac-die/d, s- s,4=rer, c,/tra 3a tierra* Grita/d,* E/ seg-ida 3a 2,H de a33D ade/tr, diE,J VA4Drre/3, 1 de/3e a3g, de =e=er +asta G-e se e4=,rrac+e 0ara G-e /, 3e d-e3a/ 3,s tir,s* AHORA) 0,r 7i/) se +a=Ba a0acig-ad,* Esta=a a33B arri/c,/ad, a3 0ie de3 +,rc./* Ha=Ba 2e/id, s- +iE, K-sti/, 1 s- +iE, K-sti/, se +a=Ba id, 1 +a=Ba 2-e3t, 1 a+,ra ,tra 2eH 2e/Ba* L, ec+. e/ci4a de3 =-rr,* L, a0reta3. =ie/ a0retad, a3 a0areE, 0ara G-e /, se 7-ese a caer 0,r e3 ca4i/,* Le 4eti. s- ca=eHa de/tr, de -/ c,sta3 0ara G-e /, diera 4a3a i40resi./* Y 3-eg, 3e +iH, 0e3,s a3 =-rr, 1 se 7-er,/) arre=iatad,s) de 0risa) 0ara 33egar a Ca3, de Ve/ad, t,da2Ba c,/ tie40, 0ara arreg3ar e3 2e3,ri, de3 di7-/t,* VT- /-era 1 3,s /iet,s te e?traFarD/ Vi=a dici5/d,3eV* Te 4irarD/ a 3a cara 1 creerD/ G-e /, eres tS* Se 3es a7ig-rarD G-e te +a c,4id, e3 c,1,te) c-a/d, te 2ea/ c,/ esa cara ta/

33e/a de =,G-etes 0,r ta/t, tir, de gracia c,4, te dier,/*

LA ACUESTA ANTON CHEKOV6RUSIA ERA UNA ,sc-ra /,c+e de ,t,F,* E3 2ieE, =a/G-er, 0asea=a de -/a esG-i/a a ,tra de sdes0ac+,) e2,ca/d, 3a 7iesta G-e diera) ta4=i5/ e/ ,t,F,) G-i/ce aF,s atrDs* Asistier,/ 4-c+as 0ers,/as i/te3ige/tes) 1 3a c,/2ersaci./ 7-e de 3, 4Ds i/teresa/te* U/, de 3,s te4as tratad,s 7-e 3a 0e/a de 4-erte* L,s i/2itad,s) e/tre 3,s G-e +a=Ba -/ =-e/ /S4er, de 0eri,distas 1 er-dit,s) se 4,strar,/ e/ s- 4a1,rBa c,/trari,s a esta 0e/a* La c,/sidera=a/ a/tic-ada c,4, castig,) i/4,ra3 e i40r,0ia de -/ 0aBs cristia/,* A3g-/,s ,0i/a=a/ G-e 3a 0e/a de 4-erte de=Ba s-stit-irse a esca3a -/i2ersa3 0,r 3a de cade/a 0er0et-a* VN, est,1 de ac-erd, c,/ -stedes V4a/i7est. e3 a/7itri./V* N, +e c,/,cid, /i 3a cade/a 0er0et-a /i 3a 0e/a de 4-erte) 0er, si se 4e 0er4ite ,0i/ar a 0ri,ri) 3a 0e/a de 4-erte es) a 4i 4,d, de 2er) 4Ds 4,ra3 1 +-4a/a G-e 3a cade/a 0er0et-a* La eEec-ci./ 4ata a3 i/sta/te) 4ie/tras G-e 3a cade/a 0er0et-a 3, +ace 0,c, a 0,c,* XI-5 2erd-g, es 4Ds 0iad,s,) e3 G-e 4ata e/ -/,s seg-/d,s , e3 G-e 2a G-ita/d, 3a 2ida 0,c, a 0,c, d-ra/te aF,s 1 aF,sY VA4=,s s,/ ig-a34e/te i/4,ra3es V,=ser2. -/, de 3,s i/2itad,sV) 0,rG-e 3,s d,s se 0r,0,/e/ e3 4is4, 7i/J 0ri2ar de 3a 2ida* E3 estad, /, es Di,s* N, tie/e derec+, a G-itar 3, G-e /, 0,drBa de2,32er si desease +acer3,* E/tre 3,s i/2itad,s se e/c,/tra=a -/ E,2e/ a=,gad, de -/,s 2ei/tici/c, aF,s* C-a/d, 3e 0idier,/ s- ,0i/i./) e?03ic.J VTa/ i/4,ra3 es 3a 0e/a de 4-erte c,4, 3a de cade/a 0er0et-aR 0er, si a 4B 4e diera/ a e3egir e/tre -/a - ,tra) ,0tarBa si/ 2aci3ar 0,r 3a seg-/da* Sie40re es 0re7eri=3e 2i2ir) sea c,4, 7-ere) a /, 2i2ir e/ a=s,3-t,* A c,/ti/-aci./ se e/ta=3. -/a a/i4ada 0,354ica* E3 =a/G-er,) G-e 0,r e/t,/ces era 4Ds E,2e/ e i40et-,s,) 0erdi. 3a ca34a) di, -/ 0-FetaH, e/ 3a 4esa 1) e/carD/d,se c,/ e3 E,2e/ a=,gad,) grit.J VOEs, es 7a3s,P Le a0-est, d,s 4i33,/es a G-e /, resistirBa /i ci/c, aF,s e/ 3a cDrce3* VSi +a=3a -sted e/ seri, Vc,/test. e3 a=,gad,V) 3e a0-est, a G-e s,1 ca0aH de 0er4a/ecer e/cerrad, /, 1a ci/c, aF,s) si/, G-i/ce* VXI-i/ceY OHec+,P Ve?c3a4. e3 =a/G-er,V* SeF,res) 0,/g, d,s 4i33,/es* VDe ac-erd,* Usted 0,/e d,s 4i33,/es 1 1, 4i 3i=ertad VdiE, e3 a=,gad,* De esta 7,r4a se 33e2. a ca=, 3a estS0ida 1 dis0aratada a0-esta* E3 =a/G-er,) G-e a 3a saH./ /, +-=iera 0,did, c,/tar s-s 4i33,/es) era -/ ser 4i4ad, 1 ca0ric+,s, a3 G-e -/a a0-esta de esta B/d,3e 0,/Ba 7-era de sB de 03acer* D-ra/te 3a ce/a) =r,4ea/d, c,/ e3 a=,8

gad,) 3e diE,J VRe73e?i,/e -sted) E,2e/) a/tes de G-e sea de4asiad, tarde* D,s 4i33,/es /, sig/i7ica/ /ada 0ara 4B) 4ie/tras G-e -sted se e?0,/e a 0erder tres , c-atr, de 3,s 4eE,res aF,s de s2ida* Y dig, tres , c-atr, 0,rG-e /, resistirD -sted 4Ds tie40,* N, ,32ide ta40,c,) desdic+ad,) G-e 3a 0risi./ 2,3-/taria es 4-c+, 4Ds d-ra de s,0,rtar G-e 3a 7,rH,sa* La idea de G-e e/ t,d, 4,4e/t, te/drBa derec+, a rec,=rar 3a 3i=ertad e/2e/e/arD 0,r c,403et, s2ida e/ 3a ce3da* OMe da -sted 3Dsti4aP A+,ra) 4ie/tras e3 =a/G-er, 0asea=a de -/a esG-i/a a ,tra) rec,rd. t,d, aG-e33, 1 se 0reg-/t.J TXC,r G-5 +arBa 1, esta a0-estaY XDe G-5 +a ser2id,Y E3 a=,gad, +a 0erdid, G-i/ce aF,s de s- 2ida 1 1, +e tirad, 0,r 3a 2e/ta/a d,s 4i33,/es* XDe4,strarD est, G-e 3a 0e/a de 4-erte es 0e,r , 4eE,r G-e 3a cade/a 0er0et-aY ON,) seg-r, G-e /,P T,d, +a sid, -/a gra/ /ecedad* C,r 4i 0arte) 7-e -/ ca0ric+, de +,4=re aca-da3ad,R 0,r 3a de3 a=,gad,) si403e sed de ,r,*U Y c,/ti/-. rec,rda/d, 3, s-cedid, tras aG-e33a 7iesta* Se decidi. G-e e3 a=,gad, s-7riera e3 e/carce3a4ie/t, =aE, 3a 4Ds estrec+a 2igi3a/cia) e/ -/ 0a=e33./ c,/str-id, e/ e3 EardB/ de3 =a/G-er,* Ac,rd.se ta4=i5/ G-e d-ra/te 3,s G-i/ce aF,s 0erderBa t,d, derec+, a atra2esar e3 -4=ra3 de 3a 0-erta) a 2er 0ers,/a a3g-/a) a ,Br 2,ces +-4a/as 1 a reci=ir cartas , 0eri.dic,s* Se 3e 0er4iti. te/er -/ i/str-4e/t, 4-sica3) 3eer 3i=r,s) escri=ir cartas) =e=er 2i/, 1 7-4ar* SegS/ e3 c,/2e/i,) 0,dBa c,4-/icarse c,/ e3 4-/d, e?teri,r) a-/G-e e/ si3e/ci,) a tra25s de -/ 2e/ta/i33, c,/str-id, e?0resa4e/te 0ara este 7i/* T,d, 3, G-e /ecesitase V3i=r,s) 0artit-ras) 2i/,V 0,drBa reci=ir3, e/2ia/d, -/a /,ta a tra25s de 3a 2e/ta/a* E3 ac-erd, 0re2eBa t,d,s aG-e33,s deta33es 1 4i/-cias G-e +ace/ se2era 3a rec3-si./) 1 ,=3iga=a a3 a=,gad, a 0er4a/ecer e/cerrad, d-ra/te G-i/ce aF,s) e?acta4e/te desde 3as d,ce de3 "; de /,2ie4=re de ":$< +asta 3a 4edia/,c+e de3 "; de /,2ie4=re de "::@* E3 4e/,r i/te/t, 0,r 0arte de3 a=,gad, de r,40er 3as c,/dici,/es esti0-3adas) de sa3ir a-/G-e s.3, 7-era d,s 4i/-t,s a/tes de 3a +,ra) 3i=era=a a3 =a/G-er, de 3a ,=3igaci./ de 0agar3e 3,s d,s 4i33,/es* D-ra/te e3 0ri4er aF,) e3 a=,gad,) 0,r 3, G-e se des0re/dBa de s-s =re2es 4isi2as) s-7rBa 4-c+, de s,3edad 1 a=-rri4ie/t,* DBa 1 /,c+e 33ega=a/ de3 0a=e33./ 3as /,tas de3 0ia/,* Re+-s. e3 2i/, 1 e3 ta=ac,* TE3 2i/,U) escri=i.) Te?cita e3 dese,) 1 e3 dese, es e3 0ri4er e/e4ig, de3 0risi,/er,* Ade4Ds) /, +a1 /ada 4Ds a=-rrid, G-e =e=er a s,3as -/ =-e/ 2i/,) 1 e3 ta=ac, 2icia e3 aire e/ 3a +a=itaci./*U D-ra/te e3 0ri4er aF, e3 a=,gad, reci=i. 3i=r,s de g5/er, 3iger,J /,2e3as 0,3iciacas) de a2e/t-ras) de c,403icada i/triga a4,r,sa) c,4edias*** E3 seg-/d, aF, se deE. de ,Br e3 0ia/, 1 e3 a=,gad, 0idi. S/ica4e/te c3Dsic,s* E3 G-i/t, aF, 2,32i. a ,Brse 4Ssica 1 e3 0risi,/er, 0idi. 2i/,* AG-e33,s G-e 3e 2ier,/ d-ra/te aG-e3 aF, a7ir4ar,/ G-e /, +a=Ba +ec+, 4Ds G-e c,4er) =e=er 1 0er4a/ecer t-4=ad, e/ 3a ca4a* B,steHa=a c,/ 7rec-e/cia 1 +a=3a=a c,/sig, 4is4, c,/ 2,H irritada* N, 3e1. 3i=r, a3g-/,) 0er, a 2eces) 0,r 3a /,c+e) se se/ta=a a escri=ir d-ra/te 3arg, tie40,) 1 a 3a 4aFa/a sig-ie/te rasga=a t,d, 3, escrit,* E/ 4Ds de -/a ,casi./ 3e ,1er,/ 33,rar* Hacia 3a seg-/da 4itad de3 se?t, aF, e3 0risi,/er, c,4e/H. a est-diar c,/ a03icaci./ idi,4as) 7i3,s,7Ba e +ist,ria* Era ta3 s- a7D/ G-e e3 =a/G-er, a0e/as te/Ba tie40, de c,40rar3e 3,s 3i=r,s* E/ e3 tra/sc-rs, de c-atr, aF,s t-2, G-e c,/seg-ir3e -/,s seiscie/t,s 2,3S4e/es* A-e e/ este 0erB,d, de e7er2esce/cia c-a/d, e3 =a/G-er, reci=i. 3a sig-ie/te cartaJ TMi G-erid, carce3er,J Le escri=, estas 3B/eas e/ seis idi,4as* Haga G-e 3as 3ea/ 0ers,/as e/te/didas* Si /, e/c-e/tra/ err,r a3g-/,) 3e r-eg, +aga dis0arar -/ ar4a e/ e3 EardB/* C,r e3 esta40id, sa=r5 G-e 4is es7-erH,s /, +a/ sid, 2a/,s* L,s ge/i,s de t,das 3as 50,cas 1 0aBses se e?0resa/ e/ disti/t,s idi,4as) 0er, e/ t,d,s e33,s arde 3a 4is4a 33a4a* OO+) si s-0iera 3a ce3estia3 7e3icidad G-e 4e e4=arga a+,ra G-e 3,s e/tie/d,PU E3 dese, de3 0risi,/er, se c-403i.) 1 e3 =a/G-er, ,rde/. G-e se +iciera/ d,s dis0ar,s e/ e3 EardB/* MDs tarde) tra/sc-rrid, e3 d5ci4, aF,) e3 a=,gad, se se/t. a/te 3a 4esa 1 se dedic.

e?c3-si2a4e/te a 3a 3ect-ra de3 N-e2, Testa4e/t,* A3 =a/G-er, 3e e?traF. G-e -/ +,4=re G-e e/ c-atr, aF,s +a=Ba 33egad, a d,4i/ar seiscie/t,s 2,3S4e/es er-dit,s e403eara cerca de -/, e/ter, e/ 3a 3ect-ra de -/ 3i=r, 7Dci3 de c,40re/der 1 /, 4-1 gr-es,* A3 N-e2, Testa4e/t, 3e sig-ier,/ -/a +ist,ria de 3as re3igi,/es 1 -/ tratad, de te,3,gBa* D-ra/te 3,s d,s S3ti4,s aF,s e3 0risi,/er, 3e1. 4-c+, 0er, si/ 45t,d,* Ta/ 0r,/t, se c,/sagra=a a 3as cie/cias /at-ra3es c,4, a B1r,/ , a S+aNes0eare* S,3Ba e/2iar 4isi2as 0idie/d, -/ 3i=r, de G-B4ica) ,tr, de 4edici/a) -/a /,2e3a 1 a3gS/ tratad, s,=re 7i3,s,7Ba , te,3,gBa a3 4is4, tie40,* Era c,4, -/ /D-7rag, G-e) /ada/d, e/ a3ta 4ar e/tre 3,s rest,s de -/ /a2B,) se a7erra a -/ 4ader, tras ,tr, e/ s- dese, de sa32ar 3a 2ida* EL VIEKO =a/G-er,) a3 rec,rdar t,d, aG-e33,) 0e/s.J TMaFa/a a 3as d,ce ,=te/drD 3a 3i=ertad) 1 de ac-erd, c,/ 3, esti0-3ad, te/dr5 G-e 0agar3e 3,s d,s 4i33,/es* Si 3e 0ag, +a=r5 0erdid, t,d,* Me arr-i/ar5 0ara sie40re***U I-i/ce aF,s atrDs 3e +-=iera res-3tad, i40,si=3e c,/tar s-s 4i33,/es) 0er, a+,ra 3e da=a 4ied, 0reg-/tarse G-5 te/Ba e/ 4a1,r ca/tidadJ 7,rt-/a , de-das* E3 E-eg, e/ 3a B,3sa) 3as es0ec-3aci,/es arriesgadas 1 s- carDcter te4erari,) G-e /i siG-iera e3 0as, de 3,s aF,s 3,gr. ate40erar) +a=Ba/ des4,r,/ad, s-s /eg,ci,s) 1 e3 i/tr50id,) c,/7iad, 1 ,rg-33,s, 7i/a/cier, se +a=Ba c,/2ertid, e/ -/ 4edi,cre =a/G-er, G-e te4=3a=a a/te 3a 4e/,r ,sci3aci./ e/ e3 4ercad,* TOMa3dita a0-estaPU) 4-r4-r. e3 a/cia/, 33e2D/d,se c,/ deses0eraci./ 3as 4a/,s a 3a ca=eHa* TXC,r G-5 /, +a=rD 4-ert, ese +,4=reY S.3, tie/e c-are/ta aF,s* Se 33e2arD t,d, 3, G-e 4e G-eda) se casarD) g,HarD de 3a 2ida) E-garD e/ 3a B,3sa) 1 e/treta/t, 1, te/dr5 G-e c,/te403ar3e c,4, -/ 4e/dig, e/2idi,s,) 1 te/dr5 G-e ,Br de s-s 3a=i,s 3a 4is4a 7rase t,d,s 3,s dBasJ aLe de=, 3a 7e3icidad de 4i 2ida* OD5Ee4e G-e 3e a1-deP& ON,) es, serBa de4asiad,P L, S/ic, G-e 0,drBa 3i=rar4e de 3a =a/carr,ta 1 de3 ,0r,=i, serBa 3a 4-erte de ese +,4=re*U Dier,/ 3as tres* E3 =a/G-er, esc-c+.* T,d, e3 4-/d, d,r4Ba e/ 3a casa* Ta/ s.3, se 0erci=Ba e3 ge4id, de 3,s Dr=,3es +e3ad,s a3 ,tr, 3ad, de 3,s 2e/ta/a3es* Cr,c-ra/d, /, +acer r-id,) sac. de 3a caEa 7-erte 3a 33a2e de 3a 0-erta G-e /, se +a=Ba a=iert, e/ G-i/ce aF,s) se 0-s, e3 a=rig, 1 sa3i. de 3a casa* E3 EardB/ esta=a ,sc-r, 1 +acBa 7rB,* Esta=a 33,2ie/d,* E3 2ie/t,) +S4ed, 1 0e/etra/te) =ra4a=a 0,r t,d, e3 EardB/ 1 /, da=a desca/s, a 3,s Dr=,3es* C,r 4Ds G-e es7,rHa=a 3a 2ista) e3 =a/G-er, /, disti/g-Ba e3 s-e3,) /i 3as =3a/cas estat-as) /i e3 0a=e33./) /i 3,s Dr=,3es* AcercD/d,se a3 0a=e33./) 33a4. d,s 2eces a3 g-ardiD/* Nadie res0,/di.* Si/ d-da e3 g-ardiD/ se +a=Ba resg-ardad, de3 4a3 tie40,R estarBa d-r4ie/d, e/ a3gS/ ri/c./ de 3a c,ci/a , de3 i/2er/ader,* TSi t-2iese 2a3,r 0ara rea3iHar 4i 0r,0.sit,U) 0e/s. e3 a/cia/,) T3as s,s0ec+as recaerBa/ e/ 0ri4er 3-gar s,=re e3 g-ardiD/*U E/ 4edi, de 3a ,sc-ridad) =-sc. a tie/tas 3,s 0e3daF,s 1 3a 0-erta 1 e/tr. e/ e3 2estB=-3, de3 0a=e33./R 3-eg, 0as. a3 estrec+, 0asi33, 1 e/ce/di. -/a ceri33a* N, +a=Ba -/ a34aR s.3, se 2eBa -/a ca4a si/ sD=a/as /i 4a/tas 1 3a s,4=ra ,sc-ra de -/a est-7a e/ -/ ri/c./* L,s se33,s de 3a 0-erta G-e c,/d-cBa +asta e3 0risi,/er, esta=a/ i/tact,s* A3 a0agarse 3a ceri33a) e3 2ieE,) te4=3a/d, de /er2i,sis4,) se as,4. a 3a 0eG-eFa 2e/ta/a* E/ 3a esta/cia ardBa c,/ te/-e 3-H -/a 2e3a* E3 0risi,/er, esta=a se/tad, a/te 3a 4esa 1 s.3, se 3e 2eBa/ 3a es0a3da) e3 ca=e33, 1 3,s =raH,s* Ha=Ba 3i=r,s a=iert,s s,=re 3as d,s si33as) 3a 4esa 1 3a a37,4=ra* Casar,/ ci/c, 4i/-t,s 1 e3 0risi,/er, /, +iH, e3 4e/,r 4,2i4ie/t,* I-i/ce aF,s de e/cierr, 3e +a=Ba/ e/seFad, a se/tarse c,403eta4e/te i/4.2i3* E3 =a/G-er, g,30e. e3 crista3 de3 2e/ta/i33, c,/ e3 ded,) 0er, e3 0risi,/er, /, reacci,/.* E/t,/ces e3 =a/G-er, arra/c. c,/ s-4, c-idad, 3,s se33,s de 3a 0-erta 1 4eti. 3a 33a2e e/ 3a cerrad-ra* E3 +err-4=r,s, cerr,E, e4iti. -/ cr-Eid, r,/c, 1 3a 0-erta c+irri.* E3 =a/G-er, es0era=a ,Br i/4ediata4e/te -/ grit, de s,r0resa 1 e3 r-id, de 0as,s) 0er, 0asar,/ tres 4i/-t,s 1 a3 ,tr, 3ad, de 3a 0-erta seg-Ba

rei/a/d, e3 4is4, si3e/ci, de a/tes* Decidi. e/trar* A/te 3a 4esa se se/ta=a -/ +,4=re disti/t, de3 rest, de 3,s 4,rta3es* Era -/ esG-e3et, rec-=iert, de 0ie3 tira/te* Te/Ba 3arg,s ca=e33,s riHad,s) c,4, -/a 4-Eer) -/a =ar=a desgreFada) 3a teH a4ari33a) de -/a t,/a3idad terr,sa) 3as 4eEi33as +-/didas 1 3a es0a3da 3arga 1 estrec+a* La 4a/, s,=re 3a G-e desca/sa=a s- 0e3-da ca=eHa era ta/ 7i/a 1 de3gada G-e da=a 4ied, 4irar3a* S- ca=e33, e40eHa=a a e/ca/ecer) 1 a3 c,/te403ar s- 2ieE, 1 de4acrad, r,str, /adie +a=rBa creBd, G-e ta/ s.3, c,/ta=a c-are/ta aF,s* S,=re 3a 4esa) a/te 3a ca=eHa i/c3i/ada) +a=Ba -/ 03ieg, de 0a0e3 e/ e3 G-e a0arecBa escrit, a3g, c,/ 3etra 4e/-da* TOC,=re dia=3,PU) 0e/s. e3 =a/G-er,* TEstD d,r4id, 1 0r,=a=3e4e/te s,Fa/d, c,/ 4i33,/es* BastarD c,/ 3e2a/tar este c-er0, 4edi, 4-ert,) arr,Ear3, s,=re 3a ca4a 1 ta0ar3e d-ra/te -/ 4,4e/t, 3a cara c,/ 3a a34,+ada) 1 /i 3a 4Ds c,/cie/H-da i/2estigaci./ 0,drD desc-=rir 3a 4e/,r +-e33a de 4-erte 2i,3e/ta* Cer, 4eE,r serD 3eer a/tes es, G-e +a escrit,*U E3 =a/G-er, c,gi. e3 03ieg, de 3a 4esa 1 3e1.J TMaFa/a) a 3as d,ce de 3a /,c+e) rec,=rar5 3a 3i=ertad 1 e3 derec+, a a3ter/ar c,/ 3a ge/te* Cer, a/tes de a=a/d,/ar esta +a=itaci./ 1 2er e3 s,3) c,/sider, /ecesari, decir3e -/as 0a3a=ras* E/ 03e/, -s, de 4is 7ac-3tades 4e/ta3es 1 a/te 3,s ,E,s de Di,s) dec3ar, G-e des0reci, 3a 3i=ertad) 3a 2ida) 3a sa3-d 1 t,d, c-a/t, s-s 3i=r,s de7i/e/ c,4, =e/dici,/es de3 4-/d,* UD-ra/te G-i/ce aF,s +e est-diad, a 7,/d, 3a 2ida terre/a* Ciert, es G-e /, 2eBa /i 3a tierra /i 3,s +,4=res) 0er, a tra25s de s-s 3i=r,s +e =e=id, e3 2i/, ar,4Dtic,) +e ca/tad, ca/ci,/es) +e caHad, cier2,s 1 Ea=a3Bes e/ 3,s =,sG-es) +e a4ad, a 4-Eeres*** Y =e3dades et5reas) creadas 0,r 3a 4agia de 2-estr,s ge/ia3es 0,etas) 4e 2isita=a/ 0,r 3as /,c+es) c,/7iD/d,4e 4ara2i33,s,s c-e/t,s G-e 4e e4=riaga=a/* UE/ s-s 3i=r,s esca35 3as c-4=res de3 E3=r-H 1 e3 M,/t B3a/c) 1 desde a33B 2eBa sa3ir e3 s,3 c,/ e3 a3=a) 1 c-=rirse e/ 3,s atardeceres 3,s cie3,s) ,c5a/,s 1 sierras de ,r, gra/a* Desde esas a3t-ras 2eBa) 4-1 0,r e/ci4a de 4B) c.4, 3,s ra1,s +e/dBa/ 3as /-=esR 2eBa 2erdes =,sG-es) ca40,s) rB,s) 3ag,s) ci-dades* OBa e3 ca/t, de 3as sire/as 1 3a 73a-ta de3 di,s Ca/R t,ca=a 3as a3as de +er4,s,s dia=3,s G-e ac-dBa/ 2,3a/d, a 4i 3ad, 0ara +a=3ar de Di,s*** C,/ s-s 3i=r,s 4e arr,E5 a 0reci0ici,s si/ 7,/d,) +ice 4i3agr,s) arras5 ci-dades +asta red-cir3as a ce/iHas) 0rediG-5 /-e2as re3igi,/es) c,/G-ist5 0aBses e/ter,s*** US-s 3i=r,s 4e dier,/ sa=id-rBa* C-a/t, 7-e ca0aH de crear 3a i/7atiga=3e 4e/te +-4a/a a tra25s de 3,s sig3,s estD c,/ce/trad, e/ 4i cere=r,* S5 G-e s,1 4Ds i/te3ige/te G-e t,d,s 2,s,tr,s* UY des0reci, 2-estr,s 3i=r,s) des0reci, t,d,s 3,s =ie/es 1 t,da 3a sa=id-rBa de3 4-/d,* T,d, es 2a/,) =a3adB) G-i45ric,) e/gaF,s, c,4, -/ es0eEis4,* A-/G-e seDis a3ti2,s) sa=i,s 1 +er4,s,s) 3a 4-erte ,s =arrerD de 3a 7aH de 3a tierra c,4, rat,/es e/ s- 4adrig-eraR 1 2-estra 0,steridad) 2-estra +ist,ria) 3a i/4,rta3idad de 2-estr,s ge/i,s) t,d, arderD c,/ e3 g3,=, terrestre 1 se c,/2ertirD e/ 3a2a 0etri7icada* UEstDis 3,c,s) +a=5is eG-i2,cad, e3 ca4i/,* T,4Dis 3a 4e/tira 0,r 2erdad) 3a 7ea3dad 0,r =e33eHa* I-edarBais 4ara2i33ad,s si de re0e/te 3,s /ara/E,s 1 4a/Ha/,s diera/ 3agart,s 1 ra/as e/ 3-gar de 7r-ta) , si 3as r,sas c,4e/Hase/ a e?+a3ar ,3,r de s-d,r de ca=a33,* De ig-a3 4,d, 4e 4ara2i33, 1, de 2,s,tr,s) G-e +a=5is ca4=iad, e3 cie3, 0,r 3a tierra* N, G-ier, c,40re/der,s* UY a 7i/ de de4,strar 0a30a=3e4e/te 4i des0reci, 0,r t,d, aG-e33, G-e 4,ti2a 2-estra e?iste/cia) re/-/ci, a 3,s d,s 4i33,/es G-e e/ ,tr, tie40, 4e 0arecier,/ e3 0araBs, 1 G-e a+,ra desdeF,* Cara 0erder e3 derec+, a esa ca/tidad sa3dr5 de aG-B ci/c, 4i/-t,s a/tes de 3a +,ra 7iEada) 2i,3a/d, asB e3 ac-erd,*U U/a 2eH G-e e3 =a/G-er, +-=, 3eBd, e3 03ieg,) 3, deE. s,=re 3a 4esa) =es. 3a ca=eHa de ta/ si/g-3ar +,4=re) c,4e/H. a 33,rar 1 a=a/d,/. e3 0a=e33./* Ka4Ds) /i siG-iera tras 3as 0e,res 05rdidas e/ 3a B,3sa) se +a=Ba se/tid, ta/ des0recia=3e c,4, a+,ra* A3 regresar a casa se deE.

caer e/ 3a ca4a) 0er, 3a e?citaci./ 1 3as 3Dgri4as 3e 4a/t-2ier,/ e/ 2e3a d-ra/te 4-c+, tie40,*** A 3a 4aFa/a sig-ie/te e3 0,=re g-ardiD/ se 0rese/t. c,rrie/d, a/te 53 1 3e c,/t. G-e +a=Ba/ 2ist, a3 +,4=re de3 0a=e33./ sa3tar a3 EardB/ 0,r 3a 2e/ta/a 1 desa0arecer* E3 =a/G-er,) seg-id, de s-s criad,s) se dirigi. i/4ediata4e/te a3 0a=e33./ 1 c,40r,=. 3a 7-ga de3 0risi,/er,* A 7i/ de e2itar r-4,res i//ecesari,s rec,gi. de 3a 4esa e3 03ieg, e/ e3 G-e se deta33a=a 3a re/-/cia) 1 de 2-e3ta a s- casa 3, g-ard. e/ 3a caEa 7-erte*

MI SEQOR EL BEBE RABINDRANATH TAGORE6INDIA RAICHARAN TEN[A d,ce aF,s c-a/d, e/tr. a ser2ir de criad, e/ 3a casa de s- a4,* Certe/ecBa a 3a 4is4a casta G-e s- seF,r 1 3e 7-e e/c,4e/dad, e3 c-idad, de s- +iE, 4e/,r* C,/ e3 0as, de3 tie40,) e3 4-c+ac+, deE. 3,s =raH,s de Raic+ara/ 0ara ir a 3a esc-e3a* De 3a esc-e3a 0as. a -/ c,3egi, -/i2ersitari,) 1 des0-5s i/gres. e/ 3a carrera E-dicia3* D-ra/te t,d, este tie40,) +asta G-e se cas.) s- S/ic, criad, 7-e Raic+ara/* Cer, c-a/d, e/tr. e/ 3a casa 3a seF,ra) Raic+ara/ se e/c,/tr. c,/ d,s a4,s e/ 3-gar de -/,* T,d, s- a/tig-, 0,der 0as. a 3a /-e2a a4a de casa* Est, se 2i, c,40e/sad, 0,r -/ ac,/teci4ie/t,* A/-N-3 t-2, -/ +iE,) 1 Raic+ara/) 0r,digD/d,3e c-idad,s 1 ate/ci,/es) 0r,/t, adG-iri. c,403et, d,4i/i, s,=re e3 0eG-eF,* S,3Ba a3Har3, e/ s-s =raH,s) dirigirse a 53 e/ -/a e?traFa Eerga i/7a/ti3) acercDrse3, a 3a cara 1 a3eEar3, de /-e2, +aci5/d,3e 4-ecas* N, tard. e3 /iF, e/ 0,der gatear 1 atra2esar 3a 0-erta* C-a/d, Raic+ara/ se acerca=a 0ara c,ger3e) grita=a c,/ -/a risa tra2iesa 1 trata=a de 0,/erse a sa32,* Raic+ara/ esta=a as,4=rad, de 3a gra/ destreHa 1 discer/i4ie/t, G-e 4,stra=a e3 /iF, c-a/d, se 2eBa 0erseg-id,* S,3Ba decir3e a s- seF,ra c,/ -/ aire de te4,r re2ere/cia3 1 4isteri,s,J VS- +iE, a3gS/ dBa serD E-eH* S-cesi2a4e/te s-rgier,/ /-e2,s 4,ti2,s de ad4iraci./* L,s 0ri4er,s 0i/it,s de3 /iF, 7-er,/ 0ara Raic+ara/ -/ ac,/teci4ie/t, +ist.ric,* C-a/d, e3 0eG-eF, e40eH. a 33a4ar a s0adre TBa8=aU 1 a s- 4adre TMa84aU 1 a Raic+ara/ TC+a/8/aU) e3 e4=e3es, de este /, c,/,ci. 3B4ites* Le c,/ta=a a t,d, e3 4-/d, 3,s 0r,gres,s de3 0eG-eF,* A3 ca=, de a3gS/ tie40, se 3e 0idi. a Raic+ara/ G-e de4,strara s- +a=i3idad de ,tra 4a/era* C,r eEe403,) te/Ba G-e +acer de ca=a33,) s-Eeta/d, 3as =ridas c,/ 3,s die/tes 4ie/tras G-e c,/ 3,s 0ies +acBa ca=ri,3as* Ta4=i5/ te/Ba G-e 0e3ear c,/ e3 0eG-eF,) 1 si a3 7i/a3 /, caBa derr,tad, de es0a3das 0,r a3gS/ tr-c, de 3-c+ad,r) se ar4a=a -/ a3=,r,t, seg-r,* E/ esa 50,ca a0r,?i4ada4e/te tras3adar,/ a A/-N-3 a -/ distrit, e/ 3as 4Drge/es de3 rB, Cad4a* A s- 0as, 0,r Ca3c-ta) 3e c,40r. a s- +iE, -/a carreti33a) -/ c+a3ec, de sat5/ a4ari33,) -/ g,rr, c,/ ad,r/,s d,rad,s 1 a3g-/,s =raHa3etes 1 aE,rcas de ,r,* E/cargar,/ a Raic+ara/ G-e c-idase de 3as E,1as 1 se 3as 0-siera c,/ gra/ cere4,/ia3 a3 0eG-eF, sie40re G-e sa3iera/ de 0ase,* L3eg. 3-eg, 3a estaci./ de 3as 33-2ias 1 e3 ag-a caBa a t,rre/tes dBa tras dBa* E3 rB, +a4=rie/t,) c,4, -/a ser0ie/te desc,4-/a3) i/-/d. 3,s =a/ca3es) 3as a3deas) 3,s 4aiHa3es) 1 s-4ergi. c,/ s- crecida 3as a3tas +ier=as 1 3as cas-ari/as si32estres de 3as are/,sas ,ri33as* De

c-a/d, e/ c-a/d, se ,Ba -/ s,rd, estr-e/d, a3 des03,4arse a3gS/ tr,H, de 3as ,ri33as de3 rB,* E3 i/cesa/te r-gir de 3a 2i,3e/ta c,rrie/te se ,Ba desde 4-1 3eE,s* Las 4asas de es0-4a G-e tra/s0,rta=a e3 ag-a a gra/ 2e3,cidad de4,stra=a/ 3a ra0ideH de 3a c,rrie/te* U/a tarde deE. de 33,2er* Esta=a /-=3ad,) 0er, +acBa 7rB, 1 e3 dBa esta=a c3ar,* E3 0eG-eF, tira/, de Raic+ara/ /, G-erBa 0er4a/ecer e/cerrad, e/ casa e/ -/a tarde ta/ +er4,sa* AsB 0-es) s- e?ce3e/cia se e/cara4. e/ 3a carreti33a) 1 Raic+ara/) e/tre 3as 2aras) tir. de e33a 3e/ta4e/te +asta G-e 33egar,/ a 3,s ca40,s de arr,H de 3as 4Drge/es de3 rB,* N, +a=Ba /adie e/ 3,s arr,Ha3es /i =arcas a 3a 2ista* E/ 3a ,ri33a ,0-esta) e3 4a/t, de /-=es se agrieta=a +acia e3 ,este* E3 4-d, cere4,/ia3 de 3a 0-esta de s,3 se 4,stra=a e/ t,d, s- radia/te es03e/d,r* E/ 4edi, de aG-e33a 0aH) e3 /iF, re0e/ti/a4e/te seFa3. c,/ s- ded, 7re/te a 53 a3 tie40, G-e grit.J VOC+a/8/aP OMBa G-5 7,resP M-1 cerca) e/ -/ =aEB, de 7a/g,) se a3Ha=a -/ gra/ Nada4=a e/ 73,r* ODi,s 4B,P E3 /iF, 4ira=a a3 Dr=,3 c,/ ,E,s D2id,s) 1 Raic+ara/ sa=Ba 4-1 =ie/ 3, G-e est, sig/i7ica=a* HacBa 0,c, tie40, G-e c,/ estas 4is4as 73,res 3e +a=Ba +ec+, -/a carreti33a de E-g-ete) 1 e3 /iF, se +a=Ba se/tid, ta/ 7e3iH 1 c,/te/t, tira/d, de e33a c,/ -/ c,rde3 G-e d-ra/te t,d, e3 dBa Raic+ara/ /, t-2, G-e +acer de ca=a33, 1 se 2i, asce/did, de 4,/t-ra a 0a3a7re/er,* Cer, aG-e33a tarde) a Raic+ara/ /, 3e a0etecBa 4eterse +asta 3as r,di33as e/ e3 7a/g, 0ara a3ca/Har 3as 73,res) e i/4ediata4e/te seFa3. e/ direcci./ ,0-esta a3 tie40, G-e decBaJ VOMira) 0eG-eF,) 4iraP OMira G-5 0DEar,P VY c,/ -/a 2ariada ga4a de r-id,s e?traF,s) e40-E. 3a carreti33a rD0ida4e/te 0ara a3eEar3a de3 Dr=,3* Cer, -/ /iF, 0redesti/ad, a ser E-eH ri, se deEa e/gaFar 7Dci34e/te* Ade4Ds) e/ ese 4,4e/t, /, +a=Ba /ada G-e 3e 33a4ase 3a ate/ci./) 1 /, era 0,si=3e 4a/te/er i/de7i/ida4e/te 3a 0rese/cia de -/ 0DEar, i4agi/ari,* E3 0eG-eF, sa=Ba 3, G-e G-erBa 1 Raic+ara/) e/ ca4=i,) /, sa=Ba G-5 +acer* VM-1 =ie/) 0eG-eF,* Y, ir5 0,r esas =,/itas 73,res VdiE, 7i/a34e/teV* N, te 4-e2as de 3a carreti33a* Te/ 4-c+, c-idad, de /, acercarte a3 ag-a* Mie/tras decBa est,) se re4a/g. 3as r,0as +asta 3a r,di33a 1 2ade. e3 reH-4a/te 7a/g, e/ direcci./ a3 Dr=,3* E/ e3 4,4e/t, G-e Raic+ara/ se a3eE.) s- a4it, se a0res-r. a acercarse a3 ag-a 0r,+i=ida* E3 /iF, c,/te403. e3 c-rs, 2e3,H de 3a c,rrie/te G-e g,rg,tea=a 1 sa30ica=a* CarecBa c,4, si 3as des,=edie/tes ,3itas =3a/cas 1 es0-4,sas se 7-era/ a3eEa/d, de -/ giga/tesc, Raic+ara/ c,/ 3as risas de 4i3es de /iF,s* A3 c,/te403ar 3a tra2es-ra de 3as ,/das) 3a e?citaci./ 1 3a i40acie/cia de3 0eG-eF, crecBa/ 0,r 4,4e/t,s* Se =aE. c,/ 0resteHa de 3a carreti33a 1 se dirigi. 2aci3a/te +acia e3 rB,* E/ e3 tra1ect, +asta 3a ,ri33a c,gi. -/ 0a3, c,/ e3 G-e) i/c3i/ad, s,=re 3as ag-as) 0rete/di. 0escar* Las +adas ret,H,/as de3 rB,) c,/ s-s 4isteri,sas 2,ces) 0arecBa/ i/2itar3e a c,40artir s-s E-eg,s* Raic+ara/ +a=Ba arra/cad, -/ 4a/,E, de 73,res 1 2,32Ba c,/ e33as e/ e3 03ieg-e de s-s 2estid-ras) c,/ e3 r,str, radia/te de a3egrBa* Cer, a3 33egar a 3a carreti33a /, e/c,/tr. a3 0eG-eF,* Mir. e/ t,das direcci,/es 0er, /, 0-d, 2er a /adie* V,32i. s- 4irada a 3a carreti33a) 0er, a33B /, +a=Ba /adie* E/ ese 4,4e/t, +,rri=3e se 3e +e3. 3a sa/gre* T,d, e3 -/i2ers, gir. a s- a3reded,r c,/2ertid, e/ -/a /ie=3a ,sc-ra* Desde 3, +,/d, de s- c,raH./ desgarrad, 3a/H. -/ grit, deses0erad,J TOA4,) a4,) 4i a4it,PU Cer, /, reci=i. 3a res0-esta es0eradaJ TC+a/8/aU* N, 3e res0,/di. tra2iesa4e/te /i/g-/a risa i/7a/ti3R /, 3e ac,gi. /i/gS/ grit, de a3egrBa* S.3, se ,Ba e3 s,/id, de 3a c,rrie/te de3 rB, g,rg,tea/d, 1 sa30ica/d, ig-a3 G-e a/tes) c,4, si /, s-0iera /ada /i t-2iese tie40, de ate/der a -/a 4i/-cia +-4a/a c,4, era 3a 4-erte de -/ /iF,* A 4edida G-e tra/sc-rrBa 3a tarde) e3 a4a de Raic+ara/ c,4e/H. a i/G-ietarse 1 4a/d. a di2ers,s +,4=res e/ s- =-sca* L3e2a=a/ 3i/ter/as) 1 7i/a34e/te 33egar,/ a 3as ,ri33as de3

Cad4a* A33B se e/c,/trar,/ c,/ Raic+ara/) G-e c-a3 -/ 2e/da2a3 c,rrBa e/3,G-ecid, 0,r 3,s ca40,s de -/ 3ad, 0ara ,tr,) grita/d,J VOA4,) a4,) 4i a4it,P C-a/d, 0,r 7i/ 3,grar,/ 33e2arse a Raic+ara/ a casa) se 0,str. a 3,s 0ies de s- a4a* Le i/terr,gar,/ 1 3e Hara/dear,/R 3e 0reg-/tar,/ -/a 1 4i3 2eces d./de +a=Ba deEad, a3 /iF,) 0er, 53 s.3, c,/testa=a G-e /, sa=Ba /ada* A-/G-e t,d, e3 4-/d, 33eg. a 3a c,/c3-si./ de G-e e3 Cad4a se +a=Ba tragad, a3 0eG-eF,) e/ e3 7,/d, te/Ba/ -/a d-da) 1a G-e aG-e33a tarde se +a=Ba 2ist, e/ 3as a7-eras de 3a ci-dad -/a =a/da de gita/,s) 1 a3g-/,s s,s0ec+a=a/ de e33,s* La 4adre de3 /iF,) e/ 4edi, de s- terri=3e d,3,r) 33eg. a 4Ds) 33eg. a 0e/sar G-e e3 4is4, Raic+ara/ 3, +-=iese ra0tad,* Le 33a4. a0arte 1) c,/ 2,H s-03ica/te 1 3asti4era) 3e diE,J VRaic+ara/) 0,r 7a2,r) de2-532e4e a3 /iF,* De2-532e4e a 4i 0eG-eF,* T,4a t,d, e3 di/er, G-e G-ieras) 0er, de2-532e4e a3 /iF,* Raic+ara/ se g,30e. 3a 7re/te 0,r t,da res0-esta* S- a4a 3e ,rde/. G-e a=a/d,/ase 3a casa* A/-N-3 i/te/t. c,/2e/cer3a de G-e s- s,s0ec+a era c,403eta4e/te i/E-sti7icadaJ VXI-5 4,ti2,s te/drBa 0ara +acer3,Y VdecBaV* XC,r G-5 +a=rBa de c,4eter se4eEa/te cri4e/Y La 4adre 3e c,/testa=aJ VE3 /iF, 33e2a=a ad,r/,s de ,r,) 1 OG-i5/ sa=eP Res-3t. i40,si=3e +acer3a e/trar e/ raH./* RAICHARAN 2,32i. a s- a3dea /ata3* Hasta e/t,/ces /, +a=Ba te/id, +iE,s) 1 /, e?istBa/ 4-c+as es0era/Has de G-e 0-diera te/er3,s* Cer, s-cedi. G-e a/tes de G-e tra/sc-rriese -/ aF, s- 4-Eer 3e di, -/ +iE, 1 4-ri. e/ e3 0art,* A3 0ri/ci0i,) a 3a 2ista de3 =e=5) -/ a=r-4ad,r rese/ti4ie/t, /aci. e/ e3 c,raH./ de Raic+ara/* E/ e3 7,/d,) esta=a rese/tid, 0,rG-e creBa G-e e3 reci5/ /acid, +a=Ba 2e/id, a -s-r0ar e3 0-est, de s- a4it,* Ta4=i5/ 33eg. a 0e/sar G-e serBa -/a gra2e ,7e/sa ser 7e3iH c,/ -/ +iE, s-1, des0-5s de 3, G-e +a=Ba 0asad, c,/ e3 +iEit, de s- a4,* Y de /, ser 0,r 3,s c-idad,s de -/a +er4a/a s-1a 2i-da) G-e se +iH, carg, de3 /iF,) este /, +a=rBa 2i2id, 4-c+, tie40,* Cer, 0,c, a 0,c, Raic+ara/ 7-e ca4=ia/d, de actit-d* S-cedi. a3g, 4ara2i33,s,* E3 0eG-eF,) 33egad, s- 4,4e/t,) c,4e/H. a gatear 1 a cr-Har 3a 0-erta c,/ -/ gest, tra2ies, e/ 3a 4irada* Ta4=i5/ de4,stra=a -/a di2ertida +a=i3idad 0ara esca0ar 1 0,/erse a sa32,* S2,H) s- t,/, a3 reBrse , a3 33,rar) s-s gest,s) t,d,) c,rres0,/dBa/ a 3,s de3 0eG-eF, a4,* A3g-/,s dBas) c-a/d, Raic+ara/ 3e ,Ba 33,rar) e3 c,raH./ c,4e/Ha=a a g,30ear3e c,/ 4Ds ce3eridad e/ e3 0ec+, 1 3e 0arecBa G-e s- a/tig-, a4it, esta=a 33,ra/d, e/ a3gS/ 3-gar de3 0aBs desc,/,cid, de 3a 4-erte) 0,rG-e +a=Ba 0erdid, a s- C+a/8/a* C+ai3/a 'este 7-e e3 /,4=re G-e s- +er4a/a i40-s, a3 0eG-eF,( e40eH. a +a=3ar 4-1 0r,/t,* A0re/di. a decir TBa8=aU 1 TMa84aU c,/ s- 4edia 3e/g-a* A3 esc-c+ar est,s s,/id,s) e3 4isteri, se ac3ar. sS=ita4e/te 0ara Raic+ara/* E3 a4it, /, 0-d, des0re/derse de3 +ec+iH, de s- C+a/8/a 1 e/ c,/sec-e/cia +a=Ba 2-e3t, a /acer e/ s- 0r,0ia casa* Las raH,/es G-e i/dica=a/ 3, ati/ad, de esta idea) si/ G-e 3e c-0iese /i/gS/ ti0, de d-da) era/J "*b E3 /-e2, =e=5 +a=Ba /acid, a3 0,c, tie40, de 4,rir s- a4,* 9*b S- 4-Eer /, +a=Ba ates,rad, 45rit,s s-7icie/tes c,4, 0ara dar a 3-H -/ /iF, e/ e3 ,t,F, de s- 2ida* %*b E3 /-e2, =e=5 +acBa 0i/it,s 1 decBa TBa8=aU 1 TMa84aU* Te/Ba t,das 3as seFa3es caracterBsticas de -/ 7-t-r, E-eH*

Y de 0r,/t,) Raic+ara/ rec,rd. 3a ac-saci./ de 3a 4adre* TOA+PU) se diE, c,/ est-0e7acci./) Te3 c,raH./ de 3a 4adre esta=a e/ 3, ciert,* Sa=Ba G-e 1, 3e +a=Ba r,=ad, a s+iE,*U U/a 2eH 33egad, a esta c,/c3-si./) se si/ti. 33e/, de re4,rdi4ie/t,s 0,r s-s /eg3ige/cias 0asadas* A 0artir de ese 4,4e/t,) se e/treg. e/ c-er0, 1 a34a a3 /iF,) c,/2irti5/d,se e/ sde2,t, sir2ie/te 1 criD/d,3, c,4, si 7-era e3 +iE, de -/ +,4=re aca-da3ad,* C,40r. -/a carreti33a) -/ c+a3ec, de sat5/ a4ari33, 1 -/ g,rr, c,/ ad,r/,s d,rad,s* A-/di. 3as E,1as de s- di7-/ta es0,sa 1 4a/d. +acer =raHa3etes 1 aE,rcas de ,r,* Se /eg. a 0er4itir G-e e3 /iF, E-gase c,/ 3,s de 3a 2eci/dad 1 se c,/2irti. dBa 1 /,c+e e/ s- S/ic, ac,40aFa/te* E3 /iF, creci. 1 se +iH, 4-c+ac+,* Esta=a ta/ 4i4ad, 1 c,/se/tid, 1 3e 2estBa/ c,/ ta/ta e3ega/cia G-e 3,s /iF,s de 3a a3dea 3e 33a4a=a/ TS- SeF,rBaU 1 se reBa/ de 53* A3 4is4, tie40,) 3,s 4a1,res c,/sidera=a/ a=s,3-ta4e/te irres0,/sa=3e 3a c,/d-cta de Raic+ara/ +acia e3 4-c+ac+,* L3egad, e3 4,4e/t, de ir e3 4-c+ac+, a 3a esc-e3a) Raic+ara/ 2e/di. s- tr,H, de tierra) 1 se 7-er,/ a Ca3c-ta* A33B) c,/ gra/des di7ic-3tades) c,/sig-i. e403earse c,4, criad, 1 e/2i. a C+ai3/a a 3a esc-e3a* N, regate. e3 4e/,r es7-erH, 0ara 0r,0,rci,/ar3e 3a 4eE,r ed-caci./) 3as 4eE,res r,0as) 3a 4eE,r a3i4e/taci./*** 4ie/tras 53 2i2Ba c,/ -/ si403e 0-Fad, de arr,H 1 e/ secret, se decBaJ TOA+) 4i a4it,P) O4i G-erid, a4it,P Ta/t, 4e G-erBas G-e +as 2-e3t, a 2i2ir e/ 4i casa* N-/ca 2,32erDs a s-7rir a c,/sec-e/cia de -/ desc-id, 4B,*U Tra/sc-rrier,/ asB d,ce aF,s* E3 4-c+ac+, sa=Ba 3eer 1 escri=ir c,rrecta4e/te* Era i/ge/i,s,) sa/, 1 =ie/ 0arecid,* Cresta=a gra/ ate/ci./ a s- a0arie/cia 7Bsica 1 era 4-1 4etic-3,s, a 3a +,ra de +acerse 3a ra1a e/ e3 0e3,* Se/tBa cierta i/c3i/aci./ 0,r 3as c,sas e?tra2aga/tes 1 re7i/adas 1 gasta=a e3 di/er, si/ 4ira4ie/t,s* N-/ca 33eg. a c,/siderar rea34e/te a Raic+ara/ c,4, s- 0adre) 1a G-e a-/G-e s- cariF, era 0ater/a3 te/Ba 3,s 4,da3es de -/ criad,* Y ade4Ds) Raic+ara/ /, decBa a /adie G-e 53 era e3 0adre de C+ai3/a* E/ 3a reside/cia de est-dia/tes de 3a G-e C+ai3/a era +-5s0ed) s-s c,40aFer,s se reBa/ de 3,s 4,da3es ca40esi/,s de Raic+ara/) 1 te/g, G-e c,/7esar G-e) a es0a3das de s- 0adre) C+ai3/a ta4=i5/ se reBa* Cer, e/ e3 7,/d, 3,s est-dia/tes G-erBa/ a aG-e3 cariF,s, e i/,ce/te a/cia/,) c,/ e3 G-e ta4=i5/ C+ai3/a esta=a e/cariFad,* Mas c,4, 1a +e dic+, a/teri,r4e/te) 3, G-erBa c,/ cierta c,/desce/de/cia* Raic+ara/ e/2eEeci.) 1 s- a4, i=a desc-=rie/d, 7a3ta tras 7a3ta e/ s- tra=aE,* Ha=Ba 0asad, 4-c+a +a4=re a ca-sa de s- +iE, 1) e/ c,/sec-e/cia) se e/c,/tra=a d5=i3 7Bsica4e/te e i/ca0aH de c-403ir c,/ s-s ,=3igaci,/es* O32ida=a 3as c,sas 1 s- ca=eHa era -/ 4are4Dg/-4 de c,/7-si,/es* Cer, s- a4, G-erBa -/ tra=aE, de a-t5/tic, criad, 1 /, ace0ta=a /i/g-/a e?c-sa* E3 di/er, G-e +a=Ba 33e2ad, Raic+ara/ a 3a ci-dad) 7r-t, de 3a 2e/ta de s-s tierras) 1a se +a=Ba ag,tad,* E3 4-c+ac+, esta=a c,/sta/te4e/te desc,/te/t, de s-s r,0as 1 0idie/d, 4Ds di/er,* RAICHARAN t,4. -/a decisi./ 1 a=a/d,/. 3a casa d,/de tra=aEa=a c,4, criad,* DeE. cierta s-4a de di/er, a C+ai3/a 1 3e diE,J VTe/g, G-e ir a 3a a3dea 0ara arreg3ar ciert,s as-/t,s* V,32er5 0r,/t,* Carti. e/ e3 act, c,/ desti/, a Baraset) d,/de A/-N-3 eEercBa c,4, 4agistrad,* La es0,sa de A/-N-3 seg-Ba desc,/s,3ada* N, +a=Ba te/id, /i/gS/ ,tr, +iE,* Ciert, dBa) A/-N-3 desca/sa=a des0-5s de -/a 3arga 1 7atig,sa E,r/ada e/ 3,s tri=-/a3es* S- 4-Eer esta=a ,c-0ada e/ 3a c,40ra de -/as +ier=as carBsi4as G-e 2e/dBa -/ c-ra/der, 1 G-e 3e gara/tiHa=a/ e3 /aci4ie/t, de -/ +iE,* E/ e3 0ati, se ,1. -/a 2,H de sa3-taci./ 1 A/-N-3 sa3i. a 2er de G-i5/ se trata=a* Era Raic+ara/) 1 A/-N-3 se e4,ci,/. a3 2er a sa/tig-, criad,* Le +iH, i//-4era=3es 0reg-/tas) 1 +asta 3e ,7reci. G-e 2,32iese a e/trar a sser2ici,* Raic+ara/ s,/ri. d5=i34e/te 1 res0,/di.J

VDese, 0rese/tar 4is res0et,s a 4i a4a* A/-N-3 e/tr. e/ 3a casa c,/ Raic+ara/) 0er, 3a seF,ra /, 3e reci=i. ta/ c,rdia34e/te c,4, s- a/tig-, a4,* Raic+ara/ /, 0rest. ate/ci./ a este deta33e 1) cr-Ha/d, 3as 4a/,s s,=re e3 0ec+,) diE,J VN, 7-e e3 Cad4a G-ie/ se 33e2. a s- +iE,* A-i 1,* A/-N-3 e?c3a4. 0er03eE,J VODi,s 4B,P OC.4, es 0,si=3eP XD./de estD e3 4-c+ac+,Y VEstD c,/4ig,) 1 3, traer5 0asad, 4aFa/a Vres0,/di. Raic+ara/* Era d,4i/g,) 1 3,s tri=-/a3es de E-sticia desca/sa=a/* Ta/t, e3 4arid, c,4, 3a 4-Eer es0era=a/ i/G-iet,s) c,/ 3a 4irada 0-esta e/ 3a carretera* Ag-arda=a/ 3a 33egada de Raic+ara/ desde 3as 0ri4eras +,ras de 3a 4aFa/a* A 3as dieH e/ 0-/t, a0areci. c,/ C+ai3/a de 3a 4a/,* La es0,sa de A/-N-3) si/ +acer -/a 0reg-/ta) a=raH. a3 4-c+ac+, 1) 3,ca de e4,ci./) -/as 2eces reBa 1 ,tras 33,ra=a) t,cD/d,3e) =esD/d,3e e3 ca=e33, 1 3a 7re/te 1 c,/te403a/d, sr,str, c,/ 4irada +a4=rie/ta) D2ida* E3 4-c+ac+, era 4-1 g-a0, e i=a 2estid, c,4, e3 +iE, de -/ ca=a33er,* U/a sS=ita ,3eada de e4,ci./ 33e/. +asta e3 =,rde e3 c,raH./ de A/-N-3* Si/ e4=arg,) e3 4agistrad, 0reg-/t.J VXTie/es a3g-/a 0r-e=aY A 3, G-e Raic+ara/ res0,/di.J VXC.4, 2a/ a e?istir 0r-e=as de ta3 acci./Y Ta/ s.3, Di,s sa=e G-e 1, r,=5 a3 4-c+ac+, 1 /adie 4Ds e/ 3a tierra* Y a3 2er 3a a2ideH c,/ G-e s- es0,sa se a7erra=a a3 4-c+ac+,) se di, c-e/ta de 3a 7ata3idad de 0edir 0r-e=as* SerBa 4Ds c-erd, creer* Ade4Ds) Xde d./de i=a a sacar e3 2ieE, Raic+ara/ a -/ 4-c+ac+, c,4, aG-e3Y XY 0,r G-5 3e i=a a e/gaFar s- 7ie3 criad, i/Sti34e/teY VCer, VaFadi. c,/ 2,H se2eraV /, 0,drDs 0er4a/ecer e/ esta casa* VXD./de 0,dr5 ir) 4i a4,Y Vres0,/di. e3 criad, c,/ 2,H G-e=rada 1 c,/ -/ gest, de +-4i3dadV* S,1 2ieE, 1 XG-i5/ G-errD a -/ 2ieE, criad,Y VD5Ea3e G-edarse* Mi +iE, estarD e/ca/tad, 1 1, 3e 0erd,/, VdiE, 3a seF,ra* Cer, 3a c,/cie/cia de 4agistrad, de A/-N-3 /, se 3, 0er4itBa* VN, Vre0iti.V) /, 0,de4,s 0erd,/ar3e 3, G-e +a +ec+,* Raic+ara/ se arr,di33.) a=raH. 3,s 0ies de s- a4, 1 grit. e/tre 3Dgri4asJ VA4,) d5Ea4e G-edar4e* N, 7-i 1, G-ie/ 3, +iH,) 7-e Di,s* Cer, 3a actit-d de A/-N-3 se 2,32i. i/G-e=ra/ta=3e a3 2er G-e Raic+ara/ 0rete/dBa E-sti7icarse ec+a/d, 3a c-30a a Di,s* VN,) /, 0-ed, 0er4itir3,* N, 4e 0,drBa 2,32er a 7iar de ti* Has c,4etid, -/a traici./ re0-3si2a* Raic+ara/ se 3e2a/t. 1 3e res0,/di.J VN, 7-i 1, G-ie/ 3, +iH,* VXI-i5/) e/t,/cesY A 3, G-e res0,/di. Raic+ara/J VA-e 4i desti/,* Cer, /i/gS/ +,4=re i/str-id, 0,drBa ace0tar esa e?c-sa* Y A/-N-3 se 4,str. i/73e?i=3e* C+ai3/a) a3 2er G-e era +iE, de -/ aca-da3ad, 4agistrad, 1 /, de Raic+ara/) se e/7ad. a3 0ri/ci0i, a3 0e/sar G-e +a=Ba sid, de7ra-dad, t,d, aG-e3 tie40, e/ 3,s derec+,s G-e 3e c,rres0,/dBa/ 0,r s- /aci4ie/t,* Cer, a3 2er 3a deses0eraci./ de Raic+ara/) 3e diE, a s- 0adre c,/ ge/er,sidadJ VCadre) 0erd./a3e* Si /, te es 0,si=3e deEar3, 2i2ir c,/ /,s,tr,s) a3 4e/,s 4D/da3e -/a 0e/si./ 4e/s-a3* Des0-5s de estas 0a3a=ras) Raic+ara/ /, 2,32i. a decir /ada* Mir. 0,r S3ti4a 2eH a s+iE, 1 0rese/t. -/a 2eH 4Ds s-s res0et,s a s-s a/tig-,s a4,s* L-eg, sa3i. 1 se 0erdi. e/tre 3,s i//-4era=3es +iE,s de esta tierra*

A3 7i/a3 de 4es) A/-N-3 3e e/2i. cierta ca/tidad de di/er, a s- a3dea* Cer, e3 di/er, 7-e de2-e3t,* N, +a=Ba a33B /adie G-e res0,/diese a3 /,4=re de Raic+ara/*

ESCUMA Y NADA MAS HERNANDO TELLE^6COLOMBIA N, SALUD\ a3 e/trar* Y, esta=a re0asa/d, s,=re -/a =ada/a 3a 4eE,r de 4is /a2aEas* Y c-a/d, 3, rec,/,cB 4e 0-se a te4=3ar* Cer, 53 /, se di, c-e/ta* Cara disi4-3ar c,/ti/-5 re0asa/d, 3a +,Ea* La 0r,=5 3-eg, c,/tra 3a 1e4a de3 ded, g,rd, 1 2,32B a 4irar3a) c,/tra 3a 3-H* E/ ese i/sta/te se G-ita=a e3 ci/t-r./ ri=etead, de =a3as de d,/de 0e/dBa 3a 7-/da de 3a 0ist,3a* L, c,3g. de -/, de 3,s c3a2,s de3 r,0er, 1 e/ci4a c,3,c. e3 Ne0is* V,32i. c,403eta4e/te e3 c-er0, 0ara +a=3ar4e 1 des+acie/d, e3 /-d, de 3a c,r=ata) 4e diE,J THace -/ ca3,r de t,d,s 3,s de4,/i,s* A75ite4eU* Y se se/t. e/ 3a si33a* Le ca3c-35 c-atr, dBas de =ar=a* L,s c-atr, dBas de 3a S3ti4a e?c-rsi./ e/ =-sca de 3,s /-estr,s* E3 r,str, a0areci. G-e4ad,) c-rtid, 0,r e3 s,3* Me 0-se a 0re0arar 4i/-ci,sa4e/te e3 Ea=./* C,rt5 4Ds re=a/adas de 0asta) deED/d,3as caer e/ e3 reci0ie/te) 4eHc35 -/ 0,c, de ag-a ti=ia 1 c,/ 3a =r,c+a e40ec5 a re2,32er* Cr,/t, s-=i. 3a es0-4a* TL,s 4-c+ac+,s de 3a tr,0a de=e/ te/er ta/ta =ar=a c,4, 1,U* Seg-B =atie/d, 3a es0-4a* TCer, /,s 7-e =ie/) Xsa=eY Cesca4,s a 3,s 0ri/ci0a3es* U/,s 2ie/e/ 4-ert,s 1 ,tr,s t,da2Ba 2i2e/* Cer, 0r,/t, estarD/ t,d,s 4-ert,sU* TXC-D/t,s c,gier,/YU) 0reg-/t5* TCat,rce* T-2i4,s G-e i/ter/ar/,s =asta/te 0ara dar c,/ e33,s* Cer, 1a 3a estD/ 0aga/d,* Y /, se sa32arD/ /i -/,) /i -/,U* Se ec+. 0ara atrDs e/ 3a si33a a3 2er4e c,/ 3a =r,c+a e/ 3a 4a/,) re=,sa/te de es0-4a* Aa3ta=a 0,/er3e 3a sD=a/a* Cierta4e/te 1, esta=a at-rdid,* E?traEe de3 caE./ -/a sD=a/a 1 3a a/-d5 a3 c-e33, de 4i c3ie/te* E3 /, cesa=a de +a=3ar* S-0,/Ba G-e 1, era -/, de 3,s 0artidari,s de3 ,rde/* TE3 0-e=3, +a=rD escar4e/tad, c,/ 3, de3 ,tr, dBaU) diE,* TSBU) re0-se 4ie/tras c,/c3-Ba de +acer e3 /-d, s,=re 3a ,sc-ra /-ca) ,3,r,sa a s-d,r* TEst-2, =-e/,) X2erdadYU TM-1 =-e/,U) c,/test5 4ie/tras regresa=a a 3a =r,c+a* E3 +,4=re cerr. 3,s ,E,s c,/ -/ gest, de 7atiga 1 es0er. asB 3a 7resca caricia de3 Ea=./* Ka4Ds 3, +a=Ba te/id, ta/ cerca de 4B* E3 dBa e/ G-e ,rde/. G-e e3 0-e=3, des7i3ara 0,r e3 0ati, de 3a Esc-e3a 0ara 2er a 3,s c-atr, re=e3des a33B c,3gad,s) 4e cr-c5 c,/ 53 -/ i/sta/te* Cer, e3 es0ectDc-3, de 3,s c-er0,s 4-ti3ad,s 4e i40edBa 7iEar4e e/ e3 r,str, de3 +,4=re G-e 3, dirigBa t,d, 1 G-e a+,ra i=a a t,4ar e/ 4is 4a/,s* N, era -/ r,str, desagrada=3e) cierta4e/te* Y 3a =ar=a) e/2eEeci5/d,3, -/ 0,c,) /, 3e caBa 4a3* Se 33a4a=a T,rres* E3 ca0itD/ T,rres* U/ +,4=re c,/ i4agi/aci./) 0,rG-e Xa G-i5/ se 3e +a=Ba ,c-rrid, a/tes c,3gar a 3,s re=e3des des/-d,s 1 3-eg, e/sa1ar s,=re deter4i/ad,s siti,s de3 c-er0, -/a 4-ti3aci./ a =a3aY E40ec5 a e?te/der 3a 0ri4era ca0a de Ea=./* E3 seg-Ba c,/ 3,s ,E,s cerrad,s* TDe =-e/a ga/a 4e irBa a d,r4ir -/ 0,c,U) diE,) T0er, esta tarde +a1 4-c+, G-e +acerU* Retir5 3a =r,c+a 1 0reg-/t5 c,/ aire 7a3sa4e/te desi/teresad,J

TXA-si3a4ie/t,YU TA3g, 0,r e3 esti3,) 0er, 4Ds 3e/t,U) res0,/di.* TXT,d,sYU TN,* U/,s c-a/t,s a0e/asU* Rea/-d5 de /-e2, 3a tarea de e/Ea=,/ar3e 3a =ar=a* Otra 2eH 4e te4=3a=a/ 3as 4a/,s* E3 +,4=re /, 0,dBa darse c-e/ta) de e33, 1 esa era 4i 2e/taEa* Cer, 1, +-=iera G-erid, G-e 53 /, 2i/iera* Cr,=a=3e4e/te 4-c+,s de 3,s /-estr,s 3, +a=rBa/ 2ist, e/trar* Y e3 e/e4ig, e/ 3a casa i40,/e c,/dici,/es* Y, te/drBa G-e a7eitar esa =ar=a c,4, c-a3G-iera ,tra) c,/ c-idad,) c,/ es4er,) c,4, 3a de -/ =-e/ 0arr,G-ia/,) c-ida/d, de G-e /i 0,r -/ s,3, 0,r, 7-ese a =r,tar -/a g,ta de sa/gre* C-ida/d, de G-e e/ 0eG-eF,s re4,3i/,s /, se des2iara 3a +,Ea* C-ida/d, de G-e 3a 0ie3 G-edara 3i40ia) te403ada) 0-3ida) 1 de G-e a3 0asar e3 d,rs, de 4i 4a/, 0,r e33a si/tiera 3a s-0er7icie si/ -/ 0e3,* SB* Y, era -/ re2,3-ci,/ari, c3a/desti/,) 0er, era ta4=i5/ -/ =ar=er, de c,/cie/cia) ,rg-33,s, de 3a 0-3crit-d e/ s- ,7ici,* Y esa =ar=a de c-atr, dBas se 0resta=a 0ara -/a =-e/a 7ae/a* T,45 3a /a2aEa) 3e2a/t5 e/ D/g-3, ,=3ic-, 3as d,s cac+as) deE5 3i=re 3a +,Ea 1 e40ec5 3a tarea) de -/a de 3as 0ati33as +acia a=aE,* La +,Ea res0,/dBa a 3a 0er7ecci./* E3 0e3, se 0rese/ta=a i/d.ci3 1 d-r,) /, 4-1 crecid,) 0er, c,40act,* La 0ie3 i=a a0arecie/d, 0,c, a 0,c,* S,/a=a 3a +,Ea c,/ s- r-id, caracterBstic,) 1 s,=re e33a crecBa/ 3,s gr-4,s de Ea=./ 4eHc3ad,s c,/ tr,cit,s de 0e3,* Hice -/a 0a-sa 0ara 3i40iar3a) t,45 3a =ada/a de /-e2, 1 4e 0-se a ase/tar e3 acer,) 0,rG-e 1, s,1 -/ =ar=er, G-e +ace =ie/ s-s c,sas* E3 +,4=re) G-e +a=Ba 4a/te/id, 3,s ,E,s cerrad,s) se 0a30. 3a H,/a de3 r,str, G-e e40eHa=a a G-edar 3i=re de Ea=./) 1 4e diE,J TVe/ga -sted a 3as seis) esta tarde) a 3a Esc-e3aU* TXL, 4is4, de3 ,tr, dBaYU) 3e 0reg-/t5 +,rr,riHad,* TC-ede G-e res-3te 4eE,rU) res0,/di.* TN, s5 t,da2Ba* Cer, /,s di2ertire4,sU* Otra 2eH se ec+. +acia atrDs 1 cerr. 3,s ,E,s* Y, 4e acerG-5 c,/ 3a /a2aEa e/ a3t,* TXCie/sa castigar3,s a t,d,sYU) a2e/t-r5 tB4ida4e/te* TA t,d,sU* E3 Ea=./ se seca=a s,=re 3a cara* De=Ba a0res-rar4e* C,r e3 es0eE,) 4ir5 +acia 3a ca33e* L, 4is4, de sie40reJ 3a tie/da de 2B2eres 1 e/ e33a d,s , tres c,40rad,res* L-eg, 4ir5 e3 re3,EJ 3as d,s 1 2ei/te de 3a tarde* La /a2aEa seg-Ba desce/die/d,* A+,ra de 3a ,tra 0ati33a +acia a=aE,** U/a =ar=a aH-3) cerrada* De=Ba deEDrse3a crecer c,4, a3g-/,s 0,etas , c,4, a3g-/,s sacerd,tes* Le G-edarBa =ie/* M-c+,s /, 3, rec,/,cerBa/* Y 4eE,r 0ara 53) 0e/s5) 4ie/tras trata=a de 0-3ir s-a2e4e/te t,d, e3 sect,r de3 c-e33,* C,rG-e a33B sB G-e de=Ba 4a/eEar c,/ +a=i3idad 3a +,Ea) 0-es e3 0e3,) a-/G-e e/ agraH) se e/reda=a e/ 0eG-eF,s re4,3i/,s* U/a =ar=a cres0a* L,s 0,r,s 0,dBa/ a=rirse) di4i/-t,s) 1 s,3tar s- 0er3a de sa/gre* U/ =-e/ =ar=er, c,4, 1, 7i/ca s- ,rg-33, e/ G-e es, /, ,c-rra a /i/gS/ c3ie/te* Y este era -/ c3ie/te de ca3idad* XA c-D/t,s de 3,s /-estr,s +a=Ba ,rde/ad, G-e 3,s 4-ti3ara/Y*** MeE,r /, 0e/sar3,* T,rres /, sa=Ba G-e 1, era s- e/e4ig,* N, 3, sa=Ba 53 /i 3, sa=Ba/ 3,s de4Ds* Se trata=a de -/ secret, e/tre 4-1 0,c,s) 0recisa4e/te 0ara G-e 1, 0-diese i/7,r4ar a 3,s re2,3-ci,/ari,s de 3, G-e T,rres esta=a +acie/d, e/ e3 0-e=3, 1 de 3, G-e 0r,1ecta=a +acer cada 2eH G-e e40re/dBa -/a e?c-rsi./ 0ara caHar re2,3-ci,/ari,s* I=a a ser) 0-es) 4-1 di7Bci3 e?03icar G-e 1, 3, t-2e e/tre 4is 4a/,s 1 3, deE5 ir tra/G-i3a4e/te) 2i2, 1 a7eitad,* La =ar=a 3e +a=Ba desa0arecid, casi c,403eta4e/te* CarecBa 4Ds E,2e/) c,/ 4e/,s aF,s de 3,s G-e 33e2a=a a c-estas c-a/d, e/tr.* Y, s-0,/g, G-e es, ,c-rre sie40re c,/ 3,s +,4=res G-e e/tra/ 1 sa3e/ de 3as 0e3-G-erBas* BaE, e3 g,30e de 4i /a2aEa T,rres reE-2e/ecBa) sB) 0,rG-e 1, s,1 -/ =-e/ =ar=er,) e3 4eE,r de este 0-e=3,) 3, dig, si/ 2a/idad* U/ 0,c, 4Ds de Ea=./) aG-B) =aE, 3a =ar=i33a) s,=re 3a 4a/Ha/a) s,=re esta gra/ 2e/a* OI-5 ca3,rP T,rres de=e estar s-da/d, c,4, 1,* Cer, 53 /, tie/e 4ied,* Es -/ +,4=re sere/,) G-e /i siG-iera 0ie/sa e/ 3, G-e +a de +acer esta tarde c,/ 3,s 0risi,/er,s* E/ ca4=i, 1,) c,/ esta /a2aEa e/tre 3as 4a/,s) 0-3ie/d, 1 0-3ie/d, esta 0ie3) e2ita/d, G-e =r,te sa/gre de est,s 0,r,s) c-ida/d, t,d, g,30e) /, 0-ed, 0e/sar sere/a4e/te* Ma3dita 3a +,ra e/ G-e 2i/,) 0,rG-e 1, s,1 -/ re2,3-ci,/ari, 0er, /, s,1 -/ asesi/,* Y ta/ 7Dci3 c,4, res-3tarBa 4atar3,* Y 3, 4erece* XL, 4ereceY N,) OG-5 dia=3,sP Nadie 4erece G-e 3,s de4Ds +aga/ e3 sacri7ici, de c,/2ertirse e/ asesi/,s* XI-5 se ga/a c,/ e33,Y C-es /ada* Vie/e/ ,tr,s 1 ,tr,s 1 3,s 0ri4er,s 4ata/ a 3,s seg-/d,s 1 est,s a 3,s tercer,s 1 sig-e/ +asta G-e t,d, es -/ 4ar de

sa/gre* Y, 0,drBa c,rtar este c-e33,) asB) OHasP) OHasP N, 3e darBa tie40, de G-eEarse 1 c,4, tie/e 3,s ,E,s cerrad,s /, 2erBa /i e3 =ri33, de 3a /a2aEa /i e3 =ri33, de 4is ,E,s* Cer, est,1 te4=3a/d, c,4, -/ 2erdader, asesi/,* De ese c-e33, =r,tarBa -/ c+,rr, de sa/gre s,=re 3a sD=a/a) s,=re 3a si33a) s,=re 4is 4a/,s) s,=re e3 s-e3,* Te/drBa G-e cerrar 3a 0-erta* Y 3a sa/gre seg-irBa c,rrie/d, 0,r e3 0is,) ti=ia) i4=,rra=3e) i/c,/te/i=3e) +asta 3a ca33e) c,4, -/ 0eG-eF, arr,1, escar3ata* Est,1 seg-r, de G-e -/ g,30e 7-erte) -/a +,/da i/cisi./) 3e e2itarBa t,d, d,3,r* N, s-7rirBa* XY G-5 +acer c,/ e3 c-er0,Y XD./de ,c-3tar3,Y Y, te/drBa G-e +-ir) deEar estas c,sas) re7-giar4e 3eE,s) =ie/ 3eE,s* Cer, 4e 0erseg-irBa/ +asta dar c,/4ig,* TE3 asesi/, de3 ca0itD/ T,rres* L, deg,33. 4ie/tras 3e a7eita=a 3a =ar=a* U/a c,=ardBaU* Y 0,r ,tr, 3ad,J TE3 2e/gad,r de 3,s /-estr,s* U/ +,4=re 0ara rec,rdar 'aG-B 4i /,4=re(* Era e3 =ar=er, de3 0-e=3,* Nadie sa=Ba G-e 53 de7e/dBa /-estra ca-sa***U XY G-5Y XAsesi/, , +5r,eY De3 7i3, de esta /a2aEa de0e/de 4i desti/,* C-ed, i/c3i/ar -/ 0,c, 4Ds 3a 4a/,) a0,1ar -/ 0,c, 4Ds 3a +,Ea) 1 +-/dir3a* La 0ie3 cederD c,4, 3a seda) c,4, e3 ca-c+,) c,4, 3a =ada/a* N, +a1 /ada 4Ds tier/, G-e 3a 0ie3 de3 +,4=re 1 3a sa/gre sie40re estD a+B) 3ista a =r,tar* U/a /a2aEa c,4, esta /, traici,/a* Es 3a 4eE,r de 4is /a2aEas* Cer, 1, /, G-ier, ser -/ asesi/,) /, seF,r* Usted 2i/, 0ara G-e 1, 3, a7eitara* Y 1, c-403, +,/rada4e/te c,/ 4i tra=aE,*** N, G-ier, 4a/c+ar4e de sa/gre* De es0-4a 1 /ada 4Ds* Usted es -/ 2erd-g, 1 1, /, s,1 4Ds G-e -/ =ar=er,* Y cada c-a3 e/ s- 0-est,* Es, es* Cada c-a3 e/ s- 0-est,* La =ar=a +a=Ba G-edad, 3i40ia) 0-3ida 1 te403ada* E3 +,4=re se i/c,r0,r. 0ara 4irarse e/ e3 es0eE,* Se 0as. 3as 4a/,s 0,r 3a 0ie3 1 3a si/ti. 7resca 1 /-e2ecita* TGraciasU) diE,* Se dirigi. a3 r,0er, e/ =-sca de3 ci/t-r./) de 3a 0ist,3a 1 de3 Ne0is* Y, de=Ba estar 4-1 0D3id, 1 se/tBa 3a ca4isa e40a0ada* T,rres c,/c3-1. de aE-star 3a +e=i33a) recti7ic. 3a 0,sici./ de 3a 0ist,3a e/ 3a 7-/da 1 3-eg, de a3isarse 4aG-i/a34e/te 3,s ca=e33,s) se 0-s, e3 Ne0is* De3 =,3si33, de3 0a/ta3./ e?traE, -/as 4,/edas 0ara 0agar4e e3 i40,rte de3 ser2ici,* Y e40eH. a ca4i/ar +acia 3a 0-erta* E/ e3 -4=ra3 se det-2, -/ seg-/d, 1 2,32i5/d,se 4e diE,J TMe +a=Ba/ dic+, G-e -sted 4e 4atarBa* Vi/e 0ara c,40r,=ar3,* Cer, 4atar /, es 7Dci3* Y, s5 0,r G-5 se 3, dig,U* Y sig-i. ca33e a=aE,*

EL VIEKO DEMONIO CEARL S* BUC 6ESTADOS UNIDOS LA ANCIANA seF,ra Ma/g /, ig/,ra=a G-e +a=Ba g-erra) 0,r s-0-est,* HacBa tie40, G-e t,d, e3 4-/d, sa=Ba G-e esta=a/ e/ g-erra 1 G-e 3,s Ea0,/eses a/da=a/ 4ata/d, c+i/,s 0,r a+B* Cer, aS/ /, 0arecBa 2erdad) de=Ba/ de ser s.3, +a=3ad-rBas) 1a G-e /, +a=Ba/ 4atad, a /i/g-/, de 3,s Ma/g E/ 3a a3dea de Tres Mi33as Ma/g) e/ 3as 33a/as ri=eras de3 rB, A4ari33,) G-e era 3a a3dea de3 c3a/ 7a4i3iar de 3a a/cia/a seF,ra Ma/g) Ea4Ds +a=Ba/ 2ist, siG-iera -/ Ea0,/5s) 1 si e40eHar,/ a +a=3ar de Ea0,/eses 7-e 0,r 3, G-e se dirD a c,/ti/-aci./* Era -/a tarde de 0ri/ci0i,s de 2era/,) 1 des0-5s de ce/ar 3a seF,ra Ma/g s-=i. 0,r 3,s 0e3daF,s de3 diG-e) c,4, a diari, +acBa) 0ara 2er +asta d./de +a=Ba 33egad, 3a crecida de3 rB,* E33a te4Ba 4-c+, 4Ds a3 rB, G-e a 3,s Ea0,/eses* Sa=Ba de 3, G-e e3 rB, era ca0aH* U/, tras ,tr, 3,s a3dea/,s 3a +a=Ba/ seg-id, +asta arri=a) 1 a+,ra esta=a/ t,d,s 4ira/d, 0ara a=aE, 3as 4a352,3as ag-as a4ari33as) G-e c,rrBa/ 1 se e/cres0a=a/ c,4, +aces de ser0ie/tes) s,ca2a/d, 3as a3tas 4Drge/es de3 diG-e* VN-/ca 3, +e 2ist, ta/ crecid, 0ara esta 50,ca Va7ir4. 3a seF,ra Ma/g* Se se/t. e/ -/a si33a de =a4=S G-e s- /iet,) C,c+i/it,) +a=Ba traBd, 0ara e33a) 1 esc-0i. a3 ag-a* VEs 0e,r G-e 3,s Ea0,/eses este de4,/i, de rB, Vt-2, 3a te4eridad de decir C,c+i/it,* VON, seas i/se/sat,P V3e ataE. rD0ida4e/te 3a seF,ra Ma/gV* E3 di,s de3 rB, te 2a a ,Br* MDs 2a3e G-e +a=3es de ,tra c,sa* AsB G-e sig-ier,/ +a=3a/d, de 3,s Ea0,/eses*** XC.4,) si 33ega=a e3 cas,) i/G-irBa Ma/g) e3 0a/ader,) s,=ri/, seg-/d, de 3a a/cia/a seF,ra Ma/g) i=a/ a c,/,cer e33,s a 3,s Ea0,/eses c-a/d, 3,s 2iera/Y La seF,ra Ma/g) e/ este 0-/t,) a7ir4. c,/ seg-ridadJ VL,s c,/,cerDs* Y, 2i -/a 2eH -/ e?tra/Eer,* Era 4Ds a3t, G-e e3 a3er, de 4i casa) te/Ba e3 0e3, de3 c,3,r de3 =arr, 1 -/,s ,E,s c,4, 3,s de 3,s 0eces* C-a3G-iera G-e /, se 0areHca a /,s,tr,s) ese es Ea0,/5s* T,d, e3 4-/d, 3e 0resta=a ate/ci./) 1a G-e era 3a 4-Eer 4Ds 2ieEa de 3a a3dea 1 c-a/t, decBa era -/a se/te/cia* Cer, e/t,/ces 3a i/terr-40i. C,c+i/it, c,/ s-s 4a/eras desc,/certa/tesJ VN, se 3es 0-ede 2er) a=-e3a* Se esc,/de/ e/ e3 cie3,) e/ aer,03a/,s* La seF,ra Ma/g /, res0,/di. i/4ediata4e/te* E/ ,tr, tie40, +-=iese a7ir4ad, c,/ a=s,3-ta c,/2icci./J TN, creer5 e/ 3,s aer,03a/,s +asta G-e 3,s 2eaU* Cer, +a=Ba/ sid, 2erdad ta/tas c,sas G-e e33a /, +-=iera 0,did, i4agi/ar*** La E40eratriH) 0,r eEe403,) G-e

e33a /, creBa +-=iese 4-ert,) +a=Ba 7a33ecid, rea34e/te* XC-es 1 3a Re0S=3icaY La seF,ra Ma/g /, cre1. e/ ta3 c,sa) 0,rG-e desc,/,cBa 3, G-e era) 1 seg-Ba si/ sa=er3,) 0er, 33e2a=a/ ta/t, tie40, dicie/d, G-e 3a +a=Ba*** AsB G-e a+,ra se 3i4it. a c,/te403ar si3e/ci,sa4e/te e3 diG-e 4ie/tras t,d,s 3,s de4Ds se se/ta=a/ a s- a3reded,r* HacBa -/ tie40, 4-1 agrada=3e 1 7resc,) 1 e33a /, +-=iera se/tid, 3a 4e/,r 0re,c-0aci./ si e3 rB, /, a4e/aHara des=,rdarse* VN, cre, e/ 3,s Ea0,/eses Va7ir4. categ.rica4e/te* T,d,s se rier,/ -/ 0,c, de e33a) 0er, /i/g-/, +a=3.* A3g-ie/ e/ce/di. 3a 0i0a de 3a a=-e3aJ 7-e 3a es0,sa de C,c+i/it,) s- 7a2,rita) 1 3a a/cia/a seF,ra Ma/g se 0-s, a 7-4ar* VOCa/ta) C,c+i/it,P V0idi. a3g-ie/* Y e/t,/ces C,c+i/it, e/t,/. -/a 2ieEa ca/ci./) c,/ 2,H ag-da 1 tr54-3a) 1 3a a/cia/a se 0-s, a esc-c+ar3a 1 se 3e ,32idar,/ 3,s Ea0,/eses* La tarde era +er4,sa) 1 e3 cie3, ta/ 0-r, 1 a0aci=3e G-e 3,s sa-ces G-e ,r3a=a/ e3 diG-e c,/seg-Ba/ re73eEarse e/ e3 ag-a 7a/g,sa* T,d, esta=a e/ 0aH* Las trei/ta 1 ta/tas casas G-e 7,r4a=a/ 3a a3dea a0arecBa/ dis0ersas a s-s 0ies* Nadie serBa ca0aH de 2i,3ar aG-e33a tra/G-i3idad* A3 7i/ 1 a3 ca=, 3,s Ea0,/eses /, era/ 4Ds G-e seres +-4a/,s* VY, /, cre, e/ es,s aer,03a/,s VdiE, 3a a/cia/a c,/ 2,H s-a2e a C,c+i/it, c-a/d, este deE. de ca/tar* Cer, 53) si/ c,/testar) i/ici. -/a /-e2a ca/ci./* AF, tras aF, 3a seF,ra Ma/g +a=Ba 0asad, 3as tardes de 2era/, c,4, a+,ra) E-/t, a3 diG-e* La 0ri4era 2eH te/Ba diecisiete aF,s 1 esta=a reci5/ casadaR s- es0,s, 3e grit. e/t,/ces G-e sa3iera de 3a casa 1 s-=iese a3 diG-e) 1 e33a tre0. +asta a33B) s,/r,Eada 1 ret,rci5/d,se 3as 4a/,s) 1 se esc,/di. e/tre 3as 4-Eeres) 4ie/tras 3,s +,4=res 3e grita=a/ 1 se =-r3a=a/ de e33a* Cer, d5 t,d,s 4,d,s 3es +a=Ba caBd, =ie/* VTe 33e2as -/ =-e/ =,cad, V3e +a=Ba/ dic+, a s- 4arid,* VTie/e 3,s 0ies -/ 0,c, gra/des V+a=Ba res0,/did, 53 e/ t,/, de e?c-sa* Cer, e33a se da=a c-e/ta de G-e e/ e3 7,/d, esta=a 4-1 c,403acid,) 1 asB 7-e 2e/cie/d, 0,c, a 0,c, sti4ideH* A3 0,=re se 3, 33e2. -/a riada c-a/d, t,da2Ba era E,2e/) 1 e33a 0as. aF,s ,ra/d, 0ara sacar3e de3 0-rgat,ri, =-dista* Cer, a3 7i/ aca=. ca/sD/d,se) c,/ e3 +iE, 1 3a tierra s,=re s-s c,sti33as) 1 c-a/d, e3 sacerd,te G-is, e/gat-sar3aJ TOtras dieH 4,/edas de 03ata 1 sa3drD de3 t,d,U) e33a 3e 0reg-/t.J VXI-5 3e G-eda de/tr, t,da2BaY VS.3, 3a 4a/, derec+a Vaseg-r. e3 sacerd,te 0ara a/i4ar3a* Y a+B 7-e d,/de s- 0acie/cia se ag,t.* ODieH d.3aresP C,/ es, +a=rBa 0ara c,4er t,d, e3 i/2ier/,* Ade4Ds) +a=Ba te/id, G-e c,/tratar ,=rer,s 0ara G-e +iciese/ s- 0arte e/ 3a re0araci./ de3 diG-e) a 7i/ de G-e /, +-=iera 1a 4Ds i/-/daci,/es* VSi s.3, 3e G-eda -/a 4a/,) =ie/ 0-ede sacar3a 53 4is4, Vdec3ar. c,/ 7ir4eHa* M-1 a 4e/-d, se 0reg-/t. desde e/t,/ces si a3 7i/ e3 0,=re i/7e3iH 3, +a=rBa c,/seg-id,* L, 4Ds 0r,=a=3e) s,3Ba 0e/sar c,/ +arta 4e3a/c,3Ba 0,r 3as /,c+es) era G-e se e/c,/trara t,da2Ba a33B) es0era/d, G-e s- 2i-da +iciese a3g, 0,r 53* AsB era e3 +,4=re G-e 3e c-0, e/ s-erte* I-iHDs a3gS/ dBa) c-a/d, 3a es0,sa de C,c+i/it, +-=iese dad, a 3-H s- 0ri4er +iE, 1 e33a +-=iese a+,rrad, -/ 0,c,) 0,drBa rea/-dar 3a ,=ra de sacar3e de3 0-rgat,ri,* N, +a=Ba 0risa e/ rea3idad* VA=-e3a) tie/e -sted G-e rec,gerse VdiE, c,/ s- 2,H s-a2e 3a es0,sa de C,c+i/it,V* Ya se +a 0-est, e3 s,3 1 estD 3e2a/tD/d,se 3a /ie=3a de3 rB,* VSB) cre, G-e es +,ra de 2,32er Vc,/2i/, 3a a/cia/a seF,ra Ma/g* C,/te403. 0,r -/ 4,4e/t, e3 rB,* U/ rB, 33e/, de =,/dad 1 de 4a3dad a -/ tie40,* A0t, 0ara regar 3,s ca40,s c-a/d, c,rrBa s-4is, 1 e/ca-Had,R 0er, si se 3e c,/se/tBa 3, 4Ds 4B/i4,) 3, arr,33a=a t,d, c,4, -/ drag./ r-gie/te* AsB 7-e c,4, desa0areci. s- 4arid,) c-a/d, d,r4ita=a desc-idad, e/ 3a 0,rci./ de diG-e G-e te/Ba asig/ada* Sie40re a/da=a

dicie/d, G-e i=a a re0arar3a) G-e i=a a a0i3ar 4Ds tierra e/ci4a) +asta G-e -/a /,c+e creci. e3 rB, 1 3, arrastr. t,d,* E3 +a=Ba sa3id, c,rrie/d, de 3a casa) 1 e33a se e/cara4. a3 teEad, c,/ e3 /iF,) gracias a 3, c-a3 sa32. s- 2ida 4ie/tras 53 se a+,ga=a* V,32ier,/ a e40-Ear a3 rB, tras 3,s diG-es) 1 a33B c,/ti/-a=a a+,ra* T,d,s 3,s dBas rec,rrBa 3a a/cia/a e3 tra4, de diG-e sit-ad, =aE, 3a res0,/sa=i3idad de 3a a3deaR 3, rec,rrBa e/ a4=as direcci,/es) e?a4i/D/d,3, t,d,* L,s +,4=res se reBa/ 1 e?c3a4a=a/J VSi +a1 a3gS/ 7a33, e/ e3 diG-e) 3a a=-e3ita /,s 3, dirD* Ka4Ds se 3e +a=Ba ,c-rrid, a /i/g-/, de e33,s tras3adar s- a3dea 4Ds 3eE,s de3 rB,* L,s Ma/g 33e2a=a/ 2i2ie/d, a33B d-ra/te 4-c+as ge/eraci,/es) 1 sie40re +a=Ba/ c,/seg-id, sa32arse a3g-/,s de 3as riadas 0ara 2,32er a 3-c+ar c,/tra e3 rB, c,/ 4Ds 7iereHa G-e a/tes* C,c+i/it, deE. sS=ita4e/te de ca/tar* VOEstD sa3ie/d, 3a 3-/aP Vgrit.V* Es, /, es =-e/,* L,s aer,03a/,s 2ie/e/ e/ /,c+es de 3-/a* VXD./de a0re/des t,d, es, de 3,s aer,03a/,sY Ve?c3a4. 3a a/cia/a seF,ra Ma/gV* Ya 4e ca/sa VaFadi. c,/ ta3 ace/t, de se2eridad G-e /adie ,s. a=rir 3a =,ca* E/ 4edi, de aG-e3 si3e/ci,) a0,1ada e/ e3 =raH, de 3a es0,sa de C,c+i/it,) desce/di. 3e/ta4e/te 3as gradas de tierra G-e c,/d-cBa/ a 3a a3dea) -sa/d, 3a 3arga 0i0a G-e 33e2a=a e/ 3a ,tra 4a/, c,4, =Dc-3, de ca4i/a/te* DetrDs de e33a =aEar,/ 3,s a3dea/,s) -/, 0,r -/,) derec+,s a 3a ca4a* Nadie se 4,2i. a/tes de G-e 3a a=-e3a 3, +iciera) 0er, /adie se e/tret-2, de4asiad, -/a 2eH G-e e33a i/ici. 3a 4arc+a* Y a3 7i/) e/ s- 3ec+,) =aE, e3 4,sG-iter, de a3g,d./ aH-3 G-e 3a es0,sa de C,c+i/it, +a=Ba aseg-rad, c,/ e3 4a1,r c-idad,) G-ed. a0aci=3e4e/te d,r4ida* Est-2, -/ tie40, des0ierta 0e/sa/d, e/ 3,s Ea0,/eses* XC.4, 0,dBa/ ser ta/ =e3ic,s,sY S.3, ge/tes 4-1 r-das 0,dBa/ desear 3a g-erra* E/ s- i4agi/aci./ se re0rese/ta=a i/di2id-,s gra/d,/es 1 r-d,s* Si 2ie/e/) 0e/sa=a) +a=rD G-e tratar3,s =ie/) i/2itar3,s a t,4ar e3 t5 1 e?03icar3es c,/ t,da ed-caci./*** decir3es G-e a s,/ de G-5 +a=Ba/ de 2e/ir a -/a 0acB7ica a3dea ca40esi/a*** C,r es, esta=a t,ta34e/te des0re2e/ida c-a/d, 3a es0,sa de C,c+i/it, 3e grit. G-e 2e/Ba/ 3,s Ea0,/eses* Se i/c,r0,r. e/ 3a ca4a 4-sita/d,J VL,s taH,/es) e3 t5*** VON, +a1 tie40,) a=-e3aP Vc+i33. 3a es0,sa de C,c+i/it,V* OYa estD/ aG-B) 1a estD/ aG-BP VXD./deY Vgrit. 3a a/cia/a seF,ra Ma/g) 1a des0ierta* VOE/ e3 cie3,P Vgi4i. 3a es0,sa de C,c+i/it,* T,d,s sa3ier,/ a s-s 0-ertas) 1 a 3as 0ri4eras 3-ces de3 a3=a 4irar,/ +acia arri=a* A33D e/ e3 cie3,) c,4, -/a =a/dada de ga/s,s sa32aEes e/ ,t,F,) se 2eBa/ gra/des a0arat,s e/ 7,r4a de 0DEar,* VCer, XG-5 es es,Y Vc+i33. 3a a/cia/a seF,ra Ma/g* Y e/t,/ces) se4eEa/te a -/ +-e2, de 03ata) a3g, se 0reci0it. +acia a=aE, 1 7-e a caer e/ -/ ca40, a3 ,tr, e?tre4, de 3a a3dea* Br,t. -/ s-rtid,r de tierra 1 t,d,s c,rrier,/ a 4irar* Ha=Ba -/ e4=-d, de trei/ta 0ies de a/c+,) gra/de c,4, -/a a3=erca* Se G-edar,/ ta/ as,4=rad,s G-e /, 0,dBa/ /i +a=3ar) 1 e/t,/ces) a/tes de G-e /adie 0-diera decir /ada) e40eHar,/ a caer -/ +-e2, tras ,tr, 1 t,d, e3 4-/d, c,rri.) c,rri.*** T,d, e3 4-/d,) c3ar,) 4e/,s 3a seF,ra Ma/g* C-a/d, 3a es0,sa de C,c+i/it, 3e t,4. 3a 4a/, 1 G-is, tirar de e33a) 3a a/cia/a seF,ra Ma/g se s,3t. 1 se se/t. e/ e3 =,rde de3 diG-e* VN, 0-ed, c,rrer Ve?03ic.V* Hace sete/ta aF,s G-e /, c,rr,) desde a/tes de G-e 4e 2e/dase/ 3,s 0ies* TS 2ete* XD./de estD C,c+i/it,Y VE33a 4ir. e/ s- derred,r* C,c+i/it, 1a se +a=Ba 4arc+ad,V* C,4, s- a=-e3, V,=ser2. e33aVJ sie40re e3 0ri4er, e/ sa3ir c,rrie/d,* Cer, 3a es0,sa de C,c+i/it, /, G-erBa a=a/d,/ar3a) 1 /, cedi. +asta G-e 3a a/cia/a seF,ra Ma/g 3e rec,rd. G-e era s- de=er +acer3,*

VSi C,c+i/it, +a 4-ert, VdiE,V) es /ecesari, G-e s- +iE, /aHca 2i2,* VY c,4, 3a 4-c+ac+a t,da2Ba 2aci3ase) 3a e40-E. s-a2e4e/te c,/ s- 0i0aV* OVete) 2eteP V,rde/.* A regaFadie/tes) 1 1a si/ 0,derse ,Br a0e/as c,/ e3 estr-e/d, de3 =,4=arde,) 3a es0,sa de C,c+i/it, 4arc+. a re-/irse c,/ 3,s de4Ds* E/ es,s 4,4e/t,s) a-/G-e s.3, +a=Ba/ 0asad, -/,s 4i/-t,s) 3a a3dea esta=a e/ r-i/as) 3,s teEad,s de 0aEa 1 3as 2igas de 4adera e/ 33a4as* T,d,s se +a=Ba/ 4arc+ad,* A3 0asar c+i33ar,/ a 3a a/cia/a seF,ra Ma/g G-e 7-ese c,/ e33,s) 1 e33a 3es diE, a3egre4e/teJ VOYa 2,1) 1a 2,1P Cer, /, se 4arc+.* Se se/t. s,3a) a 0rese/ciar e3 e?tra,rdi/ari, es0ectDc-3, G-e a/te s2ista se desarr,33a=a* Cr,/t, 2i/ier,/ ,tr,s a2i,/es) /adie sa=e de d./de) G-e atacar,/ a 3,s 0ri4er,s* Sa3Ba e3 s,3 s,=re 3as 4i eses e/ saH./) 1 e/ e3 diD7a/, aire esti2a3 e2,3-ci,/a=a/ 3,s a2i,/es 1 se 0reci0ita=a/ -/,s c,/tra ,tr,s) esc-0ie/d, 7-eg,* C-a/d, t,d, aca=ase) 0e/sa=a) 2,32erBa 0ara 2er si +a=Ba G-edad, a3g, de 3a a3dea* AcD 1 a33D) -/a 0ared e/ 0ie seg-Ba s,ste/ie/d, -/ teEad,* Desde d,/de esta=a /, disti/g-Ba s- casa* Cer, 3a g-erra /, 3e era de3 t,d, aEe/a* U/a 2eH 3,s =a/did,s saG-ear,/ 3a a3dea) 1 ta4=i5/ e/t,/ces i/ce/diar,/ 3as casas* A+,ra era 3, 4is4,* Casas ardie/d, 0-ede/ 2erse a 4e/-d,) 0er, /, esa =ata33a de 7-3g-ra/tes ra1,s de 03ata G-e atr,/a=a/ 3,s aires* E33a /, c,40re/dBa /adaJ /i G-5 0,dBa/ ser aG-e33,s ,=Eet,s /i c.4, se s,ste/Ba/ e/ e3 cie3,* Se 3i4ita=a a ,=ser2ar3, t,d,) a33B se/tada* E40eHa=a a se/tir +a4=re* VMe g-starBa 2er -/, de cerca VdiE, e/ 2,H a3ta* Y e/ e3 4is4, 4,4e/t,) c,4, si 3a +-=iese/ ,Bd,) -/, de aG-e33,s a0arat,s e/7i3. sS=ita4e/te +acia a=aE,) 1 da/d, 2-e3tas) de=ati5/d,se c,4, si est-2iera +erid,) ca1. de ca=eHa e/ -/ ca40, G-e 3a 2Bs0era 4is4, est-2, 3a=ra/d, C,c+i/it, 0ara se4=rar s,Ea* L-eg,) e/ -/ i/sta/te) 2,32i. a G-edar desiert, e3 cie3,) 1 a33B /, G-ed. 4Ds G-e aG-e3 ,=Eet, +erid, e/ 4itad de3 se4=radB,) 1 e33a 4is4a* Se 3e2a/t. 0a-sada4e/te de3 s-e3,* A s- edad /, te/Ba 0,r G-5 te4er /ada* Res,32i. ir a 2er 3, G-e era* AsB 0-es) a0,1D/d,se e/ s- 0i0a de =a4=S) se a0r,?i4. des0aci, a tra25s de 3,s ca40,s* Tras e33a) e/ e3 sS=it, si3e/ci,) a0arecier,/ d,s , tres 0err,s de 3a a3dea 1 3a sig-ier,/ de cerca) arrastrD/d,se) 0resa de3 0D/ic,* A3 33egar cerca de3 aer,03a/, a=atid, se 0-sier,/ a 3adrar c,/ 7-ria* E33a 3,s g,30e. c,/ s- 0i0a* VOSi3e/ci,P V3es i/cre0.V) O1a +e4,s te/id, =asta/te r-id, 0ara G-e 2e/gDis a+,ra a r,40er4e 3,s tB40a/,sP Ta/te. e3 aer,03a/,* VMeta3 VdiE, a 3,s 0err,sV* C3ata) si/ d-da a3g-/a VaFadi.* A-/di5/d,3a) 0,drBa/ ser t,d,s ric,s* Di, -/a 2-e3ta a3reded,r) e?a4i/D/d,3, ate/ta4e/te* XI-5 3e +acBa 2,3arY CarecBa 4-ert,* Nada se 4,2Ba /i +acBa r-id, a3g-/, e/ s- i/teri,r* Des0-5s) 2,32ie/d, a3 4is4, siti, d,/de g,30e. 3a 0ri4era 2eH) 2i, de/tr, -/ E,2e/) des03,4ad, 1 +ec+, -/ ,2i33, s,=re -/ 0eG-eF, asie/t,* L,s 0err,s gr-Fer,/) 0er, e33a 3,s g,30e. de /-e2, 1 se a0artar,/* VXEstD -sted 4-ert,Y V0reg-/t. c,/ t,da c,rtesBa* E3 E,2e/ se 4,2i. d5=i34e/te a3 esc-c+ar s- 2,H) 0er, /, +a=3.* E33a se acerc. 4Ds 1 se as,4. a3 +-ec, d,/de esta=a e3 4,H,* Sa/gra=a 0,r -/ c,stad,* VOHerid,P Ve?c3a4.* Le asi. 3a 4-Feca* Esta=a ca3ie/te) 0er, i/erte) 1 a3 s,3tar3a ca1. de /-e2, c,/tra e3 c,stad, de3 ag-Eer,* Le 4ir. c,/ ate/ci./* Te/Ba e3 ca=e33, /egr, 1 3a teH 4,re/a c,4, 3,s c+i/,s) 1 si/ e4=arg, /, 0arecBa c+i/,* De=e de ser de3 s-r) 0e/s.* B-e/,) 3, i40,rta/te era G-e esta=a 2i2,* VL, 4eE,r es G-e sa3ga Vi/dic.V* Le 0,/dr5 -/ e403ast, de +ier=as e/ e3 c,stad,* E3 4-c+ac+, 4-r4-r. a3g, i/i/te3igi=3e* VXC.4, +a dic+,Y V0reg-/t.* Cer, 53 /, 3, re0iti.* T,da2Ba est,1 =asta/te 7-erte) decidi. a3 ca=, de -/ 4,4e/t,* C,/G-e se acerc.) 3e

agarr. 0,r 3a ci/t-ra 1 7-e tira/d, de 53 0,c, a 0,c,) Eadea/d, c,4, -/a desc,sida* A7,rt-/ada4e/te era -/ c+ic, =asta/te 4e/-d, 1 de 4-1 0,c, 0es,* C-a/d, 3, 0-s, e/ e3 s-e3,) 0areci. G-e i=a a te/erse de 0ie) se ta4=a3e. -/ 4,4e/t, 1 se agarr. a e33a) G-e 3e s,st-2, derec+,* VA+,ra) si 0-ede) ire4,s a 4i casa VdiE, 3a a/cia/aVR a 2er si t,da2Ba estD a33B* E3 artic-3. a3g, e/t,/ces c,/ t,da c3aridad* La a/cia/a esc-c+.) 0er, /, 0-d, e/te/der /i -/a 0a3a=ra* Se a0art. 1 3e 4ir. de +it, e/ +it,* VXI-5 0asaY V0reg-/t.* E3 seFa3. a 3,s 0err,s) G-e /, deEa=a/ de gr-Fir) eriHad, e3 0e3, de3 0esc-eH,* L-eg, e3 E,2e/ +a=3. de /-e2, 1) c,/ 3a 0a3a=ra e/ 3,s 3a=i,s) se des03,4. e/ tierra* L,s 0err,s se 0reci0itar,/ s,=re 53) de 4,d, G-e e33a t-2, G-e es0a/tar3,s a cac+etadas* VOA-eraP Ve?c3a4.V* XI-i5/ ,s +a dic+, G-e 3e 4at5isY L-eg,) c-a/d, se a0artar,/ 3,s ca/es) se 3, ec+. c,4, 0-d, a 3a es0a3da) 1 t,da te4=3,/a) 4edi, a c-estas) 4edi, a tir,/es) 3, arrastr. +asta 3a a3dea derr-ida 1 3e te/di. e/ 3a ca33e) e/ ta/t, i=a e/ =-sca de s- casa) seg-ida 0,r 3,s 0err,s* S- casa +a=Ba desa0arecid, 0,r c,403et,* E/c,/tr. e3 siti, c,/ =asta/te 7aci3idad* A33B de=Ba estar) 7re/te a 3a c,40-erta de3 diG-e* E33a se +a=Ba ,c-0ad, sie40re directa4e/te de aG-e33a c,40-erta* Mi3agr,sa4e/te) /, +a=Ba s-7rid, daF, a3g-/, /i e3 diG-e esta=a derr-id,* SerBa =asta/te 7Dci3 c,/str-ir 3a casa de /-e2,* S.3, G-e) de 4,4e/t,) se +a=Ba es7-4ad,* De 4,d, G-e 2,32i. d,/de esta=a e3 4-c+ac+,* L, e/c,/tr. te/did, c,4, 3e +a=Ba deEad,) rec,stad, e/ e3 diG-e) Eadea/te 1 4-1 0D3id,* Se +a=Ba desa=r,c+ad, 3a g-errera) 1 te/Ba -/a =,3sita de 3a G-e esta=a saca/d, tiras de te3a 1 -/ 7rasc, de /, s5 G-5* Ha=3. de /-e2,) 1 de /-e2, e33a /, 3e e/te/di. /i E,ta* E/t,/ces +iH, seFas) 1 3a a/cia/a c,40re/di. G-e era ag-a 3, G-e G-erBa) de 4a/era G-e t,4. -/, de 3,s 4-c+,s cac+arr,s r,t,s G-e +a=Ba dise4i/ad,s 0,r 3a ca33e) se acerc. a3 diG-e) 3, 33e/. de ag-a de3 rB,) 2,32i. c,/ 53 1 3e 3a2. 3a +erida) rasga/d, 3as tiras G-e e3 4,cit, +a=Ba +ec+, de 3,s r,33,s de 2e/das* Sa=Ba 53 0,/er e3 a0.sit, s,=re 3a +erida a=ierta) 1 se 3, e?03ic. 0,r seFas a 3a a/cia/a) G-e ,=edeci. s-s i/dicaci,/es* Re0etidas 2eces i/te/t. decir3e a3g,) 0er, e33a /, 7-e ca0aH de e/te/der /ada* VUsted) seF,r) de=e de ser de3 s-r VdiE, e33a* A 3a 2ista esta=a G-e era -/ +,4=re ed-cad,* Te/Ba -/a e?0resi./ 4-1 i/te3ige/teV* Ya 2e, G-e s- 3e/g-a es di7ere/te a 3a /-estra* VRi. -/ 0,c, 0ara tra/G-i3iHar3e) 0er, 53 se 3i4it. a 4irar3a 7iEa) des,3ada4e/te c,/ s-s ,E,s ,0ac,s* AsB G-e e33a) c,/ 4-c+a a/i4aci./) dec3ar.VJ A+,ra /, 2e/drBa 4a3 si e/c,/trase a3g, 0ara c,4er 3,s d,s* N, res0,/di.* Seg-Ba te/did, de es0a3das) Eadea/d, cada 2eH 4Ds 7-erte) 1 c3a2ada 3a 2ista e/ e3 2acB,) c,4, si e33a /, +-=iese +a=3ad,* VSe se/tirD 4eE,r c-a/d, +a1a c,4id, Vi/sisti.V* Y 1, ta4=i5/* VEsta=a e40eHa/d, a se/tir -/ +a4=re i/s,0,rta=3e* Se 3e ,c-rri. G-e e/ e3 des0ac+, de Ma/g) e3 0a/ader,) te/Ba G-e +a=er a3g, de 0a/* A-/G-e est-2iera 33e/, de 0,32, de 3,s casc,tes caBd,s) seg-irBa sie/d, 0a/* IrBa a 4irar* Cer, a/tes 4,2i. a3 s,3dad, -/ 0,c,) 0ara G-e 3e diese 3a s,4=ra de -/ sa-ce 03a/tad, e/ 3a ,ri33a de3 diG-e* L-eg, 7-e a 3a 0a/aderBa* L,s 0err,s se +a=Ba/ 4arc+ad,* La 0a/aderBa esta=a e/ r-i/as) c,4, t,d, 3, de4Ds* N, +a=Ba /adie* A3 0ri/ci0i, /, 2i, 4Ds G-e 3a 4,3e de 3as 0aredes de ad,=e +-/didas* Cer, e/t,/ces rec,rd. G-e e3 +,r/, esta=a detrDs de 3a 0-erta) 1 e3 4arc, de 3a 0-erta seg-Ba e/ 0ie) s,ste/ie/d, -/a 0arte de3 teEad,* Se det-2, E-/t, a dic+, 4arc,) 1 0asa/d, 3a 4a/, =aE, 3a tec+-4=re derr-4=ada) 0a30. 3a ta0a de 4adera de 3a ca3dera de +ierr,* A33B de=aE, ta3 2eH +-=iera 0a/ c,cid,* I/tr,d-E, de3icada 1 c-idad,sa4e/te e3 =raH,* Le 33e2. =asta/te tie40,) 0,rG-e ade4Ds 3as /-=es de ca3 1 0,32, casi 3a as7i?ia=a/* Si/ e4=arg,) te/Ba raH./* Des3iH. 3a 4a/, =aE, 3a ta0a 1 0a30. 3a s-0er7icie 7ir4e 1 s-a2e de 3,s gra/des 4,33etes de 0a/ c,cid,) de 3,s c-a3es sac. c-atr,) -/, tras ,tr,*

VEs di7Bci3 4atar a -/ trast, 2ieE, c,4, 1, V0e/s. E,2ia34e/te e/ 2,H a3ta) 1 se 0-s, a c,4er -/, de 3,s 4,33etes 4ie/tras 2,32Ba E-/t, a3 +erid,* A+) si +-=iese te/id, -/,s aE,s 1 -/ taH./ de t5*** 0er, /, se 0,dBa te/er de t,d, e/ -/,s tie40,s c,4, 3,s G-e c,rrBa/* Y 7-e e/ ese 4is4, i/sta/te c-a/d, ,1. 2,ces* A3 33egar a 3a 2ista de3 s,3dad, 3, e/c,/tr. r,dead, 0,r -/ gr-0, de s,3dad,s di7ere/tes) s-rgid,s a3 0arecer de 3,s 3i4=,s de 3a /ada* Esta=a/ 4ira/d, a3 s,3dad, +erid,) G-e a+,ra te/Ba 3,s ,E,s cerrad,s* VXD./de e/c,/tr. a este Ea0,/5s) a=-e3aY V3e gritar,/* VXI-5 Ea0,/5sY V0reg-/t.) acercD/d,se3es* VOEsteP Vc+i33ar,/* VXEs -/ Ea0,/5sY Ve?c3a4. c,/ e3 4a1,r as,4=r,V* Cer, si es ig-a3 G-e /,s,tr,sR 3,s ,E,s /egr,s) 3a 0ie3*** VKa0,/5sP V3e 2,ci7er. -/, de e33,s* VB-e/, Vdec3ar. s-a2e4e/teV* C-es +a caBd, de3 cie3,* VODa4e ese 0a/P Vc+i33. ,tr,* VT.4a3, VdiE, e33aV) t,d, 4e/,s este) G-e es 0ara 53* VXU/ 4,/, Ea0,/5s c,4ie/d, =-e/ 0a/Y Vse s-37-r. e3 s,3dad,* VS-0,/g, G-e ta4=i5/ te/drD +a4=re Vre03ic. 3a a/cia/a seF,ra Ma/g* E40eHa=a/ a caer3e 4a3 aG-e33,s +,4=res* A-/G-e e/ rea3idad /-/ca 3e +a=Ba/ g-stad, 3,s s,3dad,s* VI-ier, G-e se 4arc+e/ VdiE, 3a a/cia/aV* XI-5 +ace/ aG-BY N-estra a3dea sie40re +a sid, 0acB7ica* VN, +a1 4Ds G-e 2er3a Vse 4,7. -/, de 3,s +,4=resV* CacB7ica c,4, -/a t-4=a* XSa=e -sted G-i5/ 3, +a +ec+,) a=-e3aY OL,s Ea0,/esesP VYa 3, s-0,/g, Vad4iti. e33a) 1 0reg-/t.VJ XC,r G-5Y Es, es 3, G-e /, e/tie/d,* VXC,r G-5Y OC,rG-e G-iere/ /-estra tierra) /ada 4Ds G-e 0,r es,P VON-estra tierraP Vre0iti. e33aV* OC.4,) /-/ca 0,drD/ a0,derarse de /-estra tierraP VOKa4DsP Ve?c3a4ar,/ e33,s* Cer, 4ie/tras +a=3a=a/ 1 4astica=a/ e3 0a/ G-e se +a=Ba/ re0artid, e/tre t,d,s) /, +acBa/ 4Ds G-e 4irar +acia sa3ie/te* VXI-5 +ac5is) ta/t, 4irar +acia sa3ie/teY V0reg-/t. e/t,/ces 3a 2ieEa seF,ra Ma/g* VL,s Ea0,/eses 2ie/e/ de a33B Vc,/test. e3 +,4=re G-e +a=Ba t,4ad, e3 0a/* VXVie/e/ -stedes +-1e/d, de e33,sY V3es 0reg-/t.) s,r0re/dida* V8N, s,4,s 4Ds G-e -/ 0-Fad, Vse disc-30. 53* VN,s deEar,/ 0ara de7e/der -/a a3deaR 3a a3dea de Ca, A/) e/ 3a 0r,2i/cia de*** VC,/,Hc, esa a3dea Vi/terr-40i. 3a a/cia/aV* N, tie/e/ G-e decBr4e3,* Est-2e a33B de /iFa* XC.4, se e/c-e/tra e3 2ieE, Ca,) e3 G-e tie/e 3a tie/da de t5 e/ 3a ca33e 0ri/ci0a3Y Es 4i +er4a/,* VT,d,s +a/ 4-ert, a33B Vres0,/di. e3 +,4=reV* OL,s Ea0,/eses 3a +a/ t,4ad,P*** Vi/, -/ gra/ eE5rcit, c,/ ar4as 1 ta/G-es e?tra/Eer,s*** XI-5 0,dBa4,s +acerY VNada 4Ds G-e c,rrer) c3ar, Vad4iti. e33a* Cer, 3, ciert, es G-e 3a /,ticia 3a +a=Ba deEad, a/,/adadaR 3e da=a 2-e3tas 3a ca=eHa* ODe 4a/era G-e +a=Ba 4-ert, e3 S/ic, +er4a/, G-e 3e G-eda=aP E33a era a+,ra e3 S3ti4, 4ie4=r, de 3a 7a4i3ia de s- 0adre* L,s s,3dad,s se +a=Ba/ dis0ersad, de /-e2,) deED/d,3a s,3a* VCr,/t, estarD/ aG-B es,s asG-er,s,s e/a/,s Vi=a/ dicie/d,V* L, 4eE,r serD seg-ir ade3a/te* U/, de e33,s se G-ed. atrDs -/ 4,4e/t,) si/ e4=arg,* Era e3 G-e +a=Ba t,4ad, e3 0a/R se det-2, a c,/te403ar a3 +erid,) G-e 1acBa c,/ 3,s ,E,s cerrad,s) si/ 4,2erse 3, 4Ds 4B/i4,* VXEstD 4-ert,Y V0reg-/t.) 1 3-eg,) a/tes de G-e 3a seF,ra Ma/g 0-diera res0,/der) sac. -/ c-c+i33, de3 ci/t,V* SB estD 4-ert, c,4, si /,) 3e 2,1 a dar -/ 0ar de 0i/c+aH,s c,/ est,*** Cer, 3a a/cia/a seF,ra Ma/g 3e a0art. e3 =raH,*

VN,R de /i/g-/a 4a/era VdiE, c,/ 2,H a-t,ritariaV* Si estD 4-ert,) /, tie/e 1a se/tid, 4a/dar3e a3 0-rgat,ri, +ec+, 0edaH,s* Y, s,1 -/a =-e/a =-dista* E3 +,4=re se ec+. a reBr* VB-e/,) 1a 2e, G-e estD 4-ert, Vre0-s,R 1 2ie/d, G-e s-s c,40aFer,s i=a/ 1a a cierta dista/cia) ec+. a c,rrer 0ara re-/irse c,/ e33,s* OC,/G-e -/ Ea0,/5sP La a/cia/a seF,ra Ma/g) a s,3as c,/ aG-e3 c-er0, i/erte) 3e 4ir. 0e/sati2a* Era 4-1 E,2e/) 0,dBa 2er3, a+,ra G-e te/Ba 3,s ,E,s cerrad,s* S- 4a/, 73Dccida 0arecBa 3a de -/ /iF,) aS/ a 4edi, 7,r4ar 1 crecer* Le c,gi. 3a 4-Feca) 0er, /, e/c,/tr. e3 0-3s,* Se i/c3i/. s,=re 53 1 3e 0-s, e/tre 3,s 3a=i,s 3a 4itad de3 0a/eci33, G-e /, se +a=Ba c,4id,* VC,4a VdiE, e/ 2,H 4-1 a3ta) 4arca/d, 3as sB3a=asV* OCa/P Cer, /, +-=, res0-esta* E2ide/te4e/te) esta=a 4-ert,* De=i. de 7a33ecer 4ie/tras a/da=a e33a saca/d, e3 0a/ de3 +,r/,* N, +a=Ba /ada G-e +acer si/, aca=arse e3 0a/ G-e 3e G-eda=a* Tras e3 S3ti4, =,cad, se 0reg-/t. si /, de=erBa ir e/ =-sca de C,c+i/it, 1 s- es0,sa 1 3,s 2eci/,s de 3a a3dea* E3 s,3 esta=a e/ 3, a3t,) 1 e40eHa=a a a0retar e3 ca3,r* Si es G-e se i=a a 4arc+ar) c-a/t, a/tes 4eE,r* Cer, 0ri4er, te/Ba G-e s-=ir a3 diG-e 0ara ,rie/tarse* Se +a=Ba/ id, derec+,s +acia 0,/ie/te) 1 e/ aG-e33a direcci./ 3a 33a/-ra se e?te/dBa 4Ds a33D de3 a3ca/ce de 3a 2ista* C,drBa i/c3-s, 2er -/ gr-0, /-4er,s, a 2arias 4i33as de dista/cia* Y e/ c-a3G-ier cas,) serBa ca0aH de disti/g-ir 3a a3dea i/4ediata) d,/de de=Ba/ de estar t,d,s* AsB G-e s-=i. a3 diG-e des0aci,) ag,=iada de ca3,r* Arri=a s,03a=a -/a 3igera =risa 1 3a se/saci./ era 4-1 agrada=3e* Le s,r0re/di. 2er e3 rB, ta/ cerca de3 =,rde de3 diG-e* OC.4, +a=Ba crecid, e/ 3a S3ti4a +,raP VOVieE, de4,/i,P V3e re0re/di. se2era4e/te* I-e 3a ,1era e3 di,s de3 rB, si G-erBa* Era 0er2ers, 1 /ada 4Ds*** a4e/aHa/d, asB c,/ des=,rdarse) a+,ra G-e aca=a=a/ de s,=re2e/ir ta/tas desgracias* Se agac+. 1 se +-4edeci. 3as 4eEi33as 1 3as 4-Fecas* E3 ag-a esta=a 4-1 7rBa) c,4, si aca=ase de 33,2er e/ a3gS/ siti,* Se e/dereH. 1 ,te. e/ derred,r* Hacia 0,/ie/te /, se 2eBa /ada) sa32, a 3,s s,3dad,s) 1a 4-1 3eE,s) t,da2Ba 4edi, c,rrie/d,) 1 a3 7,/d, e3 traH, =,rr,s, de 3a 0r.?i4a a3dea) ase/tada e/ -/a 3arga e3e2aci./ de3 terre/,* L, 4eE,r serBa 0,/erse e/ ca4i/, +acia esa a3dea* Si/ d-da) C,c+i/it, 1 s- es0,sa 3a estarBa/ es0era/d,* Cer, c-a/d, se dis0,/Ba a =aEar 0ara 0,/erse e/ ca4i/,) 2i, a3g, e/ e3 +,riH,/te) 0,r sa3ie/te* A3 0ri/ci0i, 7-e s.3, -/a i/4e/sa /-=e de 0,32,R 0er, 7iED/d,se e/ e33a) 4-1 0r,/t, se c,/2irti. e/ -/a 4asa de traH,s /egr,s 1 de 0-/t,s =ri33a/tes* E/t,/ces ad2irti. de G-5 se trata=a* Era -/a gra/ 4-3tit-d de +,4=res*** U/ eE5rcit,* E/ e3 act, s-0, G-5 eE5rcit, era* S,/ 3,s Ea0,/eses) 0e/s.* SB) s,=re e33,s H-4=a=a/ 3,s a2i,/es de 03ata* Da=a/ 2-e3tas) c,4, si =-scase/ a a3g-ie/* VN, s5 3, G-e =-scDis V4-r4-r.V) c,4, /, sea a 4B) 1 a C,c+i/it, 1 s- es0,sa* S,4,s 3,s S/ic,s G-e G-eda4,s* Ya +a=5is 4atad, a 4i +er4a/, Ca,* Casi +a=Ba ,32idad, G-e Ca, +a=Ba 4-ert,* A+,ra 3, rec,rda=a c,/ t,da c3aridad* Te/Ba -/a tie/da ta/ +er4,sa) sie40re 3i40ia) 1 e3 t5) ta/ ric,) 1 3as 4eE,res a3=./digas G-e 0-eda/ i4agi/arse) 1 3,s 0reci,s sie40re ig-a3* Ca, era -/ =-e/ +,4=re* Ade4Ds) XG-5 +a=rBa sid, de s- es0,sa 1 de s-s siete +iE,sY Seg-r, G-e +a=Ba/ 4atad, a t,d,s* A+,ra es,s Ea0,/eses a/da=a/ =-scD/d,3a a e33a* C,40re/di. G-e a33B) e/ 3, a3t, de3 diG-e) 0,drBa/ desc-=rir3a c,/ 4Ds 7aci3idad* De 4,d, G-e se a0res-r. a desce/der* A-e a 3a 4itad de 3a =aEada c-a/d, se ac,rd. de 3a c,40-erta* AG-e3 2ieE, rB,*** +a=Ba sid, -/a 4a3dici./ 0ara t,d,s desde e3 0ri/ci0i, de 3,s tie40,s* XC,r G-5 /, 0,dBa resarcir -/ 0,c, a+,ra 0,r t,das 3as 4a3dades c,4etidasY Y G-e 1a esta=a 4aG-i/a/d, ,tra) e40eFad, e/ sa3tarse 3as ,ri33as* Bie/) X0,r G-5 /,Y Vaci3. -/ 4,4e/t,* SerBa -/a 0e/a) desde 3-eg,) G-e a3 E,2e/ Ea0,/5s 4-ert, 3, arrastrase 3a riada* Era -/ c+ic, 4-1 g-a0,) 1

e33a 3e +a=Ba sa32ad, de G-e 3, a0-Fa3ase/* N, era 3, 4is4, G-e sa32ar3e 3a 2ida) desde 3-eg,) 0er, se 0arecBa -/ 0,c,* Si +-=iera estad, 2i2,) se +a=rBa sa32ad,* Se acerc. d,/de esta=a 1 tir. de 53 +asta deEar3, casi s,=re e3 re4ate de3 ta3-d de 3a ri=era* Des0-5s 2,32i. a =aEar* Sa=Ba 0er7ecta4e/te a=rir 3a c,40-erta* Hasta -/ crB, sa=e a=rir 3a aceG-ia 0ara regar 3,s ca40,s* Cer, e33a sa=Ba ta4=i5/ e3 4,d, de +acer girar 3a c,40-erta 1 deEar3a t,ta34e/te a=ierta* La c-esti./ era si 0,drBa a=rir3a c,/ s-7icie/te ra0ideH 0ara sa3tar 1 0,/erse a sa32, de 3a c,rrie/te* VN, s,1 4Ds G-e -/a 0,=re 2ieEa V4-r4-r.* Vaci3. -/ seg-/d, 4Ds* B-e/,) serBa -/a 0e/a /, 2er c.4, era e3 crB, G-e traEese a3 4-/d, 3a 4-Eer de C,c+i/it,R 0er, -/a /, 0,dBa as0irar a 2er3, t,d,* M-c+as c,sas +a=Ba 2ist, e33a e/ s- 2ida* De t,d,s 4,d,s) -/ dBa - ,tr, 3,s ,E,s se cerra=a/J +a=Ba -/ 7i/a3* V,32i. a dirigir 3a 2ista +acia sa3ie/te* L,s Ea0,/eses se acerca=a/ 0,r e3 33a/,* Cerci=Base -/a 3arga 3B/ea /egra) =ie/ de7i/ida) sa30icada de 4i3es de 0-/t,s re3-cie/tes* Si a=rBa 3a c,40-erta) e3 ag-a i40et-,sa se a=a3a/HarBa s,=re e33,s) 0reci0itD/d,se e/ 3a 33a/-raR 7,r4arBa -/ gra/ 3ag, 1 se a+,garBa/ t,d,s) 0,si=3e4e/te* Desde 3-eg, /, 0,drBa/ seg-ir a2a/Ha/d,) acercD/d,se3e cada 2eH 4Ds) acercD/d,se a C,c+i/it, 1 a s- es0,sa G-e 3a esta=a/ es0era/d,* C,c+i/it, 1 s- es0,sa se 0reg-/tarBa/ G-5 3e +a=rBa 0asad,* AG-e33, /-/ca se 3, i4agi/arBa/* SerBa -/a =,/ita +ist,ria G-e 3e +-=iese g-stad, c,/tar* Se 2,32i. +acia 3a c,40-erta c,/ decisi./* SB) a3g-/,s 3-c+a=a/ c,/ aer,03a/,s) ,tr,s c,/ caF,/es) 0er, ta4=i5/ se 0,dBa c,4=atir c,/ -/ rB,) c-a/d, era ta/ 0er2ers, c,4, aG-e3* Dese/caE. e3 gr-es, 4ader, G-e atra/ca=a 3a c,40-erta* Esta=a res=a3adiH,) c-=iert, de 4-sg, 2erde) 03atead,* E3 ag-a sa3t. e/ -/ 7-erte c+,rr,* Si saca=a -/ seg-/d, 4ader,) 3,s de4Ds cederBa/ 0,r sB 4is4,s* Se 0-s, a tirar de 53 1 3, si/ti. sa3ir -/ 0,c, de s- ag-Eer,* Seg-ra4e/te 0,dr5 3i=rar4e de3 0-rgat,ri, c,/ est,) 0e/s.) 1 G-iHD 0er4ita/ estar c,/4ig, a 4i 4arid, ta4=i5/* XI-5 es -/a 4a/, a3 3ad, de t,d, est,Y N,s,tr,s e/t,/ces*** E3 tr,/c, cedi. sS=ita4e/te) 1 3a c,40-erta sa3i. des0edida) g,30eD/d,3a de 33e/, 1 deED/d,3a si/ res-e33,* S.3, t-2, tie40, 0ara i/cre0ar e/trec,rtada4e/te a3 rB,J VOVa4,s) 2ieE, de4,/i,P Si/ti. e/t,/ces G-e se a0,dera=a de e33a 1 3a 3e2a/ta=a +asta e3 cie3,* L, te/Ba de=aE, 1 a s- a3reded,r* La Hara/de. E-=i3,s, acD 1 a33D) 1 0,r S3ti4,) si/ a73,Ear e3 a=raH, c,/ G-e 3a e/2,32Ba) se dirigi. 2e3,H4e/te c,/tra e3 e/e4ig,*

LA DESCONOCIDA BERNARDO ORDON6ARGENTINA AL CASAR e3 0-e/te) C3ara 3e a0ret. e3 =raH,* Mari,) distraBda4e/te) deE. de 3eer e3 diari,* A tra25s de 3,s e/trecr-Had,s +ierr,s de3 0-e/te e?te/di. 3a 2ista +acia 3a 0ers0ecti2a /,ct-r/a de 2acB,s 3Sg-=res) sa30icada de c-=,s i3-4i/ad,s 1 3ec+,sas a-re,3as de cerca/as a2e/idas* E3 tre/ sa3Ba de B-e/,s Aires 0,r e3 s-r) e/tre 3,s c-atr, 0ares de rie3es de3 a3t, terra035/) 1 e3 estr-e/d, G-e 0r,2,ca=a e3 0as, de3 0-e/te s,=re e3 Riac+-e3, 3e i/terr-40Ba 3a 3ect-ra 0,r -/ i/sta/te* Des0-5s de ,=ser2ar 3a /,c+e) Mari, det-2, 3a 4irada e/ s- 4-Eer* C3ara +a=Ba c3a2ad, 3a 2ista e/ 3a ,sc-ridad* Re3-cBa/ c,4, =etS/ 3as ag-as G-ietas 1 aceit,sas de3 Riac+-e3,) d,/de se e/c,/tra=a e3 0eG-eF, 0-e/te 3e2adiH, de -/a 3B/ea de tra/2Ba* HacBa -/a i/7i/idad de aF,s) e/ -/ a4a/ecer =r-4,s,) -/ 4,t,r4a/ /, 2i, e3 0-e/te 3e2a/tad, 1 0reci0it. stra/2Ba a3 rB,* A33B 4-ri. e3 0adre de C3ara) 1 e33a /-/ca ,32id. e3 =-H, s-rgie/d, a 3a s-0er7icie e/ -/ re4,3i/, de cie/, 1 =-r=-Eas) tra1e/d, e/ s-s =raH,s) -/, a -/,) 3,s c-er0,s de 3,s a+,gad,s* A0r,?i4ada4e/te +acBa 2ei/te aF,s G-e ac,st-4=ra=a/ rea3iHar E-/t,s este 2iaEe 'desde G-e c,40rar,/ 3a casita 1 7-er,/ a La/Ss Oeste(* Mari, c,/sider. sie40re G-e s- 4-Eer te/Ba s-s raH,/es 0ara i40resi,/arse c,/ 3a 2ista de ese 0eG-eF, 1 2ieE, 0-e/te) 0er, de t,d,s 4,d,s e/c,/tra=a a=s-rda) 1 a 2eces irrita/te) 3a 0ersiste/cia de -/a e4,ci./ G-e se re0etBa e/ ig-a3 circ-/sta/cia 1 G-e desa0arecBa de3 4is4, 4,d, -/ i/sta/te des0-5s* E3 tre/ atra2es. si/ dete/erse e/ 3a d,r4ida estaci./ e3e2ada de A2e33a/eda) 1 3a 4-Eer a+-1e/t. sgest, de d,3,r 0ara 2,32er a c3a2ar e/ 3a /,c+e s- 4irada 7atigada* Mari,) e/t,/ces) 2,32i. a 3a 3ect-ra de3 diari,) sig-ie/d, sie40re e3 4is4, ,rde/ 'tit-3ares) 7St=,3) +ist,rietas 1 0,3icia3es() 4ie/tras a7-era se s-cedBa/) ta4=i5/ reg-3ar4e/te) 3,s c3ar,sc-r,s de ,0acas =arriadas e i3-4i/ad,s ce/tr,s c,4ercia3es* Ese 0as, de3 0-e/te des0erta=a sie40re a3gS/ rec-erd, a Mari,* A 2eces 3e d,4i/a=a 3a a=s-rda i40resi./ de estar se/tad, a3 3ad, de -/a desc,/,cida* Era c,4, si re0e/ti/a4e/te se 3e re2e3ase G-e 2iaEa=a c,/ -/ ser G-e /ada te/Ba de c,4S/ c,/ 53* E/ ,tr,s tie40,s 3e +a=Ba d,4i/ad, -/a se/saci./ 0arecida) 0er, 4Ds i/te/sa) a3 des0ertar e/ 4edi, de 3a /,c+e) 1 0arecer3e e/t,/ces e/tre s-eF,s G-e d,r4Ba E-/t, a -/a desc,/,cida* De esa se4ii/c,/scie/cia rec,rda=a 3,s e4=ates cieg,s) 3,s =es,s G-e g,30ea=a/ 3,s die/tes) -/a 0,te/cia G-e 0arecBa /acer de3 7,/d, de esa 33a/-ra G-e se atis=a=a desde e3 s-=-r=i,* U/ 2ie/t, de e?a3taci./ G-e ter4i/a=a 0,r dis,32erse e/ 3a /,c+e c,4,

7-e33e 7atigad,) e/ -/ 2acB, 0,=3ad, de a/g-sti,s,s 1 0-si3D/i4es 7a/tas4as de ca33es si/ 0a2i4e/tar) cr-e3es e/ 3a 4edida G-e 33e2a=a/ 3as 4iserias c,tidia/as +asta 3,s tras7,/d,s de3 s-eF,* C,/ 3,s aF,s desa0arecier,/ esas =r-scas re2e3aci,/es /,ct-r/as) 1 de3 4is4, 4,d, deE. de i/teresar3e de3 t,d, ese d,3,r G-e re73eEa=a e3 r,str, de C3ara a3 atra2esar e3 0-e/te de3 Riac+-e3,* Si403e4e/te se ac,st-4=r. a ese gest, de -/ dra4a 3eEa/,) G-e e/ ,tr,s tie40,s 1 0,r -/ i/sta/te 3e +iH, se/tir G-e ac,40aFa=a a -/a desc,/,cida* Si/ e4=arg,) e/ e3 =re2e i/sta/te G-e a0art. 3a 2ista de3 diari,) 2,32i. a se/tir 2aga4e/te 3a re2e3aci./ de G-e E-/t, a 53 2iaEa=a -/ 4isteri,* La 4ir. a/tes de e/7rascarse e/ 3a 3ect-ra) 1 e/ ese =re2Bsi4, est-di, de -/ r,str, c,/7ig-rad, 0,r -/a 2ida e/ c,4S/) se aseg-r. G-e a33B /ada 0,dBa e?istir de i/a-dit,* Desce/dier,/ de3 tre/ e/ La/Ss* Atra2esar,/ 3a estaci./ 0,r e3 0as, s-=terrD/e, 1 sa3ier,/ a 3a 03aHa 0ara 7,r4ar 7i3a 7re/te a3 0,ste de 3a 4icr, 9<"* E/ 3a es0era de3 c,3ecti2,) Mari, 2,32i. a a=rir e3 diari, 0ara 0r,seg-ir c,/ s- 3ect-ra* E33a 3e a0ret. e3 =raH,* Mari, di, 2-e3ta 3a ca=eHa 1 3a 2i, c,/ e3 r,str, desc,40-est,* Le 0reg-/t.J VXEst-2iste c,/ t- +er4a/aY VSi* VXCas. a3g,Y VV,s sa=5s G-e /,s E-/ta4,s 0ara ir a3 45dic,* VSB* VXN, te i/teresa G-5 4e diE,Y VI-erBa 0reg-/tDrte3, e/ casa* VB-e/,* VXY a+,ra G-5 te 0asaY VDesde G-e /,s E-/ta4,s e/ C,/stit-ci./) est,1 es0era/d, G-e 4e +a=35s*** Y re0e/ti/a4e/te e33a se 0-s, a 33,rar* L,s G-e es0era=a/ e3 c,3ecti2, se da=a/ 2-e3ta , a2a/Ha=a/ e3 r,str, 0ara ,=ser2ar a esa 4-Eer G-e ge4Ba c,4, -/ /iF, s,=re e3 0ec+, de -/ +,4=re* U/ se/ti4ie/t,) 4eHc3a de 0e/a 1 e/c,/,) d,4i/. a Mari,* D,=3. e3 diari, 1 3, g-ard. e/ e3 =,3si33,* Trat. de disi4-3ar s- c,/trariedad 1 s- e4=araH, ',dia=a s,=re t,d, 33a4ar 3a ate/ci./ e/ 3a ca33e(* VXI-5 te 0asaY C3ara /, res0,/di.* E/t,/ces Mari, 3a sac-di. de 3,s +,4=r,s* VXCer, G-5 te 0asa) 4-EerY E33a se ca34.* Le2a/t. 3e/ta4e/te e3 r,str, 1 =-sc. 3a 4irada de s- 4arid,* Cer, Mari, seFa3a=a +acia 3a ca33eJ VA+B 2ie/e* Ta40,c, 0-dier,/ +a=3ar e/ ese i/sta/te* E3 c,3ecti2, se det-2, 1 3a 7i3a se 0-s, e/ 4,2i4ie/t,* E3 9<") re03et,) se i/ter/. /,c+e ade/tr,) +acia La/Ss Oeste* NO HUBO ,0,rt-/idad de ca4=iar -/a s,3a 0a3a=ra e/ e3 c,3ecti2,* Desde e3 0arader, 7i/a3) ca4i/ar,/ e/ si3e/ci, 3as ci/c, c-adras si/ 0a2i4e/tar* Des0-5s C3ara es0er. G-e 53 a=riera e3 ca/dad, de3 0,rt,/cit, de a3a4=re tre/Had,* C-a/d, e/trar,/ e/ 3a c,ci/a) C3ara e/ce/di. e3 gas 1 4ecD/ica4e/te 0-s, -/a ,33a de ag-a a3 7-eg,* Se deE. caer e/ -/a si33a 1 3e2a/t. 3a 2ista* VXI-5 te diE, e3 45dic,Y V0reg-/t. Mari,) 1 se esc-c+. a sB 4is4, c,/ 7,rHad, a03,4,) 4ie/tras se/tBa G-e e3 te4,r 3e te4=3eG-ea=a e/ 3as 4eEi33as* VA 4B /, 4e diE, /ada* Des0-5s +a=3. c,/ Marce3a a s,3as* La 2i sa3ir 0D3ida a 3a 0,=re* N, 0-dier,/ e/gaFar4e* VXN, serD/ c,sas G-e se te ,c-rre/ a 2,sY

C3ara 4,2i. 3a ca=eHa c,/ 7atigada tristeHaJ VA 4B /, se 4e ,c-rre /ada* T,d, 3, c,/trari,* Trat, de /, 0e/sar e/ /ada* Cer, sie/t, 3a e/7er4edad ade/tr,* Y 0re7ier, /, 0e/sar e/ /ada* DeEar G-e es, creHca 1 4e c,4a 0,r de/tr,* OI-5 se 1,P Se i/c,r0,r.* Se 2eBa 73aca 1 a Mari, 3e 0areci. 4Ds a3ta 1 d-ra G-e /-/ca* La ad4ir. 1 3e d,4i/. -/ se/ti4ie/t, de ,rg-33, 0,r esa 4-Eer) seg-ra4e/te 1a c,/de/ada '/, 3, d-da=a e/ a=s,3-t,() 0er, G-e se erg-Ba 0ara ate/der3, 4ie/tras 3e a3ca/Hase/ 3as 7-erHas* VXTe +ag, a3g, de c,4erY Y c,4, 53 /, res0,/diese) e33a se ade3a/t.J VV,1 a 0re0ararte a3g, 3i2ia/,J 7ide,s c,/ 4a/teca*** Ya es tarde 0ara +acer ,tra c,sa* VB-e/, Vace0t. Mari,* Se/t.se cerca de 3a 4esa 1 2,32i. a a=rir e3 diari,* La 4-Eer e?te/di. e3 4a/te3 a c-adr,s r,E,s 1 0-s, 3,s 03at,s) 3a =,te33a de 2i/, a 4edi, 33e/ar 1 e3 ce3este e/2ase de -/ si7./* U/a 2eH 4Ds se re0etBa e3 rit, c,tidia/,* Hasta d,/de a3ca/Ha=a 3a 4e4,ria de Mari,) 2eBa a s- 4adre) des0-5s a s- +er4a/a) a+,ra a C3araJ sie40re 4-Eeres gra2es 1 s-7ridas e/ e3 act, de dis0,/er 3a 4esa 0ara 3a ce/a* Cer, esta /,c+e t,d, c,=ra=a -/ /-e2, se/tid,* Y C3ara 0arecBa i/dicar3e a+,ra G-e ese rit-a3 de 3a 2ida i=a a ter4i/ar -/ dBa) 1 G-e ese 4,4e/t, /, esta=a 3eEa/,* Mari, 0erci=Ba si/4i/e/cia 1 caBa e/ 3a c-e/ta G-e era irre2ersi=3e* XCer, 0,r G-5Y XAcas, a3gS/ dBa 0,drBa 4,rir t,d,) +asta 3a es0era/HaY SB* T,d, i=a a ter4i/ar* L, c,40re/dBa a+,ra) 4ie/tras s4-Eer de0,sita=a s-a2e4e/te e/ 3a 4esa 3a re03eta 0a/era) c,4, si se tratase de -/ 73,rer,* E/ ,tr,s tie40,s) Mari, +a=Ba as,ciad, 3a idea de 3a 4-erte c,/ e3 d,3,r 1 e3 4ied,* A+,ra c,40re/dBa G-e e3 d,3,r 1 e3 4ied, 0,dBa/ ser deta33es accide/ta3es) 0er, 3, G-e d,4i/a=a t,d, era 3a tristeHa) -/a tristeHa G-e a/,/ada=a 1 +acBa se/tir 0,r ig-a3 e3 d,3,r de 2i2ir 1 de 4,rir* Y res-3ta=a ta/ 0r,7-/da4e/te a=s-rda 3a re0etici./ de es,s gest,s c,tidia/,s de 0re0arar 3a ce/a) G-e 0,r -/ 4,4e/t, cre1. Vc,4, +a=Ba creBd, t,da s- 2ida V G-e Tes,U /-/ca 0,dBa i/terr-40irse) 1 3a re2e3aci./ de 3, c,/trari, 3e +iri. c,4, -/a i/t,3era=3e i/E-sticia* C-es c-a/d, 7a3tara/ es,s gest,s de esa 4-Eer) t,d, +a=rBa ter4i/ad, 0ara 53* Re0e/ti/a4e/te se i/c,r0,r.* C3ara 3, 2i, 0D3id,* VXI-5 te 0asaY Se/tBase a2erg,/Had, c,4, si 3, des/-dase/ e/ 0S=3ic,* I-erBa esc,/der s- e4,ci./* VMe sie/t, desc,40-est, Vse disc-30.* Se dirigi. a3 =aF,* Cer, /, +iH, ,tra c,sa G-e g,30ear 3a 0-erta 'c,4, si se e/cerrase() 1 e/tr. e/ e3 d,r4it,ri,* Se deE. caer e/ 3a ca4a 1 si/ti. c.4, 3as 3Dgri4as 3e c,rrBa/ 0,r 3as 4eEi33as* N, rec,rda=a +a=er se/tid, /-/ca a3g, 0arecid,) 0er, re0e/ti/a4e/te rec,rd. 3,s dBas de s- i/7a/cia* E/ 3as /,c+es t,r4e/t,sas) 3as 3Dgri4as 3e c,rrBa/ 0,r 3as 4eEi33as c-a/d, re2e/ta=a/ 3,s tr-e/,s) e/ -/ s,33,H, G-e e3 4ied, +acBa 4-d, 1 rete/id,* A+,ra 33,ra=a de3 4is4, 4,d,) 1 es, 3e ca34a=a 3e/ta4e/te c,/ 3a terri=3e d-3H-ra de a3g-ie/ G-e est-2iese c,/2a3ecie/te de -/a a40-taci./* L3ega=a/ +asta 53 3,s r-id,s de 3a c,ci/aJ C3ara seg-Ba 0re0ara/d, 3a ce/a* Mari, 7-e +asta 3a 2e/ta/a* U/a 7i3a de 3-ces seFa3a=a 3a ca33e* A0art. 3a 2ista de ese 0aisaEe des,3ad,* Se/tBa esa tristeHa c,4, -/ d,3,r 7Bsic,* U/a tristeHa G-e i40reg/a=a t,d,J esa ca33e 1 ese d,r4it,ri,) s- i4age/ G-e 3e de2,32Ba e3 es0eE, de3 r,0er, 1 3,s r-id,s G-e 33ega=a/ de 3a c,ci/a* XCer, 0,r G-5Y Crese/tBa G-e e33a se i=a de7i/iti2a4e/te de s- 3ad,* Rec,rd. G-e e/ 2arias ,0,rt-/idades +a=Ba s,r0re/did, a C3ara 33,ra/d, e/ e3 d,r4it,ri,* TC,sas de 4-EeresU +a=Ba 0e/sad, e/t,/ces) 0er, a+,ra 3e 4,rdBa -/a d-da* XTa4=i5/ e33a c,/,cBa esa i/sa32a=3e tristeHaY Seg-ra4e/te G-e sB* C3ara sie40re 3e esc,/di. d,3,res 1 0r,=3e4as* A Mari, 3e ag-iE,/e. -/a ce3,sa c-ri,sidad de e/a4,rad,* A-e +asta e3 r,0er, 1 =-sc. a tie/tas* E/c,/tr. e3 2ieE, e/2ase de 3at./ 0,3icr,4ad, de t5 G-e 3e ser2Ba de c,7re a C3ara* Re2,32i. -/a ca/tidad

7a=-3,sa de =,t,/es 1 a3g-/,s carrete3es de +i3, de c,3,r* 'Y era c,4, si re2isase 3as c,sas deEadas 0,r -/a 4-erta*( A33B e/c,/tr. 2arias cartas 1 3as d,s 0,sta3es G-e 3e 4a/d. de /,2i,* E/ e3 7,/d, +a=Ba -/ 2ieE, rec,rte de diari,* E/ e3 0a0e3 a4ari33e/t, 0,r 3,s aF,s s,/reBa -/ r,str, E,2e/ 1 +-es-d,* E3 retrat, de3 0adre de C3ara* Le1. -/ e0is,di, de3 7a4,s, accide/te de3 tra/2Ba G-e ca1. e/ e3 Riac+-e3,* E/ 3,s =,3si33,s de3 4a4e3-c, de3 ,=rer, G-e +a=Ba deEad, tres +-5r7a/,s 'C3ara era 3a 4a1,r() s.3, +a=Ba/ e/c,/trad, s- a34-erH, '-/ sa/dLic+ de 4i3a/esa( 1 -/ =,3et, ,=rer, de ida 1 2-e3ta* E3 0eri,dista 3e dedica=a a3 +ec+, -/ rec-adr, +e/c+id, de c,/sideraci,/es s,cia3es 1 se/ti4e/ta3es 'se trata=a de -/ diari, de 3a tarde G-e se 2e/dBa 0ri/ci0a34e/te e/ 3as =arriadas ,=reras() Mari, desc,/,cBa) , /, rec,rda=a) ese r5G-ie4 0eri,dBstic, a3 0adre de C3ara* L, 3e1. c,/ i/ter5s* XC-D/tas 2eces e/ s- 2ida C3ara se e4,ci,/. +asta 3as 3Dgri4as c,/ 3a 3ect-ra de ese a4ari33e/t, 0edaH, de diari,Y Seg-ra4e/te 3e esc,/di. ese rec,rte 0,r 3as c,/sideraci,/es G-e +acBa e3 0eri,dista s,=re 3a 0,=reHa de3 ,=rer, 1 e3 desa40ar, e/ G-e G-eda=a/ 3,s +-5r7a/,s* XC-D/tas ,tras c,sas 3e esc,/di. C3araY Re0e/ti/a4e/te t-2, 3a re2e3aci./ de G-e c-a/d, des0erta=a a 4edia/,c+e c,/ 3a 7e=ri3 se/saci./ de d,r4ir c,/ -/a desc,/,cida) /, era c,/sec-e/cia de 3a i/c,/scie/cia) si/, 7r-t, de -/a e?traFa 3-cideH* VCreB G-e esta=as e/ e3 =aF,* Le 33eg. 3a 2,H de C3ara c,/ 4atices G-e /-/ca +a=Ba 0erci=id,* La desc,/,cida rec3a4a=a s- 0rese/cia* VXEstDs a+B) Mari,Y VYa 2,1 V3e c,/test.* G-ard. 3a 3ata G-e ,7icia=a de c,7re 1 cerr. 3a 0-erta de3 r,0er,* VVe/B 0r,/t,* La c,4ida 1a estD ser2ida 1 se e/7rBa* L,s 0as,s de C3ara se a3eEar,/ +acia 3a c,ci/a* Mari, e/tr. a33B) trata/d, de tra/G-i3iHarse* Se se/tar,/ a 3a 4esa) 7re/te a 3,s 03at,s +-4ea/tes* Mari, se sir2i. -/ 2as, de 2i/, 1 3, =e=i. 3e/ta4e/te* I-iHD C3ara /, est-2iese e/7er4a de 0e3igr,* Trat. de escr-tar ese r,str, c,4, desdi=-Ead, e/ s- 4e/te 0,r -/a 2ida e/tera e/ c,4S/* La 2i, 73aca) c,4, si 3a ca3a2era 0-Ease 0,r sa3ir de s-s car/es* N,R /, esta=a ta/ 73aca* La c-30a era de 3as s,4=ras G-e 0arecBa/ ca2ar s- r,str,* Cer, sB 3a 2eBa ca/sada 1 2ieEa* Y esa 2eEeH de s- 4-Eer 3e d,3Ba e/ e3 a34a c,4, -/a c-30a de 53 , -/ e/gaF, de e33a* VXN, c,45sY Mari, /, res0,/di.) e/si4is4ad, e/ 3a re2e3aci./ de G-e a+,ra a4a=a e3 r,str, aEad, de esa desc,/,cida se/tada 7re/te a 53* U/a desc,/,cida c-1a 2ida 3e res-3ta=a -/ 4isteri,) 1 1a era tarde) irre4edia=3e4e/te tarde 0ara de2e3ar3,* VSe estD e/7ria/d, 3a c,4ida Vi/sisti. C3araV* XI-5 te 0asaY VNada* I-is, e?0resar 3a ter/-ra G-e 3, e4=arga=a) 0er, te4i. caer e/ -/ 0atetis4, G-e /, sa=Ba d./de 0,dBa 33e2ar3,* E40-F. e3 te/ed,r e +iH, -/ ,2i33, de ta33ari/es* Se/tBa 3a garga/ta cris0ada) 0er, d,4i/. e3 dese, de c,/7esar s- a/g-stia* L, G-is, +acer) 0er, /, s-0, c.4, e40eHar* E/t,/ces +iH, -/ es7-erH, 1 c,4e/H. a c,4er* E/ si3e/ci,) c,4, sie40re*

DOS METROS DE TIERRA NADINE GORDIMER6AARICA DEL SUR MI ESCOSA 1 1, /, s,4,s a-t5/tic,s gra/Eer,s) 1 Lerice aS/ 4e/,s G-e 1,) desde 3-eg,* EstD /-estra 7i/ca a tres 3eg-as de K,+a//es=-rg,) E-/t, a -/a de 3as carreteras 0ri/ci0a3es) 1 3a adG-iri4,s c,/ D/i4, de i/tr,d-cir -/ ca4=i, e/ /-estra 2ida) s-0,/g,* Ha1 4-c+, de desc,/certa/te e/ -/ 4atri4,/i, c,4, e3 /-estr,* C-a/d, s,/dea -/, -/ 4atri4,/i,) es0era e/c,/trar -/ 0r,7-/d, si3e/ci, de satis7acci./* N, es G-e 3a gra/Ea /,s 3, +a1a de0arad,) 0,r s-0-est,) 0er, +a c,/seg-id, ,tras c,sas i/es0eradas) i3.gicas* Lerice) a G-ie/ +a=Ba es0erad, 2er e/cerrada e/ -/a 4e3a/c,3Ba a 3, C+eE,2 d-ra/te -/ 0ar de 4eses) deEa/d, des0-5s e3 ca40, 3i=re a 3,s criad,s 4ie/tras 2,32Ba a3 i/te/t, de ,=te/er -/ 0a0e3 de s- agrad,) a 7i/ de 33egar a ser 3a actriH c,/ G-e sie40re s,Fara) se +a e/7rascad, t,ta34e/te e/ e3 tra=aE, de ad4i/istrar 3a 7i/ca) 0,/ie/d, e/ e33, 3a 4is4a seriedad 1 2e+e4e/cia c,/ G-e e/ ,tr, tie40, se des2i2Ba 0,r i/ter0retar 3,s rec,2ec,s de 3a 4e/te de -/ dra4at-rg,* Hace tie40, G-e 1, +-=iese deEad, 3a gra/Ea de /, +a=er sid, 0,r e33a* S-s 4a/,s) a/tes 4e/-das) s-a2es) =ie/ c-idadas V/, era de esas actrices G-e se 0i/ta/ 3as -Fas 1 33e2a/ s,rtiEas de =ri33a/tesV) s,/ =astas a+,ra c,4, 3,s 0-30eE,s ca33,s,s de -/ 0err,* C,4, dig,) 1, s.3, 0as, a33B 3as /,c+es 1 3,s 7i/es de se4a/a* S,1 s,ci, de -/a age/cia de 2iaEes de 3-E,) -/ /eg,ci, 73,recie/te) 0-es /, tie/e 4Ds re4edi, G-e ser3,) c,4, dig, a Lerice) 0ara 0,der s,ste/er 3a gra/Ea* Si/ e4=arg,) a-/G-e s5 G-e estD 7-era de 4is 0,si=i3idades) 1 a-/G-e e3 ,3,r d-3H./ de 3as ga33i/as G-e crBa Lerice 4e 0,/e 4a3,) de 4,d, G-e 0r,c-r, sie40re /, tr,0eHar4e c,/ e33as) 3a gra/Ea tie/e -/ /, s5 G-5 de +er4,s, G-e 1, +a=Ba 0rDctica4e/te ,32idad,* S,=re t,d, 3,s d,4i/g,s 0,r 3a 4aFa/a c-a/d, 4e 3e2a/t, 1 2,1 a 3,s c,rra3es) 1 /, 2e, 3as 0a34eras) /i 3,s 2i2er,s) /i 3as 0aEareras de 0iedra arti7icia3 de3 e?trarradi, -r=a/,) si/, 3,s 0at,s =3a/c,s e/ e3 esta/G-e) e3 ca40, de a37a37a re3-cie/te c,4, ,rde/ad, 0,r -/ esca0aratista) 1 e3 t,r, 0eG-eF, 1 rec+,/c+, de ,E,s atra2esad,s) riE,s, 0er, a=-rrid,) deED/d,se 3a4er cariF,sa4e/te 3a cara 0,r -/a de s-s c,/c-=i/as* Lerice sa3e des0ei/ada* Trae e/ 3a 4a/, -/ 0a3, de3 G-e g,tea desi/7ecta/te 0ara e3 ga/ad,* Se detie/e 1 0arece e/si4is4ada 0,r -/ 4,4e/t,) c,4, si est-2iera re0rese/ta/d, -/a de s-s c,4edias* TSe E-/tarD/ 4aFa/aU) dice* TYa 33e2a/ d,s dBas* ABEate c.4, 3e G-iere a 4i 0eG-eF, Na0,3e./*U De 7,r4a G-e c-a/d, 2ie/e ge/te a 2er/,s e3 d,4i/g, 0,r 3a tarde) /, es rar, G-e 1, 4is4, 4e s,r0re/da dicie/d, a G-ie/ sea) 4ie/tras 0re0ar, 3as c,0asJ TC-a/d, 2-e32, a casa t,d,s 3,s dBas desde 3a ci-dad) a3 0asar 0,r es,s =3,G-es de casas de 3as a7-eras) 4e 0reg-/t, c.4, de4,/i,s +e4,s 0,did, ag-a/tar e3 2i2ir a33B*** XI-er5is

ec+ar -/ 2istaH, a est,YU Y e/t,/ces 4e 33e2, a -/a g-a0a 4-c+ac+a 1 a s- E,2e/ es0,s, a tr,40ic,/es +asta 3a ,ri33a de3 rB,) 3a c+ica e/ga/c+D/d,se 3as 4edias e/ 3as caFas de 4aBH 1 s,rtea/d, =,Figas de 2aca r-4,r,sas de 4,scas 2erdes c,4, es4era3das) 4ie/tras diceJ T***3as te/si,/es de 3a 4a3dita ci-dad* OY tS ade4Ds estDs cerca) si -/ dBa G-ieres ir a3 ci/e , a3 teatr,P OI-5 est-0e/d,P OTie/es 3as d,s c,sasPU Y 1, 0,r -/ 4,4e/t, ace0t, e3 tri-/7, c,4, si de 2eras +-=iese 3,grad, ese i40,si=3e 0,r e3 G-e 33e2, 3-c+a/d, t,da 4B 2idaR 0recisa4e/te c,4, si 3a 2erdad est-2iera e/ 3,grar esas Td,s c,sasU) e/ 3-gar de c,/te/tarse /, c,/ 3a -/a , c,/ 3a ,tra) si/, c,/ -/a tercera) 0,r c-1a c,/sec-ci./ /, +-=iera dad, 0as, a3g-/,* Cer, +asta e/ /-estr,s rat,s de 4a1,r desa0asi,/a4ie/t,) c-a/d, 3,s e/t-sias4,s agrBc,3as de Lerice 4e 0arece/ ta/ i/s,0,rta=3es c,4, e/ ,tr, tie40, s-s a7a/es +istri./ic,s) 1 e33a 2e e/ 3,s G-e 33a4a 4is Tce3,sU 0,r s- ca0acidad de e/t-sias4, -/a 0r-e=a ta/ gra/de c,4, sie40re de 4i i/ca0acidad de ide/ti7icaci./ c,/ e33a) cree4,s si/cera4e/te G-e) e/ de7i/iti2a) +e4,s sa=id, s-straer/,s de 2eras a esas te/si,/es 0r,0ias de 3a ci-dad de G-e +a=3a/ /-estr,s 2isita/tes* C-a/d, 3a ge/te de K,+a//es=-rg, +a=3a de Tte/si./U) /, se re7iere a 3,s tra/seS/tes a0res-rad,s e/ 3as ca33es 0,0-3,sas) a 3a 3-c+a 0,r e3 di/er, , a3 carDcter de c,40ete/cia ge/era3iHada de 3a 2ida -r=a/a* A3-de a3 +ec+, de G-e 3,s =3a/c,s +a1a/ de d,r4ir c,/ 3as ar4as de=aE, de 3a a34,+ada) 1 a 3as reEas G-e 0r,tege/ s-s 2e/ta/as c,/tra 3,s asa3t,s* Cie/sa e/ es,s 4,4e/t,s i/s.3it,s G-e se da/ e/ 3as ca33es de 3a ci-dad c-a/d, -/ /egr, /, G-iere ceder 3a acera a -/ =3a/c,* Cer, e/ e3 ca40,) s.3, a tres 3eg-as de dista/cia) 3a 2ida es ,tra c,sa* E/ e3 ca40, t,da2Ba G-eda e3 resc,3d, de 50,cas a/teri,resR /-estras re3aci,/es c,/ 3,s /egr,s s,/ casi 7e-da3es* I/E-stas) de ac-erd,R a/tic-adas) 0er, 4Ds c.4,das 0ara t,d,s* AG-B /, te/e4,s /i reEas e/ 3as 2e/ta/as /i ar4as* L,s gaFa/es de Lerice 2i2e/ e/ 3a gra/Ea c,/ s-s es0,sas 1 s-s crB,s* Desti3a/ s- cer2eHa Dcida si/ 4ied, a 3as =atidas de 3a 0,3icBa* Si 2a4,s a decir) sie40re /,s +e4,s se/tid, =asta/te ,rg-33,s,s de G-e 3,s 0,=res dia=3,s G-e 2i2e/ c,/ /,s,tr,s /, te/ga/ 4-c+, G-e te4erR Lerice +asta se i/teresa 0,r 3,s /iF,s) c,/ 3a c,40ete/cia G-e 0-ede s-0,/erse e/ -/a 4-Eer G-e /, +a te/id, +iE,s 0r,0i,s) 1 a-/ +ace de 45dic, de t,d,s e33,s V/iF,s 1 ad-3t,sV 1 3,s c-ida c,4, a -/,s a/ge3it,s c-a/d, se 0,/e/ 4a3,s* Esta es 3a ca-sa de G-e /, /,s s,=resa3tDra4,s de4asiad, c-a/d, -/a /,c+e de3 i/2ier/, 0asad, e3 4,H, A3=ert 2i/, a 33a4ar a /-estra 2e/ta/a 4-c+, des0-5s de 3a +,ra de ac,star/,s* Y, /, esta=a e/ 3a ca4a) si/, d-r4ie/d, e/ 3a 0eG-eFa 0ieHa i/4ediata) a/tea3c,=a 1 r,0er, e/ -/a 0ieHa) 1a G-e 4e +a=Ba disg-stad, c,/ Lerice 1 esta=a dis0-est, a /, deEar4e a=3a/dar s.3, 0,r e3 s-a2e ar,4a de 3,s 0,32,s de ta3c, s,=re s- 0ie3) reci5/ =aFada* Vi/, e33a 1 4e des0ert.* VDice A3=ert G-e -/, de 3,s 4-c+ac+,s estD 4-1 e/7er4, V4e diE,V* MDs 2a3e G-e 2a1as a 2er) cre, 1,* N, i=a/ a des0ertar/,s a estas +,ras si 3a c,sa /, t-2iese i40,rta/cia* VXI-5 +,ra esY VLa G-e sea) XG-5 4Ds daY VLerice es de -/a 3.gica e?as0era/te* Me 3e2a/t5 c,/ aire des4aFad,) =aE, s-s ,E,s ate/t,s 'X0,r G-5 +e de 0arecer sie40re -/ /eci, c-a/d, +e desertad, de s- ca4aY(* De t,d,s 4,d,s) 0,r 3a 7,r4a e/ G-e 0r,c-ra sie40re /, 4irar4e c-a/d, 4e +a=3a e/ e3 desa1-/, a3 dBa sig-ie/te s5 G-e estD +erida 1 +-4i33ada 0,r 4is desate/ci,/esR 1 sa3B) 4edi, s,/D4=-3,* VXDe G-5 4-c+ac+, se trataY V0reg-/t5 a A3=ert 0,r e3 ca4i/,) a 3a 3-H 73-ct-a/te de -/a a/t,rc+a* VEstD 4a3,* M-1 4a3,) baas VdiE, 0,r t,da res0-esta* VXCer, G-i5/Y XAra/HY VMe ac,rd5 de Ara/H) G-e +a=Ba te/id, -/ 7-erte catarr, 3a se4a/a a/teri,r* A3=ert /, c,/test.R 4e +a=Ba cedid, 3a se/da 1 ca4i/a=a a 4i 3ad,) e/tre 3as a3tas +ier=as

secas* La 3-H de 3a a/t,rc+a 3e di, de 33e/, e/ 3a cara) 1 ,=ser25 G-e 0arecBa 0r,7-/da4e/te t-r=ad,* VXCer, G-5 es 3, G-e 0asaY Vi/G-irB* E3 =aE. 3a ca=eHa) re+-1e/d, 3a 3-H* VN, es c,sa 4Ba) baas. N, s5* Me +a 4a/dad, Cetr-s* Irritad,) 3e +ice a0res-rarse +acia 3as ca=aFas 1 a33B) e/ e3 0r,0i, catre de Cetr-s '-/ ar4aH./ de +ierr, 4,/tad, s,=re s,0,rtes de 3adri33,s() 2i4,s a -/ E,2e/ 4-ert,* AS/ =ri33a=a e/ s- 7re/te -/ 3e2e s-d,r 7rB,) 0er, e3 c-er0, 3, te/Ba ca3ie/te* R,deD=a/3e 3,s 4-c+ac+,s e/ esa actit-d G-e ad,0ta/ e/ 3a c,ci/a c-a/d, se desc-=re G-e a3g-ie/ +a r,t, -/ 03at,J dista/tes) si3e/ci,s,s* La 4-Eer de -/, de e33,s se 4,2Ba e/ 3a s,4=ra) ret,rci5/d,se 3as 4a/,s =aE, e3 de3a/ta3* HacBa G-e /, 2eBa 1, -/ +,4=re 4-ert, desde 3a g-erra* AG-e3 era c,403eta4e/te disti/t,* Y 4e se/tB c,4, 3,s de4DsJ e?traF,) i/,0,rt-/,* VXI-5 +a 0asad,Y V0reg-/t5* La 4-Eer se di, -/,s g,30ecit,s e/ e3 0ec+, 1 4e/e. 3a ca=eHa) e?0resa/d, asB 3a a/g-stia de /, 0,der res0irar* De=Ba de +a=er 4-ert, de 0-34,/Ba* Me 2,32B +acia Cetr-sJ VXI-i5/ era este 4-c+ac+,Y XI-5 +acBa aG-BY VLa 3-H de -/a 2e3a c,3,cada e/ e3 0is, re2e3. G-e Cetr-s esta=a 33,ra/d,* Sa3B) 1 53 detrDs* U/a 2eH 7-era) e/ 03e/a ,sc-ridad) es0er5 a G-e +a=3ase* Cer, seg-Ba e/cerrad, e/ s4-tis4,* VVa4,s) Cetr-s) tie/es G-e decir4e G-i5/ era ese c+ic,* XEra a4ig, t-1,Y VEs 4i +er4a/,) baas. Vi/, de R+,desia a =-scar tra=aE,* LA HISTORIA /, deE. de s,r0re/der/,s) ta/t, a Lerice c,4, a 4B* E3 4-c+ac+, se +a=Ba 2e/id, desde R+,desia 0ara =-scar tra=aE, e/ K,+a//es=-rg,* De=i. de c,ger 7rB, de d,r4ir a 3a i/te40erie d-ra/te e3 2iaEe) 1 +a=Ba caBd, e/7er4, e/ 3a ca=aFa de s- +er4a/, Cetr-s) c-a/d, 33eg. tres dBas atrDs* L,s de4Ds /, se +a=Ba/ atre2id, a 0edir/,s a1-da) 1a G-e /i siG-iera te/Ba4,s idea de s- 0rese/cia* A 3,s i/dBge/as r+,desia/,s 3es estD 0r,+i=id, e/trar e/ La U/i./) a /, ser G-e dis0,/ga/ de sa32,c,/d-ct,R e3 E,2e/ era -/ i/4igra/te i3ega3* Si/ d-da /-estr,s 4-c+ac+,s +a=Ba/ c,/seg-id, arreg3ar3, t,d, c,/ 5?it, e/ 2arias ,casi,/es a/teri,resR -/a =-e/a serie de 0arie/tes de=i. de rec,rrer e/ s- dBa 3,s 4i3 1 0ic, Ni3.4etr,s G-e 2a/ de 3a 0,=reHa a3 0araBs, de 3,s traEes c+arr,s 1 =arat,s) de 3as =atidas de 3a 0,3icBa 1 de 3,s =arri,s =aE,s /egr,s G-e es s- Eg,3i) s- Ci-dad de Or,J /,4=re =a/tS de K,+a//es=-rg,* T,d, se red-cBa a te/er esc,/did, a3 +,4=re e/ /-estra gra/Ea +asta e/c,/trar 3a ,0,rt-/idad de e403ear3e c,/ a3g-ie/ G-e G-isiera c,rrer 3,s riesg,s de -/a de/-/cia 0,r dar tra=aE, a -/ i/4igra/te i3ega3) a ca4=i, de 3,s ser2ici,s de -/a 0ers,/a /, c,rr,40ida t,da2Ba 0,r 3a -r=e*** De t,d,s 4,d,s) aG-e3 1a /, 2,32erBa a 3e2a/tarse* VC,dBa/ +a=5r/,s3, dic+,) 0,r 3, 4e/,s Vc,4e/t. Lerice a 3a 4aFa/a sig-ie/teV* U/a 2eH G-e e3 4-c+ac+, se 0-s, e/7er4,*** XC.4, /, /,s a2isar,/***Y C-a/d, a3g, 3e 33ega a3 a34a) tie/e -/a 7,r4a de G-edarse 0arada e/ 4itad de 3a +a=itaci./ c,4, e3 G-e estD a 0-/t, de sa3ir de 2iaEe) 3a/Ha/d, 4iradas escr-tad,ras a sa3reded,r 1 dete/i5/d,se e/ 3,s ,=Eet,s 4Ds 7a4i3iares c,4, si 3,s 2iese 0,r 2eH 0ri4era* C-de ad2ertir G-e e/ 0rese/cia de Cetr-s) e/ 3a c,ci/a) esa 4is4a 4aFa/a 4Ds te40ra/,) +a=Ba 4,strad, -/a actit-d c,4, de estar ,7e/dida c,/ 53 , 0,c, 4e/,s) c,4, si se si/tiera 3asti4ada e/ 3, 4Ds 2i2,* De t,d,s 4,d,s 1,) 7ra/ca4e/te) 1a /, te/g, tie40, /i ga/as de i/dagar e/ t,d,s es,s deta33es de /-estra e?iste/cia G-e Lerice G-isiera G-e i/dagDra4,s) segS/ adi2i/, e/ s-s ,E,s a3ar4ad,s 1 a0re4ia/tes* E33a es 4-Eer a G-ie/ /, i40,rta 0arecer 7ea , estra4=.ticaR 1 d-d, G-e 3e i40,rtase a-/G-e s-0iera 3, rara G-e estD c-a/d, -/a 2i2a 0er03eEidad 3e dese/caEa 3as

7acci,/es* VS-0,/g, G-e a+,ra 4e t,carD a 4B 0ri/gar c,/ t,d,s 3,s trD4ites VdiEe* E33a c,/ti/-a=a 4irD/d,4e 7iE,) esc-driFD/d,4e c,/ es,s ,E,s s-1,s*** Cer, 0erdBa e3 tie40,* VTe/g, G-e dar c-e/ta a 3as a-t,ridades sa/itarias VdiEe c,/ ca34aV* N, 0-ede/ e/terrar3, 0,r 3as =-e/as* Des0-5s de t,d, /, sa=e4,s de G-5 +a 4-ert,* C,/ti/-. i/4.2i3) si/ decir 0a3a=ra) c,4, dD/d,3, t,d, 0,r 0erdid,* Ni 4e 2eBa 1a) se/ci33a4e/te* Cre, G-e e/ 4i 2ida 4e +e se/tid, 4Ds irritad,* VC-ede +a=er sid, a3g, c,/tagi,s, Va2e/t-r5V* Sa=e Di,s* N, ,=t-2e res0-esta* N, 4e sed-ce/ /ada 3,s 4,/.3,g,s* AsB G-e sa3B 1 di 2,ces a -/, de 3,s 4-c+ac+,s G-e a=riese e3 garaEe 1 t-2iera 3ist, e3 c,c+e 0ara 4i 2iaEe 4ati/a3 a 3a ci-dad* COMO ME 7ig-ra=a) t,d, se 2,32ier,/ c,403icaci,/es* T-2e G-e a2isar /, s.3, a 3as a-t,ridades sa/itarias) si/, ta4=i5/ a 3a 0,3icBa) 1 res0,/der a -/ 4,/t./ de 0reg-/tas 7astidi,sasJ XC.4, es G-e /, sa=Ba /ada de 3a 0rese/cia de3 4-c+ac+,Y Si /, i/s0ecci,/a=a 3,s a3,Ea4ie/t,s de 3,s /ati2,s) Xc.4, sa=Ba G-e ta3es c,sas s-cedBa/ a 4e/-d,Y Etc5tera) etc5tera* C-a/d, 4e +art5 1 3es diEe G-e 4ie/tras G-e 4is /ati2,s +iciera/ s- tra=aE, /, c,/sidera=a derec+, /i as-/t, 4B, e3 4eter 3as /arices e/ s-s 2idas 0ri2adas) reci=B de3 gr,ser, 1 est.3id, 0,3icBa -/a de esas 4iradas G-e /, di4a/a/ de -/ 0r,ces, i/te3ecti2, de3 cere=r,) si/, de aG-e33a 7ac-3tad ta/ ge/era3iHada e/tre c-a/t,s 2i2e/ 7a/atiHad,s 0,r 3a te,rBa de 3a raHa s-0eri,rJ -/a 4irada 33e/a de i/se/sat, 1 /eci, c,/2e/ci4ie/t,* Me s,/ri. c,/ -/a 4eHc3a de desd5/ 1 reg,ciE, 0,r 4i est-0ideH* Des0-5s t-2e G-e e?03icar a Cetr-s 0,r G-5 3as a-t,ridades sa/itarias te/Ba/ G-e 33e2arse e3 cadD2er 0ara 3a 0rDctica de 3a a-t,0sia) 1 ta4=i5/ e/ G-5 c,/sistBa 3a a-t,0sia* C-a/d, te3e7,/e5 a3 De0arta4e/t, de Sa/idad -/,s dBas 4Ds tarde 0ara sa=er e3 res-3tad,) 4e diEer,/ G-e 3a ca-sa de 3a 4-erte 7-e) c,4, +a=Ba4,s s-0-est,) 3a 0-34,/Ba) 1 G-e +a=Ba/ 0r,cedid, a3 tras3ad, de3 cadD2er* A-i e/t,/ces a 2er a Cetr-s) G-e esta=a 0re0ara/d, e3 0ie/s, 0ara 3as ga33i/as) 1 3e diEe G-e t,d, esta=a arreg3ad, 1 G-e /, +a=rBa c,403icaci,/esR s- +er4a/, +a=Ba 4-ert, de -/ 4a3 e/ e3 0ec+,* Cetr-s deE. e/ e3 s-e3, 3a 3ata 1 0reg-/t.J VXC-D/d, 0,dre4,s ir 0,r 53) baas@ VXIr 0,r 53Y VSBR XG-errBa -sted 0reg-/tar c-D/d, te/e4,s G-e irY E/tr5 e/ 3a casa 1 4e 0-se a 33a4ar a Lerice 0,r t,das 0artes* A/da=a e/ e3 0is, de arri=a) 0,r 3,s c-art,s de +-5s0edes) 1 c-a/d, =aE. 3e diEeJ VXY a+,ra G-5 +ag,Y C-a/d, se 3, +e c,/tad, a Cetr-s) se +a 3i4itad, a 0reg-/tar4e tra/G-i3a4e/te G-e c-D/d, 0-ede/ ir a rec,ger e3 cadD2er* Cree/ G-e 2a/ a 0,der e/terrar3, 0,r s- c-e/ta* VVa1a) +,4=reR 0-es 2-e32e 1 e?03Bcase3, VdiE, LericeV* Tie/es G-e e?03icDrse3,* XC,r G-5 /, se 3, +as e?03icad,Y V,32B 0ara +a=3ar c,/ Cetr-s) G-e 4e esc-c+. c,rt5s4e/te* VMira) Cetr-s V3e diEeV* N, 0-edes ir a rec,ger a t- +er4a/,* Ya 3, +a/ e/terrad, e33,sR 3, +a/ enterrado, Xe/tie/desY VXD./deY V0reg-/t. 3e/ta) ,=t-sa4e/te) c-a3 si 0e/sara G-e G-iHD /, +a=Ba e/te/did, =ie/* VVerDs) t- +er4a/, era e?tra/Eer,* E33,s sa=Ba/ G-e /, era de aG-BR 3, G-e /, sa=Ba/ es G-e t-2iese 7a4i3ia e/ e3 0aBs) de 4,d, G-e cre1er,/ s- de=er e/terrar3,* VEra di7Bci3) a -/ e/tierr, de =e/e7ice/cia) dar3e 2is,s de 0ri2i3egi,* VC,r 7a2,r) baas, tie/e -sted G-e 0edBrse3,* VCer, /, G-erBa decir c,/ aG-e33, G-e /ecesita=a sa=er d./de esta=a e/terrad, e3 di7-/t,* Ig/,ra=a 0,r c,403et, 3a i/c,40re/si=3e

4aG-i/aria G-e) segS/ 3e e?03iG-5) se +a=Ba 0-est, e/ 4arc+a s,=re s- +er4a/, 4-ert,R 3, S/ic, G-e 53 G-erBa era G-e 3e de2,32iese/ a s- +er4a/,* VCer,) Cetr-s V3e diEeV) XG-5 0-ed, +acer 1,Y T- +er4a/, 1a estD e/terrad,* N, 0-ed, ir a rec3a4ar3, a+,ra* VOO+) baasC Ve?c3a4.* Cer4a/eci. i/4.2i3) 3as 4a/,s s-cias de sa32ad, caBdas 73Dccida4e/te a a4=,s c,stad,s) c,/ -/a c,/tracci./ /er2i,sa e/ 3a c,4is-ra de 3,s 3a=i,s* VOCer, 0,r Di,s =e/dit,) Cetr-s) si /, 4e 2a/ a +acer cas,P Y a-/G-e G-isiera/) /, tie/e/ atri=-ci,/es* L, sie/t,) 0er, /, 0-ede ser* XC,40re/desY E3 seg-Ba 4irD/d,4e) 0ers-adid, de G-e 3,s +,4=res =3a/c,s 3, tie/e/ t,d,) 3, 0-ede/ t,d,R si /, 3, +ace/) es 0,rG-e /, G-iere/* MDs tarde) d-ra/te 3a ce/a) atac. Lerice* VC,r 3, 4e/,s 0,drBas te3e7,/ear* VCer, XG-i5/ crees G-e s,1 1,Y XEs G-e es0eras G-e de2-e32a 3a 2ida a3 4-ert,Y N, +a=Ba 4a/era +-4a/a de s-straer4e a 3a ridBc-3a res0,/sa=i3idad G-e +a=Ba/ cargad, s,=re 4is +,4=r,s* VTe3e7,/5a3es Vi/sisti. e33aV* E/ S3ti4, e?tre4, sie40re 0,drDs decir3e G-e +as 0-est, t,d, de t- 0arte 1 te +a/ e?03icad, G-e es i40,si=3e* Des0-5s de3 ca75) Lerice se 7-e 0ara 3a c,ci/a* A3 rat, 2,32i. 1 4e diE,J VE3 0adre 2ie/e de R+,desia 0ara asistir a3 e/tierr,* Ha c,/seg-id, -/ sa32,c,/d-ct, 1 1a estD e/ ca4i/,* Desgraciada4e/te) /, era i40,si=3e c,/seg-ir 3a de2,3-ci./ de3 cadD2er* Las a-t,ridades diEer,/ G-e 3a c,sa era -/ ta/t, irreg-3ar) 0er, te/ie/d, e/ c-e/ta G-e se +a=Ba/ c-403id, de=ida4e/te t,d,s 3,s reG-isit,s +igi5/ic,s) /, 0,dBa/ /egar s- 0er4is, a 3a e?+-4aci./* Ca3c-35 G-e c,/ 3,s derec+,s de 3a 7-/eraria 2e/drBa a c,star t,d, -/as 2ei/te 3i=ras* B-e/,) 0e/s5) 1a estD s,3-ci,/ad,* Cetr-s ga/a ci/c, 3i=ras a3 4es* XC.4, 2a a dis0,/er de 2ei/teY Y a-/G-e 3as te/ga) 0,c, 0-ede +acer c,/ e33as e/ 7a2,r de3 4-ert,* Y desde 3-eg, 1, /, 2,1 a ,7rec5rse3as* H-=iese gastad, 2ei/te 3i=ras V, c-a3G-ier ,tra ca/tidad raH,/a=3e 0ara e3 cas,V si/ re7-/7-Far de4asiad, e/ 45dic,s , 4edici/as G-e 0-diera/ +a=er 2a3id, a3 4-c+ac+, c-a/d, aS/ 2i2Ba* U/a 2eH 4-ert,) /, te/Ba 3a 4e/,r i/te/ci./ de a/i4ar a Cetr-s 0ara G-e tirase 0,r 3a 2e/ta/a c,4, si ta3 c,sa 4Ds de 3, G-e gasta=a e/ 2estir a s- 7a4i3ia e/ -/ aF,* C-a/d, se 3, 0artici05 e/ 3a c,ci/a) esa 4is4a /,c+e) diE, 53J VXVei/te 3i=rasY VSB) e?acta4e/te) 2ei/te 3i=ras Vre0etB 1,* C,r -/ 4,4e/t,) 2ie/d, 3a cara G-e 0,/Ba) creB G-e esta=a +acie/d, cD3c-3,s* Cer, c-a/d, +a=3. de /-e2,) 0e/s5 G-e de=Ba +a=5r4e3, 7ig-rad,* VODe 4,d, G-e +a1 G-e 0agar 2ei/te 3i=rasP VdiE, c,/ esa 2,H a=straBda c,/ G-e se +a=3a de a3g, ta/ i/aseG-i=3e G-e /i siG-iera se 4,3esta -/, e/ 0e/sar3,* VC,4, 3, ,1es) Cetr-s Vre0-se) 1 4e 2,32B a3 c-art, de estar* A 3a 4aFa/a sig-ie/te) a/tes de 4arc+ar a 3a ci-dad) Cetr-s diE, G-e G-erBa 2er4e* VC,r 7a2,r) baas Vtit-=e.) a3argD/d,4e -/ 7aE, de =i33etes c,/ 2isi=3e e4=araH,* EstD/ ta/ 0,c, ac,st-4=rad,s a dar) e/ 3-gar de reci=ir) G-e /, acierta/ a e/tregar di/er, a -/ +,4=re =3a/c,* Cer, a33B esta=a/ 3as 2ei/te 3i=ras) e/ =i33etes de -/a 1 de 4edia) a3g-/,s arr-gad,s 1 d,=3ad,s) 0ri/g,s,s c,4, +ara0,s s-ci,s) ,tr,s s-a2es 1 =asta/te /-e2,sJ e3 di/er, de Ara/H) s-0,/g,) 1 e3 de A3=ert) 1 e3 de D,ra 3a c,ci/era) 1 e3 de Kac,= e3 Eardi/er,) 1 Di,s sa=e de c-D/t,s 4Ds de t,das 3as gra/Eas 1 0eG-eFas +acie/das de3 c,/t,r/,* AG-e33,) 4Ds G-e s,r0re/der4e) 4e irrit.) 0r,d-ci5/d,4e -/ 2erdader, desas,sieg, e3 des0i37arr, 1 3a i/-ti3idad de ta3 sacri7ici, e/ ge/tes ta/ 0,=res* C,4, 3,s 0,=res de t,das 0artes) 0e/s5) G-e se 0ri2a/ de t,d, e/ 3a 2ida c,/ ta3 de G-e /, 3es 7a3te/ 3,s 3-E,s de 3a 4-erte* A3g, i/c,40re/si=3e 0ara 0ers,/as c,4, Lerice 1 1,) c,/2e/cid,s de G-e 3a 2ida de=e 2i2irse c,/

0r,diga3idad) 1 si e/ a3gS/ 4,4e/t, 0e/sa4,s e/ 3a 4-erte) 3a c,/sidera4,s 3a =a/carr,ta de7i/iti2a* LOS CRIADOS /, tra=aEa/ 3,s sD=ad,s 0,r 3a tarde) de 4,d, G-e era -/ =-e/ dBa 0ara e3 e/tierr,* Cetr-s 1 s- 0adre /,s +a=Ba/ 0edid, 0restad,s 3,s =,rric,s 1 e3 carr, 0ara traer e3 ataSd de 3a ci-dad) d,/de) segS/ diE, Cetr-s a Lerice a s- regres,) t,d, +a=Ba id, Tde 4ara2i33aUJ e3 75retr, 3es esta=a es0era/d,) 1a cerrad, 0ara G-e /, s-7riera/ -/a 2isi./ si/ d-da =asta/te desagrada=3e) a3 ca=, de 3as d,s se4a/as tra/sc-rridas desde 3a i/+-4aci./* 'C-es d,s se4a/as +a=Ba/ tardad, 3as a-t,ridades 1 3a 7-/eraria e/ -3ti4ar 3,s 0re0arati2,s 0ara e3 tras3ad, de3 cadD2er*( T,da 3a 4aFa/a 0er4a/eci. e3 75retr, e/ 3a ca=aFa de Cetr-s e/ es0era de3 2iaEe +acia e3 0eG-eF, ce4e/teri, sit-ad, E-/t, a 3a 3i/de ,rie/ta3 de /-estra gra/Ea) re3iG-ia de 3,s tie40,s e/ G-e est, era -/ 2erdader, distrit, agrBc,3a 4Ds G-e -/a e3ega/te 7i/ca ca40estre* A-e 0-ra cas-a3idad G-e 1, est-2iese a=aE,) E-/t, a 3a cerca) c-a/d, 0as. e3 c,rteE,R Lerice +a=Ba 2-e3t, a ,32idar 3a 0r,4esa G-e 4e tie/e +ec+a de /, 2,32er 3a casa i/+a=ita=3e 3,s sD=ad,s 0,r 3a tarde* C-a/d, 33eg-5 de 3a ci-dad 4e 3a e/c,/tr5 c,/ -/,s 0a/ta3,/es 2ieE,s 1 4-grie/t,s) 1 si/ 0ei/ar desde 3a /,c+e a/teri,r) des0-5s de +a=er ras0ad, t,d, e3 =ar/iH de3 s-e3, de3 c-art, de estar) si/ 4Ds /i 4Ds* De 4,d, G-e) t,d, 7-ri,s,) agarr5 -/ 0a3, de g,37 1 sa3B a 0racticar -/ 0,c,* C,/ e3 disg-st,) 4e +a=Ba ,32idad, 0,r c,403et, de3 e/tierr,) 1 /, 4e ac,rd5 +asta G-e 2i 2e/ir e3 c,rteE, +acia 4B 0,r e3 se/der, G-e =,rdea 3a cercaR desde d,/de 1, esta=a se 2eBa/ 3as se0-3t-ras c,/ t,da c3aridad) 1 ese dBa 0recisa4e/te re2er=era=a e3 s,3 e/ di2ers,s 7rag4e/t,s de cac+arr,s r,t,s) -/a cr-H casera des2e/ciEada 1 2ari,s tarr,s re/egrid,s 33e/,s de ag-a de 33-2ia 1 73,res secas* Cas5 4i 0,c, de a0-r,) si/ decidir4e /i a seg-ir 0ega/d, a 4i 0e3,ta de g,37 /i a s-s0e/der e3 E-eg,) a3 4e/,s 4ie/tras /, se +-=iese a3eEad, 3, s-7icie/te 3a c,4iti2a 7S/e=re* E3 carret./ cr-EBa 1 rec+i/a=a a cada 2-e3ta de 3as r-edas) a2a/Ha/d, c,/ -/a 4arc+a 3e/ta 1 re/G-ea/te G-e se a2e/Ba =ie/ c,/ 3a 0i/ta de 3,s d,s 0,33i/,s G-e 3, arrastra=a/) des0e3-Hadas 0,r e3 r,ce 3as 0eG-eFas 0a/Has 0e3-das) +-/didas 3as ca=eHas e/tre 3as 2aras 1 a4-sgadas 3as ,reEas c,/ aire de s-4isi./ 1 e/c,gi4ie/t,R t,d, a t,/, ta4=i5/ c,/ e3 gr-0, de +,4=res 1 4-Eeres G-e 3e/ta4e/te 3,s seg-Ba/* E3 0acie/te as/,* Cre, G-e) ,=ser2D/d,3,) se c,40re/de 3a raH./ de G-e este a/i4a3 33egara a ser -/ sB4=,3, =B=3ic,* Mie/tras ta/t,) e3 c,rteE, 33eg. a 4i a3t-ra 1 se 0ar.) 1 1, t-2e G-e deEar 4i 0a3, de g,37* Sacar,/ e3 ataSd de3 carr, Vera de 4adera re3-cie/te) =ar/iHad, de a4ari33, c,4, 3,s 4-e=3es =arat,sV 1 3,s as/,s c,4e/Har,/ a es0a/tarse 3as 4,scas c,/ 3as ,reEas* Cetr-s) Ara/H) A3=ert 1 e3 a/cia/, 0adre 33egad, de R+,desia c,gier,/ e3 ataSd e/ +,4=r,s) 1 e3 c,rteE, sig-i. s- ca4i/, a 0ie* A-e -/ 4,4e/t, de 2eras 0e3iag-d,* Y, 4e 4a/te/Ba E-/t, a 3a cerca c,4, e4=,=ad,) e/ a=s,3-ta i/4,2i3idadR 1 4-1 des0aci,) si/ 4irar) 0asar,/ 3,s c-atr, +,4=res d,=3ad,s =aE, e3 0es, de3 75retr, de 4adera =ar/iHada) 1 detrDs) reHagad,s) 3,s de4Ds asiste/tes a3 d-e3,* T,d,s e33,s era/ criad,s de 3a casa) , de 3as +acie/das 2eci/as) a G-ie/es c,/,cBa 0,r +a=er3,s 2ist, de c+ar3a c,/ 3,s /-estr,s e/ e3 ca40, , e/ 3a c,ci/a* Se ,Ba e3 res-e33, de3 a/cia/,* Me aca=a=a de agac+ar 0ara rec,ger 4i 0a3, de g,37 c-a/d, s,=re2i/, -/a es0ecie de c,/4,ci./ e/ e3 73-ir 0,/derad, 1 s,3e4/e de3 c,rteE,R 3a se/tB de i/4ediat,) c,4, -/a ,3eada de ca3,r e/ e3 aire) , c,4, -/a de esas c,rrie/tes 7rBas G-e /,ta -/, e/ 3as 0ier/as c-a/d, se =aFa e/ -/ ra-da3 a0aci=3e* La 2,H de3 2ieE, 4-r4-ra=a /, s5 G-5R 3a ge/te se +a=Ba 0arad,) c,/7-/didaR se e40-Ea=a/ -/,s a ,tr,s) G-i5/es 0-g/a/d, 0,r seg-ir ade3a/te) G-i5/es siseD/d,3es G-e /, se 4,2iera/* Vi 4-1 =ie/ G-e esta=a/ t,d,s desc,/certad,s) 0er, /, 0,dBa/ des,Br aG-e33a 2,HR asB 3as 0a3a=ras ,sc-ras de -/ 0r,7eta) a-/G-e i/c,40re/si=3es a3 0ri/ci0i,) ca-ti2a/ sie40re e3 D/i4,* E3 3ad, de3 ataSd G-e 3e t,ca=a cargar a3 2ieE, +a=Base 2e/cid, 0,r -/a 0-/taR c,4, si e3 +,4=re G-isiera des+acerse de 3a carga* Cetr-s 3e rec,/2e/Ba*

E3 c+iG-i33, G-e +a=Ba G-edad, a3 c-idad, de 3,s as/,s s,3t. 3,s ra4a3es 1 c,rri. a 4irar* N, s5 0,r G-5 Vc,4, /, 7-era 0,r 3a 4is4a raH./ G-e 3a ge/te se ag,30a e/ t,r/, a3 G-e se +a des4a1ad, e/ e3 ci/eV) 0er, es e3 cas, G-e se0ar5 3,s a3a4=res de 3a cerca 1 4e 33eg-5 +acia e3 gr-0,* Cetr-s 3e2a/t. 3,s ,E,s +acia 4B Vcre, G-e +acia c-a3G-iera G-e se +-=iese acercad,V c,/ a/g-stia 1 +,rr,r* E3 a/cia/, de R+,desia +a=Ba s,3tad, 0,r c,403et, e3 ataSd) 1 3,s ,tr,s tres) i/ca0aces de s-Eetar3, e33,s s,3,s) 3, de0,sitar,/ e/ e3 s-e3,) e/ 3a 4is4a se/da* U/a 7i/a ca0a de 0,32, e40aFa=a 1a te/-e4e/te s- =ri33a/te s-0er7icie* N, e/te/dBa 1, 3, G-e e3 a/cia/, decBa) 1 ta40,c, 4e decidBa a i/ter2e/ir* Cer, t,d, e3 gr-0, =-33ici,s, ag-arda=a e?0ecta/te a G-e r,40iera e3 si3e/ci,* E3 0r,0i, a/cia/, se 4e acerc. 1 4e i/ter0e3. directa4e/te) dicie/d, a3g, G-e /, c,40re/dB) 0er, de=Ba de ser s,r0re/de/te 1 e?tra,rdi/ari,) a E-Hgar 0,r e3 t,/, e/ G-e era/ 0r,/-/ciadas 3as 0a3a=ras* VXI-5 0asa) Cetr-sY XI-5 s-cedeY Vi/G-irB* Cetr-s e?te/di. 3as 4a/,s) di, -/as c-a/tas ca=eHadas +ist5ricas) 1 3-eg,) de 0r,/t,) a3H. 3a 2ista 1 4e 4ir.* VC-es diceJ TMi +iE, /, 0esa=a ta/t,U* Si3e/ci,* HacBase4e 0erce0ti=3e e3 Eade, de3 a/cia/,) G-e te/Ba 3a =,ca e/trea=ierta c,4, s-e3e/ 3,s 2ieE,s* VMi +iE, era E,2e/ 1 de3gad, Ve?03ic. a3 7i/ e/ i/g35s* V,32i. a rei/ar e3 si3e/ci,* L-eg, 0r,sig-ier,/ 3,s 4-r4-33,s* E3 2ieE, des0,trica=a c,/tra t,d, e3 4-/d,R s-s die/tes era/ 0,c,s 1 a4ari33,s) 1 3-cBa -/, de es,s 4ag/B7ic,s =ig,tes grises) 0,=3ad,s 1 caBd,s) G-e /, se 2e/ 1a 4-c+, e/ est,s dBas) 1 G-e se +a=Ba deEad, crecer e/ rec-erd, de 3,s 0ri4er,s 7-/dad,res de3 I40eri,* CarecBa re2estir t,das s-s e?0resi,/es de -/a es0ecia3 s,3e4/idad) G-iHD s.3, 0,r ser e3 sB4=,3, de 3a tradici,/a3 0r-de/cia de 3,s aF,s Videa ta/ terri=3e4e/te arraigada G-e t,da2Ba e/traFa a3g, 0a2,r,s,) de 4Ds a33D de 3a raH./* C,/sig-i. c,/4,2er a t,d,sR 0e/sar,/ si estarBa 4a3 de 3a ca=eHa) 0er, /, t-2ier,/ 4Ds re4edi, G-e esc-c+ar3e* C,/ s-s 0r,0ias 4a/,s) c,4e/H. a ta/tear 3a ta0a de 3a caEa) 0rete/die/d, 3e2a/tar3a) 1 tres +,4=res se ade3a/tar,/ a a1-dar3e* E/t,/ces se se/t. e/ e3 s-e3,) 1 a33B 7-e de 2er3e) ta/ 2ieE,) ta/ d5=i3) G-e /, acerta=a /i a +a=3ar) 3i4itD/d,se a 3e2a/tar s- 4a/, te4=3,r,sa +acia 3, G-e te/Ba de3a/te* Re/-/cia=a* Se 3, deEa=a a 3,s de4Ds* Ya /, te/Ba 7-erHas* T,d,s se ag,30ar,/ 0ara 4irar '1 1, ta4=i5/() 1 t,d,s ,32idar,/ 3a B/d,3e de 3a s,r0resa 1 3a ,casi./ de 0esad-4=re e/ G-e se ,rigi/a=a) 1 0,r -/,s i/sta/tes si/ti5r,/se tra/s0,rtad,s 0,r 3a grata est-0e7acci./ de 3a s,r0resa 4is4a* T,d,s gestic-3a=a/ 1 se e?cita=a/ r-id,sa 1 a/i4ada4e/te* AS/ t-2e tie40, de ,=ser2ar a3 c+ic, G-e se +a=Ba +ec+, carg, de 3,s as/,s sa3ta/d, e/ t,das direcci,/es) casi 33,ra/d, de ra=ia) 0,rG-e 3as es0a3das de 3,s 4a1,res 3e i40edBa/ dis7r-tar de3 es0ectDc-3,* E/ e3 ataSd 1acBa -/ s-Eet, a3 G-e /adie +a=Ba 2ist, Ea4DsJ -/ i/dBge/a de c,/stit-ci./ r,=-sta 1 0ie3 =asta/te c3ara) c,/ e3 c,st-r./ de -/a cicatriH =ie/ 4arcad, e/ s- 7re/teJ re3iG-ia G-iHD de3 g,30e reci=id, e/ -/a 0e3ea e/ 3a G-e +-=iera s-7rid, ta4=i5/ ,tras +eridas de e7ect,s 4Ds gra2es 1 tardB,s) ca-sa 0r,=a=3e de s- 4-erte* UNA SEMANA 4e 0as5 disc-tie/d, c,/ 3as a-t,ridades a 0r,0.sit, de3 cadD2er* T-2e 3a i40resi./ de G-e esta=a/ c,/ster/ad,s Ves 3, 4e/,s G-e se 0-ede decirV 0,r s- 0r,0i, err,rR 4as c,/ 3a c,/7-si./ G-e aG-e3 4-ert, a/./i4, re0rese/ta=a /, acerta=a/ a 0,/er 3as c,sas e/ c3ar,* TEsta4,s +acie/d, 3, 0,si=3e 0,r e/c,/trar3,U) 4e aseg-ra=a/) 1 TC,/ti/-a4,s i/daga/d,U* CarecBa c,4, si e/ e3 4,4e/t, 4e/,s 0e/sad, 7-era/ a 33e2ar4e a3 de0.sit, 1 a decir4eJ TOVa4,sP) 3e2a/te 3as sD=a/asR a 2er si e/c-e/tra a3 +er4a/, de3 e/cargad, de s- ga33i/er,* Ha1 ta/tas caras /egras*** X/, serD -/, de est,sYU Y t,das 3as tardes) a3 2,32er a casa) Cetr-s 4e esta=a es0era/d, e/ 3a c,ci/a*

VC,/ti/Sa/ =-sca/d,* N, 3, +a/ ,32idad,* E3 baas estD 0e/die/te de t- as-/t,) Cetr-s V3e decBa* VDia=3,s) e3 tie40, G-e de=Ba estar e/ 3a ,7ici/a 4e 3, 0as, da/d, 2-e3tas 0,r 3a ci-dad) i/2estiga/d, e3 as-/t, Vc,/7es5 a Lerice cierta /,c+e) e/ -/ a0arte* Ni Cetr-s /i e33a a0arta=a/ de 4B 3,s ,E,s 4ie/tras 3es +a=3a=a) 1 c,sa e?traFa) e/ es,s 4,4e/t,s 3,s 2eBa e?acta4e/te ig-a3es) 0,r i40,si=3e G-e 0areHcaJ 4i es0,sa c,/ s- 7re/te des0eEada 1 =3a/ca 1 s- ta33e de3gad, de 4-Eer i/g3esa) 1 e3 4,H, de3 ga33i/er, c,/ 3,s c-rtid,s 0ies desca3H,s as,4D/d,3e de 3,s 0a/ta3,/es caG-i) G-e 33e2a=a a4arrad,s c,/ c-erdas =aE, 3as r,di33as) 1 e3 0ec-3iar t-7, a s-d,r G-e =r,ta=a a=-/da/te de s- 0ie3* VXY 0,r G-5 ta/ i/dig/ad, 1 ta/ res-e3t, a+,raY V4e 0reg-/t. Lerice de re0e/te* C3a25 3,s ,E,s e/ e33a* VEs c-esti./ de 0ri/ci0i,s* XC,r G-5 se +a/ de sa3ir sie40re c,/ 3a s-1aY Ya es +,ra de G-e est,s 7-/ci,/ari,s de/ c,/ a3g-ie/ G-e 3es ,=3ig-e a 4,2erse* VOVa1a) +,4=reP Ve?c3a4.* Y c-a/d, Cetr-s) e/ 2ista de G-e 3a c,/2ersaci./ /, era 1a de s- i/c-4=e/cia) a=ri. des0acit, 3a 0-erta 0ara 4arc+arse) e33a se 3arg. ta4=i5/* C,/ti/-5 s,ste/ie/d, 3as es0era/Has de Cetr-s) -/a tarde tras ,tra) 0er, a 0esar de decir3e sie40re 3, 4is4,) 1 c,/ 3a 4is4a 2,H) 3a 2erdad es G-e s,/a=a cada dBa 4Ds d5=i3* A3 7i/a3 se +iH, e2ide/te G-e Ea4Ds c,/seg-irBa4,s e/c,/trar a3 +er4a/, de Cetr-s) 1a G-e /adie sa=Ba e/ rea3idad d./de esta=a* I-iHD e/ a3gS/ ce4e/teri, -/i7,r4e c,4, e3 03a/, de -/ edi7ici,) c,/ -/ /S4er, eG-i2,cad,) , acas, e/ 3a Aac-3tad de Medici/a) red-cid, 3a=,ri,sa4e/te a secci,/es de 4Ssc-3, 1 tiras de /er2i,* Di,s sa=e* U/ ser si/ ide/tidad a3g-/a e/ e3 4-/d,* A-e e/t,/ces c-a/d,) c,/ 2,H a2erg,/Hada) 4e 0idi. Cetr-s G-e c,/sig-iese 3a de2,3-ci./ de3 di/er,* VC,r 3a 4a/era de decir3, 0arece c,4, si est-2iera r,=a/d, a s- +er4a/, 4-ert, V c,4e/t5 c,/ Lerice 4Ds tarde* Cer, c,4, 1a +e dic+,) Lerice +a=Ba t,4ad, e3 as-/t, ta/ a 0ec+, G-e /, era ca0aH de a0reciar /i -/ as,4, de ir,/Ba* I/te/t5 G-e 4e de2,32iera/ e3 di/er,R Lerice ta4=i5/* A4=,s te3e7,/ea4,s) 1 escri=i4,s) 1 disc-ti4,sR 0er, /, c,/seg-i4,s /ada* A3 0arecer e3 gast, 4Ds i40,rta/te +a=Ba sid, e3 de 3a 7-/eraria) G-e a3 7i/ 1 a3 ca=, +a=Ba +ec+, s- tra=aE,* T,ta3) G-e 7-e c,4, +a=er tirad, e3 di/er,J -/ dis0e/di, 0ara 3,s 0,=res dia=3,s aS/ 4a1,r de 3, G-e 1, i4agi/ara* E3 2ieE, r+,desia/, 2e/Ba a te/er a0r,?i4ada4e/te 3a ta33a de3 0adre de Lerice) de 4,d, G-e 3e rega3. -/ traEe -sad, de s- 0adre) 1 e3 i/7e3iH 2,32i. a s- casa 4-c+, 4eE,r) 0,r ser i/2ier/,) de c,4, +a=Ba 2e/id,*

NOCHE DE BODAS VICENTE BLASCO IBAQE^6ESCAQA I IUE AIUEL E-e2es) 0ara Be/i4ac3et) -/ 2erdader, dBa de 7iesta* N, se tie/e c,/ 7rec-e/cia 3a satis7acci./ de G-e -/ +iE, de3 0-e=3,) -/ arra0ieH, a3 G-e se +a 2ist, c,rretear 0,r 3as ca33es desca3H, 1 c,/ 3a cara s-cia) se c,/2ierta) tras aF,s 1 est-di,s) e/ t,d, -/ seF,r c-raR 0,r est,) 0,c,s 7-er,/ 3,s G-e deEar,/ de asistir a 3a 0ri4era 4isa G-e ca/ta=a Visa/tet) dig, 4a3) d,/ Vice/te) e3 +iE, de 3a si Casc-a3a 1 e3 tB, N53,) c,/,cid, 0,r e3 3ollo* Desde 3a 03aHa) i/-/dada 0,r e3 ti=i, s,3 de 0ri4a2era) e/ c-1a at4.s7era 3-4i/,sa 4,scas 1 a=eE,rr,s traHa=a/ s-s c,403icadas c,/trada/Has) =ri33a/d, c,4, c+is0as de ,r,) 3a 0-erta de 3a ig3esia) e/,r4e =,ca 0,r 3a G-e se esca0a=a e3 2a+, de 3a 4-3tit-d) 0arecBa -/ tr,H, de /egr, cie3,) e/ e3 G-e se destaca=a/ c,4, si45tricas c,/ste3aci,/es 3,s 0-/t,s 3-4i/,s,s de 3,s ciri,s* OI-5 derr,c+e de ceraP Bie/ se c,/,cBa G-e era 3a 4adri/a aG-e33a seF,ra de Va3e/cia de 3a G-e 3,s 3ollos era/ arre/datari,s) 3a c-a3 +a=Ba c,stead, 3a carrera de3 c+ic,* E/ t,da 3a ig3esia /, G-eda=a ca0i33ita /i +-ec, d,/de /, ardiese/ ciri,sR 3as araFas) cargadas de 2e3as) ce/te33ea=a/ c,/ irisad,s re73eE,s) 1 a3 +-4, de 3a cera -/Base e3 0er7-4e de 3as 73,res) G-e 7,r4a=a/ 4aciH,s s,=re 3a 4esa de3 a3tar) 7est,/ea=a/ 3as c,r/isas 1 0e/dBa/ de 3as 3D40aras) e/ a0retad,s 4a/,E,s* Era a/tig-a 3a a4istad e/tre 3a 7a4i3ia de 3,s 3ollos 1 3a si T,4asa 1 s- +iEa) 7a4,sas 73,ristas G-e te/Ba/ s- 0-est, e/ e3 Mercad, de Va3e/cia) 1 /ada 4Ds /at-ra3 G-e 3as d,s 4-Eeres +-=iese/ 0asad, a c-c+i33, s- +-ert,) 4ata/d, 3a 2e/ta de -/a se4a/a 0ara ce3e=rar dig/a4e/te 3a 0ri4era 4isa de3 +iE, de 3a si Casc-a3a* CarecBa G-e t,das 3as 73,res de 3a 2ega +a=Ba/ +-id, 0ara re7-giarse a33B) e40-ED/d,se 4edr,sicas +acia 3a =.2eda* E3 Sacra4e/t, as,4a=a e/tre d,s e/,r4es 0irD4ides de r,sas) 1 3,s sa/t,s D/ge3es de3 a3tar 4a1,r a0arecBa/ +-/did,s +asta e3 d,rad, 2ie/tre e/ aG-e33a /-=e de 05ta3,s 1 +,Eas G-e) a 3a 3-H de 3,s ciri,s) 4,stra=a/ t,das 3as /,tas de c,3,r) desde e3 2erde es4era3da 1 e3 r,E, sa/g-B/e, +asta e3 s-a2e t,/, de3 /Dcar* AG-e33a 4-c+ed-4=re G-e) estr-ED/d,se) ,3Ba a 3a/a =-rda 1 s-d,r de sa3-d) se/tBase e/ 3a ig3esia 4eE,r G-e ,tras 2eces) 1 e/c,/tra=a c,rtas 3as +,ras de cere4,/ia* Ac,st-4=rad,s 3,s 4Ds de e33,s a rec,ger c,4, ,r, 3,s /a-sea=-/d,s resid-,s de 3a ci-dad) a re2,32er a cada i/sta/te e/ s-s ca40,s 3,s esterc,3er,s) e/ 3,s c-a3es esta=a 3a

c,sec+a 7-t-ra) s- ,37at, estre4ecBase c,/ i/te/sa 2,3-0t-,sidad) +a3agad, 0,r 3as 7rescas e4a/aci,/es de 3as r,sas 1 3,s c3a2e3es) 3,s /ard,s 1 3as aH-ce/as) a 3as G-e se -/Ba e3 ,rie/ta3 0er7-4e de3 i/cie/s,* S-s ,E,s t-r=D=a/se c,/ e3 i/cesa/te ce/te33e, de aG-e3 4i33ar de estre33as r,Eas) 1 3es ca-sa=a e?traFa e4=riag-eH e3 d-3ce 3a4e/t, de 3,s 2i,3i/es) 3a gra2e 4e3,0ea de 3,s c,/tra=aE,s) 1 aG-e33as 2,ces G-e desde e3 c,r,) c,/ ace/t, teatra3) ca/ta=a/ e/ -/ idi,4a desc,/,cid,) t,d, 0ara 4a1,r g3,ria de3 +iE, de3 3ollo* La 4-c+ed-4=re esta=a satis7ec+a* Mira=a 3a des3-4=ra/te ig3esia c,4, -/ 0a3aci, e/ca/tad, G-e 7-ese s-1,* AsB) e/tre 4Ssicas) 73,res e i/cie/s,) de=Ba estarse e/ e3 cie3,) a-/G-e -/ 0,c, 4Ds a/c+,s 1 s-da/d, 4e/,s* T,d,s se +a33a=a/ e/ 3a casa de Di,s 0,r derec+, 0r,0i,* AG-e3 G-e esta=a a33B arri=a s,=re 3as gradas de3 a3tar) c-=iert, de d,radas 2estid-ras) 4,2i5/d,se c,/ s,3e4/idad e/tre aH-3adas /-=eci33as) 1 a G-ie/ e3 0redicad,r dedica=a s-s 4Ds t,/a/tes 0erB,d,s) era -/, de 3,s s-1,s) -/, 4Ds G-e se 3i=ra=a de3 r-d, c,4=ate c,/ 3a tierra 0ara +acer c,/ce=ir i/cesa/te4e/te a s-s ca/sadas e/traFas* L,s 4Ds 3e +a=Ba/ tirad, de 3a ,reEa 0,r ser 4a1,resR ,tr,s +a=Ba/ E-gad, c,/ 53 a 3as c+a0as) 1 t,d,s 3e +a=Ba/ 2ist, ir a Va3e/cia a rec,ger esti5rc,3 c,/ e3 ca0aH, a 3a es0a3da) , araFar c,/ 3a aHada es,s 0eG-eF,s ca40,s de /-estra 2ega G-e da/ e3 s-ste/t, de t,da -/a 7a4i3ia* C,r est, s- g3,ria era 3a de t,d,sR /, +a=Ba G-ie/ /, cre1ese te/er s- 0arte e/ aG-e3 e/c-4=ra4ie/t,) 1 3as 4iradas esta=a/ 7iEas e/ e3 a3tar) e/ aG-e3 4,cet./ 7,r/id,) 4,re/,) 3-str,s,) rest, 2i2ie/te de 3a i/2asi./ sarrace/a) G-e as,4a=a 0,r e/tre /B2e,s e/caEes s-s 4a/aHas /er2-das 1 2e33,sas) 4Ds ac,st-4=radas a 4a/eEar 3a aHada G-e a t,car c,/ de3icadeHa 3,s ser2ici,s de3 a3tar* Ta4=i5/ 53) e/ ciert,s 4,4e/t,s) 0asea=a s- 4irada c,/ e?0resi./ de ter/-ra 0,r aG-e3 a0iFad, c,/c-rs,* Se/tad, e/ si33./ de terci,0e3, e/tre s-s d,s diDc,/,s) 2ieE,s sacerd,tes G-e 3e +a=Ba/ 2ist, /acer) ,Ba c,/4,2id, 3a 2,H atr,/ad,ra de3 0redicad,r e/sa3Ha/d, 3a i40,rta/cia de3 sacerd,te cristia/, 1 e3,gia/d, a3 /-e2, c,4=atie/te de 3a 7e) G-e c,/ aG-e3 act, e/tra=a a 7,r4ar 0arte de 3a 4i3icia de 3a Ig3esia* SBR era 53J aG-e3 dBa se e4a/ci0a=a de 3a esc3a2it-d de3 terr-F,) e/tra=a e/ este 4-/d, 0,der,s, G-e /, re0ara e/ ,rBge/esR esca3a accesi=3e a t,d,s) G-e se re4,/ta desde e3 4Bser, c-ra) +iE, de 4e/dig,s) a3 Vicari, de Di,sR te/Ba a/te s- 2ista -/ 0,r2e/ir i/4e/s,) 1 t,d, 3, de=Ba a s-s 0r,tect,res) a aG-e33a =-e/a seF,ra ,=esa 1 s-d,r,sa =aE, 3a 4a/ti33a de =3,/da 1 e3 /egr, traEe de terci,0e3,) 1 a s- +iE,) a3 G-e e3 ce3e=ra/te) 0,r 3a c,st-4=re de +-4i3de arre/datari,) +a=Ba de 33a4ar sie40re e3 seF,rit,* L,s 0e3daF,s de3 a3tar 4a1,r) G-e 3e e3e2a=a/ a3g-/,s 0a34,s s,=re 3a 4-c+ed-4=re) 0erci=Ba3,s 53 e/ s- 7-t-ra 2ida c,4, 0ri2i3egi, 4,ra3 G-e +a=Ba de rea3Har3e s,=re t,d,s c-a/t,s 3e c,/,cier,/ e/ s- +-4i3de ,rige/* L,s 4Ds ge/er,s,s se/ti4ie/t,s 3e d,4i/a=a/* SerBa +-4i3de) a0r,2ec+arBa s- e3e2aci./ 0ara e3 =ie/R 1 e/2,32Ba e/ -/a 4irada de i/4e/s, cariF, a t,das 3as caras c,/,cidas G-e esta=a/ a=aE,) 2e3adas 0,r e3 i/te/s, 2a+, de 3a 7iestaR s- 4adri/a) e3 tB, 3ollo 1 3a si Casc-a3a) G-e gi4,tea=a/ c,4, -/,s /iF,s c,/ 3a /ariH e/tre 3as 4a/,s) 1 aG-e33a T,/eta) 3a 73,rista) s- c,40aFera de i/7a/cia) e?ce3e/te 4-c+ac+a G-e erg-Ba c,/ as,4=r, 3a s,=er=ia ca=eHa de =e3dad ri7eFa) c,4, si /, 0-diera ac,st-4=rarse a 3a idea de G-e Visa/tet) aG-e3 4,H, a3 G-e trata=a c,4, -/ +er4a/,) se +a=Ba c,/2ertid, e/ gra2e sacerd,te) c,/ derec+, a c,/,cer s-s 0ecadi33,s 1 a=s,32er3a* C,/ti/-a=a 3a cere4,/ia* E3 /-e2, c-ra) agitad, 0,r 3a e4,ci./) 0,r 3a 7e3icidad 1 0,r aG-e3 a4=ie/te cargad, de as7i?ia/tes 0er7-4es) seg-Ba 3a ce3e=raci./ de 3a 4isa c,4, -/ a-t.4ata) g-iad, 4-c+as 2eces 0,r s-s c,40aFer,s) si/tie/d, G-e 3as 0ier/as 3e 73aG-ea=a/) G-e 2aci3a=a s- r,=-st, c-er0, de at3eta) 1 s,ste/id, S/ica4e/te 0,r e3 te4,r de G-e 3a de=i3idad 3e +iciera i/c-rrir e/ a3gS/ sacri3egi,* C,4, si se 4,2iera e/ 3as /ie=3as de -/ s-eF,) rea3iH. t,das 3as 0artes G-e G-eda=a/ de3

4isteri, de 3a 4isaR c,/ i/se/si=i3idad G-e 3e as,4=ra=a) 2eri7ic. aG-e33a c,/s-4aci./ e/ 3a G-e ta/tas 2eces +a=Ba 0e/sad, e4,ci,/ad,) 1 des0-5s de3 ted*um, ca1. des2a/ecid, e/ 3a 0,3tr,/a) cerrad,s 3,s ,E,s) 1 si/ti5/d,se s,7,cad, 0,r aG-e33a a/tig-a cas-33a c,diciada 0,r 3,s a/tic-ari,s) ,rg-33, de 3a 0arr,G-ia) 1 G-e ta/tas 2eces +a=Ba 4irad, 53) sie/d, se4i/arista) c,4, e3 c,34, de s-s a4=ici,/es* U/ 0e/etra/te 0er7-4e de r,sa 1 a34iHc3e) e3 r-id, de ag-a agitada) 3e 2,32ier,/ a 3a rea3idad* La 4adri/a 3e 3a2a=a 1 0er7-4a=a 3as 4a/,s 0ara 3a rece0ci./ 7i/a3) 1 t,da 3a c,40acta 4asa a=a3a/HD=ase a3 a3tar 4a1,r G-erie/d, 2er de cerca a3 /-e2, c-ra* La 2ida de s-0eri,ridad 1 res0et,s c,4e/Ha=a 0ara 53* La seF,ra) a 3a G-e +a=Ba ser2id, ta/tas 2eces) =esD=a3e 3as 4a/,s c,/ de2,ci./) 1 3e 33a4a=a d,/ Vice/te) deseD/d,3e 4-c+as 7e3icidades des0-5s de s-s 4Bsticas =,das c,/ 3a Ig3esia* E3 /-e2, c-ra) a 0esar de s- estad,) /, 0-d, re0ri4ir -/ se/ti4ie/t, de ,rg-33, 1 cerr. 3,s ,E,s) c,4, si 3e des2a/eciera e3 0ri4er +,4e/aEe* A3g, Ds0er, 1 =-rd, ,0ri4i. s-s 4a/,s* Era/ 3as 0,=res Har0as de3 tB, 3ollo, c-=iertas de esca4as 0,r e3 tra=aE, 1 3a 2eEeH* E3 c-ra 2i, i/-/dadas e/ 3Dgri4as) c,/traBdas 0,r c,/4,2ed,ra 4-eca) 3as ca=eHas arr-gadas 1 c,cidas a3 s,3 de s-s 0,=res 0adres) G-e 3e c,/te403a=a/ c,/ 3a e?0resi./ de3 esc-3t,r de2,t, G-e) ter4i/ada 3a ,=ra) se 0r,ster/a a/te e33a cre15/d,3a de ,rige/ s-0eri,r* L3,ra=a 3a ge/te c,/te403a/d, e3 a0retad, gr-0, e/ G-e se c,/7-/dBa 3a d,rada cas-33a c,/ 3as /egras r,0as de 3,s 2ieE,s) 1 3as tres ca=eHas -/idas agitD=a/se c,/ r-4,r de =es,s 1 estert,r de ge4id,s* E3 i40-3s, de 3a c-ri,sa 4-c+ed-4=re r,40i. e3 gr-0, c,/4,2ed,r) 1 e3 c-ra G-ed. se0arad, de 3,s s-1,s) e/tregad, 0,r c,403et, a3 0S=3ic, G-e se e40-Ea=a 0,r a3ca/Har 3as sagradas 4a/,s* AG-e33, res-3ta=a i/ter4i/a=3e* Be/i4ac3et e/ter, r,Ha=a c,/ =es,s s,/,r,s c,4, 3atigaH,s aG-e33as 4a/,s 2e33-das) 33e2D/d,se e/ 3,s 3a=i,s agrietad,s 0,r e3 s,3 1 e3 aire -/a 0arte de 3,s 0er7-4es* A+,ra sB G-e) ag,=iad, 0,r 3a 0resi./ de aG-e33a 4-3tit-d G-e se a0reta=a c,/tra 3a 0,3tr,/a) 7a3t, de a4=ie/te 1 de re0,s,) i=a a des4a1arse de 2eras e3 /-e2, c-ra* Y e/ 3a as7i?ia/te =ata+,3a) c-a/d, 1a se /-=3a=a s- 2ista 1 ec+a=a atrDs 3a ca=eHa) reci=i. e/ s- diestra -/a se/saci./ de 7resc-ra) di7-/di5/d,se 0,r e3 t,rre/te de s- sa/gre* Era/ 3,s r,E,s 3a=i,s de 3a =-e/a +er4a/a) de T,/eta) G-e r,Ha=a/ s- e0ider4is) 4ie/tras G-e s-s /egr,s ,E,s se c3a2a=a/ e/ 53 c,/ 7,rHada gra2edad) c,4, si tras e33,s c-3e=rease 3a carcaEada i/,ce/te de 3a c,40aFera de E-eg,s) 0r,testa/d, c,/tra ta/ta cere4,/ia* K-/t, a e33a) arr,ga/te 1 =ie/ 03a/tad, c,4, -/ A3cides) c,/ 3a 4a/, terciada 1 3a ra0ada testa erg-ida c,/ 7iereHa) esta=a ,tr, c,40aFer, de 3a /iFeH) C+i4, e3 &oreno, e3 gaFD/ 4Ds =-e/, 1 4Ds =r-t, de t,d, Be/i4ac3et) 0r,tegie/d, a 3a arr,di33ada 4-c+ac+a c,/ 3a ga33ardBa ce3,sa de -/ s-3tD/ 1 4ira/d, e/ t,r/, c,/ s-s ,Ei33,s 4arr,G-Bes) G-e 0arecBa/ decirJ TOA 2er G-i5/ es e3 g-a0, G-e se atre2e a e40-Ear3aPU II LA COMIDA di, G-e +a=3ar e/ e3 0-e=3,* Seis ,/Has) segS/ cD3c-3, de 3as 4Ds c-ri,sas c,4adres) de=i. de gastarse 3a =-e/a de d,Fa Ra4,/a 0ara s,3e4/iHar 3a 0ri4era 4isa de3 +iE, de s-s arre/datari,s* Era -/a satis7acci./ 2er e/ 3a casa 4Ds gra/de de3 0-e=3, aG-e33a 4esa i/ter4i/a=3e c-=ierta de c-a/t, Di,s crBa de =-e/, e/ e3 4-/d,) 7-era de3 =aca3a, 1 3as sardi/as) 1 c,/te403ar e/ t,r/, de e33a -/a c,/c-rre/cia ta/ disti/g-ida* AG-e33, era t,d, -/ s-ces,) 1 3a 0r-e=a esta=a e/ G-e a3 dBa sig-ie/te sa3drBa e/ 3etras de 4,3de e/ 3,s 0a0e3es de Va3e/cia*

E/ 3a ca=ecera esta=a/ e3 /-e2, sacerd,te) casi ,0ri4id, 0,r 3as =3a/d-ras e?-=era/tes de 3,s ,tr,s c-ras G-e +a=Ba/ t,4ad, 0arte e/ 3a cere4,/ia) 3,s 0adri/,s 1 aG-e3 0ar de 2ieEeci33,s G-e) 33,ra/d, s,=re s-s c-c+aras) se traga=a/ e3 arr,H a4asad, c,/ 3Dgri4as* E/ 3,s 3ad,s de 3a 4esa) a3g-/,s seF,res de 3a ci-dad) c,/2idad,s 0,r d,Fa Ra4,/a) 1 3,s a4ig,s de 3a 7a4i3ia) E-/t, c,/ 3, 4Ds Tdisti/g-id,U de3 0-e=3,J 3a=rad,res ac,4,dad,s G-e) e/ardecid,s 0,r 3a digesti./ de3 2i/, 1 3a 0ae33a) +a=3a=a/ de3 re1 3egBti4, G-e estD e/ Ve/ecia 1 de 3, 0erseg-ida G-e e+ est,s tie40,s de 3i=era3is4, se 2e 3a re3igi./* Era aG-e33, -/ =a/G-ete de =,das* C,rrBa e3 2i/,) se a3egra=a 3a ge/te) 1 s,/reBa 3a 4adri/a c,/ 3as =r,4as tras/,c+adas de s-s c,40aFer,s de 4esa) aG-e33as tres 4,3es G-e des=,rda=a/ s- te4=3,/a grasa 0,r e3 a3Hac-e33, desa=r,c+ad,) 1 e3 r,ce de c-1as s,ta/as +acBa e/r,Eecer de satis7acci./ a 3a =e/dita seF,ra* E3 S/ic, G-e 4,stra=a seriedad era e3 /-e2, c-ra* N, esta=a tristeJ s- gra2edad era 0r,d-ct, de3 e/si4is4a4ie/t,* S- i4agi/aci./ +-Ba des=,cada 0,r e3 0asad,) rec,rrie/d, casi i/sta/tD/ea4e/te 3a 2ida a/teri,r* La 2ista de t,d,s 3,s s-1,sR s- e3e2aci./ e/ aG-e3 4is4, 3-gar) d,/de +a=Ba s-7rid, +a4=reR aG-e3 a0arat,s, =a/G-ete) 3e +acBa/ rec,rdar 3a 50,ca e/ G-e 3a c,/G-ista de3 4e/dr-g, 4,+,s, 3e ,=3iga=a a rec,rrer 3,s ca4i/,s) ca0aH, a 3a es0a3da) sig-ie/d, a 3,s carr,s 0ara arr,Earse D2ida4e/te) c,4, si 7-ese ,r,) s,=re e3 reg-er, +-4ea/te G-e deEa=a/ 3as =estias* AG-e33a +a=Ba sid, s- 0e,r 50,ca) c-a/d, te/Ba G-e ge4ir 1 a3=,r,tar +,ras e/teras 0ara G-e 3a 0,=re 4adre se decidiera a e/gaFar3e e3 +a4=re) /-/ca satis7ec+a) c,/ -/ 0edaH, de3 0a/ g-ardad, c,/ 4Bsera 0re2isi./* La 0rese/cia de T,/eta) aG-e3 4,re/, 1 graci,s, r,str, G-e se destaca=a a3 e?tre4, de 3a 4esa) e2,ca=a e/ e3 c-ra rec-erd,s 4Ds grat,s* VeBase 0eG-eF, 1 +ara0,s, e/ e3 +-ert, de 3a siFD T,/a) aG-e3 +er4,s, ca40, cercad, de e/caFiHadas) e/ e3 G-e se c-3ti2a=a/ 3as 73,res c,4, si 7-ese/ 3eg-4=res* Rec,rda=a a T,/eta) greF-da) t,stada) tra2iesa c,4, -/ c+ic,) +aci5/d,3e s-7rir c,/ s-s E-eg,s) G-e era/ 2erdaderas dia=3-ras) 1 des0-5s e3 rD0id, creci4ie/t, 1 e3 ca4=i, de s-erteR e33a a Va3e/cia t,d,s 3,s dBas c,/ s-s cest,s de 73,res) 1 53 a3 Se4i/ari,) 0r,tegid, 0,r d,Fa Ra4,/a) G-e) e/ 2ista de s- a7ici./ a 3a 3ect-ra 1 de cierta 2i2eHa de i/ge/i,) G-erBa +acer -/ sacerd,te de aG-e3 ret,F, de 3a 4iseria r-ra3* L-eg, 2e/Ba/ 3,s dBas 4eE,res) c-1, rec-erd, 0arecBa 0er7-4ar d-3ce4e/te t,d, s0asad,* OC.4, a4a=a 53 a aG-e33a =-e/a +er4a/a G-e ta/tas 2eces 3e +a=Ba 7,rta3ecid, e/ 3,s 4,4e/t,s de desa3ie/t,P E/ i/2ier/, sa3Ba de s- =arraca) casi a3 a4a/ecer) ca4i/, de3 Se4i/ari,* Ce/die/te de s- diestra) e/ grasie/t, saG-i33,) 3, G-e e/tre c3ase 1 c3ase +a=Ba de de2,rar e/ 3as a3a4edas de Serra/,sJ 4edi, 0a/ 4,re/, c,/ a3g, 4Ds G-e) si/ /-trir3e) e/gaFa=a s+a4=reR 1 cr-Had, s,=re e3 0ec+,) a g-isa de =a/d,3era) e3 e/,r4e 0aF-e3, de +ier=as e/2,32ie/d, 3,s te?t,s 3ati/,s 1 te,3.gic,s G-e =ai3,tea=a/ a s- es0a3da c,4, 4,2i=3e E,r,=a* AsB eG-i0ad, 0asa=a 0,r 7re/te a3 +-ert, de 3a si T,/a) aG-e33a 0eG-eFa a3G-erBa =3a/ca c,/ 3as 2e/ta/as aH-3es) sie40re e/ e3 4is4, 4,4e/t, G-e se a=rBa s- 0-erta 0ara dar 0as, a T,/eta) 7resca) reci5/ 3a2ada) c,/ e3 0ei/ad, aceit,s, 1 33e2a/d, c,/ gar=, 3as d,s e/,r4es cestas e/ G-e 1acBa/ re2-e3tas 3as 73,res 4eHc3a/d, 3a +-4edad de s-s 05ta3,s* Y E-/t,s 3,s d,s) 0,r ataE,s G-e e33,s c,/,cBa/) 4arc+a=a/ +acia Va3e/cia) G-e 0,r e/ci4a de3 7,33aEe de 3a A3a4eda 4arca=a e/ 3as =r-4as de3 a4a/ecer s-s es=e3tas t,rres) sMig-e3ete r,EiH,) c-1a ci4a 0arecBa e/ce/derse a/tes de G-e 33egase/ a 3a tierra 3,s 0ri4er,s ra1,s de3 s,3* OI-5 +er4,sas 4aFa/asP E3 c-ra) cerra/d, 3,s ,E,s) 2eBa 3as ,sc-ras aceG-ias c,/ s-s r-4,r,s,s caFa2era3esR 3,s ca40,s c,/ s-s +,rta3iHas G-e 0arecBa/ s-dar c-=iertas de3

titi3a/te r,cB,R 3as se/das ,r3adas de =r,Has c,/ s-s tB4idas ra/as) G-e) a3 r-id, de 0as,s) arr,ED=a/se c,/ /er2i,s, sa3t, e/ 3,s 2erd,s,s c+arc,sR aG-e3 +,riH,/te G-e 0,r 3a 0arte de3 4ar se i/ce/dia=a a3 c,/tact, de e/,r4e +,stia de 7-eg,R 3,s ca4i/,s) desde 3,s c-a3es se es0arcBa/ 0,r t,da 3a +-erta c+irrid, de r-edas 1 re3i/c+,s de =estiasR 3,s 7resa3es) G-e se 0,=3a=a/ de seres agac+ad,s) G-e a cada 4,2i4ie/t, +acBa/ =ri33ar e/ e3 es0aci, e3 c-3e=re, de 3as aceradas +erra4ie/tas) 1 3,s r,sari,s de 4-Eeres G-e c,/ cestas a 3a ca=eHa i=a/ a3 4ercad, de 3a ci-dad) sa3-da/d, c,/ s,/rie/te 1 4ater/a3 AbJn d1aC a 3a 3i/da 0areEa G-e 7,r4a=a/ 3a 73,rista gar=,sa 1 a2is0ada 1 aG-e3 4-c+ac+,te G-e c,/ s- e?cesi2, creci4ie/t, 0arecBa esca0arse 0,r 0ies 1 4a/,s de3 traEeci33, /egr, 1 a/g,st, G-e i=a t,4a/d, -/ sacrista/esc, c,3,r de a3a de 4,sca* E3 4ati/a3 2iaEe era -/ =aF, diari, de 7,rta3eHa 0ara e3 0,=re se4i/arista G-e) ,1e/d, 3,s =-e/,s c,/seE,s de T,/eta) te/Ba D/i4,s 0ara s-7rir 3as 3argas c3asesR aG-e33a i/ercia c,/tra 3a G-e se re=e3a=a s- r,=-steH) s- sa/gre +ir2ie/te de +iE, de3 ca40, 1 3as 0esadas e?03icaci,/es) e/ c-1, 3a=eri/t, 0e/etra=a a ca=eHadas* Se0arD=a/se e/ e3 0-e/te de3 Rea3J e33a) +acia e3 4ercad, e/ =-sca de s- 4adreR 53) a c,/G-istar 0,c, a 0,c, e3 d,4i/i, de 3as cie/cias ec3esiDsticas) e/ 3as c-a3es te/Ba 3a certeHa de G-e Ea4Ds 33egarBa a ser -/ 0r,digi,* Y a0e/as ter4i/a=a s- c,4ida e/ 3as a3a4edas de Serra/,s) e/ c-a3G-ier =a/c, c,40artid, c,/ 3as 7a4i3ias de 3,s a3=aFi3es) G-e +-/dBa/ s-s c-c+aras e/ 3a +-4ea/te caH-e3a de 4edi,dBa) Visa/tet) i/se/si=3e4e/te) se e/tra=a e/ 3a ci-dad) /, 0ara/d, +asta e3 4ercadi33, de 3as 73,res) d,/de e/c,/tra=a a T,/eta ata/d, 3,s S3ti4,s ra4,s 1 a s- 4adre ,c-0ada e/ rec,/tar 3a ca3deri33a de3 dBa* Tras est,s agrada=3es rec-erd,s) G-e c,/stit-Ba/ t,da s- E-2e/t-d) 2e/Ba 3a se0araci./ 3e/ta G-e 3a edad 1 3a di2erge/cia de as0iraci,/es +a=Ba/ e7ect-ad, e/tre 3,s d,s* N, e/ =a3de crecBa/ e/ aF,s 1 /, i40-/e4e/te s,4etBa 53 a3 est-di, s- i/te3ige/cia 2irge/ 1 0asi2a* E/ 3a S3ti4a 0arte de s- carrera c,4e/H. a se/tir c,/ 2e+e4e/cia e3 7er2,r 0r,7esi,/a3* E/t-sias4D=ase 0e/sa/d, G-e i=a a 7,r4ar 0arte de -/a i/stit-ci./ e?te/dida 0,r t,da 3a Tierra) G-e tie/e e/ s- 0,der 3as 33a2es de3 cie3, 1 de 3as c,/cie/ciasR 3e e/ardecBa/ 3as g3,rias de 3a Ig3esia) 3as 3-c+as de 3,s Ca0as c,/ 3,s re1es de3 0asad, 1 3a i/73-e/cia de3 sacerd,te s,=re e3 4ag/ate e/ e3 0rese/te* N, era a4=ici,s,) /, 0e/sa=a ir 4Ds a33D de -/ 4,dest, c-rat, de 4isa 1 ,33aR 0er, 3e satis7acBa G-e e3 +iE, de -/,s 4isera=3es 0erte/eciese c,/ e3 tie40, a -/a c3ase ta/ 0,der,sa) 1 4ecid, 0,r ta3es i3-si,/es) se e/treg. de 33e/, a 3a 2,caci./ G-e i=a a sacar3e de3 s-=s-e3, s,cia3* C-a/d, /, esta=a e/ Va3e/cia e/ e3 Se4i/ari,) 0resta=a e/ Be/i4ac3et 7-/ci,/es de sacristD/) 1 33eg. a ser +,4=re si/ se/tir a0e/as e3 des0ertar de 3a 2iri3idad e/ s- 2ig,r,sa c,403e?i./* S- 2,3-/tad de ca40esi/, t,H-d, a/-3a=a 3as e?ige/cias de3 se?,) G-e 3e ca-sa=a/ +,rr,r) te/i5/d,3as c,4, te/taci,/es de3 Ma3,* La 4-Eer era 0ara 53 -/ 4a3) /ecesari, e i40resci/di=3e 0ara e3 s,ste/i4ie/t, de3 4-/d,J T3a =estia i40SdicaU de G-e +a=3a=a/ 3,s Sa/t,s Cadres* La =e33eHa era a4e/aHa/te 4,/str-,sidad) te4=3a=a a/te e33a 0,seBd, de re0-g/a/cia 1 s,rd, 4a3estar) 1 s.3, se se/tBa tra/G-i3, 1 c,/7iad, e/ 0rese/cia de aG-e33a =e3dad G-e) 2estida de =3a/c, 1 aH-3) 0isa/d, 3a 3-/a) 1erg-e s- ca=eHa e/ 3,s a3tares c,/ arr,=ad,ra d-3H-ra* S- c,/te403aci./ 0r,2,ca=a e/ e3 se4i/arista e?03,si,/es de i/de7i/i=3e cariF,) 1 ta4=i5/ 0artici0a=a de este aG-e33a ,tra criat-ra terre/a3 1 gr,sera a 3a G-e 53 c,/sidera=a c,4, +er4a/a* N, era sacri3egi, /i 4-/da/a 0asi./* T,/eta res-3ta=a 0ara 53 -/a +er4a/a) -/a a4iga) -/ a7ect, es0irit-a3 G-e 3e ac,40aFa=a) desde s- i/7a/ciaJ t,d, 4e/,s -/a 4-Eer* Y ta3 era si3-si./) G-e e/ aG-e3 4,4e/t,) e/tre 3a a3gaHara de3 =a/G-ete) e/t,r/a/d, 3,s ,E,s) 3e 0arecBa G-e se tra/s7,r4a=a) G-e s- r,str, 2-3gar 1 4,re/, d-3ci7icD=ase c,/ e?0resi./ ce3estia3) G-e se e3e2a=a de s- asie/t,) G-e s- 7a3da ra4eada 1 s- 0aF-e3, de 0DEar,s 1 73,res c,/2ertBa/se

e/ cerS3e, 4a/t,) 3, 4is4, G-e e/ 3a ,tra) c-1a =e33eHa se e/sa3Ha c,/ 3,s 4Ds d-3ces /,4=res G-e +a 0r,d-cid, idi,4a a3g-/,*** Cer, si/ti. a s-s es0a3das a3g, G-e 3e +iH, des0ertar de 3a d-3ce s,4/,3e/cia* Era 3a si T,/a) 3a 4adre de 3a 73,rista) G-e) a=a/d,/a/d, s- asie/t,) 2e/Ba a +a=3ar c,/ e3 c-ra* La =-e/a 4-Eer /, 0,dBa c,/7,r4arse c,/ e3 /-e2, estad, de3 +iE, de s- a4iga* C,4, =-e/a cristia/a sa=Ba e3 res0et, G-e se de=e a -/ re0rese/ta/te de Di,sR 0er, G-e 3a 0erd,/ase/) 0-es 0ara e33a Visa/tet sie40re serBa Visa/tet) /-/ca d,/ Vice/te) 1 a-/G-e 3a as0ase/) /, 0,drBa 4e/,s G-e +a=3ar3e de tS* E3 /, se ,7e/derBa 0,r es,) X2erdadY C-es si 3, +a=Ba c,/,cid, ta/ 0eG-eF,***) si era e33a G-ie/ 3, +a=Ba 33e2ad, de 0aFa3es a 3a ig3esia 0ara G-e 3, cristia/ase/) Xc.4, i=a a +acer3e ta3es 0a403i/as a -/ c+ic, a G-ie/ c,/sidera=a c,4, +iE,Y A0arte de esta 7a3ta de res0et,) 1a sa=Ba G-e e/ casa se 3e G-erBa de 2eras* Si /, 2i2iera/ e3 tB, 3ollo 1 3a si T,4asa) T,/eta 1 e33a era/ ca0aces de irse c,/ 53 c,4, a4as de 33a2esR 0er, Oa1) +iE, 4B,P) /, i=a e3 ag-a 0,r esa aceG-ia* AG-e33a c+iG-i33a esta=a 4-ertecita 0,r C+i4, e3 &oreno, -/ 0edaH, de =r-t, de G-ie/ /adie te/Ba /ada G-e decir) 4eE,ra/d, 3, 0rese/teR se G-erBa/ casar e/ seg-ida) a/tes de Sa/ K-a/ si era 0,si=3e) 1 e33a XG-5 +a=Ba de +acerY*** E/ casa 7a3ta=a -/ +,4=reR e3 +-ert, esta=a e/ 0,der de E,r/a3er,s) e33,s /ecesita=a/ 3a s,4=ra de -/,s 0a/ta3,/es) 1 c,4, e3 &oreno ser2Ba 0ara e3 cas, 'sie40re 4eE,ra/d, 3, 0rese/te() 3a 4adre esta=a c,/7,r4e e/ G-e 3a c+ica se casara* Y 3a +a=3ad,ra 2ieEa i/terr,ga=a c,/ 3,s ,E,s a3 c-ra) c,4, es0era/d, s- a0r,=aci./* B-e/,R 0-es a Tes,U se +a=Ba acercad, e33a*** XA G-5Y A decir3e G-e T,/eta G-erBa G-e 7-ese 53 G-ie/ 3a casase* Te/ie/d, -/ ca0e33D/ casi e/ 3a 7a4i3ia) X0ara G-5 ir a =-scar3, 7-era de casaY E3 c-ra /, d-d.R 3e 0arecBa 4-1 /at-ra3 3a 0rete/si./* Esta=a =ie/J 3,s casarBa* III EL D[A e/ G-e se cas. T,/eta 7-e de 3,s 0e,res 0ara e3 /-e2, adE-/t, de 3a 0arr,G-ia de Be/i4ac3et* C-a/d, 3a cere4,/ia +-=, ter4i/ad,) d,/ Vice/te des0,E.se e/ 3a sacristBa de s-s sagradas 2estid-ras) 0D3id, 1 tr54-3, c,4, si 3e aG-eEase ,c-3ta d,3e/cia* E3 sacristD/) a1-dD/d,3e) +a=3a=a de3 i/s-7ri=3e ca3,r* Esta=a/ e/ E-3i,) s,03a=a e3 0,/ie/te) 3a 2ega se 4-stia=a =aE, aG-e3 s,03, i/ter4i/a=3e 1 ard,r,s, G-e a/tes de 0erderse e/ e3 4ar +a=Ba 0asad, 0,r 3as t,stadas 33a/-ras de Casti33a 1 3a Ma/c+a) 1 c,/ s- a4=ie/te de +,g-era agrieta=a 3a 0ie3 1 e?cita=a 3,s /er2i,s* Cer, =ie/ sa=Ba e3 /-e2, c-ra G-e /, era e3 0,/ie/te 3, G-e 3e trast,r/a=a* OB-e/as estarBa/ ta3es de3icadeHas e/ 53) ac,st-4=rad, a t,das 3as 7atigas de3 ca40,P L, G-e se/tBa era arre0e/ti4ie/t, de +a=er accedid, a ce3e=rar 3a =,da de T,/eta* OC-D/ 0,c, se c,/,cBaP A+,ra i=a c,40re/die/d, 3, G-e se ,c-3ta=a tras e3 a7ect, 7rater/a3 /acid, e/ 3a /iFeH* E3) sacerd,te des3igad, de 3as 4iserias +-4a/as) se/tBa -/ s,rd, 4a3estar des0-5s de =e/decir 3a eter/a -/i./ de T,/eta 1 C+i4,R e?0eri4e/ta=a id5/tica i40resi./ G-e si 3e aca=ase/ de arre=atar a3g, G-e era s-1,* Le 0arecBa +a33arse aS/ e/ 3a ca0i33a 4ira/d, casi a s-s 0ies aG-e33a 3i/da ca=eHa c-=ierta 0,r 3a 2ist,sa 4a/ti33a* N-/ca +a=Ba 2ist, ta/ +er4,sa a T,/eta) 0D3ida 0,r 3a e4,ci./ 1 c,/ -/ =ri33, e?traF, e/ 3,s ,E,s cada 2eH G-e 4ira=a a3 &oreno, G-e esta=a s,=er=i, c,/ s- traEe /-e2, 1 s- rin"lJt '"( aH-3 de 3arga esc3a2i/a* C,dBa decirse G-e e3 c-ra aca=a=a de 2er 0,r 0ri4era 2eH a T,/eta* La +er4a/a idea3 G-e e/ s- i4agi/aci./ casi se c,/7-/dBa c,/ 3a 7ig-ra aH-3 G-e 0isa=a 3a 3-/a +a=Base c,/2ertid, de 0r,/t, e/ -/a 4-Eer* E3) G-e Ea4Ds +a=Ba desce/did, c,/ s- 2ista 4Ds a33D de 3a 7resca =,ca) sie40re s,/rie/te

1 G-e 4ira=a a T,/eta c,4, a esas i4Dge/es de 3i/d, r,str, G-e =aE, 3as 2estid-ras de ,r, s.3, g-arda/ 3,s tres 0-/ta3es G-e s,stie/e/ e3 =-st,) 0e/sa=a a+,ra) c,/ 4isteri,s,s estre4eci4ie/t,s) G-e +a=Ba a3g, 4Ds) 1 2eBa c,/ 3,s ,E,s de 3a i4agi/aci./ e3 terri=3e e/e4ig, e/ t,das s-s red,/deces r,sadas 1 s-s graci,s,s +,1-e3,sJ 3a car/e) ar4a 0,der,sa de3 Ma3, c,/ G-e a=ate 3as 4Ds 7-ertes 2irt-des* Odia=a a3 &oreno, s- c,40aFer, de 3a /iFeH* Era -/ =-e/ 4-c+ac+,) 0er, /, 0,dBa t,3erarse G-e s- r-deHa =r-ta3 +-=iera de ser 3a eter/a c,40aFera de 3a 73,rista* N, de=Ba c,/se/tirseR 3, a7ir4a=a 53) G-e esta=a arre0e/tid, de +a=er rea3iHad, 3a =,da* Cer, i/4ediata4e/te se/tBase a2erg,/Had, 0,r ta3es 0e/sa4ie/t,sR se r-=,riHa=a a3 c,/siderar G-e aG-e33a 0r,testa era e/2idia) i40,te/cia G-e se re2,32Ba e/ 7,r4a de 4-r4-raci./* HacBa3e daF, e3 c,/te403ar 3a 7e3icidad aEe/a) aG-e33a e?03,si./ de a4,r G-e 2e/Ba 0re0arD/d,se) a4,r 3egBti4,) 0er, G-e /, 0,r est, 4,3esta=a 4e/,s a3 c-ra* Se irBa a casa* N, G-erBa 0rese/ciar 0,r 4Ds tie40, 3a a3egrBa de 3a =,daR 0er, c-a/d, sa3i. de 3a sacristBa se e/c,/tr. c,/ 3a c,4iti2a (1) Es0ecie de ca0a* /-0cia3) G-e esta=a es0erD/d,3e) 0-es 3a si T,/a se ,0,/Ba a G-e se +iciese /ada si/ 3a 0rese/cia de s- Visa/tet* Y 0,r 4Ds G-e se resisti.) t-2, G-e seg-ir e3 ca4i/, de aG-e3 +-ert, de3 G-e ta/t,s rec-erd,s g-arda=aR 1 e/tre 3as 7a3das ra4eadas 1 c,3,ridas c,4, 3a 0ri4a2era) 3,s 0aF-e3,s de seda =ri33a/tes 1 3,s re73eE,s t,r/as,3ad,s de 3a 0a/a 1 e3 terci,0e3,) ca-sa=a -/ e7ect, 3asti4,s, e3 s-e3t, 4a/te, 1 aG-e3 des4a1ad, s,4=rer, de teEa G-e a2a/Ha=a/ c,/ 3e/tit-d) c,4, si e/ 2eH de c-=rir -/ c-er0, 2ig,r,s, 1 e?-=era/te de 2ida 7-ese e3 de -/ 2ieE, ac+ac,s,* U/a 2eH e/ e3 +-ert,) OG-5 t,r4e/t,sP) OG-5 cariF,sas s,3icit-des G-e 3e 0arecBa/ cr-e3es =-r3asP La si T,/a) e/ s- a3egrBa de 4adre) e/seFD=a3e t,das 3as re7,r4as +ec+as e/ 3a a3G-erBa c,/ 4,ti2, de3 4atri4,/i,* XSe e/tera=a Visa/tetY AG-e3 estudi era e3 d,r4it,ri, de 3,s /,2i,s 1 aG-e33a ca4a serBa 3a de3 4atri4,/i,) c,/ s- c,3c+a de aH-3ada =3a/c-ra 1 c,403icad,s ara=esc,s) G-e a T,/eta 3e +a=Ba/ c,stad, t,d, -/ i/2ier/, de tra=aE,* Bie/ estarBa/ a33B 3,s /,2i,s* OI-5 =3a/d-raP) Xe+Y Y 3a i/,ce/te 2ieEa creBa +acer -/a gracia ,=3iga/d, a3 c-ra a G-e t,case 3,s 4-33id,s c,3c+,/es 1 a0reciase e/ t,d,s s-s deta33es 3a rSstica c,4,didad de aG-e33a +a=itaci./ G-e a 3a /,c+e +a=Ba de c,/2ertirse e/ ca3ie/te /id,* Y des0-5s) seg-Ba/ 3,s t,r4e/t,s) 3as i/ti4idades 7rater/a3es) G-e res-3ta=a/ 0ara 53 terri=3es 3atigaH,sR aG-e3 =r-t, de3 M,re/, G-e /, se recata=a de +a=3ar e/ s- 0rese/cia) =r,4ea/d, c,/ s-s a4ig,tes s,=re 3, G-e ,c-rrirBa 0,r 3a /,c+e) c,/ c,4e/tari,s ta3es G-e 3as 4-Eeres c+i33a=a/ c,4, ratas 1 s,7,cadas de risa 3e 33a4a=a/ AporcC 1 Oa/i4a3PR 1 T,/eta) G-e e/ traEe de casa) a3 aire s-s 4,re/,s 1 red,/d,s =raH,s) se a0r,?i4a=a a 53 r,Ha/d, ss,ta/a c,/ 3a e0ider4is 7i/a 1 ca3ie/te) 0reg-/tD/d,3e G-5 0e/sa=a de s- casa4ie/t, 1 ac,40aFa/d, s-s 0a3a=ras c,/ 7iEas 4iradas de aG-e33,s ,E,s G-e 0arecBa/ registrar3e +asta 3as e/traFas* OIra de Di,sP La ge/te 3e +acBa ta/t, cas, c,4, si 7-ese -/ 4-ert, G-e +a=3araR aG-e33a 4-Eer se atre2Ba a tratar3e c,/ -/ desc-id, G-e /, ,sarBa c,/ e3 gaFD/ 4Ds =estia de 3,s G-e a33B esta=a/R /, era -/ +,4=reJ era -/ c-ra) 1 a3 0e/sar e/ est, ta/ a4arg,) creBa G-e t,d,s 3e 4ira=a/ c,/ res0et-,sa c,40asi./) 1 -/a 33a4arada de ra=ia e/t-r=ia=a s- 2ista* Bie/ 0aga=a 3,s +,/,res de s- c3ase) 3a e3e2aci./ s,=re 3a 4iseria e/ G-e /aci.* E3) e3 4Ds res0etad, de 3a re-/i./) d,/ Vice/te) e3 gra/ sacerd,te) 4ira=a c,/ e/2idia a aG-e33,s 4-c+ac+,tes cerri3es c,/ a30argatas 1 e/ 4a/gas de ca4isa* H-=iera G-erid, ser te4id,) c,4, e33,s) a 3,s G-e /, ,sa=a/ a0r,?i4arse 4-c+, 3as

4-Eeres 0,r 4ied, a a-daces 0e33iHc,s 1) s,=re t,d,) /, i/s0irar 3Dsti4a) /, ser te/id, c,4, -/a 4,4ia sa/ta) e/ c-1,s ,Bd,s res=a3a=a/ 3as 0a3a=ras ardie/tes si/ ca-sar 4e33a* Cada 2eH se se/tBa 4Ds 4,3est,* D-ra/te 3a c,4ida est-2, a3 3ad, de 3,s /,2i,s) s-7rie/d, e3 ard,r,s, c,/tact, de aG-e3 c-er0, sa/, 1 7raga/te) G-e 0arecBa es0arcir -/ 0er7-4e de 73,r car/,sa) 1 G-e) e/ 3a c,/7ia/Ha de 3a i40-/idad) se re2,32Ba 3i=re4e/te) si/ c-idad, de e40-Ear) , se i/c3i/a=a s,=re 53) 1 a3 decir3e i/sig/i7ica/tes 0a3a=ras) 3e e/2,32Ba e/ s- cD3id, a3ie/t,* Y des0-5s) aG-e3 C+i4,) c,/ s- sa32aEe i/ge/-idad) cre1e/d, G-e tras 3a 4isa de 0,r 3a 4aFa/a t,d, era 1a 3egBti4,R c,rr,Bd, 0,r 3a i40acie/cia) t,4a/d, c,/ s-s ded,s r,4,s 3a red,/da =ar=i33a de T,/eta) e/tre 3a a3gaHara de 3,s c,/2idad,s) 1 +-/die/d, 3as 4a/,s =aE, 3a 4esa 4ie/tras 4ira=a a 3, a3t, c,/ 3a e?0resi./ i/,ce/te de3 G-e /, +a r,t, -/ 03at, e/ s- 2ida* AG-e33, /, 0,dBa seg-ir* D,/ Vice/te se se/tBa e/7er4,* O3eadas de sa/gre ca3dea=a/ sr,str,R 0arecBa3e G-e e3 2ie/t, sec, 1 ard,r,s, G-e i/73a4a=a 3a 0ie3 se +a=Ba i/tr,d-cid, e/ s-s 2e/as) 1 s- ,37at, di3atD=ase c,/ /er2i,s, estre4eci4ie/t,) c,4, e?citad, 0,r aG-e3 a4=ie/te de 0asi./ car/B2,ra 1 =r-ta3* N, G-erBa 2erR desea=a ,32idar) ais3arse) s-4irse e/ d-3ce 1 a0Dtica est-0ideHR 1 g-iad, 0,r e3 i/sti/t,) 2acia=a s- 2as,) G-e 3a c,rtesa/Ba 3a=riega c-ida=a de te/er sie40re 33e/,* Be=Ba 4-c+,) si/ c,/seg-ir G-e aG-e3 se/ti4ie/t, de e/2idia 1 de des0ec+, se a4,rtig-aseR es0era=a 3as /ie=3as r,sadas de -/a e4=riag-eH 3igera) a3g, se4eEa/te a 3a discreta a3egrBa de s-s 4erie/das de se4i/arista) c-a/d,) a 3,s 0,stres) 53 1 s-s c,40aFer,s) c,/ 3a 4Ds a=s,3-ta c,/7ia/Ha e/ e3 0,r2e/ir) s,Fa=a/ e/ ser Ca0as , e/ ec3i0sar a B,ss-etR 0er, 3, G-e 33eg. 0ara 53 7-e -/a EaG-eca i/s-7ri=3e) G-e d,=3a=a s- ca=eHa c,4, si s,=re e33a gra2itase e/,r4e 4,3e 1 G-e 3e 0er7,ra=a 3a 7re/te c,/ -/ t,r/i33, si/ 7i/* D,/ Vice/te esta=a e/7er4,* La 4is4a si T,/a) rec,/,ci5/d,3,) 3e 0er4iti. c,/ +art, d,3,r G-e se retirase de 3a 7iestaR 1 e3 c-ra) c,/ 0as, 7ir4e) 0er, c,/ 3a 2ista t-r=ia 1 H-4=D/d,3e 3,s ,Bd,s) se e/ca4i/. a s- casa) seg-id, de s- a3ar4ada 4adre) G-e /, G-is, 0er4a/ecer /i -/ i/sta/te 4Ds e/ 3a =,da* N, era /adaR 0,dBa tra/G-i3iHarse* E3 4a3dit, 0,/ie/te 1 3a agitaci./ de3 dBa* N, /ecesita=a 4Ds G-e d,r4ir* Y c-a/d, 0e/etr. e/ s- c-art,) e/ 3a casita /-e2a G-e +a=ita=a e/ e3 0-e=3, desde s0ri4era 4isa) tir. e3 s,4=rer, 1 e3 4a/te, 1) si/ G-itarse e3 a3Hac-e33, /i t,car s- s,ta/a) se arr,E. de =r-ces) c,/ 3,s =raH,s e?te/did,s) e/ s- =3a/ca ca4a de c53i=e) e?ti/g-i5/d,se i/4ediata4e/te 3,s d5=i3es deste33,s de s- raH./ 1 s-4i5/d,se e/ 3a 3,=reg-eH 4Ds a=s,3-ta* IV COBL\SE 3a /egra i/4e/sidad de 0-/t,s r,E,s) de i/7i/itas 1 4,2i=3es c+is0as) c,4, si a2e/tase/ giga/tesca +,g-eraR si/ti. G-e caBa 1 caBa) c,4, si aG-e3 des03,4e d-rase aF,s 1 7-ese e/ -/a si4a si/ 7,/d,) +asta G-e) 0,r 7i/) e?0eri4e/t. e/ t,d, s- ser -/ r-d, c+,G-e) c,/4,2i5/d,se de 0ies a ca=eHa) 1*** des0ert. e/ s- ca4a) te/did, s,=re e3 2ie/tre) ta3 c,4, se +a=Ba arr,Ead, e/ e33a* L, 0ri4er, G-e e3 c-ra 0e/s. 7-e G-e +a=Ba 0asad, 4-c+, tie40,* Era de /,c+e* C,r 3a a=ierta 2e/ta/a 2eBase e3 cie3, aH-3 1 diD7a/,) 4,tead, 0,r 3a i/G-ieta 3-H de 3as estre33as* D,/ Vice/te e?0eri4e/t. 3a 4is4a i40resi./ de 3as da4as de c,4edia G-e a3 2,32er e/ sB 3a/Ha/ 3a sacra4e/ta3 0reg-/taJ TXE/ d./de est,1YU S- cere=r, se/tBase a=r-4ad, 0,r 3a 0esadeH de3 s-eF,) disc-rrBa c,/ di7ic-3tad) 1 tard. e/ rec,/,cer s- c-art, 1 e/ rec,rdar c.4, +a=Ba 33egad, +asta a33B* De 0ie e/ 3a 2e/ta/a) 2aga/d, s- t-r=ia 4irada 0,r 3a ,sc-ra 2ega) 7-e rec,=ra/d, s-

4e4,ria) agr-0a/d, 3,s rec-erd,s) G-e 33ega=a/ se0arad,s 1 c,/ 0as, tard,) +asta G-e t-2, c,/cie/cia de t,d,s s-s act,s a/tes de G-e 3e ri/diera e3 s-eF,* OBie/) d,/ Vice/teP OMag/B7ica c,/d-cta 0ara -/ sacerd,te E,2e/) G-e de=Ba ser eEe403, de te403a/HaP Se +a=Ba e4=,rrac+ad,R sB) esta era 3a 0a3a=raR 1 +a=Ba sid, e/ 0rese/cia de 3,s G-e casi era/ s-s 7e3igreses* L, G-e 4Ds 3e 4,3esta=a era e3 rec-erd, de 3,s 4,ti2,s G-e 3e i40-3sar,/ a ta3 a=-s,* Esta=a 0erdid,* A+,ra G-e se ac3ara=a s- i/te3ige/cia) a-/G-e s-s se/tid,s 0arecBa/ e4=,tad,s) +,rr,riHD=ase a/te e3 0e3igr, 1 0r,testa=a c,/tra 3a 0asi./ G-e 0rete/dBa +acer 0resa e/ s- car/e 2irge/* OI-5 2ergZe/HaP Sa3id, a0e/as de3 Se4i/ari,) si/ c,/tact, a3g-/, c,/ esa at4.s7era c,rr-0t,ra de 3as gra/des ci-dades) 2i2ie/d, e/ e3 a4=ie/te tra/G-i3, 1 2irt-,s, de 3,s ca40,s) 1 0r.?i4,) si/ e4=arg,) a caer e/ 3,s 4Ds re0-g/a/tes 0ecad,s* N,R 53 resistirBa a 3as sed-cci,/es de3 Ma3,R aca33arBa e3 es0Brit- te/tad,r G-e 0ara 4,rti7ica/te 0r-e=a se +a=Ba re=e3ad, de/tr, de 53R a7,rt-/ada4e/te) 3a t,r0e e4=riag-eH) c,/ s- s-eF,) 3e +a=Ba de2-e3t, 3a ca34a* O15r,/se a 3, 3eE,s ca40a/as G-e da=a/ +,ras* Era/ 3as tres*** OC-D/t, +a=Ba d,r4id,P C,r est, se se/tBa 1a si/ s-eF,) dis0-est, a e40re/der 3a tarea diaria* Desde aG-e33a 2e/ta/a a=ierta e/ 3as es0a3das de 3a 4,desta casita) 2eBase 3a i/4e/sa 2ega) G-e) a 3a di7-sa 3-H de 3as estre33as) 4arca=a s-s 4asas de 2erd-ra 1 3as 4,3es de s-s i//-4era=3es 2i2ie/das* La ca34a era a=s,3-ta* N, s,03a=a 1a e3 0,/ie/te) 0er, 3a at4.s7era esta=a ca3deada 1 3,s r-id,s de 3a /,c+e 0arecBa/ 3a Eadea/te res0iraci./ de 3,s t,stad,s ca40,s* Cer7-4es i/de7i/i=3es +a=Ba e/ aG-e3 a4=ie/te G-e as0ira=a c,/ de3icia e3 E,2e/ c-ra) c,4, si G-isiera sat-rar e3 i/teri,r de s- ,rga/is4, de3 aire 0-r, de 3,s ca40,s* S- 2ista 2aga=a e/ aG-e33a 0e/-4=ra) i/te/ta/d, adi2i/ar 3,s ,=Eet,s G-e ta/tas 2eces +a=Ba 2ist, a 3a 3-H de3 s,3* Esta distracci./ i/7a/ti3 0arecBa 2,32er3e a 3,s tra/G-i3,s g,ces de 3a /iFeHR 0er, s-s ,E,s tr,0eHar,/ c,/ -/a d5=i3 4a/c+a =3a/ca) e/ 3a G-e creBa adi2i/ar 3a a3G-erBa de 3a si T,/a) 1*** Oadi.s tra/G-i3idad) 0r,0.sit,s de 7,rta3eHa 1 de 3-c+aP A-e -/ r-d, c+,G-e) -/a c,/4,ci./ rD0idaR +-1er,/) arr,33adas) 3a ca34a 1 3a 03acideHR desa0areci. e3 d-3ce e4=,ta4ie/t,) des0ert. 3a car/e) sac-die/d, 3a t,r0eHa de 3,s se/tid,s) 1 ,tra 2eH s-=i. +asta s-s 4eEi33as aG-e33a 33a4arada G-e 3e +acBa 0e/sar e/ e3 7-eg, de3 i/7ier/,* Si/ti. e/ s- i4agi/aci./ G-e se desgarra=a de/s, 2e3,) c,4, si aS/ est-2iera e/ 3a tarde a/teri,r ad4ira/d, aG-e33,s =raH,s 4,re/,s de sed,s, 1 ardie/te c,/tact,) a3 0ar G-e reci=Ba 3a 7raga/cia de 3a car/e) c-1, 4isteri, aca=a=a de re2e3Drse3e* Y e/ aG-e3 4,4e/t,) O,+ Ma3, te/tad,rP) e3 i/7e3iH) 4ira/d, 3a ,sc-ra 2ega) 2eBa /, 3a =3a/ca e i/decisa a3G-erBa) si/, e3 estudi e/2-e3t, e/ 2,3-0t-,sa s,4=ra) aG-e33a ca4a) c-1a =3a/d-ra ta/t, +a=Ba e/sa3Had, 3a si T,/a) 1 s,=re e3 4-33id, tr,/,) 3, G-e 0ara ,tr,s era 7e3icidad 1 0ara 53 +,rre/d, 0ecad,) 3, G-e Ea4Ds +a=Ba de c,/,cer 1 3e atraBa c,/ 3a irresisti=3e 7-erHa de 3, 0r,+i=id,* La 4a3dita i4agi/aci./ 0,/Ba E-/t, a s-s ,E,s 3as ti=ias s-a2idades) 3,s d-3ces c,/t,r/,s) 3,s 7i/,s c,3,res de aG-e33a car/e desc,/,cidaR 1 3a agitaci./ de3 i/7e3iH i=a e/ a-4e/t,R se/tBa crecer de/tr, de sB a3g, a/i4ad, 0,r e3 es0Brit- de 3a re=e3i./R 3a 2iri3idad) G-e se 2e/ga=a de ta/t,s aF,s de ,32id, i/73a4a/d, s- ,rga/is4,) +acie/d, G-e H-4=ase/ s-s ,Bd,s) e/t-r=ia/d, s- 2ista 1 di3ata/d, t,d, s- ser c,4, si 7-ese a esta33ar a i40-3s,s de3 dese, c,/te/id, 1 7a3t, de esca0e* AG-e33, era 3a te/taci./ e/ t,da reg3a* Ce/s. e/ 3,s sa/t,s ere4itas) e/ Sa/ A/t,/i, ta3 c,4, 3e +a=Ba 2ist, e/ 3,s c-adr,s) c-=ri5/d,se 3,s ,E,s a/te i40Sdicas =e3dades) tras c-1as sed-cci,/es se ,c-3ta=a/ 3,s dia=3,s re0-g/a/tesR 0er, a33B /, +a=Ba es0Brit-s 4a3ig/,s 0,r 0arte a3g-/aJ 3, S/ic, rea3 G-e ac,40aFa=a a 3as e2,caci,/es de s- i4agi/aci./ era 3a cD3ida /,c+e c,/ aG-e3 s-a2e a4=ie/te de a3c,=a cerrada 1 3,s r-id,s 4isteri,s,s de3 ca40,) G-e

s,/a=a/ c,4, =es,s* E33,s) a33D) e/ e3 ti=i, 3ec+,) r,dead,s de 3a discreta ,sc-ridad) G-e +a=Ba de g-ardar e/ 0r,7-/d, secret, 3,s de3iri,s de 3a 4Ds grata de 3as i/iciaci,/esR 53) s,3,) i/accesi=3e a t,da e7-si./) 03a/ta 0arDsita e/ e3 4-/d, G-e 2i2e 0,r e3 a4,r) si/tie/d, 0e/etrar +asta s- t-5ta/, e3 eter/, 7rB, de aG-e33a ca4a de c53i=e* De a33D 3eE,s) de 3a =3a/ca casita) 0arecBa sa3ir -/ s,03, de 7-eg, G-e 3e e/2,32Ba) ca3ci/a/d, s- car/e +asta c,/2ertir3a e/ ce/iHas* Cre1. G-e 3a 2ista de aG-e3 /id, de a4,res 1 3a 2,3-0t-,sa /,c+e era/ 3, G-e 3e e?cita=a) 1 +-1. de 3a 2e/ta/a) 4,2i5/d,se a ciegas e/ s- 3.=rega +a=itaci./* N, +a=Ba ca34a 0ara 53* Ta4=i5/ e/ aG-e33a 3,=reg-eH 3a 2eBa) cre1e/d, se/tir e/ sc-e33, e3 r,ce de 3,s t-rge/tes =raH,s 1 e/ s-s 3a=i,s ard,r,s,s aG-e3 7resc, =es, G-e 3e +a=Ba des0ertad, de s- des2a/eci4ie/t, e3 dBa de 3a 0ri4era 4isa* La c,4=-sti./ i/ter/a seg-Ba) 1 e3 s-7ri4ie/t, 1a /, era 4,ra3) 0-es 3a te/si./ de t,d, s- ser 0r,d-cBa3e ag-d,s d,3,res* OAire) 7resc-raP Y e/ e3 si3e/ci, de 3a 3.=rega +a=itaci./ s,/. -/ c+a0,te, de ag-a re4,2ida) 3,s s-s0ir,s de desa+,g, de3 0,=re c-ra a3 se/tir 3a g3acia3 caricia e/ s- a=rasada 0ie3* Le/ta4e/te) 2,32i. a 3a 2e/ta/a) ca34ad, 0,r 3a 7rBa i/4ersi./* U/ se/ti4ie/t, de 0r,7-/da tristeHa 3e d,4i/a=a* Se +a=Ba sa32ad,) 0er, era 4,4e/tD/ea4e/teR de/tr, de 53 33e2a=a e3 e/e4ig,) e3 0ecad,) G-e acec+a=a) 0r,/t, a d,4i/ar3e 1 2e/cer3eR 1 aG-e33a tre4e/da 3-c+a rea0arecerBa a3 dBa sig-ie/te) a3 ,tr, 1 a3 ,tr,) a4arga/d, s- e?iste/cia 4ie/tras e3 ard,r de -/a r,=-sta E-2e/t-d a/i4ase s- c-er0,* OC-D/ s,4=rB, 2eBa e3 7-t-r,P L-c+ar c,/tra 3a Nat-ra3eHa) se/tir e/ s- c-er0, -/a g3D/d-3a G-e tra=aEa=a i/cesa/te4e/te 1 G-e c,/ s.3, 3a 2,3-/tad +a=Ba de a/-3ar) 2i2ir c,4, -/ cadD2er e/ -/ 4-/d, G-e) desde e3 i/sect, a3 +,4=re) rige t,d,s s-s act,s 0,r e3 a4,r) 0arecBa3e e3 4a1,r de 3,s sacri7ici,s* La a4=ici./) e3 dese, de e4a/ci0arse de 3a 4iseria) 3e +a=Ba/ e/terrad,* C-a/d, creBa s-=ir a e/2idiadas a3t-ras) 2eBase ca1e/d, e/ 3,=reg-eces de 7,/d, desc,/,cid,* S-s c,40aFer,s de 0,=reHa) 3,s G-e s-7rBa/ +a4=re 1 d,=3a=a/ 3a es0a3da s,=re e3 s-rc,) era/ 4Ds 7e3ices G-e 53) c,/,cBa/ aG-e3 atracti2, 4isteri, G-e aca=a=a de re2e3arse 1 G-e e3 de=er 3e ,=3iga=a a ig/,rar eter/a4e/te* Bie/ 0aga=a s- e/c-=ri4ie/t,* OMa3dita idea 3a de aG-e33a =-e/a seF,ra G-e G-is, +acer -/ sacerd,te de3 4,cet./ 7,r/id,) G-e a/tes G-e c,/ti/e/cias /ecesita=a es0arci4ie/t,s 1 esca0es 0ara s- 035t,ra de 2idaP S-=Ba) sB) 0er, e/cade/ad, 0ara sie40reR se +a33a=a 0,r e/ci4a de 3as ge/tes e/tre 3as c-a3es /aci.) 0er, rec,rda=a s-s est-di,s c3Dsic,s) 3a 7D=-3a de3 a-daH Cr,4ete,) 1 se 2eBa a4arrad, 0ara sie40re a 3a r,ca i/c,/4,2i=3e de 3a 7e E-rada) i/de7e/s, 1 a 4erced de 3a 0asi./ car/a3 G-e 3e de2,ra=a 3as e/traFas* S- 7ir4e de2,ci./ de ca40esi/, aterrD=ase a/te 3a idea de ser -/ 4a3 sacerd,teR e3 se?,) G-e +a=Ba des0ertad, e/ 53 0ara sie40re c,4, i/aca=a=3e t,r4e/t,) des2a/ecBa t,da es0era/Ha de tra/G-i3idad) 1) e/ este c,/73ict,) e3 c-ra) as-stad, a/te 3, 0,r2e/ir) se e/treg. a3 desa3ie/t,) e i/c3i/a/d, s- ca=eHa s,=re e3 a375iHar) c-=ri5/d,se 3,s ,E,s c,/ 3as 4a/,s) 33,r. 0,r 3,s 0ecad,s G-e /, +a=Ba c,4etid, 1 0,r aG-e3 err,r G-e +a=Ba de ac,40aFar3e +asta 3a t-4=a* U/a +S4eda se/saci./ de 7resc-ra 3e +iH, 2,32er e/ sB* A4a/ecBa* C,r 3a 0arte de3 4ar rasgD=ase 3a /,c+e) 4arca/d, -/a 7aEa de 3-4i/,s, aH-3R 3a 2erd-ra de 3a 2ega 1 3a de/te33ada 3B/ea de 4,/taFas i=a/ 7iEa/d, s-s es7-4ad,s c,/t,r/,sR 3a/Ha=a/ s-s S3ti4,s 0ar0ade,s 3as estre33asR r,da=a e3 7ier, a3erta de 3,s ga33,s de a3G-erBa e/ a3G-erBa) 1 3as a3,/dras) c,4, a3egres /,tas e/2-e3tas e/ 2,3ad,r 03-4aEe) r,Ha=a/ 3as cerradas 2e/ta/as a/-/cia/d, 3a 33egada de3 dBa* OMag/B7ic, des0ertarP Ta3 2eH a aG-e33a +,ra T,/eta) rec,gi5/d,se e3 ca=e33, 1 c-=ri5/d,se 0Sdica4e/te c,/ e3 =3a/c, 3ie/H, 3,s e/ca/t,s G-e s.3, -/ +,4=re +a=Ba de

c,/,cer) sa3ta=a de 3a ca4a 1 a=rBa e3 2e/ta/i33, de s- estudi 0ara G-e 3a 7resca a-r,ra 0-ri7icase e3 a4=ie/te de 0asi./ 1 2,3-0t-,sidad* E3 c-ra sa3i. de s- c-art, c,/ 3,s ,E,s e/r,Eecid,s 1 3a 7re/te c,/traBda 0,r 0e/,sa arr-ga) 0ere//e rec-erd, de aG-e33a /,c+e de =,das) e/ G-e 3a c,40aFera de s- i/7a/cia +a=Ba 2ist, de cerca e3 a4,r 1 53 se +a=Ba -/id, c,/ 3a deses0eraci./) 3a 4Ds 7ie3 de 3as es0,sas* A=aE,) e/ 3a c,ci/a) e/c,/tr. a s- 4adre) G-e 0re0ara=a e3 desa1-/,R 3a 0,=re 2ieEa /, 0-d, c,40re/der aG-e33a a4arga 4irada de re0r,c+e G-e e3 c-ra 3e 3a/H. a3 0asar* Case. 4aG-i/a34e/te 0,r e3 c,rra3 +asta G-e s-s 0ies tr,0eHar,/ c,/ -/a es0-erta de es0art,) 2ieEa) r,ta) c-=ierta 0,r -/a c,stra de =as-ra) ig-a3 a 3a G-e 53 33e2a=a a 3a es0a3da c-a/d, /iF,* Era e3 0asad, G-e rea0arecBa 0ara ec+ar3e e/ cara s- i/7ide3idad* XN, se +a=Ba e4a/ci0ad, de 3a 4iseria de s- c3aseY C-es 1a 3, te/Ba t,d,R G-e c,4iera) G-e se reg,deara c,/ 3a satis7acci./ de ser c,/siderad, c,4, -/ ser s-0eri,r* L, ,tr,) 3, desc,/,cid,) 3, G-e 3e +acBa te4=3ar c,/ i/te/sa e4,ci./) era 0ara 3,s i/7e3ices) 0ara 3,s G-e 3-c+a=a/ 0,r 3a 2ida* E3 c-ra gi4i. c,/ deses0eraci./) si/tie/d, e/ t,r/, de 53 e3 2acB, 1 3a 7ria3dad) 0e/sa/d, G-e si s-s 4a/,s) a+,ra c,/sagradas) +-=iese/ seg-id, 0,rtea/d, e3 4Bser, ca0aH,) estarBa e/ ta3 i/sta/te arre=-Ead, e/ aG-e33a =3a/da ca4a de3 estudi /-0cia3) 2ie/d, c.4, T,/eta) a3 aire s-s +er4,s,s =raH,s 1 4arcada =aE, e3 7i/, 3ie/H, s- r,=-steH ar4,/i,sa) se c,/te403a=a e/ e3 es0eE,) s,/rie/d, r-=,riHada c,/ 3,s rec-erd,s de 3a /,c+e de =,das* Y e3 0,=re c-ra 33,r. c,4, -/ /iF,R 33,r. +asta G-e e3 esG-i3./ de 3a ig3esia) c,/ sga/g-e, de 2ieEa) c,4e/H. a 33a4ar3e a 3a 4isa 0ri4era*

BUTCH CUIDA DEL NIQO DAMON RUNYON6ESTADOS UNIDOS EL CASO es G-e -/a tarde) a es, de 3as siete) est,1 se/tad, e/ e3 7ig./ de Mi/d1 e/te/di5/d,4e3as c,/ -/as a3=./digas de 0escad,) G-e es -/ 03at, G-e 4e 2a 3a 4ar de =ie/) c-a/d, as,4a/ tres 7-3a/,s de Br,,N31/ c,/ s,4=rer,) 0,r e3 sig-ie/te ,rde/J Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol. A+,ra =ie/) est,s ti0,s /, s,/ de es,s c,/ 3,s G-e a 4B 4e g-ste tratar) 1a G-e +e ,Bd, 4-c+,s r-4,res de G-e /, s,/ ge/te de 7iar e/ a=s,3-t,) a-/G-e 1a se sa=e G-e /, sie40re es 2erdad t,d, 3, G-e se raEa* Cer, =-e/,) +e ,Bd, G-e a 4-c+,s ci-dada/,s de Br,,N31/ 3es 2e/drBa a3 0e3, e3 0erder de 2ista de -/a 2eH a Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol, 1a G-e 3,s tB,s se trae/ sie40re e/tre 4a/,s a3g, G-e 0-ede c,/siderarse c,4, agresi./ a 3a c,4-/idad) c,4,) 0,r eEe403,) r,=ar a 3a ge/te , i/c3-s, 0egar3e d,s tir,s , a0-Fa3ar3a) , tirar =,4=as) , ar4ar Ea3e, de3 4,d, G-e sea* De 2erdad G-e 1, 4e G-ed, de 0iedra c-a/d, 2e, a est,s ta3es e/ Br,adLa1) 0-es 1a se sa=e G-e a 3,s 0,3iH,/tes de Br,adLa1 3es e/ca/ta G-itarse de e/ci4a a est,s 7-3a/,s) 0er, e3 cas, es G-e e/tra/ e/ e3 esta=3eci4ie/t, de Mi/d1) 1 1, est,1 a33B) de 4a/era G-e /, te/g, 4Ds re4edi, G-e sa3-dar3es c,/ e3 4a1,r e/t-sias4,) 1a G-e /-/ca 4e g-sta 0arecer desate/t,) /i siG-iera a 3,s ti0,s de Br,,N31/* Est,s se acerca/ i/4ediata4e/te a 4i 4esa 1 se sie/ta/) e Isad,r, el 2eque agarra 1 se 0esca -/ =-e/ cac+, de 4is a3=./digas de 0escad,) c,/ 3,s ded,s) 0er, 1, /, 3e d,1 i40,rta/cia) 1a G-e est,1 -sa/d, e3 S/ic, c-c+i33, G-e +a1 e/ 3a 4esa* AsB G-e t,d,s se sie/ta/) 1 4e 4ira/ si/ decir /i 0B,) 1 s- 7,r4a de 4irar 4e 0,/e /er2i,s,) 4-1 /er2i,s,* A3 ca=, de3 rat, 4e i4agi/, G-e G-iHD est5/ -/ 0,c, 2i,3e/t,s e/ -/ siti, de 0,stB/ c,4, Casa Mi/d1) 4eHc3D/d,se c,/ 3a ge/te de 7-/da4e/t,) de 4,d, G-e 3es dig,) 4-1 ed-cad,J VHer4,sa /,c+e) Xe+Y VXI-5 tie/e de +er4,saY V0reg-/ta Harr1 el $aballo, G-e es -/ +,4=re de3gad,) de Eeta a7i3ada 1 ,E,s c,rta/tes* Bie/) 0-est, G-e se 4e 0,/e/ asB 3as c,sas) te/g, G-e rec,/,cer G-e 3a /,c+e /, tie/e 4a1,r4e/te /ada de 0artic-3ar) de 4a/era G-e 4e 0,/g, a 0e/sar e/ a3g, c+ist,s, G-e decir) 4ie/tras Isad,r, el 2eque sig-e 0esca/d, c,/ 3,s ded,s 4is a3=./digas de 0escad, 1 K,+/ el Espaol ec+a 4a/, a -/a de 4is 0atatas* VXD./de 2i2e Big B-tc+Y V4e 0reg-/ta Harr1 el $aballo.

VXBig B-tc+Y Vdig, 1,) c,4, si /, +-=iera ,Bd, ta3 /,4=re e/ 4i 2ida) 1a G-e e/ esta =e/dita ci-dad /, es /-/ca acertad, res0,/der a 3as 0reg-/tas si/ re73e?i,/ar 0ri4er,R si /, 0,drBa -/, dar 3a res0-esta 0recisa a G-ie/ /, de=e) , 3a c,/testaci./ 7a3sa a G-ie/ c,/2ie/e dDrse3a c,rrectaV* XD./de 2i2e Big B-tc+Y V3es 0reg-/t, a 4i 2eH* VSB) Xd./de 2i2eY Vdice Harr1 el $aballo i40acie/tD/d,seV* I-ere4,s G-e /,s 33e2es a 2er3e* VU/ 4,4e/t, Ve?c3a4,) a+,ra 1a -/ 0,c, 4Ds G-e /er2i,s,V* N, rec-erd, e?acta4e/te 3a casa d,/de 2i2e Big B-tc+) 1 ade4Ds /, est,1 4-1 seg-r, de G-e Big B-tc+ G-iera G-e 3e 33e2e 2isitas) 1 s,=re t,d, tres a3 tie40,) 1 0,r si 7-era 0,c,) de Br,,N31/* Ya sa=es G-e Big B-tc+ es +,4=re de 4-1 4a3as 0-3gas) 1 c-a3G-iera i4agi/a 3, G-e dirD si 0,r -/ cas-a3 /, 3e g-sta 3a idea de G-e ,s 33e2e a 2er3e* VT,d, es, estD 4-1 0-est, e/ raH./ Vdice Harr1 el $aballoV* N, tie/es 0,r G-5 te4er* Va4,s a 0r,0,/er3e -/ /eg,ci, a Big B-tc+* Ha1 0asta 0ara 53) asB G-e 2a4,s de -/a 2eH) /, sea G-e te/ga G-e se/tar3e 3a 4a/, a a3g-ie/ 0,r aG-B* E/t,/ces) c,4, 0arece G-e e/ ese 4,4e/t, e3 S/ic, a G-i5/ 0-ede se/tar 3a 4a/, a33B s,1 1,) 0ie/s, G-e 3, 4eE,r serD G-e 33e2e a est,s 7-3a/,s a 2er a Big B-tc+) s,=re t,d, a+,ra G-e 3,s rest,s de 4is a3=./digas de 0escad, 2a/ desa0arecie/d, 0,r 3as tragaderas de Isad,r, el 2eque, 1 K,+/ el Espaol +a 3iG-idad, 4is 0atatas 1 estD 4,Ea/d, s,0as de 0a/ de ce/te/, e/ 4i ca75) de 4,d, G-e 1a /, 4e G-eda =,cad, a3 G-e +i/car e3 die/te* C,/G-e 3,s 33e2, a 3a ca33e C-are/ta 1 N-e2e Oeste) esG-i/a a 3a D5ci4a A2e/ida) d,/de 2i2e Big B-tc+) e/ -/a casa 2ieEa c,/ 7ac+ada de 0iedra ,sc-ra 1 e/ c-1a esca3eri33a de e/trada estD se/tad, e3 0r,0i, Big B-tc+ e/ 0ers,/a* Cara ser e?act,s) t,d, e3 2eci/dari, estD se/tad, e/ 3as esca3eri33as acD 1 a33D) i/c3-idas 3as 4-Eeres 1 3,s /iF,s) 1a G-e e3 se/tarse e/ 3as esca3eri33as de acces, 0arece -/a c,st-4=re 4-1 arraigada de3 =arri,* Big B-tc+ estD e/ ca4iseta 1 ca3H,/ci33,s 1 t,ta34e/te desca3H,) 0,rG-e Big B-tc+ es -/ e3e4e/t, a G-ie/ g-sta 0,/erse c.4,d,* Ade4Ds estD 7-4a/d, -/ 0-r,) 1 te/did, e/ 3a esca3eri33a E-/t, a 53) e/ci4a de -/a 4a/ta) +a1 -/ crB,) si/ de4asiada r,0a ta40,c,* E3 r,rr, e/ c-esti./ 0arece d,r4id,) 1 a cada i/sta/te Big B-tc+ 3e a=a/ica c,/ -/ 0eri.dic, d,=3ad, 0ara es0a/tar 3,s 4,sG-it,s e40eFad,s e/ 0icar a 3a criat-ra* Est,s 4,sG-it,s cr-Ha/ e3 rB, 0,r 3a 0arte de Kerse1) e/ 3as /,c+es ca3-r,sas) 1 0arece G-e sie/te/ -/a gra/ a7ici./ 0,r 3,s c+iG-iti/es* VH,3a) B-tc+ V3e dig, c-a/d, 33ega4,s 7re/te a 3a esca3eri33a* VOC+istP V4e c+ista B-tc+) seFa3a/d, a3 crB, 1 +acie/d, 4Ds r-id, c,/ s- sise, G-e -/a 3,c,4,t,ra s,3ta/d, 2a0,r* A c,/ti/-aci./ se 3e2a/ta) =aEa +asta 3a acera 1 se acerca a /,s,tr,s de 0-/ti33as* I-isiera 1, G-e B-tc+ se e/c-e/tre 0er7ecta4e/te) 0,rG-e si B-tc+ /, estD 4-1 =ie/ es +art, ca0aH de 0,/erse i40,si=3e c,/ t,d, e3 4-/d,* E3 ti0, tie/e 4Ds de -/, /,2e/ta de a3t, 1 casi -/ 4etr, de a/c+,) -/as 4a/aHas gra/des 1 0e3-das 1 -/a 0i/ta i//,=3e* E/ rea3idad a Big B-tc+ /, se 3e 0-ede ir c,/ =r,4as) t,d, e3 4-/d, 3, sa=e) 0,r 3, G-e se 4e G-ita -/ gra/ 0es, de e/ci4a c-a/d, 2e, G-e a3 0arecer c,/,ce a 3,s de Br,,N31/ 1 3,s ac,ge c,/ aire 4-1 a4ist,s,) s,=re t,d, a Harr1 el $aballo. Y si/ 4Ds) Harr1 03a/tea a Big B-tc+ 3a 0r,0,sici./ 4Ds s,r0re/de/te G-e se 0-eda i4agi/ar* Carece G-e +a1 -/a c,40aFBa de car=./ 4-1 i40,rta/te G-e tie/e s-s ,7ici/as e/ -/ 2ieE, edi7ici, a33D e/ 3a ca33e Dieci,c+, Oeste* E/ esta ,7ici/a +a1 -/a caEa de ca-da3es) 1 e/ e33a 3a /.4i/a de 3a c,40aFBa) G-e s-4a 2ei/te 4i3 d.3ares c,/ta/tes 1 s,/a/tes* Harr1 el $aballo sa=e G-e 3a 0asta estD a33B 0,rG-e -/ a4ig, B/ti4, s-1,) G-e es e3 0agad,r de 3a e40resa) 3a +a g-ardad, e/ 3a caEa esa 4is4a tarde* Carece G-e e3 0agad,r se c,/c+a=. c,/ Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol 0ara G-e e33,s 3e cascase/ a3 33e2ar 3a /.4i/a de3 =a/c, a 3a ,7ici/a 0,r 3a tarde) 0er, a3g, +a de=id, de 7a33ar) 1a G-e /, +a/ 3,grad, c,i/cidir e/ e3 3-gar e?act,) de 7,r4a G-e e3

0agad,r +a 33e2ad, 3a te3a +asta 3a ,7ici/a) si/ 4Ds i/cide/tes) 1 a33B se e/c-e/tra a+,ra e/ d,s =-e/,s 7aE,s* Cers,/a34e/te 4e 0arece) c-a/d, esc-c+, e3 c-e/t, de Harr1) G-e e3 0agad,r de=e de ser s-Eet, 4-1 0,c, +,/rad, 0ara G-edar de ac-erd, e/ /, 4,2erse 4ie/tras 3,s ,tr,s 3e asa3ta/ 1 3e =ir3a/ 3a 0asta de 3a c,40aFBa) 0er, 0,r s-0-est, /, es as-/t, 4B,) asB G-e /, t,4, 0arte e/ 3a c,/2ersaci./* C,4, i=a dicie/d,) 0arece G-e Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol 0rete/de/ sacar e3 di/er, de 3a caEa) 0er, /i/g-/, de e33,s tie/e idea de c.4, se destri0a -/a 4arBa) 1 c-a/d, estD/ e/ Br,,N31/ dD/d,3e 2-e3tas acerca de 3, G-e de=e +acerse e/ e4erge/cias de esta c3ase) Harr1 se ac-erda de re0e/te de G-e Big B-tc+ se ga/a=a a/tes 3a 2ida e/ e3 /eg,ci, de a=rir caEas de ca-da3es* E/ e7ect,) a3 rat, 4e e/ter, de G-e Big B-tc+ esta=a c,/siderad, e/ s-s =-e/,s tie40,s c,4, e3 4eE,r es0ecia3ista e/ a=rir caEas 7-ertes de t,d, e3 territ,ri, G-e cae a3 este de3 Misisi0B) 0er, 3a 3e1 +-=, de ter4i/ar e/cerrD/d,3, e/ Si/g Si/g 0,r a=rir ta3es caEas 0recisa4e/te) 1 des0-5s +a 2-e3t, a Si/g Si/g +asta tres 2eces) G-e e/tr, G-e sa3g,) 0,r seg-ir e/ 3as 4is4as* B-tc+ esta=a 1a 7astidiad, 1 +art, de3 Si/g Si/g de 4arras) s,=re t,d, desde G-e 2,tar,/ e/ N-e2a Y,rN esa G-e 33a4a/ Le1 Ba-4es) d,/de 0,/e G-e si a -/ ti0, 3e 4a/da/ a Si/g Si/g c-atr, 2eces seg-idas te/drD G-e 0asar a33B e3 rest, de s- 2ida) si/ derec+, a rec3a4aci./ a3g-/a* C,/G-e Big B-tc+ +a deEad, de ga/arse 3a 2ida a=rie/d, caEas 1 a+,ra se dedica a /eg,ci,s e/ 0eG-eFa esca3aR tie/e a3gS/ c,rretaEe de cer2eHas 1 tra7ica c,/ -/ 0,c, de L+isN1 acD 1 a33D) , sea G-e es -/ ci-dada/, dece/te* Se +a casad, ade4Ds c,/ 3a +iEa de -/ 2eci/, de3 Mest Side G-e se 33a4a Mar1 M-r0+1) 1 1, 4e +-e3, G-e e3 crB, de 3a esca3eri33a +a sa3id, de ese 4atri4,/i, e/tre Big B-tc+ 1 Mar1) 0,rG-e segS/ 2e, /, es 3, G-e se dice -/a 0reci,sidad* A-/G-e de t,d,s 4,d,s /-/ca +e 2ist, 4-c+,s r,rr,s G-e sea/ c,4, r,sas de 4a1, si 3,s 2a -/, a 4irar* B-e/,) 0-es a3 7i/a3 res-3ta G-e 3a idea de Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol es 33e2ar a Big B-tc+ a G-e a=ra 3a caEa 7-erte de 3a c,40aFBa de car=./ 1 saG-e e3 di/er, de 3a /.4i/aR estD/ dis0-est,s a dar3e e3 ci/c-e/ta 0,r cie/t, de 3a 0asta) 0,r 3a 4,3estia) reser2D/d,se e33,s e3 ,tr, ci/c-e/ta 0,r cie/t,) 0,r +a=er desc-=iert, e3 as-/t,) a=,/a/d, de 3, s-1, 3,s gast,s ge/era3es) 0,r eEe403, a3 0agad,r) t,d, 3, c-a3 se 4e a/t,Ea -/ as-/t, 4-1 0-est, e/ raH./ 0ara Big B-tc+* Cer, B-tc+ 3, S/ic, G-e +ace es 4e/ear 3a ca=eHa* VEs -/a c,sa 0asada de 4,da Vdice B-tc+V* Nadie se ga/a 1a 3a 2ida a=rie/d, 4arBas* Hace/ 3as caEas 4-1 reG-ete=i5/ 1 t,das estD/ 33e/as de +i3,s c,/ ti4=res de a3ar4a 1 casi sie40re s-rge -/ 4,/t./ de c,403icaci,/es* Y, a+,ra 4e dedic, a 3,s /eg,ci,s +,/rad,s) 1 2,1 tira/d,* Ya sa=5is G-e /, 0-ed, 2,32er a caer ,tra 2eH) 0,rG-e 1a 4e +a/ ec+ad, e3 g-a/te tres 2eces) 1 ade4Ds te/g, G-e c-idar de3 crB,* Mi 0arie/ta +a te/id, G-e ir a3 2e3,ri, de 3a seF,ra G3a/c1) esta tarde) e/ e3 Br,/?) 1 4e +-e3, G-e se 2a a 0asar a33B t,da 3a /,c+e) 0,rG-e 3e g-sta/ 3,s 2e3,ri,s) de 7,r4a G-e te/g, G-e c-idar de3 0eG-eF, K,+/ Ig/ati-s* VEsc-c+a) B-tc+ Vi/siste Harr1 el $aballoV) es, es -/a =ic,ca de caEaR 4,de3, a/tig-,R tS 3a a=res c,/ -/ 0a3i33, de die/tes* N, tie/e a3a4=res) 0,rG-e +ace aF,s G-e /, 4ete/ e/ e33a -/a g,rda* L, G-e 0asa es G-e tie/e/ G-e g-ardar a33B esta /,c+e 3as 2ei/te sD=a/as 0,rG-e 4i c,40adre) e3 0agad,r) 3, +a arreg3ad, 0ara /, te/er G-e 2,32er ,tra 2eH de3 =a/c, c,/ 3a te3a a tie40, 0ara 0agar a 3,s e403ead,s) s,=re t,d, des0-5s de +a=er 7a33ad, /-estr, e/c-e/tr,* Es 3a c,sa 4Ds c3ara G-e te 0-edas i4agi/ar) 1 di4e d./de 0-ede/ sacarse ta/ 7Dci34e/te dieH de 3,s gra/des* Ve, G-e Big B-tc+ estD 0e/sa/d, 4-1 seria4e/te e/ 3,s dieH 4i3 de 4arras) 1 3, c,40re/d,) 0,rG-e e/ est,s tie40,s dieH 4i3 0a2,s /, s,/ de des0reciar) s,=re t,d, 0ara -/, G-e a/da e/ e3 /eg,ci, de 3a cer2eHa) G-e a+,ra estD 0er, G-e 4-1 4a3* Si/ e4=arg,) a3 7i/a3

2-e32e a 4e/ear 3a ca=eHa 1 res0,/deJ VN,* N, +a1 /ada G-e +acerR te/g, G-e c-idar de3 /iF,* Mi 0arie/ta es 4-1 es0ecia3) 0er, G-e 4-1 es0ecia3 0ara estas c,sas) 1 /, 4e atre2, a deEar s,3, /i -/ 4i/-t, a3 0eG-eF, K,+/ Ig/ati-s* Si Mar1 2-e32e a casa 1 2e G-e /, est,1 c-ida/d, de3 crB,) 4e 7rBe* Me g-sta ta/t, c,4, a3 0ri4er, ga/ar -/as 0erras +,/rada4e/te c-a/d, se 0-ede) 0er, Vc,/c3-1e B-tc+V K,+/ Ig/ati-s es 3, 0ri4er,* E/t,/ces 2-e32e 3a es0a3da 1 t,r/a a 3a esca3eri33a) G-e es c,4, decir G-e 1a estD t,d, +a=3ad,) 1 se sie/ta de /-e2, E-/t, a K,+/ Ig/ati-s) a tie40, de i40edir G-e -/ 4,sG-it, 3e deEe seca -/a 0ier/a* C-a3G-iera 0-ede ad2ertir G-e Big B-tc+ sie/te gra/ a7ici./ 0,r este crB,) a-/G-e 0ers,/a34e/te 1, /, 0agarBa /i a g,rda 3a d,ce/a de crB,s c,4, 53) 2ar,/es 1 +e4=ras* A 3, G-e B=a4,s* Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol se 4-estra/ 4-1 disg-stad,s 1 da/ 2-e3tas c-c+ic+ea/d, e/tre sB) si/ 0restar4e 3a 4e/,r ate/ci./) c-a/d, de 0r,/t, K,+/ el Espaol, G-e +asta a+,ra /, +a dic+, gra/ c,sa) 0arece G-e tie/e -/a =ri33a/te idea* Se 3a c,4-/ica a Harr1 1 a Isad,r,) 1 3,s d,s 0,/e/ cara de 4-1 satis7ec+,s c,/ 3, G-e 3es dice* Harr1 e/t,/ces se dirige de /-e2, a Big B-tc+* VOC+istPVdice Big B-tc+ seFa3a/d, a3 crB, a/tes de G-e Harr1 +a1a a=iert, 3a =,ca* VEsc-c+a) B-tc+ Vdice Harr1 e/ -/ 4-r4-33,V) 0,de4,s 33e2ar a3 c+ic, c,/ /,s,tr,s 1 asB 0-edes ,c-0arte de 53 1 tra=aEar a3 4is4, tie40,* VVa1a Vs-s-rra a s- 2eH Big B-tc+V) esa es -/a idea) sB seF,r* Va4,s de/tr, de casa 1 +a=3are4,s* AsB G-e agarra a 3a criat-ra) /,s 33e2a a s- c+iri=iti3) saca -/a cer2eHa G-e /, estD 4a3) a-/G-e 0arece -/ 0,G-it, 7-erte) 1 t,d,s /,s se/ta4,s e/ 3a c,ci/a 1 3ia4,s e3 0a3iG-e e/ 2,H =aEa* E/ 3a c,ci/a +a1 -/a c-/a) 1 B-tc+ 4ete e/ e33a a3 c+ic,) G-e sig-e d-r4ie/d, c,4, -/ =e/dit, 4ie/tras c+ar3a4,s 1 c+ar3a4,s* E/ rea3idad es ta/ 0r,7-/d, s- s-eF, G-e e40ieH, a s,s0ec+ar G-e B-tc+ tie/e G-e +a=er3e dad, a3gS/ trag-it, de cer2eHa 7-erte de 3a G-e /,s estD sir2ie/d, a /,s,tr,s) 0,rG-e 1, 4is4, e40ieH, a se/tir4e -/ 0,c, tr,40a* C,r S3ti4,) B-tc+ sa3e c,/ G-e sie40re G-e 0-eda 33e2arse a K,+/ Ig/ati-s c,/sig, /, 2e raH./ a3g-/a 0ara /, ir 1 a=rir3es 3a caEaR 3, S/ic, G-e 0asa es G-e tie/e/ G-e dar3e -/ ci/c, 0,r cie/t, 4Ds 0ara 3a carti33a de3 c+a2a3) de 4,d, G-e a3 2,32er 0-eda G-edar =ie/ a/te sG-erida c,/s,rte) cas, de G-e e33a G-iera ar4Drse3a 0,r +a=er sacad, a3 crB, a3 sere/,* Harr1 el $aballo dec3ara G-e c,/sidera -/ 0,c, a=-si2, este ci/c, 0,r cie/t, e?tra) 0er, K,+/ el Espaol, G-e 0arece -/ ti0, 7,r4a3) dice G-e a3 7i/ 1 a3 ca=, si e3 c+ic, 2a a t,4ar 0arte e/ 3a c,sa) E-st, es G-e c,40arta c,/ t,d,s 3as ga/a/cias) e Isad,r, el 2eque ta4=i5/ 0arece e/c,/trar 3a idea 4-1 0-esta e/ raH./* AsB G-e Harr1 el $aballo accede 1 dice G-e estD c,/7,r4e c,/ 3, de3 ci/c, 0,r cie/t,* A+,ra =ie/) c,4, /, G-iere/ e40eHar e3 tra=aE, +asta des0-5s de 4edia/,c+e 1 G-eda -/ 4,/t./ de tie40,) Big B-tc+ saca -/ 0,c, 4Ds de s- cer2eHa 7-erte) 1 act, seg-id, se 0,/e a =-scar 3as +erra4ie/tas G-e -ti3iHa 0ara a=rir 3as caEas 1 G-e) segS/ dice) /, +a 2-e3t, a 2er desde e3 dBa e/ G-e /aci. K,+/ Ig/ati-s 1 t-2, G-e ser2irse de e33as 0ara +acer 3a c-/a* Cre, G-e ese es -/ =-e/ 4,4e/t, 0ara decir3es adi.s a t,d,s) 1 3, G-e a33B 4e retie/e es a3g, G-e /, sa=rBa e?03icar) 1a G-e 0ers,/a34e/te Ea4Ds +a=Ba te/id, a/tes 3a idea de t,4ar 0arte e/ 3a a0ert-ra de -/a caEa) 1 4-c+, 4e/,s c,/ -/ /iF,) 1a G-e c,/sider, 4-1 0,c, +,/rad, este ti0, de acci,/es* C-a/d, a3 ca=, de3 tie40, re4e4,r, +,1 estas c,sas) 3, S/ic, G-e se 4e 2ie/e a3 4agB/ es 3a cer2eHa 7-erte) 0er, +e de decir G-e 4e e/c-e/tr, s,r0re/did, de 4B 4is4, c-a/d, 4e 2e, e/ -/ ta?i) a es, de 3a -/a de 3a 4adr-gada) c,/ 3,s 7-3a/,s de Br,,N31/) c,/ Big B-tc+ 1 c,/ e3 crB,* B-tc+ +a e/2-e3t, a K,+/ Ig/ati-s e/ -/a 4a/ta) 1 K,+/ sig-e d-r4ie/d, c,4, -/ 03,4,* B-tc+ 33e2a -/ 4a3etB/ de +erra4ie/tas 1 ,tra c,sa) a3g, asB c,4, -/ 3i=r,te a03astad,) 1 0,c, a/tes de sa3ir de 3a casa B-tc+ 4e 3arga -/ 0aG-ete 1 dice G-e te/ga 4-c+, c-idad, c,/

53* E/trega a Isad,r, el 2eque -/ =-3t, 4Ds 0eG-eF,) G-e Isad,r, se g-arda e/ 3a 0ist,3era) 1 c-a/d, se sie/ta e/ e3 ta?i se 2a ,1e/d, -/ r-idit, =ee8=ee) c,4, e3 =a3id, de -/a ,2eEa) 1 a Big B-tc+ es, 3e saca de G-ici, 0,rG-e a3 0arecer Isad,r, se +a se/tad, s,=re e3 4-Fec, de K,+/ Ig/ati-s) G-e dice T4a4DU c-a/d, se 3e a0rieta* A3 0arecer Big B-tc+ se +a 7ig-rad, G-e K,+/ Ig/ati-s G-errD a3g, 0ara E-gar si se des0ierta) 1 +a sid, -/a s-erte 0ara Isad,r, G-e e3 4-Fec, G-e dice T4a4DU /, +a1a G-edad, a03astad, si/ 0,der 2,32er a decir3, /-/ca 4Ds) 0,rG-e si /, Isad,r, el 2eque se +-=iera ga/ad, -/ =-e/ 4,rr./ e/ 3a Eeta* DeEa4,s e3 ta?i -/a 4a/Ha/a a/tes de 33egar a3 3-gar de ,0eraci,/es) G-e es e/ 3a ca33e Dieci,c+, Oeste) e/tre 3a S50ti4a 1 3a Octa2a A2e/ida) 1 +ace4,s a 0ie e3 rest, de3 ca4i/,) 0,r 0areEas* Y, 2,1 c,/ Big B-tc+) cargad, c,/ 4i 0aG-ete) 1 B-tc+ 33e2a a3 0eG-e) s4a3etB/ 1 3a c,sa a03astada G-e 0arece -/ 3i=r,* EstD t,d, ta/ si3e/ci,s, e/ 3a ca33e Dieci,c+, Oeste a estas +,ras G-e ,1e -/, +asta 3,s 0r,0i,s 0e/sa4ie/t,s) 1 e/ e7ect,) 4e ,ig, 0e/sar G-e s,1 -/ 0ri4, 4eti5/d,4e e/ -/ 3B, se4eEa/te) 1 0ara c,34, c,/ -/ crB, de 0ec+,) 0er, de t,das 4a/eras sig, ade3a/te) 3, c-a3 de4-estra =ie/ a 3as c3aras G-e sig, sie/d, -/ 2erdader, 0ri4,* Ha1 0,ca ge/te e/ 3a ca33e Dieci,c+, Oeste c-a/d, 33ega4,s) 1 -/, es -/ ti0, g,rd, rec,stad, e/ -/a casa) casi e/ e3 ce/tr, de 3a 4a/Ha/a) 1 G-e 0,/e 0ies e/ 0,32,r,sa e/ c-a/t, /,s 2e as,4ar* Carece G-e e3 g,rd, es e3 2igi3a/te de 3as ,7ici/as de 3a c,40aFBa de car=./) 1 ta4=i5/ a4ig, B/ti4, de Harr1 el $aballo, 3, c-a3 e?03ica G-e se 3arg-e de ese 4,d,* Se +a c,/2e/id, a/tes de sa3ir de casa de Big B-tc+ G-e Harr1 el $aballo 1 K,+/ el Espaol se G-ede/ 7-era de ce/ti/e3a) 4ie/tras Big B-tc+ e/tra 0ara a=rir 3a caEa e/ c,40aFBa de Isad,r, el 2eque* Nadie +a dic+, -/a s,3a 0a3a=ra de 3, G-e 4e t,ca +acer a 4B) 1 =ie/ 2e, G-e d,/deG-iera G-e est5 seg-ir5 sie/d, -/ i/tr-s,) 0er, c,4, B-tc+ 4e +a +ec+, 33e2ar -/ 0aG-ete) s-0,/g, G-e desea G-e 0er4a/eHca c,/ 53* N, +a1 3a 4e/,r di7ic-3tad 0ara e/trar e/ 3a ,7ici/a de 3a c,40aFBa de car=,/es) e/ 3a 03a/ta =aEa) 1a G-e segS/ 0arece e3 2igi3a/te +a deEad, a=ierta 3a 0-erta 0ri/ci0a3) 3, c-a3 i/dica G-e este 2igi3a/te es -/ 4-c+ac+, de 3, 4Ds ate/t,* Ta/ ser2icia3 es G-e a3 rat, 2-e32e 1 0er4ite G-e Harr1 el $aballo 1 K,+/ el Espaol 3e ate/ =ie/ 7-erte) 3e 4eta/ -/ 0aF-e3, e/ 3a =,ca 1 3, deEe/ tirad, e/ 3a =aEada de -/ s.ta/, cerca de 3a ,7ici/a) 0ara G-e /adie 0-eda 0e/sar G-e +a te/id, G-e 2er c,/ e3 as-/t, de 3a caEa) cas, G-e 2a1a a3g-ie/ +acie/d, 0reg-/tas* La ,7ici/a da a 3a ca33e) 1 3a caEa 7-erte G-e Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol G-iere/ G-e a=ra Big B-tc+ estD 0ega/d, a 3a 0ared de3 7,/d, de 3a ,7ici/a) 7re/te 0,r 7re/te a 3as 2e/ta/as de 3a ca33e* U/a =,4=i33ita de /ada a3-4=ra d5=i34e/te 3a re7erida caEa de ca-da3es) de 7,r4a G-e c-a/d, a3g-ie/ 0ase 0,r de3a/te de 3a ,7ici/a) diga4,s -/ 2igi3a/te) 0-eda 4irar 0,r 3a 2e/ta/a 1 2er e/ t,d, 4,4e/t, 3a caEa) a /, ser G-e sea cieg,* N, es 4-1 a3ta /i 4-1 gra/de) 1 /,t, G-e Big B-tc+ s,/rBe =-r3./ c-a/d, 3a 2e) 0,r 3, G-e 4e 7ig-r, G-e esta caEa /, es /i/g-/a c,sa de3 ,tr, E-e2es) c,4, 1a +a=Ba aseg-rad, Harr1 el $aballo. Ta/ 0r,/t, c,4, Big B-tc+) e3 crB,) Isad,r, el 2eque 1 1, e/tra4,s e/ 3a ,7ici/a) Big B-tc+ se 2a 0ara 3a caEa 1 des03iega 3, G-e 1, +a=Ba t,4ad, 0,r -/ 3i=r,te a03astad,) 1 G-e /, es ,tra c,sa G-e -/a es0ecie de =i,4=, c,/ 3a re0r,d-cci./) 4-1 =ie/ 0i/tada) de -/a caEa 7-erte 2ista 0,r de3a/te* Big B-tc+ 03a/ta este =i,4=, e/ e3 s-e3, 7re/te a 3a caEa de 2erdad) deEa/d, s,=rad, es0aci, e/tre4ediasR 3a idea es G-e c-a3G-iera G-e 0ase 0,r 3a ca33e /, 0-eda 2er a B-tc+ 4ie/tras ,0era e/ 3a caEa) 1a G-e -/ +,4=re e/7rascad, e/ est,s 4e/esteres /ecesita de t,da 3a i/ti4idad 0,si=3e* Big B-tc+ deEa a K,+/ Ig/ati-s e/ e3 s-e3,) s,=re 3a 4a/ta) a3 0ie de3 =i,4=,) saca s-s +erra4ie/tas de3 4a3etB/ 1 se 0,/e a tra=aEar) 4ie/tras G-e Isad,r, el 2eque 1 1, /,s 2a4,s

a -/ ri/c./ ,sc-r,) 1a G-e /, +a1 es0aci, s-7icie/te 0ara t,d,s detrDs de3 =i,4=,* N, ,=sta/te) 2e4,s 4a/i0-3ar a Big B-tc+) 1 te/g, G-e rec,/,cer G-e a-/G-e /-/ca +a=Ba 2ist, a/tes a -/ a=rid,r 0r,7esi,/a3 de caEas de ca-da3es e/ 03e/a 7ae/a) /i dese, 2,32er a 2er3,) este B-tc+ se 3as a0aFa c,4, -/ 2erdader, artista* E40ieHa 0,r +acer -/,s ta3adr,s e/ 3a caEa 7-erte) a3reded,r de 3a cerrad-ra de c,4=i/aci./) t,d, 4-1 a0risa 1 si/ e3 4e/,r r-id,) 0er, de 0r,/t, s-cede G-e K,+/ Ig/ati-s se i/c,r0,ra e/ 3a 4a/ta 1 se 0,/e a =errear* Nat-ra34e/te) est, es 3, G-e 4Ds 0,dBa i/tra/G-i3iHar4e) 1 0,r 4B +-=iese arread, a K,+/ Ig/ati-s -/ trastaH, e/ 3a c+,3a 0ara ca33ar3,) 0,rG-e te/g, 3,s /er2i,s G-e 0ara G-5 G-iere/ 4Ds* Cer, a Big B-tc+ /, 0arece/ desaH,/ar3e 4-c+, 3,s =errid,s* DeEa e/ e3 s-e3, s-s +erra4ie/tas) c,ge a K,+/ Ig/ati-s e/ =raH,s 1 se 0,/e a ca/t-rrearJ VOEa) ea) ea) 4i /e/it,P AG-B estD 0a0aBt,*** Ca3a=ras G-e 7ra/ca4e/te 4e 0arece/ +art, 7-era de 3-gar e/ 3a sit-aci./) 1 ade4Ds /, +ace/ e3 4e/,r e7ect, e/ K,+/ Ig/ati-s) G-e sig-e =errea/d,) 1 cre, G-e c,/ =asta/te 0,te/cia) 1a G-e 2e, acercarse a 3a 2e/ta/a a Harr1 el $aballo 1 a K,+/ el Espaol 1 4irar 0ara de/tr, =asta/te a3ar4ad,s* Big B-tc+ ca/ta /a/as a K,+/ Ig/ati-sR 3e 4ece 1 arr-33a e/ -/ 3e/g-aEe 0-eri3) 4-1 0,c, dig/,) 0,r ciert,) e/ -/ sa3tead,r de caEas 7-ertes de 0ri4era categ,rBa) +asta G-e 7i/a34e/te B-tc+ 4e a2isa e/ 2,H =aEa G-e 3e d5 e3 0aG-ete G-e 1, +e traBd,* L, a=re) 1 3, G-e e/ 53 a0arece /, es ,tra c,sa G-e -/ =i=er./ 33e/, de 3ec+e* Ha1 ade4Ds -/a cacer,3ita de a3-4i/i,) G-e B-tc+ 4e e/trega) 1 4e dice c,/ 2,H G-eda G-e =-sG-e -/ gri7, 1 33e/e 3a cacer,3a de ag-a* De 4,d, G-e sa3g, a tr,40ic,/es e/ 3a ,sc-ridad 0,r -/ c-art, G-e +a1 detrDs de 3a ,7ici/a) 0egD/d,4e 2ari,s g,30es e/ 3as es0i/i33as) +asta G-e e/c-e/tr, -/ gri7, 1 33e/, 3a cacer,3a* Se 3a 33e2, a Big B-tc+) se agac+a este c,/ e3 /iF, e/ -/ =raH,) saca de3 0aG-ete -/ i/7ier/i33, de a3c,+,3) 3, e/cie/de c,/ e3 4ec+er, 1 0,/e a ca3e/tar e3 =i=er./ a3 =aF, 4arBa* Big B-tc+ tie/e 4etid, e3 ded, e/ 3a cacer,3a 4ie/tras se ca3ie/ta e3 ag-a) 1 de 2eH e/ c-a/d, se i/tr,d-ce e/ 3a =,ca 3a teti33a de g,4a de3 =i=er./ 1 3e da -/a c+-0ada 0ara 2er si 3a 3ec+e estD 1a ca3ie/te) c,4, 3, +ace/ 3as gac+Bs G-e tie/e/ /iF,s) 1, 3, +e 2ist,* A3 0arecer 3a 3ec+e estD e/ c,/dici,/es) 1a G-e B-tc+ 3arga 3a =,te33a a K,+/ Ig/ati-s) e3 c-a3 3a agarra a d,s 4a/,s 1 se 3Ba a c+-0ar* Nat-ra34e/te) 4ie/tras 4a4a /, =errea) 1 Big B-tc+ se rei/tegra a s- tra=aE,) e/ ta/t, K,+/ Ig/ati-s) se/tad, e/ 3a 4a/ta) s,03a de3 =i=er./ c,/ 3,s ,E,s 4Ds a=iert,s G-e -/ =S+,* Carece G-e 3a caEa de ca-da3es es 4Ds d-ra de r,er de 3, G-e 0-diera 0e/sarse) , G-e 3as +erra4ie/tas de Big B-tc+ /, s,/ de4asiad, =-e/as) 1a G-e estD/ ,?idadas 1 e4=,tadas de +acer c-/as c,/ e33as) 0,rG-e r,40e -/ 0ar de =arre/as 1 se 3e 2e =aFad, e/ s-d,r si/ c,/seg-ir /ada 0rDctic,* B-tc+ 4e e?03icarD 4Ds tarde G-e es -/, de 3,s 0ri4er,s de este 0aBs e/ 3, de a=rir caEas si/ e?03,si2,s) 0er, ac3ara G-e 0ara +acer e3 tra=aE, c,4, es de=id, +a1 G-e c,/,cer 3as caEas 0ara ta3adrar 3,s 0esti33,s de 3a cerrad-ra e/ e3 siti, e?act,) 1 0arece G-e esta caEa de ca-da3es) a 0esar de ser 2ieEa) es de -/ ti0, 0recisa4e/te desc,/,cid, 0ara 53) a0arte de G-e estD dese/tre/ad,* Cer, e/treta/t, K,+/ Ig/ati-s aca=a c,/ e3 =i=er./ 1 e40ieHa a 33,riG-ear de /-e2,R Big B-tc+ 3e deEa -/a +erra4ie/ta 0ara G-e E-eg-e) +asta G-e B-tc+ 3a /ecesita 1 trata de G-itDrse3a a K,+/ Ig/ati-s) 0er, e3 crB, ,rga/iHa ta3 esca/da3era G-e B-tc+ tie/e G-e deEDrse3a +asta G-e se 3a 0-ede =ir3ar c,/ disi4-3,) 3, c-a3 s-0,/e 4Ds 05rdida de tie40,* C,r S3ti4, Big B-tc+ se ca/sa de +acer ta3adr,s 0ara a=rir 3a caEa 1 /,s c-c+ic+ea G-e tie/e G-e 0,/er -/ 0etardit, 0ara a=rir 3a cerrad-ra) 3, c-a3 /,s 0arece de 0ri4era) 1a G-e e40ieHa a ca/sar/,s e3 estar 4a/, s,=re 4a/, ,1e/d, a K,+/ Ig/ati-s +acer g3S8g3S* C,r 3, G-e a 4B 0ers,/a34e/te res0ecta) 3, G-e est,1 desea/d, es 2er4e e/ 3a ca4a c-a/t, a/tes* De 7,r4a G-e B-tc+ c,4ie/Ha a +-rgar e/ s- 4a3etB/ =-sca/d, a3g,) 1 0arece G-e 3, G-e

=-sca es -/a =,te33ita de /, s5 G-5 e?03,si2, c,/ G-e +acer sa3tar 3a cerrad-ra de 3a caEaR a3 0ri/ci0i, /, e/c-e/tra 3a =,te33a /i a 3a de tres) 0er, a3 ca=, desc-=re G-e 3a tie/e K,+/ Ig/ati-s) 1 estD 4,rdisG-ea/d, e3 c,rc+,* B-tc+ tie/e G-e e/ta=3ar -/a 2erdadera =ata33a 0ara G-e 3a s-e3te* E3 cas, es G-e 0,r 7i/ i/tr,d-ce e3 e?03,si2, e/ -/,s ag-Eer,s G-e +a ta3adrad, E-/t, a 3a cerrad-ra de c,4=i/aci./ de 3a caEa) 3e 0,/e -/a 4ec+a) e i/4ediata4e/te a/tes de 0re/der3a B-tc+ rec,ge a K,+/ Ig/ati-s) se 3, e/trega a Isad,r, el 2eque 1 /,s ,rde/a G-e 0ase4,s a3 c-art, de detrDs de 3a ,7ici/a* K,+/ Ig/ati-s /, 0arece se/tir gra/ i/c3i/aci./ 0,r Isad,r, el 2eque, 1 /, ser5 1, e3 G-e se 3, re0r,c+eR 0,rG-e e40ieHa a de=atirse e/ s-s =raH,s c,4, -/ deses0erad,) 1 s-e3ta -/ =errid, de 3,s s-1,sR 0er, e/4-dece a3 i/sta/te) 1 a-/G-e /, serBa 1, ca0aH de de4,strar3,) a3g, 4e dice G-e Isad,r, el 2eque 3e +a ta0ad, 3a =,ca c,/ 3a 4a/,* A c,/ti/-aci./ se /,s reS/e Big B-tc+ e/ e3 trasc-art,) 1 ,tra 2eH se ,1e a K,+/ Ig/ati-s c-a/d, B-tc+ 3, t,4a de =raH,s de Isad,r, el 2eque, 1 1, 0ie/s, G-e 1a 0-ede dar gracias Isad,r, G-e e3 crB, /, 0-ede c+i2arse a Big B-tc+ de 3, G-e 3e +a +ec+,* VHe 0-est, -/ 0etard, de /ada Vaseg-ra Big B-tc+V) 1 a0e/as +arD 4Ds r-id, G-e si se c+ascase/ 3,s ded,s* Cer, -/ seg-/d, 4Ds tarde se 0r,d-ce -/ tre4e/d, O=-40P e/ 3a ,7ici/a 1 t,d, e3 3,ca3 se ta4=a3ea* K,+/ Ig/ati-s se rBe c,/ ga/asR seg-ra4e/te cree G-e esta4,s e/ 3a 2er=e/a* VMe 0arece G-e se 4e +a id, 3a 4a/, -/ 0,c, e/ 3a carga Vad4ite Big B-tc+) 1 a c,/ti/-aci./ se 0reci0ita e/ 3a ,7ici/a) Isad,r, el 2eque 1 1, 0isD/d,3e 3,s ta3,/es) 1 K,+/ Ig/ati-s rie/d, a 4a/dB=-3a =atie/te) G-e /adie dirBa G-e es -/ =rag-i33as de 0,c,s 4eses* La 0-erta de 3a caEa 7-erte se +a des0re/did,) 1 e3 3,ca3 0arece =asta/te deteri,rad,) 0er, Big B-tc+) si/ 05rdida de tie40,) Ha40a 3,s dDti3es e/ 3a caEa) agarra d,s gra/des 7aE,s de /-4erari, 1 se 3,s 4ete de=aE, de 3a ca4isa* C-a/d, sa3i4,s a 3a ca33e) Harr1 el $aballo 1 K,+/ el Espaol 2ie/e/ c,rrie/d, 4-1 a3=,r,tad,s) 1 Harr1 dice a Big B-tc+J VXI-5 te +as 0r,0-est,Y XDes0ertar a t,da 3a ci-dadY VB-e/, Vrec,/,ce B-tc+V) G-iHD 3a carga era -/ 0,c, 7-erte) sB) 0er, /, 0arece G-e 2e/ga /adie) asB G-e tS 1 K,+/ el Espaol ,s 3argDis 0,r 3a Octa2a A2e/ida 1 3,s de4Ds tirare4,s +acia 3a S50ti4a) 1 si a/dDis tra/G-i3,s) c,4, G-ie/ 2a a s-s as-/t,s) t,d, sa3drD =ie/* Cer, 0,r 3, G-e 2e,) Isad,r, el 2eque de=e de estar 1a +art, de K,+/ Ig/ati-s) 0,rG-e a+,ra sa3e c,/ G-e G-iere ir ta4=i5/ c,/ Harr1 el $aballo 1 K,+/ el Espaol, deEa/d, G-e Big B-tc+) K,+/ Ig/ati-s 1 1, siga4,s s,3,s 0,r e3 ,tr, ca4i/,* A0e/as +e4,s ec+ad, a a/dar) c-a/d, d,s 0,3iH,/tes d,=3a/ a t,da 4ec+a 3a esG-i/a 0ara d,/de 2a/ Harr1) Isad,r, 1 K,+/ el Espaol. L, 4Ds 0r,=a=3e es G-e 3,s g-ardias +a1a/ ,Bd, e3 terre4,t, 0r,2,cad, 0,r Big B-tc+ 1 2e/ga/ a i/2estigar* Ta4=i5/ es 4-1 0r,=a=3e G-e si Harr1 el $aballo 1 3,s ,tr,s d,s sig-e/ s- ca4i/, c,/ 3a 4a1,r tra/G-i3idad) segS/ 3es +a dic+, B-tc+) 0ase/ desa0erci=id,s 0ara 3,s sa=-es,s) 0-es c.4, 2a/ a i4agi/ar 3,s g-ardias G-e a/da /adie a=rie/d, caEas de ca-da3es c,/ e?03,si2,s e/ e3 =arri,* Cer, e/ c-a/t, Harr1 el $aballo 2e a 3,s 0,3iH,/tes) 0ierde 3a ca=eHa) saca e3 G-ita0e/as 1 c,4ie/Ha a dis0arar) 1 G-5 2a a +acer K,+/ el Espaol si/, i4itar3e* L, G-e 0asa des0-5s c-a3G-iera se 3, 0-ede i4agi/arJ 3,s d,s 0,3is c-er0, a tierra =aE, -/a 33-2ia de =a3asR 0er, e40ieHa/ a 2e/ir ,tr,s desde t,das 3as direcci,/es) da/d, 0itid,s 1 s-4D/d,se a3 tir,te,) 1 t,d, es 3a 4ar de e4,ci,/a/te) s,=re t,d, c-a/d, 3,s g-ardias G-e /, se +a/ dedicad, a 0erseg-ir a Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol e40ieHa/ a i/dagar 0,r 3as 0r,?i4idades 1 e/c-e/tra/ a3 c,40i/c+e de Harr1) e3 2igi3a/te) atad, c,4, Harr1 3e deE.) 1 e3 2igi3a/te e?03ica G-e -/,s gra/-Eas +a/ 2,3ad, 3a caEa de ca-da3es G-e 53 tie/e e/c,4e/dad, 2igi3ar* Mie/tras ta/t,) Big B-tc+ 1 1, seg-i4,s e/ 3a ,tra direcci./ +acia 3a S50ti4a A2e/ida) 1

Big B-tc+ 33e2a e/ =raH,s a K,+/ Ig/ati-s) G-e a+,ra e40ieHa a =errear c,/ -/a 7-erHa i40,/e/te* Seg-r, G-e aS/ se ac-erda de3 O=-40P de a/tes) G-e ta/t, 3e di2irti.) 1 3e g-starBa ,Br a3g-/,s 4Ds* Sea 3, G-e G-iera) estD =atie/d, s- 4eE,r 4arca de =errid,s) 1 s,=re 3a 4arc+a Big B-tc+ 4e diceJ VY, /, c,rr,) 0,rG-e si a3gS/ g-ardia 4e 2e c,rrer) se 2a a 3iar a tir,s c,/4ig,) 1 a 3, 4eE,r 3e da a K,+/ Ig/ati-s) 1 ade4Ds) c,/ 3a carrera 0-ede re2,325rse3e 3a 3ec+e e/ 3a tri0a 1 0,/erse 4a3,* La 0arie/ta 4e tie/e dic+, G-e /, d5 4e/e,s a K,+/ Ig/ati-s c-a/d, estD c,/ 3a tri0a 33e/a* VCer7ecta4e/te) B-tc+ V3e dig,V* Cer, 1, /, +e t,4ad, 3ec+e) 1 /, +a1 0e3igr, de G-e 4e 4-e2a -/ 0,c,) asB G-e si /, te i40,rta 2,1 a dar4e -/a carrerita e/ c-a/t, 33eg-e4,s a 3a 0ri4era esG-i/a* Cer, E-st, a3 2,32er 3a esG-i/a de 3a S50ti4a A2e/ida a0arece/ d,s , tres g-ardias ac,40aFad,s de -/ sarge/t, g,rd, 1 gra/d-33./) 1 -/, de 3,s 0,3iH,/tes) G-e trae 3a 3e/g-a 7-era c,4, si +-=iera c,rrid, c,/ t,das s-s 7-erHas) 2a e?03ica/d, a3 sarge/t, G-e +a/ 2,3ad, -/a caEa 7-erte e/ 3a ca33e de 4Ds a=aE,) 1 G-e 3,s cac,s) a3 +-ir) 3a +a/ e40re/did, a tir,s c,/ -/a 0areEa* Y aG-B te/e4,s a Big B-tc+) c,/ K,+/ Ig/ati-s e/ =raH,s) 2ei/te de 3,s gra/des =aE, 3a ca4isa 1 -/ =ri33a/te +ist,ria3 a s-s es0a3das) ca4i/a/d, derec+, +acia e33,s* Y, 3, sie/t, 4-c+, 0,r Big B-tc+) es 3a 2erdad) 1 ta4=i5/ 0,r 4B) desde 3-eg,) 1 4e 0r,4et, s,3e4/e4e/te G-e si sa3g, de esta /, 2,32er5 a te/er trat,s e/ 4i 2ida 4Ds G-e c,/ 4i/istr,s de3 e2a/ge3i,* Rec-erd, +a=er 0e/sad, G-e 1, sa3drBa 4eE,r 3i=rad, G-e B-tc+) 0-es /, te/g, G-e ir a Si/g Si/g 0ara e3 rest, de 4is dBas) c,4, 53R 1 ta4=i5/ e/ 3a 0e/a G-e 3e ec+arBa/ a K,+/ Ig/ati-s) G-e sig-e c,/ s-s =errid,s) 1 e/ Big B-tc+ G-e 3e arr-33aJ TEa) ea) ea) /e/it, ric, de s- 0a0iU* Des0-5s ,ig, a -/, de 3,s 0,3iH,/tes G-e dice a3 sarge/t, g,rd,J VMeE,r serD ec+ar e3 g-a/te a est,s* C-ede G-e +a1a/ sid, e33,s* Se aca=.) cre, G-e 0,de4,s des0edir/,s B-tc+) K,+/ Ig/ati-s 1 1,) 0ie/s,) c-a/d, e3 sarge/t, g,rd, se 2a 0ara Big B-tc+R 0er, e/ 3-gar de 0,/er3e 3a 4a/, e/ci4a) e3 7-3a/, se 3i4ita a seFa3ar a K,+/ Ig/ati-s) 1 0reg-/ta c,/ 3a 4a1,r si40atBaJ VXL,s die/tesY VN, Vc,/testa Big B-tc+V* N, s,/ 3,s die/tes* Es -/ c.3ic,* Aca=, de sacar de 3a ca4a aG-B a3 45dic, 0ara G-e 3e 2ea) 1 a+,ra 2a4,s =-sca/d, -/a 7ar4acia 0ara c,40rar 3as 4edici/as* Y,) /at-ra34e/te) 4e G-ed, 4-1 s,r0re/did, de ta3 dec3araci./) 0,rG-e desde 3-eg, 1, /, s,1 45dic,) 1 si K,+/ Ig/ati-s tie/e c.3ic,) =ie/ 4erecid, 3e estD) 0er, 3, S/ic, G-e dese, es G-e /, 4e 0reg-/te/ 0,r 4i tBt-3,) c-a/d, e3 sarge/t, g,rd, diceJ VC,=reci33,* Ya s5 3, G-e es es,* Te/g, tres e/ casa* VY c,/c3-1eVJ Cer, 4Ds 0arece de 3,s die/tes G-e -/ c.3ic,* Des0-5s) c-a/d, Big B-tc+) K,+/ Ig/ati-s 1 1, seg-i4,s /-estr, ca4i/,) ,ig, a3 sarge/t, g,rd, decir a3 0,3iH,/te c,/ e3 4a1,r sarcas4,J VOVa4,s) +,4=re) -/ tB, 2,3a/d, caEas c,/ -/ /iF, e/ =raH,sP OMe/-d, detecti2e estDs tS +ec+,P Hace 2ari,s dBas G-e /, 2e, a Big B-tc+) c-a/d, 4e e/ter, de G-e Harr1 el $aballo, Isad,r, el 2eque 1 K,+/ el Espaol 3,grar,/ 2,32er a Br,,N31/) -/ ta/t, des0,rti33ad,s) es, sB) 0,r 3,s dis0ar,s G-e 3es +icier,/ 3,s 0,3is) 4ie/tras 3,s 0,3is G-e e33,s a7eitar,/ a0e/as tie/e/ 4Ds G-e rasg-F,s* L, 0r,=a=3e ade4Ds es G-e /, 2-e32a a 2er a Big B-tc+ e/ 2ari,s aF,s) si de 4B de0e/deR 0er, -/a /,c+e 2ie/e a =-scar4e) 1 a3 0arecer 4Ds c,/te/t, G-e -/as 0asc-as) c-a3G-iera sa=e 0,r G-5* VO1e V4e dice Big B-tc+V) 1a sa=es G-e /-/ca +e creBd, G-e -/ 0,3iH,/te s-0iese 4-c+, de /ada) 0er, te/g, G-e rec,/,cer G-e aG-e3 sarge/t, g,rd, c,/ G-ie/ t,0a4,s 3a ,tra /,c+e es -/ 0DEar, de 3, 4Ds 3ist,* Te/Ba raH./) era/ 3,s die/tes 3, G-e 4,3esta=a a K,+/

Ig/ati-s) 0,rG-e 0recisa4e/te a1er 3e sa3i. e3 0ri4er,*

UNA CARTA A DIOS GREGORIO LOCE^ Y AUENTES6MEXICO LA CASA VS/ica e/ t,d, e3 2a33eV esta=a s-=ida e/ -/, de es,s cerr,s tr-/cad,s G-e) a 4a/era de 0irD4ides r-di4e/tarias) deEar,/ a3g-/as tri=-s a3 c,/ti/-ar s-s 0eregri/aci,/es* Desde a33D se 2eBa/ 3as 2egas) e3 rB,) 3,s rastr,E,s 1) 3i/da/d, c,/ e3 c,rra3) 3a 4i30a) 1a a 0-/t, de Ei3,tear* E/tre 3as 4atas de3 4aBH) e3 7riE,3 c,/ s- 73,reci33a 4,rada) 0r,4esa i/eG-B2,ca de -/a =-e/a c,sec+a* L, S/ic, G-e esta=a +acie/d, 7a3ta a 3a tierra era -/a 33-2ia) c-a/d, 4e/,s -/ 7-erte ag-acer,) de es,s G-e 7,r4a/ c+arc,s e/tre 3,s s-rc,s* D-dar de G-e 33,2erBa +-=iera sid, 3, 4is4, G-e deEar de creer e/ 3a e?0erie/cia de G-ie/es) 0,r tradici./) e/seFar,/ a se4=rar e/ deter4i/ad, dBa de3 aF,* D-ra/te 3a 4aFa/a) Le/c+, Vc,/,ced,r de3 ca40,) a0egad, a 3as 2ieEas c,st-4=res 1 cre1e/te a 0-F, cerrad,V /, +a=Ba +ec+, 4Ds G-e e?a4i/ar e3 cie3, 0,r e3 r-4=, de3 /,reste* VA+,ra sB G-e se 2ie/e e3 ag-a) 2ieEa* Y 3a 2ieEa) G-e 0re0ara=a 3a c,4ida) 3e res0,/di.J VDi,s 3, G-iera* L,s 4-c+ac+,s 4Ds gra/des 3i40ia=a/ de +ier=a 3a sie4=ra) 4ie/tras G-e 3,s 4Ds 0eG-eF,s c,rretea=a/ cerca de 3a casa) +asta G-e 3a 4-Eer 3es grit. a t,d,sJ VVe/ga/ G-e 3es 2,1 a dar e/ 3a =,ca*** A-e e/ e3 c-rs, de 3a c,4ida c-a/d,) c,4, 3, +a=Ba aseg-rad, Le/c+,) c,4e/Har,/ a caer gr-esas g,tas de 33-2ia* C,r e3 /,reste se 2eBa/ a2a/Har gra/des 4,/taFas de /-=es* E3 aire ,3Ba a Earr, /-e2,* VHaga/ de c-e/ta) 4-c+ac+,s Ve?c3a4a=a e3 +,4=re 4ie/tras se/tBa 3a 7r-ici./ de 4,Earse c,/ e3 0rete?t, de rec,ger a3g-/,s e/seres ,32idad,s s,=re -/a cerca de 0iedraV) G-e /, s,/ g,tas de ag-a 3as G-e estD/ ca1e/d,J s,/ 4,/edas /-e2asJ 3as g,tas gra/des s,/ de a dieH 1 3as g,tas c+icas s,/ de a ci/c,*** Y deEa=a 0asear s-s ,E,s satis7ec+,s 0,r 3a 4i30a a 0-/t, de Ei3,tear) ad,r/ada c,/ 3as +i3eras 7r,/d,sas de3 7riE,3) 1 e/t,/ces t,da e33a c-=ierta 0,r 3a tra/s0are/te c,rti/a de 3a 33-2ia* Cer,) de 0r,/t,) c,4e/H. a s,03ar -/ 7-erte 2ie/t, 1 c,/ 3as g,tas de ag-a c,4e/Har,/ a caer gra/iH,s ta/ gra/des c,4, =e33,tas* Es,s sB G-e 0arecBa/ 4,/edas de 03ata /-e2a* L,s 4-c+ac+,s) e?0,/i5/d,se a 3a 33-2ia) c,rretea=a/ 1 rec,gBa/ 3as 0er3as +e3adas de 4a1,r ta4aF,*

VEst, sB G-e estD 4-1 4a3, Ve?c3a4a=a 4,rti7icad, e3 +,4=reVR ,Ea3D G-e 0ase 0r,/t,*** N, 0as. 0r,/t,* D-ra/te -/a +,ra) e3 gra/iH, a0edre. 3a casa) 3a +-erta) e3 4,/te) 3a 4i30a 1 t,d, e3 2a33e* E3 ca40, esta=a ta/ =3a/c, G-e 0arecBa -/a sa3i/a* L,s Dr=,3es) des+,Ead,s* E3 4aBH) +ec+, 0edaH,s* E3 7riE,3) si/ -/a 73,r* Le/c+,) c,/ e3 a34a 33e/a de tri=-3aci,/es* Casada 3a t,r4e/ta) e/ 4edi, de 3,s s-rc,s) decBa a s-s +iE,sJ VMDs +-=iera deEad, -/a /-=e de 3a/g,sta*** E3 gra/iH, /, +a deEad, /adaJ /i -/a s,3a 4ata de 4aBH darD -/a 4aH,rca) /i -/a 4ata de 7riE,3 darD -/a 2ai/a*** La /,c+e 7-e de 3a4e/taci,/es VOT,d, /-estr, tra=aE,) 0erdid,P VOY /i a G-i5/ ac-dirP VEste aF, 0asare4,s +a4=re*** Cer, 4-1 e/ e3 7,/d, es0irit-a3 de c-a/t,s c,/2i2Ba/ =aE, aG-e33a casa s,3itaria e/ 4itad de3 2a33e) +a=Ba -/a es0era/HaJ 3a a1-da de Di,s* VN, te 4,rti7iG-es ta/t,) a-/G-e e3 4a3 es 4-1 gra/de* ORec-erda G-e /adie se 4-ere de +a4=reP VEs, dice/J /adie se 4-ere de +a4=re*** Y 4ie/tras 33ega=a e3 a4a/ecer) Le/c+, 0e/s. 4-c+, e/ 3, G-e +a=Ba 2ist, e/ 3a ig3esia de3 0-e=3, 3,s d,4i/g,sJ -/ triD/g-3, 1 de/tr, de3 triD/g-3, -/ ,E,) -/ ,E, G-e 0arecBa 4-1 gra/de) -/ ,E, G-e) segS/ 3e +a=Ba/ e?03icad,) 3, 4ira t,d,) +asta 3, G-e estD e/ e3 7,/d, de 3as c,/cie/cias* Le/c+, era +,4=re r-d, 1 53 4is4, s,3Ba decir G-e e3 ca40, e4=r-tece) 0er, /, 3, era ta/t, G-e /, s-0iera escri=ir* Ya c,/ 3a 3-H de3 dBa 1 a0r,2ec+a/d, 3a circ-/sta/cia de G-e era d,4i/g,) des0-5s de +a=erse a7ir4ad, e/ s- idea de G-e sB +a1 G-ie/ 2e3e 0,r t,d,s) se 0-s, a escri=ir -/a carta G-e 53 4is4, 33e2arBa a3 0-e=3, 0ara ec+ar3a a3 c,rre,* Era /ada 4e/,s G-e -/a carta a Di,s* TDi,s Vescri=i.V) si /, 4e a1-das 0asar5 +a4=re c,/ t,d,s 3,s 4B,s) d-ra/te este aF,J /ecesit, cie/ 0es,s 0ara 2,32er a se4=rar 1 2i2ir 4ie/tras 2ie/e 3a ,tra c,sec+a) 0-es e3 gra/iH,***U R,t-3. e3 s,=re TA Di,sU) 4eti. e3 03ieg, 1) aS/ 0re,c-0ad,) se dirigi. a3 0-e=3,* Ya e/ 3a ,7ici/a de c,rre,s) 3e 0-s, -/ ti4=re a 3a carta 1 ec+. esta e/ e3 =-H./* U/ e403ead,) G-e era carter, 1 t,d, e/ 3a ,7ici/a de c,rre,s) 33eg. rie/d, c,/ t,da 3a =,ca a/te s- Ee7eJ 3e 4,stra=a /ada 4e/,s G-e 3a carta dirigida a Di,s* N-/ca e/ s- e?iste/cia de re0artid,r +a=Ba c,/,cid, ese d,4ici3i,* E3 Ee7e de 3a ,7ici/a Vg,rd, 1 =,/ac+./V ta4=i5/ se 0-s, a reBr) 0er, =ie/ 0r,/t, se 3e 03eg. e3 e/treceE, 1) 4ie/tras da=a g,30ecit,s e/ s- 4esa c,/ 3a carta) c,4e/ta=aJ VOLa 7eP OI-i5/ t-2iera 3a 7e de G-ie/ escri=i. esta cartaP OCreer c,4, 53 creeP OEs0erar c,/ 3a c,/7ia/Ha c,/ G-e 53 sa=e es0erarP OS,ste/er c,rres0,/de/cia c,/ Di,sP Y) 0ara /, de7ra-dar aG-e3 tes,r, de 7e) desc-=iert, a tra25s de -/a carta G-e /, 0,dBa ser e/tregada) e3 Ee7e 0,sta3 c,/ci=i. -/a ideaJ c,/testar 3a carta* Cer, -/a 2eH a=ierta) se 2i, G-e c,/testar /ecesita=a a3g, 4Ds G-e =-e/a 2,3-/tad) ti/ta 1 0a0e3* N, 0,r e33, se di, 0,r 2e/cid,J e?igi. a s- e403ead, -/a dDdi2a) 53 0-s, 0arte de s- s-e3d, 1 a 2arias 0ers,/as 3es 0idi. s- .=,3, T0ara -/a ,=ra 0iad,saU* A-e i40,si=3e 0ara 53 re-/ir 3,s cie/ 0es,s s,3icitad,s 0,r Le/c+,) 1 se c,/7,r4. c,/ e/2iar a3 ca40esi/, c-a/d, 4e/,s 3, G-e +a=Ba re-/id,J a3g, 4Ds G-e 3a 4itad* C-s, 3,s =i33etes e/ -/ s,=re dirigid, a Le/c+, 1 c,/ e33,s -/ 03ieg, G-e /, te/Ba 4Ds G-e -/a 0a3a=ra) a 4a/era de 7ir4aJ DIOS* A3 sig-ie/te d,4i/g, Le/c+, 33eg. a 0reg-/tar) 4Ds te40ra/, G-e de c,st-4=re) si +a=Ba a3g-/a carta 0ara 53* A-e e3 4is4, re0artid,r G-ie/ 3e +iH, e/trega de 3a carta) 4ie/tras G-e e3 Ee7e) c,/ 3a a3egrBa de G-ie/ +a +ec+, -/a =-e/a acci./) es0ia=a a tra25s de -/ 2idri, ras0ad,)

desde s- des0ac+,* Le/c+, /, 4,str. 3a 4e/,r s,r0resa a3 2er 3,s =i33etes Vta/ta era s- seg-ridadV) 0er, +iH, -/ gest, de c.3era a3 c,/tar e3 di/er,*** ODi,s /, 0,dBa +a=erse eG-i2,cad,) /i /egar 3, G-e se 3e +a=Ba 0edid,P I/4ediata4e/te) Le/c+, se acerc. a 3a 2e/ta/i33a 0ara 0edir 0a0e3 1 ti/ta* E/ 3a 4esa desti/ada a3 0S=3ic,) se 0-s, a escri=ir) arr-ga/d, 4-c+, 3a 7re/te a ca-sa de3 es7-erH, G-e +acBa 0ara dar 7,r4a 3egi=3e a s-s ideas* A3 ter4i/ar) 7-e a 0edir -/ ti4=re) e3 c-a3 4,E. c,/ 3a 3e/g-a 1 3-eg, aseg-r. de -/ 0-FetaH,* E/ c-a/t, 3a carta ca1. a3 =-H./) e3 Ee7e de c,rre,s 7-e a rec,ger3a* DecBaJ TDi,sJ De3 di/er, G-e te 0edB) s.3, 33egar,/ a 4is 4a/,s sese/ta 0es,s* MD/da4e e3 rest,) G-e 4e +ace 4-c+a 7a3taR 0er, /, 4e 3, 4a/des 0,r c,/d-ct, de 3a ,7ici/a de c,rre,s) 0,rG-e 3,s e403ead,s s,/ 4-1 3adr,/es* VLe/c+,*U

LA BESTIA KOSECH CONRAD6GRAN BRETAQA AL ENTRAR e/ e3 =ar de 3,s Tres C-er2,s desde 3a ca33e =arrida 0,r 3a 33-2ia) ca4=i5 -/a 4irada 1 -/a s,/risa c,/ 3a seF,rita B3a/N* Este i/terca4=i, se rea3iH. c,/ e?tre4ada res0eta=i3idad* C-esta tra=aE, creer G-e) de 2i2ir t,da2Ba) 3a seF,rita B3a/N te/drBa a+,ra a3g, 4Ds de sese/ta aF,s* OC.4, 0asa e3 tie40,P A3 darse c-e/ta de G-e 4ira=a +acia 3a 4a40ara de crista3 1 4adera =ar/iHada G-e se0ara=a e3 =ar de3 sa3./) 3a seF,rita B3a/N 4e diE, a4a=3e4e/te) c,4, a/i4D/d,4e a e/trarJ VS.3, estD/ e3 seF,r Ker41/ 1 e3 seF,r St,/,r) 1 ,tr, ca=a33er, a3 G-e /, +e 2ist, /-/ca* Me dirigB +acia 3a 0-erta de3 sa3./* A3g-ie/ 4,/,3,ga=a a3 ,tr, 3ad, de 3a 4a40ara) 1 a3 0r,/-/ciar 3as S3ti4as 0a3a=ras e3e2. ta/t, 3a 2,H G-e estas se ,1er,/ e/ t,da s- atr,cidadJ VOEse Mi34,t aca=. c,/ e33a de -/a 2eHP Y de=, c,/7esar G-e +iH, 4-1 =ie/* C-a/d, a=rB 3a 0-erta de3 sa3./) 3a 2,H 0r,sig-i. c,/ 3a 4is4a e/t,/aci./ cr-e3J VMe 33e25 -/a a3egrBa c-a/d, 4e e/ter5 de G-e a3g-ie/ 3e +a=Ba dad, 0,r 7i/ s4erecid,* Si/ e4=arg,) 3, se/tB 0,r e3 0,=re Mi34,t* E3 1 1, 7-i4,s =-e/,s a4ig,s +ace 4-c+,s aF,s* Nat-ra34e/te) aG-e33, aca=. c,/ 53* A-e -/ cas, ta/ c3ar, c,4, e3 ag-a) /, ca=e d-da* La 2,H 0erte/ecBa a3 ca=a33er, G-e 3a seF,rita B3a/N diE, /, c,/,cer* Esta=a 03a/tad, s,=re 3a estera G-e +a=Ba E-/t, a 3a c+i4e/ea) c,/ s-s 3argas 0ier/as 4-1 a=iertas* Ker41/) i/c3i/ad, +acia ade3a/te) 4a/te/Ba e?te/did, s- 0aF-e3, cerca de3 7-eg,* Me 3a/H. -/a 4irada 4e3a/c.3ica s,=re e3 +,4=r,) 1 1, 3e sa3-d5 c,/ -/ gest, de 3a ca=eHa a3 se/tar4e tras -/a de 3as 4esitas de 4adera* A3 ,tr, 3ad, de 3a c+i4e/ea esta=a se/tad, e3 seF,r St,/,r) e4=-tid, e/ -/a a403ia =-taca ti0, Mi/ds,r* Nada e/ 53 era 0eG-eF,) e?ce0t-a/d, s-s c,rtas 1 =3a/cas 0ati33asR e3 4a3etB/ G-e se +a33a=a a s-s 0ies 0arecBa de E-g-ete) a 0esar de sta4aF, /,r4a3* N, 3e dirigB /i/gS/ sa3-d,J era de4asiad, gra/de 0ara G-e /adie 3e sa3-dase e/ aG-e3 red-cid, sa3./* Se trata=a de -/ 0ri4er 0i3,t, de Tri/it1 G-e s.3, c,/desce/dBa e/ +acer st-r/, e/ e3 cSter d-ra/te 3,s 4eses de 2era/,* Ade4Ds) de /ada sir2e sa3-dar a -/ 4,/-4e/t,) 1 53 3, era* N, +a=3a=a /i se 4,2BaR se 3i4ita=a a 0er4a/ecer se/tad,) erg-ida e i/4.2i3 s- a/cia/a 1 =e33a ca=eHa) casi 4Ds gra/de G-e 3a 2ida 4is4a* Era a3g, 2erdadera4e/te 4ag/B7ic,* La 0rese/cia de3 seF,r St,/,r red-cBa a3 0,=re Ker41/ a -/ 4er, g-iFa0, 1 +acBa G-e e3 0ar3a/c+B/ desc,/,cid,) G-e 2estBa -/ traEe de 4eHc3i33a) res-3tase

a=s-rda4e/te E-2e/i3* VMe 33e25 -/a a3egrBa Vre0iti. este S3ti4, c,/ 5/7asisV I-iHD se s,r0re/da/ de 4i a7ir4aci./) 0er, -stedes /, +a/ te/id, G-e 0asar 0,r 3, G-e e33a 4e +iH, 0asar a 4B* Les aseg-r, G-e 7-e a3g, G-e /, ,32idar5 Ea4Ds* C3ar, G-e 1, sa3B i/de4/e*** c,4, 0-ede/ -stedes c,40r,=ar* N, ,=sta/te) +iH, c-a/t, 0-d, 0ara +-/dir4e 4,ra34e/te* Y casi 4a/d. a3 4a/ic,4i, a -/, de 3,s 4eE,res +,4=res G-e +e c,/,cid,* XI-5 3es 0areceY E/ 3a i/4e/sa cara de3 seF,r St,/,r /, se 4,2i. -/ s,3, 4Ssc-3,* OM,/-4e/ta3P E3 desc,/,cid, 4e 4ir. directa4e/te a 3,s ,E,s* VMe 0,/Ba 4a3, s.3, de 0e/sar G-e seg-Ba s-e3ta 0,r e3 4-/d, asesi/a/d, ge/te V aFadi.* Ker41/ acerc. -/ 0,c, 4Ds e3 0aF-e3, a3 7-eg, 1 e4iti. -/ gr-Fid,* Se trata=a si403e4e/te de -/a c,st-4=re s-1a* VTe/Ba -/a es0ecie de c+a3et) a/c+,) a3t,) =3a/c, 1 7e, Vdec3ar.V* Se 2eBa desde 4-c+as 4i33as de dista/cia* VEs 2erdad Vasi/ti. e3 ,tr, c,/ ra0ideHV* T,d, 7-e idea de3 2ieE, C,3c+ester) a-/G-e sie40re esta=a a4e/aHa/d, c,/ a=a/d,/ar3a) 0-es 33eg. -/ 4,4e/t, e/ G-e 1a /, 0,dBa s,0,rtar e3 Ea3e, G-e ar4a=a* Est,1 seg-r, de G-e 3a +-=iese 4a/dad, a3 c-er/,) s.3, G-e) 1 est, G-iHD 3es s,r0re/da) s- 4-Eer /, G-erBa ,Br +a=3ar de e33,* Tie/e gracia) X2erdadY Cer, c,/ 3as 4-Eeres /-/ca sa=e -/, a G-5 carta G-edarse) 1 3a seF,ra C,3c+ester) c,/ s- =ig,te 1 s-s +irs-tas ceEas) era ta/ testar-da c,4, -/a 4-3a* Te/Ba/ -stedes G-e +a=er3a ,Bd, gritarJ TOT,/terBasPU , TOVa1a /ecedadPU Y, cre, G-e sa=Ba 0er7ecta4e/te 3, G-e 3e c,/2e/Ba* N, te/Ba/ +iE,s 1 /-/ca +a=Ba/ te/id, -/a casa 0r,0ia* C-a/d, esta=a e/ I/g3aterra) e33a sie40re se a3,Ea=a e/ a3gS/ +,te3 =arat, , e/ a3g-/a 0e/si./* Me 7ig-r, G-e estarBa desea/d, 2,32er a dis7r-tar de 3as c,4,didades a G-e esta=a ac,st-4=rada* Sa=Ba 0er7ecta4e/te G-e c-a3G-ier ca4=i, res-3tarBa 0e,r 0ara e33a* C,r a3g-/a raH./ - ,tra) si/ e4=arg,) e33a sie40re re0etBa 3, 4is4,J TOT,/terBasPU , TOVa1a /ecedadPU E/ cierta ,casi./ ,B a3 E,2e/ A0se decir3e c,/7ide/cia34e/teJ TLe aseg-r,) seF,ra C,3c+ester) G-e est,1 e40eHa/d, a 0re,c-0ar4e 0,r 3a 4a3a 7a4a G-e se estD crea/d,U* TVa1aU) c,/test. e33a c,/ s- cascada risa) Tsi 7-ese -/a a +acer cas, de t,das 3as +a=3ad-rBas G-e ,1e***U) 1 e/seF. a A0se s-s +,rri=3es die/tes 0,stiH,s* TSe /ecesita a3g, 4Ds G-e es, 0ara +acer4e 0erder 3a c,/7ia/Ha e/ e33aR 0-ede -sted estar seg-r,*U A3 ,Br est,) e3 seF,r St,/,r s,3t. -/a =re2e 1 sard./ica risa si/ a0e/as 4,2er -/ 4Ssc-3, de3 r,str,* Res-3t. 4-1 i40resi,/a/te) 0er, 1, /, 3e 2eBa gracia a3g-/a a aG-e3 as-/t,* L,s 4ir5 -/, a -/,* E3 desc,/,cid, s,/reBa 0er2ersa4e/te* VY e3 seF,r A0se estrec+. a4=as 4a/,s a 3a seF,ra C,3c+ester) ta/ c,/te/t, esta=a de ,Br -/a =-e/a ,0i/i./ s,=re s- 7a2,rita* T,d,s 3,s A0se) ta/t, 3,s 2ieE,s c,4, 3,s E.2e/es) esta=a/ 0erdida4e/te e/a4,rad,s de aG-e33a a=,4i/a=3e 1 0e3igr,sa*** VCerd./ V3e i/terr-40B) 0-es 4e 0areci. G-e era a 4B a G-ie/ se dirigBaV) 0er, Xde G-i5/ estD -sted +a=3a/d,Y VEst,1 +a=3a/d, de 3a 7a4i3ia A0se Vc,/test. c,rt5s4e/te* Y, casi s,3t5 -/a 4a3dici./ a3 ,Br s- res0-esta) 0er, E-st, e/ aG-e3 4,4e/t, as,4. 3a ca=eHa 3a seF,rita B3a/N 0ara a/-/ciar G-e e3 ta?i esta=a e/ 3a 0-erta) 0,r si e3 seF,r St,/,r G-erBa c,ger e3 tre/ de 3as ,/ce 1 tres* E3 giga/tesc, 0i3,t, se 3e2a/t. i/4ediata4e/te 1 c,4e/H. a =regar c,/ e3 a=rig,* E3 desc,/,cid, 1 1, /,s a0res-ra4,s a a1-dar3e) 1 53 /,s deE. +acer c,/ s-0eri,r c,403ace/cia* Cara e33,) te/Ba4,s G-e estirar 3,s =raH,s +acia 3, a3t, 1 +acer deses0erad,s es7-erH,s* Era c,4, 0,/er g-a3dra0as a -/ e3e7a/te d,4esticad,* Des0-5s de -/ sec, TGracias) ca=a33er,sU) agac+. 3a ca=eHa) se c,40ri4i. 0ara 0asar 0,r 3a 0-erta 1 sa3i. a t,da 0risa* E3 desc,/,cid, 1 1, /,s 4ira4,s c,/ si40atBa* VXEs -sted 4ari/,Y V3e 0reg-/t5 c-a/d, 2,32i. a c,3,carse E-/t, a 3a c+i4e/ea*

VL, 7-i +asta +ace -/ 0ar de aF,s) +asta G-e 4e cas5 Vc,/test.V* La 0ri4era 2eH G-e e4=arG-5 7-e 0recisa4e/te e/ ese =arc, de3 G-e estD=a4,s +a=3a/d, c-a/d, e/tr. -sted* VXI-5 =arc,Y Vi/G-irB desc,/certad,V* N, 3e +e ,Bd, 4e/ci,/ar /i/gS/ =arc,* VLe aca=, de decir s- /,4=re) seF,r Vre0-s,V* La c,r=eta 8amilia Apse. Si/ d-da +a=rD -sted ,Bd, +a=3ar de 3a gra/ 7ir4a de ar4ad,res A0se e HiE,s* Te/Ba/ -/a 73,ta 4ag/B7icaJ 3a :uc' Apse, 1 3a 9arold, Apse, 1 3a Anne, 3a =o(n, 3a &alcolm, 3a $lara, 3a =uliet... e/ 7i/) -/a 3ista i/ter4i/a=3e de Apses. Cada +er4a/,) +er4a/a) tBa) 0ri4a) es0,sa 1 cre, G-e ta4=i5/ 3as a=-e3as te/Ba/ -/ =arc, c,/ s- /,4=re* Era/ c,r=etas a/tic-adas) 4-1 4ari/eras 1 resiste/tes) c,/str-idas 0ara tra=aEar 1 d-rarR e/ e33as /, e/c,/trarBa -sted /i/g-/, de es,s c+is4es G-e a+,ra se 0,/e/ 0ara a+,rrar tra=aE,* USe 0e/s. G-e 3a S3ti4a de e33as) la 8amilia Apse, 7-era c,4, 3as de4Ds) s.3, G-e aS/ 4Ds resiste/te) aS/ 4Ds seg-ra) aS/ 4Ds es0aci,sa 1 c.4,da* SegS/ cre,) G-erBa/ G-e d-rase eter/a4e/te* Se c,/str-1. c,/ di2ers,s 4ateria3esJ +ierr,) teca) ,c,te*** Y 3as 4aderas de 3,s 4a40ar,s era/ a3g, 7a=-3,s,* La c,/str-cci./ est-2, 0residida e/ t,d, 4,4e/t, 0,r e3 ,rg-33,* T,d, era de 3, 4eE,r* La c,r=eta de=Ba 4a/dar3a e3 c,4,d,r, de 3a c,40aFBa) 1 0,r e33, c,/str-1er,/ 0ara 53 -/ a3,Ea4ie/t, G-e era c,4, -/ c+a3et c-=iert, 0,r -/a a403ia t,3di33a G-e 33ega=a casi +asta e3 0a3, 4a1,r* Nada tie/e 0-es de e?traF, G-e 3a seF,ra C,3c+ester 7-era ta/ reacia a G-e s- 4arid, deEase aG-e33a e4=arcaci./* UOE3 a3=,r,t, G-e ar4ar,/ 4ie/tras se c,/str-BaP AG-e33, te/Ba G-e ser re7,rHad, 1 es, ,tr, de=Ba te/er 4Ds gr,s,rR 1 X/, de=Ba/ ca4=iar aG-e33, 0,r a3g, 4Ds resiste/teY L,s c,/str-ct,res se c,/tagiar,/ de aG-e33a 7ie=re) 1 e3 =arc, 7-e crecie/d, 1 crecie/d, +asta c,/2ertirse 0,c, a 0,c, e/ e3 4Ds 0esad, 1 4e/,s 4ari/er, de 3,s de s- t,/e3aEe si/ G-e) 0,r a3g-/a raH./) /adie se diese c-e/ta de 3, G-e esta=a 0asa/d,* De=Ba te/er d,s 4i3 t,/e3adas de registr, , -/ 0,c, 4Ds) 0er, e/ /i/gS/ cas, 4e/,s* Si/ e4=arg,) c-a/d, 3, c-=icar,/ s,3a4e/te di, 4i3 /,2ecie/tas /,2e/ta 1 /-e2e t,/e3adas 1 0ic,* SegS/ dice/) c-a/d, se 3, c,4-/icar,/ a3 2ieE, A0se) se 33e2. ta3 disg-st, G-e ca1. e/7er4. 1 4-ri.* E3 a/cia/, te/Ba 1a /,2e/ta 1 seis aF,s) de 4,d, G-e s- 4-erte /, s,r0re/di. a /adieR L-cia/ A0se) si/ e4=arg,) esta=a c,/2e/cid, de G-e s- 0adre 0,dBa +a=er 2i2id, +asta 3,s cie/ aF,s* De 4,d, G-e 0,/dre4,s a3 2ieE, a3 0ri/ci0i. de 3a 3ista* L-eg, 3e t,c. e3 t-r/, a -/ 0,=re car0i/ter,) a3 G-e aG-e33a =estia a03ast. a3 =,tar3a* DiEer,/ G-e aG-e33, era -/a =,tad-ra) 0er, segS/ +e ,Bd, c,/tar 7-er,/ ta3es 3as carreras) 3,s a-33id,s 1 3,s 3a4e/t,s G-e se 0r,d-Eer,/ a3 des3iHarse e3 =arc, 0,r 3a =asada G-e 4Ds 0arecBa c,4, si +-=iera/ s,3tad, -/ dia=3, e/ e3 rB,* Cri4er, r,40i. t,das 3as a4arras c,4, si 7-era/ de =ra4a/te) 1 3-eg, arre4eti. c,/ e/de4,/iada 7-ria c,/tra 3,s re4,3cad,res G-e 3, es0era=a/* A/tes de G-e /adie 0-diese darse c-e/ta de 3, G-e se 0r,0,/Ba) 1a +a=Ba +-/did, a -/, 1 e/2iad, a ,tr, a3 diG-e c,/ tres 4eses de re0araci,/es* U/, de 3,s ca=3es de re4,3G-e se r,40i.) 1 e/t,/ces) /adie sa=e 0,r G-5) se deE. c,/d-cir c,/ -/ s,3, ca=3e c,4, si 7-ese -/ i/,ce/te c,rderit,* UAsB es c,4, era* U/, /-/ca sa=Ba c-D3 i=a a ser s- 0r.?i4a trastada* Ha1 =arc,s di7Bci3es de g,=er/ar) 0er, 0,r reg3a ge/era3 0-ede c,/7iarse e/ G-e se c,40,rte/ raci,/a34e/te* AG-e33a c,r=eta) si/ e4=arg,) era disti/taJ se +iciese 3, G-e se +iciese) res-3ta=a i40,si=3e sa=er c.4, i=a a ter4i/ar 3a 4a/i,=ra* Era -/a =estia 4a32ada* O 0-ede ser G-e est-2iera 3,ca* A2e/t-r. esta c,/Eet-ra e/ -/ t,/, ta/ seri, G-e /, 0-de 4e/,s de s,/reBr* E/t,/ces deE. de 4,rderse e3 3a=i, i/7eri,r 1 se dirigi. /-e2a4e/te a 4BJ VOSBP XC,r G-5 /,Y XC,r G-5 /, 0,dBa +a=er a3g, re3aci,/ad, c,/ 3a 3,c-ra e/ sestr-ct-ra) e/ s-s 3B/easY XC,r G-5 /, 0-ede +a=er -/ =arc, 3,c,Y Me re7ier, a -/a 3,c-ra de =arc,) de ta3 7,r4a G-e e/ /i/gS/ cas, 0-eda -/, estar seg-r, de G-e reacci,/arD c,4, 3, +arBa c-a3G-ier =arc, /,r4a3* AG-e33a c,r=eta era i40re2isi=3e* Si /, esta=a 3,ca) se trata=a de 3a 4Ds sa32aEe) 4a32ada 1 tai4ada =estia G-e Ea4Ds +a1a s-rcad, 3,s 4ares* Y, 3a +e 2ist, c,40,rtarse 0er7ecta4e/te d-ra/te d,s dBas e/ 4edi, de -/a t,r4e/ta 1 a3 tercer, t,4ar d,s

2eces 0,r a2a/te e/ 3a 4is4a tarde* La 0ri4era 3a/H. a3 ti4,/e3 0,r e/ci4a de 3a r-eda) 0er, c,4, /, c,/sig-i. 4atar3e) rea3iH. -/ /-e2, i/te/t, tres +,ras 4Ds tarde* E/ca0i33. ,3as 0,r 0r,a 1 0,r 0,0a) ri7. t,d, e3 tra0, G-e 33e2a=a dad, 1 33e/. de 0D/ic, a t,da 3a tri0-3aci./R i/c3-s, 33eg. a as-star a 3a seF,ra C,3c+ester) re7-giada e/ 3a c.4,da ca=i/a de 0,0a de 3a G-e esta=a ta/ ,rg-33,sa* C-a/d, 0asa4,s 3ista) 2i4,s G-e 7a3ta=a -/ +,4=re* E3 0,=re dia=3, de=i. de caer 0,r 3a =,rda si/ G-e 3e 2i5ra4,s , 3e ,15ra4,s* L, G-e 4e e?traFa es G-e /, desa0areciera /adie 4Ds* UY sie40re 3, 4is4,) sie40re* N-/ca se sa=Ba c.4, d,4i/ar aG-e3 =arc,* A 3a 4Ds 4B/i4a 0r,2,caci./ e40eHa=a a r,40er ca=3es) estac+as 1 g-i/da3eHas c,4, si 7-ese/ de crista3* Era 0esad,) t,r0e) di7Bci3 de 4a/i,=rar) es ciert,) 0er, es, /, e?03ica s- 4a357ic, 0,der* Me 3a/H. -/a 4irada i/G-isid,ra) 0er, 1, /, 0,dBa ad4itir 3a 0,si=i3idad de G-e -/ =arc, est-2iese 3,c,* VE/ 3,s 0-ert,s d,/de 3, c,/,cBa/ V0r,sig-i.V te4Ba/ +asta s- s,4=ra* C,/ 3a 4a1,r tra/G-i3idad se 33e2a=a 0,r de3a/te seis , siete 4etr,s de s.3id, 4-e33e , a7eita=a 3a 0-/ta de -/ r,40e,3as* E/ s-s =-e/,s tie40,s de=i. de 0erder Ni3.4etr,s 1 Ni3.4etr,s de cade/a 1 cie/t,s de t,/e3adas de a/c3as* C-a/d, a=,rda=a a ,tr, 0,=re e i/de7e/s, =arc,) res-3ta=a casi i40,si=3e se0arar3, de 53* Y /-/ca res-3ta=a a2eriad,J t,d, 3, 4Ds -/,s 0eG-eF,s ara8 FaH,s* Se +a=Ba/ 0r,0-est, c,/str-ir -/ =arc, 7-erte) 1 3a 2erdad es G-e 3, 3,grar,/* Ta/ 7-erte c,4, 0ara a=rirse 0as, e/tre 3,s +ie3,s 0,3ares* Y ta3 c,4, e40eH.) sig-i. 0,rtD/d,se* Desde e3 dBa de s- =,tad-ra /, deE. 0asar -/ s,3, aF, si/ asesi/ar a a3g-ie/* Me 7ig-r, G-e 3,s ar4ad,res c,4e/HarBa/ a 0re,c-0arse) 0er, t,da aG-e33a ge/eraci./ de A0ses era =asta/te ,=sti/adaR Ea4Ds ad4itirBa/ G-e 0-diera e?istir a3g-/a a/,r4a3idad e/ 3a 8amilia Apse. Ni siG-iera c,/si/tier,/ e/ ca4=iar3e e3 /,4=re* TOVa1a /ecedadPU) c,4, s,3Ba decir 3a seF,ra C,3c+ester* C,r 3, 4e/,s de=erBa/ +a=er3a e/cerrad, e/ -/ diG-e sec,) rB, arri=a) 1 /, +a=er 0er4itid, G-e 2,32iera a ,3er e3 ag-a sa3ada* C-ed, aseg-rar3e) seF,r 4B,) G-e e/ cada 2iaEe G-e +acBa 4ata=a a a3g-ie/* Est, 3, sa=Ba t,d, e3 4-/d,) 1 s- 4a3a re0-taci./ /, tard. e/ ser c,/,cida e/ 3,s siete 4ares* Y, +ice 0ate/te 4i e?traFeHa de G-e 7-ese 0,si=3e e/c,/trar tri0-3aci./ 0ara -/ =arc, c,/ ta/ 4a3a 7a4a* VE/t,/ces /, c,/,ce -sted a 3,s 4ari/,s) seF,r 4B,* OLa te4eridad 0ers,/i7icadaP XY esa 2a/idad de 0,der 0res-4ir 0,r 3a tarde a/te s-s c,40aFer,sJ TAca=a4,s de e/r,3ar/,s e/ 3a 8amilia Apse. OA3 dia=3, c,/ e33aP A /,s,tr,s /, /,s as-staUY OLa estS0ida terG-edad de3 4ari/,P Es c,4, -/a es0ecie de c-ri,sidad* B-e/,) G-iHD sea -/ 0,c, de t,d,* Cer, 3e dir5 -/a c,saJ aG-e33a =estia eEercBa s,=re /,s,tr,s -/a 7-/esta atracci./* Ker41/) G-e a3 0arecer c,/,cBa t,d,s 3,s =arc,s de3 4-/d,) i/ter2i/, c,/ t,/, 3Sg-=reJ VY, 2i ese =arc, -/a 2eH) desde esta 4is4a 2e/ta/a) c-a/d, 3, re4,3ca=a/ rB, arri=aJ -/a +,rr,r,sa 4,3e /egra G-e 0arecBa -/ e/,r4e cata7a3c, 73,ta/te* VHa=Ba a3g, si/iestr, e/ s- as0ect,) X2erdadY Vc,/2i/, e3 +,4=re de3 traEe de 4eHc3i33a) 4ira/d, a4ist,sa4e/te a Ker41/V* Sie40re 4e i/s0ir. 2erdader, terr,r* Te/Ba cat,rce aF,s c-a/d, e4=arG-5 e/ 3a 8amilia Apse, 1 4e di, -/ s-st, de 4-erte a0e/as +-=e s-=id, a =,rd,* Mi 0adre 4e ac,40aF. 0ara e4=arcar c,/ /,s,tr,s +asta Gra2ese/d 1 des0edir4e a33B* Y, era e3 seg-/d, de s-s +iE,s G-e se +acBa 4ari/,* Mi +er4a/, 4a1,r era ,7icia3 0,r e/t,/ces* S-=i4,s a =,rd, +acia 3as ,/ce de 3a 4aFa/aR e3 =arc, 1a esta=a 3ist, 0ara sa3ir de 0,0a +acia e3 rB,* U/ re4,3cad,r 3e di, -/ 3iger, tir./ 0ara G-e e/trase e/ 3as c,40-ertas de 3a esc3-sa) e i/4ediata4e/te +iH, -/a de s-s 3,c-ras* N, +a=rBa a2a/Had, /i siG-iera tres es3,ras c-a/d, te/s. de ta3 7,r4a -/a de 3as estac+as) -/ ca=, /-e2, de seis 0-3gadas de 4e/a) G-e /, di, tie40, a 3ascar de 0r,a 1 3a estac+a 7a3t.* Y, 2i e3 c+ic,te 2,3ar 0,r 3,s aires) 1 a3 4,4e/t, sig-ie/te e4=esti4,s 0,r 3a a3eta c,/tra e3 4-e33e c,/ ta3 7-erHa G-e t,d,s 3,s G-e estD=a4,s e/ c-=ierta casi 0erdi4,s e3 eG-i3i=ri,* A3 =arc, /, 3e 0as. /ada*

ON,) a 53 /,P Cer, -/, de 3,s gr-4etes) a G-ie/ e3 0i3,t, +a=Ba +ec+, s-=ir a 3a 4esa/a 0ara a7ir4ar a3g,) ca1. s,=re 3a t,3di33a) Has) E-st, de3a/te de 4B* E3 0,=re c+ic, /, era 4-c+, 4a1,r G-e 1,) 1 ta/ s.3, -/,s 4i/-t,s a/tes +a=Ba4,s estad, E-/t,s* Seg-ra4e/te se +a=Ba desc-idad, a33D arri=a) si/ 0e/sar G-e 0,drBa 0r,d-cirse aG-e3 accide/te* OB -/ ag-d, grit, de s,r0resa) O,+P) 1 c-a/d, a3c5 3a 2ista 4e di, tie40, a 2er3e caer c,4, -/ 0e3e3e* Se estre33. a 4e/,s de -/ 4etr, de 4B 1 se a=ri. 3a ca=eHa c,/tra -/a =ita* M-ri. i/sta/tD/ea4e/te* OA-e a3g, +,rri=3eP Mi 0adre esta=a 4,rta34e/te 0D3id, c-a/d, 4e estrec+. 3a 4a/, e/ Gra2ese/d* TXTe e/c-e/tras =ie/YU) 0reg-/t. 4irD/d,4e 7iEa4e/te* TSB) 0adre*U TXEstDs seg-r,YU TSB) 0adre*U TB-e/,) e/t,/ces +asta 3a 2ista) +iE, 4B,*U MDs tarde 4e diE, G-e si se +-=iera deEad, g-iar 0,r s-s se/ti4ie/t,s 4e +a=rBa 33e2ad, a casa i/4ediata4e/te* Y, s,1 e3 =e/Ea4B/ de 3a 7a4i3ia) Xsa=eY VaFadi. c,/ -/a i/ge/-a s,/risa* Y, ac,gB esta i/teresa/te /,ticia c,/ -/ 4-r4-33, de c,/4iseraci./) 0er, 53 3e rest. i40,rta/cia c,/ -/ ade4D/ de 3a 4a/,* VEra c,4, 0ara G-itar3e a -/, 3as ga/as de s-=ir a3 0a3,) se 3, aseg-r, V0r,sig-i.V* Cer, aG-e33, /, era 3, 0e,r G-e ca=Ba es0erar de aG-e33a =estia* Y, ser2B e/ ese =arc, d-ra/te tres aF,s* L-eg, 4e tras3adar,/ 0,r -/ aF, a 3a :uc' Apse. Cara 4B) G-e /, +a=Ba c,/,cid, 4Ds =arc, G-e 3a 8amilia Apse, 3a :uc' era -/a c,r=eta 4ara2i33,sa G-e +acBa 3, G-e -/, G-erBa G-e +iciese) c,4, si adi2i/ase 3,s 0e/sa4ie/t,s* UC-a/d, ter4i/5 4i S3ti4, aF, de a0re/diHaEe e/ aG-e3 a3egre =arG-it, 1 4e dis0,/Ba a dis7r-tar de tres di2ertidas se4a/as e/ tierra) reci=B -/ dBa) d-ra/te e3 desa1-/,) -/a carta e/ 3a G-e se 4e 0edBa G-e 4e 0rese/tase 3, a/tes 0,si=3e e/ 3a 8amilia Apse 0ara ,c-0ar e3 carg, de3 tercer ,7icia3* De -/ e40-E./ 4a/d5 4i 03at, +asta e3 ce/tr, de 3a 4esaR 4i 0adre 4e 4ir. 0,r e/ci4a de3 0eri.dic,) 4i 4adre a3H. 3as 4a/,s s,r0re/dida 1 1, sa3B a /-estr, 0eG-eF, EardB/) d,/de est-2e 0asea/d, 4Ds de -/a +,ra* UC-a/d, e/tr5 a3 7i/) 4i 4adre 1a /, esta=a e/ e3 c,4ed,r 1 4i 0adre se +a=Ba ac,4,dad, e/ s- si33./ 7a2,rit,* Vi 3a carta s,=re 3a re0isa de 3a c+i4e/ea* UaEs -/ +,/,r 0ara ti reci=ir se4eEa/te ,7erta) 1 3,s A0se +a/ sid, 4-1 a4a=3es a3 +acer3a&) diE, 4i 0adre* aY 2e, ta4=i5/ G-e +a/ /,4=rad, a C+ar3e1 0ri4er ,7icia3 0ara -/ s,3, 2iaEe*& UE/ e3 re2ers, de 3a carta) de 0-F, 1 3etra de3 seF,r A0se) +a=Ba -/a 0,sdata G-e 1, /, +a=Ba 2ist,* C+ar3e1 era 4i +er4a/, 4a1,r* UaN, 4e g-sta G-e d,s de 4is +iE,s est5/ e/ e3 4is4, =arc,&) 0r,sig-i. 4i 0adre c,/ s+a=it-a3 seriedad* aY te aseg-r, G-e /, te/g, i/c,/2e/ie/te e/ escri=ir a3 seF,r A0se e?03icD/d,se3,*& UOMi 2ieE, 1 G-erid, 0adreP Era -/ 0adre 4ara2i33,s,* XI-5 +a=rBa/ +ec+, -stedes e/ 4i 3-garY La 4era idea de 2,32er a aG-e33a =estia) 1 0ara c,34, c,4, ,7icia3) sa=ie/d, G-e sie40re estarBa e/ te/si./) 0re,c-0ad,) si/ -/ 4,4e/t, de tra/G-i3idad /i de dBa /i de /,c+e) era a3g, G-e 4e 0,/Ba e/7er4,* Cer, aG-e3 /, era -/ =arc, de3 G-e se 0-diese +-ir ta/ 7Dci34e/te* C,r ,tra 0arte) i/c3-s, 3a 4Ds E-sti7icada de 3as disc-30as +a=rBa ,7e/did, 4,rta34e/te a A0se e HiE,s* Me +a33a=a e/ -/a sit-aci./ e/ 3a G-e) a-/ e/ e3 cas, de G-e +-=iera estad, e/ e3 3ec+, de 3a 4-erte) s.3, 0,dBa res0,/derJ aList, 0ara e4=arcar&) si es G-e G-erBa 4,rir e/ gracia de A0se e HiE,s* Y es, 7-e 0recisa4e/te 3, G-e c,/test5) 1 ade4Ds 0,r te3egra4a) 0ara ter4i/ar c-a/t, a/tes c,/ aG-e3 as-/t,* ULa 0ers0ecti2a de /a2egar c,/ 4i +er4a/, 4e i3-si,/a=a =asta/te) 0er, ta4=i5/ 4e ca-sa=a cierta i/tra/G-i3idad* Desde G-e era -/ crB,) sie40re 4e +a=Ba tratad, c,/ cariF,) 1 1, 3e c,/sidera=a c,4, 3a 0ers,/a 4Ds 4ara2i33,sa de3 4-/d,* Y) e/ e7ect,) 3, era* N-/ca 0is. 3a c-=ierta de -/ 4erca/te -/ ,7icia3 4eE,r* Agrada=3e) 7-erte) erg-id,) c-rtid, 0,r e3 s,3) te/Ba ca=e33, castaF, 3igera4e/te riHad, 1 ,E,s de +a3c./* Era -/ +,4=re es035/did,* N, /,s +a=Ba4,s 2ist, desde +acBa aF,s) 0-es a-/G-e 1a 33e2a=a tres se4a/as e/ I/g3aterra) t,da2Ba /, +a=Ba a0arecid, 0,r casaR se +a=Ba 0asad, t,d, e3 tie40, de s- 0er4is, e/ a3gS/ 3-gar de

S-rre1) +acie/d, 3a c,rte a Maggie C,3c+ester) s,=ri/a de3 2ieE, ca0itD/ C,3c+ester* S- 0adre) G-e se dedica=a a3 c,4erci, de3 aHScar) era -/ gra/ a4ig, 4B,) 1 C+ar3e1 +a=Ba +ec+, de scasa -/a es0ecie de seg-/d, +,gar* Y, /, deEa=a de 0reg-/tar4e 3, G-e 4i +er4a/, 4a1,r 0e/sarBa de 4B* UMe di, 3a =ie/2e/ida c,/ -/a s,/,ra carcaEada* CarecBa c,4, si e3 +ec+, de te/er4e de ,7icia3 a s-s .rde/es 7-ese 3, 4Ds di2ertid, de3 4-/d,* Me 33e2a=a dieH aF,s) 1 c-a/d, se +iH, a 3a 4ar 0,r 0ri4era 2eH 1, s.3, te/Ba c-atr,* Me G-ed5 s,r0re/did, a3 c,40r,=ar 3, a3=,r,tad,r G-e se +a=Ba 2-e3t,* UaA+,ra 2ere4,s si tie/es 4adera&) 4e diE, rie/d,* L-eg, 4e di, -/ c,daH, e/ 3as c,sti33as 1 4e 33e2. a s- ca4ar,te* aSi5/tate) Ned* Me a3egra 0,der te/erte c,/4ig,* Y, te 0-3ir5) ,7icia3it,) sie40re G-e 2a3ga 3a 0e/a* Y) e/ 0ri4er 3-gar) 45tete =ie/ e/ 3a ca=eHa G-e d-ra/te este 2iaEe /, 2a4,s a deEar G-e esta =estia asesi/e a /adie* Va4,s a aca=ar c,/ s-s resa=i,s*& UC,40re/dB G-e 3, decBa e/ seri,* Visi=3e4e/te 0re,c-0ad,) 4e +a=3. de3 =arc, e i/sisti. e/ G-e /-/ca de=Ba4,s deEar/,s s,r0re/der 0,r 3,s 4a32ad,s tr-c,s de aG-e33a c,/de/ada =estia* UMe s,3t. -/ 3arg, disc-rs, s,=re e3 g,=ier/, de -/ =arc, c,/ es0ecia3 re7ere/cia a 3a 8amilia Apse. L-eg,) ca4=ia/d, de t,/,) e40eH. a c,/tar4e 3as 4Ds dis0aratadas +ist,rias) +asta G-e 33eg. -/ 4,4e/t, e/ G-e 4e d,3Ba/ 3,s iEares de ta/t, reBr* N,t5 G-e esta=a 4-1 e?citad,) 0er, /, creB G-e 7-ese s.3, 0,r 4i 33egadaJ /, era 0ara ta/t,* U/,s dBas 4Ds tarde t,d, G-ed. ac3arad,J 3a seF,rita Maggie C,3c+ester /,s ac,40aFarBa e/ 3a tra2esBa* S- tB, +a=Ba 0e/sad, G-e -/ 2iaEe 0,r 4ar serBa =e/e7ici,s, 0ara s- sa3-d* UN, s5 3, G-e G-errBa decir aG-e33, de beneficioso para su salud, 0-es te/Ba -/ c,3,r i/4eE,ra=3e 1 -/a 0reci,sa 4ata de ca=e33, r-=i,* Y /, 3e i40,rta=a 3, 4Ds 4B/i4, e3 2ie/t,) /i 3a 33-2ia) /i 3as sa30icad-ras de3 4ar) /i e3 s,3) /i 3as ,3as) /i /ada de /ada* Era -/a 4-c+ac+a de ,E,s aH-3es 1 carDcter E,2ia3) 0er, 4e as-sta=a -/ 0,c, 3a 7,r4a G-e te/Ba de t,4ar e3 0e3, a 4i +er4a/,* Te4Ba G-e e/ c-a3G-ier 4,4e/t, 0-diera esta33ar -/a =r,/ca es0ectac-3ar e/tre 3,s d,s* Si/ e4=arg,) +asta G-e /, 33e2D=a4,s -/a se4a/a e/ S1d/e1 /, ,c-rri. /ada de 0artic-3ar* U/ dBa) 4ie/tras 3a 4ari/erBa esta=a c,4ie/d,) C+ar3e1 se as,4. a 4i ca4ar,te* Y, esta=a t-4=ad, e/ 4i 3itera) 7-4a/d, tra/G-i3a4e/te* UaVe/te a tierra c,/4ig,) Ned&) diE, si/ 0reD4=-3,s* USa3t5 de 3a 3itera si/ d-dar3, 1 7-i tras 53 0,r e3 0,rta3./ 1 3-eg, ca33e Ge,rge arri=a* Ca4i/a=a c,/ 0as,s de giga/te) 1 1, casi te/Ba G-e c,rrer 0ara 4a/te/er4e a s- a3t-ra* HacBa -/ ca3,r i/s,0,rta=3e* aXAd,/de dia=3,s 4e 33e2as c,/ ta/ta 0risa) C+ar3e1Y&) 3e 0reg-/t5* aAG-B&) 4e c,/test.* UAqu1 era -/a E,1erBa* Y, /, te/Ba 3a 4e/,r idea de 3, G-e se 3e 0,drBa +a=er 0erdid, a33B* CreB G-e se tratarBa de a3g-/a a3,cada e?tra2aga/cia* De 0r,/t, 4e 0-s, =aE, 3as /arices tres s,rtiEas G-e 0arecBa/ di4i/-tas e/ s- 4,re/a 1 e/,r4e 4a/,* aEs 0ara Maggie* XC-D3Y&) re7-/7-F.* ULa 2erdad es G-e 4e as-st5 -/ 0,c,* Me se/tBa i/ca0aH de artic-3ar 0a3a=ra) 0er, seFa35 -/a G-e 3a/Ha=a deste33,s =3a/c,s 1 aH-3es* E3 se 3a 4eti. e/ e3 =,3si33, de3 c+a3ec,) 0ag. c,/ -/ 4,/t./ de s,=era/,s 1 sa3i. a t,da 0risa de 3a tie/da* G-a/d, 2,32i4,s a3 =arc, 1, esta=a si/ res-e33,* aC+,ca es,s ci/c,) ca4arada&) diEe Eadea/te* E3 4e di, -/a 0a34ada e/ 3a es0a3da* aC-a/d, regrese 3a 4ari/erBa da 3as .rde/es G-e creas ,0,rt-/as a3 c,/tra4aestre&) 7-er,/ s-s i/str-cci,/es* aEsta tarde 1, est,1 3i=re de ser2ici,*& UA c,/ti/-aci./) desa0areci. -/,s 4,4e/t,s de c-=ierta 0ara rea0arecer a3 0,c, rat, ac,40aFad, de Maggie* A 3a 2ista de t,d,s) =aEar,/ E-/t,s 0,r e3 0,rta3./ 0ara dar -/ 0ase, e/ aG-e3 0,32,rie/t, 1 a=rasad,r dBa* C,cas +,ras des0-5s regresar,/ 4-1 7,r4a3es) 0er, c,4, si /, t-2iese/ 3a 4e/,r idea de d./de +a=Ba/ estad,* A3 4e/,s es, 7-e 3, G-e diEer,/ a 3a seF,ra C,3c+ester c-a/d, 3es 0reg-/t. a 3a +,ra de3 t5*

UC,4, c,40re/derD/) a =,rd, /-/ca se +a=3a=a de 3as dia=.3icas 4a/Bas de aG-e3 c,/de/ad, =arc,) a3 4e/,s e/ 3,s ca4ar,tes* S.3, c-a/d, B=a4,s 1a ca4i/, de I/g3aterra) C+ar3e1 c,4eti. 3a i40r-de/cia de decir G-e esta 2eH regresD=a4,s t,d,s* E3 ca0itD/ C,3c+ester di, i/4ediata4e/te 4-estras de se/tirse i/c.4,d,) 1 s- estS0ida 1 agresi2a 4-Eer 3a e40re/di. c,/ C+ar3e1 c,4, si +-=iese dic+, a3g-/a i/dece/cia* Y, 4is4, G-ed5 t,ta34e/te as,4=rad,* E/ c-a/t, a Maggie) 0er4a/eci. se/tada) 0er03eEa) 4-1 a=iert,s s-s gra/des ,E,s aH-3es* Nat-ra34e/te) /, tard. /ada e/ s,/sacar4e t,d, 3, G-e 1, sa=Ba* Era -/a de esas 0ers,/as a 3as G-e /, se 0-ede 4e/tir* aEs es0a/t,s,&) diE, 4-1 seria* aOC,=res desgraciad,sP Me a3egr, de G-e e3 2iaEe est5 a 0-/t, de ter4i/ar* A 0artir de a+,ra /, te/dr5 -/ 4,4e/t, de 0aH 0e/sa/d, e/ C+ar3e1*& UY, 3e aseg-r5 G-e /, te/Ba 4,ti2,s 0ara 0re,c-0arse 0,r C+ar3e1* HacBa 7a3ta -/ =arc, 4Ds tai4ad, G-e aG-e3 0ara s,r0re/der a -/ 4ari/, c,4, 4i +er4a/,* E33a se 4,str. de ac-erd, c,/4ig,* UA3 dBa sig-ie/te se /,s acerc. e3 re4,3cad,r de D-/ge/ess* C-a/d, 3a estac+a est-2, 7ir4e) C+ar3e1 se 7r,t. 3as 4a/,s 1 4e diE, e/ 2,H =aEaJ aLa +e4,s derr,tad,) Ned&) 1 1, c,/test5 c,/ -/a s,/risaJ aEs, 0arece*& UE3 tie40, era 4ag/B7ic, 1 3a 4ar -/a =a3sa de aceite* C,4e/Ha4,s a re4,/tar e3 rB, si/ /i/gS/ i/cide/te +asta G-e) 7re/te a H,3e Ha2e/) aG-e33a =estia traici,/era di, -/ =a/daH, 1 est-2, a 0-/t, de arre4eter c,/tra -/a =arcaHa 7,/deada 7-era de3 ca/a3* Cer, 1, esta=a e/ 0,0a) 2igi3a/d, a3 ti4,/e3) 1 /, 4e c,gi. des0re2e/id,* C+ar3e1 s-=i. a 3a t,3di33a c,/ e?0resi./ 0re,c-0ada* aLe 7a3t. 0,c,&) diE,) 1 1, c,/test5 a3egre4e/teJ aN, te 0re,c-0es) C+ar3e1* La +as d,4ad,*& UE3 re4,3cad,r de=Ba 33e2ar/,s +asta e3 4-e33e* E3 0rDctic, de3 rB, +a=Ba e4=arcad, e/ Gra2ese/d) 1 s-s 0ri4eras 0a3a=ras 7-er,/J aC,/tra4aestre) ice i/4ediata4e/te a =,rd, e3 a/c3a de =a=,r*& UC-a/d, 7-i +acia 0r,a) 3a ,rde/ 1a se +a=Ba c-403id,* Vi a Maggie e/ e3 casti33,) e/trete/ida c,/ e3 aEetre, de 3a 4a/i,=raR 3e 0edB G-e 7-ese a 0,0a) 0er,) c,4, sie40re) /, 4e +iH, e3 4e/,r cas,* E/t,/ces C+ar3e1) G-e esta=a 4-1 ataread, c,/ 3,s a0areE,s) 2i, ta4=i5/ a Maggie 1 grit. c,/ t,das s-s 7-erHasJ aOA0Drtate de3 casti33,) MaggieP EstDs est,r=a/d,*& C,r t,da res0-esta Maggie 3e +iH, -/ gest, =-r3./) 1 2i G-e e3 0,=re C+ar3e1 2,32Ba 3a es0a3da) 0r,c-ra/d, disi4-3ar s- s,/risa* L,s aH-3es ,E,s de Maggie) e?citada c,/ 3a 0ers0ecti2a de 2,32er a casa) c+is0ea=a/ 4ie/tras c,/te403a=a e3 rB,* U/ =erga/tB/ cargad, de car=./ 2ir. E-st, e/ /-estra 0r,a) 1 e3 re4,3cad,r t-2, G-e 0arar s-s 4DG-i/as a t,da 0risa 0ara e2itar a=,rdar3,* UE/ -/ a=rir 1 cerrar de ,E,s) c,4, s-e3e ,c-rrir e/ est,s cas,s) t,d,s 3,s =arc,s de 3as cerca/Bas 0arecier,/ e/redarse e/ -/ 3B, i/4e/s,* U/a g,3eta 1 -/ G-ec+e se a=,rdar,/ e/ e3 ce/tr, de3 rB,* E3 es0ectDc-3, era e4,ci,/a/teR e/treta/t,) /-estr, re4,3cad,r 0er4a/ecBa a3 0air,* A c-a3G-ier ,tr, =arc, G-e /, 7-ese aG-e33a =estia se 3e 0,drBa +a=er c,/2e/cid, 0ara G-e /, se 4,2iese d-ra/te -/ 0ar de 4i/-t,s) O0er, /, a 3a 8amilia ApseC I/4ediata4e/te ca1. s- 0r,a 1 3a c,r=eta e40eH. a deri2ar arrastra/d, c,/sig, a3 re4,3cad,r* Vi G-e a -/ c-art, de 4i33a de /,s,tr,s se +a33a=a 7,/dead, -/ gr-0, de =arc,s de ca=,taEe) 1 creB G-e de=Ba c,4-/icDrse3, a3 0i3,t,* aSi /,s 4ete4,s e/tre e33,s&) diEe sere/a4e/te) a3,s 2a a +acer asti33as a/tes de G-e 0,da4,s sa3ir de3 at,33ader,*& UaOC.4, si 1, /, c,/,ciese este =arc,P&) e?c3a4. 0atea/d, 3a c-=ierta c,/ 7-ria e?tra,rdi/aria* HiH, s,/ar s- si3=at, 0ara G-e e3 re4,3cad,r 2irase /-estra 0r,a 3, a/tes 0,si=3e) 1 c,/ti/-. 0ita/d, c,4, -/ 3,c, 1 +acie/d, seFas c,/ e3 =raH, +acia =a=,r* E3 re4,3cad,r c,4e/H. a dar a2a/te* Las 0a3etas =atBa/ e3 ag-a deses0erada4e/te) 0er, 0arecBa G-e tratase de at,ar -/a r,caJ /, c,/seg-Ba 4,2er/,s /i -/ ce/tB4etr,* E3 0i3,t, 2,32i. a t,car e3 si3=at, 1 a 4,2er e3 =raH, +acia =a=,r* Las 0a3etas de3 re4,3cad,r) sit-ad, 1a 0er0e/dic-3ar a /-estra 0r,a) gira=a/ cada 2eH 4Ds a0risa*

UD-ra/te -/,s i/sta/tes e3 re4,3cad,r 1 3a c,r=eta 0er4a/ecier,/ i/4.2i3es e/ 4edi, de aG-e33a 4-3tit-d de =arc,s e/ 4,2i4ie/t,) 1 de 0r,/t, e3 tre4e/d, 0,der G-e aG-e33a 4a32ada =estia de c,raH./ de 0iedra 0,/Ba e/ t,d, 3, G-e +acBa arra/c. de c-aE, 3a =ita de a4arre* La estac+a sa3t. r-id,sa4e/te 1 7-e G-e=ra/d, ca=i33as -/a a -/a c,4, si 7-ese/ =arritas de 3acre* E/t,/ces 4e di c-e/ta de G-e Maggie) 0ara 2er 4eE,r) se +a=Ba s-=id, e/ci4a de3 a/c3a de =a=,r) arra/c+ada a 03a/ e/ 3a c-=ierta de3 casti33,* A-/G-e e3 a/c3a esta=a 0er7ecta4e/te e/caEada e/ s- =asada de 4adera) /, +a=Ba +a=id, tie40, de a7ir4ar3a c,/ -/ ca=,* Esta=a s-7icie/te4e/te aseg-rada 0ara ir +asta e3 4-e33e) 0er, si e3 c+ic,te de 3a estac+a se e/ga/c+a=a e/ a3g-/a de s-s -Fas*** Se 4e +iH, -/ /-d, e/ 3a garga/ta) 0er, a/tes 0-de gritarJ aOA0Drtate de3 a/c3aP& UN, t-2e tie40, de 0r,/-/ciar s- /,4=reR de t,das 7,r4as) /, cre, G-e 4e +-=iese ,Bd,* La estac+a g,30e. c,/tra 3a -Fa de3 a/c3a 1 Maggie ca1. a c-=iertaR se 3e2a/t. c,4, -/ ra1,) 0er, G-ed. sit-ada e/ -/ 3-gar 0e3igr,s,* Se ,1. -/ es0a/t,s, c+irrid, 1 e3 a/c3a) gira/d, s,=re sB 4is4a) se irg-i. c,4, si t-2iese 2ida 0r,0iaR e3 3arg, 1 t,sc, =raH, de s- ce0, e/ga/c+. a Maggie 0,r 3a ci/t-ra) 0areci. estrec+ar3a e/ es0a/t,s, a=raH, 1 se 3a/H. c,/ e33a a 3as ag-as) 0r,d-cie/d, -/ +,rri=3e estr-e/d, de cade/as) seg-id, de 3,s g,30es G-e da=a/ 3,s es3a=,/es 1 gri33etes 1 G-e +acBa/ estre4ecerse a3 =arc, de 0r,a a 0,0a*** O0,rG-e e3 7re/, de 3a cade/a de3 a/c3a +a=Ba ag-a/tad,P VOI-5 +,rri=3ePVe?c3a45* VD-ra/te aF,s t-2e 0esadi33as s,=re a/c3as G-e a=raHa=a/ a 4-c+ac+as V0r,sig-i. e3 desc,/,cid, c,/ 2,H desc,40-esta) a3 tie40, G-e se estre4ecBaV* C+ar3e1) 3a/Ha/d, -/ grit, desgarrad,r) se tir. i/4ediata4e/te 0,r 3a =,rda* Cer, /i siG-iera 0-d, 2er e3 4e/,r i/dici, de s- =,i/a r,Ea e/ 3as ag-as* ONada) Di,s 4B,P ONada e/ a=s,3-t,P I/sta/tes des0-5s /,s r,dear,/ 4edia d,ce/a de =,tes) 1 -/, de e33,s rec,gi. a C+ar3e1* Y,) a1-dad, 0,r e3 c,/tra4aestre 1 e3 car0i/ter,) 3arg-5 a0res-rada4e/te e3 a/c3a de estri=,r 1 c,/seg-B dete/er e3 =arc,* E3 0rDctic, 0arecBa +a=erse 2-e3t, 3,c,* N, +acBa 4Ds G-e 0asearse 0,r e3 casti33,) ret,rci5/d,se 3as 4a/,s 1 s-s-rra/d,J TOA+,ra te dedicas a asesi/ar 4-EeresP OA+,ra te dedicas a asesi/ar 4-EeresPU C,r 4Ds G-e +ici4,s) /, c,/seg-i4,s sacar3e /i/g-/a ,tra 0a3a=ra* UL3eg. 3a /,c+e) ,sc-ra c,4, =,ca de 3,=,* A3 2,32er4e +acia e3 rB, ,B -/a triste 1 a0agada 33a4adaJ aOA+ de3 =arc,P& A3 rat, se acerc. a /-estr, c,stad, -/ =,te de Gra2ese/d tri0-3ad, 0,r d,s +,4=res* L3e2a=a/ -/ 7ar,3 1 2i G-e) agarrad,s a 3a esca3a) 4ira=a/ +acia c-=ierta si/ 0r,/-/ciar 0a3a=ra* A 3a 3-H de3 7ar,3 0-de disti/g-ir -/a 4ata de 3aci, 1 r-=i, ca=e33,* E3 desc,/,cid, 2,32i. a estre4ecerse* VA3 ca4=iar 3a 4area) e3 c-er0, de 3a 0,=re Maggie se +a=Ba s,3tad, de -/a de 3as =,1as de a4arre 1 +a=Ba s-=id, a 3a s-0er7icie Ve?03ic.V* Me dirigB +acia 3a 0,0a) si/ti5/d,4e 4Ds 4-ert, G-e 2i2,) 1 3a/c5 -/ c,+ete 0ara a2isar a 3,s G-e seg-Ba/ =-sca/d, e/ e3 rB,* E/t,/ces 4e esca=-33B c,4, -/ 0err, +acia 0r,a 1 0as5 t,da 3a /,c+e se/tad, e/ 3a c,H de3 =a-0r5s 0ara estar 3, 4Ds 3eE,s 0,si=3e de C+ar3e1* VOC,=re +,4=reP Vs-s-rr5* VSB) 0,=re +,4=re V8re0iti. 53 0e/sati2,V* AG-e33a =estia /, +a=Ba c,/se/tid, G-e /i siG-iera 53 3a 0ri2ase de s- 0resa* Cer, 7-e 53 G-ie/ a 3a 4aFa/a sig-ie/te 33e2. e3 =arc, +asta e3 4-e33e 1 ,rde/. 3a 4a/i,=ra de a4arre* OVa1a si 3, +iH,P UC+ar3e1 1 1, /, +a=Ba4,s cr-Had, -/a s,3a 0a3a=ra*** /i siG-iera -/a 4irada* Y, /, 4e atre2Ba a 4irar3e* C-a/d, est-2, 7ir4e 3a S3ti4a estac+a) se 33e2. 3as 4a/,s a 3a ca=eHa 1 se G-ed. 4ira/d, 7iEa4e/te a c-=ierta c,4, si G-isiera rec,rdar a3g,* L,s +,4=res 0er4a/ecBa/ si3e/ci,s,s) es0era/d, G-e se 3es diese 3a 2,H de 7i/ de 2iaEe* I-iHD 7-era es, 3, G-e trata=a de rec,rdar* Y, +a=35 e/ s- /,4=reJ aEs, es t,d,) 4-c+ac+,s*& UKa4Ds +e 2ist, a -/a tri0-3aci./ dese4=arcar ta/ si3e/ci,sa4e/te* A-er,/ 0asa/d, -/,

tras ,tr, 0,r e/ci4a de 3a =,rda) 0r,c-ra/d, +acer e3 4e/,r r-id, 0,si=3e c,/ s-s c,7res* T,d,s /,s 4irar,/ a3 4arc+ar) 0er, /i/g-/, t-2, e3 2a3,r de ir a estrec+ar 3a 4a/, de3 0ri4er ,7icia3) c,4, es c,st-4=re* UY, seg-B a C+ar3e1 de acD 0ara a33D 0,r e3 desiert, =arc,R a0arte de /,s,tr,s) s.3, e3 g-arda +a=Ba G-edad, a =,rd,) 0er, se +a=Ba e/cerrad, c,/ 33a2e e/ 3a c,ci/a* De 0r,/t,) e3 0,=re C+ar3e1 s-s-rr. c,/ 2,H e/3,G-ecidaJ aOEst, se +a aca=ad,P& Se dirigi. a3 0,rta3./) sa3t. a3 4-e33e) sa3i. de3 0-ert, 1 se e/ca4i/. a gra/des Ha/cadas +acia T,Ler Hi33* Y, i=a 0egad, a s-s ta3,/es* E3 desc,/,cid, +iH, -/ gest, de desa3ie/t,* VOC,/ aG-e33a =estia /, se 0,dBa +acer /adaP OTe/Ba e3 dia=3, 4etid, e/ e3 c-er0,P VXI-5 +a sid, de s- +er4a/,Y V0reg-/t5) c,/2e/cid, de G-e +a=Ba 4-ert,* Res-3t.) si/ e4=arg,) G-e esta=a eG-i2,cad,* A+,ra 4a/da=a -/ =-e/ =arc, e/ 3a c,sta de C+i/a) 0er, /, +a=Ba 2-e3t, a a0arecer 0,r s- casa* Ker41/ 3a/H. -/ 0r,7-/d, s-s0ir,* L-eg,) tras c,40r,=ar G-e e3 0aF-e3, 1a esta=a 3, s-7icie/te4e/te sec,) se 3, 33e2. c-idad,sa4e/te a s- e/r,Eecida /ariH) G-e 0rese/ta=a -/ as0ect, 3a4e/ta=3e* VEra -/a =estia sa32aEe Vc,/ti/-. e3 +,4=re de3 traEe de 4eHc3i33aV* E3 2ieE, C,3c+ester se 03a/t. 1 0rese/t. s- di4isi./* Y a0-est, a G-e Ea4Ds adi2i/arBa/ 3, G-e ,c-rri. e/t,/ces* OReci=i. -/a carta de A0se e HiE,s e/ 3a G-e 3e 0edBa/ G-e rec,/siderase sdecisi./P OL, G-e 7-era c,/ ta3 de sa32ar 3a re0-taci./ de 3a 8amilia ApseC E3 2ieE, C,3c+ester se 0rese/t. e/ 3as ,7ici/as 1 diE, G-e esta=a dis0-est, a +acerse carg, de3 =arc, -/a 2eH 4Ds) 0er, s.3, 0ara 33e2ar3, a3 4ar de3 N,rte 1 +-/dir3,* C,3c+ester se +a=Ba 2-e3t, 4edi, 3,c,* E3 ca=e33,) a/tes de c,3,r gris acerad,) se 3e t,r/. =3a/c, c,4, 3a /ie2e e/ G-i/ce dBas* UDada 3a sit-aci./) 3,s ar4ad,res t-2ier,/ G-e c,/tratar a3 0ri4er +,4=re dis0-est, a +acerse carg, de3 =arc,) 0-es te4Ba/ e3 escD/da3, G-e se 0r,d-cirBa si /, e/c,/tra=a/ ca0itD/ 0ara 3a 8amilia Apse. SegS/ te/g, e/te/did,) se trata=a de -/ +,4=re de te40era4e/t, E,2ia3) a-/G-e c,/ 4a/, d-ra a 3a +,ra de g,=er/ar -/ =arc,* E3 0ri4er ,7icia3 se 33a4a=a Mi34,t 1 era -/ tara4=a/a G-e 7i/gBa des0reciar a t,das 3as 4-Eeres* La 2erdad es G-e era e?tra,rdi/aria4e/te tB4id, c,/ e33as) 0er, e/ c-a/t, a3g-/a 3e da=a 0ie 1a /, +a=Ba G-ie/ 3, s-Eetase* USegS/ se r-4,rea=a) -/, de 3,s ar4ad,res +a=Ba dic+, e/ cierta ,casi./ G-e esta=a desea/d, G-e aG-e33a 4a3a =estia se +-/diese* OCer, /, +a=Ba 7,r4aP CarecBa i/destr-cti=3e) c,4, si t-2iese -/ ,37at, es0ecia3 0ara e3-dir e3 0e3igr,* Ker41/ 3a/H. -/ res,03id, de ase/ti4ie/t,* VE3 =arc, c,/ G-e s,FarBa c-a3G-ier 0ri4er ,7icia3) Xe+Y Vc,4e/t. e/ t,/, sarcDstic, e3 +,4=re de3 traEe de 4eHc3i33aV* B-e/,) e3 cas, es G-e Mi34,t c,/sig-i. 3, G-e /i/gS/ ,tr, +a=Ba c,/seg-id,* A-/G-e ta4=i5/ +a1 G-e decir G-e G-iHD /, 3e +-=iera sid, 0,si=3e de /, ser 0,r 3,s 0reci,s,s ,E,s 2erdes de 3a seF,rita de c,40aFBa) , 3, G-e 7-ese) de 3,s +iE,s de3 seF,r 1 3a seF,ra Ca40+i3i-s* ULa 7a4i3ia Ca40+i3i-s +a=Ba e4=arcad, e/ Ade3aide r-4=, a E3 Ca=,* E3 dBa de 3a 0artida) e3 =arc, sa3i. de3 0-ert, 1 7,/de. e/ 3a =a+Ba* E3 ca0itD/) -/ ti0, de 3, 4Ds a4a=3e) sig-i. s- c,st-4=re de dar -/a c,4ida de des0edida a -/ gra/ /S4er, de 0ers,/as* C-a/d, e3 S3ti4, =,te de i/2itad,s a=a/d,/. e3 =arc,) era/ 1a 3as ci/c, de 3a tarde 1 e3 tie40, +a=Ba e40e,rad, /,ta=3e4e/te* E/ rea3idad) /, +a=Ba /i/g-/a raH./ 0ara Har0ar aG-e3 dBa) 0er, c,4, e3 ca0itD/ asB 3, +a=Ba a/-/ciad,) se cre1. e/ 3a ,=3igaci./ de +acerse a 3a 4ar* Si/ e4=arg,) des0-5s de ta/t,s =ri/dis /, c,/sider. 0r-de/te 0asar 0,r 3,s estrec+,s d-ra/te 3a /,c+eR ,rde/. G-e s.3, se iHase/ 3as 2e3as de 3as ga2ias =aEas 1 de3 tri/G-ete 1 G-e se 7-ese c,stea/d, +asta G-e a4a/eciese) 4a/te/ie/d, sie40re 3, 4Ds 0,si=3e 3a 0r,a a3 2ie/t,* A/tes de irse a d,r4ir) deE. de g-ardia a3 seg-/d, ,7icia3R este 0er4a/eci. e/ c-=ierta) reci=ie/d, e/ 3a cara 3,s 7rec-e/tes 1 7-ertes c+-=asc,s) +asta 3as d,ce) +,ra e/ G-e 3e re3e2. Mi34,t*

ULa 8amilia Apse, c,4, -sted ,=ser2.) te/Ba -/a es0ecie de c+a3et e/ 3a t,3di33a*** VU/ e/,r4e 1 +,rri=3e ,=Eet, =3a/c, G-e s,=resa3Ba de 3a c-=ierta Vs-s-rr. triste4e/te Ker41/) 4ira/d, a 3a c+i4e/ea* VE?acta4e/te* A3g, asB c,4, -/ tec+ad, G-e c-=rBa 3a esca3a de 3a ca=i/a 1 +acBa 3as 2eces de caseta de g,=ier/,* La 33-2ia caBa a rD7agas s,=re e3 s,F,3ie/t, Mi34,t* E3 =arc, deri2a=a 3e/ta4e/te +acia e3 s-r) 0er, g,=er/a=a =ie/ 1 3a c,sta se +a33a=a a -/as tres 4i33as a =ar3,2e/t,* C,4, e/ aG-e33a 0arte de 3a =a+Ba /, +a=Ba /i/gS/ ,=stDc-3,) Mi34,t 7-e a g-arecerse de 3,s c+-=asc,s a3 s,caire de 3a caseta de g,=ier/,) c-1a 0-erta se e/c,/tra=a a=ierta* La /,c+e era ,sc-ra c,4, =,ca de 3,=,* Y e/t,/ces ,1. -/a 2,H de 4-Eer G-e 3e s-s-rra=a a3g,* UAG-e33a c,/de/ada /iFera de ,E,s 2erdes +a=Ba ac,stad, a 3,s +iE,s de 3,s Ca40+i3i-s +acBa +,ras) c,4, es /at-ra3* C,r 3, 2ist,) /, 0,dBa c,/ci3iar e3 s-eF,) de 4,d, G-e se dirigi. a 3a caseta de g,=ier/,) 4e 7ig-r, G-e 0ara t,4ar e3 7resc,* S-0,/g, G-e c-a/d, Mi34,t ,1. s- 2,H 7-e c,4, si a3g-ie/ +-=iese e/ce/did, -/ 7.s7,r, e/ s- cere=r,* N, s5 c.4, +a=Ba/ 33egad, a te/er -/as re3aci,/es ta/ estrec+as) 0er, 4e i4agi/, G-e se +a=Ba/ 2ist, e/ tierra c,/ a/teri,ridad* La 2erdad es G-e /-/ca 33eg-5 a e/terar4e) 0,rG-e 4ie/tras Mi34,t c,/ta=a 3, s-cedid,) /, +acBa 4Ds G-e i/terr-40ir s- re3at, 0ara s,3tar tre4e/das 4a3dici,/es* C-a/d, 3e 2,32B a 2er e/ e3 4-e33e de S1d/e1 33e2a=a -/ 4a/di3 de +ar0i33era G-e 3e 33ega=a a 3a =ar=i33a 1 -/ e/,r4e 3Dtig, e/ 3a 4a/,* U/ arrier,) -/ +,4=re G-e +arBa c-a3G-ier c,sa 0ara /, 4,rir de +a4=re* OAsB de =aE, +a=Ba caBd,P USi/ e4=arg,) 2,32ie/d, a3 =arc,) a33B esta=a 53) c,/ 3a ca=eHa a0,1ada e/ e3 +,4=r, de 3a 4-c+ac+a 1 resg-ardD/d,se de 3a 33-2ia tras 3a 0-erta de 3a caseta de g,=ier/,* OY ese era e3 +,4=re e/cargad, de 3a g-ardiaP E3 ti4,/e3) c-a/d, 3e 33eg. e3 t-r/, de dec3arar) diE, G-e a2is. 2arias 2eces a grit,s G-e 3a 3-H de 3a =itDc,ra se +a=Ba a0agad,* E/ rea3idad) se trata=a de a3g, G-e /, 3e c,/cer/Ba) 0-est, G-e s-s .rde/es era/ 3as de /a2egar 3, 4Ds ceFid, 0,si=3e a3 2ie/t,* aMe 0areci. e?traF,&) dec3ar.) aG-e e3 =arc, 7-ese ca1e/d, c,/ cada rac+a) a 0esar de G-e 1, ,rHa=a sie40re t,d, 3, G-e 0,dBaR esta=a ta/ ,sc-r, G-e /, se 2eBa a -/ 0a34, de dista/cia) 1 3a 33-2ia 4e caBa a cD/tar,s s,=re 3a ca=eHa*& ULa 2erdad es G-e c,/ cada rac+a e3 2ie/t, +a=Ba id, r,3a/d, 0,c, a 0,c, +acia 0,0a) +asta +acer G-e e3 =arc, se dirigiese e/ 3B/ea recta a 3a c,sta) 1 es, si/ G-e /adie se diese c-e/ta* E3 4is4, Mi34,t dec3ar. G-e /, se acerc. a 3a ag-Ea 0,r 3, 4e/,s e/ -/a +,ra* OI-5 re4edi, 3e G-eda=a si/, c,/7esar 3a 2erdadP La 0ri4era /,ticia G-e t-2, de 3, G-e ,c-rrBa 7-e c-a/d, ,1. 3a +,rr,riHada 2,H de3 ser2i,3a a/-/cia/d, e3 0e3igr,* UC,/7,r4e a s- dec3araci./) se des+iH, de3 a=raH, de 3a 4-c+ac+a 1 grit. a3 ser2i,3aJ aXI-5 dicesY& aCre, G-e se ,1e/ r,40ie/tes 0,r 3a 0r,a) seF,r&) a-33. e3 ser2i,3a) 4ie/tras se dirigBa c,rrie/d, +acia 3a 0,0a c,/ e3 rest, de 3a g-ardia) e/ 4edi, de3 a4Ds cegad,r de 3,s di3-2i,s G-e Ea4Ds ca1er,/ de3 cie3,&) segS/ 0a3a=ras de3 0r,0i, Mi34,t* D-ra/te -/,s i/sta/tes e3 4ied, 1 3a s,r0resa /i siG-iera 3e 0er4itier,/ +acerse idea de 3a sit-aci./ de3 =arc, e/ 3a =a+Ba* N, era -/ =-e/ ,7icia3) 0er, sB -/ =-e/ 4ari/er,* L,gr. sere/arse i/4ediata4e/te 1) si/ 0e/sar3, siG-iera) di, 3as .rde/es ,0,rt-/as* Te/Ba/ G-e 4eter t,da 3a caFa 1 caHar 3as 2e3as de3 4a1,r 1 de 3a 4esa/a 0ara tratar de 2irar e/ red,/d,* UCarece G-e 3as 2e3as 33egar,/ a t,car) 0-es a-/G-e /, 0,dBa 2er3as) 3as ,1. 73a4ear e/ 3, a3t,* aON, sir2i. de /adaP E3 =arc, era de4asiad, 0ereH,s, e/ 3as 2iradas&) 0r,sig-i. Mi34,t) c,/ e3 s-ci, r,str, cris0ad, 1 e3 4a3dit, 3Dtig, de arrier, te4=3D/d,3e e/ 3a 4a/,* aC,r -/ i/sta/te creB G-e +a=Ba4,s c,/seg-id, 0airar*& Mas de 0r,/t, deE. de ,Brse e3 73a4ear de 3as 2e3as* E/ ese crBtic, 4,4e/t, -/a rac+a de 2ie/t, 3es c,gi. de 33e/, 0,r 3a 0,0a* Las 2e3as se +i/c+ar,/ 1 3a 8amilia Apse 7-e 3a/Hada a t,da 2e3,cidad c,/tra 3as r,cas) sit-adas a s,ta2e/t,* Esta 2eH 3a =estia +a=Ba 33e2ad, s-s tr-c,s de4asiad, 3eE,s* Le +a=Ba 33egad, 3a +,raJ e3 +,4=re) 3a /egr-ra de 3a /,c+e) 3as traici,/eras rac+as de 2ie/t, 1 -/a 4-Eer se +a=Ba/ a3iad, 0ara aca=ar c,/ e33a* Era 3a s-erte G-e 4erecBa* ODe G-5 e3e4e/t,s ta/ e?traF,s

se sir2e 3a Cr,2ide/ciaP Es c,4, si e?istiese -/a E-sticia 0,5tica*** E3 desc,/,cid, se 4e G-ed. 4ira/d, 7iEa4e/te* VE3 0ri4er esc,33, 3e arra/c. de c-aE, 3a 7a3sa G-i33a* E3 ca0itD/) a3 sa3tar de s- 3itera) se tr,0eH. c,/ -/a 4-Eer 2estida c,/ -/a =ata de 7ra/e3a r,Ea G-e c,rrBa e/3,G-ecida 0,r e3 0eG-eF, ca4ar,te si/ deEar de c+i33ar c,4, -/a cacatSa* ULa sig-ie/te e4=estida 4a/d. a 3a 4-Eer de=aE, de 3a 4esa* Ta4=i5/ arra/c. e3 c,daste 1 se 33e2. e3 ti4./* E/t,/ces 3a =estia c,4e/H. a tre0ar 0,r aG-e33a des,3ada 1 r,c,sa c,sta destr,HD/d,se 3,s 7,/d,s) +asta G-e 0,r 7i/ G-ed. i/4.2i3 1 e3 tri/G-ete ca1. s,=re 3a 0r,a c,4, -/ =,ta3./* VXSe 0erdi. a3g-/a 2idaY V0reg-/t5* VN,) /i/g-/a) a-/G-e 0ara Mi34,t aG-e33, 7-e 0e,r G-e 3a 4-erte Vc,/test. e3 ca=a33er, G-e 3a seF,rita B3a/N /, c,/,cBa 4ie/tras =-sca=a s- g,rraV* T,d, e3 4-/d, 0-d, 33egar a tierra* La te40estad) 0r,cede/te de3 ,este) /, se dese/cade/. +asta e3 dBa sig-ie/te) 1 destr,H. aG-e33a =estia e/ -/ tie40, s,r0re/de/te4e/te c,rt,) c,4, si +-=iera te/id, e3 c,raH./ 0,drid,* VCa4=ia/d, de t,/,) e3 desc,/,cid, aFadi.VJ XHa deEad, de 33,2erY Te/g, G-e c,ger 3a =icic3eta 1 dar4e 0risa 0ara 33egar a casa a ce/ar* Vi2, e/ Her/e Ba1* Sa3B a dar -/a 2-e3ta esta 4aFa/a* Me sa3-d. a4iga=3e4e/te c,/ -/a i/c3i/aci./ de ca=eHa 1 se a3eE. c,/ 0as, arr,ga/te* VXSa=e G-i5/ esY V0reg-/t5 a Ker41/* E3 0i3,t, de3 4ar de3 N,rte /eg. triste4e/te c,/ 3a ca=eHa* VOI-5 0e/a) 0erder -/ =arc, de -/a 4a/era ta/ t,/taP Vse 3a4e/t. c,/ 3Sg-=re t,/,) 1 2,32i. a e?te/der s- +S4ed, 0aF-e3, c,4, si 7-ese -/a c,rti/a a/te 3as 33a4as de 3a c+i4e/ea* A3 sa3ir ca4=i5 -/a 4irada 1 -/a s,/risa Vde 4a/era estricta4e/te dec,r,saV c,/ 3a res0eta=3e seF,rita B3a/N) ca4arera de 3,s Tres C-er2,s*

LA LANCHA MAX AUB6ESCAQA EL DEC[A G-e era de Ber4e,) 0er, +a=Ba /acid, de3 ,tr, 3ad, de 3a rBa de M-/daca* L, G-e 0asa=a era G-e aG-e3 caserB, /, te/Ba /,4=re) , 2ari,s) G-e es 3, 4is4,* Esas 03a1as 1 escar0es 7-er,/ t,d, 3, G-e s-0, de3 4-/d,* Cara 53 e3 Ai/isterre se 33a4a=a Mac+ic+ac,) C,t,rr,arri 1 Ug-erriHR e3 O3i40,) S,33-=eR CarBs) Ber4e,R 1 3,s Ca40,s E3Bse,s) 3a A3a4eda de 3a Ata3a1a* S- 4-/d, 0r,0i,) s- Sa+ara) e3 Are/a3 de Laida 1 e3 7i/ de3 4-/d,) 0,r ,rie/te) e3 Og,F,) taEad, a 0ic, 0,r t,das 0artes) r,4, 1 r,EiH,* MDs a33D esta=a E3a/c+,2e 1 3,s ca=a33erit,s de LeG-eiti,) e/ e3 i/7ier/,* S- 4adre 7-e +iEa de -/ ca0ataH de -/a 7D=rica de ar4as de G-er/ica* E3 0adre) de Mata4,r,s 1 4i/er,J /, d-r. 4-c+,* L, 33a4a=a/ El $(irto G-iHD 0,rG-e era 4edi, t,/t,* C-a/d, se 0-s, 4a3, deE. 3as 4i/as VAra/c,8=e3ges des 4i/es de S,4,rr,str,V 1 se 2i/, a tra=aEar e/ -/a serrerBa* A33B) e/tre 4DG-i/as de ace0i33ar 1 4ac+i+e4=rar creci. Erra4./ C+-ri4e/di* L, G-e 3e g-sta=a era/ 3as 3a/c+i33as 0eG-eFas de 2a0,r) 3as =,/iteras) 3as trai/eras 0ara 3a sardi/a* L,s a0areE,s de 0escarJ 3,s 0a3a/gres) 3,s cedaH,s) 3as /asas) 3as redes* E3 4-/d, era e3 4ar 1 3,s 2erdader,s seres 2i2,s 3as 4er3-Has) 3,s c,/gri,s) 3,s 4er,s) 3,s at-/es) 3,s =,/it,s* Sacar c,/ sa3a=ard, e3 0escad, 4,2ie/teR 0escar a/c+,as , sardi/as c,/ 3-H , a3 ga3de,) atS/ 1 =,/it, c,/ c-rricD/) a 3a cacea* C,/ s.3, 0,/er e3 0ie e/ -/a =arca) se 4area=a* N, te/Ba re4edi,* Ac-di. a t,das 3as 4edici/as ,7icia3es 1 esc,/didas) a t,d,s 3,s c,/seE,s dic+,s , s-s-rrad,s* A d,/ Ca=3, Ve3 de 3a =,ticaV) a d,/ Sat-r/i/, Ve3 de3 A1-/ta4ie/t,V) a CD/dida V3a criada de d,/ Ti4,te,V) a3 45dic, de ^ara-H) G-e era de Ber4e,* N, 3e 2a3i.J c,/ s.3, 0,/er e3 0ie e/ -/a =arca) se 4area=a* E3 4is4, rec-rri. a cie/ estratage4asJ e4=arcarse e/ a1-/as) =ie/ a34,rHad,) s,=ri,) =,rrac+,) a3 des2e3,R 1 a-/ a 3,s e/sa34,s G-e 3e 0r,0,rci,/. 3a Se=astia/a) 3a de3 arra=a3R a 3as cr-ces) a 3,s 3i4,/es) a3 0ie derec+,) a3 iHG-ierd,) a 3as siete e/ 0-/t, de 3a 4aFa/a) a3 c-art, crecie/te) a 3as 4areas) a 3,s a4-3et,s) a 3as +ier=as) a3 dBa de 3a se4a/a) a 3as 4isas 1 0adre/-estr,s) a 3a s,3a 2,3-/tad 1 s-eF, 0r,0i,J TVYa /, 4e 4are,) 1a /, 4e 4are,VU* Cer, /, te/Ba re4edi,* Ta/ 0r,/t, c,4, 0isa=a -/a ta=3a 4,2ie/te) se 3e re2,32Ba e3 ade/tr,) 0erdBa 3a /,ci./ de sB 4is4, 1 se te/Ba G-e ac-rr-car e/ -/a esG-i/a de 3a 3a/c+a 0r,c-ra/d, 0asar i/ad2ertid, de 3,s 0escad,res G-e 3, 33e2a=a/* Casa=a -/,s rat,s terri=3es* Cer, /, era de 3,s G-e des4a1a=a/ 1 d-ra/te aF,s i/te/t. re0etida4e/te 3a a2e/t-ra* C,rG-e) c3ar,) 3a ge/te se reBa de 53 V0,c,) 0er, se reBa de 53* L-eg, se a7ici,/. a3 2i/, XG-5 i=a a +acerY E3 c+ac,3B es -/ re4edi,* Erra4./ /, se cas.) /i

siG-iera 3e 0as. 0,r 3as 4ie/tes e3 +acer3,* XI-i5/ se i=a a casar c,/ 53Y Era -/ =-e/ +,4=re* Es, 3, rec,/,cBa/ t,d,s* Y ta40,c, te/Ba 3a c-30a de /ada* Cer, se 4area=a* E3 4ar E-ga=a c,/ 53 si/ derec+, a3g-/,* D,r4Ba e/ -/ =arrac./) cerca de 3a rBa* AG-e33, era s-1,* H-=, a33B -/ +er4,s, r,=3e Vsi dig, +-=,) 0,r a3g, serD* Era -/ Dr=,3 de 2eras es035/did,* A3t, tr,/c,) a3tas ra4as* U/ r,=3e c,4, +a1 0,c,s* E3 Dr=,3 era s-1, 1 cada dBa) cada 4aFa/a) cada /,c+e) a3 0as,) e3 +,4=re te/ta=a e3 tr,/c, c,4, si 7-ese 3a gr-0a de -/ ca=a33, , e3 73a/c, de -/a 4-Eer* A 2eces +asta 3e +a=3a=a* Le 0arecBa G-e 3a c,rteHa era ti=ia 1 G-e e3 Dr=,3 3e G-eda=a agradecid,* La r-g,sidad de3 tr,/c, c,rres0,/dBa 0er7ecta4e/te a 3a e0ider4is carras0,sa de 3as 0a34as de 3a 4a/, de Erra4./* Se e/te/dBa/ 4-1 =ie/ 53 1 s- r,=3e* Erra4./ era -/ +,4=re 4-1 4et.dic,* Tra=aEa=a e/ 3, G-e 7-era c,/ ta3 de G-e /, 7-ese 3, 4is4,* L, +acBa t,d, c,/ 2,3-/tad 1 ase,* Le 33a4a=a/ 0ara cie/ 7ae/as disti/tasJ c,40,/er redes) ca2ar) a1-dar e/ 3a serrerBa G-e 7-era de s- 0adreR 3, 4is4, a3Ha=a -/a =arda G-e ca3a7atea=a , se ga/a=a a3g-/a 0eseta a1-da/d, a e/trar e3 0escad,* N, decir G-e /, a /ada* Ade4Ds Erra4./ ca/ta=a) 1 ca/ta=a =ie/* E/ 3a ta=er/a 3e te/Ba/ e/ 4-c+,* U/a de s-s ca/ci,/es Ve/ 2asc,V decBaJ K0odos los vascos son i"uales. K0odos menos uno. K5 a ese >qu* le pasa@ KEse es Erram+n. K5 es i"ual a los dems. Erra4./ s,F. -/a /,c+e G-e /, se 4area=a* Esta=a s,3, e/ -/a =arG-ic+-e3a) 4ar ade/tr,* La c,sta se 2eBa 7i/a 1 3eEa/a* S.3, e3 Og,F,) r,E,) re3-cBa c,4, -/ s,3 7a3s, G-e se +-/diera tierra ade/tr,* Erra4./ era 7e3iH c,4, /-/ca 3, 7-e* Se t-4=. e/ e3 7,/d, de s3a/c+a 1 se 0-s, a 4irar 3as /-=es* Se/tBa e/ s- es0a3da e3 2ai25/ i/4,rta3 de3 4ar G-e 3e 4ecBa* Las /-=es 0asa=a/ 2e3,ces e40-Eadas 0,r -/ 2ie/t, G-e 3e sa3-da=a de 3arg,* Las ga2i,tas da/d, 2-e3tas 3e grita=a/ s- =ie/2e/idaJ VOErra4./) Erra4./P Y ,tra 2eHJ VOErra4./) Erra4./P CarecBa/ 0a3,4as de ,r3a* Erra4./ cerr. 3,s ,E,s* Esta=a e/ e3 4ar 1 /, se 4area=a* Las ,3as 3e +a4aG-ea=a/ e/ s- =a4=,3e,) 73-E, 1 re73-E, eter/,) t-4=, 2a 1 t-4=, 2ie/e) e/ d-3ce re4ecer 1 c-/ear*** Te/Ba t,da s- /iFeH a3reded,r de 3a garga/ta 1) si/ e4=arg,) e/ aG-e3 4,4e/t,) Erra4./ /, te/Ba rec-erd,sR /i ,tr,s dese,s G-e e3 de seg-ir sie40re asB* Acaricia=a 3as 0aredes de s- 3a/c+a* De 0r,/t,) s-s 4a/,s 3e +a=3ar,/* Erra4./ 3e2a/t. 3a ca=eHa s,r0re/did,J O/, se eG-i2,ca=aP OS- =,te esta=a +ec+, c,/ 3a 4adera de s- r,=3eP A-e ta3 3a i40resi./ G-e des0ert.* De a33B e/ ade3a/te ca4=i. 3a 2ida de Erra4./* Se 3e 4eti. e/ 3a ca=eHa G-e si +acBa -/a 3a/c+a c,/ s- Dr=,3 /, se 4arearBa* Cara /, 33e2ar a ca=, ese cri4e/ =e=i. 4Ds c+ac,3B G-e de c,st-4=re) 0er, /, 0,dBa d,r4ir* Se 2,32Ba 1 re2,32Ba e/ s- ca4astr,) 0erseg-id, 0,r 3as estre33as* OBa s- s-eF,* I/te/ta=a c,/2e/cerse de 3, a=s-rd, G-e aG-e33, eraJ VSi 4e +e 4aread, sie40re) seg-ir5 4areD/d,4e* Se 2,32Ba s,=re e3 c,stad, iHG-ierd,* Se 3e2a/ta=a a 4irar s- Dr=,3) 3, acaricia=a* VSa3g, 0erdie/d,) X, G-5Y Cer, e/ e3 7,/d, c,40re/dBa G-e /, de=Ba +acer3,) G-e serBa -/ cri4e/* XI-5 c-30a te/Ba s- r,=3e de G-e 53 se 4arearaY Cer, Erra4./ /, 0-d, resistir 4-c+, tie40, 3a te/taci./ de ss-eF,) 1 -/a 4aFa/a) 53 4is4,) a1-dad, 0,r Ig/aci,) e3 de3 aserrader,) t-4=. e3 Dr=,3*

C-a/d, ca1.) Erra4./ se si/ti. 4-1 triste 1 4-1 s,3,) c,4, si se 3e +-=iese 4-ert, e3 ser 4Ds G-erid, de 3a 7a4i3ia G-e 1a /, te/Ba* Le c,sta=a tra=aE, rec,/,cer a+,ra s- =arrac./ ta/ s,3itari,* S.3, de es0a3das) 7re/te a 3a rBa) esta=a tra/G-i3,* Cada tarde i=a a 2er c.4, s- r,=3e se c,/2ertBa e/ 3a/c+a* S-cedBa es, e/ 3a 4is4a 03a1a d,/de s- a4ig, Sa/tiag,) car0i/ter, de ri=era 1 ca3a7ate) 3a c,/str-Ba* De3 tr,/c, sa3i. t,d,J G-i33a) 2are/gas) c-ader/as) r,da 1 =a,) +asta 3,s asie/t,s 1 3,s re4,s 1 -/ 4asti3i33,) 0,r si acas,* Y asB 7-e c,4, -/a 4aFa/a de ag,st, e/ G-e e3 4ar /, 3, 0arecBa) de ta/ G-iet,) Erra4./ 3, s-rc.) +acia de/tr,) e/ s- =arG-ic+-e3a /-e2a* La 3a/c+a era de 4ara2i33a) 2,3a=a a3 i40-3s, 2irge/ de3 +,4=reR 4etBa este 3,s re4,s c,/ s-a2idad 1 3-eg, ec+a=a atrDs 3a es0a3da a/tes de dar3e a s-s =raH,s 3a c,/tracci./ 3e2e G-e 3a e40-Ea=a 2,3a/dera* C,r 0ri4era 2eH Erra4./ se se/tBa =,rrac+,J se 3e i=a e3 sa/t, a3 cie3,* Se a3eE. de 3a c,sta* MetBa e3 re4, derec+, 0ara dar 2-e3tas 1 3-eg, e3 c,/trari, 0ara HigHag-ear* Des0-5s 3,s retir. 1 se 0-s, a acariciar 3a 4adera de s- =,te* Le/tas) 3as ta=3as reH-4a=a/ -/ 0,c, de ag-a* Erra4./ 33e2. 3as 4a/,s a s- 7re/te 0ara re4,EDrse3a* La G-iet-d era a=s,3-taJ /i -/a /-=e) /i -/ s,03, de 2ie/t,) /i siG-iera -/a ga2i,ta* La tierra se +a=Ba s-4ergid,* Erra4./ 0-s, s-s 4a/,s e/ 3a =,rda 1 3a acarici.* De /-e2, sac. 3as 0a34as 4,Eadas* Se e?traF. -/ 0,c,J +acBa tie40, G-e 3as sa30icad-ras +a=Ba/ sid, secadas 0,r e3 s,3* Rec,rri. c,/ 3a 2ista e3 i/teri,r de 3a 3a/c+aJ de t,da e33a traH-4a=a 3e/ta4e/te -/ 0,c, de ag-a* E/ e3 7,/d, +a=Ba 1a -/a 3igera ca0a =ri33a/te* Erra4./ /, sa=Ba a G-5 ate/erse* V,32i. a 0asar 3a 4a/, 0,r 3,s 73a/c,s de s- =arca* N, +a=Ba d-daJ 3a 4adera deEa=a 7i3trar ag-a* Erra4./ 4ir. e/ t,r/,) -/a 3igera i/G-iet-d e40eH. a r,er3e e3 est.4ag,* E3 4is4, +a=Ba a1-dad, a ca3a7atear s- =,te 1 /, 3e ca=Ba d-da G-e e3 tra=aE, se +a=Ba rea3iHad, c,/cie/H-da4e/te* Se i/c3i/. a i/s0ecci,/ar 3as E-/t-rasJ esta=a/ secas* OEra 3a 4adera 3a G-e e?-da=a e3 ag-aP I40e/sada4e/te se 33e2. 3a 4a/, a 3a =,caJ OE3 ag-a era d-3ceP E40eH. a re4ar deses0erada4e/te) 0er, e3 =,te /, se 4,2Ba a 0esar de s-s 7re/5tic,s es7-erH,s* Mir. c,/ a7D/ a s- a3reded,r* Le 0areci. G-e s- 3a/c+a esta=a e/ca33ada e/tre 3as ra4as de -/ e/,r4e Dr=,3 s-=4ari/,) c,gida c,4, e/ -/a 4a/,* Re4. a c-a/t, 4Ds 0,dBaJ e3 =,te /, ade3a/t.* OY a+,ra 0,dBa 2er) 2er c,/ s-s 0r,0i,s ,E,s) c.4, 3a 4adera de s- Dr=,3 e?tra2e/a=a ag-a 3i40Bsi4a 1 7rescaP Erra4./ ca1. de r,di33as 1 e40eH. a ac+icar c,/ 3as 4a/,s) G-e /, traBa =a3de* Cer, e3 casc, seg-Ba 4a/a/d, cada 2eH 4Ds a=-/da/te4e/te* Era 1a -/ 4a/a/tia3 de 4i3 ,E,s* Y de3 4ar 0arecBa/ s-rgir ra4as* Erra4./ se sa/tig-.* N, 3e 2,32ier,/ a 2er 0,r 3as c,stas de ViHca1a* U/,s diEer,/ G-e se 3e +a=Ba a0erci=id, 0,r Sa/ Se=astiD/) ,tr,s G-e si e/ Bi3=a,* A3gS/ 4ari/er, +a=3. de -/ 0-30, e/,r4e G-e a0areci. 0,r aG-e3 tie40,* Cer,) de ciert,) /adie 0-d, dar 1a raH./ de 53* E3 r,=3e 2,32i. a crecer* La ge/te se a3H. de +,4=r,s* C,rri. 3a 2,H de G-e esta=a e/ A45rica* L-eg,) /ada*

EL CUESTO REMOTO M* SOMERSET MAUGHAM6GRAN BRETAQA EL NUEVO a1-da/te 33eg. 0,r 3a tarde* C-a/d, c,4-/icar,/ a3 Reside/te) seF,r Mar=-rt,/) G-e e3 0ra, esta=a cerca) se 0-s, s- sa3ac,t 1 =aE. +asta e3 e4=arcader,* La g-ardia) 7,r4ada 0,r ,c+, s,3dadit,s da1aN '"() se c-adr. a s- 0as,* O=ser2. c,/ satis7acci./ s- 0,rte 4arcia3) s-s i40eca=3es -/i7,r4es 1 s-s re3-cie/tes 7-si3es* I/d-da=3e4e/te 3e e/a3tecBa/* Desde e3 e4=arcader, c,/te403. 3a c-r2a de3 rB, G-e 3a 3a/c+a /, tardarBa e/ d,=3ar* Te/Ba -/ as0ect, 4-1 e3ega/te c,/ s-s i/4ac-3ad,s s+,rts =3a/c,s 1 s-s Ha0at,s de3 4is4, c,3,r* S,ste/Ba =aE, e3 =raH, -/ =ast./ de Ma3aca de 0-F, de ,r, G-e 3e +a=Ba rega3ad, e3 s-3tD/ de CeraN* Es0era=a a3 /-e2, a1-da/te c,/ -/a 4eHc3a de se/ti4ie/t,s e/c,/trad,s* E3 distrit, da=a 4Ds tra=aE, de3 G-e -/ s,3, +,4=re 0,dBa rea3iHar de=ida4e/te) 1 d-ra/te s-s 0eri.dicas 2isitas de i/s0ecci./ a3 territ,ri, G-e te/Ba a s- carg, res-3ta=a i40r,0i, deEar e3 0-est, e/ 4a/,s de -/ e403ead, i/dBge/aR 0er, +acBa ta/t, tie40, G-e era a33B e3 S/ic, +,4=re =3a/c, G-e /, 0,dBa e/7re/tarse si/ rece3,s c,/ 3a 33egada de ,tr,* Se +a=Ba ac,st-4=rad, a 3a s,3edad* D-ra/te 3a g-erra /, +a=Ba 2ist, -/ r,str, i/g35s 0,r es0aci, de tres aF,sR 1 e/ -/a ,casi./) c-a/d, 3e dier,/ i/str-cci,/es de a3,Ear a -/ 7-/ci,/ari, 7,resta3) 3e s,=rec,gi. ta3 0D/ic, G-e 0,c, a/tes de s- 33egada) tras +a=er 0re0arad, t,d, 0ara s- reci=i4ie/t,) escri=i. -/a /,ta dici5/d,3e G-e se 2eBa ,=3igad, a 0artir rB, arri=a 1 0er4a/eci. '"( C-e=3,s de3 i/teri,r de B,r/e,* 'N* de3 T*( a-se/te +asta G-e -/ 4e/saEer, 3e i/7,r4. de G-e s- +-5s0ed se +a=Ba 4arc+ad,* C,r 7i/ a0areci. e3 0ra, e/ 3a a/c+-r,sa recta de3 rB,* L, tri0-3a=a/ 0residiari,s da1aN G-e c-403Ba/ di2ersas c,/de/as) 1 e/ e3 e4=arcader, es0era=a/ d,s carce3er,s 0ara 33e2ar3,s de /-e2, a 3a 0risi./* Era/ 4,H,s r,=-st,s) c,/,ced,res de3 rB,) 1 re4a=a/ c,/ 2ig,r,sas 0a3adas* C-a/d, 3a 3a/c+a 33eg. a3 c,stad, de3 e4=arcader,) -/ +,4=re sa3i. de de=aE, de3 t,3d, de +,Eas de /i0a 1 sa3t. a 3a ,ri33a* La g-ardia 0rese/t. ar4as* VC,r 7i/ +e4,s 33egad,* OVi2e Di,s G-e te/g, -/ agarr,ta4ie/t, de t,d,s 3,s dia=3,sP Le +e traBd, e3 c,rre,* Ha=3a=a c,/ e?-=era/te E,2ia3idad* E3 seF,r Mar=-rt,/ 3e te/di. c,rt5s4e/te 3a 4a/,* VE3 seF,r C,,0er) s-0,/g,* VE3 4is4,* XEs G-e es0era=a a ,tra 0ers,/aY La 0reg-/ta 0rete/dBa ser graci,sa) 0er, e3 Reside/te /, s,/ri.* VMe 33a4, Mar=-rt,/* Le e/seFar5 a -sted s- 2i2ie/da* N, se 0re,c-0e 0,r e3 eG-i0aEe)

se 3, 33e2arD/* Crecedi. a C,,0er 0,r 3a estrec+a 2ereda) 1 a4=,s e/trar,/ e/ -/ reci/t, cercad, d,/de se a3Ha=a -/ 0eG-eF, =-/ga3,L* VHe 0r,c-rad, G-e 3, +iciera/ 3, 4Ds +a=ita=3e 0,si=3e) 0er, te/ga e/ c-e/ta G-e /adie +a 2i2id, aG-B desde +ace aF,s* Esta=a c,/str-id, s,=re estacas* C,/sistBa e/ -/a 3arga esta/cia G-e da=a a -/a a403ia ga3erBa) 1 e/ 3a 0arte de atrDs) a a4=,s 3ad,s de -/ 0asi33,) +a=Ba d,s d,r4it,ri,s* VC,/ est, 4e arreg3ar5 0er7ecta4e/te VdiE, C,,0er* VMe 7ig-r, G-e G-errD -sted t,4ar -/ =aF, 1 4-darse* Me e/ca/tara G-e 2e/ga a ce/ar c,/4ig, esta /,c+e* XLe 0arece =ie/ a 3as ,c+,Y VC-a3G-ier +,ra 4e 2ie/e =ie/* E3 Reside/te 3e dirigi. -/a s,/risa c,rt5s) a-/G-e 3igera4e/te desc,/certad,) 1 se retir.* Regres. a3 7-erte d,/de te/Ba s- 4,rada* La i40resi./ G-e A3ie/ C,,0er 3e ca-sara /, 7-e 4-1 7a2,ra=3e) 0er, 53 se te/Ba 0,r +,4=re rect, 1 sa=Ba G-e era i/E-st, E-Hgar a -/a 0ers,/a tras -/ e/c-e/tr, ta/ =re2e* C,,0er a0are/ta=a -/,s trei/ta aF,s* Era -/ ti0, a3t, 1 de3gad,) de cara 0D3ida e/ 3a G-e /, +a=Ba /i -/a 4a/c+a de c,3,r* Era -/ r,str, de -/a s,3a t,/a3idad* Te/Ba -/a /ariH a/c+a 1 ga/c+-da 1 ,E,s castaF,s* A3 e/trar e/ e3 =-/ga3,L se +a=Ba G-itad, e3 sa3ac,t 1 se 3, +a=Ba arr,Ead, a -/ sir2ie/te* E3 seF,r Mar=-rt,/ /,t. e3 c,/traste) -/ ta/t, si/g-3ar) e/tre s- a/c+, crD/e,) c-=iert, de c,rt,s ca=e33,s castaF,s) 1 s- =ar=i33a 0eG-eFa 1 d5=i3* VestBa 0a/ta3,/es c,rt,s 1 ca4isa de c,3,r caG-i) 0er, esta=a/ raBd,s 1 s-ci,s) 1 s4a3tratad, sa3ac,t /, +a=Ba sid, 3i40iad, desde +acBa dBas* E3 seF,r Mar=-rt,/ se diE, G-e aG-e3 E,2e/ +a=Ba 0asad, -/a se4a/a e/ -/ =arc, de ca=,taEe 1 3as S3ti4as c-are/ta 1 ,c+, +,ras t-4=ad, e/ e3 7,/d, de -/ 0ra,* TYa 2ere4,s G-5 as0ect, tie/e c-a/d, 2e/ga a ce/arU) 0e/s.* E/tr. e/ s- +a=itaci./) d,/de t,das 3as c,sas esta=a/ dis0-estas ta/ 0ri4,r,sa4e/te c,4, si t-2iera -/ a1-da de cD4ara =ritD/ic,) se des2isti. 1) =aEa/d, 3,s esca3,/es G-e c,/d-cBa/ a3 c-art, de =aF,) se 3a2. c,/ ag-a 7rBa* La S/ica c,/cesi./ G-e +acBa a3 c3i4a c,/sistBa e/ 0,/erse -/ s4,Ni/g =3a/c,R 0,r 3, de4Ds) c,/ -/a ca4isa a34id,/ada de c-e33, de 0aEarita) ca3ceti/es de seda 1 Ha0at,s de c+ar,3) 2estBa c,/ 3a 4is4a etiG-eta G-e si 7-era a ce/ar a s- c3-= e/ e3 Ca33 Ma33* C,4, s,3Bcit, a/7itri./) e/tr. e/ e3 c,4ed,r 0ara 2er si 3a 4esa esta=a de=ida4e/te 0-esta* S-s criad,s 3a +a=Ba/ ad,r/ad, c,/ ,rG-Bdeas) 1 3a 2aEi33a de 03ata re3-cBa a3egre4e/te* Las ser2i33etas) d,=3adas c,/ es4er,) re2e3a=a/ e3 c-idad, e/ 3,s 4e/,res deta33es* Las 2e3as) e/ ca/de3er,s de 03ata) di7-/dBa/ -/a 3-H s-a2e* Mar=-rt,/ s,/ri. a0r,=ad,ra4e/te 1 2,32i. a3 sa3./ a es0erar a s- i/2itad,) G-e /, tard. e/ 33egar* C,,0er 33e2a=a 3,s 0a/ta3,/es c,rt,s 1 3a ca4isa de c,3,r caG-i) asB c,4, 3a c+aG-eta a/draE,sa c,/ G-e +a=Ba dese4=arcad,* La s,/risa de =ie/2e/ida de3 seF,r Mar=-rt,/ se des2a/eci.* VOCDs0itaP Se +a 0-est, -sted de tir,s 3arg,s VdiE, C,,0erV* N, sa=Ba G-e i=a a +acer es,* Y 1, G-e 0,r 0,c, 2e/g, c,/ -/ sar,/g* VN, tie/e /i/g-/a i40,rta/cia* S-0,/g, G-e s-s sir2ie/tes estarD/ 4-1 ataread,s* VN, /ecesita=a +a=erse 2estid, 0,r 4i ca-sa) Xsa=eY VN, 3, +ice 0,r es,* Sie40re 4e 2ist, 0ara ce/ar* VXHasta c-a/d, estD s,3,Y VEs0ecia34e/te c-a/d, est,1 s,3, Vre03ic. Mar=-rt,/) 1 3e 3a/H. -/a g53ida 4irada* Ca0t. -/ deste33, di2ertid, e/ 3,s ,E,s de C,,0er 1 e/r,Eeci. de c.3era* E3 seF,r Mar=-rt,/ era -/ +,4=re irasci=3eR 0,dBa -/, adi2i/ar3, 0,r s- r,str, c,3,rad, de 7acci,/es =e3ic,sas 1 s- ca=e33, r,EiH,) G-e e40eHa=a a e/ca/ecer* S-s ,E,s aH-3es) /,r4a34e/te 7rB,s 1 ,=ser2ad,res) 0,dBa/ i/73a4arse e/ -/ sS=it, ra0t, de c.3eraR 0er, era -/ +,4=re de 4-/d, 1 -/ +,4=re E-st,) a3 4e/,s asB 3, creBa* Te/Ba G-e +acer 3, 0,si=3e 0,r 33e2arse =ie/ c,/ aG-e3 i/di2id-,*

VC-a/d, 2i2Ba e/ L,/dres 7rec-e/ta=a cBrc-3,s e/ 3,s G-e +a=rBa res-3tad, ta/ e?tra2aga/te /, 2estirse t,das 3as /,c+es 0ara 3a ce/a c,4, /, t,4ar -/ =aF, cada 4aFa/a) 1 c-a/d, 2i/e a B,r/e, /, e/c,/tr5 raH./ a3g-/a 0ara i/terr-40ir ta/ =-e/a c,st-4=re* Cas5 tres aF,s) d-ra/te 3a g-erra) si/ 2er a -/ +,4=re =3a/c,) 0er, /-/ca deE5 de 2estir4e de etiG-eta e/ -/a s,3a ,casi./ sie40re G-e 4e e/c,/trase 3, s-7icie/te4e/te =ie/ 0ara se/tar4e a ce/ar* Usted /, 33e2a 4-c+, tie40, e/ este 0aBsR cr5a4e) /, +a1 4eE,r 4a/era de c,/ser2ar 3a 0r,0ia esti4aci./* C-a/d, -/ +,4=re =3a/c, cede 3, 4Ds 4B/i4, a 3,s i/73-E,s G-e 3e r,dea/ /, tarda e/ 0erder e3 res0et, de sB 4is4,) 1 c-a/d, 0ierde e3 res0et, de sB 4is4, 0-ede -sted estar c,403eta4e/te seg-r, de G-e 0r,/t, 3,s /ati2,s ta4=i5/ deEarD/ de res0etar3e* VB-e/,) si es0era -sted G-e 1, 4e 0,/ga -/a ca4isa a34id,/ada 1 -/ c-e33, de 0aEarita c,/ este ca3,r) 4e te4, G-e se 2a a 33e2ar -/a dece0ci./* VC-a/d, ce/e -sted e/ s- =-/ga3,L se 2estirD) 0,r s-0-est,) c,4, 3, esti4e ,0,rt-/,) 0er, c-a/d, 4e 0r,0,rci,/e e3 03acer de ce/ar c,/4ig,) ta3 2eH 33eg-e a 3a c,/c3-si./ de G-e 3, c,rrect, es 33e2ar 3a r,0a G-e se ac,st-4=ra e/ 3a s,ciedad ci2i3iHada* E/trar,/ d,s 4,H,s 4a3a1,s) c,/ saron"s, son"<o<s 1 e3ega/tes c+aG-eti33as =3a/cas de =,t,/es de =r,/ceR -/, traBa pa(its de gi/e=ra) 1 e3 ,tr, -/a =a/deEa c,/ 03ati33,s de aceit-/as 1 a/c+,as* Des0-5s de3 a0eriti2, 0asar,/ a3 c,4ed,r* Mar=-rt,/ se e/2a/ecBa de te/er e3 4eE,r c,ci/er, de B,r/e,) -/ c+i/,) 1 se es7,rHa=a 0,r rega3arse c,/ 3,s 4a/Eares 4Ds e?G-isit,s 0ese a 3as di7Bci3es circ-/sta/cias* Des03ega=a 3a 4a1,r i/2e/ti2a a 3a +,ra de a0r,2ec+ar 3,s e3e4e/t,s c,/ G-e c,/ta=a* VXI-iere -sted ec+ar -/ 2istaH, a3 4e/SY V0reg-/t.) 1 se 3, a3arg. a C,,0er* Esta=a escrit, e/ 7ra/c5s 1 3,s 03at,s te/Ba/ /,4=res ri4=,4=a/tes* D,s 4,H,s de c,4ed,r ser2Ba/ 3a 4esa* E/ ri/c,/es ,0-est,s de 3a +a=itaci./) ,tr,s d,s criad,s agita=a/ i/4e/s,s a=a/ic,s 0ara re4,2er e3 s,7,ca/te aire* La c,4ida era regia 1 e3 c+a40aFa e?ce3e/te) VXC,4e -sted asB t,d,s 3,s dBasY V0reg-/t. C,,0er* Mar=-rt,/ 3a/H. a3 4e/S -/a ,Eeada i/di7ere/te* VN, +e /,tad, G-e 3a ce/a sea disti/ta de 3, c,rrie/te VdiE,V* Y, c,4, 4-1 0,c,) 0er, 0r,c-r, G-e t,das 3as /,c+es 4e sir2a/ -/a ce/a dec,r,sa* Es, 4a/tie/e e/tre/ad, a3 c,ci/er, 1 c,/stit-1e -/a =-e/a disci03i/a 0ara 3,s criad,s* La c,/2ersaci./ 3a/g-idecBa* Mar=-rt,/ se 4,stra=a es4erada4e/te c,rt5s) 1 es 0,si=3e G-e e/c,/trara -/ 03acer 4a3ici,s, e/ 3,s a0-r,s G-e de este 4,d, +acBa 0asar a sc,40aFer,* C,,0er /, +a=Ba estad, 4Ds G-e -/,s 0,c,s 4eses e/ Se4=-3-) 1 3as 0reg-/tas de3 seF,r Mar=-rt,/ acerca de a4ig,s s-1,s e/ -a3a S,3,r 0r,/t, se ag,tar,/* VA 0r,0.sit, VdiE, Mar=-rt,/V) Xc,/,ci. -sted a -/ E,2e/8 cit, G-e se a0e33ida He//er3e1Y Cre, G-e 33eg. recie/te4e/te de I/g3aterra* VO+) sB) estD e/ 3a 0,3icBa* Es -/ 2a/id,s, i/ag-a/ta=3e* VN-/ca +a=rBa s,s0ec+ad, G-e 7-era asB* S- tB,) 3,rd Barrac3,-g+) es a4ig, 4B,* Crecisa4e/te e3 ,tr, dBa reci=B -/a carta de 3ad1 Barrac3,-g+ e/ 3a G-e 4e 0ide G-e 4e i/terese 0,r 53* VYa +a=Ba ,Bd, G-e esta=a e40are/tad, c,/ a3gS/ 0ers,/aEe* S-0,/g, G-e 0,r es, c,/sig-i. e3 e403e,* Est-2, e/ Et,/ 1 e/ O?7,rd) 1 /, +ace 4Ds G-e 0reg,/ar3, a 3,s c-atr, 2ie/t,s* VMe deEa as,4=rad, VdiE, Mar=-rt,/V* T,da s- 7a4i3ia se +a ed-cad, e/ Et,/ 1 e/ O?7,rd desde +ace -/ 0ar de sig3,s* H-=iera creBd, G-e 3, t,4arBa c,4, -/a c,sa 0er7ecta4e/te /at-ra3* VA 4B 4e 0arece -/ 0eda/te i/s,0,rta=3e* VXD./de se ed-c. -stedY VNacB e/ Bar=ad,s* Me ed-G-5 a33B*

VA+) c,40re/d, Ve3 seF,r Mar=-rt,/ se 3as arreg3. 0ara dar -/ t,/, ta/ i/s,3e/te a s=re2e res0-esta G-e C,,0er se s,/r,E.* C,r -/ 4,4e/t, g-ard. si3e/ci,V* He reci=id, d,s , tres cartas de -a3a S,3,r V0r,sig-i. Mar=-rt,/V) 1 te/Ba 3a i40resi./ de G-e e3 E,2e/ He//er3e1 era 4-1 0,0-3ar* Me dice/ G-e es -/ e?ce3e/te de0,rtista* VO+) sBR es 4-1 0,0-3ar* Es E-sta4e/te e3 ti0, de i/di2id-, G-e caerBa =ie/ e/ -a3a S,3,r* Cers,/a34e/te /, te/g, 4-1 =-e/a ,0i/i./ de 3,s gra/des de0,rtistas* XI-5 i40,rta/cia tie/e a3 7i/ 1 a3 ca=, G-e -/ +,4=re se0a E-gar a3 g,37 1 a3 te/is 4eE,r G-e ,tr,sY XY a G-i5/ 3e i40,rta G-e 0-eda +acer sete/ta 1 ci/c, cara4=,3as de -/a tacadaY E/ I/g3aterra atri=-1e/ de4asiada i40,rta/cia a esas c,sas* VXUsted creeY Y, te/Ba 3a i40resi./ de G-e e3 de0,rtista de 0ri4era /, +a=Ba des4erecid, e/ 3a g-erra de c-a3G-ier ,tra 0ers,/a* VYa G-e 4e/ci,/a 3a g-erra) ese es -/ te4a s,=re e3 G-e 0-ed, +a=3ar c,/ c,/,ci4ie/t, de ca-sa* Est-2e e/ e3 4is4, regi4ie/t, G-e He//er3e1 1 0-ed, decir3e G-e 3,s s,3dad,s /, 3, s,0,rta=a/* VXC.4, 3, sa=eY VC,rG-e 1, era -/, de e33,s* VA+) /, sir2i. -sted c,4, ,7icia3* VXI-5 ,0,rt-/idad i=a 1, a te/er de 3,grar -/ /,4=ra4ie/t, de ,7icia3Y Era 3, G-e 33a4a=a/ -/ c,3,/ia3* N, +a=Ba id, a -/ c,3egi, de 0ag, 1 /, te/Ba i/73-e/cia* N, 0as5 de s,3dad, ras,* C,,0er 7r-/ci. e3 ceF,* CarecBa c,star3e tra=aE, d,4i/arse 0ara /, 0r,rr-40ir e/ -/a 2i,3e/ta i/2ecti2a* E3 seF,r Mar=-rt,/ 3e ,=ser2. c,/ s-s ,Ei33,s aH-3es e/t,r/ad,s e +iH, sc,40,sici./ de 3-gar* Ca4=ia/d, de c,/2ersaci./) e40eH. a +a=3ar a C,,0er de3 tra=aE, G-e de=Ba rea3iHar) 1 c-a/d, dier,/ 3as dieH e/ e3 re3,E de 0ared se 3e2a/t.* VB-e/,) /, 3e rete/g, 4Ds* S-0,/g, G-e estarD ca/sad, de3 2iaEe* Se estrec+ar,/ 3a 4a/,* VOiga) a 0r,0.sit, VdiE, C,,0erV* XC,drBa -sted e/c,/trar4e -/ criad,Y E3 G-e te/Ba 4e deE. 03a/tad, c-a/d, sa3B de -a3a S,3,r* S-=i. 4is c,sas a =,rd, 1 3-eg, desa0areci.* N, 4e e/ter5 de G-e se +a=Ba id, +asta G-e estD=a4,s 1a e/ e3 4ar* VCreg-/tar5 a 4i criad, 0ri/ci0a3* Seg-r, G-e 53 sa=rD de a3g-ie/* VEst-0e/d,* DBga3e G-e 4e 4a/de a3 4,H,) 1 si 4e g-sta s- as0ect, 3, t,4ar5* Ha=Ba 3-/a) de 4,d, G-e /, 7-e /ecesaria 3a 3i/ter/a* C,,0er regres. a s- =-/ga3,L* TXC,r G-5 dia=3,s 4e +a=rD/ e/2iad, -/ ti0, c,4, esteYU) 4edit. e3 seF,r Mar=-rt,/* TSi esta es 3a c3ase de +,4=res G-e 2a/ a 7,r4ar a+,ra /, s5 ad,/de ire4,s a 0arar*U Sa3i. a dar -/ 0ase, 0,r e3 EardB/* E3 7-erte esta=a c,/str-id, e/ 3a ci4a de -/ a3t,Ha/,) 1 e3 EardB/ desce/dBa +asta e3 =,rde de3 rB,R e/ 3a ,ri33a +a=Ba -/a g3,rieta) 1 +acia a33B s,3Ba dirigir s-s 0as,s des0-5s de 3a ce/a 0ara 7-4ar -/ 0-r,* Y a 4e/-d,) desde e3 rB, G-e 73-Ba -/ 0,c, 4Ds a=aE,) ,Base 3a 2,H de a3gS/ 4a3a1, de4asiad, tB4id, 0ara atre2erse a +a=3ar a 3a 3-H de3 dBaR 1 e3 aire 33e2a=a =3a/da4e/te +asta s-s ,Bd,s -/a G-eEa , -/a de/-/cia) 3e s-s-rra=a -/ 7rag4e/t, de i/7,r4aci./ , -/a s-gere/cia 0r,2ec+,sa G-e de ,tr, 4,d, Ea4Ds +a=rBa 33egad, a s- c,/,ci4ie/t,* Se deE. caer 0esada4e/te s,=re -/a t-4=,/a de reEi33a* OC,,0erP U/ e/2idi,s,) -/ ti0, 4a3 ed-cad,) e/greBd,) d,g4Dtic, 1 +-ec,* Cer, 3a irritaci./ de3 seF,r Mar=-rt,/ s-c-4=i. a 3a irresisti=3e 1 si3e/ci,sa +er4,s-ra de 3a /,c+e* Las 7raga/tes 73,res de -/ Dr=,3 G-e crecBa a 3a e/trada de 3a g3,rieta 0er7-4a=a/ e3 aire) 1 3as 3-ci5r/agas) ce/te33ea/d, te/-e4e/te) 2,3a=a/ c,/ s- 2-e3, 3e/t, 1 03atead,* La 3-/a traHa=a e/ e3 a/c+-r,s, rB, -/a se/da 0ara 3,s i/grD2id,s 0ies de 3a a4ada de Si2a) 1 e/ 3a ,ri33a ,0-esta se rec,rta=a de3icada4e/te c,/tra e3 cie3, 3a si3-eta de -/a +i3era de 0a34eras* La 0aH se i/tr,d-E, 7-rti2a4e/te e/ e3 a34a de3 seF,r Mar=-rt,/* Era -/ ser e?tra2aga/te 1 +a=Ba +ec+, -/a carrera si/g-3ar* A 3,s 2ei/tiS/ aF,s +ered. -/a 7,rt-/a c,/sidera=3e) cie/ 4i3 3i=ras) 1 c-a/d, deE. 3a -/i2ersidad de O?7,rd se 3a/H. a 3a

a3egre 2ida G-e aG-e33,s tie40,s 'Mar=-rt,/ era a+,ra -/ +,4=re de ci/c-e/ta 1 c-atr, aF,s( =ri/da=a/ a -/ E,2e/ de =-e/a 7a4i3ia* Te/Ba -/ 0is, e/ 3a ca33e M,-/t) -/ ca=ri,35 de 0esca/te traser,) G-e era 3a S3ti4a 4,da) 1 -/ 0a=e33./ de caHa e/ MarLicNs+ire* Arec-e/ta=a t,d,s 3,s 3-gares d,/de se re-/Ba 3a ge/te de =-e/ t,/,* Era g-a0,) di2ertid, 1 ge/er,s,) -/a 7ig-ra c,/,cida e/ 3a s,ciedad 3,/di/e/se e/ 3,s 0ri4er,s aF,s de 3a S3ti4a d5cada de3 sig3, 0asad,) c-a/d, esa s,ciedad aS/ /, +a=Ba 0erdid, s- carDcter e?c3-si2, /i s- es03e/d,r* La g-erra de 3,s =.ers) G-e 3a c,/4,2i.) era i40re2isi=3e 0,r aG-e3 e/t,/cesR e/ c-a/t, a 3a Gra/ G-erra) G-e 3a destr-1.) s.3, 3a 0r,7etiHa=a/ a3g-/,s 0esi4istas* N, era c,sa desagrada=3e ser -/ E,2e/ ric, e/ aG-e33,s dBas) 1 3a re0isa de 3a c+i4e/ea de Mar=-rt,/ esta=a atestada de i/2itaci,/es 0ara -/a 7iesta tras ,tra* Mar=-rt,/ 3as e?+i=Ba c,/ c,403ace/cia* C-es e3 seF,r Mar=-rt,/ era -/ es/,=* Cer, /, -/ es/,= tB4id,) -/ 0,c, a2erg,/Had, de G-e 3e i40resi,/ase/ 3,s G-e CreBa s-0eri,res a 53) /i -/ es/,= G-e as0irase a i/ti4ar c,/ 3as 0ers,/as G-e +-=iera/ adG-irid, ce3e=ridad e/ 3a 0,3Btica , /,t,riedad e/ 3as artes) /i e3 es/,= des3-4=rad, 0,r 3,s ric,sR era e3 es/,= 0,r a/t,/,4asia) des/-d,) ge/-i/,) e/a4,rad, de 3a arist,cracia* A-/G-e s-sce0ti=3e 1 de ge/i, 2i2,) +-=iera 0re7erid, G-e -/a 0ers,/a de ca3idad 3e tratase c,/ arr,ga/cia a G-e 3e ad-3ase -/ 03e=e1,* S- /,4=re ,c-0a=a -/ 0-est, i/sig/i7ica/te e/ 3a 6u1a de la !oble7a de B-rNe, 1 era as,4=r,s, ,=ser2ar 3a i/ge/i,sidad G-e des03ega=a 0ara 4e/ci,/ar s- dista/te 0are/tesc, c,/ 3a arist,crDtica 7a4i3ia a G-e 0erte/ecBaR e/ ca4=i, Ea4Ds decBa -/a 0a3a=ra de3 +,/rad, 7a=rica/te de Li2er0,,3 de G-ie/) 0,r 4ediaci./ de s- 4adre) -/a ta3 seF,rita G-==i/s) +a=Ba +eredad, s- 7,rt-/a* L, G-e c,/stit-Ba e3 terr,r de s- 2ida de e3ega/te 0eti4etre era G-e e/ C,Les) ta3 2eH) , e/ Asc,t) c-a/d, esta=a c,/ -/a d-G-esa , i/c3-s, c,/ -/ 0rB/ci0e de sa/gre rea3) se 3e acercase a3g-/, de est,s 0arie/tes 1 3e sa3-dara 7a4i3iar4e/te* S- de7ect, era de4asiad, ,=2i, 0ara /, +acerse 0r,/t, /,t,ri,) 4as 3a e?tra2aga/cia de3 4is4, 3e sa32a=a de ser 4era4e/te des0recia=3e* L,s gra/des a G-ie/es ad,ra=a se reBa/ de 53) a-/G-e e/ e3 7,/d, 3es 0arecBa 4-1 /at-ra3 s- ad4iraci./* E3 0,=re Mar=-rt,/) 0,r s-0-est,) era -/ terri=3e es/,=) 0er, a3 7i/ 1 a3 ca=, era -/ =-e/ 4-c+ac+,* Sie40re esta=a dis0-est, a a2a3ar -/ 0agar5 s-scrit, 0,r a3gS/ arist.crata si/ di/er,) 1 si se +a33a=a -/, e/ -/ a0riet, sie40re se 0,dBa c,/tar c,/ 53 0ara reci=ir -/ 0r5sta4, de cie/ 3i=ras* Da=a =-e/as c,4idas* K-ga=a 4-1 4a3 a3 L+ist) 0er, /, 3e i40,rta=a 3a c-a/tBa de 3as 05rdidas si 3a c,40aFBa era se3ecta* Te/Ba 3a desgracia de ser E-gad,r) -/ E-gad,r desa7,rt-/ad,) 0er, era =-e/ 0erded,r) 1 /, se 0,dBa 4e/,s de ad4irar 3a 73e4a c,/ G-e 0erdBa G-i/ie/tas 3i=ras de -/a se/tada* S- 0asi./ 0,r 3as cartas) casi ta/ 7-erte c,4, s- 0asi./ 0,r 3,s tBt-3,s /,=i3iari,s) 7-e 3a ca-sa de s- r-i/a* L3e2a=a -/a 2ida dis0e/di,sa 1 s-s 05rdidas e/ e3 E-eg, era/ 7,r4ida=3es* E40eH. a E-gar dese/7re/ada4e/te) 0ri4er, e/ 3as carreras de ca=a33,s 1 3-eg, a 3a B,3sa* Cierta si403icidad caracterBstica de s- 4,d, de ser +iH, G-e 3,s desa0re/si2,s e/c,/trara/ e/ 53 -/a 2Bcti4a ca/d,r,sa* Ig/,r, si se darBa c-e/ta de G-e s-s e3ega/tes a4istades se reBa/ de 53 a s-s es0a3das) 0er, cre, G-e -/ ,sc-r, i/sti/t, 3e decBa G-e /, 0,dBa 0er4itirse e3 3-E, de deEar de ser 4a/irr,t,* Ca1.) 0-es) e/ 4a/,s de -s-rer,s) 1 a 3,s trei/ta 1 c-atr, aF,s esta=a c,403eta4e/te arr-i/ad,* Ha33D=ase de4asiad, i4=-id, de3 es0Brit- de c3ase 0ara 2aci3ar e/ 3a e3ecci./ de s0r.?i4, 0as,* C-a/d, -/ +,4=re de s- 4edi, s,cia3 +a=Ba derr,c+ad, s- 7,rt-/a se 4arc+a=a a 3as c,3,/ias* Nadie ,1. 3a4e/tarse a3 seF,r Mar=-rt,/* N, se G-eE. de G-e -/ a4ig, arist.crata 3e +-=iese ac,/seEad, -/a es0ec-3aci./ desastr,sa) /, a0re4i. a /i/g-/, de s-s de-d,res 0ara G-e 3e de2,32iese/ e3 di/er,) 0ag. s-s de-das 'Osi ta/ siG-iera se +-=iese dad, c-e/ta de G-e este S3ti4, rasg, era i/s0irad, 0,r 3a des0recia=3e sa/gre de3 7a=rica/te de Li2er0,,3 G-e c,rrBa 0,r s-s 2e/asP() /, 0idi. a1-da a /adie) 1) a-/G-e /, +a=Ba dad, g,30e e/ s- 2ida) =-sc. -/ 4edi, de s-=sistir* Sig-i. 4,strD/d,se E,2ia3) des0re,c-0ad, 1 33e/, de +-4,r* N, G-erBa 4,3estar a /adie c,/ e3 re3at, de s- i/7,rt-/i,*

Mar=-rt,/ era -/ es/,=) 0er, ta4=i5/ era -/ ca=a33er,* E3 S/ic, 7a2,r G-e 0idi. a -/, de s-s e/c,0etad,s a4ig,s e/ c-1a c,40aFBa +a=Ba 2i2id, diaria4e/te d-ra/te aF,s 7-e -/a rec,4e/daci./* La 0ers,/a ,0-3e/ta 1 c,40ete/te G-e era e/ aG-e33a 50,ca s-3tD/ de B,r/e, 3, t,4. a s- ser2ici,* La /,c+e a/tes de Har0ar ce/. 0,r S3ti4a 2eH e/ s- c3-=* VHe ,Bd, G-e se 2a -sted) Mar=-rt,/ V3e diE, e3 a/cia/, d-G-e de Here7,rd* VSB) 4e 4arc+, a B,r/e,* VOSa/t, Di,sP XI-5 se 3e +a 0erdid, a33BY VO+) est,1 arr-i/ad,* VXDe 2erasY L, sie/t,* B-e/,) c-a/d, 2-e32a /, deEe de a2isar4e* Es0er, G-e se di2ierta* VO+) sB* Ha1 4-c+a caHa) Xsa=eY E3 d-G-e 3e sa3-d. c,/ -/a i/c3i/aci./ de ca=eHa 1 se a3eE.* C,cas +,ras 4Ds tarde Mar=-rt,/ 2eBa a3eEarse e/tre 3a =r-4a 3a c,sta de I/g3aterra* DeEa=a atrDs t,d, 3, G-e 0ara 53 +acBa G-e 2a3iera 3a 0e/a 2i2ir* Desde e/t,/ces +a=Ba/ tra/sc-rrid, 2ei/te aF,s* Mar=-rt,/ seg-Ba 4a/te/ie/d, -/a c,0i,sa c,rres0,/de/cia c,/ 2arias da4as e/c,0etadas) 1 s-s cartas era/ di2ertidas 1 c+is0ea/tes* N, +a=Ba 0erdid, s- a4,r 0,r 3as 0ers,/as de /,=3e c-/a) 1 3eBa c,/ ate/ci./ 3as /,ticias de3 0imes 'G-e reci=Ba c,/ seis se4a/as de retras,( acerca de s-s idas 1 2e/idas* Rec,rrBa 3a secci./ dedicada a /aci4ie/t,s) .=it,s 1 =,das) 1 sie40re te/Ba a 0-/t, 3a c,rres0,/die/te carta de 7e3icitaci./ , de c,/d,3e/cia* Las re2istas i3-stradas ta4=i5/ 3e 4a/te/Ba/ i/7,r4ad,) 1 e/ s-s 0eri.dicas 2isitas a I/g3aterra 0,dBa rea/-dar 3,s +i3,s de 3a a4istad c,4, si /-/ca se +-=iese/ r,t, 1 esta=a e/terad, de t,d, 3, re7ere/te a c-a3G-ier /-e2, 0ers,/aEe G-e 0-diese +a=er s-rgid, e/ e3 4edi, s,cia3* S- i/ter5s 0,r e3 4-/d, de 4,da era ta/ 2i2, c,4, c-a/d, 53 4is4, 7ig-ra=a e/ s,ciedad* AS/ seg-Ba 0areci5/d,3e 3a S/ica c,sa G-e te/Ba i40,rta/cia* Cer,) i/se/si=3e4e/te) ,tr, i/ter5s 7-e i/tr,d-ci5/d,se e/ s- 2ida* La 0,sici./ G-e ,c-0a=a +a3aga=a s- 2a/idadR 1a /, era e3 ad-3ad,r G-e i403,ra=a 3as s,/risas de 3,s gra/des) si/, e3 a4, c-1a 0a3a=ra dicta 3a 3e1* Se se/tBa +a3agad, 0,r 3a g-ardia de s,3dad,s da1aN G-e 0rese/ta=a/ ar4as a s- 0as,* Le agrada=a 0residir 3,s E-ici,s 0ara E-Hgar a s-s se4eEa/tes* C,403acBase e/ ar=itrar 3as G-ere33as e/tre Ee7es ri2a3es* C-a/d,) e/ tie40,s 0asad,s) 3,s caHad,res de ca=eHas se 4,stra=a/ =e3ic,s,s) e40re/dBa e?0edici,/es de castig,) estre4eci5/d,se de ,rg-33, 0,r s- 0r,0ia c,/d-cta* Era de4asiad, 2a/id,s, 0ara /, +acer ga3a de -/ 2a3,r i40D2id,) 1 se c,/ta=a -/a =,/ita +ist,ria s,=re s- Sa/gre 7rBa a3 arriesgarse) si/ ac,40aFa4ie/t,) a 0e/etrar e/ -/a a3dea 7,rti7icada 1 e?igir 3a re/dici./ de -/ sa/g-i/ari, 0irata* Se c,/2irti. e/ -/ e?0ert, ad4i/istrad,r* Era estrict,) E-st, 1 +,/rad,* Y 0,c, a 0,c, c,=r. -/ 0r,7-/d, a4,r a 3,s 4a3a1,s* Se i/teresa=a 0,r s- carDcter 1 s-s c,st-4=res* N-/ca se ca/sa=a de esc-c+ar s- c,/2ersaci./* Ad4ira=a s-s 2irt-des) 1 0erd,/a=a s-s 2ici,s c,/ -/a s,/risa 1 -/ e/c,gi4ie/t, de +,4=r,s* VE/ ,tr, tie40, Vs,3Ba decirV 7-i a4ig, B/ti4, de a3g-/,s de 3,s 4Ds i3-stres ca=a33er,s de I/g3aterra) 0er, /-/ca +e c,/,cid, ca=a33er,s 4Ds se3ect,s G-e a3g-/,s 4a3a1,s =ie/ /acid,s a 3,s G-e 4e sie/t, ,rg-33,s, de 33a4ar a4ig,s 4B,s* Le g-sta=a/ s- c,rtesBa 1 s-s 4,da3es disti/g-id,s) s- de3icadeHa 1 s-s re0e/ti/,s arre=at,s de 0asi./* C,/,cBa 0,r i/sti/t, e3 4,d, adec-ad, de tratar3,s* Se/tBa 0,r e33,s -/ si/cer, a7ect,* Cer, /-/ca ,32id. G-e era -/ ca=a33er, i/g35s 1 /, 0,dBa s-7rir a3 +,4=re =3a/c, G-e ad,0ta=a 3as c,st-4=res i/dBge/as* E3 /, cedBa* N, i4ita=a a 4-c+,s +,4=res =3a/c,s G-e 2i2Ba/ c,/ -/a 4-Eer /ati2a c,4, si 7-era s- es0,sa) 0-es -/ e/red, de esta /at-ra3eHa) a-/G-e c,/sagrad, 0,r 3a c,st-4=re) 3e 0arecBa /, s,3a4e/te esca/da3,s, si/, 7a3t, de dig/idad) De -/ +,4=re a G-ie/ A3=ert EdLard) 0rB/ci0e de Ga3es) +a=Ba t-tead, di7Bci34e/te 0,dBa es0erarse G-e t-2iese -/a re3aci./ a4,r,sa c,/ a3g-/a /ati2a* Y c-a/d,

regresa=a a B,r/e, de -/a de s-s 2isitas a I/g3aterra) se/tBa a+,ra a3g, 4-1 se4eEa/te a3 a3i2i,* S-s a4ig,s) a3 ig-a3 G-e 53) 1a /, era/ E.2e/es) 1 +a=Ba -/a /-e2a ge/eraci./ G-e 3, c,/sidera=a c,4, -/ 2ieE, 0esad,* Le 0arecBa G-e 3a I/g3aterra de +,1 +a=Ba 0erdid, 4-c+, de 3, G-e 53 a4ara e/ 3a I/g3aterra de s- E-2e/t-d* Cer, B,r/e, /, +a=Ba ca4=iad,* Cara 53 era a+,ra s- 0atria* Te/Ba e3 0r,0.sit, de 0er4a/ecer e/ e3 ser2ici, e3 4a1,r tie40, 0,si=3e) 1 e/ 3, 4Ds 0r,7-/d, a=riga=a 3a es0era/Ha de 4,rir a/tes de 2erse ,=3igad, a 0edir e3 retir,* E/ s- testa4e/t, e?0resa=a e3 dese, de G-e) d,/deG-iera G-e 7a33eciese) se 33e2ase s- cadD2er a Se4=-3- 1 se 3e e/terrase e/tre 3a ge/te G-e a4a=a) a3 arr-33, de 3a 4a/sa c,rrie/te de3 rB,* Cer, ,c-3ta=a estas e4,ci,/es a 3a 2ista de 3,s de4DsR 1 /adie) a3 2er a este +,4=re a0-est,) 7,r/id,) =ie/ 03a/tad,) c,/ s- e/5rgic, r,str, a7eitad, 1 s- ca=e33, e/treca/,) +a=rBa i4agi/ad, G-e a=riga=a ta/ 0r,7-/d, se/ti4ie/t,* Sa=Ba c.4, de=Ba rea3iHarse e3 tra=aE, de3 0-est,) 1 e/ 3,s dBas sig-ie/tes 4a/t-2, -/a 2igi3a/cia s-s0icaH s,=re s- a1-da/te* N, tard. e/ darse c-e/ta de G-e era c,/cie/H-d, 1 c,40ete/te* E3 S/ic, de7ect, G-e 3e e/c,/tr. 7-e G-e trata=a c,/ r-deHa a 3,s /ati2,s* VL,s 4a3a1,s s,/ tB4id,s 1 4-1 se/si=3es V3e diE,V* Cre, G-e -sted 4is4, c,40r,=arD G-e ,=tie/e 4eE,res res-3tad,s si 0r,c-ra ser sie40re c,rt5s) 0acie/te 1 =e/52,3,* C,,0er 3a/H. -/a c,rta 1 Ds0era ris,tada* VNacB e/ Bar=ad,s 1 est-2e e/ A7rica d-ra/te 3a g-erra* N, cre, G-e +a1a 4-c+, G-e /, se0a acerca de 3,s /egr,s* VY, /, s5 /ada VdiE, Mar=-rt,/ c,/ acrit-dV* Cer, /, estD=a4,s +a=3a/d, de 3,s /egr,sR estD=a4,s +a=3a/d, de 3,s 4a3a1,s* VXEs G-e /, s,/ /egr,sY V8Es -sted 4-1 ig/,ra/te Vre03ic. Mar=-rt,/* N, diE, 4Ds* E3 0ri4er d,4i/g, des0-5s de 3a 33egada de C,,0er 3e i/2it. a ce/ar* L, +iH, t,d, 4-1 cere4,/i,sa4e/te) 1 a-/G-e e3 dBa a/teri,r +a=Ba/ estad, E-/t,s e/ 3a ,7ici/a 1 3-eg,) a 3as seis de 3a tarde) e/ 3a ga3erBa de3 7-erte) d,/de t,4ar,/ gi/e=ra c,/ =itter) e/2i. a3 =-/ga3,L -/a a4a=3e esG-e3a c,/ -/, de s-s criad,s* C,,0er) si =ie/ de 4a3a ga/a) se 0rese/t. 2estid, de etiG-eta) 1 Mar=-rt,/) a-/G-e satis7ec+, de G-e se +-=iera res0etad, s- dese,) ,=ser2. c,/ des0reci, G-e e3 s4,Ni/g de3 E,2e/ esta=a 4a3 c,rtad, 1 G-e 3a ca4isa /, 3e se/ta=a =ie/* Cer, e3 seF,r Mar=-rt,/ esta=a de =-e/ ta3a/te aG-e33a /,c+e* VA 0r,0.sit, V3e diE, a3 estrec+ar3e 3a 4a/,V) +e +a=3ad, c,/ 4i criad, 0ri/ci0a3 0ara G-e 3e =-sG-e -/ 4,H, 1 4e +a rec,4e/dad, a s- s,=ri/,* Le +e 2ist, 1 4e 0arece -/ 4-c+ac+, i/te3ige/te 1 dis0-est,* XI-iere -sted 2er3eY VB-e/,) /, +a1 i/c,/2e/ie/te* VEstD es0era/d,* E3 seF,r Mar=-rt,/ 33a4. a s- criad, 1 3e diE, G-e 4a/dase 2e/ir a s- s,=ri/,* A3 ca=, de -/ 4,4e/t, se 0rese/t. -/ E,2e/ a3t, 1 de3gad, de -/,s 2ei/te aF,s* Te/Ba gra/des ,E,s ,sc-r,s 1 -/ 0er7i3 casi 0er7ect,* Esta=a 4-1 0-3cr, c,/ s- sar,/g) -/a c+aG-eti33a =3a/ca 1 -/ 7eH de terci,0e3, c,3,r cir-e3a si/ =,r3a* Res0,/dBa a3 /,4=re de A=as* Mar=-rt,/ 3, 4ir. c,/ aire a0r,=ad,r) 1 s-s 4,da3es se d-3ci7icar,/ si/ G-e 53 4is4, se diera c-e/ta 4ie/tras 3e +a=3a=a c,/ 73-ideH e/ 3e/g-a 4a3a1a* Cr,0e/dBa a ser sarcDstic, c,/ 3,s =3a/c,s) 0er, c,/ 3,s 4a3a1,s 4,stra=a -/a 4eHc3a a7,rt-/ada de c,/desce/de/cia 1 a4a=i3idad* Re0rese/ta=a a33B a3 s-3tD/* Sa=Ba 0er7ecta4e/te c.4, c,/ser2ar s- 0r,0ia dig/idad 1 a3 4is4, tie40, +acer G-e -/ i/dBge/a se si/tiese a s-s a/c+as* VXLe ser2irDY V0reg-/t. Mar=-rt,/ 2,32i5/d,se +acia C,,0er* VSB) s-0,/g, G-e /, serD 4Ds =ri=./ G-e c-a3G-iera de 3,s de4Ds* E3 seF,r Mar=-rt,/ i/7,r4. a3 4-c+ac+, de G-e esta=a c,3,cad, 1 3e des0idi. c,/ -/ gest,*

VHa te/id, -sted s-erte a3 c,/seg-ir -/ criad, c,4, ese V3e diE, a C,,0erV* Es de 4-1 =-e/a 7a4i3ia* Vi/ier,/ de Ma3aca +ace cerca de -/ sig3,* 8VMe tie/e si/ c-idad, G-e e3 sir2ie/te G-e 4e 3-stra 3,s Ha0at,s 1 4e trae -/a =e=ida c-a/d, 4e a0etece te/ga , /, sa/gre aH-3 e/ 3as 2e/as* T,d, 3, G-e 0id, es G-e +aga 3, G-e 3e ,rde/e 1 est5 ,E, a2iH,r 0ara ser2ir4e* E3 seF,r Mar=-rt,/ 7r-/ci. 3,s 3a=i,s) 0er, /, re03ic.* E/trar,/ e/ e3 c,4ed,r* La ce/a 7-e e?G-isita 1 e3 2i/, e?ce3e/te* Cr,/t, se +icier,/ se/tir s-s e7ect,s) 1 c,/2ersar,/ /, s.3, si/ acri4,/ia) si/, i/c3-s, a4iga=3e4e/te* A Mar=-rt,/ 3e g-sta=a rega3arse) 1 e3 d,4i/g, 0,r 3a /,c+e +a=Ba adG-irid, 3a c,st-4=re de rega3arse aS/ 4Ds de 3, c,rrie/te* E40eH. a 0e/sar G-e era i/E-st, c,/ C,,0er* C,r s-0-est, G-e /, era -/ ca=a33er,) 0er, es, /, era c-30a s-1a* C,/,ci5/d,3e 4Ds a 7,/d,) ta3 2eH 7-era =-e/a 0ers,/a* S-s de7ect,s era/) G-iHD) de7ect,s de ed-caci./* Y e/ e3 tra=aE, /, 0,dBa ser 4eE,rJ rD0id,) c,/cie/H-d, 1 ca=a3* C-a/d, 33egar,/ a 3,s 0,stres) e3 seF,r Mar=-rt,/ se se/tBa 7a2,ra=3e4e/te dis0-est, +acia t,da 3a +-4a/idad* VEste es s- 0ri4er d,4i/g, aG-B 1 2,1 a ,7recer3e -/a c,0a de -/ ,0,rt, e?tra,rdi/ari,* S.3, 4e G-eda/ -/as d,s d,ce/as de =,te33as) 1 3as g-ard, c,4, ,r, e/ 0aF, 0ara 3as gra/des ,casi,/es* Di, i/str-cci,/es a3 criad,) G-e /, tard. e/ 2,32er c,/ 3a =,te33a* Mar=-rt,/ 2igi3a=a a3 4,H, 4ie/tras este 3a a=rBa* VEste ,0,rt, 4e 3, 0r,0,rci,/. 4i 2ieE, a4ig, C+ar3es H,33i/gt,/* L, te/Ba desde +acBa c-are/ta aF,s) 1 1, ta4=i5/ 3, +e g-ardad, -/,s c-a/t,s* S- =,dega te/Ba 7a4a de ser 3a 4eE,r de I/g3aterra* VXEs -/ c,4ercia/te e/ 2i/,sY VN, e?acta4e/te Vs,/ri. Mar=-rt,/V* Me est,1 re7irie/d, a 3,rd H,33i/gt,/ de Cast3e Reag+* Es -/, de 3,s 4Ds ric,s 0ares de I/g3aterra* M-1 a/tig-, a4ig, 4B,* Est-2e e/ Et,/ c,/ s- +er4a/,* Era esta -/a ,0,rt-/idad a 3a G-e e3 seF,r Mar=-rt,/ /-/ca 0,dBa resistirse) 1 c,/t. -/a 0eG-eFa a/5cd,ta c-1a S/ica sa3 0arecBa c,/sistir e/ G-e c,/,cBa a -/ c,/de* E3 ,0,rt, era) desde 3-eg,) 4-1 =-e/,R t,4. -/a c,0a 1 3-eg, 3a seg-/da* Cerdi. t,d, recat,* HacBa 4eses G-e /, +a=3a=a c,/ -/ +,4=re =3a/c,* E40eH. a c,/tar +ist,rias e/ 3as G-e a0arecBa a3ter/a/d, c,/ 3,s gra/des* A3 esc-c+ar3e +-=i5rase 0e/sad, G-e +-=, -/a 50,ca e/ G-e 3,s 4i/isteri,s se 7,r4a=a/ 1 3as ,rie/taci,/es 0,3Bticas se decidBa/ sig-ie/d, 3as rec,4e/daci,/es G-e 53 s-s-rra=a a3 ,Bd, de -/a d-G-esa , deEa=a caer e/ -/a ce/a 0ara G-e 7-era/ rec,gidas c,/ gratit-d 0,r e3 c,/seEer, 0ers,/a3 de3 s,=era/,* Re2i2i. 3,s 0asad,s dBas e/ Asc,t) G,,dL,,d 1 C,Les* Otra c,0a de ,0,rt,* Y re2i2i. 3as 7iestas G-e se ce3e=ra=a/ e/ deter4i/adas 4a/si,/es de Y,rNs+ire 1 de Esc,cia) a 3as G-e asistBa t,d,s 3,s aF,s* VTe/Ba 0,r aG-e3 e/t,/ces -/ sir2ie/te 33a4ad, A,re4a/) e3 4eE,r a1-da de cD4ara G-e t-2e e/ 4i 2ida) 1 X0,r G-5 creerD -sted G-e se des0idi.Y C,4, -sted sa=e) e/ e3 c,4ed,r de 3a ser2id-4=re 3as d,/ce33as de 3as seF,ras 1 3,s a1-das de cD4ara de 3,s ca=a33er,s se sie/ta/ a 3a 4esa e/ e3 4is4, ,rde/ de 0recede/cia G-e s-s a4,s* U/ =-e/ dBa 4e diE, G-e esta=a +art, de asistir a re-/i,/es e/ 3as G-e 1, era i/2aria=3e4e/te e3 S/ic, 03e=e1,* Est, sig/i7ica=a G-e sie40re te/Ba G-e se/tarse e/ e3 e?tre4, de 3a 4esa 1 G-e 3,s 4eE,res =,cad,s desa0arecBa/ a/tes de G-e 3a 7-e/te 33egase +asta 53* C-a/d, 3e c,/t5 3a +ist,ria a3 a/cia/, d-G-e de Here7,rd) r-gi.J TVi2e Di,s G-e si 1, 7-era re1 de I/g3aterra 3e +arBa a -sted 2iHc,/de s.3, 0ara dar -/a ,0,rt-/idad a s- criad,U* TI-5dese -sted c,/ 53) d-G-eU) diEe 1,* TEs e3 4eE,r a1-da de cD4ara G-e +e te/id,U* TBie/) Mar=-rt,/U) re0-s, 53) Tsi es 3, =asta/te =-e/, 0ara -sted) ta4=i5/ 3, es 0ara 4B* C-ede e/2iDr4e3,*U Des0-5s 0as. a +a=3ar de M,/tecar3,) d,/de -/a /,c+e Mar=-rt,/ 1 e3 gra/ d-G-e Ai,d,r) E-ga/d, e/ s,ciedad) +icier,/ sa3tar 3a =a/ca* Y 3-eg, 3e t,c. e3 t-r/, a Marie/=adR

e/ Marie/=ad e3 seF,r Mar=-rt,/ E-g. a3 =acarD c,/ Ed-ard, VII* VE/t,/ces) /at-ra34e/te) s.3, era 0rB/ci0e de Ga3es* Rec-erd, G-e 4e diE,J TSi 0ides c,/ ci/c,) Ge,rge) 0erderDs +asta 3a ca4isaU* Te/Ba raH./R /, cre, G-e Ea4Ds diEera 4a1,r 2erdad e/ s- 2ida* Era -/ +,4=re 4ara2i33,s,* Y, sie40re +e s,ste/id, G-e 7-e e3 4eE,r di03,4Dtic, de E-r,0a* Cer, 1, /, era 4Ds G-e -/ E,2e/ /eci, e/ aG-e33,s tie40,s 1 /, t-2e 3a se/sateH de seg-ir s- c,/seE,* Si 3, +-=iera +ec+,) si /, +-=iera 0edid, c,/ ci/c,) 0r,=a=3e4e/te /, estarBa aG-B a+,ra* C,,0er 3e ,=ser2a=a* L,s ,E,s castaF,s) +-/did,s e/ s-s c-e/cas) era/ d-r,s 1 a3ta/er,s) 1 e/ s-s 3a=i,s =ai3a=a -/a s,/risa =-r3,/a* Ha=Ba ,Bd, +a=3ar 4-c+, de3 seF,r Mar=-rt,/ e/ -a3a S,3,r* N, era 4a3a 0ers,/a) 1 s- distrit, 7-/ci,/a=a c,/ reg-3aridad 1 0recisi./) decBa/) 0er, O2i2e Di,s) G-5 es/,=P Se reBa/ de 53 =,/ac+,/a4e/te) 0-es era i40,si=3e se/tir a/ti0atBa 0,r -/ +,4=re ta/ ge/er,s, 1 ta/ a4a=3e* C,,0er +a=Ba ,Bd, 1a 3a +ist,ria de3 0rB/8 ci0e de Ga3es 1 de3 =acarD* Cer, C,,0er 3e esc-c+a=a si/ i/d-3ge/cia* Desde e3 0ri/ci0i, 3e +a=Ba e?as0erad, e3 4,d, de ser de3 Reside/te* C,,0er era 4-1 se/si=3e 1 se ret,rcBa =aE, 3,s c,rteses sarcas4,s de3 seF,r Mar=-rt,/* Este te/Ba e3 arte de ac,ger c-a3G-ier ,=ser2aci./ G-e desa0r,=a=a c,/ -/ si3e/ci, a=r-4ad,r* C,,0er +a=Ba 2i2id, 0,c, e/ I/g3aterra 1 se/tBa -/a 0ec-3iar a2ersi./ 0,r t,d, 3, i/g35s) e/ es0ecia3 0,r 3as 0ers,/as ed-cadas e/ c,3egi,s de 0ag,) 0,rG-e sie40re te4Ba G-e 3, 7-era/ a tratar c,/ aires de s-0eri,ridad* Y te4Ba ta/t, G-e ,tr,s se diese/ t,/, c,/ 53 G-e) a 7i/ de e2itar3,) se da=a ta3es B/7-3as G-e t,d,s 3e t,4a=a/ 0,r -/ 2a/id,s, i/s-7ri=3e* VB-e/,) e/ t,d, cas, 3a g-erra +a +ec+, a3g, =-e/, 0,r /,s,tr,s VdiE, a3 7i/V* Aca=. c,/ e3 0,der de 3a arist,cracia* La g-erra de 3,s =.ers 3, i/ici.) 1 3a de "#"; 3, re4at.* VLas gra/des 7a4i3ias de I/g3aterra estD/ c,/de/adas a 4-erte VdiE, Mar=-rt,/ c,/ 3a c,403ace/cia 4e3a/c.3ica de -/ e4igrad, 7ra/c5s G-e aF,rase 3a c,rte de L-is XVV* Ya /, 0-ede/ 0er4itirse e3 3-E, de 2i2ir e/ s-s es035/did,s 0a3aci,s) 1 s- 0ri/ci0esca +,s0ita3idad /, serD 0r,/t, 4Ds G-e -/ rec-erd,* VY a 4i 0arecer 3es estD 4-1 =ie/ e403ead,* VMi 0,=re C,,0er) XG-5 0-ede -sted sa=er de 3a g3,ria de Grecia 1 de 3a gra/deHa de R,4aY Mar=-rt,/ +iH, -/ a403i, ade4D/* C,r -/ i/sta/te) s-s ,E,s se 2,32ier,/ s,Fad,res c,/ aG-e33a 2isi./ de3 0asad,* VB-e/,) cr5a4e) esta4,s +art,s de t,da esa 0,dred-4=re* L, G-e /ecesita4,s es -/ g,=ier/, de ge/te ca0acitada G-e 0r,4-e2a 3a 0r,s0eridad* Y, /acB e/ -/a c,3,/ia de 3a C,r,/a) 1 +e 0asad, 0rDctica4e/te t,da 4i 2ida e/ 3as c,3,/ias* Me i40,rta/ -/ =3ed, 3,s 3,res* L, 4a3, de I/g3aterra es e3 es/,=is4,* Si +a1 a3g, G-e /, 0-ed, tragar es -/ es/,=* OU/ es/,=P E3 r,str, de3 seF,r Mar=-rt,/ se a4,rat. 1 s-s ,E,s 33a4ear,/ de ira* Era aG-e33a -/a 0a3a=ra G-e 3e +a=Ba 0erseg-id, t,da s- 2ida* Las gra/des da4as de c-1, trat, +a=Ba dis7r-tad, e/ s- E-2e/t-d /, s,3Ba/ c,/siderar i/dig/, e3 a0reci, G-e 53 3es 4,stra=a) 0er, +asta 3as gra/des da4as estD/ e/ ,casi,/es de 4a3 +-4,r) 1 4Ds de -/a 2eH 3a terri=3e 0a3a=ra +a=Ba sid, arr,Eada c,/ sarcas4, a3 r,str, de3 seF,r Mar=-rt,/* E3 sa=Ba) /, 0,dBa deEar de sa=er3,) G-e +a=Ba ge/tes a=,4i/a=3es G-e 3e ti3da=a/ de es/,=* OI-5 i/E-sticiaP Si 0ara 53 /, +a=Ba de7ect, ta/ detesta=3e c,4, e3 es/,=is4,* Des0-5s de t,d,) a 53 3e g-sta=a 4eHc3arse c,/ 0ers,/as de s- 4is4a c3ase) s.3, e/ s- c,40aFBa se se/tBa a g-st,* XC.4,) e/ /,4=re de3 cie3,) 0,dBa decir /adie G-e aG-e33, era es/,=is4,Y Cada ,2eEa c,/ s- 0areEa* VEst,1 t,ta34e/te de ac-erd, c,/ -sted* U/ es/,= es -/ +,4=re G-e ad4ira , des0recia a ,tr, 0,rG-e s- ra/g, s,cia3 es 4Ds a3t, G-e e3 s-1,* Es e3 de7ect, 4Ds c,4S/ de 3a c3ase 4edia i/g3esa* Vi, -/a 33a4ita =-r3,/a e/ 3,s ,E,s de C,,0er) G-ie/ a3H. 3a 4a/, 0ara ,c-3tar 3a a/c+a s,/risa G-e a0areci. e/ s-s 3a=i,s) c,/ 3, G-e s.3, c,/sig-i. 33a4ar 4Ds 3a ate/ci./ s,=re e33a* Las 4a/,s de Mar=-rt,/ te4=3a=a/ 3igera4e/te*

Cr,=a=3e4e/te C,,0er /, se di, c-e/ta de 3a gra2e ,7e/sa G-e +a=Ba i/7erid, a s- Ee7e* Era e?traF, G-e -/ +,4=re se/si=3e c,4, 53 7-era ta/ i40asi=3e a 3,s se/ti4ie/t,s de 3,s de4Ds* S- tra=aE, 3es ,=3iga=a a 2erse -/,s 4i/-t,s 2arias 2eces a3 dBa) 1 sie40re se re-/Ba/ a 3a seis e/ 3a ga3erBa de Mar=-rt,/ 0ara t,4ar -/ trag,* Era esta -/a a/tig-a c,st-4=re de3 0aBs G-e e3 seF,r Mar=-rt,/ /, +a=rBa G-e=ra/tad, 0,r /ada de3 4-/d,* Cer, Ea4Ds c,4Ba/ E-/t,s* C,,0er 3, +acBa e/ s- =-/ga3,L 1 Mar=-rt,/ e/ e3 7-erte* Des0-5s de 3as +,ras de ,7ici/a 0asea=a/ +asta e3 a/,c+ecer) 0er, cada -/, 0,r s- 3ad,* Ha=Ba 0,c,s ca4i/,s e/ esta c,4arca) d,/de 3a se32a r,dea=a 4-1 de cerca 3as 03a/taci,/es de 3a a3dea) 1 c-a/d, e3 seF,r Mar=-rt,/ 2is3-4=ra=a a s- a1-da/te ca4i/a/d, des0re,c-0ada4e/te a gra/des tra/c,s) da=a -/ r,de, 0ara e3-dir s- e/c-e/tr,* C,,0er) c,/ s-s 4a3,s 4,da3es) s-s B/7-3as de estar e/ 0,sesi./ de 3a 2erdad 1 s- i/t,3era/cia) 3e irrit. desde e3 0ri/ci0i,) 0er, c-a/d, e3 a1-da/te 33e2a=a d,s 4eses e/ e3 0-est, s-rgi. -/ i/cide/te G-e c,/2irti. 3a a/ti0atBa de3 Reside/te e/ ,di, acer=,* E3 seF,r Mar=-rt,/ t-2, G-e sa3ir a rec,rrer e3 i/teri,r e/ -/a 2isita de i/s0ecci./ 1 deE. a C,,0er e/cargad, de3 0-est, c,/ e/tera c,/7ia/Ha) 1a G-e +a=Ba 33egad, a 3a c,/c3-si./ de G-e era -/ s-Eet, c,40ete/te* L, S/ic, G-e /, 3e g-sta=a era s- 7a3ta de i/d-3ge/cia* Era) si/ d-da) +,/rad,) E-st, e i/d-stri,s,) 0er, /, se/tBa si40atBa 0,r 3,s i/dBge/as* A Mar=-rt,/ 3e di2ertBa a4arga4e/te ,=ser2ar c.4, este +,4=re) G-e se creBa ig-a3 a c-a3G-ier ,tr,) c,/sidera=a a ta/t,s +,4=res i/7eri,res a 53* Era i/73e?i=3e 1 0,c, c,40re/si2, c,/ e3 4,d, de ser de 3,s /ati2,sR 1 ade4Ds era =ra2-c./* Mar=-rt,/ /, tard. e/ darse c-e/ta de G-e 3,s 4a3a1,s 3e a=,rrecBa/ 1 3e te4Ba/* N, 0,dBa decir G-e est, 3e desagradase) 0-es /, 3e +a=rBa c,403acid, 4-c+, G-e s- a1-da/te g,Hase de -/a 0,0-3aridad G-e 0-diera ri2a3iHar c,/ 3a s-1a* Mar=-rt,/) des0-5s de +acer 4i/-ci,sa4e/te 3,s 0re0arati2,s) e40re/di. se?0edici./) 1 a 3as tres se4a/as esta=a de 2-e3ta* E/treta/t, +a=Ba 33egad, e3 c,rre,* C,,0er sa3i. a reci=ir a s- Ee7e) 1 E-/t,s e/trar,/ e/ 3a sa3a de este* L, 0ri4er, G-e 33a4. 3a ate/ci./ a Mar=-rt,/ a3 e/trar 7-e -/ gra/ ri4er, de 0eri.dic,s a=iert,sR se 2,32i. +acia -/, de 3,s criad,s G-e +a=Ba/ G-edad, e/ e3 0-est, 1 3e 0reg-/t. c,/ se2eridad G-5 sig/i7ica=a aG-e33,* C,,0er se a0res-r. a e?03icar3,* VI-erBa e/terar4e de t,d, 3, re7ere/te a3 cri4e/ de M,32er+a40t,/) asB G-e t,45 0restad,s s-s 0imes. L,s +e 2-e3t, a traer* Sa=Ba G-e a -sted /, 3e i40,rtarBa* E3 seF,r Mar=-rt,/) 0D3id, c,4, 3a cera) re03ic.J VC-es sB G-e 4e i40,rta* Me i40,rta 4-c+,* VL, sie/t, VdiE, C,,0er si/ 0erder 3a ca34aV* La 2erdad es) se/ci33a4e/te) G-e /, 0,dBa es0erar +asta G-e -sted 2,32iese* VMe e?traFa G-e /, +a1a a=iert, ta4=i5/ 4is cartas* C,,0er s,/ri. i40asi=3e) 3, G-e e?as0er. aS/ 4Ds a s- Ee7e* VN, es 3, 4is4,) e/ a=s,3-t,* Des0-5s de t,d,) Xc.4, i=a a i4agi/ar G-e 3e 0arecerBa 4a3 G-e ec+ase -/a ,Eeada a s-s 0eri.dic,sY N, c,/tie/e/ /ada c,/7ide/cia3* VMe ,0,/g, a G-e a3g-ie/ 3ea 4is 0eri.dic,s a/tes G-e 1,* VSe acerc. a3 ri4er,) e/ e3 G-e +a=Ba -/,s trei/ta eEe403aresV* Me 0arece s-4a4e/te i40erti/e/te 0,r s- 0arte* EstD/ t,d,s re2-e3t,s* VC,de4,s ,rde/ar3,s 7Dci34e/te VdiE, C,,0er) acercD/d,se a 3a 4esa* Mar=-rt,/ grit.J VN, 3,s t,G-e* VOOiga) es -/a /iFerBa +acer -/a esce/a 0,r -/a c,sa ta/ i/sig/i7ica/teP VXC.4, se atre2e a +a=3ar4e asBY VO+) 2D1ase a3 i/7ier/, VdiE, C,,0er) 1 sa3i. ec+a/d, c+is0as de 3a sa3a* E3 seF,r Mar=-rt,/) G-e te4=3a=a de i/dig/aci./) se G-ed. c,/te403a/d, s-s 0eri.dic,s* AG-e33as 4a/,s e/ca33ecidas 1 =r-ta3es +a=Ba/ dad, a3 traste c,/ s- 4a1,r 03acer e/ 3a 2ida*

C-a/d, 33ega e3 c,rre,) 3a 4a1,r 0arte de 3as 0ers,/as G-e 2i2e/ e/ 3-gares re4,t,s a=re/ c,/ i40acie/cia 3as e/2,3t-ras de 3,s 0eri.dic,s 1 c,ge/ e3 de 7ec+a 4Ds recie/te 0ara ec+ar -/a ,Eeada a 3as S3ti4as /,ticias de 3a 0atria* Cer, Mar=-rt,/ 0r,cedBa de ,tr, 4,d,* Sage/te de 0re/sa te/Ba i/str-cci,/es de escri=ir e/ 3as 7aEas 3a 7ec+a de3 0eri.dic, G-e c,/te/Ba/) 1 c-a/d, 33ega=a e3 a=-3tad, 0aG-ete Mar=-rt,/ 4ira=a estas 7ec+as 1 3as /-4era=a c,/ -/ 3D0iH aH-3* S- criad, 0ri/ci0a3 te/Ba ,rde/ de 0,/er cada 4aFa/a e3 0eri.dic, c,rres0,/die/te) s,=re 3a 4esa de 3a ga3erBa) E-/ta4e/te c,/ 3a taHa 4ati/a3 de t5) 1 Mar=-rt,/ se c,403acBa e/ r,40er 3a 7aEa 1 3eer e3 diari, de 3a 4aFa/a e/tre s,r=, 1 s,r=,* C,/ est, se +acBa 3a i3-si./ de 2i2ir e/ s- 0aBs* T,d,s 3,s 3-/es 0,r 3a 4aFa/a 3eBa e3 0imes de3 3-/es de seis se4a/as atrDs 1 3, 4is4, +acBa 3,s de4Ds dBas* E3 d,4i/g, 3eBa 0(e /bserver. A3 ig-a3 G-e s- c,st-4=re de 2estirse de etiG-eta 0ara ce/ar) era a3g, G-e 3e 3iga=a a 3a ci2i3iHaci./* Y 3, G-e 4Ds 3e e/,rg-33ecBa era G-e 0,r 4-1 e4,ci,/a/tes G-e 7-ese/ 3as /,ticias Ea4Ds +a=Ba cedid, a 3a te/taci./ de a=rir -/ 0eri.dic, a/tes de 3a 7ec+a c,rres0,/die/te* D-ra/te 3a g-erra 3a a/siedad +a=Ba 33egad, a 3B4ites casi i/t,3era=3es) 1 c-a/d, 3eBa G-e +a=Ba e40eHad, -/a ,7e/si2a 0adecBa 3a 4Ds terri=3e a/g-stiaR -/a a/g-stia G-e 0,drBa +a=erse a+,rrad, si/ 4Ds G-e rec-rrir a3 se/ci33, e?0edie/te de a=rir -/ diari, de 7ec+a 0,steri,r G-e 0er4a/ecBa es0erD/d,3e s,=re -/ esta/te* Ha=Ba sid, 3a 0r-e=a 4Ds d-ra a G-e se +a=Ba s,4etid, /-/ca) 0er, 3a s-0er. 2ict,ri,sa4e/te* Y aG-e3 /eci, c+a=aca/, +a=Ba 7,rHad, aG-e33,s 0aG-etes c-idad,sa4e/te cerrad,s s.3, 0,rG-e G-erBa e/terarse de si -/a +,rri=3e 4-Eer +a=Ba asesi/ad, a s- a=,4i/a=3e 4arid,* E3 seF,r Mar=-rt,/ 33a4. a -/ criad, 1 3e ,rde/. G-e traEese 7aEas de 0a0e3* D,=3. 3,s 0eri.dic,s 3, 4eE,r G-e 0-d,) 3,s e/2,32i. e/ se/das 7aEas 1 /-4er. estas* Cer, 7-e -/a 4e3a/c.3ica tarea* VKa4Ds 3e 0erd,/ar5 VdecBaV* Ka4Ds* S- criad, 0re7erid,) 0,r s-0-est,) 3e +a=Ba ac,40aFad, e/ 3a e?0edici./R /-/ca 2iaEa=a si/ 53) 0,rG-e sa=Ba 0er7ecta4e/te c.4, 3e g-sta=a/ 3as c,sas) 1 Mar=-rt,/ /, era e3 ti0, de 2iaEer, de 3a se32a G-e estD dis0-est, a 0resci/dir de s-s c,4,didades* Cer, e/ e3 3a0s, de tie40, tra/sc-rrid, desde s- 33egada est-2, c+is4,rrea/d, e/ 3,s a3,Ea4ie/t,s de 3a ser2id-4=re* A33B se e/ter. de G-e C,,0er +a=Ba te/id, di7ic-3tades c,/ s-s criad,s 1 G-e t,d,s) e?ce0t, e3 E,2e/ A=as) 3e +a=Ba/ a=a/d,/ad,* Ta4=i5/ A=as desea=a irse) 0er, s- tB, 3e +a=Ba c,3,cad, a33B sig-ie/d, i/str-cci,/es de3 Reside/te 1 te4Ba 4arc+arse si/ 0er4is, de aG-e3* VLe diEe G-e +a=Ba +ec+, =ie/) t-a/ Vc,4e/t. e3 criad,V* Cer, estD a disg-st,* Dice G-e /, es -/a =-e/a casa 1 G-e G-iere sa=er si 0-ede irse c,4, +a/ +ec+, 3,s de4Ds* VN,) de=e G-edarse* E3 t-a/ /ecesita sir2ie/tes* XSe +a ree403aHad, a 3,s G-e se 7-er,/Y VN,) t-a/) /adie G-iere ir* Mar=-rt,/ 7r-/ci. e3 ceF,* C,,0er era -/ /eci, i/s,3e/te) 0er, ,c-0a=a -/ carg, ,7icia3 1 de=Ba te/er 3a ser2id-4=re adec-ada* Era i/dec,r,s, G-e s- casa /, est-2iese de=ida4e/te ate/dida* VXD./de estD/ 3,s 4,H,s G-e se 4arc+ar,/Y VEstD/ e/ e3 <ampon", t-a/* VVete a 2er3,s esta /,c+e 1 di3es G-e c,/7B, e/ G-e 2-e32a/ 4aFa/a a3 a4a/ecer a casa de t-a/ C,,0er* VDice/ G-e /, G-iere/ ir) t-a/* VXY si 1, se 3, ,rde/,Y E3 criad, 33e2a=a G-i/ce aF,s c,/ Mar=-rt,/ 1 c,/,cBa t,das 3as e/t,/aci,/es de 3a 2,H de s- a4,* N, 3e te/Ba 4ied,) 0-es +a=Ba/ s-7rid, 4-c+as 0e/a3idades E-/t,sR -/a 2eH) e/ 3a se32a) e3 Reside/te 3e +a=Ba sa32ad, 3a 2ida) 1 e/ ,tra ,casi./) c-a/d, 2,3c. s- 0irag-a e/ -/ ra=i./) e3 Reside/te se +a=rBa a+,gad, de /, ser 0,r 53R 0er, sa=Ba 0er7ecta4e/te c-D/d, +a=Ba G-e ,=edecer a3 seF,r Mar=-rt,/ si/ rec+istar*

VIr5 a3 <ampon" VdiE,* Mar=-rt,/ es0era=a G-e s- s-=,rdi/ad, a0r,2ec+arBa 3a 0ri4era ,0,rt-/idad 0ara disc-30arse 0,r s- gr,serBa) 0er, C,,0er) c,4, t,d, +,4=re 4a3 ed-cad,) era i/ca0aH de e?c-sarse) 1 c-a/d, a 3a 4aFa/a sig-ie/te se e/c,/trar,/ e/ 3a ,7ici/a /, 4e/ci,/. e3 i/cide/te* C,4, 3a a-se/cia de Mar=-rt,/ +a=Ba d-rad, tres se4a/as) 7-e 0recis, G-e ce3e=rase/ -/a e/tre2ista =asta/te 0r,3,/gada* A3 7i/a3 de 3a 4is4a Mar=-rt,/ 3e des0idi.* VCre, G-e es, es t,d,) gracias* VC,,0er di, 4edia 2-e3ta 0ara irse) 0er, Mar=-rt,/ 3e ret-2,V* Te/g, e/te/did, G-e t-2, -sted 0r,=3e4as c,/ s-s sir2ie/tes* C,,0er 3a/H. -/a desagrada=3e ris,tada* VTratar,/ de c+a/taEear4e* T-2ier,/ 3a des7ac+ateH de 4arc+arse) t,d,s e?ce0t, ese i/e0t, de A=as*** sa=e 4-1 =ie/ 3, G-e 3e c,/2ie/e) 0er, 1, 4e 3i4it5 a es0erar si/ decir /ada* T,d,s +a/ 2-e3t, a3 redi3* VXI-5 G-iere -sted decir c,/ es,Y VEsta 4aFa/a 2,32ier,/ t,d,s a s-s 0-est,s) +asta e3 c,ci/er, c+i/,* A33B esta=a/ c,4, si ta3 c,saR c-a3G-iera dirBa G-e era/ e33,s 3,s a4,s de3 3-gar* S-0,/g, G-e 33egar,/ a 3a c,/c3-si./ de G-e 1, /, era ta/ t,/t, c,4, 0arecBa* VDe /i/gS/ 4,d,* V,32ier,/ 0,r ,rde/ e?0resa 4Ba* C,,0er se r-=,riH. 3igera4e/te* VLe agradecerBa G-e /, se 4eHc3ase e/ 4is as-/t,s 0artic-3ares* VN, s,/ s-s as-/t,s 0artic-3ares* C-a/d, s-s sir2ie/tes se 4arc+a/ se 0,/e -sted e/ ridBc-3,* Es -sted 0er7ecta4e/te 3i=re de +acer e3 t,/t,) 0er, 1, /, 0-ed, 0er4itir G-e 3e 0,/ga/ e/ ridBc-3,* Es i/dec,r,s, G-e s- casa /, est5 ate/dida 0,r e3 0ers,/a3 adec-ad,* Ta/ 0r,/t, c,4, 4e e/ter5 de G-e s-s criad,s 3e +a=Ba/ deEad, e/2i5 a decir3es G-e 2,32iera/ a s-s 0-est,s a3 a4a/ecer* Es, es t,d,* Mar=-rt,/ +iH, -/a i/c3i/aci./ de ca=eHa 0ara i/dicar G-e 3a e/tre2ista +a=Ba t,cad, a s7i/) 0er, C,,0er /, se di, 0,r e/terad,* VXSa=e -sted 3, G-e +iceY L,s 33a45 1 des0edB a t,da 3a 0a/di33a* Les di dieH 4i/-t,s 0ara a=a/d,/ar e3 reci/t,* Mar=-rt,/ se e/c,gi. de +,4=r,s* VXI-5 3e +ace 0e/sar G-e 0-ede e/c,/trar ,tr,sY VYa 3e +e e/cargad, a 4i escri=ie/te G-e se ,c-0e de es,* Mar=-rt,/ re73e?i,/. -/ 4,4e/t,* VCre, G-e se estD c,40,rta/d, t,/ta4e/te* De=erBa -sted rec,rdar e/ e3 7-t-r, G-e -/ =-e/ a4, +ace -/ =-e/ sir2ie/te* VXHa1 a3g-/a ,tra c,sa G-e G-iera -sted e/seFar4eY VMe g-starBa e/seFar3e =-e/,s 4,da3es) 0er, serBa -/a tarea 4-1 ard-a 1 /, dis0,/g, de tie40, 0ara 4a3gastar3,* Me ,c-0ar5 de c,/seg-ir3e criad,s* VC,r 7a2,r) /, se t,4e -sted /i/g-/a 4,3estia 0,r 4i ca-sa* Me =ast, 1, s,3, 0ara e/c,/trar3,s* E3 seF,r Mar=-rt,/ s,/ri. agria4e/te* Te/Ba 3a s,s0ec+a de G-e C,,0er se/tBa 0,r 53 3a 4is4a a2ersi./ G-e 53 se/tBa 0,r C,,0er) 1 sa=Ba G-e /ada +a1 4Ds irrita/te G-e 2erse ,=3igad, a ace0tar 7a2,res de -/ +,4=re a3 G-e se detesta* VCer4Bta4e decir3e G-e a+,ra s-s 0r,=a=i3idades de e/c,/trar sir2ie/tes 4a3a1,s , c+i/,s s,/ 3as 4is4as G-e tie/e de e/c,/trar -/ 4a1,rd,4, i/g35s , -/ c,ci/er, 7ra/c5s* Nadie irD a ser2ir a s- casa si /, es 0,r ,rde/ 4Ba* XI-iere -sted G-e 3a d5Y VN,* VC,4, g-ste* B-e/,s dBas* Mar=-rt,/ ,=ser2. e3 desarr,33, de 3,s ac,/teci4ie/t,s c,/ acer=a c,403ace/cia* E3 escri=ie/te de C,,0er 7-e i/ca0aH de 0ers-adir a 4a3a1,s) da1aNs , c+i/,s a G-e e/trara/ e/ 3a casa de se4eEa/te a4,* A=as) e3 4-c+ac+, G-e 3e seg-Ba sie/d, 7ie3) s.3, sa=Ba c,ci/ar

4a/Eares i/dBge/as) 1 a C,,0er) G-e /ada te/Ba de gastr./,4,) e3 se40iter/, 03at, de arr,H se 3e atraga/ta=a e/ e3 gaH/ate* Ta40,c, te/Ba ag-ad,r) 1 c,/ e3 ca3,r G-e +acBa /ecesita=a =aFarse 2arias 2eces a3 dBa* Re/ega=a de A=as) 0er, A=as 3e ,0,/Ba -/a +,sca resiste/cia 1 S/ica4e/te +acBa 3, G-e G-erBa* Era irrita/te sa=er G-e e3 4-c+ac+, seg-Ba c,/ 53 s.3, 0,rG-e e3 Reside/te +a=Ba +ec+, +i/ca0i5 e/ e33,* AsB tra/sc-rrier,/ d,s se4a/as) +asta G-e cierta 4aFa/a se e/c,/tr. e/ s- casa a 3,s 4is4,s criad,s G-e des0idiera a/teri,r4e/te* Le ac,4eti. -/ 2i,3e/t, arre=at, de 7-ria) 0er, 3a e?0erie/cia 3e +a=Ba e/seFad, -/ 0,c, de se/sateH 1 e/ esta ,casi./ /, diE, 0a3a=ra 1 3es 0er4iti. G-edarse* Se trag. 3a +-4i33aci./) 4as e3 2i,3e/t, des0reci, G-e se/tBa 0,r 3a idi,si/crasia de3 seF,r Mar=-rt,/ se tra/s7,r4. e/ -/ +-raF, re/c,rR e3 Reside/te) c,/ este 4a3ici,s, g,30e) 3e +a=Ba c,/2ertid, e/ e3 +aH4erreBr de t,d,s 3,s i/dBge/as* L,s d,s +,4=res deEar,/ de +a=3arse* R,40ier,/ 3a c,st-4=re c,/sagrada 0,r e3 tie40, de c,40artir -/ trag, V0ese a 3a a/ti0atBa 0ers,/a3 G-e 0-diera e?istirV c,/ c-a3G-ier +,4=re =3a/c, G-e se +a33ase e/ e3 0-est, a 3as seis de 3a tarde* Cada -/, 2i2Ba e/ s- 0r,0ia casa c,4, si e3 ,tr, /, e?istiera* A+,ra G-e C,,0er +a=Ba c,gid, e3 rit4, de3 tra=aE,) /, te/Ba/ G-e tratarse 4-c+, e/ 3a ,7ici/a* Mar=-rt,/ se 2a3Ba de s- ,rde/a/Ha 0ara e/2iar c-a3G-ier recad, G-e t-2iese G-e dar a s- a1-da/te) 1 3as .rde/es se 3as c,4-/ica=a ,7icia34e/te 0,r escrit,* Se 2eBa/ c,/sta/te4e/te) est, era i/e2ita=3e) 0er, /, i/terca4=ia=a/ /i 4edia d,ce/a de 0a3a=ras a 3a se4a/a* E3 +ec+, de G-e /, 0-diese/ e2itar e/c,/trarse 3es e?as0era=a* R-4ia=a/ s- a/tag,/is4,) 1 d-ra/te s- 0ase, c,tidia/, Mar=-rt,/ s.3, 0e/sa=a e/ 3, 4-c+, G-e detesta=a a s- a1-da/te* Y 3, 4Ds terri=3e era G-e 4-1 =ie/ 0,drBa/ c,/ti/-ar asB) 4,rta34e/te e/e4istad,s) +asta G-e Mar=-rt,/ se 7-era c,/ 0er4is,* La c,sa 0,dBa d-rar tres aF,s* N, te/Ba 4,ti2,s 0ara G-eEarse a 3a ,7ici/a ce/tra3R C,,0er +acBa 4-1 =ie/ s- tra=aE,) 1 e/ aG-e33a 50,ca res-3ta=a di7Bci3 e/c,/trar +,4=res c,40ete/tes* Ciert, G-e 33ega=a/ +asta 53 2agas G-eEas e i/si/-aci,/es de G-e 3,s /ati2,s e/c,/tra=a/ a C,,0er 4-1 rig-r,s,* I/d-da=3e4e/te rei/a=a e/tre e33,s -/ se/ti4ie/t, de desc,/te/t,* Cer, c-a/d, Mar=-rt,/ est-dia=a a3gS/ cas, 0artic-3ar) t,d, c-a/t, 0,dBa decir era G-e C,,0er se +a=Ba 4,strad, se2er, a33B d,/de 3a i/d-3ge/cia /, +a=rBa estad, 7-era de 3-gar) 1 G-e +a=Ba sid, i/se/si=3e a33B d,/de e3 0r,0i, Mar=-rt,/ +a=rBa sid, c,40re/si2,* N, +a=Ba +ec+, /ada 0,r 3, G-e se 3e 0-diera 33a4ar a ca0Bt-3,* Cer, Mar=-rt,/ 3e 2igi3a=a* E3 ,di, a 4e/-d, +ace 0ers0icaH a3 +,4=re) 1 53 a=riga=a 3a s,s0ec+a de G-e C,,0er esta=a -ti3iHa/d, a 3,s /ati2,s si/ 4ira4ie/t,s) a-/G-e 4a/te/i5/d,se de/tr, de 3a 3e1) 0,rG-e c,40re/dBa G-e de este 4,d, 0,dBa e?as0erar a sEe7e* U/ dBa ta3 2eH 33egase de4asiad, 3eE,s* Nadie sa=Ba 4eE,r G-e Mar=-rt,/ e3 estad, de irritaci./ e/ G-e e3 ca3,r i/cesa/te 0-ede 0,/er a -/ +,4=re 1 3, di7Bci3 G-e es c,/ser2ar e3 d,4i/i, de sB 4is4, des0-5s de -/a /,c+e de i/s,4/i,* S,/ri. 0ara s-s ade/tr,s* Tarde , te40ra/, C,,0er caerBa e/ s-s 4a/,s* C-a/d, a3 7i/ se 0rese/t. 3a ,0,rt-/idad) e3 seF,r Mar=-rt,/ ri. estr-e/d,sa4e/te* C,,0er esta=a e/cargad, de 3,s 0res,sR +acBa/ ca4i/,s) c,/str-Ba/ =arracas) re4a=a/ c-a/d, era /ecesari, e/2iar -/ 0ra, rB, arri=a , rB, a=aE,) 4a/te/Ba/ 3i40i, e3 0-e=3, , =ie/ rea3iHa=a/ ,tr,s tra=aE,s Sti3es* Si se 0,rta=a/ =ie/ i/c3-s, se 3es c,3,ca=a a 2eces c,4, criad,s e/ a3g-/a casa* C,,0er 3es +acBa d-ra 3a 3a=,r* Le g-sta=a 2er3es tra=aEar* Se c,403acBa e/ i/2e/tar tareas 0ara e33,sR 1 c,4, 3,s 0res,s 0r,/t, se dier,/ c-e/ta de G-e esta=a/ +acie/d, c,sas i/Sti3es) e40eHar,/ a tra=aEar de 4a3a ga/a* E3 3,s castig. 0r,3,/gD/d,3es 3a E,r/ada de tra=aE,) 3, c-a3 era c,/trari, a 3,s reg3a4e/t,s) 1 ta/ 0r,/t, c,4, se 33a4. 3a ate/ci./ s,=re e33, a3 Reside/te) este di, .rde/es de G-e se resta=3eciese 3a a/tig-a E,r/ada de tra=aE, si/ tras3adar e3 as-/t, a s- s-=,rdi/ad,* C-a/d, C,,0er sa3i. a dar s- 0ase, +a=it-a3 se s,r0re/di. a3 2er G-e 3,s rec3-s,s regresa=a/ a 3a cDrce3) 0-es 53 +a=Ba dad, i/str-cci,/es de G-e /, s-s0e/diera/ 3a 3a=,r +asta e3 a/,c+ecer* Creg-/t. a3 g-ardiD/ 0,r G-5 3es +a=Ba 0er4itid, i/terr-40ir e3 tra=aE,) 1 este 3e diE, G-e era ,rde/ de3 Reside/te*

CD3id, de ra=ia se dirigi. a gra/des Ha/cadas +acia e3 7-erte* Mar=-rt,/) c,/ s-s i/4ac-3ad,s s+,rts =3a/c,s) s- 0-3id, sa3ac,t 1 -/ =ast./ e/ 3a 4a/,) seg-id, 0,r s-s 0err,s) esta=a a 0-/t, de sa3ir a dar s- 0ase, 2es0erti/,* Ha=Ba 2ist, 4arc+ar a C,,0er 1 sa=Ba G-e +a=Ba t,4ad, e3 ca4i/, G-e =,rdea=a e3 rB,* C,,0er s-=i. a sa3t,s 3,s esca3,/es 1 se 03a/t. a/te e3 Reside/te* VI-ier, sa=er G-5 dia=3,s se 0r,0,/e a3 re2,car 4i ,rde/ de G-e 3,s rec3-s,s tra=aEe/ +asta 3as seis Vesta33. 7-era de sB* E3 seF,r Mar=-rt,/ a=ri. des4es-rada4e/te s-s 7rB,s ,E,s aH-3es) 7i/gie/d, -/a gra/ s,r0resa* VXHa 0erdid, e3 E-ici,Y XAcas, es -sted ta/ ig/,ra/te G-e /, sa=e G-e /, es ese e3 4,d, de dirigirse a -/ s-0eri,rY VOO+) 2D1ase a3 i/7ier/,P L,s 0res,s s,/ c,sa 4Ba 1 /, tie/e -sted derec+, a i/4isc-irse* OcS0ese de s-s as-/t,s 1 1, 4e ,c-0ar5 de 3,s 4B,s* I-ier, sa=er 0,r G-5 de4,/i, 4e +a 0-est, -sted e/ ridBc-3,* T,d, e3 4-/d, e/ e3 0,=3ad, se e/terarD de G-e +a re2,cad, 4i ,rde/* Mar=-rt,/ se 4a/t-2, 4-1 sere/,* VN, te/Ba -sted atri=-ci,/es 0ara dar esa ,rde/* La re2,G-5 0,rG-e era d-ra 1 tirD/ica* Cr5a4e) 1, /, 3e +e 0-est, e/ ridBc-3, /i 3a 4itad de 3, G-e se +a 0-est, -sted 4is4,* VTe caB a/ti0Dtic, desde e3 4,4e/t, e/ G-e 33eg-5* Usted +a +ec+, t,d, 3, G-e +a 0,did, 0ara +acer4e i40,si=3e seg-ir e/ este 0-est, 0,rG-e /, s,1 -/ c,=ista* Me +a dad, -/a 0-Fa3ada tra0era 0,rG-e /, +e sa=id, ad-3ar3e* C,,0er) 7ar7-33a/d, de ra=ia) esta=a a 0-/t, de 0erder 3,s estri=,s) 1 3,s ,E,s de Mar=-rt,/ se 2,32ier,/ de 0r,/t, 4Ds 7rB,s 1 4Ds 0e/etra/tes* VSe eG-i2,ca* Ce/s5 G-e era -sted -/ 0atD/) 0er, esta=a 03e/a4e/te satis7ec+, de s7,r4a de tra=aEar* VEs -sted -/ es/,=) -/ 4a3dit, es/,=* Me c,/sider. -/ 0atD/ 0,rG-e /, 4e ed-G-5 e/ Et,/* Ya 4e diEer,/ e/ -a3a S,3,r 3, G-e 0,dBa es0erarse de -sted* XAcas, /, sa=e G-e es e3 +aH4erreBr de t,d, e3 0aBsY A d-ras 0e/as 0-de c,/te/er4e 0ara /, s,3tar 3a carcaEada c-a/d, 4e c,/t. s- 7a4,sa +ist,ria s,=re e3 0rB/ci0e de Ga3es* Di,s 4B,) te/Ba -sted G-e +a=er3,s ,Bd, reBr e/ e3 c3-= c-a/d, 3a c,/tar,/* Le aseg-r, G-e es 0re7eri=3e ser -/ 0atD/ c,4, 1, G-e -/ es/,= c,4, -sted* Est, +iri. e/ 3, 2i2, a3 seF,r Mar=-rt,/* VSi /, sa3e de 4i casa i/4ediata4e/te 3e ec+ar5 a 0atadas Vgrit.* C,,0er se acerc. -/ 0,c, 4Ds a 53) +asta G-e s-s caras casi se r,Ha=a/* VOAtr52ase a t,car4eP OA/de) atr52aseP VdiE,V* OLe E-r, G-e 4e g-starBa G-e 4e 0egaseP XI-iere G-e se 3, re0itaY Es/,=) es/,=* C,,0er era -/ E,2e/ r,=-st, 1 4-sc-3,s,) siete ce/tB4etr,s 4Ds a3t, G-e Mar=-rt,/* Este era gr-es, 1 te/Ba ci/c-e/ta 1 c-atr, aF,s* S- 0-F, se dis0ar. c,/tra C,,0er) G-ie/ 3e agarr. de3 =raH, 1 3e +iH, retr,ceder* VN, sea i4=5ci3* Rec-erde G-e /, s,1 -/ ca=a33er,* S5 2a3er4e de 3as 4a/,s* Y 3a/Ha/d, -/a es0ecie de =-7id,) c,/ -/a a403ia s,/risa G-e a=arca=a s- 0D3ida 1 a7i3ada cara) =aE. de -/ sa3t, 3,s esca3,/es de 3a ga3erBa* C,/ e3 c,raH./ g,30eD/d,3e 7-ri,sa4e/te 3as c,sti33as) e3 seF,r Mar=-rt,/) ag,tad, 0,r 3a ra=ia) se deE. caer e/ -/a si33a* Se/tBa c,4eH./ 0,r t,d, e3 c-er0, c,4, si t-2iera sa30-33id,* D-ra/te -/ 4,4e/t, terri=3e cre1. G-e i=a a ec+arse a 33,rar* Cer, de 0r,/t, se di, c-e/ta de G-e s- criad, 0ri/ci0a3 esta=a e/ 3a ga3erBa 1 rec,=r. i/sti/ti2a4e/te e3 d,4i/i, de sB 4is4,* E3 4,H, se acerc. 1 3e 0re0ar. -/ L+isN1 c,/ s,da* Si/ 0r,/-/ciar 0a3a=ra) Mar=-rt,/ 3, c,gi. 1 2aci. e3 2as,* VXI-5 G-erBas decir4eY V0reg-/t. a3 7i/) trata/d, de es=,Har -/a s,/risa 7,rHada* VT-a/) e3 a1-da/te de t-a/ es -/ +,4=re 4a3,* A=as i/siste e/ deEar3,* VI-e es0ere -/ 0,c,* Escri=ir5 a -a3a S,3,r 0idie/d, G-e tras3ade/ a t-a/ C,,0er a

,tr, siti,* VT-a/ C,,0er /, es =-e/, c,/ 3,s 4a3a1,s* VC-edes irte* E3 criad, se retir. e/ si3e/ci,* Mar=-rt,/ se G-ed. a s,3as c,/ s-s 0e/sa4ie/t,s* VeBa e3 c3-= e/ -a3a S,3,r) 3,s +,4=res se/tad,s e/ t,r/, a 3a 4esa E-/t, a 3a 2e/ta/a) c,/ s-s traEes de 7ra/e3a) c-a/d, 3a ,sc-ridad 3es +acBa regresar de3 g,37 1 de3 te/is) =e=ie/d, L+isN1 1 pa(its de gi/e=ra 1 rie/d, a 4a/dB=-3a =atie/te 4ie/tras c,4e/ta=a/ 3a 7a4,sa a/5cd,ta de3 0rB/ci0e de Ga3es 1 e3 0r,0i, Mar=-rt,/ e/ Marie/=ad* La 2ergZe/Ha 1 3a a73icci./ 3e a=,c+,r/a=a/* OU/ es/,=P T,d,s 3e te/Ba/ 0,r -/ es/,=* Y 53 sie40re 3,s +a=Ba c,/siderad, c,4, -/,s =-e/,s c+ic,s) sie40re +a=Ba sid, 3, =asta/te ca=a33er, 0ara 0asar 0,r a3t, e3 +ec+, de G-e e33,s ,c-0ase/ 0,sici,/es 4-1 sec-/darias* A+,ra 3,s ,dia=a* Cer, e3 ,di, G-e se/tBa 0,r e33,s /, era /ada e/ c,40araci./ c,/ 3, G-e a=,rrecBa a C,,0er* Y si +-=iera/ 33egad, a 3as 4a/,s C,,0er 0,dBa +a=er3e H-rrad,* LDgri4as de +-4i33aci./ c,rrBa/ 0,r sgr-esa 1 r,Ea 7aH* Cer4a/eci. se/tad, d-ra/te -/ 0ar de +,ras) 7-4a/d, cigarri33, tras cigarri33, 1 desea/d, 4,rir* C,r 7i/ 2,32i. e3 criad, 1 3e 0reg-/t. si se 2estirBa 0ara ce/ar* ONat-ra34e/teP Sie40re se 2estBa 0ara ce/ar* Se 3e2a/t. 0esada4e/te de 3a si33a 1 se 0-s, 3a ca4isa a34id,/ada 1 e3 c-e33, de 0aEarita* Se/t.se a 3a 4esa 0ri4,r,sa4e/te ad,r/ada) 1 c,4, de c,st-4=re 3e sir2ier,/ d,s 4,H,s) 4ie/tras ,tr,s d,s agita=a/ s-s gra/des a=a/ic,s* E/ e3 =-/ga3,L) a d,scie/t,s 4etr,s de dista/cia) C,,0er) desca3H, 1 2estid, ta/ s.3, c,/ -/ saron" 1 -/ baju, esta=a c,4ie/d, -/a 2ia/da i/4-/da) 4ie/tras 3eBa 0r,=a=3e4e/te -/a /,2e3a 0,3iciaca* Des0-5s de 3a ce/a) Mar=-rt,/ se 0-s, a escri=ir -/a carta* E3 s-3tD/ esta=a a-se/te) 0er, 3a carta) 0ri2ada 1 c,/7ide/cia3) i=a dirigida a s- de3egad,* C,,0er +acBa 4-1 =ie/ s- tra=aE,) decBa) 0er, e3 +ec+, era G-e /, 0,dBa ag-a/tar3e* Cada 2eH se 33e2a=a/ 0e,r) 1 esti4arBa c,4, -/ gra/ 7a2,r G-e C,,0er 7-era tras3adad, a ,tr, 0-est,* E/2i. 3a carta a 3a 4aFa/a sig-ie/te 0,r -/ 4e/saEer, es0ecia3* La res0-esta 33eg. d,s se4a/as 4Ds tarde c,/ e3 c,rre, de3 4es* Era -/a esG-e3a 0ri2ada 1 decBa asBJ Huerido Iarburton4 !o quiero contestar su carta oficialmente, de modo que le escribo estas l1neas a t1tulo particular. %esde lue"o que si usted insiste elevar* el asunto a conocimiento del -ultn, pero creo que ser1a muc(o ms juicioso olvidarlo. -* que $ooper es un diamante en bruto, pero es persona mu' capa7 ' lo pas+ mu' mal en la "uerra, por lo que pienso debe drsele una oportunidad. &e parece que es usted demasiado propenso a conceder importancia al ran"o social. %ebe tener presente que los tiempos (an cambiado. Es una "ran cosa, por supuesto, que un (ombre sea un caballero, pero es mejor que sea competente ' laborioso. $reo que con un poco de tolerancia por su parte acabar por llevarse mu' bien con $ooper. $ordialmente su'o, Bic(ard 0emple E3 seF,r Mar=-rt,/ deE. caer 3a carta* Era 7Dci3 3eer e/tre 3B/eas) DicN Te403e) a G-ie/ c,/,cBa desde +acBa 2ei/te aF,s) DicN Te403e) G-e 0erte/ecBa a -/a 7a4i3ia =asta/te =-e/a) 3, c,/sidera=a -/ es/,= 1 0,r es, /, ac,gBa 7a2,ra=3e4e/te s- 0etici./* Mar=-rt,/ se si/ti. de 0r,/t, +astiad, de 3a 2ida* E3 4-/d, de3 G-e 53 7,r4a=a 0arte +a=Ba desa0arecid,) 1 e3 7-t-r, esta=a e/ 4a/,s de -/a ge/eraci./ 4Ds 4eHG-i/a* C,,0er re0rese/ta=a esta

ge/eraci./) 1 53 ,dia=a a C,,0er c,/ t,da s- a34a* C-a/d, a3arg. 3a 4a/, 0ara 33e/ar s2as, se ade3a/t. e3 criad,* VN, sa=Ba G-e est-2ieras a+B* E3 sir2ie/te rec,gi. 3a carta c,/ 4e4=rete ,7icia3* A+) 0,r es, esta=a es0era/d,* VXSe 4arc+a t-a/ C,,0er) t-a/Y VN,* VHa=rD -/a desgracia* C,r -/ 4,4e/t, 3as 0a3a=ras /ada 3e diEer,/) ta/ gra/de era s- a0atBa* Cer, s.3, 0,r -/ 4,4e/t,* De re0e/te se i/c,r0,r. e/ s- asie/t, 1 4ir. a3 criad, c,/ i/ter5s* VXI-5 G-ieres decir c,/ es,Y VT-a/ C,,0er /, se 0,rta =ie/ c,/ A=as* Mar=-rt,/ se e/c,gi. de +,4=r,s* Era 3.gic, G-e -/ +,4=re c,4, C,,0er /, s-0iese tratar a 3,s criad,s* Mar=-rt,/ c,/,cBa e3 0aF,J ta/ 0r,/t, se 4,strarBa c+a=aca/a4e/te c,/7ia/H-d, c,4, r-d, 1 desc,/siderad, c,/ e33,s* VDi3e a A=as G-e 2-e32a a casa de s- 7a4i3ia* VT-a/ C,,0er 3e retie/e e3 sa3ari, 0ara G-e /, 0-eda esca0arse* N, 3e 0aga desde +ace tres 4eses* Y, 3e dig, G-e te/ga 0acie/cia) 0er, 53 estD 7-ri,s, 1 /, G-iere ate/der a raH,/es* Si e3 t-a/ sig-e a=-sa/d, de 53 +a=rD -/a desgracia* VHas +ec+, =ie/ e/ decBr4e3,* OE3 4-1 /eci,P XTa/ 4a3 c,/,cBa a 3,s 4a3a1,s G-e creBa 0,der ,7e/der3es i40-/e4e/teY Le estarBa 4-1 =ie/ e403ead, G-e 3e c3a2ase/ -/ cris e/ 3a es0a3da* U/ cris* C,r -/ i/sta/te) e3 c,raH./ de3 seF,r Mar=-rt,/ 0areci. dete/erse* N, te/Ba 4Ds G-e deEar G-e 3,s ac,/teci4ie/t,s sig-iera/ s- c-rs, 1 -/ =-e/ dBa se 2erBa 3i=re de C,,0er* S,/ri. d5=i34e/te c-a/d, 3a 7rase) -/a i/acti2idad 4agistra3) cr-H. 0,r s- cere=r,* Y a+,ra 3,s 3atid,s de sc,raH./ se ace3erar,/ -/ 0,c,) 0-es 2i, a3 +,4=re G-e ,dia=a te/did, de =r-ces e/ -/ se/der, de 3a se32a c,/ -/ 0-Fa3 c3a2ad, e/ 3a es0a3da* U/ 7i/a3 a0r,0iad, 0ara e3 0atD/ 1 e3 =ra2-c./* Mar=-rt,/ s-s0ir.* Era s- de=er 0re2e/ir3e) 1 0,r s-0-est, 3, +arBa* Escri=i. -/a =re2e 1 cere4,/i,sa /,ta a C,,0er 0idi5/d,3e G-e 7-ese a 2er3e i/4ediata4e/te* DieH 4i/-t,s 4Ds tarde C,,0er se +a33a=a a/te 53* N, se +a=Ba/ +a=3ad, desde e3 dBa e/ G-e Mar=-rt,/ est-2, a 0-/t, de g,30ear3e* A+,ra /i siG-iera 3e i/2it. a se/tarse* VXI-erBa -sted 2er4eY V0reg-/t. C,,0er* Esta=a desa3iFad, 1 /, de4asiad, 3i40i,* Te/Ba 3a cara 1 3as 4a/,s c-=iertas de 0eG-eFas r,/c+as r,Eas 0r,d-cidas 0,r 3as 0icad-ras de 3,s 4,sG-it,s) 1 se +a=Ba rascad, +asta +acer =r,tar 3a sa/gre* S- a3argad, 1 73ac, r,str, te/Ba -/ as0ect, +-raF,* VHe ,Bd, G-e 2-e32e a te/er 0r,=3e4as c,/ s-s sir2ie/tes* A=as) e3 s,=ri/, de 4i criad, 0ri/ci0a3) se G-eEa de G-e 3e +a rete/id, -sted e3 s-e3d, desde +ace tres 4eses* C,/sider, este 0r,ceder de 3, 4Ds ar=itrari,* E3 4-c+ac+, G-iere deEar3e) 1 desde 3-eg, /, 3e ce/s-r,* Me 2e, ,=3igad, a i/sistir e/ G-e 3e 0ag-e 3, G-e 3e de=e* VCer, 1, /, G-ier, G-e se 2a1a* Si 3e rete/g, e3 s-e3d, es e/ 0re/da de s- =-e/a c,/d-cta* VN, c,/,ce -sted e3 carDcter de 3,s 4a3a1,s* S,/ 4-1 se/si=3es a 3,s agra2i,s 1 a3 ridBc-3,* S,/ a0asi,/ad,s 1 2e/gati2,s* Cre, 4i de=er ad2ertir3e G-e si e40-Ea a ese 4-c+ac+, 4Ds a33D de ciert, 3B4ite c,rre -sted -/ gra/ 0e3igr,* C,,0er 3a/H. -/a risita des0ecti2a* VXI-5 cree -sted G-e +arDY VCre, G-e 3e 4atarD* VXI-5 4Ds 3e darBa a -stedY VO+) 4e darBa ig-a3 Vre0-s, Mar=-rt,/ c,/ -/a d5=i3 risaV* L, s,0,rtarBa c,/ 3a 4a1,r e/tereHa* Cer, 4e sie/t, e/ e3 de=er) -/ de=er ,7icia3) de ad2ertBrse3,* VXCree G-e te/g, 4ied, de -/ /egr, asG-er,s,Y

VEs, es a3g, G-e 4e tie/e si/ c-idad,* VB-e/,) 0,r si 3e i/teresa) 3e dir5 G-e s5 c-idar4eR ese 4,H,) A=as) es -/ 0-erc,) -/ 0Bcar, 3adr./) 1 si i/te/ta +acer4e a3g-/a E-garreta) E-r, G-e 3e ret,rcer5 e3 0esc-eH,* VEs, es t,d, 3, G-e G-erBa decir3e Vc,/c3-1. Mar=-rt,/V* B-e/as tardes* Le des0idi. c,/ -/a 3igera i/c3i/aci./ de ca=eHa* C,,0er se s,/r,E.) si/ sa=er 0,r -/ i/sta/te G-5 +acer /i G-5 decir* L-eg, gir. s,=re s-s ta3,/es 1) tr,0eHa/d,) sa3i. de 3a +a=itaci./* E3 seF,r Mar=-rt,/ 3, 2i, a3eEarse c,/ -/a +e3ada s,/risa e/ 3,s 3a=i,s* Ha=Ba c-403id, c,/ s- de=er* Cer, XG-5 +a=rBa 0e/sad, si +-=iera sa=id, G-e c-a/d, C,,0er 2,32i. a s- =-/ga3,L) ta/ si3e/ci,s, 1 ta/ i/+,s0ita3ari,) se arr,E. s,=re 3a ca4a) si/tie/d, i/te/sa4e/te s- a4arga s,3edad) 1 0erdi. de re0e/te t,d, d,4i/i, de sB 4is4,Y D,3,r,s,s s,33,H,s desgarrar,/ s- 0ec+, 1 tristes 3Dgri4as c,rrier,/ 0,r s-s 4eEi33as* Des0-5s de este i/cide/te) Mar=-rt,/ rara 2eH 2i, a C,,0er) 1 /-/ca 3e +a=3.* LeBa e3 0imes t,das 3as 4aFa/as) des0ac+a=a s- tra=aE, e/ 3a ,7ici/a) +acBa eEercici,) se 2estBa de etiG-eta 0,r 3a /,c+e) ce/a=a 1 se se/ta=a E-/t, a3 rB, 7-4a/d, -/ 0-r,* Si 0,r cas-a3idad se tr,0eHa=a c,/ C,,0er 7i/gBa /, 2er3,* Cada -/,) a-/G-e c,/scie/te e/ t,d, 4,4e/t, de 3a 0r,0i/c-idad) act-a=a c,4, si e3 ,tr, /, e?istiese* E3 0as, de3 tie40, /, c,/tri=-Ba a 4itigar s- a/i4,sidad* Se 2igi3a=a/ 4-t-a4e/te 1 cada c-a3 esta=a a3 ta/t, de 3, G-e e3 ,tr, +acBa* A-/G-e Mar=-rt,/ +a=Ba sid, 4-1 a7ici,/ad, a 3a caHa e/ s- E-2e/t-d) c,/ 3a edad 7-e t,4a/d, a2ersi./ a 4atar a 3,s a/i4a3es sa32aEes) 0er, 3,s d,4i/g,s 1 dBas de 7iesta C,,0er sa3Ba c,/ s- esc,0eta* Si c,=ra=a a3g-/a 0ieHa era -/ tri-/7, G-e ,=te/Ba s,=re e3 seF,r Mar=-rt,/R e/ cas, c,/trari,) Mar=-rt,/ se e/c,gBa de +,4=r,s 1 reBa e/tre die/tes* OEst,s 0ata/es 0res-4ie/d, de de0,rtistasP La Na2idad 7-e -/a 50,ca 4a3a 0ara a4=,sR ce/ar,/ s,3,s) cada c-a3 e/ s- 2i2ie/da) 1 se e4=,rrac+ar,/ de3i=erada4e/te* Era/ 3,s S/ic,s +,4=res =3a/c,s e/ trescie/t,s Ni3.4etr,s a 3a red,/da 1 2i2Ba/ a -/ grit, de dista/cia -/, de ,tr,* A 0ri/ci0i,s de aF, C,,0er c,/traE, -/as 7ie=res) 1 c-a/d, Mar=-rt,/ 3e 2i, de /-e2, G-ed. s,r0re/did, a3 c,40r,=ar 3, 4-c+, G-e +a=Ba ade3gaHad,* CarecBa ag,tad, 1 e/7er4,* La s,3edad) ta/t, 4Ds i/+-4a/a 0,r c-a/t, G-e /, ,=edecBa a -/a /ecesidad) 3e irrita=a* Y 3, 4is4, 3e s-cedBa a Mar=-rt,/) G-e a 4e/-d, /, 0,dBa c,/ci3iar e3 s-eF, 1 se 0asa=a 3a /,c+e des0iert,) te/did, e/ 3a ca4a) r-4ia/d, s-s a4arg,s 0e/sa4ie/t,s* C,,0er se +a=Ba dad, a 3a =e=ida 1 si/ d-da e3 4,4e/t,) decisi2, esta=a 0r.?i4,) 0er, e/ s- trat, c,/ 3,s /ati2,s te/Ba =-e/ c-idad, de /, +acer /ada G-e 0-diera e?0,/er3e a -/a re0ri4e/da de s- Ee7e* Li=ra=a/ -/a =ata33a t,r2a 1 si3e/ci,sa* Era -/a 0r-e=a de resiste/cia* Tra/sc-rrBa/ 3,s 4eses 1 /i/g-/, da=a 4-estras de 73aG-eHa* Era c,4, si +a=itase/ e3 rei/, de 3a /,c+e eter/a) 1 s-s a34as esta=a/ ,0ri4idas 0,r e3 c,/2e/ci4ie/t, de G-e /-/ca a4a/ecerBa 0ara e33,s* CarecBa c,4, si s-s 2idas 7-era/ a c,/ti/-ar 0ara sie40re e/ 3a ,0aca 1 es0a/t,sa 4,/,t,/Ba de3 ,di,* Y c-a/d, a3 7i/ ,c-rri. 3, i/e2ita=3e) s,r0re/di. a3 seF,r Mar=-rt,/ c,/ t,d, e3 dra4atis4, de 3, i/es0erad,* C,,0er ac-s. a A=as de +a=er3e r,=ad, a3g-/a r,0a) 1 c-a/d, e3 4-c+ac+, /eg. e3 3atr,ci/i, 3, C,gi. 0,r e3 c,g,te 1 de -/ 0-/ta0i5 3, 4a/d. r,da/d, 0,r 3,s esca3,/es de3 =-/ga3,L* E3 4,H, 0idi. G-e 3e 0agase 3, G-e 3e de=Ba) 1 C,,0er 3e 3a/H. a 3a cara t,d,s 3,s i/s-3t,s G-e c,/,cBa* Le a4e/aH. c,/ e/tregar3e a 3a 0,3icBa si /, se +a=Ba 4arc+ad, de3 reci/t, a/tes de -/a +,ra* A 3a 4aFa/a sig-ie/te A=as 3e a=,rd. 7-era de3 7-erte c-a/d, C,,0er se dirigBa a 3a ,7ici/a 1 2,32i. a e?igir s- sa3ari,* C,,0er 3e di, -/ 0-FetaH, e/ 3a cara* E3 4-c+ac+, ca1. a3 s-e3, 1 se 3e2a/t. sa/gra/d, 0,r 3a /ariH* C,,0er sig-i. s- ca4i/, 1 se 0-s, a tra=aEar* Cer, /, 0,dBa c,/ce/trarse* E3 g,30e +a=Ba ca34ad, s- irritaci./) 1 a+,ra se da=a c-e/ta de G-e +a=Ba id, de4asiad, 3eE,s* Esta=a 0re,c-0ad,* Se se/tBa e/7er4,) desgraciad, 1 7a3t, de D/i4,* E/ e3 des0ac+, c,/tig-, se +a33a=a e3 seF,r Mar=-rt,/) 1 si/ti. e3 i40-3s, de ir a c,/tar3e 3, G-e +a=Ba +ec+,R +iH, ade4D/ de 3e2a/tarse de 3a si33a) 0er, sa=Ba c,/ G-5 g3acia3 des0reci, esc-c+arBa s- Ee7e e3 re3at,* VeBa s- arr,ga/te s,/risa 0ater/a3* C,r -/ 4,4e/t, 3e desas,seg. e3 te4,r de 3, G-e

A=as 0-diera +acer* Desde 3-eg,) Mar=-rt,/ 3e +a=Ba a2isad,* S-s0ir.* OI-5 /eci, +a=Ba sid,P Cer, se e/c,gi. de +,4=r,s c,/ i40acie/cia* Le da=a ig-a3* A3 7i/ 1 a3 ca=,) XG-5 a3icie/tes te/Ba 0ara 53 3a 2idaY T,d, era c-30a de Mar=-rt,/R si /, 3e +-=iera irritad,) /ada de est, +a=rBa s-cedid,* Mar=-rt,/ +a=Ba +ec+, de s- 2ida -/ i/7ier/, desde e3 0ri/ci0i,* E3 4-1 es/,=* Cer, era/ t,d,s ig-a3esJ 1 t,d, 0,rG-e 53 era -/ c,3,/ia3* Res-3ta=a 2erg,/H,s, G-e /, 3e +-=iese/ /,4=rad, ,7icia3 d-ra/te 3a g-erraR 53 era ta/ ca0aH c,4, c-a3G-ier ,tr,* Era/ t,d,s -/a 0artida de i/dece/tes es/,=s* Y /, esta=a dis0-est, a ceder a+,ra* C,r s-0-est, G-e Mar=-rt,/ se e/terarBa de 3, ,c-rrid,) e3 2ieE, dia=3, 3, sa=Ba t,d,* N, te/Ba 4ied,* N, te/Ba 4ied, de /i/gS/ 4a3a1, de B,r/e,) 1 Mar=-rt,/ 0,dBa irse a3 i/7ier/,* N, se eG-i2,ca=a a3 0e/sar G-e Mar=-rt,/ se e/terarBa de 3, s-cedid,* S- criad, se 3, diE, c-a/d, se se/t. a a34,rHar* VXD./de estD a+,ra t- s,=ri/,Y VN, 3, s5) t-a/* Se +a id,* Mar=-rt,/ g-ard. si3e/ci,* C,r 3, ge/era3 s,3Ba d,r4ir -/ rat, des0-5s de3 a34-erH,) 0er, +,1 se e/c,/tra=a 4-1 des0iert,* S-s ,E,s =-scar,/ i/2,3-/taria4e/te e3 =-/ga3,L d,/de a+,ra desca/sa=a C,,0er* OE3 4-1 idi,taP D-ra/te -/ 4,4e/t, Mar=-rt,/ est-2, i/decis,* XSe da=a c-e/ta aG-e3 +,4=re de3 0e3igr, G-e c,rrBaY S- de=er era 4a/dar a =-scar3e* Cer, sie40re G-e +a=Ba i/te/tad, raH,/ar c,/ C,,0er) este 3e +a=Ba i/s-3tad,* U/a ira 7-ri,sa i/2adi. sS=ita4e/te a Mar=-rt,/R a0ret. 3,s 0-F,s) 1 3as 2e/as de 3as sie/es se 3e +i/c+ar,/* Ha=Ba ad2ertid, a tie40, a aG-e3 0atD/* I-e cargase a+,ra c,/ 3, G-e se 3e 2e/Ba e/ci4a* N, era as-/t, s-1,) 1 si a3g, ,c-rrBa /, serBa 0,r s- c-30a* Cer, ta3 2eH e/ -a3a S,3,r se arre0e/tirBa/ de /, +a=er seg-id, s- c,/seE, de tras3adar a C,,0er a ,tr, 0-est,* AG-e33a /,c+e esta=a e?traFa4e/te i/G-iet,* Des0-5s de ce/ar 0ase. de -/ e?tre4, a ,tr, de 3a ga3erBa* C-a/d, e3 criad, se dis0,/Ba a retirarse a s- d,r4it,ri,) Mar=-rt,/ 3e 0reg-/t. si sa=Ba a3g, de A=as* VN,) t-a/* I-iHD +a1a id, a 3a a3dea de3 +er4a/, de s- 4adre* E3 seF,r Mar=-rt,/ 3e 3a/H. -/a 4irada 0e/etra/te) 0er, e3 sir2ie/te te/Ba 3a 2ista 7iEa e/ e3 s-e3, 1 s-s ,E,s /, se e/c,/trar,/* E3 Reside/te =aE. +acia e3 rB, 1 se se/t. e/ 3a g3,rieta) 0er, /, 3,gr. s,segarse* E3 rB, 73-Ba si/iestra4e/te si3e/ci,s,* Era c,4, -/a gra/ ser0ie/te G-e se des3iHara c,/ tard,s 4,2i4ie/t,s +acia e3 4ar* C,r e/ci4a de3 ag-a) 3,s Dr=,3es de 3a se32a 0arecBa/ cargad,s de -/a e?0ectaci./ a4e/aHad,ra* N, ca/ta=a /i/gS/ 0DEar,) /i s,03a=a =risa G-e +iciera te4=3ar 3as +,Eas de 3as casias* E/ t,r/, de 53) t,d, 0arecBa c,4, a 3a e?0ectati2a de G-e s-cediese a3g,* Cr-H. e3 EardB/ e/ direcci./ a3 ca4i/,* Desde a33B 2eBa 0er7ecta4e/te e3 =-/ga3,L de C,,0er* Ha=Ba 3-H e/ s- sa3./) 1 0,r e/ci4a de3 ca4i/, 3e 33egar,/ 3,s c,40ases de -/a 4Ssica si/c,0ada* Era e3 gra4.7,/, de C,,0er* E3 seF,r Mar=-rt,/ se estre4eci.R /-/ca +a=Ba 3,grad, 2e/cer s- i/sti/ti2a a/ti0atBa 0,r aG-e3 i/str-4e/t,* De /, ser 0,r es, +a=rBa seg-id, ade3a/te 0ara +a=3ar c,/ C,,0er* Di, 4edia 2-e3ta 1 regres. a s- casa* Le1. +asta 4-1 tarde 1 a3 7i/ se G-ed. d,r4id,* Cer, /, d-r4i. 4-c+, tie40,R t-2, terri=3es 0esadi33as) 1 3e des0ert. -/ grit, G-e cre1. ,Br* Nat-ra34e/te t,d, +a=Ba sid, -/ s-eF,) 0-es /i/gS/ grit, V0r,cede/te de3 =-/ga3,L 0,r eEe403,V 0,dBa ,Brse e/ s- +a=itaci./* Cer4a/eci. des8 0iert, +asta e3 a4a/ecer* E/t,/ces ,1. 0as,s a0res-rad,s 1 r-id, de 2,ces* S- criad, 0ri/ci0a3 irr-40i. e/ e3 d,r4it,ri, si/ s- 7eH) 1 a3 seF,r Mar=-rt,/ se 3e 0ara3iH. e3 c,raH./* VT-a/) t-a/* Mar=-rt,/ sa3t. de3 3ec+,* VV,1 e/ seg-ida* Se ca3H. 3as Ha0ati33as 1) 2istie/d, e3 saron" 1 3a c+aG-eta de3 0iEa4a) cr-H. e3 reci/t, de3 7-erte 1 e/tr. e/ e3 de C,,0er* Este 1acBa e/ 3a ca4a c,/ 3a =,ca a=ierta 1 -/ cris c3a2ad, e/ e3 c,raH./* Le +a=Ba/ 4atad, 4ie/tras d,r4Ba* E3 seF,r Mar=-rt,/ se s,=resa3t.) 0er, /,

0,rG-e /, +-=iese es0erad, e/c,/trarse c,/ se4eEa/te c-adr,) si/, 0,rG-e de re0e/te si/ti. e/ s- i/teri,r -/a ardie/te se/saci./ de ES=i3,* Era c,4, si 3e +-=iera/ G-itad, de e/ci4a -/a 0esada carga* C,,0er esta=a c,403eta4e/te 7rB,* Mar=-rt,/ e?traE, e3 cris de 3a +eridaR 3, +a=Ba/ c3a2ad, c,/ ta3 2i,3e/cia G-e t-2, G-e +acer -/ es7-erH, 0ara sacar3,* A3 e?a4i/ar3, 3, rec,/,ci.* Era -/ cris G-e -/as se4a/as a/tes 3e ,7reciera -/ c,4ercia/te 1 sa=Ba G-e C,,0er 3, +a=Ba c,40rad,* VXD./de estD A=asY V0reg-/t. se2era4e/te* VA=as estD e/ 3a a3dea de3 +er4a/, de s- 4adre* E3 sarge/t, de 3a 0,3icBa i/dBge/a esta=a a 3,s 0ies de 3a ca4a* VVa1a a 3a a3dea c,/ d,s +,4=res 1 det5/ga3e* E3 seF,r Mar=-rt,/ t,4. 3as 4edidas G-e era/ /ecesarias de i/4ediat,* C,/ r,str, i/73e?i=3e dict. .rde/es* S-s 0a3a=ras 7-er,/ c,/cisas 1 0ere/t,rias* L-eg, 2,32i. a3 7-erte) se a7eit.) t,4. -/ =aF, 1) des0-5s de 2estirse) e/tr. e/ e3 c,4ed,r* A3 3ad, de s- c-=iert, 3e es0era=a e3 0imes, e/2-e3t, e/ s- 7aEa* Se sir2i. -/ 0,c, de 7r-ta* E3 0ri4er 4,H, 3e esca/ci. e3 t5 4ie/tras e3 seg-/d, 3e 0,/Ba de3a/te -/ 03at, de +-e2,s* E3 seF,r Mar=-rt,/ desa1-/. c,/ a0etit,* E3 criad, 0ri/ci0a3 /, se retir.* VXI-5 G-ieresY V0reg-/t. Mar=-rt,/* VT-a/) A=as) 4i s,=ri/,) est-2, t,da 3a /,c+e e/ casa de3 +er4a/, de s- 4adre* C-ede 0r,=ar3,* S- tB, E-rarD G-e /, sa3i. de3 <ampon". E3 seF,r Mar=-rt,/ se 2,32i. +acia 53 c,/ e3 ceF, 7r-/cid,* VA=as 4at. a t-a/ C,,0er* L, sa=es ta/ =ie/ c,4, 1,* Es 0recis, G-e se +aga E-sticia* VT-a/) /, irD -sted a +acer G-e 3, a+,rG-e/) X2erdadY E3 seF,r Mar=-rt,/ d-d. -/ 4,4e/t,) 1 a-/G-e s- 2,H seg-Ba sie/d, seca e i/73e?i=3e) se 0r,d-E, -/ ca4=i, e/ 3a e?0resi./ de s-s ,E,s* A-e c,4, -/a 33a4a 2aci3a/te G-e e3 4a3a1, 0erci=i. rD0ida4e/te 1 a 3a G-e s-s 0r,0i,s ,E,s res0,/dier,/ c,/ -/a re3a40ag-ea/te 4irada de c,40re/si./ 1 acata4ie/t,* VLa 0r,2,caci./ 7-e 4-1 gra/de* C,/de/ar5 a A=as a -/a 0e/a de cDrce3* VE3 seF,r Mar=-rt,/ +iH, -/a 0a-sa 4ie/tras se ser2Ba 4er4e3adaV* C-a/d, +a1a c-403id, 0arte de 3a c,/de/a 3e t,4ar5 c,4, 4,H, de c,4ed,r* TS 0,drDs i/str-ir3e e/ s-s ,=3igaci,/es* Est,1 c,/2e/cid, de G-e e/ casa de t-a/ C,,0er +a adG-irid, 4a3,s +D=it,s* VXDe=e e/tregarse A=as 2,3-/taria4e/te) t-a/Y VEs 3, 4eE,r G-e 0-ede +acer* E3 criad, se retir.* E3 seF,r Mar=-rt,/ c,gi. s- 0imes 1 rasg. 3i40ia4e/te 3a 7aEa* Le g-sta=a desd,=3ar s-s 0Dgi/as gr-esas 1 cr-Eie/tes* La 4aFa/a) 0-ra 1 7resca) era de3ici,sa) 1 d-ra/te -/ 4,4e/t, s- 4irada 2ag. 0,r e3 EardB/ c,/ -/ =ri33, =e/52,3,* S- es0Brit- se +a=Ba 3i=erad, de -/a 0esada carga* Cas. a 3as c,3-4/as de3 0eri.dic, G-e da=a/ c-e/ta de 3,s /aci4ie/t,s) =,das 1 de7-/ci,/es* Era sie40re 3, 0ri4er, G-e 3eBa* U/ /,4=re 3e 33a4. 3a ate/ci./* Lad1 Or4sNirN +a=Ba te/id, -/ +iE, a3 7i/* OCara4=a) G-5 c,/te/ta de=Ba de estar 3a d-G-esa 2i-daP C,r e3 0r.?i4, c,rre, te/drBa G-e e/2iar3e -/as 3B/eas dD/d,3e 3a e/+,ra=-e/a* A=as serBa -/ 4ag/B7ic, criad,* OEse /eci, de C,,0erP

CASEO KOSE DONOSO6CHILE ESTO SUCEDI\ c-a/d, 1, era 4-1 c+ic,) c-a/d, 4i tBa Mati3de 1 tB, G-sta2, 1 tB, Ar4a/d,) +er4a/,s s,3ter,s de 4i 0adre) 1 53 4is4,) 2i2Ba/ aS/* A+,ra estD/ t,d,s 4-ert,s* Es decir) 0re7ier, s-0,/er G-e estD/ t,d,s 4-ert,s) 0,rG-e res-3ta 4Ds 7Dci3) 1 1a es de4asiad, tarde 0ara at,r4e/tarse c,/ 0reg-/tas G-e seg-ra4e/te /, se +icier,/ e/ e3 4,4e/t, ,0,rt-/,* N, se +icier,/ 0,rG-e 3,s ac,/teci4ie/t,s 0arecier,/ 0ara3iHar a 3,s +er4a/,s) deED/d,3,s c,4, aterid,s de +,rr,r* L-eg, c,4e/Har,/ a c,/str-ir -/ 4-r, de ,32id, , i/di7ere/cia G-e 3, c-=riera t,d, 0ara 0,der e/4-decer si/ /ecesidad de 4artiriHarse +acie/d, c,/Eet-ras i40,te/tes* Bie/ 0-ede /, +a=er sid, asB) 0-ede G-e 4i i4agi/aci./ 1 4i rec-erd, 4e traici,/e/* Des0-5s de t,d, 1, /, era 4Ds G-e -/ /iF, e/t,/ces) a3 G-e /, te/Ba/ 0,r G-5 0artici0ar 3as a/g-stias de 3as 0esG-isas) si 3as +-=,) /i e3 res-3tad, de s-s c,/2ersaci,/es* XI-5 0e/sarY A 2eces ,Ba a 3,s +er4a/,s +a=3ar G-eda4e/te) 3e/ta4e/te) c,4, era sc,st-4=re) e/cerrad,s e/ 3a =i=3i,teca) 0er, 3a 4aciHa 0-erta ta4iHa=a e3 sig/i7icad, de 3as 0a3a=ras) 0er4iti5/d,4e esc-c+ar s.3, e3 c,/tra0-/t, gra2e 1 0a-sad, de s-s 2,ces* XI-5 decBa/Y Y, desea=a G-e a33B de/tr, est-2iera/ +a=3a/d, de 3, G-e era i40,rta/te de 2erdad) G-e) a=a/d,/a/d, e3 res0et-,s, 7rB, c,/ G-e se trata=a/) a=riera/ s-s a/g-stias 1 s-s d-das +aci5/d,3as sa/grar* Cer, te/Ba ta/ 0,ca 7e e/ G-e asB 7-era) G-e 4ie/tras r,/da=a E-/t, a 3,s a3t,s 4-r,s de3 2estB=-3, cerca de 3a 0-erta de 3a =i=3i,teca) se gra=. e/ 4i 4e/te 3a certeHa de G-e +a=Ba/ e3egid, ,32idar) re-/i5/d,se s.3, 0ara disc-tir) c,4, sie40re) 3,s 03eit,s de3 est-di, E-rBdic, G-e 3es 0erte/ecBa) es0ecia3iHad, e/ derec+, 4arBti4,* A+,ra 0ie/s, G-e G-iHD t-2iera/ raH./ e/ desear =,rrar3, t,d,) 0,rG-e X0ara G-5 2i2ir c,/ e3 terr,r i/Sti3 de 2erse ,=3igad, a ace0tar G-e 3as ca33es de -/a ci-dad 0-ede/ tragarse a -/ ser +-4a/,) a/-3ar3,) deED/d,3, si/ 2ida 1 si/ 4-erte) s-s0e/did, e/ -/a di4e/si./ 4Ds i/cierta4e/te 0e3igr,sa G-e c-a3G-iera di4e/si./ c,/ /,4=reY Y si/ e4=arg,*** U/ dBa) 4eses des0-5s de 3,s ac,/teci4ie/t,s) s,r0re/dB a 4i 0adre 4ira/d, 3a ca33e desde e3 =a3c./ de 3a sa3a de3 seg-/d, 0is,* E3 cie3, esta=a estrec+,) de/s,) 1 e3 aire +S4ed, ag,=ia=a 3as gra/des +,Eas 3acias de 3,s ai3a/t,s* Me acerG-5 a 4i 0adre) D2id, de -/a res0-esta G-e c,/t-2iera -/a 4B/i4a ac3araci./J VXI-5 +ace aG-B) 0a0DY Vs-s-rr5* A3 res0,/der) a3g, se cerr. sS=ita4e/te s,=re 3a deses0eraci./ de s- r,str,) c,4, e3 g,30e de -/ 0,stig, G-e se cierra s,=re -/a esce/a 2erg,/H,sa* VXN, 2esY Est,1 7-4a/d,*** Vre03ic.* Y e/ce/di. -/ cigarri33,*

N, era 2erdad* Y, sa=Ba 0,r G-5 acec+a=a ca33e arri=a 1 ca33e a=aE,) c,/ s-s ,E,s e/s,4=recid,s) 33e2D/d,se de 2eH e/ c-a/d, 3a 4a/, a s- s-a2e 0ati33a castaFaJ era c,/ 3a es0era/Ha de 2er G-e rea0arecBa) G-e regresa=a c,4, si ta3 c,sa de=aE, de 3,s Dr=,3es de 3a acera) c,/ 3a 0erra =3a/ca tr,ta/d, a s-s ta3,/es* XH-=iera es0erad, asB de te/er c-a3G-ier certeHaY C,c, a 0,c, 4e 7-i da/d, c-e/ta de G-e /, s.3, 4i 0adre) si/, G-e t,d,s 3,s +er4a/,s) c,4, esc,/di5/d,se -/,s de 3,s ,tr,s 1 si/ c,/7esarse /i a sB 4is4,s) 3, G-e +acBa/) r,/da=a/ 3as 2e/ta/as de 3a casa) 1 si a3g-ie/ 33ega=a a 4irar desde 3a acera de e/7re/te) G-iHD di2isara 3a s,4=ra de c-a3G-iera de e33,s a0,stada E-/t, a -/a c,rti/a , r,str,s e/2eEecid,s 0,r e3 s-7ri4ie/t, atis=a/d, desde atrDs de 3,s crista3es* 9 AYER CAS_ 7re/te a 3a casa d,/de e/t,/ces 2i2Ba4,s* HacBa aF,s G-e /, a/da=a 0,r a33B* E/ aG-e3 tie40, 3a ca33e era ad,G-i/ada c,/ G-e=rac+, 1 =aE, 3,s ai3a/t,s c,0-d,s tra/sita=a de 2eH e/ c-a/d, -/ tra/2Ba estre0it,s, de 7ierr,s s-e3t,s* A+,ra 1a /, e?iste/ /i ad,G-i/es de 4adera) /i tra/2Bas) /i Dr=,3es e/ 3as aceras* Cer, /-estra casa estD e/ 0ie aS/) a/g,sta 1 2ertica3 c,4, -/ 3i=rit, a0retad, e/tre 3,s gr-es,s 2,3S4e/es de 3,s edi7ici,s /-e2,s c,/ tie/das e/ 3a 03a/ta =aEa 1 -/ =-rd, carte3 rec,4e/da/d, ca4isetas de 0-/t, G-e c-=re 3,s d,s =a3c,/es de3 seg-/d, 0is,* G-a/d, 2i2Ba4,s a33B casi t,das 3as casas era/ a3tas 1 de3gadas c,4, 3a /-estra* La c-adra esta=a sie40re a3egre c,/ 3,s E-eg,s de 3,s /iF,s e/ 3,s 4a/c+,/es de s,3 de 3a acera) 1 c,/ 3,s c+is4es de 3as sir2ie/tas de +,gares 0r.s0er,s a3 regresar de s-s c,40ras* Cer, /-estra casa /, era a3egre* L, dig, asB) T/, era a3egreU) e/ 2eH de Tera tristeU) 0,rG-e es e?acta4e/te 3, G-e G-ier, decir* La 0a3a=ra TtristeU /, serBa E-sta 0,rG-e tie/e c,//,taci,/es de4asiad, de7i/idas) 0es, 1 di4e/si,/es 0r,0ias* Y 3, G-e s-cedBa e/ /-estra casa era E-sta4e/te 3, c,/trari,R -/a a-se/cia) -/a 7a3ta G-e 0,r ser desc,/,cida era irre4edia=3e) a3g, G-e si 0esa=a) 0esa=a 0,r /, e?istir* C-a/d, 4-ri. 4i 4adre) a/tes G-e 1, c-403iera c-atr, aF,s) se esti4. /ecesaria 3a 0rese/cia de -/a 4-Eer E-/t, a 4B 0ara G-e 4e 0r,tegiera c,/ s-s c-idad,s* C,4, tBa Mati3de era 3a S/ica 4-Eer de 3a 7a4i3ia 1 2i2Ba c,/ 4is tB,s G-sta2, 1 Ar4a/d,) 3,s tres s,3ter,/es 2i/ier,/ a 2i2ir e/ /-estra casa) G-e era a403ia 1 2acBa* TBa Mati3de dese40eF. s-s 7-/ci,/es E-/t, a 4B c,/ ese es4er, caracterBstic, de c-a/t, +acBa* Y, /, d-da=a de G-e 4e G-isiera) 0er, Ea4Ds 3,gr5 se/tir ese cariF, c,4, -/a e?0erie/cia 0a30a=3e G-e /,s -/Ba* Ha=Ba a3g, rBgid, e/ s-s a7ect,s) ig-a3 G-e e/ 3,s +,4=res de 3a 7a4i3ia) 1 e3 a4,r e?istBa c,/7i/ad, de/tr, de cada i/di2id-a3idad) si/ sa3tar 3B4ites 0ara e?0resarse 1 -/ir* Cara e33,s) e?0resar s-s a7ect,s era dese40eFar 0er7ecta4e/te s-s 7-/ci,/es -/,s res0ect, a 3,s ,tr,s) 1) s,=re t,d,) /, i/c,4,dar) Ea4Ds i/c,4,dar* Ta3 2eH e?0resar cariF, de ,tra 4a/era 3es 7-era i//ecesari, 1a) 0-est, G-e te/Ba/ ta/ta +ist,ria E-/t,s) ta/t, 0asad, e/ c,4S/ de/tr, de3 c-a3 G-iHD 7-era e?0resad, +asta e3 +artaHg,) 1 t,d, ese 0,si=3e 0asad, de ter/-ra se +a33a=a a+,ra esti3iHad, =aE, 3a 7,r4a de acci,/es certeras) sB4=,3,s Sti3es G-e /, reG-erBa/ 4a1,r e3-cidaci./* I-eda=a s.3, e3 res0et, c,4, c,/tact, e/tre 3,s c-atr, +er4a/,s si3e/ci,s,s 1 ais3ad,s G-e rec,rrBa/ 3,s 0asi33,s de aG-e33a +,/da casa G-e) a se4eEa/Ha de -/ 3i=r,) s.3, 4,stra=a 3a a/g,sta 7ra/Ea de s- 3,4, a 3a ca33e* Y,) /at-ra34e/te) /, te/Ba +ist,ria e/ c,4S/ c,/ tBa Mati3de* XC.4, 0,dBa te/er3a si /, era 4Ds G-e -/ /iF, G-e c,40re/dBa s.3, a 4edias 3,s ad-st,s 4,ti2,s de 3,s 4a1,resY Desea=a ardie/te4e/te G-e ese cariF, c,/7i/ad, se re=asara) e?0resD/d,se de ,tr, 4,d,) c,/ -/ arre=at,) 0,r eEe403,) , c,/ -/a t,/terBa* Cer, e33a /, 0,dBa adi2i/ar este dese, 4B, 0,rG-e s- ate/ci./ /, esta=a e/7,cada s,=re 4B) 1, era -/a 0ers,/a 0eri75rica a s- 2ida) ta/ge/te a 3, s-4,) /-/ca ce/tra3* Y /, era ce/tra3 0,rG-e s- ce/tr, e/ter, esta=a c,34ad,

0,r 4i 0adre 1 0,r 4is tB,s G-sta2, 1 Ar4a/d,* TBa Mati3de /aci. S/ica 4-Eer V4-Eer 7ea) ade4DsV e/ -/a 7a4i3ia de 2ar,/es a0-est,s) 1 a3 darse c-e/ta de G-e s- 4atri4,/i, era 0,c, 0r,=a=3e) se c,/sagr. a 2e3ar 0,r 3a c,4,didad de es,s +,4=res) a 33e2ar3es 3a casa) a c-idar3es 3a r,0a) a e/cargar 0ara e33,s s-s 03at,s 7a2,rit,s* Dese40eFa=a estas 7-/ci,/es si/ e3 4e/,r ser2i3is4,) ,rg-33,sa de s- 0a0e3 0,rG-e /, d-da=a de 3a e?ce3e/cia 1 dig/idad de s-s +er4a/,s* Ade4Ds) c,4, t,das 3as 4-Eeres) 0,seBa e/ grad, s-4, esa 7e ta/ ,sc-ra e/ G-e e3 =ie/estar 7Bsic, es) si /, 3, 0ri/ci0a3) cierta4e/te 3, 0ri4er,) 1 G-e /, te/er +a4=re /i 7rB, /i i/c,4,didad es 3a =ase 0ara c-a3G-ier =ie/ de ,tr, ,rde/* N, es G-e s-7riera c,/ 3as 7a33as e/ este se/tid,) si/, G-e) 4Ds =ie/) 3a i40acie/ta=a/) 1 a3 2er 4iseria , de=i3idad e/ t,r/, s-1, t,4a=a 4edidas i/4ediatas 0ara re4ediar 3, G-e) si/ d-da) era/ err,res e/ -/ 4-/d, G-e de=Ba) G-e te/Ba G-e ser 0er7ect,* E/ ,tr, 03a/, era i/t,3era/cia 0,r ca4isas G-e /, est-2iera/ 03a/c+adas est-0e/da4e/te) 0,r car/e G-e /, 7-era de 0ri4erBsi4a ca3idad) 0,r 3a +-4edad G-e de=id, a -/ desc-id, se i/tr,d-cBa e/ 3a caEa de 3,s +a=a/,s* AG-B residBa e3 2ig,r i/disc-tid, de tBa Mati3de) a3i4e/ta/d, 0,r 4edi, de 53 3as raBces de 3a gra/deHa de s-s +er4a/,s) 1 ace0ta/d, G-e e33,s 3a 0r,tegiera/ 0,rG-e era/ +,4=res) 4Ds sa=i,s 1 4Ds 7-ertes G-e e33a* Des0-5s de 3a c,4ida) sig-ie/d, 3, G-e si/ d-da era -/a 3it-rgia a/tiG-Bsi4a e/ 3a 7a4i3ia) tBa Mati3de s-=Ba a3 0is, de 3,s d,r4it,ri,s 1 e/ e3 c-art, de cada -/, de s-s +er4a/,s a3ista=a 3as ca4as) a0arta/d, 3,s c,=ert,res c,/ s-s 4a/,s +-es-das* C,/Ba -/ c+a3 a 3,s 0ies de 3a ca4a de ta3) G-e era 7ri,3e/t,R c,3,ca=a -/ a34,+ad./ de 03-4as a 3a ca=ecera de c-D3) G-e 3eBa a/tes de d,r4irse* L-eg,) deEa/d, 3,s 2e3ad,res e/ce/did,s E-/t, a 3,s 2ast,s 3ec+,s) =aEa=a a 3a sa3a de =i33ar a re-/irse c,/ 3,s +,4=res) 0ara t,4ar ca75 1 E-gar -/as c-a/tas cara4=,3as a/tes G-e) c,4, c,/E-rad,s 0,r e33a) se retirara/ a 33e/ar 3as e7igies 2acBas de 3,s 0iEa4as dis0-est,s s,=re 3as =3a/cas sD=a/as e/trea=iertas* Cer, tBa Mati3de Ea4Ds a=rBa 4i ca4a* A3 s-=ir a 4i c-art, 1, 33e2a=a e3 c,raH./ dete/id, c,/ 3a es0era/Ha de e/c,/trar 4i ca4a a=ierta c,/ 3a rec,/,ci=3e 0ericia de s-s 4a/,s) 0er, sie40re t-2e G-e c,/7,r4ar4e c,/ e3 esti3, ta/t, 4e/,s 0-r, de 3a sir2ie/ta e/cargada de +acer3,* N-/ca 4e c,/cedi. esa 4arca de i40,rta/cia) 0,rG-e 1, /, era s- +er4a/,* Y /, ser T-/, de 4is +er4a/,sU 3e 0arecBa -/a desdic+a de 3a G-e era/ 2Bcti4as 4-c+as 0ers,/as) casi t,das e/ rea3idad) i/c3-s, 1,) G-e a3 7i/ 1 a3 ca=, /, era 4Ds G-e +iE, de -/, de e33,s* A 2eces tBa Mati3de 4e 4a/da=a a 33a4ar a s- c-art,) 1 c,sie/d, E-/t, a 3a a3ta 2e/ta/a se dirigBa a 4B si/ Ea4Ds 0reg-/tar4e /ada) da/d, 0,r +ec+, G-e t,d,s 4is se/ti4ie/t,s) g-st,s 1 re73e?i,/es era/ 0r,d-ct, de 3, G-e e33a decBa) seg-ra de G-e /ada 0,dBa e/t,r0ecer4e 0ara reci=ir B/tegras s-s 0a3a=ras* Y, 3a esc-c+a=a ate/t,* Me 0,/dera=a e3 0ri2i3egi, G-e era +a=er /acid, de -/, de s-s +er4a/,s) 0-die/d, asB 2i2ir e/ c,/tact, c,/ t,d,s e33,s* Me +a=3a=a de 3a 0r,=idad a=s,3-ta de s-s sagaces act-aci,/es c,4, a=,gad,s e/ 3,s 4Ds i/tri/cad,s 03eit,s 4arBti4,s) c,4-/icD/d,4e s- e/t-sias4, 0,r s- 0r,s0eridad 1 disti/ci./) G-e si/ d-da 1, 0r,3,/garBa* Me e?03ica=a e3 e4=arg, de -/ carga4e/t, de =r,/ce) cierta a2erBa 0,r c,3isi./ c,/ -/ i/sig/i7ica/te re4,3cad,r) 3,s e7ect,s desastr,s,s de 3a s,=reestadBa de -/ =arc, de =a/dera e?.tica* Est,) 0ara e33a) era 3a 2ida) est, 1 3,s 0r,=3e4as de 3a casa* Cer, a3 +a=3ar4e de 3,s =arc,s) s-s 0a3a=ras /, e/-/cia=a/ 3a 4agia de es,s r,/c,s 0itaH,s /a2ega/tes G-e 1, s,3Ba ,Br a 3, 3eE,s e/ 3as /,c+es de 2era/, c-a/d,) des2e3ad, 0,r e3 ca3,r) s-=Ba +asta e3 des2D/) 1 as,4D/d,4e 0,r -/a 3-car/a c,/te403a=a 3as 3eEa/as 3-ces G-e 73,ta=a/) 1 es,s =3,G-es de ti/ie=3as de 3a ci-dad 1ace/te a 3a G-e carecBa de acces, 0,rG-e 4i 2ida era) 1 sie40re i=a a ser) 0er7ecta4e/te ,rde/ada* TBa Mati3de /, 4e i/si/-a=a esa 4agia 0,rG-e 3a desc,/,cBa) /, te/Ba 3-gar e/ s- 2ida) c,4, /, 0,dBa te/er 3-gar e/ 3a 2ida de ge/te G-e esta=a desti/ada a 4,rir dig/a4e/te 0ara des0-5s i/sta3arse c,/ t,da c,4,didad e/ e3 cie3,) -/ cie3, id5/tic, a /-estra casa* M-d,) 1, 3a esc-c+a=a +a=3ar) c,/ 3a 2ista 0re/dida a 3a +e=ra de +i3, c3ar, G-e a3 ser a3Hada c,/tra s- =3-sa /egra 0arecBa ca0tar t,da 3a 3-H de 3a 2e/ta/a* Y, 0,seBa -/a 4e3a/c.3ica se/saci./ de i40,si=i3idad 7re/te

a es,s 0itaH,s /a2ega/tes e/ 3a /,c+e) 1 a esa ci-dad ,sc-ra 1 estre33ada ta/ se4eEa/te a3 cie3, a3 G-e e33a /, c,/cedBa 4isteri, a3g-/,* Cer, 4e reg,ciEa=a a/te e3 4-/d, de seg-ridad G-e s-s 0a3a=ras traHa=a/ 0ara 4B) ese 4ag/B7ic, ca4i/, rect, G-e dese4=,ca=a e/ -/a 4-erte /, te4ida) ig-a3 a esta 2ida) si/ /ada 7,rt-it, /i i/es0erad,* C,rG-e 3a 4-erte /, era terri=3e* Era e3 c,rte 7i/a3) 3i40i, 1 de7i/iti2,) /ada 4Ds* E3 i/7ier/, e?istBa) c3ar,) 0er, /, 0ara /,s,tr,s si/, G-e 0ara castigar a 3,s de4Ds +a=ita/tes de 3a ci-dad) , a 3,s a/./i4,s 4ari/er,s G-e ,casi,/a=a/ 3as a2erBas G-e) a3 ter4i/ar 3,s 03eit,s) 33e/a=a/ 3as arcas 7a4i3iares* TBa Mati3de era ta/ aEe/a a 3a idea de a4e/aHa de 3, i/es0erad,) a t,da idea de te4,r) G-e) 0,rG-e cre, G-e e3 te4,r 1 e3 a4,r 2a/ ta/ -/id,s) 4e ac,4ete 3a te/taci./ de 0e/sar G-e e/ aG-e33a 50,ca /, G-erBa a /adie Cer, ta3 2eH 4e eG-i2,G-e* A s- 4a/era) ais3ada 1 rBgida) es 0,si=3e G-e a s-s +er4a/,s 3a 3igara -/a s-erte de a4,r* E/ 3a /,c+e) des0-5s de 3a ce/a) se re-/Ba/ e/ 3a sa3a de =i33ar 0ara t,4ar ca75 1 E-gar -/,s 0artid,s* Y, 3,s ac,40aFa=a* A33B) 7re/te a ese cBrc-3, de a4,res c,/7i/ad,s G-e /, 4e i/c3-Ba e/ s- r-ed,) s-7rBa 0erci=ie/d, G-e 3,s +i3,s de s-s a7ect,s 1a /i siG-iera i/te/ta=a/ atarse Es c-ri,s, G-e 4i i4agi/aci./) a3 rec,rdar 3a casa) /, 4e 0er4ita 4Ds G-e grises) s,4=ras) 4aticesR 0er, e2,ca/d, esa +,ra) s,=re e3 2erde estride/te de3 ta0ete) e3 r,E, 1 =3a/c, de 3as =,c+as 1 e3 c-=it, de tiHa aH-3 2-e32e/ a i/73a4arse e/ 4i 4e4,ria) i3-4i/ad,s 0,r 3a 3D40ara =aEa c-1a 0a/ta33a desterra=a t,d, e3 rest, de 3a +a=itaci./ a 3a 0e/-4=ra* Sig-ie/d, -/a de 3as ta/tas 7,r4as rit-a3es de 3a 7a4i3ia) 3a 2,H 3isa de tBa Mati3de i=a rescata/d, 0,r t-r/,s a cada -/, de s-s +er4a/,s de 3a ,sc-ridad) 0ara G-e +iciera/ s-s E-gadasJ VA+,ra tS) G-sta2,*** Y a3 i/c3i/arse s,=re e3 2erde de 3a 4esa) tac, e/ 4a/,) se i3-4i/a=a e3 r,str, de tB, G-sta2,) 7rDgi3 c,4, -/ 0a0e3) c-1a /,=3eHa era e?traFa4e/te c,/tradic+a 0,r s-s ,E,s de4asiad, 0eG-eF,s 1 E-/t,s* Ter4i/a/d, de E-gar regresa=a a 3a s,4=ra) d,/de as0ira=a -/ +a=a/, c-1, +-4, se des0re/dBa 73,E, +asta dis,32erse e/ 3a ,sc-ridad de3 tec+,* S- +er4a/a decBa e/t,/cesJ VB-e/,) Ar4a/d,*** Y e3 r,str, 7,7, 1 tB4id, de tB, Ar4a/d,) c,/ s-s gra/des ,E,s ce3estes ,0acad,s 0,r 3as ga7as de 4arc, de ,r,) =aEa=a a 3a 3-H* S- E-gada era ge/era34e/te 4a3a) 0,rG-e era Te3 /iF,U) c,4, a 2eces 3, 33a4a=a tBa Mati3de* Des0-5s de 3,s c,4e/tari,s s-scitad,s 0,r sE-eg,) se re7-gia=a detrDs de3 diari, 1 tBa Mati3de decBaJ VCedr,) t- t-r/,*** Y, rete/Ba 3a res0iraci./ a3 2er3, i/c3i/arse 0ara E-gar) 3a rete/Ba 2i5/d,3, s-c-4=ir a/te e3 4a/dat, de s- +er4a/a) 1 c,/ e3 c,raH./ +ec+, -/ /-d, r,ga=a G-e se re=e3ara c,/tra 3,s .rde/es 0reesta=3ecid,s* Nat-ra34e/te) 1, /, 0,dBa dar4e c-e/ta de G-e ese ,rde/ rBgid, era e/ sB -/a 7,r4a de re=e3i./ i/2e/tada 0,r e33,s c,/tra 3, ca.tic,) 0ara G-e /, 3,s t,cara 3a 4a/, terri=3e de 3, G-e /, se 0-ede e?03icar /i s,3-ci,/ar* Mi 0adre) e/t,/ces) se i/c3i/a=a s,=re e3 0aF, 2erde) 4idie/d, c,/ s- 4irada s-a2e 3as dista/cias 1 0,sici,/es de 3as =,3as* HacBa s- E-gada 1 a3 +acer3a res,03a=a de 4a/era G-e s-s =ig,tes 1 s- 0ati33a se agita=a/ -/ 0,c, a3reded,r de 3a =,ca e/trea=ierta* L-eg, 4e e/trega=a s- tac, 0ara G-e 3, tiHara c,/ e3 c-=, de tiHa aH-3* AsB) c,/ este 4B/i4, 0a0e3 G-e 4e asig/a=a) 4e +acBa t,car) 0,r 3, 4e/,s e/ 3a 0eri7eria) e3 cBrc-3, G-e 3, -/Ba a s-s +er4a/,s) si/ +acer4e 0artici0ar 4Ds G-e ta/ge/cia34e/te e/ 53* Des0-5s E-ga=a tBa Mati3de* Era 3a 4eE,r E-gad,ra* A3 2er G-e s- r,str, t,sc,) c,/str-id, c,4, c,/ 3,s de7ect,s de 3,s r,str,s de s-s +er4a/,s) desce/dBa desde 3a s,4=ra) 1, sa=Ba G-e i=a a ga/ar) G-e te/Ba G-e ga/ar* Y) si/ e4=arg,***) X/, +e 2ist, -/ deste33, de a3egrBa e/ s-s ,E,s di4i/-t,s e/ 4edi, de ese r,str, irreg-3ar c,4, -/ 0-F, =r-ta34e/te a0retad,) c-a/d, 0,r cas-a3idad a3g-/, de e33,s 3,gra=a 2e/cer3aY Esa g,ta de a3egrBa era 0,rG-e) a-/G-e 3, deseara) /-/ca se +-=iera 0er4itid, deEar3,s ga/ar* Es, serBa i/tr,d-cir e3

4isteri,s, e3e4e/t, de3 a4,r e/ -/ E-eg, G-e /, de=Ba i/c3-ir3,) 0,rG-e e3 cariF, de=e 0er4a/ecer e/ s- siti,) si/ re=asarse 0ara de7,r4ar 3a rea3idad e?acta de -/a cara4=,3a* % KAM`S 4e g-star,/ 3,s 0err,s* Ta3 2eH a3g-/, 4e +a1a as-stad, sie/d, 1, 4-1 /iF,) /, 3, rec-erd,) 0er, sie40re 4e +a/ desagradad,* E/ t,d, cas,) 0,r aG-e33a 50,ca 4i desagrad, 0,r es,s a/i4a3es era i/Sti3) 1a G-e e/ casa /, +a=Ba 0err,s) 1 c,4, 1, sa3Ba 0,c,) se 0rese/ta=a/ escasas ,casi,/es 0ara G-e 4e i/c,4,dara/* Cara 4is tB,s 1 4is 0adres) 3,s 0err,s) c,4, t,d, e3 rei/, a/i4a3) /, e?istBa/* Las 2acas) c3ar,) s-4i/istra=a/ 3a cre4a G-e e/riG-ecBa e3 0,stre d,4i/g-er, ser2id, s,=re -/a =a/deEa de 03ataR era/ 3,s 0DEar,s 3,s G-e a3 cre0Ssc-3, 0ia=a/ agrada=3e4e/te e/ 3a c,0a de3 ,34,) S/ic, +a=ita/te de3 0eG-eF, EardB/ a3 G-e 3a casa da=a 3a es0a3da* Cer, e3 rei/, a/i4a3 e?istBa s.3, e/ 3a 4edida e/ G-e c,/8 tri=-1era a3 rega3, de s-s 0ers,/as* Cara G-5 decir) e/t,/ces) G-e 3,s 0err,s) +araga/es c,4, s,/ 3,s 0err,s de 3a ci-dad) /i siG-iera 3es r,Ha=a/ 3a i4agi/aci./ c,/ -/a 0,si=i3idad de e?iste/cia* Es ciert, G-e a 2eces) regresa/d, de 4isa 3,s d,4i/g,s) a3gS/ 0err, s,3Ba cr-Harse e/ /-estr, ca4i/,) 0er, era 7Dci3 /, c,/ceder3e e?iste/cia* TBa Mati3de) G-e sie40re i=a ade3a/te c,/4ig,) se/ci33a4e/te /, e3egBa 2er3,) 1 -/,s 0as,s 4Ds atrDs) 4i 0adre 1 4is tB,s i=a/ 0re,c-0ad,s c,/ 0r,=3e4as de4asiad, i40,rta/tes 0ara 7iEarse e/ a3g, ta/ =a/a3 c,4, -/ 0err, ca33eEer,* A 2eces tBa Mati3de 1 1, B=a4,s a 4isa te40ra/, 0ara c,4-3gar* Rara 2eH 3,gra=a c,/ce/trar4e a3 reci=ir e3 sacra4e/t,) 0,rG-e ge/era34e/te 3a idea de G-e e33a 4e 2igi3a=a si/ 4irar ,c-0a=a e3 0ri4er 03a/, de 4i c,/cie/cia* A-/G-e s-s ,E,s est-2iera/ dirigid,s a3 a3tar , s- 7re/te +-4i33ada a/te e3 Sa/tBsi4,) c-a3G-ier 4,2i4ie/t, 4B, 33a4a=a s- ate/ci./) ta/t, G-e) a3 sa3ir de 3a ig3esia) 4e decBa c,/ disi4-3ad, re0r,c+e G-e si/ d-da 7-e -/a 0-3ga atra0ada e/ 3,s =a/c,s 3, G-e 4e i40idi. c,/ce/trar4e e/ 4editar G-e 3a 4-erte es e3 =-e/ 7i/ 0re2ist,) 1 e/ r,gar G-e /, 7-era d,3,r,sa) G-e 0ara es, ser2Ba/ 4isas) reH,s 1 c,4-/i,/es* A-e -/a de esas 4aFa/as* U/a 33,2iH/a 4i/-ci,sa a4e/aHa=a tra/s7,r4arse e/ te40,ra3) 1 3,s ad,G-i/es de G-e=rac+, e?te/dBa/ s-s /Btid,s a=a/ic,s =ri33,s,s de acera a acera) tarEad,s 0,r 3,s rie3es de3 tra/2Ba* C,4, te/Ba 7rB, 1 desea=a estar 0r,/t, de 2-e3ta e/ casa) a0res-r5 e3 0as, =aE, e3 +,/g, e/3-tad, de3 0arag-as s,ste/id, 0,r tBa Mati3de* Casa=a/ 0,cas 0ers,/as 0,rG-e era te40ra/,* U/ seF,r 4-1 4,re/, /,s sa3-d. si/ 3e2a/tar e3 s,4=rer,) a ca-sa de 3a 33-2ia* Mi tBa) e/t,/ces) aca0ar. 4i ate/ci./) reiterD/d,4e s- des0reci, 0,r 3a ge/te de raHa 4i?ta) 0er, de 0r,/t,) cerca de d,/de ca4i/D=a4,s) -/ tra/2Ba G-e /, ,B 2e/ir 7re/. =r-ta34e/te +aci5/d,3a s-s0e/der s- 4,/.3,g,* E3 c,/d-ct,r se as,4. 0,r 3a 2e/ta/i33aJ VOCerr, i4=5ci3P V2,ci7er.* N,s det-2i4,s 0ara 4irar* U/a 0eG-eFa 0erra =3a/ca esca0. casi de e/tre 3as r-edas de3 tra/2Ba) 1 re/g-ea/d, 0e/,sa4e/te) c,/ 3a c,3a e/tre 3as 0ier/as) 7-e a re7-giarse e/ e3 -4=ra3 de -/a 0-erta* E3 tra/2Ba 2,32i. a 0artir* VEst,s 0err,s) es e3 c,34, G-e 3,s deEe/ a/dar asB*** V0r,test. tBa Mati3de* A3 seg-ir /-estr, ca4i/, 0asa4,s E-/t, a 3a 0erra ac-rr-cada e/ e3 ri/c./ de3 -4=ra3* Era 0eG-eFa 1 =3a/ca) c,/ 3as 0atas de4asiad, c,rtas 0ara s- 0,rte 1 -/ 7e, +,cic, 0-/tiag-d, G-e 0reg,/a=a t,da -/a ge/ea3,gBa de 4esa3ia/Has ca33eEeras) res-4e/ de raHas i40ares G-e d-ra/te ge/eraci,/es +a=Ba/ rec,rrid, 3a ci-dad =-sca/d, a3i4e/t, e/ 3,s tarr,s de =as-ra 1 e/tre 3,s des0erdici,s de3 0-ert,* Esta=a e40a0ada) d5=i3) tirita/d, de 7rB, , de 7ie=re* A3 0asar 7re/te a e33a 0erci=B -/a c,sa e?traFaJ 4i tBa 4ir. a 3a 0erra 1 3,s ,E,s de 3a 0erra se

cr-Har,/ c,/ s- 4irada* N, 2i 3a e?0resi./ de 3,s ,E,s de 4i tBa* S.3, 2i G-e 3a 0erra 3a 4ir.) +acie/d, s-1a esa 4irada) c,/t-2iera 3, G-e c,/t-2iere) s.3, 0,rG-e se 7iEa=a e/ e33a* Seg-i4,s +acia casa* U/,s 0as,s 4Ds a33D) c-a/d, 1, esta=a a 0-/t, de ,32idar a 3a 0erra) 4i tBa 4e s,r0re/di. a3 darse 2-e3ta =r-sca4e/te 1 e?c3a4arJ VOCssstP OA/dateP Se +a=Ba 2-e3t, c,/ -/a certeHa ta/ a=s,3-ta de e/c,/trar3a sig-i5/d,/,s) G-e 2i=r5 c,/ 3a 0reg-/ta 4-da G-e s-rgi. de 4i s,r0resaJ TXC.4, 3, s-0,YU N, 0,dBa +a=er3a ,Bd, 0-est, G-e 3a dista/cia a G-e /,s seg-Ba era a0recia=3e* Cer, /, 3, d-d.* XTa3 2eH esa 4irada G-e se cr-H. e/tre e33as) de 3a G-e 1, s.3, 0-de 2er 3, 4ecD/ic, V3a ca=eHa de 3a 0erra a3Hada a0e/as +acia tBa Mati3de) 3a ca=eHa de tBa Mati3de e/t,r/ada a0e/as +acia e33aV) c,/t-2, a3gS/ c,40r,4is, secret,) a3g-/a 0r,4esa de 3ea3tad G-e 1, /, 0erci=BY N, 3, s5* E/ t,d, cas,) a3 darse 2-e3ta 0ara ec+ar a 3a 0erra) s- T0ssstU c,rt, 1 de7i/iti2, era 3a 2,H de a3g, c,4, -/ dese, i40,te/te de a3eEar -/ desti/, G-e 1a se +a te/id, G-e ace0tar* Es 0r,=a=3e G-e diga t,d, est, a 3a 3-H de +ec+,s 0,steri,res) G-e 4i i4agi/aci./ ad,r/e de sig/i7icad, 3, G-e /, 7-e 4Ds G-e tri2ia3* Si/ e4=arg,) 0-ed, aseg-rar G-e e/ ese 4,4e/t, se/tB e?traFeHa) te4,r casi) a/te 3a re0e/ti/a 05rdida de dig/idad de 4i tBa a3 c,/desce/der a 2,32erse) ,t,rgD/d,3e ra/g, a -/a 0erra e/7er4a 1 s-cia G-e /,s seg-Ba 0,r raH,/es G-e /, 0,dBa/ te/er i40,rta/cia* L3ega4,s a casa* S-=i4,s 3as gradas 1 e3 a/i4a3 se G-ed. a=aE,) 4irD/d,/,s desde 3a 33-2ia t,rre/cia3 reci5/ dese/cade/ada* E/tra4,s) 1 e3 de3ecta=3e 0r,ces, de3 desa1-/, 0,steri,r a 3a c,4-/i./ 3,gr. =,rrar de 4i 4e/te a 3a 0erra =3a/ca* Ka4Ds se/tB ta/ 0r,tect,ra /-estra casa c,4, aG-e33a 4aFa/a) /-/ca 7-e ta/ gra/de 4i reg,ciE, 0,r 3a seg-ridad c,/ G-e esas 2ieEas 0aredes des3i/da=a/ 4i 4-/d,* XI-5 +ice e3 rest, de esa 4aFa/aY N, 3, rec-erd,) 0er, s-0,/g, G-e +arBa 3, de sie40reJ 3eer re2istas) +acer tareas) 2agar 0,r 3a esca3era) =aEar +asta 3a c,ci/a 0ara 0reg-/tar G-5 +a=Ba de a34-erH, ese d,4i/g,* E/ -/, de 4is 2aga=-/de,s 0,r 3as esta/cias 2acBas V4is tB,s se 3e2a/ta=a/ tarde 3,s d,4i/g,s de 33-2ia) e?c-sD/d,se de ir a 3a ig3esiaV) a3c5 3a c,rti/a de -/a 2e/ta/a 0ara 2er si 3a 33-2ia 0r,4etBa a4ai/ar* E3 te40,ra3 seg-Ba* Y 0arada a3 0ie de 3as gradas) tirita/d, aS/ 1 esc-driFa/d, 3a casa) 2,32B a 2er a 3a 0erra =3a/ca* DeE5 caer 3a c,rti/a 0ara /, 2er3a a33B) e40a0ada 1 c,4, 0resa de -/a 7asci/aci./* De 0r,/t,) detrDs de 4B) de3 D4=it, ,sc-r, de 3a sa3a) s-rgi. 3a 2,H G-eda de tBa Mati3de) G-e) i/c3i/ada 0ara atracar -/ 7.s7,r, a 3a 3eFa 1a dis0-esta e/ 3a c+i4e/ea) 4e 0reg-/ta=aJ VXEstD a+B t,da2BaY VXI-i5/Y Y, sa=Ba G-i5/* VLa 0erra =3a/ca*** Res0,/dB G-e a33B esta=a* Cer, 4i 2,H 7-e i/seg-ra a3 7,r4ar 3as sB3a=as) c,4, si de a3g-/a 4a/era 3a 0reg-/ta de 4i tBa derri=ara 3,s 4-r,s G-e /,s c,=iEa=a/) 0er4itie/d, G-e 3a 33-2ia 1 e3 2ie/t, i/c3e4e/te se i/sta3ara/ de/tr, de /-estra casa* ; DEBE DE +a=er sid, e3 S3ti4, te40,ra3 de ese i/2ier/,) 0,rG-e rec-erd, c3ara4e/te G-e 3,s dBas sig-ie/tes se a=rier,/ 1 G-e 3as /,c+es c,4e/Har,/ a e/ti=iarse* La 0erra =3a/ca c,/ti/-. a0,stada e/ /-estra 0-erta) sie40re te4er,sa) esc-driFa/d, 3as 2e/ta/as c,4, si =-scara a a3g-ie/* E/ 3a 4aFa/a) a3 0artir a3 c,3egi,) 1, trata=a de es0a/tar3a 0ara G-e se 7-era) 0er, /, =ie/ 4e tre0a=a a3 a-t,=Ss 3a 2eBa rea0arecer tB4ida4e/te 0,r 3a esG-i/a , desde atrDs de -/ 7ar,3* Las sir2ie/tas ta4=i5/ tratar,/ de a3eEar3a) 0er, s-s te/tati2as 7-er,/ ta/ i/7r-ct-,sas c,4, 3as 4Bas) 0,rG-e 3a 0erra /-/ca

deEa=a de regresar) c,4, si 0er4a/ecer cerca de /-estra casa 7-era -/a te/taci./ G-e) a-/G-e 0e3igr,sa) te/Ba G-e ,=edecer* U/a /,c+e estD=a4,s t,d,s des0idi5/d,/,s a3 0ie de 3a esca3era a/tes de ir/,s a d,r4ir* TB, G-sta2,) G-e sie40re se e/carga=a de +acer3,) 1a +a=Ba a0agad, t,das 3as 3-ces) 4e/,s 3a de 3a esca3era) deEa/d, e3 gra/ es0aci, de3 2estB=-3, 0,=3ad, 0,r 3as de/sidades de 3,s 4-e=3es* TBa Mati3de) G-e rec,4e/da=a a tB, Ar4a/d, G-e a=riera 3a 2e/ta/a de s- c-art, 0ara G-e e/trara -/ 0,c, de aire) de 0r,/t, e/4-deci.) deEa/d, s-s des0edidas i/c,/c3-sas 1 3,s 4,2i4ie/t,s de t,d,s /,s,tr,s) G-e c,4e/HD=a4,s a s-=ir) dete/id,s* VXI-5 0asaY V0reg-/t. 4i 0adre =aEa/d, -/ esca3./* VS-=a/ V4-r4-r. tBa Mati3de) dD/d,se 2-e3ta 0ara 4irar 3a 0e/-4=ra de3 2estB=-3,* Cer, /, s-=i4,s* E3 si3e/ci, de 3a sa3a) ge/era34e/te ta/ es0aci,s,) se c,34. c,/ 3a 2,H secreta de cada ,=Eet, V-/ gra/, de tierra esc-rri5/d,se e/tre e3 2ieE, 0a0e3 1 e3 4-r,) 4aderas cr-Eie/tes) e3 tre0idar de a3gS/ crista3 s-e3t,V 1 es,s escas,s seg-/d,s se i/-/dar,/ de res,/a/cias* A3g-ie/) ade4Ds de /,s,tr,s) esta=a d,/de estD=a4,s /,s,tr,s* U/a 0eG-eFa 7,r4a =3a/ca 2e/ci. 3a 0e/-4=ra E-/t, a 3a 0-erta de ser2ici,* Era 3a 0erra) G-e atra2es. e3 2estB=-3, re/g-ea/d, 3e/ta4e/te e/ direcci./ a tBa Mati3de) 1 si/ 4irar3a siG-iera se ec+. a s-s 0ies* A-e c,4, si 3a i/4,2i3idad de 3a 0erra +-=iera 2-e3t, a +acer 0,si=3e e3 4,2i4ie/t, de 3,s G-e c,/te403D=a4,s 3a esce/a* Mi 0adre =aE. d,s esca3,/es) tB, G-sta2, e/ce/di. 3a 3-H) tB, Ar4a/d, s-=i. 0esada4e/te 1 se e/cerr. e/ s- d,r4it,ri,* VXI-5 es est,Y V0reg-/t. 4i 0adre* TBa Mati3de 0er4a/ecBa i/4.2i3* VXC.4, e/trarBaY Vse 0reg-/t. de 0r,/t,* S-s 0a3a=ras 0arecBa/ a0reciar 3a 0r,eHa G-e sig/i7ica=a +a=er sa3tad, ta0ias e/ ese estad, 3a4e/ta=3e) , +a=erse i/tr,d-cid, e/ e3 s.ta/, 0,r -/ 2idri, r,t,) , +a=er =-r3ad, 3a 2igi3a/cia de 3as sir2ie/tas 0ara des3iHarse 0,r -/a 0-erta cas-a34e/te a=ierta* VMati3de) 33a4a 0ara G-e se 3a 33e2e/ VdiE, 4i 0adre) 1 s-=i. seg-id, 0,r tB, G-sta2,* I-eda4,s e33a 1 1, 4ira/d, 3a 0erra* VEstD i/4-/da VdiE, e/ 2,H =aEaV* Y tie/e 7ie=re* Mira) estD +erida*** L3a4. a -/a sir2ie/ta 0ara G-e se 3a 33e2ara) ,rde/D/d,3e G-e 3e diera de c,4er 1 G-e a3 ,tr, dBa 33a4ara a -/ 2eteri/ari,* VXSe 2a a G-edar e/ 3a casaY V0reg-/t5* VXC.4, 2a a a/dar asB 0,r 3a ca33eY V4-r4-r. tBa Mati3deV* Tie/e G-e sa/ar 0ara 0,der ec+ar3a* Y tie/e G-e sa/ar 0r,/t,) 0,rG-e /, G-ier, te/er a/i4a3es e/ 3a casa* L-eg, agreg.J VS-=e a ac,starte* E33a sig-i. a 3a sir2ie/ta G-e se 33e2a=a a 3a 0erra* Rec,/,cB esa a/tig-a -rge/cia de tBa Mati3de 0,rG-e t,d, a/d-2iera =ie/ e/ t,r/, s-1,) ese 2ig,r 1 0ericia G-e 3a +acBa/ rei/a i/d-da=3e de 3as c,sas i/4ediatas) e/c,/trD/d,se ta/ seg-ra de/tr, de s-s 3i4itaci,/es) G-e 0ara e33a 3, S/ic, /ecesari, era s,3-ci,/ar des0er7ect,s) err,res /, de i/te/ci./ , 4,ti2,) si/, de estad,* La 0erra =3a/ca) 0,r 3, ta/t,) i=a a sa/ar* E33a 4is4a) 0,rG-e e3 a/i4a3 +a=Ba e/trad, e/ e3 radi, de s- 0,der) se e/cargarBa de e33,* E3 2eteri/ari, 3e 2e/darBa 3a 0ata +erida =aE, s- 0r,0ia 2igi3a/cia) 1 0r,tegida 0,r g-a/tes de g,4a 1 0,r -/ 0aF,) e33a 4is4a se e/cargarBa de 3a2ar3e 3as 0Sst-3as c,/ desi/7ecta/tes G-e 3a +arBa/ ge4ir* Cer, tBa Mati3de 0er4a/ecerBa s,rda a es,s ge4id,s) seg-ra) tre4e/da4e/te seg-ra) de G-e c-a/t, +acBa era 0ara =ie/* AsB 7-e* La 0erra se G-ed. e/ 3a casa* N, es G-e 1, 3a 2iera) 0er, c,/,cBa e3 eG-i3i=ri, de 0ers,/as G-e 3a +a=ita=a/) de 4a/era G-e 3a 0rese/cia de c-a3G-ier e?traF,) a-/G-e 0er4a/eciera e/ 3,s c,/7i/es de3 s.ta/,) 0,dBa esta=3ecer -/ des/i2e3 e/ 3, ac,st-4=rad,* A3g,) a3g, 4e

ac-sa=a s- e?iste/cia =aE, e3 4is4, tec+, G-e 1,* I-iHDs ese a3g, /, 7-era ta/ i40,/dera=3e* A 2eces 2eBa a tBa Mati3de c,/ 3,s g-a/tes de g,4a e/ 3a 4a/,) 33e2a/d, -/ 7rasc, 33e/, de 3BG-id, r,E,* E/c,/tr5 -/ 03at, c,/ 0i3tra7as e/ -/ 0asi33, de3 s.ta/,) d,/de 7-i a c,/te403ar 3a =icic3eta G-e aca=a=a/ de rega3ar4e* D5=i34e/te) a4,rtig-ad, 0,r 0is,s 1 4-r,s) a 2eces 33ega=a +asta 4is ,Bd,s 3a s,s0ec+a de -/ 3adrid,* U/a tarde =aE5 a 3a c,ci/a) 1 3a 0erra =3a/ca e/tr.) 4a/c+ada c,4, -/ 0a1as, c,/ e3 desi/7ecta/te r,E,* Las sir2ie/tas 3a ec+ar,/ si/ 4ira4ie/t,s* Cer, 2i G-e /, re/g-ea=a 1a) G-e s- c,3a) a/tes 3acia) se e/r,sca=a c,4, -/a 03-4a deEa/d, a 3a 2ista s- traser, des2erg,/Had,* Esa tarde 3e 0reg-/t5 a tBa Mati3deJ VXC-D/d, 3a 2a a ec+arY VXA G-i5/Y V0reg-/t. e33a* L, sa=Ba 0er7ecta4e/te* VA 3a 0erra =3a/ca* VT,da2Ba /, estD =ie/ Vres0,/di.* MDs tarde 0e/s5 i/sistir) dici5/d,3e G-e a-/G-e 3a 0erra /, est-2iera sa/a de3 t,d,) seg-ra4e/te 1a /ada 3e i40edirBa e/cara4arse e/ 3,s tarr,s 0ara +-s4ear 3a =as-ra e/ =-sca de c,4ida* N, 3, +ice 0,rG-e cre, G-e 7-e esa 4is4a /,c+e c-a/d, tBa Mati3de) des0-5s de 0erder 3a 0ri4era 0artida de =i33ar) decidi. G-e /, te/Ba ga/as de E-gar ,tra* S-s +er4a/,s sig-ier,/ E-ga/d,) 1 e33a) s-4ida e/ e3 e/,r4e s,7D de c-er,) 3es i=a i/dica/d, s-s t-r/,s* De 0r,/t, se eG-i2,c. e/ e3 ,rde/ de 3,s /,4=res* H-=, -/ 4,4e/t, de desc,/ciert,) 0er, e3 +i3, de3 ,rde/ 7-e ret,4ad, 0r,/ta4e/te 0,r es,s +,4=res G-e rec+aHa=a/ 3a cas-a3idad si /, 3es era 7a2,ra=3e* Cer, 1, 1a +a=Ba 2ist,* Era c,4, si tBa Mati3de /, est-2iera a33B* Res0ira=a a 4i 3ad, c,4, sie40re* La +,/da a37,4=ra si3e/ciad,ra cedBa c,4, de c,st-4=re =aE, s-s 0ies* S-s 4a/,s cr-Hadas tra/G-i3a4e/te Vta3 2eH aS/ 4Ds tra/G-i3a4e/te G-e ,tras /,c+esV 0esa=a/ s,=re s- 7a3da* XC.4, es 0,si=3e G-e se sie/ta c,/ ta/ta certeHa 3a a-se/cia de -/ ser c-a/d, s- c,raH./ estD e/ ,tra 0arteY S.3, s- c,raH./ esta=a a-se/te) 0er, 3a 2,H c,/ G-e i=a 33a4a/d, a s-s +er4a/,s arrastra=a sig/i7icaci,/es des-sadas 0,rG-e /acBa e/ ,tr, 3-gar* Las /,c+es sig-ie/tes 7-er,/ ig-a3es) e/t-r=iadas 0,r ese =,rr./ casi i/2isi=3e de sa-se/cia* DeE. 0,r c,403et, de t,4ar 0arte e/ e3 E-eg, 1 de 33a4ar3,s 0,r s-s /,4=res* E33,s 0arecier,/ /, /,tar3,* Cer, G-iHDs 3, /,tara/) 0,rG-e 3,s 0artid,s se +icier,/ 4Ds c,rt,s) 1 /,t5 G-e 3a de7ere/cia c,/ G-e 3a trata=a/ a-4e/t. i/7i/itesi4a34e/te* U/a /,c+e) c-a/d, sa3Ba4,s de3 c,4ed,r) 3a 0erra +iH, s- a0arici./ e/ e3 2estB=-3, 1 se -/i. a3 gr-0, 7a4i3iar* E33,s) c,4, de c,st-4=re) ag-ardar,/ e/ 3a 0-erta de 3a =i=3i,teca 0ara G-e s- +er4a/a 3,s 0recediera +asta 3a sa3a de =i33ar) esta 2eH seg-ida air,sa4e/te 0,r 3a 0erra =3a/ca* N, +icier,/ c,4e/tari, a3g-/,) c,4, si /, 3a +-=iera/ 2ist,) i/icia/d, s0artid, c,4, t,das 3as /,c+es* La 0erra se se/t. a 3,s 0ies de tBa Mati3de) 4-1 G-ieta) s-s ,E,s 2i2Bsi4,s rec,rrie/d, 3a sa3a 1 sig-ie/d, 3as 4a/i,=ras de 3,s E-gad,res) c,4, si t,d, aG-e33, 3a e/tret-2iera 4-c+Bsi4,* A+,ra esta=a g,rda 1 te/Ba 3a 0e3a4=re =ri33,sa) t,d, s- c-er0,) desde e3 0a30ita/te +,ciG-i33, +asta 3a c,3a 3ista 0ara agitarse) re03et, de -/a 2ita3 ca0acidad de di2ersi./* XC-D/t, tie40, +a=Ba 0er4a/ecid, e/ casaY XU/ 4esY Ta3 2eH 4Ds* Cer, e/ ese 4es tBa Mati3de 3a +a=Ba ,=3igad, a sa/ar) c-idD/d,3a si/ des03ieg-es de ter/-ra) 0er, c,/ 3a gra/ sa=id-rBa de s-s 4a/,s +-es-das e40eFada e/ c,40,/er 3, desc,40-est,* Le +a=Ba c-rad, 3as 33agas) i403aca=3e a/te s- d,3,r 1 s-s ge4id,s* S- 0ata esta=a sa/a* La +a=Ba desi/7ectad,) a3i4e/tad,) =aFad,) 1 a+,ra 3a 0erra =3a/ca era -/ ser e/ter,* T,d, est,) si/ e4=arg,) /, 0arecBa -/ir3a a 3a 0erra* I-iHDs 3a ace0tara c,4, esa /,c+e 4is tB,s ta4=i5/ ace0tar,/ s- 0rese/ciaJ rec+aHar3a +-=iera sid, dar3e -/a i40,rta/cia G-e 0ara e33,s /, 0,dBa te/er* Y, 2eBa a tBa Mati3de tra/G-i3a) rec,gida) c,34ada de -/ e3e4e/t,

/-e2, G-e /, 33ega=a a des=,rdarse 0ara t,car s- ,=Eet,) 1 a+,ra 5ra4,s seis 3,s seres se0arad,s 0,r a3g, 4Ds 2ast, G-e trec+,s de a37,4=ra 1 de aire* E/ -/a de s-s E-gadas) tB, Ar4a/d,) G-e era t,r0e) tir. a3 s-e3, e3 c-=it, de tiHa aH-3* I/4ediata4e/te) ,=edecie/d, a -/ res,rte G-e 3a -/Ba a s- 0icaresc, 0asad, ca33eEer,) 3a 0erra c,rri. +asta )"a tiHa 1) arre=atD/d,se3a a tB, Ar4a/d,) G-e se +a=Ba i/c3i/ad, 0ara rec,ger3a) 3a t,4. e/ e3 +,cic,* E/t,/ces s-cedi. a3g, s,r0re/de/te* TBa Mati3de) c,4, si de 0r,/t, se des+iciera) esta33. e/ -/a carcaEada i/c,/te/i=3e G-e 3a agit. e/tera d-ra/te -/,s seg-/d,s* I-eda4,s +e3ad,s* A3 ,Br3a) 3a 0erra a=a/d,/. 3a tiHa) c,rri. +acia e33a c,/ 3a c,3a agitada e/ a3t,) 1 sa3t. s,=re s- 7a3da* La risa de tBa Mati3de se a03ac.) 0er, tB, Ar4a/d,) 2eEad,) a=a/d,/. 3a sa3a 0ara /, 0rese/ciar ese des4,r,/a4ie/t, de3 ,rde/ 4edia/te 3a i/tr-si./ de 3, a=s-rd,* TB, G-sta2, 1 4i 0adre 0r,sig-ier,/ e3 E-eg,) a+,ra era 4Ds i40,rta/te G-e /-/ca /, 2er) /, 2er /ada) /, c,4e/tar) /, darse 0,r a3-did, de 3,s ac,/teci4ie/t,s) 1 asB G-iHDs dete/er a3g, G-e a2a/Ha=a* Y, /, e/c,/tr5 di2ertida 3a carcaEada de tBa Mati3de* Era de4asiad, e2ide/te G-e a3g, ,sc-r, 3a +a=Ba s-scitad,* La 0erra se aG-iet. s,=re s- 7a3da* L,s c+asG-id,s de 3as =,3as a3 g,30earse) 0recis,s 1 es0aciad,s) 0arecier,/ c,/d-cir 3a 4a/, de tBa Mati3de 0ri4er, desde s- 3-gar e/ e3 s,7D +asta s- 7a3da) 1 3-eg, +asta e3 3,4, de 3a 0erra ad,r4ecida* A3 2er esa 4a/, i/e?0resi2a re0,sa/d, a33B) ,=ser25 ta4=i5/ G-e 3a te/si./ G-e Ea4Ds a/tes +a=Ba 0erci=id, c,4, ta3 e/ 3as 7acci,/es de 4i tBa V/-/ca s,s0ec+5 G-e 0-diera ser ,tra c,sa G-e dig/idadV se +a=Ba dis-e3t,) 1 G-e -/a gra/ 0aH s-a2iHa=a s- r,str,* N, 0-de resistir3,* O=edecie/d, a a3g, 4Ds 0,der,s, G-e 4i 2,3-/tad 4e acerG-5 a e33a s,=re e3 s,7D* Es0er5 G-e 4e 33a4ara c,/ -/a 4irada , G-e 4e i/c3-1era 4edia/te -/a s,/risa) 0er, /, 3, +iH, 0,rG-e 3a /-e2a re3aci./ e/ta=3ada era de4asiad, e?c3-si2a) 1 e/ e33a /, +a=Ba 3-gar 0ara 4B* Era/ s.3, d,s 3,s seres -/id,s* A-/G-e /, 3, desea=a) 1, G-eda=a a7-era* Y 3,s de4Ds) 3,s +er4a/,s) 0er4a/ecBa/ ais3ad,s 0,rG-e des,1er,/ 3a 0e3igr,sa i/2itaci./ G-e tBa Mati3de se atre2i. a esc-c+ar* @ CUANDO 1, 33ega=a de3 c,3egi, 0,r 3a tarde) i=a directa4e/te a 3a 03a/ta =aEa) 1 4,/ta/d, 4i =icic3eta /-e2a da=a 2-e3ta tras 2-e3ta 0,r e3 estrec+, EardB/ de3 7,/d, de 3a casa) ce/trad, e/ t,r/, a3 ,34, 1 a3 0ar de escaF,s de 7ierr,* DetrDs de 3a ta0ia) 3,s /,ga3es de 3a ,tra casa c,4e/Ha=a/ a 4,strar -/ 3e2e es=,H, 0ri4a2era3) 0er, 1, /, +acBa cas, de 3as estaci,/es 1 s-s dDdi2as 0,rG-e te/Ba c,sas de4asiad, gra2es e/ G-e 0e/sar* Y c,4, sa=Ba G-e /adie =a8 Ea=a a3 EardB/ +asta G-e e3 a+,g, de 03e/, 2era/, 3, +iciera 0ere/t,ri,) era e3 4eE,r siti, 0ara 4editar s,=re 3, G-e e/ casa s-cedBa* S-0er7icia34e/te se +-=iera dic+, G-e /ada s-cedBa* XCer, c.4, 0er4a/ecer tra/G-i3, 7re/te a 3a c-ri,sa re3aci./ a/-dada e/tre 4i tBa 1 3a 0erra =3a/caY Era c,4, si tBa Mati3de) des0-5s de ser2ir es4erada4e/te 1 c,/7,r4arse c,/ s- 2ida i40ar) 0,r 7i/ +-=iera +a33ad, a s- ig-a3) a a3g-ie/ G-e +a=3a=a s- 3e/g-aEe 4Ds i/c,/7esad,) 1 c,4, e/tre da4as) 33e2a=a/ -/a 2ida B/ti4a 33e/a de a4a=i3idades 1 re7i/a4ie/t,s grat,s* C,4Ba/ =,4=,/es G-e 2e/Ba/ e/ caEas atadas c,/ 7rB2,3,s ci/taE,s* Mi tBa dis0,/Ba /ara/Eas) 0iFas) -2as e/ 3as e40i/adas 7r-teras de crista3) 1 3a 0erra 3a ,=ser2a=a c,4, si criticara s- =-e/ g-st, , 7-era a dar3e s,0i/i./* Era c,4, si +-=iera desc-=iert, -/a regi./ 4Ds =e/ig/a de 3a 2ida e/ este c,40artir de agrad,s) ta/t, G-e a+,ra t,d, +a=Ba 0erdid, i40,rta/cia 0ara e33a 7re/te a este /-e2, 4-/d, a7ect-,s,* Era 7rec-e/te G-e 0asa/d, E-/t, a 3a 0-erta de s- +a=itaci./ 1, esc-c+ara -/a carcaEada si4i3ar a 3a G-e +a=Ba ec+ad, 0,r tierra e3 2ieE, ,rde/ de s- 2ida aG-e33a /,c+e) , G-e 3a ,1era dia3,gar V/, 4,/,3,ga=a c,4, c,/4ig,V c,/ -/a i/ter3,c-t,ra c-1a 2,H 1, /, ,Ba* Era 3a 2ida /-e2a* La 0erra) 3a c-30a=3e) d,r4Ba e/ -/a cesta e/ s- c-art,) -/a cesta 0ri4,r,sa)

7e4e/i/a) a=s-rda a 4i 0arecer) 1 3a seg-Ba a t,das 0artes) 4e/,s a3 c,4ed,r* La e/trada a33B 3e esta=a 2edada) 0er, es0era/d, 3a sa3ida de s- a4iga) 3a seg-Ba +asta 3a =i=3i,teca , e3 =i33ar) segS/ d,/de /,s i/sta3Dra4,s) 1 se se/ta=a a s- 3ad, , e/ s- 7a3da) cr-Ha/d,) de ta/t, e/ ta/t,) c.403ices 4iradas de e/te/di4ie/t,* Y, se/tBa G-e 3a 0erra era 3a 4Ds 7-erte de 3as d,s) 3a G-e 4,stra=a 1 e/seFa=a c,sas desc,/,cidas a tBa Mati3de) G-e se +a=Ba e/tregad, 0,r c,403et, a s- e?0erie/cia* XC.4, era 0,si=3eY) 4e 0reg-/ta=a 1,* XC,r G-5 t-2, G-e es0erar +asta a+,ra 0ara 3,grar re=asarse 0,r 7i/ 1 e/ta=3ar -/ diD3,g, 0,r 0ri4era 2eH e/ s- 2idaY A 2eces 3a 2eBa i/seg-ra res0ect, a 3a 0erra) c,4, te4er,sa de G-e asB c,4, -/ =-e/ dBa 33eg.) ta4=i5/ 0artiera) deED/d,3a s,3a) c,/ t,d, este /-e2, ca-da3 0esD/d,3e e/ 3as 4a/,s* XO te4Ba aS/ 0,r ssa3-dY Era de4asiad, e?traF,* Estas ideas 73,ta=a/ c,4, =,rr,/es s-s0e/did,s e/ 4i i4agi/aci./) 4ie/tras ,Ba cr-Eir 3a gra2i33a de3 se/der, =aE, 3as r-edas de 4i =icic3eta* L, G-e /, era =,rr,s,) e/ ca4=i,) era 4i 2e+e4e/te dese, de e/7er4ar de gra2edad) 0ara 2er si asB 3,gra=a 1, ta4=i5/ c,sec+ar -/a re3aci./ 0arecida* C,rG-e 3a e/7er4edad de 3a 0erra +a=Ba sid, 3a ca-sa de t,d,* Si/ es, 4i tBa Ea4Ds se +-=iera 3igad, c,/ e33a* Cer, 1, te/Ba -/a sa3-d de 7ierr,) 1 ade4Ds era c3ar, G-e e3 c,raH./ de tBa Mati3de /, da=a ca=ida 4Ds G-e 0ara -/ s,3, a4,r a 3a 2eH) s,=re t,d, si era ta/ i/4e/s,* Mi 0adre 1 4is tB,s /, 0arecier,/ /,tar ca4=i, a3g-/,* La 0erra era si3e/ci,sa) 1 a=a/d,/a/d, s-s 4,da3es de ca33eEera) 0areci. adG-irir 3as 4a/eras -/ ta/t, dig/as de tBa Mati3de) c,/ser2a/d,) si/ e4=arg,) t,d, s- e40aG-e de +e4=ra a 3a c-a3 3as d-reHas de 3a 2ida /, +a/ 0,did, e/s,4=recer /i s- =-e/ +-4,r /i s- i/c3i/aci./ 0,r 3a a2e/t-ra* Cara e33,s res-3ta=a 4Ds 7Dci3 ace0tar3a G-e rec+aHar3a) 1a G-e 3, S3ti4, +-=iera c,40r,4etid, 0,r 3, 4e/,s s-s c,4e/tari,s) 1 ta3 2eH +asta -/a re2isi./ i/c.4,da de s-s cD/,/es de seg-ridad* U/a /,c+e) c-a/d, e3 Earr, de 3i4,/ada 1a +a=Ba +ec+, s- a0arici./ s,=re 3a c,/s,3a de 3a =i=3i,teca) re7resca/d, ese ri/c./ de 3a 0e/-4=ra) 1 3as 2e/ta/as G-eda=a/ a=iertas a3 aire) 4i 0adre se det-2, =r-sca4e/te a3 e/trar e/ 3a sa3a de =i33ar* VXI-5 es est, Y Ve?c3a4. 4ira/d, e3 s-e3,* C,/ster/ad,s) 3,s tres +,4=res se 0arar,/ a 4irar -/a 0eG-eFa c+arca red,/da e/ e3 0is, e/cerad,* VOMati3deP V33a4. tB, G-sta2,* E33a se acerc. a 4irar 1 e/r,Eeci. de 2ergZe/Ha* La 0erra se +a=Ba re7-giad, =aE, 3a 4esa de3 =i33ar e/ 3a +a=itaci./ c,/tig-a* A3 dirigirse a 3a 4esa) 4i 0adre 3a 2i, a33B) 1 ca4=ia/d, =r-sca4e/te de r-4=, sa3i. de 3a sa3a seg-id, 0,r s-s +er4a/,s) dirigi5/d,se a 3,s d,r4it,ri,s) d,/de cada -/, se e/cerr. 4-d, 1 s,3,* TBa Mati3de /, diE, /ada* S-=i. a s- c-art, seg-ida de 3a 0erra* Y, 0er4a/ecB e/ 3a =i=3i,teca c,/ -/ 2as, de 3i4,/ada e/ 3a 4a/,) 4ira/d, e3 cie3, de3 2era/,) 1 esc-c+a/d,) esc-c+a/d, a/si,sa4e/te a3gS/ 0itaH, 3eEa/, de -/ =arc,) 1 e3 r-4,r de 3a ci-dad desc,/,cida) terri=3e 1 ta4=i5/ deseada) G-e se e?te/dBa =aE, 3as estre33as* Cr,/t, ,B =aEar a tBa Mati3de) G-e a0areci. c,/ e3 s,4=rer, 0-est, 1 c,/ 3as 33a2es ti/ti/ea/d, e/ 3a 4a/,* VA/da a ac,starte VdiE,V* V,1 a 33e2ar3a a 0asear a 3a ca33e 0ara G-e +aga s-s /ecesidades* L-eg, agreg. a3g, G-e 4e +iH, te4=3arJ VEstD ta/ 3i/da 3a /,c+e*** Y sa3i.* De esa /,c+e e/ ade3a/te) e/ 2eH de s-=ir des0-5s de c,4ida 0ara a=rir 3as ca4as de s-s +er4a/,s) i=a a s- 0ieHa) se e/casG-eta=a e3 s,4=rer, 1 2,32Ba a =aEar) +acie/d, ti/ti/ear 3as 33a2es* Sa3Ba c,/ 3a 0erra) si/ decir3e /ada a /adie* Y 4is tB,s 1 4i 0adre 1 1, /,s G-edD=a4,s e/ e3 =i33ar) 1 4Ds a2a/Hada 3a estaci./) se/tad,s e/ 3,s escaF,s de3 EardB/) c,/

t,d, e3 r-4,r de3 ,34, 1 3a c3aridad de3 cie3, 0esa/d, s,=re /,s,tr,s* Ka4Ds se +a=3. de est,s 0ase,s /,ct-r/,s de tBa Mati3de) Ea4Ds 4,strar,/ de 4a/era a3g-/a G-e se da=a/ c-e/ta de G-e a3g, i40,rta/te +a=Ba ca4=iad, e/ 3a casa a3 i/tr,d-cirse a33B -/ e3e4e/t, G-e c,/tradecBa t,d, ,rde/* A3 0ri/ci0i, tBa Mati3de 0er4a/ecBa a7-era a 3, s-4, 2ei/te 4i/-t,s , 4edia +,ra) regresa/d, 0r,/t, 0ara t,4ar c-a3G-ier c,sa c,/ /,s,tr,s 1 ca4=iar a3g-/,s c,4e/tari,s tri2ia3es* MDs tarde) s-s sa3idas se 7-er,/ 0r,3,/ga/d, i/e?03ica=3e4e/te* Ya /, era -/a da4a G-e saca=a a 0asear a s- 0erra 0,r raH,/es de +igie/eR a33D a7-era) e/ 3as ca33es) e/ 3a ci-dad) +a=Ba a3g, 0,der,s, G-e 3a arrastra=a* Es0erD/d,3a) 4i 0adre 4ira=a 7-rti2, s- re3,E de =,3si33,) 1 si e3 atras, era 4-1 gra/de) tB, G-sta2, s-=Ba a 3a sa3a de3 seg-/d, 0is,) c,4, si +-=iera ,32idad, a3g, a33B) 0ara 4irar 0,r e3 =a3c./* Cer, 0er4a/ecBa/ 4-d,s* U/a 2eH G-e e3 0ase, de tBa Mati3de se 0r,3,/g. de4asiad,) 4i 0adre ca4i/. -/a 1 ,tra 2eH 0,r e3 se/der, G-e ser0e/tea=a e/tre 3,s 4aciH,s de +,rte/sias) a=iertas c,4, ,E,s aH-3es 2igi3a/d, 3a /,c+e* TB, G-sta2, tir. -/ +a=a/, G-e /, 3,gr. e/ce/der a s- g-st,) 1 3-eg, ,tr,) a03astD/d,3, c,/ e3 tac, de s- Ha0at,* TB, Ar4a/d, 2,3c. -/a taHa de ca75* Y, 3,s 4ira=a es0era/d, G-e 0,r 7i/ esta33ara/) G-e diEera/ a3g,) G-e 33e/ara/ c,/ a/g-stia e?0resada es,s 4i/-t,s G-e se 0r,3,/ga=a/ 1 se 0r,3,/ga=a/ -/,s detrDs de ,tr,s si/ 3a 0rese/cia de tBa Mati3de* Era/ 3as d,ce 1 4edia c-a/d, 33eg.* VXCara G-5 4e es0erar,/ e/ 0ieYV0reg-/t. s,/rie/te* TraBa e3 s,4=rer, e/ 3a 4a/,) 1 s- ca=e33,) de ,rdi/ari, ta/ c-idad,) esta=a re2-e3t,* O=ser25 G-e -/ ri=ete de =arr, 4a/c+a=a s-s Ha0at,s 0er7ect,s* VXI-5 te 0as.Y V0reg-/t. tB, Ar4a/d,* VNada V7-e s- res0-esta) 1 c,/ e33a c3a-s-r. 0ara sie40re t,d, 0,si=3e derec+, de s-s +er4a/,s 0ara i/4isc-irse e/ esas +,ras desc,/,cidas) a3egres , trDgicas , a/,di/as) G-e a+,ra era/ s- 2ida* Dig, G-e era/ s- 2ida 0,rG-e d-ra/te es,s i/sta/tes G-e 0er4a/eci. c,/ /,s,tr,s a/tes de s-=ir a s- c-art,) c,/ 3a 0erra ta4=i5/ e4=arrada E-/t, a e33a) 0erci=B -/a a/i4aci./ e/ s-s ,E,s) -/a a3egre i/G-iet-d 0arecida a 3a de 3,s ,E,s de3 a/i4a3) c,4, reci5/ =aFad,s e/ esce/as /-/ca a/tes 2istas) a 3as G-e /,s,tr,s carecBa4,s de acces,* Esas d,s era/ c,40aFeras* La /,c+e 3as 0r,tegBa* Certe/ecBa/ a 3,s r-4,res) a 3,s 0itaH,s de 3,s =arc,s G-e atra2esa/d, 4-e33es) ca33es ,sc-ras , i3-4i/adas) casas) 7D=ricas 1 0arG-es) 33ega=a/ a 4is ,Bd,s* S-s 0ase,s c,/ 3a 0erra c,/ti/-ar,/ d-ra/te a3gS/ tie40,* A+,ra /,s des0edBa4,s i/4ediata4e/te des0-5s de 3a c,4ida) 1 cada -/, se i=a a e/cerrar e/ s- c-art,) 4i 0adre) tB, G-sta2,) tB, Ar4a/d, 1 1,* Cer, /i/g-/, se d,r4Ba +asta ,Br3a 33egar) tarde) a 2eces terri=3e4e/te tarde) c-a/d, 3a 3-H de3 a3=a 1a c3area=a 3a c,0a de /-estr, ,34,* S.3, des0-5s de ,Br3a cerrar 3a 0-erta de s- d,r4it,ri, cesa=a/ 3,s 0as,s c,/ G-e 4i 0adre 4edBa s+a=itaci./) , se cerra=a 0,r 7i/ 3a 2e/ta/a de3 c-art, de -/, de s-s +er4a/,s 0ara e?c3-ir ese 7rag4e/t, de /,c+e G-e 1a /, era 0e3igr,sa* U/a 2eH 3a ,B s-=ir 4-1 tarde) 1 c,4, 4e 0areci. ,Br3a ca/tar -/a 4e3,dBa s-a2e4e/te 1 c,/ gra/ d-3H-ra) e/trea=rB 4i 0-erta 1 4e as,45* A3 2er3a 0asar 7re/te a 4i c-art,) c,/ 3a 0erra =3a/ca e/2-e3ta e/ s-s =raH,s) s- r,str, 4e 0areci. s,r0re/de/te4e/te E,2e/ 1 0er7ect,) a-/G-e est-2iera a3g, s-ci,) 1 2i G-e +a=Ba -/ Eir./ e/ s- 7a3da* Esa 4-Eer era ca0aH de t,d,R te/Ba 3a 2ida e/tera 0,r de3a/te* Me ac,st5 aterr,riHad, 0e/sa/d, G-e era e3 7i/* Y /, 4e eG-i2,G-5* C,rG-e -/a /,c+e) 4-1 0,c, tie40, des0-5s) tBa Mati3de sa3i. a 0asear c,/ 3a 0erra des0-5s de c,4ida 1 /, 2,32i. 4Ds* Es0era4,s e/ 0ie t,da 3a /,c+e) cada -/, e/ s- c-art,) 1 /, regres.* A3 dBa sig-ie/te /adie diE, /ada* Cer, c,/ti/-ar,/ 3as es0eras 4-das) 1 t,d,s r,/dD=a4,s e/ si3e/ci,) si/ 0arecer +acer3,) 3as 2e/ta/as de 3a casa) ag-ardD/d,3a* Desde ese 0ri4er dBa e3 te4,r +iH, derr-4=arse 3a dig/idad ar4,/i,sa de 3,s r,str,s de 3,s tres +er4a/,s) 1 e/2eEecier,/ 4-c+,

e/ 0,c, tie40,* VS- tBa se 7-e de 2iaEe V4e res0,/di. 3a c,ci/era c-a/d, 0,r 7i/ 4e atre2B a 0reg-/tar3e* Cer, 1, sa=Ba G-e /, era 2erdad* La 2ida e/ casa c,/ti/-.) ta3 c,4, si tBa Mati3de 2i2iera aS/ c,/ /,s,tr,s* Es ciert, G-e e33,s s,3Ba/ re-/irse e/ 3a =i=3i,teca) 1 G-iHDs e/cerrad,s a33B +a=3ara/) 3,gra/d, s,=re0asar e3 4-r, de te4,r G-e 3,s ais3a=a) da/d, rie/da s-e3ta a s-s te4,res 1 a s-s d-das* Cer, /, est,1 seg-r,* Varias 2eces 2i/, -/ 2isita/te G-e c3ara4e/te /, era de /-estr, 4-/d,) 1 se e/cerrar,/ c,/ 53* Cer, /, cre, G-e 3es +a1a traBd, /,ticias de 3as 0,si=3es 0esG-isas) G-iHDs /, 7-era 4Ds G-e e3 Ee7e de -/ si/dicat, de esti=ad,res G-e 2e/Ba a rec3a4ar i/de4/iHaci./ 0,r a3gS/ accide/te* La 0-erta de 3a =i=3i,teca era de4asiad, 4aciHa) de4asiad, 0esada) 1 Ea4Ds s-0e si tBa Mati3de) arrastrada 0,r 3a 0erra =3a/ca) se 0erdi. e/ 3a ci-dad) , e/ 3a 4-erte) , e/ -/a regi./ 4Ds 4isteri,sa G-e a4=as*

SOLITARIO NIGEL BALCHIN6GRAN BRETAQA MI MEN] +a=Ba c,/sistid, e/ are/G-es) G-es, 1 -/a taHa de ca75* La c-e/ta asce/dBa a c-atr, 3i=ras) tres c+e3i/es 1 seis 0e/iG-es* VMe c,/taste -/a 2eH G-e e3 S3ti4, 0r,0ietari, de este 3-gar 7-e eEec-tad, VdiEe e/ t,/, a4arg,V* XSeg-r, G-e /, 7-e 0,r r,=, a 4a/, ar4adaY TB, C+ar3es /eg. c,/ 3a ca=eHa* VN,) 7-e -/ asesi/at, /,r4a3* Las circ-/sta/cias /, carecBa/ de i/ter5s* A3gS/ dBa te 3, c,/tar5* VS-s0ir.V* Si 7-era 4Ds E,2e/ 1 /, c,/,ciera ta/ =ie/ e3 4-/d, VaFadi. c,/ tristeHaV) s-0,/g, G-e 4e ,7recerBa a 0agar 3a c-e/ta) , 0,r 3, 4e/,s a c,40artir3a c,/tig,* VXC,r G-5Y V0reg-/t5 as,4=rad,* VE3 cas, es G-e +e ga/ad, a3gS/ di/er,* A/,c+e est-2e E-ga/d, a3 =ridge e/ casa de 3,s Mars+a33 1 ga/5 2ei/tici/c, 3i=ras* VB-e/,) es 4-1 a4a=3e 0,r t- 0arte*** VCer, tS 1 1, sa=e4,s VdiE, tB, C+ar3es c,/ 7ir4eHaV G-e ga/ar -/a s-4a de este ca3i=re 0-ede s-0,/er e3 c,34, de 3a desgracia* N, c,/,Hc, =ie/ a 3,s Mars+a33) 1 a/tes s.3, +a=Ba E-gad, -/ 0ar de 2eces c,/ e33,s) 0er, /, s,/ 4Ds G-e d,s 4a3,s E-gad,res G-e) c,/2e/ie/te4e/te c-3ti2ad,s) 0,drBa/ +a=er4e 0r,0,rci,/ad, -/a re/ta 7iEa de d,s , tres 3i=ras se4a/a3es d-ra/te 3,s 0r.?i4,s dieH aF,s* Si/ e4=arg, a+,ra) c,4, +a/ 0erdid, 2ei/tici/c, 3i=ras e/ -/a 2e3ada) /-/ca 2,32erD/ a i/2itar4e* Trat5 de e2itar3, 0,r t,d,s 3,s 4edi,sR 0er, c-a/d, d,=35 s- ridBc-3a 0-esta 7i/a3 e/ -/ S3ti4, es7-erH, 0,r sa32ar3es) e33,s se 3i4itar,/ a red,=3ar3a* Hicier,/ d,s =aHas 1 1, 4e 4arc+5* La c,sa 0ara e33,s 0-ede aca=ar , /, e/ e3 di2,rci,* L, G-e sB es seg-r, es G-e 0ara 4B se +a/ aca=ad, 3as 0artidas de =ridge c,/ 3,s Mars+a33* VXCrees e/ 3,s =e/e7ici,s red-cid,s 1 3,s i/gres,s 7iE,sY VH,1 e/ dBa ese es e3 S/ic, 0ri/ci0i, a03ica=3e a c-a3G-ier ti0, de E-eg, G-e 0res-0,/ga cierta +a=i3idad* C-a/d, 3a d-G-esa de De2,/s+ire esta=a dis0-esta a 0erder ci/c-e/ta 4i3 3i=ras de -/a 2eH era ,tra c,sa* Cer, e/ -/a 0artida de a ci/c, c+e3i/es 3,s cie/ ta/t,s de=e -/, c,/siderar s-s ga/a/cias c,4, -/a 4,desta 0e/si./ e/ 2eH de -/ 4edi, de +acer 7,rt-/a* VE/ 3a act-a3idad /adie 0-ede 0er4itirse e3 3-E, de E-gar 7-erte* VTa40,c, e/ ,tr,s tie40,s* VTB, C+ar3es es=,H. -/a s,/risa 0ara s-s ade/tr,s 1 aFadi.VJ Y, i/ter2i/e e/ -/a 0artida e/ 3a G-e -/, de 3,s E-gad,res aca=. e?te/die/d, -/

c+eG-e 0,r ,c+,cie/tas 3i=ras) s-4a de 3a G-e desde 3-eg, /, dis0,/Ba* Cer, e/ ciert, 4,d, 7-e -/a de4,straci./ de 4i 0-/t, de 2ista de G-e ga/ar 0-ede ser 7-/est, 1 0erder 0r,2ec+,s,* VMe te4, G-e /, te e/tie/d,* TB, C+ar3es 0ase. 3a 4irada 0,r e3 resta-ra/te* VHas 0agad, 3a c-e/ta VdiE,V* Si a+,ra 0ides d,s c,Facs 4Ds) es 0,si=3e) a-/G-e /, 0r,=a=3e) G-e se ,32ide/ de c,=rDrte3,s* E/treta/t, te ac3arar5 4i S3ti4a ase2eraci./* VNUNCA 4e +a e/t-sias4ad, 3a Ri2iera 7ra/cesaR 0ara 4B es -/ 3-gar d,/de a3ter/a 0recisa4e/te 3a ge/te a 3a G-e G-ier, e2itar* N, rec-erd, 1a 0,r G-5 raH./) +ace -/,s 2ei/tici/c, aF,s 0as5 -/a te40,rada e/ NiHa* E3 +ec+, es aS/ 4Ds desc,/certa/te si te/e4,s e/ c-e/ta G-e 4e +,s0eda=a e/ -/ +,te3* L, ciert, es G-e 7-e e/ e3 =ar de -/ +,te3 de NiHa d,/de c,/,cB a3 seF,r Bra/der Hea2ist,/e* EstD=a4,s se/tad,s e/ 4esas c,/tig-as) 1 e3 aHar +iH, G-e /,s c,/,ci5ra4,s a3 derra4ar -/ ca4arer, s- =a/deEa de =e=idas s,=re a4=,s* E3 seF,r Hea2ist,/e /, era -/ +,4=re c,/ G-ie/ 7-era di7Bci3 tra=ar c,/2ersaci./) 1 c-a/d, ter4i/a4,s de 3i40iar/,s 1 /,s cerci,ra4,s de G-e e3 2estid, de s- c,40aFera /, esta=a 4a/c+ad,) 0idi. -/a /-e2a r,/da 0ara 3,s tres* E3 seF,r Hea2ist,/e era -/ /,rtea4erica/, de 4edia/a edad* Gasta=a -/ 0ar de esas ga7as gr-esas G-e agra/da/ 3,s ,E,s de G-ie/ 3as 33e2a* Era -/ +,4=re tra/G-i3,) de +a=3ar re0,sad, 1 4,da3es 0a-sad,s 1 c,rteses* L,s i/g3eses tie/e/ 3a c,/de/ada 4a/Ba de 0e/sar G-e t,d,s 3,s /,rtea4erica/,s de estas caracterBsticas s,/ s-reF,s* L, ciert, es G-e e3 seF,r Hea2ist,/e era de Detr,it) 1 cre, G-e +a=Ba +ec+, s7,rt-/a) G-e 0arecBa =asta/te c,/sidera=3e) e/ a3g-/a ra4a de 3a i/d-stria de3 a-t,4.2i3* Sa3ta=a a 3a 2ista G-e s- c,40aFera) a 3a G-e 0rese/t. c,4, 3a seF,rita Trace1) era i/g3esa* E/ rea3idad) ta/t, 0,r s- as0ect, c,4, 0,r s- 0,rte) 0,dBa +a=er 0,sad, 0ara -/ retrat, s-4a4e/te +a3agZeF, de 3a 4-c+ac+a i/g3esa 0,r a/t,/,4asia* Le ca3c-35 -/,s 2ei/tici/c, aF,s* Te/Ba e3 0e3, castaF, c3ar,) ,E,s aH-3es 0reci,s,s) -/ c-tis 7i/Bsi4, 1 -/,s 4,da3es 4-1 agrada=3es* He de rec,/,cer G-e 0ara tratarse de d,s 0ers,/as c,/,cidas cas-a34e/te e/ -/ =ar de NiHa) a4=,s era/ e?ce0ci,/a34e/te agrada=3es* N-/ca s-0e c.4, se +a=Ba/ c,/,cid,) 0er, era e2ide/te G-e /, se c,/,cBa/ 4-1 =ie/* Ta3 2eH a3g-ie/ +a=Ba derra4ad, s,=re e33,s -/a =a/deEa de =e=idas a3gS/ tie40, a/tes* Casa4,s E-/t,s -/a 4edia +,ra 4-1 agrada=3e 1 des0-5s /,s se0ara4,s* E3 seF,r Hea2ist,/e) 3, 4is4, G-e 1,) se a3,Ea=a e/ aG-e3 +,te3) 1 e/ 3,s dBas G-e sig-ier,/ 3e 2i 2arias 2eces e i/terca4=ia4,s -/as 0a3a=ras* La seF,rita Trace1 3e ac,40aFa=a a3g-/as 2eces) 1 t-2e ,casi./ de e/terar4e de G-e 2i2Ba e/ -/a 2i33a de 3as a7-eras c,/ s- 0adre) G-e era 4i3itar retirad,* Ded-Ee G-e /, /ada=a/ e/ 3a a=-/da/cia) 1 G-e si 2i2Ba/ e/ e3 s-r de Ara/cia era si403e4e/te a ca-sa de 3a sa3-d de s- 0adre* CarecBa 4-1 0re,c-0ada 0,r e3 +ec+, de G-e este est-2iera s,3, 1 a=-rrid,) 1 -/a /,c+e 4e 0idi. G-e 7-era a 3a 2i33a c,/ e33a 1 e3 seF,r Hea2ist,/e 0ara c,/,cer3e* E3 seF,r Hea2ist,/e) segS/ 0-de i/7erir) 1a +a=Ba estad, a33B -/ 0ar de 2eces a/tes* N, te/Ba /ada G-e +acer) 3a seF,rita Trace1 era -/a 4-c+ac+a 4-1 atracti2a) 1 ta/t, e33a c,4, Hea2ist,/e 4e agrada=a/) de 4,d, G-e ace0t5 e/ca/tad,* La 2i33a se e/c,/tra=a -/,s Ni3.4etr,s a3 este de 3a ci-dad) 1 era ta3 c,4, 4e 3a i4agi/a=aJ agrada=3e 1 c.4,da) 0er, si/ 0rete/si,/es* E3 c,r,/e3 Trace1 c,403eta=a e3 c-adr,J -/ +,4=re a3t,) =ie/ 0arecid,) de -/,s sese/ta aF,s) 0e3, 4-1 c,rt, de c,3,r gris acerad, 1 0,rte tra/G-i3, 1 dig/,* G-a/d, 33ega4,s esta=a +acie/d, s,3itari,s) 1 s- +iEa 4e diE, G-e dedica=a 4-c+, tie40, a ta3 acti2idad* N, s,1 e?0ert, e/ s,3itari,s 1 /, 0-de rec,/,cer c-D3 era e3 G-e +acBaR 0er, Hea2ist,/e sB era -/ e/te/did,) e i/sisti. e/ G-e 3, ter4i/ara* E/ c-a3G-ier cas,) e3 0asatie40, aca=. e/ 0,c,s 4i/-t,s* E/t,/ces e3 c,r,/e3 se -/i. a /-estr, gr-0,) 1 /,s se/ta4,s 1 c+ar3a4,s agrada=3e4e/te* Era e2ide/te G-e e3

c,r,/e3 1 s- +iEa se G-erBa/ 4-c+,) 1 /, 0,dBa -/, e2itar 3a se/saci./ de +a33arse a/te -/a 7a4i3ia a3g, 0at5tica e/ 3a G-e e3 0adre 1 3a +iEa 2i2Ba/ 0re,c-0ad,s e3 -/, 0,r e3 ,tr, si/ 4edi,s 0ara 0,der a1-darse gra/ c,sa* E3 c,r,/e3 Trace1 1 Hea2ist,/e +a=3ar,/ d-ra/te -/ =-e/ rat, acerca de 3,s s,3itari,s) a 3,s G-e era/ 4-1 a7ici,/ad,s) 1 e/ e3 c-rs, de 3a c,/2ersaci./ 4e 0reg-/tar,/ si 1, 3,s +acBa* C-a/d, c,/test5 G-e /,) 0er, G-e era a7ici,/ad, a ,tr,s E-eg,s de cartas) 2i G-e e3 se4=3a/te de3 c,r,/e3 se i3-4i/a=a* Careci. 2aci3ar -/ i/sta/te) 1 2i c.4, dirigBa a s- +iEa -/a 4irada casi c-30a=3e* L-eg, 0reg-/t.J TXK-ega -sted a3 0.G-erYU TSB*U TXY -sted) seF,r Hea2ist,/eYU TSB) +e E-gad, a3g-/a 2eH*U TE/ ese cas, te/e4,s G-e ,rga/iHar -/a 0eG-eFa ti4=a -/a de estas /,c+es*U Mir. retad,ra4e/te a s- +iEa* TAct-a34e/te a0e/as te/g, ,casi,/es de E-gar a3 0.G-er) 1 4e g-sta 4-c+,* SerD est-0e/d,) X2erdad) Le,YU La seF,rita Trace1 s,/ri. 1) si/ de4asiad, e/t-sias4, a 4i 0arecer) diE,J TC3ar, G-e sB*U Cer, e3 c,r,/e3 c,/ti/-. i/sistie/d, s,=re e3 te4a 1 7iE. 3a 0artida 0ara d,s dBas des0-5s* Era e2ide/te G-e 3a 0ers0ecti2a 3e e/ca/ta=a) 1 c-a/d, /,s 4arc+D=a4,s /,s rec,rd. 3a cita a a4=,s 0,r se0arad,* C,r e/t,/ces e3 seF,r Hea2ist,/e 1 1, 5ra4,s 1a gra/des a4ig,s) 1 0,r 3a /,c+e s,3Ba4,s re-/i4,s e/ e3 =ar a/tes de 3a ce/a* E3 dBa sig-ie/te a /-estra 2isita a 3a 2i33a de3 c,r,/e3 estD=a4,s se/tad,s a33B c-a/d, 33eg. 3a seF,rita Trace1* C,4, es /at-ra3) /,s 3e2a/ta4,s 0ara sa3-dar3a 1 3e ,7reci4,s -/a c,0a* E33a ace0t. 1 se se/t. c,/ /,s,tr,s) 0er, /, era di7Bci3 darse c-e/ta de G-e esta=a /er2i,sa 1 2i,3e/ta* Tras a3g-/,s 4i/-t,s de c,/2ersaci./ -/ ta/t, 7,rHada) Hea2ist,/e c,4e/t. G-e 3a 2erBa4,s 3a /,c+e sig-ie/te* La seF,rita Trace1 2aci3. -/ 4,4e/t, 1 des0-5s diE, si/ r,de,sJ TSB* Y,*** 1, G-erBa +a=3ar3es 0recisa4e/te s,=re es,* E/ rea3idad) si +e de ser si/cera) ese es e3 4,ti2, de G-e +a1a 2e/id, aG-B esta /,c+e* Es0era=a e/c,/trar3es aG-B 1*** XLes 4,3estarBa G-e 3es +iciera -/a 0reg-/taYU TC3ar, G-e /,* Diga) digaU) re0-s, Hea2ist,/e* La E,2e/ c,/te403. s- c,0a 1 E-g-ete. c,/ e33a -/,s i/sta/tes* TEs s,=re 0a0D 1*** 1 3a 0artida de 0.G-er*U TN, 3e g-sta G-e E-eg-e) X2erdadYU) 3e diEe 1, a4a=3e4e/te* TXC.4, 3, sa=eYU) 0reg-/t. c,/ =r-sG-edad* TVi 3a cara G-e 0-s, -sted c-a/d, 53 3, 0r,0-s,*U TN, es G-e /, 4e g-ste G-e E-eg-eU) diE, 3e/ta4e/te* TDe +ec+, 4e g-sta G-e 3, +aga) 0,rG-e 3e e/ca/taR estD 4-1 s,3, 1 /, tie/e 4-c+as distracci,/es* S.3, G-e***U) 3e2a/t. 3a 4irada) 1 3,s ,E,s aH-3es re73eEa=a/ -/a 0r,7-/da 0re,c-0aci./* TB-e/,) 7ra/ca4e/te) 4e da 4ied, G-e 0ierda 4Ds de 3, G-e tie/e*U TXS-e3e 0erder c,/ 7rec-e/ciaYU) 0reg-/t. Hea2ist,/e* TO+) /, 0recisa4e/te* E3 a7ir4a G-e es -/ E-gad,r 4-1 =-e/,) 1 4e atre2erBa a decir G-e tie/e raH./* Cer, a3g-/a 2eH G-e +a E-gad, 4e +a +a=3ad, des0-5s de 3as ca/tidades G-e se 2e/ti3a=a/ e/ e3 ta0ete) 1 4e 0reg-/t, G-5 +a=rBa ,c-rrid, si +-=iera 0erdid, 53* E3 0,=re /, tie/e -/ c5/ti4, a0arte de s- 0e/si./ 1*** U/a 2eH ga/. d,scie/tas 3i=ras e/ -/a tarde* Esta=a e/ca/tad,) 1 c,4, es ta/ =-e/,) sa3i. i/4ediata4e/te a gastDrse3, e/ c,sas 0ara 4B* A-e t,d, -/ deta33e) desde 3-eg,) 0er, /, 0-de e2itar 0reg-/tar4e G-5 +a=rBa ,c-rrid, si e/ 3-gar de ga/ar +-=iese 0erdid, esas d,scie/tas 3i=ras* N-/ca 4e +ace cas,* U/ica4e/te se rBe 1 dice G-e -/ E-gad,r ta/ =-e/, c,4, 53 /, 0-ede 0erder de4asiad,* Cer, +asta 3,s 4eE,res

E-gad,res tie/e/ rac+as de 4a3a s-erte) X/, es asBYU TAsB esU) ase/tB de t,d, c,raH./* TDesde 3-eg,U) c,rr,=,r. e3 seF,r Hea2ist,/e* TC,r es, 3, G-e G-erBa 0edir3esU) diE, Le,/,ra) Tes G-e) si /, 3es i40,rta) 4aFa/a /, E-eg-e/ 4-1 7-erte* C,40re/d, G-e /, te/g, derec+, a 0edBrse3,) 1 G-e 0ara -stedes 0-ede ser a=-rridBsi4,) 0er, +a/ sid, 3,s d,s ta/ a4a=3es G-e 0e/s5 G-e ta3 2eH /, 3es i40,rtarBa***U Ha=Ba 3Dgri4as e/ s-s ,E,s* E3 seF,r Hea2ist,/e 3e di, -/a cariF,sa 0a34ada e/ e3 =raH,* TN, se 0re,c-0eU) 3e diE, c,/ s- 2,H 3e/ta 1 re0,sada* TTe/dre4,s c-idad,) X2erdad) C+ar3esYU TC,r s-0-est,*U TS.3, G-e 53 i/te/tarD +acer3es E-gar 4-1 7-erte* Sie40re +ace 3, 4is4,*U TY, /-/ca E-eg, 4Ds de 3, G-e te/g,) es decir 0rDctica4e/te /adaU) e?03iG-5* TY,) si/cera4e/te) /, 0-ed, decir 3, 4is4,*U E3 seF,r Hea2ist,/e s,/ri.* TCer, 3, ciert, es G-e /-/ca 4e +a g-stad, E-gar ca/tidades c-1a 05rdida 0-diera a7ectar a a3g-/, de 3,s E-gad,res* Si E-ga4,s c,/ ceri33as) 0,r 4B de ac-erd,*U TOO+) /,P Si /, E-ega/ a3g, 53 se se/tirD +erid,* Cer, /, de=e/ e?cederse*U TXEstD =ie/ si 0ierde dieH 3i=rasYU TSB) 0er, /, 4-c+, 4Ds*U TDe ac-erd,U) diE, e3 seF,r Hea2ist,/e* TE/t,/ces 1a sa=e4,s a G-5 ate/er/,s*U N,s dirigi. a a4=,s -/a s,/risa tB4ida 1 -/ ta/t, 3asti4era* TC,r 7a2,r) 53 /, de=e e/terarse de G-e 1, se 3, 0edB* Se 0,/drBa*** /, s5 3, G-e +arBa*U TEstD =ie/) estD =ie/U) diE, e3 seF,r Hea2ist,/e* TL, e/te/de4,s 0er7ecta4e/te) Le,* Va4,s) t.4ese ,tra c,0a*U TN,) gracias* Te/g, G-e 2,32er 0ara ,c-0ar4e de 3a ce/a de 0a0D* Adi.s 1 4-c+Bsi4as gracias* Hasta 4aFa/a*U C-a/d, se 7-e) e3 seF,r Hea2ist,/e diE,J TEs -/a 4-c+ac+a rea34e/te e/ca/tad,ra*U TSB* La 2erdad es G-e si a3 2ieE, 3e g-sta tirar 3a casa 0,r 3a 2e/ta/a) 4e a3egr, de G-e /,s +a1a a2isad,R de ,tr, 4,d, 0,drBa +a=er res-3tad, a3g, 2i,3e/t,*U TD-d, G-e ta3 1 c,4, 1, E-eg, a3 0.G-er 0-diera +a=er 0erE-dicad, 4-c+, a3 c,r,/e3* De=e de ser =asta/te =-e/ E-gad,r* L, G-e sB s5 es G-e es -/ 4aestr, +acie/d, s,3itari,s*U TXEs 2erdad G-e se 0-ede ser -/ =-e/ E-gad,r de s,3itari,sY Y, creBa G-e era si403e4e/te c-esti./ de s-erte*U TB-e/,) 3, es 1 /, 3, es* E/ c-a3G-ier cas,) 1, dirBa G-e e3 c,r,/e3 /, +a=rBa te/id, 0r,=3e4as a-/G-e) c3ar,) /-/ca se sa=e* A3g, 0,dBa +a=er id, 4a3) /, 4e g-starBa G-e 3a 0eG-eFa se disg-stase* G,4, -sted +a dic+,) 0,drBa +a=er res-3tad, 2i,3e/t,*U TN, 0e/sa=a ta/t, e/ 53 c,4, e/ 4B*U E3 seF,r Hea2ist,/e 4e 4ir.J TXC,r G-5YU TB-e/,) casi /-/ca E-eg, 4-c+, di/er, a 3as cartas) 1 4-c+, 4e/,s c,/ -/ desc,/,cid,) a-/G-e sea -/a 0ers,/a c,4, e3 c,r,/e3*U E3 seF,r Hea2ist,/e 4e dirigi. -/a de s-s a4a=3es s,/risas* TY, ta40,c,U) diE,* TAsB es G-e 0,de4,s esta=3ecer c,4, a0-esta 4D?i4a -/ c+e3B/) a-/G-e s.3, sea 0,r E-gar/,s a3g,*U VEN REALIDAD 3a /,c+e sig-ie/te /, E-ga4,s c,/ -/a 0-esta 4D?i4a de -/ c+e3B/) 0er, a-/ asB 7-e -/ E-eg, 4-1 i/,ce/te* Le,/,ra /, E-ga=a) 0er, +a=Ba -/ c-art, i/di2id-, de3 G-e /, rec-erd, a=s,3-ta4e/te /ada) e?ce0t, G-e +a=3a=a i/g35s c,/ ace/t, ita3ia/,* C,4, 1a +a=Ba 0re2ist, s- +iEa) e3 c,r,/e3 i/te/t. -/ 0ar de 2eces s-=ir 3,s e/2ites a -/ /i2e3 4Ds

i/teresa/te) 0er, deE. de i/sistir a3 2er G-e /i Hea2ist,/e /i 1, 3e a0,1D=a4,s* I4agi/, G-e Le,/,ra 3e +a=Ba ser4,/ead, 0re2ia4e/te* Me 0areci. -/ E-gad,r =-e/,) 0er, /, e?ce0ci,/a3* Era -/a de esas 0ers,/as G-e c-a/d, se 4arca/ -/ 7ar,3 +ace/ ga3a de -/a tra/G-i3idad 1 -/a i/e?0resi2idad 3igera4e/te e?ageradas) 3, G-e c,/stit-1e -/ de7ect, 4-1 e3e4e/ta3 de3 G-e 3,s 0r,0i,s i/teresad,s rara 2eH se da/ c-e/ta* N, ,=sta/te) e/ aG-e33a 2e3ada ga/. -/ 0ar de 3i=ras) 3, 4is4, G-e 1,* E3 seF,r Hea2ist,/e 0erdi. -/as tres 3i=ras* Era -/ E-gad,r 4edi,cre) 1 era e2ide/te G-e /, te/Ba 4-c+a 0rDctica* N, 7-e -/a 2e3ada 4-1 i/teresa/te 0er, sB agrada=3e) 1 se 2eBa G-e e3 c,r,/e3 3a esta=a dis7r-ta/d, de 2eras* Ca4i/, de regres, a casa) e3 seF,r Hea2ist,/e 4e diE,J TB-e/,) es0er, G-e c,/ s-s ga/a/cias e3 2ieE, 3e c,40re 4aFa/a -/a caEa de d-3ces a Le,*U VLA MISMA sit-aci./ se re0iti. d-ra/te 3as 2e3adas sig-ie/tes* C,r 3, ge/era3 e3 ,sc-r, ita3ia/, c,403eta=a e3 c-artet,) 1 e/ -/a ,casi./ 33ega4,s a ser ci/c,* E3 c,r,/e3 i/te/ta=a sie40re s-=ir 3as 0-estas) 0er, /,s,tr,s /,s ,0,/Ba4,s 1 53 deEa=a de i/sistir* C,4, era -/ E-gad,r =asta/te ace0ta=3e s,3Ba ga/arR 0er, d-d, G-e /adie ga/ara , 0erdiera 4Ds de dieH 3i=ras e/ 3as tres , c-atr, ,casi,/es e/ G-e est-2i4,s e/ s- casa* A-/G-e /-/ca 3, c,/7esara) cre, G-e a3 seF,r Hea2ist,/e e40eHa=a a a=-rrir3e t,d, aG-e33,* N, 3e g-sta=a 4-c+, e3 0.G-er 1) 3, 4is4, G-e 1,) +a=rBa 0re7erid, se/tarse tra/G-i3a4e/te a c+ar3ar c,/ Le,/,ra* Cer, a3 c,r,/e3 3e e/ca/ta=a e3 0.G-er) 1 c-a/d, e/ -/a ,casi./ 0r,0-si4,s E-gar a3 =ridge) 4a/i7est. G-e 3e 0arecBa -/a 05rdida de tie40,* T,d, se desarr,33a=a de -/a 7,r4a 0acB7ica 1 agrada=3e) a-/G-e -/ 0,c, a=-rrida) 1 asB c,/ti/-. +asta 3a /,c+e 7ata3 e/ G-e se 0rese/t. e3 seF,r de Gr,-c+1* EstD=a4,s E-ga/d, 3,s c-atr, de c,st-4=reJ e3 c,r,/e3) e3 seF,r Hea2ist,/e) e3 ita3ia/, 1 1,* L, S/ic, desac,st-4=rad, e/ aG-e33a ,casi./ era G-e e3 seF,r Hea2ist,/e) c-1, E-eg, +a=Ba 4eE,rad, c,/sidera=3e4e/te c,/ 3a 0rDctica) i=a ga/a/d,) -/,s trei/ta c+e3i/es G-iHD* Le,/,ra +a=Ba a=a/d,/ad, 3a +a=itaci./ -/,s 4i/-t,s a/tes* Aca=D=a4,s de ter4i/ar -/a 4a/, c-a/d, 2,32i. 1 diE,J TCa0D) estD aG-B e3 seF,r de Gr,-c+1*U DiE, est, c,4, si +-=iera ,c-rrid, -/a c,sa 4-1 agrada=3e) 0er, a3g, e/ s- cara 4e i/dic. G-e /, 3, era e/ a=s,3-t,* E3 c,r,/e3) si/ e4=arg,) 0arecBa si/cera4e/te e/ca/tad,* Se 3e2a/t. de -/ =ri/c, 1 diE,J TBie/) =ie/*** 0recisa4e/te e3 +,4=re G-e /ecesitD=a4,s*U A c,/ti/-aci./ /,s 0rese/t.* A E-Hgar 0,r s- as0ect, 1 s- /,4=re) e3 seF,r de Gr,-c+1 de=Ba de ser 7ra/c5s* Era -/ E,2e/ de3gad, 1 =asta/te a0-est,) de 0e3, /egr, 1 3is, 1 teH cetri/a* S- i/g35s era 0er7ect,) si acas, c,/ -/ 3iger, ace/t, /,rtea4erica/,* N, 0-ed, decir G-e e3 seF,r de Gr,-c+1 4e res-3tase si40Dtic, a 0ri4era 2ista* Me di c-e/ta de G-e a3 sa3-dar a3 c,r,/e3 se +a=Ba 4,strad, 4-c+, 4e/,s a7a=3e G-e esteR 1 a-/G-e se e?0resa=a e/ t5r4i/,s c,rteses) e/ s- s,/risa 1 e/ s- c,40,rta4ie/t, +a=Ba a3g, de i/s,3e/cia* Mie/tras e3 c,r,/e3 3e 0rese/ta=a a Hea2ist,/e) 4i 4irada se cr-H. c,/ 3a de Le,/,ra) G-ie/ +iH, -/ 4,2i4ie/t, de ca=eHa rD0id, 1 a/g-stiad,* N, c,40re/dB de 4,4e/t, 3, G-e trata=a de decir4e) 0er, /, tardarBa e/ desc-=rir3,* De Gr,-c+1 esta=a dicie/d,J T***Casa=a 0,r NiHa 1 0e/s5 deEar4e caer 0,r aG-B 0ara 2er si se 4e c,/cedBa 3a re2a/c+a*U TN, 0,dBa -sted +a=er 2e/id, e/ 4eE,r 4,4e/t,U) re0-s, e3 c,r,/e3* L-eg, se 2,32i. +acia /,s,tr,s 1 aFadi.J TLa S3ti4a 2eH G-e de Gr,-c+1 est-2, aG-B 3e deE5 3i40i,* A-er,/ d,scie/tas 3i=ras) X2erdadYU TMDs , 4e/,sU) diE, de Gr,-c+1 s,/rie/d,* TCer, rec,/,cerD -sted) c,r,/e3) G-e 3as cartas esta=a/ de s- 0arte*U

TSB) c3ar,* A3 4e/,s +asta ciert, 0-/t,*U E3 c,r,/e3 3e s,/ri. a s- 2eH* TCer, 3as cartas sie40re estD/ de 0arte de3 =-e/ E-gad,r*U TEs, es 0recisa4e/te 3, G-e G-ier, c,40r,=arU) diE, de Gr,-c+1* Se dirigi. +acia 3a 4esa 1 E-g-ete. c,/ -/as c-a/tas cartas* TBie/) X0-ed, e/trar e/ 3a 0artidaYU E3 ita3ia/, se a0res-r. a decirJ TOc-0e 4i 0-est,) seF,r* Y, te/g, G-e ir4e*U E3 c,r,/e3 G-is, 0r,testar) 0er, 1a e3 ita3ia/, se esta=a des0idie/d, de Le,/,ra* Era -/ +,4=reci33, s-4a4e/te discret,) 1 se 3i4it. a desa0arecer de 3a +a=itaci./ de -/ 4,d, 7ir4e) e3ega/te 1 rD0id,* T-2e 3a i40resi./ de G-e 1a +a=Ba sid, testig, de -/a sit-aci./ se4eEa/te 1 /, te/Ba 3a 4e/,r i/te/ci./ de 2,32er a 0rese/ciar3a* Mie/tras Le,/,ra 3e ac,40aFa=a +asta 3a 0-erta) e3 c,r,/e3 diE,J TN, i40,rtaR s,4,s c-atr,) =-e/ /S4er, 0ara -/a 0artida*U I/terca4=i5 -/a 4irada c,/ Hea2ist,/e* A 3,s d,s se /,s +a=Ba ,c-rrid, 3, 4is4,J si e3 c,r,/e3 +a=Ba ga/ad, a de Gr,-c+1 d,scie/tas 3i=ras 3a S3ti4a 2eH G-e E-gar,/) /, 0,dBa ,7recer3e 0artici0ar e/ -/a 0artida e/ 3a G-e) c,/ s-erte) ga/arBa trei/ta c+e3i/es* Ha=Ba4,s 0r,4etid, a Le,/,ra E-gar =aE,) 1 0,r 4i 0arte /, 4e a0etecBa 3, 4Ds 4B/i4, e/ta=3ar -/a 0artida i40,rta/te c,/ -/ ti0, c,4, de Gr,-c+1) c,/ Hea2ist,/e G-e /, era =-e/ E-gad,r 1 te/ie/d, G-e 0re,c-0ar4e 0,r e3 c,r,/e3* C,r ,tra 0arte) di7Bci34e/te 0,dBa4,s /egar/,s a E-gar) s,=re t,d, a+,ra G-e e3 ita3ia/, +a=Ba esc-rrid, e3 =-3t,* TVa4,s a33DU) diE, e3 c,r,/e3 c,/ 2i2eHa* TAG-B te/e4,s a de Gr,-c+1 desea/d, rega3ar/,s di/er,* E40ece4,s*U Se dirigi. +acia 3a 4esa* E3 seF,r Hea2ist,/e i/ter2i/, c,/ s- tra/G-i3idad +a=it-a3J TMire/) seF,res) /, G-isiera estr,0ear 3a 7iesta) 0er, 4i c,40aFer, 1 1, /, esta4,s ac,st-4=rad,s a E-gar 7-erte*U TOO+) 2a4,sPU) diE, e3 c,r,/e3* TN, /,s 0erE-dicarD sa3i4,s de 3a r-ti/a 0,r -/a 2eH*U S-s ,E,s =ri33a=a/ de 03acer 1 e?citaci./* TN,s +e4,s 0,rtad, c,4, =-e/,s c+ic,s d-ra/te 4-c+, tie40,* A+,ra te/e4,s 3a ,0,rt-/idad de ga/ar a3gS/ di/eri33,*U TC-ede G-e a -sted /, 3e 0erE-diG-e) 0er, a 4B sB* Ya sa=e -sted G-e e3 E-eg, /, es 4i 7-erte*U TEstD -sted e/ 03e/a rac+a de =-e/a s-erte* Va4,s) Hea2ist,/e) /, 0-ede -sted deEar4e e/ 3a estacada*U Le,/,ra +a=Ba 2-e3t, 1 esta=a se/tada E-/t, a 3a c+i4e/ea) 4-1 erg-ida 1 e/2arada) c,/ e3 r,str, 0D3id,* C,4e/c5 a decirJ TEst,1 de ac-erd, c,/ Hea2ist,/e e/ G-e***U c-a/d, de Gr,-c+1 4e i/terr-40i.J TCer, si /, +a1 /i/gS/ 0r,=3e4aU) diE, c,/ -/a s,/risa G-e 3e +acBa a -/, se/tir e3 dese, de 0r,0i/ar3e -/ 0-/ta0i5* TUsted 1 1, G-ere4,s E-gar a3 0.G-er) c,r,/e3* Si est,s ca=a33er,s /, desea/ e/7re/tar s- +a=i3idad , s- s-erte c,/ 3a /-estra) 0,de4,s +acer -/a de d,s c,sasJ esta=3ecer -/ siste4a de 0-/t,s 4edia/te e3 c-a3) c-a/d, ec+e4,s c-e/tas) 3,s ta/t,s e/tre -sted 1 1, te/ga/ -/ 2a3,r s-0eri,r a 3,s de e33,s) , =ie/ E-gar /,r4a34e/te* Des0-5s de t,d,) si a3g-ie/ cree G-e 3,s riesg,s s,/ e?cesi2,s sie40re 0-ede re+-sar e3 e/2ite*U N, +a=Ba r503ica 0,si=3e a estas 0a3a=ras) s,=re t,d, te/ie/d, e/ c-e/ta e3 4,d, e/ G-e 3as +a=Ba dic+,* Mir5 a Le,/,ra 1 2i c.4, se e/c,gBa de +,4=r,s e/ -/ gest, de i40,te/cia 1 se +-/dBa e/ s- si33./* Hea2ist,/e se +a=Ba s,/r,Ead, 3igera4e/te a/te e3 t,/, de de Gr,-c+1* Vaci3. -/ 4,4e/t, 1 3-eg, diE, 7rBa4e/teJ TM-1 =ie/) c,r,/e3) si ese es s- dese,*** S.3, es0er, /, ec+ar a 0erder s- 0artida*U T,4. asie/t, 1 1, 3e i4it5* La 0artida /, +a=Ba te/id, -/ 0ri/ci0i, 4-1 7e3iH) 1 ta40,c, 3, 7-e s- desarr,33,* De Gr,-c+1 /, trat. de ,c-3tar G-e i=a 0,r e3 c,r,/e3) 1 de -/ 4,d, /ada a4ist,s,) 0,r ciert,* E3 c,r,/e3 3, sa=Ba 1 3e g-sta=a* Hea2ist,/e se 4a/t-2, e/ s-s trece 1 E-g. 4-1 =aE,) de 4a/era G-e casi /-/ca e/tra=a e/ e3 E-eg,) 3, c-a3 era -/a 3Dsti4a)

0-est, G-e s- rac+a de =-e/a s-erte 0ersistBa* Y, ad,0t5 -/a 0,st-ra 4Ds tra/sige/te* D-ra/te a3gS/ tie40, ta/te5 e3 terre/, c-idad,sa4e/te 1 33eg-5 a d,s c,/c3-si,/esJ G-e de Gr,-c+1 era -/ E-gad,r de 0ri4era 1 G-e a3 c,r,/e3 se 3e da=a/ 4-c+, 4eE,r /-estras 0artidas a4ist,sas) e/ 3as G-e /, +a=Ba di/er, 0,r 4edi,) G-e E-gar 7-erte* De=, c,/7esar G-e aG-e33, /, 4e g-st. /ada* La 0ri4era 4edia +,ra de E-eg, 7-e a3g, a=s-rda) 1a G-e a Hea2ist,/e 1 a 4B) G-e /, seg-Ba4,s 3a 0artida seria4e/te) /,s sa3ier,/ 4-1 =-e/as cartas) 4ie/tras G-e de Gr,-c+1 1 e3 c,r,/e3) dese,s,s de tirarse a degZe33,) a0e/as 3iga=a/ /ada* Ni siG-iera e33,s se atre2Ba/ a arriesgar de4asiad, c,/ -/a 0areEa de dieces) G-e era 3, G-e s,3Ba 33e2arse e3 0,t) ge/era34e/te des0-5s de G-e Hea2ist,/e se +-=iera ec+ad, atrDs c,/ -/ trB, de ases* Ai/a34e/te 4e ca/s5 1 3e saG-5 dieH 3i=ras a de Gr,-c+1) c,/ -/ 7-33 7re/te a s- trB, de re1es* C-a/d, 2i, 4is cartas s,/ri. ir./ica4e/te 1 diE,J TXS.3, -/ 7-33Y Ce/s5 G-e 0ara +a=erse arriesgad, ta/t, de=Ba de te/er 0,r 3, 4e/,s -/ 0.G-er*U Des0-5s 3as c,sas e40eHar,/ a a/i4arse -/ 0,c,) 1a G-e 53 1 e3 c,r,/e3 e40eHar,/ a 3igar 4eE,r E-eg,* Cer, de Gr,-c+1 3e 33e2. 2e/taEa desde e3 0ri/ci0i,* N, es G-e 7-era es0ecia34e/te a7,rt-/ad,) a-/G-e ta40,c, 0,dBa decirse G-e t-2iera 0e,r s-erte G-e 3,s de4Ds* Era) se/ci33a4e/te) e3 4eE,r E-gad,r) 1 se da=a c-e/ta de t,d,s 3,s 7ar,3es) de4asiad, e?0resi2,s) de3 c,r,/e3* Y, 3e ga/5 -/as c-a/tas 4a/,s) 1 e3 sa3d, esta=a 3igera4e/te a 4i 7a2,r* Cer, c,/4ig, /-/ca s-=i. de4asiad,) 1 e/ -/a ,casi./ e/ G-e e3 c,r,/e3 est-2, 7-era de E-eg, a0e/as 4,str. i/ter5s* Des0-5s de 3a 0ri4era +,ra 1, dirBa G-e 3e i=a ga/a/d, -/as ci/c-e/ta 3i=ras a3 c,r,/e3) 4ie/tras G-e a 4B 4e de=Ba -/as 0,cas* Des0-5s t-2, -/a rac+a 1 se 33e2. -/ 0ar de 0,ts de 3,s =-e/,s) de 4a/era G-e a es, de 3as ,/ce /, s.3, se +a=Ba rec-0erad, de 3as d,scie/tas 3i=ras) si/, G-e i=a ga/a/d, a3g, 4Ds* Y, 4e se/tBa cada 2eH 4Ds a disg-st,) 3, 4is4, G-e Hea2ist,/e* A4=,s rec,rdD=a4,s 3, G-e +a=Ba dic+, Le,/,raJ TN, s5 G-5 +a=rBa ,c-rrid, si e/ 3-gar de ga/ar +-=iese 0erdid, esas d,scie/tas 3i=ras*U E3 0r,0i, c,r,/e3 0arecBa 4-c+, 4e/,s 0re,c-0ad, G-e /,s,tr,s* Ta3 2eH se +a=Ba es7-4ad, 0arte de s- 2i2eHa) 0er, desde 3-eg, /, act-a=a c,4, -/ +,4=re G-e +a 0erdid, 3, s-7icie/te c,4, 0ara 0re,c-0arse* A 3as ,/ce Hea2ist,/e c,/s-3t. s- re3,E 1 diE,J TBie/) ca=a33er,s) detest, des+acer -/a =-e/a 0artida) 0er,***U TVa4,s) Hea2ist,/eU) 3e i/terr-40i. e3 c,r,/e3R T/, 0,de4,s 0er4itir G-e este ca=a33er, se sa3ga c,/ 3a s-1a* S.3, s,/ 3as ,/ce*U TTa4=i5/ 1, est,1 a3g, ca/sad,U) i/ter2i/e 1,* TXI-5 es 3, G-e 3e 0re,c-0a) C+ar3esY Va -sted ga/a/d,*U TY,) /at-ra34e/te) ace0t, 3, G-e -stedes decida/U) diE, de Gr,-c+1* TCer, 3a S3ti4a 2eH) c-a/d, 1, i=a 0erdie/d,) des+ici4,s 3a 0artida a 3as c-atr,*U TB-e/,) 0-es si 0ie/sa -sted G-e 1, 2,1 a seg-ir +asta 3as c-atr, de 3a 4aFa/a se eG-i2,ca) seF,r*U Ka4Ds ,B -/a r503ica ta/ acer=a d5 3a=i,s de Hea2ist,/e* E3 c,r,/e3 s-s0ir. 1 diE,J TEsta ge/te /, tie/e ag-a/te) X2erdad) de Gr,-c+1Y Mire) Hea2ist,/e) 3e 2,1 a 0edir -/a c,saJ c,/c5da/,s ,tra +,ra 1 e/t,/ces 3, deEare4,s* A 3as d,ce e/ 0-/t,*U TEs G-e /, 4e a0etece) c,r,/e3*U TTie/e -sted G-e dar4e 3a ,0,rt-/idad de t,4ar4e 3a re2a/c+a* D-ra/te 3a S3ti4a +,ra de Gr,-c+1 +a te/id, -/a =-e/a rac+a) 0er, a+,ra tie/e G-e ca4=iar 3a s-erte*U E3 seF,r Hea2ist,/e d-d. -/ 4,4e/t, 1 4e 4ir.* Cer, 1, /, 0,dBa a0,rtar /i/g-/a s,3-ci./* Si +a=Ba a3g, de ciert, e/ 3, G-e Le,/,ra +a=Ba dic+,) e3 c,r,/e3 1a esta=a atra0ad,* Si G-erBa sa3ir de3 at,33ader, a-/ a riesg, de +-/dirse t,da2Ba 4Ds) di7Bci34e/te 0,dBa /adie dete/er3,* Hea2ist,/e) des,3ad,) diE,J TDe ac-erd,* Hasta 3as d,ce e/ 0-/t,U) 1 seg-i4,s

E-ga/d,* Si 3a +,ra a/teri,r +a=Ba sid, de H,H,=ra 3a S3ti4a 7-e -/a 0esadi33a) 0-es de Gr,-c+1 t-2, -/a rac+a de s-erte 2erdadera4e/te i/creB=3e* N, s.3, 3e sa3Ba/ =-e/as cartas) si/, G-e sie40re 3iga=a 3a E-gada E-sta 0ara ga/ar) 1 e/ e3 0.G-er est, 0-ede 33egar a ser desc,raH,/ad,r* T,da2Ba 4e ac-erd, de -/a ,casi./ e/ 3a G-e ta/t, de Gr,-c+1 c,4, e3 c,r,/e3 te/Ba/ -/ 7-33R e3 de3 0ri4er, era de rei/as 1 sietes 1 e3 de3 seg-/d, de E,tas 1 ci/c,s* T,das 3as E-gadas era/ c,4, esta) 1 /,s,tr,s /, 0,dBa4,s +acer /ada a0arte de c,/8 te403ar3as* E3 c,r,/e3 /, E-g. 4a3* E/ rea3idad c-a/t, 4Ds 0erdBa ta/t, 4eE,r 1 c,/ 4Ds ca34a 0arecBa E-gar* Cer, /, 0,dBa +acer /ada* Nadie 0,dBa +acer /ada* Te/Ba cartas =asta/te =-e/as) i/c3-s, 7ra/ca4e/te =-e/as* Las a0r,2ec+. =ie/) 4as a 0esar de e33, 0erdi. casi t,das 3as 4a/,s* Ca3c-3, G-e +acia 4edia/,c+e de=Ba a de Gr,-c+1 G-i/ie/tas 3i=ras c,4, 4B/i4,* C-a/d, aca=a4,s -/a 4a/, a 3as d,ce 4e/,s ci/c,) Hea2ist,/e c,/s-3t. s- re3,E 1 diE,J TB-e/,) 33eg. 3a +,ra*U E3 c,r,/e3 s,/ri. 1 re0-s,J TE3 2eredict, de 3,s Dr=itr,s es G-e aS/ te/e4,s tie40, 0ara ,tra 4a/,*U Esta=a ta/ tra/G-i3, c,4, de c,st-4=re* L, S/ic, G-e de3ata=a 3a te/si./ a G-e esta=a s,4etid, era G-e s- r,str, 0arecBa a2eEe/tad,* TE/ 3a c-a3 es0era 0egar/,s -/ =-e/ 0a3,U) c,4e/t. de Gr,-c+1* E2ide/te4e/te esta=a ,rg-33,s, de s- c,/,ci4ie/t, de 3,s gir,s de3 idi,4a* Nadie diE, /ada) 1 e3 c,r,/e3 di, cartas* Rec-erd, G-e 4is cartas /, te/Ba/ i/ter5s a3g-/,* Te/Ba -/a 0areEa de seises) 1 tras e3 descarte 4e sa3i. -/ tercer,* Hea2ist,/e 4e diE, des0-5s G-e 53 33e2a=a d,=3es 0areEas de rei/as 1 de c-atr,s* Ta3 1 c,4, esta=a/ 3as c,sas) aG-e33as 4a/,s carecBa/ de i40,rta/cia* Cer, desde e3 0ri/ci0i, de Gr,-c+1 1 e3 c,r,/e3 se e/7re/tar,/ e/car/iHada4e/te* De Gr,-c+1 0idi. d,s cartas 1 e3 c,r,/e3 -/a) 1 e/t,/ces e40eH. 3a di2ersi./* Desde e3 c,4ie/H, esta=a 0rDctica4e/te seg-r, de G-e e3 c,r,/e3 te/Ba -/ 0.G-er) 1 d-ra/te a3gS/ tie40, 0e/s5 G-e de Gr,-c+1 33e2a=a -/ 7-33R 0er, sig-i. ade3a/te c,/ -/a seg-ridad a=s,3-ta) 1 7i/a34e/te e40ec5 a d-dar* A3 +a=erse descartad, e3 c,r,/e3 de -/a carta) de Gr,-c+1 de=Ba de s,s0ec+ar G-e s- c,/tri/ca/te te/Ba -/ 0.G-er* E3 0r,=3e4a c,/sistBa e/ sa=er si de Gr,-c+1 +a=Ba c,/seg-id, c,403etar -/ 0.G-er , si esta=a 4arcD/d,se -/ 7ar,3*** , =ie/ si 3, +acBa/ 3,s d,s* TB, C+ar3es +iH, -/a 0a-sa 1 sac-di. 3a ce/iHa de s- cigarr,* N,t5 G-e 3e te4=3a=a 3igera4e/te 3a 4a/,* VHe dic+, 1a G-e e3 c,r,/e3 /, era 4-1 =-e/ E-gad,r V0r,sig-i.V* De=, rec,/,cer) 0ara +acer3e E-sticia) G-e e/ s- 3-gar 1, +a=rBa +ec+, e?acta4e/te 3, 4is4,* Ha=Ba 0erdid, 4-c+, di/er, 1) dadas 3as cartas G-e 33e2a=a) te/Ba derec+, a 0e/sar G-e 0,r 7i/ +a=Ba atra0ad, a de Gr,-c+1* E/ rea3idad) s-s /er2i,s esta=a/ 4Ds 7ir4es G-e 3,s de s- ,0,/e/te) 1 c-a/d, 0,r 7i/ de Gr,-c+1 ig-a3. s- S3ti4a 0-esta de trescie/tas 3i=ras) s- e?0resi./ de/,ta=a G-e +a=rBa estad, dis0-est, a seg-ir s-=ie/d, i/de7i/ida4e/te* E3 c,r,/e3 a=ati. c-atr, re1es 1 de Gr,-c+1) c,/ -/a s,/risa) 4,str. s-s c-atr, ases* Tras -/ 4,4e/t, de si3e/ci, e3 seF,r Hea2ist,/e e?c3a4.J TODi,s 4B,PU E3 c,r,/e3 s,/ri. 1 diE,J TN, es E-st,* M,ra3eEaJ /-/ca i/te/tes ir c,/tra 3as rac+as de s-erte*U TL3eg. -sted a 0re,c-0ar4eU) i/ter2i/, de Gr,-c+1* TCe/s5 G-e 3e +a=Ba sa3id, e3 c,4,dB/*U A-e e3 S/ic, c,4e/tari, agrada=3e G-e +iH, e/ t,da 3a /,c+e* Y, /, diEe /ada) 0-es /, te/Ba /ada es0ecia3 G-e decir* M,4e/t,s des0-5s e3 c,r,/e3 rec,gi. 3as cartas c,/ e3 aire de G-ie/ /, sa=e 4-1 =ie/ 3, G-e estD +acie/d, 1 diE,J

TB-e/,) =-e/,* U/a 0artida agrada=3e) a-/G-e -/ ta/t, desastr,sa* Ec+e -sted 3a c-e/ta) XG-iereYU Se 2,32i. +acia Le,/,ra) G-e 0er4a/ecBa se/tada c,/te403a/d, e3 7-eg,* TC,r 7a2,r) G-erida) Xte i40,rta traer4e 4i ta3,/ari,YU AsB 3, +iH, 3a 4-c+ac+a) 1 e3 c,r,/e3 7ir4. -/ c+eG-e 0,r ,c+,cie/tas trei/ta 3i=ras 1 se 3, e/treg. a de Gr,-c+1 4ie/tras e33a ,=ser2a=a 3a esce/a* Era -/ +,4=re de edad a2a/Hada) 0er, c,40r,=5 G-e 7ir4a=a e3 c+eG-e si/ 3a 4e/,r 2aci3aci./* L-eg, se 2,32i. +acia s- +iEa 1 3e s,/ri. de -/ 4,d, -/ 0,c, esG-i/ad,* D-ra/te t,da aG-e33a /,c+e se/tB 3Dsti4a 0,r e3 c,r,/e3) 0er, 7-e e/t,/ces c-a/d, 4e e/c,/tr5 7ra/ca4e/te a disg-st,* E/ e3 c,c+e) ca4i/, de regres, a NiHa) Hea2ist,/e 1 1, a0e/as si +a=3a4,s) 0er, rec-erd, G-e diEeJ TXI-5 +arD a+,ra e3 2ieE,Y D-d, G-e dis0,/ga de ,c+,cie/tas 3i=ras*U E3 seF,r Hea2ist,/e g-ard. si3e/ci, d-ra/te -/ 4,4e/t, 1 3-eg,) c,/ re0e/ti/a 1 s,r0re/de/te a4arg-ra) re0-s,J TN,) seF,r* Cer, tie/e -/a +iEa*U VSER[A -/a e?ageraci./ decir G-e aG-e33a /,c+e 0er4a/ecB des0iert, 0re,c-0ad, 0,r 3as 05rdidas de3 c,r,/e3 Trace1* S,1 i/ca0aH 0,r /at-ra3eHa de 0er4a/ecer des0iert, 0re,c-0D/d,4e 0,r 3,s 0r,=3e4as de /adie) i/c3-id,s 3,s 4B,s* Cer, de=, c,/7esar G-e t,d, aG-e3 as-/t, 4e +iH, se/tir4e 4-1 desgraciad,* Ciert, es G-e /adie 0,dBa c,/siderar/,s res0,/sa=3es a Hea2ist,/e /i a 4B) 0er, e3 +ec+, era G-e Le,/,ra +a=Ba c,/7iad, a3 c,r,/e3 a /-estr, c-idad, 1 /,s,tr,s /,s +a=Ba4,s 3i4itad, a 0rese/ciar3, t,d, c,4, 4-d,s testig,s) deED/d,3e +acer 0recisa4e/te 3, G-e s- +iEa te4Ba 0,r e/ci4a de t,d, G-e +iciera* Est, 4e traE, a 3a 4e4,ria -/a ,casi./ e/ G-e) sie/d, est-dia/te) -/a 4adre 2i-da 4e c,/7i. e3 c-idad, de s- S/ic, +iE, 3a /,c+e de 3a Aiesta de 3as RegatasR 3a c,sa aca=. e/ G-e a 3as c-atr, de 3a 4aFa/a t-2e G-e deEar e3 c-er0, e/ e3 -4=ra3) t,car e3 ti4=re 1 sa3ir c,rrie/d,* AsB 0-es) 4e se/tB a3g, 2i,3e/t,) a-/G-e e/ a=s,3-t, s,r0re/did,) c-a/d, a 3a 4aFa/a sig-ie/te) 4ie/tras desa1-/a=a) Le,/,ra e/tr. e/ e3 sa3./ de3 +,te3* E3 seF,r Hea2ist,/e) 0,r desgracia) aS/ /, +a=Ba a0arecid,* DiEe t,das 3as c,sas ac,st-4=radas e/ est,s cas,sR G-e 3, se/tBa 4-c+,) G-e +a=Ba +a=id, 4-1 4a3a s-erte) G-e /, 0-di4,s e2itar3,*** A c,/ti/-aci./ 4e 0re0ar5 0ara 3a a2a3a/c+a de re0r,c+es* E/ este as0ect,) si/ e4=arg,) +a=Ba s-=esti4ad, a Le,/,ra* Se disc-30. 0,r +a=er/,s 0r,0,rci,/ad, 3, G-e e33a creBa de=i. ser -/a 2e3ada s-4a4e/te desagrada=3e) rec,/,ci. c,/ a4arg-ra G-e si e3 c,r,/e3 +iH, 3, G-e +iH, /, 7-e 0,r c-30a /-estra 1 /,s di, 3as gracias 0,r +a=er tratad, de i40edBrse3,* Des0-5s) c,/ -/a s,/risa 7,rHada) aFadi.J TL, G-e G-ier, es G-e -sted 4e ac,/seEe* XI-5 de=, +acerYU TS- 0adre /, 0-ede 0er4itirse 0erder ese di/er,) X2erdadYU TN, s.3, /, 0-ede 0er4itBrse3,) si/, G-e /, 3, tie/e*U TLe e?te/di. -/ c+eG-e a de Gr,-c+1*U TC-a3G-iera 0-ede 7ir4ar -/ c+eG-e* N, tie/e 3as ,c+,cie/tas 3i=ras*U TXEstD -sted seg-raYU TC,403eta4e/te* E/ s- c-e/ta c,rrie/te tie/e cie/t, siete 3i=ras) tres c+e3i/es 1 ,c+, 0e/iG-es) 1 de/tr, de -/a se4a/a 33egarD/ 3as 7act-ras de3 4es* C-a/d, ese ca/a33a de de Gr,-c+1 trate de c,=rar e3 c+eG-e e3 =a/c, se 3, rec+aHarD) 1 e/t,/ces 0a0D e40eHarD a 4asc-33ar est-0ideces acerca de s- +,/,r 1 se 0egarD -/ tir,* O a3 4e/,s dirD G-e 3, +arD*U C,gi. -/ 0ar de terr,/es de aHScar 1 e40eH. a arr,Ear3,s c,4, si 7-era/ dad,s* TN, e/tie/d, e3 c.dig, 4asc-3i/, de3 +,/,rU) diE, c,/ a4arg-ra* TC,r 3, 2ist, se 0-ede E-gar -/ di/er, G-e /, se tie/e , G-e se /ecesita 0ara 0agar a3 te/der,R c,/ ta3 de G-e se ga/e se seg-irD sie/d, -/ ca=a33er,) 0er, si se 0ierde se es -/ si/2ergZe/Ha 1 +a1 G-e s-icidarse* XE/ G-5 c,/siste ser -/ ca=a33er,Y XE/ te/er s-erte , e/ G-e /, 3e desc-=ra/ a -/,YU

TE/ 3, -/, , 3, ,tr,) , e/ a4=as c,sas E-/tas*U TB-e/,) e/ c-a3G-ier cas,) Xc.4, 0-ed, c,/seg-ir setecie/tas ci/c-e/ta 3i=ras e/ -/as 0,cas +,rasY XUsted tie/e setecie/tas ci/c-e/ta 3i=rasYU TN,) 3, sie/t,*U TYa 3, s-0,/Ba* Nadie 3as tie/e*U TXEs s-1a 3a 2i33aYU TN,) es a3G-i3ada*U TXC-ede -sted 2e/der a3g,Y XK,1as , a3g, asBYU TTe/g, 4i re3,E 1 -/ c,33ar G-e 7-e de 4i 4adre* Tie/e/ a3gS/ 2a3,r) 0er, /, ta/t,*U Ec+. a -/ 3ad, -/, de 3,s terr,/es c,/ i40acie/cia* TL, G-e 4Ds ra=ia 4e da es G-e de/tr, de -/,s seis 4eses te/dr5 4i3 3i=ras*U TXC.4,YU TSegS/ e3 testa4e/t, de 4i tBa* G-a/d, c-403a 2ei/tici/c, aF,s) 0er, /, 3,s c-403, +asta dicie4=re*U TC-ede -sted 0edir -/ 0r5sta4, s,=re esa ca/tidad*U TSB) 0er, /, a/tes de3 4edi,dBa de +,1) G-e es e3 03aH, 3B4ite*U De 0r,/t, s,3t. -/a risita +ist5rica* TXD./de estD tB, Hea2ist,/eY E3 de=e de te/er setecie/tas ci/c-e/ta 3i=ras G-e /, ec+arBa 4-c+, de 4e/,s*U TY, /, dirBa ta/t,R s.3, estD aG-B de 2acaci,/es* Cer, 0-ede -sted 0reg-/tar3e*U TN, 4e atre2erBa*U TXC,r G-5 /,YU TXC.4, +acer3,YU TXN, 4e 3, 0reg-/t. a 4BYU TA -sted s.3, se 3, 0reg-/t5 e/ =r,4a*U S,/ri. ir./ica4e/te* TN, 0-ed, ir 0,r a+B 0idie/d, a t,d,s 3,s c,/,cid,s G-e 0ag-e/ 3as de-das de E-eg, de 0a0D si/ 0,der ,7recer /i/g-/a gara/tBa /i***U TXI-5 4e dice de3 testa4e/t, de s- tBaYU TCer, X0,r G-5 +a=rBa 53 de 0restar4e di/er,YU TN-/ca +e 3,grad, e/te/der 0,r G-5 3a ge/te 0resta di/er,* S.3, s5) segS/ 4i e?0erie/cia) G-e a 4e/-d, 3, +ace*U TXCree -sted de 2erdad G-e 3, +arBaYU) 0reg-/t. Le,/,ra tras -/a 0a-sa* TS-0,/ie/d, G-e te/ga esa ca/tidad* Esta=a 4-1 a7ectad, 0,r t,d, este as-/t,*U Le,/,ra g-ard. si3e/ci, d-ra/te -/ 4,4e/t,* Des0-5s c,/s-3t. s- re3,E 1 se 3e2a/t.* TDe ac-erd,U) diE, c,/ tra/G-i3idad* TS,/ a+,ra 3as dieH 1 4edia* V,1 a 0edir3e 0restadas setecie/tas ci/c-e/ta 3i=ras a3 seF,r Hea2ist,/e*** si 3e e/c-e/tr,*U HiH, -/a 0a-sa* TXN, 3e i40,rtarBa 2e/ir c,/4ig,) C+ar3esY N, te/g, 4-c+a e?0erie/cia e/ estas c,sas*U TB, C+ar3es i/terr-40i. s- re3at, 0,r -/,s i/sta/tes* VHa=Ba 3Dgri4as e/ s-s ,E,s V0r,sig-i. 0e/sati2,V* Ya +e dic+, G-e era/ -/,s ,E,s 4-1 aH-3es* E/c,/tra4,s a3 seF,r Hea2ist,/e e/ 3a terraHa* VCOMO CERSONA G-e d-ra/te s- 2ida +a 0edid, 4-c+, di/er, 0restad,) sie40re 4e +a i/teresad, 3a sic,3,gBa de 3a 2Bcti4a* E3 sa=3ista e?0eri4e/tad,) c,4, es /at-ra3) c,/,ce a s+,4=re* Sa=e si e3 0,=re dia=3,) e/ e3 c,34, de 3a t-r=aci./) 4asc-33arDJ TC3ar, G-e sB) +,4=re) c3ar, G-e sBU 1 3e 4eterD e3 di/er, e/ 3a 4a/,R , si s.3, 3e darD 3a 4itad de3 di/er, G-e 3e +a 0edid,R , si) a0are/ta/d, e/ergBa) dirD G-e /-/ca 0resta di/er,) 0er, G-e 0,r tratarse de ti estD dis0-est, a rega3Drte3,R , si 0restarD e3 di/er, 1 a0r,2ec+arD 3a ,casi./ 0ara dar -/,s c-a/t,s c,/seE,s* T,das estas c,sas 1 4-c+as ,tras s,/ e3 0a/ /-estr, c,tidia/, de3 sa=3ead,r) 1 segS/ 4i e?0erie/cia t,das estas 3asti4,sas t5c/icas de7e/si2as /, se 2e/ a7ectadas 0,r 3a c-a/tBa de 3a s-4a 0edida* Cer, +e de rec,/,cer G-e /-/ca +e 2ist, a /adie c,/seg-ir -/ 0r5sta4, de ci/c, 3i=ras V1 4-c+, 4e/,s de setecie/tas ci/c-e/taV c,/ 3a

7aci3idad c,/ G-e Le,/,ra 3, c,/sig-i. de3 seF,r Hea2ist,/e* E/ rea3idad) aG-e33, /, 4e 0areci. de3 t,d, dec,r,s,* E3 seF,r Hea2ist,/e esta=a se/tad, e/ -/a t-4=,/a e/ 3a terraHa* Me acerG-5 a 53 1 3e diEe e/ -/ t,/, arti7ici,sa4e/te 7esti2,J TOB-e/,s dBas) Hea2ist,/eP AG-B tie/e a Le,/,ra) G-e G-iere 0edir3e 0restad, a3gS/ di/er,*U E3 seF,r Hea2ist,/e se 3e2a/t. 1 diE,J TXDi/er,Y XC-D/t,) Le,/,raYU La E,2e/ 3e 4ir. 1 s,/ri.) 0er, /, 0-d, 0r,/-/ciar 0a3a=ra) asB G-e 1, c,/test5 0,r e33aJ TB-e/,*** -/as setecie/tas ci/c-e/ta*U TXLi=rasYU TSB) 3i=ras*U E3 seF,r Hea2ist,/e +iH, -/ cD3c-3, 4e/ta3) c+asG-e. 3a 3e/g-a 1 diE,J TE/ ese cas, te/g, G-e s-=ir a 4i +a=itaci./* N, 33e2, ta/t, di/er, e/ci4a*U Est-2, a-se/te -/,s ci/c, 4i/-t,s* C-a/d, 2,32i.) e/treg. a Le,/,ra -/ a=-3tad, 7aE, de =i33etes 1 e?03ic.J TEstD e/ d.3ares) 0er, s-0,/g, G-e /, i40,rtarD* Es di/er, a3 7i/ 1 a3 ca=,*U Le,/,ra 4ir. 3,s =i33etes -/ 4,4e/t,) di, -/ 0as, ade3a/te) =es. a3 seF,r Hea2ist,/e e/ 3a 4eEi33a) se 2,32i. 1 ec+. a c,rrer* N, des0eg. 3,s 3a=i,s* E3 seF,r Hea2ist,/e 3a 2i, a3eEarse 1 a3 ca=, de -/ rat, diE,J TOVa1a) 2a1aP XTe/g, a3g-/a 0,si=i3idad de rec-0erar ese di/er,YU TLe,/,ra /, tardarD 4-c+, e/ reci=ir cierta s-4a*U TXY =ie/YU TY, cre, G-e se 3, de2,32erD*U TXC,r G-5 setecie/tas ci/c-e/taYU) 0reg-/t. e3 seF,r Hea2ist,/e* TE3 c,r,/e3 0erdi. 4Ds de ,c+,cie/tas*U TDice G-e tie/e -/as cie/ e/ e3 =a/c,*U E3 seF,r Hea2ist,/e seg-Ba 4ira/d, e/ 3a direcci./ e/ G-e +a=Ba desa0arecid, Le,/,ra* S-s0ir. s-a2e4e/te 1 diE,J THa1 ge/te =-e/a 0,r e3 4-/d,* XSa=e -stedY) /, 4e i40,rtarBa de4asiad, /, rec-0erar ese di/er,*U TB, C+ar3es +iH, -/a 0a-sa* De 0r,/t, se 2,32i. rD0ida4e/te +acia 4B 1 0reg-/t.J VXN-/ca te +a=Ba c,/tad, esta +ist,riaY VN, Vc,/test5* Sac-di. 3a ca=eHa* VN, s5 0,r G-5 /, 3, +e +ec+,* A3 +acerse -/, 2ieE, 3, G-e 4Ds 3e as-sta es 3a c,/2icci./ re0e/ti/a) casi sie40re E-sti7icada) de G-e 1a +a c,/tad, 3as c,sas a/tes* E/ c-a3G-ier cas,) d-ra/te 3,s d,s dBas sig-ie/tes /, s-0e /ada de Hea2ist,/e /i de Le,/,ra) 1a G-e +ice -/a 0eG-eFa e?c-rsi./ 0,r 3a c,sta* N, s5 e?acta4e/te G-5 7-e 3, G-e 4e i/d-E, a des2iar4e -/ 0,c, de 4i ca4i/,) c-a/d, regresa=a a NiHa des0-5s de tres dBas de a-se/cia) 0ara +acer -/a 2isita a 3a 2i33a de3 c,r,/e3* Ta40,c, s5 0,r G-5 e/ c-a/t, 3a 2i desde e3 c,c+e 4e di c-e/ta de G-e esta=a 2acBa* I-i5/ sa=e) a 3, 4eE,r +a=Ba c,/ser2ad, 0arte de3 ses, c,/ G-e /acB d-ra/te t,da aG-e33a +ist,ria* Cre7ier, 0e/sar es,) 1 de=, seFa3ar G-e 1, 0,r 3, 4e/,s saG-5 -/as cat,rce 3i=ras de aG-e33a ,0eraci./* Cer, 4e est,1 a0arta/d, de3 te4a* C,4, te i=a dicie/d,) e3 c,r,/e3 1 Le,/,ra +a=Ba/ desa0arecid,* HacBa -/ 0ar de dBas G-e se +a=Ba/ 4arc+ad, 1 /adie 0arecBa c,/,cer s- /-e2a direcci./* L, 4Ds 0r,=a=3e era G-e e3 di/er, de Hea2ist,/e ta4=i5/ +-=iera desa0arecid,* Mie/tras e3 c+.7er 4e 33e2a=a de regres, a NiHa) /, 0-de a0artar de 3a 4e/te 3a i4age/ de 3a cara de Hea2ist,/e 4ie/tras 2eBa a3eEarse a Le,/,ra) 1 +e de c,/7esar G-e 4e se/tB 3igera4e/te i/dis0-est,* Rec-erda G-e e/t,/ces era 4-c+, 4Ds E,2e/ G-e a+,ra* A/tes de ir a 2er a3 seF,r Hea2ist,/e e/tr5 e/ e3 =ar 1 4e t,45 -/ c,Fac d,=3e) si403e4e/te 0,rG-e /, 4e sed-cBa /ada 3a idea de c,/tar3e 3, ,c-rrid,*

E3 seF,r Hea2ist,/e esta=a e/ s- +a=itaci./ +acie/d, s,3itari,s* S-0,/g, G-e e3 E-eg, de=Ba de +a33arse e/ -/ 4,4e/t, decisi2,) 0-es a/tes de G-e 2,32iera 3a ca=eHa 0ara 7iEar e/ 4B aG-e33,s ,E,s agra/dad,s 0,r 3as ga7as c,3,c. ,tra carta 1 est-2, d-da/d, d-ra/te -/,s 4,4e/t,s* TH,3aU) diE, a3 7i/* TXT,da2Ba 0,r aG-BY CreB G-e 1a se +a=Ba 4arc+ad, -sted*U TN,) +e estad, rec,rrie/d, 3a c,sta* Mire) Hea2ist,/e) 3, sie/t, 0er, 4e te4, G-e te/g, G-e dar3e -/a 4a3a /,ticia* He4,s sid, 2Bcti4as de -/a esta7a*U TXHe4,sYU TB-e/,) 0,r 3, 4e/,s -sted*U TXY G-i5/ 4e +a esta7ad,YU TE3 c,r,/e3 1 s- +iEa* Ha/ desa0arecid,*U E3 seF,r Hea2ist,/e c,gi. ,tra carta de 3a =araEa) 3a e?a4i/. 1 3a c,3,c. a3 tie40, G-e e4itBa -/ 0eG-eF, gr-Fid,* TN, es s- +iEaU) diE, 3e/ta4e/te) Tsi/, s- 4-Eer* Ade4Ds) ta40,c, es c,r,/e3*U TXC.4, 3, sa=eYU TEsas c,sas sie40re se desc-=re/*** des0-5s*U TXSa=Ba -sted G-e se +a=Ba/ id,YU TCe/s5 G-e 3, +arBa/*U Me 4ir. 1 s,3t. -/a risita* TCara ser3e 7ra/c,) c,4, a1er /, 3e 2i 0,r aG-B) 0e/s5 G-e ta4=i5/ -sted se +a=Ba id,*U TXY,Y XC,r G-5YU TCi5/se3, -/ 0,c,* La 0,=re c+ica esta=a ta/ 2i,3e/ta G-e /, 0,dBa 0edir e3 di/er,) asB G-e t-2, G-e 2e/ir -sted a***U TODi,s 4B,PU) e?c3a45* TA+,ra =ie/U) diE, e3 seF,r Hea2ist,/e) Testa=a ta/ 0,c, seg-r, de -sted c,4, de3 ita3ia/,* C-ede G-e 53 est5 i403icad, , 0-ede G-e /,* Cer, d-d, G-e 3, est5) 0-es e/ ese cas, serBa/ c-atr, a re0artir e/ 3-gar de tres*U TXI-iere -sted decir G-e de Gr,-c+1 ta4=i5/ esta=a i403icad,YU TC,r s-0-est,* Te/Ba e3 0a0e3 este3ar) X/, es ciert,YU Me deE5 caer des4a1ada4e/te e/ -/ si33./ 1 0reg-/t5J TXC-D/d, ca1. -sted e/ 3a c-e/ta de t,d, est,YU TLa 0ri4era 2eH G-e est-2i4,s a33B*U TE/t,/ces) X0,r G-5 dia=3,s 3e di, e3 di/er,YU E3 seF,r Hea2ist,/e 4e/e. 3a ca=eHa* TEs0er, G-e /, i/te/te/ gastar ese di/er,* E3 =i33ete de arri=a era/ 2ei/te 0a2,s de 2erdad* Ce/s5 G-e 4erecBa 3a 0e/a) 1 ta3 2eH c,/ ese di/er, e3 c,r,/e3 3e c,40re -/a caEa de d-3ces a Le,* Cer, 3,s de4Ds =i33etes 0-ede -/, c,40rar3,s e/ -/a tie/da de Madis,/ A2e/-e 0,r ci/c, d.3ares* Te/Ba 4-c+,s 4Ds) 0er, se 3,s di a ,tr, ti4ad,r e/ CarBs* L,s +ace/ 0ara 3,s 0restidigitad,res) 0ara ese tr-c, e/ G-e saca/ 4i3es de d.3ares de -/ s,4=rer,*U V,32i. a sac-dir 3a ca=eHa* TEs s,r0re/de/te 3, 0,c, G-e e/ E-r,0a c,/,ce 3a ge/te e3 di/er, a4erica/,* De=erBa/ sa=er3, a estas a3t-rasR 1a +a/ reci=id, =asta/te*U TO 1, +e sid, ta/ t,r0e G-e de=erBa estar e/ -/a c3B/ica 0ara e/7er4,s 4e/ta3es , -sted +a sid, c,/de/ada4e/te 3ist,* XC.4, dia=3,s 3, desc-=ri.YU TB-e/,) -sted /, +ace s,3itari,s* De=erBa -sted +acer3,s* Es -/ gra/ E-eg,* Bie/) e3 c,r,/e3 era -/ E-gad,r de s,3itari,s 4-1 +D=i3*U TEs, diE, -sted*U TSB* Las d,s 0ri4eras 2eces G-e 7-i a33B c,/ 3a 4-c+ac+a) e3 c,r,/e3 esta=a +acie/d, s,3itari,s) c,/creta4e/te -/a 2ariedad 33a4ada Mrs* itc+/er&s Ra40 G-e 4-1 0,ca ge/te c,/,ce* Y 3, G-e es 4Ds) 3, sac. 3as d,s 2eces* C,4, +a=rD c,40r,=ad, -sted) 1, /, e/tie/d, 4-c+, de 0.G-er) 0er, sB de s,3itari,s) 1 s5 G-e si se c,/sig-e sacar e3 Mrs* itc+/er&s Ra40 -/a 2eH cada seis 4eses se 0-ede -/, dar 0,r satis7ec+,* AsB es G-e c-a/d,

-sted 1 1, 7-i4,s a33B 1 e3 c,r,/e3 3, sac. de /-e2,) E-st, e/ e3 4,4e/t, ,0,rt-/, 0ara 0,der 2e/ir a +a=3ar c,/ /,s,tr,s) c,40re/dB G-e era -/ +,4=re 4-1 7i/, c,/ 3as cartasJ 3e 2e/Ba/ c-a/d, 53 3as 33a4a=a*U TE/t,/ces) X0,r G-5***YU TXC,r G-5 /, /,s ti4. de3 4,d, +a=it-a3Y B-e/,) 0ie/se -sted -/ 0,c,* C,r 4-1 =ie/ G-e 3e ca1era) d-d, G-e -sted se +-=iera arriesgad, a E-garse c,/ 53 tres 4i3 d.3ares* Usted 4e diE, G-e /, 3, +arBa* Ta40,c, 3, +arBa 1,) /i /adie* AsB 0-es) 3a S/ica sa3ida era i/2e/tar -/ c-e/t, 0,r 4ediaci./ de 3a c+ica 1 0erder -/a ca/tidad i40,rta/te c,/ -/ si/2ergZe/Ha c,4, de Gr,-c+1* L, de4Ds era 7Dci3*U TDe=erBa ir a G-e 4e 4irara/ 3a ca=eHa* Cer, t,da2Ba +a1 a3g, G-e /, c,40re/d,* XC,r G-5 dia=3,s +acBa tra40as e/ 3,s s,3itari,sYU E3 seF,r Hea2ist,/e s,/ri.* TSi -sted +iciera s,3itari,s /, +arBa esa 0reg-/ta* La 4a1,rBa de 3a ge/te +ace 4Ds tra40as e/ 3,s s,3itari,s G-e e/ c-a3G-ier ,tr, E-eg,*U SeFa3. 3a 4esa* TABEese -stedR si 3a S3ti4a carta G-e +e c,gid, +-=iese sid, -/ /-e2e) e3 s,3itari, +a=rBa sa3id,* La carta sig-ie/te es -/ /-e2e) 1 +ace G-i/ce dBas G-e /, +e sacad, -/ s,3, s,3itari,* XC,40re/de 3, G-e G-ier, decirYU E3 seF,r Hea2ist,/e s-s0ir. 1 rec,gi. 3as cartas* TTa3 2eH e3 c,r,/e3 +iciese s,3itari,s 0recisa4e/te 0ara adG-irir 0rDctica e/ s-s tr-c,s c,/ 3as cartas* Se reG-iere 4-c+, e/tre/a4ie/t, 0ara 33egar a ser ta/ =-e/, c,4, 53* O G-iHDs era si403e4e/te c,4, t,d,s 3,s de4Ds 1 3e g-sta=a ga/ar* Des0-5s de t,d,) esta=a c,/de/ad, a 0erder sie40re e/ 3as 0artidas i40,rta/tes) 1 es,) c,4, c,40re/derD) 0-ede 33egar a ser 4-1 a=-rrid,*U

SEGUIR DE COBRES IGNACIO ALDECOA6ESCAQA LAS CIUDADES de 0r,2i/cias se 33e/a/ e/ 3a 0ri4a2era de carte3es* Carte3es e/ 3,s G-e -/ segad,r s,/rie/te) 7-erte) =ie/ /-trid,) a=raHa -/ +aH de es0igas s,3aresR a s- 2era) -/ /iF, de a4-Fecada cara /,s 4ira c,/ ,E,s sere/,sR a s-s 0ies) -/a +-c+a de =arr, reci=e 0,r 3a recta a=ert-ra de3 a+,rr, V=,ca si/ die/tes) c,4, de 2ieEa) c,4, de =atraci,V -/a es0-erta de 4,/edas d,radas* S,/ 3,s a/-/ci,s de 3as CaEas de A+,rr,s* S,/ a/-/ci,s 0ara 3,s 3a=rad,res G-e tie/e/ 0areEas de =-e1es) 2acas) 4aG-i/aria agrBc,3a 1 -/ +iE, est-dia/d, e/ 3a U/i2ersidad , e/ e3 Se4i/ari,* Est,s carte3es ta/ a3egres) ta/ de 0ri4a2era) ta/ de 7e3icidad c,/G-istada) /ada dice/ a 3as c-adri33as de segad,res G-e) c,4, -/a t,r4e/ta de 4e3a/c,3Ba) cr-Ha/ 3as ci-dades =-sca/d, e3 0a/ de3 tra=aE, 0,r 3,s ca4i/,s de3 0aBs* A 0ri/ci0i,s de 4a1,) e3 gri33, sierra e/ 3, 2erde e3 ta33, de 3as 4aFa/asR 3a 3,4=riH e/3,G-ece =-sca/d, s-s 0e/S3ti4,s ag-Eer,s de 3as /,c+esR 3a cigZeFa 0asea 3,s 4edi,dBas 0,r 3as ,ri33as 7a/g,sas de3 rB,) +acie/d, 4e3i/dres c,4, -/a seF,rita* E/ 3,s c+,0,s a3t,s se e/reda/ 2e33,/es de /-=es 1 e/ e3 c+a0arra3 de3 4,/te =aE, e3 ag-a esta/cada se e/c,ge 4ied,sa c-a/d, 3as -rracas 2a/ a =e=erBa* La 2ida 2-e32e* La c-adri33a de 3a siega 0asa 3as 0-ertas a +,ra te40ra/a) a/da 0,r 3a carretera de 3,s gra/des ca4i,/es 1 3,s a-t,4.2i3es de 3-E,) e/ 7i3a) e/ si3e/ci,) e/ ,raci./ Vterri=3e ,raci./ V de es0era/Ha* A3 33egar a3 0-e/te de3 rB, 3a a=a/d,/a/ 0,r e3 ca4i/, de 3,s 0-e=3,s de3 ca40, 3,/ta/,* Se agr-0a/* A3g-ie/ ca/ta* A3g-ie/ 0asa 3a =,ta a3 c,40aFer,* A3g-ie/ re/iega de -/a a30argata , de c-a3G-ier c,sa 0eG-eFa e i40,rta/te* E/ 3a c-adri33a 2a/ +,4=res s,3,s* Ci/c, +,4=res s,3,s* D,s de3 /,r,este) d,/de -/ ce3e4B/ de trig, es -/ tes,r,* Otr,s d,s) de 3a 0arte +S4eda de 3as Casti33as* E3 G-i/t,) de d,/de 3,s +,4=res se 4-erde/ 3,s ded,s) 33,ra/ 1 es i/Sti3* C,/ 0a/ 1 2i/, se a/da ca4i/, c-a/d, se estD +ec+, a a/dar3,* C,/ 0a/) 2i/, 1 -/ ci/t-r./ a/c+, de c-er,s de =ecerra a+,gada , -/a 7aEa de esta4=re 2ieE,) =ie/ a0retad,s) /, +a1 +a4=re G-e rasG-e e/ e3 est.4ag,* C,/ 4a3a 4a/ta +a1 =-e/ c,=iE,) +asta G-e 3a c,H de -/ aire) e/tre 4edias cD3id,) t-erce e3 c-e33, 1 =a3da 3,s riF,/es* C-a/d, a -/ segad,r 3e da e3 aire 0ard, G-e 4ata e3 cerea3 1 G-e4a 3a +ier=a Vaire G-e 2ie/e de 3eE,s) 3e/t, 1 a rastras) 4e7Btic, c,4, e3 de 3as a3ca/tari33asV) e3 segad,r se e4=ad-r/a de 4ie3 d,/de 3e g,30e.* Cer, es 0,=re e3 re4edi,* Ha de estar t-4=ad, e/ e3 0aEar 2ie/d, a 3as araFas rec,rrer s-s te3as* Te3as G-e) de 0-r, s-ti3es) s,/ i40act,s s,=re e3 crista3 de 3a /ada* Ci/c, +,4=res s,3,s* Ci/c,) G-e 7,r4a/ -/ 0-F, de tra=aE,* D,s de3 /,r,esteJ ^it,

M,raFa 1 A4ade,) e3 =-e/ A4ade,) a3 G-e 3e sa3e/ =ar=as e/ e3 d,rs, de 3as 4a/,s) G-e se a7eita c,/ -/a +,H* D,s de 3a Casti33a 2erdeJ Sa/ K-a/ 1 C,/eE,* E3 G-i/t,) si/ 0-e=3,) de3 estaribel de M-rcia 0,r a3g, de c-a/d, 3a g-erra* E3 G-i/t,) ca33ad,R c-a/d, 4Ds) sB 1 /,* E3 G-i/t,) a3 G-e 33a4a/ desde G-e se 3es -/i.) se/ci33a4e/te) TE3 I-i/t,U) 0,r -/ =-e/ se/tid, /,4i/ad,r* TE3 I-i/t,U 3es diE, e/ 3a ca/ti/a de 3a estaci./ d,/de se 3, tr,0eHar,/J VSi 2a/ 0ara e3 ca40, 1 /, 4,3est,) 2,1 c,/ -stedes* ^it, M,raFa 3e c,/test.J VC-es 2e/ga* TE3 I-i/t,U 4,2i. 3a ca=eHa) c3a2. 3,s ,E,s e/ M,raFa) 0as. 3a 2ista s,=re A4ade,) G-e se rasca=a 3as 4a/,sR c,/s-3t. c,/ 3a 4irada a Sa/ K-a/) G-e 3ia=a -/ cigarri33,) 0arsi4,/i,s,) si/ G-e se 3e ca1era -/a =riH/a de ta=ac,) 1 0,r 7i/ 4ir. a C,/eE,) G-e a3g, se =-sca=a e/ 3,s =,3si33,s* VAca=, de sa3ir de 3a cDrce3* XI-5 dice/Y VXY -stedY Vres0,/di. ^it,* VLa g-erra) 1 3-eg,) 4a3a c,/d-cta* VXMa3aY VDe +,4=re) dig, 1,* VC-es estD dic+,* TE3 I-i/t,U 0idi. -/ c-arti33, de 2i/, ti/t,* La cita 7-e 0ara 3as ci/c, 1 4edia de 3a 4aFa/a e/ e3 de0-ertas de 3a carretera* Se se0arar,/* A+,ra 3,s ci/c, 2a/ agr-0ad,s 0,r e3 ca4i/, 3arg, de 3,s segad,res* ^it, c,/,ce e3 terre/,* T,d,s 3,s aF,s deEa s- tierra 0ara segar a E,r/a3* VA4ade,) de 3a re2-e3ta esa /,s sa3i. e3 0asad, -/a 3ie=re c,4, -/ =-rr,* VSB) +,4=reR 0er, /, e3 0asad,) si/, ,tr, aF, atrDs* VA-e 3Dsti4a*** Y ^it, 1 A4ade, +a=3a/ de3 a/taF,) 0erdi5/d,se e/ deta33es) 4ie/tras Sa/ K-a/ se s-e/a -/a 1 ,tra 2eH 3a /ariH distraBda4e/te) 4ie/tras C,/eE, se G-eEa e/ -/ 4-r4-33, de sa30argata r,ta) 4ie/tras TE3 I-i/t,U 2a 4ira/d, 3,s =,rdes de3 ca4i/, =-sca/d, /, sa=e G-5* A3 4edi,dBa 3es 0ara -/ s,4=raE,* De 3a =,ta de3 0,=re se =e=e 0,c, 1 c,/ 4-c+a 0reca-ci./* A3 0a/ de3 0,=re /, se 3e da/ 4,rdisc,sR +a1 G-e 0artir3, e/ tr,H,s c,/ 3a /a2aEa* E3 G-es, de3 0,=re /, se desc,rteHa) se ras0a* E/ e3 s,4=raE, desca/sa/ 1 7-4a/ 3,s cigarri33,s de 3as 4i3 4-ertes de3 7-eg,) de s-s 4i3 /aci4ie/t,s e/ e3 e/ce/ded,r t,sc, 1 seg-r,* Ha/ deEad, de +a=3ar de 3as c,sas de sie40re) esas c,sas G-e aca=a/ c,4, e40ieHa/J VLa 4-Eer +a=rD ter4i/ad, de tra=aEar e/ e3 0aF-e3, de tierra G-e +e4,s arre/dad, tras de 3a casa* L,s c+a2a3es estarD/ dD/d,3e 2-e3tas a3 0-c+eri33,* U/a 3arga 0a-sa 1 3a 2-e3ta* VL,s c+a2a3es estarD/ saca/d, =ri33, a3 0-c+er,* La 4-Eer sa3drD a tra=aEar e3 0aF-e3, de tierra G-e +e4,s arre/dad, tras de 3a casa* Dice/ 3a 4-Eer) 3,s c+a2a3es) e3 G-e se 7-e de 3as ca3e/t-ras) e3 G-e 2i/, 0,r Sa/ K-a/ de +arD tres aF,s* N, 0,see/ c,/ 3a =r-ta3 terG-edad de 3,s a7,rt-/ad,s 1 +asta 0arece G-e +a/ ,32idad, e/ 3,s ri/c,/es de 3a 4e4,ria 3,s 0,sesi2,s d5=i3es de 3a 2ida* EstD/ 3i=res* Ca33a/ +asta G-e ,tr, re0ita 3a +ist,ria c,/ escasas 2aria/tes* Ca33a/ +asta G-e se da/ c-e/ta de G-e +a1 -/ ser de si3e/ci, 1 de s,4=ras c,/ e33,s) -/, G-e +a dic+, sB 1 /, 1 0,ca c,sa 4Ds* AG-B estD ^it, M,raFa 0ara 0reg-/tar) 0,rG-e a -/ c,40aFer, +a1 G-e dar3e ,casi./) si/ 4,3estar3e) de -/ s-s0ir,) de -/a 3Dgri4a) de -/a risa* U/ c,40aFer, 0-ede estar /ecesitad, de desca/s, 1 es /ecesari, sa=er) c-a/d, c-e/te) e3 4,4e/t, e/ G-e +a1 G-e =a3a/cear 3a ca=eHa , agac+ar3a +acia e3 s-e3, , 3e2a/tar3a +acia e3 s,3* VXUsted G-5 +arD c-a/d, aca=e est,Y

TE3 I-i/t,U e/c,ge -/a 0ier/a 1 d-da* VXY,Y VN,s,tr,s 2,32ere4,s 0ara 3a tierra* VYa 2er5* Y e/tre e33,s) e/tre 3,s c-atr, 1 TE3 I-i/t,U) e3 c,raH./ de 3a c,4-/idad /a-7raga* ^it, tie/e s- ,rde/* Se 0,/e e/ 0ie) c,/s-3ta s- s,4=ra) 3e2a/ta s- +at, 1 se 3, carga a 3a es0a3da* VB-e/,) a/da/d,* Cara 3as ci/c, 0,de4,s estar e/ 3a +,ci/a* Cara 3as seis) e/ e3 tes, de3 0-e=3,* C,r 3a 3adera) +acia e3 rB,) 2-e3a e3 a2e G-e +-e3e 4a3* C,/eE,) de 3,s =,3si33,s) saca -/a 4adera G-e ta33a c,/ 3a /a2aEa* VXI-5 +acesY V3e 0reg-/ta Sa/ K-a/* VLa t,rre de 3,s c,/des) 0ara G-e E-eg-e e3 c+ic, a 3a 2-e3ta* La +ag, c,/ si3=, de 0DEar,* ^it, 1 A4ade, rec-erda/ e3 a/taF,* Y TE3 I-i/t,U 4ira e3 ca4i/,* A 3as seis 03atea e3 rB, 0,r 4edi, de3 33a/,* E/ e3 0-e=3,) e/tre casa 1 casa) crece 3a ti/ie=3a* C,r 3,s S3ti4,s a3c,res e3 cie3, estD 4,rad,* L,s 0err,s 3adra/ a3 0as, 3e/t, de 3,s de 3a siega* ^it, c,/,ce a 3,s G-e se as,4a/ a 3as 0-ertas a 2er3,s 33egar* VSeF,r Ricard,) Xse c-r. de 3,s c.3ic,sY E3 ca40esi/, res0,/de) cac+aH-d,J VCarece) 0arece* La c-adri33a sig-e ade3a/te* VSeF,ra R,sari,) X2,32i.3e e3 sa/t, a Catrici,Y VC,r a+B a/da* ^it, +ace -/ a0arte a Sa/ K-a/* VEs G-e tie/e -/ +iE, G-e di, e/ 4a/Bas e3 aF, 0asad, de -/a s,3eada e/ 3as 7i/cas* Hace/ -/ a3t, e/ 3a 03aHa* E3 c-adrad, de 3a 03aHa estD G-e=rad, 0,r 3a irreg-3aridad de 3as c,/str-cci,/es* E/ 3a 4itad estD e3 0i3./R e/ 53 E-ega/ 3,s /iF,s* A3 2er3,s a 3,s ci/c, 0arad,s 1 e/si4is4ad,s) 3,s /iF,s se 3es acerca/ a -/a dista/cia de res0et, 1 0r-de/cia* L,s segad,res) c,4, 3,s gita/,s) 0-ede/ r,=ar criat-ritas 0ara 2e/der3as e/ ,tr,s 0-e=3,s* ^it, 2,cea a -/ ca40esi/, se/tad, e/ e3 -4=ra3 de s- casaJ VXI-5) MartB/) +a1 0aEar 0ara ci/c, +,4=resY VHa1) 0er, /, 0aEa* VDa ig-a3* XA c-D/t,s /,s /ecesita -stedY VC,/ d,s de 2,s,tr,s 4e arreg3,) 0,rG-e te/g, ,tr,s G-e 33egar,/ a1er* MaFa/a te40ra/, a dar3e* E3 E,r/a3) e3 de sie40re* VYa a-4e/tarD -sted -/a 0eseti33a* VEstD/ 3,s tie40,s 4a3,s) 0er, se +a de 2er* Crecisa4e/te estD/ 3,s tie40,s 4a3,s* N, se 4arc+a 3a ge/te de s- tierra 0,rG-e est5/ =-e/,s) /i 0,rG-e 3a 2ida sea -/a de3icia) /i 0,rG-e 3,s +iE,s te/ga/ t,d, e3 0a/ G-e G-iera/* ^it, arr-ga 3a 7re/te 1 4edita* VTS) Sa/ K-a/) 1 tS C,/eE,) 0,d5is G-edar,s c,/ 53* MaFa/a arreg3are4,s /,s,tr,s* Da/d, 3a 2-e3ta a 3a ig3esia) a 3a G-e estD 0egada a 3a casa) se a=re -/ a403i, 0,rtegad,* E3 0,rtegad, estD e/tre -/a era 1 -/ esterc,3er,) G-e e/ 3as 4adr-gadas tie/e 73,ta/d, -/ 2a+, de 0a/ta/, 1 G-e estD e/ 0er0et-, ,t,F, de c,3,res* De3 0,rtegad, se s-=e a3 0aEar* Las 4aderas =ri33a/ 0-3i4e/tadas* S.3, +a1 -/ 0,c, de 0aEa e/ -/ ri/c./* L,s tri33,s) a0,1ad,s s,=re 3a 0ared) c,/ 3,s 0eder/a3es a4e/aHa/tes) 0arece/ 7a-ces de 0err,s g-ardia/es* VDeEad a+B 3,s +at,s* Va4,s a 2er si /,s da/ a3g, e/ 3a c,ci/a* E/ 3a c,ci/a 3es da/ -/ tr,H, de t,ci/, a cada -/,) 0a/ 1 2i/,* La 4-Eer de MartB/ 3es c,/te403a desde -/a si33a* VTS) ^it,) a3egra e3 D/i4, c,/ 3a c,4ida* Ca/ta a3g,) +,4=re) de 0,r t- tierra*

VN, est,1 de =-e/ aF,) seF,ra* VCa/ta) ^it, Vdice MartB/) G-e estD a0,1ad, e/ 3a 0-erta* VTe/g, 3a garga/ta c,/ /-d,s* VC-a/t, 4Ds 2ieE,) 4Ds t-/,) ^it,* VC-es ca/tar5) 0er, /, de 3a tierra) 1 a 2er si 3es 2a g-sta/d,* VTS) ca/ta) ca/ta* ^it,) c,/ e3 0,rr./ a0,1ad, s,=re -/a 0ier/a) e/t,/a -/a c,03a* S-s c,40aFer,s =aEa/ 3a ca=eHa* Al marc(ar a la sie"a entran rencores, trabajar para ricos, se"uir de pobres* S,=re 3,s ca40,s sa3ta 3a /,c+e* U/ rat./ c,rre 0,r e3 0aEar* L,s segad,res estD/ t-4=ad,s* VO1e) Sa/ K-a/) s,/ -/,s 2ei/te dBas aG-B* A d,ce 0esetas) Xc-D/t, 2ie/e a serY VC-are/ta 1 ,c+, d-r,s* VN, estD 4a3* A=aE,) e/ 3a c,ci/a) +a=3a MartB/ e/ t5r4i/,s c,4ercia3es 1 esc,gid,s c,/ -/ a4ig,* VMe +a/ ,7recid, 4ateria3 +-4a/, a siete 0esetas 0ara +acer t,da 3a ca40aFa) 0er, s,/ a/da3-ces*** VGe/te 73,Ea* VA3,Ea* MartB/ +ace c,/ 3,s 3a=i,s -/ gest, de 4e/,s0reci,* TRABAKABAN Sa/ K-a/ 1 C,/eE, c,/ MartB/* ^it, M,raFa) A4ade, 1 TE3 I-i/t,U) c,/ ,tr,s segad,res G-e 33egar,/ -/ dBa des0-5s) sega=a/ e/ 3as 7i/cas de3 a3ca3de* N, se 2eBa/ 3,s d,s gr-0,s 4Ds G-e c-a/d, 4arc+a=a/ a3 tra=aE, , 2,32Ba/ de 53 0,r 3,s ca4i/,s* ^it,) A4ade, 1 TE3 I-i/t,U d,r4Ba/ e/ e3 0aEar de3 a3ca3de) s,=re 0aEa 4edi, 0-32eriHada* Se 0asa=a/ e3 dBa e/ e3 ca40,* A 3a c-arta E,r/ada a0ret. e3 ca3,r* E/ e3 7,/d, de3 33a/, -/a =,ca i/2isi=3e a3e/ta=a -/ aire e/ 33a4as* CarecBa G-e 53 i=a a traer 3as /-=es /egras de 3a t,r4e/ta G-e c-=rirBa e3 cie3,) 1 si/ e4=arg,) e3 aH-3 se +acBa 4Ds 0r,7-/d,) 4Ds 0esad,) 4Ds 4etD3ic,* L,s segad,res s-da=a/* B-sca=a/ 3as c-3e=ras de +-4edad de=aE, de 3as 0iedras* L,s +,4=res se re7resca=a/ 3a garga/ta c,/ 2i/agre 1 ag-a* E/ e3 sa-ca3) 3a da4a de3 sa0,) G-e tie/e ,E,s de 2B=,ra 1 =,ca de 0eH) 3, 4ira=a t,d, 4a3dicie/d,* L,s segad,res) a3 deEar e3 tra=aE, -/ 4,4e/t,) tira=a/) 0,r c,st-4=re) -/a 0iedra a =aE, 0ier/a e/ 3,s ar=-st,s 0ara es0a/tar3a* C,dBa 33egar 3a desgracia* E3 2ie/t, 0ard, 2i/, 0,r e3 ca4i/, 3e2a/ta/d, -/a 0,32areda* S0ri4er g,30e 7-e tre4e/d,* T,d,s 3, reci=ier,/ de 0er7i3 0ara G-e /, 3es daFase) e?ce0t, TE3 I-i/t,U) G-e 3, s,0,rt. de es0a3das) 3eEa/, e/ 3a 7i/ca) c,/ 3a ca4isa e40a0ada e/ s-d,r) sega/d,* Le gritar,/) 1 7-e i/Sti3* N, se a0erci=i.* C-a/d, 3e2a/t. 3a ca=eHa era 1a tarde* TE3 I-i/t,U 33eg. a3 0aEar tirita/d,* Y /, G-is, ce/ar* Le dier,/ 4ie3 e/ 3as es0a3das* E3 a3ca3de 33a4. a3 45dic,* E3 45dic, 3, 4a/d. 3a2ar) 0,rG-e ,0i/. G-e aG-e33, era/ t,/terBas* Y dicta4i/.J VN, es /ada* Ta3 2eH +a1a =e=id, ag-a de4asiad, 7rBa* ^it, 3e e?03ic.J VMire) d,ct,r) 7-e e3 2ie/t, 0ard,*** E3 45dic, se e/7ad.* VC-a/t, 4Ds ig/,ra/tes) 4Ds G-er5is sa=er* XI-5 4e 2as a decir tSY

VMire) d,ct,r) 7-e e3 2ie/t, G-e 4ata e3 cerea3 1 G-e4a 3a +ier=a* Ha1 G-e dar3e de 4ie3* Las 4a/tecas de 3,s riF,/es 3as tie/e =3a/das* VOBa+P OBa+P) e3 2ie/t, 0ard,*** Vc,4e/t.* L,s c,40aFer,s 2,32ier,/ a dar3e 4ie3 e/ 3as es0a3das e/ c-a/t, se 4arc+. e3 45dic,) 1 ^it, 3e ec+. s- 4a/ta* VXY tS) ^it,Y VdiE, TE3 I-i/t,U* VY,) a 4edias c,/ A4ade,* TE3 I-i/t,U te4=3a=aR 3e castaFetea=a/ 3,s die/tes* E3 2ie/t, 0ard, e/ e3 sa-ca3 +acBa -/ 4-r4-33, de risas* ALL[ esta=a TE3 I-i/t,U) e/trete/id, c,/ 3as araFas* Las i=a c,/,cie/d,* C,/t. a ^it, 1 a A4ade, c.4, +a=Ba 2ist, 0e3ear a -/a de e33as) 3a de 3a gra/ te3a) de 3a 2iga de3 ri/c./) c,/ -/a a2is0a G-e atra0.* L, c,/ta=a i/7a/ti34e/te* ^it, ca33a=a* De 2eH e/ 2eH 3e i/terr-40Ba d,=3D/d,3e 3a 4a/ta* VXI-5 ta3 a+,raY VBie/) /, te 0re,c-0es* VXN, 4e +e de 0re,c-0arY Has 2e/id, c,/ /,s,tr,s 1 /, te 2as a 0,der 4arc+ar* N,s,tr,s de/tr, de c-atr, dBas tira4,s 0ara e3 N,rte* Est, estD 1a da/d, 3as =,G-eadas* VB-e/,) G-5 4Ds da* N, 4e ec+arD/ a 3a ca33e de re0e/te* VN,) /,) desde 3-eg,*** Vd-da=a ^it,* VY si 4e ec+a/) 0-es 4e 2,1* VXY ad,/deY VCara 3a ci-dad) a3 +,s0ita3) +asta G-e sa/e* VH-4*** VAIU[ tie/es 3, t-1,) ^it,* Os d,1 d,ce 0erras 4Ds 0,r dBa a cada -/,* VGracias* VC-es +asta e3 aF, G-e 2ie/e* I-e +a1a s-erte* Y di3e a3 TI-i/t,U G-e 0ara 53) a-/G-e /, +a tra=aEad, 4Ds G-e tres dBas 1 3e +e estad, da/d, de c,4er t,d, este tie40,) +a1 dieH d-r,s* N, se G-eEarD* VN,) c3ar,* VC-es dBse3, 1 ta4=i5/ G-e 3e2a/te c,/ 2,s,tr,s* VCer, si es i40,si=3e) si estD tr,/Had,* VY 1, G-5 G-ieres G-e 3e +aga* L3egar,/ a3 0-e/te* TE3 I-i/t,U a/da=a a0,1ad, e/ -/ 0a3,) 4edi, a rastras* ^it, M,raFa 1 A4ade, 3e a1-da=a/ 0,r t-r/,* VXI-5 ta3Y A+,ra c,ges 3a carretera 1 te 0rese/tas e/ seg-ida e/ 3a ci-dad* VSi 33eg,* VN, +as de 33egar* Mira) 3,s c,40aFer,s 1 1, +e4,s +ec+,*** -/ a+,rr,* Es 0,c,) 0er, /, te 2e/drD 4a3* T.4a3,* Le di, -/ 7aEit, de =i33etes 0eG-eF,s* VOs 3, ace0t, 0,rG-e*** Y, /, s5*** M-c+as gracias* M-c+as gracias) ^it, 1 t,d,s* TE3 I-i/t,U esta=a a 0-/t, de 33,rar) 0er, /, sa=Ba , 3, +a=Ba ,32idad,* VN, digas /ada) +,4=re* Les di, 3a 4a/, 3arga4e/te a cada -/,* VAdi.s) ^it,R adi.s) A4ade,R adi.s) Sa/ K-a/R adi.s) C,/eE,* VAdi.s) Ca=3,) adi.s* HacBa G-i/ce dBas G-e +a=Ba/ a0re/did, e3 /,4=re de3 TI-i/t,U* C,r 3a ,ri33a de 3a carretera ca4i/a=a) 2aci3a/te) Ca=3,* L,s segad,res 2,32ier,/ 3as es0a3das 1 ec+ar,/ a a/dar* Se a3eEar,/ de3 0-e/te* ^it,) 0ara distraer a 3,s c,40aFer,s) se

0-s, a ca/tar a 4edia 2,H a3g, de s- tierra*

EL CABALLO DE MADERA D* H* LAMRENCE6GRAN BRETAQA ERA UNA 4-Eer =e33Bsi4a G-e e40eH. c,/ t,das 3as 2e/taEas) 0er, /, t-2, s-erte* Se cas. e/a4,rada) 1 e3 a4,r se c,/2irti. e/ 0,32,* Te/Ba -/,s +iE,s 0reci,s,s) 1 si/ e4=arg, 0e/sa=a G-e se 3,s +a=Ba/ i40-est, 1 /, era ca0aH de G-erer3,s* E33,s 3a 4ira=a/ 7rBa4e/te) c,4, si 3a ce/s-rase/* Y e33a se/tBa a0re4ia/te4e/te G-e de=Ba e/c-=rir a3g-/a c-30a e/ e3 7,/d, de s- ser) 0er, /, sa=Ba G-5 era 3, G-e de=Ba ,c-3tar* C-a/d, 3,s /iF,s esta=a/ 0rese/tes sie40re se/tBa e/d-rec5rse3e e3 c,raH./* Est, 3a atri=-3a=a) 1 a s- 4a/era se 4,stra=a de 3, 4Ds cariF,sa 1 s,3Bcita c,/ s-s +iE,s) c,4, si 3,s G-isiera de 2eras* S.3, e33a sa=Ba G-e e/ 3, 4Ds B/ti4, de s- c,raH./ +a=Ba -/ e40eder/id, ri/c,/ci33, t,ta34e/te i/ca0aH de se/tir a4,r 0,r /adie* T,d, e3 4-/d, decBaJ TEs ta/ =-e/a 4adre* Ad,ra a s-s +iE,sU* U/ica4e/te e33a 1 s-s 0r,0i,s ret,F,s sa=Ba/ G-e /, era asB* L, 3eBa/ 4-t-a4e/te e/ s-s ,E,s* Era/ -/ c+ic, 1 d,s /iFitas* Vi2Ba/ e/ -/a c.4,da casa) c,/ EardB/) te/Ba/ criad,s discret,s 1 se se/tBa/ s-0eri,res a t,d,s e/ 3a 2eci/dad* A-/G-e 2i2Ba/ c,/ 3-E,) 0erci=Base -/a a/siedad c,/sta/te e/ aG-e33a casa* N-/ca +a=Ba =asta/te di/er,* La 4adre dis7r-ta=a de -/a 0eG-eFa re/ta) 1 ta4=i5/ e3 0adre) 0er, est,s i/gres,s /, era/ /i c,/ 4-c+, s-7icie/tes 0ara 4a/te/er e3 tre/ de 2ida G-e 33e2a=a/* E3 0adre tra=aEa=a e/ -/a ,7ici/a de 3a ci-dad* Cer, a-/G-e te/Ba =-e/as 0ers0ecti2as) estas /-/ca c-aEa=a/ e/ rea3idades* C,/sta/te4e/te i40era=a 3a ag,=ia/te se/saci./ de 3a 7a3ta de di/er,) a-/G-e seg-Ba/ 2i2ie/d, a 3, gra/de* A3 7i/ 3a 4adre se diE,J TVer5 si 1, 0-ed, +acer a3g,U* Si/ e4=arg,) /, sa=Ba 0,r d./de e40eHar* Se de2a/a=a 3,s ses,s i/te/ta/d, est, 1 3, ,tr,) 0er, /, e/c,/tra=a /ada satis7act,ri,* E3 7racas, traH. 0r,7-/d,s s-rc,s e/ s- cara* L,s /iF,s crecBa/ 1 te/drBa/ G-e ir a3 c,3egi,* HacBa 7a3ta 4Ds di/er,) +acBa 7a3ta 4Ds di/er,* E3 0adre) c-1,s g-st,s era/ 4-1 re7i/ad,s 1 dis0e/di,s,s) 0arecBa i/ca0aH de 33egar a +acer a3g, G-e 2a3iera 3a 0e/a* Y 3a 4adre) G-e te/Ba gra/ c,/7ia/Ha e/ sB 4is4a) /, 3,gra=a 4a1,res 5?it,s) si =ie/ s-s g-st,s era/ ig-a34e/te c,st,s,s* Y de este 4,d,) c,4, -/ 7a/tas4a) 33eg. a r,/dar 3a casa 3a /e7a/da 7raseJ LA9ace falta ms dineroC A9ace falta ms dineroCU L,s /iF,s 3a ,Ba/ c,/sta/te4e/te) a-/G-e /adie 3a 0r,/-/cia=a e/ 2,H a3ta* La ,Ba/ e/ Na2idades) c-a/d, s- c-art, se 33e/a=a de 4ag/B7ic,s 1 car,s E-g-etes* DetrDs de3 re3-cie/te 1 4,der/, ca=a33, de 4adera) detrDs de 3a =,/ita casa de 4-Fecas) -/a 2,H e40eHa=a a s-s-rrarJ TOHace 7a3ta 4Ds di/er,P OHace 7a3ta 4Ds di/er,PU Y 3,s /iF,s i/terr-40Ba/ 0,r -/ 4,4e/t, s-s E-eg,s 0ara esc-c+ar* Y se 4ira=a/ a 3,s ,E,s

0ara sa=er si 3, +a=Ba/ ,Bd, t,d,s* Y cada -/, 2eBa e/ 3,s ,E,s de 3,s ,tr,s d,s G-e ta4=i5/ e33,s 3, +a=Ba/ ,Bd,* TOHace 7a3ta 4Ds di/er,P OHace 7a3ta 4Ds di/er,PU Br,ta=a 4-r4-ra/d, de 3,s 4-e33es de3 ca=a33, G-e aS/ se =a3a/cea=a) 1 +asta e3 ca=a33,) i/c3i/ada s- ca=eHa de 4adera) 3, ,Ba* La 4-Feca gra/de) se/tada c,/ s-s c,3,radas 4eEi33as 1 s- =,=a3ic,/a s,/risa e/ s- /-e2, c,c+eci33,) 3, ,Ba c,/ t,da c3aridad) 1 0arecBa s,/reBr aS/ 4Ds a7ectada4e/te a ca-sa de e33,* E3 cac+,rri33, G-e s-stit-Ba a3 ,s, de 0e3-c+e 0arecBa t,/t, de re4ate 0recisa4e/te 0,rG-e ta4=i5/ +a=Ba ,Bd, e3 secret, c-c+ic+e, 0,r t,da 3a casaJ TOHace 7a3ta 4Ds di/er,PU Y si/ e4=arg, /adie 3, decBa /-/ca e/ 2,H a3ta* E3 s-s-rr, esta=a e/ t,das 0artes) 1 0,r es, /adie 3, 0r,/-/cia=a* De3 4is4, 4,d, G-e /adie diceJ TOEsta4,s res0ira/d,PU a 0esar de G-e se res0ira t,d, e3 tie40,* VMadre V0reg-/t. -/ dBa Ca-3V) X0,r G-5 /, te/e4,s /,s,tr,s c,c+eY XC,r G-5 -ti3iHa4,s sie40re e3 de3 tB,) , -/ ta?iY VC,rG-e s,4,s 3,s 4ie4=r,s 0,=res de 3a 7a4i3ia VdiE, 3a 4adre* VCer, X0,r G-5) 4adreY VB-e/,*** 4e 7ig-r, Vc,/test. e33a 3e/ta4e/te 1 c,/ a4arg-raV G-e es 0,rG-e t0adre /, tie/e s-erte* E3 /iF, 0er4a/eci. ca33ad, -/ rat,* VXLa s-erte es di/er,) 4adreY V0reg-/t. a3 7i/ c,/ =asta/te ti4ideH* VN,) Ca-3* N, e?acta4e/te* Es 3, G-e +ace G-e te/gas di/er,* Si tie/es s-erte tie/es di/er,* C,r es, es 4eE,r /acer c,/ s-erte G-e ric,* Si eres ric,) 0-edes 0erder t- di/er,* Cer, si tie/es s-erte) sie40re c,/seg-irDs 4Ds di/er,* VOO+P XDe 2erasY XY 0adre /, tie/e s-erteY VY, dirBa G-e tie/e 4-1 4a3a s-erte Vre0-s, e33a c,/ a4arg-ra* E3 c+ic, 3a c,/te403. c,/ 4irada i/seg-ra* VXC,r G-5Y V0reg-/t.* VN, 3, s5* Nadie sa=e 0,r G-5 -/a 0ers,/a tie/e =-e/a s-erte 1 ,tra 3a tie/e 4a3a* VXN,Y XNadie e/ a=s,3-t,Y XNadie 3, sa=eY VTa3 2eH Di,s* Cer, /-/ca 3, dice* VC-es de=erBa decir3,* XY tS ta40,c, tie/es s-erte) 4adreY VN, 0-ed, te/er3a esta/d, casada c,/ -/ 4arid, G-e tie/e 4a3a s-erte* VCer, X/, 3a tie/es 0,r ti 4is4aY VA/tes de casar4e 0e/sa=a G-e sB* A+,ra cre, G-e s,1 rea34e/te 4-1 desa7,rt-/ada* VXC,r G-5Y VB-e/,*** O/, i40,rtaP I-iHD /, 3, sea e/ rea3idad* E3 /iF, 3a 4ir. 0ara 2er si decBa 3a 2erdad* Cer, c,40re/di. 0,r 3,s rasg,s de s- =,ca G-e esta=a trata/d, de ,c-3tar3e a3g,* VB-e/,) de t,d,s 4,d,s VdiE, res-e3ta4e/teV) 1, s,1 -/a 0ers,/a de s-erte* VXC,r G-5Y V0reg-/t. s- 4adre) 1 se ec+. a reBr* E3 3a 4ir. 7iEa4e/te* Ni siG-iera sa=Ba 0,r G-5 +a=Ba dic+, aG-e33,* VMe 3, diE, Di,s Va7ir4. c,/ des7ac+ateH* VC,/7B, e/ G-e te 3, +a1a dic+,) cie3it, VdiE, e33a c,/ -/a risa a4arga* VOTe aseg-r, G-e 4e 3, diE,) 4adreP VOEst-0e/d,P E3 /iF, c,40re/di. G-e /, 3e creBaR ,) 4Ds =ie/) G-e /, +acBa cas, de s- asert,* Est, 3e e/,E. -/ 0,c, 1 3e +iH, se/tir 3a /ecesidad de ,=3igar3a a 0restar ate/ci./* La/H.se a3 aHar) de -/ 4,d, 0-eri3) e/ =-sca de 3a c3a2e de 3a s-erte* A=straBd,) si/ re0arar e/ /adie) da=a 2-e3tas e/ s- 4agB/ =-sca/d, a +-rtadi33as 3a s-erte* Necesita=a s-erte) 3a /ecesita=a) 3a /ecesita=a* C-a/d, 3as d,s /iFas E-ga=a/ a 3as 4-Fecas e/ e3 c-art, de E-eg,s) 53 se 4,/ta=a e/ s- gra/ ca=a33, de 4adera 1 carga=a 7-ri,sa4e/te a3 es0aci,) c,/ ta3

7re/esB G-e s-s +er4a/itas 3e 4ira=a/ c,/ desas,sieg,* A3 ga3,0e desati/ad, de s- c,rce3) e3 ,sc-r, ca=e33, de3 c+ic, ,/dea=a 1 s-s ,E,s te/Ba/ -/ e?traF, 7-3g,r* Las /iFas /, se atre2Ba/ a +a=3ar3e* C-a/d, +a=Ba ca=a3gad, +asta e3 7i/a3 de s- i/se/sata c,rrerBa) des4,/ta=a 1 0er4a/ecBa de3a/te de3 ca=a33, de 4adera 4ira/d, de +it, e/ +it, s- ca=eHa gac+aR te/Ba 3a c,3,rada =,ca 3igera4e/te a=ierta) 1 e/ s-s gra/des ,E,s di3atad,s +a=Ba -/ =ri33, de4e/cia3* TOVa4,sPU) ,rde/a=a tDcita4e/te a3 c,rce3) G-e =-7a=a /, 4e/,s tDcita4e/te* TOA+,ra 3352a4e ad,/de estD 3a s-erteP OVa4,s) 3352a4ePU Y aH,ta=a e3 c-e33, de3 ca=a33, c,/ 3a 0eG-eFa 7-sta G-e +a=Ba 0edid, a3 tB, Oscar* Esta=a c,/2e/cid, de G-e e3 ca=a33, 0,dBa 33e2ar3e ad,/de esta=a 3a s-erteR s.3, te/Ba G-e ,=3igar3,* AsB es G-e 2,32Ba a 4,/tar3, 1 0r,seg-Ba s- 7-ri,sa ga3,0ada) c,/ 3a es0era/Ha de 33egar a3 7i/ a s- desti/,* Sa=Ba G-e 0,dBa 33egar* VOAca=arDs 0,r r,40er t- ca=a33,) Ca-3P V3e ad2ertBa 3a /iFera* VOSe 0asa e3 dBa 4,/ta/d, asBP OI-isiera G-e deEase de +acer3,P VdecBa K,a/) 3a 4a1,r de 3as +er4a/as* Cer, 53 se 3i4ita=a a 4irar3as 7er,H4e/te) si/ decir /ada* La /iFera se di, 0,r 2e/cida* N, 3e e/te/dBa* A t,das 3-ces) +a=Ba crecid, de4asiad, 1 1a /, 0,dBa d,4i/ar3,* Ciert, dBa s- 4adre 1 e3 tB, Oscar e/trar,/ e/ 3a +a=itaci./ 1 3e s,r0re/dier,/ e/ -/a de s-s 7-ri,sas ga3,0adas* Ni siG-iera 3es +a=3.* VOH,3a) E,2e/ E,cNe1P XEstDs 4,/ta/d, -/ ga/ad,rY VdiE, s- tB,* VXN, estDs 1a de4asiad, crecid, 0ara -/ ca=a33, de 4aderaY V0reg-/t. s- 4adreV* Ya /, eres -/ /iFit,) Xsa=esY Cer, Ca-3 se 3i4it. a 4irar3a 7-ri,sa4e/te c,/ s-s gra/des ,E,s aH-3es) de4asiad, E-/t,s G-iHD* N, +a=3a=a c,/ /adie c-a/d, esta=a e/ 03e/a carrera* S- 4adre 3e ,=ser2a=a c,/ -/a e?0resi./ 0re,c-0ada* De re0e/te deE. de 7,rHar e3 ga3,0e 4ecD/ic, de s- ca=a33, 1 se a0e.* VB-e/,) O0,r 7i/ 33eg-5P Va/-/ci. 2e+e4e/te4e/te) c,/ 3,s ,E,s aS/ re3a40ag-ea/tes 1 s-s 3argas 1 r,=-stas 0ier/as 4-1 a=iertas* VXAd,/de 33egasteY V0reg-/t. s- 4adre* VAd,/de G-erBa ir Vc,/test. radia/te* VOEs, estD =ie/) 4-c+ac+,P VdiE, e3 tB, OscarV* N, 0ares +asta 33egar a33B* XC.4, se 33a4a e3 ca=a33,Y VN, tie/e /,4=re Vre0-s, e3 c+ic,* VA+) /, 3e +ace 7a3ta) X2erdadY VB-e/,) tie/e disti/t,s /,4=res* La se4a/a 0asada se 33a4a=a Sa/s,2i/,* VSa/s,2i/,) Xe+Y Ga/. e3 Asc,t* XC.4, sa=Bas s- /,4=reY VSie40re estD +a=3a/d, de 3as carreras de ca=a33,s c,/ Bassett Vi/ter2i/, K,a/* E3 tB, se a3egr. 4-c+Bsi4, a3 desc-=rir G-e s- s,=ri/i33, esta=a a3 c,rrie/te de t,das 3as /,ticias re3ati2as a 3as carreras* Bassett) e3 E,2e/ Eardi/er,) G-e +a=Ba res-3tad, +erid, e/ e3 0ie iHG-ierd, d-ra/te 3a g-erra 1 +a=Ba c,/seg-id, s- act-a3 c,3,caci./ gracias a Oscar CressLe33) de G-ie/ 7-era asiste/te) era -/ 7a/Dtic, de3 +i0.dr,4,* Vi2Ba i/te/sa4e/te t,das 3as carreras i40,rta/tes) 1 e3 /iF, 3as 2i2Ba c,/ 53* Oscar CressLe33 se e/ter. de t,d, 0,r Bassett* VE3 seF,rit, Ca-3 2ie/e a 0reg-/tar4e) asB es G-e 1, /, te/g, 4Ds re4edi, G-e decBrse3,) seF,r VdiE, e3 Eardi/er, c,/ e?0resi./ terri=3e4e/te seria) c,4, si est-2iese +a=3a/d, de te4as re3igi,s,s* VXY +a a0,stad, a3g-/a 2eH a -/ ca=a33, G-e 3e g-steY VB-e/,*** 1, /, G-ier, traici,/ar3e*** E3 es -/ E,2e/ ca=a33er,) t,d, -/ ca=a33er,) seF,r* Si /, 3e i40,rta) 0regS/tese3, -sted 4is4,* A 53 3e g-sta es,) 1 G-iHD creerBa G-e 1, 3e +a=Ba de3atad,) seF,r* Usted 4e 0erd,/arD*

Bassett esta=a 4Ds seri, G-e e/ -/ e/tierr,* E3 tB, 7-e a =-scar a s- s,=ri/, 1 se 3, 33e2. a dar -/ 0ase, e/ c,c+e* VDi4e) Ca-3) 4-c+ac+,) X+as a0,stad, a3g-/a 2eH a -/ ca=a33,Y V3e 0reg-/t.* E3 c+ic, ,=ser2. dete/ida4e/te a s- a0-est, tB,* VXEs G-e crees G-e /, de=, +acer3,Y VdiE, a 3a de7e/si2a* VONada de es,P Ce/s5 G-e ta3 2eH 0-dieras dar4e -/ s,03, 0ara e3 Li/c,3/* E3 c,c+e c,rrBa 2e3,H4e/te 0,r 3a carretera e/ direcci./ a 3a casa de3 tB, Oscar e/ Ha40s+ire* VXCa3a=ra de +,/,rY V0reg-/t. e3 s,=ri/,* VOCa3a=ra de +,/,r) 4-c+ac+,P Vre0-s, e3 tB,* VB-e/,) 0-es e/t,/ces Da77,di3* VODa77,di3P L, d-d,) +iE,* XI-5 4e dices de MirHaY VY, s.3, c,/,Hc, e3 ga/ad,r VdiE, e3 /iF,V* Es Da77,di3* VDa77,di3) Xe+Y H-=, -/ 4,4e/t, de si3e/ci,* Da77,di3 era -/ ca=a33, re3ati2a4e/te desc,/,cid,* VOTB,P VDi4e) +iE,* VN, se 3, dirDs a /adie) X2erdadY Se 3, 0r,4etB a Bassett* VOA3 dia=3, c,/ BassettP XI-5 0i/ta 53 e/ t,d, est,Y VS,4,s s,ci,s* He4,s sid, s,ci,s desde e3 0ri/ci0i,* TB,) 7-e 53 G-ie/ 4e 0rest. 3,s 0ri4er,s ci/c, c+e3i/es) 1 3,s 0erdB* Le di 4i 0a3a=ra de +,/,r de G-e est, G-edarBa e/tre 53 1 1,R 7-e e/t,/ces c-a/d, tS 4e diste aG-e3 =i33ete de dieH c+e3i/es* E40ec5 a ga/ar c,/ ese di/er,) asB G-e 0e/s5 G-e tS eras +,4=re de s-erte* N, se 3, dirDs a /adie) X2erdadY E3 c+ic, 4ir. 7iEa4e/te a s- tB, c,/ s-s gra/des ,E,s aH-3es 1 7,g,s,s) de4asiad, E-/t,s G-iHD* E3 tB, se agit. 1 ri. c,/ ciert, desas,sieg,* VOTie/es raH./) 4-c+ac+,P OG-ardar5 e3 secret,P C,/G-e Da77,di3) Xe+Y XC-D/t, 2as a a0,star tSY VT,d, e?ce0t, 3as 2ei/te 3i=ras G-e g-ard, c,4, reser2a* E3 tB, 3, t,4. a =r,4a* VC,/G-e g-ardas 2ei/te 3i=ras c,4, reser2a) Xe+) E,2e/ c-e/tistaY XC-D/t, 2as a a0,star e/t,/cesY VTrescie/tas 3i=ras VdiE, e3 c+ic, gra2e4e/teV* OCer, G-e G-ede e/tre tS 1 1,) tB, OscarP XCa3a=ra de +,/,rY E3 tB, 3a/H. -/a estr-e/d,sa carcaEada* VI-edarD e/tre tS 1 1,) /, te 0re,c-0es) E,2e/ 4ag, de 3as a0-estas VdiE, si/ deEar de reBrV* Cer, Xd./de estD/ esas trescie/tas 3i=rasY VLas tie/e g-ardadas Bassett* S,4,s s,ci,s* VOYaP XY c-D/t, 2a a a0,star Bassett 0,r Da77,di3Y VS-0,/g, G-e /, a0,starD ta/ 7-erte c,4, 1,* Ta3 2eH 33eg-e a cie/t, ci/c-e/ta* VXCe/iG-esY Vse =-r3. e3 tB,* VLi=ras VdiE, e3 /iF,) 4ira/d, s,r0re/did, a s- tB,V* Bassett g-arda -/a reser2a 4a1,r G-e 3a 4Ba* E3 tB, Oscar) e/tre 0as4ad, 1 di2ertid,) g-ard. si3e/ci,* N, i/sisti. s,=re e3 te4a) 0er, res,32i. 33e2ar a s- s,=ri/, a 0rese/ciar e3 Li/c,3/* VA+,ra) 4-c+ac+, VdiE,V) 2,1 a a0,star 2ei/te 3i=ras a MirHa) 1 0,/dr5 ci/c, 3i=ras 0,r ti a3 ca=a33, G-e se te a/t,Ee* XC-D3 e3igesY VDa77,di3) tB,* VON,) -/ =i33ete de ci/c, a Da77,di3 /,P VCreB G-e e3 =i33ete era 4B, VdiE, e3 c+ic,* VOB-e/,P OB-e/,P OTie/es raH./P U/, de ci/c, 0,r 4B 1 ,tr, 0,r ti a Da77,di3*

E3 /iF, /, +a=Ba estad, /-/ca e/ -/ +i0.dr,4,) 1 s-s aH-3es ,E,s 33a4ea=a/* C,/ 3,s 3a=i,s 7r-/cid,s ,=ser2. a -/ 7ra/c5s G-e E-sta4e/te de3a/te de 53 +a=Ba a0,stad, 0,r La/ce3,t 1) e/3,G-ecid, 0,r 3a e4,ci./) agita=a 3,s =raH,s desa7,rada4e/te) grita/d, TOLa/ce3,tP OLa/ce3,tPU c,/ s- ace/t, 7ra/c5s* Da77,di3 e/tr. 0ri4er,) La/ce3,t seg-/d, 1 MirHa tercer,* E3 /iF,) c,/ e3 r,str, arre=atad, 1 3,s ,E,s =ri33a/tes) se 4a/te/Ba c-ri,sa4e/te sere/,* S- tB, 3e traE, c-atr, =i33etes de ci/c, 3i=ras) c-atr, a -/,* VXI-5 G-ieres G-e +aga c,/ est,Y Vgrit.) =3a/di5/d,3,s a/te 3,s ,E,s de3 c+ic,* VHa=3are4,s c,/ Bassett VdiE, Ca-3V* Cre, G-e a+,ra te/g, 4i3 G-i/ie/tas 3i=ras* Y 2ei/te e/ reser2aR 1 estas 2ei/te* S- tB, 3, est-di. d-ra/te -/,s 4,4e/t,s* VOVa4,s a 2er) +iE,P L, de Bassett 1 esas 4i3 G-i/ie/tas 3i=ras /, 3, dices e/ seri,) X2erdadY VC3ar, G-e 3, dig, e/ seri,* Cer, est, G-e G-ede e/tre /,s,tr,s) tB,* XCa3a=ra de +,/,rY VM-1 =ie/* OCa3a=ra de +,/,r) +iE,P Cer, te/g, G-e +a=3ar c,/ Bassett* VSi G-ieres 7,r4ar s,ciedad c,/ Bassett 1 c,/4ig,) tB,) 0,drBa4,s ser s,ci,s 3,s tres* S.3, G-e te/drBas G-e dar t- 0a3a=ra de +,/,r de G-e /, se 3, dirBas a /adie* Bassett 1 1, te/e4,s s-erte) 1 tS ta4=i5/ de=es de te/er3a) 0,rG-e 7-e c,/ t-s dieH c+e3i/es c,/ 3,s G-e e40ec5 a ga/ar*** E3 tB, Oscar 33e2. -/a tarde a Bassett 1 a Ca-3 a3 0arG-e de Ric+4,/d) 1 a33B +a=3ar,/* VVerD) seF,r) t,d, ,c-rri. asB VdiE, Bassett VE3 seF,rit, Ca-3 se e40eFa=a e/ G-e 3e c,/tase c,sas de 3as carreras) c-e/t,s i/creB=3es) 1a sa=e) seF,r* Y se 4,stra=a 4-1 i/teresad, 0,r sa=er si 1, ga/a=a , si 0erdBa* HarD c,sa de -/ aF, a0,st5 0,r 53 ci/c, c+e3i/es a B3-s+ ,7 DaL/*** 1 0erdi4,s* L-eg, ca4=i. 3a s-erte c,/ aG-e33,s dieH c+e3i/es G-e -sted 3e di, 1 G-e a0,sta4,s a Si/g+a3ese* Y desde e/t,/ces) si =ie/ se 4ira) 2a4,s 2ie/t, e/ 0,0a* XI-5 ,0i/a -sted) seF,rit, Ca-3Y VN,s 2a 4-1 =ie/ c-a/d, esta4,s seg-r,s Vc,/test. Ca-3V* C-a/d, /, esta4,s c,403eta4e/te seg-r,s es c-a/d, 7a33a4,s* VO+) 0er, e/t,/ces a/da4,s c,/ 4-c+, c-idad, Vc,4e/t. Bassett* VCer, Xc-D/d, estD/ seg-r,sY V0reg-/t. e3 tB, Oscar s,/rie/d,* VEs, es e3 seF,rit, Ca-3) seF,r VdiE, Bassett c,/ -/ t,/, de sigi3, sacra4e/ta3V* Es c,4, si 3e 33,2iera de3 cie3,* C,4, S3ti4a4e/te c,/ Da77,di3) e/ e3 Li/c,3/* Era ta/ seg-r, c,4, G-e 4e 33a4, Bassett* Oscar CressLe33 0reg-/t.J VXA0,st. -sted a3g, a Da77,di3Y VSB) seF,r* Me 33e25 -/ =-e/ 0e33iHc,* VXY 4i s,=ri/,Y Bassett 4ir. a Ca-3 1 g-ard. -/ si3e/ci, ,=sti/ad,* VGa/5 4i3 d,scie/tas) X2erdad) BassettY Ya 3e diEe a3 tB, G-e i=a a a0,star trescie/tas a Da77,di3* VE?act, VdiE, Bassett) asi/tie/d, c,/ 3a ca=eHa* VCer, Xd./de estD e3 di/er,Y V0reg-/t. e3 tB,* VL, te/g, g-ardad, e/ 3-gar seg-r,) seF,r* E3 seF,rit, Ca-3 /, tie/e 4Ds G-e 0edBr4e3, c-a/d, 3, G-iera* VOC.4,P XMi3 G-i/ie/tas 3i=rasY VOY 2ei/te 4DsP C-are/ta) 4eE,r dic+,) c,/ 3as S3ti4as 2ei/te G-e ga/.* VOEs as,4=r,s,P Ve?c3a4. e3 tB,* VSi e3 seF,rit, Ca-3 3e 0r,0,/e G-e sea/ s,ci,s) 1, G-e -sted) seF,r) ace0tarBa) 1 0erd,/e e3 atre2i4ie/t,* VI-ier, 2er e3 di/er, VdiE, Oscar CressLe33 tras 4editar -/ rat,*

Regresar,/ a casa 1) e7ecti2a4e/te) Bassett se 0rese/t. a 0,c, c,/ 4i3 G-i/ie/tas 3i=ras e/ =i33etes de =a/c,* Las 2ei/te 3i=ras de reser2a +a=Ba/ G-edad, e/ 0,der de K,e G3ee) de0,sitadas e/ 3a Aederaci./ HB0ica* VOC,4, 2es) tB,) t,d, 2a =ie/ c-a/d, est,1 seg-r,P E/t,/ces a0,sta4,s 7-erte) t,d, 3, G-e te/e4,s* XN, es asB) BassettY VAsB es) seF,rit, Ca-3* VXY c-D/d, estDis seg-r,sY V0reg-/t. e3 tB, Oscar rie/d,* VB-e/,*** a3g-/as 2eces est,1 a=s,3-ta4e/te seg-r,) c,4, c,/ Da77,di3 VdiE, e3 c+ic, VR ,tras 2eces te/g, -/ =arr-/t,) 1 a 2eces /i siG-iera es,) X2erdad) BassettY E/t,/ces te/e4,s 4-c+, c-idad,) 0,rG-e casi sie40re 7a33a4,s* VON, 4e digasP Y c-a/d, estDs seg-r,) c,4, e/ e3 cas, de Da77,di3) XG-5 es 3, G-e te da esa seg-ridad) +iE,Y VB-e/,*** /, 3, s5 Vc,/test. e3 c+ic, desas,segada4e/teV* Est,1 seg-r,) tB,R es, es t,d,* VEs c,4, si 3e 33,2iera de3 cie3,) seF,r Vre0iti. Bassett* VOEs, 0areceP VdiE, e3 tB,* Cer, se c,/2irti. e/ e3 tercer s,ci,* Y 0r.?i4a 1a 3a 7ec+a de3 Leger) Ca-3 est-2, Tseg-r,U de Li2e31 S0arN) -/ ca=a33, i/sig/i7ica/te* E3 c+ic, i/sisti. e/ a0,star 4i3 3i=ras a aG-e3 ca=a33,* Bassett a0,st. G-i/ie/tas 1 Oscar CressLe33 d,scie/tas* Li2e31 S0arN e/tr. e/ 0ri4er 3-gar) 1 3as a0-estas se 0agar,/ a raH./ de dieH a -/,* Ca-3 ga/. dieH 4i3 3i=ras* VXL, 2esY VdiE,V* Esta=a c,403eta4e/te seg-r,* Oscar CressLe33 se +a=Ba e4=,3sad, d,s 4i3 3i=ras* VMira) 4-c+ac+, VdiE,V) estas c,sas 4e 0,/e/ /er2i,s,* VON, +a1 0,r G-5) tB,P I-iHD /, 2-e32a a estar seg-r, e/ 4-c+, tie40,* VCer, XG-5 2as a +acer c,/ t,d, ese di/er,Y VE40ec5 a +acer est, 0,r 4adre) /at-ra34e/te* DiE, G-e /, te/Ba s-erte 0,rG-e 0adre es desa7,rt-/ad,) asB G-e 0e/s5 G-e si 1, te/Ba s-erte 0,drBa/ cesar 3,s s-s-rr,s* VXI-5 s-s-rr,sY VL,s de /-estra casa* Odi, /-estra casa 0,r c-30a de 3,s s-s-rr,s* VXI-5 dice/ es,s s-s-rr,sY V8C-es*** 0-es*** V=a3=-ci. e3 /iF,V 0-es /, 3, s5* Cer, /-/ca +a1 =asta/te di/er,) 1a sa=es) tB,* VL, s5) +iE,) 3, s5* VTS sa=es G-e e/2Ba/ a 4adre citaci,/es E-dicia3es) X2erdad) tB,Y VMe te4, G-e sB* VY e/t,/ces 3a casa c-c+ic+ea) c,4, c-a/d, 3a ge/te se rBe a es0a3das de -/,* OEs +,rri=3eP Ce/s5 G-e si 1, te/Ba s-erte*** VC,drBas 0,/er3e 7i/ VaFadi. e3 tB,* E3 c+ic, 3e 4ir. c,/ s-s gra/des ,E,s aH-3es) G-e te/Ba/ -/ =ri33, 7rB, 1 casi s,=re/at-ra3) 0er, /, diE, /ada* VB-e/,) XG-5 2a4,s a +acer e/t,/cesY V0reg-/t. e3 tB,* VN, G-isiera G-e 4adre se e/terase de G-e te/g, s-erte* VXC,r G-5 /,) +iE,Y VC,rG-e /, 4e deEarBa c,/ti/-ar* VN, cre, G-e te 3, 0r,+i=iera* VOO+P VE3 c+ic, se ret,rci. de -/ 4,d, e?traF,V* N, G-ier, G-e e33a 3, se0a) tB,* VOM-1 =ie/) +iE,P N,s 3as arreg3are4,s si/ G-e se e/tere* Se 3as arreg3ar,/ 4-1 7Dci34e/te* Ca-3) a 0r,0-esta de s- tB,) 3e e/treg. ci/c, 4i3 3i=ras* Este 3as de0,sit. e/ 4a/,s de3 a=,gad, de 3a 7a4i3ia) G-ie/ de=Ba i/7,r4ar a 3a 4adre de Ca-3 G-e -/ 0arie/te 3e +a=Ba e/tregad, dic+a s-4a 0ara G-e 3e 7-era 0agada a raH./ de 4i3

3i=ras a/-a3es e3 dBa de s- c-403eaF,s* VDe 4,d, G-e reci=irD -/ rega3, de c-403eaF,s de 4i3 3i=ras d-ra/te ci/c, aF,s seg-id,s Ve?03ic. e3 tB, OscarV* Es0er, G-e /, se 3e +aga 4Ds ard-, des0-5s* La 4adre de Ca-3 c-403Ba aF,s e/ /,2ie4=re* U3ti4a4e/te 3,s Tc-c+ic+e,sU de 3a casa +a=Ba/ sid, 0e,res G-e /-/ca) 1 0ese a s- s-erte Ca-3 /, 0,dBa s,0,rtar3,* Esta=a i40acie/te 0,r 2er e3 e7ect, G-e 0r,d-cBa 3a carta e/ G-e se c,4-/ica=a a s- 4adre e3 rega3, de 3as 4i3 3i=ras* C-a/d, /, +a=Ba i/2itad,s) Ca-3 c,4Ba c,/ s-s 0adres) 0-es 1a se +a=Ba e4a/ci0ad, de3 d,4i/i, de 3a /iFera 1 de3 c-art, de E-eg,s* S- 4adre i=a a 3a ci-dad casi t,d,s 3,s dBas* Ha=Ba desc-=iert, G-e te/Ba -/a destreHa si/g-3ar 0ara diseFar 0ie3es 1 te3as de 2estid,s) de 4,d, G-e tra=aEa=a secreta4e/te e/ e3 est-di, de -/a a4iga G-e era 3a diseFad,ra 0ri/ci0a3 de 3,s 4Ds destacad,s 0aFer,s* Di=-Ea=a 3,s 7ig-ri/es de 4,de3,s 2estidas c,/ sedas) 0ie3es , ad,r/,s re3-cie/tes 0ara a/-/ci,s e/ 3a 0re/sa* Esta E,2e/ diseFad,ra ga/a=a 2ari,s 4i3es de 3i=ras a3 aF,R 3a 4adre de Ca-3) si/ e4=arg,) /, 0asa=a de -/,s ce/te/ares) 3, c-a3 -/a 2eH 4Ds 3a +acBa se/tirse i/satis7ec+a* I-erBa ser 3a 0ri4era e/ a3g,) 0er, /, 3, 3,gra=a) /i siG-iera +acie/d, =,cet,s 0ara a/-/ci,s de 0aFerBa* La 4aFa/a de3 dBa de s- c-403eaF,s) c-a/d, esta=a/ desa1-/a/d,) Ca-3 ,=ser2. 3a cara de s- 4adre 4ie/tras esta e?a4i/a=a e3 c,rre,* E3 /iF, c,/,cBa 3a carta de3 a=,gad,) 1 2i, G-e a 4edida G-e e33a 3a 3eBa s- se4=3a/te se e/d-recBa +asta 2,32erse i/e?0resi2,* U/ gest, 7rB, 1 res-e3t, a0areci. 3-eg, e/ s- =,ca* Esc,/di. 3a carta =aE, e3 4,/t./ G-e 7,r4a=a/ 3as ,tras 1 /, +iH, e3 4e/,r c,4e/tari,* VXHas reci=id, a3g-/a /,ticia agrada=3e 0,r t- c-403eaF,s) 4adreY V0reg-/t. Ca-3* VM,derada4e/te agrada=3e Vres0,/di. e33a c,/ 2,H 7rBa 1 distraBda* Y si/ decir 4Ds se 7-e a 3a ci-dad* Cer, 0,r 3a tarde se 0rese/t. e3 tB, Oscar 1 diE, G-e 3a 4adre de Ca-3 +a=Ba te/id, -/a 3arga e/tre2ista c,/ e3 a=,gad,R G-erBa sa=er si /, 0,drBa ade3a/tar3e e/ e3 act, 3as ci/c, 4i3 3i=ras) 1a G-e esta=a e/de-dada* VXI-5 ,0i/as tS) tB,Y Vi/G-iri. e3 c+ic,* VL, deE, a t- ar=itri,) +iE,* VOO+) e/t,/ces G-e se 3as d5P Ya ga/are4,s 4Ds c,/ 3, G-e /,s G-eda V7-e 3a res0-esta de Ca-3* VOMDs 2a3e 0DEar, e/ 4a/, G-e cie/t, 2,3a/d,) 4-c+ac+,P VdiE, tB, Oscar* VCer, est,1 seg-r, de3 Gra/d Nati,/a3R , de3 Li/c,3/s+ireR , si /, de3 Der=1* Est,1 seg-r, de acertar e3 ga/ad,r de -/a de esas carreras VdiE, Ca-3* AsB 0-es) e3 tB, Oscar 7ir4. e3 c,/se/ti4ie/t, 1 3a 4adre de Ca-3 0erci=i. 3as ci/c, 4i3 3i=ras* Y e/t,/ces s-cedi. a3g, 4-1 c-ri,s,* Las 2,ces e/ 3a casa e/3,G-ecier,/ de 0r,/t,) c,4, -/ c,r, de ra/as e/ -/ atardecer de 0ri4a2era* Se re/,2. 0arte de3 4,=i3iari,) 1 a Ca-3 3e 0-sier,/ -/ 0rece0t,r* E3 0r.?i4, ,t,F, irBa rea34e/te a Et,/) e3 c,3egi, d,/de est-diara s- 0adre* H-=, 73,res e/ 3a casa d-ra/te e3 i/2ier/,) 1 -/ re/acer de3 3-E, a3 G-e esta=a ac,st-4=rada 3a 4adre de Ca-3* Y si/ e4=arg, 3as 2,ces e/ 3a casa) tras 3,s ra4,s de 4i4,sas 1 3as 73,res de a34e/dr,) 1 =aE, 3as 0i3as de t,r/as,3ad,s a34,+ad,/es) tri/a=a/ 1 c+i33a=a/) 3itera34e/te) e/ -/a es0ecie de 5?tasisJ TOHace 7a3ta 4Ds di/er,P O+) ,+) +ace 7a3ta 4Ds di/er,* O+) a+,ra) a+,,,ra 4is4,*** OHace 7a3ta 4Ds di/er,P*** OMDs G-e /-/caP OMDs G-e /-/caPU Est, as-sta=a terri=3e4e/te a Ca-3* Est-dia=a c,/ a03icaci./ 3atB/ 1 grieg,* Cer, s-s +,ras 4Ds i/te/sas 3as 0asa=a c,/ Bassett* E3 Gra/d Nati,/a3 se +a=Ba c,rrid, 1aR /, +a=Ba acertad,) 1 0erdi. cie/ 3i=ras* E3 2era/, esta=a 0r.?i4,* Cas. 2erdadera a/g-stia c,/ e3 Li/c,3/R ta40,c, esta 2eH acert.R 1 0erdi. ci/c-e/ta 3i=ras* S-s ,E,s se des,r=itar,/) 1 te/Ba -/a 4irada e?traFa) c,4, si a3g, 7-era a esta33ar e/ 53* VOO32Bda3,) +iE,P ON, te 0re,c-0esP V3e a0re4ia=a e3 tB, Oscar*

Cer, era c,4, si e3 c+ic, /, 0-diese ,Br rea34e/te 3, G-e s- tB, 3e decBa* VOTe/g, G-e acertar e3 Der=1P OTe/g, G-e acertar e3 Der=1P Vre0etBa e3 /iF,) c-1,s gra/des ,E,s aH-3es re3a40ag-ea=a/ de 4,d, de4e/cia3* La 4adre /,t. 3, s,=ree?citad, G-e esta=a* VMeE,r serBa G-e 7-eses a 0asar -/a te40,rada e/ 3a c,sta*** XN, te g-starBa ir a 3a 03a1a a+,ra) e/ 3-gar de es0erarY Cre, G-e serBa 4eE,r V3e diE,) 4irD/d,3e 0re,c-0ada) c,/ e3 c,raH./ e?traFa4e/te ,0ri4id, 0,r s- ca-sa* Cer, e3 /iF, a3H. s-s 4isteri,s,s ,E,s aH-3es* VON, 0-ed, ir a/tes de3 Der=1) 4adreP VdiE,V* ON, 0-ed,P VXC,r G-5 /,Y V0reg-/t. e33a c,/ e3 t,/, d-r, G-e adG-irBa s- 2,H c-a/d, a3g-ie/ 3a c,/tradecBaV* XC,r G-5 /,Y C-edes 4-1 =ie/ ir a3 Der=1 desde 3a 03a1a c,/ e3 tB, Oscar) si es es, 3, G-e G-ieres* N, es 0recis, G-e es0eres aG-B* Ade4Ds) t- i/ter5s 0,r 3as carreras 4e 0arece e?cesi2,* Es 4a3 sB/t,4a* Mi 7a4i3ia +a sid, -/a 7a4i3ia de E-gad,res) 1 +asta G-e seas 4a1,r /, sa=rDs c-D/t, daF, /,s +a +ec+, es,* N,s +a daFad, 4-c+,) cr5e4e* V,1 a te/er G-e des0edir a Bassett 1 0edir a3 tB, Oscar G-e /, +a=3e c,/tig, de carreras) a 4e/,s G-e 4e 0r,4etas ser raH,/a=3eR 2ete a 3a 03a1a 1 ,32Bda3,* OEstDs +ec+, -/ 4a/,E, de /er2i,sP VHar5 3, G-e G-ieras) 4adre) c,/ ta3 de G-e /, 4e 4a/des 7-era +asta des0-5s de3 Der=1 VdiE, e3 c+ic,* VXMa/darte 7-era de d./deY XDe esta casaY VSB Vc,/test. 53 4irD/d,3a de +it, e/ +it,* VOI-5 /iF, ta/ rar,P XI-5 es 3, G-e de re0e/te te +ace i/teresarte ta/t, 0,r esta casaY N-/ca 4e 0areci. G-e 3a G-isieras* E3 3a 4ir. si/ des0egar 3,s 3a=i,s* G-arda=a -/ secret, de/tr, de ,tr,) a3g, G-e /, +a=Ba re2e3ad, a /adie) /i siG-iera a Bassett , a s- tB, Oscar* Cer, s- 4adre) des0-5s de 0er4a/ecer i/decisa 1 -/ 0,c, ad-sta d-ra/te -/,s 4,4e/t,s) diE,J VOCer7ecta4e/teP Si /, G-ieres) /, 2a1as a 3a 03a1a +asta des0-5s de3 Der=1* Cer, 0r,45te4e G-e /, 0er4itirDs G-e se +aga/ triHas t-s /er2i,s* Cr,45te4e G-e /, 0e/sarDs ta/t, e/ 3as carreras de ca=a33,s 1 3as 0r-e=as) c,4, tS 3as 33a4as* VO+) /, VdiE, e3 c+ic, des0re,c-0ada4e/teV* N, 0e/sar5 4-c+, e/ e33as) 4adre* N, tie/es 0,r G-5 i/G-ietarte* Si 1, 7-era tS) 4adre) /, 4e i/G-ietarBa* VOSi tS 7-eras 1, 1 1, 7-era tS) 4e 0reg-/t, G-5 es 3, G-e +arBa4,sP VCer, tS sa=es) 4adre) G-e /, tie/es 0,r G-5 i/G-ietarte) X2erdadY Vre0iti. e3 c+ic,* VEstarBa e/ca/tada si 3, s-0iera VdiE, e33a c,/ +astB,* VO+) =-e/,) es G-e 0-edes sa=er3,* I-ier, decir G-e de=erBas sa=er G-e /, tie/es 0,r G-5 i/G-ietarte Vi/sisti. e3 /iF,* VXDe 2erasY E/t,/ces 0r,c-rar5 +acer3,* E3 secret, 4Ds rec./dit, de Ca-3 era s- ca=a33, de 4adera) ese ca=a33, G-e /, te/Ba /,4=re* Desde G-e deEara de estar =aE, 3a 75r-3a de -/a /iFera 1 de -/a i/stit-triH) +a=Ba +ec+, G-e 3, tras3adara/ a s- 0r,0i, d,r4it,ri, e/ e3 0is, a3t, de 3a casa* VOLa 2erdad es G-e 1a eres de4asiad, gra/de 0ara -/ ca=a33, de 4aderaP V3e +a=Ba re0r,c+ad, s- 4adre* VB-e/,) 4adre) +asta G-e 0-eda te/er -/ ca=a33, de 2erdad) 4e g-sta te/er c,/4ig, a3gS/ a/i4a3) a-/G-e sea de 4adera V7-e s- ,rigi/a3 res0-esta* VXTe 0arece G-e te +ace c,40aFBaY V0reg-/t. e33a rie/d,* VOO+) sBP Es 4-1 =-e/,) sie40re 4e +ace c,40aFBa c-a/d, est,1 a33B Vc,/test. Ca-3* Y asB e3 ca=a33,) =asta/te Harra0astr,s,) se G-ed.) c,/ s- 0ere//e ca=ri,3a) e/ e3 d,r4it,ri, de3 4-c+ac+,* Se a0r,?i4a=a 3a 7ec+a de3 Der=1) 1 3a te/si./ de3 c+ic, a-4e/ta=a dBa a dBa* A0e/as ,Ba

3, G-e 3e decBa/) esta=a 4-1 d5=i3 1 e/ s-s ,E,s +a=Ba -/ =ri33, e?traF,) casi s,=re/at-ra3* S4adre s-7rBa sS=it,s acces,s de a/siedad a ca-sa de 53* E/ ,casi,/es 3e ac,4etBa -/ re0e/ti/, desas,sieg, G-e se 0arecBa 4-c+, a 3a a/g-stia* Se/tBa 3a /ecesidad de c,rrer a s- 3ad, 0ara cerci,rarse de G-e esta=a =ie/* Ha33D=ase e/ -/a gra/ 7iesta e/ 3a ci-dad) d,s /,c+es a/tes de3 Der=1) c-a/d, 3e ,0ri4i. e3 c,raH./ -/, de es,s acces,s de a/siedad res0ect, a s- 0ri4,g5/it,) +asta e3 0-/t, de G-e casi /, 0,dBa +a=3ar* L-c+. c,/tra esta se/saci./ c,/ t,das s-s 7-erHas) 0-es era 4-Eer G-e re/dBa c-3t, a3 se/tid, c,4S/* Cer, 7-e e/ 2a/,* DeE. de =ai3ar 1 =aE. a3 0is, i/7eri,r 0ara te3e7,/ear a s- casa* La i/stit-triH de 3as /iFas) s,r0re/dida 1 a3ar4ada 0,r aG-e33a 33a4ada e/ 03e/a /,c+e) ac-di. a3 te357,/,* VXEstD/ =ie/ 3,s /iF,s) seF,rita Mi34,tY VO+) sB) estD/ 0er7ecta4e/te* VXY e3 seF,rit, Ca-3Y XEstD =ie/Y VC-a/d, se 7-e a ac,star esta=a c,4, -/ re3,E* XI-iere G-e s-=a a ec+ar -/ 2istaH,Y VN, VdiE, 3a 4adre c,/ re/-e/ciaV* ON,P N, se 4,3este* D5Ee3,* Y 0-ede ac,starse* V,32ere4,s 0r,/t,* VN, G-erBa G-e se e/tre4etiera/ e/ 3a i/ti4idad de s- +iE,* VM-1 =ie/ VdiE, 3a i/stit-triH* SerBa a0r,?i4ada4e/te 3a -/a c-a/d, 3,s 0adres de Ca-3 33egar,/ a casa* T,d, esta=a tra/G-i3,* La 4adre e/tr. e/ s- c-art, 1 se G-it. 3a ca0a de 0ie3es =3a/ca* Ha=Ba dic+, a 3a d,/ce33a G-e /, 3a es0erase* O1. c.4, s- 4arid, se 0re0ara=a -/ L+isN1 c,/ s,da e/ e3 0is, =aE,* Y e/t,/ces) i40-3sada 0,r 3a e?traFa a/g-stia G-e 3e ,0ri4Ba e3 c,raH./) s-=i. 7-rti2a4e/te 3as esca3eras 1 se des3iH. si/ r-id, 0,r e3 0asi33, +acia e3 c-art, de s- +iE,* Careci.3e ,Br -/ te/-e r-id,* XI-5 eraY Se G-ed. G-ieta) 4-1 te/sa) esc-c+a/d, 0egada a 3a 0-erta* Era -/ r-id, e?traF,) c,4, de -/a c,sa 0esada) 1 si/ e4=arg, /, era estre0it,s,* Le di, -/ 2-e3c, e3 c,raH./* Era -/ r-id, s,rd,) a-/G-e i40et-,s, 1 0,te/te* A3g, e/,r4e se 4,2Ba 2i,3e/ta 1 ca33ada4e/te* XI-5 eraY E/ /,4=re de Di,s) XG-5 0,dBa serY E33a de=erBa sa=er3,* Le 0areci. G-e 1a c,/,cBa aG-e3 r-id,* SB) sa=Ba 3, G-e era* Y si/ e4=arg, /, 0,dBa ide/ti7icar3,* N, 0,dBa decir de G-5 se trata=a* Y e3 r-id, c,/ti/-a=a i/cesa/te4e/te) c,/ 2erdader, 7re/esB* S-a2e4e/te) +e3ada de 4ied, 1 a/siedad) +iH, girar e3 0,4, de 3a 0-erta* La +a=itaci./ esta=a a ,sc-ras) 0er, e/ e3 es0aci, cerca/, a 3a 2e/ta/a ,1. 1 2is3-4=r. a3g, G-e ,sci3a=a de -/ 3ad, a ,tr,* Mir. te4er,sa 1 as,4=rada* L-eg,) de re0e/te) e/ce/di. 3a 3-H 1 2i, a s- +iE,) e/ 0iEa4a 2erde) 4,/ta/d, c,4, -/ 0,ses, e3 ca=a33, de 4adera* E3 res03a/d,r 3e i3-4i/. de 0r,/t, 4ie/tras 7-stiga=a a sca=a33,) 1 3a i3-4i/. ta4=i5/ a e33a) G-e 0er4a/ecBa 0arada e/ e3 -4=ra3) 4-1 r-=ia) c,/ -/ 2estid, de c,3,r 2erde 0D3id, c,/ a=a3,ri,s* VOCa-3P Vgrit.V* XI-5 es 3, G-e estDs +acie/d,Y VOEs Ma3a=arP Vc+i33. 53 c,/ -/a 2,H e?traFa 1 0,te/teV* OEs Ma3a=arP Ca-3 deE. de 7-stigar a3 ca=a33, de 4adera 1 d-ra/te -/ seg-/d, a=s-rd, 1 dis0aratad, 7iE. e/ e33a s-s ,E,s ce/te33ea/tes* L-eg, ca1. a3 s-e3, c,/ estr50it,) 1 e33a) des=,rda/te de a73igid, a4,r 4ater/a3) se a0res-r. a 3e2a/tar3e* Cer, e3 /iF, esta=a i/c,/scie/te) 1 asB sig-i.* De3ira=a) 0resa de -/a 7ie=re cere=ra3) agitad, 0,r 2i,3e/tas sac-didas) 1 s- 4adre 0er4a/ecBa a s- 3ad,) 0etri7icada* VOMa3a=arP OEs Ma3a=arP OBassett) Bassett) est,1 seg-r,P OEs Ma3a=arP AsB grita=a e3 /iF,) trata/d, de 3e2a/tarse 0ara i40-3sar a3 ca=a33, de 4adera de G-ie/ 0r,2e/Ba s- i/s0iraci./* VXI-5 G-iere decir c,/ es, de Ma3a=arY V0reg-/t. 3a 4adre c,/ e3 c,raH./ +e3ad,* VN, 3, s5 Vre0-s, e3 0adre 7rBa4e/te*

VXI-5 G-iere decir c,/ es, de Ma3a=arY V0reg-/t. a s- +er4a/, Oscar* VEs -/, de 3,s ca=a33,s G-e c,rrerD/ e/ e3 Der=1 V7-e 3a res0-esta* Y) a des0ec+, de sB 4is4,) Oscar CressLe33 +a=3. a Bassett) 1 ta4=i5/ 53 a0,st. 4i3 3i=ras 0,r Ma3a=arJ s- c,tiHaci./ era de cat,rce a -/,* E3 tercer dBa 3a e/7er4edad 33eg. a s- 0-/t, crBtic,J t,d,s es0era=a/ -/ ca4=i,* E3 /iF,) c,/ s- 3arg, ca=e33, cres0,) se agita=a si/ cesar s,=re 3a a34,+ada* N, d,r4Ba /i rec,=ra=a e3 c,/,ci4ie/t,) 1 s-s ,E,s se4eEa=a/ 0iedras aH-3es* S- 4adre) se/tada a 3a ca=ecera) se/tBa G-e +a=Ba 0erdid, e3 c,raH./) G-e se 3e +a=Ba c,/2ertid, rea34e/te e/ -/a 0iedra* Oscar CressLe33 /, 2i/, a3 a/,c+ecer) 0er, Bassett e/2i. -/ recad, 0reg-/ta/d, si 0,dBa s-=ir -/ 4,4e/t,) s.3, -/ 4,4e/t,* A 3a 4adre de Ca-3 3e e/,E. 4-c+, aG-e33a ,7ici,sidad) 0er, des0-5s de reca0acitar c,/si/ti. e/ e33,* E3 c+ic, seg-Ba ig-a3R ta3 2eH Bassett 3,grara G-e rec,=rase e3 c,/,ci4ie/t,* E3 Eardi/er,) -/ ti0, =aEit, c,/ -/ =ig,tit, castaF, 1 -/,s ,Ei33,s 0e/etra/tes de3 4is4, c,3,r) e/tr. de 0-/ti33as e/ 3a +a=itaci./) sa3-d. a 3a 4adre de Ca-3 33e2D/d,se 3a 4a/, a -/a g,rra i4agi/aria 1 se acerc. a3 3ec+,) c3a2a/d, s-s 0eG-eF,s 1 =ri33a/tes ,E,s e/ e3 /iF,) G-e se de=atBa 4,ri=-/d,* VOSeF,rit, Ca-3P Vs-s-rr.V* OSeF,rit, Ca-3P Ma3a=ar 33eg. e3 0ri4er,R -/ tri-/7, r,t-/d,* Hice 3, G-e -sted 4e diE,* Ha ga/ad, 4Ds de sete/ta 4i3 3i=ras) de 2erasR tie/e -sted 4Ds de ,c+e/ta 4i3* Ma3a=ar tri-/7. e/ t,da 3a 3B/ea) seF,rit, Ca-3* VOMa3a=arP OMa3a=arP XDiEe Ma3a=ar) 4adreY XDiEe Ma3a=arY XCrees G-e te/g, s-erte) 4adreY Sa=Ba G-e ga/arBa Ma3a=ar* OMDs de ,c+e/ta 4i3 3i=rasP A es, 3e 33a4, te/er s-erte) XtS /,) 4adreY OMDs de ,c+e/ta 4i3 3i=rasP OL, sa=Ba) esta=a seg-r,P Ma3a=ar 33eg. e3 0ri4er,* Si 4,/t, 4B ca=a33, +asta te/er 3a seg-ridad) e/t,/ces 0-edes a0,star t,d, 3, G-e G-ieras) Bassett) te 3, dig, 1,* XA0,staste t,d, 3, G-e te/Bas) BassettY VA0,st5 4i3 3i=ras) seF,rit, Ca-3* VN-/ca te diEe) 4adre) G-e si 4,/t, 4i ca=a33, 1 c,/sig, 33egar) e/t,/ces est,1 a=s,3-ta4e/te seg-r,***) OsB) a=s,3-ta4e/teP XN, te 3, diEe /-/ca) 4adreY OTe/g, s-erteP VN,) /-/ca 4e 3, diEiste Vc,/test. 3a 4adre* Cer, e3 /iF, 4-ri. aG-e33a /,c+e* Y c-a/d, 1acBa 4-ert,) 3a 4adre ,1. 3a 2,H de s- +er4a/, G-e 3e decBaJ VDi,s 4B,) Hester) +as ga/ad, ,c+e/ta 1 0ic, 4i3 3i=ras 1 +as 0erdid, a t- desdic+ad, +iE,* Cer,) 0,=reci33,) C,=reci33,) 4eE,r es G-e +a1a deEad, -/ 4-/d, e/ e3 G-e te/Ba G-e 4,/tar s- ca=a33, de 4adera 0ara e/c,/trar -/ ga/ad,r*

CEIUEQOS CROCIETARIOS ROBERTO ARLT6ARGENTINA CIERTA NOCHE) E-7rasia) 0,c, des0-5s de ce/ar) 3e diE, a K,aG-B/) s- es0,s,J VXSa=5sY) te/g, e3 0rese/ti4ie/t, de G-e e3 de a3 3ad, 3e r,=a 4ateria3es a3 i/7e3iH a G-ie/ 3e estD c,/str-1e/d, 3a casa* K,aG-B/ 3a s,s3a1. +,sc, c,/ s- ,E, de 2idri,* VXDe d./de sacDs es,Y VC,rG-e +,1 a3 ,sc-recer 2i/, c,/ e3 carrit, cargad, de 0,32, de 3adri33, 1 ta0ad, c,/ =,3sas) 0ara disi4-3ar* VN, 0-ede ser* VSB) 0,rG-e a1er traBa -/,s 4,saic,s de=aE, de3 =raH,) ta4=i5/ e/2-e3t,s e/ -/a =,3sa r,ta* Y se 3es 2eBa e3 ca/t,* VE/t,/ces***) OG-i5/ sa=eP*** VSB***) ta4=i5/ 4e 7iE5 c-a/d, te/Ba 3a ,tra ,=ra* A3 0ri/ci0i, 33ega=a te40ra/, c,/ e3 carrit,R des0-5s) c-a/d, esta=a 0,r ter4i/ar) 4-c+, 4Ds a/,c+ecid,) 1 sie40re e3 carrit, ta0ad,* C,/ ese 4ateria3 de=e/ +a=er c,/str-id, 3a 4arG-esi/a* Tacit-r/,) re03ic. K,aG-B/J VC3ar,) asB es 7Dci3 c,/str-ir ,=ras 1 +acerse 4arG-esi/as 0ara dar3e e/2idia a 3,s ,tr,s* L-eg, /, +a=3ar,/ 4Ds* Ce/ar,/ e/ si3e/ci,) 1 e3 ,E, de K,aG-B/) e3 c,rred,r 1 0eG-eF, 0r,0ietari,) esta=a ta/ i/4.2i3 c,4, s- ,tr, de 2idri,* S.3, a3 ac,starse) c-a/d, E-7rasia i=a a a0agar 3a 3D40ara) diE, si/ 4irar a s- es0,s,) c,/ 3a 2,H 3igera4e/te des/at-ra3iHada 0,r e3 dese, de G-e 7-era /at-ra3J VSi e3 d-eF, de 3a casa 3, s-0iera*** VL, +ace 4eter 0res, V7-e e3 S/ic, c,4e/tari, de3 t-ert,* L-eg, se ac,star,/ 1 1a /, +a=3ar,/ 4Ds* L,s d,s 0r,0ietari,s se ,dia=a/ c,/ re/c,r tra40,s,* Ta3 se/ti4ie/t, +a=Ba 4ad-rad, a3 ca3,r de ,sc-ras i/g/,4i/ias) 1 3, teFBa de c,3,res disti/t,s 3a dese4eEa/Ha de desgracia G-e se desea=a/* C,s4e) e3 a3=aFi3) i/2,ca=a s,=re 3a 0r,0iedad de K,aG-B/ -/a catDstr,7e sS=ita* N, 0,drBa es0eci7icar) si se 3, 0reg-/tara/) G-5 c3ase de catDstr,7e era 3a G-e 3e desea=a a s2eci/,) 1a G-e esta /, 33ega=a si/, e/ e?ce0ci,/a3es cas,s a 3a 4-erte* Y esta 7a3ta de i4a8 gi/aci./ 3e at,r4e/ta=a c,/ iras 7-gaces) 0er, t,r4e/t,sas) 0-es esta=a seg-r, de G-e si se c,/cretara s- dese,) serBa 7e3iH*

E/ ca4=i,) K,aG-B/ +a=Ba ,=Eeti2ad, este a/+e3,* Desea=a G-e e3 a3=aFi3 se arr-i/ara* Se i4agi/a=a G-e s- 2eci/, /, 0,dBa 0agar 3as 4e/s-a3idades de3 terre/, G-e c,/ 0,ca di7ere/cia de tie40, +a=Ba/ c,40rad, a 03aH,s) 1 e3 se/ci33, act, de re0rese/tarse 3a r,Ea =a/dera de re4ate 73a4ea/d, e/ e3 EardB/ de C,s4e 3e reg,ciEa=a si/iestra4e/te* Cr-EBa/3e 3,s die/tes 1 s- ,E, de 2idri, tras3-cBa -/ 7-3g,r 4Ds i/te/s, G-e e3 ,tr,) a3 acec+,) =aE, -/ 7i/, 0Dr0ad, sie40re arr-gad,* D,s +ec+,s 7-er,/ e3 ,rige/ de este ,di,* C-a/d, K,aG-B/ c,40r. e3 terre/,) 0idi.3e 0res-0-est,) 0ara 3a casa G-e 0e/sa=a c,/str-ir) a C,s4e) 1 3-eg, 3.gica4e/te 3e di, 3a ,=ra a ,tr, a3=aFi3* Cer, c,4, /ecesit. -ti3iHar 3a 4edia/era de s- 2eci/,) este) 7-ri,s,) 3e e?igi. -/ 0reci, s-0eri,r a3 2a3,r /at-ra3) 1 K,aG-B/) rec+i/a/d, 3,s die/tes) se /eg. a 0agar* U/a 4aFa/a e/ G-e e3 a3=aFi3 esta=a a-se/te +iH, c,3,car 3as 2igas de3 tec+,) s,ste/idas 0r,2is,ria4e/te 0,r -/,s 0ara/tes) de 4,d, G-e c-a/d, C,s4e 33eg. era de4asiad, tarde 0ara dete/er 3a ,=ra* Mas c,4, e3 i40,rte de esta era i/7eri,r a3 de 3a ca/tidad reG-erida 0ara s-sta/ciar -/ 3itigi, a/te 3,s tri=-/a3es 'i40,si=i3idad G-e 3, 0-s, 7-ri,s, a3 a3=aFi3) 0-es desea=a arr-i/ar a K,aG-B/() e3 as-/t, 7-e a 0arar a -/ K-Hgad, de CaH) 1 e/ e3 03aH, de -/ aF, 1 4edi, C,s4e cr-H.) s,4=rB, 1 te40est-,s,) s-ci,s sa3,/es atestad,s de ,7icia3es de E-sticia 1 0a3-rd,s a=-rrid,s* C,/,ci. t,das 3as triG-iF-e3as de 3,s G-e /, G-iere/ 0agar 1 d-ra/te /-4er,s,s 4eses =-sc. e/ s- ca3etre ard-,s siste4as 0ara asesi/ar a s- 2eci/,R 4as c,4, era -/ =r-t,) /, se 3e ,c-rrBa /ada) 1 a3 7i/) c-a/d, 1a deses0era=a de 3a E-sticia terrestre) c,=r.* Cas. e3 tie40,) 1 este ,di, creci.) 1a /, c,/ 3a e/ergBa =r-ta3 de3 0ri4er aF,R 0,rG-e a+,ra G-e e33,s esta=a/ e/ re0,s,) e3 re/c,r 4ad-ra=a a 3a s,4=ra) desti3a/d, e/ e3 a34a de 3,s 0r,0ietari,s -/ E-g, G-e 3es e/g,rda=a 3,s t-5ta/,s) reH-4D/d,3es e/ e3 a34a 7er,ces 0r,1ect,s 1 ciert, g,ce ,sc-r, 1 2igi3a/teJ e3 0rese/ti4ie/t, de G-e a3gS/ dBa e3 ,tr, se T3as 0agarBaU* La 0ri4era 0-Fa3ada tra0era 0arti. de3 a3=aFi3* K,aG-B/ c,/str-1. -/a 0iecita si/ 0rese/tar e3 03a/, a 3a 4-/ici0a3idad) 1 3, 4Ds gra2e es G-e /, 3e +iH, c,3,car e3 c,/tra0is,) de ac-erd, a 3, reg3a4e/tad, e/ e3 Digest,* C,s4e 3, s-0,) c+ar3a/d, c,/ e3 0e./ de K,aG-B/ e/ e3 des0ac+, de =e=idas de3 a34ac5/ de 3a esG-i/a) 1 0-s, esta gra2Bsi4a i/7racci./ e/ c,/,ci4ie/t, de3 i/s0ect,r 4-/ici0a3 de 3a H,/a* Vi/, este) 1 e3 c,rred,r t-2, G-e a=,/ar -/a 7-erte 4-3ta) 0er, /, si/ +a=er 2ist, a/tes c.4, e3 i/s0ect,r destr,Ha=a s- +er4,s, 0is, de 0i/,tea) a 7i/ de c,40r,=ar 3a i/7racci./* AG-e3 dBa -/a 3Dgri4a ca1. de s- ,E, de 2idri,) 4ie/tras E-7rasia 4a3decBa e/ 3a c,ci/a e3 0,c, carDcter de s- es0,s, e/ /, ir3e a =-scar G-ere33a a3 a3=aFi3* Y este esa /,c+e se s-4ergi. e/ s- ca4astr, 4asc-33a/d, d-3ces 0a3a=ras t,r2as* Siete 4eses des0-5s e3 a3=aFi3 c,40r. -/ carr, 1 -/ ca=a33, 0ara tra/s0,rtar s-s 4ateria3es a 3a ,=ra) 0er, 0,r /eg3ige/cia /, c,/str-1. 3a ca=a33eriHa de ac-erd, a 3as dis0,sici,/es de3 Digest, M-/ici0a3* K,aG-B/) s, 0rete?t, de e?a4i/ar s- tec+,) s-=i. a3 de C,s4e) est-di. aG-e3 esta=3, 0r,2is,ri,) 3-eg, se +iH, rec,4e/dar a -/ i/s0ect,r) 1 -/ =-e/ dBa e3 a3=aFi3 7-e s,r0re/did, 0,r -/a 4-3ta) a45/ de 3a ,rde/ de c,/str-ir 3a ca=a33eriHa) G-e 3e c,st. 4Ds G-e e3 carr, 1 e3 ca=a33,* E3 5?it, de estas c-c+i33adas) 3-=ricadas c,/ E-ris0r-de/cia) /, 4arc+ita=a aG-e3 ,di,* K,aG-B/ /, 0,dBa 2er a C,s4e si/ estre4ecerse de ra=ia) 1 3a gr,sera 7ig-ra de3 ,tr, 3e es0a/ta=a +asta 3a re0-3si./ 7Bsica) 0-es e3 a3=aFi3 era 0eG-eF,) 4,rr-d,) cargad, de es0a3das) 1 e/ s- cara =i3i,sa +a=Ba) sie40re s,/rie/d,) i40Sdic,s) d,s ,E-e3,s 2erdes* S2,H s-rgBa sesgada) recargada de3 s,/id, Tg-eeU) 1 c-a/d, K,aG-B/ 3e esc-c+a=a se esca3,7ria=a +asta e3 4a3estar 7Bsic,* Y) si/ e4=arg,) c+ar3a=a/* C,rG-e a 2eces c,/2ersa=a/* E3 te4a era e3 des4es-rad, c,st, de 3,s 3adri33,s , c-a3G-ier

,tra c,sa* K,aG-B/) G-e /ecesita=a 4i3 3adri33,s 0ara e3 i/2ier/, 0r.?i4,) c,4e/ta=aJ VDice/ G-e 2a/ a s-=ir a c-are/ta e3 4i3* VA c-are/ta 1 ci/c,* VCer, es, es -/ escD/da3,* XSe da c-e/ta -stedY DieH 0es,s de a-4e/t, e3 4i3* Y 0,r es,s ci/c, 0es,s de e?ces, G-e te/drBa G-e 0agar de/tr, de c-atr, 4eses se esta=a -/a +,ra 0r,testa/d, c,/ e3 ,tr, c,/tra e3 0aBs 1 s-s 3e1es) s,3idariHad,s 0,r 3a c,4S/ desgracia de3 c,st, de3 4ateria3* Se/tBa/ e3 03acer de ser a2ar,s) 1) a 3a i/2ersa de 3a ge/te de ,tra c,/dici./) e/ 2eH de ,c-3tar e3 de7ect, 3, e?+i=Ba/ c,4, -/a 2irt-d) reg,deD/d,se e/ s- tacaFerBa* Y K,aG-B/) G-e era 4Ds se/si=3e 1 r,4D/tic, G-e C,s4e) c-a/d, c,/2ersa=a de estas 4iserias) 3e 0arecBa ser ig-a3 a3 d-eF, de -/ c,/2e/ti33, de 3a ca33e L,1,3a) 1 e/t,/ces i/sistBa e/ s- arg-4e/t,) es0era/Had, de 33egar a ser a3gS/ dBa -/ 0r,0ietari, g,rd,) G-e a 3a 0-erta de s- casa re4ie/da 3a ta0ia c,/ -/ =a3de 33e/, de tierra r,4a/a* Y 3, S/ic, G-e se re0r,c+a=a era /, ser de4asiad, 4eHG-i/,* A 0esar de esta a0are/te c,rdia3idad) c-a/d, c,/2ersa=a c,/ e3 a3=aFi3) 3e 0arecBa e/tre2er e/ 3as 2erdes 0-0i3as de3 ,tr, -/ a34a i/4.2i3) 0esada c,4, -/ 4,/str-, de car/e cr-da) G-e e/t,r0ecBa s-s se/saci,/es) s-s0e/di5/d,3e e/ -/a s,/risa tB4ida) de 3a Ds0era c+Dc+ara de C,s4e* Y /, disc-tBa c,/ 53 si/, G-e) 0,r 3, ge/era3) ase/tBa a 3, G-e e3 a3=aFi3 decBa) 4ie/tras G-e t,d,s 3,s /er2i,s se 3e s-=3e2a=a/ e/ -/a c,/tracci./ si3e/ci,sa) G-e a3 tra/sc-rrir 3,s sig-ie/tes dBas se trad-cBa e/ s-s 0e/sa4ie/t,s e/ -/a cris0ad-ra r,Ea) c,4, 3a de -/a e0ider4is cicatriHada des0-5s de -/a G-e4ad-ra* Y s-s 0e/sa4ie/t,s) se4eEa/tes a sa/g-iE-e3as) se 4,2Ba/ e/ -/ 4-/d, +,4icida 1 7a/g,s,* E/ ca4=i,) e3 a3=aFi3 se 2eBa caer s,=re K,aG-B/ c,/ -/ 0-Fa3 e/ 3a iHG-ierda* Era e/ 3a esG-i/a 3Sg-=re de s- casa) c,/ 3,s des0erdici,s de =as-ra e/ 3a 2ereda de tierra 1 e3 7ar,3 de /a7ta i3-4i/a/d, c,/ s- 3-H a4ari33a -/ cBrc-3, de3 G-e C,s4e =r,ta=a c-a/d, 0asa=a e3 t-ert,* E/ ta/t, s-s dese,s /, se c,/s-4a=a/) desacredita=a 3a casa) 1 c-a/d, K,aG-B/ G-is, 2e/der3a 1 reci=i. 3a 2isita de -/ c,40rad,r) C,s4e) G-e esc-c+. 3a c,/2ersaci./ 0,r 3a =aEa ta0ia de3 7,/d,) sig-i. a3 desc,/,cid, 1) -/a 2eH G-e este se +-=, se0arad, de K,aG-B/) 3, i/ter0e3. c,/2e/ci5/d,3e de G-e 3a casa esta=a c,/str-ida c,/ 05si4,s 4ateria3es) 3, c-a3 era ciert,* Ade4Ds) este ,di, era c-idad,) a=,/ad,) 0-est, e/ te/si./ c,4, 3as c-erdas de -/ 2i,3B/) 0,r s-s res0ecti2as es0,sas* Se desea=a/ 0adeci4ie/t,s atr,ces) 3, G-e /, 3es i40edBa +a=3arse s,/rie/d,) ad-3D/d,se res0ect, a i/sig/i7ica/cias) dedicD/d,se e/ 3,s sa3-d,s s,/risas 4e3,sas) ca4=ia/d, e/tre sB 4e3i73-,s TsB) seF,raU 1 T/,) d,FaU) 0,rG-e 3a 4-Eer de3 c,rred,r) G-e -sa=a s,4=rer, 1 4edias de seda) era TseF,raU 0ara 3a ,tra) G-e s.3, gasta=a =at./ 0ara sa3ir 1 /, se c,rta=a 3a 4e3e/a* Y c,4, 3as 0r,0iedades esta=a/ di2ididas 0,r -/ cerc, de a3a4=re) c,/2ersa=a/ a 3a +,ra de 3a siesta) =-scD/d,se a s- 0esar) 1e/d, a3 EardB/ a rec,rtar 3as r,sas 4,/dadas 0,r 3as +,r4igas , a 0reg-/tarse 3a +,ra) 4,ti2,s est,s G-e es3a=,/a=a/ c,/2ersaci,/es i/ag,ta=3es) d,/de se saca=a a re3-cir 3a 2ida de 3a car=,/era 1 3a 0,si=i3idad de -/ tra/2Ba e/ 3a ca33e 0r.?i4a) dD/d,se c,/ s,3icit-d c,/4,2ed,ra c,/seE,s s,=re c,40,tas 1 4,d,s de 0,dar 3as 03a/tas* E/ est,s diD3,g,s ,c-rrBa a 3a i/2ersa G-e e/ 3,s de 3,s +,4=res) 1 era G-e 3a 4-Eer de C,s4e da=a sie40re 3a raH./ a 3a de K,aG-B/) i4ita/d, e3 4,d, de c,/2ersar de 3a TseF,ra E-7rasiaU) s,/rie/d, c,/ s,/risas G-e 3e d,=3a=a/ e3 25rtice de3 3a=i, +acia e3 ,E, iHG-ierd,) 4ie/tras G-e) a s- 2eH) 3a TseF,raU 4,2Ba e/ gest, de c,40re/si./ 3a ca=eHa +acia 3a 0ec+era de s- =at./) gest, G-e era caracterBstic, e/ 3a a/a37a=eta) G-e se +a=Ba +ec+, de este tic 0ara

/, de4,strar ig/,ra/cia* C-es ta3 4,2i4ie/t, era -/ c,40-est, de c,40re/si./ e i/d-3ge/cia) , sea 3as c,/dici,/es de i/te3ige/cia e3e2adas a s- 4D?i4,) desc-=ri4ie/t, i/c,/scie/te) 0er, G-e -ti3iHa=a c,/ aciert, 3a 4-Eer de3 a3=aFi3* Y e3 ,di, G-e /, 0,dBa/ e/r,strarse) 3a casi re0-3si./ G-e 3as se0ara=a) 0,/Ba e/ est,s diD3,g,s -/a atracci./) 1) si/ re0arar3,) c-a/d, a4=as c,/2ersa=a/) esta=a/ c,4, esas criat-ras G-e) te4ie/d, e3 2acB,) se as,4a/ a 3,s a3t,s 2e/ta/a3es* A+,ra K,aG-B/ /, 0,dBa d,r4ir* SS=ita4e/te se +a=Ba i/tr,d-cid, -/a i/c,4,didad e/ s- c,/cie/cia* Era aG-e33, a3g, e?traF,) ciert, a0res-ra4ie/t, de3 tie40, a tra25s de s-s /er2i,s) de 4,d, G-e 3a sa/gre) e40-Eada 0,r e3 7re/esB de 3,s 4i/-t,s) c,rrie/d, 4Ds rD0ida4e/te) t,r/a=a a/+e3,sa sres0iraci./* Br-sca4e/te se 3e +a=Ba tra/s7,r4ad, 3a 2ida) 4as X0,r G-5 s- es0,sa /, 3, 4ir. a/tes de ac,starseY Rec,rdD/d,3,) 3e 0arecBa rar, e3 t,/, de s- 2,H) G-e a+,ra se 3e 0rese/ta=a -/ 0,c, des/at-ra3iHada 0,r e3 dese, de G-e e3 0e/sa4ie/t, e?0resad, 0areciera 3a c,/sec-e/cia de -/a actit-d /at-ra3* Y) a-/G-e desas,segad,) /, se 4,2Ba* E3 tie40, /, 0asa=a /-/ca e/ 3as ti/ie=3asR 0er,) desce/trad, 0,r -/a a/siedad de es0era) se/tBa G-e 3a 4itad 3,/git-di/a3 de s- c-er0, 0esa=a 4Ds G-e 3a ,tra) de=id, a -/ re0e/ti/, desce/tra4ie/t, de 3a c,/cie/cia* Y /, G-erBa as,4arse a s-s 0e/sa4ie/t,s) 0,rG-e 3e 0arecBa G-e de 3e2a/tar 3a ca=eHa) c+,carBa 3a 7re/te c,/ e33,s* L-eg,) e/t,r/a/d, 3,s ,E,s) 4ir. 0,r e3 i/terstici, de 3,s 0,stig,s e3 ci3i/dr, a4ari33, G-e e/ e3 7a/a3 de3 7ar,3 ,sci3a=a triste4e/te 1 se di, c-e/ta G-e e/ 3a ca33e s,03a=a e3 2ie/t,* Cer, /, se 4,2BaR ta/ i/4.2i3 esta=a) G-e 3, s,=resa3t. 3a 2,H de s- es0,sa 0reg-/ta/d,J VXI-5 te 0asa G-e /, d,r4BsY Y a 3as d,ce de 3a /,c+e esta=a aS/ des0iert,* Ta3 si3e/ci, 0esa=a e/ e3 c-=, /egr, de 3a esta/cia) G-e e3 si3e/ci, 0arecBa e3 s-s-rr, ti=i, de 3,s 7a/tas4as des0re/di5/d,se de 3,s 4-r,s* Ha=Ba a3g, de +,rri=3e e/ esa sit-aci./* Te/Ba 3a i40resi./ de G-e s- es0,sa esta=a i/c,r0,rada E-/t, a 3a a34,+ada) 0er, 53 /, 3a rec,/,cBa) 0,rG-e de aG-e3 se4=3a/te a4a=3e d-ra/te e3 dBa s.3, resta=a -/ 0er7i3 de +-es, de /ariH ra40a/te 1 terri=3e 4irada 3ec+,sa) G-e) atra2esa/d, s- car/e) esta40a=a e/ sc,/cie/cia -/ dictad, terri=3e* Ta/ 7-erte era e3 33a4ad, i403aca=3e) G-e se re2,32i. es0a/tad, e/ s- ca4a) a3 tie40, G-e c,/ 2,H s-a2e 3e 0reg-/ta=a s- es0,sa* VXI-5 te 0asa G-e /, d,r4BsY N, 0,dBa d,r4ir* Les ate/acea=a e3 4is4, dese, 0esad,) 3a ig-a3 0ers0ecti2a de desastre G-e 0,dBa/ dese/cade/ar s,=re e3 a3=aFi3R 1 3a 7ig-ra de C,s4e s-rgBa a/te s-s ,E,s) des4es-rada e/ 3a s,3edad de 3a ca33eE-e3a) e/c,r2ada e/ e3 0esca/te de s- carrit,) c,/ e3 0e3, e/redad, s,=re 3a 7re/te 1 s,s3a1a/d, c,/ s-s ,E-e3,s 2erd,s,s 3a carga r,Ea de 0,32, de 3adri33,* O 2eBa/ est, ,tr,R 1 era e3 sarge/t, de 0,3icBa 33ega/d, e/ e3 cre0Ssc-3, a 3a casa de C,s4e) g,30ea=a 3as 4a/,s) 1 de 0r,/t,) e33,s) esc,/did,s detrDs de 3a 2e/ta/a G-e da=a a3 EardB/) esc-c+a=a/J VOSeF,ra***) s- 4arid, estD 0res, 0,r 3adr./P*** U/ grit, desgarrad,r cr-Ha=a 3a 0ers0ecti2a) 1 3a 4-Eer caBa des2a/ecida e/ e3 0ati, de 4,saic,) 4ie/tras G-e e33,s s,3Bcit,s ac-dBa/ c,rrie/d, 1 0reg-/ta/d,J VXI-5 3e 0asa) seF,ra***) G-5 3e 0asaY Y 1a K,aG-B/) /, 0-die/d, s,0,rtar 4Ds s- 0e/sa4ie/t,) diE, e/ 2,H a3taJ VN,) 0,r es, /, 3, 2a/ a c,/de/ar*

VXC,r G-5Y DeE. caer e3 =raH, e/ 3a a34,+ada de s- es0,sa 1 diE,J VLe darD/ d,s aF,s de cDrce3***) 0er, c,/dici,/a3*** L, S/ic, es e3 d,3,r de ca=eHa* VTe e/tie/d,* VDe 3, G-e 4e a3egr,) 0,rG-e -/, es se/si=3e) a-/G-e /, G-iera* Es,) sB***) 3, 4Ds G-e 3e 2a a 0asar es G-e 3e re4atarD/ 3a casa*** VXI-i5/Y*** VE3 d-eF, de 3a ,tra ,=ra***) 0,r daF,s 1 0erE-ici,s* E/ si3e/ci, se re7,ci3ar,/ 3,s c./1-ges) as,4ad,s a 3a si/iestra 0ers0ecti2a E-dicia3 de -/a tarde de d,4i/g,) c,/ 3a ca33eE-e3a rec,rrida de +,/est,s 0r,0ietari,s) e?citad,s 0,r -/ re4ate ,rde/ad, 0,r e3 E-eH* OI-5 03at, 0ara 3a 7er,cidad de3 =arri,P VeBa/ 3a =a/dera r,Ea 73a4ea/d, c,/ 3a caFa tac-ara) 4ie/tras G-e e33,s) seg-r,s) ca3a7atead,s e/ s- Tcasa 0r,0iaU) c,4e/ta=a/ e/ r-eda c,/ e3 car=,/er, 1 3a 0a/adera 3as 2e/taEas de ser +,/rad,s 1 esas desgracias G-e ,c-rre/ 0,r Te/s-ciarse 0,r -/a 4iseriaU* Ca3adea/d, s-s 7rases) K,aG-B/ agreg.J VA /adie 3e g-sta 0agar***) 1 e3 d-eF, de 3a ,=ra 2a a e/c,/trar ad4ira=3e e3 0rete?t, de G-e C,s4e 3, r,=a=a 0ara +acer3, 4eter 0res, 1 /, a73,Ear 3a 03ata G-e 3e de=e*** VCer, X0,r -/a 4iseria asBY*** K,aG-B/ re03ic.) i/dig/ad,J VXU/a 4iseriaY OEstDs 3,ca tSP E3 ,tr, dBa 3, 0-sier,/ 0res, a -/ car0i/ter, 0,r 33e2arse -/as a37arEBas 1 -/ 0aG-ete de c3a2,s de 3a ,=ra* XD./de irBa4,s a 0arar si cada -/, +iciera 3, G-e G-isieraY ON,) 4&+iEa) +a1 G-e ser +,/rad,sP VSB) 3a 7re/te 3i40ia***R 0er, Xc.4, 2as a +acerY*** VMaFa/a 4e a2erig-, d./de estD 3a ,=ra***) 3a direcci./ de3 d-eF,*** VN, 3e 2as a escri=ir) Oe+P*** VSB***) 0er, 3e +ag, -/ a/./i4, a 4DG-i/a* VOC.4, se 2a a 0,/er 3a +i0,crit,/a de s- 4-EerP ABEate G-e a1er) c,/ e3 0rete?t, de e/seFar4e -/ 7ig-rB/) 4e diceJ TA+) X/, sa=eY) c-a/d, 4i 4arid, ter4i/e 3a ,=ra) 3e 2a4,s a 0,/er 0ersia/as a t,das 3as 0-ertas*U Y t,d,) Xsa=es 0ara G-5Y) 0ara +acer4e Testri3arU* VOI-5 ge/t-HaP VY 0e/sar G-e -/, tie/e G-e tratarse c,/ e33,s*** VDeED***) 4aFa/a 3,s arreg3are4,s* B,steH. K,aG-B/ -/ i/sta/te 1) 1a ca/sad,) diE,J VMe 2,1 a d,r4ir* Hasta 4aFa/a) G-erida* VXY /, 4e das -/ =es,Y VT,4D*** 1 G-e d-er4as =ie/*

EL HOMBRE IUE ATRAVESABA LOS MUROS MARCEL AYM_6ARANCIA EN MONTMARTRE) e/ e3 tercer 0is, de3 $@ =is de 3a ca33e d&Orc+a40t) 2i2Ba -/ +,4=re e?ce3e/te 33a4ad, D-ti33e-3 G-e 0,seBa e3 d,/ si/g-3ar de 0asar a tra25s de 3as 0aredes si/ es7-erH, a3g-/,* Gasta=a G-e2ed,s) te/Ba 0eri33a /egra 1 era e403ead, de tercera c3ase de3 Catastr,* E/ i/2ier/,) i=a a 3a ,7ici/a e/ a-t,=Ss) 1 c-a/d, 33ega=a e3 =-e/ tie40,) +acBa e3 tra1ect, a 0ie) c,/ s- s,4=rer, +,/g, e/ 3a ca=eHa* D-ti33e-3 aca=a=a de c-403ir 3,s c-are/ta 1 d,s aF,s c-a/d, t-2, 3a re2e3aci./ de s0,der* U/a /,c+e e/ G-e -/a c,rta a2erBa de e3ectricidad 3e s,r0re/di. e/ e3 2estB=-3, de s0eG-eF, a0arta4e/t, de s,3ter,) ta/te. -/ 4,4e/t, e/ 3as ti/ie=3as) 1 c-a/d, 2,32i. 3a c,rrie/te se e/c,/tr. e/ e3 re33a/, de 3as esca3eras de3 tercer 0is,* C,4, 3a 0-erta de s- casa esta=a cerrada 0,r de/tr, c,/ 33a2e) e3 i/cide/te 3e di, G-e 0e/sar 1) a 0esar de 3as e?+,rtaci,/es de 3a raH./) decidi. 2,32er a e/trar e/ s- casa c,4, +a=Ba sa3id,) est, es) 0asa/d, a tra25s de 3a 0ared* Esta e?traFa 7ac-3tad) G-e /, 0arecBa res0,/der a /i/g-/a de s-s as0iraci,/es) /, deE. de c,/trariar3e -/ 0,c,) 1 a3 dBa sig-ie/te) c,4, era sD=ad,) a0r,2ec+a/d, 3a se4a/a i/g3esa) 7-e a 2er a -/ 45dic, de3 =arri, 0ara e?0,/er3e e3 cas,* E3 d,ct,r 0-d, c,/2e/cerse de G-e decBa 3a 2erdad 1) des0-5s de e?a4i/ar3,) desc-=ri. 3a ca-sa de3 4a3 e/ -/ e/d-reci4ie/t, +e3ic,ida3 de3 ta=iG-e estra/g-3ar de3 c-er0, tir,ides* Le 0rescri=i. -/ r5gi4e/ de tra=aE, i/te/si2, 1) a raH./ de d,s 0asti33as a3 aF,) 3a a=s,rci./ de 0,32, de 0ireta tetra2a3e/te) 4eHc3a de +ari/a de arr,H 1 de +,r4,/as de ce/ta-r,* Des0-5s de tragarse 3a 0ri4era 0asti33a) D-ti33e-3 g-ard. 3a 4edici/a e/ -/ caE./ 1 /, 2,32i. a 0e/sar 4Ds e/ e33,* E/ c-a/t, a3 tra=aE, i/te/si2,) s- acti2idad de 7-/ci,/ari, esta=a reg-3ada 0,r -/as c,st-4=res G-e /, da=a/ 3-gar a /i/gS/ e?ces, 1 s-s +,ras) de ,ci,) dedicadas a 3a 3ect-ra de3 0eri.dic, 1 a s- c,3ecci./ de se33,s) ta40,c, 3e ,=3iga=a/ a -/ gast, irraH,/a=3e de e/ergBa* AsB 0-es) a3 ca=, de -/ aF, c,/ser2a=a i/tacta 3a 7ac-3tad de 0asar a tra25s de 3as 0aredes) a-/G-e /, 3a -ti3iHa=a /-/ca si/, 0,r i/ad2erte/cia) 0-es era 0,c, a4ig, de a2e/t-ras 1 reaci, a 3,s arre=at,s de 3a i4agi/aci./* Ni siG-iera se 3e ,c-rrBa 3a idea de e/trar e/ s- casa de ,tra 7,r4a G-e /, 7-era 0,r 3a 0-erta 1 des0-5s de +a=er3a a=iert, de=ida4e/te) +acie/d, 7-/ci,/ar 3a cerrad-ra* Ta3 2eH +a=rBa 33egad, a 2ieE, e/ 3a 0aH de s-s c,st-4=res si/ te/er 3a te/taci./ de 0r,=ar s-s d,/es si -/ ac,/teci4ie/t, e?tra,rdi/ari, /, +-=iera 2e/id, a trast,r/ar de re0e/te s- e?iste/cia* E3 seF,r M,-r,/) e3 s-=Ee7e de 3a ,7ici/a) 33a4ad, a ,tras 7-/ci,/es) 7-e s-stit-id, 0,r e3 seF,r L5c-1er) +,4=re de 0,cas 0a3a=ras 1 de =ig,te +irs-t,* Desde e3 0ri4er dBa) e3 /-e2, s-=Ee7e 2i, c,/ 4a3,s

,E,s G-e D-ti33e-3 -sara G-e2ed,s de cade/i33a 1 -/a 0eri33a /egra) 1 e40eH. a tratar3, c,4, si 7-era -/a a/tig-a33a 4,3esta 1 a3g, s-cia* Cer, 3, 4Ds gra2e era G-e 0rete/di. i/tr,d-cir e/ e3 ser2ici, re7,r4as de -/ a3ca/ce c,/sidera=3e 1 4-1 a 0r,0.sit, 0ara t-r=ar e3 s,sieg, de ss-=,rdi/ad,* Desde +acBa 2ei/te aF,s) D-ti33e-3 e40eHa=a 3as cartas c,/ 3a 7.r4-3a sig-ie/teJ TRe7iri5/d,4e a s- ate/ta de3 ta/t,s de 3,s c,rrie/tes 1 rec,rdD/d,3e /-estr, i/terca4=i, de cartas a/teri,r) te/g, e3 g-st, de c,4-/icar3e***U A.r4-3a G-e e3 seF,r L5c-1er 0rete/di. s-stit-ir 0,r ,tra de -/ esti3, 4Ds a4erica/,J TE/ c,/testaci./ a s- carta de3 ta/t,s) 3e c,4-/ic,***U D-ti33e-3 /, 0-d, ac,st-4=rarse a estas /-e2as 7,r4as e0ist,3ares* A 0esar s-1,) 2,32Ba sie40re a 3a 4a/era tradici,/a3 c,/ -/a ,=sti/aci./ 4ecD/ica G-e 3e 2a3i. 3a e/e4istad crecie/te de3 s-=Ee7e* La at4.s7era de3 Catastr, se 3e +acBa casi i/ag-a/ta=3e* C,r 3as 4aFa/as) se dirigBa a3 tra=aE, c,/ rece3,) 1 0,r 3a /,c+e) e/ 3a ca4a) 4edita=a c,/ 7rec-e/cia -/ c-art, de +,ra e/ter, a/tes de 0,der c,/ci3iar e3 s-eF,* A-ri,s, 0,r esta 2,3-/tad retr.grada G-e c,40r,4etBa e3 5?it, de s-s re7,r4as) e3 seF,r L5c-1er +a=Ba re3egad, a D-ti33e-3 a -/ ,sc-r, ta=-c, c,/tig-, a s- des0ac+,* A este ta=-c, se e/tra=a 0,r -/a 0-erta =aEa 1 estrec+a G-e da=a a3 0asi33, 1 G-e te/Ba t,da2Ba -/ 3etrer, c,/ 3etras 4a1Ssc-3as G-e decBaJ Traster,* D-ti33e-3 +a=Ba ace0tad, c,/ 0acie/cia esta +-4i33aci./ si/ 0recede/te) 0er, e/ s- casa) c-a/d, 3eBa e/ e3 0eri.dic, e3 re3at, de a3gS/ s-ces, sa/grie/t,) se s,r0re/dBa s,Fa/d, c,/ G-e 3a 2Bcti4a era e3 seF,r L5c-1er* U/ dBa) e3 s-=Ee7e irr-40i. e/ e3 c-art-c+, =3a/die/d, -/a carta 1 e40eH. a 2,ci7erarJ VOV-e32a a e40eHar esta 0,rG-erBaP OV-e32a a e40eHar esta 0,rG-erBa si/ /,4=re G-e des+,/ra 4i ser2ici,P D-ti33e-3 i/te/t. 0r,testar) 0er, e3 seF,r L5c-1er) c,/ 2,H t,/a/te) 3, trat. de c-carac+a r-ti/aria) 1 a/tes de 4arc+arse) estr-Ea/d, 3a carta G-e te/Ba e/ 3a 4a/,) se 3a tir. a 3a cara* D-ti33e-3 era 4,dest,) 0er, ,rg-33,s,* U/a 2eH s,3, e/ s- c-art-c+,) e40eH. a s-=ir3e 3a te40erat-ra 1) de 0r,/t,) se si/ti. 0resa de 3a i/s0iraci./* Le2a/tD/d,se de3 asie/t,) e/tr. 0,r 3a 0ared G-e se0ara=a s- des0ac+, de3 de L5c-1er) 0er, c,/ 0r-de/cia) de ta3 7,r4a G-e s,3a4e/te as,4a=a 3a ca=eHa 0,r e3 ,tr, 3ad,* E3 seF,r L5c-1er) se/tad, a s- 4esa de tra=aE,) c,/ -/a 03-4a t,da2Ba /er2i,sa) ca4=ia=a -/a c,4a e/ e3 te?t, de -/ e403ead, s,4etid, a s- a0r,=aci./ c-a/d, ,1. t,ser e/ s- des0ac+,* Le2a/ta/d, 3a 2ista) desc-=ri. c,/ -/ es0a/t, i/deci=3e 3a ca=eHa de D-ti33e-3) 0egada a 3a 0ared c,4, si 7-era -/ tr,7e, de caHa* C,/ 3a di7ere/cia de G-e esta ca=eHa esta=a 2i2a 1) a tra25s de 3,s G-e2ed,s de cade/i33a) c3a2a=a s,=re 53 -/a 4irada de ,di,* Y 3, G-e es 4Ds) 3a ca=eHa se 0-s, a +a=3ar* VOG,37,) cer/Bca3,) ga3,0B/P C,/ 3a =,ca a=ierta de +,rr,r) e3 seF,r L5c-1er /, 0,dBa a0artar 3a 4irada de aG-e33a a0arici./* C,r 7i/) 3e2a/tD/d,se de3 si33./) se 0reci0it. +acia e3 0asi33, 1 33eg. rD0ida4e/te a3 c-art-c+,* D-ti33e-3) c,/ 3a 03-4a e/ 3a 4a/,) esta=a i/sta3ad, e/ s- siti, +a=it-a3) e/ -/a actit-d a0aci=3e 1 3a=,ri,sa* E3 s-=Ee7e 3, 4ir. d-ra/te a3gS/ tie40, 1) des0-5s de 4-r4-rar -/as 0a3a=ras) 2,32i. a s- des0ac+,* A0e/as se +a=Ba 2-e3t, a se/tar) 3a ca=eHa 2,32Ba a rea0arecer e/ 3a 0ared* VOG,37,) cer/Bca3,) ga3,0B/P S.3, d-ra/te aG-e3 dBa 3a te4i=3e ca=eHa a0areci. 2ei/titr5s 2eces e/ 3a 0ared) 1 3,s dBas sig-ie/tes c,/ 0arecida 7rec-e/cia* D-ti33e-3) G-e +a=Ba adG-irid, cierta s,3t-ra e/ este E-eg,) /, se c,/te/ta=a 1a c,/ i/s-3tar a3 s-=Ee7e* Cr,7erBa a4e/aHas ,sc-ras) grita/d, 0,r eEe403, c,/ -/a 2,H se0-3cra3) s-=ra1ada 0,r risas 2erdadera4e/te de4,/BacasJ VOC,c,) c,c,P OI-e 2ie/e e3 c,c,P 'risas(* La car/e se estre4ece 1 e3 aire se i40reg/a de +,rr,r 'risas(* A3 ,Br est,) e3 0,=re s-=Ee7e 0a3idecBa cada 2eH 4Ds) se G-eda=a si/ a3ie/t,) se 3e eriHa=a e3 ca=e33, 1 0,r 3a es0a3da 3e c,rrBa/ +,rri=3es s-d,res de 4-erte* E3 0ri4er dBa ade3gaH. 4edi, Ni3,* La se4a/a sig-ie/te) ade4Ds de e/73aG-ecer a ,E,s 2istas) e40eH. a c,4er 3a s,0a c,/ e3 te/ed,r 1 a sa3-dar 4i3itar4e/te a 3,s g-ardias 4-/ici0a3es* A3 0ri/ci0i, de 3a

seg-/da se4a/a) -/a a4=-3a/cia t-2, G-e ir a rec,ger3, a s- d,4ici3i, 0ara 33e2Drse3, a -/ sa/at,ri,* D-ti33e-3) 3i=erad, de 3a tira/Ba de3 seF,r L5c-1er) 0-d, 2,32er a escri=ir s-s 7.r4-3as 0re7eridasJ TRe7iri5/d,4e a s- ate/ta de3 ta/t,s de 3,s c,rrie/tes***U Si/ e4=arg,) esta=a i/satis7ec+,* U/ a/+e3, s-rgBa e/ s- i/teri,r) -/a /ecesidad /-e2a) i40eri,sa) G-e era /ada 4e/,s G-e 3a /ecesidad de 0asar a tra25s de 3as 0aredes* C,r s-0-est,) 0,dBa +acer3, c,/ t,da 7aci3idad) 0,r eEe403, e/ s- casa) 1 0,r 3, de4Ds /, deEa=a de +acer3,* Cer, e3 +,4=re G-e 0,see -/,s d,/es e?tra,rdi/ari,s /, 0-ede satis7acerse d-ra/te 4-c+, tie40, eEercitD/d,3,s s,=re -/ ,=Eet, 4edi,cre* Casar a tra25s de 3as 0aredes /, 0,dBa c,/stit-ir 0,r ,tra 0arte -/ 7i/ e/ sB* Es e3 0ri/ci0i, de -/a a2e/t-ra G-e e?ige -/a c,/ti/-aci./) -/ desarr,33, 1) e/ s-4a) -/a retri=-ci./* D-ti33e-3 3, c,40re/di. 4-1 =ie/* Se/tBa e/ 53 -/a /ecesidad de e?0a/si./) -/ dese, crecie/te de rea3iHarse 1 de s-0erarse) 1 cierta /,sta3gia G-e era a3g, c,4, 3a 33a4ada de3 ,tr, 3ad, de 3a 0ared* Desgraciada4e/te) 3e 7a3ta=a -/a 7i/a3idad* B-sc. i/s0iraci./ e/ 3a 3ect-ra de 3,s 0eri.dic,s) es0ecia34e/te e/ 3as secci,/es de 0,3Btica 1 de0,rtes) G-e 3e 0arecBa/ ser acti2idades +,/,ra=3es) 0er, dD/d,se c-e/ta a3 7i/a3 de G-e /, ,7recBa/ /i/g-/a ,0,rt-/idad a 3as 0ers,/as G-e 0asa/ a tra25s de 3as 0aredes) se re03eg. +acia 3,s s-ces,s) G-e se re2e3ar,/ de 3, 4Ds s-gesti2,s* E3 0ri4er r,=, 33e2ad, a ca=, 0,r D-ti33e-3 3, rea3iH. e/ -/ gra/ esta=3eci4ie/t, de cr5dit, de 3a ,ri33a derec+a de3 Se/a* Des0-5s de atra2esar -/as d,ce 0aredes 1 ta=iG-es) 0e/etr. e/ di2ersas caEas 7-ertes) se 33e/. 3,s =,3si33,s de =i33etes de =a/c, 1) a/tes de retirarse) 7ir4. s- 3atr,ci/i, c,/ tiHa r,Ea) -sa/d, e3 se-d./i4, de E3 C,c, 1 -/a rS=rica 4-1 =,/ita G-e a3 dBa sig-ie/te re0r,d-Eer,/ t,d,s 3,s 0eri.dic,s* A3 ca=, de -/a se4a/a) e3 /,4=re de3 C,c, adG-iri. -/a e?tra,rdi/aria ce3e=ridad* La si40atBa de3 0S=3ic, i=a si/ reser2as a este 0restigi,s, 3adr./ G-e se =-r3a=a ta/ d,/,sa4e/te de 3a 0,3icBa* T,das 3as /,c+es +acBa +a=3ar de 53 c,/ -/a /-e2a +aHaFa 33e2ada a ca=, e/ detri4e/t, de -/ =a/c, , de -/a E,1erBa , de -/ 0artic-3ar ric,* Ta/t, e/ CarBs c,4, e/ 0r,2i/cias) /, +a=Ba 4-Eer a3g, s,Fad,ra G-e /, e?0eri4e/tase e3 7er2ie/te dese, de 0erte/ecer e/ c-er0, 1 a34a a3 terri=3e C,c,* Des0-5s de3 r,=, de3 7a4,s, dia4a/te de B-rdiga3a 1 de des2a3iEar a3 Cr5dit, M-/ici0a3) 7ec+,rBas 0er0etradas a4=as e/ 3a 4is4a se4a/a) e3 e/t-sias4, de 3a 4-c+ed-4=re 33eg. a3 de3iri,* E3 4i/istr, de3 I/teri,r t-2, G-e di4itir) arrastra/d, e/ scaBda a3 direct,r de3 Catastr,* E/treta/t,) D-ti33e-3) c,/2ertid, e/ -/, de 3,s +,4=res 4Ds ric,s de CarBs) seg-Ba 33ega/d, 0-/t-a34e/te a 3a ,7ici/a) 1 s- /,4=re s,/a=a c,4, 0,si=3e ca/didat, a 3a c,/dec,raci./ de 3as 0a34as acad54icas* C,r 3as 4aFa/as) e/ 3a ,7ici/a) 3, G-e 4Ds 3e di2ertBa era ,Br 3,s c,4e/tari,s G-e +acBa/ s-s c,40aFer,s s,=re 3as +aHaFas de 3a 2Bs0era* TEse C,c,U) decBa/) Tes -/ +,4=re 7,r4ida=3e) -/ s-0er+,4=re) -/ ge/i,*U A3 ,Br ta3es e3,gi,s) D-ti33e-3 se r-=,riHa=a t-r=ad, 1) detrDs de s-s G-e2ed,s de cade/i33a) s4irada res03a/decBa de a4istad 1 gratit-d* U/ dBa) esta at4.s7era de si40atBa 3e di, ta3 c,/7ia/Ha G-e /, 0-d, g-ardar e3 secret, 4Ds tie40,* C,/ cierta ti4ideH) 4ir. 7iEa4e/te a s-s c,40aFer,s agr-0ad,s a3reded,r de -/ 0eri.dic, G-e re3ata=a e3 asa3t, a3 Ba/c, de Ara/cia) 1 dec3ar. c,/ -/a 2,H 4,destaJ TSa=5is -/a c,sa) e3 C,c, s,1 1,U* U/a carcaEada e/,r4e e i/ter4i/a=3e ac,gi. 3a c,/7ide/cia de D-ti33e-3) a G-ie/ desde e/t,/ces) 0,r =-r3a) 3e c,3gar,/ e3 4,te de3 C,c,* C,r 3as tardes) a 3a +,ra de sa3ir de 3a ,7ici/a) era ,=Eet, de =r,4as si/ 7i/ 0,r 0arte de s-s ca4aradas 1 3a 2ida 3e 0arecBa 4e/,s =e33a* U/,s dBas 4Ds tarde) e3 C,c, se deE. atra0ar 0,r -/a r,/da de /,c+e e/ -/a E,1erBa de 3a ca33e de 3a Cai?* Des0-5s de esta40ar s- 7ir4a e/ e3 4,strad,r) se +a=Ba 0-est, a ca/tar -/a ca/ci./ ta=er/aria 4ie/tras r,40Ba c,/ estr50it, di7ere/tes esca0arates c,/ -/ gra/ 2as, de ,r, 4aciH,* Le +-=iera sid, 7Dci3 desa0arecer 0,r -/a 0ared 1 esca0arse de esta 7,r4a de 3a r,/da de /,c+e) 0er, t,d, /,s +ace creer G-e G-erBa ser dete/id,) 0r,=a=3e4e/te c,/ e3 S/ic, ,=Eet, de c,/7-/dir a s-s c,40aFer,s) c-1a i/cred-3idad 3e +a=Ba 4,rti7icad, ta/t,* Est,s) e/ e7ect,) se G-edar,/ 4-1 s,r0re/did,s c-a/d, 3,s 0eri.dic,s de3 dBa sig-ie/te 0-=3icar,/ e/

0ri4era 0Dgi/a 3a 7,t,gra7Ba de D-ti33e-3* E/t,/ces 3a4e/tar,/ a4arga4e/te +a=er 4e/,s0reciad, a s- ge/ia3 c,40aFer,) 1 t,d,s 3e ri/dier,/ +,4e/aEe deED/d,se crecer 3a 0eri33a* A3g-/,s de e33,s) i40-3sad,s 0,r e3 re4,rdi4ie/t, 1 3a ad4iraci./) i/c3-s, i/te/tar,/ ec+ar 4a/, de 3a cartera , de3 re3,E de 7a4i3ia de a3gS/ a4ig, , c,/,cid,* Ha=rD G-ie/ 0r,=a=3e4e/te E-HgarD G-e e3 +ec+, de deEarse ec+ar e3 g-a/te 0,r 3a 0,3icBa 0ara as,4=rar a -/,s c-a/t,s c,40aFer,s de4-estra -/a gra/ 3igereHa) i/dig/a de -/ +,4=re e?ce0ci,/a3) 0er, e3 res,rte a0are/te de 3a 2,3-/tad c-e/ta 4-1 0,c, e/ -/a deter4i/aci./ se4eEa/te* A3 re/-/ciar a 3a 3i=ertad) D-ti33e-3 creBa ceder a -/ ,rg-33,s, dese, de desG-ite) c-a/d, e/ rea3idad 3, G-e +acBa era des3iHarse se/ci33a4e/te 0,r 3a 0e/die/te de s- desti/,* U/ +,4=re G-e 0asa a tra25s de 3as 0aredes /, 0-ede c,/siderar 3,grada scarrera si /, +a 0r,=ad, a3 4e/,s -/a 2eH 3a cDrce3* C-a/d, D-ti33e-3 0e/etr. e/ 3,s 3,ca3es de 3a Sa/t5 '"() t-2, 3a i40resi./ de ser 4i4ad, 0,r 3a s-erte* E3 es0es,r de 3,s 4-r,s era 0ara 53 -/ 2erdader, rega3,* A3 dBa sig-ie/te de s- e/carce3a4ie/t,) 3,s carce3er,s desc-=rier,/ c,/ est-0e7acci./ G-e e3 0risi,/er, +a=Ba c3a2ad, -/ c3a2, e/ e3 4-r, de sce3da 1 G-e +a=Ba c,3gad, de 53 -/ re3,E de ,r, G-e 0erte/ecBa a3 direct,r de 3a cDrce3* D-ti33e-3 /, 0-d, , /, G-is, re2e3ar c.4, ese ,=Eet, +a=Ba 33egad, a s- 0,der* E3 re3,E 7-e de2-e3t, a s- d-eF,) 0er, a3 dBa sig-ie/te 2,32ier,/ a e/c,/trar3, a 3a ca=ecera de3 C,c, c,/ e3 t,4, 0ri4er, de :os tres mosqueteros, 0r,cede/te de 3a =i=3i,teca de3 direct,r* E3 0ers,/a3 de 3a Sa/t5 esta=a e/ asc-as* L,s carce3er,s se G-eEa=a/ ade4Ds de reci=ir 0atadas e/ e3 traser, si/ 0,der e?03icar 3a 0r,cede/cia* CarecBa G-e 3as 0aredes t-2iera/ /, 1a ,Bd,s) si/, 0ies* E3 C,c, 33e2a=a dete/id, -/a se4a/a c-a/d, e3 direct,r de 3a Sa/t5) a3 e/trar -/a 4aFa/a e/ s- des0ac+,) e/c,/tr. e/ s- 4esa 3a carta sig-ie/teJ (1) CDrce3 de CarBs* 'N* de3 T*( -eor director4 Befiri*ndome a nuestra conversaci+n del MN de los corrientes ' recordndole sus instrucciones "enerales del M5 de ma'o del ao pasado, ten"o el "usto de comunicarle que acabo de terminar la lectura del tomo se"undo de :os tres mosqueteros ' que pienso fu"arme esta noc(e entre las once ' veinticinco ' las once ' treinta ' cinco. Aprovec(a la ocasi+n para despedirse de usted respetuosamente, E: $/$/. A 0esar de 3a estrec+a 2igi3a/cia a G-e 7-e s,4etid, aG-e33a /,c+e) D-ti33e-3 se e2adi. a 3as ,/ce trei/ta* La /,ticia) c,/,cida 0,r e3 0S=3ic, a3 dBa sig-ie/te 0,r 3a 4aFa/a) 0r,d-E, e/ t,das 0artes -/ e/t-sias4, e?tra,rdi/ari,* Si/ e4=arg,) des0-5s de e7ect-ar -/ /-e2, r,=, G-e 3e 33e2. a 3a ci4a de 3a 0,0-3aridad) D-ti33e-3 0arecBa 0,c, 0re,c-0ad, 0,r esc,/derse 1 circ-3a=a 0,r M,/t4artre si/ /i/g-/a 0reca-ci./* Tres dBas des0-5s de 3a e2asi./) 7-e dete/id, e/ e3 Ca75 d- Re2e de 3a ca33e Ca-3ai/c,-rt) -/ 0,c, a/tes de3 4edi,dBa) c-a/d, =e=Ba -/a c,0a de 2i/, =3a/c, c,/ -/,s a4ig,s* L3e2ad, de /-e2, a 3a Sa/t5 1 e/cerrad, c,/ tri03e cerr,E, e/ -/ ca3a=,H, ,sc-r,) e3 C,c, se esca0. aG-e33a 4is4a /,c+e 1 7-e a ac,starse a3 a0arta4e/t, de3 direct,r) e/ e3 c-art, de +-5s0edes* A 3a 4aFa/a sig-ie/te) +acia 3as /-e2e) 33a4. a 3a 4-c+ac+a 0ara G-e 3e 33e2ara e3 desa1-/, 1 se deE. c,ger e/ 3a ca4a) si/ resiste/cia) 0,r 3,s carce3er,s) G-e 7-er,/ a2isad,s i/4ediata4e/te* I/dig/ad,) e3 direct,r 4,/t. -/a g-ardia a 3a 0-erta de s- ca3a=,H, 1 3e castig. a 0a/ 1 ag-a* Hacia 4edi,dBa) e3 0risi,/er, se 7-e a c,4er a -/ rest,rD/ 0r.?i4, a 3a cDrce3) 1 c-a/d, ter4i/. de =e=erse e3 ca75) 33a4. 0,r te357,/, a3 direct,r* VOOigaP XSeF,r direct,rY Est,1 e/ -/ a0-r,R +ace -/ rat,) e/ e3 4,4e/t, de sa3ir) se 4e ,32id. c,ger3e 3a cartera 1 a+,ra 4e e/c-e/tr, si/ di/er, e/ e3 rest,rD/* XTe/drBa 3a

a4a=i3idad de 4a/dar a a3g-ie/ 0ara G-e 0ag-e 3a c-e/taY E3 direct,r ac-di. e/ 0ers,/a a3 rest,rD/ 1 se e/7-reci. ta/t, G-e e40eH. a 0r,7erir a4e/aHas e i/s-3t,s* Herid, e/ s- dig/idad) D-ti33e-3 se esca0. 3a /,c+e sig-ie/te 0ara /, 2,32er 4Ds* Esta 2eH) t-2, 3a 0reca-ci./ de a7eitarse 3a 0eri33a /egra 1 ca4=iar 3,s G-e2ed,s de cade/i33a 0,r -/as ga7as de c,/c+a* U/a g,rra de0,rti2a 1 -/ traEe de gra/des c-adr,s c,/ 0a/ta3,/es de g,37 ter4i/ar,/ de tra/s7,r4ar3,* Y se i/sta3. e/ -/ 0eG-eF, a0arta4e/t, de 3a a2e/ida K-/,t) d,/de) desde a/tes de s- 0ri4er arrest,) +a=Ba tra/s0,rtad, 0arte de s-s 4-e=3es 1 3,s ,=Eet,s a 3,s G-e te/Ba 4Ds a0eg,* E3 r-id, de s- 7a4a c,4e/Ha=a a ca/sar3,) 1 desde s- esta/cia e/ 3a Sa/t5 esta=a -/ 0,c, +astiad, de3 03acer de 0asar a tra25s de 3as 0aredes* Las 4Ds es0esas) 3as 4Ds ,rg-33,sas) a+,ra 3e 0arecBa/ si403es =i,4=,s) 1 s,Fa=a c,/ i/tr,d-cirse e/ e3 c,raH./ de a3g-/a 4aciHa 0irD4ide* A3 4is4, tie40, G-e 4ad-ra=a -/ 2iaEe a Egi0t,) 33e2a=a -/a 2ida de 3, 4Ds a0aci=3e) re0artida e/tre s- c,3ecci./ de se33,s) e3 ci/e 1 3arg,s ca33eEe,s 0,r M,/t4artre* S- 4eta4,r7,sis era ta/ c,403eta G-e 0asa=a) 3a40iF, 1 c,/ ga7as de c,/c+a) a3 3ad, de s-s 4eE,res a4ig,s si/ G-e 3e rec,/,ciera/* S.3, e3 0i/t,r Ge/ Ca-3) a G-ie/ /i/gS/ ca4=i, ,c-rrid, e/ 3a 7is,/,4Ba de -/ 2ieE, +a=ita/te de3 =arri, +-=iera 0,did, esca0ar) +a=Ba ter4i/ad, 0,r desc-=rir s- 2erdadera ide/tidad* U/a 4aFa/a G-e se di, de /arices c,/ D-ti33e-3 e/ 3a esG-i/a de 3a ca33e de 3&A=re-2,ir) /, 0-d, c,/te/erse 1 3e diE, e/ s- r-da EergaJ VE+) tS) 1a 2e, G-e te +as e/carat-3ad, de 7i7iric+e 0ara tr-7ar a 3,s de 3a =,7ia* VL, G-e e/ 3e/g-aEe 2-3gar sig/i7ica 4Ds , 4e/,sJ 1a 2e, G-e te +as dis7raHad, de seF,rit, 0ara e/gaFar a 3,s i/s0ect,res de 0,3icBa* D-ti33e-3 s-s-rr.J VOA+) 4e +as rec,/,cid,P Est, 3e t-r=.) 1 decidi. ade3a/tar e3 2iaEe a Egi0t,* Cer, aG-e33a 4is4a tarde se e/a4,r. de -/a =e33eHa r-=ia G-e e/c,/tr. d,s 2eces e/ 3a ca33e Le0ic) a -/ c-art, de +,ra de i/ter2a3,* I/4ediata4e/te se ,32id. de 3a c,3ecci./ de se33,s 1 de Egi0t, 1 de 3as 0irD4ides* C,r s- 0arte) 3a r-=ia 3, +a=Ba 4irad, c,/ 4-c+, i/ter5s* N, +a1 /ada G-e +a=3e ta/t, a 3a i4agi/aci./ de 3as 4-Eeres E.2e/es de +,1 c,4, -/,s 0a/ta3,/es de g,37 1 -/ 0ar de ga7as de c,/c+a* Es, 3es +-e3e a ci/easta 1 3es +ace s,Far c,/ c,cte3es 1 /,c+es de Ca3i7,r/ia* Desgraciada4e/te) D-ti33e-3 se e/ter. 0,r Ge/ Ca-3) 3a =e33a esta=a casada c,/ -/ +,4=re =r-ta3 1 ce3,s,* Este 4arid, s-s0icaH) G-e 0,r ,tra 0arte 33e2a=a -/a 2ida dis,3-ta) a=a/d,/a=a reg-3ar4e/te a s- 4-Eer e/tre 3as dieH de 3a /,c+e 1 3as c-atr, de 3a 4aFa/a) 0er, a/tes de sa3ir t,4a=a 3a 0reca-ci./ de e/cerrar3a e/ s- c-art,) c,/ d,s 2-e3tas de 33a2e 1 c,/ 3as 0ersia/as cerradas c,/ ca/dad,* D-ra/te e3 dBa 3a 2igi3a=a estrec+a4e/te) 33ega/d, a seg-ir3a e/ ,casi,/es 0,r 3as ca33es de M,/t4artre* VSie40re a3 ag-aita4ie/t,) 2a4,s* Es -/ gra/ tr-+D/ G-e /, ad4ite G-e /adie te/ga dese,s de te/ta3ear a s- gac+B* Cer, esta ad2erte/cia de Ge/ Ca-3 s.3, c,/sig-i. i/73a4ar 4Ds a D-ti33e-3* A3 dBa sig-ie/te) a3 2er a 3a 4-Eer e/ 3a ca33e T+,3,H5) se atre2i. a seg-ir3a +asta -/a 3ec+erBa) d,/de) 4ie/tras e33a es0era=a e3 t-r/, 0ara G-e 3a ate/diera/) 3e diE, G-e 3a a4a=a res0et-,sa4e/te 1 G-e 3, sa=Ba t,d,J e3 4arid, 4a3a 0ers,/a) 3a 0-erta cerrada c,/ 33a2e) 3as 0ersia/as) 0er, G-e aG-e33a 4is4a /,c+e 53 estarBa e/ s- c-art,* La r-=ia se r-=,riH.) 3a cac+arra de 3a 3ec+e 3e te4=3a=a e/ 3a 4a/, 1) c,/ 3,s ,E,s +S4ed,s de ter/-ra) s-s0ir. d5=i34e/teJ TOA1) seF,r) es i40,si=3ePU Hacia 3as dieH de 3a /,c+e de aG-e3 dBa radia/te) D-ti33e-3 esta=a a0,stad, e/ 3a ca33e N,r2i/s 1 2igi3a=a -/a r,=-sta ta0ia) detrDs de 3a c-a3 +a=Ba -/a casita de 3a G-e s.3, se 2eBa 3a 2e3eta 1 3a c+i4e/ea* U/a 0-erta se a=ri. e/ 3a ta0ia 1 -/ +,4=re) des0-5s de cerrar3a c,/ 33a2e c-idad,sa4e/te detrDs de 53) ec+. a a/dar c-esta a=aE, +acia 3a a2e/ida K-/,t* D-ti33e-3 es0er. a 2er3e desa0arecer) 4-1 3eE,s) e/ e3 rec,d, de 3a c-esta) 1 c,/t. +asta dieH* E/t,/ces se 3a/H.) e/tr. 0,r 3a ta0ia a 0as, gi4/Dstic, 1) si/ deEar de c,rrer a tra25s de 3,s ,=stDc-3,s)

0e/etr. e/ 3a +a=itaci./ de 3a =e33a rec3-sa* Esta 3, reci=i. 3,ca de a3egrBa 1 se a4ar,/ +asta -/a +,ra a2a/Hada* A3 dBa sig-ie/te) D-ti33e-3 t-2, 3a c,/trariedad de s-7rir -/ 2i,3e/t, d,3,r de ca=eHa* La c,sa /, te/Ba i40,rta/cia) 1 0,r ta/ 0,c, /, i=a a 7a3tar a 3a cita* Cer, a3 desc-=rir 0,r cas-a3idad -/as 0asti33as es0arcidas 0,r e3 7,/d, de -/ caE./) se t,4. -/a 0,r 3a 4aFa/a 1 ,tra des0-5s de c,4er* C,r 3a /,c+e) e3 d,3,r de ca=eHa era s,0,rta=3e 1 3a e?a3taci./ se 3, +iH, ,32idar* La 4-Eer 3, es0era=a c,/ t,da 3a i40acie/cia G-e +a=Ba/ +ec+, /acer e/ e33a 3,s rec-erd,s de 3a 2Bs0era) 1 aG-e33a /,c+e se a4ar,/ +asta 3as tres de 3a 4adr-gada* C-a/d, se 4arc+. de a33B) a3 0asar 0,r 3,s ta=iG-es 1 3as 0aredes de 3a casa) D-ti33e-3 t-2, 3a i40resi./ de -/ r,Ha4ie/t, desac,st-4=rad, e/ 3as caderas 1 e/ 3,s +,4=r,s* Cer, 0e/s. G-e /, de=Ba dar3e i40,rta/cia* Si/ e4=arg,) a3 0e/etrar e/ 3a ta0ia 7-e c-a/d, e?0eri4e/t. c3ara4e/te 3a se/saci./ de -/a resiste/cia* Le 0arecBa G-e se 4,2Ba e/ -/a 4ateria t,da2Ba 73-ida) 0er, G-e se 2,32Ba 0ast,sa 1 G-e) a cada -/, de s-s es7-erH,s) adG-irBa 4Ds c,/siste/cia* Des0-5s de 3,grar e/caEarse c,403eta4e/te e/ e3 es0es,r de3 4-r,) se di, c-e/ta de G-e /, 0,dBa a2a/Har 4Ds) 1 se ac,rd. e/t,/ces c,/ terr,r de 3as d,s 0asti33as G-e se +a=Ba t,4ad, d-ra/te e3 dBa* Esas 0asti33as) G-e +a=Ba creBd, era/ as0iri/as) c,/te/Ba/ e/ rea3idad e3 0,32, de 0ireta tetra2a3e/te recetad, 0,r e3 45dic, e3 aF, a/teri,r* E3 e7ect, de esta 4edicaci./) E-/t, a3 de -/ tra=aE, i/te/si2,) se 4a/i7esta=a de -/a 4a/era re0e/ti/a* D-ti33e-3 esta=a c,4, c,/ge3ad, de/tr, de 3a ta0ia* T,da2Ba sig-e a33B) i/c,r0,rad, a 3a 0iedra* L,s /,ctD4=-3,s G-e =aEa/ 0,r 3a ca33e N,r2i/s a 3a +,ra e/ G-e e3 r-4,r de CarBs se 2a a0aga/d, ,1e/ -/a 2,H a+,gada G-e 0arece 2e/ir de -3trat-4=a 1 G-e t,4a/ 0,r 3a G-eEa de3 2ie/t, G-e s,03a e/ 3as e/cr-ciEadas de 3a B-tte* Es e3 C,c, D-ti33e-3) G-e 3a4e/ta e3 7i/a3 de s- g3,ri,sa carrera 1 sie/te 3a /,sta3gia de -/,s a4,res de4asiad, =re2es* A3g-/as /,c+es de i/2ier/,) e3 0i/t,r Ge/ Ca-3 desc-e3ga s- g-itarra 1 se a2e/t-ra e/ 3a s,3edad s,/,ra de 3a ca33e N,r2i/s 0ara ir a c,/s,3ar c,/ -/a ca/ci./ a3 0,=re 0risi,/er,* Las /,tas) G-e sa3e/ 2,3a/d, de s-s ded,s e/t-4ecid,s) 0e/etra/ e/ e3 c,raH./ de 3a 0iedra c,4, g,tas de -/ c3ar, de 3-/a*

NOTAS BIOGRAAICASJ IGNACIO ALDECOA "#9@8"#>< Naci. e/ Vit,ria 1 4-ri. 0re4at-ra4e/te e/ Madrid de -/a a/gi/a de 0ec+,* Se eEercit. 0ri4er, e/ 3a 0,esBa* Cas. des0-5s a 3a /,2e3a* Ai/, 1 se/ci33, /arrad,r) a4a=a e3 4ar 1 s-s ge/tes) 1 3as 03as4a=a e/ /,2e3as c,4, E3 Gra/ S,3 e/ -/ 3i40i, 1 a3egre caste33a/,* C,/ e3 tBt-3, ge/5ric, de La Es0aFa i/4.2i3 0-=3ic. -/a tri3,gBa) de 3a G-e 7,r4a 0arte C,/ e3 2ie/t, s,3a/, 'Cre4i, de 3a CrBtica e/ "#@>(* C,403e4e/t, de 3a ,=ra /,2e3Bstica s,/ s-s c-e/t,s 1 /arraci,/es c,rtas* CORRADO ALVARO ":#@8"#@> Cas. 3a 4a1,r 0arte de s- 2ida e/ R,4a) a-/G-e a3g-/as de s-s /,2e3as c,rtas 4Ds c,/4,2ed,ras se re7iere/ a 3,s se/ci33,s ca40esi/,s de Ca3a=ria) regi./ de Ita3ia 4eridi,/a3 d,/de /aci.* N,2e3ista destacad,) g,Ha=a asi4is4, de gra/ esti4a c,4, 0eri,dista* ROBERTO ARLT "#<<8"#;9 Escrit,r arge/ti/,* Desde 4-1 E,2e/ a3ter/a s-s 0i/it,s 3iterari,s c,/ 3,s 4Ds di2ers,s ,7ici,s* De s- 2ida t-4-3t-,sa 1 at,r4e/tada e?traE, 3a 4ateria 1 e3 t,/, a4arg, de s-s ,=ras) e/ 3as G-e se /,ta 3a i/73-e/cia de D,st,ie2sNi 1 C+eE,2) de G-ie/es era gra/ ad4irad,r* S- 0ri4era /,2e3a) E3 E-g-ete ra=i,s,) se 0-=3ica e/ "#9>* L,s siete 3,c,s) e/ "#9#) 3e c,/sagra de7i/iti2a4e/te c,4, /,2e3ista* MAX AUB "#<%8"#$9 Naci. e/ CarBs 1 residi. 3arg, tie40, e/ M5?ic,* C-3ti2. 3a 0,esBa) 3a /,2e3a) e3 teatr,) e3 e/sa1, 1 3a crBtica 3iteraria* A-e -/, de 3,s escrit,res 4Ds re0rese/tati2,s de s- ge/eraci./* E/tre s-s /,2e3as 7ig-ra/J Ca40, cerrad, '"#;%() Ca40, de sa/gre '"#;@() Ca40, a=iert, '"#@"() La ca33e de Va32erde '"#>"() etc* De s-s ,=ras de teatr, 4erece/ destacarseJ Es0eE, de a2aricia '"#%"() M,rir 0,r cerrar 3,s ,E,s '"#;@() E3 ra0t, de E-r,0a '"#;@( 1 O=ras e/ -/ act, '"#><(* MARCEL AYM_ "#<98"#>$ Nacid, e/ e3 se/, de -/a +-4i3de 7a4i3ia 0r,2i/cia/a) A145 /, tardarBa e/ c,/2ertirse e/ -/ 0arisi/, de ad,0ci./* Detesta=a 3a esc-e3a) 0,r 3, G-e 0-ede c,/siderDrse3e c,4, -/ a-t,didacta* S- se/tid, de 3, ridBc-3,) c,4=i/ad, c,/ -/ rea3is4, esc50tic,) +iH, G-e adG-iriera gra/ 0,0-3aridad* M-c+as de s-s /,2e3as c,rtas 1 ,=ras de teatr, se +a/ trad-cid, a di2ers,s idi,4as* NIGEL BALCHIN "#<:8"#$< Nige3 Ba3c+i/) 0,0-3ar a-t,r =ritD/ic, de /,2e3as de s-s0e/se) 7-e ta4=i5/ -/ cie/tB7ic, de gra/ re/,4=re d-ra/te 3a seg-/da g-erra 4-/dia3) e?0erie/cia G-e se re73eEa e/ 4-c+as de s-s 4eE,res ,=ras* CIO BAROKA ":$98"#@> Naci. e/ Sa/ Se=astiD/ 1 eEerci. d,s aF,s 3a 0r,7esi./ de 45dic, e/ Cest,/a* Es -/a de 3as 7ig-ras 4Ds i40,rta/tes de 3a TGe/eraci./ de3 #:U* E/ "#%@ i/gres. e/ 3a Acade4ia de 3a Le/g-a* Escrit,r 7ec-/dBsi4,) de gra/ riG-eHa te4Dtica) da 2ida i/te/sa a 0ers,/aEes 1 0aisaEes) c,/ -/ esti3, es0,/tD/e, 1 se/ci33,* Escri=i. 4Ds de cie/ /,2e3as) agr-0adas ge/era34e/te e/ tri3,gBas* I-iHD s- ,=ra 4Ds i40,rta/te sea Las 4e4,rias de -/ +,4=re de acci./) serie de trei/ta 1 /-e2e /,2e3as de 7,/d, +ist.ric,* VICENTE BLASCO IBAQE^ ":>$8"#9: N,2e3ista 7a4,s,) 0eri,dista 1 0,3Btic, c,4=ati2,) +,4=re de 2ida agitada 1 a2e/t-rera) /aci. e/ Va3e/cia) 7-e 2arias 2eces di0-tad,) s-7ri. 0risi,/es 1 e?i3i,s) t-2, 2ei/te d-e3,s) i/te/t. c,3,/iHar tierras e/ 3a Catag,/ia) di, 3a 2-e3ta a3 4-/d,) 1 7a33eci. e/ s- s-/t-,sa 2i33a de Me/t,/) a 3,s sese/ta 1 -/ aF,s de edad* S-s /,2e3as de3 cic3, c,st-4=rista regi,/a3 s,/ si/ d-da 3as 4eE,res) 0er, e/tre 3as G-e 3e +a/ dad, 7a4a 4-/dia3 7ig-ra/ Sa/gre 1 are/a 1) s,=re t,d,) L,s c-atr, Ei/etes de3 A0,ca3i0sis* CEARL S* BUC ":#98"#$% Naci. e/ C+i/a) 0aBs G-e 33eg. a a4ar 0r,7-/da4e/te) c,4, se de4-estra e/ s- /,2e3a La =-e/a tierra) G-e 3e 2a3i. e3 Cre4i, C-3itHer) 1 e/ 4-c+as ,tras ,=ras* S- gra/ idea3is4, 3a 33e2. a tra=aEar de/,dada4e/te e/ 7a2,r de 3,s /iF,s s-=/,r4a3es e i/ada0tad,s* A-e 3a S/ica 4-Eer /,rtea4erica/a ga/ad,ra de3 Cre4i, N,=e3 de Literat-ra* ALBERT CAMUS "#"%8"#>< A/tes de s- 4-erte e/ -/ accide/te a-t,4,2i3Bstic,) Ca4-s ,c-0a=a 1a -/ 0-est, destacad, de/tr, de 3a 53ite de 3a i/te3ect-a3idad* Nacid, e/ Arge3ia 1 criad, e/ 3a 0,=reHa) sie40re si/ti. -/ ,di, 0r,7-/d, +acia 3a i/E-sticia , 3a ,0resi./ de

c-a3G-ier g5/er,* Cartici0. acti2a4e/te e/ 3a Resiste/cia d-ra/te 3a ,c-0aci./ /aHi de Ara/cia) 1 0-=3ic. e3 0eri.dic, c3a/desti/, C,4=at* Des0-5s de 3a g-erra escri=i. /.2e3as 1 e/sa1,s e/ 3,s G-e re73eE. 3a 3-c+a de3 +,4=re c,/tra 3, trDgic, 1 3, a=s-rd, de 3a 2ida* A-e ga3ard,/ad, c,/ e3 Cre4i, N,=e3 e/ e3 aF, "#@$* CAMILO KOSE CELA "#"> Naci. e/ Iria A3a2ia 'La C,r-Fa(* Se di, a c,/,cer e/ "#;9 c,/ La 7a4i3ia de Casc-a3 D-arte) /,2e3a Ttre4e/distaU G-e c,/stit-1. -/ ac,/teci4ie/t, e/ 3a 2ida 3iteraria es0aF,3a de aG-e33,s aF,s* S- ,=ra 0,steri,r 3e +a c,3,cad, a 3a ca=eHa de 3,s 0r,sistas caste33a/,s act-a3es* ViaE. 0,r Es0aFa 1 Estad,s U/id,s da/d, c,/7ere/cias , t,4a/d, a0-/tes 0ara s-s /-4er,s,s 3i=r,s de 2iaEes) e/tre 3,s G-e destaca ViaEe a 3a A3carria* E/ "#@> 7-/d. e/ Ma33,rca 3a re2ista Ca0e3es de S,/ Ar4ada/s) 1 e/ "#@$ i/gres. e/ 3a Acade4ia de 3a Le/g-a* KOSECH CONRAD ":@$8"#9; HiE, de 0adres 0,3ac,s) Te,d,r K.He7 ,/rad ,rHe/i,LsNi /aci. e/ Ucra/ia* Se e4=arc. e/ -/ =-G-e 4erca/te a 3a edad de diecis5is aF,s 1 0as. gra/ 0arte de s- 2ida e/ a3ta 4ar* A 3,s trei/ta 1 siete aF,s se esta=3eci. e/ I/g3aterra 1 e40eH. a escri=ir* A-/G-e s- 3e/g-a 4ater/a era e3 0,3ac,) e403e. 0ara s- 0r,d-cci./ 3iteraria e3 i/g35s) idi,4a e/ e3 G-e cre. ,=ras 4aestras de 3a categ,rBa de L,rd Ki4) 0,r eEe403,* ANTON CHEKOV ":><8"#<; Niet, de -/ sier2, r-s,) C+eE,2 est-di. 4edici/a 1 3a 0ractic. d-ra/te t,da s- 2ida* A-/G-e 53 4is4, c,/sidera=a G-e 4-c+as de s-s ,=ras era/ de escasa i40,rta/cia) g,Ha act-a34e/te de ce3e=ridad c,4, -/, de 3,s 4Ds destacad,s dra4at-rg,s 1 c-e/tistas de 3a 3iterat-ra -/i2ersa3* KOSE DONOSO "#9; Naci. e/ Sa/tiag, de C+i3e* I/terr-40i. s-s est-di,s sec-/dari,s 0ara tra=aEar -/ aF, de 0ast,r e/ Maga33a/es) 1 3-eg, regres. 0ara ter4i/ar3,s e/ 3a -/i2ersidad de C+i3e 1 e/ Cri/cet,/* Ha sid, 0r,7es,r de 3iterat-ra i/g3esa e/ 3a -/i2ersidad cat.3ica de C+i3e) redact,r de 3a re2ista Erci33a 1 0r,7es,r e/ e3 Mriters M,rNs+,0 de 3a -/i2ersidad de 3,La* Ha 0-=3icad, d,s 3i=r,s de c-e/t,s 1 c-atr, /,2e3as) -/a de 3as c-a3es) E3 ,=sce/, 0DEar, de 3a /,c+e) 3e +a sit-ad, a 3a ca=eHa de 3a act-a3 /,2e3Bstica de +a=3a caste33a/a* MILLIAM AAUL NER ":#$8"#>9 Casi t,da s- 2ida tra/sc-rri. e/ O?7,rd 'Mississi00i() G-e es e3 i4agi/ari, c,/dad, de Y,N/a0ataL0+a) 1 s- ca0ita3 Ke77ers,/) d,/de se desarr,33a/ s-s 4Ds i40,rta/tes /,2e3as* D-ra/te 3a 0ri4era g-erra 4-/dia3 sir2i. e/ 3as A-erHas A5reas BritD/icas 1 7-e +erid, e/ -/ accide/te* Origi/a3 i//,2ad,r de3 3e/g-aEe /arrati2,) es e3 /,2e3ista de3 T0r,7-/d, S-rU de 3,s Estad,s U/id,s* Cre4i, N,=e3 de Literat-ra '"#;#( 1 C-3itHer '"#@;(* NADINE GORDIMER "#9% Nadi/e G,rdi4er se cri. e/ 3a regi./ a-rB7era de A7rica de3 S-r* Est-di. e/ 3a -/i2ersidad de3 MitLatersra/d) e/ K,+a//es=-rg,) d,/de 2i2e e/ 3a act-a3idad c,/ s- 4arid, 1 s-s +iE,s* Es a-t,ra de 2arias /,2e3as) 0er, de=e s- 7a4a i/ter/aci,/a3 a 3,s c-e/t,s e/ G-e trata e3 te4a de 3as t-r=-3e/tas re3aci,/es e/tre =3a/c,s 1 /egr,s e/ s- 0aBs /ata3* ERNEST HEMINGMAY ":##8"#>" Las c,rridas de t,r,s) 3as gra/des cacerBas a7rica/as) 3,s +-4i3des 0-e=3,s de 0escad,res de C-=a 1 M5?ic,*** est,s s,/ 3,s te4as 1 esce/ari,s de 3as /,2e3as 1 de 3,s i//-4era=3es c-e/t,s de He4i/gLa1* HiE, de -/ 45dic, r-ra3 de I33i/,is) a0re/di. e3 ,7ici, c,4, re0,rter, 1 4Ds tarde c,4, c,rres0,/sa3 e/ CarBs* E/ "#@% se 3e ,t,rg. e3 Cre4i, C-3itHer 0,r s- /,2e3a E3 2ieE, 1 e3 4ar) 1 e/ "#@; e3 N,=e3 de Literat-ra* LEO ENNEDY "#<$ Nacid, e/ 3a ci-dad i/g3esa de Li2er0,,3) s- 7a4i3ia e4igr. a3 Ca/adD sie/d, 53 t,da2Ba /iF,* Est-di. e/ 3a -/i2ersidad McGi33) d,/de e40eH. a c-3ti2ar disti/t,s g5/er,s 3iterari,s) e/tre e33,s 3a crBtica* S-s escrit,s se +a/ re-/id, e/ di2ersas a/t,3,gBas* Le, e//ed1 2i2e act-a34e/te e/ 3,s Estad,s U/id,s* BERNARDO ORDON "#"@ N,2e3ista 1 c-e/tista arge/ti/,* E3 2ertigi/,s, 0r,ces, de ca4=i, e?0eri4e/tad, 0,r B-e/,s Aires) G-e +a trit-rad, 2ieEas 7,r4as de c,/2i2e/cia) crea/d, -/a 7a-/a de ti0,s 7r-strad,s e i/ada0tad,s) es -/a de 3as d,s 2ertie/tes 0ri/ci0a3es de 3a ,=ra /arrati2a de ,rd,/* La ,tra estD c,/stit-ida 0,r -/ agresi2, 1 2ita3 c,/ti/e/te

i=er,a4erica/,) G-e e3 a-t,r +a rec,rrid, casi 0a34, a 0a34,) 33e/, de se/s-a3idad 1 c,3,rid,* D* H* LAMRENCE O::@8"#%< Da2id Her=ert LaLre/ce era +iE, de -/ 4i/er, 1 de -/a 4aestra de esc-e3a a G-ie/ ad,ra=a* K-/t, c,/ s-s c-atr, +er4a/,s) se cri. e/ -/ a4=ie/te de 0,=reHa) =r-ta3idad 1 dese/7re/, e/ 3a =e=ida* De=i3itad, 0,r 3a e/7er4edad 1 0erseg-id, 0,r 3a 4a3a 7,rt-/a) 0as. gra/ 0arte de s- 2ida 2aga/d, 0,r E-r,0a) A-stra3ia 1 A45rica) sie40re e/ =-sca de 3a sa3-d 1 de -/ 3-gar idea3 d,/de 2i2ir* H,1 e/ dBa s- 0,sici./ c,4, escrit,r de 0ri4era 4ag/it-d estD aseg-rada* GREGORIO LOCE^ Y AUENTES ":#98"#>> Nacid, 1 criad, e/tre 3,s i/di,s) dedic. a est,s gra/ 0arte de s- ,=ra* C,eta e/ s-s aF,s de est-dia/te) c-3ti2. des0-5s e3 0eri,dis4, 1 3a /,2e3a* A-e direct,r de E3 U/i2ersa3* S- /,2e3a E3 i/di, 3e 2a3i. e/ "#%@ e3 Cre4i, Naci,/a3 de Literat-ra de M5?ic,* Otras ,=rasJ Arrier,s) Tierra) C-e/t,s ca40esi/,s de M5?ic,) etc* ANA MARIA MATUTE "#9> Naci. e/ Barce3,/a) d,/de 3a s,r0re/de 3a g-erra ci2i3) G-e 4arcarBa c,/ -/a +-e33a i/de3e=3e s- i/7a/cia 1 s- ,=ra 3iterariaR e3 0r,=3e4a CaB/8A=e3 es casi c,/sta/te e/ s- te4Dtica* E3 0eG-eF, 4-/d, de s- i/7a/cia =-rg-esa ca4=i. de 3a /,c+e a 3a 4aFa/a) 1 e33a e40eH. a escri=ir c-e/t,s) artBc-3,s) /,2e3as c,/ -/a 0rec,cidad 1 7ec-/didad s,r0re/de/tes* Ha ,=te/id, i/7i/idad de 0re4i,s 3iterari,sJ Ca75 GiE./) de 3a CrBtica) Naci,/a3 de Literat-ra TMig-e3 de Cer2a/tesU) Nada3) Aaste/rat+ 1 LaHari33,* S-s ,=ras +a/ sid, trad-cidas a -/ gra/ /S4er, de idi,4as* M* SOMERSET MAUGHAM ":$;8"#>@ Mi33ia4 S,4erset Ma-g+a4 est-di. 4edici/a) 0er, a=a/d,/. 3a 0r,7esi./ c-a/d, s-s /,2e3as 1 c-e/t,s 3e +icier,/ 4-/dia34e/te 7a4,s, c,4, a-t,r* M-c+as de s-s ,=ras se +a/ 33e2ad, a 3a 0a/ta33a* KUAN RULAO "#": Naci. e/ Sa1-3a 'Ka3isc,( e/ e3 se/, de -/a 7a4i3ia ac,4,dada G-e 0erdi. s-s =ie/es e/ 3a Re2,3-ci./R 0rese/ci. e/ s- 0-e=3, 3a re2-e3ta cristera G-e t-2, gra/ 2i,3e/cia e/ aG-e33a H,/a* E/ 3a re2ista Ca/) de G-ada3aEara) a0arecier,/ s-s 0ri4er,s c-e/t,s* S.3, +a 0-=3icad, d,s 3i=r,sJ E3 33a/, e/ 33a4as) -/a c,3ecci./ de G-i/ce c-e/t,s de3 a4=ie/te r-ra3 de 3a regi./ Ea3iscie/se) G-e ta/ =ie/ c,/,ce K-a/ R-37,) 1 Cedr, CDra4,) -/a de 3as 4Ds /,ta=3es /,2e3as 4e?ica/as de /-estr,s dBas* DAMON RUNYON "::;8"#;> A37red Da4,/ R-/1,/ c,/sig-i. a3istarse a 3,s cat,rce aF,s 1 0artici0. e/ 3a g-erra de C-=a* MDs tarde se +iH, cr,/ista de0,rti2,) 1 d-ra/te 3a 0ri4era g-erra 4-/dia3 7-e e/2iad, c,4, c,rres0,/sa3 a Ara/cia* Es c,/,cid, s,=re t,d, 0,r e3 7i/, +-4,r de a3g-/as de s-s /,2e3as c,rtas* KOHN STEINBEC "#<98"#>: Nacid, e/ e3 2a33e ca3i7,r/ia/, de Sa3i/as) Stei/=ecN es -/a de 3as 7ig-ras 4Ds re0rese/tati2as de 3a /,2e3Bstica 4,der/a /,rtea4erica/a* E/ s-s ,=ras +a re73eEad, e3 c,403eE, dra4atis4, de 3,s 0r,=3e4as s,cia3es* E/ "#;< 3e 7-e c,/cedid, e3 Cre4i, C-3itHer 0,r Las -2as de 3a ira) 1 e/ "#>9 7-e ga3ard,/ad, c,/ e3 Cre4i, N,=e3 de Literat-ra* RABINDRANATH TAGORE ":>"8"#;" C,eta) dra4at-rg, 1 /,2e3ista) es 3a 4Ds a3ta 7ig-ra de 3a 3iterat-ra 4,der/a de s- 0aBs* LBric, de +,/da es0irit-a3idad) s- ,=ra re0rese/ta 3a 4D?i4a a0,rtaci./ de 3a c-3t-ra 4,der/a +i/dS a Occide/te* Escri=i. ,=ras e/ =e/ga3B G-e 53 4is4, trad-E, a3 i/g35s* A 3,s sese/ta 1 ,c+, aF,s se c,/sagr. a 3a 0i/t-ra* Vari,s de s-s 3i=r,s 7-er,/ trad-cid,s a3 es0aF,3 0,r K-a/ Ra4./ Ki45/eH 1 s- es0,sa) ^e/,=ia* Cre4i, N,=e3 de Literat-ra e/ "#"%* HERNANDO TELLE^ "#<:8"#>> Nacid, e/ B,g,tD) destacad, e/sa1ista) 7-e se/ad,r 1 direct,r de 3a re2ista Se4a/a* A-t,r de /-4er,sas /,2e3as c,rtas* E/tre s-s ,=ras 4erece/ destacarseJ I/G-iet-d de3 4-/d,) Bagate3as) L-ces e/ e3 =,sG-e 1 Ce/iHas 0ara e3 2ie/t, 1 ,tras +ist,rias*

RECONOCIMIENTOSJ E3 =,/it, cri4e/ de3 cara=i/er,) ! "#;$ Ca4i3, K,s5 Ce3a* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de3 a-t,r* Las /ie2es de3 i3i4a/Ear,) c,01rig+t "#%> Er/est He4i/gLa1) !re/,2ad, "#>; Mar1 He4i/gLa1* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de L-is de Cara3t) Edit,r* E3 +-5s0ed) 0-=3icad, 0,r c,rtesBa de Edit,ria3 L,sada) S* A* I/c3-id, e/ E3 e?i3i, 1 e3 rei/,) 0,r A3=ert Ca4-s* La si4a) ! K-3i, 1 CB, Car, Bar,Ea* U/a r,sa 0ara E4i31) c,01rig+t "#%<) re/,2ad, e/ "#@:) Mi33ia4 Aa-3N/er* I/c3-id, e/ C,33ected St,ries ,7 Mi33ia4 Aa-3N/er* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Ra/d,4 H,-se) I/c* E3 r-=B) ! "#@@ A3d, GarHa/ti Edit,re) Mi3a/,* Vida /-e2a) ! A/a MarBa Mat-te* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Edici,/es Desti/,) S* L* E3 Ee7e) c,01rig+t "#%:) ! re/,2ad, "#>> K,+/ Stei/=ecN* I/c3-id, e/ T+e L,/g Va33e1) 0,r K,+/ Stei/=ecN* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de T+e LaLre/ce S4it+ Literar1 Age/c1) B-e/,s Aires) Arge/ti/a* U/ c-ra e/ 3a 7a4i3ia) 0-=3icad, 0,r 0ri4era 2eH e/ T+e Ca/adia4 A,r-4* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de3 a-t,r* ODi3es G-e /, 4e 4ate/P) c,01rig+t "#@% A,/d, de C-3t-ra Ec,/.4ica I/c3-id, e/ E3 33a/, e/ 33a4as) 0,r K-a/ R-37,* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de3 A,/d, de C-3t-ra Ec,/.4ica* Mi seF,r e3 =e=5* Este re3at, estD s-Eet, a c,01rig+t e/ t,d,s 3,s 0aBses sig/atari,s de 3a C,/2e/ci./ de Ber/a* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Mac4i33a/ L,/d,/ Li4ited 1 3,s re0rese/ta/tes de3 Legad, de Ra=i/dra/at+ Tag,re* Es0-4a 1 /ada 4Ds) c,01rig+t "#@< Her/a/d, T533eH* I/c3-id, e/ Ce/iHas 0ara e3 2ie/t, 1 ,tras +ist,rias* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de BeatriH de T533eH* E3 2ieE, de4,/i,) c,01rig+t ! "#%# Cear3 S* B-cN) re/,2ad,* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Har,3d O=er Ass,ciates I/c,r0,rated* La desc,/,cida) ! "#><) "#>$ 1 "#># Ber/ard, ,rd,/* D,s 4etr,s de tierra) c,01rig+t ! "#@% Nadi/e G,rdi4er* I/c3-id, e/ Si? Aeet ,7 t+e C,-/tr1) 0-=3icad, 0,r Si4./ a/d Sc+-ster) I/c* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de S+ir3e1 C,33ier Age/c1* N,c+e DE =,das) ! "#9: Li=ertad B3asc,8 I=DFeH) G3,ria L3,rca B3asc,8I=DFeH 1 Sig7rid, B3asc,8I=DFeH* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Ag-i3ar) S* A* de Edici,/es* B-tc+ c-ida de3 /iF,) ! re/,2ad, "#@$ Mar1 R-/1,/ McCa// 1 Da4,/ R-/1,/) Kr* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de Ra,-3 Li,/e3 Ae3der) eEec-t,r de3 Legad, de Da4,/ R-/1,/) Kr* U/a carta a Di,s) ! "#;< Greg,ri, L.0eH 1 A-e/tes* C-=3icad, c,/ s- a-t,riHaci./* La =estia) 0-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de M,/ta/er 1 Si4./) S* A*) c,/cesi,/aria de 3,s derec+,s e/ idi,4a es0aF,3 de 3as ,=ras de K,se0+ C,/rad* La 3a/c+a) ! "#@@ Ma? A-=* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de3 a-t,r* E3 0-est, re4,t,) ! EEec-t,res de3 Legad, de M* S,4erset Ma-g+a4* Case,) c,01rig+t "#>@ E40resa Edit,ra ^ig ^ag* C,01rig+t "#$" Edit,ria3 Sei? Barra3) S* A* S,3itari,) c,01rig+t ! Nige3 Ba3c+i/* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de I/terc,/ti/e/ta3 Literar1 Age/c1) L,/d,/* Seg-ir DE 0,=res* ! Hereder,s de Ig/aci, A3dec,a* E3 ca=a33, DE 4adera) i/c3-id, e/ T+e C,403ete S+,rt St,riesJ D* H* LaLre/ce* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de La-re/ce C,33i/ger Li4ited 1 3,s eEec-t,res de3 Legad, de Arieda LaLre/ce Ra2ag3i* CeG-eF,s 0r,0ietari,s) ! S-ces,res de R,=ert, Ar3t* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de 3,s 4is4,s* E3 +,4=re G-e atra2esa=a 3,s 4-r,s) ! "#;% Editi,/s Ga33i4ard* C-=3icad, c,/ a-t,riHaci./ de 3,s edit,res*