Viaþa ºi acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul

La vida y el acatisto de San Nectario el Taumaturgo

Episcopia Spaniei ºi Portugaliei Parohia "Sf. Nectarie Taumaturgul" Coslada (Madrid)

Viaþa ºi acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul La vida y el acatisto de San Nectario el Taumaturgo

Tipãritã cu binecuvântarea PS Timotei, Episcopul Spaniei ºi Portugaliei

Coslada 2009

Parohia „Sf. Nectarie Taumaturgul”- Coslada Paroh: Pr. iconom stavrofor George-Ovidiu CIMPOCA Avenida de Fuentemar Nr. 20, Coslada (Madrid), 28822 e-mail: gcimpoca@yahoo.com, parohiasfnectarie_coslada@yahoo.com site: www.sfnectariecoslada.ro telef.: 0034.677.27.52.36

Cuvânt înainte
În vremurile noastre observãm din ce în ce mai mult o îndepãrtare a omului de Dumnezeu cauzatã fiind tocmai de lipsa rugãciunii. Tot mai mulþi credincioºi se destãinuiesc duhovnicilor lor, spunându-le cã nu se mai pot ruga aºa cum o fãceau odinioarã, mai ales atunci când erau copii. Acest lucru din cauza faptului cã lumea nu-L mai cautã pe Dumnezeu, lumea nu mai cautã Împãrãþia Cerurilor, ci toate cãutãrile omului se îndreaptã înspre lucrurile materiale, palpabile, trecãtoare, lucruri care nu hrãnesc sufletul, ci dimpotrivã îl înfometeazã pe zi ce trece ºi îl sufocã. Sfântul Ioan Scãrarul spune: „Rugãciunea este, dupã fiinþa ei, apropierea ºi unirea omului cu Dumnezeu; iar dupã lucrare, rugãciunea este puterea susþinãtoare a lumii, împãcarea cu Dumnezeu”, iar Sfântul Siluan Athonitul adaugã: „Lumea dãinuie prin rugãciune ºi când nu vor mai fi rugãtori pe pãmânt, ea va pieri”. Aflãm din spusele celor doi sfinþi cât de importantã este rugãciunea ?i care sunt efectele ei: apropierea ºi unirea cu Dumnezeu, dar ºi faptul cã ea, rugãciunea, este susþinãtoare a lumii.
3

Fãrã rugãciune lumea piere, se adânce?te în întunericul necuno?tinþei. Pentru ca lumea sã nu piarã, Dumnezeu, în marea Lui milostivire, ridicã din mijlocul nostru sfinþi care sã se roage pentru lume ºi care sã mijloceascã pentru ea, mai ales dupã ce trec „de la moarte la viaþã ºi de pe pãmânt la cer.” Un astfel de mijlocitor ºi rugãtor este ºi Sfântul Nectarie Taumaturgul, care, om fiind ca ºi noi, a îndurat ispite venite atât de la diavol, cât ºi de la oameni. Însã cu adânca smerenie pe care a dobândit-o, a reuºit sã iasã biruitor din toate încercãrile. S-a fãcut asemãnãtor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A fost judecat pe nedrept, dar prin faptul cã a rãbdat insultele, neîmpotrivindu-se ?i dând slavã lui Dumnezeu pentru toate, L-a gãsit pe Domnul în rugãciune ?i rugãciunea l-a gãsit pe el. A gãsit rugãciunea cea adevãratã care se dã în dar doar celor dornici de ea. ªi ce este rugãciunea adevãratã decât numai „a tãcea ºi a asculta vocea fãrã cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii, a înceta sã lucrezi de unul singur, a pãtrunde în lucrarea lui Dumnezeu”, dupã cum frumos spune episcopul Kallistos Ware. Rugãciunea este cea care l-a fãcut atât de mare pe Sfântul Nectarie ºi aceeaºi rugãciune, a lui cãtre Dumnezeu, tãmãduieºte tot sufletul împovãrat de pãcate care aleargã cu credinþã la sfintele lui moaºte ºi care se închinã la icoana sa.
4

Sã ne folosim de viaþa ?i pilda Sfântului Nectarie, de prezenþa sa lângã noi, rugându-l sã mijloceascã pentru noi la Hristos, pentru ca ?i noi sã descoperim adevãrata rugãciune ?i, prin rugãciune, pe Dumnezeu. † Timotei Episcopul Spaniei ºi Portugaliei
Coslada (Madrid), Spania 9 noiembrie 2009 † Pomenirea Sfântului Nectarie Taumaturgul

5

Sf. Nectarie din Eghina
(1846-1920)
Sfântul Ierarh Nectarie (1846-1920), fãcãtorul-de-minuni din Eghina, a fost Mitropolit al Pentapolei (Libia), director al Seminarului Rizareios ºi întemeietor al Mãnãstirii Sfânta Treime, în insula Eghina (Grecia). Cultul sãu ca sfânt al Bisericii a fost oficial recunoscut de Patriarhia Ecumenicã din Constantinopol în anul 1961. Prãznuirea sa se face în ziua de 9 noiembrie. Din aprilie 2007 este ºi ocrotitorul parohiei ortodoxe din Coslada.

7 1

Viaþa
Acest sfânt, unul dintre cei mai noi sfinþi canonizaþi de cãtre Biserica Greciei în secolul al XX-lea, s-a nãscut în anul 1846, în Silivria Traciei, din pãrinþi sãraci, dar foarte evlavioºi. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasã educaþie creºtineascã. Dupã primii ani de ºcoalã, Anastasie este trimis sã înveþe carte la Constantinopol (Istanbulul de astãzi), unde studiazã teologia ºi scrierile Sfinþilor Pãrinþi. Aici, sufletul sãu începe sã-L descopere pe Hristos prin rugãciune, prin citirea cãrþilor sfinte ºi prin cugetarea la cele dumnezeieºti. La vârsta de douãzeci de ani, tânãrul Anastasie se stabileºte în insula Hios, povãþuit de Duhul Sfânt, unde predã religia copiilor, întro ºcoalã. Apoi, fiind chemat de Hristos, intrã în nevoinþa monahalã în vestita chinovie, numitã "Noua Mãnãstire" din insula amintitã, primind tunderea monahiceascã la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazãr. Mai târziu, la tunderea în marele ºi îngerescul chip al schimniciei, avea sã primeascã numele de Nectarie, pe care l-a purtat toatã viaþa. Dupã ce terminã studiile teologice la Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria (Egipt), fiind
8

hirotonit preot ºi apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie ortodoxã din Libia superioarã. Mai mulþi ani, evlaviosul mitropolit a slujit ca secretar al patriarhiei, predicator la biserica Sfântul Nicolae din capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor ºi povãþuitor de suflete, fiind dãruit de Dumnezeu cu multã rãbdare, smerenie ºi blândeþe. De aceea, era mult cãutat de credincioºi ºi iubit de cãtre toþi. Vãzând diavolul cã nu-l poate birui cu mândria ºi iubirea de sine a încercat sã-l loveascã pe fericitul ierarh Nectarie cu altã armã tot aºa de periculoasã, adicã cu invidia ºi gelozia din partea celorlalþi ierarhi ºi slujitori ai Patriarhiei Alexandriei, vorbindu-l de rãu cãtre patriarh, cum cã doreºte sã-i ia locul. Aceasta a tulburat pe toþi ºi a fãcut sã fie eliberat din cinstea arhiereascã în care se afla. Cerându-ºi iertare de la toþi, cu toate cã nu greºise nimãnui cu nimic, dovedind o adâncã smerenie, a dat slavã lui Dumnezeu, cãci ºi cu dânsul s-a împlinit cuvântul Mântuitorului, Care zice: „Fericiþi veþi fi, când vã vor ocãrî ºi vã vor prigoni ºi vor zice tot cuvântul rãu împotriva voastrã, minþind din pricina Mea” (Matei 5,11). Apoi s-a retras la Atena, în anul 1891, sãrac, defãimat de ai sãi ºi nebãgãt în seamã, având toatã nãdejdea numai în Dumnezeu ºi în rugãciunile Maicii Domnului. Aici a fost câþiva ani predicator, profesor ºi
9

director al unei ºcoli teologice pentru preoþi, pânã în anul 1894, reuºind sã formeze duhovniceºte mulþi tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrãnea din cuvintele Sfintei Evanghelii ºi cu scrierile Sfinþilor Pãrinþi. În acelaºi timp, fãcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei. În taina inimii sale, fericitul ierarh Nectarie era un adevãrat isihast ºi un mare lucrãtor al rugãciunii lui Iisus, care îi dãdea multã pace, bucurie, blândeþe ºi îndelungã rãbdare. Cu aceste arme el biruia neîncetat pe diavoli, creºtea duhovniceºte pe cei din jurul sãu ºi avea întotdeauna pace ºi bucurie în Hristos, nebãgând în seamã defãimarea ºi osândirea confraþilor. Dorind la bãtrâneþe sã se retragã la mai multã liniºte, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioºi ºi ucenici, o frumoasã mãnãstire de cãlugãriþe, în insula Eghina, din apropierea Atenei, rânduind aici viaþã desãvârºitã de obºte, dupã tradiþia Sfinþilor Pãrinþi. Apoi, se retrage definitiv în aceastã mãnãstire ºi duce o viaþã înaltã de smerenie ºi slujire, de dãruire totalã ºi rugãciune, arzând cu duhul pentru Hristos, Mântuitorul lumii ºi pentru toþi care veneau ºi îi cereau binecuvântare, rugãciune ºi cuvânt de folos sufletesc. Aici l-a avut ucenic ºi pe Sfântul cuvios Sava cel Nou (1862–1948), mare ascet al secolului
10

al XX-lea, care a pustnicit o vreme în pustiul Hozeva, Palestina. Pentru viaþa sa înaltã, Dumnezeu l-a învrednicit pe Cuviosul Nectarie de Harul Duhului Sfânt. Pentru aceasta, mulþi credincioºi alergau la biserica mãnãstirii din Eghina ºi cereau ajutorul lui. Mai ales dupã Primul rãzboi mondial, numeroºi sãraci ºi bolnavi, lipsiþi de orice ajutor, veneau la el ca la pãrintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie dãdea poruncã maicilor ce se nevoiau în mãnãstirea sa, sã împartã celor lipsiþi orice fel de alimente ºi sã nu pãstreze nimic pentru ele, cãci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrãnea ºi pe unii ºi pe alþii. Dar ºi cei bolnavi se vindecau cu rugãciunile fericitului Nectarie, cãci se învrednicise de darul facerii de minuni. Într-o varã, fiind mare secetã în insula Eghina, cu rugãciunile Sfântului Nectarie, a venit ploaie din belºug ºi au rodit þarinile, încât toþi s-au îndestulat de hranã. De aceea, toþi mireni ºi cãlugãri, sãraci ºi bogaþi - cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe un pãstor ºi vas ales al Duhului Sfânt ºi urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toþi, cãci putea toate prin Hristos, Care locuia în el. Apoi, era foarte smerit ºi blând ºi nu cãuta cinste de la nimeni. În timpul liber lucra la grãdina mãnãstirii, îmbrãcat într-o hainã simplã, încât toþi se
11

foloseau de tãcerea ºi smerenia lui. Pe lângã multele sale ocupaþii duhovniceºti, Sfântul Nectarie a scris ºi a redactat mai multe lucrãri teologice de moralã ºi de istorie a Bisericii, intrând astfel în tradiþia Sfinþilor Pãrinþi din patria sa, împotriva influenþelor occidentale care asaltau þãrile ortodoxe. Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite, cãutând sãl biruiascã. Astfel, numeroºi slujitori ºi ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, fãcându-i multe neplãceri. Dar Dumnezeu îl izbãvea din toate necazurile. Trãind ca un înger în trup ºi iubind neîncetata rugãciune, tãcerea, smerenia, postul ºi milostenia, Sfântul Nectarie trãgea pe mulþi la Hristos, revãrsând în jurul lui, pacea, bucuria ºi lumina cea necreatã a Duhului Sfânt, prin care mângâia ºi odihnea pe toþi care veneau la chilia lui. Din aceastã cauzã, diavolul, nerãbdând nevoinþa lui, pânã la sfârºitul vieþii sale a ridicat împotriva sfântului multe calomnii din partea multor clerici ºi ierarhi greci, care, din cauza invidiei, îl cleveteau ºi îl acuzau, atât pe el, cât ºi mãnãstirea lui. Dar fericitul Nectarie le rãbda pe toate, în numele lui Hristos, Care locuia în inima sa. Simþindu-ºi sfârºitul aproape, pe când fãcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului în insula
12

Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor sãi cã în curând va pleca la Hristos. Apoi, îmbolnãvindu-se, a fost dus la un spital din Atena. Dar el rãbda cu tãrie toatã boala ºi ispita, aºteptând cu bucurie ceasul ieºirii sale din aceastã viaþã. Dupã aproape douã luni de suferinþã, Sfântul Nectarie ºi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, la 8 noiembrie 1920, izbãvindu-se de toate ispitele acestei vieþi, pentru care s-a învrednicit sã se numere în ceata sfinþilor lui Dumnezeu. Ucenicii sãi, dupã ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, dupã rânduialã, în biserica ziditã de el, fãcând acolo multe minuni de vindecare cu cei bolnavi, care alergau cu credinþã la ajutorul lui. Trecând mai bine de douãzeci de ani, trupul sãu s-a aflat în mormânt întreg ºi nestricat, rãspândind multã mireasmã. La 3 septembrie 1953, sfintele sale moaºte au fost scoase din mormânt ºi aºezate în biserica mãnãstirii din Eghina, pentru cinstire ºi binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, vãzând numeroasele minuni care se fãceau la moaºtele sale, l-a declarat Sfânt, cu zi de prãznuire la 9 noiembrie, devenind astfel cel mai venerat sfânt din aceastã binecuvântatã þarã ortodoxã, dar ºi din multe þãri din lume. Zilnic, credincioºii se închinã la moaºtele Sfântului Nectarie ºi la
13

mormântul sãu, fãcând din mânãstirea sa din insula Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toatã Grecia. Este un sfânt foarte cunoscut pentru vindecãrile sale de cancer ºi, în general, de orice boalã incurabilã. Cu rugãciunile Sfântului Ierarh Nectarie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne ºi pe noi! Amin!

14

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina
Rugãciunile începãtoare: În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Amin. Slavã Þie, Dumnezeul nostru, Slavã Þie! Slavã Þie, Dumnezeul nostru, Slavã Þie! Slavã Þie, Dumnezeul nostru, Slavã Þie! Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eºti ºi pe toate le împlineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi! Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
15

Preasfântã Treime, miluieºte-ne pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã neputinþele noastre, pentru numele Tãu. Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu, vie împãrãþia Ta, facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Pâinea noastrã cea spre fiinþã dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã nouã greºelile noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu. Pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu, ale Sfinþilor Pãrinþilor noºtri ºi ale tuturor Sfinþilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi. Amin.

Troparul:
Pe cel nãscut în Silivria ºi ocrotitorul Eghinei, pe cel ce s-a arãtat în vremurile din urmã prieten adevãrat al virtuþii, pe Sfântul Ierarh Nectarie sã-l cinstim cei credincioºi ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, cã izvorãºte bogate
16 1

vindecãri celor ce strigã cu evlavie: Slavã lui Hristos, Celui ce te-a slãvit! Slavã Celui ce minunat te-a arãtat! Slavã Celui ce lucreazã prin tine tuturor tãmãduiri!

Condacele ºi Icoasele: Condacul 1:
Veniþi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaþi dupã împãrãþia cea cereascã, sã îi aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântului Ierarh Nectarie. ªi, mulþumindu-i pentru nemãsurata sa dragoste faþã de noi, sã-i cântãm într-un glas: Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Icosul 1:
Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care fusese întemniþat pentru cã l-a pãlmuit pe ereticul Arie, fost-a mângâiat de Preacurata Nãscãtoare de Dumnezeu, aºa ºi tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temniþa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae þi s-a arãtat în vis, spunându-þi: „Eu te voi înãlþa sus, sus de tot...” Prin care minune ni se aratã nouã mãsura sfinþeniei tale, ca sã îþi cântãm: B ucurã-te, bucurie a Bisericii dreptslãvitoare; Bucurã-te, dar dãruit lumii de cãtre Cela ce se
17 1

dãruieºte pe Sine celor credincioºi; B ucurã-te, reazem al cãlugãrilor ºi al mirenilor; Bucurã-te, pildã pentru pãstorii de suflete; Bucurã-te, încununare a ierarhilor; Bucurã-te, cã dispreþuit fiind de oamenii pãcãtoºi, îmbrãþiºat ai fost de Sfântul Ierarh Nicolae; Bucurã-te, cã nu ne mai trebuie altã mãrturie despre sfinþenia ta; Bucurã-te, cã pustnicului athonit i s-a descoperit cã eºti puternic prigonitor al îngerilor cãzuþi; Bucurã-te, dascãl al celor care se strãduiesc sã înveþe teologia, sporind în rugãciune; B ucurã-te, hram al multor biserici ºi paraclise; Bucurã-te, icoanã a lui Hristos zugrãvitã de Duhul Sfânt în vremurile din urmã; Bucurã-te, apostole al mântuirii; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 2:
Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, rãspunsu-I-ai a doua zi, scriindu-I cã sãrãcia, frigul ºi foamea întunecã frumuseþea copilãriei tale. ªi, din rânduialã dumnezeiascã, deschizând scrisoarea ta,
18

negustorul Themistokle s-a sârguit a-þi trimite cele spre trebuinþã, iar tu, vãzând cum a rãspuns Dumnezeu la cerinþele tale, L-ai lãudat cu ochii înlãcrimaþi, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2:
Nu de un negustor precum Themistokle au trebuinþã copiii necãjiþi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ºtiind cã dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum niciun negustor nu poate sã îi ajute. Ca primind sprijinul tãu, sã li se usuce lacrimile ºi sã îþi cânte þie, cu inimã plinã de bucurie: Bucurã-te, cel ce i-ai scris Domnului despre necazurile tale; Bucurã-te, cel ce ne îndemni a spune lui Dumnezeu necazurile noastre; Bucurã-te, cã Hristos a primit a ta epistolie ºi þi-a trimis prin Themistokle, negustorul, cele de trebuinþã; Bucurã-te, cã Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pe calea mântuirii; Bucurã-te, dascãl al copiilor evlavioºi care cautã adevãrata înþelepciune; Bucurã-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare; Bucurã-te, cã uºurezi durerile naºterii când mamele te cheamã în ajutor;
19

Bucurã-te, vãzând pe pruncii care primesc la botez numele tãu; Bucurã-te, cã ne povãþuieºti sã nu cãutãm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu; Bucurã-te, cel ce ai trudit din greu spre a-þi ajuta familia; Bucurã-te, cã îi ajuþi pe oamenii fãrã de slujbã sã îºi gãseascã de lucru; Bucurã-te, apostole al cumpãtãrii; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 3:
Pe nedrept ai fost prigonit în Alexandria din pricina urzelilor diavoleºti. Iar tu ai purtat fãrã a te tulbura crucea rãbdãrii, învãþându-i pe toþi cei prigoniþi sã se roage pentru prigonitorii lor, ºi Domnului sã-I cânte: Aliluia!

Icosul 3:
Ca o slugã credincioasã fost-ai urmãtor virtuþilor Stãpânului tãu, Care s-a rugat pentru cei care Îl rãstigneau pe lemnul Crucii, ºi te-ai rugat pentru cei ce te-au rãstignit pe Crucea rãbdãrii. Pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, zicem þie cu glas de bucurie: Bucurã-te, sprijinitor al celor apãsaþi de
20

rãutatea celor vicleni; Bucurã-te, cã te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptãþeau; Bucurã-te, cã nu te-ai gândit la binele tãu, ci numai la binele Bisericii; Bucurã-te, cã nu te-ai tulburat de hulele celora care nu au vrut sã asculte învãþãturile tale; Bucurã-te, cel ce l-ai ajutat pe Luchian cel bolnav sã nu îºi piardã slujba; Bucurã-te, cã fãrã sã te scârbeºti, ai fãcut în locul lui curãþenie în locaºul seminarului; Bucurã-te, cã pentru smerenia ta Hristos þi-a primit osteneala ca pe o nevoinþã pustniceascã; Bucurã-te, cã fiind prigonit pe nedrept, ai rãbdat mucenicie fãrã-de-sânge; Bucurã-te, pavãzã a creºtinilor batjocoriþi pentru credinþa lor; Bucurã-te, cel ce ne înveþi a primi defãimãrile necredincioºilor ca pe niºte cununi de mult preþ; Bucurã-te, apostole al rãbdãrii; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 4:
Socotit-ai cã sufletele din obºtea Cuvioasei Xenia aveau trebuinþã de tine ºi ai venit cu dragoste în Eghina, spre a le fi povãþuitor celor ce voiau sã urce pe scara desãvârºirii. Iar ele, cu mulþumire, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
21

Icosul 4:
Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepãdând lumea au ascultat chemarea cea cereascã, avem noi trebuinþã de povãþuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru cã ispitele ne învãluie ºi patimile ne apasã, ºi nu gãsim ieºire din fundãtura în care ne aflãm. Dar, nãdãjduind spre ajutorul tãu, îþi cântãm: Bucurã-te, îndrumãtor al monahilor ºi al monahiilor care au lepãdat înþelepciunea acestui veac; Bucurã-te, pavãzã a mirenilor care duc o viaþã jertfelnicã; Bucurã-te, cã aduci liniºtea mãnãstirii în casele acestora; Bucurã-te, cel ce îi iubeºti pe cei care poartã în inimi dragostea pentru aproapele; Bucurã-te, luminãtor al duhovnicilor, pentru rugãciunile ucenicilor; Bucurã-te, mânã întinsã creºtinilor, pentru rugãciunile preoþilor; Bucurã-te, ocrotitor al copiilor, pentru rugãciunile pãrinþilor; Bucurã-te, înþelepþitor al pãrinþilor, pentru rugãciunile fiilor; Bucurã-te, chivot al rugãciunii de care atingându-se, creºtinii gustã din pacea veacului ce va sã vie; Bucurã-te, cã îi ajuþi pe creºtini sã vieþuiascã
22

dupã voia lui Dumnezeu; Bucurã-te, razã a virtuþii pe care întunericul acestei lumi nu o poate covârºi; Bucurã-te, apostole al desãvârºirii; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 5:
Mâhnitu-s-a bãtrânul pescar vãzând cã marea era plinã de peºti rãpitori ºi osteneala sa rãmânea fãrã rod. Tu ai binecuvântat cu credinþã nãvodul lui ºi, prin rugãciuni, ai izgonit peºtii cei rãpitori, pentru care pescarul a mulþumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5:
ªi noi suntem încercaþi de greutãþile vieþii, ºi noi suntem întristaþi vãzând cum peºtii necazurilor au pãtruns în marea sufletelor noastre. ªi, ºtiindu-ne neputinþele, alergãm la ajutorul tãu, precum pescarul de odinioarã. Aratã-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca sã îþi cântãm cu inimã mulþumitoare: Bucurã-te, cã îi ajuþi pe cei covârºiþi de necazuri; B ucurã-te, cel ce cu dragoste alungi deznãdejdea din inimile noastre;
23

Bucurã-te, cã dai hranã celor ce flãmânzesc; Bucurã-te, cã îi îmbraci pe cei goi; Bucurã-te, liman al celor fãrã de adãpost; Bucurã-te, cel ce ai pedepsit pe cel ce nu voia sã îºi ajute aproapele; Bucurã-te, cã îi îndemni pe cei pedepsiþi de Dumnezeu sã îºi cunoascã pãcatele; Bucurã-te, prieten care sari în ajutorul celor nãpãstuiþi ºi al celor apãsaþi de singurãtate; Bucurã-te, cã tânãrului care voia sã se ucidã pe sine, i-ai întors cugetul cel rãu; Bucurã-te, cã ai fost nou pãrinte pentru fiica celui care îºi ucisese fratele; Bucurã-te, noule Ierarh Nicolae, care ai purtat grijã de mântuirea ei ºi a surorilor sale; Bucurã-te, apostole al ajutorului dumnezeiesc; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 6:
Cine poate grãi mulþimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Cã toþi cei care te-au chemat întru ajutor au fost mângâiaþi întru nevoile lor. ªi, dimpreunã cu bolnavii care au primit prin tine tãmãduire minunatã, cântã lui Dumnezeu: Aliluia!
24

Icosul 6:
Apãsãtoare este Crucea bolii, Sfinte Nectarie, ºi încã mai grea este atunci când nu vedem în ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tãmãduirea sufletelor noastre. Cerând de la tine sã te rogi lui Dumnezeu pentru înþelepþirea acelora care cârtesc din pricina bolilor, rugãmu-te sã le vii în ajutor, tãmãduindu-i degrabã, ca sã-þi cânte împreunã cu noi: Bucurã-te, cã arãtându-te grabnic tãmãduitor, îndatã dupã adormirea ta ai vindecat un bolnav; Bucurã-te, cã cei tãmãduiþi de tine au mãrturisit harul tãu; Bucurã-te, ceresc doctor fãrã-de-arginþi, ajutãtor al doctorilor pãmânteºti; Bucurã-te, cã uºurezi durerile celor ce se închinã la sfintele tale moaºte; Bucurã-te, cã cei ce se roagã în faþa icoanei tale primesc puterea de a îndura boala; Bucurã-te, izgonitor al duhurilor necurate ºi al cãpeteniilor lor; Bucurã-te, cel ce ai tãmãduit ºi tãmãduieºti cele mai grele suferinþe; Bucurã-te, ºtiind cã la Dumnezeu nicio boalã nu este fãrã de leac; Bucurã-te, cel ce ai purtat Crucea bolii fãrã sã cârteºti; Bucurã-te, cã în chip minunat ai fost
25

tãmãduit de Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu; Bucurã-te, cã acum te rogi ei pentru tãmãduirea celor bolnavi; Bucurã-te, apostole al vindecãrilor trupeºti ºi sufleteºti; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 7:
Dupã trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai arãtat oamenilor care aveau trebuinþã de sprijinul tãu, spre a le fi cãlãuzã pe calea mântuirii. ªi noi, deºi nu am primit un asemenea semn, ne-am împãrtãºit de bucuria lor când am aflat despre arãtãrile tale, ºi I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia!

Icosul 7:
Vedem cum se împuþineazã credinþa ºi cum se rãspândesc apostazia ºi desfrâul. Dar, luând aminte la grija pe care ai arãtat-o celor cãrora teai înfãþiºat dupã adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nãdãjdui în ajutorul tãu. Pe mulþi i-ai ajutat, arãtându-te lor, dar pe ºi mai mulþi i-ai ajutat fãrã ca ei sã ºtie de unde le vine ajutorul. ªtiind aceasta, îþi mulþumim, grãind: Bucurã-te, cã ºi dupã moarte propovãduieºti
26

credinþa ortodoxã; Bucurã-te, mângâindu-i pe creºtinii cãrora te arãþi în chip minunat; Bucurã-te, cã auzind despre arãtãrile tale, mulþi dobândesc nãdejde în ajutorul tãu; Bucurã-te, cel ce te-ai arãtat de multe ori ucenicului tãu, Cuviosul Filothei; Bucurã-te, cã te arãþi celor ce au trebuinþã de mângâierea ta cea sfântã; Bucurã-te, cã nu te arãþi acelora care cautã cu mândrie semne minunate; Bucurã-te, cã dupã ce te-a vãzut, fãrã sã ºtie cã ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu; Bucurã-te, cã pãrintele ce îþi purta numele a ascultat a ta cerinþã de a-þi ridica un paraclis; Bucurã-te, cel ce ai venit ca un pelerin la biserica sa; Bucurã-te, cã ai fost vãzut ºi de alþi credincioºi; Bucurã-te, cã primind binecuvântarea ta, Nectarie ieromonahul a fost tãmãduit prin rugãciunile tale; Bucurã-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

27

Condacul 8:
Simþind din depãrtare mireasma sfintelor tale moaºte, tânãra desfrânatã a venit la mormântul tãu, înfiorându-se. ªi, dãruindu-þi podoaba ei cea de mult preþ drept mulþumire cã i-ai arãtat calea cãtre Hristos, s-a lepãdat de pãcatele ei, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:
N u avem pocãinþa desfrânatei, Sfinte Nectarie, iar marea patimilor se luptã sã ne tragã întru adâncuri. Dar avem nãdejde în ajutorul tãu cel puternic ºi, rugându-te sã ne ridici din cãderea în care ne aflãm, îþi cântãm unele ca acestea: B ucurã-te, primind darul pãcãtoasei dimpreunã cu lacrimile ei; Bucurã-te, cel ce nu te scârbeºti a-i ajuta pe pãcãtoºii care se pocãiesc; Bucurã-te, cã îi înveþi pe creºtini sã se împotriveascã desfrâului ºi patimilor; Bucurã-te, vãzând roadele pocãinþei noastre; Bucurã-te, cel ce îi îndrumi pe pãcãtoºi spre scaunul spovedaniei; Bucurã-te, tunet care îi trezeºti pe cei care îºi ascund pãcatele, batjocorind Taina Spovedaniei; Bucurã-te, duhovnic sfânt care îi ajuþi pe creºtini sã îºi gãseascã pãstorii de care au
28

trebuinþã; Bucurã-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea noastrã; Bucurã-te, cã ori de câte ori cãdem în pãcate, ne ajuþi sã ne ridicãm; Bucurã-te, mângâietor al acelora care se luptã cu ispitele ºi se leapãdã de mândrie; Bucurã-te, glas al Evangheliei care mustri pãcatele pe care lumea le socoteºte nevinovate; Bucurã-te, apostole al pocãinþei tãmãduitoare de suflete; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 9:
Urmaº al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arãtat, apãrând credinþa cea neprihãnitã de rãtãcirile ereticilor, ºi, pentru râvna ta, Dumnezeu te-a primit în ceata Cuvântãtorilor de Dumnezeu, împreunã cu care cânþi neîncetat: Aliluia!

Icosul 9:
Apãrãtor râvnitor al predaniilor Sfinþilor Pãrinþi ai fost, Sfinte Nectarie, spre ocara acelora care preþuiau mai mult cugetarea omeneascã decât pe cea insuflatã de Dumnezeu. Pentru care te lãudãm, grãind:
29

Bucurã-te, cã ne înveþi sã unim dreaptafãptuire cu dreapta-cugetare; Bucurã-te, rudenie dupã duh a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes; B ucurã-te, prieten al Sfântului Fotie, înþeleptul patriarh al Constantinopolului; Bucurã-te, vestitor al învãþãturilor Sfintei Biserici; Bucurã-te, apãrãtorule al acelora care iubesc predaniile Sfinþilor Pãrinþi; Bucurã-te, cã asemenea Sfântului Maxim Grecul, ai rãbdat prigoana de la cei de-o-credinþã cu tine; Bucurã-te, cã urmând aceluia, ai vãdit rãtãcirile ereticilor; Bucurã-te, cã fãrã sã te scârbeºti de cei de alte credinþe, scârbitu-te-ai de minciunile lor; B ucurã-te, pilda ierarhilor care apãrã credinþa ortodoxã; B ucurã-te, potrivnic al acelora care rãstãlmãcesc adevãrul; Bucurã-te, bucurie a acelora prigoniþi pentru Hristos; Bucurã-te, apostole râvnitor al dreptei credinþe; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

30

Condacul 10:
Din lucrarea vrãjmaºului, pentru pãcatele unor credincioºi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc ºi se depãrteazã de Bisericã. Pune înaintea lor chipul vieþuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, ºi, întorcându-i pe drumul cel bun, învaþã-i sã cânte dimpreunã cu tine: Aliluia!

Icosul 10:
În focul încercãrilor puþinã credinþã avem, sfinte al lui Dumnezeu, ºi întru ale noastre inimi cu uºurinþã se cuibãresc îndoiala ºi deznãdejdea. Nu voim sã fim osândiþi pentru aceasta de cãtre Dreptul Judecãtor, Sfinte Nectarie, ci vrem ca prin ale tale rugãciuni sã fim întãriþi în credinþã, în nãdejde ºi în dragoste, pe care, dobândindule, sã îþi cântãm: Bucurã-te, cã mulþi sunt cei ce citesc ori aflã despre viaþa ta cea minunatã; Bucurã-te, cã ei te cheamã sã le fii ocrotitor; Bucurã-te, cã cei slabi se întãresc prin a ta dragoste; Bucurã-te, alinare a sufletelor zdrobite de încercãri; Bucurã-te, îndepãrtând îndoiala din inimile noastre; Bucurã-te, învãþându-ne sã nu fim tulburaþi
31

de sminteala pe care o împrãºtie diavolul; Bucurã-te, povãþuindu-i pe creºtini sã pãrãseascã pãcatul ºi minciuna; Bucurã-te, balsam pentru inimile rãnite de pãcat; Bucurã-te, cela ce ne-ai învãþat sã nu amestecãm lumina cu întunericul; Bucurã-te, cã goneºti necredinþa cu care ne ispitesc duhurile necurate; Bucurã-te, mãrturie a împãrãþiei cerurilor; Bucurã-te, apostole al virtuþii pentru pãstori ºi pãstoriþi; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 11:
Trupul tãu a devenit Bisericã a Duhului Sfânt ºi moaºtele tale au izvorât bunã-mireasmã, vãdind harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. ªi, închinându-se sfintelor tale moaºte, cei credincioºi prind putere în lupta cea duhovniceascã, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:
„Eu L-am rugat pe Dumnezeu ca moaºtele mele sã fie împãrþite în întreaga lume”, i-ai spus femeii care se întristase, neºtiind pricina pentru care la multã vreme dupã adormirea ta, trupul
32

tãu pãrea sã se supunã legilor firii. ªi din oasele tale au izvorât mir, de a cãrui mireasmã s-au minunat credincioºii din toatã lumea, care s-au învrednicit sã primeascã în bisericile lor câte o pãrticicã din sfintele tale moaºte. Pentru care îþi cântã: Bucurã-te, cã Domnul a voit ca lumea întreagã sã afle de sfinþenia ta; Bucurã-te, cã trupul tãu a fost bisericã vie; Bucurã-te, cã inima ta a fost altar al lui Dumnezeu; Bucurã-te, cã atunci când monahiile au vrut sã îþi punã epitrahilul pe sfintele tale moaºte, þiai ridicat capul; Bucurã-te, cã deºi te desfãtezi de frumuseþile raiului, nu te depãrtezi de cei care te cinstesc; Bucurã-te, cã rugându-se la mormântul tãu, monahiile au prins aripi duhovniceºti; B ucurã-te, cã urmând poveþele tale, Cuvioasa Xenia, egumena, a primit alese daruri duhovniceºti; Bucurã-te, cã ucenica ta a dobândit darul vederii cu duhul; Bucurã-te, cã închinându-se la racla ta, Cuviosul Filothei a râvnit a-þi urma pe calea sfinþeniei; Bucurã-te, cã ºi dupã ce ai trecut la Domnul, iai îndrumat paºii spre intrarea în împãrãþia cea cereascã;
33

Bucurã-te, vãzându-i pe credincioºii care, aflând despre vieþuirea ta, pun început bun mântuirii; Bucurã-te, apostole al sfinþirii creºtinilor în vremurile din urmã; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 12:
Tãmãduind-o de a ei boalã pe femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi cã nu a sârguit sã mãrturiseascã altora ajutorul tãu. ªi, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndatã cum ai vindecat-o, îndemnândune sã cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:
Pentru a nu fi mustraþi ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mãrturisi minunile tale, nu vom tãcea a grãi altora despre ajutorul pe care îl dai acelora care se roagã þie. Pentru ca, dimpreunã cu noi, ºi dânºii sã te laude cu glas de bucurie, spunând: B ucurã-te, ocrotitorule, de minuni sãvârºitor; Bucurã-te, ierarh fãcãtor de minuni; Bucurã-te, mare fãcãtorule de minuni; Bucurã-te, cã nu ne sãturãm a-þi aduce laudã;
34

Bucurã-te, floare aleasã a raiului; Bucurã-te, prieten al creºtinilor care dau mãrturie despre puterea ta; Bucurã-te, învãþându-ne sã mãrturisim ale tale minuni; Bucurã-te, cã nu vrei sã þinem lumina sub obroc; B ucurã-te, primind rugãciunile celor credincioºi care au nãdejde în ajutorul tãu; B ucurã-te, cã nemãsuratã mulþime de credincioºi þi-a mulþumit pentru ajutor; Bucurã-te, mustrãtorule al celor nerecunoscãtori; B ucurã-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu; Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Condacul 13:
(acest condac se zice de trei ori) O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mãrturisesc ºi Îl vor mãrturisi pe Hristos prin viaþa lor, rãbdând felurite prigoane din partea vãzuþilor ºi nevãzuþilor vrãjmaºi, ocroteºte-i cu puterea ta pe toþi creºtinii, uºurându-le suferinþele ºi întãrindu-i în lupta cea duhovniceascã, pentru ca împreunã cu tine sã cânte Dumnezeului celui Viu: Aliluia!
35 1

Apoi, se zic iarãºi Icosul 1 ºi Condacul 1 Dupã aceea, zicem aceastã:

RUGÃCIUNE
O, preasfinte ºi întru tot lãudate, mare fãcãtorule de minuni, Ierarhe Nectarie, primeºte aceastã puþinã rugãciune de la noi, nevrednicii tãi robi, cãci cãtre tine, ca la un adevãrat izvor de tãmãduiri ºi grabnic folositor ºi ajutãtor preaminunat scãpând, ºi cãtre sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinþi ne rugãm þie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sãrãcia ºi ticãloºia noastrã. Vezi rãnile sufletelor ºi ale trupurilor noastre. Rugãmu-ne þie, Sfinte Nectarie, sârguieºte a ne ajuta cu neîncetatele ºi sfintele tale rugãciuni, ºi ne sprijineºte pe noi, robii tãi. Ia aminte la suspinele noastre ºi nu ne trece cu vederea pe noi, ticãloºii ºi scârbiþii, cãci ºtim, sfinte al lui Dumnezeu, cã ai pãtimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat har de la Dumnezeu ºi astãzi luminat vieþuieºti întru împãrãþia cea gãtitã sfinþilor, fiindcã ne-am încredinþat cã ºi dupã mutarea ta din viaþa aceasta trecãtoare, cine a nãzuit la ajutorul tãu ºi cu credinþã þi s-a rugat, nu a rãmas neajutat. Cãci, cine te-a chemat pe tine, de minuni fãcãtorule, ºi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, întru dureri fiind, ºi spre ajutorul tãu alergând, nu i-ai uºurat suferinþa?
36

Minunile ºi ajutorul tãu ne-au fãcut ºi pe noi, ticãloºii ºi scârbiþii, sã te chemãm în ajutor. Am auzit cã trupul tãu a rãmas neputrezit, pentru a întãri în noi credinþa în Înviere. Am auzit ºi cã, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaºte sã se rãspândeascã în toatã lumea. ªtim, o, alesule ierarhe, de mulþimea tãmãduirilor pe care le-ai sãvârºit, nou doctor fãrã-de-arginþi arãtându-te. Nu cunoaºtem nici suferinþã ºi nici durere, pe care tu sã nu le poþi alina. Nu cunoaºtem nicio boalã cãreia tu sã nu îi poþi aduce tãmãduire, dacã tãmãduirea este spre mântuirea celor ce se roagã þie. Dar, mai mult decât atât, nu numai cã ai tãmãduit boli despre care doctorii ziceau cã nu pot fi tãmãduite, ci si pe mulþi bolnavi i-ai ajutat a se întãri în credinþã ºi în rãbdare, ºi sã ia platã de la Dumnezeu pentru osteneala lor. ªi aceºtia, fãrã sã primeascã tãmãduirea trupeascã, au primit tãmãduirea sufleteascã ºi i-au mulþumit Domnului cã prin ghimpele bolii au fost aduºi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largã a patimilor, la calea cea îngustã a mântuirii. Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au fãcut ºi pe noi a crede cã la orice facere-de-bine eºti gata ajutãtor ºi grabnic folositor ºi sprijin minunat. Drept aceea, suntem încredinþaþi cã pe tot cel ce aleargã la tine, cerând cu credinþã ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta ºi noi credem cã
37

ºi acum acelaºi eºti, sfinte, precum atunci când iai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credinþa noastrã este slabã, dar fiind scârbiþi ºi pãgubiþi, la tine alergãm cu credinþã ºi cu lacrimi. Îngenunchind, rugãmu-ne þie, Sfinte Ierarhe Nectarie, sã te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce n-a trecut cu vederea rugãciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat ºi te-a întãrit ºi te-a primit în cereºtile locaºuri. Cãtre Acela roagã-te, ca sã fim ºi noi ajutaþi ºi miluiþi pentru rugãciunile tale, ºi din pagube ºi necazuri izbãviþi, ca sã lãudãm ºi sã binecuvântãm ºi sã slãvim întru-tot-lãudatul ºi prea-puternicul nume al Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin!

38

La vida y el acatisto de San Nectario el Taumaturgo

Versión española, por Romana Anca Radulescu

San Nectario de Éguina
(1846-1920)
El Santo Jerarca Nectario (1846-1920), el Hacedor de Milagros de Éguina, fue Obispo Metropolitano de Pentápolis (Libia), director de la Escuela Eclesiástica Rizarios en Atenas ºi fundador del Monasterio de la Santísima Trinidad de la Isla de Éguina (Grecia). Su culto como santo de la Iglesia fue oficialmente reconocido por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en el año 1961. Su celebración se hace cada 9 de noviembre. Desde el mes de abril de 2007 es también el protector de la parroquia ortodoxa rumana de Coslada.

42

Su vida
Este Santo, uno de los más recientemente canonizados por la Iglesia de Grecia durante este siglo, nació en el año 1846 en Selybria, Tracia (donde nació también la piadosa Parasqueva de Iaºi), en el seno de una familia pobre pero muy piadosa. Recibió el nombre de Anastasios, gozando desde su infancia de una exquisita educación cristiana. Después de sus primeros estudios, Anastasios es enviado a Constantinopla (el actual Estambul), donde estudia la teología y los escritos de los Santos Padres. Es aquí donde su alma empieza a descubrir a Cristo a través de la oración, a través de las sagradas escrituras y a través de la meditación sobre lo divino. A la edad de veinte años, el joven Anastasios se traslada a la Isla de Chios, guiado por el Espíritu Santo, donde enseña la religión en una escuela. Luego, escuchando la llamada de Cristo, se convierte en monje en el conocido “Nuevo Monasterio” de la misma Isla, siendo recibido en la orden monacal con el nombre de Lázaro, el 7 de noviembre de 1876. Más tarde, siendo recibido en la gran orden angelical de los diáconos, recibiría el nombre de Nectario, que llevaría durante toda su vida. Después de acabar sus estudios teológicos en Atenas, en el año 1885, Nectario fue llevado a
43

Alejandria (Egipto) por el patriarca Sofronio como aprendiz, donde fue ordenado sacerdote y luego archimandrita de Pentápolis, una antigua eparquía ortodoxa de la Libia superior. Durante varios años, el piadoso archimandrita desempeñó el cargo de secretario del patriarcado, predicador en la Iglesia de San Nicolás de la capital de Egipto, convirtiéndose en un hábil servidor y consejero de almas, poniendo de manifesto su don divino de la paciencia, el de la piedad y el de la misericordia. Viendo el diablo que no lo puede vencer con la soberbia y con el amor propio, intentó golpear al piadoso jerarca Nectario con otra arma, igual de peligrosa, es decir con la envidia y los celos de parte de los demás jerarcas y servidores del Patriarcado de Alejandría, quienes hicieron saber al patriarca el rumor de que el archimandrita pensaba en tomar su cargo. Esto enturbió a todos e hizo que sea despedido de su función de jerarca. Pidiendo el perdón de todos, aunque no hubiera faltado el respecto a nadie, mostrando una profunda humildad, dió las gracis a Dios, porque se cumplieron sus palabras: „Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí” (Mateo 5,11). Luego se retiró en Atenas, en el año 1891, pobre, difamado por los suyos y abandonado,
44

poniendo todas sus esperanzas en Dios y en las oraciones a la Virgen. Aquí fue, durante algunos años, predicador, profesor y director de una escuela teológica para curas, hasta el año 1894, consiguiendo formar espiritualmente a muchos jovenes dedicados a Cristo, que nutría con las palabras del Santo Evangelio y de los Santos Padres. Al mismo tiempo, celebraba misas misioneras en las parroquias de los alrededores de Atenas. En el fondo de su alma, el santo jerarca Nectario era un verdadero penitente y un gran predicador de la oración a Jesús, que le aportaba mucha paz, alegría, mansedumbre e infinita paciencia. Con estas armas él siempre vencía al diablo, formaba espiritualmente a los de su alrededor y tenía siempre paz y alegría en Jesucristo, sin hacer caso a la difamación y al castigo de parte de sus compañeros. Pensando en su vejez y deseando más tranquilidad, construyó entre los años 19041907, con la ayuda de muchos fieles y aprendices, un bello monasterio para monjas en la isla de Éguina, cerca de Atenas, instaurando allí una vida modélica según la tradición de los Santos Padres. Se retira definitivamente en este monasterio donde lleva una vida de piadoso y servidor, de dedicación total y de oración, ofreciendo su espíritu a Jesucristo, el Salvador
45

del mundo y a todos los que venían para pedir bendición, oración y palabra aliviadora del alma. Aquí tuvo como aprendiz a San Sabas el Nuevo (1862–1948), gran asceta del siglo XX, quien fue ermitaño durante un período de tiempo en el desierto de Hozeva, en Palestina. Para su vida ejemplar, Dios bendijo a su devoto Nectario con el Don del Espíritu Santo. Por esta razón, muchos creyentes iban a la iglesia del monasterio de Éguina y pedían su ayuda. Especialmente después de la Primera guerra mundial, un gran número de pobres y enfermos, desprovistos de cualquier ayuda, iban hacia el como hacia el padre de sus almas. Y San Nectario ordenaba a las monjas, que convivían en su monasterio, repartir a los necesitados todo tipo de víveres y no guardar nada para ellas, porque Dios, en su misericordia, daba de comer a unos y otros a la vez. Pero también los enfermos se curaban con las oraciones del feliz San Nectario, porque había adquirido el don de hacedor de milagros. Un verano, habiendo una gran sequía en la isla de Égina, con las oraciones de San Nectario, vino abundante lluvia y los campos dieron fruto, de manera que todos tuvieron suficientes alimentos. Por esta razón, todos – laicos y clérigos, pobres y ricos – alababan a San Nectario como a un pastor y una voz elegida del Espíritu
46

Santo y seguían su palabra en todo lo que hacían. Así, él era el todo para todos, porque podía con todo a través de Jesucristo, Quien vivía en él. También era muy humilde y tierno y no buscaba el reconocimiento de nadie. En su tiempo libre trabajaba en el jardín del monasterio, vestido de manera sencilla, haciendo que todos se beneficiaran de su calma y su humildad. Entre sus muchas ocupaciones espirituales, San Nectario escribió varios trabajos teológicos de moral y de historia de la Iglesia, entrando de esta manera en la tradición de los Santos Padres de su patria, en contra de las influencias occidentales que asaltaban a los países ortodoxos. Por todo aquello, el diablo levantó contra él muchas tentaciones, intentando vencerlo. Gran numero de servidores y jerarcas de la Iglesia de Grecia se elevaron con envidia en contra del feliz servidor, provocándole muchos disgustos. Pero Dios le absolvía de todos las penas. Viviendo como un ángel en su cuerpo y amando la oración, el silencio, la humildad, el ayuno y la misericordia, San Nectario acercaba a muchos de los suyos hacia Jesicristo, desbordando a su alrededor la paz, la alegría y el haz invisible del Espíritu Santo, con el que acariciaba y descansaba a todos los que iban a su ermita. Por esta razón, el diablo, no pudiendo soportar su resistencia, elevó en contra del santo, hasta el fin
47

de sus días, muchas calumnias de parte de muchos clérigos y jerarcas griegos, quienes, por envidia, hablaban en contra de él y de su monasterio. Pero el feliz Nectario soportaba todo, en nombre de Jesucristo, Quien vivía en su corazón. Sintiendo acercándose su fin, mientras iba en peregrinación con el ícono de la Virgen en la isla de Éguina, San Nectario desveló a sus aprendices que pronto iba a irse hacia Jesucristo. Cayendo enfermo, fue llevado a un hospital de Atenas. Pero él aguantaba con fuerza toda la enfermedad y la provocación, esperando con alegría la hora de su salida de esta vida. Después de cerca de dos meses de sufrimiento, San Nectario entregó su alma en paz en las manos de Jesucristo, el 8 de noviembre de 1920, librándose de todas las tentaciones de esta vida, en la que hizo todo lo posible para llegar a ser uno de los santos de Dios. Sus aprendices, después de lamentarlo mucho, lo enterraron, según la costumbre, en la iglesia edificada por él, en la que hizo tantas milagros, curando a los enfermos que iban con fe a buscar su ayuda. Al cabo de más de veinte años, su cuerpo fue encontrado en la tumba intacto y entero, emanando un agradable olor. El 3 de septiembre de 1953, sus sagradas reliquias fueron sacadas
48

de la tumba y colocadas en la iglesia del monasterio de Éguina, para ser honradas y bendecidas. En el año 1961, el Sinodo de la Iglesia de Grecia, viendo el gran número de milagros que se producían junto a sus reliquias, lo declaró Santo, con día de celebración el 9 de noviembre, convirtiéndose en el más venerado santo de este bendito país ortodoxo, pero también de muchos otros países. Cada día, los creyentes acuden a honrar las reliquias de San Nectario y su tumba, convirtiendo su monasterio de la isla de Égina, en el más querido lugar de peregrinación de toda Grecia . Es un santo muy conocido por sus curaciones en casos de cáncer y, en general, de cualquier enfermedad incurable. ¡Con las oraciones del Santo Jerarca Nectario, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros! ¡Amén!

49

Acatisto del Santo Jerarca Nectario de Éguina Nuevo Hacedor de Milagros
Oraciones de inicio: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. ¡Alabado seas, Dios nuestro, Alabado seas! ¡Alabado seas, Dios nuestro, Alabado seas! ¡Alabado seas, Dios nuestro, Alabado seas! Rey celestial, Alentador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar llenándolo todo, Tesorero de todo lo bueno y Dador de vida, ven y habita en nosotros, y límpianos de toda mancha y salva, Tú, que eres Bueno, nuestras almas. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ¡ten piedad de nosotros! Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ¡ten piedad de nosotros! Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ¡ten piedad de nosotros! Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén.
50

Sagrada Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, limpia nuestros pecados, Maestro, perdona nuestras ofensas, Santo, visítanos y cura nuestras debilidades, por Tu Nombre. Dios, ten piedad; Dios, ten piedad; Dios, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre; venga a nosotros Tu reino; hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por las oraciones de la Santísima Madre de Dios, de todos nuestros Santos Padres y de todos los Santos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Amén.

Troparion:
Al nacido en Silivria y protector de Éguina, al que en los últimos tiempos se ha mostrado amigo verdadero de la virtud, al Santo Jerarca Nectario, honrémoslo nosotros, los creyentes,
51

como a un siervo de Cristo, porque da milagrosos remedios a los que claman con piedad: “¡Gloria a Cristo, El que te ha alabado! ¡Gloria a Aquel que maravilloso te ha enseñado! ¡Gloria a Aquel que a todos da remedios a través de ti!”

Kontakios y Oicoi: Kontakion 1:
Venid, discípulos de Cristo, quienes estáis sedientos por el reino de los cielos, alabemos a nuestro querido protector, Santo Jerarca Nectario. Y, agradeciéndole su infinito amor hacia nosotros, cantémosle en una sola voz: Salve, Santo Jerarca Nectario, gran hacedor de milagros.

Oicos 1:
Como antaño el gran Jerarca Nicolás, quien había sido encarcelado por abofetear al hereje Aries, fue consolado por la Santísima Madre de Dios, tú también fuiste consolado cuando te persiguieron y encarcelaron, y San Nicolás se te apareció en el sueño diciéndote: “Yo te levantaré en lo alto, muy en lo alto...” Y a través de este milagro entendemos nosotros la medida de tu santidad, y te cantamos:
52

Alégrate, alegría de la Iglesia de recta alabanza; Alégrate, don ofrecido al mundo de Quien se entrega a Sí Mismo a los creyentes; Alégrate, apoyo de los monjes y laicos; Alégrate, ejemplo para los pastores de alma; Alégrate, coronación de los jerarcas; Alégrate, despreciado por los pecadores, fuiste abrazado por el Santo Jerarca Nicolás; A légrate, porque no necesitamos más pruebas de tu santidad; Alégrate, que al asceta del Monte Athos se le reveló que eres fuerte perseguidor de los ángeles caídos; Alégrate, maestro de los que se esfuerzan para estudiar teología y crecen en sus oraciones; Alégrate, protector de muchas iglesias y lugares de culto; Alégrate, ícono de Cristo pintado por el Espíritu Santo en los últimos tiempos; Alégrate, apóstol de la Salvación; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, gran hacedor de milagros!

Kontakion 2:
Preguntado por Dios en el sueño por qué llorabas, le contestaste al día siguiente por escrito que la pobreza, el frío y el hambre
53

oscurecen la belleza de tu infancia. Y, por el divino buen hacer, el comerciante Themistokle abrió la carta y con mucha diligencia te envió lo que necesitabas, y tú, viendo cómo responde Dios a tu petición, Lo alabaste con lágrimas en los ojos, cantando ¡Aleluya!

Oicos 2:
N o comerciantes como Themistokle necesitan los niños, sino que te necesitan a ti, San Nectario, sabiendo que tu amor sale al encuentro de sus necesidades, ayudándolos como ningún comerciante los podría ayudar. Y, recibiendo tu ayuda, sequen sus lágrimas y canten con el corazón lleno de alegría: Alégrate, el que a Dios escribiste sobre tus desgracias; Alégrate, el que nos animas a hablar con Dios sobre las nuestras; Alégrate, que Cristo recibió tu escrito y te envió, a través de Themistokle, el comerciante, lo que necesitabas; Alégrate, que Cristo nos envía a través de ti lo que necesitamos para ir camino de la salvación; Alégrate, maestro de los niños piadosos que buscan la verdadera sabiduría; Alégrate, liberación de los vientres sin fruto; Alégrate, el que alivias los dolores de parto cuando las madres piden tu ayuda;
54

Alégrate, cuando ves que los críos reciben tu nombre en el bautizo; Alégrate, el que nos aconsejas buscar la ayuda de Dios y no la de los hombres; Alégrate, el que mucho trabajaste para ayudar a tu familia; Alégrate, el que ayudas a los parados a encontrar un trabajo; Alégrate, apóstol del comedimiento; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 3:
Injustamente fuiste perseguido en Alejandría por culpa de diabólicos tejemanejes. Pero tú llevaste sin rechistar la cruz de la paciencia, enseñando a todos los perseguidos cómo rezar por sus perseguidores y cantar a Dios: ¡Aleluya!

Oicos 3:
Como un siervo fiel fuiste seguidor de las virtudes de tu Amo, Quien rezó por aquellos que le estaban crucificando en la Cruz de madera, y rezaste por los que te crucificaban en la Cruz de la paciencia. Por ello, haciendo uso tu virtud, te cantamos con voz de alegría: Alégrate, el que apoyas a los atosigados por
55

los malos; Alégrate, el que rezaste por la iluminación de los que te hacían injusticia; Alégrate, porque no pensaste en tu bien, sino solo en el bien de la Iglesia; Alégrate, porque no te inmutaste por las blasfemias de los que no quisieron escuchar tus enseñanzas; Alégrate, el que ayudaste a Luquián, que estaba enfermo, para no perder el empleo; Alégrate, porque, sin molestarte, limpiaste en su lugar el recinto del seminario; A légrate, porque, por tu humildad, Jesucristo recibió tu mortificación como esfuerzo ascético; A légrate, porque siendo perseguido injustamente, aguantaste martirio sin sangre; Alégrate, escudo de los cristianos atosigados por su fe; Alégrate, el que nos enseñas a tomarnos las difamaciones de los infieles como coronas muy valiosas; Alégrate, apóstol de la paciencia; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

56

Kontakion 4:
Pensaste que las almas acogidas por la Piadosa Xenia te necesitaban, y te fuiste lleno de amor a Éguina para ser el consejero de aquellas que querían subir los escalones de la perfección. Y ellas, con agradecimiento, Le cantaron a Dios: ¡Aleluya!

Oicos 4:
Más que las discípulas de Éguina, que dejaron el mundo y escucharon la llamada celestial, necesitamos nosotros tus consejos, santo de Dios, porque las tentaciones nos rodean y las pasiones nos aplastan, y no encontramos salida del agujero en el que estamos. Pero ponemos nuestras esperanzas en tu ayuda y te cantamos: Alégrate, guía de los monjes y las monjas que se alejaron de la sabiduría de este mundo; Alégrate, protección de los laicos que llevan una vida en sacrificio; Alégrate, porque llevas la tranquilidad de los monasterios a sus casas; Alégrate, el que amas a los que llevan en sus corazones el amor al prójimo; A légrate, iluminador de los padres espirituales por los rezos de sus discípulos;
57

Alégrate, mano extendida a los cristianos por los rezos de los sacerdotes; Alégrate, protector de los niños por los rezos de sus padres; Alégrate, el que da sabiduría a los padres por los rezos de sus hijos; Alégrate, grial de las oraciones: los que te tocan prueban la paz del otro mundo; Alégrate, porque ayudas a los cristianos a vivir según la voluntad de Dios; Alégrate, rayo de virtud que la oscuridad de este mundo no logra vencer; Alégrate, apóstol de la perfección; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 5:
El viejo pescadero se desanimó cuando vio que el mar estaba lleno de peces rapaces, y su esfuerzo quedaba sin fruto. Tú bendijiste con fe sus redes y con oraciones ahuyentaste los peces rapaces y por ello el pescadero dio gracias a Dios, cantando ¡Aleluya!

Oicos 5:
A nosotros también la vida nos pone a menudo a prueba, y nos desanimamos viendo
58

que los problemas, como peces rapaces, invaden el mar de nuestras almas. Y, admitiendo nuestra impotencia, pedimos tu ayuda, tal como lo hizo antaño el pescadero. Muéstranos la fuerza de tu intermediación, Santo Jerarca Nectario, para poder cantarte con el corazón lleno de agradecimiento: Alégrate, porque ayudas a los aplastados por las desgracias; Alégrate, el que ahuyentas con amor el desaliento de nuestras almas; Alégrate, porque alimentas a los hambrientos; Alégrate, porque vistes a los desnudos; Alégrate, puerto de los atormentados; Alégrate, el que castigó a aquel que no quería ayudar al prójimo; Alégrate, el que animas a los castigados por Dios a conocer sus pecados; Alégrate, amigo que te apresuras a ayudar a los desgraciados y a losagobiados por la soledad; Alégrate, porque le devolviste la sensatez a aquel que quería matarse; Alégrate, porque fuiste nuevo padre para la hija de aquel que mató a su hermano; Alégrate, nuevo jerarca Nicolás, porque velaste por la salvación de ella y la de sus hermanas;
59

Alégrate, apóstol de la ayuda divina; Nectario, ¡gran Alégrate, Santo Jerarca hacedor de milagros!

Kontakion 6:
¿Quién puede hablar de tus innumerables milagros, santo de Dios?, porque todos aquellos que te han llamado en auxilio fueron consolados en sus desgracias. Y junto con los enfermos que han recibido a través de ti milagrosa curación, cantan a Dios ¡Aleluya!

Oicos 6:
Pesada es la cruz de la enfermedad, San Nectario, y pesa más aún cuando no entendemos que ella es el remedio que nos envía Dios para la curación de nuestras almas. Pidiéndote que reces a Dios para que aquellos que se quejan cobren sabiduría, te suplicamos: auxílialos, cúralos pronto para que canten junto a nosotros: A légrate, porque te mostraste rápido taumaturgo, nada mas fallecer curaste un enfermo; Alégrate, porque aquellos que tú curaste manifestaron tu gracia; Alégrate, doctor sin plata, auxiliador de los
60

doctores del mundo; Alégrate, el que alivias los dolores de aquellos que se postran ante tus santas reliquias; Alégrate, porque aquellos que rezan ante tu ícono reciben la fuerza para aguantar la enfermedad; Alégrate, ahuyentador de los malos espíritus y sus cabecillas; Alégrate, el que alivias los más graves sufrimientos; Alégrate, sabiendo que para Dios ninguna herida es incurable; Alégrate, aquel que llevaste la cruz de la enfermedad sin rechistar; Alégrate, porque milagrosamente fuiste curado por la Santa Madre de Dios; Alégrate, porque rezas por la recuperación de los enfermos; Alégrate, apóstol de los remedios del cuerpo y del alma; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 7:
Después de pasar al mundo de más allá, milagrosamente te apareciste a los que necesitaban tu apoyo para serles guía en el camino de la salvación. Nosotros, aunque no
61

recibimos tales señales, compartimos su alegría cuando nos enteramos de tus apariciones, y nos unimos a ellos para cantar a Dios: ¡Aleluya!

Oicos 7:
Vemos que la fe disminuye y la apostasía y el desenfreno se extienden. Pero, teniendo en cuenta cómo cuidaste a aquellos a los que te apareciste después de muerto, no tememos el peso de las tentaciones sino que ponemos nuestras esperanzas en tu auxilio. Te apareciste a muchos de aquellos que ayudaste, y a muchos más ayudaste sin que ellos lo supieran siquiera. Sabiendo esto, te agradecemos diciendo: Alégrate, porque después de muerto sigues manifestando la fe ortodoxa; Alégrate, alivio de los cristianos a los que te apareciste milagrosamente; Alégrate, porque oyendo de tus apariciones, a muchos se animan a pedir tu ayuda; Alégrate, porque te apareciste muchas veces a tu discípulo, el Piadoso Filothei; Alégrate, porque te apareces a aquellos que necesitan tu sagrado consuelo; Alégrate, porque no te apareces a aquellos que solo buscan con orgullo presenciar un milagro;
62

Alégrate, porque después de hablar contigo y sin saber que habías muerto, el gendarme creyó en Dios; Alégrate, porque el padre que llevaba tu nombre escuchó tu petición de levantar una ermita; Alégrate, peregrino que ha llegado a su iglesia; Alégrate, porque muchos feligreses te vieron; Alégrate, porque recibiendo tu bendición, el religioso Nectario fue curado por tus oraciones; Alégrate, apóstol de la victoria sobre las flaquezas del ser humano, por la gracia de Aquel que ha hecho el cielo y la tierra; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 8:
Sintiendo desde lejos el buen olor de tus santas reliquias, la joven de mal vivir se fue a tu tumba estremeciéndose. Y, regalándote lo que más quería, en señal de agradecimiento porque le enseñaste el camino hacia Jesucristo, se libró de sus pecados, clamando a Dios ¡Aleluya!

63

Oicos 8:
No tenemos el arrepentimiento de la ramera, San Nectario, y el mar de nuestras pasiones lucha para hundirnos cada vez más. Pero confiamos en tu poderosa ayuda y, rezando para que nos levantes de donde estamos, te cantamos: Alégrate, el que has recibido el obsequio de la ramera junto con sus lágrimas; Alégrate, el que no te repele ayudar a los pecadores que se arrepienten; Alégrate, porque enseñas a los cristianos cómo oponerse al desenfreno y a las pasiones; Alégrate, porque ves los frutos de nuestro arrepentimiento; Alégrate, aquel que guías a los pecadores hacia el confesionario; Alégrate, trueno que despierta a los que ocultan sus pecados, burlando el Sacramento de la Confesión; Alégrate, padre espiritual que ayudas a los cristianos a encontrar los pastores que necesitan; A légrate, el que rezas por nuestro enderezamiento; Alégrate, porque cada vez que caemos en pecados, nos ayudas a levantarnos; Alégrate, consolador de aquellos que luchan contra las tentaciones y se libran de su orgullo; Alégrate, voz del Evangelio que censuras los
64

pecados que la gente considera inocentes; Alégrate, apóstol del arrepentimiento que alienta las almas; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 9:
Seguidor de San Marco de Efes te mostraste, defendiendo la inmaculada fe ante los herejes, y por tu esmero Dios te recibió entre los que manifiestan a Dios, junto con los que cantas sin parar ¡Aleluya!

Oicos 9:
Defensor incansable de las prédicas de los Santos Padres fuiste, San Nectario, para la rabia de aquellos que valoraban más los pensamientos humanos que los insuflados por Dios. Por ello te alabamos diciendo: Alégrate, porque nos enseñas a unir el buen hacer con el buen pensar; Alégrate, porque estás unido en espíritu con San Marcos, el nuevo apóstol de Efes; A légrate, amigo de San Fotios, sabio patriarca de Constantinopla; Alégrate, revelador de las enseñanzas de la Iglesia; Alégrate, defensor de aquellos que aman las
65

enseñanzas de los Santos Padres; Alégrate, porque al igual que San Máximo el Griego, aguantaste la persecución de aquellos que compartían tu fe; A légrate, porque siguiendo a aquel, descubriste la perdición de los herejes; Alégrate, porque sin rechazar a los de otras creencias, rechazaste sus mentiras; Alégrate, ejemplo para los jerarcas que se unen a la fe ortodoxa; Alégrate, enemigo de aquellos que retuercen la verdad; Alégrate, alegría de los perseguidos por su fe en Cristo; Alégrate, apóstol incansable de la recta creencia; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 10:
Por la obra del Mal y por los pecados de unos feligreses, incluso de algunos despreciables servidores del altar, algunos creyentes se desvían del camino de la Iglesia. Pon ante ellos el rostro de tu sacrificada vida, o, santo de Dios, y, dirigiéndolos por el buen camino, enséñalos a cantar junto a ti, ¡Aleluya!

66

Oicos 10:
En el fuego de las pruebas, poca fe tenemos, santo de Dios, y en nuestras almas con mucha facilidad se cuelan la duda y la desolación. No queremos ser condenados por ello por el Justo Juez, Nectario santo, sino que, por tus oraciones, queremos empoderarnos en nuestra fe, en la esperanza y en el amor y consiguiéndolos cantarte: Alégrate, porque son muchos los que quieren saber más sobre tu maravillosa vida; Alégrate, porque ellos te llaman a ser su protector; Alégrate, porque los débiles se empoderan a través de tu amor; Alégrate, consuelo de las almas atormentadas y arruinadas en las desgracias; Alégrate, porque alejas de nuestras almas todas las dudas; Alégrate, porque nos enseñas a quedarnos incólumes ante el diablo; Alégrate, porque animas a los cristianos a dejar el pecado y la mentira; Alégrate, bálsamo de los corazones heridos por el pecado; Alégrate, el que nos enseñaste a no mezclar la luz con la oscuridad; Alégrate, porque alejas de nosotros las dudas con la que los malos espíritus nos asechan;
67

Alégrate, testigo del reino de los cielos; Alégrate, apóstol de la virtud para los pastores y el rebaño; Santo Jerarca Nectario, ¡gran Alégrate, hacedor de milagros!

Kontakion 11:
Tu cuerpo se volvió templo del Espíritu Santo y tus reliquias emanan buen olor probando la gracia que recibiste de Dios. Y, postrándose ante tus santas reliquias, los creyentes cobran fuerzas para la lucha espiritual, cantando a Dios ¡Aleluya!

Oicos 11:
„Le pedí a Dios que mis reliquias sean dispersadas por todo el mundo”, le dijiste a la mujer que no entendía por qué, mucho después de tu muerte, tu cuerpo parecía ajeno a las leyes de la naturaleza. Y de tus huesos salió aroma que maravilló a los feligreses del mundo entero, quienes recibieron en sus iglesias pequeñas partes de tus santas reliquias. Por ello, te cantan: Alégrate, porque Dios quiso que el mundo entero se enterase de tu santidad; Alégrate, porque tu cuerpo fue iglesia viva; Alégrate, porque tu corazón fue altar para Dios;
68

A légrate, porque cuando las monjas quisieron poner el hábito sobre tus santas reliquias, levantaste la cabeza; Alégrate, porque aunque disfrutas ahora con la belleza del paraíso, no te alejas de los que te alaban; Alégrate, porque rezando ante tu tumba, las monjas cobraron alas espirituales; Alégrate, porque siguiendo tus consejos, la Piadosa Xenia egúmena recibió muchos dones espirituales; Alégrate, porque tu discípula recibió el carisma de la videncia; Alégrate, porque postrándose ante tu ataúd, el Piadoso Filothei se esmeró para seguirte por el camino de la santidad; Alégrate, porque aun después de irte al mundo de más allá, le guiaste los pasos hacia el reino de los cielos; Alégrate, porque los feligreses que conocen tu vida, empiezan a ocuparse de su salvación; Alégrate, apóstol de la santificación de los cristianos en los últimos tiempos; Santo Jerarca Nectario, ¡gran Alégrate, hacedor de milagros!

69

Kontakion 12:
Curándole la enfermedad a la mujer que llevaba el nombre de la Santa Parascheva, la reñiste después porque no se molestó en manifestar a los demás tu ayuda. Y, recibiendo con humildad tu regañina, seguidamente, la mujer escribió cómo la curaste, animándonos a cantar a Dios:¡ Aleluya!

Oicos 12:
Para no ser reñidos como esa mujer, aunque no sabemos manifestar a los demás tus milagros, no vamos a callarnos la ayuda que reciben los que rezan a ti. Para que, junto a nosotros, ellos te canten con alegría: Alégrate, protector y hacedor de milagros; Alégrate, jerarca hacedor de milagros; Alégrate, gran hacedor de milagros; Alégrate, porque no nos cansamos de alabarte; Alégrate, singular flor del paraíso; Alégrate, amigo de los cristianos que manifiestan tus milagros; Alégrate, porque nos enseñas a manifestar tus milagros; Alégrate, porque no quieres que mantengamos la luz tapada; Alégrate, porque bien recibes las oraciones
70

de los creyentes que ponen su fe en ti; Alégrate, porque innumerables personas te están agradecidas por tu ayuda; Alégrate, el que riñes a los desagradecidos; Alégrate, apóstol de los milagros de Dios; Alégrate, Santo Jerarca Nectario, ¡gran hacedor de milagros!

Kontakion 13:
(este Kontakion se dice tres veces) O, San Nectario, apoyo de los que confiesan y confesarán a Cristo a través de su vida, aguantando persecuciones de todo tipo de parte de los enemigos visibles e invisibles, protégelos con tu poder a todos los cristianos, alíviales el sufrimiento empoderándolos para la lucha espiritual, para que, junto a ti, canten a Dios vivo ¡Aleluya!

71

Luego se repite el Oicos 1 y el Kontakion 1 Después se dice esta:

ORACIÓN:
O, santo y por siempre alabado, gran hacedor de milagros, Nectario, acepta esta poca oración de parte de nosotros, inmerecedores siervos tuyos, porque nos volvemos hacia ti como hacia una fuente de remedios y rápido auxilio, y hacia tu santo rostro miramos, y con ardientes lágrimas rezamos: Ve, santo, nuestras dolencias, nuestra pobreza y nuestras deudas. Ve las heridas de nuestros cuerpos y almas: Te rogamos, San Nectario, apresúrate y ayúdanos con tus incesables y sagradas oraciones, y nos apoya a nosotros, siervos tuyos. Ten en cuenta nuestros sollozos y no nos olvides a nosotros, maleantes y sufridores, porque sabemos, santo de Dios, que has sufrido inmensas penas por Cristo y a través de ello has recibido don y gracia de Dios y hoy vives iluminado en el reino de los cielos preparado para los santos, porque nos hemos convencido de que, aun después de dejar este mundo transitorio, has ayudado a todo aquel que ha puesto sus esperanzas en ti. ¿Quién te ha llamado a ti, de milagros hacedor, y se ha quedado sin tu ayuda? O, ¿quién, sufriendo, ha acudido a ti y no le has aliviado el dolor?
72

Tus milagros y tu ayuda nos han llevado a nosotros, malhechores y sufridores, a pedirte auxilio. Hemos oído que el estado de tu cuerpo está incorrupto, para fortalecernos la fe en la resurrección. Hemos oído que por amor a los feligreses, le pediste a Dios que repartiera por todo el mundo la bendición de tus santas reliquias. Conocemos, o, Jerarca elegido, la multitud de las curaciones cumplidas, nuevo doctor sin plata mostrándote. No conocemos ni sufrimiento, ni dolor que tú no puedas aliviar. No conocemos ninguna enfermedad que tú no puedas curar, si la curación es para la salvación de aquellos que te traen oraciones. Y no sólo curaste enfermedades que los médicos decían que no tienen remedio, sino a muchos enfermos ayudaste a fortalecer su fe y su paciencia, para recibir la recompensa de Dios por sus esfuerzos. Y algunos, sin conseguir curar sus cuerpos, han recibido la curación del alma y han agradecido a Dios que a través de la espina de la enfermedad han sido llevados del amor terrenal al amor celestial, del largo camino de los vicios al estrecho camino de la salvación. Estos milagros tuyos, santo, nos han hecho saber que con mucha diligencia y urgencia ofreces tu maravilloso apoyo para cualquier obra buena. Por ello, convencidos estamos de que no abandonas a nadie de los que corren a tu encuentro y piden con fe tu ayuda. Por ello,
72

nosotros creemos que hoy, santo, sigues siendo el mismo que ayudaste en vida a aquellos que se dirigieron a ti. Poca es nuestra fe, pero sufriendo y padeciendo, hacia ti nos dirigimos con fe y con lágrimas en los ojos. Arrodillándonos, te rogamos, Santo Jerarca Nectario, ruega tú a Jesucristo, Hijo de Dios, Aquel que no obvió tus sacrificadas oraciones sino que te escuchó, te fortaleció y te recibió en las celestiales moradas. A Aquel Le ruega tú ahora que nos ayude y tenga piedad de nosotros por tus oraciones, y salidos de las amarguras y las desgracias, alabemos y bendigamos el Todopoderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

73

Redactor Pr. George Cimpoca Culegere ºi tehnoredactare Prezbitera Gina Cimpoca Versiunea spaniolã Romana-Anca Rãdulescu Corecturã Prezbitera Gina Cimpoca Foto Prezbitera Gina Cimpoca

Biserica "Sf. Treime" din Eghina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful