Está en la página 1de 5

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Naam Datum Klas Vak Robin de Bruijn 25-3-2014 PEhv13E Taal spelling Stageschool Mentor

Stagegroep SLBer Bs. De Drijfveer Marion Couwenberg 7 Marion Steegh

Thema onderwerp - opdracht Voorbije tijd, ook wel verleden tijd: sterke doe worden. Zowel tegenwoordige tijd (t.t.) als verleden tijd (v.t.) komt aan bod bij deze les. Persoonlijke beginsituatie Afgelopen week heb ik al veel lessen begeleidt bij groep 7. Dit is de laatste verplichte les voor de OGP opdracht. Vorige keer heb ik een taalles stellen aan groep 6 en 7 begeleid. Nu heb ik ervoor gekozen om alleen nog even groep 7 een spellinginstructie te geven. Ik vond het een super goede en positieve ervaring dat ik aan beide groepen (37 lln.) een goede les heb gegeven. Toch kies ik nu zelf nog even voor de veilige manier en verzorg ik de spellingsles voor groep 7. Samen met Wim heb ik de les besproken.

Persoonlijk leerdoel Leerdoel 1: Doelen duidelijk maken aan het begin van de les. De leerlingen voorbereiden op wat komen gaat. Wat kunnen de leerlingen verwachten. (ik maak gebruik van het Directe Instructie Model.) Leerdoel 2: Ik ben in staat om een effectieve les overgang te creren tussen de verschillende lessen. Hiervoor gebruik ik de 5 Ws. Wie Wat Waar Wanneer Wat daarna. Om de lessen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen geef ik voor mezelf hier iedere keer antwoord op.

Doelstelling Aan het eind van de les kunnen de leerlingen mij vertellen dat sterke doe woorden, in de verleden tijd van klank veranderen. De leerlingen kunnen mij uitleggen dat deze sterke doe woorden in de verleden tijd NIET vergoed worden met te/ten of de/den.

Beginsituatie De leerlingen beginnen weer aan een nieuw blok van woordbouw nieuw, blok 12. Afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 al geoefend met sterke doe woorden in hun Ambrasoft boekje. De leerlingen hebben de sterke doe woorden moeten vervoegen in de verleden tijd. Daar spraken ze over ik, een ander en wij. Dit kennen de leerlingen dus al en deze les kan eigenlijk gezien worden als opheldering van de regels.

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Directe instructie model Start Tijd:10 min 1.Terugblik 2.Orintatie Inhoud 1. We blikken samen terug op de afgelopen weken. Wat hebben we gedaan? Wat deden we in ons Ambrasoft boekje? 2. We gaan deze les verder met de sterke doe woorden. De doe woorden die in de verleden tijd van klank veranderen. Ook wel sterke werkwoorden / doe woorden. Wat zijn sterke doe woorden en waar herkennen we ze aan? Weet woorden. Oefenzinnen op het bord. 3. Uitleg: Sterke doe woorden vervoegen NOOIT met te/ten of de/den. 4. Ook woorden laten zien met de fout erin. Wat klopt er niet in de zin? 5. Maken les 1,2,3 en 4. Zelf nakijken en verbeteren. 6. Evaluatie op de les. Wat vonden we moeilijk? Wat zijn sterke doe woorden? Wat heb je deze les zelf gedaan? Heb je fijn/goed gewerkt? 7. Op het contract staat woorden overschrijven uit het woordpakket. En volgende keer gaan jullie aan de slag met de zwakke doe woorden die in de v.t. worden vervoegd met te/ten of de/den.
Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Didactische werkvorm
Hoe leid en begeleid je? Wat doe jij als leerkracht?

Leeractiviteit
Wat doet de leerling?

Organisatie/bronnen
Welke materialen, leermiddelen en bronnen gebruik je?

Instructievorm Interactievorm Opdrachtvorm

Voorkennis activeren. Herhalingsstof aanbieden, aanvullend op de eerder behandelde stof.

Tafels zijn leeg. Iedereen zit op zijn/haar eigen plaats.

Voortgang Tijd: 25 min 3.Uitleg 4. Begeleidende inoefeningen 5. Zelfstandig werken Evaluatie Tijd: 10 min 6. Evaluatie 7. Terug- en vooruitblik

Zelfstandig werken

De leerlingen krijgen extra uitleg over wat sterke doe woorden zijn en wat absoluut niet kan en mag bij de doe woorden.

Werkschrift spelling Potlood of pen Iedereen werkt stil op zijn eigen plek.

Interactievorm Evaluatie op product en proces

De leerlingen kijken naar hoe zij zelf vinden dat ze gewerkt hebben. Was het rustig in de klas. Heeft iedereen fijn gewerkt? De leerlingen evalueren op proces en product.

Werkschrift spelling Iedereen zit nog steeds op zijn/haar eigen plek. Opruimen: Wie: de leerlingen Wat: eigen werkschriften Waar: in je la, op je plaats Wanneer: als ik klaar ben Wat daarna: tafel leeg? Dan ga je klaar zitten.

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Bijlage

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Verantwoording. Directe instructie model De 5 ws voor een effectieve lesovergang

Feedback

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Reflectie achteraf Wat wilde ik?


Beschrijf kort je persoonlijke leerdoel(en).

Wat deed ik?


Wat heb je concreet gedaan om je doel(en) te bereiken?

Welke betekenis heeft het voorgaande voor jou?

Positieve ervaringen

Wat anders ging

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7