Está en la página 1de 3

Hc Vin Cng Ngh B u Chnh Vin Thng Khoa Vin Thng II Phng Thc Hnh Thng Tin Quang

Ti Liu Thc Hnh

-------

Hng dn Thc hin bi 2 (Optisystem): B TN SC 2.1.


-

Mc ch:
Kho st tn hiu trc v sau khi truyn qua si quang. Thc hin cc m hnh b tn sc M phng, nh gi cht lng tn hiu trc v sau khi b

2.2.
-

Yu cu:
Sinh vin thit lp c h thng b tn sc M phng v nh gi tn hiu Chun b tt yu cu nh Bo co y

2.3.

Phn chun b bi nh

(a) Tn sc l g? Cc loi tn sc. Cng thc nh gi tng loi tn sc. (b) nh hng ca tn sc ln tn hiu s. (c) Nguyn l b tn sc bng si DCF (d) Nguyn l b tn sc bng cch t Bragg si

2.4.

Ni dung thc hin v bo co.

2.4.a. Kho st tn hiu u si v cui si quang


Thc hin m hnh nh hnh v 2.1
To chui bit B to xung nh sng Si quang

Hnh 2.1: M hnh tuyn kho st tn hiu quang

Chuyn m hnh ny vo phn mm m phng Optisystem nh hnh 2.2. y s s dng b to chui bit dng UserDefined, b to xung nh sa1ng l Optical Gaussian Pulse v si quang l SingleMode.

Bi 1: iu ch/tch sng quang

Phn Bo Co

Hnh 2.2: M hnh kho st tn hiu do tn sc

Trong cc thng s c thit lp nh sau (bin Global): (1) Bit rate = R bit/s (2) Sequence length = 16 bit (3) Chui bit: 000000100000000 (4) Sample per bit = 128 (5) Number of Sample = 2048 (6) Cng sut 1mW (7) Si di 10km (8) Bc sng 1550nm Kho st hnh dng tn hiu (xung 1) v dng ph tn hiu ng vo v ng ra ca si quang ln lt cc tc R = 200Mbit/s, 2Gbit/s, 20Gbit/s. Nhn xt. Sau thay i chiu di si, quan st v nhn xt ( tc t chn sao cho d quan st)

2.4.b. B bng si DCF:


V s m hnh b v thit lp m hnh m phng. S dng b sau C th s dng 1 b b hoc nhiu b b Tnh ton s b chn chiu di si DCF V biu mt trc v sau khi b

Thc hnh chuyn su

Bi 1: iu ch/tch sng quang

Phn Bo Co

Cc thng s theo yu cu, cn li sinh vin t chn: Tc bit: 2,5Gbit/s Chiu di si: 50km Bc sng: 1550nm

Hnh 2.3 l v d v v tr t b b tn sc. Lu , nu h thng c suy hao cao th cn c them b khuch i quang b suy hao do si quang v b b tn sc gy ra.

Hnh 2.3: Minh ha v tr t b b tn sc

2.4.c. B bng cch t Bragg si


Ging nh phn 2.4.b, nhng thay bng b b cch s Bragg si.

2.4.d. Yu cu bo co:
(1) Kho st tn hiu u vo v u ra ca si quang di. V dng tn hiu v dng ph ca tn hiu ng vo v ng ra theo s m phng hnh 2.2 trng hp L = 10km, R = 200Mbit/s v 20Gbit/s. Nhn xt v gii thch kt qu. (2) B tn sc bng si DCF: Cc thng s thit lp m phng v kt qu m phng. (3) B tn sc bng cch t Bragg si: Cc thng s thit lp m phng v kt qu m phng.

Thc hnh chuyn su