τηε βιρτη οφ βοπ

Ηαλφ−Νελσον
Χηαρλιε Παρκερ∍σ Σολο

Σχορε

Μιλεσ ∆αϖισ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Χ µαϕ7

&4

4

Γυιταρ

œ œ œ œœ œ œ œ

3

&

Œ
3

Œ

b7

bœ œ bœ bœ

Ó

3

b

Ε7

Β −7

Β −7

Ε

b7

œ œJ Jœ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ # œ œ n œ # œ œ n œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ œ œ
‰J‰ ‰
‰ J

œ

3

5

b

Α µαϕ7

3

Α −7œ

œ bœ œ œ
Œ
&

œ
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
‰ bœ
Γ7

∆ −7

œœœœ œ œ œ Œ
&

3

3

∆7

œ œ œ #œ
œ ‰ nœ œ #œ Œ Ó

3

9

13

bœ bœ œ œ œ œ

œœœ˙

Χ µαϕ7

Β

Φ −7

3

b

Χ µαϕ7

Ε µαϕ7

b

Α µαϕ7

b

∆ µαϕ7

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ

3

Χ µαϕ7

œ
&J ‰ Œ

Β

Φ −7

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
œœ

Ó

b7

œ œ œ œ bœ œ œ
œ bœ œ bœ œ œ œ

17

Χ µαϕ7

b

Ε7

Β −7

Β −7

Ε

b7

3
œœ œ
œ
œ
#
œ
n
œ
œ
œ
bœ bœ bœ œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ
& œœœœ‰
œ œ
J

21

b

Α µαϕ7

∆7

Α −7

bœ bœ œ
œ
Œ
&
bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ #œ œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

25

∆ −7

Γ7

Χ µαϕ7

b

Ε µαϕ7

b

Α µαϕ7

b

∆ µαϕ7

œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ
œ
œ
#
œ
œ œ œ œ bœ œ
& œ Œ Œ ‰J
œ
bœ œ
29
Γαβριελ ∆αϖιλα

2

Χ µαϕ7

Β

Φ −7
3

& Œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

‰œœ

œ bœ œ

bœ œ bœ œ œ œ œ
œ bœ œ bœ œ œ bœ

3

33

Χ µαϕ7

œœœ œ
œ
œ
œ

b

Ε7

Β −7

& œ œ œœœœœ œ

b7

Β −7

b7

#œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ œ Œ ‰ œ #œ nœ bœ bœ
œ

Ó

3

37

b

Α µαϕ7

&

Ε

∆7

Α −7

∆ −7

bœ bœ bœ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ
bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ

œœ

41

b

Γ7

Χ µαϕ7 Ε µαϕ7
3
3


œ œ
46

3

3

bœ œ œ œ œ ˙
b
œ
œ
œ

Ó

b

Α µαϕ7

b

∆ µαϕ7

‰ œ bœ œ bœ œ bœ bœ

Χ µαϕ7

œ Œ Ó