Está en la página 1de 8

DOMINO VALENTI GOTHICO MAXIMO PERPETUO AUGUSTO EUTROPIUS V. C. MAGISTER MEMORIAE.

Res Romanas ex voluntate mansuetudinis tuae ab urbe condita ad nostram memoriam, quae in negotiis vel bellicis vel civilibus eminebant, per ordinem temporum brevi narratione collegi, strictim additis etiam his, quae in principum vita egregia extiterunt, ut tranquillitatis tuae possit mens divina laetari prius se inlustrium virorum facta in administrando imperio secutam, quam cognosceret lectione. LIBER PRIM !. "#$ Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum fere minus neque incrementis toto orbe amplius humana potest memoria recordari, a Romulo exordium habet, qui Reae !ilviae, %estalis virginis, filius et, quantum putatus est, Martis cum Remo fratre uno partu editus est. Is cum inter pastores latrocinaretur, decem et octo annos natus urbem exiguam in Palatino monte constituit &I 'al. Maias, (l)mpiadis sextae anno tertio, post *roiae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, anno trecentesimo nonagesimo quarto. "+$ ,ondita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, haec fere egit. Multitudinem finitimorum in civitatem recepit, centum ex senioribus legit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores nominavit propter senectutem. *um, cum uxores ipse et populus suus non haberent, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes atque earum virgines rapuit. ,ommotis bellis propter raptarum iniuriam ,aeninenses vicit, -ntemnates, ,rustuminos, !abinos, .idenates, %eientes. /aec omnia oppida urbem cingunt. Et cum orta subito tempestate non comparuisset, anno regni tricesimo septimo ad deos transisse creditus est et consecratus. 0einde Romae per quinos dies senatores imperaverunt et his regnantibus annus unus completus est. "1$ Postea 2uma Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitati quam Romulus profuit. 2am et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine proeliorum iam latrones ac semibarbari putabantur, et annum descripsit in decem menses prius sine aliqua supputatione confusum, et infinita Romae sacra ac templa constituit. Morbo decessit quadragesimo et tertio imperii anno. "3$ /uic successit *ullus /ostilius. /ic bella reparavit, -lbanos vicit, qui ab urbe Roma duodecimo miliario sunt, %eientes et .idenates, quorum alii sexto miliario absunt ab urbe Roma, alii octavo decimo, bello superavit, urbem ampliavit, adiecto ,aelio monte. ,um triginta et duos annos regnasset, fulmine ictus cum domo sua arsit. "4$ Post hunc -ncus Marcius, 2umae ex filia nepos, suscepit imperium. ,ontra Latinos dimicavit, -ventinum montem civitati adiecit et 5aniculum, apud ostium *iberis civitatem supra mare sexto decimo miliario ab urbe Roma condidit. %icesimo et quarto anno imperii morbo periit. "6$ 0einde regnum Priscus *arquinius accepit. /ic numerum senatorum duplicavit, circum Romae aedificavit, ludos Romanos instituit, qui ad nostram memoriam permanent. %icit idem etiam !abinos et non parum agrorum sublatum isdem urbis Romae territorio iunxit, primusque triumphans urbem intravit. Muros fecit et cloacas,

,apitolium inchoavit. *ricesimo octavo imperii anno per -nci filios occisus est, regis eius, cui ipse successerat. "7$ Post hunc !ervius *ullius suscepit imperium, genitus ex nobili femina, captiva tamen et ancilla. /ic quoque !abinos subegit, montes tres, 8uirinalem, %iminalem, Esquilinum, urbi adiunxit, fossas circum murum duxit. Primus omnium censum ordinavit, qui adhuc per orbem terrarum incognitus erat. !ub eo Roma omnibus in censum delatis habuit capita L&&&III milia civium Romanorum cum his, qui in agris erant. (ccisus est scelere generi sui *arquinii !uperbi, filii eius regis, cui ipse successerat, et filiae, quam *arquinius habebat uxorem. "9$ L. *arquinius !uperbus, septimus atque ultimus regum, %olscos, quae gens ad ,ampaniam euntibus non longe ab urbe est, vicit, :abios civitatem et !uessam Pometiam subegit, cum *uscis pacem fecit et templum 5ovis in ,apitolio aedificavit. Postea -rdeam oppugnans, in octavo decimo miliario ab urbe Roma positam civitatem, imperium perdidit. 2am cum filius eius, et ipse *arquinius iunior, nobilissimam feminam Lucretiam eandemque pudicissimam, ,ollatini uxorem, stuprasset eaque de iniuria marito et patri et amicis questa fuisset, in omnium conspectu se occidit. Propter quam causam Brutus, parens et ipse *arquinii, populum concitavit et *arquinio ademit imperium. Mox exercitus quoque eum, qui civitatem -rdeam cum ipso rege oppugnabat, reliquit; veniensque ad urbem rex portis clausis exclusus est, cumque imperasset annos quattuor et viginti cum uxore et liberis suis fugit. Ita Romae regnatum est per septem reges annis ducentis quadraginta tribus, cum adhuc Roma, ubi plurimum, vix usque ad quintum decimum miliarium possideret. "<$ /inc consules coepere, pro uno rege duo, hac causa creati, ut, si unus malus esse voluisset, alter eum, habens potestatem similem, coerceret. Et placuit, ne imperium longius quam annuum haberent, ne per diuturnitatem potestatis insolentiores redderentur, sed civiles semper essent, qui se post annum scirent futuros esse privatos. .uerunt igitur anno primo ab expulsis regibus consules L. Iunius Brutus, qui maxime egerat, ut *arquinius pelleretur, et *arquinius ,ollatinus, maritus Lucretiae. !ed *arquinio ,ollatino statim sublata est dignitas. Placuerat enim, ne quisquam in urbe remaneret, qui *arquinius vocaretur. Ergo accepto omni patrimonio suo ex urbe migravit, et loco ipsius factus est L. %alerius Publicola consul. ,ommovit tamen bellum urbi Romae rex *arquinius, qui fuerat expulsus, et collectis multis gentibus, ut in regnum posset restitui, dimicavit. "#=$ In prima pugna Brutus consul et -rruns, *arquinii filius, in vicem se occiderunt, Romani tamen ex ea pugna victores recesserunt. Brutum matronae Romanae, defensorem pudicitiae suae, quasi communem patrem per annum luxerunt. %alerius Publicola !p. Lucretium *ricipitinum collegam sibi fecit, Lucretiae patrem, quo morbo mortuo iterum /oratium Pulvillum collegam sibi sumpsit. Ita primus annus quinque consules habuit, cum *arquinius ,ollatinus propter nomen urbe cessisset, Brutus in proelio perisset, !p. Lucretius morbo mortuus esset. "##$ !ecundo quoque anno iterum *arquinius ut reciperetur in regnum bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente Porsenna, *usciae rege, et Romam paene cepit. %erum tum quoque victus est. *ertio anno post reges exactos *arquinius, cum suscipi non posset in regnum neque ei Porsenna, qui pacem cum Romanis fecerat, praestaret auxilium, *usculum se contulit, quae civitas non longe ab urbe est, atque ibi per

quattuordecim annos privatus cum uxore consenuit. 8uarto anno post reges exactos, cum !abini Romanis bellum intulissent, victi sunt et de his triumphatum est. 8uinto anno L. %alerius ille, Bruti collega et quater consul, fataliter mortuus est, adeo pauper, ut, collatis a populo nummis, sumptum habuerit sepulturae. 8uem matronae sicuti Brutum annum luxerunt. "#+$ 2ono anno post reges exactos, cum gener *arquini ad iniuriam soceri vindicandam ingentem collegisset exercitum, nova Romae dignitas est creata, quae dictatura appellatur, maior quam consulatus. Eodem anno etiam magister equitum factus est, qui dictatori obsequeretur. 2eque quicquam similius potest dici quam dictatura antiqua huic imperii potestati, quam nunc tranquillitas vestra habet, maxime cum -ugustus quoque (ctavianus, de quo postea dicemus, et ante eum ,. ,aesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint. 0ictator autem Romae primus fuit *. Larcius, magister equitum primus !p. ,assius. "#1$ !exto decimo anno post reges exactos seditionem populus Romae fecit, tamquam a senatu atque consulibus premeretur. *um et ipse sibi tribunos plebis quasi proprios iudices et defensores creavit, per quos contra senatum et consules tutus esse posset. "#3$ !equenti anno %olsci contra Romanos bellum reparaverunt, et victi acie etiam ,oriolos civitatem, quam habebant optimam, perdiderunt. "#4$ (ctavo decimo anno postquam reges eiecti erant expulsus ex urbe 8. Marcius, dux Romanus, qui ,oriolos ceperat, %olscorum civitatem, ad ipsos %olscos contendit iratus et auxilia contra Romanos accepit. Romanos saepe vicit, usque ad quintum miliarium urbis accessit, oppugnaturus etiam patriam suam, legatis qui pacem petebant, repudiatis, nisi ad eum mater %eturia et uxor %olumnia ex urbe venissent, quarum fletu et deprecatione superatus removit exercitum. -tque hic secundus post *arquinium fuit, qui dux contra patriam suam esset. "#6$ ,. .abio et L. %irginio consulibus trecenti nobiles homines, qui ex .abia familia erant, contra %eientes bellum soli susceperunt, promittentes senatui et populo per se omne certamen implendum. Itaque profecti, omnes nobiles et qui singuli magnorum exercituum duces esse deberent, in proelio conciderunt. nus omnino superfuit ex tanta familia, qui propter aetatem puerilem duci non potuerat ad pugnam. Post haec census in urbe habitus est et inventa sunt civium capita ,&%II milia ,,,&I&. "#7$ !equenti anno cum in -lgido monte ab urbe duodecimo ferme miliario Romanus obsideretur exercitus, L. 8uintius ,incinnatus dictator est factus, qui agrum quattuor iugerum possidens manibus suis colebat. Is cum in opere et arans esset inventus, sudore deterso togam praetextam accepit et caesis hostibus liberavit exercitum. "#9$ -nno trecentesimo et altero ab urbe condita imperium consulare cessavit et pro duobus consulibus decem facti sunt, qui summam potestatem haberent, decemviri nominati. !ed cum primo anno bene egissent, secundo unus ex his, -p. ,laudius, %irginii cuiusdam, qui honestis iam stipendiis contra Latinos in monte -lgido militarat, filiam virginem corrumpere voluit; quam pater occidit, ne stuprum a decemviro sustineret, et regressus ad milites movit tumultum. !ublata est decemviris potestas ipsique damnati sunt.

"#<$ -nno trecentesimo et quinto decimo ab urbe condita .idenates contra Romanos rebellaverunt. -uxilium his praestabant %eientes et rex %eientium *olumnius. 8uae ambae civitates tam vicinae urbi sunt, ut .idenae sexto, %ei octavo decimo miliario absint. ,oniunxerunt se his et %olsci. !ed Mam. -emilio dictatore et L. 8uintio ,incinnato magistro equitum victi etiam regem perdiderunt. .idenae captae et excisae. "+=$ Post viginti deinde annos %eientani rebellaverunt. 0ictator contra ipsos missus est .urius ,amillus, qui primum eos vicit acie, mox etiam civitatem diu obsidens cepit, antiquissimam Italiaeque ditissimam. Post eam cepit et .aliscos, non minus nobilem civitatem. !ed commota est ei invidia, quasi praedam male divisisset, damnatusque ob eam causam et expulsus civitate. !tatim :alli !enones ad urbem venerunt et victos Romanos undecimo miliario a Roma apud flumen -lliam secuti etiam urbem occupaverunt. 2eque defendi quicquam nisi ,apitolium potuit; quod cum diu obsedissent et iam Romani fame laborarent, accepto auro ne ,apitolium obsiderent, recesserunt. !ed a ,amillo, qui in vicina civitate exulabat, :allis superventum est gravissimeque victi sunt. Postea tamen etiam secutus eos ,amillus ita cecidit, ut et aurum, quod his datum fuerat, et omnia, quae ceperant, militaria signa revocaret. Ita tertio triumphans urbem ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditor. TRADUCCION -sunto de los romanos desde la fundaci>n de la ciudad a nuestro recuerdo de la voluntad de *u mansedumbre , que se destac> en los asuntos de la guerra civil o , o el orden de tiempo en un corto per?odo de tiempo de la cuenta que he recogido , brevemente , con la adici>n de los que son un lugar destacado en la vida que han sido tan famoso , con el fin de que la mente divina para ser feli@ de poder a su calma al principio se fiAaron En la administraci>n del imperio sigui>, los hechos de los hombres ilustres , que tienen conocimiento de la lectura. LIBR(. " # $ el imperio romano, a la que ni menos ni el progreso en todo el mundo desde el comien@o de cualquier per?odo del ser humano dentro de la memoria de su origen de R>mulo, quien, Rea !ilvia , una virgen vestal , el /iAo , ) , como se supon?a , de Marte, cu)o nacimiento fue un parto con su hermano Remo es . Bl , cuando el ladr>n entre sus pastores , eran dieciocho aCos de edad de las calendas de una pequeCa ciudad en la colina del Palatino ) le hi@o ## . 0e ma)o, el tercer aCo de la sexta (limpiada , despuDs de la destrucci>n de *ro)a, que el que en su ma)or parte , un m?nimo de , digamos, el aCo de los trescientos noventa ) cuatro . " + $ 0espuDs de la fundaci>n de la ciudad, a la que llam> por su nombre a Roma, serE mu) escaso. 2Fmero total de sus vecinos , en la ciudad de nuevo , le)> un centenar de los ancianos , por cu)o conseAo administrar todos sus asuntos , el nFmero de senadores nombrados por la ra@>n de la veAe@. - continuaci>n, )a que tanto Dl ) su gente eran no tendr?an esposas , invit> a sus muAeres A>venes, ) del contiguo campo a la ciudad se la llev> a ver el espectEculo de los Auegos. Las guerras que tienen por el bien de las doncellas secuestradas , una lesi>n que conquistaron el ,aeninenses , los -ntemnates , ,rustumini , los sabinos , la fidenenses , esta Fltima campaCa. *odos estos pueblos

alrededor de la ciudad. G cuando se levant> un tiempo repentino no apareci> , el aCo treinta ) siete del reinado hab?an pasado el cree que es una consagrada a los dioses. continuaci>n , se pas> el d?a de los senadores en Roma , gobernados por per?odos de cinco aCos ) su gobierno un aCo . " 1 $ 0espuDs de esto, se cre> el re) 2uma Pompilio , que comen@> la guerra, de hecho , no lo ha hecho , pero no inferior a la ciudad de R>mulo ) ganancias. 0e hecho , ) las le)es de costumbres entre los romanos, que las guerras, ahora eran los criminales ) los semiH bErbaros , ) un aCo en die@ meses antes sin ningFn tipo de cElculo , ) fundaron numerosos ritos sagrados ) templos en Roma. Muri> de muerte natural en el cuarenta ) tres aCos de su reinado. " 3 $ .ue sucedido por *ulio /ostilius . 0e la guerra, se reparan , conquist> las -lbans , que naci> en la ciudad de Roma , )ac?a doce millas de distancia , ) el %eAentes ) fidenenses , la una a seis millas de la ciudad de Roma , el otro dieciocho aCos, pero en la guerra conquistado , ciudad por la adici>n del monte ,elio . ,on treinta ) dos aCos rein> , fue alcan@ado por un ra)o ) se consume Aunto con la casa de los su)os. " 4 $ 0espuDs de Dste, 0espuDs de entregar la Marcio, nieto de 2uma por su hiAa , recibi> el poder imperial. Luch> contra los latinos , aCadi> el -ventino ) las colinas 5an?culo a la ciudad, en la puerta del *?ber , fund> una ciudad en el mar diecisDis Iil>metros de la ciudad de Roma. El vigDsimo cuarto aCo de su reinado enferm> ) muri> . " 6 $ -demEs, el reino de Prisco *arquinio , Dl la tom>. En este punto , se duplic> el nFmero de los senadores , se constru)> el ,irco de Roma , e institu)> los Auegos romanos, que a nuestro recuerdo todav?a puede existir. :an> la misma cosa La@io de Roma, no un campo , tomada en el mismo territorio , su primera entr> en la ciudad en seCal de triunfo . Bl constru)> las paredes ) las alcantarillas , ) comen@> el ,apitolio. .ue asesinado por los hiAos de -nco el trigDsimo octavo aCo de su reinado, el re) que lo hab?a conseguido . " 7 $ 0espuDs de Dl, !ervio *ulio , acept> el trono, el hiAo de una muAer de noble , sin embargo , un cautivo ) un esclavo . En este caso, tambiDn derrot> a los sabinos , tres colinas , el 8uirinal , %iminal ) Esquilino , a la ciudad ) las @anAas formadas alrededor de las murallas de la ciudad . Bl fue el primero en iniciar el censo , que hasta ese momento era desconocido en el mundo entero . !egFn el censo durante su reinado , Roma estaba en la cabe@a de 91.=== ciudadanos de los romanos , con los que en sus campos. .ue muerto con esta maldad de su ra@a de *arquino el !oberbio , sus hiAos del re), a quien Dl hab?a tenido Dxito , ) los niCos , que *arquin era su esposa. " 9 $ Lucio *arquino el !oberbio , sDptimo ) Fltimo de los re)es , los volscos , a quienes se va a ,ampania, no leAos de la ciudad, a la naci>n, es decir , ha conquistado , :abii , una ciudad ) una !uessa Pometia ; hi@o la pa@ con los etruscos ) constru)> un templo a 5Fpiter en el ,apitolio. MEs tarde, fue sitiada -rdea , en la ciudad de Roma , que se coloca cerca de dieciocho Iil>metros de la ciudad , privado de su trono. Para cuando su hiAo, tambiDn fue nombrado *arquino el mEs Aoven, el mEs noble ) casta Lucrecia, una muAer , la esposa de ,olatino , despuDs de queAarse a su marido )a su padre ) amigos de la lesi>n que hab?a sufrido , ante los oAos de todos los hombres que se suicid> . Por lo cual Dl , Brutus, un pariente de *arquinio , *arquinio desconecta la

alimentaci>n de la gente , hi@o una . El eADrcito, tambiDn , que era la ciudad del re) en sitiando -rdea estar con Dl , deA> su ; vino al re) de la ciudad se bloquea , para cerrar las puertas , ) cuando veinticuatro aCos , ) con su muAer ) sus hiAos , Dl debe mandar a sus hombres ) hu)>. -s?, un regal doscientos cuarenta aCos , durante los siete re)es de la tribu , cuando todav?a era Roma, en la que en su ma)or parte , apenas en la medida de hasta quince millas. " < $ 0e ah? que hab?an comen@ado en los c>nsules , en lugar de un re), dos, con esta vista creada con el fin de que , si uno debe ser inAustamente , ) el otro , que tiene la misma autoridad , para comprobarlos . !e decidi> que el gobierno no debe ser superior a un aCo puede haber tenido , mEs insolente podr?a no ser durante un largo transcurso de la potencia de la restituci>n de la propiedad , pero siempre ser?a civiles, que diAo que era un aCo que ser?a la propiedad privada. /a habido , por tanto, el primer aCo de los c>nsules, Lucio 5unio Bruto , desde la expulsi>n de los re)es , que era el agente principal en la expulsi>n de *arquinio , *arquinio ,ollatinus , ) , marido de Lucrecia . Pero tan pronto como se levant> la dignidad de la *arquin ,ollatinus . Por su promulgaci>n , que nadie puede permanecer en la ciudad , que de *arquin deber?a. 0espuDs de haber recogido , por lo tanto, toda su propiedad privada retirado de la ciudad, ) en su lugar se hi@o el c>nsul Lucius %alerius Publ?cola , . El re), sin embargo , suscit> la guerra contra Roma , *arquinio , que hab?an sido expulsados , ) se recoge una gran fuer@a a los gentiles , a fin de que pudiera ser reinstalado en el reino , tom> el campo . " #= $ En el primer encuentro , Brutus , el c>nsul , ) -rruns , hiAo de *arquino , se mataban entre s? , pero los romanos deAaron los conquistadores de campo. Las muAeres casadas en el Brutus romano , el defensor de su honor ), por as? decirlo, su padre comFn , por el espacio de un aCo . Publ?cola %alerius . Lucrecio su colega *ricipitinus ha hecho por s? mismo , el padre de Lucrecia, en la que tom> como su colega se puso enfermo ) muerto de nuevo , coAines /oracio . 0e esta manera , su primer aCo en los cinco c>nsules ten?a , Aunto con *arquinio ,ollatinus , por el bien del nombre de la ciudad se llev> la victoria , Brutus, hab?a perecido en la batalla, ) !p . Enfermedad Lucrecio muri>. " ## $ En el segundo aCo tambiDn , *arquin podr?a ser recibido en el reino de la guerra a los romanos , ) en busca de a)uda para Dl, como Porsena , re) de *oscana, ) casi tuvo Roma. Pero Dl tambiDn fue golpeado . En el tercer aCo despuDs de la expulsi>n de *arquinio , que no pod?a entrar en el reino, como Porsena , que hab?a hecho la pa@ con los romanos, sin apo)o , se retir> a *usculum , es una ciudad que no estE leAos de la ciudad, ) Dl ) su esposa vivieron durante catorce aCos como ciudadano privado . ,uarto aCo despuDs de la expulsi>n de los re)es , los sabinos , habiendo hecho la guerra a los romanos , fueron conquistados ) de las cosas se celebraba un triunfo. 8uinto aCo, Lucius %alerius , el c>nsul , el colega de Bruto ) cuatro veces , muri> de muerte natural, en tal pobre@a extrema , por lo que , fueron sufragados por unos gastos de suscripci>n pFblica de su funeral. Las matronas , como por espacio Bruto de un aCo . " #+ $ 2ueve aCos despuDs de la expulsi>n de los re)es , cuando se reuni> un gran eADrcito serE vengada por su padre HenHle) de *arquinio al daCo hecho , una nueva oficina fue introducido en Roma , que se llam> la dictadura , pero una mEs grande que el consulado. En el mismo aCo fue nombrado Aefe de la caballer?a , tambiDn, es el que el dictador . *ampoco ha cualquier cosa similar puede decirse que la autoridad imperial de

la antigua dictadura, que su serenidad tiene ahora , sobre todo porque ,Dsar (ctavio , tambiDn , se trata despuDs de , digamos , ) ,aius ,aesar ante Dl , gobern> con el t?tulo ) rango de dictador. El dictador , sin embargo , fue el primero de *ito Larcio en Roma, Aefe de la caballer?a era la primera ) !p . ,assius . " #1 $ en el aCo decimosexto del mot?n , despuDs de la expulsi>n de los re)es del pueblo de Roma , como por el !enado ) los c>nsules se aplastEndolo . En esta ocasi>n han creado para s? mismos tribunos del pueblo como sus propios Aueces ) defensores peculiares , por el cual podr?an estar protegidos contra el !enado ) los c>nsules. " #3 $ En los siguientes aCos las hostilidades contra los romanos los volscos , ) superar en el campo tambiDn estaba dedicando su ciudad que ten?an el meAor , que perdieron. " #4 $ En el aCo dieciocho despuDs de que fue expulsado de la ciudad ) fueron expulsados a los re)es de 8uinto Marcio, un general romano , que estaba dedicando su que hab?a tomado de los volscos estaban en la ciudad, a los volscos mismos enoAado ) que recibi> el apo)o contra los romanos. (btenido varias victorias sobre los romanos, para un mEximo de cinco Iil>metros de Roma , tambiDn para poner sitio a su propio pa?s , sus lugartenientes , que hab?a rogado por la pa@, serE recha@ada ) que hab?an venido de la ciudad , excepto a Dl la madre %eturia ) su esposa %olumnia , cu)as lEgrimas ) sFplicas se le impuso retirar su eADrcito. G aqu? fue el siguiente despuDs de *arquino , quien como general en contra de su pa?s. " #6 $ En el consulado de ,aius .abius ) *ito %irginius , trescientos hombres de rango , que es uno de la familia .abiEn, emprendi> sola una guerra contra el %eAentes , asegurando al !enado ) al pueblo alrededor de s? misma se deben traer todo el concurso. G as? , se fueron, ) todos los nobles de cada uno de mando de un gran eADrcito , ) los que deber?an celebrarse , ca)eron en la batalla. !>lo se quedaron fuera de tan numerosa familia , que a causa de su extrema Auventud, no pod?a ser llevado al campo . 0espuDs de estos eventos el censo de los ciudadanos celebran en la ciudad ) all? los Aefes de ##7=== 1#< . " #7 $ -l aCo siguiente, en Jlgido la montaCa , de unos doce Iil>metros de la ciudad , el bloqueo de un romano del eADrcito , el dictador designado , un hombre que , pose)endo s>lo cuatro hectEreas , cultivado con sus manos . Bl , despuDs de haber sido encontrado en el trabaAo de los ) particip> en el arado , recibi> el denotando ella, ) cortar al enemigo, secEndose el sudor de la frente. " #9 $ En el aCo trigDsimo segundo a causa de los dos c>nsules , die@ de la ciudad se han convertido en el fundamento del gobierno consular cesaron , ) no son los que retienen la autoridad suprema , el t?tulo de decemviri . Pero cuando el primer aCo de una acci>n exitosa que hicieron esto, el segundo , uno de ellos, -pio . ,laudio, de cierto %irginius , que Jlgido un puesto de honor en la regi>n montaCosa en el servicio militar en contra de los latinos, que tendr?a que corrompen la hiAa de una virgen ; que al padre no sea que ha)a que Dl hab?a deshonrado a 0ina de la decenviro resistir?a , ) Dl volvi> a los soldados que i@aron una insurrecci>n. *omado del decemviri el poder ) ellos mismos condenados ) castigados. " #< $ En el aCo del aCo 1#4o de la fundaci>n de la ciudad de .idenas se rebelaron contra los romanos. El %eAentes ) el re) de *olumnio les dio la asistencia . Estos dos

estados son tan cerca de Roma, que .idenas , %e)es s>lo dieciocho millas de distancia. !e uni> a ellos por el . Pero Mam . 8uincio ,incinato dictador , ) Lucio Emilio amo del caballo perdido tambiDn su re). .idenas fue tomada ) destruida completamente . " += $ %einte aCos despuDs, %e)es reanud> las hostilidades. El dictador .urio ,amilo fue enviado contra ellos , que ellos fueron derrotados por primera ve@ en la batalla, ) pronto un largo asedio , tom> la ciudad , la mEs antigua ) la mEs rica de Italia. El siguiente tom> las faliscos , no menos noble de una ciudad. Pero la envidia se emocion> en su contra, como se tratara de un inAusto reparto del bot?n , fue condenado por ese delito ) fue expulsado de la ciudad. ,onstituci>n de la !enoniano francDs a la ciudad de los romanos , a quienes derrotaron en el r?o -llia once Iil>metros de Roma , incluso de la ciudad que ocupaban. *ampoco fue capa@ de defenderse en contra de ellos , excepto el ,apitolio , que han sido durante mucho tiempo parte en el asedio ) los romanos estaban sufriendo de hambre , se llevan el oro ) estaban sitiando el ,apitolio, no a ellos , partieron. Pero de ellos por ,amilo , quien se encuentra exiliado en una ciudad vecina , los galos de forma inesperada, es una severa derrota . ,amilo fue, sin embargo , los persigui> con una masacre tal, con el fin de que el oro que se hab?a dado a , e hi@o todo lo que hab?an tomado , las normas militares. 0e esta manera, la tercera ve@ que entr> en la ciudad en seCal de triunfo , R>mulo, ) la denominaci>n de un segundo , como si Dl tambiDn hab?a sido uno de los fundadores .