Está en la página 1de 133

Nolol Kasaraysa Dabeecada Caadiga Ah

Kuna Timid Hadiyadaha Ruuxda Barakaysan

by A.L. and Joyce ill

Nolol Kasaraysa Dabeecada Caadiga Ah


Kuna Timid Hadiyadaha Ruuxda Barakaysan

by A.L. and Joyce ill

!!!.gillminis"ries.com

Tusmada Buuga
Casharka kowaad Casharka labaad Casharka sadexaad Casharka afraad Casharka shanaad Casharka lixaad Casharka todobaad Casharka sideedaad Casharka sa aalad Casharka tobnaad Casharka kow iyo tobnaad Casharka laba iyo toban Casharka sadex iyo toban Ruuxda barakaysan Helida awooda ruuxda barakaysan Afaf ku hadlid Furayasha muhiimka ah ee wacdinta Hadiyadaha Cate ori!ed iyo micneheyaa Hadiyadaha afafka ruuxi a ah Aafaf iyo ruuxi ah Hadiyadaha waxyi a iyo waxsii shee ida %uu&intii hadiyada 'aladhexaynta Ruux Hadiyada waxyi a )re a a*oonta Hadiyada waxyi a )re a xi mada Awooda hadiyadaha ee iimaanka Awooda hadiyada 'u sha*aynta muc&isooyin Awooda hadiyado wax la u bo siiyo 5 11 19 27 "" #$ 5$ (1 7" +5 9+ 11$ 12$

Casharka kowaad Ruuxda barakaysan


Waa ayo ruuxda barakaysani? Haddii aynu nahay in ay ku o aan ,laah - waa in aan Aabbaha iyo .iilka aran maayo oo kaliya - laakiin sidoo kale waa in aan ku aranaysaan Ruuxa /uduuska ah in hab dhabta ah iyo *of ahaaneed 0 ,laah waa mid ka mid ah naf - weli waxaa loo a*oonsaday in saddexda sha*si ahaan iyo sha*si ahaan 0 /ofka kasta oo in ,laahnimadu ay la mid yahay iyo saamiyada kasta ee dhammaan astaamihii ay ,laah 0 /of kasta oo ,laahnimada sida si ooni ooni ah u muu&iyay - wuxuu leeyahay sha*o *eexan iyo shakhsiyadda 0 Ruuxa /uduuska ah ayaa - sida Aabbaha iyo .iilka - doonaya kan ay noo u kaalaya oo xidhiidh shakhsi ahaaneed oo isa a lala yeesho 0 .axa uu doonayaa inuu na in ay ku noolaadaan oo soco ayey /aramada %idoobay isa a oo leh - arashada muhiimadda ay leedahay isa a oo sha*o nolol maalmeedkeena 0 SHAQADII UU INOO MUUJIYAYA RUU A !ARA"AYSANI A DI#II HOR$ Abuurka Ruuxa /uduuska ah *ayb ka mid ah 1rinity ahaa abuurista0 Bilawgii 1:1-3 Bilowgii Ilaah samada iyo dhulkuu abuuray. Dhulkuna qaab ma lahayn, wuuna madhnaa; gudcurna moolkuu dul joogay; oo uu!a Ilaahna wu!uu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha. Ilaahna wu!uu yidhi, I"#iin ha ahaado: i"#iin baana ahaaday. 2 Ruuxa ,laah2 waxay ahayd dabayl - neefta - *arax duufaan - dabayl cirwareen ah 0 $abuurrada 1%&:3% 'a!aad soo dir#aa uu!dada, kolkaasay iyagu abuurmaan , iyo w(jiga dhulka waad cusboonaysiisaa .

Is dh%x&%'ida ninka Ahaaday ,nta la u &iro muddada Axdi a Hore - Ruuxa /uduuska ah ma dhex de anaan doonto in ra a 0 .uxuu u yimid ku dul taal inaad iya a suba taa fal aar ah ama adee 0 I $amuu)((l 1%:* +arkaasaa uu!ii abbigu wu!uu kugu soo d(gi doona , oo aad sii sh((gi doonaan iyaga oo l(h iyo in la b(dd(lay nin kal( . siiyaa xigmad Ba!naanin#ii ,-:3 a $idaas si kuwa sancada yaqaan hibada, kii aan mada!a ka buu!iy(y ruu!ii !igmadda ka dhan ah waa inaad ku hadasho . Lamasii dagaalami doono Bilawgii *:3 a +arkaasaa abbigu yidhi , . uu!ayga /amasii dagaalami doono dadka w(ligiis ... . Lahadlay 0(!(sq((l ,:, +arkaasaa uu!ii iga galay markuu ila hadlay, oo wu!uu iga dhigay cagahayga on , oo wa!aan maqlay kii ila hadlay. SHAQADII UU INOO "A MUUJIYAAY RUU A !ARA"AYSANI INJII("A ,nta la u &iro noloshii %asiixa - Ruuxa /uduuska ah ayaa weli yimid ra iyo dumar kor loo u tala alay sha*o aar ah- laakiin socda soo laabashada %asiixa si samada iyo maalintii 3entekoste - ,sa u wuxuu u yimid in ay raacdo ra a iyo dumarka udahood 0 Yooxanaa !aab)iisaha /uukos 1:11 'aayo, wu!uu ahaan doonaa kan w(yn abbiga hor#iisa , oo mana cabbi doono khamri lagu sakhraamo #oona . 'a!a uu sidoo kal( kaga buu!sami doona uu!a 2uduuska ah , !a#aa uurka hooyadiis . $'i*ab%)h+ /uukos 1:&1 3o wa!aa dhacday , markii 4li5ab(#h maqlay salaan#a +aryan , in ilmihii uurk((da ku boodbooday uurk((da ka ; 4lisab(dna wa!aa ka buu!samay uu!a 2uduuska ah .

S%karyaah /uukos 1:*6 7addaba aabbihiis $akariyas wa!aa ka buu!samay uu!a 2uduuska ah , wa!na wuu sii sh((gay ...

SHAQADII RUU DA !ARA"AYSAN $$ NO(OSHA IYO WACDIN,A Waxay ku uuraysa)ay -asiixa ruuxda barakaysan +a#ayos 1:,%,,& , laakiin in#uu wa!an ka "iirsanayay , oo bal ((g , malaa)ig#ii abbiga ayaa isaga u soo muuqa#ay riyo , isagoo l(h , . 0uusu" , ina Daa)uudow , ha ka baqin inaad qaada#o si +ary naag#a , "or in ay uuraysa#ay ayaa uu!a 2uduuska ah . . %asiixa waxaa uu ka dhashay bikrad abadh ah - ebi ahaan &iray nin weli sidoo kale wuxuu ebi iyo abi ahaanba uu ahaa ,laah 0 .axa uu no*do nin lahaa udaheedana sinaba uma ay *aribeen ,laanimadiisii iyo *of sida ,laah 0 a.siin)a -asiixa %asiixa o aal ees u dhi een dhammaan xu*uu*da iyo dhawrsanaanta- sida ,laah halka wuxuu noolaa dhulka this 0 .uxuu u yimid ayaa sida 2 u u dambeeyey Adam 2 si ay u utaan wuxuu lahaa oo dhan abuuray inay sameeyaan dhulka this markuu abuuray - markii hore Aadan ayaa 0 8iliboy ,:1-- ha 8ikirkaas noqon aad , kaas oo sidoo kal( ahaa oo 9iis( +asii! , 0aa , isagoo ah qaab Ilaah , mana #i!g(lin dhac u noqon Ilaah iskala mid , laakiin wa!a uu na"#iisa ka dhigay (( sumcad lahayn , qaada#o "oomka anoo addoonkaaga ah , iyo imanaya sidii niman u (g . +arkaasaa lagu h(lay sida nin muuqaalka , ayuu is-hoosaysiiy(y oo add((cay inuu si sakaraad , !a#aa inuu isku#allaab#a ku dhin#o ka . Masiixa waxaa 'a&u subkay ruux Adee ii Ciise bilaabi ma ilaa uu baabtiisay biyo iyo Ruuxa /uduuska ah u yimid isa a awood ku de anaan isa a udahood 0 .ax kasta oo Ciise sameeyey in noloshiisa iyo tan iyo wakhti aas hore - isna wuxuu sameeyey sidii nin awood by Ruuxa /uduuska ah 0 1ani waxay ahayd *orshe iyo na*shad aadanaha oo markuu abuuray 0 +a#ayos 3:1*,16 +arkaasaa 9iis( , markuu la baab#iisay , ilaa markiiba ka yimid biyaha , oo bal ((g , samooyinku "urm((n , isagayna u , oo wu!uu arkay uu!a Ilaah oo sida qooll(y oo iyo aligh#ing Isaga . Dhaqsiba cod samada ka yimid , oo ku yidhi , .Tani

waa 'iilkayga aan j(clahay oo , in aan ku "ara!sanahay . . +ark 1:1% :olkiiba , soo socda in#uu biyihii ka , wu!uu arkay #agii $amooyinka iyo uu!a d(gaya Isaga oo sida qooll(y oo . Ruux ayaa hogaaminaysay ka barta sha*ada Ruuxa /uduuska ah in noloshii iyo adee ii Ciise - waxaan u aran karaa sha*ada Ruuxa /uduuska ah nolosheenna iyo wasaaradda maanta 0 Ciise waa run ahaantii na a tusaale ahaan 0 +a#ayos &:1 9iis( wu!uu hors((day by uu!ii baa cidlada u galay in lagu Ibliisku jirrabo . +arkos 1:1, 3o markiiba uu!ii baa isaga ka (ryay cidlada . /uukos &:1 +arkaasaa 9iis( , iyagoo ay ka buu!aan uu!a 2uduuska ah , laga bilaabo '(bi ;rdun soo laab#ay iyo hoggaaminay(y uu!ii baa cidlada u galay ... Ruuxa ayaa baray 8alimaha asuullada 1:, Ilaa maalin#ii ay 'u!uu kor ahayd laga qaaday , ka dib wu!uu uu!a 2uduuska ah, amarradaada siiy(y in ay rasuulladii uu ka door#ay ... 0oo!anaa 1&:1% +iyaadan rumaysan inaan <abbaha ku jiro, <abbuhuna uu igu jiro= 4rayadii aan idinkula hadlayna wa!ay ka hadli maayo on maamulka +y u gaar ah , laakiins( <abbihii , kuwaas oo igu dh(! jira ma shuqulladii . Waxaa lagu subkay ruuxa barakaysan /uukos &:1- uu!a abbiga ayaa i dul jooga , 'aayo, wu!uu ii subkay inaan injiilka ku wacdiyo oo masaakiin#a . 'u!uu i soo diray inaan kuwa !idhan "urriinnimada ah , wacdiyo u sama#abbi!iyaa ma!aabbiis#ii kan iyo soo kabashada araggooda indhaha la)aa , si loo dhigay a# !orriyad kuwa la dulmay , kuwaas oo . Ruuxa waxaa lagu saaray jiniyo +a#ayos 1,:,- laakiin haddii aan jinniyada ku saaro uu!a Ilaah , hubaal inuu boqor#ooyada Ilaah galo wa!aa idiin #imid .

10

Waa laga saaray ruuxa 9ibraaniyada >:1& In#(( ka sii badan ayuu dhiigga +asii! , kan uu!a w(ligiis ah isugu bi!iy(y kaalin#a ay Ilaah u la)aan , aad damiirka nadii"in doonaan shuqullada dhin#ay si aad ugu ad((g#aan Ilaaha nool = Ruux ayaa lagu soo kiciyaay ooma 1:& +arkaasaa dhawaaqay in 'iilka Ilaah oo !oog l(h , sida ay !agga ruu!a quduusnimada , by sarakicidda kuwii dhin#ay ka ... ooma -:11 /aakiin haddii uu!ii kii 9iis( sara kiciy(y, oo ka dhin#ay oo aad in , :an +asii!a sara kiciy(y kuwii dhin#ay ayaa sidoo kal( nolosha ku siin doonaa , jidhkiinna dhimanayana wu!uu iyada oo uu!iisa idinku dh(! jira . RUU DA !ARA"AYSANI WAA OO#A I(AAHAY 4ida Ciise baahan yahay xoo ii Ruuxa /uduuska ah ee uu noloshiisa - xitaa si aan si waa inay helaan awood la mid ah Ruuxa /uduuska ah oo si buuxda u nolosheena maanta5 Awooda .iyaa-aha 4"(sos 1:1>,,% iyo wa!a ay #ahay w(ynaan#a aad u badan (( uu awood na kuwiinna rumaysan , sida uu u shaq((yo (( uu !oog badan kaas oo uu kaga shaq((y(y +asii!ii markuu baa ka sara kiciy(y kuwii dhin#ay oo isaga !aga ?acan#iisa m((laha jannada !agga midig#iisa m((laha ... Awoodii bow'os 1 :orin#os ,:&,1 /aakiin hadalkayga iyo wacdigayga kuma aan kula hadlin hadallo sasabasho iyo !igmad ah , laakiin #usidda uu!a iyo !oogga , in rumaysadkiinna waa in aysan noqon in !igmadda dadka , laakiin inuu !oogga Ilaah . ooma 11:16-1> $idaa dar#((d wa!aan qabaan sabab ay ammaan#a 9iis( +asii! ku ah (( wa! ku saabsan Ilaah . 'aayo, kuma dhici doono inaan wa!ba ka hadlo wi!ii o" wa!yaalihii +asii!u ma uu iga dh(! , (r(y iyo camal , si dadka aan 0uhuudda ahayn oo add((cda -in calaamadaha !oog l(h iyo yaabab , by wu!uu !ooggii uu!a Ilaah , sidaa dar#((d laga bilaabo 0(ruusaal(m iyo har((rah((da si Illurikon 'a!aan si buu!da u wacdiy(y injiilka +asii!a .

11

SU+ AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 /or - adi u erayadaada - kuwaas oo Ruuxa /uduuska ah waa 0

2 0 4idee oo Ciise sameeyey sha*o halka wuxuu ku noolaa dhulka this soo socda uu biyo baabtiiska iyo Ruuxa /uduuska ah ku imanaya si ay u u noolaadaan isa a6

" 0 4idee baannu u sha*eystaan maanta6

12

Casharka 'abaad

H%'ida awooda ruuxda barakaysan


!a'an.aadkii kowaad 0oo, ((l ,:,-,,> 3o wa!ay noqon doon#aa in ay hadhow noqo#ay in anigu wa!aan idinku shubi doonaa ruu!ayga on aadmiga oo dhan; oo wiilashiinna iyo hablihiinnu wa! bay sii sh((gi doonaan, ragga jir ku riyoon doonaan riyooyin, aggiinna dhallinyarada ahuna ma arki doon#aan, oo sidoo kal( ku +y raagay on addoommood +y anigu wa!aan idinku shubi doonaa ruu!ayga iyo kuwa wakh#igaas. Ishaciyah ,-:11,1, 8or bushimo dad iyo hooyo oo kal( ayuu kula hadli doonaa in #his dadka , +arkaasuu wu!uu ku yidhi , .Tani waa ka har#ay l(h oo aad k((ni kar#aa, in la daallan #ahay si ay u nasa#o , . iyo , .Tani waa isqabowjin#ii . ; /aakiins( inay maqlaan way lahayd . !A(AN QAAD"II A DI#A CUSU! Masiixa Awood sare /uukos ,&:&> Bal ((g , wa!aan idiin soo dirayaa yabooha aabbahay wu!uu idinku dul joogay; laakiin isaga hoyda, magaalada r((r 0(ruusaal(m ilaa aad huwiyo !agga sar( . Ruuxa Quduuska ah iyo Dabka +a#ayos 3:11 <nigu wa!aan idinku baab#iisaa biyo ilaa #oobadda , laakiin kan iga daba imanayaa waa iga i#aal w(yn yahay , kuwaas oo aanan is#aahilin inaan u qaado. Isagu wu!uu idinku baab#iisi doonaa uu!a 2uduuska ah iyo dab . Hadiyadii wanaagsanayd /uukos 11:>-13 3o wa!aan idinku l((yahay , w(ydii , oo waa laydin siin doonaa inaad ; raadsadaan , oo waad h(li doon#aan ; garaaca oo waa laydinka "uri doonaa si . 'aayo, mid kas#a oo w(yddiis#a , oo kii doonaana waa h(laa , iyo kii garaacana waa laga "uri doonaa .

13

Haddii wiil kibis weyddiisto- la a bilaabo aabaha kasta oo aad ka dhex - ayuu isa a - dha ax siinaya 6 Ama hadduu kalluun weyddiisto- - ayuu isa a - abeeso siinaya kalluunka meeshiis 6 Ama hadduu ukun weyddiisto- - ayuu isa a daba*allooc siinaya 6 Haddii aad markaa - oo shar leh - a*aan si loo bixiyo hadiyado wanaa san carruurtiinna - intee ka badan ayaa Aabbihiinna &annada ku &iraa Ruuxa /uduuska ah uu siin doonaa kuwa isa a ka weydiiso5 Webiyaal biyo nool ah 0oo!anaa 6:36-3> +aalin#a ugu dambaysa, maalin#aas w(ynayd (( iidda, 9iis( ayaa is#aagay oo qayliy(y, oo wu!uu ku yidhi, . 7addii qo" u oomman, ha ii yimaado, hana cabbo. :ii i rumays#a, (( , sida 2orniinku u yidhi , soo ba!a oo qalbiga ka duuli doona w(biyo biyaha nool ah , . /aakiin #aas uu kaga hadlay uu!a , kuwaas oo ay kuwii isaga rumays#ay h(li lahaa ; . 'aayo, uu!a 2uduuska w(li lama bi!in , ma!aa y((lay ma aha 9iis( (( w(li ku ammaanmay . !u)rus 8alimaha asuullada ,:3-,3> +arkaas Bu#ros ayaa ku yidhi iyaga , . Toobad k((na , oo ha mid kas#oo idinka mid lagu baab#iiso magaca 9iis( +asii! "or d(mbidhaa"ka uu d(mbiyadii hor( ; iyo aad h(li doon#aan hadiyadda ah uu!a 2uduuska ah . +a!aa y((lay, ballanka wa!aa l(h idinka iyo carruur#iinna , iyo kuwa "og ka , in alla in#ii abbiga Ilaah((nna ahu u wici doona oo dhan . . WAA "UMA !AA!,IISAHA? .axaa &ira ayaa inta badan ku &irtay wareer in fahamka fara*a u dhexeeya sha*ada Ruuxa /uduuska ah ee ku baabtiisayay rumayste kasta alay meydkii Ciise %asiix at wa*ti a badbaadada iyo sha*ada Ciise ee ku baabtiisayay oo rumaystayaasha 2 in 2 ama 2 oo leh 72 Ruuxa /uduuska ah 0 Mi/naha baab)iiska )ray a 2 baabtiisaa 2 halkii la u tur&umay af ayaa tar&umayna alay eray taas oo u e mid eray a 8irii a ah ee asalka ah oo loo adee sado by *orayaasha ku 0 9hab ahaantii - waxa weeyi 2in ebi ahaan loo a*oonsado by submersion 0 2 %arka dhar waa la caseeyey- - waxa uu ebi

14

ahaanba ku tilmaameen midabka dheeha 0 .axaa la baabtiisay midabkaas0 Ruuxa /uduuska ah ayaa ebi ahaan na loo a*oonsaday leh Ciise %asiix at wa*ti a badbaadada 0 3aabtiiskii 3iyaha kaas oo la amray by ,laah rumayste kasta waa sawir ama mara dadka hortiisa wixii aynu hore u loo a*oonsaday inay Ciise la leeyahay markuu dhinto - aaska iyo sarakicidda 0 4i kastaba ha ahaatee - marka Ciise na ku baabtiisa Ruuxa /uduuska ah - 4idoo kale waxaan ebi tilmaamay Ruuxa /uduuska ah 0 .axaan heli wuxuu xoo ii Ruuxa /uduuska ah nolosheenna 0 Ruuxa Quduuska ah ayaa baab)iisaha ah .a*ti an xaadirka ah ee badbaadada - oo Ruuxa /uduuska ah ku baabtiisa rumayste kasta Ciise %asiix 0 .axaan no*daan ayey :nited kula Ciise 0 .axaan u no*daan xubno &idhkiisa ah 0 ooma *:3 +is( ma ogaan kar#id in sida badan oo naga mid ah sida lagu baab#iisay 9iis( +asii! la baab#iisay dhimashadiisa= ?ala#iya 3:,6 'aayo, sida qaar badan oo idinka mid ah sida lagu baab#iisay +asii! ku riday on +asii! . 1 :orin#os 1,:13 'aayo, uu! qudha aannu dhammaan#ayo baab#iisay ka mid ah jidhkaaga - in 0uhuud ama ?ariig , haddii addoomo ama lacag la)aan ah - oo dhamaan#ood la dhigay si waraabiy(y uu! qudha . 4"(sos 1:3% 'aayo, annagu waa !ubnaha jidhkiisa ah , (( 7ilibkiisu iyo /a"ihiisana . Masiixa ayaa baab)iis% ah 4ida sha*o aar ah oo kala duwan iyo waayo;ara nimo /orniinka ka dhi ayaa cad in Ciise uu doonayo in uu na baabtiisaa Ruuxa /uduuska ah 0 Yooxanaa ayaa sii sh%%&ay /uukos 3:1* 0oo!anaa waa u jawaabay , oo ku yidhi iyaga oo dhan si ay , . <nigu wa!aan idinku baab#iisaa biyo , laakiin ka mid ah iga i#aal w(yn yahay inuu imanayo , kuwaas oo suunka aanan is#aahilin inaan "uro. Isagu wu!uu idinku baab#iisi doonaa uu!a 2uduuska ah iyo dab . .

15

Masiixa ayaa a-ray 8alimaha asuullada 1:&,1 Iyo lagu in#uu iyagii la shiray , wu!uu ku amray oo aan 0(ruusaal(m ha ka #(gina , laakiins( suga waana yabooh <abbaha , . kaas oo , . ayuu yiri , . aad iga maqash((n , waayo, run#ii 0oo!anaa wu!uu la baab#iisay biyo , laakiins( wa!aa laydinku baab#iisi doonaa uu!a 2uduuska ah maalmo aan hadda laga bilaabo . . 8alimaha asuullada 1:- . /aakiin wa!aad h(li doon#aan !oog markii uu!a 2uduuska ahi idinku soo d(go ; oo idinna wa!aad noqon doon#aan markhaa#iyada +( 0(ruusaal(m , iyo 0ahuudiya oo dhan , iyo $amaariya , iyo ilaa dhammaadka dunida oo.. !a''an.aadka !u)ros 8alimaha asuullada ,:3- +arkaasaa Bu#ros iyagii ku yidhi , . Toobad k((na , oo ha mid kas#oo idinka mid lagu baab#iiso magaca 9iis( +asii! "or d(mbidhaa"ka uu d(mbiyadii hor( ; . Iyo aad h(li doon#aan hadiyadda ah uu!a 2uduuska ah . H$(IDII !A(AN QAAD"A Ciidii yuhuuda %% b%%n)aa koos)i&a 8alimaha asuullada ,:1-& 7addaba markii +aalin#a B(n#(kos# buu!da ayuu u yimid , wa!ay ahaay((n isku wada qalbi ah oo hal m((l ah . Dhaqsoba wa!aa ka yimid sanqadh ka yimid !agga jannada , sidii o" dabayl !oog l(h , oo way buu!iy((n guriga oo dhan halkaas oo ay "adhiy((n . +arkaasaa wa!aa iyaga u muuqday carrabbo u kala qaybsan , sida dab , iyo mid kas#a oo iyaga ka dul "adhiisa#ay . :olkaasaa wa!aa kulligood ka wada buu!samay uu!a 2uduuska ah iyo bilaab((n inay a"a" kal( ku hadlaan sidii uu!u iyaga u siiy(y hadalka . 8alimaha asuullada ,:11,1* 'aayo, kuwanu ma sakhraansana sidaad u malaynaysaan inay , #an iyo #anu waa saacaddii sadd(!aad (( maalm((d . /aakiin wa!anu waa wi!ii lagaga dh(! hadlay n(bi 0oo)((l, ... .axaa &ira ayaa ku baraya in kani uu ahaa mid mar 0 4i kastaba ha ahaatee - ka dib markii Ruuxa /uduuska ah ku soo de ay kuwa rumaysadka leh ee *olladdii sare - ka dib markii ninka curyaanka ah bo saday iridda ku a yaal la odhan &iray /urux - ka dib markii Ananiyas iyo 4afira ku
16

dhintay - ka dib markii caawiyayaasha ayaa la doortay - ka dib markii 4te<hen ayaa dha ax iyo silcinta no*day fahmayaan - waxaa &ira waa wax la u *oro kale ee %u=miniinta ah la u baabtiiso baabtiiska Ruuxa /uduuska ah 0 Dadka aan yuhuuda ahayn r%%r saa-iriyaa Filibos wuxuu te ey 4amaariya ku ee> ka *arxay 0 4amaariya helay erey a ,laah ka dibna 3utros iyo ?ooxanaa waa yimid 0 8alimaha asuullada -:1&-16 7addaba markii rasuulladii 0(ruusaal(m joogay maql((n in $amaariya h(lay (r(yga Ilaah , wa!ay Bu#ros iyo 0oo!anaa u soo diray , kuwaas oo , markay yimaad((n , u duc((y(y iyaga inay uu!a 2uduuska ah h(laan; . 'aayo, w(li kuma uu soo d(gin , midkoodna o" . 'a!ay k(liya ayaa lagu baab#iisay magaca abbi 9iis( . +arkaasay gacmahooda saar((n iyaga on , oo wa!ay h(l((n uu!a 2uduuska ah . Dadka aan yuhuuda ahayn %% "aysariya @o sidaas daraaddeed ma waxaan u malaynayaa Ruuxa /uduuska ah ku soo de ay - ?uhuuddu waxay sida a one; time dhacdo - ka dibna on dadka aan ?uhuudda ahayn sida hal ; mar dhacdo - waxaan waxaa la siiyaa koontada ee %u=miniinta ah ee 'aysariya 0 8alimaha asuullada 1%:&& - &*a In#ii Bu#ros w(li ku hadlayay hadalladaas ayaa uu!a 2uduuska ah kuwa (r(yga maqlay oo dhan ku dul dhacay . 3o kuwii r((r kuwii gudnaa oo rumays#ay yaab((n , sida badan in#ii Bu#ros la #imid , sabab#oo ah hadiyadda ah uu!a 2uduuska ah ayaa lagu soo shubay on !a#aa dadka aan 0uhuudda . 'aayo, wa!ay maql((n iyagoo a"a" ku hadlaya oo Ilaah w(ynaynaya . 8alimaha asuullada 11:11 3o in#ii aan bilaabay inuu hadlo , uu!a 2uduuska ah iyaga ku kor dhacay , sida na dul bilowgii . Dadka aan Yuhuudda ahayn %% $0%sos 3aabtiiskii u u horeysay ee Ruuxa /uduuska ah ku *aaday meel ku saabsan "" A9 A taariikhda :ssher ee B 0 Ca a dhamaadka kitaabka Falimaha Rasuullada - oo ku saabsan 5# A9 - 3awlos waxaa )fesos yimid 0

17

8alimaha asuullada 1>:,-* wu!uu iyagii ku yidhi , . +a wa!aad h(li uu!a 2uduuska ah markaad rumaysa#((n= . 3o iyana wa!ay isagii ku yidhi , .'a!aan haysan badan maqlin in uu jiro uu!a 2uduuska ah . . 3o isna wu!uu iyagii ku yidhi , . 7addaba ma!aa laydinku baab#iisay= . $idaas wa!ay ku yidhaahd((n , . Baab#iiskii 0oo!anaa . . +arkaasaa Bawlos ku yidhi , . run#ii 0oo!anaa wu!uu dadka ku baab#iisay baab#iiskii #oobadda , isagoo dadkii ku ah in ay 'aa inaad rumaysa#aan kan kan iga daba iman lahaa , in uu yahay , on 9iis( +asii! . . 3o markay #aas maql((n , wa!ay la baab#iisay magaca abbi 9iis( . +arkii Bawlos gacmaha saar((n iyaga on , uu!a 2uduuska ah ku soo d(gay iyagii ku kor , oo wa!ay la hadl((n a"a" iyo wa! sii sh((g((n . RASUU( !OW(OS WU UU !ARAY RUU DA !ARA"AYSAN Maad h%shay? 8alimaha asuullada 1>:, 'u!uu ku yidhi iyaga, . +a wa!aad h(li uu!a 2uduuska ah markaad rumaysa#((n= . 1ani waxa ay ahayd su=aasha u u horeysa ee Daul oo mu=miniinta ah la u weydiiyo marka ay yimaadeen )fesos 0 .uxuu o aa in rumayste kasta loo baahan yahay xoo ii Ruuxa /uduuska ah si ay markhaati ku ool ah 0 .axa ay uno*otay ahaa caadi a ah ee 'iristanka badan oo maanta ka 0 8alimaha asuullada 1>:, b , * . 'a!aan l((nahay ma si ka badan sidii maqlay in uu jiro uu!a 2oduuska ahi .. +arkii Bawlos gacmaha saar((n iyaga on , uu!a 2uduuska ah ku soo d(gay iyagii ku kor , oo wa!ay la hadl((n a"a" iyo wa! sii sh((g((n . 1ani waxa ay ahayd bilow a outreach u u weyn tahay wacdin ee taariikhda ee obolka Asia 5 Eatii&ada ee %u=miniinta ah isa oo xoo a ku baabtiisa Ruuxa /uduuska ah ee noloshooda ahayd bilow ii la ruxruxo weyn ee wacdinta muc&iso 0

18

8alimaha asuullada 1>:1% +arkaasaa wa!aa #aas laba sannadood ay soco#ay , si ay dhammaan kuwa <asiya d(gganaa maqlay hadalka lagu abbi 9iis( , oo 0uhuud iyo ?ariigba . H$(I,AAN"A RUU DA !ARA"AYSAN $$ MAAN,A Mid kas)a Ciise wuxuu ku yidhi helno lahaa xoo markii Ruuxa /uduuska ah u yimaadeen 0 8alimaha asuullada 1:- a . /aakiins( wa!aad h(li doon#aan !oog markii uu!a 2uduuska ahi idinku soo kor ... . 3utros ayaa ku yidhi - in *of kasta heli lahaa hadiyadda ah Ruuxa /uduuska ah 0 8alimaha asuullada ,:3- +arkaasaa Bu#ros iyagii ku yidhi , . Toobad k((na , oo ha mid kas#oo idinka mid lagu baab#iiso magaca 9iis( +asii! "or d(mbidhaa"ka uu d(mbiyadii hor( ; . Iyo aad h(li doon#aan hadiyadda ah uu!a 2uduuska ah . Hadiyada wanaa&san .aa in anna u waxaannu &ecel nahay hadiyad kasta oo wanaa san oo Aabbuhu leeyahay noo 0 /uukos 11:11-13 7addii wiil kibis w(yddiis#o, laga bilaabo aabaha kas#a oo aad ka dh(! , ayuu isaga , dhaga! siinaya = <ma hadduu kalluun w(yddiis#o, , ayuu isaga , ab((so siinaya kalluunka m((shiis = <ma hadduu ukun w(yddiis#o, , ayuu isaga , dabaqallooc siinaya = 7addii aad markaa , oo shar l(h , aqaan si loo bi!iyo hadiyado wanaagsan carruur#iinna , in#(( ka badan ayaa <abbihiinna jannada ku jiraa uu!a 2uduuska ah uu siin doonaa kuwa isaga ka w(ydiiso@ 4i aad heli doontaan hadiyadda ah Ruuxa /uduuska ah si aan u fudud weydiisato - ka dibna ay u helaan by iimaan 5

19

SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 %arkii Ciise la hadlay oo ku saabsan imaatinka Ruuxa /uduuska ah waxa ereyo sifo buu la isticmaalo6

2 0 4idee *of ku a*bali baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah si waafa*san eray ii ,laah aawadiis 6

" 0 : sharax far*i a u dhexeeya baabtiiskii 2 oo ah 2 Ruuxa /uduuska ah iyo baabtiiskii 2 in 2 ama 2 oo leh 72 Ruuxa /uduuska ah 0

# 0 %axaa ka muu*an waxaa la a soo *oray Axdi a Cusub dhexdiisa sida uu caddayn in sida caadi a ah soo raacay waayo;ara nimo ee aad hesho baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 6

20

Casharka sad%xaad

Afaf ku hadlid
7a u diidina 4ow la yaab leh in hadiyadda kaliya ee Ruuxa /uduuska ah waxaana la shee ay in isa oo aan xidhnayn - waa mamnuuc by kooxaha badan oo maanta6 .aa sidii 3awlos marna ku *oray 1 :orin#os 1&:3> $idaas dar#((d , walaalayaalow , ku dadaala inaad wa! sii sh((g#aan, hana diidina in a"a" ku wada hadashaan . .aa maxay sababta ay &iraan khilaaf sidaas u badan oo hadiyadda carrabka ku saabsan 6 4idee hadiyad kasta oo Ruuxa /uduuska ah in la sidaas diidi karo iyo *uudhsatay6 .axa dhici karta in hadiyadda carrabkoodu uu si toos ah u tukanayay ruuxeenna in ay ,laah ; isa a oo siinaya ruuxeenna aannu ammaantaada u u ; our maanka la u soo cusboonaadey sida Rasuul 3awlos ayaa shee ay in 6 9abcan - 4hayddaan baa isku dayi lahayd in ay &oo&iyaan wax this awood 0 Hadiyada carrabkoodu uu yahay caddaynta *ofka helay baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 0 .axaa badhtamaha in ay ku nool bo*ortooyada ruuxi a ah ka sarraysa in u furan yahay rumayste kasta0 9<D<0+<7< 74/ID< ;;AD< !ARA"AYSAN +aalinka b((n#aa koos#alka %arkay %u=miniintu heli baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah iyo hididhka ka buuxsamay Ruuxa /uduuska ah - oo waxay bilaabayaan in afaf la u hadlo ee awood aan sida Ruuxa u siinayaa waxyi a cod 0 1ani waa waxa dhacay on the 9ay of maalintii 3entakosti a 0 8alimaha asuullada ,:& :olkaasaa wa!aa kulligood ka wada buu!samay uu!a 2uduuska ah iyo bilaab((n inay a"a" kal( ku hadlaan sidii uu!u iyaga u siiy(y hadalka . Dadka aan 0uhuudda ahayn (( :aysariya ,nta badan - marka muu&inta ah ee awoodda ,laah Ruuxa /uduuska ah waxaa la wadaa o dadka - oo subkiddoodu waxay u yahay sidaas u weyn oo ah in Ruuxa /uduuska ah

21

2 dhaco 2 dushooda ku ah iyo waxay bilaabaan inay ku hadlaan afaf in ,laah weynaynaya 0 8alimaha asuullada 1%:&& - &*a In#ii Bu#ros w(li ku hadlayay hadalladaas ayaa uu!a 2uduuska ah kuwa (r(yga maqlay oo dhan ku dul dhacay . 3o kuwii r((r kuwii gudnaa oo rumays#ay yaab((n , sida badan in#ii Bu#ros la #imid , sabab#oo ah hadiyadda ah uu!a 2uduuska ah ayaa lagu soo shubay on !a#aa dadka aan 0uhuudda . 'aayo, wa!ay maql((n iyagoo a"a" ku hadlaya oo Ilaah w(ynaynaya . !ow'os oo 2oo&a $0%sos 9ad badan oo times dadka hesho ku baabtiisa Ruuxa /uduuska ah marka ay acmaha rumaystaha Ruuxa ; baabtiisay a yihiin iya a dul saaray 0 ,nta badan - waxay keliya ma aha bilaabaan in afaf la u hadlo - laakiin hadiyadaha kale ee Ruuxa /uduuska ah waxaa la isla markiiba firfircoonaan noloshooda 0 8alimaha asuullada 1>:,,* wu!uu iyagii ku yidhi , . +a wa!aad h(li uu!a 2uduuska ah markaad rumaysa#((n= . 3o iyana wa!ay isagii ku yidhi , .'a!aan haysan badan maqlin in uu jiro uu!a 2uduuska ah . . +arkii Bawlos gacmaha saar((n iyaga on , uu!a 2uduuska ah ku soo d(gay iyagii ku kor , oo wa!ay la hadl((n a"a" iyo wa! sii sh((g((n . !ow'os ayaa ku had'ay a0a0 3awlos waxa uu ahaa mahadcelinaynaa iyo xa*ii*sadeen muhiimadda ay leedahay in afaf la u hadlo inta badan iyo waayo mudo dheer 0 Haddii Daul rasuul loo baahan yahay si inta badan ku hadlaan afaf in - intee ka badan ha isku baahan nahay in nolosheena maanta6 1 :orin#os 1&:1- Ilaahay baan u mahadnaqaa inaan a"a" badan oo aad dhammaan hadashaan in ka badan ... /aba oo asaasi ah Dadka iyo #alaa$igaha %arka aynu ka hadalno leh afafka dadka - waxaan ku hadlaan mid ka mid ah lu*adood ee dunida this 0 Faakiin 3awlos ayaa sidoo kale shee ay inuu kala hadlay lu*ad kuwaas oo ku hadli waxay %alaa=i ta - lu*ad &annada ku &iraa 0

22

1 :orin#os 13:1a In kas#oo a ayaan l(h carrabkoodu uu dadka iyo malaa)igaha la hadli ... ,nta badan marka loo liso &acaylka ,laah u wakhtiyada our shakhsi ah oo ammaan iyo cibaadada - waxaan maamula soo baxay erayo in our lan ua e aadanaha si ay muu&iyaan *albiyada isa oo ah ,laaha 0 'a dib markii la helo ku baabtiisa Ruuxa /uduuska ah - waxaan karaan - sida Daul waxay bilaabaan inay ku hadlaan lu*ada cusub oo &annada lu*ad aan xadka laheyn ee ereybixinta - isku luu*ad ah in malaa=i ihii ka yihiin ,laah ku caabudayay leh - oo habeen iyo maalin carshi a hortiisa 0 MA AA DHACAYA MAR"AAN A3A3 "U HADA(NO? Ruux%%na ayaa )ukanaya %arka aan ku tukado carabo - wuxuu ruuxeenna waxaa la tukanayay by muu&inta ka sarraysa ee Ruuxa /uduuska ah 0 maanka waa no*daa midhola=aan 0 1 :orin#os 1&:1& 'aayo, haddaan Ilaah (( a"ka hooyo ah , ruu!ayga ayaa barya , laakiin garashadaydu "aa)iido noqdaa midhola)aan . Cadayn sha.ooyinka i'aah %arkay %u=miniintu Ruuxa ; baabtiisay afaf la u hadlo- inay keeno ,laah ammaaneen by hadlaya shu*ulladiisa yaabka badan 0 8alimaha asuullada ,:11 :(r((#(( iyo kuwo kay((lan wa!aan maqli ku hadlaya a"ka hooyo (( noo gooni ah shuqullada yaabka ah (( Ilaah . Ducada uu!a ,yadoo tukanayay afaaf - fikirrada ha ka yimaadaan maskaxdayda - mana aha kuwo ku kooban tahay arashadayda aar ah 0 Halkii Ruuxa /uduuska ah waxaa la u tukanayay iyada oo ruuxay a aadanaha si toos ah Aabbaha 0 4"(sos *:1- had iyo j((r salaadda oo dhan iyo barya uu!a baryo , isagoo "((jigaan ilaa dhamaadka #his l(h adkaysasho oo dhan iyo quduusiin#a oo dhan . ooma -:,*,,6 $idoo kal( uu!u wu!uu inaga caawimaa i#aaldarrad((nna (( . 'aayo, ma aynu og nahay wa!a aan u ducayn, oo aynu ku #ukanno waa , laakiin uu!a qudhiisu waa inoo duc((yaa isagoo #aah aan la onkod((n karo . 7adda :an qalbiyada baadhaa

23

waa yaqaan wa!a "ikirka uu!a uu yahay , ma!aa y((lay, wu!uu quduusiin#a ugu duc((yaa sida ay #ahay doonis#a Ilaah . ;;A< 2;D;;$:< <7 <0<< :; 7<?<0< %arka aan helno baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah waxaanu yihiin in ay bilaabaan inay la hadlaan 5 Ruuxa /uduuska ah ayaa ku siin doona waxyi a cod 0 %a la hadli kartaa laba lu*adood hal mar 0 .axaan nahay in ay ku hadlaan luu*adda &annada ku &iraa 0 .axaan nahay in aan kula tahay in lu*ada tan 2 fahankeenna arashadaydu 2 marka hadlayay carabo 0 .aa maxay haddaba waxaynu nahay - si ay u u hadlayaa6 'a!ay bilaabayaan inay hadlaan 8alimaha asuullada ,:& :olkaasaa wa!aa kulligood ka wada buu!samay uu!a 2uduuska ah iyo bilaab((n inay a"a" kal( ku hadlaan sidii uu!u iyaga u siiy(y hadalka . '(!(ynu bilawnay inaan hadalno 9hamaan lu*ado waxaa la u sameeyay erayada in ay yihiin isku;dar ah dhawaa*yada0 Haddii Ruuxa waa inaad na siiso enablement ama waxyi ii cod - sida maalintii 3entakosti a - waa in aan bilaabaan inay ku hadlaan laakiin ma lu*ad aan o nahay in 0 .aa in aan - sida kuwa rumaystayaashii u u horreeyay bilaabaan inay la hadlaan codadka dhawaa* 0 4ida aan ku bilaabaan inay xarunta afkaar ku saabsan Ciise - isa oo waydiistay iyo heshay baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah by iimaan - waa in aan bilaabaan inay ku hadlaan 0 .axaa la noo hadlayay doonaa - sida ay yeeleen on the 9ay of maalintii 3entakosti a 0 Ruuxa /uduuska ah ayaa markaas na siin doonaa awoodda0 '(biyaal biyo ah Fu*adda in bilaabi doonaan inay soo *ul*ulaya na a no*on doonaa sida 2 webiyo biyaha nool ah -2 sida ay laca aha la a soo &irnaa u u hooseeya 0 Cataa sida uu ,laah ka dhi ay biyaha ada ka yar ca aha 3utros markii uu la ildaran ee doonnida iyo bilaabay inuu socdo biyaha on - Ruuxa /uduuska ah ka dhi i doonaa dhawaa*a 2 ada 2 ee hoos Carrabkooda marka aynu bilaabaan inay eesinimo ka a dhex hadlo dhawaa* 0

24

74/ID< B<<BTII$:< ;;AD< !ARA"AYSAN :u#uko salaadan <abahayga janada ku jiroow, .axaan ka a mahad celinayaa hadiyada aad isiisay ee ah badbaadada5 Fakiin eebow- waxaan kaa baryaayaa inaad isiiso hadiyadkasta oo aad ani a ii hayso0 .axaan doonayaa inaad isiiso hadiyadaada taas oo ah ruuxdaada barakaysan5 .axaan doonayaa awoodaada noloshayada oo dhan5 %asiix- waxaan ku waydiistay inaad i u baabtiisto ruuxdaada barakaysan5 , u sii hadiyadaas aaminaada aan ku aaminsanahay5 Hada- eebe- waxaan acamahay a utaa ayaa inaan ku amaano0 @o afkaya a ayaan furay oo waxaan bilaabay inaan ku amaano-lakin maaha luu*adkasta oo aan a*aano0 4ida maalinta beentaakoostalka- waxaan doonayaa inaan kula hadlo0 .aana sidaan samaynaayo- waan kuu mahad celinayaa eebe-ruuxada barakaysani inaad awoodaada i u siiso5

Tilmaamaha la #aaban karo Haddaba - oo aad acmaha la kiciyey in ,laah ammaaneen bilaabaan in ay isa a ku ammaani doonaa 0 'u bilow inaad la hadasho wax weyn ka dhawaa*yada yar 0 .ebiyo biyaha nool ah ayaa bilaabi doona in ay ku shub aad ka soo - sida Ruuxa /uduuska ah wuxuu ku siinayaa waxyi a cod 0 'a dhi u su&uudday iya oo ,laah ku baxay cod aad lu*adda cusub &annada ku &iraa illaa aad socodka a free ah oo ,laah ammaaneen 0 Ha isa a soo *ul*uli ka soo *oto dheer udahood aad xa a ruuxa 0

25

Ha codkaa a ku biiri leh codadka malaa=i aha ee ammaan iyo cibaadada ,laah ku yidhi 0 U(AJ$$DADA /;;2<D<7< $<+<D< <maan Heesida Ruuxa %arkii aan heesi &inni ii - Ruuxa /uduuska ah ma ina siinayaa oo keliya dhawaa*a - wuxuu sidoo kale na siiso laxan uu 0 'u bilow u caabudaan ,laah hadda by heesaya ku *oran lu*addaada &annada ku &iraa 0 1 :orin#os ka dibna 1&:11 waa ma!ay na#iijada= Baryi doonaa ruu!a ku , iyo sidoo kal( ku baryi doonaa garashada . 'aan u gabyi doonaa ruu!a ku , iyo ayaan sidoo kal( gabyi doonaa garashada . lu*adeena 2 &annada ku &iraa 2 ama afka 2 tukasho 2 waa iyada oo wuxuu ruuxeenna ilaa ,laah 0 Hadiyada carrabka waxa ay ka hadiyad u dhi anta fasiraadda - waa ,laah la hadlay nin 0 $alaada .axaan la a yaabaa in aan o aado sida ay u tukadaan oo ku saabsan *of aar ah ama xaalad 0 %arkii aan bilaabaan inay wax shafeeca ah carabo - Ruuxa /uduuska ah waxaa la tukanayay iyada oo wuxuu ruuxeenna oo aan xadka maankiinna 0 .axaan in wada noolaanshaha *umman yahay in la tukanayay doonaa doonista ,laah 0 Eatii&ooyinka awood leh la a filayaa kartaa5 4ida aynu ku ammaano iyo caabudaan ,laah iyo wax shafeeca ah ku salaysan si &oo to ah maalin kasta iyo in our lan ua e cusub - awood weyn wadi doontaa in ay soo *ul*uli soo baxay nolosheena 0 4ida aan ku tukado iyo ammaan ku &irta ruuxa- - webiyo biyaha nool ah sii wadi doonaan in ay soo *ul*uli 0 .axaan la dhisi doonaa ilaa iimaanka ku tukanayay by Ruuxa 0 0uudas 1:,% /aakiins( idinku, gacaliyayaalow , na"saddiinna ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska , #ukanayay oo uu!a 2uduuska ah ... 9alaamadii kuwii ?aaloobay ,laah waxa uu rabaa inuu u xa*ii&iyo )rey iisa marka aan in&iilka dadka la wadaa aan by muu&inta ,laah xa iisa ka hadlayay carabo 0 %arna waa .axaanu *arin ama aad

26

dareento in kuwii aaloobay xumaan lahaa haddii aan afaf la u hadlo- in 0 .aa calaamad la siiyay by ,laah in la furan oo loo isticmaalo by %uuminiinta 0 1 :orin#os 1&:,, a $idaa dar#((d a"a"ku calaamo a , ma aha kuwa aan rumaysan , laakiin kuwa aan rumaysadka lahayn ... Tusaalaha maalin"ii Ben"akos"iga 8alimaha asuullada ,:&,1 :olkaasaa wa!aa kulligood ka wada buu!samay uu!a 2uduuska ah iyo bilaab((n inay a"a" kal( ku hadlaan sidii uu!u iyaga u siiy(y hadalka . 7adda wa!aa la d(gganayd 0(ruusaal(m 0uhuud oo ahaay((n niman cibaado l(h oo ka yimid quruun kas#a oo samada hoos#((da . Hadiyada carrabkoodu uu calaamad u tahay in ay rumaysanayni - waxay dhe aystaan - yaabsan yihiin- oo markaa ka aaminsan tahay 0 %oo &iida"ay dad 'aro badan sida ku jir#a aayadaha . *-- 3o markii sanqadhaas la dhacay , dadkii badnaa ayaa isu yimid , oo ku dawakh((n , sabab#oo ah qo" kas#a oo maqlay iyagoo a"kiisa ku hadlaya gaarka ah . +arkaas dhammaan#ood way wada n(!((n oo yaab((n , oo wa!ay yidhaahd((n in midkiinba midka kal( , .Bal ((g , ma in#aas oo dhammu wa!ay ku hadla r((r ?alili ahayn= Iyo sida ay #ahay in aynu maqli , mid kas#a in luuqad((na #aas oo aynu ku dhalannay= . Cadaymaha !axyaalaha layaabkaleh ee ilaah sida ku jir#a aayadaha . >-1, . Bar#hians iyo r((r +aaday iyo r((r Bar#iya iyo , kuwa dh(! d(ggan +(sobo#amiya , iyo 0ahuudiya iyo :abbadokiya , iyo Bon#os iyo <asiya , iyo 8arugiya iyo Bam"uliya , +asar iyo q(ybo ka mid ah /iibiya jaarka r((r :uranaya ah , Cisi#ors ooma ka yimid , 0uhuuddii iyo kuwa raacsan , r((r :(r((#(( iyo kuwo kay((lan - wa!aan maqasho iyaga oo ku hadlaya a"ka hooyo (( noo gooni ah shuqullada yaabka ah (( Ilaah . . $idaas daraadd((d wa!ay ku wada yaab((n oo shakiy((n , iyo , isagoo l(h in ay ka mid kal( , . 'a! kas#a oo micnah((du noqon karaa =.

27

A!ooda sare ee kuhadasha luu(ada a(oon"a Ciise wuxuu ku yidhi in afaf la u hadlo ay no*on lahayd mid ka mid ah calaamadaha - kuwaas oo ay raacaan lahaa rumayste kasta marka ay 2 ku wacdiyaan 2 in&iilka 0 4ida dhacay on the 9ay of maalintii 3entakosti a - mararka *aarkood aan la aranayn in ay ka mid hadlayay carabo waxay ku hadla lu*ad la u ya*aan inay *ofka ma*alka iya a la hadli 0 .axaa &ira tusaalooyin badan oo ah tan dhacay maanta 0 Had iyo &eer waa calaamad ka sarraysa si aan rumaysadka lahayn in iya a oo keeni kara in aad hesho fariin ah ee ,n&iilka 0 abaaniga Dabiiciga Hadlayay carabo waa mid ka mid ah calaamadihii iyo yaababkii in Ciise waa la soo celinta si uu kaniisadda maanta 0 .aa rumayste kasta5 %aanta sidii waa ii ee kaniisaddii hore - waa caddaynta helay baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 0 .aa calaamad ka sarraysa si aan rumaysadka lahayn 0 .axaan uma baahna in ay no*on shucuurta ama isku day in aad ficil 2 sarraysa2 marka aan afaf la u hadlo- in 0 .axaan la hadli kartaa mid ka *aylo ah ama tartiib u socotay - si de de ah ama si tartiib tartiib ah - marka aynu ho aamiyo Ruuxa /uduuska ah 0 Ha hadiyadda carrabkoodu uu soo *ul*ulaya awood iyo weli in hab dabiici ah 0 $;)<</3 I03 MURAAJOCO 1 0 : sharax na a *ayb ka ay kasoo hor&eeddo *ayb ,laah oo &iritaankiisa si Rabbaani a ah ee ku hadlayay carabo 0

2 0 Hadlayay carabo in mid ka mid wa*ti - ama waayo;ara nimo ay marmar in nolosha rumaystaha ah 6

28

" 0 .axaan in ka welwelsan dembi kuwii aaloobay hadii ay ma*laan noo afaf la u hadlo6

29

Casharka a0raad

Furayasha muhiimka ah ee wacdinta


Hordha/ Hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah siiyaan hab cusub oo ku nool rumayste ruuxa ; ka dher iyey 0 Cataa sidii 3utros 9hambaal uu doon iyo biyaha ku dul socday - waxaan nahay in aan xoo&inno soo baxay aa a a raaxada nolosha oo dabiici ah oo soco on 2 biyaha ruuxi a ah 0 2 .axaan nahay in ay ku nool yihiin ruuxa iyo sha*eeyaan dhammaan sa aalka ah ee uu hadiyado ka sarraysa nolol maalmeedkeena 0 1 $amuu,((l 1%:* D EIFG uu!ii $ayidka (( aad ku dul d(gi doona in awood , iyo inaad wa! sii sh((g#aan iyaga la dhigan doonaa ; oo loo b(dd(li doonaa aad galay qo" kal( . HU!"A MUMINIIN,A A.oon .axaa muhiim ah in rumaystayaasha oo dhan way ya*aanaan oo ay fahmaan sida ay u sha*eeyaan oo dhan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah 0 Daul this noo shee ay at 3ilow a u u horreeya ee wax bariddiisa on hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah 0 1 :orin#os 1,:1 7addaba !aalkii hadiyadaha ruu!a , walaalayaalow , inaan rabin inaad jaahil ka . Hadiyadaha 3aabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah waa la a alo alay hadiyado kuwan 0 .axaan nahay in ay bilaabaan in ay ka hawl alaan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah isla markiiba ka dib marka aanu helno baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 0 Awoodda Ruuxa /uduuska ah ayaa noo yimid alay da*ii*ad iyo waa in ay bilaabaan waxaan sii daayo awooda in iyada oo mid ka mid ah daliilka Ruuxa /uduuska ah 0 0oo)((l ,:,- 3o wa!ay noqon doon#aa in ay hadhow noqo#ay in anigu wa!aan idinku shubi doonaa ruu!ayga on aadmiga oo dhan ; oo wiilashiinna iyo hablihiinnu wa! bay sii sh((gi doonaan , ragga jir ku riyoon doonaan riyooyin , aggiinna dhallinyarada ahuna ma arki doon#aan .

30

8alimaha asuullada 1:- /aakiins( wa!aad h(li doon#aan !oog markii uu!a 2uduuska ahi idinku soo dul joogay; iyo aad ii noqon doon#aa markhaa#i ka ahaa 0(ruusaal(m, , iyo 0ahuudiya oo dhan , iyo $amaariya , iyo ilaa dhammaadka dunida oo . Sa&aa' hadiyadaha ruuxa 1 :orin#os 1,:&-1% 7adda wa!aa jira hadiyado kala cayn ah , laakiin waa isku uu! . 'a!a jira "arqi ah (( wasaaradaha , laakiin isku abbi . +arkaasaa wa!aa u kala cayn ah hawlaha , laakiin waa isku Ilaah oo shaq((ya oo dhan oo dhan . /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan : 'aayo, mid ka mid ah wa!aa la siiy(y hadal !igmad ah !agga uu!a , si kal( hadal aqoon ah uu!a isla , caqiido kal( isku uu!u , mid kal(na hadiyado wa! lagu bogsiiyo ayuu isku uu!u , si kal( oo shaq((ya oo mucjisooyin , si sh((gidda, mid kal(na , si miyir l(h oo kal( oo ah kuwa ruu!aan#a l(h , si nooc kal( oo kala duwan oo carrabka , si kal( "asirka carrabkoodu . Fiiro aar ah7 ,nternational Gersion Eew wuxuu isticmaalaa eray a 1an iyo tani waa title a ka badan *eexid u hadiyadda ah miyir leh ee ay &inniyo - waxaanu u isticmaali doonaan oo dhan daraasaddan 2 kala &inni oo 0 2 0 HADIYADAHA MUMIN "AS,A Aayaddan todoba - hadiyadaha Ruuxa waxaa la u ma acaabaa ee daliilka Ruuxa 0 9hammaantood ees bay u siin in ay rumayste kasta wanaa wadaa a ee 0 .ixii %u=min ah oo si uul daraystaan in ay ka hawl alaan mid kasta oo ka mid ah sa aal hadiyado Ruuxa /uduuska ahu u no*on lahaa inay see i on wixii waayo ahaa 2 macaash ah oo dhan 0 2 %uslinka ah 1aasi waxaa ka ma*naan lahaa natii&ada muhiim koritaanka ruuxi ah oo wax ku ool wasaaraddu in ,laah la *orsheeyey naftiisa 0 1 :orin#os 1,:6 /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan ... #uud ahaan wa/din)a @o intii 3awlos baray saabsan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah ee 1 Corinthians - ayuu sidoo kale ahaa ka *abashada hawlaha hadiyadaha udahood kulan kaniisadda0 ,n 1 Corinthians 11 - wuxuu kala hadlay dhar ku habboon

31

ee kaniisadda ka dibna dhamaadka cutubka in maw*ifkaa ku habboon in *aadashada Cashada Rabbi a 0 .axa &irtay badan oo wareer ku saabsan isticmaalka erayada ku &ira aayadda sideed 2 mid ka mid ah waxaa la siiyey 2 iyo 2 si kale 0 2 From isticmaalka erayadan ku waxaan baray in aanu nahay kasta oo uu u sha*eeyo in mid ka mid hadiyad kaliya - ama waxaa la a yaabaa laba 0 .axbarashada waxaa la baadi ku su an 0 Daul &iray isa oo wax baraya sida hadiyado yihiin in ay ka hawl asho kulan oo kaniisadda 0 Hal *of ma aha in ay ku sha*eeyaan dhammaan hadiyadaha in shirka kasta 0 'ulanka kaniisadda waa in la u wasaaradda &irka ah 0 %id ka mid ah u sha*eyn doono in hadiyad this - kale ee ah in 0 4ida aynu u nu ul yihiin Ruuxa /uduuska ah - rumayste kasta awood si ay xubnaha kale ee &irka iya a oo maraya hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah wasiirka 0 .axaan nahay oo dhan si siman ay muhiim tahay in mid ka mid kale marka aynu u o olaan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah u *ul*ulaan 0 1 :orin#os 1,:11,1, /aakiin mid ka mid ah iyo uu!a isla wa!yaalahan oo dhan ka shaq((ya , qaybin#a ka mid ah si gaar gaar ah sida cidduu doono . 'aayo, sida jidhku mid k(liya oo uu l((yahay !ubno badan , laakiin dhammaan !ubnaha jirka ka mid ah , ay badan yihiin, jirka ka mid ah , sidaas dar#((d sidoo kal( waa +asii!a . Raadi Hadyadaha Dhisa kanisada .axaan nahay in ay raadsadaan hadiyadaha ruuxa - ma kor u nafteena - laakiin in aanu no*on karaa mid ka *ayb dhismo &idhka %asiix 0 1 :orin#os 1&:1, $idaas oo kal(na idinku , #an iyo aad #ahay ku kulul hadiyadaha ruu!a , ha noqo#o wa! dhisa oo kaniisadda ah in aad raadsa#id ku naja!aan. Fiiro u yeelo isticmaalka erey a 2 hadiyado 2 waa &amac 0 All hadiyado yihiin in ay dhisaan &irka oo dhan %asiixa ma ahan oo keliya in ay hal *of kor u muhiimada 0 Rumayste kastaa waxa uu leeyahay wasaaradda a 0 Rumaystayaasha *aar waxaa la u ma acaabaa by ,laah alaan wasaaradda shan ; laab A Rasuul - Eabi a %acallimow - wacdiye ama Dare B 0 1he sa aal hadiyadaha ruuxa ku sha*eeyaan la a yaabaa in ka badan si xor ah

32

iyada oo loo marayo rumaystayaashan sababtoo ah waxay u sii nu ul si loo suurto eliyo in Ruuxa /uduuska ah si *ul*uli sidaas 0 4ida ay bilaabayaan inay ku sha*eeyaan badan oo ka mid ah de aanka ka badan oo kale - oo hadiyadona wuxuu no*on karaan caan ah in ay wasaaradda 0 Rumayste kasta oo ka hawl waa in dhammaan hadiyadaha 0 .aa in aanay ka cabsan kan do*onnada raadinaya 0 .axay no*on waa diyaar in aan xoo&inno soo baxay iyo halis u samaynta khaladaadka 0 1aasi waa habka kaliya ee si aad u barato 0 @f xertii oo dhammu ka - kaliya Deter biyaha ku dul socday 0 .axa uu ka mid ahaa - kuwaas oo ahaa diyaar u *aadan halista ah ee ay xa ooda ka soo baxay doon ah 0 (%h hadiyadaha sar% 1 :orin#os 1,:31 /aakiin dadaala hadiyada ugu wanaagsan . 3o w(liba wa!aan idin #usayaa hab ka sii wanaagsan kooda . Hadiyado .eyn ee rumayste kastaa u leedahay si faseex ah oo ka sha*eynaya noloshooda ah ay yihiin kuwa taasoo loo baahan yahay munaasabad kasta si ay u utaan wasaaradda in ,laah wuxuu iya a siiyey 0 ,USAA(OOYIN (AHU!SADAY OO (A#U RAADINAYO I(AAH ,usaa'ihii ya/.uub Bilagwgii 3,:,&-3% +arkaasuu 0acquub k(ligiis #(g(y, nin baana la l(gdamayay isaga ilaa markii waagu b(ryayay. 7addaba markuu arkay inuu inuusan ka adkaanayn isaga ka g((s ah , wu!uu #aab#ay godka uu hiH ; iyo godka o" hiH 0acquub oo ahaa ba!ay wadajir ah sida in#uu la l(gdamayay isagii . +arkaasuu wu!uu ku yidhi , . I sii daa , ma!aa y((lay, maalin#a . . /aakiin wu!uu ku yidhi , .+a ogolaan doonaa inaad u #ag#o ii haddii aan idin barakayn @ . $idaas wu!uu ku yidhi isagii , . 'aa ma!ay magacaagu= . 3o wu!uu ku yidhi , . Iacob . . +arkaasuu wu!uu ku yidhi , . +agacaaga hadda ka odhan doono 0acquub , waas( Israa)iil; . 8or aad la dagaallamay , Ilaah iyo dadba , waanan ka adkaaday .

33

+arkaas 0acquubna wuu w(yddiiy(y , oo wu!uu ku yidhi , . ii sh((g magacaaga , waan ku baryayaay(, . . +arkaasuu wu!uu ku yidhi , . +a!ay #ahay in aad w(ydiiso +y nam( ku saabsan yahay= . 3o isna halkaasuu isaga barak((y(y . +arkaasaa 0acquub ku loo yaqaan magaca bi!iy(y 8(nii)((l m((sha : . 'aayo, wa!aan aragnay Ilaah "ool ka "ool ah , iyo noloshayda waa la ilaaliyay . . Masiixu wuxuu ina siiyaay -asaa' Weydiinta rooti /uukos 11:1-13 3o wu!uu iyagii ku yidhi , . +idkiinn(( baa oo uu y((lan doono saa!iib , oo isaga u #ag oo saqdadh(!( u l((yahay isaga ku yidhaahd((n, $aa!iibow , sadd(! kibsood i amaahi , waayo saa!iib anigaa l(h (( ii yimid on sodcaalkiisii buu , oo waan u hor dhigo ) wa!ba ma aha, oo isagu soo jawaabi doonaa gudahood oo ku yidhaahd((n, 7a i dhiba ; albaabka waa la !idhay , oo carruur#a waa sariir#ay ila jii"#aa ; umana kici karo inaan iyo adiga ku siiyo ) = .'a!aan idinku l((yahay , in kas#oo uusan u kici doonaa oo u siin isaga , ma!aa y((lay , isagu waa inuu saa!iibnimadiisa aawad((d, w(liba baryo badnaan#iisa o" ayuu u kici doonaa oo u siin isaga sida ugu badan ayuu u baahan yahay . Weydii , raadso , garaaca 2@o waxaan idinku leeyahay - weydii - oo waa laydin siin doonaa inaad H raadsadaan - oo waad heli doontaan H araaca oo waa laydinka furi doonaa si 0 .aayo- mid kasta oo weyddiista - oo kii doonaana waa helaa - iyo kii araacana waa la a furi doonaa 0 Haddii wiil kibis weyddiisto- la a bilaabo aabaha kasta oo aad ka dhex ayuu isa a - dha ax siinaya 6 Ama hadduu kalluun weyddiisto- - ayuu isa a - abeeso siinaya kalluunka meeshiis 6 Ama hadduu ukun weyddiisto- - ayuu isa a daba*allooc siinaya 6 Haddii aad markaa - oo shar leh a*aan si loo bixiyo hadiyado wanaa san carruurtiinna intee ka badan ayaa Aabbihiinna &annada ku &iraa Ruuxa /uduuska ah uu siin doonaa kuwa isa a ka weydiiso5 2

34

Wa'aa. i'aa hadiyad , Timo#(yos 1:* 7addaba sidaas daraadd((d wa!aan idin !asuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah (( waa in aad (( gacmosaariddaydii on gacmahayga . NA3,AADA U+ A!UUR I(AAH Na0)ada udhiib i'aah ooma *:13 3o ha soo bandhig#o !ubnaha sida qalabka !aqdarrada qudhiinnu d(mbaajiy(y , laakiin jooga si ay Ilaah sida soo noolaaday kuwii dhin#ay , iyo !ubno ka #irsan aad sida qalabka !aqnimada Ilaah . omans 1,:1 7addaba wa!aan idinka baryayaa , walaalayaalow , by Ilaah na!ariis#iisa , in aad soo bandhig#id m(ydadkiinnu ay allabari nool , oo quduus ah , mid Ilaah aqbali karo , #aas oo ah ad((g macquul ah oo aad . Dha.aa2i bo.or)ooyada Ruuxa 4ida uu Ruuxu ka buuxo %uuminiinta - waxaan dib dambe u si socon by yahay noo dabiici a &ir 0 .aa in aan ku baran in ay ku noolaadaan a ara ti cusub oo ka sarraysa - ama haykalkii Ruuxa /uduuska ah 0 4ida aan ku noolahay by Ruuxa - waxaan had iyo oorba waxay no*on doontaa xasaasi ,sa a0 .axaan no*on doonaa awood dabiici ah 0 Hawl alka ayaa of the hadiyadaha ruuxa no*on doona *ayb ka mid ah maalin kasta nolosheena 0 1 :orin#os ,:1& Einka na"#a raacaa ma aqbalo wa!yaalaha uu!a Ilaah , waayo, nacasnimo in ay yihiin #oona, oo wu!uu iyaga ku ogaan karaa , sabab#oo ah wa!ay ruu!a ayaa lagu im#i!aamaa . ?ala#iya 1:,1 7addii aynu ku nool uu!a , oo ina k((na aynu ku socda uu!a . SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 4oo tax sa aal hadiyado Ruuxa /uduuska ah 0 2 0 1an iyo hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah waxaa la siiyaa si ay rumayste kasta si ay u taraysaa oo dhan - maxaad hadiyado *aar ka mid yahiin in ay ku sha*eeyaan more si xor ah iyada oo rumaystayaasha oo *aarkood 6 " 0 .aa maxay sababta aan ku 2 hadiyado weyn 2 kaas oo si aar ah ay muhiim tahay in oofinta wasaaradda taas oo ,laah wuxuu inoo u yeedhay - dooni 6
35

9asharka shanaad

Hadiyadaha Ca"egori)ed iyo micneheyaa


@ ow in ay %acallinka 7 .ixii casharka waa in aad u diyaariso tusaalooyin aad ka waayo;ara nimo u aar ah in la u muu&iyo hawlaha hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah - ka dibna la dhiiri wadaa a by ardayda sidii ay u ah hawl alada ka mid ah kuwan hadiyado noloshooda 0 1ani waxay ka dhi i doontaa *aliinka iyo far*i a u hadiyadaha more si cad loo fahmo 0 SA#AA( QORAA( OO "A HAD(AYA HADIYADAHA RUU A 1 :orin#os 1,:1 7addaba !aalkii hadiyadaha ruu!a , walaalayaalow , ma aan j(clayn inaad jaahil ka ... 1 :orin#os 13:, 3o in kas#oo aan l((yahay hadiyadda wa! sii sh((gidda , oo "ahmi qarsoon oo dhan iyo aqoon#a oo dhan , iyo in kas#oo aan rumaysadka oo dhan , si aan u saari karaan buuraha , laakiins( aanan jacayl lahayn , wa!ba ma ihi . 1 :orin#os 1&:1,1, Iacaylka raaca , oo w(liba hadiyadaha uu!a , laakiin gaar ahaan in laga yaabo in aad wa! sii sh((g#aan . 4idaas oo kalena idinku - tan iyo aad tahay ku kulul hadiyadaha ruuxa - ha no*oto wax dhisa oo kaniisadda ah in aad raadsatid ku na&axaan 0 , Timo#(yos 1:* 7addaba sidaas daraadd((d wa!aan idin !asuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah (( waa in aad (( gacmosaariddaydii on gacmahayga . 9ibraaniyada ,:& Ilaahna wu!uu ugu marag labada ula calaamooyin iyo yaabab , kula mucjisooyin kala duwan , iyo hadiyado uu!a 2uduuska ah , siduu doono ayuu u gaar ah . 1 Bu#ros &:1% $ida mid ka mid walba ay h(shay hadiyad , wasiirka wa!aa ka mid ah oo kal( , sida wakiillo wanaagsan oo h(lay nimcada badan aawad((d Ilaah . ooma 1:11 'aayo, aad baan kugu arko , in aad si dhici kar#a in baan ku siiyo hadiyad uu!a ka , si aad u !oogaysa#aan . +aahmaahyadii 1-:1* Ein hadiyaddiisu qolka isaga , iyo isaga hor k((n#aa rag waaw(yn .

36

$<?<</:< HADIYADOOD 44 ;;A< 1he sa aal hadiyadaha Ruuxa yihiin meelaha kuwaasoo Ruuxa /uduuska ah teedu hortiisay 0 .axay yihiin weedho of nimcada ,laah ee oobta sha*ada ee dunida maanta 0 .axay yihiin daliilka awoodda ,laah u adee i waayowaxyaalaha wanwanaa san ee aadanaha0 1 :orin#os 1,:6-1% /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan , waayo, mid ka mid ah wa!aa la siiy(y hadal !igmad ah !agga uu!a , si kal( hadal aqoon ah uu!a isla , si kal( umaysadkaaga ayaa isku uu!u , mid kal(na hadiyado wa! lagu bogsiiyo ayuu isku uu!u , si kal( oo shaq((ya oo mucjisooyin , sh((gidda, mid kal(na , si miyir l(h oo kal( ah (( ay jinniyo , si nooc kal( oo kala duwan oo carrabka , si kal( "asirka carrabkoodu . 7adiyadaha cidkas#a ,laah marnaba loo u tala alay dadka si ay u noolaadaan in dunidan iyada oo *ayb ka ruuxi a ah &inni ii 0 ,yada oo baabtiiska Ruuxa /uduuska ah - waxay siin hadiyad kasta oo loo baahan yahay in ay ku uuleysato da aallada nolosha this 0

,laah waa Ruux 0

4haydaanku waa ruux a 0

Aadanahu waa ruuxa a .

4"(sos *:1, 'aayo, annagu ma l(gdanno jidh iyo dhiig , laakiin dhanka ah wa!yaalaha , ka dhanka ah awoodaha , ka dhanka ah #aliyayaashii , gudcurka ku jira da)da #his , !ulka +ar#ida ruu!yada sharka ah m((laha jannada . Hadiyadaha Ruuxa /udduuska ah ayaa ah inoo siiyey in ay isticmaalaan 0 %a aha 2 koobab 2 usan ka adee an aaminka ah 0 Hadiyado waa *alab kaas oo *alabayn rumaystuhu waayo- da aalka ee nolosha this 0

37

SAD$ QAY!OOD AYAAY UQAY!SAMAAN

Hadiyadaha dadka ku dhex&ira * +Hadlaya,


Waxaa lagu hadalayaa codad iyo Luuqado kaladuwan oo ah isdhexgal

Hadiyadaha !axyiga * +#a(lid,


Udhexeyntna ruuxda erega Aqoonta iyo caqliga

A!ooda hadiyada * +%amayn,


Hadiyadahaiimaanka Hadiyadaha maqalka ku shaqaynta mucjisooyin
7<DI0<D<7< COD <7<<E44D 4addexda hadiyado marka hore waxaan ku baran doonaa yihiin hadiyado Ruxuu ama hadiyado hushiisiineed iyo cod 0 .axay yihiin Ruuxa /uduuska ah ku hadla noo u oo na dhex maro0 Hadiyadaha hushiisiineed iyo cod waxaa la u muu&iyey markii ,laah awood aan ku hadla u ah %uuminiinta 0 Rumaystayaalna hawl alaan hadiyado kuwaas kuwo kale ku xoo aystay - lana loo *albi *aboo&iyey 0 ,yadoo ,laah la keeni doonaa in la saxo - wuxuu marnaba keeni doonaan xisaab aad u marayo hadiyado kuwaas 0 <8a" Hadiyada carrabkoodu uu yahay hadal ka sarraysa ay cod hushiisiineed ah la siiyey Ruuxa /uduuska ah oo isticmaalaya xubnaha codka caadi ah 0 .aa lu*ad aan weli iis baran 8uudoomiyaha by - mana ay aranayn- by maanka 8uudoomiyaha 0

38

Afka la a a la a yaabaa in afka ah oo &annada loo isticmaalo malaa=i ahu waxay - ama lu*ad aadanaha 0 Hadiyada carrabka la a yaabaa in suurto al ah in loo fahmo by ma*la in lu*ad u ooni ah 0 8asiraadda Hadiyada fasiraadda carrabkoodu uu yahay istusi soo baxayay oo ka sarraysa by Ruuxa sharaxaad ama macnaha ah ee ra=yi ah cod of fariin in afka hooyo oo kale 0 %a aha *aliin - ama faham - ee maanka 0 .axaa la siiyaa by Ruuxa ,laah 0 Fasiraadda macnaheedu waa inaad u sharaxdo sharraxaadda - ama kala fur 0 %a aha suu aan - eray a for eray a - tur&umaad 0 sh((gidda Hadiyadda wax sii shee idda waa lama filaan ah - hadal cod ka sarraysa oo ah waxyi a in afka hooyo la ya*aan oo xoo&iya - dhiiri elisaa - iyo *albi *abow&iyaa &idhka %asiix 0 .aa farriin toos ah ka timaada ,laaha *of aar ah - ama koox dad ah 0 7<DI0<D<7< WA YI#A Hadiyadaha waxyi a ,laah tahay shaaca &inni oo - a*oonta ama xi mad dadkiisa for xaaladaha aar ah 0 Hadiyado waxa la siin karaa noo afaf badan iyo fasiraada ama hadiyadda wax sii shee idda marayo 0 .axaa la siin karaa na dhex riyooyin - riyooyinka - ama barxadda hoosena wuu o yahay ah 0 Airiirka udh(!(ya ruu!da 4oocayaa u dhexeeya &inni oo waa fahanka ka sarraysa ay dunida Ruuxii ku alay 0 .axay muu&inaysaa cate ory ruuxa - ama &inni oo - ka adaal *of - xaalad - ficil ama farriin 0 4addex meelood oo &inni oo si la u kala sooci waa7
Ilaah ; ,laah iyo malaa=i aha0 :a#imid $haydaanku ; 4haydaanku iyo &inniyo

uu0

uu!a aadanaha ; &idhka- ama nin dabiici a

39

4r(yga <qoon#a )rey ii a*oonta waa muu&inta ka sarraysa by Ruuxa /uduuska ah xa*ii*ooyinka *aarkood - &oo o ama la soo dhaafay - oo ku saabsan *of ama xaaladda - taas oo aan la u bartay iyada oo maanka dabiici a ah 0 Hadiyad ku siinayaa macluumaad ,laah ka yimid oo aan karto in la dabiici ya*aan 0 Hadiyad 'ani waa erey ka - *ayb ka mid ah - ma sawir oo dhan - oo aan a*oon ,laah oo dhammu on maado kasta 0 .axaa la tacaalayaa macluumaadka dhabta ah 0 .axa ay ina tusinaysaa habka wax hadda yihiin 0 4(r(ga caqliga Hadal xi mad ah waa muu&inta ka sarraysa by Ruuxa /uduuska ah siinaya rumaystaha ayaa xi madda ,laah on sidii loo sii wadi on wax ka *abashadeeda ku salaysan dabiici ah - ama ka sarraysa - a*oonta 0 .axa uu muu&inayaa *orshaha ,laah iyo u&eeddada nolosheena iyo wasaaradda 0 .axa uu muu&inayaa waxa ,laah &ecel isla markiiba samayn lahaa - in halka aaban - ama musta*balka dhow ama fo 0 .axa uu muu&inayaa waxa kulan shakhsi ah ama shirkadaha waa in la sameeyo iyo sidii loo sii wadi in doonista ,laah 0 Hadal xi mad ah ayaa inta badan ka hawl leh erey ii a*oonta 0 <'33DD< HADIYADAHA Hadiyado Awoodda ,laah tahay sii deynta isa a oo awood u leh soo *ul*ulaya na iyada oo loo marayo 0 .axay tahay ,laah wax *abanayso noo marayo 5
,laah ku hadla inoo ; hadiyado cod 0 wuxuu de&in wax inoo ; hadiyado waxyi a 0

wuxuu sii deynayso na uu awood u dha*maan ; hadiyado awood 0

7adiyada iimaanka Hadiyad ah rumaysadka waa iimaan ka sarraysa ay tahay wakhti aar ah iyo u&eedada 0 .aa hadiyad awoodda in ay dhammaystiraan hawl aar ah ee wax kasta oo xaaladda aad ku su an tahay wakhti aas aar ah 0

40

:a shaqayn#a mucjisooyin 4ha*ayn ee muc&isooyin waa fara elin ka sarraysa ee koorsada caadi a ah ee dabiici a ah 0 .aa bandhi ee xoo a ,laah by kaas oo sharciyada dabiici a ah waxaa la u beddeli - anaax ama acanta muddo ah 0 4ha*ayn ee muc&isooyin waa kala o=a ku meel aadh ah iyo anaax ku ah amarka dabiici a ah iyo bartayba by muu&in ka timid awood leh ,laah 0 7adiyado wa! lagu bogsiiyo Hadiyado wax la u bo siiyo yihiin im<artations ka sarraysa awoodda bo sashada ,laah alaan dadka 0 .axay sharaxaa inay yihiin kuwo hadiyado A &amac B tan iyo waxaa &ira siyaabo badan oo ay dee*si - ama bo siinta u adee o kuwa buka 0 .axay yihiin daliilka ka sarraysa ee Ruuxa /uduuska ah iyo ma aha mid ah sida sayniska caafimaadka 0 <<D$3 7<DI0<D<-HADIYAD $IIET< ?aajaysan oo u harraadsan +a#ayos 1:* 'a!aa barakadaysan kuwa kuwa gaajaysan oo u harraadsan , waayo !aqnimada , waayo, way dh(rgi doonaan . aadi midka (( uu!a ooma -:1,* 'aayo, kuwa sida jidhka ku dhigay "ikirradoodii on wa!yaalaha jidhka, laakiins( kuwa sida uu!a u ah , wa!yaalaha uu!a . 'aayo, wa!ay noqon s((!da qo" maska! ahaan waa dhimashada , laakiin si ruu!a laga ikh#iyaarkooda u yahay nolosha iyo nabadda . ooma -:13,1& , waayo, haddii aad ku nooshahay sida jidhka waad dhiman doon#aa , laakiins( haddaad by uu!a aad la dilaa ah "alimaha jidhka , waad noolaan doon#aan . 'aayo, sida badan sida hoggaamiyo uu!a Ilaah , waa carruur#a Ilaah . 7(lida <s#aan#a 1 :orin#os 1,:6 /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan . 0oo!anaa 1&:1, hubaashii, wa!aan idinku l((yahay, kii i rumays#aana ma, shuqullada aan sam((yo, isna wuu

41

samayn doonaa, oo shuqullo kuwan ka wu!uu samayn doonaa, ma!aa y((lay, wa!aan si <abbahay #agaan. , Timo#(yos 1:* 7addaba sidaas daraadd((d wa!aan idin !asuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah (( waa in aad (( gacmosaariddaydii on gacmahayga . Had iyo - hayn oo dhan hadiyadaha Ruuxa doolshe alay ololka naftaada udahood 5 $;)<</3 IYO +; <<I393 1 0 'u tax iyo *eexo kasta oo ka mid ah hadiyado waxyi a cod 0

2 0 'u tax iyo *eexo kasta oo hadiyado muu&inta 0

" 0 'u tax iyo *eexo kasta oo hadiyado awood u 0

42

Casharka 'ixaad

Hadiyadaha afafka ruuxiga ah Aafaf iyo ruuxi ah


1 :orin#os 1,:--1% 'aayo, mid ka mid ah wa!aa la siiy(y hadal !igmad ah !agga uu!a , si kal( hadal aqoon ah uu!a isla , caqiido kal( isku uu!u , mid kal(na hadiyado wa! lagu bogsiiyo ayuu isku uu!u , si shaqayn kal( (( mucjisooyin , sh((gidda, mid kal(na , si miyir l(h oo kal( oo ah kuwa ruu!aan#a l(h , si nooc kal( oo kala duwan oo carrabka , si kal( "asirka carrabkoodu .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah <"a" <"a" ruu!i ah .axsii shee id 'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta )re a xi mada <wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

HADIYADAHA HADA("A 4 ,URJUMID 5 WA YI#A Hordha/ Hadiyadaha hushiisiineed iyo cod waxaa la u muu&iyey markii ,laah awood aan ku hadla u ah %uuminiinta 0 %arkay %u=miniintu hawl alaan hadiyado kuwan - kuwo kale ku xoo aystay - lana loo *albi *aboo&iyey 0 ,yadoo ,laah waa soo *aadan karaan la saxo - wuxuu marnaba keeni doonaan xisaab aad u marayo hadiyado kuwaas 0 1 :orin#os 1&:3 /aakiin kii wa! sii sh((gaa ku hadla wa! dhisa oo u haysaan iyo raa!ada si ragga . 1allabada ay hadiyado - kuwaas oo ku xiran yihiin musta*balka fo ba ee markabka aadanaha oo la hadlayay bal eray a - waa yahay marna in la tix eliyo oo leh awood la mid ah sida /orniinku 0 .aa in %ar walba waa la xukumi oo si taxadir leh u miisaamay oo sida ay u haddii ay tahay xa a ,laah ka yimid 0 1 :orin#os 1&:,> laba ama sadd(! ha n(biyadii ku hadlaan , !aakinkuna dadka kal( ha .

43

Dha-aan -u-iniin)a 4ida aan ku baranay casharka 4addexaad - muu&inta carrabka loo u tala alay rumaystayaasha oo dhan marka ay helaan baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 0 Daul la u baray oo rumaystayaasha si ay u tukadaan in iya a la siin lahaa fasirka 0 1 :orin#os 1&:13 $idaa dar#((d ha ku hadla (( a"ka hooyo ah ka baryo si uu u "asiro . Daul sidoo kale dhi ayaa in hadiyadda wax sii shee idda waa reer laca ta badan hadiyadda carrabka iyo in intuu doonayay oo ahayd in dhammaantood wax sii shee aan 0 1 :orin#os 1&:1 'a!aan j(claan lahaa inaad dhan hadlay a"a" , laakiin !i#aa mor( ah in aad wa! sii sh((g((n , waayo, kii wa! sii sh((gaa waa ka w(yn yahay kii ku hadla a"a" , haddii aan run#ii hadduusan "asirin , in ay kiniisaddu u h(sho wa! dhisa . 9hamaan waxay yihiin in afaf la u hadlo ee0 dhamaan yihiin si ay u tukadaan in ay u fasiro - weli waxa fiican in aad wax sii shee taan 0 Fa a soo bilaabo macallimiinta ee Daul waxaan u *aadan karnaa in dhammaan saddexda hadiyado hushiisiineed iyo cod yihiin rumayste kasta 0 HADIYADAHA WA YI#A MAR"A COD"A (A!AR!AR DHI#O Markaasaa hada'o iyo 3asiraadda Hadiyadaha afaf badan iyo fasiraada carrabka of yihiin hadiyado u u fudud in ay utaan 0 .axay yihiin kuwa u u badan - sidaa daraaddeedna - waxa u u xad udbay 0 Farriin waa in la siiyaa carabo ka hor inta *of kale fariinta heli kartaa ,laah ka yimid iyada oo hadiyad fasiraadda 0 4idaas - hadiyadaha afaf badan iyo fasiraada ee wada *ul*uli 0 Markaasaa hada'o iyo waxyi sii sh%%&idda %arka mid ku hadla ee afkooda ka sarraysa - waxa uu *arsoon hadlayay ,laah 0 1 :orin#os 1&:,-1,3> 'aayo, isagu wu!uu ku hadlaa a"ka hooyo ah ma la hadlayaa dadka laakiins( Ilaah , waayo, mid "ahamsan yahay isaga jirin , has( y((sh(( , in ruu!a qarsoon kaga dh(! hadliya . %arka hal siinayaa wax sii shee idda oo uu ka caawiyo rumaystayaasha kale 0

44

C.3 /aakiin kii wa! sii sh((gaa ku hadla wa! dhisa oo u haysaan iyo raa!ada si ragga . Hadlayay hadalo ilaa dhistaa - ama wuu isdhisaa - sha*si a rumaystaha Ruuxa 0 Hadiyadda wax sii shee idda buu dhisaa kiniisadda0 aayadda & 'u!uu ku hadla (( a"ka hooyo ah wuu isdhisaa , laakiin kii wa! sii sh((gaa wuu isdhisaa kaniisadda. 4hee idda waa ka weyn maxaa yeelay waxaa si toos ah wuu isdhisaa kaniisadda0 C.1 ayaan j(claan lahaa inaad dhammaan#iin a"a" ku hadlay , laakiin !i#aa mor( ah in aad wa! sii sh((g((n , waayo, kii wa! sii sh((gaa waa ka w(yn yahay kii ku hadla a"a" , haddii aan run#ii hadduusan "asirin , in ay kiniisaddu u h(sho wa! dhisa . )ray a 2kaniisad 2 waxa loo adee saday sa aal &eer cutubkan oo muu&inaysa muhiimadda ay leedahay isticmaalka hadiyadaha kaniisaddu ah 0 Waa -axay sabab)a Markaasaa hada'o ? Waa -axay sabab)a wax sii sh%%&idda ? .aa maxay sababta ,laah afaf la u hadlo- iyo fasiraadda iyada oo hal mar ah iyo iyada oo hadiyadda wax sii shee idda ee kale6 1 :orin#os 1&:,, $idaa dar#((d a"a"ku calaamo a , ma aha kuwa aan rumaysan , laakiin kuwa aan rumaysadka lahayn , laakiin wa!sh((giddii ma aha (( gaalada ah , laakiin kuwa rum((y(y . %arkaasaa hadalo calaamo u yihiin kuwa aan saas ahayn 0 Fasiraadda carrabkoodu waa farriinta ,laah si uu &irka 0 4hee idda waxaa loo u tala alay rumaystuhu 0 4hee idda u baahan tahay heer sare ah oo iimaanka ay ku sha*eeyaan marka carrabkiina ku &irin markii hore la u siiyay in ay sii daayaan muu&inta hadiyadda this 0 HADIYADAHA HADA(ADA Q%%xid Hadiyada carrabkoodu uu yahay hadal ka sarraysa ay cod hushiisiineed siin Ruuxa /uduuska ah oo isticmaalaya cod ;ka caadi a ah 0 .aa lu*ad aan weli iis baran

45

8uudoomiyaha by - mana ay aranayn- by maanka 8uudoomiyaha 0 Farriinta la u hadlo waxaa la a yaabaa in afka ah oo &annada loo isticmaalo malaa=i ahu waxay - ama lu*ad aadanaha 0 Hadiyada carrabka la a yaabaa in suurto al ah in loo fahmo by dhe eyste ka 0 3aha-ka Markaasaa hada'ada Hadiyada Carrabkooda - mid ka mid ah sa aal hadiyadaha ruuxa ee - waa in la u kala sooci ka soo muu&inta ah ee ku hadalka afafka kala taas oo ah af Rabbaani a ah ee ammaan iyo wax shafeeca ah kaas oo la helay markii uu rumaystuhu waa la baabtiisay oo Ruuxa /uduuska ah in 0 ,n hadiyadda hadalka - ,laah waa la hadlayay nin 0 Caddaynta of our lan ua e tukasho iyo mahadna waa Ruuxa /uduuska ah iyada oo nin ee ruuxa la hadlayay ,laah 0 %id ka mid ah waa ka timaada ,laaha binu;aadmi a oo kale uu yahay mid ka yimid nin ,laah0 Sha.ada hada'ada %arka suba tay waa on *of oo waxay ku siin in kulan caam ah - fariin carabo taas oo aan la fahamsan yahay dadka - waa in la raaco by hadiyadda fasiraadda carrabkoodu 0 1 :orin#os 1&:,6 7addii nin hadlo (( hooyo a , 3o yaanu jirin laba ama ugu badnaan sadd(! , mid kas#a (( j((do , oo ha "asirin . %arkii kooxda oo dhan waa la heesaya carabo - waa wa*ti ammaanta - kaas oo si toos ah la siiyo si ay Aabbaha 0 .axaa &ira waa fasiraadda lahayn loo baahan yahay ee soo socda wakhti mahadiyo 0 Haddii ay &iraan dad ku su an kooxda la a yaabo in aysan fahmi waxa kaliya dhacay waa inuu &iraa sharaxaad waxa abay la carabo waa 0 Dadw%ynaha Farriin waxa la siin karaa - kaas oo aan la fahamsan yahay *ofka la siinayo fariinta - laakiin la fahamsan yahay *of ama dadka - taa an xadka ma*alka 0 8alimaha asuullada ,:&-* Dhammaan iyaga ka buu!samay uu!a 2uduuska ah oo bilaabay inuu hadlo in a"a" kal( sida uu!a awood u siiy(y . 7adda d(ggan #ahay wa!aa 0(ruusaal(m joogay 0uhuud oo Ilaah ka cabsada oo ka yimid quruun kas#a

46

oo samada hoos#((da . /aakiin markay #aas maql((n codka #his , Dadkii badnaa (( isugu yimid in aannu aragnaa , ma!aa y((lay , nin kas#aa wu!uu maqlay iyagoo a"kiisa ku hadlaya gaarka ah . U2%%ddo ,laah waxa uu doonayaa inuu la hadlo dadkiisa 0 Hal hab oo uu this maanta waa iyada oo loo marayo hawl alka hadiyadda carrabka wada tur&umidda carrabkoodu 0 ,I(MAAM$H$$NA Usubkid ,laah markuu damco inuu siiyo fariin &irka u hadalo - *ofka iyada oo kuwuu doonayo in la siiyo fariin ah in dareemi doono isla markiiba Ruuxa /uduuska ah inay sidaa sameeyaan 0 /ofkaas la kulmi doonaa *aybtii subkidda ah iyo 3asra oo ah Ruuxa kula fekerka oo ka soo ruuxiisu *oto dheer udahood si loo siiyo fariin carabo wa*ti a soo socda ku haboon in shirka 0 .aa in uu ambi socodka shirka waxa hadda la u sameeyo ama uu yidhi - laakiin waa in ay su aan ilaa wa*ti a saxda ah 0 Cusuusnow - Ruuxa /uduuska ah marna wuxuu naftiisa ku dhex alayo lahaa 0 A.oonsado 'iniisadaha oo weyn oo %u=miniinta - waxaa fiican in la a*oonsado by ho aanka hor inta aanad siin fariinta 0 'itaabku waxa uu ku leeyahay 2 o ahay idinku dhex &ira kuwa sha*ada ah in 0 2 Farriin lama in la siiyo mooyee *of kale waa ay &iraan kuwaas oo tar&umo doonaa 0 Haddii kale mid ka mid ah siinaya fariinta carabo la a filayaa inuu u fasiro 0 U hada' si /ad Ruxuu waa in aan la u wada *ayliyeen - laakiin si cad u hadlay wax kasta oo dareen Ruuxa waxaa la siinayo 0 1usaale ahaan - mararka *aarkood Ruuxa fariinta ku siin doonaa dhiirranaan - ama farxad 0 9heeho aad dareento sida aad ku hadasho 0 ,ur2u-aad %arka fariin la siiyo - waa in uu &iraa time ah aamusnaanta kuwa rumeeyayna ay su to - waayo- ,laah in la siiyo fasirka inkasta oo hadiyad fasiraadda 0

47

1 :orin#os 1&:1>,,- laakiin kiniisadda dh(!d((da lahaa inaan shan (ray halkii ugu hadli lahaa anigoo la garashadayda ku hadlo inaan kuwa kal(na baraan laga yaabaa in sidoo kal( , ka badan #oban kun oo (ray a" a . /aakiin haddii mid "asiraa jirin , ha ka aamusnaado (( kaniisadda , oo isagu ha la hadlo qudhiisa iyo Ilaah . "a'iya Sadd%x 6 Daul la u baray oo kaniisadda in uu &iro waa in aanu ka badan saddex farriimaha sha*si carabo in shir xaalad caadi ah 0 1 :orin#os 1&:,6 7addii nin hadlo (( hooyo a , 3o yaanu jirin laba ama ugu badnaan sadd(! , mid kas#a (( j((do , oo ha "asirin . Ma aha in 'a R%%bay Hadlayay carabo waa hadiyad kaliya ee aanu ku amray isa oo aan xidhnayn 0 1 :orin#os 1&:3> $idaas dar#((d , walaalayaalow , ku dadaala inaad wa! sii sh((g#aan, hana diidina in a"a" ku wada hadashaan . Hadyadaha ka'% %arka hadiyadda carrabkoodu waa hawl al - hadiyadda fasiraadda iyo hadiyadda ah kala &inni oo kale oo &ira in hawl alka 0 1ani waxaa loo a hadli doonaa more cilmi a ku on hadiyado kuwan 0 HADIYADAHA 3ASIRAADAHA Q%%xid Hadiyada fasiraadda carrabkoodu uu yahay istusi soo baxayay oo ka sarraysa by Ruuxa sharaxaad ka - ama macnaha - in afka ma*la ee u aarka ah - ee hadal ah cod of fariin in afka hooyo oo kale 0 %a aha *aliin - ama faham - ee maanka 0 .axaa la siiyaa by Ruuxa ,laah 0 Fasiraadda macnaheedu waa inaad u sharaxdo sharraxaadda - ama kala fur 0 %a aha suu aan - eray a for eray a - tur&umaad 0 /ofka ku hadla waddan shisheeye la a yaabaa in u baahan tahay tur&ubaan 0 1ani ma aha waa hadiyad Ruuxa - laakiin

48

halkii *of - kuwaas oo labada lu*adood fahmaya oo ku hadla si faseex ah 0 Aan isku -i/n% ahayn Fasiraadda ma la a yaabaa in dhererka la mid ah sida asal ahaan fariintii carabo laba sababood 0 1ani ma aha tar&umid dhabta ah 0 .aa fasiraad iyo la a yaabaa in aanay *aadan erayada sida badan inay shee aan wixii la shee ay in Ruuxa - ama waxay *aadan kartaa erayo ka badan 0 /ofka la siiyo fasirka uuri karaan on alay hadiyadda wax sii shee idda 0 4ida caadi a ah waxaa &ira oo subkiddoodu waxay ku kala duwan iyo ka dib si aad u o aato dha*aa&inta Ruuxa /uduuska ah waxaad o aan doontaa far*i a 0 U2%%ddo Hadiyada fasiraadda uu leeyahay mid ka mid :&eedada u u weyn ee kaas oo ay tahay in loo sameeyo hadiyadda Carrabkooda intelli ible nimceeyaan of si ay kaniisaddii u u dhici karta in la o aado wixii la shee ay iyo in la dhisna karo 0 HADIYADAHA SHAQO $$ ,URJUMIDA Dadw%ynaha 4harci aan wuxuu khuseeya for *aliinka ee hadiyadda fasiraadda taas oo dalban si hadlayay carabo in kulan caam ah 0 Ruuxa /uduuska ah marna wax ka *aban doono wareer ama hab car*aladaynta 0 Hal *of ka hadli kara fariinta carabo ka dibna sii fasirka isa a *udhiisa 0 Hal *of ayaa la a yaabaa ku hadlaan iyo *of kale siin fasirka 0 %ararka *aarkood hal *of bilaabi karaan fasiraad iyo cid kale ayaa kor loo *aado- iyo dhammayn 0 1ani waxay dhici kartaa marka *of ku cusub howl weyn ee tafsiirka iyo no*otaa beel ar a ax leh marka la Coodanle iimaanka ku 0 %arkaas *of khibrad leh oo dheeraad ah hadiyadda fasiraadda carrabka ku dhamaysan karaa fariinta 0 Ruux tartan waa in aan marnaba la o ol yahay in ay hadiyadaha Ruuxa 0 3alwadda of 2.axaan ku siin karaan sikadis ah ka khayr badan in 2 ma aha ,laah 0

49

,n *aliinka ee hadiyadaha Ruuxa - waxaa had iyo &eer waa la ama maarmaan in hadiyadda ah kala &inni oo no*on hawl al 0 %arka hadiyado yihiin ka hawl ala si xor ah in shir - *ofka mas=uul ka masuul ka tahay inay kala artaan ruuxyada socod kasta iyo in ay &oo&iyaan wax kasta oo uu yahay lid ku .ord iyo I ama ku Ruuxa ,laah 0 ,n Dri>ate Daul shee ay in uu tukaday afaf ku badan yihiin kuwa kale ee - laakiin wuxuu u soo baxay ayaa shee aya in in adee uu ka hadlayay in wax sii shee idda 0 Haddii uu ma ku hadlaan afaf ee adee a ee - waa inuu *ofku la *oraal ah oo ku saabsan in afaf la u hadlo ee aarka loo leeyahay 0 3awlos waxa kale oo wuxuu ina farayaa in ay u duceeyaan hadiyadda fasiraadda 0 1 :orin#os 1&:13-11 $idaa dar#((d ha ku hadla (( a"ka hooyo ah ka baryo si uu u "asiro . 'aayo, haddaan Ilaah (( a"ka hooyo ah , ruu!ayga ayaa barya , laakiin garashadaydu "aa)iido noqdaa midhola)aan . +u!uu yahay na#iijada= Baryi doonaa ruu!a ku , iyo sidoo kal( ku baryi doonaa garashada . 'aan u gabyi doonaa ruu!a ku , iyo ayaan sidoo kal( gabyi doonaa garashada . 4ida aan ku tukado carabo ee aarka loo leeyahay waxaanu la u ho aamin karaan inay weydiisan ,laah na siiso fasirka 0 ,nta badan nahay markaannu %uslimaadka ah oo ku saabsan xaaladda a iyo bilaabaan inay ku tukadaan carabo - waxaan markaa ka bilaabi doonaan inay tukadaan afkaya a 0 Fa a yaabaa in aanu ka heli nafteena ku tukanayeen xataa wax ma aranayno - ama weydiinaya in la u *abto dhibaatada in hab aan ku aadan fahmin ,laah hortiisa 0 1aasi waa hadiyadda fasiraadda Carrabkooda ka hawl ala nolosheena tukashada aarka loo leeyahay ee 0 %a aha la ama maarmaan in aan u fasiro wax kasta oo aan si aar ah loo tukado carabo 0 %arar badan oo aanu wayna ammaanayeen ,laah oo u baahan fasiraada &irin 0 Ama waxaa la a yaabaa in Ruuxa aynu ku soo tukanayay &awaabta laakiin ,laah ma rabto &awaabta inoo u muu&iyey in ay wakhti aas 0 1 :orin#os 1&:, 'aayo, isagu wu!uu ku hadlaa a"ka hooyo ah ma la hadlayaa dadka laakiins( Ilaah , waayo , ninna ma gar#o isaga , has( y((sh(( , in ruu!a qarsoon kaga dh(! hadliya .

50

4ida aynu ka hawl alaan hadiyadda fasiraadda ee aarka loo leeyahay - waxa aan nafteena diyaarinaya in ay ka hawl alaan hadiyadda fasiraadda ee dadweynaha 0 H$(IDA HADIYADAHAN ,yada oo dhammaan hadiyadaha Ruuxa - *ofku waa inuu ahaadaa mid xiriirka ku haboonaa ,laah for hadiyadda ay u leeyhihiin 0 .axaan la u amro inay weyddiisataan Aabbaha - waayo hawl al laca la=aan ah oo hadiyadahoodii u u baahan yahay in our wasaaradda - sidaa darteed talaabada u u horeysa waa inaad weydiiso 5 %arka fasirka yimaado waxaa leh erayada la a bilaabo dhowr waxaa la a yaabaa iyo inta kale waxay u iman doontaa marka aynu ka hadalno erayada kuwa soo baxay iimaanka ku 0 Fa a yaabaa in aanu heli <ictures - calaamadaha - ama fikirka ah 0 %ararka *aarkood fariin la siiyo son - waxaana la a yaabaa in son fasirka waxaa la u siin sidoo kale 0 Di&niin)a 6 /ofka marna la siin doonaa fasiraad Carrabkooda kaas oo la xukumeen of sababtoo ah xukun yimaado 4haydaan 0 /ofka marna la siin doonaa fasiraad in imaanayaa eray a ,laah 0 Ayaa sii waday fasiraada A marna isku sixi doontaa wixii *of kale ka hawl ala hadiyadda fasiraadda carrabka ayaa shee ay 0 Ho aamiyaha - in &acaylka - waxaa loo a baahan karaa in la saxo *of - kuwaas oo aan la soo ilaaleeyey oo Ruuxa ka dibna weydii - ama ku siin fasirka saxda ah 0 Ruuxa /uduuska ah ayaa sidoo kale noo siiyey hadiyadda ah kala ruuxa iyo waxa aad u muhiim ah in hadiyad no*on hawl al markii ay hadiyado hushiisiineed iyo cod la u &imicsi sameyn 0 .axaan this badan oo casharka ka baran doonaa on kala &inni oo 0 4i kastaba ha ahaatee - waayohaatan waxaa muhiim ah in la fahmo in sida aynu nahay si ay u tukadaan hadiyadda fasiraadda markii fariin la siiyo Carrabkooda yihiin - waxaana ay u duceeyaan hadiyadda ah kala &inni oo in 0 ,laah marnaba sameyso khalad - laakin waxaan nahay dhammaan aadanaha - iyo aadanuhu sameeyaan *aladaad samayso 0 ,laah siiyey kasta oo na a mid ah mas=uul ka ah o aanshaha ruuxa aanu ma*alka 0

51

MASII A IYO HADIYADAHA IS DH$ #$(IN,A Ciise ku sha*eeya oo dhan- oo ka mid ah hadiyadaha Ruuxa ka hadiyado afaf badan iyo fasiraada ee la a reebo 0 .axaan leenahay maya - tusaale ahaan diiwaan labadan hadiyado loo isticmaalay in uu nolosha 0 "asha.ayn .axaa muhiim ah in aynu wa*ti eena aan ku *aataan oo kaliya barashada xa*ii*ooyinka 0 %arkaasaa carrabbo iyo fasiraadda oo kaliya waxa loo fahmi karaa marka ay o ol yahay inay ku sha*eeyaan 5 4ida aad u timid casharka dhammaado this alaan wa*ti of ammaan iyo o olaadaan Ruuxa /uduuska ah si ay ka hawl alaan aad loo marayo in ka hadiyado afaf badan iyo fasiraada ee 0 SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 : sharax in erayada aad adi u waxa hadiyadda carrabkoodu uu yahay 0

2 0 : sharax waxa hadiyadda fasiraadda carrabkoodu uu yahay 0

" 0 4idee waa farriin - Carrabkooda ama tur&umaan carrabkoodu ee waxaa la siin 6

52

9asharka #odobaad

Hadiyadaha !axyiga iyo !axsii sheegida


1 :orin#os 1,:--1% To ka mid ah wa!aa jira wa!aa lagu siin doonaa uu!a "ariin#a o" !igmad , si kal( "ariin#a aqoon#a by yahay uu!a oo la mid ah , si ay iimaan kal( oo isku uu!u , mid kal(na hadiyado bogsashada by in uu!a ka mid ah , si ay awood kal( mucjisada ah , si ay wa! sii sh((gidda oo kal( , si kal( oo kala jinni oo , si kal( ku hadlaya noocyada kala duwan carrabka , iyo in ay w(li kal( "asirka carrabkoodu .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id HADIYADA '<A$II $744?ID< 2((!id Hadiyadda wax sii shee idda waa lama filaan ah - hadal cod ka sarraysa oo ah waxyi a in afka hooyo la ya*aan oo xoo&iya - dhiiri elisaa - iyo *albi *abow&iyaa &idhka %asiix .aa farriin toos ah ka timaada ,laaha *of ama koox dad ah oo aar ah 0 )ray a 8irii a ah ee wax sii shee idda waa 2 <ro<heteia 2 oo macnaheedu yahay ku hadalka maskaxda iyo ,laah talo 0 ;j((ddo :&eedada hadiyadda wax sii shee idda waxaa loo u tala alay xoo&inta - dhiiri elin - iyo raaxo 0 1 :orin#os 1&:3 /aakiins( mid kas#aaba kii wa! sii sh((gaa wu!uu dadka kula hadlaa ay !oojin#a , dhiirig(lin iyo raa!ada . xoo&isaa ama !uu isdhisaa ,n ay xa*ii*sadaan macnaha asalka u - 2 xoo&isaa 2 ama 2 wuu isdhisaa 2 muu&inaysaa in ay taa id - ama aad dhistid 0 1 :orin#os 1&:&,1 wu!uu ku hadlaa a"ka hooyo ah wuu isdhisaa isaga qudhiisa , laakiin kii wa! sii sh((gaa wuu
53

'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta )re a xi mada

<wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

isdhisaa kaniisadda. 'a!aan j(claan lahaa , mid kas#a oo idinka mid ah in a"a" lagu hadlo , laakiin halkii wa!aan j(claan lahaa inaad wa! sii sh((g#aan . :ii wa! sii sh((gaa waa ka w(yn yahay mid ku hadla a"a"ka kala duwan (( , hadduusan "asirin , sidaa dar#((d wu!uu kaniisadda wa!aa loo dhisna laga yaabaa in . Ku dhiiri geli ama ku !aani )rey ii loo tar&umay 2 dhiiri 2 waa eray 8irii ah oo macnaheedu yahay u dhow yeedhidda ,laah u ah 0 /aamuuska leeyahay 2 dhiiri 2 waxaa in la siiyo eesinimo - in la u dhiirri eliyo leh ra&o - ama in la siiyo dhiirranaan oo 0 Raaxada Aan ku no*ono 1 Corinthians 1#7" eray a 8irii a ah - 2 <aramuthia - 2 macnaheedu waa horrayn si dhow ula hadla *of kasta - iyo tusinaysaa ku midaysanyihiin 0 /aamuuska leeyahay 2 raaxo 2 waa in la fududeeyo ama yarayn muru o ama dhib - si ay u a tacsiyeeyaan - 'alsoonaada- ama 8ladden 0 '<A $II $744?ID; WAA 2ayb kamid ah maanka ilaah 4hee idda waa *ayb ka mid ah maanka ,laah ; ma sawirka total 0 1 :orin#os 13:> 'aayo, wa!aynu og in qayb ka mid ayaynu wa! u sii q(yb ka . Sad%x hadiyadood %% sarsar% 4hee idda waa weyn ee hadiyadaha waxyi a cod 0 1 :orin#os , (ryo, 1&:1,1,3> jacayl , oo w(liba hadiyadaha uu!a , laakiin gaar ahaan in laga yaabo in aad wa! sii sh((g#aan . 'a!aan j(claan lahaa inaad dhan hadlay a"a" , laakiin !i#aa mor( ah in aad wa! sii sh((g((n , waayo, kii wa! sii sh((gaa waa ka w(yn yahay kii ku hadla a"a" , haddii aan run#ii hadduusan "asirin , in ay kiniisaddu u h(sho wa! dhisa . $idaas dar#((d , walaalayaalow , ku dadaala inaad wa! sii sh((g#aan, hana diidina in a"a" ku wada hadashaan .

54

'a!ay calaamd u#ahay kuwii ?aaloobay 1 :orin#os 1&:,&,,1 /aakiin hadday dhammaan#ood wa! sii , oo aan rumaysanayn ama aan qo" aan garaad la)aa#aan wa!a ku yimaado , isaga waa la by dhan , la !ukumo by dhan . 3o sidan qarsoon (( qalbigiisa waa la muujiyaa , oo sidaasuu , ridday on w(jigiisiina wu!uu , Ilaah ayuu caabudi doonaa iyo sh((g((n in Ilaah run idinku dh(! jira waa . <an la b(d(li karin 0(r(myaah 1-:6,- ahaan wa!ay hadlo wa! ku saabsan quruun iyo boqor#ooyo, inaan iyaga rujiyo, si hoos, iyo in la dilo, haddii dadka quruun#aas g((s ayaan ku hadlay j((s#(y ay shar, ayaan Bacaad (( masiibada "ikiray inaan ku k((no ku dul. 7<DI0<D<7< /< U"UMO Digniinaha @ 4hee idda waa koox aar ah oo dadka - wa*ti aar ah iyada oo *of aar ah 0 .aa in aan la siin warkaya ii ay isku kaas oo la siiyo .ord *oraalka ah ee ,laah 0 /ofka - ama *of - ma*alka wax sii shee idda ku siin karaan fariinta la xidhiidhaa ka duwan waxa Ruuxa ,laah wuxuu ku yidhi 0 /ofka la siiyo shee idda ee waa insaanka - sidaas darteed fallible 0 /aar ka mid ah loo u ya*aan 2 waxsii shee yada 2 waxaa la u siin of lyidhaahdo - danta aarka ah ama walaac ah ee samatabbixiyahay a ah - ama xataa ruux beenlow ah 0 /ofka la siiyo wax sii shee idda ah oo &irka ah oo mu=min ah waa in la o yahay in ay &irka in ee %u=miniinta ah 0 Haddii uu *ofku yahay *ariib ah in ay kooxda laakiin dareensan ayuu leeyahay wax sii shee idda a - waa in isa u is a*oonsadaan oo aad weydiisan kartaa o olaansho ah ee ho aamiyaha kooxda ka hor ayuu ku hadlaa 0 miisaan $i #a!addar l(h .ax sii shee idda - carrabkiina ku - iyo fasirka carrabkoodu waa in la u xukumaa .ord iyo Ruuxa 0 Hadiyadaha hushiisiineed iyo cod yihiin in si taxadir leh u miisaamay by *ofka - ama *of - ma*alka fariinta 0 1 :orin#os 1&:,>-3, laba ama sadd(! ha n(biyadii ku hadlaan , !aakinkuna dadka kal( ha . /aakiin haddii wa! loo muujiy(y kal( oo by dul "adhida , ha Dhig
55

marka hor( iska aamuso . 'aayo, kulligood aad u wada sh((gi kar#aan mid ka mid ah , dhammaan wa! u bar#aan oo dhammaan waa in lagu dhiiri laga yaabaa in . 3o ruu!yada n(biyadu waa ka damb((yaan n(biyada . Aukun Daul - inkasta oo ah rasuulkii - iya a faro xukumi uu fariin 0 1 :orin#os 1%:11 'a!aan idiinla hadlayaa sida dad caqli l(h garsooraha qudhiinnu wa!a aan odhan . T3D3B<D< TII<<B3 44 '<A$II $744?ID, A3A3, T; II+ID <qbalo ki#aabka A la a a hadlo 2 eray a 2 ,laah ka yimid marna ka horimaan lahaa .ord *oraal ah oo uu 0 ,laah ma beddeli waxbariddiisii 0 .axaan nahay in ay wax kasta oo ay u muu*ataa cusub by dhan wax baridda on maado in /orniinku leeyahay xukumi 0 .eli eed ma &iri kara isku dhaca ah 0 ?ala#iya 1:- /aakiin !i#aa haddii aan , ama malaa)ig samada ka #imid , injiilka ku wacdinno wa! kas#a oo kal( oo aad u badan wa!a ay l((yihiin wa!aannu idinku wacdinnay , ha inkaarnaado . +iraha nolosha 2o"ka .aa run in kaliya ,laah waa xukumi karaa *of - laakiin *of kasta oo na a mid ah waa mas=uul ka ah in la o aado midhaha kuwa 2 ay runta 2 waxaan ka hesho 0 +a#ayos 6:11,1* a Iska jira n(biyada b((n#a ah, kuwa aad u qaba dharka idaad , laakiin hoos#a ka yihiin y((y gaajaysan oo . 'a!aad ku garan doon#aan midhahooda . <mmaanaa +asii! Fariin miyuu u ammaanaan %asiixa6 Fariinta ma u keeni ammaanta *ofka si kan /uraanka waxaa la siiyaa 6 0oo!anaa 1*:13,1& $i kas#aba ha ahaa#(( , marka wu!uu , uu!a run#a , ayaa yimid , wu!uu idinku wadi doonaa run#a oo dhan , waayo, isagu iskama hadli doono on amarkiisa kaga , laakiin wu!uu maqlaa wu!uu ku hadli doonaa ; oo wu!uu kuu sh((gi doonaa wa!yaalaha iman doona . 'uu i ammaani doonaa , waayo wu!uu qaadan doonaa wa!a +in( iyo kuu sh((go .

56

+uujin#ii 1>:1% b waayo, markhaa#i"uridda 9iis( waa ruu!a wa! sii sh((gidda . Dhammays#iran#o Haddii fariin ,laah ka yimid - waxa ay u iman doonaan inay ku udbaan 0 .axaa la a yaabaa in - ma in our *aab dhismeedka wa*ti - laakiin waxa dhici doona 0 $harciga :u Eoqoshadiisa 1-:,%-,, /aakiins( n(bigii kuwaas oo Hr(sum(s si aan (ray kugula hadlo (( +y nam( , #aasoo aanan anigu ku amrin isaga inuu la hadlo , ama ku hadla magaca ilaahyo kal( , E(bi in la dilaa . 3o haddii aad qalbigaaga iska #idhaahdid , $id(( aanu ogaan doon#aan hadalkii abbiga ah ma idinla hadlin= ) - +arkii n(bi ku hadlo magaca abbiga, haddii wi!ii uu kama dhici ama ay yimaadaan gudbin , in 'a!anu waa wi!ii abbigu wu!uu uusan u hadlay; oo n(biga ahaa ayaa saas ku hadlay oo kibir ; ma aad cabsan isaga o" . . 0(!(sq((l 1,:,1 . 'aayo, wa!aan ahay abbiga ah . 'a!aan ku hadlayaa, iyo (raygii aan ku la hadli doon#aa in markay ; ma loo dhigo doonaa , waayo, maalmihiinnii , ((rka caasiyoobayow , wa!aan idin l((yahay (rayga wayna oo"in , . ayuu yidhi , abbiga Ilaaha ah . ;hogaamin !agga Ilaah .axaa &ira wax sii shee iddii been ah iyo nebiyo been ah waxaa &ira 0 .ax sii shee idda A xa a Rabbi a mar walba noo keeni doonaan dhow ,sa a0 Fariinta ka timid 4hayddaan baa na a keeni doono iska ,laah ka yimid 5 $harciga :unoqoshadiisa 13:1-3 7addii uu idinku dh(! jiraa soo ba!do n(bi ama riyaalowgaas riyooyin , oo isna wuu idinka siinayaa calaamad ama yaab , iyo calaamadda amas( yaabku (( uu ku hadlay aad u yimaado si uu u gudbin , oo wu!uu ku yidhi , Eoo ha ilaahyo kal( kuwaasoo aadan aqoon daba #ag , oo aynu iyaga u ad((gn(( , ) aad wa!ba ma ay maqli doonaan in ay (rayada n(bigaas ama riyaalowgaas, riyooyin , waayo, abbiga Ilaahiinna ahu wuu idin jirrabaya inuu ogaado bal inaad abbiga Ilaahaaga ah ka j(claa#aa aad qalbigiinna oo dhan iyo na"#iinna oo dhan .

57

k((naya Haddii fariinta sababa *of loo raadinayo si ay u u adee aan ,laah si ay dareemaan niyad; - ka calool xumaaday - ama culus ee ay ruuxa - ma aha xa a ,laah ka yimid 0 1 :orin#os 1&:3 /aakiin kii wa! sii sh((gaa ku hadla wa! dhisa oo u haysaan iyo raa!ada si ragga . ooma -:11 'aayo, wa!aad u ma ruu!a addoonnimada mar kal( cabsa#aan , laakiin wa!a aad u h(l((n uu!a (( korsashada by kan aynu ku qaylinno soo ba!ay , . <abbow, <abb( . . Markhaan)i&a &udaha ah .axaan leenahay Ruuxa /uduuska ah noo u udahood iyo haddii aan wax ka baran doonaan in ay dhe eystaan - inuu u mara furo doonaa noo haddii fariinta ,laah ka yimid 0 1 0oo!anaa ,:,%,,6 /aakiin aad subkid ka #imid :an 2uduuska ah , oo aad wa! walba 3g . /aakiin subag#ay , #aas oo aad h(shay isaga ka soo dago korkiisa aad (( , iyo uma baahnid inaad qo" #ahay in aad ku baraan , laakiin sida subkiddiisu isku baraa oo idinku saabsan wa!yaalahan oo dhan , iyo inuu run yahay , iyo waa b((n ma , iyo sidii uu wa! aad , aad u hoggaansami doono isaga oo ku . 4"(sos 1:16-1> in Ilaaha abbig((nna 9iis( +asii! oo ah <abbaha ammaan#a , wa!a laga yaabaa in aad siiso ruu!a !igmadda iyo muujin#a aqoon#a aad isaga , oo indhaha u "ahamkaaga la nuuriyo, si aad u ogaa#aan wa!a ay #ahay rajada o" y((dhiddiisa , wa!a ay #ahay hodan#inimada ammaan#a dha!alkiisa (( ku jir#a quduusiin#a , iyo wa!a ay #ahay w(ynaan#a aad u badan (( uu awood na kuwiinna rumaysan , sida uu u shaq((yo (( uu !oog badan ... '<A $II $744?ID< SHA"HSIYAD$$D Haddii u *ofka *aadanaayo ah 2 waxsii shee ista shakhsi 2 waa in ay u xukumi by toddobada baadhitaano la mid ah 0 'aliya kadib baaritaannadaas la u codsatay waa in fariinta la u helay alay &inni oo ay sida hadalka runta ah xa a Rabbi a 0 Todoba Tijaabo

%a kula raacsaneyn /orniinku 6

58

.aa maxay miraha ee nolosha samatabbixiyahay a

ka soo baxa6
%a u ammaanaan %asiixa6

%a keeni xa a - ama ka fo ee ,laah6 doono 6

miyuu iyada u keeni xorriyad - ama la addoonsan

.aa maxay markhaati oo barxadda hoose Ruuxa6 %a rumoobay 6

Is- u ad((gaya 8aar ahaan de aanka shee idda shakhsi - waa in mid ka mid no*on war*abaan waxsii shee yada 2 adee aya is; 2 0 4i kale loo dhi o - ma sii shee idda oo rafcaan u kibirka caawin 0 2 Adi u waxaad ii tahay mid aar ah oo 000 2 2 Ani u waan idiin yeedhay aad la sameeyo wax ka mid ah oo kale ayaa lasoo *abto 000 2 %a kor samatabbixiyahay a si ay meel aarka ah ee muhiimadda ay leedahay 6 2 Fisten to this nin I *of dumar ah - waayo- waxaan isa a u soo dirtay in ay 000 2 Aaqiijin#a Fariinta ma u xa*ii&iyo waxa uu 4ayidku wuxuu horey ayaa loo hadlayo6 Haddii fariinta waa wax cusub oo - laakiin aad is baadho &inniyadu ay iyo o aadaan *ofka no*on ,laah - hayn fariinta ah in aad ruuxa iyo su to xa*ii&in inuu yimaado hab kale ama iyada oo *of kale 0 Aukumo .ax sii shee idda Dersonal ayaa si xun ee la soo dhaafay laakiin in macnaheedu ma aha waxsii shee yada shakhsi waa in la tuuraa 0 Halkii - *aado wa*ti loo baahan yahay in ay iya a u xukumi ka dibna way heli 0 Haddii wax sii shee idda a waa di niin ah oo ku saabsan xaaladda ama *ofka in aad ku lu leh ama fikirka ah ee ku

59

lu leh - wa*ti *aadan inuu ku tukado xiriirka ka marayo iyo 4ayidku wuxuu weydiiso a*oon ee de aankaa in 0 .axa dha*an fiican ah in la *oro waxsii shee ista - si aad u ee i karaan musta*balka 0 .axay no*on karaan ilaha waaweyn ee dhiiri elin iyo *albi*aboo&is leh - si kastaba ha ahaatee mar kale - waa in ay marna *aadan meesha &oo ay eray a ,laah 0 7<DI0<D< '<A $II $744?I$<T< +< :< /<B< B< D7I?3 ;?; D7<'<<2ID< E4BI Hadiyadda wax sii shee idda lama mid aha sida wicitaanka xafiiska of nebi oo kale 0 ,laah waxa uu u ma acaabay wasaaradda shan ; laab 0 4"(sos &:11 w(liba isaga qudhiisaa siiy(y qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo , n(biyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada kaniisadda iyo macalimiin#a ... 'acdin#a hadiyad((d wa! siis h((gida Rumayste kastaa waxa uu leeyahay mudnaan aar ah ee ka hawl ala hadiyadda wax sii shee idda - laakiin rumayste ma kasta waxay leedahay yeedhista ah ee nebi oo kale 0 1 :orin#os 1,:6,,-,,> /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan . +arkaasaa Ilaah wu!uu magacaabay ka #irsan kaniisadda : marka hor( rasuulladii , n(biyadii labaad , macalimiin#a sadd(!aad , ka dib markii mucjisooyin in , ka dibna hadiyado wa! lagu bogsiiyo , wa!ay ka caawisaa , maamulada , noocyo carrabkoodu . Dhammaan ma wada rasuullo = Dhammaan ma wada n(biyo = Dhammaan ma wada macallimiin = +iyay dhamaan shaqaalaha (( mucjisooyinka = 1usaale ahaan - afarta abdhood ee Filibos ku sha*eeya ee hadiyadda wax sii shee idda - laakiin ,laah si Daul soo diri &iray A abos sidii nebi oo kale ay ku bixinayso wax sii shee idda ee dardaarankaa a si Daul a 0 Dha-aan wax sii sh%%&ida 1 :orin#os 1&:31 'aayo, wa!aad u sii wada sh((gi mid ka mid ah , dhammaan wa! u bar#aan oo dhammaan laga sii yarayn karaa wa!aa laga yaabaa . ,nkasta oo hadiyadda ah hawlaha wax sii shee idda iyada oo *of tan micnaheedu ma aha waxay nebi tahay 0
60

HADIYADA WA SII SH$$#IDU MAAN,A MAY JIR,AA= )rey a ,laah wuxuu sii shee ay in ay &iri lahayd wax sii shee idda ee cimri eenna 0 Jo%' wuxuu .oray 0oo)((l ,:,- 3o wa!ay noqon doon#aa in ay hadhow noqo#ay in anigu wa!aan idinku shubi doonaa ruu!ayga on aadmiga oo dhan ; oo wiilashiinna iyo hablihiinnu wa! bay sii sh((gi doonaan , ragga jir ku riyoon doonaan riyooyin , aggiinna dhallinyarada ahuna ma arki doon#aan, ... Bu#ros ayaa ku yidhi , Bu#ros 1:1> 3o wa!aynu haysannaa hadalka n(biyadii sii sam((y(y oo sii hubsada , #aas oo aad si "iican u sam((yaan si ay "iirsada sida i"#iin in i"#iimaa m((l gudcur ah , ilaa waagu iyo !iddig#a waab(ri oo sar( u kacda qalbiyadiinna ... /uukos qo##on#a Falimaha Rasuullada 271(;1+ Faakiin waxanu waa wixii la a a dhex hadlay nebi ?oo=eel- J @o waxay no*on doontaa in ay ka udbaan in maalmaha u u dambeeya ,laah wuxuu leeyahay - 1aas ayaan ku shubi doonaa of %y Ruuxa on aadmi a oo dhan H oo wiilashiinna iyo abdhihiinna doonaan wax sii shee - Ra iinna dhallinyarada ahuna ma arki doontaan- - ra a &ir ku riyoon doonaan riyooyin 0 @o waa raa ay %y iyo naa ihii addoommahooda ahaa %y ani u waxaan idinku shubi doonaa ruuxay a iyo kuwa wakhti aas oo wax bay sii shee i doonaan = 0 Bulso shara!ay 1 9orin#hians 13:--13 Iacaylku w(ligii ma idlaado . /aakiin haddii ay jiraan wa! sii sh((giddii , wa!ay waayi maayo ; haddii ay jiraan a"a" ku yihiin , wa!ay ka joojin doon#aa , hadday jir#o aqoon , wa!aa u libdhi doonaan , isla . 'aayo, wa!aynu og in qayb ka mid ayaynu wa! u sii q(yb ka . /aakiin marka wi!ii san yahay ayaa yimid , ka dibna wi!ii ku jiraa ka qayb wa!aa lagu samayn doonaa isla markiiba . +arkii aan ilmo ahaa , waan la hadlay oo sida ilmo , ayaan "ahmay sida ilmo , 'a!aan u mal((yay in sida ilmo , laakiin markii aan noqday nin , oo wa!yaalihii carruurnimada waan ku "og((y(y; .
61

'aayo, hadda wa!aan aragnaa in ahayn ayaynu muraayad , laakiin markaas ka "ool ka "ool . 7adda wa!aan ogahay in qayb ka mid , laakiin markaas wa!aan u garan doonaa sidii aan ahay oo kal( loo yaqaan . 3o hadda , rumaysad iyo rajo , jacayl , sadd(! :uwanu haddayan , laakiin ugu w(yn ka mid ah kuwan waa jacayl . I'aa uu si/ad ku yi-aado 4hee idda no*on doonaa kaniisadda ilaa 2 wixii san yahay ayaa yimid 0 2 /aar ka mid ah ayaa soo &eediyay in ereyada 2 marka wixii san yahay ayaa yimid 2 waxa loola &eedaa xeerkoodu buuxisay /orniinka - &oo aana isa uu ku tilmaamayo in hadiyado *aarkood ku meel aadh ahaayeen ilaa /orniinka ayaa la dhamaystiray 0 4i kastaba ha ahaatee - macnaha uud - waxaan arki inay hadalladaas si cad u yihiin tixraac ilaa maantadan la &oo o - marka aanu no*on doona fool ka fool leh Ciise %asiix 0 TI/+<<+<7< /< IS,ICMAA(O Hadiyadda wax sii shee idda waa uu ka duwan yahay hadiyadda carrabka ku su an in aysan u sha*eeyaan at doono 0 Fa a yaabaa in aanu heli sii shee idda meel aar ah - ama in kulan 0 Hadiyadda wax sii shee idda inta badan ka hawl inta la u uda &iro wa*ti of ammaan iyo cibaadada - ama soo socda wakhti hawl alka hadiyadda afaf badan iyo fasiraada carrabka of 0 $igaar ah Fa a yaabaa in aanu heli sii shee idda oo ku saabsan wax aan la meditatin on ama tukanayay oo ku saabsan for our wax dhisa oo u aar ah 0 .axaa la a yaabaa in - ama waxaa la a yaabaa in aanay no*on wax aynu la wadaa i doonaa dambe wa*ti dadweynaha 0 Dadw(ynaha -akamayn"a shakhsiyadeed /ofka la siiyo shee idda ee waa in ay no*daan si buuxda ula naftiisa 0 1 :orin#os 1&:3, 3o ruu!yada n(biyadu waa ka damb((yaan n(biyada .

62

.axsii shee ista waa in la siiyaa in cod dabiici ah haddii aan midab ah ee codka waa la bedelay by Ruuxa /uduuska ah culayska saaraya 0 Luu(ad kumeel gaar ah .axsii shee ista waa in sida caadi a waa la siin lahaa erayo fudud - oo casri ah oo fahmay si fudud 0 ,ska ilaali aad u *adiim 'in Kames ,n iriisi taasoo ka &eedin kara maankiinna la a of fariinta 0 Laablakac aan xagjir ahayn .ax sii shee idda A aha in la siiyo leh *iiro weyn sababtoo ah in inta badan detracts ka soo fariinta 0 %a aha waa in la soo baxay Cabaade - laakiin la u siiyay in cod cad 0 'araha ka soo cel.celis habdhiska /ofka la siiyo shee idda ee ka dhowrsadaan in cel;celinta erayo isku mida iyo in ka badan 0 2 Rabbi u wuxuu leeyahay- 2 waxaa inta badan soo no*no*da ee isku yaacsanaan 0 Haddii fariinta runta ah xa a Rabbi a waa Ruuxiisa u xa*ii&in doona ruuxyada dhe aystayaasha udahood ah 0 $;)<</3 I03 +; <<I393 1 0 .aa maxay hadiyadda wax sii shee idda 6

2 0 3arbardhi hadiyadda wax sii shee idda - Carrabkooda iyo fasiraadda si 0

63

" 0 %axay yihiin toddoba baaritaan waa in aynu u adee sadaan si ay u xukumaan in wixii farriin aad ,laah ka yimid 6

64

Casharka sid%%daad

Muujintii hadiyada
"a'adh%xayn)a Ruux
1 'orintos 127+;1$ .aayo- mid ka mid ah waxaa la siiyey hadal xi mad ah xa a Ruuxa - si kale hadal a*oon ah Ruuxa isla - ca*iido kale isku Ruuxu - mid kalena hadiyado wax la u bo siiyo ayuu isku Ruuxu - si sha*ayn kale ee muc&isooyin - shee idda- mid kalena - si miyir leh oo kale oo ah kuwa ruuxaanta leh - si nooc kale oo kala duwan oo carrabka - si kale fasirka carrabkoodu 0

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id HADIYADAHA WA YI#A Hordha/ Hadiyado muu&intiisa waxaa ku muu&iyey sida ,laah awood aan u muu&inayaa a*oonsi a - dabeecada ama wax*abad ee ay &inniyo - ama marka wuxuu awood u muu&inayaa a*oon ama xi mad dadkiisa 0 %uu&intiisa 1ani yimaada maskaxda iyadoo ruuxeenna u *aab a fikirka ah- ara ti - dareen - riyo ama ara tida 0 4addexda hadiyado waxyi a yihiin kuwa arashada &inniyadooda A ama kala &inni oo B - hadal a*oon iyo hadal xi mad ah 0 4ida ay hadiyado hushiisiineed iyo cod u wada sha*eeyaan - hadiyado muu&inta wada *ul*uli ku dhawaad ka mid ah 0 .axaan u kala sooci daraasaddan u&eeddo ah inay fahmaan 0 4ida aynu ka baran ka daliilka kala duwan ee Ruuxa /uduuska ah - oo waxaynu no*on laca la=aan more si aad u heshid alay nolosheena 0 .axaa la a yaabaa in *aar ka mid &ahwareer sida in aynu ka hawl ala hadal xi mad ah - eray a a*oonta - ama kala &inni oo in maankiinna 0 Hal sabab for wareer ku waxa weeye in aan inta badan ka sha*eeya in ka badan mid ka mid ah hadiyado kuwaas 0 %a aha la ama maarmaan in la o aado taas oo hadiyad waxaan *aadatid 0 .axaan si fudud u o olaan karaan iya a soo *ul*ulaya na iyada oo sida ,laah doonayo 0 'a!yi
:alasaaris#a

<wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

ruu!aha

)re a a*oonta )re a xi mada

65

,usaa'% Hadiyada kala &inni oo na soo war elin kartaa in aad xa*ii*ada ah in *ofka yimaado salaadda &inni &inni a 0 %arkaasaa eray ii xi mad noo shee waxa la a yaabaa oorta iyo sida in uu u adee o *ofka natii&ada de de ah 0 "A(A !I IDA ARWAA DA Q%%xid Hadiyada kala &inni oo waa fahanka ka sarraysa ay bo*ortooyada dunida &inni ii 0 .axa uu muu&inayaa nooca ruuxa - ama &inni oo - ka adaal *of - xaalad - ficil ama farriin 0 .aa adi oo o in aad ruuxa taasoo yimaado by waxyi ka sarraysa oo ku saabsan isha - dabeecadda - iyo wax*abad ruuxa kasta oo 0 )ray a 2 kala 2 8irii a waxa uu yahay 2 diakrisis 2 iyo waxa ay ka dhi an tahay takoorid cad 0 Maaha %a aha 2 hadiyadda arasho leh 2 ; oo ay &irto hadiyad sida ku xusan 'itaabka /uduuska ah lahayn 0 1he Eew 'in Kames Gersion &eedaa hadiyadda ah miyir leh ee ay &inniyo - ma hadiyadda ah u a fikirno 0 .ax arashada oo waa *aliin iyo xi mad ah ee de aanka nafta 0 'ala &inni oo aan la maskaxdaada ku readin - ama wax lays maskaxda - ama fahanka nafsaani ah 0 .axaa aan ahayn mid canaan ama 0 4oocayaa u dhexeeya &inni oo ma aha kii wax arasho leh ee dabeecadda - ama khalad0 +a#ayos 6:1 Iudg( ma , in laguu ma !ukumi . SAD$ QAY!OOD $$ SHAQADA RUU DA %arka aynu ka hawl ala soocayaa u dhexeeya &inni oo waxaa muhiim ah in aanu fahmi &ira saddex meelood oo hawl ruuxa 0 'ala &inni oo u sha*ayn doona dhammaan saddexda ah ee oobahaas - ma ahan oo keliya leh &inniyadooda sharka leh 0 .axay kala yihiin7 Ruuxa ,laah Ruuxa Human 4haydaanku ee 'in dom

66

Ruuxa I'aah %arkaasaa Ruuxii ,laah wuxuu ku &ira malaa=i aha &annada - taas oo marka la soo diro si ay da aalka noo iyo in ay noo keeno fariimaha 0 Ruuxa binu aada-ka Ruuxa bini=aadanku waxay sameeyaan doorashooyin u dhexeeya Ruuxa ,laah iyo bo*ortooyada 4haydaanku ama dhexeeya sharka iyo khayrka 0 ,yada oo nidaamka of ururada iyo o=aamada nolosha ee - ruuxa aadanaha muu&in doonaan labada dabeecadood cibaado leh ama mid &idhka raaca 0 @o ruuxa aadanaha waxay no*on kartaa buuxa ee &acaylka ,laah iyo sidaa darteed muu&iyaan saafi - dha*anka oo &eclaa iyada oo *ofka - ama waxay no*on kartaa buuxa labawe&iilenimo - been iyo cadho - iyo muu&iyaan dabeecadda colaad - ka baxsan iyo anaani 0 Shaydaanku iyo Jinniyona .axaa &ira bo*ortooyada shar 4hayddaanka oo &inniyo uu 0 1usaalooyinka *aarkood ahaayeen ruuxyo damaca &idhka masayr - iyo kibirka - beenta - sixirka iyo caasinimada 0 UJ$$DADA HADIYADA UDH$ AYSA ARWAA ADA %arka aynu ka hawl alaan hadiyadda ah kala &inni oo waxaan ti&aabin kartaa &inniyadu ay ka danbeeyaan hadal ah Carrabkooda - fasiraad - ama wax sii shee idda 0 ,n la samatabbixiyo si iyo bo sashada na*aan - &inniyadiina kuwaas oo ku lu leh 0 Anna u ma kala aran &inniyadooda sharka leh oo keliya laakiin sidoo kale ruuxa aadanaha ee *ofka - ama &oo itaanka uutada 0 %ararka ee u baahan - rumaystaha ayaa la siin karaa ara ti xoo an oo %alaa=i - ama wadanoolaanshaha shar 0 ,yada oo kala &inni oo hawl al udahood &idhka %asiix 7 *uduusiinta ku xidhay waxaa loo dhiibi karoH *orshayaasha of 4haydaanku waa la aranin karoH dembi a la u hayn karaa u a dhex *uduusiinta ahH iyo waxyi a been ah la o aan karaa 0

67

Muhii-ada hadiyada All hadiyado ay yihiin u&eedo aar ah oo ku faa=iidi doono oo dhan 0 4i kastaba ha ahaatee waxaa &ira ayaa wax yar baray on soocayaa u dhexeeya &inni oo sannado badan0 1 0oo!anaa &:1-3 ?acaliyayaalow , ha rumaysanina ruu! walba , laakiin ruu!yada #ijaabiya si , haddii ay yihiin Ilaah, waayo, n(biyo badan oo b((n ah dunida u soo ba!ay galay . By #his aad ku garanaysaan uu!a Ilaah : ruu! walba oo qir#a in 9iis( +asii! wu!uu ku yimid jidhku waa Ilaah , iyo ruu! walba oo aan qiran in 9iis( +asii! ayaa yimid jidhka ma aha Ilaah . 3o kanu waa ruu!a ka g((s , kuwaas oo aad maqashay oo soo socda , oo waa hadda hor(ba dunida oo dhan . I'aa'in)%%na 1ani la=aanta baridda ayaa &idhka %asiix ta ay almo aan 5 Rumayste kasta oo ku tukado waa ilaa *aboobo hadiyadda kala &inni oo loo u tala alay inuu ilaaliyo aarka ah ilaalinta *oyskiisa - iyo ilaalinta &idhka %asiixa 0 "HIYAANO Di&niin)a Rasuu' !aw'os Daul di ay khiyaano ah in uu yahay oo dhan na u waree san 0 Rasuullo been ah khiyaano miidhan Workers , :orin#os 11:13-11 oo kal( waa rasuullo b((n ah iyo shaq((yayaal khaa)inno ah iyagoo isu (kaysiinaya rasuullada +asii! . 3o layaabna ma l(h @ 'aayo, $hayddaanka qudhiisu wu!uu isu (kaysiiyaa malaa)ig#a i"#iinka . 7addaba wa! w(yn ma aha haddii ay midiidinyadiisuna isu (kaysiiyaan galay midiidinyada !aqnimada , iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda . ka tageen iimaankooda 1 Timo#(yos &:1,, 7adda uu!u bayaan buu u sh((gayaa in wakh#iga ugu dambays#a qaar ka l((!an doono iimaanka , "iirsaday si jinni oo wa! khiyaan((ya, caqiidada , jinniyo , iyagoo b((n sh((gaya in +unaa"aqnimada , isagoo qalbigooda la gubay sida isagoo bir kulul .
68

Katimid culayska cibaadada , Timo#(yos 3:1-> /aakiin ognahay in ay #ani , in maalmaha ugu damb((ya wakh#iyo dhib ka iman doonaa , waayo, dadku wa!ay ahaan doonaan kuwo na"#ooda , kuwo lacag j(c(l , kuwo "aan badan , si ku "aano , iyo kuwo cay#an , iyo caasiyiin waalidiin#a , mahad naqin , !aaraan ah , unloCing , isc(lin , !an#a, , is- !akamayn la)aan , a!maq , quudhsadow o" wanaagsan , qaybiyaa caasiyiin#a , haad ah , kuwa kibirka badan , kuwii ku caashaqi jiray raa!aysi j(c(l in#ii ay Ilaah j(claan lahaay((n , isagoo nooc ka mid ah iyo cibaadada , laakiin in loo diido awood((da . 3o dadka ka l((!o @ 'i!ii noocan yihiin kuwa ambiya qoysaska iyo dhigi ah ma!aabiis dumarka la siri karo d(mbiyadu ku raran yihiin , oo ka!((y((n oo damacyada kala duwan , oo w(ligood wa! baranaya iyo marna inuu yimaado aqoon#a awoodin inay run#a . 7adda 0ann((s iyo 0ambar((s +uus( iskama , sidaas dar#((d ha kuwaas oo sidoo kal( iska caabin ah run#a : niman maankoodu kharribmay oo !agga iimaankana laga nacay , laakiin wa!ay horumarka loo sii , waayo, nacasnimadoodu bayaan 9ad ku dhammaan wa!ay noqon doon#aa sidii ay kuwaas #oodiiba u ahaa . Kororka xumaanshaha iyo xumaanshaha , Timo#(yos 3:13 /aakiins( dadka sharka l(h iyo khaa)innadu doonaa ka sii dara , khiyaan((ya, lana khiyaan((yo . MASUU(IYAD$$NA6 ,i2aabada ruuxda ,laah ma ku talo in aanu no*on isdifaaci ka dhanka ah &inniyadooda sharka leh 0 .uxuu na u amray in la ruuxyada ti&aabiya si oo uu na a bixiyay tilmaamaha ku saabsan sida tani waa in la sameeyo 0 .axa uu xitaa na siin doontaan hadiyadda ah kala &inni oo si aan la a yaabaa in aan o aado waxa ka dhacaya na u waree san 0 1 0oo!anaa &:1-* ?acaliyayaalow , ha rumaysanina ruu! walba , laakiin ruu!yada #ijaabiya si , haddii ay yihiin Ilaah, waayo, n(biyo badan oo b((n ah dunida u soo ba!ay galay . By #his aad ku garanaysaan uu!a Ilaah : ruu! walba oo qir#a in 9iis( +asii! wu!uu ku yimid jidhku waa Ilaah ,

69

Waa -axay )i2aaboyinka ? @o ruux walba oo aan *iran in Ciise %asiix ayaa yimid &idhka ma aha ,laah 0 @o kanu waa ruuxa ka ees - kuwaas oo aad ma*ashay oo soo socda - oo waa hadda horeba dunida oo dhan 0 .axaad tahay ,laah - ,lmaha yaryar - oo iya aad ka adkaateen - sababta oo ah 'an waa in aad ee waa ka weyn yahay kii waa in dunida 0 ,ya u waa kuwa dunida 0 4idaa darteed iya u waxay ku hadlaan sidii oo dunida ah - iyo duniduna way ma*ashaa 0 .axaan nahay ,laah 0 ,laah ya*aan waa ina ma*laa H ma kii ma aha kan ,laah na a ma*lo 0 1aasaynu ku aranaynaa ruuxa runta ah iyo ruuxa *aladka ah 0 (A!ADA QAY!OOD $$ "HIYAAMADA "hiyaano binu aada Dadaka alaagada ah Ra a khiyaanayn dadka kale sababo badan - laakiin faa=iido dha*aale iyo rabitaan ah &a ada iyo 4u&uud yihiin seddex ka mid ah sababaha u u weyn ee 0 Tii#os 1:1% 'aayo, wa!aa jira dad badan oo caasiyiin#a, iyo labada waranwarrowyada , iyo khaa)inno la #aag#aagan , gaar ahaan kuwa gudan ka . ooma 1*:1- 'aayo, kuwa sida uma ad((gaan abbig((nna 9iis( +asii! , laakiin calooshooda , oo hadalladaada macaan oo hadal sasabasho miidhan ah khiyaan((yaan qalbiyada kuwa garaadka daran. Ananiyas iyo !a ira Deter - iyada oo hadiyad this - naba elyo *albiyada Ananiyas iyo 4afira buuxsamay been 4haydaanku 0 .axay dib u u *abtay *ayb ka mid ah laca taas oo la u balan *aaday in ay wasaaradda 0 'ala &inni oo waxey caymiska &idhka %asiixa ka ees ah dhex dhuuntaan ee anna oo ah khaa=inno 0 8alimaha asuullada 1:1-3 /aakiin nin <naniyas la odhan jiray , isaga iyo !aaskiisa $a"ira , iibshay . 3o isna wu!uu ku c(liy(y oo qayb ka ah soo harana , haw((naydiisii oo la og, in#uu iyo qaar k((nay oo oo dhigay oo rasuulladii soo hor . /aakiin Bu#ros baa ku yidhi , . <naniyasow, ma!aa $hayddaanku qalbigaaga u g(liy(y inaad si uu!a
70

2uduuska ah b((n iyo ku hayn dib qayb ka mid ah qiimihii dhulka qaar ka na"#aada =. kooxna , Timo#(yos 3:13 /aakiins( dadka sharka l(h iyo khaa)innadu doonaa ka sii dara , khiyaan((ya, lana khiyaan((yo . "hiyaanada sh%ydaanka , 0oo!anaa 1:6 'aayo, khaa)inno badan dunida u soo ba!ay , kuwaas oo aan qiran 9iis( +asii! sida socda jidhka ku galay . Tani waa khaa)inka ah iyo ka g((s#a ah . +a#ayos ,&:,& 'aayo +asii!yo b((n ah iyo n(biyo b((n ah kici doonaa oo u muujiyaan calaamooyin waaw(yn iyo yaabab , si ay u khiyaanayn , haddii ay suurogal #ahay , !a#aa kuwa la door#ay . ,yada oo soocayaa u dhexeeya &inni oo - waxaan o nahay karaa marka aynu khiyaaneeyo midkood by 4haydaanku iyada oo dadka ama xaaladaha - ama by isu dadka 0 A*oonta muu&iyey no*otaa our ilaalinta 0 MASII U WU UU "A DH$ SHAQAYNAYAAY ARWAA 7 Waxaad )ahay Masiixa 7 .axaan haystaa laba tusaale oo bayaan oo ay sameeyeen 3utros 0 %id ka mid ah waa ,laah kale 4hayddaanka 0 4ida Ciise hawl asha soocayaa u dhexeeya &inni oo - waxa aan arki karnaa sida aan sidoo kale u baahan in ay ka hawl alaan hadiyad this 0 +a#ayos 1*:1*,16 +arkaasaa $imoon Bu#ros ayaa u jawaabay oo ku yidhi , . 'a!aad #ahay +asii!a , 'iilka Ilaaha nool . . 9iis( ayaa u jawaabay oo ku yidhi , . 'aad barakaysan #ihiin , $imon Bar- 0oonis , waayo, in#ii jidh iyo dhiig ayaa #an kuuma muujin , laakiin <abbahay waa kan jannada ku . . 3ayaan 3utros ahaa ma la a sameeyey out of a*oonta aadanaha - laakiin waxaa loo waxyooday by Aabbaha 0 Shaydaan kasaarid .ax yar ka dib *oraalka kor ku xusan - 3utros ku kor *aaday in ay ku canaanto Ciise ku yidhi- in Ciise uu ahaa in aan ku xanuunsan 0 .axaa la a yaabaa .axaan ku dooda
71

in uu ahaa welwel Deter ee Ciise taas oo ay sababeen isa a si ay u &oo&iyaan Ciise 0 4i kale loo dhi o - isa a oo hadal aan u muu*an ma khalad ah oo korka ka 0 Faakiin Ciise wuxuu ha aa&iyaa Deter sida 4haydaanku maxaa yeelayCiise aranin ruuxa in uu ahaa isha of hadal 3utros 0 +a#ayos 1*:,,,,3 +arkaas Bu#ros ayaa g((s ula ba!ay oo oo bilaabay inuu canaan#o , oo wu!uu ku yidhi , . Taasu ha kaa "ogaa#o , $ayidow, ; #aasi ma dhici doonaan inaad @ . Isagus( waa ku j((s#ay oo Bu#ros ku yidhi , . ?(# +( ka damb((ya , $hayddaan yahow 'a!aad #ahay d(mbi +( si , aad ah (( ma aha !usuusnaay((n wa!yaalaha Ilaah , laakiin wa!yaalaha dadka . . Ruuxda /arrab 'a 1 Dh%&oo'% ,nta badan Ciise u adee ay bo sashada by hadlayay ruuxa dhibaatada keenaaya 0 +arkos >:,1 b ayuu jinnigii wasakhda lahaa canaan#ay , oo wu!uu ku yidhi isaga , . 'a!aad ruu!a dh(go iyo a" , wi!ii aan idinku amrayo , soo ba! o" , iyo isaga oo mar damb( galaan @ . ,USAA(OOYIN"II A DI#A HOR$4"ADH$ AYN,A RUU DA Addoonkii W%ydis)ay Ruuxa %r%&a %arkaasaa )liishaa baryootamay in anoo addoonkaa a ah bo*ortooyada ruuxa ku arki lahaa 0 , Boqorradii *:1*,16 $idaas wuu u jawaabay oo , . 7a ka cabsan , waayo , kuwa inala jiraa in ka badan yihiin kuwa iyaga la jira ay yihiin . . +arkaasaa 4liishaa baryoo#amay , oo wu!uu ku yidhi , . abbiga , waan ku baryayaay(, ninkan indhaha u "ur#id in uu arki kar#aa . . +arkaas abbigu wu!uu ku qummanaa, Einkii dhallin#ayaraa (( la "uray , oo wu!uu arkay . 3o bal ((g , oo buur#a ka buu!a (( j((day "ardo iyo gaadhi"ardood dab oo dhan 4liishaa ku war((gsan . %arkasta oo *ofka arka dunida Ruuxii ku alay ; shaaca &inni oo wanaa iyo xumaan - waana soocayaa u dhexeeya &inni oo 0 .aa in aan ku tukado - sida )liishaa wuxuu - in indhaha ruuxa u aarka ah la a furi doonaa 0

72

Isaiah ara& Ishaciah *:1 $annaddii Boqor 9usiyaah dhin#ay , ayaan arkay abbiga oo ku "adhiyo carshi , sar( iyo kor u qaad((n , oo #ar((nka (( huwiskiisii macbudkii buu!iy(y . ,USAA(AYAASHA A DI#A CUSU!4"ADH$ AYN,A RU DA !ow'os iyo &abadh adoon ah "raah wanaagsan oo katimada arwaxda sheydanka 8alimaha asuullada 1*:1*-1- 7addaba wa!aa dhacday, markii aannu u galay #ukashada , in addoon gabar qaarkood ku han#iy((n l(h jinni wa! sh((ga qab#aa naga hor , kuwaas oo sayidyad((da "aa)iido badan ugu maal - sh((k(yn#a . ?abar Tani wa!ay raac((n Bawlos iyo annaga na , oo way qayliy((n , iyagoo l(h , . Eimankanu waa addoommadii Ilaaha ugu sarr((ya , kuwaasoo idinku wacdiyaya jidka badbaadada . . 3o wa!ay ku #idhi ninkan maalmo badan . /aakiin Bawlos , !umaaday ayaa u j((s#ay oo jinnigii ku yidhi , .'a!aan maan#a idinku amrayo oo magaca 9iis( +asii! iyada ka soo ba!did . . 3o isna wu!uu ku ba!ay $aacaddaas qudh((da . Kinni ii faalkii udahood abdhaan isku dayaya in ay dabooli &iritaankeeda by siinta a 2 war wanaa san 62 %axaa abadha ayaa shee ay in ay run ahayd 0 .axaan u shee ay in Daul welwelay dhowr maalmood 0 .aa maxay sababtu6 Daul su ayay in la o aado Ruuxeedii0 !abab .aa arrin aad u suurto al ah - &inniyadu ay iyada udaheeda ayaa la furta by ururka raadinaya 0 "ADH$ AYN,A HADIYADAHA ARWAA DA MAAN,A Hayska indha)irin Cusuusnow ; ,laah ma doonayo inuu noo &aahil ka ah ee &inniyadu ay na u waree san ; &inniyadu ay u nahay in anacsi la leh ; &inniyadu ay kaas oo ka &ira xaafadda 0 %a kula tahay oo kaliya karaa wax waa xa* - waa in aan o aado taas oo &inni oo ka hawl ala ,laah ka yimid 0

73

Anna u aran mayno &inni ii *ofka la hawl ala ilaa ,laah noo muu&inaysaa 0 1 0oo!anaa &:* nahay Ilaah . Ilaah yaqaan waa ina maqlaa ; ma kii ma aha kan Ilaah naga maqlo . Taasaynu ku garanaynaa ruu!a run#a ah iyo ruu!a qaladka ah . .axaan nahay ,laah iyo waxay xa* u leeyihiin in ay o aadaan far*i a u dhexeeya ruuxyada runta iyo ruuxyada *alad 0 3i/i' .aado ,laah ma muu&iyo &inniyadooda sharka leh rumaystaha oo aan u&eeddo 0 %ar kasta oo &inniyadooda sharka leh waxaa la u imtixaamaa - waa in ay isla markiiba u no*on midkood bound ama soo baxay ku xiran tahay duruufaha ku tuureen 0 +arkos 1*:16 calaamadahaan raaci doonaa kuwa rum((y(y : in +y nam( wa!ay ku #uuri doonaan jinniyada oo wa!ay ku hadlaan doonaa , 9arrabkooda cusub ... /uukos 1%:1>,,% Bal ((g , wa!aan idin siiy(y amar ay u #uman oo ab((sooyin iyo dabaqalloocyo iyo !oogga oo dhan (( cadowga , iyo wa!ba by yahay idinma y((li doono . $i kas#aba ha ahaa#(( ha ku "ar!ina in #his , in jinniyadu ay idinka damb((yaan , laakiin ku "ar!a in magacyadiinnu ay jannada ku qoran yihiin . .axaad ayaa durba la awoodda la siiyey in ka badan cadow a 0 Ciise ayaa inoo shee ay wixii aad samayn lahayd 0 "HA,AR,A UJ$$DADA "HA(DAN .axaan u a di ay khatarta ah ee isku dayaya in ay helaan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah iyada oo loo marayo dhiiranaanta *aldan 0 Si-on 8alimaha asuullada -:6-> 'aayo, jinniyada wasakhda l(h , iyagoo qaylinaya oo l(h cod w(yn ku dhawaaqay , wa!aa soo ba!ay dad badan oo kuwa ku han#iy((n , oo &inniyada ku saaro ee u u tuman oo abeesooyin iyo daba*alloocyo loo a udbi xoo a oo dhan ee cadow a Aan ku faraxdaan in &inniyadu ay ku xiran yihiin noo u ; laakiin nahay inaynu kuwa ,laah

74

kuwo badan kuwaas oo curyaan ahaa iyo laangadhayaashiiba way bogsad((n . +arkaasaa wa!aa jir#ay "ar!ad w(yn, magaalada in . /aakiin wa!aa jiray nin qaarkood loo yaqaan $imon , kuwaas oo hor(y u "aalna magaalada iyo dadka r((r $amaariya ka yaabsiiy(y , ayaa sh((gay in uu ahaa qo" w(yn . 8alimaha asuullada -:13,1--,& +arkaasaa $imoon qudhiisuna waa rumays#ay, oo markii la baab#iisay isagii iyo goorba wu!uu la socon jiray 8ilibos , iyo la yaabay , goor#ay ark((n calaamooyinkii iyo yaababkii uu "alay . Lacag!iin 7addaba $imoon markuu arkay in markii saar((n, oo ah markii rasuulladu gacmahooda uu!a 2uduuska ah wa!aa la siiy(y , oo wu!uu iyaga ku bi!iy((n lacag , oo wa!ay ku yidhaahd((n , . 'a!a kal( oo awood i sii , in qo" kas#a oo ku saabsan cidda aan gacmahayga h(lo uu!a 2uduuska ah . . #ilmaaniyad $eter /aakiin Bu#ros baa ku yidhi isaga , . 0our lacag ha kula baabba)do , ma!aa y((lay, wa!aad u malaysay in hadiyadda Ilaah wa!aa laga soo gadan kari lahaa lacag @ /ihid ama qayb ama qayb ka Aaalkan kuma , waayo adigoo aanu qalbigaagu Ilaah hor#iisa ku qumman Ilaah . $idaas daraadd((d #oobad k((na oo aad !umaan#anu , oo Ilaah u barya Ilaah hadday suur#owdo ay haabhaab#aan "ikirkiisu o" qalbigaaga lagaa ca"iyo . Deter aranin ; &irnaa ruuxa saamaynaya tallaabo 4imon ee ku 0 'aayo, wa!aan arkaa in aad qadhaadh sum((yay iyo !idhan !aqdarrada . . +arkaasaa $imoon u jawaabay oo yidhi , . barya abbiga ii , in laga yaabo in wa!yaalahaas wa!ba kama kaas oo aad ila hadlay oo igu soo d(gi . . !ar4 -asiixa Rasuullada kasoo horjeeda 8alimaha asuullada 13:*-1, 7addaba markii ay ka gudb((n gasiiraddii oo si Ba"os, oo wa!ay nin saa!ir ah
75

oo gaar ah oo ahaa n(bi b((n ah oo 0uhuudi ah oo magiciisa la odhan jiray Barciis( - 9iis( , oo ahaa kula #aliyihii , #aliy( $(rgiyos Bawlos , nin wa!garad . Einkani wa!a uu u y((dhay Barnabas iyo $awlos, wu!uu doonayay inay maqasho (r(yga Ilaah . /aakiin is#aagay saa!irka 4lumas Doo sidaas magiciisa loo #urjumay G iyaga hor joogsaday , oo doonaya inuu ka soo l((!do #aliyihii ka "og iimaanka . !i cad loo muujiyay +arkaasaa $aa)uul wu!uu ka , kaas oo sidoo kal( wa!aa lagu magacaabaa Baul , wa!aa ka buu!samay uu!a 2uduuska ah , wa! u ((gay isaga a# oo ku #idhi , . 3 khiyaano uga buu!daa, oo dhan iyo khiyaamo oo dhan , oo aad wiilka Ibliiska , iyo cadowga !aqnimada oo dhan , oo aad midnaba ma joogsan doono qalloocinaysid jidadka #oosan oo abbiga= 3o hadda , run#ii , gacan#a abbigu waa ku saaran #ahay , oo aad noqon doon#aan indha la , aan qorra!da arkayn in#ii wakh#i ah. . Qiyaame 'olkiiba ceeryaamo madow ku soo dhacday isa ii - oo wuxuu ku warwaree ay oo doondoonay nin si nin acanta ku ha a ka 0 'olkaasaa taliyihii rumaysteen - oortuu arkay wixii loo u sameeyey - isa oo ka yaabsan Rabbi a waxbariddiisa ka 0 SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 : sharax hadiyadda ah kala &inni oo adi u erayadaada 0

2 0 .aa maxay sababta ay hadiyad this muhiim ah in aad 6

" 0 4haraxaad ka bixi saddex meelood oo hawl ruuxa kaas oo aad u u lu yeelan la a yaabaa in ay la 0

76

Casharka sa&aa'ad

Hadiyada waxyiga Erega aqoonta


1 :orin#os 1,:--1% To ka mid ah wa!aa jira wa!aa lagu siin doonaa uu!a "ariin#a o" !igmad , si kal( "ariin#a aqoon#a by yahay uu!a oo la mid ah , si ay iimaan kal( oo isku uu!u , mid kal(na hadiyado bogsashada by in uu!a ka mid ah , si ay awood kal( mucjisada ah , si ay wa! sii sh((gidda oo kal( , si kal( oo kala jinni oo , si kal( ku hadlaya noocyada kala duwan carrabka , iyo in ay w(li kal( "asirka carrabkoodu .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id $R$#A AQOON,A Q%%xid )rey ii a*oonta waa muu&inta ka sarraysa by Ruuxa /uduuska ah xa*ii*ooyinka *aarkood - &oo o ama la soo dhaafay - oo ku saabsan *of ama xaaladda - taas oo aan la u bartay iyada oo maanka dabiici a ah 0 .axaa inta badan &oo&iyaan oo fikirrada dabiici a ah ee *ofku maskaxda 0 .axaa iman doona fakarka ah - eray - ma ac - dareen ara ti ah - ara ti ama sida an 2 oo barxadda hoose oo o 0 2 Cataa sidii eray a ah waa *ayb yar oo ka xukun - hadal a*oon ah waa *ayb yar oo ka a*oonta total ,laah ee xaaladda 0 )rey ii a*oonta ma aha cudur daar ah oo aysan wa*ti ka barta eray a ,laah 0 , Timo#(yos ,:11 dadaala in aad ku soo bandhig#o is ansi!iy(y si ay Ilaah , qo" shaqaal( ah oo aanan u baahnayn in ay ka !ishoon , si hagaagsan u (r(yga run#a ah . )rey ii a*oonta - si kastaba ha ahaatee - ma aha a*oonta kaas oo ka yimaadaa sano ku dul Rabbi a ayaa kula iyo wa*ti ooda ,sa a eray iisa 0 'a!yi 'alasaarista ruuxaha
4r(ga

<wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

aqoon#a

)re a xi mada

77

A0ar noo/ oo A.oon)a %inu aadam A*oonta Human dabiiciyan helney waxbarashada baaritaan cilmiyaysan - iyo waayo;ara nimada nolosha 0 .ax badan oo wanaa san ayaa yimid iyada oo tan oo a*oon 0 Faakiin iyada oo a*oonta ,laah - unaanad aan dhamaystirnayn ama erinta la u sameeyey taasoo keentay in fikirka khaldan 0 !haydan ka sarraysa A*oonta Rabbaani a ah taas oo il shar ah waxaa ka bartay by *aar ka mid ah iyada oo loo marayo sixir - ka *ayb alka weedhu - oo sanamkii cibaadada - nin ilaahyo diinta baaritaan tiirka - iyo meelaha kale ee dhora 0 1ani waxay meesha a*oonta no*on kartaa mid aad sasabasho iyo waa in ebi ahaanba la diiday 0 .aa mamnuuc by ,laah 0 A&oonta Ruux ahaaneed Cilmi oodu meelaha ruuxi a bilaabmaa uu xilli an aynu Ciise u a*balaan 3adbaadiyeheenna 0 0oo!anaa 16:3 Tanu waa nolosha w(lig((d ah , inay 'a!aad Ilaah k(liya (( run#a ah , iyo 9iis( +asii! kan aad soo dir#ay ogaan karaan , . A*oonta 1ani waxay kordhinaysaa iyada oo 3ible waxbarasho - waxbaristiisa - tukanayay - iyo wadaa is la leh ,laah 0 'rerga a&oonta .axyi ka sarraysa oo xa a ,laah ka xa*ii*ooyinka *aarkood - &oo o ama la soo dhaafay - taas oo aan la u bartay iyada oo maanka dabiici a ah 0 U2%%ddo ,laah marnaba loo u tala alay dadkiisa si ay u u noolaadaan on heerka dabiici a ah 0 .axaan nahay xa a ruuxa ; Ahaanshooyin iyo waa in ay bartaan si ay ka hawl alaan bo*ortooyada Ruuxa ah ee aannu badbaado iyo sidoo kale kuwa na u waree san 0 ,laah waxa uu doonayaa in ay la xiriiraan nala iyada oo erey ii a*oonta sababo badan 0 %id ka mid ah u&eeddooyinka aasaasi a tahay inay ar aarto iyo caawin in kaamilayna u&eeddooyinka ,laah ku dhex dadkiisa ka 0

78

)rey ii a*oonta waxaa la u shee i doonaa - u dhiibay oo u adee tay in hab sida ay u had iyo &eer ammaanta keeno ,laah - marna nin ama naa 0 .axa uu kaalmaynayo iyo caawin iya a oo ku wasaaradda halka had iyo &eer ku fii*aya in ay ,laah u a*balin sida isha 0 .axay na a caawiyaan in uu u adee o saxsanaan iyo waxtarka 0 .axaa di ayaa of khatar - keeno dhiiri alin siidayn karta dembi iyo na u hayso 2 on track 2 ee nolol maalmeedkeena iyo wasaaradda 0 Waayo+ -id kas)a .aa erey ii a*oonta ay ku sha*eeyaan iyada oo rumaystayaasha oo dhan 6 Haa5 1 :orin#os 1,:6 /aakiin muujin#a uu!a wa!aa la siiyaa ah inaad mid kas#a "or wa!#ark((du oo dhan . (usaalihi Ananiyas Ananiyas ma ahaa rasuul - wadaad - wax wacdiyi &iray ama macallin 0 .uxuu ahaa lahayd - isa oo %u=min ah 0 'itaabku waxa uu u u yeedhay nin xer ah 0 8alimaha asuullada >:1%-1, 7addaba wa!aa jiray !(r ah oo Dimishaq odhan jiray <naniyas; . . <naniyas . iyo isaga $ayidka ayaa ku yidhi riyo , 3o wu!uu ku yidhi , . 7alkan wa!a aan ahay , abbi .. 7addaba abbigu isaga ku yidhi , . :ac oo aad jidka la yidhaahdo Toosan( , oo wa! w(yddiiy(( a# guriga 0uudas ka mid ah wa!aa lagu magacaabaa $aa)uul r((r Tarsos ah , waayo, bal ((ga , wu!uu la #ukanayay . 3o isna wu!uu riyo arkay nin la yidhaahdo <naniyas isagoo ku sugan iyo g(linaya inuu gacan ku on , oo sidaas daraadd((d ayuu araggiisii h(lo . . ,laah ayaa shee ay in Ananiyas 7 %a aca waddada %a aca 4aa=uul in 4aa=uul la siiyey ara ti .axa uu ka kooban ara tida ah in uu ahaa labada eray ee a*oonta iyo eray ee xi madda ah 0 A*oon waxa uu ahaa xa*ii*ooyinka 0 Ci mad waxay ahayd muu&inta waxa la odhan &iray Ananiyas oo ahaa in ay sameeyaan iyo waxa ku dhici doona 0 $R$#A AQOON,A SHAQADIISA

79

Fa a yaabaa in aanu wax ka Ruuxa ku waree san *of ama meel 0 Fa a yaabaa in aanu ka ma*li eray a ama oraahda in nin our iyo barxadda udaha 0 .axaan la a yaabaa in &idhkeena u aar ah dareemi muu&in ka timid wax ku saabsan *of kale 0 Ca*ii*ada ah in aan la helin eray ee a*oonta ma aha macnaheedu in aynu nahay inay wax ka *abtaan waxa on isla markiiba 0 ,nta badan waxaan u baahan nahay su eray ee xi madda ah in ay noo shee sida aan u yihiin in la sii wado 0 .a*tiyada kale oo erey ii a*oonta iyo xi mad isku mar u sha*ayn doona iyo o olaadaan oofinta de de ah u&eedada ,laah 0 Hadalkii a*oonta waxaa la a yaabaa in loo isticmaalo by ,laah inaad abbaarto *of kale kula xaalad khaldaan in ay ku &iraan - ama dembi a noloshooda 0 )rayada noocaas ah waa in la siiyaa in &acaylka - sida caadi a ah ee aarka loo leeyahay - iyo had iyo &eer marka ka hawl ala hadal xi mad ah 5 Di&niinaha 6 Ruuxa /uduuska ah ma siiyo erayada a*oonta si kor loo u *aado hal *of kor ku xusan dadka kale 0 'a taxaddar in kasta oo 2 eray a a*oonta 2 taas oo caado lahayd in ay keenaan is dareenka ama in la dhiso ; u< wasaaradda aar ah 0 ,laah ma ka *abtaan in 2sir 0 2 Ciise marnaba *aley uu no*daba 0 .axa uu mar walba lahaa Ruuxiisa soco in si samada ka 0 %arkii uu arkay Aabbaha sameeyo - ama la odhan - wax - wuxuu u dha*maan on eray in a*oonta ama eray a ah xi madda lahaa 0 0oo!anaa 1:1> +arkaasaa 9iis( u jawaabay oo ku yidhi iyagii, .hubaashii, wa!aan idinku l((yahay, 'iilku k(li ahaan#iis wa!ba ma samayn karo, laakiin wi!ii uu arko <abbahoo samaynaya mooyaan(, waayo, wi!ii uu sam((y(y oo, 'iilka ayaa sidoo kal( ma sidaas oo kal(. . .ixii 2hadiyadda waxyi a 2 in *abiilkaa xa*ii*ooyinka dhacdooyinka baybalka waxaa la tuhunsan yahay mid aad u 0 Hadalkii a*oonta had iyo &eer fiiriso doonaa )rey a ,laah sida ku *oran 0 Ruuxa /uduuska ah ayaa isa oo *oraa a of

80

)rey a - marna ka beddelaan doonaa - ama bedesho waxa uu ku *oran 0 .ixii 2Ca*ii*da 2 in la beddelo lahaa ama ku dar badbaadada ama a*oon ah in ,laahnimadu ay la diido sida aanay xa a ,laah ka yimid 0 Haddii Ruuxa ,laah u uurayaan in meel aar ah oo fikirka ah ama wasaarad inta la u uda &iro shir - ma &iri doono eray run ah oo a*oon kaas oo ilahay waafi&iyo uuro xaafadda ebi ahaanba kala duwan 0 ,laah filayaa in aad ficil on muu&inta - laakiin waxaa haboon in socodka subkado iyo wakhtiyada kulan kasta oo aar ah 0 .axaan la filayaa in ay fuliyaan awaamiirta Ruuxa /uduuska ah ee waafa*san ,laah wa*ti a iyo si 0 .uxuu marna waa *oraa a wareer 0 ,USAA(AYASHA $R$#A AQOON,A $$ A DI#II HOR$ Axiiyaah di&ay "hiyaano Eebi Axiiyaah oo ahaa di ay by ,laaha khiyaamo ah - kaas oo ahaa inuu yimaado isa a ka ees ah 0 1 Boqorrkii 1&:,-* +arkaasaa 0aaraabcaam wu!uu bilcan#iisii ku yidhi , . baryayaay(, kac , iyo na"#aada waan ismidab qarinayaa , oo ay aad u aqoonsan kar#aa sida bilcan#ii 0aaraabcaam , oo #aga si $hiiloh . Ind((d , E(bi <!iiyaah oo uu jiro , kuwaas oo ii sh((gay inaan dadkan boqor u noqon lahaa . $idoo kal( wa!aad ka!aysa#aa #oban !abbadood oo kibis , ama doolshaha qaar ka mid ah , iyo ubbo malab ah , oo isaga u #ag ; wu!uu kuu sh((gi doonaa wa!a wiilka ku dhici doona .ayuu . 3o 0aaraabcaam bilcan#iisiina sidaasay y((l((n ; ayay kacday oo u #ag#ay si ay $hiiloh , oo wa!ay yimaad((n gurigii <!iiyaah . /aakiin <!iiyaah wa!ba ma arki karin , waayo, indhihiisii wa!ay ahaay((n gla5(d by sabab uu da)da . 3o abbigu wu!uu <!iiyaah ku yidhi , .7alkan waa !aaska uu 0aaraabcaam , soo socda si aad u w(ydiiso wa! ku saabsan wiilk((da , waayo , isagu wuu bukaa . $idan iyo sidaas wa!aad ku odhan doon#aan , iyada oo si waayo, wa!ay noqon doon#aa , marka ay #imaado , wa!ay iska #o naag kal( . . 3o sidaas daraadd((d wa!ay ahayd , markii <!iiyaah maqlay sanqadhii o" anaguna raadkooda yaan iyada oo sida iyadu way u #imid iyada oo albaabka , ayuu yiri , . :aalay in , bilcan#ii 0aaraabcaam . +a!aad u
81

doonaysaan inaad iska dhigaya inay qo" kal( = 'aayo, anigu waan soo diray si ay ula n(ws !un . . )rey ii a*oonta iyo hadal xi mad ah ku &ireen hawl al marka Faakiin 4ayidka ayaa u shee ay in 7 ?aa waxay ahayd ; bilcantii ?aaraabcaam maxay sababta iyadu way yimaadeen ; si aad u codsato wiilka %axaan isna wuxuu ku odhan ; waxaad ku tidhaahdaa %axaa iyadu ha lahayd ; dhi aysaa mid kale Axiiyaah ka dibna u udbey sii shee in - iyada oo ku saabsan dhamaadka ?aaraabcaam bo*or 0 )ray iisa a*oonta ku saabsan khiyaamo this uu sii shee idda siiyey warkaya ii oo badan 0 $'iiyaah wuxuu Dhiira&a'iyay 'a dib markii Eebi )liiyaah lahaa hoos loo ya*aan dabkii ,laah at 3uur 'armel - ?esebeel han&abay inuu nolosha 0 @rday )liiyaah oo markaas si *oto dheer ee ku dhiiri elin weyn ayuu ku *ayliyey in ay ,laah 0 Qaado noloshayda 1 Boqorrkii 1>:&,1& /aakiins( isagii in#ii maalin socodk((d ah oo cidlada jooga, oo wu!uu yimid ayuu hoos "adhiis#ay g((d ro#(m la a . 3o isna wu!uu ku #ukaday inuu dhin#o , oo yidhi , . 'aa ku "ilan #ahay @ 7addaba , abbiga , na"#ayda iga qaad, waayo, anigu wa!aan ahay ma jirin aan "iicni awowayaashay @ . Waxaan ahay &aybkamid ah $idaas ayuu yidhi , .'a!aan aad ugu hinaasay , waayo , abbiga ah Ilaaha ciidammadu wu!uu ma!aa y((lay, r((r binu Israa)iil a!digaagii way ka #ag((n , kaasi oo way dumiy((n , oo wa!ay dil((n n(biyadaadii s((" bay ku . <niga oo k(ligay ahay bidi! , oo wa!ay doonayaan in ay na"#ayda iga qaad, . . )laah Qabtay *,+++ ,laah u &awaabay oo 1 Boqorrkii 1>:1- . '(li aan u kaydsaday #oddoba kun oo r((r binu Israa)iil , kuwaas oo jilbaha oo aan Bacal u , iyo a" kas#a in aan wuuna dhunkaday oo dhan . .

82

#%%xasii wuxuu ku 'uu.aynaya )rey ii a*oonta ku sha*eeya &eer ka badan ayaa )liishaa iyada oo ka badan *of kasta oo kale oo la a diiwaan eliyay Axdi a Hore 0 'a dib markii Eacamaan bo saday wuxuu ku bixiyey wuxuu )liishaa ku abaal laba &eer laakiinse )liishaa diiday nooc kasta oo laca bixinta - ama muu&in &iray mahadna* 0 ku heleeshay aan ,acamaan , Boqorrkii 1:,%-,6 /aakiins( ?((!asii oo ahaa midiidinkii 4liishaa oo ahaa ninkii Ilaah , ayuu yiri , .Bal ((g , sayidkaygu wuu u #udhay Eacamaan kii r((r $uuriya , halka aan h(lin gacmihiisii ka wa!a uu u k((nay , laakiin sidii abbigu ku nool yahay , 'aan doonayaa (( daahirsanow orodda ka dib iyo wa! ka soo qaa#o . . $idaas daraadd((d ?((!asii wu!uu (ryad((n r((r Eacamaan . 3o Eacamaanna markuu arkay isaga soo daba ordaya , hoos ayuu gaadhi"araskiisii ka inay ka hor #agaan , oo wa!ay #idhi , . +a nabad baa= . 3o wu!uu ku yidhi , . 'aa nabad . 3o sayidkaygii baa i soo diray , oo ku yidhi , J Ind((d , hada laba nin oo dhallinyar oo qoonkii n(biyada ahaa ah ayaa ii yimid oo ka buuraha l(h oo r((r 4"rayim . Baryayaa inaad iyaga siiso #alan#i lacag ah iyo laba iskujoog oo dhar ah . ) . +arkaasaa Eacamaan yiri , . 8adlan , oo qaad laba #alan#i . . 'uuna ku sii adk((y(y , oo ku !idh!idhan laba #alan#i oo lacag ah laba kiish , laba iskujoog oo dhar ah , iyo 'a!ar laba midiidinnadiisii ah , oo iyana wa!ay on qaad((n iyaga ka hor isaga o" . -adidii &arsoonayd +arkii uu u yimid inuu u raj(ynayaa , oo wu!uu iyaga gacmahoodii ka qaaday , oo wu!uu iyagii ku kaydiyaa isla guriga , dabad((dna nimankiina wuu iska #(gi , oo iyana way ka #ag((n . Lagu hagaajiyay'liishaa 7adda wa!a uu gudaha u galay ayuu sayidkiisii hor is#aagay . +arkaasaa 4liishaa wu!uu isagii ku yidhi , . 3o !agg(( baad ka #(gi , wu!uu ?((!asii ku =. +arkaasuu wu!uu ku yidhi , . <nigoo addoonkaaga ahu ma m((l kas#a u #ag#o . .

83

%arkaasaa )liishaa la Rababaani a arkin - A *aliin of hadal a*oon B - oo dhan in daraaddeed 8eexasii wuxuu ku sameeyeen 0 .axa uu ku tilmaamay in si faahfaahsan waxa uu arkay iyada oo hadiyad this 0 .awaabtu waxay ahayd baras %arkaasuu wuxuu ku yidhi isa ii - 2 .ar sow *albi ay u kulama idin raaco marka ninkii ku soo laabtay aadhifaraskiisii u &eestay kaa hor yimaado6 %a time si aad u hesho laca iyo in ay helaan dharka - beero saytuun ah iyo beero canab - ido iyo dibi - iyo naa o addoommo ah 6 4idaa darteed Eacamaan baraskiisii idinku dhe i doonaan iyo farcankaa a weli iin 0 2 %arkaasuu baxay oo hortiisa ka dhacay baras - caddaatay sida baraf cad 0 Di&ida .orshaha /adow&a %arkaasaa )liishaa wuxuu sidaas ahayd in habayn leh codka ,laah in bo*orkii reer 4uuriya oo bilaabay inuu raadsado 'hayaamo in uu dhex 0 %arkaasaa addoonkiisii isa a u shee ay - )liishaa oo ah nebi - bo*orkii dalka ,sraa=iil wuxuu kuu shee ayaa erayada aad u aad ka a hadasho *olkaa a aad 5 2 3o*orrkii (79;12 %arkaasaa ninkii ,laah u cid diray bo*orkii dalka ,sraa=iil - oo ku yidhi - 2 ,ska in aadan meeshan udbin - waayo- reer 4uuriya waxay ka soo baxayaan halkaas 0 2 %arkaasaa bo*orkii dalka ,sraa=iil u cid kale inay meeshii ninkii ,laah isa a u shee ay u diray 0 4idan buu isa a u di in - oo halkaas ayuu ku ahaa fee&i aan - kaliya mar ama laba &eer ma 0 4idaa darteed *albi a oo ahaa bo*orkii reer 4uuriya oo ahayd aad bay u dhibaataysan by waxan u *aboobo- oo wuxuu isu u yeedhay addoommadiisii oo wuxuu iya ii ku yidhi - 2ani a ma waxaad u shee taan midkeenna la &ira bo*orkii dalka ,sraa=iil 62 @o mid addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen - 2 Eone 3o*orow- sayidkay iiyow- @H laakiinse )liishaa oo ah nebi dalka - kuwaas oo waa in reer binu ,sraa=iil - oo ahaa bo*orkii ,sraa=iil u shee a erayada aad ka a hadasho *olkaa a aad seexato 0 2

84

$$R$#A AQOON,A $$ NO(OSHA MASII A %arka aynu ka baran nolosha masiixa waa wax sahlan in uu ka fekero - 2 @h - ma uu samayn kareen in 0 .uxuu ku sha*eeya sidii ,laah 0 2 Faakiin Ciise wuxuu iska dhi ay awoodiisa uu sida ,laah oo socday on we&i a dhulka this sida Adam loo abuuray in ay socdaan 0 ,sa u waa tusaale 0 1he wax buu ka nahay in ay sidoo kale ku sameyn 5 .uxuu ku sha*eeya dhulka this wuxuu xoo ii Ruuxa /uduuska ah la mid ah sida kuwa rumaysadka leh maanta ay tahay in la sameeyo 0 Naa&)ii r%%r Sa-aariya ,yadoo masiixa hadlayay naa tii ceelka - oo wuxuu helay eray ee a*oonta ku saabsan nimankooda iyada 0 1ani a*oonta wax wuxuu kara ma ya*aan ee dabiici a ah ee keentay in badbaadadan badan oo ku yaalla tuulada in 0 .axaa muhiim ah in aad ara to in inkastoo Ciise wuxuu o aa wax in uu ahaa xukumeen - %a isticmaali a*oon in ay ku xukumaan 0 ,yada oo hadal xi mad ah - .axa uu adee saday a*oonta si ay iyada u keeno badbaadada 0 0oo!anaa &:1*-1-,3>-&, 9iis( wu!uu iyada ku yidhi , . ?o , ninkaagii u soo y((dh , oo halkan kaalay . . Eaag#ii ayaa u jawaab#ay oo ku #idhi , . Ein ma lihi . . / Waxad haysataa !han / +asii!a ayaa ku yidhi , . <digu si wanaagsan baad yiri , J aan l((yahay , Ein ma lihi , ) waayo, idinku waad shan nin , oo mid ka mid ah kan aad hadd((r haysa#idna ninkaagii ma aha ; . 4( ah in aad si dhab ah ka hadlay . 3o qaar badan oo r((r $amaariya ah magaaladaas ka rumays#ay isaga oo ku sabab#oo ah , hadalkii naag#a ka marag kacay , . 'a!a uu ii sh((gay kulli wi!ii aan abid ku sam((y((n . . .awaabta 0 dad badan ayaa rumaystay $idaas markii dadka r((r $amaariya yimid si , way ku sii adk((y((n in ay iyaga la sii joogno , oo halkaas laba maalmood ayuu la joogay . Iyo mor( dad badan ayaa rumays#ay hadalkiisii aawadiis, u gaar ah . +arkaas wa!ay naag#ii ku yidhi , . Imminka wa!aannu u rumaysanaynaa , ma sabab#a oo ah wa!a aad
85

sh((g#ay , waayo, wa!aannu maqalnay na"#((na iyo naqaan kanu inuu run#ii yahay +asii!a , Badbaadiyaha dunida . . Ninkii indhaha 'a+aa %asiixa ayaa aranayay sababta keentay ninkii indho la=aanta ahaa ay sabab u sameeyaa dembi iisii uu ama in Aabbihiis 0 %a &iro hab ee dabiici a ah ee ahaa in uu ya*aan karin this 0 .axa uu ahaa iyada oo erey ii a*oonta 0 0oo!anaa >:3 9iis( ayaa u jawaabay , . kuma uu dayn nin iyo waalidkiis midna ma d(mbaabin , laakiin waa in shuqullada Ilaah waa lagu muujiyo isaga . . In /ashuur 'abixiyo 8oortii xilli ii yimid inuu ku bixiyo canshuurta Roman %asiixa la u baray Deter in ay ku *aadi kalluun - furo afka iyo *aadato *adaadiic ay u baahan yihiin 0 %ar labaad - ma &irto hab ee dabiici a ah ee ahaa in uu ya*aan karin this 0 +a#ayos 16:,6 $i kas#aba ha ahaa#(( , waaba in#aasoo aannu !umayn iyaga , badda #ag , ridday jillaab ku , iyo kalluunka ah in ay kor u yimaado marka hor( . 3o markii aad a"kiisa , wa!aad ka h(li doon#aa !oogaa yar oo lacag ah ; qaadan in iyo wa!a iyaga siiso +( iyo adiga . Ciida "or-aridda Ciise ayaa aranayay xertii ku kulmi lahaa nin ashuun biyah sita oo biyo ah 0 .axay ahaayeen inuu raaco si uu uri a u ah iyo in uri an lahaa *ollad sare oo o lan waayo iya a si ay u isticmaalaan 0 /uukos ,,:1%-1, 3o wu!uu iyagii ku yidhi , . Bal ((g , markii aad soo gashay magaalada , nin aad la kulmi doon#aa ashuun biyah si#a oo biyo ah ; isaga raaca oo guriga galay , #aas oo uu isagu u galo . :olkaas wa!aad ku #idhaahdaa odaygii guriga lahaa , J +acallinkii wu!uu kugu l((yahay si , . +((day qooladdii mar#idu oo kan aan u cun#id cashada Iidda :ormaridda !(r#ayda kula #ahay= . ) +arkaasuu wu!uu ku #usi doona waaw(yn , qol oo sar( oo goglan , wa!aa jira diyaargar((ya . . Yaa &a/an&%'iyay ahayd %asiixa ayaa aranayay kii acan elin lahaa0

86

0oo!anaa 13:,* 9iis( ayaa u jawaabay, . 'a!a uu yahay kii aan doonayo inaan !abbad kibis ah uu siin doonaa marka aan koosaar#a u. . 3o goor#ay kibis#a lagu rush((y(y, wu!uu qaaday oo siiy(y 0uudas Iskariyod, oo ahaa ina $imoon. ,USAA(AYASHA A DI#A CUSU! "orn%%'iyosna 'orneeliyosna iya uu la helay tilmaamaha iyada oo ara ti 0 1ilmaamaha waxay ku ahaayeen in uu ahaa in ay u yeedhaan- Deter yaa isa a u shee i lahaa waxa uu sameyn waa 0 8alimaha asuullada 1%:1-* 'a!aa jiray nin la odhan jiray :aysariya loo yaqaan :orn((liyos oo boqol askari (( la odhan jiray 9iidankii Talyaaniga ayaa , oo nin cibaadaysan ahaa iyo mid ka mid ah kuwa Ilaah buuna ka cabsan gurigiisa joogay oo dhan , kuwaas oo siiy(y sadaqad d((qsinimo l(h si ay dadka u , iyo baryay Ilaah had iyo j((r . <bbaaraha saacaddii sagaalaad (( maalin#a bayaan ah ayuu u arkay riyo #an malaa)ig#a Ilaah oo ku imanaya oo ku l(h isaga , . 9orn(lius @ . 3o markuu isaga lagu arkay ayuu baqay , oo wu!uu ku yidhi , . 'aa ma!ay , abbiyow= . $idaas ayuu ku yidhi isaga , . Baryooyinkaaga iyo sadaqooyinkaaga aad u ba!((n !usuus Ilaah hor#iisa . 7addaba wa!aad niman u dir#aa 0aa"aa inay soo dir "or $imon cag waa B(#(r . 'u!uu mar#i ku l(h $imoon oo m(gd((y( ah , kuwaas oo gurigiisu ku yaal badda (( . 3o wu!uu kuu sh((gi doonaa wa!a aad samaynayso . . )rey a a*oon isa a ayaa u shee ay 7 Ein loo ma acaabay 4imoon 3utros ,sma leh yidhaahdo 4imoon oo me deeye ah 8uri ahayd badda0 )rey ii a*oonta ahaa ee hawl alka ee la siinayo xa*ii*ooyin - laakiin hadal xi mad ah ahaa ka hawl ala isa a shee o waxa la sameeyo 0 !%)ros Deter lahaa ma ay aadeen uri a ah dadka aan ?uhuudda ahayn = oo aan fara elin Rabbaani a ah ee ,laah riyo 0 8alimaha asuullada 1%:16-1> 7addaba Bu#ros in#uu yaabay isku riyadii uu #his uu arkay loola j((do , oo bal

87

((g , nimanka la soo diray ka soo :orn((liyos iyagoo mar w(yddiis#ay gurigii $imoon , iyo iridda hor #aagan yahay . 3o iyana wa!ay u y((dh((n oo w(yddiis#((n in $imoon , kuwaas oo jiray B(#(r , uu m((shaas mar#i . 'rerga a&oonta @o 3utros intuu ka fikirayay ara tida fo - Ruuxu wuxuu ku yidhi isa ii- 2 3al ee - saddex nin oo aad u doonaya 0 2 Deter yaabay oo ku saabsan wixii uu riyada ku arkay 0 .axaa kacay oo wax kasta oo uu baray 0 Faakiin ,laah isla markiiba la xa*ii&iyey ara tida ay kula soo socda nimanku 0 Caaladdan oo hadal a*oon ah ayaa dunida oo dhan kuwa aan ?uhuudda ahayn furay in&iilka Ciise %asiix 0 Falimaha Rasuullada 1$7## ,ntii 3utros weli ku hadlayay hadalladaas ayaa Ruuxa /uduuska ah kuwa erey a ma*lay oo dhan ku dul dhacay 0 4ababtoo ah ayaa 'orneeliyos ka tukaday - erey a a*oonta ,laah ka iman kara 0 !aw'os Fustara - Daul ee ay oo arkay iimaanka of nin xoo daran iyo 0 'anu wuxuu ahaa eray ii ee a*oonta tallaabo 0 8alimaha asuullada 1&:--1% Iyo /us#ara nin !oog cagaha oo aan "adhiy(y , curyaan ahaa uurkii hooyadiis , kaasoo aan w(ligiis socon . Einkani wa!a uu maqlay Bawlos oo hadlaya . Baul , isaga in#(n#ly !usayaan iyo arkay inuu rumaysad uu ku bogsan , ayaa sh((gay in cod w(yn ku dhawaaqay , . Is#aag si #oos ah aad bogsa#o @. +arkaasuu booday oo socday . SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 .aa maxay nooca a*oonta waa erey ii a*oonta 6 .axa la barbardhi i karo meelaha kale ee a*oonta 0

2 0 4idee *of yaabaa in aad hesho eray ee a*oonta 6

" 0 4ii sawir ka waayo;ara nimo u aar ah ee erey a a*oonta sha*eeya oo aad loo marayo 0
88

Casharka )obnaad

Hadiyada waxyiga /rega xigmada


1 :orin#os 1,:--1% To ka mid ah wa!aa jira wa!aa lagu siin doonaa uu!a "ariin#a o" !igmad, si kal( "ariin#a aqoon#a by yahay uu!a oo la mid ah, si ay iimaan kal( oo isku uu!u, mid kal(na hadiyado bogsashada by in uu!a ka mid ah, si ay awood kal( mucjisada ah, si ay wa! sii sh((gidda oo kal(, si kal( oo kala jinni oo, si kal( ku hadlaya noocyada kala duwan carrabka, iyo in ay w(li kal( "asirka carrabkoodu.

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id 7<D</ AI?+<D44D 2((!id Hadiyada hadal xi mad ah waa muu&inta ka sarraysa by Ruuxa /uduuska ah siinaya rumaystaha ayaa xigmadda Ilaah ku socotay wax ka qabashadeeda ku salaysa aqoo ta dabiiciga ah ama ka sa!!aysa " #axa uu muu$i ayaa qo!shaha Ilaah iyo u$eeddada oloshee a iyo wasaa!adda " #axa uu muu$i ayaa waxa Ilaah u$eeddooyi i la sameeyo isla ma!kiiba % i halka gaaba ama mustaqbalka dhow ama &og " #axa uu muu$i ayaa waxa kula shakhsi ah ama shi!kadaha waa i la sameeyo iyo sidii loo sii wadi i doo ista Ilaah " '!ayga xigmad ah waxay inta badan ka hawl iyo *ul*ulka leh erey ii a*oonta 0 0imaado noocyo badan Hadal xi mad ah ku iman kartaa noocyo badan 7

'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta 4r(ga !igmada

<wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

codka hoose ,yadoo ara ti marka soo &eedo -

,yada oo riyo marka hurda -

89

,yada oo dadka kale ee ka hawl ala hadiyadaha afaf

badan iyo fasiraada carrabka - ama hadiyadda wax sii shee idda ee 0 +aaha dab((cad caadi,ah Hadal xi mad ah ma aha hadiyad dabiici a ah ee xi madda ah 0 .aa eray - ama weedha ah - *ayb ka mid ah oo aan oo dhan 0 1 :orin#os 13:> 'aayo, wa!aynu og in qayb ka mid ayaynu wa! u sii q(yb ka . %arka hadal xi mad ah in ay ku sha*eeyaan bilaabmaa kaliya *ayb ka mid ah xi madda ,laah ayaa la wadaa o leh rumaystuhu 0 ,laah u muu&in doonaa *ayb ka kooban oo la u xelo rumaystaha maraya ruuxa ninka ku 0 .axaa inta badan si dhakhso ah la siiyo si ay rumaystaha ayaa &oo&iyeen ka fikiro kala dabiici a ah 0 Fikirrada dabiici a ah ee nin waxaa la u wa*ti milmay iyo I ama mara yo leh fikirrada ,laah 0 Eatii&adu waxay tahay rumaystaha oo si lama filaan ah uu no*do ka war*abaan *orshaha ,laah iyo u&eedada iyo sidii loo sii wadi doonista kaamilka ah ee ,laah 0 .axaa iman doonaa sida ara ti ah ama ara ti taas oo aan ku arki doono nafteena ku &irta ruuxa- wax *abanayso siyaabaha *aarkood ka hor inta aanu u *aban 0 1 :orin#os ,:11-13 'aayo, waa ma!ay ninka garan maayo wa!yaalaha nin ruu!a ninka ku #aal isaga oo ku maah((= Aa#aa markaas hal ninna garan maayo wa!yaalaha Ilaah , uu!a Ilaah mooyaan( . 7addaba in#ii aan la h(lin , ma aha ruu!a dunida laakiins( uu!a kii Ilaah ka yimid , inaynu garanno wa!yaalaha uu la inoo siiy(y by Ilaah . 3o wa!yaalahan wa!aa kal( oo aanu ku hadal , ma hadallo nin !igmadda dadka , laakiin wa!a uu!u ku barayaa , simayna wa!yaalaha ruu!a ah ruu!iga ah . '(ydiiso !igmad %arka ,laah wuxuu ku yidhi in kasta oo na a mid ah codsan kartaa xi mad wuxuu ka hadlayay xi mad ka sarraysa ay ku sha*eeyaan ama haykalkii dabiici a ah 0 0acquub 1:1 7addii wa! kas#a oo idinka mid ah maqan #ahay !igmadda , ha ka baryo Ilaah, kan kulli si d((qsinimo ah u siinayaa iyo c((b la)aadaan , oo waa laydin siin doonaa isaga .

90

aadi !igmad %arka aan u o olaan Ruuxa /uduuska ah si ay ka hawl alaan iyada oo nolosheena in erayada xi mad waxaan u uurin karaa bo*ortooyada ruuxi a ah dabiici a ah bo*ortooyada Rabbaani a ah 0 4ida aan ku tukado nafteena iyo dadka kale - waxa aanu heli kartaa xi mad ka sarraysa kaas oo muu&iya noo sida loo tukado iyo waxa la yidhaahdo 0 /agu milmin (r(ga Hadal xi mad ah waa in aan la u *aldin xi mad dabiici a ah - ama barteen 0 %a aha cudur daar ah oo aan la dadaalaya in ay helaan xi mad sida aynu la baray oo dhan buu a maahmaahyada 0 +aahmaahyadii ,:1-* 'iilkaygiiyow, haddii aad h(sho (r(yadayda , iyo maal , qaynuunnadiisa aan aad gudahood , si aad u j((di oo aad dh(g#a !igmadda , 3o aad qalbigaagana wa!garashada ugu qaba#id; haa #ahay , haddii aad ka qayliyaa u doondoon#id , iyo kor u qaad aad codkaaga wa!garashada , haddii aad iyada u raadisid sida lacag#a , iyo raadin iyada sida maal qarsoon d( markaas wa!aad garan doon#aa abbiga ka cabsashadiisa , 3o wa!aad h(li doon#aa aqoon#a Ilaah . %arkaasaa ?ashuuca loo shee ay in uu ahaa in ay ka fikiri on )rey a - labada habeen iyo maalin 0 3y sidaas samaynaya waxaan &iifay aasaas ada oo .ord kaas oo hadiyadda hadal xi mad ah u u sha*eyn karaan 0 0ashuuca 1:- :i#aabkan sharcigu ma ka #(gi mayso a"kaaga , laakiin aad ugu "iirsan doonaa in hab((n iyo maalin , wa!aa laga yaabaa inaad dhawr#aan oo u samaysaan si waa"aqsan kulli wa!a ku qoran wa!a ku jira . 'aayo, markaas wa!aan kaa dhigi doonaa habka adigu aad barwaaqo , ka dibna wa!aad y((lan doon#aa guul wanaagsan . ;j((ddo Hadal xi mad ah waxaa la siiyaa ah ilaalinta iyo barashada0 Hadal xi mad ah inta badan muu&in doonaa noo sida loo codsado a*oonta muu&iyey eray ee a*oonta ama kala &inni oo 0 .axaa ku siin karaan fahanka ah sidii ay u tukadaan xaalad aar ah 0 .axaa noo siin kartaa 2fure 2 in uu kaa caawiyo *of - waxaana ku tukanayeen leh 0 Rumaystayaashu si lama filaan ah u ma*li doonaan cusub - erayada cusub oo hal;abuur ama &umlado ruuxiisa 0
91

)reyadaas waxaa inta badan dhex alayo doona eedi socodka fikradeed ee dabiici a ah sida haddii ay yihiin mudaa maanka de na 0 1ani waa sha*ada Ruuxa /uduuska ah u keenaya rumaystaha ayaa ah in la o aado doonista ,laah - waayo xaaladda 0 .axaa dhici karta wakhti kasta meel kasta - mararka *aarkood marka u u yaraan la filayo 0 1aasi waa sida aad u o aato waxa Ruuxa /uduuska ah iyo ma naftaada fakarayso waxyaalahan 0 .axaa si lama filaan ah ku yimaado 0 Aayaadka 'uwan waxaa had iyo &eer soo dhaweeyay si ay noo a caawiyaan fuliyaan *orshaha ,laah iyo u&eeddada xaaladda 0 74/ID< 4 4?< I#MAD 9hamaan hadiyado Ruuxa waxaa la u helay oo rumaysadka0 Haddii aanan ka hawl ala hadiyad aar ah waxaan ,laah ka codsan kartaa inay sii daayaan wixii hadiyadaha na iyada oo loo marayo 0 +a#ayos '(ydii 6:6,-,11 , oo waa laydin siin doonaa inaad ; raadsadaan , oo waad h(li doon#aan ; garaaca oo waa laydinka "uri doonaa si . 'aayo, mid kas#a oo w(yddiis#a , oo kii doonaana waa h(laa , iyo kii garaacana waa laga "uri doonaa . 7addii aad markaa , oo shar l(h , aqaan si loo bi!iyo hadiyado wanaagsan carruur#iinna , in#(( ka badan ayaa <abbihiinna jannada ku jira wa! wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga w(ydiiso@ 1ilaabooyinka aad hesho hadal xi mad ah 7

barya oo aad weydiisan kartaa ,laah for hadiyadda ah xi mad si la u muu&iyo in aad noloshaada 0 ,n iimaan ka filan ,laah u dha*maan 0 malaha sida nacasnimada ah yaabaa in ay u muu*ato in aad 0

Ceerka on horseedeyn wax kasta oo

daawo ansixiyo 0

92

I$B< B< D7I?< 4 4?< AQOON,A I03 AI?+<D< Far*i a u dhexeeya eray a a*oonta iyo hadal xi mad ah waa in erey a a*oonta tacaala in xa*ii*ooyinka sidoo kale &oo a ama la soo dhaafay 0 Hadal xi mad ah ula tacaashay fahamka sida xa*ii*ooyinka kuwa waa in la soo shubo oo waafa*san *orshaha u u wanaa san ee ,laah 0 1an iyo hadal a*oon ah ula tacaashay xa*ii*ooyinka ee la soo dhaafay ama &oo a - waxa aanu kula musta*balka *abtaan 0 Hadal xi mad ah ula tacaashay ee musta*balka iyo xi mad ka sarraysa ee rabshad ay doonista ,laah sida la a muu&iyey - intaanay dhicin 0

7adiyadaha wada shaqaya :&eedada ka barta - iyo tan iyo markii ay ku *oran yihiin si aar ah ee Corinthians - waxaana labadan hadiyado si aar ah u baran 0 4i kastaba ha ahaatee marar aad u badan ay sidaas si buuxda u wada sha*eeyaan in ay ada tahay in u kala sooci0 0ooxanaa a" Ba"mos @o intii ?ooxanaa mustaafuriyay on xeebta ah ee 3atmos wuxuu lahaa a*oon &oo a ee 'iniisadaha Aasiya &irin 0 ,laah isa a u soo muu*atay oo wuxuu isa ii siiyey xaaladda ka taa an ee kaniisadaha markii uu waraa*aha ilaa toddoba iya a ku *oray 0 1aasi waxay ahayd *aliinka ee hadiyadda hadal a*oon ah tan la macaamilooday xa*ii*ooyinka 0 %arkaas ,laah u udbey isa a u shee in waxa kasta oo ka mid kaniisadaha ku *aban lahaa musta*balka 0 1aasi waxay ahayd *aliinka ee hadal xi mad ah 0 Ananiyas Ananiyas - sida aynu wada hadlay in cashar 4a aal la siiyay xa*ii*ooyin badan oo markii ,laah isa a u shee ay in ay ta aan 4aa=uul iyo acmaha dhi o on 0 4i kastaba ha ahaatee - marka la odhan &iray Ananiyas weli ka ba*ay inuu isa a u ta H - ,laah Ralia isa a by isa a shee o waxa .uxuu doortay waayo- 4aa=uul la sameeyo iyo waxyaalaha uu ku dhici lahaa inuu 4aa=uul musta*balka 0 1aasi waxay ahayd *aliinka ee hadal xi mad ah 0

93

+<$IIA< <0<< :; $7<2<0<<0 $R$#A AI?+<D< .aa muhiim in la xasuusto marka aynu ka barta nolosha Ciise in Ciise wuxuu naftiisa la faaru*iyo ee uu sifo rabbaani a ah iyo *aley dhulka this sida nin ayaa abuuray in ay ka sha*eeyaan 0 Eaag#i d(nbiga %asiixa- erey ay a*baleen ah a*oon in naa ta at ceelka lahaa shan nin oo ku noolaa ka sinaysatay nin kale 0 Halkii matalaya on a*oonta this ee dabiici a ah ee - wuxuu helay eray ee xi madda ah oo u dha*meen by waxyi ka sarraysa 0 Halkii iyada oo wacaya inay sinaysato- oo wacaya for iyada la dha xiyey sida uu sharci a - uu ku dha*may sidii uu ahaa eray ii ee xi madda ah - kuwaas oo wuxuu helay A Kohn #71(;29 B 0 3y ka hawl ala hadal xi mad ah - waxaan sidoo kale no*on doonaa *aar kale oo badan oo waxtar leh ee noo wasaaradda 0 (aasaros %asiixa oortuu ma*lay &irrada ee Faasaros - wuxuu isla markiiba o aa dhimasho this to ,laah la keeni lahaa ammaantiisa by sarakicidda 0 0oo!anaa 11:&,1&,16,,3 9iis( markuu #aas maqlay , ayuu yiri , . Bukaankanu kan dhimashada ma ahaa , laakiin waa ammaan#a Ilaah aawad((d in 'iilka Ilaah lagu ammaano dh(! . . +arkaasaa 9iis( ayaa bayaan ugu yidhi , . /aasaros waa dhin#ay . . 7addaba markuu 9iis( yimid wu!uu ogaaday inuu hor( u jir#ay in a"ar maalmood !abaasha ku . 9iis( ayaa ku yidhi , . 'alaalkaa waa sara kici doonaa . . Einki dhalinyarada ahaa oo qaniga ah Einkii hodanka ahaana dhalinyarada %arka u ordeen Ciise - wuxuu weyddiiyey +a#ayos 1>:1* b , 16,,1 . +acallin wanaagsanow , ma!aa wanaagsan oo aan sam((yaa inaan nolosha w(lig((d ah lahaado =. %asiixa uma ay &awaabin - isa oo su=aashan 0 Halkii wuxuu u te ey dhibaatada dhabta ah 0
94

$idaas wu!uu ku yidhi isagii , . ma!aad iigu y((dhaysaa wanaagsanow aad = +id wanaagsan ma jiro , laakiin ka mid ah , in uu yahay , Ilaah . /aakiin haddii aad rab#o inaad nolosha gashid , !ajisaan amarradiisa ka . . 'a dibna %asiixa ku *oran lix ka mid ah tobanka amar 0 Einkii dhallinyarada ahaa ayaa ku adkeystay in uu sameeyo - kuwaas oo tan iyo yaraantiisii 0 %arkaasaa Ciise wuxuu u &awaabay . 7addii aad rab#o in aad u qummanaado , #ag oo iibi wa!aad haysa#id oo masaakiin#a sii , oo wa!aad ka ku lahaan doon#aa maal jannada, oo kaalaya , i raac . . 4idee buu %asiixa o ahay in dhibaatada dhabta ah dhi aan&acaylka iyo *absashada Einkanu wuxuu lahaa - isa a oo hanti ku 6 ,yada oo ay hadal a*oon ah 0 4idee buu o aadaan habka u u wanaa san ee ay u soo dhowaadaan waxyaalaha dhibaatada6 ,yada oo ay hadal xi mad ah 0 Digay sil(cyadayda %asiixa xertiisa ayaa silec- kaas oo socdeen inuu yimaado di ay - laakiin ay la di niinta - wuxuu u ballan*aaday oo xi mad ka sarraysa 0 /uukos ,1:1,-11 /aakiin wa!yaalahan oo dhan ka hor , wa!ay dul saari doonaan gacmahooda aad on idin silcin doonaan oo idiin dhiibi doonaan si ay doonaan sunagogyada iyo !absiyada , oo aad wa!aa la hor doonaa boqorro iyo #aliyayaal magacayga aawadiis . /aakiin wa!aa soo j((din doona loogu #alagalay adiga wa! munaasabad ah waayo, markhaa#i"uridda . $idaas daraadd((d #aasu wa!ay d(g#o qalbiyadiinna in aan hor( ugu "ikirin on wi!ii aad ku jawaabi doon#aa , waayo, wa!aan idin siin doonaa a" iyo !igmad aanay cadaawayaashiinna oo dhammu ma awoodi doonaan in ay ka horimaan ama iska caabin ah . T;$<</<0<<$7< <ADI?< 73 4 Aisqiyaah Eolosha Cis*iyaah oo ahaa len thened 0 , Boqorradii ,%:1-* 3o waagaas ayaa Aisqiyaah bukooday, oo g((ri u dhow . +arkaasaa E(bi Ishacyaah oo , ina <amoos , isagii u #ag((n oo wa!ay ku

95

yidhaahd((n , . l((yahay, abbigu wu!uu : . J ((rkaaga la dardaaran, waayo, waad ku dhiman doon#aan , oo aan ku noolayn ) . +arkaas ayuu u soo j((s#ay w(jigiisii u j((diy(y !agga d(rbiga , iyo baryay abbiga ah , oo wu!uu ku yidhi , . abbiyow , waan ku baryayaay(, sida aan idin hor socday run#a iyo qalbi daacad , iyo sidaan u sam((y(y wa!a uu ahaa wa!a hor#aada ku wanaagsan bal haa#an !usuuso , . . 3o Aisqiyaahna aad buu u ooyay . +arkaas ayaa wa!aa dhacday , ka hor in#a Isaiah ka ba!ay bar!adda dh(!( , in isagii u yimid 4raygii abbiga , oo wu!uu yidhi , :u noqo oo wa!aad Aisqiyaah <miiral +y dadka , J l((yahay, abbiga , <abbahaa wu!uu Daa)uud Ilaahiisa : . waan maqlay, #ukashada , wa!aan wada arkay wa!a ilmada aad ; hubaal waan kaa bogsiin doonaa . 3o maalin#ii sadd(!aadna wa!aa aad u kacay gurigii abbiga oo ku #(gi doonaan . 3o anna wa!aan ku dari doonaa si days aad shan iyo #oban sano . <diga iyo magaaladanba waan #his "rom gacan#a boqorka <shuur sama#abbi!in doonaa, oo wa!aan magaaladan u daa"ici doonaa aniga daraadday u gaar ah , oo aawadiis o" +y . ). Daadaka soosocda 4ii shee ida doonta Euux of socda daadka weyn badbaadiyey tartanka aadanaha iyo xayawaanka0 Bilawgii *:1,,13 3o Ilaah wu!uu ((gay dhulka dul , iyo run#ii wuu kharribnaa; waayo, in#ii jidh lahayd oo dhammu jidkooday ku kharrib((n dhulka . +arkaasaa Ilaah wu!uu Euu! ku yidhi , . Dhamaadka -aadmiga oo dhan ayaa yimid +( ka hor , waayo, dhulkii wa!aa ka buu!samay dulmi iyaga , oo bal ((g , anna wa!aan iyaga ka baabbi)in doonaa, oo l(h dhulka . . <!diga Ilaah %ararka *aarkood hadal xi mad ah waa shuruud la=aan 0 1usaale ahaan of this ahaa axdi ii ,laah la dhi tay Euux 0 Bilawgii >:1,-1* 3o Ilaah wu!uu yidhi : .Tani waa calaamadii a!digii aan ku samayn dh(!((ya aniga iyo adiga , iyo uun kas#a oo nool oo idinla jooga oo l(h , ka ab ka ab aan w(lig((d : 'a!aan qaansadayda ku dh(! dhigay daruur#a, wa!ayna noqon doon#aa ahaado , waayo, calaamad a!diga dh(! yaal aniga iyo dhulka . 3o wa!ay ahaan doon#aa , marka wa!aan ku soo d(jin

96

daruur inuu dhulka u #aliyo , in qaansoroobaad, waa la arki doonaa daruur#a; oo wa!aan !usuusan doonaa a!digayga ina dh(! #aal aniga iyo idinka iyo uun kas#a oo nool oo jidh kas#a l(h; biyaha marnaba mar kal( ay noqon doonaan a daadad inaan baabbi)iyo in#a jidhka oo dhan . 2aansaduna wa!ay ku dh(! jiri doon#aa daruur#a ahaa, iyo wa!aan ku ((gi doonaa wa!a ku saabsan in la !asuus#o a!diga w(ligiis dh(! yaal Ilaah iyo uun kas#a oo nool oo jidh l(h oo dhan in uu yahay dhulka ku . . /uudna wu!uu ka digay %ararka *aarkood hadal xi mad ah waa ay shuruud iyo tan ayaa tusaale u ah sida 0 Fuudna wuxuu ka di ay inay ka baxaan 4odom iyo tan iyo markii uu ka dhax shee ay in naftiisu ay di niin u ahaa u tudhay 0 /aar kale ma di niinaha ka - caasiyeen waxayna ka lumeen 0 Bilawgii 1>:1,-1* +arkaasaa nimankii wa!ay /uud ku yidhaahd((n , . +a wa!aad u cid kal( halkan ma joogaa= 'iilka -in- sharciga , iyo wiilashiinna , gabdhihiinna , iyo ku alla kii aad l((dahay (( magaalada - qaa#aan iyaga soo ba!a m((shan @ 'aayo, wa!aannu m((shan buu dumin doonaa , ma!aa y((lay, qayladoodii iyaga ka g((s ah ayaa koray w(yn w(jiga abbiga hor#iisa , oo abbigu wu!uu noo soo diray inaannu baabbi)inno . . +arkaasuu /uud dibadda u ba!ay oo la hadlay wiilashuu soddogga , kuwaas oo gabdhihiisa qabay , oo yidhi , . :ac , soo ba! m((shan ; waayo, abbiga ah magaalada dumin doonaa, . /aakiin si wiilashiisii -insharciga ayuu u muuqday in cayaarayn . ?oor#ii aroor#ii la cuub , malaa)igihii /uud d(dd(jiy((n inay ku d(gd(gay , oo wu!uu ku yidhi , . :ac , oo aad naag#aada iyo labadaada gabdhood oo halkan jooga , waaba in#aasoo aad ku baabba)aan iyagu ciqaab#a (( magaalada qaadan . . 3o in#uu raagay ayay nimankii qabsaday o" wu!uu gacan#a , gacan#a !aaskiisa , iyo gacmaha kuwa isaga iyo labadiisii gabdhood , abbigu wu!uu miidhan ah isaga , oo wa!ay isagii k((n((n ba!ay iyo isaga dhigay magaalada ka ba!san . Daani(l Eebukadnesar lahaa riyo iyo wuu dhibaataysnaa - wuuna halmaamay - riyadii 0 %arkaas ayuu dalbaday inay nimankii xi madda lahaa isa a riyadii iyo sidoo kale wixii tafsiira ee
97

u shee 0 Haddii ay taas samayn karto - dhamaan 2 nimankii xi madda lahaa 2 ee dalka waxay ahaayeen in la dilo 0 1ani waxaa ka mid ahaa 9aniel 0 9aniel helay ara tida habeenkii - taas oo isa a la shee ay in labada riyo iyo fasirka ah 0 Dany((l ,:1> +arkaas qarsoodi ah la muujiy(y Daany((l in arag#ida hab((nkii ah . $idaasaana Daany((l u duc((y(y ah Ilaaha samada . T;$<</330IE:< <ADI?< 9;$;B +acaluusha Imaanaysa Rumaystayaasha di ay of famine a socda iyo in ar aarka la u soo diray 0 8alimaha asuullada 11:,--3% +arkaas ka mid ah iyaga , oo <gabos , in#uu is#aagay, ayuu #usay by uu!a ku sh((gay in ay ahayd socday oo abaar w(yni dunida oo dhan dh(! maray , #aas oo dhacday wakh#igii :alawdiyos :aysar noqon . +arkaasaa !(r#iisii , mid kas#a sidii #abar#iisu , wu!uu goos#ay inuu caawimaad u diro walaalihii 0ahuudiya oo dh(! . Tani wa!ay sidoo kal( ku sam((y((n , iyo inay odayaasha soo diray by dhiib((n gacan#a Barnabas iyo $awlos . Bawlos Aabsi A abos 'u 3aa*day ,n 3awlos xabsi 0 8alimaha asuullada ,1:1%,11 3o sidii aannu maalmo badan sii joogay , nin n(bi ah oo la odhan jiray <gabos wa!aa 0ahuudiya ka yimid . +arkii uu noo yimid wa! noo , ayuu qaa#ay Bawlos dh(! -!idhkiisii , gacmaha iyo cagaha u gaar ah ku !idhay , oo wa!ay #idhi , . l((yahay, uu!a 2uduuska ah , sidaasuu 0uhuudda 0(ruusaal(m u !idhi doonaan ninka -!idhkan l(h , oo gacmaha oo wa!ay isagii u gacang(lin dadka aan 0uhuudda ahayn ) . . Wa'a'ayaa' 'a hor inta ,taaliyaH 'ereetee - ayaa 3awlos waxaa loo di ay .alalayaal kula khasaaro badan ee nolosha iyo hantida 0 .uxuu u dhiibay di niinta - laakiin tan iyo markii ay ma u fiirsataan - markab - raashin - iyo xamuul ah ayaa la badiyay 0 8alimaha asuullada ,6:1%,,1-,* ku yidhi, . agga , ila #ahay in dhoo"kanu #his ku dhammaan doon#aa musiibo

98

iyo khasaaro badan , aan ahayn oo k(liya doonaan shi!nadda iyo doonnida , laakiin sidoo kal( nolosh((na . . @o iyana ma ay fiirsada di niin marka hore this 0 /aakiin wakh#i dh((r cun#ola)aan sii cun#ada , ka dibna Bawlos oo <r()obagos dh(! iyaga oo yidhi . , agga , waa in aad i maqashaan , oo aan ka dhoo"nay aydaan :(r((#(( ka iyo masiibo iyo khasaaradan !aaladaha qaaska ah . 3o haddaba wa!aan kugu boorinaynaa in aad qaada#o wadnaha , waayo, halkaas wa!aa jiri doona na"#a waayi idinku dh(! jira , laakiin kaliya (( doonnida . 'aayo, wa!aa jira i soo ag is#aag#ay caawa #an malaa)ig#a Ilaah oo ah kii aan doonayo inaan ka #irsan oo aan w(liba u ad((go , oo wu!uu ku yidhi , 7a u baqin , Baul ; waa inaad :aysar hor#iisa is#aag#aa ; oo run#ii Ilaah wu!uu adiga ku siiyo dhammaan kuwa kula socda oo . ) $idaas daraadd((d wadnaha , ragga , waayo, Ilaah waan rumaysanahay inay noqon doon#o sidii la ii sh((gay. $i kas#aba ha ahaa#(( , waa inaynu ku dhacno gasiirad . . Cataa ka dib markii 3awlos wuxuu iya ii siiyey oo erayadan oo ah xi madda *aar ka mid ah ay bilaabeen in ay ku caasiyin 0 8alimaha asuullada ,6:3%,31,&& 3o ba!riyiin#ii ayaa wa!ay doonay((n in ay ka ba!sadaan ay doonnida ka , markii ay ka soo d(jiy((n burcad bad((da wa!ay ku #uur((n badda , ka yar iska y((ly((l ah (( g(linaya barroosinno ka Hrow ah , Bawlos wu!uu ku yidhi u -#aliyihii iyo askar#ii , .7addii nimankanu doonnida sii joogin , wa!aad ka badbaadi kari maysaan . . 3o dadkii hadhay oo , qaar ka mid on guddiyada iyo qaar ka mid on j(j(biy(y doonnida ka . 3o sidaas daraadd((d wa!ay ahayd in dhamaan u ba!sad((n iyagoo nabdoon dalka . < <? 2<0BT< :7<<$:< <7 44 '<9DIET< <naniyas la diray $aa)uul 4ayidku wuxuu la hadlay Ananiyas waxay isa ii u shee een in ay ta aan iyo acmaha ha dul saareen 4aa=uul inuu ara iisii helo iyo wakhti aas 4aa=uul Daul no*day ahayd oo ooni loo a dhi ay inay *aataan fariinta badbaadada dadka aan ?uhuudda ahayn 0

99

8alimaha asuullada >:11-11 7addaba $ayidku wu!uu isagii ku yidhi , . :ac oo aad jidka la yidhaahdo Toosan( , oo wa! w(yddiiy(( a# guriga 0uudas ka mid ah wa!aa lagu magacaabaa $aa)uul r((r Tarsos ah , waayo, bal ((ga , wu!uu la #ukanayay . 3o isna wu!uu riyo arkay nin la yidhaahdo <naniyas isagoo ku sugan iyo g(linaya inuu gacan ku on , oo sidaas daraadd((d ayuu araggiisii h(lo . . +arkaas <naniyas baa u jawaabay . , abbiyow, wa!aan dad badan ka maqlay ninkanu , in#a dhibaa#o oo uu sam((y(y quduusiin#a 0our in 0(ruusaal(m . 3o halkan ayuu ku l((yahay amar uu ka yimaad((n wadaaddada sar( inuu !idh!idho oo dhan , kuwaas oo magacaaga kuugu y((dha . . /aakiin abbigu wu!uu ku yidhi isagii , .3rod oo , wu!uu ii yahay w((l aan door#ay (( +in( si magacayga hor g((yo dadka aan 0uhuudda ahayn , boqorrada , iyo r((r binu Israa)iil . . $aa)uul wu!uu iyo Barnabas %arkaasaa 4aa=uul wuxuu iyo 3arnabas ayaa la ooni loo a dhi ay sha*o aar ah tilmaamaha Ruuxa /uduuska ah 0 8alimaha asuullada 13:1-& 7adda (( kaniisadda in ay ahayd <n#iyokh ku #iil wa!aa ku jiray n(biyadii oo qaarkood iyo macalimiin#a : Barnabas , iyo $im(coon oo la odhan jiray Eig(r , iyo /ukiyos oo r((r :uranaya ah , iyo +ana)((n , kuwaas oo la k((nay ilaa #aliy( 7(rodos , iyo $awlos . 3o markay abbiga caabuday((n oo soomanaay((n ayaa uu!a 2uduuska ahu wu!uu ku yidhi , . 7adda kala gaar +( si Barnabas iyo $awlos shaqada si #aasoo aan ugu y((dhay .. +arkaas , isagoo soom((n oo duc((y((n , oo wu!uu iyagii ku on gacmaha saar((n , ayay dir((n iyagii . $idaas , soo diray uu!a 2uduuska ah , wa!ay hoos u #ag((n $(lukiya; , iyo m((shaasna wa!ay uga dhoo"((n 2ubrus . asuul 0oo!anaa Rasuulkii Kohn ayaa waxaa la u *abtay ilaa Ruuxa on %aalinta Rabbi a - iyo buu a oo dhan of Re>elation isa a hor isa oo 0

100

+uujin#ii 1:1% wa!aan ku jiray uu!a on +aalin#a abbiga , oo wa!aan gadaashayda ka maqlay cod w(yn ku dhawaaqay , sidii buun ... &:, 7addiiba wa!aan ku jiray uu!a , oo bal ((g , carshi samada ka , iyo +id ka mid ah ku "adhiy(y carshiga . 16:3 +arkaasuu ii qaadday uu!a, oo wa!ay cidlada . +arkaasaan arkay naag#ii oo ku saabsan bahal guduudan oo kaas oo ahaa ka buu!aan magacyo cay ahu , wu!uu lahaa #oddoba mada! iyo #oban g((s ku "adhiya . ,1:1% 3o wa!ay igu qaadday uu!a, oo wa!ay buur w(yn oo dh((r , oo wa!ay i #us#ay magaalada 0(ruusaal(m oo quduuska ah , samada ka soo d(gaysa !agga Ilaah ka yimid . %arka Kohn xa*ii*ooyin ah oo ku saabsan toddobada kiniisadood dhabta ah o aa - wuxuu ahaa hawl ala hadal a*oon ah 0 %arkii uu o aa waxyaalaha iman doona - oo uu ka hawl ala hadal xi mad ah 0 SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 /or adi u erayadaada waxa hadal xi mad ah waa 0

2 0 4ii tusaale u ah Ciise hawl ala hadal a*oon iyo hadal xi mad ah 0

" 0 4idee eray a a*oonta iyo xi mad ka wada sha*eeyaan 6 4ii tusaale ahaan ka waayo; ara nimada nolosha adi a kuu aar ah 0

101

9asharka kow iyo #obnaad

A!ooda hadiyadaha iimaanka


1 :orin#os 1,:>-11 To iimaan kal( oo uu!a ka mid ah , mid kal(na hadiyado wa! lagu bogsiiyo ayuu isku uu!u , $i kal( oo shaq((ya oo mucjisooyin , sh((gidda, mid kal(na , si miyir l(h oo kal( oo ah kuwa ruu!aan#a l(h , si nooc kal( oo kala duwan oo carrabka , si "asiraada kal( carrabka . /aakiin mid ka mid ah iyo uu!a isla wa!yaalahan oo dhan ka shaq((ya , qaybin#a ka mid ah si gaar gaar ah sida cidduu doono .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id 'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta )re a xi mada
7adiyada

<wood iimaanka Hadiyada bo siinta 'usha*aynta muc&isooyin

II+<<E, +;9II$330IE :;$7<2<0E, 7<DI0<D< B3?$IIET< 7ordhac .axaa &ira saddex hadiyado hushiisiineed iyo cod ; Carrabkooda - fasiraad - iyo wax sii shee idda 0 Hadiyado 'uwani waa muu&inta ,laah oo ka hadlaya na loo marayo 0 .axaa &ira saddex hadiyado ee waxyi a ; kala &inni oo eray a a*oonta - iyo hadalka ee xi madda ah 0 Hadiyado 'uwani waa muu&inta ,laah shaaca wax inoo H waxyaalaha dunida dabiici a ah ama kuwa bo*ortooyada ruuxi a &inni ii 0 : u dambeyntii - waxaa &ira saddex hadiyado awoodda ; hadiyad oo iimaanka - oo sha*o muc&isooyin - iyo hadiyado wax la u bo siiyo 0 Hadiyado awood waxaa u muu*day by ,laah sii daayo oo uu ka sarraysa iimaan ah ama amar u leh inuu soo *ul*ulaya na iyada oo loo marayo 0 Hadiyadaha awood saddex yihiin hadiyadda iimaan - hadiyado wax la u bo siiyo - iyo wada sha*ayn ee muc&isooyinka 0 ,laah waxa uu doonayaa inuu la hadlo dadka dunida ah 0 ,nta badan wuxuu ku hadlaa iyada oo rumaystayaasha oo uu 0 ,laah doonayo inuu u muu&iyo waxyaabo badan oo dunida this 0 %ar labaad - waxa uu doonayaa inuu sameeyo this Ciiseba 0 ,laah ayaa uurku si uu u aadho baahida *arni an - laakiin wuxuu ka sha*eeyaa iyada oo dadkiisa 0

102

Dhammaanba rumays#ayaasha %id kasta oo ka hadiyadaha Ruuxa yihiin muu&in ka timid Ruuxa - sa aal siyaabo kala ooni ah kuwaas oo wuxuu ka hawl &idhka %asiix 0 +id ka mid ah hadiyadaha dhamaan .axaa &ira ayaa ku barayay hore in rumayste kastaa waa in ay ka sha*eeyaan in ka mid ah hadiyad - ama waxaa la a yaabaa laba 0 4i aad u a*basho waxbariddan - waa in aan weydiin nafteena hal su=aal - 2 .aa maxay sababta Ruuxa /uduuska ah iyada oo hadiyad loo muu&iyo ayaa muu&inaya in lahayd &oo itaanka ee ah ruuxa &inka ah ee kansarka laakiin noo diidi xoo iisu iyada oo mid ka mid ah hadiyado awood u leeyahay inuu ruuxa in waynay6 2 :u !addidan Ea"#((na Hawl alka ayaa of hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah nolosheenna waa kooban yahay oo kaliya nafteena by 0 %axaa diyaar u yihiin in ay u o olaadaan ,laah inuu na u sameeyo iyada oo aynu 6 .a*ti intee le=e waxaan diyaar u yihiin in ay ku siiyaan isa a ku samaysaa6 4idee nadiif yahay weel aan u soo bandhi aan isa a si uu u isticmaalo 6 1 :orin#os 1,:& D <mHli"i(d G 7adda wa!aa jira noocyo kala qaybin#a (( lagu !idhiyo K awoodaha aan caadi ahayn kala gaar ah +asii!iyiin#a ah , ay sabab u !oogga nimcada Ilaah oo u #imid ka hawlgala Ea"#ooda by uu!a 2uduuska ah L iyo wa!ay ku kala duwan yihiin , laakiin ah D 2uduuska ah G uu!a isku mid . 7adiyada wada socodka 4ida aan ku bartay ka hor - koox kasta oo hadiyado ula sha*eeya si wada&ir ah 0 .axaan nahay in afaf la u hadlo ee marka aanu helno baabtiiskii in Ruuxa /uduuska ah 0 1aasi waxay na aadamuhu waxa ay ku sha*eeyaan in hadiyadda u u horeeya 0 Haddaba- waxaan in ay u duceeyaan hadiyadda fasiraadda 0 1aasi waa hadiyad labaad 0 %arkaas waa in aan ka &eclahay inaan wax ka sii shee tid 0 1aasi waa hadiyad saddexaad 0 Haddaba- waxaan u uurin kooxda labaad ee hadiyado hadiyadaha waxyi a 0 ,yada oo kuwan - ,laah muu&iya waxyaalaha na wax badan 0 %id ka mid ah de aanka ee a*oonta u muu&iyay in uu sameeyo leh baahida in aannu nolosha ama nolosha kuwa na u waree san 0 Haddabawaxaan u uurin hadiyado awood kuwaas oo ah sii deynta ah ee awoodda ,laah si loo daboolo baahida kuwa ka 0
103

7<DI0<D< IIMAAN"A 2((!id Hadiyad ah rumaysadka waa iimaan ka sarraysa ay tahay wakhti aar ah iyo u&eedada 0 .aa hadiyad awoodda in ay dhammaystiraan hawl aar ah ee wax kasta oo xaaladda nahay ee wakhti aas aar ah 0 Hadiyada iimaan waxaa la siiyaa marka loo baahdo sha*o aar ah isla markiiba ama musta*balka dhow 0 %arka hadal xi mad ah waxaa la siiyaa noo shee aya sida hawsha a waa in la sameeyaa - hadiyadda iimaan kicin doonaa *aliin si eesinimo fuliyo hawsha si waafa*san waxa ,laah ayaa horay u *orsheeyey 0 $id(( lagu h(laa Hadiyada rumaysadkiisa waxaa la u helay by *aliinka ee hadiyado muu&inta 0 ,imaan ka sarraysa yimaado rumaystaha ayaa dushiisa marka hadiyadda hadal xi mad ah u muu&inayaa 3anaanbaxa oo ah awoodda ,laah kaas oo ku saabsan in la soo muu*do 0 .axaa noo sii deynayso in ay eesinimo ku dha*maan muu&inta taas oo aynu hadda heshay kor 0 $id(( u muuqday ,nta badan hadiyadda ,laah xa iisa ka rumaysadkaa u waa lu in ay hadiyado awood u 0 .axaa la a yaabaa in la u muu&iyo in xukunka awood amar ah sida Ciise ku yidhiduufaanka - 2 Eabadda - weli no*on 5 2 Ama sida uu yiri - 2 ayuu Faasaros waxa soo bixi 5 2 %arka uu waxyi a ah ee uu ,laah la rabo la u sameeyo iyadoo la hadal xi mad ah *aata - hadiyadda iimaan rumaystaha ayaa ku dul de i doona dhammayn hawsha 0 ,imaan 1ani aar ah oo la xa*ii&iyay markii *orshaha of sida dacwadda loo waxyooday Eabiyow by eray ee xi madda ah 0 1ani waxay sii deysaa rumaystaha oo si eesinimo dha*maan on wixii la siiyey isa a inay by ,laah 0 .aa wa*ti ee nolosha rumaystaha ee marka in aan rumaysto uu aha dadaalaya 0 .uxuu o yahay waxa eray a ,laah ku leeyahay - waxa ,laah doonistiisu waa - iyo inuu leeyahay awood Rabbaani a ah ee ,laah la filayaana isa a *udhiisa in la keeno wax u udbin 0 %arka hadiyadda iimaan waa la &oo o erayadii loo a hadlo waxaa si toos ah loo waxyooday Ruuxa /uduuska ah iyo leeyihiin awood isku mid ah sidii ,laah oo ku hadlaya 0 Eatii&ooyinka

104

hadiyadda iimaan waxaa la a yaabaa in hadiyad of muc&isooyin ka sha*eeya ama wax la u bo siiyo 0 Iawaabaha hadiyadaha iimaanka .axaa &iri kara &awaabaha badan oo ay tahay hadiyadda oo iimaanka 0

.axaa si ,laah ammaantiisa 0 .axay keentaa dadka kale si ay aaminsan in ,laah 0 .axay keenaysaa amakaa iyo cabsi 0

Runta ah ee ,laah ku hawlan arrimaha ra a ku nool waxaa la u muu&iyey 0 <8< E339 33 IIMAAN"A <7 Iimaan lacag((d Rumaysadka by taas oo aanu Ciise u a*balaan 3adbaadiyeheenna waa hadiyad ka timid ,laah ka timaada iyada oo loo marayo ma*alka eray a ,laah 0 4"(os ,:- 'aayo, nimco aad uu badbaad((n, oo rumaysadka , iyo in aan o" qudhiinnu ; waa hadiyadda Ilaah ... +iraha iimaanka Aaminnimadaadu ku *oran sida mid ka mid ah midhihii u u horreeyey ee Ruuxa 0 .aa iimaan in uu korayo ee nolosha Christian inuu isa a ku adkayn in *of ruuxi ah 0 ?ala#iya 1:,,,,3 /aakiin midhaha uu!a waa jacayl , "ar!ad , nabad , adigoo dulqaadanaya , iyo roonaan , rayraynaya wanaaggii , 3o daacadnimadaada , 3o roonaan#aada , is- con#rol . <gains# sida sharci jirin . Iimaan guud .axaa &ira - nooca maalin walba uud ahaan - rumaysad ku timaadda ,laah aranaya - iya oo o )rey iisa iyo rumaysan 0 .axaa isa oo rumaysadka waxa uu shee ay in .uxuu samayn doonaan 0 ,imaan Arrintan ayaa la u xoo&iyey mar kasta oo aan u tukado iyo hesho &awaabta tukashada in 0 +arkos 11:,& $idaa dar#((d wa!aan idinku l((yahay , wa! kas#a oo aad adigu goor#aad #ukanaysid , wa!ay aaminsan yihiin in iyaga qaada#o , oo idinna iyaga waad y((lan doonaan .
105

7adiyada iimaanka Hadiyad ah rumaysadka waa iimaan ka sarraysa ay tahay wakhti aar ah iyo u&eedada 0 ,USAA(AYAASHA HADIYADAHA MASII A $$ WACDIN,A Ii-aanka .iaa-aha %asiixa ayaa inta badan ku sha*eeya ee hadiyadda iimaan 0 'uwa soo socda oo kaliya dhowr ah oo times yihiin 0 kicin"a nin dhin"ay /uukos 6:1, - 11a 3o markuu ku soo dhowaaday iridda magaalada, oo bal ((g , nin m(yd ah oo madi soo ba!ay , 'iilka k(liya (( hooyadiis ; iyaduna wa!ay ahayd carmal . Iyo dad badan oo ka yimid magaalada wa!aa iyada la jiray . abbigu goor#uu arkay iyada , ayuu u na!ariis#ay oo ku saabsan oo ku yidhi iyada , . 7a ooyin . . +arkaasuu yimid oo #aab#ay rabrab#ii u "uran , iyo kuwa u ka!ays#ay joogsaday . +arkaasuu wu!uu ku yidhi , . Dhallinyarow, wa!aan kugu l((yahay , :ac . . 3o isna wu!uu ku odhan jiray oo dhin#ay sara "adhiis#ay oo bilaabay inuu hadlo . Laasaros Cataa sidii Ciise ayaa shee ay in ay bu to ee Faasaros wuxuu o aa in Faasaros dhimashadiisa iyo sarakicistiisa no*on lahaa muddo ah ku barayay on dhimashadiisa iyo sarakicistiisa 0 0oo!anaa 11:&3 b , && ... wu!uu ku qayliy(y , oo cod w(yn , . /aasarosow, soo ba! @ . 3o kii lahaa dhin#ay isagoo gacmaha iyo cagaha ay ka"an kaga soo ba!ay , oo w(jigiisa ayaa ku duudduubay maro . 9iis( wu!uu ku yidhi iyaga , . 8ura , ha socd(( . . !arakicintiisa Hadiyada dambaysta ah ee rumaysadka ahayd in Ciise uu dul saaran naftiisa u bixiyo anaax ah dembiyada binu; aadmi a oo dhan iyo weliba aranaya in loo soo bixin lahaa0

106

0oo!anaa 11:,1,,* 9iis( wu!uu iyada ku yidhi , . <nigu wa!aan ahay sarakicidda iyo nolosha . :ii i rumays#a, in , inkas#oo uu u dhin#o , wuu noolaan doonaa . 3o ku alla kii nool oo i rumays#aa w(ligii ma dhiman doono . 'a!an ma rumaysan #ahay = . +ucjisooyinka ku shaqaynaya iimaanka Duu aan +arkos &:36,3- Iyo winds#orm w(yn ka kacay , oo hirarkiina doonniday ku , sidaa dar#((d wa!a ay ahayd mar hor( buu!in#a . /aakiin wu!uu ahaa (( doonnida isagoo barkin ku hurda a . 3o wa!ay isagii #oosay oo ku yidhi , . +acallimow, miyaanay wa!ba kula ahayn inaynu lunno= . +arkaasuu kacay oo dabayshii canaan#ay, oo ku yidhi, badda , . Eabadda , w(li noqon @ . +arkaasaa dabayshii d(g#ay oo ay jiraan !awaal w(yn baa dhacday. ku dulsocday biyo .axaan marar badan 4aamaxeen xa*ii*ada ah in Ciise sida nin - biyaha ku dul socday 0 .uxuu ku sha*eeya dhulka this sidii nin - sida aan la ,laah 0 ,nta badan waxaan u ee to Deter iyadoo calaamad u ah failure ee dhacdadan 0 .axaa fiicnaan lahayd for na in la xasuusto in 3utros ku sameeyeen sida Ciise ku sameeyey 0 .axa uu noo dhammaadeen - shu*ulladii Ciise on munaasabad tan xataa haddii oo kaliya wa*ti aaban 0 +a#ayos 1&:,1-3, 7adda gaadhkii a"raad oo hab((nka ayuu u si , badda ku dul socda . +arkaasaa !(r#iisii goor#ay ark((n isagoo badda ku dul socda , way n(!((n , oo wu!uu ku yidhi , . 'aa muuqasho @ . 3o iyana wa!ay ku qayliy((n oo ka cabsi . +arkiiba 9iis( waa la hadlay iyaga , oo wu!uu ku yidhi , . :alsoonow @ 'aa ayaan ; ha ka cabsan . . +arkaasaa Bu#ros u jawaabay oo ku yidhi , . abbiga , haddaad #ahay adiga , ku amri doono inay ii yimaadaan in aad biyaha ku dul . . $idaas 'u!uu yiri, . :aalay . . 3o markii Bu#ros uu soo d(gay (( doonnida , ayuu biyaha ku dul socday inuu 9iis( u #ago .

107

/aakiin goor#uu dabayshii arkay baqay ahaa , wuu ka cabsaday ; bilaabay inuu d(go ayuu qayliy(y, oo wu!uu ku yidhi , . $ayidow, i badbaadi @ . 3o markiiba 9iis( gacan#iisuu u #aagay oo isagii , oo wu!uu isagii ku yidhi , . 3 aad rumaysad yarayaalow , ma!aad u shakiday =. 3o markay doonnida "uul((n , dabayshu waa joogsa#ay. 7<DI0<D<7< IIMAAN"A 44 :< 7<D</<0< A;:;E:< I/<<7 2iyaam( Hadiyada iimaan sha*eyn karto in sida u u adkeyd burbur for ilaalinta &idhka %asiix 0 .axaa la a yaabaa in - &idhkii %asiixa - sababtoo ah ee dembi ah ee noloshooda - ama cabsi waxa ay dadku wuxuu odhan doonaa - ama sababta oo ah dareenka of inade*uacy ayaa diidan in ay ka hawl alaan *aybo kuwan 0 ,yadoo aan hadiyadaha is muu&inta ka hawl ala nolosheena waxaa suura al ahayn in la sha*eeyaan in hadiyadda iimaan hab ee soo socda 0 #asiixa %asiixa ayaa habaaran eedka berdaha ah 0 +a#ayos ,1:1> 3o wu!uu arkay g((d b(rd( ah oo jidka ku ah , wu!uu u yimid iyo wa!bana kama uu h(lin , cal((mo k(liya , iyo ku yidhi, . midho yaanay aad on mar kal( . . 3o kolkiiba g((dkii b(rdaha ahaa waa (ng(gay . Be"ros 'a dib markii la odhan &iray Ananiyas ayaa hoos u u dhintay - Deter hadlay habaar on 4afira sida hadiyadda iimaan la sii daayey by eray ee xi madda ah 0 8alimaha asuullada 1:>-11 +arkaas Bu#ros ayaa ku yidhi iyadii , . $id(( waa in aad h(shiis((n inaad #ijaabiso uu!a abbiga= 4(g , cagaha kuwa ninkaaga soo aasay albaabka , iyo <digana way ku qaadi doonaan . . +arkaas isla markiiba in#ay ku cagihiisa oo ku n(("saday oo iyada la soo dhaa"ay . +arkaasaa nimankii dhallinyarada ahaa soo gal((n oo wa!ay ark((n iyadoo m(yd , iyo iyada oo lagu "ulinayo , iyada ku aas((n nink((dii ag#iisa . 9absi $idaas w(yni gashay kiniisaddii oo dhan iyo kuwii wa!yaalahaas maqlay oo dhan .
108

Ba!los 8alimaha asuullada 13:--1, /aakiin is#aagay saa!irka 4lumas Doo sidaas magiciisa loo #urjumay G iyaga hor joogsaday , oo doonaya inuu ka soo l((!do #aliyihii ka "og iimaanka . +arkaasaa $aa)uul wu!uu ka , kaas oo sidoo kal( wa!aa lagu magacaabaa Baul , wa!aa ka buu!samay uu!a 2uduuska ah , wa! u ((gay isaga a# oo ku #idhi , . 3 khiyaano uga buu!daa, oo dhan iyo khiyaamo oo dhan , oo aad wiilka Ibliiska , iyo cadowga !aqnimada oo dhan , oo aad midnaba ma joogsan doono qalloocinaysid jidadka #oosan oo abbiga= 3o hadda , run#ii , gacan#a abbigu waa ku saaran #ahay , oo aad noqon doon#aan indha la , aan qorra!da arkayn in#ii wakh#i ah. . +arkiiba c((ryaamo madow isaga ku dul dhacay , iyo wu!uu u warwar((gay oo doondoonay nin si nin gacan#a ku haga (( . :olkaasaa #aliyihii rumays#((n , goor#uu arkay wi!ii loogu sam((y(y , isagoo ka yaabsan abbiga wa!bariddiisa ka . 7<DI0<D<7< II+<<E:< 44 SIIYA DI8<<9< Daa)uud iyo yidhaahdo ?oli)ad 1 $amuu((l 16:3,,3--&%,&1-&> +arkaasaa Daa)uud wu!uu $aa)uul ku yidhi , . Einna yuusan u wadnaha cabsan isaga aawadiis ; anoo addoonkaaga ah aad #(gi doonaa oo la diriri 8alas#iin . . Habaka ninka ayaay gees udhigeen $idaas daraadd((d $aa)uul wu!uu dhar Daa)uud u !idhay dharkiisii , oo wu!uu u saaray koo"iyad na!aas ah on mada!iisa u dhow; ayuu sidoo kal( dhar huwiy(y (( mail . +arkaasaa Daa)uud wu!uu ku dh(jiy((n s((" inay ku ahaa, oo hubka , oo wu!uu isku dayay in ay socdaan , waayo, wu!uu iyaga oo aan la #ijaabiy(y lahaa . +arkaasaa Daa)uud wu!uu $aa)uul ku yidhi , . <nigu ma socon karo , kuwaas oo , waayo, iyaga waan ma #ijaabin . . $idaas daraadd((d Daa)uud wuu ka qaaday . +arkaasaa shaqaalaha ayuu wu!uu gacan#iisa ku qaaday , oo isna wu!uu door#ay shan dhaga! oo siman ilaa durdurkii , oo wu!uu ku riday kolaygii adhijirka (( , boorso oo uu lahaa , oo wadha"kiisiina gacan#iisa ku

109

jiray wu!uu . 3o isna wu!uu u soo dhowaaday ninkii r((r 8alas#iin . Hadiyada iimanka ee erega xigmada +arkaasaa Daa)uud wu!uu r((r 8alas#iin ku yidhi , . <digu wa!aad ii soo qaada#ay s((" ah , waran , iyo ho#o . /aakiin wa!aan idiin la imid magaca abbiga ciidammada, oo ah Ilaaha ciidammada r((r binu Israa)iil , aad caraysiisay . +aan#a abbigu idinka sama#abbi!in doonaa gacan#a ii soo g(liy(y , oo waan idin layn doonaa iyo mada!aaga aad ka soo qaada#o . 7addaba isla maan#adan wa!aan siin doonaa m(ydka in#ii !(rada r((r 8alas#iin si ay shimbirraha hawada iyo dugaagga dhulka oo , si dunida oo dhammu u ogaadaan in Ilaah ku dh(! jiro r((r binu Israa)iil ku . +arkaasaa ururkii oo dhammu wa!an u garan doonaa in abbigu wa! ku badbaadin s((" iyo waran ; waayo, dagaalka abbigaa l(h , oo wu!uu ku siin doonaa gacmah((nnuu g(liy(y . . Hadiyad !axay keen"ay guul 3o sidii bay noqo#ay , markii kii r((r 8alas#iin soo kacay oo wu!uu yimid oo soo dhowaaday inuu Daa)uud , ayaa Daa)uud soo dhaqsaday oo ku soo orday !aggii ciidanka inuu ka hor #ago kii r((r 8alas#iin ku kulmaan . +arkaas +arkaasaa Daa)uud gacan#a g(liy(y kolaygiisii iyo qaa#ay dhaga! , oo isagu wu!uu in#uu wadh"iy(y ayuu 8alas#iin w(jiga kaga dhu"#ay, , sidaas dar#((d uu dhaga! ku dh(! #iimbad((n "ooddiisa, oo isna wuu ku w(jigiisii dhulka ku dhacay . Daani(l 1orshaha bo(orka ee iimaanka Dan((l *:1*-,, 7addaba boqorkii wuu siiy(y amarka , iyo wa!ay u k((n((n Dani(l iyo isaga oo bohoshii libaa!yada ku #uur((n . /aakiins( boqorkii wu!uu la hadlay , oo wu!uu ku yidhi Daany((l , . 0our Ilaah , aad had iyo goorba u ad((gi , wu!uu idinka sama#abbi!in doonaa . . +arkaas dhaga! la k((nay oo la dhigay on bohoshii a"k((dii la ah , iyo boqorkii baa ku shaabad((y(y isaga oo u gaar ah kaa#unkiisii oo la !aradhkii shaabadda oo saraakiishiisii ah , in uj((dada ku saabsan Dani(l inaan wa!ba laga b(dd(lin .
110

7addaba boqorkii dalka gurigiisii #(g(y iyo qaa#ay oo hab((nkaas wuu soomanaa , iyo muusikalayda, maya loo k((nay ka hor . $idoo kal( , hurdadiina waa isagii way ka #ag#ay . +arkaasaa boqorkii kacay aroor hor( iyo d(gd(g u #(g(y bohoshii libaa!yada . 3o markuu yimid ayuu bohoshii , ayuu qayliy(y oo l(h cod u barooranay((n Daany((l ah . Boqorkiina waa la hadlay , oo ku yidhi Daany((l , . Dani(l , anoo addoonkaaga ah (( Ilaaha nool , wa!ay l((dahay Ilaahiinna , aad had iyo goorba u ad((gi , ayaa awooday in ay libaa!yada kaa sama#abbi!iyo ah= . uul +arkaasaa Daany((l boqorkii ku yidhi , . 3 ahaa boqorkii dalka , w(ligiis wuu noolaan @ Ilaahay malaa)ig#iisii soo diray oo u !idhay libaa!yada a"koodii , oo sidaas daraadd((d iyagu wa!ay l((yihiin wa!ba ima ay y((lin , ma!aa y((lay, wa!ay ahayd in aan laga h(lay wa!ba galabsan isaga ka horr((y(y isaga; iyo sidoo kal( , boqorow, Aumaan baan sam((y(y, maya in aad ka hor . . $hadrag, iyo +((shag Iyo 9ab((dn(goo %arka la amray ayay bo*orkii u caabudaan - waxay diiday xitaa haddii ay la micno tahay dhimasho 0 Faakiin ara to in erayada ay - waxay rumaysan in ,laah si ay u u acan eliyaan 0 Dan((l 3:1*-1-,,%-,* $hadrag, iyo +((shag , iyo 9ab((dn(goo u jawaab((n oo ku boqorkii ku yidhi , . E(bukadn(sarow, annagu uma baahnin inaannu kaaga jawaabno !aalkan. Hadiyada iimaanka . 7addii in uu yahay kiiska , Ilaahayaga aannu u ad((gnaa waa awoodaa inuu naga sama#abbi!iyo "oornada dabka oo ololaysa , oo wu!uu ina sama#abbi!in doonaa gacan#aada ka , Boqorow. Ballanqaadka dhamaan . /aakiin , haddii aan , Boqorow, waa ha lagu dh(! ogaado inaad ka , , in aanu uma ad((gaan ilaahyadaada , ama aannan u sujuudi doonnaa imag( dahab ah , kaas oo aad qo#omisay . .

111

3o wu!uu ku amray niman !oog badan bayna ahaay((n , kuwaas oo oo ciidankiisa ku jiray inay !idh!idhaan $hadrag, iyo +((shag , iyo 9ab((dn(goo , oo u soo gal((n ka "oornadii dabka ku #uur((n . +arkaasaa nimankii la !idh!idhay iyagoo khamiisna ay , surwaalka , #urbans ay , iyo dharkoodii kal(ba , oo lagu dh(! #uuray (( "oorno dab ah galaan . $idaa dar#((d , sabab#a oo ah boqorka amarkiisa uu ahaa d(g-d(g ah , iyo "oornada aad iyo aad u kulul , ololkii dabku wu!uu dilay nimankii waday $hadrag , iyo +((shag, iyo 9ab((dn(goo . $add(!dii nin , $hadrag, iyo +((shag , iyo 9ab((dn(goo , !idh!idhan ku dh(! dh(c((n (( "oorno dab ah galaan . 2laah !uu la&iraa3 +arkaasaa Boqor E(bukadn(sar yaabay , oo wu!uuna u kacay ayuu d(gd(g u oo la hadlay , oo wu!uu ku yidhi waaniyayaashiisii , . +a aynaan sadd(! nin oo !idh!idhan dabka ku dh(! ridin= . 'ay u jawaab((n oo wa!ay boqorkii ku yidhaahd((n , . waa run, Boqorow . . .Bal ((g@ . <yuu jawaabay , . wa!aan arkaa a"ar nin oo "uran , ku dh(! socda dabka ah; . 3o wa!ba ma ay dhaawacmaan , iyo qaab a"raadna waa sida 'iilka Ilaah . +arkaasaa E(bukadn(sar wu!uu ka #(g(y oo u dhow a"ka "oorno dab iyo ka hadlay , isagoo l(h , . $hadrag, iyo +((shag , iyo 9ab((dn(goo , oo ah addoommadii Ilaaha ugu sarr((ya , soo ba! , oo halkan kaalay . . +arkaasaa $hadrag , iyo +((shag, iyo 9ab((dn(goo ka soo dabka ku dh(! u yimaad((n . 7<DI0<D<7< ;+<0$<D:< +<<ET< Hadiyad ah rumaysadka la siiyaa &idhka %asiix sababo badan 0 4ida aan ku bartaan in ay ku sha*eeyaan waxa ku &ira - waxaana loo isticmaali doonaa by ,laah ilaalinta nafteena - kuwa na u waree san iyo &idhka %asiix oo ah 0 @o rumaysadla=aantiis ma - waxa aan mac*uul ahayn in ay ka farxiyaan ,laah 0 ,yada oo iimaan - waxba uma suurtoobaan sababtoo ah marka hadiyadda ah rumaysadkiisa waxaa ka hawl ala awoodda ,laah for muc&isooyin la sii dayn doono 0

112

.axaan ku bilaabaynaa &imicsi our ca*iidadooda 0 %arkii aan iman in dhamaadka rumaysadka - marar aad u badan hadiyad aar ah taasi oo iimaanka la sii dayn doono marka ,laahaya a ahu na siinayo eray ee xi madda ah 0

113

SU1AA(O IYO MURAAJOCO 1 0 ,n afkaa a kuu sharxi hadiyado awood u 0 4oo tax saddex dhan 0

2 0 .aa maxay hadiyadda ah rumaysadka6

" 0 4ii tusaale ahaan adi oo nolosha aarka ah ee hawl alka ee hadiyadda iimaan - ama tusaale ku siiyo 'itaabka ka adi u erayadaada 0

114

Casharka laba iyo "obnaad

A!ooda hadiyada "u sha.ayn)a -u/2isooyin


1 :orin#os 1,:>-11 ... caqiido kal( isku uu!u , mid kal(na hadiyado bogsashada by in uu!a ka mid ah , si ay awood kal( mucjisada ah , si ay wa! sii sh((gidda oo kal( , si ay soocayaa kal( u dh(!((ya jinni oo , si kal( ku hadlaya noocyada kala duwan (( carrabkiina ku , iyo in ay w(li kal( "asirka carrabkoodu . :uwan oo dhammu waa shaqada uu!a oo k(liya ayaa ka mid ah , oo wu!uu iyaga ku siinayaa in ay ka mid walba , sida uu u goos#ay .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id U SHAQAYN,A MUCJISOOYIN 2((!id 4ha*ayn ee muc&isooyin waa fara elin ka sarraysa ee koorsada caadi a ah ee dabiici a ah 0 .aa bandhi ka sarraysa ee xoo a ,laah by kaas oo sharciyada dabeecadda waxaa la u beddeli - anaax ama acanta 0 .aa hadiyad Ruuxa oo la siin rumaystaha in uu u sha*ayn kara muc&isooyinka 0 Hadiyado Awoodda sha*eeyaan ula kasta oo kale oo leh hadiyado muu&inta 0 $id(( hadiyadu ushaqaysaa 4ha*ayn ee muc&isooyinka ku bilaabmaa a*oonta in la helo sidoo kale si dabiici ah ama awood by *aliinka ee hadiyadda ruuxi a ah ee erey a a*oon 0 ku xi a - hadiyadda ruuxi a ah ee hadal xi mad ah waa in hawl alka 0 4ida ay tani dhacdo - waxaanu inta badan nafteena u ara no sha*eeya muc&iso intaanay dhicin 0 1ani 2 eray a ah xi madda 2 hadiyadda iimaan sii deynayaa 0 %arkii ay taasi dhacdo - inna oo ku bilaabayaan inay sameeyaan- waxa uu 'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta )re a xi mada

<wood Hadiyada iimaanka Hadiyada bo siinta :ushaqayn#a mucjisooyin

115

anna a *udhayadu waxaannu naftayada ku arkay samaynayaan by hadal xi mad ah 0 .axa la yidhaahdaa sha*aynta muc&isooyin sababtoo ah waxaan tahay ka *ayb*aataha firfircoon ee muc&isada 0 .axa aynu arki by eray ee xi madda ah in Ruuxa - waxaan bilaabaan inay eesinimo sha*eeyaan marka hadiyadda ah rumaysadkiisa waxaa la u sii daayo 0 4ida aan ku bilaabaan inay ku sha*eeyaan oo sha*eeya ee muc&isooyin - awoodda ,laah waa la sii daayay iyo muc&iso ku dhacaya 0 4idaas darteed- waxaa &ira *ayb ka mid ,laah iyo our *ayb ka 0 'ay "ududahay 4ida kani horumarka fudud iyo dhakhso ah hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah ka hawl - aan o aanno in waxa sidoo kale si sahlan ay ku sha*eeyaan in hadiyadda ruuxi a ah oo sha*eeya ee muc&isooyinka sida ay tahay in la siiyo fasiraad carrabka - ama ay ku sha*eeyaan in mid ka mid ah kale sa aal hadiyadaha Ruuxa 0 Furaha waa in ay helaan muu&inta by *aata hadal xi mad ah ;j((dada mucjisooyinka 1he u&eedooyin rabbaani ah oo muc&isooyin waxay no*on kartaa 7

badbaadada la a khatar ,laalinta siinaya in ay kuwa ku &ira dad raba inay sameynaaya xukunka xa*ii&inaya yeedhista ah ee *ofka hadalka ku xa*ii&inaya kaas oo loo wacdiyey

4ha*ayn ee muc&isooyinka had iyo &eer ammaanta keeni doonaan si ay ,laah iyo u keeni iimaanka dadka si loo ballaariyo 0 :; $7<2<0ET< MUCJISOOYIN"A I03 E3/3$7< +<$IIA< %a &irin muc&isooyin la diiwaan inta la u uda &iro soddonkii sano ee u u horeeya nolosha Ciise 0 .axa uu helay wuxuu xoo ii Ruuxa /uduuska ah iyo ka dib in hadiyadda ah ee sha*ada ah oo muc&isooyin bilaabeen inay dhacaan iyada oo uu noloshiisa 0

116

+ucjisadii kowad (( masii!a Astaanta u u horeeyay Rabbaani a Adee ii Ciise wuxuu ahaa muc&iso 0 .uxuu 'uuradan dabiici a ah ee dhacdooyinka iyo biyo u beddelay khamri 0 .uxuu uma uu leexan &uice uranaya oo khamri ah - kaas oo lahaa ayaa la *aadista nidaamka caadi a ah 0 .axa uu biyo u beddelay khamri 0 1aasi marnaba ma imaan lahaa oo aan ka; *abashada ,laahi ah 0 #asiixa ayaa kula hadlay . 4axay u dha(meen 0oo!anaa ,:6-11 9iis( wu!uu ku yidhi iyaga , . <shuummada biyo . . 3o wa!ay iyaga ka buu!samay ilaa girgirka . 3o wu!uu iyagii ku yidhi , . dhaanso qaar ka soo ba!ay hadda , wa!ayna qaadan odaygii (( iidda . . 3o iyana way qabsad((n . +arka sayidkii (( iidda markuu dhadhamiy(y biyihii in biyihii khamriga noqday ma , ma uu ogayn m((l ay ka yimaad((n D laakiins( annagoo addoommadaada ah , kuwaas oo lahaa biyo soo dhuray way ogaay((n G , sayidkii (( iidda y((dhay ninkii arooska ahaa . 3o isna wu!uu isagii ku yidhi , . Ein kas#aa marka hor( wu!uu shar!ayaa khamriga wanaagsan , oo markay u ah l((yihiin cabbaan , markaas #aas oo ah in uu yahay lii#a ; . /aakiin aad adigus( khamriga wanaagsan ilaa hadd((r . Na"ii&ada Certiisii way rumaysteen 0 Tani waa bilowga ah (( calaamooyinka 9iis( ku sam((y(y :aana #ii ?alili , iyo ku muujiy(y ammaan#iisii , !(r#iisiina way rumays#((n in . 2uudin#a a"ar kun /aar ka mid ah muc&isooyinkii oo Ciise sameeyey ahaayeen bixinta loo u tala alay dadka ka 0 +a#ayos 11:33-3- +arkaasaa !(r#iisii ku yidhaahd((n , . 7alk(( karin , wa!aana ka h(li roo#i ku "ilan in cidlada iyo ilaa sida dad "aro badan ka buu!in kar#aa= . 9iis( wu!uu ku yidhi iyaga , . Immisa kibsood baad l((dihiin= .

117

3o wa!ay ku yidhaahd((n , . Toddoba iyo wu!oogaa kalluun yar yar oo . . 3o wu!uu dadkii badnaa ku amray inay dhulka "adhiis#aan ah . 3o isagu wu!uu qabsaday #oddobadii kibsood iyo kalluunkii oo goor#uu mahad naqay , kala j(j(biy(y oo !(r#iisii siiy(y inay isaga , oo !(r#iisii siiy(y dadkii badnaa . $idaas Dhammaan#ood way wada cun((n , oo ka dh(rg((n , oo wa!ay soo ururiy((n #oddoba dambiilood oo waaw(yn oo ka buu!a jajabkii ka hadhay oo . 7addaba kuwii cunayna wa!ay ahaay((n a"ar kun oo nin oo aan naagaha iyo carruur#u . +arkhaa#i- k((n iimaanka 0oo!anaa ,%:3%,31 3o 9iis( sam((y(y calaamooyin kal( oo badan ay joogaan !(r#iisii , kuwaas oo aan ku qornayn ki#aabka #his , laakiin wa!yaalahan wa!aa loo qoray inaad rumaysa#aan inuu 9iis( yahay +asii!a , 'iilka Ilaah , iyo in rumaysan 'a!aa laga yaabaa inaad nolosha ku lahaa#aan magiciisa . T;$<</330IE:II MUCJISOOYIN"A <ADI? <73 4 +uus( %uc&isooyinku waxay ahaayeen kuwo loo adee saday si loo o aado %uuse maamulka rabbaani ah oo Fircoon hortiisa 0 Asaski a!ooda Ba!naanin#ii 6:> +arkii 8ircoon idinla hadlaya , iyagoo l(h, :anu Tus mucjiso qudhiinnu , ) markaa wa!aad ku odhan doon#aan, 7aaruun , qaad ;shaada iyo wa!a 8ircoon hor#iisa ku #uur, oo ha ab((so u noqo#o . ) Ba!naanin#ii 6:&,1 /aakiin 8ircoon aad 7almaansan doonaa , si aan u on +asar jii"ay laga yaabaa in +y gacan#a iyo soo ba!ay dalkii +asar ka soo qaado +y ciidammadoodii oo oo +y dadka , r((r binu Israa)iil , !ukummo waaw(yn dalka . +arkaasaa +asriyiin#u ogaan doonaan inaan anigu ahay abbiga ah , markii aan +y gacan#a ku kor "idi on +asar iyo ka soo bi!iya r((r binu Israa)iil iyaga ka mid ah .

118

4liiyaah iyo 4liishaa /liiyaah !axay ku (aybsadeen 5rdun , Boqorrkii ,:- 7addaba +arkaasaa 4liiyaah go)iisii qaaday , wa!a duuduuban , oo wu!uu ku dhu"#ay biyaha , oo way kala qaybsan habka #his iyo in , si ay labada iyaga u #allaabay dhul (ng(gan . %arkaasaa )liiyaah wuxuu la aasaasay sidii nin ,laah oo wuxuu ku socday badan ee muc&isada ah wa*ti a 0 8oortii xilli ii loo u tala alay u te i no*on Rabbi a la tahay )liishaa wuxuu la elin imtixaanka 0 %arka %arkaasaa )liiyaah wuxuu kor aadhifaraskiisii oo ololaysa - ayaa )liishaa u ahaa arki karin adduunka Ruuxii ku alay oo arkay isa a ta aan 0 %arkaasaa )liishaa wuxuu uma sameeyo muc&isooyin kasta ilaa ka dib markii uu arkay )liiyaah wuxuu kor u *aaday 0 'olkaasaa )liishaa ku kor loo *aado *aaday )liiyaah o=iisii ka oo .ebi :rdun yimaadeen Ri>er ka dib 0 )liyaas ayaa soo *aybsadeen webi a iyo waxay ka udbeen hore maalintaas halka konton nebiyada ee ay on 0 .ar maxaa )liishaa samayn lahayd6 %arkaasaa )liishaa wuxuu ka codsaday- *aybta labanlaabka ah )liiyaah ruuxa 0 3allantii ahayd - 2 haddii aad ara tid markii lay a kaa *aado - waxa adi aa iska lahaan doona 0 2 .axa uu ku arkay )liiyaah wuxuu *aaday 0 Haddaba - ayuu ficil u lahaa in rumaysadka6 /liishaa u (aybsadeen 5rdun , Boqorrkii ,:13-11 'a!a uu sidoo kal( kor u qaaday 4liiyaah go)iisii ka lahaa dhacday isagii ka , iyo dib u soo ba!ay oo la by bangiga (( is#aag((n '(bi ;rdun ag#iisa . +arkaasuu wu!uu qaaday 4liiyaah go)iisii ka lahaa dhacday isagii ka , oo wu!uu ku dhu"#ay biyaha , oo wu!uu ku yidhi , . +((h abbiga ah Ilaaha 4liiyaah= . 3o markuu sidoo kal( biyo ku dhu"#ay , wa!a uu sidan ku ah iyo in qaybsamay, ayaa 4liishaa #allaabay . 7addaba markii wiilashii n(biyada kuwaasoo joogay 0(ri!oo ka ark((n isagii, , oo wa!ay ku yidhaahd((n , . 4liiyaah ruu!iisii wu!uu ku dul hadhay 4liishaa . . 3o in#ay yimaad((n ayay isagii ka hor yimaad((n , oo dhulkay ku sujuudday, markaasay hor#iisa ka . %uc&isadani waxa la aasaasay ayaa )liishaa sidii nebi oo kale 0

119

<!h(ad dabbaalanaya %uc&isadani waxa dhacay - sababtoo ah ee u baahan a 0 Hal sabab oo ah in aynaan arkin muc&isooyin ka badan waxaa sabab u ah our la=aan u aar ah ee uu aaminsan yahay 0 .axaan fikiraan in this ama in wax macno ah ma ku filan tahay fara elin ,laah 0 4ida aan ku bilaabaan inay acanta soo iimaanka iyo filayaan hadiyado ,laah ay ku sha*eeyaan nolosheena - waxaan arki doontaan hadiyadda ah oo sha*eeya ee muc&isooyinka hawl al 0 , Boqorrkii *:&-6 $idaas daraadd((d wuu raacay . 3o markay ;rdun yimaad((n , wa!ay jaraan g((daha . /aakiin sida mid ka mid uu ahaa hoos u jarida g((d , mada!a w(liba "aaska wa!aa bir#a ku dhacday oo biyaha ku shubaa , oo isna wu!uu ku dhawaaqay oo yidhi , . 'a!aa hoog#ay , +acallimow; 'aayo, wa!aa jiray amaahdo . . :olkaasaa ninkii Ilaah wu!uu yidhi , . !agg(( bay ku dhacday = . 3o m((sha ayuu #usay . $idaas ayuu ka go)ay, ul , kolkaasay wa!ay ku #uur#ay in ay jiraan , oo isagu wu!uu sam((y(y , bir#iina waa ka . Daraadd((d isagu wu!uu yidhi , . wa!a qaado na"#aada . . $idaas daraadd((d gacan#ii buu "idiy(y gaar(y oo way qabsad((n . $amson 4amson o ol yahay isa a *udhiisa in la u xidho by dalka u aarka ah iyo in la ii acan eliyey reer Falastiin waxay la alay 0 ?arsoorayaasha 11:1&,11 +arka /(!ii yimid , markaasaa r((r 8alas#iin yimaad((n qaylo isaga ka g((s ah . +arkaasaa uu!ii abbigu wu!uu soo d(gay isagii, oo !adhkihii ahaay((n gacmihiisa ku noqd((n sida g((d lin(n ah Dab baa lagu gubay , iyo waraaqaha uu dabacsan j(biy(y gacmihiisii ka . 'a!a uu h(lay wu!uu daankii ku cusub oo dam((r ah , oo gacan#a ku soo gaadhay ka ba!ay oo way qabsad((n , oo lagu dilay kun qo" oo rag u l(h . 1aas ka dib - 4amsoon harraadsanaa oo ,laah muc&isooyinkan oo kale uun isa a 0 ?arsoorayaasha 11:1-,1> a +arkaasuu wu!uu noqday mid aad u haraadan , sidaa dar#((d ayuu ku qayliy(y, oo abbiga ah oo uu sh((gay in . , adaa siiy(y #his "ara badan oo ba!sada gacan#a anoo addoonkaaga ah , d(

120

haddaba ma wa!aan u dhiman doonaan haraadka iyo dad gacan#iis ku dhicin o" #h( buuryoqabka ah= . 3o Ilaah wu!uu kala dillaaciy(y m((shii bannaan yahay oo /(!ii , iyo biyo soo ba!ay , wuuna cabbay ; iyo ruu!iisu waa soo laab#ay , wuuna soo noolaaday . $idaa dar#((d ayuu u y((dhay oo ah magaca 7aqoor(( , #aas oo /(!ii ku ilaa maan#adan la joogo . Haddii ,laah ahaa ee danaynaya ma*suuday haraadka of 4amsoon - sababta ma wuxuu no*on lahaa xiisaynayso *aadashada daryeelka ee baahidiisa maanta6 ,laah waxa uu doonayaa inay ku lu leh dhinac walba nolosha our 0 4amson uma muu*an 2 su<er ruuxi a ah 2 ayuu markii ,laah uu u baahan shee ay in 0 Faakiin o eysiis - miyuusan isa u ,laah ee uu u baahan yahay u shee 0 ;+<0$T< 7<'/?</<D< +;9II$330IE:< <7 44 :; $;?<E IEIII/:< Biyo ku dulsocod Ciise oortuu ku dul biyaha on - xertiisii way cabsadeen 0 +a#ayos 1&:,6-,> +arkiiba 9iis( waa la hadlay iyaga , oo wu!uu ku yidhi , . :alsoonow @ 'aa ayaan ; ha ka cabsan . . +arkaasaa Bu#ros u jawaabay oo ku yidhi , . abbiga , haddaad #ahay adiga , ku amri doono inay ii yimaadaan in aad biyaha ku dul . . $idaas 'u!uu yiri, . :aalay . . 3o markii Bu#ros uu soo d(gay (( doonnida , ayuu biyaha ku dul socday inuu 9iis( u #ago . Haddii aynu doonayno inaynu u sha*eeyaan oo sha*eeya ee muc&isooyin - waa in aan la a a adkaan our cabsida failure iyo na a cabsi do*onnada raadinaya 0 .aa in aan xoo&inno soo baxay aa a raaxada ah oo dha*ankeenna ka 0 @ soonow in Deter markii u u horeysey si hammuun ayaa doonay inay ku socdaan- oo hadiyadahoodii ka sarraysa markii uu yiri - 2 amro oo ani a ii kaalaya in aad biyaha ku dul 0 2 Deter erey a ku helay xi madda iyo hadiyadda iimaan markii uu ma*lay codkii Ciise wuxuu ku yidhi- 2 'aalay 2 Deter dhakhso leh u addeeci &irtay - Ra=iisul soo baxay isa a oo doon oo bilaabay inuu ku sha*eeyaan oo sha*eeya oo %uc&isooyinkii uu ka biyaha ku dul socday 0 2abasho w((yn (( kaluunka %asiixa wuxuu 4imoon ku yidhi 3etros

121

/uukos 1:&-6 . Burcad ba!ay in si qo#o dh((r iyo ha shabagyadiinna aad u qabsado a . . 3o markii ay wa!aas samaysay , wa!ay ku qab#((n #iro badan oo kalluunka , iyo shabagyadooduna way kala dillaaci . $idaas daraadd((d wa!ay u ishaaray in ay wada-hawlgalayaasha ay doonnida kal( ku jiray inay yimaadaan oo ay uga caawiyaan . 3o in#ay yimaad((n ayay labadii doonniyood wa!aa ka buu!san#ay , sidaa dar#((d ayay u dhowaad((n inay d(gaan . %asiixa waxa uu adee saday dhacdadan in ay ku dhawaa*do *asdi iisa loo u tala alay tababarka xertiisii markii uu yiri - 2 .axaan kaa dhi i doonaa dadka &illaabta0 2 ,yo laab ahaa wadnaha adee a Ciise 0 Haddii aynu doonayno inaynu u no*on wax ku ool ah ee wasaaradaha our - malaha sida nacasnimada ah yaabaa in ay u muu*ato noo u - waa in aynu si de adeeco erayada masiixa 0 :; $7<2<0ET< MUCJISOOYIN"A :IT<<B:< 8</II+<7< <$;;/<D< +ucjisooyin Aaqiijiyay (r(ga 8alimaha asuullada -:1,* +arkaas +arkaasaa 8ilibos wu!uu #(g(y magaalada $amaariya iyo wacdiy(y +asii!a iyaga . 3o dadkii badnaa, iyagoo isku wada qalbi ah walow ay wa! ka 8ilibos ku hadlay , maql((n oo ay ark((n calaamooyinkuu sam((y(y . <wooda +ucjisooyinka Ballanqaadka 8alimaha asuullada 1:&,1 Iyo lagu in#uu iyagii la shiray , wu!uu ku amray oo aan 0(ruusaal(m ha ka #(gina , laakiins( suga waana yabooh <abbaha , . kaas oo , . ayuu yiri , . aad iga maqash((n , waayo, run#ii 0oo!anaa wu!uu la baab#iisay biyo , laakiins( wa!aa laydinku baab#iisi doonaa uu!a 2uduuska ah maalmo aan hadda laga bilaabo . . 8alimaha asuullada 1:- . /aakiin wa!aad h(li doon#aan !oog markii uu!a 2uduuska ahi idinku soo d(go ; oo idinna wa!aad noqon doon#aan markhaa#iyada +( 0(ruusaal(m , iyo 0ahuudiya oo dhan , iyo $amaariya , iyo ilaa dhammaadka dunida oo . . 'a dib markii Ciise ku hadlay ereyadiisa la soo dhaafay dhulka this u ah %uuminiinta uu oo iya a siiyey waxa aan tixraac sida Adee a .ayn - %ark noo shee aysaa -

122

+arkos 1*:,% 3o iyagu way ba!((n oo m((l kas#a wacdiy((n, abbiguna waa la shaqaynayay iyaga iyo hadalka ku !aqiijinaya maraya calaamadaha la soco#a . <amiin . wacdin#ii ugu horraysay 'a dib markii Ruuxa /uduuska ah ku soo maalintii 3entekoste ku dhacay - 3utros se wuxuu taa naa iyo dhiibay wacdintii u u horraysay 0 Calaamooyin iyo yaabab *eyb ka ahaayeen wacdintii in 0 8alimaha asuullada ,:,,,&3 Eimankii r((r binu Israa)iilow , hadalladan maqla; 9iisaha r((r Eaasar(d , +an a :ronob(rg by Ilaah idiinku cadd((y(y mucjisooyin , yaabab , iyo calaamooyin oo Ilaah ku sam((y(y isaga iyada oo loo marayo in aad ku dh(! , sida qudhiinnuba waad #aqaaniin aad ... +arkaas cabsi baa gashay na" kas#a , iyo yaabab iyo calaamooyin badan oo rasuulladii wa!ay sam((y((n ka. 7<2<0ET< +;9II$330IE:< MUMINIIN,A +<<ET< %uc&isooyinkuna si loo xa*ii&iyo Rasuulka iyo fariinta 0 4idee aan ku uuleysan dunida lumay - &iran - iyo dhimanayaan in ay a*oon u badbaaddo Ciise la=aan ka hawl ala muc&isada 6 9ibraaniyada ,:3,& $id(( baynu u ba!san doonaan doonnaa haddaynu dayacno badbaadin#an w(yn , #aas oo markii ugu horraysay u bilaabay inuu hadlo by $ayidka ah , iyo !aqiijiyay noo by kuwa isaga ka maqlay , Ilaahna wu!uu ugu marag labada ula calaamooyin iyo yaabab , oo l(h mucjisooyin kala duwan , iyo hadiyado uu!a 2uduuska ah , siduu doono ayuu u gaar ah = 3utros leheyd habeenkii oo dhan iyada oo aan natii&ooyin wax kasta oo 0 %arar badan waxaan - sida Deter - isku day in aad ku sha*eeyaan sidii ay a*oon leedahay ina a 0 .aa in aan ku baran inuu yidhaahdo - 2 habase yeeshee eray aa a 000 2 .aa in aanu wakhti u ma*laan isa a ku hadlaan - si aad u hesho ahaa uu hadalkiisii ku hadiyado waxyi a arashada leh ee &inniyadu ay - hadal a*oon - hadal xi mad ah 0 Faith iman doonaa marka aan ku baran in ay si de addeeca iyo acanta soo alay hadiyadda ,laah xa iisa ka sha*aynta muc&isooyinka 0

123

$amay shaqo wanaagsan 0oo!anaa 1&:1, hubaashii , wa!aan idinku l((yahay , kii i rumays#aana ma , shuqullada aan sam((yo , isna wuu samayn doonaa , oo shuqullo kuwan ka wu!uu samayn doonaa , ma!aa y((lay, wa!aan si <abbahay #agaan . .aa maxay sababta Ciise odhan lahaa 2 shu*ullo kuwan ka waaweyn 2 haddii %a micnaheedu 6 4ida ay ereyadiisa waxaan sameyn karto xitaa 2 wax waxyaalahaas ka waaweyn 2 sida xoo a Ruuxa /uduuska ah waxaa la u muu&iyey iyada oo loo marayo hawl alka ee hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah nolosheenna 0 ,laah waxa uu rabaa in ay sii wadaan si loo xa*ii&iyo )rey iisa sida hadiyadda ah oo sha*eeya ee muc&isooyin la sii daayo ay ku sha*eeyaan by Rumaysad noo 0 ,laah - ma na - wuxuu heli doonaa ammaanta oo dhan 0 $;)<</3 I03 MURAAJOCO 1 0 : sharax sha*aynta muc&isooyin adi u erayadaada 0

2 0 : sharax taxanaha ah ee ku hadiyado kale oo Ruuxa /uduuska ah oo sida caadi a ah ku sha*eeyaan si ay u sii daayaan hadiyadda ah oo sha*eeya ee muc&isooyinka 0

" 0 Cidhiidhiyaan muc&iso ah shakhsi ,laah ku sameeyey 4amsoon 0 %axay tani muhiim ah in aad6

124

9asharka sad(! iyo #obnaad

A!ooda hadiyado !ax lagu bogsiiyo


1 :orin#os 1,:>-11 ... caqiido kal( isku uu!u , mid kal(na hadiyado bogsashada by in uu!a ka mid ah , si ay awood kal( mucjisada ah , si ay wa! sii sh((gidda oo kal( , si ay soocayaa kal( u dh(!((ya jinni oo , si kal( ku hadlaya noocyada kala duwan (( carrabkiina ku , iyo in ay w(li kal( "asirka carrabkoodu . :uwan oo dhammu waa shaqada uu!a oo k(liya ayaa ka mid ah , oo wu!uu iyaga ku siinayaa in ay ka mid walba , sida uu u goos#ay .

$agalka hadiyadood (( ruu!da barakaysan


9od ruu!i ah Afaf Afaf ruuxi ah .axsii shee id 'a!yi 'alasaarista ruuxaha )re a a*oonta )re a xi mada

<wood Hadiyada iimaanka 7adiyada bogsiin#a 'usha*aynta muc&isooyin

7<DI0<D<7< '<A /<?; !O#SIIYO 2((!id Hadiyado wax la u bo siiyo yihiin im<artations ka sarraysa awoodda bo sashada ,laah alay dadka u baahan bo sashada 0 .axay sharaxaa inay yihiin kuwo hadiyado A &amac B maxaa yeelay waxaa &ira siyaabo badan oo ay dee*si - ama bo siinta u adee o kuwa buka 0 .axay sharaxaa inay yihiin kuwo hadiyado A &amac B - sababtoo ah *aar badan oo kale oo sa aal hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah si firfircoon u u lu ah shifo aynu u adee o kuwa buka 0 Hadiyado waxaa kaloo ka sii hadashay &amac tan waxaa &ira siyaabo badan oo ay dee*si - ama bo siinta u adee o kuwa buka 0 .axay yihiin daliilka ka sarraysa ee Ruuxa /uduuska ah iyo ma aha mid ah sida sayniska caafimaadka 0 7adiyadaha "icilada Hadiyado wax la u bo siiyo ma yihiin )ndowment aar ah kor %u=min ah oo *aarkood - ama wasaaraddiisu 0 .axay yihiin hadiyad ,laah ee &idhka %asiix iyo aar ahaan mid ka mid ah u baahan bo siinta 0 Hadiyado 'uwani waxay ku sha*eeyaan karaa iyada oo wax kasta oo uu rumaystuhu uu Ruuxu ka buuxo 0

125

Rumaystayaasha oo dhan waa in ay ka hawl alaan hadiyado - kuwaas oo markii ay samaysaan shu*ullada Ciise iyo sidii ay - sida Ciise - waxaa la subkay Ruuxa /uduuska ah 0 7adiyadaha bogsiin#a iyo ruu!da ,laah siiyey kaniisaddiisa sa aal hadiyadaha ruuxa kala duwan 0 9howr ka mid ah hadiyado kuwan la xidhiidhaan si toos ah u bo siin &iray kuwii bukay 0 .axaan oo dhan waa in ay bartaan si ay u a a adee aan hadiyado - kuwaas oo haddii aynu nahay si wax ku ool bo sashada u adee o kuwa buka 0 !O#SIIN,A IYO $R$#A AQOON,A 2((!id %a xusuusataa *eexitaanka eray a a*oon 6 .axa weeyi muu&in ka sarraysa by Ruuxa /uduuska ah xa*ii*ooyinka *aarkood - &oo o ama la soo dhaafay - oo ku saabsan *of ama xaaladda - taas oo aan la u bartay iyada oo maanka dabiici a ah 0 ,nta badan ee u adee i &iray bo sashada - ,laah muu&in doonaa eray ee a*oonta ku saabsan laca ta &irrada aar ah kaas oo uu doonayaa inuu bo siiyo 0 %ararka *aarkood waxaa loo u tala alay hal *of aar ah oo mararka *aarkood loo u tala alay tiro dad ah 0 :u#imaadda @o haddana )ray ii a*oon ku yimaado siyaabo kala duwan inta u adee i &iray bo sashada 0 Dareen .axaa la a yaabaa in dareen ah raaxo in *ayb ka mid ah in si aar ah ee &irka ee ka adee ayaan waa ka mid 0 Raaxo 1an waxaa badanaa la u tilmaamaa sida cadaadiska - xanto ah - ama dareen ah 0 .axaa loo dareemay .axaa la a yaabaa sida xanuun yar oo 0 'reg ku timaada )rey ii a*oonta no*on karaa by eray - ama la u fikiro kaas oo kuu sharaxaya &irrada - cudur - ama xanuun ah 0 1ani waxay no*on kartaa ma aca cudur ama ma aca *ayb ka mid ah &irka oo ay saameeyeen 0
126

Aragti .axa kale oo ka iman kara riyo of *ayb ka mid ah bo sashada &irka u baahan ee 0 1oob %ararka *aarkood - ,laah muu&in doonaa meesha uu *ofka ama xataa *ofka saxda ah - kuwaas oo wuxuu dooni inuu bo siiyo wakhti aas 0 1an waxaa mararka *aarkood la u tilmaamay &iido a A sida haddii by ma net aB xa a *aybta in *olka - si amcihiisa aar ah - ama in ay oobta saxda ah ee *ofka 0 %ararka kale - taasi iman kartaa sida iftiin - ama kululyahey - ama dareen kale oo Ruuxa /uduuska ah - taas oo *of aar ah barbaro aad fiiro 0 4ayidku wuxuu daaha ka waxaa la a yaabaa in ma aca *ofka - ama a*oonsi kale - taas oo marka la hadlin hubinaaya *ofkaas in ay yihiin mid ka mid ah kuwaasoo Ruuxa /uduuska ah waxaa la u kala riixanina bo siinta in si aar ah 0 Iimaan siidayn %arka Ruuxa /uduuska ah u muu&inayaa iyada oo erey ii a*oonta oo uu doonayo inuu bo siiyo cudur aar ah ama *of aar ah - rumaysadkiinna waxaa la a a sii daayo 0 %ararka *aar waxa hadiyadda iimaan 0 ,nta badan erey a a*oonta sidoo kale waxay sii deysaa hadiyad awood of bo siinta 0 %axaa ,laah muu&iya - ,sa aa bo siiya kuwa 5 B3?$IIET< I03 4 4?< I#MADA Hadiyada hadal xi mad ah waa im<artation ka sarraysa ee xi madda ,laah taasoo muu&isaa sida aynu u yihiin in la sii wado on *aadano ficilka doono si waxtar leh u adee o baahi aar ah in 0 .axa uu ina siinayaa xi madda ah in la o aado waxa la sameeyo leh a*oontii in aanu horey u heshay sidoo kale si dabiici ah ama awood 0 .axa uu muu&inayaa sida aanu u yihiin in ay si baahi wasiirka sida ay *orshaha ,laah iyo u&eedada 0 .axaa muhiim ah in aynu mar inay ma*laan iyo arki doonista Aabbaha *aadan si aanu u o aano doonaa haddii kuwaas oo - marka - halkaas oo - iyo sida uu doonayo in ay si baahi wasiirka 0

127

0oo!anaa -:,- +arkaasaa 9iis( wu!uu ku yidhi iyaga , . +arka aad kor ugu 'iilka <adanaha ayaa , markaasaad garan doon#aan inaan isagii ahay , iyo in inaanan k(ligay wa!ba aan ka qaban ; . /aakiin sida <abbuhu ii baray , ayaan wa!yaalahaas ugu hadlaa . 0oo!anaa 1&:1% +iyaadan rumaysan inaan <abbaha ku jiro, <abbuhuna uu igu jiro= $huqullada aan idinkula hadlayna wa!ay si hadli maayo on maamulka +y u gaar ah , laakiins( <abbihii , kuwaas oo igu dh(! jira ma shuqulladii 0 ,yada oo hadal xi mad ah - Ciise ahaa keentay in nin at 3eytesda - wuuna u adee ay bo sashada hab oo kala duwan 0 @o wuxuu bo siiyey dad badan oo siyaabo badan oo kala duwan 0 .uxuu acanta iya a saaray - wuxuu farta ayuu ku riday dhe aha wax - wuxuu ku candhuufeen oo ay carrabkiisa taabtay - ayuu &inniyadii ku saaray - wuxuu xitaa bo siiyey hadla oo keliya 0 Bogsiin#a wacdin#a baul 3awlos waxa kale oo u adee tay bo sashada siyaabo badan oo kala duwan sida uu u horseeday inay sidaa sameeyaan by *aliinka ee erey a o aada uyeesho 0 Daul la u adee i &iray bo sashada acmosaariddaydii on acmaha iyo iyada oo marooyin yaryar iyo macawiso la u soo *aatay acmihiisii iyo saareen oo buka 0 Daul sara kiciyey- Einkii dhallintayaraa ee - ?utukhos - kuwii dhintay ka dhaca on to< isa a iyo buu*ina 0 'a hor inta Daul adee ay in 3obliyos aabbihiis - marka hore ayuu tukaday - A muu*ata in ay helaan erey a ah xi mad ku saabsan sida loo wasaaraha bo siinta ninka ay this B ka dibna wuxuu ku dhi een inay isa ii wuu bo siiyey isa ii 0 8alimaha asuullada ,-:- +arkaasaa wa!aa dhacday in Bobliyos aabbihiis jii"saday isagoo qandho iyo dabadhiig qaba a . Baul (( isagii u #ag((n oo #ukaday , iyo gacmihiisa ayuu isaga dul saaray oo bogsiiy(y . Hadal xi mad ah waxaan arki kartaa nafteena u adee i &iray bo sashada *ofka in hab la filaynin 0 4ida ay tani dhacdo - inta badan hadiyadda iimaan wuxuu bilaabaa inuu ku sha*eeyaan iyo aan si fudud u sameeyaan waxa ,laah waxa uu muu&iyay 0 %arka tani dhacdo - muu&inta bo siinta had iyo &eer yimaado0 :<D74A<0$< !O#SIIN,A I03 ;;AD<

128

uu! oo soo jabnayd 4oocayaa u dhexeeya &inni oo waa fahanka ka sarraysa ay dunida Ruuxii ku alay 0 .axa ay muu&inaysaa in ay ruuxa - ama &inni oo - ka adaal xaalad - ficil ama farriin 0 ,nta badan &inni oo &inni ii ayaa ka dhexeyso ayaa ka masuul ah laca ta &irrada ee *ofka - ama cudur 0 1usaale ahaan - waxaa &ira &inni oo kansar ah - arthritis - xanaa* iyo *adhaadhka 0 3y soocayaa u dhexeeya &inni oo - Ruuxa /uduuska ah u muu&in doonaa - ama elin oo farta ku on isha dhabta ah ee ay dhibaatada iyo *ofka loo dhiibi karo iyo bo siiyey 0 /uukos 11:,% /aakiin haddii aan jinniyada ku saaro "ar#a Ilaah , hubaal inuu boqor#ooyada Ilaah galo wa!aa idiin #imid . $id(( ushaqaysaa hadiyadu %arka *ofka la keeni by Ruuxa ,laah - ee daliilka hadiyadda ah soocayaa u dhexeeya &inni oo ka iman doona by ara ti ah - ama fikirka ah - kuwaas oo muu&iya ma aca ruuxa soo &abnayd- in uu yahay isha ee dhibaatada 0 )ri- &inni ii in ma aca Ciise iyo *ofka waa bo san doonaa 0 +a#ayos >:3,,33 :olkay ba!((n , oo bal ((g , wa!ay u k((n((n nin , carrab la ) iyo jinni . 3o goor#ii jinnigii la #uurayna , carrab la ) ku hadlay . +arkaasaa dadkii badnaana way yaab((n , oo wa!ay yidhaahd((n , . 'a!a uu ahaa w(lig(y arag sidan oo kal( in r((r binu Israa)iil @ . B3?$IIET<-7<DI0<D< <<+IE<D<-:; $7<2<0ET< +;9II$330IE:< Hadiyada ii-aanka a!ood imaanaysa Hadiyad ah rumaysadka waa iimaan ka sarraysa ay tahay wakhti aar ah iyo u&eedada 0 .aa hadiyad awoodda in ay dhammaystiraan hawl aar ah ee wax kasta oo xaaladda aad ku su an tahay wakhti aas aar ah 0 %ararka *aarkood - marka la leh baahida loo *abo muc&iso hal abuur ama kulantay markii u adee o *of - kuwaas oo u baahan bo siinta u baahan tahay heer sare ah oo iimaanka ka badan halkaas oo Rumaysad noo soo koreen - ,laah awood aan na siin doonaa iimaan aar ah - sidaa darteed wax dhib ah maleh sida aan mac*uul ahayn waxa ekaan

129

kartaa nin u waxaan o nahay oo aan shaki ku &iri doona ka muu*an total of bo siinta 0 %ararka *aarkood - dadka noo yimid - kuwaas oo *ayb ka mid ah &irkooda ka ma*an iyada oo cillado la u dhasho - oo *alliin - ama shilalka leeyihiin in ay 0 .axaa la a yaabaa in Rumaysad noo ma oonnada heer ay ,laah waxaan rumaysan karo muc&iso loo baahan yahay 0 4i kastaba ha ahaatee - iyada oo eray ee xi madda ah - waxaa la a yaabaa inaan ara ti iyo nafteena u ara no eesinimo u adee i &iray siyaabaha *aarkood kula muc&iso ah hal abuur leh meel intaanay dhicin 0 %arka aan helno eray an ee xi madda ah iyada oo loo marayo ara ti - hadiyadda ah rumaysadkiisa waxaa la u sii daayay iyo waxaan o nahay oo aan shaki ku ah in muc&iso ka dhici doona - waxaana wasiirka sida xataa sida aanu horay u arkin waxa dhacaya in ay ruuxa 0 Hadiyada iimaanka ee icilka 3utros iyo ?ooxanaa helay hadiyad - rumaysad maalinta ay ninkii arkeen ayay lu a la a iriddii macbudka 0 8alimaha asuullada 3:* ... /acag iyo dahab aanad lahayn , laakiin wa!a aan haysan , wa!aan idin siin : in magaca 9iis( +asii! , kii r((r Eaasar(d , ku kici oo soco . :u shaqayn#a mucjisooyin )rayada a*oonta iyo xi mad ka sii daayaan sha*aynta muc&isooyinka 0 'a dib markaan helay eray ee a*oonta waxaanu ara nay in ay ruuxa by ara ti ama ara ti ; muc&iso dhacaya ka hor intii aan bilaabey in aan bo siinta .asiirka *of u baahan yahay muc&iso hal abuur ah bo siin 0 9umaya in - waxaan helay hadiyad - rumaysad 0 .axaa mar dambe waa hal an si ay aaminsan 0 .axaan o nahay oo aan shaki ku ah in sidii aanu wasiirka bo siinayay7 sida aan horay u arkin waxa dhacaya - muc&isada dhici doontaa 0 .axaan eesinimo bilaabaan inay ka hawl alaan hadiyadda ah oo sha*eeya ee muc&isooyinka 0 +arkos 3:3,1 b +arkaasuu ninkii ku yidhi , kuwaas oo gacan#a (ng(gnaa ku , . '((raryahanka Tallaabada . . 'u!uu ninkii ku yidhi , . ?acan#aada soo #aag . . 3o isna wu!uu u soo #aagay , iyo gacan#iisuna waa bogsa#ay sida ay u dhan sida ka kal( . 7<DI0<D<7< WADA $7<2<0<

130

4ida aan ku o aanay - waxaa runtii aan mac*uul ahayn in la yidhaahdo in dhacdadani ama in la u diiwaan eliyay /orniinka ka dhacay iyada oo hadiyad this ama hadiyad in 0 4ababta waa mid fudud 0 Hadiyadaha Ruuxa /udduuska ah ayaa ah daliilka ka mid ah Ruuxa /uduuska ah 0 Ay sidaa isku maran oo ay badanaa 4uurta al ma ahan in ay u kala sooci 0 %ararka *aar hadiyado u wada sha*eeyaan in hal *of - ama laba - ama mararka *aarkood in koox dhan 0 /aboo&intu 1he *urux badan - waxaana waa in loo baahan yahay wax kasta oo hadiyad - waa inoo diyaar ah 5 4ida aynu eesinimo ku sha*ayno wixii ,laah waxa uu muu&iyay - bo siinta waxaa had iyo &eer u muu*day 0 7</ 238 +</<7<<E "ARAA 7</ 7<DI0<D= +aya@ %iyuu hal *of leeyihiin hadiyadda iimaan - mid kale oo hadiyadda ah muc&isooyinka - iyo mid kale oo hadiyado wax la u bo siiyo 6 /ofka - ama dad - kuwaas oo u baahan in ay helaan faa=iido u ah wasaaradda yihiin mid ka mid ah kuwa ay tahay in hadiyadda ka hesho ,laah *aliinka ee hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah 0 Halkii leh - 2.axaan leeyahay hadiyad this ama mid 5 2 .axaa fiican in la fahmo hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah iyo no*on diyaar u ah in ay dadka kale wasiirka wa*ti kasta ee ka mid ah ama dhammaan sa aalka hadiyado Ruuxa /uduuska ah 0 7orumarin#a .+urqaha imaanka . Haddii *ofka la baabtiisay in Ruuxa /uduuska ah - ayuu leeyahay la a heli karaa isa a oo dhan hadiyadaha Ruuxa si 0 Faakiin waxbarid been ah ama dembi ah ee uu noloshiisa aarka ah - ayuu waan &oo&iyey ayaa la a yaabaa ama ca*abad ku barwaa*aysan oo dhamaystiran Ruuxa /uduuska ah isa a marayo 0 4ida uu ku bilaabmaa in ay utaan uu mudnaan aar ah ee ka hawl ala ee daliilka Ruuxa /uduuska ah - waxay koraan doonaa in uu noloshiisa 0 .axaan mararka *aarkood yiraahdaan - 2 /ofkaas runtii ka howl ashaa hadiyadda ah bo sashada 0 2 'a dibna waxaan bilaabaan inay kula tahay - 2 .axay leeyihiin hadiyadda ah bo sashada 0 2 A .ith counter wuxuu ku fikiray 2%a

131

leedahay hadiyad in 0 2 B 2.axaan = yeelan doonto iya a ku baryayaaye- ii adi a 0 2 Runta waxa ay tahay - waxayna leeyihiin rumaysadkooda iyo uurtay ee hadiyad in si aar ah wax dheeraad ah aad u badan oo sidaas oo ay 2 mur*aha ruuxi a 2 ka xoo aa a in 0 Dadw(ynaha %arka &idhka %asiix wada yimaado oo ka hadiyadaha Ruuxa waxaa loo o ol yahay in ay ku sha*eeyaan - mid waa la siin doonaa hadiyad carrabka iyo mid kale oo fasirka - ama mid ka mid waxaa la siin doonaa wax sii shee idda iyo mid kale oo hadiyad loo muu&iyo 0 ,laah kala *aybin doonaa hadiyado u dhexeeya &idhka ah si dhamaan wada *ul*uli la a yaabaa in 0 Faakiin *ofka &imicsi sameyn rumaysadkiisa de aanka ee la siinayo waxsii shee yada malaha 4ocodsiindoona in wax sii shee idda dhakhso badan 0 4idaas darteed- mar kale waxaan ku bilaabi inuu ka fikiro - 2 @h - wuxuu leeyahay hadiyadda wax sii shee idda 0 A %a haysto hadiyadda wax sii shee idda 0 B 2 Cusuusnow - dhammaan hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah iyo sha*eeyaan doonaa iyada oo rumayste kasta oo uu ku baabtiisay in Ruuxa /uduuska ah iyo kuwa u o olaan ?unaanad , Timo#(yos 1:* 7addaba sidaas daraadd((d wa!aan idin !asuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah (( waa in aad (( gacmosaariddaydii on gacmahayga . ,nta badan waxaa &irasoo elin ah - ama loo sii daayo a hawl alka of hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah by saarista on of acmaha 0 Find wasiirka la subkay - ama rumayste kuwaas oo ka hawl xor ah hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah 0 .eydii in ay acmahooda aad on iyo sii daayo kuwaas oo hadiyado ay ku sha*eeyaan si xor ah in aad noloshaada iyo wacdinta 0 3awlos wuxuu u *oray ooma 1:11 'aayo, aad baan kugu arko , in aad si dhici kar#a in baan ku siiyo hadiyad uu!a ka , si aad u sanna laga yaabaa in d((yaan . Hadiyadaha Ruuxa /udduuska ah ayaa ah *alab wasaaradda muhiim ah in la dhiso ilaa &irka oo dhan %asiixa iyo wacdinta 0

132

Had hayn hadiyado kuwaas 2 ayaa dadka kiciyey 02 Ha u o olaan iya a ku mu&isaa 0 Filo iya a ay ku sha*eeyaan ee noloshaada 0 4iidayn iya a - maalin kasta - rumaysad ku alnay in ay ka muu*an buuxda oo sax ah 0

$;)<</3 I03 MURAAJOCO 1 0 .aa maxay hadiyado wax la u bo siiyo 6 %axaa loo ya*aan 2 hadiyado - 2 &amac - marka oo dhan hadiyado kale waa keli ahaan 6

2 0 4idee hadiyadda hadal a*oon ah ula sha*eynayaan hadiyado wax la u bo siiyo 6

" 0 .aa kuwee hadiyadda Ruuxa uu ,laah idiin doortay inaad for 6 Kawaabtu waa %aya5 Haddaba - liiska hadiyadaha Ruuxa aad ku sha*eeya ee u u yaraan hal mar ku *or 0

# 0 .aa maxay hadiyadaha Ruuxa /uduuska ah ayaad u baahan tahay in ay 2 kicin 2 in aad noloshaada adi u 6

133